European flag

Oficiālais Vēstnesis
Eiropas Savienības

LV

Serija L


2023/2684

28.11.2023

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2023/2684

(2023. gada 21. novembris)

par 2024. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanu (ECB/2023/28)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS VALDE,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 128. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2015/2332 (2015. gada 4. decembris) par euro monētu emisijas apjoma apstiprināšanas procedūru (ECB/2015/43) (1) un jo īpaši tā 2. panta 9. punktu,

tā kā:

(1)

Ar 1999. gada 1. janvāri Eiropas Centrālajai bankai (ECB) ir ekskluzīvas tiesības apstiprināt dalībvalstu, kuru valūta ir euro (turpmāk tekstā – “euro zonas dalībvalstis”), emitēto monētu apjomu.

(2)

Euro zonas 20 dalībvalstis iesniegušas ECB savus lūgumus apstiprināt euro monētu emisijas apjomu 2024. gadā kopā ar paskaidrojumiem par prognozēm izmantoto metodiku. Dažas no šīm euro zonas dalībvalstīm iesniegušas papildu informāciju par apgrozības monētām, ja šāda informācija bijusi pieejama un attiecīgās euro zonas dalībvalstis to uzskatījušas par svarīgu apstiprinājuma lūguma pamatošanai.

(3)

Ņemot vērā to, ka uz euro zonas dalībvalstu tiesībām emitēt euro monētas attiecas ECB emisijas apjoma apstiprinājums, saskaņā ar Lēmuma (ES) 2015/2332 (ECB/2015/43) 3. panta 1. punktu ECB apstiprinātos apjomus euro zonas dalībvalstis nedrīkst pārsniegt bez iepriekšējas ECB piekrišanas.

(4)

Saskaņā ar Lēmuma (ES) 2015/2332 (ECB/2015/43) 2. panta 9. punktu, ja nav vajadzīgs grozīt monētu emisijas lūgto apjomu, ECB Valde ir pilnvarota pieņemt lēmumu par 2024. gada monētu emisijas apjoma apstiprināšanas lūgumiem, ko iesniegušas euro zonas dalībvalstis,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro definīcijas, kas iekļautas Lēmuma (ES) 2015/2332 (ECB/2015/43) 1. pantā.

2. pants

2024. gada euro monētu emisijas apjoma apstiprinājums

ECB apstiprina šajā tabulā noteikto euro monētu apjomu, ko euro zonas dalībvalstis emitēs 2024. gadā:

 

Emisijai 2024. gadā apstiprinātais euro monētu apjoms

Apgrozības monētas

Kolekcijas monētas

(nav paredzētas apgrozībai)

Monētu emisijas apjoms

(milj. euro)

(milj. euro)

(milj. euro)

Beļģija

22,40

0,30

22,70

Vācija

419,00

172,00

591,00

Igaunija

12,60

0,46

13,06

Īrija

32,36

0,50

32,86

Grieķija

129,90

0,61

130,51

Spānija

280,47

40,00

320,47

Francija

334,00

60,00

394,00

Itālija

268,81

4,88

273,69

Kipra

6,50

0,01

6,51

Horvātija

42,78

0,20

42,98

Latvija

7,90

0,20

8,10

Lietuva

12,00

0,48

12,48

Luksemburga

13,50

0,32

13,82

Malta

6,70

0,50

7,20

Nīderlande

34,00

1,00

35,00

Austrija

128,50

176,76

305,26

Portugāle

74,60

1,70

76,30

Slovēnija

22,00

1,00

23,00

Slovākija

14,00

2,50

16,50

Somija

10,00

5,00

15,00

Kopā

1 872,02

468,42

2 340,44

3. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kurā to paziņo adresātiem.

4. pants

Adresāti

Šis lēmums adresēts dalībvalstīm, kuru valūta ir euro.

Frankfurtē pie Mainas, 2023. gada 21. novembrī

ECB prezidente

Christine LAGARDE


(1)   OV L 328, 12.12.2015., 123. lpp.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2684/oj

ISSN 1977-0715 (electronic edition)