European flag

Oficiālais Vēstnesis
Eiropas Savienības

LV

Serija L


2023/2598

20.11.2023

KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2023/2598

(2023. gada 11. septembris),

ar kuru labo Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2022/2104, ar ko attiecībā uz olīveļļas tirdzniecības standartiem papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013, slovēņu valodas versiju

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 75. panta 2. punktu un 78. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2022/2104 (2) slovēņu valodas versijā 8. panta 6. punktā ir kļūda attiecībā uz izcelsmes vietas prasībām. Šī kļūda ietekmē minētā noteikuma būtību.

(2)

Tāpēc Deleģētās regulas (ES) 2022/2104 slovēņu valodas versija būtu attiecīgi jālabo. Tas neskar pārējo valodu versijas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

(Neattiecas uz latviešu valodas versiju)

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 11. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2104 (2022. gada 29. jūlijs), ar ko attiecībā uz olīveļļas tirdzniecības standartiem papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un atceļ Komisijas Regulu (EEK) Nr. 2568/91 un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 29/2012 (OV L 284, 4.11.2022., 1. lpp.).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2598/oj

ISSN 1977-0715 (electronic edition)