ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 222

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 8. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1693 (2023. gada 10. augusts), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/773 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju, kas attiecas uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1694 (2023. gada 10. augusts), ar ko groza Regulas (ES) Nr. 321/2013, (ES) Nr. 1299/2014, (ES) Nr. 1300/2014, (ES) Nr. 1301/2014, (ES) Nr. 1302/2014, (ES) Nr. 1304/2014 un Īstenošanas regulu (ES) 2019/777 ( 1 )

88

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1695 (2023. gada 10. augusts) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmām Eiropas Savienībā, un ar ko atceļ Regulu (ES) 2016/919 ( 1 )

380

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1696 (2023. gada 10. augusts), ar ko Īstenošanas lēmumu 2011/665/ES groza attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/797 48. pantā minētā Eiropas apstiprināto ritekļu tipu reģistra specifikāciju (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 5020)  ( 1 )

561

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

8.9.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 222/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/1693

(2023. gada 10. augusts),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/773 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju, kas attiecas uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 (2016. gada 11. maijs) par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (1) un jo īpaši tās 5. panta 11. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/773 (2) ir noteikta savstarpējas izmantojamības tehniskā specifikācija (SITS), kas attiecas uz Savienības dzelzceļa sistēmas satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu.

(2)

Saskaņā ar Komisijas Deleģētā lēmuma (ES) 2017/1474 (3) 3. panta 5. punkta b) un f) apakšpunktu SITS ir jāpārskata, lai ņemtu vērā Savienības dzelzceļa sistēmas un ar to saistīto pētniecības un inovācijas darbību attīstību un atjauninātu atsauces uz standartiem.

(3)

Ņemot vērā gaidāmo nozīmīgumu, kāds dzelzceļam būs dekarbonizētā transporta sistēmā, kā paredzēts Eiropas zaļajā kursā, un attīstību šajā jomā, jo īpaši pētniecībā un inovācijā, nepieciešama plaša spēkā esošo SITS pārskatīšana, jo īpaši nolūkā digitalizēt dzelzceļus un uzlabot dzelzceļa kravu pārvadājumu pievilcību.

(4)

2020. gada 24. janvārī Komisija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/796 (4) 19. panta 1. punktu lūdza Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru (“Aģentūra”) sagatavot ieteikumus par vairāku Lēmumā (ES) 2017/1474 izvirzīto īpašo mērķu īstenošanu.

(5)

2022. gada 30. jūnijā Aģentūra izdeva ieteikumu ERA 1175-1218 attiecībā uz SITS, kas attiecas uz Savienības dzelzceļa sistēmas satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu. Komisija analizēja iepriekš minēto ieteikumu un secināja, ka, lai panāktu dzelzceļa pārvadājumu labāku saskaņotību Savienībā, ir lietderīgi grozīt Īstenošanas regulu (ES) 2019/773.

(6)

Īstenošanas regulas (ES) 2019/773 grozījumu mērķis jo īpaši ir i) iekļaut jaunas prasības Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas (ERTMS) ekspluatācijas noteikumu labākai saskaņošanai, ii) pievienot jaunas prasības attiecībā uz ERTMS lauka inženiertehnisko informāciju, kas ir relevanta ekspluatācijai un kas infrastruktūras pārvaldītājam ir jāsniedz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, un iii) ieviest jaunu formātu Eiropas norādījumiem un atgriezenisko saiti, kas iegūta, izskatot valstu noteikumus par drošumu un ekspluatāciju.

(7)

Ņemot vērā to, ka nākotnes dzelzceļa mobilo sakaru sistēma (FRMCS) kā GSM-R pēctece vēl nav pilnībā noteikta Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2023/1695 (5), šajā regulā globālā mobilo sakaru sistēma dzelzceļam (GSM-R) aplūkota kā vienīgā dzelzceļa mobilo radiosakaru (RMR) sistēma.

(8)

Informācijas apmaiņa starp infrastruktūras pārvaldītājiem un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem saistībā ar jaunām vilcienu specifikācijām un vilcienu darbībām, kas noteiktas šajā regulā, būtu papildus jāiestrādā TAF SITS un TAP SITS attiecīgajos noteikumos.

(9)

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 14. panta 1. punktu dalībvalstu pienākums ir paziņot valsts noteikumus, kas pēc savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju pārskatīšanas vairs nav vajadzīgi. Ņemot vērā ierosinātos grozījumus, ir lietderīgi noteikt skaidru šādas paziņošanas termiņu, lai izvairītos no juridiskās nenoteiktības.

(10)

Saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2018/763 (6) noteikto procedūru infrastruktūras pārvaldītājiem un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ir jānodrošina atbilstība Īstenošanas regulas (ES) 2019/773 pielikumam.

(11)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2019/773 būtu attiecīgi jāgroza.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Direktīvas (ES) 2016/797 51. panta 1. punktu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2019/773 groza šādi:

1)

iekļauj šādu 5.a un 5.b pantu:

“5.a pants

Līdz 2024. gada 28. martam katra dalībvalsts paziņo Komisijai un Aģentūrai visus valsts noteikumus, kas ir kļuvuši nevajadzīgi, stājoties spēkā Komisijas Īstenošanas regulai (ES) 2023/1693 (*1), kā arī šo noteikumu atsaukšanas grafiku, ja tie vēl nav atsaukti.

5.b pants

Līdz 2024. gada 28. jūnijam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītāji maina savu drošības pārvaldības sistēmu, kas noteikta Direktīvas (ES) 2016/798 9. pantā, atbilstīgi šīs regulas pielikumā noteiktajām prasībām. Šādas izmaiņas, ja tās ir tikai tādas, kas noteikti nepieciešamas šīs grozītās regulas piemērošanai, neuzskata par būtiskām izmaiņām drošības regulējumā Direktīvas (ES) 2016/798 10. panta 15. punkta nozīmē.

(*1)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1693 (2023. gada 10. augusts), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/773 par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju, kas attiecas uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu (OV L 222, 8.9.2023., 1.. lpp.).”;"

2)

Īstenošanas regulas (ES) 2019/773 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 10. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)   OV L 138, 26.5.2016., 44. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/773 (2019. gada 16. maijs) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju, kas attiecas uz Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu, un Lēmuma 2012/757/ES atcelšanu (OV L 139 I, 27.5.2019., 5. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētais lēmums (ES) 2017/1474 (2017. gada 8. jūnijs), kas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 papildina attiecībā uz īpašajiem mērķiem savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju izstrādāšanai, pieņemšanai un pārskatīšanai (OV L 210, 15.8.2017., 5. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/796 (2016. gada 11. maijs) par Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 881/2004 (OV L 138, 26.5.2016., 1. lpp.).

(5)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1695 (2023. gada 10. augusts) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmām Eiropas Savienībā, un ar ko atceļ Regulu (ES) 2016/919 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 380.. lpp.).

(6)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/763 (2018. gada 9. aprīlis), ar ko nosaka praktisku kārtību vienoto drošības sertifikātu izdošanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 653/2007 (C/2018/2001) (OV L 129, 25.5.2018., 49. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2019/773 pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1.3. punktu aizstāj ar šādu:

“1.3.    Saturs

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 4. panta 3. punktu šajā SITS formulētas pamatprasības satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmai un paredzēti Savienības dzelzceļu sistēmas ekspluatācijas pamatprincipi un kopīgie ekspluatācijas noteikumi. Turklāt ar to nosaka prasības saskarnei starp infrastruktūras pārvaldītājiem un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem.”;

2)

pielikuma 2. nodaļu aizstāj ar šādu:

“2.   DARBĪBAS JOMAS APRAKSTS

Šī SITS attiecas uz Savienības dzelzceļu sistēmu, kurā ietilpst gan SITS atbilstīgi, gan SITS neatbilstīgi ritekļi un stacionāras iekārtas.

Šī SITS attiecas uz procesiem un procedūrām, kā arī uz šīs SITS kontekstā ekspluatācijai svarīgiem ritekļu un stacionāro iekārtu fiziskajiem elementiem un uz prasībām personālam, kas veic drošībai būtiskus uzdevumus.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums un infrastruktūras pārvaldītājs nodrošina, ka visas šīs SITS prasības kļūst par attiecīgu daļu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma un infrastruktūras pārvaldītāja drošības pārvaldības sistēmā (DPS), kas noteikta Direktīvā (ES) 2016/798.”;

3)

pielikuma 3.2. punktu groza šādi:

a)

pirmo un otro daļu svītro;

b)

tabulas 4.2.1.2. rindu aizstāj ar šādu:

“4.2.1.2.

Dokumentācija personālam, kas veic drošībai būtiskus uzdevumus

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

X

X”

 

c)

tabulas 4.2.1.2.1. rindu aizstāj ar šādu:

“4.2.1.2.1.

Procedūru rokasgrāmata

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X”

 

d)

tabulas 4.2.1.2.2.1., 4.2.1.2.2.2. un 4.2.1.2.2.3. rindu svītro;

e)

tabulas 4.2.1.2.3. rindu aizstāj ar šādu:

“4.2.1.2.3.

Vilciena kustības informācija mašīnistiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X”

 

f)

tabulas 4.2.1.2.4. rindu aizstāj ar šādu:

“4.2.1.2.4.

Mašīnista informēšana reāllaikā vilciena vadīšanas laikā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X”

 

g)

tabulas 4.2.1.3. un 4.2.1.4. rindu svītro;

h)

tabulas 4.2.3.1. rindu aizstāj ar šādu:

“4.2.3.1.

Vilcienu kustības plānošana un kustības grafiks

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X”

 

i)

tabulas 4.2.3.5.1. un 4.2.3.5.2. rindu aizstāj ar šādām:

“4.2.3.5.1.

Uzraudzības datu reģistrēšana ārpus vilciena

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

4.2.3.5.2.

Uzraudzības datu reģistrēšana vilcienā

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X”

 

 

4)

pielikuma 4.1. punktu aizstāj ar šādu:

“4.1.    Ievads

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/34/ES (*1) infrastruktūras pārvaldītāja vispārējā atbildībā ir visu to attiecīgo infrastruktūras parametru un raksturlielumu noteikšana, kas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam ir jāizmanto, lai pārbaudītu to dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma vilcienu savietojamību, kurus paredzēts izmantot infrastruktūras pārvaldītāja tīklā, ņemot vērā atsevišķu dzelzceļa līniju ģeogrāfiskās īpatnības un šajā iedaļā izklāstītās funkcionālās un tehniskās specifikācijas.

Savienības dzelzceļu tīklam piemērojamie ekspluatācijas pamatprincipi un kopīgie ekspluatācijas noteikumi ir ietverti B papildinājumā.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (OV L 343, 14.12.2012., 32. lpp.).”;"

5)

pielikuma 4.2. punktu aizstāj ar šādu:

“4.2.    Apakšsistēmas funkcionālās un tehniskās specifikācijas

Satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmas funkcionālajās un tehniskajās specifikācijās ir noteiktas specifikācijas, kuru mērķis ir nodrošināt Savienības dzelzceļu sistēmas drošu ekspluatāciju, sistēmas drošumu un darbgatavību un darbības efektivitāti, īpašu uzmanību pievēršot specifikācijām, kas attiecas uz:

personālu, kas veic drošībai būtiskus uzdevumus,

vilcieniem,

vilcienu ekspluatāciju,

ERTMS balstītu saskaņotu ekspluatāciju.”;

6)

pielikuma 4.2.1.1. punktu aizstāj ar šādu:

“4.2.1.1.   Vispārīgas prasības

Katrs DPU un IP savās drošības pārvaldības sistēmās (DPS), kas izveidotas saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/762 (*2) I un II pielikumu, nosaka savus drošībai būtiskos uzdevumus un ar drošību saistītās funkcijas, kā arī par to izpildi atbildīgo personālu. DPU un IP savās DPS definē un apraksta procedūras un prasības personāla, kas veic drošībai būtiskus uzdevumus, apmācībai, kompetences novērtēšanai un uzraudzībai, izņemot prasības, kas paredzētas šādos noteikumos:

i)

mašīnistu apmācības, piemērotības darbam un sertifikācijas prasības (uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/59/EK (*3));

ii)

prasības attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju, kuras piemēro personālam, kas pavada vilcienus, bet kas nav mašīnisti, un uz kurām attiecas šā pielikuma F papildinājums;

iii)

prasības attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju, kuras piemēro personālam, kas sagatavo vilcienus, bet kas nav mašīnisti, un uz kurām attiecas šā pielikuma G papildinājums.

Jebkuru kvalifikāciju, kas iegūta, pamatojoties uz DPU vai IP DPS definētajām procedūrām un noteikumiem, reģistrē attiecīgajā DPS.

Apmācību, pieredzi un profesionālo kompetenci apliecinošus dokumentus pēc pieprasījuma izsniedz attiecīgajam personālam, kas veic drošībai būtiskus uzdevumus.

Šāda kvalifikācija ļauj personālam, kas veic drošībai būtiskus uzdevumus, veikt līdzīgus uzdevumus citam DPU vai IP, ja ir noteiktas papildu apmācības vajadzības saistībā ar ģeogrāfiskajām un tehniskajām specifikācijām un DPU vai IP DPS atbilstīgi 4.6.3.2. punktam un šī apmācība ir apmierinoši apgūta.

(*2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/762 (2018. gada 8. marts), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 izveido kopīgas drošības metodes, kas attiecas uz prasībām drošības pārvaldības sistēmām, un atceļ Komisijas Regulas (ES) Nr. 1158/2010 un (ES) Nr. 1169/2010 (OV L 129, 25.5.2018., 26. lpp.)."

(*3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/59/EK (2007. gada 23. oktobris) par to vilcienu vadītāju sertifikāciju, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā (OV L 315, 3.12.2007., 51. lpp.).”;"

7)

pielikuma 4.2.1.2. punktu aizstāj ar šādu:

“4.2.1.2.   Starp IP un DPU īstenojama informācijas apmaiņa, cita starpā apmaiņa ar informāciju, kura paredzēta personālam, kas veic drošībai būtiskus uzdevumus

IP un DPU plāno, sagatavo un ekspluatē vilcienus un sniedz norādījumus personālam saskaņā ar procedūru rokasgrāmatā un maršruta aprakstā ietverto informāciju.

To personāls, kas veic drošībai būtiskus uzdevumus, ir apmācīts, un mašīnisti ir sertificēti, pamatojoties uz procedūru rokasgrāmatā un maršruta aprakstā sniegto informāciju, saskaņā ar to DPS.

IP un DPU sadarbojas, apmainoties ar informāciju un sekojot procesam, lai attiecīgi izveidotu un regulāri atjauninātu procedūru rokasgrāmatu un maršruta aprakstu. Šī informācija ir piemērojama normālā, traucētā un avārijas ekspluatācijas režīmā.

IP, apspriežoties ar DPU, kuri darbojas tā tīklā, nosaka attiecīgās procedūras saziņai reāllaikā un avārijas situācijās, lai nodrošinātu, ka ekspluatācijai būtiska informācija tiek sniegta DPU un/vai mašīnistam, tiklīdz šāda informācija kļūst pieejama.

IP un DPU nodrošina, ka visa infrastruktūras informācija un noteikumi, kas attiecas uz vilcienu plānošanu, sagatavošanu un ekspluatāciju, tiek kopīgoti un paziņoti personālam, kas veic drošībai būtiskus uzdevumus, atbilstīgi katra darbinieka uzdevumiem visās IP un DPU attiecīgajās darba valodās.

IP un DPU var sagrupēt procedūru rokasgrāmatā un maršruta aprakstā ietverto informāciju atsevišķu darbinieku un/vai darbību atbalstam.

IP un DPU nodrošina katram savam attiecīgajam darbiniekam, kas veic drošībai būtiskus uzdevumus, tostarp mašīnistiem, procedūru rokasgrāmatas un maršruta apraksta versijas, kas pielāgotas viņu darbībai nepieciešamajai informācijai. Šeit ietilpst saskarnes informācija, ja personāls veic drošībai būtiskus uzdevumus, izmantojot tiešu saskarni starp IP un DPU, jo īpaši, lai nodrošinātu ar drošību saistītu saziņu starp personālu, kas atļauj vilcienu kustību, un personālu vilcienos.

Turpmākās norises

1.

Kad pagājuši 12 mēneši pēc tam, kad Aģentūra ir nodrošinājusi RINF lietojumprogrammas atjauninājumus saskaņā ar 6. panta 1. punktu Regulā (ES) 2019/777, kurā grozījumi izdarīti ar Īstenošanas regulu (ES) 2023/1694, un IP ir darījuši datus pieejamus ar RINF starpniecību, DPU savus maršruta aprakstus balsta uz RINF ietverto informāciju.

2.

Kad pagājuši 12 mēneši pēc 1. punktā minētā termiņa, IP un DPU digitalizē procedūru rokasgrāmatu un maršruta aprakstu.

3.

Ne vēlāk kā līdz 2025. gada 15. decembrim Aģentūra sniedz ieteikumu par digitalizācijas saskaņošanu informācijas apmaiņai starp IP un DPU personālu reāllaikā, pamatojoties uz C papildinājumu.”;

8)

pielikuma 4.2.1.2.1. punktu aizstāj ar šādu:

“4.2.1.2.1.    Procedūru rokasgrāmata

DPU un IP atbild par to, lai būtu sagatavota attiecīgā procedūru rokasgrāmata, kura ir to DPS neatņemama daļa un kuras mērķis ir sniegt norādījumus personālam, kas veic drošībai būtiskus uzdevumus, par ekspluatācijas noteikumiem, kuri piemērojami personāla uzdevumiem.

Procedūru rokasgrāmata ir ekspluatācijas noteikumu un procedūru apraksts, kas attiecas uz tīklu vai tā daļu un ritekļiem, ko ekspluatē šajā tīklā vai tā daļā(-ās) normāla, traucēta un avārijas ekspluatācijas režīma apstākļos. Tai ir jābūt saskaņotai visās dzelzceļa līnijās, kurās darbojas DPU, un tai jābūt saskaņotai visās IP pārvaldītajās dzelzceļa līnijās.

Procedūru rokasgrāmata aptver:

a)

attiecībā uz DPU:

i)

kopīgos ES drošības un ekspluatācijas noteikumus un procedūras saskaņā ar A, B, C un D papildinājumu;

ii)

ko papildina valsts noteikumi, kuri attiecas uz I papildinājumā noteiktajām jomām, tostarp IP norādījumi DPU par tā infrastruktūras ekspluatāciju un noteikumi par saskarņu starp IP un DPU pārvaldību, par ko ir jāinformē DPU atbilstīgi IP DPS saskarnes procedūrām;

iii)

DPU norādījumus personālam, kas veic drošībai būtiskus uzdevumus, cita starpā mašīnistam, kā noteikts tā DPS;

iv)

informāciju, kas attiecas uz DPU ekspluatētajiem ritekļiem un vilcieniem, un

v)

visas dzelzceļa līnijas, kurās darbojas DPU;

b)

attiecībā uz IP:

i)

kopīgos ES drošības un ekspluatācijas noteikumus un procedūras saskaņā ar A, B, C un D papildinājumu;

ii)

ko papildina valsts noteikumi, kuri attiecas uz I papildinājumā noteiktajām jomām, tostarp noteikumi par saskarņu starp IP un DPU pārvaldību;

iii)

IP norādījumus personālam, kas veic drošībai būtiskus uzdevumus, kā noteikts tā DPS;

iv)

informāciju, kas attiecas uz IP ekspluatētajiem ritekļiem, attiecīgos gadījumos un ja IP nedarbojas kā DPU, un

v)

visas dzelzceļa līnijas, ko pārvalda IP.

Rokasgrāmatā iekļauj procedūras, kas attiecas vismaz uz šādiem aspektiem:

personāla drošība un aizsardzība,

vilcienu vadības iekārtas un signalizācija (A klases un B klases sistēmas),

vilciena ekspluatācija, arī traucētā režīmā un saistībā ar dzelzceļa līnijas raksturlielumiem un ritekļa raksturlielumiem,

starpgadījumi un negadījumi, arī ziņošanas shēma, starpgadījuma vai negadījuma pārvaldības plāns un sīki aprakstītas darbības, kas jāveic negadījuma vai starpgadījuma situācijā,

darbība traucēta un avārijas ekspluatācijas režīma apstākļos,

attiecībā uz DPU – vilces līdzekļi un ritošais sastāvs, ietverot visu informāciju, kas attiecas uz ritošā sastāva ekspluatāciju normālā un traucētā režīmā (piemēram, ja vilcienam nepieciešama palīdzība); šajā dokumentācijā šādos gadījumos pievērš uzmanību arī konkrētajai saskarnei ar infrastruktūras pārvaldītāja personālu.

Rokasgrāmatai ir divi papildinājumi:

1. papildinājums. Saziņas procedūru rokasgrāmata saskaņā ar C1. papildinājumu;

2. papildinājums. Eiropas un valsts norādījumu rokasgrāmata saskaņā ar C2. papildinājumu.

Iepriekš noteiktas formas ziņojumi un veidlapas ir sagatavoti vismaz infrastruktūras pārvaldītāja(-u) darba valodā(-ās).

Ja valoda, kurā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums ir izvēlējies sagatavot procedūru rokasgrāmatu, nav tā valoda, kurā sagatavota attiecīgā sākotnēji sniegtā informācija, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma pienākums ir vajadzības gadījumā nodrošināt tulkojumu un/vai sniegt skaidrojošas piezīmes citā valodā.”;

9)

pielikuma 4.2.1.2.2. punktu aizstāj ar šādu:

“4.2.1.2.2.    Maršruta apraksts

IP izveido informāciju par infrastruktūru, kas aptver tā tīklu, savām vajadzībām un to DPU vajadzībām, kuri darbojas šajā tīklā. IP sniedz katram DPU informāciju DPU maršruta aprakstam, kā noteikts D.2. papildinājumā, cita starpā par pastāvīgiem un pagaidu ierobežojumiem un izmaiņām.

Infrastruktūras pārvaldītājs gādā, lai informācija par infrastruktūru būtu pilnīga un precīza; informācija pārvaldāma saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2018/762 II pielikuma 4.4.3. punktu.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma pienākums ir sagatavot pilnīgu un pareizu maršruta aprakstu, izmantojot informāciju, ko infrastruktūras pārvaldītājs(-i) sniedz saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2018/762 I pielikuma 4.4.3. punktu. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums gādā, lai maršruta aprakstā būtu pienācīgi aprakstīti ekspluatācijas nosacījumi, kas attiecas uz līnijas raksturlielumiem un ritekļa raksturlielumiem.

Infrastruktūras pārvaldītājs informē dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu par visām infrastruktūras informācijas izmaiņām, tiklīdz šāda informācija kļūst pieejama un ja tā ietekmē vilcienu ekspluatāciju, cita starpā par pastāvīgiem un pagaidu ierobežojumiem un izmaiņām.

IP, apspriežoties ar DPU, kuri darbojas tā tīklā, nosaka attiecīgās procedūras gadījumā, ja maršruta apraksta izmaiņas nav nosūtītas no IP uz DPU attiecīgajā saskaņotajā laikā, kā noteikts IP DPS un atspoguļots DPU DPS; šādā gadījumā IP arī tieši informē mašīnistu.

DPU maršruta apraksts

 

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma pienākums ir, izmantojot saņemto informāciju, sagatavot pilnīgu un pareizu maršruta aprakstu, aptverot infrastruktūru, kurā tas ekspluatē vilcienus.

 

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums nodrošina, ka maršruta aprakstā apkopoto informāciju par maršrutu veido apraksts par dzelzceļa līnijām, kurās mašīnists vadīs vilcienu, un ar tām saistītajām lauka iekārtām, kas ir būtiskas vilciena vadīšanai.

 

Katrs dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums izstrādā maršruta aprakstu vienotā formātā visām infrastruktūrām, kurās tiek ekspluatēti tā vilcieni.

 

Kad infrastruktūras pārvaldītājs ir informējis par infrastruktūras informācijas izmaiņām, dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums atjaunina maršruta aprakstu un paziņo par izmaiņām saskaņā ar procedūrām, kas noteiktas tā DPS, cita starpā sniedz norādījumus saviem mašīnistiem, kurus skar izmaiņas.

IP maršruta apraksts

 

IP apkopo IP maršruta aprakstā informāciju par infrastruktūru, kura jāsniedz tā darbiniekiem, kas veic drošībai būtiskus uzdevumus, un apkopo to saskaņā ar savu DPS.

 

Infrastruktūras pārvaldītājs atjaunina IP maršruta aprakstu, tiklīdz šāda informācija kļūst pieejama un ja tā ietekmē tā personāla, kas veic drošībai būtiskus uzdevumus, veicamos uzdevumus, ietverot pastāvīgus un pagaidu ierobežojumus un izmaiņas.”;

10)

pielikuma 4.2.1.2.2.1., 4.2.1.2.2.2. un 4.2.1.2.2.3. punktu svītro;

11)

pielikuma 4.2.1.2.3. punktu aizstāj ar šādu:

“4.2.1.2.3.    Vilciena kustības informācija mašīnistiem

Kad dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums izsniedz mašīnistiem darba plānu, tam ir jāsniedz informācija, kas vajadzīga normālai vilciena kustībai, norādot vismaz:

vilciena identifikāciju,

vilciena kursēšanas dienas (vajadzības gadījumā),

apstāšanās vietas un ar tām saistītās darbības,

citus laika punktus,

pienākšanas / atiešanas / garāmbraukšanas laikus katrā no šiem punktiem.

Šāda vilciena kustības informācija ir jāatjaunina attiecīgos gadījumos pirms atiešanas, un tai jābalstās uz procedūru rokasgrāmatā un maršruta aprakstā esošo informāciju un jāpapildina tā. Līdz 2026. gada 15. decembrim nodrošina, ka šī informācija vilcienu mašīnistiem tiek sniegta digitāli.”;

12)

pielikuma 4.2.1.2.4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.2.1.2.4.    Mašīnista informēšana reāllaikā vilciena vadīšanas laikā

Infrastruktūras pārvaldītājs reāllaikā informē mašīnistus un sniedz norādījumus mašīnistiem par pēdējā brīža izmaiņām ekspluatācijā, kuras attiecas uz dzelzceļa līniju vai attiecīgajām lauka iekārtām, atbilstīgi IP un DPU saziņas metodikai, kas izveidota saskaņā ar C papildinājumu.

Reāllaika informācija attiecas tikai uz situāciju un izmaiņām, kuras netiek pārvaldītas atbilstīgi 4.2.1.2.2. un 4.2.1.2.3. punktam saskaņā ar IP un DPU DPS procedūrām un kuras tieši ietekmē mašīnista maršrutu.

Izveido piemērotus alternatīvus līdzekļus saziņai starp IP un DPU ārkārtas situācijās, lai nodrošinātu attiecīgās informācijas pieejamību.

Infrastruktūras pārvaldītājiem un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem jāievieš process, kas ļauj apstiprināt ritekļu piemērotību un mašīnistu zināšanas par maršrutu reāllaika maršruta novirzes gadījumā.”;

13)

pielikuma 4.2.1.3. un 4.2.1.4. punktu aizstāj ar “Neizmanto”;

14)

pielikuma 4.2.2.1.2. punkta piekto daļu aizstāj ar šādu:

“Lai piekļūtu RINF norādītajām dzelzceļa līnijām, kurās tiek izmantota nosacīti atļauta braukšana, līdz turpmāk norādītajiem datumiem, kas noteikti astesgala signālierīces saskaņošanai atbilstīgi 4.2.2.1.3.2. iedaļai, ir jānodrošina ritekļa galveno lukturu gaismas stipruma atbilstība līmenim, kas tālās gaismas galvenajiem lukturiem noteikts Komisijas Regulas (ES) Nr. 1302/2014 (*4) (Loc&Pas SITS) pielikuma 4.2.7.1.1. iedaļas 5. punktā.

(*4)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1302/2014 (2014. gada 18. novembris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas ritošā sastāva apakšsistēmu “Lokomotīves un pasažieru ritošais sastāvs” (OV L 356, 12.12.2014., 228. lpp.).”;"

15)

pielikuma 4.2.2.1.3.2. punktā svītro šādu tekstu:

“Ziņojumi

Ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim attiecīgās dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu par atstarojošo plākšņu izmantošanu, uzrādot visus nopietnos šķēršļus plānotajai valsts noteikumu atcelšanai.”;

16)

pielikuma 4.2.2.5.1. punktu groza šādi:

a)

B apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“B.

Infrastruktūras pārvaldītājs, izmantojot RINF, sniedz informāciju, lai nodrošinātu savietojamību ar maršrutu, kā noteikts D1. papildinājumā.

D1. papildinājumā ir uzskaitīti visi parametri, kas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam šajā procesā jāizmanto pirms ritekļa vai vilciena konfigurācijas pirmās izmantošanas reizes, lai nodrošinātu, ka visi vilcienu veidojošie ritekļi ir savietojami ar maršrutu(-iem), kurā(-os) vilcienu plānots ekspluatēt, attiecīgā gadījumā ietverot apbraukšanas maršrutus un maršrutus uz darbnīcām. Jāņem vērā maršruta pārveidojumi un infrastruktūras raksturlielumu izmaiņas. Ja kāds D1. papildinājuma parametrs tiek saskaņots izmantošanas telpas tīkla(-u) līmenī, var prezumēt, ka minētajam parametram atbilst katrs riteklis, ko atļauts izmantot minētajā telpā. Valsts noteikumi vai valsts papildu prasības par piekļuvi tīklam attiecībā uz savietojamību ar maršrutu principā tiek uzskatīti par nesaderīgiem ar D1. papildinājumu. Infrastruktūras pārvaldītājs nepieprasa papildu tehniskās pārbaudes, kuru mērķis ir pārbaudīt D1. papildinājuma sarakstā neietvertu parametru savietojamību ar maršrutu.

Ne vēlāk kā līdz 2026. gada 15. decembrim, līdz RINF atļaus mitināt turpmāk minētos jaunos parametrus:

a)

Kombinēto pārvadājumu īpašā pārbaude

i)

1.1.1.1.3.4.

Standarta kombinēto pārvadājumu profila numurs maināmām virsbūvēm

ii)

1.1.1.1.3.9.

Standarta kombinēto pārvadājumu profila numurs ritošajām vienībām

iii)

1.1.1.1.3.8.

Standarta kombinēto pārvadājumu profila numurs konteineram

iv)

1.1.1.1.3.5.

Standarta kombinēto pārvadājumu profila numurs puspiekabēm

v)

(CT līnijas kods)

b)

Vilcienu detektēšanas sistēmas: ietekmētāja vienība

i)

1.1.1.3.4.

Vilcienu detektēšanas sistēmas, kas noteiktas, pamatojoties uz frekvenču joslām

ii)

1.1.1.3.4.2.

Frekvenču joslas detektēšanai

iii)

1.1.1.3.4.2.1.

Maksimālā traucējumu strāva

iv)

1.1.1.3.4.2.2.

Minimālā ieejas pilnā pretestība

v)

1.1.1.3.4.2.3.

Maksimālais magnētiskais lauks

c)

1.1.1.3.2.11. Droša vilciena sastāva garuma informācija no borta iekārtām, kas vajadzīga, lai piekļūtu līnijai, un SIL

Infrastruktūras pārvaldītājs šo informāciju, kolīdz iespējams, ar citiem līdzekļiem bez maksas elektroniski sniedz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, apstiprinātiem ceļa pieprasītājiem un attiecīgā gadījumā Direktīvas (ES) 2016/797 2. panta 22. punktā minētajam pieteikuma iesniedzējam.

Infrastruktūras pārvaldītājs, izmantojot RINF, informē dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu par maršruta raksturlielumu izmaiņām, tiklīdz šāda informācija kļūst pieejama un ja tā ietekmē vilcienu ekspluatāciju.”;

b)

pievieno šādu D apakšpunktu:

“D.

Īpaši aspekti kombinēto pārvadājumu vilcienu savietojamībai ar maršrutu:

kombinēto pārvadājumu vilcienu, kurš nepārsniedz visu dzelzceļa līnijas sliežu ceļu ritošā sastāva gabarītu un kura CT kods nepārsniedz visu dzelzceļa līnijas sliežu ceļu kodifikāciju, uzskata par parastu transportu;

kombinēto pārvadājumu vilcienu, kurš pārsniedz ritošā sastāva gabarītu un kura CT kods nepārsniedz dzelzceļa līnijas kodifikāciju, uzskata par transportu ar īpašām prasībām, kā minēts I papildinājumā. Šādas prasības ir universāli piemērojamas visiem vilcieniem šajā kategorijā, un to izpildei nav nepieciešami nekādi papildu atļauju piešķiršanas procesi starp DPU un IP;

ja CT kods pārsniedz dzelzceļa līnijas kodifikāciju vai ja līnija nav kodificēta, IP izsniedz īpašu atļauju (nestandarta transports), pamatojoties uz ekspluatācijas un tehniskās iespējamības izvērtējumu.

Kombinētajiem pārvadājumiem piemērojamām ekspluatācijas procedūrām jāatbilst specifikācijām, kas noteiktas ERA Tehniskā dokumenta par kombinēto pārvadājumu kodifikāciju (ERA/TD/2023-01/CCT v1.1 21/03/2023 1) 3. punktā.

1

ERA/TD/CCT publiski pieejami ERA tīmekļvietnē.”;

17)

pielikuma 4.2.2.5.2. punktu groza šādi:

a)

punkta d) apakšpunktu svītro;

b)

iekļauj šādu otro daļu:

“Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma pienākums ir nodrošināt, lai visi vilcienu veidojošie ritekļi ar visu kravu būtu tehniski gatavi plānotajam braucienam un lai to tehniskā gatavība saglabātos visu brauciena laiku.”;

18)

pielikuma 4.2.2.6. punktu aizstāj ar šādu:

“4.2.2.6.   Vilciena bremzēšana

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums izstrādā un īsteno bremzēšanas noteikumus atbilstīgi 4.2.2.6.1. un 4.2.2.6.2. punktam un tos pārvalda savas drošības pārvaldības sistēmas satvarā.”;

19)

pielikuma 4.2.2.6.2. punktu groza šādi:

a)

1. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“1.

Infrastruktūras pārvaldītājs, izmantojot RINF, sniedz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam visus attiecīgās dzelzceļa līnijas raksturlielumus attiecībā uz katru maršrutu:

i)

signalizācijas attālumi (brīdinājums, apstāšanās), tostarp to drošības rezerves, ko nodrošina, izmantojot attiecīgās “Apstāšanās signāla” un “Brīdinājuma signāla” atrašanās vietas (kā prasīts D.2. papildinājumā), izmantojot parametru 1.1.1.3.14.3.,

ii)

kāpumi un kritumi,

iii)

maksimālie atļautie ātrumi,

iv)

nosacījumi attiecībā uz tādu bremžu sistēmu izmantošanu, kas var ietekmēt infrastruktūru, piemēram, attiecībā uz magnētiskajām, reģeneratīvajām un virpuļstrāvas bremzēm.

Infrastruktūras pārvaldītājs gādā, lai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam(-iem) sniegtā informācija būtu pilnīga un precīza, un, izmantojot RINF, informē dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu par dzelzceļa līnijas raksturlielumu izmaiņām, tiklīdz šāda informācija kļūst pieejama un ja tā ietekmē vilcienu ekspluatāciju.”;

b)

3. apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“3.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums plānošanas posmā nosaka vilciena bremzēšanas režīmu, bremžu darbības efektivitāti un atbilstošo maksimālo ātrumu, ņemot vērā:

i)

attiecīgās dzelzceļa līnijas raksturlielumus, kā norādīts 1. apakšpunktā, un, ja pieejama, informāciju, ko infrastruktūras pārvaldītājs sniedz saskaņā ar 2. apakšpunktu; un

ii)

ar ritošo sastāvu saistītas drošības rezerves, kas izriet no bremžu sistēmas drošuma un darbgatavības.

Turklāt dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums nodrošina, ka katrs vilciens ekspluatācijas laikā sasniedz vismaz vajadzīgo bremzēšanas veiktspēju. Jo īpaši dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam jāizstrādā noteikumi, ko piemēro, ja vilciens ekspluatācijas laikā nesasniedz vajadzīgo bremzēšanas veiktspēju. Šādā gadījumā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums nekavējoties informē infrastruktūras pārvaldītāju. Infrastruktūras pārvaldītājs var veikt piemērotus pasākumus, lai samazinātu ietekmi uz vispārējo satiksmi savā tīklā.”;

20)

pielikuma 4.2.2.8. punktu groza šādi:

“4.2.2.8.   Prasības attiecībā uz signālu un gar dzelzceļa līniju izvietoto zīmju saskatāmību

Neskarot A papildinājumā noteiktās ERTMS darbības, mašīnistam ir jāredz signāli un gar dzelzceļa līniju izvietotās zīmes. Mašīnistam attiecīgā gadījumā jāredz signāli un gar dzelzceļa līniju izvietotās zīmes, kā arī visu citu veidu gar dzelzceļa līniju izvietotās norādes, kas saistītas ar drošību.

Tāpēc signālus un zīmes gar dzelzceļa līniju, norādes un informācijas plāksnes izveido un izvieto saskaņoti, lai atvieglotu to saskatīšanu. Cita starpā jāņem vērā šādi jautājumi (sk. šīs regulas 4.3.2. punktu atsaucei uz CCS SITS):

i)

atbilstošs signālu un zīmju novietojums, lai mašīnists vilciena galveno lukturu gaismā varētu izlasīt informāciju,

ii)

piemērots un pietiekami stiprs apgaismojums, ja informācija jāapgaismo,

iii)

ja izmanto atpakaļatstarojošas zīmes, materiāla atstarojošās īpašības ir saskaņā ar attiecīgajām specifikācijām un zīmes ir izgatavotas tā, lai mašīnists vilciena galveno lukturu gaismā varētu viegli izlasīt informāciju.

Mašīnistu kabīnes konstruē saskaņoti tā, lai mašīnists varētu viegli saskatīt viņam paredzēto informāciju (sk. šīs regulas 4.3.3.1. punktu atsaucei uz Loc&Pas SITS).”;

21)

pielikuma 4.2.2.9. punktu aizstāj ar šādu:

“4.2.2.9.   Mašīnista modrības kontrole

Mašīnista darbību vilcienā uzrauga, lai varētu automātiski apstādināt vilcienu, ja tiek konstatēta mašīnista darbības neesība. Prasības, kas attiecas uz līdzekļiem mašīnista darbības uzraudzībai vilcienā, ir noteiktas Loc&Pas SITS 4.2.9.3.1. punktā.”;

22)

pielikuma 4.2.3. punktu aizstāj ar šādu:

“4.2.3.   Specifikācijas, kas attiecas uz vilcienu ekspluatāciju, cita starpā uz ERTMS balstītu ekspluatāciju

Papildus šai nodaļai vilcienu ekspluatācijai Savienības dzelzceļu sistēmā piemēro ekspluatācijas pamatprincipus un kopīgos ekspluatācijas noteikumus, kas izklāstīti B papildinājumā.

Šīs SITS A papildinājumā norādītos ERTMS ekspluatācijas principus un noteikumus piemēro, ja ir ierīkota ERTMS.”;

23)

pielikuma 4.2.3.1. punktu aizstāj ar šādu:

“4.2.3.1.   Vilcienu kustības plānošana un kustības grafiks

Saskaņā ar Direktīvu 2012/34/ES infrastruktūras pārvaldītājs norāda, kādi dati ir vajadzīgi, pieprasot vilciena ceļu.

Katram vilcienam ir jāievēro kustības grafiks, par ko IP un DPU ir vienojušies, piešķirot ceļu; IP nodrošina precīzu vilcienu kustību un palīdz pakalpojumu izpildē, plānojot kustības grafiku.”;

24)

pielikuma 4.2.3.3.1. punktu aizstāj ar šādu:

“4.2.3.3.1.    Pārbaudes un testi pirms atiešanas

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums nosaka pārbaudes un testus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu vilciena drošu atiešanu.”;

25)

(uz latviešu valodas versiju neattiecas);

26)

pielikuma 4.2.3.4.3. punkta otro ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

informācija mašīnistam par bīstamo kravu atrašanos un izvietojumu vilcienā,”;

27)

pielikuma 4.3.1. punktā tabulas rindu “Maršruta aprakstā iekļautās informācijas grozījumi – Traucēts ekspluatācijas režīms” aizstāj ar šādu:

“Maršruta apraksts

4.2.1.2.2.

Ekspluatācijas noteikumi

4.4.”

Traucēts ekspluatācijas režīms

4.2.3.6.

28)

pielikuma 4.3.2. punktā tabulu groza šādi:

i)

rindu “Mašīnista procedūru rokasgrāmata. Ekspluatācijas noteikumi” aizstāj ar šādu:

“Procedūru rokasgrāmata

4.2.1.2.1.

Ekspluatācijas noteikumi (normālos un traucētas darbības apstākļos)

ETCS mašīnista un mašīnas saskarnē parādīto saskaņoto teksta norāžu un ziņojumu saraksts

4.4.

E papildinājums”

Ekspluatācijas noteikumi

4.4.

ERTMS lauka inženiertehniskā informācija, kura attiecas uz ekspluatāciju

D3. papildinājums

ii)

rindu “Gar dzelzceļa līniju izvietoto signālu un zīmju saskatāmības prasības” aizstāj ar šādu:

“Gar dzelzceļa līniju izvietoto signālu un zīmju saskatāmības prasības

4.2.2.8.

Vilcienu vadības un signalizācijas lauka objekti

4.2.15.

4.2.18.”

iii)

rindu “Mašīnista procedūru rokasgrāmata” aizstāj ar šādu:

“Procedūru rokasgrāmata

4.2.1.2.1.

Smiltnīcas izmantošana

Uzmalu eļļošana vilcienā

Kompozītmateriālu bremžu kluču izmantošana

4.2.10.”

29)

pielikuma 4.3.3.1. punktā:

a)

rindu “Uzraudzības datu reģistrēšana vilcienā” aizstāj ar šādu:

“Uzraudzības datu reģistrēšana vilcienā

4.2.3.5.

I papildinājums

Datu reģistrēšanas ierīce

4.2.9.6.”

b)

rindu “Savietojamība ar maršrutu un vilciena sastāvs. Obligātās prasības attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju vilcienu pavadīšanas pienākumu pildīšanai” aizstāj ar šādu:

“Savietojamība ar maršrutu un vilciena sastāvs

Prasības attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju vilcienu pavadīšanas pienākumu pildīšanai

4.2.2.5.

F papildinājums

Ekspluatācijas dokumentācija

4.2.12.4.”

30)

pielikuma 4.3.4. punktā tabulu aizstāj ar:

“Atsauce uz šo regulu

Atsauce uz SITS ENE

Parametrs

Punkts

Parametrs

Punkts

Savietojamība ar maršrutu un vilciena sastāvs

4.2.2.5.

Vilciena maksimālā strāva

4.2.4.1.

Maršruta apraksts

4.2.1.2.2.

Savietojamība ar maršrutu un vilciena sastāvs

4.2.2.5.

Atdalīšanas sekcijas

Fāžu

4.2.15.

Maršruta apraksts

4.2.1.2.2.

Sistēmu

4.2.16.

Parametri ritekļa un vilciena savietojamībai ar maršrutu, ko paredzēts izmantot

D1. papildinājums

Maršruta savietojamības pārbaudes pirms atļauto ritekļu izmantošanas

7.3.5.”

31)

pielikuma 4.3.6. punktā rindu “Vilcienu plānošana” aizstāj ar šādu:

“Vilcienu kustības plānošana un kustības grafiks

4.2.3.1.

Klusāki ceļi

D papildinājums”

32)

pielikuma 4.4.3. punkta trešo un ceturto daļu svītro;

33)

pielikuma 4.6.1. punkta pēdējo daļu aizstāj ar šādu:

“Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītāji savos drošības pārvaldības sistēmu procesos definē savu uz risku balstītu kompetences pārvaldības sistēmu atbilstīgi Deleģētās regulas (ES) 2018/762 I pielikumam un II pielikumam.

F un G papildinājumā noteikta profesionālā kvalifikācija, kas attiecas uz kompetences pārvaldības sistēmu.”;

34)

pielikuma 4.6.2.2. punkta a) apakšpunkta trešo ievilkumu aizstāj ar šādu:

“—

aizpildīt ar Eiropas un valsts norādījumu rokasgrāmatas izmantošanu saistītās veidlapas.”;

35)

pielikuma 4.6.3.1. un 4.6.3.2. punktā svītro šādu tekstu:

“vai Komisijas Regulās (ES) Nr. 1158/2010(15) un (ES) Nr. 1169/2010(16)

(15)

Komisijas 2010. gada 9. decembra Regula (ES) Nr. 1158/2010 par kopīgu drošības metodi, lai novērtētu atbilstību dzelzceļa drošības sertifikātu iegūšanas prasībām (OV L 326, 10.12.2010., 11. lpp.).

(16)

Komisijas 2010. gada 10. decembra Regula (ES) Nr. 1169/2010 par kopīgu drošības metodi, lai novērtētu atbilstību dzelzceļa drošības atļaujas iegūšanas prasībām (OV L 327, 11.12.2010., 13. lpp.).”;

36)

pielikuma 4.7.1. punktu aizstāj ar šādu:

“4.7.1.   Ievads

Personāls, kas identificēts 4.2.1.1. punktā un veic drošībai būtiskus uzdevumus, kā norādīts DPU vai IP DPS, atbilst vispārējo ekspluatācijas un drošības standartu izpildes nodrošināšanai vajadzīgajām piemērotības prasībām.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītāji izstrādā un dokumentē procesu, ko tie īsteno, lai personāls atbilstu to drošības pārvaldības sistēmā noteiktajām medicīniskajām, psiholoģiskajām un veselības prasībām, saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2018/762, kurā definētas kopīgas drošības metodes attiecībā uz DPS.

4.7.2. un 4.7.3. punktā norādītās medicīniskās pārbaudes par personāla individuālo piemērotību veic persona, kura reģistrēta kā ārsts vai psihologs, kas ir kvalificēts šādu pārbaužu veikšanai. Katram IP un DPU šo pārbaužu rezultāti jāpieņem kā darbinieku vai potenciālo darbinieku piemērotības apliecinājums.

Šādas pārbaudes ļauj personālam, kas veic drošībai būtiskus uzdevumus, veikt līdzīgus uzdevumus citam DPU vai IP, ja DPU vai IP DPS ir noteiktas papildu medicīniskās, psiholoģiskās un veselības prasības un ja darbinieku vai potenciālo darbinieku piemērotība ir apmierinoša.

4.7.2. un 4.7.3. punktā noteiktās piemērotības prasības attiecas uz:

personālu, kas pavada vilcienus, bet kas nav mašīnisti;

personālu, kas sagatavo vilcienus;

personālu, kas veic uzdevumus, kuri saistīti ar vilcienu dispečera pienākumiem un vilcienu kustības atļaušanu.

4.7.1.1.   Alkohola, narkotiku un psihotropo medikamentu lietošanas ierobežojumi

Darbinieki nedrīkst veikt drošībai būtiskus uzdevumus, ja viņu modrību mazina tādas vielas kā alkohols, narkotikas vai psihotropi medikamenti. Tāpēc dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam un infrastruktūras pārvaldītājam jāievieš procedūras, ar ko kontrolēt risku, ka personāls varētu ierasties darbā šo vielu iespaidā vai lietot šīs vielas darba vietā.

Attiecībā uz konkrētiem iepriekš minēto vielu ierobežojumiem piemēro Eiropas noteikumus vai tās dalībvalsts noteikumus, kurā tiek sniegti dzelzceļa pakalpojumi.”;

37)

pielikuma 4.7.2.1.1. punkta virsrakstu aizstāj ar šādu:

“4.7.2.1.1.   Medicīnisko pārbaužu saturs”;

38)

pielikuma 4.7.2.1.2. punkta otro daļu groza šādi:

“obligāti” svītro;

39)

pielikuma 4.7.2.2.2. punkta virsrakstu aizstāj ar šādu:

“4.7.2.2.2.   Periodisko medicīnisko pārbaužu saturs”;

40)

pielikuma 4.7.2.2.2. punkta pirmo daļu groza šādi:

“obligāti” svītro;

41)

pielikuma 4.8.1. punktu aizstāj ar šādu:

“4.8.1.   Infrastruktūra

Prasības, kuras piemēro datu elementiem, kas ir saistīti ar dzelzceļa infrastruktūru attiecībā uz satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēmu un ko dara pieejamus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, izmantojot RINF, ir noteiktas D papildinājumā.

Infrastruktūras pārvaldītājs, izmantojot RINF, informē dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu par izmaiņām ar infrastruktūru saistītos datos, tiklīdz šāda informācija kļūst pieejama un ja tā ietekmē vilcienu ekspluatāciju. Infrastruktūras pārvaldītājs atbild par šo datu precizitāti.

Ar nosacījumu, ka Aģentūra ir ieviesusi RINF lietojumprogrammā nepieciešamos pielāgojumus, infrastruktūras pārvaldītājs līdz 2026. gada 15. decembrim šo informāciju, kolīdz iespējams, ar citiem līdzekļiem bez maksas elektroniski sniedz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, apstiprinātiem ceļa pieprasītājiem un attiecīgā gadījumā Direktīvas (ES) 2016/797 2. panta 22. punktā minētajam pieteikuma iesniedzējam.”;

42)

pielikuma 6.2.1. punktā otro un trešo daļu aizstāj ar šādām:

“Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/798 9. un 10. pantu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītāji, kas iesniedz pieteikumu jauna vai grozīta drošības sertifikāta vai drošības atļaujas saņemšanai atbilstīgi Komisijas Īstenošanas regulai (ES) 2018/763 (*5), apliecina, ka savā drošības pārvaldības sistēmā ievēro šīs regulas prasības.

Kopīgās drošības metodes attiecībā uz drošības pārvaldības sistēmas prasībām, kuras noteiktas Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2018/762, uzliek pienākumu valstu drošības iestādēm izveidot pārbaužu režīmu, ar ko pārraudzīt un uzraudzīt atbilstību drošības pārvaldības sistēmai saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2018/761 (*6), arī attiecībā uz visām SITS. Paziņotajai iestādei nav atsevišķi jāvērtē neviena no šajā regulā iekļautajām prasībām.

(*5)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/763 (2018. gada 9. aprīlis), ar ko nosaka praktisku kārtību vienoto drošības sertifikātu izdošanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 653/2007 (OV L 129, 25.5.2018., 49. lpp.)."

(*6)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/761 (2018. gada 16. februāris), ar ko izveido kopīgas drošības metodes uzraudzībai, ko valstu drošības iestādes veic pēc vienotā drošības sertifikāta vai drošības atļaujas izdošanas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798, un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 1077/2012 (OV L 129, 25.5.2018., 16. lpp.).”;"

43)

pielikuma 7.1. punktu aizstāj ar šādu:

“7.1.    Īstenošanas vispārīgie noteikumi

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/798 9. pantu un šīs regulas 5.b pantu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītāji atbilstību šīs regulas noteikumiem nodrošina saskaņā ar savām DPS, kas izveidotas atbilstīgi Deleģētajai regulai (ES) 2018/762.

7.1.1.   Īpaši pārejas noteikumi A un C papildinājumam

Saskaņojot ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kuri darbojas to tīklos, un atbilstīgi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2018/762 II pielikuma 5.1.1. punktam, infrastruktūras pārvaldītāji A papildinājuma un C papildinājuma īstenošanu var atlikt ne vēlāk kā līdz 2025. gada 16. decembrim. Tas ir atkarīgs no nosacījuma, ka Aģentūra un attiecīgā VDI ne vēlāk kā 2024. gada 16. jūnijā saņem:

a)

IP vadības izdotu īstenošanas apņemšanos;

b)

IP īstenošanas plānu, kurā ir iekļauti apmācības grafiki un ir noteiktas aizkavēšanās, kas saistītas ar vajadzīgo grozīto ekspluatācijas procedūru piemērošanu un, vajadzības gadījumā, attiecīgo IT rīku ieviešanu.

DPU ne vēlāk kā līdz 2025. gada 16. decembrim vai jebkurai agrākai IP noteiktai dienai nodrošina mašīnistu un attiecīgā personāla apmācību vilcienu ekspluatācijai saskaņā ar A un C papildinājumu.”;

44)

pielikuma 7.2.2.1. punktu aizstāj ar šādu:

“7.2.2.1.   Īpašs pastāvīgs gadījums (P) – Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Ungārija un Slovākija

Lai īstenotu 4.2.2.1.3.2. punktu, kravas vilcieniem, ko ekspluatē tikai Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Ungārijas un Slovākijas tīklā, kurā sliežu ceļa platums ir 1 520 milimetri, var izmantot šādu vilciena astesgala signālierīci.

Image 1

Atstarojošā diska diametrs ir 185 mm, un sarkanā apļa diametrs ir 140 mm. Ja to attaisno ekspluatācijas prakse, atstarojošo disku var aizstāt ar vienu atstarojošu plāksni atbilstīgi WAG SITS E papildinājumam.

Lai īstenotu 4.2.2.1.3.1. punktu, pasažieru vilcieniem, ko ekspluatē tikai Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Ungārijas un Slovākijas tīklā, kurā sliežu ceļa platums ir 1 520 milimetri, kā vilciena astesgala signālierīci var izmantot trīs vienmērīgas sarkanas gaismas lukturus saskaņā ar shēmu:

Image 2

Šis īpašais gadījums neliedz SITS atbilstīga ritošā sastāva piekļuvi tīklam.”;

45)

A papildinājumu aizstāj ar šādu:

“A papildinājums

ERTMS EKSPLUATĀCIJAS PRINCIPI UN NOTEIKUMI (6. versija)

1.   AR NODOMU ATSTĀTS NEAIZPILDĪTS

2.   AR NODOMU ATSTĀTS NEAIZPILDĪTS

3.   IEVADS

3.1.   Dokumenta mērķis un struktūra

Šajā papildinājumā ir izklāstīti ERTMS ekspluatācijas principi un saskaņotie noteikumi.

Katra noteikuma struktūra ir šāda:

i)

nosaukums;

ii)

vajadzības gadījumā situācijas, kurās piemēro noteikumu, izklāstītas rāmītī, norādot arī piemērojamos ETCS līmeņus; dažkārt situācija ir aprakstīta atsevišķās noteikumu apakšiedaļās;

iii)

pats noteikums.

Ja šajā papildinājumā ir atsauce uz ETCS 1. līmeni, tas attiecas uz abiem lietojumiem, ar vai bez sliežu ceļa signālierīcēm, ja vien nav norādīts citādi.

Ja šajā papildinājumā ir atsauce uz ETCS 2. līmeni, tas attiecas uz abiem lietojumiem, ar vai bez sliežu ceļa signālierīcēm, ja vien nav norādīts citādi.

Šajā papildinājumā minētie Eiropas norādījumi ir uzskaitīti šīs SITS C2. papildinājumā.

Jebkādi izteikumi, kas attiecas uz cilvēkiem, attiecas tiklab uz vīriešiem, kā uz sievietēm.

A daļa ar nodomu atstāta neaizpildīta.

B daļā ir ietvertas dažādas vilcienu ETCS ekspluatācijas kategorijas.

C daļā ir ietverts saraksts ar atsaucēm uz nesaskaņotajiem noteikumiem. Dažās situācijās procedūra nav saistīta ar ERTMS un tāpēc ir atkarīga no nesaskaņoto noteikumu piemērošanas.

ETCS un GSM-R tehnisko funkciju apraksts ir ietverts attiecīgajā sistēmas prasību specifikācijā.

Ja informācija, kas parādīta DMI, neprasa mašīnista rīcību, šī informācija nav ietverta noteikumos.

PIEMĒROJAMĪBA UN PIEMĒROŠANAS JOMA

Šis papildinājums ir pilnībā piemērojams vilcieniem, kuri aprīkoti ar ETCS borta iekārtām, kas atbilst Īstenošanas regulas (ES) 2023/1695 vienotajam specifikāciju kopumam, ar ekspluatēto sistēmas versiju X.Y līdz 2.2., ieskaitot. Tas ir piemērojams arī borta iekārtām, kas atbilst Regulas (ES) 2016/919 2. specifikāciju kopumam vai 3. specifikāciju kopumam, un lielā mērā piemērojams ETCS borta iekārtām, kas atbilst 1. specifikāciju kopumam, ar nosacījumu, ka izmantotā DMI atbilst specifikācijai ERA_ERTMS_015560.

Piemērojamība ir šāda:

i)

ETCS 0. līmeņa lietojums;

ii)

ETCS 1. līmeņa lietojums neatkarīgi no tā, vai ir vai nav sliežu ceļa signālierīces vai papildu ierīces;

iii)

ETCS 2. līmeņa lietojums neatkarīgi no tā, vai ir vai nav sliežu ceļa signālierīces;

iv)

ETCS pārslēgšanās starp 0. līmeņa, 1. līmeņa un 2. līmeņa lietojumiem;

v)

ETCS līmeņa NTC lietojums;

vi)

ETCS pārslēgšanās uz NTC līmeni un no tā;

vii)

GSM-R.

B klases sistēmas (pat ja tās ekspluatē, izmantojot ETCS DMI) neietilpst piemērošanas jomā.

Noteikumi ir izstrādāti neatkarīgi no citām vadības iekārtu sistēmām, kas var būt klātesošas, arī gadījumos, kad dzelzceļa līnijas ir aprīkotas ar ETCS 1./2. līmeni.

Ja ETCS 1. līmenis vai ETCS 2. līmenis tiek ieviests dzelzceļa līnijās, kas aprīkotas ar citām vadības iekārtu sistēmām, ir jānovērtē šo noteikumu piemērojamība un vajadzības gadījumā tie jāpapildina ar nesaskaņotiem noteikumiem. Tas ietver arī dzelzceļa līnijas, kas aprīkotas gan ar ETCS 1. līmeni, gan ar ETCS 2. līmeni.

GSM-R balss radio ekspluatācijas noteikumi ir piemērojami dzelzceļa līnijām, kas aprīkotas ar GSM-R, neatkarīgi no izmantotās vadības iekārtu sistēmas. Un otrādi – ETCS ekspluatācijas noteikumi ir piemērojami dzelzceļa līnijām, kas aprīkotas ar ETCS, neatkarīgi no izmantotās balss radiosakaru sistēmas.

Noteikumu piemērojamība ir atkarīga arī no ERTMS lauka iekārtu apakšsistēmas pieņemtajiem inženiertehniskajiem risinājumiem. Šajā kontekstā daži noteikumi var nebūt piemērojami, ja attiecīgās funkcijas nav īstenotas lauka iekārtās (piemēram, ja netiek pārraidīta informācija par sliežu ceļa stāvokli vai nav ieviesta pārbrauktuves procedūra); tomēr, ja noteikums ir jāpiemēro, tas vienmēr tiks darīts šajā papildinājumā aprakstītajā veidā.

Visām darbībām, kurās iesaistīts mašīnists, nepieciešama viņa fiziska klātbūtne mašīnista kabīnē, izņemot gadījumus, kad, vilcienam stāvot, nepieciešams pārbaudīt vilciena tehnisku atteici, saņemt signalizētāja norādījumus pa fiksēto tālruni uz līnijas, vai ja to pieprasa signalizētājs vai nesaskaņotie noteikumi.

Visā šajā papildinājumā tiek pieņemts, ka ETCS borta iekārta ir ieslēgta, ja nav norādīts citādi. Tiek pieņemts, ka aktīvās mašīnista kabīnes panelis ir atvērts, ja vien nav norādīts citādi.

Kustības atļaujas beigas (EOA) var fiziski identificēt, izmantojot ETCS apstāšanās zīmi vai ETCS atrašanās vietas zīmi. EOA var identificēt arī pēc blakus dzelzceļa līnijai izvietota signāla vai citas signālzīmes ar apstāšanās norādījumu. Noteiktos apstākļos EOA var atrasties arī vilciena priekšgalā.

4.   ATSAUCES, TERMINI UN SAĪSINĀJUMI

4.1.   (neizmanto)

4.2.   Termini un saīsinājumi

1. tabula

Termini*

Termins

Definīcija

Apstiprinājums

Mašīnista sniegts ETCS borta iekārtu pieprasījuma apstiprinājums, kas apliecina, ka mašīnists ir saņēmis informāciju, kura tam jāņem vērā.

Piemērojamais ātruma ierobežojums (SR gadījumā)

Zemākais ātruma ierobežojums no šādiem:

SR maksimālais ātrums,

vilciena maksimālais ātrums,

kustības grafikā / maršruta aprakstā norādītais ātrums,

ātruma pagaidu ierobežojumi (pārraida, izmantojot citus līdzekļus, nevis Eiropas norādījumus Nr. 1, 2, 5, 6, 7 vai 8),

Eiropas norādījums.

ERTMS vilciena kustības atļauja

Atļauja vilciena kustībai tiek dota, izmantojot:

sliežu ceļa signālierīces atļaujošo signālu vai

MA, vai

Eiropas norādījumu:

sākt kustību pēc sagatavošanās vai

pabraukt garām EOA, vai

turpināt kustību pēc vilciena centralizētas ārkārtas apturēšanas.

Robežšķērsošanas punkts

Vieta, kur vilcieni no vienas dalībvalsts dzelzceļa tīkla pāriet citas dalībvalsts dzelzceļa tīklā.

Dereģistrācija

Pagaidu attiecības starp tālruņa numuru un vilciena kustības numuru izbeigšana. Šo darbību var ierosināt GSM-R radio lietotājs, automātiskās sistēmas vai tīkla iestāde. Dereģistrācija ļauj atkārtoti izmantot dereģistrēto vilciena kustības numuru.

Mašīnista un mašīnas saskarne (DMI)

Vilciena ierīce, kas nodrošina saziņu starp ETCS borta iekārtām un mašīnistu.

Avārijas stumšanas zona

Zona, kurā ir atļauts stumt RV režīmā.

Avārijas apstāšanās rīkojums

ETCS rīkojums bremzēt vilcienu ar maksimālo bremzēšanas spēku, līdz vilciens ir apstājies.

ETCS atrašanās vietas zīme

Saskaņotā ETCS sliežu ceļa signālzīme, kas definēta EN 16494/2015 ((2)) un ko izmanto, lai identificētu iespējamas EOA, piemēram, blokposma beigas.

ETCS borta iekārtas

ETCS daļa, kas uzstādīta dzelzceļa riteklī.

ETCS apstāšanās zīme

Saskaņotā ETCS sliežu ceļa signālzīme, kas definēta EN 16494/2015 un ko izmanto, lai:

identificētu iespējamas EOA un

norādītu vietu, kur mašīnistam ir jāapstādina vilciens, ja tas brauc bez MA.

Vilciena ETCS ekspluatācijas kategorija

Vilciena tehnisko un/vai ekspluatācijas raksturlielumu kopums, uz kuru attiecas īpašs ETCS ātruma profils.

Funkcionālais numurs

(GSM-R)

Pilns numurs, ko funkcionālās adresēšanas shēmā izmanto, lai galalietotāju vai sistēmu identificētu pēc funkcijas vai lomas, nevis pēc konkrētas radioiekārtas vai lietotāja abonementa.

Funkcionālo numuru var iedalīt divās daļās:

funkcionālā adresācija (zvana adresācijas process, kurā izmanto īpašu numuru, kas apzīmē lietotāja veikto funkciju, nevis numuru, kas identificē GSM-R borta iekārtu),

no atrašanās vietas atkarīga adresācija (konkrētas funkcijas – parasti signalizētāja – adresācijas process, pamatojoties uz lietotāja – parasti vilciena – tā brīža atrašanās vietu).

GSM-R režīms

GSM-R borta iekārtu statuss, kas nodrošina funkcijas šādā nolūkā:

vilciena kustība

vai manevru sastāva kustība.

GSM-R tīkls

Radiotīkls, kas nodrošina GSM-R funkcijas.

GSM-R tīkla zīme

Saskaņotā GSM-R sliežu ceļa signālzīme, kas definēta EN 16494/2015 un norāda, kurš tīkls jāizvēlas.

GSM-R borta iekārtas

GSM-R daļa, kas uzstādīta dzelzceļa riteklī.

RV maksimālais ātrums

Maksimālais ātrums, ko RV režīmā norāda ETCS lauka iekārta.

SR maksimālais ātrums

Maksimālais ātrums, ko SR režīmā norāda ETCS lauka iekārta.

Kustības atļauja (MA)

Atļauja vilciena (manevru sastāva) kustībai uz noteiktu vietu ar ātruma uzraudzību.

Zona, kurā nedrīkst apstāties

Infrastruktūras pārvaldītāja noteikta zona, kurā var nebūt droši vai piemēroti apstādināt vilcienu.

Ātrums EOA neievērošanas funkcijai

Maksimālais ātrums, kad ir aktīva EOA neievērošanas funkcija.

Atļautais ātrums

Maksimālais ātrums, ar kādu vilciena kustība ir iespējama bez ETCS brīdinājuma un/vai bremzēšanas.

Atļaujošs signāls

Jebkāda veida signāla rādījums, kas ļauj mašīnistam pabraukt garām signālierīcei.

Stumšana

Vilciena kustība, ja mašīnists neatrodas vadošā ritekļa vadošajā kabīnē.

Radiosakari

Informācijas apmaiņa starp ETCS borta iekārtām un RBC / papildu radio vienību.

Radiobloķēšanas centrs (RBC)

Centralizēta ETCS lauka iekārta, kas kontrolē ETCS vilcienu kustību 2. līmenī.

Teritorija, kurā pazūd radiosakari

Iepriekš noteikta teritorija, kurā nav iespējams izveidot uzticamu radiosakaru kanālu.

Reģistrācija

Pagaidu attiecība starp tālruņa numuru un vilciena kustības numuru.

Beigu ātrums

Maksimālais ātrums, ar kādu vilcienam ir atļauts sasniegt savas MA beigas.

MA atcelšana

Iepriekš izsniegtas kustības atļaujas atsaukšana.

Maršruta apraksts

Apraksts par dzelzceļa līnijām, kurās mašīnists vadīs vilcienu, un ar tām saistītajām lauka iekārtām, kas ir būtiskas vilciena vadīšanai.

Nostiprināšana

Pasākumi, kas veicami, lai novērstu dzelzceļa ritekļu netīšu kustību.

Manevru kustība

Ritekļu kustība bez vilciena datiem, vadību nodrošinot ar manevru rīkojumiem.

Daudzjūgs

Divas vai vairākas vilces vienības, kas mehāniski un pneimatiski, bet ne elektriski savienotas vienā vilcienā, un katrā no tām ir jābūt mašīnistam.

Ātruma pagaidu ierobežojums

Dzelzceļa līnijā atļautā ātruma samazināšana uz ierobežotu laiku.

Teksta ziņojums

Mašīnista un mašīnas saskarnē parādīta rakstiska informācija.

Vilciena dati

Informācija, kas apraksta vilciena raksturlielumus.

Vilciena sagatavotājs

Darbinieks, kas atbild par vilciena sagatavošanu.

Pārslēgšanās

Kontrolēta dažādu ETCS līmeņu maiņa.

Pārslēgšanās punkts

Punkts, kurā notiek pārslēgšanās starp ETCS līmeņiem.

Vilciena centralizēta ārkārtas apturēšana

Situācija, kad ETCS neatsaucami iedarbina avārijas bremzes, līdz vilciena / manevru sastāva kustība ir apturēta


2. tabula

Saīsinājumi*

Saīsinājums

 

AD

Automātiskais vadīšanas režīms

ATO

Vilciena automatizēta vadīšana

BMM

Liela metāla masa

BTM

Balises pārraides modulis

DAS

Mašīnistu konsultēšanas sistēma

DMI

Mašīnista un mašīnas saskarne

EOA

Kustības atļaujas beigas

ERTMS

Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēma

ETCS

Eiropas vilcienu kustības vadības sistēma

FS

Pilnīgas uzraudzības režīms

G

Preču vilciena bremzēšanas režīms

GSM-R

Globāla mobilo sakaru sistēma dzelzceļam

IP

Infrastruktūras pārvaldītājs

LS

Ierobežotas uzraudzības režīms

MA

Kustības atļauja

NL

Darbības režīms “Nevadošs”

NTC

Valsts vilcienu vadības sistēma

OS

Darbības režīms “Vadoties pēc redzamības”

P

Pasažieru vilciena bremzēšanas režīms

RBC

Radiobloķēšanas centrs

REC

Radio ārkārtas izsaukums

DPU

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums

RV

Atpakaļgaitas režīms

SH

Manevru režīms

SL

Gaidīšanas režīms

SN

Valsts sistēma

SR

Darbības režīms “Personāla atbildība”

STM

Īpašais pārraides modulis

TIMS

Vilcienu integritātes uzraudzības sistēma

UN

Darbības režīms “Nav uzstādīts”

VBC

Virtuālais balises segums

*

ERTMS terminu un saīsinājumu pilnu sarakstu skatīt Īstenošanas regulas (ES) 2023/1695 (“CCS SITS”) A papildinājumā norādītajā dokumentā Subset 023 “Terminu un saīsinājumu skaidrojošā vārdnīca”.

5.   PRINCIPI

5.1.   ETCS principi

5.1.1.   Signalizācija kabīnē

Mašīnistam ir jāredz DMI parādītā informācija un jāreaģē, kā noteikts šajā papildinājumā.

Atkarībā no sliežu ceļa aprīkojuma mašīnistam var tikt prasīts ņemt vērā saskaņotās signālzīmes, kas definētas EN 16494:2015 “Dzelzceļa aprīkojums. Prasības ERTMS dzelzceļa signālzīmēm”, kā arī citu nesaskaņoto lauka informāciju.

5.1.2.   Zināšanas par ekspluatācijas līmeni

Mašīnists un signalizētājs vienmēr darbojas saskaņā ar ETCS noteikumiem, kas ir īpaši paredzēti konkrētam ETCS ekspluatācijas līmenim.

Ja vienlaikus pastāv vairāki ETCS līmeņi, signalizētājs pirms jebkādu norādījumu došanas mašīnistam pārliecinās, kurā ETCS līmenī darbojas attiecīgais vilciens.

5.1.3.   (neizmanto)

5.1.4.   (neizmanto)

5.1.5.   (neizmanto)

5.1.6.   Atļauja sākt kustību SR režīmā

Signalizētājs atļauj mašīnistam sākt kustību SR režīmā, tālab izmantojot Eiropas norādījumu Nr. 7, izņemot gadījumu, kad ETCS 1./2. līmenī kustība tiek sākta ar sliežu ceļa signālierīču signāliem.

5.1.7.   Ātruma ierobežojumi SR režīmā

Signalizētājs SR režīmā braucoša vilciena mašīnistam norāda visus ātruma ierobežojumus, kas mazāki par maksimālo ātrumu SR režīmā, tālab izmantojot Eiropas norādījumus Nr. 1, 2, 5, 6, 7 vai 8, izņemot gadījumus, kad mašīnists īpašā dokumentā/datorvidē ir informēts par šiem ātruma ierobežojumiem.

5.1.8.   Atļauja pabraukt garām EOA

Signalizētājs atļauj mašīnistam pabraukt garām EOA tikai, izmantojot Eiropas norādījumu Nr. 1 vai 7.

5.1.9.   Vilciena / manevru sastāva centralizēta ārkārtas apturēšana

Pēc centralizētas ārkārtas apturēšanas mašīnists atsāk kustību sākotnējā vai pretējā virzienā tikai tad, ja ir saņemta atļauja no signalizētāja, izmantojot Eiropas norādījumu Nr. 2.

5.1.10.   ETCS apstāšanās zīme

Mašīnistam jāapstājas, tuvojoties ETCS apstāšanās zīmei:

i)

kas norāda pašreizējās MA EOA, vai

ii)

ja vilciens brauc bez MA, izņemot gadījumus, kad ir saņemta īpaša atļauja no signalizētāja, izmantojot Eiropas norādījumu Nr. 1 vai 7.

5.1.11.   ETCS atrašanās vietas zīme

Mašīnistam jāapstājas, tuvojoties ETCS atrašanās vietas zīmei:

i)

kas norāda pašreizējās MA EOA, vai

ii)

ja vilciens brauc bez MA, gadījumā, kad ir saņemts īpašs rīkojums no signalizētāja.

5.2.   (neizmanto)

6.   ETCS EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI

6.1.   ETCS borta iekārtu palaišana

Mašīnists ieslēdz ETCS borta iekārtas.

0., 1., 2., NTC līmenis

6.1.1.   Datu ievadīšana, sākot uzdevumu

Pēc ETCS borta iekārtu pieprasījuma mašīnists ievada, atkārtoti ievada vai atkārtoti apstiprina mašīnista identifikāciju, vilciena kustības numuru, ETCS līmeni, radiotīkla identifikāciju un RBC identifikāciju un tālruņa numuru.

Ja tiek parādīts šāds teksta ziņojums:

“Radiotīkla reģistrācija neizdevās”,

mašīnistam jāievada radiotīkla identifikācija.

6.1.2.   Manuāla datu maiņa

Ja nepieciešama maiņa, mašīnists ievada/izmaina un apstiprina:

i)

vilciena kustības numuru;

ii)

mašīnista identifikāciju (vilcienam stāvot vai, ja to atļauj valsts vērtība, braukšanas laikā);

iii)

ETCS līmeni, radiotīkla identifikāciju un RBC identifikāciju un tālruņa numuru (vilcienam stāvot).

6.2.   Sagatavošanās kustībai

ETCS borta iekārtas ir palaistas.

0., 1., 2., NTC līmenis

ETCS 2. līmenī gadījumā, ja vilciens tiek noraidīts, mašīnists piemēro noteikumu “Reaģēšana uz neparedzētām situācijām, sagatavojot vilciena kustību” (6.40.2. iedaļa).

6.2.1.   Vilces vienībai jābrauc kā vilcienam

Mašīnists:

i)

piemēro noteikumu “Vilciena datu ievadīšana vilciena sagatavošanas laikā” (6.4.1. iedaļa),

ii)

izvēlas “Sākt”.

Ja tiek pieprasīts SR apstiprinājums, mašīnists piemēro noteikumu “Vilces vienībai jābrauc kā vilcienam, un tiek pieprasīts SR apstiprinājums” (6.2.4. iedaļa).

Ja ETCS 2. līmenī tiek pieprasīts SH apstiprinājums, mašīnists piemēro noteikumu “Reaģēšana uz neparedzētām situācijām, sagatavojot vilciena kustību” (6.40.1. iedaļa).

6.2.2.   Vilces vienībai jābrauc SH režīmā

Mašīnists sagatavojas manevriem un piemēro noteikumu “Manevru kustību veikšana SH režīmā” (6.3. iedaļa).

6.2.3.   Vilces vienībai jābrauc NL režīmā

Nevadošās vilces vienības mašīnists sagatavojas daudzjūga kustībai un piemēro noteikumu “Daudzjūga kustības veikšana” (6.32. iedaļa).

6.2.4.   Vilces vienībai jābrauc kā vilcienam, un tiek pieprasīts SR apstiprinājums

1. līmenis bez sliežu ceļa signālierīcēm, 2. līmenis bez sliežu ceļa signālierīcēm

Kad tiek parādīts šāds simbols mirgojošā rāmītī:

Image 3

Mašīnists informē signalizētāju, ar Eiropas norādījumu Nr. 7 saņem atļauju sākt kustību SR režīmā un apstiprina saņemšanu.

Pirms atļaut mašīnistam sākt kustību SR režīmā, signalizētājs saskaņā ar nesaskaņotajiem noteikumiem:

i)

pārbauda, vai ir izpildīti visi maršruta nosacījumi;

ii)

pārbauda visus nepieciešamos ierobežojumus un/vai norādījumus un iekļauj tos Eiropas norādījumā Nr. 7;

iii)

pārbauda, vai Eiropas norādījumā Nr. 7 ir jāiekļauj ātruma pagaidu ierobežojumi.

Ja vilciens atrodas pie ETCS apstāšanās zīmes

Signalizētājs, izmantojot Eiropas norādījumu Nr. 7, atļauj mašīnistam pabraukt garām šai ETCS apstāšanās zīmei. Šī atļauja ir derīga no šīs ETCS apstāšanās zīmes līdz nākamajai. Ja apstākļi atļauj, signalizētājs var atļaut mašīnistam pabraukt garām šai otrajai ETCS apstāšanās zīmei, izmantojot to pašu Eiropas norādījumu Nr. 7. Pēc tam atļauja ir derīga līdz ETCS apstāšanās zīmei, kas seko otrajai zīmei braukšanas virzienā.

Mašīnists:

i)

saņem no signalizētāja Eiropas norādījumu Nr. 7;

ii)

pārbauda piemērojamo ātruma ierobežojumu;

iii)

izmanto neievērošanas funkciju katrai ETCS apstāšanās zīmei, kurai jāpabrauc garām, ja vien nav saņēmis norādījumu to nedarīt, un gaida, līdz parādās šāds simbols:

Image 4

iv)

sāk vilciena kustību;

v)

kamēr tiek rādīts šis simbols, nepārsniedz ātrumu EOA neievērošanas funkcijai.

Ja vilciens neatrodas pie ETCS apstāšanās zīmes

Signalizētājs, izmantojot Eiropas norādījumu Nr. 7, atļauj mašīnistam sākt kustību. Šī atļauja ir derīga no vilciena tā brīža atrašanās vietas līdz pirmajai ETCS apstāšanās zīmei braukšanas virzienā. Ja apstākļi atļauj, signalizētājs var atļaut mašīnistam pabraukt garām šai, kā arī nākamajai ETCS apstāšanās zīmei, izmantojot to pašu Eiropas norādījumu Nr. 7. Pēc tam atļauja ir derīga līdz ETCS apstāšanās zīmei, kas seko pēdējai zīmei, kurai atļauts pabraukt garām saskaņā ar Eiropas norādījumu Nr. 7.

Mašīnists:

i)

saņem no signalizētāja Eiropas norādījumu Nr. 7;

ii)

pārbauda piemērojamo ātruma ierobežojumu;

iii)

sāk vilciena kustību;

iv)

tuvojoties ETCS apstāšanās zīmei un ja Eiropas norādījums Nr. 7 atļauj pabraukt tai garām, izmanto neievērošanas funkciju, ja vien nav saņēmis norādījumu to nedarīt, un gaida, līdz parādās šāds simbols:

Image 5

v)

sāk vai turpina vilciena kustību,

vi)

kamēr tiek rādīts šis simbols, nepārsniedz ātrumu EOA neievērošanas funkcijai.

Var izdot vairāk nekā vienu Eiropas norādījumu, kas ļauj pabraukt garām tādam pašam skaitam secīgu ETCS apstāšanās zīmju.

Ja signalizētājs var konstatēt, ka sliežu ceļš līdz izdodamās atļaujas beigām ir brīvs, signalizētājs var atbrīvot mašīnistu no braukšanas SR režīmā, vadoties pēc redzamības.

1. līmenis ar sliežu ceļa signālierīcēm, 2. līmenis ar sliežu ceļa signālierīcēm

Kad tiek parādīts šāds simbols mirgojošā rāmītī:

Image 6

Mašīnists piemēro noteikumu “Braukšana SR režīmā” (6.14. iedaļa).

6.2.5.   Vilces vienībai jābrauc SL režīmā

Mašīnists / vilciena sagatavotājs pārliecinās, ka visas vadības pultis katrā vilces vienībā, kas nav vadošā un kas ir elektriski savienota ar vadošo vienību un tiks attālināti vadīta no tās, ir aizvērtas un paliek aizvērtas tik ilgi, kamēr šī vilces vienība tiek attālināti vadīta no vadošās vienības.

6.3.   Manveru kustību veikšana SH režīmā

Ritošais sastāvs jāpārvieto SH režīmā.

1., 2. līmenis

6.3.1.   Manuāla ieiešana SH režīmā

Mašīnists izvēlas “Manevri” atbilstīgi nesaskaņotajiem noteikumiem.

6.3.2.   Automātiska ieiešana SH režīmā

Kad tiek parādīts šāds simbols mirgojošā rāmītī:

Image 7

mašīnists:

i)

vispirms pārliecinās, ka viņa rīcībā ir pareiza informācija par veicamo kustību;

ii)

tad apstiprina.

6.3.3.   Braukšana SH režīmā

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 8

mašīnists piemēro nesaskaņotos noteikumus.

6.3.4.   SH režīma turpināšana, mainot kabīni

Ja manevru procedūrā ir jāizmanto dažādas kabīnes, mašīnists pirms vadības pults aizvēršanas drīkst izvēlēties “Turpināt manevrus”.

6.3.5.   Iziešana no SH režīma

Kad visas SH režīmā veicamās manevru kustības ir pabeigtas, mašīnists:

i)

izvēlas “Beigt manevrus”;

ii)

pārliecinās, ka neviena vilces vienība nepaliek statusā “Turpināt manevrus”.

6.3.6.   SH režīms nav atļauts

2. līmenis

Kad tiek parādīts viens no šiem teksta ziņojumiem:

“SH noraidīts”,

“SH pieprasījums neizdevās”,

mašīnists informē signalizētāju par situāciju.

Mašīnists un signalizētājs piemēro nesaskaņotos noteikumus.

6.3.7.   Noteiktas manevru zonas robežas šķērsošana

Ja manevru sastāvam jāšķērso noteikta manevru zonas robeža, mašīnists un signalizētājs piemēro nesaskaņotos noteikumus.

6.4.   Vilciena datu ievadīšana

Ir jāievada vai jāmaina vilciena dati.

0., 1., 2., NTC līmenis

6.4.1.   Vilciena datu ievadīšana vilciena sagatavošanas laikā

Mašīnists / vilciena sagatavotājs ievada/izmaina un apstiprina visus turpmāk minētos vilciena datus, ja šie dati nav iepriekš konfigurēti borta iekārtās vai saņemti no ETCS ārējiem avotiem:

i)

vilciena ETCS ekspluatācijas kategorija;

ii)

vilciena garums;

iii)

bremzes procents;

iv)

vilciena maksimālais ātrums;

v)

asslodzes kategorija;

vi)

informācija par to, vai vilciens aprīkots ar hermetizācijas sistēmu;

vii)

ritošā sastāva gabarīts;

viii)

papildu dati par pieejamajiem STM;

ix)

ja pieprasīts, konkrēti dati ATO vajadzībām.

Pirms apstiprināt vilciena datus, kuri ir iepriekš konfigurēti borta iekārtās vai saņemti no ETCS ārējiem avotiem un kurus mašīnists ir tiesīgs mainīt, vilciena sagatavotājs pārliecinās, ka vilciena dati un vilciena sastāvs sakrīt.

6.4.2.   Manuāla vilciena datu maiņa

Pēc jebkādām vilciena sastāva izmaiņām un pēc tehniskas problēmas, kas izraisa vilciena datu izmaiņas, vilciena sagatavotājs / mašīnists:

i)

nosaka jaunos vilciena datus;

ii)

ievada jaunos vilciena datus;

iii)

apstiprina jaunos vilciena datus.

6.4.3.   Vilciena datu maiņa, ko veic ETCS ārējie avoti

Kad DMI tiek parādīts šāds teksta ziņojums:

“Vilciena dati mainīti”

a)   ja vilciena datu izmaiņas izraisa bremžu iedarbināšanu,

kad vilciens ir apstājies, mašīnists:

i)

apstiprina bremžu iedarbināšanu;

ii)

izmaina un/vai apstiprina vilciena datus, ja to pieprasa borta sistēma;

iii)

ņem vērā mainītos vilciena datus.

ETCS 1. līmenī un ETCS 2. līmenī, ja netiek saņemta jauna MA, signalizētājs atļauj mašīnistam pabraukt garām EOA (noteikums “Atļauja pabraukt garām EOA”, 6.39. iedaļa);

b)   visos citos gadījumos

mašīnists ņem vērā mainītos vilciena datus.

6.5.   (neizmanto)

6.6.   (neizmanto)

6.7.   Ieiešana un ekspluatācija ETCS 0. līmenī

6.7.1.   Paziņojums

Vilciens tuvojas ETCS 0. līmeņa zonai.

1., 2., NTC līmenis

Kad pārslēgšanās uz ETCS 0. līmeni tiek paziņota, parādot šādu simbolu:

Image 9

mašīnists piemēro nesaskaņotos noteikumus.

6.7.2.   Apstiprinājums

Kad tiek parādīts šāds simbols mirgojošā rāmītī:

Image 10

mašīnists apstiprina.

6.7.3.   Braukšana

Vilciens brauc ETCS 0. līmeņa zonā.

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 11

mašīnists piemēro nesaskaņotos noteikumus.

6.8.   Ieiešana un ekspluatācija ETCS 1. līmenī

6.8.1.   Paziņojums

Vilciens tuvojas ETCS 1. līmeņa zonai.

0., 2., NTC līmenis

Kad pārslēgšanās uz ETCS 1. līmeni tiek paziņota, parādot šādu simbolu:

Image 12

mašīnists sagatavojas piemērot ETCS 1. līmeņa noteikumus.

6.8.2.   (neizmanto)

6.8.3.   Braukšana

Vilciens brauc ETCS 1. līmeņa zonā.

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 13

mašīnists piemēro noteikumus atbilstīgi ETCS 1. līmenim.

6.9.   Ieiešana un ekspluatācija ETCS 2. līmenī

6.9.1.   Paziņojums

Vilciens tuvojas ETCS 2. līmeņa zonai.

0., 1., NTC līmenis

Kad pārslēgšanās uz ETCS 2. līmeni tiek paziņota, parādot šādu simbolu:

Image 14

mašīnists sagatavojas piemērot ETCS 2. līmeņa noteikumus.

6.9.2.   (neizmanto)

6.9.3.   Braukšana

Vilciens brauc ETCS 2. līmeņa zonā.

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 15

mašīnists piemēro noteikumus atbilstīgi ETCS 2. līmenim.

Ja signalizētājs prasa manuāli apstiprināt vilciena integritāti DMI, mašīnists to dara tikai stāvēšanas laikā un atbilstīgi DPU noteikumiem.

6.10.   (neizmanto)

6.11.   Ieiešana un ekspluatācija ETCS NTC līmenī

6.11.1.   Paziņojums

Vilciens tuvojas ETCS NTC līmeņa zonai.

0., 1., 2. līmenis

Kad pārslēgšanās uz ETCS NTC līmeni tiek paziņota, parādot simbolu, kas norāda piemērojamās NTC nosaukumu, piemēram:

Image 16

mašīnists piemēro nesaskaņotos noteikumus.

Katrai NTC ir īpašs simbols.

6.11.2.   Apstiprinājums

Ja simbols, kas norāda piemērojamo NTC, tiek parādīts mirgojošā rāmītī, piemēram:

Image 17

mašīnists apstiprina.

Katrai NTC ir īpašs simbols.

6.11.3.   Braukšana

Vilciens brauc ETCS NTC līmeņa zonā.

Ja tiek parādīts simbols, kas norāda ievadīto NTC, piemēram:

Image 18

mašīnists piemēro nesaskaņotos noteikumus.

Katrai NTC ir īpašs simbols.

6.12.   Braukšana FS režīmā

1., 2. līmenis

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 19

mašīnists

i)

nepārsniedz atļauto ātrumu;

ii)

ja DAS informācija ir pieejama borta iekārtās, drīkst:

ievērot ieteikto mērķa ātrumu, kad tas tiek parādīts DMI;

atslēgt vilces iekārtu, kad tiek parādīts

Image 20
;

ievērot apstāšanās vietas, ja tās ir norādītas;

pieprasīt apstāšanās vietas izlaišanu, ja ir tāds norādījums un šī iespēja ir pieejama DMI;

darbināt durvis, ja to liek attiecīgie DMI norādījumi.

ETCS 1. līmenī ar sliežu ceļa signālierīcēm mašīnists ir tiesīgs turpināt ceļu bez jaunas MA, ja sliežu ceļa signālierīces signāls ir atļaujošs.

Ja turklāt tiek parādīts šāds teksta ziņojums:

“Ieiešana FS režīmā”

mašīnists nedrīkst pārsniegt ātruma ierobežojumus, ko piemēro vilciena daļai, uz kuru neattiecas FS MA.

6.13.   Braukšana OS režīmā

1., 2. līmenis

Kad tiek parādīts šāds simbols mirgojošā rāmītī:

Image 21

mašīnists:

i)

apstiprina;

ii)

sāk vai turpina piemērot B.2. papildinājuma 9. noteikumu.

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 22

mašīnists:

i)

piemēro B.2. papildinājuma 9. noteikumu, kamēr tiek rādīts šis simbols;

ii)

nepārsniedz atļauto ātrumu.

Ja turklāt tiek parādīts šāds teksta ziņojums:

“Ieiešana OS režīmā”,

mašīnists nedrīkst pārsniegt ātruma ierobežojumus, ko piemēro vilciena daļai, uz kuru neattiecas OS MA.

6.14.   Braukšana SR režīmā

1., 2. līmenis

Kad tiek parādīts šāds simbols mirgojošā rāmītī:

Image 23

mašīnists:

i)

vispirms saņem ERTMS vilciena kustības atļauju;

ii)

pārbauda piemērojamo ātruma ierobežojumu;

iii)

tad apstiprina.

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 24

mašīnists:

i)

brauc, vadoties pēc redzamības, ja vien Eiropas norādījumi Nr. 1, 2 vai 7 neatbrīvo no braukšanas, vadoties pēc redzamības, SR režīmā;

ii)

nepārsniedz piemērojamo ātruma ierobežojumu;

iii)

ETCS 1. līmenī bez sliežu ceļa signālierīcēm un ETCS 2. līmenī bez sliežu ceļa signālierīcēm, tuvojoties nākamajai ETCS apstāšanās zīmei, informē signalizētāju un piemēro noteikumu “Atļauja pabraukt garām EOA” (6.39. iedaļa), izņemot gadījumus, kad, izmantojot Eiropas norādījumu, jau ir saņemta atļauja pabraukt garām šai ETCS apstāšanās zīmei.

Var izdot vairāk nekā vienu Eiropas norādījumu, kas ļauj pabraukt garām tādam pašam skaitam secīgu ETCS apstāšanās zīmju.

6.15.   Braukšana LS režīmā

1., 2. līmenis

Kad tiek parādīts šāds simbols mirgojošā rāmītī:

Image 25

mašīnists apstiprina atbilstīgi nesaskaņotajiem noteikumiem.

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 26

mašīnists piemēro nesaskaņotos noteikumus.

6.16.   Braukšana UN režīmā

0. līmenis

Kad tiek parādīts šāds simbols mirgojošā rāmītī:

Image 27

mašīnists apstiprina atbilstīgi nesaskaņotajiem noteikumiem.

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 28

mašīnists piemēro nesaskaņotos noteikumus.

6.17.   Braukšana SN režīmā

NTC līmenis

Kad tiek parādīts šāds simbols mirgojošā rāmītī:

Image 29

mašīnists apstiprina atbilstīgi nesaskaņotajiem noteikumiem.

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 30

mašīnists piemēro nesaskaņotos noteikumus.

6.18.   Tuvošanās EOA ar beigu ātruma norādi

1., 2. līmenis

Kad vilciens tuvojas EOA un DMI tiek parādīts beigu ātrums, mašīnists drīkst:

i)

tuvoties signālam, ETCS apstāšanās zīmei, ETCS atrašanās vietas zīmei vai atturim, kas atrodas netālu aiz DMI norādītajām EOA, nepārsniedzot beigu ātrumu;

ii)

ETCS 1. līmenī ar sliežu ceļa signālierīcēm turpināt ceļu, nepārsniedzot beigu ātrumu, ja sliežu ceļa signālierīces signāls ir atļaujošs.

6.19.   Pieprasījums “ceļš priekšā brīvs”

Vilciens ir apstājies vai tuvojas sliežu ceļa signālierīcei vai ETCS apstāšanās zīmei / ETCS atrašanās vietas zīmei.

2. līmenis

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 31

mašīnists drīkst apstiprināt, ka priekšā esošais sliežu ceļš ir brīvs, ja mašīnists var pārliecināties, ka sliežu ceļa posms starp vilciena priekšgalu un nākamo sliežu ceļa signālierīci, ETCS apstāšanās zīmi vai ETCS atrašanās vietas zīmi ir brīvs.

6.20.   Posma šķērsošana ar nolaistu(-iem) pantogrāfu(-iem)

Vilciens tuvojas dzelzceļa līnijas posmam, kas jāšķērso ar nolaistu(-iem) pantogrāfu(-iem).

1., 2. līmenis

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 32

vai, braucot bez MA, vai ja šo funkcionalitāti neatbalsta lauka iekārtas, parādās šāda signālzīme

Image 33
*

mašīnists nolaiž pantogrāfu(-us), ņemot vērā tā(to) stāvokli.

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 34

vai, braucot bez MA, vai ja šo funkcionalitāti neatbalsta lauka iekārtas, parādās šāda signālzīme

Image 35
*

mašīnists tur pantogrāfu(-us) nolaistu(-us).

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 36

vai, braucot bez MA, vai ja šo funkcionalitāti neatbalsta lauka iekārtas, parādās šāda signālzīme

Image 37
*

mašīnists ir tiesīgs pacelt pantogrāfu(-us), ņemot vērā tā(to) stāvokli.

*

Informācijai par precīziem signālzīmju izmēriem un maketu jāizmanto EN 16494/2015.

6.21.   Elektroenerģijas padeves maiņa

Vilciens tuvojas dzelzceļa līnijas posmam, kurā jāmaina elektroenerģijas padeve.

1., 2. līmenis

Kad tiek parādīts kāds no šiem simboliem:

Image 38

vai, braucot bez MA, vai ja šo funkcionalitāti neatbalsta lauka iekārtas, parādās viena no šādām signālzīmēm:

Image 39

mašīnists attiecīgi maina elektroenerģijas padevi.

Kad tiek parādīts kāds no šiem simboliem:

Image 40

vai, braucot bez MA, vai ja šo funkcionalitāti neatbalsta lauka iekārtas, parādās viena no šādām signālzīmēm:

Image 41

mašīnists nodrošina, ka elektroenerģijas padeve tiek attiecīgi nomainīta.

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 42

vai, braucot bez MA, vai ja šo funkcionalitāti neatbalsta lauka iekārtas, parādās šāda signālzīme:

Image 43

mašīnists tiek informēts par tuvošanos dzelzceļa līnijai bez vilces sistēmas.

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 44

vai, braucot bez MA, vai ja šo funkcionalitāti neatbalsta lauka iekārtas, parādās šāda signālzīme:

Image 45

mašīnists tiek informēts, ka ir sasniegta dzelzceļa līnija bez vilces sistēmas.

6.22.   Posma šķērsošana ar izslēgtu galveno strāvas slēdzi

Vilciens tuvojas dzelzceļa līnijas posmam, kurā jāizslēdz galvenais strāvas slēdzis.

1., 2. līmenis

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 46

vai, braucot bez MA, vai ja šo funkcionalitāti neatbalsta lauka iekārtas, parādās šāda signālzīme

Image 47
*

mašīnists izslēdz galveno strāvas slēdzi, ņemot vērā pantogrāfu stāvokli, vai arī, ja infrastruktūras pārvaldītājs atļauj, saglabā galveno strāvas slēdzi ieslēgtu un atturas no vilces piemērošanas.

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 48

vai, braucot bez MA, vai ja šo funkcionalitāti neatbalsta lauka iekārtas, parādās šāda signālzīme

Image 49
*

mašīnists saglabā galveno strāvas slēdzi izslēgtu, vai arī, ja infrastruktūras pārvaldītājs atļauj, turpina atturēties no vilces piemērošanas.

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 50

vai, braucot bez MA, vai ja šo funkcionalitāti neatbalsta lauka iekārtas, parādās šāda signālzīme

Image 51
*

mašīnists ir tiesīgs ieslēgt galveno strāvas slēdzi, ņemot vērā pantogrāfu stāvokli, un drīkst atkal piemērot vilci.

*

Informācijai par precīziem signālzīmju izmēriem un maketu jāizmanto EN 16494:2015.

6.23.   Tādas zonas šķērsošana, kurā nedrīkst apstāties

Vilciens tuvojas zonai, kurā nedrīkst apstāties.

1., 2. līmenis

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 52

mašīnists tiek informēts, ka tuvojas zona, kurā nedrīkst apstāties.

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 53

mašīnists neapstādina vilcienu.

6.24.   Tāda posma šķērsošana, kurā aizliegts izmantot magnētiskās kluču bremzes

Vilciens tuvojas dzelzceļa līnijas posmam, kurā aizliegts izmantot magnētiskās kluču bremzes.

1., 2. līmenis

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 54

mašīnists atlaiž magnētiskās kluču bremzes, ja tās ir iedarbinātas, izņemot avārijas gadījumā.

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 55

mašīnists neizmanto magnētiskās kluču bremzes, izņemot avārijas gadījumā.

6.25.   Tāda posma šķērsošana, kurā aizliegts izmantot virpuļstrāvas bremzes

Vilciens tuvojas dzelzceļa līnijas posmam, kurā aizliegts izmantot virpuļstrāvas bremzes.

1., 2. līmenis

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 56

mašīnists atlaiž virpuļstrāvas bremzes, ja tās ir iedarbinātas, izņemot avārijas gadījumā.

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 57

mašīnists neizmanto virpuļstrāvas bremzes, izņemot avārijas gadījumā.

6.26.   Tāda posma šķērsošana, kurā aizliegts izmantot reģeneratīvās bremzes

Vilciens tuvojas dzelzceļa līnijas posmam, kurā aizliegts izmantot reģeneratīvās bremzes.

1., 2. līmenis

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 58

mašīnists atlaiž reģeneratīvās bremzes, ja tās ir iedarbinātas, izņemot avārijas gadījumā.

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 59

mašīnists neizmanto reģeneratīvās bremzes, izņemot avārijas gadījumā.

6.27.   Tāda posma šķērsošana, kurā jānodrošina hermetizācija

Vilciens tuvojas dzelzceļa līnijas posmam, kurā jāaizver gaisa kondicionēšanas sistēmas ieplūdes atveres.

1., 2. līmenis

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 60

mašīnists aizver gaisa kondicionēšanas sistēmas ieplūdes atveres.

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 61

mašīnists tur gaisa kondicionēšanas sistēmas ieplūdes atveres aizvērtas.

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 62

mašīnists drīkst atvērt gaisa kondicionēšanas sistēmas ieplūdes atveres.

6.28.   Skaņas signālierīces darbināšana

1., 2. līmenis

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 63

vai, braucot bez MA, vai ja šo funkcionalitāti neatbalsta lauka iekārtas, parādās šāda signālzīme:

Image 64

mašīnists iedarbina skaņas signālierīci, ja vien to neaizliedz nesaskaņotie noteikumi.

6.29.   Saķeres koeficienta izmaiņas

Vilciens atrodas dzelzceļa līnijas posmā, kurā var mainīties saķeres koeficients.

1., 2. līmenis

Ja valsts vērtība ļauj mašīnistam izvēlēties iespēju “Slidenas sliedes”, mašīnists to var darīt, ja saķeres apstākļi ir slikti vai signalizētājs ir attiecīgi informējis mašīnistu. Ja signalizētājs nav informējis mašīnistu pirms iespējas “Slidenas sliedes” izvēles, mašīnists informē signalizētāju.

Kad signalizētājs ir informēts par sliktiem saķeres apstākļiem, signalizētājs aktivizē ETCS samazinātas saķeres funkciju, ja iespējams, un, ja tas nav iespējams, veic IP noteiktos pasākumus, līdz tiek atjaunota normāla darbība.

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 65

mašīnists piemēro DPU iekšējos noteikumus.

6.30.   Tādas teritorijas šķērsošana, kurā pazūd radiosakari

Vilciens atrodas dzelzceļa līnijas posmā bez radiosakaru pārklājuma.

2. līmenis

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 66

mašīnists var turpināt izmantot jebkuru derīgu kustības atļauju.

Ja mašīnists sasniedz kustības atļaujas beigas un simbols joprojām tiek rādīts, mašīnists informē signalizētāju. Signalizētājs un mašīnists piemēro noteikumu “Atļauja pabraukt garām EOA” (6.39. iedaļa).

6.31.   (neizmanto)

6.32.   Daudzjūga kustības veikšana

Nevadoša vilces vienība ir sakabināta ar vadošo vilces vienību (vai ar vilcienu, kurā ietilpst vadošā vilces vienība).

0., 1., 2., NTC līmenis

6.32.1.   Ieiešana NL režīmā

Nevadošās vilces vienības mašīnists izvēlas iespēju “Nevadošs”.

Kad DMI tiek parādīts šāds simbols:

Image 67

nevadošās vilces vienības mašīnists apstiprina vadošās vilces vienības mašīnistam, ka nevadošā vilces vienība ir NL režīmā.

6.32.2.   Daudzjūga kustības veikšana

Abiem mašīnistiem jāpiemēro DPU iekšējie noteikumi.

6.32.3.   Iziešana no NL režīma

Kad vilciens ir apstājies, nevadošās vilces vienības mašīnists:

i)

iedarbina bremzes;

ii)

apstiprina vadošās vilces vienības mašīnistam, ka nevadošā vilces vienība vairs nav NL režīmā.

6.33.   ERTMS vilciena kustības atļaujas atsaukšana

Signalizētājs nolemj mainīt esošo satiksmes kārtību.

1., 2. līmenis

6.33.1.   Pasākumi pirms satiksmes kārtības organizēšanas

a)

Ja ir iespējama MA sadarbīga saīsināšana

Ja iespējams ETCS 2. līmenī, signalizētājs atsauc MA, izmantojot MA sadarbīgo saīsināšanu.

b)

Visos citos gadījumos

Visos citos gadījumos signalizētājs piemēro nesaskaņotos noteikumus vilciena apstādināšanai, ja tas jau nav apstājies.

Kad vilciens ir apstājies un pirms satiksmes kārtības organizēšanas, signalizētājs, izmantojot Eiropas norādījumu Nr. 3 vai citus pieejamos līdzekļus, dod rīkojumu mašīnistam palikt uz vietas un vajadzības gadījumā dzēš visas vilcienā atlikušās MA.

6.33.2.   Vilcienu kustības atsākšana

Lai atsāktu vilcienu kustību, signalizētājs:

i)

izdod ERTMS vilciena kustības atļauju;

ii)

atceļ Eiropas norādījumu Nr. 3, ja tāds ir izdots.

6.34.   Pasākumi avārijas situācijā

Vilciens nonāk avārijas situācijā.

1., 2. līmenis

6.34.1.   Vilcienu aizsargāšana

Kad darbinieks konstatē avārijas situāciju, piemēro B.2. papildinājuma 14. noteikumu.

Lai apstādinātu vilcienus ETCS 2. līmenī, signalizētājs var izmantot avārijas apstāšanās rīkojumu; avārijas apstāšanās rīkojumu neatceļ, pirms šie vilcieni var droši atsākt kustību.

Signalizētājs var izmantot Eiropas norādījumu Nr. 3, lai apstādinātie vilcieni vajadzības gadījumā paliktu uz vietas.

Kad tiek parādīts šāds teksta ziņojums:

“Avārijas apstāšanās”

un vilciens ir centralizēti apturēts ārkārtas situācijā, mašīnists piemēro noteikumu “Reaģēšana uz vilciena centralizētu ārkārtas apturēšanu” (6.41. iedaļa).

6.34.2.   Vilcienu kustības atsākšana

Signalizētājs:

i)

lemj, vai ir iespējams atļaut vilcienu kustību;

ii)

lemj, vai ir vajadzīgi norādījumi un/vai ierobežojumi vilcienu kustībai;

iii)

atceļ avārijas apstāšanās rīkojumu, ja tāds ir izdots;

iv)

atceļ Eiropas norādījumu Nr. 3, ja tāds ir izdots;

v)

dod atļauju mašīnistiem atsākt kustību.

Lai atsāktu tādu vilcienu kustību, kuri nav centralizēti apturēti ārkārtas situācijā, un ja ir nepieciešami norādījumi un/vai ierobežojumi, signalizētājs izdod Eiropas norādījumu(-us). ETCS 1. līmenī ar sliežu ceļa signālierīcēm mašīnists brauc, vadoties pēc redzamības, līdz nākamajai sliežu ceļa signālierīcei.

Lai atsāktu tādu vilcienu kustību, kuri ir centralizēti apturēti ārkārtas situācijā, signalizētājs un mašīnists piemēro noteikumu “Reaģēšana uz vilciena centralizētu ārkārtas apturēšanu – atsākt kustību” (6.41.2. iedaļa).

6.34.3.   Manevru kustību aizsargāšana un atsākšana

Signalizētājs un mašīnists piemēro nesaskaņotos noteikumus.

6.35.   Apstāšanās drošā zonā

Mašīnistam ir jāapstādina vilciens drošā zonā.

1., 2. līmenis

Mašīnistam jāieslēdz displejs, kurā norādītas drošās zonās, kur vilciens var apstāties.

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 68

vai, braucot bez MA, vai ja šo funkcionalitāti neatbalsta lauka iekārtas, parādās šāda signālzīme:

Image 69

un mašīnists nolemj apstāties norādītajā drošajā zonā, mašīnists ņem vērā atlikušo attālumu, kas parādīts DMI, vai attālumu līdz signālzīmei, kura iezīmē drošās zonas sākumu.

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 70

vai, braucot bez MA, vai ja šo funkcionalitāti neatbalsta lauka iekārtas, parādās šāda signālzīme:

Image 71

un mašīnists nolemj apstāties norādītajā drošajā zonā, mašīnistam jāapstādina vilciens, ņemot vērā tā garumu.

Kad parādās šāda signālzīme:

Image 72

mašīnists tiek informēts, ka ir sasniegtas drošās zonas beigas.

6.36.   Stumšana RV režīmā

Vilciens ir jāpārvieto atpakaļgaitā avārijas stumšanas zonā.

1., 2. līmenis

6.36.1.   Sagatavošanās kustībai RV režīmā

Kad vilciens ir apstājies un tiek parādīts šāds simbols:

Image 73

mašīnists iedarbina pārslēgšanos uz RV režīmu, vienlaikus informējot signalizētāju, ja iespējams, un ņemot vērā visus turpmākos norādījumus.

6.36.2.   Braukšana RV režīmā

Kad tiek parādīts šāds simbols mirgojošā rāmītī:

Image 74

mašīnists:

i)

apstiprina;

ii)

stumj vilcienu uz priekšu, ievērojot visus signalizētāja dotos norādījumus, tiklīdz tiek parādīts šāds simbols:

Image 75

iii)

nepārsniedz maksimālo ātrumu braukšanai RV režīmā;

iv)

nepārsniedz atļauto braukšanas attālumu.

6.36.3.   Atļautā attāluma pārsniegšana RV režīmā

Kad tiek parādīts šāds teksta ziņojums mirgojošā rāmītī:

“RV attālums pārsniegts”,

mašīnists:

i)

ziņo signalizētājam;

ii)

kad vilciens ir apstājies, apstiprina, ja atļautais attālums RV režīmā nav ticis pagarināts;

iii)

atlaiž bremzes.

6.36.4.   Iziešana no RV režīma

Pēc tam, kad vilciena stumšana ir pabeigta un tiklīdz tas ir apstājies, mašīnists ziņo signalizētājam. Ja nav nepieciešama papildu kustība RV režīmā, mašīnists aizver vadības pulti, lai izietu no RV režīma.

6.37.   Reaģēšana uz netīšu izkustēšanos

Pēc apstāšanās vilciens / manevru sastāvs ir netīši izkustējies, un ETCS borta iekārtas ir iedarbinājušas bremzes.

1., 2. līmenis

Kad tiek parādīts šāds teksta ziņojums:

“Aizripošana”,

mašīnists nostiprina vilcienu / manevru sastāvu saskaņā ar DPU iekšējiem noteikumiem un apstiprina bremžu iedarbināšanu.

6.38.   Borta sistēmas konstatētas maršruta nepiemērotības pārvaldība

1., 2. līmenis

Kad tiek parādīts jebkurš no šiem teksta ziņojumiem:

“Maršruts nav piemērots – gabarīts”,

“Maršruts nav piemērots – vilces sistēma”,

“Maršruts nav piemērots – asslodzes kategorija”,

tiek konstatēta maršruta nepiemērotība.

Mašīnists apstādina vilcienu, izmantojot darba bremzes.

Mašīnists informē signalizētāju un ievēro visus sniegtos norādījumus.

6.39.   Atļauja pabraukt garām EOA

Jādod mašīnistam atļauja pabraukt garām EOA.

1., 2. līmenis

Pirms atļaut mašīnistam pabraukt garām EOA, tālab izmantojot Eiropas norādījumu Nr. 1, signalizētājs atbilstīgi nesaskaņotiem noteikumiem:

i)

pārbauda, vai ir izpildīti visi maršruta nosacījumi;

ii)

pārbauda visus nepieciešamos ierobežojumus un/vai norādījumus un iekļauj tos Eiropas norādījumā Nr. 1;

iii)

pārbauda, vai Eiropas norādījumā Nr. 1 ir jāiekļauj ātruma pagaidu ierobežojumi.

Ja signalizētājs var konstatēt, ka sliežu ceļš līdz izdodamās atļaujas beigām ir brīvs, signalizētājs var atbrīvot mašīnistu no braukšanas, vadoties pēc redzamības, SR režīmā.

Var izdot vairāk nekā vienu Eiropas norādījumu, kas ļauj pabraukt garām tādam pašam skaitam secīgu ETCS apstāšanās zīmju.

Lai pabrauktu garām EOA, mašīnists:

iv)

saņem no signalizētāja Eiropas norādījumu Nr. 1 šīm EOA;

v)

pārbauda piemērojamo ātruma ierobežojumu;

vi)

izmanto neievērošanas funkciju un,

vii)

kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 76

sāk vai turpina vilciena kustību,

kamēr tiek rādīts šis simbols, nepārsniedz ātrumu EOA neievērošanas funkcijai.

6.40.   Reaģēšana uz neparedzētām situācijām, sagatavojot vilciena kustību

2. līmenis

6.40.1.   Vilces vienībai jābrauc kā vilcienam, bet ir nepieciešams SH apstiprinājums

Kad tiek parādīts šāds simbols mirgojošā rāmītī:

Image 77

mašīnists informē signalizētāju par situāciju, pēc tam apstiprina un rīkojas saskaņā ar signalizētāja sniegtajiem norādījumiem.

6.40.2.   Vilciens ir noraidīts

Kad DMI tiek parādīts šāds teksta ziņojums:

“Vilciens noraidīts”,

mašīnists informē signalizētāju par situāciju. Mašīnists un signalizētājs piemēro nesaskaņotos noteikumus.

6.41.   Reaģēšana uz vilciena centralizētu ārkārtas apturēšanu

Vilciens / manevru sastāvs tiek centralizēti apturēts ārkārtas situācijā.

1., 2. līmenis

6.41.1.   Tūlītēji pasākumi

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 78

mašīnists pieņem, ka pastāv iespējami bīstama situācija, un veic visas darbības, kas vajadzīgas, lai novērstu šīs situācijas ietekmi vai to mazinātu. Tas var ietvert vilciena / manevru sastāva pārvietošanu atpakaļ.

Kad tiek parādīts šāds simbols mirgojošā rāmītī:

Image 79

mašīnists to apstiprina un iedarbina bremzes.

a)   Gadījumā, ja avārijas situācijas dēļ ir nepieciešama tūlītēja kustība atpakaļ

Kad mašīnists nolemj vai signalizētājs dod mašīnistam norādījumu pārvietot vilcienu / manevru sastāvu atpakaļ avārijas situācijas dēļ

un

kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 80

mašīnists pārvieto vilcienu / manevru sastāvu atpakaļ, ievērojot visus signalizētāja dotos norādījumus.

Tiklīdz vilciens / manevru sastāvs ir apstājies, mašīnists informē signalizētāju par situāciju.

b)   Visos citos gadījumos

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 81

mašīnists informē signalizētāju par situāciju un ievēro visus sniegtos norādījumus.

6.41.2.   Lai atsāktu kustību

a)   Sākotnējā virzienā

Pirms atļaut mašīnistam turpināt kustību pēc centralizētas ārkārtas apturēšanas, tālab izmantojot Eiropas norādījumu Nr. 2, signalizētājs atbilstīgi nesaskaņotiem noteikumiem:

i)

pārbauda, vai ir izpildīti visi maršruta nosacījumi;

ii)

pārbauda visus nepieciešamos ierobežojumus un/vai norādījumus un iekļauj tos Eiropas norādījumā Nr. 2;

iii)

pārbauda, vai Eiropas norādījumā Nr. 2 ir jāiekļauj ātruma pagaidu ierobežojumi.

Ja signalizētājs var konstatēt, ka sliežu ceļš līdz atļautās kustības beigām ir brīvs, signalizētājs var atbrīvot mašīnistu no braukšanas, vadoties pēc redzamības, SR režīmā.

Lai turpinātu kustību, mašīnists:

i)

saņem Eiropas norādījumu Nr. 2 ar visiem signalizētāja sniegtajiem papildu norādījumiem;

ii)

atbilstoši veicamajam uzdevumam izvēlas “Sākt” vai “Manevri” un izpilda Eiropas norādījumā Nr. 2 sniegtās norādes;

iii)

atsāk vilciena/manevru kustību.

Ja ETCS 2. līmenī jebkurā procedūras posmā tiek parādīts šāds teksta ziņojums:

“Sakaru kļūda”,

mašīnists informē signalizētāju par situāciju. Signalizētājs un mašīnists piemēro noteikumu “Atļauja pabraukt garām EOA” (6.39. iedaļa). Šajā gadījumā signalizētājs Eiropas norādījuma Nr. 2 vietā izdod Eiropas norādījumu Nr. 1.

b)   Pretējā virzienā

Signalizētājs dod mašīnistam rīkojumu palikt uz vietas un izpildīt uzdevuma pabeigšanu, izmantojot Eiropas norādījumu Nr. 3, un pēc tam atsākt kustību pretējā virzienā, izmantojot Eiropas norādījumu Nr. 7.

Mašīnists veic uzdevuma pabeigšanu un pēc tam piemēro noteikumu “ETCS borta iekārtu palaišana” (6.1. iedaļa) un noteikumu “Sagatavošanās kustībai” (6.2. iedaļa). Ja mašīnists nedarbojas no vadošās kabīnes, mašīnistam jāievēro DPU iekšējie noteikumi drošas braukšanas nodrošināšanai.

6.41.3.   Pēc centralizētas ārkārtas apturēšanas kustība nav nepieciešama

Ja vilciens / manevru sastāvs pēc centralizētas ārkārtas apturēšanas nav jāpārvieto, signalizētājs, izmantojot Eiropas norādījumu Nr. 3, dod mašīnistam rīkojumu palikt uz vietas un izpildīt uzdevuma pabeigšanu.

6.41.4.   Centralizēta ārkārtas apturēšanas SH režīmā, šķērsojot noteiktu manevru zonas robežu

1., 2. līmenis

Ja manevru sastāvs tiek centralizēti apturēts ārkārtas situācijā, šķērsojot noteiktu manevru zonas robežu, mašīnists un signalizētājs piemēro nesaskaņotos noteikumus.

6.42.   ETCS lauka iekārtu darbības traucējumu pārvaldība

Borta iekārta saņem informāciju par ETCS lauka iekārtu darbības traucējumiem.

1., 2. līmenis

Kad tiek parādīts šāds teksta ziņojums:

“Lauka iekārtu darbības traucējumi”,

mašīnists informē signalizētāju par situāciju.

6.43.   ETCS lauka iekārtu un etcs borta iekārtu nesaderības pārvaldība

Sistēma konstatē ETCS lauka iekārtu un ETCS borta iekārtu nesaderību, un vilciens tiek centralizēti apturēts ārkārtas situācijā.

1., 2. līmenis

Kad tiek parādīts šāds teksta ziņojums:

“Lauka iekārtas nav saderīgas”,

vilciens nevar turpināt kustību ETCS.

Mašīnists piemēro noteikumu “Reaģēšana uz vilciena centralizētu ārkārtas apturēšanu” (6.41. iedaļa).

6.44.   Neaizsargātas pārbrauktuves pārvaldība

Vilciens tuvojas pārbrauktuvei, kas nav aizsargāta.

1., 2. līmenis

6.44.1.   FS, OS vai LS režīmā

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 82

mašīnists piemēro B.2. papildinājuma 7. noteikumu.

6.44.2.   SR režīmā

Kad tiek parādīts šāds teksta ziņojums:

“Pārbrauktuve nav aizsargāta”,

mašīnists piemēro B.2. papildinājuma 7. noteikumu.

6.45.   Balises nolasīšanas kļūdas pārvaldība

Rodas balises nolasīšanas kļūda, un ETCS borta iekārtas iedarbina bremzes (vilciens netiek centralizēti apturēts ārkārtas situācijā).

1., 2. līmenis

Kad tiek parādīts šāds teksta ziņojums:

“Balises nolasīšanas kļūda”

un vilciens netiek centralizēti apturēts ārkārtas situācijā, mašīnists informē signalizētāju par situāciju.

Ja pēc tam, kad vilciens ir apstājies, jauna MA netiek saņemta, signalizētājs atļauj mašīnistam pabraukt garām EOA, piemērojot noteikumu “Atļauja pabraukt garām EOA” (6.39. iedaļa).

Ja situācija atkārtojas, mašīnists un signalizētājs piemēro nesaskaņotos noteikumus.

6.46.   Neveiksmīgas pārslēgšanās uz citu līmeni pārvaldība

Pārslēgšanās notiek, bet borta iekārtā nav saņemta MA, kas būtu derīga tālāk par pārslēgšanās punktu, vai pārslēgšanās nenotiek, kad tiek šķērsots pārslēgšanās punkts.

1., 2. līmenis

ETCS līmeņa pārslēgšanās punktu var marķēt, izmantojot šādu sliežu ceļa signālzīmi:

Image 83
*

*

Informācijai par precīziem signālzīmes izmēriem un maketu jāizmanto EN 16494:2015.

6.46.1.   Ja vilciens ticis centralizēti apturēts ārkārtas situācijā

Mašīnists un signalizētājs piemēro noteikumu “Reaģēšana uz vilciena centralizētu ārkārtas apturēšanu” (6.41. iedaļa).

Izvēlējies “Sākt”, mašīnists:

i)

pārbauda pareizo ETCS līmeni, kas jāizvēlas;

ii)

nomaina ETCS līmeni (noteikums “Manuāla datu maiņa” (6.1.2. iedaļa))

un pēc tam atsāk vilciena kustību.

Ja ETCS līmenis, kas jāizvēlas, borta iekārtā nav pieejams, mašīnists un signalizētājs piemēro B.2. papildinājuma 15. noteikumu.

6.46.2.   SR režīmā

Mašīnists:

i)

apstādina vilcienu;

ii)

piemēro noteikumu “Visos citos gadījumos” (6.46.3. iedaļa).

6.46.3.   Visos citos gadījumos

Mašīnists:

i)

informē signalizētāju par situāciju;

ii)

pēc apstāšanās pārbauda pareizo ETCS līmeni, kas jāizvēlas;

iii)

nomaina ETCS līmeni (noteikums “Manuāla datu maiņa” (6.1.2. iedaļa))

un pēc tam atsāk vilciena kustību.

Ja ETCS līmenis, kas jāizvēlas, borta iekārtā nav pieejams, mašīnists un signalizētājs piemēro B.2. papildinājuma 15. noteikumu.

6.47.   RBC informācijas neesības pārvaldība

Nav saņemta RBC informācija zonā, kas nav identificēta kā teritorija, kurā pazūd radiosakari, un bremzes iedarbina ETCS borta iekārtas (vilciens netiek centralizēti apturēts ārkārtas situācijā).

2. līmenis

Kad tiek parādīts šāds teksta ziņojums:

“Sakaru kļūda”,

mašīnists informē signalizētāju par situāciju, kad ir apstādinājis vilcienu.

Ja pēc tam, kad vilciens ir apstājies, jauna MA netiek saņemta, signalizētājs atļauj mašīnistam pabraukt garām EOA, piemērojot noteikumu “Atļauja pabraukt garām EOA” (6.39. iedaļa).

6.48.   Radiosakaru atteices pārvaldība

Rodas ETCS radiosakaru atteice.

0., 1., 2., NTC līmenis

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 84

mašīnists pārbauda ETCS līmeni, radiotīkla identifikāciju, RBC identifikāciju un tālruņa numuru un vajadzības gadījumā tos labo (noteikums “Manuāla datu maiņa” (6.1.2. iedaļa)).

Ja radiosakarus ar RBC joprojām nav iespējams izveidot, mašīnists informē signalizētāju par situāciju.

a)   Kad ETCS 2. līmenī notiek sagatavošanās kustībai un vilces vienībai jābrauc SH režīmā

Mašīnists un signalizētājs piemēro nesaskaņotos noteikumus.

b)   Kad ETCS 2. līmenī notiek sagatavošanās daudzjūga kustībai

Nevadošās vilces vienības mašīnists informē vadošās vilces vienības mašīnistu par radiosakaru atteici. Abiem mašīnistiem jāpiemēro DPU iekšējie noteikumi.

c)   Visos citos gadījumos

Signalizētājs atļauj mašīnistam pabraukt garām EOA, piemērojot noteikumu “Atļauja pabraukt garām EOA” (6.39. iedaļa).

6.49.   Paštesta neizdošanās pārvaldība

0., 1., 2., NTC līmenis

Kad mašīnistam tiek parādīta informācija par ETCS ierīces atteici, mašīnists izslēdz ETCS borta iekārtas un pēc tam tās atkal ieslēdz, lai sāktu jaunu paštestu. Ja atkal tiek parādīta tā pati informācija, mašīnists mēģina novērst problēmu, izmantojot piemērojamo tehnisko informāciju. Ja šis mēģinājums neizdodas vai nav iespējams, mašīnists informē signalizētāju par situāciju.

Mašīnists pieprasa nomainīt vilces vienību.

Ja vilces vienība ir jāpārvieto, mašīnists un signalizētājs piemēro B.2. papildinājuma 15. noteikumu.

6.50.   Borta radioiekārtu ietekmējošas atteices pārvaldība

0., 1., 2., NTC līmenis

Ja konstatēta borta radioiekārtas atteice, mašīnists informē signalizētāju par situāciju.

6.50.1.   Sagatavojot vilces vienību

2. līmenis

Mašīnists pieprasa nomainīt vilces vienību.

Ja vilces vienība ir jāpārvieto, mašīnists informē signalizētāju, piemēro DPU noteikumus un visus signalizētāja sniegtos norādījumus.

Ja vilces vienība nav jāpārvieto, mašīnists izslēdz ETCS borta iekārtas.

6.50.2.   Braucot

1. līmenis ar papildu radio funkciju, 2. līmenis

Mašīnists un signalizētājs piemēro B.2. papildinājuma 15. noteikumu.

6.51.   DMI atteices pārvaldība

Rodas DMI atteice.

0., 1., 2., NTC līmenis

DMI atteices gadījumā mašīnists un signalizētājs piemēro B.2. papildinājuma 15. noteikumu, ja vien vadības pultī nav pieejama cita DMI.

6.52.   Sistēmas atteices pārvaldība

0., 1., 2., NTC līmenis

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 85

mašīnists mēģina novērst problēmu, izmantojot piemērojamo tehnisko informāciju.

Ja šis mēģinājums neizdodas vai nav iespējams, mašīnists un signalizētājs piemēro B.2. papildinājuma 15. noteikumu.

6.53.   NTC atteices pārvaldība

0., 1., 2., NTC līmenis

Kad tiek parādīts šāds teksta ziņojums:

“[NTC nosaukums] atteice”,

mašīnists to apstiprina un piemēro nesaskaņotos noteikumus.

6.54.   VBC pārvaldība

0., 1., 2., NTC līmenis

Mašīnists un signalizētājs piemēro nesaskaņotos noteikumus.

6.55.   Braukšana AD režīmā

Mašīnists ieslēdz ATO borta iekārtas.

1., 2. līmenis

6.55.1.   ATO ieslēgšana

Kad tiek parādīts šāds simbols, mašīnists, izvēloties to, drīkst ieslēgt vilciena automatizētu vadīšanu:

Image 86

Kad ATO ir ieslēgta, tiek parādīts šāds simbols:

Image 87

Braukšana ATO režīmā

Kad tiek parādīts šāds simbols:

Image 88

mašīnists:

i)

aktivizē “izlaist apstāšanās vietu”, ja to prasa kustības grafiks vai ja ir saņemts šāds norādījums;

ii)

pēc apstāšanās operacionālā apstāšanās vietā var manuāli pārvietot vilcienu, lai labotu tā pozīciju, virzienā uz priekšu (kad tiek rādīts

Image 89
) pēc attiecīga paziņojuma pasažieriem vai atpakaļvirzienā (kad tiek rādīts
Image 90
), ja signalizētājs ir atļāvis un pēc attiecīga paziņojuma pasažieriem, līdz tiek parādīts
Image 91
;

iii)

ieslēdz durvju atvēršanu/aizvēršanu, ja to liek attiecīgie DMI norādījumi.

6.55.2.   ATO atslēgšana

Mašīnists var atslēgt ATO, veicot kādu no šīm darbībām:

i)

nospiežot pogu, kas saistīta ar šo piktogrammu

Image 92
;

ii)

iedarbinot bremzes;

iii)

izslēdzot ATO;

iv)

izvēloties “Neievērot”.

Kad ATO ir atslēgusies, mašīnistam jāredz piktogramma, kas parāda esošo ETCS režīmu, un jāievēro ievadītajam režīmam piemērojamie noteikumi.

6.56.   TIMS atteices pārvaldība

2. līmenis, ja jāapstiprina vilciena integritāte

Ja tāda vilciena sagatavotājs / mašīnists, kuram paredzēts braukt vai kurš brauc ETCS 2. līmeņa zonā, kurā jāapstiprina vilciena integritāte, uzzina par TIMS atteici, piemēro B.2. papildinājuma 15. noteikumu.

6.57.   Bojāta odometra pārvaldība

1., 2. līmenis

Kad tiek parādīts šāds teksta ziņojums:

“Odometra darbības traucējumi”,

mašīnists piemēro B.2. papildinājuma 15. noteikumu.

7.   GSM-R BALSS RADIO EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI

7.1.   GSM-R režīma izvēle

Mašīnistam ir jāmaina GSM-R režīms.

Ja parādītais GSM-R režīms neatbilst veicamajam uzdevumam (vilciena vai manevru kustība), mašīnists izvēlas pareizo režīmu.

7.2.   Funkcionālā numura ievadīšana

Vilciena sagatavotājs / mašīnists veic reģistrāciju.

Vilciena sagatavotājs / mašīnists ievada funkcionālo numuru:

i)

cik vien ātri iespējams pirms sākotnējās atiešanas;

ii)

ik reizi, kad funkcionālais numurs mainās.

7.3.   GSM-R tīkla izvēle robežšķērsošanas punktā

Vilciens tuvojas robežšķērsošanas punktam.

7.3.1.   Automātiskas tīkla izvēles bloķēšana

Tuvojoties posmam, kas atrodas netālu no tīkla robežām, mašīnists bloķē (borta iekārtu) automātiskās tīkla izvēles funkciju kabīnes radio (ja tas ir aktivizēts) saskaņā ar maršruta aprakstā sniegtajām norādēm.

7.3.2.   Cita GSM-R tīkla izvēle

Ja saskaņā ar maršruta aprakstu vai GSM-R tīkla zīmi

Image 93
*

mašīnistam ir dots norādījums izvēlēties citu GSM-R tīklu, mašīnists kabīnes radio izvēlas norādīto GSM-R tīklu, ja vien tīkls nav izvēlēts pēc ETCS lauka iekārtas komandas. Ja mašīnists veic ārkārtas izsaukumu, manuālo izvēli neveic, kamēr izsaukums ir aktīvs.

*

Informācijai par precīziem signālzīmes izmēriem un maketu jāizmanto EN 16494:2015.

7.4.   Dereģistrācijas veikšana

Vilciena dereģistrācija ir jāveic manuāli.

Vilciena brauciena beigās vai pēc signalizētāja pieprasījuma mašīnists veic dereģistrāciju.

7.5.   (neizmanto)

7.6.   Paštesta neizdošanās pārvaldība

Kad tiek parādīts teksta ziņojums, kas norāda uz GSM-R kabīnes radio paštesta neizdošanos (piemēram, “Paštests neizdevās”), mašīnists informē signalizētāju par situāciju.

Mašīnists un signalizētājs piemēro B.2. papildinājuma 8. noteikumu.

7.7.   GSM-R tīkla neesības pārvaldība pēc vilciena pārvadājuma uzsākšanas

Kad tiek parādīts teksta ziņojums, kas norāda uz GSM-R tīkla neesību (piemēram, “Nav tīkla”, “Nav GSM-R signāla”), mašīnists un signalizētājs piemēro B.2. papildinājuma 8.2. noteikumu.

7.8.   (neizmanto)

7.9.   Dereģistrācijas atteices pārvaldība

Ja dereģistrācija nav iespējama, mašīnists informē signalizētāju par situāciju, piemēro DPU noteikumus un izpilda visus sniegtos norādījumus.

7.10.   Pasākumi, kas jāveic, ja funkcionālais numurs nav pieejams

Kad tiek parādīts teksta ziņojums, kas norāda, ka ievadītais funkcionālais numurs nav pieejams (piemēram, “Numurs nav pieejams”), vilciena sagatavotājs / mašīnists pārbauda numuru un mēģina reģistrēties vēlreiz, izmantojot pareizo numuru.

Ja reģistrācija vēlreiz ir nesekmīga, vilciena sagatavotājs / mašīnists informē signalizētāju par situāciju, piemēro DPU noteikumus un izpilda visus sniegtos norādījumus.

7.11.   Pasākumi, kas jāveic, ja funkcionālais numurs jau ir izmantots

Kad tiek parādīts teksta ziņojums, kas norāda, ka ievadītais funkcionālais numurs jau ir izmantots (piemēram, “Numurs jau ir izmantots” vai “Numurs jau ir piešķirts”), vilciena sagatavotājs / mašīnists pārbauda numuru un mēģina reģistrēties vēlreiz, izmantojot pareizo numuru.

Ja izmantotais funkcionālais numurs bija pareizs, vilciena sagatavotājs / mašīnists piezvana uz šo funkcionālo numuru un lūdz otru pusi veikt esošā numura dereģistrāciju, ja vien to neliedz nesaskaņotie noteikumi.

i)

Ja izsaukums ir veiksmīgs un otra puse veic attiecīgā numura dereģistrāciju, vilciena sagatavotājs / mašīnists atsāk funkcionālā numura reģistrācijas procedūru.

ii)

Ja uz izsaukumu netiek atbildēts, vilciena sagatavotājs / mašīnists sāk konkrētā funkcionālā numura piespiedu dereģistrāciju.

Visos citos gadījumos vilciena sagatavotājs / mašīnists informē signalizētāju par problēmu un izpilda visus sniegtos norādījumus.

7.12.   Funkcionālā numura reģistrācijas atteices pārvaldība

Ja funkcionālo numuru nav iespējams reģistrēt, vilciena sagatavotājs / mašīnists informē signalizētāju par situāciju, piemēro DPU noteikumus un izpilda visus sniegtos norādījumus.

7.13.   GSM publiskais tīkls kā primārais sakaru līdzeklis (ja šī iespēja borta iekārtās ir pieejama)

7.13.1.   Pārslēgšanās no GSM-R uz GSM publisko tīklu

Saņēmis norādījumus ar signālzīmi, kas norāda ieiešanu GSM tīklā, vai norādījumus maršruta aprakstā, mašīnists izvēlas norādīto GSM publisko tīklu, ja tīkls netiek izvēlēts automātiski.

Mašīnists un signalizētājs piemēro nesaskaņotos noteikumus.

7.13.2.   Pārslēgšanās no GSM publiskā tīkla uz GSM-R

Saņēmis norādījumus ar signālzīmi, kas norāda (atkārtotu) ieiešanu GSM-R tīklā, vai norādījumus maršruta aprakstā, mašīnists izvēlas norādīto GSM-R tīklu, ja GSM-R tīkls netiek izvēlēts automātiski.

Ja GSM-R tīkls nav pieejams, mašīnists piemēro B.2. papildinājuma 8.2. noteikumu.

7.14.   GSM publiskais tīkls kā rezerves sakaru līdzeklis (ja šī iespēja borta iekārtās ir pieejama)

7.14.1.   Pārslēgšanās no GSM-R uz GSM publisko tīklu

Ja pazūd savienojums ar GSM-R tīklu, mašīnists izvēlas alternatīvu GSM publisko tīklu, ja tas ir tiesīgs šādi rīkoties saskaņā ar signalizētāja iepriekš sniegtiem norādījumiem vai norādēm procedūru rokasgrāmatā un/vai maršruta aprakstā, izņemot gadījumus, kad GSM-R borta terminālis ir konfigurēts automātiskai tīkla izvēlei.

Mašīnists un signalizētājs piemēro nesaskaņotos noteikumus.

7.14.2.   Pārslēgšanās no GSM publiskā tīkla uz GSM-R

Pēc signalizētāja norādījumiem vai atbilstīgi noteikumos un/vai maršruta aprakstā sniegtajiem norādījumiem mašīnists kabīnes radio manuāli izvēlas norādīto GSM-R tīklu, izņemot gadījumus, kad GSM-R terminālis ir konfigurēts automātiskai tīkla izvēlei.

8.   A DAĻA. AR NODOMU ATSTĀTA NEAIZPILDĪTA

9.   B DAĻA. VILCIENU ETCS EKSPLUATĀCIJAS KATEGORIJU SARAKSTS

Vilcienu ETCS ekspluatācijas kategoriju saraksts ir dots turpmāk tabulā:

Apzīmējums

Vilciena tips

Bremžu tips

Ārējās sliedes paaugstinājuma deficīts

PASS 1

Pasažieru vilciens

P

80

PASS 2

130

PASS 3

150

TILT 1

Pasažieru vilciens ar nolieces sistēmu

165

TILT 2

180

TILT 3

210

TILT 4

225

TILT 5

245

TILT 6

275

TILT 7

300

FP 1

Kravas vilciens

80

FP 2

100

FP 3

130

FP 4

150

FG 1

G

80

FG 2

100

FG 3

130

FG 4

150

10.   C DAĻA. TABULA AR ATSAUCĒM UZ NESASKAŅOTAJIEM NOTEIKUMIEM

Šajā daļā ir uzskaitīti A papildinājuma nesaskaņotie noteikumi.

Tabulā precīzāk norādīta struktūra (IP vai DPU), kas atbildīga par visas vajadzīgās papildu informācijas noteikšanu katram no šiem noteikumiem savā attiecīgajā drošības pārvaldības sistēmā.

Atsauce

Temats

Atbildīgais

5.1.1.

Iespēja mašīnistam redzēt līniju kabīnes signalizācijas iekārtā

DPU

6.2.4.

6.39.

6.41.2.

Maršruta apstākļu pārbaude

IP

6.2.4.

6.39.

6.41.2.

Braukšanai SR režīmā nepieciešamo ierobežojumu un/vai norādījumu pārbaude

IP

6.2.4.

6.39.

6.41.2.

Tādu ātruma ierobežojumu pārbaude, kas mazāki par maksimālo ātrumu SR režīmā

IP

6.3.1.

Manuāla ieiešana SH režīmā

DPU

6.3.3.

Braukšana SH režīmā

IP

6.3.6.

RBC noraidījis SH / SH pieprasījums neizdevās

IP

6.3.7.

Noteiktas manevru zonas robežas šķērsošana

IP

6.7.1.

Paziņojums par ETCS pārslēgšanos uz 0. līmeni

IP

6.7.3.

Braukšana ETCS 0. līmenī

IP

6.11.1.

Paziņojums par ETCS pārslēgšanos uz NTC līmeni

IP

6.11.3.

Braukšana ETCS NTC līmenī

IP

6.15

LS režīma apstiprinājums

IP

6.15.

Braukšana LS režīmā

IP

6.16.

UN režīma apstiprinājums

IP

6.16.

Braukšana UN režīmā

IP

6.17.

SN režīma apstiprinājums

IP

6.17.

Braukšana SN režīmā

IP

6.28.

Skaņas signālierīces darbināšana

IP

6.33.1.

ERTMS vilciena kustības atļaujas atsaukšana

IP

6.34.3.

Manevru kustību aizsargāšana un atsākšana

IP

6.40.2.

Vilciens ir noraidīts, gatavojoties kustībai

IP

6.41.4.

Centralizēta ārkārtas apturēšana SH režīmā

IP

6.45.

Balises nolasīšanas kļūdas pārvaldība

IP

6.48. a)

Radiosakaru atteices pārvaldība, ja pieprasīts SH režīms

IP

6.53.

NTC atteices pārvaldība

IP

6.54.

VBC pārvaldība

IP

7.11.

Pasākumi, kas jāveic, ja funkcionālais numurs jau ir izmantots

IP

7.13.1.

Pārslēgšanās no GSM-R uz GSM publisko tīklu

IP

7.14.1.

Pārslēgšanās no GSM-R uz GSM publisko tīklu

IP

46)

B papildinājumu groza šādi:

a)

papildinājuma virsrakstu aizstāj ar šādu:

“B papildinājums

Ekspluatācijas pamatprincipi un kopīgie ekspluatācijas noteikumi

 

;

b)

11. punktu aizstāj ar šādu:

“11.   ATĻAUJA PABRAUKT GARĀM KUSTĪBAS ATĻAUJAS BEIGĀM

Lai pabrauktu garām EOA, attiecīgā vilciena mašīnistam vajadzīga atļauja.

Dodot atļauju, signalizētājs dod mašīnistam visus norādījumus par kustību. Mašīnistam ir pienākums ievērot norādījumus, un tas nedrīkst pārsniegt ātruma ierobežojumu, ja tāds ir noteikts, līdz sasniegta vieta, kur var atsākt normālu darbību.”;

c)

13. punktam pievieno šādu ceturto daļu:

“Ikviens, kurš saņem ārkārtas izsaukumu, klausās, neiejaucas notiekošajā saziņā, izņemot, lai nodrošinātu kontekstam būtiskus elementus.”;

d)

14. punktu aizstāj ar šādu:

“14.   TŪLĪTĒJAS DARBĪBAS VILCIENU APDRAUDĒJUMA NOVĒRŠANAI

Ikviens dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma / infrastruktūras pārvaldītāja darbinieks, kam ir kļuvis zināms par vilcienu apdraudējumu, nekavējoties rīkojas, lai apstādinātu visus vilcienus, kas var tikt skarti, brīdina signalizētāju un veic visus citus pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu kaitējumu vai zaudējumus, jo īpaši:

1)

ikviens mašīnists, kas uzzina par apdraudējumu, apstādina savu vilcienu, tiklīdz tas ir droši, un nekavējoties brīdina signalizētāju par apdraudējumu, izmantojot ārkārtas izsaukumu;

2)

jebkurš signalizētājs, kurš ir informēts par apdraudējumu, attiecīgi brīdina visus mašīnistus, izmantojot ārkārtas izsaukumu vai citus pieejamus līdzekļus.”;

e)

15. punktu groza šādi:

i)

trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Ja mašīnists konstatē kādas borta iekārtas atteici, kas ietekmē vilciena kustību, mašīnists:

informē signalizētāju par radušos situāciju, atrašanās vietu un ierobežojumiem, kas pastāvēs, ja vilcienam būs atļauts turpināt uzdevumu,

neiesāk vai neatsāk uzdevumu, kamēr signalizētājs nav devis attiecīgu atļauju.”;

ii)

iekļauj šādu ceturto daļu:

“Ja signalizētājs dod atļauju vilcienam sākt vai turpināt uzdevumu, mašīnists turpina vilciena vadīšanu atbilstoši vilcienam noteiktajiem ierobežojumiem,”;

f)

pievieno šādu 18. punktu:

“18.   IEBRAUKŠANA AIZŅEMTĀ SLIEŽU CEĻA POSMĀ STACIJAS TERITORIJĀ

Ja notiek neplānota iebraukšana aizņemtā sliežu ceļa posmā, signalizētājs, pirms dot atļauju iebraukt aizņemtajā sliežu ceļa posmā, nodrošina, ka iesaistītie mašīnisti ir informēti par apstākļiem.

Visos gadījumos, kad vilcienam jāiebrauc aizņemtā sliežu ceļa posmā, signalizētājam, pirms dot atļauju iebraukt aizņemtajā sliežu ceļa posmā, jāsaņem apstiprinājums, ka vilciens vai ritekļi, kas aizņem sliežu ceļa posmu, nebrauks pretī vilcienam, kurš iebrauc aizņemtajā sliežu ceļa posmā.”;

47)

C papildinājumu groza šādi:

a)

C.1. iedaļā pievieno jaunu 2.4. punktu:

“2.4.   Dzelzceļa terminoloģijas vārdnīca

Attiecīgā gadījumā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums izstrādā dzelzceļa terminoloģijas vārdnīcu katram tīklam, kurā tiek ekspluatēti tā vilcieni. Vārdnīcā iekļauj regulāri izmantojamos terminus dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma izvēlētajā valodā un to infrastruktūras pārvaldītāju darba valodā, kuru infrastruktūru izmanto dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums, balstoties uz attiecīgā infrastruktūras pārvaldītāja izmantoto terminoloģiju.”;

b)

C.1. iedaļas 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Saziņas noteikumi

Lai ar drošību saistīta saziņa tiktu pareizi saprasta neatkarīgi no izmantotajiem saziņas līdzekļiem, ievēro šādus noteikumus:”;

c)

C.2. iedaļu groza šādi:

i)

nosaukumu un 1. punktu aizstāj ar šādu:

“C.2.   Eiropas norādījumi

1.   Ievads

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi un infrastruktūras pārvaldītāji saziņas procedūrā izmanto Eiropas norādījumus šādos gadījumos:

1)

atļauja pabraukt garām kustības atļaujas beigām;

2)

atļauja turpināt kustību pēc vilciena centralizētas ārkārtas apturēšanas;

3)

pienākums palikt uz vietas;

4)

norādījuma atcelšana;

5)

pienākums braukt, ievērojot ātruma ierobežojumu;

6)

pienākums braukt, vadoties pēc redzamības;

7)

atļauja sākt kustību pēc sagatavošanās;

8)

atļauja braukt pāri bojātai(-ām) pārbrauktuvei(-ēm);

9)

pienākums braukt ar energopadeves ierobežojumiem;

10–20)

REZERVĒTI.

Skaitļi no 1 līdz 20 ir rezervēti Eiropas norādījumiem.

Eiropas norādījumu numuru 1–4 un 7 izmantošana ETCS ir obligāta saskaņā ar A papildinājuma noteikumiem.

Ikreiz, kad signalizētājam ir jādod operatīvais norādījums, attiecībā uz kuru ir Eiropas norādījums, signalizētājs izmanto šo Eiropas norādījumu. Ja ar B klases sistēmu saistītam operatīvam norādījumam ir nepieciešama plašāka informācija, nekā sniedz Eiropas norādījumi, to vietā drīkst izmantot valsts norādījumu. Tādā gadījumā infrastruktūras pārvaldītājs var noteikt šīs prasības savos valsts norādījumos.

Ja valsts norādījumi ir numurēti, katra infrastruktūras pārvaldītāja sagatavotie valsts norādījumi sākas no 21.

Valsts norādījumi ietver vismaz tādu pašu informāciju kā Eiropas norādījums.”;

ii)

2. punktā vārdu “manevrs” aizstāj ar vārdiem “manevru sastāvs” attiecīgajā locījumā un pievieno šādu ceturto daļu:

“Izņēmuma kārtā Eiropas norādījumu Nr. 3 var atcelt arī ar Eiropas norādījumiem Nr. 1, 2 vai 7, neprasot īpašu Eiropas norādījumu Nr. 4.”;

iii)

3. punktā vārdu “manevrs” aizstāj ar vārdiem “manevru sastāvs” attiecīgajā locījumā un pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Operatīvais norādījums ietver informāciju, ko sniedz digitāli, mutiski, taustāmā veidā uz papīra vai kā mutiskus norādījumus, kas mašīnistam jāpieraksta, vai izmantojot citus drošus saziņas veidus ar tāda paša līmeņa informāciju.”;

iv)

6., 7. un 8. punktu aizstāj ar šādiem:

“6.   Eiropas norādījumi

Katram izvēles lodziņam, informācijas laukam un ievades iespējai laukā Eiropas norādījumā piešķir savu alfabētisko vai ciparu identifikatoru. Numurētiem identifikatoriem, kas ir vairāk nekā vienā Eiropas norādījumā, piešķir identifikatoru, kas sākas ar “x”, nevis ar Eiropas norādījuma numuru. Šo “x” var aizstāt ar Eiropas norādījuma numuru, tikai pārraidot šo norādījumu digitāli.

Lai gan ir jāizmanto saturs un identifikatori un jāievēro identifikatoru alfabētiskā un ciparu secība, formāts ir orientējošs.

Ja kādā dalībvalstī vai infrastruktūras pārvaldītāja tīklā neizmanto kādu konkrētu izvēles lodziņu, informācijas lauku vai ievades iespēju laukā, šis izvēles lodziņš, informācijas lauks vai ievades iespēja laukā nav obligāti jāparāda Eiropas norādījumā.

Nedrīkst pievienot jaunus izvēles lodziņus, informācijas laukus vai ievades iespējas laukā.

Katra atsevišķa lauka tvērums nevar pārsniegt tā Eiropas norādījumu tvērumu, pie kura tas pieder.

Infrastruktūras pārvaldītājs un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums var pievienot ieteikumus, kā aizpildīt un lasīt Eiropas norādījumu veidlapas, ar nosacījumu, ka šie ieteikumi nav daļa no saziņas procedūras.

Image 94

Image 95

Image 96

Image 97

Image 98

Image 99

Image 100

Image 101

Image 102

7.   Operatīvā norādījuma paziņošana

Visas saziņā iesaistītās puses izmanto šādas frāzes:

Situācija

Frāze

Operatīvā norādījuma sniegšanas sākums

“Sagatavot procedūru … [procedūras identifikācija]”

Apstiprinājums, ka operatīvais norādījums var tikt sniegts

“Gatavs procedūrai … [procedūras identifikācija]”

Operatīvā norādījuma atcelšana

“Atcelt procedūru … [procedūras identifikācija]”

Ja ziņojums vēlāk jāatsāk, procedūru atkārto no sākuma

“Kļūda pārraides laikā”

Ja ziņojuma sūtītājs pārraides laikā konstatē, ka notikusi kļūda, sūtītājs pieprasa atcelšanu

“Kļūda (+ sagatavot jaunu procedūru … [procedūras identifikācija]”

Vai

“Kļūda (+ atkārtoju vēlreiz)”

Kļūda, saņēmējam atkārtojot ziņojumu

“Kļūda (+ atkārtoju vēlreiz)”

Nesaprašanās. Ja viens no sarunu biedriem ziņojumu pilnībā nesaprot, ziņojumu atkārto

“Atkārtojiet (+ runājiet lēnāk)”

8.   Eiropas un valsts norādījumu rokasgrāmata

Infrastruktūras pārvaldītāja pienākums ir izstrādāt Eiropas un valsts norādījumu rokasgrāmatas savās darba valodās.

Visas valsts norādījumu un Eiropas norādījumu izmantojamās veidlapas apkopo dokumentā vai datorvidē ar nosaukumu “Eiropas un valsts norādījumu rokasgrāmata”.

Šo rokasgrāmatu izmanto mašīnisti un darbinieki, kuri atļauj vilcienu kustību. Rokasgrāmata, ko izmanto mašīnisti, un rokasgrāmata, ko izmanto darbinieki, kuri atļauj vilcienu kustību, ir strukturētas un numurētas vienādi.

Rokasgrāmata sastāv no divām daļām.

Pirmajā daļā ietilpst vismaz:

infrastruktūras pārvaldītāju izmantoto Eiropas norādījumu rādītājs,

valsts operatīvo norādījumu rādītājs,

to situāciju saraksts, uz kurām attiecas katrs operatīvais norādījums,

katra operatīvā norādījuma sniegšanas veids, cita starpā, vai mašīnists drīkst to pierakstīt braukšanas laikā,

tabula ar starptautisko fonētisko alfabētu.

Otrajā daļā infrastruktūras pārvaldītāja darba valodās ir šādas veidlapas:

Eiropas norādījumi,

valsts operatīvie norādījumi.

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums tās saņem un izsniedz mašīnistiem. Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, kas darbojas vairāk nekā viena infrastruktūras pārvaldītāju tīklā, nodrošina mašīnistam:

Eiropas norādījumu vispārīgās veidlapas, kā noteikts C2. papildinājuma 6. punktā, vai

Eiropas norādījumu saīsinātas veidlapas, kas ietver vismaz tos laukus, ko izmanto infrastruktūras pārvaldītājs(-i) tīklā(-os), kurā(-os) dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums darbosies.”;

v)

svītro 9. punktu;

48)

pielikuma D papildinājumu groza šādi:

a)

3. piezīmi aizstāj ar šādu:

“3.

Lai novērstu testēšanas dublēšanos saistībā ar parametriem “Satiksmes slodzes un infrastruktūras nestspēja” un “Vilcienu detektēšanas sistēmas”, infrastruktūras pārvaldītāji ar RINF 1.1.1.5.1. vai 1.1.1.5.2. parametra starpniecību nodrošina to ar maršrutu savietojamo ritekļu tipu vai ritekļu sarakstu, kuru savietojamību ar maršrutu tie jau ir pārbaudījuši, ja šāda informācija ir pieejama.”;

b)

D1. iedaļā tabulu groza šādi:

i)

pirmo rindu “Satiksmes slodzes un infrastruktūras nestspēja” aizstāj ar šādu:

“Satiksmes slodzes un infrastruktūras nestspēja

Statiskās asslodzes un konstrukcijas un ekspluatācijas masa šādos slodzes režīmos:

konstrukcijas masa, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 1302/2014:

darba režīmā,

normālā lietderīgās kravnesības režīmā,

ārkārtējā lietderīgās kravnesības režīmā,

attiecīgā gadījumā ekspluatācijas masa saskaņā ar EN 15663: 2017- A1 2018:

darba režīmā,

normālā lietderīgās kravnesības režīmā.

Maksimālais projektētais ātrums.

Ritekļa garums.

Asu izvietojums vienības korpusā (attālums starp asīm).

EN līnijas kategorija.

Ritekļiem, kuri ir piemēroti pasažieru pārvadāšanai: EN līnijas kategorija lietderīgās kravnesības standarta vērtībai stāvvietās un – lietojuma gadījumā – jebkurai konkrētai lietderīgās kravnesības vērtībai stāvvietās saskaņā ar EN 15528:2021 6.4. punktu.

Statiskā savietojamības pārbaude kravas vagoniem:

pieļaujamā lietderīgā kravnesība dažādām līniju kategorijām saskaņā ar WAG SITS.

1.1.1.1.2.4.

Nestspēja

1.1.1.1.2.4.1.

Nestspējas nacionālā klasifikācija

1.1.1.1.2.4.2.

Konstrukciju atbilstība ātrgaitas slodzes modelim (HSLM)

1.1.1.1.2.4.3.

Tādu konstrukciju atrašanās vieta uz dzelzceļa, kurām nepieciešamas īpašas pārbaudes

1.1.1.1.2.4.4.

Dokuments(-i), kurā(-os) norādīta(-as) procedūra(-as) savietojamības ar maršrutu statisko un dinamisko pārbaužu veikšanai

x

x

Ritekļu savietojamības statiskās pārbaudes veic saskaņā ar EN 15528:2021 7. punktu un papildu procedūru(-ām) vai attiecīgo informāciju, ja infrastruktūras pārvaldītājs to 1.1.1.1.2.4.4. parametram norādījis RINF.

Apvienotajai Karalistei saistībā ar Ziemeļīrijas tīkliem ritekļu savietojamības statiskās pārbaudes veic atbilstīgi attiecīgajiem valsts noteikumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1299/2014 (“INF SITS”) pielikuma 4.2.7.4. punkta 4. apakšpunktu.

Visas infrastruktūras pārvaldītāja noteiktās prasības attiecībā uz pasažieru lietderīgo kravnesību, kas jāņem vērā, pārbaudot savietojamību ar maršrutu ritekļiem, kuri ir piemēroti pasažieru pārvadāšanai, iekļauj procedūrā(-ās) vai attiecīgajā informācijā, ko infrastruktūras pārvaldītājs 1.1.1.1.2.4.4. parametram norādījis RINF. Šādā procedūrā var ņemt vērā tehniskos vai operatīvos pasākumus, kas ietekmē pasažieru lietderīgo kravnesību stāvvietās.

Savietojamības dinamiskās pārbaudes vilcieniem, ja tās vajadzīgas saskaņā ar infrastruktūras pārvaldītāja sniegto informāciju, veic saskaņā ar procedūru(-ām) vai attiecīgo informāciju, ko infrastruktūras pārvaldītājs 1.1.1.1.2.4.4. parametram norādījis RINF.”

ii)

pēc rindas “Gabarīta noteikšana” iekļauj šādu jaunu rindu:

“Kombinēto pārvadājumu īpašā pārbaude

Vagona savietojamības kods (WCC), vagona korekcijas cipars un ILU tehniskais numurs

(WCC + ILU tehniskais numurs) kopā ar kravas vagona korekcijas ciparu = CT kods

1.1.1.1.3.4.

Standarta kombinēto pārvadājumu profila numurs maināmām virsbūvēm

1.1.1.1.3.9.

Standarta kombinēto pārvadājumu profila numurs ritošajām vienībām

1.1.1.1.3.8.

Standarta kombinēto pārvadājumu profila numurs konteineram

1.1.1.1.3.5.

Standarta kombinēto pārvadājumu profila numurs puspiekabēm

(CT līnijas kods)

 

X

Salīdzinājums saskaņā ar specifikāciju, kas noteikta ERA Tehniskā dokumenta par kombinēto pārvadājumu kodifikāciju (ERA/TD/2023-01/CCT) 6.3.2023. 1.0 versijas 3.1. punktā.”

iii)

rindu “Vilcienu detektēšanas sistēma” aizstāj ar šādu:

“Vilcienu detektēšanas sistēmas

Informācija, ja riteklī ir elektriskas vai elektroniskas iekārtas, kas rada traucējumu strāvu sliedē, vai ja riteklī ir elektriskas vai elektroniskas iekārtas, kas rada traucējumu elektromagnētiskos laukus asu skaitītāja tuvumā

Vilcienu detektēšanas sistēmu tips, kuram riteklis ir paredzēts un novērtēts, veicot testus atbilstīgi ERA/ERTMS/033281

1.1.1.3.7.1.1.

Vilcienu detektēšanas sistēmas tips

1.1.1.3.7.1.2.

Sliežu ceļa elektrisko ķēžu vai asu skaitītāju tips, kuram nepieciešamas īpašas pārbaudes

1.1.1.3.7.1.3.

Dokuments, kurā norādīta(-as) procedūra(-as) saistībā ar 1.1.1.3.7.1.2. punktā deklarēto vilcienu detektēšanas sistēmu tipu

Francijas tīkla īpatnība:

1.1.1.3.7.1.4.

Posms ar vilcienu detektēšanas ierobežojumu

X

 

Verifikācija nepieciešama tikai šādos gadījumos:

ja 1.1.1.3.7.1.1. ir “sliežu ceļa elektriskā ķēde”, tad tikai ritekļiem, kuros ir elektriskas vai elektroniskas iekārtas, kas rada traucējumu strāvu sliedē;

ja 1.1.1.3.7.1.1. ir “asu skaitītājs”, tad tikai ritekļiem, kuros ir elektriskas vai elektroniskas iekārtas, kas rada traucējumu elektromagnētiskos laukus asu skaitītāja tuvumā;

ja 1.1.1.3.7.1.1. ir “cilpas iekārta”, tad verifikācija nav nepieciešama.

Ritekļa un paredzētā maršruta vilcienu detektēšanas sistēmas(-u) deklarētā tipa salīdzinājums.

Piezīme.

Saņemot ritekļa atļauju, pamatojoties uz SITS un dokumentiem, kuros precizēti īpašie gadījumi, kas minēti RINF un pamatojas uz ERA/ERTMS/033281, izmantošanas telpā tiek verificēta ritekļa un visas(-u) tīkla(-u) vilcienu detektēšanas sistēmas(-u) tehniskā savietojamība.

Pienācīgi pamatotos gadījumos (piemēram, ekspluatācijas laikā gadījušās problēmas ar ritekļa detektēšanu) var veikt testus un/vai pārbaudes pēc ritekļa atļaujas piešķiršanas, iesaistot dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu un infrastruktūras pārvaldītāju.

Vilcienu detektēšanas sistēma

Iespēja neļaut izmantot uzmalas eļļotāju

1.1.1.1.7.1.

Uzmalu eļļošanas izmantošana

X

 

Verifikācija, vai paredzētajā maršrutā ir atļauts veikt uzmalu eļļošanu.

Piezīme.

Pārbaudes iznākumu ņem vērā dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma drošības pārvaldības sistēmā (piemēram, neļaujot izmantot uzmalas eļļotāju līnijas posmā).

Vilcienu detektēšanas sistēmas: ietekmētāja vienība

No katra vilciena ritekļa tehniskās dokumentācijas

Katrai frekvenču pārvaldības joslai, kas noteikta Loc&Pas SITS J.2. papildinājuma [A] rindā norādītajā specifikācijā un īpašajos gadījumos vai CCS SITS 13. pantā minētajos tehniskajos dokumentos, ja tie ir pieejami:

maksimālā traucējumu strāva (A) un piemērojamais summēšanas noteikums,

maksimālais magnētiskais lauks (dBμA/m), gan starojuma lauks, gan atpakaļstrāvas radītais lauks, un piemērojamais summēšanas noteikums,

minimālā ieejas pilnā pretestība (omi).

Salīdzināmi parametri, kas norādīti īpašajos gadījumos vai CCS SITS 13. pantā minētajos tehniskajos dokumentos, ja tie ir pieejami.

1.1.1.3.4.2.

Frekvenču joslas detektēšanai

1.1.1.3.4.2.1.

Maksimālā traucējumu strāva

1.1.1.3.4.2.2.

Minimālā ieejas pilnā pretestība

1.1.1.3.4.2.3.

Maksimālais magnētiskais lauks

 

X

Maršruta savietojamības pārbaude attiecas uz:

pasažieru vilcieniem, kas sastāv no lokomotīves(-ēm) un pasažieru vagoniem,

kravas vilcieniem, kuros vienā vai vairākos kravas vagonos ir elektriskas vai elektroniskas iekārtas, kas rada traucējumu strāvu sliedē vai traucējumu elektromagnētiskos laukus asu skaitītāja tuvumā.

Pārbauda “ietekmētājas vienības” līmenī (kā definēts CCS SITS A papildinājuma 77. rindas 3.2. punktā) radušos emisiju atbilstību atļautajām maksimālajām traucējumu vērtībām (strāvas līmeņa un magnētiskā lauka robežvērtība) un minimālajai pilnajai pretestībai.

Katrai frekvenču joslai radušās emisijas “ietekmētājas vienības” līmenī aprēķina, pamatojoties uz summēšanas noteikumiem, kas norādīti:

CCS SITS A papildinājuma 77. rindas 3.2.1. un 3.2.2. punktā SITS atbilstīgai vilcienu detektēšanas sistēmai,

īpašajos gadījumos, kuros ir atsauce uz tehniskajiem dokumentiem, kā noteikts CCS SITS 13. pantā, SITS neatbilstīgai vilcienu detektēšanas sistēmai. Kamēr nav saņemts paziņojums par īpašajiem gadījumiem, kas minēti CCS SITS 13. pantā, piemēro paziņotos valsts noteikumus.”

iv)

rindu “Spriegumi un frekvences” aizstāj ar šādu:

“Spriegumi un frekvences

Energoapgādes sistēma:

nominālais spriegums un frekvence,

līnijas kontakttīkla sistēmas tips.

1.1.1.2.2.1.1.

Līnijas kontakttīkla sistēmas tips

1.1.1.2.2.1.2.

Energoapgādes sistēma (spriegums un frekvence)

1.1.1.2.2.1.3.

Augstākais nepastāvīgais spriegums (Umax2) attiecībā uz Franciju dzelzceļa līnijās, kas neatbilst EN 50163:2004 1. tabulā norādītajām vērtībām

X

 

Ritekļa un paredzētā maršruta vilces barošanas sistēmas deklarētā sprieguma (nominālais spriegums un frekvence) un līnijas kontakttīkla sistēmas tipa salīdzinājums.

Piezīme.

Attiecībā uz Franciju augstākā nepastāvīgā sprieguma (Umax2) salīdzinājums starp ritekli un paredzētajiem maršrutiem, kuros Umax2 neatbilst EN50163:2004 1. tabulā norādītajām vērtībām.”

v)

rindu “ETCS – Vilciena integritāte” aizstāj ar šādu:

ETCS

Informācijas par vilciena pilnīgumu (ne no mašīnista) pārvaldība

1.1.1.3.2.8.

Vilciena integritātes apstiprinājums no borta iekārtām (ne no mašīnista), kas vajadzīgs, lai piekļūtu līnijai

X

X

Verifikācija, vai riteklis/vilciens spēj apstiprināt (ne no mašīnista) vilciena integritāti, ja to prasa lauka iekārtas.”

vi)

pēc rindas “ETCS – Vilciena integritāte” ievieto šādas divas jaunas rindas:

ETCS

Likumīgi ekspluatētu ETCS sistēmas versiju kopums

1.1.1.3.2.10.

ETCS M_version

X

 

Verifikācija, vai ETCS M_VERSION vērtība RINF ir ritekļa atbalstīto likumīgi ekspluatēto ETCS sistēmas versiju diapazonā.

ETCS

Droša vilciena sastāva garuma informācija no borta iekārtām, kas vajadzīga, lai piekļūtu līnijai, un SIL

1.1.1.3.2.11.

Droša vilciena sastāva garuma informācija no borta iekārtām, kas vajadzīga, lai piekļūtu līnijai, un SIL,

X

X

Verifikācija, vai riteklis/vilciens spēj nodrošināt drošu vilciena sastāva garuma informāciju RINF norādītajā minimālajā nepieciešamajā līmenī.”

vii)

rindu “GSM-RGSM-R mājas tīkla SIM karte” aizstāj ar šādu:

GSM-R

GSM-R balss sakaru SIM kartes vietējais sakaru tīkls

1.1.1.3.3.5.

GSM-R tīkli, kuros ir spēkā viesabonēšanas līgums

X

 

Verifikācija, vai GSM-R SIM kartes vietējais sakaru tīkls ir sarakstā, kurā norādīti GSM-R tīkli ar viesabonēšanas līgumu, visos maršruta punktos. Tā jāveic visām ritekļa SIM kartēm.”

viii)

pēc rindas “GSM-RGSM-R mājas tīkla SIM karte” iekļauj šādu jaunu rindu:

GSM-R

GSM-R datu sakaru SIM kartes vietējais sakaru tīkls

1.1.1.3.3.5.

GSM-R tīkli, kuros ir spēkā viesabonēšanas līgums

X

 

Verifikācija, vai GSM-R SIM kartes vietējais sakaru tīkls ir sarakstā, kurā norādīti GSM-R tīkli ar viesabonēšanas līgumu, visos maršruta punktos. Tā jāveic visām ritekļa SIM kartēm.”

ix)

rindu “GSM-R – SIM kartes atbalsts grupai ID 555” aizstāj ar šādu:

GSM-R

GSM-R balss sakaru SIM kartes atbalsts grupas 555 ID funkcijai

1.1.1.3.3.4.

Grupas 555 GSM-R izmantošana

X

 

Verifikācija, vai grupas 555 ID funkciju izmanto lauka iekārtas. Ja nav konfigurēts borta iekārtās, ar infrastruktūras pārvaldītāju iepriekš jāsaskaņo alternatīvas ekspluatācijas procedūras.”

c)

D.2. papildinājumu aizstāj ar šādu:

“D.2. papildinājums

Elementi, kas infrastruktūras pārvaldītājam jāsniedz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam maršruta apraksta vajadzībām

Numurs

Maršruta apraksta informācija

Maršruta apraksta informācija Infrastruktūras reģistrā (RINF)

Paskaidrojumi

1.

Vispārīga informācija par infrastruktūras pārvaldītāju

 

 

1.1.

infrastruktūras pārvaldītāja kods – IP kods

1.1.0.0.0.1. – dzelzceļa līnijas posms

1.1.1.1.8.1. – dzelzceļa līnijas sliežu ceļa posma tunelis

1.2.1.0.0.1. – ekspluatācijas punkta sliežu ceļš

1.2.1.0.5.1. – ekspluatācijas punkta sliežu ceļa tunelis

1.2.1.0.6.1. – perons

1.2.2.0.0.1. – rezerves ceļš

 

2.

Kartes un shēmas

 

 

2.1.

Karte: shematisks pārskats, kur ietilpst

 

 

2.1.1.

Dzelzceļa līnijas posmi

1.1.1.0.1.1.

RINF elementiem ir norādīta ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Viena dzelzceļa līnijas posma karti nodrošina, tā ģeogrāfisko atrašanās vietu pārklājot ar kartēšanas pakalpojumu

Secīgu dzelzceļa līnijas posmu karte tiks sagatavota maršruta aprēķinu rezultātā

2.1.2.

(Galvenie) ekspluatācijas punkti

1.2.0.0.0.5.

RINF elementiem ir norādīta ģeogrāfiskā atrašanās vieta. Viena ekspluatācijas punkta karti nodrošina, tā ģeogrāfisko atrašanās vietu pārklājot ar kartēšanas pakalpojumu

2.2.

Maršruta shēma

 

Maršrutu nosaka dzelzceļa līnijas posmu secīgu sliežu ceļu saraksts ar atbilstošajiem ekspluatācijas punktiem, kas savieno vienu ekspluatācijas punktu A ar ekspluatācijas punktu B

2.2.1.1.

Norāde par kustības līnijām

1.1.0.0.0.2.

1.1.1.0.0.1.

1.1.1.0.0.2.

Valsts dzelzceļa līnijas identifikācija ir katra dzelzceļa līnijas posma īpašība

Kustības sliežu ceļu norāda pēc sliežu ceļa identifikācijas un braukšanas virziena (N/O/B)

2.2.1.2.

Norāde par apvedceļiem

1.2.0.0.0.4.

 

2.2.1.3.

Norāde par uztvērējstrupceļiem/aizsargstrupceļiem

1.2.0.0.0.4.

 

2.2.1.4.

Norāde par rezerves ceļiem

1.2.2.0.0.2.

Rezerves ceļi ir definēti kā daļa no ekspluatācijas punktiem (ģeolokalizēti)

2.2.2.

Galvenās vietas (stacijas, šķirotavas, dzelzceļa mezgli, kravas termināļi) un to pozīcija attiecībā pret līniju

1.2.0.0.0.1.

1.2.0.0.0.2.

1.2.0.0.0.3.

1.2.0.0.0.4.

1.2.0.0.0.5.

1.2.0.0.0.6.

 

2.2.3.

Visu stacionāro signālu, kas attiecas uz vilcieniem, atrašanās vieta, tips un nosaukums

1.1.1.3.14. – signāls sliežu ceļā

1.2.1.0.8. – signāls ekspluatācijas punktā

Signāls, ko norāda attiecībā uz dzelzceļa līnijas posma sliežu ceļu vai ekspluatācijas punktu

2.3.

Staciju / šķirotavu / depo shēmas

 

Stacija, šķirotava, depo RINF ir definēti kā ekspluatācijas punktu veidi

2.3.1.

Unikāls ekspluatācijas punkta ID (UOPID)

1.2.0.0.0.1.

1.2.0.0.0.2.

1.2.0.0.0.3.

 

2.3.2.

Vietas veids (pasažieru terminālis, kravas terminālis, šķirotava, depo)

1.2.0.0.0.4.

 

2.3.3.

Stacionāro signālu, kas aizsargā bīstamās vietas, atrašanās vieta, tips un identifikācija

1.2.1.0.8.1.

1.2.1.0.8.2.

1.2.1.0.8.3.

1.2.1.0.8.4.

Signāls, ko norāda attiecībā uz ekspluatācijas punktu

2.3.4.

Sliežu ceļu identifikācija un plāns, ietverot pārmijas

1.2.1.0.0.2.

1.2.0.0.0.7.1.

1.2.0.0.0.7.2.

Pievienoti shematiska pārskata parametri

2.3.5.

Peronu identifikācija

1.2.1.0.6.2.

 

2.3.6.

Peronu garums

1.2.1.0.6.4.

 

2.3.7.

Peronu augstums

1.2.1.0.6.5.

 

2.3.8.

Peronu liekums

1.2.1.0.6.8.

 

2.3.9.

Apvedceļu identifikācija

1.2.0.0.0.1.

1.2.0.0.0.2.

1.2.0.0.0.3.

1.2.0.0.0.4.

 

2.3.10.

Stacionāras iekārtas vilcienu apkalpošanai (tualešu iztukšošana, tīrīšana, ūdens krājumu papildināšana, degvielas uzpilde, smilšu krājumu papildināšana, stacionāra energoapgāde)

1.2.2.0.4.1.

1.2.2.0.4.2.

1.2.2.0.4.3.

1.2.2.0.4.4.

1.2.2.0.4.5.

1.2.2.0.4.6.

 

3.

Informācija par konkrētu dzelzceļa līnijas posmu

 

 

3.1.

Vispārīgi raksturlielumi

 

 

3.1.1.

Dzelzceļa līnijas posma 1. galējais punkts

1.1.0.0.0.3.

 

3.1.2.

Dzelzceļa līnijas posma 2. galējais punkts

1.1.0.0.0.4.

 

3.1.3.

Gar dzelzceļa līniju izvietotās attāluma norādes (biežums, izskats un novietojums)

1.1.1.0.0.3.

 

3.1.4.

Maksimālais pieļaujamais ātrums katrā sliežu ceļā

1.1.1.1.2.5.

 

3.1.5.

Ar nodomu atstāts neaizpildīts

 

 

3.1.6.

Ar nodomu atstāts neaizpildīts

 

 

3.1.7.

Līdzekļi saziņai ar satiksmes vadības / kontroles centru normāla, traucēta un avārijas ekspluatācijas režīma apstākļos

1.1.1.3.3.1. – GSM-R versija

1.1.1.3.6.1. – citas uzstādītās radiosakaru sistēmas (mantotās radiosakaru sistēmas)

1.1.1.3.3.3. – GSM-R izvēles funkcijas

 

3.2.

Īpaši tehniski raksturlielumi

 

 

3.2.1.

Slīpuma profils

1.1.1.1.3.6.

 

3.2.2.

Slīpuma atrašanās vieta

1.1.1.1.3.6.

 

3.2.3.

Tuneļi: norāda to atrašanās vietu, nosaukumu, garumu, īpašu informāciju, piemēram, pāreju un evakuācijas un glābšanas punktu esību, kā arī tādu drošības zonu atrašanās vietu, uz kurām var evakuēt pasažierus; ugunsdrošības kategorija

1.1.1.1.8.2.

1.1.1.1.8.3.

1.1.1.1.8.4.

1.1.1.1.8.7.

1.1.1.1.8.10.

1.1.1.1.8.11.

1.1.1.1.8.12.

1.1.1.1.8.12.1.

1.1.1.1.8.13.

1.1.1.1.8.13.1.

 

3.2.4.

Zonas, kur nedrīkst apstāties: identifikācija, atrašanās vieta, tips

1.1.1.3.14.1.

1.1.1.3.14.2.

1.1.1.3.14.3.

1.1.1.3.14.5.

Īpašs signāla veids “zona, kur nedrīkst apstāties”, kā arī zonas, kur nedrīkst apstāties, garums

3.2.5.

Arodriski – vietas, kur mašīnistam ir bīstami izkāpt

1.1.0.0.1.1.

 

3.2.6.

Ar nodomu atstāts neaizpildīts

 

 

3.2.7.

Signalizācijas sistēmas tips un attiecīgais darba režīms (divceļu līnija, reversīva kustība, kustība pa kreiso vai pa labo pusi utt.)

1.1.1.3.2.1. – ETCS līmenis

1.1.1.3.2.2. – ETCS bāzlīnija

1.1.1.3.5.3. – mantotā vilcienu aizsardzības sistēma

1.1.1.0.0.2. – parastais kustības virziens

1.1.0.0.1.3. – darba režīms

Signalizācijas sistēmas jau norādītas RINF atbilstīgi Īstenošanas regulai (ES) 2019/777.

Reversīvas kustības režīms jau definēts RINF sliežu ceļa līmenī.

Parametrs divceļu režīmam un kustības pa kreiso vai pa labo pusi režīmam, kas noteikts dzelzceļa līnijas posma līmenī

3.2.8.

Ar nodomu atstāts neaizpildīts

 

 

3.3.

Energoapgādes apakšsistēma

 

 

3.3.1.

Energoapgādes sistēma (spriegums un frekvence)

1.1.1.2.2.1.2.

 

3.3.2.

Vilciena maksimālā strāva

1.1.1.2.2.2.

 

3.3.3.

Ierobežojums, kas attiecas uz īpašas(-u) elektriskās vilces vienības(-u) energopatēriņu

1.1.1.2.5.1.

1.1.1.2.5.4.

Jā/Nē. Jau norādīts RINF atbilstīgi Īstenošanas regulai (ES) 2019/777.

Parametrs “Noteikumu un ierobežojumu” parametru grupā dokumentam, kurā aprakstīts ierobežojums

3.3.4.

Ierobežojums, kas attiecas uz motorvagona(-u) novietojumu, lai nodrošinātu atbilstību kontaktlīniju atdalītājiem (pantogrāfa pozīcija)

1.1.1.2.5.5.

Parametrs “Noteikumu un ierobežojumu” parametru grupā

3.3.5.

Neitrālo posmu atrašanās vietas

1.1.1.2.4.1.2.

 

3.3.6.

Tādu zonu atrašanās vietas, kuras jāšķērso ar nolaistiem pantogrāfiem

1.1.1.2.4.1.2.

 

3.3.7.

Nosacījumi attiecībā uz reģeneratīvo bremzēšanu

1.1.1.2.2.4.1.

 

3.3.8.

Maksimālais strāvas stiprums stāvēšanas laikā uz katru pantogrāfu

1.1.1.2.2.3.

 

3.4.

Vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēma

 

 

3.4.1.

Nepieciešamība pēc vairākām vienlaikus aktīvām sistēmām

1.1.1.3.10.1.

1.1.1.3.10.2.

1.2.1.1.9.1.

1.2.1.1.9.2.

 

3.4.2.

Īpaši nosacījumi, kas attiecas uz pārslēgšanos starp dažādām vilcienu aizsardzības, kontroles un brīdināšanas B klases sistēmām

1.1.1.3.8.1.1.

1.2.1.1.7.1.1.

 

3.4.3.

Īpaši tehniski nosacījumi, kas nepieciešami, lai pārslēgtos starp ERTMS/ETCS un B klases sistēmām, robežvietas starp ERTMS/ETCS un B klases sistēmām

1.1.1.3.8.3.

1.2.1.1.7.3.

Robežvietu var secināt no ETCS piesaistītā sliežu ceļa un blakusesošā B klases sistēmai piesaistītā sliežu ceļa

3.4.4.

Maršrutā izmantotais(-ie) radiotīkla ID un īpaši norādījumi (vieta) attiecībā uz pārslēgšanos starp dažādām radiosakaru sistēmām

1.1.1.3.3.1. – GSM-R versija

1.2.1.1.2.1.

1.1.1.3.6.1. – citas uzstādītās radiosakaru sistēmas (mantotās radiosakaru sistēmas)

1.2.1.1.5.1.

1.1.1.3.8.2.

1.1.1.3.8.2.1.

1.2.1.1.7.2.

1.2.1.1.7.2.1.

Pārslēgšanās vietu var secināt no vienai radiosakaru sistēmai piesaistītā sliežu ceļa un blakusesošā citai radiosakaru sistēmai piesaistītā sliežu ceļa

3.4.5.

Virpuļstrāvas bremžu izmantošanas pieļaujamība

1.1.1.1.6.2.

1.2.1.0.4.2.

 

3.4.6.

Magnētisko bremžu izmantošanas pieļaujamība

1.1.1.1.6.3.

1.2.1.0.4.3.

 

3.4.7.

ERTMS/ETCS radiobloķēšanas centru, kuri aptver maršrutu, ID, tālruņa numurs(-i) un pilnvarojuma zona(-as) (robežvietas)

1.1.1.3.2.17.

1.2.1.1.1.17.

RBC aptverto zonu nosaka visi dzelzceļa līnijas sliežu ceļa posmi, kas piesaistīti vienam un tam pašam ID vai tālruņa numuram

3.4.8.

ATO automatizācijas pakāpe un lauka iekārtās uzstādītā sistēmas versija

1.1.1.3.13.1.

1.1.1.3.13.2.

1.2.1.1.10.1.

1.2.1.1.10.2.

RINF parametri, kas piesaistīti dzelzceļa līnijas sliežu ceļa posmam

3.4.9.

ATO sakaru sistēma, kuru atbalsta lauka iekārtas

1.1.1.3.13.3.

1.2.1.1.10.3.

 

3.4.10.

Liela metāla masa

1.1.1.3.2.18.

1.2.1.1.1.18.

 

3.4.11.

Vilciena integritātes apstiprinājums no borta iekārtām

1.1.1.3.2.8.

1.2.1.1.1.8.

 

3.5.

Satiksmes nodrošināšanas un vadības apakšsistēma

 

 

3.5.1.

Darba valoda

1.1.0.0.1.2.

1.2.0.0.0.8.

 

d)

pievieno šādu D3. iedaļu:

“D.3. papildinājums

ERTMS lauka inženiertehniskā informācija, kura attiecas uz ekspluatāciju un kuru infrastruktūras pārvaldītājs sniedz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam

Piezīmes.

1.

Šeit sniegtā informācija papildina maršruta savietojamības pārbaudi, par kuru tiek pieņemts, ka tā jau ir veikta vilcienam, kuru paredzēts ekspluatēt maršrutā. Tā ir jānodrošina infrastruktūras pārvaldītājiem, izmantojot RINF. Šos parametrus var publicēt RINF lietojumprogrammā, izmantojot jēdzienu “kopīgo raksturlielumu apakškopa”, kas definēts ERA vārdnīcā un RINF Īstenošanas regulā (ES) 2019/777, kurā grozījumi izdarīti ar Īstenošanas regulu (ES) 2023/1694.

2.

Lielākā daļa tālāk uzskaitītās informācijas nav citādi mašīnistam redzama vai var tikt uztverta tikai netieši noteiktos ekspluatācijas apstākļos, parasti novērojot sistēmas darbību noteiktās situācijās.

3.

1.5. punktā ir norādīts minimālais ETCS valsts vērtību kopums, kas jādara pieejams dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem. Infrastruktūras pārvaldītāji pēc dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma pieprasījuma nodrošina arī pilnu valsts vērtību kopumu.

4.

Tabulā minētie ERTMS termini ir definēti Vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu SITS skaidrojošajā vārdnīcā un sistēmas prasību specifikācijā (attiecīgi saskaņā ar A papildinājuma 3. un 4. rindu).

5.

Šajā papildinājumā sniegtā informācija uzlabos mašīnistu zināšanas par ekspluatācijas nosacījumiem, kas jāņem vērā, izmantojot ERTMS infrastruktūras pārvaldītāja tīklā. To var izmantot mašīnistu apmācībā, kā arī integrēt dzelzceļa pārvadājumu uzņēmuma iekšējos noteikumos un procedūrās.

Numurs

Informācija

Paskaidrojums

1

ETCS īpatnības

 

1.1.

Vai ETCS lauka iekārta ir paredzēta informācijas par sliežu ceļa apstākļiem pārraidīšanai, un, ja jā, tad kādas

Ja lauka iekārtas nesniedz informāciju par sliežu ceļa apstākļiem, mašīnists par šādiem apstākļiem jāinformē, izmantojot alternatīvas metodes

1.2.

Vai ETCS lauka iekārtas īsteno pārbrauktuves (LX) procedūru vai tai pielīdzināmu risinājumu

Ja lauka iekārtas neīsteno nekādu risinājumu attiecībā uz bojātām pārbrauktuvēm (kuras parasti aizsargā tehniska sistēma), mašīnistiem ir jāizpilda no citiem avotiem saņemti norādījumi

1.3.

Ārējās sliedes paaugstinājuma deficīts, ko izmanto, lai noteiktu līnijas statisko ātruma pamatprofilu, un citas vilcienu ārējās sliedes paaugstinājuma deficīta kategorijas, kurām ETCS lauka iekārta ir konfigurēta nodrošināt statiskos ātruma profilus

Būtiska informācija tādu vilcienu mašīnistiem, kuriem ir sliktāks (mazāks) pieļaujamais ārējās sliedes paaugstinājuma deficīts nekā vilcieniem, kuriem ETCS lauka iekārtas nodrošina statiskos ātruma profilus

1.4.

Iemesli, kāpēc ETCS radiobloķēšanas centrs var noraidīt vilcienu

To gadījumu saraksts, uz kuriem attiecas infrastruktūras pārvaldītāja veiktās sistēmas projektēšanas iespēju izvēles

1.5.

ETCS valsts vērtības

Minimālais parametru kopums, kas jāpaziņo dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem

1.5.1.

D_NVROLL

Parametrs, ko ETCS borta iekārtas izmanto, lai uzraudzītu attālumu, ko atļauts nobraukt, piemērojot aizsardzību pret aizripošanu un aizsardzību pret atpakaļgaitas kustību

1.5.2.

Q_NVEMRRLS

Kvalifikators, kas nosaka, vai avārijas bremžu iedarbināšanu citu iemeslu dēļ, nevis centralizētas ārkārtas apturēšanas rezultātā, var atsaukt, tiklīdz vairs nav apstākļu, kas to ierosinājuši, vai pēc tam, kad vilciens ir pilnībā apstājies

1.5.3.

V_NVALLOWOVTRP

Maksimālais ātrums, kas atļauts, izvēloties “Neievērot EOA

1.5.4.

V_NVSUPOVTRP

Atļautais uzraudzītais ātruma ierobežojums, kad ir aktīva funkcija “Neievērot EOA

1.5.5.

D_NVOVTRP

Maksimālais attālums vilciena centralizētas ārkārtas apturēšanas neievērošanai

1.5.6.

T_NVOVTRP

Maksimālais laiks vilciena centralizētas ārkārtas apturēšanas neievērošanai

1.5.7.

D_NVPOTRP

Maksimālais atļautais attālums braukšanai atpakaļgaitā pēc vilciena centralizētas ārkārtas apturēšanas režīma

1.5.8.

T_NVCONTACT

Maksimālais laiks, kādā netiek saņemta radiobloķēšanas centra drošības ziņa, pirms vilcienam ir jāreaģē

1.5.9.

M_NVCONTACT

Borta sistēmas reakcija, beidzoties T_NVCONTACT termiņam

1.5.10.

M_NVDERUN

Kvalifikators, kas nosaka, vai ETCS borta iekārtas ļauj mainīt mašīnista ID braukšanas laikā vai tikai stāvēšanas laikā

1.5.11.

Q_NVDRIVER_ADHES

Kvalifikators, kas nosaka, vai mašīnists drīkst mainīt saķeres koeficientu, ko ETCS borta iekārtas izmanto, lai aprēķinātu bremzēšanas raksturlīknes

1.5.12.

Q_NVSBTSMPERM

Atļauja izmantot darba bremzes mērķātruma uzraudzībā

1.5.13.

Bremzēšanas modelim izmantotās valsts vērtības

Parametru kopums ETCS borta iekārtu aprēķināto bremzēšanas raksturlīkņu piedarei, lai nodrošinātu atbilstību infrastruktūras pārvaldītāja noteiktajai precizitātei, veiktspējai un drošības rezervēm

2.

GSM-R īpatnības

 

2.1.

Vai GSM-R tīkls ir konfigurēts tā, lai cits mašīnists varētu piespiedu kārtā dereģistrēt funkcionālo numuru

Šī funkcija noteiks piemērojamos ekspluatācijas noteikumus, mašīnistiem un signalizētājiem strādājot ar kabīnes radio, kas reģistrēti ar nepareiziem numuriem.

2.2.

Īpaši ierobežojumi, ko GSM-R tīkla operators uzliek ETCS borta iekārtām, kuras spēj darboties tikai ķēžu komutācijas režīmā

Šie ierobežojumi attiecīgā gadījumā ir paredzēti, lai pārvaldītu ierobežotu skaitu ķēžu komutācijas radio savienojumu, kurus vienlaikus var apstrādāt radiobloķēšanas centrs

49)

F papildinājuma virsrakstu visā tekstā aizstāj ar šādu:

“Prasības attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju vilcienu pavadīšanas pienākumu pildīšanai”;

50)

G papildinājuma virsrakstu visā tekstā aizstāj ar šādu:

“Prasības attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju vilcienu sagatavošanas pienākumu pildīšanai”;

51)

G papildinājuma 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Šajā papildinājumā, ko lasa saistībā ar 4.6. un 4.7. punktu, ir iekļauts to prasību saraksts, kuras uzskatāmas par būtiskām vilcienu sagatavošanas pienākumu pildīšanai tīklā.”;

52)

G papildinājuma 3. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

Vilciena sagatavošanas noteikumu, vilciena sastāva veidošanas noteikumu, bremzēšanas noteikumu, kraušanas noteikumu u. c. noteikumu piemērošana, lai nodrošinātu vilciena darbgatavību”;

53)

I papildinājumu aizstāj ar šādu:

“I papildinājums

Jomas, kurās drīkst turpināt valsts noteikumu piemērošanu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/798 8. pantu

1.   JOMAS, KURĀS VAR PAREDZĒT VALSTS NOTEIKUMUS

a)

Manevri

Neattiecas uz digitālās automātiskās sakabes (DAC) ekspluatācijas noteikumiem

Valstu noteikumi par ERTMS manevriem attiecas tikai uz A papildinājuma C daļā noteiktajām jomām

b)

Signalizēšanas noteikumi

Noteikumi, kuri ir saistīti ar valsts signalizācijas sistēmas ekspluatāciju

c)

Maksimālais ātrums traucētā režīmā, arī braukšana, vadoties pēc redzamības

d)

Braukšana piesardzības režīmā

e)

Vietējais ekspluatācijas noteikums

Noteikumi, kam ir stingri izteikts vietējs raksturs un kas attiecas uz konkrētiem vietējiem apstākļiem, ja tie nav minēti RINF saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 14. panta 11. punktu

f)

Ekspluatācija būvdarbu laikā

g)

Testa vilcienu droša ekspluatācija

h)

Vilciena saredzamība

Vilciena priekšgals (sk. 4.2.2.1.2. punktu)

Esoši ritekļi, kas neatbilst SITS

i)

Avārijas situācijas pārvaldība un reaģēšana tajā (sk. 4.2.3.7. punktu)

Vietējo / valsts iestāžu un avārijas dienestu loma un kontaktinformācija

Avārijas situācijā piemērojamās metodes un procedūras, uz ko neattiecas šīs regulas prasības, arī attiecībā uz paziņošanu par negadījumiem un starpgadījumiem: valsts norādījumi par kārtību, kā notiek paziņošana iestādēm

j)

Ar drošību saistītas saziņas metodika

Valsts operatīvie norādījumi (sk. C2. papildinājumu)

k)

Prasības par maršruta pārzināšanu saistībā ar Direktīvas 2007/59/EK transponēšanu valstī

2.   ATKLĀTO PUNKTU SARAKSTS

a)

Nestandarta pārvadājumi

b)

Īpašas prasības tādu kombinēto pārvadājumu vilcienu ekspluatācijai, kuri pārsniedz ritošā sastāva gabarītu, bet nepārsniedz dzelzceļa līnijas kodifikāciju

c)

Vilciena kustības informācija mašīnistiem (sk. 4.2.1.2.3. punktu)

Papildinformācija

d)

Uzraudzības datu reģistrēšana ārpus vilciena (sk. 4.2.3.5.1. punktu)

Papildinformācija

e)

Uzraudzības datu reģistrēšana vilcienā (sk. 4.2.3.5.2. punktu)

Papildinformācija

f)

Profesionālā kompetence (sk. 4.2.1.1. un 4.6. punktu)

Prasības attiecībā uz profesionālo kvalifikāciju uzdevumu veikšanai saistībā ar vilcienu dispečera pienākumiem un vilcienu kustības atļaušanu

Profesionālās kompetences apliecinājumi

g)

Veselības un drošības nosacījumi (sk. 4.7. punktu)

Alkohola, narkotiku un psihotropo medikamentu lietošanas ierobežojumi (sk. 4.7.1. punktu)

h)

Kopēji ekspluatācijas principi un noteikumi (sk. 4.4. punktu un B papildinājumu)

Smiltnīcas izmantošana – automātiskā smiltnīca un ziņojums smiltnīcas izmantošanas gadījumā

Pārbrauktuves bojājums – papildinformācija

i)

Ar drošību saistītas saziņas metodika

Papildu noteikumi (sk. C1. papildinājumu)

j)

Ekspluatācija garos tuneļos (sk. 4.3.5. punktu)

Papildinformācija

;

54)

J papildinājumu groza šādi:

a)

pirmo tabulu groza šādi:

i)

pēc rindas “Vilcienu kustības atļaušana” iekļauj šādu rindu:

“Kombinēto pārvadājumu vilciens

Kombinēto pārvadājumu vilciens ir kravas vilciens, kas pilnībā vai daļēji sastāv no kravas vagoniem, kuros iekrautas intermodālās kravas vienības (piemēram, maināmās virsbūves, puspiekabes, konteineri, ritošās vienības).”

ii)

rindu “Avārijas izsaukums” aizstāj ar šādu:

“Ārkārtas izsaukums

Izsaukums, ko veic dažās bīstamās situācijās, lai brīdinātu visus vilcienus / manevru sastāvus noteiktā teritorijā.”

iii)

pēc rindas “Ārkārtas izsaukums” iekļauj jaunu rindu:

“Kustības atļaujas beigas

Vieta, līdz kurai vilcienam vai manevru sastāvam ir atļauts turpināt kustību.”

iv)

rindu “Drošībai būtisks uzdevums” aizstāj ar šādu:

“Drošībai būtisks uzdevums

Uzdevums, kas ietekmē dzelzceļa drošību un ko veic darbinieki, kuri sagatavo, īsteno vai vada vilcienu kustību, vai kā citādi iesaistīti vilcienu kustībā.”

v)

pēc rindas “Paredzētā pietura” pievieno jaunu rindu “Manevru sastāvs”:

“Manevru sastāvs

Vilces vienība, kas ir vai nav sakabināta ar ritekļu kopu un paredzēta kustībai manevru apstākļos bez vilciena datiem.”

vi)

rindu “Signalizētājs” aizstāj ar šādu:

“Signalizētājs

Darbinieks, kas nosaka vilcienu / manevru sastāvu maršrutu un dod norādījumus mašīnistiem.”

vii)

rindu “Vilciens” aizstāj ar šādu:

“Vilciens

Vilciens ir vilces vienība(-as) ar vai bez piekabinātiem ritekļiem, par ko ir pieejami vilciena dati un kas kursē starp diviem vai vairākiem noteiktiem punktiem saskaņā ar piešķirto vilciena ceļu, un ko identificē ar unikālu vilciena kustības numuru.”

viii)

pēc rindas “Vilciens” iekļauj šādu rindu:

“Vilciena sastāvs

Vilciena sastāvs ir ritekļu virknējums vilcienā. Tas nozīmē gan ritekļu formējumu vilcienā, gan ritekļu konkrētos raksturlielumus.”

ix)

rindu “Vilciena sagatavošana” aizstāj ar šādu:

“Vilciena sagatavošana

Process, ar ko pārliecinās, ka vilciens ir ekspluatācijai piemērotā stāvoklī, vilciena aprīkojums ir pareizi izvietots un vilciena sastāvs atbilst vilcienam piešķirtajam(-iem) maršrutam(-iem). Tas ietver ritekļu piekabināšanu vai atkabināšanu, cauruļu, pakalpojumu, kabeļu pievienošanu vai atvienošanu un astesgala signālierīces norādīšanu.

Vilciena sagatavošana ietver arī bremžu konfigurācijas iestatīšanu, kā arī inspekcijas, testus un pārbaudes pirms atiešanas.

Piezīme.

Kustība ritekļa pievienošanai vilciena sastāvam vai atvienošanai no vilciena sastāva ir manevru kustība.”

b)

otro tabulu groza šādi:

i)

pēc rindas “COTIF” iekļauj šādu rindu:

CT

Kombinētie pārvadājumi”

ii)

pēc rindas “ENE” iekļauj šādu rindu:

EOA

Kustības atļaujas beigas”

iii)

pēc rindas “GSM-R” iekļauj šādu rindu:

ILU

Intermodālā kravas vienība”

iv)

pēc rindas “DPU” iekļauj šādu rindu:

SIL

Drošības integritātes līmenis”


(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (OV L 343, 14.12.2012., 32. lpp.).”;

(*2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/762 (2018. gada 8. marts), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 izveido kopīgas drošības metodes, kas attiecas uz prasībām drošības pārvaldības sistēmām, un atceļ Komisijas Regulas (ES) Nr. 1158/2010 un (ES) Nr. 1169/2010 (OV L 129, 25.5.2018., 26. lpp.).

(*3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2007/59/EK (2007. gada 23. oktobris) par to vilcienu vadītāju sertifikāciju, kuri vada lokomotīves un vilcienus Kopienas dzelzceļu sistēmā (OV L 315, 3.12.2007., 51. lpp.).”;

(*4)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1302/2014 (2014. gada 18. novembris) par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas ritošā sastāva apakšsistēmu “Lokomotīves un pasažieru ritošais sastāvs” (OV L 356, 12.12.2014., 228. lpp.).”;

(*5)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/763 (2018. gada 9. aprīlis), ar ko nosaka praktisku kārtību vienoto drošības sertifikātu izdošanai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 653/2007 (OV L 129, 25.5.2018., 49. lpp.).

(*6)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/761 (2018. gada 16. februāris), ar ko izveido kopīgas drošības metodes uzraudzībai, ko valstu drošības iestādes veic pēc vienotā drošības sertifikāta vai drošības atļaujas izdošanas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/798, un atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 1077/2012 (OV L 129, 25.5.2018., 16. lpp.).”;”


((2))  EN 16494/2015 “Dzelzceļa aprīkojums. Prasības ERTMS dzelzceļa signālzīmēm”.


8.9.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 222/88


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/1694

(2023. gada 10. augusts),

ar ko groza Regulas (ES) Nr. 321/2013, (ES) Nr. 1299/2014, (ES) Nr. 1300/2014, (ES) Nr. 1301/2014, (ES) Nr. 1302/2014, (ES) Nr. 1304/2014 un Īstenošanas regulu (ES) 2019/777

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 (2016. gada 11. maijs) par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (1) un jo īpaši tās 5. panta 11. punktu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā dzelzceļa nozīmīgumu dekarbonizētā transporta sistēmā, kā paredzēts Eiropas zaļajā kursā un Ilgtspējīgas un viedas mobilitātes stratēģijā, un ņemot vērā norises šajā jomā, pašreizējās savstarpējas izmantojamības tehniskās specifikācijas (SITS) ir jāpārskata saistībā ar Dzelzceļa digitalizācijas un vidi saudzējošu kravas pārvadājumu pakotni.

(2)

Saskaņā ar Komisijas Deleģētā lēmuma (ES) 2017/1474 (2) 3. panta 5. punkta b) un f) apakšpunktu SITS ir jāpārskata, lai ņemtu vērā Savienības dzelzceļa sistēmas un ar to saistītu pētniecības un inovācijas darbību attīstību un atjauninātu atsauces uz standartiem. Šī SITS pārskatīšana izveido pamatu nākamajai SITS pārskatīšanai, ņemot vērā kopuzņēmuma “Eiropas dzelzceļš” rezultātus un jo īpaši sistēmas pīlāra sasniegumus.

(3)

Deleģētajā lēmumā (ES) 2017/1474 ir noteikti īpaši Savienības dzelzceļa sistēmas SITS izstrādes, pieņemšanas un pārskatīšanas mērķi.

(4)

2020. gada 24. janvārī Komisija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/796 (3) 19. panta 1. punktu lūdza Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru (“Aģentūra”) sagatavot ieteikumus par vairāku Deleģētajā lēmumā (ES) 2017/1474 izvirzīto īpašo mērķu īstenošanu.

(5)

Aģentūra 2022. gada 30. jūnijā izdeva Ieteikumu ERA 1175-1218, kas attiecas uz Savienības dzelzceļa sistēmas SITS un aptver Deleģētā lēmuma (ES) 2017/1474 3.–11. pantu.

(6)

Kombinētos pārvadājumus ir lietderīgi reglamentēt ar SITS. Attiecīgi būtu jāveic izmaiņas, cita starpā, Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/773 (4) (satiksmes nodrošināšanas un vadības SITS jeb OPE SITS) un SITS, kas noteiktas Komisijas Regulas (ES) Nr. 1299/2014 (5) (infrastruktūras SITS jeb INF SITS) un Komisijas Regulas (ES) Nr. 321/2013 (6) (kravas vagonu SITS jeb WAG SITS) pielikumos, kā arī Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/777 (7) (dzelzceļa infrastruktūras reģistrs jeb RINF) pielikuma saturā. Tam vajadzētu nodrošināt saskaņotāku kodifikācijas sistēmas piemērošanu un veicināt kombinēto pārvadājumu attīstību; šajā nolūkā ERA turpinās izstrādāt pieņemamu atbilstības nodrošināšanas līdzekli saskaņā ar Direktīvas (ES) 2016/797 2. panta 33. punktu.

(7)

Atļauju piešķiršana pasažieru vagoniem Savienības mērogā būs nozīmīgs solis Eiropas dzelzceļa tīkla savstarpējas izmantojamības veicināšanā. Lai sasniegtu šo mērķi, būtu jāgroza Komisijas Regulas (ES) Nr. 1302/2014 (8) (lokomotīvju un pasažieru vagonu SITS jeb LOC&PAS SITS) pielikums, jo īpaši saskaņojot prasības un testēšanas metodes attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību un savietojamību ar vilcienu detektēšanas sistēmām.

(8)

LOC&PAS SITS un INF SITS būtu jāgroza, lai saskaņotu specifikācijas, kas piemērojamas ritošajam sastāvam un stacionārajām iekārtām, jo īpaši noslēdzot atklātos punktus attiecībā uz prasībām par satiksmes slodzi un infrastruktūras nestspēju, prasībām par ekspluatāciju ar vairāk nekā diviem pantogrāfiem vienlaikus, un atvieglojot vilcienu pāraprīkošanu ar elektroenerģijas mēraparātu sistēmām.

(9)

Turklāt LOC&PAS SITS būtu jāgroza, lai precizētu specializēto ritekļu, cita starpā, sliežu ceļa mašīnu, infrastruktūras pārbaudes ritekļu, palīdzības ritekļu, vides ritekļu un autotransporta–dzelzceļa ritekļu, definīciju un SITS piemērojamību šiem ritekļiem.