ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 216

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 1. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/1674 (2023. gada 19. jūnijs), ar ko attiecībā uz noteiktu ziežamu pastu un dzērienu pagatavošanai paredzētu izstrādājumu ar kakao piedevu, noteiktu no graudaugiem iegūtu gatavu produktu vai graudaugu produktu, noteiktu no rīsiem un citiem graudaugiem iegūtu gatavu pārtikas produktu, noteiktu čipšu un kraukšķu un noteiktu mērču un garšvielu iekļaušanu to kombinēto produktu sarakstā, kuri ir atbrīvoti no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, groza Deleģēto regulu (ES) 2021/630 un Deleģētās regulas (ES) 2019/2122 I un III pielikumu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/1675 (2023. gada 26. jūnijs), ar kuru labo Deleģētās regulas (ES) 2021/1958, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2144, nosakot detalizētus noteikumus par specifiskām testa procedūrām un tehniskajām prasībām mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz intelektiskas ātruma pielāgošanas sistēmām un šo sistēmu kā atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanu, dažu valodu versijas ( 1 )

9

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/1676 (2023. gada 7. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/1060 papildina attiecībā uz vienību izmaksu, fiksētas summas maksājumu un vienotu likmju, kā arī finansējuma, kas nav saistīts ar izmaksām, noteikšanu saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1677 (2023. gada 30. augusts), ar kuru groza I pielikumu Īstenošanas regulai (ES) 2023/594, ar ko nosaka īpašus slimības kontroles pasākumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēri ( 1 )

39

 

*

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2023/1678 (2023. gada 17. augusts), ar ko groza Regulu (ES) 2015/534 par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (ECB/2015/13) (ECB/2023/20)

93

 

*

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2023/1679 (2023. gada 25. augusts), ar ko groza Regulu (ES) 2021/378 par obligāto rezervju prasību piemērošanu (ECB/2021/1) (ECB/2023/21)

96

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2023/1680 (2023. gada 17. augusts) par to, kā nacionālās kompetentās iestādes sniedz uzraudzīto iestāžu finansējuma plānus Eiropas Centrālajai bankai (ECB/2023/19) (pārstrādāta redakcija)

98

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2023/1681 (2023. gada 17. augusts) par to, kā Eiropas Centrālajai bankai sniedz uzraudzības datus, par kuriem uzraudzītās iestādes sniedz pārskatus nacionālajām kompetentajām iestādēm (ECB/2023/18) (pārstrādāta redakcija)

105

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

1.9.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 216/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2023/1674

(2023. gada 19. jūnijs),

ar ko attiecībā uz noteiktu ziežamu pastu un dzērienu pagatavošanai paredzētu izstrādājumu ar kakao piedevu, noteiktu no graudaugiem iegūtu gatavu produktu vai graudaugu produktu, noteiktu no rīsiem un citiem graudaugiem iegūtu gatavu pārtikas produktu, noteiktu čipšu un kraukšķu un noteiktu mērču un garšvielu iekļaušanu to kombinēto produktu sarakstā, kuri ir atbrīvoti no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, groza Deleģēto regulu (ES) 2021/630 un Deleģētās regulas (ES) 2019/2122 I un III pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (1), un jo īpaši tās 48. panta d) un h) punktu un 77. panta 1. punkta k) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/630 (2) iedibina sarakstu ar zema riska ilgi uzglabājamiem kombinētajiem produktiem, kas ir atbrīvoti no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos.

(2)

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/625 (3) noteic noteiktas prasības attiecībā uz kombinēto produktu sūtījumiem, ko ieved Savienībā no trešām valstīm vai to reģioniem. Ilgi uzglabājamiem kombinētajiem produktiem, kas atbrīvoti no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, bija jāatbilst šīm prasībām. Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2292 (4) no 2022. gada 15. decembra atcēla Deleģēto regulu (ES) 2019/625. Tā kā Deleģētajā regulā (ES) 2021/630 atsaucas uz Deleģēto regulu (ES) 2019/625, lai nodrošinātu juridisko noteiktību, Deleģētajā regulā (ES) 2021/630 atsauce uz atcelto Deleģētās regulas (ES) 2019/625 12. panta 2. punktu ir jāaizstāj ar atsauci uz Deleģētās regulas (ES) 2022/2292 20. panta 2. un 3. punktu, kuri nosaka prasības attiecībā uz kombinētajiem produktiem, kurus ieved Savienībā no trešām valstīm vai to reģioniem.

(3)

Tā kā ilgi uzglabājamie kombinētie produkti ar KN kodiem 1806 90 60, 1806 90 70, 1904 10, 1904 20, 1904 90, 1905 90, 2005 20 20 un 2103 noteiktu ziežamu pastu un dzērienu pagatavošanai paredzētu izstrādājumu ar kakao piedevu, noteiktu no graudaugiem iegūtu gatavu produktu, graudaugu produktu, noteiktu no rīsiem iegūtu gatavu pārtikas produktu, noteiktu čipšu un kraukšķu un nelielā daudzumā zivju zupas buljonu saturoša miso un nelielā daudzumā zivju zupas buljonu saturošas sojas mērces veidā rada zemu risku cilvēka un dzīvnieku veselībai, arī šie produkti būtu jāatbrīvo no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos. Krekerus uzskata par cepumu veidu, tāpēc arī tie būtu jāatbrīvo no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos.

(4)

Noteikumus par to, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem noteiktu kategoriju dzīvnieki un preces, kas ir daļa no pasažieru personīgās bagāžas, ir atbrīvoti no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, noteic Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2122 (5).

(5)

Tā kā noteiktus zema riska ilgi uzglabājamus kombinētos produktus, kas nesatur gaļu, šī regula saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2021/630 atbrīvo no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, minētie kombinētie produkti kā tādi, kas atbrīvoti no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, būtu jānorāda arī Deleģētās regulas (ES) 2019/2122 I pielikuma 2. daļā. Ņemot vērā to, ka pēdējie minētie grozījumi tieši izriet no pirmā, šos grozījumus ir lietderīgi izdarīt vienā tiesību aktā.

(6)

Deleģētās regulas (ES) 2019/2122 III pielikuma to produktu saraksts, uz kuriem attiecas atbrīvojums, attiecas uz tām pašām precēm, kas ir Deleģētās regulas (ES) 2021/630 pielikumā ietvertajā to kombinēto produktu sarakstā, kuri ir atbrīvoti no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos. Tā kā šī regula noteikti zema riska ilgi uzglabājamus kombinētos produktus, kas nesatur gaļu, pievieno Deleģētās regulas (ES) 2021/630 pielikumā, ir jāgroza arī Deleģētās regulas (ES) 2019/2122 III pielikuma 7. punkts un atbrīvoto salikto produktu saraksti abās deleģētajās regulās jāsaskaņo. Ņemot vērā to, ka abi saraksti ir būtiski saistīti un ka tos ir paredzēts piemērot kopā, šo sarakstu grozījumus ir lietderīgi izdarīt vienā tiesību aktā.

(7)

Tāpēc Deleģētās regulas (ES) 2019/2122 un (ES) 2021/630 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģēto regulu (ES) 2021/630 groza šādi:

1)

regulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu aizstāj ar šādu:

“i)

tie atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2022/2292 (*1) 20. panta 2. un 3. punkta prasībām, kas attiecas uz ievešanu Savienībā;

(*1)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2292 (2022. gada 6. septembris), ar ko attiecībā uz prasībām par produktīvo dzīvnieku un noteiktu lietošanai pārtikā paredzētu preču sūtījumu ievešanu Savienībā papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (OV L 304, 24.11.2022., 1. lpp.).”;"

2)

regulas pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Deleģēto regulu (ES) 2019/2122 groza šādi:

1)

regulas I pielikuma 2. daļu aizstāj ar šādu:

2. DAĻA

Tādu preču saraksts, kas nav atbrīvotas no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, kā to paredz 7. panta c) punkts

Kombinētās nomenklatūras kods  ((*))

Apraksts

Kvalifikācija un paskaidrojums

ex 2. nodaļa

(0201 -0210 )

Gaļa un ēdami gaļas subprodukti

Visi, izņemot varžu kājiņas (KN kods 0208 90 70 )

0401 -0406

Piena pārstrādes produkti

Visi

ex 0504 00 00

Dzīvnieku (izņemot zivju) svaigas, atdzesētas, saldētas, sālītas vai sālījumā, žāvētas vai kūpinātas veselas zarnas, pūšļi un kuņģi vai to gabali

Visi, izņemot zarnas

ex 0511

Dzīvnieku izcelsmes produkti, kas citur nav minēti vai ietverti; pārtikā nelietojami beigti Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma 2. daļas 1. sadaļas 1. vai 3. nodaļā minētie dzīvnieki

Tikai lolojumdzīvnieku barība

1501 00

Cūku tauki (arī kausēti tauki) un mājputnu tauki, izņemot pozīcijā 0209 vai 1503 minētos

Visi

1502 00

Liellopu, aitu vai kazu tauki, izņemot pozīcijā 1503 minētos

Visi

1503 00

Tauku stearīns, tauku eļļa, oleostearīns, oleoeļļa un taleļļa, neemulģēta, nesajaukta un citādi nesagatavota

Visi

1506 00 00

Citādi dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bet ķīmiski nepārveidotas

Visi

1601 00

Desas un tamlīdzīgi izstrādājumi no gaļas, gaļas subproduktiem, asinīm vai kukaiņiem; pārtikas izstrādājumi uz šo produktu bāzes

Visi, izņemot kukaiņus

1602

Citādi gatavi izstrādājumi vai konservi no gaļas, gaļas subproduktiem, asinīm vai kukaiņiem

Visi, izņemot kukaiņus

1702 11 00

1702 19 00

Laktoze un laktozes sīrups

Visi

ex 1901

Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 40 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur; pārtikas izstrādājumi no pozīciju 0401 –0404 precēm, kas nesatur kakao vai pilnīgi attaukotā vielā satur mazāk par 5 % no svara kakao un kas nav minēti vai iekļauti citur

Tikai tādi izstrādājumi, kas satur gaļu, pienu vai abus minētos produktus

ex 1902

Mīklas (pastas) izstrādājumi, arī termiski apstrādāti vai ar pildījumu (gaļu vai citiem produktiem), vai citādi sagatavoti, kā spageti, makaroni, nūdeles, skaidiņas, klimpas, pelmeņi, pildīti makaroni; kuskuss, sagatavots vai nesagatavots

Izstrādājumi, kas satur gaļu vai pienu, vai abus minētos produktus, izņemot tādus ilgi glabājamus makaronus, nūdeles un kuskusu, kuri nesatur gaļu  ((**))

ex 1905

Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti

Izstrādājumi, kas satur gaļu vai pienu, vai abus minētos produktus, izņemot tādu ilgi glabājamu maizi, kūkas, gatavus konditorejas izstrādājumus, cepumus (ieskaitot krekerus), vafeles un zīmogvafeles, sausiņus, grauzdētu maizi un tamlīdzīgus grauzdētus izstrādājumus un čipšus un kraukšķus, kuri nesatur gaļu  ((***))

ex 2004

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, saldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos ((****))

Tikai tādi izstrādājumi, kas satur gaļu, pienu vai abus minētos produktus

ex 2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti, nesaldēti citi dārzeņi, izņemot pozīcijā 2006 minētos

Izstrādājumi, kas satur gaļu vai pienu, vai abus minētos produktus, izņemot tādus ilgi glabājamus kartupeļu čipšus un kraukšķus, kuri ir tūdaļ lietojami pārtikā un kuri nesatur gaļu  ((*****))

ex 2103

Gatavas mērces un produkti to gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris, rupja maluma sinepju pulveris un gatavas sinepes

Tikai tādi izstrādājumi, kas satur gaļu, pienu vai abus minētos produktus

ex 2104

Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai; homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

Izstrādājumi, kas satur gaļu vai pienu, vai abus minētos produktus, izņemot tādus ilgi glabājamus galapatērētājam iepakotus zupas buljonus un garšvielas, kuri nesatur gaļu  ((******))

ex 2105 00

Saldējums, ar vai bez kakao

Tikai tie izstrādājumi, kuru sastāvā ir piens

ex 2106

Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur

Izstrādājumi, kas satur gaļu vai pienu, vai abus minētos produktus, izņemot galapatērētājiem iepakotus ilgi glabājamus uztura bagātinātājus, kuri satur pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus (arī glikozamīnu, hondroitīnu vai hitozānu) un nesatur gaļu  ((*******))

ex 2309

Izstrādājumi, kas izmantojami dzīvnieku barībā

Tikai tādi lolojumdzīvnieku barība, košļājamie suņu kārumi un rupja maluma miltu maisījumi, kas satur gaļu, pienu vai abus minētos produktus”

Piezīmes.

1.

1. sleja. Ja ir jāpārbauda tikai daži ar kādu kodu klasificēti produkti un preču nomenklatūrā šim kodam nav atsevišķas apakšnodaļas, šo kodu marķē ar “ex” (piem., ex 19 01: jāiekļauj būtu tikai tādi izstrādājumi, kas satur gaļu, pienu vai abus minētos produktus).

2.

2. sleja. Preču apraksts ir noteikts Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma apraksta slejā.

3.

3. sleja. Šajā slejā ir ziņas par attiecīgajiem produktiem.

2.

direktīvas III pielikuma 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Produkti, uz kuriem attiecas atbrīvojums

No 1.–6. punktā izklāstītajiem noteikumiem ir atbrīvoti šādi produkti, ja vien tie atbilst Deleģētās regulas (ES) 2021/630 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta prasībām:

tādi konditorejas izstrādājumi (ieskaitot saldumus), baltā šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi, kas nesatur kakao, un tādi konditorejas izstrādājumi (ieskaitot saldumus), šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi, ziežamas pastas un izstrādājumi dzērienu pagatavošanai, kas satur kakao,

makaronu izstrādājumi, nūdeles un kuskuss,

gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai grauzdējot graudaugus vai graudaugu produktus, gatavi pārtikas produkti, kas iegūti no negrauzdētu graudu pārslām vai no negrauzdētu graudu pārslu un grauzdētu graudu pārslu maisījumiem vai no uzpūstiem graudiem (piem., brokastu pārslas, mueslis, granola), un gatavi pārtikas produkti, kas iegūti no rīsiem un citiem graudaugiem,

maize, kūkas, gatavi konditorejas izstrādājumi, cepumi (ieskaitot krekerus), vafeles un zīmogvafeles, sausiņi, grauzdēta maize un tamlīdzīgi grauzdēti izstrādājumi, un čipši un kraukšķi (ieskaitot kartupeļu čipšus un kraukšķus),

olīvas ar zivju pildījumu,

kafijas, tējas un mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz to bāzes vai uz no tiem gatavotas kafijas, tējas vai mates bāzes,

grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti,

nelielā daudzumā zivju zupas buljonu saturošs miso un nelielā daudzumā zivju zupas buljonu saturoša sojas mērce,

galapatērētājam iepakoti zupas buljoni un garšvielas,

galapatērētājam iepakoti uztura bagātinātāji, kuri satur pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus (arī glikozamīnu, hondroitīnu vai hitozānu),

liķieri un uzlijas.

Ja vien šie produkti atbilst Deleģētās regulas (ES) 2021/630 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta prasībām, no 1.–6. punkta noteikumiem ir atbrīvoti kombinētie produkti, kuru sastāvā no dzīvnieku izcelsmes produktiem ir tikai fermenti, aromatizētāji, piedevas vai D3 vitamīns.”.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 19. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/630 (2021. gada 16. februāris), ar ko attiecībā uz noteiktu kategoriju precēm, kuras atbrīvotas no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 un groza Komisijas Lēmumu 2007/275/EK (OV L 132, 19.4.2021., 17. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/625 (2019. gada 4. marts), ar ko attiecībā uz prasībām par lietošanai pārtikā paredzētu noteiktu dzīvnieku un preču sūtījumu ievešanu Savienībā papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (OV L 131, 17.5.2019., 18. lpp.).

(4)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/2292 (2022. gada 6. septembris), ar ko attiecībā uz prasībām par produktīvo dzīvnieku un noteiktu lietošanai pārtikā paredzētu preču sūtījumu ievešanu Savienībā papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (OV L 304, 24.11.2022., 1. lpp.).

(5)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2122 (2019. gada 10. oktobris), ar ko attiecībā uz atbrīvojumu no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos noteiktu kategoriju dzīvniekiem un precēm, konkrētām kontrolēm pasažieru personīgajai bagāžai un nelieliem tādu preču sūtījumiem fiziskām personām, kurus nav paredzēts laist tirgū, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625, kā arī groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 142/2011 (OV L 321, 12.12.2019., 45. lpp.).

((*))  Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.) I pielikums.

((**))  Saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2021/630 (2021. gada 16. februāris), ar ko attiecībā uz noteiktu kategoriju precēm, kuras atbrīvotas no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 un groza Komisijas Lēmumu 2007/275/EK (OV L 132, 19.4.2021., 17. lpp.).

((***))  Saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2021/630.

((****))  Pozīcija 2006 ir izteikta šādi: “dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un citādas augu daļas, konservētas cukurā (žāvētas, glazētas vai iecukurotas)

((*****))  Saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2021/630.

((******))  Saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2021/630.

((*******))  Saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2021/630.”;


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Kombinēto produktu saraksts, kas atbrīvoti no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos (3. pants)

Šajā sarakstā ir norādīti kombinētie produkti saskaņā ar Savienībā izmantoto Kombinēto nomenklatūru (KN), kuriem nav jāveic oficiālās kontroles robežkontroles punktos.

Piezīmes par tabulu:

(1) sleja – KN kods

Šajā slejā ir norādīts KN kods. Ar Regulu (EEK) Nr. 2658/87 izveidotā kombinētā nomenklatūra balstās uz preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu (“Harmonizētā sistēma” jeb “HS”), ko izstrādājusi Muitas sadarbības padome (tagad – Pasaules Muitas organizācija) un kas apstiprināta ar Padomes Lēmumu 87/369/EEK (1). KN ir pārņemtas HS pozīcijas un sešciparu apakšpozīcijas. Septītais un astotais cipars norāda tālākas KN apakšpozīcijas.

Ja ir izmantots četru, sešu vai astoņu ciparu kods bez atzīmes “ex” un ja vien nav norādīts citādi, neviens kombinētais produkts, kura nosaukuma priekšā ir norādītie minētie četri, seši vai astoņi cipari vai kuru aptver šie kodi, nav robežkontroles punktā jāuzrāda oficiālām kontrolēm.

Ja kādā četru, sešu vai astoņu ciparu koda klasē dzīvnieku izcelsmes produktus satur vienīgi noteikti norādīti kombinētie produkti un ja šim kodam kombinētajā nomenklatūrā nav īpaša apakšiedalījuma, kodam ir atzīme “ex”. Piemēram, attiecībā uz “ex 2001 90 65” 2. slejā norādītie produkti robežkontroles punktos nav jāpārbauda.

(2) sleja – Paskaidrojumi

Šajā slejā ir detalizēti aprakstīti kombinētie produkti, uz kuriem attiecas atbrīvojums no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos.

KN kodi

Paskaidrojumi

(1)

(2)

1704 , ex 1806

Tādi konditorejas izstrādājumi (ieskaitot saldumus) un baltā šokolāde, kas nesatur kakao, un tādi konditorejas izstrādājumi (ieskaitot saldumus), šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi, ziežamas pastas un izstrādājumi dzērienu pagatavošanai, kas satur kakao, kuri atbilst 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta prasībām.

ex 1902 19 , ex 1902 30 , ex 1902 40

Makaronu izstrādājumi, nūdeles un kuskuss, kas atbilst 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta prasībām.

ex 1904 10 , ex 1904 20 , ex 1904 90

Tādi gatavi pārtikas produkti, kas iegūti, uzpūšot vai apgrauzdējot graudus vai graudu produktus, gatavi pārtikas produkti, kas iegūti no neapgrauzdētām graudu pārslām vai no neapgrauzdētu graudu pārslu un grauzdētu pārslu maisījumiem vai no uzpūstiem graudiem, kuri atbilst 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta prasībām (piem., brokastu pārslas, muesli, granola).

No rīsiem un citiem graudaugiem iegūti gatavi pārtikas produkti, kuri atbilst 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta prasībām.

ex 1905 10 , ex 1905 20 , ex 1905 31 , ex 1905 32 , ex 1905 40 , ex 1905 90

Maize, kūkas, gatavi konditorejas izstrādājumi, cepumi (ieskaitot krekerus), vafeles un zīmogvafeles, sausiņi, grauzdēta maize un tamlīdzīgi grauzdēti izstrādājumi un čipši un kraukšķi, kuri atbilst 3. panta 1) punkta a) apakšpunkta prasībām.

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00 , ex 1604

Olīvas ar zivju pildījumu, kas atbilst 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta prasībām.

ex 2005 20 20

Kartupeļu čipši un kraukšķi, kas derīgi tūlītējam patēriņam un atbilst 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta prasībām.

2101

Tādi kafijas, tējas un mates ekstrakti, esences un koncentrāti un izstrādājumi uz to bāzes vai uz no tiem gatavotas kafijas, tējas vai mates bāzes, kas atbilst 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta prasībām.

Tādi grauzdēti cigoriņi un citi grauzdēti kafijas aizstājēji un to ekstrakti, esences un koncentrāti, kas atbilst 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta prasībām.

ex 2103

Nelielā daudzumā zivju zupas buljonu saturošs miso un nelielā daudzumā zivju zupas buljonu saturoša sojas mērce, kuri atbilst 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta prasībām.

ex 2104

Tādi galapatērētājam iepakoti zupas buljoni un garšvielas, kas atbilst 3. panta 1. punkta prasībām.

ex 2106

Galapatērētājam iepakotas pārtikas piedevas, kas satur pārstrādātus dzīvnieku izcelsmes produktus (arī glukozamīnu, hondroitīnu vai hitozānu), kuras atbilst 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta prasībām.

ex 2208 70

Liķieri un uzlijas, kas atbilst 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta prasībām.


(1)  Padomes Lēmums 87/369/EEK (1987. gada 7. aprīlis) par noslēgto Starptautisko konvenciju par preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu un tās grozījumu protokolu (OV L 198, 20.7.1987., 1. lpp.).


1.9.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 216/9


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2023/1675

(2023. gada 26. jūnijs),

ar kuru labo Deleģētās regulas (ES) 2021/1958, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2144, nosakot detalizētus noteikumus par specifiskām testa procedūrām un tehniskajām prasībām mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz intelektiskas ātruma pielāgošanas sistēmām un šo sistēmu kā atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanu, dažu valodu versijas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2144 (2019. gada 27. novembris) par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un transportlīdzekļa braucēju un neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/858 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009 un Komisijas Regulas (EK) Nr. 631/2009, (ES) Nr. 406/2010, (ES) Nr. 672/2010, (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 1005/2010, (ES) Nr. 1008/2010, (ES) Nr. 1009/2010, (ES) Nr. 19/2011, (ES) Nr. 109/2011, (ES) Nr. 458/2011, (ES) Nr. 65/2012, (ES) Nr. 130/2012, (ES) Nr. 347/2012, (ES) Nr. 351/2012, (ES) Nr. 1230/2012 un (ES) 2015/166 (1), un jo īpaši tās 6. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2021/1958 (2) lietuviešu un vācu valodas versijā I pielikuma 5.1. punktā ir kļūda attiecībā uz novērošanas sensora redzamības lauku. Kļūda ietekmē minētā noteikuma būtību.

(2)

Tāpēc Deleģētās regulas (ES) 2021/1958 lietuviešu un vācu valodas versijas būtu attiecīgi jālabo. Pārējo valodu versijas tas neskar,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

(Neattiecas uz latviešu valodas versiju.)

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 26. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 325, 16.12.2019., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1958 (2021. gada 23. jūnijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2144, nosakot detalizētus noteikumus par specifiskām testa procedūrām un tehniskajām prasībām mehānisko transportlīdzekļu tipa apstiprināšanai attiecībā uz intelektiskas ātruma pielāgošanas sistēmām un šo sistēmu kā atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanu, un ar ko groza minētās regulas II pielikumu (OV L 409, 17.11.2021., 1. lpp.).


1.9.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 216/11


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2023/1676

(2023. gada 7. jūlijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/1060 papildina attiecībā uz vienību izmaksu, fiksētas summas maksājumu un vienotu likmju, kā arī finansējuma, kas nav saistīts ar izmaksām, noteikšanu saistībā ar izdevumiem, ko Komisija atmaksā dalībvalstīm

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/1060 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (1), un jo īpaši tās 94. panta 4. punktu un 95. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Lai vienkāršotu Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) un Taisnīgas pārkārtošanās fonda (TPF) izmantošanu un samazinātu administratīvo slogu saņēmējiem, ir lietderīgi noteikt konkrētas vienības izmaksas un finansējuma, kas nav saistīts ar izmaksām, summas, kas pieejamas programmām paredzētā Savienības ieguldījuma atlīdzinājumam. Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 25. panta 2. punktu šādas vienības izmaksas un finansējuma, kas nav saistīts ar izmaksām, summas var izmantot arī darbībām, kas ir atbilstīgas saskaņā ar ESF+ un ko atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

(2)

Vienības izmaksas, ko paredzēts atlīdzināt dalībvalstīm, ir noteiktas, pamatojoties uz taisnīgu, objektīvu un pārbaudāmu aprēķina metodi, kuras pamatā ir vēsturiskie vai statistikas dati, kā minēts Regulas (ES) 2021/1060 94. panta 2. punkta otrās daļas a) apakšpunktā.

(3)

Nosakot summas finansējumam, kas nav saistīts ar izmaksām, Komisija ir ievērojusi pareizas finanšu pārvaldības principu, jo īpaši principu, ka izmantotie resursi ir pietiekami veiktajām investīcijām.

(4)

Ņemot vērā papildu darbu, kas jāpaveic, lai apmierinātu trešo valstu valstspiederīgo, tostarp bēgļu un cilvēku, kuri aizbēguši no Krievijas agresijas pret Ukrainu, īpašās vajadzības, attiecīgajiem darbību veidiem būtu jānosaka īpašas vienības izmaksas.

(5)

Eiropas Prasmju gada veiksmīgu īstenošanu veicinās arī darbību īstenošanas vienkāršošana formālās izglītības, darbinieku apmācības, reģistrētu bezdarbnieku, darba meklētāju vai neaktīvo personu apmācības un ar nodarbinātību saistītu konsultāciju pakalpojumu jomā.

(6)

Ar jauno Savienības 2030. gada pamatmērķrādītāju nabadzības un sociālās iekļaušanas jomā vēlreiz apstiprinot saistības, kas uzņemtas ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānu (2), ir lietderīgi atvieglot un stimulēt tādu darbību īstenošanu, kas palīdz samazināt nabadzības vai sociālās atstumtības riskam pakļauto cilvēku skaitu. Tāpēc būtu jādefinē vienkāršotas izmaksu iespējas un finansējuma, kas nav saistīts ar izmaksām, shēmas darbībām, kas saistītas ar mājas aprūpes pakalpojumu un kopienā balstītas aprūpes pakalpojumu sniegšanu, un darbībām, kas saistītas ar mājokļu un citu pakalpojumu sniegšanu no vardarbības ģimenē cietušajiem un īslaicīgiem vai ilglaicīgiem bezpajumtniekiem.

(7)

Starp dalībvalstīm pastāv ievērojamas atšķirības attiecībā uz šāda veida darbību izmaksu līmeni. Saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu Komisijas noteiktajām summām būtu jāatspoguļo katras dalībvalsts īpatnības.

(8)

Lai nodrošinātu, ka vienības izmaksas joprojām aptuveni atbilst faktiskajām izmaksām un ka finansējuma, kas nav saistīts ar izmaksām, summas joprojām ir pietiekamas ieguldījumiem, kas veikti visā plānošanas periodā, ir paredzēta piemērota korekcijas metode,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Nosacījumi Savienības ieguldījuma atlīdzinājumam ESF+ un TPF darbībās, pamatojoties uz vienības izmaksām un finansējumu, kas nav saistīts ar izmaksām, tostarp to darbību veidi, uz kurām šādas izmaksas un finansējums attiecas, un gūstamie rezultāti vai izpildāmie nosacījumi, kā arī šāda atlīdzinājuma summa un tās korekcijas metode ir izklāstīti pielikumā.

2. pants

Attiecināmi izdevumi

Summas, kas aprēķinātas, pamatojoties uz šo regulu, uzskata par attiecināmiem izdevumiem Regulas (ES) 2021/1060 piemērošanas nolūkā.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 7. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 231, 30.6.2021., 159. lpp.

(2)  Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plāns (europa.eu).


PIELIKUMS

Nosacījumi Savienības ieguldījuma atlīdzinājumam programmās saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 94. panta 4. punktu un 95. panta 4. punktu, pamatojoties uz vienības izmaksām un finansējumu, kas nav saistīts ar izmaksām, attiecībā uz darbībām tādās jomās kā formālā izglītība, apmācība, ar nodarbinātību saistīti konsultāciju pakalpojumi, mājas aprūpes pakalpojumi un kopienā balstītas dienas aprūpes pakalpojumi, kā arī atbalsta pakalpojumi no vardarbības ģimenē cietušajiem un bezpajumtniekiem

Noteiktās summas un nosacījumus nepiemēro programmām, kas attiecīgo veidu darbībām ir izveidojušas savas īpašas vienkāršotu izmaksu iespēju vai finansējuma, kas nav saistīts ar izmaksām, shēmas saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 94. panta 3. punktu un 95. panta 2. punktu.

1.   DARBĪBAS, KAS ATTIECAS UZ FORMĀLO IZGLĪTĪBU UN KURU IZMAKSAS VAR ATLĪDZINĀT, PAMATOJOTIES UZ VIENĪBAS IZMAKSĀM

1.1.   Darbību veidi

Formālās izglītības darbības (no agrīnās pirmsskolas izglītības līdz terciārajam līmenim, ietverot formālo profesionālo izglītību).

1.2.   Rādītāja, pēc kura sasniegšanas veic vienības izmaksu atlīdzināšanu, definīcija

Rādītāja nosaukums: formālās izglītības dalībnieki akadēmiskajā gadā.

Rādītāja mērvienība: dalībnieku skaits, kuru reģistrācijas statuss formālās izglītības akadēmiskajā gadā ir pierādīts, dalījumā pēc ISCED klasifikācijas. Pierādīta reģistrācija nozīmē, ka studenta reģistrāciju formālā izglītībā vai apmācības kursā pārbauda valsts iestādes divas vai trīs reizes akadēmiskā gada laikā saskaņā ar dalībvalsts standarta praksi un procedūrām.

Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_Standard_Classification_of_Education_(ISCED).

1.3.   Summas (EUR)

1.a un 1.b tabulā norādītajās summās ir iekļautas visas attiecināmās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar formālās izglītības pamatproduktu un pakalpojumu nodrošināšanu, tostarp studiju maksa, reģistrācijas maksa, maksa par eksāmeniem, skolas ekskursiju izmaksas, ēdnīcas izmaksas.

Vienības izmaksās nav iekļautas citas izmaksu kategorijas, kas varētu būt nepieciešamas darbības īstenošanai, piemēram, dalībnieku pabalsti, transports, uzturēšanās vai cita veida atbalsts, kas tiek sniegts dalībniekiem, un tāpēc tās var veidot papildu attiecināmās izmaksas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/1060, konkrēto fondu regulām un valstu atbilstības noteikumiem.

Ja vadošā iestāde vai starpniekstruktūra, kas atbild par programmas īstenošanu, piemēro šīs vienības izmaksas, lai noteiktu Savienības ieguldījumu programmā vienai darbībai, uz kuru attiecas šī regula, šīs summas veido summu, ko Komisija atlīdzina tā paša veida saņēmējam par jebkuru formālās izglītības darbību tajā pašā programmā. Šis ierobežojums neattiecas uz citām programmām, kuras pārvalda citas starpniekstruktūras vai vadošās iestādes.

Summas ir norādītas par pilnas slodzes piedalīšanos akadēmiskajā gadā.

Daļējas piedalīšanās gadījumā summu aprēķina, pamatojoties uz proporciju, kas atspoguļo studenta piedalīšanos. Gadījumā, ja kurss ilgst mazāk nekā vienu akadēmisko gadu, summu aprēķina, pamatojoties uz proporciju atbilstoši kursa ilgumam.

Par kursiem, kuri ilgst vismaz vienu pilnu akadēmisko gadu, šīs summas var atmaksāt dalībvalstīm šādā kārtībā: 50 % par pirmo reģistrācijas pierādījumu akadēmiskā gada laikā (parasti akadēmiskā gada sākumā saskaņā ar valsts noteikumiem un praksi), 30 % par otro reģistrācijas pierādījumu un 20 % par trešo un galīgo reģistrācijas pierādījumu. Dalībvalstīm, kuru valsts sistēmās ir paredzēts, ka šādu informāciju vāc tikai divreiz gadā, vai kursiem, kuri ilgst mazāk nekā vienu pilnu akadēmisko gadu, atmaksā 50 % par pirmo reģistrācijas pierādījumu un 50 % par otro un galīgo reģistrācijas pierādījumu.

Kursi var notikt uz vietas, tiešsaistē vai hibrīdformātā, taču tajos vienmēr vienlaikus jāpiedalās gan pasniedzējam, gan dalībniekiem.

Lai ņemtu vērā papildu darbu, kas nepieciešams, lai apmierinātu trešo valstu valstspiederīgo vai bēgļu (1), tostarp to cilvēku, kuri aizbēguši no Krievijas agresijas kara pret Ukrainu, īpašās vajadzības, 1.b tabulā ir noteiktas īpašas vērtības darbībām, kas paredzētas šai mērķgrupai. Šīs vērtības var izmantot attiecīgo 1.a tabulā norādīto vērtību vietā. Tās nav kumulatīvās vērtības, un tās nevar izmantot kopā ar vērtībām, kas norādītas 1.a tabulā.

Tie paši atlīdzinājuma nosacījumi attiecas uz vērtībām, kas norādītas 1.a un 1.b tabulā. Tā kā vienīgā atšķirība ir mērķgrupa, konkrēti atbilstības kritēriji un revīzijas izsekojamība dalībniekiem būtu jānosaka saskaņā ar konkrētām valsts definīcijām un praksi.

1.4.   Korekcijas metode

Vienības izmaksas un 1.a tabulā norādītās vērtības var tikt automātiski koriģētas katru gadu, piemērojot izglītības darbaspēka izmaksu indeksu (2). Pamatindekss, kas nosaka 1.a tabulā norādītās vērtības, ir DII Izglītības indeks 2021. gadā (2021. gada darbaspēka izmaksu indekss). Vērtības, kas koriģētas ar N gada indeksu, attieksies uz visām attiecīgajām darbībām no N+1 gada 1. janvāra

Korekciju veic, izmantojot šādu formulu:

koriģētas vienkāršotu izmaksu iespējas = pamata vienkāršotu izmaksu iespējas x DII Jaunākais izglītības indekss .

1.b tabulā norādītās summas var automātiski koriģēt, reizinot 1.a tabulā norādītās koriģētās vienības izmaksas ar koeficientu 1,10.

1.a tabula

Summas par piedalīšanos formālajā izglītībā (EUR)

“Nav pieejami” norāda, ka par konkrēto dalībvalsti un norādīto izglītības līmeni dati nav pieejami.

Datu vākšanas pārskata gads ir 2021. gads, izņemot FR un NL laukus, kur pārskata gads ir 2019. gads.


 

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Agrīna pirmsskolas izglītība

ED0

5 614

n.p.

2 649

2 133

3 704

9 655

10 912

5 179

n.p.

4 121

10 618

5 963

3 145

2 627

Pirmsskolas vecuma bērnu izglītošana

ED01

4 848

n.p.

n.p.

357

n.p.

13 279

15 775

n.p.

n.p.

4 132

18 275

n.p.

3 152

n.p.

Pirmsskolas izglītība

ED02

5 793

7 243

2 649

2 771

3 704

8 288

8 012

n.p.

2 994

4 117

8 872

5 963

3 145

3 275

Pamatizglītība

ED1

10 777

8 577

1 858

7 635

3 871

7 981

11 103

5 402

3 734

4 566

8 305

5 768

3 233

5 537

Pamatizglītības pirmais un otrais posms (1. un 2. līmenis)

ED1_2

12 451

9 331

2 167

8 055

5 036

9 067

11 338

5 474

3 729

4 969

9 948

6 456

3 054

3 072

Pamatizglītības otrais posms

ED2

14 177

10 995

2 574

8 936

6 626

9 812

11 786

5 645

3 719

5 710

13 247

7 319

2 889

n.p.

Pamatizglītības otrais posms – vispārējā izglītība

ED24

13 332

n.p.

2 359

8 936

6 635

9 812

11 770

5 627

3 719

5 710

13 247

7 319

2 889

n.p.

Pamatizglītības otrais posms – profesionālā izglītība

ED25

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

5 134

n.p.

16 126

5 773

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

3 301

n.p.

Vidusskolas izglītība

ED3

13 111

11 124

2 033

9 844

5 773

9 895

9 831

4 060

3 229

6 400

7 867

9 583

3 306

3 359

Vidusskolas izglītība un pēcvidusskolas neterciārā izglītība (3. un 4. līmenis)

ED3_4

12 791

11 124

2 030

9 844

5 664

8 769

9 831

4 234

2 665

6 400

7 867

9 522

3 411

3 359

Vidusskolas izglītība – vispārējā izglītība

ED34

10 760

10 812

1 835

8 888

4 926

10 599

9 790

2 930

2 781

5 432

7 569

9 421

3 225

n.p.

Vidusskolas izglītība un pēcvidusskolas neterciārā izglītība – vispārējā izglītība (34. un 44. līmenis)

ED34_44

11 933

10 812

1 835

8 888

4 709

1 099

9 790

2 930

2 781

5 432

7 569

9 403

3 225

n.p.

Vidusskolas izglītība – profesionālā izglītība

ED35

14 711

11 365

2 232

14 624

6 108

9 236

9 895

5 678

4 280

8 471

7 990

9 890

3 401

3 408

Vidusskolas izglītība un pēcvidusskolas neterciārā izglītība – profesionālā izglītība (35. un 45. līmenis)

ED35_45

13 314

11 365

2 224

14 624

6 060

7 615

9 895

5 782

2 513

8 471

7 990

9 741

3 580

3 408

Pēcvidusskolas neterciārā izglītība

ED4

2 054

n.p.

354

n.p.

836

4 893

n.p.

6 276

333

n.p.

n.p.

6 688

4 242

n.p.

Pēcvidusskolas neterciārā izglītība

ED44

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

653

10 323

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

6 437

n.p.

n.p.

Pēcvidusskolas neterciārā izglītība – profesionālā izglītība

ED45

1 359

n.p.

354

n.p.

1 222

4 545

n.p.

6 276

333

n.p.

n.p.

6 748

4 242

n.p.

Terciārās izglītības pirmais posms

ED5

14 857

10 474

n.p.

557

13 910

1 920

9 000

n.p.

n.p.

5 383

9 138

8 829

465

n.p.

Terciārā izglītība (5.–8. līmenis)

ED5-8

15 483

9 376

2 627

2 900

4 784

6 806

9 173

3 790

1 144

4 029

8 590

6 739

2 828

3 929

Terciārā izglītība, izņemot terciārās izglītības pirmo posmu (6.–8. līmenis)

ED6-8

15 596

9 338

2 627

3 178

4 756

6 817

9 195

3 790

1 144

3 665

8 590

6 105

2 926

3 353


 

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

Agrīna pirmsskolas izglītība

ED0

7 707

5 346

3 824

3 807

17 293

6 240

7 161

2 767

3 286

1 805

5 173

3 445

13 449

Pirmsskolas vecuma bērnu izglītošana

ED01

n.p.

n.p.

n.p.

3 794

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

3 746

6 171

n.p.

17 407

Pirmsskolas izglītība

ED02

5 526

5 346

3 384

3 809

17 293

6 240

7 161

2 767

3 449

1 724

4 731

3 445

12 033

Pamatizglītība

ED1

7 404

6 110

3 600

3 577

17 158

6 132

7 936

3 754

5 229

1 169

5 570

4 148

10 677

Pamatizglītības pirmais un otrais posms (1. un 2. līmenis)

ED1_2

7 507

6 282

3 621

3 563

17 931

7 502

9 053

3 753

5 801

1 770

6 000

3 919

10 642

Pamatizglītības otrais posms

ED2

7 788

6 552

3 664

3 553

19 256

10 281

10 712

3 749

6 782

2 543

7 006

3 713

10 564

Pamatizglītības otrais posms – vispārējā izglītība

ED24

8 324

6 552

3 660

3 532

19 256

10 230

9 426

3 749

n.p.

2 543

7 006

3 640

10 564

Pamatizglītības otrais posms – profesionālā izglītība

ED25

n.p.

6 615

4 956

4 788

n.p.

16 143

14 131

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

6 970

n.p.

Vidusskolas izglītība

ED3

7 964

6 654

4 369

3 839

18 676

9 626

8 193

3 236

6 113

2 414

4 839

4 262

11 012

Vidusskolas izglītība un pēcvidusskolas neterciārā izglītība (3. un 4. līmenis)

ED3_4

8 532

6 654

4 420

4 003

18 435

9 626

8 193

3 130

6 113

2 232

4 839

4 311

10 823

Vidusskolas izglītība – vispārējā izglītība

ED34

8 496

5 946

3 935

3 495

16 939

10 104

8 997

2 848

n.p.

5 200

5 589

3 867

9 710

Vidusskolas izglītība un pēcvidusskolas neterciārā izglītība – vispārējā izglītība (34. un 44. līmenis)

ED34_44

8 496

n.p.

3 935

3 495

16 939

10 100

8 997

2 848

n.p.

5 200

5 589

3 867

9 689

Vidusskolas izglītība – profesionālā izglītība

ED35

n.p.

n.p.

5 016

4 813

19 760

8 312

7 781

3 537

n.p.

320

4 489

4 455

13 189

Vidusskolas izglītība un pēcvidusskolas neterciārā izglītība – profesionālā izglītība (35. un 45. līmenis)

ED35_45

4 192

n.p.

5 053

4 826

19 344

8 312

7 781

3 320

n.p.

416

4 489

4 515

12 633

Pēcvidusskolas neterciārā izglītība

ED4

15 476

n.p.

5 314

4 843

2 769

9 569

5 360

1 793

n.p.

838

n.p.

546

6 657

Pēcvidusskolas neterciārā izglītība

ED44

4 192

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

9 569

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

8 894

Pēcvidusskolas neterciārā izglītība – profesionālā izglītība

ED45

15 476

n.p.

5 314

4 843

2 769

8 624

5 360

1 793

n.p.

838

n.p.

5 457

5 353

Terciārās izglītības pirmais posms

ED5

n.p.

2 771

3 637

n.p.

4 734

11 289

7 099

5 684

2 471

n.p.

2 378

4 999

6 205

Terciārā izglītība (5.–8. līmenis)

ED5-8

6 298

2 528

2 750

2 495

23 639

12 754

6 750

3 356

2 993

3 517

6 835

3 484

10 356

Terciārā izglītība, izņemot terciārās izglītības pirmo posmu (6.–8. līmenis)

ED6-8

7 315

2 526

2 609

2 495

26 424

12 907

6 745

3 356

2 967

3 517

7 468

3 460

10 788


1.b tabula

Summas par piedalīšanos formālajā izglītībā (EUR), apmierinot trešo valstu valstspiederīgo vai bēgļu, to vidū no Krievijas agresijas pret Ukrainu aizbēgušo personu, īpašās vajadzības

“Nav pieejami” – par konkrēto dalībvalsti un norādīto izglītības līmeni dati nav pieejami.


 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Agrīna pirmsskolas izglītība

ED0

6 175

n.p.

2 914

2 346

4 074

10 621

12 003

5 697

n.p.

4 533

11 680

6 559

3 459

2 890

Pirmsskolas vecuma bērnu izglītošana

ED01

5 333

n.p.

n.p.

393

n.p.

14 607

17 352

n.p.

n.p.

4 545

20 103

n.p.

3 467

n.p.

Pirmsskolas izglītība

ED02

6 372

7 967

2 914

3 048

4 276

9 116

8 814

n.p.

3 294

4 529

9 759

6 559

3 459

3 602

Pamatizglītība

ED1

11 854

9 435

2 044

8 398

4 259

8 779

12 213

5 942

4 108

5 023

9 135

6 345

3 556

6 091

Pamatizglītības pirmais un otrais posms (1. un 2. līmenis)

ED1_2

13 696

10 264

2 384

8 860

5 540

9 974

12 472

6 021

4 102

5 466

10 943

7 102

3 360

3 379

Pamatizglītības otrais posms

ED2

15 594

12 095

2 832

9 830

7 288

10 794

12 965

6 210

4 091

6 281

14 571

8 051

3 177

n.p.

Pamatizglītības otrais posms – vispārējā izglītība

ED24

14 665

n.p.

2 595

9 830

7 298

10 794

12 947

6 189

4 091

6 281

14 571

8 051

3 177

n.p.

Pamatizglītības otrais posms – profesionālā izglītība

ED25

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

5 648

n.p.

17 739

6 350

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

3 631

n.p.

Vidusskolas izglītība

ED3

14 422

12 237

2 237

10 829

6 350

10 884

10 814

4 466

3 551

7 040

8 653

10 541

3 636

3 694

Vidusskolas izglītība un pēcvidusskolas neterciārā izglītība (3. un 4. līmenis)

ED3_4

14 070

12 237

2 233

10 829

6 230

9 646

10 814

4 658

2 931

7 040

8 653

10 474

3 752

3 694

Vidusskolas izglītība – vispārējā izglītība

ED34

11 836

11 893

2 019

9 776

5 419

11 659

10 769

3 223

3 059

5 975

8 326

10 363

3 547

n.p.

Vidusskolas izglītība un pēcvidusskolas neterciārā izglītība – vispārējā izglītība (34. un 44. līmenis)

ED34_44

13 126

11 893

2 019

9 776

5 180

1 209

10 769

3 223

3 059

5 975

8 326

10 343

3 547

n.p.

Vidusskolas izglītība – profesionālā izglītība

ED35

16 182

12 501

2 455

16 086

6 719

10 159

10 885

6 246

4 708

9 318

8 789

10 879

3 741

3 748

Vidusskolas izglītība un pēcvidusskolas neterciārā izglītība – profesionālā izglītība (35. un 45. līmenis)

ED35_45

14 645

12 501

2 446

16 086

6 666

8 376

10 885

6 360

2 764

9 318

8 789

10 715

3 938

3 748

Pēcvidusskolas neterciārā izglītība

ED4

2 259

n.p.

389

n.p.

919

5 382

n.p.

6 904

366

n.p.

n.p.

7 357

4 666

n.p.

Pēcvidusskolas neterciārā izglītība

ED44

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

719

11 355

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

7 081

n.p.

n.p.

Pēcvidusskolas neterciārā izglītība – profesionālā izglītība

ED45

1 495

n.p.

389

n.p.

1 345

5 000

n.p.

6 904

366

n.p.

n.p.

7 423

4 666

n.p.

Terciārās izglītības pirmais posms

ED5

16 342

11 521

n.p.

613

15 301

2 112

9 900

n.p.

n.p.

5 922

10 052

9 712

511

n.p.

Terciārā izglītība (5.–8. līmenis)

ED5-8

17 031

10 314

2 890

3 190

5 263

7 487

10 090

4 169

1 258

4 431

9 449

7 413

3 111

4 321

Terciārā izglītība, izņemot terciārās izglītības pirmo posmu (6.–8. līmenis)

ED6-8

17 155

10 272

2 890

3 496

5 231

7 498

10 114

4 169

1 258

4 031

9 449

6 716

3 218

3 688


 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

Agrīna pirmsskolas izglītība

ED0

8 477

5 881

4 207

4 188

19 022

6 864

7 877

3 044

3 615

1 986

5 691

3 790

14 794

Pirmsskolas vecuma bērnu izglītošana

ED01

n.p.

n.p.

n.p.

4 173

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

4 121

6 788

n.p.

19 147

Pirmsskolas izglītība

ED02

6 079

5 881

3 723

4 190

19 022

6 864

7 877

3 044

3 794

1 897

5 204

3 790

13 236

Pamatizglītība

ED1

8 144

6 721

3 960

3 935

18 874

6 746

8 730

4 129

5 752

1 285

6 127

4 562

11 745

Pamatizglītības pirmais un otrais posms (1. un 2. līmenis)

ED1_2

8 257

6 910

3 983

3 919

19 724

8 252

9 958

4 128

6 381

1 947

6 600

4 311

11 706

Pamatizglītības otrais posms

ED2

8 566

7 207

4 031

3 909

21 182

11 309

11 783

4 124

7 461

2 797

7 707

4 085

11 620

Pamatizglītības otrais posms – vispārējā izglītība

ED24

9 156

7 207

4 026

3 885

21 182

11 253

10 369

4 124

n.p.

2 797

7 707

4 004

11 620

Pamatizglītības otrais posms – profesionālā izglītība

ED25

n.p.

7 277

5 452

5 267

n.p.

17 758

15 544

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

7 667

n.p.

Vidusskolas izglītība

ED3

8 760

7 319

4 806

4 223

20 543

10 589

9 012

3 559

6 725

2 655

5 323

4 688

12 114

Vidusskolas izglītība un pēcvidusskolas neterciārā izglītība (3. un 4. līmenis)

ED3_4

9 385

7 319

4 862

4 404

20 278

10 589

9 012

3 443

6 725

2 455

5 323

4 742

11 905

Vidusskolas izglītība – vispārējā izglītība

ED34

9 345

6 540

4 329

3 844

18 633

11 115

9 897

3 133

n.p.

5 720

6 148

4 254

10 681

Vidusskolas izglītība un pēcvidusskolas neterciārā izglītība – vispārējā izglītība (34. un 44. līmenis)

ED34_44

9 345

n.p.

4 329

3 844

18 633

11 110

9 897

3 133

n.p.

5 720

6 148

4 254

10 657

Vidusskolas izglītība – profesionālā izglītība

ED35

n.p.

n.p.

5 517

5 295

21 736

9 143

8 559

3 891

n.p.

351

4 938

4 901

14 508

Vidusskolas izglītība un pēcvidusskolas neterciārā izglītība – profesionālā izglītība (35. un 45. līmenis)

ED35_45

4 611

n.p.

5 558

5 309

21 279

9 143

8 559

3 652

n.p.

457

4 938

4 967

13 897

Pēcvidusskolas neterciārā izglītība

ED4

17 023

n.p.

5 845

5 327

3 046

10 526

5 896

1 972

n.p.

922

n.p.

601

7 323

Pēcvidusskolas neterciārā izglītība

ED44

4 611

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

10 526

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

n.p.

9 783

Pēcvidusskolas neterciārā izglītība – profesionālā izglītība

ED45

17 023

n.p.

5 845

5 327

3 046

9 486

5 896

1 972

n.p.

922

n.p.

6 003

5 888

Terciārās izglītības pirmais posms

ED5

n.p.

3 048

4 001

n.p.

5 207

12 417

7 809

6 253

2 718

n.p.

2 616

5 499

6 825

Terciārā izglītība (5.–8. līmenis)

ED5-8

6 928

2 781

3 025

2 744

26 003

14 030

7 425

3 691

3 292

3 868

7 518

3 833

11 392

Terciārā izglītība, izņemot terciārās izglītības pirmo posmu (6.–8. līmenis)

ED6-8

8 047

2 779

2 870

2 744

29 067

14 197

7 420

3 691

3 263

3 868

8 214

3 806

11 866

2.   DARBĪBAS, KAS ATTIECAS UZ REĢISTRĒTU BEZDARBNIEKU, DARBA MEKLĒTĀJU VAI NEAKTĪVU PERSONU APMĀCĪBU

2.1.   Darbību veidi

Visas darbības, kas attiecas uz reģistrētu bezdarbnieku, darba meklētāju vai neaktīvu personu apmācību. Apmācības kursi var galvenokārt būt vai nu institucionāli kursi, vai arī darba vidē balstītas mācības, taču tie vismaz daļēji jāīsteno institucionālā vidē.

Institucionālu kursu gadījumā tie var notikt uz vietas, tiešsaistē vai hibrīdformātā, taču tajos vienmēr vienlaikus jāpiedalās gan pasniedzējam, gan dalībniekiem. Darba vidē balstītām mācībām vienmēr jānotiek uz vietas.

2.2.   Rādītāja, pēc kura sasniegšanas veic vienības izmaksu atlīdzināšanu, definīcija

Rādītāja nosaukums: Dalībnieki, kuri ir sekmīgi pabeiguši apmācības kursu

Rādītāja mērvienība: Dalībnieku skaits, kuri ir sekmīgi pabeiguši apmācības kursu

Apmācības kursu uzskata par “sekmīgi pabeigtu”, ja ir dokuments, kas apliecina kursa pabeigšanu saskaņā ar valsts noteikumiem vai praksi. Piemēram, tas varētu būt apmācības sniedzēja izsniegts sertifikāts vai līdzvērtīgs dokuments, kas ir pieņemams saskaņā ar valsts noteikumiem vai praksi.

Nosacījumu par sekmīgi pabeigtu apmācības kursu neuzskata par izpildītu, ja dalībnieks sekmīgi pabeidz tikai dažus apmācības kursa moduļus.

2.3.   Summas (EUR)

2.a un 2.b tabulā norādītajās summās ir iekļautas visas attiecināmās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar apmācības kursu nodrošināšanu.

Vienības izmaksās nav iekļautas citas izmaksu kategorijas, kas varētu būt nepieciešamas darbības īstenošanai, piemēram, dalībnieku pabalsti, transports, uzturēšanās vai cita veida atbalsts, kas tiek sniegts dalībniekiem, un tāpēc tās var veidot papildu attiecināmās izmaksas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/1060, konkrēto fondu regulām un valstu atbilstības noteikumiem.

Ja vadošā iestāde vai starpniekstruktūra, kas atbild par programmas īstenošanu, piemēro šīs vienības izmaksas, lai noteiktu Savienības ieguldījumu programmā vienai darbībai, uz kuru attiecas šī regula, šīs summas veido summu, ko Komisija atmaksā tā paša veida saņēmējam par jebkuru darbību, kas saistīta ar reģistrētu bezdarbnieku, darba meklētāju vai neaktīvu personu apmācību, tajā pašā programmā, ko pārvalda tā pati struktūra. Šis ierobežojums neattiecas uz citām programmām, kuras pārvalda citas starpniekstruktūras vai vadošās iestādes.

Lai ņemtu vērā papildu darbu, kas nepieciešams, lai apmierinātu trešo valstu valstspiederīgo vai bēgļu (3), to vidū to cilvēku, kuri aizbēguši no Krievijas agresijas kara pret Ukrainu, īpašās vajadzības, 2.b tabulā ir noteiktas īpašas vērtības darbībām, kas paredzētas šai mērķgrupai. Šīs vērtības var izmantot attiecīgo 2.a tabulā norādīto vērtību vietā. Tās nav kumulatīvās vērtības, un tās nevar izmantot kopā ar vērtībām, kas norādītas 2.a tabulā.

Tie paši atlīdzinājuma nosacījumi attiecas uz vērtībām, kas norādītas 2.a un 2.b tabulā. Tā kā vienīgā atšķirība ir mērķgrupa, konkrēti atbilstības kritēriji un revīzijas izsekojamība dalībniekiem būtu jānosaka saskaņā ar konkrētām valsts definīcijām, noteikumiem un praksi.

Attiecībā uz 5. tabulā minētajām dalībvalstīm:

2.a un 2.b tabulā minētās summas reizina ar attiecīgās reģionālās programmas indeksu,

ja programmas attiecas uz vairāk nekā vienu reģionu, atmaksājamo summu nosaka atbilstoši reģionam, kurā darbība vai projekts ir īstenots.

2.4.   Korekcijas metode

2.a tabulā norādītās vienības izmaksas var tikt automātiski koriģētas katru gadu, piemērojot izglītības darbaspēka izmaksu indeksu (4). Pamatindekss, ko izmanto, lai noteiktu 2.a tabulā norādītās vērtības, ir DII Izglītības indekss 2021. gadā (2021. gada darbaspēka izmaksu indekss). Vērtības, kas koriģētas ar N gada indeksu, attieksies uz visām attiecīgajām darbībām no N+1 gada 1. janvāra

Korekciju veic, izmantojot šādu formulu: koriģētas vienkāršotu izmaksu iespējas = pamata vienkāršotu izmaksu iespējas x DII Jaunākais izglītības indekss .

2.b tabulā norādītās vienības izmaksas var automātiski koriģēt, reizinot 2.a tabulā norādītās koriģētās vienības izmaksas ar koeficientu 1,10.

2.a tabula

Summas par reģistrētu bezdarbnieku, darba meklētāju vai neaktīvu personu apmācību (EUR)

Pārskata gads ir 2021. gads, izņemot laukus, kas atzīmēti ar * – šiem laukiem pārskata gads ir 2019. gads.


Dalībvalsts

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

EUR

2 944

3 635

1 143

3 133

838

7 757

6 344

1 052

2 193

2 870

6 141

6 512 *

2 464

831

Dalībvalsts

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

EUR

12 362

3 697

1 103

2 060

19 971

3 292

5 219 *

785

1 216

1 244

1 088

626

8 555

 


2.b tabula

Summas par reģistrētu bezdarbnieku, darba meklētāju vai neaktīvu personu apmācību (EUR), apmierinot trešo valstu valstspiederīgo vai bēgļu, to vidū no Krievijas agresijas pret Ukrainu aizbēgušo personu, īpašās vajadzības

Dalībvalsts

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

EUR

3 239

3 998

1 257

3 446

922

8 533

6 979

1 157

2 413

3 158

6 755

7 163 *

2 711

914

Dalībvalsts

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

EUR

13 598

4 067

1 213

2 266

21 968

3 621

5 741 *

863

1 338

1 368

1 197

689

9 411

 

3.   DARBĪBAS, KAS ATTIECAS UZ NODARBINĀTU PERSONU APMĀCĪBU

3.1.   Darbību veidi

Visas darbības, kas saistītas ar apmācībām, kuru primārais mērķis ir jaunu kompetenču iegūšana vai esošo kompetenču pilnveidošana un uzlabošana un kuras vismaz daļēji finansē uzņēmumi saviem darbiniekiem, ar kuriem ir noslēgts darba līgums. Stažēšanās vai māceklības līgumi nav iekļauti.

Apmācības kursi var notikt uz vietas, tiešsaistē vai hibrīdformātā, taču tajos vienmēr vienlaikus jāpiedalās gan pasniedzējam, gan dalībniekiem.

3.2.   Rādītāju, pēc kuru sasniegšanas veic vienības izmaksu atlīdzināšanu, definīcija

Rādītāja nosaukums:

1)

Nodarbinātām personām sniegtās apmācības stundas likme.

2)

Algas stundas likme, ko maksā darbiniekam, kurš piedalās apmācības kursā.

Rādītāja mērvienība:

1)

nodarbinātas personas pilnas dalības stundu skaits apmācības kursā katram dalībniekam;

2)

algas stundu skaits, kas samaksātas darbiniekam, kurš piedalās apmācības kursā.

Stundu skaits ir jāpierāda ar pārbaudāmu laika pārvaldības sistēmu saskaņā ar pieņemto valsts standarta praksi.

3.3.   Summas (EUR)

3.a un 3.b tabulā norādītajās summās ir iekļautas visas darbības attiecināmās izmaksas, tostarp šādas izmaksu kategorijas:

maksas un maksājumi par apmācību kursiem,

ceļa izdevumi un pabalsti dalībniekiem saistībā ar apmācības kursiem,

vietējo apmācības kursu pasniedzēju darbaspēka izmaksas (tiešās un netiešās izmaksas),

mācību centra, mācību telpu un mācību materiālu izmaksas.

Mācību kursos pavadītais laiks ir apmaksāts darba laiks (stundās), kas pavadīts apmācības kursos; tas attiecas tikai uz faktisko apmācības laiku un tikai to laiku, kas sakrīt ar apmaksāto darba laiku.

Ja darbinieka alga apmācības kursa laikā nav attiecināmās izmaksas, atlīdzina tikai 1) vienību izmaksas. Ja darbinieka alga apmācības laikā tiek uzskatīta par attiecināmām izmaksām, var atlīdzināt 1) un 2) vienību izmaksu kopsummu.

Kā noteikts KNR, konkrēti atbilstības kritēriji un revīzijas izsekojamība būtu jānosaka saskaņā ar konkrētām valsts definīcijām, noteikumiem un praksi.

Ja vadošā iestāde vai starpniekstruktūra, kas atbild par programmas īstenošanu, piemēro šīs vienības izmaksas, lai noteiktu Savienības ieguldījumu programmā vienai darbībai, uz kuru attiecas šī regula, šīs summas veido summu, ko Komisija atmaksā tā paša veida saņēmējam par jebkuru darbību, kas saistīta ar nodarbinātu personu apmācību, tajā pašā programmā, ko pārvalda tā pati struktūra. Šis ierobežojums neattiecas uz citām programmām, kuras pārvalda citas starpniekstruktūras vai vadošās iestādes.

Lai ņemtu vērā papildu darbu, kas nepieciešams, lai apmierinātu trešo valstu valstspiederīgo vai bēgļu (5), to vidū to cilvēku, kuri aizbēguši no Krievijas agresijas kara pret Ukrainu, īpašās vajadzības, 3.b tabulā ir noteiktas īpašas vērtības darbībām, kas paredzētas šai mērķgrupai. Šīs vērtības var izmantot attiecīgo 3.a tabulā norādīto vērtību vietā. Tās nav kumulatīvās vērtības, un tās nevar izmantot kopā ar vērtībām, kas norādītas 3.a tabulā.

Tie paši atlīdzinājuma nosacījumi attiecas uz vērtībām, kas norādītas 3.a un 3.b tabulā. Tā kā vienīgā atšķirība ir mērķgrupa, konkrēti atbilstības kritēriji un revīzijas izsekojamība dalībniekiem būtu jānosaka saskaņā ar konkrētām valsts definīcijām un praksi.

Attiecībā uz 5. tabulā minētajām dalībvalstīm:

3.a un 3.b tabulā minētās summas reizina ar attiecīgās reģionālās programmas indeksu,

ja programmas attiecas uz vairāk nekā vienu reģionu, atmaksājamo summu nosaka atbilstoši reģionam, kurā darbība vai projekts ir īstenots.

3.4.   Korekcijas metode

3.a tabulā norādītās vienības izmaksas var tikt automātiski koriģētas katru gadu, piemērojot izglītības darbaspēka izmaksu indeksu (6) un administratīvā atbalsta darbaspēka izmaksu indeksu. Pamatindekss, ko izmantoja, lai noteiktu 3.a tabulā norādītās vērtības, bija DIIIzglītības indekss 2021. gadā un DIIAdministratīvā atbalsta indekss 2021. gadā (darbaspēka izmaksu indekss 2021. gadā). Vērtības, kas koriģētas ar N gada indeksu, attieksies uz visām attiecīgajām darbībām no N+1 gada 1. janvāra.

1.

Stundas likmi par nodarbinātu personu apmācību koriģē, izmantojot šādu formulu:

koriģētas vienkāršotu izmaksu iespējas = pamata vienkāršotu izmaksu iespējas x DII Jaunākais izglītības indekss .

2.

Algas stundas likmi darbiniekam, kurš piedalās apmācībā, koriģē, izmantojot šādu formulu:

koriģētas vienkāršotu izmaksu iespējas = pamata vienkāršotu izmaksu iespējas x DII Jaunākais administratīvā atbalsta indekss .

3.b tabulā norādītās vienības izmaksas var automātiski koriģēt, reizinot 3.a tabulā norādītās koriģētās vienības izmaksas ar koeficientu 1,10.

3.a tabula

Summas par nodarbinātu personu apmācību (EUR)

Pārskata gads ir 2021. gads, izņemot laukus, kas atzīmēti ar * – šiem laukiem pārskata gads ir 2019. gads.


 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

Stundas likme – nodarbinātu personu apmācība (EUR)

44,84

25,63

8,75

21,37

13,52

40,60

44,31

19,19

19,16

18,98

42,36

37,93 *

21,16

12,42

Algas stundas likme, ko maksā darbiniekam, kurš piedalās apmācības kursā (EUR)

32,69

33,55

2,96

13,39

10,68

27,61

35,59

10,00

13,87

20,37

29,26

26,75 *

7,27

7,41

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Stundas likme – nodarbinātu personu apmācība (EUR)

36,23

27,90

10,60

10,88

31,31

23,06

34,73 *

14,52

10,34

0,45

24,27

15,41

67,97

 

Algas stundas likme, ko maksā darbiniekam, kurš piedalās apmācības kursā (EUR)

32,77

25,30

10,12

5,34

26,88

8,83

23,91 *

6,75

12,39

4,49

9,75

18,49

36,47

 


3.b tabula

Summas par nodarbinātu personu apmācību (EUR), apmierinot trešo valstu valstspiederīgo vai bēgļu, to vidū no Krievijas agresijas pret Ukrainu aizbēgušo personu, īpašās vajadzības

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

Stundas likme – nodarbinātu personu apmācība (EUR)

49,32

28,20

9,63

23,51

14,87

44,66

48,75

21,10

21,07

20,88

46,60

41,72 *

23,27

13,67

Algas stundas likme, ko maksā darbiniekam, kurš piedalās apmācības kursā (EUR)

35,96

36,91

3,26

14,73

11,75

30,37

39,14

11,01

15,25

22,41

32,18

29,42 *

8,00

8,15

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Stundas likme – nodarbinātu personu apmācība (EUR)

39,85

30,70

11,66

11,96

34,44

25,36

38,20 *

15,97

11,38

0,49

26,70

16,95

74,77

 

Algas stundas likme, ko maksā darbiniekam, kurš piedalās apmācības kursā (EUR)

36,04

27,83

11,13

5,87

29,57

9,72

26,30 *

7,42

13,62

4,94

10,73

20,34

40,12

 

4.   DARBĪBAS, KAS SAISTĪTAS AR KONSULTĀCIJU PAKALPOJUMIEM, KO SNIEDZ SAISTĪBĀ AR NODARBINĀTĪBU

4.1.   Darbību veidi

Darbības, kas saistītas ar konsultāciju pakalpojumiem, ko saistībā ar nodarbinātību sniedz reģistrētiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem vai neaktīvām personām. Ar nodarbinātību saistītus konsultāciju pakalpojumus var sniegt individuāli vai grupā. Tie ietver visus valsts nodarbinātības dienestu (VND) sniegtos pakalpojumus un veiktās darbības, kā arī pakalpojumus, ko sniedz citas valsts aģentūras vai citas struktūras, ar kurām ir noslēgts publiskā finansējuma līgums, un kas veicina bezdarbnieku un citu darba meklētāju integrāciju darba tirgū vai palīdz darba devējiem pieņemt darbā un izvēlēties darbiniekus.

4.2.   Rādītāju, pēc kuru sasniegšanas veic vienības izmaksu atlīdzināšanu, definīcija

Rādītāja nosaukums:

1)

stundas likme konsultāciju pakalpojumu sniegšanai;

2)

mēneša likme konsultāciju pakalpojumu sniegšanai;

3)

gada likme konsultāciju pakalpojumu sniegšanai.

Rādītāja mērvienība:

reģistrētiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem vai neaktīvām personām sniegto konsultāciju pakalpojumu stundu skaits,

reģistrētiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem vai neaktīvām personām sniegto konsultāciju pakalpojumu mēnešu skaits,

reģistrētiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem vai neaktīvām personām sniegto konsultāciju pakalpojumu gadu skaits.

Stundu skaits ir jāpierāda ar pārbaudāmu laika pārvaldības sistēmu. Mēnešu un/vai gadu skaits ir jāpierāda saskaņā ar parasto valsts administratīvo praksi attiecībā uz šāda veida laika reģistrāciju vai pamatojumu.

Vienības izmaksās ir iekļauta konsultāciju pakalpojumu sniegšana 1 stundā/mēnesī/gadā neatkarīgi no pakalpojumu saņēmēju skaita.

Piemērojot mēneša vai gada likmi daļējas pakalpojumu sniegšanas gadījumā, summu nosaka, pamatojoties uz mēneša vai gada likmes proporciju.

Konkrēti atbilstības kritēriji un revīzijas izsekojamība būtu jānosaka saskaņā ar konkrētām valsts definīcijām, noteikumiem un praksi.

4.3.   Summas (EUR)

4.a un 4.b tabulā norādītajās summās ir iekļautas visas darbības attiecināmās izmaksas (proti, tiešās personāla izmaksas + vienota likme 40 % apmērā, lai segtu visas pārējās attaisnotās izmaksas), izņemot dalībniekiem izmaksātos pabalstus, un tāpēc tās var veidot papildu attiecināmās izmaksas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/1060, konkrēto fondu regulām un valstu atbilstības noteikumiem.

Ja vadošā iestāde vai starpniekstruktūra, kas atbild par programmas īstenošanu, piemēro šīs vienības izmaksas, lai noteiktu Savienības ieguldījumu programmā vienai darbībai, uz kuru attiecas šī regula, šīs summas veido summu, ko Komisija atmaksā tā paša veida saņēmējam par jebkuru darbību, kas saistīta ar konsultāciju pakalpojumiem, ko sniedz saistībā ar nodarbinātību, tajā pašā programmā, ko pārvalda tā pati struktūra. Šis ierobežojums neattiecas uz citām programmām, kuras pārvalda citas starpniekstruktūras vai vadošās iestādes.

Lai ņemtu vērā papildu darbu, kas nepieciešams, lai apmierinātu trešo valstu valstspiederīgo vai bēgļu (7), to vidū to cilvēku, kuri aizbēguši no Krievijas agresijas kara pret Ukrainu, īpašās vajadzības, 4.b tabulā ir noteiktas īpašas vērtības darbībām, kas paredzētas šai mērķgrupai. Šīs vērtības var izmantot attiecīgo 4.a tabulā norādīto vērtību vietā. Tās nav kumulatīvās vērtības, un tās nevar izmantot kopā ar vērtībām, kas norādītas 4.a tabulā.

Tie paši atlīdzinājuma nosacījumi attiecas uz vērtībām, kas norādītas 4.a un 4.b tabulā. Tā kā vienīgā atšķirība ir mērķgrupa, konkrēti atbilstības kritēriji un revīzijas izsekojamība dalībniekiem būtu jānosaka saskaņā ar konkrētām valsts definīcijām un praksi.

Attiecībā uz 5. tabulā minētajām dalībvalstīm:

4.a un 4.b tabulā minētās summas reizina ar attiecīgās reģionālās programmas indeksu,

ja programmas attiecas uz vairāk nekā vienu reģionu, atmaksājamo summu nosaka atbilstoši reģionam, kurā darbība vai projekts ir īstenots.

4.4.   Korekcijas metode

Vienības izmaksas var tikt automātiski koriģētas katru gadu, piemērojot valsts pārvaldes darbaspēka izmaksu indeksu. Pamatindekss, ko izmanto, lai noteiktu 4.a un 4.b tabulā norādītās vērtības, ir DII Valsts pārvaldes indekss 2021. gadā (darbaspēka izmaksu indekss 2021. gadā). Vērtības, kas koriģētas ar N gada indeksu, attieksies uz visām attiecīgajām darbībām no N+1 gada 1. janvāra

Stundas likme: koriģētas vienkāršotu izmaksu iespējas = pamata vienkāršotu izmaksu iespējas x DIIValsts pārvaldes indekss N gadā

DI – darbaspēka izmaksu indekss pēc NACE 2. redakcijas darbībām – nominālā vērtība, gada dati [lc_lci_r2_a] NACE 2. red. (darbība – O. “Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana”)

Mēneša likme: koriģētas vienkāršotu izmaksu iespējas = koriģētas vienkāršotu izmaksu iespējasStundas likme x Ti x 4,348121417

Ti – vidējais nedēļā nostrādāto stundu skaits pilna laika nodarbinātībā attiecīgajā valstī; 4,348121417 – darba nedēļu skaits mēnesī;

Gada likme: koriģētas vienkāršotu izmaksu iespējas = koriģētas vienkāršotu izmaksu iespējasMēneša likme x Ti x 52,177457

52,177457 – nedēļu skaits gadā;

4.b tabulā norādītās vienības izmaksas var automātiski koriģēt, reizinot 4.a tabulā norādītās koriģētās vienības izmaksas ar koeficientu 1,10.

4.a tabula

Vienības izmaksu likmes par konsultāciju pakalpojumu sniegšanu (EUR), 2021. gada cenu līmeņi

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR*

HU

HR

Stundas likme (EUR)

48,30

46,74

7,36

34,64

17,51

54,69

62,57

24,43

23,60

23,59

51,47

53,77

22,24

13,18

Mēneša likme (EUR)

8 904

8 352

1 306

6 266

3 158

9 750

10 446

4 303

4 504

4 164

8 997

9 469

3 916

2 338

Gada likme (EUR)

106 844

100 228

15 666

75 189

37 892

116 998

125 347

51 639

54 044

49 973

107 957

113 632

46 992

28 064

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL*

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Stundas likme (EUR)

38,54

35,37

15,62

20,03

41,63

16,84

42,49

11,66

31,71

21,12

38,32

14,72

60,79

 

Mēneša likme (EUR)

6 838

6 260

2 739

3 484

7 349

3 082

7 519

2 116

5 751

3 701

6 896

2 637

10 757

 

Gada likme (EUR)

82 053

75 120

32 861

41 791

88 195

36 984

90 235

25 387

69 011

44 403

82 757

31 634

129 094

 


4.b tabula

Vienības izmaksu likmes par konsultāciju pakalpojumu sniegšanu, apmierinot trešo valstu valstspiederīgo vai bēgļu, to vidū no Krievijas agresijas pret Ukrainu aizbēgušo personu, īpašās vajadzības (EUR), 2021. gada cenu līmeņi

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Stundas likme (EUR)

53,13

51,42

8,10

38,10

19,26

60,16

68,82

26,88

25,95

25,95

56,62

59,15

24,46

14,50

Mēneša likme (EUR)

9 794

9 188

1 437

6 892

3 474

10 725

11 491

4 733

4 954

4 581

9 896

10 416

4 308

2 572

Gada likme (EUR)

117 528

110 250

17 232

82 708

41 681

128 697

137 882

56 803

59 448

54 970

118 753

124 995

51 691

30 870

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Stundas likme (EUR)

42,40

38,91

17,18

22,03

45,80

18,52

46,74

12,83

34,88

23,23

42,15

16,19

66,87

 

Mēneša likme (EUR)

7 522

6 886

3 013

3 832

8 084

3 390

8 271

2 328

6 326

4 071

7 585

2 901

11 833

 

Gada likme (EUR)

90 258

82 632

36 148

45 970

97 014

40 682

99 259

27 925

75 912

48 844

91 033

34 798

142 004

 

5.   DAŽĀDIEM REĢIONIEM PIEMĒROJAMIE INDEKSI SADALĪJUMĀ PA DALĪBVALSTĪM

5. tabula

Summām piemērojamie indeksi šādos reģionos

Beļģija

1,00

Galvaspilsēta Brisele

1,26

Flandrija

0,97

Valonija

0,91


Francija

1,00

Ildefransa

1,32

Akitēna

0,87

Šampaņa-Ardēni

0,88

Dienvidi-Pireneji

0,91

Pikardija

0,91

Limuzēna

0,84

Augšnormandija

0,96

Rona-Alpi

0,97

Centrs

0,89

Overņa

0,86

Lejasnormandija

0,86

Langdoka-Rusijona

0,84

Burgundija

0,87

Provansa-Alpi-Azūra krasts

0,93

Ziemeļfrancija-Padekalē

0,95

Korsika

0,93

Lotringa

0,90

Gvadelupa

1,01

Elzasa

0,97

Martinika

0,90

Franškontē

0,89

Francijas Gviāna

0,99

Luāra

0,90

Reinjona

0,83

Bretaņa

0,86

Majota

0,64

Puatū-Šaranta

0,83

 

 


Vācija

1,00

Bādene-Virtemberga

1,08

Lejassaksija

0,93

Bavārija

1,05

Ziemeļreina-Vestfālene

1,02

Berlīne

0,98

Reinzeme-Pfalca

0,96

Brandenburga

0,82

Sārzeme

0,98

Brēmene

1,06

Saksija

0,81

Hamburga

1,21

Saksija-Anhalte

0,82

Hesene

1,12

Šlēsviga-Holšteina

0,87

Meklenburga-Priekšpomerānija

0,79

Tīringene

0,82


Grieķija

1,00

Austrummaķedonija

0,81

Vidusgrieķija

0,90

Vidusmaķedonija

0,88

Peloponēsa

0,79

Rietummaķedonija

1,12

Atika

1,23

Epira

0,79

Egejas jūras Ziemeļu salas

0,90

Tesālija

0,83

Egejas jūras Dienvidu salas

0,97

Jonijas salas

0,82

Krēta

0,83

Rietumgrieķija

0,81

 

 


Itālija

1,00

Pjemonta

1,04

Marke

0,90

Valledaosta (Aostas ieleja)

1,00

Lacio

1,07

Ligūrija

1,01

Abruco

0,89

Lombardija

1,16

Molize

0,82

Bolcāno/Bozenas autonomā province

1,15

Kampānija

0,84

Trento autonomā province

1,04

Apūlija

0,82

Veneto

1,03

Bazilikata

0,86

Friuli-Venēcija Džūlija

1,08

Kalabrija

0,75

Emīlija-Romanja

1,06

Sicīlija

0,86

Toskāna

0,95

Sardīnija

0,84

Umbrija

0,87

 

 


Polija

1,00

Lodza

0,75

Lielpolija

1,16

Mazovija

1,26

Rietumpomože

1,06

Mazpolija

1,05

Lubuša

0,88

Silēzija

1,19

Lejassilēzija

1,22

Ļubļina

0,60

Kujāvija-Pomože

0,91

Priekškarpati

0,81

Varmiņska-Mazurska

0,83

Sventokšiska

0,63

Pomože

0,78

Podlase

0,73

 

 


Portugāle

1,00

Ziemeļi

0,86

Algarve

0,87

Centrs

0,84

Lisabonas metropoles teritorija

1,33

Alentežu

0,91

Azoru salu autonomais apgabals

0,91

Madeiras autonomais apgabals

0,95


Spānija

1,00

 

 

Galisija

0,88

Estremadura

0,84

Astūrija

0,98

Katalonija

1,09

Kantabrija

0,96

Valensija

0,91

Basku zeme

1,17

Baleāru salas

0,96

Navarras īpašais apgabals

1,07

Andalūzija

0,87

Larjoha

0,92

Mursijas reģions

0,84

Aragona

0,98

Seutas autonomā pilsēta

1,07

Madrides apgabals

1,18

Meliļas autonomā pilsēta

1,04

Kastīlija un Leona

0,91

Kanāriju salas

0,91

Kastīlija-Lamanča

0,88

 

 

6.   MĀJAS APRŪPES PAKALPOJUMI UN KOPIENĀ BALSTĪTAS DIENAS APRŪPES PAKALPOJUMI

6.1.   Darbību veidi

Mājas aprūpes pakalpojumi un kopienā balstītas dienas aprūpes pakalpojumi vecāka gadagājuma cilvēkiem, pieaugušajiem ar fizisku vai garīgu invaliditāti un bērniem ar fizisku invaliditāti.

1.

Mājas aprūpes pakalpojumi ir pakalpojumi, ko sniedz aprūpes saņēmēja mājās, lai palīdzētu personām, kuras objektīvu iemelsu dēļ nevar veikt ikdienas dzīves darbības, piemēram, nomazgāties, apģērbties un paēst, vai citas ikdienas dzīvei būtiskas darbības, piemēram, pagatavot maltīti, pārvaldīt naudu, iegādāties pārtikas vai patēriņa preces. Mājas aprūpes pakalpojumi ietver arī mobilo māsu aprūpi un terapijas pakalpojumus mājās.

Par šāda veida darbībām var saņemt atlīdzību:

a)

personīgā palīdzība mājās;

b)

personīgās higiēnas pakalpojumu nodrošināšana;

c)

īslaicīga aprūpe mājās;

d)

terapijas un rehabilitācijas pakalpojumi mājās (tikai fiziskas invaliditātes gadījumos);

e)

medicīniskā aprūpe mājās patstāvīgai dzīvei (izņemot aprīkojuma iegādi);

f)

sociālās rehabilitācijas pakalpojumi.

Dalībvalstīm ir jānodrošina vismaz a), b) un c) apakšpunktā minētās darbības kumulatīvi, t. i., lai varētu pieprasīt saistītos izdevumus, pamatojoties uz vienības izmaksām.

2.

Kopienā balstītas dienas aprūpes pakalpojumus visbiežāk sniedz dienas aprūpes centros – iestādēs, kas dienas laikā sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Dienas aprūpes centri ir atvērtas struktūras, kas uzņem un aprūpē cilvēkus, kuri nevar pilnībā parūpēties par sevi un kuriem parasti ir hroniskas slimības. Tie ļauj dalībniekiem socializēties un veikt plānotas aktivitātes grupās, vienlaikus saņemot aprūpi strukturētā vidē dienas laikā.

Par šāda veida darbībām var saņemt atlīdzību:

medicīniskā aprūpe,

īslaicīga aprūpe,

funkcionālu un sociālu prasmju attīstības pakalpojumi,

aktivitātes grupās, tostarp garīgās attīstības uzdevumi grupā un labjūtes programmas.

Dalībvalstīm ir jānodrošina viss iepriekš norādīto darbību veidu kopums, lai varētu saņemt atlīdzību par kopienā balstītas dienas aprūpes pakalpojumiem.

6.2.   Rādītāja, pēc kura sasniegšanas veic vienības izmaksu atlīdzināšanu, definīcija

Rādītāja nosaukums:

1)

mājas aprūpes pakalpojumu sniegšana;

2)

kopienā balstītas dienas aprūpes pakalpojumu sniegšana.

Rādītāja mērvienība:

1)

dalībnieku stundu/dienu/mēnešu/gadu skaits, kad visi dalībnieki saņem mājas aprūpes pakalpojumus;

2)

dalībnieku stundu/dienu/mēnešu/gadu skaits, kad visi dalībnieki saņem kopienā balstītas dienas aprūpes pakalpojumus.

6.3.   Summas (EUR)

6. un 7. tabulā norādītajās summās ir ietvertas visas darbības attiecināmās izmaksas (8).

Izstrādājot vienotu darbību, kas saistīta ar mājas aprūpes pakalpojumu un kopienā balstītas dienas aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ko atbalsta ESF+, dalībvalstīm nav atļauts izvēlēties no 6.1.1. un 6.1.2. punktā norādītā atbilstīgo darbību saraksta. Dalībvalstīm ir jānodrošina pilns standarta darbību kopums, kas noteikts 6.1.2. punktā, lai varētu saņemt atlīdzību par kopienā balstītas dienas aprūpes pakalpojumiem, vai mājas aprūpes pakalpojumu gadījumā – kumulatīvi vismaz 6.1.1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētās darbības.

Dokumenti, kas nepieciešami, lai pamatotu, ka ir notikušas attiecīgās darbības un ka visi pieprasītie rezultāti ir sasniegti, ir tie, kas nepieciešami saskaņā ar katras dalībvalsts parasto praksi un procedūrām. Vadošajām iestādēm ir skaidri jādefinē revīzijas izsekojamība.

Pamatojošu dokumentu piemēri

 

Mājas aprūpes pakalpojumu gadījumā:

līgums ar aprūpētāju, ieraksti aprūpētāju pašu ziņojumos; aprūpētāju novērtējums, ko veic tās personas ģimenes ārsts, kurai tiek sniegti mājas aprūpes pakalpojumi, vai vietējie sociālie dienesti, un/vai līdzvērtīgi dokumenti,

aprūpētāju darba laika uzskaites tabulas (stundas likmes izmantošanai) vai citi pārbaudāmi laika pārvaldības ieraksti.

 

Kopienā balstītas dienas aprūpes pakalpojumu gadījumā:

dalībnieku reģistrācijas un apmeklējumu uzskaite,

dienas aprūpes darbinieku darba laika uzskaites tabulas (stundu likmes izmantošanai) vai citi pārbaudāmi laika pārvaldības ieraksti.

Ja vadošā iestāde vai starpniekstruktūra, kas atbild par programmas īstenošanu, piemēro šīs vienības izmaksas, lai noteiktu Savienības ieguldījumu programmā vienai darbībai, uz kuru attiecas šī regula, šīs summas veido summu, ko Komisija atmaksā tā paša veida saņēmējam par jebkuru darbību, kas saistīta ar mājas aprūpes pakalpojumu un kopienā balstītas dienas aprūpes pakalpojumu sniegšanu tajā pašā programmā. Šis ierobežojums neattiecas uz citām programmām, kuras pārvalda citas starpniekstruktūras vai vadošās iestādes.

6.4.   Korekcijas metode

Abu veidu aprūpes pakalpojumu vienības izmaksu vērtības var koriģēt katru gadu, pamatojoties uz Eurostat darbaspēka izmaksu indeksu (DII) saimnieciskajai darbībai “cilvēku veselības un sociālās aprūpes pakalpojumi”. Vērtības, kas koriģētas ar N gada indeksu, attieksies uz visām attiecīgajām darbībām no N+1 gada 1. janvāra

Korekcijas formula: dalībvalsts X vienības izmaksu vērtība * dalībvalsts X DII

6. tabula

Mājas aprūpes pakalpojumu vienības izmaksas, 2021. gada cenu līmeņi

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Stundas likme – EUR

37,19

34,36

6,52

13,54

15,01

35,01

44,36

14,24

13,16

26,20

32,95

32,29

7,29

12,83

Dienas likme – EUR  (*1)

297

275

52

108

120

280

355

114

105

210

264

258

58

103

Mēneša likme – EUR  (*2)

5 950

5 498

1 044

2 166

2 401

5 602

7 098

2 279

2 105

4 193

5 271

5 167

1 166

2 053

Gada likme – EUR  (*3)

71 399

65 971

12 526

25 992

28 810

67 224

85 178

27 349

25 261

50 314

63 257

62 005

13 988

24 635

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Stundas likme – EUR

36,10

31,86

10,66

10,66

47,19

18,59

40,56

10,98

15,11

11,20

20,55

13,81

36,10

 

Dienas likme – EUR  (*1)

289

255

85

85

378

149

324

88

121

90

164

110

289

 

Mēneša likme – EUR  (*2)

5 776

5 097

1 705

1 705

7 551

2 975

6 489

1 757

2 418

1 792

3 288

2 209

5 776

 

Gada likme – EUR  (*3)

69 312

61 170

20 459

20 459

90 606

35 700

77 871

21 086

29 019

21 503

39 458

26 514

69 312

 


7. tabula

Kopienā balstītas dienas aprūpes pakalpojumu vienības izmaksas, 2021. gada cenu līmeņi

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Stundas likme – EUR

28,78

26,59

5,05

10,48

11,61

27,10

34,34

11,02

10,18

20,28

25,50

24,99

5,64

9,93

Dienas likme – EUR  (*4)

230

213

40

84

93

217

275

88

81

162

204

200

45

79

Mēneša likme – EUR  (*5)

4 605

4 255

808

1 676

1 858

4 336

5 494

1 764

1 629

3 245

4 080

3 999

902

1 589

Gada likme – EUR  (*6)

55 260

51 059

9 695

20 117

22 298

52 029

65 925

21 167

19 551

38 941

48 959

47 989

10 826

19 066

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Stundas likme – EUR

27,94

24,66

8,25

8,25

36,52

14,39

31,39

8,50

11,70

8,67

15,91

10,69

27,94

 

Dienas likme – EUR  (*4)

224

197

66

66

292

115

251

68

94

69

127

86

224

 

Mēneša likme – EUR  (*5)

4 470

3 945

1 320

1 320

5 844

2 303

5 022

1 360

1 872

1 387

2 545

1 710

4 470

 

Gada likme – EUR  (*6)

53 645

47 343

15 835

15 835

70 126

27 630

60 269

16 320

22 460

16 643

30 539

20 521

53 645

 

7.   FINANSĒJUMS, KAS NAV SAISTĪTS AR IZMAKSĀM, ATTIECĪBĀ UZ DARBĪBĀM, KAS SAISTĪTAS AR PAKALPOJUMU SNIEGŠANU NO VARDARBĪBAS ĢIMENĒ CIETUŠAJIEM (UN VIŅU BĒRNIEM) UN BEZPAJUMTNIEKIEM

7.1.   Darbību veidi

Darbības, ko sedz finansējuma, kas nav saistīts ar izmaksām, risinājums šajā pakalpojumu modulī, ietver pakalpojumus no vardarbības ģimenē cietušajiem un īslaicīgiem vai ilglaicīgiem bezpajumtniekiem, ko sniedz kā pakalpojumu kopumu:

mājokļa pakalpojumi, piemēram, dalībnieka ārkārtas izmitināšana, un

ar mājokli nesaistīti pakalpojumi, piemēram, dalībnieka konsultēšana un atbalsts, veicot sociālo darbu.

7.2.   Izpildāmo nosacījumu vai sasniedzamo rezultātu apraksts ar laika grafiku

Līdzekļu piešķiršana ir saistīta ar šādu nosacījumu izpildi:

1)

pārbaudīta mājokļa un/vai ar mājokli nesaistītu pakalpojumu sniegšana iepriekš noteiktai fiksēta lieluma dalībnieku grupai, kas katrai dalībvalstij skaidri jānosaka uzaicinājumā veikt darbību.

Piešķirtie līdzekļi ietver arī maksājumus par šādu rezultātu sasniegšanu:

2)

bezpajumtnieki un no vardarbības ģimenē cietušie, kā arī viņu bērni, kas pārceļas no ārkārtas vai pagaidu dzīvesvietas uz parastiem mājokļiem, kuri ir atbilstošas kvalitātes veselības un drošības ziņā un ir pielāgoti konkrētai ģimenes struktūrai, ar ilgtermiņa (9) īres iespēju.

7.3.   Rādītāja definīcija

a)    Rādītājs, pēc kura sasniegšanas veic vienības izmaksu atlīdzināšanu par pakalpojumu sniegšanu

Rādītāja nosaukums: atbilstīgo pakalpojumu sniegšana vienu stundu/dienu/mēnesi fiksēta lieluma dalībnieku grupai, ko iepriekš noteikusi vadošā iestāde.

Rādītāja mērvienība: stundu/dienu/mēnešu skaits, kas pavadīts, sniedzot attiecīgos pakalpojumus fiksēta lieluma dalībnieku grupai, ko iepriekš noteikusi vadošā iestāde.

b)    Rādītājs, pēc kura sasniegšanas veic atlīdzināšanu par veiksmīgiem rezultātiem

Rādītāja nosaukums:

1)

pozitīvas izmaiņas dalībnieka, kurš saņem attiecīgus pakalpojumus, mājokļa statusā (10);

2)

noturīgs rezultāts dalībnieka, kurš saņem attiecīgus pakalpojumus, mājokļa ziņā.

Rādītāja mērvienība:

1)

bezpajumtnieku un no vardarbības ģimenē cietušo skaits, kas pārceļas uz parastiem mājokļiem, kuri ir atbilstošas kvalitātes veselības un drošības ziņā un ir pielāgoti konkrētajai ģimenes struktūrai, ar ilgtermiņa īres iespēju;

2)

bezpajumtnieku un no vardarbības ģimenē cietušo skaits, kas pēc pārcelšanās uz parastiem mājokļiem, kuri ir atbilstošas kvalitātes veselības un drošības ziņā un ir pielāgoti konkrētajai ģimenes struktūrai, ar ilgtermiņa īres iespēju, ir saglabājuši šo rezultātu noteiktu laiku.

1)    Starpposma nodevumi, pēc kuru īstenošanas veic atlīdzināšanu par noturīgiem rezultātiem mājokļa ziņā (b)  (11)

1)

Pārcelšanās uz pastāvīgu mājokli gadījumu skaits.

2)

Tādu gadījumu skaits, kad ir notikusi noturīga pārcelšanās uz parastu mājokli, kura kvalitāte ir atbilstoša veselības un drošības ziņā un kas ir pielāgots konkrētai ģimenes struktūrai, ar ilgtermiņa īres iespēju uz trim mēnešiem pēc pārcelšanās.

3)

Tādu gadījumu skaits, kad ir notikusi noturīga pārcelšanās uz parastu mājokli, kura kvalitāte ir atbilstoša veselības un drošības ziņā un kurš ir pielāgots konkrētajai ģimenes struktūrai, ar ilgtermiņa īri uz sešiem mēnešiem pēc pārcelšanās.

4)

Tādu gadījumu skaits, kad ir notikusi noturīga pārcelšanās uz parastu mājokli, kura kvalitāte ir atbilstoša veselības un drošības ziņā un kurš ir pielāgots konkrētajai ģimenes struktūrai, ar ilgtermiņa īri uz 12 mēnešiem pēc pārcelšanās.

5)

Tādu gadījumu skaits, kad ir notikusi noturīga pārcelšanās uz parastu mājokli, kura kvalitāte ir atbilstoša veselības un drošības ziņā un kurš ir pielāgots konkrētajai ģimenes struktūrai, ar ilgtermiņa īri uz 18 mēnešiem pēc pārcelšanās.

8. un 9. tabulā noteiktajās vērtībās ir ietvertas visas darbības attiecināmās izmaksas.

Dokumenti, kas nepieciešami, lai pamatotu, ka ir notikušas attiecīgās darbības un ka visi pieprasītie rezultāti ir sasniegti, ir tie, kas nepieciešami saskaņā ar katras dalībvalsts parasto praksi un procedūrām. Vadošajām iestādēm ir skaidri jādefinē revīzijas izsekojamība.

Vajadzīgo pamatojošo dokumentu piemēri

 

Pakalpojumi, kas sniegti no vardarbības ģimenē cietušajiem un viņu bērniem:

no vardarbības ģimenē cietušās personas aizstāvja, sociālo pakalpojumu aģentūras, ārkārtas izmitināšanas pakalpojumu sniedzēja vai medicīniskās palīdzības sniedzēja vēstule uz veidlapas vai citi apliecinoši dokumenti, piemēram, policijas ziņojums, ierobežojošs rīkojums vai līdzīgi dokumenti, medicīnisks ziņojums par ievainojumiem, lai pamatotu dalībnieka atbilstību,

atsevišķa dalībnieka dokumentācija, kurā ir norādīts darbības uzsākšanas datums, sociālā darbinieka/padomnieka (vai līdzīga darbinieka) vārds, uzvārds, informācija par sniegtajiem pakalpojumiem, ko parakstījis dalībnieks un atbildīgais darbinieks.

 

Pakalpojumi, kas sniegti bezpajumtniekiem:

vēstule vai cita veida dokumenti (piemēram, tiesas rīkojums par izlikšanu, vietējās ugunsdzēsības vai policijas nodaļas, apdrošināšanas kompānijas, bijušā mājokļa saimnieka vēstule), ko parakstījis sociālais darbinieks vai darbinieks, kurš sniedz pakalpojumu, no organizācijas, kas spēj pārbaudīt, vai attiecīgā persona tiešām ir bezpajumtnieks, vai arī dalībnieka sagatavots rakstisks paziņojums par dalībnieka iepriekšējo dzīvesvietu (ja to nevar pārbaudīt sociālais darbinieks vai darbinieks, kurš sniedz pakalpojumu),

atsevišķa dalībnieka dokumentācija, kurā ir nodarīts darbības uzsākšanas datums, sociālā darbinieka/padomnieka (vai līdzīga darbinieka) vārds, uzvārds, informācija par sniegtajiem pakalpojumiem, ko parakstījis dalībnieks un atbildīgais darbinieks.

 

Uz rezultātiem balstīti maksājumi, kas piešķirti no vardarbības ģimenē cietušajiem un/vai bezpajumtniekiem:

pastāvīgā mājokļa īres līgumu kopijas, kurās ir skaidri norādīts minētās īres sākuma un beigu datums (paraksta dalībnieks un mājokļu aģentūra vai līdzvērtīga persona).

Ja vadošā iestāde vai starpniekstruktūra, kas atbild par programmas īstenošanu, piemēro šīs vienības izmaksas, lai noteiktu Savienības ieguldījumu programmā vienai darbībai, uz kuru attiecas šī regula, šīs summas veido summu, ko Komisija atlīdzina tā paša veida saņēmējam par jebkuru darbību, kas saistīta ar atbalsta pakalpojumu sniegšanu no vardarbības ģimenē cietušajiem (un viņu bērniem) un bezpajumtniekiem tajā pašā programmā. Šis ierobežojums neattiecas uz citām programmām, kuras pārvalda citas starpniekstruktūras vai vadošās iestādes.

7.4.   Korekcijas metode

Pakalpojumu sniegšanai aprēķinātās summas (8. tabula) var koriģēt katru gadu, pamatojoties uz Eurostat darbaspēka izmaksām un SPCI pakalpojumu un izmitināšanas izmaksu inflāciju. Vērtības, kas koriģētas ar N gada indeksu, attieksies uz visām attiecīgajām darbībām no N+1 gada 1. janvāra.

Korekcijas formula: dalībvalsts X vienības vērtība * dalībvalsts X apvienotais DII un SPCI

Uz rezultātiem balstītajiem maksājumiem aprēķinātās summas (9. tabula) var koriģēt katru gadu, pamatojoties uz SPCI pakalpojumu un izmitināšanas izmaksu inflāciju. Vērtības, kas koriģētas ar N gada indeksu, attieksies uz visām attiecīgajām darbībām no N+1 gada 1. janvāra

Korekcijas formula: dalībvalsts X vienības vērtība * dalībvalsts X SPCI indekss

8. tabula

Vienības vērtības pakalpojumu sniegšanai modulī “Krīzes un ārkārtas situācijas”  (12) , 2021. gada cenu līmeņi

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Stundas likme – EUR

57,90

55,81

24,96

43,47

38,59

56,73

62,22

37,45

37,75

44,62

56,31

52,80

31,66

31,17

Dienas likme – EUR  (*7)

463

447

200

348

309

454

498

300

302

357

450

422

253

249

Mēneša likme – EUR  (*8)

9 264

8 930

3 994

6 955

6 175

9 077

9 955

5 991

6 040

7 139

9 010

8 447

5 065

4 988

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Stundas likme – EUR

64,66

48,27

33,65

37,07

85,48

41,87

57,77

32,83

39,99

29,52

40,27

35,84

58,60

 

Dienas likme – EUR  (*7)

517

386

269

297

684

335

462

263

320

236

322

287

469

 

Mēneša likme – EUR  (*8)

10 346

7 722

5 384

5 931

13 676

6 699

9 244

5 253

6 398

4 723

6 443

5 735

9 376

 


9. tabula

Uz rezultātiem balstīts finansējums, ko sniedz fiksētas summas maksājumos par pakalpojumu moduli “Krīzes un ārkārtas situācijas”  (13) , 2021. gada cenu līmeņi

 

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HU

HR

Mājokļa iegūšana – EUR (a)

611

589

263

458

407

598

656

395

398

470

594

557

334

329

Pastāvīgs mājoklis 3, 6, 12, 18 mēnešus – EUR (b)

1 832

1 766

790

1 375

1 221

1 795

1 968

1 185

1 194

1 411

1 781

1 670

1 001

986

 

IE

IT

LV

LT

LU

MT

NL

PL

PT

RO

SI

SK

SE

 

Mājokļa iegūšana – EUR (a)

682

509

355

391

901

441

609

346

422

311

425

378

618

 

Pastāvīgs mājoklis 3, 6, 12, 18 mēnešus – EUR (b)

2 045

1 527

1 065

1 173

2 704

1 324

1 828

1 039

1 265

934

1 274

1 134

1 854

 


(1)  Lai noteiktu trešo valstu valstspiederīgo un bēgļu statusu, piemēro turpmāk minētās definīcijas:

EUR-Lex - 32011L0095 - LV - EUR-Lex (europa.eu)

“bēglis” ir trešās valsts valstspiederīgais, kas, pamatoti baidoties no vajāšanas rases, reliģijas, tautības, politisko uzskatu vai piederības kādai noteiktai sociālai grupai dēļ, atrodas ārpus valsts, kuras valstspiederīgais viņš ir, un kas nespēj vai šādu baiļu dēļ nevēlas pieņemt minētās valsts aizsardzību, vai bezvalstnieks, kas, atrazdamies ārpus savas agrākās pastāvīgās dzīvesvietas valsts, to pašu iepriekš minēto iemeslu dēļ nevar vai šādu baiļu dēļ nevēlas tajā atgriezties, un uz kuru neattiecas 12. pants;

“izcelsmes valsts” ir valstspiederības valsts vai valstis vai bezvalstniekiem – agrākās pastāvīgās dzīvesvietas valsts vai valstis;

EUR-Lex - 32021R1147 - LV - EUR-Lex (europa.eu)

“trešās valsts valstspiederīgais” ir persona, tostarp bezvalstnieks vai persona bez noteiktas valstspiederības, kas nav Savienības pilsonis, kā definēts LESD 20. panta 1. punktā.

(2)  DI – darbaspēka izmaksu indekss pēc NACE 2. redakcijas darbībām – nominālā vērtība, gada dati [lc_lci_r2_a] NACE 2. red. (darbība = P. “Izglītība”).

(3)  Lai noteiktu trešo valstu valstspiederīgo un bēgļu statusu, piemēro turpmāk minētās definīcijas:

EUR-Lex - 32011L0095 - LV - EUR-Lex (europa.eu)

“bēglis” ir trešās valsts valstspiederīgais, kas, pamatoti baidoties no vajāšanas rases, reliģijas, tautības, politisko uzskatu vai piederības kādai noteiktai sociālai grupai dēļ, atrodas ārpus valsts, kuras valstspiederīgais viņš ir, un kas nespēj vai šādu baiļu dēļ nevēlas pieņemt minētās valsts aizsardzību, vai bezvalstnieks, kas, atrazdamies ārpus savas agrākās pastāvīgās dzīvesvietas valsts, to pašu iepriekš minēto iemeslu dēļ nevar vai šādu baiļu dēļ nevēlas tajā atgriezties, un uz kuru neattiecas 12. pants;

“izcelsmes valsts” ir valstspiederības valsts vai valstis vai bezvalstniekiem – agrākās pastāvīgās dzīvesvietas valsts vai valstis;

EUR-Lex - 32021R1147 - LV - EUR-Lex (europa.eu)

“trešās valsts valstspiederīgais” ir persona, tostarp bezvalstnieks vai persona bez noteiktas valstspiederības, kas nav Savienības pilsonis, kā definēts LESD 20. panta 1. punktā.

(4)  DI – darbaspēka izmaksu indekss pēc NACE 2. redakcijas darbībām – nominālā vērtība, gada dati [lc_lci_r2_a] NACE 2. red. (darbība = P. “Izglītība”).

(5)  Lai noteiktu trešo valstu valstspiederīgo un bēgļu statusu, piemēro turpmāk minētās definīcijas saskaņā ar konkrētām valsts definīcijām:

EUR-Lex - 32011L0095 - LV - EUR-Lex (europa.eu)

“bēglis” ir trešās valsts valstspiederīgais, kas, pamatoti baidoties no vajāšanas rases, reliģijas, tautības, politisko uzskatu vai piederības kādai noteiktai sociālai grupai dēļ, atrodas ārpus valsts, kuras valstspiederīgais viņš ir, un kas nespēj vai šādu baiļu dēļ nevēlas pieņemt minētās valsts aizsardzību, vai bezvalstnieks, kas, atrazdamies ārpus savas agrākās pastāvīgās dzīvesvietas valsts, to pašu iepriekš minēto iemeslu dēļ nevar vai šādu baiļu dēļ nevēlas tajā atgriezties, un uz kuru neattiecas 12. pants;

“izcelsmes valsts” ir valstspiederības valsts vai valstis vai bezvalstniekiem – agrākās pastāvīgās dzīvesvietas valsts vai valstis;

EUR-Lex - 32021R1147 - LV - EUR-Lex (europa.eu)

“trešās valsts valstspiederīgais” ir persona, tostarp bezvalstnieks vai persona bez noteiktas valstspiederības, kas nav Savienības pilsonis, kā definēts LESD 20. panta 1. punktā.

(6)  DI – darbaspēka izmaksu indekss pēc NACE 2. redakcijas darbībām – nominālā vērtība, gada dati [lc_lci_r2_a] NACE 2. red. (darbība = P. “Izglītība”).

(7)  Lai noteiktu trešo valstu valstspiederīgo un bēgļu statusu, piemēro turpmāk minētās definīcijas:

EUR-Lex - 32011L0095 - LV - EUR-Lex (europa.eu)

“bēglis” ir trešās valsts valstspiederīgais, kas, pamatoti baidoties no vajāšanas rases, reliģijas, tautības, politisko uzskatu vai piederības kādai noteiktai sociālai grupai dēļ, atrodas ārpus valsts, kuras valstspiederīgais viņš ir, un kas nespēj vai šādu baiļu dēļ nevēlas pieņemt minētās valsts aizsardzību, vai bezvalstnieks, kas, atrazdamies ārpus savas agrākās pastāvīgās dzīvesvietas valsts, to pašu iepriekš minēto iemeslu dēļ nevar vai šādu baiļu dēļ nevēlas tajā atgriezties, un uz kuru neattiecas 12. pants;

“izcelsmes valsts” ir valstspiederības valsts vai valstis vai bezvalstniekiem – agrākās pastāvīgās dzīvesvietas valsts vai valstis;

EUR-Lex - 32021R1147 - LV - EUR-Lex (europa.eu)

“trešās valsts valstspiederīgais” ir persona, tostarp bezvalstnieks vai persona bez noteiktas valstspiederības, kas nav Savienības pilsonis, kā definēts LESD 20. panta 1. punktā.

(8)  Sīkāku informāciju skatīt pētījumā “Vienkāršotas izmaksu iespējas un finansējums, kas nav saistīts ar izmaksām, sociālās iekļaušanas un jaunatnes jomā”: Publikāciju katalogs – Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība – Eiropas Komisija (europa.eu).

(*1)  Pamatojoties uz astoņām kontaktstundām.

(*2)  Pamatojoties uz 160 kontaktstundām.

(*3)  Pamatojoties uz 1 720 kontaktstundām.

(*4)  Pamatojoties uz astoņām kontaktstundām.

(*5)  Pamatojoties uz 160 kontaktstundām.

(*6)  Pamatojoties uz 1 720 kontaktstundām.

(9)  “Ilgtermiņa” ir definēts kā viens gads un ilgāk (saskaņā ar ETHOS – Eiropas bezpajumtniecības un atstumtības mājokļa jomā tipoloģiju).

(10)  “Pozitīvas izmaiņas mājokļa statusā” nozīmē pārcelšanos no ārkārtas vai pagaidu dzīvesvietas uz parastiem mājokļiem, kas ir atbilstošas kvalitātes veselības un drošības ziņā un ir pielāgoti konkrētajai ģimenes struktūrai, ar ilgtermiņa īres iespēju.

(11)  Šie nodevumi ir kumulatīvi starpposma rezultāti, un ar tiem saistītās vienības izmaksas var pieprasīt katram starpposma rezultātam (t. i., 3, 6, 12, 18 mēneši), tiklīdz tas ir sasniegts.

(*7)  Pamatojoties uz astoņām pakalpojuma sniegšanas stundām.

(*8)  Pamatojoties uz 160 pakalpojuma sniegšanas stundām.

(12)  Tās ir fiksētas summas par pakalpojuma sniegšanu kopumā noteikta lieluma dalībnieku grupai. Tās nav summas vienam dalībniekam.

(13)  Summas tiek izmaksātas katram dalībniekam, kurš sasniedz veiksmīgu rezultātu.


1.9.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 216/39


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/1677

(2023. gada 30. augusts),

ar kuru groza I pielikumu Īstenošanas regulai (ES) 2023/594, ar ko nosaka īpašus slimības kontroles pasākumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēri

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (1), un jo īpaši tās 71. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Āfrikas cūku mēris ir vīrusa izraisīta infekcijas slimība, kas skar turētas cūkas un savvaļas cūkas un var nopietni ietekmēt attiecīgo dzīvnieku populāciju un lauksaimniecības rentabilitāti, traucējot šādu dzīvnieku un to izcelsmes produktu sūtījumu pārvietošanu Savienībā un to eksportu uz trešām valstīm.

(2)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/594 (2) noteic tādus īpašus slimības kontroles pasākumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēri, kuri ierobežotu laikposmu jāpiemēro dalībvalstīm, kuras norādītas vai kuru apgabali norādīti minētās regulas I un II pielikumā (attiecīgās dalībvalstis). Minētās īstenošanas regulas I pielikumā ir norādītas I, II un III līmeņa ierobežojumu zonas, kuras tika noteiktas pēc minētās slimības uzliesmojumu konstatēšanas.

(3)

Apgabali, kuri Īstenošanas regulas (ES) 2023/594 I pielikumā norādīti kā I, II un III līmeņa ierobežojumu zonas, tika noteikti, ņemot vērā Āfrikas cūku mēra epidemioloģisko situāciju Savienībā. Īstenošanas regulas (ES) 2023/594 I un II pielikumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2023/1643 (3) pēc tam, kad bija mainījusies minētās slimības epidemioloģiskā situācija Bulgārijā, Čehijā, Vācijā, Horvātijā, Itālijā, Latvijā un Polijā. Kopš minētās īstenošanas regulas pieņemšanas dienas minētās slimības epidemioloģiskā situācija dažās attiecīgajās dalībvalstīs ir mainījusies.

(4)

Jebkādi grozījumi, kas attiecas uz Īstenošanas regulas (ES) 2023/594 I pielikumā norādītajām I, II un III līmeņa ierobežojumu zonām, būtu izdarāmi, ņemot vērā Āfrikas cūku mēra epidemioloģisko situāciju apgabalos, kurus skārusi minētā slimība, kopējo šīs slimības epidemioloģisko situāciju attiecīgajā dalībvalstī, tās tālākas izplatīšanās riska līmeni, zinātniski pamatotos principus un kritērijus, pēc kādiem nosakāms ģeogrāfiskais zonējuma sakarā ar Āfrikas cūku mēri, kā arī Savienības pamatnostādnes, par kurām dalībvalstis vienojušās Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajā komitejā un kuras publiski pieejamas Komisijas tīmekļvietnē (4). Sagatavojot šādus grozījumus, būtu jāņem vērā arī starptautiskie standarti, piemēram, Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (WOAH) Sauszemes dzīvnieku veselības kodekss (5) un pamatojums, ko attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes noteikušas šim zonējumam.

(5)

Kopš dienas, kad tika pieņemta Īstenošanas regula (ES) 2023/1643, kas groza Īstenošanas regulu (ES) 2023/594, ir bijis jauns Āfrikas cūku mēra uzliesmojums turētu cūku populācijā Latvijā, kā arī jauni Āfrikas cūku mēra uzliesmojumi savvaļas cūku populācijā Polijā.

(6)

Pēc šā nesenā Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma turētu cūku populācijā Latvijā, kā arī pēc šiem nesenajiem Āfrikas cūku mēra uzliesmojumiem savvaļas cūku populācijā Polijā un ņemot vērā pašreizējo Āfrikas cūku mēra epidemioloģisko situāciju Savienībā, minētajās dalībvalstīs noteiktais zonējums ir atkārtoti novērtēts un atjaunināts saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2023/594 6. un 7. pantu. Turklāt atkārtoti novērtēti un atjaunināti ir ieviestie riska pārvaldības pasākumi. Šīs pārmaiņas būtu jāatspoguļo Īstenošanas regulas (ES) 2023/594 I pielikumā.

(7)

2023. gada augustā viens Āfrikas cūku mēra uzliesmojums tika konstatēts turētu cūku populācijā Latvijā, Rēzeknes novadā, konkrēti, apgabalos, kuri patlaban Īstenošanas regulas (ES) 2023/594 I pielikumā norādīti kā II līmeņa ierobežojumu zona. Šis jaunais Āfrikas cūku mēra uzliesmojums turētu cūku populācijā paaugstina riska līmeni, un tas būtu jāatspoguļo minētajā pielikumā. Tāpēc šis Latvijas apgabals, kurš patlaban Īstenošanas regulas (ES) 2023/594 I pielikumā norādīts kā II līmeņa ierobežojumu zona un ko skāris šis nesenais uzliesmojums, minētajā pielikumā būtu jānorāda kā III līmeņa ierobežojumu zona, un, lai ņemtu vērā šo uzliesmojumu, ir jāpārskata II līmeņa ierobežojumu zonas pašreizējās robežas.

(8)

Turklāt 2023. gada augustā vairāki Āfrikas cūku mēra uzliesmojumi tika konstatēti savvaļas cūku populācijā Polijā, Piekarpatu vojevodistē, konkrēti, apgabalā, kurš patlaban Īstenošanas regulas (ES) 2023/594 I pielikumā norādīts kā II līmeņa ierobežojumu zona un atrodas pavisam tuvu apgabalam, kurš patlaban minētajā pielikumā norādīts kā I līmeņa ierobežojumu zona. Šie jaunie Āfrikas cūku mēra uzliesmojumi savvaļas cūku populācijā paaugstina riska līmeni, un tas būtu jāatspoguļo minētajā pielikumā. Tāpēc šis Polijas apgabals, kurš patlaban minētajā pielikumā norādīts kā I līmeņa ierobežojumu zona un atrodas pavisam tuvu apgabalam, kas minētajā pielikumā norādīts kā II līmeņa ierobežojumu zona un ko skāruši šie nesenie Āfrikas cūku mēra uzliesmojumi, tagad minētajā pielikumā būtu jānorāda kā II līmeņa, nevis kā I līmeņa ierobežojumu zona, un, lai ņemtu vērā šos nesenos uzliesmojumus, ir jāpārskata arī I līmeņa ierobežojumu zonas pašreizējās robežas.

(9)

Turklāt 2023. gada augustā vairāki Āfrikas cūku mēra uzliesmojumi tika novēroti savvaļas cūku populācijā Polijā, Rietumpomožes vojevodistē, konkrēti, apgabalā, kurš patlaban Īstenošanas regulas (ES) 2023/594 I pielikumā norādīts kā I līmeņa ierobežojumu zona. Šie jaunie Āfrikas cūku mēra uzliesmojumi savvaļas cūku populācijā paaugstina riska līmeni, un tas būtu jāatspoguļo minētajā pielikumā. Tāpēc šis Polijas apgabals, kurš patlaban minētajā pielikumā norādīts kā I līmeņa ierobežojumu zona, tagad minētajā pielikumā būtu jānorāda kā II līmeņa, nevis kā I līmeņa ierobežojumu zona, un, lai ņemtu vērā šos nesenos uzliesmojumus, ir jāpārskata arī I līmeņa ierobežojumu zonas pašreizējās robežas.

(10)

Lai ņemtu vērā jaunākās norises saistībā ar Āfrikas cūku mēra epidemioloģisko situāciju Savienībā un proaktīvi apkarotu ar minētās slimības izplatīšanos saistītos riskus, Latvijā un Polijā būtu jānosaka jaunas, pietiekami plašas ierobežojumu zonas, kuras Īstenošanas regulas (ES) 2023/594 I pielikumā būtu jānorāda kā I, II un III līmeņa ierobežojumu zonas. Situācija saistībā ar Āfrikas cūku mēri Savienībā ir ļoti dinamiska, tāpēc, nosakot šādu jaunu ierobežojumu zonu robežas, ir ņemta vērā epidemioloģiskā situācija apkārtējos apgabalos.

(11)

Ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas steidzamību saistībā ar Āfrikas cūku mēra izplatīšanos Savienībā, ir svarīgi, lai grozījumi, kas ar šo regulu izdarāmi Īstenošanas regulas (ES) 2023/594 I pielikumā, stātos spēkā iespējami drīz.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) 2023/594

Īstenošanas regulas (ES) 2023/594 I un II pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 30. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/594 (2023. gada 16. marts), ar ko nosaka īpašus slimības kontroles pasākumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēri un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2021/605 (OV L 79, 17.3.2023., 65. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1643 (2023. gada 17. augusts), ar kuru groza I un II pielikumu Īstenošanas regulai (ES) 2023/594, ar ko nosaka īpašus slimības kontroles pasākumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēri (OV L 206, 21.8.2023., 10. lpp.).

(4)  Darba dokuments SANTE/7112/2015/Rev. 3 Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation. https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en.

(5)  OIE Terrestrial Animal Health Code, 29. izdevums, 2021. gads. I un II sējuma ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/.


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2023/594 I un II pielikumu aizstāj ar šādiem:

“I PIELIKUMS

I, II UN III LĪMEŅA IEROBEŽOJUMU ZONAS

I DAĻA

1.   Vācija

Šādas I līmeņa ierobežojumu zonas Vācijā:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin mit der Gemarkung Radekow, der Gemarkung Rosow südlich der K 7311 und der Gemarkung Neurochlitz westlich der B2,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow westlich der B2 sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und der B2 bis zur Kastanienallee, dort links abbiegend dem Schülerweg folgend bis Höhe Bahnhof, von hier in östlicher Richtung den Salveybach kreuzend bis zum Tantower Weg, diesen in nördlicher Richtung bis zu Stettiner Straße, diese weiter folgend bis zur B2, dieser in nördlicher Richtung folgend,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf und Markgrafpieske,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz nördlich der B246 und östlich des Scharmützelsees,

Gemeinde Bad Saarow mit den Gemarkungen Petersdorf (SP) und Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Briescht, Falkenberg (T), Giesensdorf, Wulfersdorf, Görsdorf (B), Kossenblatt, Lindenberg, Mittweide, Ranzig, Stremmen, Tauche, Trebatsch, Sabrodt und Sawall,

Gemeinde Langewahl südlich der A12,

Gemeinde Berkenbrück südlich der A12,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Rietz-Neuendorf westlich der L411 bis Raßmannsdorf und westlich der K 6734,

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Eisenhüttenstadt mit der Gemarkung Diehlo und der Gemarkung Eisenhüttenstadt außer nördlich der L 371 und außer östlich der B 112,

Gemeinde Mixdorf,

Gemeinde Siehdichum mit den Gemarkungen Pohlitz und Schernsdorf und mit der Gemarkung Rießen südlich des Oder-Spree-Kanal,

Gemeinde Müllrose südlich des Oder-Spree-Kanal,

Gemeinde Briesen mit der Gemarkung Kersdorf südlich A12 und der Gemarkung Neubrück Forst westlich der K 7634 und südlich der A12,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Turnow-Preilack mit der Gemarkung Turnow,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Guhrow,

Gemeinde Werben,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Kolkwitz mit den Gemarkungen Babow, Eichow und Milkersdorf,

Gemeinde Burg (Spreewald),

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Lauchhammer,

Gemeinde Schwarzheide westlich der BAB 13,

Gemeinde Schipkau mit den Gemarkungen Annahütte, Drochow und den Gemarkungen Klettwitz und Schipkau westlich der BAB 13,

Gemeinde Großräschen mit den Gemarkungen Wormlage, Saalhausen, Barzig, Freienhufen, Großräschen,

Gemeinde Vetschau/Spreewald mit den Gemarkungen: Naundorf, Fleißdorf, Suschow, Stradow, Göritz, Koßwig, Vetschau, Repten, Tornitz, Missen und Orgosen,

Gemeinde Calau mit den Gemarkungen: Kalkwitz, Mlode, Saßleben, Reuden, Bolschwitz, Säritz, Calau, Kemmen, Werchow und Gollmitz,

Gemeinde Luckaitztal,

Gemeinde Bronkow,

Gemeinde Altdöbern mit der Gemarkung Altdöbern westlich der Bahnlinie,

Gemeinde Tettau,

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Sallgast mit den Gemarkungen Dollenchen, Zürchel und Sallgast,

Gemeinde Lichterfeld-Schacksdorf mit der Gemarkung Bergheide,

Gemeinde Finsterwalde mit der Gemarkung Finsterwalde östlich der L60,

Gemeinde Großthiemig,

Gemeinde Hirschfeld,

Gemeinde Gröden,

Gemeinde Schraden,

Gemeinde Merzdorf,

Gemeinde Röderland mit der Gemarkung Wainsdorf, Prösen, Stolzenhain a.d. Röder,

Gemeinde Plessa mit der Gemarkung Plessa,

Landkreis Prignitz

Gemeinde Karstädt mit den Gemarkungen Neuhof südöstlich der Neuhausener Straße, Kribbe südlich der Kreisstraße 7045, Dallmin südlich der L133 und K7045 begrenzt durch die Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Groß Warnow östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Reckenzin östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Klein Warnow östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg, Streesow östlich der Bahnstrecke Berlin-Hamburg,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Porep nördlich der A24, Telschow nördlich der A24, Lütkendorf östlich der L13, Weitgendorf östlich der L 13, Putlitz südlich des Hülsebecker Damm, Nettelbeck nördlich der A24, Sagast südlich des Grabens 1/12/05

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Pirow, Burow, Bresch und Hülsebeck südlich der L104,

Gemeinde Berge mit den Gemarkungen Neuhausen östlich der L10, Berge südlich der Schulstraße/östlich der Perleberger Straße,

Bundesland Sachsen:

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Glaubitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Hirschstein,

Gemeinde Käbschütztal,

Gemeinde Klipphausen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nünchritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Röderaue, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Gröditz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Lommatzsch,

Gemeinde Stadt Meißen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Nossen,

Gemeinde Stadt Riesa,

Gemeinde Stadt Strehla,

Gemeinde Stauchitz,

Gemeinde Wülknitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Zeithain,

Landkreis Mittelsachsen:

Gemeinde Großweitzschen mit den Ortsteilen Döschütz, Gadewitz, Niederranschütz, Redemitz,

Gemeinde Ostrau mit den Ortsteilen Auerschütz, Beutig, Binnewitz, Clanzschwitz, Delmschütz, Döhlen, Jahna, Kattnitz, Kiebitz, Merschütz, Münchhof, Niederlützschera, Noschkowitz, Oberlützschera, Obersteina, Ostrau, Pulsitz, Rittmitz, Schlagwitz, Schmorren, Schrebitz, Sömnitz, Trebanitz, Zschochau,

Gemeinde Reinsberg,

Gemeinde Stadt Döbeln mit den Ortsteilen Beicha, Bormitz, Choren, Döbeln, Dreißig, Geleitshäuser, Gertitzsch, Gödelitz, Großsteinbach, Juchhöh, Kleinmockritz, Leschen, Lüttewitz, Maltitz, Markritz, Meila, Mochau, Nelkanitz, Oberranschütz, Petersberg, Präbschütz, Prüfern, Schallhausen, Schweimnitz, Simselwitz, Theeschütz, Zschackwitz, Zschäschütz,

Gemeinde Stadt Großschirma mit den Ortsteilen Obergruna, Siebenlehn,

Gemeinde Stadt Roßwein mit den Ortsteilen Gleisberg, Haßlau, Klinge, Naußlitz, Neuseifersdorf, Niederforst, Ossig, Roßwein, Seifersdorf, Wettersdorf, Wetterwitz,

Gemeinde Striegistal mit den Ortsteilen Gersdorf, Kummersheim, Marbach,

Gemeinde Zschaitz-Ottewig,

Landkreis Nordsachsen:

Gemeinde Arzberg mit den Ortsteilen Stehla, Tauschwitz,

Gemeinde Cavertitz mit den Ortsteilen Außig, Cavertitz, Klingenhain, Schirmenitz, Treptitz,

Gemeinde Liebschützberg mit den Ortsteilen Borna, Bornitz, Clanzschwitz, Ganzig, Kleinragewitz, Laas, Leckwitz, Liebschütz, Sahlassan, Schönnewitz, Terpitz östlich der Querung am Käferberg, Wadewitz, Zaußwitz,

Gemeinde Naundorf mit den Ortsteilen Casabra, Gastewitz, Haage, Hof, Hohenwussen, Kreina, Nasenberg, Raitzen, Reppen, Salbitz, Stennschütz, Zeicha,

Gemeinde Stadt Belgern-Schildau mit den Ortsteilen Ammelgoßwitz, Dröschkau, Liebersee östlich der B182, Oelzschau, Seydewitz, Staritz, Wohlau,

Gemeinde Stadt Mügeln mit den Ortsteilen Mahris, Schweta südlich der K8908, Zschannewitz,

Gemeinde Stadt Oschatz mit den Ortsteilen Lonnewitz östlich des Sandbaches und nördlich der B6, Oschatz östlich des Schmorkauer Wegs und nördlich der S28, Rechau, Schmorkau, Zöschau,

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge:

Gemeinde Bannewitz,

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach,

Gemeinde Kreischa,

Gemeinde Lohmen,

Gemeinde Müglitztal,

Gemeinde Stadt Dohna,

Gemeinde Stadt Freital,

Gemeinde Stadt Heidenau,

Gemeinde Stadt Hohnstein,

Gemeinde Stadt Neustadt i. Sa.,

Gemeinde Stadt Pirna,

Gemeinde Stadt Rabenau mit den Ortsteilen Lübau, Obernaundorf, Oelsa, Rabenau und Spechtritz,

Gemeinde Stadt Stolpen,

Gemeinde Stadt Tharandt mit den Ortsteilen Fördergersdorf, Großopitz, Kurort Hartha, Pohrsdorf und Spechtshausen,

Gemeinde Stadt Wilsdruff, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun,

Gemeinde Nadrensee,

Gemeinde Krackow,

Gemeinde Glasow,

Gemeinde Grambow,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit den Ortsteilen und der Ortslage: Balow,

Gemeinde Dambeck mit den Ortsteilen und der Ortslage: Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Groß Godems und Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und der Ortslage: Repzin,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Carlshof (bei Neustadt-Glewe), Menzendorf (bei Neustadt-Glewe), Möllenbeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Muchow mit den Ortsteilen und der Ortslage: Muchow,

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und der Ortslage: Slate,

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Marienhof (bei Grabow), Neese, Prislich, Werle (bei Ludwigslust / mv),

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Drenkow, Jarchow, Poitendorf, Poltnitz, Suckow (bei Parchim), Zachow (bei Parchim),

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Barkow (bei Parchim), Granzin (bei Parchim), Stolpe (bei Neustadt-Glewe),

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und den Ortslagen: Kolbow, Zierzow (bei Ludwigslust).

2.   Igaunija

Šādas I līmeņa ierobežojumu zonas Igaunijā:

Hiiu maakond.

3.   Latvija

Šādas I līmeņa ierobežojumu zonas Latvijā:

Dienvidkurzemes novada Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotās vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

4.   Lietuva

Šādas I līmeņa ierobežojumu zonas Lietuvā:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

5.   Ungārija

Šādas I līmeņa ierobežojumu zonas Ungārijā:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 950950, 950960, 950970, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951950, 952050, 952150, 952250, 952550, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953650, 953660, 953750, 953850, 953950, 953960, 954050, 954060, 954150, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150, 956160, 956250, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 751250, 751260, 751350, 751360, 751750, 751850, 751950, 753650, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754360, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754850 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577250, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

6.   Polija

Šādas I līmeņa ierobežojumu zonas Polijā:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gmina Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

powiat łomżyński,

gminy Turośl, Mały Płock w powiecie kolneńskim,

powiat zambrowski,

powiat miejski Łomża,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bodzanów, Bulkowo, Gąbin, Mała Wieś, Słubice, Słupno, Wyszogród w powiecie płockim,

powiat ciechanowski,

powiat płoński,

powiat pułtuski,

gminy Rościszewo i Szczutowo w powiecie sierpeckim,

gminy Nowa Sucha, Teresin, Sochaczew z miastem Sochaczew w powiecie sochaczewskim,

część powiatu żyrardowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu grodziskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Baranów i Jaktorów w powiecie grodziskim

gmina Bieżuń, Lutocin, Siemiątkowo i Żuromin w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Dzieżgowo, Lipowiec Kościelny, Mława, Radzanów, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wiśniewo w powiecie mławskim,

gminy Czernice Borowe, Krasne, Krzynowłoga Mała, miasto Przasnysz, część gminy wiejskiej Przasnysz niewymieniona w części II i części III załącznika I w powiecie przasnyskim,

część powiatu makowskiego niewymieniona w części II i III załącznika I,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Mińsk Mazowiecki z miastem Mińśk Mazowiecki, Kałuszyn, Mrozy, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Pacyna, Sanniki w powiecie gostynińskim,

gmina Gózd, część gminy Skaryszew położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 733, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 733 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy, w powiecie radomskim,

gminy Ciepielów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno w powiecie lipskim,

gminy Kazanów, Policzna, Tczów, Zwoleń w powiecie zwoleńskim,

w województwie podkarpackim:

gminy Brzyska, Kołaczyce, Tarnowiec, część gminy Nowy Żmigród położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 993, część gminy wiejskiej Jasło położona na południowy wschód od miasta Jasło w powiecie jasielskim,

gmina Grodzisko Dolne w powiecie leżajskim,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Chłopice, Pawłosiów, Jarosław z miastem Jarosław w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl, część gminy Orły położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77, część gminy Żurawica na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 77 w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Adamówka, Sieniawa, Tryńcza, Przeworsk z miastem Przeworsk, część gminy Zarzecze położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

gminy Rakszawa, Żołynia w powiecie łańcuckim,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

część powiatu dębickiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Chorkówka, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Krościenko Wyżne gminy w powiecie krośnieńskim,

powiat miejski Krosno,

gminy Bukowsko, Zagórz, część gminy Zarszyn położona na północ od linii wynaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej do wschodniej granicy gminy, część gminy wiejskiej Sanok położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 886 biegnącą od północnej granicy gminy do granicy gminy miejskiej Sanok oraz na południe od granicy miasta Sanok, część gminy Komańcza położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 889 oraz na północ od drogi nr 889 biegnącej od tego skrzyżowania do północnej granicy gminy w powiecie sanockim,

gmina Cisna w powiecie leskim,

gminy Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim,

gmina Haczów, część gminy Brzozów położona na zachód od linii wyznaczonej przez droge nr 886 biegnacą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie brzozowskim,

w województwie świętokrzyskim:

powiat buski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

powiat staszowski,

gminy Brody, część gminy Wąchock położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42, część gminy Mirzec położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy do miejscowości Mirzec, łączącą miejscowości Gadka – Mirzec, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od miejscowości Mirzec do wschodniej granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Gowarczów, Końskie, Stąporków w powiecie koneckim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

powiat opoczyński,

gminy Czerniewice, Inowłódz, Lubochnia, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki z miastem Tomaszów Mazowiecki, Żelechlinek w powiecie tomaszowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Malbork z miastem Malbork, część gminy Nowy Staw położna na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 w powiecie malborskim,

gmina Sztum w powiecie sztumskim,

gminy Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Pszczółki, miasto Pruszcz Gdański, część gminy wiejskiej Pruszcz Gdański położona na wschód od lini wyznaczonej przez drogę A1 w powiecie gdańskim,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

część powiatu kwidzyńskiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

powiat strzelecko – drezdenecki,

w województwie dolnośląskim:

gminy Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S8, część gminy Dobroszyce położona na wschód od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od północnej do południowej granicy gminy w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kobierzyce, Sobótka, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4, część w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

gminy Pielgrzymka, miasto Złotoryja, część gminy wiejskiej Złotoryja położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy w miejscowości Nowa Wieś Złotoryjska do granicy miasta Złotoryja oraz na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 382 biegnącą od granicy miasta Złotoryja do wschodniej granicy gminy w powiecie złotoryjskim,

gminy Janowice Wielkie, Mysłakowice, Stara Kamienica, Szklarska Poręba w powiecie karkonoskim,

część powiatu miejskiego Jelenia Góra położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 366,

gminy Bolków, Paszowice, miasto Jawor, część gminy Męcinka położona na południe od drogi nr 363 w powiecie jaworskim,

gminy Dobromierz i Marcinowice w powiecie świdnickim,

gminy Dzierżoniów, Pieszyce, miasto Bielawa, miasto Dzierżoniów w powiecie dzierżoniowskim,

gminy Głuszyca, Mieroszów w powiecie wałbrzyskim,

gmina Nowa Ruda i miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim,

gminy Kamienna Góra, Marciszów i miasto Kamienna Góra w powiecie kamiennogórskim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew w powiecie krotoszyńskim,

gminy Książ Wielkopolski, część gminy Dolsk położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 434 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 437, a następnie na wschód od drogi nr 437 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 434 do południowej granicy gminy, w powiecie śremskim,

gminy Borek Wielkopolski, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gminy Kleszczewo, Kostrzyn, Pobiedziska, w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Wągrowiec z miastem Wągrowiec, część gminy Skoki położna na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 197 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 196, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 196 biegnącą od tego skrzyżowania do miejscowości Skoki i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Skoki – Rościnno - Grzybowo biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 196 do zachodniej granicy gminy w powiecie wągrowieckim,

gmina Dobrzyca w powiecie pleszewskim,

gminy Odolanów, Przygodzice, Raszków, Sośnie, miasto Ostrów Wielkopolski, część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Sulisław – Łąkociny – Wierzbno i na zachód od miasta Ostrów Wielkopolski oraz część gminy wiejskiej Ostrów Wielkopolski położona na wschód od miasta Ostrów Wielkopolski w powiecie ostrowskim,

gmina Kobyla Góra w powiecie ostrzeszowskim,

gminy Baranów, Bralin, Perzów, Rychtal, Trzcinica, Łęka Opatowska w powiecie kępińskim,

część powiatu średzkiego niewymieniona w części II załącznika I,

w województwie opolskim:

gmina Byczyna, część gminy Kluczbork położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowana z drogą nr 45, a następnie od tego skrzyżowania na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 45 do skrzyżowania z ulicą Fabryczną w miejscowości Kluczbork i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ulice Fabryczna -Dzierżonia – Strzelecka w miejscowości Kluczbork do wschodniej granicy gminy, w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski, Radłów, Olesno, Zębowice, część gminy Rudniki położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 42 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 43 i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 43 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 42 w powiecie oleskim,

część gminy Grodków położona na zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie brzeskim,

gminy Łambinowice, Pakosławice, Skoroszyce, część gminy Korfantów położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 w powiecie nyskim,

część gminy Biała położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 407 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 414 i dalej na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 414 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 409, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 409 biegnącą od tego skrzyżowania do wschodniej granicy gminy w powiecie prudnickim,

gminy Chrząstowice, Ozimek, Komprachcice, Prószków, część gminy Łubniany położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Świerkle – Masów, ulicę Leśną w miejscowości Masów oraz na południe od ulicy Kolanowskiej biegnącej do wschodniej granicy gminy, część gminy Turawa położona na południe od linii wyznaczonej przez ulice Powstańców Śląskich -Kolanowską -Opolską – Kotorską w miejscowości Węgry i dalej na południe od drogi łączącej miejscowości Węgry- Kotórz Mały – Turawa – Rzędów – Kadłub Turawski – Zakrzów Turawski biegnącą do wschodniej granicy gminy w powiecie opolskim,

powiat miejski Opole,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, część gminy Myślibórz położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 biegnącej od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 26, następnie na wschód od drogi nr 26 biegnącej od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 119 i dalej na wschód od drogi nr 119 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 26 do północnej granicy gminy, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gminy Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr S10 biegnącą od wschodniej granicy gminy do przecięcia z rzeką Regalica, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Regalica biegnącą do jeziora Dąbie i dalej na południe od linii wyznaczonej przez linię brzegową jeziora Dąbie do wschodniej granicy gminy,

gminy Przybiemów, Osina, część gminy Maszewo położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 106 w powiecie goleniowskim,

gminy Wolin, Międzyzdroje w powiecie kamieńskim,

powiat miejski Świnoujście,

gmina Kobylanka, część gminy wiejskiej Stargard położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez południową i zachodnią granicę miasta Stargard oraz część gminy położona na północ od miasta Stargard i na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 106 w powiecie stargardzkim,

w województwie małopolskim:

gminy Bobowa, Moszczenica, Łużna, Ropa, część gminy wiejskiej Gorlice położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy, część gminy Biecz położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 28 w powiecie gorlickim,

powiat nowosądecki,

gminy Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna, Szczawnica w powiecie nowotarskim,

powiat miejski Nowy Sącz,

gminy Skrzyszów, Lisia Góra, Radłów, Wietrzychowice, Żabno, część gminy wiejskiej Tarnów położona na wschód od miasta Tarnów w powiecie tarnowskim,

powiat dąbrowski,

gminy Klucze, Bolesław, Bukowno w powiecie olkuskim,

gmina Szerzyny w powiecie tarnowskim,

w województwie śląskim:

gmina Sławków w powiecie będzińskim,

powiat miejski Jaworzno,

powiat miejski Mysłowice,

powiat miejski Katowice,

powiat miejski Siemianowice Śląskie,

powiat miejski Chorzów,

powiat miejski Piekary Śląskie,

powiat miejski Bytom,

gminy Kalety, Ożarowice, Świerklaniec, Miasteczko Śląskie, Radzionków w powiecie tarnogórskim,

gmina Woźniki w powiecie lublinieckim,

gminy Myszków i Koziegłowy w powiecie myszkowskim,

gminy Ogrodzieniec, Zawiercie, Włodowice w powiecie zawierciańskim.

7.   Slovākija

Šādas I līmeņa ierobežojumu zonas Slovākijā:

in the district of Nové Zámky, Sikenička, Pavlová, Bíňa, Kamenín, Kamenný Most, Malá nad Hronom, Belá, Ľubá, Šarkan, Gbelce, Bruty, Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Keť, Čata, Pohronský Ruskov, Hronovce, Želiezovce, Zalaba, Malé Ludince, Šalov, Sikenica, Pastovce, Bielovce, Ipeľský Sokolec, Lontov, Kubáňovo, Sazdice, Demandice, Dolné Semerovce, Vyškovce nad Ipľom, Preseľany nad Ipľom, Hrkovce, Tupá, Horné Semerovce, Hokovce, Slatina, Horné Turovce, Veľké Turovce, Šahy, Tešmak, Plášťovce, Ipeľské Uľany, Tehla, Lula, Beša, Jesenské, Ina, Lok, Veľký Ďur, Horný Pial, Horná Seč, Starý Tekov, Dolná Seč, Hronské Kľačany, Levice, Podlužany, Krškany, Brhlovce, Bory, Santovka, Domadice, Hontianske Trsťany, Žemberovce,

in the district of Krupina, the municipalities of Dudince, Terany, Hontianske Moravce, Sudince, Súdovce, Lišov,

the whole district of Ružomberok, except municipalities included in zone II,

the whole district of Turčianske Teplice, except municipalities included in zone II,

in the district of Martin, municipalties of Blatnica, Folkušová, Necpaly, Belá-Dulice, Ďanová, Karlová, Laskár, Rakovo, Príbovce, Košťany nad Turcom, Socovce, Turčiansky Ďur, Kláštor pod Znievom, Slovany, Ležiachov, Benice,

in the district of Dolný Kubín, the municipalities of Kraľovany, Žaškov, Jasenová, Vyšný Kubín, Oravská Poruba, Leštiny, Osádka, Malatiná, Chlebnice, Krivá,

in the district of Tvrdošín, the municipalities of Oravský Biely Potok, Habovka, Zuberec,

in the district of Prievidza, the municipalities of Handlová, Cígeľ, Podhradie, Lehota pod Vtáčnikom, Ráztočno,

the whole district of Partizánske, except municipalities included in zone II,

in the district of Topoľčany, the municipalities of Krnča, Prázdnovce, Solčany, Nitrianska Streda, Čeľadince, Kovarce, Súlovce, Oponice,

in the district of Nitra, the municipalities of Horné Lefantovce, Dolné Lefantovce, Bádice, Jelenec, Žirany, Podhorany, Nitrianske Hrnčiarovce, Štitáre, Pohranice, Hosťová, Kolíňany, Malý Lapáš, Dolné Obdokovce, Čeľadice, Veľký Lapáš, Babindol, Malé Chyndice, Golianovo, Klasov, Veľké Chyndice, Nová Ves nad Žitavou, Paňa, Vráble, Tajná, Lúčnica nad Žitavou, Žitavce, Melek, Telince, Čifáre.

8.   Itālija

Šādas I līmeņa ierobežojumu zonas Itālijā:

Piedmont Region:

in the province of Alessandria, Municipalities of: Oviglio, Viguzzolo, Bergamasco, Castellar Guidobono, Berzano Di Tortona, Carentino, Frascaro, Borgoratto Alessandrino, Volpeglino, Gamalero, Pontecurone, Castelnuovo Scrivia, Alluvione Piovera, Sale, Bassignana, Pecetto di Valenza, Rivarone, Montecastello, Valenza, San Salvatore Monferrato, Castelletto Monferrato, Quargnento, Solero, Pietra Marazzi,

in the province of Asti, Municipalities of: Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Maranzana, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Quaranti, Fontanile, Calamandrana, Bruno, Canelli, San Marzano Oliveto,

in the province of Cuneo, Municipalities of: Bergolo, Pezzolo Valle Uzzone, Cortemilia, Levice, Castelletto Uzzone, Perletto, Castino, Cossano Belbo, Rocchetta Belbo, Santo Stefano Belbo, Gottasecca, Monesiglio, Sale delle Langhe, Camerana, Castelnuovo di Ceva, Priero, Prunetto, Montezemolo, Perlo.

Liguria Region:

in the province of Genova, Municipalities of: Portofino, Santa Margherita Ligure, Camogli, Zoagli, Leivi, Chiavari, Santo Stefano d’Aveto, Mezzanego, Carasco, Borzonasca,

in the province of Savona, the Municipalities of: Bergeggi, Spotorno, Vezzi Portio, Noli, Orco Feglino, Bormida, Calice Ligure, Rialto, Osiglia, Murialdo,

Emilia-Romagna Region:

in the Province of Piacenza, Municipalities of: Cerignale, Ottone (est fiume Trebbia), Corte Brugnatella, Bobbio, Alta Val Tidone, Ferriere,

in the provonce of Parma, Municipality of Tornolo (parte Amministrativa a ovest del Fiume Taro).

Lombardia Region:

in the Province of Pavia, Municipalities of: Volpara, Rocca De' Giorgi, Colli Verdi – Ruino e Canevino, Casteggio, Oliva Gessi, Montebello della Battaglia, Montalto Pavese, Corvino San Quirino, Calvignano, Voghera,

Lazio Region:

in the province of Rome,

North: Municipalities of Riano, Castelnuovo di Porto, Capena, Fiano Romano, Morlupo, Sacrofano, Magliano Romano, Formello, Campagnano di Roma, Anguillara,

West: the municipality of Fiumicino,

South: Municipality of Rome between the limits of Zone 2 (North), the boundaries of Municipality of Fiumicino (West), the Tiber River up to the intersection with the Grande Raccordo Anulare, the Grande Raccordo Anulare up to the intersection with A24 Highway, A24 Highway up to the intersection with Viale del Tecnopolo, viale del Tecnopolo up to the intersection with the boundaries of the municipality of Guidonia Montecelio,

East: Municipalities of: Guidonia Montecelio, Montelibretti, Palombara Sabina, Monterotondo, Mentana, Sant’Angelo Romano, Fonte Nuova.

Sardinia Region:

in the Province of Sud Sardegna, Municipalities of: Escalaplano, Genuri, Gesico, Goni, Las Plassas, Setzu, Seui Isola Amministrativa, Siurgus Donigala, Suelli, Tuili, Villanovafranca

in the Province of Nuoro, Municipalities of: Atzara, Bitti, Bolotana, Bortigali, Dorgali, Elini, Elini Isola Amministrativa, Gairo, Girasole, Ilbono, Lanusei, Lei, Loceri, Lotzorai, Macomer a Ovest della SS 131, Noragugume, Oliena, Ortueri, Orune, Osini, Perdasdefogu, Silanus, Sorgono, Tortolì, Ulassai

in the Province of Oristano, Municipalities of: Albagiara, Ardauli, Assolo, Asuni, Bidonì, Gonnosnò, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sedilo, Senis, Sini, Sorradile

in the Province of Sassari, Municipalities of: Alà Dei Sardi, Ardara, Berchidda, Bonnanaro, Bonorva a ovest della SS 131, Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave a ovest della SS 131, Mores a nord della SS 128bis - SP 63, Oschiri a nord della E 840, Ozieri a nord della Sp 63 - SP 1 - SS 199, Torralba a ovest della SS 131, Tula.

Calabria Region:

In Reggio Calabria Province, Municipalities of: Taurianova, Locri, Cittanova, Gerace, Rizziconi, Canolo, Antonimina, Portigliola, Gioia Tauro, Sant'ilario dello Ionio, Agnana Calabra, Mammola, Melicucco, Polistena, Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, Siderno, Placanica, Riace, San Giovanni di Gerace, Martone, Stilo, Marina di Gioiosa Jonica, Roccella Jonica, Maropati, Laureana di Borrello, Candidoni, Camini, Grotteria, Monasterace, Giffone, Pazzano, Gioiosa Ionica, Bivongi, Galatro, Stignano, San Pietro di Caridà, Serrata, Feroleto della Chiesa, Caulonia, Cinquefrondi, Anoia.

9.   Čehija

Šādas I līmeņa ierobežojumu zonas Čehijā:

Liberecký kraj:

v okrese Liberec katastrální území obcí Hrádek nad Nisou, Oldřichov v Hájích, Grabštejn, Václavice u Hrádku nad Nisou, Horní Vítkov, Dolní Vítkov, Bílý Kostel nad Nisou, Dolní Chrastava, Horní Chrastava, Chrastava I, Nová Ves u Chrastavy, Mlýnice, Albrechtice u Frýdlantu, Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov u Frýdlantu, Mníšek u Liberce, Oldřichov na Hranicích, Machnín, Svárov u Liberce, Desná I, Krásná Studánka, Stráž nad Nisou, Fojtka, Radčice u Krásné Studánky, Kateřinky u Liberce, Staré Pavlovice, Nové Pavlovice, Růžodol I, Františkov u Liberce, Liberec, Ruprechtice, Rudolfov, Horní Růžodol, Rochlice u Liberce, Starý Harcov, Vratislavice nad Nisou, Kunratice u Liberce, Proseč nad Nisou, Lukášov, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Jindřichov nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Lučany nad Nisou, Smržovka, Tanvald, Jiřetín pod Bukovou, Dolní Maxov, Antonínov, Horní Maxov, Karlov u Josefova Dolu, Loučná nad Nisou, Hraničná nad Nisou, Janov nad Nisou, Bedřichov u Jablonce nad Nisou, Josefův Důl u Jablonce nad Nisou, Albrechtice v Jizerských horách, Desná III, Polubný, Harrachov, Jizerka, Andělská Hora u Chrastavy, Benešovice u Všelibic, Cetenov, Česká Ves v Podještědí, Dolní Sedlo, Dolní Suchá u Chotyně, Donín u Hrádku nad Nisou, Druzcov, Hlavice, Hrubý Lesnov, Chotyně, Chrastava II, Chrastná, Jablonné v Podještědí, Janovice v Podještědí, Janův Důl, Jítrava, Kněžice v Lužických horách, Kotel, Kryštofovo Údolí, Křižany, Lázně Kundratice, Loučná, Lvová, Malčice u Všelibic, Markvartice v Podještědí, Nesvačily u Všelibic, Novina u Liberce, Osečná, Panenská Hůrka, Polesí u Rynoltic, Postřelná, Přibyslavice, Rynoltice, Smržov u Českého Dubu, Vápno, Všelibice, Zábrdí u Osečné, Zdislava, Žibřidice,

v okrese Česká Lípa katastrální území obcí Bezděz, Blatce, Brniště, Břevniště pod Ralskem, Česká Lípa, Deštná u Dubé, Dobranov, Dražejov u Dubé, Drchlava, Dřevčice, Dubá, Dubice u České Lípy, Dubnice pod Ralskem, Hamr na Jezeře, Heřmaničky u Dobranova, Hlemýždí, Holany, Horky u Dubé, Horní Krupá, Houska, Chlum u Dubé, Jabloneček, Jestřebí u České Lípy, Kamenice u Zákup, Korce, Kruh v Podbezdězí, Kvítkov u České Lípy, Lasvice, Loubí pod Vlhoštěm, Luhov u Mimoně, Luka, Maršovice u Dubé, Náhlov, Nedamov, Noviny pod Ralskem, Obora v Podbezdězí, Okna v Podbezdězí, Okřešice u České Lípy, Pavlovice u Jestřebí, Písečná u Dobranova, Skalka u Doks, Sosnová u České Lípy, Srní u České Lípy, Stará Lípa, Starý Šidlov, Stráž pod Ralskem, Šváby, Tachov u Doks, Tubož, Újezd u Jestřebí, Velenice u Zákup, Velký Grunov, Velký Valtinov, Vítkov u Dobranova, Vlčí Důl, Vojetín, Vrchovany, Zahrádky u České Lípy, Zákupy, Zbyny, Žďár v Podbezdězí, Ždírec v Podbezdězí, Žizníkov,

Středočeský kraj

v okrese Mladá Boleslav katastrální území obcí Bezdědice, Březovice pod Bezdězem, Víska u Březovic, Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, Mukařov u Jiviny, Neveklovice, Strážiště u Jiviny, Vicmanov, Vrchbělá, Březinka pod Bezdězem, Bělá pod Bezdězem, Dolní Rokytá, Horní Rokytá, Rostkov, Kozmice u Jiviny.

10.   Grieķija

Šādas I līmeņa ierobežojumu zonas Grieķijā:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Prosotsani, Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality).

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Melenikitsi, Nea Tyroloi, Palaiokastro and Skotoussa (Irakleia Municipality),

the municipal department of Vamvakofyto, part of the municipal department of Sidirokastro and the community departments of Agkistro, Kapnofyto and Achladochori (Sintiki Municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas, Leukonas, Kala Dendra, Christos, Monokklisia, Ano Kamila, Mitrousi, Oinoussa, Agia Eleni, Adelfiko, Vamvakoussa, Kato Kamila, Kouvouklia, Koumaria, Konstantinato, Peponia, Skoutari and the community departments of Orini and Ano Vrontou (Serres Municipality),

the municipal departments of Choumniko, Agia Paraskevi, Ligaria, Sisamia, Anthi, Therma, Nigrita, Terpni and Flampouro (Visaltia Municipality),

the municipal departments of Valtotopos, Neos Skopos, Neochori Serron (Emmanouil Pappas Municipality),

in the regional unit of Kilkis:

the municipal departments of, Megali Vrisi, Megali Sterna, Kastaneon, Iliolousto, Gallikos, Kampani, Mandres, Nea Santa, Pedino, Chrisopetra, Vaptistis, Kristoni Chorigio, Mavroneri, Neo Ginekokatsro, Xilokeratea and Mesiano (Kilkis Municipality),

the municipal departments of Eiriniko, Euzonoi, Vafiochori, Mikro Dasos, Peukodasos, Polikastro, Pontoirakleia, Axioupoli, Gorgopi, Idomeni, Plagia, Rizia, Skra, Fanos, Goumenissa, Grivas, Karpi, Kastaneri, Stathis, Toumpa and the community department of Livadia (Peonias Municipality),

in the regional unit of Thessaloniki:

the municipal departments of Assiros, Krithia, Exalofos, Lofiskos, Analipsi, Irakleio, Kolchiko, Lagadas, Perivolaki, Chrisavgi and Askos (Lagadas Municipality),

the municipal departments of Arethousa, Maurouda, Skepasto, Stefanina, Filadelfio, Evagelismos, Nimfopetra, Profitis, Scholari and Volvi (Volvi Municipality),

the municipal departments of Drimos, Mesaio, Melissochori and Liti (Oreokastro Municipality),

in the regional unit of Pella:

the municipal departments of Aloros, Aridea, Apsalos, Vorino, Garefio, Dorothea, Loutraki, Likostomo, Megaplatanos, Xifiani, Piperia, Polikarpi, Promachoi, Sosandra, Tsaki, Archaggelos, Exaplatanos, Theodorakio, Thiriopetra, Ida, Konstantia, Milea, Neromili, Notia, Periklia, Filoteia, Foustani and Chrisi (Almopia Municipality),

the municipal departments of Grammatiko, Agras, Vrita, Karidia, Mesimeri, Nisi, Platani, Sotira and Flamouria (Edessa Municipality),

in the regional unit of Kozani:

the municipal departments of Komnina, Mesovouno and Pirgi (Eordea Municipality),

in the regional unit of Florina:

the municipal departments of Agrapidies, Aetos, Anargiri, Valtonera, Limnochori, Pedino, Sklithro, Aminteo, Xino Nero, Rodonas, Fanos, Antigonos, Vegora, Levea, Maniaki, Pelargos, Filotas and the community department of Nimfeo (Aminteo Municipality),

the municipal departments of Agios Achillios, Agios Germanos, Antartiko, Vrontero, Kallithea, Karies, Lemos, Lefkonas, Mikrolimni, Pisoderi, Plati, Prasino, Psarades and the community departments of Vatochori, Kristallopigi and Kotas (Prespes Municipality),

the municipal departments of Agia Paraskevi, Akritas, Ano Kalliniki, Ano Klines, Ethniko, Kato Kalliniki, Kato Klines, Kladorrachi, Krateros, Neos Kafkasos, Niki, Parorio, Poliplatano, Agios Vartholomeos, Ammochori, Ano Idroussa, Atrapos, Drosopigi, Kolchiki, Leptokaries, Perasma, Polipotamo, Triantafillia, Tropeouchos, Idroussa, Flampouro, Alona, Armenochori, Korifi, Mesonisi, Proti, Skopia, Trivouno and Florina (Florina Municipality),

in the regional unit of Kastoria:

the municipal departments of Avgi, Koromilia, Lefki, Maniaki, Omorfoklissia, Pentavriso, Tsakoni, Chiliodenro, Agia Kiriaki, Kalochori, Mesopotamia, Inoi, Pteria, Vitsi, Kastoria, Agios Antonios, Gavros, Kranionas, Makrochori, Mavrokampos, Melas, Chalara, Dispilio and the community departments of Dendrochori and Ieropigi (Kastoria Municipality),

the municipal departments of Akrites, Polianemo, Kotili, Kipseli, Nestorio, Ptelea and the community deprtments of Eptachori, Chrisi and Gramos (Nestorio Municipality),

the municipal departments of Argos Orestiko, Vrachos, Kastanofito, Lagka, Lakkomata, Melanthio and Spilea (Orestidos Municipality).

in the regional unit of Ioannina:

the municipal departments of Agios Minas, Aristi, Elafotopos, Mesovouni, Monodendri, Vradeto, Vrisochori, Kapesovo, Koukouli, Tsepelovo and the community department of Papigko (Zagori Municipality),