ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 196

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 4. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2023/1593 (2023. gada 28. jūlijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 377/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Gvinejā-Bisavā

1

 

*

Padomes Regula (ES) 2023/1594 (2023. gada 3. augusts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1595 (2023. gada 3. augusts), ar ko pieņem jauna ražotāja eksportētāja režīma pieprasījumu, kas iesniegts attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importam noteiktajiem galīgajiem antidempinga pasākumiem, un groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/1198

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1596 (2023. gada 3. augusts), ar ko pieņem jauna ražotāja eksportētāja režīma pieprasījumu, kas iesniegts attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importam noteiktajiem galīgajiem antidempinga pasākumiem, un groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/1198

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1597 (2023. gada 3. augusts), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2023/265, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu Indijas un Turcijas izcelsmes keramikas flīžu importam

21

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/1598 (2023. gada 28. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2012/285/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Gvinejā-Bisavā

23

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/1599 (2023. gada 3. augusts) par Eiropas Savienības drošības un aizsardzības iniciatīvu Gvinejas līča Rietumāfrikas valstu atbalstam

25

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/1600 (2023. gada 3. augusts), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/610 par Eiropas Savienības KDAP militāru apmācības misiju Centrālāfrikas Republikā (EUTM RCA)

35

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/1601 (2023. gada 3. augusts), ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu

37

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/1602 (2023. gada 31. jūlijs) par primāro tirgotāju tīklu un par atbilstības kritēriju noteikšanu sindicētu darījumu vadošā un līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojumu saņemšanai, lai Komisija Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā varētu veikt aizņēmumu darbības

44

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) 2023/1529 (2023. gada 20. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem sakarā ar Irānas militāro atbalstu Krievijas agresijas karam pret Ukrainu ( OV L 186, 25.7.2023. )

61

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

4.8.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 196/1


PADOMES REGULA (ES) 2023/1593

(2023. gada 28. jūlijs),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 377/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Gvinejā-Bisavā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2023/1598 (2023. gada 28. jūlijs), ar ko groza Lēmumu 2012/285/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Gvinejā-Bisavā (1),

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopēju priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada maijā pieņēma Lēmumu 2012/285/KĀDP (2) un Regulu (ES) Nr. 377/2012 (3).

(2)

Ievērojot Lēmuma 2012/285/KĀDP 5. panta 2. punktu un Regulas (ES) Nr. 377/2012 11. panta 4. punktu, Padome ir pārskatījusi ierobežojošos pasākumus saistībā ar situāciju Gvinejā-Bisavā un secinājusi, ka saistībā ar Savienības papildu pasākumiem attiecībā uz līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu būtu jāiekļauj noteikums par izņēmumu humānu apsvērumu dēļ, kas piemērojams konkrētiem dalībniekiem, kuri uzskaitīti Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijā 2664 (2022).

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 377/2012,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 377/2012 2. pantam pievieno šādu punktu:

“4.   Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro tam, lai darītu pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, kas vajadzīgi nolūkā nodrošināt savlaicīgu humānās palīdzības piegādi vai atbalstīt citas darbības, ar kurām atbalsta cilvēku pamatvajadzības, ja šādu palīdzību sniedz un citas darbības veic:

a)

Apvienoto Nāciju Organizācija, tostarp tās programmas, fondi un citas vienības un struktūras, kā arī tās specializētās aģentūras un saistītās organizācijas;

b)

starptautiskās organizācijas;

c)

humānās palīdzības organizācijas, kurām ir novērotājas statuss Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālajā asamblejā, un šo humānās palīdzības organizāciju locekļi;

d)

divpusēji vai daudzpusēji finansētas nevalstiskās organizācijas, kas piedalās Apvienoto Nāciju Organizācijas humānās palīdzības reaģēšanas plānos, plānos reaģēšanai uz bēgļu pieplūdumu, citos Apvienoto Nāciju Organizācijas aicinājumos vai humānās palīdzības kopās, ko koordinē Apvienoto Nāciju Organizācijas Humānās palīdzības koordinācijas birojs (OCHA);

e)

šā punkta a) līdz d) apakšpunktā minēto vienību darbinieki, dotāciju saņēmēji, meitasuzņēmumi vai īstenošanas partneri, kamēr un ciktāl tie darbojas šajā statusā.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 28. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Skatīt šā 23. lpp.

(2)  Padomes Lēmums 2012/285/KĀDP (2012. gada 31. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Gvinejā-Bisavā un ar ko atceļ Lēmumu 2012/237/KĀDP (OV L 142, 1.6.2012., 36. lpp.).

(3)  Padomes Regula (ES) Nr. 377/2012 (2012. gada 3. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Gvinejā-Bisavā (OV L 119, 4.5.2012., 1. lpp.).


4.8.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 196/3


PADOMES REGULA (ES) 2023/1594

(2023. gada 3. augusts),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2012/642/KĀDP (2012. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu (1),

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopēju priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 18. maijā pieņēma Regulu (EK) Nr. 765/2006 (2).

(2)

Ar Regulu (EK) Nr. 765/2006 tiek īstenoti pasākumi, kas paredzēti Lēmumā 2012/642/KĀDP.

(3)

Ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2023/1601 (3) ir aizliegts pārdot, piegādāt vai nodot Baltkrievijai vai eksportēt uz Baltkrieviju šaujamieročus, to detaļas, būtiskas sastāvdaļas un munīciju. Uz precēm, kurām noteikts minētais aizliegums, attiecas arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 258/2012 (4). Šajā kontekstā Regula (EK) Nr. 765/2006 ir jāuzskata par lex specialis, un tāpēc konflikta gadījumā tai ir augstāks juridiskais spēks nekā Regulai (ES) Nr. 258/2012.

(4)

Ar Lēmumu (KĀDP) 2023/1601 tiek paplašināts to priekšmetu saraksts, kuri veicina Baltkrievijas militārās un tehnoloģiskās jaudas palielināšanu vai tās aizsardzības un drošības sektora attīstību, pievienojot priekšmetus, ko Krievija ir izmantojusi agresijas karā pret Ukrainu, un priekšmetus, kas veicina Baltkrievijas militāro sistēmu, tostarp pusvadītāju ierīču, elektronisku integrālo shēmu, ražošanas un testēšanas iekārtu, fotoaparātu un optisko komponentu, citu elektrisko/magnētisko komponentu un elektronisko ierīču, moduļu un bloku, izstrādi vai ražošanu.

(5)

Ir lietderīgi noteikt eksporta aizliegumu precēm un tehnoloģijām, kas piemērotas izmantošanai aviācijā un kosmosa nozarē, tostarp gaisa kuģu dzinējiem un to detaļām, gan pilotējamiem, gan bezpilota gaisa kuģiem. Turklāt ar Lēmumu (KĀDP) 2023/1601 tiek ieviesta iespēja, ka valstu kompetentās iestādes var piešķirt atkāpes, lai dažas aviācijas preces, ko plaši izmanto arī medicīnas jomā, varētu eksportēt medicīniskiem, farmaceitiskiem vai humāniem mērķiem.

(6)

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”) 2023. gada 26. janvārī nāca klajā ar priekšlikumu Padomes lēmumam, lai grozītu Lēmumu 2012/642/KĀDP un Augstais pārstāvis un Komisija nāca klajā ar kopēju priekšlikumu Padomes regulai, lai grozītu Regulu (EK) Nr. 765/2006. Ņemot vērā steidzamību, kas saistīta ar cīņu pret dažu sensitīvo preču aizlieguma apiešanu, tiek paātrināta uz minētajam precēm attiecināmu noteikumu pieņemšana, neskarot atlikušos no minētajiem priekšlikumiem.

(7)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 765/2006 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 765/2006 groza šādi:

1)

iekļauj šādu pantu:

“1.ba pants

1.   Neskarot šīs regulas 1.a pantu, ir aizliegts tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt šaujamieročus, to detaļas, būtiskas sastāvdaļas un munīciju, kas uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 258/2012 (*1) I pielikumā, un šaujamieročus un citus ieročus, kas uzskaitīti šīs regulas XVI pielikumā, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā.

2.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un minēto preču nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu; vai

b)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā nodrošināt finansējumu vai finansiālo palīdzību, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm, jebkādai minēto preču pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tām saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 258/2012 (2012. gada 14. marts), ar kuru īsteno 10. pantu Apvienoto Nāciju Organizācijas Protokolā par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelikumīgu ražošanu un tirdzniecību, kas pievienots Konvencijai pret transnacionālo organizēto noziedzību (ANO Šaujamieroču protokols), un ievieš eksporta atļauju, kā arī importa un tranzīta pasākumus šaujamieročiem, to detaļām, sastāvdaļām un munīcijai (OV L 94, 30.3.2012., 1. lpp.).”;"

2)

regulas 1.e un 1.f pantu aizstāj ar šādiem:

“1.e pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā.

2.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un minēto preču un tehnoloģiju nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu; vai

b)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā nodrošināt finansējumu vai finansiālo palīdzību, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām, jebkādai minēto preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tām saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai.

3.   Neskarot prasību saņemt atļauju atbilstīgi Regulai (ES) 2021/821, 1. un 2. punktā noteiktie aizliegumi neattiecas uz tādu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu izmantošanai nemilitārām vajadzībām vai nemilitāram galalietotājam vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšanu, kuras paredzētas:

a)

humanitāriem mērķiem, ārkārtas situācijām veselības jomā, notikuma, kas var nopietni un ievērojami ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi, steidzamai novēršanai vai tā ietekmes steidzamai mazināšanai, vai paredzētas reaģēšanai uz dabas katastrofām;

b)

ārstnieciskiem vai farmācijas nolūkiem;

c)

priekšmetu pagaidu eksportam izmantošanai ziņu plašsaziņas līdzekļos;

d)

programmatūras atjaunināšanai;

e)

izmantošanai par patērētāju komunikācijas ierīcēm; vai

f)

fizisku personu vai kopā ar tām ceļojošu tuvāko ģimenes locekļu personīgai lietošanai, ceļojot uz Baltkrieviju, proti, vienīgi personiskās lietošanas priekšmeti, mājsaimniecības priekšmeti, transportlīdzekļi vai aroda rīki, kas pieder minētajām personām un nav paredzēti pārdošanai.

Izņemot pirmās daļas f) apakšpunktā minētos gadījumus, eksportētājs muitas deklarācijā deklarē, ka priekšmeti tiek eksportēti saskaņā ar šajā punktā noteikto attiecīgo izņēmumu, un 30 dienu laikā no dienas, kad veikts pirmais eksports, par attiecīgā izņēmuma pirmreizējo izmantošanu informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kuras rezidents eksportētājs ir vai kurā tas ir iedibināts.

4.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta un neskarot atļaujas saņemšanas prasības, ievērojot Regulu (ES) 2021/821, kompetentā iestāde var atļaut divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu vai ar tām saistītas tehniskas vai finansiālās palīdzības sniegšanu nemilitārām vajadzībām vai nemilitāram galalietotājam pēc tam, kad tā ir secinājusi, ka šādas preces vai tehnoloģijas vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība:

a)

ir paredzēta sadarbībai starp Savienību, dalībvalstu valdībām un Baltkrievijas valdību tikai civilos jautājumos;

b)

ir paredzēta starpvaldību sadarbībai kosmosa programmās;

c)

ir paredzēta civilo kodolspēju izmantošanai un uzturēšanai, degvielas atkārtotai apstrādei un drošumam, kā arī sadarbībai civilās kodolenerģijas jomā, jo īpaši pētniecības un izstrādes jomā;

d)

ir paredzēta kuģošanas drošībai;

e)

ir paredzēta tādiem civiliem elektronisko sakaru tīkliem, kas nav publiski pieejami un kas nav tādas vienības īpašumā, kura ir publiskā kontrolē vai kurai vairāk nekā 50 % daļu ir publiskā īpašumā;

f)

ir paredzēta vienīgi izmantošanai tādās vienībās, kuras atsevišķi vai kopīgi pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts vai partnervalsts tiesību aktiem, vai kuras atsevišķi vai kopīgi kontrolē šāda juridiska persona, vienība vai struktūra;

g)

ir paredzēta Savienības, dalībvalstu un partnervalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, tostarp delegācijām, vēstniecībām un misijām, vai

h)

ir paredzēta kiberdrošības un informācijas drošības nodrošināšanai fiziskām un juridiskām personām, vienībām un struktūrām Baltkrievijā, izņemot tās valdību un uzņēmumus, kurus tieši vai netieši kontrolē minētā valdība.

5.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta un neskarot atļaujas saņemšanas prasības, ievērojot Regulu (ES) 2021/821, kompetentās iestādes var atļaut divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšanu nemilitārām vajadzībām vai nemilitāram galalietotājam pēc tam, kad tā ir secinājusi, ka šādas preces vai tehnoloģijas vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir nodrošināma saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti pirms 2022. gada 3. marta, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamiem papildu līgumiem – ar noteikumu, ka atļauja ir pieprasīta pirms 2022. gada 1. maija.

6.   Visas šajā pantā prasītās atļaujas kompetentās iestādes piešķir saskaņā ar Regulā (ES) 2021/821 noteiktajiem noteikumiem un procedūrām, ko piemēro mutatis mutandis. Atļauja ir derīga visā Savienībā.

7.   Kad kompetentās iestādes lemj par 4. un 5. punktā minēto atļauju pieprasījumiem, tās nepiešķir atļauju, ja tām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka:

i)

galalietotājs varētu būt militārs galalietotājs, fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas uzskaitīta V pielikumā, vai ka precēm varētu būt militārs galalietojums, izņemot tad, ja šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir atļauta saskaņā ar 1.fa panta 1. punkta a) apakšpunktu; vai

ii)

šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir paredzēta aviācijai vai kosmosa nozarei, izņemot tad, ja šāda pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir atļauta saskaņā ar 4. punkta b) apakšpunktu.

8.   Kompetentās iestādes var anulēt, apturēt, grozīt vai atcelt atļauju, kuru tās ir izsniegušas, ievērojot 4. un 5. punktu, ja tās uzskata, ka šāda anulēšana, apturēšana, grozīšana vai atcelšana ir nepieciešama šīs regulas efektīvai īstenošanai.

1.f pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā tādas preces un tehnoloģijas, kas varētu veicināt Baltkrievijas militārās un tehnoloģiskās jaudas palielināšanu vai aizsardzības un drošības sektora attīstību un kas uzskaitītas Va pielikumā, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā.

2.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un minēto preču un tehnoloģiju nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu; vai

b)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā nodrošināt finansējumu vai finansiālo palīdzību, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām, jebkādai minēto preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tām saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā noteiktie aizliegumi neattiecas uz tādu 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu izmantošanai nemilitārām vajadzībām vai nemilitāram galalietotājam vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšanu, kuras paredzētas:

a)

humanitāriem mērķiem, ārkārtas situācijām veselības jomā, notikuma, kas var nopietni un ievērojami ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi, steidzamai novēršanai vai tā ietekmes steidzamai mazināšanai, vai paredzētas reaģēšanai uz dabas katastrofām;

b)

ārstnieciskiem vai farmācijas nolūkiem;

c)

priekšmetu pagaidu eksportam izmantošanai ziņu plašsaziņas līdzekļos;

d)

programmatūras atjaunināšanai;

e)

izmantošanai par patērētāju komunikācijas ierīcēm; vai

f)

fizisku personu vai kopā ar tām ceļojošu tuvāko ģimenes locekļu personīgai lietošanai, ceļojot uz Baltkrieviju, proti, vienīgi personiskās lietošanas priekšmeti, mājsaimniecības priekšmeti, transportlīdzekļi vai aroda rīki, kas pieder minētajām personām un nav paredzēti pārdošanai.

Izņemot pirmās daļas f) apakšpunktā minētos gadījumus, eksportētājs muitas deklarācijā deklarē, ka priekšmeti tiek eksportēti saskaņā ar šajā punktā noteikto attiecīgo izņēmumu, un 30 dienu laikā no dienas, kad veikts pirmais eksports, par attiecīgā izņēmuma pirmreizējo izmantošanu informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kuras rezidents eksportētājs ir vai kurā tas ir iedibināts.

4.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes var atļaut 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšanu nemilitārām vajadzībām vai nemilitāram galalietotājam pēc tam, kad tās ir secinājušas, ka šādas preces vai tehnoloģijas vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība:

a)

ir paredzēta sadarbībai starp Savienību, dalībvalstu valdībām un Baltkrievijas valdību tikai civilos jautājumos;

b)

ir paredzēta starpvaldību sadarbībai kosmosa programmās;

c)

ir paredzēta civilo kodolspēju izmantošanai un uzturēšanai, degvielas atkārtotai apstrādei un drošumam, kā arī sadarbībai civilās kodolenerģijas jomā, jo īpaši pētniecības un izstrādes jomā;

d)

ir paredzēta kuģošanas drošībai;

e)

ir paredzēta tādiem civiliem elektronisko sakaru tīkliem, kas nav publiski pieejami un kas nav tādas vienības īpašumā, kura ir publiskā kontrolē vai kurai vairāk nekā 50 % daļu ir publiskā īpašumā;

f)

ir paredzēta vienīgi izmantošanai tādās vienībās, kuras atsevišķi vai kopīgi pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts vai partnervalsts tiesību aktiem, vai kuras atsevišķi vai kopīgi kontrolē šāda juridiska persona, vienība vai struktūra;

g)

ir paredzēta Savienības, dalībvalstu un partnervalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, tostarp delegācijām, vēstniecībām un misijām, vai

h)

ir paredzēta kiberdrošības un informācijas drošības nodrošināšanai fiziskām un juridiskām personām, vienībām un struktūrām Baltkrievijā, izņemot tās valdību un uzņēmumus, kurus tieši vai netieši kontrolē minētā valdība.

4.a   Neskarot 4. punkta e) apakšpunktu un atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes var atļaut 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu vai sniegt ar tām saistītu tehnisku vai finansiālu palīdzību nemilitārām vajadzībām un nemilitāram galalietotājam pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka šādas preces vai tehnoloģijas vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir paredzēta tādu līgumu un operāciju izbeigšanai līdz 2024. gada 6. februārim, kuras notiek 2023. gada 5. augustā, un ja tās ir vajadzīgas civilo telesakaru pakalpojumu sniegšanai Baltkrievijas civiliedzīvotājiem.

5.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes var atļaut 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšanu nemilitārām vajadzībām vai nemilitāram galalietotājam pēc tam, kad tās ir secinājušas, ka šādas preces vai tehnoloģijas vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir nodrošināma saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti pirms 2022. gada 3. marta, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamiem papildu līgumiem – ar noteikumu, ka atļauja ir pieprasīta pirms 2022. gada 1. maija.

5.a   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut Va pielikumā uzskaitīto preču, uz kurām attiecas kodi 8536 69, 8536 90, 8541 30, 8541 60, pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu līdz 2024. gada 6. februārim vai ar tām saistītas tehniskas vai finansiālas palīdzības sniegšanu, ciktāl tas ir nepieciešams minēto preču pārstrādei Baltkrievijā, ko veic kopuzņēmums, kurā Savienībā iedibinātam uzņēmumam ir līdzdalības vairākums 2023. gada 5. augustā, lai vēlāk importētu Savienībā un pēc tam Savienībā ražotu preces, kas paredzētas izmantošanai veselības vai farmācijas nozarē vai pētniecības un izstrādes jomā.

6.   Visas šajā pantā prasītās atļaujas kompetentās iestādes piešķir saskaņā ar Regulā (ES) 2021/821 noteiktajiem noteikumiem un procedūrām, ko piemēro mutatis mutandis. Atļauja ir derīga visā Savienībā.

7.   Kad kompetentās iestādes lemj par 4. un 5. punktā minēto atļauju pieprasījumiem, tās nepiešķir atļauju, ja tām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka:

i)

galalietotājs varētu būt militārs galalietotājs, fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas uzskaitīta V pielikumā, vai ka precēm varētu būt militārs galalietojums, izņemot tad, ja šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir atļauta saskaņā ar 1.fa panta 1. punkta a) apakšpunktu; vai

ii)

šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir paredzēta aviācijai vai kosmosa nozarei, izņemot tad, ja šāda pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir atļauta saskaņā ar 4. punkta b) apakšpunktu.

8.   Kompetentās iestādes var anulēt, apturēt, grozīt vai atcelt atļauju, kuru tās ir izsniegušas, ievērojot 4. un 5. punktu, ja tās uzskata, ka šāda anulēšana, apturēšana, grozīšana vai atcelšana ir nepieciešama šīs regulas efektīvai īstenošanai.”

;

3)

iekļauj šādu pantu:

“1sa. pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt XVII pielikumā uzskaitītās preces un tehnoloģijas, kas piemērotas izmantošanai aviācijā vai kosmosa nozarē, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā.

2.   Ir aizliegts tieši vai netieši jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā sniegt apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, kas saistīta ar XVII pielikumā uzskaitītajām precēm un tehnoloģijām.

3.   Ir aizliegts tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā attiecībā uz XVII pielikumā uzskaitītajām precēm un tehnoloģijām nodrošināt gaisa kuģa vai kādas tā sastāvdaļas kapitālo remontu, remontu, apskati, nomaiņu, izmaiņu vai defektu novēršanu, izņemot pirmslidojuma pārbaudi, vai minēto darbību kombināciju.

4.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un ar minēto preču un tehnoloģiju nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu; vai

b)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā nodrošināt finansējumu vai finansiālo palīdzību, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām, jebkādai minēto preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tām saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai.

5.   Šā panta 1. un 4. punktā minētos aizliegumus nepiemēro tādu līgumu izpildei līdz 2023. gada 4. septembrim, kas noslēgti pirms 2023. gada 5. augusta, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamo papildu līgumu izpildei.

6.   Atkāpjoties no 1. un 4. punkta, valsts kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut izpildīt gaisa kuģa finanšu nomu, kas noslēgta pirms 2023. gada 5. augusta, ja tās ir konstatējušas, ka:

a)

tas ir absolūti nepieciešams, lai nodrošinātu nomas atmaksu juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kura reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem un uz kuru neattiecas neviens no šajā regulā paredzētajiem ierobežojošajiem pasākumiem; un

b)

Baltkrievijas darījuma partnerim netiks darīti pieejami nekādi saimnieciskie resursi, izņemot gaisa kuģa īpašumtiesību nodošanu pēc finanšu nomas pilnīgas atlīdzināšanas.

7.   Atkāpjoties no 1. un 4. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt XVII pielikumā uzskaitītās preces, uz kurām attiecas KN kodi 8517 71 00, 8517 79 00 un 9026 00 00, vai ar tām saistītu tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus, finansējumu vai finansiālu palīdzību, ja tās ir konstatējušas, ka tā ir vajadzīga medicīniskiem vai farmaceitiskiem mērķiem vai humanitāriem mērķiem, piemēram, lai piegādātu vai atvieglotu palīdzības sniegšanu, tostarp medicīnas preču piegādi, pārtiku vai humānās palīdzības darbinieku un ar to saistītas palīdzības nodošanu, vai evakuācijai.

Kad valstu kompetentās iestādes pieņem lēmumu par atļauju pieprasījumiem medicīniskiem, farmaceitiskiem vai humanitāriem nolūkiem saskaņā ar šo punktu, tās nepiešķir eksporta atļauju nevienai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā, ja tām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka precēm varētu būt militārs galalietojums.

8.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šo pantu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.

9.   Šā panta 1. punktā minētais aizliegums neskar 1.e panta 4. punkta b) apakšpunktu un 1.f panta 4. punkta b) apakšpunktu.

10.   Šā panta 4. punkta a) apakšpunktā minēto aizliegumu nepiemēro informācijas apmaiņai, kuras mērķis ir Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas ietvaros noteikt tehniskos standartus attiecībā uz 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām.”

;

4)

Regulas (EK) Nr. 765/2006 Va pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

5)

Regulai (EK) Nr. 765/2006 kā XVI un XVII pielikumu pievieno šīs regulas II pielikumā iekļauto tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 3. augustā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. NAVARRO RÍOS


(1)  OV L 285, 17.10.2012., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 765/2006 (2006. gada 18. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu (OV L 134, 20.5.2006., 1. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/1601 (2023. gada 3. augusts), ar kuru groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 37.. lpp.)

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 258/2012 (2012. gada 14. marts), ar kuru īsteno 10. pantu Apvienoto Nāciju Organizācijas Protokolā par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelikumīgu ražošanu un tirdzniecību, kas pievienots Konvencijai pret transnacionālo organizēto noziedzību (ANO Šaujamieroču protokols), un ievieš eksporta atļauju, kā arī importa un tranzīta pasākumus šaujamieročiem, to detaļām, sastāvdaļām un munīcijai (OV L 94, 30.3.2012., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 765/2006 Va pielikumu groza šādi:

1)

pēc virsraksta “REGULAS 1.f PANTA 1. PUNKTĀ UN 1.fa PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTO PREČU UN TEHNOLOĢIJU SARAKSTS” iekļauj šādu apakšvirsrakstu:

“A daļa”;

2)

sadaļā “I kategorija – Elektronika” pēc “X.A.I.003 Specifiskas apstrādes ierīces, izņemot tās, kas minētas KMPS vai Regulā (ES) 2021/821:” a. punktu aizstāj ar šādu:

“a.

frekvenču pārveidotāji un to speciāli konstruēti komponenti, izņemot tos, kas minēti KMPS vai Regulā (ES) 2021/821”;

3)

pievieno šādu daļu:

“B daļa

1.   Pusvadītāju ierīces

KN kods

Apraksts

8541 10

Diodes, izņemot fotodiodes un gaismas diodes (LED)

8541 21

Tranzistori, izņemot fototranzistorus ar izkliedes jaudu līdz 1 W

8541 29

Citi tranzistori, izņemot fototranzistorus

8541 30

Tiristori, dinistori (diodtiristori) un simistori (triaki) (izņemot gaismjutīgas pusvadītāju ierīces)

8541 49

Gaismjutīgas pusvadītāju ierīces (izņemot fotoelementu ģeneratorus un fotoelementus)

8541 51

Citādas pusvadītāju ierīces: uz pusvadītājiem balstīti pārveidotāji

8541 59

Citādas pusvadītāju ierīces

8541 60

Samontēti pjezoelektriskie kristāli

2.   Elektroniskās integrālās shēmas, ražošanas un testēšanas iekārtas

KN kods

Apraksts

8486 10

Iekārtas un aparāti kristālu vai kristālos nesagrieztu pusvadītājplākšņu ražošanai

8486 20

Iekārtas un aparāti pusvadītāju ierīču vai elektronisko integrālo shēmu ražošanai

8486 40

Iekārtas un aparāti, kas minēti šīs nodaļas 11. C piezīmē

8534 00

Iespiedshēmas

8542 31

Procesori un kontrolieri, arī savienojumā ar atmiņām, pārveidotājiem, loģiskajām shēmām, pastiprinātājiem, pulksteņa un laika aprēķina shēmām vai citām shēmām

8542 32

Atmiņas

8542 33

Pastiprinātāji

8542 39

Citādas elektroniskās integrālās shēmas

8543 20

Signālģeneratori

9030 20

Osciloskopi un oscilogrāfi

9030 32

Daudzfunkciju mēraparāti ar reģistrācijas kontrolierīci

9030 39

Instrumenti un aparāti sprieguma, strāvas, pretestības vai jaudas mērīšanai vai kontrolei, ar reģistrācijas kontrolierīci

9030 82

Instrumenti un aparāti pusvadītāju substrātu vai ierīču mērīšanai vai pārbaudei

3.   Fotoaparāti un optiskie komponenti

KN kods

Apraksts

8525 89

Citādas televīzijas kameras, digitālās kameras un videokameras

9013 10

Ieročiem piestiprināmie teleskopiskie tēmēkļi; periskopi; teleskopi, kas paredzēti kā šajā nodaļā vai XVI sadaļā minēto mašīnu, ierīču, instrumentu vai aparātu daļas

9013 80

Citādas optiskās ierīces, iekārtas un instrumenti

4.   Citādi elektriskie/magnētiskie komponenti

KN kods

Apraksts

8532 21

Citādi tantala blokkondensatori

8532 24

Keramiska dielektriķa daudzkārtu kondensatori

8536 69

Kontaktdakšas un kontaktligzdas

8536 90

Citi aparāti strāvas ieslēgšanai, pārtraukšanai, aizsardzībai vai pieslēgšanai elektriskajam tīklam (piemēram, slēdži, releji, pārslēgi, pārtraucēji, svārstību slāpētāji, kontaktdakšas, rozetes, elektrisko spuldžu ietveres un citas uzmavas, sadales kārbas) pie sprieguma, kas nepārsniedz 1 000 V; savienotāji optiskajām šķiedrām, optisko šķiedru kūlīši vai kabeļi

8548 00

Iekārtu vai aparātu elektriskās daļas, kas citur 85. nodaļā nav minētas vai iekļautas

5.   Elektroniskās ierīces, moduļi un bloki

KN kods

Apraksts

8471 50

Procesori, izņemot apakšpozīcijā 8471 41 vai 8471 49 minētos blokus, arī vienā korpusā ar vienu vai diviem šādiem blokiem: atmiņas bloku, datu ievadbloku, datu izvadbloku

8471 80

Iekārtu bloki automātiskās datu apstrādes iekārtām (izņemot procesorus, datu ievadblokus vai izvadblokus un atmiņas blokus)

8517 62

Iekārtas balss, attēlu vai citu datu uztveršanai, konversijai un pārraidei vai reģenerācijai, ieskaitot komutācijas un maršrutēšanas aparātus

8517 69

Citādi aparāti balss, attēlu vai citu datu pārraidei vai uztveršanai, ieskaitot aparātus saziņai kabeļu vai bezvadu tīklā

8526 91

Radionavigācijas aparatūra

9014 20

Aeronavigācijas vai kosmiskās navigācijas ierīces un instrumenti (izņemot kompasus)

9014 80

Citādi navigācijas instrumenti un ierīces”


II PIELIKUMS

“XVI PIELIKUMS

Regulas 1.ba pantā minēto šaujamieroču un citu ieroču saraksts

KN kods

Apraksts

9303

Citi šaujamieroči un tamlīdzīgas ierīces, ko darbina sprāgstošs lādiņš

ex 9304

Citi ieroči (piemēram, atsperes, pneimatiskās vai gāzes bises un pistoles), izņemot pozīcijā 9307 minētos ieročus

XVII PIELIKUMS

Regulas 1.sa pantā minēto preču un tehnoloģiju saraksts

KN kods

Apraksts

88

Gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to daļas

ex 2710 19 83

Hidraulikas eļļas izmantošanai 88. nodaļā minētajos transportlīdzekļos

ex 2710 19 99

Citādas ziežeļļas un citādas eļļas, ko izmanto aviācijā

4011 30 00

Jaunas gumijas pneimatiskās riepas, izmantojamas aviācijā

ex 6813 20 00

Bremžu diski un kluči, izmantojami aviācijā

6813 81 00

Bremžu uzlikas un kluči

8411 11

Turboreaktīvie dzinēji, kuru vilces spēks ir <= 25 kn

8411 12

Turboreaktīvie dzinēji, kuru vilces spēks ir > 25 kn

8411 21

Turbopropelleru dzinēji, kuru jauda ir <= 1 100 kw

8411 22

Turbopropelleru dzinēji, kuru jauda ir > 1 100 kw

8411 91

Turboreaktīvo dzinēju un turbopropelleru dzinēju daļas, citur neminētas

8517 71 00

Visu veidu antenas un reflektori; daļas, kas izmantojamas kopā ar šiem izstrādājumiem

ex 8517 79 00

Citas daļas, kas saistītas ar antenām

9024 10 00

Mašīnas un ierīces materiālu cietības, stiprības, saspiežamības, elastības vai citu mehānisko īpašību pārbaudei: mašīnas un ierīces metālu pārbaudei

9026 00 00

Ierīces un aparāti šķidrumu vai gāzu patēriņa, līmeņa, spiediena vai citu mainīgo lielumu mērīšanai vai kontrolei (piemēram, patēriņa mērītāji, līmeņa rādītāji, manometri, siltuma skaitītāji), izņemot instrumentus un aparātus, kas iekļauti pozīcijā 9014 , 9015 , 9028 vai 9032


4.8.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 196/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/1595

(2023. gada 3. augusts),

ar ko pieņem jauna ražotāja eksportētāja režīma pieprasījumu, kas iesniegts attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importam noteiktajiem galīgajiem antidempinga pasākumiem, un groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/1198

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1036 (2016. gada 8. jūnijs) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1) (“pamatregula”),

ņemot vērā Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/1198 (2019. gada 12. jūlijs), ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importam (2), un jo īpaši tās 2. pantu,

tā kā:

A.   SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(1)

Padome 2013. gada 13. maijā ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 412/2013 (3) (“sākotnējā regula”) noteica galīgo antidempinga maksājumu par Ķīnas Tautas Republikas (“ĶTR”) izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu (“attiecīgais ražojums”) importu Savienībā.

(2)

Pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta, ievērojot pamatregulas 11. panta 2. punktu, Komisija 2019. gada 12. jūlijā ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1198 pagarināja sākotnējās regulas pasākumu termiņu vēl uz pieciem gadiem.

(3)

Pēc pretapiešanas izmeklēšanas, kas veikta, ievērojot pamatregulas 13. panta 3. punktu, Komisija 2019. gada 28. novembrī ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/2131 (4) grozīja Īstenošanas regulu (ES) 2019/1198.

(4)

Sākotnējā izmeklēšanā, lai izmeklētu ražotājus eksportētājus ĶTR, saskaņā ar pamatregulas 17. pantu tika veidota izlase.

(5)

Keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importam, ko veic izlasē iekļautie ražotāji eksportētāji no ĶTR, Komisija noteica 13,1 %–18,3 % individuālas antidempinga maksājuma likmes. Ražotājiem eksportētājiem, kas sadarbojās, bet netika iekļauti izlasē, tika noteikta maksājuma likme 17,9 %. Ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās, bet netika iekļauti izlasē, ir uzskaitīti Īstenošanas regulas (ES) 2019/2131 1. pielikumā. Turklāt attiecīgajam ražojumam no uzņēmumiem Ķīnas Tautas Republikā, kuri vai nu nepieteicās, vai nesadarbojās izmeklēšanā, tika noteikta valsts mēroga maksājuma likme 36,1 %.

(6)

Ievērojot Īstenošanas regulas (ES) 2019/1198 2. pantu, minētās regulas 1. pielikumu var grozīt, piešķirot jaunam ražotājam eksportētājam maksājuma likmi, kas piemērojama uzņēmumiem, kuri sadarbojās, bet netika iekļauti izlasē, proti, vidējo svērto maksājuma likmi 17,9 % apmērā, ja minētais jaunais ražotājs eksportētājs Ķīnas Tautas Republikā sniedz Komisijai pietiekamus pierādījumus, ka:

a)

tas izmeklēšanas periodā, uz kuru balstīti pasākumi, t. i., no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim (“sākotnējās izmeklēšanas periods”), nav eksportējis uz Savienību attiecīgo ražojumu;

b)

tas nav saistīts ne ar vienu ĶTR eksportētāju vai ražotāju, uz kuru attiecas ar Īstenošanas regulu 2019/1198 noteiktie antidempinga pasākumi, un

c)

tas pēc sākotnējās izmeklēšanas perioda ir faktiski eksportējis uz Savienību attiecīgo ražojumu vai arī ir uzņēmies neatsaucamas līgumsaistības eksportēt uz Savienību to ievērojamā daudzumā.

B.   JAUNA RAŽOTĀJA EKSPORTĒTĀJA REŽĪMA PIEPRASĪJUMS

(7)

Uzņēmums Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd. (“Jingmei” jeb “pieprasījuma iesniedzējs”) iesniedza Komisijai pieprasījumu piešķirt tam jauna ražotāja eksportētāja režīmu (“JRER”) un tādējādi uz to attiecināt maksājuma likmi, kas piemērojama ĶTR uzņēmumiem, kuri sadarbojās, bet netika iekļauti izlasē, proti, 17,9 %. Pieprasījuma iesniedzējs apgalvoja, ka atbilst visiem trim Īstenošanas regulas (ES) 2019/1198 2. pantā izklāstītajiem nosacījumiem (“JRER piešķiršanas nosacījumi”).

(8)

Lai noteiktu, vai pieprasījuma iesniedzējs atbilst JRER piešķiršanas nosacījumiem, Komisija vispirms nosūtīja pieprasījuma iesniedzējam anketu, pieprasot sniegt pierādījumus, kas liecina, ka tas atbilst JRER piešķiršanas nosacījumiem.

(9)

Izanalizējusi atbildes uz anketas jautājumiem, Komisija pieprasīja papildu informāciju un pierādījumus, kas to pamato, un pieprasījuma iesniedzējs tos sniedza.

(10)

Komisija centās pārbaudīt visu informāciju, ko tā uzskatīja par nepieciešamu, lai noteiktu, vai pieprasījuma iesniedzējs atbilst JRER piešķiršanas nosacījumiem. Tālab Komisija analizēja pierādījumus, ko pieprasījuma iesniedzējs bija sniedzis savā anketā, un atbildes uz vēstulēm par nepilnībām un izmantoja dažādas tiešsaistes datubāzes, to skaitā Orbis (5), D&B (6), Qichacha, Aiqicha, Baidu (7), uzņēmuma Alibaba tīmekļa vietni, kā arī citus publiski pieejamus avotus. Vienlaikus Komisija informēja arī Savienības ražošanas nozari par pieprasījuma iesniedzēja pieprasījumu un aicināja to pēc vajadzības sniegt piezīmes. Savienības ražošanas nozare sniedza piezīmes, kas tika ņemtas vērā.

C.   PIEPRASĪJUMA ANALĪZE

(11)

Attiecībā uz Īstenošanas regulas (ES) 2019/1198 2. panta a) punkta nosacījumu, ka pieprasījuma iesniedzējs izmeklēšanas periodā, uz kuru balstīti pasākumi, t. i., no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim (“sākotnējās izmeklēšanas periods”), nav eksportējis uz Savienību attiecīgo ražojumu, Komisija izmeklēšanā konstatēja, ka pieprasījuma iesniedzējs attiecīgo ražojumu tolaik neeksportēja.

(12)

Tika konstatēts, ka pieprasījuma iesniedzējs, kas ir 1993. gadā dibināts uzņēmums, veicot netiešās pārdošanas darījumu Eiropas Savienībā, bija eksportējis attiecīgo ražojumu tikai vienu reizi 2012. gadā, tātad pēc sākotnējās izmeklēšanas perioda, kad to pārdeva kādam Austrālijas tirgotājam, tomēr pasūtījumu nosūtīja tieši Austrālijas tirgotāja īru galaklientam (Īrijā, Dublinā). Netiešās pārdošanas darījumu apstiprināja nosūtīšanas un citi iesniegtie dokumenti. Tā kā minētais Austrālijas tirgotājs bija svarīgs pieprasījuma iesniedzēja klients un Komisija vēlējās izslēgt jebkādu citu šādu netiešu pārdošanu sākotnējās izmeklēšanas periodā ar šā Austrālijas tirgotāja starpniecību, tā pieprasīja iesniegt pilnīgu dokumentāciju par visiem Jingmei darījumiem ar šo Austrālijas tirgotāju 2011. gadā. Netika atrasti nekādi pierādījumi, ka minēto darījumu vidū būtu netiešās pārdošanas darījumi Eiropas Savienībā.

(13)

Komisija pārbaudīja arī visu attiecīgo pieprasījuma iesniedzēja grāmatvedības uzskaiti par sākotnējās izmeklēšanas periodu, to skaitā ienākumu deklarācijas, PVN deklarācijas, pārdošanas virsgrāmatas, pārdevumu žurnālus, galvenās darījumdarbības radīto ienākumu palīggrāmatas, pret Austrālijas tirgotāju nenokārtoto saistību palīggrāmatas, kā arī zelta nodokļu sistēmu (“golden tax system”). Visi minētie avoti tika pārbaudīti, izmantojot videodatnes, ekrānuzņēmumus, fizisku grāmatvedības uzskaites grāmatu fotogrāfijas un tieši no IT sistēmām izgūtus datus, kas atbilst reģistrētajiem skaitļiem. Visās minētajās pārbaudēs netika atklāts neviens 2011. gadā noticis eksporta pārdošanas darījums uz Savienību. Komisija tādējādi secināja, ka pieprasījuma iesniedzējs, sniedzot visu pieprasīto ļoti detalizēto informāciju, kas tika atzīta par konsekventu, pilnīgu un skaidru, ir pierādījis, ka sākotnējās izmeklēšanas periodā tas nav eksportējis uz Savienību.

(14)

Tāpēc Komisija secināja, ka pieprasījuma iesniedzējs atbilst Īstenošanas regulas (ES) 2019/1198 2. panta a) punkta nosacījumam.

(15)

Attiecībā uz Īstenošanas regulas (ES) 2019/1198 2. panta b) punkta nosacījumu, ka pieprasījuma iesniedzējs nav saistīts ar ražotāju eksportētāju, kas attiecīgo ražojumu sākotnējās izmeklēšanas periodā eksportējis uz Savienību, Komisija izmeklēšanā konstatēja, ka Jingmei nav saistīts ne ar vienu no tiem Ķīnas ražotājiem eksportētājiem, uz kuriem attiecas antidempinga pasākumi. Sākotnējās izmeklēšanas periodā pieprasījuma iesniedzējam bija trīs kapitāla daļu turētāji, divi no tiem fiziskas personas. Netika konstatēts, ka kāda no fiziskajām personām būtu saistīta ar Ķīnas ražotājiem eksportētājiem, uz kuriem attiecas antidempinga pasākumi. Netika konstatēts, ka trešais kapitāla daļu turētājs, kas ir juridiska persona, būtu tirgojis attiecīgo ražojumu vai būtu saistīts ar kādu Ķīnas uzņēmumu, uz kuru attiecas antidempinga pasākumi. 2017. gadā mainījās pieprasījuma iesniedzēja kapitāla daļu turētāju sastāvs, iepriekš minētajai juridiskajai personai, kā arī vienai no abām fiziskajām personām pārdodot savas kapitāla daļas jaunam kapitāla daļu turētājam, kas kļuva par pieprasījuma iesniedzēja ģenerāldirektoru. Tāds kapitāla daļu turētāju sastāvs ir arī patlaban, proti, divi kapitāla daļu turētāji, kas ir fiziskas personas. Jaunais kapitāla daļu turētājs ir arī direktors pārvaldītājsabiedrībā Guangdong Green Sunshine Tourism Co. Ltd., un tam pieder 6,87 % šīs sabiedrības kapitāla daļu. Šī pārvaldītājsabiedrība nav saistīta ar attiecīgo ražojumu. Tomēr, saskaņā ar Qichacha informāciju, viens no tās kapitāla daļu turētājiem, kam pieder 0,41 % daļu, vienlaikus ir kapitāla daļu turētājs un direktors uzņēmumā Chaozhou Chenhui Ceramics, kas ir Ķīnas ražotājs, uz kuru attiecas patlaban piemērojamie antidempinga pasākumi. Tā kā saistība ir ļoti netieša un ievērojami zemāka par 5 % slieksni (tikai 0,41 %), Komisija nekonstatēja pašreizējo kapitāla daļu turētāju saistību, kā tā definēta Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447 (8). Līdz ar to pieprasījuma iesniedzējs atbilst otrajam kritērijam.

(16)

Tāpēc Komisija secināja, ka pieprasījuma iesniedzējs atbilst Īstenošanas regulas (ES) 2019/1198 2. panta b) punkta nosacījumam.

(17)

Attiecībā uz Īstenošanas regulas (ES) 2019/1198 2. panta c) punkta nosacījumu, ka pieprasījuma iesniedzējs pēc sākotnējās izmeklēšanas perioda faktiski ir eksportējis attiecīgo ražojumu uz Savienību vai arī ir uzņēmies neatsaucamas līgumsaistības eksportēt uz Savienību to ievērojamā daudzumā, Komisija izmeklēšanā konstatēja, ka pieprasījuma iesniedzējs attiecīgo ražojumu 2012. gadā, tātad pēc sākotnējās izmeklēšanas perioda, vienu reizi patiešām bija eksportējis uz Savienību (Īriju). Tas bija netiešās pārdošanas darījums Savienībā, tāpēc ka pieprasījuma iesniedzējs pārdeva kādam Austrālijas tirgotājam, tomēr pasūtījumu nosūtīja tieši šā Austrālijas tirgotāja galaklientam Īrijā, Dublinā. Par šo darījumu tika sniegta pilnīga dokumentācija, ieskaitot pasūtījumu, rēķinu, nosūtīšanas dokumentus un bankas maksājumus, un informācija tika pārbaudīta, to salīdzinot ar minētajiem un citiem pieprasījuma dokumentiem. Tādējādi pieprasījuma iesniedzējs atbilst trešajam kritērijam.

(18)

Tāpēc Komisija secināja, ka pieprasījuma iesniedzējs atbilst Īstenošanas regulas (ES) 2019/1198 2. panta c) punkta nosacījumam.

(19)

Tādējādi Komisija secināja, ka pieprasījuma iesniedzējs atbilst visiem trim JRER piešķiršanas nosacījumiem, kas izklāstīti Īstenošanas regulas 2019/1198 2. pantā, un tāpēc pieprasījums būtu jāpieņem. Tādējādi uz pieprasījuma iesniedzēju būtu jāattiecina antidempinga maksājums 17,9 %, kas noteikts uzņēmumiem, kuri sadarbojās, bet netika iekļauti sākotnējās izmeklēšanas izlasē.

D.   INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA

(20)

Pieprasījuma iesniedzējs un Savienības ražošanas nozare tika informēti par būtiskajiem faktiem un apsvērumiem, uz kuru pamata tika uzskatīts par atbilstošu uz uzņēmumu Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd. attiecināt antidempinga maksājuma likmi, kas piemērojama uzņēmumiem, kuri sadarbojās, bet netika iekļauti sākotnējās izmeklēšanas izlasē.

(21)

Personām tika dota iespēja iesniegt piezīmes. Piezīmes netika saņemtas.

(22)

Regula ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar pamatregulas 15. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2019/2131 1. pielikumam, kurā iekļauts to uzņēmumu saraksts, kuri sadarbojās, bet netika iekļauti izlasē, pievieno šādu uzņēmumu:

Uzņēmums

Taric papildu kods

“Chaozhou Jingmei Craft Products Co., Ltd.

C933”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 3. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.

(2)  OV L 189, 15.7.2019., 8. lpp.

(3)  Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 412/2013 (2013. gada 13. maijs), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importu (OV L 131, 15.5.2013., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2131 (2019. gada 28. novembris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/1198, ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kura veikta, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, nosaka galīgu antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importam (OV L 321, 12.12.2019., 139. lpp.).

(5)  Orbis ir globāls korporatīvas informācijas datu sniedzējs, kas aptver vairāk nekā 220 miljonus uzņēmumu visā pasaulē. Tas galvenokārt sniedz standartizētu informāciju par privātiem uzņēmumiem un korporatīvām struktūrām.

(6)  Dun and Bradstreet (D&B) programmatūra sniedz uzņēmumiem komerciālus datus, analītiskus datus un padziļinātu informāciju par privātiem uzņēmumiem un korporatīvām struktūrām.

(7)  Qichacha, Aiqicha un Baidu ir privātas, komerciālas datubāzes, kas pieder īpašniekam Ķīnā un sniedz patērētājiem/profesionāļiem darījumdarbības datus, kredītinformāciju un analītiskus datus par Ķīnā reģistrētiem privātiem un publiskiem uzņēmumiem.

(8)  Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.) (ES Muitas kodekss) 127. pantā ir noteikts, ka uzskata, ka divas personas ir saistītas, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem: a) viena persona ir otras personas uzņēmuma amatpersona vai direktors; b) tās ir juridiski atzīti uzņēmējdarbības partneri; c) tās ir darba devējs un darba ņēmējs; d) trešai personai tieši vai netieši pieder, tā pārvalda vai tur 5 % vai vairāk no abu personu balsstiesīgajām apgrozībā esošajām akcijām vai daļām; e) viena no personām tieši vai netieši kontrolē otru; f) abas personas tieši vai netieši kontrolē trešā persona; g) kopā abas personas tieši vai netieši kontrolē trešo personu; h) tās ir vienas ģimenes locekļi. Tādas darījumdarbībā savstarpēji saistītas personas, no kurām viena persona ir otras personas vienīgais pārstāvis, vienīgais izplatītājs vai vienīgais koncesionārs neatkarīgi no apzīmējuma, par saistītām uzskata tikai tad, ja tās atbilst iepriekšējā teikuma minētajiem kritērijiem.


4.8.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 196/17


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/1596

(2023. gada 3. augusts),

ar ko pieņem jauna ražotāja eksportētāja režīma pieprasījumu, kas iesniegts attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importam noteiktajiem galīgajiem antidempinga pasākumiem, un groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/1198

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1036 (2016. gada 8. jūnijs) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1) (“pamatregula”),

ņemot vērā Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/1198 (2019. gada 12. jūlijs), ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importam (2), un jo īpaši tās 2. pantu,

tā kā:

A.   SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(1)

Padome 2013. gada 13. maijā ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 412/2013 (3) (“sākotnējā regula”) noteica galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas (“ĶTR”) izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu (“attiecīgais ražojums”) importam Savienībā.

(2)

Pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta, ievērojot pamatregulas 11. panta 2. punktu, Komisija 2019. gada 12. jūlijā ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1198 pagarināja sākotnējās regulas pasākumu termiņu vēl uz pieciem gadiem.

(3)

Pēc pretapiešanas izmeklēšanas, kas veikta, ievērojot pamatregulas 13. panta 3. punktu, Komisija 2019. gada 28. novembrī ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/2131 (4) grozīja Īstenošanas regulu (ES) 2019/1198.

(4)

Sākotnējā izmeklēšanā, lai izmeklētu ražotājus eksportētājus Ķīnas Tautas Republikā, saskaņā ar pamatregulas 17. pantu tika veidota izlase.

(5)

Keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importam, ko veic izlasē iekļautie ražotāji eksportētāji no ĶTR, Komisija noteica 13,1 % līdz 18,3 % individuālas antidempinga maksājuma likmes. Ražotājiem eksportētājiem, kas sadarbojās, bet netika iekļauti izlasē, tika noteikta 17,9 % maksājuma likme. Ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās, bet netika iekļauti izlasē, ir uzskaitīti Īstenošanas regulas (ES) 2019/2131 1. pielikumā. Turklāt attiecīgajam ražojumam no uzņēmumiem Ķīnas Tautas Republikā, kuri vai nu nepieteicās, vai nesadarbojās izmeklēšanā, tika noteikta 36,1 % valsts mēroga maksājuma likme.

(6)

Ievērojot Īstenošanas regulas (ES) 2019/1198 2. pantu, minētās regulas 1. pielikumu var grozīt, piešķirot jaunam ražotājam eksportētājam maksājuma likmi, kura piemērojama uzņēmumiem, kas sadarbojās, bet netika iekļauti izlasē, proti, 17,9 % vidējo svērto maksājuma likmi, ja minētais jaunais ražotājs eksportētājs Ķīnas Tautas Republikā sniedz Komisijai pietiekamus pierādījumus, ka:

a)

izmeklēšanas periodā, uz kuru balstīti pasākumi, t. i., no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim (“sākotnējās izmeklēšanas periods”), nav eksportējis uz Savienību attiecīgo ražojumu;

b)

nav saistīts ne ar vienu Ķīnas Tautas Republikas eksportētāju vai ražotāju, uz kuru attiecas ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1198 noteiktie antidempinga pasākumi; un

c)

pēc sākotnējās izmeklēšanas perioda beigām ir faktiski eksportējis uz Savienību attiecīgo ražojumu vai arī ir uzņēmies neatsaucamas līgumsaistības eksportēt uz Savienību to ievērojamā daudzumā.

B.   JAUNA RAŽOTĀJA EKSPORTĒTĀJA REŽĪMA PIEPRASĪJUMS

(7)

Uzņēmums Shenzhen M&G Ceramics Co., Ltd. (“M&G” jeb “pieprasījuma iesniedzējs”) iesniedza Komisijai pieprasījumu, lai tam piešķirtu jauna ražotāja eksportētāja režīmu (“JRER”) un tādējādi uz to attiecinātu maksājuma likmi, kura piemērojama ĶTR uzņēmumiem, kas sadarbojās, bet netika iekļauti izlasē, proti, 17,9 %. Pieprasījuma iesniedzējs apgalvoja, ka atbilst visiem trim Īstenošanas regulas (ES) 2019/1198 2. pantā izklāstītajiem nosacījumiem (“JRER piešķiršanas nosacījumi”).

(8)

Lai noteiktu, vai pieprasījuma iesniedzējs atbilst nosacījumiem, Komisija vispirms nosūtīja pieprasījuma iesniedzējam anketu, pieprasot sniegt pierādījumus, kas liecina, ka tas atbilst JRER piešķiršanas nosacījumiem.

(9)

Izanalizējusi atbildes uz anketas jautājumiem, Komisija pieprasīja papildu informāciju un pierādījumus, kas tos pamato, un pieprasījuma iesniedzējs tos sniedza.

(10)

Komisija centās pārbaudīt visu informāciju, ko uzskatīja par vajadzīgu, lai noteiktu, vai pieprasījuma iesniedzējs atbilst JRER piešķiršanas nosacījumiem. Tālab Komisija analizēja pierādījumus, ko pieprasījuma iesniedzējs bija iesniedzis atbildēs uz anketas jautājumiem un uz vēstulēm par nepilnībām; izmantoja dažādas tiešsaistes datubāzes, tostarp Orbis (5), D&B (6) un Qichacha (7) un informāciju par uzņēmumiem salīdzināja ar informāciju, kas iesniegta iepriekšējās lietās. Vienlaikus Komisija informēja arī Savienības ražošanas nozari par pieprasījuma iesniedzēja pieprasījumu un aicināja to vajadzības gadījumā sniegt piezīmes. Piezīmes no Savienības ražošanas nozares netika saņemtas.

C.   PIEPRASĪJUMA ANALĪZE

(11)

Attiecībā uz Īstenošanas regulas (ES) 2019/1198 2. panta a) punktā izklāstīto nosacījumu, ka pieprasījuma iesniedzējs izmeklēšanas periodā, uz kuru balstīti pasākumi, t. i., no 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 31. decembrim (“sākotnējās izmeklēšanas periods”), nav eksportējis uz Savienību attiecīgo ražojumu, Komisija izmeklēšanā konstatēja, ka pieprasījuma iesniedzēja tolaik nebija. Darījumdarbības licence un eksporta licence apliecina, ka pieprasījuma iesniedzēja izveides diena ir 2019. gada decembris, un tas tika salīdzināts arī ar citiem publiski pieejamiem avotiem. Tāpēc izmeklēšanas periodā pieprasījuma iesniedzējs nebūtu varējis eksportēt attiecīgo ražojumu uz Savienību.

(12)

Tādējādi Komisija secināja, ka pieprasījuma iesniedzējs atbilst Īstenošanas regulas (ES) 2019/1198 2. panta a) punkta nosacījumam.

(13)

Attiecībā uz Īstenošanas regulas (ES) 2019/1198 2. panta b) punktā izklāstīto nosacījumu, ka pieprasījuma iesniedzējs nav saistīts ar ražotāju eksportētāju, kas sākotnējās izmeklēšanas periodā eksportējis attiecīgo ražojumu uz Savienību, Komisija izmeklēšanā konstatēja, ka saskaņā ar pieprasījuma iesniedzēja atbildēm uz anketas jautājumiem un vēstulēm par nepilnībām abiem M&G kapitāla daļu turētājiem pieder attiecīgi 60 % un 40 % kapitāla daļu. To apstiprināja Qichacha. Izmeklēšana apstiprināja, ka vienam no kapitāla daļu turētājiem nebija saiknes ar citiem uzņēmumiem, uz kuriem attiecas iepriekš minētie antidempinga pasākumi. Otrais kapitāla daļu turētājs kopš 1995. gada piedalījās četros citos nozares uzņēmumos, no kuriem trīs vairs nepastāv. Ciktāl tas attiecas uz vēl aizvien pastāvošo uzņēmumu, pēc precizējumiem, kas sniegti atbildēs uz vēstulēm par nepilnībām, kā arī pēc papildu izmeklēšanas tika konstatēts, ka šim kapitāla daļu turētājam nav saiknes ar ražotājiem, uz kuriem attiecas sākotnējie antidempinga pasākumi. Tādējādi Komisija nav konstatējusi nekādu saistību, kā tā definēta Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447 (8).

(14)

Tādējādi Komisija secināja, ka pieprasījuma iesniedzējs atbilst Īstenošanas regulas (ES) 2019/1198 2. panta b) punkta nosacījumam.

(15)

Attiecībā uz Īstenošanas regulas (ES) 2019/1198 2. panta c) punktā izklāstīto nosacījumu, ka pieprasījuma iesniedzējs pēc sākotnējās izmeklēšanas perioda beigām ir faktiski eksportējis uz Savienību attiecīgo ražojumu vai arī ir uzņēmies neatsaucamas līgumsaistības eksportēt uz Savienību to ievērojamā daudzumā, Komisija izmeklēšanā konstatēja, ka vispirms M&G uz Savienību (Spāniju) eksportēja 2020. gada aprīlī, tātad pēc sākotnējās izmeklēšanas perioda. Pieprasījuma iesniedzējs iesniedza pasūtījumu, rēķinu, iepakojumu sarakstu, muitas deklarācijas veidlapu, konosamentu un bankas maksājuma dokumentus. Pasūtījumā norādītie ražojumi tika identificēti arī ES importētāja tīmekļa vietnē.

(16)

Tādējādi Komisija secināja, ka pieprasījuma iesniedzējs atbilst Īstenošanas regulas (ES) 2019/1198 2. panta c) punkta nosacījumam.

(17)

Tādēļ pieprasījuma iesniedzējs atbilst visiem trim JRER piešķiršanas nosacījumiem, kas izklāstīti Īstenošanas regulas (ES) 2019/1198 2. pantā, un tāpēc pieprasījums būtu jāpieņem. Tādējādi uz pieprasījuma iesniedzēju būtu jāattiecina 17,9 % antidempinga maksājums, kurš noteikts uzņēmumiem, kas sadarbojās, bet netika iekļauti sākotnējās izmeklēšanas izlasē.

D.   INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA

(18)

Pieprasījuma iesniedzējs un Savienības ražošanas nozare tika informēti par būtiskajiem faktiem un apsvērumiem, uz kuru pamata tika uzskatīts par atbilstošu noteikt uzņēmumam Shenzhen M&G Ceramics Co., Ltd. (“M&G”) antidempinga maksājuma likmi, kura piemērojama uzņēmumiem, kas sadarbojās, bet netika iekļauti sākotnējās izmeklēšanas izlasē.

(19)

Personām tika dota iespēja iesniegt piezīmes. Piezīmes netika saņemtas.

(20)

Regula ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar pamatregulas 15. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2019/2131 1. pielikumam, kurā iekļauts to uzņēmumu saraksts, kas sadarbojās, bet netika iekļauti izlasē, pievieno šādu uzņēmumu:

Uzņēmums

Taric papildu kods

Shenzhen M&G Ceramics Co., Ltd.

C932”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 3. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.

(2)  OV L 189, 15.7.2019., 8. lpp.

(3)  Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 412/2013 (2013. gada 13. maijs), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importu (OV L 131, 15.5.2013., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2131 (2019. gada 28. novembris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/1198, ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kura veikta, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, nosaka galīgu antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes keramikas galda piederumu un virtuves piederumu importam (OV L 321, 12.12.2019., 139. lpp.).

(5)  Orbis ir globāls korporatīvas informācijas datu sniedzējs, kas aptver vairāk nekā 220 miljonus uzņēmumu visā pasaulē. Galvenokārt tas sniedz standartizētu informāciju par privātiem uzņēmumiem un korporatīvām struktūrām.

(6)  Dun and Bradstreet (D&B) programmatūra sniedz uzņēmumiem komerciālus datus, analītiskus datus un ieskatu par privātiem uzņēmumiem un korporatīvām struktūrām.

(7)  Qichacha ir privāta, komerciāla datubāze, kas pieder īpašniekam Ķīnā un sniedz patērētājiem/speciālistiem darījumdarbības datus, kredītinformāciju un analītiskus datus par Ķīnā reģistrētiem privātiem un publiskiem uzņēmumiem.

(8)  127. pantā Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.) (ES Muitas kodekss), ir noteikts, ka divas personas uzskata par saistītām, ja ir izpildīts viens no šādiem nosacījumiem: a) viena persona ir otras personas uzņēmuma amatpersona vai direktors; b) tās ir juridiski atzīti uzņēmējdarbības partneri; c) tās ir darba devējs un darba ņēmējs; d) trešai personai tieši vai netieši pieder, tā pārvalda vai tur 5 % vai vairāk no abu personu balsstiesīgajām apgrozībā esošajām akcijām vai daļām; e) viena no personām tieši vai netieši kontrolē otru; f) abas personas tieši vai netieši kontrolē trešā persona; g) kopā abas personas tieši vai netieši kontrolē trešo personu; h) tās ir vienas ģimenes locekļi. Tādas darījumdarbībā savstarpēji saistītas personas, no kurām viena persona ir otras personas vienīgais pārstāvis, vienīgais izplatītājs vai vienīgais koncesionārs, neatkarīgi no apzīmējuma par saistītām uzskata tikai tad, ja tās atbilst iepriekšējā teikuma minētajiem kritērijiem.


4.8.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 196/21


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/1597

(2023. gada 3. augusts),

ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2023/265, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu Indijas un Turcijas izcelsmes keramikas flīžu importam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1036 (2016. gada 8. jūnijs) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Indijas un Turcijas izcelsmes keramikas flīžu importam piemēro galīgos antidempinga maksājumus, kas noteikti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2023/265 (2).

(2)

Nehani Tiles Private Limited (TARIC (3) papildu kods C126), uzņēmums, kam piemēro izlasē neiekļautajiem ražotājiem eksportētājiem, kas sadarbojās, noteikto antidempinga maksājuma likmi 7,3 % apmērā, 2023. gada 9. martā (“pieprasījuma iesniegšanas diena”) informēja Komisiju, ka ir mainījis nosaukumu uz Nehani Tiles Limited Liability Partnership (“Nehani Tiles LLP”).

(3)

Uzņēmums pieprasīja, lai Komisija apstiprinātu, ka nosaukuma maiņa neietekmē uzņēmuma tiesības uz antidempinga maksājuma likmi, kas tam piemērota ar iepriekšējo nosaukumu.

(4)

Komisija pārbaudīja sniegto informāciju un secināja, ka nosaukuma maiņa ir pienācīgi reģistrēta attiecīgajās iestādēs un nav radījusi jaunu saistību ar citām uzņēmumu grupām, kuras Komisija neizmeklēja.

(5)

Tāpēc šī nosaukuma maiņa neietekmē Komisijas Regulas (ES) 2023/265 konstatējumus, un jo īpaši uzņēmumam piemērojamo antidempinga maksājuma likmi. Tāpēc Komisija uzskatīja par lietderīgu grozīt Komisijas Regulu (ES) 2023/265, lai ņemtu vērā tā uzņēmuma nosaukuma maiņu, uz kuru iepriekš tika attiecināts TARIC papildu kods C126.

(6)

Lietas materiālos ietvertie pierādījumi arī apstiprināja, ka nosaukuma maiņa piemērojama no 2022. gada 29. decembra – dienas, kad Korporatīvo lietu ministrija izdeva pārveides reģistrācijas apliecību. Izmaiņas sāka darboties pirms galīgo antidempinga maksājumu noteikšanas dienas, tāpēc šī regula būtu jāpiemēro no minēto pasākumu spēkā stāšanās dienas, proti, no 2023. gada 10. februāra.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, kuru sniegusi komiteja, kas izveidota ar Regulas (ES) 2016/1036 15. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Īstenošanas regulas (ES) 2023/265 pielikumu groza šādi:

“Indija

Nehani Tiles Private Limited

Neha Ceramic Industries

Orinda Granito LLP

Orinda Industries LLP

C126”

aizstāj ar:

“Indija

Nehani Tiles LLP

Neha Ceramic Industries

Orinda Granito LLP

Orinda Industries LLP

C126”

2.   TARIC papildu kodu C126, kas iepriekš citu starpā piešķirts uzņēmumam Nehani Tiles Private Limited, citu starpā piemēro uzņēmumam Nehani Tiles LLP no 2023. gada 10. februāra.

3.   Visi galīgie maksājumi, kas samaksāti par uzņēmuma Nehani Tiles LLP ražoto ražojumu importu un pārsniedz Īstenošanas regulas (ES) 2023/265 1. panta 2. punktā uzņēmumam Nehani Tiles Private Limited noteikto antidempinga maksājumu, tiek atmaksāti vai atlaisti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem muitas jomā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 3. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/265 (2023. gada 9. februāris), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu Indijas un Turcijas izcelsmes keramikas flīžu importam (OV L 41, 10.2.2023., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Savienības integrētais muitas tarifs.


LĒMUMI

4.8.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 196/23


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2023/1598

(2023. gada 28. jūlijs),

ar ko groza Lēmumu 2012/285/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Gvinejā-Bisavā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 31. maijā pieņēma Lēmumu 2012/285/KĀDP (1).

(2)

Ievērojot Lēmuma 2012/285/KĀDP 5. panta 2. punktu, Padome ir pārskatījusi ierobežojošos pasākumus saistībā ar situāciju Gvinejā-Bisavā un secinājusi, ka saistībā ar Savienības papildu pasākumiem attiecībā uz līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu būtu jāiekļauj noteikums par izņēmumu humānu apsvērumu dēļ, kas piemērojams konkrētiem aktoriem, kuri uzskaitīti Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijā 2664 (2022).

(3)

Dažu šā lēmuma pasākumu īstenošanai ir vajadzīga Savienības turpmāka rīcība.

(4)

Tādēļ Lēmums 2012/285/KĀDP būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2012/285/KĀDP 2. pantam pievieno šādu punktu:

“6.   Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro tam, lai sniegtu, apstrādātu vai izmaksātu līdzekļus, citus finanšu aktīvus vai saimnieciskos resursus vai sniegtu preces un pakalpojumus, kas vajadzīgi nolūkā nodrošināt savlaicīgu humānās palīdzības sniegšanu vai citu darbību atbalstu, ar kurām atbalsta cilvēku pamatvajadzības, ja šādu palīdzību sniedz un citas darbības veic:

a)

Apvienoto Nāciju Organizācija, tostarp tās programmas, fondi un citas vienības un struktūras, kā arī tās specializētās aģentūras un saistītās organizācijas;

b)

starptautiskās organizācijas;

c)

humānās palīdzības organizācijas, kurām ir novērotāja statuss Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālajā asamblejā, un šo humānās palīdzības organizāciju locekļi;

d)

nevalstiskās organizācijas, kas saņem divpusēju vai daudzpusēju finansējumu un piedalās Apvienoto Nāciju Organizācijas humānās palīdzības reaģēšanas plānos, plānos reaģēšanai uz bēgļu pieplūdumu vai citos Apvienoto Nāciju Organizācijas aicinājumos vai humānās palīdzības klasteros, kurus koordinē Apvienoto Nāciju Organizācijas Humānās palīdzības koordinācijas birojs (OCHA); vai

e)

šā punkta a)–d) apakšpunktā minēto vienību darbinieki, dotāciju saņēmēji, meitasuzņēmumi vai īstenošanas partneri, kamēr un ciktāl tie darbojas šajā statusā.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2023. gada 28. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Padomes Lēmums 2012/285/KĀDP (2012. gada 31. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Gvinejā-Bisavā un ar ko atceļ Lēmumu 2012/237/KĀDP (OV L 142, 1.6.2012., 36. lpp.).


4.8.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 196/25


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2023/1599

(2023. gada 3. augusts)

par Eiropas Savienības drošības un aizsardzības iniciatīvu Gvinejas līča Rietumāfrikas valstu atbalstam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padomē 2023. gada 23. janvārī notika viedokļu apmaiņa par Sāhelu un Rietumāfrikas piekrastes valstīm, apstiprinot, ka minētais reģions joprojām ir Savienības prioritāte, neraugoties uz drošības un politiskās situācijas pasliktināšanos. Padome vienojās izstrādāt krīzes pārvarēšanas koncepciju, lai Gvinejas līča piekrastes valstīm piedāvātu konkrētu iesaisti un mērķorientētas apmācības un atbalstu. Padome atgādināja, ka Savienība minēto centienu virzīšanas nolūkā arī izvieto militāros padomniekus Savienības delegācijās.

(2)

Padome 2023. gada 29. jūnijā apstiprināja krīzes pārvarēšanas koncepciju iespējamai drošības un aizsardzības partnerībai ar Gvinejas līča Rietumāfrikas valstīm (“krīžu pārvarēšanas koncepcija”). Krīžu pārvarēšanas koncepcijas pamatā ir integrēta pieeja drošības un aizsardzības partnerībai ar minētajām valstīm, tostarp misijas izveide saskaņā ar kopējo drošības un aizsardzības politiku (KDAP) (“misija”), ko papildina militāro padomnieku izvietošana Savienības delegācijās, sasaistē ar Eiropas Miera mehānismā paredzētajiem palīdzības pasākumiem militārā ekipējuma nodrošināšanai un sinerģijā ar projektiem, kuri saistīti ar drošību. Krīžu pārvarēšanas koncepcijā ir ieteikts misiju nosaukt par “Eiropas Savienības drošības un aizsardzības iniciatīvu Gvinejas līča Rietumāfrikas valstu atbalstam”.

(3)

Beninas Republikas prezidents 2023. gada 6. jūlija vēstulē aicināja Savienību izvietot misiju tās teritorijā.

(4)

Ganas Republikas prezidents 2023. gada 10. jūlija vēstulē aicināja Savienību izvietot misiju tās teritorijā.

(5)

Tādēļ Beninā un Ganā būtu jāizveido misija. Padomei vēlāk vajadzētu būt iespējai nolemt paplašināt misiju, iekļaujot tajā arī citas Gvinejas līča Rietumāfrikas valstis – pēc tam, kad tā saņēmusi to uzaicinājumu.

(6)

Politikas un drošības komitejai Padomes un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos vadībā būtu jāīsteno misijas politiskā kontrole, jānodrošina tai stratēģiskā vadība un jāpieņem attiecīgie lēmumi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 38. panta trešo daļu.

(7)

Misijai vajadzētu būt civilajam pīlāram, kas ir civilās operācijas komandiera stratēģiskā vadībā un kontrolē, un militārajam pīlāram, kas ir militārā komandiera stratēģiskā vadībā un kontrolē. Apvienotās atbalsta koordinācijas vienībai, kuru kopīgi vada civilās operācijas komandieris un militārais komandieris, būtu jānodrošina komandķēdes saskaņotība.

(8)

Civilās plānošanas un īstenošanas centram vajadzētu būt civilās operācijas komandiera rīcībā, lai plānotu un īstenotu misijas civilo pīlāru. Misijas vajadzībām tas būtu jāpastiprina ar civilu vadības un atbalsta vienību.

(9)

Militārās plānošanas un īstenošanas centrs ir stacionāra vadības un kontroles struktūra militāri stratēģiskā līmenī, un vajadzētu būt atbildīgai par misijas militārā pīlāra operatīvo plānošanu un īstenošanu. Misijas vajadzībām tas būtu jāpastiprina ar militāru vadības un atbalsta vienību.

(10)

Civilās vadības un kontroles vienības vadītājam attiecībā uz misijas civilo pīlāru būtu jāpilda tādas pašas funkcijas kā misijas vadītājam civilā KDAP misijā. Militārās vadības un kontroles vienības vadītājam attiecībā uz misijas militāro pīlāru būtu jāpilda tādas pašas funkcijas kā misijas spēku komandierim militārā KDAP misijā.

(11)

Ir jārisina sarunas un jānoslēdz starptautiski nolīgumi par Savienības vadīto vienību un personāla statusu un par trešo valstu dalību misijā.

(12)

Ievērojot LES 41. panta 2. punktu, darbības izdevumi, kas izriet no misijas civilā pīlāra, būtu jāsedz no Savienības budžeta, savukārt darbības izdevumi, kas izriet no misijas militārā pīlāra, būtu jāsedz dalībvalstīm saskaņā ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2021/509 (1).

(13)

Misijas darbība notiks apstākļos, kas var pasliktināties un varētu kavēt LES 21. pantā noteikto Savienības ārējās darbības mērķu sasniegšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

I iedaļa

Vispārīgi noteikumi

1. pants

Izveide

1.   Savienība saskaņā ar kopējo drošības un aizsardzības politiku (KDAP) īsteno misiju ar stratēģisku mērķi palīdzēt tām Gvinejas līča Rietumāfrikas valstīm, kurās minētā misija ir izveidota, attīstīt to drošības un aizsardzības spēku pienācīgas spējas ierobežot teroristu bruņoto grupu izdarīto spiedienu un reaģēt uz to.

2.   Šā panta 1. punktā minētās misijas nosaukums ir “Eiropas Savienības drošības un aizsardzības iniciatīva Gvinejas līča Rietumāfrikas valstu atbalstam” (“iniciatīva”).

3.   Ar šo iniciatīva tiek izveidota Beninā un Ganā.

4.   Saņēmusi minēto valstu uzaicinājumu, Padome var nolemt, ka iniciatīva tiek izveidota arī citās Gvinejas līča Rietumāfrikas valstīs, kuras noteiktas Padomes 2023. gada 29. jūnijā apstiprinātajā krīzes pārvarēšanas koncepcijā iespējamai drošības un aizsardzības partnerībai ar Gvinejas līča Rietumāfrikas valstīm.

2. pants

Pilnvaras

1.   Tiecoties sasniegt 1. panta 1. punktā izklāstīto stratēģisko mērķi, valstīs, kas minētas 1. panta 3. punktā, iniciatīva:

a)

palīdz uzlabot noturību neaizsargātās teritorijās to ziemeļu reģionos, veidojot to drošības un aizsardzības spēku spējas;

b)

nodrošina to drošības un aizsardzības spēku operatīvo apmācību pirms izvietošanas;

c)

atbalsta to drošības un aizsardzības spēku stiprināšanu tehniskās jomās;

d)

veicina tiesiskumu un labu pārvaldību to drošības sektoros, galveno uzmanību pievēršot to drošības un aizsardzības spēkiem, un atbalsta uzticēšanās veidošanu starp pilsonisko sabiedrību un drošības un aizsardzības spēkiem.

2.   Iniciatīvas stratēģiskajā un operatīvajā plānošanā, darbībās un ziņojumos tiek pilnībā integrētas un proaktīvi iekļautas starptautiskās humanitārās tiesības, cilvēktiesības un dzimumu līdztiesības princips, civiliedzīvotāju aizsardzība un programmas, kas izriet no Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūcijas (ANO DPR) 1325 (2000) par sievietēm, mieru un drošību, ANO DPR 2250 (2015) par jaunatni, mieru un drošību un ANO DPR 1612 (2005) par bērniem un bruņotiem konfliktiem.

3.   Ievērojot elastīgu un modulāru pieeju un ja tas nepieciešams tās uzdevumu īstenošanai, iniciatīva jo īpaši izvieto mobilas apmācības vienības, viesekspertus un krīzes reaģēšanas vienības uz valstīm, kas minētas 1. panta 3. punktā. Iniciatīva īsteno civilus un militārus projektus minētajās valstīs, tiecoties sasniegt tās 1. panta 1. punktā noteikto stratēģisko mērķi un 2. panta 1. punktā noteiktos uzdevumus.

4.   Iniciatīva atvieglo Eiropas Miera mehānismā paredzēto palīdzības pasākumu īstenošanu, par ko var lemt Padome 1. panta 3. punktā minēto valstu atbalstam.

3. pants

Politiskā kontrole un stratēģiskā vadība

1.   Padomes un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”) pārraudzībā Politikas un drošības komiteja (PDK) īsteno iniciatīvas politisko kontroli un stratēģisko vadību. Ar šo Padome pilnvaro PDK pieņemt attiecīgos lēmumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 38. pantu. Minētais pilnvarojums ietver pilnvaras grozīt plānošanas dokumentus, tostarp operācijas plānu iniciatīvas civilajam pīlāram un misijas plānu iniciatīvas militārajam pīlāram, un komandķēdi. Tas ietver arī pilnvaras pieņemt lēmumus par civilo un militāro vadības un atbalsta vienību vadītāju iecelšanu. Padome saglabā pilnvaras pieņemt lēmumus par iniciatīvas mērķiem un tās izbeigšanu.

2.   PDK regulāri sniedz ziņojumus Padomei.

3.   PDK regulāri saņem ziņojumus no ES Militārās komitejas (ESMK) priekšsēdētāja par iniciatīvas militārā pīlāra darbībām. PDK regulāri un pēc vajadzības saņem ziņojumus no civilās operācijas komandiera par iniciatīvas civilā pīlāra darbībām. Vajadzības gadījumā PDK var uzaicināt civilās operācijas komandieri un militāro komandieri uz savām sanāksmēm.

4. pants

Komandķēde un struktūra

1.   Iniciatīvai kā krīzes pārvarēšanas operācijai ir vienota komandķēde.

2.   Iniciatīvas štābs atrodas Briselē.

3.   Iniciatīvai ir civilais pīlārs, kas ir civilās operācijas komandiera stratēģiskā vadībā un kontrolē (“civilais pīlārs”), un militārais pīlārs, kas ir militārā komandiera stratēģiskā vadībā un kontrolē (“militārais pīlārs”).

4.   Apvienotā atbalsta koordinācijas vienība, kuru iniciatīvas vajadzībām kopīgi vada civilās operācijas komandieris un militārais komandieris, nodrošina komandķēdes vienotību.

II iedaļa

Civilais pīlārs

5. pants

Civilās operācijas komandieris

1.   Civilā pīlāra civilās operācijas komandieris ir Civilās plānošanas un īstenošanas centra (CPĪC) rīkotājdirektors.

2.   CPĪC ir civilās operācijas komandiera rīcībā, lai plānotu un īstenotu civilo pīlāru.

3.   Civilās operācijas komandieris PDK politiskā uzraudzībā un saskaņā ar tās stratēģiskajām norādēm un Augstā pārstāvja vispārējā pakļautībā īsteno civilā pīlāra vadību un kontroli stratēģiskā līmenī.

4.   Civilās operācijas komandieris nodrošina, lai pienācīgi un efektīvi tiktu īstenoti Padomes un PDK lēmumi attiecībā uz operāciju norisi, tostarp, vajadzības gadījumā dodot stratēģiska līmeņa norādījumus civilā pīlāra personālam un sniedzot tam padomus un tehnisku atbalstu.

5.   Civilās operācijas komandieris ar Augstā pārstāvja starpniecību sniedz ziņojumus Padomei.

6.   Viss civilā pīlāra norīkotais personāls vajadzības gadījumā paliek norīkotājas valsts iestāžu pilnīgā pakļautībā saskaņā ar valsts noteikumiem, attiecīgās Savienības iestādes vai Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) pilnīgā pakļautībā. Vajadzības gadījumā valsts iestāde, Savienības iestāde vai EĀDD nodod sava personāla darbības kontroli civilās operācijas komandierim.

7.   Civilās operācijas komandierim ir vispārēja atbildība par to, lai attiecībā uz civilā pīlāra personālu tiktu nodrošināta pienācīga Savienības rūpības pienākuma izpilde.

8.   Civilās operācijas komandieris un 1. panta 3. punktā minētajās valstīs izvietoto Savienības delegāciju vadītāji vajadzības gadījumā savstarpēji apspriežas.

6. pants

Civilās vadības un atbalsta vienības vadītājs

1.   Iniciatīvas vajadzībām CPĪC pastiprina ar civilu vadības un atbalsta vienību.

2.   Šīs civilās vadības un atbalsta vienības vadītājs uzņemas atbildību par civilo pīlāru un īsteno tā vadību un kontroli operatīvā līmenī. Civilās vadības un atbalsta vienības vadītājs atrodas civilās operācijas komandiera tiešā pakļautībā un darbojas saskaņā ar civilās operācijas komandiera dotajiem norādījumiem.

3.   Civilās vadības un atbalsta vienības vadītājs tās atbildības jomā pārstāv civilo pīlāru.

4.   Civilās vadības un atbalsta vienības vadītājs ir atbildīgs par civilā pīlāra administratīvajiem un apgādes jautājumiem, tostarp par iniciatīvas civilā pīlāra rīcībā nodotiem aktīviem, resursiem un informāciju. Civilās vadības un atbalsta vienības vadītājs, uzņemoties vispārēju atbildību, pārvaldības uzdevumus saistībā ar personāla un finanšu lietām var deleģēt civilā pīlāra personāla locekļiem.

5.   Civilās vadības un atbalsta vienības vadītājs ir atbildīgs par civilā pīlāra personāla disciplināro kontroli. Norīkotā personāla disciplināro uzraudzību vajadzības gadījumā īsteno norīkotājas valsts iestādes saskaņā ar valsts noteikumiem, attiecīgā Savienības iestāde vai EĀDD.

6.   Civilās vadības un atbalsta vienības vadītājs nodrošina atbilstīgu civilā pīlāra atpazīstamību.

7. pants

Personāls

1.   Civilo pīlāru galvenokārt veido personāls, ko norīko dalībvalstis, Savienības iestādes vai EĀDD. Katra dalībvalsts, katra Savienības iestāde un EĀDD sedz ar savu norīkoto personāla locekli saistītās izmaksas, tostarp ceļa izdevumus uz dislokācijas vietu un no tās, algas, medicīniskās aprūpes izdevumus un pabalstus, izņemot attiecīgās dienasnaudas.

2.   Vajadzības gadījumā dalībvalsts, Savienības iestādes vai EĀDD atbildībā ir izskatīt jebkādas prasības sakarā ar norīkojumu no vai saistībā ar to personāla locekļiem, kuri norīkoti uz civilo pīlāru, un celt prasības pret šādām personām.

3.   Ja dalībvalstu norīkotais personāls nevar nodrošināt vajadzīgās funkcijas, civilais pīlārs uz līguma pamata var pieņemt darbā starptautisku un vietēju personālu. Izņēmuma kārtā un pienācīgi pamatotos gadījumos, ja no dalībvalstīm nav pieteikušies kvalificēti kandidāti, uz līguma pamata var pieņemt darbā to trešo valstu valstspiederīgos, kas piedalās misijā.

4.   Civilā pīlāra starptautiskā un vietējā personāla nodarbināšanas kārtību un tiesības un pienākumus nosaka līgumos starp civilo pīlāru un attiecīgajiem personāla locekļiem.

8. pants

Drošība

1.   Civilās operācijas komandieris vada civilā pīlāra drošības pasākumu plānošanu un nodrošina, lai iniciatīva tos pareizi un efektīvi īstenotu saskaņā ar 5. pantu.

2.   Civilās vadības un atbalsta vienības vadītājs ir atbildīgs par civilā pīlāra drošību un par iniciatīvai piemērojamo minimālo drošības prasību ievērošanas nodrošināšanu saskaņā ar Savienības politiku par tā personāla drošību, ko izvieto ārpus Savienības, lai veiktu operācijas saskaņā ar LES V sadaļu un to papildinošiem instrumentiem.

3.   Pirms pienākumu izpildes sākšanas civilā pīlāra personāls saskaņā ar operācijas plānu piedalās obligātā drošības apmācībā. Tāpat personālam darbības vietā regulāri nodrošina prasmes nostiprinošas mācības, ko organizē drošības amatpersona.

4.   Civilās operācijas komandieris nodrošina ES klasificētas informācijas aizsardzību saskaņā ar Padomes Lēmumu 2013/488/ES (2).

9. pants

Juridiskā kārtība

Civilajam pīlāram ir tiesības veikt pakalpojumu un piegāžu iepirkumus, slēgt līgumus un administratīvas vienošanās, nodarbināt personālu, turēt bankas kontus, iegādāties un atsavināt aktīvus un izpildīt savas saistības, un būt par pusi tiesas procesos, ja tas vajadzīgs, lai īstenotu šo lēmumu.

10. pants

Finansiālā kārtība

1.   Finanšu atsauces summa, kas paredzēta, lai sešus mēnešus pēc šā lēmuma stāšanās spēkā segtu ar civilo pīlāru saistītus izdevumus, ir 1 075 000 EUR. Par finanšu atsauces summu jebkuram turpmākam laikposmam lemj Padome.

2.   Visus civilā pīlāra izdevumus pārvalda saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam. Fizisku un juridisku personu dalība procedūrās, ar ko civilajam pīlāram piešķir iepirkuma līgumu slēgšanas tiesības, ir bez ierobežojumiem. Turklāt civilā pīlāra iegādātajām precēm netiek piemēroti izcelsmes noteikumi. Pēc tam, kad Komisija to apstiprina, civilais pīlārs var noslēgt tehniskus nolīgumus ar dalībvalstīm, 1. panta 3. punktā minētājām valstīm, iesaistītām trešām valstīm un citiem starptautiskiem aktoriem par iekārtu, pakalpojumu un telpu nodrošināšanu civilā pīlāra vajadzībām.

3.   Civilais pīlārs ir atbildīgs par sava budžeta izpildi. Šajā nolūkā civilais pīlārs paraksta vienošanos ar Komisiju. Finansiālā kārtība respektē 4., 5. un 6. pantā paredzēto komandķēdi un iniciatīvas operatīvās vajadzības.

4.   Civilais pīlārs ir Komisijas pārraudzībā un tai ziņo par pilnīgi visiem finanšu pasākumiem, kas veikti saistībā ar 3. punktā minēto vienošanos.

5.   Ar civilo pīlāru saistītie izdevumi ir atļauti no šā lēmuma pieņemšanas dienas.

11. pants

Civilo projektu vienība

1.   Civilajā pīlārā ir civilo projektu vienība, lai identificētu un īstenotu civilos projektus tās 2. panta 1. punktā noteiktā uzdevuma atbalstam.

2.   Civilo projektu vienība vajadzības gadījumā veic sekmējošas darbības un sniedz konsultācijas par projektiem, ko dalībvalstis un trešās valstis īsteno atbilstīgi savai atbildībai jomās, kuras ir saistītas ar civilo pīlāru, un tās mērķu atbalstam.

3.   Civilais pīlārs ir pilnvarots vērsties pie dalībvalstīm vai trešām valstīm pēc finanšu ieguldījuma, lai īstenotu projektus, par kuriem ir apzināts, ka tie konsekventi papildina iniciatīvas citas darbības, ja projekts ir:

a)

paredzēts ar šo lēmumu saistītajā finanšu pārskatā; vai

b)

iniciatīvas pilnvaru termiņa laikā ir iekļauts ar grozījumu minētajā finanšu pārskatā, ko pieprasījis civilās operācijas komandieris.

4.   Civilais pīlārs ar 3. punktā minēto valstu attiecīgajām iestādēm panāk vienošanos, kurā jo īpaši nosaka konkrētās procedūras, saskaņā ar kurām izskata trešo personu sūdzības par kaitējumu, kuru radījušas civilā pīlāra darbības vai bezdarbība saistībā ar minēto valstu piešķirto līdzekļu izmantošanu.

5.   Šā panta 3. punktā minētās valstis nekādā gadījumā nevar no Savienības vai Augstā pārstāvja prasīt atbildību par civila pīlāra darbībām vai bezdarbību saistībā ar minēto valstu piešķirto līdzekļu izmantošanu.

6.   PDK apstiprina finansiālā ieguldījuma, ko civilo projektu vienībai sniedz trešās valstis, akceptēšanu.

III iedaļa

Militārais pīlārs

12. pants

Militārais komandieris

1.   Militārās plānošanas un īstenošanas centra (MPĪC) direktors ir militārā pīlāra militārais komandieris.

2.   MPĪC ir stacionāra komandas un kontroles struktūra militāri stratēģiskā līmenī, kas neatrodas operāciju norises vietā un ir atbildīga par militārā pīlāra operatīvo plānošanu un īstenošanu.

3.   Militārais komandieris PDK politiskā uzraudzībā un saskaņā ar tās stratēģiskajām norādēm un Augstā pārstāvja vispārējā pakļautībā īsteno militārā pīlāra vadību un kontroli stratēģiskā līmenī.

4.   Militārais komandieris nodrošina, lai tiktu pienācīgi un efektīvi īstenoti Padomes un PDK lēmumi attiecībā uz militārā pīlāra operāciju norisi, tostarp sniedzot norādes tā personālam.

5.   Militārais komandieris ar Augstā pārstāvja starpniecību sniedz ziņojumus Padomei.

6.   Viss uz militāro pīlāru norīkotais personāls vajadzības gadījumā paliek pilnīgā norīkotājas valsts iestāžu pakļautībā saskaņā ar valsts noteikumiem, attiecīgās Savienības iestādes pakļautībā vai EĀDD pakļautībā. Vajadzības gadījumā valsts iestāde, Savienības iestāde vai EĀDD nodod sava norīkotā personāla darbības kontroli militārajam komandierim.

7.   Militārais komandieris nes vispārēju atbildību, lai attiecībā uz militārā pīlāra personālu tiktu nodrošināta pienācīga Savienības rūpības pienākuma izpilde.

13. pants

Militārās vadības un atbalsta vienības vadītājs

1.   Iniciatīvas vajadzībām MPĪC būtu jāpastiprina ar militāru vadības un atbalsta vienību.

2.   Militārās vadības un atbalsta vienības vadītājs uzņemas atbildību par militāro pīlāru un īsteno tā vadību un kontroli operatīvā līmenī.

3.   Militārās vadības un atbalsta vienības vadītājs atrodas militārā komandiera tiešā pakļautībā un darbojas saskaņā ar militārā komandiera dotajiem norādījumiem.

14. pants

Militārā vadība

1.   ESMK uzrauga, lai militārā komandiera atbildībā tiktu pienācīgi izpildīti militārā pīlāra uzdevumi.

2.   ESMK regulāri saņem ziņojumus no militārā komandiera. Vajadzības gadījumā ESMK uz savām sanāksmēm var uzaicināt militāro komandieri un militārās vadības un atbalsta vienības vadītāju.

3.   ESMK priekšsēdētājs ir galvenā kontaktpersona sakariem ar militāro komandieri.

15. pants

Finansiālā kārtība

1.   Militārā pīlāra kopējās izmaksas pārvalda saskaņā ar Lēmumu (KĀDP) 2021/509.

2.   Finanšu atsauces summa, kas paredzēta, lai sešus mēnešus pēc šā lēmuma stāšanās spēkā segtu ar militāro pīlāru saistītus kopējos izdevumus, ir 179 000 EUR. Lēmuma (KĀDP) 2021/509 51. panta 2. punktā minētā atsauces summas procentuālā daļa ir 30 % saistībām un 15 % maksājumiem. Par finanšu atsauces summu jebkuram turpmākam laikposmam lemj Padome.

16. pants

Militāro projektu vienība

1.   Militārajā pīlārā ir militāro projektu vienība, lai identificētu un īstenotu militāros projektus tās 2. panta 1. punktā noteiktā uzdevuma atbalstam.

2.   Projektu vienība vajadzības gadījumā veic sekmējošas darbības un sniedz konsultācijas par projektiem, ko dalībvalstis un trešās valstis īsteno atbilstīgi savai atbildībai jomās, kuras ir saistītas ar militāro pīlāru, un tās mērķu atbalstam.

3.   Ievērojot 5. punktu, militārais komandieris ir pilnvarots dalībvalstu vai trešo valstu finansiālo ieguldījumu izmantot, lai īstenotu projektus, kuri ir atzīti par tādiem, kas konsekventi papildina militārā pīlāra citas darbības.

4.   Eiropas Miera mehānisms var pārvaldīt šā panta 3. punktā minētās finansiālās iemaksas saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2021/509 30. pantu.

5.   Šā panta 3. punktā minētās valstis nekādā gadījumā neuzskata, ka Savienība vai Augstais Pārstāvis ir atbildīgi par militārā pīlāra darbību vai bezdarbību to līdzekļu izmantošanā, ko piešķīrušas minētās valstis.

6.   PDK apstiprina finansiālā ieguldījuma, ko militāro projektu vienībai sniedz trešās valstis, akceptēšanu.

IV sadaļa

Nobeiguma noteikumi

17. pants

Savienības reakcijas un koordinācijas saskaņotība

1.   Augstais Pārstāvis nodrošina šā lēmuma īstenošanu un tā saskaņotību ar Savienības ārējo darbību kopumā, tostarp ar Savienības attīstības programmām un tās humānās palīdzības programmām.

2.   Civilās operācijas komandieris, militārais komandieris un 1. panta 3. punktā minētajās valstīs izvietoto Savienības delegāciju vadītāji vajadzības gadījumā savstarpēji apspriežas.

3.   Civilo un militāro vadības un atbalsta vienību vadītāji, neskarot komandķēdi, saņem vietējus politiskus norādījumus no 1. panta 3. punktā minētajās valstīs izvietoto Savienības delegāciju vadītājiem.

4.   Šā lēmuma 1. panta 3. punktā minētās valsts Savienības delegācijā izvietotais personāls, neskarot komandķēdi, saņem vietēja līmeņa politiskus norādījumus no minētās delegācijas vadītāja.

5.   Iniciatīva saskaņo savas darbības ar dalībvalstu divpusējām darbībām drošības un aizsardzības jomā 1. panta 3. punktā minētajās valstīs un vajadzības gadījumā – ar līdzīgi domājošiem partneriem un reģionālām organizācijām, jo īpaši Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopienas un Akras iniciatīvu.

18. pants

Trešo valstu dalība

1.   Neskarot Savienības lēmumu pieņemšanas autonomiju un tās vienoto iestāžu sistēmu un saskaņā ar attiecīgajām Eiropadomes pamatnostādnēm iniciatīvā var aicināt piedalīties trešās valstis.

2.   Ar šo Padome pilnvaro PDK aicināt trešās valstis piedāvāt ieguldījumus un attiecīgi pēc militārā komandiera, ESMK vai civilās operācijas komandiera ieteikuma pieņemt attiecīgos lēmumus par piedāvāto ieguldījumu akceptēšanu.

3.   Sīki izstrādātu kārtību trešo valstu dalībai paredz nolīgumos, ko noslēdz, ievērojot LES 37. pantu un saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienības darbību (LESD) 218. pantā noteikto procedūru. Ja Savienība un kāda trešā valsts ir noslēgušas nolīgumu, kurā paredz sistēmu attiecīgās trešās valsts dalībai Savienības krīzes pārvarēšanas misijās, šāda nolīguma noteikumus piemēro saistībā ar iniciatīvu.

4.   Tām trešām valstīm, kas sniedz ieguldījumu civilajā pīlārā vai ievērojamu militāro ieguldījumu militārajā pīlārā, ir tādas pašas tiesības un pienākumi attiecībā uz iniciatīvas ikdienas vadību kā dalībvalstīm iniciatīvas dalībniecēm.

5.   Ar šo Padome pilnvaro PDK pieņemt attiecīgus lēmumus par civilas vai militāras Ieguldītāju komitejas izveidi, ja trešās valstis sniedz ieguldījumu civilajā pīlārā vai būtisku militāru ieguldījumu militārajā pīlārā.

19. pants

Iniciatīvas un tās personāla statuss

Iniciatīvas un tās personāla statusu, tostarp privilēģijas, imunitāti un citas garantijas, kas vajadzīgas misijas izpildei un sekmīgai darbībai, paredz nolīgumā, ko Savienība slēdz ar katru no 1. panta 3. punktā minētajām valstīm, ievērojot LES 37. pantu un saskaņā ar LESD 218. pantā noteikto procedūru.

20. pants

Informācijas izpaušana

1.   Saskaņā ar Lēmumu 2013/488/ES Augstais Pārstāvis ir arī pilnvarots attiecīgos gadījumos un atbilstīgi iniciatīvas vajadzībām nodot ar šo lēmumu saistītām trešām valstīm iniciatīvas vajadzībām sagatavotu ES klasificētu informāciju:

a)

līdz līmenim, kāds paredzēts piemērojamajos informācijas drošības nolīgumos, kas noslēgti starp Savienību un attiecīgo trešo valsti; vai

b)

citos gadījumos – līdz līmenim “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”.

2.   Konkrētu un steidzamu operatīvu vajadzību gadījumā Augstais Pārstāvis ir arī pilnvarots saskaņā ar Lēmumu 2013/488/ES nodot attiecīgajai 1. panta 3. punktā minētajai valstij iniciatīvas vajadzībām sagatavotu ES klasificēto informāciju ar klasifikācijas pakāpi līdz “RESTREINT UE/EU RESTRICTED”. Šajā nolūkā sagatavo vienošanos starp Augsto Pārstāvi un kompetentajām minētās valsts iestādēm.

3.   Augstais Pārstāvis ir pilnvarots nodot ar šo lēmumu saistītām trešām valstīm ES neklasificētos dokumentus, kuri saistīti ar Padomes apspriedēm attiecībā uz iniciatīvu un uz kuriem saskaņā ar Padomes reglamenta (3) 6. panta 1. punktu attiecas pienākums ievērot dienesta noslēpumu.

4.   Pilnvaras, kas minētas 1.–3. punktā, kā arī spēju noslēgt 2. punktā minētās vienošanās Augstais Pārstāvis var deleģēt EĀDD darbiniekiem, civilās operācijas komandierim vai militārajam komandierim.

21. pants

Iniciatīvas plānošana un sākšana

Lēmumu sākt iniciatīvu pieņem Padome pēc tam, kad ir apstiprināts civilā pīlāra operācijas plāns un misijas plāns, tostarp spēka lietošanas noteikumi tās militārā pīlāra vajadzībām.

22. pants

Stāšanās spēkā un izbeigšana

1.   Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

2.   Šo lēmumu piemēro divus gadus no iniciatīvas sākšanas dienas atbilstīgi 21. pantam.

3.   Šo lēmumu atceļ saskaņā ar apstiprinātajiem iniciatīvas izbeigšanas plāniem un neskarot Lēmumā (KĀDP) 2021/509 noteiktās procedūras attiecībā uz militārā pīlāra revīziju un pārskatu iesniegšanu.

Briselē, 2023. gada 3. augustā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/509 (2021. gada 22. marts), ar ko izveido Eiropas Miera mehānismu un atceļ Lēmumu (KĀDP) 2015/528 (OV L 102, 24.3.2021., 14. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums 2013/488/ES (2013. gada 23. septembris) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 274, 15.10.2013., 1. lpp.).

(3)  Padomes lēmums 2009/937/ES (2009. gada 1. decembris), ar ko pieņem Padomes reglamentu (OV L 325, 11.12.2009., 35. lpp.).


4.8.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 196/35


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2023/1600

(2023. gada 3. augusts),

ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/610 par Eiropas Savienības KDAP militāru apmācības misiju Centrālāfrikas Republikā (EUTM RCA)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2016. gada 19. aprīlī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2016/610 (1), ar ko izveidoja Eiropas Savienības KDAP militāru apmācības misiju Centrālāfrikas Republikā (EUTM RCA) ar pilnvarām līdz 2018. gada 19. septembrim.

(2)

Padome 2022. gada 28. jūlijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2022/1334 (2), ar ko EUTM RCA pagarināja līdz 2023. gada 20. septembrim un grozīja tās pilnvaras.

(3)

2023. gada 13. jūlijā, pamatojoties uz EUTM RCA un Eiropas Savienības KDAP padomdevējas misijas Centrālāfrikas Republikā (EUAM RCA) holistisko stratēģisko pārskatīšanu, Politikas un drošības komiteja ieteica EUTM RCA pilnvaras principā pagarināt līdz 2024. gada 19. septembrim un ne vēlāk kā 2024. gada martā veikt gan EUTM RCA, gan EUAM RCA stratēģisku novērtējumu.

(4)

Lēmums (KĀDP) 2016/610 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu (KĀDP) 2016/610 groza šādi:

1)

lēmuma 10. pantam pievieno šādu punktu:

“6.   Finanšu atsauces summa EUTM RCA kopējo izmaksu segšanai laikposmā no 2023. gada 20. septembra līdz 2024. gada 19. septembrim ir 5 212 000 EUR. Padomes Lēmuma (KĀDP) 2021/509 51. panta 2. punktā minētā atsauces summas procentuālā daļa ir 15 % saistībām un 0 % maksājumiem.”;

2)

lēmuma 13. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Ievērojot stratēģisku novērtējumu, kas PDK jāveic ne vēlāk kā 2024. gada martā, EUTM RCA darbība beidzas 2024. gada 19. septembrī.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2023. gada 3. augustā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/610 (2016. gada 19. aprīlis) par Eiropas Savienības KDAP militāru apmācības misiju Centrālāfrikas Republikā (EUTM RCA) (OV L 104, 20.4.2016., 21. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/1334 (2022. gada 28. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/610 par Eiropas Savienības KDAP militāru apmācības misiju Centrālāfrikas Republikā (EUTM RCA) (OV L 201, 1.8.2022., 27. lpp.).


4.8.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 196/37


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2023/1601

(2023. gada 3. augusts),

ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 15. oktobrī pieņēma Lēmumu 2012/642/KĀDP (1).

(2)

Krievijas Federācijas prezidents 2022. gada 24. februārī izsludināja militāru operāciju Ukrainā, un Krievijas bruņotie spēki sāka uzbrukumu Ukrainai, tostarp no Baltkrievijas teritorijas. Minētais uzbrukums ir klajš Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības pārkāpums.

(3)

Padome 2022. gada 2. martā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2022/356 (2), ar kuru grozīja Lēmuma 2012/642/KĀDP nosaukumu un ieviesa turpmākus ierobežojošus pasākumus, reaģējot uz Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu.

(4)

Eiropadome 2022. gada 20. un 21. oktobra secinājumos aicināja Baltkrievijas iestādes izbeigt Krievijas agresijas kara sekmēšanu, ko tās veic, ļaujot Krievijas bruņotajiem spēkiem izmantot Baltkrievijas teritoriju un sniedzot atbalstu Krievijas militārajiem spēkiem. Eiropadome apstiprināja, ka Baltkrievijas režīmam ir pilnībā jāievēro savi pienākumi saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un ka Savienība joprojām ir gatava ātri pieņemt turpmākas sankcijas pret Baltkrieviju.

(5)

Savienība 2023. gada 18. janvārī Eiropas Padomes Ministru komitejā nāca klajā ar paziņojumu par cilvēktiesību situāciju Baltkrievijā, kurā Savienība pauda nopietnas bažas par to, ka Lukashenka režīma laikā cilvēktiesību situācija Baltkrievijā ir kļuvusi smaga un arvien pasliktinās, un vēl vairāk nosodīja Minskas režīma darbības, kuru mērķis ir atbalstīt barbarisko Krievijas agresiju pret Ukrainu un atjaunotos mēģinājumus ciniski un vardarbīgi izmantot migrantus, lai radītu krīzes situācijas pie Savienības robežām.

(6)

Eiropadome 2023. gada 23. marta un 29. un 30. jūnija secinājumos nosodīja to, ka Baltkrievija turpina sniegt militāro atbalstu Krievijas agresijas karam, un uzsvēra, ka Baltkrievijai ir jāpārtrauc ļaut Krievijas bruņotajiem spēkiem izmantot tās teritoriju, tostarp taktisko kodolieroču izvietošanai.

(7)

Ņemot vērā situācijas nopietnību un reaģējot uz to, ka Baltkrievija joprojām iesaistās Krievijas agresijā pret Ukrainu, ir lietderīgi ieviest papildu ierobežojošus pasākumus.

(8)

Jo īpaši ir lietderīgi aizliegt pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt šaujamieročus, to detaļas, būtiskas sastāvdaļas un munīciju. Uz precēm, kurām noteikts minētais aizliegums, attiecas arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 258/2012 (3). Šajā kontekstā Lēmums 2012/642/KĀDP ir jāuzskata par lex specialis, un tāpēc konflikta gadījumā tas prevalē pār Regulu (ES) Nr. 258/2012.

(9)

Ir lietderīgi arī vēl vairāk paplašināt divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju un progresīvu preču un tehnoloģiju eksporta aizliegumu un ieviest papildu eksporta ierobežojumus precēm, kas varētu veicināt Baltkrievijas militārās un tehnoloģiskās jaudas palielināšanu vai tās aizsardzības un drošības sektora attīstību, jo īpaši attiecībā uz precēm, ko Krievija ir izmantojusi savam agresijas karam pret Ukrainu.

(10)

Ir lietderīgi arī ieviest tādu preču un tehnoloģiju eksporta aizliegumu, kas piemērotas izmantošanai aviācijā un kosmosa nozarē, tostarp gan pilotējamu, gan bezpilota gaisa kuģu dzinēju un to detaļu eksporta aizliegumu.

(11)

Lai īstenotu dažus pasākumus, ir vajadzīga turpmāka Savienības rīcība.

(12)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2012/642/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2012/642/KĀDP groza šādi:

1)

iekļauj šādu pantu:

“1.a pants

1.   Neskarot šā lēmuma 1. pantu, ir aizliegts tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt šaujamieročus, to detaļas un būtiskas sastāvdaļas un munīciju, kas uzskaitīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 258/2012 (*1) I pielikumā, un šaujamieročus un citus ieročus, kas uzskaitīti šā lēmuma VI pielikumā neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā.

2.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un minēto preču nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu; vai

b)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā nodrošināt finansējumu vai finansiālo palīdzību, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm, jebkādai minēto preču pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tām saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 258/2012 (2012. gada 14. marts), ar kuru īsteno 10. pantu Apvienoto Nāciju Organizācijas Protokolā par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelikumīgu ražošanu un tirdzniecību, kas pievienots Konvencijai pret transnacionālo organizēto noziedzību (ANO Šaujamieroču protokols), un ievieš eksporta atļauju, kā arī importa un tranzīta pasākumus šaujamieročiem, to detaļām, sastāvdaļām un munīcijai (OV L 94, 30.3.2012., 1. lpp.).”;"

2)

lēmuma 2.c panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalstu valstspiederīgajiem vai no dalībvalstu teritorijām, vai izmantojot to karoga kuģus vai gaisa kuģus, ir aizliegts veikt visu divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju, kas uzskaitītas I pielikumā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2021/821 (*2), tiešu vai netiešu pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā neatkarīgi no tā, vai šādu preču un tehnoloģiju izcelsme ir vai nav dalībvalstu teritorijā.

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/821 (2021. gada 20. maijs), ar ko izveido Savienības režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, starpniecības, tehniskās palīdzības, tranzīta un pārvadājumu kontrolei (OV L 206, 11.6.2021., 1. lpp.).”;"

3)

lēmuma 2.c panta 3. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

priekšmetu pagaidu eksportam izmantošanai ziņu medijos;”;

4)

lēmuma 2.c panta 3. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

izmantošanai par patērētāju komunikācijas ierīcēm; vai”;

5)

lēmuma 2.c panta 3. punkta f) apakšpunktu svītro;

6)

lēmuma 2.c panta 3. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“f)

fizisku personu vai kopā ar tām ceļojošu tuvāko ģimenes locekļu personīgai lietošanai, ceļojot uz Baltkrieviju, proti, vienīgi personiskās lietošanas priekšmeti, mājsaimniecības priekšmeti, transportlīdzekļi vai aroda rīki, kas pieder minētajām personām un nav paredzēti pārdošanai.”;

7)

lēmuma 2.c panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Izņemot pirmās daļas f) apakšpunktā minētos gadījumus, eksportētājs muitas deklarācijā deklarē, ka priekšmeti tiek eksportēti saskaņā ar šajā punktā noteikto attiecīgo izņēmumu, un 30 dienu laikā no dienas, kad veikts pirmais eksports, par attiecīgā izņēmuma pirmreizējo izmantošanu informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kuras rezidents eksportētājs ir vai kurā tas ir iedibināts.”;

8)

lēmuma 2.c panta 4. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

tādiem civiliem elektronisko sakaru tīkliem, kas nav publiski pieejami un kas nav tādas vienības īpašumā, kura ir publiskā kontrolē vai kurai vairāk nekā 50 % daļu ir publiskā īpašumā;”;

9)

lēmuma 2.c panta 4. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g)

Savienības, dalībvalstu un partnervalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, tostarp delegācijām, vēstniecībām un misijām; vai”;

10)

lēmuma 2.c panta 4. punktā pievieno šādu apakšpunktu:

“h)

kiberdrošības un informācijas drošības nodrošināšanai fiziskām un juridiskām personām, vienībām un struktūrām Baltkrievijā, izņemot tās valdību un uzņēmumus, kurus tieši vai netieši kontrolē minētā valdība.”;

11)

lēmuma 2.c panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Atkāpjoties no šā panta 1. un 2. punkta un neskarot atļaujas saņemšanas prasības saskaņā ar Regulu (ES) 2021/821, kompetentās iestādes var atļaut divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšanu nemilitārām vajadzībām un nemilitāram galalietotājam pēc tam, kad iestādes ir secinājušas, ka šādas preces vai tehnoloģijas vai šāda ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir nodrošināma saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti pirms 2022. gada 3. marta, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamiem papildu līgumiem – ar noteikumu, ka atļauja ir pieprasīta pirms 2022. gada 1. maija.”

;

12)

lēmuma 2.c panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Visas šajā pantā prasītās atļaujas kompetentās iestādes piešķir saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kuras noteiktas Regulā (ES) 2021/821, ko piemēro mutatis mutandis. Atļauja ir derīga visā Savienībā.”

;

13)

lēmuma 2.c panta 7. punkta i) un ii) apakšpunktus aizstāj ar šādiem:

“i)

galalietotājs varētu būt militārs galalietotājs, fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas uzskaitīta II pielikumā, vai ka precēm varētu būt militārs galalietojums, izņemot tad, ja šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir atļauta saskaņā ar 2.da panta 1. punkta a) apakšpunktu; vai

ii)

šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir paredzēta aviācijai vai kosmosa nozarei, izņemot tad, ja šāda pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir atļauta saskaņā ar 4. punkta b) apakšpunktu.”;

14)

lēmuma 2.d panta 3. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

priekšmetu pagaidu eksportam izmantošanai ziņu medijos;”;

15)

lēmuma 2.d panta 3. punkta f) apakšpunktu svītro;

16)

lēmuma 2.d panta 3. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“f)

fizisku personu vai kopā ar tām ceļojošu tuvāko ģimenes locekļu personīgai lietošanai, ceļojot uz Baltkrieviju, proti, vienīgi personiskās lietošanas priekšmeti, mājsaimniecības priekšmeti, transportlīdzekļi vai aroda rīki, kas pieder minētajām personām un nav paredzēti pārdošanai.”;

17)

lēmuma 2.d panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Izņemot pirmās daļas f) apakšpunktā minētos gadījumus, eksportētājs muitas deklarācijā deklarē, ka priekšmeti tiek eksportēti saskaņā ar šajā punktā noteikto attiecīgo izņēmumu, un 30 dienu laikā no dienas, kad veikts pirmais eksports, par attiecīgā izņēmuma pirmreizējo izmantošanu informē tās dalībvalsts kompetento iestādi, kuras rezidents eksportētājs ir vai kurā tas ir iedibināts.”;

18)

lēmuma 2.d panta 4. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

tādiem civiliem elektronisko sakaru tīkliem, kas nav publiski pieejami un kas nav tādas vienības īpašumā, kura ir publiskā kontrolē vai kurai vairāk nekā 50 % daļu ir publiskā īpašumā;”;

19)

lēmuma 2.d panta 4. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g)

Savienības, dalībvalstu un partnervalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, tostarp delegācijām, vēstniecībām un misijām; vai”;

20)

lēmuma 2.d panta 4. punktā pievieno šādu apakšpunktu:

“h)

kiberdrošības un informācijas drošības nodrošināšanai fiziskām un juridiskām personām, vienībām un struktūrām Baltkrievijā, izņemot tās valdību un uzņēmumus, kurus tieši vai netieši kontrolē minētā valdība.”;

21)

lēmuma 2.d pantā iekļauj šādu punktu:

“4.a   Neskarot 4. punkta e) apakšpunktu un atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentā iestāde var atļaut 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu vai sniegt ar tām saistītu tehnisku vai finansiālu palīdzību nemilitārām vajadzībām un nemilitāram galalietotājam pēc tam, kad tā ir konstatējusi, ka šādas preces vai tehnoloģijas vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir paredzēta tādu līgumu un operāciju izbeigšanai līdz 2024. gada 6. februārim, kuras vēl notiek 2023. gada 5. augustā, un ja tās ir vajadzīgas civilo telesakaru pakalpojumu sniegšanai Baltkrievijas civiliedzīvotājiem.”

;

22)

lēmuma 2.d pantā iekļauj šādu punktu:

“5.a   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut preču, uz kurām attiecas KN kodi 8536 69, 8536 90, 8541 30 un 8541 60, pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu līdz 2024. gada 6. februārim vai sniegt ar tām saistītu tehnisku vai finansiālu palīdzību, ciktāl tas ir nepieciešams minēto preču pārstrādei Baltkrievijā, ko veic kopuzņēmums, kurā Savienībā iedibinātam uzņēmumam 2023. gada 5. augustā ir līdzdalības vairākums, lai vēlāk importētu Savienībā un pēc tam Savienībā ražotu preces, kas paredzētas izmantošanai veselības vai farmācijas nozarē vai pētniecības un izstrādes jomā.”

;

23)

lēmuma 2.d panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Visas šajā pantā prasītās atļaujas kompetentās iestādes piešķir saskaņā ar noteikumiem un procedūrām, kuras noteiktas Regulā (ES) 2021/821, ko piemēro mutatis mutandis. Atļauja ir derīga visā Savienībā.”

;

24)

lēmuma 2.d panta 7. punkta i) un ii) apakšpunktus aizstāj ar šādiem:

“i)

galalietotājs varētu būt militārs galalietotājs, fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas uzskaitīta II pielikumā, vai ka precēm varētu būt militārs galalietojums, izņemot tad, ja šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir atļauta saskaņā ar 2.da panta 1. punkta a) apakšpunktu; vai

ii)

šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir paredzēta aviācijai vai kosmosa nozarei, izņemot tad, ja šāda pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir atļauta saskaņā ar 4. punkta b) apakšpunktu.”;

25)

iekļauj šādu pantu:

“2.sa pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt preces un tehnoloģijas, kas piemērotas izmantošanai aviācijā vai kosmosa nozarē, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā.

2.   Ir aizliegts tieši vai netieši jebkurai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā sniegt apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, kas saistīta ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām.

3.   Ir aizliegts tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā attiecībā uz 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām nodrošināt gaisa kuģa vai kādas tā sastāvdaļas kapitālo remontu, remontu, apskati, nomaiņu, izmaiņu vai defektu novēršanu, izņemot pirmslidojuma pārbaudi, vai minēto darbību kombināciju.

4.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un minēto preču un tehnoloģiju nodrošināšanu, ražošanu, apkopi un izmantošanu; vai

b)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā nodrošināt finansējumu vai finansiālo palīdzību, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām, jebkādai minēto preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tām saistītas tehniskās palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai.

5.   Šā panta 1. un 4. punktā minētos aizliegumus nepiemēro tādu līgumu izpildei līdz 2023. gada 4. septembrim, kas noslēgti pirms 2023. gada 5. augusta, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamo papildu līgumu izpildei.

6.   Atkāpjoties no 1. un 4. punkta, valsts kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut izpildīt gaisa kuģa finanšu nomu, kas noslēgta pirms 2023. gada 5. augusta, ja tās ir konstatējušas, ka:

a)

tas ir absolūti nepieciešams, lai nodrošinātu nomas atmaksu juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kura reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem un uz kuru neattiecas neviens no šajā lēmumā paredzētajiem ierobežojošajiem pasākumiem; un

b)

Baltkrievijas darījuma partnerim netiks darīti pieejami nekādi saimnieciskie resursi, izņemot gaisa kuģa īpašumtiesību nodošanu pēc finanšu nomas pilnīgas atlīdzināšanas.

7.   Atkāpjoties no 1. un 4. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut preču, uz kurām attiecas KN kodi 8517 71 00, 8517 79 00 un 9026 00 00, pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu, vai ar tām saistītas tehniskas palīdzības, starpniecības pakalpojumu, finansējuma vai finansiālas palīdzības nodrošināšanu, ja tās ir konstatējušas, ka tā ir vajadzīga medicīniskiem vai farmaceitiskiem mērķiem vai humanitāriem mērķiem, piemēram, lai piegādātu vai atvieglotu palīdzības sniegšanu, tostarp medicīnas preču piegādi, pārtiku vai humānās palīdzības darbinieku un ar to saistītas palīdzības nodošanu, vai evakuācijai.

Kad valstu kompetentās iestādes pieņem lēmumu par atļauju pieprasījumiem medicīniskiem, farmaceitiskiem vai humanitāriem nolūkiem saskaņā ar šo punktu, tās nepiešķir eksporta atļauju nevienai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā vai izmantošanai Baltkrievijā, ja tām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka precēm varētu būt militārs galalietojums.

8.   Attiecīgā dalībvalsts divās nedēļās pēc atļaujas piešķiršanas informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par jebkurām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar šo pantu.

9.   Šā panta 1. punktā minētais aizliegums neskar 2.c panta 4. punkta b) apakšpunktu un 2.d panta 4. punkta b) apakšpunktu.

10.   Šā panta 4. punkta a) apakšpunktā minēto aizliegumu nepiemēro informācijas apmaiņai, kuras mērķis ir Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas ietvaros noteikt tehniskos standartus attiecībā uz 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām.

11.   Savienība veic nepieciešamos pasākumus, lai noteiktu attiecīgos priekšmetus, kuriem piemēro šo pantu.”

;

26)

Lēmumam 2012/642/KĀDP kā VI pielikumu pievieno šā lēmuma pielikumā iekļauto tekstu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2023. gada 3. augustā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Padomes Lēmums 2012/642/KĀDP (2012. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu (OV L 285, 17.10.2012., 1. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/356 (2022. gada 2. marts), ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā (OV L 67, 2.3.2022., 103. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 258/2012 (2012. gada 14. marts), ar kuru īsteno 10. pantu Apvienoto Nāciju Organizācijas Protokolā par šaujamieroču, to detaļu, sastāvdaļu un munīcijas nelikumīgu ražošanu un tirdzniecību, kas pievienots Konvencijai pret transnacionālo organizēto noziedzību (ANO Šaujamieroču protokols), un ievieš eksporta atļauju, kā arī importa un tranzīta pasākumus šaujamieročiem, to detaļām, sastāvdaļām un munīcijai (OV L 94, 30.3.2012., 1. lpp.).


PIELIKUMS

“VI PIELIKUMS

Lēmuma 1.a pantā minēto šaujamieroču un citu ieroču saraksts

KN kods

Apraksts

9303

Citi šaujamieroči un tamlīdzīgas ierīces, ko darbina sprāgstošs lādiņš

ex 9304

Citi ieroči (piemēram, atsperes, pneimatiskās vai gāzes bises un pistoles), izņemot pozīcijā 9307 minētos ieročus


4.8.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 196/44


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2023/1602

(2023. gada 31. jūlijs)

par primāro tirgotāju tīklu un par atbilstības kritēriju noteikšanu sindicētu darījumu vadošā un līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojumu saņemšanai, lai Komisija Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā varētu veikt aizņēmumu darbības

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam (1), un jo īpaši tās 220.a panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saistībā ar darbībām, ko Savienība pieņēma pēc Covid-19 krīzes, ar Komisijas Lēmumu (ES, Euratom) 2021/625 (2) tika izveidots primāro tirgotāju tīkls, lai tas darbotos kā kvalificēts kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību tīkls, attiecībā uz kuru Komisija aicina veikt parāda vērtspapīru primāro izvietošanu, veicināt šādu izvietošanu un attiecīgā gadījumā sniegt attiecīgus finanšu pakalpojumus, piemēram, sniegt uzticamas tirgus konsultācijas un informāciju.

(2)

Saskaņā ar 220.a pantu Regulā (ES, Euratom) 2018/1046, kas grozīta ar Regulu (ES, Euratom) 2022/2434 (3), Padomes Lēmuma (ES, Euratom) 2020/2053 (4) 5. panta 1. punktā atļautie aizņēmumi un, izņemot pienācīgi pamatotos gadījumos, aizņēmumu un parāda pārvaldības darbības finansiālās palīdzības programmu finansēšanai Komisijai būtu jāveic saskaņā ar diversificētas finansēšanas stratēģiju. Diversificētas finansēšanas stratēģija ir vispārpieņemta aizņemšanās metode, kas nodrošina elastību attiecībā uz atsevišķu finansēšanas darījumu laiku un termiņu, kā arī regulāras un stabilas izmaksas labuma guvējiem.

(3)

Divu gadu laikā pēc darbības uzsākšanas primāro tirgotāju tīklam ir vajadzīgi daži uzlabojumi, jo īpaši attiecībā uz primāro tirgotāju sniegto paziņojumu procesiem un primārā tirgotāja dalības apturēšanu tīklā vai izslēgšanu no tīkla.

(4)

Kapitāla tirgi tiek plaši izmantoti, un emisijas notiek ļoti bieži. Tāpēc finansēšanas darbību organizēšanai jābūt elastīgai.

(5)

Tīklā iekļautajiem primārajiem tirgotājiem ir tiesības piedalīties izsolēs, ko rīko Komisija, lai aizņemtos kapitāla tirgos. Atbilstības kritēriji tiek noteikti, pamatojoties uz Komisijas pieredzi, kas gūta, atlasot kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības esošo finansiālās palīdzības programmu ietvaros. Tiek ņemta vērā arī valsts un pārvalstisku emitentu paraugprakse.

(6)

Kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām vajadzētu būt tiesīgām piedalīties primāro tirgotāju tīklā, ja tās atbilst noteiktajiem atbilstības kritērijiem. Minēto kritēriju mērķis ir garantēt primāro tirgotāju funkcijas efektīvu izpildi, it īpaši tirgus operāciju lietpratīgu veikšanu un parakstīšanas saistību izpildi. Šajā sakarā ir būtiski, lai atbilstīgie primārie tirgotāji spētu nodemonstrēt stabilu organizatorisko struktūru, profesionālās un vadības spējas, nozīmīga apmēra tirgus darbību valsts un pārvalstisku obligāciju emisijas parakstīšanas jomā un atbilstību attiecīgajam tiesiskajam regulējumam, jo īpaši attiecībā uz Savienības prudenciālajām prasībām (5) un to izpildes uzraudzību (6). Saskaņā ar pārredzamības principu šie kritēriji un lēmumi, ar kuriem kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība tiek atzīta par primāro tirgotāju, būtu jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(7)

Dalība primāro tirgotāju tīklos, ko pārvalda kāda dalībvalsts vai pārvalstisks emitents, dod kredītiestādei vai ieguldījumu brokeru sabiedrībai tiesības piedalīties attiecīgā emitenta publiskā parāda vērtspapīru izsolēs. Regulāra un aktīva iesaistīšanās valsts vai pārvalstiskās izsoles procedūrās ir drošs apliecinājums par pieredzi publiskā parāda pārvaldības darbībās. Tāpēc dalība vismaz vienas dalībvalsts vai Eiropas pārvalstiska emitenta primāro tirgotāju tīklā vai primārajā tirdzniecības mehānismā būtu jānosaka par kritēriju dalībai Savienības primāro tirgotāju tīklā.

(8)

Pēc iekļaušanas primāro tirgotāju tīklā primārajiem tirgotājiem vajadzētu būt tiesībām izmantot nosaukumu “Eiropas Savienības primāro tirgotāju tīkla dalībnieks” un piedalīties visās Savienības un Euratom parāda vērtspapīru izsolēs. Šiem tirgotājiem būtu jāiegādājas izsolāmo apjomu minimālais svērtais vidējais apjoms un jāizpilda konkrēti ziņošanas pienākumi.

(9)

Primārajiem tirgotājiem būtu arī jāievēro vispārējie noteikumi, kas reglamentē dalību primāro tirgotāju tīklā, jo īpaši primāro tirgotāju tīkla dalībnieku tiesības, saistības un pienākumi, gada pārskata sniegšanas, ziņošanas pienākumi, kā arī noteikumi par pārbaudēm, dalības apturēšanu primāro tirgotāju tīklā, izslēgšanu un iespēju izstāties no tā.

(10)

Papildus izsolēm parāda vērtspapīru emisija aizņēmumu programmu ietvaros tiek veikta, izmantojot sindicēšanu vai privātu izvietošanu. Šajā nolūkā Komisija katra aizņēmuma darījuma vajadzībām izraugās kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas atbilst noteiktajām sindicētu darījumu un privātas izvietošanas atbilstības prasībām.

(11)

Primāro tirgotāju tīkla dalībniekiem, kuri pērk lielāku svērto vidējo procentuālo daļu no izsolāmajiem apjomiem, nekā tiek prasīts dalībai primāro tirgotāju tīklā un kuri saglabā pietiekamu Savienības un Euratom parāda vērtspapīru sekundārā tirgus daļu, un kuri atbilst minimālajām kotēšanas kārtības prasībām, vajadzētu būt tiesīgiem darboties kā vadošajiem pārvaldniekiem sindicētos darījumos. Šai tirgotāju grupai būtu arī jāapņemas veicināt Savienības un Euratom parāda vērtspapīru likviditāti, veicot papildu darbības tirgus uzturēšanai, sniegt Komisijai uzticamas konsultācijas un tirgus informāciju un veicināt Savienības un Euratom vērtspapīru emisijas investoru vidū.

(12)

Ar vadošā pārvaldnieka un līdzvadošā pārvaldnieka lomām saistītie uzdevumi būtu jāuzskata par finanšu pakalpojumiem, kā minēts Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 I pielikuma 1. nodaļas 2. iedaļas 11.1. punkta j) apakšpunktā. Tāpēc atbilstīgu primāro tirgotāju izraudzīšanās par sindikāta dalībniekiem konkrētam emisijas darījumam būtu jābalsta uz sarunu procedūru, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu. Vadošā pārvaldnieka izraudzīšanās procedūrā būtu jāiekļauj uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus nosūtīšana atbilstīgiem tirgotājiem un saņemto priekšlikumu izvērtēšana Komisijā.

(13)

Tā kā ir paredzams, ka Komisija bieži izmantos kapitāla tirgus, ir jāizveido raits, ātrs un efektīvs mehānisms banku izraudzīšanai par sindicētu darījumu vadošajiem pārvaldniekiem. Tādēļ ir jānodrošina taisnīgs un pārredzams pamats uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus attiecināšanai uz sindikātos piedalīties tiesīgu primāro tirgotāju apakšgrupu. Šī papildu atlase ir vajadzīga, lai nepieciešamību saglabāt konkurenci sindikāta atbalsta pakalpojumu iepirkuma procedūrā līdzsvarotu ar nepieciešamību efektīvi sagatavot laika ziņā sensitīvus darījumus un lai izvairītos no primāro tirgotāju centienu dublēšanās, iesniedzot pieteikumus sindikāta pilnvarojuma saņemšanai. Šāda banku atlase būtu jābalsta uz kvalitatīviem un kvantitatīviem kritērijiem, kas saistīti ar atbilstīgo primāro tirgotāju pierādīto spēju atbalstīt valsts un pārvalstiskas emisijas primārajos un sekundārajos tirgos un spēju izplatīt parāda vērtspapīrus investoriem. Šajā procesā būtu arī jānodrošina rotācijas kārtība, kas nodrošina vienlīdzīgas iespējas piedalīties visiem atbilstīgajiem primārajiem tirgotājiem.

(14)

Primārajiem tirgotājiem būtu jāpaziņo Komisijai par visiem gadījumiem, kad nav ievērota tirgus prakse un ētika, tostarp par visām procedūrām, spriedumiem, lēmumiem vai sankcijām saistībā ar attiecīgajiem Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 noteikumiem, kas saistīti ar agrīnas atklāšanas un izslēgšanas sistēmu, jo īpaši tās 135.–142. pantu. Šiem paziņojumiem būtu jāattiecas tikai uz pašiem primārajiem tirgotājiem un to mātesuzņēmumiem. Šādam paziņojumam nebūtu jāskar primāro tirgotāju pienākums nekavējoties informēt Komisiju par jebkādām izmaiņām situācijās, kas deklarētas pieteikuma iesniegšanas procesā.

(15)

Lai nodrošinātu lielāku Savienības un Euratom parāda vērtspapīru sekundārā tirgus likviditāti un uzlabotu cenu atklāšanu un pārredzamību, ir lietderīgi ieviest tādu kotēšanas kārtību, kas mudinātu primāros tirgotājus rīkoties kā tirgus uzturētājiem un kotēt Savienības un Euratom parāda vērtspapīrus atzītās elektroniskās platformās. Būtu jānodrošina atbilstoši stimuli primāro tirgotāju tīkla dalībniekiem iesaistīties šādās tirgus uzturēšanas darbībās. Šajā nolūkā ir lietderīgi noteikt kotēšanas kārtības noteikumu izpildes kritērijus.

(16)

Lai nodrošinātu papildu stimulus visiem primārajiem tirgotājiem iesaistīties tirgus uzturēšanas darbībās, ir lietderīgi nodrošināt vienkāršāku piekļuvi sindicētu darījumu līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojumiem arī tiem primārajiem tirgotājiem, kuri atbalsta Savienības un Euratom parāda vērtspapīru sekundārā tirgus likviditāti un atbilst kotēšanas kārtības minimālajiem kritērijiem, bet neatbilst atbilstības kritērijiem, lai darbotos kā sindicētu darījumu vadošie pārvaldnieki. Šāda piekļuve līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojumiem ļautu Komisijai sniegt papildu stimulus plašākam primāro tirgotāju tīkla dalībnieku lokam, kuri veic pasākumus, lai atbalstītu Savienības un Euratom parāda vērtspapīru emisiju. Tāpēc būtu jānosaka atbilstības kritēriji sindicētu darījumu līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojumu saņemšanai. Komisijai būtu jāapsver līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojumi vismaz vienam darījumam laikposmā, uz kuru attiecas finansēšanas plāns, kas izveidots atbilstoši Komisijas Īstenošanas lēmuma (ES, Euratom) 2022/2544 (7) 4. pantam.

(17)

Ir lietderīgi skaidri definēt un nošķirt saistības attiecībā uz vadošā un līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarām un padarīt līdzvadošā pārvaldnieka atbilstības kritērijus samērīgus ar šīs lomas priekšrocībām. Šajā nolūkā līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojumu var piešķirt arī primārajiem tirgotājiem, kuri atbilst attiecīgajiem atbilstības kritērijiem, bet nevar izpildīt visas papildu saistības, kas vajadzīgas, lai saņemtu vadošā pārvaldnieka pilnvarojumu. Uzaicinājums piedalīties sindicētā darījumā kā līdzvadošajiem pārvaldniekiem būtu jāsūta visiem primārajiem tirgotājiem, kas atbilst līdzvadošā pārvaldnieka atbilstības kritērijiem, izņemot gadījumus, kad darbības efektivitāti labāk nodrošinātu kāda atbilstīgo līdzvadošo pārvaldnieku apakšgrupa. Šādos gadījumos atbilstīgie līdzvadošie pārvaldnieki būtu jāizvēlas alfabētiskā secībā rotācijas kārtībā.

(18)

Lai vēl vairāk uzlabotu Savienības finanšu interešu aizsardzību, primāro tirgotāju dalības apturēšanas un izslēgšanas procesiem vajadzētu būt skaidriem un efektīviem. Ir svarīgi nodrošināt, lai vajadzības gadījumā primārā tirgotāja dalības apturēšanu varētu veikt bez nepamatotas kavēšanās. Izslēgšanas procesā būtu jādod primārajiem tirgotājiem pietiekami daudz laika atbildēt uz Komisijas sniegto paziņojumu par neatbilstību un attiecīgā gadījumā veikt korektīvus pasākumus, ja neatbilstību var novērst.

(19)

Ņemot vērā vajadzību aizsargāt Savienības finanšu intereses, būtu jāparedz uzraudzības noteikumi, lai nodrošinātu, ka primāro tirgotāju tīkla dalībnieki pilda pienākumus, kas paredzēti šajā lēmumā un citos attiecīgos piemērojamos noteikumos, jo īpaši vispārējos noteikumos. Attiecīgā gadījumā minētajā uzraudzībā būtu jāiesaista Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF).

(20)

Ar Lēmumu (ES, Euratom) 2021/625 tika izveidots primāro tirgotāju tīkls un jo īpaši noteikti atbilstības kritēriji tā dalībnieku atlasei. Ar Komisijas Lēmumu (ES) 2021/857 (8) tika grozīts Lēmums (ES, Euratom) 2021/625 un paplašināti atbilstības kritēriji, iekļaujot dažas ieguldījumu brokeru sabiedrības, kurām atļauts veikt finanšu instrumentu parakstīšanas darbības un/vai finanšu instrumentu izvietošanu, pamatojoties uz stingrām saistībām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (9). Šis lēmums balstās uz iepriekšminētajos lēmumos noteiktajiem principiem. Tāpēc ar šo lēmumu būtu jāaizstāj Lēmums (ES, Euratom) 2021/625, kas attiecīgi būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. NODAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Ar šo lēmumu izveido primāro tirgotāju tīklu un nosaka atbilstības kritērijus un procedūras noteikumus tā dalībnieku atlasei, kā arī šo dalībnieku tiesības un pienākumus.

2.   Šis lēmums attiecas uz visām aizņēmumu un parādu pārvaldības darbībām, ko veic Komisija Savienības un Euratom vārdā, izvēloties privātus finanšu darījumu partnerus.

2. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

1)

“izsole” ir Savienības un Euratom parāda vērtspapīru emisijas process, kas balstīts uz konkurētspējīgu piedāvājumu sniegšanu, izmantojot izsoles platformu primārajā tirgū;

2)

“aizņēmumu programmas” ir Savienības un Euratom programmas, kas ietver aizņēmumu darbības finanšu tirgos;

3)

“kredītiestāde” ir kredītiestāde, kā tā definēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā;

4)

“parāda vērtspapīri” ir parādzīmes un/vai īstermiņa finanšu instrumenti, piemēram, valsts kases vekseļi, kā arī jebkurš cits finanšu instruments, ko emitējusi Savienība un/vai Euratom;

5)

“ieguldījumu brokeru sabiedrības” ir ieguldījumu brokeru sabiedrības, kā tās definētas Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 1) apakšpunktā;

6)

“tirgotāju platforma” ir Direktīvas (ES) 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 24) apakšpunktā esošajai definīcijai atbilstoša elektroniska tirdzniecības vieta, kurā savstarpēji tirgojas tirgotāji, kura ir iedibināta Eiropas Savienībā un kurā primārie tirgotāji piedalās kā sekundārā tirgus darbības uzturētāji;

7)

“kotējums” ir fiksētas pirkšanas piedāvājuma un pārdošanas piedāvājuma likmes vai cenas, kas ievietotas tirgotāju platformās un ļauj automātiski noslēgt darījumu, ja cits dalībnieks ir norādījis korespondējošas pirkšanas vai pārdošanas piedāvājuma likmes vai cenas (centralizēts limitētu pasūtījumu reģistrs);

8)

“primāro tirgotāju tīkla dalībnieki” ir kredītiestādes vai ieguldījumu brokeru sabiedrības, kas atbilst 4. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem un ir iekļautas 15. pantā minētajā sarakstā;

9)

“Eiropas pārvalstiskie emitenti” ir Eiropas Padomes Attīstības banka, Eiropas Finanšu stabilitātes instruments, Eiropas Stabilizācijas mehānisms, Eiropas Investīciju banka un Ziemeļvalstu Investīciju banka.

3. pants

Primāro tirgotāju tīkla izveide

Savienības primāro tirgotāju tīkls (“primāro tirgotāju tīkls”) ir tādu kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību grupa, kuras ir tiesīgas piedalīties šādās Komisijas aizņēmumu un parādu pārvaldības darbībās:

a)

parāda vērtspapīru izvietošana primārajos kapitāla tirgos, jo īpaši ar izsoļu un sindicētu darījumu palīdzību;

b)

Savienības un Euratom parāda vērtspapīru likviditātes veicināšana finanšu tirgos;

c)

uzticamu konsultāciju un tirgus informācijas sniegšana Komisijai;

d)

Savienības un Euratom parāda vērtspapīru izvietošanas veicināšana un izveide.

2. NODAĻA

DALĪBA PRIMĀRO TIRGOTĀJU TĪKLĀ

4. pants

Atbilstības kritēriji dalībai primāro tirgotāju tīklā

Par primāro tirgotāju tīkla dalībniekiem ir tiesīgas kļūt kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības, kuras atbilst turpmāk norādītajiem kritērijiem:

a)

tām jābūt juridiskām personām, kuras ir iedibinātas un kuru galvenais birojs atrodas Savienībā vai kādā Eiropas Ekonomikas zonas valstī;

b)

tām jābūt Savienības kompetentās iestādes uzraudzībā un jābūt saņēmušām atļauju veikt darbību kā:

i)

kredītiestādei saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (10); vai

ii)

ieguldījumu brokeru sabiedrībai, kura saņēmusi atļauju veikt finanšu instrumentu parakstīšanu vai izvietošanu ar neizvietoto instrumentu uzpirkšanas garantiju saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES; un

c)

tām jābūt iekļautām kādā Eiropas valsts vai pārvalstisku primāro tirgotāju tīklā, kas izveidots, lai darbotos kā kādas dalībvalsts vai kāda Eiropas pārvalstiska emitenta darījumu partneris. Šajā lēmumā Eiropas valsts vai pārvalstisku primāro tirgotāju tīkls nozīmē vienu no šādām struktūrām:

i)

finanšu iestāžu tīkls, grupa vai organizēta sistēma, ko valsts vai pārvalstisks emitents izraugās par tirgus darījumu partneri publiskā parāda pārvaldības ietvaros; dalība tajā parasti ietver piedalīšanos publiskā parāda vērtspapīru emisijās, rīkojot izsoles;

ii)

primārās tirdzniecības mehānisms, kas būtībā ir līdzvērtīgs i) apakšpunktā minētajam tīklam, grupai vai organizētai sistēmai.

5. pants

Saistības

1.   Primāro tirgotāju tīkla dalībnieki uzņemas šādas saistības:

a)

pusgadā iegādāties minimālo svērto vidējo apjomu 0,05 % apmērā no Savienības un/vai Euratom izsolītā apjoma saskaņā ar I pielikuma 1. daļu;

b)

izpildīt pienākumu katru mēnesi precīzi, laikus un pilnībā ziņot Komisijai par Savienības un Euratom parāda vērtspapīru tirdzniecības apjomiem, ievērojot saskaņoto formātu ziņošanai par tirdzniecību sekundārajā Eiropas valsts parāda vērtspapīru tirgū, ko noteikusi Eiropas Savienības Ekonomikas un finanšu komitejas apakškomiteja ES valsts parādu tirgu jautājumos;

c)

iesniegt parakstītu dokumenta “Vispārējie noteikumi Eiropas Savienības primārajiem tirgotājiem” (“Vispārējie noteikumi”) eksemplāru;

d)

nodrošināt, ka to tirdzniecības personālam piešķirtās tirdzniecības atļaujas tiek pārskatītas reizi ceturksnī, ir derīgas un ir spēkā;

e)

ievērot tirgus praksi un ētiku, proti:

i)

nodrošināt rīcības kodeksa ievērošanu un visaugstākos tirgus prakses standartus, kas piemērojami to veiktajai euro valūtā fiksēta ienākuma uzņēmējdarbībai;

ii)

primārie tirgotāji un to mātesuzņēmumi piemēro pasākumus, kas saistīti ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu saskaņā ar spēkā esošajiem valsts un Savienības normatīvajiem aktiem;

iii)

katrs primārais tirgotājs nekavējoties paziņo Komisijai par jebkuru procedūru, ko pret to uzsākusi kādas dalībvalsts kompetentā iestāde attiecībā uz darbībām, kuras primārais tirgotājs veicis kā kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība. Katrs primārais tirgotājs paziņo Komisijai par visiem pasākumiem vai lēmumiem, kas pieņemti šo procedūru rezultātā;

iv)

katrs primārais tirgotājs nekavējoties paziņo Komisijai, ja tas vai tā mātesuzņēmums ir atzīti par vainīgiem saistībā ar apsūdzību krimināllietā, tostarp par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, vai ja tiem piemērots administratīvs vai disciplinārs sods, vai arī ja ir apturēta to dalība kādā nozares organizācijā jebkurā dalībvalstī vai tie ir izslēgti no šādas organizācijas;

v)

ja kādas dalībvalsts kompetentā iestāde konstatē jebkādus trūkumus nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas vai terorisma finansēšanas novēršanas jomās vai piemēro sodus saistībā ar minētajām jomām, primārie tirgotāji nekavējoties informē Komisiju un ziņo par saviem korektīvajiem pasākumiem;

vi)

primārais tirgotājs nodrošina, ka saistībā ar Savienības un Euratom parāda vērtspapīriem netiek slēgti darījumi, kuros būtu iesaistīti tādi darījumu partneri, kas ir inkorporēti vai iedibināti valstī, kura iekļauta ES sarakstā ar jurisdikcijām, kas nodokļu nolūkos nesadarbojas, vai kura ir identificēta kā augsta riska trešā valsts saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/849 9. panta 2. punktu un ir iekļauta Deleģētajā regulā (ES) 2016/1675, vai kas faktiski neatbilst Savienības vai starptautiski saskaņotiem nodokļu standartiem attiecībā uz pārredzamību un informācijas apmaiņu, vai kas pārkāpj sankciju režīmu, jo īpaši ierobežojošos pasākumus saskaņā ar LESD 215. pantu;

f)

ievērot konfidencialitāti attiecībā uz visu informāciju, kas saņemta no Komisijas.

2.   Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta nolūkā tiek regulāri novērtēta ziņošanas kvalitāte un rezultāti paziņoti ieinteresētajam primārajam tirgotājam. Primārajam tirgotājam tiek paziņots, ja sniegtie dati nav precīzi.

3.   Šā panta 1. punkta e) apakšpunkta nolūkā Komisija novērtē primāro tirgotāju rīcību sindicēta darījuma un citu parāda pārvaldības darbību izpildes laikā attiecībā uz gatavību, tirgus neitralitāti, pareizu un efektīvu izpildi.

6. pants

Vispārējie noteikumi

1.   Vispārējos noteikumus piemēro visām aizņēmumu un parādu pārvaldības darbībām, ko Komisija veic aizņēmumu programmu ietvaros saskaņā ar šo lēmumu.

2.   Ievērojot šā lēmuma noteikumus, Vispārējos noteikumos:

a)

detalizēti nosaka pienākumus uz laiku, kamēr notiek dalība primāro tirgotāju tīklā, un sīki izstrādātus atbilstības kritērijus vadošā un līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojuma saņemšanai;

b)

nosaka ikgadējās pārskatīšanas saturu un procedūru;

c)

nosaka sīki izstrādātus noteikumus par ziņošanas pienākumiem;

d)

nosaka pārbaužu noteikumus;

e)

nosaka sīki izstrādātus noteikumus un procedūras dalības apturēšanai primāro tirgotāju tīklā, šādas apturēšanas atcelšanai un izslēgšanai no primāro tirgotāju tīkla un

f)

reglamentē iespēju izstāties no primāro tirgotāju tīkla;

g)

nosaka sīki izstrādātus noteikumus par kotēšanas kārtību, tostarp novērošanas periodu, un tirgotāju platformas atzīšanas prasības un procesu.

3.   Termiņus aprēķina šādi:

a)

ja termiņš ir izteikts dienās vai mēnešos no konkrēta datuma vai notikuma, tad attiecīgā datuma vai notikuma dienu vai mēnesi neieskaita termiņā;

b)

dienās izteikti termiņi ietver tikai darbdienas. Darbdienas nosaka saskaņā ar Luksemburgas valsts svētku dienu un brīvdienu kalendāru (https://www.abbl.lu/fr/topic/bank-holidays/);

c)

mēnešos izteikts termiņš beidzas līdz ar pēdējā mēneša dienu, kas atbilst tā datuma vai notikuma dienai, no kuras šis termiņš ir aprēķināts;

d)

ja mēnešos izteikta termiņa pēdējā mēnesī nav datuma, kurā termiņam būtu jābeidzas, tad termiņš beidzas līdz ar minētā mēneša pēdējo dienu;

e)

ja mēnešos izteikts termiņš beidzas valsts svētku dienā vai brīvdienā, to pagarina līdz pirmās nākamās darbdienas beigām.

7. pants

Primāro tirgotāju tīkla dalībnieku tiesības

Primāro tirgotāju tīkla dalībniekiem ir šādas tiesības:

a)

izmantot nosaukumu “Eiropas Savienības primāro tirgotāju tīkla dalībnieks”;

b)

piedalīties un iesniegt piedāvājumus jebkurā Savienības vai Euratom parāda vērtspapīru izsolē;

c)

regulāri, vismaz reizi gadā, saņemt atsauksmes par savu sniegumu, jo īpaši saistībā ar to ranžējumu izsolēs un sekundārajos tirgos; šo atsauksmju pamatā ir 13. pantā minētais iekšējās izvērtēšanas process, kurā piemēro objektīvus kritērijus, kas jāpaziņo primārajiem tirgotājiem;

d)

neskarot 3. nodaļu, piedalīties parādu pārvaldības darbībās, tostarp šādās:

i)

vērtspapīru privāta izvietošana;

ii)

repo darījumi, kā tie definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/2365 (11) 3. panta 9. punktā;

iii)

mijmaiņas līgumi, kā tie definēti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2017/583 (12) III pielikuma 1. iedaļas 10. punktā;

e)

jebkurā brīdī atsaukt dalību primāro tirgotāju tīklā, par to paziņojot Komisijai; atsaukums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā darbdienā pēc paziņojuma datuma.

3. NODAĻA

SINDICĒTU DARĪJUMU VADOŠĀ UN LĪDZVADOŠĀ PĀRVALDNIEKA PILNVAROJUMI

8. pants

Atbilstības kritēriji sindicētu darījumu vadošā pārvaldnieka pilnvarojumu saņemšanai

Primāro tirgotāju tīkla dalībnieki ir tiesīgi darboties kā sindicētu darījumu vadošie pārvaldnieki, ja tie atbilst šādiem kritērijiem:

a)

tie ir iegādājušies minimālo daļu svērtā vidējā apjomā no Savienības un Euratom izsolītajiem apjomiem iepriekšējās izsolēs, rēķinot pēc slīdošā grafika principa;

b)

pamatojoties uz saskaņā ar šo lēmumu paziņotiem darījumu datiem, tie ir snieguši pierādījumus, ka sekundārajos tirgos tiem ir minimālā tirgus daļa Savienības un Euratom parāda vērtspapīru tirgotāju vidū, rēķinot pēc slīdošā grafika principa;

c)

novērošanas periodā tie ir ievērojuši kotēšanas kārtības minimālās prasības;

d)

tie Vispārējo noteikumu ietvaros ir piekrituši sindicētu darījumu nolūkā piešķirtā pilnvarojuma vispārīgajiem noteikumiem un maksu grafikam.

Šā panta pirmās daļas a) un b) punktā minētās minimālās daļas, c) punktā minētās minimālās prasības, kā arī citi sīki izstrādāti noteikumi par vadošā pārvaldnieka pilnvarojumiem balstās uz tirgus paraugpraksi, jo īpaši attiecībā uz līdzvērtīgiem emitentiem, un atspoguļo primāro tirgotāju tīkla dalībnieku ieguvumu un pienākumu līdzsvaru. Ja kritērijs ietver relatīvas daļas, procentuālajās daļās ņem vērā primāro tirgotāju kopējo skaitu.

9. pants

Atbilstības kritēriji sindicētu darījumu līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojumu saņemšanai

Primāro tirgotāju tīkla dalībnieki ir tiesīgi darboties kā sindicētu darījumu līdzvadošie pārvaldnieki, ja tie atbilst šādiem kritērijiem:

a)

tie Vispārējo noteikumu ietvaros ir piekrituši sindicētu darījumu nolūkā piešķirtā līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojuma vispārīgajiem noteikumiem un maksu grafikam;

b)

novērošanas periodā tie ir ievērojuši kotēšanas kārtības minimālās prasības; un

c)

novērošanas periodā tiem nav piešķirts vadošā pārvaldnieka pilnvarojums.

Šā panta pirmās daļas b) punktā minētās minimālās prasības un b) un c) punktā minētais novērošanas periods, kā arī citi sīki izstrādāti noteikumi par līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojumiem balstās uz tirgus paraugpraksi, tostarp tādu, kas attiecas ībā uz līdzvērtīgiem emitentiem, un atspoguļo primāro tirgotāju tīkla dalībnieku ieguvumu un pienākumu līdzsvaru.

10. pants

Maksu grafiks

Aizņēmumu un parāda pārvaldības darbībām piemēro 8. panta pirmās daļas d) punktā un 9. panta a) punktā minēto maksu grafiku. Maksu grafikā nosaka atlīdzību, kas ir samērīga ar izmaksām un riskiem, kas rodas atbilstīgajiem primārajiem tirgotājiem, veicot Savienības un Euratom aizņēmumu un parāda pārvaldības darbības, vienlaikus nodrošinot izmaksu efektivitāti Savienībai un ņemot vērā Savienības parāda vērtspapīru emisijas īpatnības, jo īpaši apjomus un termiņus. Maksu grafiku norāda pielikumā vispārējiem noteikumiem par sindicēto darījumu vadošo un līdzvadošo pārvaldnieku pilnvarojumiem.

11. pants

Kotēšanas kārtība

8. panta pirmās daļas c) punktā un 9. panta pirmās daļas b) punktā minētās kotēšanas kārtības minimālās prasības attiecas uz tirdzniecības laiku, kotējumu un starpību skaitu atzītā tirgotāju platformā novērošanas periodā attiecībā uz konkrētiem Savienības parāda vērtspapīriem.

12. pants

Papildu saistības attiecībā uz vadošā pārvaldnieka pilnvarojumu

Primāro tirgotāju tīkla dalībniekiem, kuri atbilst 8. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem, var piešķirt sindicētu darījumu vadošā pārvaldnieka pilnvarojumu, pamatojoties uz novērtējumu par to apņemšanos veikt jebkuru no šādām darbībām:

a)

iespēju robežās, veicot tirgus uzturētāja darbības, sekmēt Savienības un Euratom parāda vērtspapīru likviditāti, tādējādi veicinot cenu atklāšanu, sekundārā tirgus efektivitāti un pareizu tirdzniecības izpildi;

b)

sniegt Komisijai uzticamas konsultācijas un tirgus informāciju, lai izstrādātu un īstenotu aizņēmumu programmas, un jo īpaši sniegt konsultācijas pirms finansēšanas programmas publicēšanas un saistībā ar parāda pārvaldības darījumu sagatavošanu aizņēmumu programmu ietvaros;

c)

regulāri sniegt Komisijai informāciju par tirgus tendencēm, analīzi un pētījumiem par fiksēta ienākuma tirgu darbību un jo īpaši par valstīm, pārvalstiskām organizācijām un aģentūrām;

d)

savas darbības stratēģijas ietvaros veicināt un attīstīt Savienības un Euratom parāda vērtspapīru izvietošanu diversificētā un plašā investoru kopienā.

13. pants

Sindikāta izvēle

1.   Sindikātus izvēlas saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 I pielikuma 1. nodaļas 2. iedaļas 11.1. punkta j) apakšpunktu sarunu procedūrā, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu.

2.   Komisija nosūta uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus primāro tirgotāju tīkla atbilstīgo dalībnieku apakšgrupai, kas atbilst 8. un 12. pantā noteiktajiem kritērijiem, aicinot iesniegt piedāvājumu piedalīties kā vadošajiem pārvaldniekiem.

3.   Izvēloties atbilstīgo primāro tirgotāju apakšgrupu, kam Komisija sūta uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, pamatojas uz kvalitatīviem un kvantitatīviem kritērijiem, kas saistīti ar atbilstīgo primāro tirgotāju pierādīto spēju atbalstīt valsts un pārvalstiskas emisijas primārajos un sekundārajos tirgos un to spēju izplatīt parāda vērtspapīrus investoriem. Šie kritēriji ietver arī 12. pantā uzskaitīto darbību izpildes novērtējumu. Komisija ievēro rotācijas kārtību, lai nodrošinātu, ka visi primāro tirgotāju tīkla atbilstīgie dalībnieki regulāri saņem uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus.

4.   Priekšlikumus, kas saņemti no 2. punktā minētajiem atbilstīgajiem dalībniekiem, izvērtē, pamatojoties uz papildu objektīviem kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem kritērijiem un par mērķi uzskatot tāda sindikāta izveidi, kura sastāvā ir attiecīgā darījuma optimālai izpildei vislabākā iespējamā pārvaldnieku kombinācija.

5.   Kritērijus uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus nosūtīšanai un saņemto priekšlikumu izvērtēšanai dara zināmus primāro tirgotāju tīkla dalībnieku apakšgrupai līdz ar uzaicinājumu.

6.   Komisija, pamatojoties uz tirgus apstākļiem un lai nodrošinātu attiecīgā darījuma optimālu izpildi, var uzaicināt primāros tirgotājus papildus interesei par vadošā koppārvaldnieka vai vadošo koppārvaldnieku pilnvarojumu paust interesi par sindicēta darījuma līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojumu. Komisija var uzaicināt vai nu visus primāros tirgotājus, kas ir atbilstīgi saskaņā ar 8. pantu, vai to apakšgrupu alfabētiskā secībā rotācijas kārtībā. Šādu uzaicinājumu apsver vismaz vienam sindicētam darījumam laikposmā, uz kuru attiecas finansēšanas plāns, kas izveidots atbilstoši Īstenošanas lēmuma (ES, Euratom) 2022/2544 4. pantam.

7.   Komisija piešķir līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojumu visiem primārajiem tirgotājiem, kuri ir pieņēmuši šā panta 6. punktā minēto uzaicinājumu.

4. NODAĻA

DALĪBAS PIETEIKUMS, PRIMĀRO TIRGOTĀJU TĪKLA DALĪBNIEKU SARAKSTA IZVEIDE UN UZRAUDZĪBA

14. pants

Dalības pieteikums un primāro tirgotāju saraksts

1.   Ieinteresētās kredītiestādes un ieguldījumu brokeru sabiedrības iesniedz Komisijai pieteikumu dalībai primāro tirgotāju tīklā, aizpildot un iesniedzot Komisijas tīmekļvietnē pieejamo pieteikuma veidlapu un pievienoto kontrolsarakstu attiecībā uz pielaides kritērijiem.

2.   Pieteikumos iekļaušanai primāro tirgotāju tīklā iekļauj pierādījumu par atbilstību 4. un 5. pantam. Pievienojamie pierādījumi un apliecinošie dokumenti ir norādīti pieteikuma veidlapā un tās pielikumos.

3.   Ja pieteikuma veidlapa vai sniegtā informācija ir nepilnīga vai dati ir nepietiekami, Komisija var lūgt pieteikuma iesniedzējam sniegt vajadzīgo papildu informāciju. Ja vajadzīgo papildu informāciju nesniedz noteiktajā termiņā, pieteikuma veidlapa tiek noraidīta.

4.   Ja pieteikuma iesniegšanas procesa laikā tiek sniegta nepatiesa, maldinoša vai nepareiza informācija vai dokumenti, pieteikuma iesniedzējs netiek iekļauts primāro tirgotāju tīklā vai attiecīgā gadījumā tas var būt par iemeslu izslēgšanai no primāro tirgotāju tīkla saskaņā ar 17. pantu.

5.   Pieteikuma veidlapā katrs primārais tirgotājs deklarē, ka piekrīt Vispārējiem noteikumiem, tādējādi atzīstot to saistošo raksturu un apņemoties tos ievērot.

6.   Pieteikuma veidlapu un Vispārējos noteikumus paraksta un katru Vispārējo noteikumu lappusi parafē arī pienācīgi pilnvarots primārā tirgotāja pārstāvis, kurš, pamatojoties uz attiecīgās jurisdikcijas piemērojamiem tiesību aktiem un attiecīgajiem korporatīvajiem dokumentiem, ir pilnvarots galvot par šāda primārā tirgotāja saistību izpildi un darbību veikšanu saskaņā ar Vispārējiem noteikumiem. Šajā nolūkā, iesniedzot pieteikuma veidlapu, tiek sniegts izraksts no attiecīgā uzņēmumu reģistra.

7.   Visus paziņojumus, brīdinājumus vai informāciju, kas attiecas uz šo lēmumu un Vispārējiem noteikumiem, nosūta uz adresi, ko primārais tirgotājs savā pieteikuma veidlapā norādījis paziņojumu saņemšanai, un to adresē personai, kas pieteikuma veidlapā norādīta kā “koordinators”.

15. pants

Iekļaušana primāro tirgotāju tīklā

1.   Lēmumu par to, vai pieteikuma iesniedzēju iekļaut primāro tirgotāju tīkla sarakstā, pieņem vēlākais divu mēnešu laikā pēc attiecīgā pieteikuma iesniegšanas. Ja pieteikuma iesniedzējam tiek lūgts sniegt papildu informāciju saskaņā ar 14. panta 3. punktu, lēmuma pieņemšanas termiņu attiecībā uz konkrēto pieteikuma iesniedzēju aptur līdz minētās papildu informācijas iesniegšanas dienai. Ja pieteikuma iesniedzējs informē Komisiju, ka uzskata pieteikumu par pilnīgu, lēmumu pieņem divu mēnešu laikā. Pieteikuma iesniedzēju informē par lēmumu.

2.   Lēmumā par neiekļaušanu norāda tā pamatojumu.

3.   Atjaunināto primāro tirgotāju tīkla dalībnieku sarakstu reizi gadā publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4.   Lai veiktu ikgadējo pārskatīšanu, primāros tirgotājus aicina deklarēt Komisijai, ka tie joprojām atbilst visiem 4. pantā noteiktajiem dalības kritērijiem.

16. pants

Uzraudzība

Komisija var veikt pārbaudes vai norīkot trešo personu veikt pārbaudes, lai pārliecinātos par primāro tirgotāju tīkla dalībnieku atbilstību šim lēmumam. Primāro tirgotāju tīkla dalībnieki šajās pārbaudēs sadarbojas un atvieglo to veikšanu, jo īpaši sniedzot vajadzīgo informāciju un datus, kā arī piekļuvi tiem.

Katrs primāro tirgotāju tīkla dalībnieks:

a)

paziņo Komisijai riska robežvērtību, kas noteikta Savienības un Euratom parāda vērtspapīru tirdzniecības darbībai saskaņā ar Vispārējiem noteikumiem;

b)

paziņo Komisijai par nonākšanu zemākā pozīcijā jebkādā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes atzītas Savienībā esošas kredītreitingu aģentūras reitingā;

c)

nekavējoties paziņo Komisijai par jebkuru izrietošu neatbilstību kādam no 4. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem.

Piekrītot Vispārējiem noteikumiem, primārais tirgotājs dod savu piekrišanu iespējamām revīzijām un pārbaudēm saistībā ar datiem, kas nosūtīti Komisijai saskaņā ar ziņošanas pienākumiem, jo īpaši attiecībā uz datiem, kas jāizmanto, lai novērtētu tā darbības rezultātus sekundārajā tirgū.

17. pants

Dalības apturēšana primāro tirgotāju tīklā un izslēgšana no tā

1.   Primāro tirgotāju dalību primāro tirgotāju tīklā var apturēt šādos gadījumos:

a)

procedūras uzsākšana pret primāro tirgotāju, kā minēts 5. panta 1. punkta e) apakšpunkta iii) punktā;

b)

procedūras uzsākšana, kuras rezultātā var tikt pārtraukta dalība tīklā vai 4. panta c) punktā minētajā mehānismā;

c)

ir pamats primārā tirgotāja izslēgšanai saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 136. pantu.

Primāro tirgotāju ar iepriekšēju paziņojumu par dalības apturēšanu uzaicina iesniegt apsvērumus termiņā, kas nav mazāks par 3 dienām no paziņojuma saņemšanas dienas, izņemot pienācīgi pamatotus izņēmuma gadījumus, tostarp jo īpaši tādus, kas saistīti ar reputācijas risku. Lēmums par dalības apturēšanu stājas spēkā pirmajā darbdienā pēc tā paziņošanas neatbilstīgajam primārajam tirgotājam. Primārie tirgotāji, kuru dalība ir apturēta, nesaņem vadošā vai līdzvadošā pārvaldnieka pilnvarojumus apturētās dalības periodā.

Dalības apturēšanu pēc attiecīgā primārā tirgotāja pieprasījuma var atcelt. Līdz ar minēto pieprasījumu primārais tirgotājs iesniedz pietiekamus pierādījumus attiecīgi vai nu par to, ka vairs nenotiek šā punkta pirmās daļas a) apakšpunktā minētā procedūra un tās rezultātā attiecīgajam tirgotājam nav noteikts nekāda veida sods, vai arī par to, ka vairs nenotiek šā punkta pirmās daļas b) apakšpunktā minētā procedūra un tās rezultātā nav izbeigta dalība tīklā vai 4. panta c) punktā minētajā mehānismā. Iesniegtos pierādījumus izvērtē un lēmumu pieņem 15 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, ja ir sniegti pietiekami pierādījumi.

2.   Primārais tirgotājs tiek izslēgts no primāro tirgotāju tīkla šādos gadījumos:

a)

primārais tirgotājs vairs neatbilst kādam no 4. pantā minētajiem nosacījumiem;

b)

primārais tirgotājs ir izslēgts saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 135.–142. pantu;

c)

netiek pildīti 5. panta a) un c) apakšpunktā noteiktie pienākumi.

3.   Šā panta 2. punktā noteiktajos gadījumos izslēgšanai no primāro tirgotāju tīkla piemēro šādu procedūru:

a)

primārais tirgotājs brīdinājumā par izslēgšanu tiek uzaicināts iesniegt savus apsvērumus termiņā, kas nav īsāks par septiņām dienām no brīdinājuma saņemšanas dienas;

b)

primāro tirgotāju informē par izslēgšanas lēmumu. Lēmums par izslēgšanu stājas spēkā pirmajā darbdienā pēc tā paziņošanas izslēgtajam primārajam tirgotājam.

4.   Primārais tirgotājs var tikt izslēgts no primāro tirgotāju tīkla šādos gadījumos:

a)

5. panta b), d), e) un f) punktā noteikto pienākumu nepildīšana;

b)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 596/2014 (13) 30. pantā minēta pārkāpuma izdarīšana, kā par to nolemts attiecīgās kompetentās iestādes galīgajā lēmumā;

c)

kompetentās iestādes galīgais lēmums, kas pieņemts kādas 5. panta 1. punkta e) apakšpunkta v) punktā minētās procedūras rezultātā vai saistībā ar normatīvajiem aktiem par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas apkarošanu.

5.   Šā panta 4. punktā noteiktajos gadījumos piemēro šādu procedūru:

a)

Attiecīgais primārais tirgotājs saņem paziņojumu, kurā norādīts neatbilstības pamatojums, pieprasījums iesniegt apsvērumus un korektīvos pasākumus, ko tas plāno veikt, lai atjaunotu un/vai nodrošinātu atbilstību attiecīgajiem kritērijiem un/vai pienākumu izpildi, un noteikts termiņš apsvērumu iesniegšanai ne mazāk kā septiņas dienas no dienas, kad primārais tirgotājs saņēmis paziņojumu;

b)

ņemot vērā iesniegtos apsvērumus un korektīvos pasākumus, ja tādi ir, var tikt pieņemts lēmums par neatbilstīgā primārā tirgotāja izslēgšanu no primāro tirgotāju tīkla;

c)

lēmumā par izslēgšanu norāda tā pamatojumu;

d)

lēmums par izslēgšanu stājas spēkā pirmajā darbdienā pēc tā paziņošanas izslēgtajam primārajam tirgotājam.

6.   Dalības apturēšana primāro tirgotāju tīklā saskaņā ar 1. punktu, izslēgšana no tā saskaņā ar 2.–5. punktu un dalības atsaukšana saskaņā ar 7. panta e) punktu neietekmē attiecīgā primārā tirgotāja tiesības un pienākumus attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti attiecīgi pirms izslēgšanas, apturēšanas vai atsaukšanas spēkā stāšanās dienas.

7.   Dalības apturēšana nenozīmē 5. panta 1. punkta f) apakšpunktā un 16. pantā noteikto pienākumu izpildes apturēšanu.

5. NODAĻA

PĀREJAS UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18. pants

Ar šo atceļ Lēmumu (ES, Euratom) 2021/625.

Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu II pielikumā.

19. pants

Lēmuma (ES, Euratom) 2021/625 8. panta a) un b) punktu turpina piemērot sindicētiem darījumiem, kas uzsākti pirms 2023. gada 1. novembra.

Sindicētiem darījumiem, kas uzsākti no 2023. gada 1. novembra, piemēro 8. panta pirmās daļas a) un b) punktu, 9. panta pirmās daļas a) un c) punktu un 11. pantu.

Sindicētiem darījumiem, kas uzsākti no 2024. gada 1. jūlija, piemēro 8. panta pirmās daļas c) punktu, 9. panta pirmās daļas b) punktu un 13. panta 6. un 7. punktu.

20. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2023. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

(2)  Komisijas Lēmums (ES, Euratom) 2021/625 (2021. gada 14. aprīlis) par primāro tirgotāju tīkla izveidi un atbilstības kritēriju noteikšanu sindicētu darījumu vadošo un līdzvadošo pārvaldnieku pilnvarojuma saņemšanai, lai Komisija Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā varētu veikt aizņēmumu darbības (OV L 131, 16.4.2021., 170. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2022/2434 (2022. gada 6. decembris), ar ko groza Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 attiecībā uz diversificētas finansēšanas stratēģijas kā vispārējas aizņemšanās metodes izveidi (OV L 319, 13.12.2022., 1. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2020/2053 (2020. gada 14. decembris) par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu un ar ko atceļ Lēmumu 2014/335/ES, Euratom (OV L 424, 15.12.2020., 1. lpp.).

(5)  Konkrēti, skatīt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(6)  Konkrēti, skatīt Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.), un Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.).

(7)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES, Euratom) 2022/2544 (2022. gada 19. decembris), ar ko nosaka kārtību ES aizņēmumu un parādu pārvaldības operāciju administrēšanai un īstenošanai diversificētās finansēšanas stratēģijas ietvaros un saistītajām aizdevumu operācijām (OV L 328, 22.12.2022., 109. lpp.).

(8)  Komisijas Lēmums (ES) 2021/857 (2021. gada 27. maijs), ar ko groza Lēmumu (ES, Euratom) 2021/625 attiecībā uz konkrētu ieguldījumu brokeru sabiedrību iekļaušanu atbilstības kritērijos dalībai Savienības primāro tirgotāju tīklā (OV L 188, 28.5.2021., 103. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar kuru groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2365 (2015. gada 25. novembris) par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.).

(12)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/583 (2016. gada 14. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pārredzamības prasībām tirdzniecības vietām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām attiecībā uz obligācijām, strukturētā finansējuma produktiem, emisijas kvotām un atvasinātajiem instrumentiem (OV L 87, 31.3.2017., 229. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 596/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

1.   Pienākuma pusgadā iegādāties minimālo svērto vidējo apjomu 0,05 % apmērā no Savienības un/vai Euratom izsolītā apjoma izpilde

a)

Izsoles rīko, izmantojot Komisijas izvēlēta izsoļu nodrošinātāja (“izsoļu nodrošinātājs”) uzturētu izsoļu sistēmu.

b)

Dalība izsolēs un izsolīto parāda vērtspapīru iegāde notiek saskaņā ar izsoļu nodrošinātāja ierosinātiem un Komisijas apstiprinātiem izsoles noteikumiem. Primārie tirgotāji piekrīt izsoles noteikumiem un ievēro tos.

c)

Visiem primārajiem tirgotājiem būtu jāsaprot, ka tie, rīkojoties un piedaloties izsolēs, uzņemas risku un ka Komisija nekādā veidā nav atbildīga par izsoles dalībnieku lēmumiem un jo īpaši par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies saistībā ar jebkuru darījumu, ko šādi dalībnieki noslēguši.

d)

Primārie tirgotāji veic visus pasākumus, lai nodrošinātu, ka tie var piedalīties izsolē, – slēdz līgumus ar izsoļu nodrošinātāju, veic visus dalībai izsolēs nepieciešamos soļus un formalitātes un ievieš dalībai nepieciešamo tehnisko infrastruktūru.

e)

Komisija nesedz nekādas izmaksas un neuzņemas nekādu atbildību par primāro tirgotāju saistībā ar līgumiem starp izsoļu nodrošinātāju un primāro tirgotāju vai saistībā ar izsoles tehnisko infrastruktūru.

f)

Primāros tirgotājus var atbrīvot no 5. panta a) punktā paredzētā pienākuma izpildes tikai nepārvaramas varas gadījumos, kas jo īpaši neietver darbības traucējumu gadījumus vai tehniskas problēmas saistībā ar infrastruktūru.

g)

Aprēķinot apjomu, ko primārie tirgotāji iegādājušies attiecīgajā sešu mēnešu periodā, svērumu piemēro saskaņā ar šādu tabulu:

Atlikušais termiņš

< 3,5  m

3,5  m–1 G

1 G–4 G

4 G–8 G

8 G–12 G

12 G–17 G

17 G–23 G

> 23 G

Koef.

0,5

1

2,5

5,5

10

15

20

25

h)

Šo aprēķinu piemēro 6 mēnešu periodiem no aprīļa līdz septembrim un no oktobra līdz martam. 2023. gadā piemēro šādu periodu: no janvāra līdz jūnijam un no jūlija līdz martam nākamajā periodā. Šā lēmuma 5. panta a) punktu uz laiku nepiemēro primārajiem tirgotājiem, kuri iekļauti primāro tirgotāju tīklā pēc h) apakšpunktā noteiktā sešu mēnešu perioda sākuma. To sāk piemērot secīgā sešu mēnešu perioda beigās pēc dienas, kad attiecīgais primārais tirgotājs ir iekļauts primāro tirgotāju tīklā.

2.   Ziņošanas pienākumi

a)

Primārie tirgotāji pēc pieprasījuma iesniedz informāciju par riska robežvērtību, ko attiecīgais primārais tirgotājs savas pozīciju pārvaldības nolūkā ir noteicis Savienības un Euratom parāda vērtspapīru tirdzniecības darbībai, kā arī par to, cik lielā mērā riska robežvērtība tiek sasniegta. Iesniedzamo informāciju norāda pieprasījumā.

b)

Primārie tirgotāji nekavējoties informē Komisiju, ja uz tiem attiecas reitinga paaugstināšana vai pazemināšana, ko veikusi kāda no EVTI atzītām ārējām kredītreitingu aģentūrām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1060/2009 (1) 18. panta 3. punktu.

c)

Primārie tirgotāji nekavējoties paziņo Komisijai par neatbilstību jebkuram no 4. pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem.

d)

Primārie tirgotāji informē Komisiju par jebkādām izmaiņām kontaktinformācijā, kas paziņota pieteikuma veidlapā, divu nedēļu laikā no dienas, kad izmaiņas stājušās spēkā, izmantojot pieteikuma veidlapai pievienoto veidni.

e)

Primārie tirgotāji pēc Komisijas pieprasījuma iesniedz tai visu informāciju, kas attiecas uz primārā tirgotāja darbību veikšanu, jo īpaši par savām darbībām primārajā vai sekundārajā tirgū, kuras saistītas ar Savienības un Euratom parāda vērtspapīriem.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1060/2009 (2009. gada 16. septembris) par kredītreitingu aģentūrām (OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

Atbilstības tabula

Atbilstības tabula

Lēmums (ES, Euratom) 2021/625 (2021. gada 14. aprīlis)

Šis lēmums

1. pants

1. pants

2. pants

2. pants

3. pants

3. pants

4. pants

4. pants

5. pants

5. pants

6. pants

6. pants

7. pants

7. pants

8. pants

8. pants

9. pants

10. pants

10. pants

12. pants

11. pants

13. pants

12. pants

14. pants

13. pants

15. pants

14. pants

16. pants

15. pants

17. pants

16. pants

18. un 19. pants

17. pants

20. pants


Labojumi

4.8.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 196/61


Labojums Padomes Regulā (ES) 2023/1529 (2023. gada 20. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem sakarā ar Irānas militāro atbalstu Krievijas agresijas karam pret Ukrainu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 186, 2023. gada 25. jūlijs )

11. lappusē I pielikumā zem virsraksta “Tīmekļa vietnes informācijai par kompetentajām iestādēm un adrese paziņojumu nosūtīšanai Komisijai”:

tekstu:

“ČEHIJA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DĀNIJA”

lasīt šādi:

“ČEHIJA

https://fau.gov.cz/en/international-sanctions

DĀNIJA”.