ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 176

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 11. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2023/1433 (2023. gada 10. jūlijs), ar ko groza Regulu (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/1434 (2023. gada 25. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, pielāgojot to zinātnes un tehnikas attīstībai, groza attiecībā uz piezīmju pievienošanu VI pielikuma 1. daļas 1.1.3. iedaļā ( 1 )

3

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2023/1435 (2023. gada 2. maijs), ar ko attiecībā uz ierakstu grozīšanu VI pielikuma 3. daļā par 2-etilheksānskābi un tās sāļiem, borskābi, dibora trioksīdu, tetrabora dinātrija heptaoksīda hidrātu, bezūdens dinātrija tetraborātu, ortoborskābes nātrija sāli, dinātrija tetraborāta dekahidrātu un dinātrija tetraborāta pentahidrātu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu ( 1 )

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1436 (2023. gada 10. jūlijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 neatjauno darbīgās vielas dimoksistrobīna apstiprinājumu un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 un (ES) 2015/408 ( 1 )

10

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2023/1437 (2023. gada 4. maijs), ar ko attiecībā uz atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai kapilārajiem reometriem paredzētos kušanas spiediena devējos noteiktos apstākļos Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai ( 1 )

14

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva (ES) 2023/1438 (2023. gada 10. jūlijs), ar ko attiecībā uz noteiktu lauksaimniecības augu un dārzeņu šķirņu pārbaužu protokoliem groza Direktīvu 2003/90/EK un 2003/91/EK ( 1 )

17

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/1439 (2023. gada 10. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

26

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/1440 (2023. gada 10. jūlijs) par palīdzības pasākumu saskaņā ar Eiropas Miera mehānismu nolūkā atbalstīt Ganas bruņotos spēkus

28

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

11.7.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 176/1


PADOMES REGULA (ES) 2023/1433

(2023. gada 10. jūlijs),

ar ko groza Regulu (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 (2015. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Lēmumu 2011/137/KĀDP (1),

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopējo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome (“ANO DP”) 2011. gada 26. februārī pieņēma Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju (“ANO DPR”) 1970 (2011), nosakot ieroču embargo Lībijai.

(2)

ANO DP ar ANO DPR 2292 (2016) pilnvaroja valstis, kas rīkojas valsts līmenī vai ar reģionālu organizāciju starpniecību, atklātā jūrā Lībijas piekrastē pārbaudīt kuģus, par kuriem tām ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka šādi kuģi tieši vai netieši uz Lībiju vai no tās ved ieročus vai saistītus materiālus, pārkāpjot Lībijai noteikto Apvienoto Nāciju Organizācijas ieroču embargo, un nolēma, ka valstīm, šādās pārbaudēs atklājot priekšmetus, kas ir aizliegti ar Lībijai noteikto ieroču embargo, tie ir jākonfiscē un jāiznīcina.

(3)

Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/472 (2) paredz, ka Savienības jūras spēku operācijas EUNAVFOR MED IRINI pamatuzdevums ir sekmēt Lībijai noteiktā Apvienoto Nāciju Organizācijas ieroču embargo īstenošanu.

(4)

Šajā nolūkā Lēmuma (KĀDP) 2020/472 2. panta 3. punkts paredz, ka saskaņā ar attiecīgajām Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijām, tādām kā ANO DPR 1970 (2011) un ANO DPR 2473 (2019), un jo īpaši ANO DPR 2292 (2016), ja tas nepieciešams, EUNAVFOR MED IRINI operācijas zonā atklātā jūrā Lībijas piekrastē, par kuru ir panākta vienošanās, ir jāpārbauda kuģi, kas ir ceļā uz Lībiju vai no tās, ja ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka šādi kuģi tieši vai netieši uz Lībiju vai no tās ved ieročus vai saistītus materiālus, pārkāpjot Lībijai noteikto ieroču embargo, un ka EUNAVFOR MED IRINI ir attiecīgi jārīkojas, lai šādus priekšmetus konfiscētu un iznīcinātu.

(5)

Turklāt Lēmuma (KĀDP) 2020/472 2. panta 5. punkts paredz – ja ir spēkā ārkārtējas operatīvās prasības un pēc dalībvalsts uzaicinājuma, EUNAVFOR MED IRINI var novirzīt kuģus uz minētās dalībvalsts ostām un iznīcināt ieročus un saistītus materiālus, ko tā ir konfiscējusi, tostarp tos uzglabājot, neitralizējot vai nododot dalībvalstij vai trešai pusei. Tas arī paredz, ka konfiscēto ieroču un saistīto materiālu iznīcināšanu var panākt ar dalībvalsts palīdzību, kurai jāapņemas pēc iespējas ātri pabeigt procedūras, kas nepieciešamas, lai saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un procedūrām būtu iespējams iznīcināt konfiscētos priekšmetus.

(6)

Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/1439 (3) Lēmumā (KĀDP) 2015/1333 ievieš noteikumu, saskaņā ar kuru šādai dalībvalstij ir jāveic vajadzīgie pasākumi, lai atvieglotu EUNAVFOR MED IRINI atklātā jūrā saskaņā ar tās pilnvarām konfiscēto ieroču un saistīto materiālu iznīcināšanu EUNAVFOR MED IRINI vārdā.

(7)

Lai nodrošinātu minētā noteikuma vienādu piemērošanu visās dalībvalstīs, ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības.

(8)

Ar Padomes Regulu (ES) 2016/44 (4) tiek īstenots Lēmums (KĀDP) 2015/1333. Tādēļ Regula (ES) 2016/44 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulā (ES) 2016/44 iekļauj šādu pantu:

“22.a pants

1.   Dalībvalsts, kas palīdz EUNAVFOR MED IRINI saskaņā ar Padomes Lēmuma (KĀDP) 2020/472 (*1) 2. panta 5. punktu, veic vajadzīgos pasākumus, lai EUNAVFOR MED IRINI vārdā iznīcinātu ieročus vai saistītus materiālus, tostarp Savienības Kopējā militāro preču sarakstā iekļautās preces un tehnoloģijas, kas tiek pārvadātas atklātā jūrā, pārkāpjot Lēmuma (KĀDP) 2015/1333 5.a panta 1. punktā minēto aizliegumu, un ko EUNAVFOR MED IRINI konfiscējusi atklātā jūrā, ievērojot Lēmuma (KĀDP) 2020/472 2. panta 3. punktu.

2.   Šā panta 1. punktā minētā iznīcināšana jo īpaši var notikt, iznīcinot minētos priekšmetus, padarot tos darboties nespējīgus vai atļaujot tos izmantot, tostarp trešai pusei, vienlaikus novēršot to turpmāku nodošanu Lībijai vai jebkurai citai trešai valstij, uz kuru attiecas aizliegums nodot ieročus vai saistītus materiālus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 10. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. NAVARRO RÍOS


(1)  OV L 206, 1.8.2015., 34. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/472 (2020. gada 31. marts) par Eiropas Savienības militāro operāciju Vidusjūras reģionā (EUNAVFOR MED IRINI) (OV L 101, 1.4.2020., 4. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2023/1439 (2023. gada 10. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 26.. lpp.).

(4)  Padomes Regula (ES) 2016/44 (2016. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 204/2011 (OV L 12, 19.1.2016., 1. lpp.).


11.7.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 176/3


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2023/1434

(2023. gada 25. aprīlis),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, pielāgojot to zinātnes un tehnikas attīstībai, groza attiecībā uz piezīmju pievienošanu VI pielikuma 1. daļas 1.1.3. iedaļā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (1), jo īpaši tās 53. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 1. daļas 1.1.3. iedaļā ir saraksts ar piezīmēm, ko var attiecināt uz vienu vai vairākiem harmonizētās klasificēšanas un marķēšanas ierakstiem un kas attiecas uz vielu identificēšanu, klasificēšanu un marķēšanu, kā arī maisījumu klasificēšanu un marķēšanu.

(2)

Eiropas Ķimikāliju aģentūras Riska novērtēšanas komiteja (RAC) 2020. gada 11. jūnija atzinumā par 2-etilheksānskābi un tās sāļiem (2) ieteica Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 1. daļas 1.1.3.1. iedaļā pievienot jaunu piezīmi, lai precizētu, ka klasifikācija, kas attiecas uz vielu grupu vienā ierakstā, balstās tikai uz tās vielas daļas bīstamajām īpašībām, kura ir kopīga visām vielām minētajā ierakstā. RAC uzskata, ka attiecībā uz vielas daļām, kuras nav kopīgas, ir jānovērtē, vai to bīstamās īpašības var būt par pamatu stingrākai klasifikācijai (augstākai kategorijai) vai plašākai klasifikācijai (arī papildu diferenciācijai, mērķorgāniem un/vai bīstamības apzīmējumiem) vienai un tai pašai bīstamības klasei. Tāpēc Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 1. daļas 1.1.3.1. iedaļā būtu jāpievieno jauna X piezīme. Tā kā šī piezīme nākotnē varētu tikt attiecināta uz citām vielām ar tādām pašām īpašībām, tā būtu jāformulē tā, lai tā nebūtu derīga tikai šim konkrētajam ierakstam.

(3)

RAC2019. gada 20. septembra atzinumā par borskābi, dibora trioksīdu, tetrabora dinātrija heptaoksīda hidrātu, bezūdens dinātrija tetraborātu, ortoborskābes nātrija sāli, dinātrija tetraborāta dekahidrātu un dinātrija tetraborāta pentahidrātu (3), kā arī RAC2020. gada 11. jūnija atzinumā par 2-etilheksānskābi un tās sāļiem ir aprakstīti zinātniski pierādījumi, ka katras šīs vielu grupas reproduktīvā toksicitāte ir saistīta ar molekulāru vienību, kas ir kopīga visiem attiecīgās grupas locekļiem. Izskatīdami priekšlikumus par dažu bora savienojumu un 2-etilheksānskābes un tās sāļu harmonizētu klasifikāciju, dalībvalstu eksperti, ar kuriem apspriedās CARACAL ekspertu grupā (Ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas regulas (REACH) un Klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas regulas (CLP) kompetentās iestādes), lūdza Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 1. daļas 1.1.3.2. iedaļā pievienot jaunas piezīmes. Saskaņā ar CARACAL ekspertu grupas diskusiju šīs piezīmes ir vajadzīgas, lai varētu precīzāk identificēt tādu maisījumu bīstamību, kuri satur vairākas pie tā paša “grupas ieraksta” piederīgas vielas. Vielām, kuru bīstamība ir saistīta ar kopīgas molekulāras vienības klātbūtni vai veidošanos, būtu jāpiemēro pieskaitīšanas princips. Tādēļ ir jāņem vērā minēto vielu ietekme uz maisījuma kopējo bīstamo īpašību proporcionāli to koncentrācijai, piemērojamo vispārīgo vai specifisko robežkoncentrāciju salīdzinot ar esošo vielu koncentrāciju summu. Tāpēc Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 1. daļas 1.1.3.2. iedaļā būtu jāpievieno divas jaunas piezīmes (11. un 12. piezīme). Tā kā 11. piezīme būtu jāattiecina uz borskābi un tās sāļiem, kā arī citiem bora savienojumiem, kas izdala borskābi/borātu, ņemot vērā attiecīgo ierakstu specifiku, tā būtu jāformulē tā, lai tā būtu minētajiem ierakstiem specifiska. Tā kā 12. piezīme nākotnē varētu tikt attiecināta uz vielām, kas nav 2-etilheksānskābe un tās sāļi, tā būtu jāformulē tā, lai tā būtu derīga ne tikai minētajam konkrētajam ierakstam.

(4)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1272/2008 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 25. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/8740de5b-368d-55a7-7955-094ef602d760.

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/584263da-199c-f86f-9b73-422a4f22f1c3.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 1. daļu groza šādi:

1)

1.1.3.1. iedaļā pievieno šādu X piezīmi:

“X piezīme.

Bīstamības klases(-šu) klasifikācija šajā ierakstā pamatojas tikai uz tās vielas daļas bīstamajām īpašībām, kas ir kopīga visām ierakstā iekļautajām vielām. Ierakstā iekļauto vielu bīstamās īpašības ir atkarīgas arī no tās vielas daļas īpašībām, kas nav kopīga visām grupai piederošajām vielām. Pēdējais elements jāizvērtē, lai novērtētu, vai uz bīstamības klasi(-ēm) ierakstā varētu attiekties stingrāka(-as) klasifikācija(-as) (t. i., augstāka kategorija) vai tās pašas klasifikācijas plašāks tvērums (papildu diferenciācija, mērķorgāni un/vai bīstamības apzīmējumi).”;

2)

1.1.3.2. iedaļā pievieno šādu 11. un 12. piezīmi:

“11. piezīme.

Maisījumi ir jāklasificē kā reproduktīvie toksikanti, ja atsevišķu bora savienojumu, kas klasificēti kā reproduktīvie toksikanti, koncentrāciju summa tirgū laistajā maisījumā ir ≥ 0,3 %.

12. piezīme.

Maisījumi ir jāklasificē kā reproduktīvie toksikanti, ja to atsevišķo vielu, uz kurām attiecas šis ieraksts, koncentrāciju summa tirgū laistajā maisījumā ir vienāda ar vai lielāka par piešķirtajai kategorijai piemērojamo vispārīgo robežkoncentrāciju vai šajā ierakstā norādītu specifisko robežkoncentrāciju.”


11.7.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 176/6


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2023/1435

(2023. gada 2. maijs),

ar ko attiecībā uz ierakstu grozīšanu VI pielikuma 3. daļā par 2-etilheksānskābi un tās sāļiem, borskābi, dibora trioksīdu, tetrabora dinātrija heptaoksīda hidrātu, bezūdens dinātrija tetraborātu, ortoborskābes nātrija sāli, dinātrija tetraborāta dekahidrātu un dinātrija tetraborāta pentahidrātu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (1), un jo īpaši tās 37. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļas 3. tabulā ir bīstamo vielu harmonizētās klasifikācijas un marķējuma saraksts, kura pamatā ir minētās regulas I pielikuma 2.–5. daļas kritēriji.

(2)

Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 37. pantu ir iesniegti priekšlikumi ieviest dažu vielu harmonizētu klasifikāciju un marķējumu un dažu citu vielu harmonizēto klasifikāciju un marķējumu atjaunināt vai svītrot. Aģentūras Riska novērtēšanas komiteja (RAC), ņēmusi vērā iesaistīto personu sniegtos komentārus, par šiem priekšlikumiem ir pieņēmusi atzinumus.

(3)

RAC2019. gada 20. septembra atzinumā par borskābi, dibora trioksīdu, tetrabora dinātrija heptaoksīda hidrātu, bezūdens dinātrija tetraborātu, ortoborskābes nātrija sāli, dinātrija tetraborāta dekahidrātu un dinātrija tetraborāta pentahidrātu (2), kā arī RAC2020. gada 11. jūnija atzinumā par 2-etilheksānskābi un tās sāļiem (3) ir aprakstīti zinātniski pierādījumi, kas liecina, ka katras šīs vielu grupas toksicitāte reproduktīvajai sistēmai ir saistīta ar molekulāru vienību, kas ir kopīga visiem vielu grupas locekļiem. Tāpēc dalībvalstu eksperti, ar kuriem apspriedās Komisijas ekspertu grupā CARACAL (Ķīmisko vielu reģistrācijas, novērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas (REACH) un klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas (CLP) kompetentās iestādes), ierakstiem par vielu grupām, kas minētas attiecīgajos RAC 2019. un 2020. gada atzinumos, lūdza pievienot piezīmes, lai risinātu situāciju, kad maisījumā vienlaikus ir vairākas vienai no šīm grupām piederīgas vielas, un lai nodrošinātu, ka maisījuma klasificēšanai piemērojamā robežkoncentrācija ir jāsalīdzina ar minēto vielu koncentrāciju summu. Minētās piezīmes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 1. daļas 1.1.3.2. iedaļā tika pievienotas ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2023/1434 (2023. gada 25. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, pielāgojot to zinātnes un tehnikas attīstībai, groza attiecībā uz piezīmju pievienošanu VI pielikuma 1. daļas 1.1.3. iedaļā (4), kā 11. un 12. piezīme. Tāpēc ir lietderīgi ierakstiem par borskābi, dibora trioksīdu, tetrabora dinātrija heptaoksīda hidrātu, bezūdens dinātrija tetraborātu, ortoborskābes nātrija sāli, dinātrija tetraborāta dekahidrātu un dinātrija tetraborāta pentahidrātu pievienot atsauci uz 11. piezīmi un ierakstam par 2-etilheksānskābi un tās sāļiem – atsauci uz 12. piezīmi.

(4)

Savā 2020. gada 11. jūnija atzinumā par 2-etilheksānskābi un tās sāļiem RAC ieteica šim ierakstam pievienot piezīmi, lai izvairītos no situācijām, ka, lai gan ieraksts par šo vielu grupu ir balstīts uz šo vielu kopīgas daļas toksiskajām īpašībām, attiecībā uz dažām vielām ierakstā kāda cita konkrētai vielai specifiska daļa varētu būt klasificējama augstākā kategorijā vai klasifikācijā ar plašāku darbības jomu, piemēram, iekļaujot papildu diferenciāciju, mērķorgānus un/vai bīstamības apzīmējumus. Šāda piezīme Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 1. daļas 1.1.3.1. iedaļai tika pievienota ar Deleģēto regulu (ES) 2023/1434 kā X piezīme. Tāpēc ierakstam par 2-etilheksānskābi un tās sāļiem ir lietderīgi pievienot atsauci uz X piezīmi.

(5)

Dalībvalstu eksperti, ar kuriem apspriedās CARACAL ekspertu grupā, ierosināja 2-etilheksānskābei un tās sāļiem piemērot pašreizējo A piezīmi. A piezīme nosaka, ka attiecībā uz vielām, par kurām ir ieraksts ar vispārīgu aprakstu, piemēram, “... savienojumi” vai “... sāls”, piegādātājam uz etiķetes jānorāda pareizais nosaukums. Tā kā ierakstā par 2-etilheksānskābi un tās sāļiem ir šāds vispārīgs apraksts, ierakstam būtu jāpievieno atsauce uz A piezīmi.

(6)

Tā kā Deleģētā regula (ES) 2023/1434 tika pieņemta 2023. gada 25. aprīlī, tad laikā, kad tika pieņemta Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/849 (5) un Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/692 (6), ar kurām Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. tabulā tika pievienoti attiecīgie ieraksti, minētajā regulā iekļautās piezīmes VI pielikuma 3. tabulā iekļaut nevarēja. Tādēļ ir jāatjaunina ieraksti par borskābi, dibora trioksīdu, tetrabora dinātrija heptaoksīda hidrātu, bezūdens dinātrija tetraborātu, ortoborskābes nātrija sāli, dinātrija tetraborāta dekahidrātu, dinātrija tetraborāta pentahidrātu, katram no tiem pievienojot atsauci uz 11. piezīmi. Ieraksts par 2-etilheksānskābi un tās sāļiem ir jāatjaunina, minētajam ierakstam pievienojot atsauci uz 12. un X piezīmi.

(7)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1272/2008 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Atbilstība pārskatītajai harmonizētajai klasifikācijai nebūtu jāpieprasa nekavējoties, jo piegādātājiem vajadzīgs zināms laiks, lai vielu un maisījumu marķēšanu un iepakošanu pielāgotu pārskatītajai harmonizētajai klasifikācijai un pārdotu esošos vielu un maisījumu krājumus. Minētais laikposms arī ļautu piegādātājiem veikt darbības, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu atbilstību citām prasībām, kuras noteiktas ar šo regulu grozītajā Regulā (EK) Nr. 1272/2008. Tomēr, lai nodrošinātu augstu cilvēka veselības un vides aizsardzības līmeni un piegādātājiem dotu pietiekamu elastību, piegādātājiem vajadzētu būt iespējai atjaunināto harmonizēto klasifikāciju brīvprātīgi izmantot un marķējumu un iepakojumu attiecīgi pielāgot jau no šīs regulas spēkā stāšanās dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

1. pantu piemēro no 2025. gada 1. februāra.

Piegādātāji šīs regulas pielikumā uzskaitītās vielas un maisījumus var klasificēt, marķēt un iepakot saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, kas grozīta ar šo regulu, no 2023. gada 31. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 2. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.

(2)  https://echa.europa.eu/documents/10162/584263da-199c-f86f-9b73-422a4f22f1c3

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/8740de5b-368d-55a7-7955-094ef602d760

(4)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 3.. lpp.

(5)  OV L 188, 28.5.2021., 27. lpp.

(6)  OV L 129, 3.5.2022., 1. lpp.


PIELIKUMS

VI pielikuma 3. daļas 3. tabulā ierakstus, kas atbilst indeksa numuriem 005-007-00-2, 005-008-00-8, 005-011-00-4 un 607-230-00-6, attiecīgi aizstāj ar šādiem ierakstiem:

Indeksa Nr.

Ķīmiskais nosaukums

EK Nr.

CAS Nr.

Klasifikācija

Marķējums

Specifiskās robežkoncentrācijas, m-koeficienti un ATE

Piezīmes

Bīstamības klases un kategorijas kods

Bīstamības apzīmējuma kods

Piktogrammas, signālvārda kods

Bīstamības apzīmējuma kods

Papildu bīstamības apzīmējuma kods

“005-007-00-2

borskābe [1]

borskābe [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

11 ”

“005-008-00-8

dibora trioksīds

215-125-8

1303-86-2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

11 ”

“005-011-00-4

tetrabora dinātrija heptaoksīda hidrāts [1]

bezūdens dinātrija tetraborāts [2]

ortoborskābes nātrija sāls [3]

dinātrija tetraborāta dekahidrāts [4]

dinātrija tetraborāta pentahidrāts [5]

235-541-3 [1]

215-540-4 [2]

237-560-2 [3]

215-540-4 [4]

215-540-4 [5]

12267-73-1 [1]

1330-43-4 [2]

13840-56-7 [3]

1303-96-4 [4]

12179-04-3 [5]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

11 ”

“607-230-00-6

2-etilheksānskābe un tās sāļi, izņemot citur šajā pielikumā norādītos

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

 

A, X, 12 .”


11.7.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 176/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/1436

(2023. gada 10. jūlijs),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 neatjauno darbīgās vielas dimoksistrobīna apstiprinājumu un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 un (ES) 2015/408

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 20. panta 1. punktu un 78. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Direktīva 2006/75/EK (2) dimoksistrobīnu kā aktīvo vielu iekļāva Padomes Direktīvas 91/414/EEK (3) I pielikumā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 78. panta 3. punktu darbīgās vielas, kas iekļautas Direktīvas 91/414/EEK I pielikumā, tiek uzskatītas par apstiprinātām uz Regulas (EK) Nr. 1107/2009 pamata un ir norādītas Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (4) pielikuma A daļas sarakstā.

(3)

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļā noteiktais darbīgās vielas dimoksistrobīna apstiprinājums zaudē spēku 2024. gada 31. janvārī.

(4)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 844/2012 (5) 1. pantā norādītajā laikā Ungārijai (ziņotājai dalībvalstij) un Īrijai (otrai ziņotājai dalībvalstij) saskaņā ar minētā panta noteikumiem tika iesniegts pieteikums uz darbīgās vielas dimoksistrobīna apstiprinājuma atjaunošanu.

(5)

Pieteikuma iesniedzējs ziņotājai dalībvalstij, otrai ziņotājai dalībvalstij, Komisijai un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (“Iestāde”) iesniedza papildu dokumentāciju, kas prasīta Īstenošanas regulas (ES) Nr. 844/2012 6. pantā. Ziņotāja dalībvalsts atzina, ka pieteikums ir pilnīgs.

(6)

Ziņotāja dalībvalsts, apspriedusies ar otru ziņotāju dalībvalsti, sagatavoja atjaunošanas novērtējuma ziņojuma projektu un 2017. gada 1. septembrī to iesniedza Iestādei un Komisijai. Atjaunošanas novērtējuma ziņojuma projektā ziņotāja dalībvalsts ierosināja darbīgās vielas dimoksistrobīna apstiprinājumu atjaunot.

(7)

Iestāde šo papildu kopsavilkuma dokumentāciju darīja pieejamu publiski. Iestāde atjaunošanas novērtējuma ziņojuma projektu arī nosūtīja pieteikuma iesniedzējam un dalībvalstīm komentēšanai un uzsāka sabiedrisku apspriešanu par to. Saņemtos komentārus Iestāde nosūtīja Komisijai.

(8)

2022. gada janvārī un jūnijā Iestāde konsultējās ar ekspertiem par zīdītāju toksikoloģiju, (vielas) apriti un uzvedību vidē un ekotoksikoloģiju. Šo konsultāciju rezultātā Iestāde konstatēja bažas, jo īpaši par pazemes ūdeņu piesārņojumu ar toksikoloģiski būtiskiem dimoksistrobīna metabolītiem.

(9)

Ņemot vērā Iestādes konstatētās bažas par pazemes ūdeņu piesārņojumu, Komisija 2022. gada 12. augustā lūdza Iestādi izdot paziņojumu ar galveno konstatējumu kopsavilkumu par darbīgās vielas dimoksistrobīna novērtējumu attiecībā uz tās apriti un uzvedību vidē un ekotoksikoloģiju.

(10)

2022. gada 11. oktobrī Iestāde minēto paziņojumu (6) nosūtīja Komisijai.

(11)

Iestāde paziņojumā apstiprināja, ka visi reprezentatīvie šīs darbīgās vielas lietojumi ir kritisku bažu laukā, konkrētāk, liels pazemes ūdeņu potenciālais piesārņojums ar toksikoloģiski relevantiem dimoksistrobīna metabolītiem (505M08 un 505M09) visos ģeoklimatiskajos apstākļos, kuri ir atspoguļoti pazemes ūdeņu novērtēšanas scenārijos.

(12)

Dimoksistrobīna apstiprinājuma sakarā 2022. gada 8. decembrī Komisija Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajai komitejai iesniedza atjaunošanas ziņojuma projektu un 2023. gada 25. janvārī – šīs regulas projektu.

(13)

Komisija aicināja pieteikuma iesniedzēju par Iestādes paziņojumu iesniegt komentārus. Turklāt Komisija saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 844/2012 14. panta 1. punkta trešo daļu pieteikuma iesniedzēju aicināja par atjaunošanas ziņojuma projektu iesniegt komentārus. Pieteikuma iesniedzējs komentārus iesniedza, un tie tika rūpīgi izskatīti.

(14)

Neraugoties uz pieteikuma iesniedzēja izvirzītajiem argumentiem, ar dimoksistrobīna apriti un uzvedību vidē un ekotoksikoloģiju saistītās bažas kliedēt nebija iespējams.

(15)

Tātad nav konstatēts, ka dimoksistrobīns atbilst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 4. pantā noteiktajiem apstiprināšanas kritērijiem. Tāpēc šīs darbīgās vielas apstiprinājumu ir lietderīgi neatjaunot.

(16)

Tātad Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(17)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/408 (7) dimoksistrobīns ir norādīts sarakstā kā aizstājama viela. Dimoksistrobīna apstiprinājums netiek atjaunots, tāpēc minētais ieraksts vairs nav aktuāls. Tātad dimoksistrobīns no Īstenošanas regulas (ES) 2015/408 pielikuma būtu jāsvītro.

(18)

Dalībvalstīm būtu jādod laiks atsaukt dimoksistrobīnu saturošu augu aizsardzības līdzekļu atļaujas.

(19)

Ja attiecībā uz dimoksistrobīnu saturošiem augu aizsardzības līdzekļiem dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu piešķir pagarinājuma periodu, minētajam periodam nevajadzētu pārsniegt 12 mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(20)

Lai atjaunošanas procesu būtu iespējams pabeigt pirms minētā apstiprinājuma perioda beigām, Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/115 (8) dimoksistrobīna apstiprinājuma periodu pagarināja līdz 2024. gada 31. janvārim. Tomēr apstiprinājuma neatjaunošanas lēmums ir pieņemts pirms minētā pagarinātā termiņa, tāpēc šo regulu būtu jāsāk piemērot pirms minētā datuma.

(21)

Šī regula neliedz iespēju uz Regulas (EK) Nr. 1107/2009 7. panta pamata iesniegt citu pieteikumu uz dimoksistrobīna apstiprināšanu.

(22)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Darbīgās vielas apstiprinājuma neatjaunošana

Darbīgās vielas dimoksistrobīna apstiprinājumu neatjauno.

2. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) Nr. 540/2011

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļā 128. rindu par dimoksistrobīnu svītro.

3. pants

Grozījums Īstenošanas regulā (ES) 2015/408

Īstenošanas regulas (ES) 2015/408 pielikumā ierakstu par dimoksistrobīnu svītro.

4. pants

Pārejas pasākumi

To augu aizsardzības līdzekļu atļaujas, kuri kā darbīgo vielu satur dimoksistrobīnu, dalībvalstis līdz 2024. gada 31. janvārim atsauc.

5. pants

Pagarinājuma periods

Ja dalībvalstis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu piešķir pagarinājuma periodu, tas beidzas ne vēlāk kā 2024. gada 31. jūlijā.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 10. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas Direktīva 2006/75/EK (2006. gada 11. septembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK, lai tajā iekļautu dimoksistrobīnu kā aktīvo vielu (OV L 248, 12.9.2006., 3. lpp.).

(3)  Padomes Direktīva 91/414/EEK (1991. gada 15. jūlijs) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 (2011. gada 25. maijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(5)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 844/2012 (2012. gada 18. septembris), ar ko nosaka noteikumus, kas vajadzīgi darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 252, 19.9.2012., 26. lpp.). Šo regulu aizstāja Regula (ES) 2020/1740, tomēr to turpina piemērot tādu darbīgo vielu apstiprinājuma atjaunošanas procedūrai, 1) kuru apstiprinājuma termiņš beidzas pirms 2024. gada 27. marta; 2) attiecībā uz kurām kāda saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 17. pantu 2021. gada 27. martā vai vēlāk pieņemta regula apstiprinājuma periodu pagarina līdz 2024. gada 27. martam vai vēlākam datumam.

(6)  EFSA (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde), 2022. gads. Statement concerning the assessment of environmental fate and behaviour and ecotoxicology in the context of the pesticides peer review of the active substance dimoxystrobin. (Paziņojums par darbīgās vielas dimoksistrobīna aprites un uzvedības vidē un ekotoksikoloģijas novērtējumu pesticīdu zinātniskas recenzēšanas kontekstā) EFSA Journal 2022; 20(11): e07634 https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7634.

(7)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/408 (2015. gada 11. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū 80. panta 7. punkta īstenošanu un aizstājamo vielu saraksta izveidošanu (OV L 67, 12.3.2015., 18. lpp.).

(8)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/115 (2023. gada 16. janvāris), ar ko attiecībā uz darbīgās vielas dimoksistrobīna apstiprinājuma perioda pagarināšanu groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 15, 17.1.2023., 13. lpp.).


DIREKTĪVAS

11.7.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 176/14


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA (ES) 2023/1437

(2023. gada 4. maijs),

ar ko attiecībā uz atbrīvojumu dzīvsudraba izmantošanai kapilārajiem reometriem paredzētos kušanas spiediena devējos noteiktos apstākļos Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/65/ES (2011. gada 8. jūnijs) par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās (1) un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Direktīva 2011/65/ES prasa, lai dalībvalstis nodrošinātu, ka tirgū laistās elektriskās un elektroniskās iekārtas nesatur minētās direktīvas II pielikumā norādītās bīstamās vielas. Šo ierobežojumu nepiemēro noteiktiem minētās direktīvas IV pielikumā norādītiem lietojumiem, kam piešķirts atbrīvojums.

(2)

Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas, kam Direktīvu 2011/65/ES piemēro, ir uzskaitītas minētās direktīvas I pielikumā.

(3)

Dzīvsudrabs ir Direktīvas 2011/65/ES II pielikumā norādīta ierobežota izmantojuma viela.

(4)

2021. gada 26. aprīlī Komisija saņēma pieteikumu, kas iesniegts saskaņā ar Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 3. punktu, ar lūgumu minētās direktīvas IV pielikumā iekļaut atbrīvojumu attiecībā uz dzīvsudraba izmantošanu kapilārajiem reometriem paredzētos kušanas spiediena devējos temperatūrās virs 300 °C un spiedienos virs 1 000 bāriem (“pieprasītais atbrīvojums”).

(5)

Izmantotais spiediena devējs, kas iestrādāts kapilārajos reometros, sastāv no elektriskām detaļām un ir elektriska mērierīce, uz ko attiecas Direktīvas 2011/65/ES piemērošanas joma. Pieprasītajā atbrīvojumā aprakstītie kapilārie reometri ietilpst Direktīvas 2011/65/ES I pielikuma 9. kategorijā “monitoringa un kontroles instrumenti”.

(6)

Atbrīvojuma pieteikuma izvērtēšanā, kas ietvēra arī tehnisko un zinātnisko pētījumu (2), tika secināts, ka dzīvsudraba aizvietošana kapilārajiem reometriem paredzētos kušanas spiediena devējos temperatūrās virs 300 °C un spiedienos virs 1 000 bāriem zinātniski un tehniski nav realizējama. Izvērtēšanas ietvaros notika arī apspriešanās ar ieinteresētajām personām, kā prasa Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 7. punkts.

(7)

Ir izpildīts viens no Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 1. punkta a) apakšpunktā norādītajiem relevantajiem nosacījumiem, proti, izmantošanas izbeigšana [likvidēšana] un aizvietošana zinātniski vai tehniski nav realizējama.

(8)

Tāpēc pieprasīto atbrīvojumu ir lietderīgi piešķirt, proti, pieprasījumā ietvertos lietojumus iekļaut Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumā attiecībā uz 9. kategorijas elektriskajām un elektroniskajām iekārtām.

(9)

Lai nodrošinātu atbilstību turpmākiem ierobežojumiem attiecībā uz dzīvsudrabu saturošiem produktiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/852 (3), atbrīvojuma darbības periods ir jāierobežo līdz 2025. gada 31. decembrim. Šis periods ir noteikts saskaņā ar Direktīvas 2011/65/ES 5. panta 2. punkta pirmo daļu.

(10)

Tāpēc Direktīva 2011/65/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2024. gada 31. janvārim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai zināmu minēto noteikumu tekstu.

Tās minētos noteikumus piemēro no 2024. gada 1. februāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2023. gada 4. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 174, 1.7.2011., 88. lpp.

(2)  Study to assess requests for two (-2-) exemptions, for mercury in pressure transducer and DEHP in a PVC base material, in Annex IV of Directive 2011/65/EU (Pack 25).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/852 (2017. gada 17. maijs) par dzīvsudrabu un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1102/2008 (OV L 137, 24.5.2017., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 2011/65/ES IV pielikumā pievieno šādu 49. ierakstu:

“49.

Dzīvsudrabs kapilārajiem reometriem paredzētos kušanas spiediena devējos temperatūrās virs 300 °C un spiedienos virs 1 000 bāriem

Piemēro 9. kategorijai, un termiņš beidzas 2025. gada 31. decembrī.”


11.7.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 176/17


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA (ES) 2023/1438

(2023. gada 10. jūlijs),

ar ko attiecībā uz noteiktu lauksaimniecības augu un dārzeņu šķirņu pārbaužu protokoliem groza Direktīvu 2003/90/EK un 2003/91/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2002/53/EK (2002. gada 13. jūnijs) par lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējo katalogu (1) un jo īpaši tās 7. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2002/55/EK (2002. gada 13. jūnijs) par dārzeņu sēklu tirdzniecību (2) un jo īpaši tās 7. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Direktīvas 2003/90/EK (3) un 2003/91/EK (4) mērķis ir nodrošināt, ka dalībvalstu nacionālajos katalogos iekļautās lauksaimniecības augu un dārzeņu šķirnes atbilst Kopienas Augu šķirņu biroja (CPVO) izveidotajiem protokoliem. Konkrētāk, šo direktīvu mērķis ir nodrošināt atbilstību noteikumiem par obligāti pārbaudāmām noteiktu lauksaimniecības augu un dārzeņu šķirņu pazīmēm un obligātajiem pārbaudes nosacījumiem. Attiecībā uz sugām, ko CPVO protokoli neaptver, minēto direktīvu mērķis ir nodrošināt atbilstību Starptautiskās Jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) vadlīnijām.

(2)

CPVO un UPOV ir atjauninājušas esošos protokolus, konkrētāk, attiecībā uz kaņepēm, ķiplokiem, kolrābjiem, lapu cigoriņiem, arbūziem un rāceņiem. Šīs pārmaiņas būtu jāatspoguļo Savienības tiesību aktos.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Direktīva 2003/90/EK un 2003/91/EK.

(4)

Dalībvalstīm jaunie noteikumi būtu jāpiemēro no 2024. gada 1. janvāra. Taču, lai netraucētu oficiālo pārbaužu gaitu, būtu jārīkojas, kā minētas tālāk tekstā. Attiecībā uz noteiktām šķirnēm, kuras nebija apstiprinātas iekļaušanai kopējā lauksaimniecības augu vai dārzeņu šķirņu katalogā, oficiālas pārbaudes, kas sāktas pirms 2024. gada 1. janvāra un vēl nav pabeigtas, būtu jāturpina saskaņā ar Direktīvu 2003/90/EK vai Direktīvu 2003/91/EK, tās lasot redakcijā, kāda tā bija pirms grozījumiem, kas izdarīti ar šo direktīvu.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 2003/90/EK

Direktīvas 2003/90/EK I un II pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma A daļas tekstu.

2. pants

Grozījumi Direktīvā 2003/91/EK

Direktīvas 2003/91/EK pielikumus aizstāj ar šīs direktīvas pielikuma B daļas tekstu.

3. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2023. gada 31. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus. Tās piemēro minētos noteikumus no 2024. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Pārejas pasākumi

Oficiālām šķirņu pārbaudēm, kas sāktas pirms 2024. gada 1. janvāra un vēl nav pabeigtas, Direktīvu 2003/90/EK un 2003/91/EK piemēro, tās lasot redakcijā, kāda tā bija pirms grozījumiem, kas izdarīti ar šo direktīvu.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2023. gada 10. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.

(3)  Komisijas Direktīva 2003/90/EK (2003. gada 6. oktobris), ar ko nosaka īstenošanas pasākumus Padomes Direktīvas 2002/53/EK 7. pantā attiecībā uz obligāti pārbaudāmajām pazīmēm un obligātajiem konkrētu lauksaimniecības augu sugu pārbaudes nosacījumiem (OV L 254, 8.10.2003., 7. lpp.).

(4)  Komisijas Direktīva 2003/91/EK (2003. gada 6. oktobris), kurā izklāstīti īstenošanas noteikumi, ar ko piemēro 7. pantu Padomes Direktīvā 2002/55/EK attiecībā uz raksturīgajām pazīmēm, kas obligāti jāaptver pārbaudē, un obligātajiem nosacījumiem dažādu dārzeņu sugu šķirņu pārbaudei (OV L 254, 8.10.2003., 11. lpp.).


PIELIKUMS

A daļa

“I PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto sugu saraksts, kurām jāatbilst CPVO tehniskajiem protokoliem  (*1)

Zinātniskais nosaukums

Vispārpieņemtais nosaukums

CPVO protokols

Dactylis glomerata L.

Parastā kamolzāle

TP 31/1, 25.3.2021.

Festuca arundinacea Schreb.

Niedru auzene

TP 39/1, 1.10.2015.

Festuca filiformis Pourr.

Smalklapu aitu auzene

TP 67/1, 23.6.2011.

Festuca ovina L.

Aitu auzene

TP 67/1, 23.6.2011.

Festuca pratensis Huds.

Pļavas auzene

TP 39/1, 1.10.2015.

Festuca rubra L.

Sarkanā auzene

TP 67/1, 23.6.2011.

Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.

Raupjā auzene

TP 67/1, 23.6.2011.

Lolium multiflorum Lam.

Daudzziedu airene

TP 4/2, 19.3.2019.

Lolium perenne L.

Ganību airene

TP 4/2, 19.3.2019.

Lolium x hybridum Hausskn.

Hibrīdā airene

TP 4/2, 19.3.2019.

Medicago sativa L.

Sējas lucerna

TP 6/1, labots, 22.12.2021.

Medicago x varia T. Martyn

Hibrīdā lucerna (mainīgā lucerna)

TP 6/1, labots, 22.12.2021.

Phleum nodosum L.

Gumainais timotiņš

TP 34/1, 22.12.2021.

Phleum pratense L.

Pļavas timotiņš

TP 34/1, 22.12.2021.

Pisum sativum L. (partim)

Sējas zirnis

TP 7/2, 3. red. (labota), 6.3.2020.

Poa pratensis L.

Pļavas skarene

TP 33/1, 15.3.2017.

Trifolium pratense L.

Sarkanais āboliņš (pļavas āboliņš)

TP 5/1, 22.12.2021.

Vicia faba L.

Lauka pupa

TP 8/1, 19.3.2019.

Vicia sativa L.

Sējas vīķis

TP 32/1, 19.4.2016.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Lopbarības kālis

TP 89/1, 11.3.2015.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Eļļas rutks

TP 178/1, 15.3.2017.

Brassica napus L. (partim)

Rapsis

TP 36/3, 21.4.2020.

Cannabis sativa L.

Sējas kaņepe

TP 276/2 red., 30.12.2022.

Glycine max (L.) Merr.

Soja

TP 80/1, 15.3.2017.

Gossypium spp.

Kokvilnas

TP 88/2, 11.12.2020.

Helianthus annuus L.

Saulespuķe

TP 81/1, 31.10.2002.

Linum usitatissimum L.

Šķiedras lins/eļļas lins

TP 57/2, 19.3.2014.

Sinapis alba L.

Baltā sinepe

TP 179/1, 15.3.2017.

Avena nuda L.

Kailgraudu auza

TP 20/3, 6.3.2020.

Avena sativa L. (arī A. byzantina K. Koch)

Sējas auza (arī Bizantijas auza)

TP 20/3, 6.3.2020.

Hordeum vulgare L.

Parastais miezis

TP 19/5, 19.3.2019.

Oryza sativa L.

Rīss

TP 16/3, 1.10.2015.

Secale cereale L.

Sējas rudzi

TP 58/1, labota red., 27.4.2022.

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor

Sorgo

TP 122/1, 19.3.2019.

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Sudānas zāle

TP 122/1, 19.3.2019.

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse

Hibrīdi, kas radušies, Sorghum bicolor subsp. bicolor krustojot ar Sorghum bicolor subsp. drummondii

TP 122/1, 19.3.2019.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hibrīdi, kas radušies, Triticum ģints sugas krustojot ar Secale ģints sugām

TP 121/3, labots, 27.4.2022.

Triticum aestivum L. subsp. aestivum

Parastais kviesis

TP 3/5, 19.3.2019.

Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren

Cietais kviesis

TP 120/3, 19.3.2014.

Zea mays L. (partim)

Parastā kukurūza

TP 2/3, 11.3.2010.

Solanum tuberosum L.

Kartupelis

TP 23/3, 15.3.2017.

II PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto sugu saraksts, kurām jāatbilst UPOV pārbaužu vadlīnijām  (*2)

Zinātniskais nosaukums

Vispārpieņemtais nosaukums

UPOV vadlīnijas

Beta vulgaris L.

Lopbarības biete

TG/150/3, 4.11.1994.

Agrostis canina L.

Suņu smilga

TG/30/6, 12.10.1990.

Agrostis gigantea Roth

Milzu smilga

TG/30/6, 12.10.1990.

Agrostis stolonifera L.

Ložņu smilga

TG/30/6, 12.10.1990.

Agrostis capillaris L.

Parastā smilga

TG/30/6, 12.10.1990.

Bromus catharticus Vahl

Akotu lāčauza

TG/180/3, 4.4.2001.

Bromus sitchensis Trin.

Sitkas lāčauza

TG/180/3, 4.4.2001.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hibrīdi, kas radušies, Festuca ģints sugas krustojot ar Lolium ģints sugām

TG/243/1, 9.4.2008.

Lotus corniculatus L.

Ragainais vanagnadziņš

TG/193/1, 9.4.2008.

Lupinus albus L.

Baltā lupīna

TG/66/4, 31.3.2004.

Lupinus angustifolius L.

Šaurlapu lupīna

TG/66/4, 31.3.2004.

Lupinus luteus L.

Dzeltenā lupīna

TG/66/4, 31.3.2004.

Medicago doliata Carmign.

Taisndzeloņu lucerna

TG/228/1, 5.4.2006.

Medicago italica (Mill.) Fiori

Itālijas lucerna

TG/228/1, 5.4.2006.

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Piekrastes lucerna

TG/228/1, 5.4.2006.

Medicago lupulina L.

Apiņu lucerna

TG/228/1, 5.4.2006.

Medicago murex Willd.

Dzeloņainā lucerna

TG/228/1, 5.4.2006.

Medicago polymorphaL.

Zobainā lucerna

TG/228/1, 5.4.2006.

Medicago rugosa Desr.

Krokainā lucerna

TG/228/1, 5.4.2006.

Medicago scutellata (L.) Mill.

Vairoga lucerna

TG/228/1, 5.4.2006.

Medicago truncatula Gaertn.

Nošķeltā lucerna

TG/228/1, 5.4.2006.

Trifolium repensL.

Baltais āboliņš

TG/38/7, 9.4.2003.

Trifolium subterraneum L.

Pazemes āboliņš

TG/170/3, 4.4.2001.

Phacelia tanacetifolia Benth.

Parastā facēlija

TG/319/1, 5.4.2017.

Arachis hypogaea L.

Zemesrieksts

TG/93/4, 9.4.2014.

Brassica juncea (L.) Czern

Sareptas sinepe

TG/335/1, 17.12.2020.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Ripsis

TG/185/3, 17.4.2002.

Carthamus tinctorius L.

Saflors

TG/134/3, 12.10.1990.

Papaver somniferum L.

Miega magone

TG/166/4, 9.4.2014.

B daļa

“I PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto sugu saraksts, kurām jāatbilst CPVO tehniskajiem protokoliem  (*3)

Zinātniskais nosaukums

Vispārpieņemtais nosaukums

CPVO protokols

Allium cepa L. (Cepa grupa)

Sīpols un dārza sīpols

TP 46/2, 1.4.2009.

Allium cepa L. (Aggregatum grupa)

Šalote

TP 46/2, 1.4.2009.

Allium fistulosum L.

Lielloku sīpols

TP 161/1, 11.3.2010.

Allium porrum L.

Puravs

TP 85/2, 1.4.2009.

Allium sativum L.

Ķiploks

TP 162/2, 30.5.2023.

Allium schoenoprasum L.

Maurloks

TP 198/2, 11.3.2015.

Apium graveolens L.

Smaržīgā selerija

TP 82/1, 13.3.2008.

Apium graveolens L.

Sakņu selerija

TP 74/1, 13.3.2008.

Asparagus officinalis L.

Ārstniecības asparāgs

TP 130/2, 16.2.2011.

Beta vulgaris L.

Parastā biete, arī Cheltenham biete

TP 60/1, 1.4.2009.

Beta vulgaris L.

Mangolds jeb lapu biete

TP 106/2, 14.4.2021.

Brassica oleracea L.

Lapu kāposts

TP 90/1, 16.2.2011.

Brassica oleracea L.

Ziedkāposts

TP 45/2, 2. red., 21.3.2018.

Brassica oleracea L.

Sparģeļu kāposts jeb brokolis

TP 151/2, 2. red., 21.4.2020.

Brassica oleracea L.

Briseles kāposts

TP 54/2 red., 15.3.2017.

Brassica oleracea L.

Kolrābis

TP 65/2, 30.5.2023.

Brassica oleracea L.

Savojas kāposts, baltais galviņkāposts un sarkanais galviņkāposts

TP 48/3, 2. red., 25.3.2021.

Brassica rapa L.

Ķīnas kāposts

TP 105/1, 13.3.2008.

Capsicum annuum L.

Sīvais dārzeņpipars vai dārzeņpipars

TP 76/2, 2. red. (labota), 21.4.2020.

Cichorium endivia L.

Krokainā endīvija un platlapu endīvija

TP 118/3, 19.3.2014.

Cichorium intybus L.

Sakņu cigoriņš

TP 172/2, 1.12.2005.

Cichorium intybus L.

Lapu cigoriņš

TP 154/2 red., 31.3.2023.

Cichorium intybus L.

Vitlufa cigoriņš

TP 173/2, 21.3.2018.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Arbūzs

TP 142/2, 2. red., 31.3.2023.

Cucumis melo L.

Melone

TP 104/2, 2. red. (labota), 25.3.2021.

Cucumis sativus L.

Gurķis un īsaugļu gurķis

TP 61/2, 2. red., 19.3.2019.

Cucurbita maxima Duchesne

Lielaugļu ķirbis

TP 155/1, 11.3.2015.

Cucurbita pepo L.

Kabacis vai tumšzaļais kabacis jeb cukini

TP 119/1 red., 19.3.2014.

Cynara cardunculus L.

Dzeloņainais artišoks un lapu artišoks

TP 184/2 red., 6.3.2020.

Daucus carota L.

Galda burkāns un lopbarības burkāns

TP 49/3, labots, 13.3.2008.

Foeniculum vulgare Mill.

Parastais fenhelis

TP 183/2, 14.4.2021.

Lactuca sativa L.

Dārza salāts

TP 13/6, 3. red., 27.4.2022.

Solanum lycopersicum L.

Tomāts

TP 44/4, 5. red., 14.4.2021.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Pētersīlis

TP 136/1, labots, 21.3.2007.

Phaseolus coccineus L.

Daudzziedu pupiņa

TP 9/1, 21.3.2007.

Phaseolus vulgaris L.

Krūmu pupiņa un kāršu pupiņa

TP 12/4, 27.2.2013.

Pisum sativum L. (partim)

Šķautņainais zirnis, lobāmais zirnis un cukurzirnis

TP 7/2, 3. red. (labota), 6.3.2020.

Raphanus sativus L.

Redīss, rutks

TP 64/2 red. (labota), 11.3.2015.

Rheum rhabarbarum L

Rabarbers

TP 62/1, 19.4.2016.

Scorzonera hispanica L.

Melnsakne

TP 116/1, 11.3.2015.

Solanum melongena L.

Baklažāns

TP 117/1, 13.3.2008.

Spinacia oleracea L.

Dārza spināts

TP 55/5, 4. red., 27.4.2022.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Lauka salāts

TP 75/2, 21.3.2007.

Vicia faba L. (partim)

Lauka pupa

TP 206/1, 25.3.2004.

Zea mays L. (partim)

Cukurkukurūza un uzplīstošā kukurūza

TP 2/3, 11.3.2010.

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner

Tomātu potcelmi

TP 294/1, 5. red., 14.4.2021.

Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne

Cucurbita maxima Duchesne × Cucurbita moschata Duchesne starpsugu hibrīdi izmantošanai par potcelmiem

TP 311/1, 15.3.2017.

II PIELIKUMS

Direktīvas 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā minēto sugu saraksts, kurām jāatbilst UPOV pārbaužu vadlīnijām  (*4)

Zinātniskais nosaukums

Vispārpieņemtais nosaukums

UPOV vadlīnijas

Brassica rapa L.

Rācenis

TG/37/11, 23.9.2022.


(*1)  Šie protokoli ir pieejami CPVO tīmekļvietnē (www.cpvo.europa.eu).

(*2)  Šīs vadlīnijas ir pieejamas UPOV tīmekļvietnē (www.upov.int).

(*3)  Šie protokoli ir pieejami CPVO tīmekļvietnē (www.cpvo.europa.eu).

(*4)  Šīs vadlīnijas ir pieejamas UPOV tīmekļvietnē (www.upov.int).


LĒMUMI

11.7.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 176/26


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2023/1439

(2023. gada 10. jūlijs),

ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2015. gada 31. jūlijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 (1) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome (“ANO DP”) Rezolūcijā 2292 (2016) pilnvaroja valstis, kas rīkojas valsts līmenī vai ar reģionālu organizāciju starpniecību, atklātā jūrā Lībijas piekrastē pārbaudīt kuģus, par kuriem tām ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka šādi kuģi tieši vai netieši uz Lībiju vai no tās ved ieročus vai saistītus materiālus, pārkāpjot Lībijai noteikto Apvienoto Nāciju Organizācijas ieroču embargo, un nolēma, ka valstīm, šādās pārbaudēs atklājot priekšmetus, kas ir aizliegti ar Lībijai noteikto ieroču embargo, tie ir jākonfiscē un jāiznīcina.

(3)

Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/472 (2) paredz, ka Savienības jūras spēku operācijas EUNAVFOR MED IRINI pamatuzdevums ir sekmēt Lībijai noteiktā Apvienoto Nāciju Organizācijas ieroču embargo īstenošanu.

(4)

Šajā nolūkā Lēmuma (KĀDP) 2020/472 2. panta 3. punkts paredz, ka saskaņā ar attiecīgajām Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijām (“ANO DPR”), jo īpaši ANO DPR 2292 (2016), un ja tas nepieciešams, EUNAVFOR MED IRINI operācijas zonā atklātā jūrā Lībijas piekrastē, par kuru ir panākta vienošanās, ir jāpārbauda kuģi, kas ir ceļā uz Lībiju vai no tās, ja ir pamatoti iemesli uzskatīt, ka šādi kuģi tieši vai netieši uz Lībiju vai no tās ved ieročus vai saistītus materiālus, pārkāpjot Lībijai noteikto ieroču embargo, un ka EUNAVFOR MED IRINI ir attiecīgi jārīkojas, lai šādus priekšmetus konfiscētu un iznīcinātu.

(5)

Turklāt Lēmuma (KĀDP) 2020/472 2. panta 5. punkts paredz – ja ir spēkā ārkārtējas operatīvās prasības un pēc dalībvalsts uzaicinājuma, EUNAVFOR MED IRINI var novirzīt kuģus uz minētās dalībvalsts ostām un iznīcināt ieročus un saistītus materiālus, ko tā ir konfiscējusi, tostarp tos uzglabājot, neitralizējot vai nododot dalībvalstij vai trešai pusei. Tas arī paredz, ka konfiscēto ieroču un saistīto materiālu iznīcināšanu var panākt ar dalībvalsts palīdzību, kurai jāapņemas pēc iespējas ātri pabeigt procedūras, kas nepieciešamas, lai saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un procedūrām būtu iespējams iznīcināt konfiscētos priekšmetus.

(6)

Tāpēc ir jāievieš attiecīgi noteikumi, lai paredzētu, ka šādai dalībvalstij ir jāveic nepieciešamie pasākumi, lai atvieglotu EUNAVFOR MED IRINI atklātā jūrā saskaņā ar tās pilnvarām konfiscēto ieroču un saistīto materiālu iznīcināšanu EUNAVFOR MED IRINI vārdā.

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums (KĀDP) 2015/1333,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumā (KĀDP) 2015/1333 iekļauj šādu pantu:

“5.a pants

1.   Saskaņā ar attiecīgajām Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijām attiecībā uz Lībiju, jo īpaši ANO DPR 1970(2011) un ANO DPR 2292(2016), kuģiem ar trešās valsts karogu, kuri ir ceļā uz Lībiju vai no tās, ir aizliegts atklātā jūrā Lībijas piekrastē tieši vai netieši uz Lībiju vai no tās vest ieročus un saistītus materiālus, tostarp Savienības Kopējā militāro preču sarakstā iekļautās preces un tehnoloģijas, pārkāpjot ar ANO DPR 1970(2011) noteikto ieroču embargo.

2.   Dalībvalsts, kas palīdz EUNAVFOR MED IRINI saskaņā ar Padomes Lēmuma (KĀDP) 2020/472 (*1) 2. panta 5. punktu, veic vajadzīgos pasākumus, lai EUNAVFOR MED IRINI vārdā iznīcinātu ieročus vai saistītus materiālus, tostarp Savienības Kopējā militāro preču sarakstā iekļautās preces un tehnoloģijas, ko EUNAVFOR MED IRINI konfiscējusi atklātā jūrā, ievērojot minētā lēmuma 2. panta 3. punktu.

3.   Šā panta 2. punktā minētā iznīcināšana jo īpaši var notikt, iznīcinot minētos priekšmetus, padarot tos darboties nespējīgus vai atļaujot tos izmantot, tostarp trešai pusei, vienlaikus novēršot to turpmāku nodošanu Lībijai vai jebkurai citai trešai valstij, uz kuru attiecas aizliegums nodot ieročus vai saistītus materiālus.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2023. gada 10. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/1333 (2015. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Lēmumu 2011/137/KĀDP (OV L 206, 1.8.2015., 34. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/472 (2020. gada 31. marts) par Eiropas Savienības militāro operāciju Vidusjūras reģionā (EUNAVFOR MED IRINI) (OV L 101, 1.4.2020., 4. lpp.).


11.7.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 176/28


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2023/1440

(2023. gada 10. jūlijs)

par palīdzības pasākumu saskaņā ar Eiropas Miera mehānismu nolūkā atbalstīt Ganas bruņotos spēkus

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. panta 1. punktu un 41. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/509 (1) izveido Eiropas Miera mehānismu (“EMM”), ar kuru dalībvalstis finansē Savienības darbības kopējās ārpolitikas un drošības politikas (“KĀDP”) ietvaros, lai, ievērojot Līguma 21. panta 2. punkta c) apakšpunktu, saglabātu mieru, novērstu konfliktus un stiprinātu starptautisko drošību. Jo īpaši, ievērojot Lēmuma (KĀDP) 2021/509 1. panta 2. punktu, EMM var izmantot, lai finansētu palīdzības pasākumus, piemēram, darbības nolūkā stiprināt tādas trešo valstu un reģionālo un starptautisko organizāciju spējas, kas saistītas ar militāriem un aizsardzības jautājumiem.

(2)

Gvinejas līča piekrastes valstu ziemeļu reģionos, proti, Ganā, Kotdivuārā, Beninā un Togo, saistībā ar krīzi Sāhelas centrālajā daļā ir pasliktinājušies drošības apstākļi.

(3)

Ņemot vērā drošības vides pasliktināšanos, ir būtiski stiprināt aizsardzības un drošības spēkus, lai nodrošinātu un atbalstītu stabilizācijas centienus Ganā. Šajā sakarā un pilnībā apzinoties to, ka situācijai ir vajadzīga integrēta reakcija, ilgtermiņa miers un drošība Ganā ir viena no Savienības galvenajām prioritātēm.

(4)

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos 2023. gada 5. maijā saņēma Ganas lūgumu Savienībai palīdzēt Ganas bruņotajiem spēkiem iegādāties svarīgu aprīkojumu nolūkā stiprināt valsts ziemeļu daļā izvietoto militāro vienību operatīvās spējas, lai cīnītos pret bruņotiem grupējumiem, kā arī pretdarbotos tiem un samazinātu minēto grupu iespējas izdarīt terora aktus.

(5)

Palīdzības pasākumi ir jāīsteno, ņemot vērā Lēmumā (KĀDP) 2021/509 izklāstītos principus un prasības, jo īpaši atbilstību Padomes Kopējai nostājai 2008/944/KĀDP (2), un saskaņā ar noteikumiem par EMM ietvaros finansēto ieņēmumu un izdevumu izpildi.

(6)

Padome atkārtoti apstiprina apņēmību aizsargāt, veicināt un īstenot cilvēktiesības, pamatbrīvības un demokrātijas principus un stiprināt tiesiskumu un labu pārvaldību atbilstīgi Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtiem, Vispārējai cilvēktiesību deklarācijai un starptautiskajām tiesībām, jo īpaši starptautiskajām cilvēktiesībām un starptautiskajām humanitārajām tiesībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Izveide, mērķis, darbības joma un ilgums

1.   Ar šo tiek izveidots palīdzības pasākums par labu Ganai (“saņēmējs”), kas finansējams no Eiropas Miera mehānisma (EMM) (“palīdzības pasākums”).

2.   Palīdzības pasākuma mērķis ir uzlabot Ganas bruņoto spēku spējas aizsargāt Ganas teritoriālo integritāti un suverenitāti un tās civiliedzīvotājus pret iekšējo un ārējo agresiju un veicināt mieru un stabilitāti reģionā.

3.   Lai sasniegtu 2. punktā noteikto mērķi, ar palīdzības pasākumu finansē šāda veida aprīkojumu, kas nav paredzēts nāvējoša spēka pielietošanai:

a)

izlūkošanas un novērošanas aprīkojums;

b)

elektroniskās karadarbības sistēmas;

c)

militārās inženierijas aprīkojums;

d)

upju aprīkojums;

e)

sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanas aprīkojums.

4.   Ar palīdzības pasākumu finansē 105 militarizēto transportlīdzekļu nodošanu Ganai, kuri, operācijas EUNAVFOR MED IRINI ietvaros 2022. gada 18. jūlijā tika konfiscēti uz tirdzniecības kuģa MV Victory RoRo sakarā ar to, ka minētais kuģis ir pārkāpis Apvienoto Nāciju Organizācijas ieroču embargo Lībijai.

5.   Palīdzības pasākuma ilgums ir 30 mēneši no šā lēmuma pieņemšanas dienas.

2. pants

Finanšu nosacījumi

1.   Finanšu atsauces summa, kas paredzēta ar palīdzības pasākumu saistīto izdevumu segšanai, ir 8 250 000 EUR.

2.   Visus izdevumus pārvalda saskaņā ar Lēmumu (KĀDP) 2021/509 un noteikumiem par EMM ietvaros finansēto ieņēmumu un izdevumu izpildi.

3.   Izdevumi, kas saistīti ar palīdzības pasākuma īstenošanu, ir attiecināmi no šā lēmuma pieņemšanas dienas.

3. pants

Vienošanās ar saņēmēju

1.   Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”) panāk nepieciešamās vienošanās ar saņēmēju, lai nodrošinātu, ka tas pilda ar šo lēmumu noteiktās prasības un nosacījumus, – tas ir nosacījums atbalsta sniegšanai saskaņā ar palīdzības pasākumu.

2.   Šā panta 1. punktā minētajās vienošanās iekļauj noteikumus, kas saņēmējam uzliek pienākumu nodrošināt, ka:

a)

Ganas bruņotie spēki ievēro attiecīgās starptautiskās tiesības, jo īpaši starptautiskās cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības;

b)

visi saskaņā ar palīdzības pasākumu sniegtie aktīvi tiek pienācīgi un efektīvi izmantoti nolūkos, kādiem tie tika piešķirti;

c)

visi saskaņā ar palīdzības pasākumu sniegtie aktīvi tiek pienācīgi uzturēti, lai nodrošinātu to lietojamību un funkcionālu pieejamību visā to dzīves ciklā;

d)

visi saskaņā ar palīdzības pasākumu sniegtie aktīvi to dzīves cikla beigās netiek nozaudēti vai, nesaņemot saskaņā ar Lēmumu (KĀDP) 2021/509 izveidotās Mehānisma komitejas piekrišanu, nodoti tādām personām vai vienībām, ko neparedz minētās vienošanās.

3.   Šā panta 1. punktā minētajās vienošanās iekļauj noteikumus par saskaņā ar palīdzības pasākumu sniegtā atbalsta apturēšanu un izbeigšanu gadījumā, ja tiek konstatēts, ka saņēmējs nepilda 2. punktā izklāstītos pienākumus.

4. pants

Īstenošana

1.   Augstais pārstāvis ir atbildīgs par šā lēmuma īstenošanas nodrošināšanu saskaņā ar Lēmumu (KĀDP) 2021/509 un noteikumiem par EMM ietvaros finansēto ieņēmumu un izdevumu izpildi, un atbilstoši integrētajai metodiskajai sistēmai nepieciešamo pasākumu un kontroļu novērtēšanai un identificēšanai attiecībā uz palīdzības pasākumiem saskaņā ar EMM.

2.   Šā lēmuma 1. panta 3. punktā minētās darbības īsteno palīdzības pasākumu administrators, izmantojot administratīvu vienošanos ar Economat des Armées saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2021/509 37. pantu.

5. pants

Pārraudzība, kontrole un izvērtēšana

1.   Augstais pārstāvis pārrauga to, kā saņēmējs izpilda 3. pantā noteiktos pienākumus. Šo pārraudzību izmanto, lai nodrošinātu izpratni par saskaņā ar 3. pantu noteikto pienākumu nepildīšanas kontekstu un riskiem un lai palīdzētu novērst šādu nepildīšanu, tostarp attiecībā uz starptautisko cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem, ko izdarījuši Ganas bruņotie spēki.

2.   Aprīkojuma un krājumu kontroli pēc to nosūtīšanas organizē šādi:

a)

piegādes verifikācija – īpašumtiesību nodošanas brīdī galalietotājiem spēkiem ir jāparaksta EMM piegādes sertifikāti;

b)

ziņošana – saņēmējam reizi gadā ir jāziņo par darbībām, kas veiktas ar palīdzības pasākuma ietvaros nodrošināto aprīkojumu, un (attiecīgā gadījumā) par noteiktu priekšmetu inventarizāciju līdz brīdim, kad Politikas un drošības komiteja (PDK) šādu ziņošanu vairs neuzskata par nepieciešamu;

c)

pārbaudes uz vietas – saņēmējam pēc Augstā pārstāvja pieprasījuma ir jānodrošina piekļuve, lai veiktu kontroles uz vietas.

3.   Pēc tam, kad pabeigts palīdzības pasākums, Augstais pārstāvis veic galīgo izvērtējumu, lai novērtētu, vai palīdzības pasākums ir palīdzējis sasniegt 1. panta 2. punktā izklāstīto mērķi.

6. pants

Ziņošana

Īstenošanas laikposmā Augstais pārstāvis saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2021/509 63. pantu sniedz PDK pusgada ziņojumus par palīdzības pasākuma īstenošanu. Palīdzības pasākumu administrators regulāri informē ar Lēmumu (KĀDP) 2021/509 izveidoto Mehānisma komiteju par ieņēmumu un izdevumu īstenošanu saskaņā ar minētā lēmuma 38. pantu, tostarp sniedzot informāciju par iesaistītajiem piegādātājiem un apakšuzņēmējiem.

7. pants

Apturēšana un izbeigšana

1.   PDK saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2021/509 64. pantu var nolemt pilnībā vai daļēji apturēt palīdzības pasākuma īstenošanu.

2.   PDK var arī ieteikt Padomei izbeigt palīdzības pasākumu.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2023. gada 10. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/509 (2021. gada 22. marts), ar ko izveido Eiropas Miera mehānismu un atceļ Lēmumu (KĀDP) 2015/528 (OV L 102, 24.3.2021., 14. lpp.).

(2)  Padomes Kopējā nostāja 2008/944/KĀDP (2008. gada 8. decembris), ar ko izveido kopīgus noteikumus, kas reglamentē militāru tehnoloģiju un ekipējuma eksporta kontroli (OV L 335, 13.12.2008., 99. lpp.).