ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 124

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 10. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/931 (2023. gada 8. maijs), ar ko attiecībā uz tradicionāla pārtikas produkta no trešās valsts Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner kafijas lapu uzlējuma lietošanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/932 (2023. gada 8. maijs), ar ko attiecībā uz darbīgās vielas piridalila apstiprinājuma periodu groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

4

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/933 (2023. gada 4. maijs), ar ko groza Lēmumu 1999/70/EK par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem attiecībā uz Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique ārējiem revidentiem

6

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

10.5.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 124/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/931

(2023. gada 8. maijs),

ar ko attiecībā uz tradicionāla pārtikas produkta no trešās valsts Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner kafijas lapu uzlējuma lietošanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 (2015. gada 25. novembris) par jauniem pārtikas produktiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/2001 (1), un jo īpaši tās 12. pantu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2015/2283 noteic, ka Savienībā drīkst laist tirgū tikai tādus jaunus pārtikas produktus, kas ir atļauti un iekļauti jauno pārtikas produktu Savienības sarakstā.

(2)

Ievērojot Regulas (ES) 2015/2283 8. pantu, ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 (2) ir izveidots jauno pārtikas produktu Savienības saraksts.

(3)

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumā ietvertajā Savienības sarakstā kā atļauts tradicionāls pārtikas produkts no trešās valsts ir iekļauts Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner kafijas lapu uzlējums.

(4)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/917 (3) Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner kafijas lapu uzlējumu kā tradicionālu pārtikas produktu no trešās valsts atļāva laist tirgū lietošanai zāļu uzlējumos.

(5)

2022. gada 4. jūlijā uzņēmums Luigi Lavazza Spa (“pieteikuma iesniedzējs”) saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 10. panta 1. punktu iesniedza Komisijai pieteikumu ar lūgumu mainīt Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner kafijas lapu uzlējuma lietošanas nosacījumus. Pieteikuma iesniedzējs lūdza atļaut to izmantot arī lietošanai gatavos aromatizētos un nearomatizētos bezalkoholiskos dzērienos, kafijā, kafijas un cigoriņu ekstraktos, šķīstošajā kafijā, tējā, zāļu un augļu uzlējumos, kafijas aizstājējos, kafijas maisījumos un šķīstošajos maisījumos karstiem dzērieniem (un aromatizētiem to analogiem), kas paredzēti visām lietotāju grupām.

(6)

Komisija uzskata, ka pieprasītais Savienības saraksta atjauninājums nevar ietekmēt cilvēka veselību un ka nav nepieciešams, lai Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 10. panta 3. punktu veiktu drošuma izvērtējumu. Ierosinātā Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner kafijas lapu uzlējuma lietošana nodrošinās devas, kas salīdzināmas ar devām, ko var uzņemt no pašlaik atļautajiem lietojumiem, kurus Iestāde novērtēja, atzina par drošiem un atļāva izmantot par tradicionālo pārtikas produktu no trešās valsts. Tāpēc Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner kafijas lapu uzlējuma lietošanas nosacījumus ir lietderīgi grozīt, atļaujot to izmantot arī lietošanai gatavos aromatizētos un nearomatizētos bezalkoholiskajos dzērienos, kafijā, kafijas un cigoriņu ekstraktos, šķīstošajā kafijā, tējā, zāļu un augļu uzlējumos, kafijas aizstājējos, kafijas maisījumos un šķīstošajos maisījumos karstiem dzērieniem (un aromatizētiem to analogiem).

(7)

Ar pieteikumā sniegto informāciju pietiek, lai konstatētu, ka tradicionālā pārtikas produkta no trešās valsts lietošanas nosacījumu izmaiņas atbilst Regulas (ES) 2015/2283 12. panta nosacījumiem, un tās būtu jāapstiprina.

(8)

Ņemot vērā šo Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner kafijas lapu uzlējuma izmantošanas paplašināšanu, attiecinot to uz citām pārtikas produktu kategorijām, un lai nodrošinātu skaidrību un izpratni par pārtikas produktu kategorijām, sākotnēji atļautā pārtikas produktu kategorija “Zāļu uzlējumi” ir aizstāta ar “Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner kafijas lapu uzlējums, kas tirgū laists kā atsevišķs produkts”, bet kategorija “Zāļu uzlējumi” ir iekļauta pārtikas produktu kategorijā “Kafija, kafijas un cigoriņu ekstrakti, šķīstošā kafija, tēja, zāļu un augļu uzlējumi, kafijas aizstājēji, kafijas maisījumi un šķīstoši maisījumi karstiem dzērieniem (un aromatizētiem to analogiem)”.

(9)

Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 8. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 327, 11.12.2015., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2470 (2017. gada 20. decembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 izveido jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu (OV L 351, 30.12.2017., 72. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/917 (2020. gada 1. jūlijs), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 kā tradicionālo pārtiku no trešās valsts atļauj laist tirgū Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner kafijas lapu uzlējumu un groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 (OV L 209, 2.7.2020., 10. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikuma 1. tabulā (“Atļautie jaunie pārtikas produkti”) ierakstu “Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner kafijas lapu uzlējums (tradicionāls pārtikas produkts no trešās valsts)” aizstāj ar šādu:

Atļautais jaunais pārtikas produkts

Jaunā pārtikas produkta lietošanas nosacījumi

Īpašas papildu marķēšanas prasības

Citas prasības

Datu aizsardzība

Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner kafijas lapu uzlējums

(Tradicionāls pārtikas produkts no trešās valsts)

Konkrēta pārtikas kategorija

Maksimālais līmenis

Jaunā pārtikas produkta nosaukums to saturošu pārtikas produktu marķējumā – “Kafijas lapu uzlējums” vai “Kaltēts kafijas lapu uzlējums” (atkarībā no tirgotā veida).

 

 

Coffea arabica L. un/vai Coffea canephora Pierre ex A. Froehner kafijas lapu uzlējums, kas tirgū laists kā atsevišķs produkts.

 

Lietošanai gatavi aromatizēti un nearomatizēti bezalkoholiskie dzērieni (*1)

 

Kafija, kafijas un cigoriņu ekstrakti, šķīstošā kafija, tēja, zāļu un augļu uzlējumi, kafijas aizstājēji, kafijas maisījumi un šķīstoši maisījumi karstiem dzērieniem (un aromatizētiem to analogiem)  (*1)

 


(*1)  nav tradicionāls pārtikas produkta lietojums”


10.5.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 124/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/932

(2023. gada 8. maijs),

ar ko attiecībā uz darbīgās vielas piridalila apstiprinājuma periodu groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 17. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (2) pielikuma B daļā norādītas darbīgās vielas, kuras apstiprinātas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009.

(2)

Darbīgās vielas piridalila apstiprinājuma periods ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/2007 (3) tika pagarināts no 2024. gada 30. jūnija līdz 2025. gada 30. jūnijam, lai nodrošinātu pienākumu un darba līdzsvarotu sadali starp dalībvalstīm, kuras darbojas kā ziņotājas un otrās ziņotājas dalībvalstis, ņemot vērā arī resursus, kas nepieciešami atjaunošanas novērtējumam un lēmumu pieņemšanai.

(3)

Neviens pieteikums uz darbīgās vielas apstiprinājuma atjaunošanu saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/1740 (4) 5. pantu netika iesniegts.

(4)

Minētās darbīgās vielas piridalila apstiprinājuma perioda pagarināšana, kas paredzēta Īstenošanas regulā (ES) 2020/2007, vairs nav pamatota. Tādēļ ir lietderīgi noteikt, ka šīs vielas apstiprinājuma termiņš beidzas dienā, kad tas beigtos tad, ja pagarinājuma nebūtu.

(5)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma B daļas 64. ieraksta “Piridalils” sestajā slejā “Apstiprinājuma beigu datums” datumu aizstāj ar “2024. gada 30. jūnijs”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 8. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 (2011. gada 25. maijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2007 (2020. gada 8. decembris), ar ko attiecībā uz apstiprinājuma perioda pagarināšanu darbīgajām vielām 1-dekanolam, 1,4-dimetilnaftalīnam, 6-benziladenīnam, acehinosilam, Adoxophyes orana granulovirus, alumīnija sulfātam, amizulbromam, Aureobasidium pullulans (celmi DSM 14940 un DSM 14941), azadiraktīnam, Bacillus pumilus QST 2808, benalaksilam-M, biksafēnam, buprimātam, Candida oleophila (O celms), hlorantraniliprolam, dinātrija fosfītam, ditianonam, dodīnam, emamektīnam, flubendiamīdam, fluometuronam, fluksapiroksādam, flutriafolam, heksitiazoksam, imazamoksam, ipkonazolam, izoksabenam, L-askorbīnskābei, kalcija polisulfīdam (sērkaļķim), apelsīnu ēteriskajai eļļai, Paecilomyces fumosoroseus (celms FE 9901), pendimetalīnam, penflufēnam, pentiopirādam, kālija fosfonātiem, prosulfuronam, Pseudomonas sp. celmam DSMZ 13134, piridalilam, piriofenonam, piroksulāmam, kvinmerakam, S-abscizskābei, sedaksānam, sintofēnam, nātrija sudraba tiosulfātam, spinetoramam, spirotetramātam, Streptomyces lydicus celmam WYEC 108, taufluvalinātam, tebufenozīdam, tembotrionam, tiēnkarbazonam, valifenalātam un cinka fosfīdam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 414, 9.12.2020., 10. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1740 (2020. gada 20. novembris), ar ko nosaka noteikumus, kas vajadzīgi darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009, un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 844/2012 (OV L 392, 23.11.2020., 20. lpp.).


LĒMUMI

10.5.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 124/6


PADOMES LĒMUMS (ES) 2023/933

(2023. gada 4. maijs),

ar ko groza Lēmumu 1999/70/EK par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem attiecībā uz Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique ārējiem revidentiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Protokolu Nr. 4 par Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtiem un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un jo īpaši tā 27.1. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas 2023. gada 13. aprīļa Ieteikumu Eiropas Savienības Padomei par Nationale Bank van België / Banque Nationale ārējiem revidentiem (ECB/2023/10) (1),

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās bankas (ECB) un dalībvalstu, kuru naudas vienība ir euro, valstu centrālo banku pārskati ir jārevidē neatkarīgiem ārējiem revidentiem, kurus ieteikusi ECB Padome un apstiprinājusi Eiropas Savienības Padome.

(2)

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique ārējo revidentu Mazars Réviseurs d'entreprises / Mazars Bedrijfsrevisoren SCRL/CVBA pilnvaru termiņš beidzās pēc 2022. finanšu gada revīzijas. Tādēļ ir jāieceļ ārējie revidenti 2023. finanšu gadam.

(3)

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique par saviem ārējiem revidentiem no 2023. līdz 2028. finanšu gadam ir izvēlējusies KPMG Bedrijfsrevisoren / KPMG Réviseurs d’Entreprises BV/SRL.

(4)

ECB Padome ir ieteikusi par Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique ārējiem revidentiem no 2023. līdz 2028. finanšu gadam iecelt KPMG Bedrijfsrevisoren / KPMG Réviseurs d’Entreprises BV/SRL.

(5)

Pēc ECB Padomes ieteikuma būtu attiecīgi jāgroza Padomes Lēmums 1999/70/EK (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 1999/70/EK 1. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Ar šo par Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique ārējiem revidentiem no 2023. līdz 2028. finanšu gadam apstiprina KPMG Bedrijfsrevisoren / KPMG Réviseurs d’Entreprises BV/SRL.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā paziņošanas dienā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Eiropas Centrālajai bankai.

Briselē, 2023. gada 4. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OV C 138, 21.4.2023., 1 lpp.

(2)  Padomes Lēmums 1999/70/EK (1999. gada 25. janvāris) par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem (OV L 22, 29.1.1999., 69. lpp.).