ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 84

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 23. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/666 (2023. gada 16. marts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Olio Campania (AĢIN))

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/667 (2023. gada 22. marts), ar ko kā tradicionālu pārtiku no trešās valsts atļauj laist tirgū žāvētus Canarium indicum L. riekstus un groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/668 (2023. gada 22. marts), par atļauju Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 producētas endo-1,4-beta-ksilanāzes preparātu lietot par barības piedevu visiem dējējmājputniem (atļaujas turētājs: uzņēmums Kemin Europa N.V.) ( 1 )

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/669 (2023. gada 22. marts), par atļauju Komagataella phaffii DSM 33574 producētas endo-1,4-beta-ksilanāzes preparātu lietot par barības piedevu visām gaļas mājputnu un visām dējējmājputnu un vaislas mājputnu sugām (atļaujas turētājs: uzņēmums BioResource International, Inc., pārstāvis Savienībā uzņēmums Pen & Tec Consulting, S.L.U.) ( 1 )

10

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/670 (2023. gada 21. marts), ar ko attiecībā uz Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland ārējiem revidentiem groza Lēmumu 1999/70/EK par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem

14

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/671 (2023. gada 21. marts), ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju, ar kuru nosaka pamatu informācijas apmaiņai par personām, uz kurām attiecas pagaidu aizsardzība

16

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2023/672 (2023. gada 10. marts) par pilnvaru deleģēšanu pieņemt lēmumus par pārbaudēm uz vietas un iekšējo modeļu analīzi (ECB/2023/5)

18

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2023/673 (2023. gada 14. marts), ar kuru ieceļ struktūrvienību vadītājus deleģētu lēmumu pieņemšanai saistībā ar pārbaudēm uz vietas un iekšējo modeļu analīzi (ECB/2023/6)

24

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) 2022/2434 (2022. gada 6. decembris), ar ko groza Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 attiecībā uz diversificētas finansēšanas stratēģijas kā vispārējas aizņemšanās metodes izveidi ( OV L 319, 13.12.2022. )

26

 

*

Labojums Eiropas Savienības attiecībā uz 2023. finanšu gadu gada budžeta pieņemšanā galīgajā variantā (ES, Euratom) 2023/278 ( OV L 58, 23.2.2023. )

27

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

23.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/666

(2023. gada 16. marts)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Olio Campania” (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Itālijas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu “Olio Campania”, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums “Olio Campania” būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukums “Olio Campania” (AĢIN) ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

Pirmajā daļā minētais nosaukums apzīmē produktu, kas pieder pie 1.5. grupas “Eļļa un tauki (sviests, margarīns, eļļa u. c.)” saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 668/2014 (3) XI pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 16. martā

Komisijas

un tās priekšsēdētājas vārdā –

Komisijas loceklis

Janusz WOJCIECHOWSKI


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 448, 25.11.2022., 39. lpp.

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014 (2014. gada 13. jūnijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 179, 19.6.2014., 36. lpp.).


23.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/667

(2023. gada 22. marts),

ar ko kā tradicionālu pārtiku no trešās valsts atļauj laist tirgū žāvētus Canarium indicum L. riekstus un groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 (2015. gada 25. novembris) par jauniem pārtikas produktiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/2001 (1), un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2015/2283 noteic, ka Savienībā tirgū drīkst laist tikai tādus jaunus pārtikas produktus, kas ir atļauti un iekļauti jauno pārtikas produktu Savienības sarakstā. Uz Regulas (ES) 2015/2283 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā dotās definīcijas pamata tradicionālu pārtiku no trešās valsts uzskata par jaunu pārtikas produktu.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 8. pantu tika pieņemta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2470 (2), ar ko izveido atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu.

(3)

2020. gada 26. martā uzņēmums Kawanasi Sehat Dasacatur, PT (“pieteikuma iesniedzējs”) saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 14. pantu iesniedza Komisijai paziņojumu par nodomu Savienības tirgū kā tradicionālu pārtiku no trešās valsts laist žāvētus Canarium indicum L. riekstus (kenari riekstus). Pieteikuma iesniedzējs lūdza atļaut attiecīgo pārtikas produktu lietot pašu par sevi vai pievienotu kā sastāvdaļu graudaugu un maizes izstrādājumos, konditorejas izstrādājumos, uzkodās un gatavos ēdienos, kas paredzēti visām lietotāju grupām.

(4)

Paziņojums atbilst Regulas (ES) 2015/2283 14. pantā noteiktajām prasībām. Proti, pieteikuma iesniedzēja uzrādītie dati liecina, ka žāvēti Canarium indicum L. rieksti izsenis ir lietoti kā nekaitīga pārtika (pārtikas nekaitīgas lietošanas vēsture) Indonēzijas Garšvielu salu reģionā.

(5)

2022. gada 13. jūnijā Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 15. panta 1. punktu derīgo paziņojumu nosūtīja dalībvalstīm un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (“Iestāde”).

(6)

Regulas (ES) 2015/2283 15. panta 2. punktā noteiktajā laikposmā nedz dalībvalstis, nedz Iestāde Komisijai neiesniedza nevienu pienācīgi pamatotu iebildumu pret attiecīgā pārtikas produkta laišanu Savienības tirgū.

(7)

2022. gada 11. novembrī Iestāde publicēja tehnisko ziņojumu par paziņojumu par Canarium indicum L. riekstiem kā tradicionālu pārtiku no trešās valsts saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 14. pantu (3). Minētajā ziņojumā Iestāde secināja, ka pieejamie dati par Canarium indicum L. riekstu sastāvu un pieteikumā norādītās lietošanas iepriekšējo pieredzi bažas par nekaitīgumu nerada.

(8)

Pamatojoties uz nedaudziem publicētiem pierādījumiem par pārtikas izraisītu alerģiju Canarium indicum L. riekstu dēļ, Iestāde ziņojumā atzīmēja arī to, ka pēc Canarium indicum L. lietošanas uzturā varētu būt gaidāmas alerģiskas reakcijas. Proti, pētījumos konstatēta Canarium indicum L. riekstu krusteniskā reakcija ar lazdu riekstiem, Indijas riekstiem un pistācijas riekstiem. Ir svarīgi, ka informācija par tādu pārtikas produktu klātbūtni, kas var izraisīt alerģiskas reakcijas, ir sniegta skaidri saprotami, lai patērētājiem būtu iespēja apzināti izvēlēties sev drošus pārtikas produktus. Tāpēc patērētājiem piedāvātus Canarium indicum L. riekstus ir lietderīgi pienācīgi marķēt saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 9. panta prasībām un ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 (4).

(9)

Tāpēc Komisijai žāvētus Canarium indicum L. riekstus būtu jāatļauj laist Savienības tirgū kā tradicionālu pārtiku no trešās valsts un attiecīgi jāatjaunina jauno pārtikas produktu Savienības saraksts.

(10)

Žāvētus Canarium indicum L. riekstus kā tradicionālu pārtiku no trešās valsts būtu jāiekļauj Īstenošanas regulā (ES) 2017/2470 esošajā jauno pārtikas produktu Savienības sarakstā. Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1)   Savienības tirgū ir atļauts laist žāvētus Canarium indicum L. riekstus.

Žāvētus Canarium indicum L. riekstus kā tradicionālu pārtiku no trešās valsts iekļauj Īstenošanas regulā (ES) 2017/2470 esošajā jauno pārtikas produktu Savienības sarakstā.

2)   Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 22. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 327, 11.12.2015., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2470 (2017. gada 20. decembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 izveido jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu (OV L 351, 30.12.2017., 72. lpp.).

(3)  EFSA Supporting publication 2022:EN-7640.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (OV L 304, 22.11.2011., 18. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. tabulā (“Atļautie jaunie pārtikas produkti”) iekļauj šādu ierakstu:

Atļautais jaunais pārtikas produkts

Jaunā pārtikas produkta lietošanas nosacījumi

Īpašas papildu marķēšanas prasības

Citas prasības

Žāvēti Canarium indicum L. rieksti (kenari rieksti) (tradicionālā pārtika no trešās valsts)

Konkrēta pārtikas kategorija

Maksimālais līmenis (g/100 g)

1.

Tradicionālās pārtikas nosaukums tās saturošu pārtikas produktu marķējumā – “žāvēti kenari (Canarium indicum) rieksti”.

2.

Žāvētus Canarium indicum L. riekstus saturošu pārtikas produktu marķējumā norāda, ka patērētājiem, kam zināma alerģija pret lazdu riekstiem, Indijas riekstiem un pistācijām, kenari rieksti var izraisīt alerģiskas reakcijas. Šo paziņojumu norāda tuvu sastāvdaļu sarakstam vai, ja sastāvdaļu saraksta nav, tuvu pārtikas produkta nosaukumam.”

 

Nav norādīts

 

2)

pielikuma 2. tabulā (“Specifikācijas”) iekļauj šādu ierakstu: [PB: lūgums ievērot EN versijas alfabētisko secību.]

Atļautais jaunais pārtikas produkts

Specifikācijas

Žāvēti Canarium indicum L. rieksti (kenari rieksti) (tradicionālā pārtika no trešās valsts)

Apraksts/definīcija

Tradicionālā pārtika ir apstrādāti žāvēti kenari rieksti. Termins “kenari rieksti” nozīmē nogatavojušos kenari augļa kodolus, kuru zinātniskais nosaukums ir Canarium indicum L. (vai Canarium amboinense Hochr.; ģints: Burseraceae).

Sastāvs

 

Pelni: ≤ 5 (g/100 g)

 

mitruma saturs: ≤ 6 (g/100 g)

 

Olbaltumvielas: 12,8–14,4 g/100 g

 

Ogļhidrāti: 11,0–16,4 g/100 g

 

Tauki: 59,3–66,3 g/100 g

 

Pārtikas šķiedrvielas: 4,4–9,8 g/100 g

Mikrobioloģiskie kritēriji

 

Aerobo mikroorganismu koloniju skaits: ≤ 5,0 × 103 KVV/g

 

Koliformās baktērijas: < 3 VVS/g

 

E. coli < 3 VVS/g

 

Raugi un pelējuma sēnītes: < 10 KVV/g

 

Salmonella: 25 g paraugā nekonstatē

 

Staphylococcus aureus: 25 g paraugā nekonstatē

 

Listeria monocytogenes: 25 g paraugā nekonstatē

 

Aflatoksīni

 

Aflatoksīns B1: ≤ 2 mcg/kg

 

Aflatoksīni (B1, B2, G1 un G2 summa): ≤ 4 mcg/kg

 

Dioksīni un dioksīniem līdzīgie PHB

 

Dioksīnu summa: ≤ 0,75 pg/g tauku

 

Dioksīnu un dioksīniem līdzīgo PHB summa: ≤ 1,5 pg/g tauku

 

Smagie metāli

 

Kadmijs (Cd): ≤ 0,02 mg/kg

 

Svins (Pb): ≤ 0,07 mg/kg

KVV: kolonijas veidojošas vienības.”


23.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/668

(2023. gada 22. marts),

par atļauju Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 producētas endo-1,4-beta-ksilanāzes preparātu lietot par barības piedevu visiem dējējmājputniem (atļaujas turētājs: uzņēmums “Kemin Europa N.V.”)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 1831/2003 noteic, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredz šādas atļaujas piešķiršanas pamatojumu un kārtību.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, kurā lūgta atļauja lietot Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 producētas endo-1,4-beta-ksilanāzes preparātu. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 producētas endo-1,4-betaksilanāzes preparātu izmantot par barības piedevu visiem dējējmājputniem, to klasificējot piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “gremošanas veicinātāji”.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2022. gada 29. jūnija atzinumā (2) secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 producētas endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts nelabvēlīgi neietekmē ne patērētāju drošību, ne vidi. Attiecībā uz mērķsugām Iestāde secināja, ka piedeva ir droša un attiecībā uz dējējvistām var būt iedarbīga, ja to pievieno barībai (koncentrācijā) 45 000 U/kg, un ka secinājumus par dējējvistām var ekstrapolēt uz visām dējējmājputnu sugām.

(5)

Iestāde secināja, ka minētā piedeva nav acu un ādas kairinātājs, bet tiek uzskatīta par ādas un elpceļu sensibilizatoru.

(6)

Iestāde uzskata, ka īpašas prasības par uzraudzību pēc preparāta laišanas tirgū nav jānoteic. Tā arī ir verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(7)

Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 producētas endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tātad minēto preparātu būtu jāatļauj lietot. Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka, it sevišķi uz piedevas lietotāju, veselību.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā specificēto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas “zootehniskās piedevas” un funkcionālās grupas “gremošanas veicinātāji”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 22. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  EFSA Journal 2022; 20(7):7439.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Aktīvās vienības uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji

4a36

uzņēmums “Kemin Europa N.V.”

Endo-1,4-beta-ksilanāze (EC 3.2.1.8)

Piedevas sastāvs

Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 producēts endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts (EC 3.2.1.8), kura aktivitāte ir vismaz

3 000 000 U  (1)/g

Cieta viela Aktīvās vielas

raksturojums

Komagataella phaffii ATCC PTA-127053 producēta endo-1,4-beta-ksilanāze (EC 3.2.1.8)

Analītiskā metode (2)

Endo-1,4-beta-ksilanāzes noteikšanai barības piedevā:

kolorimetriska metode, kuras pamatā ir endo-1,4-beta-ksilanāzes fermentatīvā hidrolīze uz dižskābarža koksnes ksilāna substrāta.

Endo-1,4-beta-ksilanāzes noteikšanai premiksos un barības maisījumos:

kolorimetriska metode, kuras pamatā ir endo-1,4-beta-ksilanāzes fermentatīvā reakcija uz kviešu arabinoksilāna substrāta, kas sašūts ar azurīnu.

Visi dējējmājputni

45 000 U

1.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret karstumapstrādi.

2.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, arī elpceļu un ādas aizsarglīdzekļus.

13.4.2033.


(1)  Viena U vienība ir fermenta daudzums, kas 50 °C temperatūrā un pie pH 5,3 vienā minūtē uz gramu fermenta izdala 0,0067 μmol reducējošā cukura (ksilozes ekvivalenta).

(2)  Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē šeit: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.


23.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/669

(2023. gada 22. marts),

par atļauju Komagataella phaffii DSM 33574 producētas endo-1,4-beta-ksilanāzes preparātu lietot par barības piedevu visām gaļas mājputnu un visām dējējmājputnu un vaislas mājputnu sugām (atļaujas turētājs: uzņēmums “BioResource International, Inc.”, pārstāvis Savienībā uzņēmums “Pen & Tec Consulting, S.L.U.”)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 1831/2003 noteic, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredz šādas atļaujas piešķiršanas pamatojumu un kārtību.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, kurā lūgta atļauja lietot Komagataella phaffii DSM 33574 producētas endo-1,4-beta-ksilanāzes preparātu. Šim pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3)

Minētais ieteikums attiecas uz atļauju Komagataella phaffii DSM 33574 producētas endo-1,4-beta-ksilanāzes preparātu lietot par barības piedevu visām gaļas mājputnu un visām dējējmājputnu un vaislas mājputnu sugām, to klasificējot piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “gremošanas veicinātāji”.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2022. gada 29. jūnija atzinumā (2) secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem Komagataella phaffii DSM 33574 producētas endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts nelabvēlīgi neietekmē ne (attiecībā uz mērķsugām) dzīvnieku veselību, ne patērētāju drošību vai vidi. Turklāt Iestāde konstatēja, ka ļoti varbūtīgi ir, ka lietotāji šim preparātam tiks eksponēti ar ieelpošanu, ka šis preparāts ir elpceļu kairinātājs un ka tas ir potenciāls acu kairinātājs. Par preparāta potenciālu izraisīt ādas sensibilizāciju secinājumus izdarīt nebija iespējams.

(5)

Iestāde turklāt secināja, ka šis preparāts ir potenciāli lietderīgs visu sugu gaļas mājputniem un visu sugu dējējmājputniem un vaislas mājputniem. Iestāde neuzskata, ka būtu vajadzīgas īpašas prasības veikt uzraudzību pēc preparāta laišanas tirgū. Tā arī ir verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(6)

Komagataella phaffii DSM 33574 producētas endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādēļ minēto preparātu būtu jāatļauj lietot tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā. Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka, it sevišķi uz minētā preparāta lietotāju, veselību.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā specificēto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas “zootehniskās piedevas” un funkcionālās grupas “gremošanas veicinātāji”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 22. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  EFSA Journal 2022; 20(7): 7428.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Aktīvās vienības uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji.

4a35

Uzņēmums “BioResource International, Inc.”, pārstāvis Savienībā uzņēmums “Pen &

Tec Consulting, S.L.U.”

Endo-1,4-beta-ksilanāze (EC 3.2.1.8)

Piedevas sastāvs

Komagataella phaffii DSM 33574 producētas endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts (EC 3.2.1.8), kura aktivitāte ir vismaz

150 000 XU (1)/g

Cieta viela

Aktīvās vielas raksturojums

Komagataella phaffii (DSM 33574) producēta endo-1,4-beta-ksilanāze (EC 3.2.1.8)

Analītiskā metode  (2)

Endo-1,4-beta-ksilanāzes aktivitātes noteikšanai barības piedevā: kolorimetriskā (DNS) metode, kuras pamatā ir dižskābarža koksnes ksilāna substrāta fermentatīvā hidrolīze.

Endo-1,4-beta-ksilanāzes aktivitātes noteikšanai barības maisījumā: kolorimetriskā metode, kuras pamatā ir endo-1,4-beta-ksilanāzes fermentatīvā reakcija Xy1X6 substrātā.

visas gaļas mājputnu sugas

visas dējējmājputnu vai vaislas mājputnu sugas

10 000 XU

1.

Šo piedevu nelieto premiksos.

2.

Piedevas lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret karstumapstrādi.

3.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no tās lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, arī elpceļu, ādas un acu aizsarglīdzekļus.

13.4.2033.


(1)  Viena XU vienība ir fermenta daudzums, kas 50 °C temperatūrā un pie pH 6,0 vienā sekundē no dižskābarža koksnes ksilāna izdala 1 nanomolu reducējošā cukura (ksilozes ekvivalenta).

(2)  Detalizēta informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē šeit: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en


LĒMUMI

23.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/14


PADOMES LĒMUMS (ES) 2023/670

(2023. gada 21. marts),

ar ko attiecībā uz Banc Ceannais na hÉireann/the Central Bank of Ireland ārējiem revidentiem groza Lēmumu 1999/70/EK par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Protokolu Nr. 4 par Eiropas Centrālo banku sistēmas Statūtiem un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un jo īpaši tā 27.1. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas ieteikumu (2023. gada 15. februāris) Eiropas Savienības Padomei par Central Bank of Ireland ārējiem revidentiem (ECB/2023/1) (1),

tā kā:

(1)

Eiropas Centrālās bankas (ECB) un dalībvalstu, kuru naudas vienība ir euro, valstu centrālo banku pārskati ir jārevidē neatkarīgiem ārējiem revidentiem, kurus ieteikusi ECB Padome un apstiprinājusi Eiropas Savienības Padome.

(2)

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland 2016. gadā par saviem ārējiem revidentiem laikposmam no 2016. līdz 2020. finanšu gadam izvēlējās Mazars. 2021. gada 15. novembrī Padome pieņēma lēmumu (ES) 2021/2018 (2), ar ko MazarsBanc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland ārējo revidentu pilnvaras tika pagarinātas laikposmam no 2021. līdz 2022. finanšu gadam.

(3)

Mazars kā pašreizējo Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland ārējo revidentu pilnvaras beidzas pēc 2022. finanšu gada revīzijas. Tādēļ ir jāieceļ ārējie revidenti laikposmam no 2023. finanšu gada.

(4)

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland par saviem ārējiem revidentiem laikposmam no 2023. līdz 2027. finanšu gadam ir izvēlējusies Grant Thornton Ireland, paredzot iespēju to pilnvaras pagarināt 2028. un 2029. finanšu gadam.

(5)

ECB Padome ieteica par Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland ārējiem revidentiem laikposmam no 2023. līdz 2027. finanšu gadam iecelt Grant Thornton Ireland, paredzot iespēju to pilnvaras pagarināt 2028. un 2029. finanšu gadam.

(6)

Pēc ECB Padomes ieteikuma būtu attiecīgi jāgroza Padomes Lēmums 1999/70/EK (3),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 1999/70/EK 1. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Ar šo par Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland ārējiem revidentiem laikposmam no 2023. līdz 2027. finanšu gadam apstiprina Grant Thornton Ireland.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā paziņošanas dienā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Eiropas Centrālajai bankai.

Briselē, 2023. gada 21. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

J. ROSWALL


(1)  OV C 66, 23.2.2023., 1. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (ES) 2021/2018 (2021. gada 15. novembris), ar ko groza Lēmumu 1999/70/EK par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem attiecībā uz Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland ārējiem revidentiem (OV L 413, 19.11.2021., 1. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums 1999/70/EK (1999. gada 25. janvāris) par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem (OV L 22, 29.1.1999., 69. lpp.).


23.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/16


PADOMES LĒMUMS (ES) 2023/671

(2023. gada 21. marts),

ar ko pilnvaro sākt sarunas par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju, ar kuru nosaka pamatu informācijas apmaiņai par personām, uz kurām attiecas pagaidu aizsardzība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 218. panta 3. un 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas ieteikumu,

tā kā:

(1)

Padomes 2022. gada 4. marta sanāksmē, atbildot uz tādu personu masveida pieplūdumu, kuras Krievijas iebrukuma Ukrainā rezultātā bēg no Ukrainas, Padome, balsojot vienprātīgi, pieņēma Īstenošanas Lēmumu (ES) 2022/382 (1), lai konstatētu minēto personu masveida pieplūduma esamību un piedāvātu tām aizsardzību.

(2)

Minētajā Padomes sanāksmē tika izdots paziņojums par atbalstu tām dalībvalstīm, kas ir galvenie ieceļošanas punkti Savienībā no Ukrainas to pārvietoto personu masveida pieplūdumā, kuras bēg no Krievijas agresijas kara, un lai veicinātu pūliņu līdzsvarošanu starp visām dalībvalstīm minēto personu uzņemšanā.

(3)

Minētajā paziņojumā dalībvalstis vienojās arī personām Savienībā, kuras bēg no Krievijas agresijas kara Ukrainā, nepiemērot Padomes Direktīvas 2001/55/EK (2) 11. panta noteikumus par personām, kurām kādā konkrētā dalībvalstī ir pagaidu aizsardzība un kuras uz citu dalībvalsti pārceļo bez atļaujas, ja vien attiecīgās dalībvalstis divpusēji nevienojas citādi.

(4)

Ievērojot Direktīvas 2001/55/EK 10. pantu, dalībvalstīm ir pienākums valsts līmenī reģistrēt personas datus personām, kam ir pagaidu aizsardzība to teritorijā. Turklāt minētās direktīvas 27. panta 1. punkts paredz, ka administratīvajai sadarbībai, kas nepieciešama pagaidu aizsardzības īstenošanai, dalībvalstīm saziņā ar Komisiju ir jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai izveidotu tiešu sadarbību un īstenotu informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm.

(5)

Dalībvalstu interesēs ir apmainīties ar informāciju ar trešām valstīm Šengenas zonā. Šveice, kas 2022. gada 25. oktobrī bija reģistrējusi kopumā 65 953 personas, kurām ir pagaidu aizsardzība tās teritorijā, ir izrādījusi interesi par šādu apmaiņu. Tikpat daudz personu, kurām ir pagaidu aizsardzība tās teritorijā, iespējams, iepriekš ir reģistrējušas savus persondatus saskaņā ar Direktīvu 2001/55/EK kādā dalībvalstī, un tāpēc iespēja apmainīties ar datiem par šīm personām ar Šveici ļaus minētajām dalībvalstīm apturēt tādu pabalstu sniegšanu attiecīgajām personām, kas ir saistīti tiesībām, kuras izriet no pagaidu aizsardzības.

(6)

Turklāt dalībvalstu interesēs ir paredzēt zināmu stabilitātes pasākumu un pūliņu līdzsvaru to vidū, uzņemot personas, kuras bēg no Krievijas agresijas kara Ukrainā, un nodrošināt, ka sistēmu nav iespējams ļaunprātīgi izmantot

(7)

Būtu jāsāk sarunas nolūkā noslēgt nolīgumu starp Savienību un Šveices Konfederāciju, ar ko nosaka pamatu informācijas apmaiņai par personām, uz kurām attiecas pagaidu aizsardzība,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Komisija tiek pilnvarota sākt sarunas ar Šveices Konfederāciju par nolīgumu, ar kuru nosaka pamatu informācijas apmaiņai par personām, uz kurām attiecas pagaidu aizsardzība.

2. pants

Sarunas par nolīguma noteikumiem Komisija risina, apspriežoties ar Padomes Patvēruma jautājumu darba grupu un saskaņā ar šā lēmuma papildinājumā izklāstītajām sarunu norādēm, atbilstīgi jebkādām šādām tālākām norādēm, kuras Padome varētu pēc tam izdot Komisijai.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts Komisijai.

Briselē, 2023. gada 21. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

J. ROSWALL


(1)  Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2022/382 (2022. gada 4. marts), ar ko Direktīvas 2001/55/EK 5. panta nozīmē konstatē no Ukrainas pārvietoto personu masveida pieplūduma esamību un nosaka pagaidu aizsardzības ieviešanu (OV L 71, 4.3.2022., 1. lpp.).

(2)  Padomes Direktīva 2001/55/EK (2001. gada 20. jūlijs) par obligātajiem standartiem, lai pārvietoto personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām pagaidu aizsardzību, un par pasākumiem, lai līdzsvarotu dalībvalstu pūliņus, uzņemot šādas personas un uzņemoties ar to saistītās sekas (OV L 212, 7.8.2001., 12. lpp.).


23.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/18


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2023/672

(2023. gada 10. marts)

par pilnvaru deleģēšanu pieņemt lēmumus par pārbaudēm uz vietas un iekšējo modeļu analīzi (ECB/2023/5)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (1), un jo īpaši tās 99. pantu,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 (2013. gada 15. oktobris), ar ko Eiropas Centrālajai bankai uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību (2), un jo īpaši tās 11. un 12. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Regulu (ES) Nr. 468/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido vienotā uzraudzības mehānisma pamatstruktūru Eiropas Centrālās bankas sadarbībai ar nacionālajām kompetentajām un norīkotajām iestādēm (VUM pamatregula) (ECB/2014/17) (3), un jo īpaši tās 143., 144., 145. un 146. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2017/933 (2016. gada 16. novembris) par ar uzraudzības uzdevumiem saistītu juridisku instrumentu pieņemšanas pilnvaru deleģēšanas vispārējo regulējumu (ECB/2016/40) (4) un jo īpaši tā 4. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta regulējuma ietvaros Eiropas Centrālā banka (ECB) pilda tās ekskluzīvo uzdevumu uzraudzīt kredītiestādes ar mērķi nodrošināt uzraudzības standartu konsekventu piemērošanu, lai stiprinātu finanšu stabilitāti un nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 12. pantu ECB, lai izpildītu tai ar minēto regulu uzticētos uzdevumus, var veikt visas vajadzīgās pārbaudes uz vietas minētās regulas 10. panta 1. punktā minēto juridisko personu un jebkuru citu konsolidētajā uzraudzībā iekļautu uzņēmumu telpās gadījumos, kuros ECB ir konsolidētās uzraudzības iestāde saskaņā ar minētās regulas 4. panta 1. punkta g) apakšpunktu.

(3)

Saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 99. panta 1. punktu ECB kā kompetentā iestāde katru gadu pieņem ECB lēmumu par uzraudzības pārbaudes programmu (UPP) (turpmāk – “UPP lēmums”), kurā cita starpā ietverts plāns pārbaudēm iestādes izmantotajās telpās, tostarp tās citās dalībvalstīs iedibinātās filiālēs un meitasuzņēmumos saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 52., 119. un 122. pantu. Jo īpaši UPP attiecas uz iestādes riska, riska kontroles un pārvaldības pārbaudēm uz vietas un pārbaudēm uz vietas, kas attiecas uz iestādes izmantoto iekšējo modeļu padziļinātiem novērtējumiem pašu kapitāla prasību aprēķināšanai, jo īpaši attiecībā uz metodiku, ekonomisko piemērotību, riskiem, riska kontroli un pārvaldību.

(4)

Gada laikā UPP lēmumu var grozīt, lai ņemtu vērā ECB operatīvās darbības vajadzības, izmaiņas uzraudzīto iestāžu situācijā vai uzraudzīto iestāžu lūgumus un nodrošinātu plānoto pārbaužu efektīvu veikšanu. Grozījumi UPP lēmumā jāveic ar ECB pieņemta lēmuma palīdzību. Šādā grozījumu lēmumā var noteikt apstiprināto pārbaužu atcelšanu, plānoto pārbaužu apjoma grozīšanu vai papildu pārbaužu iekļaušanu attiecīgā gada UPP. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 12. panta 3. punktu pārbaudītajai juridiskajai personai pirms pārbaudes sākuma paziņo ECB lēmumu veikt pārbaudi uz vietas vai iekšējo modeļu analīzi.

(5)

Lai atvieglotu lēmumu pieņemšanas procesu un ļautu ECB efektīvi reaģēt uz izmaiņām uzraudzīto iestāžu situācijā, kas ietekmē plānoto pārbaužu veikšanu un apjomu, nepieciešams pieņemt deleģēšanas lēmumu attiecībā uz šādu SEP lēmumu grozījumu lēmumu pieņemšanu. Šādā lēmumā par deleģēšanu būtu jānosaka gadījumi, kuros vienā deleģētajā lēmumā iekļauti grozījumi vairāk nekā vienā plānotajā pārbaudē. Eiropas Savienības Tiesa atzinusi pilnvaru deleģēšanu par vajadzīgu, lai iestāde, kurai jāpieņem ievērojams lēmumu skaits, varētu veikt savus pienākumus. Tiesa tāpat atzinusi, ka lēmējinstanču darboties spējas nodrošināšana atbilst principiem, kas piemīt visām institucionālajām sistēmām (5).

(6)

Lēmumu pieņemšanas pilnvaru deleģēšanai jābūt ierobežotai un proporcionālai, un deleģēšanas piemērošanas jomai jābūt skaidri definētai.

(7)

ECB Padome 2020. gada 24. jūnijā nolēma uzsākt ciešu ECB un Bulgārijas Republikas sadarbību (6). Regulas (ES) Nr. 1024/2013 7. panta 1. punktā noteikts, ka, lai veiktu konkrētus uzdevumus attiecībā uz dalībvalstī, kuras valūta nav euro, iedibinātām kredītiestādēm gadījumos, kuros saskaņā ar minēto pantu izveidota cieša sadarbība, ECB var dot norādījumus attiecīgās dalībvalsts nacionālajai kompetentajai iestādei. Tāpēc ir lietderīgi šādus norādījumus iekļaut to aktu lokā, kurus ECB, deleģējot tos struktūrvienību vadītājiem, var pieņemt saskaņā ar attiecīgajiem šī lēmuma noteikumiem.

(8)

Lēmumā (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) noteikta procedūra, kura jāievēro, pieņemot deleģēšanas lēmumus attiecībā uz uzraudzību, un personas, kurām var tikt deleģētas lēmumu pieņemšanas pilnvaras. Minētais lēmums neietekmē ECB uzraudzības uzdevumu izpildi un neierobežo Uzraudzības valdes kompetenci iesniegt ECB Padomei pabeigtus lēmumu projektus.

(9)

Ja šajā lēmumā noteiktie kritēriji deleģēta lēmuma pieņemšanai netiek izpildīti, lēmumi jāpieņem saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 8. punktā un Eiropas Centrālās bankas Lēmuma ECB/2004/2 13.g pantā (7). Turklāt iebildumu neizteikšanas procedūra būtu jāizmanto arī tad, ja struktūrvienību vadītājiem ir bažas par vērtēšanas kritēriju izpildi, ņemot vērā jautājuma novērtējuma sarežģītību vai sensitivitāti, un ja attiecīgā novērtējuma rezultāts tieši ietekmē citu lēmumu, un tādēļ, lai novērstu pretrunīgus iznākumus, lēmumi būtu jāizskata vienlaikus vienam un tam pašam lēmumu pieņēmējam.

(10)

ECB uzraudzības lēmumi var tikt pakļauti administratīvai pārskatīšanai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 24. pantu un to, kā tas tālāk noteikts Eiropas Centrālās bankas Lēmumā ECB/2014/16 (8). Šādas administratīvās pārskatīšanas gadījumā Uzraudzības valdei būtu jāņem vērā Administratīvās pārskatīšanas padomes atzinums un jāiesniedz jauns lēmuma projekts apstiprināšanai ECB Padomē saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

1)

“uzraudzības pārbaudes programma” jeb “UPP” ir uzraudzības pārbaudes programma Direktīvas 2013/36/ES 99. panta 1. punkta izpratnē;

2)

“UPP lēmums” ir ECB lēmums par uzraudzības pārbaudes programmu;

3)

“pārbaude uz vietas” ir pārbaude, ko veic jebkuras Regulas (ES) Nr. 1024/2013 10. panta 1. punktā minētās juridiskās personas un jebkura cita konsolidētajā uzraudzībā iekļauta uzņēmuma telpās gadījumos, kuros ECB ir konsolidētās uzraudzības iestāde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. punkta g) apakšpunktu;

4)

“iekšējo modeļu analīze” ir pārbaude uz vietas attiecībā uz iekšējo modeļu izmantošanu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 (9) noteikto pašu kapitāla prasību aprēķināšanai nolūkā pieņemt lēmumu par iekšējiem modeļiem;

5)

“pārbaude” ir pārbaude uz vietas vai iekšējo modeļu analīze;

6)

“ECB uzraudzības lēmums” ir ECB uzraudzības lēmums, kas definēts Regulas (ES) 468/2014 (ECB/2014/17) 2. panta 26) punktā;

7)

“nozīmīga uzraudzītā iestāde” ir nozīmīga uzraudzītā iestāde, kas definēta Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. panta 16) punktā;

8)

“mazāk nozīmīga uzraudzītā iestāde” ir mazāk nozīmīga uzraudzītā iestāde, kas definēta Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 2. panta 7) punktā;

9)

“pārbaudītā juridiskā persona” ir:

a)

nozīmīga iestāde;

b)

mazāk nozīmīga iestāde, attiecībā uz kuru ECB pieņēmusi lēmumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 6. panta 5. punkta b) apakšpunktu par to, ka ECB tieši īstenos visas attiecīgās pilnvaras, kas norādītas minētās regulas 6. panta 4. punktā;

c)

jebkura cita Regulas (ES) Nr. 1024/2013 10. panta 1. punktā minētā juridiska persona un jebkurš cits konsolidētajā uzraudzībā iekļauts uzņēmums gadījumos, kuros ECB ir konsolidētās uzraudzības iestāde saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 4. panta 1. punkta g) apakšpunktu;

10)

“VUM resursi” ir ECB un nacionālo kompetento iestāžu darbinieki, kas veido pārbaudes uz vietas grupu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 468/2014 (ECB/2014/17) 144. pantu;

11)

“lēmums par pārbaudēm uz vietas” ir jebkurš ECB lēmums, ar ko groza apstiprināto UPP lēmumu attiecībā uz vienu vai vairākām plānotām pārbaudēm uz vietas;

12)

“lēmums par iekšējo modeļu analīzi” ir jebkurš ECB lēmums, ar ko groza apstiprināto UPP lēmumu attiecībā uz vienu vai vairākām plānotām iekšējo modeļu analīzēm;

13)

“deleģēšanas lēmums” ir deleģēšanas lēmums, kas definēts Lēmuma (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) 3. panta 2) punktā;

14)

“deleģēts lēmums” ir deleģēts lēmums, kas definēts Lēmuma (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) 3. panta 4) punktā;

15)

“struktūrvienību vadītāji” ir ECB struktūrvienību vadītāji, kuriem deleģētas pilnvaras pieņemt lēmumus par pārbaudēm uz vietas un lēmumus par iekšējo modeļu analīzi;

16)

“iebildumu neizteikšanas procedūra” ir procedūra, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 1024/2013 26. panta 8. punktā, kā tālāk noteikts Lēmuma ECB/2004/2 13.g pantā;

17)

“negatīvs lēmums” ir lēmums, ar ko paplašina plānotas pārbaudes uz vietas vai plānotas iekšējo modeļu analīzes apjomu, ja vien šāds lēmums netiek pieņemts pēc uzraudzītās iestādes lūguma. Lēmumu ar papildnoteikumiem, piem., nosacījumiem, pienākumiem vai ierobežojumiem, uzskata par negatīvu lēmumu, izņemot, ja šādi papildnoteikumi: a) nodrošina, ka uzraudzītā iestāde atbilst attiecīgo Savienības tiesību aktu prasībām, un par tām notikusi rakstiska vienošanās; vai b) tikai atkārto vienu vai vairākas esošās prasības, kuras uzraudzītajai iestādei jāievēro saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, vai pieprasa informāciju par vienas vai vairāku šādu prasību izpildi;

18)

“sensitivitāte” ir īpašība vai faktors, kas var negatīvi ietekmēt ECB reputāciju un/vai vienotā uzraudzības mehānisma efektīvu un konsekventu darbību, tostarp, bet ne tikai, šādos gadījumos: a) attiecīgajai uzraudzītajai iestādei iepriekš piemēroti vai pašlaik tiek piemēroti stingri uzraudzības pasākumi, piem., agrīnās iejaukšanās pasākumi; b) lēmuma projekts, tiklīdz tas tiks pieņemts, radīs jaunu precedentu, kas nākotnē varētu būt saistošs ECB; c) lēmuma projekts pēc pieņemšanas var piesaistīt negatīvu plašsaziņas līdzekļu vai sabiedrības uzmanību; vai d) nacionālā kompetentā iestāde, kas īsteno ciešu sadarbību ar ECB, paziņo ECB par saviem iebildumiem pret ierosināto norādījumu projektu.

2. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

1.   Šajā lēmumā noteikti kritēriji tam, kā ECB struktūrvienību vadītājiem deleģē pilnvaras pieņemt lēmumus par pārbaudēm uz vietas un lēmumus par iekšējo modeļu analīzi.

2.   Lēmumu pieņemšanas pilnvaru deleģēšana neskar uzraudzības novērtējumu, kas jāveic, lai pieņemtu ECB uzraudzības lēmumus pēc pārbaudes uz vietas un iekšējo modeļu analīzes.

3. pants

Lēmumu par pārbaudēm uz vietas un lēmumu par iekšējo modeļu analīzi deleģēšana

1.   Saskaņā ar Lēmuma (ES) 2017/933 (ECB/2016/40) 4. pantu ECB Padome deleģē ECB Valdes saskaņā ar minētā lēmuma 5. pantu nominētiem struktūrvienību vadītājiem pilnvaras pieņemt lēmumus par:

a)

pārbaudēm uz vietas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 12. pantu;

b)

iekšējo modeļu analīzi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 12. pantu.

2.   Lēmumu pieņemšanas tiesību deleģēšana saskaņā ar 1. punktu attiecas uz:

a)

ECB lēmumu pieņemšanu;

b)

tādu ECB norādījumu pieņemšanu, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1024/2013 7. pantu adresēti nacionālajām kompetentajām iestādēm, ar kurām ECB izveidojusi ciešu sadarbību.

3.   Lēmumus par 1. punktā norādītajām pārbaudēm uz vietas ar deleģēta lēmuma palīdzību pieņem, ja izpildīts viens vai vairāki 4. pantā noteiktie kritēriji deleģētu lēmumu pieņemšanai.

4.   Lēmumus par 1. punktā norādīto iekšējo modeļu analīzi ar deleģēta lēmuma palīdzību pieņem, ja izpildīts viens vai vairāki 5. pantā noteiktie kritēriji deleģētu lēmumu pieņemšanai.

5.   Lēmumus par pārbaudēm uz vietas un lēmumus par iekšējo modeļu analīzi ar deleģētu lēmumu nepieņem, ja novērtējuma sarežģītības vai jautājuma sensitivitātes dēļ tie jāpieņem saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru vai ja minēto lēmumu uzraudzības novērtējumam ir tieša ietekme uz cita lēmuma, kas jāpieņem saskaņā ar iebildumu neizteikšanas procedūru, uzraudzības novērtējumu.

6.   Negatīvus lēmumus par pārbaudēm uz vietas un negatīvus lēmumus par iekšējo modeļu analīzi ar deleģētu lēmumu nepieņem.

4. pants

Kritēriji deleģētu lēmumu pieņemšanai par pārbaudēm uz vietas

1.   Lēmumus par pārbaudēm uz vietas ar deleģētu lēmumu pieņem tikai tad, ja tie pieder pie vienas vai vairākām turpmāk norādītajām kategorijām un ja izpildīts viens vai vairāki minētajai kategorijai noteiktie attiecīgie kritēriji.

a)

lēmumi par plānoto pārbaužu uz vietas atcelšanu – šādus lēmumus ar deleģētu lēmumu pieņem, ja plānoto pārbaudi uz vietas nevar veikt vai ja tā zaudējusi jēgu viena vai vairāku šādu iemeslu dēļ: i) izmaiņas pārbaudītās juridiskās personas iekšējā uzbūvē vai īpašumtiesībās, kuru dēļ nav iespējams veikt pārbaudi uz vietas, ii) pārbaudītās juridiskās personas nepietiekamā gatavība pārbaudei uz vietas plānotajā laikposmā atbilstoši pašas pārbaudītās juridiskās personas paziņojumiem;

b)

lēmumi par juridisko personu, uz kurām attiecas pārbaudes uz vietas, nosaukuma maiņu – šādus lēmumus ar deleģētu lēmumu pieņem, ja konkrētais lēmums jāpieņem pēc tam, kad ECB paziņots par i) pārbaudītās juridiskās personas īpašumtiesību maiņu vai ii) pārbaudītās juridiskās personas nosaukuma maiņu;

c)

lēmumi par plānoto pārbaužu uz vietas apjoma samazināšanu – šādus lēmumus ar deleģētu lēmumu pieņem, ja plānoto pārbaudi uz vietas nevar veikt sākotnēji plānotajā apjomā viena vai vairāku šādu iemeslu dēļ: i) nav pieejami pārbaudes uz vietas veikšanai vajadzīgie VUM resursi; ii) izmaiņas pārbaudītās juridiskās personas iekšējā uzbūvē vai īpašumtiesībās, kuru dēļ nav iespējams veikt pārbaudi uz vietas, iii) pārbaudītās juridiskās personas nepietiekamā gatavība pārbaudei uz vietas plānotajā laikposmā atbilstoši pašas pārbaudītās juridiskās personas paziņojumiem;

d)

lēmumi pārrakstīšanās kļūdu un citu acīmredzamu UPP lēmuma neprecizitāšu labošanai – šādus lēmumus ar deleģētu lēmumu pieņem, ja labojumi neietekmē plānotās pārbaudes uz vietas apjomu.

2.   Struktūrvienību vadītāji izvērtē UPP lēmuma grozījumu piemērotību pārbaudēm uz vietas, ņemot vērā pārbaudes uz vietas uzraudzības mērķi, vajadzību pārbaudes uz vietas veikt efektīvi un lietderīgi, VUM resursu pieejamību un visas attiecīgās norises, kas ietekmē pārbaudīto juridisko personu.

5. pants

Kritēriji deleģētu lēmumu pieņemšanai par iekšējo modeļu analīzi

1.   Lēmumus par iekšējo modeļu analīzi ar deleģētu lēmumu pieņem tikai tad, ja tie pieder pie vienas vai vairākām turpmāk norādītajām kategorijām un ja izpildīts viens vai vairāki minētajai kategorijai noteiktie attiecīgie kritēriji.

a)

lēmumi par plānotās iekšējo modeļu analīzes atcelšanu – šādus lēmumus ar deleģētu lēmumu pieņem, ja konkrētais lēmums jāpieņem, ņemot vērā pārbaudītās juridiskās personas i) pieteikuma par iekšējo modeļu sākotnējo izmantošanu, būtiskām pārmaiņām vai paplašinājumiem (turpmāk – “pieteikums”) atsaukšanu; ii) pieteikuma grozīšanu; iii) lūgumu atlikt lēmuma pieņemšanu par pieteikumu; vai ja plānoto iekšējo modeļu analīzi nevar veikt, jo nav pieejami analīzes veikšanai vajadzīgie VUM resursi;

b)

lēmumi par juridisko personu, uz kurām attiecas iekšējo modeļu analīze, nosaukuma maiņu – šādus lēmumus ar deleģētu lēmumu pieņem, ja konkrētais lēmums jāpieņem pēc tam, kad ECB paziņots par i) pārbaudītās juridiskās personas īpašumtiesību maiņu vai ii) pārbaudītās juridiskās personas nosaukuma maiņu;

c)

lēmumi par plānotās iekšējo modeļu analīzes apjoma izmaiņām – šādus lēmumus ar deleģētu lēmumu pieņem, ja konkrētais lēmums tiek pieņemts, ņemot vērā pārbaudītās juridiskās personas pieteikuma atsaukšanu vai grozīšanu;

d)

lēmumi pārrakstīšanās kļūdu un citu acīmredzamu UPP lēmuma neprecizitāšu labošanai – šādus lēmumus ar deleģētu lēmumu pieņem, ja labojumi neietekmē plānotās iekšējo modeļu analīzes apjomu.

2.   Struktūrvienību vadītāji izvērtē UPP lēmuma grozījumu piemērotību iekšējo modeļu analīzei, ņemot vērā pārbaudītās juridiskās personas iesniegto pieteikumu, kas ir analīzes uzsākšanas pamatā, vajadzību analīzi veikt efektīvi un lietderīgi, VUM resursu pieejamību un visas attiecīgās norises, kas ietekmē pārbaudīto juridisko personu.

6. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2023. gada 10. martā

ECB prezidente

Christine LAGARDE


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.

(2)  OV L 287, 29.10.2013., 63. lpp.

(3)  OV L 141, 14.5.2014., 1. lpp.

(4)  OV L 141, 1.6.2017., 14. lpp.

(5)  Tiesas 1986. gada 23. septembra spriedums lietā AKZO Chemie BV/Komisija, 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, 37. punkts; un Tiesas 2005. gada 26. maija spriedums lietā Carmine Salvatore Tralli/ECB, C-301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, 59. punkts.

(6)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2020/1015 (2020. gada 24. jūnijs) par Eiropas Centrālās bankas un Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) ciešas sadarbības izveidošanu (ECB/2020/30) ciešas sadarbības izveidi (OV L 224 I, 13.7.2020., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums ECB/2004/2 (2004. gada 19. februāris), ar kuru pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (OV L 80, 18.3.2004., 33. lpp).

(8)  Eiropas centrālās bankas Lēmums ECB/2014/16 (2014. gada 14. aprīlis) par Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidi un tās darbības noteikumiem (OV L 175, 14.6.2014., 47. lpp).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).


23.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/24


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2023/673

(2023. gada 14. marts),

ar kuru ieceļ struktūrvienību vadītājus deleģētu lēmumu pieņemšanai saistībā ar pārbaudēm uz vietas un iekšējo modeļu analīzi (ECB/2023/6)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS VALDE,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 11.6. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2017/933 (2016. gada 16. novembris) par ar uzraudzības uzdevumiem saistītu juridisku instrumentu pieņemšanas pilnvaru deleģēšanas vispārējo regulējumu (ECB/2016/40) (1) un jo īpaši tā 4. un 5. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2023/672 (2023. gada 10. marts) par pilnvaru deleģēšanu pieņemt lēmumus par pārbaudēm uz vietas un iekšējo modeļu analīzi (ECB/2023/5) (2) un jo īpaši tā 3. pantu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Lēmumu ECB/2004/2 (2004. gada 19. februāris), ar kuru pieņem Eiropas Centrālās bankas Reglamentu (3), un jo īpaši tā 10. pantu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu ievērojamo skaitu lēmumu, kurus Eiropas Centrālajai bankai (ECB) jāpieņem, lai izpildītu savus uzraudzības uzdevumus, izveidota procedūra noteiktu deleģēto lēmumu pieņemšanai.

(2)

Deleģēšanas lēmums stājas spēkā pēc tam, kad ECB Valde pieņēmusi lēmumu, ar kuru ieceļ vienu vai vairākus struktūrvienību vadītājus lēmumu pieņemšanai, pamatojoties uz deleģēšanas lēmumu.

(3)

Ieceļot struktūrvienību vadītājus, ECB Valdei būtu jāņem vērā deleģēšanas lēmuma nozīmīgums un to adresātu skaits, kuriem jānosūta deleģētie lēmumi.

(4)

Eiropas Centrālās bankas Lēmuma ECB/2004/2 10. panta 1. punktā noteikts, ka ECB Valde lemj par ECB struktūrvienību skaitu, nosaukumu un attiecīgo kompetenci.

(5)

Notikusi apspriešanās ar Uzraudzības valdes priekšsēdētāju par struktūrvienību vadītājiem, kuriem būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt deleģētus lēmumus par pārbaudēm uz vietas un iekšējo modeļu analīzi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro definīcijas, kas iekļautas Lēmuma (ES) 2023/672 (ECB/2023/5) 1. pantā.

2. pants

Deleģēti lēmumi par pārbaudēm uz vietas un iekšējo modeļu analīzi

Deleģētus lēmumus saskaņā ar Lēmuma (ES) 2023/672 (ECB/2023/5) 3. pantu pieņem Klātienes un iekšējo modeļu pārbaužu ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors vai ģenerāldirektora vietnieks.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Frankfurtē pie Mainas, 2023. gada 14. martā

ECB prezidente

Christine LAGARDE


(1)  OV L 141, 1.6.2017., 14. lpp.

(2)  OV L 84, 23.3.2023., 18.. lpp.

(3)  OV L 80, 18.3.2004., 33. lpp.


Labojumi

23.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/26


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) 2022/2434 (2022. gada 6. decembris), ar ko groza Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 attiecībā uz diversificētas finansēšanas stratēģijas kā vispārējas aizņemšanās metodes izveidi

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 319, 2022. gada 13. decembris )

3. lappusē 12. apsvērumā:

tekstu:

“(12)

Juridiskās noteiktības un skaidrības labad attiecībā uz jau piešķirtu finansiālo palīdzību un attiecībā uz finansiālo palīdzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/..., ar ko izveido instrumentu atbalsta sniegšanai Ukrainai 2023. gadam (makrofinansiālā palīdzība +) (7), šī regula būtu jāpiemēro tikai tādām finansiālās palīdzības programmām, kuru pamatakti stājas spēkā 2022. gada 9. novembrī vai vēlāk.

lasīt šādi:

“(12)

Juridiskās noteiktības un skaidrības labad attiecībā uz jau piešķirtu finansiālo palīdzību un attiecībā uz finansiālo palīdzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/2463 (7), šī regula būtu jāpiemēro tikai tādām finansiālās palīdzības programmām, kuru pamatakti stājas spēkā 2022. gada 9. novembrī vai vēlāk.

23.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 84/27


Labojums Eiropas Savienības attiecībā uz 2023. finanšu gadu gada budžeta pieņemšanā galīgajā variantā (ES, Euratom) 2023/278

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 58, 2023. gada 23. februāris )

X iedaļas “Eiropas Ārējās darbības dienests”“Izdevumu” 2. sadaļā “Ēkas, iekārtas un darbības izmaksas centrālajā birojā” groza šādi:

1)

2021. līdz 2024. lappusē tabulas slejā “Pozīcija” terminu “Diferencētas apropriācijas” aizstāj ar terminu “Nediferencētas apropriācijas”, izņemot 2 2 5 0. posteni “Izmēģinājuma projekts – Virzība uz Eiropas Diplomātijas akadēmijas izveidi”;

2)

2040. lappusē 2 2 5 0. postenī “Izmēģinājuma projekts – Virzība uz Eiropas Diplomātijas akadēmijas izveidi”:

tekstu:

Skaitļi (Nediferencētas apropriācijas)

lasīt šādi:

Skaitļi (Diferencētas apropriācijas)”.