ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 74

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

66. gadagājums
2023. gada 13. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/562 (2023. gada 6. marts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Antakya Künefesi (AĢIN))

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/563 (2023. gada 6. marts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Íslenskt lambakjöt (ACVN))

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/564 (2023. gada 10. marts) par tādu augu aizsardzības līdzekļu reģistru saturu un formātu, kurus profesionālie lietotāji kārto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/565 (2023. gada 10. marts) par atļauju etilheptanoātu, etil-2-metilbutirātu, izopentilacetātu, 3-metilbutil-3-metilbutirātu, 2-metilpropionskābi, 3-metilbutilbutirātu, 2-metilbutilacetātu, heks-2-ēn-1-olu, heks-2(trans)-enālu, alilheksanoātu, alilheptanoātu, linaloolu, 2-metil-1-fenilpropān-2-olu, alfa-jononu, beta-damaskonu, nootkatonu, beta-jononu, alfa-ironu, beta-damascenonu, (E)-beta-damaskonu, pentadekano-1,15-laktonu, 2-feniletān-1-olu, fenetilizovalerātu, 4-(p-hidroksifenil)butān-2-onu, 2-metoksinaftalēnu, 2-izopropil-4-metiltiazolu un valencēnu lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/566 (2023. gada 10. marts), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2015/1998 groza attiecībā uz dažiem sīki izstrādātiem pasākumiem kopīgo pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā ( 1 )

47

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/567 (2023. gada 9. marts) par nostāju, kas Narkotisko vielu komisijas 66. sesijā jāieņem Eiropas Savienības vārdā par vielu iekļaušanu sarakstos, kuri pievienoti 1961. gada Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām, kas grozīta ar 1972. gada protokolu, un 1971. gada Konvencijai par psihotropajām vielām

53

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/568 (2023. gada 9. marts) par nostāju, kas Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) padomes 228. sesijā Savienības vārdā jāieņem attiecībā uz Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 10. pielikuma Aviācijas telesakari I sējuma Radionavigācijas līdzekļi 93. grozījuma pieņemšanu un attiecībā uz grozījumu Tehniskajās instrukcijās bīstamo izstrādājumu drošiem pārvadājumiem pa gaisu, kura mērķis ir reģistrētajā bagāžā atļaut aktīvas izsekošanas ierīces, ko darbina ar mazām litija baterijām

58

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2023/569 (2023. gada 9. marts) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas padomē saistībā ar priekšlikumiem grozīt Čikāgas konvencijas 16. pielikuma I–III sējumu attiecībā uz standartiem un ieteicamo praksi vides aizsardzības jomā

61

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2023/570 (2023. gada 10. marts), ar ko konkrētām dalībvalstīm piešķir atkāpes no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā piemērošanas (izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 1562)

63

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

13.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 74/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/562

(2023. gada 6. marts)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Antakya Künefesi” (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Turcijas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu “Antakya Künefesi”, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums “Antakya Künefesi” būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukums “Antakya Künefesi” (AĢIN) ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

Pirmajā daļā minētais nosaukums apzīmē produktu, kas pieder pie 2.3. grupas “Maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, konditorejas izstrādājumi, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi” saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 668/2014 (3) XI pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 6. martā

Komisijas

un tās priekšsēdētājas vārdā –

Komisijas loceklis

Janusz WOJCIECHOWSKI


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 433, 15.11.2022., 64. lpp.

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014 (2014. gada 13. jūnijs ), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 179, 19.6.2014., 36. lpp.).


13.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 74/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/563

(2023. gada 6. marts)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Íslenskt lambakjöt” (ACVN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Islandes pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu “Íslenskt lambakjöt”, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums “Íslenskt lambakjöt” būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukums “Íslenskt lambakjöt” (ACVN) ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

Pirmajā daļā minētais nosaukums apzīmē produktu, kas pieder pie 1.1. grupas “Svaiga gaļa (un subprodukti)” saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 668/2014 (3) XI pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 6. martā

Komisijas

un tās priekšsēdētājas vārdā –

Komisijas loceklis

Janusz WOJCIECHOWSKI


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 370, 28.9.2022., 45. lpp.

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014 (2014. gada 13. jūnijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 179, 19.6.2014., 36. lpp.).


13.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 74/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/564

(2023. gada 10. marts)

par tādu augu aizsardzības līdzekļu reģistru saturu un formātu, kurus profesionālie lietotāji kārto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 67. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Ievērojot Regulas (EK) Nr. 1107/2009 67. panta 1. punktu, profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem ir jāreģistrē augu aizsardzības līdzekļi, ko tie lieto, proti, jānorāda attiecīgā līdzekļa nosaukums, lietošanas laiks un izlietotā deva, apstrādātā teritorija, kurā šāds līdzeklis lietots, un kultūraugs.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 67. panta 1. punktu profesionālajiem lietotājiem arī pēc pieprasījuma atbilstīgā informācija jādara pieejama kompetentajai iestādei. Turklāt trešās personas var pieprasīt kompetentajām iestādēm nodrošināt piekļuvi minētajai informācijai, un kompetentajām iestādēm saskaņā ar piemērojamiem valsts vai Savienības tiesību aktiem šāda piekļuve ir jānodrošina.

(3)

Komisijas 2020. gadā pieņemtās stratēģijas ““No lauka līdz galdam”. Taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā” (stratēģija “No lauka līdz galdam”) (2) mērķis ir samazināt atkarību no ķīmiskajiem augu aizsardzības līdzekļiem un to lietošanu. Tāpēc ir svarīgi pienācīgi reģistrēt augu aizsardzības līdzekļu lietošanu un uz šādiem reģistriem balstītas valsts iestāžu uzraudzības un kontroles darbības, lai sasniegtu stratēģijā “No lauka līdz galdam” izvirzītos mērķus.

(4)

Dažādas valstis ir ieviesušas atšķirīgas sistēmas, kādi reģistri profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem jākārto saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 67. panta 1. punktu, un vai šādi reģistri tiek kārtoti elektroniski. Tāpēc šī regula noteic sīki izstrādātus noteikumus šādu reģistru saturam un formātam.

(5)

Minētie noteikumi noteic, kā Regulas (EK) Nr. 1107/2009 67. panta 1. punktā norādītie elementi, kas saistīti ar augu aizsardzības līdzekļu lietošanu (līdzekļa nosaukums, lietošanas laiks, izlietotā deva, apstrādātā teritorija un kultūraugs), ir jāreģistrē, lai visā Savienībā nodrošinātu atbilstoši minētajam pantam kārtoto reģistru pienācīgu un vienādu kvalitāti.

(6)

Tā kā profesionālie lietotāji augu aizsardzības līdzekļus visbiežāk izmanto lauksaimnieciskās darbības ietvaros un lai panāktu saskaņotību ar esošajām lauksaimniecības prasībām, ja iespējams, tās teritorijas vai objekta atrašanās vieta, kurā augu aizsardzības līdzeklis lietots, būtu jānosaka, izmantojot zemes vienību, kas ietilpst integrētās administrācijas un kontroles sistēmas ģeotelpiskā atbalsta pieteikuma tvērumā, kā minēts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2022/1173 (3). Ja tas nav iespējams, dalībvalstīm būtu jānodrošina profesionālajiem lietotājiem piemērotas alternatīvas metodes, kā identificēt tās teritorijas atrašanās vietu, kurā augu aizsardzības līdzeklis lietots, un attiecīgā gadījumā tās ģeotelpisko atrašanās vietu.

(7)

Lai panāktu reģistru vienveidīgumu, kultūraugu nosaukumi, situācijas vai zemes izmantojums attiecīgā gadījumā būtu jāreģistrē atbilstoši Eiropas un Vidusjūras Augu aizsardzības organizācijas kodiem (“EPPO kodi”), bet attiecīgā gadījumā augu augšanas posmi – saskaņā ar BBCH monogrāfiju (4).

(8)

Lai profesionālajiem lietotājiem vienam un tam pašam lietojumam nebūtu jāveido vairākas reģistru kopas ar mērķi izpildīt atšķirīgus pienākumus, ir lietderīgi precizēt, ka dalībvalstis var uzlikt lietotājiem pienākumu kopā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 67. panta 1. punktā prasīto informāciju reģistros iekļaut vēl citu informāciju.

(9)

Reģistri būtu jākārto elektroniskā veidā, jo pienākumu vienādi kārtot reģistru vislabāk var īstenot ar elektroniskiem reģistrēšanas līdzekļiem. Tas nodrošina lielāku reģistru uzticamību, kompetentajām iestādēm atvieglo informācijas vākšanu un pārbaudi un visbeidzot atbalsta precīzas, efektīvas un lietderīgas uzraudzības un kontroles darbības, ko veic dalībvalstis. Tāpēc izmantotajiem elektroniskajiem formātiem vajadzētu būt arī mašīnlasāmiem, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2019/1024 (5).

(10)

Administratīvā sloga mazināšanai būtu jāparedz, ka profesionālajiem lietotājiem ir pietiekami ilgs laiks starp katras augu aizsardzības līdzekļu lietošanas reizes reģistrēšanu un informācijas pārsūtīšanu elektroniskā formātā.

(11)

Profesionālais lietotājs saskaņā ar līguma noteikumiem drīkst augu aizsardzības līdzekļus izmantot citas fiziskas vai juridiskas personas labā. Tādos gadījumos profesionālajam lietotājam būtu jānodrošina, ka minētā persona bez liekas kavēšanās vai ierobežojumiem var piekļūt attiecīgajam kārtotajam reģistram vai to kopijai.

(12)

Šī regula neskar reģistros iekļauto datu izmantošanu citiem mērķiem, kas nav Regulas (EK) Nr. 1107/2009 darbības jomā paredzētie, saskaņā ar Savienības vai valsts tiesību aktiem. Saskaņotu elektronisko reģistru pieejamība var atvieglot informācijas izmantošanu citiem likumīgiem mērķiem, tādējādi novēršot centienu dublēšanu un samazinot slogu profesionālajiem lietotājiem un publiskām iestādēm.

(13)

Lai profesionālie lietotāji varētu sagatavoties šajā regulā noteikto prasību izpildei, būtu jāparedz, ka tiem ir pietiekams laiks, pirms šīs regulas prasības kļūst piemērojamas.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Reģistru saturs

1.   Profesionālie augu aizsardzības līdzekļu lietotāji Regulas (EK) Nr. 1107/2009 67. panta 1. punktā minētajos reģistros (“reģistri”) sniedz šīs regulas pielikumā izklāstīto informāciju.

2.   Ja pēc zemes vienības, kas ietilpst integrētās administrācijas un kontroles sistēmas ģeotelpiskā atbalsta pieteikuma tvērumā, kā minēts Īstenošanas regulas (ES) 2022/1173 8. panta 3. punkta b) apakšpunktā, nevar noteikt tādas teritorijas vai objekta atrašanās vietu, kurā izmantots augu aizsardzības līdzeklis, vai tad, ja saskaņā ar 1. punktu tas nav nepieciešams lietošanas veidam, dalībvalstis profesionālajiem lietotājiem nodrošina piemērotas alternatīvas identifikācijas metodes. Šādas identifikācijas metodes ļauj identificēt tās teritorijas, vienības vai objekta atrašanās vietu, kurā augu aizsardzības līdzeklis lietots, un attiecīgā gadījumā šādas teritorijas, vienības vai objekta ģeotelpisko atrašanās vietu.

3.   Lai profesionālie lietotāji varētu reģistrēt augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, dalībvalstis dara tiem pieejamus EPPO kodiem atbilstošus kultūraugu vispārpieņemtos nosaukumus, kā arī informāciju par situāciju vai zemes izmantojumu un kultūraugu augšanas posmiem saskaņā ar BBCH monogrāfiju.

4.   Šā panta noteikumi neskar iespēju dalībvalstīm prasīt, lai profesionālie lietotāji šādos reģistros iekļautu citu informāciju, kas neietilpst Regulas (EK) Nr. 1107/2009 67. panta 1. punkta darbības jomā.

2. pants

Reģistru formāts

Profesionālie augu aizsardzības līdzekļu lietotāji kārto reģistrus elektroniski, mašīnlasāmā formātā, kas definēts Direktīvas (ES) 2019/1024 2. panta 13. punktā.

3. pants

Reģistrēšanas un pārveides elektroniskā formātā laiks

Profesionālais lietotājs bez liekas kavēšanās reģistrē katru augu aizsardzības līdzekļa lietošanas reizi.

Ja reģistri sākotnēji nav izveidoti noteiktajā elektroniskajā formātā, tos šādā formātā pārveido ne vēlāk kā 30 dienu laikā no augu aizsardzības līdzekļa lietošanas dienas. Dalībvalstis attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu lietošanu to teritorijā var paredzēt īsākus termiņus, kādos reģistri pārveidojami noteiktajā elektroniskajā formātā.

Dalībvalstis attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļu lietošanu to teritorijā pirms 2030. gada 1. janvāra var atļaut tādus ilgākus termiņus nekā otrajā daļā noteiktie, kādos reģistri pārveidojami noteiktajā elektroniskajā formātā, ar noteikumu, ka visi reģistri noteiktajā elektroniskajā formātā ir pieejami pirms tā gada 31. janvāra, kurš seko gadam, kurā augu aizsardzības līdzeklis tika lietots.

4. pants

Informācijas sniegšana kompetentajām iestādēm un citām fiziskām vai juridiskām personām

Ja kompetentā iestāde, ievērojot Regulas (EK) Nr. 1107/2009 67. panta 1. punktu, pieprasa sniegt reģistros ietverto informāciju, profesionālais lietotājs bez liekas kavēšanās sniedz šādu informāciju.

Ja kompetentā iestāde pirms 3. panta otrajā un trešajā daļā noteiktā attiecīgā termiņa beigām skaidri pieprasa informāciju, kas ietverta reģistros par augu aizsardzības līdzekļu lietošanu noteiktajā elektroniskajā formātā, kas paredzēts 2. pantā, un kuras derīgums ir beidzies, profesionālais lietotājs šādu informāciju sniedz noteiktajā elektroniskajā formātā pirms minētā termiņa beigām vai 10 darba dienu laikā atkarībā no tā, kurš termiņš iestājas agrāk.

Profesionālie lietotāji, kuri darbojas saskaņā ar līgumattiecībām citas fiziskas vai juridiskas personas labā, bez liekas kavēšanās vai ierobežojumiem nodrošina minētajai līgumslēdzējai personai piekļuvi reģistram vai to kopijai.

5. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2026. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 10. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Stratēģija “No lauka līdz galdam”. Taisnīgas, veselīgas un videi draudzīgas pārtikas sistēmas vārdā” (COM(2020) 381 final).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1173 (2022. gada 31. maijs), ar ko nosaka noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/2116 piemēro attiecībā uz kopējā lauksaimniecības politikā integrēto administrācijas un kontroles sistēmu (OV L 183, 8.7.2022., 23. lpp.).

(4)  Meier, Uwe, ed. Growth stages of mono- and dicotyledonous plants. BBCH Monograph. Quedlinburg 2018. Open Agrar Repositorium. doi: 10.5073/20180906-074619 ISBN: 978-3-95547-071-5.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1024 (2019. gada 20. jūnijs) par atvērtajiem datiem un publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu (OV L 172, 26.6.2019., 56. lpp.).


PIELIKUMS

Reģistros iekļaujamā informācija, kā paredzēts 1. pantā

Lietošanas veids

Lietotais augu aizsardzības līdzeklis

Lietošanas laiks

Izlietotā deva (1)

Apstrādātās teritorijas vai vienības atrašanās vieta vai identifikācija (2)

Apstrādātās teritorijas lielums vai apstrādāto vienību skaits (3)

Kultūraugs vai situācija / zemes izmantojums

Platību (piem., lauksaimniecības lauku, rekreācijas zonu, sliežu ceļu, platību, kurās neaudzē kultūraugus, vai nākamajā rindā neminētu siltumnīcu) apstrāde

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un atļaujas numurs

Datums un attiecīgā gadījumā (4) laiks (stunda), kad lietošana uzsākta

Izlietotā augu aizsardzības līdzekļa daudzums kilogramos vai litros uz vienu hektāru

Ja zināms – zemes vienība, kas ietilpst integrētās administrācijas un kontroles sistēmas ģeotelpiskā atbalsta pieteikuma tvērumā, kā minēts Īstenošanas regulas (ES) 2022/1173 8. panta 3. punkta b) apakšpunktā.

Ja teritoriju ģeotelpiskā atbalsta pieteikuma tvērumā nevar identificēt atbilstoši iepriekš minētajam – 1. panta 2. punktā minētā identifikācijas metode.

Apstrādāto hektāru skaits

Kultūraugu nosaukumi, situācijas / zemes izmantojums atbilstoši EPPO kodiem (5) (vajadzības gadījumā) un augšanas posms saskaņā ar BBCH monogrāfiju (6) (attiecīgā gadījumā (7))

Slēgtu telpu (piem., miglošanas/izsmidzināšanas iekārtu, tukšu graudu uzglabāšanas telpu vai pastāvīgu siltumnīcu, kā definēts Regulas (EK) Nr. 1107/2009 3. panta 27. punktā) apstrāde vai apstrāde šādās slēgtās telpās

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un atļaujas numurs

Datums

Izlietotā augu aizsardzības līdzekļa daudzums kilogramos/litros uz vienu kubikmetru vai vienu kvadrātmetru

Noliktavas/siltumnīcas numurs un 1. panta 2. punktā minētā identifikācijas metode

Apstrādātās siltumnīcas tilpums kubikmetros vai platība (8) kvadrātmetros

Kultūraugu nosaukumi, situācijas atbilstoši EPPO kodiem (vajadzības gadījumā) un augšanas posms saskaņā ar BBCH monogrāfiju (attiecīgā gadījumā)

Sēklu vai augu reproduktīvā materiāla (piem., sēklas kartupeļu) apstrāde

Augu aizsardzības līdzekļa nosaukums un atļaujas numurs

Datums

Izlietotā augu aizsardzības līdzekļa daudzums kilogramos/litros uz vienu kilogramu sēklu, vienu tonnu sēklu vai sēklu skaitu (9)

1. panta 2. punktā minētā identifikācijas metode

Apstrādātais daudzums kilogramos, tonnās vai sēklu skaitā

Kultūraugu nosaukumi atbilstoši EPPO kodiem (attiecīgā gadījumā) un partijas numurs (attiecīgā gadījumā)


(1)  Vajadzības gadījumā reģistrējamās izlietotās devas daudzuma vienības var koriģēt.

(2)  Attiecīgā gadījumā norāda, kāda vienības vai teritorijas daļa ir apstrādāta.

(3)  Vajadzības gadījumā reģistrējamās teritorijas un apjoma vienības var koriģēt.

(4)  Piemēram, tad, ja augu aizsardzības līdzekli drīkst lietot tikai konkrētos dienas laikos vai ja lietošanas laikam konkrētā lietojumā ir būtiska nozīme.

(5)  https://gd.eppo.int/

(6)  Meier, Uwe, ed. Growth stages of mono- and dicotyledonous plants. BBCH Monograph. Quedlinburg, 2018. gads. Open Agrar Repositorium. doi: 10.5073/20180906-074619 ISBN: 978-3-95547-071-5.

(7)  Piemēram, tad, ja augu aizsardzības līdzekli drīkst lietot tikai konkrētos augšanas posmos vai ja augšanas posmam konkrētajā lietojumā ir būtiska nozīme.

(8)  Attiecībā uz vairāklīmeņu siltumnīcām jāreģistrē kopējā apstrādātā platība.

(9)  Vajadzības gadījumā apstrādāto sēklu daudzuma reģistrējamās vienības var koriģēt.


13.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 74/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/565

(2023. gada 10. marts)

par atļauju etilheptanoātu, etil-2-metilbutirātu, izopentilacetātu, 3-metilbutil-3-metilbutirātu, 2-metilpropionskābi, 3-metilbutilbutirātu, 2-metilbutilacetātu, heks-2-ēn-1-olu, heks-2(trans)-enālu, alilheksanoātu, alilheptanoātu, linaloolu, 2-metil-1-fenilpropān-2-olu, alfa-jononu, beta-damaskonu, nootkatonu, beta-jononu, alfa-ironu, beta-damascenonu, (E)-beta-damaskonu, pentadekano-1,15-laktonu, 2-feniletān-1-olu, fenetilizovalerātu, 4-(p-hidroksifenil)butān-2-onu, 2-metoksinaftalēnu, 2-izopropil-4-metiltiazolu un valencēnu lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. panta 2. punktā paredzēts, ka piedevas, kuru lietošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK (2), ir jāizvērtē atkārtoti.

(2)

Etilheptanoātu, etil-2-metilbutirātu, izopentilacetātu, 3-metilbutil-3-metilbutirātu, 2-metilpropionskābi, 3-metilbutilbutirātu, 2-metilbutilacetātu, heks-2-ēn-1-olu, heks-2(trans)-enālu, alilheksanoātu, alilheptanoātu, linaloolu, 2-metil-1-fenilpropān-2-olu, alfa-jononu, beta-damaskonu, nootkatonu, beta-jononu, alfa-ironu, beta-damascenonu, (E)-beta-damaskonu, pentadekano-1,15-laktonu, 2-feniletān-1-olu, fenetilizovalerātu, 4-(p-hidroksifenil)butān-2-onu, 2-metoksinaftalēnu, 2-izopropil-4-metiltiazolu un valencēnu saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK atļāva bez termiņa ierobežojuma lietot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem. Minētās vielas pēc tam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punkta b) apakšpunktu kā esoši barības līdzekļi, kas pieder pie funkcionālās grupas “aromatizējošas sastāvdaļas”, tika ierakstītas Lopbarības piedevu reģistrā.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu tika iesniegti vairāki pieteikumi, ar ko iepriekš minētās vielas lūdza atļaut lietot par visu sugu dzīvniekiem paredzētām barības piedevām. Pieteikuma iesniedzējs ir lūdzis minētās piedevas klasificēt piedevu kategorijā “organoleptiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “aromatizējošas sastāvdaļas”. Pieteikumiem bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Pieteikuma iesniedzējs lūdza atļaut šīs piedevas lietot arī dzirdināmajā ūdenī. Tomēr Regula (EK) Nr. 1831/2003 neļauj “aromatizējošas sastāvdaļas” izmantot dzirdināmajā ūdenī. Tādēļ pieteikuma iesniedzējs par visām attiecīgajām vielām ir atsaucis pieteikumu uz to izmantošanu dzirdināmajā ūdeni.

(5)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2012. gada 7. marta (3), 2012. gada 25. aprīļa (4), 2012. gada 17. oktobra (5) , (6), 2012. gada 13. novembra (7), 2013. gada 12. marta (8), 2015. gada 10. marta (9), 2016. gada 8. marta (10), 2016. gada 20. aprīļa (11), 2016. gada 12. jūlija (12), 2019. gada 28. februāra (13), 2020. gada 18. novembra (14) un 2022. gada 23. marta (15) atzinumos secināja, ka ievērojot ierosinātos izmantošanas nosacījumus, vielas kaitīgi neietekmē ne dzīvnieku veselību, ne patērētāju drošību, ne vidi. Iestāde secināja, ka drošs 2-metil-1-fenilpropān-2-ola, beta-damaskona, alfa-irona, (E)-beta-damaskona, fenetilizovalerāta, 4-(p-hidroksifenil)butān-2-ona un 2-izopropil-4-metiltiazola lietošanas daudzums jūras vidē ir 0,05 mg uz kg barības.

(6)

Iestāde arī secināja, ka visas šīs vielas būtu jāuzskata par ādas un acu kairinātājiem un par potenciāliem ādas un elpceļu sensibilizatoriem uzņēmīgos indivīdos. Par heks-2-ēn-1-olu, heks-2(trans)-enālu, alilheksanoātu un alilheptanoātu trūkst datu, tāpēc Iestāde nevarēja izdarīt secinājumus par to, vai lietotājiem ir droši rīkoties ar šīm vielām. Pieteikuma iesniedzējs, kā prasīts, sagatavoja drošības datu lapu, kurā norādīti visi apdraudējumi, ko lietotājiem rada šīs vielas. Konkrētāk, drošības datu lapā aprakstītie apdraudējumi ir apdraudējumi, ko rada ādas un acu saskare ar heks-2(trans)-enālu un elpceļu eksponētība tam, apdraudējumi, ko rada ādas un acu saskare ar heks-2-ēn-1-olu un alilheptanoātu, kaitējums, ko rada norīts alilheksanoāts, kā arī alilheksanoāta toksiskums, ja tas nonāk saskarē ar ādu.

(7)

Visbeidzot Iestāde secināja, ka visas šīs vielas ir atzītas par pārtikas aromatizētājiem un to uzdevums barībā būtībā būtu tāds pats kā pārtikā. Tāpēc papildu pierādījumi par iedarbīgumu nav nepieciešami. Tā arī ir verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par metodēm, ar kurām šīs barības piedevas analizē barībā.

(8)

Visu šo vielu novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc minētās vielas būtu jāatļauj lietot. Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka, it sevišķi uz piedevas lietotāju, veselību.

(9)

Lai panāktu labāku kontroli, būtu jānosaka zināmi nosacījumi. Konkrētāk, uz barības piedevu etiķetes būtu jānorāda ieteicamais maksimālais saturs. Ja minētais saturs ir pārsniegts, premiksu marķējumā jābūt attiecīgai informācijai.

(10)

Tas, ka šīs vielas nav atļauts izmantot par dzirdināšanas ūdens aromatizētājiem, neizslēdz to lietošanu barības maisījumā, ko izbaro, iejauktu ūdenī.

(11)

Nekaitīguma apsvērumi neliek attiecīgo vielu nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi paredzēt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

(12)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļauja

Pielikumā specificētās vielas, kas pieder pie piedevu kategorijas “organoleptiskās piedevas” un funkcionālās grupas “aromatizējošas sastāvdaļas”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevām, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Pārejas pasākumi

1.   Pielikumā specificētās vielas un šīs vielas saturošus premiksus, kuri ražoti un marķēti pirms 2023. gada 2. oktobra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2023. gada 2. aprīļa, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

2.   Tādus pielikumā specificētās vielas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti produktīviem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2024. gada 2. aprīļa saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2023. gada 2. aprīļa, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

3.   Tādus pielikumā specificētās vielas saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti neproduktīviem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2025. gada 2. aprīļa saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2023. gada 2. aprīļa, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 10. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Padomes Direktīva 70/524/EEK (1970. gada 23. novembris) par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.).

(3)  EFSA Journal 2012; 10(3):2625.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(5):2678.

(5)  EFSA Journal 2012; 10(10):2927.

(6)  EFSA Journal 2012; 10(10):2928.

(7)  EFSA Journal 2012; 10(11):2966.

(8)  EFSA Journal 2013; 11(4):3169.

(9)  EFSA Journal 2015; 13(3):4053.

(10)  EFSA Journal 2016; 14(6):4441.

(11)  EFSA Journal 2016; 14(6):4475.

(12)  EFSA Journal 2016; 14(8):4557.

(13)  EFSA Journal 2019; 17(3):5654.

(14)  EFSA Journal 2020; 18(12):6338.

(15)  EFSA Journal 2022; 20(4):7248.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b09093

Etilheptanoāts

Piedevas sastāvs

Etilheptanoāts

Aktīvās vielas raksturojums

Etilheptanoāts

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. 98 %

Ķīmiskā formula: C9H18O2

CAS numurs: 106-30-9

FLAVIS: 09.093

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 32 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (1)

Etilheptanoāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b09409

Etil-2-metilbutirāts

Piedevas sastāvs

Etil-2-metilbutirāts

Aktīvās vielas raksturojums

Etil-2-metilbutirāts

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. 95 %

Ķīmiskā formula: C7H14O2

CAS numurs: 7452-79-1

FLAVIS: 09.409

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 25 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (2)

Etil-2-metilbutirāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b09024

Izopentilacetāts

Piedevas sastāvs

Izopentilacetāts

Aktīvās vielas raksturojums

Izopentilacetāts

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. 95 %

Ķīmiskā formula: C7H14O2

CAS numurs: 123-92-2

FLAVIS: 09.024

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 125 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (3)

Izopentilacetāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b09463

3-metilbutil-3-metilbutirāts

Piedevas sastāvs

3-metilbutil-3-metilbutirāts

Aktīvās vielas raksturojums

3-metilbutil-3-metilbutirāts

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. 98 %

Ķīmiskā formula: C10H20O2

CAS numurs: 659-70-1

FLAVIS: 09.463

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 25 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (4)

3-metilbutil-3-metilbutirāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b08006

2-metilpropionskābe

Piedevas sastāvs

2-metilpropionskābe

Aktīvās vielas raksturojums

2-metilpropionskābe

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. 99 %

Ķīmiskā formula: C4H8O2

CAS numurs: 79-31-2

FLAVIS: 08.006

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 25 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (5)

2-metilpropionskābes noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b09055

3-metilbutilbutirāts

Piedevas sastāvs

3-metilbutilbutirāts

Aktīvās vielas raksturojums

3-metilbutilbutirāts

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. 98 %

Ķīmiskā formula: C9H18O2

CAS numurs: 106-27-4

FLAVIS: 09.055

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 25 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (6)

3-metilbutilbutirāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b09286

2-metilbutilacetāts

Piedevas sastāvs

2-metilbutilacetāts

Aktīvās vielas raksturojums

2-metilbutilacetāts

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. 99 %

Ķīmiskā formula: C7H14O2

CAS numurs: 624-41-9

FLAVIS: 09.286

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 25 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (7)

2-metilbutilacetāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b02020

Heks-2-ēn-1-ols

Piedevas sastāvs

Heks-2-ēn-1-ols

Aktīvās vielas raksturojums

Heks-2-ēn-1-ols

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. 95 %

Ķīmiskā formula: C6H12O

CAS numurs: 2305-21-7

FLAVIS: 02.020

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 5 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (8)

Heks-2-ēn-1-ola noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b05073

Heks-2(trans)-enāls

Piedevas sastāvs

Heks-2(trans)-enāls

Aktīvās vielas raksturojums

Heks-2(trans)-enāls

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. 92 %

Ķīmiskā formula: C6H10O

CAS numurs: 6728-26-3

FLAVIS: 05.073

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 5 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (9)

Heks-2(trans)-enāla noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b09244

Alilheksanoāts

Piedevas sastāvs

Alilheksanoāts

Aktīvās vielas raksturojums

Alilheksanoāts

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. 98 %

Ķīmiskā formula: C9H16O2

CAS numurs: 123-68-2

FLAVIS: 09.244

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 5 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (10)

Alilheksanoāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b09097

Alilheptanoāts

Piedevas sastāvs

Alilheptanoāts

Aktīvās vielas raksturojums

Alilheptanoāts

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. 97 %

Ķīmiskā formula: C10H18O2

CAS numurs: 142-19-8

FLAVIS: 09.097

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 5 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no norīšanas, ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (11)

Alilheptanoāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b02013

Linalools

Piedevas sastāvs

Linalools

Aktīvās vielas raksturojums

Linalools

Iegūts ķīmiskā sintēzē vai frakcionētā astainās okotejas, sīkziedu okotejas Delpeha burseras un kamparkoka eļļas, kā arī koriandra sēklu eļļas destilācijā, kam seko rektifikācija.

Tīrība: min. 95 %

Ķīmiskā formula: C10H18O

CAS numurs: 78-70-6

FLAVIS: 02.013

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 30 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (12)

Linaloola noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b02035

2-metil-1-fenilpropān-2-ols

Piedevas sastāvs

2-metil-1-fenilpropān-2-ols

Aktīvās vielas raksturojums

2-metil-1-fenilpropān-2-ols

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. 97 %

Ķīmiskā formula: C10H14O

CAS numurs: 100-86-7

FLAVIS: 02.035

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %:

dzīvniekiem, kas audzēti jūras akvakultūras sistēmās: 0,05 mg,

dzīvniekiem, kas audzēti uz sauszemes bāzētās akvakultūras sistēmās: 5 mg,

citām dzīvnieku sugām vai kategorijām: 5 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Uz tādu premiksu, barības sastāvdaļu un barības maisījumu etiķetes, kas paredzēti ūdensdzīvniekiem, attiecīgā gadījumā norāda:

“Paredzēts dzīvniekiem, kas audzēti jūras akvakultūras sistēmās”,

“Paredzēts dzīvniekiem, kas audzēti uz sauszemes bāzētās akvakultūras sistēmās”.

6.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (13)

2-metil-1-fenilpropān-2-ola noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b07007

Alfa-jonons

Piedevas sastāvs

Alfa-jonons

Aktīvās vielas raksturojums

Alfa-jonons

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. > 85 %

Ķīmiskā formula: C13H20O

CAS numurs: 127-41-3

FLAVIS: 07.007

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 25 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (14)

Alfa-jonona noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b07083

Beta-damaskons

Piedevas sastāvs

Beta-damaskons

Aktīvās vielas raksturojums

Beta-damaskons

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. > 90 %

Ķīmiskā formula: C13H20O

CAS numurs: 23726-92-3

FLAVIS: 07.083

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %:

dzīvniekiem, kas audzēti jūras akvakultūras sistēmās: 0,05 mg,

dzīvniekiem, kas audzēti uz sauszemes bāzētās akvakultūras sistēmās: 5 mg,

citām dzīvnieku sugām vai kategorijām: 5 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Uz tādu premiksu, barības sastāvdaļu un barības maisījumu etiķetes, kas paredzēti ūdensdzīvniekiem, attiecīgā gadījumā norāda:

“Paredzēts dzīvniekiem, kas audzēti jūras akvakultūras sistēmās”,

“Paredzēts dzīvniekiem, kas audzēti uz sauszemes bāzētās akvakultūras sistēmās”.

6.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (15)

Beta-damaskona noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b07089

Nootkatons

Piedevas sastāvs

Nootkatons

Aktīvās vielas raksturojums

Nootkatons

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. > 93 %

Ķīmiskā formula: C15H22O

CAS numurs: 4674-50-4

FLAVIS: 07.089

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 5 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (16)

Nootkatona noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b07008

Beta-jonons

Piedevas sastāvs

Beta-jonons

Aktīvās vielas raksturojums

Beta-jonons

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. > 95 %

Ķīmiskā formula: C13H20O

CAS numurs: 14901-07-6

FLAVIS: 07.008

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %:

lašu dzimtas zivīm, nobarojamiem teļiem un suņiem: 5 mg,

citām dzīvnieku sugām vai kategorijām: 1 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (17)

Beta-jonona noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b07011

Alfa-irons

Piedevas sastāvs

Alfa-irons

Aktīvās vielas raksturojums

Alfa-irons

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. > 98 %

Ķīmiskā formula: C14H22O

CAS numurs: 79-69-6

FLAVIS: 07.011

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %:

dzīvniekiem, kas audzēti jūras akvakultūras sistēmās: 0,05 mg,

dzīvniekiem, kas audzēti uz sauszemes bāzētās akvakultūras sistēmās: 5 mg,

citām dzīvnieku sugām vai kategorijām: 5 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Uz tādu premiksu, barības sastāvdaļu un barības maisījumu etiķetes, kas paredzēti ūdensdzīvniekiem, attiecīgā gadījumā norāda:

“Paredzēts dzīvniekiem, kas audzēti jūras akvakultūras sistēmās”,

“Paredzēts dzīvniekiem, kas audzēti uz sauszemes bāzētās akvakultūras sistēmās”.

6.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (18)

Alfa-irona noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b07108

Beta-damascenons

Piedevas sastāvs

Beta-damascenons

Aktīvās vielas raksturojums

Beta-damascenons

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. > 98 %

Ķīmiskā formula: C13H18O

CAS numurs: 23696-85-7

FLAVIS: 07.108

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %:

gaļas liellopiem, lašu dzimtas zivīm un neproduktīviem dzīvniekiem: 1,5 mg,

citām sugām un kategorijām: 1 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (19)

Beta-damascenona noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b07224

(E)-beta-damaskons

Piedevas sastāvs

(E)-beta-damaskons

Aktīvās vielas raksturojums

(E)-beta-damaskons

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. > 90 %

Ķīmiskā formula: C13H20O

CAS numurs: 23726-91-2

FLAVIS: 07.224

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %:

dzīvniekiem, kas audzēti jūras akvakultūras sistēmās: 0,05 mg,

dzīvniekiem, kas audzēti uz sauszemes bāzētās akvakultūras sistēmās: 5 mg,

citām dzīvnieku sugām vai kategorijām: 5 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Uz tādu premiksu, barības sastāvdaļu un barības maisījumu etiķetes, kas paredzēti ūdensdzīvniekiem, attiecīgā gadījumā norāda:

“Paredzēts dzīvniekiem, kas audzēti jūras akvakultūras sistēmās”,

“Paredzēts dzīvniekiem, kas audzēti uz sauszemes bāzētās akvakultūras sistēmās”.

6.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (20)

(E)-beta-damaskona noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b10004

Pentadekano-1,15-laktons

Piedevas sastāvs

Pentadekano-1,15-laktons

Aktīvās vielas raksturojums

Pentadekano-1,15-laktons

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. 98 %

Ķīmiskā formula: C15H28O2

CAS numurs: 106-02-5

FLAVIS: 10.004

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 10 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (21)

Pentadekano-1,15-laktona noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b02019

2-feniletān-1-ols

Piedevas sastāvs

2-feniletān-1-ols

Aktīvās vielas raksturojums

2-feniletān-1-ols

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. 98 %

Ķīmiskā formula: C8H10O

CAS numurs: 60-12-8

FLAVIS: 02.019

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 25 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (22)

2-feniletān-1-ola noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b09466

Fenetilizovalerāts

Piedevas sastāvs

Fenetilizovalerāts

Aktīvās vielas raksturojums

Fenetilizovalerāts

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. > 97 %

Ķīmiskā formula: C13H18O2

CAS numurs: 140-26-1

FLAVIS: 09.466

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %:

dzīvniekiem, kas audzēti jūras akvakultūras sistēmās: 0,05 mg,

dzīvniekiem, kas audzēti uz sauszemes bāzētās akvakultūras sistēmās: 30 mg,

citām dzīvnieku sugām vai kategorijām: 30 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Uz tādu premiksu, barības sastāvdaļu un barības maisījumu etiķetes, kas paredzēti ūdensdzīvniekiem, attiecīgā gadījumā norāda:

“Paredzēts dzīvniekiem, kas audzēti jūras akvakultūras sistēmās”,

“Paredzēts dzīvniekiem, kas audzēti uz sauszemes bāzētās akvakultūras sistēmās”.

6.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (23)

Fenetilizovalerāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b07055

4-(p-hidroksifenil)butān-2-ons

Piedevas sastāvs

4-(p-hidroksifenil)butān-2-ons

Aktīvās vielas raksturojums

4-(p-hidroksifenil)butān-2-ons

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. > 96 %

Ķīmiskā formula: C10H12O2

CAS numurs: 5471-51-2

FLAVIS: 07.055

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %:

dzīvniekiem, kas audzēti jūras akvakultūras sistēmās: 0,05 mg,

dzīvniekiem, kas audzēti uz sauszemes bāzētās akvakultūras sistēmās: 25 mg,

citām dzīvnieku sugām vai kategorijām: 25 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Uz tādu premiksu, barības sastāvdaļu un barības maisījumu etiķetes, kas paredzēti ūdensdzīvniekiem, attiecīgā gadījumā norāda:

“Paredzēts dzīvniekiem, kas audzēti jūras akvakultūras sistēmās”,

“Paredzēts dzīvniekiem, kas audzēti uz sauszemes bāzētās akvakultūras sistēmās”.

6.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (24)

4-(p-hidroksifenil)butān-2-ona noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b04074

2-metoksinaftalēns

Piedevas sastāvs

2-metoksinaftalēns

Aktīvās vielas raksturojums

2-metoksinaftalēns

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. 99 %

Ķīmiskā formula: C11H10O

CAS numurs: 93-04-9

FLAVIS: 04.074

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 1,2 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (25)

2-metoksinaftalēna noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b15026

2-izopropil-4-metiltiazols

Piedevas sastāvs

2-izopropil-4-metiltiazols

Aktīvās vielas raksturojums

2-izopropil-4-metiltiazols

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. 96 %

Ķīmiskā formula: C7H11NS

CAS numurs: 15679-13-7

FLAVIS: 15.026

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %:

dzīvniekiem, kas audzēti jūras akvakultūras sistēmās: 0,05 mg,

dzīvniekiem, kas audzēti uz sauszemes bāzētās akvakultūras sistēmās: 1,5 mg,

citām dzīvnieku sugām vai kategorijām: 1,5 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Uz tādu premiksu, barības sastāvdaļu un barības maisījumu etiķetes, kas paredzēti ūdensdzīvniekiem, attiecīgā gadījumā norāda:

“Paredzēts dzīvniekiem, kas audzēti jūras akvakultūras sistēmās”,

“Paredzēts dzīvniekiem, kas audzēti uz sauszemes bāzētās akvakultūras sistēmās”.

6.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (26)

2-izopropil-4-metiltiazola noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


Piedevas identifikācijas numurs

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b01017

Valencēns

Piedevas sastāvs

Valencēns

Aktīvās vielas raksturojums

Valencēns

Iegūts ķīmiskā sintēzē

Tīrība: min. 94 %

Ķīmiskā formula: C15H24

CAS numurs: 4630-07-3

FLAVIS: 01.017

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 5 mg.”

4.

Ja, piedevu lietojot tādā daudzumā, kas norādīts uz premiksa etiķetes, 3. punktā minētais daudzums tiek pārsniegts, uz šīs premiksa etiķetes jānorāda aktīvās vielas funkcionālā grupa, identifikācijas numurs, tās nosaukums un pievienotais aktīvās vielas daudzums.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2033. gada 2. aprīlis

Analītiskā metode  (27)

Valencēna noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos:

gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(2)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(3)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(4)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(5)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(6)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(7)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(8)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(9)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(10)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(11)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(12)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(13)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(14)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(15)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(16)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(17)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(18)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(19)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(20)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(21)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(22)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(23)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(24)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(25)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(26)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(27)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.


13.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 74/47


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/566

(2023. gada 10. marts),

ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2015/1998 groza attiecībā uz dažiem sīki izstrādātiem pasākumiem kopīgo pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 300/2008 (2008. gada 11. marts) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (1) un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 (2) īstenošanā gūtā pieredze rāda, ka vajadzīgi nelieli dažu kopīgo aviācijas drošības pamatstandartu īstenošanas kārtības grozījumi.

(2)

Lai uzlabotu juridisko skaidrību, standartizētu attiecīgo tiesību aktu vienotu interpretāciju un vēl lielākā mērā nodrošinātu kopīgo aviācijas drošības pamatstandartu optimālu īstenošanu, būtu jāprecizē, jāsaskaņo vai jāvienkāršo daži sīki izstrādāti aviācijas drošības pasākumi. Turklāt ir vajadzīgi daži grozījumi, ņemot vērā apdraudējuma un riska situācijas attīstību, kā arī jaunākos sasniegumus tehnoloģiju jomā. Minētie grozījumi attiecas uz automatizētu aizliegtu priekšmetu atklāšanas (APID) programmatūru, sprāgstvielu atklāšanas sistēmām (EDS) rokas bagāžai, sprāgstvielu palieku detektoru (ETD) iekārtām, drošības skeneriem, kā arī sprāgstvielu izgarojumu atklāšanas (EVD) iekārtām.

(3)

Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 īstenošanā gūtā pieredze liecina, ka ir vajadzīgi daži grozījumi dažu kopīgu pamatstandartu īstenošanas kārtībā apmācību veicošo instruktoru sertificēšanas jomā, jāsvītro novecojušas atsauces 6.E papildinājumā un jāprecizē, kā minētās regulas pielikumā ir jāīsteno nosūtīšanas darbības saskaņā ar Pirmsiekraušanas iepriekšējo informāciju par kravu (PLACI). Attiecīgie pielikuma noteikumi ir jāpielāgo, lai uzlabotu juridisko skaidrību, standartizētu tiesību aktu vienotu interpretāciju un vēl vairāk nodrošinātu kopīgo pamatstandartu vislabāko īstenošanu aviācijas drošības jomā.

(4)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) 2015/1998 būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 300/2008 19. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2023. gada 1. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 10. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1998 (2015. gada 5. novembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā (OV L 299, 14.11.2015., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2015/1998 ielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1.3.1.4. un 1.3.1.5. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.3.1.4.

Personu, kas nav pasažieri, līdzi paņemtos priekšmetus pārbauda, izmantojot vienu no šādām metodēm:

a)

pārmeklēšanu ar rokām;

b)

rentgena iekārtas;

c)

sprāgstvielu atklāšanas sistēmu (EDS) iekārtas;

d)

automatizēta aizliegtu priekšmetu atklāšanas (APID) programmatūru apvienojumā ar c) apakšpunktu;

e)

sprāgstvielu meklēšanas suņus;

f)

sprāgstvielu palieku detektorus (ETD).

Ja pārbaudītājs nevar noteikt, vai ienesamajās vienībās ir aizliegti priekšmeti vai šādu priekšmetu nav, vienības aizliedz ienest gaisa kuģī vai pārliecības iegūšanas nolūkā pārbauda atkārtoti.

1.3.1.5.

Šīs nodaļas 4.1.2.4 līdz 4.1.2.7 un 4.1.2.11 līdz 4.1.2.12. punkts attiecas uz personu, kas nav pasažieri, līdzi paņemto priekšmetu pārbaudi.”;

2)

pielikuma 4.1.1.1. punktu aizstāj ar šādu:

“4.1.1.1.

Pirms pārbaudes virsdrēbes novelk un pārbauda kā rokas bagāžu, izņemot, ja iekārtu darbības koncepcija ļauj atstāt virsdrēbes mugurā. Pārbaudītājs vajadzības gadījumā var papildus pieprasīt pasažierim novilkt apģērba gabalus.”;

3)

pielikuma 4.1.2.3. punktu aizstāj ar šādu:

“4.1.2.3.

Rokas bagāžas pārbaudēm izmanto vismaz vienu no šādām metodēm:

a)

pārmeklēšanu ar rokām;

b)

rentgena iekārtas;

c)

sprāgstvielu atklāšanas sistēmu (EDS) iekārtas;

d)

automatizēta aizliegtu priekšmetu atklāšanas (APID) programmatūru apvienojumā ar c) apakšpunktu;

e)

sprāgstvielu meklēšanas suņus kombinācijā ar a) apakšpunktā paredzēto paņēmienu;

f)

ETD iekārtu.

Ja pārbaudītājs nevar noteikt, vai rokas bagāžā ir aizliegti priekšmeti vai šādu priekšmetu nav, rokas bagāžu aizliedz ienest gaisa kuģī vai pārliecības gūšanas nolūkā pārbauda atkārtoti.”;

4)

pielikuma 4.1.2.5. un 4.1.2.6. punktu aizstāj ar šādiem:

“4.1.2.5.

Ja izmanto rentgena iekārtas, pārbaudītājs aplūko katru attēlu.

Ja izmanto EDS iekārtas, pārbaudītājs katru attēlu aplūko vai analizē, izmantojot automatizētu aizliegtu priekšmetu atklāšanas (APID) programmatūru.

4.1.2.6.

Ja izmanto APID programmatūru, kā norādīts 12.13.1.1. punktā pārbaudītājs noskaidro katras trauksmes cēloni, lai pamatoti pārliecinātos, ka pasažieris ierobežotas iekļuves drošības zonā vai gaisa kuģī neienes aizliegtus priekšmetus.

Ja izmanto EDS iekārtu, visus 12.4.1.3. punktā minēto trauksmes signālu cēloņus noskaidro, atkārtoti pārbaudot bagāžu, izmantojot papildu pārbaudes metodi.

Ja EDS iekārta ir uzstādīta pirms 2023. gada 1. jūlija un tiek izmantota bez APID programmatūras, visus 12.4.1.3. punktā minētos trauksmes signālu cēloņus noskaidro tā, lai pamatoti nodrošinātu, ka SRA vai gaisa kuģī netiek pārvadāti aizliegti priekšmeti. Ja priekšmeta identitāte nav skaidra, trauksmes signālu cēloņus noskaidro, atkārtoti pārmeklējot bagāžu, izmantojot papildu pārbaudes metodi.”;

5)

pielikuma 4.1.2.12. punktu aizstāj ar šādu:

“4.1.2.12.

Ja APID programmatūru izmanto kombinācijā ar EDS iekārtām, kas atbilst vai nu C1, C1+, C2 vai C2+ standartam, operators vai struktūra, kas izmanto iekārtu, nodrošina, ka procedūras atbilst šo standartu darbības koncepcijai attiecībā uz lielu elektronisko priekšmetu pārbaudi un šķidrumu, aerosolu un gēlu pārbaudi.”;

6)

pievieno šādu 4.1.2.13. punktu:

“4.1.2.13.

Uz rokas bagāžas pārbaudēm attiecas arī Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005 paredzētie papildu noteikumi.”;

7)

pielikuma 6.2.1.5. punktu groza šādi:

a)

punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g)

metāla detektori (MDE);”;

b)

pievieno šādu apakšpunktu:

“h)

EVD iekārtas.”;

8)

pielikuma 6.3.2.6. punkta e) apakšpunkta iv) punktu aizstāj ar šādu:

“iv)

izmantotais pārbaudes līdzeklis vai metode, proti:

pārmeklēšana ar rokām (PHS),

rentgena iekārtas (XRY),

sprāgstvielu atklāšanas sistēmas iekārtas (EDS),

sprāgstvielu meklēšanas suņi (EDD),

sprāgstvielu palieku detektori (ETD),

vizuāla pārbaude (VCK),

metāla detektori (CMD),

sprāgstvielu izgarojumu detektori (EVD),

jebkura cita metode (AOM) saskaņā ar punktu 6.2.1.6.; izmantoto metodi konkretizē, vai”;

9)

pielikuma 6.8.7.2. punktam pievieno šādu teikumu:

“Gaisa pārvadātājs šādu sūtījumu neiekrauj pārvadāšanai Savienībā, ja vien nav apmierinoši īstenoti vajadzīgie pasākumi, kas noteikti attiecīgi 6.8.7.3. un 6.8.7.4. punktā.”;

10)

6.E papildinājuma otro daļu groza šādi:

a)

ievaddaļu aizstāj ar šādu:

“Apstiprinu, ka, savācot, pārvadājot, glabājot un piegādājot gaisa kravu/pastu, kam [oficiālā kravu aģenta / gaisa pārvadātāja, kas veic kravas vai pasta drošības kontroles, / zināmā nosūtītāja vārdā] piemērota drošības kontrole, tiks ievērotas šādas drošības procedūras:”;

b)

septīto ievilkumu groza šādi:

1)

ievilkuma a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

trešajai personai ir transportuzņēmēja līgums ar oficiālo kravu aģentu, zināmo nosūtītāju, kas atbild par transportēšanu [tāds pats nosaukums, kā norādīts iepriekš]; vai”;

2)

ievilkuma c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

trešajai personai ir transportuzņēmēja līgums ar šo paziņojumu parakstījušo transportuzņēmēju, kurā prasīts, lai trešā persona neslēgtu turpmākus apakšlīgumus un īstenotu šajā paziņojumā norādītās drošības procedūras. Parakstījies transportuzņēmējs saglabā pilnu atbildību par visu transporta pakalpojumu oficiālā kravu aģenta vai zināmā nosūtītāja vārdā. un”;

11)

pielikuma 8.1.2.3. punktu groza šādi:

a)

punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“f)

sprāgstvielu meklēšanas suņus kombinācijā ar a) apakšpunktā paredzēto paņēmienu;”;

b)

pievieno šādu g) apakšpunktu:

“g)

EVD iekārtas, ko izmanto saskaņā ar attiecīgajiem 6.J papildinājuma noteikumiem un kopā ar a) apakšpunktu.”;

12)

pielikuma 9.1.2.3. punktu groza šādi:

a)

punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“f)

sprāgstvielu meklēšanas suņus kombinācijā ar a) apakšpunktā paredzēto paņēmienu;”;

b)

pievieno šādu g) apakšpunktu:

“g)

EVD iekārtas, ko izmanto saskaņā ar attiecīgajiem 6.J papildinājuma noteikumiem un kopā ar a) apakšpunktu.”;

13)

pielikuma 11.5.1. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Atestācija attiecas vismaz uz tiem instruktoriem, kam atļauts sniegt apmācības, kas definētas 11.2.3.1.–11.2.3.5. punktā, 11.2.4. punktā (ja vien tas neattiecas uz tādu uzraugošo darbinieku apmācību, kuri uzrauga tikai 11.2.3.6. līdz 11.2.3.11. punktā minētos darbiniekus) un 11.2.5. punktā.”;

14)

pielikuma 12.0.2.1. punktu aizstāj ar šādu:

“12.0.2.1.

Ievērojot 12.0.5. punktu, pēc 2020. gada 1. oktobra turpmāk norādītās drošības iekārtas un programmatūru drīkst uzstādīt tikai tad, ja tām ir piešķirts marķējums “ES zīmogs” vai marķējuma statuss “ES zīmogs – pagaidu”, kas minēts 12.0.2.5. punktā:

a)

arkveida metāla detektori (WTMD);

b)

sprāgstvielu atklāšanas sistēmu (EDS) iekārtas;

c)

sprāgstvielu palieku detektori (ETD);

d)

šķidro sprāgstvielu atklāšanas sistēmu (LEDS) iekārtas;

e)

metāla detektori (MDE);

f)

drošības skeneri;

g)

apavu skenēšanas iekārtas;

h)

sprāgstvielu izgarojumu detektori (EVD).

i)

automatizētu aizliegtu priekšmetu atklāšanas (APID) programmatūra.”;

15)

pielikuma 12.4.1.1. punktu aizstāj ar šādu:

“12.4.1.1.

Sprāgstvielu atklāšanas sistēmu (EDS) iekārtas spēj atklāt un ar trauksmes signālu norādīt uz bagāžā vai citos sūtījumos esošu sprādzienbīstamu vai ķīmisku materiālu noteiktu vai lielāku atsevišķu daudzumu.”;

16)

pielikuma 12.4.1.2. punktu aizstāj ar šādu:

“12.4.1.2.

Atklāšana nav atkarīga no sprāgstvielu ķīmisko materiālu formas, pozīcijas vai orientācijas”.

17)

pirmo un otro ievilkumu12.4.1.3. punktā aizstāj ar šādiem:

“–

ja tā atklāj sprādzienbīstamus vai ķīmiskos materiālus un

ja tā atklāj priekšmetus, kas neļauj atklāt sprādzienbīstamus vai ķīmiskos materiālus, un”;

18)

pielikuma 12.6.1. punktu groza šādi:

a)

pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

ETD no kontaminētām bagāžas vai sūtījumu virsmām vai satura spēj savākt un analizēt daļiņu palieku līmeņus un ar trauksmes signālu norādīt uz sprāgstvielu vai ķīmisku vielu klātbūtni.”;

b)

punkta b) apakšpunkta pēdējo teikumu aizstāj ar šādu:

ETD, ko izmanto daļiņu paraugu ņemšanai, ir noteikti standarti. Sīki izstrādātas prasības šiem standartiem izklāstītas Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005.”;

19)

pielikuma 12.6.2. punktu aizstāj ar šādu:

“12.6.2.

Standartu ETD iekārtām sprāgstvielu atklāšanai, kurā izmanto daļiņu paraugu ņemšanu, piemēro ETD iekārtām, kas uzstādītas no 2014. gada 1. septembra.

Standartu ETD iekārtām ķīmisko vielu atklāšanai, kurās izmanto daļiņu paraugu ņemšanu, no 2024. gada 1. jūlija piemēro ETD iekārtām, kas uzstādītas no 2014. gada 1. septembra.”;

20)

pielikuma 12.13. un 12.14. nodaļu aizstāj ar šādu:

“12.13.

AUTOMATIZĒTU AIZLIEGTU PRIEKŠMETU ATKLĀŠANAS (APID) PROGRAMMATŪRA

12.13.1.

Vispārīgi principi

12.13.1.1.

Automātiskā aizliegto priekšmetu atklāšanas (APID) programmatūra spēj atklāt un ar trauksmes signālu norādīt aizliegtus priekšmetus bagāžā vai citos sūtījumos.

12.13.2.

APID programmatūras standarti

12.13.2.1.

Ir trīs APID programmatūras standarti. Sīki izstrādātas prasības šiem standartiem izklāstītas Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005.

12.14.

SPRĀGSTVIELU IZGAROJUMU DETEKTORI (EVD)

12.14.1.

Vispārīgi principi

12.14.1.1.

Sprāgstvielu izgarojumu atklāšanas (EVD) iekārtām jāspēj savākt gaisa paraugus un analizēt savākto tvaiku, aerosolu un/vai gaisā esošo daļiņu paraugu, norādot sprāgstvielu un sprāgstvielu klātbūtni.

Ja paraugā ir atrasts sprāgstvielu vai sprādzienbīstamu materiālu palieku līmenis, EVD iekārta izdod trauksmes signālu.

12.14.1.2.

Pārbaudēm ar EVD iekārtām piemēro šādas prasības:

a)

EVD iekārtas izmanto tikai tādā vidē un tādā nolūkā, kādam tās ir apstiprinātas, t. i., lai pārbaudītu:

pasažierus un personas, kas nav pasažieri (EVD-PX),

rokas bagāžu (EVD-CB),

reģistrēto bagāžu (EVD-HB),

gaisa kravu un pastu, gaisa pārvadātāja pastu un gaisa pārvadātāja materiālus, lidojuma laikā patērējamos krājumus un lidostu krājumus (EVD-CS);

b)

maināmās daļas nedrīkst izmantot, ja izmantojums novirzās no tās ražotāja ieteikumiem, vai tad, ja izmantošanas gaitā maināmās daļas darbība, šķiet, ir pasliktinājusies;

12.14.2.

EVD standarti

12.14.2.1.

Visas EVD iekārtas, ko izmanto, lai pārbaudītu reģistrēto bagāžu, gaisa kravu un pastu, gaisa pārvadātāja pastu un gaisa pārvadātāja materiālus, kas iekrauti gaisa kuģa kravas nodalījumā, lidojuma laikā patērējamos krājumus, kā arī lidostas krājumus, atbilst vismaz 1. standartam.

12.14.2.2.

Visas EVD iekārtas, ko izmanto pasažieru un personu, kas nav pasažieri, kā arī rokas bagāžas pārbaudēm, atbilst vismaz 3. standartam.

12.14.2.3.

Sīki izstrādātas prasības šiem standartiem izklāstītas Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005.”;

21)

12.M papildinājumu aizstāj ar šādu:

 

12.M PAPILDINĀJUMS

 

Sīki izstrādāti noteikumi par APID veiktspējas prasībām ir paredzēti Komisijas Īstenošanas lēmumā C(2015) 8005.”


LĒMUMI

13.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 74/53


PADOMES LĒMUMS (ES) 2023/567

(2023. gada 9. marts)

par nostāju, kas Narkotisko vielu komisijas 66. sesijā jāieņem Eiropas Savienības vārdā par vielu iekļaušanu sarakstos, kuri pievienoti 1961. gada Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām, kas grozīta ar 1972. gada protokolu, un 1971. gada Konvencijai par psihotropajām vielām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 83. panta 1. punktu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) 1961. gada Vienotā konvencija par narkotiskajām vielām, kas grozīta ar 1972. gada protokolu (“Konvencija par narkotiskajām vielām”), stājās spēkā 1975. gada 8. augustā.

(2)

Ievērojot Konvencijas par narkotiskajām vielām 3. pantu, Narkotisko vielu komisija var lemt par vielu iekļaušanu minētās konvencijas sarakstos. Izmaiņas sarakstos tā var veikt tikai saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (“PVO”) ieteikumiem, taču tā var arī nolemt, ka PVO ieteiktās izmaiņas neveiks.

(3)

ANO 1971. gada Konvencija par psihotropajām vielām (“Konvencija par psihotropajām vielām”) stājās spēkā 1976. gada 16. augustā.

(4)

Ievērojot Konvencijas par psihotropajām vielām 2. pantu, Narkotisko vielu komisija, pamatojoties uz PVO ieteikumiem, var lemt par vielu iekļaušanu minētās konvencijas sarakstos vai svītrošanu no tiem. Tai ir plaša rīcības brīvība ņemt vērā ekonomiskos, sociālos, juridiskos, administratīvos un citus faktorus, taču tā nevar rīkoties patvaļīgi.

(5)

Izmaiņas Konvencijas par narkotiskajām vielām un Konvencijas par psihotropajām vielām sarakstos tieši ietekmē narkotiku kontroles jomā pieņemto Savienības tiesību aktu piemērošanas jomu. Padomes Pamatlēmums 2004/757/TI (1) attiecas uz vielām, kas uzskaitītas minēto konvenciju sarakstos. Tātad jebkādas izmaiņas minētajām konvencijām pievienotajos sarakstos tiek tieši iekļautas kopīgos Savienības noteikumos.

(6)

Narkotisko vielu komisijai tās 66. sesijā, kas plānota 2023. gada 13.–17. martā Vīnē, ir jālemj par septiņu jaunu vielu iekļaušanu Konvencijas par narkotiskajām vielām un Konvencijas par psihotropajām vielām sarakstos.

(7)

Savienība nav Konvencijas par narkotiskajām vielām un Konvencijas par psihotropajām vielām dalībniece. Tai ir novērotājas statuss bez balsstiesībām Narkotisko vielu komisijā, un 12 dalībvalstīm, kuras ir minētās komisijas locekles, ir tiesības balsot 2023. gada martā (2). Ir nepieciešams, lai Padome pilnvarotu minētās dalībvalstis paust Savienības nostāju par vielu iekļaušanu sarakstos, kas pievienoti minētajām konvencijām, jo šādi lēmumi ir Savienības kompetencē.

(8)

PVO ir ieteikusi iekļaut četras jaunas vielas Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā un trīs jaunas vielas Konvencijas par psihotropajām vielām II sarakstā.

(9)

Visas vielas, ko ir izvērtējusi PVO ekspertu komiteja narkotiku atkarības jautājumos (“ekspertu komiteja”) un ko PVO ir ieteikusi iekļaut sarakstos, Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (“EMCDDA”) uzrauga kā jaunas psihoaktīvas vielas atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1920/2006 (3) noteikumiem.

(10)

Saskaņā ar ekspertu komitejas novērtējumu ADB-BUTINACA (IUPAC nosaukums: N-[1-(aminokarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-butil-1H-indazol-3-karboksamīds) ir no indazola atvasināts sintētisks kanabinoids, un tā aktīvais savienojums ir S-enantiomērs (CAS Nr.: 2682867-55-4). Vielai ADB-BUTINACA nav ārstniecisku pielietojumu, un par to nav saņemta zāļu tirdzniecības atļauja. Pastāv pietiekami pierādījumi, ka ADB-BUTINACA lieto vai var lietot nelabvēlīgi un ka tas var kļūt par sabiedrības veselības un sociālu problēmu, tāpēc ir pamatoti šai vielai piemērot starptautisku kontroli. Tādējādi PVO ieteic ADB-BUTINACA iekļaut Konvencijas par psihotropajām vielām II sarakstā.

(11)

ADB-BUTINACA ir konstatēta 26 dalībvalstīs, un vismaz piecās dalībvalstīs tai ir noteikti kontroles pasākumi. Vielu ADB-BUTINACA intensīvi uzrauga EMCDDA. Par to Eiropas Savienības agrīnās brīdināšanas un reaģēšanas sistēma (“EWRS”) izdeva ar sabiedrības veselību saistītu brīdinājumu. ADB-BUTINACA ir minēta vēl divos ar sabiedrības veselību saistītos brīdinājumos. To saista ar nopietniem nevēlamiem notikumiem, tostarp 14 nāves gadījumiem, par kuriem ziņojušas divas dalībvalstis.

(12)

Tāpēc Savienības nostājai vajadzētu būt – iekļaut ADB-BUTINACA Konvencijas par psihotropajām vielām II sarakstā.

(13)

Atbilstoši ekspertu komitejas novērtējumam protonitazēns (IUPAC nosaukums: N,N-dietil-5-nitro-2-[(4-propoksifenil)metil]-1-H-benzimidazol-1-etānamins) ir benzimidazola opioīds. Protonitazēnu pirmo reizi sintezēja kā morfīna alternatīvu, bet tam nav apstiprināta ārstnieciska pielietojuma. Pastāv pietiekami pierādījumi, ka protonitazēnu lieto vai var lietot nelabvēlīgi un ka tas var kļūt par sabiedrības veselības un sociālu problēmu, tāpēc ir pamatoti šai vielai piemērot starptautisku kontroli. Tādējādi PVO ieteic protonitazēnu iekļaut Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā.

(14)

Protonitazēns ir konstatēts divās dalībvalstīs, un vismaz trijās dalībvalstīs tam ir noteikti kontroles pasākumi. Protonitazēnu intensīvi uzrauga EMCDDA. Nav informācijas, ka EMCDDA būtu saņēmis ziņojumus par nopietniem nevēlamiem notikumiem saistībā ar protonitazēnu.

(15)

Tāpēc Savienības nostājai vajadzētu būt – iekļaut protonitazēnu Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā.

(16)

Atbilstoši ekspertu komitejas novērtējumam etazēns (IUPAC nosaukums: 2-[(4-etoksifenil)metil]-N,N-dietil-1H-benzimidazol-1-etānamins) ir no benzimidazola atvasināts sintētisks opioīds, kurš pēc ķīmiskās struktūras un farmakoloģiski ir līdzīgs I sarakstā iekļautajām narkotiskajām vielām (saskaņā ar Konvenciju par narkotiskajām vielām), piemēram, klonitazēnam, etonitazēnam un izotonitazēnam. Tika pētītas etazēna analgētiskās īpašības, bet nav zināms, ka tam būtu kāds ārstniecisks pielietojums. Pastāv pietiekami pierādījumi, ka etazēnu lieto vai var lietot nelabvēlīgi un ka tas var kļūt par sabiedrības veselības un sociālu problēmu, tāpēc ir pamatoti šai vielai piemērot starptautisku kontroli. Tādējādi PVO ieteic etazēnu iekļaut Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā.

(17)

Etazēns ir konstatēts astoņās dalībvalstīs, un vismaz piecās dalībvalstīs tam ir noteikti kontroles pasākumi. Etazēnu intensīvi uzrauga EMCDDA. To saista ar nopietniem nevēlamiem notikumiem, tostarp četriem nāves gadījumiem, par kuriem ziņojušas divas dalībvalstis.

(18)

Tāpēc Savienības nostājai vajadzētu būt – iekļaut etazēnu Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā.

(19)

Atbilstoši ekspertu komitejas novērtējumam etonitazepīns (IUPAC nosaukums: 2-[(4-etoksifenil)metil]-5-nitro-1-(2-pirolidīn-1-iletil)-1H-benzoimidazols) ir no benzoimidazola atvasināts sintētisks opioīds, kurš pēc ķīmiskās struktūras un farmakoloģiski ir līdzīgs I sarakstā iekļautajām narkotiskajām vielām (Konvencija par narkotiskajām vielām), piemēram, etonitazēnam. Tika pētītas etonitazepīna analgētiskās īpašības, bet nav zināms, ka tam būtu kāds ārstniecisks pielietojums. Pastāv pietiekami pierādījumi, ka etonitazepīnu lieto vai var lietot nelabvēlīgi un ka tas var kļūt par sabiedrības veselības un sociālu problēmu, tāpēc ir pamatoti šai vielai piemērot starptautisku kontroli. Tādējādi PVO ieteic etonitazepīnu iekļaut Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā.

(20)

Etonitazepīns ir konstatēts sešās dalībvalstīs, un vismaz divās dalībvalstīs tam ir noteikti kontroles pasākumi. Etonitazepīnu, līdzīgi kā citus jaunos opioīdus, var pārdot kā kontrolēto opioīdu aizstājēju, un par to EWRS izdeva ar sabiedrības veselību saistīto brīdinājumu. Etonitazepīnu intensīvi uzrauga EMCDDA. Viena valsts ziņoja par nāves gadījumu, saistībā ar kuru ir apstiprināta etonitazepīna iedarbība.

(21)

Tāpēc Savienības nostājai vajadzētu būt – iekļaut etonitazepīnu Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā.

(22)

Atbilstoši ekspertu komitejas novērtējumam 2-metil-AP-237 (IUPAC nosaukums: 1-{2-metil-4-[(2E)-3-fenilprop-2-en-1-il]pipezarīn-1-il}butān-1-ons) ir sintētisks opioīds, ko tipiski klasificē kā 1-cinamilpiperazīnu. Nav zināms, ka 2-metil-AP-237 būtu kāds ārstniecisks pielietojums, un par to nav saņemta zāļu tirdzniecības atļauja. Pastāv pietiekami pierādījumi, ka 2-metil-AP-237 lieto vai var lietot nelabvēlīgi un ka tas var kļūt par sabiedrības veselības un sociālu problēmu, tāpēc ir pamatoti šai vielai piemērot starptautisku kontroli. Tādējādi PVO ieteic 2-metil-AP-237 iekļaut Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā.

(23)

Viela 2-metil-AP-237 ir konstatēta sešās dalībvalstīs, un vismaz četrās dalībvalstīs tai ir noteikti kontroles pasākumi. Tas ir saistīts ar nopietniem nevēlamiem notikumiem, tostarp nāves gadījumu.

(24)

Tāpēc Savienības nostājai vajadzētu būt – iekļaut 2-metil-AP-237 Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā.

(25)

Atbilstoši ekspertu komitejas novērtējumam alfa-PiHP (α-PiHP; IUPAC nosaukums: 4-metil-1-fenil-2-(pirolidīn-1-il)pentān-1-ons) ir sintētisks katinons. Nav zināms, ka alfa-PiHP būtu kāds ārstniecisks pielietojums, un par to nav saņemta zāļu tirdzniecības atļauja. Pastāv pietiekami pierādījumi, ka alfa-PiHP lieto vai var lietot nelabvēlīgi un ka tas var kļūt par sabiedrības veselības un sociālu problēmu, tāpēc ir pamatoti šai vielai piemērot starptautisku kontroli. Tādējādi PVO ieteic alfa-PiHP iekļaut Konvencijas par psihotropajām vielām II sarakstā.

(26)

Alfa-PiHP ir konstatēts 18 dalībvalstīs, un vismaz septiņās dalībvalstīs tam ir noteikti kontroles pasākumi. Alfa-PiHP ir minēts ar sabiedrības veselību saistītā brīdinājumā, ko izdeva EWRS. To saista ar nopietniem nevēlamiem notikumiem, tostarp četriem nāves gadījumiem, par kuriem ziņojusi viena dalībvalsts, un četras dalībvalstis ir ziņojušas, ka tas ir konstatēts ar nopietniem nevēlamiem notikumiem saistītos bioloģiskajos paraugos.

(27)

Tāpēc Savienības nostājai vajadzētu būt – iekļaut alfa-PiHP Konvencijas par psihotropajām vielām II sarakstā.

(28)

Atbilstoši ekspertu komitejas novērtējumam 3-metilmetkatinons (3-MMC; IUPAC nosaukums: 2-(metilamino)-1-(3-metilfenil)propān-1-ons) ir sintētisks katinons un starptautiski kontrolētā 4-metilmetkatinona (4-MMC, mefedrona, iekļauta Konvencijas par psihotropajām vielām II sarakstā) vietas izomērs. 3-MMC kritiski izvērtēja 2016. gadā, bet nolēma pieprasīt vēl vienu kritisku izvērtējumu izskatīšanai turpmākā sapulcē, jo gaidīja papildu informāciju. Ir bijuši daži patenta pieteikumi, kuros ietverts 3-MMS pielietojums, bet netika atrastas nekādas aktuālas klīniskās izpētes par 3-MMC ārstniecisku pielietojumu. Turklāt Savienībā nav arī atzīta 3-MMC pielietojuma cilvēku vai dzīvnieku ārstēšanā.

(29)

3-MMC riskus vērtēja Eiropas EMCDDA zinātniskā komiteja, un ar Komisijas Deleģēto direktīvu (ES) 2022/1326 (4) 3-MMC jau ir iekļauts narkotiskās vielas definīcijā saskaņā ar Pamatlēmumu 2004/757/TI. 3-MMC intensīvi uzrauga EMCDDA. Riska novērtēšanas brīdī 2021. gada novembrī 3-MMC bija konstatēts 23 dalībvalstīs. Piecas dalībvalstis ziņoja par pavisam 27 nāves gadījumiem, saistībā ar kuriem apstiprināta 3-MMC iedarbība, un četras dalībvalstis ziņoja par 14 akūtiem saindēšanās gadījumiem, saistībā ar kuriem apstiprināta 3-MMC iedarbība.

(30)

Tāpēc Savienības nostājai vajadzētu būt – iekļaut 3-MMC Konvencijas par psihotropajām vielām II sarakstā.

(31)

Ir lietderīgi noteikt nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem Narkotisko vielu komisijā, jo lēmumi par minēto septiņu vielu iekļaušanu sarakstos tiešā veidā ietekmēs Savienības tiesību aktu saturu, proti, Pamatlēmumu 2004/757/TI.

(32)

Savienības nostāju, rīkojoties kopīgi, pauž dalībvalstis, kas ir Narkotisko vielu komisijas locekles.

(33)

Pamatlēmums 2004/757/TI ir saistošs Dānijai, un tādēļ tā piedalās šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(34)

Pamatlēmums 2004/757/TI ir saistošs Īrijai, un tādēļ tā piedalās šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostāja, kas dalībvalstīm Savienības vārdā ir jāieņem Narkotisko vielu komisijas 66. sesijā, kas notiks 2023. gada 13.–17. martā, kad minētā struktūra tiek sasaukta, lai pieņemtu lēmumus par vielu iekļaušanu sarakstos, kas pievienoti Apvienoto Nāciju Organizācijas 1961. gada Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām, kas grozīta ar 1972. gada protokolu, un Apvienoto Nāciju Organizācijas 1971. gada Konvencijai par psihotropajām vielām, ir izklāstīta šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Lēmuma 1. pantā minēto nostāju, rīkojoties kopīgi Savienības interesēs, pauž dalībvalstis, kas ir Narkotisko vielu komisijas locekles.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2023. gada 9. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. STRÖMMER


(1)  Padomes Pamatlēmums 2004/757/TI (2004. gada 25. oktobris), ar ko paredz minimuma noteikumus par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā (OV L 335, 11.11.2004., 8. lpp.).

(2)  Austrija, Beļģija, Francija, Itālija, Lietuva, Nīderlande, Polija, Slovēnija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1920/2006 (2006. gada 12. decembris) par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (OV L 376, 27.12.2006., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2022/1326 (2022. gada 18. marts), ar ko groza Padomes Pamatlēmuma 2004/757/TI pielikumu attiecībā uz jaunu psihoaktīvu vielu iekļaušanu narkotiskās vielas definīcijā (OV L 200, 29.7.2022., 148. lpp.).


PIELIKUMS

Nostāja, kas dalībvalstīm, kuras ir Narkotisko vielu komisijas locekles, kopīgi rīkojoties Savienības interesēs ir jāieņem Narkotisko vielu komisijas 66. sesijā, kas notiks 2023. gada 13.–17. martā, par vielu iekļaušanu sarakstos:

1)

ADB-BUTINACA ir jāiekļauj Konvencijas par psihotropajām vielām II sarakstā;

2)

protonitazēns ir jāiekļauj Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā;

3)

etazēns ir jāiekļauj Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā;

4)

etonitazepīns ir jāiekļauj Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā;

5)

2-metil-AP-237 ir jāiekļauj Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā;

6)

alfa-PiHP ir jāiekļauj Konvencijas par psihotropajām vielām II sarakstā;

7)

3-MMC ir jāiekļauj Konvencijas par psihotropajām vielām II sarakstā.


13.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 74/58


PADOMES LĒMUMS (ES) 2023/568

(2023. gada 9. marts)

par nostāju, kas Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) padomes 228. sesijā Savienības vārdā jāieņem attiecībā uz Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 10. pielikuma “Aviācijas telesakari” I sējuma “Radionavigācijas līdzekļi” 93. grozījuma pieņemšanu un attiecībā uz grozījumu Tehniskajās instrukcijās bīstamo izstrādājumu drošiem pārvadājumiem pa gaisu, kura mērķis ir reģistrētajā bagāžā atļaut aktīvas izsekošanas ierīces, ko darbina ar mazām litija baterijām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 100. panta 2. punktu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Konvencija par starptautisko civilo aviāciju (“Čikāgas konvencija”), kas reglamentē starptautisko gaisa transportu, stājās spēkā 1947. gada 4. aprīlī. Ar to tika izveidota Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO).

(2)

Savienības dalībvalstis ir Čikāgas konvencijas līgumslēdzējas valstis un ICAO dalībnieces, bet Savienībai ir novērotājas statuss dažās ICAO struktūrās. ICAO padomē pašlaik ir pārstāvētas sešas dalībvalstis.

(3)

Ievērojot Čikāgas konvencijas 54. pantu, ICAO padome var pieņemt starptautiskus standartus un ieteicamo praksi (SARPs) un noformēt tos kā Čikāgas konvencijas pielikumus.

(4)

ICAO padome 228. sesijā ir paredzējusi pieņemt Čikāgas konvencijas 10. pielikuma I sējuma 93. grozījumu.

(5)

Čikāgas konvencijas 10. pielikuma I sējuma 93. grozījuma galvenais mērķis ir atbalstīt dubultfrekvences, daudzkonstelāciju (DFMC) globālās navigācijas satelītu sistēmas (GNSS) ieviešanu, pievienojot noteikumus par papildu darbības frekvencēm globālajai pozicionēšanas sistēmai (GPS), globālajai navigācijas satelītu sistēmai (GLONASS) un satelīta funkcionālā papildinājuma sistēmai (SBAS) un ieviešot noteikumus jaunajai BeiDou navigācijas satelītu sistēmai (BDS) un Galileo sistēmai. Grozījuma mērķis ir arī atbalstīt jonosfēras gradienta mazināšanu attiecībā uz zemes funkcionālā papildinājuma sistēmu (GBAS).

(6)

Ir lietderīgi noteikt nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem ICAO padomē, jo Čikāgas konvencijas 10. pielikuma I sējuma 93. grozījums būs saistošs saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un var būtiski ietekmēt Savienības tiesību aktus, proti, Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/373 (1), saturu.

(7)

Nostājai, kas Savienības vārdā jāieņem ICAO padomes 228. sesijā vai kādā no turpmākajām sesijām attiecībā uz paredzētā Čikāgas konvencijas 10. pielikuma I sējuma 93. grozījuma pieņemšanu, kā izklāstīts vēstulē valstīm 2021/41, vajadzētu būt – pilnībā atbalstīt šo grozījumu un nodrošināt tam atbilstību. Šī nostāja, rīkojoties kopīgi Savienības interesēs, būtu jāpauž Savienības dalībvalstīm, kuras ir ICAO padomes locekles.

(8)

Pēc pieņemšanas un spēkā stāšanās Čikāgas konvencijas 10. pielikuma I sējuma 93. grozījums būs saistošs visām ICAO dalībvalstīm, tostarp visām Savienības dalībvalstīm, saskaņā ar Čikāgas konvenciju un tajā noteiktajās robežās.

(9)

Ievērojot Čikāgas konvencijas 38. pantu, jebkurai līgumslēdzējai valstij, kurai nav iespējams visos aspektos izpildīt jebkuru ICAO pieņemtu starptautisku standartu vai procedūru vai pilnībā saskaņot savus noteikumus vai praksi ar jebkuru šādu starptautisku standartu vai procedūru vai kura uzskata par nepieciešamu pieņemt noteikumus vai praksi, kas jebkurā attiecīgā aspektā atšķiras no starptautiskā standartā paredzētajiem noteikumiem vai prakses, būtu nekavējoties jāpaziņo ICAO par atšķirībām starp savu praksi un praksi, kas noteikta ar starptautisko standartu.

(10)

Ievērojot Čikāgas konvencijas 90. pantu, katrs pielikums vai pielikuma grozījums, ko pieņēmusi ICAO padome, stājas spēkā trīs mēnešu laikā pēc to iesniegšanas ICAO līgumslēdzējām valstīm vai ilgāka, ICAO padomes noteikta laikposma beigās, ja vien pa to laiku vairākums ICAO līgumslēdzēju valstu nav darījušas zināmu savu nepiekrišanu ICAO padomei.

(11)

Nostājai, kas Savienības vārdā jāieņem pēc tam, kad ICAO padome pieņems Čikāgas konvencijas 10. pielikuma I sējuma 93. grozījumu, kas ICAO ģenerālsekretāram jāpaziņo, izmantojot ICAO vēstules valstīm procedūru, vajadzētu būt – nereģistrēt nepiekrišanu grozījumam un paziņot atbilstību tam, ar noteikumu, ka minētais grozījums tiek pieņemts bez jebkādām būtiskām izmaiņām. Ja pēc nesen pieņemto SARPs paredzētā piemērošanas sākuma datuma Savienības tiesību aktos būtu atšķirības no šiem SARPs, par katru atšķirību no minētajiem konkrētajiem SARPs būtu jāpaziņo ICAO. Nostājai, kas Savienības vārdā jāieņem attiecībā uz šādām atšķirībām būtu jāpamatojas uz rakstisku dokumentu, kuru Komisija iesniegusi Padomei apspriešanai un apstiprināšanai. Šī nostāja, rīkojoties kopīgi Savienības interesēs, būtu jāpauž visām Savienības dalībvalstīm.

(12)

ICAO padomei savā 228. sesijā ir arī jāpieņem grozījums Tehniskajās instrukcijās bīstamo izstrādājumu drošiem pārvadājumiem pa gaisu (ICAO dok. 9284), kura mērķis ir reģistrētajā bagāžā atļaut aktīvas izsekošanas ierīces, ko darbina ar mazām litija baterijām. Uz šo jautājumu attiecas Čikāgas konvencijas 18. pielikums – Bīstamo izstrādājumu droši pārvadājumi pa gaisu.

(13)

Grozījums ļautu pasažieriem un apkalpei reģistrētajā bagāžā pārvadāt aktīvas izsekošanas ierīces, ko darbina ar mazām litija baterijām un kuras ICAO dok. 9284 ir aizliegtas, jo pastāv prasība, ka reģistrētā bagāžā ierīces, kas satur litija elementus vai baterijas, ir jāizslēdz.

(14)

Ir lietderīgi noteikt nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem ICAO padomē, jo ierosinātajām izmaiņām ICAO dok. 9284 būtu tieša ietekme uz bīstamo izstrādājumu pārvadājumu noteikumiem Komisijas Regulā (ES) Nr. 965/2012 (2), kuros ir skaidra atsauce uz minēto ICAO dokumentu, un tāpēc tās var būtiski ietekmēt Savienības tiesību aktu saturu.

(15)

Nostājai, kas Savienības vārdā ir jāieņem ICAO padomes 228. sesijā vai jebkurā turpmākā sesijā attiecībā uz ICAO dok. 9284 grozījuma pieņemšanu vajadzētu būt – atbalstīt šo grozījumu. Šī nostāja, rīkojoties kopīgi Savienības interesēs, būtu jāpauž Savienības dalībvalstīm, kuras ir ICAO padomes locekles,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Nostāja, kas Savienības vārdā ir jāieņem ICAO padomes 228. sesijā vai jebkurā turpmākā sesijā, ir atbalstīt Čikāgas konvencijas 10. pielikuma I sējuma 93. grozījumu.

2.   Nostāja, kas Savienības vārdā ir jāieņem, ar noteikumu, ka ICAO padome pieņem Čikāgas konvencijas 10. pielikuma I sējuma 93. grozījumu bez jebkādām būtiskām izmaiņām, ir– atbildē uz attiecīgo ICAO vēstuli valstīm nereģistrēt nepiekrišanu paziņot atbilstību minētajam grozījumam.

3.   Ja pēc nesen pieņemto SARPs paredzētās piemērošanas sākuma dienas Savienības tiesību aktos būtu atšķirības no šiem SARPs, par atšķirībām no minētajiem konkrētajiem SARPs jāpaziņo ICAO saskaņā ar Čikāgas konvencijas 38. pantu. Šādā gadījumā Komisija savlaicīgi un vismaz divus mēnešus, pirms beidzas ICAO noteiktais termiņš atšķirību paziņošanai, iesniedz Padomei apspriešanai un apstiprināšanai sagatavošanas dokumentu, kurā noteikta nostāja, kas Savienības vārdā jāieņem attiecībā uz sīki izklāstītām atšķirībām, kas jāpaziņo ICAO.

2. pants

Nostāja, kas Savienības vārdā ir jāieņem ICAO padomes 228. sesijā vai jebkurā turpmākā sesijā, ir atbalstīt grozījumu Tehniskajās instrukcijās bīstamo izstrādājumu drošiem pārvadājumiem pa gaisu (ICAO dok. 9284).

3. pants

Šā lēmuma 1. panta 1. punktā un 2. pantā minēto nostāju, rīkojoties kopīgi Savienības interesēs, pauž Savienības dalībvalstis, kuras ir ICAO padomes locekles.

Šā lēmuma 1. panta 2. un 3. punktā minēto nostāju, rīkojoties kopīgi Savienības interesēs, pauž visas Savienības dalībvalstis.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2023. gada 9. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. STRÖMMER


(1)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/373 (2017. gada 1. marts), ar ko nosaka kopīgas prasības gaisa satiksmes pārvaldības/aeronavigācijas pakalpojumu sniedzējiem un citu gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkciju nodrošinātājiem un to uzraudzībai, ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 482/2008, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 un (ES) 2016/1377 un groza Regulu (ES) Nr. 677/2011 (OV L 62, 8.3.2017., 1. lpp.).

(2)  Komisijas Regula (ES) Nr. 965/2012 (2012. gada 5. oktobris), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 296, 25.10.2012., 1. lpp.).


13.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 74/61


PADOMES LĒMUMS (ES) 2023/569

(2023. gada 9. marts)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas padomē saistībā ar priekšlikumiem grozīt Čikāgas konvencijas 16. pielikuma I–III sējumu attiecībā uz standartiem un ieteicamo praksi vides aizsardzības jomā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 100. panta 2. punktu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Konvencija par starptautisko civilo aviāciju (“Čikāgas konvencija”), kas reglamentē starptautisko gaisa transportu, stājās spēkā 1947. gada 4. aprīlī. Ar to tika izveidota Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO).

(2)

Visas Savienības dalībvalstis ir Čikāgas konvencijas līgumslēdzējas valstis un ICAO dalībnieces, savukārt Savienībai ir novērotājas statuss dažās ICAO struktūrās.

(3)

Saskaņā ar Čikāgas konvencijas 54. pantu ICAO padome var pieņemt starptautiskos standartus un ieteicamo praksi (SARPs).

(4)

ICAO padome ir pieņēmusi Čikāgas konvencijas 16. pielikuma I–IV sējumu, kurā ietverti SARPs vides aizsardzības jomā.

(5)

ICAO padomei tās 228. sesijā, kas notiks 2023. gada 13.–31. martā, ir jāpieņem vairāki grozījumi Čikāgas konvencijas 16. pielikuma I–III sējumā.

(6)

Ir lietderīgi noteikt nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem ICAO padomē, jo ierosinātajiem grozījumiem ir juridiskas sekas, tie ir saistoši saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un var būtiski ietekmēt Savienības tiesību aktu saturu, proti, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1139 (1) un Komisijas Regulu (ES) Nr. 748/2012 (2).

(7)

Nostājai, kas jāieņem Savienības vārdā, vajadzētu būt šādai: atbalstīt grozījumus I–III sējumā.

(8)

Nostāja, kas jāieņem Savienības vārdā, rīkojoties kopīgi Savienības interesēs, būtu jāpauž Savienības dalībvalstīm, kuras ir ICAO padomes locekles.

(9)

Nostājai, kas jāieņem Savienības vārdā, pēc tam, kad ICAO padome būs pieņēmusi Čikāgas konvencijas 16. pielikuma I–III sējuma grozījumus, kas ICAO ģenerālsekretāram jāpaziņo ICAO vēstulē valstīm, vajadzētu būt šādai: nedarīt zināmu nepiekrišanu un paziņot par atbilstību šiem pasākumiem. Ja Savienības tiesību akti atšķirtos no jaunpieņemtajiem SARPs pēc paredzētā šo SARPs piemērošanas sākuma, jebkura atšķirība no šiem konkrētajiem SARPs būtu jāpaziņo ICAO,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Nostāja, kas Savienības vārdā ir jāieņem ICAO padomes 228. sesijā vai kādā no turpmākajām sesijām saistībā ar priekšlikumiem grozīt Čikāgas konvencijas 16. pielikuma I–III sējumu attiecībā uz standartiem un ieteicamo praksi vides aizsardzības jomā, ir pilnībā atbalstīt ierosinātos grozījumus.

2.   Nostāja, kas Savienības vārdā ir jāieņem, ja ICAO padome bez būtiskām izmaiņām pieņem ierosinātos šā panta 1. punktā minētos grozījumus Čikāgas konvencijas 16. pielikuma I–III sējumā, ir nedarīt zināmu nepiekrišanu un paziņot par atbilstību pieņemtajam pasākumam, atbildot uz attiecīgo ICAO vēstuli valstīm. Ja Savienības tiesību akti atšķiras no jaunpieņemtajiem starptautiskajiem standartiem un ieteicamo praksi (SARPs) pēc paredzētā šo SARPs piemērošanas sākuma, atšķirības no šiem konkrētajiem SARPs paziņo ICAO. Šādā gadījumā Komisija savlaicīgi un vismaz divus mēnešus pirms jebkāda termiņa, ko ICAO noteikusi atšķirību paziņošanai, iesniedz Padomei apspriešanai un apstiprināšanai sagatavošanas dokumentu, kurā sīki izklāstītas atšķirības, par kurām dalībvalstīm Savienības vārdā jāpaziņo ICAO.

2. pants

Šā lēmuma 1. panta 1. punktā minēto nostāju, kopīgi rīkojoties Savienības interesēs, pauž Savienības dalībvalstis, kuras ir ICAO padomes locekles.

Šā lēmuma 1. panta 2. punktā minēto nostāju pauž visas Savienības dalībvalstis, kopīgi rīkojoties Savienības interesēs.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2023. gada 9. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. STRÖMMER


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.).

(2)  Komisijas Regula (ES) Nr. 748/2012 (2012. gada 3. augusts), ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (OV L 224, 21.8.2012., 1. lpp.).


13.3.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 74/63


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2023/570

(2023. gada 10. marts),

ar ko konkrētām dalībvalstīm piešķir atkāpes no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 138/2004 par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā piemērošanas

(izziņots ar dokumenta numuru C(2023) 1562)

(Autentisks ir tikai teksts itāļu, poļu, slovēņu un spāņu valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 138/2004 (2003. gada 5. decembris) par ekonomikas pārskatiem Kopienas lauksaimniecībā (1) un jo īpaši tās 4.b panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 138/2004 4.b panta 2. punktu Spānijas Karaliste, Itālijas Republika, Polijas Republika un Slovēnijas Republika līdz 2022. gada 21. augustam iesniedza atkāpes pieprasījumus.

(2)

Šo dalībvalstu Komisijai sniegtā informācija liecina, ka Spānijas Karalistes, Itālijas Republikas, Polijas Republikas un Slovēnijas Republikas pieprasījumi ir pamatoti ar nepieciešamību veikt būtiskus pielāgojumus to valstu statistikas sistēmās attiecībā uz reģionālo ekonomikas pārskatu datu nosūtīšanas programmas īstenošanu lauksaimniecībā, kā minēts Regulas (EK) Nr. 138/2004 II pielikumā.

(3)

Tādēļ Spānijas Karalistei, Itālijas Republikai, Polijas Republikai un Slovēnijas Republikai būtu jāpiešķir pieprasītās atkāpes.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma pielikumā izklāstītās atkāpes no Regulas (EK) Nr. 138/2004 tiek piešķirtas tajā minētajām dalībvalstīm.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Spānijas Karalistei, Itālijas Republikai, Polijas Republikai un Slovēnijas Republikai.

Briselē, 2023. gada 10. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 33, 5.2.2004., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).


PIELIKUMS

Attiecīgais noteikums

Dalībvalsts

Piešķirtais atkāpes piemērošanas periods

Pārskata gadi, uz kuriem attiecas atkāpe

Atkāpes piemērošanas joma

Regulas (EK) Nr. 138/2004 II pielikums

Spānijas Karaliste

2 gadi (2023. gada 30. septembris–2025. gada 29. septembris)

2021. g., 2022. g.

7 mainīgo lielumu nosūtīšana:

32.1. postenis (BPKV (stādījumi)),

32.2. postenis (BPKV (dzīvnieki)),

33.1. postenis (BPKV (materiāli)),

33.3. postenis (cita BPKV),

36. postenis (krājumu pārmaiņas),

37.1. postenis (ieguldījumu pārvedumi),

37.2. postenis (citi kapitāla pārvedumi).

Regulas (EK) Nr. 138/2004 II pielikums

Itālijas Republika

2 gadi (2023. gada 30. septembris–2025. gada 29. septembris)

2021. g., 2022. g.

Mainīgo lielumu nosūtīšana saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 138/2004 II pielikuma terminoloģiju no 21. posteņa (pamatkapitāla patēriņš) līdz 37. postenim (kapitāla pārvedumi).

Regulas (EK) Nr. 138/2004 II pielikums

Polijas Republika

2 gadi (2023. gada 30. septembris–2025. gada 29. septembris)

2021. g., 2022. g.

Visu Regulas (EK) Nr. 138/2004 II pielikumā uzskaitīto mainīgo lielumu nosūtīšana attiecībā uz REPL.

Regulas (EK) Nr. 138/2004 II pielikums

Slovēnijas Republika

2 gadi (2023. gada 30. septembris–2025. gada 29. septembris)

2021. g., 2022. g.

Visu Regulas (EK) Nr. 138/2004 II pielikumā uzskaitīto mainīgo lielumu nosūtīšana attiecībā uz REPL.