ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 321

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 15. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/2455 (2022. gada 8. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1217/2010 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu dažām pētniecības un izstrādes nolīgumu kategorijām ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/2456 (2022. gada 8. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1218/2010 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu dažām specializācijas nolīgumu kategorijām ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2457 (2022. gada 14. decembris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/1993, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam, attiecinot to arī uz konkrētu stikla šķiedras sieta audumu importu, ko nosūta no Indijas, Indonēzijas, Malaizijas, Taivānas un Taizemes, deklarējot vai nedeklarējot minēto valstu izcelsmi

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2458 (2022. gada 14. decembris), ar ko, ņemot vērā iepriekšējos gados notikušo citu krājumu pārzveju, saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1224/2009 veic atvilkumus no nozvejas kvotām, kas 2022. gadā pieejamas attiecībā uz konkrētiem zivju krājumiem, un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2022/1926

10

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2459 (2022. gada 8. decembris) par palielinātas vīzas nodevas piemērošanu attiecībā uz Gambiju

18

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2022/2460 (2022. gada 13. decembris) par ilgtermiņā darbojošos valsts lauksaimnieciskā atbalsta shēmu, kas paredzēta Zviedrijas ziemeļu reģioniem (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 9240)

22

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2461 (2022. gada 14. decembris), ar kuru shēmu KZR INiG atzīst par derīgu tam, lai pierādītu atbilstību prasībām, kas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2018/2001 noteiktas attiecībā uz biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, biomasas kurināmajiem/degvielām, nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām šķidrajām un gāzveida degvielām un reciklēta oglekļa degvielām, un atceļ Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/603 ( 1 )

38

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2462 (2022. gada 14. decembris), ar kuru groza Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/2323, ar ko izveido kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013 ( 1 )

42

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2014/194/ES (2014. gada 11. februāris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Vienošanos starp Eiropas Savienību un Islandes Republiku par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā ( OV L 106, 9.4.2014. )

71

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2022/978 (2022. gada 23. jūnijs), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/159, ar ko nosaka galīgo aizsardzības pasākumu konkrētu tērauda ražojumu importam ( OV L 167, 24.6.2022. )

72

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2022/2387 (2022. gada 30. augusts), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2017/655, lai noteikumus par tādu gāzveida piesārņotāju emisiju uzraudzību, ko rada ekspluatācijā esoši iekšdedzes motori, kuri uzstādīti autoceļiem neparedzētā mobilajā tehnikā, pielāgotu tā, lai tie ietvertu motorus, kuru jauda ir mazāka par 56 kW vai lielāka par 560 kW ( OV L 316, 8.12.2022. )

74

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

15.12.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2022/2455

(2022. gada 8. decembris),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1217/2010 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu dažām pētniecības un izstrādes nolīgumu kategorijām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 2821/71 (1971. gada 20. decembris) par Līguma 85. panta 3. punkta piemērošanu attiecībā uz līgumu, lēmumu un saskaņotas darbības kategorijām (1),

pēc šīs regulas projekta publicēšanas (2),

apspriedusies ar Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēju komiteju,

tā kā:

(1)

Regula (EEK) Nr. 2821/71 pilnvaro Komisiju ar regulu un saskaņā ar Līguma 101. panta 3. punktu paziņot, ka Līguma 101. panta 1. punktu nepiemēro dažām pētniecības un izstrādes nolīgumu kategorijām.

(2)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 1217/2010 (3) ir definētas tādu pētniecības un izstrādes nolīgumu kategorijas, par kuriem Komisija uzskata, ka tie parasti atbilst Līguma 101. panta 3. punkta nosacījumiem. Minētā regula zaudē spēku 2022. gada 31. decembrī.

(3)

Komisija 2019. gada 5. septembrī sāka Regulas (ES) Nr. 1217/2010 izvērtēšanu. Izvērtēšanā savāktie pierādījumi liecina, ka Regula (ES) Nr. 1217/2010 ir bijusi noderīgs instruments un tās noteikumi joprojām ir būtiski ieinteresētajām personām. Pamatojoties uz izvērtēšanas rezultātiem, Komisija 2021. gada 7. jūnijā sāka politikas risinājumu ietekmes novērtējumu, kas nepieciešams, lai pieņemtu jaunu grupu atbrīvojuma regulu attiecībā uz pētniecības un izstrādes nolīgumiem.

(4)

Lai Komisijai būtu pietiekami daudz laika pabeigt jaunās grupu atbrīvojuma regulas pieņemšanas procesu attiecībā uz pētniecības un izstrādes nolīgumiem un ņemot vērā Komisijas pilnvaras saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2821/71 2. panta 1. punktu, Regulas (ES) Nr. 1217/2010 piemērošanas termiņš būtu jāpagarina par sešiem mēnešiem.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 1217/2010,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1217/2010 9. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Tā ir spēkā līdz 2023. gada 30. jūnijam.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 8. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 285, 29.12.1971., 46. lpp. No 2009. gada 1. decembra EK līguma 81. pants (iepriekš EEK līguma 85. pants) ir kļuvis par Līguma 101. pantu. Šie noteikumi būtībā ir identiski. Šajā regulā atsauces uz EEK līguma 85. pantu vai EK līguma 81. pantu attiecīgā gadījumā būtu jāsaprot kā atsauces uz Līguma 101. pantu.

(2)  OV C 405, 21.10.2022., 53. lpp.

(3)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1217/2010 (2010. gada 14. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu dažām pētniecības un izstrādes nolīgumu kategorijām (OV L 335, 18.12.2010., 36. lpp.).


15.12.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/3


KOMISIJAS REGULA (ES) 2022/2456

(2022. gada 8. decembris),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1218/2010 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu dažām specializācijas nolīgumu kategorijām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 2821/71 (1971. gada 20. decembris) par Līguma 85. panta 3. punkta piemērošanu attiecībā uz līgumu, lēmumu un saskaņotas darbības kategorijām (1),

pēc šīs regulas projekta publicēšanas (2),

apspriedusies ar Aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa padomdevēju komiteju,

tā kā:

(1)

Regula (EEK) Nr. 2821/71 pilnvaro Komisiju ar regulu un saskaņā ar Līguma 101. panta 3. punktu paziņot, ka Līguma 101. panta 1. punktu nepiemēro dažām specializācijas nolīgumu kategorijām.

(2)

Komisijas Regulā (ES) Nr. 1218/2010 (3) ir definētas tādu specializācijas nolīgumu kategorijas, par kuriem Komisija uzskata, ka tie parasti atbilst Līguma 101. panta 3. punkta nosacījumiem. Minētā regula zaudē spēku 2022. gada 31. decembrī.

(3)

Komisija 2019. gada 5. septembrī sāka Regulas (ES) Nr. 1218/2010 izvērtēšanu. Izvērtēšanā savāktie pierādījumi liecina, ka Regula (ES) Nr. 1218/2010 ir bijusi noderīgs instruments un tās noteikumi joprojām ir būtiski ieinteresētajām personām. Pamatojoties uz izvērtēšanas rezultātiem, Komisija 2021. gada 7. jūnijā sāka politikas risinājumu ietekmes novērtējumu, kas nepieciešams, lai pieņemtu jaunu grupu atbrīvojuma regulu attiecībā uz specializācijas nolīgumiem.

(4)

Lai Komisijai būtu pietiekami daudz laika pabeigt jaunās grupu atbrīvojuma regulas pieņemšanas procesu attiecībā uz specializācijas nolīgumiem un ņemot vērā Komisijas pilnvaras saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2821/71 2. panta 1. punktu, Regulas (ES) Nr. 1218/2010 piemērošanas termiņš būtu jāpagarina par sešiem mēnešiem.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 1218/2010,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1218/2010 7. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Tā ir spēkā līdz 2023. gada 30. jūnijam.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 8. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 285, 29.12.1971., 46. lpp. No 2009. gada 1. decembra EK līguma 81. pants (iepriekš EEK līguma 85. pants) ir kļuvis par Līguma 101. pantu. Šie noteikumi būtībā ir identiski. Šajā regulā atsauces uz EEK līguma 85. pantu vai EK līguma 81. pantu attiecīgā gadījumā būtu jāsaprot kā atsauces uz Līguma 101. pantu.

(2)  OV C 405, 21.10.2022., 50. lpp.

(3)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1218/2010 (2010. gada 14. decembris) par Līguma par Eiropas Savienības darbību 101. panta 3. punkta piemērošanu dažām specializācijas nolīgumu kategorijām (OV L 335, 18.12.2010., 43. lpp.).


15.12.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/2457

(2022. gada 14. decembris),

ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/1993, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam, attiecinot to arī uz konkrētu stikla šķiedras sieta audumu importu, ko nosūta no Indijas, Indonēzijas, Malaizijas, Taivānas un Taizemes, deklarējot vai nedeklarējot minēto valstu izcelsmi

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1036 (2016. gada 8. jūnijs) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1) (“antidempinga pamatregula”), un jo īpaši tās 13. panta 4. punktu un 14. panta 5. punktu,

ņemot vērā Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/1993 (2017. gada 6. novembris), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kura veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam, attiecinot to arī uz konkrētu stikla šķiedras sieta audumu importu, ko nosūta no Indijas, Indonēzijas, Malaizijas, Taivānas un Taizemes, deklarējot vai nedeklarējot minēto valstu izcelsmi (2),

tā kā:

1.   SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(1)

Ar Regulu (ES) Nr. 791/2011 (3) Padome noteica galīgos antidempinga maksājumus konkrētu stikla šķiedras sieta audumu importam no Ķīnas Tautas Republikas.

(2)

Pēc pretapiešanas izmeklēšanām minētie pasākumi ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr 672/2012 (4), Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 21/2013 (5) un Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1371/2013 (6), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/1711 (7), tika attiecināti arī uz konkrētu stikla šķiedras sieta audumu, izņemot Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd un Pyrotek India Pvt. Ltd ražotos audumus, importu, ko nosūta no Indijas, Indonēzijas, Malaizijas, Taivānas un Taizemes, deklarējot vai nedeklarējot minēto valstu izcelsmi.

(3)

Minētie pasākumi ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 976/2014 (8) tika attiecināti arī uz mazliet pārveidotu stikla šķiedras sieta audumu importu.

(4)

Patlaban spēkā esošie pasākumi tika noteikti pēc termiņbeigu pārskatīšanas ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/1993, kura grozīta ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/788 (9), ar ko tika piešķirts atbrīvojums SPG Glass Fibre PVT Ltd.

2.   PROCEDŪRA

2.1.   Atbrīvojuma pieprasījums

(5)

Eiropas Komisija (“Komisija”) 2021. gada 23. augustā saņēma pieprasījumu piešķirt atbrīvojumu no antidempinga pasākumiem, kuri piemērojami konkrētu stikla šķiedras sieta audumu importam, ko nosūta no Indijas, deklarējot vai nedeklarējot Indijas izcelsmi. Pieprasījumu iesniedza uzņēmums Urja Products Private Limited (“pieprasījuma iesniedzējs”).

(6)

Pieprasījumā bija sniegti pierādījumi, ka pieprasījuma iesniedzējs ir jauns ražotājs eksportētājs un atbilst atbrīvojuma kritērijiem saskaņā ar antidempinga pamatregulas 13. panta 4. punktu, proti: 1) tas izmeklēšanas periodā, uz kuru balstīti pasākumi, t. i., no 2012. gada 1. aprīļa līdz 2013. gada 31. martam (“sākotnējās izmeklēšanas periods”), nav eksportējis uz Savienību pārskatāmo ražojumu, 2) tas nav saistīts ne ar vienu eksportētāju vai ražotāju, uz kuru attiecas ar sākotnējo regulu noteiktie antidempinga pasākumi, 3) tas ir faktiski eksportējis uz Savienību pārskatāmo ražojumu pēc sākotnējās izmeklēšanas perioda beigām vai ir uzņēmies neatsaucamas līgumsaistības eksportēt uz Savienību ievērojamu daudzumu, un 4) tas nav iesaistīts apiešanas praksē.

(7)

Komisija secināja, ka pieprasījumā ir pietiekami pierādījumi, kas pamato izmeklēšanas sākšanu atbilstīgi antidempinga pamatregulas 13. panta 4. punktam, lai noteiktu iespēju atbrīvot pieprasījuma iesniedzēju no paplašinātajiem pasākumiem.

2.2.   Procedūras sākšana

(8)

Komisija 2022. gada 20. aprīlī ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/651 sāka Īstenošanas regulas (ES) 2017/1993 pārskatīšanu, lai noteiktu iespēju piešķirt atbrīvojumu pieteikuma iesniedzējam. Ar to pašu regulu Komisija atcēla antidempinga maksājumus, kas ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/1993 (10) bija noteikti attiecībā uz pieprasījuma iesniedzēja veikto pārskatāmā ražojuma importu, un muitas dienestiem tika uzdots veikt attiecīgus pasākumus, lai reģistrētu šādu importu (“uzsākšanas regula”).

(9)

Komisija aicināja ieinteresētās personas ar to sazināties, lai piedalītos pārskatīšanas izmeklēšanā. Īstenošanas regulā (ES) 2022/651 noteiktajos termiņos visām ieinteresētajām personām bija iespēja sniegt piezīmes par izmeklēšanas sākšanu un pieprasīt uzklausīšanu Komisijā un/vai pie tirdzniecības procedūru uzklausīšanas amatpersonas. Netika saņemtas ne piezīmes, ne uzklausīšanas pieprasījumi.

2.3.   Pārskatāmais ražojums

(10)

Pārskatāmais ražojums ir konkrēti stikla šķiedras sieta audumi (izņemot stikla šķiedras diskus), kam gan garumā, gan platumā sieta acs izmērs ir lielāks par 1,8 mm, kas sver vairāk nekā 35 g/m2, ko nosūta no Indijas, deklarējot vai nedeklarējot Indijas izcelsmi, un ko pašlaik klasificē ar KN kodiem ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 un ex 7019 69 90 (Taric kodi 7019630014, 7019640014, 7019650014, 7019660014 un 7019699014). KN un Taric kodi ir norādīti vienīgi informācijai.

(11)

Stikla šķiedras sieta audumiem ir dažādi sieta acs izmēri un svars uz vienu kvadrātmetru, un tos lielākoties izmanto kā stiegrojuma materiālu būvniecības nozarē (ārējai siltumizolācijai, grīdu armatūrai un sienu remontam).

2.4.   Pārskatīšanas izmeklēšanas periods

(12)

Pārskatīšanas izmeklēšana aptvēra laikposmu no 2012. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 31. decembrim (“pārskatīšanas izmeklēšanas periods”).

2.5.   Izmeklēšana

(13)

Komisija lūdza pieprasījuma iesniedzēju aizpildīt anketu, lai iegūtu informāciju, ko tā uzskatīja par vajadzīgu izmeklēšanai. Pieprasījuma iesniedzējs atbildes uz anketas jautājumiem iesniedza 2022. gada 2. jūnijā.

(14)

Komisija tad veica pārbaudes apmeklējumu pieprasījuma iesniedzēja telpās 2022. gada septembrī. Komisija centās pārbaudīt visu informāciju, ko tā uzskatīja par vajadzīgu, lai noteiktu, vai pieprasījuma iesniedzējs atbilst attiecīgajiem nosacījumiem.

3.   KONSTATĒJUMI

(15)

Attiecībā uz 1. nosacījumu Komisija atsaucās uz iepriekšējiem konstatējumiem (11), ka pieprasījuma iesniedzējs sākotnējās izmeklēšanas periodā izmeklējamo ražojumu nav ne ražojis, ne eksportējis uz Savienību. Līdz ar to tika secināts, ka 1. nosacījums ir izpildīts.

(16)

Attiecībā uz 2. nosacījumu izmeklēšanā tika konstatēti vairāki saistīti uzņēmumi, proti, Jayatma Industries Ltd, kas nodarbojas ar tekstilizstrādājumiem un apģērbu, Mihikita Enterprises Ltd, kas nodarbojas ar celtniecību un būvniecību, un Denis Chem Lab Ltd, kas nodarbojas ar medicīnas ierīcēm. Neviens no šiem uzņēmumiem nebija iesaistīts izmeklējamā ražojuma ražošanā, pārstrādē, pārdošanā vai iepirkšanā. Līdz ar to tika secināts, ka 2. nosacījums ir izpildīts.

(17)

Attiecībā uz 3. nosacījumu pieprasījuma iesniedzējs 2021. gadā eksportēja izmeklējamo ražojumu uz diviem uzņēmumiem ES. Tāpēc tika secināts, ka pieprasījuma iesniedzējs atbilst 3. nosacījumam.

(18)

Visbeidzot, izmeklēšanas laikā tika konstatēts, ka pieprasījuma iesniedzējs pats ir saražojis visu daudzumu, ko tas ir eksportējis uz Savienību. Tika arī konstatēts, ka pieprasījuma iesniedzējs pārskatāmā ražojuma ražošanai nav importējis izejvielas no Ķīnas. Tādēļ izmeklēšana apstiprināja, ka pieprasījuma iesniedzējs nav bijis iesaistīts pamatregulas 13. pantā definētajā apiešanas praksē. Līdz ar to Komisija secināja, ka arī 4. nosacījums ir izpildīts.

(19)

Attiecīgi Komisija secināja, ka pieprasījuma iesniedzējs atbilst kritērijiem saskaņā ar antidempinga pamatregulas 13. panta 4. punktu. Tāpēc pieprasījuma iesniedzējs būtu jāatbrīvo no antidempinga pasākumiem, kas ir spēkā saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/1993.

(20)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) 2017/1993 būtu attiecīgi jāgroza.

4.   GROZĪJUMI SARAKSTĀ AR UZŅĒMUMIEM, KURUS ATBRĪVO NO PAPLAŠINĀTAJIEM PASĀKUMIEM

(21)

Ņemot vērā iepriekš minētos konstatējumus un ievērojot pamatregulas 13. panta 4. punktu un 11. panta 4. punktu, Komisija secināja, ka pieprasījuma iesniedzējs būtu jāiekļauj to uzņēmumu sarakstā, kuri ir atbrīvoti no antidempinga pasākumiem, kas noteikti ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/1993.

(22)

Pieprasījuma iesniedzējs un Savienības ražošanas nozare tika informēti par Komisijas nodomu atbrīvot Urja Products Private Limited no spēkā esošajiem antidempinga pasākumiem.

(23)

Personām tika dota iespēja iesniegt piezīmes. Piezīmes netika saņemtas.

(24)

Regula ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2016/1036 15. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2017/1993, kas grozīta ar Īstenošanas regulu (ES) 2018/788, 1. panta 1. un 3. punktu aizstāj ar šo:

“1.   Ar šo nosaka galīgo antidempinga maksājumu par tādu stikla šķiedras sieta audumu importu, kam gan garumā, gan platumā sieta acs izmērs ir lielāks par 1,8 mm, kas sver vairāk nekā 35 g/m2 (izņemot stikla šķiedras diskus), ko patlaban klasificē ar KN kodiem ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 un ex 7019 69 90 (Taric kodi 7019 63 00 19, 7019 64 00 19, 7019 65 00 18, 7019 66 00 18 un 7019 69 90 19) un kā izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā.”;

“3.   Ar šo galīgo antidempinga maksājumu, kuru piemēro Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes importam, kā noteikts 2. punktā, paplašina, attiecinot to arī uz to pašu stikla šķiedras sieta audumu importu (ko patlaban klasificē ar KN kodiem ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 un ex 7019 69 90), ko nosūta no Indijas un Indonēzijas, neatkarīgi no tā, vai tiem deklarēta Indijas un Indonēzijas izcelsme (Taric kodi 7019 63 00 14, 7019 63 00 15, 7019 64 00 14, 7019 64 00 15, 7019 65 00 14, 7019 65 00 15, 7019 66 00 14 7019 66 00 15, 7019 69 90 14, un 7019 69 90 15), izņemot ražojumus, kurus ražo Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (Taric papildu kods B942), Pyrotek India Pvt. Ltd (Taric papildu kods C051), SPG Glass Fibre Pvt. Ltd (Taric papildu kods C205) un Urja Products Private Limited (Taric papildu kods C861) uz to pašu stikla šķiedras sieta audumu importu, ko nosūta no Malaizijas, neatkarīgi no tā, vai tiem deklarēta Malaizijas izcelsme (Taric kodi 7019 63 00 11, 7019 64 00 11, 7019 65 00 11, 7019 66 00 11 un 7019 69 90 11), kā arī uz to pašu stikla šķiedras sieta audumu importu, ko nosūta no Taivānas un Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tiem deklarēta Taivānas un Taizemes izcelsme (Taric kodi 7019 63 00 12, 7019 63 00 13, 7019 64 00 12, 7019 64 00 13, 7019 65 00 12, 7019 65 00 13, 7019 66 00 12, 7019 66 00 13, 7019 69 90 12 un 7019 69 90 13).

Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd, Pyrotek India Pvt. Ltd, SPG Glass Fibre PVT. LTD un Urja Products Private Limited piešķirto atbrīvojumu piemēro, ja dalībvalstu muitas dienestiem tiek uzrādīts derīgs rēķins, kas atbilst šīs regulas II pielikumā izklāstītajām prasībām. Ja neiesniedz šādu rēķinu, piemēro 1. punktā noteikto antidempinga maksājumu.”

2. pants

1.   Muitas dienestiem ar šo tiek dots rīkojums vairs neturpināt ar Īstenošanas regulas (ES) 2022/651 3. pantu paredzēto importa reģistrēšanu.

2.   Galīgie maksājumi par reģistrēto importu ar atpakaļejošu spēku iekasēti netiks.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 14. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.

(2)  OV L 288, 7.11.2017., 4. lpp.

(3)  Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 791/2011 (2011. gada 3. augusts), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam (OV L 204, 9.8.2011., 1. lpp.).

(4)  Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 672/2012 (2012. gada 16. jūlijs), ar ko galīgo antidempinga maksājumu, kurš ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 791/2011 noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam, attiecina uz konkrētu stikla šķiedras sieta audumu importu, kuru nosūta no Malaizijas, deklarējot vai nedeklarējot Malaizijas izcelsmi (OV L 196, 24.7.2012., 1. lpp.).

(5)  Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 21/2013 (2013. gada 10. janvāris), ar kuru konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 791/2011 noteikto galīgo antidempinga maksājumu attiecina arī uz konkrētu stikla šķiedras sieta audumu importu, ko nosūta no Taivānas un Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tam ir vai nav deklarēta Taivānas un Taizemes izcelsme (OV L 11, 16.1.2013., 1. lpp.).

(6)  Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1371/2013 (2013. gada 16. decembris), ar kuru galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 791/2011 noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam, attiecina arī uz konkrētu stikla šķiedras sieta audumu importu, kurus nosūta no Indijas un Indonēzijas, neatkarīgi no tā, vai tiem deklarēta Indijas un Indonēzijas izcelsme (OV L 346, 20.12.2013., 20. lpp.).

(7)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1711 (2018. gada 13. novembris), ar ko attiecībā uz Indijas ražotājiem eksportētājiem piešķirto izņēmumu piemērošanas datumu groza Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1371/2013 (OV L 286, 14.11.2018., 12. lpp.).

(8)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 976/2014 (2014. gada 15. septembris), ar kuru galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 791/2011 noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam, attiecina arī uz konkrētu mazliet pārveidotu stikla šķiedras sieta audumu importu ar izcelsmi arī Ķīnas Tautas Republikā (OV L 274, 16.9.2014., 13. lpp.).

(9)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/788 (2018. gada 30. maijs), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/1993, ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kura veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam, attiecinot to arī uz konkrētu stikla šķiedras sieta audumu importu, ko nosūta no Indijas, Indonēzijas, Malaizijas, Taivānas un Taizemes, deklarējot vai nedeklarējot minēto valstu izcelsmi (OV L 134, 31.5.2018., 5. lpp.).

(10)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/651 (2022. gada 20. aprīlis), ar kuru sāk pārskatīt Īstenošanas regulu (ES) 2017/1993, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes stikla šķiedras sieta audumu importam, attiecinot to arī uz konkrētu stikla šķiedras sieta audumu importu, ko nosūta no Indijas, Indonēzijas, Malaizijas, Taivānas un Taizemes, deklarējot vai nedeklarējot minēto valstu izcelsmi, lai noteiktu iespēju atbrīvot vienu Indijas ražotāju eksportētāju no minētajiem pasākumiem, ar kuru atceļ antidempinga maksājumu importam, ko veic minētais ražotājs eksportētājs, un ar kuru paredz minētā ražotāja eksportētāja veiktā importa reģistrāciju (OV L 119, 21.4.2022., 68. lpp.).

(11)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1371/2013 50. apsvērumu Komisija konstatēja, ka “Urja Products neražo izmeklējamo ražojumu”.


15.12.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/2458

(2022. gada 14. decembris),

ar ko, ņemot vērā iepriekšējos gados notikušo citu krājumu pārzveju, saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1224/2009 veic atvilkumus no nozvejas kvotām, kas 2022. gadā pieejamas attiecībā uz konkrētiem zivju krājumiem, un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2022/1926

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko izveido Savienības kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008 un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (1), un jo īpaši tās 105. panta 1., 2., 3. un 5. punktu,

tā kā:

(1)

2021. gada nozvejas kvotas ir noteiktas ar Padomes Regulu (ES) 2020/1579 (2), (ES) 2021/90 (3), (ES) 2021/91 (4) un (ES) 2021/92 (5).

(2)

2022. gada nozvejas kvotas ir noteiktas ar Padomes Regulu (ES) 2021/91, (ES) 2021/1888 (6), (ES) 2022/109 (7) un (ES) 2022/110 (8).

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 105. panta 1. punktu, ja Komisija konstatē, ka dalībvalsts ir pārsniegusi tai iedalītās nozvejas kvotas, Komisijai jāveic atvilkumi no attiecīgās dalībvalsts turpmākajām nozvejas kvotām.

(4)

Pamatojoties uz pārzveju iepriekšējos gados, ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2022/1926 (9) ir noteikti atvilkumi no nozvejas kvotām, kas 2022. gadā pieejamas attiecībā uz konkrētiem zivju krājumiem.

(5)

Atsevišķām dalībvalstīm, konkrēti, Spānijai, Francijai, Lietuvai un Polijai, dažus atvilkumus par krājumiem iedalīto nozvejas kvotu pārsniegšanu ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/1926 izdarīt nevarēja, jo 2022. gadā attiecīgo krājumu kvotas minētajām dalībvalstīm nebija pieejamas.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1224/2009 105. panta 5. punktā paredzēts, ka tad, ja nākamajā gadā pēc pārzvejas atvilkumus par kvotu pārsniegšanu veikt nevar, jo attiecīgajai dalībvalstij minētā zivju krājuma kvota nav pieejama, pēc apspriešanās ar attiecīgajām dalībvalstīm atvilkumus var veikt no kvotas, kas pieejama attiecībā uz citiem krājumiem tajā pašā ģeogrāfiskajā apgabalā vai ar to pašu komerciālo vērtību.

(7)

Saskaņā ar Komisijas Paziņojumu 2022/C 369/03 par norādījumiem par kvotu atvilkšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 (10) (“norādījumi”) 105. panta 1., 2. un 5. punktu šādus atvilkumus būtu vēlams veikt no kvotām, kas iedalītas krājumiem, kurus apzvejo tā pati flote, kas kvotu pārsniegusi.

(8)

Ar attiecīgajām dalībvalstīm notika apspriešanās par dažiem atvilkumiem no nozvejas kvotām, kas iedalītas citiem krājumiem, kuri nav pārzvejotie krājumi. Tāpēc ir lietderīgi veikt atvilkumus no minētajām alternatīvajām nozvejas kvotām, kas minētajām dalībvalstīm iedalītas 2022. gadā.

(9)

Ņemot vērā to, ka dzeloņainā raja 7.d zonā (RJC/07D.) ir 7.d zonas (SRX/07D.) krājuma “rajveidīgās zivis” pasuga, atvilkums, kas saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2022/1926 uz Īriju attiecināms dzeloņainās rajas krājuma pārzvejas dēļ 7.d zonā, tiek veikts no Īrijai 2022. gadam pieejamās rajveidīgo zivju nozvejas kvotas 7.d zonā.

(10)

Portugāle 2021. gadā pārsniedza anšovu nozvejas kvotu 9. un 10. zonā un Savienības ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā (ANE/9/3411). 2022. gada 22. augustā Portugāle pieprasīja attiecīgo atvilkumu (ieskaitot koeficientu 1,4 saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 105. panta 2. punktu) sadalīt uz trim gadiem. Saskaņā ar norādījumu 3. punkta a) apakšpunktu atvilkumu var sadalīt uz diviem vai vairākiem gadiem, ja zivju krājums tiek ilgtspējīgi pārvaldīts, pamatojoties uz relevanto zinātnisko ieteikumu par šo krājumu. Saskaņā ar akustiskajiem mērījumiem, ar kuriem veic izplatības, sastopamības un biomasas monitoringu, un katru gadu veikto pētījumu par vairākiem anšovu bioloģiskajiem parametriem, salīdzinājumā ar 2021. gada mērījumiem aplēstā anšovu biomasa 2022. gadā palielinājās par 64 %. Portugāles zinātniskais institūts IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera) sadarbībā ar Spānijas zinātnisko institūtu IEO (Instituto Español de Oceanografía) jaunu ieguves noteikumu pārbauda, veicot pārvaldības stratēģijas izvērtēšanu. Tā kā Starptautiskā Jūras pētniecības padome (ICES) vēl nav noteikusi šim krājumam plānoto kritēriju, atvilkumu var sadalīt uz diviem gadiem, nevis trim gadiem.

(11)

Pamatojoties uz jaunākajiem atjauninātajiem datiem, kurus Francija nosūtīja 2022. gada 9. septembrī, šķiet, ka 2021. gada kopīgā kvota vienas tonnas apmērā, kura Regulas (ES) 2021/92 pozīcijā “Citi” iedalīta attiecībā uz balto marlīnu Atlantijas okeānā (WHM/ATLANT_AMS) un atbilstoši kurai Francijai bija atļauts zvejot, ir pārsniegta. Ņemot vērā to, ka Francija attiecībā uz šo kvotu pozīcijā “Citi” ir ziņojusi par 2 972 kilogramus lielu nozveju, ar šo pārzveju saistītais atvilkums (ieskaitot koeficientu 1,5 saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 105. panta 3. punkta c) apakšpunktu) būtu jāveic no Francijai 2022. gadā pieejamās baltā marlīna nozvejas kvotas Atlantijas okeānā. Tāpēc attiecīgais atvilkums būtu jāiekļauj Īstenošanas regulas (ES) 2022/1926 pielikumā.

(12)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2022/1926 būtu attiecīgi jāgroza.

(13)

Ja pašreizējā vai iepriekšējā atvilkumu izdarīšanas gadā nozvejas datos, ko dalībvalstis deklarējušas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 33. pantu, konstatē kļūdas, izlaidumus vai nepatiesas ziņas, ir iespējami vēl turpmāki atjauninājumi vai korekcijas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulā (ES) 2021/91, (ES) 2021/1888, (ES) 2022/109 un (ES) 2022/110 noteiktās nozvejas kvotas 2022. gadam, kuras minētas šīs regulas I pielikumā, samazina, piemērojot atvilkumus no turpat norādītajiem alternatīvajiem krājumiem.

2. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2022/1926 pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

3. pants

Atvilkumu 2 954,752 tonnu apmērā, kas Portugālei piemērojams 2022. gadā sakarā ar 2021. gadā notikušo anšovu krājuma pārzveju 9. un 10. zonā un Savienības ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā (ANE/9/3411), sadala uz diviem gadiem.

Piemērojamais gada atvilkums 2022. un 2023. gadā ir 1 477,376 tonnas, neskarot jebkādas citas kvotu korekcijas saistībā ar iespējamu turpmāku pārzveju.

4. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 14. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) 2020/1579 (2020. gada 29. oktobris), ar ko 2021. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) 2020/123 attiecībā uz konkrētām zvejas iespējām citos ūdeņos (OV L 362, 30.10.2020., 3. lpp.).

(3)  Padomes Regula (ES) 2021/90 (2021. gada 28. janvāris), ar ko 2021. gadam nosaka dažu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas Vidusjūrā un Melnajā jūrā (OV L 31, 29.1.2021., 1. lpp.).

(4)  Padomes Regula (ES) 2021/91 (2021. gada 28. janvāris), ar ko 2021. un 2022. gadam nosaka Savienības zvejas kuģu zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem (OV L 31, 29.1.2021., 20. lpp.).

(5)  Padomes Regula (ES) 2021/92 (2021. gada 28. janvāris), ar ko 2021. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi (OV L 31, 29.1.2021., 31. lpp.).

(6)  Padomes Regula (ES) 2021/1888 (2021. gada 27. oktobris), ar ko 2022. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Baltijas jūrā, un groza Regulu (ES) 2021/92 attiecībā uz konkrētām zvejas iespējām citos ūdeņos (OV L 384, 29.10.2021., 1. lpp.).

(7)  Padomes Regula (ES) 2022/109 (2022. gada 27. janvāris), ar ko 2022. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi (OV L 21, 31.1.2022., 1. lpp.).

(8)  Padomes Regula (ES) 2022/110 (2022. gada 27. janvāris), ar ko 2022. gadam nosaka dažu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas Vidusjūrā un Melnajā jūrā (OV L 21, 31.1.2022., 165. lpp.).

(9)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1926 (2022. gada 11. oktobris), ar kuru iepriekšējos gados notikušās pārzvejas dēļ veic atvilkumus no nozvejas kvotām, kas 2022. gadā pieejamas attiecībā uz konkrētiem zivju krājumiem (OV L 265, 12.10.2022., 67. lpp.).

(10)  Komisijas paziņojums par norādījumiem par kvotu atvilkšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 105. panta 1., 2. un 5. punktu un ar ko aizstāj Paziņojumu 2012/C 72/07 (2022/C 369/03) (OV C 369, 27.9.2022., 3. lpp.).


I PIELIKUMS

ATVILKUMI NO 2022. GADA NOZVEJAS KVOTĀM, KURUS PIEMĒRO ALTERNATĪVIEM KRĀJUMIEM

PĀRZVEJOTIE KRĀJUMI

 

ALTERNATĪVIE KRĀJUMI

Dalībvalsts

Sugas kods

Apgabala kods

Suga

Apgabala nosaukums

Daudzums, kuru nevar atvilkt no 2022. gada nozvejas kvotas, kas iedalīta pārzvejotajam krājumam (kg)

 

Dalībvalsts

Sugas kods

Apgabala kods

Suga

Apgabala nosaukums

Daudzums, kurš atvelkams no 2022. gada nozvejas kvotas, kas iedalīta alternatīvajiem krājumiem (kg)

ESP

GHL

1N2AB.

Grenlandes paltuss

Norvēģijas ūdeņi 1. un 2. zonā

56 667

 

ESP

COD

1/2B.

Menca

1. un 2.b zona

56 667

ESP

HAD

1N2AB.

Pikša

Norvēģijas ūdeņi 1. un 2. zonā

19 059

 

ESP

COD

1/2B.

Menca

1. un 2.b zona

7 627

REB

1N2AB.

Dziļūdens sarkanasaris

Norvēģijas ūdeņi 1. un 2. zonā

11 432

ESP

OTH

1N2AB.

Citas sugas

Norvēģijas ūdeņi 1. un 2. zonā

41 357

 

ESP

REB

1N2AB.

Dziļūdens sarkanasaris

Norvēģijas ūdeņi 1. un 2. zonā

41 357

FRA

RED

51214S

Sarkanasari

Savienības un starptautiskie ūdeņi 5. zonā; starptautiskie ūdeņi 12. un 14. zonā

3 516

 

FRA

BLI

5B67-

Zilā jūraslīdaka

6. un 7. zona; Apvienotās Karalistes un starptautiskie ūdeņi 5. zonā

3 516

LTU

HER

4AB.

Siļķe

Apvienotās Karalistes, Savienības un Norvēģijas ūdeņi 4. zonā uz ziemeļiem no 53°30' N

13 592

 

LTU

MAC

2CX14-

Makrele

6., 7., 8.a, 8.b, 8.d un 8.e zona; Apvienotās Karalistes un starptautiskie ūdeņi 5.b zonā; starptautiskie ūdeņi 2.a, 12. un 14. zonā

13 592

POL

MAC

2A34.

Makrele

Apvienotās Karalistes un Savienības ūdeņi 2.a, 3. un 4. zonā

63 850

 

POL

HER

3D-R30

Reņģe

Savienības ūdeņi 25.–27., 28.2., 29. un 32. apakšrajonā

63 850


II PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2022/1926 pielikumu aizstāj ar šādu:

ATVILKUMI NO 2022. GADA NOZVEJAS KVOTĀM ATTIECĪBĀ UZ PĀRZVEJOTIEM KRĀJUMIEM

Dalībvalsts

Sugas kods

Apgabala kods

Suga

Apgabala nosaukums

2021. gada sākotnējā kvota (kg)

2021. gadā atļautie izkrāvumi (kopējais pielāgotais daudzums kg)  (1)

2021. gada kopējā nozveja (daudzums kg)

Kvotas apguve salīdzinājumā ar atļautajiem izkrāvumiem (%)

Atļauto izkrāvumu pārsniegums (daudzums kg)

Koeficients  (2)

Papildu koeficients  (3) ,  (4)

No iepriekšējiem gadiem atlikušie atvilkumi (5) (daudzums kg)

Atvilkumi no nozvejas kvotām 2022. gadam (6) un turpmākajiem gadiem (daudzums kg)

Atvilkumi no 2022. gada nozvejas kvotām, kas iedalītas pārzvejotajiem krājumiem (7) (daudzums kg)

Atvilkumi no alternatīvu krājumu 2022. gada nozvejas kvotām (daudzums kg)

Jāatvelk no nozvejas kvotām 2023. gadam un turpmākajiem gadiem (daudzums kg)

CYP

SWO

MED

Zobenzivs

Vidusjūra

52 230

52 230

55 703

106,65 %

3 473

/

C (8)

/

3 473

3 473

/

/

DEU

HER

4AB.

Siļķe

Apvienotās Karalistes, Savienības un Norvēģijas ūdeņi 4. zonā uz ziemeļiem no 53°30' N

33 852 000

17 152 318

18 844 967

109,87 %

1 692 649

/

A (8)

/

1 692 649

1 692 649

/

/

DNK

COD

03AN.

Menca

Skageraks

1 515 000

1 556 000

1 598 949

102,76 %

42 949

/

C (8)

/

42 949

42 949

/

/

DNK

HER

4AB.

Siļķe

Apvienotās Karalistes, Savienības un Norvēģijas ūdeņi 4. zonā uz ziemeļiem no 53°30' N

49 993 000

49 711 223

51 805 988

104,21 %

2 094 765

/

/

/

2 094 765

2 094 765

/

/

ESP

COD

1/2B.

Menca

1. un 2.b zona

11 331 000

8 580 172

8 604 667

100,29 %

24 495

/

A (8)

/

24 495

24 495

/

/

ESP

GHL

1N2AB.

Grenlandes paltuss

Norvēģijas ūdeņi 1. un 2. zonā

/

6 000

43 778

729,63 %

37 778

1,00

A

/

56 667

/

56 667

/

ESP

HAD

1N2AB.

Pikša

Norvēģijas ūdeņi 1. un 2. zonā

/

0

19 059

Neattiecas

19 059

1,00

/

/

19 059

/

19 059

/

ESP

OTH

1N2AB.

Citas sugas

Norvēģijas ūdeņi 1. un 2. zonā

/

0

27 571

Neattiecas

27 571

1,00

A

/

41 357

/

41 357

/

EST

GHL

N3LMNO

Grenlandes paltuss

NAFO 3LMNO zona

331 000

502 500

515 085

102,50 %

12 585

/

/

/

12 585

12 585

/

/

FRA

RED

51214S

Sarkanasari

Savienības un starptautiskie ūdeņi 5. zonā; starptautiskie ūdeņi 12. un 14. zonā

0

0

3 516

Neattiecas

3 516

1,00

/

/

3 516

/

3 516

/

FRA

WHM

ATLANT

Baltais marlīns

Atlantijas okeāns

1 000  (9)

1 000  (9)

2 972

297,20 %

1 972

1,00

C

/

2 958

2 958

/

/

GRC

BFT

AE45WM

Zilā tunzivs

Atlantijas okeāns uz austrumiem no 45° W un Vidusjūra

314 030

314 030

322 640

102,74 %

8 610

/

C (8)

/

8 610

8 610

/

/

IRL

HER

6AS7BC

Siļķe

6.aS, 7.b, 7.c zona

1 236 000

1 513 457

1 605 894

106,11 %

92 437

/

/

/

92 437

92 437

/

/

IRL

RJC

07D.

Dzeloņainā raja

7.d zona

/

0

1 741

Neattiecas

1 741

1,00

/

/

1 741  (10)

1 741  (10)

/

/

LTU

HER

4AB.

Siļķe

Apvienotās Karalistes, Savienības un Norvēģijas ūdeņi 4. zonā uz ziemeļiem no 53°30' N

/

452 600

466 192

103,00 %

13 592

/

/

/

13 592

/

13 592

/

LVA

SPR

3BCD-C

Brētliņa

Savienības ūdeņi 22.–32. apakšrajonā

30 845 000

28 709 205

29 084 587

101,31 %

375 382

/

C (8)

/

375 382

375 382

/

/

NLD

HER

4AB.

Siļķe

Apvienotās Karalistes, Savienības un Norvēģijas ūdeņi 4. zonā uz ziemeļiem no 53°30' N

46 381 000

45 488 813

46 533 481

102,30 %

1 044 668

/

/

/

1 044 668

1 044 668

/

/

POL

MAC

2A34.

Makrele

Apvienotās Karalistes un Savienības ūdeņi 2.a, 3. un 4. zonā

/

0

63 850

Neattiecas

63 850

1,00

/

/

63 850

/

63 850

/

PRT

ALF

3X14-

Beriksas

Savienības un starptautiskie ūdeņi 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12. un 14. zonā

145 000

136 677

139 363

101,97 %

2 686

/

/

/

2 686

2 686

/

/

PRT

ANE

9/3411

Anšovs

9. un 10. zona; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

7 829 000

8 752 733

10 863 270

124,11 %

2 110 537

1,40

/

/

2 954 752  (11)

1 477 376  (11)

/

1 477 376  (11)

PRT

ANF

8C3411

Makšķerniekzivju dzimta

8.c, 9. un 10. zona; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

584 000

648 238

657 235

101,39 %

8 997

/

C (8)

/

8 997

8 997

/

/

PRT

BFT

AE45WM

Zilā tunzivs

Atlantijas okeāns uz austrumiem no 45° W un Vidusjūra

572 970

572 970

583 215

101,79 %

10 245

/

C (8)

/

10 245

10 245

/

/

PRT

HKE

8C3411

Heks

8.c, 9. un 10. zona; Savienības ūdeņi CECAF 34.1.1. zonā

2 483 000

2 093 417

2 207 568

105,45 %

114 151

/

C (8)

/

114 151

114 151

/

/

SWE

HER

03A.

Siļķe

3.a zona

9 498 000

13 085 112

13 223 209

101,06 %

138 097

/

/

/

138 097

138 097

/

/


(1)  Kvotas, kas dalībvalstij pieejamas atbilstīgi relevantajām zvejas iespēju regulām un pēc tam, kad ņemta vērā apmaiņa ar zvejas iespējām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.) 16. panta 8. punktu, kvotu pārcēlumi no 2020. uz 2021. gadu saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 847/96, kas ievieš papildu nosacījumus ikgadējai kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) un kvotu pārvaldei, (OV L 115, 9.5.1996., 3. lpp.) 4. panta 2. punktu un Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 9. punktu vai zvejas iespēju pārdalīšana un atvilkumu izdarīšana saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1224/2009 37. un 105. pantu.

(2)  Kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1224/2009 105. panta 2. punktā. Atvilkumu, kas vienāds ar pārzvejas apjomu, reizinātu ar 1,00, piemēro vienmēr, kad pārzvejas apjoms ir 100 tonnas vai mazāks.

(3)  Kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1224/2009 105. panta 3. punktā un ar noteikumu, ka pārzvejas apjoms pārsniedz 10 %.

(4)  Burts “A” norāda, ka ir piemērots papildu koeficients 1,5, jo pārzveja konstatēta secīgi 2019., 2020. un 2021. gadā. Burts “C” norāda, ka ir piemērots papildu koeficients 1,5, jo uz krājumu attiecas daudzgadu pārvaldības plāns.

(5)  No iepriekšējā gada (gadiem) atlikušie daudzumi.

(6)  Atvilkumi, kas veicami 2022. gadā.

(7)  Atvilkumi, kas veicami 2022. gadā un ko varētu faktiski piemērot atbilstīgi 2022. gada 19. oktobrī pieejamajai kvotai.

(8)  Papildu koeficientu nepiemēro, jo pārzveja nepārsniedz 10 % no atļautajiem izkrāvumiem.

(9)  Pozīcijā “Citi” pieejamā kvota, saskaņā ar kuru Francijai bija atļauts zvejot.

(10)  Jāatvelk no Īrijai 2022. gadā pieejamās nozvejas kvotas attiecībā uz rajveidīgo zivju krājumu 7.d zonā (SRX/07D.).

(11)  Pēc Portugāles lūguma atvilkums 2 954 752 kilogramu apmērā, kas 2021. gadā notikušās pārzvejas dēļ izdarāms 2022. gadā, ir vienlīdzīgi sadalīts uz diviem gadiem (2022. un 2023. gadu).”


LĒMUMI

15.12.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/18


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/2459

(2022. gada 8. decembris)

par palielinātas vīzas nodevas piemērošanu attiecībā uz Gambiju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 810/2009 (2009. gada 13. jūlijs), ar ko izveido Kopienas Vīzu kodeksu (Vīzu kodekss) (1), un jo īpaši tās 25.a panta 5. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 810/2009 25.a panta 2. punktu Komisijai ir regulāri jānovērtē trešo valstu sadarbība atpakaļuzņemšanas jomā. Balstoties uz novērtējumu, kas tika veikts saskaņā ar minēto noteikumu, sadarbība ar Gambiju atpakaļuzņemšanas jomā tika novērtēta kā nepietiekama. Ņemot vērā pasākumus, kas veikti, lai uzlabotu sadarbības līmeni, un Savienības vispārējās attiecības ar Gambiju, tika uzskatīts, ka Gambijas sadarbība ar Savienību atpakaļuzņemšanas jautājumos ir nepietiekama un ka tādēļ Savienībai ir jārīkojas.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 810/2009 25.a panta 5. punkta a) apakšpunktu 2021. gada 7. oktobrī tika pieņemts Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1781 (2), ar kuru attiecībā uz dažiem Gambijas valstspiederīgajiem uz laiku tika apturēta dažu Regulas (EK) Nr. 810/2009 noteikumu piemērošana.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 810/2009 25.a panta 2. punktu Komisija ir regulāri novērtējusi sadarbību atpakaļuzņemšanas jomā pēc Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/1781 stāšanās spēkā. Novērtējums liecina, ka nav veikti būtiski uzlabojumi, jo sadarbība identifikācijas un atgriešanas jomā joprojām ir sarežģīta, ES un Gambijas atpakaļuzņemšanas mehānismā noteiktais termiņš netika ievērots un Gambijas vienpusēji ieviestais moratorijs attiecībā uz atgriešanu ar čarterreisiem saglabājās spēkā līdz 2022. gada martam. Neraugoties uz dažām norisēm, jo īpaši trīs nolaišanās atļauju izsniegšanu atgriešanas operācijām, kas notika pēc Gambijas ieviestā moratorija apturēšanas, sadarbība atpakaļuzņemšanas jomā joprojām ir nepietiekama, un joprojām ir vajadzīgi būtiski un ilgstoši uzlabojumi.

(4)

Komisija uzskata, ka, neraugoties uz pasākumiem, kas pieņemti ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/1781, Gambijas sadarbība ar Savienību atpakaļuzņemšanas jautājumos joprojām ir nepietiekama un tāpēc ir vajadzīga turpmāka rīcība, neskarot Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/1781.

(5)

Pakāpeniskai augstākas vīzas nodevas piemērošanai Gambijas valstspiederīgajiem būtu jādod skaidrs signāls Gambijas iestādēm par nepieciešamību veikt pasākumus, kas vajadzīgi, lai uzlabotu sadarbību atpakaļuzņemšanas jomā.

(6)

Tāpēc Gambijas valstspiederīgajiem, uz kuriem, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1806 (3), attiecas vīzas prasība, būtu jāpiemēro vīzas nodeva 120 EUR apmērā. Saskaņā ar minēto regulu minēto nodevu nepiemēro bērniem, kas ir jaunāki par 12 gadiem. Tā nebūtu jāpiemēro arī pieteikuma iesniedzējiem, kuriem vīzas nodeva ir atcelta vai samazināta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 810/2009.

(7)

Šim lēmumam nebūtu jāietekmē Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/38/EK (4) piemērošana, ar ko tiesības brīvi pārvietoties attiecina arī uz ģimenes locekļiem neatkarīgi no viņu valstspiederības, kad tie pavada Savienības pilsoni vai pievienojas Savienības pilsonim. Tādējādi šis lēmums nebūtu jāpiemēro tāda Savienības pilsoņa ģimenes locekļiem, uz ko attiecas Direktīva 2004/38/EK, vai tāda trešās valsts valstspiederīgā ģimenes locekļiem, kam ir tādas pašas tiesības brīvi pārvietoties kā Savienības pilsoņiem saskaņā ar nolīgumu starp Savienību un trešo valsti.

(8)

Šajā lēmumā paredzētajiem pasākumiem nebūtu jāskar dalībvalstu pienākumi saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, tostarp kā tādu starptautisku starpvaldību organizāciju vai starptautisku konferenču uzņēmējvalstīm, ko sasauc Apvienoto Nāciju Organizācija vai citas starptautiskas starpvaldību organizācijas, kuras mitina dalībvalstis. Tādējādi palielinātā vīzas nodeva nebūtu jāpiemēro Gambijas valstspiederīgajiem, kuri iesniedz vīzas pieteikumu, ciktāl tas nepieciešams, lai dalībvalstis izpildītu savus pienākumus kā šādu organizāciju vai šādu konferenču uzņēmējvalstis.

(9)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un Dānijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro. Tā kā šis lēmums pilnveido Šengenas acquis, Dānija saskaņā ar minētā protokola 4. pantu sešos mēnešos pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi lēmumu par šo lēmumu, izlemj, vai tā šo lēmumu ieviesīs savos tiesību aktos.

(10)

Šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK (5); tādēļ Īrija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā un Īrijai šis lēmums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(11)

Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju – saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienības Padomi un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (6) šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Padomes Lēmuma 1999/437/EK (7) 1. panta B punktā.

(12)

Attiecībā uz Šveici – saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (8) šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta B punktā, to lasot saistībā ar Padomes Lēmuma 2008/146/EK (9) 3. pantu.

(13)

Attiecībā uz Lihtenšteinu – saskaņā ar Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (10) šis lēmums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta B punktā, to lasot saistībā ar Padomes Lēmuma 2011/350/ES (11) 3. pantu.

(14)

Šis lēmums ir akts, kas pilnveido Šengenas acquis vai ir kā citādi saistīts ar to, kā attiecīgi noteikts 2003. gada Pievienošanās akta 3. panta 2. punktā, 2005. gada Pievienošanās akta 4. panta 2. punktā un 2011. gada Pievienošanās akta 4. panta 2. punktā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Darbības joma

1.   Šo lēmumu piemēro Gambijas valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas vīzas prasība, ievērojot Regulu (ES) 2018/1806.

2.   Šo lēmumu nepiemēro Gambijas valstspiederīgajiem, kuri ir atbrīvoti no vīzas prasības ar Regulas (ES) 2018/1806 4. vai 6. pantu.

3.   Šis lēmums neskar iespēju iekasējamās vīzas nodevas apmēru atsevišķos gadījumos atcelt vai samazināt saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 810/2009 16. panta 6. punktu.

4.   Šo lēmumu nepiemēro Gambijas valstspiederīgajiem, kuri iesniedz vīzas pieteikumu un kuri ir Savienības pilsoņa ģimenes locekļi, uz ko attiecas Direktīva 2004/38/EK, vai tāda trešās valsts valstspiederīgā ģimenes locekļi, kam ir tādas pašas tiesības brīvi pārvietoties kā Savienības pilsoņiem saskaņā ar nolīgumu starp Savienību un trešo valsti.

5.   Šo lēmumu piemēro, neskarot gadījumus, kad dalībvalstij ir saistošs starptautisko tiesību pienākums, proti:

a)

kā starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalstij;

b)

kā tādas starptautiskas konferences uzņēmējvalstij, ko sasauc Apvienoto Nāciju Organizācija vai citas starptautiskas starpvaldību organizācijas, kuras mitina dalībvalsts, vai kas notiek to aizbildnībā;

c)

saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti; vai

d)

ievērojot 1929. gada Samierināšanās līgumu (Laterāna pakts), ko noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija, ar jaunākajiem grozījumiem.

6.   Šo lēmumu piemēro, neskarot pasākumus, kuri paredzēti un kurus piemēro saskaņā ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/1781.

2. pants

Vīzas nodevas piemērošana

Gambijas valstspiederīgie, kuri iesniedz vīzas pieteikumu, maksā vīzas nodevu 120 EUR.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā paziņošanas dienā.

4. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts Beļģijas Karalistei, Bulgārijas Republikai, Čehijas Republikai, Vācijas Federatīvajai Republikai, Igaunijas Republikai, Grieķijas Republikai, Spānijas Karalistei, Francijas Republikai, Horvātijas Republikai, Itālijas Republikai, Kipras Republikai, Latvijas Republikai, Lietuvas Republikai, Luksemburgas Lielhercogistei, Ungārijai, Maltas Republikai, Nīderlandes Karalistei, Austrijas Republikai, Polijas Republikai, Portugāles Republikai, Rumānijai, Slovēnijas Republikai, Slovākijas Republikai, Somijas Republikai un Zviedrijas Karalistei.

Briselē, 2022. gada 8. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

V. RAKUŠAN


(1)  OV L 243, 15.9.2009., 1. lpp.

(2)  Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1781 (2021. gada 7. oktobris) par dažu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 810/2009 noteikumu apturēšanu attiecībā uz Gambiju (OV L 360, 11.10.2021., 124. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1806 (2018. gada 14. novembris), ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru valstspiederīgajiem, šķērsojot dalībvalstu ārējās robežas, ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstu, uz kuru valstspiederīgajiem minētā prasība neattiecas (OV L 303, 28.11.2018., 39. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.).

(6)  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(7)  Padomes Lēmums 1999/437/EK (1999. gada 17. maijs) par dažiem pasākumiem, lai piemērotu Eiropas Savienības Padomes, Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes Nolīgumu par abu minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē (OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.).

(8)  OV L 53, 27.2.2008., 52. lpp.

(9)  Padomes Lēmums 2008/146/EK (2008. gada 28. janvāris) par to, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (OV L 53, 27.2.2008., 1. lpp.).

(10)  OV L 160, 18.6.2011., 21. lpp.

(11)  Padomes Lēmums 2011/350/ES (2011. gada 7. marts) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā saistībā ar kontroles atcelšanu pie iekšējām robežām un personu pārvietošanos (OV L 160, 18.6.2011., 19. lpp.).


15.12.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/22


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2022/2460

(2022. gada 13. decembris)

par ilgtermiņā darbojošos valsts lauksaimnieciskā atbalsta shēmu, kas paredzēta Zviedrijas ziemeļu reģioniem

(izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 9240)

(Autentisks ir tikai teksts zviedru valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Aktu par Austrijas, Somijas un Zviedrijas pievienošanos Eiropas Savienībai un jo īpaši tā 142. pantu,

tā kā:

(1)

Komisija ar Lēmumu 96/228/EK (1) ir apstiprinājusi ilgtermiņā darbojošos valsts lauksaimnieciskā atbalsta shēmu, kas paredzēta Zviedrijas ziemeļu reģioniem (“ziemeļu reģioniem paredzētā atbalsta shēma”) un ko Zviedrija saskaņā ar Pievienošanās akta 143. pantu paziņojusi, lai saņemtu Pievienošanās akta 142. pantā paredzēto atļauju. Lēmums 96/228/EK ir aizstāts ar Komisijas Lēmumu C(2010) 6050 (2). Minētais lēmums ir aizstāts ar Komisijas Lēmumu (ES) 2018/479 (3).

(2)

Tā kā 2022. gada 31. decembrī beidzas termiņš Zviedrijai piešķirtajai atļaujai īstenot Lēmumā (ES) 2018/479 noteikto ziemeļu reģioniem paredzētā atbalsta shēmu, ir jāpieņem jauns lēmums.

(3)

Zviedrija 2022. gada 1. jūlija vēstulē ierosināja Komisijai pagarināt ziemeļu reģioniem paredzētā atbalsta shēmu. Zviedrija Komisijai ierosināja grozīt Lēmumu (ES) 2018/479 nolūkā pagarināt shēmas darbības periodu par vienu gadu, palielināt kopējo gada atsauces vērtību (proti, veikt nelielus pielāgojumus atbalsta līmeņos) un mainīt datumu, kurā Zviedrijai būtu jāiesniedz priekšlikumi par shēmas grozīšanu un pagarināšanu.

(4)

Pievienošanās akta 142. pantā minētais valsts ilgtermiņa atbalsts ir paredzēts, lai nodrošinātu lauksaimnieciskās darbības turpināšanos Komisijas noteiktajos ziemeļu reģionos.

(5)

Ņemot vērā Pievienošanās akta 142. panta 1. un 2. punktā minētos faktorus, ir lietderīgi precizēt, kuras administratīvās vienības (grupētas pa apakšreģioniem) atrodas uz ziemeļiem no 62. paralēles vai ir minētajai paralēlei piegulošas un turklāt ir pakļautas tādu salīdzināmu klimatisko apstākļu ietekmei, kas lauksaimniecisko darbību padara īpaši grūtu. Šajos apakšreģionos iedzīvotāju blīvums nepārsniedz 10 iedzīvotājus uz kvadrātkilometru, uzskatāms, ka izmantotā lauksaimniecības zemes platība (ILZP) nav lielāka par 10 % no komūnas kopējās teritorijas, un ILZP daļa, kas atvēlēta pārtikas laukaugu kultūrām, nav lielāka par 20 %. Jāietver arī šādiem apgabaliem piegulošie apakšreģioni, pat ja tie neatbilst tādām pašām prasībām.

(6)

Lai atvieglotu shēmas administrēšanu un saskaņotu to ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/2115 (4) paredzēto atbalstu, KLP stratēģiskajā plānā par kopējās lauksaimniecības politikas īstenošanu Zviedrijā 2023.–2027. gadam apgabalos, kas atbalstu saņem saskaņā ar šo lēmumu, ir lietderīgi iekļaut tās pašas komūnas, kuras pieder pie apgabala, kas noteikts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013 (5) 32. panta 2. punkta otro daļu un Regulas (ES) 2021/2115 71. panta 2. punktu.

(7)

Par atsauces periodu, attiecībā pret kuru, pamatojoties uz pieejamo valsts statistiku un lai nodrošinātu vienādu piemērošanu visiem ražošanas sektoriem, vērtējama lauksaimnieciskās ražošanas attīstība un vispārējais atbalsta līmenis, būtu jāizraugās 1993. gads.

(8)

Saskaņā ar Pievienošanās akta 142. pantu kopējai piešķirtā atbalsta summai jābūt pietiekamai, lai saglabātu lauksaimniecisko darbību Zviedrijas ziemeļu reģionos, bet vispārējais atbalsta līmenis nedrīkst pārsniegt līmeni, kāds bijis pirmspievienošanās laika atsauces periodā, kurš vēl jānosaka. Lai atbilstīgi Pievienošanās akta 142. pantam atbalsts tiktu piešķirts pienācīgā līmenī, ņemot vērā pašreizējās ražošanas izmaksas, bet nepārsniedzot atbalsta līmeni, kāds bijis noteiktajā pirmspievienošanās laika atsauces periodā, maksimāli pieļaujamā atbalsta līmeņa noteikšanā, ko veic saskaņā ar minēto pantu, ir lietderīgi ņemt vērā Zviedrijas patēriņa cenu indeksa izmaiņas no 1993. līdz 2022. gadam.

(9)

Tātad, pamatojoties uz datiem par periodu no 1993. gada līdz 2022. gada aprīļa beigām, atbalsta ikgadējā maksimālā summa, kas aprēķināta kā 6 gadu vidējais rādītājs periodam no 2023. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim, būtu jānosaka 473,75 miljonu SEK apmērā.

(10)

Lai ziemeļu reģioniem paredzētā atbalsta shēmu padarītu vienkāršāku un ļautu Zviedrijai rīkoties elastīgi attiecībā uz atbalsta novirzīšanu dažādiem ražošanas sektoriem un arī lai nodrošinātu atbalsta līdzsvarotu sadali, būtu jānosaka visam atbalstam viena maksimālā vidējā ikgadējā atbalsta summa, kura ietver atsevišķu maksimālo atbalstu govs piena ražošanai un transportēšanai.

(11)

Atbalsts būtu jāpiešķir reizi gadā, pamatojoties uz ražošanas faktoriem (liellopu vienības un hektāri); izņēmums ir govs piens, kura gadījumā atbalsts jāpiešķir, pamatojoties uz ražošanas vienībām (kg) un ievērojot šajā lēmumā noteiktos kopējos ierobežojumus.

(12)

Lai spētu ātri reaģēt uz lauksaimniecības produkcijas izlaides cenu svārstībām un saglabātu lauksaimniecisko darbību Zviedrijas ziemeļu reģionos, ir lietderīgi atļaut Zviedrijai par katru kalendāro gadu noteikt, kāds atbalsta apjoms katram sektoram izmaksājams katrā atbalsta kategorijā un par vienu ražošanas vienību.

(13)

Zviedrijai būtu jādiferencē ziemeļu reģioniem piešķiramais atbalsts un ikgadējais atbalsta apjoms jānosaka saskaņā ar dabas apstākļu nelabvēlīguma pakāpi un citiem objektīviem, pārredzamiem un pamatotiem kritērijiem, kas apraksta Pievienošanās akta 142. panta 3. punkta trešajā daļā izklāstītos mērķus, proti, saglabāt tradicionālo primāro ražošanu un pārstrādi, kas ir īpaši piemērota attiecīgo reģionu klimatiskajiem apstākļiem, uzlabot lauksaimniecības produktu ražošanas, tirgošanas un pārstrādes struktūras, veicināt minēto produktu realizāciju un nodrošināt vides aizsardzību un lauku ainavas saglabāšanu.

(14)

Atbalsts būtu jāizmaksā reizi gadā, un tā apjomam vajadzētu būt atkarīgam no atbalsttiesīgo ražošanas faktoru faktiskās skaitliskās vērtības. Tomēr būtu jāļauj, lai atbalstu par govs pienu, dējējvistām un kaujamām cūkām, kā arī par govs piena transportēšanu Zviedrija izmaksā ikmēneša maksājumu veidā. Lai nodrošinātu ražošanas nepārtrauktību, atbalstu par govs pienu izmaksā, pamatojoties uz faktisko ražošanas apjomu.

(15)

Pārmērīga ražotāju kompensēšana būtu jānovērš, nepamatotos maksājumus atgūstot bez kavēšanās un vēlākais līdz nākamā gada 1. jūnijam (neieskaitot).

(16)

Kā paredzēts Pievienošanās akta 142. panta 2. punktā, saskaņā ar šo lēmumu piešķirtajam atbalstam nevajadzētu kopējo ražošanas apjomu palielināt tiktāl, ka tiek pārsniegts tradicionālais ražošanas līmenis apgabalā, uz kuru attiecas ziemeļu reģioniem paredzētā atbalsta shēma.

(17)

Tādēļ ikgadēja maksimālā atbalsttiesīgo ražošanas faktoru skaitliskā vērtība katrā atbalsta kategorijā un ikgadējs maksimālais atbalsttiesīgais saražotā govs piena daudzums jānosaka līmenī, kas ir vienāds ar vai mazāks par atsauces periodam atbilstošo daudzumu.

(18)

Ja ražošanas faktoru skaitliskā vērtība kādā kategorijā vai saražotā govs piena daudzums pārsniedz konkrētajā gadā pieļaujamo maksimālo daudzumu, atbalsttiesīgo ražošanas faktoru skaitliskā vērtība vai govs piena daudzums piecgades vidējo vērtību ievērošanas labad nākamajā kalendārajā gadā pēc maksimālā daudzuma pārsniegšanas būtu jāsamazina par atbilstošu skaitli (ražošanas faktoru gadījumā) vai arī atbalsttiesīgais daudzums jāsamazina par apjomu, kas atbilst maksimālā daudzuma pārsniegšanas gada pēdējā mēnesī konstatētajam pārsniegumam (govs piena transportēšanas atbalsts un atbalsts par dējējvistām, kaujamām cūkām un govs pienu).

(19)

Tā kā paziņojumam par priekšlikumiem Komisijai pagarināt un grozīt atbalstu, kas atļauts saskaņā ar šo lēmumu, būtu jāļauj laikus sagatavot shēmas novērtējumu, ir jāļauj šādu paziņojumu iesniegt tajā pašā gadā, kad tiek sagatavots piecu gadu ziņojums, un pagarināt ziemeļu reģioniem paredzētā atbalsta shēmas derīguma termiņu no pieciem uz sešiem gadiem.

(20)

Saskaņā ar Pievienošanās akta 143. panta 2. punktu Zviedrijai jāsniedz Komisijai informācija par atbalsta īstenošanu un ietekmi. Lai labāk novērtētu atbalsta ilgtermiņa ietekmi un varētu atbalsta līmeni izteikt ar daudzgadu vidējo vērtību, ir lietderīgi reizi piecos gados ziņot par atbalsta sociālekonomisko ietekmi un sniegt gada ziņojumus, kuros ietverta finansiālā un cita īstenošanas informācija, kas vajadzīga, lai nodrošinātu šajā lēmumā paredzēto nosacījumu ievērošanu.

(21)

Ir lietderīgi precizēt, kādi noteikumi piemērojami shēmas grozījumiem, kurus Komisija ieviesusi vai Zviedrija ierosinājusi, lai sargātu atbalsta saņēmēju tiesisko paļāvību un nodrošinātu shēmas nepārtrauktību tādā veidā, kas ļauj patiesi sasniegt Pievienošanās akta 142. panta mērķus.

(22)

Zviedrijai būtu jānodrošina, lai attiecībā uz atbalsta saņēmējiem tiktu veikti pienācīgi kontroles pasākumi. Lai nodrošinātu minēto pasākumu efektivitāti un pārredzamību ziemeļu reģioniem paredzētā atbalsta shēmas īstenošanā, minētie kontroles pasākumi būtu pēc iespējas jāsaskaņo ar tiem, kas tiek veikti saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku.

(23)

Lai sasniegtu ražošanas saglabāšanas mērķi, kas noteikts Pievienošanās akta 142. pantā, un atvieglotu atbalsta pārvaldību, šis lēmums būtu jāpiemēro no 2023. gada 1. janvāra.

(24)

Skaidrības labad Lēmums (ES) 2018/479 būtu jāatceļ. Ir lietderīgi paredzēt pārejas pasākumus attiecībā uz ziņošanu par Pievienošanās akta 142. panta satvarā piešķirto atbalstu, kas izmaksāts 2018.–2022. gadā saskaņā ar Komisijas Lēmumu (ES) 2018/479,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Atļautais atbalsts

1.   No 2023. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim Zviedrijai ir atļauts īstenot ilgtermiņa lauksaimnieciskā atbalsta shēmu valsts ziemeļu reģionos, kas uzskaitīti I pielikumā.

2.   Piešķirtā atbalsta kopējā summa nepārsniedz 473,75 miljonus SEK vienā kalendārajā gadā. Šo maksimālo ikgadējo summu uzskata par šā lēmuma aptverto sešu kalendāro gadu laikā piešķirtā atbalsta vidējo gada vērtību.

3.   Atbalsta kategorijas un katrai kategorijai atbilstošie ražošanas sektori, 2. punktā minētā maksimālā ikgadējā vidējā summa, kurā ietilpst atsevišķi noteikta maksimālā summa par govs piena ražošanu un transportēšanu, kā arī ikgadējā maksimālā atbalsttiesīgo ražošanas faktoru skaitliskā vērtība katrā atbalsta kategorijā ir noteikta II pielikumā.

4.   Atbalstu, pamatojoties uz atbalsttiesīgajiem ražošanas faktoriem vai saražotajiem daudzumiem, piešķir:

a)

par kilogramu faktiskās piena produkcijas govs piena ražošanā;

b)

par liellopu vienību dzīvnieku audzēšanā;

c)

par hektāru augkopībā un dārzkopībā (tai skaitā ogu audzēšanā);

d)

kā kompensāciju par faktiskajām govs piena transportēšanas izmaksām, no kurām atskaita visu pārējo publisko atbalstu, kas paredzēts to pašu izmaksu segšanai.

Ar saražotajiem daudzumiem saistītu atbalstu drīkst piešķirt vienīgi govs piena ražošanā, un to nekādā gadījumā nepiešķir par produkciju, kas vēl nav saražota.

Koeficienti, kas izmantojami dažādo lauksaimniecības dzīvnieku izteikšanai liellopu vienībās, ir norādīti II pielikumā.

5.   Saskaņā ar 3. punktu un II pielikumā noteiktajās robežās Zviedrijas ziemeļu reģioniem piešķiramo atbalstu diferencē un ikgadējo atbalsta apjomu nosaka katram ražošanas faktoram, izmaksu veidam vai ražošanas vienībai atsevišķi, pamatojoties uz objektīviem, ar dabas apstākļu nelabvēlīguma pakāpi saistītiem kritērijiem un citiem faktoriem, kuri palīdz sasniegt Pievienošanās akta 142. panta 3. punkta trešajā daļā izvirzītos mērķus.

2. pants

Atsauces periodi

Pievienošanās akta 142. panta 3. punkta trešās daļas otrajā ievilkumā minētais atsauces periods gan šā lēmuma 1. pantā noteikto atbalsta apjomu, gan atbalsta līmeņa gadījumā ir 1993. gads.

3. pants

Atbalsta piešķiršanas nosacījumi

1.   Zviedrija šajā lēmumā noteiktajās robežās nosaka atbalsta piešķiršanas nosacījumus dažādām saņēmēju kategorijām. Šādi nosacījumi ietver piemērojamos atbalsttiesīguma un atlases kritērijus un nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret saņēmējiem.

2.   Atbalstu saņēmējiem izmaksā, pamatojoties uz 1. panta 4. punktā minētajiem faktiskajiem ražošanas faktoriem vai – govs piena ražošanā – faktisko produkcijas apjomu.

3.   Atbalstu izmaksā reizi gadā; izņēmums ir atbalsts par govs pienu, govs piena transportēšanu, dējējvistām un kaujamām cūkām – to drīkst izmaksāt ikmēneša maksājumu veidā.

4.   Ja II pielikumā norādītā ikgadējā maksimālā atbalsttiesīgo ražošanas faktoru skaitliskā vērtība vai atbalsttiesīgie daudzumi tiek pārsniegti, tos koriģē, nākamajā gadā (ja atbalstu izmaksā reizi gadā) vai nākamā gada pēdējā mēnesī (ja atbalstu izmaksā reizi mēnesī) atbilstoši samazinot atbalsttiesīgo ražošanas faktoru skaitlisko vērtību.

5.   Ja, pamatojoties uz oficiālām vai oficiāli apstiprinātām statistiskām prognozēm, 4. punktā minētā pārsniegšana šķiet varbūtīga, Zviedrija veic pienācīgus pasākumus, lai to novērstu.

6.   Pārmaksājumus vai nepamatotus maksājumus no saņēmēja atgūst, atbilstošās summas atskaitot no atbalsta, ko saņēmējam izmaksā nākamajā gadā, vai kā citādi atgūstot tajā pašā nākamajā gadā, ja saņēmējam atbalsts nav piešķirts. Nepamatoti izmaksātās summas atgūst līdz nākamā gada 1. jūnijam (neieskaitot).

4. pants

Informācijas un kontroles pasākumi

1.   Zviedrija Pievienošanās akta 143. panta 2. punktā paredzētās informācijas satvarā katru gadu līdz 1. jūnijam iesniedz Komisijai informāciju par tā atbalsta īstenošanu, kas iepriekšējā kalendārajā gadā piešķirts saskaņā ar šo lēmumu.

Minētā informācija ietver konkrēti šādus elementus:

a)

komūnas, kurās atbalsts ir izmaksāts; šīs ziņas papildina ar detalizētām kartēm un – vajadzības gadījumā – ar citiem datiem;

b)

pārskata gada kopprodukcijas apjoms katrā no apakšreģioniem, kas ir atbalsttiesīgi saskaņā ar šo lēmumu; norāda katra II pielikumā norādītā produkta skaitlisko daudzumu;

c)

ražošanas faktoru un daudzumu kopējā skaitliskā vērtība, atbalsttiesīgo ražošanas faktoru un daudzumu skaitliskā vērtība un atbalstīto ražošanas faktoru un daudzumu skaitliskā vērtība katrā II pielikumā norādītajā ražošanas sektorā atsevišķi par katru produktu; pievieno norādes par ikgadējās maksimālās ražošanas faktoru skaitliskās vērtības un daudzumu pārsniegumiem, kā arī šādu pārsniegumu novēršanas nolūkā veikto pasākumu aprakstu;

d)

kopējais izmaksātais atbalsts, kopējā atbalsta summa katrā atbalsta kategorijā un par katru produkcijas veidu, saņēmējiem izmaksātās summas par katru ražošanas faktoru vai citu vienību, kā arī kritēriji atbalsta summu diferencēšanai pa apakšreģioniem un lauku saimniecību veidiem vai pēc citiem apsvērumiem;

e)

piemērotā maksājumu sistēma un sīkākas ziņas par avansa maksājumiem, kuru pamatā ir aplēses, galīgajiem maksājumiem un konstatētajiem pārmaksājumiem un to atgūšanu;

f)

atbalsta summas, kas administratīvajās vienībās, uz kurām attiecas šis lēmums, izmaksātas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013 32. pantu;

g)

atsauces uz valsts tiesību aktiem, saskaņā ar kuriem atbalsts tiek īstenots.

2.   Līdz 2028. gada 1. jūnijam Zviedrija papildus 2027. gada ziņojumam iesniedz Komisijai piecgades ziņojumu par laikposmu no 2023. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim.

Ziņojumā sniedz konkrēti šādu informāciju:

a)

piecu gadu laikā izmaksātā atbalsta kopapjoms un tā sadalījums pa atbalsta kategorijām, ražošanas veidiem un apakšreģioniem;

b)

par katru atbalsta kategoriju – gada un piecgades kopējā produkcija, ražošanas faktoru skaitliskā vērtība un lauksaimnieku ienākumu līmenis atbalsttiesīgajos reģionos;

c)

lauksaimnieciskās ražošanas, pārstrādes un tirdzniecības attīstība ziemeļu reģionu sociālekonomiskajā kontekstā;

d)

atbalsta ietekme uz vides aizsardzību un lauku ainavas saglabāšanu;

e)

ar ziņojumā redzamajiem datiem pamatoti priekšlikumi par atbalsta shēmas attīstību vidējā termiņā.

3.   Zviedrija datus iesniedz tādā formā, kas ir saderīga ar Savienības izmantotajiem statistiskajiem standartiem.

4.   Zviedrija attiecīgi rīkojas, lai atbalsta saņēmējiem piemērotu šo lēmumu un atbilstošus kontroles pasākumus.

5.   Kontroles pasākumus pēc iespējas saskaņo ar kontroles sistēmām, kuras piemēro saskaņā ar Savienības atbalsta shēmām.

5. pants

Grozījumu piemērošana

1.   Pamatodamās uz 4. pantā minēto informāciju par atbalsta shēmu un ņemdama vērā lauksaimnieciskās ražošanas nacionālo un Savienības kontekstu, kā arī citus relevantus faktorus, Zviedrija līdz 2028. gada 1. jūlijam iesniedz Komisijai pienācīgus priekšlikumus par šā lēmuma atļautā atbalsta pagarināšanu un grozīšanu.

2.   Ja Komisija nolemj šo lēmumu grozīt, jo īpaši pamatojoties uz kopējās tirgus organizācijas vai tiešā atbalsta shēmas izmaiņām vai uz atļautā lauksaimnieciskā valsts atbalsta likmes izmaiņām, visus ar šo lēmumu atļautā atbalsta grozījumus sāk piemērot tikai no nākamā gada pēc grozījumu pieņemšanas.

6. pants

Atcelšana

Lēmumu (ES) 2018/479 atceļ no 2023. gada 1. janvāra. Tomēr minētā lēmuma 4. panta 2. punktu turpina piemērot atbalstam, kas saskaņā ar minēto lēmumu piešķirts 2018.–2022. gadā.

7. pants

Piemērošana

Šo lēmumu piemēro no 2023. gada 1. janvāra.

8. pants

Adresāts

Šis lēmums ir adresēts Zviedrijas Karalistei.

Briselē, 2022. gada 13. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Janusz WOJCIECHOWSKI


(1)  Komisijas Lēmums 96/228/EK (1996. gada 28. februāris) par ilgtermiņā darbojošos valsts atbalsta shēmu, kas vajadzīga, lai palīdzētu Zviedrijas ziemeļu apgabalu lauksaimniekiem (OV L 76, 26.3.1996., 29. lpp.).

(2)  Komisijas Lēmums C(2010) 6050 (2010. gada 8. septembris) par ilgtermiņā darbojošos valsts atbalsta shēmu, kas vajadzīga, lai palīdzētu Zviedrijas ziemeļu apgabalu lauksaimniekiem.

(3)  Komisijas Lēmums (ES) 2018/479 (2018. gada 20. marts) par ilgtermiņā darbojošos valsts lauksaimnieciskā atbalsta shēmu, kas paredzēta Zviedrijas ziemeļu reģioniem n (OV L 79, 22.3.2018., 55. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/2115 (2021. gada 2. decembris), ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Regulas (ES) Nr. 1305/2013 un (ES) Nr. 1307/2013 (OV L 435, 6.12.2021., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.).


I PIELIKUMS

1. APAKŠREĢIONS

Lēne

Komūna

Pagasts

Dalarna

Älvdalen

Idre

Jämtland

Krokom

Hotagen

 

Strömsund

Frostviken

 

Åre

Åre

 

 

Kall

 

 

Undersåker

 

Berg

Storsjö

 

Härjedalen

Linsell

 

 

Hede

 

 

Ljusnedal

 

 

Tännäs

Västerbotten

Storuman

Tärna

 

Sorsele

Sorsele

 

Dorotea

Risbäck

 

Vilhelmina

Vilhelmina

Norrbotten

Arvidsjaur

Arvidsjaur

 

Arjeplog

Arjeplog

 

Jokkmokk

Jokkmokk

 

 

Porjus

 

Pajala

Muonionalusta

 

 

Junosuando

 

Gällivare

Gällivare

 

 

Nilivaara

 

 

Malmberget

 

Kiruna

Jukkasjärvi

 

 

Vittangi

 

 

Karesuando

Lauksaimniecības platība 1. apakšreģionā

6 700  ha

2. APAKŠREĢIONS

Lēne

Komūna

Rajons

Dalarna

Malung

Lima

 

 

Transtrand

 

Älvdalen

Särna

Västernorrland

Örnsköldsvik

Trehörningsjö

Jämtland

Ragunda

Borgvattnet

 

 

Stugun

 

Bräcke

Bräcke

 

 

Nyhem

 

 

Håsjö

 

 

Sundsjö

 

 

Revsund

 

 

Bodsjö

 

Krokom

Näskott

 

 

Aspås

 

 

Ås

 

 

Laxsjö

 

 

Föllinge

 

 

Offerdal

 

 

Alsen

 

Strömsund

Ström

 

 

Alanäs

 

 

Gåxsjö

 

 

Hammerdal

 

 

Bodum

 

 

Tåsjö

 

Åre

Mattmar

 

 

Mörsil

 

 

Hallen

 

Berg

Berg

 

 

Hackås

 

 

Oviken

 

 

Myssjö

 

 

Åsarne

 

 

Klövsjö

 

 

Rätan

 

Härjedalen

Sveg

 

 

Vemdalen

 

 

Ängersjö

 

 

Lillhärdal

 

Östersund

Östersund

 

 

Frösö

 

 

Sunne

 

 

Näs

 

 

Lockne

 

 

Marieby

 

 

Brunflo

 

 

Kyrkås

 

 

Lit

 

 

Häggenås

Västerbotten

Vindeln

Vindeln

 

 

Åmsele

 

Norsjö

Norsjö

 

Malå

Malå

 

Storuman

Stensele

 

Sorsele

Gargnäs

 

Dorotea

Dorotea

 

Åsele

Åsele

 

 

Fredrika

 

Lycksele

Lycksele

 

 

Björksele

 

 

Örträsk

 

Skellefteå

Boliden

 

 

Fällfors

 

 

Jörn

 

 

Kalvträsk

Norrbotten

Jokkmokk

Vuollerim

 

Övertorneå

Svanstein

 

Pajala

Pajala

 

 

Korpilombolo

 

 

Tärendö

 

Gällivare

Hakkas

Lauksaimniecības platība 2. apakšreģionā

46 600  ha

3. APAKŠREĢIONS

Lēne

Komūna

Rajons

Värmland

Torsby

Södra Finnskoga

Dalarna

Älvdalen

Älvdalen

Gävleborg

Nordanstig

Hassela

 

Ljusdal

Hamra

 

 

Los

 

 

Kårböle

Västernorrland

Ånge

Haverö

 

Timrå

Ljustorp

 

Härnösand

Stigsjö

 

 

Viksjö

 

Sundsvall

Indal

 

 

Holm

 

 

Liden

 

Kramfors

Nordingrå

 

 

Vibyggerå

 

 

Ullånger

 

 

Torsåker

 

Sollefteå

Graninge

 

 

Junsele

 

 

Edsele

 

 

Ramsele

 

Örnsköldsvik

Örnsköldsvik

 

 

Anundsjö

 

 

Skorped

 

 

Sidensjö

 

 

Nätra

 

 

Själevad

 

 

Mo

 

 

Gideå

 

 

Björna

Jämtland

Ragunda

Ragunda

 

Bräcke

Hällesjö

 

Krokom

Rödön

 

Strömsund

Fjällsjö

 

Åre

Marby

 

Härjedalen

Älvros

 

 

Överhogdal

 

 

Ytterhogdal

 

Östersund

Norderö

Västerbotten

Nordmaling

Nordmaling

 

Bjurholm

Bjurholm

 

Robertsfors

Bygdeå

 

 

Nysätra

 

Vännäs

Vännäs

 

Umeå

Umeå Landsförsamling

 

 

Tavelsjö

 

 

Sävar

 

Skellefteå

Skellefteå Landsförsamling

 

 

Kågedalen

 

 

Byske

 

 

Lövånger

 

 

Burträsk

Norrbotten

Överkalix

Överkalix

 

Kalix

Nederkalix

 

 

Töre

 

Övertorneå

Övertorneå

 

 

Hietaniemi

 

Älvsbyn

Älvsby

 

Luleå

Luleå Domkyrkoförsamling

 

 

Örnäset

 

 

Nederluleå

 

 

Råneå

 

Piteå

Piteå Stadsförsamling

 

 

Hortlax

 

 

Piteå Landsförsamling

 

 

Norrfjärden

 

Boden

Överluleå

 

 

Gunnarsbyn

 

 

Edefors

 

 

Sävast

 

Haparanda

Nedertorneå-Haparanda

 

 

Karl Gustav

Lauksaimniecības platība 3. apakšreģionā

108 650  ha

4. APAKŠREĢIONS

Lēne

Komūna

Rajons

Värmland

Torsby

Lekvattnet

 

 

Nyskoga

 

 

Norra Finnskoga

 

 

Dalby

 

 

Norra Ny

 

Filipstad

Rämmen

 

Hagfors

Gustav Adolf

Dalarna

Vansbro

Järna

 

 

Nås

 

 

Äppelbo

 

Malung

Malung

 

Rättvik

Boda

 

 

Ore

 

Orsa

Orsa

 

Mora

Våmhus

 

 

Venjan

 

Falun

Bjursås

 

Ludvika

Säfsnäs

Gävleborg

Ovanåker

Ovanåker

 

 

Voxna

 

Nordanstig

Ilsbo

 

 

Harmånger

 

 

Jättendal

 

 

Gnarp

 

 

Bergsjö

 

Ljusdal

Ljusdal

 

 

Färila

 

 

Ramsjö

 

 

Järvsö

 

Bollnäs

Rengsjö

 

 

Undersvik

 

 

Arbrå

 

Hudiksvall

Bjuråker

Västernorrland

Ånge

Borgsjö

 

 

Torp

 

Timrå

Timrå

 

 

Hässjö

 

 

Tynderö

 

Härnösand

Härnösands Domkyrkoförsamling

 

 

Högsjö

 

 

Häggdånger

 

 

Säbrå

 

 

Hemsö

 

Sundsvall

Sundsvalls Gustav Adolf

 

 

Skönsmon

 

 

Skön

 

 

Alnö

 

 

Sättna

 

 

Selånger

 

 

Stöde

 

 

Tuna

 

 

Attmar

 

 

Njurunda

 

Kramfors

Gudmundrå

 

 

Nora

 

 

Skog

 

 

Bjärtrå

 

 

Styrnäs

 

 

Dal

 

 

Ytterlännäs

 

Sollefteå

Sollefteå

 

 

Multrå

 

 

Långsele

 

 

Ed

 

 

Resele

 

 

Helgum

 

 

Ådals-Liden

 

 

Boteå

 

 

Överlännäs

 

 

Sånga

 

Örnsköldsvik

Arnäs

 

 

Grundsunda

Jämtland

Ragunda

Fors

Västerbotten

Umeå

Umeå Stadsförsamling

 

 

Teg

 

 

Ålidhem

 

 

Holmsund

 

 

Hörnefors

 

 

Holmön

 

 

Umeå Maria

 

Skellefteå

Skellefteå Sankt Olov

 

 

Skellefteå Sankt Örjan

 

 

Bureå

Lauksaimniecības platība 4. apakšreģionā

69 050  ha

5. APAKŠREĢIONS

Lēne

Komūna

Rajons

Värmland

Kil

Boda

 

Eda

Eda

 

 

Järnskog

 

 

Skillingmark

 

 

Köla

 

Torsby

Fryksände

 

 

Vitsand

 

 

Östmark

 

Grums

Värmskog

 

Årjäng

Silbodal

 

 

Sillerud

 

 

Karlanda

 

 

Holmedal

 

 

Blomskog

 

 

Trankil

 

 

Västra Fågelvik

 

 

Töcksmark

 

 

Östervallskog

 

Sunne

Gräsmark

 

 

Lysvik

 

Filipstad

Gåsborn

 

Hagfors

Hagfors

 

 

Ekshärad

 

 

Norra Råda

 

 

Sunnemo

 

Arvika

Arvika Östra

 

 

Arvika Västra

 

 

Stavnäs

 

 

Högerud

 

 

Glava

 

 

Bogen

 

 

Gunnarskog

 

 

Ny

 

 

Älgå

 

 

Mangskog

 

 

Brunskog

 

Säffle

Svanskog

 

 

Långserud

Dalarna

Gagnef

Mockfjärd

 

 

Gagnef

 

 

Floda

 

Leksand

Leksand

 

 

Djura

 

 

Ål

 

 

Siljansnäs

 

Rättvik

Rättvik

 

Mora

Mora

 

 

Sollerön

 

Falun

Svärdsjö

 

 

Enviken

Gävleborg

Ockelbo

Ockelbo

 

Ovanåker

Alfta

 

Gävle

Hamrånge

 

Söderhamn

Söderhamn

 

 

Sandarne

 

 

Skog

 

 

Ljusne

 

 

Söderala

 

 

Bergvik

 

 

Mo

 

 

Trönö

 

 

Norrala

 

Bollnäs

Bollnäs

 

 

Segersta

 

Bollnäs

Hanebo

 

Hudiksvall

Hudiksvall

 

 

Idenor

 

 

Hälsingtuna

 

 

Rogsta

 

 

Njutånger

 

 

Enånger

 

 

Delsbo

 

 

Norrbo

 

 

Forsa

 

 

Hög

Lauksaimniecības platība 5. apakšreģionā

72 300  ha


II PIELIKUMS

 

Maksimālais vidējais ikgadējais atbalsts sešu gadu periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim (miljonos SEK)

Maksimālais ikgadējais atbalsttiesīgo ražošanas faktoru skaits  (1)

Govs piens un govs piena transportēšanas atbalsts

 

450 000  tonnas (katrs)

Kazas, kaujamās cūkas, sivēnmātes, dējējvistas

 

17 000 LV

Mīkstie augļi, dārzeņi un kartupeļi

 

3 660 hektāru

KOPĒJAIS ATBALSTS

473,75  (2)

 


(1)  Pārrēķins liellopu vienībās (LV): kazu ieskaita kā 0,20 LV, dējējvistu kā 0,01 LV, sivēnmāti kā 0,33 LV un kaujamu cūku kā 0,10 LV.

(2)  No tā ne vairāk kā 443,44 miljonus SEK drīkst piešķirt govs piena un govs piena transportēšanas atbalsta kategorijā.


15.12.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/38


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/2461

(2022. gada 14. decembris),

ar kuru shēmu KZR INiG atzīst par derīgu tam, lai pierādītu atbilstību prasībām, kas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2018/2001 noteiktas attiecībā uz biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, biomasas kurināmajiem/degvielām, nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām šķidrajām un gāzveida degvielām un reciklēta oglekļa degvielām, un atceļ Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/603

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. decembris) par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (1) un jo īpaši tās 30. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīva (ES) 2018/2001 nosaka prasības, kas piemērojamas noteiktam kurināmajam/degvielām, proti, biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, biomasas kurināmajiem/degvielām, nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām šķidrajām un gāzveida degvielām un reciklēta oglekļa degvielām. Ar šādām prasībām tiek nodrošināts, ka minētajā direktīvā noteiktajos mērķrādītājos šos kurināmos/degvielas ieskaitīt drīkst tikai tad, ja tie ražoti ilgtspējīgi un salīdzinājumā ar fosilajiem kurināmajiem/degvielām aiztaupa ievērojamas siltumnīcefekta gāzu emisijas. Minētās direktīvas 29. pants nosaka ilgtspējības un siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijus biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem un biomasas kurināmajiem/degvielām. Turklāt direktīvas 26. pants un Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/807 (2) nosaka kritērijus, pēc kuriem savukārt nosaka, i) kuras biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo vai biomasas kurināmo/degvielu izejvielas rada augstu netiešas zemes izmantošanas maiņas risku un ii) kuras biodegvielas, bioloģiskos šķidros kurināmos vai biomasas kurināmos/degvielas, kas rada augstu netiešas zemes izmantošanas maiņas risku, bet atbilst zināmiem nosacījumiem, var sertificēt par tādām, kuru radītais netiešas zemes izmantošanas maiņas risks ir zems. Direktīvas (ES) 2018/2001 25. panta 2. punkts nosaka siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijus nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām šķidrajām un gāzveida degvielām un reciklēta oglekļa degvielām, ko patērē transporta nozarē. Direktīvas 28. panta 2. punkts no uzņēmējiem prasa Savienības datubāzē ievadīt informāciju par veiktajiem darījumiem un dažu transporta nozarē patērēto atjaunīgo degvielu (biodegvielu, biogāzes un nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo šķidro un gāzveida degvielu) un reciklēta oglekļa degvielu ilgtspējas rādītājiem.

(2)

Direktīva (ES) 2018/2001 nosaka arī to, kā aprēķināt atjaunīgo energoresursu elektroenerģijas devumu transporta mērķrādītāju sasniegšanā. Konkrētāk, minētās direktīvas 27. panta 3. punktā noteikts, kā šo devumu aprēķināt, kad elektroenerģiju tieši izmanto, lai darbinātu elektrotransportlīdzekļus, un kad to izmanto, lai ražotu nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgās šķidrās un gāzveida transporta degvielas.

(3)

Pierādīt biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo atbilstību ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijiem lielā mērā palīdzējušas brīvprātīgās shēmas. Saskaņā ar Direktīvu (ES) 2018/2001 brīvprātīgās shēmas var izmantot, lai i) apliecinātu visu no biomasas ražoto degvielu, arī gāzveida un cietā kurināmā, atbilstību minētajā direktīvā noteiktajiem ilgtspējas kritērijiem, ii) sniegtu precīzus datus par siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījumiem, kas ar minētajiem kurināmajiem/degvielām panākti, iii) apliecinātu nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgo šķidro un gāzveida transporta degvielu un reciklēta oglekļa degvielu atbilstību tām noteiktajiem siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijiem un iv) pierādītu atbilstību direktīvas 27. panta 3. punkta noteikumiem par atjaunīgās elektroenerģijas īpatsvara aprēķināšanu transporta nozarē. Brīvprātīgās shēmas var izmantot arī tādēļ, lai attiecībā uz dažām transporta nozarē patērētām atjaunīgajām degvielām un reciklēta oglekļa degvielām pierādītu, ka uzņēmēji saskaņā ar Direktīvas (ES) 2018/2001 28. panta 4. punktu Savienības vai valsts datubāzē ievada precīzu informāciju. Turklāt brīvprātīgās shēmas var izmantot, lai sertificētu biodegvielas, bioloģiskos šķidros kurināmos un biomasas kurināmos/degvielas, kuru radītais netiešas zemes izmantojuma maiņas risks ir zems. Komisija var nolemt, ka brīvprātīgas valsts vai starptautiskas shēmas var izmantot visiem šiem mērķiem vai dažiem no tiem.

(4)

Ievērojot Direktīvas (ES) 2018/2001 30. panta 9. punktu, ja uzņēmējs iesniedz saskaņā ar Komisijas atzītu brīvprātīgu shēmu iegūtus pierādījumus vai datus par atbilstību ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijiem, dalībvalsts, ciktāl piemērojams atzīšanas lēmums, papildu pierādījumus no piegādātāja neprasa.

(5)

2020. gada 28. augustā shēma KZR INiG Komisijai iesniedza atzīšanas pieprasījumu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2018/2001 30. panta 4. punktu. Pieprasījuma iznākumā Komisija minēto shēmu novērtēja, un tika konstatētas dažas problēmas, kuru dēļ shēmu nevarēja uzskatīt par saderīgu ar Direktīvas (ES) 2018/2001 29. pantā noteiktajiem ilgtspējas kritērijiem. Atkārtotajā pieprasījumā, ko shēma iesniedza 2021. gada 25. jūnijā, šīs problēmas bija pienācīgi novērstas. Komisijas novērtējumā secināts, ka shēma i) pienācīgi aptver Direktīvas (ES) 2018/2001 29. panta 2.–5. punktā noteiktos lauksaimniecības biomasas ilgtspējas kritērijus, ii) satur pareizus datus par siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījumiem atbilstīgi Direktīvas (ES) 2018/2001 29. panta 10. punktam un iii) saskaņā ar Direktīvas (ES) 2018/2001 30. panta 1. un 2. punkta prasībām piemēro masas bilances sistēmu. Tomēr Komisija neuzskatīja, ka shēma pienācīgi aptver Direktīvas (ES) 2018/2001 29. panta 6. un 7. punktā noteiktos meža biomasas ilgtspējas kritērijus. Tāpēc ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/603 (3) shēma KZR INiG par atbilstības pierādīšanai derīgu atzīta vienīgi attiecībā uz Direktīvas (ES) 2018/2001 29. panta 2.–5. un 10. punkta prasībām.

(6)

Lai nodrošinātu, ka ir pienācīgi aptverti arī meža biomasas ilgtspējas kritēriji, kas noteikti Direktīvas (ES) 2018/2001 29. panta 6. un 7. punktā, shēma KZR INiG izdarīja vēl citas izmaiņas. Pēc grozījumu izdarīšanas pieprasījumu atkārtoti iesniedza 2022. gada 23. septembrī, un visas atlikušās iepriekš konstatētās problēmas pieprasījumā bija pienācīgi novērstas.

(7)

Shēma KZR INiG aptver šādas izejvielas: lauksaimniecības biomasa, meža biomasa un atkritumi un atlikumi. Vēl shēma aptver visu veidu kurināmo/degvielas. Ģeogrāfiskā ziņā tās pārklājums ir globāls un aptver visu pārraudzības ķēdi (biometāna gadījumā līdz pat ražošanas vienībai). Pēc 2022. gada 23. septembra pieprasījuma saņemšanas Komisija KZR INiG shēmu ir novērtējusi no jauna un konstatējusi, ka tā i) pienācīgi aptver Direktīvas (ES) 2018/2001 29. panta 2.–7. punktā noteiktos ilgtspējas kritērijus, ii) satur pareizus datus par siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījumiem atbilstīgi minētās direktīvas 29. panta 10. punktam un iii) saskaņā ar minētās direktīvas 30. panta 1. un 2. punkta prasībām piemēro masas bilances sistēmu.

(8)

Komisijas novērtējumā nav ņemts vērā īstenošanas akts, kas saskaņā ar Direktīvas (ES) 2018/2001 29. panta 8. punktu jāpieņem par norādījumiem, kā pierādāma atbilstība minētās direktīvas 29. panta 6. un 7. punktā noteiktajiem ilgtspējas kritērijiem (4). Tāpēc šajā sakarā shēma KZR INiG būs jānovērtē vēlreiz.

(9)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/996 (5) kļūst piemērojama tikai no 2023. gada 30. decembra. Shēma KZR INiG būtu atkārtoti jānovērtē, ņemot vērā jauno īstenošanas regulu.

(10)

Shēmas KZR INiG novērtējumā Komisija secināja, ka ir ievēroti pienācīgi uzticamības, pārredzamības un neatkarīgas revīzijas standarti un Direktīvas (ES) 2018/2001 VI pielikumā noteiktās metodiskās prasības.

(11)

Pārredzamības un juridiskās noteiktības labad ir lietderīgi visus ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju kritērijus, kurus KZR INiG shēma pienācīgi aptver, visaptveroši noteikt ar vienu Komisijas aktu. Tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2022/603 būtu jāatceļ.

(12)

Atzītā shēma KZR INiG būtu jādara pieejama Komisijas Europa tīmekļvietnes sadaļā par brīvprātīgajām shēmām.

(13)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo un biomasas kurināmo/degvielu ilgtspējas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Brīvprātīgā shēma KZR INiG (“shēma”), kas Komisijai uz atzīšanu pieteikta 2022. gada 23. septembrī, attiecībā uz shēmā revidētajiem kurināmajiem/degvielām pierāda:

a)

biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo un biomasas kurināmo/degvielu sūtījumu atbilstību Direktīvas (ES) 2018/2001 29. panta 2.–7. un 10. punktā noteiktajiem ilgtspējas kritērijiem;

b)

to, ka uzņēmēji izpilda pienākumu Savienības vai valsts datubāzē par atjaunīgajām degvielām un reciklēta oglekļa degvielām, ko patērē transporta nozarē, atbilstīgi Direktīvas (ES) 2018/2001 28. panta 4. punktam ievadīt precīzu informāciju.

Turklāt, ciktāl shēma nodrošina, ka visa relevantā informācija no uzņēmējiem pārraudzības ķēdes augšposmos tiek nodota uzņēmējiem pārraudzības ķēdes lejasposmos, tā satur precīzus datus par siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījumiem Direktīvas (ES) 2018/2001 29. panta 10. punkta vajadzībām.

Ja brīvprātīgajā shēmā KZR INiG, kura 2022. gada 23. septembrī pieteikta Komisijai uz atzīšanu, tiek izdarītas saturiskas izmaiņas, kas var ietekmēt šā lēmuma pieņemšanas pamatu, par šādām izmaiņām nekavējoties paziņo Komisijai. Komisija paziņotās izmaiņas novērtē, lai noteiktu, vai shēma joprojām pienācīgi aptver ilgtspējas kritērijus, attiecībā uz kuriem tā ir atzīta.

2. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2027. gada 16. decembrim.

3. pants

Šo lēmumu atceļ:

a)

ja ir skaidri pierādīts, ka ar brīvprātīgo shēmu KZR INiG nav īstenoti elementi, kurus šā lēmuma sakarā uzskata par svarīgiem, vai ja noticis smags un strukturāls minēto elementu pārkāpums;

b)

ja brīvprātīgā shēma KZR INiG Komisijai nesniedz ikgadējus ziņojumus saskaņā ar Direktīvas (ES) 2018/2001 30. panta 5. punktu;

c)

ja brīvprātīgā shēma KZR INiG neīsteno neatkarīgas revīzijas standartus un citas prasības, kas noteiktas Direktīvas (ES) 2018/2001 29. panta 8. punktā vai 30. panta 8. punktā minētajos īstenošanas aktos, vai citu shēmas elementu uzlabojumus, kurus uzskata par svarīgiem atzīšanas saglabāšanai.

4. pants

Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/603 atceļ no 2022. gada 16. decembra.

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 14. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 328, 21.12.2018., 82. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/807 (2019. gada 13. marts), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/2001 papildina attiecībā uz to, kā identificēt izejvielas, kas rada augstu netiešās zemes izmantošanas maiņas risku un kam konstatēta būtiska produktīvās platības izplešanās uz tādu zemes platību rēķina, kurās ir liels oglekļa uzkrājums, un kā sertificēt biodegvielas, bioloģiskos šķidros kurināmos un biomasas kurināmos/degvielas, kas rada zemu netiešās zemes izmantošanas maiņas risku (OV L 133, 21.5.2019., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/603 (2022. gada 8. aprīlis) par shēmas KZR INiG atzīšanu vajadzībām pierādīt atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2018/2001 noteiktajām prasībām attiecībā uz biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, biomasas kurināmajiem/degvielām, nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām šķidrajām un gāzveida degvielām un reciklēta oglekļa degvielām (OV L 114, 12.4.2022., 185. lpp.).

(4)  Īstenošanas regula par norādījumiem, kā pierādāma atbilstība Direktīvas (ES) 2018/2001 29. panta 6. un 7. punktā noteiktajiem ilgtspējas kritērijiem, 2022. gada 14. septembrī ir saņēmusi labvēlīgu atzinumu no Biodegvielu, bioloģisko šķidro kurināmo un biomasas kurināmo/degvielu ilgtspējas komitejas, bet vēl nav oficiāli pieņemta.

(5)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/996 (2022. gada 14. jūnijs) par ilgtspējas kritēriju, siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma kritēriju un zema netiešas zemes izmantojuma maiņas riska kritēriju verifikācijas noteikumiem (OV L 168, 27.6.2022., 1. lpp.).


15.12.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/42


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/2462

(2022. gada 14. decembris),

ar kuru groza Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2016/2323, ar ko izveido kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013 (2013. gada 20. novembris) par kuģu pārstrādi un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1013/2006 un Direktīvu 2009/16/EK (1), jo īpaši tās 16. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1257/2013 6. panta 2. punkts prasa, lai kuģu īpašnieki nodrošinātu, ka pārstrādei paredzētie kuģi tiek pārstrādāti tikai kuģu pārstrādes rūpnīcās, kuras iekļautas ar minētās regulas 16. pantu izveidotajā kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstā (“Eiropas saraksts”).

(2)

Eiropas saraksts ir sniegts Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2016/2323 (2).

(3)

Divu Attiecīgi Lietuvā un Francijā esošu kuģu pārstrādes rūpnīcu – UAB Armar un Démonaval Recycling – atļauju termiņš apritēja attiecīgi 2022. gada 19. aprīlī un 2022. gada 11. decembrī. Komisija ir no Lietuvas un Francijas saņēmusi informāciju, ka minētajām rūpnīcām piešķirtās atļaujas veikt kuģu pārstrādi ir pirms termiņa apritēšanas atjaunotas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1257/2013 14. pantu. Tāpēc datums, līdz kuram minētās rūpnīcas ir iekļautas Eiropas sarakstā, būtu attiecīgi jāatjaunina.

(4)

Arī Bulgārija ir Komisiju informējusi, ka kompetentā iestāde ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1257/2013 14. pantu piešķīrusi atļauju tās teritorijā esošajai kuģu pārstrādes rūpnīcai Ship and Industrial Service Ltd. Bulgārija ir Komisijai sniegusi visu informāciju, kas vajadzīga rūpnīcas iekļaušanai Eiropas sarakstā. Tāpēc Eiropas saraksts būtu jāatjaunina, tajā iekļaujot šo rūpnīcu.

(5)

Komisija ir informēta par divu attiecīgi Apvienotajā Karalistē un Francijā esošu kuģu pārstrādes rūpnīcu – Dales Marine Services Ltd un Gardet & De Bezenac Recycling – kontaktinformācijas izmaiņām. Tāpēc Eiropas saraksts būtu attiecīgi jāatjaunina.

(6)

Komisija no Kishorn Port Ltd saņēmusi informāciju par izmaiņām atļaujā, kurā norādīti operāciju ierobežojumi un paredzēti nosacījumi, kas jāievēro rūpnīcas operatoram. Ir palielināti akceptētie maksimālie kuģu izmēri. Tāpēc Eiropas saraksts būtu attiecīgi jāatjaunina.

(7)

Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1257/2013 15. panta 4. punktu ir veikusi Turcijā esošās kuģu pārstrādes rūpnīcas Işıksan starpposma izskatīšanu, kurā neizdevās pārliecināties, ka attiecīgā rūpnīca joprojām atbilst relevantajām Regulas (ES) Nr. 1257/2013 13. panta 1. punkta prasībām, jo īpaši b), f) un i) apakšpunkta prasībām. Turklāt ir konstatēts, ka attiecīgā rūpnīca nav izpildījusi Regulas (ES) Nr. 1257/2013 13. panta 2. punkta a)–c) apakšpunktā noteiktās prasības attiecībā uz ES dalībvalstu karoga kuģu pārstrādi. Pieejamā informācija turklāt neļauj secināt, ka vairāki ES dalībvalstu karoga kuģi, ko bija paredzēts pārstrādāt Işıksan, galu galā tikuši demontēti minētajā rūpnīcā, bet liecina, ka šie kuģi tā vietā tikuši pārvesti uz tuvējām rūpnīcām, kas Eiropas sarakstā nav iekļautas. Šāda prakse pārkāpj Regulas (ES) Nr. 1257/2013 13. panta 1. punkta e) apakšpunktu, kas prasa, lai Eiropas sarakstā iekļauto rūpnīcu operatori ES dalībvalstu karoga kuģus pārstrādātu savā rūpnīcā saskaņā ar konkrētā kuģa pārstrādes plānu. Tāpēc Eiropas saraksts būtu jāatjaunina, šo rūpnīcu no tā svītrojot.

(8)

Komisija ir novērtējusi negadījumu izmeklēšanu un pamatcēloņu analīzi, kas veikta attiecībā uz diviem nāvējošiem negadījumiem, kuri notika 2021. gada februārī un 2022. gada jūnijā Simsekler, citā kuģu pārstrādes rūpnīcā, kas atrodas Turcijā. Novērtējumos secināts, ka negadījumu cēlonis ir ne tikai atsevišķas darbības, bet drīzāk organizatoriski pamatfaktori, uz kuriem būvētavai būtu jākoncentrējas, lai uzlabotu riska kontroli. Turklāt 2021. gada jūnijā rūpnīcai nosūtītajā ziņojumā par pirmo nāvējošo negadījumu bija vairāki konkrēti ieteikumi, kā uzlabot strādnieku drošību. Rūpnīca neievēroja Komisijas lūgumu to informēt par šajā sakarā veiktajiem pasākumiem. Līdz ar to attiecīgā rūpnīca neatbilst relevantajām Regulas (ES) Nr. 1257/2013 13. panta 1. punkta prasībām, konkrētāk, b), f) un i) apakšpunkta prasībām. Tāpēc Eiropas saraksts būtu jāatjaunina, šo rūpnīcu no tā svītrojot.

(9)

Tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2323 būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) Nr. 1257/2013 25. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2016/2323 pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 14. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 330, 10.12.2013., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/2323 (2016. gada 19. decembris), ar ko izveido kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi (OV L 345, 20.12.2016., 119. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Kuģu pārstrādes rūpnīcu Eiropas saraksts, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1257/2013 16. pantā

A DAĻA

Kuģu pārstrādes rūpnīcas, kas atrodas dalībvalstīs

Rūpnīcas nosaukums

Pārstrādes metode

Pārstrādājamo kuģu tips un izmērs

Kuģu pārstrādes rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi, arī attiecībā uz bīstamo atkritumu apsaimniekošanu

Sīkāka informācija par procedūru, kurā kompetentā iestāde ar skaidru izteikumu vai klusējot apstiprina kuģu pārstrādes plānu (1)

Maksimālais kuģu pārstrādes apjoms gadā, ko aprēķina kā LDT izteiktu to kuģu masas summu, kas attiecīgajā gadā pārstrādāti konkrētajā rūpnīcā (2)

Datums, līdz kuram rūpnīca ir iekļauta Eiropas sarakstā (3)

BEĻĢIJA

NV Galloo Recycling Ghent

Scheepszatestraat 9

9000 Gent

Beļģija

Tālrunis: +32(0)9/251 25 21

E-pasts: peter.wyntin@galloo.com

Pietauvošanās vietā (uz ūdens), uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 265 m

Platums: 37 m

Iegrime: 12,5 m

 

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 30 dienas

34 000  (4)

2025. gada 31. marts

BULGĀRIJA

Ship and Industrial Service Ltd

3. eliņš

Asparuhovo

9000 Varna

Bulgārija

Tālrunis: + 359 888 334114

E-pasts: d_kondov@yahoo.co.uk

Sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 140 m

Platums: 16 m

Iegrime: 6 m

Tukša kuģa svars: 1 800  tonnas

Ierobežojumi un nosacījumi ir noteikti atkritumu apsaimniekošanas atļaujā (Lēmums Nr. 03-DO-655-00/25.01.2019.).

Skaidri izteikts apstiprinājums, maksimālais pārskatīšanas periods – 30 dienas. Kompetentā iestāde, kas pieņem apstiprinājuma lēmumu, ir tās reģionālās vides un ūdens inspekcijas direktors, kurā kuģu pārstrādes rūpnīca atrodas.

12 500  (5)

2024. gada 25. janvāris

DĀNIJA

FAYARD A/S

Kystvejen 100

DK-5330 Munkebo

Dānija

www.fayard.dk

Tālrunis: +45 7592 0000

E-pasts: fayard@fayard.dk

Sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 415 m

Platums: 90 m

Iegrime: 7,8 m

Kuģu pārstrādes rūpnīca tiek reglamentēta saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem un nosacījumiem, kas izklāstīti Kertemindes pašvaldības 2018. gada 7. novembrī izdotajā vidiskajā atļaujā. Vidiskajā atļaujā ir paredzētas ekspluatācijas stundas, īpaši ekspluatācijas nosacījumi, darbības ar atkritumiem un to uzglabāšana, kā arī nosacījums, ka darbības jāveic sausajā dokā.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 14 dienas

0  (6)

2023. gada 7. novembris

Fornæs ApS

Rolshøjvej 12-16

8500 Grenaa

Dānija

www.fornaes.com

Tālrunis: +45 86326393

E-pasts: recycling@fornaes.dk

Pietauvošanās vietā, sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 150 m

Platums: 25 m

Iegrime: 7 m

GT: 10 000

Norddjūras pašvaldībai ir tiesības bīstamos atkritumus novirzīt uz uzņemšanas iekārtām, kas saņēmušas apstiprinājumu par atbilstību vides prasībām.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 14 dienas

30 000  (7)

2026. gada 12. maijs

Jatob ApS

Langerak 12

9900 Frederikshavn

Dānija

www.jatob.dk

Tālrunis: +45 8668 1689

E-pasts: post@jatob.dk

mathias@jatob.dk

Pietauvošanās vietā, uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 150 m

Platums: 30 m

Iegrime: 6 m

Uz darbībām ar atkritumu frakcijām un to uzglabāšanu attiecas vidiskā atļauja. Objektā ne ilgāk par gadu var pagaidu kārtā uzglabāt bīstamos atkritumus.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 14 dienas

13 000  (8)

2025. gada 9. marts

Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S)

Sandholm 60

9900 Frederikshavn

Dānija

www.modernamericanrecyclingservices.com/

E-pasts: kim@mars-eu.dk

Uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 290 m

Platums: 90 m

Iegrime: 14 m

Kuģu pārstrādes rūpnīcas darbības nosacījumi ir noteikti vidiskajā atļaujā, ko 2018. gada 9. martā izdevusi Frederikshavnas pašvaldība.

Norddjūras pašvaldībai ir tiesības bīstamos atkritumus novirzīt uz uzņemšanas iekārtām, kas saņēmušas apstiprinājumu par atbilstību vides prasībām.

Rūpnīca nedrīkst bīstamos atkritumus glabāt ilgāk par vienu gadu.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 14 dienas

0  (9)

2023. gada 23. augusts

Smedegaarden A/S

Vikingkaj 5

6700 Esbjerg

Dānija

www.smedegaarden.net

Tālrunis: +45 75128888

E-pasts: m@smedegaarden.net

Pietauvošanās vietā, uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 200 m*

Platums: 48 m

Iegrime: 7,5 m

(* Ja garums > 170 m, vajadzīgs Esbjergas pašvaldības akcepts.)

Kuģu pārstrādes rūpnīcas darbības nosacījumi ir noteikti vidiskajā atļaujā, ko 2015. gada 4. jūnijā izdevusi Esbjergas pašvaldība.

Esbjergas pašvaldībai ir tiesības bīstamos atkritumus novirzīt uz uzņemšanas iekārtām, kas saņēmušas apstiprinājumu par atbilstību vides prasībām.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 14 dienas

20 000  (10)

2026. gada 11. marts

Stena Recycling A/S

Grusvej 6

6700 Esbjerg

Dānija

www.stenarecycling.dk

Tālrunis: +45 20699190

E-pasts: jakob.kristensen@stenarecycling.com

Sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 40 m

 

Platums: 40 m

 

Iegrime: 10 m

Kuģu pārstrādes rūpnīcas darbības nosacījumi ir noteikti vidiskajā atļaujā, ko 2017. gada 5. oktobrī izdevusi Esbjergas pašvaldība.

Kā noteikts kuģu pārstrādes rūpnīcas vidiskajā atļaujā, Esbjergas pašvaldībai ir tiesības bīstamos atkritumus novirzīt uz uzņemšanas iekārtām, kas saņēmušas apstiprinājumu par atbilstību vidiskajām prasībām.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 14 dienas

0  (11)

2024. gada 7. februāris

IGAUNIJA

BLRT Refonda Baltic OÜ

Kopli 103, 11712 Tallinn, Igaunija

Tālrunis: +372 610 2933

Fakss: +372 610 2444

E-pasts: refonda@blrt.ee

www.refonda.ee

Piestātnē peldoši, peldošajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 197 m

Platums: 32 m

Iegrime: 9,6 m

Atkritumu atļauja Nr. KL-511809. Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas atļauja Nr. 0546. Vene-Balti ostas noteikumi, MSR-Refonda rokasgrāmata par kuģu pārstrādi. Vidiskās pārvaldības sistēma, atkritumu apsaimniekošana EP 4.4.6-1-13.

Rūpnīca var pārstrādāt tikai tos bīstamos materiālus, kuru pārstrādei tai ir atļauja.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 30 dienas

24 364  (12)

2026. gada 15. februāris

SPĀNIJA

DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA)

Vega de Tapia, s/n

48903 Barakaldo-Bizkaia

Spānija

Tālrunis: +34 944 971 552

E-pasts: dina@dinascrapping.com

www.redena.es

Pietauvošanās vietā, uz demontāžas rampas

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 120 m

Platums: 20 m

Iegrime: 6 m

Ierobežojumi ir norādīti integrētajā vidiskajā atļaujā.

Apstiprinājums klusējot. Apstiprināšanas jautājumos kompetentā iestāde ir tā autonomā apgabala vides iestāde, kurā rūpnīca atrodas.

2 086  (13)

2026. gada 3. marts

DDR VESSELS XXI, S.L.

“El Musel” osta

Gijon

Spānija

Tālrunis: +34 630 14 44 16

E-pasts: abarredo@ddr-vessels.com

Pietauvošanās vietā, uz demontāžas rampas

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 169,9 m

(Atkarībā no detalizēta tehniski ekonomiskā pamatojuma var pieņemt arī lielākus kuģus, ja tie ir tādi, kas nevar apgāzties vai noslīdēt pa rampu)

Platums: 25 m

Ierobežojumi ir norādīti integrētajā vidiskajā atļaujā.

Apstiprinājums klusējot. Apstiprināšanas jautājumos kompetentā iestāde ir tā autonomā apgabala vides iestāde, kurā rūpnīca atrodas.

3 600  (14)

2025. gada 28. jūlijs

FRANCIJA

Démonaval Recycling

ZI du Malaquis

Rue François Arago

76580 LE TRAIT

Tālrunis: (+ 33) (0)7 69 79 12 80

E-pasts: patrick@demonaval-recycling.fr

Pietauvošanās vietā, sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 140 m

Platums: 25 m

Iegrime: 5 m

Vidiskie ierobežojumi ir noteikti prefektūras izdotajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums; kompetentā persona, kas pieņem apstiprinājuma lēmumu, ir vides ministrs

1 500  (15)

2027. gada 21. septembris

GARDET & DE BEZENAC Recycling

/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG

616, Boulevard Jules Durand

76600 Le Havre

Francija

Tālrunis: +33(0)2 35 95 16 34

E-pasts: normandie@baudelet.fr

Uz ūdens un uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 150 m

Platums: 18 m

Iegrime: 7 m

LDT: 7 000

Vidiskie ierobežojumi ir noteikti prefektūras izdotajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums; kompetentā persona, kas pieņem apstiprinājuma lēmumu, ir vides ministrs

7 730  (16)

2026. gada 29. decembris

Grand Port Maritime de Bordeaux

152, Quai de Bacalan - CS 41320 - 33082 Bordeaux Cedex,

Francija

Tālrunis: +33(0)5 56 90 58 00

E-pasts: maintenance@bordeaux-port.fr

Pietauvošanās vietā, sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 240 m

Platums: 37 m

Iegrime: 17 m

Vidiskie ierobežojumi ir noteikti prefektūras izdotajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums; kompetentā persona, kas pieņem apstiprinājuma lēmumu, ir vides ministrs

9 000  (17)

2026. gada 27. septembris

Recycleurs Bretons - Navaléo

170 rue Jacqueline Auriol

29470 Guipavas

Francija

Tālrunis: +33(0)2 98 01 11 06

E-pasts: navaleo@navaleo.fr

Pietauvošanās vietā, sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 225 m

Platums: 34 m

Iegrime: 27 m

Vidiskie ierobežojumi ir noteikti prefektūras izdotajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums; kompetentā persona, kas pieņem apstiprinājuma lēmumu, ir vides ministrs

15 000  (18)

2025. gada 19. jūnijs

ITĀLIJA

San Giorgio del Porto S.p.A.

Calata Boccardo 8

16128 – Genova –

Itālija

Tālrunis: +39 (0)10 251561

E-pasts:

segreteria@sgdp.it;

sangiorgiodelporto@legalmail.it

www.sgdp.it

Pietauvošanās vietā, sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 350 m

Platums: 75 m

Iegrime: 16 m

GT: 130 000

Ierobežojumi ir norādīti integrētajā vidiskajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums

38 564  (19)

2023. gada 6. jūnijs

LATVIJA

SIA “Galaksis N”

Kapsēdes iela 2D,

Liepāja, LV-3414

Latvija

Tālrunis: +371 29410506

E-pasts: galaksisn@inbox.lv

Pietauvošanās vietā (uz ūdens), sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 165 m

Platums: 22 m

Iegrime: 7 m

GT: 12 000

Sk. valsts atļauju Nr. LI12IB0053.

Skaidri izteikts apstiprinājums – rakstisks paziņojums 30 darbdienu laikā

0  (20)

2024. gada 17. jūlijs

LIETUVA

UAB APK

Minijos 180 (piestātne 133 A) LT 93269, Klaipėda

Lietuva

Tālrunis: +370 (46) 365776

Fakss: +370 (46) 365776

E-pasts: uab.apk@gmail.com

Pietauvošanās vietā (uz ūdens)

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 130 m

Platums: 35 m

Iegrime: 10 m

GT: 3 500

Sk. valsts atļauju Nr. TL-KL.1-15/2015.

Skaidri izteikts apstiprinājums – rakstisks paziņojums 30 darbdienu laikā

1 500  (21)

2025. gada 12. marts

UAB Armar

Minijos 180 (piestātne 131A), LT 93269, Klaipėda,

Lietuva

Tālrunis: +370 685 32607

E-pasts: armar.uab@gmail.com

Pietauvošanās vietā (uz ūdens)

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 80 m

Platums: 16 m

Iegrime: 5 m

GT: 1 500

Sk. valsts atļauju Nr. TL-KL.1-51/2017.

Skaidri izteikts apstiprinājums – rakstisks paziņojums 30 darbdienu laikā

3 910  (22)

2027. gada 12. aprīlis

UAB Demeksa

Nemuno g. 42A (piestātne 121), LT 93277, Klaipėda

Lietuva

Tālrunis: +370 630 69903

E-pasts: uabdemeksa@gmail.com

Pietauvošanās vietā (uz ūdens)

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 58 m

Platums: 16 m

Iegrime: 5 m

GT: 3 500

Sk. valsts atļauju Nr. TL-KL.1-64/2019.

Skaidri izteikts apstiprinājums – rakstisks paziņojums 30 darbdienu laikā

0  (23)

2024. gada 22. maijs

UAB Vakaru refonda

Minijos 180 (piestātnes 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda,

Lietuva

Tālrunis: +370 (46) 483940/483891

Fakss: +370 (46) 483891

E-pasts: refonda@wsy.lt

Pietauvošanās vietā (uz ūdens)

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 230 m

Platums: 55 m

Iegrime: 14 m

GT: 70 000

Sk. valsts atļauju Nr. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015.

Skaidri izteikts apstiprinājums – rakstisks paziņojums 30 darbdienu laikā

20 140  (24)

2025. gada 30. aprīlis

NĪDERLANDE

Damen Verolme Rotterdam B.V.

Prof. Gerbrandyweg 25

3197 KK Rotterdam

Nīderlande

Tālrunis: +31 (0)181 23 4353

E-pasts: MZoethout@damenverolme.com

Sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 400 m

Platums: 90 m

Iegrime: 12 m

Augstums: 90 m

Rūpnīcai ir darbības atļauja; atļaujā norādīti ierobežojumi un nosacījumi, kas paredz vides ziņā pareizu darbību.

Skaidri izteikts apstiprinājums

0  (25)

2026. gada 21. maijs

DECOM Amsterdam B.V.

Siciliëweg 10 1045 AS Amsterdam

Nīderlande

Tālrunis: +31 23 558 1937

E-pasts: info@decomamsterdam.eu

Sagatavošanās darbības piestātnē, sagriešana pēc izcelšanas krastā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 240 m

Platums: 50 m

Iegrime: 9 m

Rūpnīcai ir darbības atļauja; atļaujā norādīti ierobežojumi un nosacījumi, kas paredz vides ziņā pareizu darbību.

Skaidri izteikts apstiprinājums

17 500  (26)

2026. gada 5. oktobris

Hoondert Services & Decommissioning B.V.

Spanjeweg 4

4455 TW Nieuwdorp

Tālrunis: +31 113352510

E-pasts: info@hsd.nl

Sagatavošanās darbības piestātnē, sagriešana pēc izcelšanas krastā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 175 m

Platums: 40 m

Iegrime: 10 m

Rūpnīcai ir darbības atļauja; atļaujā norādīti ierobežojumi un nosacījumi, kas paredz vides ziņā pareizu darbību.

Skaidri izteikts apstiprinājums

30 000  (27)

2026. gada 26. janvāris

Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.

Estlandweg 10

4455 SV Nieuwdorp

Nīderlande

Tālrunis: +31 113 351 710

E-pasts: slf@sagro.nl

Sagatavošanās darbības piestātnē, sagriešana pēc izcelšanas krastā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 120 m

Platums: 20 m

Iegrime: 6 m

Rūpnīcai ir darbības atļauja; atļaujā norādīti ierobežojumi un nosacījumi, kas paredz vides ziņā pareizu darbību.

Skaidri izteikts apstiprinājums

15 000  (28)

2024. gada 28. marts

Scheepssloperij Nederland B.V.

Havenweg 1

3295 XZ

s-Gravendeel

Postbus 5234

3295 ZJ

s-Gravendeel

Nīderlande

Tālrunis: +31 18 046 39 90

E-pasts: gsnoek@sloperij-nederland.nl

Pietauvošanās vietā (uz ūdens) un uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 200 m

Platums: 33 m

Iegrime: 5,5 m

Augstums: 45 m (Botlekas tilts)

Rūpnīcai ir darbības atļauja; atļaujā norādīti ierobežojumi un nosacījumi, kas paredz vides ziņā pareizu darbību.

Sagatavošanās darbības notiek piestātnē, līdz kuģa korpusu var uzvilkt uz eliņa, izmantojot vinču, kuras vilkšanas jauda ir 2 000  tonnu.

Skaidri izteikts apstiprinājums

17 500  (29)

2026. gada 12. maijs

NORVĒĢIJA

ADRS Decom Gulen

Rūpnīcas adrese:

Sløvågen 2,

5960 Dalsøyra,

Norvēģija

Biroja adrese:

Statsminister Michelsens vei 38,

5230 Paradis,

Norvēģija

https://adrs.no/

Pietauvošanās vietā, uz eliņa, sausajā/slapjajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 360 m

Platums: bez ierobežojuma

Iegrime: bez ierobežojuma

Sk. valsts atļauju Nr. 2019.0501.T.

Skaidri izteikts apstiprinājums

0  (30)

2024. gada 1. oktobris

AF Offshore Decom

Raunesvegen 597,

5578 Nedre Vats

Norvēģija

https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/

Pietauvošanās vietā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 290 m

Platums: bez ierobežojuma

Iegrime: bez ierobežojuma

Sk. valsts atļauju Nr. 2005.0038.T.

Skaidri izteikts apstiprinājums

31 000  (31)

2024. gada 28. janvāris

Green Yard AS

Angholmen,

4485 Feda,

Norvēģija

www.greenyard.no

Sausajā dokā (iekštelpās), uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 230 m

Platums: 25 m

Iegrime: 20 m

Sk. valsts atļauju Nr. 2018.0833.T.

Galvenās demontāžas operācijas jāveic iekštelpās.

Vienīgās demontāžas un sagriešanas operācijas, ko atļauts veikt ārā, ir nenozīmīgas operācijas, kas vajadzīgas, lai kuģus varētu ietilpināt rūpnīcas iekšienē. Sīkāku informāciju sk. atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums

0  (32)

2024. gada 28. janvāris

Green Yard Kleven AS

6065 Ulsteinvik

Norvēģija

www.kleven.no

Pietauvošanās vietā, uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 170 m

Platums: 35 m

Iegrime: bez ierobežojuma

Sk. valsts atļauju Nr. 2021.0011.T.

Skaidri izteikts apstiprinājums

0  (33)

2026. gada 9. aprīlis

Fosen Gjenvinning AS

Stokksundveien 1432,

7177 Revsnes

Norvēģija

Tālrunis: +47 400 39 479

E-pasts: knut@fosengjenvinning.no

Pietauvošanās vietā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, izņemot ogļūdeņražu ieguves platformas vai kuģus

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 150 m

Platums: 20 m

Iegrime: 7 m

Sk. valsts atļauju Nr. 2006.0250.T.

Skaidri izteikts apstiprinājums

8 000  (34)

2024. gada 9. janvāris

Aker Solutions AS (Stord)

Eldøyane 59

5411 Stord

Norvēģija

www.akersolutions.com

Pietauvošanās vietā (uz ūdens), uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 230 m

Platums: bez ierobežojuma

Iegrime: bez ierobežojuma

Sk. valsts atļauju Nr. 2013.0111.T.

Skaidri izteikts apstiprinājums

43 000  (35)

2024. gada 28. janvāris

Lutelandet Industrihamn

Lutelandet Offshore AS

6964 Korssund,

Norvēģija

www.lutelandetoffshore.com

Pietauvošanās vietā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: bez ierobežojuma

Platums: bez ierobežojuma

Iegrime: bez ierobežojuma

Sk. valsts atļauju Nr. 2014.0646.T.

Skaidri izteikts apstiprinājums

14 000  (36)

2024. gada 28. janvāris

Norscrap West AS

Hanøytangen 122,

5310 Hauglandhella,

Norvēģija

www.norscrap.no

Pietauvošanās vietā, uz peldošā eliņa, sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 150 m

Platums: 34 m

Iegrime: bez ierobežojuma

Sk. valsts atļauju Nr. 2017.0864.T.

Ne vairāk kā 8 000 LDT uz peldošā eliņa. Ja kuģa masa pārsniedz 8 000 LDT, tas pirms uzvilkšanas uz eliņa ir jāsadala.

Skaidri izteikts apstiprinājums

4 500  (37)

2024. gada 1. marts

SOMIJA

Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd)

Navirentie, 21100 Naantali

Somija

Tālrunis: +358 2 44 511

E-pasts try@turkurepairyard.com

Pietauvošanās vietā, sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 250 m

Platums: 40 m

Iegrime: 7,9 m

Ierobežojumi ir norādīti nacionālajā vidiskajā atļaujā.

Skaidri izteikts apstiprinājums

20 000  (38)

2023. gada 1. oktobris

APVIENOTĀ KARALISTE (ZIEMEĻĪRIJA)

Harland and Wolff (Belfast) Ltd

Queen’s Island

Belfast

BT3 9DU

Tālrunis: +44(0)2890534189

Fakss: +44(0)2890458515

E-pasts Eoghan.Rainey@harland-wolff.com

Sausajā dokā un uz ūdens

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 556 m

Platums: 93 m

Iegrime: 7,5 m

DWT: 550 000

Rūpnīcai ir atļauja (atkritumu apsaimniekošanas atļauja, LN/20/11), kurā norādīti operāciju ierobežojumi un paredzēti nosacījumi, kas jāievēro rūpnīcas operatoram.

Skaidri izteikts apstiprinājums

12 000  (39)

2025. gada 16. jūnijs

B DAĻA

Kuģu pārstrādes rūpnīcas, kas atrodas trešās valstīs

Rūpnīcas nosaukums

Pārstrādes metode

Pārstrādājamo kuģu tips un izmērs

Kuģu pārstrādes rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi, arī attiecībā uz bīstamo atkritumu apsaimniekošanu

Sīkāka informācija par procedūru, kurā kompetentā iestāde ar skaidru izteikumu vai klusējot apstiprina kuģu pārstrādes plānu (40)

Maksimālais kuģu pārstrādes apjoms gadā, ko aprēķina kā LDT izteiktu to kuģu masas summu, kas attiecīgajā gadā pārstrādāti konkrētajā rūpnīcā (41)

Datums, līdz kuram rūpnīca ir iekļauta Eiropas sarakstā (42)

TURCIJA

Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 5 Aliağa

İzmir 35800,

Turcija

Tālrunis: +90 232 618 21 07 – 08 - 09

E-pasts: info@avsargemiltd.com

Izjaukšana ar daļēju izcelšanu [landing]

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, izņemot platformas

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: bez ierobežojuma

Platums: 50 m

Iegrime: 15 m

Objektam ir kuģu demontāžas atļauja, ko izdevusi Vides un pilsētplānošanas ministrija, un kuģu demontāžas sertifikāts, ko izdevusi Transporta un infrastruktūras ministrija; šajos dokumentos noteikti rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 15 dienas

Kuģa pārstrādes plāns (KPP) ietilpst dokumentu, apsekojumu un atļauju/licenču kopumā, kas tiek iesniegts kompetentajām iestādēm kuģa demontāžas atļaujas saņemšanai. Kā atsevišķu dokumentu KPP ne skaidri apstiprina, ne noraida.

54 224  (43)

2025. gada 2. decembris

EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 10 Aliağa,

Izmir 35800,

Turcija

Tālrunis: +90 232 618 21 62

E-pasts: pamirtaner@egecelik.com

Izjaukšana ar daļēju izcelšanu [landing]

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: bez ierobežojuma

Platums: 50 m

Iegrime: 15 m

Objektam ir kuģu demontāžas atļauja, ko izdevusi Vides un pilsētplānošanas ministrija, un kuģu demontāžas sertifikāts, ko izdevusi Transporta un infrastruktūras ministrija; šajos dokumentos noteikti rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 15 dienas

Kuģa pārstrādes plāns (KPP) ietilpst dokumentu, apsekojumu un atļauju/licenču kopumā, kas tiek iesniegts kompetentajām iestādēm kuģa demontāžas atļaujas saņemšanai. Kā atsevišķu dokumentu KPP ne skaidri apstiprina, ne noraida.

55 503  (44)

2025. gada 12. februāris

LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET

LTD.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 3-4 Aliağa,

Izmir 35800,

Turcija

Tālrunis: +90 232 618 20 30

E-pasts: info@leyal.com.tr

Izjaukšana ar daļēju izcelšanu [landing]

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: bez ierobežojuma

Platums: 100 m

Iegrime: 15 m

Objektam ir kuģu demontāžas atļauja, ko izdevusi Vides un pilsētplānošanas ministrija, un kuģu demontāžas sertifikāts, ko izdevusi Transporta un infrastruktūras ministrija; šajos dokumentos noteikti rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 15 dienas

Kuģa pārstrādes plāns (KPP) ietilpst dokumentu, apsekojumu un atļauju/licenču kopumā, kas tiek iesniegts kompetentajām iestādēm kuģa demontāžas atļaujas saņemšanai. Kā atsevišķu dokumentu KPP ne skaidri apstiprina, ne noraida.

64 815  (45)

2023. gada 9. decembris

LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 25 Aliağa,

Izmir 35800,

Turcija

Tālrunis: +90 232 618 20 65

E-pasts: demtas@leyal.com.tr

Izjaukšana ar daļēju izcelšanu [landing]

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: bez ierobežojuma

Platums: 63 m

Iegrime: 15 m

Objektam ir kuģu demontāžas atļauja, ko izdevusi Vides un pilsētplānošanas ministrija, un kuģu demontāžas sertifikāts, ko izdevusi Transporta un infrastruktūras ministrija; šajos dokumentos noteikti rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 15 dienas

Kuģa pārstrādes plāns (KPP) ietilpst dokumentu, apsekojumu un atļauju/licenču kopumā, kas tiek iesniegts kompetentajām iestādēm kuģa demontāžas atļaujas saņemšanai. Kā atsevišķu dokumentu KPP ne skaidri apstiprina, ne noraida.

57 275  (46)

2023. gada 9. decembris

ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ.

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 23 Aliağa,

Izmir 35800,

Turcija

Tālrunis: +90 232 618 21 05

E-pasts: oge@ogegemi.com

www.ogegemi.com

Izjaukšana ar daļēju izcelšanu [landing]

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: bez ierobežojuma

Platums: 70 m

Iegrime: 15 m

Objektam ir kuģu demontāžas atļauja, ko izdevusi Vides un pilsētplānošanas ministrija, un kuģu demontāžas sertifikāts, ko izdevusi Transporta un infrastruktūras ministrija; šajos dokumentos noteikti rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 15 dienas

Kuģa pārstrādes plāns (KPP) ietilpst dokumentu, apsekojumu un atļauju/licenču kopumā, kas tiek iesniegts kompetentajām iestādēm kuģa demontāžas atļaujas saņemšanai. Kā atsevišķu dokumentu KPP ne skaidri apstiprina, ne noraida.

62 471  (47)

2025. gada 12. februāris

Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti

Gemi Söküm Tesisleri,

Parcel 8-9 Aliağa,

Izmir 35800,

Turcija

Tālrunis: +90 232 618 2092

E-pasts: info@sokship.com

Izjaukšana ar daļēju izcelšanu [landing]

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: bez ierobežojuma

Platums: 90 m

Iegrime: 15 m

Objektam ir kuģu demontāžas atļauja, ko izdevusi Vides un pilsētplānošanas ministrija, un kuģu demontāžas sertifikāts, ko izdevusi Transporta un infrastruktūras ministrija; šajos dokumentos noteikti rūpnīcas darbības ierobežojumi un nosacījumi.

Apstiprinājums klusējot, maksimālais pārskatīšanas periods – 15 dienas

Kuģa pārstrādes plāns (KPP) ietilpst dokumentu, apsekojumu un atļauju/licenču kopumā, kas tiek iesniegts kompetentajām iestādēm kuģa demontāžas atļaujas saņemšanai. Kā atsevišķu dokumentu KPP ne skaidri apstiprina, ne noraida.

66 167  (48)

2025. gada 12. februāris

APVIENOTĀ KARALISTE

Dales Marine Services Ltd

Imperial Dry Dock

Leith

Edinburgh

EH6 7DR

Tālrunis: + 44 (0)131 454 3380; + 44 (0)7834 658 588

E-pasts: Phil@dalemarine.co.uk

Sausajā dokā un uz ūdens

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā, izņemot platformas

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 165 m

Platums: 20 m

Iegrime: 7,7 m

Rūpnīcai ir atļauja (atkritumu apsaimniekošanas atļauja, WML/L/1157331), kurā norādīti operāciju ierobežojumi un paredzēti nosacījumi, kas jāievēro rūpnīcas operatoram.

Skaidri izteikts apstiprinājums

5 019  (49)

2027. gada 22. maijs

Kishorn Port Ltd

Kishorn Base

Kishorn

Strathcarron

IV54 8XA

Apvienotā Karaliste

Tālrunis: +44 (0)139 777 3840

E-pasts: enquiries@kishornportltd.com

alasdair@kishornportltd.com

frank@fergusontransport.co.uk

Sausajā dokā

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

Garums: 160 m

Platums: 160 m

Iegrime: 13,8 m

LDT: 26 448

Rūpnīcai ir atļauja (atkritumu apsaimniekošanas atļauja, WML/L/1175043 ar grozījumu 01 un WML/L/1175043 ar grozījumu 02), kurā norādīti operāciju ierobežojumi un paredzēti nosacījumi, kas jāievēro rūpnīcas operatoram.

Skaidri izteikts apstiprinājums

38 148  (50)

2027. gada 22. maijs

AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS

International Shipbreaking Limited L.L.C

18601 R.L Ostos Road

Brownsville TX, 78521

ASV

Tālrunis: 956-831-2299

E-pasts: chris.green@internationalshipbreaking.com

robert.berry@internationalshipbreaking.com

Pietauvošanās vietā (uz ūdens), uz eliņa

Kuģi, kas definēti Regulas (ES) Nr. 1257/2013 3. panta 1. punkta 1) apakšpunktā

Maksimālie kuģa izmēri:

 

Garums: 366 m

 

Platums: 48 m

 

Iegrime: 9 m

Rūpnīcas darbības nosacījumi ir noteikti atļaujās un sertifikātos, ko rūpnīcai izdevusi ASV Vides aizsardzības aģentūra, Teksasas Vides kvalitātes komisija [Texas Commission of Environmental Quality], Teksasas Zemes aģentūra [Texas General Land Office] un ASV Krasta apsardze.

ASV Toksisko vielu kontroles likums aizliedz ASV importēt ASV ārvalstu karoga kuģus, kuru PHB koncentrācija pārsniedz 50. daļas uz miljonu.

Rūpnīcai ir divi eliņi ar rampām galīgajai kuģa pārstrādei (austrumu eliņš un rietumu eliņš) ES dalībvalstu karoga kuģus pārstrādā tikai uz austrumu eliņa rampas.

Pašlaik ASV tiesību aktos nav paredzēta neviena kuģu pārstrādes plānu apstiprināšanas procedūra.

120 000  (51)

2023. gada 9. decembris


(1)  Kā minēts Regulas (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi 7. panta 3. punktā.

(2)  Kā minēts Regulas (ES) Nr. 1257/2013 32. panta 1. punkta a) apakšpunkta trešajā teikumā.

(3)  Datums, līdz kuram rūpnīca ir iekļauta Eiropas sarakstā, ir dalībvalstī rūpnīcai piešķirtās atļaujas derīguma termiņa beigu datums.

(4)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 50 000 LDT gadā.

(5)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 12 500 LDT gadā.

(6)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 30 000 LDT gadā.

(7)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 50 000 LDT gadā.

(8)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 30 000 LDT gadā.

(9)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 200 000 LDT gadā.

(10)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 50 000 LDT gadā.

(11)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 45 000 LDT gadā.

(12)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 36 000 LDT gadā.

(13)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 6 000 LDT gadā.

(14)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 60 000 LDT gadā.

(15)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 15 000 LDT gadā.

(16)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 12 000 LDT gadā.

(17)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 23 000 LDT gadā.

(18)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 40 000 LDT gadā.

(19)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 60 000 LDT gadā.

(20)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 10 000 LDT gadā.

(21)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 30 000 LDT gadā.

(22)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 6 000 LDT gadā.

(23)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 10 000 LDT gadā.

(24)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 45 000 LDT gadā.

(25)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 100 000 LDT gadā.

(26)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 47 500 LDT gadā.

(27)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 100 000 LDT gadā.

(28)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 100 000 LDT gadā.

(29)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 40 000 LDT gadā.

(30)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 75 000 LDT gadā.

(31)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 75 000 LDT gadā.

(32)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 30 000 LDT gadā.

(33)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 30 000 LDT gadā.

(34)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 10 000 LDT gadā.

(35)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 85 000 LDT gadā.

(36)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 200 000 LDT gadā.

(37)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 100 000 LDT gadā.

(38)  Saskaņā ar iesniegto informāciju rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 40 000 LDT gadā.

(39)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 300 000 LDT gadā.

(40)  Kā minēts Regulas (ES) Nr. 1257/2013 par kuģu pārstrādi 7. panta 3. punktā.

(41)  Kā minēts Regulas (ES) Nr. 1257/2013 32. panta 1. punkta a) apakšpunkta trešajā teikumā.

(42)  Ja vien nav norādīts citādi, trešā valstī esošas kuģu pārstrādes rūpnīcas tiek Eiropas sarakstā iekļautas uz pieciem gadiem no dienas, kad stājas spēkā attiecīgais Komisijas Īstenošanas lēmums, ar ko attiecīgā rūpnīca tiek sarakstā iekļauta.

(43)  Rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 60 000 LDT gadā.

(44)  Rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 60 000 LDT gadā.

(45)  Rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 80 000 LDT gadā.

(46)  Rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 70 000 LDT gadā.

(47)  Rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 90 000 LDT gadā.

(48)  Rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 100 000 LDT gadā.

(49)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 7 275 LDT gadā.

(50)  Saskaņā ar atļauju rūpnīcai ir atļauts pārstrādāt ne vairāk kā 38 148 LDT gadā.

(51)  Rūpnīcas gada teorētiskā maksimālā kuģu pārstrādes jauda ir 120 000 LDT gadā.


Labojumi

15.12.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/71


Labojums Padomes Lēmumā 2014/194/ES (2014. gada 11. februāris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Vienošanos starp Eiropas Savienību un Islandes Republiku par kārtību, kādā tā piedalās Eiropas Patvēruma atbalsta birojā

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 106, 2014. gada 9. aprīlis )

Saturā un 2. lappusē virsrakstā un 2. lappusē 2. apsvērumā un 1. pantā:

tekstu:

“Islandes Republiku”

lasīt šādi:

“Islandi”.


15.12.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/72


Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2022/978 (2022. gada 23. jūnijs), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/159, ar ko nosaka galīgo aizsardzības pasākumu konkrētu tērauda ražojumu importam

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 167, 2022. gada 24. jūnijs )

77. lappusē II pielikumā Īstenošanas regulas (ES) 2019/159 IV pielikuma IV.1. daļas tabulas 9. produkta grozījumā:

tekstu:

“9.

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Korejas Republika

47 773,95

47 773,95

46 735,39

47 254,67

49 549,16

49 549,16

49 010,58

49 010,58

25 %

09.8846

Taivāna

44 302,39

44 302,39

43 339,29

43 820,84

45 948,59

45 948,59

45 449,15

45 449,15

25 %

09.8847

Indija

29 610,23

29 610,23

28 966,53

29 288,38

30 710,50

30 710,50

30 376,69

30 376,69

25 %

09.8848

Dienvidāfrika

25 765,68

25 765,68

25 205,56

25 485,62

26 723,10

26 723,10

26 432,63

26 432,63

25 %

09.8853

Amerikas Savienotās Valstis

24 090,93

24 090,93

23 567,21

23 829,07

24 986,11

24 986,11

24 714,52

24 714,52

25 %

09.8849

Turcija

20 046,66

20 046,66

19 610,86

19 828,76

20 791,56

20 791,56

20 565,57

20 565,57

25 %

09.8850

Malaizija

12 700,45

12 700,45

12 424,35

12 562,40

13 172,38

13 172,38

13 029,20

13 029,20

25 %

09.8851

Citas valstis

50 944,84

50 944,84

49 837,34

50 391,09

52 837,87

52 837,87

52 263,55

52 263,55

25 %

(11)”

lasīt šādi:

“9.

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Korejas Republika

47 773,95

47 773,95

46 735,39

47 254,67

49 549,16

49 549,16

49 010,58

49 010,58

25 %

9.8846

Taivāna

44 302,39

44 302,39

43 339,29

43 820,84

45 948,59

45 948,59

45 449,15

45 449,15

25 %

09.8847

Indija

29 610,23

29 610,23

28 966,53

29 288,38

30 710,50

30 710,50

30 376,69

30 376,69

25 %

09.8848

Dienvidāfrika

25 765,68

25 765,68

25 205,56

25 485,62

26 723,10

26 723,10

26 432,63

26 432,63

25 %

09.8853

Amerikas Savienotās Valstis

24 090,93

24 090,93

23 567,21

23 829,07

24 986,11

24 986,11

24 714,52

24 714,52

25 %

09.8849

Turcija

20 046,66

20 046,66

19 610,86

19 828,76

20 791,56

20 791,56

20 565,57

20 565,57

25 %

09.8850

Citas valstis

63 645,29

63 645,29

62 261,69

62 953,49

66 010,25

66 010,25

65 292,75

65 292,75

25 %

(11)”

85. lappusē II pielikumā Īstenošanas regulas (ES) 2019/159 IV pielikuma IV.2. daļas tabulas 9. produkta grozījumā:

tekstu:

“9.

Citas valstis

50 944,84

50 944,84

49 837,34

50 391,09

52 837,87

52 837,87

52 263,55

52 263,55 ”

lasīt šādi:

“9.

Citas valstis

63 645,29

63 645,29

62 261,69

62 953,49

66 010,25

66 010,25

65 292,75

65 292,75 ”


15.12.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 321/74


Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2022/2387 (2022. gada 30. augusts), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) 2017/655, lai noteikumus par tādu gāzveida piesārņotāju emisiju uzraudzību, ko rada ekspluatācijā esoši iekšdedzes motori, kuri uzstādīti autoceļiem neparedzētā mobilajā tehnikā, pielāgotu tā, lai tie ietvertu motorus, kuru jauda ir mazāka par 56 kW vai lielāka par 560 kW

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 316, 2022. gada 8. decembris )

3 lappusē 1. panta 3) punktā:

tekstu:

“3)

regulas 3.a pantam pievieno šādu 3. punktu:

“3.   ES tipa apstiprinājumi motoru tipiem vai motoru saimēm, kas saskaņā ar šo regulu ir apstiprināti līdz 2022. gada 26. decembrim, nav jāpārskata vai jāpaplašina tādas testēšanas rezultātu dēļ, kas veikta saskaņā ar pielikumā noteiktajām prasībām.”;”

lasīt šādi:

“3)

regulas 3.a pantam pievieno šādu 3. punktu:

“3.   ES tipa apstiprinājumi motoru tipiem vai motoru saimēm, kas saskaņā ar šo regulu ir apstiprināti līdz 2022. gada 28. decembrim, nav jāpārskata vai jāpaplašina tādas testēšanas rezultātu dēļ, kas veikta saskaņā ar pielikumā noteiktajām prasībām.”;”.

6. lappusē pielikuma 7) punktā:

tekstu:

“2.6.1.1.1.

Deviņu tādu ISM grupā ietvertu motoru testēšana, kuru uzkrātā ekspluatācija ir mazāka nekā a % no EDP saskaņā ar 2. tabulu. Testa rezultātus apstiprinātājai iestādei iesniedz līdz 2024. gada 26. decembrim.

2.6.1.1.2.

Deviņu tādu ISM grupā ietvertu motoru testēšana, kuru uzkrātā ekspluatācija ir lielāka nekā b % no EDP saskaņā ar 2. tabulu. Testa ziņojumus apstiprinātājai iestādei iesniedz līdz 2026. gada 26. decembrim.”

lasīt šādi:

“2.6.1.1.1.

Deviņu tādu ISM grupā ietvertu motoru testēšana, kuru uzkrātā ekspluatācija ir mazāka nekā a % no EDP saskaņā ar 2. tabulu. Testa rezultātus apstiprinātājai iestādei iesniedz līdz 2024. gada 28. decembrim.

2.6.1.1.2.

Deviņu tādu ISM grupā ietvertu motoru testēšana, kuru uzkrātā ekspluatācija ir lielāka nekā b % no EDP saskaņā ar 2. tabulu. Testa ziņojumus apstiprinātājai iestādei iesniedz līdz 2026. gada 28. decembrim.”

7. lappusē pielikuma 7) punktā:

tekstu:

“2.6.2.1.1.

X tādu ISM grupā ietvertu motoru testēšana, kuru uzkrātā ekspluatācija ir mazāka nekā c % no EDP saskaņā ar 3. tabulu. Testa rezultātus apstiprinātājai iestādei iesniedz līdz 2024. gada 26. decembrim.

2.6.2.1.2.

X tādu ISM grupā ietvertu motoru testēšana, kuru uzkrātā ekspluatācija ir lielāka nekā d % no EDP saskaņā ar 3. tabulu. Testēšanas rezultātus apstiprinātājai iestādei iesniedz līdz 2026. gada 26. decembrim.”

lasīt šādi:

“2.6.2.1.1.

X tādu ISM grupā ietvertu motoru testēšana, kuru uzkrātā ekspluatācija ir mazāka nekā c % no EDP saskaņā ar 3. tabulu. Testa rezultātus apstiprinātājai iestādei iesniedz līdz 2024. gada 28. decembrim.

2.6.2.1.2.

X tādu ISM grupā ietvertu motoru testēšana, kuru uzkrātā ekspluatācija ir lielāka nekā d % no EDP saskaņā ar 3. tabulu. Testēšanas rezultātus apstiprinātājai iestādei iesniedz līdz 2026. gada 28. decembrim.”

8. lappusē pielikuma 7) punktā:

tekstu:

“2.6.2.2.1.

Pirmo x motoru testu rezultātus iesniedz līdz vēlākajam no šiem datumiem (neieskaitot):

a)

līdz 2024. gada 26. decembrim;”

lasīt šādi:

“2.6.2.2.1.

Pirmo x motoru testu rezultātus iesniedz līdz vēlākajam no šiem datumiem (neieskaitot):

a)

līdz 2024. gada 28. decembrim;”.

9. lappusē pielikuma 7) punktā:

tekstu:

“2.6.2.2.3.

a)

(..)

i)

viena tāda motora testa rezultātus, kura uzkrātā ekspluatācija ir robežās no c % līdz d % no EDP, kā noteikts 3. tabulā, līdz 2025. gada 26. decembrim; vai;”

lasīt šādi:

“2.6.2.2.3.

a)

(..)

i)

viena tāda motora testa rezultātus, kura uzkrātā ekspluatācija ir robežās no c % līdz d % no EDP, kā noteikts 3. tabulā, līdz 2025. gada 28. decembrim; vai;””.

9. lappusē pielikuma 7) punktā:

tekstu:

“2.6.3.1.1.

Saskaņā ar 4. tabulu testē x motorus no ISM grupas, kurā iekļautās autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas ražošanas gads nav senāks par diviem gadiem pirms šā testa datuma (sk. 2. attēlu). Testa rezultātus apstiprinātājai iestādei iesniedz līdz 2024. gada 26. decembrim.

2.6.3.1.2.

Saskaņā ar 4. tabulu testē x motorus no ISM grupas, kurā iekļautās autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas ražošanas gads nav mazāks par četriem gadiem pirms šā testa datuma (sk. 2. attēlu). Testēšanas rezultātus apstiprinātājai iestādei iesniedz līdz 2026. gada 26. decembrim.”

lasīt šādi:

“2.6.3.1.1.

Saskaņā ar 4. tabulu testē x motorus no ISM grupas, kurā iekļautās autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas ražošanas gads nav senāks par diviem gadiem pirms šā testa datuma (sk. 2. attēlu). Testa rezultātus apstiprinātājai iestādei iesniedz līdz 2024. gada 28. decembrim.

2.6.3.1.2.

Saskaņā ar 4. tabulu testē x motorus no ISM grupas, kurā iekļautās autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas ražošanas gads nav mazāks par četriem gadiem pirms šā testa datuma (sk. 2. attēlu). Testēšanas rezultātus apstiprinātājai iestādei iesniedz līdz 2026. gada 28. decembrim.”

10. lappusē pielikuma 7) punktā:

tekstu:

“2.6.4.1.1.

Saskaņā ar 4. tabulu un 6. tabulu testē x motorus no ISM grupas, kurā iekļautās autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas odometra rādījums, kas norāda uzkrāto ekspluatāciju, ir mazāks par c (km). Testa rezultātus apstiprinātājai iestādei iesniedz līdz 2024. gada 26. decembrim.

2.6.4.1.2.

Saskaņā ar 4. tabulu un 6. tabulu testē x motorus no ISM grupas, kurā iekļautās autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas odometra rādījums, kas norāda uzkrāto ekspluatāciju, ir lielāks par d (km). Testēšanas rezultātus apstiprinātājai iestādei iesniedz līdz 2026. gada 26. decembrim.”

lasīt šādi:

“2.6.4.1.1.

Saskaņā ar 4. tabulu un 6. tabulu testē x motorus no ISM grupas, kurā iekļautās autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas odometra rādījums, kas norāda uzkrāto ekspluatāciju, ir mazāks par c (km). Testa rezultātus apstiprinātājai iestādei iesniedz līdz 2024. gada 28. decembrim.

2.6.4.1.2.

Saskaņā ar 4. tabulu un 6. tabulu testē x motorus no ISM grupas, kurā iekļautās autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas odometra rādījums, kas norāda uzkrāto ekspluatāciju, ir lielāks par d (km). Testēšanas rezultātus apstiprinātājai iestādei iesniedz līdz 2026. gada 28. decembrim.”