ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 285

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 7. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2125 (2022. gada 31. oktobris), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (Carne Barrosã (ACVN))

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2126 (2022. gada 31. oktobris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Castagna di Roccamonfina (AĢIN))

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2127 (2022. gada 4. novembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei Ecolab UA BPF 1-Propanol  ( 1 )

4

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2022/2128 (2022. gada 27. oktobris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/1311 par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu (ECB/2019/21) (ECB/2022/37)

15

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

7.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 285/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/2125

(2022. gada 31. oktobris),

ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Carne Barrosã” (ACVN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 1. punkta pirmo daļu Komisija ir izskatījusi Portugāles pieteikumu specifikācijas grozījuma apstiprināšanai attiecībā uz aizsargāto cilmes vietas nosaukumu “Carne Barrosã”, kas reģistrēts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1263/96 (2).

(2)

Attiecīgais grozījums nav maznozīmīgs Regulas (ES) Nr. 1151/2012 53. panta 2. punkta nozīmē, tāpēc Komisija, piemērojot minētās regulas 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu, grozījuma pieteikumu ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (3).

(3)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc šis specifikācijas grozījums būtu jāapstiprina,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētais specifikācijas grozījums attiecībā uz nosaukumu “Carne Barrosã” (ACVN).

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 31. oktobrī

Komisijas

un tās priekšsēdētājas vārdā –

Komisijas loceklis

Janusz WOJCIECHOWSKI


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1263/96 (1996. gada 1. jūlijs), ar ko papildina pielikumu Regulai (EK) Nr. 1107/96 par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu reģistrāciju saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta Regulas (EEK) Nr. 2081/92 17. pantā (OV L 163, 2.7.1996., 19. lpp.).

(3)  OV C 252, 1.7.2022., 31. lpp.


7.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 285/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/2126

(2022. gada 31. oktobris)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Castagna di Roccamonfina” (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Itālijas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu “Castagna di Roccamonfina”, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums “Castagna di Roccamonfina” būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukums “Castagna di Roccamonfina” (AĢIN) ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

Pirmajā daļā minētais nosaukums apzīmē produktu, kas pieder pie 1.6. grupas “Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība” saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 668/2014 (3) XI pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 31. oktobrī

Komisijas

un tās priekšsēdētājas vārdā –

Komisijas loceklis

Janusz WOJCIECHOWSKI


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 252, 1.7.2022., 26. lpp.

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014 (2014. gada 13. jūnijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 179, 19.6.2014., 36. lpp.).


7.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 285/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/2127

(2022. gada 4. novembris),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei Ecolab UA BPF 1-Propanol

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 44. panta 5. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

2019. gada 26. martā uzņēmums Ecolab Deutschland GmbH iesniedza Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) pieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 43. panta 1. punktu, lai saņemtu Savienības atļauju minētās regulas V pielikumā aprakstītā 1. produkta veida biocīdu saimei Ecolab UA BPF 1-Propanol, un sniedza rakstisku apstiprinājumu, ka Zviedrijas kompetentā iestāde ir piekritusi novērtēt pieteikumu. Pieteikums ar lietas numuru BC-RS050191-24 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā.

(2)

Ecolab UA BPF 1-Propanol sastāvā aktīvā viela ir propān-1-ols, kas attiecībā uz 1. produkta veidu ir iekļauts Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā, kurš minēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 2. punktā.

(3)

2021. gada 9. septembrī kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, Aģentūrai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 1. punktu iesniedza novērtējuma ziņojumu un novērtēšanā izdarītos secinājumus.

(4)

2022. gada 24. martā Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 3. punktu Komisijai iesniedza atzinumu (2), biocīdu saimes Ecolab UA BPF 1-Propanol biocīdu raksturojuma kopsavilkuma (“BRK”) projektu un biocīdu saimes novērtējuma galīgo ziņojumu.

(5)

Atzinumā secināts, ka Ecolab UA BPF 1-Propanol ir biocīdu saime Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta s) apakšpunkta nozīmē, ka saskaņā ar minētās regulas 42. panta 1. punktu tā ir tiesīga saņemt Savienības atļauju un, ja vien tiek nodrošināta atbilstība BRK projektam, tā atbilst minētās regulas 19. panta 1. un 6. punkta nosacījumiem.

(6)

2022. gada 12. aprīlī Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 4. punktu nosūtīja Komisijai BRK projektu visās Savienības oficiālajās valodās.

(7)

Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka ir lietderīgi Ecolab UA BPF 1-Propanol piešķirt Savienības atļauju.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzņēmumam Ecolab Deutschland GmbH piešķir Savienības atļauju ar atļaujas numuru EU-0028430-0000, lai saskaņā ar pielikumā sniegto biocīdu raksturojuma kopsavilkumu piedāvātu tirgū un lietotu biocīdu saimi Ecolab UA BPF 1-Propanol.

Savienības atļauja ir derīga no 2022. gada 27. novembra līdz 2032. gada 31. oktobrim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  ECHA2021. gada 1. marta atzinums par Savienības atļauju biocīdu saimei “Ecolab UA BPF 1-Propanol” (ECHA/BPC/315/2022), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


PIELIKUMS

Biocīda raksturojuma kopsavilkums biocīdu saimei

Ecolab UA BPF 1-Propanol

1. produktu veids. Cilvēka higiēnai paredzētie (dezinfekcijas līdzekļi)

Atļaujas numurs: EU-0028430-0000

R4BP vienuma numurs: EU-0028430-0000

I DAĻA

PIRMAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS

1.   ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1.   Saimes nosaukums

Nosaukums

Ecolab UA BPF 1-Propanol

1.2.   Produkta veids(-i)

Produkta veids(-i)

01 pv – Cilvēka higiēnai paredzētie

1.3.   Atļaujas turētājs

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese

Nosaukums

Ecolab Deutschland GmbH

Adrese

Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein, Vācija

Atļaujas numurs

EU-0028430-0000

R4BP vienuma numurs

EU-0028430-0000

Atļaujas piešķiršanas datums

2022. gada 27. novembris

Atļaujas derīguma termiņš

2032. gada 31. oktobris

1.4.   Biocīdu ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums

Ecolab Europe GmbH

Ražotāja adrese

Richtistrasse 7, 8304 Valizelene, Šveice

Ražotnes atrašanās vieta

Richtistrasse 7, 8304 Valizelene, Šveice

AFP GmbH, Otto-Brenner-Straße 16, 21337 Līneburga, Vācija

Acideka S.A., Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6. 4a planta, 48013 Bilbao, Spānija

Adiego, Adiego Ctra De Valencia KM 5, 900, 50410 Cuarte de Huerva Saragosa, Spānija

Allied Products, Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate, Fishers Way, Belvedere, Kent, DA17 6BS Belvedere, Apvienotā Karaliste

Arkema GmbH, Morschheimer Strasse 19, 67292 Kirhhaimbolandena, Vācija

Azelis Denmark, Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Kongenslīnbī Lyngby, Dānija

Belinka-Ljublijana, Belinka Zasavska Cesta, 95 1001 Ļubļana, Slovēnija

Radio street 24 Bld 1, 105005 Maskava, Krievijas Federācija

Bio Productions Ltd inc Starpro, 72 Victoria Road Victoria Industrial Estate, West Sussex, RH15 9LH Burgeshila, Apvienotā Karaliste

Bioxal SA, Route des Varennes - Secteur A, BP 30072 71103 Cedex, Francija

Bores Srl, Via Pioppa 179, 44030 Pontegradella (FE), Itālija

Brenntag Ardennes, Route de Tournes, CD n 2, 08090 Klirona, Francija

Brenntag CEE – Guntramsdorf, Blending Bahnstr 13 A, 2353 Guntramsdorfa, Austrija

Brenntag GmbH, Humboldtring 15, 45472 Mīlheima, Vācija

Brenntag Kaiserslautern, Merkurstr. 47, 67663 Kaizerslauterna, Vācija

Brenntag Nordic – Haslev, Høsten Teglværksvej 47, 4690 Hasleva, Dānija

Brenntag Nordic – Vejle, Strandgade 35, 7100 Vejle, Dānija

Brenntag Normandy, 12 Sente des Jumelles, BP 11 76710 Montvilla, Francija

Brenntag PL-Zgierz, ul. Kwasowa 5, 95-100 Zgeža, Polija

Brenntag Quimica, Calle Gutemberg n° 22, Poligono Industrial El Lomo, 28906 Getafe Madride, Spānija

Brenntag Schweizerhall, Elsaesserstr. 231, CH-4056 Bāzele, Šveice

Brenntag SRL, Str. Gării nr 1, 077040 Chiaina, Ilfov Rumānija

Budich International GmbH, Dieselstrasse 10, 32120 Hiddenhauzena, Vācija

Caldic Deutschland Chemie B.V, Karlshof 10, 40231 Diseldorfa, Vācija

The Carbon Group, P43 R772, County Cork Ringaskidija, Īrija

Colep Bad Schmiedeberg, Kemberger Str. 3, 06905 Bādšmīdeberga, Vācija

Comercial Farmaceutica Castel LANA S.A., “Cofarcas” Condado de Trevino 46 P.I Villalonquejar, 09080 Burgosa, Spānija

Comercial Godo, França 13, 08700 Igaulada, Barselona, Spānija

Courtois Sarl, ZA Sous Le Beer, Route de Pacy, 27730 Bjueija, Francija

DAN-MOR (Dr Wipe) Natural products and Chemicals Ltd, Or Akiva Industrial Zone, Hailian street 29, 30600 Akiva, Izraēla

Denteck BV, Heliumstraat 8, 2718 SL Zūtermēra, Nīderlande

Donauchem Kft (Hungary), Bányalég utca 37-43, 1225 Budapešta, Ungārija

Detergents Burguera S.L, Joan Ballester 50, 07630 Kamposa (Baleāru Salas), Spānija

Champion Technologies Ltd., Minto Avenue, Altens Industrial Estate, AB12 3JZ Aberdeen, Apvienotā Karaliste

ECL Biebesheim, Justus-von-Liebig-Straße 11, 64584 Bibeshaima pie Reinas, Vācija

ECL Chalons, Avenue Du General Patton, 51000 Šalon an Šampaņa, Francija

ECL Cisterna, Nalco italiana Manufacturing Srl. Via Ninfina II, 04012 Čisterna di Latina, Itālija

Champion Technologies Ltd. Fawley, Fawley Cadland Road Hythe, Hampshire, SO45 3NP Southampton Apvienotā Karaliste

Ecolab Leeds, Lotherton Way, Garforth, LS25 2JY Līdsa, Apvienotā Karaliste

ECL Mandra, 25TH KM Old National Road of Athens To Thiva, 19600 Mandra, Grieķija

ECL Maribor, Vajngerlova Ulica 4, 2000 Maribora, Slovēnija

ECL Microtek B.V., Gesinkkampstraat 19, 7051 HR Varssevelda, Nīderlande

ECL Microtek Mosta, Sorbonne Centre F20 Mosta Technopark, Mst 3000 Mosta, Malta

ECL Microtek Zutphen, Hekkehorst 24, 7027 BN Zutphen, Nīderlande

Ecolab Ltd (IE) and Ecolab Manufacturing IE Ltd (IE), Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91, Co. Westmeath Mullingara, Īrija

ECL Niewegein, Brugwal 11A, 3432 NZ Nīvegeina, Nīderlande

ECL Rovigo Esoform, Esoform SRL Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo, Itālija

ECL Rozzano, Via A. Grandi, 20089 Milāna, Itālija

ECL Tessenderlo, Havenlaan 4, Ravenshout 4 210 , 3980 Tessenderlo, Beļģija

ECL Weavergate/Ecolab Ltd (UK)/Ecolab Manufacturing UK Ltd (UK), Winnington Avenue, CW8 3AA Nortviča, Apvienotā Karaliste

Ecolab LTD Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, SA11 2HZ Porttolbota, Apvienotā Karaliste

Ferdinand Eiermacher GmbH & Co. KG, Westring 24, 48356 Nordvalde, Vācija

F.E.L.T., B.P 64 10 Rue du Vertuquet, 59531 Neviļ an Ferena, Francija

Gallows Green Services Ltd., Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane, YO7 3HR Tērska, Apvienotā Karaliste

Gerdisa German Rodriguez Drogas IND., Gerdisa Poligono Industrial Miralcampo C.Pintura n.-4, parc.37, 19200 Azuqueca de Henares Gvadalahara, Spānija

Girasol Natural Products BV, De Veldoven 12-14, 3342 GR Hendrik-ido-Ambahta, Nīderlande

Henkel Engels, 48 Pr. Stroitelei, 413116 Saratova, Krievijas Federācija

IMECO GmbH & Co. KG, Boschstraße 5, 63768 Hesbaha, Vācija

Innovate GmbH, Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburga Vācija

Interfill LCC-Tosno, 187000 Moskovskoye shosse 1, 187000 Leningradskaya oblast, Krievijas Federācija

Jodel, Jodel Zona Industrial 2050, 2050 Aveiraš de Sima, Portugāle

Kleimann GmbH, Am Trieb 13, 72820 Zonnenbīle Vācija

Kompak Nederland BV, 433651 Bavel 0031-161 Bavela, Nīderlande

La Antigua Lavandera S.L., Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1.5 (SE-410 Apartado de Correos 58, 41500 Alcala De Guadaira Sevilja, Spānija

Laboratoires Anios, Pavé du moulin, 59260 Lille-Hellemme, Francija

Laboratoires Anios, 3330 Rue de Lille, 59262 Sengen-an-Melantua, Francija

Laboratoires Prodene Klint, Site de Mitry-Mory 2, Rue Denis Papin ZI Mitry-Compans, 77290 Mitrimorī, Francija

Lichtenheldt GmbH, Lichtenheldt Industriestrasse 7-9, 23812 Vaļštedta, Vācija

Lonza GmbH, Morianstr. 32, 42103 Vupertāle, Vācija

Multifill BV, Constructieweg 25-A, 3641 SB Meidrehta, Nīderlande

NALCO Finland Manufacturing Oy (Tesjoki), Kivikummuntie 1, 07955 Tesjoki, Somija

NALCO Celra, Celra C/Tramuntana s/n Poligona Industrial, 17460 Celrà, Spānija

NOPA Nordisk Parfumerivare, Hvedevej 2-22, 8900 Randersa, Dānija

Nuova Farmec Srl, Via Flemming 7, 37026 Settimo di Pescantina (VR) Verona, Itālija

Pal International Ltd, Sandhurst Street, LE17 4JA Lestera, Apvienotā Karaliste

Planol GmbH, Maybachstr 17, 63456 Hānava, Vācija

Plum A/S, Frederik Plums Vej 2, DK 5610 Asensa, Dānija

Productos La Corberana S.L., Ctra Corbera Polinyá, s/n° 4, 46612 Valensija, Spānija

The Proton Group Ltd, Ripley Drive, Normanton Industrial Estate, WF6 1QT Veikfīlda, Apvienotā Karaliste

Quimicas Morales S.L., Misiones, 11 Urb. El Sebadal, 05005 Laspalmasa de Grankanārija, Spānija

RNM Productos Quimicos, Lda Rua da Fabrica 123, Segade, 4765-080 Karreira (Vila-Nova-di-Famalikāna), Portugāle

RP Adam Ltd (Arpal Group), North Riverside Business Park, Riverside Road“ TD7 5DU Selkirk, Apvienotā Karaliste

Roquette & Barentz, Roquette Freres, Route De La Gorgue, 62136 Lestrema, Francija

Rutpen Ltd, Membury Airfield, Lambourn, RG16 7TJ Memberija, Apvienotā Karaliste

Simagec, Z.I. de Rousset/Peynier, 54 Avenue de la Plaine, 13790 Rusē, Francija

Solimix, Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere, Molanta, 08799 Olerdola, Barselona, Spānija

Staub & Co – Silbermann GmbH, Industriestraße 3, 86456 Gablingena, Vācija

Stockmeier Chemie, Eilenburg GmbH & Co. Kg, Gustav-Adolf-Ring 5, 04838 Ellenburga, Vācija

Synerlogic BV (IN2FOOD), L.J. Costerstraat 5, 6827 Arnema, Nīderlande

Techtex (Technical Textile Services Ltd), Units 7 & 8, Rhodes Business Park Silburn Way, Middleton, M24 4NE Manchester, Apvienotā Karaliste

Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue, SK9 3RN Vilmslova, Apvienotā Karaliste

Univar SPA, Via Caldera 21, 20-153 Milāna, Itālija

Van Dam Bodegraven B.V, Postbus 48 NL, 2410 AA Bodegravena, Nīderlande

McBride, Calle Ramón Esteve, 0 S/N (Pol L’Illa), 08650 Botjosa (la) Barselona, Spānija

Extruplast, Avenue de la Repentie, 1700 Larošela, Francija

Brenntag Hungary Kft, Bányalég u. 45, 1225 Budapešta, Ungārija

DR. Becher GmbH, Vor den Specken 3, 30926 Seelze, Vācija

Danlind AS, Lægaardvej 90 – 94, 7500 Holstebro, Dānija

Farmak Moravia a.s, Na Vlčinci 16“ 779 00 Oloumoc, Čehija

Hydrachem LTD, Gillmans Industrial Estate, Natts Lane, RH14 9EZ Billingshurst, Apvienotā Karaliste

Julius Hoesch GmbH, Birkesdorfer Str. 5, 52353 Düren, Vācija

Medentech LTD, Whitemill Industrial Estate, Wexford Wexford, Īrija

MKS GmbH & CO KG, Am Ockenheimer Graben 43, 55411 Bingen am Rhein, Vācija

PDI, Aber Park, Aber Road, CH6 5EX Flint, Apvienotā Karaliste

Peenwhite LTD, Midpoint 18 Business Park, Aston Way, CW10 0HS Middlewich, Apvienotā Karaliste

Jago Pro Sp.z.o.o., Szczakowska 35, 43-600 Jaworzno, Polija

Wesso AG, Martin-Luther-Str.10, 91217 Hersbruck, Vācija

CID Lines NV, Waterpoorstraat 2, 8900 Ipra, Beļģija

1.5.   Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela

Propān-1-ols

Ražotāja nosaukums

BASF SE

Ražotāja adrese

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Vācija

Ražotnes atrašanās vieta

Carl-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, Vācija


Aktīvā viela

Propān-1-ols

Ražotāja nosaukums

OQ Corporation

Ražotāja adrese

2001 FM 3057, TX 77414 Bay City, Amerikas Savienotās Valstis

Ražotnes atrašanās vieta

2001 FM 3057, TX 77414 Bay City, Amerikas Savienotās Valstis

2.   BIOCĪDU SAIMES SASTĀVS UN PREPARATĪVAIS VEIDS

2.1.   Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par saimes sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Funkcija

CAS numurs

EK numurs

Saturs (%)

Min.

Maks.

Propān-1-ols

 

Aktīvā viela

71-23-8

200-746-9

70,35

75,38

2.2.   Preparatīvais veids(-i)

Preparatīvais veids

AL – Jebkurš cits šķidrums

II DAĻA

OTRAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS – META PRODUKTA APRAKSTS(-I)

META PRODUKTA APRAKSTS 1

1.   META PRODUKTA APRAKSTA 1 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1.   Meta produkta apraksta 1 identifikators

Identifikators

meta SPC 1

1.2.   Atļaujas numura sufikss

Numurs

1-1

1.3.   Produkta veids(-i)

Produkta veids(-i)

01 pv – Cilvēka higiēnai paredzētie

2.   META PRODUKTA APRAKSTA 1 SASTĀVS

2.1.   Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 1

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Funkcija

CAS numurs

EK numurs

Saturs (%)

Min.

Maks.

Propān-1-ols

 

Aktīvā viela

71-23-8

200-746-9

70,35

75,38

2.2.   Meta produkta sastāva 1 veids(-i)

Preparatīvais veids

AL – Jebkurš cits šķidrums

3.   META PRODUKTA APRAKSTA 1 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

Drošības prasību apzīmējumi

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. – Nesmēķēt.

Izmantot sejas aizsargus.

Izmantot acu aizsargus.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.

Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu.

Izvairīties ieelpot tvaikus.

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta.

4.   ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 1

4.1.   Lietošanas apraksts

1. tabula.

# 1 – Roku dezinfekcija lietošanas veids

Produkta veids(-i)

01 pv – Cilvēka higiēnai paredzētie

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts

Higiēniska roku dezinfekcija

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas

Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas

Attīstības stadija: nav datu

Zinātniskais nosaukums: tuberkulozes nūjiņas

Vispārpieņemtais nosaukums: tuberkulozes nūjiņas

Attīstības stadija: nav datu

Zinātniskais nosaukums: raugi

Vispārpieņemtais nosaukums: raugi

Attīstības stadija: nav datu

Zinātniskais nosaukums: apvalkotie vīrusi

Vispārpieņemtais nosaukums: apvalkotie vīrusi

Attīstības stadija: nav datu

Zinātniskais nosaukums: vīrusi (ierobežota spektra virucidāla iedarbība)

Vispārpieņemtais nosaukums: vīrusi (ierobežota spektra virucidāla iedarbība)

Attīstības stadija: nav datu

Lietošanas joma(-as)

Iekštelpas

Iekštelpas

Roku dezinfekcija

Pārtikas apstrādes zonas (rūpniecības, iestāžu un slimnīcu virtuves zonās (nav saskares ar pacientiem))

Higiēniska roku dezinfekcija redzami tīrām rokām

Lietošanas metode(-es)

Metode: Manuāls vai automātisks sūknis

Sīks apraksts:

Manuāla (elkoņa svira vai bezkontakta) Automātiska (ar sūkni)

Lietošanas deva(-as) un biežums

Lietošanas deva: 3 ml

Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs

Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:

10 reizes dienā

Lietotāju kategorija(-as)

Rūpniecisks

Profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls

100–20 000  ml HDPE pudele, tvertne.

4.1.1.   Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Skatiet vispārīgos pasākumus (5.1)

4.1.2.   Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Skatiet vispārīgos pasākumus (5.2)

4.1.3.   Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatiet vispārīgos pasākumus (5.3)

4.1.4.   Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatiet vispārīgos pasākumus (5.4)

4.1.5.   Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Skatiet vispārīgos pasākumus (5.5)

5.   VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI (1) PAR META PRODUKTA APRAKSTA 1 LIETOŠANU

5.1.   Lietošanas instrukcija

1. lietojums – Roku dezinfekcija

Roku dezinfekcija pārtikas apstrādes zonās:

Uzklāt 3 ml produkta uz tīrām un sausām rokām:

30 sekundes: baktērijas/raugi/tuberkulozes nūjiņas/vīrusi ar apvalku,

60 sekundes: vīrusi (ierobežota spektra virucidāla iedarbība).

Visu saskares laiku rokas saglabājiet mitras

5.2.   Riska samazināšanas pasākumi

Nepieļaut nokļūšanu acīs.

Ja nepieciešama atkārtota uzpildīšana, jālieto cimdi un acu aizsargi.

Ja āda kļūst sausa, izmantot piemērotu ādas kopšanas losjonu.

5.3.   Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

IEELPOJOT: Pārvietot svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai būtu ērti elpot. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti.

Ja ir simptomi: Zvanīt pa tālruni 112/ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Ja nav simptomu: Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam: Ja nepieciešams, uzsākt reanimācijas pasākumus, pēc tam zvanīt SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRAM.

SASKARĒ AR ĀDU: Ja parādās kairinājums, mazgāt ar ūdeni un nodrošināt medicīnisko palīdzību. Gadījumā, ja notiek nejauša saskare ar ādu: nomazgāt ar ūdeni.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Zvanīt pa tālruni 112/ātrās palīdzības tālruni, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

Vides drošības pasākumi: nepieļaut saskari ar augsni, virszemes ūdeņiem vai gruntsūdeņiem.

5.4.   Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Produkts un produkta atlikumi: Šo produktu nedrīkst izliet kanalizācijā, ūdenstecē vai augsnē. Kad iespējams, jāveic pārstrāde, nevis likvidēšana vai sadedzināšana. Ja pārstrāde nav praktiski iespējama, likvidēt saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem sertificētā atkritumu likvidēšanas vietā

Iepakojums: Tukšie iepakojumi jānogādā apstiprinātā atkritumu apstrādes vietā pārstrādei vai utilizācijai. Utilizēt iepakojumu tikai tad, ja tas ir pilnībā iztukšots un noslēgts. Tukšo iepakojumu nelietot atkārtoti. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem, reģionālajiem, nacionālajiem noteikumiem.

5.5.   Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Sargāt no karstuma un aizdegšanās avotiem. Glabāt vēsā, labi vēdināmā vietā. Sargāt no oksidētājiem. Sargāt no bērniem. Tvertni stingri noslēgt. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros. Uzglabāt temperatūrā no 0 °C līdz 25 °C.

Uzglabāšanas laiks: 4 gadi

6.   CITA INFORMĀCIJA

7.   TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 1

7.1.   Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

Tirdzniecības nosaukums (-i)

Skinman Sensitive

Tirdzniecības vieta: EU

 

P3-Manodes LI

Tirdzniecības vieta: EU

Epicare DES

Tirdzniecības vieta: EU

Manodes LI

Tirdzniecības vieta: EU

Atļaujas numurs

EU-0028430-0001 1-1

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Funkcija

CAS numurs

EK numurs

Saturs (%)

Propān-1-ols

 

Aktīvā viela

71-23-8

200-746-9

70,35


(1)  Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 1 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.


LĒMUMI

7.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 285/15


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS LĒMUMS (ES) 2022/2128

(2022. gada 27. oktobris),

ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/1311 par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu (ECB/2019/21) (ECB/2022/37)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 3.1. panta pirmo ievilkumu, 12.1. pantu, 18.1. panta otro ievilkumu un 34.1. panta otro ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādni (ES) 2015/510 (2014. gada 19. decembris) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (Vispārējās dokumentācijas Pamatnostādne) (ECB/2014/60) (1),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 1. panta 4. punktu ECB Padome jebkurā laikā var mainīt Eurosistēmas monetārās politikas operāciju īstenošanas instrumentus, prasības, kritērijus un procedūras.

(2)

Lai īstenotu savu uzdevumu nodrošināt cenu stabilitāti, saglabājot labvēlīgus banku kreditēšanas nosacījumus un tāpēc atbalstot stimulējošas monetārās politikas nostāju dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, ECB Padome 2019. gada 22. jūlijā pieņēma Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2019/1311 (ECB/2019/21) (2). Šajā lēmumā paredzēts periodā no 2019. gada septembra līdz 2021. gada martam veikt ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu (ITRMO III).

(3)

Kopš Lēmuma (ES) 2019/1311 (ECB/2019/21) pieņemšanas ITRMO III parametri un nosacījumi pārkalibrēti virknē gadījumu, kuros tas tika uzskatīts par vajadzīgu un piemērotu, ņemot vērā tolaik pastāvošos riskus cenu stabilitātei, monetārās politikas transmisijas mehānismam un euro zonas tautsaimniecības attīstības perspektīvai. Šīs korekcijas notika inflācijas samazināšanās apstākļos, kam bija vajadzīga ļoti stimulējoša monetārās politikas nostāja, lai nodrošinātu cenu stabilitāti vidējā termiņā. Proti, lai saglabātu labvēlīgus banku kreditēšanas nosacījumus, nodrošinātu raitu monetārās politikas transmisiju dalībvalstīs, kuru valūta ir euro, un atbalstītu stimulējošu monetārās politikas nostāju, ECB Padome 2019. gada 12. septembrī nolēma mainīt dažus ITRMO III parametrus, t. sk. pagarināt visu operāciju termiņu no diviem līdz trim gadiem un noteikt piemērojamo procentu likmju samazinājumu. Lai atbalstītu banku kredītus tiem, kurus visvairāk skārusi koronavīrusa izraisītā slimība (COVID-19), jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, ECB Padome 2020. gada 12. martā nolēma grozīt dažus ITRMO III parametrus, t. sk. palielināt aizņemšanās kvotu. Turklāt, lai turpinātu atbalstīt kredītu izsniegšanu mājsaimniecībām un uzņēmumiem, ņemot vērā dominējošos traucējumus tautsaimniecībai un paaugstināto nenoteiktību, ECB Padome 2020. gada 30. aprīlī nolēma ar zināmiem nosacījumiem noteikt visām ITRMO III piemērojamu procentu likmju papildu pagaidu samazinājumu (3). ECB Padome 2020. gada 10. decembrī nolēma turpināt pārkalibrēt ITRMO III nosacījumus, lai veicinātu labvēlīgu finansēšanas nosacījumu saglabāšanu pandēmijas periodā, tādējādi atbalstot kredītu plūsmu visiem tautsaimniecības sektoriem, kas nostiprinās ekonomisko aktivitāti un ļaus saglabāt cenu stabilitāti vidējā termiņā. Proti, tā nolēma pagarināt periodu, kurā līdz 2022. gada jūnijam tiek piemēroti ievērojami labvēlīgāki nosacījumi, veikt trīs papildu operācijas periodā no 2021. gada jūnija līdz decembrim un palielināt kopējo summu, ko dalībniekiem ir tiesības aizņemties ITRMO III ietvaros. Tobrīd ECB Padome norādīja, ka tā joprojām ir gatava jebkurā brīdī koriģēt visus tās instrumentus, lai nodrošinātu noturīgu inflācijas virzību uz tās mērķiem atbilstoši tās apņēmībai ievērot simetriskuma principu (4).

(4)

ITRMO III, kas pēc vajadzības koriģētas, tāpēc bijusi būtiska nozīme cenu stabilitātes nodrošināšanā, jo īpaši pandēmijas akūtajā posmā, saglabājot labvēlīgus finansēšanas nosacījumus inflācijas samazināšanās apstākļos un atbalstot stimulējošu monetārās politikas nostāju, kas nepieciešama, lai novērstu nopietnus lejupvērstus riskus tautsaimniecībai un cenu stabilitātei. Šajā periodā Eiropas Centrālā banka (ECB) ar ITRMO III palīdzību iesaistītajām kredītiestādēm piešķīra īpaši labvēlīgus finansēšanas nosacījumus, lai nodrošinātu reālās tautsaimniecības kreditēšanu intensīvas spriedzes apstākļos.

(5)

Straujais un negaidītais inflācijas pieaugums līdz vēl nepieredzētam līmenim kopš euro ieviešanas, galvenokārt negaidīti augsto enerģijas izmaksu un piegādes traucējumu dēļ, un vidējā termiņa inflācijas perspektīvas būtiskā augšupvērstā korekcija kopš 2021. gada beigām liek fundamentāli pārvērtēt pienācīgu monetārās politikas nostāju. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā strauji palielinājušās enerģijas un preču cenas, un no tā izrietošie tirdzniecības traucējumi saasinājuši piegādes problēmas, palielinājusi nenoteiktību un pastiprinājuši inflācijas spiedienu visos sektoros. Šīs krasās apstākļu pārmaiņas nevarēja paredzēt ne tad, kad ITRMO III tika noteiktas, ne arī tad, kad to nosacījumi tika pārkalibrēti, un tās lielā mērā bija saistītas ar ārējiem satricinājumiem. Šīs negaidītās un nepieredzētās apstākļu pārmaiņas, ko saasina Krievijas iebrukuma Ukrainā ekonomiskās sekas, liek koriģēt monetārās politikas nostāju un pārkalibrēt visus monetārās politikas instrumentus, tostarp ITRMO III. Cita starpā ECB Padome uzsākusi paātrinātu monetārās politikas normalizēšanas virzību, lai nodrošinātu, ka inflācija vidējā termiņā stabilizējas 2 % mērķa līmenī saskaņā ar ECB cenu stabilitātes mandātu. Kopš 2021. gada decembra ECB Padome nolēmusi pārtraukt neto aktīvu iegādi aktīvu iegādes programmas un pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmas ietvaros un pēc tam palielināt galvenās ECB politikas procentu likmes par līdz šim kopumā 200 bāzes punktiem.

(6)

Lai gan galveno monetārās politikas procentu likmju kāpums līdz šim raiti pārnests uz euro zonas mājsaimniecībām un uzņēmumiem, pašreizējie apstākļi liek vēl vairāk paātrināt procentu likmju politikas transmisiju uz finansēšanas nosacījumiem kopumā. Spēkā esošie ITRMO III cenu noteikšanas noteikumi nozīmē, ka pirms un pēc abiem īpašās procentu likmes periodiem, kas ilgst no 2020. gada 24. jūnija līdz 2022. gada 23. jūnijam, piemērojamā procentu likme ir piesaistīta noguldījumu iespējas procentu likmei vai galveno refinansēšanas operāciju procentu likmei visā attiecīgās operācijas darbības laikā. Tas palēnina banku kreditēšanas nosacījumu normalizēšanu un kavē ECB spēju īstenot savas pilnvaras attiecībā uz cenu stabilitāti. Faktiski, ceļot monetārās politikas procentu likmes, ITRMO III procentu likmju korekcija notiek tikai ļoti pakāpeniski. Tāpēc pašreizējie ITRMO III nosacījumi iesaistītajām kredītiestādēm sniedz maz motivācijas pirms termiņa atmaksāt to ITRMO III atlikuma summas. Pašreizējie ITRMO III nosacījumi arī palīdz uzturēt lielāku Eurosistēmas bilanci, kas savukārt kavē plānoto monetārās politikas normalizēšanu. Tas ir tāpēc, ka centrālās bankas bilances lielums ir viens no galvenajiem signāliem, kas liecina par tautsaimniecību stimulējošu monetārās politikas pasākumu līmeni un tieši ietekmē likviditātes izmaksas tirgū. Tāpēc ITRMO III noteikumu un nosacījumu korekcija, novēršot atturošo ietekmi uz dalībnieku ITRMO III atlikuma summu pirmstermiņa atmaksu, arī veicinātu Eurosistēmas bilances samazināšanu, labāk saskaņojot to ar pašreizējo monetārās politikas nostāju. Tādējādi ITRMO III noteikumu un nosacījumu korekcijas mērķis ir saglabāt cenu stabilitāti, paātrinot finansēšanas nosacījumu normalizēšanu un samazinot Eurosistēmas bilanci.

(7)

ECB Padome 2022. gada 27. oktobrī nolēma pieņemt papildu monetārās politikas pasākumus, kuru mērķis ir nodrošināt savlaicīgu inflācijas atgriešanos pie ECB vidēja termiņa 2 % mērķa. ECB Padome uzskata, ka visi 2022. gada 27. oktobrī pieņemtie pasākumi ir vajadzīgi un samērīgi, lai īstenotu monetārās politikas nostāju, kas ir piemērota, lai atjaunotu cenu stabilitāti vidējā termiņā. Šā pasākumu kopuma ietvaros ECB Padome nolēma, ka, lai veicinātu monetārās politikas normalizēšanas procesu, procentu likme, kas piemērojama katrai attiecīgajai neatmaksātajai ITRMO III, būtu jāaprēķina tā, lai no 2022. gada 23. novembra līdz katras attiecīgās neatmaksātās ITRMO III termiņa beigu datumam vai pirmstermiņa atmaksas datumam procentu likme tiktu indeksēta atbilstoši vidējām piemērotajām galvenajām ECB procentu likmēm šajā periodā pretstatā katras attiecīgās ITRMO III darbības laikam.

(8)

Tiek uzskatīts, ka ITRMO III procentu likmes sasaiste ar noguldījumu iespējas vidējo procentu likmi vai galveno refinansēšanas operāciju vidējo procentu likmi attiecīgās ITRMO III atlikušajam termiņam ir piemērota, lai rosinātu finansēšanas nosacījumu normalizēšanu un samazinātu Eurosistēmas bilanci, lai sasniegtu mērķi saglabāt cenu stabilitāti. Sagaidāms, ka šis pasākums palielinās banku finansējuma izmaksas, tādējādi palīdzot laikus atjaunot cenu stabilitāti pašreizējā inflācijas vidē. Turklāt sagaidāms, ka ITRMO III nosacījumu pārkalibrēšanas rezultātā banku finansējuma izmaksu pieaugumam būs ievērojama ietekme uz aizdevumu likmēm. Sagaidāms, ka ITRMO III nosacījumu pārmaiņu ietekmei uz banku aizdevumu procentu likmēm vidējā termiņā būs ievērojama lejupvērsta ietekme uz inflāciju. Turklāt sagaidāms, ka ITRMO III nosacījumu pārmaiņas arī novērsīs atturošo ietekmi uz iesaistīto aizdevējiestāžu neatmaksāto ITRMO III aizņēmumu pirmstermiņa atmaksu, tādējādi samazinot Eurosistēmas bilanci un veicinot vispārēju monetārās politikas normalizēšanos.

(9)

ITRMO III procentu likmes sasaiste ar noguldījumu iespējas vidējo procentu likmi vai galveno refinansēšanas operāciju vidējo procentu likmi attiecīgās ITRMO III operācijas atlikušajā termiņā nesniedzas tālāk par to, kas ir vajadzīgs. Nav mazāk ierobežojošu un vienlaikus tikpat efektīvu monetārās politikas pasākumu, lai sasniegtu mērķi rosināt finansēšanas nosacījumu normalizēšanu un samazināt Eurosistēmas bilanci. Turklāt vēlamo virzību uz stingrākiem monetārajiem un finansēšanas nosacījumiem, ko radītu koriģēti ITRMO III cenu noteikšanas noteikumi nebūtu iespējams efektīvāk sasniegt ar procentu likmju paaudstināšanas palīdzību.

(10)

Jebkāda iespējamā negatīvā ietekme, ko ierosinātās pārmaiņas varētu atstāt uz iesaistītajām kredītiestādēm, tiek mazināta, saglabājot pašlaik piemērojamos labvēlīgos cenu noteikšanas noteikumus līdz 2022. gada 22. novembrim, ieviešot papildu pirmstermiņa atmaksas datumus, kuros šīs iestādes varētu atmaksāt savas ITRMO III atlikuma summas, dodot tām pietiekami daudz laika, lai tās varētu pārskatīt sava finansējuma sastāvu pirms pārmaiņu stāšanās spēkā, un turpinot piedāvāt ITRMO III procentu likmi, kas pat pēc pārmaiņu veikšanas ir labvēlīga par tirgus finansējuma iespējām. Tāpēc spēkā esošais procentu likmes aprēķins būtu jāsaglabā periodā no katras attiecīgās ITRMO III norēķinu dienas līdz 2022. gada 22. novembrim. Turklāt būtu jāievieš trīs papildu brīvprātīgas pirmstermiņa atmaksas datumi, lai ITRMO III dalībniekiem nodrošinātu papildu iespēju pirms termiņa beigām pabeigt attiecīgās ITRMO III summas atmaksu vai samazināt šo summu.

(11)

Ņemot vērā to, cik svarīgs ir mērķis saglabāt cenu stabilitāti, ITRMO III cenu noteikšanas noteikumu maiņa pēc iespējas ātrāk un bez pārejas pasākumiem ir būtiska, lai sasniegtu iecerēto mērķi rosināt finansēšanas nosacījumu ātrāku normalizēšanu un samazināt Eurosistēmas bilanci. Pārejas pasākumu pieņemšana padarītu izrmaiņas mazāk efektīvas, lai rosinātu bankas normalizēt kreditēšanas nosacījumus, un saglabātu spēcīgus atturošus pasākumus attiecībā uz pirmstermiņa brīvprātīgu atmaksu, kā arī risku, kas izkliedētu pasākuma sniegto politikas signālu. Tāpēc šim lēmumam būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā.

(12)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums (ES) 2019/1311 (ECB/2019/21),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījumi

Lēmumu (ES) 2019/1311 (ECB/2019/21) groza šādi:

1)

šādi groza 1. pantu:

a)

svītro 23) punktu;

b)

pievieno šādus punktus:

“29)

“pirms ĪPLP procentu likmes periods” ir periods no attiecīgās ITRMO III norēķinu dienas līdz 2020. gada 23. jūnijam, t. i., procentu likmes periods tieši pirms īpašās procentu likmes perioda (ĪPLP);

30)

“pēc PĪPLP procentu likmes periods” ir periods no 2022. gada 24. jūnija līdz 2022. gada 22. novembrim vai attiecīgās ITRMO III pirmstermiņa atmaksas datumam atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir agrāks, t. i., procentu likmes periods, kas ir tūlīt pēc papildu īpašās procentu likmes perioda (PĪPLP);

31)

“galvenais procentu likmes periods” ir periods no attiecīgās ITRMO III norēķinu dienas līdz 2022. gada 22. novembrim vai attiecīgās ITRMO III pirmstermiņa atmaksas datumam atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir agrāks, t. i., periods, kurā ietilpst pirms ĪPLP procentu likmes periods, īpašās procentu likmes periods, papildu īpašās procentu likmes periods un pēc PĪPLP procentu likmes periods;

32)

“pēdējais procentu likmes periods” ir periods no 2022. gada 23. novembra līdz attiecīgās ITRMO III termiņa beigu datumam vai attiecīgās ITRMO III pirmstermiņa atmaksas datumam atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir agrāks.”;

2)

ar šādu pantu aizstāj 5. pantu:

“5. pants

Procenti

1.   Procentu likmi, ko piemēro summām, kuras katrā no pirmajām septiņām ITRMO III aizņēmušies dalībnieki, kuru atbilstošais neto aizdevums īpašajā atsauces periodā ir vienāds ar vai pārsniedz to neto aizdevumu etalonsummu un kuru atbilstošais neto aizdevums papildu īpašajā atsauces periodā ir zemāks par to neto aizdevumu etalonsummu, aprēķina šādi, ievērojot 6. panta 3.a punktā izklāstītos nosacījumus:

a)

īpašās procentu likmes perioda laikā procentu likme ir noguldījumu iespējas vidējā procentu likme minētajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti. Iegūtā procentu likme nekādā gadījumā nepārsniedz mīnus 100 bāzes punktus;

b)

papildu īpašās procentu likmes perioda laikā procentu likme ir zemākā no šādām likmēm:

i)

galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme šajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti;

ii)

noguldījumu iespējas vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmes periodā;

c)

attiecīgās ITRMO III pirms ĪPLP un pēc PĪPLP procentu likmes periodos procentu likme ir noguldījumu iespējas vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmes periodā;

d)

attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā procentu likme ir noguldījumu iespējas vidējā procentu likme šajā periodā.

2.   Procentu likmi, ko piemēro summām, kuras katrā no pirmajām septiņām ITRMO III aizņēmušies dalībnieki, kuru atbilstošais neto aizdevumu apjoms īpašajā atsauces periodā un papildu īpašajā atsauces periodā ir zemāks par to neto aizdevumu apjoma etalonsummu, bet kuru atbilstošais neto aizdevumu apjoms otrajā atsauces periodā pārsniedz to neto aizdevumu apjoma etalonsummu, aprēķina šādi:

a)

īpašās procentu likmes perioda laikā procentu likme ir zemākā no šādām likmēm:

i)

galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme šajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti;

ii)

procentu likme, kas aprēķināta atkarībā no novirzes no atlikuma etalonsummas, kā noteikts c) apakšpunktā;

b)

papildu īpašās procentu likmes perioda laikā procentu likme ir zemākā no šādām likmēm:

i)

galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme šajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti;

ii)

procentu likme, kas aprēķināta atkarībā no novirzes no atlikuma etalonsummas, kā noteikts c) apakšpunktā;

c)

attiecīgās ITRMO III pirms ĪPLP un pēc PĪPLP procentu likmes periodos procentu likme ir zemāka nekā galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmes periodā un var būt tikpat zema kā noguldījumu iespējas vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmes periodā, ņemot vērā novirzi no atlikuma etalonsummas;

d)

attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā procentu likme ir zemāka nekā galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme minētajā periodā un var būt tikpat zema kā noguldījumu iespējas vidējā procentu likme minētajā periodā, ņemot vērā novirzi no atlikuma etalonsummas.

3.   Procentu likmi, ko piemēro summām, kuras katrā no pirmajām septiņām ITRMO III aizņēmušies dalībnieki, kuru atbilstošais neto aizdevumu apjoms otrajā atsauces periodā, īpašajā atsauces periodā un papildu īpašajā atsauces periodā ir zemāks par to neto aizdevumu apjoma etalonsummu, aprēķina šādi:

a)

īpašās procentu likmes perioda laikā procentu likme ir galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme minētajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti;

b)

papildu īpašās procentu likmes perioda laikā procentu likme ir galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme minētajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti;

c)

attiecīgās ITRMO III pirms ĪPLP un pēc PĪPLP procentu likmes periodos procentu likme ir galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmes periodā;

d)

attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā procentu likme ir galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme šajā periodā.

3.a   Procentu likmi, ko piemēro summām, kuras katrā no pirmajām septiņām ITRMO III aizņēmušies dalībnieki, kuru atbilstošo neto aizdevumu apjoms papildu īpašā atsauces perioda laikā ir vienāds ar to neto aizdevumu apjoma etalonsummu vai pārsniedz to, aprēķina šādi, ievērojot 6. panta 3.b punktā paredzētos nosacījumus:

a)

attiecīgās ITRMO III pirms ĪPLP procentu likmes periodā procentu likmi aprēķina attiecīgi saskaņā ar 1. punkta c) apakšpunktu, 2. punkta c) apakšpunktu vai 3. punkta c) apakšpunktu;

b)

īpašās procentu likmes periodā procentu likmi aprēķina attiecīgi saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu, 2. punkta a) apakšpunktu vai 3. punkta a) apakšpunktu;

c)

papildu īpašās procentu likmes perioda laikā procentu likme ir noguldījumu iespējas vidējā procentu likme minētajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti. Iegūtā procentu likme nekādā gadījumā nepārsniedz mīnus 100 bāzes punktus;

d)

attiecīgās ITRMO III pēc PĪPLP procentu likmes periodā procentu likme ir noguldījumu iespējas vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmes periodā;

e)

attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā procentu likme ir noguldījumu iespējas vidējā procentu likme šajā periodā.

3.b   Procentu likmi, ko piemēro summām, kuras astotajā vai turpmākajās ITRMO III aizņēmušies dalībnieki, kuru atbilstošo neto aizdevumu apjoms papildu īpašā atsauces perioda laikā ir vienāds ar to neto aizdevumu apjoma etalonsummu vai pārsniedz to, aprēķina šādi, ievērojot 6. panta 3.b punktā paredzētos nosacījumus:

a)

papildu īpašās procentu likmes perioda laikā procentu likme ir noguldījumu iespējas vidējā procentu likme minētajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti. Iegūtā procentu likme nekādā gadījumā nepārsniedz mīnus 100 bāzes punktus;

b)

attiecīgās ITRMO III pēc PĪPLP procentu likmes periodā procentu likme ir noguldījumu iespējas vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmes periodā;

c)

attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā procentu likme ir noguldījumu iespējas vidējā procentu likme šajā periodā.

3.c   Procentu likmi, ko piemēro summām, kuras astotajā vai turpmākajās ITRMO III aizņēmušies dalībnieki, kuru atbilstošo neto aizdevumu apjoms papildu īpašā atsauces perioda laikā ir zemāks par to neto aizdevumu apjoma etalonsummu, aprēķina šādi:

a)

papildu īpašās procentu likmes perioda laikā procentu likme ir galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme minētajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti;

b)

attiecīgās ITRMO III pēc PĪPLP procentu likmes periodā procentu likme ir galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmes periodā;

c)

attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā procentu likme ir galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme šajā periodā.

4.   Sīkāka informācija par procentu likmju aprēķināšanu izklāstīta I pielikumā. Galīgo procentu likmi un datus, kas attiecas uz tās aprēķinu, paziņo dalībniekiem saskaņā ar ECB interneta vietnē publicēto ITRMO III indikatīvo grafiku.

5.   Procentus maksā katras ITRMO III termiņa beigās vai pēc pirmstermiņa atmaksas, kā noteikts 5.a pantā.

6.   Ja NCB piemēro tās rīcībā esošos tiesiskās aizsardzības līdzekļus saskaņā ar līgumu vai regulējošiem nosacījumiem un dalībniekam tāpēc atlikumi jāatmaksā kādas no pirmajām septiņām ITRMO III laikā pirms šim dalībniekam paziņoti procentu dati par otro un īpašo atsauces periodu, summām, kuras šis dalībnieks aizņēmies katras no pirmajām septiņām ITRMO III ietvaros un uz kurām attiecas obligātā atmaksa, piemērojamā procentu likme ir: a) īpašās procentu likmes periodā – galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme minētajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti; b) papildu īpašās procentu likmes periodā – galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme minētajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti; un c) pirms ĪPLP procentu likmes periodā – galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmes periodā līdz dienai, kurā NCB bija jāveic atmaksa. Ja šāda atmaksa tiek prasīta pēc tam, kad dalībniekam paziņoti procentu dati par otro un īpašo atsauces periodu, bet pirms dalībniekam paziņoti ar procentu likmēm saistītie dati par papildu īpašo atsauces periodu, procentu likmi, kas piemērojama summām, kuras šis dalībnieks aizņēmies katras no pirmajām septiņām ITRMO III ietvaros un uz kurām attiecas obligātā atmaksa, nosaka saskaņā ar 1.–3. punktu. Ja šāda atmaksa tiek prasīta pēc tam, kad dalībniekam paziņoti ar procentiem saistītie dati par papildu īpašo atsauces periodu, procentu likmi, ko piemēro prasītajām atmaksas summām, kuras minētais dalībnieks aizņēmies katras no pirmajām septiņām ITRMO III ietvaros, nosaka saskaņā ar 1.–3.a punktu.

Ja NCB piemēro tās rīcībā esošos tiesiskās aizsardzības līdzekļus saskaņā ar līgumu vai regulējošiem nosacījumiem un dalībniekam tāpēc atlikumi jāatmaksā astotās vai turpmāko ITRMO III laikā pirms dalībniekam paziņota procentu likme par papildu īpašo atsauces periodu, procentu likmi, kas piemērojama summām, kuras šis dalībnieks aizņēmies astotās vai turpmāko ITRMO III ietvaros, ievērojot obligātu atmaksu, nosaka saskaņā ar 3.c punktu. Ja šāda atmaksa tiek prasīta pēc tam, kad dalībniekam paziņoti ar procentiem saistītie dati par papildu īpašo atsauces periodu, procentu likmi, kas piemērojama summām, kuras šis dalībnieks aizņēmies astotās vai turpmāko ITRMO III ietvaros, ievērojot obligātu atmaksu, nosaka saskaņā ar 3.b un 3.c punktu.

7.   Ja summas, kas aizņemtas kādā no pirmajām septiņām ITRMO III, darījuma partneri saskaņā ar 5.a pantu brīvprātīgi atmaksā pirms tiem paziņoti ar procentiem saistītie dati par papildu īpašo atsauces periodu, procentu likmi papildu īpašās procentu likmes periodam aprēķina saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu, 2. punkta b) apakšpunktu un 3. punkta b) apakšpunktu.”;

3)

šādu 5. punktu pievieno 5.a pantam:

“5.   Papildus 1. punktā paredzētajām pirmstermiņa atmaksas iespējām dalībniekiem ir arī iespēja pabeigt attiecīgās ITRMO III summas atmaksu vai samazināt šo summu pirms termiņa jebkurā no šādiem papildu pirmstermiņa atmaksas datumiem:

a)

2022. gada 23. novembris;

b)

2023. gada 25. janvāris;

c)

2023. gada 22. februāris.

Pirmās daļas a) apakšpunkta nolūkos un atkāpjoties no 3. un 4. punkta attiecībā uz termiņiem, kādos jāpaziņo par plānoto pirmstermiņa atmaksu un tās saistošo spēku, ja dalībnieks 2022. gada 23. novembrī pabeidz attiecīgās ITRMO III summas atmaksu vai samazina šo summu, tas vismaz vienu nedēļu pirms papildu pirmstermiņa atmaksas datuma paziņo attiecīgajai NCB, ka tas plāno veikt atmaksu šajā papildu pirmstermiņa atmaksas datumā saskaņā ar pirmstermiņa atmaksas procedūru. Paziņojums kļūst saistošs attiecīgajam dalībniekam vienu nedēļu pirms šāda pirmstermiņa atmaksas datuma.”;

4)

ar šādiem apakšpunktiem aizstāj 7. panta 1. punkta f) un g) apakšpunktu:

“f)

ja dalībnieks līdz attiecīgajam termiņam, kas noteikts ECB interneta vietnē publicētajā ITRMO III indikatīvajā grafikā, attiecīgajai NCB nedara pieejamus trešā pārskata datus vai revidenta novērtējuma rezultātus par trešā pārskata datiem, piemēro šādus noteikumus:

i)

ja trešā pārskata datus vai šo datu revidenta novērtējuma rezultātus attiecīgā NCB saņem 14 kalendāra dienu laikā, sākot no nākamās dienas pēc attiecīgā termiņa beigām, dalībniekam par katru dienu līdz to saņemšanai piemēro naudas sodu, kas vienāds ar kopējo neatmaksāto summu, kuru dalībnieks aizņēmies ITRMO III ietvaros, kas dalīta ar 1 000 000 (vai, ja šī summa ir mazāka par EUR 1 000, naudas sodu EUR 1 000 apmērā par katru dienu līdz brīdim, kad tie saņemti). Naudas sodus, kas uzlikti par dienu, attiecīgā NCB uzkrāj un iekasē no dalībnieka pēc tam, kad saņemti visi trešā pārskata dati vai revidenta veiktā šo datu novērtējuma rezultāti. Procentu likmju datus par otro atsauces periodu attiecīgā NCB paziņo dalībniekam 2022. gada 1. jūlijā;

ii)

ja trešā pārskata datus vai šo datu revidenta novērtējuma rezultātus attiecīgā NCB nesaņem i) apakšpunktā noteiktajā 14 kalendāra dienu laikā, procentu likmi, kas aprēķināta saskaņā ar attiecīgi 5. panta 1. punkta b) apakšpunktu vai 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu, vai 5. panta 3. punkta b) apakšpunktu (ja dalībnieks jau piedalījies kādā no pirmajām septiņām ITRMO III), vai saskaņā ar 5. panta 3.c punkta a) apakšpunktu (ja dalībnieks piedalījies astotajā vai kādā no turpmākajām ITRMO III), papildu īpašās procentu likmes periodā piemēro summām, ko minētais dalībnieks aizņēmies minēto ITRMO III ietvaros. Pēc PĪPLP procentu likmes periodā procentu likmi aprēķina saskaņā ar attiecīgi 5. panta 1. punkta c) apakšpunktu, 5. panta 2. punkta c) apakšpunktu, 5. panta 3. punkta c) apakšpunktu vai 5. panta 3.c punkta b) apakšpunktu. Attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā procentu likmi aprēķina saskaņā ar attiecīgi 5. panta 1. punkta d) apakšpunktu vai 5. panta 2. punkta d) apakšpunktu, 5. panta 3. punkta d) apakšpunktu vai 5. panta 3. punkta c) apakšpunktu. Ja attiecīgā NCB nesaņem trešā pārskata datus i) apakšpunktā noteiktajā 14 kalendāra dienu laikā, dalībniekam piemēro arī naudas sodu EUR 5 000 apmērā, ko attiecīgā NCB iekasē no dalībnieka pēc tam, kad saņemti visi trešā pārskata dati;

g)

ja dalībnieks kā citādi nepilda 6. panta 6. punktā vai 6. panta 7. punktā, vai 6. panta 8.a punktā noteiktos pienākumus, summām, ko šis dalībnieks aizņēmies saskaņā ar ITRMO III, piemēro galveno refinansēšanas operāciju vidējo procentu likmi katras attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmes periodā, izņemot īpašās procentu likmes periodu un papildu īpašās procentu likmes periodu, kuros piemēro galveno refinansēšanas operāciju vidējo procentu likmi katrā šādā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti, un izņemot attiecīgās ITRMO III pēdējo procentu likmes periodu, kurā piemēro galveno refinansēšanas operāciju vidējo procentu likmi attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā;”;

5)

lēmuma I pielikumu groza saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā 2022. gada 8. novembrī.

Frankfurtē pie Mainas, 2022. gada 27. oktobrī

ECB prezidente

Christine LAGARDE


(1)  OV L 91, 2.4.2015., 3. lpp.

(2)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2019/1311 (2019. gada 22. jūlijs) par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu (ECB/2019/21) (OV L 204, 2.8.2019., 100. lpp.).

(3)  Šīs izmaiņas īsteno Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2020/407 (2020. gada 16. marts), ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/1311 par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu (ECB/2020/13) (OV L 80, 17.3.2020., 23. lpp.) un Eiropas Centrālās bankas Lēmumu (ES) 2020/614 (2020. gada 30. aprīlis), ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/1311 par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu (ECB/2020/25) (OV L 141, 5.5.2020., 28. lpp.).

(4)  Šīs izmaiņas īsteno Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2021/124 (2021. gada 29. janvāris), ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/1311 par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu (ECB/2021/3) (OV L 38, 3.2.2021., 93. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma (ES) 2019/1311 (ECB/2019/21) I pielikumu groza šādi:

Ar šādu iedaļu aizstāj 3. iedaļu:

“3.   Procentu likmes aprēķināšana

A.

Ar NLSpecial apzīmē atbilstošo neto aizdevumu summu īpašajā atsauces periodā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 31. martam.

Formula

B.

Ar NLADSpecial apzīmē atbilstošo neto aizdevumu summu papildu īpašajā atsauces periodā no 2020. gada 1. oktobra līdz 2021. gada 31. decembrim.

Formula

C.

Ar NSMar 2021 apzīmē summu, ko iegūst, saskaitot atbilstošo neto aizdevumu apjomu periodā no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 31. martam un atbilstošo aizdevumu atlikumu 2019. gada 31. martā; to aprēķinot šādi:

Formula

Tad ar EX apzīmē NSMar 2021 procentuālo novirzi no dalībnieka atlikuma etalonsummas periodā no 2019. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 31. martam, t. i.:

Formula

EX tiks noapaļota līdz 15 cipariem aiz komata. Ja OAB ir nulle, tad uzskata, ka EX ir 1.15.

E.

Ar k pre apzīmē pirms ĪPLP procentu likmes periodu no attiecīgās ITRMO III norēķinu dienas līdz 2020. gada 23. jūnijam, ar k special apzīmē īpašās procentu likmes periodu no 2020. gada 24. jūnija līdz 2021. gada 23. jūnijam, ar k adspecial apzīmē papildu īpašās procentu likmes periodu no 2021. gada 24. jūnija līdz 2022. gada 23. jūnijam, ar k post apzīmē pēc PĪPLP procentu likmes periodu no 2022. gada 24. jūnija līdz 2022. gada 22. novembrim vai attiecīgās ITRMO III pirmstermiņa atmaksas datumam atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir agrāks, ar k main apzīmē galveno procentu likmes periodu no attiecīgās ITRMO III norēķinu dienas līdz 2022. gada 22. novembrim vai attiecīgās ITRMO III pirmstermiņa atmaksas datumam atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir agrāks, un ar k last apzīmē procentu likmes periodu no 2022. gada 23. novembra līdz attiecīgās ITRMO III termiņa beigu datumam vai attiecīgās ITRMO III pirmstermiņa atmaksas datumam atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir agrāks.

Jāpieņem, ka

Formula
ir ITRMO III k īpašās procentu likmes periodā no 2020. gada 24. jūnija līdz 2021. gada 23. jūnijam piemērotā galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme, kas izteikta kā gada procentu likme, un jāpieņem, ka
Formula
ir ITRMO III k īpašās procentu likmes periodā no 2020. gada 24. jūnija līdz 2021. gada 23. jūnijam piemērotā noguldījumu iespējas vidējā procentu likme, kas izteikta kā gada procentu likme, t. i.:

Formula
Formula

Minētajos vienādojumos

Formula
(attiecībā uz k=1,...,7) ir ITRMO III k perioda k special dienu skaits un, ja galvenā refinansēšanas operācija tiek veikta fiksētas procentu likmes un pilna apjoma piešķīruma veidā,
Formula
ir likme, kas galvenajai refinansēšanas operācijai piemērota ITRMO III k perioda k special dienā t, vai, ja galvenā refinansēšanas operācija tiek veikta saskaņā ar mainīgas likmes izsoles procedūru,
Formula
apzīmē minimālo pieteikuma procentu likmi, kas galvenajai refinansēšanas operācijai piemērota ITRMO III k perioda k special dienā t, katrā gadījumā
Formula
izsakot kā gada procentu likmi. Minētajos vienādojumos
Formula
ir noguldījumu iespējas procentu likme, kas tai piemērota ITRMO III k perioda k special dienā t un izteikta kā gada procentu likme.

Jāpieņem, ka

Formula
ir ITRMO III k papildu īpašās procentu likmes periodā no 2021. gada 24. jūnija līdz 2022. gada 23. jūnijam piemērotā galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme, kas izteikta kā gada procentu likme, un jāpieņem, ka
Formula
ir ITRMO III k papildu īpašās procentu likmes laikposmā no 2021. gada 24. jūnija līdz 2022. gada 23. jūnijam piemērotā noguldījumu iespējas vidējā procentu likme, kas izteikta kā gada procentu likme, t. i.:

Formula
Formula

Minētajos vienādojumos

Formula
(attiecībā uz k=1,...,7) ir ITRMO III k perioda k adspecial dienu skaits un, ja galvenā refinansēšanas operācija tiek veikta fiksētas procentu likmes un pilna apjoma piešķīruma veidā,
Formula
ir likme, kas galvenajā refinansēšanas operācijā piemērota ITRMO III k perioda k adspecial dienā t, vai, ja galvenā refinansēšanas operācija tiek veikta saskaņā ar mainīgas likmes izsoles procedūru,
Formula
apzīmē minimālo pieteikuma procentu likmi, kas galvenajā refinansēšanas operācijā piemērota ITRMO III k perioda k adspecial dienā t, katrā gadījumā
Formula
izsakot kā gada procentu likmi. Minētajos vienādojumos
Formula
ir noguldījumu iespējas procentu likme, kas tai piemērota ITRMO III k perioda k adspecial dienā t un izteikta kā gada procentu likme.

Jāpieņem, ka

Formula
ir no ITRMO III k norēķinu dienas līdz 2022. gada 22. novembrim vai ITRMO III k pirmstermiņa atmaksas datumam atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir agrāks, piemērotā galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme, kas izteikta kā gada procentu likme, un jāpieņem, ka
Formula
ir no ITRMO III k norēķinu dienas līdz 2022. gada 22. novembrim vai ITRMO III k pirmstermiņa atmaksas datumam atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir agrāks, piemērotā noguldījumu iespējas vidējā procentu likme, kas izteikta kā gada procentu likme, t. i.:

Formula
Formula

Minētajos vienādojumos

Formula
(attiecībā uz k=1,...,7) ir ITRMO III k perioda k main dienu skaits un, ja galvenā refinansēšanas operācija tiek veikta fiksētas procentu likmes un pilna apjoma piešķīruma veidā,
Formula
ir likme, kas galvenajā refinansēšanas operācijā piemērota ITRMO III k perioda k main dienā t, vai, ja galvenā refinansēšanas operācija tiek veikta saskaņā ar mainīgas likmes izsoles procedūru,
Formula
apzīmē minimālo pieteikuma procentu likmi, kas galvenajā refinansēšanas operācijā piemērota ITRMO III k perioda k main dienā t, katrā gadījumā
Formula
izsakot kā gada procentu likmi. Minētajos vienādojumos
Formula
ir noguldījumu iespējas likme, kas tai piemērota ITRMO III k perioda k main dienā t un izteikta kā gada procentu likme.

Jāpieņem, ka

Formula
ir no 2022. gada 23. novembra līdz ITRMO III k termiņa beigu datumam vai ITRMO III k pirmstermiņa atmaksas datumam atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir agrāks, piemērotā galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme, kas izteikta kā gada procentu likme, un jāpieņem, ka
Formula
ir no 2022. gada 23. novembra līdz ITRMO III k termiņa beigu datumam vai ITRMO III k pirmstermiņa atmaksas datumam atkarībā no tā, kurš no šiem datumiem ir agrāks, piemērotā noguldījumu iespējas vidējā procentu likme, kas izteikta kā gada procentu likme, t. i.:

Formula
Formula

Minētajos vienādojumos

Formula
(attiecībā uz k=1,...,7) ir ITRMO III k perioda k last dienu skaits un, ja galvenā refinansēšanas operācija tiek veikta fiksētas procentu likmes un pilna apjoma piešķīruma veidā,
Formula
ir likme, kas galvenajai refinansēšanas operācijai piemērota ITRMO III k perioda k last dienā t, vai, ja galvenā refinansēšanas operācija tiek veikta saskaņā ar mainīgas likmes izsoles procedūru,
Formula
apzīmē minimālo pieteikuma procentu likmi, kas galvenajai refinansēšanas operācijai piemērota ITRMO III k perioda k last dienā t, katrā gadījumā
Formula
izsakot kā gada procentu likmi. Minētajos vienādojumos
Formula
ir noguldījumu iespējas procentu likme, kas tai piemērota ITRMO III k perioda k last dienā t un izteikta kā gada procentu likme.

F.

Attiecīgos gadījumos ar “iri” apzīmē procentu likmes stimula korekciju, ko mēra kā daļu no vidējā koridora starp:

i)

Formula

un

Formula

attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmes periodā; vai

ii)

Formula

un

Formula

attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmju periodā.

G.

Jāpieņem, ka procentu likmi, ko piemēro ITRMO III k darbības laikā (galīgā procentu likme), kas izteikta kā gada procentu likme, apzīmē ar rk . Jāpieņem, ka procentu likmi, ko piemēro ITRMO III k periodam kj , kur j = pre, special, adspecial, post vai last, kas izteikta kā gada procentu likme, apzīmē ar

Formula

.

H.

Procentu likmi rk definē, kā:

Formula

Minētajā vienādojumā

Formula
apzīmē ITRMO III k perioda k pre dienu skaitu un
Formula
apzīmē ITRMO III k perioda k post dienu skaitu.

Katrai ITRMO III k piemērojamo procentu likmi aprēķina šādi:

1)

attiecībā uz summām, kas aizņemtas pirmajās septiņās operācijās, t. i., ja k = 1,...,7:

a)

ja dalībnieks īpašajā atsauces periodā un papildu īpašajā atsauces periodā sasniedzis tā neto aizdevumu apjoma etalonsummu vai pārsniedzis to, procentu likme, ko piemēro summām, kuras šis dalībnieks aizņēmies ITRMO III ietvaros, ir:

i)

īpašās procentu likmes periodā – noguldījumu iespējas vidējā procentu likme šajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti, kas jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt mīnus 100 bāzes punktus, t. i.:

 

ja NLSpecial ≥ NLB, tad

Formula
;

ii)

papildu īpašās procentu likmes periodā – noguldījumu iespējas vidējā procentu likme šajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti, kas jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt mīnus 100 bāzes punktus, t. i.:

 

ja NLADSpecial ≥ NLB, tad

Formula
;

iii)

attiecīgās ITRMO III pirms ĪPLP un pēc PĪPLP procentu likmes periodos – noguldījumu iespējas vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmes periodā, t. i.,

 

ja NLSpecial ≥ NLB un NLADSpecial ≥ NLB, tad

Formula

iv)

attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā – noguldījumu iespējas vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā, t. i.,

 

ja NLSpecial ≥ NLB un NLADSpecial ≥ NLB, tad

Formula

b)

ja dalībnieks īpašajā atsauces periodā sasniedzis tā neto aizdevumu apjoma etalonsummu vai pārsniedzis to, bet papildu īpašajā atsauces periodā nav sasniedzis tā neto aizdevumu apjoma etalonsummu vai pārsniedzis to, procentu likme, ko piemēro summām, kuras šis dalībnieks aizņēmies ITRMO III ietvaros, ir:

i)

īpašās procentu likmes periodā – noguldījumu iespējas vidējā procentu likme šajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti, kas jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt mīnus 100 bāzes punktus, t. i.:

 

ja NLspecial ≥ NLB,

 

tad

Formula
;

ii)

papildu īpašās procentu likmes periodā – galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme minētajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti, vai noguldījumu iespējas vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmes periodā, atkarībā no tā, kura zemāka, t. i.:

 

ja NLSpecial ≥ NLB un NLADSpecial < NLB,

 

tad

Formula
;

iii)

attiecīgās ITRMO III pirms ĪPLP un pēc PĪPLP procentu likmes periodos – noguldījumu iespējas vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmju periodā, t. i.:

 

ja NLSpecial ≥ NLB un NLADSpecial < NLB , tad

Formula

iv)

attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā – noguldījumu iespējas vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā, t. i.:

 

ja NLSpecial ≥ NLB un NLADSpecial < NLB , tad

Formula

c)

ja dalībnieks īpašajā atsauces periodā nav sasniedzis tā neto aizdevumu apjoma etalonsummu vai pārsniedzis to, bet papildu īpašajā atsauces periodā sasniedzis tā neto aizdevumu apjoma etalonsummu vai pārsniedzis to un pārsniedzis savu atbilstošo aizdevumu atlikuma etalonsummu otrajā atsauces periodā vismaz par 1,15 %, procentu likme, ko piemēro summām, kuras šis dalībnieks aizņēmies saskaņā ar ITRMO III, ir:

i)

īpašās procentu likmes periodā – galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme minētajā periodā, nokuras atņemti 50 bāzes punkti, vai noguldījumu iespējas vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmes periodā, atkarībā no tā, kura zemāka, t. i.:

 

ja NLSpecial < NLB un EX ≥ 1,15,

 

tad iri = 100 % un

Formula
;

ii)

papildu īpašās procentu likmes periodā – noguldījumu iespējas vidējā procentu likme šajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti, kas jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt mīnus 100 bāzes punktus, t. i.:

 

ja NLadspecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB un EX ≥ 1,15,

 

tad

Formula
;

iii)

attiecīgās ITRMO III pirms ĪPLP un pēc PĪPLP procentu likmes periodos – noguldījumu iespējas vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmju periodā, t. i.:

 

ja NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB un EX ≥ 1,15,

 

tad iri = 100 % un

Formula

iv)

attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā – noguldījumu iespējas vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā, t. i.:

 

ja NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB un EX ≥ 1,15, tad iri = 100 % un

Formula

d)

ja dalībnieks īpašajā atsauces periodā nav sasniedzis tā neto aizdevumu apjoma etalonsummu vai pārsniedzis to, papildu īpašajā atsauces periodā nav sasniedzis tā neto aizdevumu apjoma etalonsummu vai pārsniedzis to, bet pārsniedzis savu atbilstošo aizdevumu atlikuma etalonsummu otrajā atsauces periodā vismaz par 1,15 %, procentu likme, ko piemēro summām, kuras šis dalībnieks aizņēmies saskaņā ar ITRMO III, ir:

i)

īpašās procentu likmes periodā – galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme minētajā periodā, nokuras atņemti 50 bāzes punkti, vai noguldījumu iespējas vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmes periodā, atkarībā no tā, kura zemāka, t. i.:

 

ja NLSpecial < NLB un EX ≥ 1,15,

 

tad iri = 100 % un

Formula
;

ii)

papildu īpašās procentu likmes periodā – galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme minētajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti, vai noguldījumu iespējas vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmes periodā, atkarībā no tā, kura zemāka, t. i.:

 

ja NLADSpecial < NLB, NLSpecial < NLB un EX ≥ 1,15,

 

tad iri = 100 % un

Formula
;

iii)

attiecīgās ITRMO III pirms ĪPLP un pēc PĪPLP procentu likmes periodos – noguldījumu iespējas vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmes periodā, t. i.:

 

ja NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB un EX ≥ 1,15,

 

tad iri = 100 % un

Formula

iv)

attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā – noguldījumu iespējas vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā, t. i.:

 

ja NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB un EX ≥ 1,15,

 

tad iri = 100 % un

Formula
;

e)

ja dalībnieks īpašajā atsauces periodā nav sasniedzis tā neto aizdevumu apjoma etalonsummu vai pārsniedzis to, bet papildu īpašajā atsauces periodā sasniedzis tā neto aizdevumu apjoma etalonsummu vai pārsniedzis to un pārsniedzis savu atbilstošo aizdevumu atlikuma etalonsummu otrajā atsauces periodā mazāk par 1,15 %, procentu likme, ko piemēro summām, kuras šis dalībnieks aizņēmies saskaņā ar ITRMO III, ir:

i)

attiecīgās ITRMO III pirms ĪPLP procentu likmes periodā – procentu likme, kas ir lineāri diferencēta atkarībā no procentuālās daļas, par kādu dalībnieks pārsniedz savu atlikuma etalonsummu, t. i.,

 

ja NLSpecial < NLB un 0 < EX < 1,15,

 

tad

Formula
un
Formula
;

ii)

īpašās procentu likmes periodā – galveno refinansēšanas operāciju vidējās likme minētajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti, vai procentu likme, kas aprēķināta saskaņā ar i) apakšpunktu, atkarībā no tā, kura zemāka, t. i.:

 

ja NLSpecial < NLB un 0 < EX < 1,15,

 

tad

Formula
un
Formula
;

iii)

papildu īpašās procentu likmes periodā – noguldījumu iespējas vidējā procentu likme minētajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti, kas jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt mīnus 100 bāzes punktus, tas ir:

 

ja NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB un 0 < EX < 1,15, tad

Formula
;

iv)

attiecīgās ITRMO III pēc PĪPLP procentu likmes periodā – noguldījumu iespējas vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmes periodā, t. i.:

 

ja NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB un 0 < EX < 1,15,

 

tad

Formula

v)

attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā – noguldījumu iespējas vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā, t. i.:

 

ja NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB un 0 < EX < 1,15,

 

tad

Formula
;

f)

ja dalībnieks īpašajā atsauces periodā nav sasniedzis tā neto aizdevumu apjoma etalonsummu vai pārsniedzis to, papildu īpašajā atsauces periodā nav sasniedzis tā neto aizdevumu apjoma etalonsummu vai pārsniedzis to, bet pārsniedzis savu atbilstošo aizdevumu atlikuma etalonsummu otrajā atsauces periodā mazāk par 1,15 %, procentu likme, ko piemēro summām, kuras šis dalībnieks aizņēmies saskaņā ar ITRMO III, ir:

i)

īpašās procentu likmes periodā – galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme minētajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti, vai procentu likme, kas aprēķināta saskaņā ar iii) apakšpunktu, atkarībā no tā, kura zemāka, t. i.:

 

ja NLSpecial < NLB un 0 < EX < 1,15,

 

tad

Formula
un
Formula
;

ii)

papildu īpašās procentu likmes periodā – galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme minētajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti, vai procentu likme, kas aprēķināta saskaņā ar iii) apakšpunktu, atkarībā no tā, kura zemāka, t. i.:

 

ja NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB un 0 < EX < 1,15,

 

tad

Formula
un
Formula
;

iii)

attiecīgās ITRMO III pirms ĪPLP un pēc PĪPLP procentu likmes periodos – procentu likme, kas ir lineāri diferencēta atkarībā no procentuālās daļas, par kādu dalībnieks pārsniedz savu atlikuma etalonsummu, t. i.,

 

ja NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB un 0 < EX < 1,15,

 

tad

Formula
un
Formula

iv)

attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā – procentu likme, kas ir lineāri diferencēta atkarībā no procentuālās daļas, par kādu dalībnieks pārsniedz savu atlikuma etalonsummu, t. i.,

 

ja NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB un 0 < EX < 1,15,

 

tad

Formula
un
Formula

g)

ja dalībnieks īpašajā atsauces periodā nav sasniedzis tā neto aizdevumu apjoma etalonsummu vai pārsniedzis to, nav pārsniedzis savu atlikuma etalonsummu otrajā atsauces periodā, bet papildu īpašajā atsauces periodā sasniedzis tā neto aizdevumu apjoma etalonsummu vai pārsniedzis to, procentu likme, ko piemēro summām, kuras šis dalībnieks aizņēmies saskaņā ar ITRMO III, ir:

i)

attiecīgās ITRMO III pirms ĪPLP procentu likmes periodā – galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmes periodā, t. i.:

 

ja NLSpecial < NLB un EX ≤ 0, tad iri = 0 % un

Formula
;

ii)

īpašās procentu likmes perioda laikā – galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme minētajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti, t. i.:

 

ja NLSpecial < NLB un EX ≤ 0, tad

Formula
;

iii)

papildu īpašās procentu likmes periodā – noguldījumu iespējas vidējā procentu likme minētajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti, kas jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt mīnus 100 bāzes punktus, t. i.:

 

ja NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB un EX ≤ 0,

 

tad

Formula
;

iv)

attiecīgās ITRMO III pēc PĪPLP procentu likmes periodā – noguldījumu iespējas vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmes periodā, t. i.:

 

ja NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB un EX ≤ 0, tad

Formula

v)

attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā – noguldījumu iespējas vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā, t. i.:

 

ja NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB un EX ≤ 0, tad

Formula

h)

ja dalībnieks nav sasniedzis savu neto aizdevumu apjoma etalonsummu vai pārsniedzis to īpašajā atsauces periodā, nav sasniedzis savu neto aizdevumu apjoma etalonsummu vai pārsniedzis to papildu īpašajā atsauces periodā un nav pārsniedzis savu atlikuma etalonsummu otrajā atsauces periodā, procentu likme, ko piemēro summām, kuras šis dalībnieks aizņēmies saskaņā ar ITRMO III, ir:

i)

īpašās procentu likmes periodā – galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme minētajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti, t. i.:

 

ja NLSpecial < NLB un EX ≤ 0, tad

Formula
;

ii)

papildu īpašās procentu likmes periodā – galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme minētajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti, t. i.:

 

ja NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB un EX ≤ 0,

 

tad

Formula
;

iii)

attiecīgās ITRMO III pirms ĪPLP un pēc PĪPLP procentu likmes periodos – galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmes periodā, t. i.:

 

ja NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB un EX ≤ 0,

 

tad iri = 0 % un

Formula

iv)

attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā – galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā, t. i.:

 

ja NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB un EX ≤ 0,

 

tad iri = 0 % un

Formula

2)

attiecībā uz summām, kas aizņemtas astotajā vai turpmākajā ITRMO III, tas ir, ja k = 8, 9 vai 10:

a)

ja dalībnieks papildu īpašajā atsauces periodā sasniedzis tā neto aizdevumu apjoma etalonsummu vai pārsniedzis to, procentu likme, ko piemēro summām, kuras šis dalībnieks aizņēmies ITRMO III ietvaros, ir:

i)

papildu īpašās procentu likmes periodā – noguldījumu iespējas vidējā procentu likme minētajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti, kas jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt mīnus 100 bāzes punktus, t. i.:

 

ja NLADSpecial ≥ NLB, tad

Formula
;

ii)

attiecīgās ITRMO III pēc PĪPLP procentu likmes periodā – noguldījumu iespējas vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmes periodā, t. i.:

 

ja NLADSpecial ≥ NLB, tad

Formula

iii)

attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā – noguldījumu iespējas vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā, t. i.:

 

ja NLADSpecial ≥ NLB, tad

Formula

b)

ja dalībnieks papildu īpašajā atsauces periodā nav sasniedzis tā neto aizdevumu apjoma etalonsummu vai pārsniedzis to, procentu likme, ko piemēro summām, kuras šis dalībnieks aizņēmies ITRMO III ietvaros, ir:

i)

papildu īpašās procentu likmes periodā – galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme attiecīgajā periodā, no kuras atņemti 50 bāzes punkti, t. i.:

 

ja NLADSpecial < NLB, tad

Formula
;

ii)

attiecīgās ITRMO III pēc PĪPLP procentu likmes periodā – galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III galvenajā procentu likmes periodā, t. i.:

 

ja NLADSpecial < NLB, tad

Formula

iii)

attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā – galveno refinansēšanas operāciju vidējā procentu likme attiecīgās ITRMO III pēdējā procentu likmes periodā, t. i.:

 

ja NLADSpecial < NLB, tad

Formula
.

Procentu likmes stimula korekcija (iri) tiek izteikta, noapaļojot līdz 15 cipariem aiz komata.

Procentu likmes

Formula
Formula
izsaka kā gada procentu likmi, kas noapaļota līdz 13 decimāldaļām aiz komata.

Formula
,
Formula
izsaka kā gada procentu likmi, kas noapaļota līdz 13 decimāldaļām aiz komata.

Formula
,
Formula
izsaka kā gada procentu likmi, kas noapaļota līdz 13 decimāldaļām aiz komata.

Galīgā procentu likme r k tiek izteikta kā gada procentu likme, ceturto ciparu aiz komata noapaļojot ar iztrūkumu.”