ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 244

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 21. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2022/1621 (2022. gada 20. septembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 224/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1622 (2022. gada 17. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par jaunietekmes tirgiem un attīstītām ekonomikām ( 1 )

3

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1623 (2022. gada 14. jūlijs), ar kuru sakarā ar krīzi, ko izraisījis Krievijas iebrukums Ukrainā, attiecībā uz tirgū laistās produkcijas vērtību, valsts stratēģiju un par daudzgadu saistībām saņemtās Savienības finansiālās palīdzības atgūšanu augļu un dārzeņu nozarē uz 2022. gadu atkāpjas no Deleģētās regulas (ES) 2017/891

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1624 (2022. gada 20. septembris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2018/607, ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kura veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, nosaka tādu galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes tērauda trošu un tauvu importam, kurš ir paplašināts, to attiecinot uz tādu tērauda trošu un tauvu importu, kuras nosūtītas no Marokas un Korejas Republikas, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir šajās valstīs

8

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/1625 (2022. gada 20. septembris) par sekām, ko rada Augstā pārstāvja lēmums par krīžu civilas pārvarēšanas struktūru reorganizāciju Eiropas Ārējās darbības dienestā attiecībā uz civilo operāciju komandiera amatu krīžu civilas pārvarēšanas misijām

15

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/1626 (2022. gada 20. septembris), ar ko groza Lēmumu 2013/798/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku

17

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1627 (2022. gada 19. septembris), ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/641 par ārkārtas pasākumiem saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 6786)  ( 1 )

19

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) 2022/1616 (2022. gada 15. septembris) par reciklētas plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, un par Regulas (EK) Nr. 282/2008 atcelšanu ( OV L 243, 20.9.2022. )

70

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

21.9.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 244/1


PADOMES REGULA (ES) 2022/1621

(2022. gada 20. septembris),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 224/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2013/798/KĀDP (2013. gada 23. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku (1),

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopēju priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 10. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 224/2014 (2), lai īstenotu konkrētus pasākumus, kas paredzēti Lēmumā 2013/798/KĀDP.

(2)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome (ANO DP) 2022. gada 29. jūlijā pieņēma Rezolūciju 2648 (2022). Ar minēto rezolūciju pagarina pasākumu darbības ilgumu un groza izņēmumus, kas attiecas uz ieroču embargo.

(3)

Padome 2022. gada 20. septembrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2022/1626 (3), ar ko saskaņā ar ANO DP Rezolūciju 2648 (2022) groza Lēmumu 2013/798/KĀDP.

(4)

Daži no minētajiem grozījumiem ir Līguma par Eiropas Savienības darbību piemērošanas jomā, un tādēļ ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības to īstenošanai kopā ar tehniskiem pielāgojumiem, ņemot vērā iepriekšējās ANO DP rezolūcijas, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka ekonomikas dalībnieki visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 224/2014,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 224/2014 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

Atkāpjoties no 2. panta, šajā pantā izklāstītos aizliegumus nepiemēro tehniskās palīdzības, finansējuma vai finansiālās palīdzības vai starpniecības pakalpojumu sniegšanai:

a)

ja tie paredzēti vienīgi Apvienoto Nāciju Organizācijas Daudzdimensionālās integrētās stabilizācijas misijas Centrālāfrikas Republikā (MINUSCA), Centrālāfrikas Republikā izvietoto Savienības misiju un Francijas spēku, kā arī citu Apvienoto Nāciju Organizācijas dalībvalstu spēku, kuri nodrošina mācības un sniedz palīdzību, atbalstam vai lietošanai, kā paziņots saskaņā ar b) punktu;

b)

ja tie saistīti ar tāda ekipējuma piegādēm, kas nav nāvējošs, un ar palīdzības sniegšanu, tostarp Centrālāfrikas Republikas drošības spēku un valsts civilo tiesībaizsardzības iestāžu operatīvām mācībām un mācībām, kas nav saistītas ar operatīvu darbību, kuri paredzēti vienīgi tam, lai ar tiem atbalstītu vai tos lietotu Centrālāfrikas Republikas drošības sektora reformas procesā, koordinācijā ar MINUSCA, ar noteikumu, ka par palīdzības un pakalpojumu sniegšanu iepriekš ir paziņots Sankciju komitejai;

c)

ja tie saistīti ar tāda militārā aprīkojuma piegādēm, kas nav nāvējošs un kas paredzēts vienīgi humāniem vai aizsardzības mērķiem, ar noteikumu, ka par šādas palīdzības vai pakalpojumu sniegšanu iepriekš ir paziņots Sankciju komitejai;

d)

ja tie saistīti ar aizsargtērpiem, tostarp pretšķembu vestēm un militārām aizsargķiverēm, ko Apvienoto Nāciju Organizācijas darbinieki, Savienības vai tās dalībvalstu darbinieki, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, humānās palīdzības un attīstības atbalsta darbinieki un saistītais personāls uz laiku ieved Centrālāfrikas Republikā tikai personiskai lietošanai;

e)

ja tie saistīti ar ieročiem un munīciju, militāro transportlīdzekļu un ekipējuma piegādi Centrālāfrikas Republikas drošības spēkiem, tostarp valsts civilajām tiesībaizsardzības iestādēm, ja šādi ieroči, munīcija, transportlīdzekļi vai ekipējums ir paredzēti vienīgi tam, lai ar tiem atbalstītu Centrālāfrikas Republikas drošības sektora reformas procesu vai tos minētajā procesā lietotu, ar noteikumu, ka par šādas palīdzības vai pakalpojumu sniegšanu iepriekš ir paziņots Sankciju komitejai.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 20. septembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. BEK


(1)  OV L 352, 24.12.2013., 51. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) Nr. 224/2014 (2014. gada 10. marts) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā (OV L 70, 11.3.2014., 1. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/1626 (2022. gada 20. septembris), ar ko groza Lēmumu 2013/798/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku (OV L 244, 21.9.2022., 17. lpp.).


21.9.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 244/3


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/1622

(2022. gada 17. maijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par jaunietekmes tirgiem un attīstītām ekonomikām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1) un jo īpaši tās 325.ap panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Tirgus riska pašu kapitāla prasības saskaņā ar alternatīvo standartizēto pieeju, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.c līdz 325.ay pantā, nosaka, ka, lai pašu kapitāla prasības aprēķinātu saskaņā ar 325.d līdz 325.k pantā izklāstīto ar jutīgumu saistīto metodi, ir jāpiemēro minētās regulas 325.ap panta 8. tabulā norādītās riska pakāpes kapitāla vērtspapīru riskam saskaņā ar 461.a pantā minēto deleģēto aktu. Tā kā tirgi, kas ir attīstītās ekonomikas un jaunietekmes tirgi, ir savstarpēji izslēdzošas kategorijas, būtu jāprecizē, ka visi tirgi, kas nav attīstītās ekonomikas, būtu jāuzskata par jaunietekmes tirgiem.

(2)

Nosakot, kuri tirgi ir attīstītās ekonomikas un kuri ir jaunietekmes tirgi, no vienas puses, ir jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi un, no otras puses, jāievieš uz risku balstīta pieeja. Šajā sakarā tiek uzskatīts, ka vispiemērotākais risinājums ir precizēt to valstu sarakstu, kuras ir attīstītās ekonomikas, ņemot vērā Bāzeles Banku uzraudzības komitejas (BCBS) pieeju un vajadzību panākt saistīto tirgus riska prasību aprēķināšanas metodikas kopīgu īstenošanu visās dalībvalstīs. Lai gan būtu jāņem vērā BCBS starptautiskie standarti, būtu jāprecizē, ka dalībvalstu tirgi, kas ir mazāk svārstīgi nekā tirgi, kuri atzīti par attīstītām ekonomikām saskaņā ar minētajiem starptautiskajiem standartiem, ir attīstītās ekonomikas, nevis jaunietekmes tirgu ekonomikas. Turklāt, nosakot attīstītās un jaunietekmes tirgus ekonomikas, būtu pienācīgi jāņem vērā iekšējā tirgus izveide Savienībā, Eiropas Ekonomikas zonas esamība un īpatnības, kas saistītas ar dažu dalībvalstu aizjūras zemēm un teritorijām.

(3)

Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde.

(4)

Eiropas Banku iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (2) 37. pantu izveidotās Banku nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attīstītās ekonomikas un jaunietekmes tirgi

1.   Lai precizētu riska pakāpes jutīgumam pret kapitāla vērtspapīru un kapitāla vērtspapīru repo likmju riska faktoriem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.ap pantu, šādas valstis ir attīstītās ekonomikas:

a)

Eiropas Savienības dalībvalstis;

b)

aizjūras zemes un teritorijas, kurām ir īpašas attiecības ar Dāniju, Franciju vai Nīderlandi, tostarp Fēru salas, un aizjūras zemes un teritorijas, kas uzskaitītas Līguma par Eiropas Savienības darbību II pielikumā;

c)

šādas trešās valstis:

i)

trešās valstis, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas līguma puses;

ii)

Austrālija;

iii)

Kanāda;

iv)

Honkonga;

v)

Japāna;

vi)

Meksika;

vii)

Jaunzēlande;

viii)

Singapūra;

ix)

Šveice;

x)

Apvienotā Karaliste;

xi)

Amerikas Savienotās Valstis.

2.   Lai precizētu riska pakāpes jutīgumam pret kapitāla vērtspapīru un kapitāla vērtspapīru repo likmju riska faktoriem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.ap pantu, valstis, kas nav uzskaitītas šā panta 1. punktā, ir jaunietekmes tirgi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 17. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


21.9.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 244/5


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/1623

(2022. gada 14. jūlijs),

ar kuru sakarā ar krīzi, ko izraisījis Krievijas iebrukums Ukrainā, attiecībā uz tirgū laistās produkcijas vērtību, valsts stratēģiju un par daudzgadu saistībām saņemtās Savienības finansiālās palīdzības atgūšanu augļu un dārzeņu nozarē uz 2022. gadu atkāpjas no Deleģētās regulas (ES) 2017/891

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 37. panta a) un c) punktu un 173. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Sakarā ar pašreizējo krīzi, ko drīz pēc Covid-19 krīzes izraisījis 2022. gada 24. februārī sāktais Krievijas iebrukums Ukrainā, lauksaimnieki visās dalībvalstīs piedzīvo ārkārtējas grūtības. Būtu jāievieš pasākumi, kas vajadzīgi, lai reaģētu uz minētā iebrukuma radītiem plašiem pārvietošanas ierobežojumiem, piegādes ķēžu pārrāvumiem un loģistiskām problēmām. Loģistisko un piegādes ķēžu pārrāvumiem ir ilgtermiņa raksturs, bet tas nozīmē, ka nopietnu iztraucējumu stāvoklis nozarē, visticamāk, turpināsies un, iespējams, pat saasināsies. Loģistiskās problēmas ir ES lauksaimniekus padarījušas neaizsargātus pret šīs krīzes izraisītajiem ekonomiska rakstura iztraucējumiem, un pašlaik viņi saskaras ar finansiālām grūtībām un naudas plūsmas problēmām.

(2)

Atzītām ražotāju organizācijām un ražotāju organizāciju apvienībām augļu un dārzeņu nozarē visās dalībvalstīs radušās ārkārtējas grūtības ar darbības programmu plānošanu, pārvaldību un īstenošanu. Rezultātā šo darbības programmu īstenošana var aizkavēties, un tāpēc ražotāju organizācijas un ražotāju organizāciju apvienības var nespēt izpildīt Savienības tiesību aktu prasības, kas minētajām darbības programmām noteiktas jo īpaši Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/891 (2). Ražotāju organizācijas ir neaizsargātas arī pret darbības pārrāvumiem un iztraucējumiem, ko radījis Krievijas iebrukums Ukrainā, un tās piedzīvo piegādes ķēžu pārrāvuma radītas finansiālas grūtības un naudas plūsmas problēmas. Turklāt radušās loģistiskas problēmas un grūtības ar ražas novākšanu, jo trūkst darbaspēka un piegādes ķēdes pārrāvumu dēļ ir grūti sasniegt patērētājus. Tas tiešā veidā ietekmē ražotāju organizāciju finansiālo stabilitāti un viņu kapacitāti īstenot darbības programmas. Tālāk tas ietekmē ražotāju organizāciju spēju ieviest pasākumus un darbības, kas vērstas uz šīs krīzes seku pārvarēšanu.

(3)

Tirgū laistās produkcijas vērtības samazinājumi, kurus augļu un dārzeņu nozarē izraisījis Krievijas iebrukums Ukrainā, būtiski ietekmēs Savienības atbalsta summu, ko ražotāju organizācijas saņems nākamajā gadā, jo Savienības atbalsta summa tiek aprēķināta kā procentuālā daļa no tās produkcijas vērtības, kuru katra ražotāju organizācija laidusi tirgū. Ja ar Ukrainā izvērsto Krievijas iebrukumu saistītu iemeslu dēļ 2022. gadā tirgū laistās produkcijas vērtība ievērojami kristos, ražotāju organizācijas riskētu zaudēt savu atzītas ražotāju organizācijas statusu, jo viens no šādas atzīšanas kritērijiem prasa sasniegt zināmu minimālo tirgū laistās produkcijas vērtību, kas noteikta valsts līmenī. Tas apdraudētu ražotāju organizāciju ilgtermiņa stabilitāti. Tāpēc ir lietderīgi noteikt, ka tad, ja Ukrainā izvērstā Krievijas iebrukuma dēļ 2022. gadā kādam produktam tirgū laistās produkcijas vērtība samazinātos vismaz par 35 % un ja tas notiktu ārpus ražotāju organizāciju atbildības un kontroles, minētā vērtība par 2022. gadu būtu jānosaka 100 % apjomā no tirgū laistās produkcijas vērtības iepriekšējā periodā. Paturot prātā Ukrainā izvērstā Krievijas iebrukuma ekonomiskās ietekmes lielo apmēru augļu un dārzeņu nozarē, Deleģētās regulas (ES) 2017/891 23. panta 4. punktā noteiktā robežvērtība, proti, 65 % no tirgū laistās produkcijas vērtības iepriekšējā periodā, nav pietiekama, lai panāktu ekonomisku un finansiālu stabilitāti ražotāju organizācijām, uz kurām šāds tirgū laistās produkcijas vērtības zudums attiecas.

(4)

Attiecībā uz 2022. gadu dalībvalstis būtu jāatbrīvo arī no Deleģētās regulas (ES) 2017/891 27. panta 5. punktā noteiktā pienākuma savās valsts stratēģijās noteikt, kādas ir darbības fonda maksimālās procentuālās daļas, ko drīkst iztērēt katram individuālajam pasākumam vai darbības veidam. Tam vajadzētu nodrošināt to, ka ražotāju organizācijas spēj elastīgāk īstenot pasākumus, ar kuriem reaģē uz Ukrainā izvērstā Krievijas iebrukuma sekām augļu un dārzeņu nozarē.

(5)

Lai nodrošinātu ražotāju organizāciju finansiālo stabilitāti, Savienības finansiālā palīdzība, kas saņemta par daudzgadu saistībām augļu un dārzeņu nozarē, piemēram, par vidiskām darbībām, pretēji Deleģētās regulas (ES) 2017/891 36. panta 3. punkta prasībai nebūtu jāatgūst un jāiemaksā atpakaļ Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondā, ja šādu saistību ilgtermiņa mērķus nav bijis iespējams sasniegt tāpēc, ka tās 2022. gadā pārtrauktas ar Ukrainā izvērsto Krievijas iebrukumu saistītu iemeslu dēļ.

(6)

Ņemot vērā vajadzību rīkoties tūlīt, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Darbības programmu īstenošanas pamatā ir kalendārais gads, un tāpēc šīs regulas 1. panta 1. un 2. punktā paredzētās atkāpes no Savienības finansiālās palīdzības maksimālā apjoma un no dalībvalstu valsts stratēģijā noteikto pasākumu līdzsvarošanas būtu jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku no 2022. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz 2022. gadu piemērojamās atkāpes no Deleģētās regulas (ES) 2017/891

1.   Atkāpjoties no Deleģētās regulas (ES) 2017/891 23. panta 4. punkta, ja 2022. gadā kādam produktam tirgū laistās produkcijas vērtība kritusies vismaz par 35 % un tā iemesls ir ārpus ražotāju organizācijas atbildības un kontroles, uzskata, ka minētā vērtība ir 100 % no iepriekšējā atsauces perioda produkcijas vērtības. Ražotāju organizācija attiecīgās dalībvalsts kompetentajai iestādei pierāda, ka šie nosacījumi ir izpildīti.

2.   Atkāpjoties no Deleģētās regulas (ES) 2017/891 27. panta 5. punkta, attiecībā uz 2022. gadu nepiemēro dalībvalstu pienākumu dažādo pasākumu līdzsvarošanas nolūkā valsts stratēģijā noteikt darbības fonda maksimālās procentuālās daļas, kuras drīkst iztērēt katram individuālajam pasākumam vai darbības veidam.

3.   Atkāpjoties no Deleģētās regulas (ES) 2017/891 36. panta 3. punkta, Savienības finansiālo palīdzību par daudzgadu saistībām, piemēram, par vidiskām darbībām, kuru ilgtermiņa mērķus un gaidāmos ieguvumus 2022. gadā nav bijis iespējams sasniegt tāpēc, ka tās 2022. gadā pārtrauktas ar Ukrainā izvērsto Krievijas iebrukumu saistītu iemeslu dēļ, neatgūst un neiemaksā atpakaļ ELGF.

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 1. panta 1. un 2. punktu piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/891 (2017. gada 13. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz augļu un dārzeņu un pārstrādātu augļu un dārzeņu nozari un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 papildina attiecībā uz sodiem, kas piemērojami minētajās nozarēs, un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 543/2011 (OV L 138, 25.5.2017., 4. lpp.).


21.9.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 244/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1624

(2022. gada 20. septembris),

ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2018/607, ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kura veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, nosaka tādu galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes tērauda trošu un tauvu importam, kurš ir paplašināts, to attiecinot uz tādu tērauda trošu un tauvu importu, kuras nosūtītas no Marokas un Korejas Republikas, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir šajās valstīs

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1036 (2016. gada 8. jūnijs) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 11. panta 3. punktu un 13. panta 4. punktu,

tā kā:

1.   PROCEDŪRA

1.1.   Iepriekšējās izmeklēšanas un spēkā esošie pasākumi

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1796/1999 (2) Padome noteica galīgos antidempinga maksājumus (“sākotnējie pasākumi”) Ķīnas Tautas Republikas (“ĶTR”), Ungārijas, Indijas, Meksikas, Polijas, Dienvidāfrikas un Ukrainas izcelsmes tērauda trošu un tauvu (“SRC”) importam.

(2)

Ar Regulu (EK) Nr. 1858/2005 (3) Padome pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta saskaņā ar pamatregulas 11. panta 2. punktu, saglabāja sākotnējos pasākumus, kas tika noteikti ĶTR, Indijas, Dienvidāfrikas un Ukrainas izcelsmes SRC importam. Meksikas izcelsmes importam piemērojamo pasākumu termiņš beidzās 2004. gada 18. augustā (4). Tā kā Ungārija un Polija 2004. gada 1. maijā kļuva par Eiropas Savienības dalībvalstīm, pasākumi tika izbeigti minētajā datumā. Indijas izcelsmes importam piemērojamo pasākumu termiņš beidzās 2010. gada 17. novembrī (5).

(3)

Pretapiešanas izmeklēšanas rezultātā, kas veikta saskaņā ar pamatregulas 13. pantu, Padome ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 400/2010 (6) 2010. gada maijā paplašināja galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Regulu (EK) Nr. 1858/2005 noteikts ĶTR izcelsmes SRC importam, attiecinot to uz SRC importu, kurš nosūtīts no Korejas Republikas, neatkarīgi no tā, vai tās ir deklarētas ar izcelsmi Korejas Republikā (“pretapiešanas pasākums”). Konkrētiem Korejas ražotājiem eksportētājiem tika piešķirts atbrīvojums no pretapiešanas maksājuma, jo tika konstatēts, ka tie neapiet galīgos antidempinga maksājumus.

(4)

Ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 102/2012 (7) Padome pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta saskaņā ar pamatregulas 11. panta 2. punktu, 2012. gada janvārī noteica antidempinga maksājumu attiecībā uz SRC importu ar izcelsmi cita starpā ĶTR, to attiecinot arī uz importu no Korejas Republikas. Ar to pašu regulu Padome izbeidza procedūru attiecībā uz Dienvidāfrikas izcelsmes SRC importu.

(5)

2018. gada aprīlī ar Īstenošanas regulu (ES) 2018/607 (8) Komisija pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta saskaņā ar pamatregulas 11. panta 2. punktu, noteica ĶTR izcelsmes SRC importam antidempinga maksājumu, kurš ir paplašināts, to attiecinot cita starpā uz Korejas Republiku.

(6)

Pašlaik spēkā esošie galīgie antidempinga maksājumi sasniedz 60,4 %.

1.2.   Nosaukuma maiņas pieprasījums

(7)

2020. gada 6. maijāYoung Heung Iron & Steel Co., Ltd, viens no Korejas ražotājiem eksportētājiem, kam piešķirts atbrīvojums no 3. apsvērumā minētā pretapiešanas pasākuma, darīja zināmu Komisijai, ka tas ir mainījis savu nosaukumu uz Youngwire (“Youngwire” jeb “uzņēmums”).

(8)

Uzņēmums Youngwire lūdza Komisiju apstiprināt, ka nosaukuma maiņa neskar uzņēmuma tiesības uz tam ar iepriekšējo nosaukumu piešķirto atbrīvojumu no paplašinātā antidempinga maksājuma.

(9)

Komisija pārbaudīja iesniegto informāciju un secināja, ka uzņēmums Youngwire ir reorganizēts, cita starpā iegādājoties cita Korejas eksportētāja Dae Heung Industrial Co. Ltd., kuram arī ir tiesības uz atbrīvojumu, aktīvus.

(10)

Komisija uzskatīja, ka minētās būtiskās pārmaiņas, kas atklājās sakarā ar pieprasījumu mainīt nosaukumu, var būt ietekmējušas uzņēmuma tiesības uz atbrīvojumu no pretapiešanas pasākumiem.

(11)

Tāpēc Komisija uzskatīja, ka ir pietiekami pierādījumi tam, ka var būt būtiski mainījušies apstākļi, uz kuru pamata uzņēmumam Youngwire ar iepriekšējo nosaukumu tika piešķirts atbrīvojums, un ka minētās pārmaiņas ir ilglaicīgas, pamatojot daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu.

1.3.   Daļējas starpposma pārskatīšanas sākšana

(12)

Pamatojoties uz 9.–11. apsvērumā minēto informāciju, Komisija 2021. gada 5. augustā saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu saistībā ar 13. panta 4. punktu pēc savas iniciatīvas nolēma sākt daļēju starpposma pārskatīšanu, kas attiektos tikai uz tāda atbrīvojuma pārbaudi, kurš piešķirts uzņēmumam Youngwire ar tā iepriekšējo nosaukumu. Pārskatīšanas mērķis ir noteikt, vai uzņēmumam Youngwire joprojām ir tiesības uz atbrīvojumu no pretapiešanas pasākuma.

1.4.   Pārskatīšanas izmeklēšanas periods

(13)

Izmeklēšana aptvēra laikposmu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam (“pārskatīšanas izmeklēšanas periods”). Par izmeklēšanas periodu tika vākti dati, lai cita starpā izmeklētu, vai pēc uzņēmuma reorganizācijas ir notikušas pārmaiņas tirdzniecības modelī un kādi kontroles pasākumi un procedūras, ja tādi ir, ir ieviesti uzņēmumā Youngwire, lai nepieļautu, ka Ķīnas ražojumi tiek pārdoti kā Korejas ražojumi, tā apejot maksājumus. Par laikposmu no 2020. gada 1. jūlija līdz 2021. gada 30. jūnijam (“aplūkotais periods”) tika vākti detalizētāki dati, tostarp pārdošanas un pirkšanas dati darījumu līmenī.

1.5.   Ieinteresētās personas

(14)

Paziņojumā par procedūras sākšanu (9) ieinteresētās personas tika aicinātas sazināties ar Komisiju, lai piedalītos pārskatīšanā. Turklāt Komisija īpaši informēja uzņēmumu Youngwire par pārskatīšanas sākšanu un aicināja to piedalīties.

(15)

Ieinteresētajām personām bija iespēja sniegt piezīmes par pārskatīšanas sākšanu un pieprasīt uzklausīšanu Komisijā un/vai pie tirdzniecības procedūru uzklausīšanas amatpersonas.

1.5.1.   Anketas

(16)

Komisija nosūtīja anketu uzņēmumam Youngwire, kas arī iesniedza atbildes uz anketas jautājumiem.

1.5.2.   Pārbaudes apmeklējumi

(17)

Komisija pieprasīja un pārbaudīja visu informāciju, ko tā uzskatīja par nepieciešamu, lai noteiktu, vai uzņēmumam Youngwire joprojām ir tiesības uz atbrīvojumu no pretapiešanas pasākuma. Saskaņā ar pamatregulas 16. pantu tika veikti pārbaudes apmeklējumi uzņēmumā Youngwire telpās Čhanvonā un Busanā, Korejas Republikā.

2.   PĀRSKATĀMAIS RAŽOJUMS

(18)

Ražojums, uz kuru attiecas šī pārskatīšana, ir tas pats ražojums kā sākotnējā izmeklēšanā un turpmākajās termiņbeigu pārskatīšanās, proti, ĶTR izcelsmes tērauda troses un tauvas, ieskaitot tauvas slēgtos rituļos, izņemot nerūsējošā tērauda troses un tauvas, kuru maksimālais šķērsgriezums pārsniedz 3 mm (“pārskatāmais ražojums”), kuras patlaban klasificē ar KN kodiem ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 un ex 7312 10 98 (Taric kodi 7312108119, 7312108319, 7312108519, 7312108919 un 7312109819), un šīs pārskatīšanas tvērums ir paplašināts, to attiecinot uz tām pašām trosēm un tauvām, kuras nosūtītas no Korejas Republikas, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir deklarēta Korejas Republikā (Taric kodi 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 un 7312109813).

3.   UZŅĒMUMAM YOUNG HEUNG/YOUNGWIRE PIEŠĶIRTĀ ATBRĪVOJUMA PĀRBAUDE

(19)

Kā minēts 12. apsvērumā, pašreizējās daļējās starpposma pārskatīšanas tvērums aprobežojās ar pārbaudi – vai pēc uzņēmuma Youngwire reorganizācijas joprojām ir spēkā tam piešķirtais atbrīvojums. Izmeklēšanā īpaši novērtēja, vai uzņēmums ir iesaistīts pamatregulas 13. panta 1. un 2. punktā definētajā apiešanas praksē.

(20)

Saskaņā ar pamatregulas 13. panta 1. punktu Komisija vispirms pārbaudīja, vai pēc uzņēmuma Youngwire reorganizācijas un nosaukuma maiņas ir notikušas pārmaiņas tirdzniecības modelī.

3.1.   Pārmaiņas tirdzniecības modelī

(21)

Uzņēmuma Youngwire eksporta pārdevumi uz Savienību pārskatīšanas izmeklēšanas periodā kopumā saglabājās salīdzinoši stabilā līmenī bez ievērojamām izmaiņām pēc reorganizācijas. Bez tam pārskatīšanas izmeklēšanas periodā pirms vai pēc reorganizācijas imports no ĶTR nepieauga.

(22)

Pretapiešanas izmeklēšanā uzņēmums Youngwire bija viens no ražotājiem, kas bija saistīts ar ražotāju eksportētāju no ĶTR, uz kuru attiecās sākotnējie pasākumi. Tomēr nebija pierādījumu, ka šāda saistība būtu izveidota vai izmantota, lai apietu ĶTR izcelsmes importam noteiktos spēkā esošos pasākumus, tāpēc atbrīvojums tika piešķirts. Pašreizējā izmeklēšanā tika konstatēts, ka pēc uzņēmuma Youngwire reorganizācijas šī situācija nav mainījusies.

(23)

Izmeklēšanā atklājās arī, ka uzņēmums Youngwire pārskatāmo ražojumu daļēji iegādājās no sava saistītā uzņēmuma ĶTR. Tomēr pirms un pēc reorganizācijas un nosaukuma maiņas no tā saistītā uzņēmuma Ķīnas Tautas Republikā iegādātais pārskatāmais ražojums tika pārdots tālāk tikai Korejas Republikas iekšzemes tirgū un citos eksporta tirgos, bet netika eksportēts uz Savienību. Turklāt no tā saistītā uzņēmuma iegādātie apjomi pēc reorganizācijas nepalielinājās. Tāpēc Komisija secināja, ka nav pierādījumu, ka pēc uzņēmuma Youngwire reorganizācijas vai pārskatīšanas izmeklēšanas periodā būtu notikušas tādas pārmaiņas tirdzniecības modelī pamatregulas 13. panta 1. punkta nozīmē, kurās būtu iesaistīts uzņēmums.

3.2.   Ķīnas ražotā SRC pārsūtīšana ar saistītā uzņēmuma Korejas Republikā starpniecību

(24)

Komisija pārbaudīja arī to, vai pastāv pamatregulas 13. panta 1. punkta trešajā daļā minētā prakse, process vai darbs, kas liecinātu par apiešanu. Šajā sakarā Komisija vispirms novērtēja, vai uzņēmumam patiešām bija pietiekams tērauda trošu un tauvu ražošanas apjoms, kas atbilda eksporta pārdevumiem uz Savienību. Komisija konstatēja, ka uzņēmumam patiešām bija pietiekams tērauda trošu un tauvu ražošanas apjoms, kas atbilda eksporta pārdevumiem uz Savienību.

(25)

Otrkārt, kā minēts 21. apsvērumā, uzņēmums pārskatāmo ražojumu daļēji iegādājās arī no sava saistītā uzņēmuma ĶTR. Komisija pārbaudīja procedūras un kontroles pasākumus, kas neļauj Ķīnas ražojumus pārdot kā Korejas ražojumus un līdz ar to apiet maksājumus. Tādējādi Komisija izskatīja uzņēmuma Youngwire informācijas tehnoloģijas sistēmas, ko izmanto pašražoto ražojumu izsekošanai visā ražošanas procesā un pārdošanā, un substantīvi pārbaudīja dokumentāros pierādījumus, lai pārliecinātos, ka uz Savienību tika eksportēti tikai tie ražojumi, kurus ražojis uzņēmums, kam ir tiesības uz atbrīvojumu no pretapiešanas pasākumiem. Tas ietvēra arī to darījumu substantīvo pārbaudi, kuri notika visā pārskatīšanas izmeklēšanas periodā.

(26)

Izmeklēšanā atklājās, ka uzņēmumā esošā izsekošanas sistēma nodrošināja, ka ražojumus, uz kuriem attiecas atbrīvojums no pretapiešanas pasākuma, ražo uzņēmums Youngwire savās ražotnēs Korejas Republikā.

(27)

Pamatojoties uz to, Komisija secināja, ka uz Savienības tirgu eksportētos pārskatāmos ražojumus bija iespējams tieši izsekot un ka pārskatīšanas izmeklēšanas periodā uzņēmums nav pārsūtījis Ķīnas ražotos ražojumus uz Savienības tirgu.

3.3.   Montāžas operācijas

(28)

Komisija arī novērtēja, vai ir norādes, kas liecina par spēkā esošo antidempinga pasākumu apiešanu ar montāžas operācijām saskaņā ar pamatregulas 13. panta 2. punktu.

(29)

Ievērojot pamatregulas 13. panta 2. punktu, uzskata, ka ar montāžas operāciju apiet spēkā esošos pasākumus, ja:

a)

operācija ir sākusies vai ir ievērojami pieaudzis tās apmērs pēc vai īsi pirms antidempinga izmeklēšanas uzsākšanas, un attiecīgās detaļas nāk no valsts, uz kuru attiecas pasākumi; un

b)

detaļas veido 60 % vai vairāk no kopējās samontētā izstrādājuma detaļu vērtības, bet neuzskata, ka notiek pasākumu apiešana, ja montāžas vai nobeiguma apstrādes laikā ievestajām detaļām pievienotā vērtība par 25 % pārsniedz ražošanas izmaksas; un

c)

maksājuma korektīvo ietekmi mazina līdzīgo samontēto izstrādājumu cenas un/vai daudzumi, un ir pierādījumi par dempingu attiecībā uz agrāk noteiktajām līdzīgo vai pielīdzināmo izstrādājumu normālajām vērtībām.

(30)

Komisija savāca un pārbaudīja detalizētu informāciju par uzņēmuma Youngwire izejvielu ieguvi, ražošanas procesiem un izmaksu uzskaiti. Izmeklēšanā atklājās, ka importēto un ražošanas procesā izmantoto izejvielu vērtība nepārsniedza pamatregulas 13. panta 2. punktā noteikto 60 % slieksni no kopējās samontētā ražojuma detaļu vērtības. Komisija pārliecinājās arī, ka ievesto detaļu pievienotā vērtība pārsniedza pamatregulas 13. panta 2. punktā noteikto 25 % slieksni.

(31)

Pamatojoties uz to, izmeklēšanā tika secināts, ka nebija tādu montāžas operāciju, kuras saskaņā ar pamatregulas 13. panta 2. punktu būtu uzskatāmas par pasākumu apiešanu. Ņemot vērā minētos konstatējumus, nebija nepieciešams novērtēt atlikušos pamatregulas 13. panta 2. punkta kritērijus.

4.   SECINĀJUMI UN INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA

(32)

Pamatojoties uz iepriekš minēto, izmeklēšanā netika konstatēta nekāda apiešanas prakse, kurā būtu iesaistīts uzņēmums Youngwire. Līdz ar to daļējā starpposma pārskatīšana tiek izbeigta, neatsaucot uzņēmumam Youngwire piešķirto atbrīvojumu no paplašinātajiem maksājumiem.

(33)

Komisija konstatēja arī, ka nosaukuma maiņa ir pienācīgi reģistrēta attiecīgajās iestādēs Korejas Republikā. Ņemot vērā šīs daļējās starpposma pārskatīšanas konstatējumus, nosaukuma maiņa un saistītā reorganizācija neradīja jaunu saistību ar citām uzņēmumu grupām, kuras Komisija nav izmeklējusi vai kuras varētu ietekmēt eksportētāja tiesības izmantot atbrīvojumu no pretapiešanas pasākumiem, kas noteikts Īstenošanas regulā (ES) Nr. 400/2010 un apstiprināts ar Īstenošanas regulu (ES) 2018/607.

(34)

Tāpēc šī nosaukuma maiņa neietekmē Īstenošanas regulas (ES) Nr. 400/2010 konstatējumus, jo īpaši uzņēmumam piemērojamo antidempinga maksājuma likmi.

(35)

Nosaukuma maiņai būtu jāstājas spēkā dienā, kad uzņēmums Komisijai darīja zināmu nosaukuma maiņu, kā norādīts augstāk 7. apsvērumā.

(36)

Ņemot vērā iepriekšējos apsvērumos izklāstīto pamatojumu, Komisija uzskatīja par lietderīgu grozīt Īstenošanas regulu (ES) 2018/607, lai ņemtu vērā tā uzņēmuma nosaukuma maiņu, uz kuru iepriekš tika attiecināts Taric papildu kods C969.

(37)

Ieinteresētās personas tika attiecīgi informētas, un tām tika dota iespēja sniegt piezīmes.

(38)

Komisija saņēma piezīmes tikai no uzņēmuma Youngwire. Uzņēmums piekrita Komisijas konstatējumiem un secinājumiem. Tomēr tas uzsvēra, ka, ņemot vērā garās procedūras, t. i., šīs starpposma pārskatīšanas grafiku un papildus kavēšanos tās sākšanā, uzņēmums bija eksportējis attiecīgo ražojumu uz Savienību ar nosaukumu Young Heung Iron. Uzņēmums tādēļ lūdza, lai nosaukuma maiņa tiktu ņemta vērā tikai no šīs regulas spēkā stāšanās dienas vai lai Komisija piešķirtu papildu kodu A969 uzņēmumam Youngwire no 2020. gada 6. maija un uzņēmumam Young Heung Iron & Steel Co., Ltd periodam no 2020. gada 6. maija līdz šīs regulas spēkā stāšanās dienai. Uzņēmums uzskatīja, ka šis risinājums būtu saskaņā ar izmeklēšanas konstatējumiem par to, ka abi nosaukumi attiecas uz vienu un to pašu uzņēmumu.

(39)

Šajā sakarā Komisija secināja, ka antidempinga maksājuma noteikšanas nolūkā uzņēmums Young Heung Iron & Steel Co., Ltd un uzņēmums Youngwire faktiski ir viens un tas pats uzņēmums. Tā kā uzņēmumam ar jebkuru no abiem nosaukumiem joprojām ir tiesības uz atbrīvojumu no maksājuma, Komisija uzskatīja par lietderīgu, ka attiecībā uz uzņēmuma nosaukuma maiņu šai regulai būtu jāstājas spēkā tikai no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(40)

Šī regula ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2016/1036 15. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2018/607 1. panta 3. punktu groza šādi:

“Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969”

aizstāj ar šādu:

“YOUNGWIRE, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969”.

No šīs regulas spēkā stāšanās dienas uzņēmumam YOUNGWIRE tiek piemērots Taric papildu kods A969, kas iepriekš piešķirts uzņēmumam Young Heung Iron & Steel Co., Ltd.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 20. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 1796/1999 (1999. gada 12. augusts), ar ko attiecībā uz tērauda trošu un tauvu importu ar izcelsmi Ķīnas Tautas Republikā, Ungārijā, Indijā, Meksikā, Polijā, Dienvidāfrikā un Ukrainā piemēro galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē uzlikto pagaidu maksājumu, kā arī izbeidz antidempinga procedūru attiecībā uz importu ar izcelsmi Korejas Republikā (OV L 217, 17.8.1999., 1. lpp.).

(3)  Padomes Regula (EK) Nr. 1858/2005 (2005. gada 8. novembris), ar ko nosaka galīgu antidempinga maksājumu par Ķīnas Tautas Republikas, Indijas, Dienvidāfrikas un Ukrainas izcelsmes tērauda trošu un tauvu importu pēc termiņa beigu pārskata saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 384/96 11. panta 2. punktu (OV L 299, 16.11.2005., 1. lpp.).

(4)  Paziņojums par dažu antidempinga pasākumu termiņa beigšanos (OV C 203, 11.8.2004., 4. lpp.).

(5)  Paziņojums par konkrētu antidempinga pasākumu termiņa beigām (OV C 311, 16.11.2010., 16. lpp.).

(6)  Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 400/2010 (2010. gada 26. aprīlis), ar ko paplašina galīgo antidempinga maksājumu, kurš ar Regulu (EK) Nr. 1858/2005 noteikts par cita starpā Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes tērauda trošu un tauvu importu, attiecinot to uz tērauda trošu un tauvu importu, kas nosūtīts no Korejas Republikas, neatkarīgi no tā, vai tās ir deklarētas ar izcelsmi Korejas Republikā, un ar ko izbeidz izmeklēšanu attiecībā uz importu, kas nosūtīts no Malaizijas (OV L 117, 11.5.2010., 1. lpp.).

(7)  Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 102/2012 (2012. gada 27. janvāris), ar kuru pēc termiņa beigu pārskatīšanas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktu Ķīnas Tautas Republikas un Ukrainas izcelsmes tērauda trošu un tauvu importam noteikto galīgo antidempinga maksājumu attiecina arī uz tādu tērauda trošu un tauvu importu, kas sūtītas no Marokas, Moldovas un Korejas Republikas, neatkarīgi no tā, vai tās ir deklarētas ar izcelsmi minētajās valstīs, un ar kuru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktu izbeidz termiņa beigu pārskatīšanas procedūru attiecībā uz Dienvidāfrikas izcelsmes tērauda trošu un tauvu importu (OV L 36, 9.2.2012., 1. lpp.).

(8)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/607 (2018. gada 19. aprīlis), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kura veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, nosaka tādu galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes tērauda trošu un tauvu importam, kurš ir paplašināts, to attiecinot uz tādu tērauda trošu un tauvu importu, kuras nosūtītas no Marokas un Korejas Republikas, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir šajās valstīs (OV L 101, 20.4.2018., 40. lpp.).

(9)  Paziņojums par daļējas starpposma pārskatīšanas sākšanu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kuri piemērojami Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes tērauda trošu un tauvu importam un kuri ir paplašināti, tos attiecinot uz tādu tērauda trošu un tauvu importu, kuras nosūtītas no Korejas Republikas, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir deklarēta Korejas Republikā (OV C 313, 5.8.2021., 9. lpp.).


LĒMUMI

21.9.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 244/15


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2022/1625

(2022. gada 20. septembris)

par sekām, ko rada Augstā pārstāvja lēmums par krīžu civilas pārvarēšanas struktūru reorganizāciju Eiropas Ārējās darbības dienestā attiecībā uz civilo operāciju komandiera amatu krīžu civilas pārvarēšanas misijām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar 2022. gada 3. augusta Lēmumu ADMIN(2022)50 Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”) nolēma reorganizēt Eiropas Ārējās darbības dienesta (EĀDD) centrālo administrāciju, jo īpaši attiecībā uz Civilās plānošanas un īstenošanas centra (CPĪC) pārvaldību, kas minēts 4. panta 3. punkta a) apakšpunkta trešajā ievilkumā Padomes Lēmumā 2010/427/ES (1).

(2)

Konkrēti, Augstais pārstāvis nolēma, ka no 2022. gada 16. septembra CPĪC tiks nodots rīkotājdirektora pakļautībā un vairs neatradīsies direktora pakļautībā.

(3)

CPĪC rīkotājdirektors, pamatojoties uz un saskaņā ar katru Padomes lēmumu, ar ko atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienību 42. panta 4. punktam un 43. panta 2. punktam izveido krīžu civilas pārvarēšanas misiju, arī īstenos civilās operācijas komandiera funkcijas.

(4)

Tādējādi un lai nodrošinātu juridisko noteiktību, visas atsauces uz CPĪC direktoru esošajos Padomes lēmumos, ar ko izveido krīžu civilas pārvarēšanas misiju, no 2022. gada 16. septembra būtu jālasa kā atsauces uz CPĪC rīkotājdirektoru. Turpmākajos Padomes lēmumos, ar ko izveido krīžu civilas pārvarēšanas misiju, būtu jāparedz, ka CPĪC rīkotājdirektors pildīs civilās operācijas komandiera funkcijas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Tā kā Augstais pārstāvis ir pieņēmis lēmumu pakļaut Civilās plānošanas un īstenošanas centru (CPĪC) EĀDD rīkotājdirektoram, CPĪC rīkotājdirektoram piemēro attiecīgos noteikumus esošajos Padomes lēmumos, ar ko izveido krīžu civilas pārvarēšanas misiju un paredz, ka CPĪC direktors ir civilo operāciju komandieris.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2022. gada 16. septembra.

Briselē, 2022. gada 20. septembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. BEK


(1)  Padomes Lēmums 2010/427/ES (2010. gada 26. jūlijs), ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību (OV L 201, 3.8.2010., 30. lpp.).


21.9.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 244/17


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2022/1626

(2022. gada 20. septembris),

ar ko groza Lēmumu 2013/798/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2013. gada 23. decembrī pieņēma Lēmumu 2013/798/KĀDP (1) par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku.

(2)

Padome uzskata, ka būtu jāgroza Lēmuma 2013/798/KĀDP nosaukums.

(3)

Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padome 2022. gada 29. jūlijā pieņēma Rezolūciju 2648 (2022). Ar minēto rezolūciju pagarina pasākumu darbības ilgumu un groza izņēmumus, kas attiecas uz ieroču embargo.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2013/798/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2013/798/KĀDP groza šādi:

1)

nosaukumu aizstāj ar šādu:

 

“Padomes Lēmums 2013/798/KĀDP (2013. gada 23. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā”;

2)

lēmuma 2. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“c)

tāda bruņojuma un ar to saistītu materiālu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam, ko Čadas vai Sudānas spēki Centrālāfrikas Republikā ieved vienīgi tādēļ, lai tos izmantotu starptautiskajā patrulēšanā, ko veic trīspusējie spēki, kurus 2011. gada 23. maijā Hartūmā izveidoja Centrālāfrikas Republika, Čada un Sudāna nolūkā uzlabot drošību kopīgajās pierobežas teritorijās, sadarbībā ar MINUSCA, kā iepriekš paziņots Komitejai;”;

b)

panta 1. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g)

ieroču un munīcijas, militāro transportlīdzekļu un aprīkojuma pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam un ar to saistītas palīdzības sniegšanai Centrālāfrikas Republikas drošības spēkiem, tostarp valsts civilajām tiesībaizsardzības iestādēm, ja šādi ieroči, munīcija, transportlīdzekļi vai aprīkojums paredzēti vienīgi tam, lai ar to atbalstītu Centrālāfrikas Republikas drošības sektora reformas procesu vai to minētajā procesā lietotu, kā iepriekš paziņots Komitejai; vai”;

c)

panta 1. punkta h) apakšpunktu svītro;

d)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Dalībvalstis par pārdoto, piegādāto, nodoto vai eksportēto preču piegādi, kā atļauts 1. punkta a), b), c), d), f) un g) apakšpunktā, iepriekš paziņo Komitejai.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 20. septembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. BEK


(1)  Padomes Lēmums 2013/798/KĀDP (2013. gada 23. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku (OV L 352, 24.12.2013., 51. lpp.).


21.9.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 244/19


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/1627

(2022. gada 19. septembris),

ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/641 par ārkārtas pasākumiem saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs

(izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 6786)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (1), un jo īpaši tās 259. panta 1. punkta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Augsti patogēniskā putnu gripa ir vīrusa izraisīta putnu infekcijas slimība, kas var būtiski ietekmēt mājputnu audzēšanas saimniecību rentabilitāti un traucēt tirdzniecību Savienībā un eksportu uz trešām valstīm. Augsti patogēniskās putnu gripas vīrusi var inficēt migrējošos putnus, kuri pēc tam šos vīrusus rudens un pavasara migrācijas laikā var izplatīt lielos attālumos. Tāpēc augsti patogēniskās putnu gripas vīrusu klātbūtne savvaļas putnu vidū rada pastāvīgus draudus, ka šie vīrusi varētu tikt tieši un netieši ievazāti objektos, kuros tur mājputnus vai nebrīvē turētus putnus. Augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojuma gadījumā ir risks, ka slimības ierosinātājs var pārsviesties uz citiem objektiem, kuros tur mājputnus vai nebrīvē turētus putnus.

(2)

Regula (ES) 2016/429 izveido jaunu tiesisko regulējumu tādu slimību profilaksei un kontrolei, kuras var tikt pārnestas uz dzīvniekiem vai cilvēkiem. Augsti patogēniskā putnu gripa atbilst minētās regulas sarakstā norādītās slimības definīcijai, un uz to attiecas minētajā regulā izklāstītie slimību profilakses un kontroles noteikumi. Turklāt attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu slimību profilaksi un kontroli, tostarp par augsti patogēniskās putnu gripas kontroles pasākumiem, Regula (ES) 2016/429 ir papildināta ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2020/687 (2).

(3)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/641 (3) tika pieņemts saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429, un tajā izklāstīti Savienības līmeņa ārkārtas pasākumi, kas saistīti ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem.

(4)

Konkrētāk, Īstenošanas lēmums (ES) 2021/641 nosaka, ka aizsardzības zonās, uzraudzības zonās un citās ierobežojumu zonās, ko dalībvalstis saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2020/687 izveido pēc tam, kad ir konstatēti augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumi, ir jāiekļauj vismaz tie apgabali, kuri kā aizsardzības zonas, uzraudzības zonas un citas ierobežojumu zonas ir norādīti minētā īstenošanas lēmuma pielikumā.

(5)

Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 pielikumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/1483 (4) pēc tam, kad mājputnu vai nebrīvē turētu putnu populācijā Vācijā, Spānijā, Francijā, Nīderlandē un Portugālē tika konstatēti augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumi, un tas bija jāatspoguļo minētajā pielikumā.

(6)

Kopš Īstenošanas lēmuma (ES) 2022/1483 pieņemšanas dienas Vācija, Spānija, Francija un Nīderlande ir paziņojušas Komisijai par turpmākiem augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem objektos, kuros tur mājputnus vai nebrīvē turētus putnus un kuri atrodas Lejassaksijas federālajā zemē Vācijā, Gvadalaharas provincē Spānijā, Ēnas, Ilas un Vilēnas, Mēzas un Sommas departamentā Francijā un Gelderlandes, Frīzlandes, Ziemeļholandes, Overeiselas, Dienvidholandes un Utrehtas provincē Nīderlandē.

(7)

Vācijas, Spānijas, Francijas un Nīderlandes kompetentās iestādes ir veikušas nepieciešamos slimības kontroles pasākumus, kas prasīti saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2020/687, to vidū ap apgabaliem, kuros konstatēti minētie uzliesmojumi, ir izveidojušas aizsardzības un uzraudzības zonas.

(8)

Turklāt daži Vācijā un Nīderlandē apstiprinātie uzliesmojumi konstatēti netālu no robežas starp šīm divām dalībvalstīm. Tāpēc šo dalībvalstu kompetentās iestādes ir pienācīgi sadarbojušās, lai saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2020/687 izveidotu nepieciešamās aizsardzības zonas un uzraudzības zonas, jo aizsardzības zonas un uzraudzības zonas iesniedzas gan Nīderlandes, gan Vācijas teritorijā.

(9)

Komisija sadarbībā ar Vāciju, Spāniju, Franciju un Nīderlandi ir pārbaudījusi minēto dalībvalstu veiktos slimības kontroles pasākumus un atzīst, ka to aizsardzības zonu un uzraudzības zonu robežas, kuras Vācijā, Spānijā, Francijā un Nīderlandē izveidojušas minēto dalībvalstu kompetentās iestādes, atrodas pietiekami tālu no objektiem, kuros tika apstiprināti augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumi.

(10)

Lai novērstu nevajadzīgus tirdzniecības traucējumus Savienībā un nepieļautu, ka trešās valstis liek nepamatotus šķēršļus tirdzniecībai, sadarbībā ar Vāciju, Spāniju, Franciju un Nīderlandi ir nepieciešams Savienības līmenī steidzami aprakstīt aizsardzības zonas un uzraudzības zonas, ko minētās dalībvalstis izveidojušas saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2020/687.

(11)

Tāpēc apgabali, kuri Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 pielikumā norādīti kā aizsardzības zonas un uzraudzības zonas Vācijā, Spānijā, Francijā un Nīderlandē, būtu jāgroza.

(12)

Turklāt Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/641 piemēro līdz 2022. gada 30. septembrim. Savukārt ierobežojumi, kuri piemērojami ierobežojumu zonās, ko Vācija, Spānija, Francija un Nīderlande ir izveidojušas saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2020/687, ir spēkā arī pēc 2022. gada 30. septembra.

(13)

Turklāt augsti patogēniskās putnu gripas vīrusi aizvien tiek atkārtoti konstatēti savvaļas putnu populācijā Savienībā un ļoti iespējams, ka migrējošie savvaļas putni minēto slimību pārnestu rudens migrācijas sezonā, tāpēc turpmāku uzliesmojumu risks mājputnu un nebrīvē turētu putnu populācijā arvien pieaug.

(14)

Tāpēc, lai aptvertu migrējošo savvaļas putnu gaidāmo ikgadējo migrācijas sezonu, Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 piemērošanas periodu ir lietderīgi pagarināt līdz 2023. gada 30. septembrim. Šajā pagarinājumā ņem vērā arī augsti patogēniskās putnu gripas pašreizējo epidemioloģiskās situācijas attīstību Savienībā un tos attiecīgos riskus dzīvnieku veselībai, kuri izriet no iespējamiem turpmākiem minētās slimības uzliesmojumiem. Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza minētā īstenošanas lēmuma 4. pants.

(15)

Turklāt nesenajos augsta riska periodos, kas saistīti ar savvaļas putnu migrāciju rudenī un pavasarī, Savienībā tika apstiprināts liels skaits uzliesmojumu mājputnu un nebrīvē turētu putnu populācijā. Līdz ar to Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 pielikumā norādīto apgabalu skaits, kas atbilst ierobežojumu zonām, kuras dalībvalstis noteikušas saistībā ar minētajiem uzliesmojumiem, ievērojami palielinājās, un bija grūti noteikt, kuri apgabali atbilst kuriem uzliesmojumiem. Tāpēc, lai labāk izprastu attiecīgo saikni starp dažādajiem uzliesmojumiem un to attiecīgajām ierobežojumu zonām, Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 pielikuma A un B daļas tabulās būtu jāpievieno jauna sleja, kurā būtu norādīts konkrētā uzliesmojuma atsauces numurs, ko dalībvalsts saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2002 (5) 3. pantu paziņojusi Komisijai un pārējām dalībvalstīm, izmantojot Dzīvnieku slimību informācijas sistēmu (ADIS).

(16)

Konkrētāk, lai atjauninātu reģionalizāciju Savienības līmenī nolūkā ņemt vērā aizsardzības zonas un uzraudzības zonas, ko Vācija, Spānija, Francija un Nīderlande pienācīgi izveidojusi saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2020/687, Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 pielikums būtu jāgroza un būtu jānorāda tajās piemērojamo ierobežojumu ilgums.

(17)

Turklāt Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 pielikuma A un B daļas tabulās būtu jāpievieno jauna sleja, lai iekļautu uzliesmojumu ADIS atsauces numurus, kas atbilst apgabaliem, kuri norādīti kā aizsardzības zonas un uzraudzības zonas.

(18)

Tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2021/641 būtu attiecīgi jāgroza.

(19)

Ņemot vērā vajadzību Savienībā steidzami pārvarēt epidemioloģisko situāciju, ko izraisījusi augsti patogēniskās putnu gripas izplatīšanās, ir svarīgi, lai grozījumi, kas ar šo lēmumu izdarāmi Īstenošanas lēmumā (ES) 2021/641, stātos spēkā pēc iespējas drīzāk.

(20)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/641 groza šādi:

1.

lēmuma 4. pantā datumu “2022. gada 30. septembrim” aizstāj ar datumu “2023. gada 30. septembrim”;

2.

pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2022. gada 19. septembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Stella KYRIAKIDES


(1)  OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/687 (2019. gada 17. decembris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu slimību profilaksi un kontroli papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 64. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/641 (2021. gada 16. aprīlis) par ārkārtas pasākumiem saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (OV L 134, 20.4.2021., 166. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1483 (2022. gada 2. septembris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2021/641 par ārkārtas pasākumiem saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (OV L 233, 8.9.2022., 52. lpp.).

(5)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2002 (2020. gada 7. decembris), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 piemērot attiecībā uz Savienības līmeņa paziņošanu un Savienības līmeņa ziņošanu par sarakstā norādītajām slimībām, attiecībā uz Savienības uzraudzības programmu un izskaušanas programmu iesniegšanas un ziņošanas un statusa “brīvs no slimības” atzīšanas pieteikuma formātiem un procedūrām un attiecībā uz datorizētu informācijas sistēmu (OV L 412, 8.12.2020., 1. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

A DAĻA

Aizsardzības zonas attiecīgajās dalībvalstīs *, kā minēts 1. un 2. pantā:

Dalībvalsts: Vācija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu ir piemērojami pasākumi

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00046

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401 / 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinde Löningen

21.9.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00051

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.059453 / 53.002505

Betroffen sind Teile der Gemeinde Bösel und Garrel

3.10.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00047

Landkreis Emsland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.104553 / 52.73651

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist

22.9.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00050

Landkreis Emsland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.090579 / 52.733247

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems) und Twist

4.10.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00045

Landkreis Oldenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dötlingen, Ganderkesee und Prinzhöfte.

15.9.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00046

Landkreis Osnabrück

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401 / 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinden Berge und Menslage.

21.9.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00048

Landkreis Vechta

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893 / 52.680191

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bakum, Dinklage, Lohne und Holdorf.

24.9.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00049

Landkreis Grafschaft Bentheim

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.734908 / 52.622842

Betroffen sind Teile der Gemeinde Laar.

28.9.2022.

Dalībvalsts: Spānija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu ir piemērojami pasākumi

ES-HPAI(P)-2022-00033

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Cortegana contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7487797, lat 37,9657681

7.9.2022.

ES-HPAI(P)-2022-00034

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Aracena contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,4810241, lat 37,8458011

13.9.2022.

ES-HPAI(P)-2022-00035

Those parts in the province of Badajoz of the comarca of Azuaga contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,85867886940119, lat 38,2579862102977

23.9.2022.

ES-HPAI(P)-2022-00036

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418

17.10.2022.

Dalībvalsts: Francija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu ir piemērojami pasākumi

Département: Ain (01)

FR-HPAI(P)-2022-01372

FR-HPAI(P)-2022-01374

CHALAMONT

DOMPIERRE-SUR-VEYLE

LE PLANTAY

MARLIEUX

SAINT-NIZIER-LE-DESERT

SAINT-PAUL-DE-VARAX

17.9.2022.

Département: Ille-et-Vilaine (35)

FR-HPAI(P)-2022-01373

LA CHAPELLE-DU-LOU

IRODOUËR

LANDUJAN

MEDREAC

SAINT-PERN

21.9.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01376

ST ONEN LA CHAPELLE en totalité

LE CROUAIS en totalité

ST MEEM LE GRAND en totalité

MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l'Ouest du triangle formé par les routes nationales 12 et 164

30.9.2022.

Département: Meuse (55)

FR-HPAI(P)-2022-1375

BISLEE entiere

CHAUVONCOURT entiere

HAN-SUR-MEUSE entiere

KOEUR-LA-GRANDE entiere

KOEUR-LA-PETITE entiere

SAINT-MIHIEL sud D907 - Av 40e division.

2.10.2022.

Département: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01371

MENEAC Partie de la commune au sud de la D 763 et à l'ouest de la D 106

MOHON Partie de la commune au nord de la D 2

15.9.2022.

Département: Somme (80)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00229

FOREST-L'ABBAYE

HAUTVILLERS-OUVILLE

LAMOTTE-BULEUX

LE TITRE

NOUVION

SAILLY-FLIBEAUCOURT

20.9.2022.

FR-HPAI(NON-P)-2022-00228

BONNAY

CORBIE

FRANVILLERS

HEILLY

MERICOURT-L'ABBE

RIBEMONT-SUR-ANCRE

VAUX-SUR-SOMME

20.9.2022.

Dalībvalsts: Nīderlande

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu ir piemērojami pasākumi

Municipality Medemblik, province Noordholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00591

Those parts of the municipality Medemblik and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.01931 lat 52.74081

14.9.2022.

Municipality Nissewaard, province Zuidholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00588

Those parts of the municipality Nissewaard and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.33125 lat 51.84625

15.9.2022.

Municipality Nieuwkoop, province Zuidholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00592

Those parts of the municipality Nieuwkoop contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.71467 lat 52.17179.

17.9.2022.

Municipality Noardeast-Fryslân, province Friesland

NL-HPAI(P)-2022-00059

Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.88817 lat 53.33674

24.9.2022.

Municipality Barneveld, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00060

Those parts of the municipality Barneveld contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63505 lat 52.1597

23.9.2022.

Municipality Bunschoten Spakenburg, province Utrecht

NL-HPAI(NON-P)-2022-00593

Those parts of the municipality Bunschoten-Spakenburg contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.38899 lat 52.214482.

22.9.2022.

Municipality Waadhoeke, province Friesland

NL-HPAI(P)-2022-00061

Those parts of the municipality Waadhoeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.58397 lat 53.21831

24.9.2022.

Municipality Hollands Kroon, province Noordholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00604

Those parts of the municipality Hollands Kroon contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.06838 lat 52.89744

27.9.2022.

Municipality Klazienaveen, province Drenthe

DE-HPAI(P)-2022-00047

Those parts of the municipality Klazienaveen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.104553 lat 52.73651

22.9.2022.

Municipality Hardenberg, Province Overijssel

DE-HPAI(P)-2022-00049

Those parts of the province Overijssel contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.734908, lat 52.622842.

28.9.2022.

Province Overijssel

DE-HPAI(P)-2022-00050

Those parts of the province Overijssel in the Netherlands contained within a circle Twist of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.090579 lat 52.733247

3.10.2022.

Municipality De Krim, province Overijssel

NL-HPAI(P)-2022-00062

Those parts of the municipality De Krim contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,59576, lat 52, 64419

30.9.2022.

Municipality Barneveld IV, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00063

Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.598911 lat 52.1420635

27.9.2022.

Dalībvalsts: Portugāle

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu ir piemērojami pasākumi

PT-HPAI(P)-2022-00007

The parts of Vendas Novas and Montemor-o-Novo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.652439N, 8.4827665W

28.9.2022.

PT-HPAI(P)-2022-00008

The parts of Benavente and Montijo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, 8.710556W

21.10.2022.

B DAĻA

Uzraudzības zonas attiecīgajās dalībvalstīs *, kā minēts 1. un 3. pantā:

Dalībvalsts: Vācija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu ir piemērojami pasākumi

NIEDERSACHSEN

DE-HPAI(P)-2022-00051

Landkreis Ammerland

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.059453 / 53.002505

Betroffen sind Teile der Gemeinde Edewecht.

12.10.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00046

Landkreis Cloppenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401 / 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinden Essen, Lastrup und Löningen.

30.9.2022.

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401 / 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinde Löningen.

22.9.2022.–30.9.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00051

Landkreis Cloppenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: : 8.059453 / 53.002505

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bösel, Emstek und Garrel, sowie der Städte Friesoythe und Cloppenburg.

12.10.2022.

Landkreis Cloppenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: : 8.059453 / 53.002505

Betroffen sind Teile der Gemeinde Bösel und Garrel

4.10.2022.–12.10.2022.

Landkreis Oldenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: : 8.059453 / 53.002505

Betroffen sind Teile der Gemeinden Wardenburg und Großenkneten.

12.10.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00047

Landkreis Emsland

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.104553 / 52.73651

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist

1.10.2022.

Landkreis Emsland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.104553 / 52.73651

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist

23.9.2022.–1.10.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00046

Landkreis Emsland

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401 / 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dohren und Herzlake.

30.9.2022.

Landkreis Osnabrück

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401 / 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinden Ankum, Badbergen, Berge, Bippen, Eggermühlen, Kettenkamp, Nortrup, Menslage und Quakenbrück.

30.9.2022.

Landkreis Osnabrück

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.796401 / 52.671550

Betroffen sind Teile der Gemeinden Berge und Menslage.

22.9.2022.–30.9.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00050

Landkreis Emsland

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.090579 / 52.733247

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems), Meppen und Twist.

13.10.2022.

Landkreis Emsland

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 7.090579 / 52.733247

Betroffen sind Teile der Gemeinden Haren (Ems) und Twist.

5.10.2022.–13.10.2022.

NL-HPAI(P)-2022-00062

Landkreis Grafschaft Bentheim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.595763 / 52.644188

Betroffen sind Teile der Gemeinde Laar.

9.10.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00042

DE-HPAI(P)-2022-00043

DE-HPAI(P)-2022-00044

Landkreis Vechta

Vereinigung aus den 10 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

8.101651 / 52.617726

8.098485 / 52.614376

8.103228 / 52.617181

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dinklage, Holdorf, Bakum, Lohne (Oldenburg), Steinfeld (Oldenburg), Holdorf, Neuenkirchen-Vörden und Damme.

22.9.2022.

Landkreis Vechta

Vereinigung aus den 3 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

8.101651 / 52.617726

8.098485 / 52.614376

8.103228 / 52.617181

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dinklage und Holdorf.

14.9.2022.–22.9.2022.

Landkreis Osnabrück

Vereinigung aus den 10 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

8.101651 / 52.617726

8.098485 / 52.614376

8.103228 / 52.617181

Betroffen sind Teile der Gemeinde Badbergen, Quakenbrück, Gehrde und Bersenbrück.

22.9.2022.

Landkreis Osnabrück

Vereinigung aus den 3 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

8.101651 / 52.617726

8.098485 / 52.614376

8.103228 / 52.617181

Betroffen sind Teile der Gemeinde Badbergen.

14.9.2022.–22.9.2022.

Landkreis Cloppenburg

Vereinigung aus den 10 km Radien um die drei Ausbruchsbetriebe mit den GPS Koordinaten:

8.101651 / 52.617726

8.098485 / 52.614376

8.103228 / 52.617181

Betroffen sind Teile der Gemeinde Essen (Oldenburg).

22.9.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00045

Landkreis Oldenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dötlingen, Dünsen, Ganderkesee, Groß Ippener, Hatten, Harpstedt, Hude, Kirchseelte, Prinzhöfte, Wildeshausen und Winkelsett.

24.9.2022.

Landkreis Oldenburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638

Betroffen sind Teile der Gemeinden Dötlingen, Ganderkesee und Prinzhöfte.

16.9.2022.–24.9.2022.

Stadt Delmenhorst

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638

Betroffen ist ein Teil der Stadt Delmenhorst.

24.9.2022.

Landkreis Diepholz

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.513265 / 52.978638

Betroffen ist ein Teil der Gemeinde Stuhr.

24.9.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00048

Landkreis Vechta

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bakum, Dinklage, Lohne, Steinfeld, Holdorf und der Stadt Vechta.

3.10.2022.

Landkreis Vechta

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191

Betroffen sind Teile der Gemeinden Bakum, Dinklage, Lohne und Holdorf.

25.9.2022.–3.10.2022.

Landkreis Cloppenburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191

Betroffen sind Teile der Gemeinden Cappeln und Essen.

3.10.2022.

Landkreis Osnabrück

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 8.126893/ 52.680191

Betroffen sind Teile der Gemeinden Badbergen, Gehrde und Quakenbrück.

3.10.2022.

DE-HPAI(P)-2022-00049

Landkreis Grafschaft Bentheim

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.734908 / 52.622842

Betroffen sind Teile der Gemeinden Emlichheim, Itterbeck, Laar, Wielen und Wilsum.

7.10.2022.

Landkreis Grafschaft Bentheim

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS Koordinaten: 6.734908 / 52.622842

Betroffen sind Teile der Gemeinde Laar.

29.9.2022.–7.10.2022.

Dalībvalsts: Spānija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu ir piemērojami pasākumi

ES-HPAI(P)-2022-00033

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Cortegana beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7487797, lat 37,9657681

16.9.2022.

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Cortegana contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,7487797, lat 37,9657681

8.9.2022.–16.9.2022.

ES-HPAI(P)-2022-00034

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Aracena beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,4810241, lat 37,8458011

22.9.2022.

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Aracena contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,4810241, lat 37,8458011

14.9.2022.–22.9.2022.

ES-HPAI(P)-2022-00035

Those parts in the province of Badajoz of the comarca of Azuaga beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,85867886940119, lat 38,2579862102977

2.10.2022.

Those parts in the province of Badajoz of the comarca of Azuaga contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -5,85867886940119, lat 38,2579862102977

24.9.2022.–2.10.2022.

ES-HPAI(P)-2022-00036

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418

26.10.2022.

Those parts in the province of Guadalajara of the comarca of Guadalajara contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -3,1622795 , lat 40,7275418

18.10.2022.–26.10.2022.

Dalībvalsts: Francija

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu ir piemērojami pasākumi

Département: Ain (01)

FR-HPAI(P)-2022-01372

FR-HPAI(P)-2022-01374

BOULIGNEUX

CERTINES

CHATENAY

CHATILLON-LA-PALUD

CONDEISSIAT

CRANS

DRUILLAT

LA CHAPELLE-DU-CHATELARD

LA TRANCLIERE

LENT

RIGNIEUX-LE-FRANC

ROMANS

SAINT-ANDRE-LE-BOUCHOUX

SAINT-ANDRE-SUR-VIEUX-JONC

SAINT-GEORGES-SUR-RENON

SAINT-GERMAIN-SUR-RENON

SANDRANS

SERVAS

VARAMBON

VERSAILLEUX

VILLARS-LES-DOMBES

VILLETTE-SUR-AIN

26.9.2022.

CHALAMONT

DOMPIERRE-SUR-VEYLE

LE PLANTAY

MARLIEUX

SAINT-NIZIER-LE-DESERT

SAINT-PAUL-DE-VARAX

18.9.2022.–26.9.2022.

Département: Côtes-d'Armor (22)

FR-HPAI(P)-2022-01371

Coëtlogon Commune en totalité

Illifaut Commune en totalité

Gomené Partie de la commune située au sud de la N164

Merdrignac Partie de la commune située au sud de la N164

Plumieux Commune en totalité

24.9.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01373

LA CHAPELLE-BLANCHE

GUENROC

GUITTE

PLOUASNE

SAINT-MADEN

TREFUMEL

30.9.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01376

LOSCOUËT-SUR-MEU

PLUMAUGAT

SAINT-JOUAN-DE-L’ISLE

TREMOREL

9.10.2022.

Département: Ille-et-Vilaine (35)

FR-HPAI(P)-2022-01373

LA BAUSSAINE

BECHEREL

BEDEE

CARDROC

LA CHAPELLE-CHAUSSEE

LONGAULNAY

MINIAC-SOUS-BECHEREL

MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

LA NOUAYE

QUEDILLAC

ROMILLE

30.9.2022.

LA CHAPELLE-DU-LOU

IRODOUËR

LANDUJAN

MEDREAC

SAINT-PERN

21.9.2022.–30.9.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01376

QUEDILLAC en totalité

GAEL en totalité

MUEL en totalité

BOISGERVILLY en totalité

BLERUAIS en totalité

SAINT MAUGAN en totalité

SAINT UNIAC en totalité

IFFENDIC partie de la commune située à l'Est du triangle formé par les routes nationales 12 et 164

MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l'Est du triangle formé par les routes nationales 12 et 164

9.10.2022.

ST ONEN LA CHAPELLE en totalité

LE CROUAIS en totalité

ST MEEM LE GRAND en totalité

MEDREAC en totalité

MONTAUBAN DE BRETAGNE partie de la commune située à l'Ouest du triangle formé par les routes nationales 12 et 164

1.10.2022.–9.10.2022.

Departement: Meuse (55)

FR-HPAI(P)-2022-01375

APREMONT-LA-FORET entiere

BANNONCOURT entiere

BAUDREMONT entiere

BONCOURT-SUR-MEUSE entiere

CHONVILLE-MALAUMONT entiere

COURCELLES-EN-BARROIS entiere

DOMPCEVRIN entiere

FRESNES-AU-MONT entiere

GIMECOURT entiere

GRIMAUCOURT-PRES-SAMPIGNY entiere

LAHAYMEIX entiere

LAMORVILLE entiere

LEROUVILLE entiere

LIGNIERES-SUR-AIRE entiere

MAIZEY entiere

MECRIN entiere

MENIL-AUX-BOIS entiere

LES PAROCHES entiere

PONT-SUR-MEUSE entiere

ROUVROIS-SUR-MEUSE entiere

RUPT-DEVANT-SAINT-MIHIEL entiere

SAINT-JULIEN-SOUS-LES-COTES entiere

SAINT-MIHIEL Nord D907 - Av 40e division.

SAMPIGNY entiere

VADONVILLE entiere

VALBOIS entiere

VILLOTTE-SUR-AIRE entiere

11.10.2022.

BISLEE entiere

CHAUVONCOURT entiere

HAN-SUR-MEUSE entiere

KOEUR-LA-GRANDE entiere

KOEUR-LA-PETITE entiere

SAINT-MIHIEL sud D907 - Av 40e division.

3.10.2022.–11.10.2022.

Departement: Morbihan (56)

FR-HPAI(P)-2022-01370

AUGAN Partie de la commune à l'est de la D134

CAMPENEAC Partie de la commune au nord de la D 724 et à l'est de la D134

CARO Partie de la commune au sud de la D 166 et à l'ouest de la D 8

GOURHEL Partie de la commune au nord de la D 724

LOYAT Commune entière

MISSIRIAC Commune entière

MONTENEUF Commune entière

MONTERREIN Partie de la commune à l'ouest de la D 8

MONTERTELOT Commune entière

PLOERMEL Partie de la commune à l'ouest des D 8 et D 766 et au nord de la D 724

PORCARO Commune entière

REMINIAC Commune entière

RUFFIAC Commune entière

SAINT-ABRAHAM Commune entière

TAUPONT Commune entière

TREAL Commune entière

VAL D'OUST Commune entière

18.9.2022.

FR-HPAI(P)-2022-01371

BRIGNAC Commune entière

EVRIGUET Commune entière

GUILLIERS Commune entière

LA TRINITE-PORHOET Commune entière

LES FORGES Partie de la commune à l'est de la D 117

MAURON Partie de la commune à l'ouest de la D 304 jusqu'à la D 766 et à l'ouest de la D766

MENEAC Partie de la commune au nord de la D 763 et à l'est de la D 106

MOHON Partie de la commune au sud de la D 2

SAINT-BRIEUC-DE-MAURON Commune entière

SAINT-MALO-DES-TROIS-FONTAINES Commune entière

24.9.2022.

MENEAC Partie de la commune au sud de la D 763 et à l'ouest de la D 106

MOHON Partie de la commune au nord de la D 2

15.9.2022.–24.9.2022.

Département: Somme (80)

FR-HPAI(NON-P)-2022-00229

ABBEVILLE

AGENVILLERS

BERNAY-EN-PONTHIEU

BOISMONT

BUIGNY-SAINT-MACLOU

CAHON

CAMBRON

CANCHY

CAOURS

CRECY-EN-PONTHIEU

DOMVAST

DRUCAT

FONTAINE-SUR-MAYE

FOREST-MONTIERS

FROYELLES

GRAND-LAVIERS

MACHIEL

MACHY

MILLENCOURT-EN-PONTHIEU

NEUFMOULIN

NEUILLY-L'HOPITAL

NOYELLES-SUR-MER

PONTHOILE

PORT-LE-GRAND

SAIGNEVILLE

29.9.2022.

FOREST-L'ABBAYE

HAUTVILLERS-OUVILLE

LAMOTTE-BULEUX

LE TITRE

NOUVION

SAILLY-FLIBEAUCOURT

21.9.2022.–29.9.2022.

FR-HPAI(NON-P)-2022-00228

ALBERT

AUBIGNY

BAIZIEUX

BAVELINCOURT

BEAUCOURT-SUR-L'HALLUE

BEHENCOURT

BOUZINCOURT

BRESLE

BUIRE-SUR-L'ANCRE

BUSSY-LES-DAOURS

CERISY

CHIPILLY

CONTAY

DAOURS

DERNANCOURT

ETINEHEM-MERICOURT

FOUILLOY

FRECHENCOURT

HAMELET

HENENCOURT

LAHOUSSOYE

LAMOTTE-WARFUSEE

LAVIEVILLE

LE HAMEL

MEAULTE

MILLENCOURT

MONTIGNY-SUR-L'HALLUE

MORCOURT

MORLANCOURT

PONT-NOYELLES

QUERRIEU

SAILLY-LAURETTE

SAILLY-LE-SEC

SAINT-GRATIEN

SENLIS-LE-SEC

TREUX

VADENCOURT

VAIRE-SOUS-CORBIE

VECQUEMONT

VILLE-SUR-ANCRE

VILLERS-BRETONNEUX

WARLOY-BAILLON

29.9.2022.

BONNAY

CORBIE

FRANVILLERS

HEILLY

MERICOURT-L'ABBE

RIBEMONT-SUR-ANCRE

VAUX-SUR-SOMME

21.9.2022.–29.9.2022.

Dalībvalsts: Nīderlande

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu ir piemērojami pasākumi

Municipality Kapelle, province Zeeland

NL-HPAI(P)-2022-00056

10km gebiedsbeschrijving Schore

1.

Vanaf kruising Zeedijk/Vogelsangsedijk, Vogelsangsedijk volgen in noordelijke richting tot aan Zuidpolderdijk.

2.

Zuidpolderdijk volgen in westelijke richting tot aan Van Renesseweg.

3.

Van Renesseweg volgen in noordelijke richting tot aan Hellenburgstraat.

4.

Hellenburgstraat volgen in oostelijke richting tot aan Westdorpseweg.

5.

Westdorpseweg volgen in noordelijke richting tot aan Museumspoorlijn.

6.

Museumspoorlijn volgen in westelijke richting tot aan Stationsstraat.

7.

Stationsstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Dierikweg tot aan Stelsedijk.

8.

Stelsedijk volgen in westelijke richting tot aan Kruiningenpolderweg.

9.

Kruiningenpolderweg volgen in noordelijke richting tot aan Drieweg.

10.

Drieweg volgen in noordelijke richting tot aan Grotedijk.

11.

Grotedijk volgen in noordelijke richting tot aan Noordweg.

12.

Noordweg volgen in noordelijke richting tot aan Noordhoekweg.

13.

Noordhoekweg volgen in westelijke richting tot aan Sinoutkerkseweg.

14.

Sinoutkerkseweg volgen in noordelijke richting tot aan Ploegweg.

15.

Ploegweg volgen in oostelijke richting tot aan A256.

16.

A256 volgen in noordelijke richting overgaand in N256 tot aan Langeweg.

17.

Langeweg volgen in oostelijke richting overgaand in Brugstraat tot aan Havenkanaal.

18.

Havenkanaal volgen in noordelijke richting tot aan Oosterschelde.

19.

Oosterschelde volgen in oostelijke richting de Pietermanskreek overstekend tot aan Tennet.

20.

Tennet volgen in zuidelijke richting tot aan Koedijk.

21.

Koedijk volgen in oostelijke richting tot aan A58.

22.

A58 volgen westelijke richting tot aan Krommeweg.

23.

Krommeweg volgen in zuidelijke richting tot aan Frederikaweg.

24.

Frederikaweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zusterzand.

25.

Zusterzand volgen zuidelijke richting de Westerschelde overstekend tot aan Zeedijk.

26.

Zeedijk overstekend tot aan Kruisstraat.

27.

Kruisstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Kruisdorpsedijk.

28.

Kruisdorpsedijk volgen in westelijke richting tot aan President Rooseveltstraat.

29.

President Rooseveltstraat volgen in noordelijke richting tot aan Hof Te Zandeplein.

30.

Hof te Zandeplein volgen in noordelijke richting tot aan Cloosterstraat.

31.

Cloosterstraat volgen in westelijke richting overgaand in Hengstdijksestraat tot aan Zoutlandsedijk.

32.

Zoutlandsedijk volgen in westelijke richting tot aan Koningsdijk.

33.

Koningsdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Polderdijk tot aan Langeweg.

34.

Langeweg volgen in noordelijke richting tot aan Zeestraat.

35.

Zeestraat volgen in westelijke richting tot aan Westdijk.

36.

Westdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Kanaaldijk.

37.

Vanaf Kanaaldijk Westerschelde overstekend tot aan kruising Zeedijk/Vogelsangsedijk.

16.9.2022.

Those parts of the municipality Kapelle contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.0, lat 51.46.

8.9.2022.–16.9.2022.

Municipality Vlaardingen, province Zuidholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00575

1.

Vanaf kruising Oude Maas / Hartelkanaal, Hartelkanaal volgen in westelijke richting overgaand in Callandkanaal tot aan Oranjekanaal.

2.

Oranjekanaal volgen in noordelijke richting tot aan N220.

3.

N220 volgen in oostelijke richting tot aan N223.

4.

N223 volgen in noordelijke richting tot aan N213.

5.

N213 volgen in noordelijke richting tot aan N466.

6.

N466 volgen in noordelijke richting overgaand in Kerkstraat overgaand in Heulweg overgaand in Herenstraat overgaand in Oosteinde overgaandin Sir Winston Churchillaan tot aan Prinses Beatrixlaan.

7.

Prinses Beatrixlaan volgen in zuidelijke richting tot aan A4.

8.

A4 volgen in noordelijke richting tot aan A13.

9.

A13 volgen in zuidelijke richting tot aan Brasserkade.

10.

Brasserkade volgen in oostelijke richting tot aan Rijswijkse Watering.

11.

Rijswijkse Watering volgen in oostelijke richting overgaand in Brasserhoutweg overgaand in Braslaan tot aan Oudeweg.

12.

Oudeweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Noordweg overgaand in Noorddorpseweg tot aan Westlaan.

13.

Westlaan volgen in oostelijke richting overgaand in Oostlaan tot aan N472.

14.

N472 volgen in zuidelijke richting tot aan Bergweg-Zuid.

15.

Bergweg-Zuid volgen in zuidelijke richting overgaand in Grindweg tot aan Molenlaan.

16.

Molenlaan volgen in zuidelijke richting overgaand in Terbregseweg tot aan Bosdreef.

17.

Bosdreef volgen in westelijke richting overgaand in Nieuwe Boezenstraat overgaand in Boezenweg overgaand in Oostplein overgaand in Oostmolenwerf tot aan Haringvliet.

18.

Haringvliet volgen in westelijke richting tot aan Oude Hoofdplein.

19.

Oude Hoofdplein volgen in zuidelijke richting overgaand in Willemsbrug overgaand in Brugweg tot aan Prins Hendrikkade.

20.

Prins Hendrikkade volgen in westelijke richting tot aan Koninginnebrug.

21.

Koninginnebrug volgen in zuidelijke richting tot aan Nassaukade.

22.

Nassaukade volgen in oostelijke richting tot aan Rosestraat.

23.

Rosestraat volgen in zuidelijke richting overgaand in 2e Rosestraat overgaand in Putselaan tot aan Dordtselaan.

24.

Dordtselaan volgen in zuidelijke richting tot aan Strevelsweg.

25.

Strevelsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Pleinweg.

26.

Pleinweg volgen in westelijke richting tot aan Maastunnelplein.

27.

Maastunnelplein volgen in zuidelijke richting overgaand in Dorpsweg overgaand in Groene Kruisweg tot aan Schroeder van der Kolklaan.

28.

Schroeder van der kolklaan volgen in zuidelijke richting tot aan Albrandswaardsedijk.

29.

Albrandswaardsedijk volgen in westelijke richting tot aan Nijvelandsekade.

30.

Nijvelandsekade volgen in westelijke richting tot aan Albrandswaardsedijk.

31.

Albrandswaardsedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Oude Maas.

32.

Oude Maas volgen in westelijke richting tot aan Hartelkanaal.

16.9.2022.

Those parts of the municipality Vlaardingen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.35 lat 51.93.

8.9.2022.–16.9.2022.

Municipality Buren, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00057

10km beschrijving Maurik

1.

Vanaf kruising A15/Spoorlijn Nijmegen-Utrecht, Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan N320.

2.

N320 volgen in oostelijke richting tot aan Voorkoopstraat.

3.

Voorkoopstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Weithusen tot aan Weidsteeg.

4.

Weidsteeg volgen in oostelijke richting tot aan Beusichemsedijk.

5.

Beusichemsedijk volgen in noordelijke richting tot aan de Lek.

6.

De leg volgen in oostelijke richting tot aan Lekdijk West.

7.

Lekdijk West volgen in noordelijke richting overgaand in Beusichemseweg tot aan Nachtdijk.

8.

Nachtdijk volgen in noordelijke richting tot aan Tuurdijk.

9.

Tuurdijk volgen in oostelijke richting overgaand in Watertorenweg tot aan Leemkolkweg

10.

Leemkolkweg volgen in oostelijke richting overgaand in Korte Zuwe overgaand in De Zuwe tot aan Langbroekerdijk.

11.

Langbroekerdijk volgen in westelijke richting tot aan Sterkenburglaan.

12.

Sterkenburglaan volgen in noordelijke richting tot aan Gooyerdijk.

13.

Gooyerdijk volgen in oostelijke richting tot aan Langbroekerweg.

14.

Langbroekerweg volgen in noordelijke richting tot aan N225.

15.

N225 volgen in oostelijke richting tot aan Maarsbergseweg.

16.

Maarsbergseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Sandenburgerlaan overgaand in Maarnse Grindweg tot aan Woudenbergseweg.

17.

Woudenbergseweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Maarsbergseweg tot aan Utrechtse Baan.

18.

Utrechtse Baan volgen in oostelijke richting tot aan Scherpenzeelseweg.

19.

Scherpenzeelseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Ginkelseweg tot aan Bovenhaarweg.

20.

Bovenhaarweg volgen in westelijke richting tot aan Haarweg.

21.

Haarweg volgen in oostelijke richting tot aan Bergweg.

22.

Bergweg volgen in zuidelijke richting tot aan Dwarsweg.

23.

Dwarsweg volgen in oostelijke richting tot aan spoorlijn Ede-Amersfoort.

24.

Spoorlijn volgen in zuidelijke richting tot aan Rondweg-West.

25.

Rondweg-West volgen in zuidelijke richting overgaand in Cuneraweg tot aan Veenendaalsestraatweg.

26.

Veenendaalsestraatweg volgen in zuidelijke richting tot aan Defensieweg.

27.

Defensieweg volgen in oostelijke richting overgaand in Stokweg Utrechtsestraatweg overstekend tot aan Nederrijn.

28.

Nederrijn volgen in zuidelijke richting tot aan Cuneraweg (N233).

29.

N233 volgen in zuidelijke richting tot aan Nedereindsestraat.

30.

Nedereindsestraat volgen in westelijke richting tot aan Schaapsteeg.

31.

Schaapsteeg volgen in zuidelijke richting tot aan Walenhoek.

32.

Walenhoek volgen in zuidelijke richting A15 overstekend tot aan Walenhoekseweg.

33.

Walenhoekseweg volgen in westelijke richting tot aan Pottumsestraat.

34.

Pottumsestraat volgen in zuidelijke overgaand in Keizerstraat tot aan Zondagstraatje.

35.

Zondagstraatje volgen in zuidelijke richting via Waalbandijk uiterwaarden overstekend tot aan De Waal.

36.

De Waal volgen in westelijke richting tot aan N223.

37.

N223 volgen in zuidelijke richting tot aan Liesterstraat.

38.

Liesterstraat volgen in westelijke richting tot aan Parkenstraat.

39.

Parkenstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Hoevenstraat.

40.

Hoevenstraat volgen in westelijke richting overgaand in Bemerdweg tot aan N322.

41.

N322 volgen in zuidelijke richting tot aan Melkweg.

42.

Melkweg volgen in westelijke richting tot aan Lageweg.

43.

Lageweg volgen in zuidelijke richting tot aan Schepenstraat.

44.

Schepenstraat volgen in westelijke richting overgaand in Polderstraat overgaand in Polstraat De Waal overstekend tot aan Waalbanddijk.

45.

Waalbanddijk volgen in zuidelijke richting tot aan Hermoesestraat.

46.

Hermoesestraat volgen in westelijke richting tot aan Zuivelingestraat.

47.

Zuivelingestraat volgen in westelijke richting tot aan Bommelweg.

48.

Bommelweg volgen in westelijke richting tot aan Bredestraat.

49.

Bredestraat volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlijn Nijmegen-Utrecht.

50.

Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan A15.

17.9.2022.

Those parts of the municipality Buren contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.39 lat 51.95.

9.9.2022.–17.9.2022.

Municipality Lunteren, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00058

10km gebiedsbeschrijving Lunteren XI

1.

Vanaf kruising De Dreef/ Rensersteeg, Rensersteeg volgen in noordelijke richting overgaand in Goorsteeg tot aan Moorsterweg.

2.

Moorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Dashorsterweg.

3.

Dashorsterweg volgen in noordelijke richting overgaand in provinciegrens Utrecht/ Gelderland tot aan Moorsterweg.

4.

Moorsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Postweg.

5.

Postweg volgen in westelijke richting tot aan Asschaterweg.

6.

Asschaterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Koningin Julianaweg overgaand in Pater Stormstraat tot aan Jan van Arkelweg.

7.

Jan van Arkelweg volgen in noordelijke richting overgaand in Stoutenburgerweg overgaand in Eendrachtstraat tot aan Wielweg.

8.

Wielweg volgen in oostelijke richting tot aan Peerweg.

9.

Peerweg volgen in noordelijke richting tot aan Vrouwenweg.

10.

Vrouwenweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zelderseweg tot aan Appelsestraat.

11.

Appelsestraat volgen in oostelijke richting tot aan Woudweg.

12.

Woudweg volgen in noordelijke richting tot aan Schoenlapperweg.

13.

Schoenlapperweg volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Voorthuizerweg.

14.

Nieuwe Voorthuizerweg volgen in oostelijke richting tot aan Woudweg.

15.

Woudweg volgen in oostelijke richting aan N303.

16.

N303 volgen in noordelijke richting tot aan Veldbeek.

17.

Veldbeek volgen in oostelijke richting tot aan Traa.

18.

Traa volgen in oostelijke richting tot aan Hunnerweg.

19.

Hunnerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Meeuwenveenseweg.

20.

Meeuwenveenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Zevenbergjesweg.

21.

Zevenbergjesweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hoge Boeschoterweg.

22.

Hoge Boeschoterweg volgen in zuidelijke richting tot aan N344.

23.

N344 volgen in oostelijke richting tot aan Tolnegenweg.

24.

Tolnegenweg volgen in zuidelijke richting tot aan A1.

25.

A1 volgen in oostelijke richting tot aan Provincialeweg N310.

26.

N310 volgen in zuidelijke richting tot aan Mosselsepad.

27.

Mosselsepad volgen in zuidelijke richting overgaand in Koeweg tot aan zandweg langs Heide.

28.

Zandweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kreelseweg.

29.

Kreelseweg volgen in westelijke richting tot aan N224.

30.

N224 volgen in westelijke richting tot aan Raadhuisstraat.

31.

Raadhuisstraat volgen in zuidelijke richting overgaand Klinkenbergerweg tot aan Spoorlijn Utrecht-Arnhem.

32.

Spoorlijn volgen in westelijke richting tot aan A30.

33.

A30 volgen in zuidelijke richting tot aan Schutterweg.

34.

Schutterweg volgen in westelijke richting overgaand in Pakhuisweg overgaand in Maanderbuurtweg tot aan A12.

35.

A12 volgen in westelijke richting tot aan N323.

36.

N323 volgen in noordelijke richting tot aan Griftweg volgen in westelijke richting tot aan Veenendaalseweg.

37.

Veenendaalseweg volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

38.

A12 volgen in westelijke richting tot aan Kooiweg.

39.

Kooiweg volgen in noordelijke richting tot aan Munnikebeek.

40.

Minnikebeek volgen in westelijke richting tot aan Luntersebeek.

41.

Luntersebeek volgen in zuidelijke richting tot aan aan Hopeseweg.

42.

Hopeseweg volgen in noordelijke richting overgaand Verlengde Hopeseweg tot aan De Dreef.

43.

De Dreef volgen in noordelijke richting tot aan Rensersteeg.

17.9.2022.

Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63 lat 52.12

9.9.2022.–17.9.2022.

Municipality Medemblik, province Noordholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00591

1.

Vanaf kruising Oostdijk/ Plempdijk.

2.

Plempdijk volgen in noordelijke richting overgaand in Berkmeerdijk tot aan Groenedijk.

3.

Groenedijk volgen in noordelijke richting tot aan Kerkweg.

4.

Kerkweg volgen in westelijke richting tot aan Venhuizerweg.

5.

Venhuizerweg volgen in noordelijke richting overgaand in Schapenweg tot aan N241.

6.

N241 volgen in noordelijke richting tot aan Niedorperfaart.

7.

Niedorpervaart volgen in westelijke richting tot aan De Leijen.

8.

De Leijen volgen in noordelijke richting tot aan Leijenpolderweg.

9.

Leijenpolderweg volgen in oostelijke richting tot aan Koggeweg.

10.

Koggeweg volgen in noordelijke richting tot aan Rijderstraat.

11.

Rijderstraat volgen in westelijke richting tot aan Valburgweg.

12.

Valburgweg volgen in noordelijke richting tot aan Raaksmaatsweg.

13.

Raaksmaatsweg volgen in oostelijke richting tot aan Moerbekerweg.

14.

Moerbekerweg volgen in noordelijke richting tot aan `t Wijde Gat.

15.

`t Wijde Gat volgen in oostelijke richting tot aan Weereweg.

16.

Weereweg volgen in westelijke richting overgaand in Zoutkaag overgaand in Weere Sloot tot aan Kromme Gouw.

17.

Kromme Gouw volgen in noordelijke richting tot aan Westergraftvaart.

18.

Westergraftvaart volgen in oostelijke richting tot aan Kanaal Schagen-Kolhorn.

19.

Kanaal Schagen-Kolhorn volgen in oostelijke richting overgaand in Kolhornerdiep tot aan Waardkanaal.

20.

Waardkanaal volgen in noordelijke richting tot aan Sloot naast Waardweg nr 9.

21.

Sloot volgen in oostelijke richting tot aan Waardtocht.

22.

Waardtocht volgen in noordelijke richting tot aan Slotvaart.

23.

Slotvaart volgen in noordelijke richting tot aan Dolfijnweg.

24.

Dolfijnweg volgen in oostelijke richting tot aan Schagerweg.

25.

Schagerweg volgen in noordelijke richting tot aan Zuidrak.

26.

Zuidrak volgen in oostelijke richting tot aan Wieringerwerfvaart.

27.

Wieringerwerfvaart volgen in noordelijke richting tot aan Hoekvaart.

28.

Hoekvaart volgen in oostelijke richting tot aan Schervenweg.

29.

Schervenweg volgen in oostelijke richting tot aan Hoge Kwelvaart.

30.

Hoge Kwelvaart volgen in zuidelijke richting tot aan Korte Middenmeertocht.

31.

Korte Middenmeertocht volgen in oostelijke richting tot aan Oostermiddenmeerweg.

32.

Oostermiddenmeerweg volgen in oostelijke richting tot aan Oever Ijsselmeer.

33.

Oever volgen in zuidelijke richting tot aan Voeroever.

34.

Vooroever volgen in zuidelijke ichting tot aan Kagerdijk.

35.

Kagerdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Zeeweg overgaand in Dorpsstraat tot aan De Kibbel.

36.

De Kibbel tot aan Nieuwe Dijk.

37.

Nieuwe Dijk volgen in westelijke richting overgaand in Zwaagdijk tot aan Tolweg.

38.

Tolweg volgen in zuidelijke richting tot aan Streekweg.

39.

Streekweg volgen in westelijke richting overgaand in Docto Nuijnensstraat tot aan Doctor Wijtemalaan.

40.

Doctor Wijtemalaan volgen in zuidelijke richting tot aan Spoorlijn Enkhuizen-Alkmaar.

41.

Spoorlijn volgen in oostelijke richting tot aan Oostdijk.

42.

Oostdijk volgen in noordelijke richting tot aan Plempdijk.

23.9.2022.

Those parts of the municipality Medemblik and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.01931 lat 52.74081

15.9.2022.–23.9.2022.

Municipality Nissewaard, province Zuidholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00588

1.

Vanaf kruising Jan Vollaardsweg, Nieuwendijk, Nieuwendijk volgen in westelijke richting overgaand in oever Vuile Gat overgaand in Korendijksche Geul tot aan Zeedijk.

2.

Zeedijk volgen in noordelijke richting overgaand in Ruigendijk tot aan Tussenweg.

3.

Tussenweg volgen in westelijke richting tot aan Molendijk.

4.

Molendijk volgen in noordelijke richting tot aan Ravensweg.

5.

Ravensweg volgen in westelijke richting tot aan Voltaweg.

6.

Voltaweg volgen in noordelijke richting tot aan Braberseweg.

7.

Braberseweg volgen in westelijke richting tot aan N494.

8.

N494 volgen in noordelijke richting tot aan Grondweg.

9.

Grondweg volgen in noordelijke richting tot aan Hoogenboomseweg.

10.

Hoogenboomseweg volgen in oostelijke richting tot aan Willem Rosenweg.

11.

Willem Rosenweg volgen in noordelijke richting tot aan Mosterdijk.

12.

Mosterdijk volgen in westelijke richting tot aan N57.

13.

N57 volgen in noordelijke richting tot aan N15.

14.

N15 volgen in oostelijke richting tot aan Merseyweg.

15.

Merseyweg volgen in noordelijke richting overgaand in Noordzeeweg tot aan Boulevard.

16.

Boulevard volgen in oostelijke richting Het Scheur overstekend overgaand in Buitenhaven overgaand in Binnenhaven tot aan Laan 1940-1945.

17.

Laan 1940-1945 volgen in oostelijke richting overgaand in oude veiling tot aan Noordvliet.

18.

Noordvliet volgen in oostelijke richting tot aan Vlaardingervaart.

19.

Vlaardingervaart volgen in zuidelijke richting tot aan Holyweg.

20.

Holyweg volgen in oostelijke richting overgaand in Woudweg tot aan A4.

21.

A4 volgen in zuidelijke richting tot aan A20.

22.

A20 volgen in oostelijke richting tot aan Tjalklaan S114.

23.

S114 volgen in zuidelijke richting tot aan Schiemond.

24.

Schiemond volgen in zuidelijke richting overgaand in Barendrechtse Haven tot aan Sluisjesdijk.

25.

Sluisjesdijk volgen in oostelijke richting tot aan Doklaan.

26.

Doklaan volgen in oostelijke richting tot aan Wolphaertsbocht.

27.

Wolphaertsbocht volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsweg.

28.

Dorpsweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Groene Kruisweg tot aan Oldegaarde.

29.

Oldegaarde volgen in oostelijke richting tot aan Zuiderparkweg overgaand in verlengde Zuiderparkweg tot aan Rhoonsebaan.

30.

Rhoonsebaan volgen in westelijke richting tot aan Portlandsebaan.

31.

Portlandsebaan volgen in zuidelijke richting tot aan Korte Koedoodsedijk.

32.

Korte Koedoodsedijk volgen in zuidelijke richting tot aan Koedood.

33.

Koedood volgen in Zuidelijke richting tot aan Koedoodhaven.

34.

Koedoodhaven volgen in zuidelijke richting Oude maas overstekend tot aan Buitenpolderpad.

35.

Buitenpolderpad volgen in westelijke richting tot aan Kreek.

36.

Kreek volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.

37.

Provincialeweg volgen in oostelijke richting tot aan A29.

38.

A29 volgen in zuidelijke richting tot aan Stougjesdijk.

39.

Stougjesdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Molendijk tot aan Dangersweg.

40.

Dangersweg volgen in westelijke richting tot aan A29.

41.

A29 volgen in zuidelijke richting tot aan Bommelkoussedijk.

42.

Bommelkousedijk volgen in westelijke richting tot aan Schoutsdijk.

43.

Schoutsdijk volgen in zuidelijke richting overgaand in Dorpsstraat overgaand in Molendijk tot aan Jan Vollaardsweg.

44.

Jan Vollaardsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Buitendijk.

24.9.2022.

Those parts of the municipality Nissewaard and contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.33125 lat 51.84625

15.9.2022.–24.9.2022.

Municipality Nieuwkoop, province Zuidholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00592

1.

Vanaf kruising Dorpsstraat / Gemeneweg (N209), Gemeneweg volgen in noordelijke richting tot aan Rijndijk.

2.

Rijndijk volgen in westelijke richting overgaand in Hoge Rijndijk tot aan A4.

3.

A4 volgen in noordelijke richting tot aan Zuidweg.

4.

Zuidweg volgen in noordelijke richting overgaand in pastoor van der Plaatlaan overgaand in Koppoellaan tot aan Koppoel.

5.

Koppoel volgen in noordelijke richting overgaand in Ade tot aan Huigsloterdijk.

6.

Huigsloterdijk volgen in oostelijke richting tot aan Kaagweg.

7.

Kaagweg volgen in noordelijke richting tot aan Lisserweg.

8.

Lisserweg volgen in noordelijke richting tot aan Spoorlijn Leiden-Hoofddorp.

9.

Spoorlijn volgen in noordelijke richting tot aan `t Venneperweg.

10.

`t Venneperweg volgen in zuidelijke richting tot aan Rijnlanderweg.

11.

Rijnlanderweg volgen in oostelijke richting tot aan Bennebroekerweg.

12.

Bennebroekerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Aalsmeerderweg.

13.

Aalsmeerderweg volgen in oostelijke richting tot aan Rozenburgdreef.

14.

Rozenburgdreef volgen in zuidelijke richting tot aan Kruisweg.

15.

Kruisweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Burgermeesterweg Kasteleinweg overgaand in Koningin Maximalaan overgaand in Mijdrechtse Zuwe tot aan Derde Zijweg.

16.

Derde Zijweg volgen in zuidelijke richting kerkvaart overstekend tot aan Schattekerkerweg.

17.

Schattekerkerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oosterlandweg.

18.

Oosterlandweg volgen in oostelijke richting tot aan Molenland.

19.

Molenland volgen in zuidelijke richting tot aan Veldwetering.

20.

Veldwetering volgen in oostelijke richting tot aan Wilnisse Zuwe.

21.

Wilnisse Zuwe volgen in zuidelijke richting tot aan Lange Meentweg.

22.

Lange Meentweg volgen in westelijke richting overgaand in Korte Meentweg tot aan Milandweg.

23.

Milandweg volgen in zuidelijke richting tot aan Hoofdweg.

24.

Hoofdweg volgen in zuidelijke richting tot aan Rietveld (N458).

25.

N458 volgen in westelijke richting tot aan Brugstraat.

26.

Brugstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Van Tulstraat.

27.

Van Tulstraat volgen in westelijke richting tot aan Oud Bodegraafseweg.

28.

Oud Bodegraafseweg volgen in zuidelijke richting tot aan J.C. Hoogendoornlaan.

29.

J.C. Hoogendoornlaan volgen in westelijke richting tot aan Warmoeskade.

30.

Warmoeskade volgen in westelijke richting tot aan Wijkdijk.

31.

Wijkdijk volgen in noordelijke richting tot aan Spoelwijkerlaan.

32.

Spoelwijkerlaan volgen in westelijke richting overgaand in Rijneveld overgaand in Otwegwetering overgaand in Padesche Wetering tot aan Loetweg.

33.

Loetweg volgen in westelijke richting tot aan Voorweg.

34.

Voorweg volgen in westelijke richting overgaand in Dorpsstraat tot aan Gemeneweg (N209).

26.9.2022.

Those parts of the municipality Nieuwkoop contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 4.71467 lat 52.17179.

18.9.2022.–26.9.2022.

Municipality Noardeast-Fryslân, province Friesland

NL-HPAI(P)-2022-00059

1.

Vanaf Kruising Buitendykswechy/ oever waddenzee, oever volgen in oostelijke richting tot aan `t Schoor.

2.

`t Scoor volgen in oostelijke richting tot aan Wieremer Opfeart(water).

3.

Wieremer Opfeart volgen in zuidelijke richting tot aan De Peazens (water).

4.

De Peazens volgen in westelijke richting tot aan Bollingwier.

5.

Bollingwier volgen in oostelijke richting tot aan Bartenswei.

6.

Bartenswei volgen in zuidelijke richting tot aan Grytmanswei.

7.

Grytmanswei volgen in westelijke richting tot aan Dokkummerwei.

8.

Dokkumerwei volgen in westelijke richting tot aan Jellegat (water).

9.

Jellegat volgen in zuidelijke richting overgaand in Eastrumer Opfeart. tot aan Dokkumer Grutdyp (water).

10.

Dokkumer Grutdyp volgen in oostelijke richting tot aan Driezumer Ryd (water).

11.

Driezumer Ryd volgen in zuidelijke richting tot aan Trekwei.

12.

Trekwei volgen in zuidelijke richting tot aan Eastwald.

13.

Eastwald volgen in westelijke richting overgaand in Van Sytzemawei tot aan Tsjerkestritte.

14.

Tsjerkestritte volgen in zuidelijke richting overgaand in Foarwei overgaand in Doniawei tot aan Centrale As (N356).

15.

N356 volgen in zuidelijke richting tot aan Falomster Feart (water).

16.

Falomster Feart volgen in westelijke richting tot aan De Wiel (Water).

17.

De Wiel volgen in westelijke richting overgaand in Jetsekolk overgaand in Bouwepet tot aan Trynwaldsterdyk.

18.

Trynwaldsterdyk volgen in noordelijke richting tot aan Nieuwe Straatweg.

19.

Nieuwe Straatweg volgen in westelijke richting overgaand in Canterlandseweg tot aan Eggedyk.

20.

Eggedyk volgen in westelijke richting tot aan Dokkumer Ee(water).

21.

Dokkumer Ee volgen in noordelijke richting tot aan Stienzer Feart.

22.

Stienzer Feart volgen in westelijke richting tot aan Bredyk.

23.

Bredyk volgen in noordelijke richting tot aan Feinsumer Feart.

24.

Feinsumer Feart volgen in westelijke richting tot aan Hege Hearewei.

25.

Hege Hearewei volgen in noordelijke richting tot aan Monnikebildtslaan.

26.

Monnikebildtslaan volgen in westelijke richting tot aan Vijfhuisterdyk.

27.

Vijfhuisterdyk volgen in noordelijke richting tot aan Monnikebildtdyk.

28.

Monnikeboldtdyk volgen in westelijke richting tot aan Vana Albadaweg.

29.

Van Albadaweg volgen in noordelijke richting overgaand in `t Buttendykswechy tot aan Oever Waddenzee.

3.10.2022.

Those parts of the municipality Noardeast-Fryslân contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.88817 lat 53.33674

25.9.2022.–3.10.2022.

Municipality Barneveld, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00060

1.

Vanaf de kruising Vinselaarseweg / Vinkelaar, Vinkelaar volgen in noordelijke richting de A1 overstekend tot aan Korlaarseweg.

2.

Korlaarseweg volgen in noordelijke richting tot aan Hoevelakenseweg.

3.

Hoevelakenseweg volgen in westelijke richting tot aan Klaarwater.

4.

Klaarwater volgen in noordelijke richting tot aan Platanenstraat.

5.

Platanenstraat volgen in oostelijke richting tot aan Damweg.

6.

Damweg volgen in noordelijke richting tot aan Blokhuizersteeg.

7.

Blokhuizersteeg volgen in noordelijke richting tot aan Slechthorsterweg.

8.

Slichthorsterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Nieuwe Voorthuizerweg tot aan N301.

9.

N301 volgen in westelijke richting tot aan Deuverenseweg.

10.

Deuverenseweg volgen in noordelijke richting tot aan Donkeresteeg.

11.

Donkeresteeg volgen in oostelijke richting overgaand in Oude Nijkerkerweg tot aan Roosendaalseweg.

12.

Roosendaalseweg volgen in noordelijke richting tot aan Hooiweg.

13.

Hooweg volgen in oostelijke richting tot aan Halvinkhuizerweg.

14.

Halvinkhuizerweg volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Engweg.

15.

Hoge Engweg volgen in oostelijke richting overgaand in Hoge Eng Oost tot aan N303.

16.

N303 volgen in noordelijke richting tot aan Sprielderweg.

17.

Sprielderweg volgen in oostelijke richting tot aan Calcariaweg.

18.

Calcariaweg volgen in noordelijke richting tot aan Garderenseweg.

19.

Garderenseweg volgen in oostelijke richting tot aan Meester J.H. Schoberlaan.

20.

Meester J.H. Schoberlaan volgen in oostelijke richting tot aan Oude Prinsenlaan.

21.

Oude Prinsenlaan volgen in oostelijke richting tot aan Laak.

22.

Laak volgen in zuidelijke richting tot aan Peppelseweg.

23.

Peppelseweg volgen in oostelijke richting tot aan Kruipad.

24.

Kruipad volgen in zuidelijke richting overgaand in Speulderweg tot aan Dorpsstraat.

25.

Dorpsstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Oud Milligenseweg tot aan Meervelderweg.

26.

Meervelderweg volgen in oostelijke richting tot aan Hulankerweg.

27.

Hulankerweg volgen in oostelijke richting tot aan Ouwendorperweg.

28.

Ouwendorperweg volgen in zuidelijke richting tot aan N344.

29.

N344 volgen in oostelijke richting tot aan Kootwijkerweg.

30.

Kootwijkerweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Nieuw Milligenseweg overgaand in Heiweg tot aan Heetweg.

31.

Heetweg volgen in oostelijke richting tot aan N310.

32.

N310 volgen in zuidelijke richting tot aan N304.

33.

N304 volgen in westelijke richting tot aan Hessenweg.

34.

Hessenweg volgen in noordelijke richting tot aan Zonneoordlaan.

35.

Zonneoordlaan volgen in westelijke richting tot aan spoorlijn Ede -Amersfoort.

36.

Spoorlijn volgen in noordelijke richting tot aan Goorsteeg.

37.

Goorsteeg volgen in westelijke richting tot aan A30.

38.

A30 volgen in noordelijke richting tot aan Luntersekade.

39.

Lunterskade volgen in westelijke richting tot aan Brunnehorst.

40.

Brunnehorst weg volgen in westelijke richting tot aan Krommeweg.

41.

Krommeweg volgen in oostelijke richting tot aan Fliertseweg.

42.

Fliertseweg volgen in westelijke richting tot aan Slaperdijk.

43.

Slaperdijk volgen in noordelijke richting tot aan Goeperkade.

44.

Groeperkade volgen in westelijke richting tot aan Barneveldsestraat.

45.

Barneveldsestraat volgen in noordelijke richting tot aan Gooswilligen.

46.

Gooswilligen volgen in westelijke richting overgaand in provinciegrens Gelderland-Utrecht tot aan Barneveldsestraat.

47.

Barneveldsestraat volgen in westelijke richting tot aan Huigenboschbeek.

48.

Huigenboschbeek volgen in noordelijke richting tot aan Kolfschoten.

49.

Kolfschoten volgen in noordelijke richting overgaand in Ringlaan tot aan Schoonderbekerweg.

50.

Schoonderbeekerweg volgen in oostelijke richting tot aan Hessenweg.

51.

Hessenweg volgen in westelijke richting tot aan Pater Stormstraat.

52.

Pater Stormstraat volgen in noordelijke richting tot aan Jan van Arkelweg.

53.

Jan van Arkelweg volgen in noordelijke richting tot aan `T Jannendorp.

54.

T Jannendorp volgen in noordelijke richting tot aan Emmelaarseweg.

55.

Emmelaarseweg volgen in oostelijke richting tot aan Jan van Arkelweg.

56.

Jan van Arkelweg volgen in noordelijke richting overgaand in Stoutenburgerweg tot aan Vinkelaarseweg.

57.

Vinkelaarseweg volgen in westelijke richting tot aan Vinkelaar.

2.10.2022.

Those parts of the municipality Barneveld contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.63505 lat 52.1597

24.9.2022.–2.10.2022.

Municipality Bunschoten-Spakenburg province Gelderland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00593

1.

Vanaf kruising Wieksloterweg Westzijde / Biltseweg, Biltseweg volgen in noordelijke richting tot aan Amsterdamsestraatweg.

2.

Amsterdamsestraatweg volgen in noordelijke richting tot aan Hilversumsestraatweg.

3.

Hilversumsestraatweg volgen in westelijke richting overgaand in Soestdijkerstraatweg tot aan A27.

4.

A27 volgen in noordelijke richting tot aan Gooiseweg.

5.

Gooiseweg volgen in oostelijke richting tot aan Priempad.

6.

Priempad volgen in zuidelijke richting tot aan Winkelweg.

7.

Winkelweg volgen in oostelijke richting tot aan Nijkerkerweg.

8.

Nijkerkerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Spiekweg.

9.

Spiekweg volgen in oostelijke richting tot aan Nulderpad.

10.

Nulderpad volgen in zuidelijke richting het Noldernauw overstekend tot aan A28.

11.

A28 volgen in westelijke richting tot aan Arlersteeg.

12.

Arlersteeg volgen in oostelijke richting tot aan Waterweg.

13.

Waterweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Allermolensteeg overgaand in Tintelersteeg tot aan Meskampersteeg.

14.

Meskampersteeg volgen in oostelijke richting tot aan Donkeresteeg.

15.

Donkeresteeg volgen in zuidelijke richting tot aan Deuverenseweg.

16.

Deuverenseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Beulekamperweg.

17.

Beulekamperweg volgen in oostelijke richting tot aan Beulekampersteeg.

18.

Beulekampersteeg volgen in zuidelijke richting overgaand in eerste Kruishaarseweg overgaand in Bulderweg tot aan N301.

19.

N301 volgen n zuidelijke richting tot aan Vrouwenweg.

20.

Vrouwenweg volgen in westelijke richting tot aan Peerweg.

21.

Peerweg volgen in zuidelijke richting overgaand in Leemweg tot aan Noorenbeek.

22.

Noorenbeek volgen in westelijke richting tot aan Eendrachtsstraat.

23.

Eendrachtsstraat volgen in zuidelijke richting overgaand in Stoutenburgerweg overgaand in Jan van Arkelweg tot aan Pater Stormstraat.

24.

Pater Stormstraat volgen in westelijke richting tot aan Hessenweg.

25.

Hessenweg volgen in noordelijke richting tot aan Daatselaarbeek.

26.

Daatselaarbeek volgen in westelijke richting tot aan Modderbeek.

27.

Modderbeek volgen in westelijke richting tot aan Valleikanaal.

28.

Valleikanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Schoolsteeg.

29.

Schoolsteeg volgen in westelijke richting tot aan Hamersveldseweg.

30.

Hamersveldseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zuiderinslag.

31.

Zuiderinslag volgen in westelijke richting tot aan Groene Zoom.

32.

Groene Zoom volgen in zuidelijke richting tot aan Maanweg.

33.

Maanweg volgen in zuidelijke richting tot aan Arnhemseweg.

34.

Arnhemseweg volgen in noordelijke richting overgaand in Oude Rijksweg tot aan Treekerweg.

35.

Treekerweg volgen in zuidelijke richting tot aan Buurtweg.

36.

Buurtweg volgen in westelijke richting overgaand in Waterlooweg tot aan Doornseweg.

37.

Doornseweg volgen in noordelijke richting tot aan Kolonel H.L. van Royenweg.

38.

Kolonel H.L. van Royenweg volgen in westelijke richting overgaand in het Zeisterspoor tot aan Laan Blussè van Oud Alblas.

39.

Laan Blussè van Oud Alblas volgen in noordelijke richting tot aan De Stompert.

40.

De Stompert volgen in westelijke richting tot aan Van Weerden Poelmanweg.

41.

Van Weerden Poelmanweg volgen in noordelijke richting tot aan De Beaufortlaan.

42.

De Beaufortlaan volgen in westelijke richting tot aan Berkenlaantje.

43.

Berkenlaantje volgen in noordelijke richting tot aan Dolderseweg.

44.

Dolderseweg volgen in oostelijke richting tot aan Wieksloterweg Oostzijde.

45.

Wieksloterweg Oostzijde volgen in westelijke richting overgaand in Wieksloterweg Westzijde tot aan Biltseweg.

1.10.2022.

Those parts of the municipality Bunschoten-Spakenburg contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.38899 lat 52.214482.

23.9.2022.–1.10.2022.

Municipality Waadhoeke, province Friesland

NL-HPAI(P)-2022-00061

1.

Vanaf de kruising van het van Harinxmakanaal en de Waddenzee, de Waddenzee volgend in noordelijke richting tot aan de Zeedijk.

2.

De Zeedijk volgend in oostelijke richting tot aan de Nieuwebildtdijk.

3.

De Nieuwebildtdijk volgend in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Burdineweg.

4.

De Burdineweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Oudebildtdijk.

5.

De Oudebildtdijk volgend in oostelijke richting tot aan de Attesweg.

6.

De Attesweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N393.

7.

De N393 volgend in oostelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de N357.

8.

De N357 volgend in zuidelijke richting tot aan de Valeriusstraat.

9.

De Valeriusstraat volgend in westzuidelijke richting tot aan de Harlingerstraatweg.

10.

De Harlingerstraatweg volgend in westelijke richting tot aan de N31.

11.

De N31 volgend in zuidelijke richting tot aan de Hendrik Algerawei.

12.

De Hendrik Algerawei volgend in westelijke richting tot aan de N359.

13.

De N359 volgend in zuidelijke richting tot aan de Hegedyk.

14.

De Hegedyk volgend in oostelijke richting tot aan het Spoor.

15.

Het Spoor volgend in zuidelijke richting tot aan de Arsumerdyk.

16.

De Arsumerdyk volgend in westelijke richting tot aan de Lucht en Veldsterdyk.

17.

De Lucht en Veldsterdyk volgend in zuidelijke richting tot aan de De Him.

18.

De De Him volgend in westelijke richting overgaand in de Fâldenserwei in noordwestelijke richting tot aan de Gele Buorren.

19.

De Gele Buorren volgend in zuidwestelijke richting overgaand in de Baerderdyk tot aan It Plein.

20.

It Plein volgend in zuidelijke richting tot aan de Brêgebuorren.

21.

De Brêgebuorren volgend in westzuidelijke richting overgaand in de Skrinserdyk overgaand in zuidelijke richting overgaand in de Wieuwens overgaand in de Skrins overgaand in de Monsamabuorren in zuidwestelijke richting tot aan de Sassingawei.

22.

De Sassingawei volgend in noordelijke richting tot aan de Spyk.

23.

De Spyk volgend in westelijke richting overgaand in noordwestelijke richting tot aan de Hegenserleane.

24.

De Hegenserleane volgend in westelijke richting tot aan de Berkwerterleane.

25.

De Berkwerterleane volgend in noordelijke richting tot aan de N359.

26.

De N359 volgend in zuidelijke richting tot aan de Littenserbuorren.

27.

De Littenserbuorren volgend in westelijke richting overgaand in zuidelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in de Krabbedijk tot aan de De Bieren.

28.

De De Bieren volgend in noordelijke richting overgaand in de Buorren overgaand in de Toarnwerterleane overgaand in de Waaxenserweg overgaand in de Elshoutbuurt tot aan de Kerkstraat.

29.

De Kerkstraat volgend in westelijke richting overgaand in de Hizzaardlaan overgaand in zuidwestelijke richting overgaand in de Allengaweg overgaand in noordwestelijke richting tot aan de Van Camminghaweg.

30.

De Van Camminghaweg volgend in noordeljke richting in de Sytzamaweg overgaand in westelijke richting tot aan de Monnikeweg.

31.

De Monnikeweg volgend in noordelijke richting tot aan de Jister.

32.

De De Jister volgend westelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Ludingaweg.

33.

De Ludingaweg volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan het van Harinxmakanaal.

3.10.2022.

Those parts of the municipality Waadhoeke contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.58397 lat 53.21831

25.9.2022.–3.10.2022.

Municipality Hollands Kroon, province Noordholland

NL-HPAI(NON-P)-2022-00604

1.

Vanaf Kruising Oever IJsselmeer/ Oostermiddenmeerweg, Oostermiddenmeerweg volgen in westelijke richting tot aan Medemblikkerweg.

2.

Medemblikkerweg volgen in noordelijke richting tot aan Westermiddenmeerweg.

3.

Westermiddenmeerweg volgen in westelijke richting tot aan A7.

4.

A7 volgen in noordelijke richting tot aan Alkmaarseweg.

5.

Alkmaarseweg volgen in westelijke richting tot aan Professor ter Veenweg.

6.

Professor ter Veenweg volgen in noordelijke richting overgaand in Brugstraat overgaand in Zuiderzeeweg tot aan Noormantocht.

7.

Noormantocht volgen in westelijke richting tot aan Molenweg.

8.

Molenweg volgen in noordelijke richting tot aan Amstelmeer.

9.

Amstelmeer overstekend tot aan Rijksstraatweg.

10.

Rijksstraatweg volgen in oostelijke richting overgaand in de Oever van de Waddenzee tot aan de Afsluitdijk.

11.

Vanaf Afsluitdijk de oever van het IJsselmeer volgend in zuidelijke richting tot aan Oostermiddenmeerweg.

6.10.2022.

Those parts of the municipality Hollands Kroon contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.06838 lat 52.89744

28.9.2022.–6.10.2022.

Municipality Klazienaveen, province Drenthe

DE-HPAI(P)-2022-00047

1.

Vanaf de grens tussen Nederland en Duitsland en de N863, de N863 volgend in westelijke richting tot aan de N862.

2.

De N862 volgend in noordelijke richting tot aan de Noordersloot.

3.

De Noordersloot volgend in westelijke richting tot aan de Strengdijk.

4.

De Strengdijk volgend in noordelijke richting tot aan de Ensingwijk Zuidzijde.

5.

De Ensingwijk Zuidzijde volgend in westelijke richting tot aan de Verlengde Vaart Zuidzijde.

6.

De Verlengde Vaart Zuidzijde volgend in westelijke richting tot aan de Havenstraat.

7.

De Havenstraat volgend in noordelijke richting overgaand in de Ericasestraat tot aan de A37.

8.

De A37 volgend in oostelijke richting tot aan de Bladderswijk Westzijde.

9.

De Bladderswijk Westzijde volgend in westnoordelijke richting tot aan de Oosterveenseweg.

10.

De Oosterveenseweg volgend in oostnoordelijke richting tot aan de N862.

11.

De N862 volgend in westnoordelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de N391.

12.

De N391 volgend in noordelijke richting tot aan de Emmerweg.

13.

De Emmerweg volgend in oostelijke richting overgaand in de Kanaal A Noordzijde tot aan de Emmer Ondereinden.

14.

De Emmer Ondereinden volgend in zuidelijke richting tot aan de Eerste Groenedijk Zuidzijde.

15.

De Eerste Groenedijk Zuidzijde volgend in oostelijke richting tot aan de Middenweg Westzijde.

16.

De Middenweg Westzijde volgend in noordelijke richting tot aan de Kanaal A Noordzijde.

17.

De Kanaal A Noordzijde volgend in oostelijke richting overgaand in Verlengde Scholtenskanaal Westzijde in noordelijke richting tot aan de Runde Noordzijde.

18.

De Runde Noordzijde volgend in oostelijke richting tot aan de Schuttingslaan.

19.

De Schuttingslaan volgend in noordelijke richting overgaand in Veenakkers in westelijke richting tot aan de Nieuwe Schuttingkanaal.

20.

De Nieuwe Schuttingkanaal volgend in noordelijke richting tot aan de N391.

21.

De N391 volgend in oostelijke richting tot aan de N366.

22.

De N366 volgend in zuidelijke richting tot aan de grens van Nederland en Duitsland.

23.

De Grens van Nederland en Duitsland volgend in zuidelijke richting tot aan de N862.

1.10.2022.

Those parts of the municipality Klazienaveen contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.104553 lat 52.73651

23.9.2022.–1.10.2022.

Municipality Hardenberg, Province Overijssel

DE-HPAI(P)-2022-00049

1.

Vanaf de kruising Grens Nederland-Duitsland/ Duitslandweg, Duitslandweg volgen in noordelijke richting tot aan J.C.Kellerlaan.

2.

J.C.Kellerlaan volgen in zuidelijke richting tot aan Twenteweg.

3.

Twenteweg volgen in noordelijke richting tot aan Van Utterwyckalle.

4.

Van Utterwyckallee volgen in noordelijke richting tot aan Collendoornerdijk.

5.

Collendoornerdijk volgen in noordelijk richting tot aan Wetterkoelenweg.

6.

Wetterkoelenweg volgen in westelijke richting tot aan Luggersweg.

7.

Luggersweg volge in noordelijke richting tot aan Slagenweg.

8.

Slagen weg volgen in oostelijke richting tot aan Van Den Beltsweg.

9.

Van den Beltsweg volgen in noordelijke richting tot aan Anerweg.

10.

Anerweg volgen in westelijke richting tot aan Semelinksdijk.

11.

Semelinksdijk volgen in noordelijke richting tot aan Keienweg.

12.

Keienweg volgen in oostelijke richting tot aan Knappersveldweg.

13.

Knappersveldweg volgen in oostelijke richting tot aan Verlengde kerkdijk.

14.

Verlengde kerkdijk volgen in noordelijke richting tot aan Coevorderweg.

15.

Coevorderweg volgen in oostelijke richting tot aan Oosterslagenweg.

16.

Oosterslagenweg volgen in noordelijke richting tot aan Eerste Blokweg.

17.

Eerste Blokweg volgen in oostelijke richting tot aan Drentseweg.

18.

Drentseweg volgen in noordelijke richting tot aan Kikkertsveldweg.

19.

Kikkertsveldweg volgen in oostelijke richting tot aan Nieuwlandseweg.

20.

Nieuwlandseweg volgen in noordelijke richting tot aan Brugstraat.

21.

Brugstraat volgen in noordelijke richting tot aan Steigerwijk.

22.

Steigerwijk volgen in oostelijke richting tot aan Splitting.

23.

Splitting volgen in noordelijke richting overgaand in Veldweg tot aan Boerdijk.

24.

Boerdijk volgen in oostelijke richting tot aan Legroweg.

25.

Legroweg volgen in noordelijke richting tot aan Peerdevalsweg.

26.

Peerdevalsweg volgen in oostelijke richting tot aan Nijlandsweg.

27.

Nijlandsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Broekkampsdijk.

28.

Broekkampsdijk volgen in oostelijke richting tot aan Oosterhesselerweg.

29.

Oosterhesselerweg volgen in noordelijke richting tot aan Burgermeester Fonteinstraat.

30.

Burgermeester Fonteinstraat volgen in zuidelijke richting tot aan Schoolstraat.

31.

Schoolstraat volgen in oostelijke richting tot aan Hoofdstraat.

32.

Hoofdstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Emmerweg tot aan Galgaten.

33.

Galgaten volgen in oostelijke richting tot aan Nieuwe Drostendiep.

34.

Nieuwe Drostendiep volgen in zuidelijke richting tot aan spoorlijn Zwolle-Emmen.

35.

Spoorlijn volgen in oostelijke richting tot aan Schimmelarij.

36.

Schimmelarij volgen in zuidelijke richting tot aan Landschapsweg.

37.

Landschapsweg volgen in oostelijke richting tot aan Boekweitakkers.

38.

Boekweitakkers volgen in zuidelijke richting overgaand in Oshaarse Ruimsloot tot aan NAM weg.

39.

NAM Weg volgen oostelijke richting overgaand in Oldenhuis Gratameweg tot aan Nieuw-Amsterdamseweg.

40.

Nieuw-Amsterdamseweg volgen in zuidelijke richting tot aan grens Nederland-Duitsland.

41.

Grens Nederland-Duitsland volgen in westelijke richting tot aan Duitslandweg.

7.10.2022.

Those parts of the municipality Laar contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6.734908, lat 52.622842

29.9.2022.–7.10.2022.

Province Overijssel

DE-HPAI(P)-2022-00050

1.

Vanaf de grens tussen Nederland en Duitsland en de N863, de N863 volgend in westelijke richting tot aan de N862.

2.

De N862 volgend in noordelijke richting tot aan de Noordersloot.

3.

De Noordersloot volgend in westelijke richting tot aan de Strengdijk.

4.

De Strengdijk volgend in noordelijke richting tot aan de Ensingwijk Zuidzijde.

5.

De Ensingwijk Zuidzijde volgend in westelijke richting tot aan de Verlengde Vaart Zuidzijde.

6.

De Verlengde Vaart Zuidzijde volgend in westelijke richting tot aan de Havenstraat.

7.

De Havenstraat volgend in noordelijke richting overgaand in de Ericasestraat tot aan de A37.

8.

De A37 volgend in oostelijke richting tot aan de Bladderswijk Westzijde.

9.

De Bladderswijk Westzijde volgend in noordwestelijke richting tot aan de Oosterveenseweg.

10.

De Oosterveenseweg volgend in noordoostelijke richting tot aan de Phileas Foggstraat

11.

De Phileas Foggstraat volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de N391.

12.

De N391 volgend in noordelijke richting tot aan de Emmerweg.

13.

De Emmerweg volgend in oostelijke richting overgaand in de Kanaal A Noordzijde tot aan de Emmer Ondereinden.

14.

De Emmer Ondereinden volgend in zuidelijke richting tot aan de Eerste Groenedijk Zuidzijde.

15.

De Eerste Groenedijk Zuidzijde volgend in oostelijke richting tot aan de Middenweg Westzijde.

16.

De Middenweg Westzijde volgend in noordelijke richting tot aan de Kanaal A Noordzijde.

17.

De Kanaal A Noordzijde volgend in oostelijke richting overgaand in Verlengde Scholtenskanaal Westzijde in noordelijke richting tot aan de Runde Noordzijde.

18.

De Runde Noordzijde volgend in oostelijke richting tot aan de Schuttingslaan.

19.

De Schuttingslaan volgend in noordelijke richting overgaand in Veenakkers in westelijke richting tot aan de Nieuwe Schuttingkanaal.

20.

De Nieuwe Schuttingkanaal volgend in noordelijke richting tot aan de Roswinkelerkanaal Noordzijde.

21.

De Roswinkelerkanaal Noordzijde volgend in noordoostelijke richting tot aan de N379.

22.

De N379 volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Hoofdkanaal Oostzijde.

23.

De Hoofdkanaal Oostzijde volgend in zuidelijke richting tot aan de Kloosterweg.

24.

De Kloosterweg volgend in oostelijke richting tot aan de grens van Nederland en Duitsland.

25.

De grens van Nederland en Duitsland volgend in zuidelijke richting tot aan de N862.

12.10.2022.

Those parts of the province Overijssel in the Netherlands contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 7.090579 lat 52.733247

4.10.2022.–12.10.2022.

Municipality De Krim , province Overijssel

NL-HPAI(P)-2022-00062

1.

Vanaf de kruising Rooiweg/ Zwarte Pad, Zwarte Pad volgen in noordelijke richting tot aan Stegernsallee.

2.

Stegerensallee volgen in noordelijke richting tot aan Moerheimstraat.

3.

Moerheimstraat volgen in westelijke richting tot aan Julianastraat.

4.

Julianastraat volgen in noordelijke richting overgaand in Zuidwolderstraat tot aan Paardelanden .

5.

Paardelanden volgen in westelijke richting tot aan Schrapveen.

6.

Schrapveen volgen in noordelijke richting tot aan Nolderweg.

7.

Nolderweg volgen in westelijke richting tot aan N48.

8.

N48 volgen in noordelijke richting tot aan A37.

9.

A37 volgen in oostelijke richting tot aan Meester Cramerweg.

10.

Meester Cramerweg volgen in noordelijke richting tot aan Weg om de Oost.

11.

Weg om de Oost volgen in noordelijke richting tot aan Verlengde Hoogeveensche Vaart.

12.

Verlengde Hoogeveensche Vaart volgen in oostelijke richting tot aan Noorderhoofddiep.

13.

Noorderhoofddiep volgen in noordelijke richting tot aan Hoogeveenscheweg.

14.

Hoogeveenscheweg volgen in noordelijke richting tot aan Noorderweg.

15.

Noorderweg volgen in oostelijke richting tot aan Middenraai.

16.

Middenraai volgen in zuidelijke richting tot aan Hoogeveenschevaart.

17.

Hoogeveenschevaart volgen in oostelijke richting tot aan Geeserraai.

18.

Geeserraai volgen in noordelijke richting tot aan Twaalf Ellenweg.

19.

Twaalf Ellenweg volgen in noordelijke richting tot aan Witte Menweg.

20.

Witte Menweg volgen in oostelijke richting tot aan Lantschapsweg.

21.

Lantschapsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Verlengde Hoogeveenschevaart.

22.

Verlengde Hoogeveenschevaart volgen in zuidelijke richting overgaand in Nijlandsweg overgaand in Veenhuizerweg tot aan Burgermeester Ten Holteweg.

23.

Burgermeester Ten Holteweg volgen in oostelijke richting tot aan N34.

24.

N34 volgen in zuidelijke richting tot aan Rondweg.

25.

Rondweg volgen in oostelijke richting tot aan spoorlijn Emmen-Hardenberg.

26.

Spoorlijn volgen in zuidelijke richting overgaand in Spoolijn Coevorden Duitsland tot aan Grens Nederland-Duitsland.

27.

Grens Nederland-Duitsland volgen in westelijke richting tot aan Randwaterleiding.

28.

Randwaterleiding volgen in westelijke richting tot aan Lambertsdijk.

29.

Lambertsdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Veldingerveldweg.

30.

Veldingerveldweg volgen in oostelijke richting tot aan Westeindigerdijk.

31.

Westeindigerdijk volgen in zuidelijke richting tot aan Toeslagweg.

32.

Toeslagweg volgen in zuidelijke richting tot aan Stobbehaarweg.

33.

Stobbehaarweg volgen in oostelijke richting overgaand in Hoogeweg tot aan Hardenbergerveldweg

34.

Hardenbergerveldweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lageweg.

35.

Lageweg volgen in westelijke richting tot aan Hoogeweg.

36.

Hoogeweg volgen in oostelijke richting tot aan Eggenweg.

37.

Eggenweg volgen in zuidelijke richting tot aan Kanaalweg-Oost.

38.

Kanaalweg-oost volgen in zuidelijke richting overgaand in Kanaal Almelo-De Haandrik tot aan Duitslandweg.

39.

Duitslandweg volgen in westelijke richting tot aan J.C.Kellerlaan.

40.

J.C.Kellerlaan volgen in oostelijke richting tot aan Twenteweg.

41.

Twenteweg volgen in zuidelijke richting tot aan Bruchterbeekweg.

42.

Bruchterbeekweg volgen in westelijke richting overgaand in Bruchterbeek tot aan de Vecht.

43.

Vecht volgen in zuidelijke richting tot aan Huijsteeg.

44.

Huijsteeg volgen in zuidelijke richting overgaand in Rheezenbrink tot aan Rheezerweg.

45.

Rheezerweg volgen in noordelijke richting tot aan Ringweg.

46.

Ringweg volgen in oostelijke richting tot aan Stoetendijk.

47.

Stoetendijk volgen in noordelijke richting tot aan Oldemeijerweg.

48.

Olde Meijerweg volgen in oostelijke richting tot aan Ommerweg.

49.

Ommerweg volgen in westelijke richting tot aan Bosrandweg.

50.

Bosrandweg volgen in noordelijke richting tot aan Rheezerveenseweg.

51.

Rheezerveenseweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdwijk.

52.

Hoofdwijk volgen in noordelijke richting tot aan Rooiweg.

53.

Rooiweg volgen in westelijke richting tot aan Zwarte Pad.

9.10.2022.

Those parts of the municipality De Krim contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 6,59576, lat 52, 64419

1.10.2022.–9.10.2022.

Municipality Barneveld IV, province Gelderland

NL-HPAI(P)-2022-00063

1.

Vanaf de kruising van de Horsterweg en de Engweg, de Engweg volgend in oostelijke richting volgend in noordelijke richting tot aan de Hessenweg.

2.

De Hessenweg volgen in zuidoostelijke richting tot aan de Stoutenburgerlaan.

3.

De Stoutenburgerlaan volgend in noordoostelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Oosterdorpsstraat.

4.

De Oosterdorpsstraat volgend in oostelijke richting tot aan de Hogebrinkerweg.

5.

De Hogebrinkerweg volgend in noordelijke richting tot aan de Laakweg.

6.

De Laakweg volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Hoevenlakenseweg.

7.

De Hoevelakenseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Schoolstraat.

8.

De Schoolstraat volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Oosterveenstraat.

9.

De Oosterveenstraat volgend in noordelijke richting tot aan de Buntwal.

10.

De Buntwal volgend in zuidoostelijke richting overstekend via de Nieuwe Laak tot aan de Blokhuizersteeg.

11.

De Blokhuizersteeg volgend in noordelijke richting tot aan de Slichtenhorsterweg.

12.

De Slichtenhorsterweg volgend in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de N301.

13.

De N301 volgend in westelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Oude Barneveldseweg.

14.

De Oude Barneveldseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Beulekamperweg.

15.

De Beulekamperweg volgend in oostelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in de Beulekampersteeg overgaand in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting tot aan de Roosendaalseweg.

16.

De Roosendaalseweg volgend in noordelijke richting tot aan de Knapzaksteeg.

17.

De Knapzaksteeg volgend in oostelijke richting overgaand in de Klunenweg in oostzuidelijke richting overgaand in de Kolthoornseweg in oostelijke richting tot aan de Batosweg.

18.

De Batosweg volgend in oostelijke richting tot aan de Krachtighuizerweg.

19.

De Krachtighuizerweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Boeschoterweg.

20.

De Boeschoterweg volgend in oostelijke richting tot aan de Traa.

21.

De Traa volgend in noordoostelijke richting tot aan de Harderwijkerkarweg.

22.

De Harderwijkerkarweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N344.

23.

De N344 volgend in noordoostelijke richting tot aan de N310.

24.

De N310 volgend in zuidelijke richting tot aan de Laarweg.

25.

De Laarweg volgend in westelijke richting tot aan de Hessenweg.

26.

De Hessenweg volgend in zuidelijke richting tot aan de Westenengerdijk.

27.

De Westenengerdijk volgend in zuidoostelijke richting tot aan de Lange Heideweg.

28.

De Lange Heideweg volgend in westelijke richting tot aan de Damakkerweg.

29.

De Damakkerweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N304.

30.

De N304 volgend in zuidelijke richting tot aan de N224.

31.

De N224 volgend in westelijke richting tot aan de Kernhemseweg.

32.

De Kernhemseweg volgend in noordelijke richting overgaand in de Doesburgerdijk in westelijke richting overgaand de A30 overstekend in de Doesburgedijk-West tot aan de Meikade.

33.

De Meikade volgend in zuidelijke richting tot aan de Buurtweg.

34.

De Buurtweg volgend in westelijke richting tot aan de Hoofdweg.

35.

De Hoofdweg volgend in zuidelijke richting tot aan de N224.

36.

De N224 volgend in westelijke richting overgaand in de N418 tot aan de Klompersteeg (N418).

37.

De Klompersteeg (N418) volgend in westelijke richting tot aan het spoor.

38.

Het Spoor volgend in westelijke richting tot aan de Emminkhuizerlaan.

39.

De Emminkhuizerlaan volgend in noordelijke richting overgaand in oostelijke richting overgaand Biesbosserweg in noordwestelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Oude Holleweg.

40.

De Oude Holleweg volgend in westelijke richting tot aan de Hopeseweg.

41.

De Hopeseweg volgend in noordelijke richting overgaand in de Verlengde Hopeseweg tot aan de N224.

42.

De N224 volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de Oud Willaer.

43.

De Oud Willaer volgend in noordelijke richting tot aan de Voskuilerdijk.

44.

De Voskuilerdijk volgend in noordwestelijke richting overgaand in noordelijke richting tot aan de Langesteeg.

45.

De Langesteeg volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in Laapeerseweg in noordelijke richting overgaand in de Asschatterweg tot aan het Valleikanaal.

46.

Het Valleikanaal volgend in noordelijke richting overgaand in westelijke richting overgaand in noordelijke richting overgaand in westelijke richting tot aan de Horsterweg.

47.

De Horsterweg volgend in noordelijke richting tot aan de Engweg.

6.10.2022.

Those parts of the municipality Ede and Renswoude contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on WGS84 dec. coordinates long 5.598911 lat 52.1420635

28.9.2022.–6.10.2022.

Dalībvalsts: Portugāle

Uzliesmojuma ADIS atsauces numurs

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu ir piemērojami pasākumi

PT-HPAI(P)-2022-00007

The parts of Torres Vedras, Montemor-o-Novo and Montijo municipalities that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.652439N, 8.4827665W

7.10.2022.

The parts of Torres Vedras and Montemor-o-Novo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.652439N, 8.4827665W

29.9.2022.–7.10.2022.

PT-HPAI(P)-2022-00008

The parts of Benavente, Montijo and Coruche municipalities that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, 8.710556W

30.10.2022.

The parts of Benavente and Montijo municipalities, that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, 8.710556W

22.10.2022.–30.10.2022.

C DAĻA

Citas ierobežojumu zonas attiecīgajās dalībvalstīs *, kā minēts 1. un 3.a pantā:

*

Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu, to lasot saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu, šajā pielikumā atsauces uz dalībvalsti ietver Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju.

Labojumi

21.9.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 244/70


Labojums Komisijas Regulā (ES) 2022/1616 (2022. gada 15. septembris) par reciklētas plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, un par Regulas (EK) Nr. 282/2008 atcelšanu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 243, 2022. gada 20. septembris )

32. lappusē 31. panta 1. punktā

tekstu:

“1.

Reciklētas plastmasas materiālus un izstrādājumus, kas iegūti, izmantojot reciklēšanas procesu, kura pamatā ir piemērota reciklēšanas tehnoloģija un attiecībā uz kuru šajā regulā ir noteikts, ka ir jāsaņem atsevišķa reciklēšanas procesu atļauja, un kompetentajai iestādei ir iesniegts derīgs pieteikums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 282/2008 5. pantu, vai attiecībā uz kuru saskaņā ar šīs regulas 17. panta 1. punktu un 22. panta 1. punktu ir iesniegts pieteikums ne vēlāk var laist tirgū līdz brīdim, kad pieteikuma iesniedzējs atsauc savu pieteikumu, vai līdz brīdim, kad Komisija pieņem lēmumu reciklēšanas procesam piešķirt vai atteikt atļauju atbilstīgi 19. panta 1. punktam.”

lasīt šādi:

“1.

Reciklētas plastmasas materiālus un izstrādājumus, kas iegūti, izmantojot reciklēšanas procesu, kura pamatā ir piemērota reciklēšanas tehnoloģija un attiecībā uz kuru šajā regulā ir noteikts, ka ir jāsaņem atsevišķa reciklēšanas procesu atļauja, un kompetentajai iestādei ir iesniegts derīgs pieteikums saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 282/2008 5. pantu, vai attiecībā uz kuru saskaņā ar šīs regulas 17. panta 1. punktu un 22. panta 1. punktu ir iesniegts pieteikums ne vēlāk kā līdz 2023. gada 10. jūlijam, var laist tirgū līdz brīdim, kad pieteikuma iesniedzējs atsauc savu pieteikumu, vai līdz brīdim, kad Komisija pieņem lēmumu reciklēšanas procesam piešķirt vai atteikt atļauju atbilstīgi 19. panta 1. punktam.”