ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 234

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 9. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1490 (2022. gada 1. marts) par atļauju spiestu citronu ēterisko eļļu, spiestu citroneļļas atlikumfrakciju (destilētu), destilētu citronu ēterisko eļļu (gaistošo frakciju) un destilētu laimu ēterisko eļļu izmantot par atsevišķu sugu dzīvniekiem paredzētām barības piedevām ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/1491 (2022. gada 8. septembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008 attiecībā uz 17. starptautisko finanšu pārskatu standartu ( 1 )

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1492 (2022. gada 8. septembris) par atļauju no Escherichia coli CCTCC M2020321 iegūtu L-valīnu izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1493 (2022. gada 8. septembris) par atļauju no Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 un Escherichia coli KCCM 80246 iegūtu L-metionīnu izmantot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

18

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1494 (2022. gada 7. septembris) par neatrisinātajiem iebildumiem, kas saistīti ar biocīda Mouskito Spray atļaujas piešķiršanas nosacījumiem, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 6264)  ( 1 )

23

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1495 (2022. gada 8. septembris), ar ko uz vēlāku laiku pārceļ datumu, līdz kuram lietošanai 21. produkta veida biocīdos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 ir apstiprināts medetomidīns ( 1 )

26

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1496 (2022. gada 8. septembris), ar ko uz vēlāku laiku pārceļ datumu, līdz kuram lietošanai 8. produkta veida biocīdos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 ir apstiprināts tebukonazols ( 1 )

28

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1497 (2022. gada 8. septembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punktu nosaka, vai Capsicum ģints augu augļu izspaidu oleosveķus saturošs līdzeklis ir biocīds ( 1 )

30

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Apvienotās padomes, kas izveidota ar Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses, Lēmums Nr. 1/2022 (2022. gada 26. jūlijs) par references daudzumu koriģēšanu dažiem produktiem, kam piemērojami aizsardzības pasākumi un kas uzskaitīti ES un DAK Ekonomisko partnerattiecību nolīguma IV pielikumā [2022/1498]

32

 

*

Saskaņā ar Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses, izveidotās Apvienotās padomes LĒMUMS Nr. 2/2022 (2022. gada 26. jūlijs) par Angolas pieprasījumu, ievērojot EPN 119. panta 1. punktu [2022/1499]

34

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

9.9.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 234/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1490

(2022. gada 1. marts)

par atļauju spiestu citronu ēterisko eļļu, spiestu citroneļļas atlikumfrakciju (destilētu), destilētu citronu ēterisko eļļu (gaistošo frakciju) un destilētu laimu ēterisko eļļu izmantot par atsevišķu sugu dzīvniekiem paredzētām barības piedevām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 ir noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. panta 2. punktā ir paredzēts, ka piedevas, kuru lietošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK (2), ir jāizvērtē atkārtoti.

(2)

Spiesta citronu ēteriskā eļļa, spiestas citroneļļas atlikumfrakcija (destilēta), destilēta citronu ēteriskā eļļa (gaistošā frakcija) un destilēta laimu ēteriskā eļļa saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK bez termiņa ierobežojuma tika atļautas izmantot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem. Pēc tam šīs piedevas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punkta b) apakšpunktu Lopbarības piedevu reģistrā tika ierakstītas kā esoši lopbarības līdzekļi.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu, ko lasa saistībā ar tās 7. pantu, tika iesniegts pieteikums uz to, lai spiestu citronu ēterisko eļļu, spiestas citroneļļas atlikumfrakciju (destilētu), destilētu citronu ēterisko eļļu (gaistošo frakciju) un destilētu laimu ēterisko eļļu kā visu sugu dzīvniekiem paredzētu barības piedevu izvērtētu atkārtoti.

(4)

Pieteikuma iesniedzējs lūdza atļaut spiestu citronu ēterisko eļļu, spiestas citroneļļas atlikumfrakciju (destilētu), destilētu citronu ēterisko eļļu (gaistošo frakciju) un destilētu laimu ēterisko eļļu izmantot arī dzirdināmajā ūdenī. Tomēr Regula (EK) Nr. 1831/2003 neļauj dzirdināmajā ūdenī izmantot aromatizējošas sastāvdaļas. Tāpēc spiestu citronu ēterisko eļļu, spiestas citroneļļas atlikumfrakciju (destilētu), destilētu citronu ēterisko eļļu (gaistošo frakciju) un destilētu laimu ēterisko eļļu nevajadzētu atļaut izmantot dzirdināmajā ūdenī.

(5)

Pieteikuma iesniedzējs lūdza minētās piedevas klasificēt piedevu kategorijā “organoleptiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “aromatizējošas sastāvdaļas”. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(6)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2021. gada 18. marta atzinumā (3) secināja, ka spiesta citronu ēteriskā eļļa, spiestas citroneļļas atlikumfrakcija (destilēta), destilēta citronu ēteriskā eļļa (gaistošā frakcija) un destilēta laimu ēteriskā eļļa, lietota ar ierosinātajiem lietošanas nosacījumiem, ne dzīvnieku un patērētāja veselību, ne vidi neietekmē kaitīgi. Iestāde secināja, ka mājas (istabas) dzīvnieki (lolojumdzīvnieki un dekoratīvās zivis) parasti nav pakļauti spiestai citronu ēteriskajai eļļai, spiestas citroneļļas atlikumfrakcijai (destilētai) un destilētai laimu ēteriskajai eļļai, tāpēc par šīm sugām nekādus secinājumus izdarīt nevar. Tāpēc minētās piedevas šīm sugām nevar tikt atļautas. Iestāde secināja arī to, ka spiesta citronu ēteriskā eļļa, spiestas citroneļļas atlikumfrakcija (destilēta), destilēta citronu ēteriskā eļļa (gaistošā frakcija) un destilēta laimu ēteriskā eļļa būtu jāuzskata par ādas sensibilizatoru un ādas, acu un elpceļu kairinātāju, un arī to, ka spiesta citroneļļa un tās atlikumfrakcija satur furokumarīnus, kas var izraisīt fototoksicitāti. Tāpēc Komisija uzskata, ka būtu jāveic attiecīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka, jo īpaši piedevas izmantotāju, veselību.

(7)

Iestāde secināja, ka spiesta citronu ēteriskā eļļa, spiestas citroneļļas atlikumfrakcija (destilēta), destilēta citronu ēteriskā eļļa (gaistošā frakcija) un destilēta laimu ēteriskā eļļa ir atzīti pārtikas aromatizētāji un ka to funkcija dzīvnieku barībā būtībā būtu tāda pati kā pārtikā, un tāpēc papildu pierādījumi par iedarbīgumu netiek uzskatīti par vajadzīgiem. Tā ir arī verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošo barības piedevu analīzes metodēm.

(8)

Spiestas citronu ēteriskās eļļas, spiestas citroneļļas atlikumfrakcijas (destilētas), destilētas citronu ēteriskās eļļas (gaistošās frakcijas) un destilētas laimu ēteriskās eļļas novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc šīs vielas būtu jāļauj lietot tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(9)

Tas, ka spiestu citronu ēterisko eļļu, spiestas citroneļļas atlikumfrakciju (destilētu), destilētu citronu ēterisko eļļu (gaistošo frakciju) un destilētu laimu ēterisko eļļu nav atļauts izmantot par aromatizētāju dzirdināmajā ūdenī, neizslēdz to lietošanu barības maisījumā, ko izēdina, iejauktu ūdenī.

(10)

Nekaitīguma apsvērumi neliek attiecīgās vielas atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

(11)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļauja

Pielikumā specificētās vielas, kas pieder pie piedevu kategorijas “organoleptiskās piedevas” un funkcionālās grupas “aromatizējošas sastāvdaļas”, ir atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevām, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Pārejas pasākumi

1.   Pielikumā specificētās vielas un šīs vielas saturošus premiksus, kuri ražoti un marķēti pirms 2023. gada 29. marta saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2022. gada 29. septembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

2.   Tādus pielikumā specificēto vielu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti produktīvajiem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2023. gada 29. septembra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2022. gada 29. septembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

3.   Tādus pielikumā specificēto vielu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti neproduktīvajiem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2024. gada 29. septembra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2022. gada 29. septembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 1. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Padomes Direktīva 70/524/EEK (1970. gada 23. novembris) par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.).

(3)  EFSA Journal 2021;19(4):6548.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b139-eo

Spiesta citronu ēteriskā eļļa

Piedevas sastāvs

No Citrus limon (L.) Osbeck augļu mizas spiesta citronu ēteriskā eļļa

Šķidrā veidā

Gaļas cāļi

35

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi.

3.

Spiestu citronu ēterisko eļļu jaukt ar citām botāniskām piedevām ir atļauts ar nosacījumu, ka perilaldehīda, furokumarīnu un metoksikumarīnu daudzums barības sastāvdaļās un barības maisījumā ir mazāks nekā tad, ja tiktu izmantota tikai viena piedeva attiecīgajai sugai vai dzīvnieku kategorijai maksimālajā vai ieteicamajā daudzumā.

4.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu izmantotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana, saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, arī elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.

2032. gada 29. septembris

Gaļas tītari

Lašu dzimtas zivis

40

Aktīvās vielas raksturojums

Spiesta citronu ēteriskā eļļa, kas iegūta aukstajā ekstrakcijā no Citrus limon (L.) Osbeck augļu mizas, kā noteikusi Eiropas Padome (1)

 

D-limonēns: 60–73 %

 

β-pinēns (pin-2(10)-ēns): 9–18 %

 

γ-terpinēns: 6–12 %

 

α-pinēns (pin-2(3)-ēns): 1,3–3,0 %

 

Sabinēns (4(10)-tujēns): 0,3–3,0 %

 

Geraniāls: 0,1–2,0 %

 

Nerāls: 0,1–1,8 %

 

Perilaldehīds: ≤ 0,023 %

 

Furokumarīni: ≤ 0,3 %

 

Metoksikumarīni: ≤ 0,06 %

 

CAS numurs 84929-31-7

 

FEMA numurs 2625

 

Eiropas Padomes piešķirtais numurs: 139

Dējējvistas

52

Nobarojamās cūkas

74

Sivēni

62

Sivēnmātes

92

Teļi (piena aizstājēji)

Gaļas liellopi

Piena govis

90

Analītiskā metode  (2)

Fitoķīmiskā marķiera (d-limonēna) kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā vai aromatizējošo sastāvdaļu maisījumā:

gāzhromatogrāfija kopā ar liesmas jonizācijas noteikšanu (GC-FID) (atbilstīgi ISO 855)

Zirgi

137

Aitas/kazas

Truši

30

2b139- rf

Spiestas citroneļļas atlikumfrakcija (destilēta)

Piedevas sastāvs

No Citrus limon (L.) Osbeck augļu mizas spiestas citroneļļas atlikumfrakcija (destilēta)

Šķidrā veidā

Gaļas cāļi

11

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi.

3.

Spiestas citroneļļas atlikumfrakciju (destilētu) jaukt ar citām botāniskām piedevām ir atļauts ar nosacījumu, ka perilaldehīda, furokumarīnu un metoksikumarīnu daudzums barības sastāvdaļās un barības maisījumā ir mazāks nekā tad, ja tiktu izmantota tikai viena piedeva attiecīgajai sugai vai dzīvnieku kategorijai maksimālajā vai ieteicamajā daudzumā.

4.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu izmantotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana, saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, arī elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus

2032. gada 29. septembris

Dējējvistas

Gaļas tītari

Truši

Lašu dzimtas zivis

12

Aktīvās vielas raksturojums

Aukstajā ekstrakcijā no Citrus limon (L.) Osbeck augļu mizas iegūtas spiestas citronu ēteriskās eļļas atlikumfrakcija (destilēta)

Aktīvās vielas specifikācijas ir šādas:

 

d-limonēns 5989-27-5 01.045 51–63 53.3 49.3–56.8

 

c-terpinēns 99-85-4 01.020 8–17 16.9 12.8–23.3

 

geraniāls 141-27-5 05.188 6–12 10.4 9.5–11.2

 

nerāls 106-26-3 0.8724 5–9 7.8 6.2–8.9

 

b-pinēns (pin-2(10)-ēns) 127-91-3 01.003 0.3–5.5 1.24 0.32–3.38

 

b-bisabolēns 495-61-4 01.028 0.3–4

 

d-limonēns: 51–63 %

 

γ-terpinēns: 8–17 %

 

geraniāls: 6–12 %

 

nerāls: 5–9 %

 

β-pinēns (pin-2(10)-ēns): 0,3–5,5 %

 

β-bisabolēns: 0,3–4 %

 

perilaldehīds: ≤ 0,092 %

 

furokumarīni: ≤ 0,8 %

 

metoksikumarīni: ≤ 0,22 %

 

Eiropas Padomes piešķirtais numurs: 139

Atgremotāji

20

Sivēni

20

Nobarojamās cūkas

24

Sivēnmātes

30

Zirgi

35

Analītiskā metode  (2)

Fitoķīmiskā marķiera (d-limonēna) kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā vai aromatizējošo sastāvdaļu maisījumā:

gāzhromatogrāfija kopā ar liesmas jonizācijas noteikšanu (GC-FID) (atbilstīgi ISO 855)

2b139-di

Destilēta citronu ēteriskā eļļa (gaistošā frakcija)

Piedevas sastāvs

Destilēta citronu ēteriskā eļļa (gaistošā frakcija), kas iegūta no spiestas citronu ēteriskās eļļas, no Citrus limon (L.) Osbeck augļu mizas

Šķidrā veidā

Gaļas cāļi

36

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi.

3.

Destilētu citronu ēterisko eļļu (gaistošo frakciju) jaukt ar citām botāniskām piedevām ir atļauts ar nosacījumu, ka perilaldehīda, furokumarīnu un metoksikumarīnu daudzums barības sastāvdaļās un barības maisījumā ir mazāks nekā tad, ja tiktu izmantota tikai viena piedeva attiecīgajai sugai vai dzīvnieku kategorijai maksimālajā vai ieteicamajā daudzumā.

4.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu izmantotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana, saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, arī elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.

2032. gada 29. septembris

Dējējvistas

53

Truši

56

Gaļas tītari

48

Aktīvās vielas raksturojums

Destilēta citronu ēteriskā eļļa (gaistošā frakcija), kas iegūta no spiestas citronu ēteriskās eļļas, no Citrus limon (L.) Osbeck augļu mizas, kā noteikusi Eiropas Padome (1)

Aktīvās vielas specifikācijas ir šādas:

 

d-limonēns: 66–78 %

 

β-pinēns (pin-2(10)-ēns): 5–20 %

 

γ-terpinēns: 1,5–9,5 %

 

α-pinēns (pin-2(3)-ēns): 0,5–3,0 % sabinēns: 0,3–3,0 %

 

furokumarīni: ≤ 0,1m g/kg

 

metoksikumarīni: ≤ 0,1m g/kg

 

Eiropas Padomes piešķirtais numurs: 139

Sivēni

64

Nobarojamās cūkas

76

Sivēnmātes

94

Teļi (piena aizstājēji)

Gaļas liellopi

Aitas/kazas

95

Zirgi

141

Analītiskā metode  (2)

Fitoķīmiskā marķiera (d-limonēna) kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā vai aromatizējošo sastāvdaļu maisījumā:

gāzhromatogrāfija kopā ar liesmas jonizācijas noteikšanu (GC-FID) (atbilstīgi ISO 855)

Piena govis

91

Lašu dzimtas zivis

Dekoratīvās zivis

Suņi

60

Kaķi

30

2b141-eo

Destilēta laimu ēteriskā eļļa

Piedevas sastāvs

Destilēta laimu ēteriskā eļļa, kas iegūta no nemizotiem Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle augu sugas augļiem

Šķidrā veidā

Gaļas cāļi

8,5

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi.

3.

Destilētu laimu ēterisko eļļu jaukt ar citām botāniskām piedevām ir atļauts ar nosacījumu, ka perilaldehīda, furokumarīnu un metoksikumarīnu daudzums barības sastāvdaļās un barības maisījumā ir mazāks nekā tad, ja tiktu izmantota tikai viena piedeva attiecīgajai sugai vai dzīvnieku kategorijai maksimālajā vai ieteicamajā daudzumā.

4.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu izmantotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana, saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, arī elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.

2032. gada 29. septembris

Dējējvistas

12,5

Gaļas tītari

11

Sivēni

15

Aktīvās vielas raksturojums

Destilēta laimu ēteriskā eļļa, kas iegūta tvaika destilācijā no nemizotiem Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle augu sugas augļiem, kā noteikusi Eiropas Padome (1)

Aktīvās vielas specifikācijas ir šādas:

 

d-limonēns: 45–52 %

 

γ-terpinēns: 10–14 %

 

terpinolēns: 5,5–10,5 %

 

αterpineols: 6–8 %

 

β-kariofilēns: 0,2–0,8 %

 

furokumarīni: ≤ 0,0083 %

 

metoksikumarīni: ≤ 0,03 %

 

Eiropas Padomes piešķirtais numurs: 141

Nobarojamās cūkas

18

Sivēnmātes laktācijas periodā

22

Gaļas liellopi

33,5

Teļi (piena aizstājēji)

35,5

Piena govis

21,5

Aitas/kazas

Zirgi

33,5

Truši

13,5

Lašu dzimtas zivis

Dekoratīvās zivis

30

Analītiskā metode  (2)

Fitoķīmiskā marķiera (d-limonēna) kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā vai aromatizējošo sastāvdaļu maisījumā:

gāzhromatogrāfija kopā ar liesmas jonizācijas noteikšanu (GC-FID) (atbilstīgi ISO 855)


(1)  Natural sources of flavourings – Report No. 2 (2007).

(2)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


9.9.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 234/10


KOMISIJAS REGULA (ES) 2022/1491

(2022. gada 8. septembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008 attiecībā uz 17. starptautisko finanšu pārskatu standartu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (2002. gada 19. jūlijs) par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1126/2008 (2) tika pieņemti vairāki starptautiskie grāmatvedības standarti un to interpretācijas, kas bija spēkā 2008. gada 15. oktobrī.

(2)

Komisija 2021. gada 19. novembrī ar Komisijas Regulu (ES) 2021/2036 (3) pieņēma jauno 17. starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) “Apdrošināšanas līgumi”, ko 2017. gada maijā izdeva Starptautisko grāmatvedības standartu padome (IASB) un grozīja 2020. gada jūnijā. Minēto standartu piemēro no 2023. gada 1. janvāra. Ir pieļaujama agrāka piemērošana.

(3)

IASB 2021. gada 9. decembrī publicēja vēl vienu 17. SFPS grozījumu. Šis 17. SFPS pārejas prasību grozījums ļauj uzņēmumiem, kuri pirmo reizi piemēro 17. SFPS un 9. SFPS “Finanšu instrumenti”, pārvarēt vienreizējas klasifikācijas atšķirības attiecībā uz iepriekšējā pārskata perioda salīdzinošo informāciju.

(4)

Fakultatīvās klasifikācijas pārklājums, kas ieviests ar šo grozījumu, ļauj uzņēmumiem palielināt tās salīdzinošās informācijas lietderību, kas sniegta pēc 17. SFPS un 9. SFPS sākotnējās piemērošanas. Darbības joma aptver finanšu aktīvus, kas saistīti ar apdrošināšanas saistībām, kas līdz šim vēl nav pielāgoti 9. SFPS.

(5)

Pēc apspriešanās ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēju grupu Komisija secina, ka 17. SFPS “Apdrošināšanas līgumi” grozījums atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā izklāstītajiem ieviešanas kritērijiem.

(6)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1126/2008.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar grāmatvedību regulējošās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1126/2008 pielikumā 17. starptautisko finanšu pārskatu standartu “Apdrošināšanas līgumi” groza, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Uzņēmumi var piemērot 1. pantā minēto grozījumu tikai pēc 17. SFPS “Apdrošināšanas līgumi” un 9. SFPS “Finanšu instrumenti” sākotnējās piemērošanas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1126/2008 (2008. gada 3. novembris), ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Regula (ES) 2021/2036 (2021. gada 19. novembris), ar kuru attiecībā uz 17. starptautisko finanšu pārskatu standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (OV L 416, 23.11.2021., 3. lpp.).


PIELIKUMS

17. SFPS un 9. SFPS sākotnēja piemērošana – salīdzināmā informācija

Grozījumi 17. SFPS

Grozījumi 17. SFPS “Apdrošināšanas līgumi”

Pievieno C2.A, C28.A–C28.E, C33.A punktu un virsrakstu pirms C28.A punkta. Lai atvieglotu lasīšanu, šie punkti nav pasvītroti.

C papildinājums

Spēkā stāšanās datums un pāreja

...

SPĒKĀ STĀŠANĀS DATUMS

...

C2.A

Ar grozījumu 17. SFPS un 9. SFPS sākotnēja piemērošana – salīdzināmā informācija, kas tika publicēts 2021. gada decembrī, tika pievienots C28.A–C28.E un C33.A punkts. Uzņēmums, kas izvēlas piemērot C28.A–C28.E un C33.A punktu, tos piemēro, kad sākotnēji tiek piemērots 17. SFPS.

PĀREJA

...

Salīdzināmā informācija

...

Uzņēmumi, kas pirmo reizi vienlaikus piemēro 17. SFPS un 9. SFPS

C28.A

Uzņēmumam, kas pirmo reizi vienlaikus piemēro 17. SFPS un 9. SFPS, ir atļauts piemērot C28.B–C28.E. punktu (klasifikācijas pārklāšanās), lai sniegtu salīdzināmo informāciju par finanšu aktīvu, ja salīdzināmā informācija par šo finanšu aktīvu nav tikusi pielāgota 9. SFPS. Salīdzināmā informācija par finanšu aktīvu netiks pielāgota 9. SFPS, ja uzņēmums izvēlas atkārtoti nesniegt informāciju par iepriekšējiem periodiem (sk. 9. SFPS 7.2.15. punktu), vai arī uzņēmums sniedz atkārtoti informāciju par iepriekšējiem periodiem, bet finanšu aktīva atzīšana šajos iepriekšējos periodos ir tikusi pārtraukta (sk. 9. SFPS 7.2.1. punktu).

C28.B

Uzņēmumam, kas finanšu aktīvam piemēro klasifikācijas pārklāšanās pieeju, jāsniedz salīdzināmā informācija tā, it kā šim finanšu aktīvam būtu piemērotas 9. SFPS klasifikācijas un novērtēšanas prasības. Uzņēmums izmanto saprātīgu un pamatojamu informāciju, kas pieejama pārejas datumā (sk. C2. punkta b) apakšpunktu), lai noteiktu, kā uzņēmums paredz, ka finanšu aktīvs tiks klasificēts un novērtēts, sākotnēji piemērojot 9. SFPS (piemēram, uzņēmums var izmantot sākotnējos novērtējumus, kas veikti, lai sagatavotos 9. SFPS sākotnējai piemērošanai).

C28.C

Lai finanšu aktīvam piemērotu klasifikācijas pārklāšanās pieeju, uzņēmumam nav noteikts par pienākumu piemērot 9. SFPS 5.5. iedaļā noteiktās vērtības samazināšanas prasības. Ja saskaņā ar klasifikāciju, kas noteikta, piemērojot C28.B punktu, uz finanšu aktīvu attiektos 9. SFPS 5.5. iedaļā noteiktās vērtības samazināšanas prasības, taču, ja, piemērojot klasifikācijas pārklāšanās pieeju, uzņēmums nepiemēro šīs prasības, uzņēmumam jāturpina uzrādīt visas summas, kas atzītas attiecībā uz vērtības samazināšanos iepriekšējā periodā saskaņā ar 39. SGS “Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana”. Pretējā gadījumā visas šādas summas apvērš.

C28.D

Jebkura starpība starp finanšu aktīva iepriekšējo uzskaites vērtību un uzskaites vērtību pārejas datumā, kas izriet no C28.B–C28.C punkta piemērošanas, jāatzīst sākuma nesadalītajā peļņā (vai attiecīgā gadījumā citā pašu kapitāla komponentā) pārejas datumā.

C28.E

Uzņēmums, kas piemēro C28.B-C28.D punktu:

a)

atklāj kvalitatīvu informāciju, kas ļauj finanšu pārskatu lietotājiem izprast:

i)

cik lielā mērā ir piemērota klasifikācijas pārklāšanās pieeja (piemēram, vai tā ir piemērota visiem finanšu aktīviem, kuru atzīšana salīdzināmajā periodā ir pārtraukta);

ii)

vai un kādā mērā ir piemērotas 9. SFPS 5.5. iedaļā noteiktās vērtības samazināšanas prasības (sk. C28.C punktu);

b)

piemēro šos punktus tikai salīdzināmajai informācijai par pārskata periodiem no pārejas datuma uz 17. SFPS līdz 17. SFPS sākotnējās piemērošanas datumam (sk. C2. un C25. punktu); un

c)

SFPS sākotnējās piemērošanas datumā piemēro 9. SFPS noteiktās pārejas prasības (sk. 9. SFPS 7.2. iedaļu).

...

C33.A

Finanšu aktīvam, kura atzīšana ir pārtraukta laikā no 17. SFPS pārejas datuma līdz sākotnējās piemērošanas datumam, uzņēmums var piemērot C28.B–C28.E punktu (klasifikācijas pārklāšanās), lai sniegtu salīdzināmu informāciju tā, it kā šim aktīvam būtu piemērots C29. punkts. Šāds uzņēmums pielāgo C28.B–C28.E punkta prasības tā, lai klasifikācijas pārklāšanās pamatā būtu tas, kā uzņēmums paredz, ka finanšu aktīvs 17. SFPS sākotnējās piemērošanas datumā tiktu noteikts, piemērojot C29. punktu.


9.9.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 234/14


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1492

(2022. gada 8. septembris)

par atļauju no Escherichia coli CCTCC M2020321 iegūtu L-valīnu izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums uz atļauju no Escherichia coli CCTCC M2020321 iegūtu L-valīnu izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem. Pieteikumam ir pievienotas minētās regulas 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju no Escherichia coli CCTCC M2020321 iegūtu L-valīnu, kas klasificējams piedevu kategorijas “uzturfizioloģiskās piedevas” funkcionālajā grupā “aminoskābes, to sāļi un analogi”, izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2022. gada 27. janvāra atzinumā (2) secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem no Escherichia coli CCTCC M2020321 iegūts L-valīns, ja atbilstošā daudzumā pievienots uzturam, nelabvēlīgi neietekmē nedz dzīvnieku veselību, nedz patērētāju drošību vai vidi. Attiecībā uz piedevas nekaitīgumu lietotājam Iestāde nevarēja izdarīt secinājumus nedz par to, vai piedeva, ja ieelpota, varētu būt toksiska, vai tā varētu kairināt ādu vai acis, nedz par to, vai tā varētu būt ādas vai elpceļu sensibilizators, un norādīja, ka piedevas endotoksīna aktivitāte nerada apdraudējumu lietotājiem, kuri ar piedevu rīkojas. Iestāde turklāt secinājusi, ka minētā piedeva uzskatāma par iedarbīgu neaizstājamās aminoskābes L-valīna avotu dzīvnieku barībā un ka, lai piedeva būtu iedarbīga atgremotājiem, tā būtu jāpasargā no noārdīšanās spureklī. Iestāde neuzskatīja, ka būtu vajadzīgas īpašas prasības veikt uzraudzību pēc preparāta laišanas tirgū. Tā arī ir verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegtos ziņojumus par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(5)

Tāpēc, ņemot vērā Iestādes atzinumu, Komisija uzskata, ka būtu jāveic pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka, jo īpaši uz piedevas lietotāju, veselību.

(6)

No Escherichia coli CCTCC M2020321 iegūtā L-valīna novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti.

(7)

Tādēļ minēto vielu būtu jāatļauj lietot tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā specificēto vielu, kas pieder pie piedevu kategorijas “uzturfizioloģiskās piedevas” un funkcionālās grupas “aminoskābes, to sāļi un analogi”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  EFSA Journal 2022;20(2):7163.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

Mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: uzturfizioloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aminoskābes, to sāļi un analogi

3c371ii

L-valīns

Piedevas sastāvs

L-valīns ar minimālo saturu 98 % (sausnā) un maksimālo ūdens saturu 1,5 %

Pulveris

Visas sugas

 

 

1.

Piedevu drīkst lietot dzirdināšanas ūdenī.

2.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus, noturību pret karstumapstrādi un stabilitāti dzirdināmajā ūdenī.

3.

Uz piedevas un premiksa etiķetes ir šāda norāde: “Pievienojot L-valīnu, īpaši dzirdināmajam ūdenim, jāņem vērā visas neaizvietojamās un nosacīti neaizvietojamās aminoskābes, lai nepieļautu nesabalansētību.”

4.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus. Ja ar šīm procedūrām un pasākumiem riskus līdz pieņemamam līmenim samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot piemērotus individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. elpceļu, ādas un acu aizsarglīdzekļus.

2032. gada 29. septembris

Aktīvās vielas raksturojums

no Escherichia coli CCTCC M2020321 iegūts L-valīns ((2S)-2-amino-3-metilbutānskābe)

Ķīmiskā formula C5H11NO2

CAS numurs: 72-18-4

Analītiskā metode  (1)

L-valīna noteikšanai barības piedevā:

Food Chemical Codex “L-valine monograph” (Pārtikas ķīmisko vielu kodeksa monogrāfija par L-valīnu)

Valīna kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā:

jonapmaiņas hromatogrāfija kombinācijā ar pēckolonnas derivatizāciju un optisko detektēšanu (IEC-VIS)

Valīna kvantitatīvai noteikšanai premiksos, barības sastāvdaļās un barības maisījumos:

jonapmaiņas hromatogrāfija kombinācijā ar pēckolonnas derivatizāciju un optisko detektēšanu (IEC-VIS), Komisijas Regula (EK) Nr. 152/2009 (III pielikuma F daļa)

Valīna kvantitatīvai noteikšanai ūdenī:

jonapmaiņas hromatogrāfija kombinācijā ar pēckolonnas derivatizāciju un optisko detektēšanu (IEC-VIS vai IEC-VIS/FLD)


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm atrodama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.


9.9.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 234/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1493

(2022. gada 8. septembris)

par atļauju no Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 un Escherichia coli KCCM 80246 iegūtu L-metionīnu izmantot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 paredzētas atļaujas piedevu izmantošanai dzīvnieku ēdināšanā.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums uz atļauju L-metionīnam, kas iegūts no Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 un Escherichia coli KCCM 80246. Pieteikumam bija pievienota minētās regulas 7. panta 3. punktā noteiktā informācija un dokumenti.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju no Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 un Escherichia coli KCCM 80246 iegūtu L-metionīnu izmantot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem, un to paredzēts klasificēt piedevu kategorijā “uzturfizioloģiskās piedevas”.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2022. gada 23. marta atzinumā (2) secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem no Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 un Escherichia coli KCCM 80246 iegūts L-metionīns nelabvēlīgi neietekmē ne dzīvnieku veselību, ne cilvēka veselību, ne vidi. Attiecībā uz šīs vielas lietotāja drošību Iestāde secināja, ka viela nevienā no produktiem nekairina ādu/acis, nesensibilizē ādu un neuzrāda inhalatīvo toksicitāti. Tomēr produkts L-metionīns (≥ 90 %) rada risku lietotājam, ņemot vērā inhalatīvo eksponētību endotoksīniem. Tāpēc Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu vielas minētās formas nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka, jo īpaši uz piedevas lietotāju, veselību.

(5)

Iestāde secināja arī to, ka no Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 un Escherichia coli KCCM 80246 iegūts L-metionīns ir iedarbīgs metionīna avots visu sugu dzīvniekiem un, lai atgremotāju sugās viela būtu tikpat iedarbīga kā neatgremotāju sugās, tā būtu jāpasargā no noārdīšanās spureklī. Iestāde neuzskata, ka būtu vajadzība noteikt īpašas prasības attiecībā uz pēctirgus uzraudzību. Tā arī ir verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(6)

Šīs vielas novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādēļ šo vielu būtu jāatļauj lietot tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā specificētās vielas, kas pieder pie piedevu kategorijas “uzturfizioloģiskās piedevas” un funkcionālās grupas “aminoskābes, to sāļi un analogi”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevām, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  EFSA Journal 2022;20(4):7247.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimāls saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: uzturfizioloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aminoskābes, to sāļi un analogi

3c305

L-metionīns

Piedevas sastāvs

L-metionīns ar minimālo saturu 98,5 % un maksimālo mitruma saturu 0,5 %

Pulveris

Visas sugas

1.

L-metionīnu var izbarot iejauktu dzirdināšanas ūdenī.

2.

Piedevas un premiksu marķējumā norāda:

“Pievienojot L-metionīnu, īpaši dzirdināšanas ūdenim, jāņem vērā visas neaizstājamās un nosacīti neaizstājamās aminoskābes, lai nepieļautu nesabalansētību.”

3.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus, noturību pret karstumapstrādi un stabilitāti dzirdināmajā ūdenī.

4.

Endotoksīnu saturs piedevā un tās putekļu veidošanas potenciāls nodrošina, ka netiek pārsniegta maksimālā ekspozīcija endotoksīniem 1 600 SV endotoksīnu/m3 gaisa (3).

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu izmantotājiem, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to izmantošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus.

2032. gada 29. septembris

Aktīvās vielas raksturojums

Fermentācijā ar Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 un Escherichia coli KCCM 80246 iegūts L-metionīns

Ķīmiskā formula: C5H11NO2S

CAS numurs: 63-68-3

Analītiskās metodes  (1)

L-metionīna noteikšanai barības piedevā:

Food Chemical CodexL-methionine monograph” (Pārtikas ķīmisko vielu kodeksa “Monogrāfija par L-metionīnu”) un

jonapmaiņas hromatogrāfija kombinācijā ar pēckolonnas derivatizāciju un optisko detektēšanu (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180

Metionīna noteikšanai premiksos:

jonapmaiņas hromatogrāfija kombinācijā ar pēckolonnas derivatizāciju un optisko detektēšanu (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180 un

jonapmaiņas hromatogrāfija kombinācijā ar pēckolonnas derivatizāciju un fotometrisko detektēšanu (IEC-VIS), Komisijas Regula (EK) Nr. 152/2009  (2) (III pielikuma F daļa)

Metionīna noteikšanai barības maisījumos un barības sastāvdaļās:

jonapmaiņas hromatogrāfija kombinācijā ar pēckolonnas derivatizāciju un fotometrisko detektēšanu (IEC-VIS), Regula (EK) Nr. 152/2009 (III pielikuma F daļa)

Metionīna noteikšanai ūdenī:

jonapmaiņas hromatogrāfija kombinācijā ar pēckolonnas derivatizāciju un fotometrisko detektēšanu (IEC-VIS)

3c305ii

L-metionīns

Piedevas sastāvs

L-metionīns ar minimālo saturu 90 % un maksimālo mitruma saturu 0,5 %

citas aminoskābes ≤ 0,63 %;

Pulveris

Visas sugas

1.

L-metionīnu var izbarot iejauktu dzirdināšanas ūdenī.

2.

Piedevas un premiksu marķējumā norāda:

“Pievienojot L-metionīnu, īpaši dzirdināšanas ūdenim, jāņem vērā visas neaizstājamās un nosacīti neaizstājamās aminoskābes, lai nepieļautu nesabalansētību.”

3.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus, noturību pret karstumapstrādi un stabilitāti dzirdināmajā ūdenī.

4.

Endotoksīnu saturs piedevā un tās putekļu veidošanas potenciāls nodrošina, ka netiek pārsniegta maksimālā ekspozīcija endotoksīniem 1 600 SV endotoksīnu/m3 gaisa (3).

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu izmantotājiem, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to izmantošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus.

2032. gada 29. septembris

Aktīvās vielas raksturojums

Fermentācijā ar Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 un Escherichia coli KCCM 80246 iegūts L-metionīns

Ķīmiskā formula: C5H11NO2S

CAS numurs: 63-68-3

Analītiskās metodes  (1)

L-metionīna noteikšanai barības piedevā:

Food Chemical CodexL-methionine monograph” (Pārtikas ķīmisko vielu kodeksa “Monogrāfija par L-metionīnu”) un

jonapmaiņas hromatogrāfija kombinācijā ar pēckolonnas derivatizāciju un optisko detektēšanu (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180

Metionīna noteikšanai premiksos:

jonapmaiņas hromatogrāfija kombinācijā ar pēckolonnas derivatizāciju un optisko detektēšanu (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180 un

jonapmaiņas hromatogrāfija kombinācijā ar pēckolonnas derivatizāciju un fotometrisko detektēšanu (IEC-VIS), Regula (EK) Nr. 152/2009 (III pielikuma F daļa)

Metionīna noteikšanai barības maisījumos un barības sastāvdaļās:

jonapmaiņas hromatogrāfija kombinācijā ar pēckolonnas derivatizāciju un fotometrisko detektēšanu (IEC-VIS), Regula (EK) Nr. 152/2009 (III pielikuma F daļa)

Metionīna noteikšanai ūdenī:

jonapmaiņas hromatogrāfija kombinācijā ar pēckolonnas derivatizāciju un fotometrisko detektēšanu (IEC-VIS)


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

(2)  Komisijas Regula (EK) Nr. 152/2009 (2009. gada 27. janvāris), ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes barības oficiālajai kontrolei (OV L 54, 26.2.2009., 1. lpp.).

(3)  Ekspozīcija ir aprēķināta, balstoties uz endotoksīnu līmeni un piedevas putekļu veidošanas potenciālu, pēc metodes, ko izmanto EFSA (EFSA Journal 2018;16(10):5458); analītiskā metode: Eiropas Farmakopeja 2.6.14. (bakteriālie endotoksīni).


LĒMUMI

9.9.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 234/23


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/1494

(2022. gada 7. septembris)

par neatrisinātajiem iebildumiem, kas saistīti ar biocīda Mouskito Spray atļaujas piešķiršanas nosacījumiem, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012

(izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 6264)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 36. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

2015. gada 19. oktobrī uzņēmums Laboratoria Qualiphar N.V./S.A. (“pieteikuma iesniedzējs”) vairāku dalībvalstu – arī Francijas – kompetentajām iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 34. pantu iesniedza pieteikumu uz biocīda Mouskito Spray (“biocīds”) vienlaicīgu savstarpēju atzīšanu. Šis biocīds ir lietošanai gatavs produkts, kas paredzēts cilvēka ādas aizsardzībai pret kukaiņu kodumiem, un tā aktīvā viela ir etilbutilacetilaminopropionāts (IR 3535). Par pieteikuma izvērtēšanu atbildīgā atsauces dalībvalsts, kas minēta Regulas (ES) Nr. 528/2012 34. panta 1. punktā, ir Beļģija.

(2)

Pieteikuma iesniedzēja apgalvojumi attiecībā uz biocīdu ir šādi: aizsardzība pret odiem (Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus), mušām (Stomoxys calcitrans), bitēm (Apis mellifera), lapsenēm (Vespula vulgaris), smilšu mušām (Phlebotomus) un sārtērcēm (Trombicula autumnalis) mērenā klimata apgabalos.

(3)

2019. gada 11. jūlijā Francija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 35. panta 2. punktu izskatīšanai koordinācijas grupā nodeva iebildumus, ka biocīds neatbilst minētās regulas 19. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punkta nosacījumam attiecībā uz lietošanu pret bitēm un lapsenēm. Izskatīšanai nodotie jautājumi tika apspriesti koordinācijas grupas 2019. gada 16. septembra sanāksmē.

(4)

Koordinācijas grupa vienošanos nepanāca, tāpēc, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 528/2012 36. panta 1. punktu, 2019. gada 7. novembrī Beļģija neatrisinātos iebildumus nodeva izskatīšanai Komisijā. Beļģija Komisijai iesniedza detalizētu izklāstu par jautājumiem, kuros dalībvalstis nebija spējušas vienoties, kā arī domstarpību iemesliem. Šis izklāsts tika pārsūtīts attiecīgajām dalībvalstīm un pieteikuma iesniedzējam.

(5)

Francija nepiekrīt atsauces dalībvalsts ieteikumam atļaut lietošanu pret lapsenēm un bitēm. Konkrētāk, Francija uzskata, ka pieteikuma iesniedzēja veiktajā simulētās lietošanas testā nav pierādīts iedarbīgums attiecībā uz šo lietojumu, jo šā testa plāns nav devis iespēju noteikt pilnīgas aizsardzības laiku (2) un biocīds nav uzklāts uz cilvēka ādai līdzīgas virsmas.

(6)

Beļģija norāda, ka pieteikuma iesniedzējs ir veicis testus, kas prasīti pieteikuma iesniegšanas brīdī spēkā esošajos norādījumos, un atzīmē, ka attiecībā uz lapsenēm un bitēm iedibināta protokola nav. Beļģija uzskata, ka konkrētu apgalvojumu nevar noraidīt tāpēc vien, ka iedibināta testēšanas protokola nav, un ka tāpēc jāizmanto eksperta slēdziens. Atzīstot, ka pieteikuma iesniedzēja veiktajā testā pilnīgas aizsardzības laiks noteikts netika, Beļģija secināja, ka apgalvojums par bišu un lapseņu atbaidīšanu ir pietiekami pamatots, pamatojoties uz eksperta slēdzienu.

(7)

2021. gada 17. decembrī Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 36. panta 2. punktu lūdza, lai atzinumu par minēto jautājumu sniedz Eiropas Ķimikāliju aģentūra (“Aģentūra”). Aģentūrai tika lūgts norādīt, i) vai, lai novērtētu iedarbīgumu pret bitēm un lapsenēm, ir jānosaka pilnīgas aizsardzības laiks un vai pieteikuma iesniedzēja veiktais simulētas lietošanas tests dod iespēju pilnīgas aizsardzības laiku noteikt, ii) vai simulētas lietošanas testi būtu jāveic uz cilvēka ādai līdzīgas virsmas un iii) vai veiktajā simulētas lietošanas testā ir iegūti dati, kas pierāda, ka biocīds lapsenes un bites ietekmē, jo, lietots ieteicamajā devā, tas šos organismus atbaida un tādējādi pamato apgalvojumu “atbaida lapsenes un bites”.

(8)

2022. gada 2. martā Aģentūras Biocīdu komiteja pieņēma atzinumu (3).

(9)

Aģentūra norāda: lai apgalvojumus par biocīdu pamatotu, ir vajadzīgi dati par iedarbīgumu, kas ir relevanti attiecībā uz faktiskajiem lietošanas apstākļiem. Aizsardzības laiks ir ļoti svarīgs parametrs, it sevišķi attiecībā uz biocīdiem, ko paredzēts lietot pret bīstamiem kukaiņiem, ņemot vērā arī to, ka bišu un lapseņu dzēlumi rada nopietnas bažas neaizsargātiem cilvēkiem, kam ir alerģiska reakcija uz šo kukaiņu indi.

(10)

Aģentūra atzīst, ka savstarpēji saskaņotu iedarbīguma testu protokolu vai kritēriju attiecībā uz ārīgi lietojamiem repelentiem pret lapsenēm un bitēm nav, un uzskata, ka pieteikuma iesniedzējam ir pienākums apgalvojuma pamatošanai sniegt datus par iedarbīgumu no pētījumiem, kas plānoti tā, lai atdarinātu praktisko situāciju lietošanas laikā.

(11)

Pieteikuma iesniedzēja veiktie testi bija lauka izmēģinājumi augļudārzos. Biocīda kā repelenta iedarbīgums tika pētīts, izmantojot slazdus, kas bija plastmasas pudeles, pildītas ar cukura šķīdumu un detergentu, mērķorganismu notveršanai. Slazdu virsma vai nu tika apstrādāta ar testējamo biocīdu, vai palika neapstrādāta. Kā norāda Aģentūra, attiecībā uz repelentiem pret bitēm un lapsenēm varētu būt pieņemams testa iekārtojums, kurā par testa subjektu cilvēku vietā izmantotu slazdus ar pievilinātāju, jo cilvēku pakļaušana neizbēgamiem un sāpīgiem bišu un lapseņu dzēlumiem ir ētiski problemātiska. Tomēr dati, kas iegūti pieteikuma iesniedzēja veiktajā lauka izmēģinājumā, nedod iespēju noteikt pilnīgas aizsardzības laiku.

(12)

Aģentūra turklāt norāda, ka par slazdiem izmantoto pudeļu virsma, kas ir neporains materiāls, būtiski atšķiras no materiāliem, kas imitē cilvēka ādas īpašības, jo īpaši absorbcijas spējas un aromāta ziņā, bet tas var ietekmēt repelenta iedarbīgumu. Testā būtu iespējami precīzi jāatdarina praktiskā situācija lietošanas laikā, piemēram, būtu vēlams izmantot materiālu ar absorbējošu cilvēka ādai līdzīgu virsmu vai tekstūru, piemēram, dzīvnieku ādu vai jebkādu mākslīgu porainu materiālu, kas modificēts tā, lai imitētu cilvēka ādu.

(13)

Aģentūra uzskata, ka dati, ko pieteikuma iesniedzējs iesniedzis no lauka izmēģinājumiem, principā ir derīgi un varētu pierādīt tādu līdzekļu iedarbīgumu, kurus paredzēts izmantot par telpu vai virsmu aizsargājošiem repelentiem, un varētu pamatot apgalvojumu “atbaida lapsenes un bites”. Tomēr veiktais tests nav relevants attiecībā uz paredzēto lietojumu, t. i., par ārīgu repelentu pret lapsenēm un bitēm, kas uzklājams uz cilvēka ādas un ko izmanto, lai indivīdus pasargātu no kukaiņu kodumiem/dzēlumiem. Iegūtajiem datiem vajadzētu būt relevantiem attiecībā uz šo paredzēto lietojumu. Apstrādātā slazdu virsma veiktajā testā pietiekami neatdarina praktisko situāciju lietošanas laikā, tāpēc testa plānu nevar uzskatīt par piemērotu līdzekļa iedarbīguma pierādīšanai attiecībā uz norādīto lietojumu.

(14)

Ņemot vērā Aģentūras atzinumu, Komisija uzskata, ka biocīds neatbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punkta nosacījumam, kas jāizpilda, lai biocīdu varētu lietot par repelentu pret lapsenēm un bitēm.

(15)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Biocīds, kas Biocīdu reģistrā identificēts ar lietas numuru BC-SC020110-71, neatbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punkta nosacījumam, kas jāizpilda, lai biocīdu varētu lietot par repelentu pret lapsenēm un bitēm.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2022. gada 7. septembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Stella KYRIAKIDES


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Pilnīgas aizsardzības laiks ir laiks starp atbaidīšanas līdzekļa jeb repelenta uzklāšanu un brīdi, kad uz apstrādātās ādas ir divi vai vairāki kodumi, vai pirmo apstiprināto kodumu (kodumu, kam 30 minūšu laikā seko vēl viens).

(3)  ECHA atzinums ECHA/BPC/318/2022, https://echa.europa.eu/documents/10162/3443002/art_38_ethyl_butylacetylaminopropionate_bpc_opinion_en.pdf/1b489ec3-7868-2814-a3aa-a34557f4374d?t=1655449588766.


9.9.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 234/26


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/1495

(2022. gada 8. septembris),

ar ko uz vēlāku laiku pārceļ datumu, līdz kuram lietošanai 21. produkta veida biocīdos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 ir apstiprināts medetomidīns

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 14. panta 5. punktu,

apspriedusies ar Biocīdu pastāvīgo komiteju,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/1731 (2) medetomidīns tika apstiprināts par 21. produkta veida biocīdos lietojamu aktīvo vielu ar noteikumu, ka tiek ievērotas minētās regulas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

(2)

Medetomidīna apstiprinājums lietošanai 21. produkta veida biocīdos (“apstiprinājums”) beidzas 2022. gada 31. decembrī. 2021. gada 27. jūnijā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 13. panta 1. punktu tika iesniegts apstiprinājuma atjaunošanas pieteikums (“pieteikums”).

(3)

Norvēģijas kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, 2021. gada 10. decembrī informēja Komisiju, ka saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 14. panta 1. punktu tā ir nolēmusi, ka ir vajadzīga pilnīga pieteikuma novērtēšana. Saskaņā ar minētās regulas 8. panta 1. punktu kompetentajai iestādei, kas veic novērtēšanu, pilnīga pieteikuma novērtēšana ir jāveic 365 dienās no pieteikuma validācijas.

(4)

Vajadzības gadījumā kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 8. panta 2. punktu var pieprasīt, lai pieteikuma iesniedzējs sniegtu novērtēšanai pietiekamus datus. Tādā gadījumā 365 dienu periodu pārtrauc uz laiku, kas kopā nedrīkst pārsniegt 180 dienas, ja vien prasīto datu raksturs vai ārkārtas apstākļi neattaisno ilgāku pārtraukumu.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 14. panta 3. punktu 270 dienu laikā pēc kompetentās iestādes, kas veic novērtēšanu, ieteikuma saņemšanas Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ir jāsagatavo un jāiesniedz Komisijai atzinums par aktīvās vielas apstiprinājuma atjaunošanu.

(6)

Līdz ar to tādu iemeslu dēļ, ko pieteikuma iesniedzējs nespēj ietekmēt, apstiprinājuma termiņš var beigties, pirms tiek pieņemts lēmums par tā atjaunošanu. Tāpēc apstiprinājuma termiņu ir lietderīgi pagarināt uz laiku, kas ir pietiekams pieteikuma izskatīšanai. Ņemot vērā novērtēšanas termiņu, kas jāievēro kompetentajai iestādei, kas veic novērtēšanu, un termiņu, kurā Eiropas Ķimikāliju aģentūrai jāsagatavo un jāiesniedz atzinums, un laiku, kas vajadzīgs, lai izlemtu, vai medetomidīna apstiprinājumu lietošanai 21. produkta veida biocīdos drīkst atjaunot, termiņa beigu datums būtu jāpārceļ uz 2025. gada 30. jūniju.

(7)

Pēc apstiprinājuma termiņa beigu datuma pārcelšanas medetomidīns joprojām ir apstiprināts lietošanai 21. produkta veida biocīdos, ja vien tiek ievērotas Īstenošanas regulā (ES) 2015/1731 noteiktās specifikācijas un nosacījumi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas regulā (ES) 2015/1731 noteikto datumu, līdz kuram lietošanai 21. produkta veida biocīdos ir apstiprināts medetomidīns, pārceļ uz 2025. gada 30. jūniju.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1731 (2015. gada 28. septembris), ar ko medetomidīnu apstiprina par 21. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu (OV L 252, 29.9.2015., 33. lpp.).


9.9.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 234/28


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/1496

(2022. gada 8. septembris),

ar ko uz vēlāku laiku pārceļ datumu, līdz kuram lietošanai 8. produkta veida biocīdos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 ir apstiprināts tebukonazols

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 14. panta 5. punktu,

apspriedusies ar Biocīdu pastāvīgo komiteju,

tā kā:

(1)

Tebukonazols tika iekļauts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (2) I pielikumā kā 8. produkta veida biocīdos lietojama aktīvā viela. Tāpēc saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 86. pantu to uzskata par apstiprinātu saskaņā ar minēto regulu līdz 2020. gada 31. martam ar noteikumu, ka tiek ievērotas Direktīvas 98/8/EK I pielikumā noteiktās prasības.

(2)

2018. gada 27. septembrī saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 13. panta 1. punktu tika iesniegts tebukonazola apstiprinājuma atjaunošanas pieteikums lietošanai 8. produkta veida biocīdos (“pieteikums”).

(3)

Dānijas kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, 2019. gada 6. februārī informēja Komisiju, ka saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 14. panta 1. punktu tā ir nolēmusi, ka ir vajadzīga pilnīga pieteikuma novērtēšana. Saskaņā ar minētās regulas 8. panta 1. punktu kompetentajai iestādei, kas veic novērtēšanu, pilnīga pieteikuma novērtēšana ir jāveic 365 dienās no pieteikuma validācijas.

(4)

Vajadzības gadījumā kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 8. panta 2. punktu var pieprasīt, lai pieteikuma iesniedzējs sniegtu novērtēšanai pietiekamus datus. Tādā gadījumā 365 dienu periodu pārtrauc uz laiku, kas kopā nedrīkst pārsniegt 180 dienas, ja vien prasīto datu raksturs vai ārkārtas apstākļi neattaisno ilgāku pārtraukumu.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 14. panta 3. punktu 270 dienu laikā pēc kompetentās iestādes, kas veic novērtēšanu, ieteikuma saņemšanas Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūrai”) ir jāsagatavo un jāiesniedz Komisijai atzinums par aktīvās vielas apstiprinājuma atjaunošanu.

(6)

Ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/1951 (3) termiņš, līdz kuram tebukonazols ir apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos, tika pagarināts līdz 2022. gada 30. septembrim, lai atvēlētu pietiekamu laiku pieteikuma izskatīšanai.

(7)

2022. gada 3. maijā kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, informēja Komisiju, ka plāno Aģentūrai iesniegt atjaunošanas novērtējuma ziņojumu 2024. gada pirmajā pusē.

(8)

Līdz ar to tādu iemeslu dēļ, ko pieteikuma iesniedzējs nespēj ietekmēt, apstiprinājuma termiņš var beigties, pirms tiek pieņemts lēmums par tā atjaunošanu. Tāpēc apstiprinājuma termiņu ir lietderīgi pagarināt uz laiku, kas ir pietiekams pieteikuma izskatīšanai. Ņemot vērā novērtēšanas termiņu, kurš jāievēro kompetentajai iestādei, kas veic novērtēšanu, termiņu, kurā Aģentūrai jāsagatavo un jāiesniedz atzinums, un termiņu, kurā Komisijai jāizlemj, vai atjaunot tebukonazola apstiprinājumu lietošanai 8. produkta veida biocīdos, apstiprinājuma termiņa beigu datums būtu jāpārceļ uz 2026. gada 30. jūniju.

(9)

Pēc apstiprinājuma termiņa pagarināšanas tebukonazols joprojām ir apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas Direktīvas 98/8/EK I pielikumā noteiktās prasības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmumā (ES) 2019/1951 noteikto datumu, līdz kuram lietošanai 8. produkta veida biocīdos ir apstiprināts tebukonazols, pārceļ uz 2026. gada 30. jūniju.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/8/EK (1998. gada 16. februāris) par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1951 (2019. gada 25. novembris), ar ko pagarina termiņu, līdz kuram tebukonazols apstiprināts lietošanai 8. produkta veida biocīdos (OV L 304, 26.11.2019., 21. lpp.).


9.9.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 234/30


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/1497

(2022. gada 8. septembris),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punktu nosaka, vai “Capsicum ģints augu augļu izspaidu oleosveķus” saturošs līdzeklis ir biocīds

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Beļģija 2021. gada 8. septembrī lūdza Komisiju izlemt, vai līdzeklis, kas saskaņā ar ražotāja norādēm satur “Capsicum ģints augu augļu izspaidu oleosveķus” un ko ražotājs Beļģijā tirgo kā repelentu pret kaķiem un suņiem (“produkts”), ir biocīds, kas definēts ES noteikumos par biocīdiem (Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā).

(2)

Saskaņā ar Beļģijas sniegto informāciju produkts ir izsmidzināms līdzeklis lietošanai ārpus telpām uz virsmām (piemēram, terasēm, celiņiem, sienām, žogiem u. c.), lai atvairītu kaķus un suņus no šīm virsmām. Produkta paredzētais lietojums atšķiras no tādu izsmidzināmu līdzekļu lietojuma, kuri satur tās pašas vai līdzīgas sastāvdaļas un kurus paredzēts lietot pret agresīviem dzīvniekiem pašaizsardzības nolūkos.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 2. punktu “vielas” definīcija minētās regulas vajadzībām ir noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (2) 3. panta 1. punktā, kurā viela definēta kā ķīmisks elements un tā dabiski vai ražošanas procesā iegūti savienojumi.

(4)

Saskaņā ar Eiropas Ķimikāliju aģentūras norādījumiem (3) veselus dzīvus vai nepārstrādātus mirušus organismus vai to daļas (piemēram, zarus, augļus vai ziedus utt.) neuzskata par vielām Regulas (EK) Nr. 1907/2006 nozīmē.

(5)

Capsicum ģints augu augļu izspaidu oleosveķi” ir eļļaini organiskie sveķi, ko iegūst, izspiežot Capsicum ģints augu augļu izspaidas. Līdz ar to “Capsicum ģints augu augļu izspaidu oleosveķi” ir izgatavoti no ķīmiskiem elementiem dabiskā stāvoklī, bet tie nav vesels dzīvs vai nepārstrādāts nedzīvs organisms vai tā daļas.

(6)

Tāpēc “Capsicum ģints augu augļu izspaidu oleosveķi” būtu jāuzskata par vielu Regulas (EK) Nr. 1907/2006 3. panta 1. punkta nozīmē, un tāpēc saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 2. punkta a) apakšpunktu tā būtu jāuzskata arī par vielu minētās regulas nozīmē.

(7)

Noteiktos apstākļos kaķiem un suņiem var būt nevēlama klātbūtne vai kaitīga ietekme uz cilvēkiem, viņu darbībām vai produktiem, ko viņi izmanto vai ražo, un tāpēc uz tiem varētu attiekties kaitīga organisma definīcija Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta g) apakšpunkta nozīmē. Tā kā produkta sastāvā esošajiem “Capsicum ģints augu augļu izspaidu oleosveķiem” ir paredzēts iedarboties pret šādiem kaitīgiem organismiem, tā ir aktīvā viela minētās regulas 3. panta 1. punkta c) apakšpunkta nozīmē.

(8)

Ņemot vērā, ka līdzeklis satur aktīvo vielu un iecerētais atvairošās iedarbības veids uz kaitīgu organismu nav tikai fizisks vai mehānisks, produkts būtu jāuzskata par biocīdu Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā dotās definīcijas izpratnē.

(9)

Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā definētais 19. produkta veids ietver ražojumus, kurus izmanto, lai kontrolētu kaitīgus organismus, tos atbaidot vai piesaistot. Tā kā produktu izmanto, lai atvairītu kaķus un suņus, šāda lietošana ietilpst 19. produkta veida aprakstā.

(10)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Produktu, kas satur “Capsicum ģints augu augļu izspaidu oleosveķus” un ko lieto ārpus telpām uz virsmām kaķu un suņu atvairīšanai no minētajām virsmām, uzskata par biocīdu Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē, un tas atbilst 19. produkta veidam, kas definēts minētās regulas V pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 8. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(3)  Ieteikumi V pielikumam. Atbrīvojumi no pienākuma reģistrēt (19. lpp.) pieejami vietnē https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/annex_v_en.pdf/8db56598-f7b7-41ba-91df-c55f9f626545.


TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

9.9.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 234/32


APVIENOTĀS PADOMES, KAS IZVEIDOTA AR EKONOMISKO PARTNERATTIECĪBU NOLĪGUMU STARP EIROPAS SAVIENĪBU UN TĀS DALĪBVALSTĪM, NO VIENAS PUSES, UN DAK EPN VALSTĪM, NO OTRAS PUSES, LĒMUMS Nr. 1/2022

(2022. gada 26. jūlijs)

par references daudzumu koriģēšanu dažiem produktiem, kam piemērojami aizsardzības pasākumi un kas uzskaitīti ES un DAK Ekonomisko partnerattiecību nolīguma IV pielikumā [2022/1498]

APVIENOTĀ PADOME,

ņemot vērā Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses (“nolīgums”), un jo īpaši tā 35. un 102. pantu, un Apvienotās padomes Lēmumu Nr. 1/2019 (“Apvienotās padomes reglaments”),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Saskaņā ar nolīguma IV pielikuma 1. zemsvītras piezīmi references daudzumi, kas minētajā pielikumā norādīti ar zvaigznīti apzīmētajām tarifa pozīcijām, nolīguma 35. panta nolūkos tiek koriģēti saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē un Gaboronē

Apvienotās padomes vārdā –

DAK EPN valstu pārstāvis

Mmusi KGAFELA

ES pārstāvis

Valdis DOMBROVSKIS


PIELIKUMS

KORIĢĒTIE REFERENCES DAUDZUMI, KĀ MINĒTS ŠĀ LĒMUMA 1. PANTĀ

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Tarifa pozīcijas

1. gads

2. gads

3. gads

4. gads

5. gads

6. gads

7. gads

8. gads

9. gads

10. gads

11. gads

12. gads

0206 21 00

100

110

121

133

146

161

177

195

215

237

261

287

0206 29 00

1 005

1 106

1 206

1 307

1 407

1 508

1 609

1 709

1 810

1 910

2 011

2 111

0206 49 00

5 000

5 500

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

9 500

10 000

10 500

1104 19 10

150

165

182

200

220

242

266

293

322

354

390

429

1107 10 10

2 373

2 613

2 874

3 161

3 478

3 825

4 204

4 628

5 089

5 595

6 152

6 771

0401 20 07

6 353

6 986

7 701

8 457

9 315

10 234

11 256

12 379

13 625

14 973

16 485

18 119

2001 10 00

1 302

1 432

1 576

1 732

1 905

2 096

2 305

2 536

2 791

3 069

3 376

3 714

2001 90 10

270

297

328

360

396

436

480

527

580

638

701

771

1806 31

3 046

3 350

3 655

3 959

4 264

4 569

4 873

5 178

5 482

5 787

6 091

6 396

1806 32

938

1 032

1 126

1 220

1 314

1 408

1 501

1 595

1 689

1 783

1 877

1 971

1806 90

7 196

7 916

8 635

9 355

10 074

10 794

11 514

12 233

12 953

13 672

14 392

15 112


9.9.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 234/34


SASKAŅĀ AR EKONOMISKO PARTNERATTIECĪBU NOLĪGUMU STARP EIROPAS SAVIENĪBU UN TĀS DALĪBVALSTĪM, NO VIENAS PUSES, UN DAK EPN VALSTĪM, NO OTRAS PUSES, IZVEIDOTĀS APVIENOTĀS PADOMES LĒMUMS Nr. 2/2022

(2022. gada 26. jūlijs)

par Angolas pieprasījumu, ievērojot EPN 119. panta 1. punktu [2022/1499]

APVIENOTĀ PADOME,

ņemot vērā Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses (“nolīgums”), un jo īpaši tā 100., 101. un 119. pantu, kā arī Apvienotās padomes Lēmuma 1/2019 (“Apvienotās padomes reglaments”) 8. panta 4. punktu,

atgādinot, ka nolīguma 119. panta 3. punktā paredzēts, ka Puses vienojas, ka gadījumā, ja Angola iesniegs Apvienotajai padomei pieprasījumu pievienoties nolīgumam, sarunām par pievienošanās noteikumiem, pamatojoties uz šo nolīgumu, būtu jānotiek, ņemot vērā īpašo situāciju Angolā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Apvienotā padome piekrīt Angolas pieprasījumam sākt sarunas par noteikumiem attiecībā uz tās iespējamo pievienošanos ES un DAK EPN, ievērojot EPN 119. panta 1. punktu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē un Gaboronē

Apvienotās padomes vārdā –

DAK EPN valstu pārstāvis

Mmusi KGAFELA

ES pārstāvis

Valdis DOMBROVSKIS