ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 204I

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 4. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/1354 (2022. gada 4. augusts), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

1

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/1355 (2022. gada 4. augusts), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

4

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

4.8.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 204/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1354

(2022. gada 4. augusts),

ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 269/2014.

(2)

Savienība turpina nosodīt darbības un politikas, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte.

(3)

Padome uzskata, ka Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā izklāstītajam to personu, vienību un struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, būtu jāpievieno divas personas, ņemot vērā to lomu Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības graušanā vai apdraudēšanā un to, ka tās gūst labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas austrumdaļas destabilizāciju.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 269/2014,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 269/2014 groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 4. augustā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. BEK


(1)  OV L 78, 17.3.2014., 6. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā izklāstītajam fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstam pievieno turpmāk minētas personas:

Personas

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“209.

Oleksandr Viktorovych YANUKOVYCH

(Олександр Вiкторович ЯНУКОВИЧ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 10.7.1973.

Dzimšanas vieta: Yenakiyeve, Donetsk Oblast (bijusī Ukrainas PSR, tagad Ukraina)

Valstspiederība: Ukrainas

Oleksandr Yanukovych ir uzņēmējs un Ukrainas bijušā prezidenta Viktor Yanukovych dēls. Laikā, kad Viktor Yanukovych bija prezidents, un pateicoties personīgajām saiknēm ar viņa tēvam tuvu personu grupu, viņš attīstīja virkni uzņēmējdarbības interešu un uzkrāja lielu bagātību. Viņš joprojām nodarbojas ar uzņēmējdarbību Donbasa reģionā, ko kontrolē separātistu grupas, sevišķi enerģētikas, ogļu, būvniecības, banku un nekustamā īpašuma nozarē. Jo īpaši, pateicoties ciešai saiknei ar prokrieviskajiem separātistiem, viņš iegādājās svarīgus ekonomiskos aktīvus tā dēvētajās “Doņeckas un Luhanskas Tautas republikās”, cita starpā enerģētikas, ogļu un nekustamā īpašuma nozarēs. Separātistu OPLOT bataljons (iekļauts sarakstā kopš 2015. gada februāra) aizsargāja viņa nekustamā īpašuma attīstības projektus tā dēvētajā “Doņeckas Tautas Republikā”.

Tāpēc Oleksandr Yanukovych ir atbildīgs par tādu darbību vai politiku atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un viņš veica darījumus ar separātistu grupējumiem Ukrainas Donbasa reģionā.

Turklāt viņš ir saistīts ar savu tēvu Viktor Yanukovych, kurš ir atbildīgs par tādu darbību vai politiku atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī valsts stabilitāte un drošība.

4.8.2022.

210.

Viktor Fedorovych YANUKOVYCH

(Вiктор Федорович ЯНУКОВИЧ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 9.7.1950.

Dzimšanas vieta: Yenakiyeve, Donetsk Oblast (bijusī Ukrainas PSR, tagad Ukraina)

Valstspiederība: Ukrainas

Amats: Bijušais Ukrainas prezidents, oligarhs

No 2010. līdz 2014. gadam Viktor Yanukovych bija Ukrainas prezidents. Amatā viņš īstenoja prokrievisku politiku. Ukrainas tiesa atzina Viktor Yanukovych par vainīgu nodevībā par to, ka viņš uzaicināja Krievijas Federāciju iekarot Ukrainu. Pēc atstādināšanas no amata viņš pārcēlās uz Krieviju, no kurienes viņš turpināja darbību, kuras mērķis ir destabilizēt Ukrainu.

Viņš palīdzēja īstenot Krievijas militāro iejaukšanos Ukrainā, aicinot Krievijas Federācijas prezidentu 2014. gada martā nosūtīt Krievijas karaspēku uz Ukrainu. Viktor Yanukovych atbalstīja prokrieviskos politiķus, kuri okupētajā Krimā ieņēma publiskus amatus. 2021. gadā Ukrainā tika uzsākta jauna pirmstiesas izmeklēšana, kurā noskaidrots, ka Viktor Yanukovych kopā ar diviem bijušajiem aizsardzības ministriem ir ar nodomu samazinājis Ukrainas aizsardzības spējas, jo īpaši Krimas Autonomajā Republikā. Viņš sevi uzskata par Ukrainas likumīgo prezidentu un ir pastāvīgi paudis prokrievisku nostāju savās publiskajās uzstāšanās. Saskaņā ar dažādiem avotiem Viktor Yanukovych ir bijis daļa no Krievijas speciālās operācijas, kuras mērķis bija neprovocētās un nelikumīgās militārās agresijas pret Ukrainu pirmajās fāzēs nomainīt Ukrainas prezidentu pret viņu. Turklāt Čečenijas Republikas prezidents Ramzan Kadyrov ir pieprasījis, lai Ukrainas prezidents visas savas pilnvaras nodod Viktor Yanukovych.

Tāpēc Viktor Yanukovych ir atbildīgs par tādu darbību vai politiku atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī valsts stabilitāte un drošība.

4.8.2022.”


LĒMUMI

4.8.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 204/4


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2022/1355

(2022. gada 4. augusts),

ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Lēmumu 2014/145/KĀDP (1).

(2)

Savienība turpina nosodīt darbības un politikas, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte.

(3)

Padome uzskata, ka Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā izklāstītajam to personu, vienību un struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, būtu jāpievieno divas personas, ņemot vērā to lomu Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības graušanā vai apdraudēšanā un to, ka tās gūst labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas austrumdaļas destabilizāciju.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2014/145/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2014/145/KĀDP groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 4. augustā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. BEK


(1)  Padomes Lēmums 2014/145/KĀDP (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV L 78, 17.3.2014., 16. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā izklāstītajam personu, vienību un struktūru sarakstam pievieno turpmāk minētas personas:

Personas

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“209.

Oleksandr Viktorovych YANUKOVYCH

(Олександр Вiкторович ЯНУКОВИЧ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 10.7.1973.

Dzimšanas vieta: Yenakiyeve, Donetsk Oblast (bijusī Ukrainas PSR, tagad Ukraina)

Valstspiederība: Ukrainas

Oleksandr Yanukovych ir uzņēmējs un Ukrainas bijušā prezidenta Viktor Yanukovych dēls. Laikā, kad Viktor Yanukovych bija prezidents, un pateicoties personīgajām saiknēm ar viņa tēvam tuvu personu grupu, viņš attīstīja virkni uzņēmējdarbības interešu un uzkrāja lielu bagātību. Viņš joprojām nodarbojas ar uzņēmējdarbību Donbasa reģionā, ko kontrolē separātistu grupas, sevišķi enerģētikas, ogļu, būvniecības, banku un nekustamā īpašuma nozarē. Jo īpaši, pateicoties ciešai saiknei ar prokrieviskajiem separātistiem, viņš iegādājās svarīgus ekonomiskos aktīvus tā dēvētajās “Doņeckas un Luhanskas Tautas republikās”, cita starpā enerģētikas, ogļu un nekustamā īpašuma nozarēs. Separātistu OPLOT bataljons (iekļauts sarakstā kopš 2015. gada februāra) aizsargāja viņa nekustamā īpašuma attīstības projektus tā dēvētajā “Doņeckas Tautas Republikā”.

Tāpēc Oleksandr Yanukovych ir atbildīgs par tādu darbību vai politiku atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un viņš veica darījumus ar separātistu grupējumiem Ukrainas Donbasa reģionā.

Turklāt viņš ir saistīts ar savu tēvu Viktor Yanukovych, kurš ir atbildīgs par tādu darbību vai politiku atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī valsts stabilitāte un drošība.

4.8.2022.

210.

Viktor Fedorovych YANUKOVYCH

(Вiктор Федорович ЯНУКОВИЧ)

Dzimums: vīrietis

Dzimšanas datums: 9.7.1950.

Dzimšanas vieta: Yenakiyeve, Donetsk Oblast (bijusī Ukrainas PSR, tagad Ukraina)

Valstspiederība: Ukrainas

Amats: Bijušais Ukrainas prezidents, oligarhs

No 2010. līdz 2014. gadam Viktor Yanukovych bija Ukrainas prezidents. Amatā viņš īstenoja prokrievisku politiku. Ukrainas tiesa atzina Viktor Yanukovych par vainīgu nodevībā par to, ka viņš uzaicināja Krievijas Federāciju iekarot Ukrainu. Pēc atstādināšanas no amata viņš pārcēlās uz Krieviju, no kurienes viņš turpināja darbību, kuras mērķis ir destabilizēt Ukrainu.

Viņš palīdzēja īstenot Krievijas militāro iejaukšanos Ukrainā, aicinot Krievijas Federācijas prezidentu 2014. gada martā nosūtīt Krievijas karaspēku uz Ukrainu. Viktor Yanukovych atbalstīja prokrieviskos politiķus, kuri okupētajā Krimā ieņēma publiskus amatus. 2021. gadā Ukrainā tika uzsākta jauna pirmstiesas izmeklēšana, kurā noskaidrots, ka Viktor Yanukovych kopā ar diviem bijušajiem aizsardzības ministriem ir ar nodomu samazinājis Ukrainas aizsardzības spējas, jo īpaši Krimas Autonomajā Republikā. Viņš sevi uzskata par Ukrainas likumīgo prezidentu un ir pastāvīgi paudis prokrievisku nostāju savās publiskajās uzstāšanās. Saskaņā ar dažādiem avotiem Viktor Yanukovych ir bijis daļa no Krievijas speciālās operācijas, kuras mērķis bija neprovocētās un nelikumīgās militārās agresijas pret Ukrainu pirmajās fāzēs nomainīt Ukrainas prezidentu pret viņu. Turklāt Čečenijas Republikas prezidents Ramzan Kadyrov ir pieprasījis, lai Ukrainas prezidents visas savas pilnvaras nodod Viktor Yanukovych.

Tāpēc Viktor Yanukovych ir atbildīgs par tādu darbību vai politiku atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī valsts stabilitāte un drošība.

4.8.2022.”