ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 173

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 30. jūnijs


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/1031 (2022. gada 23. jūnijs) par trešo valstu ekonomikas dalībnieku, preču un pakalpojumu piekļuvi Savienības publiskā iepirkuma un koncesiju tirgiem un par procedūrām, kas atbalsta sarunas par Savienības ekonomikas dalībnieku, preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma un koncesiju tirgiem (Starptautiskā iepirkuma akts – IPI) ( 1 )

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/1032 (2022. gada 29. jūnijs), ar ko groza Regulas (ES) 2017/1938 un (EK) Nr. 715/2009 attiecībā uz gāzes uzglabāšanu ( 1 )

17

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/1033 (2022. gada 29. jūnijs), ar ko Regulu (ES) Nr. 1305/2013 groza attiecībā uz īpašu pasākumu, ar kuru, reaģējot uz ietekmi, ko rada Krievijas iebrukums Ukrainā, nodrošina ārkārtas pagaidu atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

34

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/1034 (2022. gada 29. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES) 2021/953 par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā ( 1 )

37

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/1035 (2022. gada 29. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES) 2021/954 par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā

46

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1036 (2022. gada 29. jūnijs), ar ko attiecībā uz pārskata perioda pagarināšanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1429 ( 1 )

50

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/1037 (2022. gada 29. jūnijs), ar ko attiecībā uz glikolipīdu izmantošanu par konservantu dzērienos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu ( 1 )

52

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/1038 (2022. gada 29. jūnijs), ar ko attiecībā uz polivinilpirolidona (E1201) lietošanu īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā tablešu un apvalkotu tablešu veida pārtikā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu ( 1 )

56

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1039 (2022. gada 29. jūnijs), ar ko attiecībā uz konkrētām VPS saņēmējvalstīm piešķirtu konkrētu tarifa preferenču apturēšanu 2023. gadā nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 978/2012 piemērošanas noteikumus

58

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1040 (2022. gada 29. jūnijs), ar ko attiecībā uz tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu sarakstiem, no kurām atļauts Savienībā ievest noteiktus nebrīvē turētus putnus, to reproduktīvos produktus un mājputnu gaļas produktus, groza Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 VI un XV pielikumu ( 1 )

61

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1041 (2022. gada 29. jūnijs), ar ko paredz konkrēta Korejas Republikas izcelsmes vieglā termopapīra importa reģistrāciju pēc izmeklēšanas atsākšanas, lai īstenotu Vispārējās tiesas 2020. gada 2. aprīļa spriedumu lietā T-383/17 attiecībā uz Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/763, ko Tiesa apstiprināja lietā C-260/20 P

64

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/1042 (2022. gada 21. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības (budžeta pozīcija 07 20 03 01 – Sociālais nodrošinājums) ( 1 )

68

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/1043 (2022. gada 28. jūnijs), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un divus locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Spānijas Karaliste

71

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2022/1044 (2022. gada 28. jūnijs), ar ko pagarina Eiropas Savienības Policijas misijas palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS) misijas vadītāja pilnvaru termiņu (EUPOL COPPS/1/2022)

73

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2022/1045 (2022. gada 28. jūnijs), ar ko pagarina Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas Rafas šķērsošanas punktā (EU BAM Rafah) misijas vadītāja pilnvaru termiņu (EU BAM Rafah/1/2022)

75

 

*

Dalībvalstu valdību pārstāvju Lēmums (ES) 2022/1046 (2022. gada 29. jūnijs), ar ko ieceļ amatā Vispārējās tiesas tiesnešus

77

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības Iestādes Lēmums Nr. 269/21/COL (2021. gada 1. decembris), ar ko ievieš pārskatītas Reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2022.–2027. gadam [2022/1047]

79

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 293/21/COL (2021. gada 16. decembris), ar ko groza procesuālos un materiālos noteikumus valsts atbalsta jomā, ieviešot pārskatītas Pamatnostādnes par īstermiņa eksporta kredīta apdrošināšanu [2022/1048]

121

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

REGULAS

30.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 173/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2022/1031

(2022. gada 23. jūnijs)

par trešo valstu ekonomikas dalībnieku, preču un pakalpojumu piekļuvi Savienības publiskā iepirkuma un koncesiju tirgiem un par procedūrām, kas atbalsta sarunas par Savienības ekonomikas dalībnieku, preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma un koncesiju tirgiem (Starptautiskā iepirkuma akts – IPI)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 21. pantu Savienība nosaka un īsteno kopīgo politiku un darbības, kā arī paaugstina sadarbības līmeni visās starptautisko attiecību jomās, lai cita starpā veicinātu visu valstu integrāciju pasaules ekonomikā, arī pakāpeniski atceļot starptautiskās tirdzniecības ierobežojumus.

(2)

Atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 206. pantam Savienība, nodibinot muitas savienību, vispārēju interešu labā veicina pasaules tirdzniecības harmonisku attīstību, starptautiskās tirdzniecības un tiešo ārvalstu ieguldījumu ierobežojumu pakāpenisku atcelšanu, kā arī muitas un citu šķēršļu mazināšanu.

(3)

Saskaņā ar LESD 26. pantu Savienība paredz pasākumus, lai izveidotu iekšējo tirgu vai nodrošinātu tā darbību, un iekšējais tirgus aptver telpu bez iekšējām robežām, kurā saskaņā ar Līgumiem ir nodrošināta preču, personu, pakalpojumu un kapitāla brīva aprite. Trešo valstu ekonomikas dalībnieku, preču un pakalpojumu piekļuve Savienības publiskā iepirkuma vai koncesiju tirgiem ietilpst kopējās tirdzniecības politikas darbības jomā.

(4)

1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību III.8. pants un Vispārējās vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību XIII pants izslēdz valsts iepirkumu no Pasaules tirdzniecības organizācijas (PTO) galvenajiem daudzpusējiem priekšrakstiem.

(5)

PTO satvarā un divpusējās attiecībās Savienība atbalsta vērienīgu Savienības un tās tirdzniecības partneru starptautisko publiskā iepirkuma un koncesiju tirgu atvēršanu, ievērojot savstarpību un abpusēju labumu.

(6)

Plurilaterālais PTO Nolīgums par valsts iepirkumu un Savienības tirdzniecības nolīgumi, kas ietver noteikumus par publisko iepirkumu, nodrošina Savienības ekonomikas dalībniekiem piekļuvi tikai to trešo valstu publiskā iepirkuma vai koncesiju tirgiem, kas ir minēto nolīgumu puses.

(7)

Ja trešā valsts ir pievienojusies PTO Nolīgumam par valsts iepirkumu vai ar Savienību ir noslēgusi tirdzniecības nolīgumu, kas ietver noteikumus par publisko iepirkumu, Komisijai būtu jāievēro minētajos nolīgumos izklāstītie konsultāciju mehānismi vai strīdu risināšanas procedūras, ja ierobežojumi attiecas uz publiskajiem iepirkumiem, uz kuriem attiecas tirgus piekļuves saistības, kas minētajai trešai valstij ir pret Savienību.

(8)

Daudzas trešās valstis nevēlas atvērt savus publiskā iepirkuma vai koncensiju tirgus starptautiskai konkurencei vai uzlabot piekļuvi minētajiem tirgiem. Līdz ar to Savienības ekonomikas dalībnieki saskaras ar ierobežojošu publiskā iepirkuma praksi daudzās trešās valstīs, kā rezultātā tiek zaudētas būtiskas tirdzniecības iespējas.

(9)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 654/2014 (3) izklāstīti noteikumi un procedūras, kam jānodrošina Savienības tiesību izmantošana saskaņā ar Savienības noslēgtiem starptautiskās tirdzniecības nolīgumiem. Nav tādu noteikumu un procedūru, kas attiektos uz režīmu, ko piemēro ekonomikas dalībniekiem, precēm un pakalpojumiem, kurus šādi starptautiski nolīgumi neaptver.

(10)

Starptautiskās tirgus piekļuves saistības pret trešām valstīm, kuras Savienība uzņēmusies publiskā iepirkuma un koncesiju jomā, cita starpā prasa nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret minēto trešo valstu ekonomikas dalībniekiem. Attiecīgi saskaņā ar šo regulu pieņemtos pasākumus var piemērot tikai tādu trešo valstu ekonomikas dalībniekiem, precēm vai pakalpojumiem, kuras nav parakstījušas plurilaterālo PTO Nolīgumu par valsts iepirkumu vai divpusējos vai daudzpusējos tirdzniecības nolīgumus, kuri noslēgti ar Savienību, kas ietver saistības par piekļuvi publiskā iepirkuma vai koncesiju tirgiem, vai tādu valstu ekonomikas dalībniekiem, precēm vai pakalpojumiem, kuras ir puses šādos nolīgumos, taču tikai attiecībā uz tādu preču un pakalpojumu publiskā iepirkuma procedūrām vai koncesijām, uz kurām minētie nolīgumi neattiecas. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām 2014/23/ES (4), 2014/24/ES (5) un 2014/25/ES (6) un kā precizēts Komisijas 2019. gada 24. jūlija paziņojumā par norādījumiem par trešo valstu pretendentu un preču iesaisti Savienības iepirkuma tirgū, ekonomikas dalībniekiem no trešām valstīm, kuras nav noslēgušas nolīgumu, kas atver ES iepirkuma tirgu, vai uz kuru precēm, pakalpojumiem un būvdarbiem neattiecas šāds nolīgums, nav nodrošināta piekļuve iepirkuma procedūrām ES, un tie var tikt izslēgti.

(11)

Lai efektīvi piemērotu jebkuru saskaņā ar šo regulu pieņemtu pasākumu nolūkā uzlabot Savienības ekonomikas dalībnieku piekļuvi dažu trešo valstu publiskā iepirkuma un koncesiju tirgiem, ir vajadzīgs skaidrs ekonomikas dalībnieku, preču un pakalpojumu izcelsmes noteikumu kopums.

(12)

Preču izcelsme būtu jānosaka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 (7) 60. pantu.

(13)

Pakalpojuma izcelsme būtu jānosaka, pamatojoties uz tās fiziskās vai juridiskās personas izcelsmi, kas to sniedz. Par juridiskas personas izcelsmes valsti būtu jāatzīst valsts, pēc kuras likumiem juridiskā persona ir dibināta vai citādi organizēta un kuras teritorijā juridiskā persona veic būtisku saimniecisko darbību. Juridiskas personas, kas dibinātas vai citādi organizētas saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem, būtu jāuzskata par tādām, kuru izcelsme ir Savienībā tikai tad, ja tām ir tieša un faktiska saikne ar kādas dalībvalsts ekonomiku. Lai izvairītos no iespējamas kāda Starptautiskā iepirkuma akta (IPI) pasākuma apiešanas, tādu ārvalstu kontrolētu vai tām piederošu juridisko personu izcelsme, kuras neveic būtisku saimniecisko darbību kādas trešās valsts vai dalībvalsts teritorijā, saskaņā ar kuras tiesību aktiem tās ir dibinātas vai citādi organizētas, var būt arī jānosaka, ņemot vērā citus elementus, piemēram, īpašnieku vai citu personu, kurām ir dominējoša ietekme pār minēto juridisko personu, izcelsmi.

(14)

Novērtējot, vai trešajā valstī pastāv īpaši pasākumi un prakse, kas varētu pasliktināt Savienības ekonomikas dalībnieku, preču vai pakalpojumu piekļuvi minētās trešās valsts publiskā iepirkuma vai koncesiju tirgiem, Komisijai būtu jāizmeklē, kādā mērā attiecīgās trešās valsts tiesību akti, noteikumi vai citi pasākumi par publiskā iepirkuma un koncesiju tirgiem nodrošina pārredzamību saskaņā ar starptautiskajiem standartiem un neizraisa nopietnus un atkārtotus ierobežojumus pret Savienības ekonomikas dalībniekiem, precēm vai pakalpojumiem. Komisijai būtu arī jāizskata, kādā mērā atsevišķas trešās valsts līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji pieņem vai īsteno ierobežojošu praksi pret Savienības ekonomikas dalībniekiem, precēm vai pakalpojumiem.

(15)

Komisijai būtu jāspēj jebkurā brīdī sākt pārredzamu izmeklēšanu par iespējamiem ierobežojošiem pasākumiem vai praksi, ko pieņēmusi vai īsteno trešā valsts.

(16)

Ņemot vērā Savienības vispārējo politikas mērķi atbalstīt vismazāk attīstīto valstu ekonomikas izaugsmi un to integrāciju globālajās vērtības ķēdēs, Komisijai nebūtu jāsāk izmeklēšana attiecībā uz valstīm, kuras gūst labumu no režīma “Viss, izņemot ieročus”, kas uzskaitītas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 978/2012 (8) IV pielikumā.

(17)

Veicot izmeklēšanu, Komisijai būtu jāaicina attiecīgā trešā valsts sākt konsultācijas, lai izbeigtu un novērstu jebkādus ierobežojošus pasākumus vai praksi un tādējādi Savienības ekonomikas dalībniekiem, precēm un pakalpojumiem uzlabotu konkurēšanas iespējas minētās trešās valsts publiskā iepirkuma vai koncesiju tirgos.

(18)

Ārkārtīgi svarīgi ir izmeklēšanu veikt pārredzami. Tādēļ būtu jāpublisko ziņojums par galveno izmeklēšanā konstatēto.

(19)

Ja izmeklēšanā tiek apstiprināta ierobežojošu pasākumu vai prakses pastāvēšana un pēc konsultācijām ar attiecīgo trešo valsti pieņemamā laikposmā nav veiktas apmierinoši korektīvi pasākumi, kas efektīvi novērš nopietnus un atkārtotus piekļuves traucējumus Savienības ekonomikas dalībniekiem, precēm un pakalpojumiem, vai, ja attiecīgā trešā valsts atsakās piedalīties konsultācijās, Komisijai saskaņā ar šo regulu un, ja tā uzskata, ka šāda pieņemšana ir Savienības interesēs, būtu jāpieņem IPI pasākums novērtējuma korekcijas vai piedāvājumu izslēgšanas veidā.

(20)

Nosakot, vai IPI pasākuma pieņemšana ir Savienības interesēs, būtu jābalstās uz visu dažādo interešu novērtējumu kopumā, ietverot arī Savienības ekonomikas dalībnieku intereses. Komisijai būtu jāizsver, kāda būtu šāda pasākuma pieņemšanas ietekme uz plašākām Savienības interesēm. Ir svarīgi jo īpaši apsvērt vispārējo mērķi panākt savstarpīgumu, atverot trešo valstu tirgus un uzlabojot tirgus piekļuves iespējas Savienības ekonomikas dalībniekiem. Būtu jāņem vērā arī mērķis ierobežot jebkādu nevajadzīgu administratīvo slogu līgumslēdzējām iestādēm un līgumslēdzējiem, kā arī ekonomikas dalībniekiem.

(21)

Novērtējuma korekcija būtu piemērojama tikai ar nolūku izvērtēt piedāvājumus, ko iesnieguši ekonomikas dalībnieki, kuru izcelsme ir attiecīgajā trešajā valstī. Šādam pasākumam nevajadzētu ietekmēt cenu, kas jāmaksā pēc līguma noslēgšanas ar izraudzīto pretendentu. Ja līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji nolemj piedāvājumu novērtējumu balstīt uz cenu vai izmaksām kā vienīgo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriju, novērtējuma korekcijas līmenis būtu jānosaka ievērojami augstāks, lai nodrošinātu līdzvērtīgu īstenotā IPI pasākuma efektivitāti.

(22)

IPI pasākumi būtu jāpiemēro publiskā iepirkuma procedūrām, kas ietilpst šīs regulas piemērošanas jomā, tostarp pamatlīgumiem un dinamiskām iepirkumu sistēmām. Ja konkrēta līguma slēgšanas tiesības piešķir saskaņā ar tādu dinamisko iepirkumu sistēmu, uz kuru attiecas kāds IPI pasākums, IPI pasākumi būtu jāpiemēro arī minētajam konkrētajam līgumam. Tomēr IPI pasākumi nebūtu jāpiemēro līgumiem, kuru summa nepārsniedz noteiktu robežvērtību, lai ierobežotu kopējo administratīvo slogu līgumslēdzējām iestādēm un līgumslēdzējiem. Lai izvairītos no IPI pasākumu iespējamas divkāršas piemērošanas, šādi pasākumi nebūtu jāpiemēro līgumiem, kuru slēgšanas tiesības piešķirtas, pamatojoties uz pamatnolīgumu, ja IPI pasākumi jau ir piemēroti, noslēdzot attiecīgo pamatnolīgumu.

(23)

Lai izvairītos no IPI pasākuma iespējamās apiešanas, izraudzītajiem pretendentiem būtu jānosaka atbilstīgi pienākumi. Minētie pienākumi būtu jāpiemēro tikai tām publiskā iepirkuma procedūrām, uz kurām attiecas kāds IPI pasākums, kā arī līgumiem, kuru slēgšanas tiesības piešķirtas, pamatojoties uz pamatnolīgumu, ja šādu līgumu vērtība atbilst konkrētai robežvērtībai vai pārsniedz to un ja uz attiecīgo pamatnolīgumu attiecas kāds IPI pasākums.

(24)

Ja trešā valsts iesaistās būtiskās un progresīvās sarunās ar Savienību par piekļuvi tirgum publiskā iepirkuma jomā, lai izbeigtu vai novērstu kaitējumu Savienības ekonomikas dalībnieku, preču vai pakalpojumu piekļuvei tās publiskā iepirkuma vai koncesiju tirgiem, Komisijai sarunu laikā būtu jāspēj apturēt IPI pasākumus, kas attiecas uz attiecīgo trešo valsti.

(25)

Ir svarīgi, lai līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji IPI pasākumus Savienībā piemērotu vienādi. Lai ņemtu vērā līgumslēdzēju iestāžu un līgumslēdzēju administratīvo spēju daudzveidību, dalībvalstīm būtu jāspēj pieprasīt atbrīvojumu no IPI pasākumiem ierobežotam zemāka līmeņa vietējo līgumslēdzēju iestāžu sarakstam, ievērojot konkrētas stingras prasības. Pārbaudot dalībvalstu ierosinātos vietējo līgumslēdzēju iestāžu sarakstus, ir svarīgi, ka Komisija ņem vērā minēto līgumslēdzēju iestāžu īpašo situāciju, cita starpā attiecībā uz iedzīvotāju skaitu un ģeogrāfisko stāvokli. Šāds atbrīvojums varētu attiekties arī uz publiskā iepirkuma procedūrām, ko šīm līgumslēdzējām iestādēm būtu jāspēj veikt saskaņā ar pamatnolīgumiem vai dinamiskajām iepirkuma sistēmām.

(26)

Ir ļoti svarīgi, lai līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji varētu par konkurētspējīgām cenām piekļūt augstas kvalitātes produktu klāstam, kas atbilst to iepirkuma prasībām. Tādēļ līgumslēdzējām iestādēm un līgumslēdzējiem vajadzētu būt iespējai nepiemērot IPI pasākumus, kas ierobežo neaptvertu preču un pakalpojumu piekļuvi, ja nav pieejamas Savienības vai saistību aptvertas preces vai pakalpojumi, kas atbilst līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja prasībām, vai lai aizsargātu būtiskas sabiedriskās politikas vajadzības, piemēram, saistībā ar sevišķi svarīgiem iemesliem, kas skar sabiedrības veselību vai vides aizsardzību. Līgumslēdzējām iestādēm vai līgumslēdzējiem, ja tie piemēro minētos izņēmumus, būtu savlaicīgi un izsmeļoši par to jāinformē Komisija, lai nodrošinātu šīs regulas īstenošanas pienācīgu uzraudzību.

(27)

Gadījumā, kad līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji nepareizi piemēro IPI pasākumus, kas negatīvi ietekmē tādu ekonomikas dalībnieku iespējas, kuriem ir tiesības piedalīties publiskā iepirkuma procedūrā, būtu jāpiemēro Padomes Direktīvas 89/665/EEK (9) un 92/13/EEK (10). Skartajiem ekonomikas dalībniekiem būtu jāspēj uzsākt pārskatīšanas procedūru saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ar kuriem tiek īstenotas minētās direktīvas, ja, piemēram, minētie ekonomikas dalībnieki uzskata, ka konkurējošais ekonomikas dalībnieks būtu bijis jāizslēdz vai saistībā ar IPI pasākuma piemērošanu piedāvājums būtu bijis jānovērtē zemāk. Komisijai būtu arī jāspēj piemērot korekcijas mehānismu saskaņā ar Direktīvas 89/665/EEK 3. pantu vai Direktīvas 92/13/EEK 8. pantu.

(28)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (11).

(29)

Pieņemot īstenošanas aktus par IPI pasākuma pieņemšanu, atcelšanu, apturēšanu, atjaunošanu vai pagarināšanu, būtu jāizmanto pārbaudes procedūra, un Tirdzniecības šķēršļu komitejai, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/1834 (12), būtu jāpalīdz Komisijai. Ņemot vērā to, ka IPI pasākumiem varētu būt atšķirīga ietekme uz Savienības publiskā iepirkuma vai koncesiju tirgiem, būtu jāpielāgo komitoloģijas procedūra, ko piemēro īstenošanas aktu projektiem, kuros paredzēta piedāvājumu izslēgšana, un šādos gadījumos būtu jāpiemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešā daļa.

(30)

Vajadzības gadījumā un jautājumos, kas ietekmē Savienības tiesiskā regulējuma publiskā iepirkuma jomā piemērošanu, Komisijai būtu jāspēj lūgt padomu Padomdevējai komitejai valsts līgumu jautājumos, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 71/306/EEK (13).

(31)

Informāciju, kas saņemta saskaņā ar šo regulu, būtu jāizmanto tikai mērķim, kuram tā pieprasīta, un pienācīgi ievērojot piemērojamās Savienības un valsts datu aizsardzības un konfidencialitātes prasības. Attiecīgi būtu jāpiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (14), kā arī Direktīvas 2014/23/ES 28. pants, Direktīvas 2014/24/ES 21. pants un Direktīvas 2014/25/ES 39. pants.

(32)

Ievērojot 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu (15) un tiecoties cita starpā, jo īpaši dalībvalstīm, samazināt administratīvo slogu, Komisijai būtu regulāri jāpārskata šīs regulas piemērošanas joma, darbība un efektivitāte. Šādā pārskatīšanā tiktu izskatīta arī iespēja izmantot visus pieejamos līdzekļus, lai atvieglotu informācijas apmaiņu, tostarp elektroniskā iepirkuma iespējas, piemēram, standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publiskā iepirkuma jomā, ievērojot Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/1780 (16), kā arī slogu, ko līgumslēdzējām iestādēm un līgumslēdzējiem rada šīs regulas piemērošana. Komisija par minētā novērtējuma konstatējumiem būtu jāziņo Eiropas Parlamentam un Padomei un vajadzības gadījumā jāpievieno leģislatīvu aktu priekšlikumi.

(33)

Publiskā iepirkuma noteikumi un principi, kas piemērojami publiskajiem līgumiem, kuru slēgšanas tiesības Savienības iestādes piešķir uz sava rēķina, ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) 2018/1046 (17), un tādējādi tie neietilpst šīs regulas darbības jomā. Saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 minēto noteikumu pamatā ir noteikumi, kas izklāstīti Direktīvās 2014/23/ES un 2014/24/ES. Tāpēc ir lietderīgi novērtēt, vai saistībā ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 pārskatīšanu šajā regulā izklāstītie noteikumi un principi būtu jāpiemēro arī Savienības iestāžu piešķirtajiem publiskajiem līgumiem.

(34)

Lai līgumslēdzējām iestādēm, līgumslēdzējiem un ekonomikas dalībniekiem atvieglotu šīs regulas piemērošanu, Komisijai būtu jāizdod pamatnostādnes. Minētajās pamatnostādnēs būtu jāsniedz informācija jo īpaši par fizisku un juridisku personu izcelsmes jēdzieniem, preču un pakalpojumu izcelsmi, papildu pienākumiem un minēto noteikumu piemērošanu saskaņā ar šo regulu. Ņemot vērā Savienības vispārējo politikas mērķi atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), minētajās pamatnostādnēs būtu jāņem vērā arī MVU īpašās vajadzības pēc informācijas saistībā ar minētās regulas piemērošanu, lai novērstu tiem pārmērīgu slogu.

(35)

Saskaņā ar proporcionalitātes principu un lai sasniegtu pamatmērķi – uzlabot Savienības ekonomikas dalībnieku, preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma vai koncesiju tirgiem, nosakot pasākumus attiecībā uz neaptvertiem iepirkumiem, – ir vajadzīgs un ir lietderīgi paredzēt noteikumus par procedūrām, ar kurām Komisija izmeklē iespējamos trešo valstu pasākumus vai praksi, kas vērsta pret Savienības ekonomikas dalībniekiem, precēm un pakalpojumiem, un rīkot konsultācijas ar attiecīgajām trešajām valstīm. Šī regula paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai sasniegtu izvirzītos mērķus saskaņā ar LES 5. panta 4. punktu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

Vispārīgi noteikumi

1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

1.   Ar šo regulu tiek noteikti pasākumi attiecībā uz neaptvertiem iepirkumiem, ar kuriem paredzēts uzlabot Savienības ekonomikas dalībnieku, preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma un koncesiju tirgiem. Tajā noteiktas procedūras, ar kurām Komisija izmeklē iespējamos trešo valstu pasākumus vai praksi, kas vērsta pret Savienības ekonomikas dalībniekiem, precēm un pakalpojumiem, un rīko konsultācijas ar attiecīgajām trešajām valstīm.

Šī regula dod iespēju Komisijai ieviest IPI pasākumus attiecībā uz šādiem trešo valstu pasākumiem vai praksi, lai ierobežotu trešo valstu ekonomikas dalībnieku, preču vai pakalpojumu piekļuvi Savienības publiskā iepirkuma procedūrām.

2.   Šo regulu piemēro publiskā iepirkuma procedūrām, uz kurām attiecas šādi akti:

a)

Direktīva 2014/23/ES;

b)

Direktīva 2014/24/ES;

c)

Direktīva 2014/25/ES.

3.   Šī regula neskar nekādus Savienības starptautiskos pienākumus vai pasākumus, ko dalībvalstis vai to līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji var veikt saskaņā ar 2. punktā minētajiem aktiem.

4.   Šo regulu piemēro publiskā iepirkuma procedūrām, kas sāktas pēc tās stāšanās spēkā. IPI pasākumu piemēro tikai publiskā iepirkuma procedūrām, uz kurām attiecas IPI pasākums un kuras sāktas laikposmā no dienas, kad attiecīgais IPI pasākums stājies spēkā, līdz tā termiņa beigām, atcelšanai vai apturēšanai. Līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji publiskā iepirkuma dokumentos attiecībā uz procedūrām, kas ietilpst IPI pasākuma darbības jomā, iekļauj atsauci uz šīs regulas piemērošanu un visiem piemērojamajiem IPI pasākumiem.

5.   Vides, sociālās un darba prasības ekonomikas dalībniekiem piemēro saskaņā ar Direktīvām 2014/23/ES, 2014/24/ES un 2014/25/ES vai citiem Savienības tiesību aktiem.

2. pants

Definīcijas

1.   Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

"ekonomikas dalībnieks" ir ekonomikas dalībnieks, kā definēts Direktīvās 2014/23/ES, 2014/24/ES un 2014/25/ES;

b)

"preces" ir preces, kas minētas kā publiskā iepirkuma procedūras priekšmets un norādītas attiecīgā līguma specifikācijā, bet neietver piegādāto preču izejvielas, materiālus vai sastāvdaļas;

c)

"paredzamā vērtība" ir līguma paredzamā vērtība, kas aprēķināta atbilstīgi Direktīvām 2014/23/ES, 2014/24/ES un 2014/25/ES;

d)

"novērtējuma korekcija" ir piedāvājuma novērtējuma relatīva samazināšana par konkrētu procentuālo daļu, kas izriet no tā, ka līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs to novērtē, pamatojoties uz attiecīgā publiskā iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijiem. Gadījumos, kad cena vai izmaksas ir vienīgais līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijs, novērtējuma korekcija piedāvājumu vērtēšanas nolūkā ir relatīvs pretendenta piedāvātās cenas palielinājums par konkrētu procentuālo daļu;

e)

"pierādījums" ir jebkura informācija, sertifikāts, apliecinošs dokuments vai paziņojums, kura mērķis ir pierādīt atbilstību 8. pantā izklāstītajiem pienākumiem, piemēram:

i)

dokumenti, kas apliecina, ka preču izcelsme ir Savienībā vai trešā valstī;

ii)

piegādājamo preču ražošanas procesu apraksts, tostarp paraugi, apraksti vai fotogrāfijas;

iii)

izvilkums no attiecīgajiem reģistriem vai finanšu pārskatiem par pakalpojumu izcelsmi, tostarp pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāja identifikācijas numurs,

f)

"līgumslēdzēja iestāde" ir līgumslēdzēja iestāde, kā definēts Direktīvās 2014/23/ES, 2014/24/ES un 2014/25/ES;

g)

"līgumslēdzējs “ ir līgumslēdzējs, kā definēts Direktīvās 2014/23/ES un 2014/25/ES;

h)

"ieinteresētā persona" ir jebkura persona vai vienība, kuras intereses varētu ietekmēt trešās valsts pasākums vai prakse, piemēram, uzņēmumi, uzņēmumu apvienības vai galvenās starpnozaru organizācijas, kas sociālo partneru organizācijas pārstāv Savienības līmenī;

i)

"trešās valsts pasākums vai prakse" ir leģislatīvs, normatīvs vai administratīvs pasākums, procedūra vai prakse, vai to apvienojums, ko jebkurā līmenī pieņem vai īsteno valsts iestādes vai atsevišķas līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji trešā valstī un kuru rezultātā atkārtoti nopietni pasliktinās Savienības ekonomikas dalībnieku, preču vai pakalpojumu piekļuve minētās trešās valsts publiskā iepirkuma vai koncesiju tirgiem;

j)

"IPI pasākums" ir pasākums, ko Komisija pieņēmusi saskaņā ar šo regulu, lai ierobežotu trešās valsts ekonomikas dalībnieku un trešās valsts izcelsmes preču vai pakalpojumu piekļuvi Savienības publiskā iepirkuma vai koncesiju tirgiem neaptverta iepirkuma jomā;

k)

"neaptverts iepirkums" ir publiskā iepirkuma procedūras precēm, pakalpojumiem vai koncesijām, attiecībā uz kurām Savienība nav uzņēmusies tirgus piekļuves saistības starptautiskā nolīgumā, kas noslēgts publiskā iepirkuma vai koncesiju jomā;

l)

"līgumi" ir publiski līgumi, kā definēts Direktīvā 2014/24/ES, koncesijas, kā definēts Direktīvā 2014/23/ES, un piegādes, būvdarbu un pakalpojumu līgumi, kā definēts Direktīvā 2014/25/ES;

m)

"pretendents" ir pretendents, kā definēts Direktīvās 2014/23/ES, 2014/24/ES un 2014/25/ES;

n)

"valsts" ir valsts vai atsevišķa muitas teritorija, šādam terminam neskarot to suverenitāti;

o)

"apakšuzņēmuma līguma slēgšana" ir vienošanās ar trešo personu par kādas līguma daļas izpildi un neietver tikai preču vai daļu piegādi, kas nepieciešama pakalpojuma sniegšanai.

2.   Šajā regulā, izņemot tās 6. panta 3. un 7. punktu, būvdarbu izpildi vai būves realizāciju saskaņā ar Direktīvām 2014/23/ES, 2014/24/ES un 2014/25/ES uzskata par pakalpojumu sniegšanu.

3. pants

Izcelsmes noteikšana

1.   Par ekonomikas dalībnieka izcelsmes valsti uzskata:

a)

fiziskas personas gadījumā – valsti, kurā persona ir valstspiederīgā vai kurā attiecīgajai personai ir pastāvīgas uzturēšanās tiesības;

b)

juridiskas personas gadījumā – kādu no šādām:

i)

valsts, kurā juridiskā persona ir dibināta vai citādi organizēta saskaņā ar tās likumiem un kuras teritorijā juridiskā persona veic būtisku saimniecisko darbību;

ii)

ja juridiskā persona neveic būtisku saimniecisko darbību tās valsts teritorijā, kurā tā ir dibināta vai citādi organizēta, par juridiskās personas izcelsmes valsti uzskata tās personas vai personu izcelsmes valsti, kura vai kuras tieši vai netieši var īstenot dominējošu ietekmi uz attiecīgo juridisko personu atbilstoši to īpašumtiesībām uz minēto juridisko personu, finansiālajai līdzdalībai minētajā juridiskajā personā vai noteikumiem, kas piemērojami šai juridiskajai personai.

Pirmās daļas b) punkta ii) apakšpunkta nolūkos uzskata, ka minētajai personai vai personām, iespējams, ir dominējoša ietekme uz juridisko personu jebkurā no tālāk minētajiem gadījumiem, ja tās tieši vai netieši:

a)

ir attiecīgā uzņēmuma parakstītā kapitāla lielākās daļas turētājas;

b)

kontrolē balsu vairākumu, kas pienākas atbilstīgi juridiskās personas emitētām akcijām; vai

c)

var iecelt vairāk nekā pusi konkrētās juridiskās personas administrācijas, vadības vai uzraudzības struktūras locekļu.

2.   Ja ekonomikas dalībnieks ir fizisku vai juridisku personu grupa, publiskā sektora struktūru grupa, vai jebkāda to kombinācija, un ja vismaz vienai šādai personai vai struktūrai izcelsme ir trešā valstī, uz kuras ekonomikas dalībniekiem, precēm vai pakalpojumiem attiecas kāds IPI pasākums, šādu IPI pasākumu piemēro arī attiecīgās grupas iesniegtajiem piedāvājumiem.

Tomēr, ja šādu personu vai struktūru līdzdalība grupā nepārsniedz 15 % no minētās grupas iesniegtā piedāvājuma vērtības, minēto IPI pasākumu minētajam piedāvājumam nepiemēro, izņemot, ja minētās personas vai struktūras ir vajadzīgas, lai izpildītu lielāko daļu no vismaz viena publiskā iepirkuma procedūrā paredzētā atlases kritērija.

3.   Līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji jebkurā brīdī publiskā iepirkuma procedūras laikā var pieprasīt ekonomikas dalībniekam iesniegt, precizēt vai papildināt informāciju vai dokumentus, kas saistīti ar ekonomikas dalībnieka izcelsmes pārbaudi atbilstīgā termiņā, ar noteikumu, ka šādi pieprasījumi atbilst vienlīdzīgas attieksmes un pārredzamības principiem. Ja ekonomikas dalībnieks šādu informāciju vai dokumentāciju nesniedz bez jebkāda pamatota izskaidrojuma un tādējādi neļauj līgumslēdzējām iestādēm vai līgumslēdzējiem pārbaudīt ekonomikas dalībnieka izcelsmi vai padara šādu pārbaudi praktiski neiespējamu vai ļoti sarežģītu, minēto ekonomikas dalībnieku izslēdz no dalības attiecīgajā publiskā iepirkuma procedūrā.

4.   Preces izcelsmi nosaka saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 60. pantu, bet pakalpojuma izcelsmi nosaka, par pamatu ņemot ekonomikas dalībnieka, kurš sniedz šo pakalpojumu, izcelsmi.

4. pants

Atbrīvojums vismazāk attīstīto valstu precēm un pakalpojumiem

Komisija nesāk izmeklēšanu attiecībā uz vismazāk attīstītajām valstīm, kas uzskaitītas Regulas (ES) Nr. 978/2012 IV pielikumā, ja vien nav pierādījumu par kāda IPI pasākuma apiešanu, kas attiecināms uz sarakstā norādīto trešo valsti vai to ekonomikas dalībniekiem.

II NODAĻA

Izmeklēšana, konsultācijas, pasākumi un pienākumi

5. pants

Izmeklēšana un konsultācijas

1.   Komisija pēc savas iniciatīvas vai pēc Savienības ieinteresētās personas vai dalībvalsts pamatotas sūdzības saņemšanas var sākt izmeklēšanu saistībā ar aizdomām par trešās valsts pasākumu vai praksi, publicējot paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Šādā paziņojumā par izmeklēšanas uzsākšanu iekļauj Komisijas sākotnējo novērtējumu par trešās valsts pasākumu vai praksi un aicinājumu ieinteresētajām personām un dalībvalstīm noteiktā termiņā sniegt Komisijai atbilstīgu informāciju.

Komisija tiešsaistes rīku dara pieejamu savā tīmekļa vietnē. Dalībvalstis un Savienības ieinteresētās personas izmanto minēto rīku, lai iesniegtu pamatotu sūdzību.

2.   Pēc 1. punktā minētā paziņojuma publicēšanas Komisija aicina attiecīgo trešo valsti paust savu viedokli, sniegt atbilstīgu informāciju un uzsākt konsultācijas ar Komisiju, lai izbeigtu vai labotu iespējamo trešās valsts pasākumu vai praksi. Komisija regulāri informē dalībvalstis par progresu, kas panākts, Tirdzniecības šķēršļu komitejai, kura izveidota ar Regulas (ES) 2015/1843 7. pantu, veicot izmeklēšanu un rīkojot konsultācijas.

3.   Izmeklēšanu un konsultācijas pabeidz deviņu mēnešu laikā pēc to uzsākšanas. Pamatotos gadījumos Komisija šo termiņu var pagarināt par pieciem mēnešiem, publicējot paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un par šo pagarinājumu informējot konkrēto trešo valsti, ieinteresētās personas un dalībvalstis.

4.   Pēc izmeklēšanas un konsultāciju pabeigšanas Komisija publisko ziņojumu, kurā izklāstīti galvenie izmeklēšanas laikā gūtie konstatējumi un ierosināta tālākā rīcība. Komisija minēto ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei.

5.   Ja izmeklēšanas rezultātā Komisija secina, ka iespējamais attiecīgais trešās valsts pasākums vai prakse netiek īstenoti vai ka to iznākums nav Savienības ekonomikas dalībnieku, preču vai pakalpojumu piekļuves trešās valsts publiskā iepirkuma vai koncesiju tirgiem nopietna un atkārtota pasliktināšanās, Komisija beidz izmeklēšanu un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē paziņojumu par izmeklēšanas izbeigšanu.

6.   Komisija jebkurā laikā var apturēt izmeklēšanu un konsultācijas, ja attiecīgā trešā valsts:

a)

veic apmierinošus korektīvus pasākumus, lai izbeigtu vai novērstu Savienības ekonomikas dalībnieku, preču vai pakalpojumu piekļuves trešās valsts publiskā iepirkuma vai koncesiju tirgiem nopietnu un atkārtotu pasliktināšanos un tādējādi uzlabotu šādu piekļuvi; vai

b)

uzņemas saistības pret Savienību saprātīgā termiņā un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc šādu saistību uzņemšanās izbeigt vai pakāpeniski pārtraukt minēto trešās valsts pasākumu vai praksi, tostarp paplašinot jau esošā nolīguma publiskā iepirkuma jomā piemērojamību.

7.   Komisija jebkurā brīdī atsāk izmeklēšanu un konsultācijas, ja tā secina, ka apturēšanas iemesli vairs nav aktuāli.

8.   Izmeklēšanas un konsultāciju apturēšanas vai atsākšanas gadījumā Komisija publicē paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6. pants

IPI pasākumi

1.   Ja Komisija pēc izmeklēšanas un konsultācijām, kas veiktas saskaņā ar 5. pantu, konstatē, ka eksistē trešās valsts pasākums vai prakse, un uzskata, ka tas ir Savienības interesēs, Komisija ar īstenošanas aktu pieņem IPI pasākumu. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 11. panta 2. punktā.

2.   Nosakot, vai IPI pasākuma pieņemšana ir Savienības interesēs, par pamatu ņem visu dažādo interešu novērtējumu kopumā, arī Savienības ekonomikas dalībnieku intereses. IPI pasākumus nepieņem, ja Komisija, pamatojoties uz visu pieejamo informāciju, secina, ka šādu pasākumu pieņemšana neatbilst Savienības interesēm.

3.   IPI pasākumu nosaka, ņemot vērā pieejamo informāciju un pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

a)

IPI pasākuma samērīgums attiecībā pret trešās valsts pasākumu vai praksi;

b)

alternatīvu attiecīgo preču un pakalpojumu piegādes avotu pieejamība, lai izvairītos no būtiskas negatīvas ietekmes uz līgumslēdzējām iestādēm un līgumslēdzējiem vai lai mazinātu šādu ietekmi.

4.   IPI pasākumu piemēro tikai tām publiskā iepirkuma procedūrām, kuru paredzamā vērtība pārsniedz robežvērtību, ko nosaka Komisija, ņemot vērā izmeklēšanas un konsultāciju rezultātus un 3. punktā izklāstītos kritērijus. Minētajai paredzamajai vērtībai būtu jābūt vienādai vai lielākai par 15 000 000 EUR bez PVN būvdarbiem un koncesijām un vienādai vai lielākai par 5 000 000 EUR bez PVN precēm un pakalpojumiem.

5.   IPI pasākumu piemēro gadījumā, kad saskaņā ar dinamisko iepirkumu sistēmu tiek piešķirtas konkrētu līgumu slēgšanas tiesības, ja minētais IPI pasākums attiecas arī uz minētajām dinamiskajām iepirkumu sistēmām, izņemot konkrētus līgumus, kuru paredzamā vērtība ir zemāka par attiecīgajām vērtībām, kas izklāstītas Direktīvas 2014/23/ES 8. pantā, Direktīvas 2014/24/ES 4. pantā vai Direktīvas 2014/25/ES 15. pantā. IPI pasākumu nepiemēro publiskā iepirkuma procedūrām līgumiem, kuru slēgšanas tiesības piešķirtas, pamatojoties uz pamatnolīgumu, vai tiesībām noslēgt līgumu par atsevišķām daļām, ko piešķir saskaņā ar Direktīvas 2014/24/ES 5. panta 10. punktu vai Direktīvas 2014/25/ES 16. panta 10. punktu.

6.   Šā panta 1. punktā minētajā IPI pasākumā Komisija, ievērojot 8. punktā noteikto piemērošanas jomu, var pieņemt lēmumu ierobežot trešās valsts ekonomikas dalībnieku, preču vai pakalpojumu piekļuvi publiskā iepirkuma procedūrām, pieprasot līgumslēdzējām iestādēm vai līgumslēdzējiem:

a)

piemērot novērtējuma korekciju tiem piedāvājumiem, ko iesnieguši ekonomikas dalībnieki, kuru izcelsme ir attiecīgajā trešā valstī; vai

b)

izslēgt tos piedāvājumus, ko iesnieguši ekonomikas dalībnieki, kuru izcelsme ir minētajā trešā valstī.

7.   Šā panta 6. punkta a) apakšpunktā minēto novērtējuma korekciju piemēro tikai piedāvājumu izvērtēšanas un sarindošanas nolūkā. Tas neietekmē cenu, kas jāmaksā pēc līguma noslēgšanas ar izraudzīto pretendentu.

8.   Šā panta 1. punktā minētajā IPI pasākumā Komisija nosaka šā IPI pasākuma piemērošanas jomu, tostarp:

a)

nozares vai preču, pakalpojumu un koncesiju kategorijas, pamatojoties uz kopējo publiskā iepirkuma vārdnīcu, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2195/2002 (18), kā arī visus piemērojamos izņēmumus;

b)

konkrētās līgumslēdzēju iestāžu vai līgumslēdzēju kategorijas;

c)

konkrētās ekonomikas dalībnieku kategorijas;

d)

konkrētās robežvērtības, kas ir vienādas vai lielākas par 4. punktā izklāstītajām;

e)

attiecīgā gadījumā – 6. punkta a) apakšpunkta minētās novērtējuma korekcijas procentuālās vērtības.

Pirmās daļas e) apakšpunktā minētās korekcijas procentuālo vērtību nosaka līdz 50 % apmērā no piedāvājuma izvērtēšanas rezultāta atkarībā no trešās valsts un plānoto preču, pakalpojumu, būvdarbu vai koncesiju nozares. Publiskā iepirkuma procedūrām, kur cena vai izmaksas ir vienīgais līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijs, novērtējuma korekcija ir divas reizes lielāka par procentuālo vērtību, kas izklāstīta šīs daļas pirmajā teikumā. IPI pasākumā attiecīgās procentuālās vērtības norāda atsevišķi.

9.   Nosakot IPI pasākumu, pamatojoties uz 6. punkta a) vai b) apakšpunktā minētajiem variantiem, Komisija izvēlas tāda veida pasākumu, kas būtu proporcionāls un visefektīvāk novērstu apgrūtinājumus Savienības ekonomikas dalībnieku, preču vai pakalpojumu piekļuvei trešo valstu publiskā iepirkuma vai koncesiju tirgiem.

10.   Komisija var atcelt IPI pasākumu vai apturēt tā piemērošanu, ja tā uzskata, ka trešā valsts veic pietiekamus korektīvus pasākumus, lai izbeigtu vai novērstu kaitējumu Savienības ekonomikas dalībnieku, preču vai pakalpojumu piekļuvei minētās trešās valsts publiskā iepirkuma un koncesiju tirgiem, tādējādi uzlabojot šādu piekļuvi, vai ja šī trešā valsts apņemas izbeigt konkrēto pasākumu vai praksi.

Ja Komisija uzskata, ka korektīvie pasākumi vai uzņemtās saistības ir atcelti, apturēti vai nepareizi īstenoti, tā savus konstatējumus publisko un jebkurā laikā atjauno IPI pasākumu.

Komisija, pieņemot īstenošanas aktu, var atcelt, apturēt vai atjaunot IPI pasākumu un šādos gadījumos tā publicē paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 11. panta 2. punktā.

11.   IPI pasākuma termiņš beidzas piecus gadus pēc tā spēkā stāšanās. IPI pasākumu var pagarināt vēl uz pieciem gadiem. Komisija sāk minētā IPI pasākuma pārskatīšanu ne vēlāk kā deviņus mēnešus pirms minētā IPI pasākuma termiņa beigām, publicējot paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Šādu pārskatīšanu pabeidz sešu mēnešu laikā pēc attiecīgā paziņojuma publicēšanas. Pēc šādas pārskatīšanas Komisija, pieņemot īstenošanas aktu, IPI pasākumu var pagarināt, attiecīgi pielāgot vai aizstāt ar citu IPI pasākumu. Minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 11. panta 2. punktā.

7. pants

To līgumslēdzēju iestāžu saraksts, kuras ir atbrīvotas no šīs regulas piemērošanas

1.   Pēc pamatota dalībvalsts pieprasījuma, lai starp dalībvalstīm taisnīgi sadalītu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras, uz kurām attiecas IPI pasākums, Komisija var pieņemt sarakstu, kurā uzskaitītas tās konkrētās dalībvalsts vietējās līgumslēdzējas iestādes, kas atrodas administratīvās vienībās, kur iedzīvotāju skaits ir mazāks par 50 000 iedzīvotājiem un kas ir atbrīvotas no šīs regulas piemērošanas.

2.   Savā pieprasījumā dalībvalsts sniedz sīku informāciju par atbrīvojuma pieprasījuma pamatojumu un par to līgumu vērtību, kuri pārsniedz šīs regulas 6. panta 4. punktā izklāstītās robežvērtības un kuru slēgšanas tiesības piešķīrušas visas uzskaitītās līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji pēdējo trīs gadu laikā no 31. decembra pirms atbrīvojuma pieprasījuma iesniegšanas. Atbrīvojumu var piešķirt tikai tad, ja kopējā vērtība līgumiem, kuri pārsniedz šīs regulas 6. panta 4. punktā izklāstītās robežvērtības un kuru slēgšanas tiesības piešķīrušas līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēji, uz ko neattiecas atbrīvojums, pārsniedz 80 % no to līgumu kopējās vērtības, kuri pārsniedz robežvērtības, uz kuriem attiecas Direktīvu 2014/23/ES, 2014/24/ES un 2014/25/ES darbības joma un kuru slēgšanas tiesības piešķirtas pieprasījuma iesniedzējā dalībvalstī tajā pašā trīs gadu laikposmā.

3.   Atbrīvojums attiecas tikai uz to, kas ir absolūti nepieciešams un samērīgs, ņemot vērā to līgumslēdzēju iestāžu administratīvās spējas, kurām piešķir atbrīvojumu.

4.   Pirms 1. pantā minētā saraksta pieņemšanas Komisija par to informē dalībvalstis. Minētais saraksts, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, ir spēkā trīs gadus un to var pārskatīt vai atjaunot ik pēc trim gadiem pēc attiecīgās dalībvalsts pamatota pieprasījuma.

8. pants

Izraudzītā pretendenta pienākumi

1.   Gadījumos, kad tiek īstenotas publiskā iepirkuma procedūras, uz kurām attiecas kāds IPI pasākums, kā arī gadījumā, kad līgumu slēgšanas tiesības tiek piešķirtas, pamatojoties uz pamatnolīgumu, ja šādu līgumu paredzamā vērtība ir vienāda vai augstāka par robežvērtībām, kas izklāstītas Direktīvas 2014/23/ES 8. pantā, Direktīvas 2014/24/ES 4. pantā un Direktīvas 2014/25/ES 15. pantā, un ja uz attiecīgajiem pamatnolīgumiem attiecas kāds IPI pasākums, līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji publiskā iepirkuma procedūru dokumentos izraudzītajiem pretendentiem iekļauj arī šādus pienākumus:

a)

neslēgt apakšuzņēmuma līgumus par vairāk nekā 50 % no līguma kopējās vērtības ar ekonomikas dalībniekiem no trešās valsts, uz kuru attiecas kāds IPI pasākums;

b)

attiecībā uz līgumiem, kuru priekšmets ietver preču piegādi, – līguma darbības laikā nodrošināt, ka līguma izpildes ietvaros piegādātās preces vai sniegtie pakalpojumi, kuru izcelsme ir trešā valstī, uz kuru attiecas IPI pasākumi, nepārsniedz 50 % no līguma kopējās vērtības neatkarīgi no tā, vai šādas preces piegādā vai pakalpojumus sniedz tieši izraudzītais pretendents vai apakšuzņēmējs;

c)

ne vēlāk kā pēc līguma izpildes pabeigšanas sniegt līgumslēdzējai iestādei vai līgumslēdzējam pēc to pieprasījuma atbilstošus pierādījumus, kas atbilst a) vai b) apakšpunktam;

d)

ja netiek ievērotas a) vai b) apakšpunktā noteiktās prasības – samaksāt samērīgu maksu, kas atbilst 10–30 % no līguma kopējās vērtības.

2.   Šā panta 1. punkta c) apakšpunkta izpildes nolūkā ir pietiekami sniegt pierādījumu, ka vairāk nekā 50 % no līguma kopējās vērtības ir izcelsme valstīs, kas nav trešās valstis, uz kurām attiecas minētais IPI pasākums. Līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs pieprasa atbilstīgu pierādījumu, ja ir pamatotas norādes, ka nav izpildītas 1. punkta a) vai b) apakšpunkta prasības, vai ja līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas ekonomikas dalībnieku grupai, kurā ir juridiska persona ar izcelsmi trešā valstī, uz ko attiecas kāds IPI pasākums.

3.   Līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji tādu publiskā iepirkuma procedūru dokumentos, uz kurām attiecas kāds IPI pasākums, iekļauj atsauci uz šajā pantā izklāstītajiem pienākumiem.

9. pants

Izņēmumi

1.   Līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji var izņēmuma kārtā nolemt nepiemērot IPI pasākumus attiecībā uz kādu publiskā iepirkuma procedūru, ja:

a)

iepirkuma procedūras prasībām atbilst tikai piedāvājumi no ekonomikas dalībniekiem, kuru izcelsme ir valstī, uz kuru attiecas kāds IPI pasākums; vai

b)

lēmumu nepiemērot IPI pasākumu pamato sevišķi svarīgi iemesli saistībā ar sabiedrības interesēm, piemēram, sabiedrības veselību vai vides aizsardzību;

2.   Ja līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs izlemj nepiemērot IPI pasākumu, tas sniedz Komisijai šādu informāciju veidā, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts, un ne ilgāk kā trīsdesmit dienās pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas:

a)

līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja nosaukums vai kontaktinformācija;

b)

līguma priekšmeta apraksts;

c)

informācija par ekonomikas dalībnieku izcelsmi;

d)

lēmuma nepiemērot IPI pasākumu pamats un detalizēts izņēmuma piemērošanas pamatojums;

e)

attiecīgā gadījumā – jebkura cita informācija, ko līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzējs uzskata par lietderīgu.

Komisija var attiecīgajai dalībvalstij lūgt papildu informāciju.

10. pants

Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

Lai nodrošinātu ekonomikas dalībnieku, kuri ir vai ir bijuši ieinteresēti iegūt tiesības slēgt konkrētu līgumu, kas ir šīs regulas piemērošanas jomā, juridisko aizsardzību, attiecīgi piemēro Direktīvas 89/665/EEK un 92/13/EEK.

III NODAĻA

Deleģētās pilnvaras, īstenošanas pilnvaras, ziņošana un nobeiguma noteikumi

11. pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja, kas ir izveidota ar Regulas (ES) 2015/1843 7. pantu. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 3. panta nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

3.   Ja komiteja nesniedz atzinumu par tāda IPI pasākuma projekta, kas noformēts kā piedāvājumu izslēgšana, pieņemšanu, ievērojot šīs regulas 6. panta 6. punkta b) apakšpunktu, Komisija īstenošanas akta projektu nepieņem un piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 4. punkta trešo daļu.

12. pants

Pamatnostādnes

Lai līgumslēdzējām iestādēm, līgumslēdzējiem un ekonomikas dalībniekiem atvieglotu šīs regulas piemērošanu, Komisija sešu mēnešu laikā no 2022. gada 29.augusta izdod pamatnostādnes.

13. pants

Ziņošana

1.   Līdz 2025. gada 30. augustam un pēc tam vismaz ik pēc diviem gadiem Komisija iesniedz ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par šīs regulas piemērošanu un par panākumiem saskaņā ar šo regulu risinātajās starptautiskajās sarunās par Savienības ekonomikas dalībnieku piekļuvi publiskā iepirkuma vai koncesiju tirgiem trešās valstīs. Minēto ziņojumu publisko. Dalībvalstis pēc pieprasījuma sniedz Komisijai informāciju par pasākumu piemērošanu saskaņā ar šo regulu, tostarp par publiskā iepirkuma procedūru skaitu centrālajā un zemākos pārvaldes līmeņos, kuros piemēro attiecīgo IPI pasākumu, un piedāvājumu, kas saņemti no trešām valstīm, kurām piemēro šo IPI pasākumu, skaitu, kā arī par gadījumiem, kad piemērots īpašs atbrīvojums no šā IPI pasākuma.

2.   Līgumslēdzējas iestādes un līgumslēdzēji ar Tenders electronic daily starpniecību ziņo Komisijai par IPI pasākumu piemērošanu, kas ir daļa no informācijas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Šādā ziņojumā par katru attiecīgo procedūru iekļauj informāciju par IPI pasākumu piemērošanu, to piedāvājumu skaitu, kas saņemti no trešām valstīm, uz kurām attiecas konkrētais IPI pasākums, to piedāvājumu skaitu, kuriem tika piemērota piedāvājuma izslēgšana vai novērtējuma korekcija, un par to, vai tika piemēroti īpaši izņēmumi no šā IPI pasākuma. Komisija šos datus izmanto regulārajos ziņojumos, kas jāsniedz saskaņā ar šo pantu. Dalībvalstis pēc Komisijas pieprasījuma sniedz tai papildu informāciju par šajā regulā paredzēto pasākumu piemērošanu.

14. pants

Pārskatīšana

Ne vēlāk kā četrus gadus pēc īstenošanas akta pieņemšanas vai ne vēlāk kā 2027. gada 30. augustā, atkarībā no tā, kurš termiņš ir agrāks, un turpmāk reizi piecos gados Komisija pārskata šīs regulas piemērošanas jomu, darbību un efektivitāti un ziņo par saviem konstatējumiem Eiropas Parlamentam un Padomei.

15. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā sešdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 23. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētāja

R. METSOLA

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

F. RIESTER


(1)  OV C 264, 20.7.2016., 110. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2022. gada 9. jūnija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2022. gada 17. jūnija lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 654/2014 (2014. gada 15. maijs) par Savienības tiesību īstenošanu starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošanai un izpildei un ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 3286/94, ar ko nosaka Kopienas procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Kopienas tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (OV L 189, 27.6.2014., 50. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/23/ES (2014. gada 26. februāris) par koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu (OV L 94, 28.3.2014., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK (OV L 94, 28.3.2014., 65. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/25/ES (2014. gada 26. februāris) par iepirkumu, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs, un ar ko atceļ Direktīvu 2004/17/EK (OV L 94, 28.3.2014., 243. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 978/2012 (2012. gada 25. oktobris) par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 732/2008 (OV L 303, 31.10.2012., 1. lpp.).

(9)  Padomes Direktīva 89/665/EEK (1989. gada 21. decembris) par to normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu, kuri attiecas uz izskatīšanas procedūru piemērošanu, piešķirot piegādes un uzņēmuma līgumus valsts vajadzībām (OV L 395, 30.12.1989., 33. lpp.).

(10)  Padomes Direktīva 92/13/EEK (1992. gada 25. februāris), ar ko koordinē normatīvos un administratīvos aktus par to, kā piemēro Kopienas noteikumus par līgumu piešķiršanas procedūrām, ko piemēro subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un telekomunikāciju nozarē (OV L 76, 23.3.1992., 14. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/1843 (2015. gada 6. oktobris), ar ko nosaka Savienības procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Savienības tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules Tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (OV L 272, 16.10.2015., 1. lpp.).

(13)  Padomes Lēmums 71/306/EEK (1971. gada 26. jūlijs) par Padomdevējas komitejas būvdarbu valsts līgumu jautājumos izveidošanu (OV L 185, 16.8.1971., 15. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

(15)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(16)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1780 (2019. gada 23. septembris), ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai publisko iepirkumu jomā un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/1986 (“e-veidlapas”) (OV L 272, 25.10.2019., 7. lpp.).

(17)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom)2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

(18)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2195/2002 (2002. gada 5. novembris) par kopēju publiskā iepirkuma vārdnīcu (CPV) (OV L 340, 16.12.2002., 1. lpp.).


Eiropas Parlamenta un Padomes kopīgais paziņojums attiecībā uz regulu (ES) 2022/1031

Eiropas Parlaments un Padome atzīst, ka komitoloģijas noteikumi, par kuriem panākta vienošanās šajā instrumentā, neskar citu notiekošo vai turpmāko likumdošanas sarunu iznākumu un nav jāuzskata par precedentu attiecībā uz citiem likumdošanas dokumentiem.


Komisijas paziņojums attiecībā uz Starptautiskā iepirkuma akta regulas (Regula (ES) 2022/1031) pārksatīšanu

Pārskatot Regulas (ES) 2022/1031 darbības jomu, darbību un efektivitāti saskaņā ar tās 14. pantu, Komisija izvērtēs arī nepieciešamību atbrīvot no tās piemērošanas jebkuru no jaunattīstības valstīm, kas ir Regulas (ES) Nr. 978/2012 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētā vispārējā režīma saņēmējvalstis un jo īpaši Regulas (ES) Nr. 978/2012 9. pantā definētā īpašā veicināšanas režīma ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai saņēmējvalstis. Pārskatīšanā Komisija īpašu uzmanību pievērsīs nozarēm, kas ES publiskā iepirkuma sakarā tiek uzskatītas par stratēģiskām.


30.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 173/17


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2022/1032

(2022. gada 29. jūnijs),

ar ko groza Regulas (ES) 2017/1938 un (EK) Nr. 715/2009 attiecībā uz gāzes uzglabāšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 194. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Lai gan iepriekš ir bijuši īslaicīgi gāzes piegādes traucējumi, ir vairāki faktori, kas 2022. gada situāciju atšķir no iepriekšējām gāzes piegādes drošības krīzēm. Kopš 2022. gada februāra, saasinoties Krievijas militārajai agresijai pret Ukrainu, ir izcēlies līdz šim nepieredzēts cenu kāpums. Minētais cenu kāpums, visticamāk, fundamentāli mainīs motivāciju piepildīt pazemes gāzes krātuves Savienībā. Pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā nevar izslēgt to, ka notiks turpmāki gāzes piegādes traucējumi. Šādi piegādes traucējumi varētu nopietni kaitēt Savienības iedzīvotājiem un ekonomikai, jo Savienība joprojām ir lielā mērā atkarīga no ārējām gāzes piegādēm, kuras var ietekmēt konflikts.

(2)

Nesenie notikumi pēc savas būtības un sekām ir ļoti plaši un skar visu Savienību, tāpēc ir vajadzīga visaptveroša Savienības reaģēšana. Šādā reaģēšanā prioritāte būtu jāpiešķir pasākumiem, kas var stiprināt gāzes piegādes drošību Savienības līmenī, jo īpaši gāzes piegādes aizsargājamiem lietotājiem. Energotaupība un energoefektivitāte ir galvenie palīgi virzībā uz šo mērķi. Tādēļ, lai izvairītos no varbūtējiem riskiem, ko rada iespējami gāzes piegādes traucējumi, Savienībai ļoti svarīgi ir koordinēti rīkoties, neskarot dalībvalstu tiesības izvēlēties dažādus energoavotus un savu vispārējo energoapgādes struktūru, saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 194. pantu.

(3)

Pazemes gāzes krātuves veicina gāzes piegādes drošību un pienācīgi piepildītas pazemes gāzes krātuves garantē gāzes piegādes drošību, nodrošinot papildu gāzes piegādi liela pieprasījuma vai piegādes traucējumu gadījumā. Tā kā cauruļvadu gāzes piegādes traucējumi var rasties jebkurā laikā, būtu jāievieš pasākumi attiecībā uz Savienības pazemes gāzes krātuvju piepildījumu, lai nodrošinātu gāzes piegādes 2022./2023. gada ziemai.

(4)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1938 (3) ieviesa solidaritātes mehānismu, kas ir kā instruments, ar ko vājināt smagas ārkārtas stāvokļa sekas Savienībā, kad kādā dalībvalstī ir apdraudēta gāzes piegāde solidāritātē aizsargājamiem lietotājiem, kura noteikta kā būtiska drošības vajadzība un nepieciešama prioritāte. Savienības mēroga ārkārtas stāvokļa gadījumā tūlītēja reaģēšana nodrošina, ka dalībvalstis spēj nodrošināt lietotājiem pastiprinātu aizsardzību.

(5)

Ietekme, ko rada Krievijas militārā agresija pret Ukrainu, ir apliecinājusi, ka spēkā esošie piegādes drošības noteikumi nav pielāgoti pēkšņām, būtiskām izmaiņām ģeopolitiskajā situācijā, kur piegāžu nepietiekamību un straujus cenu kāpumus var radīt ne tikai infrastruktūras darbības traucējumi vai ekstremāli laika apstākļi, bet arī ar nodomu īstenoti liela mēroga notikumi un ilgstošāki vai pēkšņi piegādes traucējumi. Tāpēc ir jārisina izteikti paaugstinātie riski, kas pēkšņi radušies ģeopolitiskās situācijas pašreizējo izmaiņu rezultātā, tostarp, dažādojot Savienības energoapgādi.

(6)

Pamatojoties uz Komisijas analīzi par inter alia gāzes piegādes nodrošināšanas pasākumu adekvātumu, un par pastiprinātu riska gatavību visā Savienībā, ko Komisija un ar Regulu (ES) 2017/1938 izveidotā Gāzes koordinācijas grupa (“GKG”) veica 2022. gada februārī, katrai dalībvalstij principā būtu jānodrošina, lai līdz katra gada 1. novembrim pazemes gāzes krātuves, kas atrodas tās teritorijā un ir tieši savienotas ar minētās dalībvalsts tirgus zonu, būtu piepildītas vismaz līdz 90 % no to jaudas dalībvalsts līmenī (piepildījuma mērķrādītājs), katrai dalībvalstij nosakot virkni starpposma mērķrādītāju, kas sasniedzami maijā, jūlijā, septembrī un februārī (piepildījuma trajektorija) nākamajā gadā pēc tam. Dažas dalībvalstis, kurām ir ievērojama pazemes uzglabāšanas jauda, nesamērīgi ietekmētu pienākums savā teritorijā sasniegt pazemes gāzes krātuvju piepildījuma mērķrādītāju. Lai atspoguļotu šo situāciju pienākums piepildīt to pazemes gāzes krātuves būtu jāsamazina, nosakot to 35 % apmērā no to vidējā ikgadējā gāzes patēriņa iepriekšējos piecos gados. Tam nebūtu jāskar citu dalībvalstu pienākums ieguldīt savu attiecīgo pazemes gāzes krātuvju piepildīšanā. Dalībvalstīm būtu jāvar izlemt, ievērojot nosacījumus, sasniegt piepildījuma mērķrādītāju daļēji, skaitot sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) krājumus, kas uzglabāti SDG iekārtās. Piepildījuma mērķrādītāji ir nepieciešami, lai nodrošinātu, ka patērētāji Savienībā ir pienācīgi aizsargāti pret gāzes piegāžu nepietiekamību. Attiecībā uz 2022. gadu būtu jāpiemēro zemāks piepildījuma mērķrādītājs, proti, 80 %, un samazināts starpposma mērķrādītāju skaits, ņemot vērā to, ka šī regula stāsies spēkā tikai pēc krātuvju piepildīšanas sezonas sākuma un ka dalībvalstīm būt ierobežots laiks to īstenot.

(7)

Piepildot savas krātuves, dalībvalstīm būtu jānosprauž mērķis dažādot savus gāzes piegādātājus, lai samazinātu savu atkarību, ja tas var apdraudēt energoapgādes drošību vai būtiskas Savienības vai dalībvalstu drošības intereses.

(8)

Sākot ar 2023. gadu, katru gadu no februāra mēneša gāzes uzglabāšana būtu īpaši jāuzrauga, lai izvairītos no pēkšņas gāzes izsūknēšanas no pazemes gāzes krātuvēm ziemas vidū, kas varētu radīt piegādes drošības problēmas, pirms ziema ir beigusies. Piepildījuma trajektorijām būtu jānodrošina nepārtraukta uzraudzība visu krātuvju piepildīšanas sezonu.

(9)

Sākot ar 2023. gadu, katru gadu katrai dalībvalstij, kurai ir pazemes gāzes krātuves, apkopotā veidā būtu jāiesniedz Komisijai piepildījuma trajektorijas projekts attiecībā uz šādām krātuvēm, kas atrodas tās teritorijā un ir tieši savienotas ar tās tirgus zonu. Ņemot vērā GKG novērtējumu, Komisijai būtu jāpieņem lēmums noteikt katrai dalībvalstij piepildījuma trajektoriju tā, lai netiktu pārmērīgi kropļota pazemes gāzes krātuvju konkurētspēja minētajā dalībvalstī salīdzinājumā ar šādām krātuvēm, kas atrodas kaimiņos esošās dalībvalstīs.

(10)

Lai katrai dalībvalstij, kurā ir pazemes gāzes krātuves, sākot no 2023. gada noteiktu piepildījuma trajektoriju, kuras pamatā ir katras šādas dalībvalsts iesniegts piepildījuma trajektorijas projekts, īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (4).

(11)

Katras dalībvalsts, kurā ir pazemes gāzes krātuves, piepildījuma trajektorijai būtu jāaptver virkne starpposma mērķrādītāju un tās pamatā vajadzētu būt attiecīgās dalībvalsts vidējam piepildījuma rādītājam iepriekšējos piecos gados. Dalībvalstīm, kurām piepildījuma mērķrādītājs ir samazināts līdz 35 % no to vidējā ikgadējā gāzes patēriņa, būtu attiecīgi jāsamazina piepildījuma trajektorijas starpposma mērķrādītāji.

(12)

Ja dalībvalsts nespēj laikus sasniegt piepildījuma mērķrādītāju tehnisku problēmu dēļ, piemēram, tādu problēmu dēļ, kas saistītas ar piegādes cauruļvadiem uz pazemes gāzes krātuvēm, vai ar gāzes ievadīšanas kompleksiem, būtu jāļauj attiecīgajai dalībvalstij sasniegt piepildījuma mērķrādītāju vēlāk. Tomēr katrs piepildījuma mērķrādītājs būtu jāsasniedz, līdzko tas tehniski ir iespējams un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā attiecīgā gada 1. decembrī, lai garantētu gāzes piegādes drošību ziemas periodam.

(13)

Pastāv iespēja, ka kāda dalībvalsts nespēj sasniegt piepildījuma mērķrādītāju vai starpposma mērķrādītāju tāda reģionāla vai Savienības mēroga ārkārtas stāvokļa dēļ, piemēram, ja gāzes piegāde nav pietiekama, kā minēts Regulas (ES) 2017/1938 11. panta 1. punkta c) apakšpunktā, ko Komisija ir izsludinājusi pēc attiecīgi vienas vai vairāku tādu dalībvalstu lūguma, kuras ir izsludinājušas valsts ārkārtas stāvokli, minētās regulas nozīmē. Tāpēc piepildījuma mērķrādītāji, sloga sadales mehānismu ieskaitot, nebūtu jāpiemēro, ja un kamēr Komisija ir izsludinājusi reģionālu vai Savienības ārkārtas stāvokli saskaņā ar minētās regulas 12. pantu.

(14)

Lai nodrošinātu to, ka nav novirzes no piepildījuma trajektorijām, kompetentajām iestādēm būtu pastāvīgi jāuzrauga pazemes gāzes krātuvju piepildījuma līmenis. Piepildījuma trajektorijas būtu jānosaka piecu procentpunktu robežās. Ja piepildījuma līmenis kādā dalībvalstī noslīd vairāk par pieciem procentpunktiem zem tās piepildījuma trajektorijas līmeņa, kompetentajai iestādei nekavējoties būtu jāveic iedarbīgi pasākumi tā paaugstināšanai. Dalībvalstīm par šādiem pasākumiem būtu jāinformē Komisija un GKG.

(15)

Jebkura būtiska un ilgstoša kādas dalībvalsts novirze no tās piepildījuma trajektorijas var apdraudēt pietiekama piepildījuma līmeņa un piepildījuma mērķrādītāja sasniegšanu, kas nepieciešami, lai solidaritātes garā garantētu gāzes piegādes drošību Savienībā. Ja notiek šāda būtiska un ilgstoša novirze no piepildījuma trajektorijas vai novirze no piepildījuma mērķrādītāja, Komisija būtu jāpilnvaro veikt efektīvus pasākumus, lai izvairītos no gāzes piegādes drošības problēmām, ko rada nepiepildītas krātuves. Lemjot par šādiem efektīviem pasākumiem, Komisijai būtu jāņem vērā konkrētā situācija attiecīgajā dalībvalstī, piemēram, pazemes gāzes krātuvju lielums salīdzinājumā ar iekšzemes gāzes patēriņu, pazemes gāzes krātuvju nozīmīgums gāzes piegādes drošībai reģionā un jebkādas esošas SDG krātuves. Kad šī regula stāsies spēkā, 2022. gada krātuvju piepildīšanas sezona jau būs sākusies, tāpēc visos pasākumos, ko Komisija veic, lai novērstu novirzes no 2022. gada piepildījuma trajektorijas, būtu jāņem vērā, ka šīs regulas īstenošanai valstu līmenī ir atvēlēts ierobežots laiks. Komisijai būtu jānodrošina, ka pasākumi nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs, lai garantētu gāzes piegādes drošību, neradot nesamērīgu slogu dalībvalstīm, gāzes tirgus dalībniekiem, uzglabāšanas sistēmas operatoriem un patērētājiem.

(16)

Dalībvalstīm būtu jāveic visi pasākumi, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu piepildījuma mērķrādītāju sasniegšanu. To darot, tām būtu jānosprauž mērķis pirmām kārtām, ja iespējams, izmantot uz tirgu balstītus pasākumus tā, lai izvairītos no nevajadzīgiem tirgus traucējumiem. Dalībvalstīm vajadzētu būt brīvībai noteikt augstāku piepildījuma mērķrādītāju, lai Savienība 2022. gadā varētu censties kopīgi panākt piepildījumu 85 % apmērā no pazemes gāzes krātuvju jaudas Savienībā. Ņemot vērā to, ka dažādie regulatīvie režīmi, kas daudzās dalībvalstīs jau ir spēkā, lai atbalstītu krātuvju piepildījumu, ir atšķirīgi, nebūtu jāparedz īpašs instruments piepildījuma trajektoriju vai piepildījuma mērķrādītāja ievērošanai. Dalībvalstīm vajadzētu joprojām būt brīvībai izlemt, kurš instruments to valsts sistēmā ir vispiemērotākais, ar noteikumu, ka tiek ievēroti noteikti nosacījumi. Tādēļ dalībvalstīm vai kompetentām regulatīvajām iestādēm, vajadzētu būt iespējai noteikt, kuriem tirgus dalībniekiem jāparedz pienākums nodrošināt pazemes gāzes krātuvju piepildīšanu. Tām vajadzētu arī būt tiesībām lemt, vai regulatīvie līdzekļi, piemēram, pasākumi, kas liek jaudu turētājiem atbrīvot neizmantotu jaudu un kas ir iespējami saskaņā ar spēkā esošajiem Savienības tirgus noteikumiem, ir pietiekami, lai nodrošinātu to, ka piepildījuma mērķrādītāji tiek sasniegti, vai arī ir nepieciešami finansiāli stimuli vai uzglabāšanas tarifu atlaides. Ja dalībvalsts gāzes piegādātājiem, kas tās teritorijā piegādā gāzi aizsargājamiem lietotājiem, nosaka pienākumu uzglabāt gāzi pazemes gāzes krātuvēs, tad uzglababājamās gāzes daudzums būtu jānosaka, pamatojoties uz tās dabasgāzes daudzumu, ko piegādā šiem aizsargājamiem lietotājiem. Lai krātuvju piepildīšanā maksimāli izmantotu SDG, dalībvalstīm būtu jākoordinējas savā starpā un jāizmanto instrumenti, piemēram, SDG iegādes platformas. Turklāt dalībvalstīm būtu jāsamazina infrastruktūras un regulatīvie šķēršļi kopīgai SDG izmantošanai krātuvju piepildīšanā.

(17)

Komisijas 2022. gada 8. marta paziņojumā “REPowerEU: Vienota Eiropas rīcība cenas ziņā pieejamākai, drošākai un ilgtspējīgākai enerģijai” ir precizēts, ka, lai nodrošinātu krātuvju piepildīšanu, Savienības tiesību akti saskaņā ar LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunktu ļauj dalībvalstīm sniegt atbalstu gāzes piegādātājiem, piemēram, garantiju veidā (“divvirzienu starpības līgums”).

(18)

Jebkādiem pasākumiem, ko dalībvalstis veic, lai nodrošinātu pazemes gāzes krātuvju piepildīšanu, tostarp nosacījumiem, kas piemērojami piepildījumam, pamatojoties uz sloga sadali, un nosacījumiem, ko piemēro gāzes izsūknēšanai no pazemes gāzes krātuvēm, vajadzētu būt nepieciešamiem, skaidri definētiem, pārredzamiem, samērīgiem, nediskriminējošiem un pārbaudāmiem, un tiem nevajadzētu nepamatoti izkropļot konkurenci vai iekšējā gāzes tirgus pienācīgu darbību, kā arī apdraudēt gāzes piegādes drošību citās dalībvalstīs vai Savienībā. Konkrētāk, šādiem pasākumiem nebūtu jānoved pie dominējošā stāvokļa nostiprināšanās vai negaidītas papildu peļņas tiem uzņēmumiem, kuri kontrolē pazemes gāzes krātuves vai kuri ir rezervējuši, bet nav izmantojuši uzglabāšanas jaudu.

(19)

Svarīgi ir efektīvi izmantot pašreizējo infrastruktūru, tostarp pārrobežu pārvades jaudu, pazemes gāzes krātuves un SDG iekārtas, lai solidaritātes garā garantētu gāzes piegādes drošību. Atvērtas enerģētikas robežas ir ļoti svarīgs faktors gāzes piegādes drošībai, tostarp laikā, kad pastāv gāzes piegādes traucējumi valstu, reģionālā vai Savienības līmenī. Tāpēc pasākumiem, kas veikti, lai nodrošinātu pazemes gāzes krātuvju piepildīšanu, nebūtu jābloķē vai jāierobežo pārrobežu jaudas, kas iedalītas saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2017/459 (5). Turklāt dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka krājums joprojām ir pieejams, tostarp kaimiņos esošām dalībvalstīm un gadījumā, ja tiek izsludināts ārkārtas stāvoklis, kā minēts Regulas (ES) 2017/1938 11. panta 1. punkta c) apakšpunktā.

(20)

Uzglabāšanas pienākums, visticamāk, radīs finansiālu slogu attiecīgajiem tirgus dalībniekiem tajās dalībvalstīs, kuru teritorijā ir attiecīgās pazemes gāzes krātuves, savukārt ir iecerēts, ka gāzes piegādes drošības līmeņa paaugstināšanās nāks par labu visām dalībvalstīm, tostarp tām, kurās pazemes gāzes krātuvju nav. Lai dalītu slogu nodrošināt pazemes gāzes krātuvju Savienībā pienācīgu piepildīšanu, ar nolūku garantēt gāzes piegādes drošību, dalībvalstīm, kurās nav pazemes gāzes krātuvju, solidaritātes garā būtu jāizmanto pazemes gāzes krātuves citās dalībvalstīs. Ja kādai dalībvalstij nav starpsavienojumu ar citām dalībvalstīm vai ja kādai dalībvalstij ir ierobežota pārrobežu pārvades jauda, vai citu tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams izmantot pazemes gāzes krātuves citās dalībvalstīs, minētais pienākums būtu attiecīgi jāsamazina.

(21)

Dalībvalstīm, kurām nav pazemes gāzes krātuvju, būtu jānodrošina tas, ka tirgus dalībniekiem šādās dalībvalstīs ir gatavas vienošanās dalībvalstīs, kurām ir šādas krātuves, ar ko tiek paredzēts izmantot, līdz 1. novembrim, tādus uzglabāšanas apjomus, kuri atbilst vismaz 15 % no to ikgadējā gāzes patēriņa iepriekšējo piecu gadu laikā. Tomēr dalībvalstīm, kurām nav pazemes gāzes krātuvju, būtu arī jāvar izstrādāt alternatīvu sloga sadales mehānismu kopā ar vienu vai vairākām dalībvalstīm, kurās ir pazemes gāzes krātuves. Apsverot sloga sadales mehānismu, būtu jāņem vērā arī citi pastāvoši līdzvērtīgi pasākumi, lai garantētu gāzes piegādi, piemēram, līdzvērtīgs pienākums attiecībā uz citu kurināmo, kas nav dabasgāze, tostarp nafta, nosakot konkrētus nosacījumus. Dalībvalstīm par šādiem alternatīviem sloga sadales mehānismiem būtu jāpaziņo Komisijai un jāparāda tehniskie ierobežojumi un veikto pasākumu līdzvērtīgums.

(22)

Pastāv iespēja, ka pasākumiem, ar kuriem dalībvalstis, kurās pazemes gāzes krātuvju nav, dala uzglabāšanas pienākuma slogu ar dalībvalstīm, kurās ir pazemes gāzes krātuves, savukārt finansiāli ietekmē attiecīgos tirgus dalībniekus. Tādēļ dalībvalstīm, kurās nav pazemes gāzes krātuvju, būtu jāļauj sniegt finansiālus stimulus vai kompensāciju tirgus dalībniekiem par ieņēmumu samazinājumu vai par izmaksām, kas radušās saistībā ar tiem uzliktajiem pienākumiem, kuras nevar segt no ieņēmumiem. Ja šādus pasākumus finansē ar nodevu, minētā nodeva nebūtu jāpiemēro pārrobežu starpsavienojuma punktiem.

(23)

Lai novērtētu ar gāzes piegādes drošību saistīto risku veidu un apmēru un lai izvēlētos piemērotus pasākumus šādu risku novēršanai, ļoti būtiska ir efektīva uzraudzība un ziņošana. Pazemes gāzes krātuvju operatoriem krātuvju piepildīšanas sezonā ik mēnesi būtu jāziņo kompetentajām iestādēm par piepildījuma līmeni. Pazemes gāzes krātuvju īpašnieki un operatori tiek mudināti regulāri reģistrēt katras pazemes gāzes krātuves jaudu un piepildījuma līmeni centrālā ziņošanas platformā.

(24)

Kompetentajām iestādēm ir nozīmīga loma gāzes piegādes drošības uzraudzībā un tās nodrošina līdzsvaru starp gāzes piegādes drošību un patērētāju izmaksām, kas rodas no pasākumiem. Katras dalībvalsts kompetentajai iestādēm vai citai dalībvalsts izraudzītajai struktūrai būtu jāuzrauga to teritorijā esošo pazemes gāzes krātuvju piepildījuma līmenis un rezultāti jāziņo Komisijai. Komisijai vajadzētu būt iespējai vajadzības gadījumā uzaicināt Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (ACER) piedalīties uzraudzībā.

(25)

Ir būtiski, lai riska novērtējumos, kas veikti, ievērojot Regulas (ES) 2017/1938 7. pantu, tiktu ņemti vērā visi riski, kas varētu būtiski ietekmēt gāzes piegādes drošību. Šajā nolūkā uz risku balstītā pieejā gāzes piegādes drošības novērtēšanai un preventīvu un ietekmi mazinošu pasākumu noteikšanā būtu jāņem vērā arī scenāriji, kuros pilnībā tiek pārtraukta piegāde no viena piegādes avota. Lai nodrošinātu maksimālu sagatavotību nolūkā izvairīties no gāzes piegādes traucējumiem un mazināt šādu traucējumu ietekmi, būtu jāveic kopīgie riska novērtējumi un valstu riska novērtējumi, tajos ņemot vērā šādus scenārijus. Tas ļautu koordinēt pasākumus ārkārtas stāvokļa seku mazināšanai un optimizēt resursus, lai garantētu nepārtrauktu piegādi gadījumā, kad piegāde tiek pārtraukta pilnībā.

(26)

Būtu jāpastiprina GKG loma, piešķirot tai skaidri noteiktas pilnvaras uzraudzīt dalībvalstu sniegumu un izstrādāt paraugpraksi attiecībā uz gāzes piegādes drošību. Tāpēc Komisijai būtu regulāri jāziņo GKG, un GKG būtu jāpalīdz Komisijai uzraudzīt piepildījuma mērķrādītājus un nodrošināt, ka tie tiek sasniegti.

(27)

GKG darbojas kā galvenais Komisijas konsultants nolūkā veicināt piegādes drošības pasākumu koordināciju, palīdzot Komisijai jebkurā laikā un jo īpaši krīzes gadījumā. Lai nodrošinātu maksimālu sagatavotību un veicinātu ātru informācijas apmaiņu, Komisija, paredzot iespējamu krīzi, nekavējoties sasauks GKG krīzes pārvarēšanas sastāvā. GKG krīzes pārvarēšanas sastāvā vajadzētu būt pieejamai, lai palīdzētu Komisijai tik ilgi, cik nepieciešams. Šajā nolūkā GKG būtu jāuztur saziņas kanāli ar dalībvalstīm un visiem attiecīgajiem tirgus dalībniekiem attiecībā uz gāzes piegādes drošību un jāvāc informācija, kas attiecas uz gāzes piegādes drošību valsts, reģionālā un Savienības līmenī.

(28)

Uzglabāšanas sistēmu nozare ir ļoti svarīga Savienībai, tās energoapgādes drošībai un citām būtiskām Savienības drošības interesēm. Tāpēc pazemes gāzes krātuves tiek uzskatītas par kritisku infrastruktūru Padomes Direktīvas 2008/114/EK (6) nozīmē. Dalībvalstis tiek mudinātas savos valsts enerģētikas un klimata plānos un progresa ziņojumos, ko pieņem, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1999 (7), ņemt vērā ar šo regulu ieviestos pasākumus.

(29)

Uzglabāšanas sistēmu tīklā ir nepieciešami papildu aizsardzības pasākumi, lai nepieļautu sabiedriskās kārtības un sabiedriskās drošības apdraudējumus Savienībā vai Savienības iedzīvotāju labklājības apdraudējumus. Dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka katru uzglabāšanas sistēmas operatoru, tostarp uzglabāšanas sistēmas operatorus, kurus kontrolē pārvades sistēmu operatori, sertificē valsts regulatīvā iestāde vai cita dalībvalsts izraudzīta kompetentā iestāde, lai nodrošinātu, ka ietekme uz uzglabāšanas sistēmas operatoriem neapdraud energoapgādes drošību vai citas būtiskas drošības intereses Savienībā vai kādā citā dalībvalstī. Lai analizētu iespējamus energoapgādes drošības riskus, ir svarīgi starp dalībvalstīm koordinēt piegādes drošības novērtēšanas veikšanu. Minētai novērtēšanai nebūtu jādiskriminē tirgus dalībnieki, bet būtu pilnībā jāatbilst labi funkcionējoša iekšējā tirgus principiem. Lai ātri mazinātu risku, ko rada zems piepildījuma līmenis, par prioritāriem jāuzskata un ātrāk jāsertificē lielākas pazemes krātuves, kuru piepildījuma līmenis ilgstoši bijis zems, nolūkā nodrošināt, ka iespējamas gāzes piegādes drošības problēmas, ko rada kontrole pār šādām lielām krātuvēm, tiek izslēgtas vai, ja iespējams – novērstas. Ņemot vērā, ka visu Savienības pazemes krātuvju iepriekšējo sešu gadu vidējais piepildījuma līmenis 31. martā bija 35 % apmērā no to maksimālās jaudas, robežvērtība, lai noteiktu neparasti zemu piepildījuma līmeni 2021. gada martā un 2022. gada martā, būtu jānosaka 30 % apmērā.

(30)

Valstu regulatīvajām iestādēm vai citai attiecīgo dalībvalstu izraudzītai kompetentai iestādei (katra atsevišķi “sertifikācijas iestāde”) būtu jāatsaka sertifikācija, ja tās secina, ka persona, kam ir tieša vai netieša kontrole pār vai tiesības uz uzglabāšanas sistēmas operatoru, varētu apdraudēt energoapgādes drošību vai jebkādas citas būtiskas drošības intereses valsts, reģionālā vai Savienības līmenī. Veicot minēto novērtējumu, sertifikācijas iestādēm būtu jāņem vērā komerciālās attiecības, kas varētu negatīvi ietekmēt uzglabāšanas sistēmas operatora motivāciju un spēju piepildīt pazemes gāzes krātuvi, un Savienības starptautiskās saistības un jebkādi citi konkrēti lietas fakti un apstākļi. Lai nodrošinātu sertifikācijas noteikumu konsekventu piemērošanu visā Savienībā, Savienības starptautisko saistību ievērošanu un solidaritāti un enerģētisko drošību Savienībā, sertifikācijas iestādei, pieņemot lēmumus par sertifikāciju, būtu maksimāli jāņem vērā Komisijas atzinums, tostarp, vajadzības gadījumā pārskatot savu lēmuma projektu. Ja sertifikācijas iestāde atsaka sertifikāciju, tai vajadzētu būt pilnvarām pieprasīt jebkurai personai atbrīvoties no uzglabāšanas sistēmas operatora akcijām vai tiesībām, kuras tai ir attiecībā uz uzglabāšanas sistēmas īpašnieku vai uzglabāšanas sistēmas operatoru, un noteikt šādas atbrīvošanās termiņu, uzdot veikt jebkādus citus pienācīgus pasākumus, lai nodrošinātu, ka minētā persona nav spējīga īstenot nekādu kontroli vai tiesības attiecībā uz minēto uzglabāšanas sistēmas īpašnieku vai uzglabāšanas sistēmas operatoru, un lemt par pienācīgiem kompensācijas pasākumiem. Visiem sertifikācijas lēmuma pasākumiem, kuri paredzēti, lai novērstu gāzes piegādes drošības riskus vai rūpētos par citām būtiskām drošības interesēm, vajadzētu būt nepieciešamiem, skaidri definētiem, pārredzamiem, samērīgiem un nediskriminējošiem.

(31)

Šajā regulā tiek respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (“harta”). It īpaši tajā tiek respektētas tiesības, kas paredz, ka nevienam nedrīkst atņemt īpašumu, ja vien tas nav jādara sabiedrības interesēs, kā arī gadījumos un apstākļos, kuri ir paredzēti tiesību aktos, ar noteikumu, ka par zaudējumiem laikus izmaksā taisnīgu kompensāciju, kā paredzēts hartas 17. pantā, un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu, kā paredzēts hartas 47. pantā.

(32)

Ja uzņēmumiem ir jāiegādājas vairāk gāzes laikā, kad gāzes cena ir augsta, tas varētu vēl vairāk paaugstināt cenas. Tāpēc regulatīvajām iestādēm vajadzētu būt iespējai piemērot atlaidi līdz 100 % apmērā ieejas un izejas tarifiem pārvades un sadales jaudai uz krātuvi un no tās gan pazemes gāzes krātuvēm, gan SDG iekārtām, kas padarīs uzglabāšanu pievilcīgāku tirgus dalībniekiem. Valstu regulatīvās iestādes un konkurences iestādes tiek arī mudinātas izmantot savas pilnvaras, lai iedarbīgi nepieļautu uzglabāšanas tarifu nepamatotu paaugstināšanu.

(33)

Ņemot vērā pašreizējos ārkārtas apstākļus un neskaidrības saistībā ar ģeopolitiskās situācijas turpmākajām izmaiņām, dalībvalstis tiek mudinātas pēc iespējas ātrāk sasniegt piepildījuma mērķrādītājus.

(34)

Ņemot vērā pastāvošos draudus gāzes piegādes drošībai, ko rada Krievijas militārā agresija pret Ukrainu, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas. Ņemot vērā esošo apstākļu īpašo raksturu, dažus noteikumus, kas ieviesti ar šo regulu, būtu jāpiemēro tikai līdz 2025. gada 31. decembrim.

(35)

Šai regulai būtu steidzamības kārtā jākļūst par daļu no Enerģētikas kopienas acquis saskaņā ar Enerģētikas kopienas līgumu, kas tika parakstīts 2005. gada 25. oktobrī Atēnās un stājās spēkā 2006. gada 1. jūlijā, nolūkā.

(36)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) 2017/1938 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 715/2009 (8),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2017/1938

Regulu (ES) 2017/1938 groza šādi:

1)

regulas 2. pantam pievieno šādus punktus:

“27)   “piepildījuma trajektorija” ir virkne starpposma mērķrādītāju attiecībā uz katras dalībvalsts pazemes gāzes krātuvēm, kā uzskaitīts Ia pielikumā 2022. gadam, un turpmākajiem gadiem, kā noteikts saskaņā ar 6.a pantu;

28)   “piepildījuma mērķrādītājs” ir saistošs mērķrādītājs attiecībā uz pazemes gāzes krātuvju agregētās jaudas piepildījuma līmeni;

29)   “stratēģiskas nozīmes krātuve” ir nesašķidrinātas dabasgāzes pazemes krātuve vai pazemes krātuves daļa, kuru pērk, pārvalda un uzglabā pārvades sistēmu operatori, vai dalībvalstu izraudzīta struktūra vai uzņēmums un kuru drīkst izmantot tikai pēc iepriekšējs paziņojuma vai publiskas iestādes izmantošanas atļaujas, un kuru parasti izmanto šādos gadījumos:

a)

liela mēroga piegādes nepietiekamība;

b)

piegādes traucējumi; vai

c)

ārkārtas stāvokļa izsludināšana, kā minēts 11. panta 1. punkta c) apakšpunktā;

30)   “balansēšanas krājums” ir nesašķidrināta dabasgāze:

a)

ko pērk, pārvalda, un uzglabā pazemē pārvades sistēmu operatori vai dalībvalsts izraudzīta struktūra vienīgi tāpēc, lai veiktu pārvades sistēmas operatora un gāzes piegādes drošības funkcijas; un

b)

ko izmanto tikai gadījumos, kad nepieciešams nodrošināt sistēmas darbību drošos un stabilos apstākļos saskaņā ar Direktīvas 2009/73/EK 13. pantu un Regulas (ES) Nr. 312/2014 8. un 9. pantu;

31)   “pazemes gāzes krātuve” ir uzglabāšanas objekts, kā definēts Direktīvas 2009/73/EK 2. panta 9. punktā, ko izmanto dabasgāzes uzglabāšanai, tostarp balansēšanas krājumam, un kas ir pieslēgts pārvades vai sadales sistēmai, izņemot virszemes sfērisku krātuvi vai saspiestas gāzes uzglabāšanu sistēmu.”;

2)

iekļauj šādus pantus:

“6.a pants

Piepildījuma mērķrādītāji un piepildījuma trajektorijas

1.   Saskaņā ar 2. līdz 5. punktu dalībvalstis līdz katra gada 1. novembrim ievēro turpmāk norādītos piepildījuma mērķrādītājus attiecībā uz visu to teritorijā esošo un ar to tirgus zonu tieši savienoto pazemes gāzes krātuvju un Ib pielikumā uzskaitīto krātuvju agregēto jaudu:

a)

2022. gadā: 80 %;

b)

sākot ar 2023. gadu: 90 %.

Šā punkta ievērošanā dalībvalstis ņem vērā mērķi garantēt gāzes piegādes drošību Savienībā saskaņā ar 1. pantu.

2.   Neatkarīgi no 1. punkta un neskarot citu dalībvalstu pienākumus piepildīt attiecīgās pazemes gāzes krātuves, piepildījuma mērķrādītāju katrai dalībvalstij, kurā atrodas pazemes gāzes krātuves, samazina līdz apjomam, kas atbilst 35 % apjomam no gada vidējā gāzes patēriņa attiecīgajā dalībvalstī iepriekšējo piecu gadu laikā.

3.   Neatkarīgi no 1. punkta un neskarot citu dalībvalstu pienākumus piepildīt attiecīgās pazemes gāzes krātuves, piepildījuma mērķrādītāju katrai dalībvalstij, kurā atrodas pazemes gāzes krātuves, samazina par apjomu, kas 2016. līdz 2021. gada atsauces periodā piegādāts trešām valstīm, ja vidējais piegādātais apjoms gāzes krātuvju izsūknēšanas periodā (no oktobra līdz aprīlim) bija lielāks par 15 TWh gadā.

4.   Ib pielikumā uzskaitītajām pazemes gāzes krātuvēm piemēro piepildījuma mērķrādītājus, ievērojot 1. punktu, un piepildījuma trajektorijas, ievērojot 7. punktu. Katras dalībvalsts pienākumu sīkāku izklāstu noteiks divpusējā līgumā saskaņā ar Ib pielikumu.

5.   Dalībvalsts drīkst piepildījuma mērķrādītāju sasniegt daļēji, saskaitot SDG, kas tiek fiziski uzglabāta un ir pieejama tās SDG iekārtās, ja ir izpildīti abi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

gāzes sistēma ietver ievērojamu SDG uzglabāšanas jaudu, kas gadā veido vairāk nekā 4 % no valsts vidējā patēriņa iepriekšējo piecu gadu laikā;

b)

dalībvalsts gāzes piegādātājiem ir noteikusi pienākumu uzglabāt minimālus gāzes apjomus pazemes gāzes krātuvēs un/vai SDG iekārtās saskaņā ar 6.b panta 1. punkta a) apakšpunktu.

6.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai sasniegtu starpposma mērķrādītājus vai nodrošinātu, ka tie tiek sasniegti, šādā kārtībā:

a)

2022. gadā: kā noteikts Ia pielikumā; un

b)

sākot ar 2023.gadu: saskaņā ar 7. punktu.

7.   Attiecībā uz 2023. gadu un turpmākajiem gadiem katra dalībvalsts, kurai ir pazemes gāzes krātuves, līdz iepriekšējā gada 15. septembrim apkopotā veidā iesniedz Komisijai piepildījuma trajektorijas projektu ar februāra, maija, jūlija un septembra starpposma mērķrādītājiem, tostarp tehnisko informāciju, attiecībā uz pazemes gāzes krātuvēm, kas atrodas tās teritorijā un ir tieši savienotas ar tās tirgus zonu. Piepildījuma trajektorijas un starpposma mērķrādītāju pamatā ir vidējais piepildījuma rādītājs iepriekšējos piecos gados.

Dalībvalstīm, kurām piepildījuma mērķrādītājs ir samazināts līdz 35 % no to vidējā ikgadējā gāzes patēriņa, ievērojot 2. punktu, attiecīgi samazina piepildījuma trajektorijas starpposma mērķrādītājus.

Pamatojoties uz katras dalībvalsts sniegto tehnisko informāciju un ņemot vērā GKG novērtējumu, Komisija pieņem īstenošanas aktus, nosakot piepildījuma trajektoriju katrai dalībvalstij. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 18.a panta 2. punktā. Vajadzības gadījumā, tostarp, ja dalībvalsts ir iesniegusi atjauninātu piepildījuma trajektorijas projektu, tos pieņem līdz iepriekšējā gada 15. novembrim. To pamatā ir novērtējums par gāzes piegādes vispārējās drošības situāciju un gāzes pieprasījuma un piedāvājuma attīstību Savienībā un atsevišķās dalībvalstīs, un tos nosaka tā, lai garantētu gāzes piegādes drošību, vienlaikus izvairoties no nevajadzīga sloga dalībvalstīm, gāzes tirgus dalībniekiem, uzglabāšanas sistēmas operatoriem un lietotājiem, kā arī nepamatotas konkurences kropļošanas starp uzglabāšanas objektiem kaimiņos esošās dalībvalstīs.

8.   Ja kādā no gadiem dalībvalsts nav spējīga līdz 1. novembrim sasniegt savu piepildījuma mērķrādītāju viena vai vairāku tās teritorijā esošo pazemes gāzes krātuvju īpašo tehnisko raksturlielumu, piemēram, īpaši zema iesūknēšanas ātruma, dēļ, tai atļauj to sasniegt līdz 1. decembrim. Dalībvalsts līdz 1. novembrim informē Komisiju par kavēšanās iemesliem.

9.   Piepildījuma mērķrādītāju nepiemēro, ja un kamēr Komisija ir izsludinājusi reģionālu vai Savienības mēroga ārkārtas stāvokli, ievērojot 12. pantu, attiecīgā gadījumā pēc vienas vai vairāku dalībvalstu lūguma, kuras ir izsludinājušas valsts mēroga ārkārtas stāvokli.

10.   Katras dalībvalsts kompetentā iestāde pastāvīgi uzrauga piepildījuma trajektorijas izpildi un regulāri ziņo GKG. Ja piepildījuma līmenis attiecīgajā dalībvalstī vairāk par pieciem procentpunktiem noslīd zem piepildījuma trajektorijas līmeņa, kompetentā iestāde nekavējoties veic iedarbīgus pasākumus tā paaugstināšanai. Dalībvalstis par veiktajiem pasākumiem informē Komisiju un GKG.

11.   Ja dalībvalsts būtiski un ilgstoši novirzās no piepildījuma trajektorijas, kas apdraud piepildījuma mērķrādītāja sasniegšanu, vai ja ir novirze no piepildījuma mērķrādītāja, Komisija pēc apspriešanās ar GKG un attiecīgajām dalībvalstīm izdod ieteikumu attiecīgajai dalībvalstij vai pārējām dalībvalstīm par tūlītēji veicamiem pasākumiem.

Ja viena mēneša laikā no Komisijas ieteikuma saņemšanas novirze netiek būtiski samazināta, Komisija pēc apspriešanās ar GKG un attiecīgo dalībvalsti kā galējo līdzekli pieņem lēmumu, kas prasa attiecīgajai dalībvalstij veikt pasākumus, ar kuriem iedarbīgi novērš novirzi, tostarp attiecīgā gadījumā vienu vai vairākus pasākumus, kas paredzēti 6.b panta 1. punktā, vai jebkuru citu pasākumu, lai nodrošinātu, ka tiek sasniegts piepildījuma mērķrādītājs, ievērojot šo pantu.

Lemjot par pasākumiem, kas jāpieņem, ievērojot otro daļu, Komisija ņem vērā attiecīgo dalībvalstu konkrēto situāciju, piemēram, pazemes gāzes krātuvju lielumu salīdzinājumā ar iekšzemes gāzes patēriņu, pazemes gāzes krātuvju nozīmīgumu gāzes piegādes drošībai reģionā un visas pastāvošās SDG uzglabāšanas iekārtas.

Jebkādos pasākumos, ko Komisija veic, lai novērstu novirzes no 2022. gada piepildījuma trajektorijas vai piepildījuma mērķrādītāja, ņem vērā to, ka novirzei no 2022. gada trajektorijas vai piepildījuma mērķrādītāja par iemeslu var būt tas, ka šā panta īstenošanai valsts līmenī bija atvēlēts īss laiks.

Komisija nodrošina, ka pasākumi, kas veikti ievērojot šo punktu:

a)

nepārsniedz to, kas vajadzīgs, lai garantētu gāzes piegādes drošību;

b)

nerada nesamērīgu slogu dalībvalstīm, gāzes tirgus dalībniekiem, uzglabāšanas sistēmas operatoriem vai lietotājiem.

6.b pants

Piepildījuma mērķrādītāju īstenošana

1.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, tostarp nodrošina finansiālus stimulus vai kompensācijas tirgus dalībniekiem, lai sasniegtu piepildījuma mērķrādītājus, kas noteikti ievērojot 6.a pantu. Piepildījuma mērķrādītāju sasniegšanas nodrošināšanā dalībvalstis, ja iespējams, prioritāti piešķir uz tirgu balstītiem pasākumiem.

Ciktāl jebkuri no šajā pantā paredzētajiem pasākumiem ir valsts regulatīvās iestādes pienākumi un pilnvaras, ievērojot 41. pantu Direktīvā 2009/73/EK, valsts regulatīvās iestādes ir atbildīgas par minēto pasākumu veikšanu.

Pasākumi, kas veikti ievērojot šo punktu, var jo īpaši ietvert:

a)

prasību gāzes piegādātājiem uzglabāšanas objektos uzglabāt minimālus gāzes apjomus, tostarp pazemes gāzes krātuvēs un/ vai SDG uzglabāšanas iekārtās; attiecīgie apjomi jānosaka, pamatojoties uz gāzes daudzumu, ko gāzes piegādātāji piegādā aizsargājamiem lietotājiem;

b)

prasību uzglabāšanas sistēmas operatoriem piedāvāt savas jaudas tirgus dalībniekiem;

c)

prasību pārvades sistēmu operatoriem vai dalībvalsts izraudzītām struktūrām pirkt un pārvaldīt balansēšanas krājumus vienīgi, lai veiktu savas kā pārvades sistēmu operatoru funkcijas, un vajadzības gadījumā nosakot pienākumu citām izraudzītajām struktūrām gāzes piegādes drošības garantēšanas nolūkā ārkārtas stāvokļa gadījumā, kā minēts 11. panta 1. punkta c) apakšpunktā;

d)

saskaņotu instrumentu, piemēram, SDG iegādes platformu, izmantošanu ar citām dalībvalstīm, lai maksimāli izmantotu SDG un samazinātu infrastruktūras un regulatīvos šķēršļus SDG kopīgai izmantošanai pazemes gāzes krātuvju piepildīšanai;

e)

brīvprātīgu mehānismu dabasgāzes kopīgam iepirkumam izmantošanu, attiecībā uz kura piemērošanu Komisija vajadzības gadījumā līdz 2022. gada 1. augustam var izdot norādījumus;

f)

finansiālu stimulu nodrošināšanu tirgus dalībniekiem, tostarp uzglabāšanas sistēmas operatoriem, tādu kā cenu starpības līgumi, vai kompensācijas nodrošināšanu tirgus dalībniekiem par ieņēmumu iztrūkumu vai izmaksām, kas tiem radušās tādu tirgus dalībnieku, tostarp uzglabāšanas sistēmas operatoru, saistību dēļ, kuras nevar segt no ieņēmumiem;

g)

prasību uzglabāšanas jaudas turētājiem izmantot vai atbrīvot neizmantoto rezervēto jaudu, vienlaikus joprojām piemērojot pienākumu uzglabāšanas jaudas turētājam, kas neizmanto uzglabāšanas jaudu, maksāt nolīgto cenu par visu uzglabāšanas līguma termiņu;

h)

stratēģiskas nozīmes krātuves pirkšanai un pārvaldīšanai, ko veic publiskas vai privātas struktūras, paredzētu efektīvu instrumentu pieņemšanu, ar noteikumu, ka šādi instrumenti nekropļo konkurenci vai iekšējā tirgus pienācīgu darbību;

i)

tādas īpašas struktūras iecelšanu, kurai uzticēts uzdevums sasniegt piepildījuma mērķrādītāju gadījumā, kad citādi piepildījuma mērķrādītājs netiktu sasniegts;

j)

uzglabāšanas tarifu atlaižu nodrošināšanu;

k)

tādu ieņēmumu iekasēšanu, kas vajadzīgi, lai atgūtu ar regulētiem uzglabāšanas objektiem saistītos kapitāla un darbības izdevumus – kā uzglabāšanas tarifus un īpašu maksu, kas iekļauta pārvades tarifos un kas jāiekasē tikai no izejas punktiem galalietotājiem, kuri atrodas tajās pašās dalībvalstīs, ar noteikumu, ka ieņēmumi, ko iekasē tarifu veidā, nav lielāki par atļautajiem ieņēmumiem.

2.   Pasākumi, ko dalībvalstis veic, ievērojot 1. punktu, nepārsniedz to, kas vajadzīgs, lai sasniegtu piepildījuma trajektorijas un piepildījuma mērķrādītājus. Tie ir skaidri definēti, pārredzami, samērīgi, nediskriminējoši un pārbaudāmi. Tie nepamatoti nekropļo konkurenci vai iekšējā gāzes tirgus pienācīgu darbību un neapdraud gāzes piegādes drošību citās dalībvalstīs vai Savienībā.

3.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu esošās infrastruktūras efektīvu izmantošanu valsts un reģionālā līmenī gāzes piegādes drošības veicināšanai. Minētie pasākumi nekādā gadījumā nebloķē un neierobežo uzglabāšanas objektu vai SDG iekārtu pārrobežu izmantošanu un neierobežo pārrobežu pārvades jaudas, kas iedalītas saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) 2017/459 (*1).

4.   Veicot pasākumus saskaņā ar šo pantu, dalībvalstis piemēro principu “energoefektivitāte pirmajā vietā”, vienlaikus joprojām sasniedzot savu attiecīgo pasākumu mērķus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1999 (*2).

6.c pants

Uzglabāšanas kārtība un sloga sadales mehānisms

1.   Dalībvalsts, kurā nav pazemes gāzes gāzes krātuvju, nodrošina, ka tirgus dalībniekiem attiecīgajā dalībvalstī ir vienošanās ar pazemes uzglabāšanas sistēmas operatoriem vai citiem tirgus dalībniekiem dalībvalstīs, kurās ir pazemes gāzes krātuves. Minētie pasākumi paredz, ka līdz 1. novembrim tiek izmantoti uzglabāšanas apjomi, kas atbilst vismaz 15 % no gada vidējā iepriekšējo piecu gadu gāzes patēriņa dalībvalstī, kurā nav pazemes gāzes krātuvju. Tomēr, ja pārrobežu pārvades jauda vai citi tehniski ierobežojumi neļauj dalībvalstij, kurā nav pazemes gāzes krātuvju, pilnībā izmantot 15 % no minētajiem uzglabāšanas apjomiem, attiecīgā dalībvalsts glabā vienīgi tos apjomus, kas ir tehniski iespējami.

Gadījumā, ja tehniskie ierobežojumi neļauj dalībvalstij izpildīt pirmajā daļā noteikto pienākumu un ja dalībvalsts ir ieviesusi pienākumu uzglabāt citu kurināmo, lai aizstātu gāzi, pirmajā daļā noteikto pienākumu izņēmuma kārtā var izpildīt ar līdzvērtīgu pienākumu uzglabāt citu kurināmo, nevis gāzi. Pasākuma tehniskos ierobežojumus un līdzvērtību pierāda attiecīgā dalībvalsts.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalsts, kurā nav pazemes gāzes krātuvju, kopīgi ar vienu vai vairākām dalībvalstīm, kurās ir pazemes gāzes krātuves, drīkst izstrādāt sloga sadales mehānismu (“sloga sadales mehānisms”).

Sloga sadales mehānisma pamatā ir attiecīgie dati, kas iegūti jaunākajā riska novērtējumā saskaņā ar 7. pantu, un tajā ņem vērā visus šos parametrus:

a)

piepildījuma mērķrādītāja sasniegšanai nepieciešamā finansiālā atbalsta izmaksas, neņemot vērā izmaksas, kas saistītas ar jebkādu stratēģisko uzglabāšanas saistību izpildi;

b)

gāzes apjomi, kas vajadzīgi, lai apmierinātu aizsargājamo lietotāju pieprasījumu saskaņā ar 6. panta 1. punktu;

c)

jebkādi tehniskie ierobežojumi, tostarp pieejamā pazemes uzglabāšanas jauda, tehniskā pārrobežu pārvades jauda un izsūknēšanas ātrumi.

Dalībvalstis paziņo sloga sadales mehānismu Komisijai līdz 2022. gada 2. septembrim. Ja minētajā termiņā vienošanās par sloga sadales mehānismu nav panākta, dalībvalstis, kurās nav pazemes gāzes krātuvju, uzrāda, ka tās ievēro 1. punktu, un attiecīgi paziņo par to Komisijai.

3.   Kā pārejas pasākumu, dalībvalstis, kurās nav pazemes gāzes krātuvju, bet kurām ir pazemes gāzes krātuves, kas ir iekļautas pēdējā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2022/869 (*3) minētajā kopīgu interešu projektu sarakstā, 1. punktu drīkst daļēji izpildīt, ieskaitot SDG krājumus esošajās peldošās uzglabāšanas vienībās, līdz to pazemes gāzes krātuves sāk darbību.

4.   Lai nodrošinātu to pienākuma uzglabāt gāzi citās dalībvalstīs izpildi, ievērojot 1. punktu, vai sloga sadales mehānisma īstenošanu, dalībvalstis, kurās nav pazemes gāzes krātuvju, drīkst sniegt stimulus vai finansiālu kompensāciju tirgus dalībniekiem vai attiecīgā gadījumā pārvades sistēmu operatoriem par ieņēmumu samazinājumu vai par izmaksām, kas tiem radušās to uzglabāšanas pienākumu, ievērojot šo pantu, izpildes rezultātā, un ja šādu ieņēmumu samazinājumu vai šādas izmaksas nevar segt no ieņēmumiem. Ja stimulu vai finansiālu kompensāciju finansē ar nodevu, šo nodevu nepiemēro pārrobežu starpsavienojuma punktiem.

5.   Neatkarīgi no 1. punkta, ja dalībvalstij ir tās teritorijā izvietotas pazemes gāzes krātuves un minēto pazemes gāzes krātuvju agregētā jauda ir lielāka nekā gāzes gada patēriņš minētajā dalībvalstī, dalībvalstis, kurās nav pazemes gāzes krātuvju un kurām ir piekļuve minētajām krātuvēm vai nu:

a)

nodrošina, ka līdz 1. novembrim uzglabāšanas apjomi atbilst vismaz vidējam uzglabāšanas jaudas izmantojumam iepriekšējo piecu gadu laikā, kas noteikts, cita starpā ņemot vērā plūsmas izsūknēšanas sezonā iepriekšējos piecos gados no dalībvalstīm, kurās atrodas krātuves; vai

b)

parāda, ka uzglabāšanas jauda, kas līdzvērtīga apjomam, uz kuru attiecas a) apakšpunktā noteiktais pienākums, ir rezervēta.

Ja dalībvalsts, kurai nav pazemes gāzes krātuvju, var parādīt, ka uzglabāšanas jauda, kas līdzvērtīga apjomam, uz kuru attiecas pirmās daļas a) apakšpunktā noteiktais pienākums, ir rezervēta, piemēro 1. punktu.

Pienākums, kas noteikts šajā punktā, ir ierobežots līdz 15 % no gada vidējā gāzes patēriņa attiecīgajā dalībvalstī iepriekšējo piecu gadu laikā.

6.   Ja vien Ib pielikumā nav noteikts citādi, gadījumā, ja vienā dalībvalstī atrodas pazemes gāzes krātuves, uz kurām neattiecas 5. punkts, bet kuras ir tieši savienotas ar citas dalībvalsts tirgus zonu, šī cita dalībvalsts nodrošina, ka līdz 1. novembrim uzglabāšanas apjomi atbilst vismaz vidējai uzglabāšanas jaudai, kas attiecīgajā pārrobežu punktā rezervēta iepriekšējo piecu gadu laikā.

6.d pants

Uzraudzība un izpilde

1.   Uzglabāšanas sistēmas operatori paziņo uzpildes līmeni kompetentajai iestādei katrā dalībvalstī, kurā atrodas attiecīgās pazemes gāzes krātuves, un attiecīgā gadījumā –attiecīgās dalībvalsts izraudzītai struktūrai (“izraudzītā struktūra”):

a)

attiecībā uz 2022. gadu: par katru no Ia pielikumā noteiktajiem starpposma mērķrādītājiem; un

b)

sākot ar 2023. gadu: kā noteikts, ievērojot 6.a panta 4. punktu.

2.   Katras dalībvalsts kompetentā iestāde un attiecīgā gadījumā izraudzītā struktūra uzrauga to teritorijā esošo pazemes gāzes krātuvju piepildījuma līmeni katra mēneša beigās un bez liekas kavēšanās ziņo par rezultātiem Komisijai.

Komisija vajadzības gadījumā var aicināt Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (ACER) piedalīties šādā uzraudzībā.

3.   Pamatojoties uz katras dalībvalsts kompetentās iestādes un attiecīgā gadījumā izraudzītās struktūras sniegto informāciju, Komisija regulāri ziņo GKG.

4.   GKG palīdz Komisijai piepildījuma trajektoriju un piepildījuma mērķrādītāju uzraudzībā un izstrādā norādījumus Komisijai par pienācīgiem pasākumiem, kā nodrošināt atbilstību gadījumā, ja dalībvalstis novirzās no piepildījuma trajektorijām vai nesasniedz piepildījuma mērķrādītājus.

5.   Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai sasniegtu piepildījuma trajektorijas un piepildījuma mērķrādītājus un lai panāktu tirgus dalībnieku to uzglabāšanas pienākumu izpildi, kas vajadzīgi, lai tos sasniegtu, tostarp piemērojot minētajiem tirgus dalībniekiem pietiekami atturošas sankcijas un naudas sodus.

Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par izpildes pasākumiem, kas veikti ievērojot šo punktu.

6.   Ja jāapmainās ar komerciāli sensitīvu informāciju, Komisija drīkst sasaukt GKG sanāksmes ierobežotā sastāvā, kurā ietilpst tikai Komisija un dalībvalstis.

7.   Jebkāda informācija, ar kuru apmainās, attiecas tikai uz to, kas ir nepieciešams, lai uzraudzītu atbilstību šai regulai.

Komisija, valstu regulatīvās iestādes un dalībvalstis ievēro to pienākumu īstenošanas vajadzībām saņemtās komerciāli sensitīvās informācijas konfidencialitāti.

(*1)  Komisijas Regula (ES) 2017/459 (2017. gada 16. marts), ar ko izveido gāzes pārvades sistēmu jaudas piešķiršanas mehānismu tīkla kodeksu un atceļ Regulu (ES) Nr. 984/2013 (OV L 72, 17.3.2017., 1. lpp.)."

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. decembris) par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 21.12.2018., 1. lpp.)."

(*3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/869 (2022. gada 30. maijs) par Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnēm un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2009, (ES) 2019/942 un (ES) 2019/943 un Direktīvas 2009/73/EK un (ES) 2019/944 un atceļ Regulu (ES) Nr. 347/2013 (OV L 152, 3.6.2022., 45. lpp.).”;"

3)

regulas 7. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Līdz 2022. gada 1. septembrimENTSOG veic Savienības mēroga simulāciju par gāzes piegādes un infrastruktūras traucējumu scenārijiem, tostarp scenārijiem par ilgstošu pārtraukumu no viena piegādes avota. Simulācija ietver ārkārtas gāzes piegādes koridoru apzināšanu un izvērtēšanu un arī apzina, kuras dalībvalstis var novērst apzinātos riskus, tostarp saistībā ar SDG. Gāzes piegādes un infrastruktūras traucējumu scenārijus un simulācijas metodoloģiju definē ENTSOG, sadarbojoties ar GKG. ENTSOG nodrošina pienācīga līmeņa pārredzamību un scenārijos izmantoto modelēšanas pieņēmumu pieejamību. Savienības mēroga simulāciju, kuras pamatā ir gāzes piegādes un infrastruktūras traucējumu scenāriji, atkārto ik pēc četriem gadiem, ja vien kādu apstākļu dēļ tas nav jādara biežāk.”;

b)

panta 4. punktā pievieno šādu apakšpunktu:

“g)

ņemot vērā scenārijus par ilgstošu pārtraukumu no viena piegādes avota.”;

4)

regulas 16. pantam pievieno šādu punktu:

“3.   Dalībvalstis nodrošina šajā regulā noteikto uzglabāšanas pienākumu izpildi, izmantojot uzglabāšanas objektus Savienībā. Tomēr dalībvalstu un Enerģētikas kopienas līgumslēdzēju pušu sadarbība var ietvert brīvprātīgus pasākumus, lai izmantotu Enerģētikas kopienas līgumslēdzēju pušu nodrošināto uzglabāšanas jaudu nolūkā uzglabāt papildu gāzes apjomus dalībvalstīm.”;

5)

iekļauj šādu pantu:

“17.a pants

Komisijas ziņojums

1.   Līdz 2023. gada 28. februārim un pēc tam reizi gadā Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumus, kuros ietver:

a)

pārskatu par pasākumiem, ko dalībvalstis veikušas, lai izpildītu uzglabāšanas pienākumus;

b)

pārskatu par Regulas (EK) Nr. 715/2009 3.a pantā noteiktajai sertifikācijas procedūrai nepieciešamo laiku;

c)

pārskatu par pasākumiem, ko Komisija noteikusi, lai nodrošinātu atbilstību piepildījuma trajektorijām un piepildījuma mērķrādītājiem;

d)

analīzi par šīs regulas iespējamo ietekmi uz gāzes cenām un iespējamiem gāzes ietaupījumiem saistībā ar 6.b panta 4. punktu.”;

6)

regulā iekļauj šādu pantu:

“18.a pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 182/2011 (*4) nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

(*4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).”;"

7)

regulas 20. pantam pievieno šādu punktu:

“4)   Regulas 6.a–6.d pantu nepiemēro Īrijai, Kiprai un Maltai, kamēr tās nav tieši savienotas ar kādas citas dalībvalsts gāzes starpsavienoto sistēmu.”;

8)

regulas 22. pantam pievieno šādu daļu:

“Regulas 2. panta 27.–31. punktu, 6.a–6.d pantu, 16. panta 3. punktu, 17.a pantu, 18.a pantu, 20. panta 4. punktu un Ia un Ib pielikumu piemēro līdz 2025. gada 31. decembrim.”;

9)

tekstu šīs regulas pielikumā iekļauj kā Ia un Ib pielikumu.

2. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 715/2009

Regulu (EK) Nr. 715/2009 groza šādi:

1)

iekļauj šādu pantu:

“3.a pants

Uzglabāšanas sistēmas operatoru sertifikācija

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka katru uzglabāšanas sistēmas operatoru, tostarp jebkuru tādu uzglabāšanas sistēmas operatoru, kuru kontrolē pārvades sistēmas operators, saskaņā ar šajā pantā noteikto procedūru sertificē vai nu valsts regulatīvā iestāde vai cita attiecīgās dalībvalsts izraudzīta kompetentā iestāde, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1938 (*5) 3. panta 2. punktu (katra atsevišķi “sertifikācijas iestāde”).

Šis pants attiecas arī uz uzglabāšanas sistēmas operatoriem, kurus kontrolē pārvades sistēmu operatori, kas jau ir sertificēti saskaņā ar nodalīšanas noteikumiem, kas noteikti Direktīvas 2009/73/EK 9., 10 un 11. pantā.

2.   Sertifikācijas iestāde izsniedz sertifikācijas lēmuma projektu attiecībā uz uzglabāšanas sistēmas operatoriem, kuri ekspluatē pazemes gāzes krātuves ar jaudu virs 3,5 Twh, un ja, neatkarīgi no uzglabāšanas sistēmas operatoru skaita, kopējie uzglabāšanas objekti, 2021. gada 31. martā un 2022. gada 31. martā bija aizpildīti līdz līmenim, kas vidēji ir mazāks par 30 % no to maksimālās jaudas, līdz 2023. gada 1. februārim vai 150 darbdienu laikā no dienas, kad saņemts paziņojums, ievērojot 9. punktu.

Attiecībā uzglabāšanas sistēmas operatoriem, kā minēts pirmajā daļā, sertifikācijas iestāde dara visu iespējamo, lai izdotu sertifikācijas lēmuma projektu līdz 2022. gada 1. novembrim.

Attiecībā uz visiem pārējiem uzglabāšanas sistēmas operatoriem sertifikācijas iestāde izsniedz sertifikācijas lēmuma projektu līdz 2024. gada 2. janvārim vai 18 mēnešos no dienas, kad saņemts paziņojums, ievērojot 8. vai 9. punktu.

3.   Apsverot risku energoapgādes drošībai Savienībā, sertifikācijas iestāde ņem vērā jebkādu gāzes piegādes drošības risku valsts, reģionālā vai Savienības līmenī, kā arī šāda riska mazināšanu, ko cita starpā rada:

a)

īpašumtiesības, piegādes vai citas komercattiecības, kas varētu negatīvi ietekmēt uzglabāšanas sistēmas operatora motivāciju un spēju piepildīt pazemes gāzes krātuvi;

b)

Savienības tiesības un pienākumi pret trešo valsti, kas izriet no starptautiskajām tiesībām, tostarp jebkādi ar vienu vai vairākām trešām valstīm noslēgti nolīgumi, kuru līgumslēdzēja puse ir Savienība un kuros ir risināts energoapgādes drošības jautājums;

c)

attiecīgo dalībvalstu tiesības un pienākumi pret trešo valsti, kas izriet no nolīgumiem, kurus attiecīgās dalībvalstis ir noslēgušas ar vienu vai vairākām trešām valstīm, ciktāl šie nolīgumi atbilst Savienības tiesību aktiem; vai

d)

jebkādi citi konkrēti lietas fakti un apstākļi.

4.   Ja sertifikācijas iestāde secina, ka persona, kas tieši vai netieši kontrolē vai īsteno jebkādas tiesības attiecībā uz uzglabāšanas sistēmas operatoru Direktīvas 2009/73/EK 9. panta nozīmē, varētu apdraudēt Savienības vai jebkuras dalībvalsts energoapgādes drošību vai būtiskas drošības intereses, sertifikācijas iestāde atsaka sertifikāciju. Alternatīvi sertifikācijas iestāde drīkst izdot sertifikācijas lēmumu ar nosacījumiem, lai nodrošinātu, ka tiek pietiekami mazināti visi riski, kuri varētu negatīvi ietekmēt pazemes gāzes krātuvju piepildīšanu, ar noteikumu, ka nosacījumu realizējamību var pilnībā nodrošināt ar efektīvu īstenošanu un uzraudzību. Šādi nosacījumi jo īpaši var ietvert prasību uzglabāšanas sistēmas īpašniekam vai uzglabāšanas sistēmas operatoram nodot uzglabāšanas sistēmas pārvaldību.

5.   Ja sertifikācijas iestāde secina, ka gāzes piegādes risku nevar mazināt ar nosacījumiem, ievērojot 4. punktu, tostarp pieprasot uzglabāšanas sistēmas īpašniekam vai uzglabāšanas sistēmas operatoram nodot uzglabāšanas sistēmas pārvaldību, un tādēļ tā atsaka sertifikāciju, tā:

a)

pieprasa uzglabāšanas sistēmas īpašniekam vai uzglabāšanas sistēmas operatoram, vai jebkurai personai, kura tās ieskatā varētu apdraudēt Savienības vai jebkuras dalībvalsts energoapgādes drošību vai būtiskas drošības intereses, atbrīvoties no uzglabāšanas sistēmas īpašuma vai uzglabāšanas sistēmas operatora īpašuma akcijām vai tiesībām, kuras tām ir attiecībā uz uzglabāšanas sistēmas īpašumu vai uzglabāšanas sistēmas operatora īpašumu, un nosaka šādas atbrīvošanās termiņu;

b)

vajadzības gadījumā uzdod veikt pagaidu pasākumus, lai nodrošinātu, ka šāda persona nevar īstenot nekādu kontroli vai tiesības attiecībā uz minēto uzglabāšanas sistēmas īpašnieku vai uzglabāšanas sistēmas operatoru, līdz notikusi atbrīvošanās no akcijām vai tiesībām; un

c)

nosaka pienācīgus kompensācijas pasākumus saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

6.   Sertifikācijas iestāde nekavējoties paziņo Komisijai savu sertificēšanas lēmuma projektu, kuram pievienota visa attiecīgā informācija.

Komisija 25 darbdienu laikā no šāda paziņojuma sniedz atzinumu par sertificēšanas lēmuma projektu sertifikācijas iestādei. Sertifikācijas iestāde vislielākajā mērā ņem vērā Komisijas atzinumu.

7.   Sertifikācijas iestāde sertificēšanas lēmumu pieņem 25 darbdienu laikā no Komisijas atzinuma saņemšanas.

8.   Pirms uzsākt jaunbūvētas pazemes gāzes krātuves ekspluatāciju, uzglabāšanas sistēmas operatoru sertificē saskaņā ar 1.–7. punktu. Uzglabāšanas sistēmas operators paziņo sertifikācijas iestādei par savu nodomu nodot krātuvi ekspluatācijā.

9.   Uzglabāšanas sistēmas operatori ziņo attiecīgajai sertifikācijas iestādei par visiem plānotajiem darījumiem, kuru dēļ būtu atkārtoti jānovērtē to atbilstība 1.–4. punktā izklāstītajām sertifikācijas prasībām.

10.   Sertifikācijas iestādes pastāvīgi uzrauga uzglabāšanas sistēmas operatoru atbilstību 1.–4. punktā noteiktajām sertifikācijas prasībām. Tās sāk sertifikācijas procedūru, lai atkārtoti novērtētu atbilstību jebkurā no šādiem gadījumiem:

a)

ja saņem uzglabāšanas sistēmas operatora paziņojumu atbilstīgi 8. vai 9. punktam;

b)

pēc savas iniciatīvas, ja tām ir zināms, ka plānotas izmaiņas tiesībās vai ietekmē attiecībā uz uzglabāšanas sistēmas operatoru varētu izraisīt neatbilstību 1., 2. un 3. punkta prasībām;

c)

pēc pamatota Komisijas pieprasījuma.

11.   Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu pazemes gāzes krātuvju nepārtrauktu darbību to attiecīgajās teritorijās. Minētās pazemes gāzes krātuves drīkst beigt darbību tikai, ja netiek pildītas tehniskās un drošības prasības vai ja sertifikācijas iestāde pēc novērtējuma veikšanas un ņemot vērā ENTSO-G atzinumu secina ka šāda izbeigšana nevājinātu gāzes piegādes drošību Savienības vai valsts līmenī.

Ja darbības izbeigšana netiek atļauta, vajadzības gadījumā veic pienācīgus kompensācijas pasākumus.

12.   Komisija var nākt klajā ar norādēm par šā panta piemērošanu.

13.   Šo pantu nepiemēro SDG iekārtu daļām, ko izmanto uzglabāšanai.

(*5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1938 (2017. gada 25. oktobris) par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 994/2010 (OV L 280, 28.10.2017., 1. lpp.).”;"

2)

regulas 13. pantam pievieno šādu punktu:

“3.   Jaudbāzētiem pārvades un sadales tarifiem ieejas punktos uz pazemes gāzes krātuvēm un SDG iekārtām un izejas punktos no tiem valsts regulatīvā iestāde var piemērot atlaidi līdz 100 %, izņemot ja – un tādā mērā, kā – šādu krātuvi vai iekārtu, kas ir pieslēgta vairāk nekā vienam pārvades vai sadales tīklam, izmanto, lai konkurētu ar starpsavienojuma punktu.

Šo punktu piemēro līdz 2025. gada 31. decembrim.”

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 29. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētāja

R. METSOLA

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

F. RIESTER


(1)  2022. gada 18. maija atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2022. gada 23. jūnija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2022. gada 28. jūnija lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1938 (2017. gada 25. oktobris) par gāzes piegādes drošības aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 994/2010 (OV L 280, 28.10.2017., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(5)  Komisijas Regula (ES) 2017/459 (2017. gada 16. marts), ar ko izveido gāzes pārvades sistēmu jaudas piešķiršanas mehānismu tīkla kodeksu un atceļ Regulu (ES) Nr. 984/2013 (OV L 72, 17.3.2017., 1. lpp.).

(6)  Padomes Direktīva 2008/114/EK (2008. gada 8. decembris) par to, lai apzinātu un noteiktu Eiropas Kritiskās infrastruktūras un novērtētu vajadzību uzlabot to aizsardzību (OV L 345, 23.12.2008., 75. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1999 (2018. gada 11. decembris) par enerģētikas savienības un rīcības klimata politikas jomā pārvaldību un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 663/2009 un (EK) Nr. 715/2009, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/22/EK, 98/70/EK, 2009/31/EK, 2009/73/EK, 2010/31/ES, 2012/27/ES un 2013/30/ES, Padomes Direktīvas 2009/119/EK un (ES) 2015/652 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013 (OV L 328, 21.12.2018., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 715/2009 (2009. gada 13. jūlijs) par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem un par Regulas (EK) Nr. 1775/2005 atcelšanu (OV L 211, 14.8.2009., 36. lpp.).


PIELIKUMS

“Ia PIELIKUMS (1)

Piepildījuma trajektorija ar starpposma mērķrādītājiem un piepildījuma mērķrādītājs 2022. gadam dalībvalstīm, kurās ir pazemes gāzes krātuves

Dalībvalsts

1. augusta starpposma mērķrādītājs

1. septembra starpposma mērķrādītājs

1. oktobra starpposma mērķrādītājs

1. novembra starpposma mērķrādītājs

AT

49  %

60  %

70  %

80  %

BE

49  %

62  %

75  %

80  %

BG

49  %

61  %

75  %

80  %

CZ

60  %

67  %

74  %

80  %

DE

45  %

53  %

80  %

80  %

DK

61  %

68  %

74  %

80  %

ES

71  %

74  %

77  %

80  %

FR

52  %

65  %

72  %

80  %

HR

49  %

60  %

70  %

80  %

HU

51  %

60  %

70  %

80  %

IT

58  %

66  %

73  %

80  %

LV

57  %

65  %

72  %

80  %

NL

54  %

62  %

71  %

80  %

PL

80  %

80  %

80  %

80  %

PT

72  %

75  %

77  %

80  %

RO

46  %

57  %

66  %

80  %

SE

40  %

53  %

67  %

80  %

SK

49  %

60  %

70  %

80  %

Ib PIELIKUMS

Dalīta atbildība par piepildījuma mērķrādītāju un piepildījuma trajektoriju

Attiecībā uz piepildījuma mērķrādītāju un piepildījuma trajektoriju, ievērojot 6.a pantu, Vācijas Federatīvā Republika un Austrijas Republika dala atbildību par uzglabāšanas objektiem Haidach un 7Fields. Šīs atbildības precīza attiecība un apjoms Vācijas Federatīvajai Republikai un Austrijas Republikai ir atkarīgs no šo dalībvalstu divpusēja līguma.


(1)  Uz šo pielikumu attiecas katras dalībvalsts pro rata pienākumi saskaņā ar šo regulu, jo īpaši 6.a, 6.b un 6.c pantu.

Dalībvalstīm, uz kurām attiecas 6.a panta 2. punkts, pro rata starpposma mērķrādītāju aprēķina, tabulā norādīto vērtību reizinot ar 35 % robežu un dalot rezultātu ar 80 %.


30.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 173/34


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2022/1033

(2022. gada 29. jūnijs),

ar ko Regulu (ES) Nr. 1305/2013 groza attiecībā uz īpašu pasākumu, ar kuru, reaģējot uz ietekmi, ko rada Krievijas iebrukums Ukrainā, nodrošina ārkārtas pagaidu atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 42. pantu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Krievijas iebrukums Ukrainā ir radījis sekas, kuras Savienības lauksaimniekus un lauku uzņēmumus skārušas līdz šim nepieredzētā veidā. Ielaides cenu, jo īpaši enerģijas, mēslošanas līdzekļu un dzīvnieku barības cenu, pieaugums ir radījis ekonomiskus traucējumus Savienības lauksaimniecības nozarē un lauku kopienās un izraisījis likviditātes problēmas lauksaimniekiem un maziem lauku uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, tirdzniecību vai izstrādi. Tas radījis ārkārtēju situāciju, kura jārisina ar jaunu ārkārtas pasākumu.

(2)

Lai reaģētu uz ietekmi, ko Krievijas iebrukums Ukrainā izraisa Savienības lauksaimniecības un pārtikas nozarēm, šajā regulā būtu jāparedz jauns ārkārtas un pagaidu pasākums, lai risinātu likviditātes problēmas, kas apdraud lauksaimniecības darbību un to mazo uzņēmumu darbības nepārtrauktību, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, tirdzniecību vai izstrādi.

(3)

Atbalstam saskaņā ar šajā regulā paredzēto pasākumu, kura mērķis ir nodrošināt lauksaimniecības un pārtikas uzņēmumu konkurētspēju un lauku saimniecību dzīvotspēju Savienībā, būtu jāsniedz, būtu koncentrēti jānovirza pieejamie līdzekļi saņēmējiem, kurus visvairāk ietekmē Krievijas iebrukuma Ukrainā izraisītās sekas, un tie jāpiešķir, pamatojoties uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem. Lauksaimnieku gadījumā vajadzētu būt iespējamam, lai šādi kritēriji ietver ražošanas nozares, lauksaimniecības vai lauku saimniecību struktūru veidus, un – mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) gadījumā – nozares, darbības veidus, reģionu veidus vai citus īpašus ierobežojumus.

(4)

Pašreizējā nopietnā krīze Savienības lauksaimniecības nozarē apstiprina vajadzību paātrināt pāreju uz ilgtspēju, lai labāk sagatavotos turpmākām krīzēm. Tāpēc saskaņā ar šajā regulā paredzēto pasākumu sniegtajam atbalstam nevajadzētu samazināt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ieguldījuma kopējo daļu, kas rezervēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013 (3) 59. panta 6. punktā minētajiem pasākumiem.

(5)

Ņemot vērā ar šo regulu paredzētā pasākuma steidzamību un pagaidu un ārkārtas raksturu, būtu jānosaka vienreizējs maksājums un pasākuma piemērošanas beigu datums. Būtu arī jāievēro princips, ka Komisijas maksājumi ir veicami saskaņā ar budžeta apropriācijām un atbilstoši pieejamajam finansējumam.

(6)

Lai sniegtu lielāku atbalstu vissmagāk skartajiem lauksaimniekiem vai MVU, ir lietderīgi ļaut dalībvalstīm vienreizējo maksājumu līmeni pielāgot konkrētām atbalsttiesīgo saņēmēju kategorijām, piemēram, nosakot konkrētus diapazonus vai plašas kategorijas, kas pamatojas uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem.

(7)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzētajam pasākumam pienācīgu finansējumu, neapdraudot citus lauku attīstības programmu mērķus, būtu jānosaka Savienības ieguldījuma maksimālā daļa minētajā pasākumā.

(8)

Tādēļ Regula (ES) Nr. 1305/2013 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Ņemot vērā Krievijas iebrukumu Ukrainā un vajadzību steidzami risināt minētā iebrukuma ietekmi uz Savienības lauksaimniecības un pārtikas nozarēm, tiek uzskatīts par lietderīgu piemērot izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas paredzēts Līgumam par Eiropas Savienību (LES), Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. pantā.

(10)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, risināt ārkārtējo situāciju, kādu Savienības lauksaimniecības un pārtikas nozarēm radījis Krievijas iebrukums Ukrainā, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet darbības mēroga un iedarbības dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar LES 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(11)

Ņemot vērā situācijas steidzamību saistībā ar Krievijas iebrukuma Ukrainā izraisīto ietekmi uz Savienības lauksaimniecības un pārtikas nozarēm, šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1305/2013 groza šādi:

1)

iekļauj šādu pantu:

“39.c pants

Ārkārtas pagaidu atbalsts lauksaimniekiem un MVU, kurus īpaši skārusi ietekme, ko rada Krievijas iebrukums Ukrainā

1.   Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu nodrošina ārkārtas palīdzību lauksaimniekiem un MVU, kurus īpaši skārusi ietekme, ko rada Krievijas iebrukums Ukrainā, un tā mērķis ir nodrošināt to uzņēmējdarbības nepārtrauktību, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Atbalstu piešķir lauksaimniekiem vai MVU, kas nodarbojas ar LESD I pielikuma aptverto lauksaimniecības produktu vai kokvilnas, izņemot zivsaimniecības produktu, pārstrādi, tirdzniecību vai izstrādi. Ražošanas procesa izlaide var būt arī produkts, kuru minētais pielikums neaptver.

3.   Dalībvalstis atbalstu mērķtiecīgi novirza saņēmējiem, kurus Krievijas iebrukuma Ukrainā ietekme skārusi vissmagāk un kurus nosaka, pamatojoties uz pieejamiem pierādījumiem, atbilstības nosacījumiem un – kad to uzskata par lietderīgu attiecīgā dalībvalsts – objektīviem un nediskriminējošiem atlases kritērijiem. Dalībvalstu sniegtais atbalsts veicina pārtikas nodrošinājumu vai novērš tirgus nelīdzsvarotību, un atbalsta lauksaimniekus vai MVU, kuri iesaistījušies vienā vai vairākās no turpmāk minētajām darbībām, kas vērstas uz minēto mērķu sasniegšanu:

a)

aprites ekonomika;

b)

barības vielu pārvaldība;

c)

resursu efektīva izmantošana;

d)

vidi un klimatu saudzējošu ražošanas metožu izmantošana.

4.   Atbalstu sniedz kā fiksētas summas maksājumu, kas jāsamaksā līdz 2023. gada 15. oktobrim, pamatojoties uz atbalsta pieteikumiem, kurus kompetentā iestāde apstiprinājusi līdz 2023. gada 31. martam. Pēc tam Komisija to atmaksā saskaņā ar budžeta apropriācijām un atbilstoši pieejamajam finansējumam. Maksājumu līmeni var diferencēt pa saņēmēju kategorijām saskaņā ar objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem.

5.   Atbalsta maksimālā summa nepārsniedz 15 000 EUR vienam lauksaimniekam un 100 000 EUR vienam MVU.

6.   Kad dalībvalstis piešķir atbalstu saskaņā ar šo pantu, tās ņem vērā atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar citiem valsts vai Savienības atbalsta instrumentiem vai privātām shēmām, lai reaģētu uz ietekmi, ko rada Krievijas iebrukums Ukrainā.”;

2)

regulas 49. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Dalībvalsts iestāde, kas atbild par darbību atlasi, nodrošina, ka darbības, izņemot 18. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 24. panta 1. punkta d) apakšpunktā, 28.–31. pantā, 33., 34. pantā un 36.–39.c pantā minētās darbības, tiek atlasītas saskaņā ar šā panta 1. punktā minētajiem atlases kritērijiem un saskaņā ar pārredzamu un labi dokumentētu procedūru.”;

3)

regulas 59. pantā iekļauj šādu punktu:

“6.b   ELFLA atbalsts, ko sniedz saskaņā ar 39.c pantu, nepārsniedz 5 % no kopējā ELFLA ieguldījuma 2021.–2022. gada lauku attīstības programmā, kā noteikts I pielikuma otrajā daļā.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 29. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētāja

R. METSOLA

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

F. RIESTER


(1)  2022. gada 16. jūnija atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2022. gada 23. jūnija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2022. gada 28. jūnija lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.).


30.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 173/37


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2022/1034

(2022. gada 29. jūnijs),

ar ko groza Regulu (ES) 2021/953 par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 21. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (2) ir noteikts sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (“ES digitālais Covid sertifikāts”) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars, lai atvieglotu sertifikāta turētāju tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Tā arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos.

(2)

Saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953 testa sertifikāti jāizdod, pamatojoties uz divu veidu SARS-CoV-2 infekcijas testiem, proti, molekulārajiem nukleīnskābes amplifikācijas testiem (NAAT testi), tostarp tiem, kuros izmanto reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakciju (RT-PCR), un ātrajiem antigēna testiem, kas balstās uz vīrusu proteīnu (antigēnu) noteikšanu, izmantojot sānu plūsmas imūnanalīzi, un kas dod rezultātus mazāk nekā 30 minūtēs, ar noteikumu, ka tos veic veselības aprūpes speciālisti vai kvalificēts testēšanas personāls.

(3)

Regula (ES) 2021/953 neattiecas uz tādiem laboratoriskiem antigēnu testiem kā, piemēram, imūnfermentatīvām analīzēm vai automatizētām imūnanalīzēm. No 2021. gada jūlija Tehniskā darba grupa Covid-19 diagnostikas testu jautājumos, kas atbild par atjauninājumu sagatavošanu ES kopīgajam Covid-19 antigēna testu sarakstam, par kuru vienojusies Veselības drošības komiteja, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 1082/2013/ES (3) 17. pantu, ir izskatījusi dalībvalstu un ražotāju iesniegtos priekšlikumus par laboratoriskiem Covid-19 antigēnu testiem. Minētie priekšlikumi ir izvērtēti pēc tiem pašiem kritērijiem, ko izmanto ātrajiem antigēna testiem, un Veselības drošības komiteja ir izveidojusi sarakstu ar laboratoriskiem antigēnu testiem, kas atbilst minētajiem kritērijiem.

(4)

Minēto norišu rezultātā un lai paplašinātu to dažādo diagnostikas testu tvērumu, kurus var izmantot ES digitālā Covid sertifikāta izdošanai, ātro antigēna testu definīcija būtu jāgroza, lai iekļautu tajā arī laboratoriskos antigēnu testus. Tādējādi dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izdot testa sertifikātus un pēc Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2022/256 (4) pieņemšanas arī pārslimošanas sertifikātus, pamatojoties uz antigēna testiem, kas iekļauti ES kopīgajā Covid-19 antigēna testu sarakstā, par kuru Veselības drošības komiteja ir vienojusies un kuru regulāri atjaunina kā atbilstīgu noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. Ņemot vērā to, ka dalībvalstu Covid-19 testēšanas stratēģijas atšķiras, dalībvalstīm būtu jāatstāj iespēja pēc izvēles izmantot antigēna testus pārslimošanas sertifikātu izsniegšanai, jo īpaši, kad NAAT testu veikšanas jauda ir nepietiekama tāpēc, ka attiecīgajā apgabalā ir liels infekciju skaits, vai kāda cita iemesla dēļ. Ja NAAT testu veikšanas jauda ir pietiekama, dalībvalstis var turpināt izdot pārslimošanas sertifikātus, pamatojoties tikai uz NAAT testiem, ko uzskata par visdrošāko metodi ar Covid-19 saslimušo un viņu kontaktpersonu testēšanai. Tāpat laikā, kad inficēšanās ar SARS-CoV-2 pieaug, kā rezultātā paaugstinās testēšanas pieprasījums vai pastāv NAAT testu nepietiekamība, dalībvalstīm varētu būt iespēja uz laiku izdot pārslimošanas sertifikātus, kuru pamatā ir antigēna testi. Kad inficēto skaits samazinās, dalībvalstis var turpināt izdot pārslimošanas sertifikātus, pamatojoties tikai uz NAAT testiem.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/953 5. pantu dalībvalstu izdotajos vakcinācijas sertifikātos jāiekļauj sertifikāta turētāja saņemto devu skaits. Ir jāprecizē, ka šī prasība ir paredzēta, lai atspoguļotu visas saņemtās devas jebkurā dalībvalstī, ne tikai tās, kas saņemtas dalībvalstī, kura izdod vakcinācijas sertifikātu. Iekļaujot tikai tās iepriekšējās devas, kas saņemtas dalībvalstī, kura izdod vakcinācijas sertifikātu, varētu rasties atšķirība starp personas faktiski saņemto kopējo devu skaitu un vakcinācijas sertifikātā norādīto devu skaitu un turētājiem varētu tikt liegta iespēja izmantot savu vakcinācijas sertifikātu, īstenojot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā. Iepriekšējo devu saņemšanu citās dalībvalstīs pierāda ar derīgu ES digitālo Covid sertifikātu. Dalībvalstij no Savienības pilsoņiem, kuriem ir šādi vakcinācijas sertifikāti, nebūtu jāpieprasa papildu informācija vai pierādījumi, piemēram, iepriekšējo devu sērijas numurs. Dalībvalstij vajadzētu būt iespējai pieprasīt, lai persona uzrāda derīgu identitātes apliecinājumu un iepriekšējo vakcinācijas sertifikātu vai pārslimošanas sertifikātu. Šajā kontekstā piemēro Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktā izklāstītos noteikumus par citu dalībvalstu izdotu vakcinācijas sertifikātu akceptēšanu. Turklāt sertifikāti, uz kuriem attiecas īstenošanas akts, kas pieņemts, ievērojot Regulas (ES) 2021/953 3. panta 10. punktu un 8. panta 2. punktu, lai atvieglotu turētāju brīvas pārvietošanās tiesību izmantošanu, ir jāakceptē ar tādiem pašiem nosacījumiem kā dalībvalstu izdotie ES digitālie Covid sertifikāti. Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/953 3. panta 4. punktu ES digitālā Covid sertifikāta turētājs ir tiesīgs pieprasīt jauna sertifikāta izdošanu, ja sākotnējā sertifikātā iekļautie personas dati nav precīzi, tostarp attiecībā uz turētāja vakcināciju.

(6)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/953 5. panta 1. punktu dalībvalstij, kurā tika veikta vakcinācija ar Covid-19 vakcīnu, ir jāizdod vakcinācijas sertifikāts attiecīgajai personai. Tomēr tas nebūtu jāsaprot tā, ka dalībvalstij ir liegts izdot Regulas (ES) 2021/953 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos vakcinācijas sertifikātus tām personām, kuras sniedz pierādījumus, ka tām ir veikta vakcinācija citā dalībvalstī.

(7)

Jo īpaši ņemot vērā jaunu bažas raisošu SARS-CoV-2 variantu rašanos, Covid-19 vakcīnu turpmāka izstrāde un izpēte ir izšķiroši svarīgs faktors cīņā pret Covid-19 pandēmiju. Minētajā kontekstā ir svarīgi veicināt brīvprātīgo dalību klīniskajos pētījumos, proti, pētījumos, kas tiek veikti, lai izpētītu zāļu, piemēram, Covid-19 vakcīnas, drošumu vai iedarbīgumu. Klīniskajai pētniecībai ir būtiska nozīme vakcīnu izstrādē, tāpēc ir jāveicina brīvprātīga dalība klīniskajos pētījumos. Tas, ka brīvprātīgajiem, kas piedalās klīniskajos pētījumos, tiek liegta vakcinācijas sertifikātu saņemšana, varētu būt būtisks šķērslis dalībai šādos pētījumos, aizkavējot šādu pētījumu pabeigšanu un negatīvi ietekmējot sabiedrības veselību kopumā. Turklāt būtu jāsaglabā klīnisko pētījumu integritāte, tostarp attiecībā uz datu maskēšanu un konfidencialitāti, lai nodrošinātu to rezultātu derīgumu. Tāpēc dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izdot vakcinācijas sertifikātus tādu klīnisko pētījumu dalībniekiem, kurus apstiprinājušas dalībvalstu ētikas komitejas un kompetentās iestādes, neatkarīgi no tā, vai dalībnieks ir saņēmis Covid-19 kandidātvakcīnu, vai – nolūkā neapdraudēt pētījumus – kontroles grupai administrēto devu.

(8)

Turklāt ir jāprecizē, ka citām dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai akceptēt vakcinācijas sertifikātus Covid-19 vakcīnām, ar kurām veic klīniskos pētījumus, lai atceltu brīvas pārvietošanās ierobežojumus, kas ieviesti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju. Šādu vakcinācijas sertifikātu akceptēšanas laikposmam nevajadzētu būt ilgākam par akceptēšanas laikposmu sertifikātiem, kas izdoti, pamatojoties uz Covid-19 vakcīnām, kurām piešķirta tirdzniecības atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (5). Šādu vakcinācijas sertifikātu akceptēšanas laikposms var atšķirties atkarībā no tā, vai vakcīna ir tikusi ievadīta kā daļa no primārās vakcinācijas vai kā balstdeva. Minētajā laikposmā dalībvalstis var akceptēt šādus vakcinācijas sertifikātus, izņemot gadījumus, kad tie ir atsaukti pēc klīniskā pētījuma pabeigšanas, jo īpaši tad, ja Covid-19 vakcīnai pēc pētījuma nepiešķir tirdzniecības atļauju vai ja vakcinācijas sertifikāti izdoti par kontroles grupas saņemto placebo kā daļa no maskētā pētījuma. Šajā sakarā vakcinācijas sertifikātu izdošana Covid-19 vakcīnu klīnisko pētījumu dalībniekiem un minēto sertifikātu akceptēšana ir dalībvalstu kompetencē. Ja Covid-19 vakcīnai, ar kuru veic klīniskos pētījumus, pēc tam piešķir tirdzniecības atļauju saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/2004, minētās vakcīnas vakcinācijas sertifikāti no tirdzniecības atļaujas izdošanas dienas ietilpst Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punkta pirmās daļas darbības jomā. Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju, Komisija būtu jāpilnvaro lūgt Veselības drošības komiteju, Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (ECDC) vai Eiropas Zāļu aģentūru (EMA) izdot norādījumus par tādu sertifikātu akceptēšanu, kas izsniegti Covid-19 vakcīnai, ar kuru veic klīniskos pētījumus un kurai vēl nav piešķirta tirdzniecības atļauja saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/2004, un kuros būtu jāņem vērā ētiskie un zinātniskie kritēriji, kas nepieciešami klīnisko pētījumu veikšanai.

(9)

Kopš Regulas (ES) 2021/953 pieņemšanas epidemioloģiskā situācija attiecībā uz Covid-19 pandēmiju ir ievērojami attīstījusies. Lai gan vakcinācijas līmenis dažādās dalībvalstīs ir atšķirīgs, līdz 2022. gada 31. janvārim vairāk nekā 80 % pieaugušo Savienībā bija pabeiguši pirmreizējās vakcinācijas ciklu un vairāk nekā 50 % bija saņēmuši balstdevu. Vakcinācijas aptveres palielināšana joprojām ir izšķiroši svarīgs mērķis cīņā pret Covid-19 pandēmiju, ņemot vērā to, ka vakcinācija sniedz ievērojamu aizsardzību pret hospitalizāciju un smagu slimības gaitu un tādējādi tai ir svarīga nozīme, lai panāktu, ka var atcelt personu brīvas pārvietošanās ierobežojumus.

(10)

Turklāt bažas raisošā SARS-CoV-2 varianta “Delta” izplatīšanās 2021. gada otrajā pusē izraisīja inficēšanās, hospitalizācijas un nāves gadījumu skaita pieaugumu, liekot dalībvalstīm pieņemt stingrus sabiedrības veselības pasākumus, lai nepārsniegtu veselības aprūpes sistēmas spējas. 2022. gada sākumā bažas raisošais SARS-CoV-2 variants “Omicron” izraisīja strauju Covid-19 inficēšanās gadījumu skaita pieaugumu, ātri aizstājot variantu “Delta” un sasniedzot vēl nepieredzētu pārneses intensitāti sabiedrībā visā Savienībā. Kā savā 2022. gada 27. janvāra ātrajā riska novērtējumā norādījis ECDC, šķiet, ka inficēšanās ar variantu “Omicron” retāk noved pie smaga klīniskā iznākuma, kas prasa hospitalizāciju vai ārstēšanu intensīvās terapijas nodaļās. Lai gan slimības smaguma samazinājums daļēji ir saistīts ar vīrusa paša īpatnībām, vakcīnu efektivitātes pētījumu rezultāti liecina, ka arī vakcinācijai ir bijusi būtiska nozīme nopietnu varianta “Omicron” infekcijas klīnisko iznākumu novēršanā un ka aizsardzība pret smagu slimības gaitu ievērojami pieaug cilvēkiem, kuri bija saņēmuši trīs vakcīnas devas. Turklāt, ņemot vērā ļoti augsto pārneses līmeni sabiedrībā, kā rezultātā slimo daudzi cilvēki vienlaikus, dalībvalstis, visticamāk, izjutīs ievērojamu spiedienu uz veselības aprūpes sistēmām un sabiedrības kā tādas funkcionēšanu, galvenokārt darba un izglītības iestāžu kavējumu dēļ.

(11)

Paredzams, ka pēc tam, kad inficēšanās gadījumu skaits, ko 2022. gada sākumā izraisījis variants “Omicron”, būs sasniedzis maksimumu, lielai iedzīvotāju daļai vismaz kādu laiku būs nodrošināta aizsardzība pret Covid-19 vai nu vakcinācijas, vai iepriekšējas inficēšanās, vai arī abu rezultātā. Pašlaik pieejamo Covid-19 vakcīnu rezultātā ievērojami lielāka iedzīvotāju daļa ir arī labāk aizsargāta pret nopietnu saslimšanu un nāvi no Covid-19. Tomēr nav iespējams prognozēt, kāda ietekme būs iespējamam inficēšanās pieaugumam 2022. gada otrajā pusē. Turklāt nevar izslēgt, ka Covid-19 pandēmija varētu saasināties jaunu bažas raisošu SARS-CoV-2 variantu rašanās dēļ. Kā norādījis arī ECDC, šajā Covid-19 pandēmijas posmā joprojām pastāv būtiskas neskaidrības.

(12)

Ņemot vērā to, ka joprojām nav skaidrības, kā tālāk attīstīsies Covid-19 pandēmija, nevar izslēgt, ka pēc 2022. gada 30. jūnija, proti, datuma, kad jābeidzas Regulas (ES) 2021/953 darbības termiņam, dalībvalstis turpinās pieprasīt Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties, uzrādīt Covid-19 vakcinācijas, testa rezultāta vai pārslimošanas apliecinājumu. Tāpēc ir svarīgi izvairīties no situācijas, kad gadījumā, ja pēc 2022. gada 30. jūnija joprojām ir spēkā atsevišķi brīvas pārvietošanās ierobežojumi, kam pamatā ir sabiedrības veselības apsvērumi, Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem tiek liegta iespēja izmantot ES digitālos Covid sertifikātus, kas ir efektīvs, drošs un privātumu aizsargājošs veids, kā pierādīt Covid-19 vakcināciju, testa rezultātu vai pārslimošanu, ja šādu sertifikātu pieprasa dalībvalstis, lai Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi varētu izmantot savas tiesības brīvi pārvietoties.

(13)

Minētajā sakarā dalībvalstīm būtu jāpieprasa Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties, uzrādīt Covid-19 vakcinācijas, testa rezultāta vai pārslimošanas apliecinājumu vai arī būtu jānosaka papildu ierobežojumi, piemēram, ar ceļošanu saistīti papildu testi SARS-COV-2 infekcijas noteikšanai vai ar ceļošanu saistīta karantīna vai pašizolācija, tikai tad, ja šādi ierobežojumi ir nediskriminējoši un nepieciešami un samērīgi nolūkā aizsargāt sabiedrības veselību, balstoties uz jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem, tostarp epidemioloģiskajiem datiem, ko publicējis ECDC, pamatojoties uz Padomes Ieteikumu (ES) 2022/107 (6), un atbilst piesardzības principam.

(14)

Nosakot brīvas pārvietošanās ierobežojumus sabiedrības veselības apsvērumu dēļ, dalībvalstīm būtu jāpievērš īpaša uzmanība tālāko reģionu, eksklāvu un ģeogrāfiski izolētu teritoriju specifikai un šādu ierobežojumu iespējamajai ietekmei uz pārrobežu reģioniem, ņemot vērā minēto reģionu ciešās sociālās un ekonomiskās saites.

(15)

Jebkādai to sertifikātu verifikācijai, kuri veido ES digitālo Covid sertifikātu, nevajadzētu radīt papildu ierobežojumus pārvietošanās brīvībai Savienībā vai ierobežojumus ceļošanai Šengenas zonā.

(16)

Tajā pašā laikā, ņemot vērā to, ka ierobežojumi attiecībā uz personu brīvu pārvietošanos Savienībā, kas ieviesti, lai mazinātu SARS-CoV-2 izplatīšanos, tostarp prasība uzrādīt ES digitālos Covid sertifikātus, būtu jāatceļ, tiklīdz to ļaus epidemioloģiskā situācija, Regulas (ES) 2021/953 piemērošanas laikposma pagarinājums būtu jāierobežo līdz 12 mēnešiem. Turklāt minētās regulas piemērošanas laikposma pagarinājums nebūtu jāsaprot kā prasība dalībvalstīm, jo īpaši tām, kas atceļ vietējos sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus, saglabāt vai noteikt brīvas pārvietošanās ierobežojumus. Būtu arī jāpagarina pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, kas deleģētas Komisijai saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953. Ir jānodrošina, ka ES digitālā Covid sertifikāta satvars var pielāgoties jaunajām atziņām par Covid-19 vakcināciju, atkārtotu inficēšanos pēc pārslimošanas vai testēšanu, kā arī zinātnes progresam Covid-19 pandēmijas ierobežošanā.

(17)

Līdz 2022. gada 31. decembrim Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei trešais ziņojums par Regulas (ES) 2021/953 piemērošanu. Ziņojumā jo īpaši būtu jāiekļauj pārskats par saskaņā ar minētās regulas 11. pantu saņemto informāciju par brīvas pārvietošanās ierobežojumiem, ko dalībvalstis ieviesušas, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos, pārskats, kurā aprakstītas visas norises saistībā ar ES digitālā Covid sertifikāta izmantošanu iekšzemes un starptautiskā mērogā, visi attiecīgie otrajā ziņojumā iekļautā novērtējuma atjauninājumi un novērtējums par to, cik piemēroti minētās regulas vajadzībām ir turpināt izmantot ES digitālos Covid sertifikātus, ņemot vērā epidemioloģiskās tendences, jaunākos pieejamos zinātniskos pierādījumus un nepieciešamības un proporcionalitātes principus. Sagatavojot minēto ziņojumu, Komisija būtu jālūdz norādījumi ECDC un Veselības drošības komitejai. Neskarot Komisijas iniciatīvas tiesības, minētajam ziņojumam vajadzētu pievienot tiesību akta priekšlikumu, jo īpaši ar mērķi saīsināt Regulas (ES) 2021/953 piemērošanas laikposmu, ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas attīstību saistībā ar Covid-19 pandēmiju un visus attiecīgos ECDC un Veselības drošības komitejas ieteikumus.

(18)

Tāpēc Regula (ES) 2021/953 būtu attiecīgi jāgroza.

(19)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, atvieglot tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Savienībā Covid-19 pandēmijas laikā, izveidojot satvaru sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu izdošanai, verifikācijai un akceptēšanai par personas Covid-19 vakcināciju, testa rezultātu vai pārslimošanu, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet darbības mēroga un iedarbības dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(20)

Lai šo regulu varētu piemērot ātri un savlaicīgi nolūkā nodrošināt ES digitālā Covid sertifikāta nepārtrauktību, tai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(21)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 (7) 42. panta 1. un 2. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju, kas 2022. gada 14. martā sniedza kopīgu atzinumu (8),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) 2021/953 groza šādi:

1)

regulas 2. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5)

“antigēna tests” ir viens no turpmāk minēto kategoriju testiem, kas balstās uz vīrusu proteīnu (antigēnu) noteikšanu nolūkā uzrādīt SARS-CoV-2 klātbūtni:

a)

ātrie antigēna testi, piemēram, sānu plūsmas imūnanalīze, kas dod rezultātus mazāk nekā 30 minūtēs;

b)

laboratoriski antigēna testi, piemēram, imūnfermentatīvās analīzes vai automatizētās imūnanalīzes antigēnu noteikšanai;”;

2)

regulas 3. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu groza šādi:

i)

pirmās daļas b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

sertifikātu, kurā apstiprināts, ka sertifikāta turētājam ir veikts NAAT tests vai antigēna tests, kas minēts ES kopīgajā Covid-19 antigēna testu sarakstā, par kuru vienojusies Veselības drošības komiteja, un ko veikuši veselības aprūpes speciālisti vai kvalificēts testēšanas personāls sertifikātu izdevušajā dalībvalstī, un kurā norādīts testa veids, datums, kurā tas veikts, un testa rezultāts (testa sertifikāts);

c)

sertifikātu, kas apliecina, ka sertifikāta turētājs pēc pozitīva rezultāta NAAT testam vai antigēna testam, kas iekļauts ES kopīgajā Covid-19 antigēna testu sarakstā, par kuru vienojusies Veselības drošības komiteja, un ko veikuši veselības aprūpes speciālisti vai kvalificēts testēšanas personāls, ir pārslimojis SARS-CoV-2 infekciju (pārslimošanas sertifikāts).”;

ii)

otro daļu aizstāj ar šādu:

“Komisija publicē ES kopīgo Covid-19 antigēna testu sarakstu, par ko vienojusies Veselības drošības komiteja, tostarp jebkādus atjauninājumus.”;

b)

panta 11. punktu aizstāj ar šādu:

“11.   Vajadzības gadījumā Komisija lūdz Veselības drošības komiteju, ECDC vai EMA izdot norādījumus par pieejamajiem zinātniskiem pierādījumiem par 1. punktā minētajos sertifikātos dokumentēto medicīnisko notikumu ietekmi, jo īpaši attiecībā uz jauniem problemātiskiem SARS-CoV-2 variantiem, un par to Covid-19 vakcīnu akceptēšanu, kurām dalībvalstīs tiek veikti klīniskie pētījumi.”;

3)

regulas 4. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Uzticamības satvars balstās uz publisko atslēgu infrastruktūru un ļauj uzticami un droši izdot un verificēt 3. panta 1. punktā minēto sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Uzticamības satvars ļauj atklāt krāpšanu, jo īpaši viltošanu. Turklāt tas padara iespējamu apmaiņu ar sertifikātu atsaukšanas sarakstiem, kuros ir ietverti atsaukto sertifikātu unikālie identifikatori. Šādos sertifikātu atsaukšanas sarakstos neietver nekādus citus personas datus. Verificējot 3. panta 1. punktā minētos sertifikātus un attiecīgā gadījumā sertifikātu atsaukšanas sarakstus, izdevējam netiek paziņots par verifikāciju.”;

4)

regulas 5. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

informācija par Covid-19 vakcīnu un par sertifikāta turētāja saņemto devu skaitu neatkarīgi no dalībvalsts, kurā minētās devas ir saņemtas;”;

b)

panta 5. punktam pievieno šādas daļas:

“Dalībvalstis var arī izdot vakcinācijas sertifikātus personām, kas piedalās Covid-19 vakcīnas klīniskajos pētījumos, kurus ir apstiprinājušas dalībvalstu ētikas komitejas un kompetentās iestādes, neatkarīgi no tā, vai dalībnieki ir saņēmuši Covid-19 kandidātvakcīnu vai kontroles grupas saņemto devu. Informācija par Covid-19 vakcīnu, kas vakcinācijas sertifikātā jāiekļauj saskaņā ar pielikuma 1. punktā noteiktajiem konkrētajiem datu laukiem, neapdraud klīniskā pētījuma integritāti.

Dalībvalstis var akceptēt vakcinācijas sertifikātus, ko saskaņā ar ceturto daļu izdevušas citas dalībvalstis, ar mērķi atcelt brīvas pārvietošanās ierobežojumus, kas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ieviesti nolūkā ierobežot SARS-CoV-2 izplatību, izņemot gadījumus, kad to akceptēšanas termiņš ir beidzies vai tie ir atsaukti pēc klīniskā pētījuma pabeigšanas, jo īpaši, pamatojoties uz to, ka Covid-19 vakcīnai pēc tam nav piešķirta tirdzniecības atļauja, vai arī ja vakcinācijas sertifikāti bija izsniegti par kontroles grupas saņemto placebo kā daļa no maskētā pētījuma.”;

5)

regulas 6. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

informācija par sertifikāta turētājam veikto NAAT testu vai antigēna testu;”;

6)

regulas 7. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Katra dalībvalsts pēc pieprasījuma izdod 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētos pārslimošanas sertifikātus pēc pozitīva rezultāta NAAT testam, ko veikuši veselības aprūpes speciālisti vai kvalificēts testēšanas personāls.

Dalībvalsts var pēc pieprasījuma izdot arī 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētos pārslimošanas sertifikātus pēc pozitīva rezultāta antigēna testam, kas iekļauts ES kopīgajā Covid-19 antigēna testu sarakstā, par kuru vienojusies Veselības drošības komiteja, un ko veikuši veselības aprūpes speciālisti vai kvalificēts testēšanas personāls.

Dalībvalstis var izdot pārslimošanas sertifikātus, pamatojoties uz antigēna testiem, ko 2021. gada 1. oktobrī vai pēc tam veikuši veselības aprūpes speciālisti vai kvalificēts testēšanas personāls, ja antigēna tests pozitīva rezultāta uzrādīšanas dienā bija iekļauts ES kopīgajā Covid-19 antigēna testu sarakstā, par kuru vienojusies Veselības drošības komiteja.

Pārslimošanas sertifikātu izdod ne agrāk kā 11 dienas pēc tam, kad personai pirmoreiz veikts NAAT vai antigēna tests, kas uzrādījis pozitīvu rezultātu.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai grozītu dienu skaitu, pēc kura jāizdod pārslimošanas sertifikāts, pamatojoties uz norādījumiem, kas saņemti no Veselības drošības komitejas saskaņā ar 3. panta 11. punktu, vai uz ECDC izskatītiem zinātniskiem pierādījumiem.”;

b)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Pamatojoties uz norādījumiem, kas saņemti saskaņā ar 3. panta 11. punktu, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai grozītu šā panta 1. punktu un 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nolūkā atļaut izdot pārslimošanas sertifikātu, pamatojoties uz pozitīvu antigēna testu, antivielu testu, ieskaitot seroloģisko testu antivielu noteikšanai pret SARS-CoV-2, vai jebkuru citu zinātniski apstiprinātu metodi. Ar šādiem deleģētajiem aktiem groza arī pielikuma 3. punktu, pievienojot, grozot vai svītrojot datu laukus, kas ietilpst šā panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā minētajās personas datu kategorijās.”;

7)

regulas 10. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Sertifikātu atsaukšanas sarakstus, ar kuriem notikusi apmaiņa saskaņā ar 4. panta 2. punktu, neglabā pēc šīs regulas piemērošanas laikposma beigām.”;

8)

regulas 11. pantu aizstāj ar šādu:

“11. pants

Brīvas pārvietošanās ierobežojumi un informācijas apmaiņa

1.   Neskarot dalībvalstu kompetenci noteikt brīvas pārvietošanās ierobežojumus sabiedrības veselības apsvērumu dēļ, ja dalībvalstis akceptē vakcinācijas sertifikātus, testa sertifikātus, kuros norādīts negatīvs rezultāts, vai pārslimošanas sertifikātus, tās atturas noteikt papildu brīvas pārvietošanās ierobežojumus, ja vien tie nav nediskriminējoši un nepieciešami, un samērīgi nolūkā aizsargāt sabiedrības veselību, balstoties uz jaunākajiem pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem, tostarp epidemioloģiskajiem datiem, ko publicējis ECDC, pamatojoties uz Padomes Ieteikumu (ES) 2022/107 (*1), un atbilst piesardzības principam.

2.   Ja dalībvalsts saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, tostarp šā panta 1. punktā izklāstītajiem principiem, 3. panta 1. punktā minēto sertifikātu turētājiem nosaka papildu ierobežojumus, jo īpaši saistībā ar problemātisku vai interesi raisošu SARS-CoV-2 variantu, tā par to attiecīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis, ja iespējams, 48 stundas pirms šādu jaunu ierobežojumu ieviešanas. Šajā nolūkā dalībvalsts sniedz šādu informāciju:

a)

šādu ierobežojumu iemeslus, tostarp visus attiecīgos epidemioloģiskos datus un zinātniskos pierādījumus, kas pamato šos ierobežojumus un kas ir pieejami un kam var piekļūt attiecīgajā posmā;

b)

šādu ierobežojumu darbības jomu, norādot, uz kuru sertifikātu turētājiem šādi ierobežojumi attiecas vai kuri no tiem ir atbrīvoti;

c)

šādu ierobežojumu sākumdatumu un to ilgumu.

2.a   Ja dalībvalsts nosaka ierobežojumus saskaņā ar 1. un 2. punktu, tā pievērš īpašu uzmanību šādu ierobežojumu iespējamai ietekmei uz pārrobežu reģioniem un attālāko reģionu, eksklāvu un ģeogrāfiski izolētu teritoriju specifikai.

3.   Dalībvalstis informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par 3. panta 1. punktā minēto sertifikātu izdošanu un to akceptēšanas nosacījumiem, tostarp par to, kādas Covid-19 vakcīnas tās akceptē saskaņā ar 5. panta 5. punkta otro daļu.

4.   Dalībvalstis sniedz sabiedrībai skaidru, visaptverošu un aktuālu informāciju attiecībā uz 1., 2. un 3. punktu. Parasti minēto informāciju dalībvalstis dara publiski pieejamu 24 stundas pirms jaunu ierobežojumu stāšanās spēkā, ņemot vērā, ka epidemioloģisku ārkārtas situāciju gadījumā ir vajadzīga zināma elastība. Turklāt dalībvalstu sniegto informāciju Komisija var darīt publiski pieejamu arī centralizēti.

(*1)  Padomes Ieteikums (ES) 2022/107 (2022. gada 25. janvāris) par koordinētu pieeju drošas brīvas pārvietošanās atvieglošanai Covid-19 pandēmijas laikā un ar ko aizstāj Ieteikumu (ES) 2020/1475 (OV L 18, 27.1.2022., 110. lpp.).”;"

9)

regulas 12. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Pilnvaras pieņemt 5. panta 2. punktā, 6. panta 2. punktā un 7. panta 1. un 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 24 mēnešu laikposmu no 2021. gada 1. jūlija.”;

10)

regulas 16. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta trešo daļu svītro;

b)

pievieno šādu punktu:

“3.   Līdz 2022. gada 31. decembrim Komisija Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.

Ziņojumā jo īpaši ietver:

a)

pārskatu par saskaņā ar 11. pantu saņemto informāciju par brīvas pārvietošanās ierobežojumiem, ko dalībvalstis ieviesušas nolūkā ierobežot SARS-CoV-2 izplatību;

b)

pārskatu, kurā aprakstītas visas norises saistībā ar 3. panta 1. punktā minēto sertifikātu iekšzemes un starptautisko izmantošanu un īstenošanas aktu pieņemšanu saskaņā ar 8. panta 2. punktu par trešo valstu izdotiem Covid-19 sertifikātiem;

c)

visus attiecīgos atjauninājumus attiecībā uz novērtējumu, kas iekļauts saskaņā ar šā panta 2. punktu iesniegtajā ziņojumā, par šīs regulas ietekmi uz brīvas pārvietošanās atvieglošanu, tostarp uz ceļošanu un tūrismu, uz dažādu vakcīnu veidu akceptēšanu, pamattiesībām un nediskrimināciju, kā arī uz personas datu aizsardzību Covid-19 pandēmijas laikā;

d)

novērtējumu par 3. panta 1. punktā minēto sertifikātu turpmākas izmantošanas piemērotību šīs regulas vajadzībām, ņemot vērā epidemioloģiskās norises un jaunākos pieejamos zinātniskos pierādījumus.

Sagatavojot ziņojumu, Komisija lūdz ECDC un Veselības drošības komitejas norādījumus, kurus pievieno ziņojumam.

Ziņojumam var pievienot tiesību akta priekšlikumu, jo īpaši ar mērķi saīsināt šīs regulas piemērošanas laikposmu, ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas attīstību saistībā ar Covid-19 pandēmiju un visus attiecīgos ECDC un Veselības drošības komitejas ieteikumus.”;

11)

regulas 17. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“To piemēro no 2021. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. jūnijam.”;

12)

pielikuma 2. punkta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“i)

testēšanas centrs vai komplekss (antigēna testam nav jānorāda obligāti);”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 29. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētāja

R. METSOLA

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

F. RIESTER


(1)  Eiropas Parlamenta 2022. gada 23. jūnija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2022. gada 28. jūnija lēmums.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 22. oktobris) par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 5.11.2013., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/256 (2022. gada 22. februāris), ar ko attiecībā uz pārslimošanas sertifikātu izdošanu, pamatojoties uz ātrajiem antigēna testiem, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (OV L 42, 23.2.2022., 4. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 726/2004 (2004. gada 31. marts), ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.).

(6)  Padomes Ieteikums (ES) 2022/107 (2022. gada 25. janvāris) par koordinētu pieeju drošas brīvas pārvietošanās atvieglošanai Covid-19 pandēmijas laikā un ar ko aizstāj Ieteikumu (ES) 2020/1475 (OV L 18, 27.1.2022., 110. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

(8)  OV vēl nav publicēts.


30.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 173/46


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2022/1035

(2022. gada 29. jūnijs),

ar ko groza Regulu (ES) 2021/954 par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Šengenas acquis, jo īpaši saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/399 (2) (Šengenas Robežu kodekss), trešo valstu valstspiederīgie, kas likumīgi uzturas vai dzīvo Savienībā, un trešo valstu valstspiederīgie, kas likumīgi ieceļojuši kādas dalībvalsts teritorijā, drīkst brīvi pārvietoties visu pārējo dalībvalstu teritorijā 90 dienas jebkurā 180 dienu periodā.

(2)

ES digitālo Covid sertifikātu izveidoja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (3), ar ko noteica vienotu satvaru sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa vai pārslimošanas sertifikātu izdošanai, verifikācijai un akceptēšanai nolūkā atvieglot Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Minēto regulu papildināja Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (4), ar ko ES digitālā Covid sertifikāta satvaru attiecināja uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

(3)

Regulu (ES) 2021/953 un (ES) 2021/954 piemērošanas termiņš beigsies 2022. gada 30. jūnijā. Tomēr Covid-19 pandēmija joprojām turpinās, un bažas raisošu variantu uzliesmojumi var turpināt negatīvi ietekmēt ceļošanu Savienībā. Līdz ar to minēto regulu piemērošanas termiņš būtu jāpagarina, lai ES digitālo Covid sertifikātu varētu izmantot arī turpmāk.

(4)

Regulas (ES) 2021/953 piemērošanas termiņš ir jāpagarina par 12 mēnešiem. Ņemot vērā to, ka Regulas (ES) 2021/954 mērķis ir paplašināt Regulas (ES) 2021/953 piemērošanu, aptverot konkrētas to trešo valstu valstspiederīgo kategorijas, kas likumīgi uzturas vai dzīvo Savienībā, tās piemērošanas ilgumam vajadzētu būt tieši saistītam ar Regulas (ES) 2021/953 piemērošanas ilgumu. Tāpēc Regula (ES) 2021/954 būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Šī regula nebūtu jāinterpretē kā tāda, kas atvieglo vai veicina ceļošanas ierobežojumu pieņemšanu sakarā ar Covid-19 pandēmiju. Turklāt jebkāda vajadzība verificēt ar Regulu (ES) 2021/953 izveidotos sertifikātus pati par sevi neattaisno robežkontroles pagaidu atjaunošanu pie iekšējām robežām. Pārbaudes uz iekšējām robežām joprojām vajadzētu izmantot vienīgi kā galēju risinājumu, ievērojot īpašus noteikumus, kas izklāstīti Šengenas Robežu kodeksā.

(6)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā un Dānijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro. Tā kā šī regula pilnveido Šengenas acquis, Dānija saskaņā ar minētā protokola 4. pantu sešos mēnešos pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi lēmumu par šo regulu, izlemj, vai tā šo regulu ieviesīs savos tiesību aktos.

(7)

Šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK (5); tādēļ Īrija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā un Īrijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro. Lai dalībvalstis saskaņā ar Regulā (ES) 2021/953 izklāstītajiem nosacījumiem varētu akceptēt Covid-19 sertifikātus, ko Īrija izdevusi trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo tās teritorijā, nolūkā atvieglot ceļošanu dalībvalstu teritorijā, Īrijai būtu minētajiem trešo valstu valstspiederīgajiem jāizdod Covid-19 sertifikāti, kas atbilst ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvara prasībām. Īrijai un pārējām dalībvalstīm būtu uz savstarpīguma pamata jāakceptē sertifikāti, kas izdoti trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas šī regula.

(8)

Attiecībā uz Kipru, Bulgāriju, Rumāniju un Horvātiju šī regula ir akts, kas pilnveido Šengenas acquis vai ir kā citādi saistīts ar to, kā noteikts, attiecīgi, 2003. gada Pievienošanās akta 3. panta 1. punktā, 2005. gada Pievienošanās akta 4. panta 1. punktā un 2011. gada Pievienošanās akta 4. panta 1. punktā.

(9)

Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju – saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienības Padomi un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (6) šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Padomes Lēmuma 1999/437/EK (7) 1. panta C punktā.

(10)

Attiecībā uz Šveici – saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (8) šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta C punktā, to lasot saistībā ar Padomes Lēmuma 2008/146/EK (9) 3. pantu.

(11)

Attiecībā uz Lihtenšteinu – saskaņā ar Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (10), šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta C punktā, to lasot saistībā ar Padomes Lēmuma 2011/350/ES (11) 3. pantu.

(12)

Tāpēc Regula (ES) 2021/954 būtu attiecīgi jāgroza.

(13)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, atvieglot trešo valstu valstspiederīgo, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā, ceļošanu Covid-19 pandēmijas laikā, izveidojot satvaru sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu izdošanai, verifikācijai un akceptēšanai par personas Covid-19 vakcinācijas, testa rezultātu vai pārslimošanu, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet darbības mēroga un iedarbības dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar LES 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(14)

Lai būtu iespējams to ātri un savlaicīgi piemērot nolūkā nodrošināt ES digitālā Covid sertifikāta nepārtrauktību, šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(15)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 (12) 42. panta 1. un 2. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju, kas 2022. gada 14. martā sniedza kopīgu atzinumu (13),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2021/954 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. jūlija tik ilgi, kamēr ir piemērojama Regula (ES) 2021/953.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2022. gada 29. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētāja

R. METSOLA

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

F. RIESTER


(1)  Eiropas Parlamenta 2022. gada 23. jūnija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2022. gada 28. jūnija lēmums.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/399 (2016. gada 9. marts) par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OV L 77, 23.3.2016., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā (OV L 211, 15.6.2021., 24. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.).

(6)  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(7)  Padomes Lēmums 1999/437/EK (1999. gada 17. maijs) par dažiem pasākumiem, lai piemērotu Eiropas Savienības Padomes, Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes Nolīgumu par abu minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē (OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.).

(8)  OV L 53, 27.2.2008., 52. lpp.

(9)  Padomes Lēmums 2008/146/EK (2008. gada 28. janvāris) par to, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (OV L 53, 27.2.2008., 1. lpp.).

(10)  OV L 160, 18.6.2011., 21. lpp.

(11)  Padomes Lēmums 2011/350/ES (2011. gada 7. marts) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā saistībā ar kontroles atcelšanu pie iekšējām robežām un personu pārvietošanos (OV L 160, 18.6.2011., 19. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

(13)  Vēl nav publicēts OV.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

30.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 173/50


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/1036

(2022. gada 29. jūnijs),

ar ko attiecībā uz pārskata perioda pagarināšanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1429

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1429 (2020. gada 7. oktobris), ar ko, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu, nosaka pasākumus ilgtspējīgam dzelzceļa tirgum (1), un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Covid-19 pandēmijas rezultātā dzelzceļa satiksmes apjomā vērojams straujš kritums, ko izraisa pieprasījuma ievērojama samazināšanās un pandēmijas ierobežošanai ieviestie dalībvalstu tiešie pasākumi.

(2)

Dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi ilgstoši saskaras ar ievērojamām likviditātes problēmām, lieliem zaudējumiem un dažos gadījumos ar maksātnespējas draudiem, un šos apstākļus tie nevar ietekmēt.

(3)

Lai novērstu Covid-19 pandēmijas negatīvo ekonomisko ietekmi un atbalstītu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumus, Regula (ES) 2020/1429 ļauj dalībvalstīm atļaut infrastruktūras pārvaldītājiem samazināt, atcelt vai atlikt maksu par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai. Minētā iespēja tika piešķirta uz ierobežotu pārskata periodu, kas pēdējo reizi ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/312 (2) tika pagarināts līdz 2022. gada 30. jūnijam.

(4)

Mobilitātes ierobežojumi pandēmijas laikā būtiski ietekmēja dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu izmantošanu. Mazākā mērā tie ietekmēja arī dzelzceļa kravu pārvadājumu pakalpojumus. Pamatojoties uz Savienības dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāju sniegtajiem datiem, pandēmija vissmagāk skāra pasažieru pārvadājumu segmentu. Visvairāk tika skarts pasažieru komercpakalpojumu segments, kurā visās dalībvalstīs ievērojami samazinājās tā piedāvājums, kas vēl nav atgriezies 2019. gada līmenī.

(5)

Tīklā ekspluatēto kravas vilcienu skaits atjaunojās, un 2021. gadā tas bija tikai par 0,1 % zemāks nekā 2019. gadā. Sabiedrisko pakalpojumu saistību (SPS) pasažieru vilcienu skaits, kas 2021. gadā pārvietojās tīklā, bija par 2 % lielāks nekā 2019. gadā, bet 2020. gadā tas bija par 5,1 % zemāks nekā 2019. gadā. Tomēr, ņemot vērā to, ka pasažieru skaits gan 2020. gadā, gan 2021. gadā sasniedza divas trešdaļas no 2019. gadā ceļojošo pasažieru skaita, pandēmijas samazināto ietekmi un turpmāko atveseļošanos, visticamāk, veicināja nepārtraukts finansiālais atbalsts, ko kompetentās iestādes sniedza saskaņā ar SPS līgumiem. Faktiski 2021. gadā pasažieru komercvilcienu skaits joprojām bija par 18,2 % mazāks nekā 2019. gadā. 2020. gadā tas bija par 22,9 % zemāks salīdzinājumā ar 2019. gadu, tādējādi neuzrādot būtisku atveseļošanos.

(6)

Līdzīgas tendences var novērot, ja satiksmi izsaka vilcienkilometros. Vilcienkilometros, ko nobraukuši dzelzceļa tīklā esoši kravas vilcieni, bija vērojamas atveseļošanās pazīmes, kas 2021. gadā bija tikai par 0,5 % mazākas nekā 2019. gadā. Pasažieru SPS pakalpojumi, kas izteikti vilcienkilometros, 2021. gadā bija par 1,1 % lielāki salīdzinājumā ar 2019. gadu. Tomēr 2021. gadā pasažieru komercpakalpojumi, kas izteikti vilcienkilometros, joprojām bija par 18,7 % mazāki nekā 2019. gadā, kas ir neliels uzlabojums salīdzinājumā ar 2020. gadu.

(7)

Tāpēc ir skaidrs, ka Covid-19 pandēmijas ietekmes dēļ dzelzceļa satiksmes līmenis pastāvīgi samazinās pasažieru segmentā, kas 2018. gadā veidoja aptuveni 80 % no visas satiksmes, kas izteikta vilcienkilometros.

(8)

Pasaules Veselības organizācijas dati liecina, ka katru dienu reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits Eiropā strauji palielinājās 2022. gada sākumā līdz līmenim, kas pandēmijas laikā nekad netika sasniegts. Turklāt katru dienu ziņoto gadījumu skaits joprojām ir ļoti liels.

(9)

Paredzams, ka pandēmija pastāvīgi negatīvi ietekmēs dzelzceļa satiksmi, un arī dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu grūtā finansiālā situācija, visticamāk, saglabāsies līdz 2022. gada beigām.

(10)

Tādēļ Regulas (ES) 2020/1429 1. pantā noteiktais pārskata periods ir jāpagarina līdz 2022. gada 31. decembrim.

(11)

Ja Eiropas Parlamentam un Padomei šī regula būtu jāpārbauda visu Regulas (ES) 2020/1429 6. panta 6. punktā paredzēto iebildumu laikposmu, šī regula stātos spēkā tikai pēc tā pārskata perioda beigām, kas patlaban paredzēts Regulas (ES) 2020/1429 1. pantā. Lai novērstu juridisko nenoteiktību, šī regula būtu jāpieņem saskaņā ar steidzamības procedūru, kas sīki izklāstīta Regulas (ES) 2020/1429 7. pantā, un tai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2020/1429 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

Ar šo regulu paredz pagaidu noteikumus, saskaņā ar kuriem piemēro maksu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, kā noteikts Direktīvas 2012/34/ES IV nodaļā. Tā attiecas uz dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu iekšzemes un starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem, kas ietilpst minētās direktīvas darbības jomā, laikā no 2020. gada 1. marta līdz 2022. gada 31. decembrim (“pārskata periods”).”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 333, 12.10.2020., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/312 (2022. gada 24. februāris), ar ko Regulu (ES) 2020/1429 groza attiecībā uz to pagaidu pasākumu piemērošanas pārskata perioda ilgumu, kuri attiecas uz maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu (OV L 55, 28.2.2022., 1. lpp.).


30.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 173/52


KOMISIJAS REGULA (ES) 2022/1037

(2022. gada 29. jūnijs),

ar ko attiecībā uz glikolipīdu izmantošanu par konservantu dzērienos groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1333/2008 (2008. gada 16. decembris) par pārtikas piedevām (1) un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu un 14. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1331/2008 (2008. gada 16. decembris), ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (2), un jo īpaši tās 7. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā noteikts Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksts un to lietošanas nosacījumi.

(2)

Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 (3) pielikums nosaka Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikuma sarakstā norādīto pārtikas piedevu specifikācijas.

(3)

Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstu un pārtikas piedevu specifikācijas vai nu pēc Komisijas iniciatīvas, vai pēc dalībvalsts vai ieinteresētas personas pieteikuma saņemšanas var atjaunināt saskaņā ar vienoto procedūru, kas minēta Regulas (EK) Nr. 1331/2008 3. panta 1. punktā.

(4)

2019. gada decembrī Komisijai tika iesniegts pieteikums uz atļauju glikolipīdus izmantot par konservantu aromatizētos dzērienos, dažos citos 14.1. kategorijas “Bezalkoholiskie dzērieni” produktos, bezalkoholiskajā alū un iesala dzērienos.

(5)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) izvērtēja glikolipīdu kā pārtikas piedevas nekaitīgumu attiecībā uz ierosināto lietojumu. 2021. gada 4. maijā pieņemtajā Iestādes atzinumā (4) tika noteikts, ka pieņemamā diennakts deva (PDD) ir 10 mg/kg ķermeņa svara dienā. Iestāde norādīja, ka lielākā aplēse par eksponētību, proti, 3,1 mg/kg ķermeņa svara dienā mazbērniem, ir noteiktās PDD robežās, un secināja, ka pieteikuma iesniedzēja ierosinātajos lietošanas veidos un lietošanas daudzumos eksponētība glikolipīdiem nerada bažas par kaitīgumu.

(6)

Glikolipīdus iegūst fermentācijas procesā no sēnes Dacryopinax spathularia. Glikolipīdi, ja tos izmanto par konservantu, paildzina dzērienu glabāšanas laiku, aizsargājot tos no mikroorganismu izraisītas bojāšanās, un kavē patogēno mikroorganismu augšanu. Glikolipīdi ir iedarbīgi pret rauga un pelējuma sēnītēm un grampozitīvām baktērijām, un tie var būt alternatīva citiem pašlaik dzērienos atļautajiem konservantiem.

(7)

Tāpēc ir lietderīgi atļaut glikolipīdus izmantot par konservantu dzērienos, uz kuriem attiecas pieteikums, un piešķirt minētajai piedevai E numuru E 246.

(8)

Kad glikolipīdus (E 246) pirmo reizi iekļauj Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā noteiktajā Savienības atļauto pārtikas piedevu sarakstā, Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumā būtu jāiekļauj šīs piedevas specifikācijas.

(9)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1333/2008 un (ES) Nr. 231/2012 būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu.

2. pants

Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(2)  OV L 354, 31.12.2008., 1. lpp.

(3)  Komisijas Regula (ES) Nr. 231/2012 (2012. gada 9. marts), ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas (OV L 83, 22.3.2012., 1. lpp.).

(4)  EFSA Journal 2021;19(6):6609.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu groza šādi:

a)

B daļas 3. punktā “Pārtikas piedevas, kas nav krāsvielas vai saldinātāji” aiz ieraksta par pārtikas piedevu E 243 iekļauj šādu jaunu ierakstu:

“Ε 246

Glikolipīdi”;

b)

E daļu groza šādi:

1)

14.1.4. kategorijā (Aromatizēti dzērieni) aiz ieraksta par E 242 iekļauj šādu ierakstu par E 246 (Glikolipīdi):

 

“E 246

Glikolipīdi

50

 

Izņemot dzērienus uz piena bāzes”;

2)

14.1.5.2. kategorijā (Citi) aiz ieraksta par E 242 iekļauj šādu ierakstu par E 246 (Glikolipīdi):

 

“E 246

Glikolipīdi

20

(93)

Tikai šķidros tējas koncentrātos un šķidros augļu un augu uzlējuma koncentrātos”;

3)

14.2.1. kategorijā (Alus un iesala dzērieni) aiz ieraksta par E 220–228 iekļauj šādu ierakstu par E 246 (Glikolipīdi):

 

“E 246

Glikolipīdi

50

 

Tikai bezalkoholiskajā alū un iesala dzērienos”


II PIELIKUM S

Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumā aiz ieraksta par pārtikas piedevu E 243 iekļauj šādu jaunu ierakstu:

E 246 GLIKOLIPĪDI

Sinonīmi

 

Definīcija

Dabā sastopamos glikolipīdus iegūst fermentācijas procesā, izmantojot sēnes Dacryopinax spathularia (ēdamas lāpstenītes) savvaļas celmu MUCL 53181. Glikozi izmanto kā oglekļa avotu. Pakārtotais process bez šķīdinātājiem ietver filtrāciju un mikrofiltrāciju mikrobu šūnu atdalīšanai, kā arī izgulsnēšanu un attīrīšanu, mazgājot ar buferētu ūdeni. Produktu pasterizē un žāvē ar izsmidzināšanu. Ražošanas procesā glikolipīdi netiek ķīmiski modificēti un nemainās to dabiskais sastāvs.

CAS numurs

2205009-17-0

Ķīmiskais nosaukums

No Dacryopinax spathularia iegūti glikolipīdi

Pamatviela

Ne mazāk kā 93 % kopējā glikolipīdu satura žāvētā vielā

Apraksts

Bēšas līdz gaiši brūnas krāsas pulveris ar vieglu raksturīgo smaržu

Identifikācija

 

Šķīdība

Atbilst prasībām (10 g/l ūdenī)

pH

No 5,0 līdz 7,0 (10 g/l ūdenī)

Duļķainība

Ne vairāk kā 28 NTU (10 g/l ūdenī)

Tīrība

 

Ūdens saturs

Ne vairāk kā 5 % (Karla Fišera metode)

Proteīns

Ne vairāk kā 3 % (faktors N × 6,25)

Tauki

Ne vairāk kā 2 % (gravimetrijas metode)

Nātrijs

Ne vairāk kā 3,3 %

Arsēns

Ne vairāk kā 1 mg/kg

Svins

Ne vairāk kā 0,7 mg/kg

Kadmijs

Ne vairāk kā 0,1 mg/kg

Dzīvsudrabs

Ne vairāk kā 0,1 mg/kg

Niķelis

Ne vairāk kā 2 mg/kg

Mikrobioloģiskie kritēriji

 

Kopējais aerobo mikroorganismu skaits

Ne vairāk kā 100 koloniju/g

Rauga un pelējuma sēnītes

Ne vairāk kā 10 koloniju/g

Koliformās baktērijas

Ne vairāk kā 3 MPN/g

Salmonella spp.

25 g paraugā nekonstatē”


30.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 173/56


KOMISIJAS REGULA (ES) 2022/1038

(2022. gada 29. jūnijs),

ar ko attiecībā uz polivinilpirolidona (E1201) lietošanu īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā tablešu un apvalkotu tablešu veida pārtikā groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1333/2008 (2008. gada 16. decembris) par pārtikas piedevām (1) un jo īpaši tās 10. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1331/2008 (2008. gada 16. decembris), ar ko nosaka vienotu atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz pārtikas piedevām, fermentiem un aromatizētājiem (2), un jo īpaši tās 7. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumā noteikts Savienības atļauto pārtikas piedevu saraksts un šo pārtikas piedevu lietošanas nosacījumi.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 3. panta 1. punktā minēto vienoto procedūru šo sarakstu var atjaunināt pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc pieteikuma saņemšanas.

(3)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu polivinilpirolidonu (E1201) atļauts izmantot par tādu galda saldinātāju pārtikas piedevu, ko lieto tabletēs un cietos uztura bagātinātājos, izņemot zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētus uztura bagātinātājus.

(4)

2018. gada 29. oktobrī tika iesniegts pieteikums uz atļauju polivinilpirolidonu (E1201) izmantot par pārtikas piedevas tablešu saistvielu īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā tablešu un apvalkotu tablešu veida pārtikā. Pieteikumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1331/2008 4. panta 1. punkta otro daļu darīja pieejamu dalībvalstīm.

(5)

1990. gadā (3) polivinilpirolidonu (E1201) novērtēja Pārtikas zinātniskā komiteja. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2020. gada 1. jūlija zinātniskajā atzinumā (4) atkārtoti izvērtēja polivinilpirolidona (E1201) kā pārtikas piedevas nekaitīgumu un apsvēra lietojumu paplašināt ar īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku tablešu un apvalkotu tablešu veidā. Minētajā atzinumā Iestāde secināja: lietojumu šādi paplašinot, nav paredzams, ka rastos bažas par nekaitīgumu, ja piedeva tiek lietota maksimālajā pieļaujamajā līmenī un ieteicamajā patēriņa daudzumā.

(6)

Tabletēm, kas paredzētas īpašiem medicīniskiem nolūkiem, polivinilpirolidons (E1201) jāpievieno tehnisku apsvērumu dēļ: lai cieši saistītu sastāvdaļas, nodrošinātu to kohēziju, kā arī palēninātu to sairšanu. Tādēļ ir lietderīgi atļaut šo piedevu izmantot par stabilizējošu piedevu īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētā tablešu un apvalkotu tablešu veida pārtikā.

(7)

Atļauja polivinilpirolidonu (E1201) izmantot par pārtikas piedevu, kas pieder pie Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikuma E daļas 13.2. kategorijas “Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā pārtika, kā noteikts Direktīvā 1999/21/EK (izņemot 13.1.5. pārtikas produktu kategorijas produktus)” neparedz produktus, kuri sagatavoti ar minēto pārtikas piedevu, klasificēt par īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 609/2013 (5).

(8)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 1333/2008.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikuma E daļas 13.2. kategorijā “Īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta diētiskā pārtika, kā noteikts Direktīvā 1999/21/EK (izņemot 13.1.5. pārtikas produktu kategorijas produktus)” iekļauj šādu ierakstu:

 

“E 1201

Polivinilpolipirolidons

Quantum satis

 

Tikai tablešu un apvalkotu tablešu veidā”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 354, 31.12.2008., 16. lpp.

(2)  OV L 354, 31.12.2008, 1. lpp.

(3)  Report of the Scientific Committee for Food, twenty-sixth series. Report EUR13 913.

(4)  EFSA Journal 2020; 18(8):6215.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 609/2013 (2013. gada 12. jūnijs) par zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētu pārtiku, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētu pārtiku un par pilnīgiem uztura aizstājējiem svara kontrolei, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 92/52/EEK, Komisijas Direktīvas 96/8/EK, 1999/21/EK, 2006/125/EK un 2006/141/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/39/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 41/2009 un (EK) Nr. 953/2009 (OV L 181, 29.6.2013., 35. lpp.).


30.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 173/58


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1039

(2022. gada 29. jūnijs),

ar ko attiecībā uz konkrētām VPS saņēmējvalstīm piešķirtu konkrētu tarifa preferenču apturēšanu 2023. gadā nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 978/2012 piemērošanas noteikumus

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 978/2012 (2012. gada 25. oktobris) par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 732/2008 (1), un jo īpaši tās 8. panta 3. punktu,

pēc apspriešanās ar Vispārējo preferenču komiteju Regulas (ES) Nr. 978/2012 39. panta nozīmē,

tā kā:

(1)

Ievērojot Regulas (ES) Nr. 978/2012 8. panta 1. punktu, vispārējās preferenču sistēmas (“VPS”) vispārējā režīma tarifa preferences ir jāaptur attiecībā uz tādiem VPS sadaļas produktiem, kuru izcelsme ir VPS saņēmējvalstī, ja trīs gadus pēc kārtas šo produktu importa Savienībā no attiecīgās VPS saņēmējvalsts vidējā vērtība pārsniedz minētās regulas VI pielikumā uzskaitītās robežvērtības.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 978/2012 8. panta 2. punktu un pamatojoties uz tirdzniecības statistiku par 2015.–2017. kalendāro gadu, ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/249 (2) tika izveidots to produktu sadaļu saraksts, kurām no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim aptur tarifa preferences.

(3)

Ievērojot Regulas (ES) Nr. 978/2012 8. panta 3. punktu, Komisijai ik pēc trīs gadiem jāpārskata šis saraksts un jāpieņem īstenošanas akts, lai apturētu vai atjaunotu tarifa preferences.

(4)

Regulas (ES) Nr. 978/2012 darbības termiņš beigsies 2023. gada 31. decembrī, tāpēc no 2023. gada 1. janvāra vienu gadu būtu jāpiemēro pārskatītais saraksts. Saraksta pamatā ir tirdzniecības statistika par 2018.–2020. kalendāro gadu, kas pieejama 2021. gada 1. septembrī, un tajā ņemts vērā imports no VPS saņēmējvalstīm, kuras uzskaitītas II pielikumā Regulā (ES) Nr. 978/2012, kas piemērojama minētajā dienā. Tomēr neņem vērā importa vērtību no VPS saņēmējvalstīm, kuras no 2023. gada 1. janvāra vairs nesaņem tarifa preferences saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 978/2012 4. panta 1. punkta b) apakšpunktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz VPS sadaļu produktu sarakstu, kas iekļauts šīs regulas pielikumā, konkrētajām VPS saņēmējvalstīm tiek apturētas Regulas (ES) Nr. 978/2012 7. pantā minētās tarifa preferences.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 303, 31.10.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/249 (2019. gada 12. februāris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu aptur dažu VPS saņēmējvalstu tarifa preferences (OV L 42, 13.2.2019., 6. lpp.).


PIELIKUMS

To VPS sadaļu saraksts, kurām attiecībā uz konkrētu VPS saņēmējvalsti aptur Regulas (ES) Nr. 978/2012 7. pantā minētās tarifa preferences:

A sleja: valsts nosaukums

B sleja: VPS sadaļa (VPS regulas 2. panta j) punkts)

C sleja: apraksts

A

B

C

Indija

S-6a

Neorganiskās ķīmijas produkti un organiskie ķīmiskie savienojumi

S-7a

Plastmasas un to izstrādājumi

S-8b

Ādas izstrādājumi; kažokādas un mākslīgās kažokādas

S-11a

Tekstils

S-13

Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un tamlīdzīgu materiālu izstrādājumi; keramikas izstrādājumi; stikls un stikla izstrādājumi

S-14

Pērles un dārgmetāli

S-15a

Dzelzs, tērauds un dzelzs un tērauda izstrādājumi

S-15b

Parastie metāli (izņemot dzelzi un tēraudu), parasto metālu izstrādājumi (izņemot dzelzs un tērauda izstrādājumus)

S-16

Mehānismi un mehāniskas ierīces; elektroierīces un elektroiekārtas un to detaļas

S-17a

Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīves, ritošais sastāvs

Indonēzija

S-1a

Dzīvi dzīvnieki un dzīvnieku izcelsmes produkti, izņemot zivis

S-3

Dzīvnieku vai augu eļļas, tauki un vaski

S-5

Minerālprodukti

S-9a

Koks un koka izstrādājumi; kokogle

Kenija

S-2a

Veģetējoši augi un puķkopības produkti


30.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 173/61


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1040

(2022. gada 29. jūnijs),

ar ko attiecībā uz tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu sarakstiem, no kurām atļauts Savienībā ievest noteiktus nebrīvē turētus putnus, to reproduktīvos produktus un mājputnu gaļas produktus, groza Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 VI un XV pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (1), un jo īpaši tās 230. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2016/429 cita starpā nosaka dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā, un to piemēro no 2021. gada 21. aprīļa. Viena no šādām dzīvnieku veselības prasībām atbilstoši minētās regulas 230. panta 1. punktam ir, ka minētajiem sūtījumiem jābūt no kādas sarakstā norādītas trešās valsts, teritorijas vai to zonas vai nodalījuma.

(2)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2) Regulu (ES) 2016/429 papildina ar dzīvnieku veselības prasībām, kuras attiecas uz noteiktu sugu un kategoriju dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā no trešām valstīm vai teritorijām vai to zonām vai nodalījumiem. Deleģētā regula (ES) 2020/692 paredz, ka minētās regulas tvērumā esošu dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus drīkst atļaut ievest Savienībā tikai tad, ja tie ir no tādas trešās valsts vai teritorijas vai to zonas vai nodalījuma, kas attiecībā uz konkrētajām dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sugām un kategorijām ir norādīts sarakstā saskaņā ar minētajā deleģētajā regulā noteiktajām dzīvnieku veselības prasībām.

(3)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/404 (3) nosaka tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu vai nodalījumu sarakstus, no kuriem atļauts Savienībā ievest Deleģētās regulas (ES) 2020/692 aptverto sugu un kategoriju dzīvniekus, reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus. Minētie saraksti un konkrēti vispārīgi noteikumi attiecībā uz šiem sarakstiem ir sniegti minētās īstenošanas regulas I līdz XXII pielikumā.

(4)

Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 VI pielikuma 1. daļas A iedaļa nosaka to trešo valstu, teritoriju vai to zonu sarakstu, no kurām Savienībā atļauts ievest nebrīvē turētu putnu un nebrīvē turētu putnu reproduktīvo produktu sūtījumus, izņemot nebrīvē turētus putnus, uz kuriem attiecas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 62. pantā minētās atkāpes.

(5)

Apvienotā Karaliste Komisijai ir iesniegusi pieteikumu atļaut no tās kroņa teritorijām Menas Salas un Džērsijas ievest Savienībā nebrīvē turētu putnu un to reproduktīvo produktu sūtījumus, kas nav Deleģētās regulas (ES) 2020/692 62. pantā minētie nebrīvē turētie putni, un ir sniegusi garantijas par minēto kroņa teritoriju kompetento iestāžu spējām nodrošināt uzticamu oficiālo sertifikāciju un atbilstību relevantajām dzīvnieku veselības prasībām attiecībā uz šādiem nebrīvē turētu putnu un to reproduktīvo produktu sūtījumiem, ko paredzēts ievest Savienībā. Tāpēc minētās kroņa teritorijas būtu jānorāda Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 VI pielikuma sarakstā.

(6)

Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 VI pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 XV pielikuma 1. daļas A iedaļā ir dots tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu sarakstu, no kurām Savienībā atļauts ievest nagaiņu, mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus, kam veikta Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XXVI pielikumā minētā risku mazinošā apstrāde.

(8)

Maroka ir iesniegusi Komisijai pieteikumu uz atļauju Savienībā ievest mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļas produktu sūtījumus un ir sniegusi garantijas par minētās trešās valsts atbilstību prasībām attiecībā uz paziņošanu un ziņošanu par sarakstā norādītajām slimībām, kas minētas Deleģētās regulas (ES) 2020/692 I pielikuma 1. punktā un attiecas uz mājputniem, un garantijas attiecībā uz minētās trešās valsts atbilstību relevantajām Savienības dzīvnieku veselības prasībām vai līdzvērtīgām prasībām. Tāpēc un ņemot vērā mājputnu veselības situāciju Marokā, ir lietderīgi minēto trešo valsti iekļaut Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 XV pielikuma 1. daļas A iedaļas sarakstā attiecībā uz mājputnu (izņemot skrējējputnu) gaļas produktiem, kuriem veikta specifiskā risku mazinošā apstrāde “D”, kas minēta Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XXVI pielikumā.

(9)

Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 XV pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2021/404 būtu attiecīgi jāgroza.

(11)

Īstenošanas regula (ES) 2021/404 tiek piemērota no 2021. gada 21. aprīļa, tātad juridiskās noteiktības labad un lai atvieglotu tirdzniecību, grozījumiem, kas ar šo regulu veicami Īstenošanas regulā (ES) 2021/404, būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 VI un XV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2020. gada 30. janvāris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā, to pārvietošanu un rīkošanos ar tiem pēc ievešanas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 379. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/404 (2021. gada 24. marts), ar ko nosaka tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu sarakstus, no kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 atļauts Savienībā ievest dzīvniekus, reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus (OV L 114, 31.3.2021., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 VI un XV pielikumu groza šādi:

1)

regulas VI pielikuma 1. daļas A iedaļā starp ierakstu par Izraēlu un ierakstu par Jaunzēlandi iekļauj šādus ierakstus par Menas Salu un Džērsiju:

IM

Menas Sala

IM-0

Nebrīvē turēti putni

NEBRĪVĒ TURĒTI PUTNI

 

 

 

 

Inkubējamas nebrīvē turētu putnu olas

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

JE

Džērsija

JE-0

Nebrīvē turēti putni

NEBRĪVĒ TURĒTI PUTNI

 

 

 

 

Inkubējamas nebrīvē turētu putnu olas

HE-CAPTIVE-BIRDS”;

 

 

 

 

2)

regulas XV pielikuma 1. daļas A iedaļas ierakstu par Maroku aizstāj ar šādu:

MA

Maroka

MA-0

B

B

B

B

B

B

B

D

Nav atļauts

Nav atļauts

MPST”.

 


30.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 173/64


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1041

(2022. gada 29. jūnijs),

ar ko paredz konkrēta Korejas Republikas izcelsmes vieglā termopapīra importa reģistrāciju pēc izmeklēšanas atsākšanas, lai īstenotu Vispārējās tiesas 2020. gada 2. aprīļa spriedumu lietā T-383/17 attiecībā uz Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/763, ko Tiesa apstiprināja lietā C-260/20 P

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1036 (2016. gada 8. jūnijs) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 14. pantu,

tā kā:

1.   PROCEDŪRA

1.1.   Pasākumu pieņemšana

(1)

Komisija (“Komisija”) 2017. gada 17. novembrī publicēja Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/2005, ar ko nosaka pagaidu antidempinga maksājumu konkrēta Korejas Republikas izcelsmes vieglā termopapīra importam (2). Komisija 2017. gada 3. maijā publicēja Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/763, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts konkrēta Korejas Republikas izcelsmes vieglā termopapīra importam (3) (“izskatāmā regula”)

1.2.   Spriedumi lietās T-383/17 un C-260/20 P

(2)

Ar prasības pieteikumu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2017. gada 20. jūnijā, Hansol Group (Hansol Paper Co. Ltd. un Hansol Artone Paper Co. Ltd.) (turpmāk tekstā – “Hansol”) cēla prasību atcelt Īstenošanas regulu (ES) 2017/763, ciktāl tā attiecas uz Hansol (lieta T-383/17). Hansol apstrīdēja izskatāmās regulas tiesiskumu vairākos aspektos. Vienā no saviem izvirzītajiem pamatiem Hansol apstrīdēja konkrētu salikto normālo vērtību veidošanu saskaņā ar pamatregulas 2. panta 3. punktu. Citā izvirzītajā pamatā Hansol apgalvoja, ka Komisija ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, izsverot pārdošanu nesaistītiem klientiem Savienībā salīdzinājumā ar pārdošanu saistītajiem pārstrādātājiem. Hansol apgalvoja, ka šī apgalvotā aprēķina kļūda izkropļoja dempinga starpības aprēķinu un cita starpā arī cenu samazinājuma starpību.

(3)

Tiesa 2020. gada 2. aprīlī pieņēma spriedumu lietā T-383/17, ar kuru atcēla Īstenošanas regulu (ES) 2017/763, ciktāl tā attiecās uz Hansol ražotajām precēm (4). Vispārējā tiesa konstatēja, ka Komisija ir pārkāpusi pamatregulas 2. panta 1. punktu, veidojot salikto normālo vērtību saskaņā ar pamatregulas 2. panta 3. punktu tādam ražojuma veidam, ko pārdeva Hansol Artone Paper Co. Ltd., lai gan Hansol Paper Co. Ltd. tā paša ražojuma veida pārdevumi iekšzemes tirgū bija reprezentatīvi. Vispārējā tiesa konstatēja arī to, ka apgalvotā svēruma kļūda tika konstatēta un ka Komisijai būtu bijis jāņem vērā daudzumi, ko Schades Nordic, kas ir viens no Hansol Group saistītajiem pārveidotājiem Savienībā, pārdeva neatkarīgiem klientiem. Tāpēc Komisija bija pārkāpusi pamatregulas 2. panta 11. punktu, jo Komisijas veiktie aprēķini neatspoguļoja Hansol veiktā dempinga patieso apmēru. Visbeidzot, Vispārējā tiesa uzskatīja, ka šī svēruma kļūda ir ietekmējusi arī cenu samazinājuma starpības aprēķinu, jo Komisija šim aprēķinam bija izmantojusi to pašu svērumu. Vispārējā Tiesa arī konstatēja, ka Komisija ir pieļāvusi kļūdu, piemērojot pamatregulas 2. panta 9. punktu pēc analoģijas, proti, kad tā minētā ražojuma eksporta cenas noteikšanas vajadzībām saistībā ar kaitējuma konstatēšanu atskaitīja PVA izmaksas un peļņas normu par attiecīgā ražojuma tālākpārdošanu.

(4)

Komisija 2020. gada 11. jūnijā lūdza Tiesu atcelt Vispārējās tiesas spriedumu, iesniedzot apelācijas sūdzību (lieta C-260/20 P). 2022. gada 12. maijā Tiesas otrā palāta noraidīja apelācijas sūdzību un apstiprināja Vispārējās tiesas konstatējumus (5). Tomēr Tiesa norādīja, ka pretēji Vispārējās Tiesas konstatējumiem Komisija nav pieļāvusi kļūdu, piemērojot šajā lietā pamatregulas 2. panta 9. punktu pēc analoģijas.

(5)

Rezultātā Īstenošanas regula (ES) 2017/763 tika atcelta, ciktāl tā attiecas uz Hansol.

2.   REĢISTRĀCIJAS PAMATOJUMS

(6)

Komisija analizēja, vai ir lietderīgi attiecināt reģistrāciju uz attiecīgā ražojuma importu. Šajā sakarā Komisija ņēma vērā šādus apsvērumus.

(7)

LESD 266. pantā noteikts, ka iestādēm ir jāveic vajadzīgie pasākumi, lai pildītu Tiesas spriedumus. Gadījumā, ja tiek atcelts iestāžu pieņemts akts saistībā ar administratīvu procedūru, tādu kā antidempinga izmeklēšanas, Vispārējās Tiesas sprieduma izpilde ietver atceltā akta aizstāšanu ar jaunu aktu, kurā ir novērsta Tiesas konstatētā nelikumība (6).

(8)

Saskaņā ar Tiesas judikatūru procedūru atceltā akta aizstāšanai drīkst atsākt tajā posmā, kurā notikusi nelikumība (7). Konkrēti tas nozīmē, ka tāda akta atcelšana, ar kuru izbeidz administratīvu procedūru, neietekmē tādas sagatavošanās darbības kā antidempinga procedūras sākšana. Situācijā, kad, piemēram, tiek atcelta regula, ar ko nosaka galīgos antidempinga pasākumus, tas nozīmē, ka pēc anulēšanas antidempinga procedūra vēl nav pabeigta, jo akts, ar kuru pabeidz antidempinga procedūru, vairs nav Savienības tiesību sistēmā (8), izņemot gadījumus, kad nelikumība notikusi procedūras sākšanas posmā.

(9)

Kā paskaidrots paziņojumā par izmeklēšanas atsākšanu un tā kā nelikumība nav notikusi procedūras sākšanas posmā, bet gan izmeklēšanas posmā, Komisija nolēma atsākt izmeklēšanu, ciktāl tā attiecas uz Hansol, un Komisija izmeklēšanu atsāka tajā posmā, kurā izdarīts pārkāpums.

(10)

Saskaņā ar Tiesas judikatūru administratīvas procedūras atsākšanu un maksājumu iespējamu atkārtotu noteikšanu nevar uzskatīt par pretēju noteikumam par nepiemērošanu ar atpakaļejošu spēku (9). Paziņojumā par izmeklēšanas atsākšanu ieinteresētās personas, to skaitā importētāji, tiek informētas par to, ka turpmākās saistības attiecīgā gadījumā būs atkarīgas no atkārtotās pārbaudes konstatējumiem.

(11)

Pamatojoties uz jaunajiem konstatējumiem un atsāktās izmeklēšanas rezultātiem, kas šajā posmā nav zināmi, Komisija var pieņemt regulu, ar ko vajadzības gadījumā pārskata piemērojamo maksājuma likmi. Šī pārskatītā likme, ja tāda būs, stāsies spēkā no dienas, kurā stājās spēkā izskatāmā regula.

(12)

Šim nolūkam Komisija pieprasīja valstu muitas dienestiem sagaidīt atkārtotās pārbaudes rezultātus un tikai pēc tam lemt par atmaksas pieprasījumiem saistībā ar Vispārējās tiesas atceltajiem antidempinga maksājumiem attiecībā uz Hansol. Tādējādi muitas dienestiem ir ieteikts neveikt atcelto maksājumu pieprasījumus līdz brīdim, kad atkārtotās pārbaudes rezultāti būs publicēti Oficiālajā Vēstnesī.

(13)

Turklāt, ja atsāktās izmeklēšanas rezultātā atkārtoti tiktu noteikti pasākumi, maksājumi būtu jāiekasē arī par laikposmu, kurā tika veikta atsāktā izmeklēšana.

(14)

Šajā sakarā Komisija norāda, ka reģistrācija ir instruments, kas paredzēts pamatregulas 14. panta 5. punktā, lai pasākumus importam vēlāk varētu piemērot no reģistrācijas dienas (10). Šajā lietā Komisija uzskata, ka ir lietderīgi reģistrēt importu attiecībā uz Hansol, lai vienkāršotu antidempinga maksājumu iekasēšanu pēc tam, kad būs pārskatīts to apmērs atbilstoši Vispārējās tiesas spriedumam.

(15)

Saskaņā ar Tiesas judikatūru (11), pretēji reģistrācijai, kas notiek laikposmā pirms pagaidu pasākumu pieņemšanas, konkrētajā lietā nav piemērojami antidempinga pamatregulas 10. panta 4. punkta nosacījumi. Patiesi, reģistrācijas, kas saistīta ar Tiesas spriedumu izpildi, mērķis nav atļaut atpakaļejošu maksājumu, kas noteikti ar tirdzniecības aizsardzības pasākumiem, iekasēšanu, kā paredzēts minētajos noteikumos. Mērķis drīzāk ir nodrošināt spēkā esošo pasākumu efektivitāti, bez nepamatota pārtraukuma, no izskatāmo regulu spēkā stāšanās dienas līdz koriģēto maksājumu atkārtotai noteikšanai, nodrošinot, ka nākotnē ir iespējama maksājumu iekasēšana pareizā apmērā.

(16)

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, Komisija uzskatīja, ka ir pamatoti veikt reģistrāciju saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu.

3.   REĢISTRĀCIJA

(17)

Pamatojoties uz iepriekš minēto, jāreģistrē Hansol (Hansol Paper Co. Ltd. un Hansol Artone Paper Co. Ltd.) ražotā attiecīgā ražojuma imports.

(18)

Kā norādīts paziņojumā par izmeklēšanas atsākšanu, iespējamās no izskatāmās antidempinga regulas spēkā stāšanās dienas piemērojamās galīgās saistības attiecībā uz antidempinga maksājuma veikšanu izrietēs no atkārtotās pārbaudes konstatējumiem.

(19)

Par laikposmu no paziņojuma publicēšanas līdz atsāktās izmeklēšanas rezultātu spēkā stāšanās dienai neiekasē maksājumus, kas pārsniedz izskatāmajā regulā noteiktos maksājumus.

(20)

Pašreizējais antidempinga maksājums, kas ir piemērojams uzņēmumam Hansol, ir 104,46 EUR par tonnu neto,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Muitas dienesti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 14. panta 5. punktu un Regulas (ES) 2016/1037 24. panta 5. punktu veic attiecīgus pasākumus, lai reģistrētu importētu konkrētu vieglo termopapīru, kas sver 65 g/m2 vai mazāk ruļļos, kuru platums ir 20 cm vai vairāk, ar ruļļa svaru (ieskaitot papīru) 50 kg vai vairāk un ruļļa diametru (ieskaitot papīru) 40 cm vai vairāk (“lielie ruļļi”); ar bāzes pārklājumu no vienas vai abām pusēm vai bez tā; ar termojutīgas vielas pārklājumu no vienas vai abām pusēm; un ar virspārklājumu vai bez tā, ko patlaban klasificē ar KN kodiem ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 un ex 4823 90 85 (TARIC kodi: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520), kura izcelsme ir Korejas Republikā un kuru ražo Hansol Group (Hansol Paper Co. Ltd. un Hansol Artone Paper Co. Ltd) (TARIC papildu kods C874).

2.   Reģistrēšanu beidz deviņus mēnešus pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3.   Antidempinga maksājuma likme, ko var iekasēt par importētu konkrētu vieglo termopapīru, ko pašlaik klasificē ar KN kodiem ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 un ex 4823 90 85 (Taric kodi: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520), kura izcelsme ir Korejas Republikā un kuru ražo Hansol Group (Hansol Paper Co. Ltd. un Hansol Artone Paper Co. Ltd) laikā starp izmeklēšanas atsākšanu un atsāktās izmeklēšanas rezultātu spēkā stāšanās dienu, nepārsniedz to, kas noteikta ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/763.

4.   Valstu muitas dienesti sagaida, kad tiek publicēta attiecīgā Komisijas Īstenošanas regula, ar ko atkārtoti nosaka maksājumus, un tikai pēc tam lemj par antidempinga maksājumu atmaksas un atlaišanas pieprasījumu attiecībā uz importu, kas saistīts ar Hansol Group (Hansol Paper Co. Ltd. un Hansol Artone Paper Co. Ltd).

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.

(2)  OV L 310, 17.11.2016., 1. lpp.

(3)  OV L 114, 3.5.2017., 3. lpp.

(4)  ECLI:EU:T:2020:139.

(5)  ECLI:EU:C:2022:370.

(6)  Apvienotās lietas 97, 193, 99 un 215/86 Asteris AE u. c. un Grieķijas Republika/Komisija, Recueil 1988, 2181. lpp., 27. un 28. punkts, un Lieta T-440/20 Jindal Saw v European Commission, EU:T:2022:318.

(7)  Lieta C-415/96 Spānija/Komisija, Recueil 1998, I-6993. lpp., 31. punkts; lieta C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques/Padome, Recueil 2000, I-8147. lpp., 80.–85. punkts; lieta T-301/01 Alitalia/Komisija, Krājums 2008, II-1753. lpp., 99. un 142. punkts; apvienotās lietas T-267/08 un T-279/08 Région Nord-Pas de Calais/Komisija, Krājums 2011, II-0000. lpp., 83. punkts.

(8)  Lieta C-415/96 Spānija/Komisija, Recueil 1998, I-6993. lpp., 31. punkts; lieta C-458/98 P Industrie des Poudres Sphériques/Padome, Recueil 2000, I-8147. lpp., 80.–85. punkts;

(9)  Tiesas 2018. gada 15. marta spriedums lietā C-256/16 Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, 79. punkts un 2019. gada 19. jūnija spriedums lietā C & J Clark International Ltd v Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, 5. punkts.

(10)  Lieta T-440/20 Jindal Saw v European Commission, EU:T:2022:318, 154. līdz 159. punkts.

(11)  Lieta C-256/16 Deichmann SE/Hauptzollamt Duisburg, 79. punkts un 2019. gada 19. jūnija spriedums lietā C-612/16 C & J Clark International Ltd v Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs, 58. punkts.


LĒMUMI

30.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 173/68


PADOMES LĒMUMS (ES) 2022/1042

(2022. gada 21. jūnijs)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības (budžeta pozīcija 07 20 03 01 – Sociālais nodrošinājums)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 46. un 48. pantu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2894/94 (1994. gada 28. novembris) par Eiropas Ekonomikas zonas līguma īstenošanas kārtību (1) un jo īpaši tās 1. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Līgums par Eiropas Ekonomikas zonu (2) (“EEZ līgums”) stājās spēkā 1994. gada 1. janvārī.

(2)

Ievērojot EEZ līguma 98. pantu, ar EEZ līgumu izveidotā EEZ Apvienotā komiteja (“EEZ Apvienotā komiteja”) var nolemt grozīt, citā starpā, EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības (“31. protokols”).

(3)

Ir lietderīgi turpināt EEZ līguma Līgumslēdzēju Pušu sadarbību Savienības darbībās, kuras finansē no Savienības vispārējā budžeta, saistībā ar darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, sociālā nodrošinājuma shēmu koordinēšanu un pasākumiem migrantiem, tostarp migrantiem no trešām valstīm.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza 31. protokols.

(5)

Tādēļ Savienības nostājas EEZ Apvienotajā komitejā pamatā vajadzētu būt pievienotajam EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projektam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma 31. protokolā par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības, pamatā ir EEZ Apvienotās komitejas lēmuma projekts, kurš pievienots šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2022. gada 21. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

C. BEAUNE


(1)  OV L 305, 30.11.1994., 6. lpp.

(2)  OV L 1, 3.1.1994., 3. lpp.


PROJEKTS

EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. ...

(... gada ...),

ar ko groza EEZ līguma 31. protokolu par sadarbību īpašās jomās, kas nav četras pamatbrīvības

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 86. un 98. pantu,

tā kā:

(1)

Ir lietderīgi turpināt EEZ līguma Līgumslēdzēju Pušu sadarbību Savienības darbībās, kuras finansē no Savienības vispārējā budžeta, saistībā ar darba ņēmēju brīvu pārvietošanos, sociālā nodrošinājuma shēmu koordinēšanu un pasākumiem migrantiem, tostarp migrantiem no trešām valstīm.

(2)

Tādēļ, lai šo paplašināto sadarbību varētu īstenot no 2022. gada 1. janvāra, būtu jāgroza EEZ līguma 31. protokols,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma 31. protokola 5. panta 5. un 14. punktā vārdus “2021. finanšu gadu” aizstāj ar vārdiem “2021. un 2022. finanšu gadu”.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc pēdējā paziņojuma iesniegšanas saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*1).

To piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē,

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs/priekšsēdētāja

EEZ Apvienotās komitejas

sekretāri


(*1)  [Konstitucionālās prasības nav norādītas.] [Konstitucionālās prasības ir norādītas.]


30.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 173/71


PADOMES LĒMUMS (ES) 2022/1043

(2022. gada 28. jūnijs),

ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un divus locekļu aizstājējus, ko izvirzījusi Spānijas Karaliste

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (ES) 2019/852 (2019. gada 21. maijs), ar ko nosaka Reģionu komitejas sastāvu (1),

ņemot vērā Spānijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ievērojot Līguma 300. panta 3. punktu, Reģionu komitejas sastāvā ir reģionālo un vietējo struktūru pārstāvji, kam ir vai nu reģionālas, vai vietējas vēlētas varas pilnvaras, vai arī kuri ir politiski atbildīgi kādam vēlētam forumam.

(2)

Padome 2020. gada 3. februārī pieņēma Lēmumu (ES) 2020/144 (2), ar ko laikposmam no 2020. gada 26. janvāra līdz 2025. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un locekļu aizstājējus.

(3)

Pēc Juan ESPADAS CEJAS kunga atkāpšanās no amata ir atbrīvojusies Reģionu komitejas locekļa vieta.

(4)

Pēc Carlos MARTÍNEZ MÍNGUEZ kunga atkāpšanās no amata un pēc tam, kad beidzies termiņš valsts piešķirtam pilnvarojumam, uz kura pamata tika izvirzīts José Francisco BALLESTA GERMÁN kungs, ir atbrīvojušās divas Reģionu komitejas locekļu aizstājēju vietas.

(5)

Spānijas valdība uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2025. gada 25. janvārim, par Reģionu komitejas locekli ir ierosinājusi iecelt Julio MILLÁN MUÑOZ kungu, kam ir vietējas vēlētas varas pilnvaras, Alcalde del Ayuntamiento de Jaén (Andalucía) (Haenas pilsētas domes mērs (Andalūzija)).

(6)

Spānijas valdība uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2025. gada 25. janvārim, par Reģionu komitejas locekļu aizstājējiem ir ierosinājusi iecelt šādus vietēju struktūru pārstāvjus, kam ir vietējas vēlētas varas pilnvaras: Noelia María ARROYO HERNÁNDEZ kundzi, Alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) (Kartahenas pilsētas domes mēre (Mursija)), un Óscar PUENTE SANTIAGO kungu, Alcalde del Ayuntamiento de Valladolid (Castilla y León) (Valjadolidas pilsētas domes mērs (Kastīlija un Leona)),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2025. gada 25. janvārim, Reģionu komitejā tiek iecelti šādi vietēju struktūru pārstāvji, kam ir vēlētas varas pilnvaras:

a)

par locekli:

Julio MILLÁN MUÑOZ kungs, Alcalde del Ayuntamiento de Jaén (Andalucía) (Haenas pilsētas mērs (Andalūzija));

un

b)

par locekļu aizstājējiem:

Noelia María ARROYO HERNÁNDEZ kundze, Alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) (Kartahenas pilsētas domes mēre (Mursija)),

Óscar PUENTE SANTIAGO kungs, Alcalde del Ayuntamiento de Valladolid (Castilla y León) (Valjadolidas pilsētas domes mērs (Kastīlija un Leona)).

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Luksemburgā, 2022. gada 28. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

A. PANNIER-RUNACHER


(1)  OV L 139, 27.5.2019., 13. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (ES) 2020/144 (2020. gada 3. februāris), ar ko laikposmam no 2020. gada 26. janvāra līdz 2025. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un locekļu aizstājējus (OV L 32, 4.2.2020., 16. lpp.).


30.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 173/73


POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS (KĀDP) 2022/1044

(2022. gada 28. jūnijs),

ar ko pagarina Eiropas Savienības Policijas misijas palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS) misijas vadītāja pilnvaru termiņu (EUPOL COPPS/1/2022)

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 38. panta trešo daļu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2013/354/KĀDP (2013. gada 3. jūlijs) par Eiropas Savienības Policijas misiju palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS(1) un jo īpaši tā 9. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ievērojot Lēmuma 2013/354/KĀDP 9. panta 1. punktu, Politikas un drošības komiteja (PDK) saskaņā ar Līguma 38. pantu ir pilnvarota pieņemt attiecīgos lēmumus Eiropas Savienības Policijas misijas palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS) politiskās kontroles un stratēģiskās virzības nodrošināšanai, tostarp pieņemt lēmumu par misijas vadītāja iecelšanu amatā.

(2)

PDK 2020. gada 13. oktobrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2020/1541 (2), ar ko par EUPOL COPPS misijas vadītāju no 2020. gada 15. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam iecēla Nataliya APOSTOLOVA kundzi.

(3)

Padome 2021. gada 28. jūnijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2021/1066 (3), ar ko EUPOL COPPS pilnvaru termiņu pagarina līdz 2022. gada 30. jūnijam.

(4)

PDK 2021. gada 1. jūlijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2021/1128 (4), ar ko EUPOL COPPS misijas vadītājas Nataliya APOSTOLOVA kundzes pilnvaru termiņu pagarināja līdz 2022. gada 30. jūnijam.

(5)

Padome 27. jūnijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2022/1018 (5), ar ko EUPOL COPPS pilnvaru termiņu pagarina no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. jūnijam.

(6)

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos ir ierosinājis pagarināt EUPOL COPPS misijas vadītājas Nataliya APOSTOLOVA kundzes pilnvaru termiņu no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. jūnijam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības Policijas misijas palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS) misijas vadītājas Nataliya APOSTOLOVA kundzes pilnvaru termiņš tiek pagarināts no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. jūnijam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2022. gada 1. jūlija.

Briselē, 2022. gada 28. jūnijā

Politikas un drošības komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

D. PRONK


(1)  OV L 185, 4.7.2013., 12. lpp.

(2)  Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2020/1541 (2020. gada 13. oktobris) par Eiropas Savienības Policijas misijas palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS) misijas vadītāja iecelšanu amatā (EUPOL COPPS/1/2020) (OV L 353, 23.10.2020., 8. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/1066 (2021. gada 28. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2013/354/KĀDP par Eiropas Savienības Policijas misiju palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS) (OV L 229, 29.6.2021., 13. lpp.).

(4)  Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2021/1128 (2021. gada 1. jūlijs), ar ko pagarina Eiropas Savienības Policijas misijas palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS) misijas vadītāja pilnvaru termiņu (EUPOL COPPS/1/2021) (OV L 244, 9.7.2021., 3. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/1018 (2022. gada 27. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2013/354/KĀDP par Eiropas Savienības Policijas misiju palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS) (OV L 170, 28.6.2022., 76. lpp.).


30.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 173/75


POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS (KĀDP) 2022/1045

(2022. gada 28. jūnijs),

ar ko pagarina Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas Rafas šķērsošanas punktā (EU BAM Rafah) misijas vadītāja pilnvaru termiņu (EU BAM Rafah/1/2022)

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 38. panta trešo daļu,

ņemot vērā Padomes Vienoto rīcību 2005/889/KĀDP (2005. gada 25. novembris) par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas izveidi Rafas šķērsošanas punktā (EU BAM Rafah(1) un jo īpaši tās 10. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ievērojot Vienotās rīcības 2005/889/KĀDP 10. panta 1. punktu, Politikas un drošības komiteja (PDK) ir pilnvarota saskaņā ar Līguma 38. pantu pieņemt attiecīgos lēmumus, lai nodrošinātu Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas Rafas šķērsošanas punktā (EU BAM Rafah) politisko kontroli un stratēģisko vadību, tostarp pieņemt lēmumu par misijas vadītāja iecelšanu.

(2)

PDK 2020. gada 13. oktobrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2020/1548 (2), ar ko par EU BAM Rafah misijas vadītāju laikposmam no 2020. gada 1. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam iecēla Mihai-Florin BULGARIU kungu.

(3)

Padome 2021. gada 28. jūnijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2021/1065 (3), ar ko EU BAM Rafah termiņu pagarināja līdz 2022. gada 30. jūnijam.

(4)

PDK 2021. gada 1. jūlijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2021/1127 (4), ar ko EU BAM Rafah misijas vadītāja Mihai-Florin BULGARIU kunga pilnvaru termiņu pagarināja no 2021. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 30. jūnijam.

(5)

Padome 2022. gada 27. jūnijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2022/1017 (5), ar ko EU BAM Rafah termiņu pagarināja līdz 2023. gada 30. jūnijam.

(6)

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos ir ierosinājis pagarināt EU BAM Rafah misijas vadītāja Mihai-Florin BULGARIU pilnvaru termiņu līdz 2023. gada 30. jūnijam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo EU BAM Rafah misijas vadītāja Mihai-Florin BULGARIU kunga pilnvaru termiņš tiek pagarināts no 2022. gada 1. jūlija līdz 2023. gada 30. jūnijam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2022. gada 1. jūlija.

Briselē, 2022. gada 28. jūnijā

Politikas un drošības komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

D. PRONK


(1)  OV L 327, 14.12.2005., 28. lpp.

(2)  Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2020/1548 (2020. gada 13. oktobris) par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas Rafas šķērsošanas punktā (EU BAM Rafah) misijas vadītāja iecelšanu amatā (EU BAM Rafah/2/2020) (OV L 354, 26.10.2020., 5. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/1065 (2021. gada 28. jūnijs), ar ko groza Vienoto rīcību 2005/889/KĀDP par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas izveidi Rafas šķērsošanas punktā (EU BAM Rafah) (OV L 229, 29.6.2021., 11. lpp.).

(4)  Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2021/1127 (2021. gada 1. jūlijs), ar ko pagarina Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas Rafas šķērsošanas punktā (EU BAM Rafah) vadītāja pilnvaru termiņu (EU BAM Rafah/1/2021) (OV L 244, 9.7.2021., 1. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/1017 (2022. gada 27. jūnijs), ar ko groza Vienoto rīcību 2005/889/KĀDP par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas izveidi Rafas šķērsošanas punktā (ES RPM Rafa) (OV L 170, 28.6.2022., 74.. lpp.).


30.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 173/77


DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJU LĒMUMS (ES) 2022/1046

(2022. gada 29. jūnijs),

ar ko ieceļ amatā Vispārējās tiesas tiesnešus

EIROPAS SAVIENĪBAS DALĪBVALSTU VALDĪBU PĀRSTĀVJI,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 19. pantu,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 254. un 255. pantu,

tā kā:

(1)

Divdesmit sešu Vispārējās tiesas tiesnešu pilnvaru termiņš beidzas 2022. gada 31. augustā. Būtu jāveic iecelšana šajos amatos laikposmam no 2022. gada 1. septembra līdz 2028. gada 31. augustam.

(2)

Vispārējās tiesas tiesneša amata pilnvaru termiņa pagarināšanai ir izvirzītas Ion GÂLEA kunga, Marc JAEGER kunga, Dean SPIELMANN kunga un Mirela STANCU kundzes kandidatūras.

(3)

Vispārējās tiesas tiesneša pirmajam pilnvaru termiņam ir izvirzīta Steven VERSCHUUR kunga kandidatūra.

(4)

Turklāt Protokola Nr. 3 par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem 48. pantā, kā tas grozīts ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2015/2422 (1), ir paredzēts, ka Vispārējās tiesas tiesnešu skaits tiek palielināts trijos posmos, tādējādi panākot, ka no 2019. gada 1. septembra Vispārējā tiesā ir divi tiesneši no katras dalībvalsts. Ņemot vērā minētās regulas 2. panta a) punktu, pirmajā Vispārējās tiesas tiesnešu skaita palielināšanas posmā ir paredzēts iecelt divpadsmit papildu tiesnešus, un sešiem no viņiem pilnvaru termiņš beidzas 2016. gada 31. augustā. Minētos sešus tiesnešus izvēlas, sešu dalībvalstu valdībām izvirzot divus tiesnešus Vispārējās tiesas sastāva daļējai nomaiņai 2016. gadā uz pilnvaru termiņu no 2016. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam. Papildu tiesnesis, kas amatā jāieceļ pēc Slovākijas Republikas valdības priekšlikuma, ir viens no sešiem papildu tiesnešiem, kurus skar Vispārējās tiesas sastāva daļējā nomaiņa 2016. gadā. Vispārējās tiesas papildu tiesneša amatam ir izvirzīta Beatrix RICZIOVÁ kundzes kandidatūra.

(5)

Saskaņā ar Protokola Nr. 3 7. pantu un pēc Barna BERKE kunga nāves būtu jāieceļ amatā Vispārējās tiesas tiesnesis uz atlikušo Barna BERKE kunga pilnvaru laiku, proti, uz laikposmu līdz 2022. gada 31. augustam.

(6)

Brīvajai amata vietai ir izvirzīta Tihamér TÓTH kunga kandidatūra.

(7)

Komiteja, kas izveidota ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantu, ir sniegusi pozitīvu atzinumu par minēto kandidātu piemērotību Vispārējās tiesas tiesneša pienākumu veikšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Par Vispārējās tiesas tiesnešiem uz laikposmu no 2022. gada 1. septembra līdz 2028. gada 31. augustam tiek iecelti:

Ion GÂLEA kungs,

Marc JAEGER kungs,

Dean SPIELMANN kungs.

Mirela STANCU kundze,

Steven VERSCHUUR kungs.

2. pants

Par Vispārējās tiesas tiesnešiem uz laikposmu no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz 2022. gada 31. augustam tiek iecelti:

Beatrix RICZIOVÁ kundze,

Tihamér TÓTH kungs.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 29. jūnijā

priekšsēdētājs/priekšsēdētāja

P. LÉGLISE-COSTA


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2015/2422 (2015. gada 16. decembris), ar ko groza 3. protokolu par Eiropas Savienības Tiesas statūtiem (OV L 341, 24.12.2015., 14. lpp.).


III Citi tiesību akti

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

30.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 173/79


EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDES LĒMUMS Nr. 269/21/COL

(2021. gada 1. decembris),

ar ko ievieš pārskatītas Reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2022.–2027. gadam [2022/1047]

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDE (“UZRAUDZĪBAS IESTĀDE”),

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 61.–63. pantu un 26. protokolu,

ņemot vērā Nolīgumu starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi (“Uzraudzības iestādes un Tiesas nolīgums”) un jo īpaši tā 24. pantu un 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Uzraudzības iestādes un Tiesas nolīguma 3. protokolu (“3. protokols”), jo īpaši tā I daļas 1. panta 1. punktu,

tā kā:

Saskaņā ar Uzraudzības iestādes un Tiesas nolīguma 24. pantu Uzraudzības iestāde īsteno EEZ līguma noteikumus par valsts atbalstu.

Saskaņā ar Uzraudzības iestādes un Tiesas nolīguma 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu Uzraudzības iestāde sniedz paziņojumus vai izdod pamatnostādnes par EEZ līgumā regulētajiem jautājumiem, ja minētais Līgums vai Uzraudzības iestādes un Tiesas nolīgums to skaidri paredz vai ja Uzraudzības iestāde to uzskata par nepieciešamu.

Saskaņā ar Uzraudzības iestādes un Tiesas nolīguma 3. protokola I daļas 1. panta 1. punktu Uzraudzības iestāde pastāvīgi pārskata visas esošās atbalsta piešķiršanas sistēmas EBTA valstīs un ierosina piemērotus pasākumus, kuri vajadzīgi sakarā ar iekšējā tirgus pakāpenisku attīstību vai EEZ līguma darbību.

Eiropas Komisija (“Komisija”) 2021. gada 19. aprīlī pieņēma pārskatītas ES reģionālā valsts atbalsta pamatnostādnes (1).

Šīs pamatnostādnes attiecas arī uz Eiropas Ekonomikas zonu.

Visā Eiropas Ekonomikas zonā ir jānodrošina EEZ valsts atbalsta noteikumu vienāda piemērošana atbilstoši EEZ līguma 1. pantā noteiktajam viendabīguma mērķim.

Saskaņā ar EEZ līguma XV pielikuma 11. lappusē iekļautās nodaļas “VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA” II punktu Uzraudzības iestādei pēc apspriešanās ar Komisiju ir jāpieņem tiesību akti atbilstoši Eiropas Komisijas pieņemtajiem tiesību aktiem,

apspriedusies ar Eiropas Komisiju,

apspriedusies ar EBTA valstīm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Materiālos noteikumus valsts atbalsta jomā groza, ieviešot pārskatītas reģionālā atbalsta pamatnostādnes, kas stājas spēkā šā lēmuma pieņemšanas dienā. Pārskatītās pamatnostādnes ir pievienotas šim lēmumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

2. pants

Esošās reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2014.–2021. gadam aizstāj, sākot ar 2022. gada 1. janvāri.

3. pants

Autentisks ir tikai šā lēmuma teksts angļu valodā.

Briselē, 2021. gada 1. decembrī

EBTA Uzraudzības iestādes vārdā –

priekšsēdētāja,

atbildīgā kolēģijas locekle

Bente ANGELL-HANSEN

kolēģijas loceklis

Högni S. KRISTJÁNSSON

kolēģijas loceklis

Stefan BARRIGA

līdzparakstījusies Tieslietu un administratīvo

lietu nodaļas direktore

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS


(1)  Publicētas OV C 153, 29.4.2021., 1. lpp.


Reģionālā valsts atbalsta pamatnostādnes (*)

Saturs

1.

Ievads 83

2.

Tvērums un definīcijas 85

2.1.

Reģionālā atbalsta tvērums 85

2.2.

Definīcijas 86

3.

Paziņojams reģionālais atbalsts 89

4.

Attiecināmās izmaksas 89

4.1.

Ieguldījumu atbalsts 89

4.1.1.

Attiecināmo izmaksu aprēķināšana uz ieguldījumu izmaksu pamata 90

4.1.2.

Attiecināmo izmaksu aprēķināšana uz algu izmaksu pamata 91

4.2.

Darbības atbalsts 91

5.

Reģionālā atbalsta saderības novērtējums 91

5.1.

Reģionālās attīstības un kohēzijas sekmēšana 92

5.1.1.

Ieguldījumu atbalsta shēmas 92

5.1.2.

Paziņojams individuālais ieguldījumu atbalsts 93

5.1.3.

Darbības atbalsta shēmas 94

5.2.

Stimulējošā ietekme 94

5.2.1.

Ieguldījumu atbalsts 94

5.2.2.

Darbības atbalsta shēmas 96

5.3.

Valsts iejaukšanās nepieciešamība 96

5.4.

Reģionālā atbalsta piemērotība 96

5.4.1.

Piemērotība salīdzinājumā ar alternatīviem rīcībpolitikas instrumentiem 97

5.4.2.

Piemērotība salīdzinājumā ar citiem atbalsta instrumentiem 97

5.5.

Atbalsta summas samērīgums (atbalsta ierobežošana līdz nepieciešamajam minimumam) 97

5.5.1.

Ieguldījumu atbalsts 97

5.5.2.

Darbības atbalsta shēmas 99

5.6.

Izvairīšanās no nepamatotas negatīvas ietekmes uz konkurenci un tirdzniecību 99

5.6.1.

Vispārīgie apsvērumi 99

5.6.2.

Acīmredzama negatīvā ietekme uz konkurenci un tirdzniecību 100

5.6.3.

Ieguldījumu atbalsta shēmas 101

5.6.4.

Paziņojams individuālais ieguldījumu atbalsts 102

5.6.5.

Darbības atbalsta shēmas 103

5.7.

Pārredzamība 103

6.

Izvērtēšana 104

7.

Reģionālā atbalsta kartes 105

7.1.

Reģionālā atbalsta maksimālais tvērums iedzīvotāju īpatsvara izteiksmē 106

7.2.

61. panta 3. punkta a) apakšpunktā paredzētā atkāpe 106

7.3.

61. panta 3. punkta c) apakšpunktā paredzētā atkāpe 107

7.3.1.

Iepriekš definētie “c” apgabali 107

7.3.2.

Iepriekš nedefinētie “c” apgabali 108

7.4.

Atbalsta maksimālās intensitātes, kas piemērojamas reģionālajam ieguldījumu atbalstam 109

7.4.1.

Atbalsta maksimālās intensitātes “a” apgabalos 109

7.4.2.

Atbalsta maksimālās intensitātes “c” apgabalos 110

7.4.3.

Atbalsta palielinātās intensitātes MVUs 110

7.4.4.

Atbalsta palielinātās intensitātes teritorijām, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu no TPF () 110

7.4.5.

Atbalsta palielinātās intensitātes reģioniem ar sarūkošu iedzīvotāju skaitu 110

7.5.

Reģionālā atbalsta karšu paziņošana un to novērtēšana 110

7.6.

Grozījumi 111

7.6.1.

Iedzīvotāju tvēruma rezerve 111

7.6.2.

Starpposma pārskatīšana 111

8.

Grozījumi Reģionālā valsts atbalsta pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam 111

9.

Reģionālā atbalsta noteikumu piemērojamība 112

10.

Pārskatu sniegšana un uzraudzība 112

11.

Pārskatīšana 112

1.   IEVADS

1.

Pamatojoties uz EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) un c) apakšpunktu, EBTA Uzraudzības iestāde (Uzraudzības iestāde) par saderīgu ar EEZ līguma darbību var atzīt šāda veida valsts atbalstu:

a)

valsts atbalstu, kas veicina ekonomikas attīstību apgabalos, kur dzīves līmenis ir ārkārtīgi zems vai kur valda liels bezdarbs; un

b)

valsts atbalstu, kas sekmē konkrētu tautsaimniecības jomu attīstību Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) (1).

Šo veidu valsts atbalstu dēvē par reģionālo atbalstu.

2.

Šajās pamatnostādnēs ir paredzēti nosacījumi, saskaņā ar kuriem reģionālo atbalstu var atzīt par saderīgu ar EEZ līguma darbību. Tajās ir arī paredzēti kritēriji, pēc kuriem var noteikt apgabalus, kuri atbilst saderības nosacījumiem saskaņā ar EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) un c) apakšpunktu.

3.

Valsts atbalsta kontroles primārais mērķis reģionālā atbalsta jomā ir nodrošināt, ka reģionālās attīstības un teritoriālās kohēzijas (2) atbalsts nerada pārliecīgu negatīvu ietekmi uz EEZ valstu savstarpējās tirdzniecības apstākļiem. (3). Konkrēti, šīs kontroles mērķis ir novērst subsidēšanas sacensību, kuru var izraisīt EEZ valstu centieni piesaistīt vai paturēt uzņēmumus EEZ atbalstāmajos apgabalos, un līdz minimumam ierobežot reģionālā atbalsta ietekmi uz tirdzniecību un konkurenci.

4.

Reģionālās attīstības un teritoriālās kohēzijas mērķis ir tas, kas reģionālo atbalstu atšķir no citiem atbalsta veidiem, piemēram, atbalsta pētniecībai, izstrādei un inovācijai, nodarbinātībai, mācībām, enerģētikai vai vides aizsardzībai, kam ir citi ekonomiskās attīstības mērķi saskaņā ar EEZ līguma 61. panta 3. punktu. Noteiktos apstākļos šo citu veidu atbalstam var būt atļauta lielāka atbalsta intensitāte, ja atbalsts tiek piešķirts atbalstāmajos apgabalos iedibinātiem uzņēmumiem, tādējādi atzīstot īpašās grūtības, ar kurām uzņēmumi saskaras šādos apgabalos (4).

5.

Reģionālais atbalsts var būt iedarbīgs līdzeklis tikai tad, ja to izmanto ierobežotā apjomā un samērīgi un ja tas tiek vērsts uz EEZ atbalstāmajiem apgabaliem (5). Konkrētāk, atbalsta maksimālajai intensitātei būtu jāatspoguļo attiecīgo apgabalu attīstību ietekmējošo problēmu apmērs. Atbalsta radītajiem ieguvumiem atbalstāmā apgabala attīstības ziņā ir jāatsver šā atbalsta potenciāli radītie konkurences un tirdzniecības izkropļojumi (6). Atbalsta pozitīvās ietekmes relatīvais svars var atšķirties atkarībā no tā, kura EEZ līguma 61. panta 3. punktā paredzētā atkāpe ir piemērojama, proti, visnelabvēlīgākajā situācijā esošajos apgabalos, uz kuriem attiecas 61. panta 3. punkta a) apakšpunkts, var tikt pieļauts lielāks konkurences izkropļojums nekā apgabalos, uz kuriem attiecas 61. panta 3. punkta c) apakšpunkts (7).

6.

Turklāt reģionālais atbalsts var efektīvi veicināt atbalstāmo apgabalu ekonomisko attīstību tikai tad, ja tas tiek piešķirts, lai šajos apgabalos stimulētu papildu ieguldījumus vai saimniecisko darbību. Konkrētos ļoti ierobežotos un skaidri noteiktos gadījumos šķēršļi, ar kuriem šie apgabali saskaras saimnieciskās darbības piesaistīšanā vai noturēšanā, var būt ar tik nopietnu vai pastāvīgu raksturu, ka attiecīgā apgabala attīstībai ar ieguldījumu atbalstu var nepietikt. Tādos gadījumos reģionālo ieguldījumu atbalstu var papildināt ar reģionālo darbības atbalstu.

7.

Lai novērtētu, vai reģionālā atbalsta pamatnostādnes vēl aizvien atbilst mērķim, Eiropas Komisija (turpmāk “Komisija”) 2019. gadā sāka līdzšinējā reģionālā atbalsta satvara izvērtēšanu. Rezultāti (8) apliecināja, ka noteikumi principā darbojas labi, taču ir vajadzīgi daži uzlabojumi, ņemot vērā ekonomiskās situācijas attīstību. Turklāt, izvērtējot reģionālā atbalsta ietekmi, Komisija var ņemt vērā paziņojumus “Eiropas zaļais kurss” (9), “Jauna Eiropas industriālā stratēģija” (10) un “Eiropas digitālās nākotnes veidošana” (11), kuri prasa dažus grozījumus noteikumos. Šajā kontekstā tiek pārskatīti arī citi valsts atbalsta noteikumi, un Komisija pievērš īpašu uzmanību ikvienu tematisko pamatnostādņu darbības jomai, kā arī iespējām vienam ieguldījumam potenciāli izmantot dažādu veidu atbalstu. Tā, piemēram, atbalstu sākotnējiem ieguldījumiem jaunās, videi draudzīgās tehnoloģijās, kas sekmē nozares ražošanas procesu dekarbonizāciju, tostarp tādās energoietilpīgās nozarēs kā tērauda rūpniecība, atkarībā no to konkrētajām iezīmēm var novērtēt jo īpaši saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem par pētniecību, izstrādi un inovāciju vai vides aizsardzību un enerģētiku. Turklāt reģionālo atbalstu var apvienot ar citu veidu atbalstu. Piemēram, konkrēta ieguldījumu projekta vajadzībām var apvienot reģionālo atbalstu un atbalstu saskaņā ar valsts atbalsta noteikumiem par vides aizsardzību un enerģētiku, ja: attiecīgais ieguldījumu projekts sekmē kāda atbalstāmā apgabala attīstību un vienlaikus paaugstina vides aizsardzības līmeni, ieguldījums vai tā daļa kvalificējas uz atbalstu saskaņā ar abu jomu noteikumiem un ir ievēroti abu normu kopumu noteikumi. Tādā veidā EEZ valstis var optimāli stimulēt abu mērķu sasniegšanu, vienlaikus izvairoties no pārmērīgas kompensācijas. […] (12).

7.a

Uzraudzības iestāde norāda, ka daži rīcībpolitikas instrumenti un tiesību normas, uz ko atsaucas Komisija, var netikt iekļautas EEZ līgumā. Tomēr, lai nodrošinātu valsts atbalsta noteikumu vienveidīgu piemērošanu un vienlīdzīgus konkurences noteikumus visā EEZ, Uzraudzības iestāde, vērtēdama reģionālā atbalsta saderību ar EEZ līguma darbību, kopumā piemēro tos pašus atsauces punktus kā Komisijas pamatnostādnēs, vienlaikus ņemot vērā EEZ EBTA valstu specifisko tiesisko situāciju (*). Tāpēc šajās pamatnostādnēs ir iekļautas atsauces uz Eiropas Savienības tiesību aktiem un politikas dokumentiem, kas minēti Komisijas pamatnostādnēs (**). Tas nenozīmē, ka EEZ EBTA valstīm ir pienākums ievērot tiesību aktus, kas nav iekļauti EEZ līgumā.

8.

Reaģējot uz ekonomikas traucējumiem Covid-19 pandēmijas dēļ, Komisija ieviesa tādus mērķorientētus instrumentus kā valsts atbalsta pasākumu pagaidu regulējums (13). Iespējams, ka dažos apgabalos pandēmija atstās ilgstošākas sekas nekā citos. Pašlaik ir pāragri prognozēt pandēmijas ietekmi vidējā termiņā un ilgtermiņā un to, kurus apgabalus tā būs skārusi īpaši. Tāpēc Uzraudzības iestāde plāno 2023. gadā veikt reģionālā atbalsta karšu starpposma pārskatīšanu, kurā tiks ņemta vērā jaunākā pieejamā statistika.

2.   TVĒRUMS UN DEFINĪCIJAS

2.1.   Reģionālā atbalsta tvērums

9.

Šajās pamatnostādnēs paredzētie saderības nosacījumi ir piemērojami gan paziņojamām reģionālā atbalsta shēmām, gan paziņojamam individuālajam atbalstam.

10.

Šīs pamatnostādnes nav piemērojamas valsts atbalstam, kuru piešķir tērauda (14), lignīta (15) un ogļu (16) nozarēs.

11.

Uzraudzības iestāde šajās pamatnostādnēs noteiktos principus piemēros reģionālajam atbalstam visās pārējās saimnieciskās darbības nozarēs, uz kurām attiecas EEZ līguma piemērošanas joma, atskaitot nozares, uz kurām attiecas īpaši valsts atbalsta noteikumi un pie kurām pieder […] (17) (18) transports (19), platjosla (20) un enerģētika (21) (izņēmums ir gadījumi, kad valsts atbalstu minētajās nozarēs piešķir saskaņā ar horizontālā reģionālā darbības atbalsta shēmu).

12.

Uzraudzības iestāde šajās pamatnostādnēs noteiktos principus piemēros atbalstam lauksaimniecības produktu pārstrādei nelauksaimnieciskajos produktos un to tirdzniecībai (22).

13.

Reģionālie šķēršļi attiecībā uz ieguldījumiem vai saimnieciskās darbības noturēšanu atbalstāmajos apgabalos lielos uzņēmumus parasti skar mazāk nekā mazos un vidējos uzņēmumus (MVU). Pirmkārt, lielie uzņēmumi var vieglāk piekļūt kapitālam un saņemt kredītus pasaules tirgos, un tie mazāk saskaras ar šķēršļiem, ko rada ierobežotāks finanšu pakalpojumu piedāvājums atbalstāmajos apgabalos. Otrkārt, lielo uzņēmumu ieguldījumiem var būt raksturīgi apjomradīti ietaupījumi, kas samazina ar konkrēto atrašanās vietu saistītās sākotnējās izmaksas, un daudzējādā ziņā tie nav piesaistīti apgabalam, kurā tie tiek veikti. Treškārt, lielajiem uzņēmumiem, kas plāno veikt ieguldījumus, parasti ir spēcīgas pozīcijas iepretim iestādēm, kā rezultātā atbalsts var tikt piešķirts bez vajadzības vai pienācīga attaisnojuma. Visbeidzot, lielie uzņēmumi biežāk ir nozīmīgi dalībnieki konkrētajā tirgū, un līdz ar to ieguldījumi, kuriem tiek piešķirts atbalsts, var izkropļot konkurenci un tirdzniecību iekšējā tirgū.

14.

Tā kā ir maz ticams, ka lielo uzņēmumu ieguldījumiem paredzētam reģionālajam atbalstam būtu stimulējoša ietekme, to principā nevar atzīt par saderīgu ar EEZ līguma darbību saskaņā ar EEZ līguma 61. panta 3. punkta c) apakšpunktu, izņemot, ja šādu atbalstu saskaņā ar šo pamatnostādņu kritērijiem piešķir sākotnējiem ieguldījumiem, ar kuriem šajos “c” apgabalos tiek radīta jauna saimnieciskā darbība. […] (23) (24).

15.

Reģionālais atbalsts, kura mērķis ir mazināt uzņēmuma kārtējos izdevumus, ir darbības atbalsts. Darbības atbalstu var atzīt par saderīgu tikai tad, ja var pierādīt, ka tas ir nepieciešams konkrētā apgabala attīstībai, piemēram, ja tā mērķis ir mazināt konkrētas grūtības, ar kurām MVU saskaras visnelabvēlīgākajā situācijā esošajos apgabalos (saskaņā ar EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) apakšpunktu), ja ar to kompensē papildu izmaksas, ko rada saimnieciskās darbības veikšana tālākajos reģionos, vai ja tas novērš vai mazina apdzīvotības sarukšanu mazapdzīvotos un ļoti mazapdzīvotos apgabalos.

16.

Šīs pamatnostādnes neattiecas uz darbības atbalstu uzņēmumiem, kuru pamatdarbība ietilpst NACE 2. red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (25) K iedaļā “Finanšu un apdrošināšanas darbības”, un uzņēmumiem, kuri veic darbību grupas ietvaros un kuru pamatdarbība ietilpst NACE 2. red. klasē 70.10 “Centrālo biroju darbība” vai klasē 70.22 “Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās”.

17.

Reģionālo atbalstu nevar piešķirt grūtībās nonākušiem uzņēmumiem, kuru definīcija šajās pamatnostādnēs atbilst definīcijai, kas sniegta Pamatnostādnēs par valsts atbalstu grūtībās nonākušu nefinanšu uzņēmumu glābšanai un pārstrukturēšanai (26).

18.

Novērtējot reģionālo atbalstu uzņēmumam, uz kuru attiecas neizpildīts atgūšanas rīkojums saskaņā ar iepriekšēju Uzraudzības iestādes lēmumu, ar kuru atbalsts atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar EEZ līguma darbību, Uzraudzības iestāde ņems vērā atbalstu, kas vēl jāatgūst (27).

2.2.   Definīcijas

19.

Šajās pamatnostādnēs ir lietoti šādi termini:

1)

““a” apgabali” ir apgabali, kas noteikti reģionālā atbalsta kartē saskaņā ar EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) apakšpunktu, un ““c” apgabali” ir apgabali, kas noteikti reģionālā atbalsta kartē saskaņā ar EEZ līguma 61. panta 3. punkta c) apakšpunktu;

2)

ad hoc atbalsts” ir atbalsts, kurš netiek piešķirts uz shēmas pamata;

3)

“atbalsta koriģētā summa” ir atbalsta maksimāli pieļaujamā summa lielam ieguldījumu projektam, kas aprēķināta saskaņā ar šādu formulu:

3.1.

atbalsta koriģētā summa = R × (A + 0,50 × B + 0,34 × C),

3.2.

kur: R – atbalsta maksimālā intensitāte, kura piemērojama attiecīgajā apgabalā (neskaitot atbalsta palielināto intensitāti MVU gadījumā); A – attiecināmo izmaksu pirmie 50 miljoni EUR; B – attiecināmo izmaksu daļa, kas ir robežās no 50 miljoniem EUR līdz 100 miljoniem EUR; C – attiecināmo izmaksu daļa, kas ir virs 100 miljoniem EUR;

4)

“atbalsta intensitāte” ir dotācijas bruto ekvivalents, kas izteikts procentos no attiecināmajām izmaksām;

5)

“atbalstāmais apgabals” ir “a” apgabals vai “c” apgabals;

6)

“ieguldījuma pabeigšana” ir brīdis, kad valsts iestādes attiecīgo ieguldījumu atzīst par pabeigtu vai kad pagājuši trīs gadi no darbu sākuma, atkarībā no tā, kurš nosacījums īstenojas agrāk;

7)

“atbalsta piešķiršanas diena” ir diena, kad atbalsta saņēmējam saskaņā ar piemērojamo valsts tiesisko regulējumu ir nodotas likumīgās tiesības saņemt atbalstu;

8)

“ES27” ir visas 27 dalībvalstis (izņemot Ziemeļīriju) (*);

8.a

“EEZ valstis” ir ES27 un EEZ EBTA valstis;

8.b

“EEZ EBTA valstis” ir Islande, Lihtenšteina un Norvēģija;

9)

“izvērtējuma plāns” ir dokuments, kas attiecas uz vienu vai vairākām atbalsta shēmām un kā minimums satur šādus elementus: izvērtējamā atbalsta mērķi, izvērtējuma jautājumi, rezultātu rādītāji, izvērtējuma veikšanai paredzētā metode, datu vākšanas prasības, paredzētais izvērtējuma grafiks, ieskaitot starpposma un galīgā izvērtējuma ziņojuma iesniegšanas datumu, apraksts par neatkarīgo struktūru, kas veiks izvērtējumu, vai tās atlasei izmantojamo kritēriju uzskaitījums un kārtība, kādā izvērtējums tiks publiskots;

10)

“dotācijas bruto ekvivalents” ir diskontētā summa, kuru veido atbalsts, cik liels tas būtu, ja atbalsta saņēmējam to piešķirtu dotācijas veidā, pirms nodokļu un citu maksu atskaitīšanas, aprēķināta uz atbalsta piešķiršanas datumu vai datumu, kad par atbalstu paziņots Uzraudzības iestādei, izvēloties agrāko no šiem datumiem un izmantojot minētajā datumā piemērojamo atsauces likmi;

11)

“horizontālā reģionālā darbības atbalsta shēma” ir akts, uz kura pamata tajā vispārīgi un abstrakti definētajiem uzņēmumiem var bez jebkādiem papildu īstenošanas pasākumiem piešķirt individuālo darbības atbalstu. Šīs definīcijas ietvaros nozares atbalsta shēmu nevar uzskatīt par horizontālā reģionālā darbības atbalsta shēmu;

12)

“individuālais atbalsts” ir ad hoc atbalsts vai paziņojams atbalsts, kuru individuāliem saņēmējiem piešķir uz atbalsta shēmas pamata;

13)

“sākotnējais ieguldījums” ir:

a)

ieguldījums materiālajos un nemateriālajos aktīvos saistībā ar vienu vai vairākām šādām darbībām:

jaunas uzņēmējdarbības vietas izveide,

esošas uzņēmējdarbības vietas jaudas palielināšana,

izlaides dažādošana attiecīgajā uzņēmējdarbības vietā ar produktiem (28), kas iepriekš tur netika ražoti, vai

produktu, uz kuriem attiecas ieguldījums attiecīgajā uzņēmējdarbības vietā, vispārējā ražošanas procesa būtiskas izmaiņas, vai

b)

tādai uzņēmējdarbības vietai piederošu aktīvu iegāde, kas ir slēgta vai tiktu slēgta, ja tā netiktu nopirkta. Uzņēmuma kapitāldaļu parasta iegāde nekvalificējas kā sākotnējais ieguldījums.

Tādējādi aizstāšanas ieguldījumi nav uzskatāmi par sākotnējiem ieguldījumiem;

14)

“sākotnējais ieguldījums jaunā saimnieciskajā darbībā” ir:

a)

ieguldījums materiālajos un nemateriālajos aktīvos saistībā ar vienu vai vairākām šādām darbībām:

jaunas uzņēmējdarbības vietas izveide vai

darbības dažādošana uzņēmējdarbības vietā ar nosacījumu, ka jaunā darbība nav tā pati vai līdzīga darbība kā tā, kas uzņēmējdarbības vietā tika veikta iepriekš; vai

b)

tādai uzņēmējdarbības vietai piederošu aktīvu iegāde, kas ir slēgta vai tiktu slēgta, ja tā netiktu nopirkta, ar nosacījumu, ka jaunā darbība, kuru paredzēts veikt, izmantojot iegādātos aktīvus, nav tā pati vai līdzīga darbība kā tā, kas uzņēmējdarbības vietā tika veikta pirms iegādes. Uzņēmuma kapitāldaļu parasta iegāde nekvalificējas kā sākotnējais ieguldījums jaunā saimnieciskajā darbībā;

15)

“nemateriālie aktīvi” ir aktīvi, kas nav konkretizēti fiziskā vai finanšu formā, piemēram, patentu tiesības, licences, zinātība vai cits intelektuālais īpašums;

16)

“darbvietu radīšana” ir konkrētā uzņēmējdarbības vietā nodarbināto darbinieku skaita neto pieaugums salīdzinājumā ar vidējo rādītāju iepriekšējo 12 mēnešu laikā, kuru iegūst, no radīto darbvietu skaita atņemot attiecīgajā periodā zaudētās darbvietas, kas izteiktas gada darbaspēka vienībās;

17)

“lielie uzņēmumi” ir uzņēmumi, kas nekvalificējas kā MVU saskaņā ar 28) apakšpunkta nosacījumiem;

18)

“liels ieguldījumu projekts” ir sākotnējais ieguldījums, kura attiecināmās izmaksas pārsniedz 50 miljonus EUR;

19)

“atbalsta maksimālā intensitāte” ir attiecīgā 7.4. iedaļā noteiktā atbalsta intensitāte, kas atspoguļota reģionālā atbalsta kartē (ieskaitot atbalsta palielināto intensitāti MVU gadījumā);

20)

“darbinieku skaits” ir gada darbaspēka vienību skaits, tas ir, to personu skaits, kuras gadu ir nodarbinātas uz pilnu slodzi; personas, kuras nodarbinātas uz nepilnu slodzi vai sezonāli, tiek uzskaitītas, izmantojot gada darbaspēka vienību decimāldaļas;

21)

[…] (29);

22)

“darbības atbalsts” ir atbalsts, kura mērķis ir mazināt uzņēmuma kārtējos izdevumus, kas ietver tādas izmaksu kategorijas kā izmaksas par personālu, materiāliem, ārpakalpojumiem, komunikācijām, energoresursiem, uzturēšanu, īri un administrāciju, bet neietver amortizācijas atskaitījumus un finansēšanas izmaksas, ja tie ir bijuši iekļauti reģionālā ieguldījumu atbalsta attiecināmajās izmaksās;

23)

“reģionālā atbalsta karte” ir Uzraudzības iestādes apstiprināts saraksts ar apgabaliem, kurus EEZ EBTA valsts norādījusi saskaņā ar šajās pamatnostādnēs paredzētajiem nosacījumiem;

24)

“pārcelšana” ir tās pašas vai līdzīgas darbības vai tās daļas pārvietošana no uzņēmējdarbības vietas vienā EEZ līguma līgumslēdzējā pusē (sākotnējā uzņēmējdarbības vieta) uz uzņēmējdarbības vietu, kurā tiek veikts atbalstāmais ieguldījums un kura atrodas citā EEZ līguma līgumslēdzējā pusē (atbalstāmā uzņēmējdarbības vieta). Pārvietošana ir konstatējama, ja produkts sākotnējā un atbalstāmajā uzņēmējdarbības vietā vismaz daļēji kalpo tādiem pašiem mērķiem un apmierina tāda paša veida klientu prasības vai vajadzības, un tajā pašā vai līdzīgā darbībā vienā no saņēmēja sākotnējām uzņēmējdarbības vietām EEZ tiek zaudētas darbvietas;

25)

“tā pati vai līdzīga darbība” ir darbība, kas ietilpst tajā pašā NACE 2. red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas klasē (četrciparu kods);

26)

“nozares atbalsta shēma” ir shēma, kas attiecas uz darbībām, kuras ietilpst mazāk nekā piecās NACE 2. red. statistiskās klasifikācijas klasēs (četrciparu kods);

27)

“vienots ieguldījumu projekts” ir visi sākotnējie ieguldījumi, kuri attiecas uz to pašu vai līdzīgu darbību un kurus konkrētais atbalsta saņēmējs (grupas līmenī) sāk triju gadu laikā no dienas, kad tajā pašā 3. līmeņa statistikas reģionā (30) sākti darbi pie cita atbalstītā ieguldījuma;

28)

“MVU” ir uzņēmumi, kuri atbilst nosacījumiem, kas paredzēti Uzraudzības iestādes 2006. gada 19. aprīļa pamatnostādnēs par atbalstu mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem (31);

29)

“darbu sākums” ir vai nu ar ieguldījumu saistīto būvdarbu sākums, vai pirmā juridiski saistošā apņemšanās pasūtīt aprīkojumu vai citas saistības, kas ieguldījumu padara neatgriezenisku, atkarībā no tā, kurš notikums iestājas agrāk. Zemes pirkšanu un tādus sagatavošanās darbus kā atļauju saņemšana un priekšizpētes veikšana neuzskata par darbu sākumu. Attiecībā uz pārņemšanu “darbu sākums” ir datums, kad tiek iegādāti aktīvi, kas ir tieši saistīti ar iegādāto uzņēmējdarbības vietu;

30)

“mazapdzīvoti apgabali” ir apgabali, kurus attiecīgā EEZ EBTA valsts norādījusi saskaņā ar 169. punktu;

31)

“materiālie aktīvi” ir tādi aktīvi kā zeme, ēkas, ražotnes, tehnika un aprīkojums;

32)

“ļoti mazapdzīvoti apgabali” ir 2. līmeņa statistikas reģioni ar mazāk nekā astoņiem iedzīvotājiem uz km2 vai 2. līmeņa statistikas reģionu daļas, kuras attiecīgā EEZ EBTA valsts norādījusi saskaņā ar 169. punktu;

33)

“algu izmaksas” ir kopējā summa, kas atbalsta saņēmējam ir faktiski jāsedz attiecībā uz konkrētajām darbvietām, un ietver konkrētā periodā maksājamo bruto algu (pirms nodokļu nomaksas) un tādas obligātās iemaksas kā maksājumi par sociālo apdrošināšanu, bērnu aprūpi un senioru aprūpi.

3.   PAZIŅOJAMS REĢIONĀLAIS ATBALSTS

20.

EEZ EBTA valstīm saskaņā ar Nolīguma starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi 3. protokola (“3. protokols”) I daļas 1. panta 3. punktu principā ir jāpaziņo par reģionālo atbalstu, izņemot pasākumus, kuri atbilst nosacījumiem, kas paredzēti grupu atbrīvojuma regulā, kura iekļauta EEZ līgumā ar XV pielikumu (32).

21.

Uzraudzības iestāde piemēros šīs pamatnostādnes paziņojamām reģionālā atbalsta shēmām un paziņojamam individuālajam reģionālajam atbalstam.

22.

Attiecībā uz individuālo atbalstu, kuru piešķir saskaņā ar paziņotu shēmu, 3. protokola I daļas 1. panta 3. punktā noteiktais paziņošanas pienākums attiecas, ja atbalsts no visiem avotiem pārsniedz individuālā atbalsta paziņošanas robežvērtības, kas reģionālajam ieguldījumu atbalstam noteiktas Vispārējā grupu atbrīvojuma regulā (33) (“VGAR”).

23.

Uz individuālo atbalstu, kuru piešķir saskaņā ar paziņotu shēmu, 3. protokola I daļas 1. panta 3. punktā noteiktais paziņošanas pienākums neattiecas gadījumos, kad saņēmējs:

a)

ir apliecinājis, ka pēdējo divu gadu laikā pirms pieteikšanās uz atbalstu nav pārcēlies uz uzņēmējdarbības vietu, kurā paredzēts veikt sākotnējo atbalstāmo ieguldījumu; un

b)

ir apņēmies nepārcelties vismaz divus gadus pēc sākotnējā ieguldījuma pabeigšanas.

4.   ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS

4.1.   Ieguldījumu atbalsts

24.

Attiecināmās izmaksas ir šādas:

1)

izmaksas par ieguldījumiem materiālajos un nemateriālajos aktīvos; vai

2)

lēstās algu izmaksas, kas izriet no sākotnējā ieguldījuma rezultātā radītajām darbvietām, rēķinot par divu gadu periodu; vai

3)

šā punkta 1) un 2) apakšpunktā minēto izmaksu kombinācija, nepārsniedzot lielāko no summām, kas atbilst 1) vai 2) apakšpunktam.

25.

Ja attiecināmo izmaksu tāme sagatavota, balstoties uz izmaksām par ieguldījumiem materiālajos un nemateriālajos aktīvos, attiecināmas ir tikai tās aktīvu izmaksas, kas atbilst sākotnējam ieguldījumam atbalsta saņēmēja uzņēmējdarbības vietā, kura atrodas konkrētajā atbalstāmajā apgabalā.

26.

Atkāpjoties no 25. punkta nosacījuma, uzņēmums, kas iegādājas (vai saražo) piegādātāju aprīkošanas (34) aktīvus, var iekļaut tos savās attiecināmajās izmaksās, ja šie aktīvi visu minimālo periodu, kas lielajiem uzņēmumiem ir pieci gadi, bet MVU – trīs gadi, tiek izmantoti atbalsta saņēmēja apstrādes vai montāžas darbībām, kas ir tieši saistītas ar ražošanas procesu, kurš balstās uz atbalsta saņēmējam piešķirto sākotnējo ieguldījumu atbalstu. Šī atkāpe ir piemērojama, ja piegādātāja uzņēmējdarbības vieta atrodas atbalstāmā apgabalā, piegādātājs pats attiecībā uz konkrētajiem aktīviem nesaņem reģionālo ieguldījumu atbalstu vai ieguldījumu atbalstu MVU saskaņā ar VGAR 17. pantu un atbalsta intensitāte nepārsniedz attiecīgo atbalsta maksimālo intensitāti, kas piemērojama piegādātāja uzņēmējdarbības vietā. Atbalsta intensitātes koriģēšana lielajiem ieguldījumu projektiem attiecas arī uz atbalstu par piegādātāju aprīkošanas aktīviem, jo tos uzskata par piederīgiem sākotnējā ieguldījuma kopējām ieguldījumu izmaksām.

4.1.1.   Attiecināmo izmaksu aprēķināšana uz ieguldījumu izmaksu pamata

27.

Iegādātajiem aktīviem ir jābūt jauniem, izņemot, ja tos iegādājas MVU, un izņemot uzņēmējdarbības vietas iegādi (35).

28.

Attiecībā uz MVU par attiecināmajām izmaksām var uzskatīt arī līdz 50 % no priekšizpētes vai konsultāciju izmaksām, kas saistītas ar ieguldījumu.

29.

Attiecībā uz atbalstu, ko piešķir lielajiem uzņēmumiem būtisku izmaiņu veikšanai ražošanas procesā, attiecināmajām izmaksām jāpārsniedz ar modernizējamo darbību saistīto aktīvu amortizācija pēdējo triju fiskālo gadu laikā.

30.

Attiecībā uz atbalstu, ko piešķir esošas uzņēmējdarbības vietas darbības dažādošanai, attiecināmajām izmaksām vismaz par 200 % jāpārsniedz atkārtoti izmantoto aktīvu uzskaites vērtība, kas reģistrēta iepriekšējā fiskālajā gadā pirms darbu sākšanas.

31.

Ar materiālo aktīvu nomu saistītās izmaksas var ņemt vērā, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

1)

ja tiek nomāta zeme un ēkas, lielo uzņēmumu gadījumā nomai jāilgst vismaz piecus gadus, bet MVU gadījumā vismaz trīs gadus pēc ieguldījuma pabeigšanas paredzamā datuma;

2)

ja tiek nomāta ražotne vai tehnika, nomai jābūt finanšu izpirkumnomai (līzingam) un tās līgumā jābūt noteiktam atbalsta saņēmēja pienākumam pēc nomas termiņa beigām aktīvus izpirkt.

32.

Attiecībā uz sākotnējiem ieguldījumiem, kas minēti 19. punkta 13) apakšpunkta b) punktā vai 14) apakšpunkta b) punktā, principā ņem vērā tikai izmaksas par aktīvu iegādi no trešām personām, kas nav saistītas ar pircēju. Tomēr nosacījums par aktīvu iegādi no trešām personām, kas nav saistītas ar pircēju, nav piemērojams, ja sākotnējā īpašnieka ģimenes loceklis vai darbinieks pārņem mazu uzņēmumu. Darījumam jānotiek atbilstoši tirgus nosacījumiem. Ja uzņēmējdarbības vietas aktīvu iegāde tiek apvienota ar papildu ieguldījumiem, par kuriem var saņemt reģionālo atbalstu, šo papildu ieguldījumu attiecināmās izmaksas jāpieskaita uzņēmējdarbības vietas aktīvu iegādes izmaksām.

33.

Attiecībā uz lielajiem uzņēmumiem nemateriālo aktīvu izmaksas ir attiecināmas lielākais 50 % apmērā no sākotnējā ieguldījuma kopējām attiecināmajām ieguldījumu izmaksām. Attiecībā uz MVU nemateriālo aktīvu izmaksas ir attiecināmas 100 % apmērā.

34.

Nemateriālajiem aktīviem, kurus var ņemt vērā ieguldījumu izmaksu aprēķinā, jāpaliek piesaistītiem attiecīgajam apgabalam, un tos nevar pārnest uz citiem apgabaliem. Tālab nemateriālajiem aktīviem ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:

1)

tie jāizmanto vienīgi uzņēmējdarbības vietā, kas saņem atbalstu;

2)

tiem jābūt amortizējamiem;

3)

tiem jābūt iegādātiem atbilstoši tirgus nosacījumiem, no trešām personām, kas nav saistītas ar pircēju;

4)

tiem jābūt iekļautiem atbalstu saņemošā uzņēmuma aktīvos un vismaz piecus gadus (MVU gadījumā trīs gadus) jāpaliek piesaistītiem projektam, kuram tiek piešķirts atbalsts.

4.1.2.   Attiecināmo izmaksu aprēķināšana uz algu izmaksu pamata

35.

Reģionālo atbalstu var aprēķināt arī, pamatojoties uz lēstajām algu izmaksām, kas izriet no sākotnējā ieguldījuma rezultātā radītajām darbvietām. No atbalsta var kompensēt tikai algu izmaksas, kas izriet no darbvietu radīšanas, rēķinot par divu gadu periodu, un attiecīgā atbalsta intensitāte nevar pārsniegt attiecīgajā apgabalā piemērojamo atbalsta maksimālo intensitāti.

36.

Attiecināmās izmaksas aprēķinot uz lēsto algu izmaksu pamata, kā minēts 35. punktā, jābūt izpildītiem šādiem nosacījumiem:

1)

ieguldījumu projektam jārada darbvietas;

2)

katrai amata vietai jātiek aizpildītai triju gadu laikā no ieguldījuma pabeigšanas;

3)

katra darbvieta, kas radīta ieguldījuma rezultātā, attiecīgajā apgabalā jāsaglabā vismaz piecus gadus vai MVU gadījumā trīs gadus no dienas, kad attiecīgā amata vieta pirmo reizi aizpildīta.

4.2.   Darbības atbalsts

37.

Darbības atbalsta shēmu attiecināmajām izmaksām jābūt iepriekš noteiktām, un EEZ EBTA valstij jāpierāda, ka tās ir pilnībā attiecināmas uz problēmām, kuru risināšanai atbalsts paredzēts.

38.

[…].

5.   REĢIONĀLĀ ATBALSTA SADERĪBAS NOVĒRTĒJUMS

39.

Uzraudzības iestāde reģionālā atbalsta pasākumu atzīs par saderīgu ar EEZ līguma 61. panta 3. punktu tikai tad, ja atbalsts sekmē reģionālo attīstību un kohēziju. Atbalsta mērķim jābūt vai nu ekonomikas attīstības veicināšanai “a” apgabalos, vai attīstības veicināšanai “c” apgabalos (5.1. iedaļa), un papildus tam ir jāatbilst ikvienam no šiem kritērijiem:

1)

stimulējošā ietekme – atbalstam ir jāmaina attiecīgo uzņēmumu rīcība tādējādi, ka tie veic papildu darbības, kuras tie bez šā atbalsta neveiktu vai veiktu ierobežotā vai atšķirīgā veidā vai citā vietā (5.2. iedaļa);

2)

valsts iejaukšanās nepieciešamība – valsts atbalsta pasākumam jābūt vērstam uz tādas situācijas risināšanu, kurā ar atbalstu var panākt būtisku uzlabojumu, ko tirgus pats nespētu nodrošināt, piemēram, novēršot tirgus nepilnību vai atrisinot taisnīguma vai kohēzijas problēmu (5.3. iedaļa);

3)

atbalsta pasākuma piemērotība – ierosinātajam atbalsta pasākumam ir jābūt piemērotam rīcībpolitikas instrumentam atbalsta mērķa sasniegšanai (5.4. iedaļa);

4)

atbalsta samērīgums (līdz minimumam ierobežots atbalsts) – atbalsta summai jābūt ierobežotai līdz minimumam, kas nepieciešams papildu ieguldījumu vai darbību stimulēšanai attiecīgajā apgabalā (5.5. iedaļa);

5)

izvairīšanās no nepamatotas negatīvās ietekmes uz konkurenci un tirdzniecību starp EEZ valstīm – atbalsta pozitīvajai ietekmei ir jāatsver tā negatīvā ietekme uz konkurenci un tirdzniecību (5.6. iedaļa);

6)

atbalsta pārredzamība – EEZ valstīm, Uzraudzības iestādei, ekonomikas dalībniekiem un sabiedrībai ir jāspēj vienkārši piekļūt visiem attiecīgajiem aktiem un informācijai par piešķirto atbalstu (5.7. iedaļa).

40.

Turklāt vispārējā samēra labad noteiktu kategoriju shēmām var tikt izvirzīta prasība veikt ex post izvērtējumu, kas aprakstīts 6. iedaļā. Tādos gadījumos Uzraudzības iestāde var ierobežot šo shēmu darbības ilgumu (parasti līdz četriem gadiem vai mazāk) ar iespēju pēc tam paziņot par to darbības pagarināšanu.

41.

Ja ar valsts atbalsta pasākumu, tā nosacījumiem (ieskaitot pasākuma finansēšanas metodi, ja tā ir valsts atbalsta pasākuma neatņemama daļa) vai tā finansēto darbību tiktu pārkāpta konkrēta EEZ tiesību norma, šo atbalstu nevar atzīt par saderīgu ar EEZ līguma darbību (36).

5.1.   Reģionālās attīstības un kohēzijas sekmēšana

42.

Reģionālā atbalsta primārais mērķis ir veicināt nelabvēlīgā situācijā esošu EEZ apgabalu ekonomikas attīstību. Veicinādams atbalstāmo apgabalu ilgtspējīgu attīstību, atbalsts palielina ekonomisko un sociālo kohēziju, mazinot apgabalu attīstības līmeņa atšķirības.

5.1.1.   Ieguldījumu atbalsta shēmas

43.

Reģionālā atbalsta shēmām būtu jābūt attiecīgās reģionālās attīstības stratēģijas neatņemamai sastāvdaļai ar skaidri noteiktiem mērķiem.

44.

EEZ EBTA valstīm ir jāpierāda, ka konkrētā shēma atbilst attiecīgā apgabala attīstības stratēģijai un sekmē tās īstenošanu. Šajā nolūkā EEZ EBTA valstis var izmantot iepriekšējo valsts atbalsta shēmu izvērtējumus, piešķīrējiestāžu veiktos ietekmes novērtējumus vai ekspertu atzinumus. Lai nodrošinātu, ka atbalsta shēma sekmē attiecīgās attīstības stratēģijas īstenošanu, shēmā ir jāparedz metode, kas piešķīrējiestādēm dod iespēju sarindot ieguldījumu projektus atbilstoši prioritātēm un atlasīt tos, kuri atbilst shēmas mērķiem (piemēram, ar punktu metodes palīdzību).

45.

Eiropas Savienības “a” apgabalos var ieviest reģionālā atbalsta shēmas, ar kurām atbalsta MVU vai lielo uzņēmumu sākotnējos ieguldījumus. Savukārt “c” apgabalos var ieviest shēmas, ar kurām atbalsta MVU sākotnējos ieguldījumus vai lielo uzņēmumu sākotnējos ieguldījumus jaunā saimnieciskajā darbībā.

46.

Uz shēmas pamata piešķirot atbalstu individuāliem ieguldījumu projektiem, piešķīrējiestādei jāpārliecinās, ka atlasītais projekts sekmēs shēmas mērķa sasniegšanu un līdz ar to arī attiecīgā apgabala attīstības stratēģijas īstenošanu. Šajā nolūkā EEZ EBTA valstīm būtu jāizmanto informācija, ko atbalsta pieteikuma iesniedzējs sniedzis atbalsta pieteikuma veidlapā, raksturodams ieguldījuma pozitīvo ietekmi uz attiecīgā apgabala attīstību (37).

47.

Lai nodrošinātu, ka ieguldījums reāli un noturīgi sekmē attiecīgā apgabala attīstību, ieguldījumam jāpaliek attiecīgajā apgabalā vismaz piecus gadus vai MVU gadījumā trīs gadus pēc tā pabeigšanas (38).

48.

Ieguldījuma dzīvotspējas perspektīvā EEZ EBTA valstij ir jānodrošina, ka atbalsta saņēmējs nodrošina finansējumu vismaz 25 % (39) apmērā no attiecināmajām izmaksām, izmantojot paša līdzekļus vai ārējo finansējumu, par ko nav saņemts nekāds publiskais atbalsts (40).

49.

Lai izvairītos no tā, ka valsts atbalsta pasākumu rezultātā varētu tikt nodarīts kaitējums videi, EEZ EBTA valstīm jānodrošina arī atbilstība EEZ tiesību aktiem vides jomā, tostarp jo īpaši prasībai veikt vidiskās ietekmes novērtējumu, ja to paredz tiesību akti, un saņemt visas vajadzīgās atļaujas.

5.1.2.   Paziņojams individuālais ieguldījumu atbalsts

50.

Lai pierādītu, ka paziņojamais individuālais ieguldījumu atbalsts sekmē reģionālo attīstību, EEZ EBTA valstis var izmantot dažādus tiešos rādītājus (piemēram, radītās tiešās darbvietas) un netiešos rādītājus (piemēram, vietējā inovācija), tai skaitā šādus:

1)

ieguldījuma rezultātā radīto tiešo darbvietu skaits ir svarīgs rādītājs, kas raksturo reģionālās attīstības un kohēzijas sekmēšanu. Būtu jāņem vērā arī radīto darbvietu kvalitāte un noturīgums un tām nepieciešamo prasmju līmenis;

2)

pat vēl vairāk darbvietu var tikt radīts vietējā (apakš)piegādātāju tīklā, tādējādi palīdzot integrēt konkrēto ieguldījumu attiecīgajā apgabalā un nodrošinot plašāku pozitīvo blakusietekmi. Līdz ar to vērā ņemams rādītājs ir arī radīto netiešo darbvietu skaits;

3)

atbalsta saņēmēja apņemšanās organizēt plašus mācību pasākumus, lai pilnveidotu tā darbinieku prasmes (vispārīgās un specifiskās), tiks uzskatīta par faktoru, kas sekmē reģionālo attīstību un kohēziju. Uzmanība tiks pievērsta arī stažēšanās vai māceklības iespēju nodrošināšanai, jo īpaši jauniešiem, un mācībām, kas pilnveido ārpus uzņēmuma esošo darba ņēmēju zināšanas un nodarbināmību;

4)

uzņēmumu ģeogrāfiskā tuvuma rezultātā var rasties ārēji apjomradīti ietaupījumi vai citi ieguvumi no reģionālās attīstības viedokļa (kopu veidošanās efekts). Uzņēmumu kopu veidošanās vienas nozares ietvaros ļauj atsevišķām ražotnēm vairāk specializēties, tā palielinot efektivitāti. Tomēr šā rādītāja nozīmība reģionālās attīstības un kohēzijas sekmēšanā ir atkarīga no kopas attīstības pakāpes;

5)

ieguldījumi ļauj materializēt tehniskās zināšanas un var izraisīt ievērojamu tehnoloģiju pārnesi (zināšanu pārnesi). Ieguldījumiem tehnoloģiski ietilpīgās nozarēs ir lielāks potenciāls radīt tehnoloģiju pārnesi uz attiecīgo apgabalu. Šajā ziņā svarīgs ir arī zināšanu izplatīšanas līmenis un specifika;

6)

var ņemt vērā arī projektu devumu apgabala spējā radīt jaunas tehnoloģijas vietējās inovācijas ceļā. Šajā ziņā pozitīvi var vērtēt sadarbību ar vietējām pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām, piemēram, augstskolām vai pētniecības iestādēm;

7)

ieguldījumu ilgums un iespējamie turpmākie ieguldījumi nākotnē ir rādītāji, kas raksturo uzņēmuma ilglaicīgu iesaisti attiecīgajā apgabalā.

51.

Informāciju par jaunveidojamo darbvietu skaitu, plānotajām algām (mājsaimniecību turības pieaugums kā papildu pozitīvā blakusietekme), iegādes apjomiem no vietējiem ražotājiem, ieguldījuma radīto apgrozījumu un apgabala iespējamo ieguvumu no papildu nodokļu ieņēmumiem EEZ EBTA valstis var iegūt no atbalsta saņēmēja uzņēmējdarbības plāna.

52.

Paziņojamam individuālajam ieguldījumu atbalstam ir piemērojamas 47.–49. punktā noteiktās prasības.

53.

Attiecībā uz ad hoc atbalstu (41) EEZ EBTA valstīm papildus 50.–52. punktā noteiktajām prasībām ir jāpierāda, ka projekts atbilst attiecīgā apgabala attīstības stratēģijai un sekmē tās īstenošanu.

5.1.3.   Darbības atbalsta shēmas

54.

Darbības atbalsta shēmas var uzskatīt par atbalstāmo apgabalu attīstību sekmējošām tikai tad, ja šo apgabalu problēmas ir iepriekš skaidri apzinātas. Runa ir par šķēršļiem saimnieciskās darbības piesaistīšanā vai noturēšanā, kas ir ar tik nopietnu vai pastāvīgu raksturu, ka attiecīgā apgabala attīstībai tikai ar ieguldījumu atbalstu vien nepietiek.

55.

Attiecībā uz atbalstu ar mērķi mazināt konkrētas grūtības, ar kurām MVU saskaras “a” apgabalos, EEZ EBTA valstīm ir jāpierāda šo konkrēto grūtību pastāvēšana un apmērs un tas, ka ir nepieciešama darbības atbalsta shēma, jo minētās grūtības ar ieguldījumu atbalstu novērst nevar.

56.

[…].

57.

Attiecībā uz darbības atbalstu ar mērķi novērst vai mazināt apdzīvotības sarukšanu mazapdzīvotos un ļoti mazapdzīvotos apgabalos EEZ EBTA valstīm ir jāpierāda apdzīvotības sarukšanas risks gadījumā, ja darbības atbalsts netiktu piešķirts.

5.2.   Stimulējošā ietekme

5.2.1.   Ieguldījumu atbalsts

58.

Reģionālo atbalstu var atzīt par saderīgu ar EEZ līguma darbību tikai tad, ja tam ir stimulējoša ietekme. Valsts atbalsta stimulējošo ietekmi var konstatēt, ja atbalsts maina uzņēmuma rīcību tādējādi, ka tas veic papildu darbības, kuras sekmē apgabala attīstību un kuras tas bez šā atbalsta neveiktu vai veiktu tikai ierobežotā vai atšķirīgā veidā vai citā vietā. No atbalsta nedrīkst subsidēt izmaksas attiecībā uz darbībām, kuras uzņēmums būtu veicis jebkurā gadījumā, un nedrīkst kompensēt parasto uzņēmējdarbības risku, kas piemīt saimnieciskajai darbībai.

59.

Stimulējošo ietekmi var pierādīt divējādi:

1)

atbalsts stimulē pieņemt pozitīvu lēmumu par ieguldīšanu attiecīgajā apgabalā – pretējā gadījumā ieguldījums attiecīgajam atbalsta saņēmējam nebūtu pietiekami ienesīgs nekur EEZ (42) (pirmais scenārijs: lēmums par ieguldījumiem);

2)

atbalsts stimulē izvietot plānoto ieguldījumu attiecīgajā apgabalā, nevis citur, jo tas kompensē neto trūkumus un izmaksas, ko rada ieguldīšana uzņēmējdarbības vietā attiecīgajā apgabalā (otrais scenārijs: lēmums par atrašanās vietu).

60.

Ja atbalsts nemaina tā saņēmēja rīcību, stimulējot veikt (papildu) sākotnējos ieguldījumus attiecīgajā apgabalā, var pieņemt, ka tie paši ieguldījumi šajā apgabalā tiktu veikti arī bez atbalsta. Tādam atbalstam nav stimulējošās ietekmes – tas nepalīdz sasniegt reģionālās attīstības un kohēzijas mērķi, tāpēc to nevar atzīt par saderīgu ar EEZ līguma darbību saskaņā ar šīm pamatnostādnēm.

61.

Tomēr attiecībā uz reģionālo atbalstu, kuru “a” apgabalos no kohēzijas politikas līdzekļiem piešķir tādiem ieguldījumiem, kas ir nepieciešami EEZ tiesību aktos noteiktu standartu ieviešanai, var uzskatīt, ka tam ir stimulējoša ietekme, ja bez atbalsta tā saņēmējam nebūtu bijis pietiekami rentabli veikt ieguldījumus attiecīgajā apgabalā un tā rezultātā šajā apgabalā tiktu slēgta esoša uzņēmējdarbības vieta.

5.2.1.1.   Ieguldījumu atbalsta shēmas

62.

Darbus saistībā ar individuālajiem ieguldījumiem drīkst sākt tikai pēc tam, kad ir iesniegts atbalsta pieteikums.

63.

Ja darbi sākti pirms atbalsta pieteikuma iesniegšanas, par konkrētajiem individuālajiem ieguldījumiem piešķirtais atbalsts netiks uzskatīts par saderīgu ar EEZ līguma darbību.

64.

EEZ EBTA valstīm atbalsta pieteikums jāiesniedz, izmantojot standartveidni, kura satur vismaz visu VII pielikumā uzskaitīto informāciju. MVU un lielajiem uzņēmumiem atbalsta pieteikumā ir jāapraksta hipotētiskais scenārijs, proti, kas notiktu, ja atbalsts tiem netiktu piešķirts, un jānorāda, kurš no 59. punktā aprakstītajiem scenārijiem ir atbilstošais.

65.

Papildus tam lielajiem uzņēmumiem ir jāiesniedz dokumentāri pierādījumi, kas pamato pieteikumā aprakstīto hipotētisko scenāriju. Attiecībā uz nepaziņojamu atbalstu, kuru piešķir saskaņā ar shēmu, MVU nav šāda pienākuma.

66.

Piešķīrējiestādei ir jāpārbauda hipotētiskā scenārija ticamība un jāpārliecinās, ka reģionālajam atbalstam ir nepieciešamā stimulējošā ietekme, kas atbilst vienam no 59. punktā aprakstītajiem scenārijiem. Hipotētiskais scenārijs ir ticams tad, ja tas ir reālistisks un atspoguļo lēmuma pieņemšanas faktorus laikā, kad atbalsta saņēmējs pieņēma lēmumu par ieguldījumu.

5.2.1.2.   Paziņojams individuālais ieguldījumu atbalsts

67.

Paziņojama individuālā atbalsta gadījumā EEZ EBTA valstīm papildus 62.–66. punktā noteikto prasību izpildei ir jāsniedz skaidri pierādījumi, ka atbalstam ir ietekme uz lēmumu par ieguldījumiem vai atrašanās vietas izvēli (43). Tām jānorāda, kurš no 59. punktā aprakstītajiem scenārijiem ir atbilstošais. Lai būtu iespējams veikt visaptverošu novērtējumu, EEZ EBTA valstīm ir jāsniedz ne tikai informācija par konkrēto projektu, bet arī izsmeļoši jāapraksta hipotētiskais scenārijs, kurā pieteikuma iesniedzējs nesaņemtu atbalstu ne no vienas EEZ publiskās iestādes.

68.

Pirmajā scenārijā EEZ EBTA valstis atbalsta stimulējošo ietekmi var pierādīt, iesniedzot uzņēmuma dokumentus, kuri liecina, ka bez atbalsta ieguldījumi nebūtu pietiekami rentabli.

69.

Otrajā scenārijā EEZ EBTA valstis atbalsta stimulējošo ietekmi var pierādīt, iesniedzot uzņēmuma dokumentus, kuri liecina, ka ir salīdzināts, kādas izmaksas un ieguvumi rastos, ja tiktu ieguldīts atbalstāmajā apgabalā un attiecīgi citos apgabalos. Uzraudzības iestāde pārbauda, vai šie salīdzinājumi ir reālistiski.

70.

EEZ EBTA valstis tiek aicinātas balstīties uz autentiskajiem un oficiālajiem uzņēmuma vadības dokumentiem, risku novērtējumiem (ieskaitot ar atrašanās vietu saistīto risku novērtējumus), finanšu pārskatiem, iekšējiem uzņēmējdarbības plāniem, ekspertu atzinumiem un citiem pētījumiem, kas attiecas uz novērtējamo ieguldījumu projektu. Šiem dokumentiem jābūt no tā paša perioda, kad notika lēmumu pieņemšanas process par ieguldījumu vai tā atrašanās vietu. EEZ EBTA valstīm stimulējošās ietekmes pierādīšanā var palīdzēt dokumenti, kuros ir informācija par pieprasījuma, izmaksu vai finanšu prognozēm, dokumenti, kuri ir iesniegti ieguldījumu komitejai un kuros ir analizēti ieguldījumu scenāriji, vai dokumenti, kuri ir iesniegti finanšu iestādēm.

71.

Šajā saistībā un jo īpaši pirmajā scenārijā rentabilitātes līmeni var novērtēt, izmantojot metodes, kuras parasti tiek piemērotas attiecīgajā nozarē, piemēram, metodes, ar kurām novērtē projekta neto pašreizējo vērtību (NPV) (44), iekšējo atdeves koeficientu (IRR(45) vai vidējo atdevi no ieguldītā kapitāla (ROCE). Projekta rentabilitāte ir jāsalīdzina ar parastajiem atdeves koeficientiem, pēc kuriem saņēmējs ir vadījies citos līdzīgos ieguldījumu projektos. Ja šādi koeficienti nav pieejami, projekta rentabilitāte jāsalīdzina ar saņēmēja kopējām kapitāla izmaksām vai atdeves koeficientiem, kuri parasti novērojami attiecīgajā nozarē.

72.

Ja atbalsts nemaina tā saņēmēja rīcību, stimulējot veikt (papildu) ieguldījumus attiecīgajā apgabalā, tam nav pozitīvas ietekmes uz šo apgabalu. Tāpēc atbalsts netiks atzīts par saderīgu ar EEZ līguma darbību, ja pazīmes liecinās, ka attiecīgais ieguldījums konkrētajā apgabalā tiktu veikts arī tad, ja atbalsts netiktu piešķirts.

5.2.2.   Darbības atbalsta shēmas

73.

Attiecībā uz darbības atbalsta shēmām to stimulējošo ietekmi var konstatēt, ja bez atbalsta saimnieciskās darbības līmenis attiecīgajā apgabalā, visticamāk, ievērojami kristos to problēmu dēļ, kuru risināšanai atbalsts paredzēts.

74.

Tāpēc Uzraudzības iestāde uzskatīs, ka darbības atbalsts stimulē papildu saimniecisko darbību attiecīgajā apgabalā, ja EEZ EBTA valsts būs pierādījusi, ka attiecīgajā apgabalā pastāv minētās problēmas un ka tās ir ievērojamas (skatīt 54.–57. punktu).

5.3.   Valsts iejaukšanās nepieciešamība

75.

Lai novērtētu, vai valsts atbalsts ir nepieciešams reģionālās attīstības un kohēzijas mērķa sasniegšanai, vispirms ir jāapzina problēma. Valsts atbalsts būtu jāizmanto situācijās, kad ar atbalstu var panākt būtisku uzlabojumu, ko tirgus nespētu nodrošināt. Tas ir īpaši svarīgi ierobežotu publisko resursu apstākļos.

76.

Ja ir ievēroti noteikti priekšnosacījumi, valsts atbalsta pasākumus var izmantot tirgus nepilnību novēršanai, tādējādi sekmējot tirgu efektīvu darbību un palielinot konkurētspēju. Ja tirgi nodrošina efektīvus rezultātus, bet šie rezultāti no taisnīguma vai kohēzijas viedokļa nav uzskatāmi par apmierinošiem, valsts atbalstu var izmantot, lai tirgū panāktu vēlamāku un taisnīgāku rezultātu.

77.

Attiecībā uz atbalstu, kuru piešķir, lai attīstītu apgabalus, kas iekļauti reģionālā atbalsta kartē saskaņā ar šo pamatnostādņu 7. iedaļas noteikumiem, Uzraudzības iestāde uzskata, ka minētajos apgabalos tirgus bez valsts iejaukšanās nespēj nodrošināt rezultātus, ar kuriem tiktu panākta pietiekama ekonomikas attīstība un kohēzija. Tāpēc minētajos apgabalos piešķiramo atbalstu uzskata par nepieciešamu.

5.4.   Reģionālā atbalsta piemērotība

78.

Atbalsta pasākumam ir jābūt piemērotam rīcībpolitikas instrumentam attiecīgā mērķa sasniegšanai. Atbalsta pasākums netiks atzīts par saderīgu, ja tādu pašu pozitīvo devumu reģionālajā attīstībā un kohēzijā var panākt ar citiem mazāk kropļojošiem rīcībpolitikas instrumentiem vai citiem mazāk kropļojošiem atbalsta instrumentu veidiem.

5.4.1.   Piemērotība salīdzinājumā ar alternatīviem rīcībpolitikas instrumentiem

5.4.1.1.   Ieguldījumu atbalsts

79.

Reģionālais ieguldījumu atbalsts nav vienīgais rīcībpolitikas instruments, kuru EEZ EBTA valstis var izmantot, lai sekmētu ieguldījumus un darbvietu radīšanu atbalstāmajos apgabalos. EEZ EBTA valstis var izmantot citus pasākumus, piemēram, pilnveidot infrastruktūru, palielināt izglītības un mācību kvalitāti vai uzlabot uzņēmējdarbības vidi.

80.

Paziņojot par ieguldījumu atbalsta shēmu, EEZ EBTA valstīm ir jānorāda, kāpēc reģionālais atbalsts ir piemērotākais instruments konkrētā apgabala attīstības sekmēšanai.

81.

Ja EEZ EBTA valsts nolemj ieviest nozares atbalsta shēmu, tai jāpierāda šādas shēmas priekšrocības salīdzinājumā ar daudznozaru atbalsta shēmu vai citiem rīcībpolitikas risinājumiem.

82.

Uzraudzības iestāde jo īpaši ņems vērā EEZ EBTA valstu iesniegtos ietekmes novērtējumus par ierosinātajām atbalsta shēmām. Ierosināto shēmu piemērotības novērtējumā tā var ņemt vērā arī 6. iedaļā aprakstīto ex post izvērtējumu rezultātus.

83.

Ad hoc ieguldījumu atbalsta gadījumā EEZ EBTA valstīm jāpierāda, ka šāds atbalsts attiecīgā apgabala attīstību sekmēs labāk nekā atbalsts shēmas ietvaros vai cita veida pasākumi.

5.4.1.2.   Darbības atbalsta shēmas

84.

EEZ EBTA valstīm jāpierāda, ka atbalsts ir piemērots instruments shēmas mērķa sasniegšanai attiecībā uz problēmām, kuru risināšanai atbalsts paredzēts. Lai pierādītu atbalsta piemērotību, EEZ EBTA valstis var paredzēt, ka atbalsta summa tiks aprēķināta ex ante kā fiksēta summa, kas sedz gaidāmās papildu izmaksas noteiktā periodā, tādējādi mudinot uzņēmumus ierobežot izmaksas un pamazām pārkārtot to uzņēmējdarbību efektīvāk (46).

5.4.2.   Piemērotība salīdzinājumā ar citiem atbalsta instrumentiem

85.

Reģionālo atbalstu var piešķirt dažādos veidos. Tomēr EEZ EBTA valstīm jānodrošina atbalsta piešķiršana tādā veidā, kas, visticamāk, būtu ar vismazāko kropļojošo ietekmi uz tirdzniecību un konkurenci. Ja atbalsts tiek piešķirts veidos, kas sniedz tiešas finansiālas priekšrocības (piemēram, tiešās dotācijas, atbrīvojums vai samazinājums, kas piemērojams nodokļiem, sociālās apdrošināšanas iemaksām vai citiem obligātajiem maksājumiem, zemes platību, preču vai pakalpojumu nodrošināšana par izdevīgām cenām), EEZ EBTA valstīm jāpamato, kāpēc nav piemēroti citi, iespējami mazāk kropļojoši atbalsta veidi, piemēram, atmaksājami avansi vai atbalsts parāda vai kapitāla instrumentu formā (piemēram, aizdevumi ar zemu procentu likmi, procentu likmes subsīdijas, valsts garantijas, kapitāldaļu iegāde vai cita veida kapitāla nodrošinājums ar izdevīgiem nosacījumiem).

86.

Ierosinātā atbalsta instrumenta piemērotības novērtējumā var ņemt vērā 6. iedaļā aprakstīto ex post izvērtējumu rezultātus.

5.5.   Atbalsta summas samērīgums (atbalsta ierobežošana līdz nepieciešamajam minimumam)

5.5.1.   Ieguldījumu atbalsts

87.

Reģionālā atbalsta summai jābūt ierobežotai līdz minimumam, kas nepieciešams papildu ieguldījumu vai darbību stimulēšanai attiecīgajā apgabalā.

88.

Lai nodrošinātu paredzamību un vienlīdzīgus nosacījumus, Uzraudzības iestāde ieguldījumu atbalstam piemēro atbalsta maksimālās intensitātes (47).

89.

Piešķīrējiestādei atbalsta maksimālā intensitāte un atbalsta maksimālā summa (48) (atbalsta koriģētā summa (49) un attiecīgi samazinātā atbalsta intensitāte liela ieguldījumu projekta gadījumā) sākotnējo ieguldījumu projektam jāaprēķina tad, kad atbalsts tiek piešķirts vai kad par to tiek paziņots Uzraudzības iestādei, atkarībā no tā, kurš notikums iestājas agrāk.

90.

Tā kā lieli ieguldījumu projekti parasti rada lielākus konkurences un tirdzniecības izkropļojumus, šiem projektiem atbalsta summa nedrīkst pārsniegt atbalsta koriģēto summu.

91.

Ja sākotnējais ieguldījums pieder pie vienota ieguldījumu projekta un šis vienotais ieguldījumu projekts ir liels ieguldījumu projekts, vienotā ieguldījumu projekta atbalsta summa nedrīkst pārsniegt atbalsta koriģēto summu. Piemērojot šo noteikumu, izmanto to maiņas kursu un diskonta likmi, kas piemērojamas dienā, kad tiek piešķirts atbalsts pirmajam vienotajā ieguldījumu projektā ietilpstošajam projektam.

92.

Atbalsta maksimālajām intensitātēm ir divējāds nolūks.

93.

Pirmkārt, attiecībā uz paziņojamām shēmām atbalsta maksimālās intensitātes rada MVU paļāvību, ka tad, ja atbalsta intensitāte nepārsniedz pieļaujamo maksimumu, atbalsts ir uzskatāms par samērīgu.

94.

Otrkārt, visos pārējos gadījumos atbalsta maksimālās intensitātes ir izmantojamas par maksimālo robežu neto papildu izmaksu pieejā, kas aprakstīta 95.–97. punktā.

95.

Paziņojamu individuālo atbalstu Uzraudzības iestāde principā uzskatīs par ierobežotu līdz minimumam, ja atbalsta summa atbildīs ieguldīšanas neto papildu izmaksām attiecīgajā apgabalā salīdzinājumā ar hipotētisko scenāriju, kurā atbalsts netiek sniegts (50), par maksimālo robežu nosakot attiecīgo atbalsta maksimālo intensitāti. Tāpat arī attiecībā uz ieguldījumu atbalstu, kuru atbilstoši paziņojamām shēmām piešķir lielajiem uzņēmumiem, EEZ EBTA valstīm jānodrošina, ka atbalsta summa nepārsniedz minimumu, kas izriet no “neto papildu izmaksu pieejas”, par maksimālo robežu nosakot attiecīgo atbalsta maksimālo intensitāti.

96.

Tādējādi attiecībā uz pirmā scenārija situācijām (lēmumi par ieguldījumiem) atbalsta summa nevar pārsniegt minimumu, kas nepieciešams pietiekamas projekta rentabilitātes nodrošināšanai, piemēram, projekta IRR nevar pārsniegt parastos atdeves koeficientus, pēc kuriem uzņēmums ir vadījies citos līdzīgos ieguldījumu projektos, vai – ja tādi dati ir pieejami – projekta IRR nevar pārsniegt saņēmēja kopējās kapitāla izmaksas vai parastos atdeves koeficientus konkrētajā nozarē.

97.

Otrā scenārija situācijās (lēmumi par atrašanās vietu) atbalsta summa nevar pārsniegt starpību starp mērķapgabalā veikta ieguldījuma NPV un alternatīvā atrašanās vietā veikta ieguldījuma NPV. Jāņem vērā visas attiecīgās izmaksas un ieguvumi, ieskaitot, piemēram, administratīvās izmaksas, transporta izmaksas, mācību izmaksas, kuras netiek segtas no mācību atbalsta, un algu atšķirības. Tomēr, ja alternatīvā atrašanās vieta ir EEZ, tur piešķirtās subsīdijas neņem vērā.

98.

Stimulējošās ietekmes analīzē izmantotos aprēķinus var izmantot arī, lai novērtētu atbalsta samērīgumu. EEZ EBTA valstīm atbalsta samērīgums jāpierāda, izmantojot dokumentus, piemēram, 70. punktā minētos.

99.

Ieguldījumu atbalstu var piešķirt paralēli no vairākām reģionālā atbalsta shēmām vai kumulēt ar ad hoc reģionālo atbalstu ar nosacījumu, ka no visiem avotiem saņemtais atbalsts kopumā nepārsniedz atbalsta maksimālo intensitāti vienam projektam, kura iepriekš jāaprēķina pirmajai piešķīrējiestādei. Kumulēšana ar citu valsts atbalstu attiecībā uz tām pašām attiecināmajām izmaksām, kuras daļēji vai pilnībā pārklājas, ir pieļaujama tikai tad, ja rezultātā netiek pārsniegta lielākā saskaņā ar attiecīgās jomas noteikumiem piemērojamā atbalsta intensitāte vai summa. Kumulācijas pārbaudes jāveic gan tad, kad atbalstu piešķir, gan tad, kad to izmaksā (51). Ja EEZ EBTA valsts ļauj valsts atbalstu no vienas shēmas kumulēt ar valsts atbalstu no citām shēmām, tai attiecībā uz katru shēmu jāparedz metode, ar kuru nodrošina šā punkta nosacījumu ievērošanu.

100.

Attiecībā uz sākotnējiem ieguldījumiem, kas saistīti ar Eiropas teritoriālās sadarbības (ETS) projektiem, kuri atbilst kritērijiem, kas noteikti regulā par īpašajiem noteikumiem attiecībā uz mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība” (Interreg(52), visiem atbalsta saņēmējiem, kuri piedalās attiecīgajā projektā, ir piemērojama sākotnējo ieguldījumu izvietošanas apgabalā piemērojamā atbalsta intensitāte. Ja sākotnējie ieguldījumi tiek veikti divos vai vairākos atbalstāmajos apgabalos, šo sākotnējo ieguldījumu atbalsta maksimālā intensitāte ir tā, kas ir piemērojama atbalstāmajā apgabalā, kurā rodas vislielākā attiecināmo izmaksu summa. Lielie uzņēmumi reģionālo atbalstu sākotnējo ieguldījumu veikšanai “c” apgabalos ETS projektu ietvaros var saņemt tikai tad, ja runa ir par sākotnējiem ieguldījumiem jaunā saimnieciskajā darbībā.

5.5.2.   Darbības atbalsta shēmas

101.

EEZ EBTA valstīm jāpierāda, ka atbalsta līmenis ir samērīgs ar problēmām, kuru risināšanai tas paredzēts.

102.

Konkrētāk, jābūt izpildītiem šādiem nosacījumiem:

1)

atbalsta aprēķinā jāizmanto iepriekš noteiktu veidu attiecināmās izmaksas, un EEZ EBTA valstij jāpierāda, ka tās ir pilnībā attiecināmas uz problēmām, kuru risināšanai atbalsts paredzēts;

2)

atbalsts drīkst segt tikai konkrētu šo iepriekš noteikto attiecināmo izmaksu īpatsvaru un nedrīkst pārsniegt šīs izmaksas;

3)

atbalsta summai uz katru atbalsta saņēmēju jābūt samērīgai ar katra saņēmēja faktisko problēmu līmeni.

103.

Attiecībā uz atbalstu ar mērķi mazināt konkrētas grūtības, ar kurām MVU saskaras “a” apgabalos, atbalsta līmenis shēmas darbības laikā pakāpeniski jāsamazina (53). Minētais neattiecas uz shēmām ar mērķi novērst apdzīvotības sarukšanu mazapdzīvotos un ļoti mazapdzīvotos apgabalos.

5.6.   Izvairīšanās no nepamatotas negatīvas ietekmes uz konkurenci un tirdzniecību

104.

Lai atbalsts būtu atzīstams par saderīgu, atbalsta pasākuma negatīvajai ietekmei, kas izpaužas kā konkurences izkropļojumi un ietekme uz tirdzniecību starp EEZ valstīm, ir jābūt ierobežotai, un tā nedrīkst pārsniegt atbalsta pozitīvo ietekmi tādā mērā, ka tas būtu pretrunā kopējām interesēm.

5.6.1.   Vispārīgie apsvērumi

105.

Atbalsta pozitīvo ietekmi (5.1. iedaļa) samērojot ar tā negatīvo ietekmi uz konkurenci un tirdzniecību, Uzraudzības iestāde attiecīgā gadījumā var ņemt vērā apstākli, ka šis atbalsts papildus reģionālās attīstības un kohēzijas sekmēšanai rada arī vēl citu pozitīvo ietekmi. Viens no piemēriem būtu sākotnējais ieguldījums, kura rezultātā tiek ne tikai radītas vietējās darbvietas, uzsāktas jaunas darbības un/vai radīti vietējie ieņēmumi, bet arī būtiski veicināta jo īpaši digitālā pārkārtošanās vai pāreja uz vidiski ilgtspējīgām darbībām, tostarp mazoglekļa, klimatneitrālām vai klimatnoturīgām darbībām. Uzraudzības iestāde īpašu uzmanību pievērsīs Eiropas Parlamenta un Padomes ES Taksonomijas regulas (ES) 2020/852 (54) 3. pantam, tostarp principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”, vai citām salīdzināmām metodēm. Turklāt, novērtējot negatīvo ietekmi uz konkurenci un tirdzniecību, Uzraudzības iestāde attiecīgā gadījumā var ņemt vērā atbalstāmās darbības negatīvo ārējo ietekmi, kas izpaužas kā tirgus neefektivitātes radīšana vai pastiprināšana, ja tā nelabvēlīgi ietekmē konkurenci un tirdzniecību starp EEZ valstīm tiktāl, ka nonāktu pretrunā kopīgajām interesēm (55).

106.

Reģionālā atbalsta radītajai negatīvajai ietekmei ir divi galvenie izpausmes veidi potenciālo konkurences un tirdzniecības izkropļojumu veidolā. Proti, produktu tirgu izkropļojumi un ietekme uz atrašanās vietu. Šo divu veidu izkropļojumi var būt par iemeslu neefektīvai resursu sadalei (negatīva ietekme uz ekonomikas sniegumu iekšējā tirgū) un izvietojuma problēmām (saimnieciskās darbības sadalījums starp apgabaliem).

107.

Viena no valsts atbalsta potenciāli nelabvēlīgajām ietekmēm ir tā, ka atbalsts liedz tirgum nodrošināt efektīvus rezultātus – atalgot efektīvākos ražotājus un piespiest neefektīvākos ražotājus uzlabot vai pārstrukturēt darbību vai pamest tirgu. Valsts atbalsts, kura ietekmē tiek būtiski palielinātas jaudas neefektīvā tirgū, var pārliecīgi izkropļot konkurenci, jo jaudas pārpalikuma radīšana vai uzturēšana var nospiest uz leju peļņas normas, mazināt konkurentu ieguldījumus vai pat piespiest konkurentus pamest tirgu. Tādējādi var rasties situācija, ka konkurenti, kas citādi būtu spējuši konkurēt attiecīgajā tirgū, tiek izspiesti no tā. Atbalsts var arī kavēt uzņēmumu ieiešanu tirgū vai darbības paplašināšanu un var mazināt konkurentu inovācijas stimulus. Rezultātā var izveidoties neefektīvas tirgus struktūras, kuras ilgtermiņā ir nelabvēlīgas arī patērētājiem. Turklāt atbalsta pieejamība var pamudināt potenciālos saņēmējus uz bezrūpīgu vai pārlieku riskantu rīcību. Tam var būt negatīva ilgtermiņa ietekme uz nozares vispārējo sniegumu.

108.

Atbalsta kropļojošā ietekme var izpausties arī tādējādi, ka palielinās vai saglabājas atbalsta saņēmēja jau tā ievērojamā tirgus vara. Pat ja atbalsts ievērojamo tirgus varu nenostiprina tiešā veidā, tas šādu efektu var radīt netieši, atturot esošos konkurentus no darbības paplašināšanas, piespiežot konkurentus pamest tirgu vai atturot jaunus konkurentus no ienākšanas tirgū.

109.

Papildus izkropļojumu radīšanai produktu tirgos reģionālais atbalsts jau pēc savas būtības ietekmē arī saimnieciskās darbības izvietojumu. Ja kāds apgabals, pateicoties atbalstam, piesaista ieguldījumus, cits apgabals šo iespēju zaudē. Apgabalos, kurus atbalsts ietekmējis nelabvēlīgi, šī negatīvā ietekme var izpausties kā ekonomiskās aktivitātes sarukums un zaudētas darbvietas, tai skaitā apakšuzņēmēju līmenī. Negatīvā ietekme var izpausties arī kā pozitīvas ārējās ietekmes (piemēram, kopu veidošanās efekta, zināšanu pārneses, izglītības un mācību) nematerializēšanās.

110.

Ģeogrāfiskais faktors ir tas, kas reģionālo atbalstu atšķir no citiem horizontālā atbalsta veidiem. Reģionālajam atbalstam iezīmīgi ir tas, ka tā mērķis ir ietekmēt ieguldītāju lēmumus par to, kur īstenot ieguldīju projektus. Ja reģionālais atbalsts kompensē papildu izmaksas, kas rodas reģionālo problēmu dēļ, un veicina papildu ieguldījumus atbalstāmajos apgabalos, neatņemot tos citiem tikpat vai mazāk attīstītiem apgabaliem, tas ne tikai sekmē apgabala attīstību, bet arī kohēziju, galu galā nākot par labu visai EEZ. Reģionālā atbalsta potenciālo negatīvo ietekmi uz atrašanās vietu zināmā mērā jau ierobežo reģionālā atbalsta kartes, kurās, ņemot vērā reģionālās ekonomiskās attīstības un kohēzijas politikas mērķus, ir noteikti apgabali, kuros var piešķirt reģionālo atbalstu, un atbalsta maksimāli pieļaujamās intensitātes. Tomēr, lai novērtētu atbalsta ietekmi uz apgabala attīstību un kohēziju, ir svarīgi arī saprast, kas notiktu scenārijā bez atbalsta.

5.6.2.   Acīmredzama negatīvā ietekme uz konkurenci un tirdzniecību

111.

Uzraudzības iestāde ir apzinājusi vairākas situācijas, kurās reģionālā ieguldījumu atbalsta negatīvā ietekme uz konkurenci un tirdzniecību starp EEZ valstīm acīmredzami pārsniedz jebkādu pozitīvo ietekmi un kurās atbalsts tāpēc diez vai tiktu atzīts par saderīgu ar EEZ līguma darbību.

5.6.2.1.   Jaudas pārpalikuma radīšana tirgū, kas piedzīvo absolūtu lejupslīdi

112.

Kā norādīts 107. punktā, atbalsta negatīvās ietekmes novērtējumā Uzraudzības iestāde neefektīva tirgus gadījumā ņem vērā, cik liela ir projekta radītā papildu ražošanas jauda.

113.

Ja valsts atbalsta rezultātā tiek veikti ieguldījumi, kas konkrētā tirgū palielina ražošanas jaudu, rodas risks negatīvi ietekmēt ražošanu vai ieguldījumus citos EEZ apgabalos. Tas jo īpaši ir iespējams gadījumos, kad jaudas palielinājums pārsniedz tirgus izaugsmes tempu vai notiek tirgū, kurā vērojams jaudas pārpalikums.

114.

Tāpēc Uzraudzības iestāde uzskata, ka tad, ja ieguldījuma rezultātā rodas vai palielinās jaudas pārpalikums tādā tirgū, kas strukturālā ziņā piedzīvo absolūtu lejupslīdi (t. i., tirgus sarūk) (56), atbalstam ir negatīva ietekme, kuru diez vai kompensētu jebkāda pozitīvā ietekme. Minētais jo īpaši attiecas uz pirmā scenārija gadījumiem (lēmumi par ieguldījumiem).

115.

Otrā scenārija situācijās (lēmumi par atrašanās vietu), kad ieguldījumi jebkurā gadījumā būtu veikti tajā pašā ģeogrāfiskajā tirgū vai izņēmuma kārtā citā ģeogrāfiskajā tirgū, bet ar mērķi pārdot tajā pašā ģeogrāfiskajā tirgū, atbalsts ietekmē tikai lēmumu par atrašanās vietu, ar nosacījumu, ka atbalsts aprobežojas ar minimumu, kas nepieciešams atrašanās vietas trūkumu kompensēšanai un nenodrošina tā saņēmējam papildu likviditāti. Tādā situācijā ieguldījuma rezultātā papildu jauda konkrētajā ģeogrāfiskajā tirgū tiktu radīta neatkarīgi no atbalsta esības. Tāpēc iespējamais iznākums jaudas pārpalikuma ziņā principā būtu vienāds neatkarīgi no tā, vai atbalsts tiktu vai netiktu piešķirts. Tomēr, ja alternatīvā ieguldījumu veikšanas vieta ir citā ģeogrāfiskajā tirgū un atbalsts rada jaudas pārpalikumu tirgū, kas strukturālā ziņā piedzīvo absolūtu lejupslīdi, ir spēkā 114. punkta secinājumi.

5.6.2.2.   Kohēziju mazinoša ietekme

116.

Kā norādīts 109. un 110. punktā, novērtējot atbalsta negatīvo ietekmi, Uzraudzības iestādei jāņem vērā ietekme uz saimnieciskās darbības izvietojumu.

117.

Ja otrā scenārija situācijās (lēmumi par atrašanās vietu) ieguldījums atbalsta nepiešķiršanas gadījumā tiktu izvietots apgabalā, kurā reģionālā atbalsta intensitāte (57) ir lielāka vai tāda pati kā mērķapgabalā, attiecīgo negatīvo ietekmi diez vai atsvērtu jebkāda pozitīvā ietekme, jo tas būtu pretrunā reģionālā atbalsta pamatmērķim.

5.6.2.3.   Pārcelšana

118.

Paziņojamo pasākumu izvērtēšanas nolūkā Uzraudzības iestāde pieprasīs visu informāciju, kas ir vajadzīga, lai noteiktu, vai valsts atbalsta dēļ esošajās atrašanās vietās EEZ varētu ievērojami sarukt darbvietu skaits. Tādā gadījumā, ja ieguldījums atbalsta saņēmējam dod iespēju pārcelt darbību uz mērķapgabalu un pastāv cēloņsakarība starp atbalstu un pārcelšanu, runa ir par negatīvu ietekmi, kuru diez vai atsvērtu jebkāda pozitīvā ietekme.

5.6.3.   Ieguldījumu atbalsta shēmas

119.

Ieguldījumu atbalsta shēmas nedrīkst radīt būtiskus konkurences un tirdzniecības izkropļojumus. Konkrētāk, pat ja izkropļojumus var uzskatīt par ierobežotiem individuālā līmenī (ar nosacījumu, ka ir izpildīti visi ieguldījumu atbalsta nosacījumi), kumulatīvi shēmas potenciāli var radīt ievērojamus izkropļojumus. Šādi izkropļojumi var ietekmēt produktu tirgus, radot vai palielinot jaudas pārpalikumu vai izraisot to, ka dažiem atbalsta saņēmējiem rodas, palielinās vai saglabājas ievērojama tirgus vara, tādējādi negatīvi ietekmējot dinamiskos stimulus. Atbalsts shēmu ietvaros var arī izraisīt būtisku saimnieciskās darbības sarukumu citos EEZ apgabalos. Ja shēma ir vērsta uz konkrētām nozarēm, šādu izkropļojumu risks ir vēl izteiktāks.

120.

Tāpēc EEZ EBTA valstīm ir jāpierāda, ka šāda negatīvā ietekme tiks ierobežota līdz minimumam, ņemot vērā, piemēram, projektu lielumu, atbalsta individuālās un kumulatīvās summas, paredzamos saņēmējus un mērķnozaru iezīmes. Lai Uzraudzības iestādei dotu iespēju novērtēt iespējamo negatīvo ietekmi, EEZ EBTA valstis var iesniegt visus tām pieejamos ietekmes novērtējumus un ex post izvērtējumus, kas veikti par līdzīgām iepriekšējām shēmām.

121.

Uz shēmas pamata piešķirot atbalstu individuāliem projektiem, piešķīrējiestādei ir jāpārbauda un jāpārliecinās, ka atbalsts neradīs acīmredzamu negatīvo ietekmi, kas aprakstīta 111.–118. punktā. Šo pārbaudi var veikt, balstoties uz informāciju, kuru atbalsta saņēmējs sniedzis atbalsta pieteikumā un jo īpaši pieteikuma standartveidnē ietvertajā apliecinājumā, kurā jābūt norādītai alternatīvai atrašanās vietai gadījumā, ja atbalsts netiktu piešķirts.

5.6.4.   Paziņojams individuālais ieguldījumu atbalsts

122.

Izvērtējot individuālā atbalsta negatīvo ietekmi, Uzraudzības iestāde izšķir divus hipotētiskos scenārijus, kas aprakstīti 96. un 97. punktā.

5.6.4.1.   Pirmā scenārija situācijas (lēmumi par ieguldījumiem)

123.

Pirmā scenārija situācijās Uzraudzības iestāde īpašu uzmanību pievērš negatīvajai ietekmei, kas saistīta ar jaudas pārpalikuma veidošanos lejupslīdes fāzē esošos tirgos, iziešanas no tirgus novēršanai un ievērojamai tirgus varai. Atbalsta pozitīvajai ietekmei ir jāatsver šī negatīvā ietekme, kas aprakstīta 124.–133. punktā. Tomēr, ja tiek konstatēts, ka atbalsts radītu acīmredzamu negatīvo ietekmi, kas aprakstīta 114. punktā, to diez vai kompensētu jebkāda pozitīvā ietekme, tāpēc tāds atbalsts diez vai tiktu atzīts par saderīgu ar EEZ līguma darbību.

124.

Lai varētu apzināt un novērtēt potenciālos konkurences un tirdzniecības izkropļojumus, EEZ EBTA valstīm būtu jāsniedz pierādījumi, kas Uzraudzības iestādei ļautu noteikt attiecīgos produktu tirgus (to produktu tirgus, kurus ietekmē atbalsta saņēmēja rīcības maiņa) un apzināt ietekmētos konkurentus un klientus/patērētājus. Attiecīgais produkts parasti ir produkts, uz kuru attiecas ieguldījumu projekts (58). Ja projekts attiecas uz starpproduktu un ievērojama produkcijas daļa netiek pārdota tirgū, attiecīgais produkts var būt lejupējais produkts. Konkrētais produktu tirgus aptver attiecīgo produktu un tā aizstājējus, kurus par tādiem uzskata vai nu patērētājs (ņemot vērā produkta iezīmes, cenu vai paredzēto pielietojumu), vai ražotājs (ņemot vērā ražošanas iekārtu elastību).

125.

Šo potenciālo izkropļojumu novērtēšanai Uzraudzības iestāde izmantos vairākus kritērijus, piemēram, attiecīgā produkta tirgus struktūru, tirgus cikla fāzi (lejupslīdes vai izaugsmes fāze), atbalsta saņēmēju atlases procesu, šķēršļus ieiešanai tirgū un iziešanai no tā un produktu diferenciāciju.

126.

Ja uzņēmums sistemātiski izmanto valsts atbalstu, tā varētu būt norāde, ka šis uzņēmums paša spēkiem nav spējīgs izturēt konkurenci vai ka tas saņem pārmērīgas priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem.

127.

Uzraudzības iestāde izšķir divus galvenos iemeslus potenciālajai negatīvajai ietekmei uz produktu tirgiem:

1)

jaudas palielinājums, kas izraisa jaudas pārpalikumu vai saasina esošu jaudas pārpalikuma situāciju, īpaši lejupslīdes fāzē esošos tirgos;

2)

gadījumi, kad atbalsta saņēmējam ir ievērojama tirgus vara.

128.

Izvērtējot, vai atbalsta rezultātā tiktu radītas vai uzturētas neefektīvas tirgus struktūras, Uzraudzības iestāde ņems vērā papildu ražošanas jaudu, kuru radītu projekts, un to, vai tirgus ir neefektīvs.

129.

Ja attiecīgais tirgus ir izaugsmes fāzē, parasti ir mazāks pamats bažīties, ka atbalsts varētu negatīvi ietekmēt dinamiskos stimulus vai radīt pārmērīgus šķēršļus ieiešanai tirgū vai iziešanai no tā.

130.

Bažām ir lielāks pamats, ja tirgus ir lejupslīdes fāzē. Gadījumus, kad tirgus lejupslīde ilgtermiņa perspektīvā ir strukturāla (t. i., tirgus sarūk), Uzraudzības iestāde nošķir no gadījumiem, kad tirgus lejupslīde ir relatīva (t. i., tirgus joprojām aug, bet izaugsme ir mazāka par izaugsmes atsauces radītāju).

131.

To, vai tirgus ir neefektīvs, parasti nosaka, salīdzinot ar EEZ iekšzemes kopproduktu (IKP) pēdējos trijos gados pirms projekta sākšanas (atsauces radītājs). To var noteikt arī, balstoties uz prognozētajiem izaugsmes rādītājiem nākamajos trijos līdz piecos gados. Var ņemt vērā tādus rādītājus kā attiecīgā tirgus paredzamā izaugsme nākotnē, no tās izrietošais paredzamais jaudas izmantojuma līmenis un jaudas palielinājuma iespējamā ietekme uz konkurentiem cenu un peļņas normu ziņā.

132.

Atsevišķos gadījumos produktu tirgus izaugsmes novērtējums EEZ līmenī var neaptvert visu attiecīgā atbalsta ietekmi, jo īpaši globāla ģeogrāfiskā tirgus gadījumā. Tādos gadījumos Uzraudzības iestāde vērtēs atbalsta ietekmi uz attiecīgajām tirgus struktūrām, jo īpaši, vai atbalsta ietekmē EEZ darbojošies ražotāji varētu tikt izspiesti no tirgus.

133.

Lai izvērtētu to, vai atbalsta saņēmējam ir ievērojama tirgus vara, Uzraudzības iestāde ņems vērā saņēmēja stāvokli tirgū noteiktā periodā pirms atbalsta saņemšanas un sagaidāmo stāvokli pēc ieguldījuma pabeigšanas. Uzraudzības iestāde ņems vērā atbalsta saņēmēja un tā konkurentu tirgus daļas, kā arī citus nozīmīgus faktorus. Piemēram, tirgus struktūru tā novērtēs, analizējot tirgus koncentrāciju, potenciālos šķēršļus ieiešanai tirgū (59), pircēja varu (60) un paplašināšanās vai iziešanas šķēršļus.

5.6.4.2.   Otrā scenārija situācijas (lēmumi par atrašanās vietu)

134.

Ja hipotētiskā scenārija analīze liecina, ka atbalsta nepiešķiršanas gadījumā ieguldījumi būtu veikti citā vietā (otrais scenārijs), kas ietilpst attiecīgā produkta tajā pašā ģeogrāfiskajā tirgū, un ja atbalsts ir samērīgs, rezultāts no jaudas pārpalikuma vai ievērojamas tirgus varas viedokļa, visticamāk, principā būtu tāds pats neatkarīgi no atbalsta. Šādos gadījumos atbalsta pozitīvā ietekme, visticamāk, atsvērtu ierobežoto negatīvo ietekmi uz konkurenci. Tomēr tad, ja alternatīvā atrašanās vieta ir EEZ, Uzraudzības iestāde pievērsīs īpašu uzmanību negatīvajai ietekmei saistībā ar šo alternatīvo atrašanās vietu. Tāpēc, ja atbalsts radītu acīmredzamu negatīvo ietekmi, kas aprakstīta 117. un 118. punktā, to diez vai kompensētu jebkāda pozitīvā ietekme, līdz ar to tāds atbalsts diez vai tiktu atzīts par saderīgu ar EEZ līguma darbību.

5.6.5.   Darbības atbalsta shēmas

135.

Ja atbalsts ir samērīgs un ir nepieciešams reģionālās attīstības un kohēzijas sekmēšanai atbilstoši 5.1.3. apakšiedaļai, atbalsta pozitīvā ietekme, visticamāk, atsvērtu tā negatīvo ietekmi uz konkurenci un tirdzniecību starp EEZ valstīm. Tomēr dažos gadījumos atbalsts var mainīt tirgus struktūru vai attiecīgās nozares iezīmes un tādējādi būtiski izkropļot konkurenci, radot šķēršļus ieiešanai tirgū vai iziešanai no tā, aizstāšanas efektu vai tirdzniecības plūsmu pārvirzi. Minētajos gadījumos negatīvo ietekmi diez vai kompensētu jebkāda pozitīvā ietekme.

5.7.   Pārredzamība

136.

EEZ EBTA valstīm Eiropas Komisijas Atbalsta pārredzamības modulī (61) vai visaptverošā valsts atbalsta tīmekļa vietnē valsts vai reģionālā līmenī jāpublicē šāda informācija:

1)

lēmuma par individuālā atbalsta piešķiršanu vai apstiprinātās atbalsta shēmas un attiecīgo īstenošanas noteikumu pilns teksts vai saite uz to;

2)

informācija par katru individuālā atbalsta piešķīrumu, kas pārsniedz 100 000 EUR, atbilstoši VIII pielikumā sniegtajai struktūrai.

137.

Attiecībā uz atbalstu, ko piešķir ETS projektiem, 136. punktā minētā informācija jāievieto tās EEZ valsts tīmekļa vietnē, kurā atrodas attiecīgā vadošā iestāde (62). Alternatīvi – iesaistītās EEZ valstis var nolemt, ka katra no tām informāciju par savā teritorijā īstenojamajiem atbalsta pasākumiem sniedz savā attiecīgajā tīmekļa vietnē.

138.

EEZ EBTA valstīm savas visaptverošās valsts atbalsta tīmekļa vietnes, kas minētas 136. punktā, jāstrukturē tādā veidā, lai piekļūšana informācijai būtu viegla. Informācija jāpublicē tabulās bezīpašnieka formātā, kas nodrošina efektīvu iespēju datus meklēt, izgūt, lejupielādēt un viegli publicēt internetā, piemēram, CSV vai XML formātā. Sabiedrības piekļuve tīmekļa vietnei jānodrošina bez jebkādiem ierobežojumiem, tātad nevar prasīt arī lietotāja iepriekšēju reģistrēšanos.

139.

Attiecībā uz shēmām nodokļu atvieglojumu veidā 136. punkta 2) apakšpunkta nosacījumi tiks uzskatīti par izpildītiem, ja EEZ EBTA valstis prasīto informāciju par individuālā atbalsta summām publicēs pa šādiem diapazoniem (miljonos EUR):

 

0,1-0,5;

 

0,5–1;

 

1–2;

 

2–5;

 

5–10;

 

10–30;

 

30–60;

 

60–100;

 

100–250 un

 

250 un vairāk.

140.

Informācija, kas minēta 136. punkta 2) apakšpunktā, jāpublicē sešu mēnešu laikā no atbalsta piešķiršanas dienas vai, ja atbalsts ir nodokļu atvieglojumu veidā, – viena gada laikā no dienas, kad jāiesniedz nodokļu deklarācija (63). Nelikumīga, bet vēlāk par saderīgu atzīta atbalsta gadījumā EEZ EBTA valstīm šī informācija ir jāpublicē sešu mēnešu laikā no dienas, kad Uzraudzības iestāde pieņēmusi lēmumu, ar ko atbalstu atzīst par saderīgu. Lai varētu nodrošināt EEZ līgumā paredzēto valsts atbalsta noteikumu izpildi, minētajai informācijai ir jābūt pieejamai vismaz 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.

141.

Uzraudzības iestāde savā tīmekļa vietnē publicē saites uz visām valsts atbalsta tīmekļa vietnēm, kas minētas 136. punktā.

6.   IZVĒRTĒŠANA

142.

Lai vēl spēcīgāk ierobežotu konkurences un tirdzniecības izkropļošanu, Uzraudzības iestāde var prasīt, lai 143. punktā minētajām atbalsta shēmām tiktu veikts ex post izvērtējums. Izvērtētas tiks tās shēmas, kurām ir īpaši liels potenciāls radīt konkurences izkropļojums, t. i., shēmas, kas varētu būtiski ierobežot vai izkropļot konkurenci, ja to īstenošana netiktu laikus pārskatīta.

143.

Ex post izvērtējums var tikt prasīts par atbalsta shēmām ar lielu budžetu vai oriģinālām iezīmēm un shēmām tirgos, kuros ir paredzamas būtiskas komerciālās, tehnoloģiju vai regulatīvās izmaiņas. Izvērtējums vienmēr tiks prasīts par shēmām, kurās valsts atbalsta budžets vai iegrāmatotie izdevumi pārsniedz 150 miljonus EUR jebkurā gadā vai 750 miljonus EUR kopējā darbības periodā, t. i., periodā, kurā darbojusies konkrētā shēma un iespējamā iepriekšējā shēma ar līdzīgu mērķi un ģeogrāfisko tvērumu, sākot no 2022. gada 1. janvāra. Ņemot vērā izvērtēšanas mērķus un lai neuzliktu nesamērīgu slogu EEZ EBTA valstīm, ex post izvērtējumus var prasīt tikai par tām atbalsta shēmām, kuru kopējais darbības periods pārsniedz trīs gadus, skaitot no 2022. gada 1. janvāra.

144.

Ex post izvērtējumu var nepieprasīt par ikvienu tādu atbalsta shēmu, kas ir tieša pēctece iepriekšējai shēmai ar līdzīgu mērķi un ģeogrāfisko tvērumu, par kuru ir veikts izvērtējums, iesniegts galīgais izvērtējuma ziņojums, kas atbilst Uzraudzības iestādes apstiprinātajam izvērtējuma plānam, un par ko nav izdarīti nekādi negatīvi konstatējumi. Gadījumā, ja shēmas galīgais izvērtējuma ziņojums neatbilst apstiprinātajam izvērtējuma plānam, shēma ir nekavējoties jāaptur.

145.

Izvērtējumam būtu jābūt vērstam uz to, lai pārbaudītu, vai ir īstenojušies shēmas saderības pamatā esošie pieņēmumi un nosacījumi, jo īpaši lai pārliecinātos par atbalsta pasākuma nepieciešamību un efektivitāti, ņemot vērā tā vispārīgos un konkrētos mērķus. Būtu jānovērtē arī shēmas ietekme uz konkurenci un tirdzniecību.

146.

Attiecībā uz shēmām, kuras jāizvērtē tāpēc, ka uz tām attiecas 143. punkts, EEZ EBTA valstīm ir jāiesniedz izvērtējuma plāna projekts, kas būs neatņemama sastāvdaļa Uzraudzības iestādes veiktajā shēmas novērtējumā. Projekts jāiesniedz:

1)

kopā ar atbalsta shēmu, ja shēmai paredzētā valsts atbalsta budžets pārsniedz 150 miljonus EUR jebkurā gadā vai 750 miljonus EUR tās kopējā darbības periodā;

2)

30 darbdienu laikā no būtiskām izmaiņām, kuru rezultātā shēmas budžets pārsniedz 150 miljonus EUR jebkurā gadā vai 750 miljonus EUR shēmas kopējā darbības periodā;

3)

30 darbdienu laikā no dienas, kad oficiālajā uzskaitē iegrāmatotie shēmas gada izdevumi pārsniedz 150 miljonus EUR.

147.

Izvērtējuma plāna projektam ir jāatbilst Uzraudzības iestādes noteiktajiem kopējiem metodikas principiem (64). EEZ EBTA valstīm ir jāpublicē Uzraudzības iestādes apstiprinātais izvērtējuma plāns.

148.

Ex post izvērtējums jāveic no atbalsta piešķīrējiestādes neatkarīgam ekspertam, balstoties uz izvērtējuma plānu. Izvērtējumu veido vismaz viens starpposma un viens galīgais izvērtējuma ziņojums. EEZ EBTA valstīm ir jāpublicē abi ziņojumi.

149.

Galīgais izvērtējuma ziņojums ir jāiesniedz Uzraudzības iestādei ar tādu aprēķinu, lai tai būtu iespēja novērtēt atbalsta shēmas iespējamo pagarināšanu, bet vēlākais deviņus mēnešus pirms shēmas noslēguma. Šo termiņu var saīsināt shēmām, kurām izvērtējuma prasība iestājas pēdējos divos to īstenošanas gados. Izvērtējuma precīzais tvērums un kārtība tiks noteikti lēmumā, ar ko apstiprina atbalsta shēmu. Paziņojot par sekojošiem atbalsta pasākumiem ar līdzīgu mērķi, jāapraksta, kā ir ņemti vērā izvērtējuma rezultāti.

7.   REĢIONĀLĀ ATBALSTA KARTES

150.

Šajā iedaļā ir paredzēti kritēriji, pēc kuriem var noteikt apgabalus, kas atbilst EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) un c) apakšpunkta nosacījumiem. Apgabali, kuri atbilst minētajiem nosacījumiem un kurus EEZ EBTA valstis vēlas noteikt par “a” vai “c” apgabaliem (65), ir jānorāda reģionālā atbalsta kartē, kura jāpaziņo Uzraudzības iestādei un kura Uzraudzības iestādei jāapstiprina, un tikai tad var sākt piešķirt atbalstu uzņēmumiem, kas atrodas norādītajos apgabalos.

151.

Kartēs jānorāda arī atbalsta maksimālās intensitātes, kas šajos apgabalos piemērojamas apstiprinātās kartes derīguma periodā.

152.

Lai būtu izpildīts atbalsta stimulējošās ietekmes nosacījums, gadījumos, kad atbalsta pieteikumi uz diskrecionāro atbalstu iesniegti pirms kartes derīguma perioda sākuma, “lēsto nepieciešamo atbalsta summu”, kura norādīta sākotnējā pieteikumā, nedrīkst pēc darbu sākuma atpakaļejoši grozīt tā, lai panāktu lielāku atbalsta intensitāti, kas izriet no šīm pamatnostādnēm.

153.

Attiecībā uz nodokļu atvieglojumiem, ko piešķir, izmantojot automātiskas atbalsta shēmas, saskaņā ar šīm pamatnostādnēm paredzētās atbalsta maksimālās intensitātes var piemērot tikai projektiem, kas sākti kopš dienas, kad atbilstoši attiecīgajiem valsts noteikumiem kļuva piemērojama lielāka attiecīgā maksimālā intensitāte. Projektiem, kas sākti pirms minētās dienas, turpina piemērot atbalsta maksimālo intensitāti, kura apstiprināta iepriekšējā reģionālā atbalsta kartē.

7.1.   Reģionālā atbalsta maksimālais tvērums iedzīvotāju īpatsvara izteiksmē

154.

Tā kā reģionālā valsts atbalsta piešķiršana ir atkāpe no valsts atbalsta vispārējā aizlieguma principa, kas noteikts Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. panta 1. punktā, Komisija uzskata, ka ES27 “a” un “c” apgabalu iedzīvotāju kopskaitam jābūt mazākam nekā iedzīvotāju skaitam neatbalstāmajos apgabalos. Tāpēc iedzīvotāju skaitam norādītajos apgabalos ES27 vajadzētu būt mazākam par 50 % no ES27 iedzīvotāju kopskaita.

155.

Reģionālā atbalsta pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam (66)“a” un “c” apgabalu kopējo tvērumu Komisija noteica 47 % apmērā no ES28 iedzīvotāju skaita. Ņemot vērā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES, Komisija uzskata, ka ir lietderīgi šo īpatsvaru palielināt līdz 48 % no ES27 iedzīvotāju kopskaita.

156.

Attiecīgi pašreizējās Komisijas Reģionālā valsts atbalsta pamatnostādnēs dalībvalstīm “a” un “c” apgabalu kopējais maksimālais tvērums ir noteikts 48 % apmērā no ES27 iedzīvotāju skaita (67).

156.a

Uzraudzības iestāde piekrīt Komisijas viedoklim. Tādēļ šajās pamatnostādnēs būtu jānosaka atbilstošs kopējais maksimālais tvērums visā EEZ, kas ietver EEZ EBTA valstis. Maksimālo tvērumu EEZ aprēķina, pieskaitot EEZ EBTA valstu iedzīvotāju skaitu Komisijas pamatnostādnēs noteiktai maksimālā tvēruma augšējai griestu robežai. Tādējādi šajās pamatnostādnēs “a” un “c” apgabalu kopējais maksimālais tvērums ir noteikts 48 % apmērā no kopējā EEZ iedzīvotāju skaita, izmantojot Eurostat datus par 2018. gadu.

7.2.   61. panta 3. punkta a) apakšpunktā paredzētā atkāpe

157.

EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) apakšpunktā ir noteikts, ka “atbalstu, kas veicina ekonomikas attīstību apgabalos, kur dzīves līmenis ir ārkārtīgi zems vai kur valda liels bezdarbs”, var uzskatīt par saderīgu ar EEZ līguma darbību. Saskaņā ar Tiesas judikatūru “vārdu “ārkārtīgi” un “liels” lietojums [Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.] panta 3. punkta a) apakšpunktā norāda, ka atkāpe attiecas tikai uz apgabaliem, kuros ekonomikas stāvoklis ir ārkārtīgi nelabvēlīgs salīdzinājumā ar [Savienību] kopumā” (68).

158.

Uzraudzības iestāde uzskata, ka EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) apakšpunkta nosacījumi ir izpildīti 2. līmeņa statistikas reģionos, kuru iekšzemes kopprodukts (IKP) uz vienu iedzīvotāju ir 75 % no EEZ vidējā rādītāja vai mazāks (69).

159.

Līdz ar to EEZ EBTA valstis par “a” apgabaliem var noteikt šādus apgabalus:

1)

2. līmeņa statistikas reģionus, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju, izteikts pirktspējas līmeņa vienībās (70), ir 75 % no EEZ vidējā rādītāja vai mazāks (balstoties uz vidējiem rādītājiem par pēdējiem trim gadiem, par kuriem pieejami Eurostat dati (71));

2)

[…].

160.

Katras EEZ EBTA valsts atbalsttiesīgie “a” apgabali ir noteikti I pielikumā. Šo pamatnostādņu pieņemšanas laikā neviens EEZ EBTA valstu reģions neatbilda tam, lai piemērotu atkāpi saskaņā ar EEZ līguma 61. panta 3. punkta a) apakšpunktu.

7.3.   61. panta 3. punkta c) apakšpunktā paredzētā atkāpe

161.

EEZ līguma 61. panta 3. punkta c) apakšpunktā ir noteikts, ka “atbalstu, kas veicina konkrētu saimniecisko darbību vai konkrētu tautsaimniecības jomu attīstību, ja šādam atbalstam nav tāds nelabvēlīgs iespaids uz tirdzniecības apstākļiem, kas ir pretrunā kopīgām interesēm”, var uzskatīt par saderīgu ar EEZ līguma darbību. Saskaņā ar Tiesas judikatūru “[a]tkāpe, kas paredzēta [Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.] panta 3. punkta c) apakšpunktā […], ļauj dažu apgabalu attīstīšanai neizvirzīt ekonomiskos nosacījumus, kas paredzēti [107.] panta 3. punkta a) apakšpunktā, ar nosacījumu, ka šādam atbalstam “nav tāds nelabvēlīgs iespaids uz tirdzniecības apstākļiem, kas ir pretrunā kopīgām interesēm”. Minētais noteikums Komisijai dod tiesības atļaut piešķirt atbalstu, kas sekmē ekonomisko attīstību dalībvalsts apgabalos, kuri ir nelabvēlīgā situācijā salīdzinājumā ar valsts vidējo līmeni” (72). Uzraudzības iestāde uzskata, ka tas pats ir spēkā saskaņā ar EEZ līguma 61. panta 3. punkta c) apakšpunktu.

162.

EEZ “c” apgabalu iedzīvotāju maksimālo tvērumu (“c” tvērums) iegūst, no kopējā maksimālā EEZ tvēruma, kas noteikts 156.a punktā, atņemot EEZ atbalsttiesīgo “a” apgabalu iedzīvotāju skaitu.

163.

Ir divas “c” apgabalu kategorijas:

1)

apgabali, kuri atbilst konkrētiem nosacījumiem un kurus EEZ EBTA valstis tādējādi var noteikt par “c” apgabaliem bez jebkāda papildu pamatojuma (“iepriekš definētie “c” apgabali”);

2)

apgabali, kurus EEZ EBTA valstis var pēc saviem ieskatiem noteikt par “c” apgabaliem ar nosacījumu, ka tās pierāda šo apgabalu atbilstību konkrētiem sociālekonomiskajiem kritērijiem (“iepriekš nedefinētie “c” apgabali”).

7.3.1.   Iepriekš definētie “c” apgabali

7.3.1.1.   Speciālais “c” tvērums iepriekš definētajiem “c” apgabaliem

164.

[…] (73).

165.

Uzraudzības iestāde uzskata, ka EEZ EBTA valstīm ir jābūt pieejamam pietiekami lielam “c” tvērumam, lai tās varētu par “c” apgabaliem noteikt apgabalus ar zemu iedzīvotāju blīvumu.

166.

Attiecīgi par iepriekš definētiem “c” apgabaliem uzskata šādus apgabalus:

1)

[…];

2)

mazapdzīvotie apgabali – 2. līmeņa statistikas reģioni ar mazāk nekā astoņiem iedzīvotājiem uz km2 vai 3. līmeņa statistikas reģioni ar mazāk nekā 12,5 iedzīvotājiem uz km2 (balstoties uz Eurostat datiem par iedzīvotāju blīvumu 2018. gadā).

167.

Katras EEZ EBTA valsts speciālais iepriekš definēto “c” apgabalu tvērums ir noteikts I pielikumā. Šo iedzīvotāju tvērumu var izmantot tikai iepriekš definēto “c” apgabalu noteikšanai.

7.3.1.2.   Iepriekš definēto “c” apgabalu noteikšana

168.

EEZ EBTA valstis par “c” apgabaliem var noteikt iepriekš definētos “c” apgabalus, kas minēti 166. punktā.

169.

Attiecībā uz mazapdzīvotiem apgabaliem EEZ EBTA valstīm par iepriekš definētiem principā būtu jānosaka 2. līmeņa statistikas reģioni ar mazāk nekā astoņiem iedzīvotājiem uz km2 vai 3. līmeņa statistikas reģioni ar mazāk nekā 12,5 iedzīvotājiem uz km2. Tomēr EEZ EBTA valstis var noteikt 3. līmeņa statistikas reģionu daļas, kurās ir mazāk nekā 12,5 iedzīvotāji uz km2, vai citus minētajiem 3. līmeņa statistikas reģioniem piegulošus vienlaidu apgabalus ar nosacījumu, ka šajos apgabalos ir mazāk nekā 12,5 iedzīvotāji uz km2. Attiecībā uz ļoti mazapdzīvotiem apgabaliem EEZ EBTA valstis par iepriekš definētiem var noteikt 2. līmeņa statistikas reģionus ar mazāk nekā astoņiem iedzīvotājiem uz km2 vai citus, mazākus minētajiem 2. līmeņa statistikas reģioniem piegulošus vienlaidu apgabalus ar nosacījumu, ka šajos apgabalos ir mazāk nekā astoņi iedzīvotāji uz km2 un ka iedzīvotāju kopskaits ļoti mazapdzīvotajos apgabalos un mazapdzīvotajos apgabalos nepārsniedz 167. punktā minēto speciālo “c” tvērumu.

7.3.2.   Iepriekš nedefinētie “c” apgabali

7.3.2.1.   Metode iepriekš nedefinēto “c” apgabalu tvēruma sadalei starp EEZ EBTA valstīm

170.

EEZ iepriekš nedefinēto “c” apgabalu maksimālo tvērumu iegūst, no kopējā EEZ maksimālā tvēruma, kas noteikts 156.a punktā, atņemot atbalsttiesīgo “a” apgabalu un iepriekš definēto “c” apgabalu iedzīvotāju skaitu ES27 un EEZ EBTA valstīs. Iepriekš nedefinēto “c” apgabalu tvērumu starp EEZ EBTA valstīm sadala, piemērojot III pielikumā noteikto metodi.

7.3.2.2.   Drošības tīkls un iedzīvotāju tvēruma minimums

171.

Lai nodrošinātu reģionālā atbalsta karšu turpinātību un zināmu rīcības iespēju minimumu ikvienā dalībvalstī, Komisija uzskata, ka neviena dalībvalsts nedrīkstētu zaudēt vairāk nekā 30 % no tās kopējā tvēruma salīdzinājumā ar 2017.–2020. gada periodu un ka attiecībā uz ikvienu dalībvalsti būtu jāparedz iedzīvotāju tvēruma minimums.

172.

Tāpēc, atkāpjoties no kopējā maksimālā tvēruma, kas noteikts Komisijas pamatnostādņu 156. punktā, Komisija katras dalībvalsts “c” tvērumu palielināja tā, lai:

1)

katras dalībvalsts “a” un “c” apgabalu kopējais tvērums nesamazinātos par vairāk kā 30 % salīdzinājumā ar 2017.–2020. gada periodu (74);

2)

katras dalībvalsts iedzīvotāju tvērums būtu vismaz 7,5 % no valsts iedzīvotāju kopskaita (75).

172.a

Uzraudzības iestāde piekrīt Komisijas viedoklim. Tādējādi “c” tvērums ir palielināts tā, lai Lihtenšteinas minimālais iedzīvotāju tvērums būtu 7,5 % no valsts iedzīvotāju kopskaita.

173.

Katras EEZ EBTA valsts iepriekš nedefinēto “c” apgabalu tvērums drošības tīkla un iedzīvotāju tvēruma minimuma piemērošanas rezultātā ir noteikts I pielikumā.

7.3.2.3.   Iepriekš nedefinēto “c” apgabalu noteikšana

174.

Uzraudzības iestāde uzskata, ka kritērijiem, kurus EEZ EBTA valstis izmanto “c” apgabalu noteikšanai, būtu jāatspoguļo dažādās situācijas, kurās var būt attaisnojama reģionālā atbalsta piešķiršana. Tāpēc kritērijiem būtu jāattiecas uz sociālekonomiskajām, ģeogrāfiskajām vai strukturālajām problēmām, kas var būt sastopamas “c” apgabalos, un jānodrošina pietiekamas garantijas, ka reģionālā valsts atbalsta piešķiršana neietekmēs tirdzniecības apstākļus tiktāl, ka nonāktu pretrunā kopīgajām interesēm.

175.

Līdz ar to EEZ EBTA valstis par “c” apgabaliem var noteikt iepriekš nedefinētus “c” apgabalus, kas izraudzīti, balstoties uz šādiem kritērijiem:

1)

1. kritērijs – vienlaidu apgabali, kuros ir vismaz 100 000 iedzīvotāju (76). Tiem jāatrodas 2. līmeņa vai 3. līmeņa statistikas reģionos, kuros:

i)

IKP uz vienu iedzīvotāju ir vienāds ar EEZ vidējo rādītāju vai mazāks vai

ii)

bezdarba līmenis ir vismaz 115 % no valsts vidējā rādītāja (77);

2)

2. kritērijs – 3. līmeņa statistikas reģioni ar mazāk nekā 100 000 iedzīvotāju, kuros:

i)

IKP uz vienu iedzīvotāju ir vienāds ar EEZ vidējo rādītāju vai mazāks vai

ii)

bezdarba līmenis ir vismaz 115 % no valsts vidējā rādītāja;

3)

3. kritērijs – salas vai vienlaidu apgabali, kuriem piemīt līdzīga ģeogrāfiskā izolētība (piemēram, pussalas vai kalnu apgabali), kur:

i)

IKP uz vienu iedzīvotāju ir vienāds ar EEZ vidējo rādītāju vai mazāks (78) vai

ii)

bezdarba līmenis ir vismaz 115 % no valsts vidējā rādītāja (79), vai

iii)

ir mazāk nekā 5 000 iedzīvotāju.

4)

4. kritērijs – 3. līmeņa statistikas reģioni vai vienlaidu apgabalus veidojošas 3. līmeņa statistikas reģionu daļas, kas pieguļ “a” apgabalam vai kam ir sauszemes robeža ar valsti ārpus EEZ vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA);

5)

5. kritērijs – vienlaidu apgabali, kuros ir vismaz 50 000 iedzīvotāju (80) un kuri piedzīvo būtiskas strukturālās pārmaiņas vai ievērojamu relatīvo lejupslīdi, ar nosacījumu, ka šie apgabali neatrodas 3. līmeņa statistikas reģionos un nav vienlaidu apgabali, kas atbilst iepriekš definēta apgabala nosacījumiem vai 1. līdz 4. kritērijam (81).

176.

Attiecībā uz 175. punktā noteiktajiem kritērijiem jēdziens “vienlaidu apgabals” nozīmē vienu veselu vietējo administratīvo vienību (VAV) (82) vai VAV grupu (83). VAV grupu uzskata par vienlaidu apgabalu, ja ikvienam grupas apgabalam ir administratīvā robeža ar kādu citu grupā ietilpstošo apgabalu (84).

177.

Katrai EEZ EBTA valstij atļautā iedzīvotāju tvēruma ievērošana tiks novērtēta, balstoties uz valsts statistikas biroja jaunākajiem publicētajiem datiem par attiecīgo apgabalu pastāvīgo iedzīvotāju kopskaitu.

7.4.   Atbalsta maksimālās intensitātes, kas piemērojamas reģionālajam ieguldījumu atbalstam

178.

Uzraudzības iestāde uzskata, ka atbalsta maksimālajām intensitātēm, kas piemērojamas reģionālajam ieguldījumu atbalstam, ir jāatspoguļo EEZ dažādo apgabalu attīstības līmeņa atšķirību būtība un apmērs. Tāpēc atbalsta intensitātēm “a” apgabalos būtu jābūt lielākām nekā “c” apgabalos.

7.4.1.   Atbalsta maksimālās intensitātes “a” apgabalos

179.

Lielo uzņēmumu atbalsta intensitāte “a” apgabalos nedrīkst pārsniegt:

1)

50 % 2. līmeņa statistikas reģionos, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju ir vienāds ar 55 % no EEZ vidējā rādītāja vai mazāks;

2)

40 % 2. līmeņa statistikas reģionos, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju pārsniedz 55 % un ir vienāds ar 65 % no EEZ vidējā rādītāja vai mazāks;

3)

30 % 2. līmeņa statistikas reģionos, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju pārsniedz 65 % no EEZ vidējā rādītāja.

180.

[…].

181.

Atbalsta intensitātes, kas noteiktas 179. punktā, var palielināt 7.4.4. un 7.4.5. apakšiedaļā minētajos apgabalos, ja vien lielo uzņēmumu atbalsta intensitāte attiecīgajā apgabalā nepārsniedz 70 %.

7.4.2.   Atbalsta maksimālās intensitātes “c” apgabalos

182.

Lielo uzņēmumu atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt:

1)

20 % mazapdzīvotos apgabalos un apgabalos (3. līmeņa statistikas reģionos vai 3. līmeņa statistikas reģionu daļās), kuriem ir sauszemes robeža ar valsti ārpus EEZ vai EBTA;

2)

15 % līdzšinējos “a” apgabalos;

3)

10 % iepriekš nedefinētos “c” apgabalos, kuru IKP uz vienu iedzīvotāju pārsniedz 100 % no EEZ vidējā rādītāja un bezdarba līmenis ir mazāks par 100 % no EEZ vidējā rādītāja;

4)

15 % pārējos iepriekš nedefinētajos “c” apgabalos.

183.

Līdzšinējos “a” apgabalos 182. punkta 2) apakšpunktā noteikto 15 % atbalsta intensitāti līdz 2024. gada 31. decembrim var palielināt par maksimāli 5 procentpunktiem.

184.

Ja “c” apgabals pieguļ “a” apgabalam, atbalsta intensitāti, kura 182. punktā noteikta 3. līmeņa statistikas reģioniem vai 3. līmeņa statistikas reģionu daļām, kas ietilpst minētajā “c” apgabalā, kurš pieguļ “a” apgabalam, vajadzības gadījumā var palielināt tā, lai atšķirība starp abu apgabalu atbalsta intensitātēm nepārsniegtu 15 procentpunktus.

185.

Atbalsta intensitātes, kas noteiktas 182. punktā, var palielināt arī 7.4.5. apakšiedaļā minētajos apgabalos.

7.4.3.   Atbalsta palielinātās intensitātes MVU

186.

Atbalsta intensitātes, kas noteiktas 7.4.1. un 7.4.2. apakšiedaļā, var palielināt par maksimāli 20 procentpunktiem attiecībā uz mazajiem uzņēmumiem un maksimāli 10 procentpunktiem attiecībā uz vidējiem uzņēmumiem (85).

7.4.4.   Atbalsta palielinātās intensitātes teritorijām, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu no TPF (86)

187.

[…] (87).

7.4.5.   Atbalsta palielinātās intensitātes reģioniem ar sarūkošu iedzīvotāju skaitu

188.

3. līmeņa statistikas reģionos, kuros 2009.–2018. gada periodā iedzīvotāju skaits saruka par vairāk nekā 10 %, 7.4.1. apakšiedaļā noteiktās atbalsta maksimālās intensitātes var palielināt par 10 procentpunktiem, bet 7.4.2. apakšiedaļā noteiktās atbalsta maksimālās intensitātes – par 5 procentpunktiem (88).

7.5.   Reģionālā atbalsta karšu paziņošana un to novērtēšana

189.

Pēc šo pamatnostādņu pieņemšanas katrai EEZ EBTA valstij jāpaziņo Uzraudzības iestādei viena reģionālā atbalsta karte, kas piemērojama no 2022. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim. Paziņojumā jāiekļauj V pielikumā norādītā informācija.

190.

Uzraudzības iestāde izskatīs katras EEZ EBTA valsts paziņoto reģionālā atbalsta karti un, ja karte atbildīs šajās pamatnostādnēs paredzētajiem nosacījumiem, pieņems lēmumu par tās apstiprināšanu. Visas reģionālā atbalsta kartes tiks publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tā EEZ papildinājumā, un tās veidos šo pamatnostādņu neatņemamu sastāvdaļu.

7.6.   Grozījumi

7.6.1.   Iedzīvotāju tvēruma rezerve

191.

EEZ EBTA valsts pēc savas iniciatīvas var nolemt izveidot valsts iedzīvotāju tvēruma rezervi, kuru veido starpība starp attiecīgās EEZ EBTA valsts iedzīvotāju maksimālo tvērumu, ko noteikusi Uzraudzības iestāde (89), un tvērumu, kas izmantots “a” un “c” apgabalu noteikšanai dalībvalsts reģionālā atbalsta kartē.

192.

Ja EEZ EBTA valsts nolemj izveidot šādu rezervi, tā jebkurā laikā var izmantot to, lai savā kartē iekļautu jaunus “c” apgabalus, līdz ir sasniegts maksimālais tvērums. Šajā nolūkā EEZ EBTA valsts var izmantot jaunākos sociālekonomiskos datus, ko sniedzis Eurostat vai valsts statistikas birojs, vai citus atzītus avotus. Attiecīgo “c” apgabalu iedzīvotāju skaits būtu jāaprēķina, balstoties uz iedzīvotāju skaita datiem, kuri izmantoti sākotnējās kartes izstrādei.

193.

Pirms grozījumu veikšanas EEZ EBTA valstij ir jāpaziņo Uzraudzības iestādei, ka tā plāno izmantot iedzīvotāju tvēruma rezervi, lai pievienotu jaunus “c” apgabalus.

7.6.2.   Starpposma pārskatīšana

194.

2023. gadā tiks veikta reģionālā atbalsta karšu starpposma pārskatīšana, ņemot vērā atjauninātos statistikas datus. Uzraudzības iestāde informāciju par šo starpposma pārskatīšanu paziņos līdz 2023. gada jūnijam.

8.   GROZĪJUMI REĢIONĀLĀ VALSTS ATBALSTA PAMATNOSTĀDNĒS 2014.–2020. GADAM

195.

Paziņojumā saskaņā ar 189. punktu EEZ EBTA valsts var iekļaut arī 2014.–2021. gada reģionālā atbalsta kartes (90) grozījumus, ar kuriem apgabalus, kas ir atbalsttiesīgi saskaņā ar Reģionālā valsts atbalsta pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam, aizstāj ar apgabaliem, kas ir atbalsttiesīgi atbilstoši kartei, kuru Uzraudzības iestāde apstiprina saskaņā ar šo pamatnostādņu 190. punktu. Šādi grozītā reģionālā atbalsta karte būs spēkā no dienas, kad Uzraudzības iestāde pieņem lēmumu par paziņotajiem grozījumiem 2014.–2021. gada reģionālā atbalsta kartē, līdz 2021. gada 31. decembrim. Minētajā lēmumā būs norādītas arī atbalsta maksimālās intensitātes, kas piemērojamas atbalsttiesīgajos apgabalos saskaņā ar grozīto 2014.–2021. gada reģionālā atbalsta karti un kas atbilst atbalsta maksimālajām intensitātēm, kuras noteiktas Reģionālā valsts atbalsta pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam. Grozītā karte saskaņā ar minēto pamatnostādņu 157. punktu veidos Reģionālā valsts atbalsta pamatnostādņu 2014.–2020. gadam neatņemamu sastāvdaļu.

196.

Reģionālā valsts atbalsta pamatnostādnes 2014.–2020. gadam groza šādi:

1)

20. punkta q) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

““reģionālā atbalsta plāns” ir apgabalu saraksts, ko EEZ EBTA valsts nosaka saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti šajās pamatnostādnēs vai reģionālā valsts atbalsta pamatnostādnēs, kuras piemērojamas no 2022. gada 1. janvāra, un ko apstiprinājusi Uzraudzības iestāde;”

2)

aiz 161. punkta iekļauj šādu 161.a punktu:

“5.6.3.    Grozījumi atbilstoši reģionālā valsts atbalsta pamatnostādnēm, kuras piemērojamas no 2022. gada 1. janvāra

161.a

EEZ EBTA valsts var pieprasīt grozījumus tās reģionālā atbalsta kartē atbilstoši 7.6. iedaļai reģionālā valsts atbalsta pamatnostādnēs, kuras piemērojamas no 2022. gada 1. janvāra.”

9.   REĢIONĀLĀ ATBALSTA NOTEIKUMU PIEMĒROJAMĪBA

197.

Uzraudzības iestāde šajās pamatnostādnēs noteiktos principus piemēros, veicot atbilstības novērtējumu paziņojamam reģionālajam atbalstam, kuru piešķir vai plānots piešķirt pēc 2021. gada 31. decembra.

198.

Reģionālā atbalsta shēmu vai atbalsta pasākumu paziņojumus attiecībā uz atbalstu, kuru piešķir pēc 2021. gada 31. decembra, nevar uzskatīt par pilnīgiem, iekams Uzraudzības iestāde saskaņā ar 7.5. iedaļā aprakstīto kārtību ir pieņēmusi lēmumu, ar kuru apstiprina attiecīgās EEZ EBTA valsts reģionālā atbalsta karti.

199.

Līdz ar šo pamatnostādņu ieviešanu radīsies atsevišķas pārmaiņas noteikumos, kuri piemērojami reģionālajam atbalstam. Tāpēc attiecībā uz visām pastāvošajām (91) reģionālā atbalsta shēmām, kuras turpināsies arī pēc 2021. gada, ieskaitot ieguldījumu atbalsta un darbības atbalsta shēmas, būs jāizskata, vai tās joprojām ir attaisnojamas un efektīvas.

200.

Šo iemeslu dēļ Uzraudzības iestāde saskaņā ar 3. protokola I daļas 1. panta 1. punktu ierosina šādus attiecīgos pasākumus:

1)

EEZ EBTA valstīm visu pastāvošo reģionālā atbalsta shēmu piemērošanā jāaprobežojas ar atbalstu, kuru paredzēts piešķirt vēlākais līdz 2021. gada 31. decembrim;

2)

EEZ EBTA valstīm jāgroza pārējās pastāvošās horizontālā atbalsta shēmas, kurās paredzēta īpaša attieksme pret atbalstu projektiem atbalstāmajos apgabalos, lai nodrošinātu, ka atbalsts, kuru paredzēts piešķirt pēc 2021. gada 31. decembra, atbilst tā piešķiršanas dienā piemērojamajai reģionālā atbalsta kartei;

3)

EEZ EBTA valstīm līdz 2021. gada 31. decembrim būtu jāapliecina piekrišana 1) un 2) apakšpunktā ierosinātajiem pasākumiem.

10.   PĀRSKATU SNIEGŠANA UN UZRAUDZĪBA

201.

Saskaņā ar 3. protokolu un Uzraudzības iestādes Lēmumu Nr. 195/04/COL (92) (93) EEZ EBTA valstīm ir Uzraudzības iestādei jāiesniedz gada pārskati.

202.

EEZ EBTA valstīm ir jāglabā detalizēta dokumentācija par visiem atbalsta pasākumiem. Šai dokumentācijai jāsatur visa informācija, kas ir nepieciešama, lai konstatētu, ka ir izpildīti nosacījumi attiecībā uz attiecināmajām izmaksām un atbalsta maksimālajām intensitātēm. EEZ EBTA valstīm šī dokumentācija ir jāglabā 10 gadus no atbalsta piešķiršanas dienas un pēc pieprasījuma jāiesniedz Uzraudzības iestādei.

11.   PĀRSKATĪŠANA

203.

Uzraudzības iestāde var jebkurā brīdī nolemt grozīt šīs pamatnostādnes, ja tas nepieciešams ar konkurences politiku saistītu iemeslu dēļ vai nolūkā ņemt vērā citas ES rīcībpolitikas un starptautiskās apņemšanās, vai jebkāda cita pamatota iemesla dēļ.

(*)  Šīs pamatnostādnes atbilst Eiropas Komisijas Reģionālā valsts atbalsta pamatnostādnēm (OV C 153, 29.4.2021., 1. lpp.). Komisijas pamatnostādnes nav uzskatāmas par likumdošanas instrumentiem, un tādēļ EEZ Apvienotajai komitejai tās nav jāiekļauj EEZ līgumā.