ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 167

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 24. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

GROZĪJUMI MUITAS KONVENCIJĀ PAR STARPTAUTISKAJIEM PREČU PĀRVADĀJUMIEM, KUROS IZMANTO TIR KARNETI (1975. GADA TIR KONVENCIJA)

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2022/972 (2022. gada 17. jūnijs), ar kuru groza Regulu (ES) 2021/2283, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību

10

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/973 (2022. gada 14. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1009 papildina, nosakot agronomiskās efektivitātes un drošuma kritērijus, kuri piemērojami blakusproduktu izmantošanai ES mēslošanas līdzekļos ( 1 )

29

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/974 (2022. gada 16. jūnijs) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Cidre du Perche/Perche (ACVN)]

34

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/975 (2022. gada 17. marts), ar ko Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz minētās regulas 14. panta 2. punktā paredzēto pārejas noteikumu pagarināšanu un Deleģētajā regulā (ES) 2021/2268 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz minētās regulas piemērošanas sākuma datumu ( 1 )

35

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/976 (2022. gada 22. jūnijs), ar ko attiecībā uz ierakstiem par Kanādu, Apvienoto Karalisti un Amerikas Savienotajām Valstīm to trešo valstu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus, groza Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu ( 1 )

38

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/977 (2022. gada 22. jūnijs), ar ko pieņem divus jauna ražotāja eksportētāja režīma pieprasījumus attiecībā uz galīgajiem antidempinga pasākumiem, kuri pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, noteikti Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes augstas stiprības poliestera pavedienu importam, un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/325

55

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/978 (2022. gada 23. jūnijs), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/159, ar ko nosaka galīgo aizsardzības pasākumu konkrētu tērauda ražojumu importam

58

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/979 (2022. gada 22. jūnijs), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

88

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/980 (2022. gada 23. jūnijs), ar ko Īstenošanas regulu (ES) Nr. 75/2013 groza attiecībā uz papildu ievedmuitas nodokļiem cukura nozarē

91

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/981 (2022. gada 23. jūnijs), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2021/546, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija štancējumu importam

93

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/982 (2022. gada 16. jūnijs) par to, lai Eiropas Savienības vārdā iesniegtu priekšlikumus grozīt I un II papildinājumu Konvencijā par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (Cites), gatavojoties Cites Pušu konferences 19. sesijai, un lai iekļautu vienu sugu Cites III papildinājumā

95

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/983 (2022. gada 17. jūnijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Pasaules Muitas organizācijas padomē saistībā ar Harmonizētās sistēmas komitejas reglamenta grozījumu projekta apstiprināšanu

100

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/984 (2022. gada 22. jūnijs) par Ķīnas Tautas Republikas tiesiskā regulējuma, ko piemēro centrālajiem darījumu partneriem, kuriem ir atļauts veikt ārpusbiržas atvasināto instrumentu tīrvērti starpbanku tirgū un kurus uzrauga Ķīnas Tautas banka, līdzvērtību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 prasībām ( 1 )

103

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/985 (2022. gada 22. jūnijs) par Izraēlas normatīvā regulējuma attiecībā uz centrālajiem darījumu partneriem līdzvērtību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 648/2012 prasībām ( 1 )

108

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/986 (2022. gada 23. jūnijs), ar ko N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropān-1,3-diamīnu neapstiprina par 8. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

111

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2022/987 (2022. gada 2. maijs), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2015/510 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (ECB/2014/60) (ECB/2022/17)

113

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2022/988 (2022. gada 2. maijs), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2016/65 par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanā piemērotajiem novērtējuma diskontiem (ECB/2015/35) (ECB/2022/18)

131

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2022/989 (2022. gada 2. maijs), ar ko groza Pamatnostādni (ES) 2021/975 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2014/31) (ECB/2022/19)

135

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Es un Jordānijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/2022 (2022. gada 2. jūnijs) par ES un Jordānijas partnerības prioritātēm 2021.–2027. gadam [2022/990]

140

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

24.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 167/1


GROZĪJUMI MUITAS KONVENCIJĀ PAR STARPTAUTISKAJIEM PREČU PĀRVADĀJUMIEM, KUROS IZMANTO TIR KARNETI (1975. GADA TIR KONVENCIJA)

Saskaņā ar ANO depozitārija paziņojumu C.N.91.2022.TREATIES-XI.A.16 2022. gada 25. jūnijā stājas spēkā šādi TIR konvencijas grozījumi, un tie attiecas uz visām Līgumslēdzējām pusēm:

18. panta 3. rinda

Vārdu “four” aizstāj ar vārdu “eight

Pievieno jaunu daļu “Muitas dienesti var ierobežot maksimālo nosūtītāju (vai galamērķa) muitas iestāžu skaitu to teritorijā līdz mazāk par septiņām, bet ne mazāk par trim iestādēm.

1. pielikums, 1. VARIANTS, vāka 2. lappuse: TIR karnetes paraugs Nr. 5 “règles relatives à l’utilisation du carnet TIR

Vārdu “quatre” aizstāj ar vārdu “huit

1. pielikums, 1. VARIANTS, vāka 3. lappuse: TIR karnetes parauga, 1.variantā, Nr. 5 “rules regarding the use of the TIR Carnet

Vārdu “four” aizstāj ar vārdu “eight

1. pielikums, 1. VARIANTS, TIR karnetes parauga 5. lappuse (balta), kupons Nr. 1

Esošo kuponu Nr. 1 aizstāj ar šādu: (1)

1. pielikums, 1. VARIANTS, TIR karnetes parauga 1. varianta 6. lappuse (zaļa), kupons Nr. 2

Esošo kuponu Nr. 2 aizstāj ar šādu (2):

1. pielikums, 2. VARIANTS, vāka 2. lappuse TIR karnetes paraugs Nr. 5 “règles relatives à l’utilisation du carnet TIR

Vārdu “quatre” aizstāj ar vārdu “huit

1. pielikums, 2. VARIANTS, vāka 3. lappuse TIR karnetes paraugs, 1. variants, Nr. 5 “rules regarding the use of the TIR Carnet

Vārdu “four” aizstāj ar vārdu “eight

1. pielikums, 2. VARIANTS, TIR karnetes parauga 12. lappuse (balta), kupons Nr. 1

Esošo kuponu Nr. 1 aizstāj ar šādu (3):

1. pielikums, 2. VARIANTS, TIR karnetes parauga 13. lappuse (zaļa), kupons Nr. 2

Esošo kuponu Nr. 2 aizstāj ar šādu (4):

6. pielikums, jauns paskaidrojums par 18. pantu

Pievieno jaunu 0.18.3. paskaidrojošo piezīmi šādā redakcijā:

0.18.3

Līgumslēdzējas puses dara publiski pieejamu informāciju par šādiem ierobežojumiem un informē TIR Kontroles komisiju, tostarp pienācīgā veidā izmantojot elektroniskās lietojumprogrammas, ko šim nolūkam TIR Kontroles komitejas uzraudzībā izstrādājis TIR sekretariāts.

GOODS MANIFEST

Image 1

Image 2

GOODS MANIFEST

Image 3

Image 4

GOODS MANIFEST

Image 5

Image 6

GOODS MANIFEST

Image 7

Image 8


(1)  Skatīt šā dokumenta 2. un 3. lpp.

(2)  Skatīt šā dokumenta 4. un 5. lpp.

(3)  Skatīt šā dokumenta 6. un 7. lpp.

(4)  Skatīt šā dokumenta 8. un 9. lpp.


REGULAS

24.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 167/10


PADOMES REGULA (ES) 2022/972

(2022. gada 17. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (ES) 2021/2283, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 31. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu pietiekamu un nepārtrauktu tādu konkrētu lauksaimniecības un rūpniecības ražojumu piegādi, kurus Savienībā ražo nepietiekamos daudzumos, un tādējādi izvairītos no traucējumiem minēto ražojumu tirgos, ar Padomes Regulu (ES) 2021/2283 (1) tika atvērtas autonomas Savienības tarifa kvotas (“kvotas”). Ražojumus minēto kvotu ietvaros Savienībā var importēt ar samazinātu vai nulles nodokļa likmi.

(2)

Tā kā Savienības interesēs ir nodrošināt, ka konkrēti rūpniecības ražojumi tiek piegādāti pietiekamā daudzumā, un ņemot vērā to, ka identiski un līdzvērtīgi ražojumi vai aizstājējražojumi Savienībā tiek ražoti nepietiekamā daudzumā, ir jāatver jaunas kvotas ar kārtas numuriem 09.2819, 09.2839, 09.2855, 09.2857 un 09.2702, piemērojot nulles nodokļa likmi atbilstošam šo ražojumu daudzumam.

(3)

Tā kā kvotu ar kārtas numuriem 09.2583 un 09.2876 tvērums vairs nav pietiekams, lai apmierinātu Savienības ekonomikas dalībnieku vajadzības, būtu jāgroza to ražojumu apraksts, uz kuriem attiecas šīs kvotas. Tāpēc būtu jāgroza norāde par minētajiem ražojumiem piemērojamo TARIC kodu.

(4)

Tā kā Savienības interesēs vairs nav saglabāt kvotas ar kārtas numuriem 09.2637, 09.2679 un 09.2740, minētās kvotas būtu jāslēdz ar 2022. gada 1. jūliju.

(5)

Ņemot vērā izdarāmos grozījumus un skaidrības labad, būtu jāaizstāj Regulas (ES) 2021/2283 pielikums.

(6)

Lai izvairītos no jebkādiem pārtraukumiem tarifa kvotu shēmas piemērošanā un ievērotu norādījumus, kas izklāstīti Komisijas 2011. gada 13. decembra paziņojumā par autonomo tarifu atcelšanu un kvotām, šajā regulā paredzētās izmaiņas attiecībā uz konkrēto ražojumu kvotām būtu jāpiemēro no 2022. gada 1. jūlija. Tādēļ šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2021/2283 pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2022. gada 17. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

B. LE MAIRE


(1)  Padomes Regula (ES) 2021/2283 (2021. gada 20. decembris), ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību, un atceļ Regulu (ES) Nr. 1388/2013 (OV L 458, 22.12.2021., 33. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Kārtas numurs

KN kods

TARIC

Apraksts

Kvotas periods

Kvotas apjoms

Kvotas nodokļa likme

09.2849

ex 0710 80 69

10

Saldētas Auricularia polytricha šķirnes sēnes, neapstrādātas vai vārītas ūdenī vai tvaicētas, kuras izmanto gatavo ēdienu ražošanā (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 t

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Saldie ķirši ar spirta piedevu, kuru cukura saturs nepārsniedz 9 % no svara, ar diametru 19,9 mm vai mazāku, ar kauliņu, izmantošanai šokolādes izstrādājumos (1)

1.1.-31.12.

1 000 t

10 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Dabīga neapstrādāta tabaka, sagriezta vienādos gabalos vai nesagriezta, kuras muitas vērtība nav mazāka par 450 Euro/100 kg neto svara un kuru izmanto kā aptinumu vai kā saistvielu, ražojot preces, kas minētas apakšpozīcijā 2402 10 00  (1)

1.1.-31.12.

6 000 t

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Parafīna vasks, kura eļļas saturs ir mazāks par 0,75 % no kopējās masas

1.1.-31.12.

100 000 t

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Jēlparafīns (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 t

0 %

09.2578

ex 2811 19 80

50

Sulfamīdskābe (CAS RN 5329-14-6) ar tīrības pakāpi 95 % no masas vai vairāk, arī ar pievienotu pretsalipes vielu silīcija dioksīdu (CAS RN 112926-00-8), kā daudzums nepārsniedz 5 %

1.1.-31.12.

27 000 t

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Silīcija dioksīdu saturošs pildījums granulu veidā ar silīcija dioksīda tīrības pakāpi vismaz 97 % no masas

1.1.-31.12.

1 700 t

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Volframa trioksīds, tostarp zilais volframa oksīds (CAS RN 1314-35-8 vai CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 t

0 %

09.2819

ex 2833 25 00

30

Vara hidroksīda sulfāts (Cu4(OH)6(SO4)), hidrāts (CAS RN 12527-76-3) ar tīrību 98 masas % vai lielāku

1.7.-31.12.

120 000 kg

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Cēzija sulfāts (CAS RN 10294-54-9) cietā veidā vai kā ūdens šķīdums, kas masas procentu izteiksmē satur vairāk nekā 48 %, bet ne vairāk kā 52 % cēzija sulfāta

1.1.-31.12.

400 t

0 %

09.2567

ex 2903 22 00

10

Trihloretilēns (CAS RN 79-01-6) ar tīrības pakāpi 99 % masas vai vairāk

1.1.-31.12.

11 885 000 kg

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromhlormetāns (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 t

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-dihlorbenzols (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 t

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propān-1-ols (propilspirts) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 t

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Ciklopropilmetanols (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 t

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-krezols (CAS RN 95-48-7), kura tīrības pakāpe nav mazāka kā 98,5 % no masas

1.1.-31.12.

20 000 t

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2’,2’-tetrakis(hidroksimetil)-3,3’-oksidipropān-1-ols (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 t

0 %

09.2565

ex 2914 19 90

70

Kalcija acetilacetonāts (CAS RN 19372-44-2) ar tīrību 95 % pēc masas vai lielāku

1.1.-31.12.

400 t

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciklopropilmetilketons (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 t

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Etiķskābe (CAS RN 64-19-7) ar tīrības pakāpi 99 % no masas vai augstāku

1.1.-31.12.

1 000 000 t

0 %

09.2702

2915 32 00

 

Vinilacetāts (CAS RN 108-05-4)

1.7.-31.12.

225 000 t

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Etiltrifluoracetāts (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 t

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

Kālija (E,E)-heksa-2,4-dienoāts (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 t

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

2,5-Dimetilfenilacetilhlorīds (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

700 t

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Dietiloksalāts (CAS RN 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 t

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetilsebacāts (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 t

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Dodekanediokskābe (CAS RN 693-23-2) ar tīrības pakāpi, lielāku nekā 98,5 masas %

1.1.-31.12.

8 000 t

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

O-acetilsalicilskābe (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 t

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Oktadecil 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts (CAS RN 2082-79-3), kuram:

caur sietu ar 500 μm acojumu izsijātā daļa ir 99 masas % vai lielāka un

kušanas punkts ir 49 °C vai vairāk, bet ne vairāk par 54 °C,

izmantojams, lai ražotu PVC apstrādes kombinētos (vienpakas) stabilizatorus uz pulveru maisījumu bāzes (pulverus vai presētas granulas) (1)

1.1.-31.12.

380 t

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Pentaeritrīttetrakis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts) (CAS RN 6683-19-8), kura

caur sietu ar 250 μm acojumu izsijātā daļa ir 75 % no svara vai vairāk un caur sietu ar 500 μm acojumu izsijātā daļa ir 99 % no svara vai vairāk, un

kušanas punkts ir 110 °C vai vairāk, bet ne vairāk par 125 °C,

izmantojams, lai ražotu PVC apstrādes kombinētos (vienpakas) stabilizatorus uz pulveru maisījumu bāzes (pulverus vai presētas granulas) (1)

1.1.-31.12.

140 t

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3',4,4'-tetrakarbonskābes dianhidrīds (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 t

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Tri(2,4-di-terc-butilfenil)fosfīts (CAS RN 31570-04-4)

1.1.-31.12.

6 000 t

0 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Oktadecilamīns (CAS RN 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 t

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amīns (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 t

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilīns (CAS RN 62-53-3) ar tīrību 99 masas % vai lielāku

1.1.-31.12.

150 000 t

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluor-N-(1-metiletil)benzolamīns (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 t

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

O-fenilēndiamīns (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 t

0 %

09.2563

ex 2922 41 00

20

L-lizīna hidrohlorīds (CAS RN 657-27-2) vai L-lizīna ūdens šķīdums (CAS RN 56-87-1) ar L-lizīna saturu 50 % masas vai vairāk

1.7.-31.12.

122 500 t

0 %

09.2592

ex 2922 50 00

25

L-Treonīns (CAS RN 72-19-5)

1.1.-31.12.

166 000 t

0 %

09.2575

ex 2923 90 00

87

3-hlor-2-hidroksipropil)trimetilamonija hlorīds (CAS RN 3327-22-8) ūdens šķīduma veidā, kas satur pēc svara 65 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 71 % 3-hlor-2-hidroksipropil)trimetilamonija hlorīda

1.1.-31.12.

19 000 t

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-jodprop-2-in-1-il butilkarbamāts (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

400 t

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamols (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 t

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Akrilnitrils (CAS RN 107-13-1), izmantošanai 55. nodaļas un pozīcijas 6815 preču ražošanā (1)

1.1.-31.12.

60 000 t

0 %

09.2583

ex 2926 10 00

30

Akrilnitrils (CAS RN 107-13-1), izmantošanai pozīcijas 2921 , 2924 , 3903 , 3906 , 3908 , 3911 un 4002 preču ražošanā (1)

1.7.-31.12.

20 000 t

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluormetil)benzonitrila (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 t

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monometilhidrazīns (CAS RN 60-34-4) ūdens šķīduma veidā ar monometilhidrazīna saturu 40 (± 5) masas %

1.1.-31.12.

900 t

0 %

09.2581

ex 2929 10 00

25

1,5-naftilēndiizocianāts (CAS RN 3173-72-6) ar tīrības pakāpi, lielāku nekā 90 masas %

1.1.-31.12.

300 t

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidīns (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 t

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-trietoksisililpropil]disulfīds (CAS RN 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 t

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

2-Hlor-4-(metilsulfonil)-3-((2,2,2-trifluoretoksi)metil)benzoskābe (CAS RN 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 t

0 %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Heksadeciltrimetoksilāns (CAS RN 16415-12-6) ar tīrības pakāpi vismaz 95 % no masas, izmantošanai polietilēna ražošanā (1)

1.1.-31.12.

165 t

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-furaldehīds (furfuraldehīds)

1.1.-31.12.

10 000 t

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekān-5-olīds (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekān-5-olīds (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Heksān-6-olīds (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 t

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonāls (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 t

0 %

09.2839

ex 2933 39 99

09

2-(2-piridil)etanols (CAS RN 103-74-2) ar tīrību 99 % masas vai lielāku

1.7.-31.12.

350 t

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetrametilpiperidīn-4-ols (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 t

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinibs (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 t

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[(3-(Dimetilamino)propil)]heksahidro-1,3,5-triazīns (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 t

0 %

09.2566

ex 2933 99 80

05

1,4,7,10-tetraazaciklododekāns (CAS RN 294-90-6) ar tīrību 96 % pēc masas vai lielāku

1.1.-31.12.

60 t

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilamino)benzimidazolons (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 t

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

5-Hlortiofēn-2-karbonskābe (CAS RN 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000 kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-metoksibenzoil)amino]sulfonil]-benzoilhlorīds (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 t

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-trimetilpentān-2-amīnija (3R,5S,6E)-7-{2-[(etilsulfonil)amino]-4-(4- fluorofenil)-6-(propān-2-il)pirimidīn-5-il}-3,5- dihidroksihept -6-enoāts (CAS RN 917805-85-7)

1.1.-31.12.

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksiloze (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 t

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Krāsviela C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas C.I. Disperse Yellow 54 saturu 99 svara % vai vairāk

1.1.-31.12.

250 t

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparāti uz krāsvielas C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) bāzes ar tās saturu 60 % (masas) vai lielāku, bet mazāk par 85 % (masas)

1.1.-31.12.

50 t

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Krāsviela C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas C.I. Pigment Red 4 saturu 60 % vai vairāk no masas

1.1.-31.12.

150 t

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Ar sodas kušņiem kalcinēta diatomīta zeme

1.1.-31.12.

35 000 t

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Nātrija lignosulfonāts (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 t

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfātterpentīns

1.1.-31.12.

25 000 t

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kolofonijskābe un sveķskābe, kas iegūtas no svaigiem oleosveķiem

1.1.-31.12.

280 000 t

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Preparāts, kas satur 38 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % no kopējās masas ūdenī disperģēta cinka piritiona (INN) (CAS RN 13463-41-7)

1.1.-31.12.

500 t

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

57

Piedevas, kas sastāv no difenilamīna un nonēnu ar sazarotu ķēdi reakcijas produktiem, ar:

vairāk nekā 20 masas %, bet ne vairāk kā 50 masas % 4-monononildifenilamīna un

vairāk nekā 50 masas %, bet ne vairāk kā 80 masas % 4,4’-dinonildifenilamīna,

ne vairāk kā 15 masas % no kopējās 2,4-dinonildifenilamīna un 2,4’-dinonildifenilamīna procentuālās daļas,

tiek izmantotas ziežeļļu ražošanā (1)

1.1.-31.12.

900 t

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizators, kas sastāv no titāna dioksīda un volframa trioksīda

1.1.-31.12.

3 000 t

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Preparāts, kas satur:

55 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 78 % dimetilglutarāta (CAS RN 1119-40-0),

10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 30 % dimetiladipāta (CAS RN 627-93-0) un

ne vairāk kā 35 % dimetilsukcināta (CAS RN 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 t

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Bis-(3-trietoksisililpropil)sulfīdu maisījums (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 t

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acetofenons (CAS RN 98-86-2) ar tīrības pakāpi 60 % no masas vai vairāk, bet ne vairāk par 90 %

1.1.-31.12.

2 000 t

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Nešķīstošo atlikumu cietie ekstrakti alifātiskajos šķīdinātājos, kas iegūti, ekstrahējot sveķus no koksnes, ar šādām īpašībām:

ar sveķskābju saturu, kas nepārsniedz 30 % no svara;

ar skābuma skaitli, kas nepārsniedz 110, un

ar kušanas temperatūru ne zemāku par 100° C

1.1.-31.12.

1 600 t

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Fitosterīnu maisījums, pulverveida, kas satur:

75 % vai vairāk sterīnu,

ne vairāk kā 25 % stanolu,

izmantošanai sterīnu/stanolu vai sterīnu/stanolu esteru ražošanā (1)

1.1.-31.12.

2 500 t

0 %

09.2568

ex 3824 99 96

91

Maisījums granulu veidā, kas satur:

49 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 50 % bis[3-(trietoksisilil)propil] polisulfīdu (CAS RN 211519-85-6) un

50 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 51 % melnā oglekļa (CAS RN 1333-86-4),

un no kura caur sietu ar 0,60 mm acojumu izsijājas 75 % masas vai vairāk, bet caur sietu ar 0,25 mm acojumu izsijājas ne vairāk kā 10 % (ko nosaka ar ASTM D1511 metodi)

1.1.-31.12.

1 500 t

0 %

09.2820

ex 3827 90 00

10

Maisījumi, kas satur no masas:

60 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 90 % 2-hlorpropēna (CAS RN 557-98-2),

8 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 14 % (Z)-1-hlorpropēna (CAS RN 16136-84-8),

5 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 23 % 2-hlorpropāna (CAS RN 75-29-6),

ne vairāk kā 6 % 3-hlorpropēna (CAS RN 107-05-1) un

ne vairāk kā 1 % ethilhlorīda (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 t

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(vinilbutirāls) (CAS RN 63148-65-2):

kas satur 17,5–20 % mol hidroksilgrupu un

kura vidējais daļiņu izmērs (D50) ir lielāks par 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 t

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Polimēru maisījums no polikarbonāta un poli(metilmetakrilāta) ar polikarbonāta saturu 98,5 masas % vai lielāku, lodīšu vai granulu veidā, ar gaismas caurlaidību 88,5 % vai lielāku, ko mēra, izmantojot testa paraugu ar sieniņu biezumu 4,0 mm pie viļņu garuma λ = 400 nm (saskaņā ar standartu ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 t

0 %

09.2585

ex 3907 99 80

70

Poli(etilēntereftalāta) un cikloheksāndimetanola kopolimērs, kurā cikloheksāndimetanola masas daļa ir lielāka par 10 %

1.1.-31.12.

60 000 t

2 %

09.2855

ex 3910 00 00

10

Šķidrs poli(metilhidrosiloksāns) ar trimetilsilila gala grupām (CAS RN 63148-57-2) ar tīrību 99,9 % masas vai lielāku

1.7.-31.12.

250 t

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(oksi-1,4-fenilēnsulfonil-1,4-fenilēnoksi-4,4’-bifenilēns)

1.1.-31.12.

5 000 t

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Celulozes acetāta pārslas

1.1.-31.12.

75 000 t

0 %

09.2573

ex 3913 10 00

20

Nātrija algināts, kas ekstrahēts no brūnajām aļģēm (CAS RN 9005-38-3) ar

zudumu pēc žāvēšanas ne vairāk kā 15 % pēc masas (4 stundas 105 °C),

ūdenī nešķīstošo frakciju ne vairāk kā 2 % pēc masas sausnā

1.1.-31.12.

2 000 t

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Nātrija hialuronāts, nesterils, kura:

vidējās masas molekulmasa (Mw) ir ne lielāka par 900 000 ,

endotoksīna līmenis ir ne lielāks par 0,008 endotoksīna vienībām (EU)/mg,

etanola saturs ir mazāks vai vienāds ar 1 % no masas,

izopropanola saturs ir mazāks vai vienāds ar 0,5 % no masas

1.1.-31.12.

300 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Polimetilmetakrilāta loksnes, kas atbilst standartiem:

EN 4364 (MIL-P-5425E) un DTD5592A vai

EN 4365 (MIL-P-8184) un DTD5592A

1.1.-31.12.

100 t

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Reģenerētas celulozes šūnu bloks, piesūcināts ar magnija hlorīda un četrvērtīgā amonija savienojumu saturošu ūdeni, izmēri 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 t

0 %

09.2572

ex 5205 26 00

ex 5205 27 00

10

10

Neapstrādāta balta vienkārtas kokvilnas dzija

no ķemmētām šķiedrām,

ar vidējo šķiedras garumu 36,5 mm vai vairāk,

ražota ar kompaktās gredzenvērpšanas procesu ar pneimatisko kompresiju,

ar saraušanas izturību 26,5 cN/tex vai lielāku (atbilstīgi ISO 2062:2009 pie ātruma 5 000  mm/min)

1.1.-31.12.

50 000 t

0 %

09.2576

ex 5208 12 16

20

Nebalināts audekla pinuma audums:

platumā ne vairāk kā 145 cm,

ar virsmas blīvumu 120 g/m2 vai lielāku, bet ne lielāku par 130 g/m2,

ar 30 vai vairāk, bet ne vairāk kā 45 audiem uz cm,

ar locījumeģi abās pusēs,

No iekšpuses 15 mm (± 2mm) platā locījumeģe sastāv no 6 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 9 mm platas audekla pinuma daļas un 6 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 9 mm platas panamas pinuma daļas

1.1.-31.12.

1 500 000 m2

0 %

09.2577

ex 5208 12 96

20

Nebalināts audekla pinuma audums:

platumā ne vairāk kā 145 cm,

ar virsmas blīvumu 130 g/m2 vai vairāk, bet ne vairāk kā 145 g/m2

ar 30 vai vairāk, bet ne vairāk kā 45 audiem uz cm,

ar locījumeģi abās pusēs,

No iekšpuses 15 mm (± 2mm) platā locījumeģe sastāv no 6 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 9 mm platas audekla pinuma daļas un 6 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 9 mm platas panamas pinuma daļas

1.1.-31.12.

2 300 000 m2

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Neilona un citu poliamīdu (PA6 und PA66) sintētisko šķiedru atlikas (arī atsukas, pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras)

1.1.-31.12.

10 000 t

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Gumijoti tekstilmateriāli, austi un laminēti, ar šādām īpašībām:

ar trim kārtām,

viena ārējā kārta sastāv no akrila drānas,

otra ārējā kārta sastāv no poliestera drānas,

vidējā kārta sastāv no hlorbutilkaučuka,

vidējās kārtas virsmas blīvums ir 452 g/m2 vai lielāks, bet ne lielāks kā 569 g/m2,

tekstilmateriāla kopējais virsmas blīvums ir 952 g/m2 vai lielāks, bet ne lielāks kā 1 159  g/m2, vai

tekstilmateriāla kopējais biezums ir 0,8 mm vai lielāks, bet ne lielāks kā 4 mm,

kurus izmanto mehānisko transportlīdzekļu paceļamo jumtu ražošanai (1)

1.1.-31.12.

375 000 m2

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

S-stikla grīstes:

kas sastāv no nepārtrauktiem 9 μm (± 0,5 μm) stikla pavedieniem,

ar lineāro blīvumu 200 teksi vai vairāk, bet ne vairāk kā 680 teksi,

kas nesatur kalcija oksīdu,

ar pārraušanas pretestību, kas ir lielāka nekā 3 550  Mpa (noteikta ar ASTM D2343-09 metodi),

izmantošanai aeronavigācijas izstrādājumu ražošanā (1)

1.1.-31.12.

1 000 t

0 %

09.2628

ex 7019 66 00

10

No stiklšķiedras austs un ar plastmasu pārklāts tīkls, kura svars ir vienāds ar 120 g/m2(± 10 g/m2), ko parasti izmanto, ražojot izrullējamus un cietos rāmjos pretinsektu aizsegus

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferohroms ar oglekļa masas saturu 1,5 % vai vairāk, bet ne vairāk par 4 %, un ar hroma masas saturu ne vairāk par 70 %

1.1.-31.12.

50 000 t

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Elektrolītiski ražota rafinēta vara folija un sloksnes ar biezumu 0,015 mm vai vairāk

1.1.-31.12.

1 020 t

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Loksnes un sloksnes, kas sastāv no:

silīcija nitrīda keramikas slāņa ar biezumu 0,32 mm (±0,1 mm) vai lielāku, bet ne lielāku par 1,0 (±0,1 mm) mm,

no abām pusēm pārklātas ar rafinēta vara foliju, kuras biezums ir 0,8 mm (± 0,1 mm), un

no vienas puses daļēji pārklātas ar sudraba pārklājumu

1.1.-31.12.

7 000 000 gb.

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Plāksnes

no stiklšķiedras auduma vismaz vienā kārtā, kas piesūcināts ar epoksīdsveķiem,

ar vara folijas pārklājumu no vienas vai abām pusēm un biezumu ne lielāku par 0,15 mm,

ar dielektrisko konstanti (DK) mazāku par 5,4 pie 1 MHz frekvences, nosakot pēc IPC-TM-650 2.5.5.2,

ar dielektriskā zuduma koeficientu mazāku par 0,035 pie 1 MHz frekvences, nosakot pēc IPC-TM-650 2.5.5.2,

ar izturības pret klaidstrāvām indeksu (comparative tracking index (CTI)) 600 vai vairāk

1.1.-31.12.

80 000 m2

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Alumīnija sakausējuma stieņi ar diametru 300,1 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 t

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

75

77

78

79

Alumīnija un magnija sakausējuma sloksne vai folija:

ar sakausējumu, kurš atbilst standartiem 5182-H19 vai 5052-H19,

ruļļos, kuru ārējais diametrs ir vismaz 1 250 mm, bet ne vairāk kā 1 350  mm,

ar biezumu (pielaide ± 0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm vai 0,20 mm,

ar platumu (pielaide ± 0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm vai 356 mm,

ar izliekuma pielaidi ne vairāk kā 0,4 mm/750 mm,

ar plakanību ±4 I-vienības,

ar stiepes izturību vairāk nekā (5182-H19) 365 MPa vai (5052-H19) 320 MPa, un

ar pagarinājumu A50 vairāk nekā (5182-H19) 3 % vai (5052-H19) 2,5 %,

izmantošanai žalūziju plāksnīšu ražošanā (1)

1.1.-31.12.

600 t

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Neapstrādāts magnijs ar magnija masas saturu ne mazāk kā 99,8 %

1.1.-31.12.

120 000 t

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Magnija pulveris:

ar tīrības pakāpi vismaz 98 % no masas vai vairāk, bet ne vairāk kā 99,5 %, un

ar daļiņu izmēri 0,2 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 t

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Teleskopisks alumīnija rokturis, ko izmanto ceļojuma somu ražošanā (1)

1.1.-31.12.

1 500 000 gb.

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Sūkņa galva divcilindru augstspiediena sūknim, kas izgatavota no kalta tērauda, ar:

frēzētiem savienotājelementiem ar iegrieztu vītni, kuru diametrs ir 10 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 36,8 mm, un

izurbtiem degvielas kanāliem, kuru diametrs ir 3,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 10 mm,

izmantošanai dīzeļdegvielas iesmidzināšanas sistēmās

1.1.-31.12.

65 000 gb.

0 %

09.2569

ex 8414 90 00

80

Turbokompresora darbrata korpuss no lejama alumīnija sakausējuma vai čuguna:

ar karstumizturību līdz 400 °C,

ar atveri, kas ir 30 mm vai lielāka, bet ne lielāka par 300 mm, kompresora darbrata ievietošanai,

izmantošanai autobūves nozarē (1)

1.1.-31.12.

4 000 000 gb.

0 %

09.2570

ex 8482 91 90

10

Rullīši ar logaritmisko profilu un diametru 25 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 70 mm vai lodītes ar diametru 30 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 100 mm,

no 100Cr6 tērauda vai 100CrMnSi6-4 tērauda (ISO 3290),

ar 0,5 mm vai mazāku novirzi, kā noteikts ar FBH metodi,

izmantošanai vējturbīnu ražošanas nozarē (1)

1.1.-31.12.

600 000 gb.

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Misiņa separatori ar šādām īpašībām:

ražoti ar nepārtrauktas liešanas vai centrbēdzes liešanas metodi,

pagriezti,

kas satur 35 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 38 masas % cinka,

kas satur 0,75 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,25 masas % svina,

kas satur 1,0 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 1,4 masas % alumīnija, un

ar stiepes izturību 415 Pa vai vairāk,

izmantošanai lodīšu gultņu ražošanā

1.1.-31.12.

50 000 gb.

0 %

09.2857

ex 8482 99 00

50

Iekšējie un ārējie gredzeni no tērauda, neslīpēti, ārējais gredzens ar iekšējo velšanās celiņu, iekšējais gredzens ar ārējo velšanās celiņu, ar ārējiem diametriem:

14 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 77 mm iekšējam gredzenam un

26 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 101 mm ārējam gredzenam

1.7.-31.12.

10 000 000 kg

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Vienfāzes maiņstrāvas elektromotors ar kolektoru, kā izejas jauda ir 250 W vai lielāka, ieejas jauda ir 700 W vai lielāka, bet nepārsniedz 2 700  W, ārējais diametrs pārsniedz 120 mm (± 0,2 mm), bet nepārsniedz 135 mm (± 0,2 mm), un nominālais apgriezienu skaits pārsniedz 30 000 apgr./min., bet nepārsniedz 50 000 apgr./min., un kas ir aprīkots ar gaisa iesūkšanas ventilatoru, izmantošanai putekļsūcēju ražošanā (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 gb.

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 42 31

75

70

Iespiedshēmas plate ar LED diodēm:

ar prizmām/lēcām vai bez tām, un

ar savienotāju(-iem) vai bez tiem

tādu aizmugurējā apgaismojuma bloku ražošanai, kas paredzēti pozīcijas 8528 precēm (1)

1.1.-31.12.

115 000 000 gb.

0 %

09.2574

ex 8537 10 91

73

Multifunkcionāla ierīce (instrumentu kopa):

ar izliektu TFT-LCD displeju (rādiuss 750 mm) ar skārienjutīgām virsmām,

ar mikroprocesoriem un atmiņas mikroshēmām,

ar akustisko moduli un skaļruni,

ar šādiem savienotājiem – CAN, 3 LIN kopnēm, LVDS un tīklam Ethernet,

vairāku funkciju pārslēgšanai (piemēram, šasija, apgaismojums) un

ar situāciju saistītai transportlīdzekļa un navigācijas datu attēlošanai (piemēram, ātrums, odometrs, vilces akumulatoru baterijas uzlādes līmenis),

izmantošanai tādu pasažieru automobiļu ražošanā, kuru dzinējs ir vienīgi elektriskais motors un kuri ietilpst HS apakšpozīcijā 8703 80  (1)

1.1.-31.12.

66 900 gb.

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Ar spriegumu vadāmi frekvences ģeneratori, kas sastāv no aktīviem un pasīviem elementiem, kuri uzmontēti uz iespiestas shēmas, kas ir apvalkā, kura ārējie izmēri nepārsniedz 30 mm x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 gb.

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Alumīnija sakausējuma balstošais kronšteins, ar montāžas caurumiem, ar fiksācijas uzgriežņiem vai bez tiem, pārnesumkārbas netiešai pievienošanai automobiļa virsbūvei, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (1)

1.1.-31.12.

200 000 gb.

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Savilcējapskavas, korpusi, dakšas tilti un spailes no alumīnija sakausējuma, kādus izmanto motocikliem

1.1.-31.12.

1 000 000 gb.

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Velosipēda rāmis no oglekļa šķiedrām un mākslīgiem sveķiem, izmantošanai velosipēdu (ieskaitot elektriskos velosipēdus) ražošanā (1)

1.1.-31.12.

600 000 gb.

0 %

09.2564

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

25

35

77

Rāmis, kas konstruēts no alumīnija vai alumīnija un oglekļa šķiedrām un mākslīgiem sveķiem, izmantošanai velosipēdu (ieskaitot elektriskos velosipēdus) ražošanā (1)

1.1.-31.12.

9 600 000 gb.

0 %

09.2579

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

40

40

Kombinēts instrumentu panelis ar:

soļu motoriem,

analogajiem rādītājiem un ciparnīcām,

mikroprocesora vadības paneli vai bez tā,

LED indikatoriem vai LCD displeju, vai bez tiem,

kas rāda vismaz:

ātrumu,

motora apgriezienus,

motora temperatūru,

degvielas līmeni,

veic komunikāciju CAN-BUS un/vai K-LINE protokolos,

izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (1)

1.1.-31.12.

160 000 gb.

0 %


(1)  Uz nodokļu apturēšanu attiecas galapatēriņa muitas uzraudzība saskaņā ar 254. pantu Regulā (ES) Nr. 952/2013.

(2)  Tomēr tarifa nodokļu apturēšanu nepiemēro, ja apstrādi veic mazumtirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi.


24.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 167/29


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/973

(2022. gada 14. marts),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1009 papildina, nosakot agronomiskās efektivitātes un drošuma kritērijus, kuri piemērojami blakusproduktu izmantošanai ES mēslošanas līdzekļos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1009 (2019. gada 5. jūnijs), ar ko nosaka noteikumus par to, kā tirgū dara pieejamus ES mēslošanas līdzekļus, un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1069/2009 un (EK) Nr. 1107/2009 un atceļ Regulu (EK) Nr. 2003/2003 (1), un jo īpaši tās 42. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2019/1009 nosaka noteikumus par to, kā tirgū dara pieejamus ES mēslošanas līdzekļus. ES mēslošanas līdzekļi satur vienas vai vairāku minētās regulas II pielikumā uzskaitīto kategoriju komponentmateriālus. Saskaņā ar minētā pielikuma 11. komponentmateriālu kategoriju (“CMC”) ES mēslošanas līdzekļi drīkst saturēt blakusproduktus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK (2) nozīmē (ar dažiem izņēmumiem), un šie blakusprodukti ir jāreģistrē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (3).

(2)

Regulas (ES) 2019/1009 42. panta 7. punkts prasa Komisijai papildināt II pielikuma II daļas kategorijas “CMC 11” 3. punktu, proti, noteikt agronomiskās efektivitātes un drošuma kritērijus, kas piemērojami blakusproduktu Direktīvas 2008/98/EK nozīmē izmantošanai ES mēslošanas līdzekļos. Šajā nolūkā Komisija pilnvaroja Kopīgo pētniecības centru (“JRC”) sniegt zinātniskus ieteikumus (4).

(3)

Blakusprodukti Direktīvas 2008/98/EK nozīmē ir ļoti neviendabīga vielu kategorija. Šīm vielām ir atšķirīgas fizikālās un ķīmiskās īpašības, un tās var tikt iegūtas dažādos ražošanas procesos. Šajā regulā blakusprodukti atkarībā no to agronomiskās efektivitātes veida ir iedalīti divās kategorijās. Pirmā kategorija aptver blakusproduktus, kas augus vai sēnes apgādā ar barības elementiem vai efektivizē to barošanos. Otrā kategorija aptver blakusproduktus, ko zemākā koncentrācijā izmanto par tehniskām piedevām. Lai gan tie nav tieši saistīti ar barības elementiem vai barošanās efektivitāti, tie uzlabo mēslošanas līdzekļa kvalitāti vai drošumu apiešanās laikā.

(4)

Pirmajā kategorijā JRC ir iekļāvis blakusproduktus, kas rodas dažādos ražošanas procesos un satur amonija sāļus, sulfātus, fosfātus, elementāro sēru, kalcija karbonātu un kalcija oksīdu. Lai nodrošinātu, ka šiem blakusproduktiem nepārprotami piemīt agronomiskā vērtība un tie nerada kaitīgu ietekmi uz cilvēka veselību un vidi, būtu jānosaka stingra tīrības prasība.

(5)

Attiecībā uz otro kategoriju JRC ir ierosinājis atļaut blakusproduktus izmantot par tehniskām piedevām, piemēram, cietinātājiem, saistvielām vai pildvielām, vai – lietotāju veselības aizsardzības uzlabošanas nolūkā – par putekļu nomācējām vielām. Lai nodrošinātu, ka šādu blakusproduktu izmantošana neapdraud ES mēslošanas līdzekļa vispārējo agronomisko efektivitāti un ka tai nav nelabvēlīgas ietekmes uz cilvēka veselību vai vidi, būtu jānosaka to maksimālā koncentrācija gatavajā ES mēslošanas līdzeklī.

(6)

Turklāt JRC biežāk izmantotos blakusproduktus ir novērtējis saskaņā ar pastāvošo praksi. Minētie blakusprodukti tika atlasīti, pamatojoties uz to tirgus potenciālu, pieejamajiem datiem, pašreizējo juridisko situāciju, to izmantošanas vēsturi un nepārprotamu agronomisko vērtību, kā arī – novērtējumam atvēlētā laika ierobežojumu dēļ – vadoties pēc drošuma kritēriju izstrādes vienkāršības. Identificētie blakusprodukti bija bāzes šķīdums, kas metionīna ražošanas procesā rodas no 5(β-metiltioetil)-hidantoīna reakcijas ar kālija karbonātu, minerālu un rūdu pārstrādes un attīrīšanas atlikumi, Solveja procesā radies pēcdestilācijas šķidrums, acetilēna ražošanā radušies karbīda kaļķi, melno metālu sārņi, rūdas koncentrāta pārstrādē un metāla virsmu apstrādē radušies metālu sāļi, dzeramā ūdens atkrāsošanā radušās humīnskābes un fulvoskābes. Šie konkrētie blakusprodukti ES mēslošanas līdzekļos būtu jāizmanto bez nosacījuma, ka tiem jāatbilst pirmās kategorijas blakusproduktiem noteiktajām restriktīvajām tīrības pakāpēm vai otrās kategorijas blakusproduktiem atļautajam nolūkam un maksimālajai koncentrācijai. Šādi blakusprodukti ir skaidri identificēti, tāpēc JRC varēja rūpīgi novērtēt to agronomisko vērtību un visus specifiskos riskus, ko tie var radīt.

(7)

Turklāt būtu jānosaka atbilstoši papildu drošuma kritēriji, kas attiecas uz blakusproduktu izmantošanu.

(8)

Dažiem no šiem blakusproduktiem būtu jāatbilst drošuma kritērijiem, kuri ierobežo nevēlamo piemaisījumu un citu bažas raisošo vielu saturu un kurus piemēro papildus kritērijiem, kas Regulas (ES) 2019/1009 I pielikumā noteikti attiecīgajai produktu funkcionālajai kategorijai, un neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1021 (5).

(9)

Būtu jānosaka papildu robežvērtības tādiem nevēlamiem piemaisījumiem kā kopējais hroms, tallijs un vanādijs. Daži blakusprodukti ražošanas procesa specifikas dēļ var saturēt šādus nevēlamus piemaisījumus. Ierosinātajām minēto nevēlamo piemaisījumu robežvērtībām būtu jānodrošina, ka tādu ES mēslošanas līdzekļu izmantošana, kas satur blakusproduktus ar šādiem nevēlamiem piemaisījumiem, nenoved pie to uzkrāšanās augsnē. Šādu nevēlamo piemaisījumu robežvērtības būtu jāizsaka ar koncentrāciju galaproduktā, līdzīgi Regulas (ES) 2019/1009 I pielikumā noteiktajām prasībām. To pamato tas, ka drošuma kritēriji, kas ieviesti, reaģējot uz konkrētiem identificētiem riskiem, parasti attiecas uz galaproduktu, nevis uz komponentmateriālu. Tam būtu jāatvieglo mēslošanas līdzekļu atbilstības novērtēšana un tirgus uzraudzība, jo būtu jāveic tikai galaprodukta testēšana.

(10)

Ir zināms, ka nogulumu fosfātu rūdas pārstrādes vai attīrīšanas atlikumi satur dabā sastopamus radionuklīdus. Lai nodrošinātu šādu blakusproduktu drošu izmantošanu ES mēslošanas līdzekļos, ir lietderīgi noteikt dabā sastopamu urāna un torija sērijas radionuklīdu maksimālās pieļaujamās radioaktivitātes koncentrācijas vērtības ES mēslošanas līdzekļos, kas šādus materiālus satur.

(11)

Turklāt būtu jānosaka papildu drošuma kritēriji, kas vajadzīgi, lai ierobežotu 16 policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAO16(6) un polihlordibenz-p-dioksīnu un polihlordibenzfurānu (PCDD/PCDF(7) saturu. Regulā (ES) 2019/1021 ir noteikti PAO16 un PCDD/PCDF kā ražošanas procesos nejauši radušos vielu izdalīšanās samazinājumi, bet šādos gadījumos piemērojamās robežvērtības nav ieviestas. Ņemot vērā augsto risku, ko rada šādu piesārņotāju klātesība mēslošanas līdzekļos, tiek uzskatīts par lietderīgu ieviest stingrākas prasības nekā tās, kas noteiktas minētajā regulā. Lai nodrošinātu saskanību ar Regulu (ES) 2019/1021, šādas robežvērtības būtu jānosaka komponentmateriāla līmenī, nevis jāizsaka ar koncentrāciju galaproduktā.

(12)

Nevēlamo piemaisījumu PAO16 un PCDD/PCDF robežvērtības var nebūt visos gadījumos relevantas. Tāpēc ražotājiem vajadzētu būt iespējai prezumēt mēslošanas līdzekļa atbilstību konkrētai prasībai bez verifikācijas, piemēram, testēšanas, ja atbilstība minētajai prasībai noteikti un neapstrīdami izriet no kategorijā “CMC 11” ietilpstošu blakusproduktu vai šādu blakusproduktu saturoša ES mēslošanas līdzekļa īpašībām vai ražošanas procesa.

(13)

Daži blakusprodukti var saturēt selēnu, kas, augstā koncentrācijā klātesošs, var būt toksisks. Daži var saturēt arī hlorīdu, kas var radīt bažas par augsnes sāļumu. Ja minēto vielu koncentrācija pārsniedz noteiktu robežvērtību, to saturs būtu jānorāda uz etiķetes, lai mēslošanas līdzekļa lietotāji tiktu pienācīgi informēti.

(14)

Ņemot vērā to, ka Regulu (ES) 2019/1009 pilnībā piemēros no 2022. gada 16. jūlija, šīs regulas piemērošana ir jāatliek uz to pašu dienu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Blakusprodukti, kas pieder pie Regulas (ES) 2019/1009 II pielikuma II daļā minētās 11. komponentmateriālu kategorijas (CMC) un apgādā augus vai sēnes ar barības elementiem vai efektivizē to barošanos, atbilst šādiem agronomiskās efektivitātes un drošuma kritērijiem:

a)

sausnā satur vismaz 95 % amonija sāļu, sulfātu, fosfātu, elementārā sēra, kalcija karbonāta vai kalcija oksīda vai to maisījumu;

b)

ir radušies kā neatņemama daļa no tāda ražošanas procesa, kurā par ielaidmateriāliem izmanto vielas un maisījumus, kas nav dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti vai atvasināti produkti, kuri ietilpst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1069/2009 (8) darbības jomā;

c)

to organiskā oglekļa (Corg) saturs nepārsniedz 0,5 % no blakusprodukta sausnas;

d)

tie satur ne vairāk kā 6 mg policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAO16(9) uz kg sausnas;

e)

tie satur ne vairāk kā 20 ng PVO toksiskuma ekvivalentā (10) izteiktu polihlordibenz-para-dioksīnu un polihlordibenzfurānu (PCDD/PCDF(11) uz kg sausnas.

ES mēslošanas līdzeklis, kas satur blakusproduktus, kuri apgādā augus vai sēnes ar barības elementiem vai efektivizē to barošanos, vai sastāv no šādiem blakusproduktiem, satur ne vairāk kā:

a)

400 mg kopējā hroma (Cr) uz kg sausnas;

b)

2 mg tallija (Tl) uz kg sausnas.

2.   Blakusprodukti, kas pieder pie Regulas (ES) 2019/1009 II pielikuma II daļā minētās kategorijas “CMC 11” un ko izmanto par tehniskajām piedevām, atbilst šādiem agronomiskās efektivitātes un drošuma kritērijiem:

a)

to funkcija ir uzlabot ES mēslošanas līdzekļa drošumu vai agronomisko efektivitāti;

b)

to kopējā koncentrācija ES mēslošanas līdzeklī nepārsniedz 5 masas %;

c)

tie satur ne vairāk kā 6 mg policiklisko aromātisko ogļūdeņražu (PAO16) uz kg sausnas;

d)

tie satur ne vairāk kā 20 ng PVO toksiskuma ekvivalentā (12) izteiktu polihlordibenz-para-dioksīnu un polihlordibenzfurānu (PCDD/PCDF) uz kg sausnas.

2. pants

1.   Regulas 1. pantā noteiktos kritērijus nepiemēro pie Regulas (ES) 2019/1009 II pielikuma II daļā minētās kategorijas “CMC 11” piederošiem blakusproduktiem, kas ir jebkurš no turpmāk nosauktajiem:

a)

bāzes šķīdums, kas metionīna ražošanas procesā rodas no 5(β-metiltioetil)-hidantoīna reakcijas ar kālija karbonātu;

b)

minerālu un rūdu pārstrādes un attīrīšanas atlikumi, ja tie satur kalcija karbonātus, magnija karbonātus, kalcija sulfātus, magnija oksīdu, fosfātus un/vai ūdenī šķīstošus kālija, magnija vai nātrija sāļus, kuru kopējais saturs atlikumu sausnā pārsniedz 60 %;

c)

Solveja procesā radies pēcdestilācijas šķidrums;

d)

acetilēna ražošanā radušies karbīda kaļķi;

e)

melno metālu sārņi;

f)

rūdas koncentrāta pārstrādē un metāla virsmu apstrādē radušās vielas, kas satur vismaz 2 masas % divvērtīgos vai trīsvērtīgos pārejas metālu (cinka (Zn), vara (Cu), dzelzs (Fe), mangāna (Mn) vai kobalta (Co)) katjonus šķīdumā;

g)

dzeramā ūdens atkrāsošanā radušās humīnskābes un fulvoskābes.

2.   Dabā sastopamo U-238 un Th-232 sērijas radionuklīdu radioaktivitātes koncentrācijas vērtības ES mēslošanas līdzeklī, kas saskaņā ar 1. punkta b) apakšpunktu satur nogulumu fosfātu rūdas pārstrādes vai attīrīšanas atlikumus vai no tiem sastāv, nepārsniedz 1 kBq uz kg mēslošanas līdzekļa.

3.   ES mēslošanas līdzeklis, kas satur pirmās daļas e) un f) apakšpunktā minētus blakusproduktus vai no tiem sastāv, satur ne vairāk kā:

a)

400 mg kopējā hroma (Cr) uz kg sausnas;

b)

2 mg tallija (Tl) uz kg sausnas;

c)

600 mg vanādija (V) uz kg sausnas.

3. pants

Ja atbilstība konkrētai prasībai, kas noteikta 1. panta 1. punkta pirmās daļas d) un e) apakšpunktā, 1. panta 1. punkta otrajā daļā, 1. panta 2. punkta c) un d) apakšpunktā un 2. panta 2. un 3. punktā, noteikti un neapstrīdami izriet no blakusprodukta vai, attiecīgā gadījumā, šādu blakusproduktu saturoša ES mēslošanas līdzekļa īpašībām vai ražošanas procesa, atbilstības novērtēšanas procedūrā atbilstību uz ražotāja atbildību drīkst prezumēt bez verifikācijas (piemēram, testēšanas).

4. pants

1.   Ja ES mēslošanas līdzeklis satur 1. panta 1. punkta pirmajā daļā un 2. panta 1. punkta b)–f) apakšpunktā minētos blakusproduktus vai no tiem sastāv un selēna (Se) saturs tajā pārsniedz 10 mg uz kg sausnas, norāda selēna saturu.

2.   Ja ES mēslošanas līdzeklis satur 1. panta 1. punkta pirmajā daļā un 2. panta 1. punkta b), c) un g) apakšpunktā minētos blakusproduktus vai no tiem sastāv un tā hlorīda (Cl-) saturs pārsniedz 30 g uz kg sausnas, norāda hlorīda saturu, ja vien ES mēslošanas līdzeklis nav ražots ražošanas procesā, kurā hlorīdu saturošas vielas vai maisījumi ir izmantoti, lai ražotu vai iekļautu sārmu metālu sāļus vai sārmzemju metālu sāļus, un informācija par šiem sāļiem ir sniegta saskaņā ar III pielikumu.

3.   Ja saskaņā ar 1. un 2. punktu tiek norādīts selēna vai hlorīda saturs, to skaidri nodala no barības elementu deklarācijas, un to drīkst izteikt ar vērtību diapazonu.

4.   Ja tas, ka šāds ES mēslošanas līdzeklis selēnu vai hlorīdu satur daudzumā, kas mazāks par 1. un 2. punktā noteiktajām robežvērtībām, noteikti un neapstrīdami izriet no blakusprodukta vai šādu blakusproduktu saturoša ES mēslošanas līdzekļa īpašībām vai ražošanas procesa, etiķetē informāciju par šiem parametriem uz ražotāja atbildību var neiekļaut bez verifikācijas (piemēram, testēšanas).

5. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šo regulu piemēro no 2022. gada 16. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 14. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 170, 25.6.2019., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(4)  Huygens D, Saveyn HGM, Technical proposals for by-products and high purity materials as component materials for EU Fertilising Products, JRC128459, Eiropas Savienības Publikāciju birojs, Luksemburga, 2022.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1021 (2019. gada 20. jūnijs) par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 169, 25.6.2019., 45. lpp.).

(6)  Naftalīna, acenaftilēna, acenaftēna, fluorēna, fenantrēna, antracēna, fluorantēna, pirēna, benz[a]antracēna, hrizēna, benz[b]fluorantēna, benz[k]fluorantēna, benz[a]pirēna, indēn[1,2,3-cd]pirēna, dibenz[a,h]antracēna un benz[ghi]perilēna summa.

(7)  2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD, 1,2,3,4,7,8-HxCDD, 1,2,3,6,7,8-HxCDD, 1,2,3,7,8,9-HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, OCDD, 2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF, 2,3,4,7,8-PeCDF, 1,2,3,4,7,8-HxCDF, 1,2,3,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,7,8,9-HxCDF, 2,3,4,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF un OCDF summa.

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1069/2009 (2009. gada 21. oktobris), ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu regula) (OV L 300, 14.11.2009., 1. lpp.).

(9)  Naftalīna, acenaftilēna, acenaftēna, fluorēna, fenantrēna, antracēna, fluorantēna, pirēna, benz[a]antracēna, hrizēna, benz[b]fluorantēna, benz[k]fluorantēna, benz[a]pirēna, indēn[1,2,3-cd]pirēna, dibenz[a,h]antracēna un benz[ghi]perilēna summa.

(10)  Van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.

(11)  2,3,7,8-TCDD, 1,2,3,7,8-PeCDD, 1,2,3,4,7,8-HxCDD, 1,2,3,6,7,8-HxCDD, 1,2,3,7,8,9-HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD, OCDD, 2,3,7,8-TCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF, 2,3,4,7,8-PeCDF, 1,2,3,4,7,8-HxCDF, 1,2,3,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,7,8,9-HxCDF, 2,3,4,6,7,8-HxCDF, 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF, 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF un OCDF summa.

(12)  Van den Berg M., L.S. Birnbaum, M. Denison, M. De Vito, W. Farland, et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences: an official journal of the Society of Toxicology 93:223-241. doi:10.1093/toxsci/kfl055.


24.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 167/34


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/974

(2022. gada 16. jūnijs)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [“Cidre du Perche/Perche” (ACVN)]

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Francijas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu “Cidre du Perche/Perche”, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums “Cidre du Perche/Perche” būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukums “Cidre du Perche/Perche” (ACVN) ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

Pirmajā daļā minētais nosaukums apzīmē produktu, kas pieder pie 1.8. grupas “Citi Līguma I pielikumā minētie produkti (garšvielas u. c.)” saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 668/2014 (3) XI pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 16. jūnijā

Komisijas

un tās priekšsēdētājas vārdā –

Komisijas loceklis

Janusz WOJCIECHOWSKI


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 100, 1.3.2022., 43. lpp.

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014 (2014. gada 13. jūnijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 179, 19.6.2014., 36. lpp.).


24.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 167/35


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/975

(2022. gada 17. marts),

ar ko Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz minētās regulas 14. panta 2. punktā paredzēto pārejas noteikumu pagarināšanu un Deleģētajā regulā (ES) 2021/2268 noteiktos regulatīvos tehniskos standartus groza attiecībā uz minētās regulas piemērošanas sākuma datumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (1) un jo īpaši tās 8. panta 5. punktu un 10. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (ES) Nr. 1286/2014 ir paredzēti vienoti noteikumi par pamatinformācijas dokumenta, kas jāizstrādā PRIIP izveidotājiem, formātu un saturu un vienoti noteikumi par pamatinformācijas dokumenta nodrošināšanu privātiem ieguldītājiem, lai ļautu privātiem ieguldītājiem saprast un salīdzināt PRIIP pamatiezīmes un riskus. Tomēr saskaņā ar minētās regulas 32. panta 1. punktu pārvaldības sabiedrības, kas definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK (2) 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, ieguldījumu sabiedrības, kā minēts tās 27. pantā, un personas, kas konsultē par PVKIU sertifikātiem vai pārdod tos, kā minēts tās 1. panta 2. punktā, bija atbrīvotas no minētajā regulā paredzētajiem pienākumiem līdz 2021. gada 31. decembrim. Ja Direktīvas 2009/65/EK 78.–81. pantā minētos noteikumus par pamatinformācijas dokumenta formātu un saturu dalībvalsts piemēro fondiem, kuri nav saistīti ar PVKIU un tiek piedāvāti privātajiem ieguldītājiem, minētās regulas 32. panta 1. punktā paredzētos pārejas noteikumus piemēro pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām un personām, kas privātajiem ieguldītājiem sniedz konsultācijas par šādu fondu sertifikātiem vai pārdod tos. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/2259 (3) tika grozīta Regula (ES) Nr. 1286/2014, lai minēto pārejas režīmu (pārejas noteikumus) pagarinātu līdz 2022. gada 31. decembrim.

(2)

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 (4), kas pieņemta, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1286/2014 8. panta 5. punktu, 10. panta 2. punktu un 13. panta 5. punktu, ir paredzēti noteikumi attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu iesniegšanas prasības izpildes nosacījumiem. Saskaņā ar minētās deleģētās regulas 14. panta 2. punktu PRIIP izveidotāji līdz 2019. gada 31. decembrim var izmantot ieguldītājiem paredzēto pamatinformācijas dokumentu, kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2009/65/EK 78.–81. pantu, lai sniegtu konkrētu informāciju minētās deleģētās regulas 11.–13. panta vajadzībām, nevis Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 minēto pamatinformācijas dokumentu, ar nosacījumu, ka vismaz viena no minētās deleģētās regulas 14. panta 1. punktā minētajām pamatā esošajām ieguldījumu iespējām ir PVKIU vai ne-PVKIU fonds, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā. Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/1866 (5) minētie pārejas noteikumi tika pagarināti līdz 2021. gada 31. decembrim, un ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2021/2268 (6) tika grozīta Deleģētā regula (ES) 2017/653, lai minētos pārejas noteikumus pagarinātu vēl līdz 2022. gada 30. jūnijam.

(3)

Tā kā Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā minētie pārejas noteikumi ar Regulu (ES) 2021/2259 tagad ir pagarināti līdz 2022. gada 31. decembrim, ir nepieciešams, lai minētais pagarinājums tiktu atspoguļots arī Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 un lai pārejas noteikumu termiņš tiktu pagarināts no 2022. gada 30. jūnija līdz 2022. gada 31. decembrim. Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2017/653.

(4)

Ir jānodrošina, ka Deleģēto regulu (ES) 2021/2268 piemēro tikai no nākamās dienas pēc Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā paredzēto pārejas noteikumu piemērošanas beigām. Tādēļ Deleģētās regulas (ES) 2021/2268 2. panta otrajā daļā noteiktais datums būtu jāaizstāj. Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2021/2268,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Deleģētajā regulā (ES) 2017/653

Deleģētās regulas (ES) 2017/653 18. panta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Regulas 14. panta 2. punktu piemēro līdz 2022. gada 31. decembrim.”

2. pants

Grozījums Deleģētajā regulā (ES) 2021/2268

Deleģētās regulas (ES) 2021/2268 2. panta otrajā daļā vārdus “2022. gada 1. jūlija” aizstāj ar vārdiem “2023. gada 1. janvāra”.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 17. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/2259 (2021. gada 15. decembris), ar ko attiecībā uz pārejas režīma pagarināšanu pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām un personām, kas konsultē par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) un ar PVKIU nesaistītiem sertifikātiem vai pārdod tos, groza Regulu (ES) Nr. 1286/2014 (OV L 455, 20.12.2021., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/653 (2017. gada 8. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu sniegšanas prasību izpildes nosacījumiem (OV L 100, 12.4.2017., 1. lpp.).

(5)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1866 (2019. gada 3. jūlijs), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2017/653 groza, lai Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā minētajiem PRIIP izveidotājiem, kuri piedāvā ieguldījumu apliecības kā pamatā esošas ieguldījumu iespējas, piemērotos pārejas noteikumus saskaņotu ar minētajā pantā noteikto pagarināto atbrīvojuma periodu (OV L 289, 8.11.2019., 4. lpp.).

(6)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2268 (2021. gada 6. septembris), ar ko groza regulatīvos tehniskos standartus, kuri Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 noteikti attiecībā uz pamatā esošo metodiku un darbības rezultātu scenāriju atspoguļošanu, izmaksu atspoguļojumu un izmaksu kopsavilkuma rādītāju aprēķināšanas metodiku, līdzšinējo darbības rezultātu informācijas noformēšanu un saturu, tādu komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) izmaksu izklāstu, kuri piedāvā vairākas ieguldījumu iespējas, un pārejas noteikumu saskaņojumu PRIIP izveidotājiem, kas piedāvā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā norādītos fondu sertifikātus kā pamatā esošas ieguldījumu iespējas ar attiecīgajā pantā paredzētiem pagarinātiem pārejas noteikumiem (OV L 455 I, 20.12.2021., 1. lpp.).


24.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 167/38


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/976

(2022. gada 22. jūnijs),

ar ko attiecībā uz ierakstiem par Kanādu, Apvienoto Karalisti un Amerikas Savienotajām Valstīm to trešo valstu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus, groza Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (1), un jo īpaši tās 230. panta 1. punktu un 232. panta 1. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2016/429 nosaka: lai Savienībā varētu ievest dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus, tiem jābūt no tādas trešās valsts vai teritorijas vai to zonas vai nodalījuma, kas norādīti sarakstā saskaņā ar minētās regulas 230. panta 1. punktu.

(2)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2) nosaka dzīvnieku veselības prasības, kuras jāievēro, lai konkrētu sugu un kategoriju dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus, ja tie ir no trešām valstīm vai teritorijām vai to zonām vai – akvakultūras dzīvnieku gadījumā – nodalījumiem, varētu ievest Savienībā.

(3)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/404 (3) sniegts tādu trešo valstu vai teritoriju vai to zonu vai nodalījumu saraksts, no kuriem Savienībā atļauts ievest Deleģētās regulas (ES) 2020/692 aptverto sugu un kategoriju dzīvniekus, reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus.

(4)

Konkrētāk, Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumā sniegti tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu saraksti, no kurām Savienībā atļauts ievest attiecīgi mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus.

(5)

Kanāda paziņoja Komisijai par vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu mājputnu populācijā Saskačevanas provincē, un tas ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2022. gada 4. maijā.

(6)

Turklāt Kanāda paziņoja Komisijai par diviem augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem mājputnu populācijā Britu Kolumbijas provincē, un tas ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2022. gada 4. jūnijā.

(7)

Apvienotā Karaliste paziņoja Komisijai par vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu netālu no Southwell, Newark and Sherwood Notingemšīrā, Anglijā, un tas ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2022. gada 19. maijā.

(8)

Turklāt Apvienotā Karaliste paziņoja Komisijai vēl par vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu netālu no Bexhill-on-Sea, Rother Īstsaseksā, Anglijā, un tas ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2022. gada 15. jūnijā.

(9)

Amerikas Savienotās Valstis paziņoja Komisijai par vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu mājputnu populācijā Ziemeļdakotas štatā, un tas ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2022. gada 6. jūnijā.

(10)

Amerikas Savienotās Valstis Komisijai paziņoja par trim augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem mājputnu populācijā: par vienu uzliesmojumu Kolorādo štatā, par vienu uzliesmojumu Indiānas štatā un vēl par vienu Vašingtonas štatā, un tie visi ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināti 2022. gada 7. jūnijā.

(11)

Pēc šiem augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem Kanādas, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu veterinārās iestādes ap skartajiem objektiem izveidoja 10 km kontroles zonu un īstenoja pilnīgas izkaušanas politiku, lai kontrolētu augsti patogēniskās putnu gripas klātbūtni un ierobežotu minētās slimības izplatīšanos.

(12)

Kanāda, Apvienotā Karaliste un Amerikas Savienotās Valstis iesniedza Komisijai informāciju par to teritorijā esošo epidemioloģisko situāciju un par pasākumiem, ko tās veikušas, lai novērstu augsti patogēniskās putnu gripas tālāku izplatīšanos. Komisija izvērtēja šo informāciju. Pamatojoties uz minēto izvērtējumu un lai aizsargātu dzīvnieku veselības statusu Savienībā, vairs nevajadzētu atļaut Savienībā ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus no apgabaliem, uz kuriem attiecas ierobežojumi, ko neseno augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu dēļ noteikušas Kanādas, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu veterinārās iestādes.

(13)

Turklāt Kanāda iesniedza atjauninātu informāciju par tās teritorijā esošo epidemioloģisko situāciju saistībā ar vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu mājputnu objektos, kas bija konstatēts Jaunskotijas provincē un apstiprināts 2022. gada 8. februārī. Kanāda arī iesniedza informāciju par pasākumiem, ko tā veikusi, lai nepieļautu minētās slimības tālāku izplatīšanos. Konkrēti, pēc šī augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojuma Kanāda ir īstenojusi pilnīgas izkaušanas politiku ar mērķi kontrolēt un ierobežot minētās slimības izplatīšanos. Turklāt pēc pilnīgas izkaušanas politikas īstenošanas savā teritorijā esošajos inficētajos mājputnu objektos Kanāda ir pabeigusi nepieciešamos tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumus.

(14)

Turklāt Apvienotā Karaliste iesniedza atjauninātu informāciju par tās teritorijā esošo epidemioloģisko situāciju saistībā ar desmit augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem mājputnu objektos, proti, par vienu uzliesmojumu, kas 2021. gada 16. decembrī bija apstiprināts netālu no Alford, East Lindsey Linkolnšīrā, Anglijā, par vienu uzliesmojumu, kas 2021. gada 11. decembrī apstiprināts netālu no Washington, Sunderland, Tainā un Vīrā, Anglijā, par vienu uzliesmojumu, kas 2021. gada 31. decembrī apstiprināts netālu no Mablethorpe, East Lindsey Linkolnšīra, Anglijā, par vienu uzliesmojumu, kas 2022. gada 2. janvārī apstiprināts netālu no Eton, Windsor & Maidenhead Bērkšīrā, Anglijā, par vienu uzliesmojumu, kas 2022. gada 3. janvārī apstiprināts netālu no Alford, East Lindsey Linkolnšīrā, Anglijā, par vienu uzliesmojumu, kas 2022. gada 7. janvārī apstiprināts netālu no Upholland, West Lancashire, Lankašīrā, Anglijā, par vienu uzliesmojumu, kas 2022. gada 25. janvārī apstiprināts netālu no Byker, Newcastle Upon Tyne Tainā un Vīrā, Anglijā, par vienu uzliesmojumu, kas 2022. gada 4. februārī apstiprināts netālu noBishop’s Waltham, Winchester, Hempšīrā, Anglijā, par vienu uzliesmojumu, kas 2022. gada 21. februārī apstiprināts netālu no Welshpool, Montgomeryshire Povīsā, Velsā, un par vienu uzliesmojumu, kas 2022. gada 11. martā apstiprināts netālu no Collieston, Aberdīnšīrā, Skotijā. Turklāt Apvienotā Karaliste iesniedza informāciju par pasākumiem, ko tā veikusi, lai nepieļautu minētās slimības tālāku izplatīšanos. Konkrēti, pēc šiem augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem Apvienotā Karaliste īstenoja pilnīgas izkaušanas politiku, lai kontrolētu un ierobežotu minētās slimības izplatīšanos. Turklāt pēc pilnīgas izkaušanas politikas īstenošanas savā teritorijā esošajos inficētajos mājputnu objektos Apvienotā Karaliste ir pabeigusi nepieciešamos tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumus.

(15)

Komisija izvērtēja Kanādas un Apvienotās Karalistes iesniegto informāciju un secināja, ka augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumi mājputnu objektos ir novērsti un ka vairs nepastāv risks, kas saistīts ar mājputnu izcelsmes preču ievešanu Savienībā no Kanādas un Apvienotās Karalistes zonām, no kurām šo uzliesmojumu dēļ ir apturēta mājputnu izcelsmes preču ievešana Savienībā.

(16)

Tāpēc, lai ņemtu vērā pašreizējo epidemioloģisko situāciju saistībā ar augsti patogēnisko putnu gripu Kanādā, Apvienotajā Karalistē un Amerikas Savienotajās Valstīs, būtu jāgroza Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikums. Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2021/404 būtu attiecīgi jāgroza.

(17)

Ņemot vērā pašreizējo augsti patogēniskās putnu gripas epidemioloģisko situāciju Kanādā, Apvienotajā Karalistē un Amerikas Savienotajās Valstīs un nopietno risku, ka šī slimība varētu tikt ievesta Savienībā, grozījumiem, kas ar šo regulu izdarāmi Īstenošanas regulā (ES) 2021/404, būtu jāstājas spēkā steidzami.

(18)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 22. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2020. gada 30. janvāris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā, to pārvietošanu un rīkošanos ar tiem pēc ievešanas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 379. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/404 (2021. gada 24. marts), ar ko nosaka tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu sarakstus, no kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 atļauts Savienībā ievest dzīvniekus, reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus (OV L 114, 31.3.2021., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu groza šādi:

1)

regulas V pielikumu groza šādi:

a)

1. daļu groza šādi:

i)

ierakstā par Kanādu rindas par zonu CA-2.2 aizstāj ar šādām:

CA

Kanāda

CA-2.2

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

8.2.2022.

11.6.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

8.2.2022.

11.6.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

8.2.2022.

11.6.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

8.2.2022.

11.6.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

8.2.2022.

11.6.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

8.2.2022.

11.6.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

8.2.2022.

11.6.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

8.2.2022.

11.6.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

8.2.2022.

11.6.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

8.2.2022.

11.6.2022.”;

ii)

ierakstā par Kanādu aiz rindām par zonu CA-2.67 pievieno šādas rindas par zonām CA-2.68 līdz CA-2.70:

CA

Kanāda

CA-2.68

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

4.5.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

4.5.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

4.5.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

4.5.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

4.5.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

4.5.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

4.5.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

4.5.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

4.5.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

4.5.2022.

 

CA-2.69

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

4.6.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

4.6.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

4.6.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

4.6.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

4.6.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

4.6.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

4.6.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

4.6.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

4.6.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

4.6.2022.

 

CA-2.70

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

4.6.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

4.6.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

4.6.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

4.6.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

4.6.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

4.6.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

4.6.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

4.6.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

4.6.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

4.6.2022.”;

 

iii)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.69 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.69.

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

16.12.2021.

14.6.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

16.12.2021.

14.6.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

16.12.2021.

14.6.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

16.12.2021.

14.6.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

16.12.2021.

14.6.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

16.12.2021.

14.6.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

16.12.2021.

14.6.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

16.12.2021.

14.6.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

16.12.2021.

14.6.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

16.12.2021.

14.6.2022.”;

iv)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.76 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.76.

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

11.12.2021.

20.5.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

11.12.2021.

20.5.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

11.12.2021.

20.5.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

11.12.2021.

20.5.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

11.12.2021.

20.5.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

11.12.2021.

20.5.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

11.12.2021.

20.5.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

11.12.2021.

20.5.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

11.12.2021.

20.5.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

11.12.2021.

20.5.2022.”;

v)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.81 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.81.

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

31.12.2021.

14.6.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

31.12.2021.

14.6.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

31.12.2021.

14.6.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

31.12.2021.

14.6.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

31.12.2021.

14.6.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

31.12.2021.

14.6.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

31.12.2021.

14.6.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

31.12.2021.

14.6.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

31.12.2021.

14.6.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

31.12.2021.

14.6.2022.”;

vi)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonām GB-2.83 un GB-2.84 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.83.

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

2.1.2022.

14.6.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

2.1.2022.

14.6.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

2.1.2022.

14.6.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

2.1.2022.

14.6.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

2.1.2022.

14.6.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

2.1.2022.

14.6.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

2.1.2022.

14.6.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

2.1.2022.

14.6.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

2.1.2022.

14.6.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

2.1.2022.

14.6.2022.

GB-2.84.

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

3.1.2022.

14.6.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

3.1.2022.

14.6.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

3.1.2022.

14.6.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

3.1.2022.

14.6.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

3.1.2022.

14.6.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

3.1.2022.

14.6.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

3.1.2022.

14.6.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

3.1.2022.

14.6.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

3.1.2022.

14.6.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

3.1.2022.

14.6.2022.”;

vii)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.87 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.87.

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

7.1.2022.

10.6.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

7.1.2022.

10.6.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

7.1.2022.

10.6.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

7.1.2022.

10.6.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

7.1.2022.

10.6.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

7.1.2022.

10.6.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

7.1.2022.

10.6.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

7.1.2022.

10.6.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

7.1.2022.

10.6.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

7.1.2022.

10.6.2022.”;

viii)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.93 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.93.

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

25.1.2022.

16.6.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

25.1.2022.

16.6.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

25.1.2022.

16.6.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

25.1.2022.

16.6.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

25.1.2022.

16.6.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

25.1.2022.

16.6.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

25.1.2022.

16.6.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

25.1.2022.

16.6.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

25.1.2022.

16.6.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

25.1.2022.

16.6.2022.”;

ix)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.96 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.96.

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

4.2.2022.

15.6.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

4.2.2022.

15.6.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

4.2.2022.

15.6.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

4.2.2022.

15.6.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

4.2.2022.

15.6.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

4.2.2022.

15.6.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

4.2.2022.

15.6.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

4.2.2022.

15.6.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

4.2.2022.

15.6.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

4.2.2022.

15.6.2022.”;

x)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.100 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.100.

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

21.2.2022.

26.5.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

21.2.2022.

26.5.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

21.2.2022.

26.5.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

21.2.2022.

26.5.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

21.2.2022.

26.5.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

21.2.2022.

26.5.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

21.2.2022.

26.5.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

21.2.2022.

26.5.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

21.2.2022.

26.5.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

21.2.2022.

26.5.2022.”;

xi)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.105 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.105.

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

11.3.2022.

11.6.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

11.3.2022.

11.6.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

11.3.2022.

11.6.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

11.3.2022.

11.6.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

11.3.2022.

11.6.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

11.3.2022.

11.6.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

11.3.2022.

11.6.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

11.3.2022.

11.6.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

11.3.2022.

11.6.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

11.3.2022.

11.6.2022.”;

xii)

ierakstā par Apvienoto Karalisti aiz rindām par zonu GB-2.124 pievieno šādas rindas par zonām GB-2.125 un GB-2.126:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.125.

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

19.5.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

19.5.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

19.5.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

19.5.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

19.5.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

19.5.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

19.5.2022

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

19.5.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

19.5.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

19.5.2022.

 

GB-2.126.

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

15.6.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

15.6.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

15.6.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

15.6.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

15.6.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

15.6.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

15.6.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

15.6.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

15.6.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

15.6.2022.”;

 

xiii)

ierakstā par Amerikas Savienotajam Valstīm aiz rindām par zonu US-2.224 pievieno šādas rindas par zonām US-2.225 līdz US-2.228:

US

Amerikas Savienotās Valstis

US-2.225.

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

6.6.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

6.6.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

6.6.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

6.6.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

6.6.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

6.6.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

6.6.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

6.6.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

6.6.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

6.6.2022.

 

US-2.226.

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

7.6.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

7.6.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

7.6.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

7.6.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

7.6.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

7.6.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

7.6.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

7.6.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

7.6.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

7.6.2022.

 

US-2.227.

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

7.6.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

7.6.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

7.6.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

7.6.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

7.6.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

7.6.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

7.6.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

7.6.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

7.6.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

7.6.2022.

 

US-2.228.

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

7.6.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

7.6.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

7.6.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

7.6.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

7.6.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

7.6.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

7.6.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

7.6.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

7.6.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

7.6.2022.”;

 

b)

2. daļu groza šādi:

i)

ierakstā par Kanādu aiz zonas CA-2.67 apraksta pievieno šādus zonu CA-2.68 līdz CA-2.70 aprakstus:

“Kanāda

CA-2.68

Saskatchewan – Latitude 50.23 Longitude -105.51

The municipalities involved are:

3km PZ: Leakville

10km SZ: Buttress

CA-2.69

British Columbia – Latitude 49.47 Longitude -123.77

The municipalities involved are:

3km PZ: Sechelt

10km SZ: Halfmoon Bay, Redrooffs, Welcome Beach, Selma Park and Davis Bay

CA-2.70

British Columbia - Latitude 49.62 Longitude -119.71

The municipalities involved are:

3km PZ: Crescent Beach, Summerland and Prairie Valley

10km SZ: Garnet Valley, Trout Creek and Naramata”;

ii)

ierakstā par Apvienoto Karalisti aiz zonas GB-2.124 apraksta pievieno šādu zonas GB-2.125 aprakstu:

“Apvienotā Karaliste

GB-2.125.

Near Southwell, Newark and Sherwood, Nottinghamshire, England, United Kingdom:

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N53.08 and W1.02.

GB-2.126.

Near Bexhill-on-Sea, Rother, East Sussex, England, United Kingdom:

The area contained with a circle of a radius of 10km, centred on WGS84 dec, coordinates N50.85 and E0.48.”;

iii)

ierakstā par Amerikas Savienotajam Valstīm aiz zonas US-2.224 apraksta pievieno šādus zonu US-2.225 līdz US-2.228 aprakstus:

“Amerikas Savienotās Valstis

US-2.225.

State of North Dakota

McHenry County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 100.9582508°W 48.6336040°N).

US-2.226.

State of Colorado - Weld 02

Weld County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 104.3905872°W 40.2270488°N).

US-2.227.

State of Indiana

Allen County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.0330293°W 41.2930932°N).

US-2.228.

State of Washington

King County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 122.2801723°W 47.8554063°N).”;

2)

regulas XIV pielikuma 1. daļu groza šādi:

i)

ierakstā par Kanādu rindas par zonu CA-2.2 aizstāj ar šādām:

CA

Kanāda

CA-2.2

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnus) gaļa

POU

N, P1

 

8.2.2022.

11.6.2022.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

8.2.2022.

11.6.2022.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

8.2.2022.

11.6.2022.”;

ii)

ierakstā par Kanādu aiz rindām par zonu CA-2.67 pievieno šādas rindas par zonām CA-2.68 līdz CA-2.70:

CA

Kanāda

CA-2.68

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnus) gaļa

POU

N, P1

 

4.5.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

4.5.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

4.5.2022.

 

CA-2.69

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnus) gaļa

POU

N, P1

 

4.6.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

4.6.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

4.6.2022.

 

CA-2.70

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnus) gaļa

POU

N, P1

 

4.6.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

4.6.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

4.6.2022.”;

 

iii)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.69 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.69.

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnus) gaļa

POU

N, P1

 

16.12.2021.

14.6.2022.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

16.12.2021.

14.6.2022.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

16.12.2021.

14.6.2022.”;

iv)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.76 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.76.

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnus) gaļa

POU

N, P1

 

11.12.2021.

20.5.2022.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

11.12.2021.

20.5.2022.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

11.12.2021.

20.5.2022.”;

v)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.81 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.81.

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnus) gaļa

POU

N, P1

 

31.12.2021.

14.6.2022.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

31.12.2021.

14.6.2022.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

31.12.2021.

14.6.2022.”;

vi)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonām GB-2.83 un GB-2.84 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.83.

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnus) gaļa

POU

N, P1

 

2.1.2022.

14.6.2022.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

2.1.2022.

14.6.2022.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

2.1.2022.

14.6.2022.

GB-2.84.

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnus) gaļa

POU

N, P1

 

3.1.2022.

14.6.2022.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

3.1.2022.

14.6.2022.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

3.1.2022.

14.6.2022.”;

vii)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.87 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.87.

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnus) gaļa

POU

N, P1

 

7.1.2022.

10.6.2022.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

7.1.2022.

10.6.2022.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

7.1.2022.

10.6.2022.”;

viii)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.93 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.93.

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnus) gaļa

POU

N, P1

 

25.1.2022.

16.6.2022.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

25.1.2022.

16.6.2022.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

25.1.2022.

16.6.2022.”;

ix)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.96 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.96.

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnus) gaļa

POU

N, P1

 

4.2.2022.

15.6.2022.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

4.2.2022.

15.6.2022.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

4.2.2022.

15.6.2022.”;

x)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.100 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.100.

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnus) gaļa

POU

N, P1

 

21.2.2022.

26.5.2022.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

21.2.2022.

26.5.2022.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

21.2.2022.

26.5.2022.”;

xi)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.105 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.105.

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnus) gaļa

POU

N, P1

 

11.3.2022.

11.6.2022.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

11.3.2022.

11.6.2022.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

11.3.2022.

11.6.2022.”;

xii)

ierakstā par Apvienoto Karalisti aiz rindām par zonu GB-2.124 pievieno šādas rindas par zonām GB-2.125 un GB-2.126:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.125.

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnus) gaļa

POU

N, P1

 

19.5.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

19.5.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

19.5.2022.

 

GB-2.125.

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnus) gaļa

POU

N, P1

 

15.6.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

15.6.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

15.6.2022.”;

 

xiii)

ierakstā par Amerikas Savienotajam Valstīm aiz rindām par zonu US-2.224 pievieno šādas rindas par zonām US-2.225 līdz US-2.228:

US

Amerikas Savienotās Valstis

US-2.225.

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnus) gaļa

POU

N, P1

 

6.6.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

6.6.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

6.6.2022.

 

US-2.226.

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnus) gaļa

POU

N, P1

 

7.6.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

7.6.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

7.6.2022.

 

US-2.227.

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnus) gaļa

POU

N, P1

 

7.6.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

7.6.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

7.6.2022.

 

US-2.228.

Svaiga mājputnu (izņemot skrējējputnus) gaļa

POU

N, P1

 

7.6.2022.

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N, P1

 

7.6.2022.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P1

 

7.6.2022.”

 


24.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 167/55


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/977

(2022. gada 22. jūnijs),

ar ko pieņem divus jauna ražotāja eksportētāja režīma pieprasījumus attiecībā uz galīgajiem antidempinga pasākumiem, kuri pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, noteikti Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes augstas stiprības poliestera pavedienu importam, un ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/325

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1036 (2016. gada 8. jūnijs) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1) (“pamatregula”),

ņemot vērā Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/325 (2017. gada 24. februāris), ar nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes augstas stiprības poliestera pavedienu importam (2), un jo īpaši tās 2. pantu,

tā kā:

A.   SPĒKĀ ESOŠIE PASĀKUMI

(1)

Padome 2010. gada 29. novembrī ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1105/2010 (3) (“sākotnējā regula”) noteica galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas (“ĶTR”) izcelsmes augstas stiprības poliestera pavedienu (“attiecīgais ražojums”) importam.

(2)

Pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta, ievērojot 11. panta 2. punktu pamatregulā, Komisija 2017. gada 26. februārī ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/325 vēl uz pieciem gadiem pagarināja sākotnējās regulas pasākumus.

(3)

Izmeklēšanā, kuras rezultātā noteica antidempinga maksājumus (“sākotnējā izmeklēšana”), lai izmeklētu ražotājus eksportētājus ĶTR, saskaņā ar pamatregulas 17. pantu tika veidota izlase. Ražotāji eksportētāji, kas sadarbojās, bet netika iekļauti izlasē, ir uzskaitīti Īstenošanas regulas (ES) 2017/325 pielikumā.

(4)

Attiecīgā ražojuma importam, ko veic izlasē iekļautie ražotāji eksportētāji no ĶTR, Komisija noteica 0 %–9,8 % individuālas antidempinga maksājuma likmes. Ražotājiem eksportētājiem, kuri sadarbojās, bet netika iekļauti izlasē, tika noteikta 5,3 % maksājuma likme.

(5)

Saskaņā ar sākotnējās regulas 4. pantu Komisija var grozīt minētās regulas pielikumu, piešķirot jaunam ražotājam eksportētājam maksājuma likmi, kas piemērojama izlasē neiekļautajiem uzņēmumiem, kuri sadarbojās, ja kāds jauns ražotājs eksportētājs ĶTR sniedz Komisijai pietiekamus pierādījumus, ka:

a)

tas izmeklēšanas periodā, uz kuru balstīti pasākumi, t. i., no 2008. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 30. jūnijam (“sākotnējās izmeklēšanas periods”), nav eksportējis uz Savienību attiecīgo ražojumu (“pirmais JRER nosacījums”),

b)

tas nav saistīts ne ar vienu eksportētāju vai ražotāju ĶTR, uz kuru attiecas ar sākotnējo regulu noteiktie antidempinga pasākumi (“otrais JRER nosacījums”), un

c)

tas faktiski ir eksportējis uz Savienību attiecīgo ražojumu pēc sākotnējās izmeklēšanas perioda beigām vai ir uzņēmies neatsaucamas līgumsaistības eksportēt uz Savienību ievērojamu daudzumu (“trešais JRER nosacījums”).

B.   JAUNA RAŽOTĀJA EKSPORTĒTĀJA REŽĪMA PIEPRASĪJUMI

(6)

Uzņēmumi Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co., Ltd. un Zhejiang Sanwei Material Technology Co., Ltd. (“pieprasījuma iesniedzēji”) iesniedza Komisijai pieprasījumus, lai tiem piešķirtu jauna ražotāja eksportētāja režīmu (“JRER”). Pieprasījuma iesniedzēji apgalvoja, ka tie atbilst visiem trim nosacījumiem, kas izklāstīti sākotnējās regulas 4. pantā (“JRER nosacījumi”).

(7)

Lai noteiktu, vai pieprasījuma iesniedzēji atbilst JRER piešķiršanas nosacījumiem, Komisija vispirms nosūtīja anketu pieprasījuma iesniedzējiem ar lūgumu sniegt pierādījumus, kas liecina, ka tie atbilst JRER nosacījumiem.

(8)

Izanalizējusi atbildes uz anketas jautājumiem, Komisija lūdza papildu informāciju un pamatojošus pierādījumus, kurus pieprasījuma iesniedzēji sniedza.

(9)

Komisija centās pārbaudīt visu informāciju, ko tā uzskatīja par vajadzīgu, lai noteiktu, vai pieprasījuma iesniedzēji atbilst JRER nosacījumiem. Tādēļ pieprasījuma iesniedzēju atbildēs uz anketas jautājumiem sniegto pierādījumu analīzē Komisija izmantoja dažādas tiešsaistes datubāzes, ieskaitot datubāzi Orbis (4), un salīdzināja uzņēmuma informāciju ar informāciju, kura publiski pieejama internetā. Vienlaikus Komisija informēja arī Savienības ražošanas nozari par pieprasījuma iesniedzēju pieprasījumiem un aicināja to vajadzības gadījumā sniegt piezīmes. Savienības ražošanas nozare neiesniedza piezīmes par pieprasījuma iesniedzēju atbilstību JRER nosacījumiem.

C.   PIEPRASĪJUMU ANALĪZE

Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co., Ltd. (“Billion”)

(10)

Attiecībā uz pirmo JRER nosacījumu sākotnējās izmeklēšanas periodā uzņēmumam Billion nebija rūpniecisko pavedienu ražošanas jaudas un tādējādi tas neeksportēja uz Savienību. No 2019. gada Billion ieguldīja šādā ražošanas jaudā (5). Tāpēc un tā kā nav pierādījumu par pretējo, pieprasījuma iesniedzējs atbilst šim nosacījumam.

(11)

Attiecībā uz otro JRER nosacījumu Komisija konstatēja, ka Billion nav saistīts ne ar vienu no tiem Ķīnas ražotājiem eksportētājiem, uz kuriem attiecas sākotnējie antidempinga pasākumi. Turklāt Komisija pārbaudīja Billion akcionārus, un ne uz vienu no tiem neattiecas ar sākotnējo regulu noteiktie antidempinga pasākumi. Tāpēc pieprasījuma iesniedzējs atbilst šim nosacījumam.

(12)

Attiecībā uz trešo JRER nosacījumu Komisija konstatēja, ka pieprasījuma iesniedzējs uz Savienību ir eksportējis 2021. gadā, tātad pēc sākotnējās izmeklēšanas perioda. Billion ir iesniedzis rēķinus, iepakojumu sarakstu, konosamentu un maksājuma kvīti par pasūtījumiem, kurus 2021. gadā bija veikuši uzņēmumi, kas atrodas Beļģijā un Nīderlandē. Tādējādi Billion atbilst šim nosacījumam.

(13)

Līdz ar to Billion atbilst visiem trim JRER piešķiršanas nosacījumiem un pieprasījums būtu jāpieņem. Tādējādi uz pieprasījuma iesniedzēju būtu jāattiecina antidempinga maksājums, kas noteikts uzņēmumiem, kuri sadarbojās, bet netika iekļauti sākotnējās izmeklēšanas izlasē.

Zhejiang Sanwei Material Technology Co., Ltd. (“Sanwei”)

(14)

Attiecībā uz pirmo JRER nosacījumu Komisija konstatēja, ka pieprasījuma iesniedzējs sākotnējās izmeklēšanas periodā patiešām nav eksportējis uz Savienību, jo uzņēmums Sanwei tika dibināts 2017. gada oktobrī. Tāpēc un tā kā nav pierādījumu par pretējo, pieprasījuma iesniedzējs atbilst šim nosacījumam.

(15)

Attiecībā uz otro JRER nosacījumu Komisija konstatēja, ka Sanwei nav saistīts ne ar vienu no tiem Ķīnas ražotājiem eksportētājiem, uz kuriem attiecas sākotnējie antidempinga pasākumi. Turklāt Komisija pārbaudīja Sanwei akcionārus, un ne uz vienu no tiem neattiecas ar sākotnējo regulu noteiktie antidempinga pasākumi. Tāpēc pieprasījuma iesniedzējs atbilst šim nosacījumam.

(16)

Attiecībā uz trešo JRER nosacījumu Komisija konstatēja, ka pieprasījuma iesniedzējs uz Savienību ir eksportējis 2021. gadā, pēc sākotnējās izmeklēšanas perioda. Sanwei ir iesniedzis rēķinus, iepakojumu sarakstu, konosamentu un maksājuma kvīti par pasūtījumu, ko 2021. gadā bija veicis Vācijas uzņēmums. Tādējādi Sanwei atbilst šim nosacījumam.

(17)

Līdz ar to Sanwei atbilst visiem trim JRER piešķiršanas nosacījumiem un pieprasījums būtu jāpieņem. Tādējādi uz pieprasījuma iesniedzēju būtu jāattiecina antidempinga maksājums, kas noteikts uzņēmumiem, kuri sadarbojās, bet netika iekļauti sākotnējās izmeklēšanas izlasē.

D.   INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA

(18)

Pieprasījuma iesniedzēji un Savienības ražošanas nozare tika informēti par būtiskajiem faktiem un apsvērumiem, uz kuru pamata tika uzskatīts par atbilstošu uzņēmumiem Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co., Ltd. un Zhejiang Sanwei Material Technology Co., Ltd. piešķirt antidempinga maksājuma likmi, kas piemērojama uzņēmumiem, kuri sadarbojās, bet netika iekļauti sākotnējās izmeklēšanas izlasē.

(19)

Personām tika dota iespēja iesniegt piezīmes. Piezīmes netika saņemtas.

(20)

Regula ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2016/1036 15. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2017/325 pielikumā sniegtajam Ķīnas Tautas Republikas ražotāju eksportētāju sarakstam pievieno turpmāk minētos uzņēmumus.

Uzņēmums

Taric papildu kods

Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co., Ltd.

A977

Zhejiang Sanwei Material Technology Co., Ltd.

A977

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 22. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.

(2)  OV L 49, 25.2.2017., 6. lpp.

(3)  OV L 315, 1.12.2010., 1. lpp.

(4)  Orbis ir globāls korporatīvas informācijas datu sniedzējs, kas aptver vairāk nekā 220 miljonus uzņēmumu visā pasaulē. Tas galvenokārt sniedz standartizētu informāciju par privātiem uzņēmumiem un korporatīvām struktūrām.

(5)  https://www.oerlikon.com › ecoma › files › 2020-07_OBA_Billion_IDY_en.pdf.


24.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 167/58


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/978

(2022. gada 23. jūnijs),

ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2019/159, ar ko nosaka galīgo aizsardzības pasākumu konkrētu tērauda ražojumu importam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/478 (2015. gada 11. marts) par kopīgiem importa noteikumiem (1) un jo īpaši tās 16. un 20. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/755 (2015. gada 29. aprīlis) par kopējiem noteikumiem importam no dažām trešām valstīm (2) un jo īpaši tās 13. un 16. pantu,

tā kā:

1.   KONTEKSTS

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/159 (3) Eiropas Komisija konkrētiem tērauda ražojumiem noteica galīgu aizsardzības pasākumu (“aizsardzības pasākums”), proti, tarifa kvotas (“TK”) konkrētiem tērauda ražojumiem (“attiecīgais ražojums”), kuras aptver 26 tērauda ražojumu kategorijas un ir noteiktas tādā līmenī, kas saglabā tradicionālās tirdzniecības plūsmas katrā ražojumu kategorijā. Tarifa nodokli 25 % apmērā piemēro tikai tad, ja ir pārsniegtas šo TK kvantitatīvās robežvērtības. Aizsardzības pasākums sākotnēji tika noteikts uz triju gadu periodu, t. i., līdz 2021. gada 30. jūnijam (“galīgā regula”).

(2)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/1029 (4) (“pagarināšanas regula”) Komisija pagarināja aizsardzības pasākumu līdz 2024. gada 30. jūnijam.

(3)

Galīgās regulas 161. apsvērumā Komisija apņēmās, ka tā “regulāri veiks stāvokļa novērtējumu un izvērtēs pārskatīšanas iespēju vismaz katra pasākumu ieviešanas gada beigās”. Tādējādi Komisija attiecīgi 2019. un 2020. gadā veica divas darbības pārskatīšanas izmeklēšanas.

(4)

Pagarināšanas regulas 85. apsvērumā Komisija norādīja: “lai tikmēr saglabātu norisēm tirgū pielāgota aizsardzības pasākuma darbību un nodrošinātu atbilstību visu ieinteresēto personu interesēm, Komisija veiks darbības pārskatīšanu, kas būs līdzīga 2019. un 2020. gadā veiktajai pārskatīšanai. Šāda darbības pārskatīšana tiks sākta pietiekami laikus, lai ieviestu jebkādas nepieciešamās izmaiņas no 2022. gada 1. jūlija pēc pirmā pagarinājuma gada.”

(5)

Komisija attiecīgi sāka darbības pārskatīšanas izmeklēšanu, Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī2021. gada 17. decembrī publicējot paziņojumu par procedūras sākšanu (5) (“paziņojums”), kurā ieinteresētās personas tika aicinātas darīt zināmu savu viedokli un iesniegt pierādījumus jo īpaši par šādu pārskatīšanas pamatojumu:

a)

kvotu piešķiršana un pārvaldība;

b)

tradicionālo tirdzniecības plūsmu izstumšana;

c)

to jaunattīstības valstu saraksta atjaunināšana, uz kurām attiecas pasākumi;

d)

liberalizācijas līmenis;

e)

ASV [Tirdzniecības paplašināšanas likuma] 232. panta pasākuma izmaiņu ietekme uz pasākumu.

2.   PROCEDŪRA

(6)

Tika ievērota likumā paredzētā kārtība, nodrošinot divu posmu rakstisko procedūru, kurā personas vispirms iesniedza piezīmes un apstiprinošus pierādījumus, un pēc tam tām bija iespēja atspēkot citu personu sākotnējos iesniegumus. Kopumā Komisija saņēma vairāk nekā simts iesniegumu un atspēkojumu.

(7)

Darbības pārskatīšanas izmeklēšanas gaitā līdz tās pabeigšanai aizsardzības pasākumā tika veikti vairāki grozījumi. ES 2022. gada martā ar Regulu (ES) 2022/428 (6) kā daļu no ceturtās sankciju paketes, kas pieņemta, reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, noteica konkrētu tērauda izstrādājumu importa aizliegumu no Krievijas un Baltkrievijas (7). Lai izvairītos no jebkāda potenciāla piegādes deficīta Savienības tērauda tirgū, kas rastos no šā aizlieguma, Komisija ar Regulu (ES) 2022/434 (8) grozīja aizsardzības pasākumu, proporcionāli pārdalot Krievijai un Baltkrievijai iedalītās konkrētām valstīm noteiktās kvotas starp citām piegādātājvalstīm katrā skartajā ražojumu kategorijā.

(8)

Turklāt ar Regulu (ES) 2022/664 (9) Komisija no 2022. gada 1. maija attiecināja aizsardzības pasākumu uz Dienvidāfrikas un citām Dienvidāfrikas attīstības kopienas (DAK) ekonomisko partnerattiecību nolīguma (EPN) valstīm, kad bija beidzies atbrīvojums, no kā tās bija guvušas labumu saskaņā ar divpusēju EPN.

(9)

Visbeidzot, Komisija pagaidu kārtā apturēja aizsardzības pasākuma piemērošanu attiecībā uz Ukrainu (10). Šīs apturēšanas sekas ir tādas, ka, kamēr vien tā paliek spēkā, imports no Ukrainas netiek iekļauts nevienā kvotā – ne konkrētai valstij noteiktajā, ne atlikušajā kvotā (11). Tāpat, aprēķinot atlikušās kvotas, netiek ņemti vērā importa no Ukrainas apjomi sākotnējās izmeklēšanas pārskata periodā (2015.–2017. gads) (12).

3.   IZMEKLĒŠANAS KONSTATĒJUMI

(10)

Pēc visu saņemto iesniegumu un Komisijai pieejamo datu padziļinātas analīzes tā izdarīja turpmāk izklāstītos secinājumus. Secinājumi ir sakārtoti turpmākajās apakšiedaļās atbilstoši paziņojuma struktūrai.

3.1.   Kvotu piešķiršana un pārvaldība

Ieinteresēto personu piezīmes

(11)

Dažas ieinteresētās personas (atsevišķas trešās valstis un lietotāji) pieprasīja kvotu ceturkšņa pārvaldību aizstāt ar ikgadēju pārvaldību, savukārt citas (Savienības ražošanas nozare) pieprasīja ieviest ikmēneša pārvaldību. Dažas personas (Savienības ražošanas nozare) arī pieprasīja ierobežot neizmantoto kvotu pārnešanu tikai līdz 4 %, savukārt citas (atsevišķas trešās valstis un lietotāji) pieprasīja pārdalīt dažu konkrētām valstīm noteikto kvotu (“KVNK”) neizmantoto daļu. Turklāt citas personas (atsevišķas trešās valstis un lietotāji) pieprasīja atcelt KVNK sistēmu un tai vietā nodrošināt globālu kvotu pārvaldību. Visbeidzot, citas ieinteresētās personas pieprasīja atcelt konkrētu valstu kvotas un pārdalīt šīs kvotas starp citām izcelsmes valstīm, kā arī dažām valstīm, kas eksportē atlikušo kvotu ietvaros, piešķirt KVNK.

Novērtējums

(12)

Neatkarīgi no tā, vai kvotas ir konkrētai valstij noteiktas vai atlikušās kvotas, tās tika piešķirtas, pamatojoties uz eksporta rādītājiem sākotnējās izmeklēšanas pārskata periodā (13). Kvotu ceturkšņa pārvaldības sistēma ir izrādījusies efektīva Savienības tirgus stabilitātes nodrošināšanai, izvairoties no pēkšņa importa pieplūduma, kas destabilizē tirgu (14), un nodrošinot sakārtotu un paredzamu importa plūsmu visa gada garumā. Šī sistēma arī ļauj ielaist apjoma un izcelsmes valstu ziņā tradicionālās tirdzniecības plūsmas bez papildu nodokļa.

(13)

Šī sistēma nodrošina līdzsvaru starp attiecīgajām pretējām interesēm. Pirmkārt, tā darbojas Savienības ražošanas nozares labā, jo ļauj izvairīties no importa liela pieplūduma īsā periodā, kas rada negatīvu ietekmi uz tirgu. Otrkārt, tā ir izdevīga arī konkrētām trešām valstīm un konkrētiem Savienības lietotājiem, ko pretējā gadījumā citi lielākie piegādātāji nepamatoti izstumtu no tirgus, un tie nevarētu apgādāt Savienības lietotājus, kuriem savukārt nebūtu iespējams iegādāties nepieciešamo materiālu no šīs konkrētās izcelsmes valsts. Visbeidzot, tā ļauj lielākām eksportētājvalstīm pārsniegt savas tradicionālās tirdzniecības plūsmas lielākajā daļā ražojumu kategoriju, piekļūstot atlikušajai kvotai perioda pēdējā ceturksnī, kad vēsturiskie piegādātāji nav varējuši kvotas izmantot pilnībā.

(14)

Pieņemot jebkuru no ieinteresēto personu izvirzītajām prasībām, kas apkopotas 11. apsvērumā, tiktu izjaukts šis līdzsvars un tiktu apdraudēta pasākuma efektivitāte. Turklāt savos iesniegumos ieinteresētās personas nekādi nav pierādījušas, kādā veidā pašreizējā sistēma nebūtu piemērota, un nav parādījušas, kā to ierosinātie dažādie pielāgojumi būtu Savienības vispārējās interesēs (ne tikai to individuālajās interesēs) un būtu saderīgi ar pasākuma loģiku un pareizu darbību.

(15)

Šo iemeslu dēļ Komisija uzskatīja, ka pašreizējās kvotu pārvaldības sistēmas saglabāšana (ceturkšņa pārvaldība un konkrētām valstīm noteikto un atlikušo kvotu kombinācija), saglabājot neizmantoto kvotu pārnešanu un piekļuvi atlikušajai kvotai 4. ceturksnī, joprojām ir piemērota un taisnīga attiecībā pret visām ieinteresētajām personām.

3.1.1.   Pielāgojums 7. un 17. ražojumu kategorijā

(16)

Lai gan pašreizējā kvotu piešķiršanas un pārvaldības sistēma ir piemērota, Komisija tomēr uzskatīja, ka ir vajadzīgi daži tehniski pielāgojumi, lai uzlabotu tās darbību, ņemot vērā apstākļu maiņu. Tie attiecas uz 7. ražojumu kategoriju (Quarto loksnes) un 17. ražojumu kategoriju (Leņķi, fasonprofili un speciālie profili).

(17)

Šajās divās ražojumu kategorijās Ukraina vēsturiski ir bijusi nozīmīga eksportētāja (15) (aptuveni 33 % no kopējām kvotām katrā no šīm kategorijām), un tā ir konsekventi izmantojusi savas kvotas diezgan augstā līmenī. Tomēr Komisija norādīja (16), ka, kopš Krievija sākusi neprovocēto un nepamatoto militāro agresiju pret Ukrainu, šo divu kategoriju importa Savienībā no Ukrainas praktiski nav bijis. Tas liecina, ka Ukraina pašlaik nespēj ražot un/vai eksportēt šīs ražojumu kategorijas uz Savienības tirgu nozīmīgos apjomos. Šādos apstākļos izanalizējusi, kā kvotas izmanto citas eksportētājvalstis, uz kurām attiecas pasākums, Komisija uzskatīja, ka, neveicot nekādus pasākumus, pastāvētu risks, ka Savienības lietotājiem šajās kategorijās varētu būt piegādes deficīts.

(18)

Šā iemesla dēļ Komisija uzskatīja, ka Savienības interesēs ir globalizēt to kvotu pārvaldību, kurām tiek piemērots pasākums (17) 7. un 17. kategorijā. Citiem vārdiem sakot, pašreizējās konkrētām valstīm noteiktās kvotas tiks atceltas, lai to vietā darītu pieejamu vienotu kvotu visām izcelsmes valstīm, tādējādi ievērojami palielinot lietotāju elastību importēt tēraudu, kas tiem varētu būt vajadzīgs, no jebkāda avota, kurš pieejams šo kategoriju kvotas apjoma ietvaros.

(19)

Komisija secināja, ka, ņemot vērā iepriekšējos importa apjomus (kvotu izmantojumu) un izcelsmes valstis, šis pielāgojums neapdraud pasākuma efektivitāti attiecībā uz Savienības ražotājiem, izstumšana ir maz ticama un tiks saglabātas tradicionālās tirdzniecības plūsmas. Šis pielāgojums tiks atkārtoti novērtēts, ņemot vērā tirdzniecības plūsmu attīstību šajās kategorijās un aizsardzības pasākumu piemērošanas apturēšanu attiecībā uz Ukrainu vai gadījumā, ja tiks konstatēta nepamatota izstumšana.

3.2.   Tradicionālo tirdzniecības plūsmu izstumšana

(20)

Galīgajā pasākumā Komisija ieviesa mehānismu, saskaņā ar kuru valstis, kas ir izsmēlušas savu KVNK, varētu (bez nodokļa līdz tās izsmelšanai) piekļūt arī atlikušajai kvotai, kas sākotnēji bija pieejama katra pasākuma gada perioda pēdējā ceturksnī (no aprīļa līdz jūnijam).

(21)

Komisija norādīja, ka šis mehānisms ir Savienības importētāju un lietotāju interesēs, jo tas ne tikai nodrošina tradicionālo tirdzniecības plūsmu saglabāšanu, bet arī ļauj izvairīties no tā, ka attiecīgā gadījumā atlikušās tarifa kvotas daļas paliktu neizmantotas.

(22)

Pirmajā darbības pārskatīšanā 2019. gadā Komisija konstatēja, ka divās ražojumu kategorijās valstis, kas gūst labumu no konkrētai valstij noteiktas TK, tikai divu dienu laikā gandrīz ekskluzīvi ir izmantojušas visu 4. ceturksnī atlikušās kvotas apjomu. Tādējādi perioda pēdējā ceturksnī vēsturiskie mazākie piegādātāji bez nodokļiem eksportēt nevarēja. Tas negatīvi ietekmēja tradicionālās tirdzniecības plūsmas izcelsmes valstu ziņā, kaitējot konkrētām trešām valstīm un konkrētiem Savienības lietotājiem. Lai kompensētu šo neplānoto negatīvo ietekmi, Komisija 13. kategorijā (Stiegras) un 16. kategorijā (Stiepļu stieņi) ieviesa ierobežojumu 30 % apmērā katrai valstij, kas piekļūst atlikušajai kvotai 4. ceturksnī.

(23)

Otrajā darbības pārskatīšanā 2020. gadā un pēc tam, kad tika konstatēti vairāki izstumšanas gadījumi vairākās ražojumu kategorijās, Komisija izstrādāja sistēmu, saskaņā ar kuru piekļuve 4. ceturksnī ir atkarīga no novērotajām importa tendencēm un no tā, kā atlikušo kvotu faktiski izmanto mazākie piegādātāji, kuri ir dabiskie labuma guvēji no šīs TK sadaļas (18).

(24)

Lai līdz minimumam samazinātu tradicionālo izcelsmes valstu izstumšanu atlikušajā kvotā, vienlaikus turpinot atļaut papildu piekļuvi tajās kategorijās, kur tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu kvotas maksimālu izmantošanu, Komisija izveidoja sistēmu, saskaņā ar kuru katra ražojumu kategorija ietilpst vienā no šādām trim dažādām grupām, ievērojot trīs dažādus piekļuves scenārijus. Šī sistēma atbilst vienam no galvenajiem aizsardzības pasākuma principiem un mērķiem, proti, nodrošināt tradicionālo tirdzniecības plūsmu saglabāšanu izcelsmes valsts ziņā.

(25)

Šie trīs pašlaik spēkā esošie režīmi ir šādi:

nav piekļuves – ja vēsturiskie piegādātāji atlikušajā kvotā paši var izmantot atlikušās kvotas un ir konstatēta izstumšana,

ierobežota piekļuve – ja vēsturiskie piegādātāji var izmantot tikai daļu no tiem pieejamās atlikušās kvotas un ir vajadzīgas papildu izcelsmes valstis (ierobežotā apjomā), lai kvotas izsmeltu,

nav ierobežojumu – tajās kategorijās, kurās atlikušās kvotas netiek lielā apmērā izmantotas un nav konstatēta izstumšana.

Ieinteresēto personu piezīmes

(26)

Dažas ieinteresētās personas (dažas trešās valstis un lietotāji) pieprasīja pilnībā atcelt piekļuvi atlikušajai kvotai 4. ceturksnī. Daži pieprasīja, lai konkrētās ražojumu kategorijās tiktu ieviestas izmaiņas, savukārt citi (tostarp dažas trešās valstis un lietotāji, kā arī Savienības ražošanas nozare) pieprasīja pilnīgi aizliegt lielākām eksportētājvalstīm kādā konkrētā kategorijā piekļūt atlikušajai kvotai vai arī īstenot ierobežojošāku pieeju.

Novērtējums

(27)

Izskatījusi saņemtos iesniegumus un pasākuma darbību, Komisija uzskatīja, ka pašreizējā sistēma joprojām ir vispiemērotākā, ciktāl tā nodrošina, ka lietotāji maksimāli palielina savas iespējas izmantot atlikušo kvotu, kā arī to, ka tiek ievērotas tradicionālās tirdzniecības plūsmas izcelsmes valsts ziņā (kas ir arī lietotāju interesēs). Sistēma, kas ļauj piekļūt atlikušajai kvotai, ir parastā sistēma visās ražojumu kategorijās, izņemot četras.

(28)

Ieinteresēto personu prasību pieņemšana vai nu liegtu dažiem lietotājiem palielināt importu bez nodokļa, ja pēc šā importa varētu būt pieprasījums Savienības tirgū, vai arī izstumšanas dēļ liegtu citiem Savienības lietotājiem iegādāties noteiktu izcelsmes valstu ražojumus, kas arī ir nepieciešami Savienības tirgum. Tajā pašā laikā sistēma nodrošina, ka papildu apjomi, kurus dažas valstis var eksportēt saskaņā ar šo sistēmu, paliek robežās, kas nodrošina, ka tie nemazina pasākuma efektivitāti attiecībā uz Savienības ražotājiem. Tāpēc pašreizējā sistēma ir vispiemērotākā Savienības vispārējās interesēs.

Pielāgojums

(29)

Notiekošajā pārskatīšanā Komisija novērtēja, vai ir notikusi izstumšana. Lai to izdarītu, Komisija, pamatojoties uz tāda paša veida analīzi, kāda tika veikta otrajā pārskatīšanā, atjaunināja dažādos režīmus, pamatojoties uz kopš tā laika pieejamajiem datiem. Tas nozīmē, ka Komisija analizēja importa datus un kvotu izmantojumu katrai izcelsmes valstij un kategorijai no 2020. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 31. martam.

(30)

Pamatojoties uz to pašu metodiku, ko piemēroja otrajā darbības pārskatīšanā, bet ar atjauninātiem datiem, piekļuves režīmus pa produktu kategorijām atjaunina šādi (par konkrētiem apjomiem sk. II pielikumu):

nav piekļuves: 5., 9., 21.,

ierobežota piekļuve: 12., 13., 14., 16., 20., 27.,

nav ierobežojumu: 2., 3.A, 3.B, 4.A, 6., 10., 15., 18., 19., 22., 24., 25.B, 26., 28.

(31)

Saskaņā ar principiem, kas tika piemēroti iepriekšējā darbības pārskatīšanā, īpašs režīms attieksies uz šādām kategorijām:

1. un 4.B.

(32)

7., 8., 17. un 25.A kategoriju pārvaldīs globāli. Tāpēc iespēja piekļūt atlikušajai kvotai 4. ceturksnī nav piemērojama, jo neviena valsts neeksportē konkrētai valstij noteiktas kvotas ietvaros.

(33)

Attiecībā uz 1. un 4.B kategoriju pašreizējais režīms, saskaņā ar kuru piekļuve 4. ceturksnī tiek piešķirta ar 30 % ierobežojumu katrai eksportētājvalstij, joprojām tiek uzskatīts par piemērotu, lai nodrošinātu piegādes avotu daudzveidību pietiekamā mērā, vienlaikus izvairoties no izstumšanas, ko rada pārmērīga papildu importa plūsma, kura pārsniedz tradicionālās tirdzniecības plūsmas.

(34)

Kopumā tādējādi pasākums turpinātu nodrošināt piekļuvi atlikušajai kvotai 4. ceturksnī lielākajā daļā ražojumu kategoriju (visās, izņemot trīs).

3.3.   To jaunattīstības valstu saraksta atjaunināšana, uz kurām attiecas pasākumi

(35)

Jaunattīstības valstis, kas ir PTO dalībnieces, tika izslēgtas no galīgā pasākuma piemērošanas, ja to importa daļa ir mazāka par 3 % no kopējā importa katrā ražojumu kategorijā. Komisija apņēmās uzraudzīt importa attīstību pēc pasākuma pieņemšanas un regulāri pārskatīt izslēgto valstu sarakstu.

(36)

Pēdējais atjauninājums notika pārskatīšanas izmeklēšanas ietvaros pēc Izstāšanās līguma starp Savienību un Apvienoto Karalisti (“AK”) 2021. gada 1. janvārī, un kopš 2021. gada 1. janvāra tas nav mainījies. Tādējādi, lai pielāgotu to jaunattīstības valstu sarakstu, uz kurām attiecas pasākums un kuras no tā piemērošanas ir izslēgtas, Komisija atkārtoti veica aprēķinus, pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem konsolidētajiem importa datiem, t. i., 2021. gada importa statistiku (19).

Pielāgojums

(37)

Izmaiņas, kas izriet no šīs atjaunināšanas, ir šādas (Atjauninātā tabula ir pieejama I pielikumā).

Visas jaunattīstības valstis ir iekļautas 4.A kategorijā, jo 2021. gadā visa importa, kas nepārsniedza 3 %, summa ir lielāka par 9 %,

Brazīlija ir izslēgta 2. un 3.A kategorijā un ir iekļauta 6. kategorijā,

Ķīna ir izslēgta 25.A kategorijā un ir iekļauta 2., 3.A, 9. un 14. kategorijā,

Ēģipte ir iekļauta 1. un 24. kategorijā,

Indija ir izslēgta 3.B kategorijā un ir iekļauta 8. kategorijā,

Kazahstāna ir iekļauta 19. un 24. kategorijā,

Malaizija ir izslēgta 9. kategorijā,

Moldova ir iekļauta 12. kategorijā,

Ziemeļmaķedonija ir izslēgta 5. kategorijā,

Taizeme ir izslēgta 9. kategorijā,

Turcija ir iekļauta 8. kategorijā,

Ukraina ir iekļauta 1., 4.B un 26. kategorijā (20),

Apvienotie Arābu Emirāti ir iekļauti 16. kategorijā,

Vjetnama ir izslēgta 2. kategorijā un ir iekļauta 1., 3.A, 3.B un 4.B kategorijā.

3.4.   Liberalizācijas līmenis

(38)

Pašreizējā aizsardzības pasākuma liberalizācijas līmenis tika noteikts 3 % gadā. Šajā izmeklēšanā Komisija novērtēja, vai šis liberalizācijas līmenis joprojām ir atbilstošs.

Ieinteresēto personu piezīmes

(39)

Dažas ieinteresētās personas (jo īpaši ražotāji eksportētāji un Savienības lietotāji) pieprasīja Komisijai palielināt liberalizācijas līmeni virs 3 % (daudzas no tām pieprasīja liberalizācijas līmeni 5 % apmērā), savukārt Savienības ražošanas nozare pieprasīja, lai liberalizācijas temps tiktu samazināts līdz 1 %.

Novērtējums

(40)

Ir paredzēts, ka aizsardzības instrumentam ir pagaidu raksturs. 2022. gada 1. jūlijā sāksies pasākuma piemērošanas piektais gads.. Liberalizācijas (kas ir juridisks pienākums saskaņā ar PTO (21) un ES (22) noteikumiem) mērķis ir pakāpeniski nodrošināt tirgū lielāku konkurenci ar importu, kamēr iekšzemes ražošanas nozare pielāgojas pieaugošajam importa līmenim. Tas ir vajadzīgs, lai izvairītos no tā, ka pasākums tā darbības laikā nestimulē iekšzemes rūpniecības pielāgošanos; tas radītu konkurētspējas problēmas, kad iekšzemes ražošanas nozare būs pakļauta lielākai konkurencei ar ārvalstīm pēc aizsardzības pasākuma darbības beigām.

(41)

Ņemot vērā šo loģiku, Komisija uzskatīja, ka pašlaik (pēc četriem pasākuma piemērošanas gadiem) būtu jāparedz nedaudz augstāks liberalizācijas līmenis salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, lai mudinātu iekšzemes ražošanas nozari turpināt pielāgojumus, vienlaikus paturot prātā, ka nedrīkst mazināt pasākuma efektivitāti.

Pielāgojums

(42)

Komisija uzskatīja, ka būtu lietderīgi no 2022. gada 1. jūlija noteikt liberalizācijas līmeni 4 % gadā.

(43)

Šim palielinājumam būtu arī jāpalīdz mazināt spriedzi Savienības lietotājiem konkrētās ražojumu kategorijās tādā vidē, kuru raksturo liela nenoteiktība tirgū. No otras puses, nelielais papildu palielinājums neapdraudētu Savienības ražošanas nozari un nemazinātu pasākuma efektivitāti.

3.5.   ASV [Tirdzniecības paplašināšanas likuma] 232. panta pasākuma izmaiņu ietekme

(44)

ASV 2018. gada martā noteica 25 % nodokli konkrētu tērauda ražojumu importam saskaņā ar ASV [Tirdzniecības paplašināšanas likuma] 232. panta pasākumu. Šis pasākums pašlaik ir spēkā, lai gan tajā ir notikušas dažas izmaiņas. Šajā pārskatīšanas izmeklēšanā Komisija ir novērtējusi šīs izmaiņas, lai noteiktu, vai tās jebkādā veidā ietekmē ES aizsardzības pasākumu, jo īpaši attiecībā uz risku, ka tirdzniecība varētu novirzīties uz Savienības tirgu.

Ieinteresēto personu piezīmes

(45)

Šajā sakarā saņemtās prasības var iedalīt trijos veidos. Pirmajos divos gadījumos daži lietotāji un trešās valstis apgalvoja, ka tirdzniecības novirzīšanas risks ir neliels (vai nelielāks), jo minētā 232. panta pasākumā ir veikti dažādi pielāgojumi. Savukārt citas personas apgalvoja, ka Savienības eksportētājiem piešķirto TK dēļ Savienības ražošanas nozare novirzītu pārdošanu uz ASV tirgu uz iekšzemes pārdošanas rēķina, tādējādi radot deficītu iekšzemes tirgū.

(46)

No otras puses, Savienības tērauda ražošanas nozare norādīja, ka joprojām pastāv tirdzniecības novirzīšanas risks un ka uzlabota ES piekļuve ASV tirgum neietekmēs tās spēju apgādāt iekšzemes (Savienības) tirgu.

Novērtējums

Izmaiņas attiecībā uz ES

(47)

2021. gada oktobrī ASV nolēma uz ES importu saskaņā ar 232. panta pasākumu attiecināt TK sistēmu. Saskaņā ar šo jauno režīmu ES varētu eksportēt bez nodokļiem līdz noteiktam līmenim (pamatojoties uz vēsturiskajiem eksporta apjomiem) (23) un tikai tad, kad šis apjoms būtu izsmelts, kļūtu piemērojams 25 % nodoklis. Tā mērķis bija uzlabot ES eksportētāju, kuriem līdz tam tika piemērots 25 % nodoklis par katru eksportēto tonnu, stāvokli ASV tirgū. Šo jauno sistēmu piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

(48)

Dažas ieinteresētās personas apgalvoja – tā kā cenas ASV parasti ir augstākas nekā Savienībā, ES ražotājiem būtu stimuls eksportēt uz ASV uz iekšzemes pārdošanas rēķina, tādējādi dažās kategorijās radot deficīta risku Savienības tirgū.

(49)

Vairāku iemeslu dēļ Komisija uzskatīja, ka šie apgalvojumi būtu jānoraida. Pirmkārt, tirdzniecības novirzīšanas uz Savienības tirgu jēdziens nevar ietvert pašas ES ražošanas nozares eksporta uz ASV ierobežojumu. Citiem vārdiem sakot, Savienības ražošanas nozare nekad nevar būt pakļauta riskam, ka tiktu novirzīti tās pārdošanas apjomi. Tas ir pretrunā tirdzniecības novirzīšanas loģikai. Tāpēc tas, ka ES varētu uzlabot savu klātbūtni ASV tirgū, neietekmē tirdzniecības novirzīšanas risku no eksportētājvalstīm uz Savienības tirgu.

(50)

Otrkārt, apgalvojumi, ka Savienības ražošanas nozare izmantotu savas TK (galvenokārt vai pat ekskluzīvi) uz iekšzemes pārdošanas rēķina, nav pamatoti ar pierādījumiem. Šajos apgalvojumos netiek ņemts vērā, ka (arī teorētiski) Savienības ražošanas nozare varētu palielināt ražošanas apjomu (24), tādējādi neupurējot iekšzemes pārdošanas apjomus un ar palielinātiem eksporta pārdošanas apjomiem uz ASV radot papildu ieņēmumus, un ka tā varētu arī novirzīt apjomus uz ASV no eksporta uz citiem tirgiem, kas vairāku iemeslu dēļ, tostarp cenu līmeņu dēļ, varētu būt mazāk pievilcīgi (25).

(51)

Neatkarīgi no visām šīm teorētiskajām iespējām realitāte ir parādījusi, ka pirmajā ceturksnī kopš TK sistēmas stāšanās spēkā ES ne tuvu nav izmantojusi savas kvotas. Faktiski pirmajā ceturksnī tā izmantoja tikai aptuveni 42 % no kvotas (26).

(52)

Tāpēc galvenais pieņēmums, ko izvirzījušas dažas ieinteresētās personas, un pieņēmums, kas ir šo argumentu pamatā, proti, ka ES ražotāji eksportētāji varētu izmantot visas savas kvotas ASV, ir izrādījies pašā pamatā nepareizs.

(53)

Komisija secināja, ka tas, ka uz ES attiecas TK sistēma saskaņā ar ASV [Tirdzniecības paplašināšanas likuma] 232. panta pasākumiem, neietekmē aizsardzības pasākuma darbību attiecībā uz tirdzniecības novirzīšanas risku. Neviena persona nav arī pierādījusi, ka eksports, kas notiek saskaņā ar TK režīmu atbilstīgi 232. pantam, pats par sevi radītu piegādes deficīta risku Savienības tirgū.

Izmaiņas attiecībā uz dažām trešām valstīm (izņemot ES)

(54)

Attiecībā uz apgalvojumiem, kas skar izmaiņas ASV [Tirdzniecības paplašināšanas likuma] 232. pantā attiecībā uz citām trešām valstīm, Komisijas rīcībā esošie dati liecina, ka 232. panta pasāku