ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 153

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 3. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/876 (2022. gada 3. jūnijs), ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu

1

 

*

Padomes Regula (ES) 2022/877 (2022. gada 3. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu

11

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/878 (2022. gada 3. jūnijs), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

15

 

*

Padomes Regula (ES) 2022/879 (2022. gada 3. jūnijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

53

 

*

Padomes Regula (ES) 2022/880 (2022. gada 3. jūnijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

75

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2022/881 (2022. gada 3. jūnijs), ar ko īsteno Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu

77

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/882 (2022. gada 3. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu

88

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/883 (2022. gada 3. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

92

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/884 (2022. gada 3. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

128

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/885 (2022. gada 3. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

139

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

3.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 153/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/876

(2022. gada 3. jūnijs),

ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 765/2006 (2006. gada 18. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu (1), un jo īpaši tās 8.a panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 18. maijā pieņēma Regulu (EK) Nr. 765/2006.

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Baltkrievijā un joprojām notiekošajiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju, 12 personas un astoņas vienības būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 765/2006 I pielikumā izklāstītajā to fizisku un juridisku personu, vienību un struktūru sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 765/2006,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (EK) Nr. 765/2006 I pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 3. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. COLONNA


(1)  OV L 134, 20.5.2006., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 765/2006 I pielikumu groza šādi:

1)

tabulā “A. Fiziskās personas, kas minētas 2. panta 1. punktā” pievieno šādas fiziskas personas:

 

Vārds, uzvārds

(Baltkrievu valodas transliterācija) (Krievu valodas transliterācija)

Vārds, uzvārds

(baltkrievu valodā)

(krievu valodā)

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Sarakstā iekļaušanas datums

“184.

Ihar Vasilievich KARPENKA

Igor Vasilievich KARPENKO

Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА

Игорь Васильевич КАРПЕНКО

Amats(-i): Baltkrievijas Republikas Centrālās vēlēšanu un republikas referendumu rīkošanas komisijas priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 28.4.1964.

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Būdams Baltkrievijas Republikas Centrālās vēlēšanu un republikas referendumu rīkošanas komisijas priekšsēdētājs kopš 2021. gada 13. decembra, Ihar Karpenka ir atbildīgs par 2022. gada 27. februāra konstitucionālā referenduma organizēšanu un rīkošanu, kas neatbilst starptautiskajiem tiesiskuma, demokrātijas un cilvēktiesību standartiem un neatbilst Venēcijas komisijas noteiktajiem kritērijiem. Konkrēti, sagatavošanas process nebija pārredzams un tajā nebija iesaistīta pilsoniskā sabiedrība vai trimdā esošā demokrātiskā opozīcija.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smaga kaitējuma nodarīšanu demokrātijai un tiesiskumam Baltkrievijā.

3.6.2022.

185.

Dzmitry Aliakseevich ALEKSIN

Dmitry Alexeevich OLEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН

Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН

Amats(-i): Aliaksei Aleksin dēls, Belneftgaz, Energo-Oil un Grantlo (iepriekšējais nosaukums Energo-Oil-Invest) akcionārs

Dzimšanas datums: 25.4.1987.

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzmitry Aleksin ir ievērojama Baltkrievijas uzņēmēja Aliaksei Aleksin dēls. 2021. gadā viņš kļuva par tādu uzņēmumu līdzīpašnieku, kuri piederēja viņa tēvam vai bija saistīti ar viņu, tostarp Energo-Oil, Belneftgaz un Grantlo (iepriekšējais nosaukums Energo-Oil-Invest). Minētajiem uzņēmumiem tika piemērots preferenciāls režīms, pamatojoties uz Aliaksandr Lukashenka parakstītiem prezidenta dekrētiem: Inter Tobacco tika piešķirtas ekskluzīvas privilēģijas tabakas izstrādājumu importam Baltkrievijā, savukārt Belneftgaz tika iecelts par valsts tranzīta uzraudzības operatoru.

Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma.

3.6.2022.

186.

Vital Aliakseevich ALEKSIN

Vitaliy Alexeevich OLEKSIN

Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН

Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН

Amats(-i): Aliaksei Aleksin dēls, Belneftgaz, Energo-Oil un Grantlo (iepriekšējais nosaukums Energo-Oil-Invest) akcionārs

Dzimšanas datums: 29.8.1997.

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Vital Aleksin ir ievērojama Baltkrievijas uzņēmēja Aliaksei Aleksin dēls. 2021. gadā viņš kļuva par tādu uzņēmumu līdzīpašnieku, kuri piederēja viņa tēvam vai bija saistīti ar viņu, tostarp Energo-Oil, Belneftgaz un Grantlo (iepriekšējais nosaukums Energo-Oil-Invest). Minētajiem uzņēmumiem tika piemērots preferenciāls režīms, pamatojoties uz Aliaksandr Lukashenka parakstītiem prezidenta dekrētiem: Inter Tobacco tika piešķirtas ekskluzīvas privilēģijas importēt Baltkrievijā tabakas izstrādājumus, savukārt Belneftgaz tika iecelts par valsts tranzīta uzraudzības operatoru.

Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma.

3.6.2022.

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ

Боголюб КАРИЧ

Amats(-i): Serbijas uzņēmējs un politiķis, saistīts ar uzņēmumu Dana Holdings

Dzimšanas datums: 17.1.1954.

Dzimšanas vieta: Peja/Pec, Kosova

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Serbijas

Pases numurs: 012830978 (derīga līdz 27.12.2026.)

Bogoljub Karić ir Serbijas uzņēmējs un politiķis. Kopā ar saviem ģimenes locekļiem viņš ir izveidojis nekustamā īpašuma uzņēmumu tīklu Baltkrievijā, kā arī kontaktu tīklu ar Aliaksandr Lukashenka ģimeni. Konkrētāk – viņš ir bijis cieši saistīts ar uzņēmumu Dana Holdings un tā bijušo meitasuzņēmumu Dana Astra, un saskaņā ar pieejamo informāciju viņš pārstāvēja minētās vienības tikšanos laikā ar Lukashenka. Projektu Minsk World, ko izstrādāja ar Karić saistīts uzņēmums, Lukashenka raksturoja kā “slāvu pasaules sadarbības piemēru”. Pateicoties minētajām ciešajām attiecībām ar Lukashenka un viņa līdzgaitniekiem, Lukashenka režīms piemēroja preferenciālu režīmu ar Karić saistītajiem uzņēmumiem, tostarp, piešķirot nodokļu atvieglojumus un zemes gabalus nekustamā īpašuma attīstīšanai.

Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

3.6.2022.

188.

Andrii SICH

Andrey SYCH

Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Amats(-i): Valstij piederoša televīzijas kanāla “Belarus 1” programmas “Platform” līdzvadītājs

Organizācijas “Rusj molodaja” biedrs

Dzimšanas datums: 20.9.1990.

Dzimšanas vieta: Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Andrii Sich ir valstij piederošā televīzijas kanāla “Belarus 1” programmas “Platform” līdzvadītājs. Šajā amatā viņš ir atbalstījis režīma vēstījumus, kuru mērķis ir diskreditēt neatkarīgus medijus, graut demokrātiju un attaisnot represijas. Viņš atbalstīja Lukashenka režīma vēstījumu par Rietumvalstu nodomiem organizēt valsts apvērsumu Baltkrievijā un aicināja piemērot bargus sodus personām, kas, iespējams, ir iesaistītas, atbalstīja dezinformācijas kampaņu par sliktu izturēšanos pret migrantiem, kas Savienībā ieradušies no Baltkrievijas, un veicināja neatkarīgo mediju kā ārvalstu ietekmes aģentu, kuru darbība būtu jāierobežo, tēla veidošanu.

Tādējādi viņš atbalsta Lukashenka režīmu.

3.6.2022.

189.

Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU

Denis Alexandrovich MIKUSHEV

Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ

Денис Александрович МИКУШЕВ

Amats(-i): Gomel reģiona/Oblast prokuratūras Tiesas nolēmumu krimināllietās ievērošanas uzraudzības nodaļas vadītājs; vecākais juridiskais padomnieks.

Dzimšanas datums: 21.3.1980.

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzianis Mikusheu ir Gomel reģiona/Oblast prokuratūras Tiesas nolēmumu krimināllietās ievērošanas uzraudzības nodaļas vadītājs un vecākais juridiskais padomnieks. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par kriminālvajāšanas uzsākšanu pret Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, lhar Losik, Uladzimir Tsyhanovich un Mikalai Statkevich. Kā izklāstīts Cilvēktiesību padomes Darba grupas patvaļīgas aizturēšanas jautājumos ziņojumā, viņš sekmēja Siarhei Tsikhanouski patvaļīgu aizturēšanu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

3.6.2022.

190.

Mikalai Ivanavich DOLIA

Nikolai Ivanovich DOLYA

Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Amats(-i): Gomeļas apgabaltiesas tiesnesis

Dzimšanas datums: 3.7.1979.

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Personas identifikācijas numurs: 3070379H041PBI

Mikalai Dolia ir Gomeļas apgabaltiesas tiesnesis. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par nesamērīgi ilga cietumsoda piespriešanu Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, lhar Losik, Uladzimir Tsyhanovich un Mikalai Statkevich. Kā izklāstīts Cilvēktiesību padomes Darba grupas patvaļīgas aizturēšanas jautājumos ziņojumā, viņš sekmēja Siarhei Tsikhanouski patvaļīgu aizturēšanu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

3.6.2022.

191.

Andrei Yauhenavich PARSHYN

Andrei Yevgenevich PARSHIN

Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич ПАРШИН

Amats(-i): Baltkrievijas Organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanas galvenās nodaļas (GUBOPiK) priekšnieks

Dzimšanas datums: 19.2.1974.

Adrese: 4A Skryganova St., Apt. 211, Minsk, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Kopš 2021. gada Andrei Parshyn ir Iekšlietu ministrijas Organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanas galvenās nodaļas (GUBOPiK) priekšnieks. GUBOPiK ir viena no galvenajām struktūrām, kas ir atbildīga par politisko vajāšanu Baltkrievijā, tostarp par aktīvistu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju patvaļīgu un nelikumīgu aizturēšanu un sliktu izturēšanos pret viņiem, tostarp spīdzināšanu.

GUBOPiK savā Telegram profilā ir publicējusi Baltkrievijas aktīvistu un vienkāršu pilsoņu piespiedu atzīšanās videomateriālus, atklājot viņus vispārējai Baltkrievijas sabiedrībai un izmantojot viņus par politiskā spiediena rīku. GUBOPiK arī aizturēja vienu no vadošajiem Wikipedia krievu valodā redaktoriem Mark Bernstein saistībā ar informācijas publicēšanu par Krievijas agresiju pret Ukrainu, ko uzskata par pretkrieviskām viltus ziņām.

Tādējādi Andrei Parshyn ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību Baltkrievijā.

3.6.2022.

192.

Ihar Piatrovich TUR

Igor Petrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Игорь Петрович ТУР

Amats(-i): valstij piederoša televīzijas kanāla “ONT” darbinieks, vairāku raidījumu autors un moderators (“Propaganda”, “To be completed”)

Dzimšanas datums: 26.3.1989.

Dzimšanas vieta: Grodno/Hrodno, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Ihar Tur ir valstij piederoša televīzijas kanāla “ONT” darbinieks un viens no galvenajiem Lukashenka režīma propagandistiem. Viņš vada programmu “Propaganda”, kurā viņš aicina uz vardarbību, diskreditē opozīcijas aktīvistus un popularizē videomateriālus, kuros politiskie ieslodzītie piespiedu kārtā atzīstas. Viņš ir autors vairākiem nepatiesiem ziņojumiem, kuros ziņo par Baltkrievijas opozīcijas protestiem, un sniedz dezinformāciju par notikumiem Savienībā un par uzbrukumiem pilsoniskajai sabiedrībai. Viņš ir atbildīgs arī par dezinformācijas un uz vardarbību musinošu ziņu izplatīšanu tiešsaistē. Aliaksandr Lukashenka viņu ir apbalvojis ar medaļu par darbu mediju jomā.

Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

3.6.2022.

193.

Lyudmila Leanidauna HLADKAYA

Lyudmila Leonidovna GLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ

Amats(-i): laikraksta “SB Belarus Segodnya” īpašā korespondente, valstij piederošā televīzijas kanāla “Belarus 1” diktore

Dzimšanas datums: 30.6.1983.

Adrese: 8A Vodolazhsky St., apt. 45, Minsk, Baltkrievija

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Baltkrievijas

Lyudmila Hladkaya ir viena no nozīmīgākajām Lukashenka režīma propagandistēm. Viņa ir laikraksta “SB Belarus Segodnya” darbiniece un līdzdarbojas citos režīmu atbalstošos medijos, tostarp valstij piederošajā televīzijas kanālā “Belarus 1”. Attiecībā uz demokrātisko opozīciju, viņa bieži izmanto naida runu un nicinošus formulējumus. Viņa ir arī vairākkārt “intervējusi” netaisnīgi aizturētos Baltkrievijas pilsoņus, bieži vien studentus, nostādot viņus pazemojošā situācijā un izsmejot. Viņa ir sekmējusi drošības aparāta īstenotās represijas un piedalījusies dezinformācijas un informācijas manipulēšanas kampaņās. Viņa publiski izsaka atbalstu Aliaksandr Lukashenka un lepojas ar to, ka kalpo viņa režīmam. Lukashenka viņu ir publiski uzslavējis par darbu un apbalvojis.

Tādējādi viņa gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

3.6.2022.

194.

Ryhor Yuryevich AZARONAK

Grigoriy Yurevich AZARYONOK

Рыгор Юр'евiч АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК

Amats(-i): valstij piederošā televīzijas kanāla “CTV” darbinieks, vairāku programmu (“Secret Springs of Politics”, “Order of Judas”, “Panopticon”) autors un vadītājs

Dienesta pakāpe: atvaļināts leitnants

Dzimšanas datums: 18.10.1995.

Dzimšanas vieta: Minsk, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Ryhor Azaronak ir viens no galvenajiem Lukashenka režīma propagandistiem. Viņš ir politiskais žurnālists, autors un iknedēļas propagandas raidījumu vadītājs valstij piederošajā televīzijas kanālā “CTV”. Viņš savos raidījumos ir atbalstījis vardarbību pret Lukashenka režīma disidentiem un sistemātiski nicinoši izteicies par aktīvistiem, žurnālistiem un citiem Lukashenka režīma oponentiem. Viņš no Aliaksandr Lukashenka ir saņēmis medaļu “Par drošsirdību”.

Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

3.6.2022.

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Amats(-i): Open Joint Stock CompanyBelaruskali” ģenerāldirektors

Baltkrievijas Republikas Nacionālās asamblejas padomes Pastāvīgās komitejas loceklis ārlietās un valsts drošības jautājumos

Dzimšanas datums: 15.6.1976.

Dzimšanas vieta: Apdzīvota vieta Pogost, Soligorsk rajons, Minsk province, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Ivan Galavatyi ir valstij piederošā uzņēmuma Belaruskali ģenerāldirektors; uzņēmums ir galvenais Lukashenka režīma ieņēmumu un ārvalstu valūtas avots. Viņš ir Republikas Nacionālās asamblejas padomes loceklis, kā arī ieņem vairākus citus augstus amatus Baltkrievijā. Savas karjeras laikā ir saņēmis vairākus valsts apbalvojumus, tostarp tieši no Aliaksandr Lukashenka. Viņš ir cieši saistīts ar Lukashenka un viņa ģimenes locekļiem. Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

Belaruskali darbiniekiem, kuri piedalījās streikos un miermīlīgos protestos pēc krāpnieciskajām 2020. gada augusta prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā, tika atņemtas prēmijas, un viņi tika atlaisti no darba. Lukashenka pats personīgi draudēja streikotājus aizstāt ar kalnračiem no Ukrainas. Tādējādi Ivan Galavatyi ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību.

3.6.2022.”

2)

tabulā “B. Juridiskās personas, vienības un struktūras, kas minētas 2. panta 1. punktā” pievieno šādas juridiskas personas:

 

Nosaukums

(Baltkrievu valodas transliterācija)

(Krievu valodas transliterācija)

Nosaukums

(baltkrievu valodā)

(krievu valodā)

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Sarakstā iekļaušanas datums

“28.

Open Joint Stock Company “Belaruskali”

Адкрытае акцыянернае таварыства “Беларуськалiй”

Открытое акционерное общество “Беларуськалий”

Adrese: 5 Korzha St., Soligorsk, 223710 Minsk Region/Oblast, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 23.12.1996.

Reģistrācijas numurs: 600122610

OJSC Belaruskali ir valstij piederošs uzņēmums un viens no lielākajiem potašas ražotājiem pasaulē, kas nodrošina 20 % no globālā potašas eksporta. Tādējādi tas ir būtisks Lukashenka režīma ienākumu un ārvalstu valūtas avots. Aliaksandr Lukashenka to ir nosaucis par “nacionālo bagātību, lepnumu, vienu no Baltkrievijas eksporta pīlāriem”. Tādējādi Belaruskali gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

Uzņēmuma vadība iebiedēja un vēlāk atlaida no darba tos Belaruskali darbiniekus, kuri piedalījās streikos un miermīlīgos protestos pēc krāpnieciskajām 2020. gada augusta prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā. Lukashenka pats personīgi draudēja aizstāt streikotājus ar kalnračiem no Ukrainas. Tāpēc Belaruskali ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību Baltkrievijā un atbalsta Lukashenka režīmu.

3.6.2022.

29.

Joint Stock Company “Belarusian Potash Company”

ААТ “Беларуская калiйная кампанiя”

ОАО Белорусская калийная компания

Adrese: 35 Masherova Ave., 220002 Minsk, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 13.9.2013.

Reģistrācijas numurs: 192050251

Tālr. +375 (17)-309-30-10; +375 (17)-309-30-30

E-pasta adrese: info@belpc.by

JSC Belarusian Potash Company ir Baltkrievijas valsts potašas ražotāja Belaruskali eksportētājs. Belaruskali ir viens no lielākajiem Lukashenka režīma ieņēmumu avotiem. Belarusian Potash Company nodrošinātās piegādes veido 20 % no globālā potašas eksporta.

Valsts garantē Belarusian Potash Company monopoltiesības eksportēt kālija mēslošanas līdzekļus. Baltkrievijas iestāžu nodrošinātā preferenciālā režīma dēļ uzņēmums gūst ievērojamus ieņēmumus. Tādējādi Belarusian Potash Company gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

3.6.2022.

30.

“Inter Tobacco” LLC

Таварыства з абмежаванай адказнасцю “Iнтэр Табак”

Общество с ограниченной ответственностью “Интер Тобако”

Adrese: 131 Novodvorskiy village, Novodvorskiy village council, Minsk District, 223016 Minsk Region/Oblast, Baltkrievija (Minskas brīvā ekonomiskā zona)

Reģistrācijas datums: 10.10.2002.

Reģistrācijas numurs: 808000714

Inter Tobacco LLC ir daļa no Baltkrievijas tabakas izstrādājumu ražošanas nozares. Uzņēmumam ir ievērojama daļa ienesīgajā Baltkrievijas vietējā cigarešu tirgū. Pamatojoties uz Aliaksandr Lukashenka parakstītu dekrētu, uzņēmumam tika piešķirtas ekskluzīvas privilēģijas importēt Baltkrievijā tabakas izstrādājumus. Turklāt Lukashenka izdeva prezidenta dekrētu, uzdodot mainīt Baltkrievijas galvaspilsētas Minskas administratīvās robežas, lai tajās neietilptu zeme, uz kuras atrodas Inter Tobacco rūpnīca; iespējams, tas tika darīts nolūkā izvairīties no nodokļu maksāšanas. Inter Tobacco pieder Alexei Oleksin un viņa ģimenes locekļiem (tā īpašnieks ir Oleksin piederošais uzņēmums Energo-Oil).

Tādējādi Inter Tobacco gūst labumu no Lukashenka režīma.

3.6.2022.

31.

Open Joint Stock Company “Naftan”

Адкрытае акцыянернае таварыства “НАФТАН”

Открытое акционерное общество “НАФТАН”

Adrese: Novopolotsk 1, 211440 Vitebsk Region/Oblast, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 1992. gads

Reģistrācijas numurs: 300042199

Kā valstij piederošs uzņēmums, OJSC Naftan ir būtisks Lukashenka režīma ieņēmumu un ārvalstu valūtas avots. Tādējādi Naftan gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

Uzņēmuma vadība iebiedēja un vēlāk atlaida tos Naftan darbiniekus, kuri piedalījās streikos un mierīmīlīgos protestos pēc krāpnieciskajām 2020. gada augusta prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā. Tāpēc Naftan ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību Baltkrievijā un atbalsta Lukashenka režīmu.

3.6.2022.

32.

Open Joint Stock Company “Grodno Tobacco Factory Neman”

Адкрытае акцыянернае таварыства “Гродзенская тытунёвая фабрыка Нёман”

Oткрытое акционерное общество “Гродненская табачная фабрика Неман”

Adrese: 18 Ordzhonikidze St., 230771 Grodno/Hrodna, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 30.12.1996.

Reģistrācijas numurs: 500047627

OJSC Grodno Tobacco Factory Neman ir Baltkrievijas valstij piederošs uzņēmums un viens no Lukashenka režīma galvenajiem ieņēmumu avotiem. Uzņēmuma daļa Baltkrievijas tabakas izstrādājumu tirgū ir 70–80 %. Tāpēc Grodno Tobacco Factory Neman gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

Baltkrievijā ražotās Grodno Tobacco Factory Neman zīmolu cigaretes ir vienas no visizplatītākajām cigaretēm, kas kontrabandas ceļā tiek ievestas Savienībā kā daļa no ienesīgās kontrabandas tabakas izstrādājumu tirdzniecības. Kontrabandas shēmā tiek izmantoti Baltkrievijas valsts uzņēmumiem Belaruskali un Grodno Azot piederošie dzelzceļa vagoni. Tāpēc Grodno Tobacco Factory Neman palīdz veicināt tādu preču nelikumīgu nodošanu uz Savienības teritoriju, kurām tiek piemēroti ierobežojumi.

3.6.2022.

33.

Beltamozhservice

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства “БЕЛМЫТСЭРВIС”

Республиканское унитарное предприятие “БЕЛТАМОЖСЕРВИС”

Adrese: 17th km. Minsk-Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s, 223049 Minsk region/Oblast, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 9.6.1999.

Reģistrācijas numurs: 101561144

Beltamozhservice ir valstij piederošs uzņēmums un viens no lielākajiem loģistikas uzņēmumiem Baltkrievijā. Tas ir cieši saistīts ar Baltkrievijas iestādēm un iesaistīts preču kontrabandā un reeksportēšanā no Baltkrievijas uz Krieviju. Uzņēmums gūst labumu no saiknēm ar Baltkrievijas iestādēm un nodrošina ievērojamus ienākumus Lukashenka režīmam. Tādējādi Beltamozhservice gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

3.6.2022.

34.

Open Joint Stock Company “Managing Company of Holding “Belkommunmash”“

Адкрытае акцыянернае таварыства “Кiруючая кампанiя холдынгу “Белкамунмаш”“

Открытое акционерное общество “Управляющая компания холдинга “Белкоммунмаш”“

Adrese: 64B-2 Perekhodnaya St., 220070 Minsk, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 13.8.1991.

Reģistrācijas numurs: 100205408

Belkommunmash ir Baltkrievijas sabiedriskā transporta transportlīdzekļu ražotājs. Aliaksandr Lukashenka veicina Belkommunmash uzņēmējdarbību, garantējot, ka uzņēmums ievēros savas līgumsaistības pret saviem partneriem, un izmanto savu ietekmi, lai atbalstītu tā uzņēmējdarbību. Tāpēc Belkommunmash gūst labumu no Lukashenka režīma.

Atriebjoties par darbinieku protestiem pret 2020. gada prezidenta vēlēšanu viltoto iznākumu, Belkommunmash viņus atlaida no darba, tāpēc uzņēmums ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un atbalsta Lukashenka režīmu.

3.6.2022.

35.

Belteleradio Company / National State Television and Radio Company of the Republic of Belarus

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь / Белтэлерадыёкампанiя

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь / Белтелерадиокомпания

Adrese: 9 Makayonka St., Minsk, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 14.9.1994.

Reģistrācijas numurs: 100717729

Tīmekļa vietne: tvr.by

Belteleradio Company ir valsts televīzijas un radio apraides uzņēmums, un Baltkrievijā kontrolē septiņus televīzijas kanālus un piecas radiostacijas. Pēc krāpnieciskajām prezidenta vēlēšanām 2020. gada augustā Belteleradio Company atlaida tā kontrolē esošo mediju darbiniekus, kuri piedalījās protestos, un aizstāja viņus ar Krievijas mediju darbiniekiem. Tādējādi uzņēmums ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību.

Belteleradio Company pārraudzībā esošie televīzijas kanāli un radiostacijas aktīvi izplata propagandu un tādējādi atbalsta Lukashenka režīmu.

3.6.2022.”


3.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 153/11


PADOMES REGULA (ES) 2022/877

(2022. gada 3. jūnijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2012/642/KĀDP (2012. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu (1),

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopēju priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 18. maijā pieņēma Regulu (EK) Nr. 765/2006 (2).

(2)

Ar Regulu (EK) Nr. 765/2006 tiek īstenoti pasākumi, kas paredzēti Lēmumā 2012/642/KĀDP.

(3)

Ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2022/882 (3) paplašina sankciju tvērumu, lai īstenotu Eiropadomes 2022. gada 24. marta secinājumus pēc Baltkrievijas iesaistīšanās nepieņemamajā un nelikumīgajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu, kas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir kvalificējama kā agresijas akts.

(4)

Ņemot vērā situācijas nopietnību, ir nepieciešams veikt papildu pasākumus. Līdz ar to ar Lēmumu (KĀDP) 2022/882 tika paplašināts to vienību saraksts, kurām piemēro ierobežojumus attiecībā uz atļaujām pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas, kā arī preces un tehnoloģijas, kas varētu veicināt Baltkrievijas militārās un tehnoloģiskās jaudas palielināšanu vai tās aizsardzības un drošības sektora attīstību. Ar Lēmumu (KĀDP) 2022/882 arī tiek paplašināts to Baltkrievijas kredītiestāžu un šo kredītiestāžu Baltkrievijas meitasuzņēmumu saraksts, kuriem piemēro ierobežojošus pasākumus attiecībā uz specializētu finanšu ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniegšanu.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 765/2006,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 765/2006 groza šādi:

1)

regulas 1.zb pantu aizstāj ar šādu:

“1.zb pants

1.   Ir aizliegts sniegt specializētus finanšu ziņojumapmaiņas pakalpojumus, ko izmanto finanšu datu apmaiņai, juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kuras uzskaitītas XV pielikumā, vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kura iedibināta Baltkrievijā un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir XV pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā.

2.   Attiecībā uz ikvienu juridisko personu, vienību vai struktūru, kas minēta XV pielikumā, 1. punktā noteiktais aizliegums tiek piemērots, sākot no datuma, kas tai norādīts minētajā pielikumā. Aizliegums tiek piemērots no tā paša datuma jebkurai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai, kura iedibināta Baltkrievijā un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir XV pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā. ”;

2)

regulas 9. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, tai skaitā kriminālsodiem, ko piemēro par šīs regulas pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. Dalībvalstis arī paredz atbilstīgus pasākumus no šādiem pārkāpumiem gūtu ieņēmumu konfiskācijai.”;

3)

regulas (EK) Nr. 765/2006 V pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas I pielikumā;

4)

regulas (EK) Nr. 765/2006 XV pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 3. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. COLONNA


(1)  OV L 285, 17.10.2012., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 765/2006 (2006. gada 18. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu (OV L 134, 20.5.2006., 1. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/882 (2022. gada 3. jūnijs), ar ko groza Padomes Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu (OV L 153, 3.6.2022., .... lpp.).


I PIELIKUMS

“V PIELIKUMS

REGULAS 1.e PANTA 7. PUNKTĀ, 1.f PANTA 7. PUNKTĀ UN 1.fa PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTO FIZISKO VAI JURIDISKO PERSONU SARAKSTS

Baltkrievijas Aizsardzības ministrija

140 Repair Plant JSC

558 Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding, JSC

AGAT - Electromechanical Plant OJSC

AGAT - SYSTEM

ATE - Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport CJSC

BSVT-New Technologies

Gomel reģiona (oblast) izpildkomitejas Iekšlietu departaments

Baltkrievijas Republikas Iekšlietu ministrijas iekšējais karaspēks

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

Baltkrievijas Republikas militārās rūpniecības Valsts iestāde (State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus)

Baltkrievijas Republikas Valsts drošības komiteja (State Security Committee of the Republic of Belarus)

Transaviaexport Airlines JSC

Volatavto OJSC

”.

II PIELIKUMS

“XV PIELIKUMS

REGULAS 1.zb PANTĀ MINĒTO JURIDISKO PERSONU, VIENĪBU VAI STRUKTŪRU SARAKSTS

Juridiskās personas, vienības vai struktūras nosaukums

Piemērošanas sākuma datums

Belagroprombank

2022. gada 20. marts

Bank Dabrabyt

2022. gada 20. marts

Development Bank of the Republic of Belarus (Baltkrievijas Republikas Attīstības banka)

2022. gada 20. marts

Belinvestbank (Belarusian Bank for Development and Reconstruction) (Baltkrievijas Attīstības un rekonstrukcijas banka)

2022. gada 14. jūnijs

”.

3.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 153/15


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/878

(2022. gada 3. jūnijs),

ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 269/2014.

(2)

Savienība joprojām nelokāmi atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti un turpina nosodīt darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte.

(3)

Savienība visstingrākajā iespējamajā veidā nosoda zvērības, ko, kā ziņots, Krievijas Federācijas bruņotie spēki pastrādājuši Bučā (Bucha) un citās Ukrainas pilsētās. Savienība atbalsta visus pasākumus, lai nodrošinātu saukšanu pie atbildības par cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem, kurus Ukrainā ir izdarījuši Krievijas Federācijas Bruņotie spēki.

(4)

Ņemot vērā situācijas nopietnību, Padome uzskata, ka Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā iekļautajam to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošos pasākumu, būtu jāpievieno 65 personas un 18 vienības.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 269/2014,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 3. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. COLONNA


(1)  OV L 78, 17.3.2014., 6. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā iekļautajam fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstam pievieno turpmāk minētās personas un vienības:

1.   PERSONAS

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“1111.

Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV

(Krieviski: Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Pulkvedis, Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes komandieris

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Adrese: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky district, Motostrelkovy passage, 3.

Pulkvedis Azatbek Asanbekovich Omurbekov ir komandieris Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības un tika dēvēts par “Bučas miesnieku”, jo viņš bija tieši atbildīgs par nogalināšanu, izvarošanu un spīdzināšanu Bucha.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1112.

Andrei Boevich KURBANOV

(Krieviski: Андрей Боевич КУРБАНОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvedis

Dzimšanas datums: 7.1.1970.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 4615 949409

Valsts izdots personu apliecinošs dokuments: У-184386

Andrei Boevich Kurbanov ir pulkvedis Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1113.

Viacheslav Sergeevich KLOBUKOV

(Krieviski: Вячеслав Сергеевич КЛОБУКОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvedis

Dzimšanas datums: 19.11.1978.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 8001 142195

Valsts izdots personu apliecinošs dokuments: Ф-703443

Viacheslav Sergeevich Klobukov ir pulkvedis Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1114.

Aleksandr Viktorovich VINS

(Krieviski: Александр Викторович ВИНС)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvedis

Dzimšanas datums: 24.1.1969.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0801 547363

Valsts izdots personu apliecinošs dokuments: T-194304

Aleksandr Viktorovich Vins ir pulkvedis Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1115.

Aleksandr Leonidovich SHERSHNEV

(Krieviski: Александр Леонидович ШЕРШНЕВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvedis

Dzimšanas datums: 14.1.1978.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 3802 634927

Nacionālais identifikācijas numurs: Ф-529191

Aleksandr Leonidovich Shershnev ir pulkvedis Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1116.

Sergei Aleksandrovich VETROV

(Krieviski: Сергей Александрович ВЕТРОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 25.9.1982.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 6804 36337

Nacionālais identifikācijas numurs: X-296449

Sergei Aleksandrovich Vetrov ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1117.

Ruslan Ovsepovich MITIAEV

(Krieviski: Руслан Овсепович МИТЯЕВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 30.10.1978.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 6002 284996

Nacionālais identifikācijas numurs: Ф-052935

Ruslan Ovsepovich Mitiaev ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1118.

Andrei Nikolaevich ERMISHKO

(Krieviski: Андрей Николаевич ЕРМИШКО)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 5.11.1972.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 1202 583493

Nacionālais identifikācijas numurs: У-639041

Andrei Nikolaevich Ermishko ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1119.

Maksim Alekseevich PLATONENKOV

(Krieviski: Максим Алексеевич ПЛАТОНЕНКОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 3.1.1980.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 5003 593303

Nacionālais identifikācijas numurs: У-874515

Maksim Alekseevich Platonenkov ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1120.

Vladimir Viktorovich MATAFONOV

(Krieviski: Владимир Викторович МАТАФОНОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 5.9.1979.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 7600 562816

Nacionālais identifikācijas numurs: Ф-594713

Vladimir Viktorovich Matafonov ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV

(jeb Dmitrii Ivanovich LVIV)

(Krieviski: Дмитрий Иванович ЛЬВОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 15.8.1975.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 7603 794013

Nacionālais identifikācijas numurs: Ф-620752

Dmitrii Ivanovich Lvov ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1122.

Evgenii Valerievich LADYZHENSKII

(Krieviski: Евгений Валерьевич ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 1.1.1977.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 8103 551489

Nacionālais identifikācijas numurs: У-853407

Evgenii Valerievich Ladyzhenskii ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1123.

Dmitrii Viktorovich PAKHANDRIN

(Krieviski: Дмитрий Викторович ПАХАНДРИН)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 19.9.1976.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0402 274319

Nacionālais identifikācijas numurs: Ф-620770

Dmitrii Viktorovich Pakhandrin ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1124.

Anatolii Aleksandrovich SHIPITSYN

(Krieviski: Анатолий Александрович ШИПИЦЫН)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 12.9.1977.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 5301 903199

Nacionālais identifikācijas numurs: Ф-607350

Anatolii Aleksandrovich Shipitsyn ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1125.

Denis Nikolaevich DEEV

(Krieviski: Денис Николаевич ДЕЕВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 30.7.1977.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 9002 427497

Nacionālais identifikācijas numurs: Ф-624703

Denis Nikolaevich Deev ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1126.

Oleg Iurievich BUKHVALOV

(Krieviski: Олег Юрьевич БУХВАЛОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 20.5.1979.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 1804 68726

Nacionālais identifikācijas numurs: Ф-584921

Oleg Iurievich Bukhvalov ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1127.

Dmitrii Aleksandrovich SMOLIAGO

(Krieviski: Дмитрий Александрович СМОЛЯГО)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 27.12.1976.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 2702 603048

Nacionālais identifikācijas numurs: Ф-670103

Dmitrii Aleksandrovich Smoliago ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1128.

Aleksei Viacheslavovich BOLSHAKOV

(Krieviski: Алексей Вячеславович БОЛЬШАКОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 15.3.1976.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0802 576504

Nacionālais identifikācijas numurs: У-053364

Aleksei Viacheslavovich Bolshakov ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1129.

Roman Vladimirovich NADEZDHIN

(Krieviski: Роман Владимирович НАДЕЖДИН)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 21.7.1977.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 1002 570526

Nacionālais identifikācijas numurs: У-874071

Roman Vladimirovich Nadezdhin ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1130.

Viktor Vladimirovich FILIPPOV

(Krieviski: Виктор Владимирович ФИЛИППОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 27.10.1972.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0502 898734

Nacionālais identifikācijas numurs: У-721933

Viktor Vladimirovich Filippov ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1131.

Faik Sameddin ogly MAMEDOV

(jeb Faik Samaddin MAMMADOV)

(Krieviski: Фаик Самеддин оглы МАМЕДОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 24.11.1978.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 9902 119102

Nacionālais identifikācijas numurs: 802348

Faik Mamedov ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1132.

Igor Evgenievich FEDOTOV

(Krieviski: Игорь Евгеньевич ФЕДОТОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 9.12.1980.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 6602 516592

Nacionālais identifikācijas numurs: 845762

Igor Evgenievich Fedotov ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1133.

German Nikolaevich KULEMIN

(Krieviski: Герман Николаевич КУЛЕМИН)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 29.3.1982.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 6702 594036

Nacionālais identifikācijas numurs: 949685

German Nikolaevich Kulemin ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1134.

Roman Victorovich BURDO

(Krieviski: Роман Викторович БУРДО)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 26.11.1980.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 1003 651875

Nacionālais identifikācijas numurs: 1083746

Roman Victorovich Burdo ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1135.

Dmitry Arkadyevich KOZLOV

(Krieviski: Дмитрий Аркадьевич КОЗЛОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 11.10.1978.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0801 272127

Nacionālais identifikācijas numurs: 1088985

Dmitry Arkadyevich Kozlov ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1136.

Ivan Alexandrovich KURKIN

(Krieviski: Иван Александрович КУРКИН)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 17.1.1982.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0804 232754

Nacionālais identifikācijas numurs: 1091451

Ivan Alexandrovich Kurkin ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1137.

Evgeny Yurievich VAZHENOV

(Krieviski: Евгений Юрьевич ВАЖЕНОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 27.1.1985.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 1005 944897

Nacionālais identifikācijas numurs: 1092162

Evgeny Yurievich Vazhenov ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1138.

Dmitry Yulianovich IONOV

(Krieviski: Дмитрий Юлианович ИОНОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 3.7.1965.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 1005 724322

Nacionālais identifikācijas numurs: 1093778

Dmitry Yulianovich Ionov ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1139.

Alexander Anatolyevich KOCHERGIN

(Krieviski: Александр Анатольевич КОЧЕРГИН)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 10.12.1971.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0803 940939

Nacionālais identifikācijas numurs: 1093786

Alexander Anatolyevich Kochergin ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1140.

Alexander Vladimirovich KOPYLOV

(Krieviski: Александр Владимирович КОПЫЛОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 29.9.1980.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 7301 420589

Nacionālais identifikācijas numurs: 1094262

Alexander Vladimirovich Kopylov ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1141.

Maxim Vladimirovich CHERNYSHEV

(Krieviski: Максим Владимирович ЧЕРНЫШЕВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 8.10.1980.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0810 999451

Nacionālais identifikācijas numurs: 1094540

Maxim Vladimirovich Chernyshev ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1142.

Stanislav Igorevich MAKAROV

(Krieviski: Станислав Игорьевич МAКАРОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 16.8.1982.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0810 953377

Nacionālais identifikācijas numurs: 1095194

Stanislav Igorevich Makarov ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1143.

Andrey Nikolaevich IVANOV

(Krieviski: Андрей Николаевич ИВАНОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 26.2.1981.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 2701 493476

Nacionālais identifikācijas numurs: 1095611

Andrey Nikolaevich Ivanov ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1144.

Sergei Gennadyevich PERESHIVKIN

(Krieviski: Сергей Геннадьевич ПЕРЕШИВКИН)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 19.1.1973.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0804 277244

Nacionālais identifikācijas numurs: 1100141

Sergei Gennadyevich Pereshivkin ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1145.

Aleksey Vladimirovich PRYSEV

(Krieviski: Алексей Владимирович ПРЫСЕВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 25.11.1975.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0501 704733

Izdošanas datums: 20.3.2002.

Identifikācijas numurs: У-360702

Uz vienību balstīts ID: 1100633

Aleksey Vladimirovich Prysev ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1146.

Sergey Viktorovich RUDENKO

(Krieviski: Сергей Викторович РУДЕНКО)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 7.10.1975.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0801 524291

Izdošanas datums: 14.3.2002.

Identifikācijas numurs: У-268570

Uz vienību balstīts ID: 1100637

Sergey Viktorovich Rudenko ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1147.

Olga Aleksandrovna KHAMENOK

(Krieviski: Ольга Александровна ХАМЕНОК)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majore

Dzimšanas datums: 14.12.1981.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Pases numurs: 6004 190824

Izdošanas datums: 10.10.2003.

Identifikācijas numurs: Ф-142685

Uz vienību balstīts ID: 1102882

Olga Aleksandrovna Khamenok ir majore Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņa vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņa ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1148.

Dmitriy Gennadyevich LEVIN

(Krieviski: Дмитрий Геннадьевич ЛЕВИН)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 25.10.1982.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0804 98883

Izdošanas datums: 30.6.2003.

Identifikācijas numurs: У-268857

Uz vienību balstīts ID: 1103126

Dmitriy Gennadyevich Levin ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1149.

Dmitriy Alekseevich GONCHAR

(Krieviski: Дмитрий Алексеевич ГОНЧАР)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 31.1.1970.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0802 562844

Izdošanas datums: 27.5.2002.

Identifikācijas numurs: У-265899

Uz vienību balstīts ID: 1103591

Dmitriy Alekseevich Gonchar ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1150.

Sergey Sergeevich ZORIN

(Krieviski: Сергей Сергеевич ЗОРИН)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 25.10.1982.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 7503 78809

Izdošanas datums: 2.3.2003.

Identifikācijas numurs: X-115531

Uz vienību balstīts ID: 1166487

Sergey Sergeevich Zorin ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1151.

Aleksandr Aleksandrovich POTAPOV

(Krieviski: Александр Александрович ПОТАПОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 8.5.1981.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 6603 808655

Izdošanas datums: 29.4.2003.

Identifikācijas numurs: X-078567

Uz vienību balstīts ID: 1170231

Aleksandr Aleksandrovich Potapov ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1152.

Stepan Viktorovich GRIGOROV

(Krieviski: Степан Викторович ГРИГОРОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 26.3.1979.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 8110 342164

Izdošanas datums: 9.7.2010.

Identifikācijas numurs: Ф-594680

Uz vienību balstīts ID: 1194779

Stepan Viktorovich Grigorov ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1153.

Sergey Viktorovich MOSALEV

(Krieviski: Сергей Викторович МОСАЛЕВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 19.1.1978.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0802 688231

Izdošanas datums: 18.10.2015.

Identifikācijas numurs: Ф-866954

Uz vienību balstīts ID: 2737869

Sergey Viktorovich Mosalev ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1154.

Valentin Pavlovich LUTSAK

(Krieviski: Валентин Павлович ЛУЦАК)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 5.4.1979.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 5004 572078

Izdošanas datums: 28.8.2004.

Nacionālais identifikācijas numurs: Ф-879492

Uz vienību balstīts ID: 3102560

Valentin Pavlovich Lutsak ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1155.

Sergey Nikolaevich BORISENKO

(Krieviski: Сергей Николаевич БОРИСЕНКО)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 15.3.1978.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0503 357858

Izdošanas datums: 30.1.2003.

Identifikācijas numurs: У-268030

Uz vienību balstīts ID: 3127462

Sergey Nikolaevich Borisenko ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(Krieviski: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Dzimšanas datums: 17.5.1979.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Saistītās personas:

Alexey Mordashov (vīrs)

Kirill Mordashov (padēls)

Nikita Mordashov (padēls)

Saistītās vienības:

Ondero Limited, Britu Virdžīnu Salas

Unifirm Limited, Kipra

Marina Mordashova ir uzņēmuma Severgroup priekšsēdētāja Alexey Mordashov sieva. Alexey Mordashov ar dažādu ārzonas uzņēmumu, tostarp Unifirm Limited, Ondero Limited un Ranel Assets Limited, kuri pieder Marina Mordashova vai kurus viņa kontrolē, starpniecību ir nodevis savai sievai Marina Mordashova savas ceļojumu jomas milža TUI un zelta uzņēmuma Nordgold akcijas kopumā vairāk nekā 1,5 miljardu EUR vērtībā. Tādējādi Marina Alexandrovna Mordashova ir fiziska persona, kas ir saistīta ar sarakstā iekļautu personu, kura ir atbildīga par atbalstu darbībām un politikai, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un par finansiāla un materiāla atbalsta sniegšanu, un par labuma gūšanu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

3.6.2022.

 

 

Ranel Assets Limited, Britu Virdžīnu Salas

Rayglow Limited, Kipra

ServerGroup LLC (Krievijas Federācija)

KN-Holding LLC (ASV)

Nordgold

 

 

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV

(Krieviski: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Krievijas Federācijas Valsts aizsardzības kontroles centra vadītājs, ģenerālpulkvedis

Dzimšanas datums: 10.9.1962.

Dzimšanas vieta: Averinskaya, Syamzhensky district, Vologda region

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Ģenerālpulkvedis Mikhail Mizintsev ir Krievijas Federācijas Valsts aizsardzības kontroles centra vadītājs. Mizintsev tiek dēvēts par “Mariupoles miesnieku”, un viņš ir identificēts kā komandieris, kas pārrauga Mariupol aplenkumu, kur viņš ir izmantojis taktiku, kas iepriekš tika izmantota Aleppo, Sīrija, aplenkumā, lai vadītu Krievijas spēku veiktu Mariupol bombardēšanu. Mizintsev tiek apsūdzēts jo īpaši par Mariupol pilsētas bombardēšanas organizēšanu, nogalinot tūkstošiem civiliedzīvotāju, tostarp Mariupol dzemdību nama un teātra apšaudīšanu, nogalinot simtiem bērnu. Tādējādi Mikhail Mizintsev ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1158.

Elizaveta Dmitrievna PESKOVA

(Krieviski: Елизавета Дмитриевна ПЕСКОВА)

Krievijas un Francijas Vēstures iniciatīvu attīstības fonda priekšsēdētāja vietniece

Dzimšanas datums: 9.1.1998.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Saistītā(s) persona(s): Dmitry Peskov (tēvs)

Elizaveta Peskova ir Krievijas Federācijas prezidenta Vladimir Putin preses sekretāra Dmitry Peskov, kurš ir iekļauts Lēmuma 2014/145/KĀDP sarakstā, meita.

Elizaveta Peskova ir Krievijas un Francijas Vēstures iniciatīvu attīstības fonda priekšsēdētāja vietniece un komunikācijas uzņēmuma dibinātāja. Viņa ir ieguvusi šos ienesīgos amatus un ir piekopusi greznu dzīvesveidu, pateicoties viņas tēva sakariem.

Tādējādi viņa ir saistīta ar sarakstā iekļautu personu, kas ir aktīvi atbalstījusi tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1159.

Nikolay Dmitrievich PESKOV

(jeb Nikolay Dmitrievich CHOLES/CHOULZ)

(Krieviski: Николай Дмитриевич ПЕСКОВ)

(jeb Николай Дмитриевич ЧОУЛЗ)

Dzimšanas datums: 3.2.1990.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 721123760

Izdošanas datums: 12.9.2012.

Derīguma termiņš: 12.9.2022.

Valsts izdota personu apliecinoša dokumenta numurs: 4516913332

Saistītā(s) persona(s): Dmitry Peskov (tēvs)

Nikolay Peskov ir Krievijas Federācijas prezidenta Vladimir Putin preses sekretāra Dmitry Peskov, kurš ir iekļauts Lēmuma 2014/145/KĀDP sarakstā, dēls.

Nikolay Peskov izmanto sava tēva bagātību un naudu un tādējādi gūst tiešu labumu no savas ciešās saiknes ar tēvu. Tādējādi viņš ir saistīts ar sarakstā iekļautu personu, kas ir aktīvi atbalstījusi tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1160.

Tatiana Aleksandrovna NAVKA

(Krieviski: Татьяна Александровна НАВКА)

Dzimšanas datums: 13.4.1975.

Dzimšanas vieta: Ukraina

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Tatiana Navka ir Krievijas Federācijas prezidenta Vladimir Putin preses sekretāra Dmitry Peskov, kurš ir iekļauts Lēmuma 2014/145/KĀDP sarakstā, sieva.

Tatiana Navka ir līdzīpašniece uzņēmumiem un īpašumam, kas atrodas tostarp Krimas pussalā, ko nelikumīgi anektēja Krievijas Federācija. Tādējādi viņa atbalsta darbības, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt viņa ir saistīta ar sarakstā iekļautu personu, kas ir aktīvi atbalstījusi tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1161.

Sergey Vladimirovich SAVOSTYANOV

(Krieviski: Сергей Владимирович САВОСТЬЯНОВ)

Maskavas pilsētas domes deputāts

Dzimšanas datums: 22.8.1984.

Dzimšanas vieta: Lyubertsy, Moscow region, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Sergey Savostyanov ir Krievijas valstsvīrs un politiķis. 2019. gada 8. septembrī viņš tika ievēlēts par Maskavas pilsētas domes deputātu.

Noliedzot neatkarīgu valstu teritoriālo integritāti un popularizējot bijušās Padomju Sociālistisko Republiku Savienības robežu atjaunošanu, viņš publiski atbalsta Krievijas Federācijas darbības Ukrainā. Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1162.

Andrei Yurievich LIPOV

(Krieviski: Андрей Юрьевич ЛИПОВ)

Krievijas federālā sakaru, informācijas tehnoloģiju un masu komunikāciju uzraudzības dienesta (Roskomnadzor) vadītājs

Dzimšanas datums: 23.11.1969.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Andrei Lipov ir Krievijas federālā sakaru, informācijas tehnoloģiju un masu komunikāciju uzraudzības dienesta (Roskomnadzor) vadītājs. Roskomnadzor ir centrāls instruments, ar ko Krievijā īsteno cenzūru un represijas pret brīviem medijiem.

Roskomnadzor vadītājs Lipov kungs ir atbildīgs par lēmumiem, kuru rezultātā tika veikta cenzūra un slēgti neatkarīgi Krievijas mediji.

Šīs darbības rada cenzētas informācijas telpu, kas popularizē Krievijas bruņoto agresiju pret Ukrainu, palīdz tai un to attaisno.

3.6.2022.

 

 

 

Turklāt Lipov kunga vadībā Roskomnadzor ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, atbalstot separātistu reģionus Ukrainā, tā sauktās “republikas”Donbas reģionā, un jo īpaši tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” vadītāju Denis Pushilin kungu.

Tādējādi Lipov kungs ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

 

1163.

Volodymir Vasilyovich SALDO

(Ukrainiski: Володимир Васильович САЛДО)

Kherson pilsētas padomes deputāts, “Glābšanas komitejas mieram un kārtībai” loceklis Kherson pilsētā

Bijušais Kherson mērs (2002–2012) un bijušais parlamenta deputāts (Reģionu partija, 2012–2014).

Dzimšanas datums: 12.6.1956.

Valstspiederība: Ukrainas

Dzimums: vīrietis

Volodymir Saldo 2022. gada martā apmeklēja mītiņu Krievijas agresijas pret Ukrainu atbalstam un pēc tam piedalījās tā dēvētās “Glābšanas komitejas mieram un kārtībai” – struktūras kolaborācijai ar Krievijas okupantiem Kherson Oblast – izveidē. Saldo kungs ir atbalstījis un veicinājis politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

1164.

Kyrylo Sergiyovich STREMOUSOV

(Ukrainiski: Кирило Сергiйович СТРЕМОУСОВ)

“Glābšanas komitejas mieram un kārtībai” priekšsēdētājs Kherson pilsētā

Dzimšanas datums: 1976. gads

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Kyrylo Stremousov 2022. gada martā piedalījās tā dēvētās “Glābšanas komitejas mieram un kārtībai” – struktūras kolaborācijai ar Krievijas okupantiem Kherson Oblast – izveidē.

Stremousov ir atbalstījis un veicinājis politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

1165.

Serhiy Mikolayovich CHEREVKO

(Ukrainiski: Сергiй Миколайович ЧЕРЕВКО)

“Glābšanas komitejas mieram un kārtībai” loceklis Kherson pilsētā, bijušais Kherson mēra vietnieks

Dzimšanas datums: 11.8.1975.

Valstspiederība: Ukrainas

Dzimums: vīrietis

Serhiy Cherevko 2022. gada martā piedalījās tā dēvētās “Glābšanas komitejas mieram un kārtībai” – struktūras kolaborācijai ar Krievijas okupantiem Kherson Oblast – izveidē.

Cherevko ir atbalstījis un veicinājis politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

1166.

Tetiana KUZMICH

(Ukrainiski: Тетяна КУЗЬМIЧ)

“Glābšanas komitejas mieram un kārtībai” locekle Kherson pilsētā

Bijusī Kherson mēra vietniece

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas “Krievu Nacionālā kopiena “Rusich”“ priekšsēdētāja

Dzimšanas datums: 10.4.1968.

Valstspiederība: Ukrainas

Dzimums: sieviete

Tetiana Kuzmich 2022. gada martā piedalījās tā dēvētās “Glābšanas komitejas mieram un kārtībai” – struktūras kolaborācijai ar Krievijas okupantiem Kherson Oblast – izveidē.

Kuzmich ir atbalstījusi un veicinājusi politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

1167.

Galina Viktorivna DANILCHENKO

(Ukrainiski: Галина Вiкторiвна ДАНИЛЬЧЕНКО)

Krievijas okupācijas spēki viņu iecēla par Melitopol mēra pienākumu izpildītāju

Dzimšanas datums: 1964. gads

Valstspiederība: Ukrainas

Dzimums: sieviete

Galina Danilchenko ir Melitopol pilsētas mēra pienākumu izpildītāja.

2022. gada 4. martā Krievijas spēki nolaupīja Melitopol leģitīmo mēru, un viņa tika iecelta viņa vietā. Turklāt viņa ir nākusi klajā ar vairākiem paziņojumiem, atbalstot Krievijas klātbūtni viņas pilsētā, un aicinājusi iedzīvotājus nepretoties okupantiem.

Pildot šos pienākumus, viņa ir tādējādi atbalstījusi un veicinājusi politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

1168.

Petr AKOPOV

(Krieviski: Петр АКОПОВ)

Amats: Krievijas propagandists: RIA Novosti sleju autors

Dzimšanas datums: 7.10.1968.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Petr Akopov ir Krievijas propagandists un sleju autors RIA Novosti – Krievijas valsts īpašumā esošā vietējā ziņu aģentūrā, kas faktiski ir Rossiya Segodnya valstiskajā kontrolē. Viņš ir viena no centrālajām figūrām valdības propagandā un ir bijis tādu rakstu autors, kuros tiek noliegtas Ukrainas tiesības uz valstiskumu, un aicina “denacificēt” valsti, kā arī to “deukrainizēt”, veicinot ideju, ka Ukrainai vajadzētu būt neatņemamai Krievijas daļai.

Tādējādi Petr Akopov ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1169.

Timofey Nikolaevich SERGEYTSEV

(Krieviski: Тимофей Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ)

Amats: Krievijas propagandists: RIA Novosti sleju autors

Dzimšanas datums: 3.11.1963.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Timofey Sergeytsev ir Krievijas propagandists un sleju autors RIA Novosti – Krievijas valsts īpašumā esošā vietējā ziņu aģentūrā, kas faktiski ir Rossiya Segodnya valstiskajā kontrolē. Viņš ir viena no centrālajām figūrām valdības propagandā un ir bijis tādu rakstu autors, kuros tiek noliegtas Ukrainas tiesības uz valstiskumu, un aicina “denacificēt” valsti, kā arī to “deukrainizēt”, veicinot ideju, ka Ukrainai vajadzētu būt neatņemamai Krievijas daļai.

Tādējādi Timofey Sergeytsev ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1170.

Victoria NIKIFOROVA

(Krieviski: Виктория НИКИФОРОВА)

Amats: Krievijas propagandiste: strādā RIA Novosti

Dzimšanas datums: 12.6.1971.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Victoria Nikiforova ir Krievijas propagandiste un sleju autore RIA Novosti – Krievijas valsts īpašumā esošā vietējā ziņu aģentūrā, kas faktiski ir Rossiya Segodnya valstiskajā kontrolē. Viņa ir viena no centrālajām figūrām valdības propagandā un ir noliegusi Ukrainas tiesības pastāvēt, kā arī Ukrainas tautas spēju lemt pašai par sevi. Ukrainas iedzīvotājus viņa raksturo kā tādus, kuriem ir “izskalotas smadzenes” un kuri ir “saņemti par ķīlniekiem”, un tādējādi veicina pozitīvu attieksmi saistībā ar Krievijas agresiju pret Ukrainu.

Tādējādi Victoria Nikiforova ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1171.

Alina Maratovna KABAEVA

(jeb Alina Maratovna KABAYEVA)

(Krieviski: Алина Маратовна КАБАЕВА)

Amats: National Media Group (NMG) direktoru padomes priekšsēdētāja

Dzimšanas datums: 12.5.1983.

Dzimšanas vieta: Tashkent, Uzbekistāna

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Saistītā vienība: National Media Group (NMG)

Alina Kabaeva ir National Media Group (NMG) direktoru padomes priekšsēdētāja; NMG ir holdings, kam pieder lielas daļas gandrīz visos lielākajos Krievijas federālajos plašsaziņas līdzekļos, kuros tiek pausta Krievijas valdības propaganda. Viņa ir bijusī Krievijas vingrotāja un bijusī Valsts Domes locekle. Viņa ir cieši saistīta ar prezidentu Vladimir Putin.

Tādējādi viņa ir atbildīga par tādām darbībām un politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības un politiku, ar kurām tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte vai drošība Ukrainā. Turklāt viņa ir saistīta ar sarakstā iekļautu personu, kura ir atbildīga par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un kura aktīvi atbalsta šādas darbības.

3.6.2022.

1172.

Aleksandra MELNICHENKO

(Serbu valodā: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

Dzimšanas datums: 21.4.1977.

Dzimšanas vieta: Belgrade, Serbija

Saistītā persona: Andrey Igorevich Melnichenko (vīrs)

Valstspiederība: Serbijas, Horvātijas

Dzimums: sieviete

Pases numurs: Horvātijas pase Nr. 094949450 (derīguma termiņš: 23.12.2023.)

Aleksandra Melnichenko ir sieva Krievijas rūpniekam Andrey Igorevich Melnichenko, kuram pieder liels mēslošanas līdzekļu ražošanas uzņēmums EuroChem Group un ogļrūpniecības uzņēmums SUEK. Aleksandra Melnichenko pilnvērtīgi bauda iespējas un labumus, ko sniedz vīra bagātība. Kopā viņiem pieder divi penthausa tipa dzīvokļi, kuru vērtība pārsniedz 30 miljonus dolāru. 2022. gada martā Aleksandra Melnichenko aizstāja savu vīru kā faktiskā īpašniece uzņēmumā Firstline Trust, ko pārvalda Linetrust PTC Ltd – sabiedrība, kura pārstāv EuroChem Group galīgo īpašnieku.

Tādējādi viņa ir saistīta ar ietekmīgu uzņēmēju, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievija Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt Andrey Igorevich Melnichenko atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1173.

Eduard Yurevich KHUDAYNATOV

(Эдуард Юрьевич ХУДАЙНАТОВ)

Dzimšanas datums: 11.9.1960.

Dzimšanas vieta: Shymkent, PSRS (tagad Kazahstāna)

Valstspiederība: Krievijas

Pase: numurs. 753296761 (Krievija)

Dzimums: vīrietis

Eduard Yurevich Khudaynatov ir enerģētikas nozarē iesaistīts Krievijas uzņēmējs. Viņš ir īpašnieks uzņēmumam “Independent Oil and Gas Company” (NOC, AS Neftegazholding), kas ir viens no lielākajiem Krievijas privātajiem uzņēmumiem un viens no svarīgākajiem naftas ražotājiem, kurš nodarbojas ar naftas un gāzes atradņu meklēšanu, izpēti un attīstīšanu, naftas pārstrādi, kā arī naftas produktu ražošanu un tirdzniecību. 2015. gadā uzņēmuma ieņēmumi sasniedza 2,2 miljardus USD.

Independent Oil and Gas Company” pēdējos gados no valstij piederošās Rosneft ir iegādājies būtiskas daļas enerģētikas nozarē iesaistītos uzņēmumos kopā ar to ieguves licencēm. Turklāt NOC kopā ar Rosneft piedalās Vostok Oil projektā. Dažos pēdējos gados Rosneft ir arī samaksājis Khudaynatov 9,6 miljardus USD apmaiņā pret uzņēmumu, kuram pieder naftas atradne Taimyr.

3.6.2022.

 

 

 

2019. gadā NOC un Rosneft lūdza un saņēma no prezidenta Putina priekšrocības saistībā ar to ieguves darbībām Artikā.

Khudaynatov ir saistīts ar Krievijas oligarhu Igor Sechin un prezidentu Vladimiru Putinu.

Khudaynatov un Sechin strādāja kopā Rosneft, un to uzņēmumi kopīgi veic uzņēmējdarbību enerģētikas nozarē.

Viņš strādāja pie Putina pirmās prezidenta vēlēšanu kampaņas 2000. gadā, kuru viņš vadīja Tyumen reģionā, kur viņš kopš 1997. gada ir bijis reģionālās domes loceklis.

 

 

 

 

Viņš ir saņēmis ordeni “Par nopelniem tēvzemes labā” par “Krievijas pozīcijas stiprināšanu pasaules enerģijas tirgū un investīciju perspektīvu uzlabošanu”.

Tādējādi Eduard Yurevich Khudaynatov ir viens no vadošajiem uzņēmējiem un ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai. Viņš gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības un ir saistīts ar sarakstā iekļautajām personām.

 

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN

(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

Dzimšanas datums: 1996. gads

Valstspiederība: Krievijas

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs: 780103765308

Saistītās personas: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (tēvs), Lyubov Valentinovna Prigozhina (māte), Polina Evgenievna Prigozhina (māsa)

Saistītās vienības: Lakhta Park, Lakhta Park Premium, Lakhta Plaza, Turtrans

Dzimums: vīrietis

Pavel Prigozhin ir Yevgeniy Prigozhin, pazīstama Krievijas uzņēmēja, kam ir ciešas saiknes ar prezidentu Putinu un Krievijas Aizsardzības ministriju, dēls. Yevgeniy Prigozhin ir finansētājs un neoficiālais vadītājs Krievijā bāzētajai neinkorporētajai militārajai vienībai Wagner Group, kas ir atbildīga par algotņu izvietošanu Ukrainā.

Pēc Krievijas Federācijas nelikumīgi īstenotās Krimas aneksijas un Krievijas atbalstīto separātistu veiktās Ukrainas austrumdaļas okupācijas Concord (arī zināms kā KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO) – uzņēmums, kuru Yevgeniy Prigozhin dibināja un kurš tam piederēja līdz 2019. gada novembrim – un citu ar viņu saistītu uzņēmumu grupa, tostarp Concord Management and Consulting LLC un Megaline LLC, ir guvuši labumu no lieliem publiskā iepirkuma līgumiem ar Krievijas Aizsardzības ministriju.

3.6.2022.

 

 

 

Pavel Prigozhin pieder pieci uzņēmumi, kas iepriekš piederēja viņa mātei Lyubov Valentinovna Prigozhina: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LLC un Lakhta Plaza LLC.

Tādējādi viņš ir saistīts ar ietekmīgiem uzņēmējiem vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kuras darbojas ekonomikas nozarēs, kas nodrošina svarīgu ienākumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

 

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH

(Аркaдий Юрьевич ВOЛОЖ)

Amats: Yandex N.V. līdzdibinātājs un izpilddirektors

Dzimšanas datums: 11.2.1964.

Dzimšanas vieta: Atyrau, Kazahijas Padomju Sociālistiskā Republika, PSRS (tagad Kazahstāna)

Valstspiederība: Krievijas, Maltas

Dzimums: vīrietis

Arkady Yurievich Volozh ir Krievijas uzņēmējs, kam ir uzņēmējdarbības intereses informācijas tehnoloģijā un tehnoloģijās. Viņš ir Yandex dibinātājs un izpilddirektors. Yandex ir lielākais interneta uzņēmums Krievijā, kas darbina Krievijas populārāko meklētājprogrammu.

Yandex akcionāri un ieguldītāji ir Krievijas valstij piederošās bankas, piemēram, Sberbank un VTB.

Yandex 2019. gadā piekrita pārstrukturēšanai, kuras rezultātā jaunradītam Sabiedriskā labuma fondam, kas izveidots, lai “aizstāvētu Krievijas Federācijas intereses”, tika iedalīta “zelta akcija”. Ar Sabiedriskā labuma fonda starpniecību Krievijas Federācijas valdībai ir veto tiesības attiecībā uz noteiktu jautājumu sarakstu, piemēram, materiālā intelektuālā īpašuma pārdošanu un Krievijas lietotāju personas datu pārdošanu vai nodošanu ārvalstu uzņēmumiem, jautājumiem, kurus abus uzskata par tādiem, kas ietekmē Krievijas “valsts intereses”. Yandex ir atbildīgs arī par valsts plašsaziņas līdzekļu un vēstījumu popularizēšanu savos meklēšanas rezultātos, kā arī par Kremli kritizējoša satura, piemēram, ar Krievijas agresijas karu pret Ukrainu saistīta satura, pazemināšanu ranžējumā un izņemšanu.

3.6.2022.”

 

 

 

Volozh ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kuri darbojas ekonomikas nozarēs, kas nodrošina svarīgu ienākumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt, būdams Yandex dibinātājs un izpilddirektors, viņš materiāli vai finansiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību un ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

 

2.   VIENĪBAS

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“84.

JSC GARNIZON

(Krieviski: АО Гарнизон)

Adrese: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24, Moscow, Krievija 115035; building 1.

Pasta adrese: Sadovnicheskaya 53, Moscow, Krievija 115035

Tālrunis: +7 (499) 790-92-12

Tīmekļa vietne: http://ao-garnizon.ru

E-pasts: info@ao-garnizon.ru

JSC Garnizon ir Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas pakļautībā esoša pārvaldītājsabiedrība. Tās struktūrā ir vairāk nekā 60 vienības. Tā veic Aizsardzības ministrijas noteiktos uzdevumus un aizsargā Krievijas Federācijas bruņoto spēku intereses. Aizsardzības ministrijas interesēs tā ir darbojusies kā līgumslēdzēja iestāde publiskā iepirkuma procedūrās.

Tāpēc tā ir juridiska persona, kas materiāli vai finansiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, vai gūst labumu no tās.

3.6.2022.

85.

JSC OBORONENERGO

(Krieviski: АО Оборонэнерго)

Adrese: 107140, Moscow, 1st Krasnoselsky lane, 11, Krievija

Tālrunis: +7 (495) 532-13-06

Tīmekļa vietne: https://oboronenergo.su

E-pasts: info@oen.su

JSC Oboronenergo ir elektroenerģijas piegādātājs militāriem mērķiem, kas saskaņā ar valdības līgumiem sniedz elektroenerģijas piegādes pakalpojumus Krievijas militārajām vienībām un citām Aizsardzības ministrijai pakļautām vienībām. Tas piedalījās militārās gaisa spēku bāzes Korenovsk modernizēšanā; šo bāzi Krievijas Federācijas bruņotie spēki izmantoja, lai uzsāktu uzbrukumus mērķiem, kas atrodas Ukrainā, neprovocētās un nepamatotās Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu laikā.

Tādējādi tas ir materiāli atbalstījis Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un guvis labumu no tās. Tas ir arī materiāli atbalstījis darbības, ar ko tika grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

86.

OJSC Ulyanovsk Automobile Plant (UAZ)

(Krieviski: ООО “Ульяновский автомобильный завод” (УАЗ))

Adrese: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, 432008

Tālrunis: +7 (8422) 40-91-09

Tīmekļa vietne: https://uaz.global/

E-pasts: mm.medvedev@dnd.team

UAZ ir Krievijas automobiļu ražotājs. Tas Krievijas bruņotos spēkus nodrošina ar UAZ Patriot transportlīdzekļiem, ko Krievijas armija izmanto neprovocētajā un nepamatotajā agresijā pret Ukrainu

Tāpēc tas materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās. Tas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

87.

JSC VOENTELECOM (VOYENTELEKOM)

(Krieviski: АО “Воентелеком”)

Adrese: 107014, Krievija, Moscow, st. Bolshaya Olenya, 15A, building 1

Tālrunis: +7 (495) 609-50-05 , +7 (985) 900-50-05

Tīmekļa vietne: https://voentelecom.ru

E-pasts: info@voentelecom.ru

Voentelecom ir vadošais telesakaru pakalpojumu nodrošinātājs Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijai. Krievijas Federācijas valdība Voentelecom ir atzinusi par federālas nozīmes uzņēmumu. Tas uztur un labo IT infrastruktūru, militāro sakaru aprīkojumu, sakaru līnijas un Krievijas Federācijas bruņoto spēku elektroniskās karadarbības aprīkojumu, tostarp nelikumīgi anektētās Krimas un Sevastopoles teritorijā. Tas Krievijas armijai ir izstrādājis vienotu automatizētu digitālo sakaru sistēmu. Tas Krievijas Jūras spēkiem nodrošina drošus platjoslas radiosakarus, tostarp nelikumīgi anektētās Krimas pussalas teritorijā. Nelikumīgi anektētās Krimas un Sevastopoles teritorijā Voentelecom sadarbojās ar Rostec LTE standartu izstrādē.

3.6.2022.

 

 

 

Tāpēc tas materiāli atbalstīja Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un guva labumu no tās. Tas ir arī materiāli atbalstījis darbības, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

 

88.

JSC VOENTORG

(Krieviski: АО “Военторг”)

Adrese: Krievija, Moscow, 115035, Sadovnicheskaya st., 55/26, building 3

Tālrunis: +7 (495) 609-5200

Tīmekļa vietne: http://www.oaovoentorg.ru

E-pasts: info@oaovoentorg.ru

Ar to saistītā(-s) vienība(-s): Tam pakļautie uzņēmumi:

 

JSC “Voentorg-West”;

 

JSC “Voentorg-South”;

 

JSC “Voentorg-Center”;

 

JSC “Voentorg-Vostok”;

 

JSC “Voentorg-Moscow”;

 

Voentorg-Retail LLC

Voentorg ir noslēdzis līgumu ar Krievijas Federācijas Aizsardzības ministriju. Tas Krievijas Federācijas bruņotajiem spēkiem sniedz ēdināšanas un veļas mazgāšanas pakalpojumus, kā arī nodrošina militārās uniformas. Turklāt Voentorg meitasuzņēmums Voentorg Retail pārdeva “Krievijas armijas” T-kreklus ar militāro “Z” simbolu, ko Krievijas propagandisti ir izmantojuši, lai sekmētu neprovocēto un nepamatoto Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu.

Tāpēc tas materiāli vai finansiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, vai gūst labumu no tās. Tas ir arī materiāli vai finansiāli atbalsta darbības, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

89.

VOENTEKSTILPROM LLC

(Krieviski: ООО ВоенТекстильПром)

Adrese: 115446, Moscow, Kolomensky proezd, 13a, Krievija

Tālrunis: 8-499-444-32-84;

Fakss: 8-499-611-90-46

Tīmekļa vietne: https://voentekstilprom.ru/

E-pasts: office@vtpmsk.ru

Voentekstilprom ražo apģērbu Krievijas Federācijas valdības vajadzībām. Tas kā daļu no valsts aizsardzības rīkojuma ir piegādājis apģērbu Krievijas militārajiem spēkiem. Tas ražo uniformas Krievijas Nacionālās gvardes dienestam un kreklus Krievijas Jūras spēku un Krievijas Nacionālās gvardes kareivjiem.

Tāpēc tas ir juridiska persona, kura materiāli vai finansiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, vai kura gūst labumu no tās.

3.6.2022.

90.

INDEPENDENT INSURANCE GROUP

(Krieviski: СК НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Adrese: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moscow, 123001

Tālrunis: +7 (495) 926-72-70; 788-81-19

Fakss: +7 (495) 788-81-16

Tīmekļa vietne: www.nsg-ins.ru

E-pasts: info@nsg-ins.ru

Independent Insurance Group Ltd ir Krievijas aizsardzības nozares uzņēmumu apdrošinātājs. Tas ir iekļauts to apdrošinātāju sarakstā, kuri sniedz apdrošināšanas pakalpojumus starptautiskajiem militāro preču sūtījumiem. Tas sadarbojas ar Krievijas valsts īpašumā esošiem uzņēmumiem un apdrošina tos, īpaši militārajā un aizsardzības nozarē. Independent Insurance Group Ltd ir galvenais riska apdrošinātājs Krievijas valsts īpašumā esošajam aizsardzības konglomerātam Rostec. Uzņēmums ir viens no Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas organizētā Starptautiskā militārā un tehniskā foruma “Army2022” sponsoriem un dalībniekiem.

3.6.2022.

 

 

 

Tādējādi tas ir atbildīgs par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Tas arī materiāli vai finansiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, vai gūst labumu no tās.

 

91.

PJSC KAMAZ jeb KAMAZ PTC

(Krieviski: ПАО “КАМАЗ”)

Adrese: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye Chelny, Respublika Tatarstan, 423827

Tālrunis: +7 (800) 555-00-99

Tīmekļa vietne: https://kamaz.ru/en

E-pasts: callcentre@kamaz.ru

KAMAZ ir Krievijas transportlīdzekļu un militārā aprīkojuma izstrādātājs un ražotājs. Tas ražoja KAMAZ-5350, KAMAZ-6350, KAMAZ 6560 transportlīdzekļus, kurus Krievijas Federācijas bruņotie spēki izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu.

Tādējādi tas ir atbildīgs materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

92.

JSC KRONSHTADT TEKHNOLOGII Group of Companies

(Krieviski: Кронштадт-технологии группа компаний АО)

Adrese: 115432, Moscow, Andropov Ave., 18, bldg. 9, Descartes Business Center, Krievija / 199178, St. Petersburg, Maly prospekt Vasilievsky island, 54/4

Tālrunis: +7 (495) 748-35-77,

+7 (495) 230-00-36 (Moscow);

+7 (812) 449-90-90 (St. Petersburg)

Tīmekļa vietne: https://kronshtadt.ru

E-pasts: uav@kronshtadt.ru; office@kronshtadt.ru

JSC Kronshtadt Tekhnologii ir noslēdzis līgumu ar Krievijas militārajiem spēkiem un izstrādā un ražo aprīkojumu, programmatūru un integrētus risinājumus bezpilota gaisa kuģiem un Krievijas aizsardzības nozarei. Krievijas Federācijas bruņotie spēki bezpilota gaisa kuģus Orion, ko ir ražojusi Kronshtadt Tekhnologii, izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu.

Tādējādi tas ir atbildīgs materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

93.

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

(Krieviski: OOO УК Татнефть-Нефтехим)

Adrese: 423580, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Krievija

Tālrunis: +7(8555) 49-73-42, +7(8555) 49-75-86,

Fakss: +7(8555) 49-75-86

Tīmekļa vietne: www.neftehim.tatneft.ru

E-pasts: nhk@tnnh.tatneft.ru

Saistītās vienības:

JSC Nizhnekamskshina;

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory;

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory;

JSC Nizhnekamsktekhuglerod;

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant;

TD “Kama” Trading House;

LLC “Kama” Scientific & Technical Center;

Management Company Tatneft-Neftekhim vada un koordinē Tatneft pakļautos riepu uzņēmumus, pie kuriem pieder TD KAMA, Nizhnekamskshina un Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Tas apvieno visus uzņēmumus, kas saistīti ar Tatneft darījumiem riepu jomā, un pārvalda to ražošanu, plānošanas procesus, uzņēmējdarbību, cilvēkresursus un sabiedriskās attiecības.

Galvenais Tatneft ar riepām saistīto ražojumu izplatītājs TD KAMA piegādā riepas Krievijas Federācijas bruņotajiem spēkiem un Krievijas Federācijas Nacionālajai gvardei. Nizhnekamskshina ražo riepas bruņotajiem transportlīdzekļiem K4386 Typhoon-VDV. Pie Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant ražojumiem pieder KAMA NU402 riepas kājnieku pārvadāšanas transportlīdzekļiem TIGR, kas ir aprīkoti ar pārvietojamajām prettanku raķetēm Kornet. Krievijas Federācijas bruņotie spēki bruņotos transportlīdzekļus K4386 Typhoon-VDV, kājnieku pārvadāšanas transportlīdzekļus TIGR un pārvietojamās prettanku raķetes Kornet izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu.

3.6.2022.

 

 

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab;

JSC Yarpolimermash-Tatneft;

LLC Energoshinservis

Tāpēc tas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt tas materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

 

94.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, LLC

(Krieviski: ООО Нижнекамский завод грузовых шин)

Adrese: 423580, Nizhnekamsk, industrial zone, Republic of Tatarstan, Krievija

Tālrunis: +7 (8555) 49-73-40

Tīmekļa vietne: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru

E-pasta: nkastp@tatneft.ru

Saistītās vienības:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamskshina

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant ražo tērauda riepas. Tas ir Tatneft pakļauts uzņēmums. Tā ražojumi tiek piegādāti Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijai.

Tas ražo KAMA NU402 riepas kājnieku pārvadāšanas transportlīdzekļiem TIGR, kas ir aprīkoti ar pārvietojamajām prettanku raķetēm Kornet. Krievijas Federācijas bruņotie spēki kājnieku pārvadāšanas transportlīdzekļus TIGR un pārvietojamās prettanku raķetes Kornet izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu.

Tāpēc tas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt tas materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

3.6.2022.

95.

PJSC Nizhnekamskshina

(Krieviski: ПАО “Нижнекамскшина”)

Adrese: 423570, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Krievija

Tālrunis: +8 555 49-79-30,

fakss: +8 555 24-15-70

Tīmekļa vietne: https://shinakama.tatneft.ru

E-pasts: nksh@tatneft.ru

Saistītās vienības:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

Nizhnekamskshina ir vadošais Krievijas riepu ražotājs. Tas ir Tatneft pakļauts uzņēmums. Tas ražo riepas ar zīmolu KAMA un Viatti. Tā ražojumu vidū ir divējāda lietojuma un militārās riepas, ko piegādā Krievijas Federācijas valdībai. Tas ražo riepas bruņotajiem transportlīdzekļiem K4386 Typhoon-VDV. Krievijas Federācijas bruņotie spēki bruņotos transportlīdzekļus K4386 Typhoon-VDV izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu.

Tāpēc tas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt tas materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

3.6.2022.

96.

LLC TD KAMA

(Krieviski: ООО ТД “КАМА”)

Adrese: 423570, Krievija, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24, room 402

Tālrunis: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Tīmekļa vietne: https://www.td-kama.com

E-pasts: info@td-kama.com

TD KAMA ir Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant un Nizhnekamskshina ražoto Tatneft riepu izstrādājumu galvenais izplatītājs. Tas piegādā riepas Krievijas Federācijas bruņotajiem spēkiem un Krievijas Federācijas Nacionālajai gvardei.

TD KAMA izplatīto Nizhnekamskshina ražojumu vidū ir divējāda lietojuma un militārās riepas, ko piegādā Krievijas Federācijas valdībai. Nizhnekamskshina ražo riepas bruņotajiem transportlīdzekļiem K4386 Typhoon-VDV. Pie TD KAMA izplatīto Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant ražojumiem pieder KAMA NU402 riepas kājnieku pārvadāšanas transportlīdzekļiem TIGR, kas ir aprīkoti ar pārvietojamajām prettanku raķetēm Kornet. Krievijas Federācijas bruņotie spēki bruņotos transportlīdzekļus K4386 Typhoon-VDV, kājnieku pārvadāšanas transportlīdzekļus TIGR un pārvietojamās prettanku raķetes Kornet izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu.

3.6.2022.

 

 

 

Tāpēc tas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt tas materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

 

97.

OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant

(Krieviski: ОАО Балашихинский литейно-механический завод)

jeb OJSC BLMZ

(Krieviski: ОАО БЛМЗ)

Adrese: Entuziastov sh., 4, Balashikha, Moskovskaya Oblast, 143900, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 639-94-94

Tīmekļa vietne: https://www.blmz.ru

E-pasts: info@blmz.ru

BLMZ ir Krievijas lietuve un mehāniskā darbnīca. Tā piegādā materiālus, ko ieroču ražošanai izmanto Krievijas militārā aprīkojuma piegādātāji, kuriem Savienība ir piemērojusi sankcijas, ņemot vērā Krievijas darbības, kas destabilizē situāciju Ukrainā.

Tā ar Krievijas Federācijas bruņotajiem spēkiem ir noslēgusi piegādes līgumu. Tā nodrošina aprīkojumu un materiālus vairāku tādu lidaparātu un helikopteru, tostarp Ka-52, ražošanai, kurus Krievijas Federācijas bruņotie spēki izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu.

3.6.2022.

 

 

 

Tāpēc tā ir atbildīga par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt tā materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās.

 

98.

JSC REMDIZEL

(Krieviski: АО “Ремдизель”)

Adrese: 423800, Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny, Menzelinsky tract, 40, Krievija

Tālrunis: +7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00

Tīmekļa vietne: http://www.remdizel.com

E-pasts: remdizel@kamaz.ru

Saistītās vienības:

KAMAZ

Remdizel ražo un remontē riteņu un kāpurķēžu transportlīdzekļus. Tas ražo mīnu izturīgus un no slēpņu uzbrukumiem pasargātos bruņutransportierus Typhoon K-63968, kurus Krievijas Federācijas bruņotie spēki izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu.

Tādējādi tas ir atbildīgs par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

99.

JSC SUKHOI Company

(Krieviski: ПАО Компания “Сухой”)

Adrese: 125284, Krievija, Moscow, st. Polikarpova, 23B, PO box 604

Tālrunis: +7 (499) 550-01-06

Tīmekļa vietne: https://www.sukhoi.org

E-pasts: info@sukhoi.org

Saistītās vienības:

United Aircraft Corporation (mātesuzņēmums)

Sukhoi ir Krievijas gaisa kuģu ražotājs. Krievijas Federācijas bruņotie spēki Sukhoi ražotos kaujas gaisa kuģus izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu.

Tādējādi tas ir atbildīgs par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

100.

JSC “121 AIRCRAFT REPAIR PLANT”

(Krieviski: Акционерное общество “121 авиационный ремонтный завод”)

Adrese: Krievija, 143079, Moscow region, Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10

Tālrunis: +7(498) 677-95-11

Tīmekļa vietne: https://121arz.ru

E-pasts: info@121arz.ru

121 Aircraft Repair Plant remontē gaisa kuģus Su-25, Su-27 un MiG-29. Tas ir vienīgais uzņēmums Krievijā, kas gaisa kuģi Su-25 vienlaikus remontē un modernizē līdz versijai Su-25 SM. Krievijas Federācijas bruņotie spēki Su-25 SM izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu.

Tāpēc tas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Tas arī materiāli vai finansiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, vai gūst labumu no tās.

3.6.2022.

101.

National Settlement Depository (NSD)

(Krieviski: Национальный расчетный депозитарий)

Adrese: Spartakovskaya street 12, 105066, Moscow, Russian Federation

Vienības veids: nebanku kredītiestāde akciju sabiedrība

Reģistrācijas datums: 27.6.1996.

Valsts reģistrācijas numurs: 3294

Primārās valsts reģistrācijas numurs: 1027739132563

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs: 7702165310 / 770101001

Galvenā uzņēmējdarbības vieta: Krievijas Federācija

NSD ir Krievijas nebanku finanšu iestāde un Krievijas centrālais vērtspapīru depozitārijs. Tā ir lielākais vērtspapīru depozitārijs Krievijā pēc kapitāla tirgus vērtības un pēc glabāšanā turēto parāda vērtspapīru apjoma, un vienīgā, kurai ir piekļuve starptautiskajai finanšu sistēmai.

Krievijas valdība un Centrālā banka to ir atzinusi par sistēmiski nozīmīgu Krievijas finanšu iestādi. Tai ir būtiska nozīme Krievijas finanšu sistēmas darbībā un tās sasaistē ar starptautisko finanšu sistēmu, tādējādi tieši un netieši ļaujot Krievijas valdībai īstenot tās darbības, politiku un resursus.

3.6.2022.”

 

 

Saistītās vienības: Akciju kontrolpaketes turētājs / mātesuzņēmums 99,997 % apmērā (nav individuāli iekļautas sarakstā):

Valsts akciju sabiedrība “Moscow Exchange MICEX-RTS” (Moscow Exchange vai MOEX) Juridiskā adrese: 13, Bolshoy Kislovsky per, 125009 Moscow, Russian Federation

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs: 7702077840

Primārās valsts reģistrācijas numurs: 1027739387411

Tā gandrīz pilnībā pieder Moscow Exchange, kuras uzdevums ir nodrošināt pilnīgu piekļuvi Krievijas finanšu tirgiem. Savukārt Moscow Exchange, tās lomas un akcionāru dēļ lielā mērā ir Krievijas valdības kontrolē. Tādējādi NSD ir vienība vai struktūra, kura materiāli vai finansiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

 


3.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 153/53


PADOMES REGULA (ES) 2022/879

(2022. gada 3. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2022/884 (2022. gada 3. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (1),

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopējo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 31. jūlijā pieņēma Regulu (ES) Nr. 833/2014 (2).

(2)

Ar Regulu (ES) Nr. 833/2014 tiek īstenoti konkrēti pasākumi, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2014/512/KĀDP (3).

(3)

Padome 2022. gada 3. jūnijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2022/884 (2022. gada 3. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP un nosaka jaunus ierobežojošus pasākumus dažādās nozarēs.

(4)

Ar Lēmumu (KĀDP) 2022/884 aizliegumu sniegt specializētus finanšu ziņojumapmaiņas pakalpojumus attiecina uz vēl trijām Krievijas kredītiestādēm.

(5)

Ar Lēmumu (KĀDP) 2022/884 arī paplašina to personu sarakstu, kuras ir saistītas ar Krievijas aizsardzības un rūpniecisko bāzi un kurām tika piemēroti stingrāki eksporta ierobežojumi attiecībā uz divējāda lietojuma precēm un tehnoloģijām, kā arī precēm un tehnoloģijām, kas varētu veicināt Krievijas aizsardzības un drošības sektora tehnoloģiskās jaudas palielināšanu.

(6)

Tāpat tiek uzskatīts par lietderīgu paplašināt to kontrolēto priekšmetu sarakstu, kuri varētu veicināt Krievijas militārās un tehnoloģiskās jaudas palielināšanu vai tās aizsardzības un drošības sektora attīstību.

(7)

Ar Lēmumu (KĀDP) 2022/884 [paplašina to Krievijas mediju kanālu apraides licenču apturēšanu Savienībā, kurus pastāvīgi kontrolē Krievijas vadība.

(8)

Krievijas Federācija ir iesaistījusies sistemātiskā, starptautiskā plašsaziņas līdzekļu manipulēšanas un faktu sagrozīšanas kampaņā, lai uzlabotu savu stratēģiju destabilizēt savas kaimiņvalstis un Savienību un tās dalībvalstis. Konkrēti, propaganda tika atkārtoti un konsekventi vērsta pret Eiropas politiskajām partijām, it sevišķi vēlēšanu laikā, kā arī pret pilsonisko sabiedrību, patvēruma meklētājiem, Krievijas etniskām minoritātēm un dzimtiskām minoritātēm un pret demokrātisko iestāžu darbību Savienībā un tās dalībvalstīs.

(9)

Lai attaisnotu un pamatotu savu agresiju pret Ukrainu, Krievijas Federācija ir iesaistījusies nepārtrauktās un saskaņotās propagandas darbībās, kas vērstas pret pilsonisko sabiedrību Savienībā un kaimiņvalstīs, nopietni sagrozot faktus un manipulējot ar tiem.

(10)

Minētās propagandas darbības ir virzītas ar vairāku mediju kanālu starpniecību, kurus pastāvīgi tieši vai netieši kontrolē Krievijas Federācijas vadība. Šādas darbības rada būtisku un tiešu apdraudējumu Savienības sabiedriskajai kārtībai un drošībai. Minētie mediju kanāli ir būtiski un noderīgi, lai sekmētu un atbalstītu agresiju pret Ukrainu un lai destabilizētu tās kaimiņvalstis.

(11)

Ņemot vērā situācijas nopietnību un reaģējot uz Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, ievērojot Pamattiesību hartā atzītās pamattiesības un brīvības, jo īpaši vārda un informācijas brīvību, kā atzīts tās 11. pantā, nepieciešams ieviest turpmākus ierobežojošus pasākumus, lai apturētu šādu mediju kanālu pārraides darbības Savienībā, vai tādas šo mediju kanālu pārraides darbības, kuras vērstas uz Savienību. Šiem pasākumiem vajadzētu palikt spēkā līdz brīdim, kad tiks izbeigta agresija pret Ukrainu un kad Krievijas Federācija un ar to saistītie mediju kanāli pārstās izvērst propagandas darbības pret Savienību un tās dalībvalstīm.

(12)

Ir lietderīgi Padomei piešķirt īstenošanas pilnvaras ar īstenošanas aktu starpniecību un pēc attiecīgo faktu pārbaudes izlemt, vai ierobežojošajiem pasākumiem ir jākļūst piemērojamiem šajā regulā norādītajā datumā attiecībā uz vienu vai vairākām vienībām, kas uzskaitītas šīs regulas VI pielikumā.

(13)

Ievērojot Pamattiesību hartā atzītās pamattiesības un brīvības, jo īpaši vārda un informācijas brīvību, darījumdarbības brīvību, un tiesības uz īpašumu, kā atzīts tās 11., 16. un 17. pantā, minētie pasākumi neliedz mediju kanāliem un to personālam veikt citas darbības Savienībā, kas nav pārraidīšana, piemēram, pētniecību un intervijas. Jo īpaši minētie pasākumi negroza pienākumu ievērot tiesības, brīvības un principus, kas minēti Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā, tostarp Pamattiesību hartā, un dalībvalstu konstitūcijās, to attiecīgajās piemērošanas jomās.

(14)

Ar Lēmumu (KĀDP) 2022/884 arī nosaka aizliegumu reklamēt jebkāda satura produktus vai pakalpojumus, ko sagatavojuši vai pārraida tie Krievijas mediju kanāli, kurus pastāvīgi kontrolē Krievijas vadība un uz kuriem attiecas apraides licenču apturēšana.

(15)

Ar Lēmumu (KĀDP) 2022/884 arī nosaka aizliegumus tieši vai netieši iegādāties, importēt vai nodot dalībvalstīs Krievijas izcelsmes vai no Krievijas eksportētu jēlnaftu un konkrētus naftas produktus un apdrošināt un pārapdrošināt šādu preču transportēšanu pa jūru uz trešām valstīm. Tiek paredzēti atbilstīgi pārejas periodi.

(16)

Ņemot vērā vairāku dalībvalstu īpašo ģeogrāfisko novietojumu, kas rada specifisku atkarību no jēlnaftas, kuru importē pa cauruļvadiem no Krievijas un kuras piegādēm īstermiņā nav reālas alternatīvas, Krievijas jēlnaftas importa aizliegumi uz laiku nebūtu jāpiemēro jēlnaftas importam pa cauruļvadiem no Krievijas uz minētajām dalībvalstīm, kamēr Padome nenolemj citādi. Minētajām dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu alternatīvas piegādes nolūkā panākt, ka aizliegumus cik vien iespējams drīz piemēro jēlnaftas importam no Krievijas pa cauruļvadiem.

(17)

Ir jāaizliedz dalībvalstī pa cauruļvadiem piegādātas jēlnaftas no Krievijas tālāka nodošana, transportēšana vai tālākpārdošana uz citām dalībvalstīm vai trešām valstīm, kā arī pēc astoņu mēnešu pārejas perioda jāaizliedz no šādas jēlnaftas iegūtu naftas produktu tālāka nodošana, transportēšana vai tālākpārdošana uz citām dalībvalstīm. Ņemot vērā Čehijas īpašo atkarību no šādiem naftas produktiem, būtu jāatļauj papildu desmit mēnešu periods, lai tā varētu iegūt alternatīvas piegādes.

(18)

Ņemot vērā to, ka ģeogrāfisku iemeslu dēļ īpaši skarta ir Bulgārija, uz ierobežotu laiku būtu jāparedz īpaša atkāpe no aizlieguma importēt jēlnaftu, kas piegādāta ar jūras transportu (“jūrasceļu jēlnafta”), un naftas produktus. Ņemot vērā Horvātijas specifisko situāciju saistībā ar tās rafinētavas vajadzību pēc vakuuma gāzeļļas regulāras piegādes, lai tā varētu darboties, valsts kompetentajai iestādei vajadzētu būt iespējamam saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem uz konkrētu laikposmu atļaut iegādāties, importēt vai nodot Krievijas vakuuma gāzeļļu.

(19)

Ja jēlnaftas piegāde pa cauruļvadiem no Krievijas uz dalībvalsti, kurai ir tikai sauszemes robežas, tiek pārtraukta tādu iemeslu dēļ, ko minētā dalībvalsts nevar ietekmēt, būtu jāatļauj jūrasceļu jēlnaftas imports no Krievijas uz minēto dalībvalsti, piemērojot ārkārtas pagaidu atkāpi, līdz tiek atsākta piegāde pa cauruļvadiem vai līdz brīdim, kad Padome nolemj, ka aizliegums importēt pa cauruļvadiem piegādātu jēlnaftu ir piemērojams attiecībā uz minēto dalībvalsti.

(20)

Gadījumā, ja ir pēkšņi naftas piegāžu traucējumi, vai nu pa cauruļvadiem, vai pa jūru, dalībvalstīm būtu jārīkojas solidaritātes un reģionālās sadarbības garā, iesaistot gan valsts iestādes, gan enerģētikas uzņēmumus, ciešā koordinācijā ar Naftas jautājumu koordinācijas grupu, lai varētu izmantot naftas krājumus, tostarp naftas krājumus ārkārtas gadījumiem, un citus tādus pasākumus, tostarp atbilstošu maisījumu piegādes, kuri ir paredzēti to valsts ārkārtas rīcības plānos vai par kuriem panākta vienošanās saskaņā ar Direktīvu 2009/119/EK. Šī apņemšanās ievērot solidaritāti un īstenot sadarbību ir īpaši svarīga, ņemot vērā Krievijas agresiju pret Ukrainu un iespējamus Krievijas jēlnaftas piegāžu traucējumus reģionā, jo īpaši attiecībā uz cauruļvadiem vai Melnās jūras ostām. Komisija pārraudzīs tirgus un piegādes drošību un regulāri ziņos Padomei, un, ja vajadzīgs, nāks klajā ar priekšlikumiem, lai stiprinātu piegādes drošību.

(21)

Atbilstīgi principam par tranzīta brīvību aizliegumiem iegādāties, importēt vai nodot jūrasceļu jēlnaftu un konkrētus naftas produktus no Krievijas nebūtu jāskar tādu preču iegāde, imports vai nodošana, kuru izcelsme ir trešā valstī un kuras Krieviju šķērso tikai tranzītā. Jo īpaši minētie aizliegumi nebūtu jāpiemēro situācijā, kad Krievija muitas deklarācijās ir norādīta kā eksporta valsts un ja jēlnaftas un citu naftas produktu izcelsmes valsts minētajās deklarācijās ir norādīta kā trešā valsts.

(22)

Valsts iestādēm būtu jāveic vajadzīgās pārbaudes, lai nodrošinātu, ka trešo valstu preču tranzīts neizraisa aizliegumu apiešanu. Ja pastāv pietiekami pierādījumi, ka trešo valstu preču imports izraisa aizlieguma apiešanu, šāds imports būtu jāaizliedz.

(23)

Turklāt ar Lēmumu (KĀDP) 2022/884 noteikti aizliegumi sniegt Krievijai grāmatvedības, revīzijas, uzskaites pakalpojumus un konsultācijas nodokļu jomā, kā arī konsultācijas saimnieciskās darbības un vadībzinību jomā un sabiedrisko attiecību pakalpojumus.

(24)

Lai nodrošinātu Regulas (ES) Nr. 833/2014 5.m panta raitu īstenošanu, ir lietderīgi pagarināt minētā panta 2. un 3. punktā paredzēto darbību pārtraukšanas termiņu no 2022. gada 10. maija līdz 2022. gada 5. jūlijam.

(25)

Ir lietderīgi precizēt, ka šī regula neliedz juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kura ir reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, saņemt maksājumus no sava Krievijas partnera, ievērojot līgumus, kas saistīti ar Regulas (ES) Nr. 833/2014 X pielikumā uzskaitītajām precēm un tehnoloģijām un kas noslēgti pirms 2022. gada 26. februāra un ko minētā juridiskā persona, vienība vai struktūra īstenojusi pirms 2022. gada 27. maija.

(26)

Ņemot vērā ar II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 184/2005 (2005. gada 12. janvāris) par Kopienas statistiku attiecībā uz maksājumu bilanci, starptautisko pakalpojumu tirdzniecību un ārvalstu tiešajiem ieguldījumiem (4), grāmatvedības, revīzijas, uzskaites pakalpojumi un konsultācijas nodokļu jomā ietver komerciālo darījumu ierakstu veikšanu uzņēmumiem un citiem; grāmatvedības ierakstu un finanšu pārskatu pārbaudi; uzņēmējdarbības nodokļu plānošanu un konsultācijas par uzņēmējdarbības nodokļiem; un nodokļu pārskatu sagatavošanu. Konsultācijas saimnieciskās darbības un vadībzinību jomā un sabiedrisko attiecību pakalpojumi ietver konsultācijas, padomdevēja un operatīvās palīdzības sniegšanas pakalpojumus, kas tiek sniegti uzņēmumiem attiecībā uz to uzņēmējdarbības politiku un stratēģiju un organizācijas vispārējo plānošanu, tās struktūras izveidi un kontroli. Šajā kategorijā ietver vadības maksu, vadības revīziju; konsultācijas tirgus, cilvēkresursu, ražošanas un projektu vadības jautājumos; un konsultācijas, padomdevēja un operatīvās palīdzības sniegšanas pakalpojumus, kas saistīti ar klienta tēla pilnveidošanu un tā attiecībām ar sabiedrību un citām organizācijām.

(27)

Lai nodrošinātu Regulā (ES) Nr. 833/2014 noteikto pasākumu pareizu īstenošanu, ir lietderīgi pagarināt atbrīvojumu no aizlieguma autotransporta uzņēmumiem, kas iedibināti Krievijā, veikt kravu autopārvadājumus visām diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām Krievijā. Tāpat ir lietderīgi arī paplašināt dažus atbrīvojumus no aizliegumiem pieņemt noguldījumus un dažus atbrīvojumus attiecībā uz trastiem, un precizēt un stiprināt noteikumus par valsts sankcijām par minētajā regulā noteikto pasākumu pārkāpumiem.

(28)

Šie pasākumi ir Līguma darbības jomā, un tādēļ ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(29)

Tādēļ Regula (ES) Nr. 833/2014 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 833/2014 groza šādi:

1)

regulas 2.f pantā pievieno šādu punktu:

“3.   Ir aizliegts reklamēt jebkāda satura produktus vai pakalpojumus, ko sagatavojušas vai pārraida XV pielikumā uzskaitītās juridiskās personas, vienības vai struktūras, tostarp pārraidot vai izplatot ar jebkādiem 1. punktā minētajiem līdzekļiem.”;

2)

regulas 3. panta 3. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

dabasgāzes un naftas, ieskaitot naftas pārstrādes produktus, transportēšanai no Krievijas vai caur to uz Savienību, ja vien tas nav aizliegts saskaņā ar 3.m vai 3.n pantu; vai”;

3)

regulas 3.a panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

tā ir vajadzīga, lai nodrošinātu kritiski svarīgu energoapgādi Savienībā, kā arī dabasgāzes un naftas, ieskaitot naftas pārstrādes produktus, transportēšanu no Krievijas vai caur to uz Savienību, ja vien tas nav aizliegts saskaņā ar 3.m vai 3.n pantu; vai”;

4)

regulas 3.ea panta 5. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

ja vien tas nav aizliegts saskaņā ar 3.m vai 3.n pantu – dabasgāzes un naftas, ieskaitot naftas pārstrādes produktus, titāna, alumīnija, vara, niķeļa, pallādija un dzelzsrūdas, kā arī noteiktu XXIV pielikumā uzskaitītu ķīmisku un dzelzs produktu iegādei, importam vai transportēšanai Savienībā;”;

5)

regulas 3.l panta 4. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

ja vien tas nav aizliegts saskaņā ar 3.m vai 3.n pantu – dabasgāzes un naftas, ieskaitot naftas pārstrādes produktus, kā arī titāna, alumīnija, vara, niķeļa, pallādija un dzelzsrūdas iegādei, importam vai transportēšanai Savienībā;”;

6)

regulas 3.l panta 4. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbībai Krievijā, tostarp delegāciju, vēstniecību un pārstāvniecību, vai starptautisko organizāciju darbībai Krievijā, kurām ir piešķirta imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, vai”;

7)

iekļauj šādus pantus:

“3.m pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši iegādāties, importēt vai nodot jēlnaftu vai naftas produktus, kā uzskaitīts XXV pielikumā, ja to izcelsme ir Krievijā vai tie eksportēti no Krievijas.

2.   Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finansiālu palīdzību, vai jebkādus citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā noteikto aizliegumu.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā noteiktos aizliegumus nepiemēro:

a)

līdz 2022. gada 5. decembrim vienreizējiem darījumiem par piegādi tuvākajā laikā, kas noslēgti un izpildīti pirms minētā datuma, vai tādu līgumu izpildei par preču, kuras atbilst KN kodam 2709 00, iegādi, importu vai nodošanu, kas noslēgti pirms 2022. gada 4. jūnija, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamajiem papildu līgumiem, ar noteikumu, ka par minētajiem līgumiem attiecīgās dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai līdz 2022. gada 24. jūnijam, un ka attiecīgās dalībvalstis paziņo vienreizējos darījumus par piegādi tuvākajā laikā Komisijai 10 dienu laikā no to pabeigšanas;

b)

līdz 2023. gada 5. februārim vienreizējiem darījumiem par piegādi tuvākajā laikā, kas noslēgti un izpildīti pirms šā datuma, vai tādu līgumu izpildei par preču, kuras atbilst KN kodam 2710, iegādi, importu vai nodošanu, kas noslēgti pirms 2022. gada 4. jūnija, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamajiem papildu līgumiem, ar noteikumu, ka par minētajiem līgumiem attiecīgās dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai līdz 2022. gada 24. jūnijam, un ka attiecīgās dalībvalstis paziņo vienreizējos darījumus par piegādi tuvākajā laikā Komisijai 10 dienu laikā no to pabeigšanas;

c)

jūrasceļu jēlnaftas un naftas produktu, kā uzskaitīts XXV pielikumā, iegādei, importam vai nodošanai, ja minēto preču izcelsme ir trešā valsts un tās tiek vienīgi iekrautas Krievijā, izvestas no tās vai vestas caur to tranzītā, ar noteikumu, ka gan minēto preču izcelsme, gan īpašnieks nav no Krievijas;

d)

jēlnaftai, kura atbilst KN kodam 2709 00 un kuru pa cauruļvadiem no Krievijas piegādā uz dalībvalstīm, līdz Padome nolemj, ka piemēro 1. un 2. punktā noteiktos aizliegumus.

4.   Ja jēlnaftas piegāde pa cauruļvadiem no Krievijas uz dalībvalsti, kurai ir tikai sauszemes robežas, tiek pārtraukta tādu iemeslu dēļ, ko minētā dalībvalsts nevar ietekmēt, jūrasceļu jēlnaftu no Krievijas, kura atbilst KN kodam 2709 00, var importēt minētajā dalībvalstī, piemērojot ārkārtas pagaidu atkāpi no 1. un 2. punkta, līdz brīdim, kad piegāde tiek atsākta, vai līdz brīdim, kad attiecībā uz minēto dalībvalsti tiek piemērots 3. punkta d) apakšpunktā minētais Padomes lēmums, atkarībā no tā, kas iestājas agrāk.

5.   No 2022. gada 5. decembra un atkāpjoties no 1. un 2. punkta, Bulgārijas kompetentās iestādes var atļaut līdz 2024. gada 31. decembrim izpildīt līgumus, kas noslēgti pirms 2022. gada 4. jūnija, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamos papildu līgumus Krievijas izcelsmes vai no Krievijas eksportētas jūrasceļu jēlnaftas un naftas produktu, kā uzskaitīts XXV pielikumā, iegādei, importam vai nodošanai.

6.   No 2023. gada 5. februāra un atkāpjoties no 1. un 2. punkta, Horvātijas kompetentās iestādes var atļaut līdz 2023. gada 31. decembrim iegādāties, importēt vai nodot Krievijas izcelsmes vai no Krievijas eksportētu vakuuma gāzeļļu, kura atbilst KN kodam 2710 19 71, ar noteikumu, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

nav pieejama alternatīva vakuuma gāzeļļas piegāde; un

b)

Horvātija vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi Komisijai pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja, un Komisija minētajā laikposmā nav iebildusi.

7.   Preces, kas importētas, ievērojot atkāpšanās atļauju, ko kompetentās iestādes piešķīrušas saskaņā ar 5. vai 6. punktu, netiek pārdotas pircējiem, kuri atrodas citā dalībvalstī vai trešā valstī.

8.   Jēlnaftu, kura uz dalībvalstīm piegādāta pa cauruļvadiem, kā minēts 3. punkta d) apakšpunktā, ir aizliegts nodot vai transportēt uz citām dalībvalstīm vai uz trešām valstīm vai pārdot to pircējiem citās dalībvalstīs vai trešās valstīs.

Visus šādas jēlnaftas sūtījumus un konteinerus skaidri marķē kā “REBCO: eksports aizliegts”.

No 2023. gada 5. februāra, ja jēlnafta uz dalībvalsti ir piegādāta pa cauruļvadiem, kā minēts 3. punkta d) apakšpunktā, ir aizliegts no šādas jēlnaftas iegūtus naftas produktus, kas atbilst KN kodam 2710, nodot vai transportēt uz citām dalībvalstīm vai trešām valstīm vai pārdot šādus naftas produktus pircējiem citās dalībvalstīs vai trešās valstīs.

Kā pagaidu atkāpi trešajā daļā minētos aizliegumus tādu naftas produktu importam un nodošanai Čehijā un pārdošanai pircējiem Čehijā, kuri iegūti no jēlnaftas, kas pa cauruļvadiem piegādāta citā dalībvalstī, kā minēts 3. punkta d) apakšpunktā, piemēro no 2023. gada 5. decembra. Ja šādu naftas produktu alternatīvas piegādes Čehijai dara pieejamas pirms minētā datuma, Padome, rīkojoties vienprātīgi, pieņem lēmumu, ar ko izbeidz minēto pagaidu atkāpi. Laikposmā līdz 2023. gada 5. decembrim šādu naftas produktu apjomi, ko Čehijā importē no citām dalībvalstīm, nepārsniedz vidējos apjomus, kas Čehijā importēti no minētajām citām dalībvalstīm tādā pašā laikposmā iepriekšējo piecu gadu laikā.

9.   Šā panta 1. punktā minētos aizliegumus nepiemēro tādu XXV pielikumā uzskaitīto preču iegādei Krievijā, kas nepieciešamas, lai apmierinātu pircēju Krievijā vai humānās palīdzības projektu Krievijā pamatvajadzības.

10.   Dalībvalstis ne vēlāk kā 2022. gada 8. jūnijā un pēc tam reizi trijos mēnešos ziņo Komisijai par jēlnaftas, kas atbilst KN kodam 2709 00, daudzumiem, kuri importēti pa cauruļvadiem, kā minēts 3. punkta d) apakšpunktā. Šādus importa rādītājus sadala pa katru cauruļvadu. Gadījumā, ja attiecībā uz dalībvalsti, kurai ir tikai sauszemes robežas, piemēro 4. punktā minēto ārkārtas pagaidu atkāpi, minētā dalībvalsts reizi trijos mēnešos ziņo Komisijai par jūrasceļu jēlnaftas, kas atbilst KN kodam 2709 00, daudzumiem, kurus tā importē no Krievijas, kamēr tiek piemērota minētā atkāpe.

Laikposmā līdz 2023. gada 5. decembrim, kas minēts 8. punkta ceturtajā daļā, dalībvalstis reizi trijos mēnešos ziņo Komisijai par daudzumiem, kādos tās uz Čehiju eksportē naftas produktu, kas atbilst KN kodam 2710 un kas iegūti no jēlnaftas, kura piegādāta pa cauruļvadiem, kā minēts 3. punkta d) apakšpunktā.

3.n pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus vai finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar jēlnaftas un naftas produktu, kā uzskaitīts XXV pielikumā, kā izcelsme ir Krievijā vai kas eksportēti no Krievijas, transportu, tai skaitā veicot pārkraušanas operācijas, uz trešām valstīm.

2.   Šā panta 1. punktā noteiktos aizliegumus nepiemēro:

a)

tādu līgumu izpildei līdz 2022. gada 5. decembrim, kas noslēgti pirms 2022. gada 4. jūnija, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamajiem papildu līgumiem; vai

b)

jēlnaftas vai naftas produktu, kā uzskaitīts XXV pielikumā, transportam, ja minēto preču izcelsme ir trešā valsts un tās tiek vienīgi iekrautas Krievijā, izvestas no tās vai vestas caur to tranzītā, ar noteikumu, ka gan minēto preču izcelsme, gan īpašnieks nav no Krievijas.”;

8)

regulas 5.aa pantu groza šādi:

a)

pievieno šādu punktu:

“2.a   Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro tādu maksājumu saņemšanai no tajā minētajām juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kas tām jāveic saskaņā ar līgumiem, kuri īstenoti pirms 2022. gada 15. maija.”;

b)

panta 3. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

ja vien tas nav aizliegts saskaņā ar 3.m vai 3.n pantu, darījumiem, kas ir absolūti nepieciešami dabasgāzes un naftas, ieskaitot naftas pārstrādes produktus, kā arī titāna, alumīnija, vara, niķeļa, pallādija un dzelzsrūdas tiešai vai netiešai iegādei, importam vai transportēšanai no Krievijas vai caur to uz Savienību, Eiropas Ekonomikas zonas valsti, Šveici vai Rietumbalkāniem;”;

c)

panta 3. punktam pievieno šādus apakšpunktus:

“d)

darījumiem, tostarp pārdošanai, kas ir absolūti nepieciešami, lai līdz 2022. gada 5. septembrim likvidētu kopuzņēmumu vai līdzīgu juridisku veidojumu, kuri noslēgti pirms 2022. gada 16. marta un kuros iesaistīta 1. punktā minēta juridiskā persona, vienība vai struktūra;

e)

darījumiem, kas saistīti ar elektronisko sakaru pakalpojumu, datu centru pakalpojumu nodrošināšanu un to darbības, apkopes, drošības, tostarp ugunsmūru, nodrošināšanu, un zvanu centru pakalpojumu nodrošināšanu XIX pielikumā uzskaitītai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai.”;

9)

regulas 5.c pantu aizstāj ar šādu:

“5.c pants

1.   Atkāpjoties no 5.b panta 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut pieņemt tādu noguldījumu vai nodrošināt digitālo maku, kontu vai glabāšanas pakalpojumu pēc tam, kad tās konstatējušas, ka tāda noguldījuma pieņemšana vai digitālā maka, konta vai glabāšanas pakalpojuma nodrošināšana ir:

a)

nepieciešama, lai segtu 5.b panta 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru un to apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtiku, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēta vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu vai atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridisko pakalpojumu sniegšanu;

c)

paredzēta vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību;

d)

nepieciešama ārkārtas izdevumu segšanai – ar noteikumu, ka attiecīgā kompetentā iestāde pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir konkrēta atļauja; vai

e)

nepieciešama diplomātiskās misijas vai konsulārās pārstāvniecības, vai starptautiskas organizācijas oficiālajiem mērķiem.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar 1. punkta a), b), c) vai e) apakšpunktu, divu nedēļu laikā no atļaujas piešķiršanas.”;

10)

regulas 5.f panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kurām ir pagaidu vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveicē.”;

11)

regulas 5.h pantu aizstāj ar šādu:

“5.h pants

1.   Ir aizliegts juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kuras uzskaitītas XIV pielikumā, vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kura iedibināta Krievijā un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši atrodas XIV pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā, sniegt specializētus finanšu ziņojumapmaiņas pakalpojumus, ko izmanto finanšu datu apmaiņai.

2.   Attiecībā uz katru XIV pielikumā uzskaitīto juridisko personu, vienību vai struktūru 1. punktā noteikto aizliegumu piemēro no datuma, kas tai norādīts minētajā pielikumā. Aizliegumu no tās pašas dienas piemēro visām Krievijā iedibinātām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kurām vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir XIV pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā.”;

12)

regulas 5.k panta 2. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

ja vien tas nav aizliegts saskaņā ar 3.m vai 3.n pantu, dabasgāzes un naftas, ieskaitot naftas pārstrādes produktus, kā arī titāna, alumīnija, vara, niķeļa, palādija un dzelzsrūdas iegādei, importam vai transportēšanai no Krievijas vai caur to uz Savienību; vai”;

13)

regulas 5.m pantu aizstāj ar šādu:

“5.m pants

1.   Ir aizliegts reģistrēt, nodrošināt juridisko adresi, uzņēmējdarbības vai administratīvo adresi, kā arī sniegt pārvaldības pakalpojumus trastam vai jebkādam tam līdzīgam juridiskam veidojumam, kurā trasta dibinātājs vai labuma guvējs ir:

a)

Krievijas valstspiederīgais vai fiziska persona, kas uzturas Krievijā;

b)

juridiska persona, vienība vai struktūra, kas ir iedibināta Krievijā;

c)

juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder a) vai b) apakšpunktā minētai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai;

d)

juridiska persona, vienība vai struktūra, kuru kontrolē a), b), c) vai d) apakšpunktā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra;

e)

fiziska vai juridiska personai, vienība vai struktūra, kas rīkojas a), b), c) vai d) apakšpunktā minētās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras vārdā vai pēc tās rīkojuma.

2.   No 2022. gada 5. jūlija ir aizliegts rīkoties vai nodrošināt, lai cita persona rīkotos kā pilnvarotais, nominālais akcionārs, direktors, sekretārs vai līdzīgā amatā trastā vai līdzīgā juridiskā veidojumā, kā minēts 1. punktā.

3.   Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro darbībām, kas ir absolūti nepieciešamas, lai līdz 2022. gada 5. jūlijam izbeigtu ar šo pantu nesaderīgus līgumus, kuri noslēgti pirms 2022. gada 9. aprīļa, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamus papildu līgumus.

4.   Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, ja trasta dibinātājs vai labuma guvējs ir kādas dalībvalsts valstspiederīgais vai fiziska persona, kam ir pagaidu vai pastāvīgas uzturēšanās atļauja dalībvalstī.

5.   Atkāpjoties no 2. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut 2. punktā minētos pakalpojumus turpināt sniegt arī pēc 2022. gada 5. jūlija:

a)

lai līdz 2022. gada 5. septembrim pabeigtu darbības, kas ir absolūti nepieciešamas 3. punktā minēto līgumu izbeigšanai, ar noteikumu, ka šādas darbības tika sāktas pirms 2022. gada 11. maija; vai

b)

citu iemeslu dēļ, ar noteikumu, ka pakalpojumu sniedzēji no 1. punktā minētajām personām nepieņem vai šādām personām tieši vai netieši nedara pieejamus nekādus līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai citādi nesniedz nekādu labumu no trasta aktīviem.

6.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut minētajos punktos minētos pakalpojumus pēc tam, kad tās konstatējušas, ka tas ir nepieciešams:

a)

humanitāriem mērķiem, piemēram, lai sniegtu palīdzību vai atvieglotu tās sniegšanu, tostarp, lai piegādātu medicīnas preces, pārtiku vai nodrošinātu humanitāro darbinieku un saistītas palīdzības piegādi, vai evakuācijai;

b)

pilsoniskās sabiedrības darbībām, kas Krievijā tieši veicina demokrātiju, cilvēktiesības vai tiesiskumu; vai

c)

tādu trastu darbībai, kuru mērķis ir pārvaldīt arodpensiju shēmas, apdrošināšanas polises vai darbinieku akciju shēmas, labdarības organizācijas, amatieru sporta klubus un līdzekļus nepilngadīgajiem vai neaizsargātiem pieaugušajiem.

7.   Attiecīgā dalībvalsts informē Komisiju par katru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 5. vai 6. punktu, divu nedēļu laikā pēc šādas atļaujas piešķiršanas.”;

14)

iekļauj šādu pantu:

“5.n pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt grāmatvedības, revīzijas, tai skaitā tiesību aktos noteiktās revīzijas, uzskaites pakalpojumus vai konsultācijas nodokļu jomā, vai konsultācijas saimnieciskās darbības un vadībzinību jomā vai sabiedrisko attiecību pakalpojumus:

a)

Krievijas valdībai; vai

b)

juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas iedibinātas Krievijā.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kas ir absolūti nepieciešami, lai līdz 2022. gada 5. jūlijam izbeigtu ar šo pantu nesaderīgus līgumus, kuri noslēgti pirms 2022. gada 4. jūnija, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamos papildu līgumus.

3.   Šā panta 1. punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kas ir absolūti nepieciešami, lai īstenotu tiesības uz aizstāvību tiesvedībā un tiesības uz efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

4.   Šā panta 1. punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kas paredzēti vienīgi tādu Krievijā iedibinātu juridisko personu, vienību vai struktūru lietošanai, kuras pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas ir reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, vai kuras pilnībā vai kopīgi kontrolē šāda juridiska persona, vienība vai struktūra.

5.   Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut šeit minētos pakalpojumus pēc tam, kad tās konstatējušas, ka tas ir nepieciešams:

a)

humanitāriem mērķiem, piemēram, lai sniegtu palīdzību vai atvieglotu tās sniegšanu, tostarp, lai piegādātu medicīnas preces, pārtiku vai nodrošinātu humanitāro darbinieku un saistītas palīdzības piegādi, vai evakuācijai; vai

b)

pilsoniskās sabiedrības darbībām, kas Krievijā tieši veicina demokrātiju, cilvēktiesības vai tiesiskumu.”;

15)

regulas 8. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalstis paredz noteikumus par sankcijām, tai skaitā – attiecīgā gadījumā – kriminālsodiem, ko piemēro par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. Dalībvalstis arī paredz atbilstīgus pasākumus no šādiem pārkāpumiem gūtu ieņēmumu konfiskācijai.”;

16)

regulas IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

17)

regulas VII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu;

18)

regulas VIII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu;

19)

regulas XII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu;

20)

regulas XIV pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas V pielikumā;

21)

regulas XV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas VI pielikumu.

Šo punktu piemēro attiecībā uz vienu vai vairākām vienībām, kas minētas šīs regulas VI pielikumā, sākot no 2022. gada 25. jūnija un ar noteikumu, ka Padome, izskatījusi attiecīgās lietas, tā izlemj ar īstenošanas aktu;

22)

regulas XXI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas VII pielikumu;

23)

pievieno XXV pielikumu saskaņā ar šīs regulas VIII pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 3. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. COLONNA


(1)  OV L 153, 3.6.2022., xx. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 229, 31.7.2014., 1. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums 2014/512/KĀDP (2014. gada 31. jūlijs), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 229, 31.7.2014., 13. lpp.).

(4)  OV L 35, 8.2.2005., 23. lpp.


I PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 833/2014 IV pielikumā pievieno šādas fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras:

46th TSNII Central Scientific Research Institute (46. Centrālais zinātniskās pētniecības institūts TSNII)

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Viskrievijas pētniecības institūts optisko un fizisko mērījumu jomā)

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Viskrievijas zinātniskās pētniecības institūts Etalon)

Almaz JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Automatizētā iepirkuma sistēma valsts aizsardzības jomā)

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Elektroniskās datošanas tehnoloģijas zinātniskās pētniecības institūts)

Electrosignal JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt (Inženierijas centrs Moselectronproekt)

Etalon Scientific and Production Association (Zinātniskā un ražošanas asociācija Etalon)

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Ārējās tirdzniecības asociācija Mashpriborintorg)

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics (Augstas enerģijas fizikas institūts)

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Teorētiskās un eksperimentālās fizikas institūts)

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Augststrāvas elektronikas institūts ISE SO RAN)

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Kalugas telemehānisko ierīču zinātniskās pētniecības institūts)

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Zinātniskās pētniecības institūts Kulon)

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC (Maskavas Komunikācijas pētniecības institūts)

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Omskas Zinātniskās pētniecības institūts instrumentu inženierijas jomā)

Optron JSC

Pella Shipyard OJSC (Kuģubūvētava OJSC Pella)

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Čeļabinskas radio rūpnīca Polyot)

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Pleskavas attālinātās saziņas ierīču rūpnīca)

Radiozavod JSC

Razryad JSC

Research Production Association Mars (Pētniecības ražošanas asociācija Mars)

Ryazan Radio-Plant (Rjazaņas radio rūpnīca)

Scientific Production Center Vigstar JSC (Zinātniskās ražošanas centrs Vigstar)

Scientific Production Enterprise “Radiosviaz” (Zinātniskās ražošanas uzņēmums “Radiosviaz”)

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Zinātniskās pētniecības institūts Ferrite-Domen)

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Komunikāciju vadības sistēmu zinātniskās pētniecības institūts)

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Zinātniskās ražošanas asociācija un zinātniskās pētniecības institūts radiokomponentu jomā)

Scientific Production Enterprise “Kant” (Zinātniskās ražošanas uzņēmums “Kant”)

Scientific Production Enterprise “Svyaz” (Zinātniskās ražošanas uzņēmums “Svyaz”)

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Zinātniskās ražošanas uzņēmums Almaz)

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Zinātniskās ražošanas uzņēmums Salyut)

Scientific Production Enterprise Volna (Zinātniskās ražošanas uzņēmums Volna)

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Zinātniskās ražošanas uzņēmums Vostok)

Scientific-Research Institute “Argon” (Zinātniskās pētniecības institūts “Argon”)

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Zinātniskās pētniecības institūts un rūpnīca Platan)

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Automatizēto sistēmu un komunikācijas kompleksu Zinātniskās pētniecības institūts Neptune)

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Īpašā dizaina un tehniskais birojs releju jomā)

Special Design Bureau Salute JSC (Īpašā dizaina birojs Salute)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Salute” (Taktisko raķešu uzņēmums “Salute”)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau “Vympel’ By Name I.I.Toropov” (I.I.Toropov vārdā nosauktais taktisko raķešu uzņēmums “Valsts mašīnbūves projektēšanas birojs Vympel”)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “URALELEMENT” (Taktisko raķešu uzņēmums “URALELEMENT”)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Plant Dagdiesel” (Taktisko raķešu uzņēmums “Plant Dagdiesel”)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering” (Taktisko raķešu uzņēmums “Zinātniskās pētniecības institūts jūras karstuma inženierijas jomā)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Taktisko raķešu uzņēmums PA Strela)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Taktisko raķešu uzņēmums Plant Kulakov)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Taktisko raķešu uzņēmums Ravenstvo)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Taktisko raķešu uzņēmums Ravenstvo-service)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Taktisko raķešu uzņēmums “Saratovas radio instrumentu rūpnīca”)

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Taktisko raķešu uzņēmums Severny Press)

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company “Research Center for Automated Design” (Taktisko raķešu uzņēmums “Pētniecības centrs automatizētās izstrādes jomā”)

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Taktisko raķešu uzņēmums KB Mashinostroeniya)

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Taktisko raķešu uzņēmums NPO Electromechanics)

Tactical Missile Company, NPO Lightning (Taktisko raķešu uzņēmums NPO Lightning)

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant “Molot” (Taktisko raķešu uzņēmums Petrovsky Electromechanical Plant “Molot”)

Tactical Missile Company, PJSC MBDB “ISKRA” (Taktisko raķešu uzņēmums PJSC MBDB “ISKRA”)

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Taktisko raķešu uzņēmums PJSC ANPP Temp Avia)

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Taktisko raķešu uzņēmums Raduga Design Bureau)

Tactical Missile Corporation, “Central Design Bureau of Automation” (Taktisko raķešu uzņēmums “Central Design Bureau of Automation”)

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Taktisko raķešu uzņēmums “711. Gaisa kuģu remonta rūpnīca”)

Tactical Missile Corporation, AO GNPP “Region” (Taktisko raķešu uzņēmums AO GNPP “Region”)

Tactical Missile Corporation, AO TMKB “Soyuz” (Taktisko raķešu uzņēmums AO TMKB “Soyuz”)

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Taktisko raķešu uzņēmums “Azovas Optiskā un mehāniskā rūpnīca”)

Tactical Missile Corporation, Concern “MPO – Gidropribor” (Taktisko raķešu uzņēmums, koncerns “MPO – Gidropribor”)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company “KRASNY GIDROPRESS” (Taktisko raķešu uzņēmums “KRASNY GIDROPRESS”)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Taktisko raķešu uzņēmums Avangard)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Taktisko raķešu uzņēmums, koncerns Granit-Electron)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Taktisko raķešu uzņēmums Elektrotyaga)

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Taktisko raķešu uzņēmums GosNIIMash)

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Taktisko raķešu uzņēmums RKB Globus)

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Taktisko raķešu uzņēmums “Smoļenskas Aviācijas rūpnīca”)

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Taktisko raķešu uzņēmums TRV Engineering)

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau “Detal” (Taktisko raķešu uzņēmums “Urālu projektu izstrādes birojs Detal”)

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Taktisko raķešu uzņēmums SIA Zvezda-Strela)

Tambov Plant (TZ) “October”

United Shipbuilding Corporation “Production Association Northern Machine Building Enterprise” (Apvienotā kuģubūves korporācija “Production Association Northern Machine Building Enterprise”)

Apvienotā kuģubūves korporācija “5th Shipyard””.


II PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 833/2014 VII pielikumu groza šādi:

1)

I kategorijas “Elektronika” X.A.I.003. apakškategorijas a. punktu aizstāj ar šādu:

“a.

Frekvenču pārveidotāji un to speciāli konstruēti komponenti, izņemot tos, kas minēti KMPS vai Regulā (ES) 2021/821;”;

2)

pievieno šādas kategorijas:

“IX kategorija – Īpaši materiāli un saistīts aprīkojums

X.C.IX.001

Atsevišķi noteikta ķīmiska satura savienojumi atbilstīgi Kombinētās nomenklatūras 28. un 29. nodaļas 1. piezīmei:

a.

šādas ķīmiskas vielas ar 95 % vai lielāku koncentrāciju (pēc masas):

1.

Etilēndihlorīds (CAS 107-06-2);

2.

Nitrometāns (CAS 75-52-5);

3.

Pikrīnskābe (CAS 88-89-1);

4.

Alumīnija hlorīds (CAS 7446-70-0);

5.

Arsēns (CAS 7440-38-2);

6.

Arsēna trioksīds (CAS 1327-53-3);

7.

Bis (2-hloretil) etilamīna hidrohlorīds (CAS 3590-07-6);

8.

Bis (2-hloretil) metilamīna hidrohlorīds (CAS 55-86-7);

9.

Tris (2-hloretil) amīna hidrohlorīds (CAS 817-09-4);

10.

Tributilfosfīts (CAS 102-85-2);

11.

Metānizocianāts (CAS 624-83-9);

12.

Hinaldīns (CAS 91-63-4);

13.

2-bromhloretāns (CAS 107-04-0);

14.

Benzils (CAS 134-81-6);

15.

Dietilēteris (CAS 60-29-7);

16.

Dimetilēteris (CAS 115-10-6);

17.

Dimetilaminoetanols (CAS 108-01-0);

18.

2-metoksietanols (CAS 109-86-4);

19.

Butirilholīnesterāze (BCHE);

20.

Dietilēntriamīns (CAS 111-40-0);

21.

Dihlormetāns (CAS 75-09-2);

22.

Dimetilanilīns (CAS 121-69-7);

23.

Etilbromīds (CAS 74-96-4);

24.

Etilhlorīds (CAS 75-00-3);

25.

Etilamīns (CAS 75-04-7);

26.

Heksamīns (CAS 100-97-0);

27.

Izopropanols (CAS 67-63-0);

28.

Izopropilbromīds (CAS 75-26-3);

29.

Izopropilēteris (CAS 108-20-3);

30.

Metilamīns (CAS 74-89-5);

31.

Metilbromīds (CAS 74-83-9);

32.

Monoizopropilamīns (CAS 75-31-0);

33.

Obidoksīma hlorīds (CAS 114-90-9);

34.

Kālija bromīds (CAS 7758-02-3);

35.

Piridīns (CAS 110-86-1);

36.

Piridostigmīna bromīds (CAS 101-26-8);

37.

Nātrija bromīds (CAS 7647-15-6);

38.

Metālisks nātrijs (CAS 7440-23-5);

39.

Tributilamīns (CAS 102-82-9);

40.

Trietilamīns (CAS 121-44-8) vai

41.

Trimetilamīns (CAS 75-50-3).

b.

šādas ķīmiskas vielas ar 90 % vai lielāku koncentrāciju (pēc masas):

1.

Acetons (CAS 67-64-1);

2.

Acetilēns (CAS 74-86-2);

3.

Amonjaks (CAS 7664-41-7);

4.

Antimons (CAS 7440-36-0);

5.

Benzaldehīds (CAS 100-52-7);

6.

Benzoīns (CAS 119-53-9);

7.

1-butanols (CAS 71-36-3);

8.

2-butanols (CAS 78-92-2);

9.

Izobutanols (CAS 78-83-1);

10.

Terc-butanols (CAS 75-65-0);

11.

Kalcija karbīds (CAS 75-20-7);

12.

Oglekļa monoksīds (CAS 630-08-0);

13.

Hlors (CAS 7782-50-5);

14.

Cikloheksanols (CAS 108-93-0);

15.

Dicikloheksilamīns (CAS 101-83-7);

16.

Etanols (CAS 64-17-5);

17.

Etilēns (CAS 74-85-1);

18.

Etilēnoksīds (CAS 75-21-8);

19.

Fluorapatīts (CAS 1306-05-4);

20.

Hlorūdeņradis (CAS 7647-01-0);

21.

Sērūdeņradis (CAS 7783-06-4);

22.

Mandeļskābe (CAS 90-64-2);

23.

Metanols (CAS 67-56-1);

24.

Metilhlorīds (CAS 74-87-3);

25.

Metiljodīds (CAS 74-88-4);

26.

Metilmerkaptāns (CAS 74-93-1);

27.

Monoetilēnglikols (CAS 107-21-1);

28.

Oksalilhlorīds (CAS 79-37-8);

29.

Kālija sulfīds (CAS 1312-73-8);

30.

Kālija tiocianāts (CAS 333-20-0);

31.

Nātrija hipohlorīts (CAS 7681-52-9);

32.

Sērs (CAS 7704-34-9);

33.

Sēra dioksīds (CAS 7446-09-5);

34.

Sēra trioksīds (CAS 7446-11-9);

35.

Tiofosforilhlorīds (CAS 3982-91-0);

36.

Triizobutilfosfīts (CAS 1606-96-8);

37.

Baltais fosfors (CAS 12185-10-3) vai

38.

Dzeltenais fosfors (CAS 7723-14-0).

X.C.IX.002

Fentanils un tā atvasinājumi alfentanils, sufentanils, remifentanils, karfentanils un to sāļi.

Piezīme.

Kontrole X.C.IX.002. pozīcijā neattiecas uz produktiem, kas tiek identificēti kā patēriņa preces, kuras iepakotas pārdošanai mazumtirdzniecībā personiskam lietojumam vai iepakotas individuālam lietojumam.

X.C.IX.003

Šādi ķīmisko vielu prekursori, kas iedarbojas uz centrālo nervu sistēmu:

a.

4-anilīn-N-fenetilpiperidīns (CAS 21409-26-7) vai

b.

N-fenetil-4-piperidons (CAS 39742-60-4).

Piezīmes.

1.

Kontrole X.C.IX.003. pozīcijā neattiecas uz “ķīmisko vielu maisījumiem”, kuros ir vismaz viena no X.C.IX.003. pozīcijā minētajām ķīmiskajām vielām, ja atsevišķas ķīmiskās vielas daudzums maisījumā nav vairāk par 1 %.

2.

Kontrole X.C.IX.003. pozīcijā neattiecas uz produktiem, kas tiek identificēti kā patēriņa preces, kuras iepakotas pārdošanai mazumtirdzniecībā personiskam lietojumam vai iepakotas individuālam lietojumam.

X kategorija – Materiālu apstrāde un pārstrāde

X.B.X.001

“Nepārtrauktas plūsmas reaktori” un to “modulārie komponenti”.

Tehniskas piezīmes.

1.

X.B.X.001. pozīcijā “nepārtrauktas plūsmas reaktori” ir pēc principa “pieslēdz un strādā” (plug and play) funkcionējošas sistēmas, kurās reaģenti tiek pastāvīgi ievadīti reaktorā un galaprodukts tiek savākts izplūdes kanālā.

2.

X.B.X.001. pozīcijā “modulārie komponenti” ir ar šķidrumu darbināmi moduļi, šķidruma sūkņi, vārsti, moduļi ar pildslāni, maisīšanas moduļi, spiediena mērītāji, šķidruma–šķidruma separatori u. tml.

X.B.X.002

Daļēji vai pilnīgi automatizēti nukleīnskābes savācēji un sintezatori, uz kuriem neattiecas kontrole atbilstoši 2B352.i. pozīcijai un kuri konstruēti, lai radītu nukleīnskābi vairāk nekā 50 kilobāzu garumā.

X.B.X.003

Automatizēti peptīdu sintezatori, kas spēj darboties kontrolētos atmosfēras apstākļos.”.


III PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 833/2014 VIII pielikumā pievieno šādas partnervalstis:

“APVIENOTĀ KARALISTE

DIENVIDKOREJA”.


IV PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 833/2014 XII pielikuma nosaukumu aizstāj ar šādu:

“Regulas 5. panta 2. punktā minēto juridisko personu, vienību un struktūru saraksts”.


V PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 833/2014 XIV pielikumu aizstāj ar šādu:

“XIV PIELIKUMS

REGULAS 5.h PANTĀ MINĒTO JURIDISKO PERSONU, VIENĪBU UN STRUKTŪRU SARAKSTS

Juridiskās personas, vienības vai struktūras nosaukums

Piemērošanas sākuma datums

Bank Otkritie

2022. gada 12. marts

Novikombank

2022. gada 12. marts

Promsvyazbank

2022. gada 12. marts

Bank Rossiya

2022. gada 12. marts

Sovcombank

2022. gada 12. marts

VNESHECONOMBANK (VEB)

2022. gada 12. marts

VTB BANK

2022. gada 12. marts

Sberbank

2022. gada 14. jūnijs

Credit Bank of Moscow

2022. gada 14. jūnijs

Joint Stock Company Russian Agricultural Bank, JSC Rosselkhozbank

2022. gada 14. jūnijs


VI PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 833/2014 XV pielikumā pievieno šādas vienības:

Rossiya RTR / RTR Planeta

Rossiya 24 / Russia 24

TV Centre International”.


VII PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 833/2014 XXI pielikumu aizstāj ar šādu:

“XXI PIELIKUMS

3.i PANTĀ MINĒTO PREČU UN TEHNOLOĢIJU SARAKSTS

KN kods

Preces nosaukums

0306

Vēžveidīgie, čaulā vai bez tās, dzīvi, svaigi, atdzesēti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā; kūpināti vēžveidīgie, čaulā vai bez tās, arī termiski apstrādāti pirms kūpināšanas vai kūpināšanas procesā; vēžveidīgie čaulā, termiski apstrādāti tvaicējot vai vārot ūdenī, arī dzesināti, saldēti, žāvēti, sālīti vai sālījumā

16043100

Kaviārs

16043200

Kaviāra aizstājēji

2208

Nedenaturēts etilspirts, kura spirta tilpumkoncentrācija ir mazāk nekā 80 tilp. %; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiski dzērieni

2303

Cietes ražošanas atlikumi un tamlīdzīgi atlikumi, biešu mīkstums, cukurniedru rauši un citi cukura ražošanas atkritumi, drabiņas vai šķiedenis un atkritumi, granulēti vai negranulēti

2523

Portlandcements, aluminātcements, sārņu, sulfātizturīgais un tamlīdzīgi hidrauliskie cementi, nekrāsoti vai iekrāsoti vai klinkeru veidā

ex ex2825

Hidrazīns un hidroksilamīns un to neorganiskie sāļi; citādas neorganiskās bāzes; citādi metālu oksīdi, hidroksīdi un peroksīdi, izņemot KN kodu 2825 20 00 un 2825 30 00 produktus

ex ex2835

Fosfināti (hipofosfīti), fosfonāti (fosfīti), un fosfāti; noteikta vai nenoteikta ķīmiska sastāva polifosfāti, izņemot KN koda 2835 26 00 produktus

ex ex2901

Acikliskie ogļūdeņraži, izņemot KN koda 2901 10 00 produktus

2902

Cikliskie ogļūdeņraži

ex ex2905

Acikliskie spirti un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi, izņemot KN koda 2905 11 00 produktus

2907

Fenoli; fenolu spirti

2909

Ēteri, hidroksiēteri, alkoksifenoli, alkoksifenolspirti, spirtu peroksīdi, ēteru peroksīdi, acetālu un pusacetālu peroksīdi, ketonu peroksīdi (noteikta vai nenoteikta ķīmiskā sastāva) un to halogenētie, sulfurētie, nitrētie vai nitrozētie atvasinājumi

310420

Kālija hlorīds

310520

Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur trīs mēslojuma elementus: slāpekli, fosforu un kāliju

310560

Minerālie vai ķīmiskie mēslošanas līdzekļi, kas satur divus mēslojuma elementus: fosforu un kāliju

ex ex31059020

Citi mēslošanas līdzekļi, kas satur kālija hlorīdu

ex ex31059080

Citi mēslošanas līdzekļi, kas satur kālija hlorīdu

3902

Propilēna vai citu olefīnu polimēri pirmformās

4011

Jaunas gumijas pneimatiskās riepas

44

Koks un koka izstrādājumi; kokogle

4705

Koksnes celuloze, kas iegūta, apvienojot mehāniskās un ķīmiskās pārstrādes procesus

4804

Nekrītots kraftpapīrs un kartons ruļļos vai loksnēs, izņemot pozīcijā 4802 vai 4803 minēto

6810

Cementa, betona vai mākslīgā akmens izstrādājumi, stiegroti vai nestiegroti

7005

Termiski pulēts stikls un stikls ar slīpētu vai pulētu virsmu, loksnēs, ar absorbējošu, atstarojošu vai neatstarojošu slāni vai bez tā, bet neapstrādāts ar citu paņēmienu

7007

Neplīstošais stikls, kas sastāv no rūdīta vai laminēta stikla

7010

Baloni, pudeles, flakoni, burkas, krūzes, stikla pudelītes zālēm, ampulas un citi stikla trauki preču transportēšanai vai iepakošanai; stikla burkas konservēšanai; stikla aizbāžņi, vāki un citi aizvākošanas izstrādājumi

7019

Stikla šķiedras (ieskaitot stikla vati) un to izstrādājumi (piemēram, pavedieni, grīstes, audumi)

7106

Sudrabs (tostarp ar zeltu vai platīnu pārklāts sudrabs), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

7606

Alumīnija plātnes, loksnes un sloksnes, kas ir biezākas par 0,2 mm

7801

Neapstrādāts svins

ex ex8411

Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji un citādas gāzturbīnas, izņemot KN koda 8411 91 00 turboreaktīvo dzinēju vai turbopropelleru daļas

8431

Detaļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar mehānismiem pozīcijā 8425 līdz 8430

8901

Pasažieru kuģi, ekskursiju kuģi, prāmji, transportkuģi, liellaivas un tamlīdzīgi kuģi pasažieru vai preču pārvadāšanai

8904

Velkoņi un stūmējkuģi

8905

Signālkuģi, signālplatformas, bagarkuģi, peldošie celtņi un citi kuģi, kuru kuģotspēja ir pakārtota to galvenajai funkcijai; peldošas piestātnes; peldošas vai zemūdens urbumu vai ieguves platformas

9403

Citādas mēbeles un to daļas

“.

VIII PIELIKUMS

Pievieno šādu pielikumu:

“XXV PIELIKUMS

REGULAS 3.m PANTĀ UN 3.n PANTĀ MINĒTO JĒLNAFTAS UN NAFTAS PRODUKTU SARAKSTS

KN kods

Apraksts

2709 00

Neapstrādātas naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas

2710

Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citur neminēti vai neiekļauti pārstrādes produkti, kas satur 70 % no svara vai vairāk naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, ja šīs eļļas ir pārstrādes produktu pamatsastāvdaļas; eļļas atkritumi

“.

3.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 153/75


PADOMES REGULA (ES) 2022/880

(2022. gada 3. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2014/145/KĀDP (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (1),

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopēju priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 269/2014 (2) tiek īstenoti Lēmumā 2014/145/KĀDP paredzētie ierobežojošie pasākumi.

(2)

Padome 2022. gada 3. jūnijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2022/885 (3), ar ko groza Lēmumu 2014/145/KĀDP un ar ko ieviesa turpmākas iespējas izdarīt atkāpes no aktīvu iesaldēšanas un no aizlieguma līdzekļus un saimnieciskos resursus darīt pieejamus sarakstā iekļautajām personām un vienībām. Ir lietderīgi arī precizēt un stiprināt noteikumus par valstu sankcijām par minētajā regulā paredzēto pasākumu pārkāpumiem.

(3)

Šie grozījumi ir Līguma darbības jomā, un tādēļ to īstenošanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa regulējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 269/2014,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 269/2014 groza šādi:

1)

iekļauj šādu pantu:

“6.c pants

Šīs regulas 2. pantu nepiemēro līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem, kas ir noteikti vajadzīgi, lai Krievijā, Ukrainā, Savienībā, starp Krieviju un Savienību un starp Ukrainu un Savienību sniegtu elektronisko sakaru pakalpojumus, ko veic Savienības telekomunikāciju operatori, nodrošinātu saistītās iekārtas un pakalpojumus, kas vajadzīgi šādu elektronisko sakaru pakalpojumu darbībai, uzturēšanai un drošībai, un datu centru pakalpojumiem Savienībā.”;

2)

regulas 15. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, tostarp attiecīgā gadījumā kriminālsodiem, ko piemēro par šīs regulas noteikumu pārkāpšanu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām. Dalībvalstis arī paredz piemērotus pasākumus no šādiem pārkāpumiem gūtu ieņēmumu konfiskācijai.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,2022. gada 3. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. COLONNA


(1)  OV L 78, 17.3.2014., 16. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV L 78, 17.3.2014., 6. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/885 (2022. gada 3. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV L 153, 3.6.2022.).


LĒMUMI

3.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 153/77


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2022/881

(2022. gada 3. jūnijs),

ar ko īsteno Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2012/642/KĀDP (2012. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu (1) un jo īpaši tā 6. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 15. oktobrī pieņēma Lēmumu 2012/642/KĀDP.

(2)

Ņemot vērā situācijas nopietnību Baltkrievijā un joprojām notiekošajiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju, 12 personas un astoņas vienības būtu jāiekļauj Lēmuma 2012/642/KĀDP I pielikumā izklāstītajā to fizisku un juridisku personu, vienību un struktūru sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2012/642/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Lēmuma 2012/642/KĀDP I pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 3. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. COLONNA


(1)  OV L 285, 17.10.2012., 1. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 2012/642/KĀDP I pielikumu groza šādi:

1)

tabulā “A. Fiziskās personas, kas minētas 3. panta 1. punktā un 4. panta 1. punktā” pievieno šādas fiziskas personas:

 

Vārds, uzvārds

(Baltkrievu valodas transliterācija)

(Krievu valodas transliterācija)

Vārds, uzvārds

(baltkrievu valodā)

(krievu valodā)

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Sarakstā iekļaušanas datums

“184.

Ihar Vasilievich KARPENKA

Igor Vasilievich KARPENKO

Iгар Васiльевiч КАРПЕНКА

Игорь Васильевич КАРПЕНКО

Amats(-i): Baltkrievijas Republikas Centrālās vēlēšanu un republikas referendumu rīkošanas komisijas priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 28.4.1964.

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Būdams Baltkrievijas Republikas Centrālās vēlēšanu un republikas referendumu rīkošanas komisijas priekšsēdētājs kopš 2021. gada 13. decembra, Ihar Karpenka ir atbildīgs par 2022. gada 27. februāra konstitucionālā referenduma organizēšanu un rīkošanu, kas neatbilst starptautiskajiem tiesiskuma, demokrātijas un cilvēktiesību standartiem un neatbilst Venēcijas komisijas noteiktajiem kritērijiem. Konkrēti, sagatavošanas process nebija pārredzams un tajā nebija iesaistīta pilsoniskā sabiedrība vai trimdā esošā demokrātiskā opozīcija.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smaga kaitējuma nodarīšanu demokrātijai un tiesiskumam Baltkrievijā.

3.6.2022.

185.

Dzmitry Aliakseevich ALEKSIN

Dmitry Alexeevich OLEKSIN

Дзмiтрый Аляксеевiч АЛЕКСIН

Дмитрий Алексеевич ОЛЕКСИН

Amats(-i): Aliaksei Aleksin dēls, Belneftgaz, Energo-Oil un Grantlo (iepriekšējais nosaukums Energo-Oil-Invest) akcionārs

Dzimšanas datums: 25.4.1987.

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzmitry Aleksin ir ievērojama Baltkrievijas uzņēmēja Aliaksei Aleksin dēls. 2021. gadā viņš kļuva par tādu uzņēmumu līdzīpašnieku, kuri piederēja viņa tēvam vai bija saistīti ar viņu, tostarp Energo-Oil, Belneftgaz un Grantlo (iepriekšējais nosaukums Energo-Oil-Invest). Minētajiem uzņēmumiem tika piemērots preferenciāls režīms, pamatojoties uz Aliaksandr Lukashenka parakstītiem prezidenta dekrētiem: Inter Tobacco tika piešķirtas ekskluzīvas privilēģijas tabakas izstrādājumu importam Baltkrievijā, savukārt Belneftgaz tika iecelts par valsts tranzīta uzraudzības operatoru.

Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma.

3.6.2022.

186.

Vital Aliakseevich ALEKSIN

Vitaliy Alexeevich OLEKSIN

Вiталь Аляксеевiч АЛЯКСIН

Виталий Алексеевич ОЛЕКСИН

Amats(-i): Aliaksei Aleksin dēls, Belneftgaz, Energo-Oil un Grantlo (iepriekšējais nosaukums Energo-Oil-Invest) akcionārs

Dzimšanas datums: 29.8.1997.

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Vital Aleksin ir ievērojama Baltkrievijas uzņēmēja Aliaksei Aleksin dēls. 2021. gadā viņš kļuva par tādu uzņēmumu līdzīpašnieku, kuri piederēja viņa tēvam vai bija saistīti ar viņu, tostarp Energo-Oil, Belneftgaz un Grantlo (iepriekšējais nosaukums Energo-Oil-Invest). Minētajiem uzņēmumiem tika piemērots preferenciāls režīms, pamatojoties uz Aliaksandr Lukashenka parakstītiem prezidenta dekrētiem: Inter Tobacco tika piešķirtas ekskluzīvas privilēģijas importēt Baltkrievijā tabakas izstrādājumus, savukārt Belneftgaz tika iecelts par valsts tranzīta uzraudzības operatoru.

Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma.

3.6.2022.

187.

Bogoljub KARIĆ

Богољуб КАРИЋ

Боголюб КАРИЧ

Amats(-i): Serbijas uzņēmējs un politiķis, saistīts ar uzņēmumu Dana Holdings

Dzimšanas datums: 17.1.1954.

Dzimšanas vieta: Peja/Pec, Kosova

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Serbijas

Pases numurs: 012830978 (derīga līdz 27.12.2026.)

Bogoljub Karić ir Serbijas uzņēmējs un politiķis. Kopā ar saviem ģimenes locekļiem viņš ir izveidojis nekustamā īpašuma uzņēmumu tīklu Baltkrievijā, kā arī kontaktu tīklu ar Aliaksandr Lukashenka ģimeni. Konkrētāk – viņš ir bijis cieši saistīts ar uzņēmumu Dana Holdings un tā bijušo meitasuzņēmumu Dana Astra, un saskaņā ar pieejamo informāciju viņš pārstāvēja minētās vienības tikšanos laikā ar Lukashenka. Projektu Minsk World, ko izstrādāja ar Karić saistīts uzņēmums, Lukashenka raksturoja kā “slāvu pasaules sadarbības piemēru”. Pateicoties minētajām ciešajām attiecībām ar Lukashenka un viņa līdzgaitniekiem, Lukashenka režīms piemēroja preferenciālu režīmu ar Karić saistītajiem uzņēmumiem, tostarp, piešķirot nodokļu atvieglojumus un zemes gabalus nekustamā īpašuma attīstīšanai.

Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

3.6.2022.

188.

Andrii SICH

Andrey SYCH

Андрiй СИЧ

Андрей СЫЧ

Amats(-i): Valstij piederoša televīzijas kanāla “Belarus 1” programmas “Platform” līdzvadītājs

Organizācijas “Rusj molodaja” biedrs

Dzimšanas datums: 20.9.1990.

Dzimšanas vieta: Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Andrii Sich ir valstij piederošā televīzijas kanāla “Belarus 1” programmas “Platform” līdzvadītājs. Šajā amatā viņš ir atbalstījis režīma vēstījumus, kuru mērķis ir diskreditēt neatkarīgus medijus, graut demokrātiju un attaisnot represijas. Viņš atbalstīja Lukashenka režīma vēstījumu par Rietumvalstu nodomiem organizēt valsts apvērsumu Baltkrievijā un aicināja piemērot bargus sodus personām, kas, iespējams, ir iesaistītas, atbalstīja dezinformācijas kampaņu par sliktu izturēšanos pret migrantiem, kas Savienībā ieradušies no Baltkrievijas, un veicināja neatkarīgo mediju kā ārvalstu ietekmes aģentu, kuru darbība būtu jāierobežo, tēla veidošanu.

Tādējādi viņš atbalsta Lukashenka režīmu.

3.6.2022.

189.

Dzianis Aliaksandravich MIKUSHEU

Denis Alexandrovich MIKUSHEV

Дзянiс Аляксандравiч МIКУШЭЎ

Денис Александрович МИКУШЕВ

Amats(-i): Gomel reģiona/Oblast prokuratūras Tiesas nolēmumu krimināllietās ievērošanas uzraudzības nodaļas vadītājs; vecākais juridiskais padomnieks.

Dzimšanas datums: 21.3.1980.

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzianis Mikusheu ir Gomel reģiona/Oblast prokuratūras Tiesas nolēmumu krimināllietās ievērošanas uzraudzības nodaļas vadītājs un vecākais juridiskais padomnieks. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par kriminālvajāšanas uzsākšanu pret Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, lhar Losik, Uladzimir Tsyhanovich un Mikalai Statkevich. Kā izklāstīts Cilvēktiesību padomes Darba grupas patvaļīgas aizturēšanas jautājumos ziņojumā, viņš sekmēja Siarhei Tsikhanouski patvaļīgu aizturēšanu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

3.6.2022.

190.

Mikalai Ivanavich DOLIA

Nikolai Ivanovich DOLYA

Мiĸалай Iванавiч ДОЛЯ

Ниĸолай Иванович ДОЛЯ

Amats(-i): Gomeļas apgabaltiesas tiesnesis

Dzimšanas datums: 3.7.1979.

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Personas identifikācijas numurs: 3070379H041PBI

Mikalai Dolia ir Gomeļas apgabaltiesas tiesnesis. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par nesamērīgi ilga cietumsoda piespriešanu Siarhei Tsikhanouski, Artsiom Sakau, Dzmitry Papou, lhar Losik, Uladzimir Tsyhanovich un Mikalai Statkevich. Kā izklāstīts Cilvēktiesību padomes Darba grupas patvaļīgas aizturēšanas jautājumos ziņojumā, viņš sekmēja Siarhei Tsikhanouski patvaļīgu aizturēšanu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un tiesiskuma apdraudēšanu, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

3.6.2022.

191.

Andrei Yauhenavich PARSHYN

Andrei Yevgenevich PARSHIN

Андрэй Яўгенавiч ПАРШЫН

Андрей Евгеньевич ПАРШИН

Amats(-i): Baltkrievijas Organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanas galvenās nodaļas (GUBOPiK) priekšnieks

Dzimšanas datums: 19.2.1974.

Adrese: 4A Skryganova St., Apt. 211, Minsk, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Kopš 2021. gada Andrei Parshyn ir Iekšlietu ministrijas Organizētās noziedzības un korupcijas apkarošanas galvenās nodaļas (GUBOPiK) priekšnieks. GUBOPiK ir viena no galvenajām struktūrām, kas ir atbildīga par politisko vajāšanu Baltkrievijā, tostarp par aktīvistu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju patvaļīgu un nelikumīgu aizturēšanu un sliktu izturēšanos pret viņiem, tostarp spīdzināšanu.

GUBOPiK savā Telegram profilā ir publicējusi Baltkrievijas aktīvistu un vienkāršu pilsoņu piespiedu atzīšanās videomateriālus, atklājot viņus vispārējai Baltkrievijas sabiedrībai un izmantojot viņus par politiskā spiediena rīku. GUBOPiK arī aizturēja vienu no vadošajiem Wikipedia krievu valodā redaktoriem Mark Bernstein saistībā ar informācijas publicēšanu par Krievijas agresiju pret Ukrainu, ko uzskata par pretkrieviskām viltus ziņām.

Tādējādi Andrei Parshyn ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību Baltkrievijā.

3.6.2022.

192.

Ihar Piatrovich TUR

Igor Petrovich TUR

Iгар Пятровiч ТУР

Игорь Петрович ТУР

Amats(-i): valstij piederoša televīzijas kanāla “ONT” darbinieks, vairāku raidījumu autors un moderators (“Propaganda”, “To be completed”)

Dzimšanas datums: 26.3.1989.

Dzimšanas vieta: Grodno/Hrodno, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Ihar Tur ir valstij piederoša televīzijas kanāla “ONT” darbinieks un viens no galvenajiem Lukashenka režīma propagandistiem. Viņš vada programmu “Propaganda”, kurā viņš aicina uz vardarbību, diskreditē opozīcijas aktīvistus un popularizē videomateriālus, kuros politiskie ieslodzītie piespiedu kārtā atzīstas. Viņš ir autors vairākiem nepatiesiem ziņojumiem, kuros ziņo par Baltkrievijas opozīcijas protestiem, un sniedz dezinformāciju par notikumiem Savienībā un par uzbrukumiem pilsoniskajai sabiedrībai. Viņš ir atbildīgs arī par dezinformācijas un uz vardarbību musinošu ziņu izplatīšanu tiešsaistē. Aliaksandr Lukashenka viņu ir apbalvojis ar medaļu par darbu mediju jomā.

Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

3.6.2022.

193.

Lyudmila Leanidauna HLADKAYA

Lyudmila Leonidovna GLADKAYA

Людмiла Леанiдаўна ГЛАДКАЯ

Людмила Леонидовна ГЛАДКАЯ

Amats(-i): laikraksta “SB Belarus Segodnya” īpašā korespondente, valstij piederošā televīzijas kanāla “Belarus 1” diktore

Dzimšanas datums: 30.6.1983.

Adrese: 8A Vodolazhsky St., apt. 45, Minsk, Baltkrievija

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Baltkrievijas

Lyudmila Hladkaya ir viena no nozīmīgākajām Lukashenka režīma propagandistēm. Viņa ir laikraksta “SB Belarus Segodnya” darbiniece un līdzdarbojas citos režīmu atbalstošos medijos, tostarp valstij piederošajā televīzijas kanālā “Belarus 1”. Attiecībā uz demokrātisko opozīciju, viņa bieži izmanto naida runu un nicinošus formulējumus. Viņa ir arī vairākkārt “intervējusi” netaisnīgi aizturētos Baltkrievijas pilsoņus, bieži vien studentus, nostādot viņus pazemojošā situācijā un izsmejot. Viņa ir sekmējusi drošības aparāta īstenotās represijas un piedalījusies dezinformācijas un informācijas manipulēšanas kampaņās. Viņa publiski izsaka atbalstu Aliaksandr Lukashenka un lepojas ar to, ka kalpo viņa režīmam. Lukashenka viņu ir publiski uzslavējis par darbu un apbalvojis.

Tādējādi viņa gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

3.6.2022.

194.

Ryhor Yuryevich AZARONAK

Grigoriy Yurevich AZARYONOK

Рыгор Юр'евiч АЗАРОНАК

Григорий Юрьевич АЗАРЁНОК

Amats(-i): valstij piederošā televīzijas kanāla “CTV” darbinieks, vairāku programmu (“Secret Springs of Politics”, “Order of Judas”, “Panopticon”) autors un vadītājs

Dienesta pakāpe: atvaļināts leitnants

Dzimšanas datums: 18.10.1995.

Dzimšanas vieta: Minsk, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Ryhor Azaronak ir viens no galvenajiem Lukashenka režīma propagandistiem. Viņš ir politiskais žurnālists, autors un iknedēļas propagandas raidījumu vadītājs valstij piederošajā televīzijas kanālā “CTV”. Viņš savos raidījumos ir atbalstījis vardarbību pret Lukashenka režīma disidentiem un sistemātiski nicinoši izteicies par aktīvistiem, žurnālistiem un citiem Lukashenka režīma oponentiem. Viņš no Aliaksandr Lukashenka ir saņēmis medaļu “Par drošsirdību”.

Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

3.6.2022.

195.

Ivan Ivanavich GALAVATYI

Ivan Ivanovich GOLOVATY

Iван Iванавiч ГАЛАВАТЫ

Иван Иванович ГОЛОВАТЫЙ

Amats(-i): Open Joint Stock CompanyBelaruskali” ģenerāldirektors

Baltkrievijas Republikas Nacionālās asamblejas padomes Pastāvīgās komitejas loceklis ārlietās un valsts drošības jautājumos

Dzimšanas datums: 15.6.1976.

Dzimšanas vieta: Apdzīvota vieta Pogost, Soligorsk rajons, Minsk province, Baltkrievija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Ivan Galavatyi ir valstij piederošā uzņēmuma Belaruskali ģenerāldirektors; uzņēmums ir galvenais Lukashenka režīma ieņēmumu un ārvalstu valūtas avots. Viņš ir Republikas Nacionālās asamblejas padomes loceklis, kā arī ieņem vairākus citus augstus amatus Baltkrievijā. Savas karjeras laikā ir saņēmis vairākus valsts apbalvojumus, tostarp tieši no Aliaksandr Lukashenka. Viņš ir cieši saistīts ar Lukashenka un viņa ģimenes locekļiem. Tādējādi viņš gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

Belaruskali darbiniekiem, kuri piedalījās streikos un miermīlīgos protestos pēc krāpnieciskajām 2020. gada augusta prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā, tika atņemtas prēmijas, un viņi tika atlaisti no darba. Lukashenka pats personīgi draudēja streikotājus aizstāt ar kalnračiem no Ukrainas. Tādējādi Ivan Galavatyi ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību.

3.6.2022.”

2)

tabulā “B. Juridiskās personas, vienības un struktūras, kas minētas 4. panta 1. punktā” pievieno šādas juridiskas personas:

 

Nosaukums

(Baltkrievu valodas transliterācija)

(Krievu valodas transliterācija)

Nosaukums

(baltkrievu valodā)

(krievu valodā)

Identifikācijas informācija

Pamatojums iekļaušanai sarakstā

Sarakstā iekļaušanas datums

“28.

Open Joint Stock Company “Belaruskali”

Адкрытае акцыянернае таварыства “Беларуськалiй”

Открытое акционерное общество “Беларуськалий”

Adrese: 5 Korzha St., Soligorsk, 223710 Minsk Region/Oblast, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 23.12.1996.

Reģistrācijas numurs: 600122610

OJSC Belaruskali ir valstij piederošs uzņēmums un viens no lielākajiem potašas ražotājiem pasaulē, kas nodrošina 20 % no globālā potašas eksporta. Tādējādi tas ir būtisks Lukashenka režīma ienākumu un ārvalstu valūtas avots. Aliaksandr Lukashenka to ir nosaucis par “nacionālo bagātību, lepnumu, vienu no Baltkrievijas eksporta pīlāriem”. Tādējādi Belaruskali gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

Uzņēmuma vadība iebiedēja un vēlāk atlaida no darba tos Belaruskali darbiniekus, kuri piedalījās streikos un miermīlīgos protestos pēc krāpnieciskajām 2020. gada augusta prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā. Lukashenka pats personīgi draudēja aizstāt streikotājus ar kalnračiem no Ukrainas. Tāpēc Belaruskali ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību Baltkrievijā un atbalsta Lukashenka režīmu.

3.6.2022.

29.

Joint Stock Company “Belarusian Potash Company”

ААТ “Беларуская калiйная кампанiя”

ОАО Белорусская калийная компания

Adrese: 35 Masherova Ave., 220002 Minsk, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 13.9.2013.

Reģistrācijas numurs: 192050251

Tālr. +375 (17)-309-30-10; +375 (17)-309-30-30

E-pasta adrese: info@belpc.by

JSC Belarusian Potash Company ir Baltkrievijas valsts potašas ražotāja Belaruskali eksportētājs. Belaruskali ir viens no lielākajiem Lukashenka režīma ieņēmumu avotiem. Belarusian Potash Company nodrošinātās piegādes veido 20 % no globālā potašas eksporta.

Valsts garantē Belarusian Potash Company monopoltiesības eksportēt kālija mēslošanas līdzekļus. Baltkrievijas iestāžu nodrošinātā preferenciālā režīma dēļ uzņēmums gūst ievērojamus ieņēmumus. Tādējādi Belarusian Potash Company gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

3.6.2022.

30.

“Inter Tobacco” LLC

Таварыства з абмежаванай адказнасцю “Iнтэр Табак”

Общество с ограниченной ответственностью “Интер Тобако”

Adrese: 131 Novodvorskiy village, Novodvorskiy village council, Minsk District, 223016 Minsk Region/Oblast, Baltkrievija (Minskas brīvā ekonomiskā zona)

Reģistrācijas datums: 10.10.2002.

Reģistrācijas numurs: 808000714

Inter Tobacco LLC ir daļa no Baltkrievijas tabakas izstrādājumu ražošanas nozares. Uzņēmumam ir ievērojama daļa ienesīgajā Baltkrievijas vietējā cigarešu tirgū. Pamatojoties uz Aliaksandr Lukashenka parakstītu dekrētu, uzņēmumam tika piešķirtas ekskluzīvas privilēģijas importēt Baltkrievijā tabakas izstrādājumus. Turklāt Lukashenka izdeva prezidenta dekrētu, uzdodot mainīt Baltkrievijas galvaspilsētas Minskas administratīvās robežas, lai tajās neietilptu zeme, uz kuras atrodas Inter Tobacco rūpnīca; iespējams, tas tika darīts nolūkā izvairīties no nodokļu maksāšanas. Inter Tobacco pieder Alexei Oleksin un viņa ģimenes locekļiem (tā īpašnieks ir Oleksin piederošais uzņēmums Energo-Oil).

Tādējādi Inter Tobacco gūst labumu no Lukashenka režīma.

3.6.2022.

31.

Open Joint Stock Company “Naftan”

Адкрытае акцыянернае таварыства “НАФТАН”

Открытое акционерное общество “НАФТАН”

Adrese: Novopolotsk 1, 211440 Vitebsk Region/Oblast, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 1992. gads

Reģistrācijas numurs: 300042199

Kā valstij piederošs uzņēmums, OJSC Naftan ir būtisks Lukashenka režīma ieņēmumu un ārvalstu valūtas avots. Tādējādi Naftan gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

Uzņēmuma vadība iebiedēja un vēlāk atlaida tos Naftan darbiniekus, kuri piedalījās streikos un mierīmīlīgos protestos pēc krāpnieciskajām 2020. gada augusta prezidenta vēlēšanām Baltkrievijā. Tāpēc Naftan ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību Baltkrievijā un atbalsta Lukashenka režīmu.

3.6.2022.

32.

Open Joint Stock Company “Grodno Tobacco Factory Neman”

Адкрытае акцыянернае таварыства “Гродзенская тытунёвая фабрыка Нёман”

Oткрытое акционерное общество “Гродненская табачная фабрика Неман”

Adrese: 18 Ordzhonikidze St., 230771 Grodno/Hrodna, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 30.12.1996.

Reģistrācijas numurs: 500047627

OJSC Grodno Tobacco Factory Neman ir Baltkrievijas valstij piederošs uzņēmums un viens no Lukashenka režīma galvenajiem ieņēmumu avotiem. Uzņēmuma daļa Baltkrievijas tabakas izstrādājumu tirgū ir 70–80 %. Tāpēc Grodno Tobacco Factory Neman gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

Baltkrievijā ražotās Grodno Tobacco Factory Neman zīmolu cigaretes ir vienas no visizplatītākajām cigaretēm, kas kontrabandas ceļā tiek ievestas Savienībā kā daļa no ienesīgās kontrabandas tabakas izstrādājumu tirdzniecības. Kontrabandas shēmā tiek izmantoti Baltkrievijas valsts uzņēmumiem Belaruskali un Grodno Azot piederošie dzelzceļa vagoni. Tāpēc Grodno Tobacco Factory Neman palīdz veicināt tādu preču nelikumīgu nodošanu uz Savienības teritoriju, kurām tiek piemēroti ierobežojumi.

3.6.2022.

33.

Beltamozhservice

Рэспублiканскае унiтарнае прадпрыемства “БЕЛМЫТСЭРВIС”

Республиканское унитарное предприятие “БЕЛТАМОЖСЕРВИС”

Adrese: 17th km. Minsk-Dzerzhinsk highway, administrative building, office 75, Shchomyslitsky s/s, 223049 Minsk region/Oblast, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 9.6.1999.

Reģistrācijas numurs: 101561144

Beltamozhservice ir valstij piederošs uzņēmums un viens no lielākajiem loģistikas uzņēmumiem Baltkrievijā. Tas ir cieši saistīts ar Baltkrievijas iestādēm un iesaistīts preču kontrabandā un reeksportēšanā no Baltkrievijas uz Krieviju. Uzņēmums gūst labumu no saiknēm ar Baltkrievijas iestādēm un nodrošina ievērojamus ienākumus Lukashenka režīmam. Tādējādi Beltamozhservice gūst labumu no Lukashenka režīma un atbalsta to.

3.6.2022.

34.

Open Joint Stock Company “Managing Company of Holding “Belkommunmash”“

Адкрытае акцыянернае таварыства “Кiруючая кампанiя холдынгу “Белкамунмаш”“

Открытое акционерное общество “Управляющая компания холдинга “Белкоммунмаш”“

Adrese: 64B-2 Perekhodnaya St., 220070 Minsk, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 13.8.1991.

Reģistrācijas numurs: 100205408

Belkommunmash ir Baltkrievijas sabiedriskā transporta transportlīdzekļu ražotājs. Aliaksandr Lukashenka veicina Belkommunmash uzņēmējdarbību, garantējot, ka uzņēmums ievēros savas līgumsaistības pret saviem partneriem, un izmanto savu ietekmi, lai atbalstītu tā uzņēmējdarbību. Tāpēc Belkommunmash gūst labumu no Lukashenka režīma.

Atriebjoties par darbinieku protestiem pret 2020. gada prezidenta vēlēšanu viltoto iznākumu, Belkommunmash viņus atlaida no darba, tāpēc uzņēmums ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un atbalsta Lukashenka režīmu.

3.6.2022.

35.

Belteleradio Company / National State Television and Radio Company of the Republic of Belarus

Нацыянальная дзяржаўная тэлерадыёкампанiя Рэспублiкi Беларусь / Белтэлерадыёкампанiя

Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь / Белтелерадиокомпания

Adrese: 9 Makayonka St., Minsk, Baltkrievija

Reģistrācijas datums: 14.9.1994.

Reģistrācijas numurs: 100717729

Tīmekļa vietne: tvr.by

Belteleradio Company ir valsts televīzijas un radio apraides uzņēmums, un Baltkrievijā kontrolē septiņus televīzijas kanālus un piecas radiostacijas. Pēc krāpnieciskajām prezidenta vēlēšanām 2020. gada augustā Belteleradio Company atlaida tā kontrolē esošo mediju darbiniekus, kuri piedalījās protestos, un aizstāja viņus ar Krievijas mediju darbiniekiem. Tādējādi uzņēmums ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību.

Belteleradio Company pārraudzībā esošie televīzijas kanāli un radiostacijas aktīvi izplata propagandu un tādējādi atbalsta Lukashenka režīmu.

3.6.2022.”


3.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 153/88


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2022/882

(2022. gada 3. jūnijs),

ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 15. oktobrī pieņēma Lēmumu 2012/642/KĀDP (1) par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju.

(2)

Krievijas Federācijas prezidents 2022. gada 24. februārī izsludināja militāru operāciju Ukrainā, un Krievijas bruņotie spēki sāka uzbrukumu Ukrainai, tostarp no Baltkrievijas teritorijas. Minētais uzbrukums ir Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības klajš pārkāpums.

(3)

Padome 2022. gada 2. martā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2022/356 (2), ar kuru grozīja Lēmuma 2012/642/KĀDP nosaukumu un ieviesa turpmākus ierobežojošus pasākumus, reaģējot uz Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu.

(4)

Eiropadome 2022. gada 24. marta secinājumos norādīja, ka Savienība joprojām ir gatava ātri pieņemt turpmākas koordinētas stingras sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, lai efektīvi vājinātu Krievijas spējas turpināt agresīvo karu.

(5)

Ņemot vērā situācijas nopietnību, ir lietderīgi paplašināt to Baltkrievijas kredītiestāžu un šo kredītiestāžu Baltkrievijas meitasuzņēmumu sarakstu, kuriem piemēro ierobežojošus pasākumus attiecībā uz specializētu finanšu ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniegšanu. Ir lietderīgi arī paplašināt to vienību sarakstu, kurām piemēro ierobežojumus attiecībā uz atļaujām pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas, kā arī preces un tehnoloģijas, kas varētu veicināt Baltkrievijas militārās un tehnoloģiskās jaudas palielināšanu vai tās aizsardzības un drošības sektora attīstību.

(6)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2012/642/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2012/642/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 2.y pantu aizstāj ar šādu:

“2.y pants

1.   Ir aizliegts sniegt specializētus finanšu ziņojumapmaiņas pakalpojumus, ko izmanto finanšu datu apmaiņai, juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kuras uzskaitītas V pielikumā, vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kura iedibināta Baltkrievijā un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir V pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā.

2.   Attiecībā uz ikvienu juridisko personu, vienību vai struktūru, kas minēta V pielikumā, 1. punktā noteiktais aizliegums tiek piemērots, sākot no datuma, kas tai norādīts minētajā pielikumā. Aizliegums tiek piemērots no tā paša datuma jebkurai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai, kura iedibināta Baltkrievijā un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir V pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā.”;

2)

lēmuma 2012/642/KĀDP II un V pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 3. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. COLONNA


(1)  Padomes Lēmums 2012/642/KĀDP ( 2012. gada 15. oktobris ) par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju (OV L 285, 17.10.2012., 1. lpp.). Tagad pārsaukts Padomes Lēmums 2012/642/KĀDP (2012. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu.

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/356 (2022. gada 2. marts), ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā (OV L 67, 2.3.2022., 103. lpp.).


PIELIKUMS

1)

Lēmuma 2012/642/KĀDP II pielikumu aizstāj ar šādu:

“II PIELIKUMS

LĒMUMA 2.d PANTĀ MINĒTO JURIDISKO PERSONU, VIENĪBU VAI STRUKTŪRU SARAKSTS

Baltkrievijas Aizsardzības ministrija

140 Repair Plant JSC

558 Aircraft Repair Plant JSC

2566 Radioelectronic Armament Repair Plant JSC

AGAT - Control Systems - Managing Company of Geoinformation Control Systems Holding JSC

AGAT - Electromechanical Plant OJSC

AGAT - SYSTEM

ATE - Engineering LLC

BelOMO Holding

Belspetsvneshtechnika SFTUE

Beltechexport CJSC

BSVT-New Technologies

Gomel reģiona (oblast) izpildkomitejas Iekšlietu departaments

Baltkrievijas Republikas Iekšlietu ministrijas iekšējais karaspēks

KGB Alpha

Kidma Tech OJSC

Minotor-Service

Minsk Wheeled Tractor Plant

Oboronnye Initsiativy LLC

OJS KB Radar Managing Company

Peleng JSC

Baltkrievijas Republikas militārās rūpniecības Valsts iestāde (State Authority for Military Industry of the Republic of Belarus)

Baltkrievijas Republikas Valsts drošības komiteja (State Security Committee of the Republic of Belarus)

Transaviaexport Airlines JSC

Volatavto OJSC;

2)

Lēmuma 2012/642/KĀDP V pielikumu aizstāj ar šādu:

“V PIELIKUMS

LĒMUMA 2.y PANTĀ MINĒTO JURIDISKO PERSONU, VIENĪBU VAI STRUKTŪRU SARAKSTS

Juridiskās personas, vienības vai struktūras nosaukums

Piemērošanas sākuma datums

Belagroprombank

2022. gada 20. marts

Bank Dabrabyt

2022. gada 20. marts

Development Bank of the Republic of Belarus (Baltkrievijas Republikas Attīstības banka)

2022. gada 20. marts

Belinvestbank (Belarusian Bank for Development and Reconstruction) (Baltkrievijas Attīstības un rekonstrukcijas banka)

2022. gada 14. jūnijs


3.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 153/92


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2022/883

(2022. gada 3. jūnijs),

ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Lēmumu 2014/145/KĀDP (1).

(2)

Savienība joprojām nelokāmi atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti un turpina nosodīt darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte.

(3)

Savienība visstingrākajā iespējamajā veidā nosoda zvērības, ko, kā ziņots, Krievijas Federācijas bruņotie spēki pastrādājuši Bučā (Bucha) un citās Ukrainas pilsētās. Savienība atbalsta visus pasākumus, lai nodrošinātu saukšanu pie atbildības par cilvēktiesību pārkāpumiem un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumiem, kurus Ukrainā ir izdarījuši Krievijas Federācijas bruņotie spēki.

(4)

Ņemot vērā situācijas nopietnību, Padome uzskata, ka Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā iekļautajam to personu, vienību un struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, būtu jāpievieno 65 personas un 18 vienības.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2014/145/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2014/145/KĀDP groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 3. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. COLONNA


(1)  Padomes Lēmums 2014/145/KĀDP (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV L 78, 17.3.2014., 16. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā izklāstītajam personu, vienību un struktūru sarakstam pievieno turpmāk minētās personas un vienības:

1.   PERSONAS

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“1111.

Azatbek Asanbekovich OMURBEKOV

(Krieviski: Азатбек Асанбекович ОМУРБЕКОВ)

Pulkvedis, Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes komandieris

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Adrese: Knyaz-Volkonskoye, Khabarovsky district, Motostrelkovy passage, 3.

Pulkvedis Azatbek Asanbekovich Omurbekov ir komandieris Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības un tika dēvēts par “Bučas miesnieku”, jo viņš bija tieši atbildīgs par nogalināšanu, izvarošanu un spīdzināšanu Bucha.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1112.

Andrei Boevich KURBANOV

(Krieviski: Андрей Боевич КУРБАНОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvedis

Dzimšanas datums: 7.1.1970.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 4615 949409

Valsts izdots personu apliecinošs dokuments: У-184386

Andrei Boevich Kurbanov ir pulkvedis Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1113.

Viacheslav Sergeevich KLOBUKOV

(Krieviski: Вячеслав Сергеевич КЛОБУКОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvedis

Dzimšanas datums: 19.11.1978.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 8001 142195

Valsts izdots personu apliecinošs dokuments: Ф-703443

Viacheslav Sergeevich Klobukov ir pulkvedis Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1114.

Aleksandr Viktorovich VINS

(Krieviski: Александр Викторович ВИНС)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvedis

Dzimšanas datums: 24.1.1969.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0801 547363

Valsts izdots personu apliecinošs dokuments: T-194304

Aleksandr Viktorovich Vins ir pulkvedis Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1115.

Aleksandr Leonidovich SHERSHNEV

(Krieviski: Александр Леонидович ШЕРШНЕВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvedis

Dzimšanas datums: 14.1.1978.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 3802 634927

Nacionālais identifikācijas numurs: Ф-529191

Aleksandr Leonidovich Shershnev ir pulkvedis Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1116.

Sergei Aleksandrovich VETROV

(Krieviski: Сергей Александрович ВЕТРОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 25.9.1982.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 6804 36337

Nacionālais identifikācijas numurs: X-296449

Sergei Aleksandrovich Vetrov ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1117.

Ruslan Ovsepovich MITIAEV

(Krieviski: Руслан Овсепович МИТЯЕВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 30.10.1978.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 6002 284996

Nacionālais identifikācijas numurs: Ф-052935

Ruslan Ovsepovich Mitiaev ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1118.

Andrei Nikolaevich ERMISHKO

(Krieviski: Андрей Николаевич ЕРМИШКО)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 5.11.1972.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 1202 583493

Nacionālais identifikācijas numurs: У-639041

Andrei Nikolaevich Ermishko ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1119.

Maksim Alekseevich PLATONENKOV

(Krieviski: Максим Алексеевич ПЛАТОНЕНКОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 3.1.1980.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 5003 593303

Nacionālais identifikācijas numurs: У-874515

Maksim Alekseevich Platonenkov ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1120.

Vladimir Viktorovich MATAFONOV

(Krieviski: Владимир Викторович МАТАФОНОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 5.9.1979.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 7600 562816

Nacionālais identifikācijas numurs: Ф-594713

Vladimir Viktorovich Matafonov ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1121.

Dmitrii Ivanovich LVOV

(jeb Dmitrii Ivanovich LVIV)

(Krieviski: Дмитрий Иванович ЛЬВОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 15.8.1975.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 7603 794013

Nacionālais identifikācijas numurs: Ф-620752

Dmitrii Ivanovich Lvov ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1122.

Evgenii Valerievich LADYZHENSKII

(Krieviski: Евгений Валерьевич ЛАДЫЖЕНСКИЙ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 1.1.1977.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 8103 551489

Nacionālais identifikācijas numurs: У-853407

Evgenii Valerievich Ladyzhenskii ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1123.

Dmitrii Viktorovich PAKHANDRIN

(Krieviski: Дмитрий Викторович ПАХАНДРИН)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 19.9.1976.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0402 274319

Nacionālais identifikācijas numurs: Ф-620770

Dmitrii Viktorovich Pakhandrin ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1124.

Anatolii Aleksandrovich SHIPITSYN

(Krieviski: Анатолий Александрович ШИПИЦЫН)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 12.9.1977.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 5301 903199

Nacionālais identifikācijas numurs: Ф-607350

Anatolii Aleksandrovich Shipitsyn ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1125.

Denis Nikolaevich DEEV

(Krieviski: Денис Николаевич ДЕЕВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 30.7.1977.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 9002 427497

Nacionālais identifikācijas numurs: Ф-624703

Denis Nikolaevich Deev ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1126.

Oleg Iurievich BUKHVALOV

(Krieviski: Олег Юрьевич БУХВАЛОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 20.5.1979.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 1804 68726

Nacionālais identifikācijas numurs: Ф-584921

Oleg Iurievich Bukhvalov ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1127.

Dmitrii Aleksandrovich SMOLIAGO

(Krieviski: Дмитрий Александрович СМОЛЯГО)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 27.12.1976.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 2702 603048

Nacionālais identifikācijas numurs: Ф-670103

Dmitrii Aleksandrovich Smoliago ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1128.

Aleksei Viacheslavovich BOLSHAKOV

(Krieviski: Алексей Вячеславович БОЛЬШАКОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 15.3.1976.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0802 576504

Nacionālais identifikācijas numurs: У-053364

Aleksei Viacheslavovich Bolshakov ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1129.

Roman Vladimirovich NADEZDHIN

(Krieviski: Роман Владимирович НАДЕЖДИН)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 21.7.1977.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 1002 570526

Nacionālais identifikācijas numurs: У-874071

Roman Vladimirovich Nadezdhin ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1130.

Viktor Vladimirovich FILIPPOV

(Krieviski: Виктор Владимирович ФИЛИППОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes pulkvežleitnants

Dzimšanas datums: 27.10.1972.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0502 898734

Nacionālais identifikācijas numurs: У-721933

Viktor Vladimirovich Filippov ir pulkvežleitnants Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1131.

Faik Sameddin ogly MAMEDOV

(jeb Faik Samaddin MAMMADOV)

(Krieviski: Фаик Самеддин оглы МАМЕДОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 24.11.1978.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 9902 119102

Nacionālais identifikācijas numurs: 802348

Faik Mamedov ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1132.

Igor Evgenievich FEDOTOV

(Krieviski: Игорь Евгеньевич ФЕДОТОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 9.12.1980.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 6602 516592

Nacionālais identifikācijas numurs: 845762

Igor Evgenievich Fedotov ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1133.

German Nikolaevich KULEMIN

(Krieviski: Герман Николаевич КУЛЕМИН)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 29.3.1982.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 6702 594036

Nacionālais identifikācijas numurs: 949685

German Nikolaevich Kulemin ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1134.

Roman Victorovich BURDO

(Krieviski: Роман Викторович БУРДО)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 26.11.1980.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 1003 651875

Nacionālais identifikācijas numurs: 1083746

Roman Victorovich Burdo ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1135.

Dmitry Arkadyevich KOZLOV

(Krieviski: Дмитрий Аркадьевич КОЗЛОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 11.10.1978.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0801 272127

Nacionālais identifikācijas numurs: 1088985

Dmitry Arkadyevich Kozlov ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1136.

Ivan Alexandrovich KURKIN

(Krieviski: Иван Александрович КУРКИН)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 17.1.1982.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0804 232754

Nacionālais identifikācijas numurs: 1091451

Ivan Alexandrovich Kurkin ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1137.

Evgeny Yurievich VAZHENOV

(Krieviski: Евгений Юрьевич ВАЖЕНОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 27.1.1985.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 1005 944897

Nacionālais identifikācijas numurs: 1092162

Evgeny Yurievich Vazhenov ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1138.

Dmitry Yulianovich IONOV

(Krieviski: Дмитрий Юлианович ИОНОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 3.7.1965.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 1005 724322

Nacionālais identifikācijas numurs: 1093778

Dmitry Yulianovich Ionov ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1139.

Alexander Anatolyevich KOCHERGIN

(Krieviski: Александр Анатольевич КОЧЕРГИН)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 10.12.1971.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0803 940939

Nacionālais identifikācijas numurs: 1093786

Alexander Anatolyevich Kochergin ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1140.

Alexander Vladimirovich KOPYLOV

(Krieviski: Александр Владимирович КОПЫЛОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 29.9.1980.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 7301 420589

Nacionālais identifikācijas numurs: 1094262

Alexander Vladimirovich Kopylov ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1141.

Maxim Vladimirovich CHERNYSHEV

(Krieviski: Максим Владимирович ЧЕРНЫШЕВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 8.10.1980.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0810 999451

Nacionālais identifikācijas numurs: 1094540

Maxim Vladimirovich Chernyshev ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1142.

Stanislav Igorevich MAKAROV

(Krieviski: Станислав Игорьевич МAКАРОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 16.8.1982.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0810 953377

Nacionālais identifikācijas numurs: 1095194

Stanislav Igorevich Makarov ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1143.

Andrey Nikolaevich IVANOV

(Krieviski: Андрей Николаевич ИВАНОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 26.2.1981.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 2701 493476

Nacionālais identifikācijas numurs: 1095611

Andrey Nikolaevich Ivanov ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1144.

Sergei Gennadyevich PERESHIVKIN

(Krieviski: Сергей Геннадьевич ПЕРЕШИВКИН)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 19.1.1973.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0804 277244

Nacionālais identifikācijas numurs: 1100141

Sergei Gennadyevich Pereshivkin ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1145.

Aleksey Vladimirovich PRYSEV

(Krieviski: Алексей Владимирович ПРЫСЕВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 25.11.1975.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0501 704733

Izdošanas datums: 20.3.2002.

Identifikācijas numurs: У-360702

Uz vienību balstīts ID: 1100633

Aleksey Vladimirovich Prysev ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1146.

Sergey Viktorovich RUDENKO

(Krieviski: Сергей Викторович РУДЕНКО)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 7.10.1975.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0801 524291

Izdošanas datums: 14.3.2002.

Identifikācijas numurs: У-268570

Uz vienību balstīts ID: 1100637

Sergey Viktorovich Rudenko ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1147.

Olga Aleksandrovna KHAMENOK

(Krieviski: Ольга Александровна ХАМЕНОК)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majore

Dzimšanas datums: 14.12.1981.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Pases numurs: 6004 190824

Izdošanas datums: 10.10.2003.

Identifikācijas numurs: Ф-142685

Uz vienību balstīts ID: 1102882

Olga Aleksandrovna Khamenok ir majore Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņa vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņa ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1148.

Dmitriy Gennadyevich LEVIN

(Krieviski: Дмитрий Геннадьевич ЛЕВИН)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 25.10.1982.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0804 98883

Izdošanas datums: 30.6.2003.

Identifikācijas numurs: У-268857

Uz vienību balstīts ID: 1103126

Dmitriy Gennadyevich Levin ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1149.

Dmitriy Alekseevich GONCHAR

(Krieviski: Дмитрий Алексеевич ГОНЧАР)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 31.1.1970.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0802 562844

Izdošanas datums: 27.5.2002.

Identifikācijas numurs: У-265899

Uz vienību balstīts ID: 1103591

Dmitriy Alekseevich Gonchar ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1150.

Sergey Sergeevich ZORIN

(Krieviski: Сергей Сергеевич ЗОРИН)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 25.10.1982.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 7503 78809

Izdošanas datums: 2.3.2003.

Identifikācijas numurs: X-115531

Uz vienību balstīts ID: 1166487

Sergey Sergeevich Zorin ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1151.

Aleksandr Aleksandrovich POTAPOV

(Krieviski: Александр Александрович ПОТАПОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 8.5.1981.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 6603 808655

Izdošanas datums: 29.4.2003.

Identifikācijas numurs: X-078567

Uz vienību balstīts ID: 1170231

Aleksandr Aleksandrovich Potapov ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1152.

Stepan Viktorovich GRIGOROV

(Krieviski: Степан Викторович ГРИГОРОВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 26.3.1979.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 8110 342164

Izdošanas datums: 9.7.2010.

Identifikācijas numurs: Ф-594680

Uz vienību balstīts ID: 1194779

Stepan Viktorovich Grigorov ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1153.

Sergey Viktorovich MOSALEV

(Krieviski: Сергей Викторович МОСАЛЕВ)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 19.1.1978.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0802 688231

Izdošanas datums: 18.10.2015.

Identifikācijas numurs: Ф-866954

Uz vienību balstīts ID: 2737869

Sergey Viktorovich Mosalev ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1154.

Valentin Pavlovich LUTSAK

(Krieviski: Валентин Павлович ЛУЦАК)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 5.4.1979.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 5004 572078

Izdošanas datums: 28.8.2004.

Nacionālais identifikācijas numurs: Ф-879492

Uz vienību balstīts ID: 3102560

Valentin Pavlovich Lutsak ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1155.

Sergey Nikolaevich BORISENKO

(Krieviski: Сергей Николаевич БОРИСЕНКО)

Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķās motorizētās strēlnieku brigādes majors

Dzimšanas datums: 15.3.1978.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 0503 357858

Izdošanas datums: 30.1.2003.

Identifikācijas numurs: У-268030

Uz vienību balstīts ID: 3127462

Sergey Nikolaevich Borisenko ir majors Krievijas Federācijas 35. apvienoto spēku armijas 64. atsevišķajā motorizētajā strēlnieku brigādē, kura nogalināja, izvaroja un spīdzināja civiliedzīvotājus Bucha, Ukrainā. Šīs zvērības ir noziegumi pret cilvēci un kara noziegumi.

Viņš vadīja savas militārās vienības darbības.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1156.

Marina Alexandrovna MORDASHOVA

(Krieviski: Марина Александровна МОРДАШОВА)

Dzimšanas datums: 17.5.1979.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Saistītās personas:

Alexey Mordashov (vīrs)

Kirill Mordashov (padēls)

Nikita Mordashov (padēls)

Saistītās vienības:

Ondero Limited, Britu Virdžīnu Salas

Unifirm Limited, Kipra

Marina Mordashova ir uzņēmuma Severgroup priekšsēdētāja Alexey Mordashov sieva. Alexey Mordashov ar dažādu ārzonas uzņēmumu, tostarp Unifirm Limited, Ondero Limited un Ranel Assets Limited, kuri pieder Marina Mordashova vai kurus viņa kontrolē, starpniecību ir nodevis savai sievai Marina Mordashova savas ceļojumu jomas milža TUI un zelta uzņēmuma Nordgold akcijas kopumā vairāk nekā 1,5 miljardu EUR vērtībā. Tādējādi Marina Alexandrovna Mordashova ir fiziska persona, kas ir saistīta ar sarakstā iekļautu personu, kura ir atbildīga par atbalstu darbībām un politikai, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un par finansiāla un materiāla atbalsta sniegšanu, un par labuma gūšanu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

3.6.2022.

 

 

Ranel Assets Limited, Britu Virdžīnu Salas

Rayglow Limited, Kipra

ServerGroup LLC (Krievijas Federācija)

KN-Holding LLC (ASV)

Nordgold

 

 

1157.

Mikhail Evgenievich MIZINTSEV

(Krieviski: Михаил Евгеньевич МИЗИНЦЕВ)

Krievijas Federācijas Valsts aizsardzības kontroles centra vadītājs, ģenerālpulkvedis

Dzimšanas datums: 10.9.1962.

Dzimšanas vieta: Averinskaya, Syamzhensky district, Vologda region

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Ģenerālpulkvedis Mikhail Mizintsev ir Krievijas Federācijas Valsts aizsardzības kontroles centra vadītājs. Mizintsev tiek dēvēts par “Mariupoles miesnieku”, un viņš ir identificēts kā komandieris, kas pārrauga Mariupol aplenkumu, kur viņš ir izmantojis taktiku, kas iepriekš tika izmantota Aleppo, Sīrija, aplenkumā, lai vadītu Krievijas spēku veiktu Mariupol bombardēšanu. Mizintsev tiek apsūdzēts jo īpaši par Mariupol pilsētas bombardēšanas organizēšanu, nogalinot tūkstošiem civiliedzīvotāju, tostarp Mariupol dzemdību nama un teātra apšaudīšanu, nogalinot simtiem bērnu. Tādējādi Mikhail Mizintsev ir fiziska persona, kas ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1158.

Elizaveta Dmitrievna PESKOVA

(Krieviski: Елизавета Дмитриевна ПЕСКОВА)

Krievijas un Francijas Vēstures iniciatīvu attīstības fonda priekšsēdētāja vietniece

Dzimšanas datums: 9.1.1998.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Saistītā(s) persona(s): Dmitry Peskov (tēvs)

Elizaveta Peskova ir Krievijas Federācijas prezidenta Vladimir Putin preses sekretāra Dmitry Peskov, kurš ir iekļauts Lēmuma 2014/145/KĀDP sarakstā, meita.

Elizaveta Peskova ir Krievijas un Francijas Vēstures iniciatīvu attīstības fonda priekšsēdētāja vietniece un komunikācijas uzņēmuma dibinātāja. Viņa ir ieguvusi šos ienesīgos amatus un ir piekopusi greznu dzīvesveidu, pateicoties viņas tēva sakariem.

Tādējādi viņa ir saistīta ar sarakstā iekļautu personu, kas ir aktīvi atbalstījusi tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1159.

Nikolay Dmitrievich PESKOV

(jeb Nikolay Dmitrievich CHOLES/CHOULZ)

(Krieviski: Николай Дмитриевич ПЕСКОВ)

(jeb Николай Дмитриевич ЧОУЛЗ)

Dzimšanas datums: 3.2.1990.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pases numurs: 721123760

Izdošanas datums: 12.9.2012.

Derīguma termiņš: 12.9.2022.

Valsts izdota personu apliecinoša dokumenta numurs: 4516913332

Saistītā(s) persona(s): Dmitry Peskov (tēvs)

Nikolay Peskov ir Krievijas Federācijas prezidenta Vladimir Putin preses sekretāra Dmitry Peskov, kurš ir iekļauts Lēmuma 2014/145/KĀDP sarakstā, dēls.

Nikolay Peskov izmanto sava tēva bagātību un naudu un tādējādi gūst tiešu labumu no savas ciešās saiknes ar tēvu. Tādējādi viņš ir saistīts ar sarakstā iekļautu personu, kas ir aktīvi atbalstījusi tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1160.

Tatiana Aleksandrovna NAVKA

(Krieviski: Татьяна Александровна НАВКА)

Dzimšanas datums: 13.4.1975.

Dzimšanas vieta: Ukraina

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Tatiana Navka ir Krievijas Federācijas prezidenta Vladimir Putin preses sekretāra Dmitry Peskov, kurš ir iekļauts Lēmuma 2014/145/KĀDP sarakstā, sieva.

Tatiana Navka ir līdzīpašniece uzņēmumiem un īpašumam, kas atrodas tostarp Krimas pussalā, ko nelikumīgi anektēja Krievijas Federācija. Tādējādi viņa atbalsta darbības, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt viņa ir saistīta ar sarakstā iekļautu personu, kas ir aktīvi atbalstījusi tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1161.

Sergey Vladimirovich SAVOSTYANOV

(Krieviski: Сергей Владимирович САВОСТЬЯНОВ)

Maskavas pilsētas domes deputāts

Dzimšanas datums: 22.8.1984.

Dzimšanas vieta: Lyubertsy, Moscow region, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Sergey Savostyanov ir Krievijas valstsvīrs un politiķis. 2019. gada 8. septembrī viņš tika ievēlēts par Maskavas pilsētas domes deputātu.

Noliedzot neatkarīgu valstu teritoriālo integritāti un popularizējot bijušās Padomju Sociālistisko Republiku Savienības robežu atjaunošanu, viņš publiski atbalsta Krievijas Federācijas darbības Ukrainā. Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1162.

Andrei Yurievich LIPOV

(Krieviski: Андрей Юрьевич ЛИПОВ)

Krievijas federālā sakaru, informācijas tehnoloģiju un masu komunikāciju uzraudzības dienesta (Roskomnadzor) vadītājs

Dzimšanas datums: 23.11.1969.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Andrei Lipov ir Krievijas federālā sakaru, informācijas tehnoloģiju un masu komunikāciju uzraudzības dienesta (Roskomnadzor) vadītājs. Roskomnadzor ir centrāls instruments, ar ko Krievijā īsteno cenzūru un represijas pret brīviem medijiem.

Roskomnadzor vadītājs Lipov kungs ir atbildīgs par lēmumiem, kuru rezultātā tika veikta cenzūra un slēgti neatkarīgi Krievijas mediji.

Šīs darbības rada cenzētas informācijas telpu, kas popularizē Krievijas bruņoto agresiju pret Ukrainu, palīdz tai un to attaisno.

3.6.2022.

 

 

 

Turklāt Lipov kunga vadībā Roskomnadzor ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, atbalstot separātistu reģionus Ukrainā, tā sauktās “republikas”Donbas reģionā, un jo īpaši tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” vadītāju Denis Pushilin kungu.

Tādējādi Lipov kungs ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

 

1163.

Volodymir Vasilyovich SALDO

(Ukrainiski: Володимир Васильович САЛДО)

Kherson pilsētas padomes deputāts, “Glābšanas komitejas mieram un kārtībai” loceklis Kherson pilsētā

Bijušais Kherson mērs (2002–2012) un bijušais parlamenta deputāts (Reģionu partija, 2012–2014).

Dzimšanas datums: 12.6.1956.

Valstspiederība: Ukrainas

Dzimums: vīrietis

Volodymir Saldo 2022. gada martā apmeklēja mītiņu Krievijas agresijas pret Ukrainu atbalstam un pēc tam piedalījās tā dēvētās “Glābšanas komitejas mieram un kārtībai” – struktūras kolaborācijai ar Krievijas okupantiem Kherson Oblast – izveidē. Saldo kungs ir atbalstījis un veicinājis politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

1164.

Kyrylo Sergiyovich STREMOUSOV

(Ukrainiski: Кирило Сергiйович СТРЕМОУСОВ)

“Glābšanas komitejas mieram un kārtībai” priekšsēdētājs Kherson pilsētā

Dzimšanas datums: 1976. gads

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Kyrylo Stremousov 2022. gada martā piedalījās tā dēvētās “Glābšanas komitejas mieram un kārtībai” – struktūras kolaborācijai ar Krievijas okupantiem Kherson Oblast – izveidē.

Stremousov ir atbalstījis un veicinājis politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

1165.

Serhiy Mikolayovich CHEREVKO

(Ukrainiski: Сергiй Миколайович ЧЕРЕВКО)

“Glābšanas komitejas mieram un kārtībai” loceklis Kherson pilsētā, bijušais Kherson mēra vietnieks

Dzimšanas datums: 11.8.1975.

Valstspiederība: Ukrainas

Dzimums: vīrietis

Serhiy Cherevko 2022. gada martā piedalījās tā dēvētās “Glābšanas komitejas mieram un kārtībai” – struktūras kolaborācijai ar Krievijas okupantiem Kherson Oblast – izveidē.

Cherevko ir atbalstījis un veicinājis politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

1166.

Tetiana KUZMICH

(Ukrainiski: Тетяна КУЗЬМIЧ)

“Glābšanas komitejas mieram un kārtībai” locekle Kherson pilsētā

Bijusī Kherson mēra vietniece

Pilsoniskās sabiedrības organizācijas “Krievu Nacionālā kopiena”Rusich”“ priekšsēdētāja

Dzimšanas datums: 10.4.1968.

Valstspiederība: Ukrainas

Dzimums: sieviete

Tetiana Kuzmich 2022. gada martā piedalījās tā dēvētās “Glābšanas komitejas mieram un kārtībai” – struktūras kolaborācijai ar Krievijas okupantiem Kherson Oblast – izveidē.

Kuzmich ir atbalstījusi un veicinājusi politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

1167.

Galina Viktorivna DANILCHENKO

(Ukrainiski: Галина Вiкторiвна ДАНИЛЬЧЕНКО)

Krievijas okupācijas spēki viņu iecēla par Melitopol mēra pienākumu izpildītāju

Dzimšanas datums: 1964. gads

Valstspiederība: Ukrainas

Dzimums: sieviete

Galina Danilchenko ir Melitopol pilsētas mēra pienākumu izpildītāja.

2022. gada 4. martā Krievijas spēki nolaupīja Melitopol leģitīmo mēru, un viņa tika iecelta viņa vietā. Turklāt viņa ir nākusi klajā ar vairākiem paziņojumiem, atbalstot Krievijas klātbūtni viņas pilsētā, un aicinājusi iedzīvotājus nepretoties okupantiem.

Pildot šos pienākumus, viņa ir tādējādi atbalstījusi un veicinājusi politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

1168.

Petr AKOPOV

(Krieviski: Петр АКОПОВ)

Amats: Krievijas propagandists: RIA Novosti sleju autors

Dzimšanas datums: 7.10.1968.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Petr Akopov ir Krievijas propagandists un sleju autors RIA Novosti – Krievijas valsts īpašumā esošā vietējā ziņu aģentūrā, kas faktiski ir Rossiya Segodnya valstiskajā kontrolē. Viņš ir viena no centrālajām figūrām valdības propagandā un ir bijis tādu rakstu autors, kuros tiek noliegtas Ukrainas tiesības uz valstiskumu, un aicina “denacificēt” valsti, kā arī to “deukrainizēt”, veicinot ideju, ka Ukrainai vajadzētu būt neatņemamai Krievijas daļai.

Tādējādi Petr Akopov ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1169.

Timofey Nikolaevich SERGEYTSEV

(Krieviski: Тимофей Николаевич СЕРГЕЙЦЕВ)

Amats: Krievijas propagandists: RIA Novosti sleju autors

Dzimšanas datums: 3.11.1963.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Timofey Sergeytsev ir Krievijas propagandists un sleju autors RIA Novosti – Krievijas valsts īpašumā esošā vietējā ziņu aģentūrā, kas faktiski ir Rossiya Segodnya valstiskajā kontrolē. Viņš ir viena no centrālajām figūrām valdības propagandā un ir bijis tādu rakstu autors, kuros tiek noliegtas Ukrainas tiesības uz valstiskumu, un aicina “denacificēt” valsti, kā arī to “deukrainizēt”, veicinot ideju, ka Ukrainai vajadzētu būt neatņemamai Krievijas daļai.

Tādējādi Timofey Sergeytsev ir atbildīgs par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1170.

Victoria NIKIFOROVA

(Krieviski: Виктория НИКИФОРОВА)

Amats: Krievijas propagandiste: strādā RIA Novosti

Dzimšanas datums: 12.6.1971.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Victoria Nikiforova ir Krievijas propagandiste un sleju autore RIA Novosti – Krievijas valsts īpašumā esošā vietējā ziņu aģentūrā, kas faktiski ir Rossiya Segodnya valstiskajā kontrolē. Viņa ir viena no centrālajām figūrām valdības propagandā un ir noliegusi Ukrainas tiesības pastāvēt, kā arī Ukrainas tautas spēju lemt pašai par sevi. Ukrainas iedzīvotājus viņa raksturo kā tādus, kuriem ir “izskalotas smadzenes” un kuri ir “saņemti par ķīlniekiem”, un tādējādi veicina pozitīvu attieksmi saistībā ar Krievijas agresiju pret Ukrainu.

Tādējādi Victoria Nikiforova ir atbildīga par tādām darbībām vai politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar kurām tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1171.

Alina Maratovna KABAEVA

(jeb Alina Maratovna KABAYEVA)

(Krieviski: Алина Маратовна КАБАЕВА)

Amats: National Media Group (NMG) direktoru padomes priekšsēdētāja

Dzimšanas datums: 12.5.1983.

Dzimšanas vieta: Tashkent, Uzbekistāna

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Saistītā vienība: National Media Group (NMG)

Alina Kabaeva ir National Media Group (NMG) direktoru padomes priekšsēdētāja; NMG ir holdings, kam pieder lielas daļas gandrīz visos lielākajos Krievijas federālajos plašsaziņas līdzekļos, kuros tiek pausta Krievijas valdības propaganda. Viņa ir bijusī Krievijas vingrotāja un bijusī Valsts Domes locekle. Viņa ir cieši saistīta ar prezidentu Vladimir Putin.

Tādējādi viņa ir atbildīga par tādām darbībām un politiku vai atbalsta vai īsteno tādas darbības un politiku, ar kurām tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte vai drošība Ukrainā. Turklāt viņa ir saistīta ar sarakstā iekļautu personu, kura ir atbildīga par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un kura aktīvi atbalsta šādas darbības.

3.6.2022.

1172.

Aleksandra MELNICHENKO

(Serbu valodā: Александра МЕЉНИЧЕНКО)

Dzimšanas datums: 21.4.1977.

Dzimšanas vieta: Belgrade, Serbija

Saistītā persona: Andrey Igorevich Melnichenko (vīrs)

Valstspiederība: Serbijas, Horvātijas

Dzimums: sieviete

Pases numurs: Horvātijas pase Nr. 094949450 (derīguma termiņš: 23.12.2023.)

Aleksandra Melnichenko ir sieva Krievijas rūpniekam Andrey Igorevich Melnichenko, kuram pieder liels mēslošanas līdzekļu ražošanas uzņēmums EuroChem Group un ogļrūpniecības uzņēmums SUEK. Aleksandra Melnichenko pilnvērtīgi bauda iespējas un labumus, ko sniedz vīra bagātība. Kopā viņiem pieder divi penthausa tipa dzīvokļi, kuru vērtība pārsniedz 30 miljonus dolāru. 2022. gada martā Aleksandra Melnichenko aizstāja savu vīru kā faktiskā īpašniece uzņēmumā Firstline Trust, ko pārvalda Linetrust PTC Ltd – sabiedrība, kura pārstāv EuroChem Group galīgo īpašnieku.

Tādējādi viņa ir saistīta ar ietekmīgu uzņēmēju, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievija Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt Andrey Igorevich Melnichenko atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

3.6.2022.

1173.

Eduard Yurevich KHUDAYNATOV

(Эдуард Юрьевич ХУДАЙНАТОВ)

Dzimšanas datums: 11.9.1960.

Dzimšanas vieta: Shymkent, PSRS (tagad Kazahstāna)

Valstspiederība: Krievijas

Pase: numurs. 753296761 (Krievija)

Dzimums: vīrietis

Eduard Yurevich Khudaynatov ir enerģētikas nozarē iesaistīts Krievijas uzņēmējs. Viņš ir īpašnieks uzņēmumam “Independent Oil and Gas Company” (NOC, AS Neftegazholding), kas ir viens no lielākajiem Krievijas privātajiem uzņēmumiem un viens no svarīgākajiem naftas ražotājiem, kurš nodarbojas ar naftas un gāzes atradņu meklēšanu, izpēti un attīstīšanu, naftas pārstrādi, kā arī naftas produktu ražošanu un tirdzniecību. 2015. gadā uzņēmuma ieņēmumi sasniedza 2,2 miljardus USD.

Independent Oil and Gas Company” pēdējos gados no valstij piederošās Rosneft ir iegādājies būtiskas daļas enerģētikas nozarē iesaistītos uzņēmumos kopā ar to ieguves licencēm. Turklāt NOC kopā ar Rosneft piedalās Vostok Oil projektā. Dažos pēdējos gados Rosneft ir arī samaksājis Khudaynatov 9,6 miljardus USD apmaiņā pret uzņēmumu, kuram pieder naftas atradne Taimyr.

3.6.2022.

 

 

 

2019. gadā NOC un Rosneft lūdza un saņēma no prezidenta Putina priekšrocības saistībā ar to ieguves darbībām Artikā.

Khudaynatov ir saistīts ar Krievijas oligarhu Igor Sechin un prezidentu Vladimiru Putinu.

Khudaynatov un Sechin strādāja kopā Rosneft, un to uzņēmumi kopīgi veic uzņēmējdarbību enerģētikas nozarē.

Viņš strādāja pie Putina pirmās prezidenta vēlēšanu kampaņas 2000. gadā, kuru viņš vadīja Tyumen reģionā, kur viņš kopš 1997. gada ir bijis reģionālās domes loceklis.

 

 

 

 

Viņš ir saņēmis ordeni “Par nopelniem tēvzemes labā” par “Krievijas pozīcijas stiprināšanu pasaules enerģijas tirgū un investīciju perspektīvu uzlabošanu”.

Tādējādi Eduard Yurevich Khudaynatov ir viens no vadošajiem uzņēmējiem un ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai. Viņš gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības un ir saistīts ar sarakstā iekļautajām personām.

 

1174.

Pavel Evgenevich PRIGOZHIN

(Павел Евгеньевич ПРИГОЖИН)

Dzimšanas datums: 1996. gads

Valstspiederība: Krievijas

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs: 780103765308

Saistītās personas: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (tēvs), Lyubov Valentinovna Prigozhina (māte), Polina Evgenievna Prigozhina (māsa)

Saistītās vienības: Lakhta Park, Lakhta Park Premium, Lakhta Plaza, Turtrans

Dzimums: vīrietis

Pavel Prigozhin ir Yevgeniy Prigozhin, pazīstama Krievijas uzņēmēja, kam ir ciešas saiknes ar prezidentu Putinu un Krievijas Aizsardzības ministriju, dēls. Yevgeniy Prigozhin ir finansētājs un neoficiālais vadītājs Krievijā bāzētajai neinkorporētajai militārajai vienībai Wagner Group, kas ir atbildīga par algotņu izvietošanu Ukrainā.

Pēc Krievijas Federācijas nelikumīgi īstenotās Krimas aneksijas un Krievijas atbalstīto separātistu veiktās Ukrainas austrumdaļas okupācijas Concord (arī zināms kā KOMBINAT PITANIYA KONKORD OOO) – uzņēmums, kuru Yevgeniy Prigozhin dibināja un kurš tam piederēja līdz 2019. gada novembrim – un citu ar viņu saistītu uzņēmumu grupa, tostarp Concord Management and Consulting LLC un Megaline LLC, ir guvuši labumu no lieliem publiskā iepirkuma līgumiem ar Krievijas Aizsardzības ministriju.

3.6.2022.

 

 

 

Pavel Prigozhin pieder pieci uzņēmumi, kas iepriekš piederēja viņa mātei Lyubov Valentinovna Prigozhina: Beta LLC, Turstatus, Lakhta Park Premium LLC, Lakhta Park LLC un Lakhta Plaza LLC.

Tādējādi viņš ir saistīts ar ietekmīgiem uzņēmējiem vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kuras darbojas ekonomikas nozarēs, kas nodrošina svarīgu ienākumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

 

1175.

Arkady Yurievich VOLOZH

(Аркaдий ЮЮрьевич ВOЛОЖ)

Amats: Yandex N.V. līdzdibinātājs un izpilddirektors

Dzimšanas datums: 11.2.1964.

Dzimšanas vieta: Atyrau, Kazahijas Padomju Sociālistiskā Republika, PSRS (tagad Kazahstāna)

Valstspiederība: Krievijas, Maltas

Dzimums: vīrietis

Arkady Yurievich Volozh ir Krievijas uzņēmējs, kam ir uzņēmējdarbības intereses informācijas tehnoloģijā un tehnoloģijās. Viņš ir Yandex dibinātājs un izpilddirektors. Yandex ir lielākais interneta uzņēmums Krievijā, kas darbina Krievijas populārāko meklētājprogrammu.

Yandex akcionāri un ieguldītāji ir Krievijas valstij piederošās bankas, piemēram, Sberbank un VTB.

Yandex 2019. gadā piekrita pārstrukturēšanai, kuras rezultātā jaunradītam Sabiedriskā labuma fondam, kas izveidots, lai “aizstāvētu Krievijas Federācijas intereses”, tika iedalīta “zelta akcija”. Ar Sabiedriskā labuma fonda starpniecību Krievijas Federācijas valdībai ir veto tiesības attiecībā uz noteiktu jautājumu sarakstu, piemēram, materiālā intelektuālā īpašuma pārdošanu un Krievijas lietotāju personas datu pārdošanu vai nodošanu ārvalstu uzņēmumiem, jautājumiem, kurus abus uzskata par tādiem, kas ietekmē Krievijas “valsts intereses”. Yandex ir atbildīgs arī par valsts plašsaziņas līdzekļu un vēstījumu popularizēšanu savos meklēšanas rezultātos, kā arī par Kremli kritizējoša satura, piemēram, ar Krievijas agresijas karu pret Ukrainu saistīta satura, pazemināšanu ranžējumā un izņemšanu.

3.6.2022.

 

Volozh ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kuri darbojas ekonomikas nozarēs, kas nodrošina svarīgu ienākumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt, būdams Yandex dibinātājs un izpilddirektors, viņš materiāli vai finansiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību un ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

2.   VIENĪBAS

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“84.

JSC GARNIZON

(Krieviski: АО Гарнизон)

Adrese: Kosmodamianskaya Naberezhnaya 24, Moscow, Krievija 115035; building 1.

Pasta adrese: Sadovnicheskaya 53, Moscow, Krievija 115035

Tālrunis: +7 (499) 790-92-12

Tīmekļa vietne: http://ao-garnizon.ru

E-pasts: info@ao-garnizon.ru

JSC Garnizon ir Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas pakļautībā esoša pārvaldītājsabiedrība. Tās struktūrā ir vairāk nekā 60 vienības. Tā veic Aizsardzības ministrijas noteiktos uzdevumus un aizsargā Krievijas Federācijas bruņoto spēku intereses. Aizsardzības ministrijas interesēs tā ir darbojusies kā līgumslēdzēja iestāde publiskā iepirkuma procedūrās.

Tāpēc tā ir juridiska persona, kas materiāli vai finansiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, vai gūst labumu no tās.

3.6.2022.

85.

JSC OBORONENERGO

(Krieviski: АО Оборонэнерго)

Adrese: 107140, Moscow, 1st Krasnoselsky lane, 11, Krievija

Tālrunis: +7 (495) 532-13-06

Tīmekļa vietne: https://oboronenergo.su

E-pasts: info@oen.su

JSC Oboronenergo ir elektroenerģijas piegādātājs militāriem mērķiem, kas saskaņā ar valdības līgumiem sniedz elektroenerģijas piegādes pakalpojumus Krievijas militārajām vienībām un citām Aizsardzības ministrijai pakļautām vienībām. Tas piedalījās militārās gaisa spēku bāzes Korenovsk modernizēšanā; šo bāzi Krievijas Federācijas bruņotie spēki izmantoja, lai uzsāktu uzbrukumus mērķiem, kas atrodas Ukrainā, neprovocētās un nepamatotās Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu laikā.

Tādējādi tas ir materiāli atbalstījis Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un guvis labumu no tās. Tas ir arī materiāli atbalstījis darbības, ar ko tika grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

86.

OJSC Ulyanovsk Automobile Plant (UAZ)

(Krieviski: ООО “Ульяновский автомобильный завод” (УАЗ))

Adrese: Moskovskoye Shosse, 92, Ulyanovsk, Ulyanovsk Oblast, 432008

Tālrunis: +7 (8422) 40-91-09

Tīmekļa vietne: https://uaz.global/

E-pasts: mm.medvedev@dnd.team

UAZ ir Krievijas automobiļu ražotājs. Tas Krievijas bruņotos spēkus nodrošina ar UAZ Patriot transportlīdzekļiem, ko Krievijas armija izmanto neprovocētajā un nepamatotajā agresijā pret Ukrainu

Tāpēc tas materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās. Tas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

87.

JSC VOENTELECOM (VOYENTELEKOM)

(Krieviski: АО “Воентелеком”)

Adrese: 107014, Krievija, Moscow, st. Bolshaya Olenya, 15A, building 1

Tālrunis: +7 (495) 609-50-05 , +7 (985) 900-50-05

Tīmekļa vietne: https://voentelecom.ru

E-pasts: info@voentelecom.ru

Voentelecom ir vadošais telesakaru pakalpojumu nodrošinātājs Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijai. Krievijas Federācijas valdība Voentelecom ir atzinusi par federālas nozīmes uzņēmumu. Tas uztur un labo IT infrastruktūru, militāro sakaru aprīkojumu, sakaru līnijas un Krievijas Federācijas bruņoto spēku elektroniskās karadarbības aprīkojumu, tostarp nelikumīgi anektētās Krimas un Sevastopoles teritorijā. Tas Krievijas armijai ir izstrādājis vienotu automatizētu digitālo sakaru sistēmu. Tas Krievijas Jūras spēkiem nodrošina drošus platjoslas radiosakarus, tostarp nelikumīgi anektētās Krimas pussalas teritorijā. Nelikumīgi anektētās Krimas un Sevastopoles teritorijā Voentelecom sadarbojās ar Rostec LTE standartu izstrādē.

3.6.2022.

 

 

 

Tāpēc tas materiāli atbalstīja Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un guva labumu no tās. Tas ir arī materiāli atbalstījis darbības, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

 

88.

JSC VOENTORG

(Krieviski: АО “Военторг”)

Adrese: Krievija, Moscow, 115035, Sadovnicheskaya st., 55/26, building 3

Tālrunis: +7 (495) 609-5200

Tīmekļa vietne: http://www.oaovoentorg.ru

E-pasts: info@oaovoentorg.ru

Ar to saistītā(-s) vienība(-s): Tam pakļautie uzņēmumi:

 

JSC “Voentorg-West”;

 

JSC “Voentorg-South”;

 

JSC “Voentorg-Center”;

 

JSC “Voentorg-Vostok”;

 

JSC “Voentorg-Moscow”;

 

Voentorg-Retail LLC

Voentorg ir noslēdzis līgumu ar Krievijas Federācijas Aizsardzības ministriju. Tas Krievijas Federācijas bruņotajiem spēkiem sniedz ēdināšanas un veļas mazgāšanas pakalpojumus, kā arī nodrošina militārās uniformas. Turklāt Voentorg meitasuzņēmums Voentorg Retail pārdeva “Krievijas armijas” T-kreklus ar militāro “Z” simbolu, ko Krievijas propagandisti ir izmantojuši, lai sekmētu neprovocēto un nepamatoto Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu.

Tāpēc tas materiāli vai finansiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, vai gūst labumu no tās. Tas ir arī materiāli vai finansiāli atbalsta darbības, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

89.

VOENTEKSTILPROM LLC

(Krieviski: ООО ВоенТекстильПром)

Adrese: 115446, Moscow, Kolomensky proezd, 13a, Krievija

Tālrunis: 8-499-444-32-84;

Fakss: 8-499-611-90-46

Tīmekļa vietne: https://voentekstilprom.ru/

E-pasts: office@vtpmsk.ru

Voentekstilprom ražo apģērbu Krievijas Federācijas valdības vajadzībām. Tas kā daļu no valsts aizsardzības rīkojuma ir piegādājis apģērbu Krievijas militārajiem spēkiem. Tas ražo uniformas Krievijas Nacionālās gvardes dienestam un kreklus Krievijas Jūras spēku un Krievijas Nacionālās gvardes kareivjiem.

Tāpēc tas ir juridiska persona, kura materiāli vai finansiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, vai kura gūst labumu no tās.

3.6.2022.

90.

INDEPENDENT INSURANCE GROUP

(Krieviski: СК НЕЗАВИСИМАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА)

Adrese: Vspolniy Pereulok 18, bldg. 2, Moscow, 123001

Tālrunis: +7 (495) 926-72-70; 788-81-19

Fakss: +7 (495) 788-81-16

Tīmekļa vietne: www.nsg-ins.ru

E-pasts: info@nsg-ins.ru

Independent Insurance Group Ltd ir Krievijas aizsardzības nozares uzņēmumu apdrošinātājs. Tas ir iekļauts to apdrošinātāju sarakstā, kuri sniedz apdrošināšanas pakalpojumus starptautiskajiem militāro preču sūtījumiem. Tas sadarbojas ar Krievijas valsts īpašumā esošiem uzņēmumiem un apdrošina tos, īpaši militārajā un aizsardzības nozarē. Independent Insurance Group Ltd ir galvenais riska apdrošinātājs Krievijas valsts īpašumā esošajam aizsardzības konglomerātam Rostec. Uzņēmums ir viens no Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas organizētā Starptautiskā militārā un tehniskā foruma “Army2022” sponsoriem un dalībniekiem.

3.6.2022.

Tādējādi tas ir atbildīgs par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Tas arī materiāli vai finansiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, vai gūst labumu no tās.

91.

PJSC KAMAZ jeb KAMAZ PTC

(Krieviski: ПАО “КАМАЗ”)

Adrese: Avtozavodskiy Prospekt, 2, Naberezhnye Chelny, Respublika Tatarstan, 423827

Tālrunis: +7 (800) 555-00-99

Tīmekļa vietne: https://kamaz.ru/en

E-pasts: callcentre@kamaz.ru

KAMAZ ir Krievijas transportlīdzekļu un militārā aprīkojuma izstrādātājs un ražotājs. Tas ražoja KAMAZ-5350, KAMAZ-6350, KAMAZ 6560 transportlīdzekļus, kurus Krievijas Federācijas bruņotie spēki izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu.

Tādējādi tas ir atbildīgs materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

92.

JSC KRONSHTADT TEKHNOLOGII Group of Companies

(Krieviski: Кронштадт-технологии группа компаний АО)

Adrese: 115432, Moscow, Andropov Ave., 18, bldg. 9, Descartes Business Center, Krievija / 199178, St. Petersburg, Maly prospekt Vasilievsky island, 54/4

Tālrunis: +7 (495) 748-35-77,

+7 (495) 230-00-36 (Moscow);

+7 (812) 449-90-90 (St. Petersburg)

Tīmekļa vietne: https://kronshtadt.ru

E-pasts: uav@kronshtadt.ru; office@kronshtadt.ru

JSC Kronshtadt Tekhnologii ir noslēdzis līgumu ar Krievijas militārajiem spēkiem un izstrādā un ražo aprīkojumu, programmatūru un integrētus risinājumus bezpilota gaisa kuģiem un Krievijas aizsardzības nozarei. Krievijas Federācijas bruņotie spēki bezpilota gaisa kuģus Orion, ko ir ražojusi Kronshtadt Tekhnologii, izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu.

Tādējādi tas ir atbildīgs materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

93.

Management Company Tatneft-Neftekhim LLC

(Krieviski: OOO УК Татнефть-Нефтехим)

Adrese: 423580, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk-10, PO Box 1, AIK-24, Krievija

Tālrunis: +7(8555) 49-73-42,

+7(8555) 49-75-86,

Fakss: +7(8555) 49-75-86

Tīmekļa vietne: www.neftehim.tatneft.ru

E-pasts: nhk@tnnh.tatneft.ru

Saistītās vienības:

 

JSC Nizhnekamskshina;

 

LLC Nizhnekamsk Truck Tyre Factory;

 

Nizhnekamsk SSC Tyre Factory;

 

JSC Nizhnekamsktekhuglerod;

 

JSC Nizhnekamsk Mechanical Plant;

 

TD “Kama” Trading House;

 

LLC “Kama” Scientific & Technical Center;

 

LLC TATNEFT-Neftekhimsnab;

 

JSC Yarpolimermash-Tatneft;

 

LLC Energoshinservis

Management Company Tatneft-Neftekhim vada un koordinē Tatneft pakļautos riepu uzņēmumus, pie kuriem pieder TD KAMA, Nizhnekamskshina un Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant. Tas apvieno visus uzņēmumus, kas saistīti ar Tatneft darījumiem riepu jomā, un pārvalda to ražošanu, plānošanas procesus, uzņēmējdarbību, cilvēkresursus un sabiedriskās attiecības.

Galvenais Tatneft ar riepām saistīto ražojumu izplatītājs TD KAMA piegādā riepas Krievijas Federācijas bruņotajiem spēkiem un Krievijas Federācijas Nacionālajai gvardei. Nizhnekamskshina ražo riepas bruņotajiem transportlīdzekļiem K4386 Typhoon-VDV. Pie Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant ražojumiem pieder KAMA NU402 riepas kājnieku pārvadāšanas transportlīdzekļiem TIGR, kas ir aprīkoti ar pārvietojamajām prettanku raķetēm Kornet. Krievijas Federācijas bruņotie spēki bruņotos transportlīdzekļus K4386 Typhoon-VDV, kājnieku pārvadāšanas transportlīdzekļus TIGR un pārvietojamās prettanku raķetes Kornet izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu.

Tāpēc tas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt tas materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

3.6.2022.

94.

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant, LLC

(Krieviski: ООО Нижнекамский завод грузовых шин)

Adrese: 423580, Nizhnekamsk, industrial zone, Republic of Tatarstan, Krievija

Tālrunis: +7 (8555) 49-73-40

Tīmekļa vietne: https://cmk.tatneft.ru/?lang=ru

E-pasta: nkastp@tatneft.ru

Saistītās vienības:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamskshina

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant ražo tērauda riepas. Tas ir Tatneft pakļauts uzņēmums. Tā ražojumi tiek piegādāti Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijai.

Tas ražo KAMA NU402 riepas kājnieku pārvadāšanas transportlīdzekļiem TIGR, kas ir aprīkoti ar pārvietojamajām prettanku raķetēm Kornet. Krievijas Federācijas bruņotie spēki kājnieku pārvadāšanas transportlīdzekļus TIGR un pārvietojamās prettanku raķetes Kornet izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu.

Tāpēc tas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt tas materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

3.6.2022.

95.

PJSC Nizhnekamskshina

(Krieviski: ПАО “Нижнекамскшина”)

Adrese: 423570, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Krievija

Tālrunis: +8 555 49-79-30,

fakss: +8 555 24-15-70

Tīmekļa vietne: https://shinakama.tatneft.ru

E-pasts: nksh@tatneft.ru

Saistītās vienības:

Tatneft

Trading House KAMA

Management Company Tatneft-Neftekhim

Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

Nizhnekamskshina ir vadošais Krievijas riepu ražotājs. Tas ir Tatneft pakļauts uzņēmums. Tas ražo riepas ar zīmolu KAMA un Viatti. Tā ražojumu vidū ir divējāda lietojuma un militārās riepas, ko piegādā Krievijas Federācijas valdībai. Tas ražo riepas bruņotajiem transportlīdzekļiem K4386 Typhoon-VDV. Krievijas Federācijas bruņotie spēki bruņotos transportlīdzekļus K4386 Typhoon-VDV izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu.

Tāpēc tas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt tas materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

3.6.2022.

96.

LLC TD KAMA

(Krieviski: ООО ТД “КАМА”)

Adrese: 423570, Krievija, Republic of Tatarstan, Nizhnekamsk, Territoriya Promzona, AIK-24, room 402

Tālrunis: +7 (8555) 24-10-00, 24-10-10

Tīmekļa vietne: https://www.td-kama.com

E-pasts: info@td-kama.com

TD KAMA ir Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant un Nizhnekamskshina ražoto Tatneft riepu izstrādājumu galvenais izplatītājs. Tas piegādā riepas Krievijas Federācijas bruņotajiem spēkiem un Krievijas Federācijas Nacionālajai gvardei.

TD KAMA izplatīto Nizhnekamskshina ražojumu vidū ir divējāda lietojuma un militārās riepas, ko piegādā Krievijas Federācijas valdībai. Nizhnekamskshina ražo riepas bruņotajiem transportlīdzekļiem K4386 Typhoon-VDV. Pie TD KAMA izplatīto Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant ražojumiem pieder KAMA NU402 riepas kājnieku pārvadāšanas transportlīdzekļiem TIGR, kas ir aprīkoti ar pārvietojamajām prettanku raķetēm Kornet. Krievijas Federācijas bruņotie spēki bruņotos transportlīdzekļus K4386 Typhoon-VDV, kājnieku pārvadāšanas transportlīdzekļus TIGR un pārvietojamās prettanku raķetes Kornet izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu.

3.6.2022.

Tāpēc tas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt tas materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

97.

OJSC Balashikha Casting and Mechanical Plant

(Krieviski: ОАО Балашихинский литейно-механический завод)

jeb OJSC BLMZ

(Krieviski: ОАО БЛМЗ)

Adrese: Entuziastov sh., 4, Balashikha, Moskovskaya Oblast, 143900, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 639-94-94

Tīmekļa vietne: https://www.blmz.ru

E-pasts: info@blmz.ru

BLMZ ir Krievijas lietuve un mehāniskā darbnīca. Tā piegādā materiālus, ko ieroču ražošanai izmanto Krievijas militārā aprīkojuma piegādātāji, kuriem Savienība ir piemērojusi sankcijas, ņemot vērā Krievijas darbības, kas destabilizē situāciju Ukrainā.

Tā ar Krievijas Federācijas bruņotajiem spēkiem ir noslēgusi piegādes līgumu. Tā nodrošina aprīkojumu un materiālus vairāku tādu lidaparātu un helikopteru, tostarp Ka-52, ražošanai, kurus Krievijas Federācijas bruņotie spēki izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu.

3.6.2022.

 

Tāpēc tā ir atbildīga par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt tā materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās.

98.

JSC REMDIZEL

(Krieviski: АО “Ремдизель”)

Adrese: 423800, Republic of Tatarstan, Naberezhnye Chelny, Menzelinsky tract, 40, Krievija

Tālrunis: +7 (8552) 55-15-88 / 7 (8552) 30-80-00

Tīmekļa vietne: http://www.remdizel.com

E-pasts: remdizel@kamaz.ru

Saistītās vienības:

KAMAZ

Remdizel ražo un remontē riteņu un kāpurķēžu transportlīdzekļus. Tas ražo mīnu izturīgus un no slēpņu uzbrukumiem pasargātos bruņutransportierus Typhoon K-63968, kurus Krievijas Federācijas bruņotie spēki izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu.

Tādējādi tas ir atbildīgs par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

99.

JSC SUKHOI Company

(Krieviski: ПАО Компания “Сухой”)

Adrese: 125284, Krievija, Moscow, st. Polikarpova, 23B, PO box 604

Tālrunis: +7 (499) 550-01-06

Tīmekļa vietne: https://www.sukhoi.org

E-pasts: info@sukhoi.org

Saistītās vienības:

United Aircraft Corporation (mātesuzņēmums)

Sukhoi ir Krievijas gaisa kuģu ražotājs. Krievijas Federācijas bruņotie spēki Sukhoi ražotos kaujas gaisa kuģus izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu.

Tādējādi tas ir atbildīgs par materiālu vai finansiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

3.6.2022.

100.

JSC “121 AIRCRAFT REPAIR PLANT”

(Krieviski: Акционерное общество “121 авиационный ремонтный завод”)

Adrese: Krievija, 143079, Moscow region, Odintsovo, Stary Gorodok, st. Postal, 10

Tālrunis: +7(498) 677-95-11

Tīmekļa vietne: https://121arz.ru

E-pasts: info@121arz.ru

121 Aircraft Repair Plant remontē gaisa kuģus Su-25, Su-27 un MiG-29. Tas ir vienīgais uzņēmums Krievijā, kas gaisa kuģi Su-25 vienlaikus remontē un modernizē līdz versijai Su-25 SM. Krievijas Federācijas bruņotie spēki Su-25 SM izmantoja neprovocētajā un nepamatotajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu.

Tāpēc tas ir atbildīgs par materiālu atbalstu darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Tas arī materiāli vai finansiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, vai gūst labumu no tās.

3.6.2022.

101.

National Settlement Depository (NSD)

(Krieviski: Национальный расчетный депозитарий)

Adrese: Spartakovskaya street 12, 105066, Moscow, Russian Federation

Vienības veids: nebanku kredītiestāde akciju sabiedrība

Reģistrācijas datums: 27.6.1996.

Valsts reģistrācijas numurs: 3294

Primārās valsts reģistrācijas numurs: 1027739132563

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs: 7702165310 / 770101001

Galvenā uzņēmējdarbības vieta: Krievijas Federācija

NSD ir Krievijas nebanku finanšu iestāde un Krievijas centrālais vērtspapīru depozitārijs. Tā ir lielākais vērtspapīru depozitārijs Krievijā pēc kapitāla tirgus vērtības un pēc glabāšanā turēto parāda vērtspapīru apjoma, un vienīgā, kurai ir piekļuve starptautiskajai finanšu sistēmai.

Krievijas valdība un Centrālā banka to ir atzinusi par sistēmiski nozīmīgu Krievijas finanšu iestādi. Tai ir būtiska nozīme Krievijas finanšu sistēmas darbībā un tās sasaistē ar starptautisko finanšu sistēmu, tādējādi tieši un netieši ļaujot Krievijas valdībai īstenot tās darbības, politiku un resursus.

3.6.2022.”

Saistītās vienības: Akciju kontrolpaketes turētājs / mātesuzņēmums 99,997 % apmērā (nav individuāli iekļautas sarakstā):

Valsts akciju sabiedrība “Moscow Exchange MICEX-RTS” (Moscow Exchange vai MOEX) Juridiskā adrese: 13, Bolshoy Kislovsky per, 125009 Moscow, Russian Federation

Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs: 7702077840

Primārās valsts reģistrācijas numurs: 1027739387411

Tā gandrīz pilnībā pieder Moscow Exchange, kuras uzdevums ir nodrošināt pilnīgu piekļuvi Krievijas finanšu tirgiem. Savukārt Moscow Exchange, tās lomas un akcionāru dēļ lielā mērā ir Krievijas valdības kontrolē. Tādējādi NSD ir vienība vai struktūra, kura materiāli vai finansiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.


3.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 153/128


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2022/884

(2022. gada 3. jūnijs),

ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 31. jūlijā pieņēma Lēmumu 2014/512/KĀDP (1).

(2)

Savienība joprojām nelokāmi atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.

(3)

Krievijas Federācijas prezidents 2022. gada 24. februārī paziņoja par militāru operāciju Ukrainā, un Krievijas bruņotie spēki sāka uzbrukumu Ukrainai. Minētais uzbrukums ir klajš Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības pārkāpums.

(4)

Eiropadome 2022. gada 24. februāra secinājumos visstingrākajā veidā nosodīja neprovocēto un nepamatoto Krievijas Federācijas militāro agresiju pret Ukrainu. Ar savām nelikumīgajām militārajām darbībām Krievija rupji pārkāpj starptautiskās tiesības un Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu principus un apdraud Eiropas un globālo drošību un stabilitāti. Eiropadome aicināja steidzami sagatavot un pieņemt vēl vienu sankciju paketi, kura ietver individuālas un ekonomiskas sankcijas.

(5)

Eiropadome 2022. gada 24. marta secinājumos paziņoja, ka Savienība joprojām ir gatava novērst trūkumus un vērsties pret faktisku un iespējamu jau pieņemto ierobežojošo pasākumu apiešanu, kā arī ātri nākt klajā ar turpmākām stingrām un koordinētām sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, lai efektīvi vērstos pret Krievijas spējām turpināt agresiju.

(6)

Ņemot vērā situācijas nopietnību un lai reaģētu uz Krievijas agresīvo karu pret Ukrainu, ir lietderīgi ieviest turpmākus ierobežojošus pasākumus.

(7)

Ir lietderīgi aizliegt dažu Krievijas jēlnaftas un naftas produktu importu, iegādi vai nodošanu dalībvalstīs. Turklāt ir lietderīgi aizliegt apdrošināt un pārapdrošināt šādu preču transportēšanu pa jūru uz trešām valstīm. Būtu jāparedz atbilstīgi pārejas periodi.

(8)

Ņemot vērā vairāku dalībvalstu īpašo ģeogrāfisko novietojumu, kas rada specifisku atkarību no jēlnaftas, kuru importē pa cauruļvadiem no Krievijas un kuras piegādēm īstermiņā nav reālas alternatīvas, Krievijas jēlnaftas importa aizliegumi uz laiku nebūtu jāpiemēro jēlnaftas importam pa cauruļvadiem no Krievijas uz minētajām dalībvalstīm, kamēr Padome nenolemj citādi. Minētajām dalībvalstīm būtu jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu alternatīvas piegādes. Komisijai būtu jāuzrauga un jāatvieglo attiecīgo dalībvalstu progress alternatīvu piegāžu nodrošināšanā. Kad dalībvalsts ir guvusi pietiekamu progresu, Augstajam pārstāvim ar Komisijas atbalstu būtu jāierosina Padomei izbeigt šo pagaidu izņēmumu attiecībā uz minēto dalībvalsti.

(9)

Eiropadome 2022. gada 30. un 31. maija sanāksmē vienojās, ka tā pēc iespējas drīz atgriezīsies pie jautājuma par minēto pagaidu izņēmumu attiecībā uz jēlnaftu, kuru piegādā pa cauruļvadiem.

(10)

Ir jāaizliedz dalībvalstī pa cauruļvadiem piegādātas jēlnaftas no Krievijas tālāka nodošana, transportēšana vai tālākpārdošana uz citām dalībvalstīm vai trešām valstīm, kā arī pēc astoņu mēnešu pārejas perioda jāaizliedz no šādas jēlnaftas iegūtu naftas produktu tālāka nodošana, transportēšana vai tālākpārdošana uz citām dalībvalstīm. Ņemot vērā Čehijas īpašo atkarību no šādiem naftas produktiem, būtu jāatļauj papildu desmit mēnešu periods, lai tā varētu iegūt alternatīvas piegādes.

(11)

Ņemot vērā to, ka ģeogrāfisku iemeslu dēļ īpaši skarta ir Bulgārija, uz ierobežotu laiku būtu jāparedz īpaša atkāpe no aizlieguma importēt jēlnaftu, kas piegādāta ar jūras transportu (“jūrasceļu jēlnafta”), un naftas produktus. Ņemot vērā Horvātijas specifisko situāciju saistībā ar tās rafinētavas vajadzību pēc vakuuma gāzeļļas regulāras piegādes, lai tā varētu darboties, valsts kompetentajai iestādei vajadzētu būt iespējamam saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem uz konkrētu laikposmu atļaut iegādāties, importēt vai nodot Krievijas vakuuma gāzeļļu.

(12)

Ja jēlnaftas piegāde pa cauruļvadiem no Krievijas uz dalībvalsti, kurai ir tikai sauszemes robežas, tiek pārtraukta tādu iemeslu dēļ, ko minētā dalībvalsts nevar ietekmēt, būtu jāatļauj jūrasceļu jēlnaftas imports no Krievijas uz minēto dalībvalsti, piemērojot ārkārtas pagaidu atkāpi, līdz tiek atsākta piegāde pa cauruļvadiem vai līdz brīdim, kad Padome nolemj, ka aizliegums importēt pa cauruļvadiem piegādātu jēlnaftu ir piemērojams attiecībā uz minēto dalībvalsti.

(13)

Atbilstīgi principam par tranzīta brīvību aizliegumiem iegādāties, importēt vai nodot jūrasceļu jēlnaftu un konkrētus naftas produktus no Krievijas nebūtu jāskar tādu preču iegāde, imports vai nodošana, kuru izcelsme ir trešā valstī un kuras Krieviju šķērso tikai tranzītā. Jo īpaši minētie aizliegumi nebūtu jāpiemēro situācijā, kad Krievija muitas deklarācijās ir norādīta kā eksporta valsts un ja jēlnaftas un citu naftas produktu izcelsmes valsts minētajās deklarācijās ir norādīta kā trešā valsts.

(14)

Ir lietderīgi aizliegt Krievijā sniegt grāmatvedības, revīzijas, tai skaitā tiesību aktos noteiktās revīzijas, uzskaites pakalpojumus un konsultācijas nodokļu jomā, un konsultācijas saimnieciskās darbības un vadībzinību jomā un sabiedrisko attiecību pakalpojumus. Ir lietderīgi arī grozīt aizliegumus, kas attiecīgi saistīti ar noguldījumiem, autotransporta uzņēmumiem, kas iedibināti Krievijā, un uzticamības pakalpojumiem. Visbeidzot, ir lietderīgi Lēmuma 2014/512/KĀDP pielikumos izklāstītajos juridisko personu, vienību un struktūru sarakstos pievienot dažus ierakstus.

(15)

Lai nodrošinātu Lēmuma 2014/512/KĀDP 1.j panta raitu īstenošanu, ir lietderīgi pagarināt minētā panta 2. un 3. punktā paredzēto darbību pārtraukšanas termiņu no 2022. gada 10. maija līdz 2022. gada 5. jūlijam.

(16)

Ir lietderīgi precizēt, ka šis lēmums neliedz juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kura ir reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, saņemt maksājumus no sava Krievijas partnera, ievērojot līgumus, kas saistīti ar Lēmuma 2014/512/KĀDP 4.c pantā uzskaitītajām precēm un tehnoloģijām un kas noslēgti pirms 2022. gada 26. februāra un īstenoti pirms 2022. gada 27. maija.

(17)

Krievijas Federācija ir iesaistījusies sistemātiskā, starptautiskā plašsaziņas līdzekļu manipulēšanas un faktu sagrozīšanas kampaņā, lai uzlabotu savu stratēģiju destabilizēt savas kaimiņvalstis un Savienību un tās dalībvalstis. Konkrēti, propaganda tika atkārtoti un konsekventi vērsta pret Eiropas politiskajām partijām, it sevišķi vēlēšanu laikā, kā arī pret pilsonisko sabiedrību, patvēruma meklētājiem, Krievijas etniskām minoritātēm un dzimtiskām minoritātēm un pret demokrātisko iestāžu darbību Savienībā un tās dalībvalstīs.

(18)

Lai attaisnotu un pamatotu savu agresiju pret Ukrainu, Krievijas Federācija ir iesaistījusies nepārtrauktās un saskaņotās propagandas darbībās, kas vērstas pret pilsonisko sabiedrību Savienībā un kaimiņvalstīs, nopietni sagrozot faktus un manipulējot ar tiem.

(19)

Minētās propagandas darbības ir virzītas ar vairāku mediju kanālu starpniecību, kurus pastāvīgi tieši vai netieši kontrolē Krievijas Federācijas vadība. Šādas darbības rada būtisku un tiešu apdraudējumu Savienības sabiedriskajai kārtībai un drošībai. Minētie mediju kanāli ir būtiski un noderīgi, lai sekmētu un atbalstītu agresiju pret Ukrainu un lai destabilizētu tās kaimiņvalstis.

(20)

Ņemot vērā situācijas nopietnību un reaģējot uz Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, ievērojot Pamattiesību hartā atzītās pamattiesības un brīvības, jo īpaši vārda un informācijas brīvību, kā atzīts tās 11. pantā, nepieciešams ieviest turpmākus ierobežojošus pasākumus, lai apturētu šādu mediju kanālu pārraides darbības Savienībā, vai tādas šo mediju kanālu pārraides darbības, kuras vērstas uz Savienību. Šiem pasākumiem vajadzētu palikt spēkā līdz brīdim, kad tiks izbeigta agresija pret Ukrainu un kad Krievijas Federācija un ar to saistītie mediju kanāli pārstās izvērst propagandas darbības pret Savienību un tās dalībvalstīm.

(21)

Ievērojot Pamattiesību hartā atzītās pamattiesības un brīvības, jo īpaši vārda un informācijas brīvību, darījumdarbības brīvību, un tiesības uz īpašumu, kā atzīts tās 11., 16. un 17. pantā, minētie pasākumi neliedz mediju kanāliem un to personālam veikt citas darbības Savienībā, kas nav pārraidīšana, piemēram, pētniecību un intervijas. Jo īpaši minētie pasākumi negroza pienākumu ievērot tiesības, brīvības un principus, kas minēti Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā, tostarp Pamattiesību hartā, un dalībvalstu konstitūcijās, to attiecīgajās piemērošanas jomās.

(22)

Lai īstenotu konkrētus pasākumus, ir vajadzīga turpmāka Savienības rīcība.

(23)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2014/512/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2014/512/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 1.aa pantu groza šādi:

a)

iekļauj šādu punktu:

“2.a   Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro tādu maksājumu saņemšanai no tajā minētajām juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kas tām jāveic saskaņā ar līgumiem, kuri īstenoti pirms 2022. gada 15. maija.”;

b)

panta 3. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

ja vien tas nav aizliegts saskaņā ar 4.o vai 4.p pantu, darījumiem, kas ir absolūti nepieciešami dabasgāzes un naftas, ieskaitot naftas pārstrādes produktus, kā arī titāna, alumīnija, vara, niķeļa, pallādija un dzelzsrūdas tiešai vai netiešai iegādei, importam vai transportēšanai no Krievijas vai caur to uz Savienību, Eiropas Ekonomikas zonas valsti, Šveici vai Rietumbalkāniem;”;

c)

panta 3. punktā pievieno šādus apakšpunktus:

“d)

darījumiem, tostarp pārdošanai, kas ir absolūti nepieciešami, lai līdz 2022. gada 5. septembrim likvidētu kopuzņēmumu vai līdzīgu juridisku veidojumu, kuri noslēgti pirms 2022. gada 16. marta un kuros iesaistīta 1. punktā minēta juridiskā persona, vienība vai struktūra;

e)

darījumiem, kas saistīti ar elektronisko sakaru pakalpojumu, datu centru pakalpojumu nodrošināšanu un to darbībai, apkopei, drošībai vajadzīgo pakalpojumu un aprīkojuma nodrošināšanu, tostarp ugunsmūru nodrošināšanu, un zvanu centru pakalpojumu nodrošināšanu X pielikumā uzskaitītai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai.”;

2)

lēmuma 1.b panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut pieņemt tādu noguldījumu vai nodrošināt tādu digitālo maku, kontu vai glabāšanas pakalpojumu pēc tam, kad tās konstatējušas, ka tāda noguldījuma pieņemšana vai digitālā maka, konta vai glabāšanas pakalpojuma nodrošināšana ir:

a)

nepieciešama, lai segtu 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru un viņu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtiku, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēta vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu vai atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridisko pakalpojumu sniegšanu;

c)

paredzēta vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību;

d)

nepieciešama ārkārtas izdevumu segšanai – ar noteikumu, ka attiecīgā kompetentā iestāde pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir konkrēta atļauja; vai

e)

nepieciešama diplomātiskās misijas vai konsulārās pārstāvniecības, vai starptautiskas organizācijas oficiālajiem mērķiem.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar šā punkta a), b), c) vai e) apakšpunktu, divu nedēļu laikā no atļaujas piešķiršanas.”;

3)

lēmuma 1.d panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kurām ir pagaidu vai pastāvīgās uzturēšanās atļauja dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveicē.”;

4)

lēmuma 1.e pantu aizstāj ar šādu:

“1.e pants

1.   Ir aizliegts juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kuras uzskaitītas VIII pielikumā, vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kura iedibināta Krievijā un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši atrodas VIII pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā, sniegt specializētus finanšu ziņojumapmaiņas pakalpojumus, ko izmanto finanšu datu apmaiņai.

2.   Attiecībā uz katru VIII pielikumā uzskaitīto juridisko personu, vienību vai struktūru 1. punktā noteikto aizliegumu piemēro no datuma, kas tai norādīts minētajā pielikumā. Aizliegumu no tās pašas dienas piemēro visām Krievijā iedibinātām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kurām vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir VIII pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā.”;

5)

lēmuma 1.h panta 2. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

ja vien tas nav aizliegts saskaņā ar 4.o vai 4.p pantu, dabasgāzes un naftas, ieskaitot naftas pārstrādes produktus, kā arī titāna, alumīnija, vara, niķeļa, palādija un dzelzsrūdas iegādei, importam vai transportēšanai no Krievijas vai caur to uz Savienību; vai”;

6)

lēmuma 1.j pantu aizstāj ar šādu:

“1.j pants

1.   Ir aizliegts reģistrēt, nodrošināt juridisko adresi, uzņēmējdarbības vai administratīvo adresi, kā arī sniegt pārvaldības pakalpojumus trastam vai jebkādam tam līdzīgam juridiskam veidojumam, kurā trasta dibinātājs vai labuma guvējs ir:

a)

Krievijas valstspiederīgais vai fiziska persona, kas uzturas Krievijā;

b)

juridiska persona, vienība vai struktūra, kas ir iedibināta Krievijā;

c)

juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder a) vai b) apakšpunktā minētai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai;

d)

juridiska persona, vienība vai struktūra, kuru kontrolē a), b), c) vai d) apakšpunktā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra;

e)

fiziska vai juridiska personai, vienība vai struktūra, kas rīkojas a), b), c) vai d) apakšpunktā minētās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras vārdā vai pēc tās rīkojuma.

2.   No 2022. gada 5. jūlija ir aizliegts rīkoties vai nodrošināt, lai cita persona rīkotos kā pilnvarotais, nominālais akcionārs, direktors, sekretārs vai līdzīgā amatā trastā vai līdzīgā juridiskā veidojumā, kā minēts 1. punktā.

3.   Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro darbībām, kas ir absolūti nepieciešamas, lai līdz 2022. gada 5. jūlijam izbeigtu ar šo pantu nesaderīgus līgumus, kuri noslēgti pirms 2022. gada 9. aprīļa, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamus papildu līgumus.

4.   Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro, ja trasta dibinātājs vai labuma guvējs ir kādas dalībvalsts valstspiederīgais vai fiziska persona, kam ir pagaidu vai pastāvīgas uzturēšanās atļauja dalībvalstī.

5.   Atkāpjoties no 2. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut 2. punktā minētos pakalpojumus turpināt sniegt arī pēc 2022. gada 5. jūlija:

a)

lai līdz 2022. gada 5. septembrim pabeigtu darbības, kas ir absolūti nepieciešamas 3. punktā minēto līgumu izbeigšanai, ar noteikumu, ka šādas darbības tika sāktas pirms 2022. gada 11. maija; vai

b)

citu iemeslu dēļ, ar noteikumu, ka pakalpojumu sniedzēji no 1. punktā minētajām personām nepieņem vai šādām personām tieši vai netieši nedara pieejamus nekādus līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai citādi nesniedz nekādu labumu no trasta aktīviem.

6.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut minētajos punktos minētos pakalpojumus pēc tam, kad tās konstatējušas, ka tas ir nepieciešams:

a)

humanitāriem mērķiem, piemēram, lai sniegtu palīdzību vai atvieglotu tās sniegšanu, tostarp, lai piegādātu medicīnas preces, pārtiku vai nodrošinātu humanitāro darbinieku un saistītas palīdzības piegādi, vai evakuācijai;

b)

pilsoniskās sabiedrības darbībām, kas Krievijā tieši veicina demokrātiju, cilvēktiesības vai tiesiskumu; vai

c)

tādu trastu darbībai, kuru mērķis ir pārvaldīt arodpensiju shēmas, apdrošināšanas polises vai darbinieku akciju shēmas, labdarības organizācijas, amatieru sporta klubus un līdzekļus nepilngadīgajiem vai neaizsargātiem pieaugušajiem.

7.   Attiecīgā dalībvalsts informē Komisiju par katru atļauju, kas piešķirta saskaņā ar 5. vai 6. punktu, divu nedēļu laikā pēc šādas atļaujas piešķiršanas.”;

7)

iekļauj šādu pantu:

“1.k pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt grāmatvedības, revīzijas, tai skaitā tiesību aktos noteiktās revīzijas, uzskaites pakalpojumus vai konsultācijas nodokļu jomā, vai konsultācijas saimnieciskās darbības un vadībzinību jomā vai sabiedrisko attiecību pakalpojumus:

a)

Krievijas valdībai; vai

b)

juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas ir iedibinātas Krievijā.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kas ir absolūti nepieciešami, lai līdz 2022. gada 5. jūlijam izbeigtu ar šo pantu nesaderīgus līgumus, kuri noslēgti pirms 2022. gada 4. jūnija, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamos papildu līgumus.

3.   Šā panta 1. punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kas ir absolūti nepieciešami, lai īstenotu tiesības uz aizstāvību tiesvedībā un tiesības uz efektīviem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

4.   Šā panta 1. punktu nepiemēro tādu pakalpojumu sniegšanai, kas paredzēti vienīgi tādu Krievijā iedibinātu juridisko personu, vienību vai struktūru lietošanai, kuras pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas ir reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, vai kuras pilnībā vai kopīgi kontrolē šāda juridiska persona, vienība vai struktūra.

5.   Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut šeit minētos pakalpojumus pēc tam, kad tās konstatējušas, ka tas ir nepieciešams:

a)

humanitāriem mērķiem, piemēram, lai sniegtu palīdzību vai atvieglotu tās sniegšanu, tostarp, lai piegādātu medicīnas preces, pārtiku vai nodrošinātu humanitāro darbinieku un saistītas palīdzības piegādi, vai evakuācijai; vai

b)

pilsoniskās sabiedrības darbībām, kas Krievijā tieši veicina demokrātiju, cilvēktiesības vai tiesiskumu.”;

8)

lēmuma 4. panta 3. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

dabasgāzes un naftas, ieskaitot naftas pārstrādes produktus, transportēšanai no Krievijas vai caur to uz Savienību, ja vien tas nav aizliegts saskaņā ar 4.o vai 4.p pantu; vai”;

9)

lēmuma 4.a panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

tā ir vajadzīga, lai nodrošinātu kritiski svarīgu energoapgādi Savienībā, kā arī dabasgāzes un naftas, ieskaitot naftas pārstrādes produktus, transportēšanu no Krievijas vai caur to uz Savienību, ja vien tas nav aizliegts saskaņā ar 4.o vai 4.p pantu; vai”;

10)

lēmuma 4.g pantam pievieno šādu punktu:

“3.   Aizliegts reklamēt jebkāda satura produktus vai pakalpojumus, ko sagatavojušas vai pārraida IX pielikumā uzskaitītās juridiskās personas, vienības vai struktūras, tostarp pārraidot vai izplatot ar jebkādiem 1. punktā minētajiem līdzekļiem.”;

11)

lēmuma 4.ha panta 5. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

ja vien tas nav aizliegts saskaņā ar 4.o vai 4.p pantu – dabasgāzes un naftas, ieskaitot naftas pārstrādes produktus, titāna, alumīnija, vara, niķeļa, pallādija un dzelzsrūdas, kā arī noteiktu ķīmisku un dzelzs produktu iegādei, importam vai transportēšanai Savienībā;”;

12)

lēmuma 4.n panta 4. punktu groza šādi:

a)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

ja vien tas nav aizliegts saskaņā ar 4.o vai 4.p pantu – dabasgāzes un naftas, ieskaitot naftas pārstrādes produktus, kā arī titāna, alumīnija, vara, niķeļa, pallādija un dzelzsrūdas iegādei, importam vai transportēšanai Savienībā;”

b)

punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību darbībai Krievijā, tostarp delegāciju, vēstniecību un pārstāvniecību, vai starptautisko organizāciju darbībai Krievijā, kurām ir piešķirta imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām; vai”;

13)

iekļauj šādus pantus:

“4.o pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši iegādāties, importēt vai nodot jēlnaftu vai naftas produktus, ja to izcelsme ir Krievijā vai tie eksportēti no Krievijas.

2.   Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus, finansējumu vai finansiālu palīdzību, vai jebkādus citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā noteikto aizliegumu.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā noteiktos aizliegumus nepiemēro:

a)

līdz 2022. gada 5. decembrim vienreizējiem darījumiem par piegādi tuvākajā laikā, kas noslēgti un izpildīti pirms minētā datuma, un tādu līgumu izpildei par jēlnaftas iegādi, importu vai nodošanu, kas noslēgti pirms 2022. gada 4. jūnija, un šādu līgumu izpildei nepieciešamajiem papildu līgumiem, ar noteikumu, ka par minētajiem līgumiem attiecīgās dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai līdz 2022. gada 24. jūnija, un ka attiecīgās dalībvalstis paziņo vienreizējos darījumus par piegādi tuvākajā laikā Komisijai 10 dienu laikā no to pabeigšanas;

b)

līdz 2023. gada 5. februārim vienreizējiem darījumiem par piegādi tuvākajā laikā, kas noslēgti un izpildīti pirms minētā datuma, un tādu līgumu izpildei par naftas produktu iegādi, importu vai nodošanu, kas noslēgti pirms 2022. gada 4. jūnija, un šādu līgumu izpildei nepieciešamajiem papildu līgumiem, ar noteikumu, ka par minētajiem līgumiem attiecīgās dalībvalstis ir paziņojušas Komisijai līdz 2022. gada 24. jūnijam, un ka attiecīgās dalībvalstis paziņo vienreizējos darījumus par piegādi tuvākajā laikā Komisijai 10 dienu laikā no to pabeigšanas;

c)

jūrasceļu jēlnaftas un naftas produktu iegādei, importam vai nodošanai, ja minēto preču izcelsme ir trešā valsts un tās tiek vienīgi iekrautas Krievijā, izvestas no tās vai vestas caur to tranzītā, ar noteikumu, ka gan minēto preču izcelsme, gan īpašnieks nav no Krievijas;

d)

jēlnaftai, kuru pa cauruļvadiem no Krievijas piegādā uz dalībvalstīm, līdz Padome, rīkojoties vienprātīgi, pēc Augstā pārstāvja priekšlikuma ar Komisijas atbalstu, nolemj, ka piemēro 1. un 2. punktā noteiktos aizliegumus.

4.   Ja jēlnaftas piegāde pa cauruļvadiem no Krievijas uz dalībvalsti, kurai ir tikai sauszemes robežas, tiek pārtraukta tādu iemeslu dēļ, ko minētā dalībvalsts nevar ietekmēt, jūrasceļu jēlnaftu no Krievijas var importēt minētajā dalībvalstī, piemērojot ārkārtas pagaidu atkāpi no 1. un 2. punkta, līdz brīdim, kad piegāde tiek atsākta, vai līdz brīdim, kad attiecībā uz minēto dalībvalsti tiek piemērots 3. punkta d) apakšpunktā minētais Padomes lēmums, atkarībā no tā, kas iestājas agrāk.

5.   No 2022. gada 5. decembra un atkāpjoties no 1. un 2. punkta, Bulgārijas kompetentās iestādes var atļaut līdz 2024. gada 31. decembrim izpildīt līgumus, kas noslēgti pirms 2022. gada 4. jūnija, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamos papildu līgumus Krievijas izcelsmes vai no Krievijas eksportētas jūrasceļu jēlnaftas un naftas produktu iegādei, importam vai nodošanai.

6.   No 2023. gada 5. februāra un atkāpjoties no 1. un 2. punkta, Horvātijas kompetentās iestādes var atļaut līdz 2023. gada 31. decembrim iegādāties, importēt vai nodot Krievijas izcelsmes vai no Krievijas eksportētu vakuuma gāzeļļu, ar noteikumu, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

nav pieejama alternatīva vakuuma gāzeļļas piegāde; un

b)

Horvātija vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi Komisijai pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja, un Komisija minētajā laikposmā nav iebildusi.

7.   Preces, kas importētas, ievērojot atkāpšanās atļauju, ko kompetentā iestāde piešķīrusi saskaņā ar 5. vai 6. punktu, netiek pārdotas pircējiem, kuri atrodas citā dalībvalstī vai trešā valstī.

8.   Jēlnaftu, kura uz dalībvalstīm piegādāta pa cauruļvadiem, kā minēts 3. punkta d) apakšpunktā, ir aizliegts nodot vai transportēt uz citām dalībvalstīm vai uz trešām valstīm vai pārdot to pircējiem citās dalībvalstīs vai trešās valstīs.

Visus šādas jēlnaftas sūtījumus un konteinerus skaidri marķē kā “REBCO: eksports aizliegts.

No 2023. gada 5. februāra, ja jēlnafta uz dalībvalsti ir piegādāta pa cauruļvadiem, kā minēts 3. punkta d) apakšpunktā, ir aizliegts no šādas jēlnaftas iegūtus naftas produktus nodot vai transportēt uz citām dalībvalstīm vai trešām valstīm vai pārdot šādus naftas produktus pircējiem citās dalībvalstīs vai trešās valstīs.

Kā pagaidu atkāpi trešajā daļā minētos aizliegumus tādu naftas produktu importam un nodošanai Čehijā un pārdošanai pircējiem Čehijā, kuri iegūti no jēlnaftas, kas pa cauruļvadiem piegādāta citā dalībvalstī, kā minēts 3. punkta d) apakšpunktā, piemēro no 2023. gada 5. decembra. Ja šādu naftas produktu alternatīvas piegādes Čehijai dara pieejamas pirms minētā datuma, Padome, rīkojoties vienprātīgi, pieņem lēmumu, ar ko izbeidz minēto pagaidu atkāpi. Laikposmā līdz 2023. gada 5. decembrim šādu naftas produktu apjomi, ko Čehijā importē no citām dalībvalstīm, nepārsniedz vidējos apjomus, kas Čehijā importēti no minētajām citām dalībvalstīm tādā pašā laikposmā iepriekšējo piecu gadu laikā.

9.   Šā panta 1. punktā minētos aizliegumus nepiemēro tādu jēlnaftas vai naftas produktu iegādei Krievijā, kas nepieciešami, lai apmierinātu pircēju Krievijā vai humānās palīdzības projektu Krievijā pamatvajadzības.

10.   Savienība veic nepieciešamos pasākumus, lai noteiktu attiecīgos priekšmetus, kuriem piemēro šo pantu.

4.p pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši sniegt tehnisku palīdzību, starpnieka pakalpojumus vai finansējumu vai finansiālu palīdzību saistībā ar jēlnaftas un naftas produktu, kuru izcelsme ir Krievijā vai kuri eksportēti no Krievijas, transportu, tai skaitā veicot pārkraušanas operācijas, uz trešām valstīm.

2.   Šā panta 1. punktā noteiktos aizliegumus nepiemēro:

a)

tādu līgumu izpildei līdz 2022. gada 5. decembrim, kas noslēgti pirms 2022. gada 4. jūnija, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamajiem papildu līgumiem; vai

b)

jēlnaftas vai naftas produktu transportam, ja minēto preču izcelsme ir trešā valsts un tās tiek vienīgi iekrautas Krievijā, izvestas no tās vai vestas caur to tranzītā, ar noteikumu, ka gan minēto preču izcelsme, gan īpašnieks nav no Krievijas.”;

14)

pielikumus groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

Šo punktu piemēro attiecībā uz vienu vai vairākām vienībām, kas minētas šā lēmuma pielikuma 4) punktā, sākot no 2022. gada 25. jūnija un ar noteikumu, ka Padome, izskatījusi attiecīgās lietas, tā izlemj vienbalsīgi.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 3. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

C. COLONNA


(1)  Padomes Lēmums 2014/512/KĀDP (2014. gada 31. jūlijs), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 229, 31.7.2014., 13. lpp.).


PIELIKUMS

1)

Lēmuma 2014/512/KĀDP IV pielikumā pievieno šādus ierakstus:

“46th TSNII Central Scientific Research Institute

Alagir Resistor Factory

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC

Almaz, JSC

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC)

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC

Electrosignal, JSC

Energiya JSC

Engineering Center Moselectronproekt

Etalon Scientific and Production Association

Evgeny Krayushin

Foreign Trade Association Mashpriborintorg

Ineko LLC

Informakustika JSC

Institute of High Energy Physics

Institute of Theoretical and Experimental Physics

Inteltech PJSC

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC

Kulon Scientific-Research Institute JSC

Lutch Design Office JSC

Meteor Plant JSC

Moscow Communications Research Institute JSC

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC

NPO Elektromechaniki JSC

Omsk Production Union Irtysh JSC

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC

Optron, JSC

Pella Shipyard OJSC

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC

Pskov Distance Communications Equipment Plant

Radiozavod, JSC

Razryad, JSC

Research Production Association Mars

Ryazan Radio-Plant

Scientific Production Center Vigstar JSC

Scientific Production Enterprise ‘Radiosviaz’

Scientific Research Institute Ferrite-Domen

Scientific Research Institute of Communication Management Systems

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components

Scientific-Production Enterprise ‘Kant’

Scientific-Production Enterprise ‘Svyaz’

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC

Scientific-Production Enterprise Volna

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC

Scientific-Research Institute ‘Argon’

Scientific-Research Institute and Factory Platan

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology

Special Design Bureau Salute JSC

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Salute’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘URALELEMENT’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Plant Dagdiesel’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ‘Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering’

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ‘Research Center for Automated Design’

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics

Tactical Missile Company, NPO Lightning

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ‘Molot’

Tactical Missile Company, PJSC ‘MBDB ‘ISKRA’’

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau

Tactical Missile Corporation, ‘Central Design Bureau of Automation’

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ‘Region’

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ‘Soyuz’

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant

Tactical Missile Corporation, Concern ‘MPO – Gidropribor’

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ‘KRASNY GIDROPRESS’

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash

Tactical Missile Corporation, RKB Globus

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ‘Detal’

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company

Tambov Plant (TZ) ‘October’

United Shipbuilding Corporation ‘Production Association Northern Machine Building Enterprise’

United Shipbuilding Corporation '5th Shipyard'”;

2)