ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 132

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 6. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/702 (2022. gada 5. maijs) par atļauju parastā deviņvīruspēka tinktūru lietot par barības piedevu noteiktu sugu dzīvniekiem ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/703 (2022. gada 5. maijs), ar ko atjauno atļauju preparātu Bacillus velezensis DSM 15544 izmantot par barības piedevu atšķirtiem sivēniem un visām putnu sugām un kategorijām un groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/897, Īstenošanas regulu (ES) 2017/2312 un Īstenošanas regulu (ES) 2018/1081 un atceļ Regulu (ES) Nr. 333/2010, Regulu (ES) Nr. 184/2011 un Īstenošanas regulu (ES) 2019/893 (atļaujas turētājs: Asahi Biocycle Co. Ltd., ko Savienībā pārstāv Pen & Tec Consulting S.L.U.) ( 1 )

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/704 (2022. gada 5. maijs), ar ko attiecībā uz ierakstiem par Kanādu, Apvienoto Karalisti un Amerikas Savienotajām Valstīm to trešo valstu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus, groza un labo dažus Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 pielikumus ( 1 )

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/705 (2022. gada 5. maijs), ar kuru groza I pielikumu Īstenošanas regulai (ES) 2021/605, ar ko nosaka īpašus kontroles pasākumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēri ( 1 )

64

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/706 (2022. gada 5. maijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1313/2013/ES piemērot attiecībā uz kritērijiem un procedūrām, ar ko atzinīgi novērtē ilggadēju darbu un ievērojamus ieguldījumus Savienības civilās aizsardzības mehānismā (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 2884)  ( 1 )

102

 

*

Ar Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses, izveidotās Partnerības padomes Lēmums Nr. 1/2022 (2022. gada 5. maijs) par Pilsoniskās sabiedrības foruma darbības pamatnostādņu pieņemšanu [2022/707]

107

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

6.5.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 132/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/702

(2022. gada 5. maijs)

par atļauju parastā deviņvīruspēka tinktūru lietot par barības piedevu noteiktu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums uz atļauju lietot parastā deviņvīruspēka tinktūru. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikumā lūgts atļaut parastā deviņvīruspēka tinktūru lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem; šo piedevu paredzēts klasificēt kategorijā “organoleptiskās piedevas” un funkcionālajā grupā “aromatizējošas sastāvdaļas”.

(4)

Pieteikuma iesniedzējs lūdza atļauju parastā deviņvīruspēka tinktūru lietot arī dzirdināmajā ūdenī. Tomēr Regula (EK) Nr. 1831/2003 neļauj “aromatizējošas sastāvdaļas” izmantot dzirdināmajā ūdenī. Tāpēc parastā deviņvīruspēka tinktūru nebūtu jāatļauj izmantot dzirdināmajā ūdenī.

(5)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2019. gada 12. novembra (2) un 2021. gada 24. jūnija (3) atzinumos secināja, ka, ievērojot ierosinātos izmantošanas nosacījumus, parastā deviņvīruspēka tinktūra kaitīgi neietekmē ne dzīvnieku vai patērētāju veselību, ne vidi. Taču secinājumus attiecībā uz ilgdzīvojošiem dzīvniekiem (lolojumdzīvniekiem un citiem dzīvniekiem, kas nav produktīvie dzīvnieki, kā arī zirgiem un vaislas dzīvniekiem) izdarīt nevar. Iestāde secināja, ka datu trūkuma dēļ parastā deviņvīruspēka tinktūra būtu jāuzskata par ādas/acu kairinātāju vai ādas sensibilizatoru. Tāpēc Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka, jo īpaši uz piedevas lietotāju, veselību.

(6)

Turklāt iestāde secināja, ka parastā deviņvīruspēka tinktūra ir atzīta par pārtikas aromatizētāju un tās uzdevums barībā faktiski būtu tāds pats kā pārtikā; tāpēc papildu pierādījumi par iedarbīgumu nav nepieciešami. Tā arī ir verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodēm.

(7)

Parastā deviņvīruspēka tinktūras novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādēļ šo vielu būtu jāatļauj lietot tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(8)

Tas, ka parastā deviņvīruspēka tinktūru nav atļauts izmantot par dzirdināšanas ūdens aromatizētāju, neizslēdz tā lietošanu barības maisījumā, ko izbaro, iejauktu ūdenī.

(9)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā specificēto vielu, kas pieder pie piedevu kategorijas “organoleptiskās piedevas” un funkcionālās grupas “aromatizējošas sastāvdaļas”, ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 5. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  EFSA Journal 2019, 17(12):5910.

(3)  EFSA Journal 2021, 19(7):6711.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas

Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b475(m)-t

-

Parastā deviņvīruspēka tinktūra

Piedevas sastāvs

Verbascum thapsus L. (parastā deviņvīruspēka) tinktūra

Gaļas cāļi

 

-

50

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Jaukt ar citām botāniskām piedevām ir atļauts ar nosacījumu, ka aukubīna daudzums barības sastāvdaļās un barības maisījumā ir mazāks nekā tad, ja tiktu izmantota tikai viena piedeva attiecīgajai sugai vai dzīvnieku kategorijai maksimālajā vai ieteicamajā daudzumā.

4.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas un acu aizsarglīdzekļus.

2032. gada 26. maijs

Šķidrums

Gaļas tītari

Aktīvās vielas raksturojums

Nobarojamās cūkas

Parastā deviņvīruspēka tinktūra, kas no Verbascum thapsus L. iegūta, kā noteikusi Eiropas Padome (1).

Gaļas teļi

Gaļas jēri un kazlēni

Sausna: ≤ 3 %

Šķīdinātājs (ūdens/etanols):

≤ 97,5 %

Pelni: ≤ 0,3 %

Aukubīns: ≤ 0,006 %

Lašu dzimtas zivis, izņemot reprodukcijai paredzētos

Polifenoli: ≤ 0,22 %

Kopējais flavonoīdu saturs (hlorogēnās skābes ekvivalenti): ≤ 0,10 %

Gaļas truši

Analītiskā metode  (2)

Parastā deviņvīruspēka tinktūra raksturošanai:

gravimetriskā metode žāvēšanas zuduma un pelnu satura noteikšanai,

spektrofotometriskā metode kopējā polifenolu satura noteikšanai,

augstas izšķirtspējas plānslāņa hromatogrāfijas (HPTLC) metode kopējo fenolskābju noteikšanai.

 


(1)  Natural sources of flavourings – Report No. 2 (Dabīgi aromatizētāju avoti – 2. ziņojums), 2007.

(2)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


6.5.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 132/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/703

(2022. gada 5. maijs),

ar ko atjauno atļauju preparātu Bacillus velezensis DSM 15544 izmantot par barības piedevu atšķirtiem sivēniem un visām putnu sugām un kategorijām un groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/897, Īstenošanas regulu (ES) 2017/2312 un Īstenošanas regulu (ES) 2018/1081 un atceļ Regulu (ES) Nr. 333/2010, Regulu (ES) Nr. 184/2011 un Īstenošanas regulu (ES) 2019/893 (atļaujas turētājs: Asahi Biocycle Co. Ltd., ko Savienībā pārstāv Pen & Tec Consulting S.L.U.)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas un atjaunošanas pamatojums un kārtība.

(2)

Preparātu Bacillus velezensis DSM 15544, kas iepriekš taksonomiski identificēts kā Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 333/2010 (2) 10 gadus bija atļauts izmantot par barības piedevu atšķirtiem sivēniem, ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 184/2011 (3) – dējējvistām, tītariem, mazāk svarīgām putnu sugām un citiem dekoratīviem un medījamiem putniem, ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/897 (4) – dējējvistām un dekoratīvām zivīm, ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2312 (5) – sivēnmātēm, zīdāmiem sivēniem un suņiem, ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/1081 (6) – nobarojamām cūkām un ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/893 (7) – gaļas cāļiem.

(3)

Atļauja preparātu Bacillus velezensis DSM 15544 izmantot dējējvistu cāļiem, tītariem, mazāk svarīgām putnu sugām un citiem dekoratīvajiem un medījamiem putniem bija derīga līdz 2021. gada 18. martam.

(4)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 13. panta 3. punktu un 14. panta 1. punktu saistībā ar tās 7. pantu tika iesniegti divi pieteikumi ar lūgumu atjaunot atļauju preparātu Bacillus velezensis DSM 15544 izmantot par barības piedevu atšķirtiem sivēniem, pieteikums uz jaunu atļauju šo preparātu izmantot dējējvistu cāļiem, vaislas vistu cāļiem, audzējamiem tītariem, gaļas tītariem, vaislas tītariem un dējējtītariem, mazāk izplatītu sugu mājputniem un visām pārējām audzēšanai, nobarošanai, dēšanai un vaislai paredzētajām putnu sugām, lūdzot šo piedevu klasificēt piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un grozīt atļaujas noteikumus. Grozījums attiecas uz piedevas nosaukuma maiņu. Šiem pieteikumiem bija pievienotas minētās regulas 7. panta 3. punktā, 13. panta 3. punktā un 14. panta 2. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(5)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2020. gada 30. septembra (8) un 2021. gada 29. septembra (9) atzinumos secināja, ka pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis datus, kas apliecina, ka, ievērojot piedāvātos lietošanas nosacījumus, preparāts Bacillus velezensis DSM 15544 atbilst spēkā esošajiem atļaujas piešķiršanas nosacījumiem. Tā secināja, ka preparāts Bacillus velezensis DSM 15544 nelabvēlīgi neietekmē ne dzīvnieku veselību, ne patērētāju drošību vai vidi. Iestāde arī norādīja, ka šis preparāts nekairina ne ādu, ne acis un nav ādas sensibilizators, bet būtu jāuzskata par elpceļu sensibilizatoru. Tāpēc Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno piemēroti aizsardzības pasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka veselību, jo īpaši uz piedevas lietotājiem. Turklāt Iestāde secināja, ka piedeva būtu taksonomiski jāapzīmē kā Bacillus velezensis DSM 15544 un ka šis preparāts varētu būt iedarbīgs kā zootehniskā barības piedeva. Tā neuzskata, ka būtu vajadzība noteikt īpašas prasības attiecībā uz pēctirgus uzraudzību. Iestāde arī verificēja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodēm.

(6)

2020. gada 2. decembrī pieteikuma iesniedzējs, ko Savienībā pārstāv Pen & Tec Consulting S.L.U., saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 13. panta 3. punktu iesniedza attiecīgus pamatojošus datus par atļaujas turētāja nosaukuma maiņu. Tas paziņoja, ka uzņēmuma – atļaujas turētāja – pašreizējais nosaukums ir mainīts uz “Asahi Biocycle Co. Ltd.”.

(7)

Ierosinātā atļaujas noteikumu maiņa ir tikai administratīva un neparedz attiecīgo piedevu vērtēt no jauna. Iestāde par šo pieteikumu ir informēta.

(8)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2016/897, Īstenošanas regula (ES) 2017/2312 un Īstenošanas regula (ES) 2018/1081 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Preparāta Bacillus velezensis DSM 15544 novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādēļ atļauju uz minēto piedevu būtu jāatjauno tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(10)

Sakarā ar to, ka tiek atjaunota atļauja preparātu Bacillus velezensis DSM 15544 lietot par barības piedevu, ievērojot šīs regulas pielikumā izklāstītos nosacījumus, Regula (ES) Nr. 333/2010 un Regula (ES) Nr. 184/2011 būtu jāatceļ.

(11)

Nekaitīguma apsvērumi neliek preparāta Bacillus velezensis DSM 15544 atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas atjaunošanas izrietošo jauno prasību izpildei.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļaujas atjaunošana

Atļauja uz pielikumā specificēto piedevu, kas pieder pie piedevu kategorijas “zootehniskās piedevas” un funkcionālās grupas “zarnu floras stabilizatori” tiek atjaunota, ievērojot minētajā pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) 2016/897

Īstenošanas regulu (ES) 2016/897 groza šādi:

1)

virsrakstā vārdus “Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.” aizstāj ar vārdiem “Asahi Biocycle Co. Ltd.”, bet vārdus “Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)” – ar vārdiem “Bacillus velezensis DSM 15544”;

2)

pielikuma otrajā slejā “Atļaujas turētāja nosaukums” vārdus “Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.” aizstāj ar vārdiem “Asahi Biocycle Co. Ltd.”;

3)

pielikuma trešajā slejā “Piedeva” vārdus “Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)” aizstāj ar vārdiem “Bacillus velezensis DSM 15544”;

4)

pielikuma ceturtajā slejā “Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode” vārdus “Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)” aizstāj ar vārdiem “Bacillus velezensis DSM 15544”;

5)

pielikuma piektajā slejā “Dzīvnieku suga vai kategorija” vārdu “dējējvistas” svītro;

6)

pielikuma septītajā slejā “Minimālais saturs”“3 × 108” svītro.

3. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) 2017/2312

Īstenošanas regulu (ES) 2017/2312 groza šādi:

1)

virsrakstā vārdus “Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.” aizstāj ar vārdiem “Asahi Biocycle Co. Ltd.”, bet vārdus “Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)” – ar vārdiem “Bacillus velezensis DSM 15544”;

2)

apsvērumos vārdus “Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)” aizstāj ar vārdiem “Bacillus velezensis DSM 15544”;

3)

pielikuma otrajā slejā “Atļaujas turētāja nosaukums” vārdus “Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.” aizstāj ar vārdiem “Asahi Biocycle Co. Ltd.”;

4)

pielikuma trešajā slejā “Piedeva” vārdus “Bacillus subtilis DSM 15544” aizstāj ar vārdiem “Bacillus velezensis DSM 15544”;

5)

pielikuma ceturtās slejas “Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode” apakšpunktā “Piedevas sastāvs” vārdus “Bacillus subtilis C-3102 preparāts DSM 15544” aizstāj ar vārdiem “Bacillus velezensis DSM 15544”, bet apakšpunktā “Aktīvās vielas raksturojums” vārdus “Bacillus subtilis šūnas DSM 15544”– ar vārdiem “Bacillus velezensis DSM 15544 šūnas”.

4. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) 2018/1081

Īstenošanas regulu (ES) 2018/1081 groza šādi:

1)

virsrakstā vārdus “Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.” aizstāj ar vārdiem “Asahi Biocycle Co. Ltd.”, bet vārdus “Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)” – ar vārdiem “Bacillus velezensis DSM 15544”;

2)

apsvērumos vārdus “Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)” aizstāj ar vārdiem “Bacillus velezensis DSM 15544”;

3)

pielikuma otrajā slejā “Atļaujas turētāja nosaukums” vārdus “Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.” aizstāj ar vārdiem “Asahi Biocycle Co. Ltd.”;

4)

pielikuma trešajā slejā “Piedeva” vārdus “Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)” aizstāj ar vārdiem “Bacillus velezensis DSM 15544”;

5)

pielikuma ceturtajā slejā “Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode” vārdus “Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)” aizstāj ar vārdiem “Bacillus velezensis DSM 15544”.

5. pants

Pārejas periods

1.   Piedevu, kas specificēta šīs regulas pielikumā, kā arī Īstenošanas regulā (ES) 2016/897, Īstenošanas regulā (ES) 2017/2312, Īstenošanas regulā (ES) 2018/1081 un Īstenošanas regulā (ES) 2019/893, un šo piedevu saturošus premiksus, kas ražoti un marķēti pirms 2022. gada 26. novembra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2022. gada 26. maija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

2.   Tādus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuras satur piedevu, kas specificēta šīs regulas pielikumā, kā arī Īstenošanas regulā (ES) 2016/897, Īstenošanas regulā (ES) 2017/2312, Īstenošanas regulā (ES) 2018/1081 un Īstenošanas regulā (ES) 2019/893, kas ražoti un marķēti pirms 2023. gada 26. maija saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2022. gada 26. maija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi, ja šādi barības maisījumi un barības sastāvdaļas paredzētas produktīvajiem dzīvniekiem.

3.   Tādus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuras satur piedevu, kas specificēta šīs regulas pielikumā, kā arī Īstenošanas regulā (ES) 2016/897 un Īstenošanas regulā (ES) 2017/2312, kas ražoti un marķēti pirms 2024. gada 26. maija saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2022. gada 26. maija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi, ja šādi barības maisījumi un barības sastāvdaļas paredzētas neproduktīvajiem dzīvniekiem.

6. pants

Atcelšana

Regulu (ES) Nr. 333/2010, Regulu (ES) Nr. 184/2011 un Īstenošanas regulu (ES) 2019/893 atceļ.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 5. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Komisijas Regula (ES) Nr. 333/2010 (2010. gada 22. aprīlis) par atļauju jaunā veidā izmantot Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), lai lietotu to kā barības piedevu atšķirtiem sivēniem (atļaujas turētājs Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., ko Eiropas Savienībā pārstāv Pen & Tec Consulting S.L.U.) (OV L 102, 23.4.2010., 19. lpp.).

(3)  Komisijas Regula (ES) Nr. 184/2011 (2011. gada 25. februāris) par atļauju izmantot Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) kā barības piedevu dējējvistu cāļiem, tītariem, mazāk svarīgām putnu sugām un citiem dekoratīviem un medījamiem putniem (atļaujas turētājs Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., ko Eiropas Savienībā pārstāv Pen & Tec Consulting S.L.U.) (OV L 53, 26.2.2011., 33. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/897 (2016. gada 8. jūnijs), ar ko atļauj preparātu Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) lietot par barības piedevu dējējvistām un dekoratīvām zivīm (atļaujas turētājs Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., ko Eiropas Savienībā pārstāv Pen & Tec Consulting S.L.U.) un ar ko attiecībā uz atļaujas turētāju groza Regulu (EK) Nr. 1444/2006, Regulu (ES) Nr. 333/2010 un Regulu (ES) Nr. 184/2011 (OV L 152, 9.6.2016., 7. lpp.).

(5)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2312 (2017. gada 13. decembris) par atļauju Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) preparātu izmantot jaunā veidā par barības piedevu sivēnmātēm, zīdāmiem sivēniem un suņiem (atļaujas turētājs Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., ko Eiropas Savienībā pārstāv Pen & Tec Consulting S.L.U) (OV L 331, 14.12.2017., 41. lpp.).

(6)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1081 (2018. gada 30. jūlijs) par atļauju Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) preparātu izmantot par barības piedevu nobarojamām cūkām (atļaujas turētājs Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., ko Eiropas Savienībā pārstāv Pen & Tec Consulting S.L.U.) (OV L 194, 31.7.2018., 17. lpp.).

(7)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/893 (2019. gada 28. maijs), ar ko atjauno atļauju Bacillus subtilis DSM 15544 izmantot par barības piedevu gaļas cāļiem un atceļ Regulu (EK) Nr. 1444/2006 (atļaujas turētājs – Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., ko Eiropas Savienībā pārstāv Pen & Tec Consulting S.L.U.) (OV L 142, 29.5.2019., 60. lpp.).

(8)  EFSA Journal 2020;18(11):6283.

(9)  EFSA Journal 2021;19(10):6903.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori

4b1820

Asahi Biocycle Co. Ltd., ko Savienībā pārstāv Pen & Tec Consulting S.L.U.

Bacillus velezensis DSM 15544

Piedevas sastāvs

Preparāts Bacillus velezensis DSM 15544, kas satur vismaz 1 × 1010 KVV/g

Cietā veidā

Atšķirti sivēni

Visas putnu sugas un kategorijas

-

3 × 108

3 × 108

-

1.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

2.

Drīkst izmantot barībā, kas satur katrai putnu sugai un kategorijai atļautus kokcidiostatus.

3.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamos riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.

2032. gada 26. maijs

Aktīvās vielas raksturojums

Dzīvotspējīgas Bacillus velezensis DSM 15544 sporas

Analītiskā metode  (1)

Skaitīšanas metode ir Petri trauciņa un uztriepuma metode ar triptona–sojas agara barotni (NE 15784)

Identificēšanas metode ir pulsējošā lauka gēla elektroforēze (PFGE)


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


6.5.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 132/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/704

(2022. gada 5. maijs),

ar ko attiecībā uz ierakstiem par Kanādu, Apvienoto Karalisti un Amerikas Savienotajām Valstīm to trešo valstu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus, groza un labo dažus Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 pielikumus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (1), un jo īpaši tās 230. panta 1. punktu un 232. panta 1. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2016/429 nosaka: lai Savienībā varētu ievest dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus, tiem jābūt no tādas trešās valsts vai teritorijas vai to zonas vai nodalījuma, kas norādīti sarakstā saskaņā ar minētās regulas 230. panta 1. punktu.

(2)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2) nosaka dzīvnieku veselības prasības, kuras jāievēro, lai konkrētu sugu un kategoriju dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus, ja tie ir no trešām valstīm vai teritorijām vai to zonām vai – akvakultūras dzīvnieku gadījumā – nodalījumiem, varētu ievest Savienībā.

(3)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/404 (3) sniegts tādu trešo valstu vai teritoriju vai to zonu vai nodalījumu saraksts, no kuriem Savienībā atļauts ievest Deleģētās regulas (ES) 2020/692 aptverto sugu un kategoriju dzīvniekus, reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus.

(4)

Konkrētāk, Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumā sniegti tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu saraksti, no kurām Savienībā atļauts ievest attiecīgi mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus.

(5)

Kanāda Komisijai paziņoja par vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu mājputnu populācijā. Šis uzliesmojums konstatēts Kanādā, Albertas provincē, un ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2022. gada 10. aprīlī.

(6)

Kanāda Komisijai paziņoja par vēl vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu mājputnu populācijā. Šis uzliesmojums konstatēts Kanādā, Albertas provincē, un ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2022. gada 12. aprīlī.

(7)

Kanāda Komisijai paziņoja par vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu mājputnu populācijā. Šis uzliesmojums konstatēts Kanādā, Ontārio provincē, un ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2022. gada 13. aprīlī.

(8)

Kanāda Komisijai paziņoja par trim augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem mājputnu populācijā: viens uzliesmojums tika konstatēts Albertas provincē, bet divi — Kvebekas provincē. Visi trīs uzliesmojumi ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) tika apstiprināti tika apstiprinātas 2022. gada 14. aprīlī.

(9)

Kanāda Komisijai paziņoja par vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu mājputnu populācijā. Šis uzliesmojums konstatēts Kanādā, Britu Kolumbijas provincē, un ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2022. gada 15. aprīlī.

(10)

Kanāda Komisijai paziņoja par diviem augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem mājputnu populācijā. Šie uzliesmojumi konstatēti Kanādā, Albertas provincē, un ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināti 2022. gada 19. aprīlī.

(11)

Kanāda Komisijai paziņoja par diviem augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem mājputnu populācijā: viens uzliesmojums tika konstatēts Ontārio provincē, bet otrs — Kvebekas provincē. Abi šie uzliesmojumi ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) tika apstiprināti 2022. gada 21. aprīlī.

(12)

Arī Apvienotā Karaliste Komisijai paziņoja par vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu mājputnu populācijā. Šis uzliesmojums konstatēts netālu no Tedburn St Mary, Teinbridge Devonā, Anglijā, Apvienotajā Karalistē, un ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2022. gada 13. aprīlī.

(13)

Apvienotā Karaliste Komisijai paziņoja vēl par vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu mājputnu populācijā. Šis uzliesmojums konstatēts netālu no Ilkeston, Erewash Dārbišīrā, Anglijā, Apvienotajā Karalistē, un ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2022. gada 22. aprīlī.

(14)

Arī Amerikas Savienotās Valstis Komisijai paziņoja par vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu mājputnu populācijā. Šis uzliesmojums konstatēts Amerikas Savienoto Valstu Kanzasas štatā un ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2022. gada 13. aprīlī.

(15)

Amerikas Savienotās Valstis Komisijai paziņoja par diviem augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem mājputnu populācijā: viens tika konstatēts Amerikas Savienoto Valstu Aidaho štatā, bet otrs – Indiānas štatā. Abi šie uzliesmojumi ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) tika apstiprināti 2022. gada 14. aprīlī.

(16)

Amerikas Savienotās Valstis Komisijai paziņoja par diviem augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem mājputnu populācijā: viens uzliesmojums tika konstatēts Pensilvānijas štatā, bet otrs – Viskonsinas štatā. Abi šie uzliesmojumi ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) tika apstiprināti 2022. gada 15. aprīlī.

(17)

Amerikas Savienotās Valstis Komisijai paziņoja par divpadsmit augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem mājputnu populācijā: divi uzliesmojumi tika konstatēti Kolorādo štatā, deviņi – Minesotas štatā, un viens – Ziemeļdakotas štatā. Visi šie uzliesmojumi ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināti 2022. gada 19. aprīlī.

(18)

Amerikas Savienotās Valstis Komisijai paziņoja par astoņiem augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem mājputnu populācijā. viens uzliesmojums tika konstatēts Aidaho štatā, viens – Indiānas štatā, trīs Minesotas štatā, viens – Montānas štatā un divi – Pensilvānijas štatā. Visi šie uzliesmojumi ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināti 2022. gada 20. aprīlī.

(19)

Amerikas Savienotās Valstis paziņoja Komisijai par pieciem augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem mājputnu populācijā: viens uzliesmojums tika konstatēts Aiovas štatā, trīs – Minesotas štatā un viens – Ziemeļdakotas štatā. Visi šie uzliesmojumi ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) tika apstiprināti 2022. gada 21. aprīlī.

(20)

Amerikas Savienotās Valstis Komisijai paziņoja par četriem augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem mājputnu populācijā. trīs uzliesmojumi tika konstatēti Minesotas štatā un viens – Pensilvānijas štatā. Visi šie uzliesmojumi ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) tika apstiprināti 2022. gada 22. aprīlī.

(21)

Amerikas Savienotās Valstis Komisijai paziņoja par vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu mājputnu populācijā. Šis uzliesmojums tika konstatēts Amerikas Savienoto Valstu Minesotas štatā un ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2022. gada 23. aprīlī.

(22)

Amerikas Savienotās Valstis Komisijai paziņoja par vienu augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu mājputnu populācijā. Šis uzliesmojums konstatēts Amerikas Savienoto Valstu Jūtas štatā un ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) apstiprināts 2022. gada 25. aprīlī.

(23)

Amerikas Savienotās Valstis Komisijai paziņoja par diviem augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem mājputnu populācijā: viens šāds uzliesmojums tika konstatēts Ziemeļdakotas štatā, bet otrs — Pensilvānijas štatā. Abi šie uzliesmojumi ar laboratoriskām analīzēm (RT-PCR) tika apstiprināti 2022. gada 26. aprīlī.

(24)

Lai kontrolētu augsti patogēniskās putnu gripas klātbūtni un ierobežotu šīs slimības izplatīšanos, Kanādas, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu veterinārās iestādes izveidoja 10 km kontroles zonu ap skartajiem objektiem un īstenoja pilnīgas izkaušanas politiku.

(25)

Kanāda, Apvienotā Karaliste un Amerikas Savienotās Valstis iesniedza Komisijai informāciju par to teritorijā esošo epidemioloģisko situāciju un par pasākumiem, ko tās veikušas, lai novērstu augsti patogēniskās putnu gripas tālāku izplatīšanos. Komisija izvērtēja šo informāciju. Pamatojoties uz minēto izvērtējumu un lai aizsargātu dzīvnieku veselības statusu Savienībā, vairs nevajadzētu atļaut Savienībā ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus no apgabaliem, uz kuriem attiecas ierobežojumi, ko neseno augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumu dēļ noteikušas Kanādas, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu veterinārās iestādes.

(26)

Turklāt Apvienotā Karaliste iesniedza atjauninātu informāciju par epidemioloģisko situāciju tās teritorijā saistībā ar piecpadsmit augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem, kas bija apstiprināti mājputnu objektos. Apvienotā Karaliste arī iesniedza informāciju par pasākumiem, ko tā veikusi, lai novērstu minētās slimības tālāku izplatīšanos. Konkrēti, lai kontrolētu un ierobežotu minētās slimības izplatīšanos, tā pēc šā augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojuma konstatēšanas bija īstenojusi pilnīgas izkaušanas politiku. Turklāt pēc pilnīgas izkaušanas politikas īstenošanas savā teritorijā esošajos inficētajos mājputnu objektos Apvienotā Karaliste pabeidza nepieciešamos tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumus.

(27)

Komisija izvērtēja Apvienotās Karalistes iesniegto informāciju un secināja, ka šie 15 augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumi mājputnu objektos, par kuriem Apvienotā Karaliste iesniegusi atjauninātu informāciju, ir novērsti un ka vairs nepastāv risks, kas saistīts ar mājputnu izcelsmes preču ievešanu Savienībā no tām Apvienotās Karalistes zonām, no kurām minēto uzliesmojumu dēļ ir apturēta mājputnu izcelsmes preču ievešana Savienībā.

(28)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2022/649 (4) Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XV pielikuma ierakstā par Apvienoto Karalisti tika grozītas rindas par zonu GB-2.44. Ir konstatēta kļūda, tāpēc rindas par zonu GB-2.44 būtu attiecīgi jālabo. Minētais labojums būtu jāpiemēro no dienas, kas sāk piemērot Īstenošanas regulu (ES) 2022/649.

(29)

Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(30)

Ņemot vērā pašreizējo augsti patogēniskās putnu gripas epidemioloģisko situāciju Kanādā, Apvienotajā Karalistē un Amerikas Savienotajās Valstīs un nopietno risku, ka šī slimība varētu tikt ievesta Savienībā, grozījumiem, kas ar šo regulu izdarāmi Īstenošanas regulā (ES) 2021/404, būtu jāstājas spēkā steidzami.

(31)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2021/404 groza un labo šādi:

a)

V pielikumu groza un labo saskaņā ar šīs regulas pielikumu;

b)

XIV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr pielikuma 1. punkta a) apakšpunkta viii) punktu piemēro no 2022. gada 22. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 5. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2020. gada 30. janvāris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā, to pārvietošanu un rīkošanos ar tiem pēc ievešanas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 379. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/404 (2021. gada 24. marts), ar ko nosaka tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu sarakstus, no kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 atļauts Savienībā ievest dzīvniekus, reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus (OV L 114, 31.3.2021., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/649 (2022. gada 20. aprīlis), ar ko attiecībā uz ierakstiem par Kanādu, Apvienoto Karalisti un Amerikas Savienotajām Valstīm to trešo valstu sarakstos, no kurām Savienībā atļauts ievest mājputnu, mājputnu reproduktīvo produktu un svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus, groza Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu (OV L 119, 21.4.2022., 5. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2021/404 V un XIV pielikumu groza un labo šādi:

1)

V pielikumu groza un labo šādi:

a)

1. daļu groza un labo šādi:

i)

ierakstā par Kanādu aiz rindas par zonu CA-2.18 pievieno šādas rindas par zonām CA-2.19 līdz CA-2.29:

CA

Kanāda

CA-2.19

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

10.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

10.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

10.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

10.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

10.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

10.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

10.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

10.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

10.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

10.4.2022.

 

CA-2.20

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

12.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

12.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

12.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

12.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

12.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

12.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

12.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

12.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

12.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

12.4.2022.

 

CA-2.21

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

13.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

13.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

13.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

13.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

13.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

13.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

13.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

13.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

13.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

13.4.2022.

 

CA-2.22

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

14.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

14.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

14.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

14.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

14.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

14.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

14.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

14.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

14.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

14.4.2022.

 

CA-2.23

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

14.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

14.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

14.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

14.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

14.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

14.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

14.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

14.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

14.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

14.4.2022.

 

CA-2.24

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

14.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

14.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

14.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

14.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

14.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

14.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

14.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

14.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

14.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

14.4.2022.

 

CA-2.25

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

15.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

15.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

15.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

15.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

15.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

15.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

15.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

15.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

15.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

15.4.2022.

 

CA-2.26

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

CA-2.27

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

CA-2.28

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

21.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

21.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

21.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

21.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

21.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

21.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

21.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

21.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

21.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

21.4.2022.

 

CA-2.29

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

21.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

21.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

21.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

21.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

21.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

21.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

21.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

21.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

21.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

21.4.2022.”;

 

ii)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.27 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.27

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

21.11.2021.

25.4.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

21.11.2021.

25.4.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

21.11.2021.

25.4.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

21.11.2021.

25.4.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

21.11.2021.

25.4.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

21.11.2021.

25.4.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

21.11.2021.

25.4.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

21.11.2021.

25.4.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

21.11.2021.

25.4.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

21.11.2021.

25.4.2022.”;

iii)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.30 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.30

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

24.11.2021.

26.4.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

24.11.2021.

26.4.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

24.11.2021.

26.4.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

24.11.2021.

26.4.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

24.11.2021.

26.4.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

24.11.2021.

26.4.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

24.11.2021.

26.4.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

24.11.2021.

26.4.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

24.11.2021.

26.4.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

24.11.2021.

26.4.2022.”;

iv)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.32 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.32

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

24.11.2021.

26.4.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

24.11.2021.

26.4.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

24.11.2021.

26.4.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

24.11.2021.

26.4.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

24.11.2021.

26.4.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

24.11.2021.

26.4.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

24.11.2021.

26.4.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

24.11.2021.

26.4.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

24.11.2021.

26.4.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

24.11.2021.

26.4.2022.”;

v)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonām GB-2.34 un GB-2.35 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.34

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

26.11.2021.

26.4.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

26.11.2021.

26.4.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

26.11.2021.

26.4.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

26.11.2021.

26.4.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

26.11.2021.

26.4.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

26.11.2021.

26.4.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

26.11.2021.

26.4.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

26.11.2021.

26.4.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

26.11.2021.

26.4.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021.

26.4.2022.

GB-2.35

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPR

N, P1

 

26.11.2021.

22.4.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

SP

N, P1

 

26.11.2021.

22.4.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SR

N, P1

 

26.11.2021.

22.4.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

DOC

N, P1

 

26.11.2021.

22.4.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOR

N, P1

 

26.11.2021.

22.4.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

POU-LT20

N, P1

 

26.11.2021.

22.4.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

HEP

N, P1

 

26.11.2021.

22.4.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HER

N, P1

 

26.11.2021.

22.4.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021.

22.4.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

BPR

N, P1

 

26.11.2021.

22.4.2022.”;

vi)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonām GB-2.38 un GB-2.39 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.38

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

26.11.2021.

26.4.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

26.11.2021.

26.4.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

26.11.2021.

26.4.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

26.11.2021.

26.4.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

26.11.2021.

26.4.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

26.11.2021.

26.4.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

26.11.2021.

26.4.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

26.11.2021.

26.4.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

26.11.2021.

26.4.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021.

26.4.2022.

GB-2.39

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

28.11.2021.

26.4.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

28.11.2021.

26.4.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

28.11.2021.

26.4.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

28.11.2021.

26.4.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

28.11.2021.

26.4.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

28.11.2021.

26.4.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

28.11.2021.

26.4.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

28.11.2021.

26.4.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

28.11.2021.

26.4.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

28.11.2021.

26.4.2022.”;

vii)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.41 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.41

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

2.12.2021.

26.4.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

2.12.2021.

26.4.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

2.12.2021.

26.4.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

2.12.2021.

26.4.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

2.12.2021.

26.4.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

2.12.2021.

26.4.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

2.12.2021.

26.4.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

2.12.2021.

26.4.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

2.12.2021.

26.4.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

2.12.2021.

26.4.2022.”;

viii)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonām GB-2.44 un GB-2.45 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.44

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

3.12.2021.

20.3.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

3.12.2021.

20.3.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

3.12.2021.

20.3.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

3.12.2021.

20.3.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

3.12.2021.

20.3.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

3.12.2021.

20.3.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

3.12.2021.

20.3.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

3.12.2021.

20.3.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

3.12.2021.

20.3.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

3.12.2021.

20.3.2022.

GB-2.45

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

3.12.2021.

12.3.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

3.12.2021.

12.3.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

3.12.2021.

12.3.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

3.12.2021.

12.3.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

3.12.2021.

12.3.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

3.12.2021.

12.3.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

3.12.2021.

12.3.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

3.12.2021.

12.3.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

3.12.2021.

12.3.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

3.12.2021.

12.3.2022.”;

ix)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.48 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.48

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

5.12.2021.

26.4.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

5.12.2021.

26.4.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

5.12.2021.

26.4.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

5.12.2021.

26.4.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

5.12.2021.

26.4.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

5.12.2021.

26.4.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

5.12.2021.

26.4.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

5.12.2021.

26.4.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

5.12.2021.

26.4.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

5.12.2021.

26.4.2022.”;

x)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.51 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.51

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

7.12.2021.

19.4.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

7.12.2021.

19.4.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

7.12.2021.

19.4.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

7.12.2021.

19.4.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

7.12.2021.

19.4.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

7.12.2021.

19.4.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

7.12.2021.

19.4.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

7.12.2021.

19.4.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

7.12.2021.

19.4.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

7.12.2021.

19.4.2022.”;

xi)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.56 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.56

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

10.12.2021.

20.4.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

10.12.2021.

20.4.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

10.12.2021.

20.4.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

10.12.2021.

20.4.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

10.12.2021.

20.4.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

10.12.2021.

20.4.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

10.12.2021.

20.4.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

10.12.2021.

20.4.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

10.12.2021.

20.4.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

10.12.2021.

20.4.2022.”;

xii)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.64 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.64

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

14.12.2021.

19.4.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

14.12.2021.

19.4.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

14.12.2021.

19.4.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

14.12.2021.

19.4.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

14.12.2021.

19.4.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

14.12.2021.

19.4.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

14.12.2021.

19.4.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

14.12.2021.

19.4.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

14.12.2021.

19.4.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

14.12.2021.

19.4.2022.”;

xiii)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.67 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.67

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

15.12.2021.

23.4.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

15.12.2021.

23.4.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

15.12.2021.

23.4.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

15.12.2021.

23.4.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

15.12.2021.

23.4.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

15.12.2021.

23.4.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

15.12.2021.

23.4.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

15.12.2021.

23.4.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

15.12.2021.

23.4.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

15.12.2021.

23.4.2022.”;

xiv)

ierakstā par Apvienoto Karalisti rindas par zonu GB-2.70 aizstāj ar šādām:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.70

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

16.12.2021.

26.4.2022.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

16.12.2021.

26.4.2022.

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

16.12.2021.

26.4.2022.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

16.12.2021.

26.4.2022.

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

16.12.2021.

26.4.2022.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

16.12.2021.

26.4.2022.

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

16.12.2021.

26.4.2022.

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

16.12.2021.

26.4.2022.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

16.12.2021.

26.4.2022.

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

16.12.2021.

26.4.2022.”;

xv)

ierakstā par Apvienoto Karalisti aiz rindas par zonu GB-2.118 pievieno šādas rindas par zonām GB-2.119 un GB-2.120:

GB

Apvienotā Karaliste

GB-2.119

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

13.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

13.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

13.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

13.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

13.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

13.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

13.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

13.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

13.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

13.4.2022.

 

GB-2.120

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

22.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

22.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

22.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

22.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022.”;

 

xvi)

ierakstā par Amerikas Savienotajām Valstīm aiz rindas par zonu US-2.143 pievieno šādas rindas par zonām US-2.144 līdz US-2.181:

US

Amerikas Savienotās Valstis

US-2.144

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

13.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

13.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

13.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

13.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

13.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

13.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

13.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

13.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

13.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

13.4.2022.

 

US-2.145

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

14.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

14.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

14.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

14.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

14.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

14.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

14.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

14.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

14.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

14.4.2022.

 

US-2.146

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

14.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

14.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

14.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

14.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

14.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

14.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

14.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

14.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

14.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

14.4.2022.

 

US-2.147

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

15.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

15.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

15.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

15.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

15.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

15.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

15.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

15.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

15.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

15.4.2022.

 

US-2.148

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

15.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

15.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

15.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

15.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

15.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

15.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

15.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

15.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

15.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

15.4.2022.

 

US-2.149

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

US-2.150

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

US-2.151

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

US-2.152

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

US-2.153

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

US-2.154

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

US-2.155

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

US-2.156

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

US-2.157

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

US-2.158

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

US-2.159

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

US-2.160

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

19.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

19.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

19.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

 

US-2.161

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

20.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

20.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

20.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

20.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

20.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

20.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

20.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

20.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

20.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

20.4.2022.

 

US-2.162

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

20.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

20.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

20.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

20.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

20.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

20.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

20.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

20.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

20.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

20.4.2022.

 

US-2.163

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

20.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

20.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

20.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

20.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

20.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

20.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

20.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

20.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

20.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

20.4.2022.

 

US-2.164

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

20.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

20.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP

N, P1

 

20.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

20.4.2022.

 

Diennakti veci cāļi (izņemot skrējējputnu cāļus)

DOC

N, P1

 

20.4.2022.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

20.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus)

POU-LT20

N, P1

 

20.4.2022.

 

Inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HEP

N, P1

 

20.4.2022.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

20.4.2022.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamas mājputnu (izņemot skrējējputnu) olas

HE-LT20

N, P1

 

20.4.2022.

 

US-2.165

Vaislas mājputni (izņemot skrējējputnus) un produktīvie mājputni (izņemot skrējējputnus)

BPP

N, P1

 

20.4.2022.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N, P1

 

20.4.2022.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni (izņemot skrējējputnus)

SP