ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 087I

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 15. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/427 (2022. gada 15. marts), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

1

 

*

Padomes Regula (ES) 2022/428 (2022. gada 15. marts), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

13

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/429 (2022. gada 15. marts), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

44

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/430 (2022. gada 15. marts), ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

56

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

15.3.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 87/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/427

(2022. gada 15. marts),

ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 269/2014.

(2)

Savienība joprojām nelokāmi atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.

(3)

Krievijas Federācijas prezidents 2022. gada 24. februārī paziņoja par militāru operāciju Ukrainā, un Krievijas bruņotie spēki sāka uzbrukumu Ukrainai. Minētais uzbrukums ir klajš Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības pārkāpums.

(4)

Eiropadome 2022. gada 24. februāra secinājumos visstingrākajā veidā nosodīja neprovocēto un nepamatoto Krievijas Federācijas militāro agresiju pret Ukrainu. Ar savām nelikumīgajām militārajām darbībām Krievija rupji pārkāpj starptautiskās tiesības un Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu principus un apdraud Eiropas un globālo drošību un stabilitāti. Eiropadome ciešā koordinācijā ar Savienības partneriem un sabiedrotajiem vienojās par turpmākiem ierobežojošiem pasākumiem, kas Krievijai tās rīcības dēļ radīs milzīgas un smagas sekas.

(5)

Padome 2022. gada 25. februārī pieņēma Regulu (ES) 2022/330 (2), ar kuru grozīja sarakstā iekļaušanas kritērijus, lai iekļautu personas un vienības, kas atbalsta Krievijas Federācijas valdību un gūst labumu no tās, personas un vienības, kas Krievijas Federācijas valdībai nodrošina būtisku ieņēmumu avotu, un fiziskas vai juridiskas personas, kas saistītas ar sarakstā iekļautajām personām vai vienībām.

(6)

Ņemot vērā situācijas nopietnību, Padome uzskata, ka Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā iekļautajam to personu, vienību un struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, būtu jāpievieno 15 personas un 9 vienības.

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 15. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OV L 78, 17.3.2014., 6. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) 2022/330 (2022. gada 25. februāris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV L 51, 25.2.2022., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā izklāstītajam fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstam pievieno turpmāk minētās personas un vienības:

Personas

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“879.

Roman Arkadyevich ABRAMOVICH (krieviski: Роман Аркадьевич Абрамович)

Vladimir Putin tuvs oligarhs. Evraz lielākais akcionārs. Bijušais Chukotka gubernators.

Dzimšanas datums: 24.10.1966.

Dzimšanas vieta: Saratov, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Saistītās personas: Vladimir Putin

Saistītās vienības: Chelsea F.C., Evraz Group SA, LLC Evraz Holding, Millhouse Capital.

Roman Abramovich ir Krievijas oligarhs, kuram ir ilglaicīgas un ciešas saites ar Vladimir Putin. Viņam ir bijusi priviliģēta piekļuve prezidentam un ļoti labas attiecības ar viņu. Šī saikne ar Krievijas vadītāju ļāva viņam uzkrāt ievērojamu bagātību. Viņš ir galvenais akcionārs tērauda ražošanas grupā Evraz, kas ir viens no lielākajiem Krievijas nodokļu maksātājiem.

Tādējādi viņš ir guvis labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju. Viņš ir arī viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

880.

German Borisovich KHAN (krieviski: Герман Борисович Хан)

Vladimir Putin tuvs oligarhs. Viens no lielākajiem Alfa Group akcionāriem

Dzimšanas datums: 24.10.1961.

Dzimšanas vieta: Kyiv, Ukraina

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Saistītās personas: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, Alexey Kuzmichev

Saistītās vienības: Alfa Group, Alfa Bank

German Khan ir lielākais akcionārs Alfa Group konglomerātam, kas ietver Alfa Bank, – vienam no lielākajiem Krievijas nodokļu maksātājiem. Viņš tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajām personām Krievijā. Viņš, tāpat kā pārējie Alfa Bank īpašnieki (Mikhail Fridman un Petr Aven), uztur ciešas attiecības ar Vladimir Putin un turpina viņam sniegt ievērojamus pakalpojumus. Alfa Group īpašnieki šajās attiecībās gūst priekšrocības uzņēmējdarbības un juridiskajā jomā. Vladimir Putin vecākā meita Maria vadīja labdarības projektu Alfa-Endo, kuru finansēja Alfa Bank. Alfa Group lojalitāti Krievijas varas iestādēm Vladimir Putin apbalvoja, sniedzot politisku atbalstu Alfa Group ārvalstu investīciju plāniem.

Tādējādi viņš ir aktīvi sniedzis materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju, un guvis labumu no tiem. Viņš ir arī viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

881.

Viktor Filippovich RASHNIKOV (krieviski: Виктор Филиппович Рашников)

Oligarhs. Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK) īpašnieks, Direktoru padomes priekšsēdētājs un Stratēģiskās plānošanas komitejas priekšsēdētājs.

Dzimšanas datums: 3.10.1948.

Dzimšanas vieta: Magnitorsk, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Saistītās vienības: Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK)

Viktor Rashnikov ir vadošais Krievijas oligarhs, kurš ir uzņēmuma Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK) īpašnieks un Direktoru padomes priekšsēdētājs. MMK ir viens no lielākajiem Krievijas nodokļu maksātājiem. Pēdējā laikā uzņēmumam ir palielinājies nodokļu slogs, tādējādi radot ievērojami lielākus ieņēmumus Krievijas valsts budžetā.

Tādējādi viņš ir viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

882.

Alexey Viktorovich KUZMICHEV (krieviski: Алексей Викторович Кузьмичёв)

Vladimir Putin tuvs oligarhs. Viens no galvenajiem Alfa Group akcionāriem.

Dzimšanas datums: 15.10.1962.

Dzimšanas vieta: Kirov, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Saistītās personas: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, German Khan

Saistītās vienības: Alfa Group, Alfa Bank

Alexey Kuzmichev ir lielākais akcionārs Alfa Group konglomerātam, kas ietver Alfa Bank, – vienam no lielākajiem Krievijas nodokļu maksātājiem. Viņš tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajām personām Krievijā. Viņš ir cieši saistīts ar Krievijas prezidentu. Vladimir Putin vecākā meita Maria vadīja labdarības projektu Alfa-Endo, kuru finansēja Alfa Bank. Alfa Group lojalitāti Krievijas varas iestādēm Vladimir Putin apbalvoja, sniedzot politisku atbalstu Alfa Group ārvalstu investīciju plāniem.

Tādējādi viņš ir aktīvi sniedzis materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju, un guvis labumu no tiem. Viņš ir arī viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

883.

Alexander Alexandrovich MIKHEEV (krieviski: Александр Александрович Михеев)

JSC Rosoboronexport izpilddirektors

Dzimšanas datums: 18.11.1961.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Saistītās personas: Sergey Chemezov

Saistītās vienības: Rosoboronexport, Rostec, Federal Service of Military-Technical Cooperation

Alexander Mikheev ir Rosoboronexport izpilddirektors; Rosoboronexport ir vienīgais Krievijas oficiālais valsts starpnieks militāro un divējāda lietojuma preču, tehnoloģiju un pakalpojumu eksportam un importam. Rosoboronexport ir Rostec meitasuzņēmums; Rostec ir valstij piederošā korporācija, kas pārrauga militāro tehnoloģiju pētniecību un izstrādi, kā arī tai pieder vairākas ražotnes, kurām ir būtiska loma minēto tehnoloģiju ieviešanā operācijās kaujaslaukā. Ieroču pārdošana ir nozīmīgs Krievijas valdības ieņēmumu avots. Tos izmanto arī Krievijas ekonomisko un stratēģisko mērķu sasniegšanai. Laikposmā no 2000. līdz 2020. gadam Rosoboronexport ārvalstu klientiem pārdeva ieročus 180 miljardu USD vērtībā.

Tādējādi viņš ir vadošs uzņēmējs, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

884.

Alexander Nikolayevich SHOKHIN (krieviski: Александр Николаевич ШОХИН)

Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienības prezidents

Mechel PAO Direktoru padomes priekšsēdētāja vietnieks

Politiskās partijas “Vienotā Krievija” Augstākās padomes biroja loceklis

Dzimšanas datums: 25.12.1951.

Dzimšanas vieta: Savinskoye, Kirillovsky District, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexander Nikolayevich Shokhin ir Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienības – lobiju grupas, kas veicina uzņēmējdarbības intereses Krievijā – prezidents. Viņš ir arī Mechel PAO – viena no Krievijas vadošajiem ieguves un metālapstrādes uzņēmumiem, kas rada ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, – Direktoru padomes priekšsēdētāja vietnieks.

Pēc tam, kad Krievija anektēja Krimu, Shokhin publiski pauda nepieciešamību novirzīt vairāk Krievijas ieguldījumu uz Krimu, lai nostiprinātos pret iespējamu Rietumu ekonomisko blokādi. 2022. gada 24. februārīShokhin piedalījās oligarhu sanāksmē Kremlī ar Vladimir Putin, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin pietuvināto oligarhu aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

15.3.2022.

 

 

 

Tas arī norāda uz to, ka viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

 

885.

Andrey Valerievich RYUMIN (krieviski: Андрей Валерьевич Рюмин)

Rosseti PJSC (agrākais nosaukums līdz 2014. gada augustam – Russian Grids) izpilddirektors, valdes priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 12.6.1980.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Andrey Ryumin ir Krievijas valsts kontrolēta uzņēmuma Rosseti PJSC – energotīklu operatora, kas sniedz tehnoloģiskos pieslēguma pakalpojumus, elektroenerģijas pārvades un sadales pakalpojumus Krievijā, – izpilddirektors.

Rosseti PJSC uzbūvēja “Port” apakšstaciju, kas nodrošina Krimas tilta dzelzceļa vilcēju un apgādā Taman jūras ostas sauso kravu daļu, kā arī automaģistrāles, jo īpaši Novorossiysk-Kerch šauruma automaģistrāli M25.

15.3.2022.

 

 

 

2022. gada 24. februārīRyumin piedalījās oligarhu sanāksmē Kremlī ar Vladimir Putin, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin pietuvināto oligarhu aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

 

Tas arī norāda uz to, ka viņš ir arī iesaistīts ekonomikas nozarē, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

886.

Armen Sumbatovich GASPARYAN (krieviski: Армен Сумбатович ГAСПАРЯН)

Publicists, propagandists, “Russia Today” valdes loceklis

Dzimšanas datums: 4.7.1975.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Armen Gasparyan vada savu raidījumu “Nablyudenye” Krievijas plašsaziņas līdzeklim Sputnik un radio raidījumu “Vesti FM”. Viņš arī publicē grāmatas un audiogrāmatas un darbojas kā eksperts cita propagandista Vladimir Solovyov radio raidījumā “Polnyi kontakt” (“Full contact”).

Gasparian ir pastāvīgi izplatījis vēstījumus saskaņā ar Kremļa propagandu. Viņš ir izmantojis loģiskas kļūdas, lai izskaidrotu starptautiskus jautājumus, noliedzis Ukrainas suverenitāti pār Krimu un aizstāvējis Krievijas darbības Kerch šaurumā, kad tā sagūstīja Ukrainas kuģi.

15.3.2022.

 

 

Dzimums: vīrietis

Viņš turpina publicēt prokrievisku propagandu, kas saistīta ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, un aktīvi noliedz Ukrainas suverenitāti.

Tādējādi viņš aktīvi atbalsta darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

 

887.

Artyom/ Artem Grigoryevich SHEYNIN (krieviski: Артём Григорьевич ШЕЙНИН)

Krievu propagandists un sarunu raidījuma “Vremya Pokazhet” (“Time will tell”) vadītājs valsts kontrolētajā Pirmajā kanālā (krieviski: Первый канал)

Dzimšanas datums: 26.1.1966.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Krievijas

Artyom Sheynin ir krievu propagandists un sarunu raidījuma “Vremya Pokazhet” (“Time will tell”) vadītājs valsts kontrolētajā TV Pirmajā kanālā. Viņš nāca klajā ar paziņojumiem, kas atbalstīja nelikumīgo Krimas aneksiju un tā dēvēto Doneckas un Luhanskas Tautas republiku neatkarības atzīšanu. Savās tiešraidēs Sheynin veicina etnisko naidu starp ukraiņiem un krieviem, noliedz Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti, kā arī ceļ neslavu Putin pretiniekiem Krievijā.

Runājot par 2022. gada 24. februāri – dienu, kad Krievija īstenoja pilna apjoma nepamatoto militāro agresiju pret Ukrainu, Sheynin paziņoja, ka Krievijas operācija Ukrainā bija neizbēgama un ka tās mērķis ir piespiest Ukrainas iestādes uzturēt mieru.

Tādējādi viņš aktīvi atbalsta tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

15.3.2022.

888.

Dmitry Yevgenevich KULIKOV (krieviski: Дмитрий Евгеньевич КУЛИКОВ)

Krievijas Federācijas Valsts Domes NVS lietu un sakaru ar tautiešiem komitejas eksperts.

Filmu producents, TV un radio raidījumu vadītājs.

Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas Valsts padomes loceklis.

Dzimšanas datums: 18.11.1967.

Dzimšanas vieta: Shakhtyorsk, Donbas reģions, Ukraina

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Dmitry Kulikov ir prokremlisks propagandists. Viņš valstij piederošajos TV kanālos sniedza publiskus komentārus atbilstīgi Kremļa naratīvam par situāciju Donbasa reģionā. Viņš arī pamatoja Krievijas iestāžu darbības, ar ko tiek apdraudēta Ukrainas integritāte un teritoriālā suverenitāte, piemēram, Minskas vienošanos īstenošanas apturēšanu vai lēmumu atzīt “neatkarīgās Donbasa un Luhanskas republikas”.

Tādējādi viņš aktīvi atbalsta tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

15.3.2022.

889.

Konstantin Lvovich ERNST (krieviski: Константин Львович ЭРНСТ)

Krievijas Pirmā kanāla (krieviski: Первый канал) izpilddirektors

Dzimšanas datums: 6.2.1961.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Konstantin Ernst ir Krievijas Pirmā kanāla izpilddirektors; šis kanāls ir viens no lielākajiem Krievijas plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem, kuru Krievijas iestādes jau daudzus gadus izmanto propagandas mērķiem. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par Krievijas iestāžu pret Ukrainu vērstas propagandas organizēšanu un izplatīšanu.

Viņš ir arī saņēmis augstākos valsts apbalvojumus, tostarp ordeni “Par nopelniem tēvzemes labā”, Sadraudzības ordeni, atzinību rakstus un balvas no Krievijas Federācijas prezidenta, kā arī medaļu “Par dalību militārā operācijā Sīrijā”.

Tādējādi viņš atbalsta tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā. Viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievija valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

890.

Marina Vladimirovna SECHINA (krieviski: Марина Владимировна СЕЧИНА)

LLC “Stankoflot” īpašniece

Dzimšanas datums: 1962. gads

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Marina Sechina ir Rosneft izpilddirektora Igor Sechin bijusī sieva. Viņa personiskam labumam ir izmantojusi sakarus ar dažādiem Krievijas valdības un Krievijas uzņēmējdarbības struktūru dalībniekiem, tostarp ar bijušo vīru.

Sechina īpašumā esošie uzņēmumi piedalījās ziemas olimpisko spēļu sagatavošanā Sočos 2014. gadā. Viņai pieder LLC “Stankoflot”, kas bez konkursa saņem līgumus ar State Corporation for Assistance to Development, Production and Export of Advanced Technology Industrial Product (Rostec). Turklāt viņa ir FTSSR CJSC vadītāja un RK-Telekom daļu īpašniece.

Tādējādi viņa gūst labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības, kura ir atbildība par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

891.

Suleyman Abusaidovich KERIMOV (krieviski: Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ)

Finanšu un rūpniecības grupas Nafta Moscow īpašnieks

Federācijas padomes loceklis no Dagestānas Republikas

Dzimšanas datums: 12.3.1966.

Dzimšanas vieta: Derbent, Dagestan, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Suleyman Kerimov ir finanšu un rūpniecības grupas Nafta Moscow īpašnieks. Kerimov un viņa ģimenes aktīvu neto vērtība tiek lēsta 9,8 miljardu USD apmērā. Viņš ir saņēmis lielas naudas summas no Sergei Roldugin, kurš ir Vladimir Putin īpašumu un aktīvu pārvaldnieks.

2022. gada 24. februārīKerimov piedalījās oligarhu sanāksmē Kremlī ar Vladimir Putin, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin pietuvināto oligarhu aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

15.3.2022.

 

 

 

Tādējādi viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

 

892.

Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN (krieviski: Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН)

Yandex NV izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks

Dzimšanas datums: 28.12.1981.

Dzimšanas vieta: Yerevan, Armēnija

Valstspiederība: Armēnijas

Dzimums: vīrietis

Tigran Khudaverdyan ir Yandex izpilddirektors; tas ir viens no vadošajiem tehnoloģiju uzņēmumiem Krievijā, kas specializējas tādu viedo produktu un pakalpojumu jomā, kuri tiek nodrošināti ar mašīnmācīšanos. Bijušais Yandex ziņu dienesta vadītājs apsūdzēja uzņēmumu par tā centrālo lomu informācijas par karu Ukrainā slēpšanā no Krievijas iedzīvotājiem. Turklāt pēc tam, kad Krievijas valdība piedraudēja Krievijas medijiem par to publicēto saturu, uzņēmums sāka brīdināt Krievijas lietotājus, kas meklē ziņas par Ukrainu tā meklētājprogrammā, par neuzticamu informāciju internetā.

15.3.2022.

 

 

 

2022. gada 24. februārīKhudaveryan piedalījās oligarhu sanāksmē Kremlī ar Vladimir Putin, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin pietuvināto oligarhu aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā. Turklāt viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievija valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

 

893.

Vladimir Valerievich RASHEVSKY / Vladimir Valeryevich RASHEVSKIY

(krieviski: Владимир Валерьевич РАШЕВСКИЙ)

EuroChem Group AG izpilddirektors un direktors

Dzimšanas datums: 29.9.1973.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Vladimir Rashevsky ir EuroChem Group AG – uzņēmuma, kurš ir viens no lielākajiem minerālmēslojumu ražotājiem pasaulē, – izpilddirektors un direktors. Iepriekš (no 2004. līdz 2020. gadam) viņš bija ogļrūpniecības uzņēmuma JSC SUEK izpilddirektors. Tie ir lielākie Krievijas uzņēmumi, kuru līdzīpašnieks ir Krievijas miljardieris Andrei Melnichenko un kuri rada un nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas valdībai. Tie arī sadarbojas ar Krievijas iestādēm, tostarp Vladimir Putin. EuroChem Group uzņēmumi okupētajām Donbasa teritorijām piegādāja amonija nitrātu. SUEK parakstīja līgumus ar Krimas sanatorijām par darbinieku veselības programmām.

Tādējādi viņš sniedz materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju, vai gūst labumu no tās.

2022. gada 24. februārīRashevsky piedalījās oligarhu sanāksmē Kremlī ar Vladimir Putin, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin pietuvināto oligarhu aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

15.3.2022”.

Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“57.

ROSNEFT AERO (RN AERO) (krieviski: Роснефть-Аэро / РН-Аэро)

Adrese: 15, Malaya Kaluzhskaya Str., Moscow, 119071, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (499) 517-76-56; +7 (499) 517-76-55 (fakss)

Tīmekļa vietne: https://www.rosneft-aero.ru/en/

E-pasts: info@rn-aero.rosneft.ru

Rosneft Aero piegādā reaktīvo dzinēju degvielu Simferopol lidostai, kas nodrošina lidojumu savienojumu starp nelikumīgi anektētās Krimas un Sevastopoles teritoriju un Krieviju. Tādējādi tā veicina Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju.

Tādējādi Rosneft Aero materiāli vai finansiāli atbalsta darbības, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

15.3.2022.

58.

JSC ROSOBORONEXPORT (krieviski: AO Рособоронэкспорт)

Adrese: 27 Stromynka Str., Moscow, 107076, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 739 60 17 / +7 (495) 534 61 40

Tīmekļa vietne: http://roe.ru/eng/

E-pasts: roe@roe.ru

Rosoboronexport ir Krievijas vienīgais oficiālais valsts starpnieks militāro un divējāda lietojuma preču, tehnoloģiju un pakalpojumu eksportam un importam. Rosoboronexport ir Rostec meitasuzņēmums; Rostec ir valstij piederošā korporācija, kas pārrauga militāro tehnoloģiju pētniecību un izstrādi, kā arī tai pieder vairākas ražotnes, kurām ir būtiska loma minēto tehnoloģiju ieviešanā operācijās kaujaslaukā. Ieroču pārdošana Krievijas valdībai ir nozīmīgs konvertējamās valūtas avots. To izmanto arī Krievijas ekonomisko un stratēģisko mērķu sasniegšanai. Laikposmā no 2000. līdz 2020. gadam Rosoboronexport ārvalstu klientiem pārdeva ieročus 180 miljardu USD vērtībā.

Tādējādi Rosoboronexport ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

59.

JSC NPO High Precision Systems (krieviski: АО НПО Высокоточные комплексы)

Adrese: 7 Kievskaya Str., Moscow, 121059, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 981-92-77, Fakss: +7 (495) 981-92-78

E-pasts: npovk@npovk.ru

Tīmekļa vietne: https://www.npovk.ru

High Precision Systems ir Krievijas ieroču izstrādātājs un ražotājs. Tas ir līderis taktisko ballistisko raķešu sistēmu inženierijā un ražošanā Krievijā. High Precision Systems ir Rostec meitasuzņēmums.

Krievijas bruņotie spēki nelikumīgā Krievijas iebrukuma laikā Ukrainā 2022. gadā izmantoja ieročus, ko ražoja High Precision Systems. Tādējādi High Precision Systems ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

15.3.2022.

60.

JSC Kurganmashzavod (krieviski: ПАО Курганмашзавод)

Adrese: 17 1 J Mashinostroitely Ave., 640021, Kurgan, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (3522) 23-20-83, +7 (3522) 47-19-99; Fakss: +7 (3522) 23-20-71, +7 (3522) 23-20-82

E-pasts: kmz@kmz.ru

Tīmekļa vietne: https://www.kurganmash.ru

Kurganmashzavod ir liels Krievijas militārās rūpniecības kompleksa uzņēmums. Nelikumīgā iebrukuma laikā Ukrainā 2022. gadā Krievija izmantoja BMP-3 kājnieku kaujas transportlīdzekļus, ko Krievijas bruņotajiem spēkiem piegādāja Kurganmashzavod.

Tādējādi Kurganmashzavod ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

15.3.2022.

61.

JSC Russian Helicopters (krieviski: AO Вертолеты России)

Adrese: 1 Bolshaya Pionerskaya Str., 115054, Moscow, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 981-63-67

Tīmekļa vietne: http://www.russianhelicopters.aero

E-pasts: info@rhc.aero

Russian Helicopters ir liels Krievijas helikopteru ražošanas uzņēmums. Nelikumīgā iebrukuma laikā Ukrainā 2022. gadā Krievija izmantoja Russian Helicopters ražotos Ka-52 “Alligator” militāros helikopterus.

Tādējādi Russian Helicopters ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

15.3.2022.

62.

PJSC United Aircraft Corporation (krieviski: ПАО Объединённая авиастроительная корпорация)

Adrese: 1 Bolshaya. Pionerskaya Str., 115054, Moscow, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 926-1420

Tīmekļa vietne: https://www.uacrussia.ru/

E-pasts: office@uacrussia.ru

United Aircraft Corporation ir Krievijas civilās un militārās aviācijas gaisa kuģu ražotājs. Kopā ar saistītajiem uzņēmumiem tas kontrolē 100 % Krievijas militāro gaisa kuģu ražošanas.

Nelikumīgā iebrukuma laikā Ukrainā 2022. gadā Krievija izmantoja United Aircraft Corporation ražotos kaujas gaisa kuģus.

Tādējādi United Aircraft Corporation ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

15.3.2022.

63.

JSC United Shipbuilding Corporation (krieviski: АО Объединённая Судостроительная Корпорация)

Adrese: 11 Bolshaya Tatarskaya Str., Moscow, 115184, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 495 617 33 00

Tīmekļa vietne: https://www.aoosk.ru

E-pasts: info@aoosk.ru

United Shipbuilding Corporation ir Krievijas valstij piederošs kuģu būves konglomerāts, kas ir galvenais militāro kara kuģu nodrošinātājs Krievijas Jūras spēkiem. Tam pieder vairākas kuģu būvētavas un projektēšanas biroji.

Pyotr Morgunov” projekts 11711, liels izkraušanas kuģis, ko uzbūvēja United Shipbuilding Corporation, piedalījās nelikumīgajā Krievijas iebrukumā Ukrainā 2022. gadā. “Vasily Bykov” projekts 22160, Melnās jūras flotes patruļkuģis, ko projektēja United Shipbuilding Corporation, arī piedalījās Krievijas agresijā pret Ukrainu.

Turklāt “Almaz” konstruktoru birojs, kas pieder United Shipbuilding Corporation, izstrādāja projekta 22800 korvetes, no kurām dažas tika būvētas kuģu būvētavās, kas atrodas nelikumīgi anektētās Krimas un Sevastopoles teritorijā, un kuras veicināja Krimas pussalas militarizāciju.

Tādējādi JSC United Shipbuilding Corporation ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

15.3.2022.

64.

JSC Research and Production Corporation URALVAGONZAVOD (krieviski: АО “Научно-производственная корпорация УралВагонЗавод”)

Adrese: 28 Vostochnoe shosse., 622007, Nizhny Tagil, Sverdlovsk region, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 3435 34 5000; +7 3435 33 47 12

E-pasts: web@uvz.ru

Tīmekļa vietne: http://uralvagonzavod.ru

Uralvagonzavod ir liela Krievijas mašīnbūves korporācija. Tas ir vienīgais militāro tanku ražotājs Krievijā.

Nelikumīgā iebrukuma laikā Ukrainā 2022. gadā Krievija izmantoja T-72B3 tankus, ko Krievijas bruņotajiem spēkiem piegādāja Uralvagonzavod. Tādējādi Uralvagonzavod ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

15.3.2022.

65.

JSC Zelenodolsk Shipyard [A.M. Gorky Zelenodolsk Plant] (krieviski: АО “Зеленодольский завод имени А. М. Горького”)

Adrese: 5, Zavodskaya Str., 422546 Zelenodolsk, Republic of Tatarstan, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (84371) 5-76-10, Fakss: +7 (84371) 5-78-00

Tīmekļa vietne: https://www.zdship.ru

E-pasts: nfo@zdship.ru

Zelenodolsk Shipyard ir viens no lielākajiem kuģu būves uzņēmumiem Krievijā. Tas uzbūvēja Melnās jūras flotes patruļkuģi “Vasily Bykov”, kas piedalījās nelikumīgajā Krievijas iebrukumā Ukrainā 2022. gadā. 2022. gada 24. februārī“Vasily Bykov” uzbruka Ukrainas kareivjiem, kuri aizstāvēja Čūsku salu (Ostriv Zmiinyi).

Tādējādi Zelenodolsk Shipyard ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

15.3.2022.”


15.3.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 87/13


PADOMES REGULA (ES) 2022/428

(2022. gada 15. marts),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2022/430 (2022. gada 15. marts), ar kuru groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (1),

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 31. jūlijā pieņēma Regulu (ES) Nr. 833/2014 (2).

(2)

Ar Regulu (ES) Nr. 833/2014 tiek īstenoti konkrēti pasākumi, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2014/512/KĀDP (3).

(3)

Padome 2022. gada 15. martā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2022/430, ar kuru groza Lēmumu 2014/512/KĀDP un ievieš turpmākus tirdzniecības ierobežojumus attiecībā uz dzelzi un tēraudu, kā arī luksusprecēm.

(4)

Ar Lēmumu (KĀDP) 2022/430 tiek paplašināts to personu saraksts, kuras ir saistītas ar Krievijas aizsardzības un rūpniecisko bāzi un kurām ir noteikti papildu eksporta ierobežojumi attiecībā uz divējāda lietojuma precēm un tehnoloģijām, kā arī attiecībā uz precēm un tehnoloģijām, kuras varētu sekmēt tehnoloģiskus uzlabojumus Krievijas aizsardzības un drošības nozarē.

(5)

Ar Lēmumu (KĀDP) 2022/430 arī tiek noteikti aizliegumi attiecībā uz jauniem ieguldījumiem Krievijas enerģētikas nozarē, kā arī visaptveroši eksporta ierobežojumi attiecībā uz iekārtām, tehnoloģijām un pakalpojumiem enerģētikas nozarē Krievijā, izņemot kodolnozari un enerģijas transporta lejupējo nozari.

(6)

Ar Lēmumu (KĀDP) 2022/430 tiek aizliegti visi darījumi ar konkrētiem valsts uzņēmumiem, uz kuriem jau attiecas refinansēšanas ierobežojumi.

(7)

Ar Lēmumu (KĀDP) 2022/430 arī tiek aizliegts sniegt kredītreitinga pakalpojumus un tiek aizliegta piekļuve jebkādiem abonēšanas pakalpojumiem saistībā ar kredītreitingu noteikšanas darbībām Krievijas klientiem.

(8)

Šie pasākumi ir Līguma darbības jomā, un tādēļ ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(9)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 833/2014 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 833/2014 groza šādi:

1)

regulas 1. pantam pievieno šādus punktus:

“s)

“kredītreitings” ir atzinums par vienības kredītspēju, par parādu vai finanšu saistībām, parāda vērtspapīriem, priekšrocību akcijām vai citiem finanšu instrumentiem vai par šādu parādu vai finanšu saistību, parāda vērtspapīru, priekšrocību akciju vai cita finanšu instrumenta emitentu, un šo atzinumu izsniedz, izmantojot ieviestu un noteiktu kredītreitingu kategoriju klasifikācijas sistēmu;

t)

“kredītreitingu noteikšanas darbības” ir datu un informācijas analīze, vērtēšana, apstiprināšana, izsniegšana un kredītreitingu pārskatīšana;

u)

“enerģētikas nozare” ir nozare, kas aptver šādas darbības, izņemot darbības civilās kodolenerģijas jomā:

i)

jēlnaftas, dabasgāzes vai cietā fosilā kurināmā izpēte, ražošana, izplatīšana Krievijā vai ieguve, kurināmā attīrīšana, dabasgāzes sašķidrināšana vai regazifikācija;

ii)

cietā fosilā kurināmā produktu, naftas pārstrādes produktu vai gāzes ražošana vai izplatīšana Krievijā; vai

iii)

elektroenerģijas izstrādei vai ražošanai paredzētu objektu būvniecība vai iekārtu uzstādīšana vai ar to saistītu pakalpojumu, aprīkojuma vai tehnoloģiju nodrošināšana.”;

2)

regulas 2. panta 7. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“iii)

šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir paredzēta enerģētikas nozarei, izņemot tad, ja šāda pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir atļauti ar 3. panta 3. līdz 6. punktā minētajiem izņēmumiem.”;

3)

regulas 2.a panta 7. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“iii)

šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir paredzēta enerģētikas nozarei, izņemot tad, ja šāda pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir atļauti ar 3. panta 3. līdz 6. punktā minētajiem izņēmumiem.”;

4)

regulas 2.b panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“1.   Attiecībā uz IV pielikumā uzskaitītajām fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, atkāpjoties no 2. panta 1. un 2. punkta un 2.a panta 1. un 2. punkta un neskarot prasību saņemt atļauju atbilstoši Regulai (ES) 2021/821, kompetentās iestādes var atļaut divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju un VII pielikumā uzskaitīto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšanu tikai pēc tam, kad iestādes ir secinājušas, ka:”;

5)

regulas 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā, tai skaitā tās ekskluzīvajā ekonomikas zonā un kontinentālajā šelfā, vai izmantošanai Krievijā, tai skaitā tās ekskluzīvajā ekonomikas zonā un kontinentālajā šelfā, pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt II pielikumā uzskaitītās preces un tehnoloģijas neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā vai ārpus tās.

2.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai un struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un minēto preču un tehnoloģiju nodrošinājumu, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā sniegt finansējumu vai finansiālu palīdzību, kas saistīta ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām, jebkādai minēto preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tām saistītas tehniskas palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minētos aizliegumus nepiemēro preču vai tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam vai tehniskas vai finansiālas palīdzības sniegšanai, kas vajadzīgi:

a)

fosilo kurināmo, jo īpaši ogļu, naftas un dabasgāzes, transportēšanai no Krievijas vai caur to uz Savienību; vai

b)

lai steidzami novērstu tādu notikumu vai steidzami mazinātu tāda notikuma ietekmi, kas varētu nopietni un būtiski ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi.

4.   Šā panta 1. un 2. punktā minētie aizliegumi neattiecas uz tādu saistību izpildi līdz 2022. gada 17. septembrim, kas izriet no līguma, kurš noslēgts pirms 2022. gada 16. marta, vai papildu līgumiem, kas nepieciešami šāda līguma izpildei, ar nosacījumu, ka kompetentā iestāde ir informēta vismaz piecas darbdienas iepriekš.

5.   Šā panta 2. punktā minētos aizliegumus nepiemēro apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sniegšanai jebkādai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem attiecībā uz tās darbībām ārpus enerģētikas nozares Krievijā.

6.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt un sniegt tehnisku vai finansiālu palīdzību pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka:

a)

tā ir vajadzīga, lai nodrošinātu kritiski svarīgu energoapgādi Savienībā; vai

b)

tā ir paredzēta vienīgi tādu vienību lietošanai, kuras pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas ir reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, vai kuras pilnībā vai kopīgi kontrolē šāda juridiska persona, vienība vai struktūra.

7.   Attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 6. punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.”;

6)

regulas 3.a pantu aizstāj ar šādu:

“3.a pants

1.   Ir aizliegts:

a)

iegādāties jebkādu jaunu līdzdalību vai palielināt jebkādu esošo līdzdalību jebkurā juridiskā personā, vienībā vai struktūrā, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas enerģētikas nozarē Krievijā;

b)

piešķirt jebkādu jaunu aizdevumu vai kredītu vai iesaistīties jebkādā shēmā, lai to piešķirtu, vai citādi nodrošināt finansējumu, tostarp pašu kapitālu, jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas enerģētikas nozarē Krievijā, vai dokumentētā nolūkā finansēt šādu juridisku personu, vienību vai struktūru;

c)

izveidot jebkādu jaunu kopuzņēmumu ar jebkuru juridisku personu, vienību vai struktūru, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas enerģētikas nozarē Krievijā;

d)

sniegt ieguldījumu pakalpojumus, kas tieši saistīti ar a), b) un c) apakšpunktā minētajām darbībām.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut jebkuru 1. punktā minēto darbību, ja tās ir konstatējušas, ka:

a)

tā ir vajadzīga, lai nodrošinātu kritiski svarīgu energoapgādi Savienībā, kā arī fosilo kurināmo, jo īpaši ogļu, naftas un dabasgāzes, transportēšanu no Krievijas vai caur to uz Savienību; vai

b)

tā attiecas vienīgi uz tādu juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas enerģētikas nozarē Krievijā, kura pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas ir reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem.

3.   Attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 8. punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.”;

7)

regulas 3.e panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Tīkla pārvaldnieks gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkcijām Eiropas vienotajā gaisa telpā atbalsta Komisiju un dalībvalstis 3.d panta īstenošanas un ievērošanas nodrošināšanā. Tīkla pārvaldnieks jo īpaši noraida visus gaisa kuģu operatoru iesniegtos lidojuma plānus, kas liecina par nodomu virs Savienības teritorijas veikt darbības, kas ir šīs regulas pārkāpums, tā, lai pilotam nebūtu atļauts lidot.”;

8)

regulā iekļauj šādus pantus:

“3.g pants

1.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši importēt Savienībā XVII pielikumā uzskaitītos dzelzs un tērauda izstrādājumus, ja:

i)

to izcelsme ir Krievijā; vai

ii)

tie ir eksportēti no Krievijas;

b)

tieši vai netieši iepirkt XVII pielikumā uzskaitītos dzelzs un tērauda izstrādājumus, kas atrodas Krievijā vai kuru izcelsme ir Krievijā;

c)

transportēt XII pielikumā uzskaitītos dzelzs un tērauda izstrādājumus, ja to izcelsme ir Krievijā vai ja tos eksportē no Krievijas uz kādu citu valsti;

d)

tieši vai netieši sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus, finansējumu vai finansiālo palīdzību, tostarp atvasinātus finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, kas saistīta ar a), b) un c) apakšpunktā minētajiem aizliegumiem.

2.   Šā panta 1. punktā minētie aizliegumi neattiecas uz tādu līgumu izpildi līdz 2022. gada 17. jūnijam, kuri noslēgti pirms 2022. gada 16. marta vai tādu papildu līgumu izpildi, kuri ir nepieciešami šādu līgumu izpildei.

3.h pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt XVIII pielikumā uzskaitītās luksuspreces jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu piemēro XVIII pielikumā uzskaitītajām luksusprecēm, ciktāl to vērtība pārsniedz 300 EUR par vienību, ja vien pielikumā nav noteikts citādi.

3.   Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro precēm, kuras ir nepieciešamas oficiāliem mērķiem dalībvalstu vai partnervalstu diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās Krievijā vai starptautiskās organizācijās, kam ir piešķirta imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, vai to darbinieku personiskās lietošanas priekšmetiem.”;

9)

regulā iekļauj šādu pantu:

“5.aa pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši iesaistīties jebkādos darījumos ar:

a)

juridisku personu, vienību vai struktūru, kura veic uzņēmējdarbību Krievijā, kura ir publiskā kontrolē vai kurai vairāk nekā 50 % daļu ir publiskā īpašumā, vai kurā Krievijai, tās valdībai vai Centrālajai bankai ir tiesības piedalīties peļņas sadalē, vai ar kuru Krievijai, tās valdībai vai Centrālajai bankai ir citas būtiskas ekonomiskas attiecības, atbilstoši uzskaitījumam XIX pielikumā;

b)

juridisku personu, vienību vai struktūru, kura veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir XIX pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā; vai

c)

juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētas vienības vārdā vai pēc tās rīkojuma.

2.   Šā panta 1. punktā minētais aizliegums neattiecas uz tādu līgumu izpildi līdz 2022. gada 15. maijam, kuri noslēgti pirms 2022. gada 16. marta vai tādu papildu līgumu izpildi, kuri ir nepieciešami šādu līgumu izpildei.

3.   Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro:

a)

darījumiem, kas ir strikti nepieciešami fosilo kurināmo, jo īpaši ogļu, naftas un dabasgāzes, kā arī titāna, alumīnija, vara, niķeļa, pallādija un dzelzsrūdas iegādei, importam vai transportēšanai no Krievijas vai caur to uz Savienību;

b)

darījumiem, kas saistīti ar enerģētikas projektiem ārpus Savienības, kuros kāda XIX pielikumā uzskaitīta juridiska persona, vienība vai struktūra ir mazākuma akcionārs.”;

10)

regulā iekļauj šādu pantu:

“5.j pants

1.   Ir aizliegts no 2022. gada 15. aprīļa sniegt kredītreitingu pakalpojumus jebkuram Krievijas valstspiederīgajam vai fiziskai personai, kas dzīvo Krievijā, vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā.

2.   Ir aizliegts no 2022. gada 15. aprīļa sniegt piekļuvi jebkādiem abonēšanas pakalpojumiem saistībā ar kredītreitingu noteikšanas darbībām jebkuram Krievijas valstspiederīgajam vai fiziskai personai, kas dzīvo Krievijā, vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā.

3.   Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro dalībvalstu valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kam ir pagaidu vai pastāvīgas uzturēšanās atļauja dalībvalstī.”;

11)

regulas 11. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

juridiskās personas, vienības vai struktūras, kas uzskaitītas III, IV, V, VI, XII, XIII, XIV, XV vai XIX pielikumā vai minētas 5. panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā, 5. panta 2. punkta b) vai c) apakšpunktā, 5. panta 3. punkta c) vai d) apakšpunktā, 5. panta 4. punkta b) vai c) apakšpunktā, 5.a panta a), b) vai c) apakšpunktā, 5.aa panta b) vai c) apakšpunktā, 5.h pantā vai 5.j pantā.”;

12)

regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:

“12. pants

Ir aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis ir apiet šajā regulā noteiktos aizliegumus vai kuru rezultātā šie aizliegumi tiek apieti.”;

13)

regulas IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

14)

regulai pievieno XVII, XVIII un XIX pielikumu saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 15. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OV L 87 I, 15.3.2022.

(2)  Padomes Regula (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 229, 31.7.2014., 1. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums 2014/512/KĀDP (2014. gada 31. jūlijs), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 229, 31.7.2014., 13. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 833/2014 IV pielikumā pievieno ierakstus par šādām fiziskām personām un vienībām:

 

Amur Shipbuilding Factory PJSC (Amūras kuģubūves rūpnīca)

 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (kuģubūves un kuģu remonta centrs)

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (radioftonikas tehnoloģisko kompetenču centrs)

 

Central Research and Development Institute Tsiklon (Centrālais pētniecības un attīstības institūts Tsiklon)

 

Crocus Nano Electronics

 

Dalzavod Ship-Repair Center (kuģu remonta centrs)

 

Elara

 

Electronic Computing and Information Systems (Elektroniskās datošanas un informācijas sistēmas)

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

JSC Element

 

JSC Pella-Mash

 

JSC Shipyard Vympel (kuģubūvētava)

 

Kranark LLC

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Miass Machine-Building Factory (mašīnbūves rūpnīca)

 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (mikroelektronikas pētniecības un attīstības centrs)

 

MPI VOLNA

 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (enerģētikas izpētes un projektēšanas institūts)

 

Nerpa Shipyard (kuģubūvētava)

 

NM-Tekh

 

Novorossiysk Shipyard JSC (kuģubūvētava)

 

NPO Electronic Systems (elektroniskās sistēmas)

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Ražošanas asociācija Strela

 

Radioavtomatika

 

Research Center Module (pētniecības centrs)

 

Robin Trade Limited

 

R. Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (kuģu ar zemūdens spārniem projektēšanas birojs)

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Krievijas kosmosa sistēmas

 

Rybinsk Shipyard Engineering (kuģubūves inženierija)

 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Lietišķās ķīmijas zinātniskās pētniecības institūts)

 

Scientific-Research Institute of Electronics (Zinātniskās pētniecības institūts elektronikas jomā)

 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Hiperskaņas sistēmu zinātniskās pētniecības institūts)

 

Zinātniskās pētniecības institūts NII Submikron

 

Sergey IONOV

 

Serniya Engineering

 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (kuģubūves rūpnīca)

 

Kuģu apkopes centrs Zvezdochka

 

Valsts valdības gaisa kuģu sistēmu zinātniskās testēšanas telpa (GkNIPAS)

 

Valsts mašīnbūves projektēšanas birojs Raduga Bereznya

 

Valsts zinātniskais centrs AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Valsts zinātniski pētnieciskais institūts mašīnbūves jomā)

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Tomskas mikroviļņu un fotonikas integrālo shēmu un moduļu kolektīvo dizainparaugu centrs)

 

UAB Pella-Fjord

 

Apvienotā kuģubūves korporācija JSC “35th Shipyard”

 

Apvienotā kuģubūves korporācija JSC “Astrakhan Shipyard”

 

Apvienotā kuģubūves korporācija JSC “Aysberg Central Design Bureau

 

Apvienotā kuģubūves korporācija JSC “Baltic Shipbuilding Factory”

 

Apvienotā kuģubūves korporācija JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC”

 

Apvienotā kuģubūves korporācija JSC SC “Zvyozdochka”

 

Apvienotā kuģubūves korporācija “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”

 

Apvienotā kuģubūves korporācija “Scientific Research Design Technological Bureau Onega”

 

Apvienotā kuģubūves korporācija “Sredne-Nevsky Shipyard”

 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Urālu Zinātniskās pētniecības institūts kompozītmateriālu jomā)

 

Urals Project Design Bureau Detal (Urālu projektu izstrādes birojs Detal)

 

Vega Pilot Plant (izmēģinājuma ražotne)

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

VTK Ltd

 

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Jaroslavļas kuģubūves rūpnīca)

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring”


II PIELIKUMS

Pievieno šādus pielikumus:

“XVII PIELIKUMS

3.g PANTĀ MINĒTO DZELZS UN TĒRAUDA IZSTRĀDĀJUMU SARAKSTS

KN/TARIC kodi

Preces nosaukums

7208 10 00

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7208 25 00

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7208 26 00

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7208 27 00

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7208 36 00

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7208 37 00

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7208 38 00

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7208 39 00

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7208 40 00

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7208 52 99

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7208 53 90

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7208 54 00

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7211 14 00

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7211 19 00

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7212 60 00

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7225 19 10

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7225 30 10

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7225 30 30

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7225 30 90

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7225 40 15

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7225 40 90

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7226 19 10

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7226 91 20

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7226 91 91

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7226 91 99

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7209 15 00

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7209 16 90

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7209 17 90

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7209 18 91

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7209 25 00

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7209 26 90

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7209 27 90

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7209 28 90

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7209 90 20

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7209 90 80

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7211 23 20

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7211 23 30

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7211 23 80

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7211 29 00

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7211 90 20

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7211 90 80

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7225 50 20

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7225 50 80

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7226 20 00

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7226 92 00

Neleģēta un citādas leģēta tērauda loksnes, auksti velmētas

7209 16 10

Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES)

7209 17 10

Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES)

7209 18 10

Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES)

7209 26 10

Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES)

7209 27 10

Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES)

7209 28 10

Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES)

7225 19 90

Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES)

7226 19 80

Elektrotehniskā tērauda loksnes (izņemot GOES)

7210410020

Ar metālu pārklātas loksnes

7210410030

Ar metālu pārklātas loksnes

7210490020

Ar metālu pārklātas loksnes

7210490030

Ar metālu pārklātas loksnes

7210610020

Ar metālu pārklātas loksnes

7210610030

Ar metālu pārklātas loksnes

7210690020

Ar metālu pārklātas loksnes

7210690030

Ar metālu pārklātas loksnes

7212300020

Ar metālu pārklātas loksnes

7212300030

Ar metālu pārklātas loksnes

7212506120

Ar metālu pārklātas loksnes

7212506130

Ar metālu pārklātas loksnes

7212506920

Ar metālu pārklātas loksnes

7212506930

Ar metālu pārklātas loksnes

7225920020

Ar metālu pārklātas loksnes

7225920030

Ar metālu pārklātas loksnes

7225990011

Ar metālu pārklātas loksnes

7225990022

Ar metālu pārklātas loksnes

7225990023

Ar metālu pārklātas loksnes

7225990041

Ar metālu pārklātas loksnes

7225990045

Ar metālu pārklātas loksnes

7225990091

Ar metālu pārklātas loksnes

7225990092

Ar metālu pārklātas loksnes

7225990093

Ar metālu pārklātas loksnes

7226993010

Ar metālu pārklātas loksnes

7226993030

Ar metālu pārklātas loksnes

7226997011

Ar metālu pārklātas loksnes

7226997013

Ar metālu pārklātas loksnes

7226997091

Ar metālu pārklātas loksnes

7226997093

Ar metālu pārklātas loksnes

7226997094

Ar metālu pārklātas loksnes

7210 20 00

Ar metālu pārklātas loksnes

7210 30 00

Ar metālu pārklātas loksnes

7210 90 80

Ar metālu pārklātas loksnes

7212 20 00

Ar metālu pārklātas loksnes

7212 50 20

Ar metālu pārklātas loksnes

7212 50 30

Ar metālu pārklātas loksnes

7212 50 40

Ar metālu pārklātas loksnes

7212 50 90

Ar metālu pārklātas loksnes

7225 91 00

Ar metālu pārklātas loksnes

7226 99 10

Ar metālu pārklātas loksnes

7210410080

Ar metālu pārklātas loksnes

7210490080

Ar metālu pārklātas loksnes

7210610080

Ar metālu pārklātas loksnes

7210690080

Ar metālu pārklātas loksnes

7212300080

Ar metālu pārklātas loksnes

7212506180

Ar metālu pārklātas loksnes

7212506980

Ar metālu pārklātas loksnes

7225920080

Ar metālu pārklātas loksnes

7225990025

Ar metālu pārklātas loksnes

7225990095

Ar metālu pārklātas loksnes

7226993090

Ar metālu pārklātas loksnes

7226997019

Ar metālu pārklātas loksnes

7226997096

Ar metālu pārklātas loksnes

7210 70 80

Loksnes ar organisku pārklājumu

7212 40 80

Loksnes ar organisku pārklājumu

7209 18 99

Skārda velmētavu ražojumi

7210 11 00

Skārda velmētavu ražojumi

7210 12 20

Skārda velmētavu ražojumi

7210 12 80

Skārda velmētavu ražojumi

7210 50 00

Skārda velmētavu ražojumi

7210 70 10

Skārda velmētavu ražojumi

7210 90 40

Skārda velmētavu ražojumi

7212 10 10

Skārda velmētavu ražojumi

7212 10 90

Skārda velmētavu ražojumi

7212 40 20

Skārda velmētavu ražojumi

7208 51 20

Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes

7208 51 91

Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes

7208 51 98

Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes

7208 52 91

Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes

7208 90 20

Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes

7208 90 80

Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes

7210 90 30

Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes

7225 40 12

Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes

7225 40 40

Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes

7225 40 60

Neleģēta un citādas leģēta tērauda quarto loksnes

7219 11 00

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7219 12 10

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7219 12 90

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7219 13 10

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7219 13 90

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7219 14 10

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7219 14 90

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7219 22 10

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7219 22 90

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7219 23 00

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7219 24 00

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7220 11 00

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7220 12 00

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, karsti velmētas

7219 31 00

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7219 32 10

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7219 32 90

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7219 33 10

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7219 33 90

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7219 34 10

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7219 34 90

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7219 35 10

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7219 35 90

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7219 90 20

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7219 90 80

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7220 20 21

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7220 20 29

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7220 20 41

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7220 20 49

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7220 20 81

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7220 20 89

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7220 90 20

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7220 90 80

Nerūsējošā tērauda loksnes un sloksnes, auksti velmētas

7219 21 10

Nerūsējošā tērauda quarto loksnes, karsti velmētas

7219 21 90

Nerūsējošā tērauda quarto loksnes, karsti velmētas

7214 30 00

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7214 91 10

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7214 91 90

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7214 99 31

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7214 99 39

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7214 99 50

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7214 99 71

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7214 99 79

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7214 99 95

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7215 90 00

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7216 10 00

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7216 21 00

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7216 22 00

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7216 40 10

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7216 40 90

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7216 50 10

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7216 50 91

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7216 50 99

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7216 99 00

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 10 20

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 20 10

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 20 91

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 30 20

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 30 41

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 30 49

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 30 61

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 30 69

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 30 70

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 30 89

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 60 20

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 60 80

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 70 10

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 70 90

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7228 80 00

Neleģēti un citādi leģēti šķirņu velmējumi un vieglie profili

7214 20 00

Stiegras

7214 99 10

Stiegras

7222 11 11

Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 11 19

Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 11 81

Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 11 89

Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 19 10

Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 19 90

Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 20 11

Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 20 19

Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 20 21

Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 20 29

Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 20 31

Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 20 39

Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 20 81

Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 20 89

Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 30 51

Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 30 91

Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 30 97

Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 40 10

Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 40 50

Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7222 40 90

Nerūsējošā tērauda stieņi un vieglie profili

7221 00 10

Nerūsējošā tērauda stiepļu stieņi

7221 00 90

Nerūsējošā tērauda stiepļu stieņi

7213 10 00

Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7213 20 00

Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7213 91 10

Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7213 91 20

Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7213 91 41

Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7213 91 49

Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7213 91 70

Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7213 91 90

Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7213 99 10

Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7213 99 90

Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7227 10 00

Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7227 20 00

Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7227 90 10

Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7227 90 50

Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7227 90 95

Neleģēta un citādi leģēta tērauda stiepļu stieņi

7216 31 10

Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7216 31 90

Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7216 32 11

Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7216 32 19

Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7216 32 91

Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7216 32 99

Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7216 33 10

Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7216 33 90

Dzelzs un neleģēta tērauda leņķi, fasonprofili un speciālie profili

7301 10 00

Rievkonstrukcijas

7302 10 22

Dzelzceļa materiāli

7302 10 28

Dzelzceļa materiāli

7302 10 40

Dzelzceļa materiāli

7302 10 50

Dzelzceļa materiāli

7302 40 00

Dzelzceļa materiāli

7306 30 41

Citas caurules, cauruļvadi

7306 30 49

Citas caurules, cauruļvadi

7306 30 72

Citas caurules, cauruļvadi

7306 30 77

Citas caurules, cauruļvadi

7306 61 10

Dobi profili

7306 61 92

Dobi profili

7306 61 99

Dobi profili

7304 11 00

Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes

7304 22 00

Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes

7304 24 00

Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes

7304 41 00

Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes

7304 49 10

Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes

7304 49 93

Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes

7304 49 95

Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes

7304 49 99

Nerūsējošā tērauda bezšuvju caurules un caurulītes

7304 19 10

Citādas bezšuvju caurules

7304 19 30

Citādas bezšuvju caurules

7304 19 90

Citādas bezšuvju caurules

7304 23 00

Citādas bezšuvju caurules

7304 29 10

Citādas bezšuvju caurules

7304 29 30

Citādas bezšuvju caurules

7304 29 90

Citādas bezšuvju caurules

7304 31 20

Citādas bezšuvju caurules

7304 31 80

Citādas bezšuvju caurules

7304 39 10

Citādas bezšuvju caurules

7304 39 52

Citādas bezšuvju caurules

7304 39 58

Citādas bezšuvju caurules

7304 39 92

Citādas bezšuvju caurules

7304 39 93

Citādas bezšuvju caurules

7304 39 98

Citādas bezšuvju caurules

7304 51 81

Citādas bezšuvju caurules

7304 51 89

Citādas bezšuvju caurules

7304 59 10

Citādas bezšuvju caurules

7304 59 92

Citādas bezšuvju caurules

7304 59 93

Citādas bezšuvju caurules

7304 59 99

Citādas bezšuvju caurules

7304 90 00

Citādas bezšuvju caurules

7305 11 00

Lielas metinātas caurules

7305 12 00

Lielas metinātas caurules

7305 19 00

Lielas metinātas caurules

7305 20 00

Lielas metinātas caurules

7305 31 00

Lielas metinātas caurules

7305 39 00

Lielas metinātas caurules

7305 90 00

Lielas metinātas caurules

7306 11 10

Citādas metinātas caurulītes

7306 11 90

Citādas metinātas caurulītes

7306 19 10

Citādas metinātas caurulītes

7306 19 90

Citādas metinātas caurulītes

7306 21 00

Citādas metinātas caurulītes

7306 29 00

Citādas metinātas caurulītes

7306 30 11

Citādas metinātas caurulītes

7306 30 19

Citādas metinātas caurulītes

7306 30 80

Citādas metinātas caurulītes

7306 40 20

Citādas metinātas caurulītes

7306 40 80

Citādas metinātas caurulītes

7306 50 20

Citādas metinātas caurulītes

7306 50 80

Citādas metinātas caurulītes

7306 69 10

Citādas metinātas caurulītes

7306 69 90

Citādas metinātas caurulītes

7306 90 00

Citādas metinātas caurulītes

7215 10 00

Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi

7215 50 11

Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi

7215 50 19

Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi

7215 50 80

Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi

7228 10 90

Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi

7228 20 99

Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi

7228 50 20

Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi

7228 50 40

Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi

7228 50 61

Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi

7228 50 69

Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi

7228 50 80

Neleģēta un citādi leģēta tērauda aukstās apdares stieņi

7217 10 10

Neleģēta tērauda stieples

7217 10 31

Neleģēta tērauda stieples

7217 10 39

Neleģēta tērauda stieples

7217 10 50

Neleģēta tērauda stieples

7217 10 90

Neleģēta tērauda stieples

7217 20 10

Neleģēta tērauda stieples

7217 20 30

Neleģēta tērauda stieples

7217 20 50

Neleģēta tērauda stieples

7217 20 90

Neleģēta tērauda stieples

7217 30 41

Neleģēta tērauda stieples

7217 30 49

Neleģēta tērauda stieples

7217 30 50

Neleģēta tērauda stieples

7217 30 90

Neleģēta tērauda stieples

7217 90 20

Neleģēta tērauda stieples

7217 90 50

Neleģēta tērauda stieples

7217 90 90

Neleģēta tērauda stieples

XVIII PIELIKUMS

3.h PANTĀ MINĒTO LUKSUSPREČU SARAKSTS

PASKAIDROJUMS

Nomenklatūras kodi ir no kombinētās nomenklatūras, kā definēts 1. panta 2. punktā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (1) un kas sniegta minētās regulas I pielikumā un ir spēkā šīs regulas publicēšanas brīdī mutatis mutandis ar turpmākiem grozījumiem.

1)   Zirgi

ex

0101 21 00

Tīršķirnes vaislas dzīvnieki

ex

0101 29 90

Citi

2)   Kaviārs un kaviāra aizstājēji

ex

1604 31 00

Kaviārs

ex

1604 32 00

Kaviāra aizstājēji

3)   Trifeles un to izstrādājumi

ex

0709 56 00

Trifeles

ex

0710 80 69

Citi

ex

0711 59 00

Citi

ex

0712 39 00

Citi

ex

2001 90 97

Citi

ex

2003 90 10

Trifeles

ex

2103 90 90

Citi

ex

2104 10 00

Gatavas zupas un buljoni, izstrādājumi to pagatavošanai

ex

2104 20 00

homogenizēti jaukti pārtikas izstrādājumi

ex

2106 00 00

Pārtikas izstrādājumi, kas nav minēti vai iekļauti citur

4)   Vīni (tostarp dzirkstošie vīni), alus, alkoholiski šķidrumi un alkoholiskie dzērieni

ex

2203 00 00

Iesala alus

ex

2204 10 11

Šampanietis

ex

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Citi

ex

2204 10 94

Vīni ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN)

ex

2204 10 96

Citi vienas vīnogu šķirnes vīni

ex

2204 10 98

Citi

ex

2204 21 00

Tarā ar 2 l vai mazāku tilpumu

ex

2204 29 00

Citi

ex

2205 00 00

Vermuts un citi svaigo vīnogu vīni, kas aromatizēti ar augiem vai aromātiskām vielām

ex

2206 00 00

Citi raudzēti dzērieni (piemēram, sidrs, bumbieru vīns, medalus, sakē); raudzēto dzērienu maisījumi un raudzēto dzērienu un bezalkoholisko dzērienu maisījumi, kas citur nav minēti un iekļauti

ex

2207 10 00

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 tilp. % vai vairāk

ex

2208 00 00

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80 tilp. %; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri un citi alkoholiski dzērieni

5)   Cigāri un cigarilli

ex

2402 10 00

Cigāri, Manilas cigāri un cigarilli, kas satur tabaku

ex

2402 90 00

Citi

6)   Smaržas, tualetes ūdeņi un kosmētika, arī skaistumkopšanas un dekoratīvās kosmētikas produkti

ex

3303

Smaržas (parfīmi) un tualetes ūdeņi

ex

3304 00 00

Kosmētikas vai dekoratīvās kosmētikas līdzekļi un ādas kopšanas līdzekļi (izņemot medikamentozos), ieskaitot pretiedeguma un iedeguma līdzekļus; manikīra vai pedikīra līdzekļi

ex

3305 00 00

Matu kopšanas līdzekļi

ex

3307 00 00

Pirms skūšanās, pēc skūšanās vai skūšanās laikā izmantojamie līdzekļi, ķermeņa dezodoranti, vannošanās līdzekļi, depilācijas un citādi parfimērijas, kosmētikas vai ķermeņa kopšanas līdzekļi, kas citur nav minēti vai ietverti; telpu dezodoranti, arī aromatizēti vai ar dezinficējošām īpašībām

ex

6704 00 00

Parūkas, liekās bārdas, uzacis, skropstas, šinjoni un tamlīdzīgi darinājumi no cilvēku matiem, dzīvnieku spalvas vai tekstilmateriāliem; izstrādājumi no cilvēku matiem, kas citur nav iekļauti vai minēti

7)   Ādas izstrādājumi, zirglietas un ceļojumu piederumi, rokassomas un līdzīgi izstrādājumi

ex

4201 00 00

Zirglietas un iejūgs jebkuriem dzīvniekiem (tostarp atsaites, pavadas, ceļsargi, uzpurņi, seglu segas, seglu somas, suņu segas un tamlīdzīgi izstrādājumi) no jebkāda materiāla

ex

4202 00 00

Koferi, somas, tualetes maciņi, diplomātportfeļi, portfeļi, skolassomas, briļļu futrāļi, binokļu somas, fotosomas, mūzikas instrumentu futrāļi, ieroču makstis un tamlīdzīgi izstrādājumi; ceļojuma somas, izolēti pārtikas vai dzērienu maisiņi, kosmētikas somas, mugursomas, rokassomas, iepirkumu somas, kabatas portfeļi, maki, karšu futrāļi, cigarešu etvijas, tabakmaki, rīku somas, sporta somas, futrāļi pudelēm, dārglietu lādītes, pūdernīcas, asu priekšmetu futrāļi un tamlīdzīgi izstrādājumi no ādas vai kompozītās ādas, no plastmasas plēves, no tekstilmateriāliem, no vulkanizētas šķiedras vai no kartona, vai arī pilnīgi vai lielākoties pārklāti ar šādiem materiāliem vai papīru

ex

4205 00 90

Citi

ex

9605 00 00

Ceļojuma komplekti, ko izmanto personiskai higiēnai, šūšanai, drēbju vai apavu tīrīšanai

8)   Mēteļi vai citādi apģērba gabali, apģērba piederumi un apavi (neatkarīgi no to izgatavošanas materiāla)

ex

4203 00 00

Apģērba gabali un apģērba piederumi no ādas vai kompozītās ādas

ex

4303 00 00

Apģērba gabali, apģērba piederumi un citi izstrādājumi no kažokādām

ex

6101 00 00

Vīriešu vai zēnu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci, anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi trikotāžas izstrādājumi, izņemot pozīcijā 6103 minētos

ex

6102 00 00

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci, anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi izstrādājumi, trikotāžas, izņemot pozīcijā 6104 minētos

ex

6103 00 00

Vīriešu vai zēnu uzvalki, komplekti, žaketes, bleizeri, garās bikses, krūšautlenču bikses (dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldbikses) no trikotāžas

ex

6104 00 00

Sieviešu vai meiteņu kostīmi, ansambļi, žaketes, bleizeri, kleitas, svārki, bikšusvārki, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm(dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldkostīmus) no trikotāžas

ex

6105 00 00

Vīriešu vai zēnu virskrekli no trikotāžas

ex

6106 00 00

Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes no trikotāžas

ex

6107 00 00

Vīriešu vai zēnu garās un īsās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi trikotāžas izstrādājumi

ex

6108 00 00

Sieviešu vai meiteņu kombinē, apakšsvārki, biksītes, stilbbikses, naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi trikotāžas izstrādājumi

ex

6109 00 00

T krekli, U krekliņi un citi apakškrekli no trikotāžas

ex

6110 00 00

Svīteri, puloveri, kardiganjakas, vestes un tamlīdzīgi izstrādājumi no trikotāžas

ex

6111 00 00

Mazu bērnu apģērbi un apģērba piederumi no trikotāžas

ex

6112 11 00

No kokvilnas

ex

6112 12 00

No sintētiskajām šķiedrām

ex

6112 19 00

No citiem tekstilmateriāliem

ex

6112 20 00

Slēpošanas kostīmi

ex

6112 31 00

No sintētiskajām šķiedrām

ex

6112 39 00

No citiem tekstilmateriāliem

ex

6112 41 00

No sintētiskajām šķiedrām

ex

6112 49 00

No citiem tekstilmateriāliem

ex

6113 00 10

No pozīcijā 5906 minētajām trikotāžas drānām

ex

6113 00 90

Citi

ex

6114 00 00

Citādi apģērba gabali no trikotāžas

ex

6115 00 00

Trikotāžas zeķubikses, garās zeķes, īsās zeķes un citādas zeķes, arī elastīgās zeķes (piemēram, zeķes slimniekiem ar paplašinātām vēnām) un apavi bez pazolēm

ex

6116 00 00

Trikotāžas cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)

ex

6117 00 00

Citādi gatavie trikotāžas apģērba piederumi; apģērba gabalu vai apģērba piederumu trikotāžas daļas

ex

6201 00 00

Vīriešu vai zēnu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci, anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot pozīcijā 6203 minētos

ex

6202 00 00

Sieviešu vai meiteņu mēteļi, pusmēteļi, apmetņi, apmetņi ar kapuci, anoraki (arī slēpotāju), vējjakas un tamlīdzīgi izstrādājumi, izņemot pozīcijā 6204 minētos

ex

6203 00 00

Vīriešu vai zēnu uzvalki, komplekti, žaketes, bleizeri, garās bikses, krūšautlenču bikses (dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldbikses)

ex

6204 00 00

Sieviešu vai meiteņu kostīmi, ansambļi, žaketes, bleizeri, kleitas, svārki, bikšusvārki, garās bikses, kombinezoni ar krūšdaļu un lencēm (dungriņi), pusgarās bikses un īsās bikses (izņemot peldkostīmus)

ex

6205 00 00

Vīriešu vai zēnu virskrekli

ex

6206 00 00

Sieviešu vai meiteņu blūzes, krekli un kreklblūzes

ex

6207 00 00

Vīriešu vai zēnu U krekliņi un citādi apakškrekli, īsās un garās apakšbikses, naktskrekli, pidžamas, peldmēteļi, rītasvārki un tamlīdzīgi izstrādājumi

ex

6208 00 00

Sieviešu vai meiteņu U krekliņi un citādi apakškrekli, kombinē, apakšsvārki, biksītes, stilbbikses, naktskrekli, pidžamas, peņuāri, peldmēteļi, rītakleitas un tamlīdzīgi izstrādājumi

ex

6209 00 00

Mazu bērnu apģērbi un apģērba piederumi

ex

6210 10 00

No pozīcijā 5602 vai 5603 minētā auduma

ex

6210 20 00

Citādi apģērba gabali, kas atbilst aprakstiem apakšpozīcijās 6201 11 –6201 19

ex

6210 30 00

Citādi apģērba gabali, kas atbilst aprakstiem apakšpozīcijās 6202 11 –6202 19

ex

6210 40 00

Citādi vīriešu vai zēnu apģērba gabali

ex

6210 50 00

Citādi sieviešu vai meiteņu apģērba gabali

ex

6211 11 00

Vīriešu vai zēnu

ex

6211 12 00

Sieviešu vai meiteņu

ex

6211 20 00

Slēpošanas kostīmi

ex

6211 32 00

No kokvilnas

ex

6211 33 00

No ķīmiskajām šķiedrām

ex

6211 39 00

No citiem tekstilmateriāliem

ex

6211 42 00

No kokvilnas

ex

6211 43 00

No ķīmiskajām šķiedrām

ex

6211 49 00

No citiem tekstilmateriāliem

ex

6212 00 00

Krūšturi, zeķturi, korsetes, bikšturi, prievītes un tamlīdzīgi izstrādājumi un to daļas, arī no trikotāžas

ex

6213 00 00

Kabatlakati

ex

6214 00 00

šalles, lakati, kaklauti, mantiļas, plīvuri un tamlīdzīgi izstrādājumi

ex

6215 00 00

Kaklasaites, tauriņi un kravates

ex

6216 00 00

Cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)

ex

6217 00 00

Citādi gatavie apģērba piederumi; apģērba gabalu vai apģērba piederumu daļas, izņemot tās, kas iekļautas pozīcijā 6212

ex

6401 00 00

Ūdensnecaurlaidīgi apavi ar gumijas vai plastmasas ārējo zoli un virsu, kas pie zoles nav piešūta vai piestiprināta ar kniedēm, naglām, skrūvēm, tapām vai tamlīdzīgi

ex

6402 20 00

Apavi ar virsu no sloksnēm, kas piestiprinātas pie zoles ar tapām

ex

6402 91 00

Apavi, kas nosedz potīti

ex

6402 99 00

Citi

ex

6403 19 00

Citi

ex

6403 20 00

apavi ar ādas ārējo zoli un ādas slokšņu virsu, kas iet pāri pacēlumam un aptver īkšķi

ex

6403 40 00

citādi apavi ar metāla aizsargplāksnīti purngalā

ex

6403 51 00

Apavi, kas nosedz potīti

ex

6403 59 00

Citi

ex

6403 91 00

Apavi, kas nosedz potīti

ex

6403 99 00

Citi

ex

6404 19 10

čības un citi telpās valkājami apavi

ex

6404 20 00

Apavi ar ādas vai kompozītās ādas ārējo zoli

ex

6405 00 00

Citādi apavi

ex

6504 00 00

Cepures un citas galvassegas, pītas vai izgatavotas, savienojot sloksnes no jebkāda materiāla, oderētas vai neoderētas, ar apdari vai bez apdares

ex

6505 00 10

No kažokādas filca vai vilnas un kažokādas filca, no cepuru veidņiem, kapucēm vai plakanām sagatavēm, kas iekļautas pozīcijā 6501 00 00

ex

6505 00 30

Naģenes

ex

6505 00 90

Citi

ex

6506 99 00

No citiem materiāliem

ex

6601 91 00

Ar sabīdāmu kātu

ex

6601 99 00

Citi

ex

6602 00 00

Spieķi, sēžamspieķi, pātagas, pletnes un tamlīdzīgi izstrādājumi

ex

9619 00 81

Salvetes un zīdaiņu autiņi

9)   Paklāji, grīdsegas un gobelēni, neatkarīgi no tā, vai tie darināti ar rokām

ex

5701 00 00

Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas ar sietiem mezgliem, apdarinātas vai neapdarinātas

ex

5702 10 00

Kelem, Schumacks, Karamanie un tamlīdzīgi roku darba paklāji

ex

5702 20 00

Grīdsegas no kokosšķiedrām

ex

5702 31 80

Citi

ex

5702 32 00

No ķīmiskajiem tekstilmateriāliem

ex

5702 39 00

No citiem tekstilmateriāliem

ex

5702 41 90

Citi

ex

5702 42 00

No ķīmiskajiem tekstilmateriāliem

ex

5702 50 00

Citādas, neplūksnotas, neapdarinātas

ex

5702 91 00

No vilnas vai smalkiem dzīvnieku matiem

ex

5702 92 00

No ķīmiskajiem tekstilmateriāliem

ex

5702 99 00

No citiem tekstilmateriāliem

ex

5703 00 00

Paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas ar šūtām plūksnām, apdarinātas vai neapdarinātas

ex

5704 00 00

Paklāji un citādas tekstila grīdsegas no filca, bez šūtām plūksnām un nekārstas, apdarinātas vai neapdarinātas

ex

5705 00 00

Citādi paklāji un citādas tekstilmateriālu grīdsegas, apdarinātas vai neapdarinātas

ex

5805 00 00

Ar rokām darināti Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais un tamlīdzīgi gobelēni un izšūti gobelēni (piemēram, petit point, krustdūrienu tehnikā), apdarināti vai neapdarināti

10)   Pērles, dārgakmeņi un pusdārgakmeņi, pērļu izstrādājumi, juvelierizstrādājumi, zeltkaļu un sudrabkaļu izstrādājumi

ex

7101 00 00

Dabiskās vai kultivētās pērles, apstrādātas vai neapstrādātas, šķirotas vai nešķirotas, bet nesavērtas, neiestrādātas un neiestiprinātas; dabiskās vai kultivētās pērles, nešķirotas, uz laiku savērtas ērtākai transportēšanai

ex

7102 00 00

Apstrādāti vai neapstrādāti dimanti, bet neiedarināti un nenostiprināti, izņemot rūpnieciskai izmantošanai

ex

7103 00 00

Dārgakmeņi (izņemot dimantus) un pusdārgakmeņi, apstrādāti vai neapstrādāti, šķiroti vai nešķiroti, bet nesavērti, neiedarināti un nenostiprināti; nešķiroti dārgakmeņi (izņemot dimantus) un pusdārgakmeņi, uz laiku savērti ērtāka transportēšanai

ex

7104 91 00

Dimanti, izņemot rūpnieciskai izmantošanai

ex

7105 00 00

Dabisko vai sintētisko dārgakmeņu vai pusdārgakmeņu putekļi un pulveris

ex

7106 00 00

Sudrabs (tostarp ar zeltu vai platīnu pārklāts sudrabs), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

ex

7107 00 00

Parastie metāli, plaķēti ar sudrabu, tikai daļēji apstrādāti

ex

7108 00 00

Zelts (tostarp platinēts zelts), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

ex

7109 00 00

Ar zeltu plakēti parastie metāli vai sudrabs, tikai daļēji apstrādāts

ex

7110 11 00

Neapstrādāts vai pulverveidā

ex

7110 19 00

Citi

ex

7110 21 00

Neapstrādāts vai pulverveidā

ex

7110 29 00

Citi

ex

7110 31 00

Neapstrādāts vai pulverveidā

ex

7110 39 00

Citi

ex

7110 41 00

Neapstrādāts vai pulverveidā

ex

7110 49 00

Citi

ex

7111 00 00

Ar platīnu plaķēti parastie metāli, sudrabs un zelts, tikai daļēji apstrādāts

ex

7113 00 00

Juvelierizstrādājumi un to daļas no dārgmetāla vai ar dārgmetālu plaķēta metāla

ex

7114 00 00

Zeltkaļu un sudrabkaļu darinājumi un to daļas no dārgmetāliem vai metāliem, kas plaķēti ar dārgmetāliem

ex

7115 00 00

Citādi izstrādājumi no dārgmetāla vai metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu

ex

7116 00 00

Izstrādājumi no dabiskām vai kultivētām pērlēm, dabiskiem, sintētiskiem vai reģenerētiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem

11)   Banknotes un monētas, kas nav likumīgi maksāšanas līdzekļi

ex

4907 00 30

Banknotes

ex

7118 10 00

Monētas (izņemot zelta monētas), kas nav likumīgs maksāšanas līdzeklis

ex

7118 90 00

Citi

12)   Dārgmetālu vai ar dārgmetāliem pārklātu vai plaķētu metālu galda piederumi

ex

7114 00 00

Zeltkaļu un sudrabkaļu darinājumi un to daļas no dārgmetāliem vai metāliem, kas plaķēti ar dārgmetāliem

ex

7115 00 00

Citādi izstrādājumi no dārgmetāla vai metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu

ex

8214 00 00

Citādi griezējizstrādājumi (piemēram, matu griešanas mašīnas, lieli miesnieku naži vai virtuves naži gaļas griešanai, kapājamie naži, papīrnaži); manikīra un pedikīra komplekti un instrumenti (ieskaitot nagu vīles)

ex

8215 00 00

Karotes, dakšiņas, pavārnīcas, putu karotes, toršu lāpstiņas, zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un tamlīdzīgi virtuves un galda piederumi

ex

9307 00 00

Zobeni, mačetes, durkļi, šķēpi un citi aukstie ieroči un to daļas, makstis un pārvalki

13)   Porcelāna, keramikas, akmens vai fajansa vai smalkkeramikas trauki

ex

6911 00 00

Galda un virtuves piederumi, citādi mājsaimniecības un tualetes priekšmeti no porcelāna

ex

6912 00 23

Akmensmasas

ex

6912 00 25

Fajansa vai smalkkeramikas

ex

6912 00 83

Akmensmasas

ex

6912 00 85

Fajansa vai smalkkeramikas

ex

6914 10 00

No porcelāna

ex

6914 90 00

Citi

14)   Izstrādājumi no svina kristāla

ex

7009 91 00

Neierāmēti

ex

7009 92 00

Ierāmēti

ex

7010 00 00

Baloni, pudeles, flakoni, burkas, krūzes, stikla pudelītes zālēm, ampulas un citi stikla trauki preču transportēšanai vai iepakošanai; stikla burkas konservēšanai; stikla aizbāžņi, vāki un citi aizvākošanas izstrādājumi

ex

7013 22 00

No svina kristāla

ex

7013 33 00

No svina kristāla

ex

7013 41 00

No svina kristāla

ex

7013 91 00

No svina kristāla

ex

7018 10 00

Stikla krelles, pērļu imitācijas, dārgakmeņu vai pusdārgakmeņu imitācijas un tamlīdzīgi stikla sīkizstrādājumi

ex

7018 90 00

Citi

ex

7020 00 80

Citi

ex

9405 50 00

Neelektriskās lampas un apgaismes piederumi

ex

9405 91 00

No stikla

15)   Elektroniskas mājsaimniecības ierīces, kuru vērtība pārsniedz 750 EUR

ex

8414 51

Galda, sienas, grīdas, griestu, jumta vai loga ventilatori, kuru elektromotora jauda nepārsniedz 125 W

ex

8414 59 00

Citi

ex

8414 60 00

Velkmes skapji, kuru lielākais horizontālais izmērs nepārsniedz 120 cm

ex

8415 10 00

Sienas vai loga, autonomās vai sadalītās (divbloku) sistēmas

ex

8418 10 00

Kombinētas dzesinātājsaldētavas ar atsevišķām ārdurvīm

ex

8418 21 00

Kompresijas tipa

ex

8418 29 00

Citi

ex

8418 30 00

Skapjveida saldētavas ar ietilpību līdz 800 l

ex

8418 40 00

Vertikālie saldētājskapji ar ietilpību līdz 900 l

ex

8419 81 00

Karsto dzērienu gatavošanai, ēdiena gatavošanai vai uzsildīšanai

ex

8422 11 00

Mājsaimniecības

ex

8423 10 00

Svari cilvēku svēršanai (tai skaitā zīdaiņu); mājsaimniecības svari

ex

8443 12 00

ofseta iespiešanas iekārtas, ar lokšņu padevi, biroja tipa (izmantojot loksnes, kurām viena puse nepārsniedz 22 cm un otra puse nepārsniedz 36 cm atritinātā veidā)

ex

8443 31 00

Mašīnas, kas veic divas vai vairākas iespiešanas, kopēšanas vai faksa nosūtīšanas funkcijas, spējīgas pievienoties automātiskai datu apstrādes iekārtai vai tīklam

ex

8443 32 00

Citādas, spējīgas pievienoties automātiskai datu apstrādes iekārtai vai tīklam

ex

8443 39 00

Citi

ex

8450 11 00

Pilnīgi automātiskas mašīnas

ex

8450 12 00

Citādas mašīnas, ar iebūvētu centrbēdzes žāvējamo aparātu

ex

8450 19 00

Citi

ex

8451 21 00

Ar sausveļas ietilpību līdz 10 kg

ex

8452 10 00

Šujmašīnas lietošanai mājsaimniecībā

ex

8470 10 00

Elektroniskie kalkulatori, kas var darboties bez ārēja barošanas avota, un kabatas formāta ierīces ar aprēķinu funkcijām datu ierakstīšanai, reproducēšanai un demonstrēšanai

ex

8470 21 00

Ar iebūvētu iespiedierīci

ex

8470 29 00

Citi

ex

8470 30 00

Citādi kalkulatori

ex

8471 00 00

Automātiskās datu apstrādes iekārtas un to blokus; magnētiskie vai optiskie lasītāji, iekārtas datu ierakstīšanai kodētā veidā datu vidē un iekārtas šādu datu apstrādei, kas nav norādītas vai iekļautas citur

ex

8472 90 80

Citi

ex

8479 60 00

Gaisa dzesētāji, kuros izmanto iztvaikošanu

ex

8508 11 00

Nepārsniedz 1 500 W jaudu un ietver putekļu maisiņu vai citādu savācējierīci, kuras tilpums nepārsniedz 20 l

ex

8508 19 00

Citi

ex

8508 60 00

Citādi putekļsūcēji

ex

8509 80 00

Citādas ierīces

ex

8516 31 00

Matu žāvētāji

ex

8516 50 00

Mikroviļņu krāsnis

ex

8516 60 10

Plītis (kas aprīkotas vismaz ar krāsni un cepešplauktu)

ex

8516 71 00

Ierīces kafijas vai tējas pagatavošanai

ex

8516 72 00

Tosteri

ex

8516 79 00

Citi

ex

8517 11 00

Līnijtelefonijas aparāti ar bezvadu klausulēm

ex

8517 13 00

Viedtālruņi

ex

8517 18 00

Citi

ex

8517 61 00

Bāzes stacijas

ex

8517 62 00

Iekārtas balss, attēlu vai citu datu uztveršanai, konversijai un pārraidei vai reģenerācijai, ieskaitot komutācijas un maršrutēšanas aparātus

ex

8517 69 00

Citi

ex

8526 91 00

Radionavigācijas aparatūra

ex

8529 10 65

Radio un televizoru istabas antenas, arī iebūvētās

ex

8529 10 69

Citi

ex

8531 10 00

Ielaušanās vai ugunsgrēka signalizācija un tamlīdzīgas iekārtas

ex

8543 70 10

Elektriskās mašīnas ar tulkošanas vai vārdnīcas funkcijām

ex

8543 70 30

Antenu pastiprinātāji

ex

8543 70 50

Sauļošanās gultas, sauļošanās lampas un tamlīdzīgi sauļošanās palīglīdzekļi

ex

8543 70 90

Citi

ex

9504 50 00

Videospēļu konsoles un iekārtas, izņemot pozīcijā 9504 30 minētās

ex

9504 90 80

Citi

16)   Elektriska/elektroniska vai optiska skaņas vai attēlu ierakstīšanas un atskaņošanas aparatūra, kuras vērtība pārsniedz 1 000 EUR

ex

8519 00 00

Skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūra

ex

8521 00 00

Videoieraksta vai video reproducēšanas aparatūra, ar skaņotāju vai bez tā

ex

8527 00 00

Radiofonijas, radiotelefona vai radiotelegrāfa sakaru uztvērējaparatūra, kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru vai pulksteni

ex

8528 71 00

Aparāti, kuros nav iekļauts videodisplejs vai video ekrāns

ex

8528 72 00

Citādi, krāsu

ex

9006 00 00

Fotoaparāti (izņemot kinokameras); zibspuldzes, izņemot pozīcijā 8539 minētās gāzizlādes spuldzes

ex

9007 00 00

Kinokameras un kinoprojektori ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas iekārtām vai bez tām

17)   Transportlīdzekļi, izņemot neatliekamās medicīniskās palīdzības transportlīdzekļus, cilvēku pārvadāšanai pa zemi, gaisu vai jūru, kuru vērtība pārsniedz 50 000 EUR par katru, tostarp trošu ceļi, pacēlējkrēsli, slēpotāju pacēlāji, funikulieru vilces mehānismi, motocikli, kuru vērtība pārsniedz 5 000 EUR par katru, kā arī to piederumi un rezerves daļas

ex

4011 10 00

Vieglajiem automobiļiem (tostarp kravas pasažieru autofurgoniem un sacīkšu automobiļiem)

ex

4011 20 00

Autobusiem vai kravas automobiļiem

ex

4011 30 00

Izmantojamas aviācijā

ex

4011 40 00

Motocikliem

ex

4011 90 00

Citi

ex

7009 10 00

Transportlīdzekļu atpakaļskata spoguļi

ex

8407 00 00

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motori ar divpusējiem vai rotējošiem virzuļiem

ex

8408 00 00

Kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji (dīzeļi un pusdīzeļi)

ex

8409 00 00

Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt dzinējiem, kas iekļauti pozīcijās 8407 un 8408

ex

8411 00 00

Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji un citādas gāzturbīnas

 

8428 60 00

Trošu ceļi, pacēlējkrēsli, slēpotāju pacēlāji; funikulieru vilces mehānismi

ex

8431 39 00

Trošu ceļu, pacēlējkrēslu, slēpotāju pacēlāju, funikulieru vilces mehānismu piederumi un rezerves daļas

ex

8483 00 00

Transmisijas vārpstas (ieskaitot sadales vārpstas un kloķvārpstas) un kloķi; gultņu korpusi un slīdgultņi; zobrati un zobpārvadi; lodīšu gaitas skrūves vai rullīšu skrūves; pārnesumkārbas un citādi ātruma regulatori, ieskaitot hidrotransformatorus; spararati un trīši, ieskaitot polispastus; sajūgi un vārpstu sakabes (ieskaitot kardāna savienojumus)

ex

8511 00 00

Elektroierīces dzirksteļaizdedzes vai kompresijas aizdedzes iekšdedzes motoru iedarbināšanai (piemēram, magneto, līdzstrāvas magnētelektriskie ģeneratori, indukcijas spoles, aizdedzes sveces, kvēlsveces, starteri); ģeneratori (piemēram, līdzstrāvas un maiņstrāvas) un automātiskie izslēdzēji, ko izmanto šādos dzinējos

ex

8512 20 00

Citādas apgaismošanas vai vizuālās signalizēšanas aprīkojums

ex

8512 30 10

Pretzagļu signalizācijas ierīces izmantošanai mehāniskajos transportlīdzekļos

ex

8512 30 90

Citi

ex

8512 40 00

Priekšējā stikla tīrītāji, pretsarmas un pretsvīduma ierīces

ex

8544 30 00

Aizdedzes sveču vadu komplekti un citādi vadu komplekti izmantošanai spēkratos, gaisa kuģos un kuģos

ex

8603 00 00

Vilcienu vai tramvaju motorvagoni, automotrisas un autodrezīnas, izņemot pozīcijā 8604 minētās

ex

8605 00 00

Dzelzceļa vai tramvaja pasažieru vagoni; bagāžas vagoni, pasta vagoni un citi dzelzceļa vai tramvaju vagoni īpašām vajadzībām, kas nav pašgājēji (izņemot pozīcijā 8604 minētos)

ex

8607 00 00

Dzelzceļa un tramvaju lokomotīvju un citāda ritošā sastāva mezgli un daļas

ex

8702 00 00

Mehāniskie transportlīdzekļi 10 vai vairāk cilvēku pārvadāšanai, ieskaitot vadītāju

ex

8703 00 00

Automobiļi un citi mehāniskie transportlīdzekļi, kas paredzēti galvenokārt cilvēku pārvadāšanai (izņemot pozīcijā 8702 minētos), ieskaitot autofurgonus, sacīkšu automobiļus un sniega motociklus

ex

8706 00 00

Šasijas ar dzinēju mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701 –8705

ex

8707 00 00

Virsbūves (ieskaitot kabīnes) mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701 –8705

ex

8708 00 00

Daļas un piederumi mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701 –8705

ex

8711 00 00

Motocikli (ieskaitot mopēdus) un motovelosipēdi, arī ar blakusvāģi; blakusvāģi

ex

8712 00 00

Divriteņi un citādi velosipēdi (tostarp kravas trīsriteņi), bez motora

ex

8714 00 00

Daļas un piederumi pozīciju 8711 –8713 transportlīdzekļiem

ex

8716 10 00

Piekabes un puspiekabes tipa dzīvojamie furgoni, dzīvošanai vai izbraukumiem (treileri)

ex

8716 40 00

Citas piekabes un puspiekabes

ex

8716 90 00

Daļas

ex

8901 10 00

Pasažieru kuģi, ekskursiju kuģi un tamlīdzīgi kuģi, kas galvenokārt paredzēti pasažieru pārvadāšanai; visu veidu prāmji

ex

8901 90 00

Citi kuģi preču pārvadāšanai un kuģi pasažieru un preču vienlaicīgai pārvadāšanai

ex

8903 00 00

Jahtas un citas izpriecu vai sporta laivas; airu laivas un kanoe laivas

18)   Pulksteņi un to daļas

ex

9101 00 00

Rokas pulksteņi, kabatas pulksteņi un citi pulksteņi, tostarp hronometri, ar korpusu no dārgmetāla vai metāla, kas plaķēts ar dārgmetālu

ex

9102 00 00

Rokas pulksteņi, kabatas pulksteņi un tamlīdzīgi līdznēsājami pulksteņi, tostarp hronometri, izņemot pozīcijā 9101 minētos

ex

9103 00 00

Stacionāri pulksteņi ar līdznēsājamo pulksteņu mehānismu, izņemot pozīcijas 9104 pulksteņus

ex

9104 00 00

Paneļu pulksteņi un tamlīdzīgi pulksteņi transportlīdzekļiem, gaisa kuģiem, kosmosa kuģiem vai kuģiem

ex

9105 00 00

Citādi pulksteņi

ex

9108 00 00

Līdznēsājamo pulksteņu mehānismi, sakomplektēti un samontēti

ex

9109 00 00

Pulksteņu mehānismi, kas nav līdznēsājami, sakomplektēti un samontēti

ex

9110 00 00

Nesamontēti vai daļēji samontēti sakomplektēti pulksteņmehānismi; nenokomplektēti stacionāro vai līdznēsājamo pulksteņu mehānismi, samontēti; pulksteņu vai rokas pulksteņu mehānismu sagataves

ex

9111 00 00

Līdznēsājamo pulksteņu korpusi un to detaļas

ex

9112 00 00

Korpusi stacionāriem pulksteņiem un tamlīdzīgi korpusi citiem šīs nodaļas izstrādājumiem, un to daļas

ex

9113 00 00

Līdznēsājamo pulksteņu siksniņas, lentes, rokassprādzes un to detaļas

ex

9114 00 00

Citādas pulksteņu daļas

19)   Mūzikas instrumenti, kuru vērtība pārsniedz 1 500 EUR

ex

9201 00 00

Klavieres, ieskaitot mehāniskās klavieres; klavesīni un citādi stīgu taustiņinstrumenti

ex

9202 00 00

Citādi stīgu mūzikas instrumenti (piemēram, ģitāras, vijoles, arfas)

ex

9205 00 00

Pūšamie mūzikas instrumenti (piemēram, taustiņērģeles ar stabulēm, akordeoni, klarnetes, trompetes, dūdas), izņemot orķestrionus un leijerkastes

ex

9206 00 00

Sitamie mūzikas instrumenti (piemēram, bungas, ksilofoni, cimboles, kastaņetes, marakasi)

ex

9207 00 00

Mūzikas instrumenti ar skaņas toņfrekvences elektrisko ģeneratoru vai skaņas elektrisko pastiprinātāju (piemēram, ērģeles, ģitāras, akordeoni)

20)   Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas

ex

9700

Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas

21)   Sporta izstrādājumi un piederumi, tostarp izstrādājumi un piederumi slēpošanai, golfam, niršanai un ūdenssportam

ex

4015 19 00

Citi

ex

4015 90 00

Citi

ex

6210 40 00

Citādi vīriešu vai zēnu apģērba gabali

ex

6210 50 00

Citādi sieviešu vai meiteņu apģērba gabali

ex

6211 11 00

Vīriešu vai zēnu

ex

6211 12 00

Sieviešu vai meiteņu

ex

6211 20 00

Slēpošanas kostīmi

ex

6216 00 00

Cimdi (pirkstaiņi un dūraiņi)

ex

6402 12 00

Distanču slēpjzābaki, slaloma zābaki un sniegadēļa zābaki

ex

6402 19 00

Citi

ex

6403 12 00

Distanču slēpjzābaki, slaloma zābaki un sniegadēļa zābaki

ex

6403 19 00

Citi

ex

6404 11 00

Sporta apavi; tenisa kurpes, basketbola kurpes, vingrošanas apavi, treniņapavi un tamlīdzīgi

ex

6404 19 90

Citi

ex

9004 90 00

Citi

ex

9020 00 00

Citādi elpošanas aparāti un gāzmaskas, izņemot aizsargmaskas bez mehāniskām detaļām un maināmiem filtriem

ex

9506 11 00

Slēpes

ex

9506 12 00

Slēpju stiprinājumi

ex

9506 19 00

Citi

ex

9506 21 00

Vējdēļi

ex

9506 29 00

Citi

ex

9506 31 00

Nūju komplekti

ex

9506 32 00

Golfa bumbiņas

ex

9506 39 00

Citi

ex

9506 40 00

Galda tenisa galds un inventārs

ex

9506 51 00

Tenisa raketes, arī bez stīgām

ex

9506 59 00

Citi

ex

9506 61 00

Tenisa bumbiņas

ex

9506 69 10

Kriketa bumbiņas un polo bumbas

ex

9506 69 90

Citi

ex

9506 70

Slidas un skrituļslidas, tostarp slidzābaki ar piestiprinātām slidām vai skrituļslidām

ex

9506 91

Fizisku vingrinājumu, vingrošanas, vieglatlētikas un smagatlētikas rīki un inventārs

ex

9506 99 10

Kriketa un polo inventārs, izņemot bumbas

ex

9506 99 90

Citi

ex

9507 00 00

Makšķeres, āķi un citādi zvejas rīki ar makšķerauklām; zivju tīkliņi, tauriņu ķeramie tīkli un tamlīdzīgi tīkli; mānekļi “putnu” veidā (izņemot 9208 . vai 9705 . pozīcijā minētos) un līdzīgi medību vai šaušanas piederumi

22)   Izstrādājumi un piederumi biljardam, automātiskajam boulingam, kazino spēlēm un spēļu aparātiem, kuros izmanto monētas vai banknotes

ex

9504 20 00

Izstrādājumi un piederumi visu veidu biljardam

ex

9504 30 00

Citādas spēles, ko darbina ar monētām, banknotēm, bankas kartēm, žetoniem vai citādiem maksāšanas līdzekļiem, izņemot automātiskas ķegļu iekārtas

ex

9504 40 00

Spēļu kārtis

ex

9504 50 00

Videospēļu konsoles un iekārtas, izņemot pozīcijā 9504 30 minētās

ex

9504 90 80

Citi

XIX PIELIKUMS

5.aa PANTĀ MINĒTO VALSTIJ PIEDEROŠO UZŅĒMUMU SARAKSTS

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION (APVIENOTĀ GAISA KUĢU KORPORĀCIJA)

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (KRIEVIJAS TEHNOLOĢIJU VALSTS KORPORĀCIJA)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION (APVIENOTĀ KUĢUBŪVES KORPORĀCIJA)


(1)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


LĒMUMI

15.3.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 87/44


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2022/429

(2022. gada 15. marts),

ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Lēmumu 2014/145/KĀDP (1).

(2)

Savienība joprojām nelokāmi atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.

(3)

Krievijas Federācijas prezidents 2022. gada 24. februārī paziņoja par militāru operāciju Ukrainā, un Krievijas bruņotie spēki sāka uzbrukumu Ukrainai. Minētais uzbrukums ir klajš Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības pārkāpums.

(4)

Eiropadome 2022. gada 24. februāra secinājumos visstingrākajā veidā nosodīja neprovocēto un nepamatoto Krievijas Federācijas militāro agresiju pret Ukrainu. Ar savām nelikumīgajām militārajām darbībām Krievija rupji pārkāpj starptautiskās tiesības un Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu principus un apdraud Eiropas un globālo drošību un stabilitāti. Eiropadome ciešā koordinācijā ar Savienības partneriem un sabiedrotajiem vienojās par turpmākiem ierobežojošiem pasākumiem, kas Krievijai tās rīcības dēļ radīs milzīgas un smagas sekas.

(5)

Padome 2022. gada 25. februārī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2022/329 (2), ar kuru grozīja sarakstā iekļaušanas kritērijus, lai iekļautu personas un vienības, kas atbalsta Krievijas Federācijas valdību un gūst labumu no tās, personas un vienības, kas Krievijas Federācijas valdībai nodrošina būtisku ieņēmumu avotu, un fiziskas vai juridiskas personas, kas saistītas ar sarakstā iekļautajām personām vai vienībām.

(6)

Ņemot vērā situācijas nopietnību, Padome uzskata, ka Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā iekļautajam to personu, vienību un struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, būtu jāpievieno 15 personas un 9 vienības.

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2014/145/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 15. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Padomes Lēmums 2014/145/KĀDP (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV L 78, 17.3.2014., 16. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/329 (2022. gada 25. februāris), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV L 50, 25.2.2022., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā izklāstītajam personu, vienību un struktūru sarakstam pievieno turpmāk minētās personas un vienības:

Personas

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“879.

Roman Arkadyevich ABRAMOVICH (krieviski: Роман Аркадьевич Абрамович)

Vladimir Putin tuvs oligarhs. Evraz lielākais akcionārs. Bijušais Chukotka gubernators.

Dzimšanas datums: 24.10.1966.

Dzimšanas vieta: Saratov, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Saistītās personas: Vladimir Putin

Saistītās vienības: Chelsea F.C., Evraz Group SA, LLC Evraz Holding, Millhouse Capital.

Roman Abramovich ir Krievijas oligarhs, kuram ir ilglaicīgas un ciešas saites ar Vladimir Putin. Viņam ir bijusi priviliģēta piekļuve prezidentam un ļoti labas attiecības ar viņu. Šī saikne ar Krievijas vadītāju ļāva viņam uzkrāt ievērojamu bagātību. Viņš ir galvenais akcionārs tērauda ražošanas grupā Evraz, kas ir viens no lielākajiem Krievijas nodokļu maksātājiem.

Tādējādi viņš ir guvis labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju. Viņš ir arī viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

880.

German Borisovich KHAN (krieviski: Герман Борисович Хан)

Vladimir Putin tuvs oligarhs. Viens no lielākajiem Alfa Group akcionāriem

Dzimšanas datums: 24.10.1961.

Dzimšanas vieta: Kyiv, Ukraina

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Saistītās personas: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, Alexey Kuzmichev

Saistītās vienības: Alfa Group, Alfa Bank

German Khan ir lielākais akcionārs Alfa Group konglomerātam, kas ietver Alfa Bank, – vienam no lielākajiem Krievijas nodokļu maksātājiem. Viņš tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajām personām Krievijā. Viņš, tāpat kā pārējie Alfa Bank īpašnieki (Mikhail Fridman un Petr Aven), uztur ciešas attiecības ar Vladimir Putin un turpina viņam sniegt ievērojamus pakalpojumus. Alfa Group īpašnieki šajās attiecībās gūst priekšrocības uzņēmējdarbības un juridiskajā jomā. Vladimir Putin vecākā meita Maria vadīja labdarības projektu Alfa-Endo, kuru finansēja Alfa Bank. Alfa Group lojalitāti Krievijas varas iestādēm Vladimir Putin apbalvoja, sniedzot politisku atbalstu Alfa Group ārvalstu investīciju plāniem.

Tādējādi viņš ir aktīvi sniedzis materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju, un guvis labumu no tiem. Viņš ir arī viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

881.

Viktor Filippovich RASHNIKOV (krieviski: Виктор Филиппович Рашников)

Oligarhs. Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK) īpašnieks, Direktoru padomes priekšsēdētājs un Stratēģiskās plānošanas komitejas priekšsēdētājs.

Dzimšanas datums: 3.10.1948.

Dzimšanas vieta: Magnitorsk, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Saistītās vienības: Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK)

Viktor Rashnikov ir vadošais Krievijas oligarhs, kurš ir uzņēmuma Magnitogorsk Iron & Steel Works (MMK) īpašnieks un Direktoru padomes priekšsēdētājs. MMK ir viens no lielākajiem Krievijas nodokļu maksātājiem. Pēdējā laikā uzņēmumam ir palielinājies nodokļu slogs, tādējādi radot ievērojami lielākus ieņēmumus Krievijas valsts budžetā.

Tādējādi viņš ir viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

882.

Alexey Viktorovich KUZMICHEV (krieviski: Алексей Викторович Кузьмичёв)

Vladimir Putin tuvs oligarhs. Viens no galvenajiem Alfa Group akcionāriem.

Dzimšanas datums: 15.10.1962.

Dzimšanas vieta: Kirov, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Saistītās personas: Vladimir Putin, Mikhail Fridman, Petr Aven, German Khan

Saistītās vienības: Alfa Group, Alfa Bank

Alexey Kuzmichev ir lielākais akcionārs Alfa Group konglomerātam, kas ietver Alfa Bank, – vienam no lielākajiem Krievijas nodokļu maksātājiem. Viņš tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajām personām Krievijā. Viņš ir cieši saistīts ar Krievijas prezidentu. Vladimir Putin vecākā meita Maria vadīja labdarības projektu Alfa-Endo, kuru finansēja Alfa Bank. Alfa Group lojalitāti Krievijas varas iestādēm Vladimir Putin apbalvoja, sniedzot politisku atbalstu Alfa Group ārvalstu investīciju plāniem.

Tādējādi viņš ir aktīvi sniedzis materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju, un guvis labumu no tiem. Viņš ir arī viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

883.

Alexander Alexandrovich MIKHEEV (krieviski: Александр Александрович Михеев)

JSC Rosoboronexport izpilddirektors

Dzimšanas datums: 18.11.1961.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Saistītās personas: Sergey Chemezov

Saistītās vienības: Rosoboronexport, Rostec, Federal Service of Military-Technical Cooperation

Alexander Mikheev ir Rosoboronexport izpilddirektors; Rosoboronexport ir vienīgais Krievijas oficiālais valsts starpnieks militāro un divējāda lietojuma preču, tehnoloģiju un pakalpojumu eksportam un importam. Rosoboronexport ir Rostec meitasuzņēmums; Rostec ir valstij piederošā korporācija, kas pārrauga militāro tehnoloģiju pētniecību un izstrādi, kā arī tai pieder vairākas ražotnes, kurām ir būtiska loma minēto tehnoloģiju ieviešanā operācijās kaujaslaukā. Ieroču pārdošana ir nozīmīgs Krievijas valdības ieņēmumu avots. Tos izmanto arī Krievijas ekonomisko un stratēģisko mērķu sasniegšanai. Laikposmā no 2000. līdz 2020. gadam Rosoboronexport ārvalstu klientiem pārdeva ieročus 180 miljardu USD vērtībā.

Tādējādi viņš ir vadošs uzņēmējs, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

884.

Alexander Nikolayevich SHOKHIN (krieviski: Александр Николаевич ШОХИН)

Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienības prezidents

Mechel PAO Direktoru padomes priekšsēdētāja vietnieks

Politiskās partijas “Vienotā Krievija” Augstākās padomes biroja loceklis

Dzimšanas datums: 25.12.1951.

Dzimšanas vieta: Savinskoye, Kirillovsky District, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexander Nikolayevich Shokhin ir Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienības – lobiju grupas, kas veicina uzņēmējdarbības intereses Krievijā – prezidents. Viņš ir arī Mechel PAO – viena no Krievijas vadošajiem ieguves un metālapstrādes uzņēmumiem, kas rada ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, – Direktoru padomes priekšsēdētāja vietnieks.

Pēc tam, kad Krievija anektēja Krimu, Shokhin publiski pauda nepieciešamību novirzīt vairāk Krievijas ieguldījumu uz Krimu, lai nostiprinātos pret iespējamu Rietumu ekonomisko blokādi. 2022. gada 24. februārīShokhin piedalījās oligarhu sanāksmē Kremlī ar Vladimir Putin, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin pietuvināto oligarhu aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

15.3.2022.

 

 

 

Tas arī norāda uz to, ka viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

 

885.

Andrey Valerievich RYUMIN (krieviski: Андрей Валерьевич Рюмин)

Rosseti PJSC (agrākais nosaukums līdz 2014. gada augustam – Russian Grids) izpilddirektors, valdes priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 12.6.1980.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Andrey Ryumin ir Krievijas valsts kontrolēta uzņēmuma Rosseti PJSC – energotīklu operatora, kas sniedz tehnoloģiskos pieslēguma pakalpojumus, elektroenerģijas pārvades un sadales pakalpojumus Krievijā, – izpilddirektors.

Rosseti PJSC uzbūvēja “Port” apakšstaciju, kas nodrošina Krimas tilta dzelzceļa vilcēju un apgādā Taman jūras ostas sauso kravu daļu, kā arī automaģistrāles, jo īpaši Novorossiysk-Kerch šauruma automaģistrāli M25.

15.3.2022.

 

 

 

2022. gada 24. februārīRyumin piedalījās oligarhu sanāksmē Kremlī ar Vladimir Putin, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin pietuvināto oligarhu aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

 

Tas arī norāda uz to, ka viņš ir arī iesaistīts ekonomikas nozarē, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

886.

Armen Sumbatovich GASPARYAN (krieviski: Армен Сумбатович ГAСПАРЯН)

Publicists, propagandists, “Russia Today” valdes loceklis

Dzimšanas datums: 4.7.1975.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Armen Gasparyan vada savu raidījumu “Nablyudenye” Krievijas plašsaziņas līdzeklim Sputnik un radio raidījumu “Vesti FM”. Viņš arī publicē grāmatas un audiogrāmatas un darbojas kā eksperts cita propagandista Vladimir Solovyov radio raidījumā “Polnyi kontakt” (“Full contact”).

Gasparian ir pastāvīgi izplatījis vēstījumus saskaņā ar Kremļa propagandu. Viņš ir izmantojis loģiskas kļūdas, lai izskaidrotu starptautiskus jautājumus, noliedzis Ukrainas suverenitāti pār Krimu un aizstāvējis Krievijas darbības Kerch šaurumā, kad tā sagūstīja Ukrainas kuģi.

15.3.2022.

 

 

Dzimums: vīrietis

Viņš turpina publicēt prokrievisku propagandu, kas saistīta ar Krievijas iebrukumu Ukrainā, un aktīvi noliedz Ukrainas suverenitāti.

Tādējādi viņš aktīvi atbalsta darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

 

887.

Artyom/Artem Grigoryevich SHEYNIN (krieviski: Артём Григорьевич ШЕЙНИН)

Krievu propagandists un sarunu raidījuma “Vremya Pokazhet” (“Time will tell”) vadītājs valsts kontrolētajā Pirmajā kanālā (krieviski: Первый канал)

Dzimšanas datums: 26.1.1966.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Krievijas

Artyom Sheynin ir krievu propagandists un sarunu raidījuma “Vremya Pokazhet” (“Time will tell”) vadītājs valsts kontrolētajā TV Pirmajā kanālā. Viņš nāca klajā ar paziņojumiem, kas atbalstīja nelikumīgo Krimas aneksiju un tā dēvēto Doneckas un Luhanskas Tautas republiku neatkarības atzīšanu. Savās tiešraidēs Sheynin veicina etnisko naidu starp ukraiņiem un krieviem, noliedz Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti, kā arī ceļ neslavu Putin pretiniekiem Krievijā.

Runājot par 2022. gada 24. februāri – dienu, kad Krievija īstenoja pilna apjoma nepamatoto militāro agresiju pret Ukrainu, Sheynin paziņoja, ka Krievijas operācija Ukrainā bija neizbēgama un ka tās mērķis ir piespiest Ukrainas iestādes uzturēt mieru.

Tādējādi viņš aktīvi atbalsta tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

15.3.2022.

888.

Dmitry Yevgenevich KULIKOV (krieviski: Дмитрий Евгеньевич КУЛИКОВ)

Krievijas Federācijas Valsts Domes NVS lietu un sakaru ar tautiešiem komitejas eksperts.

Filmu producents, TV un radio raidījumu vadītājs.

Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas Valsts padomes loceklis.

Dzimšanas datums: 18.11.1967.

Dzimšanas vieta: Shakhtyorsk, Donbas reģions, Ukraina

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Dmitry Kulikov ir prokremlisks propagandists. Viņš valstij piederošajos TV kanālos sniedza publiskus komentārus atbilstīgi Kremļa naratīvam par situāciju Donbasa reģionā. Viņš arī pamatoja Krievijas iestāžu darbības, ar ko tiek apdraudēta Ukrainas integritāte un teritoriālā suverenitāte, piemēram, Minskas vienošanos īstenošanas apturēšanu vai lēmumu atzīt “neatkarīgās Donbasa un Luhanskas republikas”.

Tādējādi viņš aktīvi atbalsta tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

15.3.2022.

889.

Konstantin Lvovich ERNST (krieviski: Константин Львович ЭРНСТ)

Krievijas Pirmā kanāla (krieviski: Первый канал) izpilddirektors

Dzimšanas datums: 6.2.1961.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Konstantin Ernst ir Krievijas Pirmā kanāla izpilddirektors; šis kanāls ir viens no lielākajiem Krievijas plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem, kuru Krievijas iestādes jau daudzus gadus izmanto propagandas mērķiem. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par Krievijas iestāžu pret Ukrainu vērstas propagandas organizēšanu un izplatīšanu.

Viņš ir arī saņēmis augstākos valsts apbalvojumus, tostarp ordeni “Par nopelniem tēvzemes labā”, Sadraudzības ordeni, atzinību rakstus un balvas no Krievijas Federācijas prezidenta, kā arī medaļu “Par dalību militārā operācijā Sīrijā”.

Tādējādi viņš atbalsta tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā. Viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievija valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

890.

Marina Vladimirovna SECHINA (krieviski: Марина Владимировна СЕЧИНА)

LLC “Stankoflot” īpašniece

Dzimšanas datums: 1962. gads

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Marina Sechina ir Rosneft izpilddirektora Igor Sechin bijusī sieva. Viņa personiskam labumam ir izmantojusi sakarus ar dažādiem Krievijas valdības un Krievijas uzņēmējdarbības struktūru dalībniekiem, tostarp ar bijušo vīru.

Sechina īpašumā esošie uzņēmumi piedalījās ziemas olimpisko spēļu sagatavošanā Sočos 2014. gadā. Viņai pieder LLC “Stankoflot”, kas bez konkursa saņem līgumus ar State Corporation for Assistance to Development, Production and Export of Advanced Technology Industrial Product (Rostec). Turklāt viņa ir FTSSR CJSC vadītāja un RK-Telekom daļu īpašniece.

Tādējādi viņa gūst labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības, kura ir atbildība par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

891.

Suleyman Abusaidovich KERIMOV (krieviski: Сулейман Абусаидович КЕРИМОВ)

Finanšu un rūpniecības grupas Nafta Moscow īpašnieks

Federācijas padomes loceklis no Dagestānas Republikas

Dzimšanas datums: 12.3.1966.

Dzimšanas vieta: Derbent, Dagestan, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Suleyman Kerimov ir finanšu un rūpniecības grupas Nafta Moscow īpašnieks. Kerimov un viņa ģimenes aktīvu neto vērtība tiek lēsta 9,8 miljardu USD apmērā. Viņš ir saņēmis lielas naudas summas no Sergei Roldugin, kurš ir Vladimir Putin īpašumu un aktīvu pārvaldnieks.

2022. gada 24. februārīKerimov piedalījās oligarhu sanāksmē Kremlī ar Vladimir Putin, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin pietuvināto oligarhu aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

15.3.2022.

 

 

 

Tādējādi viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

 

892.

Tigran Oganesovich KHUDAVERDYAN (krieviski: Тигран Оганесович ХУДАВЕРДЯН)

Yandex NV izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks

Dzimšanas datums: 28.12.1981.

Dzimšanas vieta: Yerevan, Armēnija

Valstspiederība: Armēnijas

Dzimums: vīrietis

Tigran Khudaverdyan ir Yandex izpilddirektors; tas ir viens no vadošajiem tehnoloģiju uzņēmumiem Krievijā, kas specializējas tādu viedo produktu un pakalpojumu jomā, kuri tiek nodrošināti ar mašīnmācīšanos. Bijušais Yandex ziņu dienesta vadītājs apsūdzēja uzņēmumu par tā centrālo lomu informācijas par karu Ukrainā slēpšanā no Krievijas iedzīvotājiem. Turklāt pēc tam, kad Krievijas valdība piedraudēja Krievijas medijiem par to publicēto saturu, uzņēmums sāka brīdināt Krievijas lietotājus, kas meklē ziņas par Ukrainu tā meklētājprogrammā, par neuzticamu informāciju internetā.

15.3.2022.

 

 

 

2022. gada 24. februārīKhudaveryan piedalījās oligarhu sanāksmē Kremlī ar Vladimir Putin, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin pietuvināto oligarhu aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā. Turklāt viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievija valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

 

893.

Vladimir Valerievich RASHEVSKY / Vladimir Valeryevich RASHEVSKIY

(krieviski: Владимир Валерьевич РАШЕВСКИЙ)

EuroChem Group AG izpilddirektors un direktors

Dzimšanas datums: 29.9.1973.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Vladimir Rashevsky ir EuroChem Group AG – uzņēmuma, kurš ir viens no lielākajiem minerālmēslojumu ražotājiem pasaulē, – izpilddirektors un direktors. Iepriekš (no 2004. līdz 2020. gadam) viņš bija ogļrūpniecības uzņēmuma JSC SUEK izpilddirektors. Tie ir lielākie Krievijas uzņēmumi, kuru līdzīpašnieks ir Krievijas miljardieris Andrei Melnichenko un kuri rada un nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas valdībai. Tie arī sadarbojas ar Krievijas iestādēm, tostarp Vladimir Putin. EuroChem Group uzņēmumi okupētajām Donbasa teritorijām piegādāja amonija nitrātu. SUEK parakstīja līgumus ar Krimas sanatorijām par darbinieku veselības programmām.

Tādējādi viņš sniedz materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju, vai gūst labumu no tās.

2022. gada 24. februārīRashevsky piedalījās oligarhu sanāksmē Kremlī ar Vladimir Putin, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumu sankcijām. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir Vladimir Putin pietuvināto oligarhu aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

15.3.2022.

Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

57.

ROSNEFT AERO (RN AERO) (krieviski: Роснефть-Аэро / РН-Аэро)

Adrese: 15, Malaya Kaluzhskaya Str., Moscow, 119071, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (499) 517-76-56; +7 (499) 517-76-55 (fakss)

Tīmekļa vietne: https://www.rosneft-aero.ru/en/

E-pasts: info@rn-aero.rosneft.ru

Rosneft Aero piegādā reaktīvo dzinēju degvielu Simferopol lidostai, kas nodrošina lidojumu savienojumu starp nelikumīgi anektētās Krimas un Sevastopoles teritoriju un Krieviju. Tādējādi tā veicina Krimas pussalas konsolidāciju ar Krievijas Federāciju.

Tādējādi Rosneft Aero materiāli vai finansiāli atbalsta darbības, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

15.3.2022.

58.

JSC ROSOBORONEXPORT (krieviski: AO Рособоронэкспорт)

Adrese: 27 Stromynka Str., Moscow, 107076, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 739 60 17 / +7 (495) 534 61 40

Tīmekļa vietne: http://roe.ru/eng/

E-pasts: roe@roe.ru

Rosoboronexport ir Krievijas vienīgais oficiālais valsts starpnieks militāro un divējāda lietojuma preču, tehnoloģiju un pakalpojumu eksportam un importam. Rosoboronexport ir Rostec meitasuzņēmums; Rostec ir valstij piederošā korporācija, kas pārrauga militāro tehnoloģiju pētniecību un izstrādi, kā arī tai pieder vairākas ražotnes, kurām ir būtiska loma minēto tehnoloģiju ieviešanā operācijās kaujaslaukā. Ieroču pārdošana Krievijas valdībai ir nozīmīgs konvertējamās valūtas avots. To izmanto arī Krievijas ekonomisko un stratēģisko mērķu sasniegšanai. Laikposmā no 2000. līdz 2020. gadam Rosoboronexport ārvalstu klientiem pārdeva ieročus 180 miljardu USD vērtībā.

Tādējādi Rosoboronexport ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

15.3.2022.

59.

JSC NPO High Precision Systems (krieviski: АО НПО Высокоточные комплексы)

Adrese: 7 Kievskaya Str., Moscow, 121059, Krievijas Federācija

Tālrunis:+7 (495) 981-92-77, Fakss: +7 (495) 981-92-78

E-pasts: npovk@npovk.ru

Tīmekļa vietne: https://www.npovk.ru

High Precision Systems ir Krievijas ieroču izstrādātājs un ražotājs. Tas ir līderis taktisko ballistisko raķešu sistēmu inženierijā un ražošanā Krievijā. High Precision Systems ir Rostec meitasuzņēmums.

Krievijas bruņotie spēki nelikumīgā Krievijas iebrukuma laikā Ukrainā 2022. gadā izmantoja ieročus, ko ražoja High Precision Systems. Tādējādi High Precision Systems ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

15.3.2022.

60.

JSC Kurganmashzavod (krieviski: ПАО Курганмашзавод)

Adrese: 17 1 J Mashinostroitely Ave., 640021, Kurgan, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (3522) 23-20-83, +7 (3522) 47-19-99; Fakss: +7 (3522) 23-20-71, +7 (3522) 23-20-82

E-pasts: kmz@kmz.ru

Tīmekļa vietne: https://www.kurganmash.ru

Kurganmashzavod ir liels Krievijas militārās rūpniecības kompleksa uzņēmums. Nelikumīgā iebrukuma laikā Ukrainā 2022. gadā Krievija izmantoja BMP-3 kājnieku kaujas transportlīdzekļus, ko Krievijas bruņotajiem spēkiem piegādāja Kurganmashzavod.

Tādējādi Kurganmashzavod ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

15.3.2022.

61.

JSC Russian Helicopters (krieviski: AO Вертолеты России)

Adrese: 1 Bolshaya Pionerskaya Str., 115054, Moscow, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 981-63-67

Tīmekļa vietne: http://www.russianhelicopters.aero

E-pasts: info@rhc.aero

Russian Helicopters ir liels Krievijas helikopteru ražošanas uzņēmums. Nelikumīgā iebrukuma laikā Ukrainā 2022. gadā Krievija izmantoja Russian Helicopters ražotos Ka-52 “Alligator” militāros helikopterus.

Tādējādi Russian Helicopters ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

15.3.2022.

62.

PJSC United Aircraft Corporation (krieviski: ПАО Объединённая авиастроительная корпорация)

Adrese: 1 Bolshaya. Pionerskaya Str., 115054, Moscow, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 926-1420

Tīmekļa vietne: https://www.uacrussia.ru/

E-pasts: office@uacrussia.ru

United Aircraft Corporation ir Krievijas civilās un militārās aviācijas gaisa kuģu ražotājs. Kopā ar saistītajiem uzņēmumiem tas kontrolē 100 % Krievijas militāro gaisa kuģu ražošanas.

Nelikumīgā iebrukuma laikā Ukrainā 2022. gadā Krievija izmantoja United Aircraft Corporation ražotos kaujas gaisa kuģus.

Tādējādi United Aircraft Corporation ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

15.3.2022.

63.

JSC United Shipbuilding Corporation (krieviski: АО Объединённая Судостроительная Корпорация)

Adrese: 11 Bolshaya Tatarskaya Str., Moscow, 115184, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 495 617 33 00

Tīmekļa vietne: https://www.aoosk.ru

E-pasts: info@aoosk.ru

United Shipbuilding Corporation ir Krievijas valstij piederošs kuģu būves konglomerāts, kas ir galvenais militāro kara kuģu nodrošinātājs Krievijas Jūras spēkiem. Tam pieder vairākas kuģu būvētavas un projektēšanas biroji.

Pyotr Morgunov” projekts 11711, liels izkraušanas kuģis, ko uzbūvēja United Shipbuilding Corporation, piedalījās nelikumīgajā Krievijas iebrukumā Ukrainā 2022. gadā. “Vasily Bykov” projekts 22160, Melnās jūras flotes patruļkuģis, ko projektēja United Shipbuilding Corporation, arī piedalījās Krievijas agresijā pret Ukrainu.

Turklāt “Almaz” konstruktoru birojs, kas pieder United Shipbuilding Corporation, izstrādāja projekta 22800 korvetes, no kurām dažas tika būvētas kuģu būvētavās, kas atrodas nelikumīgi anektētās Krimas un Sevastopoles teritorijā, un kuras veicināja Krimas pussalas militarizāciju.

Tādējādi JSC United Shipbuilding Corporation ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

15.3.2022.

64.

JSC Research and Production Corporation URALVAGONZAVOD (krieviski: АО “Научно-производственная корпорация УралВагонЗавод”)

Adrese: 28 Vostochnoe shosse., 622007, Nizhny Tagil, Sverdlovsk region, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 3435 34 5000; +7 3435 33 47 12

E-pasts: web@uvz.ru

Tīmekļa vietne: http://uralvagonzavod.ru

Uralvagonzavod ir liela Krievijas mašīnbūves korporācija. Tas ir vienīgais militāro tanku ražotājs Krievijā.

Nelikumīgā iebrukuma laikā Ukrainā 2022. gadā Krievija izmantoja T-72B3 tankus, ko Krievijas bruņotajiem spēkiem piegādāja Uralvagonzavod. Tādējādi Uralvagonzavod ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

15.3.2022.

65.

JSC Zelenodolsk Shipyard [A.M. Gorky Zelenodolsk Plant] (krieviski: АО “Зеленодольский завод имени А. М. Горького”)

Adrese: 5, Zavodskaya Str., 422546 Zelenodolsk, Republic of Tatarstan, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (84371) 5-76-10, Fakss: +7 (84371) 5-78-00

Tīmekļa vietne: https://www.zdship.ru

E-pasts: nfo@zdship.ru

Zelenodolsk Shipyard ir viens no lielākajiem kuģu būves uzņēmumiem Krievijā. Tas uzbūvēja Melnās jūras flotes patruļkuģi “Vasily Bykov”, kas piedalījās nelikumīgajā Krievijas iebrukumā Ukrainā 2022. gadā. 2022. gada 24. februārī“Vasily Bykov” uzbruka Ukrainas kareivjiem, kuri aizstāvēja Čūsku salu (Ostriv Zmiinyi).

Tādējādi Zelenodolsk Shipyard ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

15.3.2022.”


15.3.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 87/56


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2022/430

(2022. gada 15. marts),

ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 31. jūlijā pieņēma Lēmumu 2014/512/KĀDP (1).

(2)

Savienība joprojām nelokāmi atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.

(3)

Krievijas Federācijas prezidents 2022. gada 24. februārī paziņoja par militāru operāciju Ukrainā, un Krievijas bruņotie spēki sāka uzbrukumu Ukrainai. Minētais uzbrukums ir klajš Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības pārkāpums.

(4)

Eiropadome 2022. gada 24. februāra secinājumos visstingrākajā veidā nosodīja neprovocēto un nepamatoto Krievijas Federācijas militāro agresiju pret Ukrainu. Ar savām nelikumīgajām militārajām darbībām Krievija rupji pārkāpj starptautiskās tiesības un ANO Statūtu principus un apdraud Eiropas un globālo drošību un stabilitāti. Eiropadome aicināja steidzami sagatavot un pieņemt vēl vienu sankciju paketi, kura ietver individuālas un ekonomiskas sankcijas.

(5)

Ņemot vērā situācijas nopietnību un lai reaģētu uz Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu, ir lietderīgi ieviest turpmākus ierobežojošus pasākumus. Jo īpaši ir lietderīgi aizliegt visus darījumus ar konkrētiem valstij piederošiem uzņēmumiem. Ir arī lietderīgi aizliegt jebkuru kredītreitinga pakalpojumu sniegšanu, kā arī piekļuvi jebkuriem abonēšanas pakalpojumiem saistībā ar kredītreitingu noteikšanas darbībām jebkurai Krievijas personai vai vienībai. Turklāt ir lietderīgi pastiprināt eksporta ierobežojumus attiecībā uz divējāda lietojuma precēm un tehnoloģijām, kā arī precēm un tehnoloģijām, kuras varētu sekmēt tehnoloģiskus uzlabojumus Krievijas aizsardzības un drošības nozarē, un paplašināt to personu sarakstu, kuras ir saistītas ar Krievijas aizsardzības un rūpniecisko bāzi un uz kurām attiecas minētie ierobežojumi. Turklāt ir lietderīgi aizliegt jaunus ieguldījumus Krievijas enerģētikas nozarē un ieviest visaptverošus eksporta ierobežojumus attiecībā uz iekārtām, tehnoloģijām un pakalpojumiem enerģētikas nozarei Krievijā, izņemot kodolnozari un enerģijas transporta lejupējo nozari. Visbeidzot, ir lietderīgi ieviest turpmākus tirdzniecības ierobežojumus attiecībā uz dzelzi un tēraudu, kā arī luksusprecēm.

(6)

Lai īstenotu konkrētus pasākumus, ir vajadzīga turpmāka Savienības rīcība.

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2014/512/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2014/512/KĀDP groza šādi:

1)

lēmumā iekļauj šādu pantu:

“1.aa pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši iesaistīties jebkādos darījumos ar:

a)

juridisku personu, vienību vai struktūru, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā un kura ir publiskā kontrolē vai kurai vairāk nekā 50 % daļu ir publiskā īpašumā, vai kurā Krievijai, tās valdībai vai Krievijas Centrālajai bankai ir tiesības piedalīties peļņas sadalē, vai ar kuru Krievijai, tās valdībai vai Krievijas Centrālajai bankai ir citas būtiskas ekonomiskas attiecības, kā uzskaitīts X pielikumā;

b)

juridisku personu, vienību vai struktūru, kura veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir X pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā; vai

c)

juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas kādas šā punkta a) vai b) apakšpunktā minētas vienības vārdā vai pēc tās rīkojuma.

2.   Šā panta 1. punktā minētais aizliegums neattiecas uz tādu līgumu izpildi līdz 2022. gada 15. maijam, kuri noslēgti pirms 2022. gada 16. martam vai tādu papildu līgumu izpildi, kuri ir nepieciešami šādu līgumu izpildei.

3.   Šā panta 1. punktā noteikto aizliegumu nepiemēro:

a)

darījumiem, kas ir strikti nepieciešami fosilo kurināmo, jo īpaši ogļu, naftas un dabasgāzes, kā arī titāna, alumīnija, vara, niķeļa, pallādija un dzelzsrūdas iegādei, importam vai transportēšanai no Krievijas vai caur to uz Savienību;

b)

darījumiem, kas saistīti ar enerģētikas projektiem ārpus Savienības, kuros kāda X pielikumā uzskaitīta juridiska persona, vienība vai struktūra ir mazākuma akcionārs.”;

2)

lēmumā iekļauj šādu pantu:

“1.g pants

1.   Ir aizliegts no 2022. gada 15. aprīļa sniegt kredītreitingu pakalpojumus jebkuram Krievijas valstspiederīgajam vai fiziskai personai, kas dzīvo Krievijā, vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā.

2.   Ir aizliegts no 2022. gada 15. aprīļa sniegt piekļuvi jebkādiem abonēšanas pakalpojumiem saistībā ar kredītreitingu noteikšanas darbībām jebkuram Krievijas valstspiederīgajam vai fiziskai personai, kas dzīvo Krievijā, vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā.

3.   Šā panta 1. un 2. punktu nepiemēro dalībvalstu valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kam ir pagaidu vai pastāvīgas uzturēšanās atļauja dalībvalstī.”;

3)

lēmuma 3. panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Kad kompetentās iestādes pieņem lēmumu par atļauju pieprasījumiem saskaņā ar 4. un 5. punktu, tās nepiešķir atļauju, ja tām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka:

i)

galalietotājs varētu būt militārs galalietotājs, fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas uzskaitīta IV pielikumā, vai ka precēm varētu būt militārs galalietojums;

ii)

šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās un finansiālās palīdzības sniegšana ir paredzēta aviācijas vai kosmosa nozarei; vai

iii)

šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir paredzēta enerģētikas nozarei, izņemot tad, ja šāda pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir atļauti ar 4. panta 3. līdz 6. punktā minētajiem izņēmumiem.”;

4)

lēmuma 3.a panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Kad kompetentās iestādes pieņem lēmumu par atļauju pieprasījumiem saskaņā ar šā panta 4. un 5. punktu, tās nepiešķir atļauju, ja tām ir pamatots iemesls uzskatīt, ka:

i)

galalietotājs varētu būt militārs galalietotājs, fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas uzskaitīta IV pielikumā, vai ka precēm varētu būt militārs galalietojums;

ii)

šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās un finansiālās palīdzības sniegšana ir paredzēta aviācijas vai kosmosa nozarei; vai

iii)

šā panta 1. punktā minēto preču un tehnoloģiju pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšana ir paredzēta enerģētikas nozarei, izņemot tad, ja šāda pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir atļauti ar 4. panta 3. līdz 6. punktā minētajiem izņēmumiem.”;

5)

lēmuma 3.b panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Attiecībā uz IV pielikumā uzskaitītajām fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, atkāpjoties no šā lēmuma 3. un 3.a panta un neskarot atļaujas saņemšanas prasības, ievērojot Regulu (ES) 2021/821, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut divējāda lietojuma preču un tehnoloģiju un šā lēmuma 3.a pantā minēto preču un tehnoloģiju pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu vai ar tām saistītas tehniskās vai finansiālās palīdzības sniegšanu tikai pēc tam, kad iestādes ir secinājušas, ka:

a)

šādas preces vai tehnoloģijas vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir nepieciešama notikuma, kas var nopietni un ievērojami ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi, steidzamai novēršanai vai tā ietekmes steidzamai mazināšanai; vai

b)

šādas preces vai tehnoloģijas vai ar tām saistītā tehniskā vai finansiālā palīdzība ir nodrošināma saskaņā ar līgumiem, kas noslēgti pirms 2022. gada 26. februāra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamiem papildu līgumiem – ar noteikumu, ka atļauja ir pieprasīta pirms 2022. gada 1. maija.”;

6)

lēmuma 4. pantu aizstāj ar šādu:

“4. pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā, tai skaitā tās ekskluzīvajā ekonomikas zonā un kontinentālajā šelfā, vai izmantošanai Krievijā, tai skaitā tās ekskluzīvajā ekonomikas zonā un kontinentālajā šelfā, pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt konkrētas preces un tehnoloģijas, kas ir derīgas konkrētu kategoriju izpētes un ieguves projektu vajadzībām, neatkarīgi no tā, vai to izcelsme ir Savienībā vai ārpus tās.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgos priekšmetus, kuriem piemēro šo punktu.

2.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai un struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā sniegt tehnisku palīdzību, starpniecības pakalpojumus vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām un minēto preču un tehnoloģiju nodrošinājumu, ražošanu, apkopi un izmantošanu;

b)

tieši vai netieši jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā nodrošināt finansējumu vai finanšu palīdzību, kas saistīta ar 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām, jebkādai minēto preču un tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportēšanai vai ar tām saistītas tehniskas palīdzības, starpniecības pakalpojumu vai citu pakalpojumu sniegšanai.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minētos aizliegumus nepiemēro preču vai tehnoloģiju pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam vai tehniskas vai finansiālas palīdzības sniegšanai, kas vajadzīgi:

a)

fosilo kurināmo, jo īpaši ogļu, naftas un dabasgāzes, transportēšanai no Krievijas vai caur to uz Savienību; vai

b)

lai steidzami novērstu tādu notikumu vai steidzami mazinātu tāda notikuma ietekmi, kas varētu nopietni un būtiski ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi.

4.   Šā panta 1. un 2. punktā minētie aizliegumi neattiecas uz tādu saistību izpildi līdz 2022. gada 17. septembrim, kas izriet no līguma, kurš noslēgts pirms 2022. gada 16. marta, vai papildu līgumiem, kas nepieciešami šāda līguma izpildei, ar nosacījumu, ka kompetentā iestāde ir informēta vismaz piecas darbdienas iepriekš.

5.   Šā panta 2. punktā minētos aizliegumus nepiemēro apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sniegšanai jebkādai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem attiecībā uz tās darbībām ārpus enerģētikas nozares Krievijā.

6.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt un sniegt tehnisku vai finansiālu palīdzību pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka:

a)

tā ir vajadzīga, lai nodrošinātu kritiski svarīgu energoapgādi Savienībā; vai

b)

tā ir paredzēta vienīgi tādu vienību lietošanai, kuras pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas ir reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, vai kuras pilnībā vai kopīgi kontrolē šāda juridiska persona, vienība vai struktūra.

7.   Attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 6. punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.”;

7)

lēmuma 4.a pantu aizstāj ar šādu:

“4.a pants

1.   Ir aizliegts:

a)

iegādāties jebkādu jaunu līdzdalību vai palielināt jebkādu esošo līdzdalību jebkurā juridiskā personā, vienībā vai struktūrā, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas enerģētikas nozarē Krievijā;

b)

piešķirt jebkādu jaunu aizdevumu vai kredītu vai iesaistīties jebkādā shēmā, lai to piešķirtu, vai citādi nodrošināt finansējumu, tostarp pašu kapitālu, jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas enerģētikas nozarē Krievijā, vai dokumentētā nolūkā finansēt šādu juridisku personu, vienību vai struktūru;

c)

izveidot jebkādu jaunu kopuzņēmumu ar jebkuru juridisku personu, vienību vai struktūru, kas reģistrēta vai izveidota saskaņā ar Krievijas vai jebkuras citas trešās valsts tiesību aktiem un kas darbojas enerģētikas nozarē Krievijā;

d)

sniegt ieguldījumu pakalpojumus, kas tieši saistīti ar a), b) un c) apakšpunktā minētajām darbībām.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut jebkuru 1. punktā minēto darbību, ja tās ir konstatējušas, ka:

a)

tā ir vajadzīga, lai nodrošinātu kritiski svarīgu energoapgādi Savienībā, kā arī fosilo kurināmo, jo īpaši ogļu, naftas un dabasgāzes, transportēšanu no Krievijas vai caur to uz Savienību; vai

b)

tā attiecas vienīgi uz tādu juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas enerģētikas nozarē Krievijā, kura pieder juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas ir reģistrēta vai izveidota saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem.

3.   Attiecīgā dalībvalsts vai dalībvalstis informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 2. punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.”;

8)

lēmuma 4.f panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Tīkla pārvaldnieks gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkcijām Eiropas vienotajā gaisa telpā atbalsta Komisiju un dalībvalstis 4.e panta īstenošanas un ievērošanas nodrošināšanā. Tīkla pārvaldnieks jo īpaši noraida visus gaisa kuģu operatoru iesniegtos lidojuma plānus, kas liecina par nodomu virs Savienības teritorijas veikt darbības, kas ir šā lēmuma pārkāpums, tā, lai pilotam nebūtu atļauts lidot.”;

9)

lēmumā iekļauj šādus pantus:

“4.i pants

1.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši importēt Savienībā dzelzs un tērauda izstrādājumus, ja:

i)

to izcelsme ir Krievijā; vai

ii)

tie ir eksportēti no Krievijas;

b)

tieši vai netieši iepirkt dzelzs un tērauda izstrādājumus, kas atrodas Krievijā vai ir Krievijas izcelsmes izstrādājumi;

c)

transportēt dzelzs un tērauda izstrādājumus, ja to izcelsme ir Krievijā vai ja tos eksportē no Krievijas uz kādu citu valsti;

d)

tieši vai netieši sniegt tehnisko palīdzību, starpniecības pakalpojumus, finansējumu vai finansiālo palīdzību, tostarp atvasinātus finanšu instrumentus, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu, kas saistīta ar a), b) un c) apakšpunktā minētajiem aizliegumiem.

Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgos priekšmetus, kuriem piemēro šo punktu.

2.   Šā panta 1. punktā minētie aizliegumi neattiecas uz tādu līgumu izpildi līdz 2022. gada 17. jūnijam, kuri noslēgti pirms 2022. gada 16. marta vai tādu papildu līgumu izpildi, kuri ir nepieciešami šādu līgumu izpildei.

4.j pants

1.   Ir aizliegts tieši vai netieši pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt luksuspreces jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Krievijā vai izmantošanai Krievijā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu piemēro luksusprecēm, ciktāl to vērtība pārsniedz 300 EUR par vienību.

3.   Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro precēm, kuras ir nepieciešamas oficiāliem mērķiem dalībvalstu vai partnervalstu diplomātiskajās vai konsulārajās pārstāvniecībās Krievijā vai starptautiskās organizācijās, kam ir piešķirta imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, vai to darbinieku personiskās lietošanas priekšmetiem.

4.   Savienība veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu atbilstīgos priekšmetus, kuriem piemēro šo pantu.”;

10)

lēmuma 7. panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

juridiskās personas, vienības vai struktūras, kas uzskaitītas I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX vai X pielikumā vai minētas 1. panta 1. punkta b) vai c) apakšpunktā, 1. panta 2. punkta b) vai c) apakšpunktā, 1. panta 3. punkta c) vai d) apakšpunktā, 1. panta 4. punkta b) vai c) apakšpunktā, 1.a panta a), b) vai c) apakšpunktā, 1.aa panta b) vai c) apakšpunktā, 1.e vai 1.g pantā;”;

11)

lēmuma pielikumus groza, kā noteikts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 15. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Padomes Lēmums 2014/512/KĀDP (2014. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (OV L 229, 31.7.2014., 13. lpp.).


PIELIKUMS

1)   

Lēmuma 2014/512/KĀDP IV pielikumā iekļauj šādus ierakstus:

 

“Amur Shipbuilding Factory PJSC

 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (kuģubūves un kuģu remonta centrs)

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (radioftonikas tehnoloģisko kompetenču centrs)

 

Central Research and Development Institute Tsiklon (Centrālais pētniecības un attīstības institūts Tsiklon)

 

Crocus Nano Electronics

 

Dalzavod Ship-Repair Center (kuģu remonta centrs)

 

Elara

 

Electronic Computing and Information Systems (Elektroniskās datošanas un informācijas sistēmas)

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

JSC Element

 

JSC Pella-Mash

 

JSC Shipyard Vympel (kuģubūvētava)

 

Kranark LLC

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Miass Machine-Building Factory (mašīnbūves rūpnīca)

 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (mikroelektronikas pētniecības un attīstības centrs)

 

MPI VOLNA

 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (enerģētikas izpētes un projektēšanas institūts)

 

Nerpa Shipyard (kuģubūvētava)

 

NM-Tekh

 

Novorossiysk Shipyard JSC (kuģubūvētava)

 

NPO Electronic Systems (elektroniskās sistēmas)

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Ražošanas asociācija Strela

 

Radioavtomatika

 

Research Center Module (pētniecības centrs)

 

Robin Trade Limited

 

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (kuģu ar zemūdens spārniem projektēšanas birojs)

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Krievijas kosmosa sistēmas

 

Rybinsk Shipyard Engineering (kuģubūves inženierija)

 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Lietišķās ķīmijas zinātniskās pētniecības institūts)

 

Scientific-Research Institute of Electronics (Zinātniskās pētniecības institūts elektronikas jomā)

 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Hiperskaņas sistēmu zinātniskās pētniecības institūts)

 

Zinātniskās pētniecības institūts NII Submikron

 

Sergey IONOV

 

Serniya Engineering

 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (kuģubūves rūpnīca)

 

Kuģu apkopes centrs Zvezdochka

 

Valsts valdības gaisa kuģu sistēmu zinātniskās testēšanas telpa (GkNIPAS)

 

Valsts mašīnbūves projektēšanas birojs Raduga Bereznya

 

Valsts zinātniskais centrs AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Valsts zinātniski pētnieciskais institūts mašīnbūves jomā)

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Tomskas mikroviļņu un fotonikas integrālo shēmu un moduļu kolektīvo dizainparaugu centrs)

 

UAB Pella-Fjord

 

Apvienotā kuģubūves korporācija JSC35th Shipyard

 

Apvienotā kuģubūves korporācija JSCAstrakhan Shipyard

 

Apvienotā kuģubūves korporācija JSC “Aysberg Central Design Bureau”

 

Apvienotā kuģubūves korporācija JSCBaltic Shipbuilding Factory

 

Apvienotā kuģubūves korporācija JSCKrasnoye Sormovo Plant OJSC

 

Apvienotā kuģubūves korporācija JSCSCZvyozdochka”“

 

Apvienotā kuģubūves korporācija “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar

 

Apvienotā kuģubūves korporācija “Scientific Research Design Technological Bureau Onega

 

Apvienotā kuģubūves korporācija “Sredne-Nevsky Shipyard

 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Urālu Zinātniskās pētniecības institūts kompozītmateriālu jomā)

 

Urals Project Design Bureau Detal (Urālu projektu izstrādes birojs Detal)

 

Vega Pilot Plant (izmēģinājuma ražotne)

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

VTK Ltd

 

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Jaroslavļas kuģubūves rūpnīca)

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring”;

2)   

Lēmumam 2014/512/KĀDP pievieno šādu X pielikumu.

““X PIELIKUMS

1.aa PANTĀ MINĒTO VALSTIJ PIEDEROŠO UZŅĒMUMU SARAKSTS

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION (APVIENOTĀ GAISA KUĢU KORPORĀCIJA)

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (KRIEVIJAS TEHNOLOĢIJU VALSTS KORPORĀCIJA)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION (APVIENOTĀ KUĢUBŪVES KORPORĀCIJA)

””