ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 82

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 9. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2022/398 (2022. gada 9. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu

1

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/399 (2022. gada 9. marts), ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu

9

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

9.3.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 82/1


PADOMES REGULA (ES) 2022/398

(2022. gada 9. marts),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem, ņemot vērā situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2012/642/KĀDP (2012. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu (1),

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopēju priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2006. gada 18. maijā pieņēma Regulu (EK) Nr. 765/2006 (2).

(2)

Ar Regulu (EK) Nr. 765/2006 tiek īstenoti pasākumi, kas paredzēti Lēmumā 2012/642/KĀDP.

(3)

Ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2022/399 (3) paplašina sankciju tvērumu, lai īstenotu Eiropadomes 2022. gada 24. februāra secinājumus pēc Baltkrievijas iesaistīšanās nepieņemamajā un nelikumīgajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu, kas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir kvalificējama kā agresijas akts.

(4)

Ņemot vērā situācijas nopietnību, būtu nepieciešams veikt papildu pasākumus. Līdz ar to ar Lēmumu (KĀDP) 2022/399 vēl vairāk tiek paplašināti spēkā esošie finansiālie ierobežojumi. Konkrēti ar to ir aizliegts Savienības tirdzniecības vietās kotēt Baltkrievijas valstij piederošu vienību kapitāldaļas un sniegt pakalpojumus attiecībā uz tām. Ir arī ieviesti jauni pasākumi, kas būtiski ierobežo Baltkrievijas finanšu plūsmu ienākšanu Savienībā, konkrēti, aizliegts no Baltkrievijas valstspiederīgajiem vai rezidentiem pieņemt noguldījumus, kuri pārsniedz noteiktas vērtības, Savienības centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem aizliegts turēt Baltkrievijas klientu kontus, kā arī aizliegts pārdot euro denominētus vērtspapīrus Baltkrievijas klientiem. Ar to arī aizliedz darījumus ar Baltkrievijas Centrālo banku, kas saistīti ar rezervju vai aktīvu pārvaldību, publiskā finansējuma nodrošināšanu tirdzniecībai ar Baltkrieviju un ieguldījumiem Baltkrievijā (ar dažiem izņēmumiem) un euro denominētu banknošu nodrošināšanu Baltkrievijai vai izmantošanai Baltkrievijā.

(5)

Ar Lēmumu (KĀDP) 2022/399 nosaka papildu ierobežojošus pasākumus attiecībā uz specializētu finanšu ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniegšanu konkrētām Baltkrievijas kredītiestādēm un to Baltkrievijas meitasuzņēmumiem, kuri ir būtiski Baltkrievijas finanšu sistēmai un uz kuriem jau attiecas Savienības noteiktie ierobežojošie pasākumi.

(6)

Lai nodrošinātu Regulā (EK) Nr. 765/2006 noteikto pasākumu pareizu īstenošanu, ir nepieciešams arī noteikt papildu pienākumus tīkla pārvaldniekam gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkcijām Eiropas vienotajā gaisa telpā attiecībā uz pārlidošanas aizliegumiem un grozīt noteikumus par apiešanas aizliegumu. Tā kā parasti saprot, ka jēdziens “aktīvi” un “ekonomiskie resursi”, uz kuriem attiecas iesaldēšana, ietver arī kriptoaktīvus un ka aizdevumus un kredītus var sniegt arī ar kriptoaktīviem, ir lietderīgi sīkāk precizēt jēdzienu “pārvedami vērtspapīri” attiecībā uz šādiem aktīviem, ņemot vērā to konkrēto raksturu.

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 765/2006,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 765/2006 groza šādi:

1)

regulas 1. panta 9) punktu aizstāj šādu:

“9)

“pārvedami vērtspapīri” ir šādu kategoriju vērtspapīri – tostarp kriptoaktīvu veidā –, kas ir apgrozāmi kapitāla tirgū, izņemot maksājumu instrumentus:

i)

uzņēmumu akcijas un citi vērtspapīri, kuri ir līdzvērtīgi uzņēmumu, personālsabiedrību vai citu vienību akcijām, un depozitārie sertifikāti attiecībā uz akcijām;

ii)

obligācijas vai cita veida vērtspapīrotas parādsaistības, tostarp depozitārie sertifikāti attiecībā uz šādiem vērtspapīriem;

iii)

jebkādi citi vērtspapīri, kuri dod tiesības iegādāties vai pārdot šādus pārvedamus vērtspapīrus vai paredz norēķinu naudā, ko nosaka, atsaucoties uz pārvedamiem vērtspapīriem.”;

2)

regulas 1. pantam pievieno šādus punktus:

“20)

“centrālais vērtspapīru depozitārijs” ir juridiska persona, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 909/2014 (*1) 2. panta 1. punkta 1) apakšpunktā;

21)

“noguldījums” ir kredīta atlikums, ko veido kontā atlikušie līdzekļi vai īslaicīgas situācijas, kuras rada parasti banku darījumi, un kas kredītiestādei ir jāatmaksā saskaņā ar normatīvo aktu un līgumu piemērojamajiem nosacījumiem, tostarp termiņnoguldījums un krājnoguldījums, bet izņemot kredīta atlikumu, ja:

i)

tā pastāvēšanu var pierādīt tikai ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/65/ES (*2) 4. panta 1. punkta 15) apakšpunktā definēto finanšu instrumentu, izņemot, ja tas ir krājprodukts, kuru apliecina ar noguldījumu sertifikātu, kas izrakstīts konkrētai personai un kas kādā dalībvalstī pastāvēja 2014. gada 2. jūlijā;

ii)

tā pamatsumma nav atmaksājama pēc nominālvērtības;

iii)

tā pamatsumma ir atmaksājama pēc nominālvērtības tikai saskaņā ar konkrētu garantiju vai vienošanos, ko nodrošinājusi kredītiestāde vai trešā persona;

22)

“ieguldītājiem paredzētas pilsonības shēmas” (jeb “zelta pases”) ir dalībvalsts ieviestas procedūras, kas trešo valstu valstspiederīgajiem dod iespēju iegūt attiecīgās dalībvalsts pilsonību apmaiņā pret iepriekš noteiktiem maksājumiem un ieguldījumiem;

23)

“ieguldītāju uzturēšanās atļauju shēmas” (jeb “zelta vīzas”) ir dalībvalsts ieviestas procedūras, kas trešo valstu valstspiederīgajiem dod iespēju saņemt attiecīgajā dalībvalstī uzturēšanās atļauju apmaiņā pret iepriekš noteiktiem maksājumiem un ieguldījumiem;

24)

“tirdzniecības vieta”– kā definēts Direktīvas 2014/65/ES 4. panta 1. punkta 24) apakšpunktā – ir regulēts tirgus, daudzpusēja tirdzniecības sistēma vai organizēta tirdzniecības sistēma.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 (OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.)."

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Direktīvu 2002/92/ES un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).”;"

3)

regulas 1.m pantu aizstāj ar šādu:

“Ir aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir tieši vai netieši apiet aizliegumus, kas noteikti šajā regulā.”;

4)

iekļauj šādus pantus:

“1.ja pants

1.   Ir aizliegti darījumi, kas saistīti ar Baltkrievijas Centrālās bankas rezervju un aktīvu pārvaldību, tostarp darījumi ar jebkuru juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas Baltkrievijas Centrālās bankas vārdā vai pēc tās rīkojuma.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes var atļaut darījumu ar noteikumu, ka tas ir obligāti nepieciešams, lai nodrošinātu Savienības finanšu stabilitāti kopumā vai attiecīgās dalībvalsts finanšu stabilitāti.

3.   Attiecīgā dalībvalsts nekavējoties informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par savu nodomu piešķirt atļauju saskaņā ar 2. punktu.

1.jb pants

No 2022. gada 12. aprīļa tirdzniecības vietās, kas reģistrētas vai atzītas Savienībā, ir aizliegts kotēt visu tādu juridisko personu, vienību vai struktūru pārvedamus vērtspapīrus un sniegt ar tiem saistītus pakalpojumus, kuras iedibinātas Baltkrievijā un kurām vairāk nekā 50 % daļu ir publiskā īpašumā.

1.t pants

1.   Ir aizliegts sniegt publisku finansējumu vai publisku finansiālo palīdzību tirdzniecībai ar Baltkrieviju vai ieguldījumiem Baltkrievijā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro:

a)

saistošām finansējuma vai finansiālās palīdzības saistībām, kuras uzņemtas pirms 2022. gada 10. marta;

b)

publiska finansējuma vai publiskas finansiālās palīdzības sniegšanai līdz 10 000 000 EUR apmērā vienam projektam, no kura gūst labumu Savienībā iedibināti mazi un vidēji uzņēmumi; vai

c)

publiska finansējuma vai publiskas finansiālās palīdzības sniegšanai pārtikas tirdzniecības mērķiem un lauksaimniecības, ārstnieciskiem vai humanitāriem mērķiem.

1.u pants

1.   Ir aizliegts pieņemt jebkādus noguldījumus no Baltkrievijas valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kas uzturas Baltkrievijā, vai no juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas iedibinātas Baltkrievijā, ja fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras noguldījumu kopējā vērtība uz vienu kredītiestādi pārsniedz 100 000 EUR.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kurām ir pagaidu vai pastāvīgas uzturēšanās atļauja kādā dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveicē.

3.   Šā panta 1. punktu nepiemēro noguldījumiem, kas ir vajadzīgi neaizliegtai preču un pakalpojumu pārrobežu tirdzniecībai starp Savienību un Baltkrieviju.

1.v pants

1.   Atkāpjoties no 1.u panta 1. punkta, kompetentās iestādes ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut pieņemt tādu noguldījumu pēc tam, kad tās konstatējušas, ka tāda noguldījuma pieņemšana ir:

a)

nepieciešama, lai segtu 5.u panta 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru un to apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtiku, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu maksājumus, apdrošināšanas prēmiju maksājumus un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēta vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu vai atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

nepieciešama ārkārtas izdevumu segšanai ar noteikumu, ka attiecīgā kompetentā iestāde pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir konkrēta atļauja, vai

d)

nepieciešama diplomātiskās misijas vai konsulārās pārstāvniecības, vai starptautiskas organizācijas oficiālajiem mērķiem.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar 1. punkta a), b) un d) apakšpunktu, divu nedēļu laikā no atļaujas piešķiršanas.

1.w pants

1.   Atkāpjoties no 1.u panta 1. punkta, kompetentās iestādes ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut pieņemt tādu noguldījumu pēc tam, kad tās konstatējušas, ka tāda noguldījuma pieņemšana ir:

a)

nepieciešama humanitāriem mērķiem, piemēram, lai sniegtu palīdzību vai atvieglotu tās sniegšanu, tostarp, lai piegādātu medicīnas preces, pārtiku vai nodrošinātu humanitāro darbinieku un saistītas palīdzības piegādi, vai evakuācijai; vai

b)

nepieciešama pilsoniskās sabiedrības darbībām, kas Baltkrievijā tieši veicina demokrātiju, cilvēktiesības vai tiesiskumu.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar 1. punktu, divu nedēļu laikā no atļaujas piešķiršanas.

1.x pants

1.   Savienības centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem ir aizliegts sniegt jebkādus Regulas (ES) Nr. 909/2014 pielikumā definētos pakalpojumus saistībā ar pārvedamiem vērtspapīriem, kas emitēti pēc 2022. gada 12. aprīļa, jebkuram Baltkrievijas valstspiederīgajam vai fiziskai personai, kas uzturas Baltkrievijā, vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas iedibināta Baltkrievijā.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro dalībvalsts valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kurām ir pagaidu vai pastāvīgas uzturēšanās atļauja kādā dalībvalstī.

1.y pants

1.   Ir aizliegts pārdot jebkuram Baltkrievijas valstspiederīgajam vai fiziskai personai, kas uzturas Baltkrievijā, vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kura veic uzņēmējdarbību Baltkrievijā, euro denominētus pārvedamus vērtspapīrus, kas emitēti pēc 2022. gada 12. aprīļa, vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu daļas riska darījumos ar šādiem vērtspapīriem.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro dalībvalsts valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kurām ir pagaidu vai pastāvīgas uzturēšanās atļauja kādā dalībvalstī.

1.z pants

Neskarot piemērojamos noteikumus par pārskatu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, kredītiestādes:

a)

ne vēlāk kā 2022. gada 27. maijā iesniedz tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā kredītiestādes atrodas, vai Komisijai sarakstu ar noguldījumiem, kas pārsniedz 100 000 EUR un ko tur Baltkrievijas valstspiederīgie vai fiziskas personas, kuras uzturas Baltkrievijā, vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kas veic uzņēmējdarbību Baltkrievijā. Minētās kredītiestādes ik pēc 12 mēnešiem sniedz atjauninātu informāciju par šādu noguldījumu summām;

b)

sniedz tās dalībvalsts valsts kompetentajai iestādei, kurā kredītiestādes atrodas, informāciju par noguldījumiem, kas pārsniedz 100 000 EUR un ko tur Baltkrievijas valstspiederīgie vai fiziskas personas, kuras uzturas Baltkrievijā un ar ieguldītājiem paredzētas pilsonības shēmas vai ieguldītāju uzturēšanās atļauju shēmas starpniecību ir ieguvuši kādas dalībvalsts pilsonību vai uzturēšanās tiesības kādā dalībvalstī.

1.za pants

1.   Ir aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt euro denominētas banknotes Baltkrievijai vai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā, tostarp Baltkrievijas valdībai un Centrālajai bankai, vai izmantošanai Baltkrievijā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro euro denominētu banknošu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam ar noteikumu, ka šāda pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports nepieciešami:

a)

fizisku personu vai kopā ar tām ceļojošu tuvāko ģimenes locekļu personīgai lietošanai, ceļojot uz Baltkrieviju; vai

b)

to diplomātisko misiju, konsulāro pārstāvniecību vai starptautisko organizāciju oficiālajiem mērķiem Baltkrievijā, kam saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir noteikta imunitāte.

1.zb pants

No 2022. gada 20. marta ir aizliegts sniegt specializētus finanšu ziņojumapmaiņas pakalpojumus, ko izmanto finanšu datu apmaiņai, XV pielikumā uzskaitītajām juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kura iedibināta Baltkrievijā un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir XV pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā.

8.ca pants

1.   Tīkla pārvaldnieks gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkcijām Eiropas vienotajā gaisa telpā atbalsta Komisiju un dalībvalstis šīs regulas 2. panta 2. punkta un 8.b panta īstenošanas un ievērošanas nodrošināšanā. Tīkla pārvaldnieks jo īpaši noraida visus gaisa kuģu operatoru iesniegtos lidojuma plānus, kas liecina par nodomu virs Savienības vai Baltkrievijas teritorijas veikt darbības, kas ir šīs regulas pārkāpums, tā, lai pilotam nebūtu atļauts lidot.

2.   Pamatojoties uz lidojumu plānu analīzi, tīkla pārvaldnieks regulāri iesniedz Komisijai un dalībvalstīm ziņojumus par 8.b panta īstenošanu.”;

5)

regulas 7. pantu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalstis un Komisija informē viena otru par saskaņā ar šo regulu veiktajiem pasākumiem un apmainās ar citu būtisku informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši ar informāciju par:

a)

atļaujām, kas izsniegtas saskaņā ar šo regulu;

b)

informāciju, kas saņemta saskaņā ar 1.z pantu;

c)

pārkāpumiem, izpildes problēmām un valsts tiesu pasludinātiem spriedumiem.

2.   Dalībvalstis nekavējoties informē viena otru un Komisiju par jebkādu citu to rīcībā esošu būtisku informāciju, kas varētu ietekmēt šīs regulas efektīvu īstenošanu.

3.   Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto nolūkiem, kuriem tā sniegta vai saņemta, tostarp šajā regulā izklāstīto pasākumu efektivitātes nodrošināšanai.”;

6)

regulas 8.d panta b) punktu aizstāj ar šādu:

“b)

vienības, kas minētas 1.j, 1.k, 1.l un 1.zb pantā vai uzskaitītas V, IX un XV pielikumā;”;

7)

regulas 8.e panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) daļu aizstāj ar šādu:

“ii)

apstrādāt informāciju par šajā regulā paredzēto pasākumu ietekmi, piemēram, iesaldēto līdzekļu vērtību, informāciju par noguldījumiem un informāciju par kompetento iestāžu piešķirtajām atļaujām.”;

8)

Šīs regulas I pielikumu pievieno Regulai (EK) Nr. 765/2006 kā XV pielikumu;

9)

Regulas (EK) Nr. 765/2006 Va pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas II pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 9. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OV L 285, 17.10.2012., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 765/2006 (2006. gada 18. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu (OV L 134, 20.5.2006., 1. lpp.).

(3)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 9. lpp.


I PIELIKUMS

“XV PIELIKUMS

1.zb PANTĀ MINĒTO JURIDISKO PERSONU, VIENĪBU VAI STRUKTŪRU SARAKSTS

Belagroprombank

Bank Dabrabyt

Development Bank of the Republic of Belarus


II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 765/2006 Va pielikumu groza šādi:

1)

ievadtekstā trešo teikumu aizstāj ar šādu:

“Neskarot šīs regulas 1.m pantu, nekontrolētiem priekšmetiem, kuri satur vienu vai vairākus šajā pielikumā uzskaitītos komponentus, nepiemēro šīs regulas 1.f un 1.fa pantā paredzētās kontroles.”;

2)

I kategorijas “Elektronika” X.B.I.001 apakškategorijas i. punkta 1. daļu aizstāj ar šādu:

“1.

“Ķīmiskās tvaiku nogulsnēšanas” iekārtas, kas darbojas zem 105 Pa; vai”;

3)

VII kategorijas “Kosmiskā aviācija un vilces dzinēju sistēmas” X.A.VII.001 apakškategorijas pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“X.A.VII.001

Dīzeļdzinēji, traktori un vilcēji, un speciāli konstruēti to komponenti, izņemot tos, kas minēti KMPS vai Regulā (ES) 2021/821:”;

4)

VII kategorijas “Kosmiskā aviācija un vilces dzinēju sistēmas” X.A.VII.002 apakškategorijas c. punktu aizstāj ar šādu:

“c.

Aviācijas gāzturbīnu dzinēji un speciāli konstruēti to komponenti.”


LĒMUMI

9.3.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 82/9


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2022/399

(2022. gada 9. marts),

ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 15. oktobrī pieņēma Lēmumu 2012/642/KĀDP (1).

(2)

Krievijas Federācijas prezidents 2022. gada 24. februārī izsludināja militāru operāciju Ukrainā, un Krievijas bruņotie spēki sāka uzbrukumu Ukrainai, tostarp no Baltkrievijas teritorijas. Minētais uzbrukums ir Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības klajš pārkāpums.

(3)

Eiropadome 2022. gada 24. februāra secinājumos visstingrākajā veidā nosodīja neprovocēto un nepamatoto Krievijas Federācijas militāro agresiju pret Ukrainu. Ar savām nelikumīgajām militārajām darbībām Krievija rupji pārkāpj starptautiskās tiesības un ANO Statūtu principus un apdraud Eiropas un globālo drošību un stabilitāti. Eiropadome arī stingri nosodīja Baltkrievijas iesaistīšanos šajā agresijā pret Ukrainu un aicināja to atturēties no šādas rīcības un ievērot savus starptautiskos pienākumus. Tā aicināja steidzami sagatavot un pieņemt vēl vienu sankciju paketi, kura ietver individuālas un ekonomiskas sankcijas un kuru attiecina arī uz Baltkrieviju.

(4)

Padome 2022. gada 2. martā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2022/356 (2), ar kuru grozīja Lēmuma 2012/642/KĀDP nosaukumu un ieviesa turpmākus ierobežojošus pasākumus, reaģējot uz Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu.

(5)

Ņemot vērā situācijas nopietnību un reaģējot uz Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu, ir lietderīgi ieviest papildu ierobežojošus pasākumus, kas saistīti ar finanšu sektoru.

(6)

Konkrēti – ir lietderīgi: aizliegt Savienības tirdzniecības vietās kotēt Baltkrievijas valstij piederošu vienību kapitāldaļas un sniegt pakalpojumus attiecībā uz tām; ierobežot Baltkrievijas finanšu plūsmu ienākšanu Savienībā; aizliegt darījumus ar Baltkrievijas Centrālo banku; ierobežot specializētu finanšu ziņojumapmaiņas pakalpojumu sniegšanu konkrētām Baltkrievijas kredītiestādēm un to Baltkrievijas meitasuzņēmumiem. Ir lietderīgi arī noteikt papildu pienākumus tīkla pārvaldniekam gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkcijām Eiropas vienotajā gaisa telpā attiecībā uz pārlidošanas aizliegumiem.

(7)

Lai īstenotu konkrētus pasākumus, ir vajadzīga turpmāka Savienības rīcība.

(8)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2012/642/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2012/642/KĀDP groza šādi:

1)

iekļauj šādus pantus:

“2.ha pants

1.   Ir aizliegti darījumi, kas saistīti ar Baltkrievijas Centrālās bankas rezervju un aktīvu pārvaldību, tostarp darījumi ar jebkuru juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas Baltkrievijas Centrālās bankas vārdā vai pēc tās rīkojuma.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes var atļaut darījumu ar noteikumu, ka tas ir obligāti nepieciešams, lai nodrošinātu Savienības finanšu stabilitāti kopumā vai attiecīgās dalībvalsts finanšu stabilitāti.

3.   Attiecīgā dalībvalsts nekavējoties informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par savu nodomu piešķirt atļauju saskaņā ar 2. punktu.

2.hb pants

No 2022. gada 12. aprīļa tirdzniecības vietās, kas reģistrētas vai atzītas Savienībā, ir aizliegts kotēt visu tādu juridisko personu, vienību vai struktūru pārvedamus vērtspapīrus un sniegt ar tiem saistītus pakalpojumus, kuras iedibinātas Baltkrievijā un kurām vairāk nekā 50 % daļu ir publiskā īpašumā.”;

2)

lēmuma 2.k pantu aizstāj ar šādu:

“Ir aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir tieši vai netieši apiet šajā lēmumā noteiktos aizliegumus.”;

3)

iekļauj šādus pantus:

“2.t pants

1.   Ir aizliegts sniegt publisku finansējumu vai publisku finansiālo palīdzību tirdzniecībai ar Baltkrieviju vai ieguldījumiem Baltkrievijā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro:

a)

saistošām finansējuma vai finansiālās palīdzības saistībām, kuras uzņemtas pirms 2022. gada 10. marta;

b)

publiska finansējuma vai publiskas finansiālās palīdzības sniegšanai līdz 10 000 000 EUR apmērā vienam projektam, no kura gūst labumu Savienībā iedibināti mazi un vidēji uzņēmumi; vai

c)

publiska finansējuma vai publiskas finansiālās palīdzības sniegšanai pārtikas tirdzniecības mērķiem un lauksaimniecības, ārstnieciskiem vai humanitāriem mērķiem.

2.u pants

1.   Ir aizliegts pieņemt jebkādus noguldījumus no Baltkrievijas valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kas uzturas Baltkrievijā, vai no juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kas iedibinātas Baltkrievijā, ja fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras noguldījumu kopējā vērtība uz vienu kredītiestādi pārsniedz 100 000 EUR.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kurām ir pagaidu vai pastāvīgas uzturēšanās atļauja kādā dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai Šveicē.

3.   Šā panta 1. punktu nepiemēro noguldījumiem, kas ir vajadzīgi neaizliegtai preču un pakalpojumu pārrobežu tirdzniecībai starp Savienību un Baltkrieviju.

4.   Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut pieņemt tādu noguldījumu pēc tam, kad tās konstatējušas, ka tāda noguldījuma pieņemšana ir:

a)

nepieciešama, lai segtu 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru un to apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtiku, īri vai hipotēku, zālēm un ārstēšanu, nodokļu maksājumus, apdrošināšanas prēmiju maksājumus un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēta vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu vai atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

nepieciešama ārkārtas izdevumu segšanai – ar noteikumu, ka attiecīgā kompetentā iestāde pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir konkrēta atļauja; vai

d)

nepieciešama diplomātiskās misijas vai konsulārās pārstāvniecības, vai starptautiskas organizācijas oficiālajiem mērķiem.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar šo punktu, divu nedēļu laikā no atļaujas piešķiršanas.

5.   Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentās iestādes ar nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut pieņemt tādu noguldījumu pēc tam, kad tās konstatējušas, ka tāda noguldījuma pieņemšana ir:

a)

nepieciešama humanitāriem mērķiem, piemēram, lai sniegtu palīdzību vai atvieglotu tās sniegšanu, tostarp, lai piegādātu medicīnas preces, pārtiku vai nodrošinātu humanitāro darbinieku un saistītas palīdzības piegādi, vai evakuācijai; vai

b)

nepieciešama pilsoniskās sabiedrības darbībām, kas Baltkrievijā tieši veicina demokrātiju, cilvēktiesības vai tiesiskumu.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par katru atļauju, ko tā piešķir saskaņā ar šo pantu, divu nedēļu laikā no atļaujas piešķiršanas.

2.v pants

1.   Savienības centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem ir aizliegts sniegt jebkādus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 909/2014 (*1) pielikumā definētos pakalpojumus saistībā ar pārvedamiem vērtspapīriem, kas emitēti pēc 2022. gada 12. aprīļa, jebkuram Baltkrievijas valstspiederīgajam vai fiziskai personai, kas uzturas Baltkrievijā, vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas iedibināta Baltkrievijā.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro dalībvalsts valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kurām ir pagaidu vai pastāvīgas uzturēšanās atļauja kādā dalībvalstī.

2.w pants

1.   Ir aizliegts pārdot jebkuram Baltkrievijas valstspiederīgajam vai fiziskai personai, kas uzturas Baltkrievijā, vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kura ir iedibināta Baltkrievijā, euro denominētus pārvedamus vērtspapīrus, kas emitēti pēc 2022. gada 12. aprīļa, vai kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu daļas riska darījumos ar šādiem vērtspapīriem.

2.   Šā panta 1. punktu nepiemēro dalībvalsts valstspiederīgajiem vai fiziskām personām, kurām ir pagaidu vai pastāvīgas uzturēšanās atļauja kādā dalībvalstī.

2.x pants

1.   Ir aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt euro denominētas banknotes Baltkrievijai vai jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai Baltkrievijā, tostarp Baltkrievijas valdībai un Centrālajai bankai, vai izmantošanai Baltkrievijā.

2.   Šā panta 1. punktā minēto aizliegumu nepiemēro euro denominētu banknošu pārdošanai, piegādei, nodošanai vai eksportam – ar noteikumu, ka šāda pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports nepieciešami:

a)

fizisku personu vai kopā ar tām ceļojošu tuvāko ģimenes locekļu personīgai lietošanai, ceļojot uz Baltkrieviju; vai

b)

to diplomātisko misiju, konsulāro pārstāvniecību vai starptautisko organizāciju oficiālajiem mērķiem Baltkrievijā, kam saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir noteikta imunitāte.

2.y pants

No 2022. gada 20. marta ir aizliegts sniegt specializētus finanšu ziņojumapmaiņas pakalpojumus, ko izmanto finanšu datu apmaiņai, V pielikumā uzskaitītajām juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai jebkurai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kura iedibināta Baltkrievijā un kurai vairāk nekā 50 % īpašuma daļu tieši vai netieši ir V pielikumā uzskaitītas vienības īpašumā.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 (OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.).”;"

4)

iekļauj šādu pantu:

“2.ab pants

1.   Tīkla pārvaldnieks gaisa satiksmes pārvaldības tīkla funkcijām Eiropas vienotajā gaisa telpā atbalsta Komisiju un dalībvalstis šā lēmuma 2.a panta un 4. panta 2. punkta īstenošanas un ievērošanas nodrošināšanā. Tīkla pārvaldnieks jo īpaši noraida visus gaisa kuģu operatoru iesniegtos lidojuma plānus, kas liecina par nodomu virs Savienības vai Baltkrievijas teritorijas veikt darbības, kas ir šā lēmuma noteikumu pārkāpums, tā, lai pilotam nebūtu atļauts lidot.

2.   Pamatojoties uz lidojumu plānu analīzi, tīkla pārvaldnieks regulāri iesniedz Komisijai un dalībvalstīm ziņojumus par 2.a panta īstenošanu.”;

5)

lēmuma 2.n panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj šādu:

“a)

fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas minēta 2.h, 2.i, 2.j, 2.y pantā vai uzskaitīta II vai V pielikumā;”;

6)

Šā lēmuma pielikumu pievieno kā Lēmuma 2012/642/KĀDP V pielikumu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 9. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Padomes Lēmums 2012/642/KĀDP (2012. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā un Baltkrievijas iesaistīšanos Krievijas agresijā pret Ukrainu (OV L 285, 17.10.2012., 1. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/356 (2022. gada 2. marts), ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā (OV L 67, 2.3.2022., 103. lpp.).


PIELIKUMS

“V PIELIKUMS

2.y PANTĀ MINĒTO JURIDISKO PERSONU, VIENĪBU VAI STRUKTŪRU SARAKSTS

Belagroprombank

Bank Dabrabyt

Development Bank of the Republic of Belarus (Baltkrievijas Republikas Attīstības banka)