ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 62

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 1. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/342 (2021. gada 21. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/1153 papildina attiecībā uz specifiskiem atlases kritērijiem un detalizētu informāciju par pārrobežu projektu atlases procesu atjaunīgās enerģijas jomā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2022/343 (2022. gada 24. janvāris), ar ko nosaka aizliegumu Francijas karoga kuģiem zvejot parasto jūrasmēli 7.h, 7.j un 7.k zonā

9

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/344 (2022. gada 24. februāris), ar ko nolūkā Daimler AG un Daimler AG grupas vidējo īpatnējo CO2 emisiju aprēķinos ņemt vērā noteiktus ar ekoinovāciju panāktus CO2 aiztaupījumus groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/1035 (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 964)  ( 1 )

12

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) 2022/263 (2022. gada 23. februāris) par ierobežojošiem pasākumiem, reaģējot uz Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalu valdības nekontrolēto teritoriju atzīšanu un rīkojumu izvietot Krievijas bruņotos spēkus minētajās teritorijās ( OV L 42 I, 23.2.2022. )

26

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

1.3.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 62/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/342

(2021. gada 21. decembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/1153 papildina attiecībā uz specifiskiem atlases kritērijiem un detalizētu informāciju par pārrobežu projektu atlases procesu atjaunīgās enerģijas jomā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/1153 (2021. gada 7. jūlijs), ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014 (1), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/2001 (2) Savienībā tika ieviests jauns saistošs atjaunīgās enerģijas mērķrādītājs 2030. gadam. Minētajā direktīvā arī aicināts izmantot sadarbības mehānismus, jo tie ir iedarbīgi instrumenti, kas var palīdzēt šo mērķrādītāju sasniegt.

(2)

Ar Regulu (ES) 2021/1153 instruments aptver vairs ne tikai Eiropas komunikāciju tīklus, bet arī atjaunīgās enerģijas ražošanu, un ir izveidota jauna no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) finansējamu projektu kategorija – “pārrobežu projekti atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā”.

(3)

Pārrobežu projektiem atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā (“atjaunīgās enerģijas pārrobežu projekti”) būtu jāveicina atjaunīgās enerģijas izmaksefektīva izvēršana Savienībā, jāsekmē Direktīvā (ES) 2018/2001 minētā 2030. gadam nospraustā Savienības saistošā atjaunīgās enerģijas mērķrādītāja sasniegšana un jārosina inovatīvu atjaunīgo tehnoloģiju stratēģiska ieviešana. Projektiem būtu jāveicina arī dekarbonizācija, iekšējā enerģijas tirgus izveides pabeigšana un piegādes drošības uzlabošana, proti, jāveicina pārrobežu sadarbība starp dalībvalstīm atjaunīgo energoresursu plānošanas, attīstīšanas un izmaksefektīvas izmantošanas jomā.

(4)

Atjaunīgās enerģijas pārrobežu projekti ir tiesīgi pretendēt uz finansējumu tikai tad, ja tie vispirms ir iekļauti atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu sarakstā. “Atjaunīgās enerģijas pārrobežu projekta” oficiāls statuss var sniegt tādus ieguvumus kā lielāka pamanāmība, lielāka investoru pārliecinātība un lielāks atbalsts no dalībvalstīm.

(5)

Projekta virzītājs, kura projekts ir atlasīts iekļaušanai atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu sarakstā, var arī pieteikties Regulā (ES) 2021/1153 paredzētajam finansējumam, kas domāts pētījumiem vai darbiem, kas saistīti ar minēto projektu.

(6)

Mērķi, izpildāmie vispārējie kritēriji un procedūra, kas jāievēro attiecībā uz atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektiem, ir paredzēti Regulas (ES) 2021/1153 pielikuma IV daļā. Ar minētās regulas 7. pantu Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģēto aktu, ar ko nosaka specifiskus atlases kritērijus un detalizētu informāciju par tādu pārrobežu projektu atlases procesu, kuri iekļaujami atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu sarakstā.

(7)

Atjaunīgās enerģijas pārrobežu projekti būtu jāveido, izmantojot sadarbības mehānismu. Minētais mehānisms var būt jebkura veida sadarbības nolīgums, kas paredzēts Direktīvas (ES) 2018/2001 8., 9., 11. un 13. pantā, un to var izveidot starp divām vai vairākām dalībvalstīm vai starp vienu vai vairākām dalībvalstīm un vienu vai vairākām trešām valstīm. Lai šis kritērijs būtu izpildīts, ir svarīgi, lai būtu pierādījumi par zināmu atbalsta līmeni no iesaistītajām dalībvalstīm un attiecīgā gadījumā no iesaistītajām trešām valstīm. Šā iemesla dēļ būtu jāiesniedz rakstiska deklarācija, kurā pausta vēlme atbalstīt projektu, izmantojot sadarbības nolīgumu, un kuru apstiprinājušas atbildīgās iestādes visās līdzdalīgajās dalībvalstīs un attiecīgā gadījumā trešās valstīs. Nav īpašu ierobežojumu attiecībā uz deklarācijas formātu.

(8)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1153 11. pantu programmā piedalīties tiesīgi ir dalībvalstī iedibināti tiesību subjekti, tostarp kopuzņēmumi. Tie saskaņā ar Direktīvas (ES) 2018/2001 9. un 11. pantu var iesniegt ar sadarbības nolīgumu izveidotu pieteikumu kopīgam projektam, tostarp projektam, kurā iesaistīta trešā valsts. Tomēr, ja runa ir par kopīgu atbalsta shēmu, tad saskaņā ar Direktīvas (ES) 2018/2001 13. pantu pieteikumu var iesniegt tikai dalībvalsts. Ja sadarbības mehānisms izpaužas kā atsevišķs statistisks pārvedums saskaņā ar Direktīvas (ES) 2018/2001 8. pantu, tam nav piesaistītas papildu investīcijas, tāpēc EISI atbalsts var būt nepieciešams tikai pētījumiem saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1153 7. panta 3. punktu.

(9)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1153 pielikuma IV daļas 2. punkta b) un c) apakšpunktu pārrobežu projektiem būtu jānodrošina efektīvāks atjaunīgo energoresursu ieviešanas risinājums salīdzinājumā ar projektiem, ko īsteno kāda no līdzdalīgajām dalībvalstīm viena pati. Tāpēc, lai projekts tiktu iekļauts atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu sarakstā, ir ne tikai jāizveido sadarbības mehānisms, bet arī jāpierāda neto sociālekonomiskie ieguvumi no projekta.

(10)

Atjaunīgās enerģijas pārrobežu projekta sniegtie neto sociālekonomiskie ieguvumi būtu jāpierāda ar projekta virzītāja sagatavotu izmaksu un ieguvumu analīzi, kas aptver visus Regulas (ES) 2021/1153 pielikuma IV daļas 3. punkta elementus. Komisija kopā ar šo deleģēto aktu publicēs metodiku, kurā izklāstīts, kā jāveic izmaksu un ieguvumu analīze un kā Komisijai būtu jānovērtē projekta atbilstība vispārējiem kritērijiem (3).

(11)

Regulas (ES) 2021/1153 pielikuma IV daļā ir noteikti atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu sarakstā iekļaujamo projektu atlases procedūras galvenie posmi. Atlases procedūra ietver šādus posmus: a) Komisija vispirms izvērtē atjaunīgās enerģijas pārrobežu projekta pieteikumu, ņemot vērā vispārējos kritērijus; b) Komisija izveido atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu grupu, kuras kompetencē ir pieņemt provizorisko sarakstu un sekot līdzi sarakstā iekļauto projektu īstenošanai un tam, vai tie var saglabāt savu statusu; c) grupa vienojas par provizorisko sarakstu; d) Komisija pieņem galīgo sarakstu un to pārskata reizi divos gados.

(12)

Atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu saraksta pieņemšanā Komisija būtu jātiecas nodrošināt atbilstošu ģeogrāfisko līdzsvaru. Projektu atlasē tā var arī izmantot reģionālas grupas, paturot prātā, ka ne visas dalībvalstis pašlaik pieder pie šādas grupas un ka pārrobežu sadarbība atjaunīgo energoresursu ieviešanā var būt arī starp valstīm, kurām nav kopīgas fiziskas robežas.

(13)

Atjaunīgās enerģijas pārrobežu projekti var būt saistīti ar dažādām tehnoloģijām, kas uzskatāmas par pretendēttiesīgām. Te var minēt atjaunīgās enerģijas ražošanu no sauszemes un atkrastes vēja enerģijas, saules enerģijas, ilgtspējīgas biomasas, okeāna enerģijas, ģeotermālās enerģijas vai to kombinācijas, attiecīgos tīkla pieslēgumus un papildu elementus, piemēram, uzkrāšanas vai pārveides ietaises.

(14)

Lai tieši sekmētu ES 2030. gadam izvirzītā atjaunīgās enerģijas mērķrādītāja sasniegšanu, pārrobežu projektos kā neatņemama to daļa allaž būtu jāiekļauj atjaunīgās enerģijas ražošanas ietaise. Projekta papildu komponenti, kas netieši palīdz sasniegt ES 2030. gada atjaunīgās enerģijas mērķrādītāju un izmaksefektīvi apgūt atjaunīgo enerģiju, veicinot atjaunīgās enerģijas ražošanas sekmīgu integrāciju, var būt pretendēttiesīgi, taču nevis kā atsevišķi projekti, bet gan kā neatņemama pārrobežu projekta daļa, kas tiek īstenota papildus atjaunīgās enerģijas ražošanai. Šādi papildu komponenti var būt pārrobežu pārvades tīkls, termiskā akumulācija, akumulācija baterijās un akumulatoros, akumulācija saspiestā gaisā un sašķidrinātā gaisā, hidroakumulācija un ūdens elektrolīze kombinācijā ar ūdeņraža uzglabāšanu. Pretendēttiesīgās darbības neaprobežojas tikai ar elektroenerģijas nozari, bet var aptvert arī citus energonesējus un potenciālu nozaru sasaistīšanu, piemēram, sasaisti ar siltumapgādi un aukstumapgādi, elektrogāzes tehnoloģijas, uzkrāšanu un transportēšanu.

(15)

Atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektos nav obligāti jābūt fiziskai saiknei starp dalībvalstīm, kuras sadarbojas. Šie projekti var atrasties tikai vienas iesaistītās dalībvalsts teritorijā ar noteikumu, ka ir ievēroti pielikuma IV daļas vispārējie kritēriji.

(16)

Atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektiem būtu jāatbilst piemērojamajām juridiskajām prasībām par ilgtspēju un siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījumiem, kā arī principam “nenodari būtisku kaitējumu” saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/852 (4) 17. pantu.

(17)

Regula (ES) 2021/1153 paredz, ka saskaņā ar minētās regulas 7. panta 3. punktu EISI programma var atbalstīt pētījumus, kas palīdz izstrādāt un apzināt atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektus. Šo pētījumu mērķis ir sagatavot sadarbības mehānismus atjaunīgo energoresursu plānošanai un ieviešanai un pārvarēt sākotnējos šķēršļus šādas sadarbības izveidei. Atbalstu šādiem pētījumiem var sniegt pirms projekta iekļaušanas atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu sarakstā, un to var izmantot arī, lai sagatavotu pieteikumu uz projekta iekļaušanu sarakstā un/vai izmaksu un ieguvumu analīzi.

(18)

Projektam, kam piešķirts atbalsts pētījumam saskaņā ar 7. panta 3. punktu, nevajadzētu būt priekšrocībai procedūrā, kuras gaitā projekti tiek iekļauti atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu sarakstā un/vai saņem EISI finansējumu pētījumiem un būvdarbiem. Tāpat, ja tiek izmantots pētījums saskaņā ar 7. panta 3. punktu, tas nenozīmē, ka rodas pienākums pieteikties vai nu iekļaušanai atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu sarakstā, vai EISI finansējumam, kas domāts pētījumiem un darbiem.

(19)

Tā kā pretendēttiesīgo projektu riski un rentabilitāte var atšķirties un laika gaitā arī mainīties, varētu būt lietderīgi atļaut daļu no atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektiem pieejamā piešķīruma nodrošināt kā iemaksas finansējuma apvienošanas darbībās vai finansējuma apvienošanas mehānismā InvestEU ietvaros.

(20)

Atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektos būtu pilnībā jāievēro visi relevantie Savienības tiesību aktu noteikumi, jo īpaši par bioenerģijas ilgtspēju, jaudas piešķiršanu uz robežām, atsaistīšanu, konkurenci un valsts atbalstu, biodaudzveidību un vides aizsardzību.

(21)

Visi atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu sarakstā iekļautie projekti būtu jāīsteno ātri, un tie būtu cieši un regulāri jāuzrauga un jāizvērtē, vienlaikus līdz minimumam samazinot projekta virzītājiem uzliktās ziņošanas prasības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

Šajā regulā saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1153 7. panta 2. punktu ir noteikti specifiski atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu atlases kritēriji un detalizēta informācija par projektu atlases procesu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“atjaunīgās enerģijas pārrobežu projekts” jeb “projekts” ir pārrobežu projekts atjaunojamo energoresursu enerģijas jomā Regulas (ES) 2021/1153 nozīmē;

2)

“atjaunīgā enerģija” ir Direktīvas (ES) 2018/2001 2. panta 1. punktā definētā “atjaunojamā enerģija”;

3)

“projekta virzītājs” ir tiesību subjekts, kas izstrādā atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu, tostarp dalībvalsts;

4)

“pieteikums” ir pieteikums, lai Komisija saskaņā ar Regulu (ES) 2021/1153 projektu atlasītu kā atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu;

5)

“sadarbības mehānisms” ir sadarbība starp vismaz divām dalībvalstīm vai starp vismaz vienu dalībvalsti un trešo valsti, kas notiek saskaņā ar Direktīvas (ES) 2018/2001 8., 9., 11. un 13. pantu;

6)

“sadarbības nolīgums” ir oficiāls nolīgums, ar ko izveido sadarbības mehānismu;

7)

“provizoriskais saraksts” ir atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu saraksts, par ko vienojusies Regulas (ES) 2021/1153 pielikuma IV daļas 4. punkta b) apakšpunktā minētā grupa;

8)

“galīgais saraksts” ir atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu saraksts, ko Komisija izveidojusi saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1153 pielikuma IV daļas 4. punkta g) apakšpunktu;

9)

“uzņēmēja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kurā fiziski atrodas atjaunīgās enerģijas ražošanas ietaise;

10)

“noņēmēja dalībvalsts” ir dalībvalsts, kura finansiāli piedalās atjaunīgās enerģijas ražošanas investīcijās, kas notiek citā dalībvalstī;

11)

“līdzdalīgās dalībvalstis” ir gan noņēmējas, gan uzņēmējas dalībvalstis;

12)

“uzkrāšana” ir Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/944 (5) 2. panta 59. punktā definētā “enerģijas uzkrāšana”.

II NODAĻA

ATJAUNĪGĀS ENERĢIJAS PĀRROBEŽU PROJEKTU SPECIFISKIE ATLASES KRITĒRIJI

3. pants

Pretendēttiesīgās tehnoloģijas, komponenti un investīcijas

Atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu ietvaros pretendēttiesīgas ir šādas tehnoloģijas, komponenti un investīcijas:

a)

ražošanas tehnoloģijas, kas balstās uz kādu no Direktīvā (ES) 2018/2001 uzskaitītajiem atjaunīgajiem energoresursiem;

b)

uzkrāšanas ietaises gan uz vietas objektā, gan ārpus tā, ar nosacījumu, ka tās ir neatņemama projekta daļa un faktiski nodrošina atjaunīgās enerģijas ražošanas ietaises integrēšanu un to papildina;

c)

jebkādas sistēmas un komponenti, ar ko tiek integrētas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, tostarp, lai uzlabotu atjaunīgās enerģijas ražošanas prognozējamību, un jebkāds aprīkojums vai iekārta, kas ir būtiska investīcijas pienācīgai funkcionēšanai, tostarp monitoringa un kontroles sistēmas, ar nosacījumu, ka tās ir neatņemama projekta daļa, faktiski nodrošina atjaunīgās enerģijas ražošanas ietaises integrāciju un to papildina;

d)

atjaunīgās enerģijas ražošanas ietaises pieslēgums sadales vai pārvades tīklam un – attiecīgā gadījumā – uzkrāšanas ietaises pieslēgums pārvades vai sadales tīklam, ar nosacījumu, ka tās ir neatņemama projekta daļa, faktiski nodrošina atjaunīgās enerģijas ražošanas ietaises integrēšanu un to papildina;

e)

atjaunīgās elektroenerģijas pārveidošana šķidrā un gāzveida atjaunīgā nebioloģiskas izcelsmes kurināmajā, arī pārveides vai uzkrāšanas ietaises un digitālie elementi gan uz vietas objektā, gan ārpus tā, ar nosacījumu, ka tie ir neatņemama projekta daļa un faktiski nodrošina atjaunīgās enerģijas ražošanas ietaises integrēšanu un to papildina;

f)

jebkādas citas tehnoloģijas, komponenti vai investīcijas, kas norādītas relevantajās EISI darba programmās un uzaicinājumos un kas ir neatņemama projekta daļa un faktiski nodrošina atjaunīgās enerģijas ražošanas ietaises integrēšanu un to papildina.

4. pants

Sadarbības mehānismi, ar ko izveido atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektus, un pieteikšanās

1.   Lai projektu varētu iekļaut atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu provizoriskajā sarakstā, tam jābūt izveidotam, izmantojot sadarbības mehānismu.

2.   Projekta virzītājs, kurš piesaka projektu iekļaušanai atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu provizoriskajā sarakstā, iesniedz līdzdalīgo dalībvalstu un attiecīgā gadījumā trešo valstu rakstisku deklarāciju, kurā tās pauž vēlmi noslēgt sadarbības nolīgumu, lai izveidotu atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu. Deklarācija nav jāsagatavo konkrētā formātā, bet to paraksta līdzdalīgo dalībvalstu ministrijas, kas atbildīgas par sadarbības nolīguma īstenošanu, un arī tranzīta valstu ministrijas, ja tas ir relevanti un ja nolīgums prasa to infrastruktūras izmantošanu.

3.   Pieteikumā uz iekļaušanu provizoriskajā sarakstā norāda informāciju par šajā nodaļā minētajiem atlases kritērijiem.

5. pants

Atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu neto sociālekonomiskie ieguvumi

1.   Projekta virzītājs, kurš piesaka projektu iekļaušanai atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu provizoriskajā sarakstā, pierāda, ka iespējamie kopējie izmaksu ietaupījumi atjaunīgo energoresursu ieviešanā un/vai ieguvumi par labu sistēmas integrācijai, piegādes drošībai vai inovācijai, kas saistīti ar projektu, pārsniedz tā izmaksas (“neto sociālekonomiskie ieguvumi”).

2.   Iepriekšējā punktā minētos neto sociālekonomiskos ieguvumus pierāda par periodu, kas aptver vismaz 15 gadus, sākot ar projekta pirmo darbības gadu, un kas atspoguļo tā tehnoloģisko ekspluatācijas laiku.

3.   Šā panta 1. punktā minēto projekta neto sociālekonomisko ieguvumu aplēses pamatā ir projekta virzītāja sagatavota izmaksu un ieguvumu analīze. Izmaksu un ieguvumu analīzē iekļauj visus elementus, kas minēti Regulas (ES) 2021/1153 pielikuma IV daļas 3. punktā, un tajā pierāda, ka radīsies neto sociālekonomiskie ieguvumi salīdzinājumā ar līdzīgu projektu vai atjaunīgās enerģijas projektu, ko īsteno kāda no sadarbības nolīgumā iesaistītajām dalībvalstīm viena pati.

III NODAĻA

ATJAUNĪGĀS ENERĢIJAS PĀRROBEŽU PROJEKTU ATLASES PROCESS

6. pants

Atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu grupa

1.   Komisija izveido un vada atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu grupu (“grupa”), kurā ir pa vienam pārstāvim no katras dalībvalsts un viens pārstāvis no Komisijas.

2.   Katras dalībvalsts pārstāvim var pievienoties citas relevantas puses, piemēram, valsts regulatīvā iestāde, pārvades vai sadales sistēmu operatori vai atļaujas izdevējas iestādes.

3.   Grupa pēc vajadzības uzaicina atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu virzītājus un to trešo valstu pārstāvjus, kas iesaistītas atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektos.

4.   Grupa uz savām sanāksmēm attiecīgā gadījumā var aicināt organizācijas, kas pārstāv relevantās ieinteresētās personas, tostarp ražotājus, piegādātājus, patērētājus un vides aizsardzības organizācijas. Grupa var rīkot uzklausīšanas vai apspriedes, ja tas ir lietderīgi tās uzdevumu izpildei.

5.   Grupa izveido provizorisko sarakstu ar projektiem, kas varētu kļūt par atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektiem, un seko līdzi galīgajā sarakstā iekļauto projektu īstenošanai.

6.   Grupa pieņem savu reglamentu, un tās priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

7. pants

Atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu provizoriskais saraksts

1.   Komisija vismaz reizi gadā izsludina uzaicinājumu iesniegt pieteikumus ar mērķi atlasīt atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektus.

2.   Pēc projektu izvērtēšanas saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1153 pielikuma IV daļas 4. punkta c) apakšpunktu Komisija sagatavo un grupai iesniedz to projektu sarakstu, kuri atbilst atlases kritērijiem, kas izklāstīti Regulas (ES) 2021/1153 pielikuma IV daļā, kopā ar relevanto informāciju, kas minēta Regulas (ES) 2021/1153 pielikuma IV daļas 4. punkta d) apakšpunktā. Komisija grupai neiesniedz pilnus pieteikumus vai jebkādu informāciju, ko pieteikuma iesniedzējs norādījis kā komerciāli sensitīvu.

3.   Pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no Komisijas, grupa izveido provizorisko sarakstu ar projektiem, kas varētu kļūt par atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektiem.

8. pants

Atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu galīgais saraksts

1.   Atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu galīgo sarakstu Komisija pieņem saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1153 25. panta 1. punkta b) apakšpunktu. Galīgajā projektu sarakstā iekļautos projektus nesarindo.

2.   Galīgais saraksts atspoguļo provizorisko sarakstu, ko grupa izveidojusi saskaņā ar šīs regulas 7. panta 3. punktu. Ja galīgais saraksts atšķiras no provizoriskā saraksta, Komisijai pirms galīgā saraksta pieņemšanas no grupas jāsaņem pozitīvs atzinums.

9. pants

Atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu galīgā saraksta izskatīšana

1.   Sarakstu Komisija izskata vismaz reizi divos gados.

2.   Neskarot iepriekšējā punktā minēto izvērtēšanu, Komisija svītro projektu no galīgā saraksta, tiklīdz tā ir konstatējusi, ka:

a)

projekta izvērtējums balstījās uz nepareizu informāciju, kura turklāt izvērtējumā bija noteicošais faktors; vai

b)

projekts neatbilst Savienības tiesību aktiem.

3.   Komisija var svītrot projektu no saraksta, ja:

a)

viena vai visas līdzdalīgās dalībvalsts ir atsaukušas savu apstiprinājumu un/vai

b)

projekta virzītājs informē grupu, ka projekts vairs netiek īstenots; vai

c)

projekts kopš tā iekļaušanas sarakstā nav pavirzījies uz priekšu; vai

d)

projekts ir pabeigts.

4.   Pirms projekta svītrošanas no saraksta Komisija apspriežas ar grupu un pienācīgi ņem vērā no grupas locekļiem saņemto relevanto informāciju.

10. pants

Atjaunīgās enerģijas pārrobežu projektu sarakstā iekļauto projektu īstenošanas uzraudzība

1.   Galīgajā sarakstā iekļautā projekta virzītājs reizi gadā iesniedz Komisijai progresa ziņojumu ar relevantu jaunāko informāciju par projekta specifikāciju un īstenošanu, un Komisija ziņojumu iesniedz grupai.

2.   Ja projekta virzītāji savos ziņojumos iekļauj komerciāli sensitīvu informāciju, tie norāda, kāda informācija nav ne publiskojama, ne iesniedzama grupai tādā veidā, ka ir iespējams identificēt projektu, uz kuru informācija attiecas. Šādā gadījumā Komisija grupai sniedz agregētu informāciju par projektu īstenošanas uzraudzību.

3.   Lai grupa varētu veikt uzraudzību, projekta virzītāja iesniegtajā progresa ziņojumā iekļauj šādu informāciju:

a)

atjaunināts projekta apraksts un tā statuss;

b)

grafiks, kurā attiecīgā gadījumā norādīti šādi posmi: īstenojamības izpēte, projektēšana, atļaujas saņemšana, būvniecība, nodošana ekspluatācijā;

c)

jebkāda administratīva, juridiska, finansiāla vai cita informācija, kas atšķiras no iepriekš sniegtās informācijas.

4.   Grupa projektu īstenošanu uzrauga, balstoties uz Komisijas iesniegto informāciju par progresu.

5.   Grupa var sniegt ieteikumus par specifisku projektu, lai novērstu iespējamos īstenošanas kavējumus. Te var ietilpt arī darbības, kas jāveic vienā vai vairākās dalībvalstīs.

11. pants

Informācija un publicitāte

1.   Komisija informāciju par galīgajā projektu sarakstā iekļautajiem projektiem publicē veidā, kas ir viegli pieejams plašai sabiedrībai.

2.   Komisija par projektu publicē tikai tādu informāciju, kas nav komerciāli sensitīva, proti, projekta aprakstu, statusu, īstenošanas grafiku vai atrašanās vietu.

3.   Galīgajā sarakstā iekļautā projekta virzītājs vismaz iepriekšējā punktā norādīto informāciju publicē savā tīmekļa vietnē un to atjaunina vismaz reizi sešos mēnešos.

12. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 21. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 249, 14.7.2021., 38. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/2001 (2018. gada 11. decembris) par no atjaunojamajiem energoresursiem iegūtas enerģijas izmantošanas veicināšanu (OV L 328, 21.12.2018., 82. lpp.).

(3)  SWD(2021) 429 final.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2019/2088 (OV L 198, 22.6.2020., 13. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/944 (2019. gada 5. jūnijs) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu un ar ko groza Direktīvu 2012/27/ES (OV L 158, 14.6.2019., 125. lpp.).


1.3.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 62/9


KOMISIJAS REGULA (ES) 2022/343

(2022. gada 24. janvāris),

ar ko nosaka aizliegumu Francijas karoga kuģiem zvejot parasto jūrasmēli 7.h, 7.j un 7.k zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko izveido Savienības kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (ES) 2021/92 (2) ir noteiktas kvotas 2021. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju Francijas karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti Francijā, ar nozveju no parastās jūrasmēles krājuma 7.h, 7.j un 7.k zonā ir pilnībā apguvuši 2021. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc dažas ar šo krājumu saistītas zvejas darbības jāaizliedz,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2021. gadam, kura Francijai iedalīta pielikumā norādītajam parastās jūrasmēles krājumam 7.h, 7.j un 7.k zonā, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

1.   Ar 1. pantā minēto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic Francijas karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti Francijā, no minētajā pielikumā noteiktās dienas ir aizliegtas. Konkrēti ir aizliegts meklēt zivis un iemest, ievietot vai pacelt zvejas rīku šā krājuma apzvejošanas nolūkā.

2.   Tomēr ir atļauts pārkraut citā kuģī, paturēt uz kuģa, apstrādāt uz kuģa, pārvietot, ievietot sprostā, nobarot un izkraut minētā krājuma zivis un zvejas produktus, ko minētie kuģi nozvejojuši pirms minētās dienas.

3.   Neplānotas nozvejas, kuras šie kuģi guvuši no minētā krājuma, paceļ un patur uz zvejas kuģa un reģistrē, izkrauj un nozvejas kvotās ieskaita saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 (3) 15. pantu.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 24. janvārī

Komisijas

un tās priekšsēdētājas vārdā –

Komisijas loceklis

Virginijus SINKEVIČIUS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) 2021/92 (2021. gada 28. janvāris), ar ko 2021. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi (OV L 31, 29.1.2021., 31. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

26/TQ/92

Dalībvalsts

Francija

Krājums

SOL/7HJK.

Suga

Parastā jūrasmēle (Solea solea)

Zona

7.h, 7.j un 7.k

Aizlieguma datums

17.12.2021.


LĒMUMI

1.3.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 62/12


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/344

(2022. gada 24. februāris),

ar ko nolūkā Daimler AG un Daimler AG grupas vidējo īpatnējo CO2 emisiju aprēķinos ņemt vērā noteiktus ar ekoinovāciju panāktus CO2 aiztaupījumus groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/1035

(izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 964)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, čehu, franču, itāļu, īru, nīderlandiešu, ungāru, vācu un zviedru valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/631 (2019. gada 17. aprīlis) par CO2 emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 443/2009 un Regulu (ES) Nr. 510/2011 (1), un jo īpaši tās 7. panta 5. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Ar spriedumu lietā T-359/19 (2) Vispārējā tiesa attiecībā uz vidējo īpatnējo CO2 emisiju aprēķinu par 2017. kalendāro gadu un reģistrētajiem CO2 emisiju aiztaupījumiem no ekoinovācijām ražotājam Daimler AG un Daimler AG grupai atcēla Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2019/583 (3).

(2)

Vidējās īpatnējās CO2 emisijas un ar ekoinovāciju panāktie CO2 emisiju aiztaupījumi, kas norādīti Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2020/1035 (4), tika noteikti tādā pašā veidā kā Īstenošanas lēmumā (ES) 2019/583, tāpēc ir lietderīgi minētajā lēmumā noteiktās vērtības koriģēt.

(3)

Aprēķinot Daimler AG un Daimler AG grupas vidējās īpatnējās emisijas 2018. kalendārajā gadā, būtu jāņem vērā ar ekoinovāciju panāktie CO2 aiztaupījumi, kas sertificēti saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/158 (5), par ko ziņojušas dalībvalstis un ko minētie subjekti verificējuši.

(4)

Tāpēc Īstenošanas lēmumā (ES) 2020/1035 reģistrētie ar ekoinovāciju panāktie CO2 emisiju aiztaupījumi Daimler AG gadījumā būtu jāpalielina par 0,429 g CO2/km un Daimler AG grupas gadījumā – par 0,428 g CO2/km.

(5)

Vidējās īpatnējās CO2 emisijas un attālums līdz mērķrādītājam, kas Daimler AG un Daimler AG grupai noteikts Īstenošanas lēmumā (ES) 2020/1035, ir pārrēķināts, ņemot vērā ar ekoinovāciju panākto aiztaupījumu palielinājumu. Līdz ar to attiecīgie ieraksti ir jāpielāgo.

(6)

Tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1035 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2020/1035 grozījumi

Īstenošanas lēmuma (ES) 2020/1035 I pielikumu groza šādi:

1)

ierakstu par Daimler AG 1. tabulā aizstāj ar šādu:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Ražotāja nosaukums

Grupas un atkāpes

Reģistrāciju skaits

Vidējā masa

Vidējās īpatnējās CO2 emisijas

Īpatnējo emisiju mērķrādītājs

Attālums līdz mērķrādītājam

Ar ekoinovācijām iegūtie CO2 aiztaupījumi

Korekcijas koeficients

Kļūdas robeža

“DAIMLER AG

P2

929 187

1 601,16

132,947

139,540

-6,594

0,781

1,000

0,001 ”;

2)

ierakstu par Daimler AG 2. tabulā aizstāj ar šādu:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Grupas nosaukums

Grupa

Reģistrāciju skaits

Vidējā masa

Vidējās īpatnējās CO2 emisijas

Īpatnējo emisiju mērķrādītājs

Attālums līdz mērķrādītājam

Ar ekoinovācijām iegūtie CO2 aiztaupījumi

Korekcijas koeficients

Kļūdas robeža

“DAIMLER AG

P2

932 569

1 601,53

133,380

139,557

-6,178

0,779

1,000

0,001 ”.

2. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts šādiem individuāliem ražotājiem un ražotāju grupām, kas izveidotas saskaņā ar Regulas (ES) 2019/631 6. pantu:

1)

ADIDOR VOITURES SAS

2/4 Rue Hans List

78290 Croissy-sur-Seine

Francija

 

 

2)

ALFA ROMEO SPA

C.so Settembrini, 40

Gate 8 – Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47

10135 Torino

Itālija

 

 

3)

ALKE SRL

via Vigonovese 123

35127 Padova

Itālija

 

 

4)

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH & Co. KG

Alpenstraße 35–37

86807 Buchloe

Vācija

 

 

5)

Société des Automobiles Alpine SAS

1 Avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francija

 

 

6)

ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE

Via Lanzo 27

10071 Borgaro Torinese

Itālija

 

 

7)

Aston Martin Lagonda Ltd

Pārstāvis Savienībā:

Aston Martin Lagonda of Europe GmbH

Unterschweinstiege 2-14

60549 Frankfurt am Main

Vācija

 

 

8)

Audi AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Vācija

 

 

9)

Audi Hungaria Motor KFT

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Vācija

 

 

10)

Audi Sport GMBH

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Vācija

 

 

11)

Automobiles Citroen

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

Francija

 

 

12)

Automobiles Peugeot

7, rue Henri Sainte-Claire Deville

92500 Rueil-Malmaison

Francija

 

 

13)

AVTOVAZ JSC

Pārstāvis Savienībā:

CS AUTOLADA

211 Konevova

130 00 Prague 3

Čehija

 

 

14)

Bee Bee Automotive

182 RT Beaugé

72700 Rouillon

Francija

 

 

15)

Bentley Motors Ltd

Zeppelinstrasse 1

85399 Hallbergmoos (Munich)

Vācija

 

 

16)

BLUECAR SAS

31–32 quai de Dion Bouton

92800 Puteaux

Francija

 

 

17)

Bayerische Motoren Werke AG

Petuelring 130

80788 München

Vācija

 

 

18)

BMW M GMBH

Petuelring 130

80788 München

Vācija

 

 

19)

BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD

Kriegsbergstraße 11

70174 Stuttgart

Vācija

 

 

20)

Bugatti Automobiles SAS

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Vācija

 

 

21)

Caterham Cars Ltd

2 Kennet Road Dartford

DA1 4QN Dartford

Apvienotā Karaliste

 

 

22)

Chevrolet Italia S.p.A.

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-12

65423 Rüsselsheim

Vācija

 

 

23)

FCA US LLC

Pārstāvis Savienībā:

Fiat Chrysler Automobiles

Gate 8 – Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Itālija

 

 

24)

CNG-Technik GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Vācija

 

 

25)

Automobile Dacia SA

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francija

 

 

26)

DAIHATSU MOTOR CO LTD

Pārstāvis Savienībā:

Toyota Motor Europe

Avenue du Bourget, 60

1140 Brussels

Beļģija

 

 

27)

Daimler AG

Building 120, Mercedesstrasse 120

70546 Stuttgart-Untertuerkheim

Vācija

 

 

28)

FABBRICA DALLARA SRL

Via Guglielmo Marconi,18

43040 Varano de’ Melegari (PR)

Itālija

 

 

29)

DFSK MOTOR CO LTD

Pārstāvis Savienībā:

Giotti Victoria Sr.l. Pisana Road, 11/a

50021 Barberino, Val D’ Elsa (FI)

Itālija

 

 

30)

Donkervoort Automobielen BV

Pascallaan 96

8218 NJ Lelystad

Nīderlande

 

 

31)

Dr Motor Company Srl

S.S. 85, Venafrana km 37,500

86070 Macchia d’Isernia

Itālija

 

 

32)

ESAGONO ENERGIA SRL

Via Puecher 9

20060 Pozzuolo Martesana (MI)

Itālija

 

 

33)

Ferrari S.p.A.

Via Emilia Est 1163

41122 Modena

Itālija

 

 

34)

FCA Italy S.p.A.

Gate 8 – Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47

C.so Settembrini, 40

10135 Torino

Itālija

 

 

35)

Ford India Private Ltd

Pārstāvis Savienībā:

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Vācija

 

 

36)

Ford Motor Company of Australia Limited

Niehl Plant, building, Imbert 479

Henry Ford Strasse 1

50735 Köln

Vācija

 

 

37)

Ford Motor Company

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Vācija

 

 

38)

Ford Werke GmbH

Niehl Plant, building Imbert 479

Henry-Ford-Straße 1

50735 Köln

Vācija

 

 

39)

General Motors Holdings LLC

Pārstāvis Savienībā:

KnowMotive

Bouwhuispad 1

8121 PX Olst

Nīderlande

 

 

40)

GONOW AUTO CO LTD

Via della Muratella, 797

00054 Maccarese (RM)

Itālija

 

 

41)

GOUPIL INDUSTRIE SA

Route de Villeneuve

47320 Bourran

Francija

 

 

42)

Great Wall Motor Company Ltd

Pārstāvis Savienībā:

Great Wall Motor Europe Technical Center GmbH

Otto-Hahn-Str. 5

63128 Dietzenbach

Vācija

 

 

43)

Honda Automobile (China) Co., Ltd

Pārstāvis Savienībā:

Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Beļģija

 

 

44)

Honda Automobile Thailand Co., Ltd

Pārstāvis Savienībā:

Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Beļģija

 

 

45)

Honda Motor Co., Ltd

Pārstāvis Savienībā:

Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Beļģija

 

 

46)

Honda Turkiye A.S.

Pārstāvis Savienībā:

Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Beļģija

 

 

47)

Honda of the UK Manufacturing Ltd

Pārstāvis Savienībā:

Honda Motor Europe Ltd

Wijngaardveld 1 (Noord V)

9300 Aalst

Beļģija

 

 

48)

Hyundai Motor Company

Pārstāvis Savienībā:

Hyundai Motor Europe GmbH

Hyundai Platz

65428 Russelsheim

Vācija

 

 

49)

Hyundai Assan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A.S.

Pārstāvis Savienībā:

Hyundai Motor Europe GmbH

Hyundai Platz

65428 Russelsheim

Vācija

 

 

50)

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.

Hyundai Platz

65428 Russelsheim

Vācija

 

 

51)

Hyundai Motor Europe GmbH

Hyundai Platz

65428 Russelsheim

Vācija

 

 

52)

ISUZU MOTORS LIMITED

Bist 12

2630 Aartselaar

Beļģija

 

 

53)

ITALDESIGN GIUGIARO SPA

via A.Grandi 25

10024 Moncalieri (TO)

Itālija

 

 

54)

IVECO SPA

Via Puglia 35

10156 Torino

Itālija

 

 

55)

Jaguar Land Rover Ltd

Pārstāvis Savienībā:

JLR Ireland (Services) Ltd, Software Engineering Centre

Three Airport Avenue

Shannon Industrial Estate

V14 YH92 Shannon (Co. Clare)

Īrija

 

 

56)

KIA Corporation

Pārstāvis Savienībā:

Kia Europe GmbH

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Vācija

 

 

57)

KIA Slovakia s.r.o.

Theodor-Heuss-Allee 11

60486 Frankfurt am Main

Vācija

 

 

58)

Koenigsegg Automotive AB

Valhall Park

262 74 Angelholm

Zviedrija

 

 

59)

KTM-Sportmotorcycle AG

Stallhofnerstrasse 3

5230 Mattighofen

Austrija

 

 

60)

LADA Automobile GmbH

Erlengrund 7

21614 Buxtehude

Vācija

 

 

61)

Automobili Lamborghini S.p.A.

via Modena 12

40019 Sant’Agata Bolognese (BO)

Itālija

 

 

62)

LONDON EV COMPANY

Pārstāvis Savienībā:

Cina-Euro Vehicle Technology (CEVT)

Theres Svenssons Gata 7

41755 Goteborg

Zviedrija

 

 

63)

Lotus Cars Ltd

Pārstāvis Savienībā:

Cina-Euro Vehicle Technology (CEVT)

Theres Svenssons Gata 7

41755 Goteborg

Zviedrija

 

 

64)

Magyar Suzuki Corporation Ltd

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

Ungārija

 

 

65)

Mahindra & Mahindra Ltd

Pārstāvis Savienībā:

Mahindra Europe S.r.l.

Via Cancelliera 35

00040 Ariccia (Roma)

Itālija

 

 

66)

MAN Truck & Bus AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Vācija

 

 

67)

Maruti Suzuki India Ltd

Pārstāvis Savienībā:

Magyar Suzuki Corporation Ltd

Schweidel Jozsef U52

2500 Esztergom

Ungārija

 

 

68)

Maserati S.p.A.

Viale Ciro Menotti 322

41122 Modena

Itālija

 

 

69)

Mazda Motor Corporation

Pārstāvis Savienībā:

Mazda Motor Europe GmbH

European R & D Centre

Hiroshimastr 1

61440 Oberursel/Taunus

Vācija

 

 

70)

McLaren Automotive Ltd

Chertsey Road

Woking

GU21 4YH Surrey

Apvienotā Karaliste

 

 

71)

Mercedes-AMG GmbH

Pārstāvis Savienībā:

Daimler AG

Building 120

Mercedesstrasse 120

70546 Stuttgart-Untertuerkheim

Vācija

 

 

72)

MFTBC

F403, EA/R

70546 Stuttgart

Vācija

 

 

73)

MG Motor UK Ltd

Pārstāvis Savienībā:

SAIC Motor Europe B.V.

Professor W.H. Keesomlaan 12

1183 Amstelveen

Nīderlande

 

 

74)

MITSUBISHI FUSO TRUCK & BUS CORPORATION

Pārstāvis Savienībā:

Daimler AG, Building 120

Mercedesstrasse 120

70546 Stuttgart-Untertuerkheim

Vācija

 

 

75)

Mitsubishi Motors Corporation MMC

Pārstāvis Savienībā:

Mitsubishi Motors Europe B.V.

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Nīderlande

 

 

76)

Mitsubishi Motors Europe B.V.

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Nīderlande

 

 

77)

Mitsubishi Motors Thailand Co., Ltd MMTh

Pārstāvis Savienībā:

Mitsubishi Motors Europe B.V.

Mitsubishi Avenue 21

6121 SH Born

Nīderlande

 

 

78)

Morgan Technologies Ltd

Pickersleigh Road Malvern Link

Worcestershire

WR14 2LL

Apvienotā Karaliste

 

 

79)

Nissan International SA

Pārstāvis Savienībā:

Renault Nissan Representation Office

Av des Arts 40

1040 Brussels

Beļģija

 

 

80)

Noble Automotive Ltd

24a Centurion Way

Meridian Business Park

Leicester LE19 1WH

Apvienotā Karaliste

 

 

81)

Adam Opel GmbH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-13

65423 Rüsselsheim

Vācija

 

 

82)

Opel Automobile GmbH

Bahnhofsplatz 1 IPC 39-13

65423 Rüsselsheim

Vācija

 

 

83)

Pagani Automobili S.p.A.

Via dell’ Artigianato 5

41018 San Cesario sul Panaro (Modena)

Itālija

 

 

84)

PGO Automobiles

ZA de la pyramide

30380 Saint Christol-Les-Alès

Francija

 

 

85)

PIAGGIO & C SPA

Viale Rinaldo Piaggio, 25

56025 Pontedera (PI)

Itālija

 

 

86)

Dr Ing hc F Porsche AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Vācija

 

 

87)

PSA Automobiles SA

2-10 boulevard de l’Europe

78300 Poissy

Francija

 

 

88)

Renault S.A.S.

Guyancourt

1 avenue du Golf

78288 Guyancourt Cedex

Francija

 

 

89)

Renault Trucks

99 Route de Lyon

TER L10 0 01

69802 Saint Priest Cedex

Francija

 

 

90)

Rolls-Royce Motor Cars Ltd

Petuelring 130

80788 München

Vācija

 

 

91)

ROMANITAL SRL

Via delle Industrie, 107

90040 Isola delle Femmine PA

Itālija

 

 

92)

SAIC MOTOR CORPORATION

Dyapason Building, rue Robert Stumper 4

L-2557 Luxembourg Luxembourg – Cloche d`Or

Luksemburga

 

 

93)

Seat SA

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Vācija

 

 

94)

Secma S.A.S.

Rue Denfert Rochereau

59580 Aniche

Francija

 

 

95)

Skoda Auto AS

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Vācija

 

 

96)

SsangYong Motor Company

Pārstāvis Savienībā:

Ssangyong European Parts Center

IABC 5253-5254

4814RD, Breda

Nīderlande

 

 

97)

STREETSCOOTER GMBH

Jülicher Straße 191

52070 Aachen

Vācija

 

 

98)

Subaru Cooperation

Pārstāvis Savienībā:

SUBARU EUROPE N.V./S.A

Leuvensesteenweg 555 B/8

1930 Zaventem

Beļģija

 

 

99)

Suzuki Motor Corporation

Pārstāvis Savienībā:

Magyar Suzuki Corporation Ltd

2500 Esztergom

Schweidel Jozsef U52

Ungārija

 

 

100)

Suzuki Motor Thailand Co. Ltd

Pārstāvis Savienībā:

Magyar Suzuki Corporation Ltd

2500 Esztergom

Schweidel Jozsef U52

Ungārija

 

 

101)

Tecno Meccanica Imola SPA

Pārstāvis Savienībā:

Artega GmbH

Artegastraße 1

33129 Delbrück

Vācija

 

 

102)

Tesla Motors Ltd

Pārstāvis Savienībā:

Tesla Motors Netherlands B.V.

Burgemeester Stramanweg 122

1101 EN Amsterdam

Nīderlande

 

 

103)

Toyota Motor Europe NV/SA

Avenue du Bourget 60

1140 Brussels

Beļģija

 

 

104)

UAZ

Moskovskoye shosse, 92

432034 Ulyanovsk

Krievija

 

 

105)

UNIVERS VE HELEM

14 rue Federico Garcia Lorca

32000 Auch

Francija

 

 

106)

Volkswagen AG

Letter box 011/1882

38436 Wolfsburg

Vācija

 

 

107)

Volvo Car Corporation

VAK building

Assar Gabrielssons väg

405 31 Göteborg

Zviedrija

Briselē, 2022. gada 24. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājas izpildvietnieks

Frans TIMMERMANS


(1)  OV L 111, 25.4.2019., 13. lpp.

(2)  OV C 452, 8.11.2021., 21. lpp.

(3)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/583 (2019. gada 3. aprīlis), ar kuru atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 443/2009 apstiprina vai groza vidējo īpatnējo CO2 emisiju un īpatnējo emisiju mērķrādītāju provizoriskos aprēķinus vieglo automobiļu ražotājiem attiecībā uz 2017. kalendāro gadu un dažiem Volkswagen grupai piederošiem ražotājiem attiecībā uz 2014., 2015. un 2016. kalendāro gadu (OV L 100, 11.4.2019., 66. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1035 (2020. gada 3. jūnijs), ar kuru atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2019/631 apstiprina vai groza vidējo īpatnējo CO2 emisiju un īpatnējo emisiju mērķrādītāju provizorisko aprēķinu vieglo pasažieru automobiļu un vieglo komerciālo transportlīdzekļu ražotājiem attiecībā uz 2018. kalendāro gadu (OV L 227, 16.7.2020., 37. lpp.).

(5)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/158 (2015. gada 30. janvāris) par divu Robert Bosch GmbH augstas efektivitātes maiņstrāvas ģeneratoru apstiprināšanu par inovatīvu tehnoloģiju CO2 emisiju samazināšanai no vieglajiem automobiļiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 443/2009 (OV L 26, 31.1.2015., 31. lpp.).


Labojumi

1.3.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 62/26


Labojums Padomes Regulā (ES) 2022/263 (2022. gada 23. februāris) par ierobežojošiem pasākumiem, reaģējot uz Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalu valdības nekontrolēto teritoriju atzīšanu un rīkojumu izvietot Krievijas bruņotos spēkus minētajās teritorijās

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 42 I, 2022. gada 23. februāris )

77. lappusē Regulu (ES) 2022/263 lasīt šādi:

PADOMES REGULA (ES) 2022/263

(2022. gada 23. februāris)

par ierobežojošiem pasākumiem, reaģējot uz Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalu valdības nekontrolēto teritoriju atzīšanu un rīkojumu izvietot Krievijas bruņotos spēkus minētajās teritorijās

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2022/266 (2022. gada 23. februāris) par ierobežojošiem pasākumiem, ar ko reaģē uz Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalu valdības nekontrolēto teritoriju atzīšanu un rīkojumu izvietot Krievijas bruņotos spēkus minētajās teritorijās (1),

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopējo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Tā kā 2022. gada 23. februārī, reaģējot uz to, ka Krievijas Federācijas prezidents parakstīja dekrētu, ar kuru atzina Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalu valdības nekontrolēto teritoriju “neatkarību un suverenitāti” un izdeva rīkojumu izvietot Krievijas bruņotos spēkus minētajās teritorijās, Padome pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2022/266.

(2)

Ar Lēmumu (KĀDP) 2022/266 nosaka ierobežojumus attiecībā uz Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalu valdības nekontrolēto teritoriju izcelsmes precēm un attiecībā uz finansējuma vai finansiālās palīdzības tiešu vai netiešu sniegšanu, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu saistībā ar šādu preču importu, izņemot preces, kurām Ukrainas valdība ir piešķīrusi izcelsmes sertifikātu.

(3)

Turklāt ar Lēmumu (KĀDP) 2022/266 ierobežo tādu preču un tehnoloģiju tirdzniecību, kas izmantojamas noteiktās nozarēs Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalu valdības nekontrolētajās teritorijās, un aizliedz sniegt pakalpojumus transporta, telekomunikāciju, enerģētikas vai naftas, gāzes un minerālresursu meklēšanas, izpētes un ieguves nozarēs, kā arī pakalpojumus saistībā ar tūrisma darbībām Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalu valdības nekontrolētajās teritorijās.

(4)

Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras.

(5)

Dalībvalstīm un Komisijai būtu savstarpēji jāsniedz informācija par pasākumiem, kas veikti atbilstīgi šai regulai, un cita nozīmīga informācija, kura ir to rīcībā saistībā ar šo regulu.

(6)

Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un jānodrošina to īstenošana. Minētajām sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

(7)

Šie pasākumi ir Līguma darbības jomā, un tādēļ, it īpaši lai nodrošinātu to vienādu piemērošanu visās dalībvalstīs, ir nepieciešama Savienības līmeņa reglamentējoša rīcība to īstenošanai.

(8)

Lai nodrošinātu šajā regulā paredzēto pasākumu efektivitāti, tai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“starpniecības pakalpojumi” ir:

i)

darījumu apspriešana vai organizēšana nolūkā veikt preču un tehnoloģiju vai finansiālo un tehnisko pakalpojumu pirkšanu, pārdošanu vai piegādi/sniegšanu, tostarp no kādas trešās valsts uz jebkuru citu trešo valsti; vai

ii)

preču un tehnoloģiju vai finansiālo un tehnisko pakalpojumu, tostarp trešās valstīs esošu, pirkšana vai pārdošana nolūkā nodot tos citai trešai valstij;

b)

“prasījums” ir jebkurš prasījums, kas tiesvedībā vai ārpus tās izvirzīts pirms vai pēc 2022. gada 24. februāra un rodas saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu, un it īpaši:

i)

prasība izpildīt jebkuras saistības, kas rodas saskaņā vai saistībā ar līgumu vai darījumu;

ii)

prasība pagarināt vai samaksāt jebkāda veida obligāciju, finansiālu garantiju vai atlīdzību;

iii)

prasība par kompensācijas saņemšanu attiecībā uz līgumu vai darījumu;

iv)

pretprasība;

v)

prasība atzīt vai izpildīt, tostarp ar eksekvatūras procedūru, kādu spriedumu, šķīrējtiesas nolēmumu vai līdzvērtīgu lēmumu neatkarīgi no tā, kur tas ir pieņemts;

c)

“līgums vai darījums” ir jebkurš darījums neatkarīgi no tā veida un piemērojamiem tiesību aktiem, kas ietver vienu vai vairākus līgumus, kuri noslēgti starp tām pašām vai dažādām pusēm, vai līdzīgas saistības, ko uzņēmušās tās pašas vai dažādas puses; šajā nolūkā “līgums” ietver juridiski neatkarīgas vai atkarīgas obligācijas, garantijas vai atlīdzību, jo īpaši finansiālas garantijas vai finansiālu atlīdzību, un kredītus, kā arī jebkuru saistītu noteikumu, kas izriet no darījuma vai saistībā ar to;

d)

“konkrētās teritorijas” ir Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalu valdības nekontrolētās teritorijas;

e)

“vienība konkrētajās teritorijās” ir jebkura vienība, kuras juridiskā adrese, centrālā administrācija vai galvenā darījumdarbības vieta ir konkrētajās teritorijās, tās meitasuzņēmumi vai saistītie uzņēmumi, ko tā kontrolē konkrētajās teritorijās, kā arī tās filiāles un citas vienības, kuras darbojas konkrētajās teritorijās;

f)

“konkrēto teritoriju izcelsmes preces” ir preces, kuras pilnībā iegūtas konkrētajā teritorijās vai kurām tur ir veikta pēdējā būtiskā pārveide saskaņā ar mutatis mutandis 60. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (2);

g)

“ieguldījumu pakalpojumi” ir šādi pakalpojumi un darbības:

i)

rīkojumu pieņemšana un nodošana attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem;

ii)

rīkojumu izpilde klientu vārdā;

iii)

darījumu veikšana savā vārdā;

iv)

portfeļu pārvaldība;

v)

ieguldījumu konsultācijas;

vi)

finanšu instrumentu sākotnējā izvietošana un/vai finanšu instrumentu izvietošana ar stingru izpirkšanas apņemšanos;

vii)

finanšu instrumentu izvietošana bez stingras izpirkšanas apņemšanās;

h)

“tehniskā palīdzība” ir jebkāds tehniskais atbalsts, kas saistīts ar remontu, izstrādi, ražošanu, montāžu, testēšanu, apkopi, vai jebkāds cits tehniskais pakalpojums, un tā var izpausties kā instrukcijas, padomu došana, mācības, praktisko zināšanu vai prasmju nodošana vai konsultāciju pakalpojumi, tehniskā palīdzība ietver palīdzību mutiski;

i)

“Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorijas, ieskaitot to gaisa telpu, kurās piemēro Līgumu, ievērojot Līgumā paredzētos nosacījumus;

j)

“kompetentās iestādes” ir dalībvalstu kompetentās iestādes, kas norādītas I pielikumā uzskaitītajās vietnēs.

2. pants

1.   Aizliegts:

a)

importēt Eiropas Savienībā konkrēto teritoriju izcelsmes preces;

b)

tieši vai netieši nodrošināt finansējumu vai finansiālo palīdzību, kā arī apdrošināšanu un pārapdrošināšanu saistībā ar a) punktā minēto preču importu.

2.   Šā panta 1. punktā noteiktos aizliegumus nepiemēro attiecībā uz:

a)

pirms 2022. gada 23. februāra noslēgtu tirdzniecības līgumu vai šādu līgumu izpildei nepieciešamo papildu līgumu izpildi līdz 2022. gada 24. maijam – ar nosacījumu, ka fiziskās vai juridiskās personas, vienība vai struktūra, kas vēlas pildīt līgumu, par pasākumu vai darījumu vismaz 10 darba dienas iepriekš ir paziņojusi tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās veic uzņēmējdarbību;

b)

konkrēto teritoriju izcelsmes precēm, kuras ir darītas pieejamas Ukrainas iestādēm pārbaudes veikšanai, attiecībā uz kurām ir pārbaudīta atbilstība preferenciālas izcelsmes piešķiršanas nosacījumiem un kurām ir izsniegts izcelsmes sertifikāts saskaņā ar ES un Ukrainas Asociācijas nolīgumu.

3. pants

1.   Ir aizliegts:

a)

iegādāties jebkādu jaunu līdzdalību vai palielināt jebkādu esošo līdzdalību nekustamā īpašuma īpašumtiesībās konkrētajās teritorijās;

b)

iegādāties jebkādu jaunu līdzdalību vai palielināt jebkādu esošo līdzdalību kādas vienības īpašumtiesībās vai kontrolē pār kādām vienībām konkrētajās teritorijās, tostarp pilnībā iegādāties šādu vienību vai iegādāties šādas vienības akcijas un citus ar līdzdalību saistītus vērtspapīrus;

c)

piešķirt vai iesaistīties jebkādā shēmā nolūkā piešķirt aizdevumu vai kredītu, vai citādi nodrošināt finansējumu, tostarp pašu kapitālu, kādai vienībai konkrētajās teritorijās vai dokumentētā nolūkā finansēt šādu vienību;

d)

izveidot jebkādu kopuzņēmumu konkrētajās teritorijās vai kopā ar kādu vienību konkrētajās teritorijās;

e)

sniegt ieguldījumu pakalpojumus, kas tieši saistīti ar a) līdz d) apakšpunktā minētajām darbībām.

2.   Šajā pantā izklāstītos aizliegumus un ierobežojumus nepiemēro likumīgas darījumdarbības veikšanai ar vienībām ārpus konkrētajām teritorijām, ja saistītie ieguldījumi nav paredzēti vienībām konkrētajās teritorijās.

3.   Šā panta 1. punktā noteiktie aizliegumi neskar tādu saistību izpildi, kas izriet no līguma, kurš noslēgts pirms 2022. gada 23. februāra, vai no šādu līgumu izpildei nepieciešamajiem papildu līgumiem – ar nosacījumu, ka kompetentā iestāde ir tikusi informēta vismaz piecas darba dienas iepriekš.

4. pants

1.   Ir aizliegts pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt preces un tehnoloģijas, kas uzskaitītas II pielikumā:

a)

jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai konkrētajās teritorijās; vai

b)

izmantošanai konkrētajās teritorijās.

Regulas II pielikumā iekļauj konkrētas preces un tehnoloģijas, kas ir piemērotas izmantošanai šādās būtiskās nozarēs:

i)

transports;

ii)

telekomunikācijas;

iii)

enerģētika;

iv)

naftas, gāzes un minerālresursu meklēšana, izpēte un ieguve.

2.   Ir aizliegts:

a)

tieši vai netieši sniegt tehnisko palīdzību vai starpniecības pakalpojumus saistībā ar II pielikumā uzskaitītajām precēm un tehnoloģijām vai saistībā ar šādu priekšmetu nodrošināšanu, izgatavošanu, uzturēšanu un izmantošanu jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai konkrētajās teritorijās vai izmantošanai konkrētajās teritorijās;

b)

tieši vai netieši sniegt finansējumu vai finansiālo palīdzību saistībā ar II pielikumā uzskaitītajām precēm un tehnoloģijām jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai konkrētajās teritorijās vai izmantošanai konkrētajās teritorijās.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā noteiktie aizliegumi neskar tādu saistību izpildi līdz 2022. gada 24. augustam, kas izriet no līguma, kurš noslēgts pirms 2022. gada 23. februāra, vai no šādu līgumu izpildei nepieciešamajiem papildu līgumiem – ar nosacījumu, ka kompetentā iestāde ir tikusi informēta vismaz piecas darba dienas iepriekš.

5. pants

1.   Ir aizliegts sniegt tehnisku palīdzību vai starpniecības pakalpojumus, būvdarbu vai inženierijas pakalpojumus, kas ir tieši saistīti ar infrastruktūru konkrētajās teritorijās 4. panta 1. punktā minētajās nozarēs, kā noteikts, pamatojoties uz II pielikumu, un neatkarīgi no preču un tehnoloģiju izcelsmes.

2.   Šā panta 1. punktā noteiktais aizliegums neskar tādu saistību izpildi līdz 2022. gada 24. augustam, kas izriet no līguma, kurš noslēgts pirms 2022. gada 23. februāra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamajiem papildu līgumiem.

3.   Ir aizliegts apzināti un ar nodomu piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir izvairīšanās no 1. un 2. punktā minētajiem aizliegumiem.

6. pants

1.   Ir aizliegts sniegt pakalpojumus, kuri tieši saistīti ar tūrisma darbībām konkrētajās teritorijās.

2.   Šā panta 1. punktā noteiktais aizliegums neskar tādu saistību izpildi līdz 2022. gada 24. augustam, kas izriet no līguma vai papildu līguma, kurš noslēgts pirms 2022. gada 23. februāra, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamajiem papildu līgumiem – ar nosacījumu, ka kompetentā iestāde ir tikusi informēta vismaz piecas darba dienas iepriekš.

7. pants

1.   Kompetentās iestādes saskaņā ar tādiem noteikumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var piešķirt atļauju saistībā ar 3. panta 1. punktā un 4. panta 2. punktā minētajām darbībām un 4. panta 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām ar nosacījumu, ka tās ir:

a)

nepieciešamas to konsulāro pārstāvniecību vai starptautisko organizāciju oficiālām vajadzībām, kurām ir imunitāte saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un kuras atrodas konkrētajās teritorijās;

b)

saistītas ar projektiem, kuri atbalsta vienīgi slimnīcas vai citas sabiedrības veselības aizsardzības iestādes, kas sniedz medicīnas pakalpojumus, vai civilās izglītības iestādes, kuras atrodas konkrētajās teritorijās; vai

c)

medicīnas ierīces un iekārtas.

2.   Kompetentās iestādes saskaņā ar noteikumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var arī piešķirt atļauju saistībā ar 3. panta 1. punktā minētajām darbībām ar nosacījumu, ka darījumu veic uzturēšanas vajadzībām nolūkā nodrošināt esošās infrastruktūras drošumu.

3.   Kompetentās iestādes saskaņā ar noteikumiem, ko tās uzskata par piemērotiem, var arī piešķirt atļauju saistībā ar 3. panta 1. punktā un 4. panta 2. punktā minētajām darbībām un 4. panta 1. punktā minētajām precēm un tehnoloģijām, un 5. pantā minētajiem pakalpojumiem, ja priekšmetu pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports vai minēto darbību veikšana ir vajadzīga, lai steidzami novērstu notikumu, kas var nopietni un ievērojami ietekmēt cilvēku veselību un drošību, tostarp esošās infrastruktūras vai vides drošību, vai lai mazinātu tā sekas. Pienācīgi pamatotos ārkārtas gadījumos pārdošanu, piegādi, nodošanu vai eksportu var veikt bez iepriekšējas atļaujas ar nosacījumu, ka eksportētājs piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir notikusi pārdošana, piegāde, nodošana vai eksports, informē kompetento iestādi, sniedzot bez iepriekšējas atļaujas veiktās pārdošanas, piegādes, nodošanas vai eksporta attiecīgā pamatojuma detalizētu izklāstu.

Komisija un dalībvalstis informē cita citu par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo punktu, un apmainās ar citu atbilstīgu informāciju, kura ir to rīcībā.

8. pants

Ir aizliegts apzināti un ar nodomu piedalīties darbībās, tostarp netieši, kuru mērķis vai sekas ir šajā regulā minēto pasākumu vai aizliegumu apiešana.

9. pants

Darbības, ko veic fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, nerada tām nekādu atbildību, ja tās nezināja un tām nebija pamatotu iemeslu uzskatīt, ka to rīcība būtu šajā regulā noteikto pasākumu pārkāpums.

10. pants

1.   Prasības saistībā ar jebkādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ietekmē pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar šo regulu, tostarp prasības par atlīdzinājuma saņemšanu vai citas šāda veida prasības, piemēram, prasību par kompensāciju vai garantijas nodrošinātu prasību, it īpaši prasību pagarināt vai samaksāt jebkura veida obligāciju, garantiju vai atlīdzību, jo sevišķi finansiālu garantiju vai finansiālu atlīdzību, neapmierina, ja tās iesniedz:

a)

norādītās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras, kuras uzskaitītas Padomes Regulas (ES) Nr. 269/2014 (3) I pielikumā;

b)

jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ar vienas no a) apakšpunktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru starpniecību vai tās vārdā;

c)

jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, par kuru šķīrējtiesas, tiesas vai administratīvā lēmumā atzīts, ka tā ir pārkāpusi šajā regulā noteiktos aizliegumus;

d)

jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, ja prasība attiecas uz precēm, kuru imports ir aizliegts saskaņā ar 2. panta 1. punktu.

2.   Visās tiesvedībās par prasības izpildi pienākums pierādīt, ka prasības apmierināšanu neaizliedz 1. punkts, piekrīt tai fiziskajai vai juridiskajai personai, kura pieprasa minētās prasības izpildi.

3.   Šis pants neskar 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru tiesības vērsties tiesā, lai izskatītu līgumsaistību saskaņā ar šo regulu neizpildes likumību.

11. pants

1.   Komisija un dalībvalstis viena otru informē par saskaņā ar šo regulu veiktajiem pasākumiem un apmainās ar citu nozīmīgu informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši ar informāciju par pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valstu tiesu pasludinātajiem spriedumiem.

2.   Dalībvalstis nekavējoties informē viena otru un Komisiju par jebkādu citu to rīcībā esošu būtisku informāciju, kas varētu ietekmēt šīs regulas efektīvu īstenošanu.

12. pants

Komisija ir pilnvarota grozīt I pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

13. pants

1.   Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas noteikumu pārkāpšanu, un veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajām sankcijām jābūt iedarbīgām, samērīgām un atturošām.

2.   Dalībvalstis 1. punktā minētos noteikumus paziņo Komisijai nekavējoties pēc šīs regulas stāšanās spēkā un informē to par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

14. pants

1.   Dalībvalstis izraugās šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās I pielikumā uzskaitītajās vietnēs. Dalībvalstis paziņo Komisijai par I pielikumā uzskaitīto vietņu adrešu izmaiņām.

2.   Dalībvalstis paziņo Komisijai savas kompetentās iestādes, tostarp minēto kompetento iestāžu kontaktinformāciju, nekavējoties pēc šīs regulas stāšanās spēkā un informē to par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

3.   Gadījumos, kad šajā regulā ir noteikta prasība ziņot Komisijai, sniegt tai informāciju vai citādi sazināties ar to, šādai saziņai izmanto I pielikumā norādīto adresi un citu kontaktinformāciju.

15. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Savienības teritorijā, tostarp tās gaisa telpā;

b)

visos gaisa kuģos vai kuģos, kas atrodas kādas dalībvalsts jurisdikcijā;

c)

visām tām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kurām ir kādas dalībvalsts valstspiederība;

d)

visām juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kas reģistrētas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem;

e)

visām juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādu darījumdarbību, ko tās pilnīgi vai daļēji veic Savienībā.

16. pants

Šī regula stājas spēkā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 23. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-Y. LE DRIAN

I PIELIKUMS

Dalībvalstu kompetento iestāžu informācijas tīmekļa vietnes un adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai

BEĻĢIJA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGĀRIJA

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČEHIJA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DĀNIJA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

VĀCIJA

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

IGAUNIJA

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

ĪRIJA

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPĀNIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVĀTIJA

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITĀLIJA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KIPRA

https://mfa.gov.cy/themes/

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURGA

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGĀRIJA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NĪDERLANDE

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLIJA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGĀLE

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVĀKIJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOMIJA

https://um.fi/pakotteet

ZVIEDRIJA

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services

and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Brussels

BELGIUM

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu

II PIELIKUMS

4. pantā minēto preču un tehnoloģiju saraksts

Nodaļa/KN kods

Produkta apraksts

25. nodaļa

SĀLS; SĒRS; ZEMES UN AKMENS; APMEŠANAS MATERIĀLI, KAĻĶI UN CEMENTS

26. nodaļa

RŪDAS, SĀRŅI UN PELNI

27. nodaļa

MINERĀLAIS KURINĀMAIS, MINERĀLEĻĻAS UN TO PĀRTVAICES PRODUKTI; BITUMENVIELAS; MINERĀLVASKI

28. nodaļa

NEORGANISKĀS ĶĪMIJAS PRODUKTI; DĀRGMETĀLU, RETZEMJU METĀLU, RADIOAKTĪVO ELEMENTU VAI IZOTOPU ORGANISKIE VAI NEORGANISKIE SAVIENOJUMI

29. nodaļa

ORGANISKIE ĶĪMISKIE SAVIENOJUMI

3824

Lietošanai gatavas saistvielas lietņu veidnēm un serdeņiem; ķīmiskās rūpniecības vai tai radniecīgo nozaru ražotie ķīmiskie produkti un preparāti (arī dabisko produktu maisījumi), kas nav minēti vai iekļauti citur

3826 00

Biodīzeļdegviela un tās maisījumi, kuri nesatur vai satur mazāk par 70 % no svara naftas eļļas vai eļļas, kas iegūtas no bitumenminerāliem

72. nodaļa

Dzelzs un tērauds

73. nodaļa

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi

74. nodaļa

Varš un tā izstrādājumi

75. nodaļa

Niķelis un tā izstrādājumi

76. nodaļa

Alumīnijs un tā izstrādājumi

78. nodaļa

Svins un tā izstrādājumi

79. nodaļa

Cinks un tā izstrādājumi

80. nodaļa

Alva un tās izstrādājumi

81. nodaļa

Pārējie parastie metāli; metālkeramika; to izstrādājumi

8207 13 00

MAINĀMIE INSTRUMENTI KLINŠU VAI GRUNTS URBŠANAI, AR METĀLA KARBĪDU CIETO SAKAUSĒJUMU VAI METĀLKERAMIKAS DARBDAĻĀM

8207 19 10

MAINĀMIE INSTRUMENTI KLINŠU VAI GRUNTS URBŠANAI, AR DIMANTA VAI AGLOMERĒTA DIMANTA DARBDAĻĀM

8401

Kodolreaktori; neapstaroti degvielas elementi (kasetes) kodolreaktoriem; iekārtas un aparāti izotopu separācijai

8402

Ūdens tvaika vai citādi tvaika katli (izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus, kas spēj ražot arī zemspiediena tvaiku); ūdens pārkarsēšanas katli

8403

Centrālapkures katli, izņemot pozīcijā 8402 minētos

8404

Palīgiekārtas izmantošanai pozīcijās 8402 vai 8403 minētajos katlos (piemēram, ekonomaizeri, pārkarsētāji, kvēpu atdalītāji, gāzes rekuperatori); ūdens tvaika un citu tvaika spēkiekārtu dzesētāji

8405

Gāzģeneratori vai ūdens gāzģeneratori ar attīrīšanas ierīcēm vai bez tām; acetilēna gāzģeneratori un tamlīdzīgi ūdens pārstrādes gāzģeneratori ar attīrīšanas ierīcēm vai bez tām

8406

Ūdens tvaika turbīnas un citādas tvaika turbīnas

8407

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motori ar divpusējiem vai rotējošiem virzuļiem

8408

Kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēji (dīzeļa vai pusdīzeļdzinēji)

8409

Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt dzinējiem, kas iekļauti pozīcijās 8407 vai 8408

8410

Hidroturbīnas, ūdensrati un to regulatori

8411

Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji un citādas gāzturbīnas

8412

Citādi dzinēji un motori

8413

Šķidruma sūkņi ar caurplūduma mērītāju vai bez tā; šķidrumu cēlāji

8414

Gaisa vai vakuumsūkņi, gaisa vai citi gāzes kompresori un ventilatori; ventilācijas vai velkmes skapji ar ventilatoru, aprīkoti ar filtru vai bez tā

8415

Gaisa kondicionēšanas iekārtas, kam ir ventilators ar motoru un ierīces gaisa mitruma un temperatūras mainīšanai; ieskaitot aparātus, kuros mitrumu atsevišķi neregulē

8416

Kurtuvju sprauslas šķidrai degvielai, degļi cietai putekļveida degvielai un gāzes degļi; mehāniskās un automātiskās kurtuves, mehāniski režģi, ārdi, ierīces pelnu aizvākšanai un citas tamlīdzīgas ierīces

8417

Rūpnīcu vai laboratoriju krāsnis un kurtuves, ieskaitot neelektriskas atkritumu sadedzināšanas krāsnis

8418

Ledusskapji, saldētavas un citas dzesēšanas vai saldēšanas iekārtas, elektriskas vai cita veida; siltumsūkņi, izņemot gaisa kondicionēšanas iekārtas pozīcijā 8415

8420

Kalandri un citādas velmju mašīnas, izņemot mašīnas metālam un stiklam, un to cilindri

8421

Centrifūgas, arī centrbēdzes žāvētavas; šķidrumu un gāzu filtrēšanas vai attīrīšanas ierīces

8422

Trauku mazgājamas mašīnas; iekārtas pudeļu un citu trauku mazgāšanai un žāvēšanai; iekārtas pudeļu, kannu, kārbu, maisiņu un citu tilpņu pildīšanai, aizvākošanai, noslēgšanai, kapsulēšanai vai marķēšanai; iekārtas pudeļu, burku, tūbiņu un tamlīdzīgas taras aizkapsulēšanai; citādas iekārtas iepakošanai un iesaiņošanai (ieskaitot karstās vakuuma iesaiņošanas iekārtas); iekārtas dzērienu gāzēšanai

8423

Svēršanas iekārtas (izņemot svarus ar 5 g un lielāku precizitāti), ietverot svarus, kas apgādāti ar ierīcēm masas kontrolei un aprēķināšanai; jebkura veida svaru atsvari

8424

Mehāniskas ierīces (ar roku darbināmas vai citādas) šķidrumu un pulverveida vielu izsmidzināšanai vai izkliedēšanai; ugunsdzēšamie aparāti, uzpildīti vai neuzpildīti; pulverizatori un tamlīdzīgas ierīces; smilšu strūklas vai tvaikstrūklas mašīnas un tamlīdzīgi smidzināšanas aparāti

8425

Celšanas trīši un cēlāji, izņemot liftcēlājus; vinčas un kabestāni; domkrati

8426

Derikceltņi; celtņi, ieskaitot kabeļceltņus; pārvietojamas pacēlājkāpnes, portāliekrāvēji un mehānismi aprīkoti ar celtni

8427

Autokrāvēji ar dakšu; citi kravas transportētāji ar celšanas vai takelāžas ierīcēm

8428

Citas mašīnas celšanai, pārvietošanai, iekraušanai vai izkraušanai (piemēram, lifti, eskalatori, konveijeri, telferi)

8429

Pašgājēji buldozeri ar maināmu vērstuvi, autogreideri, planētāji, skrēperi, mehāniskās lāpstas, ekskavatori, vienkausa krāvēji, blietēšanas mašīnas un ceļa veltņi

8430

Citas mašīnas un mehānismi grunts, minerālu vai rūdu pārvietošanai, planēšanai, profilēšanai, rakšanai, izstrādāšanai, blietēšanai, blīvēšanai, izņemšanai vai urbšanai; iekārtas pāļu dzīšanai un iekārtas pāļu izvilkšanai; sniega arkli un sniega rotortīrītāji

8431

Detaļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt pozīciju 8425 līdz 8430 mehānismiem

8432

Lauksaimniecības, dārzkopības vai mežsaimniecības tehnika augsnes sagatavošanai vai apstrādei; zālienu un sporta laukumu pļaujmašīnas

8435

Preses, smalcinātāji un tamlīdzīgas mašīnas vīna, sidra, augļu sulu vai tamlīdzīgu dzērienu ražošanai

8436

Citas mašīnas lauksaimniecībai, dārzkopībai, mežkopībai, putnkopībai vai biškopībai, ieskaitot iekārtas sēklu diedzēšanai (ar mehāniskām ierīcēm vai sildierīcēm); mājputnu inkubatori un brūderi

8437

Mašīnas sēklu, graudu vai kaltētu pākšu dārzeņu tīrīšanai, šķirošanai vai sijāšanai; mašīnas, ko izmanto miltrūpniecībā vai labības un kaltētu pākšu dārzeņu apstrādei, izņemot mašīnas lauku saimniecībām

8439

Iekārtas papīra masas ražošanai no celulozes šķiedrmateriāliem vai papīra vai kartona ražošanai vai apdarei

8440

Iekārtas grāmatu iesiešanai, ieskaitot brošēšanas mašīnas

8441

Citas iekārtas papīra masas, papīra un kartona izstrādājumu ražošanai, ieskaitot visdažādākās mašīnas papīra un kartona griešanai

8442

Iekārtas, aparatūra un aprīkojums (izņemot pozīcijā 8456 līdz 8465 minētos darbgaldus) plašu, cilindru vai citu tipogrāfijas elementu sagatavošanai vai izgatavošanai; plates, cilindri un citādi tipogrāfijas elementi; plates, cilindri un litogrāfijas akmeņi, kas sagatavoti iespiešanai (piemēram, apvirpoti, slīpēti vai pulēti)

8443

Tipogrāfijas mašīnas, ko izmanto iespiešanai ar plašu, cilindru un citu tipogrāfijas komponentu palīdzību, kuri minēti pozīcijā 8442 ; citādi printeri, kopēšanas mašīnas un faksa aparāti, komplektā vai atsevišķi; to daļas un piederumi

8444 00

Mašīnas mākslīgo tekstilmateriālu ekstrudēšanai, stiepšanai, teksturēšanai vai griešanai

8445

Mašīnas tekstilšķiedru sagatavošanai; vērpšanas, kārtošanas vai šķeterēšanas mašīnas un citādas iekārtas tekstildziju ražošanai; tīšanas un spolēšanas (ieskaitot audu spolēšanas) mašīnas un mašīnas, kas sagatavo tekstilpavedienus izmantošanai pozīcijas 8446 vai 8447 mašīnās

8447

Adāmmašīnas, ķetelēšanas mašīnas, mašīnas fasondzijas, pozamenta pavediena, tilla, mežģīņu, izšuvumu iegūšanai, lenšu izgatavošanai, tīklu siešanai, malu apstrādāšanai un stepēšanai

8448

Palīgierīces izmantošanai pozīcijās 8444 , 8445 , 8446  vai 8447 minētajās mašīnās (piemēram nīšu pacēlāji, žakardmašīnas, automātiskās kustības aptures, atspoļu maiņas mehānismi); daļas un piederumi izmantošanai vienīgi vai galvenokārt šajā pozīcijā vai pozīcijās 8444 , 8445 , 8446  un 8447 minētajās mašīnās (piemēram vārpstiņas un vārpstiņu spārniņi, adatu garnitūras, ķemmes, izvilkšanas sprauslas, atspoles, nīšstāvi un nīšstāvu rāmji, trikotāžas adatas)

8449 00 00

Iekārtas tūbas un filca vai neaustu drānu ražošanai un apdarei gabalos vai pēc formas, ieskaitot iekārtas filca cepuru ražošanai; veidņi cepuru izgatavošanai

8450

Veļas mazgājamās mašīnas mājsaimniecībai vai veļas mazgātavām, ieskaitot mašīnas ar sausināšanas ierīcēm

8452

Šujmašīnas, izņemot pozīcijas 8440 brošēšanas mašīnas; skapīši, pamatnes un pārsegi, kas īpaši paredzēti šujmašīnām; šujmašīnu adatas

8453

Iekārtas jēlādu, kailādu un ādas pirmapstrādei, miecēšanai un apstrādei, ādas apavu un citu ādas izstrādājumu izgatavošanai vai labošanai, izņemot šujmašīnas

8454

Konverteri, liešanas kausi, lietņu veidnes un liešanas mašīnas, kuras izmanto metalurģijā vai metālliešanā

8455

Velmēšanas stāvi un to velmji

8456

Darbmašīnas jebkādu materiālu apstrādei ar materiālu noņemšanu, pielietojot lāzera vai citu gaismas vai kvantu starojumu, ar ultraskaņu, elektriskā loka izlādi, elektroķīmiskus procesus, elektronu starojumu, jonizējošo starojumu vai apstrādi plazmas lokā; ūdens strūklas griešanas mašīnas

8457

Daudzfunkcionāli darbgaldi, vienpozīcijas un daudzpozīciju agregātu darbgaldi metāla apstrādei

8458

Metālgriešanas virpas (ieskaitot daudzfunkcionālas virpas)

8459

Metālgriešanas darbgaldi (arī lineāro agregātu darbgaldi), urbšanas, virpošanas, frēzēšanas, vītņgriešanas un vītņurbšanas darbgaldi, izņemot pozīcijā 8458 minētās virpas (ieskaitot daudzfunkcionālās virpas)

8460

Atskarpju noņemšanas, asināšanas, slīpēšanas, trīšanas, pieslīpēšanas, pulēšanas un tamlīdzīgu tīrapstrādes operāciju veikšanas darbgaldi metālu vai metālkeramikas apdarei, lietojot slīpakmeņus, abrazīvus un pulēšanas līdzekļus, izņemot pozīcijā 8461 minētos zobu iegriešanas, zobu asināšanas vai zobu apdares darbgaldus

8461

Garenēvelmašīnas, šķērsēvelmašīnas, vertikālās ēvelmašīnas; caurvilkšanas un zobu iegriešanas darbgaldi, zobu slīpmašīnas, zobu apdares mašīnas, apgriešanas, zāģēšanas un citādi darbgaldi metāla un metālkeramikas apstrādei, kas citur nav minēti un iekļauti

8462

Metālu kalšanas, presēšanas vai štancēšanas darbgaldi (ieskaitot preses); liekšanas, locīšanas, iztaisnošanas, līdzināšanas mašīnas, lokšņu griezējmašīnas, caurumošanas un izciršanas darbgaldi (ieskaitot preses); preses metāla vai metāla karbīdu apstrādei, kas nav minētas iepriekš

8463

Citādi darbgaldi metāla vai metālkeramikas apstrādei bez materiāla absorbcijas

8464

Darbgaldi akmens, keramikas, betona, azbestcementa un tamlīdzīgu minerālmateriālu, kā arī stikla aukstajai apstrādei

8465

Darbgaldi koka, korķa, kaula, cietā kaučuka, cietu plastmasu un tamlīdzīgu cietu materiālu apstrādei (ieskaitot darbgaldus naglošanai, skavošanai, līmēšanai un citādai montāžai)

8466

Daļas un piederumi, kas paredzēti tikai vai galvenokārt pozīcijās 8456 līdz 8465 minētajām iekārtām, ieskaitot ierīces instrumentu un detaļu nostiprināšanai, pašatveres vītņgalvas, dalītājgalvas un citādu speciālo aprīkojumu darbgaldiem; instrumentu nostiprināšanas ierīces visu veidu rokas instrumentiem

8467

Rokas instrumenti, pneimatiski, hidrauliski vai ar iebūvētu elektrisku vai neelektrisku motoru

8468

Iekārtas un aparāti lodēšanai ar mīkstlodi un cietlodi vai metināšanai, derīgi vai nederīgi griešanai, izņemot pozīcijā 8515 minētos; ar gāzi darbināmajām iekārtām un aparātiem virsmas termiskai apstrādei

8469 00

Rakstāmmašīnas, citādas nekā printeri, kas minēti pozīcijā 8443 ; teksta apstrādes mašīnas

8470

Kalkulatori un kabatas formāta ierīces ar skaitļošanas funkcijām datu ierakstīšanai, reproducēšanai un demonstrēšanai; skaitļošanas mašīnas, ierīces pasta sūtījumu frankēšanai, biļešu izsniegšanas mašīnas un citas līdzīgas ierīces, kurās iestrādātas skaitļošanas ierīces; kases aparāti

8471

Automātiskās datu apstrādes iekārtas un to bloki; magnētiskie vai optiskie lasītāji, iekārtas datu ierakstīšanai kodētā veidā datu vidē un iekārtas šādu datu apstrādei, kas nav norādītas vai iekļautas citur

8472

Citas biroja iekārtas (piemēram, hektogrāfi vai trafaretu pavairošanas aparāti, adrešu mašīnas, banknošu izsniegšanas automāti, monētu šķirošanas, skaitīšanas vai iesaiņošanas mašīnas, zīmuļu asināmās mašīnas, perforācijas mašīnas vai skavošanas mašīnas)

8473

Detaļas un piederumi (izņemot pārsegus, futrāļus un tamlīdzīgi), kas paredzēti tikai vai galvenokārt pozīcijās 8469–8472 minētajām mašīnām

8474

Iekārtas grunts, akmeņu, rūdu un citu cieta agregātstāvokļa minerālvielu (arī pulvera un pastas veidā) šķirošanai, sijāšanai, atdalīšanai, skalošanai, drupināšanai, slīpēšanai, jaukšanai vai mīcīšanai; iekārtas cieta minerālā kurināmā, keramiskās masas, necietināta cementa, apmešanas materiālu un citu pulverveida vai pastas veida minerālproduktu aglomerācijai, veidošanai vai formēšanai; iekārtas liešanas veidņu formēšanai no smiltīm

8475

Mašīnas elektrisko spuldžu, elektronisko, elektronstaru un gāzizlādes lampu montēšanai stikla kolbās; mašīnas stikla vai tā izstrādājumu izgatavošanai vai karstai apstrādei

8476

Tirdzniecības automāti (piemēram, pastmarku, cigarešu, pārtikas preču vai dzērienu pārdošanai), ieskaitot naudas maiņas automātus

8477

Mašīnas un iekārtas gumijas vai plastmasas apstrādei vai šo materiālu izstrādājumu ražošanai, kas citur šajā nodaļā nav minētas

8478

Tabakas pārstrādes un tabakas maisījumu gatavošanas iekārtas, kas citur šajā nodaļā nav minētas

8479

Speciāli mehānismi un mehāniskas ierīces, kas citur šajā nodaļā nav minētas

8480

Metālliešanas veidkastes; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi; veidnes metālam (izņemot lietņu veidnes), metālu karbīdiem, stiklam, neorganiskiem materiāliem, gumijai vai plastmasai

8481

Krāni, vārsti, ventiļi un citi piederumi cauruļvadiem, katlu korpusiem, rezervuāriem, cisternām, tvertnēm un tamlīdzīgām tilpnēm, ieskaitot redukcijas un termoregulācijas vārstus

8482

Lodīšu vai rullīšu gultņi

8483

Transmisijas vārpstas (ieskaitot sadales vārpstas un kloķvārpstas) un kloķi; gultņu korpusi un slīdgultņi; zobrati un zobpārvadi; lodīšu gaitas skrūves vai rullīšu skrūves; pārnesumkārbas un citādi ātruma regulatori, ieskaitot hidrotransformatorus; spararati un trīši, ieskaitot polispastus; sajūgi un vārpstu sakabes (ieskaitot kardāna savienojumus)

8484

Starplikas un salaidumi no metāla loksnēm savienojumā ar citu materiālu vai no divām un vairākām metāla kārtām; starpliku un tamlīdzīgu savienojumu komplekti un sortimenti ar atšķirīgu sastāvu, kas iesaiņoti maisiņos, aploksnēs vai citā līdzīgā iesaiņojumā; mehāniskie blīvslēgi

8486

Tādas iekārtas un tādi aparāti, kas vienīgi vai galvenokārt izmantoti kristālu vai kristālos nesagrieztu pusvadītājplākšņu, pusvadītājierīču, elektronisko integrālo shēmu vai plakano ekrānu paneļu ražošanai; iekārtas un aparāti, kas minēti šīs nodaļas 9.C piezīmē; daļas un piederumi

8487

Dažādu mašīnu un mehānismu detaļas, kam nav elektrotehnisko kabeļuzmavu, izolatoru, spoļu, kontaktu vai citu elektrotehnisko detaļu un kas citur šajā nodaļā nav minētas

8501

Elektromotori un elektroģeneratori (izņemot ģeneratoriekārtas)

8502

Elektroģeneratoru iekārtas un rotējošie pārveidotāji

8503

Detaļas, kas atzītas par tādām, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt elektromotoriem un elektroģeneratoriem, elektroģeneratoru iekārtām un rotējošiem pārveidotājiem; citur neminētas

8504

Elektrības transformatori, statiskie pārveidotāji (piemēram, taisngrieži) un indukcijas spoles; to daļas

8505

Elektromagnēti (izņemot magnētus medicīnai); pastāvīgie magnēti un izstrādājumi, kas paredzēti pārvēršanai pastāvīgajos magnētos pēc to magnetizēšanas; elektromagnētiskas patronas, spīles un tamlīdzīgas stiprinājuma ierīces vai šādas ierīces ar pastāvīgajiem magnētiem; elektromagnētiskās sakabes, sajūgi un bremzes; elektromagnētiskas celšanas ierīces; to daļas

8507

Elektriskie akumulatori, ieskaitot to separatorus, taisnstūra un kvadrāta formā; to detaļas (izņemot tādus, kas vairs netiek lietoti, un tādus, kas ir tikai no gumijas vai tekstilmateriāla)

8511

Elektroierīces dzirksteļaizdedzes vai kompresijas aizdedzes iekšdedzes motoru iedarbināšanai (piemēram, magneto, līdzstrāvas magnētelektriskie ģeneratori, indukcijas spoles, aizdedzes sveces, kvēlsveces, starteri); ģeneratori (piemēram, līdzstrāvas un maiņstrāvas) un automātiskie izslēdzēji, ko izmanto šādos dzinējos; to daļas

8514

Rūpnīcu vai laboratoriju elektriskās krāsnis un kurtuves (arī tās, kas darbojas ar indukciju vai dielektriskiem zudumiem); citādas rūpnīcu vai laboratoriju iekārtas materiālu termiskai apstrādei ar indukciju vai dielektriskiem zudumiem; to daļas

8515

Elektriskās (ieskaitot elektrogāzsildes), lāzera vai citāda gaismas vai fotonu starojuma, ultraskaņas, magnētimpulsu, plazmas loka un citas lodēšanas (ar mīkstlodi vai cietlodi) vai metināšanas mašīnas un aparāti neatkarīgi no tā, vai tie spēj izdarīt griešanas operācijas; elektriskās mašīnas un aparāti karstai metālu, metāla karbīdu vai metālkeramikas izsmidzināšanai; to detaļas (izņemot karstas uzsmidzināšanas pistoles)

8525

Radiofonijas vai televīzijas raidaparatūra, kas ietver vai neietver uztveršanas, skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru; televīzijas kameras, digitālās kameras un videokameras

8526

Radiolokācijas, radionavigācijas aparatūra un tālvadības radioaparatūra

8527

Radiofonijas sakaru uztvērējaparatūra, kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar skaņas ierakstīšanas vai atskaņošanas aparatūru vai pulksteni

8528

Monitori un projektori, izņemot televīzijas uztvērējaparatūru; televīzijas uztvērējaparatūra, arī apvienota ar radiouztvērēju vai skaņas, vai video ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūru

8529

Detaļas, kas piemērotas lietošanai vienīgi vai galvenokārt kopā ar aparatūru, kas minēta pozīcijās 8525 –8528

8530

Elektrosignalizācijas (izņemot iekārtas, ko izmanto ziņojumu nosūtīšanai), satiksmes drošības, vadības vai regulēšanas iekārtas dzelzceļiem, tramvaju ceļiem, autoceļiem, iekšējiem ūdensceļiem, piestātnēm vai stāvvietām, ostu iekārtām vai lidlaukiem; to detaļas (izņemot pozīcijā 8608 minētās mehāniskās vai elektromehāniskās iekārtas)

8531

Skaņas vai vizuālās signalizācijas elektroiekārtas; to detaļas (piemēram, zvani, sirēnas, indikatoru paneļi, ielaušanās vai ugunsgrēka signalizācija) (izņemot tās, kas paredzētas automašīnām, velosipēdiem vai saziņas kanāliem)

8532

Blokkondensatori, maiņkondensatori un trimeri; to daļas

8533

Elektrorezistori (ieskaitot reostatus un potenciometrus), izņemot sildrezistorus; to daļas

8534

Iespiedshēmas

8535

Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai, pārtraukšanai, izslēgšanai un aizsardzībai vai pieslēgšanai elektriskajām ķēdēm (piemēram, slēdži, pārslēgi, pārtraucēji, drošinātāji, zibensnovedēji, sprieguma ierobežotāji, svārstību slāpētāji, kontaktdakšas un citi savienotāji, sadales kārbas), spriegumam, kas pārsniedz 1 000  V (izņemot vadības pultis, skapjus, paneļus u. c., kuri minēti pozīcijā 8537 )

8536

Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai, pārtraukšanai, aizsardzībai, pieslēgšanai elektriskajam tīklam (piemēram, slēdži, pārslēgi, releji, drošinātāji, svārstību slāpētāji, kontaktdakšas, rozetes, elektrisko spuldžu ietveres, sadales kārbas) pie sprieguma, kas ir vienāda ar un nepārsniedz 1 000  V (izņemot vadības pultis, skapjus, paneļus u. c., kuri minēti pozīcijā 8537 )

8537

Elektriskai kontrolei vai elektrības sadalei paredzētas pultis, paneļi, konsoles, stendi, korpusi un citas pamatnes, kas aprīkotas ar diviem vai vairākiem pozīciju 8535 vai 8536 aparātiem, ieskaitot tās ierīces vai aparātus, kas minētas 90. nodaļā, un ciparu kontroles aparātus (izņemot telefona vai telegrāfa sakaru komutatorus un videotelefonus)

8538

Daļas, kas paredzētas vienīgi vai galvenokārt iekārtām, kuras iekļautas pozīcijās 8535 , 8536  vai 8537 un nav minētas citur

8539

Elektriskās kvēlspuldzes un gāzizlādes spuldzes, ieskaitot virzītas gaismas hermētiskās spuldzes, kā arī ultravioletās un infrasarkanās spuldzes; lokspuldzes; to daļas

8540

Elektronlampas ar termokatodu, auksto katodu vai fotokatodu (piemēram, vakuuma, tvaikpilnās vai gāzpilnās lampas, dzīvsudraba taisngrieži un elektronstaru lampas, televīzijas kameru kineskopi); to daļas

8541

Diodes, tranzistori un citas līdzīgas pusvadītāju ierīces; gaismjutīgas pusvadītāju ierīces, ieskaitot fotoelementus, kas ir vai nav samontēti moduļos vai iemontēti paneļos (izņemot fotoelementu ģeneratorus); gaismas diodes; samontēti pjezoelektriskie kristāli; to daļas

8542

Elektroniskās integrālās shēmas; to daļas

8543

Elektriskās mašīnas un ierīces ar īpašām funkcijām, kas citur 85. nodaļā nav minētas; to daļas

8544

Izolēti vadi (ieskaitot emaljētus vai anodētus), kabeļi (ieskaitot koaksiālos kabeļus) un citi izolēti elektrības vadītāji ar vai bez savienotājiem; optiskās šķiedras kabeļi, kas izgatavoti no atsevišķām šķiedrām aizsargapvalkos, samontēti vai nesamontēti ar elektrības vadītājiem, vai ar kabeļuzmavām vai bez tām

8545

Ogles elektrodi, ogles sukas ogles spuldzēm vai baterijām un citādi elektrotehnikā lietojamie izstrādājumi no grafīta vai citiem oglekļa veidiem ar metālu vai bez tā

8546

Elektroizolatori no jebkura materiāla (izņemot izolācijas materiālu armatūru)

8547

Pilnībā no izolācijas materiāla izgatavoti elektrisko mašīnu, ierīču un iekārtu izolācijas piederumi, neskaitot montāžai paredzētās metāla daļas (piemēram, vītņotas ligzdas), izņemot izolatorus, kas iekļauti pozīcijā 8546 ; ar izolācijas materiālu apvilkta parastā metāla elektroizolācijas caurules un to savienotājelementi

8548

Galvanisko elementu, galvanisko bateriju un elektrisko akumulatoru atkritumi un lūžņi; izlietoti galvaniskie elementi, izlietotas galvaniskās baterijas un izlietoti elektriskie akumulatori; iekārtu vai apartūras elektriskās daļas, kas citur 85. nodaļā nav minētas

 

85. nodaļā minētie klasificētie produkti; 85. nodaļā minētās preces, ko pārvadā pa pastu vai kā (īpašu) pasta sūtījumu/kodu nosaka statiskā difūzijā

86. nodaļa

Dzelzceļa vai tramvaju lokomotīves, ritošais sastāvs un to daļas; dzelzceļa vai tramvaju ceļa aprīkojums un tā daļas; visu veidu mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) signalizācijas iekārtas

8701

Traktori (izņemot pozīcijā 8709 minētos)

8702

Mehāniskie transportlīdzekļi 10 vai vairāk cilvēku pārvadāšanai, ieskaitot vadītāju

8704

Mehāniskie transportlīdzekļi preču pārvadāšanai

8705

Speciālie mehāniskie transportlīdzekļi, izņemot pasažieru vai kravas pārvadāšanai paredzētos (piemēram, tehniskās palīdzības automobiļi, autoceltņi, ugunsdzēsības automobiļi, autobetonmaisītāji, ielu tīrītājautomobiļi, laistītājautomobiļi, darbnīcautomobiļi, automobiļi ar rentgena iekārtām)

8706 00

Šasijas ar dzinēju mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kas minēti pozīcijās 8701 –8705

8709

Ar pacelšanas un pārvietošanas ierīcēm neaprīkoti pašgājēji kravas transportētāji, kurus izmanto rūpnīcās, noliktavās, ostās vai lidostās kravu pārvadāšanai nelielos attālumos; vilcēji, kurus izmanto uz dzelzceļa staciju peroniem; iepriekš minēto transportlīdzekļu detaļas

8710 00 00

Tanki un citas motorizētās kaujas bruņumašīnas, ar bruņojumu vai bez tā, to detaļas un piederumi

8716

Piekabes un puspiekabes; citādi transportlīdzekļi bez mehāniskās piedziņas; to daļas

88. nodaļa

Gaisa kuģi, kosmosa kuģi un to detaļas

89. nodaļa

Kuģi, laivas un citi peldlīdzekļi

98. nodaļa

Veselas ražošanas iekārtas

7106

Sudrabs (tostarp ar zeltu vai platīnu pārklāts sudrabs), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

7107

Parastie metāli, plaķēti ar sudrabu, tikai daļēji apstrādāti

7108

Zelts (ieskaitot platinētu zeltu), neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

7109

Ar zeltu plaķēti parastie metāli vai sudrabs, tikai daļēji apstrādāts

7110

Platīns, neapstrādāts, daļēji apstrādāts vai pulverveidā

7111

Ar platīnu plaķēti parastie metāli, sudrabs un zelts, tikai daļēji apstrādāts

7112

Dārgmetālu vai ar dārgmetālu plaķētu metālu lūžņi un atlūzas; citādi atkritumi un lūžņi, kas satur dārgmetālus vai dārgmetālu savienojumus un kurus izmanto galvenokārt dārgmetālu reģenerēšanai

9013

Šķidro kristālu ierīces, izņemot izstrādājumus, kas precīzāk minēti citās pozīcijās; lāzeri, izņemot lāzerdiodes; citas optiskas ierīces un instrumenti, kas citur šajā nodaļā nav minēti vai ietverti

9014

Kompasi virziena noteikšanai; citādi navigācijas instrumenti un ierīces

9015

Kartogrāfijas (ieskaitot fotogrammetriju), hidrogrāfijas, okeanogrāfijas, hidroloģijas, meteoroloģijas vai ģeofizikas ierīces un instrumenti, izņemot kompasus; tālmēri

9025

Blīvummēri un tamlīdzīgas šķidrumā iegremdējamas ierīces, termometri, pirometri, barometri, higrometri un psihrometri, ar reģistrācijas kontrolierīcīem vai bez tām, kā arī jebkuri šo ierīču apvienojumi

9026

Ierīces un aparatūra šķidrumu vai gāzu patēriņa, līmeņa, spiediena vai citu mainīgo lielumu mērīšanai vai kontrolei (piemēram, patēriņa mērītāji, līmeņa rādītāji, manometri, siltuma skaitītāji), izņemot instrumentus un aparatūru, kas iekļauti pozīcijā 9014 , 9015 , 9028  vai 9032

9027

Fizikālās vai ķīmiskās analīzes ierīces un aparatūra (piemēram, polarimetri, refraktometri, spektrometri, gāzes vai dūmu analizatori); ierīces un aparatūra viskozitātes, porainības, izplešanās, virsmas spraiguma u. tml. mērīšanai vai kontrolei; ierīces un aparatūra siltuma, skaņas vai apgaismojuma mērīšanai vai kontrolei (ieskaitot eksponometrus); mikrotomi

9028

Saražotās vai patērējamās gāzes, šķidruma vai elektrības skaitītāji, ieskaitot attiecīgos kalibrējošos skaitītājus

9029

Apgriezienu mērītāji, ieguves mērītāji, taksometri, hodometri, pedometri un tamlīdzīgas ierīces; spidometri un tahometri, izņemot pozīcijā 9014 vai 9015 minētos; stroboskopi

9030

Osciloskopi, spektrometri un citi instrumenti un aparāti elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot pozīcijas 9028 ierīces; ierīces un aparatūra α, β, γ, rentgena, kosmiskā vai cita jonizējošā starojuma mērīšanai vai konstatēšanai

9031

Mērīšanas vai kontroles ierīces, palīgierīces un iekārtas, kas citur šajā nodaļā nav minētas vai iekļautas; profilprojektori

9032

Automātiskās regulēšanas vai vadības ierīces un aparatūra

9033

90. nodaļā minēto mašīnu, ierīču, instrumentu vai aparatūras daļas un piederumi, kas citur šajā nodaļā nav minēti vai ietverti


(1)  OV L 42 I, 23.2.2022., 109. lpp.

(2)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(3)  Padomes Regula (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV L 78, 17.3.2014., 6. lpp.).