ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 005I

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 10. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/21 (2022. gada 10. janvāris), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 224/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/22 (2022. gada 10. janvāris), ar ko īsteno Regulu (ES) 2019/1716 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Nikaragvā

4

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2022/23 (2022. gada 10. janvāris), ar ko īsteno Lēmumu 2013/798/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku

10

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/24 (2022. gada 10. janvāris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2019/1720 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Nikaragvā

13

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

10.1.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 5/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/21

(2022. gada 10. janvāris),

ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 224/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 224/2014 (2014. gada 10. marts) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā (1) un jo īpaši tās 17. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2014. gada 10. martā Padome pieņēma Regulu (ES) Nr. 224/2014.

(2)

2021. gada 21. decembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes (ANO DP) komiteja, kas izveidota, ievērojot ANO DP Rezolūciju 2127 (2013), apstiprināja vienas personas pievienošanu to personu un vienību sarakstam, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) Nr. 224/2014 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulas (ES) Nr. 224/2014 I pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 10. janvārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OV L 70, 11.3.2014., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 224/2014 I pielikuma A daļā (“Personas”) iekļautajā sarakstā pievieno šādu ierakstu:

“15.    Ali DARASSA (jeb: a) Ali Darassa Mahamat b) Ali Mahamat Darassa c) Ali Daras d) Ali Darrassa e) Général Ali Darassa)

Amats: Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC) dibinātājs un līderis

Dzimšanas datums: 1978. gada 22. septembris

Dzimšanas vieta: Kabo, Ouham Prefecture, Centrālāfrikas Republika

Valstspiederība: Centrālāfrikas Republika

Valsts identifikācijas Nr.: 10978000004482

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2021. gada 21. decembris

Cita informācija: Ali Darassa nodibināja un joprojām vada Centrālāfrikas Republikā (CĀR) bāzēto kaujinieku grupu Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC), kas kopš tās izveidošanas 2014. gadā ir nogalinājusi, spīdzinājusi, izvarojusi un pārvietojusi civiliedzīvotājus, izdarījusi daudzus cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus un iesaistījusies ieroču nelikumīgā tirdzniecībā, nelikumīgās nodokļu uzlikšanas darbībās un karadarbībā pret CĀR aizsardzības un drošības spēkiem, kā arī citiem kaujiniekiem. 2020. gada decembrī viņam bija vadoša loma Coalition des patriotes pour le changement (CPC) izveidē, kas izrādīja bruņotu pretestību vēlēšanām un mēģināja iekļūt galvaspilsētā Bangi, pārkāpjot saistības, kuras UPC uzņēmās saskaņā ar 2019. gada 6. februārī parakstīto vienošanos par mieru un izlīgumu (Accord politique pour la paix et la reconciliation (APPR)). Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informācija no apraksta par pamatojumu iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Ali Darassa tika iekļauts sarakstā 2021. gada 21. decembrī, ievērojot Rezolūcijas 2399 (2018) 20. punktu un 21. punkta b) apakšpunktu, ko paplašināja ar Rezolūciju 2588 (2021), kā persona, kas iesaistās darbībās vai atbalsta darbības, kas apdraud Centrālāfrikas Republikas mieru, stabilitāti vai drošību, tostarp darbības, kas apdraud vai kavē stabilizācijas un samierināšanas procesu, vai kas uzkurina vardarbību; un kas ir iesaistīta tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai veikšanā Centrālāfrikas Republikā, ar kurām tiek pārkāptas attiecīgi starptautiskās cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības vai kuras ir cilvēktiesību aizskārumi vai pārkāpumi, tai skaitā darbības, kas ietver vardarbības vēršanu pret civiliedzīvotājiem, etnisku vai reliģisku motīvu vadītus uzbrukumus, uzbrukumus civiliem objektiem, tostarp administratīviem centriem, tiesu ēkām, skolām un slimnīcām, un nolaupīšanu un piespiedu pārvietošanu.

Papildu informācija

Ali Darassa nodibināja un joprojām vada Centrālāfrikas Republikā (CĀR) bāzēto kaujinieku grupu Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC), kas kopš tās izveidošanas 2014. gadā ir nogalinājusi, spīdzinājusi, izvarojusi un pārvietojusi civiliedzīvotājus, izdarījusi daudzus cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus un iesaistījusies ieroču nelikumīgā tirdzniecībā, nelikumīgās nodokļu uzlikšanas darbībās un karadarbībā pret CĀR aizsardzības un drošības spēkiem, kā arī citiem kaujiniekiem. 2020. gada decembrī viņam bija vadoša loma Coalition des patriotes pour le changement (CPC) izveidē, kas izrādīja bruņotu pretestību vēlēšanām un mēģināja iekļūt galvaspilsētā, pārkāpjot saistības, kuras UPC uzņēmās saskaņā ar 2019. gada 6. februārī parakstīto vienošanos par mieru un izlīgumu (Accord politique pour la paix et la reconciliation (APPR)).

Ali Darassa pakļautībā esošie kaujinieki ir veikuši darbības, kas ir smagi cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumi. 2014. gada 10. novembrīUPC kaujinieki uzbruka Bolo ciematiem Ouaka prefektūrā, un tika nogalināti 10 civiliedzīvotāji, tostarp trīs vecāka gadagājuma sievietes, kuras sadedzināja viņu mājās. 2017. gada 12. decembrīUPC un FPRC locekļi atklāja uguni uz slimnīcu, nogalinot 17 civiliedzīvotājus, tostarp 4 bērnus. 2018. gada 15. novembrīUPC locekļi uzbruka iekšzemē pārvietotu personu nometnei Alindao, nogalinot 70 līdz 100 civiliedzīvotājus.

Darassa vadībā UPC turpināja pretoties valsts varas atjaunošanai. 2016. gadā UPC kaujinieki vairākkārt apdraudēja vēlēšanu procesu. 2016. gada 29. martāUPC kaujinieki apšaudīja vēlēšanu norises vietu un ievainoja vairākas iekšzemē pārvietotas personas.

Kopš 2020. gada decembra Ali Darassa kā viens no CPC līderiem ir piedalījies APPR veiktajos pārkāpumos, mēģinājumos kavēt likumdevēja un prezidenta vēlēšanas un plašākā nozīmē – destabilizēt Centrālāfrikas Republiku. Ņemot vērā Ali Darassa pakļautībā esošo UPC kaujinieku paustos draudus, UPC kontrolētajās teritorijās, piemēram, vairākās Ouaka un Haut-Mbomou prefektūrās, 2020. gada 27. decembrī nevarēja notikt balsošana. 2021. gada janvārī UPC ar spēku mēģināja iekļūt Bangi.”


10.1.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 5/4


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/22

(2022. gada 10. janvāris),

ar ko īsteno Regulu (ES) 2019/1716 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Nikaragvā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2019/1716 (2019. gada 14. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Nikaragvā (1) un jo īpaši tās 13. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2019. gada 14. oktobrī pieņēma Regulu (ES) 2019/1716 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Nikaragvā.

(2)

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”) 2021. gada 8. novembrī Savienības vārdā nāca klajā ar deklarāciju, kurā uzsvēra, ka 2021. gada 7. novembrī notikušās vēlēšanas Nikaragvā ir notikušas bez demokrātiskām garantijām un ka to rezultātiem trūkst leģitimitātes. Viņš paziņoja, ka Nikaragvas valdība ir atņēmusi Nikaragvas tautai pilsoniskās un politiskās tiesības balsot ticamās, iekļaujošās, godīgās un pārredzamās vēlēšanās, kā arī viņu vārda, biedrošanās un miermīlīgas pulcēšanās brīvību. Augstais pārstāvis norādīja, ka Savienība ir gatava apsvērt visus tās rīcībā esošos instrumentus, tostarp papildu ierobežojošus pasākumus.

(3)

Ņemot vērā to, ka situācija Nikaragvā joprojām ir nopietna, Regulas (ES) 2019/1716 I pielikumā izklāstītajā to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, būtu jāiekļauj septiņas personas un trīs vienības.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) 2019/1716 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2019/1716 I pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šis regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 10. janvārī

Padomes vārdā –

Priekšsēdētājs

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OV L 262, 15.10.2019., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) 2019/1716 I pielikumu groza šādi:

1)

tabulas nosaukumu aizstāj ar šādu:

“A.

Fiziskas personas, kas minētas 2. pantā”;

2)

tabulā pievieno šādas fiziskas personas:

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“15.

Camila Antonia ORTEGA MURILLO

Amats: Daniel Ortega un Rosario Murillo meita, prezidenta padomniece, Radošās ekonomikas komisijas koordinatore, televīzijas raidstacijas Canal 13 direktore.

Dzimšanas datums: 1987. gada 4. novembris

Dzimšanas vieta: Managva (Managua), Nikaragva

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Nikaragva

Pase: A00000114 (Nikaragvas)

Personas apliecība: 001-041187-0001B

Camila Antonia Ortega Murillo ir cieši iesaistīta prezidentu Daniel Ortega un viņa sievu Rosario Murillo atbalstošās darbībās kā prezidenta padomniece, viceprezidentes personiskā asistente un Radošās ekonomikas komisijas koordinatore. Viņa ir arī platformas Nicaragua Diseña un televīzijas raidstacijas Canal 13 direktore.

Viņa ir atbildīga par platformas Nicaragua Diseña izmantošanu, lai atbalstītu 2021. gada 7. novembrī notikušās krāpnieciskās prezidenta un parlamenta vēlēšanas, izveidojot viltus kontus dažādās sociālo mediju platformās.

Būdama televīzijas raidstacijas Canal 13 direktore, viņa ir palīdzējusi izplatīt Ortegas režīma naida runu pret pilsonisko opozīciju, vienlaikus ierobežojot redakcionālo plurālismu un vajājot neatkarīgos žurnālistus un medijus Nikaragvā, iznīcinot vārda brīvību un faktisko konkurenci vēlēšanās. Viņai ir bijusi centrālā loma politiskā plurālisma apspiešanā un mērķtiecīgā Nikaragvas demokrātijas graušanā.

Tādējādi viņa ir saistīta ar personām, kuras ir atbildīgas par demokrātijas graušanu un smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un viņa atbalsta šādu represiju un pārkāpumus.

10.1.2022.

16.

Laureano Facundo ORTEGA MURILLO

Daniel Ortega un Rosario Murillo dēls, prezidenta padomnieks

Dzimšanas datums: 1982. gada 20. novembris

Dzimšanas vieta: Managva (Managua), Nikaragva

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Nikaragva

Pase: A00000684 (Nikaragva)

Personas apliecība: 001-201182-0046M

Laureano Facundo Ortega Murillo ir cieši iesaistīts prezidentu Daniel Ortega un viņa sievu Rosario Murillo atbalstošās darbībās kā prezidenta padomnieks. Viņš ir attaisnojis un atbalstījis Nikaragvas politiskās opozīcijas līderu un prezidenta priekšvēlēšanu kandidātu, studentu un reģionālo līderu vai neatkarīgo žurnālistu – kurus visus viņš ir nosaucis par teroristiem – patvaļīgu un nelikumīgu apcietināšanu. Palīdzot iznīcināt faktisko konkurenci vēlēšanās, viņam ir bijusi centrāla loma politiskā plurālisma apspiešanā un mērķtiecīgā Nikaragvas demokrātijas graušanā.

Ar valdības aģentūras ProNicaragua starpniecību viņš ir darbojies kā sava tēva Daniel Ortega un Ortegas režīma padomnieks ekonomikas jautājumos. Turklāt viņš ir atbildīgs par BanCorp darbību, kas ir struktūra, kuras galvenais mērķis ir atbalstīt, sponsorēt un finansiāli atbalstīt viņa mātes, viceprezidentes Rosario Murillo, represīvās darbības.

Tādējādi viņš ir saistīts ar personām, kuras ir atbildīgas par represijām pret pilsonisko sabiedrību un smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un viņš atbalsta šādu represiju un pārkāpumus.

10.1.2022.

17.

Brenda Isabel ROCHA CHACÓN

Augstākās vēlēšanu padomes priekšsēdētāja

Dzimšanas datums: 1967. gada 10. februāris

Dzimšanas vieta: Bonanza, Nikaragva

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Nikaragva

Brenda Isabel Rocha Chacón kopš 2021. gada maija ir Augstākās vēlēšanu padomes (AVP) priekšsēdētāja. AVP ir struktūra, kura ir atbildīga par 2021. gada 7. novembra vispārējo vēlēšanu sagatavošanu, norisi un rezultātu apstiprināšanu bez pārredzamības nodrošināšanas, patiesas opozīcijas un demokrātiskām debatēm un tādējādi grauj demokrātiskās institūcijas un procesus. AVP liedza opozīcijai iespēju kandidēt brīvās vēlēšanās un nodrošināja, ka balsošana noris nedemokrātiskos apstākļos.

Tādējādi viņa ir atbildīga par represijām pret demokrātisko opozīciju un par demokrātijas un tiesiskuma graušanu Nikaragvā.

10.1.2022.

18.

Cairo Melvin AMADOR ARRIETA

Augstākās vēlēšanu padomes priekšsēdētājas vietnieks

Dzimšanas datums: 1952. gads

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Nikaragva

Cairo Melvin Amador Arrieta kopš 2021. gada maija ir bijis Augstākās vēlēšanu padomes (AVP) priekšsēdētājas vietnieks. AVP ir struktūra, kura ir atbildīga par 2021. gada 7. novembra vispārējo vēlēšanu sagatavošanu, norisi un rezultātu apstiprināšanu bez pārredzamības nodrošināšanas, patiesas opozīcijas un demokrātiskām debatēm un tādējādi grauj demokrātiskās institūcijas un procesus. AVP liedza opozīcijai iespēju kandidēt vēlēšanās un nodrošināja, ka balsošana noris nedemokrātiskos apstākļos.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret demokrātisko opozīciju, kā arī par demokrātijas un tiesiskuma graušanu Nikaragvā.

10.1.2022.

19.

Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKER

Augstākās vēlēšanu padomes loceklis, Augstākās vēlēšanu padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs 2018. gadā

Dzimšanas datums: 1949. gada 3. decembris

Dzimšanas vieta: Raas, Nikaragva

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Nikaragva

Pases numurs: A00001109 (Nikaragva)

Personu apliecinoša dokumenta numurs: 6010302490003J

Lumberto Ignacio Campbell Hooker kopš 2014. gada ir bijis Augstākās vēlēšanu padomes (AVP) loceklis. AVP ir struktūra, kura ir atbildīga par 2021. gada 7. novembra vispārējo vēlēšanu sagatavošanu, norisi un rezultātu apstiprināšanu bez pārredzamības nodrošināšanas, patiesas opozīcijas un demokrātiskām debatēm un tādējādi grauj demokrātiskās institūcijas un procesus. AVP liedza opozīcijai iespēju kandidēt brīvās vēlēšanās un nodrošināja, ka balsošana noris nedemokrātiskos apstākļos.

2021. gada 7. novembra vēlēšanu laikā viņš uzstājās medijos, pamatojot un atzinīgi vērtējot šādu vēlēšanu rīkošanu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret demokrātisko opozīciju, kā arī par demokrātijas un tiesiskuma graušanu Nikaragvā.

10.1.2022.

20.

Nahima Janett DÍAZ FLORES

Nikaragvas Telekomunikāciju un pasta pakalpojumu pārvaldes direktore, Nikaragvas Valsts policijas ģenerāldirektora Francisco Javier Díaz Madriz meita

Dzimšanas datums: 1989. gada 28. jūnijs

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Nikaragva

Nahima Janett Díaz Flores ir Nikaragvas Telekomunikāciju un pasta pakalpojumu pārvaldes (TELCOR) – telekomunikāciju un pasta pakalpojumu pārvaldes struktūras – direktore. Nikaragvas iestādes kopš 2018. gada izmantoja TELCOR, lai apklusinātu neatkarīgos medijus, tostarp trīs ziņu raidorganizācijas, kopš 2018. gada. 2021. gada vispārējo vēlēšanu kampaņas laikā TELCOR plašā mērogā īstenoja dezinformācijas kampaņu. TELCOR, būdama iestāde, kas atbild par “kiberdrošības likuma” īstenošanu, vada un veic uzraudzības darbības attiecībā uz pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

Nahima Díaz Flores, būdama amatpersona, ar TELCOR starpniecību ir darbojusies kā Ortegas režīma atbalstītāja un vadījusi un veikusi dezinformācijas darbības un uzraudzību attiecībā uz pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju. Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju un par demokrātijas graušanu Nikaragvā.

10.1.2022.

21.

Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA

Nikaragvas banku un citu finanšu iestāžu uzraudzības pārvaldes vadītājs

Dzimšanas datums: 1949. gada 1. janvāris

Dzimšanas vieta: Esteli, Nikaragva

Dzimums: vīrietis

Adrese: Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nikaragva

Valstspiederība: Nikaragva

Personu apliecinoša dokumenta numurs: 1610101490000S

Luis Ángel Montenegro Espinoza ir Nikaragvas banku un citu finanšu iestāžu uzraudzības pārvaldes (SIBOIF) vadītājs. Viņš, būdams amatpersona, ir atbildīgs par to finanšu dalībnieku vajāšanu, kuri pretojās Ortegas režīma politikai, kā arī par režīma kontroles īstenošanu finanšu nozarē.

Daniel Ortega viņu iecēla amatā, lai atlīdzinātu viņa lojalitāti. Pildot iepriekšējā amata – Republikas ģenerālkontroliera – pienākumus, viņš apliecināja, ka attiecībā uz Ortegas korumpēto finanšu darbību netiks veikta revīzija, un veicināja arī Ortegas īstenoto režīma kontroli.

Tādēļ viņš ir atbildīgs par tiesiskuma graušanu Nikaragvā, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

10.1.2022.”

3)

pievieno šādu virsrakstu un tabulu:

“B.

Juridiskas personas, vienības vai struktūras, kas minētas 2. pantā

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

Nikaragvas Valsts policija

La Policía Nacional Nicaragüense

Galvenā mītne: Managva (Managua), Nikaragva

Reģistrācijas datums: 1979. gada 22. augusts

Tīmekļa vietne: http://www.policia.gob.ni/

Nikaragvas Valsts policija ir atbildīga par pazemojošu izturēšanos, tostarp fizisku un psiholoģisku spīdzināšanu, pret tiem, kuri pretojās Ortegas režīmam. Tā ir atbildīga par prezidenta priekšvēlēšanu kandidātu, pilsoniskās sabiedrības vadītāju, studentu un reģionālo līderu vai neatkarīgo žurnālistu nelikumīgu apcietināšanu bez jebkādām juridiskām un demokrātiskām garantijām.

Valsts policijai bija būtiska nozīme, lai nodrošinātu, ka Daniel Ortega2021. gada 7. novembra vispārējās vēlēšanās nav nekādas reālas demokrātiskas opozīcijas. Pirms vēlēšanām Valsts policija pastāvīgi uzraudzīja un vajāja opozīcijas līderus, nelikumīgi ielauzās dzīvesvietās un patvaļīgi apcietināja opozīcijas locekļus, un sistemātiski apdraudēja publiskā sektora darbiniekus.

Valsts policija 2018. gadā bija iesaistīta miermīlīgu protestētāju nogalināšanā Nikaragvā.

Tādēļ Nikaragvas Valsts policija ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju un demokrātijas un tiesiskuma graušanu Nikaragvā.

10.1.2022.

2.

Augstākā vēlēšanu padome

Consejo Supremo Electoral

Adrese: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nikaragva

Tīmekļa vietne: https://www.cse.gob.ni/

E-pasts: info@cse.gob.ni

Augstākā vēlēšanu padome (AVP) ir struktūra, kura ir atbildīga par 2021. gada 7. novembra vispārējo vēlēšanu sagatavošanu, norisi un rezultātu apstiprināšanu bez pārredzamības nodrošināšanas, patiesas opozīcijas un demokrātiskām debatēm un tādējādi grauj demokrātiskās institūcijas un procesus. AVP liedza opozīcijai iespēju kandidēt brīvās vēlēšanās un nodrošināja, ka balsošana noris nedemokrātiskos apstākļos.

Tādējādi AVP ir atbildīga par represijām pret demokrātisko opozīciju un par demokrātijas un tiesiskuma graušanu Nikaragvā.

10.1.2022.

3.

Nikaragvas Telekomunikāciju un pasta pakalpojumu pārvalde

Adrese: Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería Aptdo 2664 Managua, 10000 Nikaragva

Reģistrācijas datums: 1982. gada 12. jūnijā

Tīmekļa vietne: https://www.telcor.gob.ni

Nikaragvas Telekomunikāciju un pasta pakalpojumu pārvalde (TELCOR) ir telekomunikāciju un pasta pakalpojumu regulatīvā struktūra. Nikaragvas iestādes kopš 2018. gada to ir izmantojušas, lai apklusinātu neatkarīgos medijus, tostarp trīs ziņu raidorganizācijas, 2018. gada represiju laikā un pēc 2021. gada vispārējām vēlēšanām. Vispārējo vēlēšanu kampaņas laikā TELCOR plašā mērogā īstenoja dezinformācijas kampaņas. TELCOR, būdama iestāde, kas atbild par “kiberdrošības likuma” īstenošanu, vada un veic uzraudzības darbības attiecībā uz pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

Tādējādi tā ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

10.1.2022.”


LĒMUMI

10.1.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 5/10


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2022/23

(2022. gada 10. janvāris),

ar ko īsteno Lēmumu 2013/798/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2013/798/KĀDP (2013. gada 23. decembris) par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku (1) un jo īpaši tā 2.c pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2013. gada 23. decembrī Padome pieņēma Lēmumu 2013/798/KĀDP.

(2)

2021. gada 21. decembrī Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes (ANO DP) komiteja, kas izveidota, ievērojot ANO DP Rezolūciju 2127 (2013), apstiprināja vienas personas pievienošanu to personu un vienību sarakstam, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma 2013/798/KĀDP pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Lēmuma 2013/798/KĀDP pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 10. janvārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-Y. LE DRIAN


(1)  OV L 352, 24.12.2013., 51. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma 2013/798/KĀDP pielikuma A daļā (“Personas”) iekļautajā sarakstā pievieno šādu ierakstu:

“15.   Ali DARASSA (jeb: a) Ali Darassa Mahamat b) Ali Mahamat Darassa c) Ali Daras d) Ali Darrassa e) Général Ali Darassa)

Amats: Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC) dibinātājs un līderis

Dzimšanas datums: 1978. gada 22. septembris

Dzimšanas vieta: Kabo, Ouham Prefecture, Centrālāfrikas Republika

Valstspiederība: Centrālāfrikas Republika

Valsts identifikācijas Nr.: 10978000004482

Datums, kad iekļauts ANO sarakstā: 2021. gada 21. decembris

Cita informācija:

Ali Darassa nodibināja un joprojām vada Centrālāfrikas Republikā (CĀR) bāzēto kaujinieku grupu Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC), kas kopš tās izveidošanas 2014. gadā ir nogalinājusi, spīdzinājusi, izvarojusi un pārvietojusi civiliedzīvotājus, izdarījusi daudzus cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus un iesaistījusies ieroču nelikumīgā tirdzniecībā, nelikumīgās nodokļu uzlikšanas darbībās un karadarbībā pret CĀR aizsardzības un drošības spēkiem, kā arī citiem kaujiniekiem. 2020. gada decembrī viņam bija vadoša loma Coalition des patriotes pour le changement (CPC) izveidē, kas izrādīja bruņotu pretestību vēlēšanām un mēģināja iekļūt galvaspilsētā Bangi, pārkāpjot saistības, kuras UPC uzņēmās saskaņā ar 2019. gada 6. februārī parakstīto vienošanos par mieru un izlīgumu (Accord politique pour la paix et la reconciliation (APPR)). Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Informācija no apraksta par pamatojumu iekļaušanai sarakstā, ko sniegusi Sankciju komiteja:

Ali Darassa tika iekļauts sarakstā 2021. gada 21. decembrī, ievērojot Rezolūcijas 2399 (2018) 20. punktu un 21. punkta b) apakšpunktu, ko paplašināja ar Rezolūciju 2588 (2020), kā persona, kas iesaistās darbībās vai atbalsta darbības, kas apdraud Centrālāfrikas Republikas mieru, stabilitāti vai drošību, tostarp darbības, kas apdraud vai kavē stabilizācijas un samierināšanas procesu, vai kas uzkurina vardarbību; un kas ir iesaistīta tādu darbību plānošanā, vadīšanā vai veikšanā Centrālāfrikas Republikā, ar kurām tiek pārkāptas attiecīgi starptautiskās cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības vai kuras ir cilvēktiesību aizskārumi vai pārkāpumi, tai skaitā darbības, kas ietver vardarbības vēršanu pret civiliedzīvotājiem, etnisku vai reliģisku motīvu vadītus uzbrukumus, uzbrukumus civiliem objektiem, tostarp administratīviem centriem, tiesu ēkām, skolām un slimnīcām, un nolaupīšanu un piespiedu pārvietošanu.

Papildu informācija

Ali Darassa nodibināja un joprojām vada Centrālāfrikas Republikā (CĀR) bāzēto kaujinieku grupu Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC), kas kopš tās izveidošanas 2014. gadā ir nogalinājusi, spīdzinājusi, izvarojusi un pārvietojusi civiliedzīvotājus, izdarījusi daudzus cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus un iesaistījusies ieroču nelikumīgā tirdzniecībā, nelikumīgās nodokļu uzlikšanas darbībās un karadarbībā pret CĀR aizsardzības un drošības spēkiem, kā arī citiem kaujiniekiem. 2020. gada decembrī viņam bija vadoša loma Coalition des patriotes pour le changement (CPC) izveidē, kas izrādīja bruņotu pretestību vēlēšanām un mēģināja iekļūt galvaspilsētā, pārkāpjot saistības, kuras UPC uzņēmās saskaņā ar 2019. gada 6. februārī parakstīto vienošanos par mieru un izlīgumu (Accord politique pour la paix et la reconciliation (APPR)).

Ali Darassa pakļautībā esošie kaujinieki ir veikuši darbības, kas ir smagi cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumi. 2014. gada 10. novembrīUPC kaujinieki uzbruka Bolo ciematiem Ouaka prefektūrā, un tika nogalināti 10 civiliedzīvotāji, tostarp trīs vecāka gadagājuma sievietes, kuras sadedzināja viņu mājās. 2017. gada 12. decembrīUPC un FPRC locekļi atklāja uguni uz slimnīcu, nogalinot 17 civiliedzīvotājus, tostarp 4 bērnus. 2018. gada 15. novembrīUPC locekļi uzbruka iekšzemē pārvietotu personu nometnei Alindao, nogalinot 70 līdz 100 civiliedzīvotājus.

Darassa vadībā UPC turpināja pretoties valsts varas atjaunošanai. 2016. gadā UPC kaujinieki vairākkārt apdraudēja vēlēšanu procesu. 2016. gada 29. martāUPC kaujinieki apšaudīja vēlēšanu norises vietu un ievainoja vairākas iekšzemē pārvietotas personas.

Kopš 2020. gada decembra Ali Darassa kā viens no CPC līderiem ir piedalījies APPR veiktajos pārkāpumos, mēģinājumos kavēt likumdevēja un prezidenta vēlēšanas un plašākā nozīmē – destabilizēt Centrālāfrikas Republiku. Ņemot vērā Ali Darassa pakļautībā esošo UPC kaujinieku paustos draudus, UPC kontrolētajās teritorijās, piemēram, vairākās Ouaka un Haut-Mbomou prefektūrās, 2020. gada 27. decembrī nevarēja notikt balsošana. 2021. gada janvārī UPC ar spēku mēģināja iekļūt Bangi.”


10.1.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 5/13


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2022/24

(2022. gada 10. janvāris),

ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2019/1720 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Nikaragvā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2019. gada 14. oktobrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2019/1720 (1) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Nikaragvā.

(2)

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”) 2021. gada 8. novembrī Savienības vārdā nāca klajā ar deklarāciju, kurā uzsvēra, ka 2021. gada 7. novembrī notikušās vēlēšanas Nikaragvā ir notikušas bez demokrātiskām garantijām un ka to rezultātiem trūkst leģitimitātes. Viņš paziņoja, ka Nikaragvas valdība ir atņēmusi Nikaragvas tautai pilsoniskās un politiskās tiesības balsot ticamās, iekļaujošās, godīgās un pārredzamās vēlēšanās, kā arī viņu vārda, biedrošanās un miermīlīgas pulcēšanās brīvību. Augstais pārstāvis norādīja, ka Savienība ir gatava apsvērt visus tās rīcībā esošos instrumentus, tostarp papildu ierobežojošus pasākumus.

(3)

Ņemot vērā to, ka situācija Nikaragvā joprojām ir nopietna, Lēmuma (KĀDP) 2019/1720 pielikumā izklāstītajā to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, būtu jāiekļauj septiņas personas un trīs vienības.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma (KĀDP) 2019/1720 pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma (KĀDP) 2019/1720 pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 10. janvārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/1720 (2019. gada 14. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Nikaragvā (OV L 262, 15.10.2019., 58. lpp).


PIELIKUMS

Lēmuma (KĀDP) 2019/1720 pielikumu groza šādi:

1)

tabulas nosaukumu aizstāj ar šādu:

“A.

Fiziskas personas, kas minētas 1. panta 1. punktā un 2. panta 1. punktā”,

2)

tabulā pievieno šādas fiziskas personas:

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“15.

Camila Antonia ORTEGA MURILLO

Amats: Daniel Ortega un Rosario Murillo meita, prezidenta padomniece, Radošās ekonomikas komisijas koordinatore, televīzijas raidstacijas Canal 13 direktore.

Dzimšanas datums: 1987. gada 4. novembris

Dzimšanas vieta: Managva (Managua), Nikaragva

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Nikaragva

Pase: A00000114 (Nikaragvas)

Personas apliecība: 001-041187-0001B

Camila Antonia Ortega Murillo ir cieši iesaistīta prezidentu Daniel Ortega un viņa sievu Rosario Murillo atbalstošās darbībās kā prezidenta padomniece, viceprezidentes personiskā asistente un Radošās ekonomikas komisijas koordinatore. Viņa ir arī platformas Nicaragua Diseña un televīzijas raidstacijas Canal 13 direktore.

Viņa ir atbildīga par platformas Nicaragua Diseña izmantošanu, lai atbalstītu 2021. gada 7. novembrī notikušās krāpnieciskās prezidenta un parlamenta vēlēšanas, izveidojot viltus kontus dažādās sociālo mediju platformās.

Būdama televīzijas raidstacijas Canal 13 direktore, viņa ir palīdzējusi izplatīt Ortegas režīma naida runu pret pilsonisko opozīciju, vienlaikus ierobežojot redakcionālo plurālismu un vajājot neatkarīgos žurnālistus un medijus Nikaragvā, iznīcinot vārda brīvību un faktisko konkurenci vēlēšanās. Viņai ir bijusi centrālā loma politiskā plurālisma apspiešanā un mērķtiecīgā Nikaragvas demokrātijas graušanā.

Tādējādi viņa ir saistīta ar personām, kuras ir atbildīgas par demokrātijas graušanu un smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un viņa atbalsta šādu represiju un pārkāpumus.

10.1.2022.

16.

Laureano Facundo ORTEGA MURILLO

Daniel Ortega un Rosario Murillo dēls, prezidenta padomnieks

Dzimšanas datums: 1982. gada 20. novembris

Dzimšanas vieta: Managva (Managua), Nikaragva

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Nikaragva

Pase: A00000684 (Nikaragva)

Personas apliecība: 001-201182-0046M

Laureano Facundo Ortega Murillo ir cieši iesaistīts prezidentu Daniel Ortega un viņa sievu Rosario Murillo atbalstošās darbībās kā prezidenta padomnieks. Viņš ir attaisnojis un atbalstījis Nikaragvas politiskās opozīcijas līderu un prezidenta priekšvēlēšanu kandidātu, studentu un reģionālo līderu vai neatkarīgo žurnālistu – kurus visus viņš ir nosaucis par teroristiem – patvaļīgu un nelikumīgu apcietināšanu. Palīdzot iznīcināt faktisko konkurenci vēlēšanās, viņam ir bijusi centrāla loma politiskā plurālisma apspiešanā un mērķtiecīgā Nikaragvas demokrātijas graušanā.

Ar valdības aģentūras ProNicaragua starpniecību viņš ir darbojies kā sava tēva Daniel Ortega un Ortegas režīma padomnieks ekonomikas jautājumos. Turklāt viņš ir atbildīgs par BanCorp darbību, kas ir struktūra, kuras galvenais mērķis ir atbalstīt, sponsorēt un finansiāli atbalstīt viņa mātes, viceprezidentes Rosario Murillo, represīvās darbības.

Tādējādi viņš ir saistīts ar personām, kuras ir atbildīgas par represijām pret pilsonisko sabiedrību un smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un viņš atbalsta šādu represiju un pārkāpumus.

10.1.2022.

17.

Brenda Isabel ROCHA CHACÓN

Augstākās vēlēšanu padomes priekšsēdētāja

Dzimšanas datums: 1967. gada 10. februāris

Dzimšanas vieta: Bonanza, Nikaragva

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Nikaragva

Brenda Isabel Rocha Chacón kopš 2021. gada maija ir Augstākās vēlēšanu padomes (AVP) priekšsēdētāja. AVP ir struktūra, kura ir atbildīga par 2021. gada 7. novembra vispārējo vēlēšanu sagatavošanu, norisi un rezultātu apstiprināšanu bez pārredzamības nodrošināšanas, patiesas opozīcijas un demokrātiskām debatēm un tādējādi grauj demokrātiskās institūcijas un procesus. AVP liedza opozīcijai iespēju kandidēt brīvās vēlēšanās un nodrošināja, ka balsošana noris nedemokrātiskos apstākļos.

Tādējādi viņa ir atbildīga par represijām pret demokrātisko opozīciju un par demokrātijas un tiesiskuma graušanu Nikaragvā.

10.1.2022.

18.

Cairo Melvin AMADOR ARRIETA

Augstākās vēlēšanu padomes priekšsēdētājas vietnieks

Dzimšanas datums: 1952. gads

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Nikaragva

Cairo Melvin Amador Arrieta kopš 2021. gada maija ir bijis Augstākās vēlēšanu padomes (AVP) priekšsēdētājas vietnieks. AVP ir struktūra, kura ir atbildīga par 2021. gada 7. novembra vispārējo vēlēšanu sagatavošanu, norisi un rezultātu apstiprināšanu bez pārredzamības nodrošināšanas, patiesas opozīcijas un demokrātiskām debatēm un tādējādi grauj demokrātiskās institūcijas un procesus. AVP liedza opozīcijai iespēju kandidēt vēlēšanās un nodrošināja, ka balsošana noris nedemokrātiskos apstākļos.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret demokrātisko opozīciju, kā arī par demokrātijas un tiesiskuma graušanu Nikaragvā.

10.1.2022.

19.

Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKER

Augstākās vēlēšanu padomes loceklis, Augstākās vēlēšanu padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs 2018. gadā

Dzimšanas datums: 1949. gada 3. decembris

Dzimšanas vieta: Raas, Nikaragva

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Nikaragva

Pases numurs: A00001109 (Nikaragva)

Personu apliecinoša dokumenta numurs: 6010302490003J

Lumberto Ignacio Campbell Hooker kopš 2014. gada ir bijis Augstākās vēlēšanu padomes (AVP) loceklis. AVP ir struktūra, kura ir atbildīga par 2021. gada 7. novembra vispārējo vēlēšanu sagatavošanu, norisi un rezultātu apstiprināšanu bez pārredzamības nodrošināšanas, patiesas opozīcijas un demokrātiskām debatēm un tādējādi grauj demokrātiskās institūcijas un procesus. AVP liedza opozīcijai iespēju kandidēt brīvās vēlēšanās un nodrošināja, ka balsošana noris nedemokrātiskos apstākļos.

2021. gada 7. novembra vēlēšanu laikā viņš uzstājās medijos, pamatojot un atzinīgi vērtējot šādu vēlēšanu rīkošanu.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret demokrātisko opozīciju, kā arī par demokrātijas un tiesiskuma graušanu Nikaragvā.

10.1.2022.

20.

Nahima Janett DÍAZ FLORES

Nikaragvas Telekomunikāciju un pasta pakalpojumu pārvaldes direktore, Nikaragvas Valsts policijas ģenerāldirektora Francisco Javier Díaz Madriz meita

Dzimšanas datums: 1989. gada 28. jūnijs

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Nikaragva

Nahima Janett Díaz Flores ir Nikaragvas Telekomunikāciju un pasta pakalpojumu pārvaldes (TELCOR) - telekomunikāciju un pasta pakalpojumu pārvaldes struktūras - direktore. Nikaragvas iestādes kopš 2018. gada izmantoja TELCOR, lai apklusinātu neatkarīgos medijus, tostarp trīs ziņu raidorganizācijas, kopš 2018. gada. 2021. gada vispārējo vēlēšanu kampaņas laikā TELCOR plašā mērogā īstenoja dezinformācijas kampaņu. TELCOR, būdama iestāde, kas atbild par “kiberdrošības likuma” īstenošanu, vada un veic uzraudzības darbības attiecībā uz pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

Nahima Díaz Flores, būdama amatpersona, ar TELCOR starpniecību ir darbojusies kā Ortegas režīma atbalstītāja un vadījusi un veikusi dezinformācijas darbības un uzraudzību attiecībā uz pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju. Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju un par demokrātijas graušanu Nikaragvā.

10.1.2022.

21.

Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA

Nikaragvas banku un citu finanšu iestāžu uzraudzības pārvaldes vadītājs

Dzimšanas datums: 1949. gada 1. janvāris

Dzimšanas vieta: Esteli, Nikaragva

Dzimums: vīrietis

Adrese: Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nikaragva

Valstspiederība: Nikaragva

Personu apliecinoša dokumenta numurs: 1610101490000S

Luis Ángel Montenegro Espinoza ir Nikaragvas banku un citu finanšu iestāžu uzraudzības pārvaldes (SIBOIF) vadītājs. Viņš, būdams amatpersona, ir atbildīgs par to finanšu dalībnieku vajāšanu, kuri pretojās Ortegas režīma politikai, kā arī par režīma kontroles īstenošanu finanšu nozarē.

Daniel Ortega viņu iecēla amatā, lai atlīdzinātu viņa lojalitāti. Pildot iepriekšējā amata – Republikas ģenerālkontroliera – pienākumus, viņš apliecināja, ka attiecībā uz Ortegas korumpēto finanšu darbību netiks veikta revīzija, un veicināja arī Ortegas īstenoto režīma kontroli.

Tādēļ viņš ir atbildīgs par tiesiskuma graušanu Nikaragvā, kā arī par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

10.1.2022.”

3)

pievieno šādu virsrakstu un tabulu:

“B.

Juridiskas personas, vienības un struktūras, kas minētas 2. panta 1. punktā

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

1.

Nikaragvas Valsts policija

La Policía Nacional Nicaragüense

Galvenā mītne: Managva (Managua), Nikaragva

Reģistrācijas datums: 1979. gada 22. augusts

Tīmekļa vietne: http://www.policia.gob.ni/

Nikaragvas Valsts policija ir atbildīga par pazemojošu izturēšanos, tostarp fizisku un psiholoģisku spīdzināšanu, pret tiem, kuri pretojās Ortegas režīmam. Tā ir atbildīga par prezidenta priekšvēlēšanu kandidātu, pilsoniskās sabiedrības vadītāju, studentu un reģionālo līderu vai neatkarīgo žurnālistu nelikumīgu apcietināšanu bez jebkādām juridiskām un demokrātiskām garantijām.

Valsts policijai bija būtiska nozīme, lai nodrošinātu, ka Daniel Ortega2021. gada 7. novembra vispārējās vēlēšanās nav nekādas reālas demokrātiskas opozīcijas. Pirms vēlēšanām Valsts policija pastāvīgi uzraudzīja un vajāja opozīcijas līderus, nelikumīgi ielauzās dzīvesvietās un patvaļīgi apcietināja opozīcijas locekļus, un sistemātiski apdraudēja publiskā sektora darbiniekus.

Valsts policija 2018. gadā bija iesaistīta miermīlīgu protestētāju nogalināšanā Nikaragvā.

Tādēļ Nikaragvas Valsts policija ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju un demokrātijas un tiesiskuma graušanu Nikaragvā.

10.1.2022.

2.

Augstākā vēlēšanu padome

Consejo Supremo Electoral

Adrese: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nikaragva

Tīmekļa vietne: https://www.cse.gob.ni/

E-pasts: info@cse.gob.ni

Augstākā vēlēšanu padome (AVP) ir struktūra, kura ir atbildīga par 2021. gada 7. novembra vispārējo vēlēšanu sagatavošanu, norisi un rezultātu apstiprināšanu bez pārredzamības nodrošināšanas, patiesas opozīcijas un demokrātiskām debatēm un tādējādi grauj demokrātiskās institūcijas un procesus. AVP liedza opozīcijai iespēju kandidēt brīvās vēlēšanās un nodrošināja, ka balsošana noris nedemokrātiskos apstākļos.

Tādējādi AVP ir atbildīga par represijām pret demokrātisko opozīciju un par demokrātijas un tiesiskuma graušanu Nikaragvā.

10.1.2022.

3.

Nikaragvas Telekomunikāciju un pasta pakalpojumu pārvalde

Adrese: Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería Aptdo 2664 Managua, 10000 Nikaragva

Reģistrācijas datums: 1982. gada 12. jūnijā

Tīmekļa vietne: https://www.telcor.gob.ni

Nikaragvas Telekomunikāciju un pasta pakalpojumu pārvalde (TELCOR) ir telekomunikāciju un pasta pakalpojumu regulatīvā struktūra. Nikaragvas iestādes kopš 2018. gada to ir izmantojušas, lai apklusinātu neatkarīgos medijus, tostarp trīs ziņu raidorganizācijas, 2018. gada represiju laikā un pēc 2021. gada vispārējām vēlēšanām. Vispārējo vēlēšanu kampaņas laikā TELCOR plašā mērogā īstenoja dezinformācijas kampaņas. TELCOR, būdama iestāde, kas atbild par “kiberdrošības likuma” īstenošanu, vada un veic uzraudzības darbības attiecībā uz pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

Tādējādi tā ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

10.1.2022.”