ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 461

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 27. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par datumu, kad stājas spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Austrāliju, ievērojot 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXVIII pantu, par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2304 (2021. gada 18. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina ar tādu papildu sertifikātu izdošanas noteikumiem, kuri apliecina antibiotiku neizmantošanu eksportam paredzētas dzīvnieku izcelsmes produkcijas bioloģiskajā ražošanā ( 1 )

2

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2305 (2021. gada 21. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 papildina ar noteikumiem par to, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem bioloģiskie produkti un pārejas produkti ir atbrīvoti no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, par šādu produktu oficiālo kontroļu vietu un ar ko groza Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2123 un (ES) 2019/2124 ( 1 )

5

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2306 (2021. gada 21. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina ar noteikumiem par importēšanai Savienībā paredzētu bioloģisko produktu un pārejas produktu sūtījumu oficiālajām kontrolēm un par inspekcijas sertifikātu ( 1 )

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2307 (2021. gada 21. oktobris), ar ko nosaka noteikumus par dokumentiem un paziņojumiem, kuri jāiesniedz par importēšanai Savienībā paredzētiem bioloģiskajiem produktiem un pārejas produktiem ( 1 )

30

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2308 (2021. gada 22. decembris), ar kuru groza I pielikumu Īstenošanas regulai (ES) 2021/605, ar ko nosaka īpašus kontroles pasākumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēri ( 1 )

40

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/2309 (2021. gada 22. decembris) par Savienības informēšanas darbībām, ar kurām atbalsta Ieroču tirdzniecības līguma īstenošanu

78

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

27.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 461/1


Paziņojums par datumu, kad stājas spēkā Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Austrāliju, ievērojot 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXVIII pantu, par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības

Nolīgums vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Austrāliju, ievērojot 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXVIII pantu, par visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšanu sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (1), kas parakstīts Briselē, 2021. gada 4. oktobrī, ir stājies spēkā 2021. gada 2. decembrī.


(1)  OV L 452, 16.12.2021., 3. lpp.


REGULAS

27.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 461/2


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/2304

(2021. gada 18. oktobris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina ar tādu papildu sertifikātu izdošanas noteikumiem, kuri apliecina antibiotiku neizmantošanu eksportam paredzētas dzīvnieku izcelsmes produkcijas bioloģiskajā ražošanā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (1), un jo īpaši tās 44. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Dažas trešās valstis prasa, lai bioloģiskie dzīvnieku izcelsmes produkti būtu ražoti, neizmantojot antibiotikas. Lai atvieglotu piekļuvi minēto valstu tirgiem, Savienības operatoriem vai operatoru grupām, kuras vēlas šādus produktus eksportēt, vajadzētu spēt ar oficiālu dokumentu pierādīt antibiotiku neizmantošanu.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 35. pantu kompetentajām iestādēm vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestādēm vai kontroles institūcijām pienākas izdot sertifikātu jebkuram operatoram vai operatoru grupai, kas ir paziņojusi par savu darbību un atbilst minētās regulas prasībām. Lai apliecinātu, ka bioloģiskie dzīvnieku izcelsmes produkti ir ražoti, neizmantojot antibiotikas, operatoram vai operatoru grupai vajadzētu būt iespējai pieprasīt, lai minētās kompetentās iestādes vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestādes vai kontroles institūcijas par šiem produktiem izdod papildu sertifikātu. Būtu jāizveido minētā papildu sertifikāta paraugs.

(3)

Skaidrības un juridiskās noteiktības labad šī regula būtu jāpiemēro no Regulas (ES) 2018/848 piemērošanas sākumdienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Papildu sertifikāts, kas apliecina antibiotiku neizmantošanu eksportam paredzētas dzīvnieku izcelsmes produkcijas bioloģiskajā ražošanā

Pēc tāda operatora vai operatoru grupas pieprasījuma, kam jau ir Regulas (ES) 2018/848 35. pantā minētais sertifikāts, relevantā kompetentā iestāde vai, attiecīgā gadījumā, relevantā kontroles iestāde vai kontroles institūcija izdod papildu sertifikātu, kurš gadījumā, ja šāds sertifikāts ir vajadzīgs, lai bioloģiskos dzīvnieku izcelsmes produktus varētu eksportēt no Savienības, apliecina, ka operators vai operatoru grupa minētos produktus ir saražojusi, neizmantojot antibiotikas. Papildu sertifikāta paraugs dots šīs regulas pielikumā.

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 18. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 150, 14.6.2018., 1. lpp.


PIELIKUMS

PAPILDU SERTIFIKĀTS, KAS APLIECINA ANTIBIOTIKU NEIZMANTOŠANU EKSPORTAM PAREDZĒTAS DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKCIJAS BIOLOĢISKAJĀ RAŽOŠANĀ

1.

Dokumenta numurs:

2.

(lieko svītrot)

Operators

Operatoru grupa

3.

Operatora vai operatoru grupas nosaukums un adrese:

4.

Operatora vai operatoru grupas kompetentās iestādes vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestādes vai kontroles institūcijas nosaukums un adrese un – kontroles iestādes vai kontroles institūcijas gadījumā – kods:

5.

Sertifikāts, kas operatoram vai operatoru grupai izdots saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 35. pantu un VI pielikumu (dokumenta numurs):

Šis sertifikāts apliecina, ka operators / operatoru grupa (lieko svītrot), neizmantojot antibiotikas, ir saražojis/saražojusi šādus bioloģiskos dzīvnieku izcelsmes produktus:

1.

………………….

2.

………………….

3.

………………….

6.

Datums, vieta:

Sertifikātu izdevušās kompetentās iestādes vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestādes vai kontroles institūcijas pārstāvja vārds un paraksts:

7.

Papildu sertifikāts derīgs no [ierakstīt datumu] līdz … [ierakstīt datumu]

27.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 461/5


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/2305

(2021. gada 21. oktobris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 papildina ar noteikumiem par to, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem bioloģiskie produkti un pārejas produkti ir atbrīvoti no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, par šādu produktu oficiālo kontroļu vietu un ar ko groza Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2123 un (ES) 2019/2124

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (1), un jo īpaši tās 48. panta h) punktu, 51. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 53. panta 1. punkta a) un e) apakšpunktu un 77. panta 1. punkta k) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 (2) 45. panta 5. punktu oficiālās kontroles, kurās verificē atbilstību nosacījumiem un pasākumiem tādu produktu importēšanai Savienībā, kurus Savienības tirgū paredzēts laist kā bioloģiskos produktus vai pārejas produktus, dalībvalstīs jāveic robežkontroles punktos atbilstoši Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punktam.

(2)

Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punktā ir noteiktas no trešām valstīm Savienībā ievedamo dzīvnieku un preču kategorijas, attiecībā uz kurām kompetentajām iestādēm jāveic oficiālās kontroles robežkontroles punktos, kur notiek to pirmā atvešana Savienībā. Regulas (ES) 2018/848 45. panta 5. punktā minētie bioloģiskie produkti un pārejas produkti ir pieskaitāmi dzīvnieku un preču kategorijām, kas minētas Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta f) apakšpunktā, saskaņā ar minēto Regulas (ES) 2018/848 noteikumu. Turklāt bioloģiskie produkti un pārejas produkti var būt pieskaitāmi Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta f) apakšpunktā minētajām dzīvnieku un preču kategorijām arī saskaņā ar aktiem vai noteikumiem, kuri norādīti minētajā normā, kas nav Regulas (ES) 2018/848 45. panta 5. punkts. Tāpat bioloģiskie produkti un pārejas produkti var būt arī dzīvnieku un preču kategorijās, kas minētas Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta a)–e) apakšpunktā, ar noteikumu, ka tie atbilst attiecīgajām prasībām.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 48. panta h) punktu dzīvniekus un preces, kas rada zemu risku vai nerada konkrētu risku, var atbrīvot no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos. Regulas (ES) 2017/625 3. panta 24) punktā “risks” ir definēts, atsaucoties uz nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka, dzīvnieku vai augu veselību, dzīvnieku labturību vai vidi, bet nav atsauces uz pārtikas kvalitāti. Savienībā ievestus bioloģiskos produktus un pārejas produktus var uzskatīt par tādiem, kas rada zemu risku vai nerada konkrētu risku cilvēku, dzīvnieku vai augu veselībai, dzīvnieku labturībai vai videi, ja tie nav pieskaitāmi dzīvnieku un preču kategorijām, kurām piemēro oficiālas kontroles robežkontroles punktos saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta a)–e) apakšpunktu, vai dzīvnieku un preču kategorijās, kas minētas Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta f) apakšpunktā, un kuru ievešanai Savienībā ir noteikti nosacījumi vai pasākumi saskaņā ar attiecīgi Regulas (ES) 2017/625126. vai 128. pantu vai ar noteikumiem, kas norādīti minētās regulas 1. panta 2. punkta a)–h) un j) apakšpunktā, kuri nosaka, ka atbilstība šiem nosacījumiem vai pasākumiem jāpārbauda tad, kad dzīvniekus un preces ieved Savienībā. Tāpēc ir lietderīgi šādus produktus atbrīvot no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos.

(4)

Bioloģiskajiem produktiem un pārejas produktiem, kurus paredzēts laist Savienības tirgū un kuri ir atbrīvoti no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos saskaņā ar šo regulu, oficiālās kontroles būtu jāveic punktā, kurā notiek laišana brīvā apgrozībā Savienībā. Dalībvalstīm būtu jāinformē Komisija par punktiem, kuros notiek laišana brīvā apgrozībā un kuros veic šādas kontroles. Komisijai Tirdzniecības kontroles un ekspertu sistēmā (TRACES), kas minēta Regulas (ES) 2017/625133. panta 4. punktā, būtu jāatjaunina to punktu saraksts, kuros notiek laišana brīvā apgrozībā.

(5)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2123 (3) paredz, ka kompetentās iestādes var atļaut veikt identitātes un fiziskās kontrolpārbaudes robežkontroles punktos, kas nav robežkontroles punkti, kuros pārbauda augu, augu produktu un citu objektu sūtījumus, kas minēti Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta c) un e) apakšpunktā, un nedzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības sūtījumus, uz kuriem attiecas pasākumi, kas noteikti minētās regulas 47. panta 1. punkta d), e) un f) apakšpunktā. Tāpat Deleģētā regula (ES) 2019/2123 paredz, ka kompetentās iestādes augu, augu produktu un citu objektu sūtījumiem, kas minēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 (4) 72. panta 1. punktā un 74. panta 1. punktā, dokumentu kontrolpārbaudes var veikt attālināti no robežkontroles punkta. Tomēr Deleģēto regulu (ES) 2019/2123 nepiemēro augu, augu produktu un citu objektu sūtījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta c) un e) apakšpunktā, ja tie ir bioloģiskie produkti vai pārejas produkti, kuriem saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 45. panta 5. punktu veic oficiālās kontroles robežkontroles punktos.

(6)

Lai nodrošinātu Deleģētās regulas (ES) 2019/2123 piemērošanu augu, augu produktu un citu objektu sūtījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta c) un e) apakšpunktā un kas ir bioloģiskie produkti vai pārejas produkti, kuriem saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 45. panta 5. punktu veic oficiālās kontroles robežkontroles punktos, ir jāpaplašina tās darbības joma. Turklāt Deleģētajā regulā (ES) 2019/2123 būtu jāparedz noteikumi, kas paredz, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem identitātes un fiziskās kontrolpārbaudes attiecībā uz noteiktu produktu sūtījumiem, uz kuriem saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 45. panta 5. punktu attiecas oficiālās kontroles robežkontroles punktos, var veikt kontrolpunktā, kas nav robežkontroles punkts.

(7)

Lai atvieglotu ātru rīcību attiecībā uz dzīvniekiem un precēm, ko ieved Savienībā, būtu jāatļauj kompetentajām iestādēm robežkontroles punktos atļaut tālāku transportēšanu uz galamērķa vietu atbilstīgi Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2124 (5) II nodaļai, kamēr augu, augu produktu un citu objektu sūtījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta c) un e) apakšpunktā, nav pieejami laboratorijas analīžu un testu rezultāti, tostarp, ja šādas preces ir bioloģiskie produkti vai pārejas produkti, kuriem oficiālas kontroles saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 45. panta 5. punktu veic robežkontroles punktos.

(8)

Tāpēc Deleģētās regulas (ES) 2019/2123 un (ES) 2019/2124 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Skaidrības un juridiskās noteiktības labad šī regula būtu jāpiemēro no Regulas (ES) 2018/848 piemērošanas sākumdienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula paredz:

a)

noteikumus par to, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem daži bioloģiskie produkti un pārejas produkti, kuri tiek ievesti Savienībā un kuri rada zemu risku vai nerada konkrētu risku cilvēka, dzīvnieku vai augu veselībai, dzīvnieku labturībai vai videi, ir atbrīvoti no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, ko veic, lai pārbaudītu atbilstību noteikumiem par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu;

b)

noteikumus par vietu, kur jāveic to a) punktā minēto produktu oficiālās kontroles, kurus paredzēts laist Savienības tirgū; un

c)

grozījumus Deleģētajās regulās (ES) 2019/2123 un (ES) 2019/2124.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“bioloģiskais produkts” ir produkts, kā definēts Regulas (ES) 2018/848 3. panta 2) punktā;

2)

“pārejas produkts” ir produkts, kā definēts Regulas (ES) 2018/848 3. panta 7) punktā;

3. pants

No oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos atbrīvotie bioloģiskie produkti un pārejas produkti

Turpmāk minētie bioloģiskie produkti un pārejas produkti, ko ieved Savienībā, ir atbrīvoti no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktā, kur notiek to pirmā atvešana Savienībā:

a)

bioloģiskie produkti un pārejas produkti, kuri nav iekļauti dzīvnieku un preču kategorijās, kas minētas Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta a)–e) apakšpunktā; un

b)

bioloģiskie produkti un pārejas produkti, kuri ir iekļauti Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta f) apakšpunktā minētajā dzīvnieku un preču kategorijā, izņemot tos, kuru ievešanai Savienībā ir noteikti nosacījumi vai pasākumi, kas paredzēti tiesību aktos, kuri pieņemti attiecīgi saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625126. vai 128. pantu, vai kuru ievešanai Savienībā ir noteikti nosacījumi vai pasākumi, kas paredzēti saskaņā ar minētās regulas 1. panta 2. punkta a)–h) apakšpunkta un j) apakšpunkta noteikumiem.

4. pants

No oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos atbrīvoto bioloģisko produktu un pārejas produktu oficiālo kontroļu veikšanas vieta

1.   Bioloģiskajiem produktiem un pārejas produktiem, kuri minēti 3. pantā un kurus paredzēts laist Savienības tirgū, kompetentās iestādes oficiālās kontroles veic punktos, kuros notiek laišana brīvā apgrozībā dalībvalstī, kurā sūtījums tiek laists brīvā apgrozībā Savienībā.

2.   Dalībvalstis informē Komisiju par punktiem, kuros notiek laišana brīvā apgrozībā un kuros kompetentās iestādes atbilstoši 1. punktam veic oficiālās kontroles, norādot to nosaukumu, adresi un kontaktinformāciju.

Komisija Tirdzniecības kontroles un ekspertu sistēmā (TRACES) uztur atjauninātu sarakstu ar punktiem, kuros notiek laišana brīvā apgrozībā.

3.   Dalībvalstis nodrošina, ka 1. punktā minētajos punktos, kuros notiek laišana brīvā apgrozībā, kompetentajām iestādēm ir tehnoloģijas un aprīkojums, kas vajadzīgs efektīvai TRACES darbībai.

5. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2019/2123

Deleģēto regulu (ES) 2019/2123 groza šādi:

1)

regulas 1. panta 1. punktu groza šādi:

a)

punkta a) apakšpunktu groza šādi:

i)

apakšpunktā iekļauj šādu i.a) apakšpunktu:

“i.a)

“augu, augu produktu un citu objektu sūtījumiem, kas minēti i) punktā un kuriem piemēro oficiālās kontroles robežkontroles punktos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 (*) 45. panta 5. punktu;

(*)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (OV L 150, 14.6.2018., 1. lpp.).”;"

ii)

apakšpunkta ii) punktu aizstāj ar šādu:

“ii)

nedzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības sūtījumiem, kam piemēro pasākumus, kuri noteikti ar Regulas (ES) 2017/625 47. panta 1. punkta d), e) un f) apakšpunktā minētajiem tiesību aktiem, tai skaitā tiem, kam piemēro oficiālās kontroles robežkontroles punktos saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 45. panta 5. punktu;”

b)

punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

dokumentu kontrolpārbaudes, ko attālināti no robežkontroles punkta veic šādiem sūtījumiem:

i)

augi, augu produkti un citi objekti, kas minēti Regulas (ES) 2016/2031 72. panta 1. punktā un 74. panta 1. punktā;

ii)

augi, augu produkti un citi objekti, kuri minēti i) punktā un kuriem piemēro oficiālās kontroles robežkontroles punktos saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 45. panta 5. punktu.”;

2)

pirms I nodaļas iekļauj šādu 1.a pantu:

“1.a pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“pārtikas un barības nekaitīguma kontrolpārbaudes” ir oficiālās kontroles, kas veiktas, lai pārbaudītu atbilstību Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punkta a) un c) apakšpunktā minētajiem noteikumiem;

2)

“fitosanitārās kontrolpārbaudes” ir oficiālās kontroles, kas veiktas, lai pārbaudītu atbilstību Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punkta g) apakšpunktā minētajiem noteikumiem;

3)

“bioloģiskās kontrolpārbaudes” ir oficiālās kontroles, kas minētas Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 (*) 6. panta 1. punktā.

(*)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2306 (2021. gada 21. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina ar noteikumiem par importēšanai Savienībā paredzētu bioloģisko produktu un pārejas produktu sūtījumu oficiālajām kontrolēm un par inspekcijas sertifikātu (OV L 461, 27.12.2021, 13 lpp.).”;"

3)

regulas 2. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Identitātes un fiziskās kontrolpārbaudes, kurās pārbauda atbilstību Savienības noteikumiem par pārtikas nekaitīgumu, barības nekaitīgumu un aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, drīkst veikt kontrolpunktā, kas nav robežkontroles punkts, ja ir attiecināmi šādi nosacījumi:”;

b)

pievieno šādu 4. punktu:

“4.   Kompetentās iestādes VSID norādītā kontrolpunktā, kas nav robežkontroles punkts, drīkst veikt šādas oficiālās kontroles, ja vien Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 5. pantā minētajā inspekcijas sertifikāta (“inspekcijas sertifikāts”) 30. ailē nav atzīmēta rūtiņa “sūtījumu nevar laist brīvā apgrozībā”:

a)

fitosanitārās kontrolpārbaudes, ko identitātes un fizisko kontrolpārbaužu veidā piemēro saistībā ar šīs regulas 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta i.a) punktā minētajiem augu, augu produktu un citu objektu sūtījumiem;

b)

pārtikas un barības nekaitīguma kontrolpārbaudes, ko identitātes un fizisko kontrolpārbaužu veidā piemēro saistībā ar šīs regulas 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā minētajiem nedzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības sūtījumiem, kam saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 45. panta 5. punktu piemēro oficiālās kontroles robežkontroles punktos.”;

4)

regulā iekļauj šādu 2.a pantu:

“2.a pants

To bioloģisko kontrolpārbaužu nosacījumi, ko identitātes un fizisko kontrolpārbaužu veidā veic kontrolpunktā, kas nav robežkontroles punkts, saistībā ar dažu produktu sūtījumiem, uz kuriem saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 45. panta 5. punktu attiecas oficiālās kontroles robežkontroles punktos

1.   Kompetentās iestādes var kontrolpunktā, kas norādīts inspekcijas sertifikātā, izņemot robežkontroles punktu, piemērot bioloģiskās pārbaudes, ko veic identitātes un fizisko kontrolpārbaužu veidā, saistībā ar 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta i.a) punktā minētajiem augu, augu produktu un citu objektu sūtījumiem un 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā minētajiem nedzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības sūtījumiem, kam saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 45. panta 5. punktu piemēro oficiālās kontroles robežkontroles punktā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

par sūtījumu atbildīgais operators, iesniedzot iepriekšēju paziņojumu saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/2307 (*) 3. panta 1. punktu, vai robežkontroles punkta kompetentā iestāde inspekcijas sertifikātā ir norādījuši kontrolpunktu, kurā jāpiemēro bioloģiskās pārbaudes, ko veic identitātes un fizisko kontrolpārbaužu veidā;

b)

bioloģiskajās pārbaudēs, ko dokumentu kontrolpārbaužu veidā piemēro robežkontroles punkta kompetentās iestādes, gūtais rezultāts ir apmierinošs;

c)

kompetentās iestādes robežkontroles punktā inspekcijas sertifikāta 26. ailē ir ierakstījušas atļauju pārvietot sūtījumu uz kontrolpunktu;

d)

kompetentās iestādes robežkontroles punktā VSID ir ierakstījušas atļauju pārvietot sūtījumu uz kontrolpunktu attiecīgi tādu pārtikas un barības nekaitīguma kontrolpārbaužu veikšanai, kuras veic identitātes un fizisko kontrolpārbaužu veidā, vai tādu fitosanitāro kontrolpārbaužu veikšanai, kuras veic identitātes un fizisko kontrolpārbaužu veidā;

e)

pirms sūtījuma izvešanas no robežkontroles punkta kompetentā iestāde, kas robežkontroles punktā ir atbildīga par bioloģiskajām kontrolpārbaudēm, ir informējusi kompetento iestādi, kas ir atbildīga par bioloģiskajām kontrolpārbaudēm kontrolpunktā, par sūtījuma pienākšanu, iesniedzot Tirdzniecības kontroles un ekspertu sistēmā (TRACES) inspekcijas sertifikātu;

f)

operators sūtījumu no robežkontroles punkta uz kontrolpunktu transportējis muitas uzraudzībā, transportēšanas laikā neveicot preču izkraušanu;

g)

operators ir nodrošinājis, ka 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta i.a) punktā minētajiem augu, augu produktu un citu objektu sūtījumiem un 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā minētajiem nedzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības sūtījumiem, kam saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 45. panta 5. punktu piemēro oficiālās kontroles robežkontroles punktā, līdz kontrolpunktam ir kopā ar autentificētu inspekcijas sertifikāta kopiju;

h)

operators inspekcijas sertifikāta atsauces numuru ir norādījis muitas deklarācijā, kas muitas iestādēm iesniegta, lai sūtījumu pārvietotu uz kontrolpunktu, un saglabājis minētā sertifikāta kopiju muitas dienestu vajadzībām, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 952/2013 163. pantā.

2.   Šā panta 1. punkta g) apakšpunktā minēto prasību par to, ka kopā ar sūtījumu jābūt autentificēta inspekcijas sertifikāta kopijai, nepiemēro, ja kontroles iestāde vai kontroles institūcija attiecīgo sertifikātu TRACES sistēmā ir izdevusi trešā valstī atbilstīgi Deleģētajai regulai (ES) 2021/2306 vai operators to ir augšupielādējis TRACES sistēmā un robežkontroles punkta kompetentās iestādes ir pārbaudījušas, ka tā atbilst inspekcijas sertifikāta oriģinālam.

(*)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2307 (2021. gada 21. oktobris), ar ko nosaka noteikumus par dokumentiem un paziņojumiem, kuri jāiesniedz par importēšanai Savienībā paredzētiem bioloģiskajiem produktiem un pārejas produktiem (OV L 461, 27.12.2021, 30. lpp.).”;"

5)

regulas 3. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Identitātes un fiziskās kontrolpārbaudes nedzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības sūtījumiem, kas minēti 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā, kompetentās iestādes var piemērot kontrolpunktā, kas nav robežkontroles punkts, ja ir attiecināms kāds no šādiem nosacījumiem:”;

b)

pievieno šādu 3. un 4. punktu:

“3.   Kompetentās iestādes kontrolpunktā, kas nav robežkontroles punkts, var piemērot identitātes un fiziskās kontrolpārbaudes saistībā ar 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta ii) punktā minētajiem nedzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības sūtījumiem, kuriem saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 45. panta 5. punktu piemēro oficiālās kontroles robežkontroles punktā, ja papildus vienam no šā panta 1. punktā noteiktajiem nosacījumiem:

a)

par sūtījumu atbildīgais operators gan to pārtikas un barības nekaitīguma kontrolpārbaužu veikšanai, kuras veic identitātes un fizisko kontrolpārbaužu veidā, gan to bioloģisko kontrolpārbaužu veikšanai, kuras veic identitātes un fizisko kontrolpārbaužu veidā, ir pieprasījis sūtījumus pārvietot uz kontrolpunktu;

b)

ja šādu pārvietošanu attiecīgā gadījumā ir atļāvusi vai nolēmusi veikt robežkontroles punkta kompetentā iestāde, jo ir izraudzījusies šo sūtījumu, lai identitātes un fizisku kontrolpārbaužu veidā to pārbaudītu gan pārtikas un barības drošuma kontrolpārbaudēs, gan bioloģiskās kontrolpārbaudēs. Minētās kontrolpārbaudes veic tajā pašā kontrolpunktā, kam jābūt nozīmētam attiecībā uz nosūtīto preču kategoriju un jāatrodas dalībvalstī, kurā tās laidīs brīvā apgrozībā.

4.   Ja sūtījumi ir pārvietoti uz kontrolpunktu saskaņā ar 3. punktu, par pārtikas un barības nekaitīguma kontrolpārbaužu veikšanu atbildīgās robežkontroles punkta kompetentās iestādes pārvietošanu ieraksta VSID un par bioloģiskajām kontrolpārbaudēm atbildīgās robežkontroles punkta kompetentās iestādes šo pārvietošanu ieraksta inspekcijas sertifikātā.”;

6)

regulas 4. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktā pievieno šādu c) apakšpunktu:

“c)

augi, augu produkti un citi objekti, kuri minēti a) un b) apakšpunktā un kuriem saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 45. panta 5. punktu piemēro oficiālās kontroles robežkontroles punktos.”;

b)

pievieno šādu 4. un 5. punktu:

“4.   Saistībā ar augiem, augu produktiem un citiem objektiem, kas minēti 1. punkta c) apakšpunktā, identitātes un fiziskās kontrolpārbaudes var veikt kompetentā iestāde kontrolpunktā, kas nav robežkontroles punkts, ja papildus vienam no nosacījumiem 2. punktā ir attiecināmi šādi nosacījumi:

a)

par sūtījumu atbildīgais operators gan to fitosanitāro kontrolpārbaužu veikšanai, kuras veic identitātes un fizisko kontrolpārbaužu veidā, gan to bioloģisko kontrolpārbaužu veikšanai, kuras veic identitātes un fizisko kontrolpārbaužu veidā, ir pieprasījis sūtījumus pārvietot uz kontrolpunktu;

b)

gadījumā, ja robežkontroles punkta kompetentā iestāde ir atlasījusi sūtījumu gan to fitosanitāro kontrolpārbaužu veikšanai, kuras veic identitātes un fizisko kontrolpārbaužu veidā, gan to bioloģisko kontrolpārbaužu veikšanai, kuras veic identitātes un fizisko kontrolpārbaužu veidā, robežkontroles punkta kompetentā iestāde saistībā ar visām minētajām kontrolpārbaudēm attiecīgā gadījumā ir atļāvusi vai nolēmusi veikt šādu pārvietošanu. Minētās kontrolpārbaudes veic tajā pašā kontrolpunktā, kam jābūt nozīmētam attiecībā uz nosūtīto preču kategoriju un jāatrodas dalībvalstī, kurā tās laidīs brīvā apgrozībā.

5.   Ja sūtījumi ir pārvietoti uz kontrolpunktu saskaņā ar 4. punktu, par fitosanitāro kontrolpārbaužu veikšanu atbildīgās robežkontroles punkta kompetentās iestādes pārvietošanu ieraksta VSID un par bioloģiskajām kontrolpārbaudēm atbildīgās robežkontroles punkta kompetentās iestādes šo pārvietošanu ieraksta inspekcijas sertifikātā.”;

7)

regulas 6. pantā pievieno šādu 6. punktu:

“6.   Saistībā ar sūtījumiem, kas uz kontrolpunktu pārvietoti, lai identitātes un fizisko kontrolpārbaužu veidā veiktu bioloģiskās kontrolpārbaudes, kontrolpunkta kompetentā iestāde:

a)

izmantojot TRACES, apstiprina sūtījuma pienākšanu robežkontroles kompetentajai iestādei, kas ir atbildīga par bioloģiskām kontrolpārbaudēm;

b)

inspekcijas sertifikātā ieraksta to bioloģisko kontrolpārbaužu rezultātu, kuras veiktas identitātes un fizisko kontrolpārbaužu veidā, un lēmumu par sūtījumu atbilstīgi Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 6. panta 3. punktam.”;

8)

regulas 7. pantā ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Dokumentu kontrolpārbaudes 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto augu, augu produktu un citu objektu sūtījumiem, ko ieved Savienībā, var veikt kāda no šīm iestādēm:”;

9)

regulas 8. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta a) apakšpunktam pievieno šādu v) punktu:

“v)

augiem, augu produktiem un citiem objektiem, kas minēti šīs regulas 4. panta 1. punkta c) apakšpunktā, saistībā ar inspekcijas sertifikātu, kurš minēts Deleģētajā regulā (ES) 2021/2306.”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Ja paredzēts, ka augu, augu produktu un citu objektu sūtījumus uz kontrolpunktu identitātes un fizisko kontrolpārbaužu veikšanai transportē operators, piemēro 2., 2.a, 4. un 5. panta noteikumus.”

6. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2019/2124

Deleģēto regulu (ES) 2019/2124 groza šādi:

1)

regulas 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā iekļauj šādu punktu:

“ii.a)

augi, augu produkti un citi objekti, kas minēti i) un ii) punktā un kuriem piemēro oficiālās kontroles robežkontroles punktos saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 (*) 45. panta 5. punktu;

(*)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (OV L 150, 14.6.2018., 1. lpp.).”;"

2)

regulas 6. panta 3. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Par sūtījumu atbildīgais operators nodrošina, ka 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta i), ii) un ii.a) punktā minēto augu, augu produktu un citu objektu sūtījumu iepakojums vai transportlīdzeklis ir noslēgts vai aizplombēts tā, ka transportēšanas laikā uz tālākas transportēšanas kompleksu vai uzglabāšanas laikā tanī sūtījums:”.

7. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 21. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (OV L 150, 14.6.2018., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2123 (2019. gada 10. oktobris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par to, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem identitātes un fiziskās kontrolpārbaudes noteiktām precēm var veikt kontrolpunktos un dokumentu kontrolpārbaudes – attālināti no robežkontroles punktiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (OV L 321, 12.12.2019., 64. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.).

(5)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2124 (2019. gada 10. oktobris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par tādu dzīvnieku un preču sūtījumu oficiālajām kontrolēm, kas ir tranzītā, pārkrauti un tālākā transportēšanā caur Savienību, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 un groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 798/2008, (EK) Nr. 1251/2008, (EK) Nr. 119/2009, (ES) Nr. 206/2010, (ES) Nr. 605/2010, (ES) Nr. 142/2011, (ES) Nr. 28/2012, Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/759 un Komisijas Lēmumu 2007/777/EK (OV L 321, 12.12.2019., 73. lpp.).


27.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 461/13


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/2306

(2021. gada 21. oktobris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina ar noteikumiem par importēšanai Savienībā paredzētu bioloģisko produktu un pārejas produktu sūtījumu oficiālajām kontrolēm un par inspekcijas sertifikātu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (1), un jo īpaši tās 38. panta 8. punkta a) apakšpunkta ii) punktu, 46. panta 7. punkta b) apakšpunktu, 48. panta 4. punktu un 57. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 45. panta 1. punktu produktu importēt no trešās valsts, lai šo produktu laistu Savienības tirgū kā bioloģisku produktu vai pārejas produktu, drīkst tad, ja minētais produkts atbilst Savienības noteikumiem par bioloģisko ražošanu vai līdzvērtīgiem ražošanas un kontroles noteikumiem, kas ir spēkā tās pašas regulas 48. pantā minētā trešā valstī, kura atzīta saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 (2) 33. panta 2. punktu, vai ja minētā produkta kontroles ir veikusi Regulas (ES) 2018/848 57. pantā minēta kontroles iestāde vai kontroles institūcija, kura atzīta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 3. punktu.

(2)

Lai dalībvalstu kompetentās iestādes varētu pārbaudīt importējamo produktu atbilstību Regulai (ES) 2018/848, katram sūtījumam būtu jāsaņem inspekcijas sertifikāts, ko trešās valsts kontroles iestāde vai kontroles institūcija izdevusi pēc tam, kad ir veikusi relevantās sūtījumu verifikācijas. Minētajām verifikācijām vienmēr būtu jāietver sūtījuma dokumentu pārbaude un – atkarībā no riska – tā fiziska pārbaude.

(3)

Jānosaka noteikumi par inspekcijas sertifikāta saturu, tā izdošanas veidu un tehniskajiem līdzekļiem, kas izmantojami tā izdošanā. Minētajiem noteikumiem būtu jāaptver arī dalībvalstu kompetento iestāžu pienākumi, kas attiecas uz inspekcijas sertifikāta izrakstu.

(4)

Oficiālās kontroles, kuras attiecībā uz produktiem, ko paredzēts laist Savienības tirgū kā bioloģiskus produktus vai pārejas produktus, veic, lai verificētu to atbilstību Regulai (ES) 2018/848, ir daļa no oficiālajām kontrolēm, ko veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (3).

(5)

Lai konkretizētu kritērijus un nosacījumus, ar kādiem oficiālās kontroles veic pirms tādu bioloģisko produktu un pārejas produktu laišanas brīvā apgrozībā Savienībā, uz kuriem saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 45. panta 5. punktu attiecas oficiālās kontroles robežkontroles punktos, ir jāparedz papildu noteikumi. Minētajiem noteikumiem būtu jāaptver arī produkti, kas saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2021/2305 (4) no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos ir atbrīvoti.

(6)

Būtu jānosaka daži īpaši noteikumi par to sūtījumu oficiālajām kontrolēm, kuriem piemēro īpašas muitas procedūras.

(7)

Turklāt būtu jānosaka inspekcijas sertifikātu izdodošo kontroles iestāžu un kontroles institūciju pienākumi gadījumos, kad Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/1715 (5) 2. panta 36. punktā minētā Tirdzniecības kontroles un ekspertu sistēma (TRACES) nav pieejama.

(8)

Turklāt ir jāparedz noteikumi par situācijām, kad kompetentajām iestādēm, kontroles iestādēm vai kontroles institūcijām trešās valstīs ir jāveic izmeklēšana pēc paziņošanas par gadījumiem, kuros, dalībvalsts kompetentajai iestādei verificējot sūtījumu, ir radušās aizdomas par neatbilstību vai ir konstatēta neatbilstība Regulai (ES) 2018/848.

(9)

Inspekcijas sertifikāta izdošanai trešās valstīs un minētā sertifikāta un tā izrakstu vizēšanai, ko veic dalībvalstu kompetentās iestādes, sistēmā TRACES izmantot kvalificētu elektronisko zīmogu pirms 2022. gada 1. jūlija varētu nebūt praktiski iespējams. Tāpēc jānosaka līdz 2022. gada 30. jūnijam piemērojami pārejas noteikumi par papīra formā sagatavotu un ar roku parakstītu inspekcijas sertifikātu un to izrakstu izmantošanu, kas būtu alternatīva ar kvalificētu elektronisko zīmogu apzīmogotu elektronisko inspekcijas sertifikātu un to izrakstu izmantošanai.

(10)

Patlaban noteikumus par inspekcijas sertifikātu un inspekcijas sertifikāta izrakstiem Regulas (EK) Nr. 834/2007 piemērošanas vajadzībām nosaka Komisijas Regula (EK) Nr. 1235/2008 (6). Tā kā noteikumus Regulas (ES) 2018/848 piemērošanas vajadzībām nosaka šī regula un Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2307 (7), Regula (EK) Nr. 1235/2008 būtu jāatceļ.

(11)

Skaidrības un juridiskās noteiktības labad šī regula būtu jāpiemēro no Regulas (ES) 2018/848 piemērošanas sākumdienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka noteikumus par:

a)

tādu produktu sūtījumu verifikāciju trešās valstīs, kurus Savienības tirgū paredzēts laist kā bioloģiskus produktus vai pārejas produktus, un par inspekcijas sertifikāta izdošanu;

b)

tādu produktu oficiālajām kontrolēm, kurus Savienībā ieved no trešām valstīm un kurus Savienības tirgū paredzēts laist kā bioloģiskus produktus vai pārejas produktus;

c)

to, kā kompetentajām iestādēm, kontroles iestādēm un kontroles institūcijām trešās valstīs jārīkojas gadījumos, kad radušās aizdomas par neatbilstību vai konstatēta neatbilstība Regulai (ES) 2018/848.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“sūtījums” ir Regulas (ES) 2017/625 3. panta 37. punktā definētais sūtījums ar produktiem, kurus Savienības tirgū paredzēts laist kā bioloģiskus produktus vai pārejas produktus; tomēr attiecībā uz bioloģiskajiem produktiem un pārejas produktiem, kas saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2021/2305 no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos ir atbrīvoti, tas ir tādu produktu daudzums, uz kuriem attiecas viens vai vairāki kombinētās nomenklatūras kodi un kurus aptver viens inspekcijas sertifikāts, un kurus pārvadā ar to pašu transportlīdzekli un importē no tās pašas trešās valsts;

2)

“robežkontroles punkts” ir Regulas (ES) 2017/625 3. panta 38. punktā definētais robežkontroles punkts;

3)

“punkts, kurā notiek laišana brīvā apgrozībā” ir punkts, kurā notiek laišana brīvā apgrozībā un saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2021/2305 tiek veiktas to bioloģisko produktu un pārejas produktu oficiālās kontroles, kas no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos ir atbrīvoti;

4)

“kontrolpunkts” ir Regulas (ES) 2017/625 53. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētais kontrolpunkts, kas nav robežkontroles punkts;

5)

“dokumentu pārbaude” ir Regulas (ES) 2017/625 3. panta 41. punktā definētā dokumentu kontrolpārbaude;

6)

“identitātes pārbaude” ir Regulas (ES) 2017/625 3. panta 42. punktā definētā identitātes kontrolpārbaude;

7)

“fiziska pārbaude” ir Regulas (ES) 2017/625 3. panta 43. punktā definētā fiziskā kontrolpārbaude;

8)

“kvalificēts elektroniskais zīmogs” ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014 (8) 3. panta 27. punktā definētais kvalificētais elektroniskais zīmogs.

3. pants

Verifikācija trešā valstī

1.   Attiecīgā kontroles iestāde vai kontroles institūcija, kas atzīta saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 46. pantu, sūtījumu verificē saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2021/1698 (9) 16. pantu.

2.   Regulas (ES) 2018/848 48. un 57. panta piemērošanas vajadzībām attiecīgā kontroles iestāde vai kontroles institūcija verificē sūtījuma atbilstību Regulā (EK) Nr. 834/2007 noteiktajām prasībām un tiem ražošanas standartiem un kontroles pasākumiem, kas atzīti par līdzvērtīgiem. Minētā verifikācija ietver sistemātiskas dokumentu pārbaudes un, ja nepieciešams saskaņā ar riska novērtējumu, fiziskas pārbaudes, kuras veic, pirms sūtījums tiek izvests no trešās valsts, kas ir eksportētājvalsts vai izcelsmes valsts.

3.   Šā panta 2.–5. punkta piemērošanas vajadzībām attiecīgā kontroles iestāde vai kontroles institūcija ir:

a)

Regulas (ES) 2018/848 57. pantā minētā kontroles iestāde vai kontroles institūcija, kas atzīta attiecībā uz attiecīgajiem produktiem un attiecībā uz trešo valsti, kura ir produktu izcelsmes valsts vai, attiecīgā gadījumā, kurā veikta produktu pēdējā sagatavošanas darbība; vai

b)

kontroles iestāde vai kontroles institūcija, ko norīkojusi kompetentā iestāde atzītā trešā valstī, kura minēta Regulas (ES) 2018/848 48. pantā un kura ir produktu izcelsmes valsts vai, attiecīgā gadījumā, kurā veikta produktu pēdējā sagatavošanas darbība.

4.   Šā panta 2. punktā minēto verifikāciju veic:

a)

attiecīgā produkta ražotāja vai pārstrādātāja kontroles iestāde vai kontroles institūcija; vai

b)

ja operators vai operatoru grupa, kas veic pēdējo Regulas (ES) 2018/848 3. panta 44. punktā definētās sagatavošanas darbību, nav produkta ražotājs vai pārstrādātājs – tā operatora vai operatoru grupas kontroles iestāde vai kontroles institūcija, kas veic produktu pēdējo sagatavošanas darbību.

5.   Šā panta 2. punktā minētajās dokumentu pārbaudēs verificē:

a)

produktu un sastāvdaļu izsekojamību;

b)

to, vai sūtījumā iekļauto produktu apjoms atbilst attiecīgo operatoru masas bilances pārbaudēm saskaņā ar kontroles iestādes vai kontroles institūcijas veikto novērtējumu;

c)

relevantos produktu transporta dokumentus un tirdzniecības dokumentus (tai skaitā rēķinus);

d)

pārstrādātu produktu gadījumā – to, vai visas šādu produktu bioloģiskās sastāvdaļas ir ražojuši operatori vai operatoru grupas, kuras trešā valstī sertificējusi kontroles iestāde vai kontroles institūcija, kas atzīta saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 46. pantu vai kas minēta tās 57. pantā, vai trešā valsts, kura atzīta saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 47. vai 48. pantu, vai arī šīs sastāvdaļas ir ražotas un sertificētas Savienībā saskaņā ar minēto regulu.

Minētajās dokumentu pārbaudēs pamatā pārbauda visus relevantos dokumentus, arī Regulas (ES) 2018/848 45. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minēto operatoru sertifikātu, inspekciju uzskaites dokumentus, attiecīgā produkta ražošanas plānu un uzskaites ierakstus, ko glabā operatori vai operatoru grupas, pieejamos transporta dokumentus, tirdzniecības un finanšu dokumentus un jebkādus citus dokumentus, kurus kontroles iestāde vai kontroles institūcija uzskata par relevantiem.

4. pants

Inspekcijas sertifikāta izdošana

1.   Kontroles iestāde vai kontroles institūcija, kas verificējusi sūtījumu saskaņā ar 3. pantu, saskaņā ar 5. pantu inspekcijas sertifikātu par katru sūtījumu izdod, pirms sūtījums tiek izvests no trešās valsts, kas ir eksportētājvalsts vai izcelsmes valsts.

2.   Ja kontroles iestāde vai kontroles institūcija ir atzīta saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 46. pantu, tā inspekcijas sertifikātu Deleģētās regulas (ES) 2021/1698 8. pantā minētajiem sūtījumiem, kuros ir augsta riska produkti, izdod tikai tad, kad tās rīcībā ir pilnīga izsekojamības dokumentācija un tā ir saņēmusi un novērtējusi to sūtījuma paraugu analīžu rezultātus, kuri ņemti saskaņā ar minētās deleģētās regulas 16. panta 6. punktu.

5. pants

Inspekcijas sertifikāta formāts un TRACES izmantošana

1.   Kontroles iestāde vai kontroles institūcija inspekcijas sertifikātu Tirdzniecības kontroles un ekspertu sistēmā (TRACES) izdod saskaņā ar pielikumā doto paraugu un piezīmēm un aizpilda minētā sertifikāta 1.–18. aili.

2.   Kad kontroles institūcija vai kontroles iestāde izdod inspekcijas sertifikātu, tā sistēmā TRACES augšupielādē visus apliecinošos dokumentus, to vidū šādus:

a)

attiecīgā gadījumā – paņemto paraugu analīžu vai testu rezultāti;

b)

komercdokumenti un transporta dokumenti, tādi kā konosaments, rēķini un iepakojumu saraksts, un – ja kontroles iestāde vai kontroles institūcija ir atzīta saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 46. pantu – pārvadāšanas plāns, kas sagatavots saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2021/1698 16. panta 5. punktu.

3.   Inspekcijas sertifikātu izdod sistēmā TRACES un apzīmogo ar kvalificētu elektronisko zīmogu.

Ja informācija, kas saistīta ar inspekcijas sertifikāta 13. ailē minēto iepakojumu skaitu, un 16. un 17. ailē minētā informācija sertifikāta izdošanas brīdī nav pieejama, šo informāciju, kā arī 2. punktā minētos dokumentus inspekcijas sertifikātā iekļauj vai atjaunina 10 dienu laikā no tā izdošanas un katrā ziņā, pirms kompetentā iestāde sertifikātu verificē un vizē saskaņā ar 6. pantu.

4.   Inspekcijas sertifikātu sagatavo šādi:

a)

ja uz produktiem attiecas oficiālās kontroles robežkontroles punktos – tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, kurā atrodas ievešanas Savienībā robežkontroles punkts;

b)

ja saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2021/2305 produkti no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos ir atbrīvoti – tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, kurā sūtījums jālaiž brīvā apgrozībā.

5.   Atkāpjoties no 4. punkta, dalībvalsts var piekrist, ka sertifikātus sagatavo citā Savienības oficiālajā valodā un vajadzības gadījumā tiem dod līdzi autentificētu tulkojumu.

6. pants

Sūtījumu oficiālās kontroles

1.   Lai verificētu atbilstību Regulai (ES) 2018/848, kompetentā iestāde attiecīgi robežkontroles punktā vai punktā, kurā notiek laišana brīvā apgrozībā, veic šādas sūtījumu oficiālās kontroles:

a)

visu sūtījumu dokumentu pārbaudes;

b)

pēc nejaušās izlases principa veiktas identitātes pārbaudes;

c)

fiziskas pārbaudes, kuru biežums ir atkarīgs no iespējamības, ka varētu būt pieļauta neatbilstība Regulai (ES) 2018/848.

Dokumentu pārbaudes ietver inspekcijas sertifikāta, visu citu 5. pantā minēto apliecinošo dokumentu un, attiecīgā gadījumā, paņemto paraugu analīžu vai testu rezultātu pārbaudīšanu.

Ja inspekcijas sertifikātā ir vajadzīgi pareizrakstības vai redakcionāli labojumi, kompetentā iestāde var akceptēt, ka inspekcijas sertifikātu izdevusī kontroles iestāde vai kontroles institūcija informāciju sistēmā TRACES atjaunina, aizstājot dokumentu saskaņā ar sistēmā TRACES pieejamo procedūru, bet sākotnējā sertifikātā ietverto informāciju par sūtījuma identifikāciju, tā izsekojamību un garantijām nemaina.

2.   Attiecībā uz Deleģētās regulas (ES) 2021/1698 8. pantā minētajiem augsta riska produktu sūtījumiem šā panta 1. punktā minētā kompetentā iestāde sistemātiski veic identitātes pārbaudes un fiziskas pārbaudes, no sūtījumiem ņem vismaz vienu reprezentatīvu paraugu un pārbauda tās pašas regulas 16. panta 6. punktā minēto dokumentāciju. Kompetentā iestāde izveido reprezentatīvu paraugu ņemšanas procedūru, kas atbilst produkta kategorijai, daudzumam un iepakojumam.

3.   Pēc 1. punktā un, attiecīgā gadījumā, 2. punktā minētās verifikācijas kompetentā iestāde pieņem lēmumu par katru sūtījumu. Lēmumu par sūtījumu ieraksta inspekcijas sertifikāta 30. ailē saskaņā ar pielikumā doto paraugu un piezīmēm un norāda vienu no šādiem variantiem:

a)

sūtījumu var laist brīvā apgrozībā kā bioloģisko produktu sūtījumu;

b)

sūtījumu var laist brīvā apgrozībā kā pārejas produktu sūtījumu;

c)

sūtījumu var laist brīvā apgrozībā kā nebioloģisku produktu sūtījumu;

d)

sūtījumu nevar laist brīvā apgrozībā;

e)

ar inspekcijas sertifikāta izrakstu brīvā apgrozībā var laist daļu sūtījuma.

Kompetentā iestāde sistēmā TRACES inspekcijas sertifikātu vizē ar kvalificētu elektronisko zīmogu.

4.   Produktiem, uz kuriem attiecas oficiālās kontroles robežkontroles punktos, piemēro šādus noteikumus:

a)

papildus noteikumiem par to, kā kompetentās iestādes vienoto sanitāro ievešanas dokumentu (VSID) lieto robežkontroles punktos saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 56. panta 3. punkta b) apakšpunkta i) punktu un kontrolpunktos saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/2123 (10) un ar Regulas (ES) 2017/625 55. panta noteikumiem par lēmumiem par sūtījumiem, piemēro 3. punktu;

b)

šā panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās dokumentu pārbaudes attiecībā uz konkrētiem bioloģiskajiem produktiem un pārejas produktiem drīkst veikt attālināti no robežkontroles punktiem saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/2123 7. un 8. pantu;

c)

šā panta 1. punkta b) un c) apakšpunktā minētās identitātes pārbaudes un fiziskās pārbaudes attiecībā uz konkrētiem bioloģiskajiem produktiem un pārejas produktiem drīkst veikt kontrolpunktos saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/2123 2.–6. pantu.

5.   Lēmumā par sūtījumiem, kas pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 55. pantu, atsaucas uz vienu no šā panta 3. punkta pirmajā daļā minētajām norādēm. Ja importētājs, aizpildīdams inspekcijas sertifikāta 23. aili, ir pieprasījis piemērot īpašu muitas procedūru saskaņā ar šīs regulas 7. panta 1. punktu, saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 55. pantu pieņemtajā lēmumā par sūtījumiem norāda piemērojamo muitas procedūru.

Inspekcijas sertifikātā ierakstīto lēmumu, kurā norādīts, ka sūtījumu vai tā daļu laist brīvā apgrozībā nevar, sistēmā TRACES nekavējoties paziņo oficiālās kontroles veikušajai attiecīgajai kompetentajai iestādei, lai verificētu atbilstību Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punkta a)–h) un j) apakšpunktā minētajiem noteikumiem.

Ja saskaņā ar Regulas (ES) 2017/625 55. pantu pieņemtajā lēmumā, kas iekļauts VSID, ir norādīts, ka sūtījums tās pašas regulas 1. panta 2. punktā minētajiem noteikumiem neatbilst, robežkontroles punkta kompetentā iestāde sistēmā TRACES informē kompetento iestādi, kas pieņēmusi lēmumu saskaņā ar šā panta 3. punktu, par vajadzību atjaunināt inspekcijas sertifikātu. Turklāt ikviena kompetentā iestāde, kas veic oficiālās kontroles, lai verificētu atbilstību Regulas (ES) 2017/625 1. panta 2. punkta a)–h) un j) apakšpunktā minētajiem noteikumiem, visu relevanto informāciju, piemēram, laboratorijas analīžu rezultātus, sistēmā TRACES sniedz kompetentajai iestādei, kas pieņēmusi lēmumu saskaņā ar šā panta 3. punktu, lai tā attiecīgā gadījumā varētu atjaunināt inspekcijas sertifikātu.

6.   Ja brīvā apgrozībā laiž tikai daļu sūtījuma, sūtījumu pirms laišanas brīvā apgrozībā sadala dažādās partijās. Importētājs saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2021/2307 aizpilda un sistēmā TRACES iesniedz inspekcijas sertifikāta izrakstu par katru partiju. Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā partiju paredzēts laist brīvā apgrozībā, verificē partiju un sistēmā TRACES inspekcijas sertifikāta izrakstu vizē ar kvalificētu elektronisko zīmogu.

7.   Šā panta 4. punktā minētos sūtījumus, uz kuriem attiecas oficiālās kontroles robežkontroles punktos, muitas dienesti laist brīvā apgrozībā ļauj tikai tad, kad ir iesniegts pienācīgi aizpildīts VSID, kā prasīts Regulas (ES) 2017/625 57. panta 2. punkta b) apakšpunktā, un ir iesniegts saskaņā ar šā panta 6. punktu vizēts inspekcijas sertifikāts, kurā norādīts, ka sūtījumu var laist brīvā apgrozībā.

Ja sūtījums ir sadalīts dažādās partijās, muitas dienesti saskaņā ar Regulu (ES) 2017/625 57. panta 2. punkta b) apakšpunktu prasa iesniegt pienācīgi aizpildītu VSID un saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2021/2307 – inspekcijas sertifikāta izrakstu, kura 12. ailē norādīts, ka partiju var laist brīvā apgrozībā.

7. pants

Īpašas muitas procedūras

1.   Ja sūtījumam piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 (11) 240. panta 1. punktā minēto procedūru “uzglabāšana muitas noliktavā” vai 256. panta 3. punkta b) apakšpunktā minēto procedūru “ievešana pārstrādei” un ja ar to veic vienu vai vairākas sagatavošanas darbības, kas minētas šā punkta otrajā daļā, kompetentā iestāde sūtījumu saskaņā ar šīs regulas 6. pantu verificē, pirms ir veikta tā pirmā sagatavošana. Inspekcijas sertifikāta 23. ailē importētājs norāda tās muitas deklarācijas atsauces numuru, ar ko preces tikušas deklarētas procedūrai “uzglabāšana muitas noliktavā” vai “ievešana pārstrādei”.

Pirmajā daļā minētā sagatavošana ir tikai šādas darbības:

a)

iepakošana vai iepakojuma maiņa; vai

b)

ar bioloģiskās ražošanas metodes norādi saistītu etiķešu piestiprināšana, noņemšana un nomainīšana.

2.   Pēc 1. punktā minētās sagatavošanas un pirms sūtījuma laišanas brīvā apgrozībā kompetentā iestāde saskaņā ar 6. pantu verificē sūtījumu un vizē inspekcijas sertifikātu.

3.   Pēc sūtījuma verifikācijas un inspekcijas sertifikāta vizēšanas, kas veikta saskaņā ar 6. pantu, sūtījumu pirms laišanas brīvā apgrozībā drīkst muitas uzraudzībā sadalīt dažādās partijās. Par katru sadalīšanā iegūto partiju importētājs aizpilda un sistēmā TRACES iesniedz inspekcijas sertifikāta izrakstu saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2021/2307.

4.   Tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā partija jālaiž brīvā apgrozībā, verificē partiju saskaņā ar 6. panta 1. un 2. punktu un inspekcijas sertifikāta izrakstu sistēmā TRACES vizē ar kvalificētu elektronisko zīmogu.

5.   Šā panta 1. un 3. punktā minētās sagatavošanas un sadalīšanas darbības veic saskaņā ar relevantajiem noteikumiem, kas noteikti Regulas (ES) 2018/848 III un IV nodaļā.

8. pants

Ārkārtas pasākumi, kas veicami sistēmas TRACES nepieejamības un nepārvaramas varas gadījumā

1.   Kontroles iestādes un kontroles institūcijas, kas izdod inspekcijas sertifikātu saskaņā ar 4. pantu, uztur pieejamu pielikumā dotajam paraugam atbilstošu sertifikāta veidlapu, kuru var aizpildīt, un visus Regulā (ES) 2018/848 prasītos dokumentus, ko augšupielādēt sistēmā TRACES.

2.   Ja sistēma TRACES vai kāda no tās funkcijām ilgāk nekā 24 stundas bez pārtraukuma nav pieejama, tās lietotāji informācijas reģistrēšanai un apmaiņai drīkst izmantot 1. punktā minēto aizpildāmo veidlapu drukātā vai elektroniskā formā.

Kontroles iestāde vai kontroles institūcija, kas minēta 1. punktā, katram izdotajam sertifikātam piešķir atsauces numuru un izdotos sertifikātus reģistrē hronoloģiskā secībā, lai nodrošinātu atbilstību burtciparu atsaucei, ko piešķir sistēmā TRACES, tiklīdz tā atsāk darboties.

Ja izmanto papīra formā sagatavotus inspekcijas sertifikātus, neapliecinātas izmaiņas vai dzēsumi padara tos nederīgus.

3.   Kad sistēma TRACES vai tās funkcijas atkal kļūst pieejamas, tās lietotāji izmanto saskaņā ar 2. punktu reģistrēto informāciju, lai elektroniski sagatavotu inspekcijas sertifikātu un augšupielādētu 1. punktā minētos dokumentus.

4.   Uz sertifikātiem un dokumentiem, kas sagatavoti saskaņā ar 2. punktu, ir norāde “Sagatavots ārkārtas situācijā”.

5.   Nepārvaramas varas gadījumā piemēro 1.–4. punktu. Turklāt kompetentās iestādes, kontroles iestādes vai kontroles institūcijas par šādu gadījumu nekavējoties informē Komisiju, un visu vajadzīgo informāciju kontroles iestādes vai kontroles institūcijas sistēmā TRACES ievada desmit kalendāro dienu laikā pēc notikuma beigām.

6.   Sertifikātiem un dokumentiem, kas sagatavoti saskaņā ar šā panta 2. punktu, mutatis mutandis piemēro 5. panta 4. un 5. punktu.

9. pants

Inspekcijas sertifikāta un inspekcijas sertifikāta izraksta izmantošana, ko veic muitas dienesti

Attiecībā uz produktiem, uz kuriem saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2021/2305 4. pantu attiecas oficiālās kontroles punktā, kurā notiek laišana brīvā apgrozībā, šādu produktu sūtījumu laist brīvā apgrozībā muitas dienesti ļauj tikai tad, kad ir uzrādīts inspekcijas sertifikāts, kura 30. ailē norādīts, ka sūtījumu var laist brīvā apgrozībā.

Ja sūtījums ir sadalīts dažādās partijās, muitas dienesti prasa uzrādīt saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2021/2307 sagatavotu inspekcijas sertifikāta izrakstu, kura 12. ailē norādīts, ka partiju var laist brīvā apgrozībā.

10. pants

Informācija, kas trešās valsts kompetentajai iestādei, kontroles iestādei vai kontroles institūcijai jāsniedz gadījumos, kad radušās aizdomas par sūtījumu neatbilstību vai konstatēta šāda neatbilstība

1.   Ja pēc tam, kad Komisija no dalībvalsts ir saņēmusi paziņojumu saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2021/2307 9. pantu, Komisija trešās valsts kompetentajai iestādei, kontroles iestādei vai kontroles institūcijai paziņo, ka ir radušās aizdomas par neatbilstību vai konstatēta neatbilstība, kas ietekmē sūtījumā esošo bioloģisko produktu vai pārejas produktu integritāti, attiecīgā kompetentā iestāde, kontroles iestāde vai kontroles institūcija veic izmeklēšanu. Kompetentā iestāde, kontroles iestāde vai kontroles institūcija Komisijai un dalībvalstij, kas nosūtījusi sākotnējo paziņojumu (paziņotāja dalībvalsts), atbild 30 kalendāro dienu laikā no minētā paziņojuma saņemšanas dienas un par veikto rīcību un pasākumiem, arī par izmeklēšanas rezultātiem, informē un visu citu pieejamo un/vai paziņotājas dalībvalsts prasīto informāciju sniedz, izmantojot Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/279 (12) II pielikuma X iedaļā doto veidlapu.

2.   Kompetentā iestāde, kontroles iestāde vai kontroles institūcija sniedz jebkādu papildu informāciju, ko dalībvalsts pieprasa par veikto papildu rīcību vai pasākumiem.

Komisija vai dalībvalsts var pieprasīt, lai kompetentā iestāde, kontroles iestāde vai kontroles institūcija nekavējoties darītu pieejamu sarakstu ar visiem operatoriem vai operatoru grupām, kas iesaistītas bioloģiskās ražošanas ķēdē, kuras daļa ir sūtījums, kā arī to kontroles iestāžu vai kontroles institūciju sarakstu.

3.   Ja kontroles iestāde vai kontroles institūcija ir atzīta saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 46. pantu, piemēro Deleģētās regulas (ES) 2021/1698 21. panta 2. un 3. punktu.

11. pants

Pārejas noteikumi par inspekcijas sertifikātiem un to izrakstiem papīra formā

1.   Atkāpjoties no 5. panta 3. punkta pirmās daļas, līdz 2022. gada 30. jūnijam drīkst izdot sistēmā TRACES aizpildītu un izdrukātu inspekcijas sertifikātu papīra formā. Minētais papīra sertifikāts atbilst šādām prasībām:

a)

tā 18. ailē ir sertifikātu izdevušās kontroles iestādes vai kontroles institūcijas pilnvarotās personas pašrocīgs paraksts un oficiālais zīmogs;

b)

to izdod, pirms sūtījums, uz kuru tas attiecas, tiek izvests no trešās valsts, kas ir eksportētājvalsts vai izcelsmes valsts.

2.   Atkāpjoties no 6. panta 3. punkta, līdz 2022. gada 30. jūnijam piemēro šādus noteikumus:

a)

ja inspekcijas sertifikātu saskaņā ar šā panta 1. punktu izdod papīra formā, minēto sertifikātu pēc aizpildīšanas sistēmā TRACES un izdrukāšanas vizē uz papīra attiecīgi 23., 25. un 30. ailē, proti, kompetentās iestādes pilnvarotā persona to pašrocīgi paraksta robežkontroles punktā vai punktā, kurā notiek laišana brīvā apgrozībā;

b)

ja inspekcijas sertifikātu saskaņā ar 5. panta 3. punkta pirmo daļu izdod sistēmā TRACES un apzīmogo ar kvalificētu elektronisko zīmogu, minēto sertifikātu pēc aizpildīšanas sistēmā TRACES un izdrukāšanas drīkst vizēt uz papīra attiecīgi 23., 25. un 30. ailē, proti, kompetentās iestādes pilnvarotā persona to pašrocīgi paraksta robežkontroles punktā vai punktā, kurā notiek laišana brīvā apgrozībā.

3.   Kontroles iestādes, kontroles institūcijas un kompetentās iestādes katrā inspekcijas sertifikāta izdošanas un vizēšanas posmā attiecīgā gadījumā verificē, vai informācija papīra formā sagatavotajā inspekcijas sertifikātā atbilst informācijai, kas sertifikātā ierakstīta sistēmā TRACES.

Ja informācija, kas attiecas uz inspekcijas sertifikāta 13. ailē minēto iepakojumu skaitu, vai minētā sertifikāta 16. un 17. ailē norādītā informācija papīra formā sagatavotajā inspekcijas sertifikātā nav ierakstīta vai ja šī informācija atšķiras no informācijas, kas sertifikātā ierakstīta sistēmā TRACES, kompetentās iestādes sūtījuma verificēšanas un sertifikāta vizēšanas vajadzībām ņem vērā tikai sistēmā TRACES ierakstīto informāciju.

4.   Šā panta 1. punktā minēto inspekcijas sertifikātu papīra formā attiecīgi uzrāda kompetentajai iestādei, kas darbojas ievešanas Savienībā robežkontroles punktā, kurā veic sūtījuma oficiālās kontroles, vai kompetentajai iestādei punktā, kurā notiek laišana brīvā apgrozībā. Minētā kompetentā iestāde šo papīra sertifikātu atdod atpakaļ importētājam.

5.   Atkāpjoties no 6. panta 6. punkta un 7. panta 4. punkta, līdz 2022. gada 30. jūnijam inspekcijas sertifikāta izrakstu pēc aizpildīšanas sistēmā TRACES un izdrukāšanas drīkst vizēt uz papīra. Minētais papīra sertifikāta izraksts atbilst šādām prasībām:

a)

tas ir vizēts uz papīra, proti, tā 12. ailē ir kompetentās iestādes pilnvarotās personas pašrocīgs paraksts;

b)

tā 13. ailē ir partijas saņēmēja pašrocīgs paraksts.

Kompetentā iestāde, kas minēta pirmās daļas a) apakšpunktā, šo papīra sertifikāta izrakstu atdod atpakaļ personai, kas to uzrādījusi.

12. pants

Atcelšana

Regulu (EK) Nr. 1235/2008 atceļ.

Tomēr minēto regulu turpina piemērot, lai aizpildītu un vizētu apstrādē esošus inspekcijas sertifikātus, kas izdoti pirms 2022. gada 1. janvāra, un apstrādē esošus inspekcijas sertifikātu izrakstus, kas iesniegti pirms 2022. gada 1. janvāra, kā arī lai inspekcijas sertifikātā vai inspekcijas sertifikāta izrakstā deklarētu pirmo saņēmēju vai saņēmēju.

13. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 21. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 150, 14.6.2018., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 834/2007 (2007. gada 28. jūnijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2305 (2021. gada 21. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 papildina ar noteikumiem par to, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem bioloģiskie produkti un pārejas produkti ir atbrīvoti no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, par šādu produktu oficiālo kontroļu vietu un ar ko groza Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2123 un (ES) 2019/2124 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 5. lpp.).

(5)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1715 (2019. gada 30. septembris), ar ko nosaka noteikumus par oficiālo kontroļu informācijas pārvaldības sistēmas un tās sistēmas komponentu darbību (IMSOC regula) (OV L 261, 14.10.2019., 37. lpp.).

(6)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1235/2008 (2008. gada 8. decembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 834/2007 par bioloģisko produktu importēšanas kārtību no trešām valstīm (OV L 334, 12.12.2008., 25. lpp.).

(7)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2307 (2021. gada 21. oktobris), ar ko nosaka noteikumus par dokumentiem un paziņojumiem, kuri jāiesniedz par importēšanai Savienībā paredzētiem bioloģiskajiem produktiem un pārejas produktiem (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 30. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).

(9)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1698 (2021. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina, paredzot procedūras prasības tādu kontroles iestāžu un kontroles institūciju atzīšanai, kuras ir kompetentas veikt kontroles attiecībā uz sertificētiem bioloģisko produktu operatoriem un bioloģiskiem produktiem trešās valstīs, un noteikumus par to uzraudzību un kontrolēm un citām darbībām, kas jāveic minētajām kontroles iestādēm un kontroles institūcijām (OV L 336, 23.9.2021., 7. lpp.).

(10)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2123 (2019. gada 10. oktobris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par to, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem identitātes un fiziskās kontrolpārbaudes noteiktām precēm var veikt kontrolpunktos un dokumentu kontrolpārbaudes – attālināti no robežkontroles punktiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (OV L 321, 12.12.2019., 64. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(12)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/279 (2021. gada 22. februāris), ar kuru nosaka detalizētus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 īstenošanas noteikumus par kontrolēm un citiem pasākumiem, kas nodrošina izsekojamību un atbilstību bioloģiskajā ražošanā un bioloģisko produktu marķēšanā (OV L 62, 23.2.2021., 6. lpp.).


PIELIKUMS

I DAĻA

INSPEKCIJAS SERTIFIKĀTS, KAS IZMANTOJAMS BIOLOĢISKO PRODUKTU UN PĀREJAS PRODUKTU IMPORTĒŠANAI EIROPAS SAVIENĪBĀ

1.

Izdevēja kontroles iestāde vai kontroles institūcija

2.

Procedūra saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 (1):

atbilstība (46. pants);

līdzvērtīga trešā valsts (48. pants);

līdzvērtīga kontroles iestāde vai kontroles institūcija (57. pants);

līdzvērtība saskaņā ar tirdzniecības nolīgumu (47. pants).

3.

Inspekcijas sertifikāta atsauces numurs

4.

Produkta ražotājs vai pārstrādātājs

5.

Eksportētājs

6.

Operators, kas produktu pērk vai pārdod bez uzglabāšanas vai fiziskas rīkošanās ar to

7.

Kontroles iestāde vai kontroles institūcija

8.

Izcelsmes valsts

9.

Eksportētājvalsts

10.

Robežkontroles punkts/punkts, kurā notiek laišana brīvā apgrozībā

11.

Galamērķa valsts

12.

Importētājs

13.

Produktu apraksts

Bioloģiski vai pārejas

KN kods

Tirdzniecības nosaukums

Kategorija

Iepakojumu skaits

Partijas numurs

Neto svars

14.

Konteinera/tvertnes numurs

15.

Plombas numurs

16.

Kopējais bruto svars

17.

Transportlīdzeklis

Transporta veids

Identifikācija

Starptautiskā pārvadājuma dokuments

18.

Sertifikāta 1. ailē minētās izdevējas kontroles iestādes vai kontroles institūcijas deklarācija

Apliecinu, ka šis sertifikāts ir izdots, pamatojoties uz Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2021/1698 (2) prasītajām pārbaudēm attiecībā uz atbilstību (Regulas (ES) 2018/848 46. pants) vai Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2021/1342 (3) prasītajām pārbaudēm attiecībā uz līdzvērtību (Regulas (ES) 2018/848 47., 48. vai 57. pants), un ka iepriekš aprakstītais produkts atbilst Regulas (ES) 2018/848 prasībām.

Datums

Pilnvarotās personas vārds un paraksts/kvalificēts elektroniskais zīmogs

Izdevējas kontroles iestādes vai kontroles institūcijas zīmogs

19.

Par sūtījumu atbildīgais operators

20.

Iepriekšējs paziņojums

Datums

Laiks

21.

Paredzēts pārvietot uz:

22.

Informācija par kontrolpunktu

23.

Īpašas muitas procedūras

Uzglabāšana muitas noliktavā ☐

Ievešana pārstrādei ☐

Par muitas procedūru atbildīgā operatora vārds un adrese:

Kontroles iestāde vai kontroles institūcija, kas sertificējusi par muitas procedūru atbildīgo operatoru:

Sūtījums verificēts pirms īpašās muitas procedūras

Papildu informācija:

Iestāde un dalībvalsts:

Datums:

Pilnvarotās personas vārds un paraksts

Muitas procedūrā izmantotās muitas deklarācijas atsauces numurs

24.

Pirmais saņēmējs Eiropas Savienībā

25.

Attiecīgās kompetentās iestādes veiktā kontrole

Dokumentu pārbaudes

Iznākums apmierinošs

Iznākums neapmierinošs

Atlasīts identitātes pārbaudēm un fiziskajām pārbaudēm

Iestāde un dalībvalsts:

Datums:

Pilnvarotās personas vārds un paraksts/kvalificēts elektroniskais zīmogs

26.

Paredzēts pārvietot no robežkontroles punkta uz kontrolpunktu:

27.

Informācija par kontrolpunktu

☐ Jā

☐ Nē

 

28.

Transportlīdzeklis, ar ko pārvieto no robežkontroles punkta uz kontrolpunktu

29.

Identitātes pārbaudes un fiziskās pārbaudes

Identitātes pārbaudes

Iznākums apmierinošs

Iznākums neapmierinošs

Fiziskās pārbaudes

Iznākums apmierinošs

Iznākums neapmierinošs

 

Laboratorijas tests

☐ Jā

☐ Nē

 

Testa rezultāts

☐ Apmierinošs

☐ Neapmierinošs

 

30.

Attiecīgās kompetentās iestādes lēmums:

Jālaiž apgrozībā kā bioloģisks produkts

Jālaiž apgrozībā kā pārejas produkts

Jālaiž apgrozībā kā nebioloģisks produkts

Sūtījumu nevar laist brīvā apgrozībā

Daļu sūtījuma nevar laist brīvā apgrozībā

Papildu informācija:

Robežkontroles punkta/kontrolpunkta/laišanas brīvā apgrozībā punkta iestāde un dalībvalsts:

Datums:

Pilnvarotās personas vārds un paraksts/kvalificēts elektroniskais zīmogs

31.

Pirmā saņēmēja deklarācija

Apliecinu, ka produktu saņemšanas brīdī iepakojums vai konteiners/tvertne un, attiecīgā gadījumā, inspekcijas sertifikāts:

ir saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 III pielikuma 6. punktu;

nav saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 III pielikuma 6. punktu.

Pilnvarotās personas vārds un paraksts

Datums:

II DAĻA

Piezīmes par inspekcijas sertifikāta parauga aizpildīšanu

1.–20. aile jāaizpilda attiecīgajai kontroles iestādei vai kontroles institūcijai trešā valstī.

1. aile. Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 46. pantu atzītās vai 57. pantā minētās kontroles iestādes vai kontroles institūcijas vai minētās regulas 47. vai 48. pantā minētās trešās valsts kompetentās iestādes norīkotās kontroles iestādes vai kontroles institūcijas nosaukums, adrese un kods. Šī kontroles iestāde vai kontroles institūcija aizpilda 2.–18. aili.

2. aile. Šī aile satur šā sertifikāta izdošanai un izmantošanai relevantos Regulas (ES) 2018/848 noteikumus; norāda relevanto noteikumu.

3. aile. Sertifikāta numurs, kas automātiski piešķirts elektroniskajā Tirdzniecības kontroles un ekspertu sistēmā (TRACES).

4. aile. Tā operatora vārds/nosaukums un adrese, kas ražojis vai pārstrādājis produktus trešā valstī, kas norādīta 8. ailē.

5. aile. Tā operatora vārds/nosaukums un adrese, kas eksportē produktus no 9. ailē norādītās valsts. Eksportētājs ir operators, kas veic pēdējo Regulas (ES) 2018/848 3. panta 44. punktā definētās sagatavošanas darbību ar 13. ailē norādītajiem produktiem un ievieto produktus piemērotā slēgtā iepakojumā vai konteinerā/tvertnē saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 III pielikuma 6. punktu.

6. aile. Attiecīgā gadījumā norāda viena vai vairāku tādu operatoru vārdu/nosaukumu un adresi, kas produktu pērk vai pārdod bez uzglabāšanas vai fiziskas rīkošanās ar to.

7. aile. Tās kontroles institūcijas vai kontroles iestādes nosaukums un adrese, kas uzrauga produktu ražošanas vai pārstrādes atbilstību bioloģiskās ražošanas noteikumiem 8. ailē norādītajā valstī.

8. aile. Izcelsmes valsts ir valsts vai valstis, kurās produkts ir ražots/audzēts vai pārstrādāts.

9. aile. Eksportētājvalsts ir valsts, kurā ar produktu ir veikta pēdējā Regulas (ES) 2018/848 3. panta 44. punktā definētās sagatavošanas darbība un kurā tas ievietots piemērotā slēgtā iepakojumā vai konteinerā/tvertnē.

10. aile. Tādu sūtījumu gadījumā, kuriem saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 45. panta 5. punktu piemēro oficiālās kontroles robežkontroles punktos, norāda nosaukumu un unikālo burtciparu kodu, kas sistēmā TRACES piešķirts robežkontroles punktam, kur notiek pirmā atvešana Savienībā un saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 (4) 6. panta 1. punktu tiek veiktas oficiālās kontroles.

Ja saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2021/2305 (5) 3. pantu sūtījumi no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos ir atbrīvoti, attiecīgi norāda nosaukumu un unikālo burtciparu kodu, kas sistēmā TRACES piešķirts punktam, kurā produktus laiž brīvā apgrozībā Eiropas Savienībā un saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 6. panta 1. punktu tiek veiktas oficiālās kontroles.

Importētājs vai viņa pārstāvis informāciju šajā ailē var atjaunināt pirms sūtījuma ierašanās, attiecīgi, robežkontroles punktā vai punktā, kurā notiek laišana brīvā apgrozībā.

11. aile. Galamērķa valsts ir pirmā saņēmēja valsts Eiropas Savienībā.

12. aile. Vārds/nosaukums, adrese un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 (6) 1. panta 18. punktā definētais uzņēmēju reģistrācijas un identifikācijas (EORI) numurs, kas apzīmē Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/2307 (7) 2. panta 1. punktā definēto importētāju, kurš personīgi vai ar pārstāvja starpniecību uzrāda sūtījumu laišanai brīvā apgrozībā.

13. aile. Produktu apraksts, kas ietver:

norādi, vai produkti ir bioloģiski vai pārejas produkti;

attiecīgo produktu kombinētās nomenklatūras (KN) kodu, kas minēts Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (8) (astoņciparu kodu, kad iespējams);

tirdzniecības nosaukumu;

produktu kategoriju saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/1378 (9) II pielikumu;

iepakojumu skaitu (kastu, kartona kārbu, maisu, spaiņu utt. skaitu);

partijas numuru;

neto svaru.

14. aile. Konteinera/tvertnes numurs (fakultatīvs).

15. aile. Plombas numurs (fakultatīvs).

16. aile. Kopējais bruto svars, izteikts atbilstošās vienībās (kilogramos, litros u. c.).

17. aile. Transportlīdzeklis, kas izmantots no izcelsmes valsts līdz produkta atvešanai robežkontroles punktā vai laišanas brīvā apgrozībā punktā, kurā verificē sūtījumu un vizē inspekcijas sertifikātu.

Transporta veids: lidmašīna, kuģis, dzelzceļš, autotransports, cits.

Transportlīdzekļa identifikācija: lidmašīnas gadījumā norāda reisa numuru, kuģa gadījumā – kuģa vārdu, dzelzceļa gadījumā – vilciena identifikāciju un vagona numuru, autotransporta gadījumā – automobiļa reģistrācijas numuru un, attiecīgā gadījumā, piekabes reģistrācijas numuru.

Prāmja gadījumā norāda kuģošanas līdzekli un autotransporta līdzekli, proti, autotransporta līdzekļa un plānotā prāmja identifikāciju.

18. aile. Sertifikāta izdevējas kontroles iestādes vai kontroles institūcijas deklarācija. Izvēlas atbilstošo Komisijas deleģēto regulu. Pilnvarotās personas pašrocīgs paraksts un zīmogs ir vajadzīgs tikai tad, ja inspekcijas sertifikātu papīra formā saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 11. panta 1. punktu izdod līdz 2022. gada 30. jūnijam.

19. aile. Īstenošanas regulas (ES) 2021/2307 2. panta 2. punktā definētā par sūtījumu atbildīgā operatora nosaukums, adrese un Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 1. panta 18. punktā definētais EORI numurs. Šī aile 12. ailē norādītajam importētājam jāaizpilda gadījumā, ja minētais importētājs nav par sūtījumu atbildīgais operators.

20. aile. Ja produktus paredzēts laist Savienības tirgū kā bioloģiskos produktus vai pārejas produktus un robežkontroles punktos saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 45. panta 5. punktu tiek veiktas to sūtījuma oficiālās kontroles, norāda datumu un laiku, kad paredzama ierašanās robežkontroles punktā.

Ja produktu sūtījums saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2021/2305 no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos ir atbrīvots, norāda datumu un laiku, kad paredzama ierašanās punktā, kurā saskaņā ar minēto regulu notiek laišana brīvā apgrozībā.

21. aile. Importētājam vai, attiecīgā gadījumā, par sūtījumu atbildīgajam operatoram jāaizpilda, lai pieprasītu produktu pārvietošanu uz Savienības kontrolpunktu turpmāku oficiālo kontroļu veikšanai, ja robežkontroles punkta kompetentās iestādes ir atlasījušas sūtījumu identitātes pārbaudēm un fiziskajām pārbaudēm. Šī aile attiecas tikai uz produktiem, uz kuriem saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 45. panta 5. punktu attiecas oficiālās kontroles robežkontroles punktos.

22. aile. Norāda tā dalībvalsts kontrolpunkta nosaukumu, uz kuru produktus paredzēts pārvietot identitātes pārbaužu un fizisko pārbaužu veikšanai, ja robežkontroles punkta kompetentās iestādes ir atlasījušas sūtījumu šādām pārbaudēm. Jāaizpilda importētājam vai, attiecīgā gadījumā, par sūtījumu atbildīgajam operatoram. Šī aile attiecas tikai uz produktiem, uz kuriem saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 45. panta 5. punktu attiecas oficiālās kontroles robežkontroles punktos.

23. aile. Šī aile jāaizpilda attiecīgajai kompetentajai iestādei un importētājam.

Ja uz produktiem attiecas oficiālās kontroles robežkontroles punktos, kompetentajai iestādei šī aile jāaizpilda robežkontroles punktā.

Pilnvarotās personas pašrocīgs paraksts ir vajadzīgs tad, ja inspekcijas sertifikātu uz papīra saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 11. panta 2. punktu vizē līdz 2022. gada 30. jūnijam.

24. aile. Pirmā saņēmēja Eiropas Savienībā vārds/nosaukums un adrese. Šī aile jāaizpilda importētājam.

25. aile. Šī aile kompetentajai iestādei jāaizpilda pēc dokumentu pārbaužu veikšanas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 6. pantu. Ja dokumentu pārbaužu iznākums nav apmierinošs, jāaizpilda 30. aile.

Minētajai iestādei jānorāda, vai sūtījums ir atlasīts identitātes pārbaudēm un fiziskajām pārbaudēm.

Pilnvarotās personas paraksts/kvalificēts elektroniskais zīmogs ir vajadzīgs tikai tad, ja kompetentā iestāde nav 30. ailē norādītā iestāde. Pilnvarotās personas pašrocīgs paraksts ir vajadzīgs tikai tad, ja inspekcijas sertifikātu uz papīra saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 11. panta 2. punktu vizē līdz 2022. gada 30. jūnijam.

26. aile. Jāaizpilda robežkontroles punkta kompetentajai iestādei, ja sūtījums ir atlasīts identitātes pārbaudēm un fiziskajām pārbaudēm un ja sūtījums ir pieņemams pārvietošanai uz kontrolpunktu turpmāku oficiālo kontroļu veikšanai. Šī aile attiecas tikai uz produktiem, uz kuriem saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 45. panta 5. punktu attiecas oficiālās kontroles robežkontroles punktos.

27. aile. Ja notiek pārvietošana uz kontrolpunktu, norāda tā dalībvalsts kontrolpunkta nosaukumu, uz kuru pieprasīts preces pārvietot identitātes pārbaužu un fizisko pārbaužu veikšanai, tā kontaktinformāciju un unikālo burtciparu kodu, kas kontrolpunktam piešķirts sistēmā TRACES. Jāaizpilda robežkontroles punkta kompetentajai iestādei. Šī aile attiecas tikai uz produktiem, uz kuriem saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 45. panta 5. punktu attiecas oficiālās kontroles robežkontroles punktos.

28. aile. Skatīt norādījumus par 17. aili. Šī aile jāaizpilda, ja sūtījumu pārvieto uz kontrolpunktu identitātes pārbaužu un fizisko pārbaužu veikšanai.

29. aile. Šī aile kompetentajai iestāde jāaizpilda, ja produkti ir atlasīti identitātes pārbaudēm un fiziskajām pārbaudēm.

30. aile. Šī aile kompetentajai iestādei attiecīgā gadījumā jāaizpilda pēc Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 7. panta 1. punktā minētās sagatavošanas un visos gadījumos pēc sūtījuma verifikācijas saskaņā ar minētās regulas 6. panta 1. un 2. punktu.

Kompetentajai iestādei jāizvēlas atbilstošais variants un vajadzības gadījumā jāpievieno papildu informācija, kas uzskatāma par relevantu. Iedaļā “Papildu informācija” relevantā informācija jānorāda it īpaši tad, ja izvēlēts variants “Sūtījumu nevar laist brīvā apgrozībā” vai “Daļu sūtījuma nevar laist brīvā apgrozībā”.

Ja uz produktiem attiecas oficiālās kontroles robežkontroles punktos, šī aile jāaizpilda robežkontroles punkta kompetentajai iestādei. Ja Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 6. pantā minēto identitātes pārbaužu un fizisko pārbaužu veikšanai sūtījums ir pārvietots uz kontrolpunktu, šī aile jāaizpilda attiecīgā kontrolpunkta kompetentajai iestādei.

Iedaļā “Robežkontroles punkta/kontrolpunkta/laišanas brīvā apgrozībā punkta iestāde” ieraksta attiecīgās iestādes nosaukumu.

Pilnvarotās personas pašrocīgs paraksts ir vajadzīgs tikai tad, ja inspekcijas sertifikātu uz papīra saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 11. panta 2. punktu vizē līdz 2022. gada 30. jūnijam.

31. aile. Šī aile pirmajam saņēmējam jāaizpilda laikā, kad produkti tiek saņemti pēc laišanas brīvā apgrozībā, un viens no variantiem jāizvēlas pēc tam, kad ir veiktas Regulas (ES) 2018/848 III pielikuma 6. punktā paredzētās pārbaudes.

Pirmā saņēmēja pašrocīgs paraksts ir vajadzīgs tad, ja inspekcijas sertifikātu uz papīra saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 11. panta 2. punktu vizē līdz 2022. gada 30. jūnijam.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (OV L 150, 14.6.2018., 1. lpp.).

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1698 (2021. gada 13. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina, paredzot procedūras prasības tādu kontroles iestāžu un kontroles institūciju atzīšanai, kuras ir kompetentas veikt kontroles attiecībā uz sertificētiem bioloģisko produktu operatoriem un bioloģiskiem produktiem trešās valstīs, un noteikumus par to uzraudzību un kontrolēm un citām darbībām, kas jāveic minētajām kontroles iestādēm un kontroles institūcijām (OV L 336, 23.9.2021., 7. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1342 (2021. gada 27. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina ar noteikumiem par informāciju, kura trešām valstīm, kontroles iestādēm un kontroles institūcijām jāiesūta, lai būtu iespējams uzraudzīt to atzīšanu, kas saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 834/2007 33. panta 2. un 3. punktu piešķirta attiecībā uz bioloģisko produktu importu, un papildina arī ar minētās uzraudzības īstenošanā veicamajiem pasākumiem (OV L 292, 16.8.2021., 20. lpp.).

(4)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2306 (2021. gada 21. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina ar noteikumiem par importēšanai Savienībā paredzētu bioloģisko produktu un pārejas produktu sūtījumu oficiālajām kontrolēm un par inspekcijas sertifikātu (OV L 461, 27.12.2021., 13. lpp.).

(5)  Komisijas Deleģētā regula (EU) 2021/2021/2305 (2021. gada 21. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 papildina ar noteikumiem par to, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem bioloģiskie produkti un pārejas produkti ir atbrīvoti no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, par šādu produktu oficiālo kontroļu vietu un ar ko groza Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2123 un (ES) 2019/2124 (OV L 461, 27.12.2021., 5. lpp.).

(6)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2446 (2015. gada 28. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (OV L 343, 29.12.2015., 1. lpp.).

(7)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2307 (2021. gada 21. oktobris), ar ko nosaka noteikumus par dokumentiem un paziņojumiem, kuri jāiesniedz par importēšanai Savienībā paredzētiem bioloģiskajiem produktiem un pārejas produktiem (OV L 461, 27.12.2021.., 30. lpp.).

(8)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(9)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1378, ar ko paredz konkrētus noteikumus par sertifikātu, kas izdots operatoriem, operatoru grupām un eksportētājiem trešās valstīs, kuri iesaistīti bioloģisko un pārejas produktu importā Savienībā, un izveido atzīto kontroles iestāžu un kontroles institūciju sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 (OV L 297, 20.8.2021., 24. lpp.).


27.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 461/30


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2307

(2021. gada 21. oktobris),

ar ko nosaka noteikumus par dokumentiem un paziņojumiem, kuri jāiesniedz par importēšanai Savienībā paredzētiem bioloģiskajiem produktiem un pārejas produktiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (1), un jo īpaši tās 39. panta 2. punkta b) un c) apakšpunktu un 43. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 45. panta 1. punktu produktu var importēt no trešās valsts, lai minēto produktu laistu Savienības tirgū kā bioloģisku produktu vai pārejas produktu. Tāpēc ir jānosaka detalizēti noteikumi, kas konkrētiem Savienības operatoriem attiecībā uz sūtījumiem jāievēro laikā, kad sūtījumu vai sūtījuma daļu ieved Savienībā, un pēc to laišanas brīvā apgrozībā Savienībā. Minētie operatori ir importētāji, kas sūtījumu uzrāda laišanai brīvā apgrozībā Savienībā, vai operatori, kas rīkojas to vārdā, un pirmie saņēmēji un saņēmēji, kas saņems sūtījumu vai sūtījuma daļu.

(2)

Lai organizētu sūtījumu oficiālo kontroļu sistēmu, kas nodrošina izsekojamību, importētājam būtu iepriekš jāpaziņo kompetentajai iestādei un savai kontroles iestādei vai kontroles institūcijai par sūtījuma atvešanu un šajā nolūkā jāiesniedz relevantā informācija par inspekcijas sertifikātu, kas paredzēts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2021/2306 (2).

(3)

Turklāt ir jānosaka detalizēti noteikumi par inspekcijas sertifikāta izraksta saturu, kā arī par tehniskajiem līdzekļiem, ar kādiem tas jāizdod.

(4)

Importētājam, pirmajam saņēmējam un saņēmējam inspekcijas sertifikāts vai inspekcijas sertifikāta izraksts būtu jāiesniedz pēc kontroles iestāžu vai kontroles institūciju pieprasījuma. Ir jānosaka papildu pienākumi attiecībā uz informāciju, kas attiecīgi importētājam, pirmajam saņēmējam un saņēmējam jāiekļauj Regulas (ES) 2018/848 39. panta 1. punkta d) apakšpunkta i) punktā minētajā bioloģiskās ražošanas vai pārejas ražošanas vienības aprakstā.

(5)

Lai nodrošinātu, ka tiek pienācīgi sekots līdzi neatbilstības gadījumiem, dalībvalstīm un Komisijai, izmantojot Bioloģiskās lauksaimniecības informācijas sistēmu, būtu jākopīgo informācija par visām neatbilstībām, par kurām radušās aizdomas vai kuras konstatētas dalībvalsts kompetentās iestādes veiktas sūtījuma verifikācijas laikā.

(6)

Attiecībā uz papīra formā sagatavotu inspekcijas sertifikātu un papīra formā sagatavotu inspekcijas sertifikāta izrakstu, kas saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2021/2306 ar pašrocīgu parakstu ir vizēts uz papīra, jānosaka pārejas prasības par to, kā pirmais saņēmējs un saņēmējs šādu sertifikātu un tā izrakstus izmanto, kā arī prasība, ka šādam sertifikātam un tā izrakstiem jābūt kopā ar precēm līdz pat pirmā saņēmēja un saņēmēja telpām.

(7)

Skaidrības un juridiskās noteiktības labad šī regula būtu jāpiemēro no Regulas (ES) 2018/848 piemērošanas sākumdienas.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Bioloģiskās ražošanas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka noteikumus par:

a)

importētāju, par sūtījumiem atbildīgo operatoru, pirmo saņēmēju un saņēmēju deklarācijām un paziņojumiem par produktu importēšanu no trešām valstīm, kas sniedzami, lai minētos produktus Savienības tirgū laistu kā bioloģiskus produktus vai pārejas produktus;

b)

dalībvalstu kompetento iestāžu paziņojumu par sūtījumu neatbilstību, par kuru radušās aizdomas, vai par konstatētu neatbilstību.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“importētājs” ir Savienībā iedibināta fiziska vai juridiska persona, uz kuru attiecas Regulā (ES) 2018/848 minētā kontroles sistēma un kura personīgi vai ar pārstāvja starpniecību uzrāda sūtījumu laišanai brīvā apgrozībā Savienībā;

2)

“par sūtījumu atbildīgais operators” Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 6. panta 4. punkta un Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2123 (3) piemērošanas vajadzībām ir importētājs vai Savienībā iedibināta fiziska vai juridiska persona, kas importētāja vārdā uzrāda sūtījumu robežkontroles punktā;

3)

“pirmais saņēmējs” ir Savienībā iedibināta fiziska vai juridiska persona, uz kuru attiecas Regulā (ES) 2018/848 minētā kontroles sistēma un kurai importētājs sūtījumu piegādā pēc tā laišanas brīvā apgrozībā, un kura to saņem turpmākai sagatavošanai un/vai tirdzniecībai;

4)

“saņēmējs” ir Savienībā iedibināta fiziska vai juridiska persona, uz kuru attiecas Regulā (ES) 2018/848 minētā kontroles sistēma un kurai importētājs pēc laišanas brīvā apgrozībā piegādā partiju, kas iegūta sūtījuma sadalīšanas rezultātā, un kura to saņem turpmākai sagatavošanai un/vai tirdzniecībai;

5)

“sūtījums” ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 (4) 3. panta 37. punktā definētais sūtījums ar produktiem, kurus paredzēts laist Savienības tirgū kā bioloģiskus produktus vai pārejas produktus; tomēr attiecībā uz bioloģiskajiem produktiem un pārejas produktiem, kas saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2021/2305 (5) no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos ir atbrīvoti, tas ir tādu produktu daudzums, uz kuriem attiecas viens vai vairāki kombinētās nomenklatūras kodi un kurus aptver viens inspekcijas sertifikāts, un kurus pārvadā ar to pašu transportlīdzekli un importē no tās pašas trešās valsts.

3. pants

Iepriekšējs paziņojums par atvešanu

1.   Importētājs vai, attiecīgā gadījumā, par sūtījumu atbildīgais operators, Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/1715 (6) 2. panta 36. punktā minētajā tirdzniecības kontroles un ekspertu sistēmā (TRACES) par katru sūtījumu aizpildot un iesniedzot inspekcijas sertifikāta relevanto daļu, kura ir saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 pielikumā doto paraugu un piezīmēm, par sūtījuma atvešanu robežkontroles punktā vai punktā, kurā notiek laišana brīvā apgrozībā, iepriekš paziņo šādiem subjektiem:

a)

Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 6. pantā minētā kompetentā iestāde;

b)

importētāja kontroles iestāde vai kontroles institūcija.

2.   Attiecībā uz katru sūtījumu, kam piemēro oficiālās kontroles robežkontroles punktos, 1. punktu piemēro papildus Regulas (ES) 2017/625 56. panta 3. punkta a) apakšpunktā noteiktajām prasībām par iepriekšēju paziņošanu robežkontroles punkta kompetentajām iestādēm par sūtījumu atvešanu.

3.   Iepriekšējus paziņojumus saskaņā ar 1. punktu sniedz, ievērojot Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2019/1013 (7) noteiktās minimālā termiņa prasības.

4. pants

Inspekcijas sertifikāts un inspekcijas sertifikāta izraksts

1.   Importētājs un pirmais saņēmējs inspekcijas sertifikātu sistēmā TRACES aizpilda šādi:

a)

tā 23. ailē par īpašām muitas procedūrām importētājs sistēmā TRACES ieraksta visu prasīto informāciju, izņemot informāciju par attiecīgās kompetentās iestādes veikto verifikāciju;

b)

tā 24. ailē par pirmo saņēmēju importētājs sistēmā TRACES informāciju ieraksta tad, ja šo informāciju jau nav sniegusi trešās valsts kontroles iestāde vai kontroles institūcija, un pirms tam, kad kompetentā iestāde verificē sūtījumu un vizē inspekcijas sertifikātu;

c)

tā 31. aili par pirmā saņēmēja deklarāciju pirmais saņēmējs sistēmā TRACES aizpilda tad, kad saņem sūtījumu pēc tā laišanas brīvā apgrozībā.

2.   Ja lēmumā par sūtījumu, kas pieņemts saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 6. panta 3. punktu, norādīts, ka sūtījums jālaiž brīvā apgrozībā, importētājs Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 (8) 158. panta 1. punktā minētajā muitas deklarācijā par laišanu brīvā apgrozībā norāda inspekcijas sertifikāta numuru.

3.   Ja sūtījums muitas uzraudzībā ir sadalīts dažādās partijās, importētājs, pirms sūtījumu laist brīvā apgrozībā saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 6. panta 6. punktu, saskaņā ar šīs regulas pielikumā doto veidlapu un piezīmēm sagatavo un sistēmā TRACES iesniedz inspekcijas sertifikāta izrakstu par katru partiju.

Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 7. panta 3. punktu sūtījums pēc inspekcijas sertifikāta verifikācijas un vizēšanas ir sadalīts dažādās partijās.

Ja lēmumā par partiju, kas ierakstīts saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 6. panta 6. punktu un 7. panta 4. punktu izdotajā inspekcijas sertifikāta izrakstā, norādīts, ka partija jālaiž brīvā apgrozībā, importētājs Regulas (ES) Nr. 952/2013 158. panta 1. punktā minētajā muitas deklarācijā par laišanu brīvā apgrozībā norāda inspekcijas sertifikāta izraksta numuru.

Tiklīdz partija ir saņemta, saņēmējs sistēmā TRACES aizpilda inspekcijas sertifikāta izraksta 13. aili un norāda, vai partijas saņemšanas laikā iepakojums vai konteiners/tvertne un, attiecīgā gadījumā, inspekcijas sertifikāts ir saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 III pielikuma 6. punktu.

4.   Inspekcijas sertifikāta izrakstu sagatavo tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no tās oficiālajām valodām, kurā partija jālaiž brīvā apgrozībā. Dalībvalsts var piekrist, ka sertifikāta izrakstus sagatavo citā Savienības oficiālajā valodā un vajadzības gadījumā tiem dod līdzi autentificētu tulkojumu.

5. pants

Dokumentu uzskaite

Pēc attiecīgās kompetentās iestādes, kontroles iestādes vai kontroles institūcijas pieprasījuma importētājs, pirmais saņēmējs vai saņēmējs iesniedz inspekcijas sertifikātu vai, attiecīgā gadījumā, inspekcijas sertifikāta izrakstu, kurā tie ir minēti.

6. pants

Ražošanas vienību un darbību apraksts

Ja importētājs sūtījumu deklarē laišanai brīvā apgrozībā, Regulas (ES) 2018/848 39. panta 1. punkta d) apakšpunkta i) punktā minētais bioloģiskās ražošanas vai pārejas ražošanas vienības un darbību pilnīgais apraksts aptver:

a)

telpas;

b)

darbības, arī punktus, kuros notiek laišana brīvā apgrozībā Savienībā;

c)

visus citus objektus, ko importētājs plāno izmantot importēto produktu uzglabāšanai līdz to piegādei pirmajam saņēmējam;

d)

apņemšanos nodrošināt, ka visi objekti, ko izmantos importēto produktu uzglabāšanai, tiek pakļauti kontrolei, ko veic kontroles iestāde vai kontroles institūcija vai – ja šīs noliktavas atrodas citā dalībvalstī vai reģionā – kontroles iestāde vai kontroles institūcija, kas atzīta kontroles veikšanai attiecīgajā dalībvalstī vai reģionā.

Pirmā saņēmēja un saņēmēja gadījumā aprakstā iekļauj objektus, ko izmanto sūtījumu saņemšanai un uzglabāšanai.

7. pants

Paziņojums par neatbilstību, par kuru radušās aizdomas, vai par konstatētu neatbilstību

Ja, verificējot sūtījuma atbilstību saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 6. pantu, ir radušās aizdomas par neatbilstību vai ir konstatēta neatbilstība, attiecīgā dalībvalsts par šādiem gadījumiem Komisiju un pārējās dalībvalstis tūlīt informē, izmantojot Bioloģiskās lauksaimniecības informācijas sistēmu (OFIS) un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/279 (9). II pielikuma 4. iedaļā doto veidlapu. Komisija par to informē attiecīgās trešās valsts kompetento iestādi vai, attiecīgā gadījumā, kontroles iestādi vai kontroles institūciju.

8. pants

Pārejas noteikumi par inspekcijas sertifikātiem un to izrakstiem papīra formā

1.   Papīra formā sagatavotu inspekcijas sertifikātu, kas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 11. panta 2. punktu vizēts ar pašrocīgu parakstu, un papīra formā sagatavotu inspekcijas sertifikāta izrakstu, kas saskaņā ar minētās regulas 11. panta 5. punktu vizēts ar pašrocīgu parakstu, dod līdzi precēm līdz pat pirmā saņēmēja vai saņēmēja telpām.

2.   Tiklīdz 1. punktā minētais inspekcijas sertifikāts papīra formā ir saņemts, pirmais saņēmējs verificē, vai minētajā sertifikātā norādītā informācija atbilst informācijai, kas sertifikātā ierakstīta sistēmā TRACES.

Ja informācija, kas attiecas uz inspekcijas sertifikāta 13. ailē minēto iepakojumu skaitu, un minētā sertifikāta 16. un 17. ailē norādītā informācija papīra formā sagatavotajā inspekcijas sertifikātā nav iekļauta vai ja minētā informācija atšķiras no informācijas, kas sertifikātā ierakstīta sistēmā TRACES, pirmais saņēmējs ņem vērā sistēmā TRACES ierakstīto informāciju.

3.   Pēc 2. punktā minētās verifikācijas pirmais saņēmējs pašrocīgi paraksta papīra formā sagatavoto inspekcijas sertifikātu 31. ailē un nosūta to sertifikāta 12. ailē minētajam importētājam.

4.   Papīra formā sagatavoto inspekcijas sertifikātu, kas minēts 3. punktā, importētājs vismaz divus gadus glabā kontroles iestādei vai kontroles institūcijai pieejamā veidā.

5.   Ja tiek izmantots 1. punktā minētais inspekcijas sertifikāta izraksts papīra formā, saņēmējs partijas saņemšanas brīdī pašrocīgi paraksta minēto papīra izrakstu tā 13. ailē.

6.   Papīra formā sagatavoto inspekcijas sertifikāta izrakstu, kas minēts 5. punktā, partijas saņēmējs vismaz divus gadus glabā kontroles iestādēm un/vai kontroles institūcijām pieejamā veidā.

7.   Pirmais saņēmējs vai, attiecīgā gadījumā, importētājs drīkst izgatavot 3. punktā minētā papīra formā sagatavotā inspekcijas sertifikāta kopiju, kas izmantojama kontroles iestāžu un kontroles institūciju informēšanai saskaņā ar 5. pantu. Uz ikvienas šādas kopijas ir uzdrukāta vai ar zīmogu uzspiesta norāde “KOPIJA”.

8.   Pirmais saņēmējs vai, attiecīgā gadījumā, importētājs drīkst izgatavot 5. punktā minētā papīra formā sagatavotā inspekcijas sertifikāta izraksta kopiju, kas izmantojama kontroles iestāžu un kontroles institūciju informēšanai saskaņā ar 5. pantu. Uz ikvienas šādas kopijas ir uzdrukāta vai ar zīmogu uzspiesta norāde “KOPIJA”.

9. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 21. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 150, 14.6.2018., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2306 (2021. gada 21. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina ar noteikumiem par importēšanai Savienībā paredzētu bioloģisko produktu un pārejas produktu sūtījumu oficiālajām kontrolēm un par inspekcijas sertifikātu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 13. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2123 (2019. gada 10. oktobris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par to, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem identitātes un fiziskās kontrolpārbaudes noteiktām precēm var veikt kontrolpunktos un dokumentu kontrolpārbaudes – attālināti no robežkontroles punktiem, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 (OV L 321, 12.12.2019., 64. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.).

(5)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2305 (2021. gada 21. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 papildina ar noteikumiem par to, kādos gadījumos un ar kādiem nosacījumiem bioloģiskie produkti un pārejas produkti ir atbrīvoti no oficiālajām kontrolēm robežkontroles punktos, par šādu produktu oficiālo kontroļu vietu un ar ko groza Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/2123 un (ES) 2019/2124 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 5. lpp.).

(6)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1715 (2019. gada 30. septembris), ar ko nosaka noteikumus par oficiālo kontroļu informācijas pārvaldības sistēmas un tās sistēmas komponentu darbību (IMSOC regula) (OV L 261, 14.10.2019., 37. lpp.).

(7)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1013 (2019. gada 16. aprīlis) par Savienībā ievedamu noteiktu kategoriju dzīvnieku un preču sūtījumu iepriekšēju paziņošanu (OV L 165, 21.6.2019., 8. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(9)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/279 (2021. gada 22. februāris), ar kuru nosaka detalizētus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/848 īstenošanas noteikumus par kontrolēm un citiem pasākumiem, kas nodrošina izsekojamību un atbilstību bioloģiskajā ražošanā un bioloģisko produktu marķēšanā (OV L 62, 23.2.2021., 6. lpp.).


PIELIKUMS

I DAĻA

INSPEKCIJAS SERTIFIKĀTA IZRAKSTS Nr. ..., KAS IZMANTOJAMS BIOLOĢISKO PRODUKTU UN PĀREJAS PRODUKTU IMPORTĒŠANAI EIROPAS SAVIENĪBĀ

1.

Kontroles iestāde vai kontroles institūcija, kas izdevusi pamatā esošo inspekcijas sertifikātu

2.

Procedūras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 (1):

atbilstība (46. pants);

līdzvērtīga trešā valsts (48. pants);

līdzvērtīga kontroles iestāde vai kontroles institūcija (57. pants);

līdzvērtība saskaņā ar tirdzniecības nolīgumu (47. pants).

3.

Inspekcijas sertifikāta atsauces numurs

4.

Kontroles iestāde vai kontroles institūcija

5.

Importētājs

6.

Izcelsmes valsts

7.

Eksportētājvalsts

8.

Robežkontroles punkts/kontrolpunkts/punkts, kurā notiek laišana brīvā apgrozībā

9.

Galamērķa valsts

10.

Sadalīšanā iegūtas partijas saņēmējs

11.

Produktu apraksts

Bioloģiski vai pārejas KN kodi Kategorija Iepakojumu skaits Partijas numurs

Partijas neto svars un sākotnējā sūtījuma neto svars

12.

Deklarācija, ko sniedz attiecīgā kompetentā iestāde, kura verificē un vizē sertifikāta izrakstu

Šis izraksts atbilst iepriekš aprakstītajai partijai, kas iegūta, sadalot sūtījumu, uz kuru attiecas inspekcijas sertifikāta oriģināls ar 3. ailē norādīto numuru.

Jālaiž apgrozībā kā bioloģiskie produkti

Jālaiž apgrozībā kā pārejas produkti

Jālaiž apgrozībā kā nebioloģiski produkti

Partiju nevar laist brīvā apgrozībā

Papildu informācija:

Iestāde un dalībvalsts:

Datums:

Pilnvarotās personas vārds un paraksts/kvalificēts elektroniskais zīmogs

 

13.

Partijas saņēmēja deklarācija

Apliecinu,: ka produktu saņemšanas brīdī iepakojums vai konteiners/tvertne un, attiecīgā gadījumā, inspekcijas sertifikāts

ir saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 III pielikuma 6. punktu;

nav saskaņā ar Regulas (ES) 2018/848 III pielikuma 6. punktu.

 

Pilnvarotās personas vārds un paraksts:

Datums:

 

II DAĻA

PIEZĪMES PAR INSPEKCIJAS SERTIFIKĀTA IZRAKSTA SAGATAVOŠANU

Izraksts Nr. …:

Izraksta numurs atbilst sākotnējā sūtījuma sadalīšanā iegūtās partijas numuram.

1. aile.

:

Pamatā esošo inspekcijas sertifikātu izdevušās trešās valsts kontroles iestādes vai kontroles institūcijas nosaukums, adrese un kods.

2. aile.

:

Šī aile satur šā izraksta izdošanai un izmantošanai relevantos Regulas (ES) 2018/848 noteikumus; norāda relevanto noteikumu, ar kuru saskaņā attiecīgais sūtījums importēts; sk. pamatā esošā inspekcijas sertifikāta 2. aili.

3. aile.

:

Inspekcijas sertifikāta numurs, kas pamatā esošajam inspekcijas sertifikātam automātiski piešķirts elektroniskajā Tirdzniecības kontroles un ekspertu sistēmā (TRACES).

4. aile.

:

Tās kontroles iestādes vai kontroles institūcijas nosaukums, adrese un kods, kas atbild par sūtījumu sadalījušā operatora kontrolēm.

5., 6. un 7. aile.

:

Relevanto informāciju skatīt pamatā esošajā inspekcijas sertifikātā.

8. aile.

:

Šis ir unikālais burtciparu kods, kas sistēmā TRACES piešķirts, attiecīgi, robežkontroles punktam vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 (2) 53. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajam kontrolpunktam, kas nav robežkontroles punkts, vai punktam, kurā notiek laišana brīvā apgrozībā Eiropas Savienībā, un kas ietver valsti, kur saskaņā ar Komisijas Deleģētas regulas (ES) 2021/2306 (3) 6. panta 1. un 2. punktu tiek veiktas oficiālās kontroles, lai verificētu partiju, un kur inspekcijas sertifikāta 30. ailē tiek ierakstīts lēmums par sūtījumu.

9. aile.

:

Galamērķa valsts ir pirmā saņēmēja valsts Eiropas Savienībā.

10. aile.

:

Sadalīšanā iegūtās partijas saņēmējs Eiropas Savienībā.

11. aile.

:

Produktu apraksts, kas ietver:

norādi, vai produkti ir bioloģiski vai pārejas produkti,

attiecīgo produktu kombinētās nomenklatūras (KN) kodu, kas minēts Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (4) (astoņciparu kodu, kad iespējams),

produktu kategoriju saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/1378 (5) II pielikumu,

iepakojumu skaitu (kastu, kartona kārbu, maisu, spaiņu utt. skaitu),

atbilstošās vienībās (neto masas kilogramos, litros u. c.) izteiktu neto svaru un pamatā esošā inspekcijas sertifikāta 13. ailē norādīto neto svaru.

12. aile.

:

Šī aile kompetentajai iestādei jāaizpilda par katru partiju, kas iegūta Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 6. panta 6. punktā un 7. panta 3. punktā minētās sadalīšanas rezultātā.

Kompetentajai iestādei jāizvēlas atbilstošais variants un vajadzības gadījumā jāpievieno papildu informācija, kas uzskatāma par relevantu. Ailē “Papildu informācija” relevantā informācija jānorāda it īpaši tad, ja izvēlēts variants “Partiju nevar laist brīvā apgrozībā”.

Ja uz produktiem attiecas oficiālās kontroles robežkontroles punktos, kompetentajai iestādei šī aile jāaizpilda robežkontroles punktā.

Pilnvarotās personas pašrocīgs paraksts ir vajadzīgs tikai tad, ja inspekcijas sertifikāta izrakstu uz papīra saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 11. panta 5. punktu vizē līdz 2022. gada 30. jūnijam.

13. aile.

:

Šī aile saņēmējam jāaizpilda partijas saņemšanas laikā un pēc Regulas (ES) 2018/848 III pielikuma 6. punktā paredzēto pārbaužu veikšanas jāizvēlas viens no variantiem.

Saņēmēja pašrocīgs paraksts ir vajadzīgs tad, ja inspekcijas sertifikāta izrakstu uz papīra saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2021/2306 11. panta 5. punktu vizē līdz 2022. gada 30. jūnijam.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (OV L 150, 14.6.2018., 1. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/625 (2017. gada 15. marts) par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2306 (2021. gada 21. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina ar noteikumiem par importēšanai Savienībā paredzētu bioloģisko produktu un pārejas produktu sūtījumu oficiālajām kontrolēm un par inspekcijas sertifikātu (OV L 461, 27.12.2021, 13 lpp.).

(4)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(5)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1378, ar ko paredz konkrētus noteikumus par sertifikātu, kas izdots operatoriem, operatoru grupām un eksportētājiem trešās valstīs, kuri iesaistīti bioloģisko un pārejas produktu importā Savienībā, un izveido atzīto kontroles iestāžu un kontroles institūciju sarakstu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 (OV L 297, 20.8.2021., 24. lpp.).


27.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 461/40


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2308

(2021. gada 22. decembris),

ar kuru groza I pielikumu Īstenošanas regulai (ES) 2021/605, ar ko nosaka īpašus kontroles pasākumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēri

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (1), un jo īpaši tās 71. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Āfrikas cūku mēris ir infekcioza vīrusslimība, kas skar turētas cūkas un savvaļas cūkas un var nopietni ietekmēt attiecīgo dzīvnieku populāciju un pazemināt lauksaimniecības rentabilitāti, traucējot šo dzīvnieku un to izcelsmes produktu sūtījumu pārvietošanu pa Savienību un eksportu uz trešām valstīm.

(2)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/605 (2) tika pieņemta saistībā ar Regulu (ES) 2016/429 un nosaka īpašus Āfrikas cūku mēra kontroles pasākumus, kuri attiecīgās regulas I pielikumā norādītajām dalībvalstīm (“attiecīgās dalībvalstis”) ierobežotu laiku jāpiemēro minētajā pielikumā norādītajās I, II un III līmeņa ierobežojumu zonās.

(3)

Apgabali, kuri kā I, II un III līmeņa ierobežojumu zonas norādīti Īstenošanas regulas (ES) 2021/605 I pielikumā, tika noteikti, balstoties uz Āfrikas cūku mēra epidemioloģisko situāciju Savienībā. Pēc tam, kad bija mainījusies minētās slimības epidemioloģiskā situācija Vācijā un Polijā, ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/2249 (3) Īstenošanas regulas (ES) 2021/605 I pielikumā tika izdarīti jaunākie grozījumi.

(4)

Jebkādi grozījumi attiecībā uz I, II un III līmeņa ierobežojumu zonām Īstenošanas regulas (ES) 2021/605 I pielikumā būtu izdarāmi, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju apgabalos, kurus skāris Āfrikas cūku mēris, kopējo šīs slimības epidemioloģisko situāciju attiecīgajā dalībvalstī, tās tālākas izplatīšanās riska līmeni, zinātniski pamatotus principus un kritērijus ģeogrāfiskā zonējuma noteikšanai sakarā ar Āfrikas cūku mēri un Savienības vadlīnijas, par kurām dalībvalstis vienojušās Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajā komitejā un kuras publiski pieejamas Komisijas vietnē (4). Sagatavojot šādus grozījumus, būtu jāņem vērā arī tādi starptautiski standarti kā Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas Sauszemes dzīvnieku veselības kodekss (5) un attiecīgo dalībvalstu kompetento iestāžu noteiktā zonējuma pamatojums.

(5)

Kopš Īstenošanas regulas (ES) 2021/2249 pieņemšanas dienas ir bijuši jauni Āfrikas cūku mēra uzliesmojumi turētu cūku un savvaļas cūku populācijā Polijā.

(6)

2021. gada decembrī viens Āfrikas cūku mēra uzliesmojums tika konstatēts turētu cūku populācijā Sventokšiskas vojevodistē Polijā, konkrēti, apgabalā, kurš patlaban Īstenošanas regulas (ES) 2021/605 I pielikumā norādīts kā I līmeņa ierobežojumu zona. Šis jaunais Āfrikas cūku mēra uzliesmojums, kas konstatēts turētu cūku populācijā, paaugstina riska līmeni, un tas būtu jāatspoguļo minētajā pielikumā. Tāpēc šis Polijas apgabals, kas patlaban minētajā pielikumā norādīts kā I līmeņa ierobežojumu zona un ko skāris šis nesenais Āfrikas cūku mēra uzliesmojums, tagad minētajā pielikumā būtu jānorāda kā III līmeņa, nevis kā I līmeņa ierobežojumu zona un, lai ņemtu vērā šo neseno uzliesmojumu, ir jāpārskata arī I līmeņa ierobežojumu zonas pašreizējās robežas.

(7)

Turklāt 2021. gada decembrī vairāki Āfrikas cūku mēra uzliesmojumi konstatēti savvaļas cūku populācijā Lejassilēzijas vojevodistē Polijā, konkrēti, apgabalā, kas patlaban Īstenošanas regulas (ES) 2021/605 I pielikumā norādīts kā II līmeņa ierobežojumu zona un atrodas pavisam tuvu apgabalam, kurš patlaban norādīts kā I līmeņa ierobežojumu zona. Šie jaunie Āfrikas cūku mēra uzliesmojumi, kas konstatēti savvaļas cūku populācijā, paaugstina riska līmeni, un tas būtu jāatspoguļo minētajā pielikumā. Tāpēc šis Polijas apgabals, kas patlaban minētajā pielikumā norādīts kā I līmeņa ierobežojumu zona un atrodas pavisam tuvu apgabalam, kurš norādīts kā II līmeņa ierobežojumu zona un kuru skāruši šie nesenie Āfrikas cūku mēra uzliesmojumi, tagad minētajā pielikumā būtu jānorāda kā II līmeņa, nevis kā I līmeņa ierobežojumu zona.

(8)

Turklāt 2021. gada decembrī vairāki Āfrikas cūku mēra uzliesmojumi konstatēti savvaļas cūku populācijā Lielpolijas vojevodistē Polijā, konkrēti, apgabalā, kas patlaban Īstenošanas regulas (ES) 2021/605 I pielikumā norādīts kā III līmeņa ierobežojumu zona un atrodas pavisam tuvu apgabalam, kurš patlaban norādīts kā I līmeņa ierobežojumu zona. Šie jaunie Āfrikas cūku mēra uzliesmojumi, kas konstatēti savvaļas cūku populācijā, paaugstina riska līmeni, un tas būtu jāatspoguļo minētajā pielikumā. Tāpēc šis Polijas apgabals, kas patlaban minētajā pielikumā norādīts kā I līmeņa ierobežojumu zona un atrodas pavisam tuvu apgabalam, kurš norādīts kā III līmeņa ierobežojumu zona un kuru skāruši šie nesenie Āfrikas cūku mēra uzliesmojumi, tagad minētajā pielikumā būtu jānorāda kā II līmeņa, nevis kā I līmeņa ierobežojumu zona.

(9)

Visbeidzot, 2021. gada decembrī viens Āfrikas cūku mēra uzliesmojums tika konstatēts savvaļas cūkai Lielpolijas vojevodistē Polijā, konkrēti, apgabalā, kurš patlaban Īstenošanas regulas (ES) 2021/605 I pielikumā norādīts kā I līmeņa ierobežojumu zona. Šis jaunais Āfrikas cūku mēra uzliesmojums, kas konstatēts savvaļas cūkai, paaugstina riska līmeni, un tas būtu jāatspoguļo minētajā pielikumā. Tāpēc šis Polijas apgabals, kas patlaban minētajā pielikumā norādīts kā I līmeņa ierobežojumu zona un ko skāris šis nesenais Āfrikas cūku mēra uzliesmojums, tagad minētajā pielikumā būtu jānorāda kā II līmeņa, nevis kā I līmeņa ierobežojumu zona un, lai ņemtu vērā šo neseno uzliesmojumu, ir jāpārskata arī I līmeņa ierobežojumu zonas pašreizējās robežas.

(10)

Pēc minētajiem nesenajiem Āfrikas cūku mēra uzliesmojumiem turētu cūku un savvaļas cūku populācijā Polijā un ņemot vērā pašreizējo Āfrikas cūku mēra epidemioloģisko situāciju Savienībā, šajā dalībvalstī noteiktais zonējums ir atkārtoti novērtēts un atjaunināts. Turklāt atkārtoti novērtēti un atjaunināti ir arī ieviestie riska pārvaldības pasākumi. Šīs pārmaiņas būtu jāatspoguļo Īstenošanas regulas (ES) 2021/605 I pielikumā.

(11)

Lai ņemtu vērā Āfrikas cūku mēra epidemioloģiskās situācijas attīstību Savienībā un proaktīvi apkarotu ar minētās slimības izplatīšanos saistītos riskus, Polijā būtu jānosaka jaunas, pietiekami plašas ierobežojumu zonas, kuras attiecīgi kā I, II un III līmeņa ierobežojumu zonas būtu jānorāda Īstenošanas regulas (ES) 2021/605 I pielikumā. Situācija attiecībā uz Āfrikas cūku mēri Savienībā ir ļoti dinamiska, tāpēc, nosakot šādu jaunu ierobežojumu zonu robežas, ir ņemta vērā situācija apkārtējos apgabalos.

(12)

Ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas steidzamību attiecībā uz Āfrikas cūku mēra izplatīšanos Savienībā, ir svarīgi, lai grozījumi, kas ar šo īstenošanas regulu izdarāmi Īstenošanas regulas (ES) 2021/605 I pielikumā, stātos spēkā iespējami drīz.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2021/605 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/605 (2021. gada 7. aprīlis), ar ko nosaka īpašus kontroles pasākumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēri (OV L 129, 15.4.2021., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2249 (2021. gada 16. decembris), ar kuru groza I pielikumu Īstenošanas regulai (ES) 2021/605, ar ko nosaka īpašus kontroles pasākumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēri (OV L 453, 17.12.2021., 48. lpp.).

(4)  Darba dokuments SANTE/7112/2015/Rev. 3 “Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation”. https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en

(5)  OIE Terrestrial Animal Health Code, 28. izdevums, 2019. gads. I sējuma ISBN: 978-92-95108-85-1; II sējuma ISBN: 978-92-95108-86-8. https://www.oie.int/standard-setting/terrestrial-code/access-online/


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2021/605 I pielikumu aizstāj ar šādu:

“I PIELIKUMS

IEROBEŽOJUMU ZONAS

I DAĻA

1.   Vācija

Šādas I līmeņa ierobežojumu zonas Vācijā:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Alt Zauche-Wußwerk,

Gemeinde Byhleguhre-Byhlen,

Gemeinde Märkische Heide, mit den Gemarkungen Alt Schadow, Neu Schadow, Pretschen, Plattkow, Wittmannsdorf, Schuhlen-Wiese, Bückchen, Kuschkow, Gröditsch, Groß Leuthen, Leibchel, Glietz, Groß Leine, Dollgen, Krugau, Dürrenhofe, Biebersdorf und Klein Leine,

Gemeinde Neu Zauche,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Groß Liebitz, Guhlen, Mochow und Siegadel,

Gemeinde Spreewaldheide,

Gemeinde Straupitz,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Müncheberg, Eggersdorf bei Müncheberg und Hoppegarten bei Müncheberg,

Gemeinde Bliesdorf mit den Gemarkungen Kunersdorf - westlich der B167 und Bliesdorf - westlich der B167

Gemeinde Märkische Höhe mit den Gemarkungen Reichenberg und Batzlow,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Haselberg, Frankenfelde, Schulzendorf, Lüdersdorf Biesdorf, Rathsdorf - westlich der B 167 und Wriezen - westlich der B167

Gemeinde Buckow (Märkische Schweiz),

Gemeinde Strausberg mit den Gemarkungen Hohenstein und Ruhlsdorf,

Gemeine Garzau-Garzin,

Gemeinde Waldsieversdorf,

Gemeinde Rehfelde mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Reichenow-Mögelin,

Gemeinde Prötzel mit den Gemarkungen Harnekop, Sternebeck und Prötzel östlich der B 168 und der L35,

Gemeinde Oberbarnim,

Gemeinde Bad Freienwalde mit der Gemarkung Sonnenburg,

Gemeinde Falkenberg mit den Gemarkungen Dannenberg, Falkenberg westlich der L 35, Gersdorf und Kruge,

Gemeinde Höhenland mit den Gemarkungen Steinbeck, Wollenberg und Wölsickendorf,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Joachimsthal östlich der L220 (Eberswalder Straße), östlich der L23 (Töpferstraße und Templiner Straße), östlich der L239 (Glambecker Straße) und Schorfheide (JO) östlich der L238,

Gemeinde Friedrichswalde mit der Gemarkung Glambeck östlich der L 239,

Gemeinde Althüttendorf,

Gemeinde Ziethen mit den Gemarkungen Groß Ziethen und Klein Ziethen westlich der B198,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Golzow, Senftenhütte, Buchholz, Schorfheide (Ch), Chorin westlich der L200 und Sandkrug nördlich der L200,

Gemeinde Britz,

Gemeinde Schorfheide mit den Gemarkungen Altenhof, Werbellin, Lichterfelde und Finowfurt,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit der Gemarkungen Finow und Spechthausen und der Gemarkung Eberswalde südlich der B167 und westlich der L200,

Gemeinde Breydin,

Gemeinde Melchow,

Gemeinde Sydower Fließ mit der Gemarkung Grüntal nördlich der K6006 (Landstraße nach Tuchen), östlich der Schönholzer Straße und östlich Am Postweg,

Hohenfinow südlich der B167,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Passow mit den Gemarkungen Briest, Passow und Schönow,

Gemeinde Mark Landin mit den Gemarkungen Landin nördlich der B2, Grünow und Schönermark,

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Frauenhagen, Mürow, Angermünde nördlich und nordwestlich der B2, Dobberzin nördlich der B2, Kerkow, Welsow, Bruchhagen, Greiffenberg, Günterberg, Biesenbrow, Görlsdorf, Wolletz und Altkünkendorf,

Gemeinde Zichow,

Gemeinde Casekow mit den Gemarkungen Blumberg, Wartin, Luckow-Petershagen und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow westlich der L272 und nördlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Hohenselchow nördlich der L27,

Gemeinde Tantow,

Gemeinde Mescherin

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Geesow sowie den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf nördlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Pinnow nördlich und westlich der B2,

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Storkow (Mark),

Gemeinde Spreenhagen mit den Gemarkungen Braunsdorf, Markgrafpieske, Lebbin und Spreenhagen,

Gemeinde Grünheide (Mark) mit den Gemarkungen Kagel, Kienbaum und Hangelsberg,

Gemeinde Fürstenwalde westlich der B 168 und nördlich der L 36,

Gemeinde Rauen,

Gemeinde Wendisch Rietz bis zur östlichen Uferzone des Scharmützelsees und von der südlichen Spitze des Scharmützelsees südlich der B246,

Gemeinde Reichenwalde,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Petersdorf und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow westlich der östlichen Uferzone des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze westlich der L35,

Gemeinde Tauche mit der Gemarkung Werder,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Jänickendorf, Schönfelde, Beerfelde, Gölsdorf, Buchholz, Tempelberg und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf westlich der L36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande nördlich der L36,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Peitz,

Gemeinde Turnow-Preilack,

Gemeinde Drachhausen,

Gemeinde Schmogrow-Fehrow,

Gemeinde Drehnow,

Gemeinde Teichland mit den Gemarkungen Maust und Neuendorf,

Gemeinde Dissen-Striesow,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen, Sellessen, Spremberg, Bühlow, Laubsdorf, Bagenz und den Gemarkungen Groß Buckow, Klein Buckow östlich des Tagebaues Welzow-Süd,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kathlow, Haasow, Roggosen, Koppatz, Neuhausen, Frauendorf, Groß Oßnig, Groß Döbern und Klein Döbern,

Landkreis Oberspreewald-Lausitz:

Gemeinde Grünewald,

Gemeinde Hermsdorf,

Gemeinde Kroppen,

Gemeinde Ortrand,

Gemeinde Großkmehlen,

Gemeinde Lindenau.

Landkreis Elbe-Elster:

Gemeinde Großthiemig,

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Groß Pankow mit den Gemarkungen Baek, Tangendorf und Tacken,

Gemeinde Karstadt mit den Gemarkungen Groß Warnow, Klein Warnow, Reckenzin, Streesow, Garlin, Dallmin, Postlin, Kribbe, Neuhof, Strehlen und Blüthen,

Gemeinde Pirow mit der Gemarkung Bresch,

Gemeinde Gülitz-Reetz,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Lockstädt, Mansfeld und Laaske,

Gemeinde Triglitz,

Gemeinde Marienfließ mit der Gemarkung Frehne,

Gemeinde Kümmernitztal mit der Gemarkungen Buckow, Preddöhl und Grabow,

Gemeinde Gerdshagen mit der Gemarkung Gerdshagen,

Gemeinde Meyenburg,

Gemeinde Pritzwalk mit der Gemarkung Steffenshagen,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen

Gemeinde Arnsdorf,

Gemeinde Burkau,

Gemeinde Crostwitz,

Gemeinde Cunewalde,

Gemeinde Demitz-Thumitz,

Gemeinde Doberschau-Gaußig,

Gemeinde Elsterheide,

Gemeinde Frankenthal,

Gemeinde Göda,

Gemeinde Großharthau,

Gemeinde Großnaundorf,

Gemeinde Großpostwitz/O.L.,

Gemeinde Haselbachtal,

Gemeinde Hochkirch, sofern nicht bereits der Sperrzone II,

Gemeinde Königswartha, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Kubschütz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Lichtenberg,

Gemeinde Lohsa, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Nebelschütz,

Gemeinde Neschwitz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Neukirch,

Gemeinde Neukirch/Lausitz,

Gemeinde Obergurig,

Gemeinde Ohorn,

Gemeinde Oßling,

Gemeinde Panschwitz-Kuckau,

Gemeinde Puschwitz,

Gemeinde Räckelwitz,

Gemeinde Radibor, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Ralbitz-Rosenthal,

Gemeinde Rammenau,

Gemeinde Schmölln-Putzkau,

Gemeinde Schwepnitz,

Gemeinde Sohland a. d. Spree,

Gemeinde Spreetal, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Bautzen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Bernsdorf,

Gemeinde Stadt Bischhofswerda,

Gemeinde Stadt Elstra,

Gemeinde Stadt Großröhrsdorf,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Kamenz,

Gemeinde Stadt Lauta,

Gemeinde Stadt Pulsnitz,

Gemeinde Stadt Radeberg,

Gemeinde Stadt Schirgiswalde-Kirschau,

Gemeinde Stadt Wilthen,

Gemeinde Stadt Wittichenau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Steina,

Gemeinde Steinigtwolmsdorf,

Gemeinde Wachau,

Stadt Dresden:

Stadtgebiet, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Beiersdorf,

Gemeinde Bertsdorf-Hörnitz,

Gemeinde Dürrhennersdorf,

Gemeinde Großschönau,

Gemeinde Großschweidnitz,

Gemeinde Hainewalde,

Gemeinde Kurort Jonsdorf,

Gemeinde Kottmar,

Gemeinde Lawalde,

Gemeinde Leutersdorf,

Gemeinde Mittelherwigsdorf,

Gemeinde Oderwitz,

Gemeinde Olbersdorf,

Gemeinde Oppach,

Gemeinde Oybin,

Gemeinde Rosenbach, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Schönbach,

Gemeinde Stadt Bernstadt a. d. Eigen, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Ebersbach-Neugersdorf,

Gemeinde Stadt Herrnhut,

Gemeinde Stadt Löbau, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Neusalza-Spremberg,

Gemeinde Stadt Ostritz, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Seifhennersdorf,

Gemeinde Stadt Zittau,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Diera-Zehren östlich der Elbe,

Gemeinde Klipphausen östlich der S 177,

Gemeinde Lampertswalde, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Niederau,

Gemeinde Priestewitz,

Gemeinde Stadt Coswig, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Gemeinde Stadt Großenhain,

Gemeinde Stadt Meißen im Norden östlich der Elbe bis zur Bahnlinie, im Süden östlich der S 177,

Gemeinde Stadt Radebeul,

Gemeinde Weinböhla, sofern nicht bereits Teil der Sperrzone II,

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Vorpommern Greifswald

Gemeinde Penkun südlich der Autobahn A11,

Gemeinde Nadrense südlich der Autobahn A11,

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Balow mit dem Ortsteil: Balow

Gemeinde Barkhagen mit den Ortsteilen und Ortslagen: Altenlinden, Kolonie Lalchow, Plauerhagen, Zarchlin, Barkow-Ausbau, Barkow

Gemeinde Blievenstorf mit dem Ortsteil: Blievenstorf

Gemeinde Brenz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Brenz, Alt Brenz

Gemeinde Domsühl mit den Ortsteilen und Ortslagen: Severin, Bergrade Hof, Bergrade Dorf, Zieslübbe, Alt Dammerow, Schlieven, Domsühl, Domsühl-Ausbau, Neu Schlieven

Gemeinde Gallin-Kuppentin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kuppentin, Kuppentin-Ausbau, Daschow, Zahren, Gallin, Penzlin

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dresenow, Dresenower Mühle, Twietfort, Ganzlin, Tönchow, Wendisch Priborn, Liebhof, Gnevsdorf

Gemeinde Granzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lindenbeck, Greven, Beckendorf, Bahlenrade, Granzin

Gemeinde Grabow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Böschungsbereich und angrenzende Ackerfläche an der Alten Elde (angrenzend an die Gemeinden Prislich und Zierzow)

Gemeinde Groß Laasch mit den Ortsteilen und Ortslagen: Waldgebiet zwischen der Ortslage Groß Laasch und der Elde

Gemeinde Kremmin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Wiesen- und Ackerflächen zwischen K52, B5 und Bahnlinie Hamburg-Berlin

Gemeinde Kritzow mit den Ortsteilen und Ortslagen:

Schlemmin, Kritzow

Gemeinde Lewitzrand mit dem Ortsteil und Ortslage:

Matzlow-Garwitz (teilweise)

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Broock, Wessentin, Wessentin Ausbau, Bobzin, Lübz, Broock Ausbau, Riederfelde, Ruthen, Lutheran, Gischow, Burow, Hof Gischow, Ausbau Lutheran, Meyerberg

Gemeinde Muchow mit dem Ortsteil und Ortslage: Muchow

Gemeinde Neustadt-Glewe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Flugplatz mit angrenzendem Waldgebiet entlang der K38 und B191 bis zur A24, Wabel

Gemeinde Obere Warnow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Grebbin und Wozinkel, Gemarkung Kossebade teilweise, Gemarkung Herzfeld mit dem Waldgebiet Bahlenholz bis an die östliche Gemeindegrenze, Gemarkung Woeten unmittelbar östlich und westlich der L16

Gemeinde Parchim mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dargelütz, Neuhof, Kiekindemark, Neu Klockow, Möderitz, Malchow, Damm, Parchim, Voigtsdorf, Neu Matzlow

Gemeinde Passow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Unterbrüz, Brüz, Welzin, Neu Brüz, Weisin, Charlottenhof, Passow

Gemeinde Plau am See mit den Ortsteilen und Ortslagen: Reppentin, Gaarz, Silbermühle, Appelburg, Seelust, Plau-Am See, Plötzenhöhe, Klebe, Lalchow, Quetzin, Heidekrug

Gemeinde Prislich mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neese, Werle, Prislich, Marienhof

Gemeinde Rom mit den Ortsteilen und Ortslagen: Lancken, Stralendorf, Rom, Darze, Klein Niendorf, Paarsch

Gemeinde Spornitz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dütschow, Primark, Steinbeck, Spornitz

Gemeinde Stolpe mit den Ortsteilen und Ortslagen: Granzin, Barkow, Stolpe Ausbau, Stolpe

Gemeinde Werder mit den Ortsteilen und Ortslagen: Neu Benthen, Benthen, Tannenhof, Werder

Gemeinde Zierzow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Kolbow, Zierzow.

2.   Igaunija

Šādas I līmeņa ierobežojumu zonas Igaunijā:

Hiiu maakond.

3.   Grieķija

Šādas I līmeņa ierobežojumu zonas Grieķijā:

in the regional unit of Drama:

the community departments of Sidironero and Skaloti and the municipal departments of Livadero and Ksiropotamo (in Drama municipality),

the municipal department of Paranesti (in Paranesti municipality),

the municipal departments of Kokkinogeia, Mikropoli, Panorama, Pyrgoi (in Prosotsani municipality),

the municipal departments of Kato Nevrokopi, Chrysokefalo, Achladea, Vathytopos, Volakas, Granitis, Dasotos, Eksohi, Katafyto, Lefkogeia, Mikrokleisoura, Mikromilea, Ochyro, Pagoneri, Perithorio, Kato Vrontou and Potamoi (in Kato Nevrokopi municipality),

in the regional unit of Xanthi:

the municipal departments of Kimmerion, Stavroupoli, Gerakas, Dafnonas, Komnina, Kariofyto and Neochori (in Xanthi municipality),

the community departments of Satres, Thermes, Kotyli, and the municipal departments of Myki, Echinos and Oraio and (in Myki municipality),

the community department of Selero and the municipal department of Sounio (in Avdira municipality),

in the regional unit of Rodopi:

the municipal departments of Komotini, Anthochorio, Gratini, Thrylorio, Kalhas, Karydia, Kikidio, Kosmio, Pandrosos, Aigeiros, Kallisti, Meleti, Neo Sidirochori and Mega Doukato (in Komotini municipality),

the municipal departments of Ipio, Arriana, Darmeni, Archontika, Fillyra, Ano Drosini, Aratos and the Community Departments Kehros and Organi (in Arriana municipality),

the municipal departments of Iasmos, Sostis, Asomatoi, Polyanthos and Amvrosia and the community department of Amaxades (in Iasmos municipality),

the municipal department of Amaranta (in Maroneia Sapon municipality),

in the regional unit of Evros:

the municipal departments of Kyriaki, Mandra, Mavrokklisi, Mikro Dereio, Protokklisi, Roussa, Goniko, Geriko, Sidirochori, Megalo Derio, Sidiro, Giannouli, Agriani and Petrolofos (in Soufli municipality),

the municipal departments of Dikaia, Arzos, Elaia, Therapio, Komara, Marasia, Ormenio, Pentalofos, Petrota, Plati, Ptelea, Kyprinos, Zoni, Fulakio, Spilaio, Nea Vyssa, Kavili, Kastanies, Rizia, Sterna, Ampelakia, Valtos, Megali Doxipara, Neochori and Chandras (in Orestiada municipality),

the municipal departments of Asvestades, Ellinochori, Karoti, Koufovouno, Kiani, Mani, Sitochori, Alepochori, Asproneri, Metaxades, Vrysika, Doksa, Elafoxori, Ladi, Paliouri and Poimeniko (in Didymoteixo municipality),

in the regional unit of Serres:

the municipal departments of Kerkini, Livadia, Makrynitsa, Neochori, Platanakia, Petritsi, Akritochori, Vyroneia, Gonimo, Mandraki, Megalochori, Rodopoli, Ano Poroia, Katw Poroia, Sidirokastro, Vamvakophyto, Promahonas, Kamaroto, Strymonochori, Charopo, Kastanousi and Chortero and the community departments of Achladochori, Agkistro and Kapnophyto (in Sintiki municipality),

the municipal departments of Serres, Elaionas and Oinoussa and the community departments of Orini and Ano Vrontou (in Serres municipality),

the municipal departments of Dasochoriou, Irakleia, Valtero, Karperi, Koimisi, Lithotopos, Limnochori, Podismeno and Chrysochorafa (in Irakleia municipality).

4.   Latvija

Šādas I līmeņa ierobežojumu zonas Latvijā:

Dienvidkurzemes novada Vērgales, Medzes, Grobiņas, Nīcas pagasta daļa uz ziemeļiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Otaņķu pagasts, Grobiņas pilsēta,

Ropažu novada Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz rietumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes.

5.   Lietuva

Šādas I līmeņa ierobežojumu zonas Lietuvā:

Klaipėdos rajono savivaldybė: Agluonėnų, Dovilų, Gargždų, Priekulės, Vėžaičių, Kretingalės ir Dauparų-Kvietinių seniūnijos,

Palangos miesto savivaldybė.

6.   Ungārija

Šādas I līmeņa ierobežojumu zonas Ungārijā:

Békés megye 950950, 950960, 950970, 951950, 952050, 952750, 952850, 952950, 953050, 953150, 953650, 953660, 953750, 953850, 953960, 954250, 954260, 954350, 954450, 954550, 954650, 954750, 954850, 954860, 954950, 955050, 955150, 955250, 955260, 955270, 955350, 955450, 955510, 955650, 955750, 955760, 955850, 955950, 956050, 956060, 956150 és 956160 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Bács-Kiskun megye 600150, 600850, 601550, 601650, 601660, 601750, 601850, 601950, 602050, 603250, 603750 és 603850 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Budapest 1 kódszámú, vadgazdálkodási tevékenységre nem alkalmas területe,

Csongrád-Csanád megye 800150, 800160, 800250, 802220, 802260, 802310 és 802450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Fejér megye 400150, 400250, 400351, 400352, 400450, 400550, 401150, 401250, 401350, 402050, 402350, 402360, 402850, 402950, 403050, 403450, 403550, 403650, 403750, 403950, 403960, 403970, 404650, 404750, 404850, 404950, 404960, 405050, 405750, 405850, 405950,

406050, 406150, 406550, 406650 és 406750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Győr-Moson-Sopron megye 100550, 100650, 100950, 101050, 101350, 101450, 101550, 101560 és 102150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750150, 750160, 750260, 750350, 750450, 750460, 754450, 754550, 754560, 754570, 754650, 754750, 754950, 755050, 755150, 755250, 755350 és 755450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye 250150, 250250, 250450, 250460, 250550, 250650, 250750, 251050, 251150, 251250, 251350, 251360, 251650, 251750, 251850, 252250, kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 571550, 572150, 572250, 572350, 572550, 572650, 572750, 572850, 572950, 573150, 573250, 573260, 573350, 573360, 573450, 573850, 573950, 573960, 574050, 574150, 574350, 574360, 574550, 574650, 574750, 574850, 574860, 574950, 575050, 575150, 575250, 575350, 575550, 575650, 575750, 575850, 575950, 576050, 576150, 576250, 576350, 576450, 576650, 576750, 576850, 576950, 577050, 577150, 577350, 577450, 577650, 577850, 577950, 578050, 578150, 578250, 578350, 578360, 578450, 578550, 578560, 578650, 578850, 578950, 579050, 579150, 579250, 579350, 579450, 579460, 579550, 579650, 579750, 580250 és 580450 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe.

7.   Polija

Šādas I līmeņa ierobežojumu zonas Polijā:

w województwie kujawsko - pomorskim:

powiat rypiński,

powiat brodnicki,

powiat grudziądzki,

powiat miejski Grudziądz,

powiat wąbrzeski,

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Wielbark i Rozogi w powiecie szczycieńskim,

w województwie podlaskim:

gminy Wysokie Mazowieckie z miastem Wysokie Mazowieckie, Czyżew i część gminy Kulesze Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię koleją w powiecie wysokomazowieckim,

gminy Miastkowo, Nowogród, Śniadowo i Zbójna w powiecie łomżyńskim,

gminy Szumowo, Zambrów z miastem Zambrów i część gminy Kołaki Kościelne położona na południe od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Grabowo, Kolno i miasto Kolno, Turośl w powiecie kolneńskim,

w województwie mazowieckim:

powiat ostrołęcki,

powiat miejski Ostrołęka,

gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Drobin, Gąbin, Łąck, Nowy Duninów, Radzanowo, Słupno, Staroźreby i Stara Biała w powiecie płockim,

powiat miejski Płock,

powiat ciechanowski,

gminy Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Nowe Miasto, Płońsk i miasto Płońsk, Raciąż i miasto Raciąż, Sochocin w powiecie płońskim,

powiat sierpecki,

gmina Siemiątkowo w powiecie żuromińskim,

część powiatu ostrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Radzanów, Strzegowo, Stupsk w powiecie mławskim,

powiat przasnyski,

powiat makowski,

powiat pułtuski,

część powiatu wyszkowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu węgrowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu wołomińskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Mokobody i Suchożebry w powiecie siedleckim,

gminy Dobre, Jakubów, Kałuszyn, Stanisławów w powiecie mińskim,

gminy Bielany i gmina wiejska Sokołów Podlaski w powiecie sokołowskim,

gminy Kowala, Wierzbica, część gminy Wolanów położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 12 w powiecie radomskim,

powiat miejski Radom,

gminy Jastrząb, Mirów, Orońsko w powiecie szydłowieckim,

powiat gostyniński,

w województwie podkarpackim:

powiat jasielski,

powiat strzyżowski,

część powiatu ropczycko – sędziszowskiego niewymieniona w części I i II załącznika I,

gminy Pruchnik, Rokietnica, Roźwienica, w powiecie jarosławskim,

gminy Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, Żurawica, Przemyśl w powiecie przemyskim,

powiat miejski Przemyśl,

gminy Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, część gminy Zarzecze położona na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Mleczka w powiecie przeworskim,

powiat łańcucki,

gminy Trzebownisko, Głogów Małopolski, część gminy Świlcza położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 94 i część gminy Sokołów Małopolski położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 875 w powiecie rzeszowskim,

gmina Raniżów w powiecie kolbuszowskim,

gminy Brzostek, Jodłowa, miasto Dębica, część gminy wiejskiej Dębica położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr A4 w powiecie dębickim,

w województwie świętokrzyskim:

gminy Nowy Korczyn, Solec–Zdrój, Wiślica, część gminy Busko Zdrój położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Siedlawy-Szaniec-Podgaje-Kołaczkowice w powiecie buskim,

powiat kazimierski,

powiat skarżyski,

część powiatu opatowskiego niewymieniona w części II załącznika I,

część powiatu sandomierskiego niewymieniona w części II załącznika I,

gminy Bogoria, Osiek, Staszów i część gminy Rytwiany położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 764, część gminy Szydłów położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 756 w powiecie staszowskim,

gminy Pawłów, Wąchock, część gminy Brody położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 9 oraz na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 0618T biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania w miejscowości Lipie, drogę biegnącą od miejscowości Lipie do wschodniej granicy gminy i część gminy Mirzec położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 744 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Tychów Stary a następnie przez drogę nr 0566T biegnącą od miejscowości Tychów Stary w kierunku północno - wschodnim do granicy gminy w powiecie starachowickim,

powiat ostrowiecki,

gminy Fałków, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków, część gminy Końskie położona na zachód od linii kolejowej, część gminy Stąporków położona na południe od linii kolejowej w powiecie koneckim,

gminy Bodzentyn, Bieliny, Łagów, Nowa Słupia, część gminy Raków położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 756 i 764, w powiecie kieleckim,

gminy Działoszyce, Michałów, Pińczów, Złota w powiecie pińczowskim,

gminy Imielno, Jędrzejów, Nagłowice, Sędziszów, Słupia, Wodzisław w powiecie jędrzejowskim,

gminy Moskorzew, Radków, Secemin w powiecie włoszczowskim,

w województwie łódzkim:

gminy Łyszkowice, Kocierzew Południowy, Kiernozia, Chąśno, Nieborów, część gminy wiejskiej Łowicz położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 92 biegnącej od granicy miasta Łowicz do zachodniej granicy gminy oraz część gminy wiejskiej Łowicz położona na wschód od granicy miasta Łowicz i na północ od granicy gminy Nieborów w powiecie łowickim,

gminy Cielądz, Rawa Mazowiecka z miastem Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim,

gminy Bolimów, Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia w powiecie skierniewickim,

powiat miejski Skierniewice,

gminy Mniszków, Paradyż, Sławno i Żarnów w powiecie opoczyńskim,

powiat tomaszowski,

powiat brzeziński,

powiat łaski,

powiat miejski Łódź,

powat łódzki wschodni,

powiat pabianicki,

powiat wieruszowski,

gminy Aleksandrów Łódzki, Stryków, miasto Zgierz w powiecie zgierskim,

gminy Bełchatów z miastem Bełchatów, Drużbice, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów w powiecie bełchatowskim,

powiat wieluński,

powiat sieradzki,

powiat zduńskowolski,

gminy Aleksandrów, Czarnocin, Grabica, Moszczenica, Ręczno, Sulejów, Wola Krzysztoporska, Wolbórz w powiecie piotrkowskim,

powiat miejski Piotrków Trybunalski,

gminy Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno w powiecie radomszczańskim,

w województwie śląskim:

gmina Koniecpol w powiecie częstochowskim,

w województwie pomorskim:

gminy Ostaszewo, miasto Krynica Morska oraz część gminy Nowy Dwór Gdański położona na południowy - zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 55 biegnącą od południowej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 7, następnie przez drogę nr 7 i S7 biegnącą do zachodniej granicy gminy w powiecie nowodworskim,

gminy Lichnowy, Miłoradz, Nowy Staw, Malbork z miastem Malbork w powiecie malborskim,

gminy Mikołajki Pomorskie, Stary Targ i Sztum w powiecie sztumskim,

powiat gdański,

Miasto Gdańsk,

powiat tczewski,

powiat kwidzyński,

w województwie lubuskim:

gmina Lubiszyn w powiecie gorzowskim,

gmina Dobiegniew w powiecie strzelecko – drezdeneckim,

w województwie dolnośląskim:

gminy Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Twardogóra, część gminy wiejskiej Oleśnica położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr S8 w powiecie oleśnickim,

gminy Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, część gminy Długołęka położona na północ od linii wyznaczonej przez droge nr S8, część gminy Żórawina położona na zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie wrocławskim,

część gminy Domaniów położona na południowy zachód od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie oławskim,

część powiatu miejskiego Wrocław położona na północny zachód od linii wyznaczonej przez autostradę nr A8,

gmina Wiązów w powiecie strzelińskim,

powiat średzki,

miasto Świeradów Zdrój w powiecie lubańskim,

część powiatu wołowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat miejski Legnica,

gminy Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice, Prochowice, Ruja w powiecie legnickim,

gminy Pielgrzymka, Świerzawa, Złotoryja z miastem Złotoryja, miasto Wojcieszów w powiecie złotoryjskim,

powiat lwówecki,

gmina Ścinawa w powiecie lubińskim,

część powiatu trzebnickiego niewymieniona w części III załącznika I,

gmina Wądroże Wielkie w powiecie jaworskim,

gmina Krośnice w powiecie milickim,

w województwie wielkopolskim:

gminy Koźmin Wielkopolski, Rozdrażew, miasto Sulmierzyce, część gminy Krotoszyn położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi: nr 15 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 36, nr 36 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 15 do skrzyżowana z drogą nr 444, nr 444 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 36 do południowej granicy gminy w powiecie krotoszyńskim,

gminy Borek Wielkopolski, Gostyń, Piaski, Pogorzela, w powiecie gostyńskim,

gminy Granowo, Grodzisk Wielkopolski i część gminy Kamieniec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 308 w powiecie grodziskim,

gminy Czempiń, Kościan i miasto Kościan, Krzywiń, część gminy Śmigiel położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S5 w powiecie kościańskim,

powiat miejski Poznań,

gminy Buk, Dopiewo, Komorniki, Tarnowo Podgórne, Stęszew, Swarzędz, Pobiedziska, Czerwonak, Mosina, miasto Luboń, miasto Puszczykowo i część gminy Kórnik położona na zachód od linii wyznaczonych przez drogi: nr S11 biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 434 i drogę nr 434 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Rokietnica położona na południowy zachód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy w miejscowości Krzyszkowo do południowej granicy gminy w miejscowości Kiekrz oraz część gminy wiejskiej Murowana Goślina położona na południe od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy miasta Murowana Goślina do północno-wschodniej granicy gminy w powiecie poznańskim,

gmina Kiszkowo i część gminy Kłecko położona na zachód od rzeki Mała Wełna w powiecie gnieźnieńskim,

powiat czarnkowsko-trzcianecki,

gmina Kaźmierz, część gminy Duszniki położona na południowy – wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Duszniki, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez ul. Niewierską oraz drogę biegnącą przez miejscowość Niewierz do zachodniej granicy gminy, część gminy Ostroróg położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 186 i 184 biegnące od granicy gminy do miejscowości Ostroróg, a następnie od miejscowości Ostroróg przez miejscowości Piaskowo – Rudki do południowej granicy gminy, część gminy Wronki położona na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Wartę biegnącą od zachodniej granicy gminy do przecięcia z droga nr 182, a następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr 182 oraz 184 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 182 do południowej granicy gminy, miasto Szamotuły i część gminy Szamotuły położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 306 i drogę łączącą miejscowości Lipnica - Ostroróg do linii wyznaczonej przez wschodnią granicę miasta Szamotuły i na południe od linii kolejowej biegnącej od południowej granicy miasta Szamotuły, do południowo-wschodniej granicy gminy oraz część gminy Obrzycko położona na zachód od drogi nr 185 łączącej miejscowości Gaj Mały, Słopanowo i Obrzycko do północnej granicy miasta Obrzycko, a następnie na zachód od drogi przebiegającej przez miejscowość Chraplewo w powiecie szamotulskim,

gmina Budzyń w powiecie chodzieskim,

gminy Mieścisko, Skoki i Wągrowiec z miastem Wągrowiec w powiecie wągrowieckim,

powiat pleszewski,

gmina Zagórów w powiecie słupeckim,

gmina Pyzdry w powiecie wrzesińskim,

gminy Kotlin, Żerków i część gminy Jarocin położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogi nr S11 i 15 w powiecie jarocińskim,

powiat ostrowski,

powiat miejski Kalisz,

gminy Blizanów, Brzeziny, Żelazków, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Opatówek, Szczytniki, część gminy Stawiszyn położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Zbiersk, a następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Zbiersk – Łyczyn – Petryki biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 do południowej granicy gminy, część gminy Ceków- Kolonia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę łączącą miejscowości Młynisko – Morawin - Janków w powiecie kaliskim,

gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Przykona, Władysławów, Turek z miastem Turek część gminy Tuliszków położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 72 biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Turek a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącej od skrzyżowania z drogą nr 72 w mieście Turek do zachodniej granicy gminy w powiecie tureckim,

gminy Rzgów, Grodziec, Krzymów, Stare Miasto, część gminy Rychwał położona na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 25 biegnącą od południowej granicy gminy do miejscowości Rychwał, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 443 biegnącą od skrzyżowania z drogą nr 25 w miejscowości Rychwał do wschodniej granicy gminy w powiecie konińskim,

powiat kępiński,

powiat ostrzeszowski,

w województwie opolskim:

gminy Domaszowice, Pokój, część gminy Namysłów położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową biegnącą od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie namysłowskim,

gminy Wołczyn, Kluczbork, Byczyna w powiecie kluczborskim,

gminy Praszka, Gorzów Śląski w powiecie oleskim,

gminy Grodków, Lewin Brzeski, Olszanka, miasto Brzeg, część gminy Skarbimierz położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 39 w powiecie brzeskim,

gmina Popielów w powiecie opolskim,

w województwie zachodniopomorskim:

gminy Nowogródek Pomorski, Barlinek, Myślibórz, część gminy Dębno położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 126 biegnącą od zachodniej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 23 w miejscowości Dębno, następnie na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 23 do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w miejscowości Cychry, następnie na północ od ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Ogrodową i dalej na północ od linii wyznaczonej przez ul. Ogrodową, której przedłużenie biegnie do wschodniej granicy gminy w powiecie myśliborskim,

gmina Stare Czarnowo w powiecie gryfińskim,

gmina Bielice, Kozielice, Pyrzyce w powiecie pyrzyckim,

gminy Bierzwnik, Krzęcin, Pełczyce w powiecie choszczeńskim,

część powiatu miejskiego Szczecin położona na zachód od linii wyznaczonej przez rzekę Odra Zachodnia biegnącą od północnej granicy gminy do przecięcia z drogą nr 10, następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 10 biegnącą od przecięcia z linią wyznaczoną przez rzekę Odra Zachodnia do wschodniej granicy gminy,

gminy Dobra (Szczecińska), Kołbaskowo, Police w powiecie polickim,

w województwie małopolskim:

powiat brzeski,

powiat gorlicki,

powiat proszowicki,

powiat nowosądecki,

powiat miejski Nowy Sącz,

część powiatu dąbrowskiego niewymieniona w części III załącznika I,

część powiatu tarnowskiego niewymieniona w części III załącznika I.

8.   Slovākija

Šādas I līmeņa ierobežojumu zonas Slovākijā:

in the district of Nové Zámky: Mužla, Obid, Štúrovo, Nána, Kamenica nad Hronom, Chľaba, Leľa, Bajtava, Salka, Malé Kosihy, Kolta, Jasová, Dubník, Rúbaň, Strekov,

in the district of Komárno: Bátorové Kosihy, Búč, Kravany nad Dunajom,

in the district of Veľký Krtíš, the municipalities of Ipeľské Predmostie, Veľká nad Ipľom, Hrušov, Kleňany, Sečianky,

in the district of Levice, the municipalities of Ipeľské Úľany, Plášťovce, Dolné Túrovce, Stredné Túrovce, Šahy, Tešmak, Pastovce, Zalaba, Malé Ludince, Hronovce, Nýrovce, Želiezovce, Málaš, Čaka,

the whole district of Krupina, except municipalities included in part II,

the whole district of Banska Bystrica, except municipalities included in part II,

in the district of Liptovsky Mikulas – municipalities of Pribylina, Jamník, Svatý Štefan, Konská, Jakubovany, Liptovský Ondrej, Beňadiková, Vavrišovo, Liptovská Kokava, Liptovský Peter, Dovalovo, Hybe, Liptovský Hrádok, Liptovský Ján, Uhorská Ves, Podtureň, Závažná Poruba, Liptovský Mikuláš, Pavčina Lehota, Demänovská Dolina, Gôtovany, Galovany, Svätý Kríž, Lazisko, Dúbrava, Malatíny, Liptovské Vlachy, Liptovské Kľačany, Partizánska Ľupča, Kráľovská Ľubeľa, Zemianska Ľubeľa, Východná – a part of municipality north from the highway D1,

in the district of Ružomberok, the municipalities of Liptovská Lužná, Liptovská Osada, Podsuchá, Ludrová, Štiavnička, Liptovská Štiavnica, Nižný Sliač, Liptovské Sliače,

the whole district of Banska Stiavnica,

the whole district of Žiar nad Hronom.

II DAĻA

1.   Bulgārija

Šādas II līmeņa ierobežojumu zonas Bulgārijā:

the whole region of Haskovo,

the whole region of Yambol,

the whole region of Stara Zagora,

the whole region of Pernik,

the whole region of Kyustendil,

the whole region of Plovdiv, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pazardzhik, excluding the areas in Part III,

the whole region of Smolyan,

the whole region of Dobrich,

the whole region of Sofia city,

the whole region of Sofia Province,

the whole region of Blagoevgrad,

the whole region of Razgrad,

the whole region of Kardzhali,

the whole region of Burgas excluding the areas in Part III,

the whole region of Varna excluding the areas in Part III,

the whole region of Silistra, excluding the areas in Part III,

the whole region of Ruse, excluding the areas in Part III,

the whole region of Veliko Tarnovo, excluding the areas in Part III,

the whole region of Pleven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Targovishte, excluding the areas in Part III,

the whole region of Shumen, excluding the areas in Part III,

the whole region of Sliven, excluding the areas in Part III,

the whole region of Vidin, excluding the areas in Part III.

2.   Vācija

Šādas II līmeņa ierobežojumu zonas Vācijā:

Bundesland Brandenburg:

Landkreis Oder-Spree:

Gemeinde Grunow-Dammendorf,

Gemeinde Mixdorf

Gemeinde Schlaubetal,

Gemeinde Neuzelle,

Gemeinde Neißemünde,

Gemeinde Lawitz,

Gemeinde Eisenhüttenstadt,

Gemeinde Vogelsang,

Gemeinde Ziltendorf,

Gemeinde Wiesenau,

Gemeinde Friedland,

Gemeinde Siehdichum,

Gemeinde Müllrose,

Gemeinde Briesen,

Gemeinde Jacobsdorf

Gemeinde Groß Lindow,

Gemeinde Brieskow-Finkenheerd,

Gemeinde Ragow-Merz,

Gemeinde Beeskow,

Gemeinde Rietz-Neuendorf,

Gemeinde Tauche mit den Gemarkungen Stremmen, Ranzig, Trebatsch, Sabrodt, Sawall, Mitweide, Lindenberg, Falkenberg (T), Görsdorf (B), Wulfersdorf, Giesensdorf, Briescht, Kossenblatt und Tauche,

Gemeinde Langewahl,

Gemeinde Berkenbrück,

Gemeinde Steinhöfel mit den Gemarkungen Arensdorf und Demitz und den Gemarkungen Steinhöfel, Hasenfelde und Heinersdorf östlich der L 36 und der Gemarkung Neuendorf im Sande südlich der L36,

Gemeinde Fürstenwalde östlich der B 168 und südlich der L36,

Gemeinde Diensdorf-Radlow,

Gemeinde Wendisch Rietz östlich des Scharmützelsees und nördlich der B 246,

Gemeinde Bad Saarow mit der Gemarkung Neu Golm und der Gemarkung Bad Saarow-Pieskow östlich des Scharmützelsees und ab nördlicher Spitze östlich der L35,

Landkreis Dahme-Spreewald:

Gemeinde Jamlitz,

Gemeinde Lieberose,

Gemeinde Schwielochsee mit den Gemarkungen Goyatz, Jessern, Lamsfeld, Ressen, Speichrow und Zaue,

Landkreis Spree-Neiße:

Gemeinde Schenkendöbern,

Gemeinde Guben,

Gemeinde Jänschwalde,

Gemeinde Tauer,

Gemeinde Teichland mit der Gemarkung Bärenbrück,

Gemeinde Heinersbrück,

Gemeinde Forst,

Gemeinde Groß Schacksdorf-Simmersdorf,

Gemeinde Neiße-Malxetal,

Gemeinde Jämlitz-Klein Düben,

Gemeinde Tschernitz,

Gemeinde Döbern,

Gemeinde Felixsee,

Gemeinde Wiesengrund,

Gemeinde Spremberg mit den Gemarkungen Groß Luja, Türkendorf, Graustein, Waldesdorf, Hornow, Schönheide und Liskau,

Gemeinde Neuhausen/Spree mit den Gemarkungen Kahsel, Drieschnitz, Gablenz, Komptendorf und Sergen,

Landkreis Märkisch-Oderland:

Gemeinde Bleyen-Genschmar,

Gemeinde Neuhardenberg,

Gemeinde Golzow,

Gemeinde Küstriner Vorland,

Gemeinde Alt Tucheband,

Gemeinde Reitwein,

Gemeinde Podelzig,

Gemeinde Gusow-Platkow,

Gemeinde Seelow,

Gemeinde Vierlinden,

Gemeinde Lindendorf,

Gemeinde Fichtenhöhe,

Gemeinde Lietzen,

Gemeinde Falkenhagen (Mark),

Gemeinde Zeschdorf,

Gemeinde Treplin,

Gemeinde Lebus,

Gemeinde Müncheberg mit den Gemarkungen Jahnsfelde, Trebnitz, Obersdorf, Münchehofe und Hermersdorf,

Gemeinde Märkische Höhe mit der Gemarkung Ringenwalde,

Gemeinde Bliesdorf mit der Gemarkung Metzdorf und Gemeinde Bliesdorf – östlich der B167 bis östlicher Teil, begrenzt aus Richtung Gemarkungsgrenze Neutrebbin südlich der Bahnlinie bis Straße „Sophienhof“ dieser westlich folgend bis „Ruesterchegraben“ weiter entlang Feldweg an den Windrädern Richtung „Herrnhof“, weiter entlang „Letschiner Hauptgraben“ nord-östlich bis Gemarkungsgrenze Alttrebbin und Kunersdorf – östlich der B167,

Gemeinde Bad Freienwalde mit den Gemarkungen Altglietzen, Altranft, Bad Freienwalde, Bralitz, Hohenwutzen, Schiffmühle, Hohensaaten und Neuenhagen,

Gemeinde Falkenberg mit der Gemarkung Falkenberg östlich der L35,

Gemeinde Oderaue,

Gemeinde Wriezen mit den Gemarkungen Altwriezen, Jäckelsbruch, Neugaul, Beauregard, Eichwerder, Rathsdorf – östlich der B167 und Wriezen – östlich der B167,

Gemeinde Neulewin,

Gemeinde Neutrebbin,

Gemeinde Letschin,

Gemeinde Zechin,

Landkreis Barnim:

Gemeinde Lunow-Stolzenhagen,

Gemeinde Parsteinsee,

Gemeinde Oderberg,

Gemeinde Liepe,

Gemeinde Hohenfinow (nördlich der B167),

Gemeinde Niederfinow,

Gemeinde (Stadt) Eberswalde mit den Gemarkungen Eberswalde nördlich der B167 und östlich der L200, Sommerfelde und Tornow nördlich der B167,

Gemeinde Chorin mit den Gemarkungen Brodowin, Chorin östlich der L200, Serwest, Neuehütte, Sandkrug östlich der L200,

Gemeinde Ziethen mit der Gemarkung Klein Ziethen östlich der Serwester Dorfstraße und östlich der B198,

Landkreis Uckermark:

Gemeinde Angermünde mit den Gemarkungen Crussow, Stolpe, Gellmersdorf, Neukünkendorf, Bölkendorf, Herzsprung, Schmargendorf und den Gemarkungen Angermünde südlich und südöstlich der B2 und Dobberzin südlich der B2,

Gemeinde Schwedt mit den Gemarkungen Criewen, Zützen, Schwedt, Stendell, Kummerow, Kunow, Vierraden, Blumenhagen, Oderbruchwiesen, Enkelsee, Gatow, Hohenfelde, Schöneberg, Flemsdorf und der Gemarkung Felchow östlich der B2,

Gemeinde Pinnow südlich und östlich der B2,

Gemeinde Berkholz-Meyenburg,

Gemeinde Mark Landin mit der Gemarkung Landin südlich der B2,

Gemeinde Casekow mit der Gemarkung Woltersdorf und den Gemarkungen Biesendahlshof und Casekow östlich der L272 und südlich der L27,

Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow mit der Gemarkung Groß Pinnow und der Gemarkung Hohenselchow südlich der L27,

Gemeinde Gartz (Oder) mit der Gemarkung Friedrichsthal und den Gemarkungen Gartz und Hohenreinkendorf südlich der L27 und B2 bis Gartenstraße,

Gemeinde Passow mit der Gemarkung Jamikow,

Kreisfreie Stadt Frankfurt (Oder),

Landkreis Prignitz:

Gemeinde Berge,

Gemeinde Pirow mit den Gemarkungen Hülsebeck, Pirow und Burow,

Gemeinde Putlitz mit den Gemarkungen Sagast, Nettelbeck, Porep, Lütkendorf, Putlitz, Weitgendorf und Telschow,

Gemeinde Marienfließ mit den Gemarkungen Jännersdorf, Stepenitz und Krempendorf,

Bundesland Sachsen:

Landkreis Bautzen:

Gemeinde Großdubrau,

Gemeinde Hochkirch nördlich der B6,

Gemeinde Königswartha östlich der B96,

Gemeinde Kubschütz nördlich der B6,

Gemeinde Laußnitz,

Gemeinde Lohsa östlich der B96,

Gemeinde Malschwitz,

Gemeinde Neschwitz östlich der B96,

Gemeinde Ottendorf-Okrilla,

Gemeinde Radibor östlich der B96,

Gemeinde Spreetal östlich der B97,

Gemeinde Stadt Bautzen östlich des Verlaufs der B96 bis Abzweig S 156 und nördlich des Verlaufs S 156 bis Abzweig B6 und nördlich des Verlaufs der B 6 bis zur östlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Hoyerswerda südlich des Verlaufs der B97 bis Abzweig B96 und östlich des Verlaufs der B96 bis zur südlichen Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Königsbrück mit dem Ortsteil Röhrsdorf,

Gemeinde Stadt Weißenberg,

Gemeinde Stadt Wittichenau östlich der B96,

Stadt Dresden:

Stadtteile Gomlitz, Lausa/Friedersdorf, Marsdorf, Weixdorf,

Landkreis Görlitz:

Gemeinde Boxberg/O.L.,

Gemeinde Gablenz,

Gemeinde Groß Düben,

Gemeinde Hähnichen,

Gemeinde Hohendubrau,

Gemeinde Horka,

Gemeinde Kodersdorf,

Gemeinde Königshain,

Gemeinde Krauschwitz i.d. O.L.,

Gemeinde Kreba-Neudorf,

Gemeinde Markersdorf,

Gemeinde Mücka,

Gemeinde Neißeaue,

Gemeinde Quitzdorf am See,

Gemeinde Rietschen,

Gemeinde Rosenbach nördlich der S129,

Gemeinde Schleife,

Gemeinde Schönau-Berzdorf a. d. Eigen nördlich der S129,

Gemeinde Schöpstal,

Gemeinde Stadt Bad Muskau,

Gemeinde Stadt Bernstadt a. d. Eigen nördlich der S129,

Gemeinde Stadt Görlitz,

Gemeinde Stadt Löbau nördlich der B 6 von der Kreisgrenze Bautzen bis zum Abzweig der S 129, auf der S129 bis Gemeindegrenze,

Gemeinde Stadt Niesky,

Gemeinde Stadt Ostritz nördlich der S129 und K8616,

Gemeinde Stadt Reichenbach/O.L.,

Gemeinde Stadt Rothenburg/O.L.,

Gemeinde Stadt Weißwasser/O.L.,

Gemeinde Trebendorf,

Gemeinde Vierkirchen,

Gemeinde Waldhufen,

Gemeinde Weißkeißel,

Landkreis Meißen:

Gemeinde Ebersbach,

Gemeinde Lampertswalde mit den Ortsteilen Lampertswalde, Mühlbach, Quersa, Schönborn,

Gemeinde Moritzburg,

Gemeinde Schönfeld,

Gemeinde Stadt Coswig nördlich der S80 und östlich der S81,

Gemeinde Stadt Radeburg,

Gemeinde Thiendorf,

Gemeinde Weinböhla östlich der S81.

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:

Landkreis Ludwigslust-Parchim:

Gemeinde Brunow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Bauerkuhl,

Brunow (bei Ludwigslust), Klüß, Löcknitz (bei Parchim),

Gemeinde Dambeck mit dem Ortsteil und der Ortslage:

Dambeck (bei Ludwigslust),

Gemeinde Ganzlin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Barackendorf, Hof Retzow, Klein Damerow, Retzow, Wangelin,

Gemeinde Gehlsbach mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Darß, Darß, Hof Karbow, Karbow, Karbow-Ausbau, Quaßlin, Quaßlin Hof, Quaßliner Mühle, Vietlübbe, Wahlstorf

Gemeinde Groß Godems mit den Ortsteilen und Ortslagen:

Groß Godems, Klein Godems,

Gemeinde Karrenzin mit den Ortsteilen und Ortslagen: Herzfeld, Karrenzin, Karrenzin-Ausbau, Neu Herzfeld, Repzin, Wulfsahl,

Gemeinde Kreien mit den Ortsteilen und Ortslagen: Ausbau Kreien,

Hof Kreien, Kolonie Kreien, Kreien, Wilsen,

Gemeinde Kritzow mit dem Ortsteil und der Ortslage: Benzin,

Gemeinde Lübz mit den Ortsteilen und Ortslagen: Burow, Gischow, Meyerberg,

Gemeinde Möllenbeck mit den Ortsteilen und Ortslagen: Carlshof, Horst, Menzendorf, Möllenbeck,

Gemeinde Parchim mit dem Ortsteil und Ortslage: Slate,

Gemeinde Rom mit dem Ortsteil und Ortslage: Klein Niendorf,

Gemeinde Ruhner Berge mit den Ortsteilen und Ortslagen: Dorf Poltnitz, Drenkow, Griebow, Jarchow, Leppin, Malow, Malower Mühle, Marnitz, Mentin, Mooster, Poitendorf, Poltnitz, Suckow, Tessenow, Zachow,

Gemeinde Siggelkow mit den Ortsteilen und Ortslagen: Groß Pankow, Klein Pankow, Neuburg, Redlin, Siggelkow,

Gemeinde Ziegendorf mit den Ortsteilen und Ortslagen: Drefahl, Meierstorf, Neu Drefahl, Pampin, Platschow, Stresendorf, Ziegendorf.

3.   Igaunija

Šādas II līmeņa ierobežojumu zonas Igaunijā:

Eesti Vabariik (välja arvatud Hiiu maakond).

4.   Latvija

Šādas II līmeņa ierobežojumu zonas Latvijā:

Aizkraukles novads,

Alūksnes novads,

Augšdaugavas novads,

Ādažu novads,

Balvu novads,

Bauskas novads,

Cēsu novads,

Dienvidkurzemes novada Aizputes, Cīravas, Lažas, Kalvenes, Kazdangas, Durbes, Dunalkas, Tadaiķu, Vecpils, Bārtas, Sakas, Bunkas, Priekules, Gramzdas, Kalētu, Virgas, Dunikas, Embūtes, Vaiņodes, Gaviezes, Rucavas pagasts, Nīcas pagasta daļa uz dienvidiem no apdzīvotas vietas Bernāti, autoceļa V1232, A11, V1222, Bārtas upes, Aizputes, Durbes, Pāvilostas, Priekules pilsēta,

Dobeles novads,

Gulbenes novads,

Jelgavas novads,

Jēkabpils novads,

Krāslavas novads,

Kuldīgas novads,

Ķekavas novads,

Limbažu novads,

Līvānu novads,

Ludzas novads,

Madonas novads,

Mārupes novads,

Ogres novads,

Olaines novads,

Preiļu novads,

Rēzeknes novads,

Ropažu novada Garkalnes, Ropažu pagasts, Stopiņu pagasta daļa, kas atrodas uz austrumiem no autoceļa V36, P4 un P5, Acones ielas, Dauguļupes ielas un Dauguļupītes, Vangažu pilsēta,

Salaspils novads,

Saldus novads,

Saulkrastu novads,

Siguldas novads,

Smiltenes novads,

Talsu novads,

Tukuma novads,

Valkas novads,

Valmieras novads,

Varakļānu novads,

Ventspils novads,

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība,

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība,

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība,

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība.

5.   Lietuva

Šādas II līmeņa ierobežojumu zonas Lietuvā:

Alytaus miesto savivaldybė,

Alytaus rajono savivaldybė,

Anykščių rajono savivaldybė,

Akmenės rajono savivaldybė,

Birštono savivaldybė,

Biržų miesto savivaldybė,

Biržų rajono savivaldybė,

Druskininkų savivaldybė,

Elektrėnų savivaldybė,

Ignalinos rajono savivaldybė,

Jonavos rajono savivaldybė,

Joniškio rajono savivaldybė,

Jurbarko rajono savivaldybė,

Kaišiadorių rajono savivaldybė,

Kalvarijos savivaldybė,

Kauno miesto savivaldybė,

Kauno rajono savivaldybė,

Kazlų rūdos savivaldybė,

Kelmės rajono savivaldybė,

Kėdainių rajono savivaldybė,

Klaipėdos rajono savivaldybė: Judrėnų, Endriejavo ir Veiviržėnų seniūnijos,

Kupiškio rajono savivaldybė,

Kretingos rajono savivaldybė,

Lazdijų rajono savivaldybė,

Marijampolės savivaldybė,

Mažeikių rajono savivaldybė,

Molėtų rajono savivaldybė,

Pagėgių savivaldybė,

Pakruojo rajono savivaldybė,

Panevėžio rajono savivaldybė,

Panevėžio miesto savivaldybė,

Pasvalio rajono savivaldybė,

Radviliškio rajono savivaldybė,

Rietavo savivaldybė,

Prienų rajono savivaldybė,

Plungės rajono savivaldybė,

Raseinių rajono savivaldybė,

Rokiškio rajono savivaldybė,

Skuodo rajono savivaldybės,

Šakių rajono savivaldybė,

Šalčininkų rajono savivaldybė,

Šiaulių miesto savivaldybė,

Šiaulių rajono savivaldybė,

Šilutės rajono savivaldybė,

Širvintų rajono savivaldybė,

Šilalės rajono savivaldybė,

Švenčionių rajono savivaldybė,

Tauragės rajono savivaldybė,

Telšių rajono savivaldybė,

Trakų rajono savivaldybė,

Ukmergės rajono savivaldybė,

Utenos rajono savivaldybė,

Varėnos rajono savivaldybė,

Vilniaus miesto savivaldybė,

Vilniaus rajono savivaldybė,

Vilkaviškio rajono savivaldybė,

Visagino savivaldybė,

Zarasų rajono savivaldybė.

6.   Ungārija

Šādas II līmeņa ierobežojumu zonas Ungārijā:

Békés megye 950150, 950250, 950350, 950450, 950550, 950650, 950660, 950750, 950850, 950860, 951050, 951150, 951250, 951260, 951350, 951450, 951460, 951550, 951650, 951750, 952150, 952250, 952350, 952450, 952550, 952650, 953250, 953260, 953270, 953350, 953450, 953550, 953560, 953950, 954050, 954060, 954150, 956250, 956350, 956450, 956550, 956650 és 956750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Borsod-Abaúj-Zemplén megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Fejér megye 403150, 403160, 403250, 403260, 403350, 404250, 404550, 404560, 404570, 405450, 405550, 405650, 406450 és 407050 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Hajdú-Bihar megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Heves megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe,

Jász-Nagykun-Szolnok megye 750250, 750550, 750650, 750750, 750850, 750970, 750980, 751050, 751150, 751160, 751250, 751260, 751350, 751360, 751450, 751460, 751470, 751550, 751650, 751750, 751850, 751950, 752150, 752250, 752350, 752450, 752460, 752550, 752560, 752650, 752750, 752850, 752950, 753060, 753070, 753150, 753250, 753310, 753450, 753550, 753650, 753660, 753750, 753850, 753950, 753960, 754050, 754150, 754250, 754360, 754370, 754850, 755550, 755650 és 755750 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Komárom-Esztergom megye: 250350, 250850, 250950, 251450, 251550, 251950, 252050, 252150, 252350, 252450, 252460, 252550, 252650, 252750, 252850, 252860, 252950, 252960, 253050, 253150, 253250, 253350, 253450 és 253550 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Nógrád megye valamennyi vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Pest megye 570150, 570250, 570350, 570450, 570550, 570650, 570750, 570850, 570950, 571050, 571150, 571250, 571350, 571650, 571750, 571760, 571850, 571950, 572050, 573550, 573650, 574250, 577250, 580050 és 580150 kódszámú vadgazdálkodási egységeinek teljes területe,

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye valamennyi vadgazdálkodási egységének teljes területe.

7.   Polija

Šādas II līmeņa ierobežojumu zonas Polijā:

w województwie warmińsko-mazurskim:

gminy Kalinowo, Stare Juchy, Prostki oraz gmina wiejska Ełk w powiecie ełckim,

powiat elbląski,

powiat miejski Elbląg,

powiat gołdapski,

powiat piski,

powiat bartoszycki,

powiat olecki,

powiat giżycki,

powiat braniewski,

powiat kętrzyński,

powiat lidzbarski,

gminy Jedwabno, Szczytno i miasto Szczytno i Świętajno w powiecie szczycieńskim,

powiat mrągowski,

powiat węgorzewski,

gminy Dobre Miasto, Dywity, Świątki, Jonkowo, Gietrzwałd, Olsztynek, Stawiguda, Jeziorany, Kolno, część gminy Biskupiec położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr 57 w powiecie olsztyńskim,

powiat miejski Olsztyn,

powiat nidzicki,

gminy Kisielice, Susz, Zalewo w powiecie iławskim,

część powiatu ostródzkiego niewymieniona w części III załącznika I,

w województwie podlaskim:

powiat bielski,

powiat grajewski,

powiat moniecki,

powiat sejneński,

gminy Łomża, Piątnica, Jedwabne, Przytuły i Wizna w powiecie łomżyńskim,

powiat miejski Łomża,

powiat siemiatycki,

powiat hajnowski,

gminy Ciechanowiec, Klukowo, Szepietowo, Kobylin-Borzymy, Nowe Piekuty, Sokoły i część gminy Kulesze Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie wysokomazowieckim,

gmina Rutki i część gminy Kołaki Kościelne położona na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie zambrowskim,

gminy Mały Płock i Stawiski w powiecie kolneńskim,

powiat białostocki,

powiat suwalski,

powiat miejski Suwałki,

powiat augustowski,

powiat sokólski,

powiat miejski Białystok,

w województwie mazowieckim:

gminy Domanice, Korczew, Kotuń, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn w powiecie siedleckim,

powiat miejski Siedlce,

gminy Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sterdyń w powiecie sokołowskim,

powiat łosicki,

powiat sochaczewski,

powiat zwoleński,

powiat kozienicki,

powiat lipski,

gminy Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Pionki z miastem Pionki, Skaryszew, Jedlińsk, Przytyk, Zakrzew w powiecie radomskim,

gminy Bodzanów, Słubice, Wyszogród i Mała Wieś w powiecie płockim,

powiat nowodworski,

gminy Czerwińsk nad Wisłą, Naruszewo, Załuski w powiecie płońskim,

gminy: miasto Kobyłka, miasto Marki, miasto Ząbki, miasto Zielonka, część gminy Tłuszcz ograniczona liniami kolejowymi: na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej granicy gminy do miasta Tłuszcz oraz na wschód od linii kolejowej biegnącej od północnej granicy gminy do miasta Tłuszcz, część gminy Jadów położona na północ od linii kolejowej biegnącej od wschodniej do zachodniej granicy gminy w powiecie wołomińskim,

powiat garwoliński,

gminy Boguty – Pianki, Brok, Zaręby Kościelne, Nur, Małkinia Górna, część gminy Wąsewo położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 60, część gminy wiejskiej Ostrów Mazowiecka położona na południe od miasta Ostrów Mazowiecka i na południe od linii wyznaczonej przez drogę 60 biegnącą od zachodniej granicy miasta Ostrów Mazowiecka do zachodniej granicy gminy w powiecie ostrowskim,

część gminy Sadowne położona na północny- zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową, część gminy Łochów położona na północny – zachód od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie węgrowskim,

gminy Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wyszków, część gminy Zabrodzie położona na wschód od linii wyznaczonej przez drogę nr S8 w powiecie wyszkowskim,

gminy Chlewiska i Szydłowiec w powiecie szydłowieckim,

gminy Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Latowicz, Mińsk Mazowiecki i miasto Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, miasto Sulejówek w powiecie mińskim,

powiat otwocki,

powiat warszawski zachodni,

powiat legionowski,

powiat piaseczyński,

powiat pruszkowski,

powiat grójecki,

powiat grodziski,

powiat żyrardowski,

powiat białobrzeski,

powiat przysuski,

powiat miejski Warszawa,

w województwie lubelskim:

powiat bialski,

powiat miejski Biała Podlaska,

gminy Batorz, Godziszów, Janów Lubelski, Modliborzyce w powiecie janowskim,

powiat puławski,

powiat rycki,

powiat łukowski,

powiat lubelski,

powiat miejski Lublin,

powiat lubartowski,

powiat łęczyński,

powiat świdnicki,

gminy Aleksandrów, Biszcza, Józefów, Księżpol, Łukowa, Obsza, Potok Górny, Tarnogród w powiecie biłgorajskim,

gminy Dołhobyczów, Mircze, Trzeszczany, Uchanie i Werbkowice w powiecie hrubieszowskim,

powiat krasnostawski,

powiat chełmski,

powiat miejski Chełm,

powiat tomaszowski,

część powiatu kraśnickiego niewymieniona w części III załącznika I,

powiat opolski,

powiat parczewski,

powiat włodawski,

powiat radzyński,

powiat miejski Zamość,