ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 455

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 20. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/2259 (2021. gada 15. decembris), ar ko attiecībā uz pārejas režīma pagarināšanu pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām un personām, kas konsultē par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) un ar PVKIU nesaistītiem sertifikātiem vai pārdod tos, groza Regulu (ES) Nr. 1286/2014 ( 1 )

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/2260 (2021. gada 15. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām, lai aizstātu tās A un B pielikumu

4

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2021/2261 (2021. gada 15. decembris), ar ko attiecībā uz to, kā pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) pārvaldības sabiedrības izmanto pamatinformācijas dokumentus, groza Direktīvu 2009/65/EK ( 1 )

15

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2262 (2021. gada 13. decembris), ar ko, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/787 30. panta 2. punktu, reģistrē stiprā alkoholiskā dzēriena ģeogrāfiskās izcelsmes norādi Bayerischer Blutwurz

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2263 (2021. gada 17. decembris), ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2016/323 groza attiecībā uz alkoholisko dzērienu patstāvīgu sīkražotāju sertifikāta kodu

20

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2264 (2021. gada 17. decembris), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 3649/92 attiecībā uz vienkāršotā pavaddokumenta paskaidrojumiem sertificētiem un pašsertificētiem alkoholisko dzērienu patstāvīgiem sīkražotājiem

22

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2265 (2021. gada 17. decembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 684/2009 groza attiecībā uz sertificētu un pašsertificētu alkoholisko dzērienu patstāvīgu sīkražotāju identificēšanu elektroniskajā administratīvajā dokumentā

24

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2266 (2021. gada 17. decembris), ar ko paredz noteikumus Padomes Direktīvas 92/83/EEK piemērošanai attiecībā uz alkoholisko dzērienu patstāvīgu sīkražotāju sertificēšanu un pašsertificēšanu akcīzes nodokļa vajadzībām

26

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/2267 (2021. gada 17. decembris), ar ko nosaka formātu, kādā paziņojami dati un informācija par savāktajiem pēcpatēriņa atkritumiem, kas radušies no tabakas izstrādājumiem ar filtriem un no filtriem, kurus tirgo lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem ( 1 )

32

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

REGULAS

20.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 455/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2021/2259

(2021. gada 15. decembris),

ar ko attiecībā uz pārejas režīma pagarināšanu pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām un personām, kas konsultē par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) un ar PVKIU nesaistītiem sertifikātiem vai pārdod tos, groza Regulu (ES) Nr. 1286/2014

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 (3) 5. pantā ir noteikts, ka komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) izveidotājiem, pirms tie dara PRIIP pieejamu privātiem ieguldītājiem, ir jāizstrādā un jāpublicē pamatinformācijas dokuments.

(2)

Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. panta 1. punkts līdz 2021. gada 31. decembrim atbrīvo Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK (4) 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā definētās pārvaldības sabiedrības, minētās direktīvas 27. pantā norādītās ieguldījumu sabiedrības un personas, kas konsultē par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) sertifikātiem vai pārdod tos, kā norādīts minētās direktīvas 1. panta 2. punktā, no minētajā regulā noteiktajiem pienākumiem un tādējādi no prasības sagatavot pamatinformācijas dokumentu (“pārejas režīms”). Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. panta 2. punktu, ja Direktīvas 2009/65/EK 78. līdz 81. pantā minētos noteikumus par ieguldītājiem paredzētas pamatinformācijas dokumenta formātu un saturu dalībvalsts piemēro fondiem, kas nav saistīti ar PVKIU un tiek piedāvāti privātajiem ieguldītājiem, pārejas režīms attiecas uz pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām un personām, kas konsultē par šādu ar PVKIU nesaistītu fondu sertifikātiem vai pārdod tos privātajiem ieguldītājiem.

(3)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/653 (5) papildina Regulu (ES) Nr. 1286/2014, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumenta noformējumu, saturu un standarta formātu, metodiku riska un ienesīguma uzrādīšanai un izmaksu aprēķināšanai, nosacījumiem un minimālo biežumu pamatinformācijas dokumentā iekļautās informācijas pārskatīšanai un nosacījumiem par pamatinformācijas dokumenta sniegšanu privātajiem ieguldītājiem.

(4)

2021. gada 7. septembrī Komisija pieņēma Deleģēto regulu, ar ko groza regulatīvos tehniskos standartus, kuri Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 noteikti attiecībā uz pamatā esošo metodiku un darbības rezultātu scenāriju atspoguļošanu, izmaksu atspoguļojumu un izmaksu kopsavilkuma rādītāju aprēķināšanas metodiku, līdzšinējo darbības rezultātu informācijas noformēšanu un saturu, tādu komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) izmaksu izklāstu, kuri piedāvā vairākas ieguldījumu iespējas, un pārejas noteikumu saskaņojumu PRIIP izveidotājiem, kas piedāvā Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā norādītos fondu sertifikātus kā pamatā esošas ieguldījumu iespējas ar attiecīgajā pantā paredzētiem pagarinātiem pārejas noteikumiem. Minētās Deleģētās regulas piemērošanas diena ir 2022. gada 1. jūlijs, bet, ir svarīgi atspoguļot nepieciešamību pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām un personām, kas konsultē par PVKIU un ar PVKIU nesaistītiem sertifikātiem vai pārdod tos, dot pietiekami daudz laika sagatavoties pārejas režīma beigām un tādējādi arī pienākumam izstrādāt pamatinformācijas dokumentu.

(5)

Lai nodrošinātu, ka nepieciešamība – dot pietiekami daudz laika sagatavoties pienākumam izstrādāt pamatinformācijas dokumentu – tiek ņemta vērā, pārejas režīma ilgums ir jāpagarina līdz 2022. gada 31. decembrim.

(6)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 1286/2014 būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Regulas (ES) Nr. 1286/2014 mērķis ir dot privātajiem ieguldītājiem iespēju pieņemt uz informāciju balstītus lēmumus par ieguldījumiem. Neraugoties uz labajām iecerēm, kas ir Regulas (ES) Nr. 1286/2014 pamatā, kopš tās pieņemšanas ir pausts daudz bažu, tostarp attiecībā uz vajadzību skaidrāk definēt privātos ieguldītājus, minētās regulas produktu tvērumu, atteikšanos no papīra formas kā standartiespējas gadījumos, kad PRIIP tiek piedāvāts klātienē, secīgu darījumu koncepciju un pirmslīguma informācijas sniegšanu profesionāliem ieguldītājiem. Minētajām bažām ir steidzami jāpievērš uzmanība, lai uzlabotu privāto ieguldītāju uzticēšanos finanšu tirgiem, no kā labumu gūtu gan uzņēmumi, kam vajadzīgs finansējums, gan ieguldītāji – ilgtermiņa labumu. Plašākas pārskatīšanas nepieciešamība Regulā (ES) Nr. 1286/2014 jau bija ietverta, un tās steidzamība paliek nemainīga. Pamatojoties uz šādu pārskatīšanu, kas paredzēta saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1286/2014, tiek sagaidīts, ka Komisija steidzami iesniegs ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā tam pievienojot priekšlikumu pastāvošo ierobežojumu novēršanai.

(8)

Ņemot vērā ļoti īso laiku līdz pārejas režīma sākotnējam beigu datumam, šai regulai būtu jāstājas spēkā nekavējoties,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. panta 1. punktā datumu “2021. gada 31. decembrim” aizstāj ar datumu “2022. gada 31. decembrim”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2021. gada 15. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. LOGAR


(1)  2021. gada 20. oktobra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2021. gada 23. novembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2021. gada 9. decembra lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(5)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/653 (2017. gada 8. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu sniegšanas prasību izpildes nosacījumiem (OV L 100, 12.4.2017., 1. lpp.).


20.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 455/4


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2021/2260

(2021. gada 15. decembris),

ar kuru groza Regulu (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām, lai aizstātu tās A un B pielikumu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 81. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/848 (2) A un B pielikumā ir attiecīgi uzskaitītas valsts maksātnespējas procedūras un valsts maksātnespējas procesa administratori, par kuriem paziņojušas dalībvalstis, un uz ko attiecas minētā regula. A pielikumā uzskaitīti katras dalībvalsts maksātnespējas procedūru veidi, kā definēts Regulas (ES) 2015/848 2. panta 4. punktā, un B pielikumā uzskaitītas katras dalībvalsts maksātnespējas procesa administratoru kategorijas, kā definēts minētās regulas 2. panta 5. punktā.

(2)

Nīderlande 2020. gada oktobrī paziņoja Komisijai par nesenajām izmaiņām valsts maksātnespējas likumā, ar ko tika ieviesta jauna preventīvās maksātnespējas shēma, kā arī jaunas maksātnespējas procesa administratoru kategorijas. Pēc minētā paziņojuma 2020. gada decembrī tika saņemti paziņojumi no Itālijas, Lietuvas, Kipras un Polijas par nesenām izmaiņām to valsts tiesību aktos, ar kuriem tika ieviesti jauni maksātnespējas procedūru veidi vai jaunas maksātnespējas procesa administratoru kategorijas. Pēc tam, kad Komisija iesniedza savu priekšlikumu grozīt regulu, tika papildus saņemti paziņojumi no Vācijas, Ungārijas un Austrijas par nesenām izmaiņām to valsts tiesību aktos, ar kuriem tika ieviesti jauni maksātnespējas procedūru veidi vai jaunas maksātnespējas procesa administratoru kategorijas. Pēc tam Itālija precizēja tās jauno noteikumu par maksātnespēju un pārstrukturēšanu spēkā stāšanās datumu, kurus tā 2020. gada decembrī bija paziņojusi Komisijai, un iesniedza grozījumu iepriekšējā paziņojumā. Minētie jaunie maksātnespējas procedūru veidi un jaunās maksātnespējas procesa administratoru kategorijas atbilst prasībām, kas noteiktas Regulā (ES) 2015/848, un līdz ar to ir jāgroza minētās regulas A un B pielikums.

(3)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu un 4.a panta 1. punktu Protokolā Nr. 21 par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, un neskarot minētā protokola 4. pantu, Īrija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un šī regula tai nav saistoša un nav jāpiemēro.

(4)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Dānijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) 2015/848 A un B pielikums,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2015/848 A un B pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumā iekļauto tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Strasbūrā, 2021. gada 15. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. LOGAR


(1)  Eiropas Parlamenta 2021. gada 23. novembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2021. gada 9. decembra lēmums.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/848 (2015. gada 20. maijs) par maksātnespējas procedūrām (OV L 141, 5.6.2015., 19. lpp.).


PIELIKUMS

“A PIELIKUMS

REGULAS 2. PANTA 4. PUNKTĀ MINĒTĀS MAKSĀTNESPĒJAS PROCEDŪRAS

BELGIQUE/BELGIË

Het faillissement/La faillite,

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif,

De gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord/La réorganisation judiciaire par accord amiable,

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice,

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes,

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire,

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire,

De voorlopige ontneming van het beheer, als bedoeld in artikel XX.32 van het Wetboek van economisch recht/Le dessaisissement provisoire de la gestion, visé à l’article XX.32 du Code de droit économique,

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност,

Производство по стабилизация на търговеца,

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs,

Reorganizace,

Oddlužení,

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren,

Das gerichtliche Vergleichsverfahren,

Das Gesamtvollstreckungsverfahren,

Das Insolvenzverfahren,

Die öffentliche Restrukturierungssache,

EESTI

Pankrotimenetlus,

Võlgade ümberkujundamise menetlus,

ÉIRE/IRELAND

Compulsory winding-up by the court,

Bankruptcy,

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent,

Winding-up in bankruptcy of partnerships,

Creditors’ voluntary winding-up (with confirmation of a court),

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution,

Examinership,

Debt Relief Notice,

Debt Settlement Arrangement,

Personal Insolvency Arrangement,

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση,

Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία,

Σχέδιο αναδιοργάνωσης,

Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου,

Διαδικασία εξυγίανσης,

ESPAÑA

Concurso,

Procedimiento de homologación de acuerdos de refinanciación,

Procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago,

Procedimiento de negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de refinanciación homologados y propuestas anticipadas de convenio,

FRANCE

Sauvegarde,

Sauvegarde accélérée,

Sauvegarde financière accélérée,

Redressement judiciaire,

Liquidation judiciaire,

HRVATSKA

Stečajni postupak,

Predstečajni postupak,

Postupak stečaja potrošača,

Postupak izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku,

ITALIA

Fallimento

[līdz 2022. gada 15. maijam],

Liquidazione giudiziale

[no 2022. gada 16. maija],

Concordato preventivo,

Liquidazione coatta amministrativa,

Amministrazione straordinaria,

Accordi di ristrutturazione,

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore (accordo o piano)

[līdz 2022. gada 15. maijam],

Liquidazione dei beni

[līdz 2022. gada 15. maijam],

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

[no 2022. gada 16. maija],

Concordato minore

[no 2022. gada 16. maija],

Liquidazione controllata del sovraindebitato

[no 2022. gada 16. maija],

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο,

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη,

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές,

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου,

Διάταγμα παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος,

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα,

Διορισμός Εξεταστή,

Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής,

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process,

Juridiskās personas maksātnespējas process,

Fiziskās personas maksātnespējas process,

LIETUVA

Juridinio asmens restruktūrizavimo byla,

Juridinio asmens bankroto byla,

Juridinio asmens bankroto procesas ne teismo tvarka,

Fizinio asmens bankroto procesas,

LUXEMBOURG

Faillite,

Gestion contrôlée,

Concordat préventif de faillite (par abandon d’actif),

Régime spécial de liquidation du notariat,

Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás,

Felszámolási eljárás,

Nyilvános szerkezetátalakítási eljárás

[no 2022. gada 1. jūlija],

MALTA

Xoljiment,

Amministrazzjoni,

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri,

Stralċ mill-Qorti,

Falliment f’każ ta’ kummerċjant,

Proċedura biex kumpanija tirkupra,

NEDERLAND

Het faillissement,

De surséance van betaling,

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

De openbare akkoordprocedure buiten faillissement,

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren),

Das Schuldenregulierungsverfahren,

Das Abschöpfungsverfahren,

Das Europäische Restrukturierungsverfahren,

POLSKA

Upadłość,

Postępowanie o zatwierdzenie układu,

Postępowanie o zatwierdzenie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

Przyspieszone postępowanie układowe,

Postępowanie układowe,

Postępowanie sanacyjne,

PORTUGAL

Processo de insolvência,

Processo especial de revitalização,

Processo especial para acordo de pagamento,

ROMÂNIA

Procedura insolvenței,

Reorganizarea judiciară,

Procedura falimentului,

Concordatul preventiv,

SLOVENIJA

Postopek preventivnega prestrukturiranja,

Postopek prisilne poravnave,

Postopek poenostavljene prisilne poravnave,

Stečajni postopek: stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine,

SLOVENSKO

Konkurzné konanie,

Reštrukturalizačné konanie,

Oddlženie,

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs,

Yrityssaneeraus/företagssanering,

Yksityishenkilön velkajärjestely/skuldsanering för privatpersoner,

SVERIGE

Konkurs,

Företagsrekonstruktion,

Skuldsanering.

B PIELIKUMS

REGULAS 2. PANTA 5. PUNKTĀ MINĒTIE MAKSĀTNESPĒJAS PROCESA ADMINISTRATORI

BELGIQUE/BELGIË

De curator/Le curateur,

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice,

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes,

De vereffenaar/Le liquidateur,

De voorlopige bewindvoerder/L’administrateur provisoire,

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик,

Временен синдик,

(Постоянен) синдик,

Служебен синдик,

Доверено лице,

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce,

Předběžný insolvenční správce,

Oddělený insolvenční správce,

Zvláštní insolvenční správce,

Zástupce insolvenčního správce,

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter,

Vergleichsverwalter,

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung),

Verwalter,

Insolvenzverwalter,

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung),

Treuhänder,

Vorläufiger Insolvenzverwalter,

Vorläufiger Sachwalter,

Restrukturierungsbeauftragter,

EESTI

Pankrotihaldur,

Ajutine pankrotihaldur,

Usaldusisik,

ÉIRE/IRELAND

Liquidator,

Official Assignee,

Trustee in bankruptcy,

Provisional Liquidator,

Examiner,

Personal Insolvency Practitioner,

Insolvency Service,

ΕΛΛΑΔΑ

Ο σύνδικος,

Ο εισηγητής,

Η επιτροπή των πιστωτών,

Ο ειδικός εκκαθαριστής,

ESPAÑA

Administrador concursal,

Mediador concursal,

FRANCE

Mandataire judiciaire,

Liquidateur,

Administrateur judiciaire,

Commissaire à l’exécution du plan,

HRVATSKA

Stečajni upravitelj,

Privremeni stečajni upravitelj,

Stečajni povjerenik,

Povjerenik,

Izvanredni povjerenik,

ITALIA

Curatore,

Commissario giudiziale,

Commissario straordinario,

Commissario liquidatore,

Liquidatore giudiziale,

Professionista nominato dal Tribunale,

Organismo di composizione della crisi nella procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento del consumatore

[līdz 2022. gada 15. maijam],

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento

[no 2022. gada 16. maija],

Liquidatore,

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής,

Επίσημος Παραλήπτης,

Διαχειριστής της Πτώχευσης,

Εξεταστής,

Σύμβουλος Αφερεγγυότητας,

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators,

Tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošā persona,

LIETUVA

Nemokumo administratorius,

LUXEMBOURG

Le curateur,

Le commissaire,

Le liquidateur,

Le conseil de gérance de la section d’assainissement du notariat,

Le liquidateur dans le cadre du surendettement,

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő,

Felszámoló,

Szerkezetátalakítási szakértő

[no 2022. gada 1. jūlija],

MALTA

Amministratur Proviżorju,

Riċevitur Uffiċjali,

Stralċjarju,

Manager Speċjali,

Kuraturi f’każ ta’ proċeduri ta’ falliment,

Kontrolur Speċjali,

NEDERLAND

De curator in het faillissement,

De bewindvoerder in de surséance van betaling,

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen,

De herstructureringsdeskundige in de openbare akkoordprocedure buiten faillissement,

De observator in de openbare akkoordprocedure buiten faillissement,

ÖSTERREICH

Masseverwalter,

Sanierungsverwalter,

Restrukturierungsbeauftragter,

Besonderer Verwalter,

Einstweiliger Verwalter,

Sachwalter,

Treuhänder,

Insolvenzgericht,

Konkursgericht,

POLSKA

Syndyk,

Nadzorca sądowy,

Zarządca,

Nadzorca układu,

Tymczasowy nadzorca sądowy,

Tymczasowy zarządca,

Zarządca przymusowy,

PORTUGAL

Administrador da insolvência,

Administrador judicial provisório,

ROMÂNIA

Practician în insolvență,

Administrator concordatar,

Administrator judiciar,

Lichidator judiciar,

SLOVENIJA

Upravitelj,

SLOVENSKO

Predbežný správca,

Správca,

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare,

Selvittäjä/utredare,

SVERIGE

Förvaltare,

Rekonstruktör.


DIREKTĪVAS

20.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 455/15


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2021/2261

(2021. gada 15. decembris),

ar ko attiecībā uz to, kā pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) pārvaldības sabiedrības izmanto pamatinformācijas dokumentus, groza Direktīvu 2009/65/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 53. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/65/EK (3) 78. pantā noteikts, ka ieguldījumu sabiedrības un pārvaldības sabiedrības sagatavo īsu dokumentu, kurā iekļauta pamatinformācija par ieguldītājiem piedāvāto pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) būtiskajām iezīmēm (“ieguldītājiem paredzētā pamatinformācija”), lai šie ieguldītāji varētu pamatoti izprast tiem piedāvātā PVKIU būtību un riskus un līdz ar to pieņemt lēmumus par ieguldījumiem, pamatojoties uz informāciju.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1286/2014 (4) ir noteikts, ka komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) izveidotājiem, pirms PRIIP darīt pieejamus privātajiem ieguldītājiem, ir jāizstrādā un jāpublicē pamatinformācijas dokuments par minēto produktu, lai šādi privātie ieguldītāji varētu izprast un salīdzināt PRIIP pamatiezīmes un riskus.

(3)

PVKIU arī ir uzskatāmi par PRIIP, kuriem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1286/2014 ir vajadzīgs pamatinformācijas dokuments. Tomēr minētās regulas 32. panta 1. punkts pārvaldības sabiedrības, kas definētas Direktīvas 2009/65/EK 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā, minētās direktīvas 27. pantā minētās ieguldījumu sabiedrības un personas, kas konsultē par PVKIU sertifikātiem vai pārdod tos, kā noteikts minētās direktīvas 1. panta 2. punktā, atbrīvo no minētajā regulā noteiktajiem pienākumiem un tādējādi no prasības sagatavot pamatinformācijas dokumentu līdz 2021. gada 31. decembrim (“pārejas režīms”).

(4)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/653 (5) papildina Regulu (ES) Nr. 1286/2014, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumenta noformējumu, saturu un standarta formātu, metodiku riska un ienesīguma uzrādīšanai un izmaksu aprēķināšanai, nosacījumiem un minimālo biežumu pamatinformācijas dokumentā iekļautās informācijas pārskatīšanai un nosacījumiem par pamatinformācijas dokumenta sniegšanu privātajiem ieguldītājiem.

(5)

2021. gada 7. septembrī Komisija pieņēma Deleģēto regulu, ar ko groza regulatīvos tehniskos standartus, kuri Deleģētajā regulā (ES) 2017/653 noteikti attiecībā uz pamatā esošo metodiku un darbības rezultātu scenāriju atspoguļošanu, izmaksu atspoguļojumu un izmaksu kopsavilkuma rādītāju aprēķināšanas metodiku, līdzšinējo darbības rezultātu informācijas noformēšanu un saturu, tādu komplektēto privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) izmaksu izklāstu, kuri piedāvā vairākas ieguldījumu iespējas, un pārejas noteikumu saskaņojumu PRIIP izveidotājiem, kas piedāvā Regulas (ES) Nr. 1286/2014 32. pantā norādītos fondu sertifikātus kā pamatā esošas ieguldījumu iespējas ar attiecīgajā pantā paredzētiem pagarinātiem pārejas noteikumiem. Minētās Deleģētās regulas piemērošanas diena ir 2022. gada 1. jūlijs, bet ir svarīgi atspoguļot vajadzību pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām un personām, kas konsultē par PVKIU un ar PVKIU nesaistītiem sertifikātiem vai pārdod tos, dot pietiekami daudz laika sagatavoties pārejas režīma beigām un tādējādi arī pienākumam sagatavot pamatinformācijas dokumentu.

(6)

Nolūkā nodrošināt, ka tiek apmierināta vajadzība, t. i., lai būtu pietiekami daudz laika sagatavoties pienākumam sagatavot pamatinformācijas dokumentu, Regula (ES) Nr. 1286/2014 ir grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/2259 (6), lai pārejas režīmu pagarinātu līdz 2022. gada 31. decembrim.

(7)

Pamatinformācija ieguldītājiem un pamatinformācijas dokumenti būtībā attiecas uz tām pašām informācijas prasībām. Tāpēc ir jānodrošina, ka PRIIP privātie ieguldītāji, kuri ir ieinteresēti iegādāties PVKIU sertifikātus, no 2023. gada 1. janvāra nesaņem abus dokumentus par vienu un to pašu finanšu produktu. Tādēļ būtu jānosaka, ka pamatinformācijas dokuments ir uzskatāms par atbilstošu prasībām, kas piemērojamas ieguldītājiem paredzētajai pamatinformācijai. Turklāt ieguldītājiem, kas nav privātie ieguldītāji, ieguldījumu sabiedrībām un pārvaldības sabiedrībām būtu jāturpina izstrādāt pamatinformācija ieguldītājiem saskaņā ar Direktīvu 2009/65/EK, ja vien tie nenolemj izstrādāt Regulā (ES) Nr. 1286/2014 noteikto pamatinformācijas dokumentu. Šādos gadījumos kompetentajām iestādēm nebūtu jāuzliek pienākums ieguldījumu sabiedrībām un pārvaldības sabiedrībām sniegt pamatinformāciju ieguldītājiem un minētajiem ieguldītājiem būtu jāsniedz tikai pamatinformācijas dokuments.

(8)

Direktīva 2009/65/EK tādēļ būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvā 2009/65/EK iekļauj šādu pantu:

“82.a pants

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka tad, ja ieguldījumu sabiedrība vai – tās pārvaldīto kopīgo fondu gadījumā – pārvaldības sabiedrība izstrādā, sniedz, pārstrādā un tulko pamatinformācijas dokumentu, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1286/2014 (*1) noteiktajām prasībām attiecībā uz pamatinformācijas dokumentiem, kompetentās iestādes uzskata, ka minētais pamatinformācijas dokuments atbilst prasībām, kas piemērojamas pamatinformācijai ieguldītājiem, kā noteikts šīs direktīvas 78. līdz 82. un 94. pantā.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka kompetentās iestādes neprasa, lai ieguldījumu sabiedrība vai – tās pārvaldīto kopīgo fondu gadījumā – pārvaldības sabiedrība izstrādātu pamatinformāciju ieguldītājiem saskaņā ar šīs direktīvas 78. līdz 82. un 94. pantu, ja tā izstrādā, sniedz, pārstrādā un tulko pamatinformācijas dokumentu, kurš atbilst Regulā (ES) Nr. 1286/2014 noteiktajām prasībām attiecībā uz pamatinformācijas dokumentiem.

2. pants

1.   Dalībvalstis līdz 2022. gada 30. jūnijam pieņem un publicē noteikumus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2023. gada 1. janvāra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to valsts tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2021. gada 15. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. LOGAR


(1)  2021. gada 20. oktobra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2021. gada 23. novembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2021. gada 9. decembra lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/65/EK (2009. gada 13. jūlijs) par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) (OV L 302, 17.11.2009., 32. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.).

(5)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/653 (2017. gada 8. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1286/2014 par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem, nosakot regulatīvos tehniskos standartus attiecībā uz pamatinformācijas dokumentu noformējumu, saturu, pārskatīšanu un pārstrādāšanu un šādu dokumentu sniegšanas prasību izpildes nosacījumiem (OV L 100, 12.4.2017., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/2259 (2021. gada 15. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1286/2014 attiecībā uz pārejas režīma pagarināšanu pārvaldības sabiedrībām, ieguldījumu sabiedrībām un personām, kas konsultē par pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) un ar PVKIU nesaistītiem sertifikātiem vai pārdod tos (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lappusi).


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

20.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 455/18


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2262

(2021. gada 13. decembris),

ar ko, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/787 30. panta 2. punktu, reģistrē stiprā alkoholiskā dzēriena ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Bayerischer Blutwurz”

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/787 (2019. gada 17. aprīlis) par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu un marķējumu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā, stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta un destilātu izmantošanu alkoholiskajos dzērienos un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 110/2008 (1), un jo īpaši tās 30. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 110/2008 (2) 17. panta 5. punktu Komisija ir izskatījusi Vācijas 2019. gada 7. jūnijā iesniegto pieteikumu reģistrēt ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Bayerischer Blutwurz”.

(2)

2019. gada 25. maijā stājās spēkā Regula (ES) 2019/787, ar kuru aizstāj Regulu (EK) Nr. 110/2008. Saskaņā ar minētās regulas 49. panta 1. punktu Regulas (EK) Nr. 110/2008 III nodaļa par ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm ir atcelta no 2019. gada 8. jūnija.

(3)

Konstatējusi, ka pieteikums ir saderīgs ar Regulu (EK) Nr. 110/2008, Komisija, piemērojot minētās regulas 17. panta 6. punktu saskaņā ar Regulas (ES) 2019/787 50. panta 4. punkta pirmo daļu, tehniskajā dokumentācijā norādītās galvenās specifikācijas ir publicējusi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (3).

(4)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) 2019/787 27. panta 1. punktu.

(5)

Tāpēc nosaukums “Bayerischer Blutwurz” būtu jāreģistrē kā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde “Bayerischer Blutwurz” ar šo tiek ierakstīta reģistrā. Saskaņā ar Regulas (ES) 2019/787 30. panta 4. punktu šī regula ģeogrāfiskās izcelsmes norādei “Bayerischer Blutwurz” piešķir Regulas (ES) 2019/787 21. pantā paredzēto aizsardzību.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 13. decembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētājas vārdā –

Komisijas loceklis

Janusz WOJCIECHOWSKI


(1)  OV L 130, 17.5.2019., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 110/2008 (2008. gada 15. janvāris) par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89 (OV L 39, 13.2.2008., 16. lpp.).

(3)  OV C 351, 1.9.2021., 28. lpp.


20.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 455/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2263

(2021. gada 17. decembris),

ar ko Īstenošanas regulu (ES) 2016/323 groza attiecībā uz alkoholisko dzērienu patstāvīgu sīkražotāju sertifikāta kodu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2012. gada 2. maija Regulu (ES) Nr. 389/2012 par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2073/2004 (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu, 15. panta 5. punktu un 16. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/2266 (2) ir noteikts paraugs Padomes Direktīvas 92/83/EEK (3) 23.a panta 1. punktā minētajam sertifikātam, kas dalībvalstīm jāizsniedz alkoholisko dzērienu patstāvīgiem sīkražotājiem. Minētajā regulā ir noteiktas arī atsauces, kas minētajiem ražotājiem jāizdara administratīvajā dokumentā par alkoholisko dzērienu pārvietošanu saskaņā ar Padomes Direktīvas 2008/118/EK (4) IV un V nodaļu.

(2)

To elektronisko ziņojumu struktūra un saturs, kurus izmanto akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā, ir noteikti Komisijas Regulas (EK) Nr. 684/2009 (5) I pielikumā. Minētajā pielikumā ir arī norādīti elementi, kas vajadzīgi konkrētu datu posteņu aizpildīšanai minētajos elektroniskajos ziņojumos, tostarp sertifikāta veids administratīvā dokumenta 18.e ailē, ja kods ir jānorāda saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2016/323 (6) II pielikuma 15. kodu sarakstu.

(3)

Lai administratīvajā dokumentā alkoholisko dzērienu pārvietošanai varētu identificēt alkoholisko dzērienu patstāvīgā sīkražotāja sertifikātu, ir lietderīgi Īstenošanas regulas (ES) 2016/323 II pielikuma 15. kodu sarakstā pievienot īpašu kodu un aprakstu sertifikātam, kā minēts Īstenošanas regulā (ES) 2021/2266.

(4)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2016/323 būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Šīs regulas piemērošana būtu jāatliek līdz 2022. gada 1. janvārim, lai to saskaņotu ar to valsts pasākumu piemērošanu, kas ieviesti Padomes Direktīvas (ES) 2020/1151 (7) transponēšanai.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Akcīzes nodokļa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2016/323 II pielikuma 15. kodu sarakstā iekļauj šādu rindu:

“19.

Alkoholisko dzērienu patstāvīga sīkražotāja sertifikāts”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 121, 8.5.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2266 (2021. gada 17. decembris), ar ko paredz noteikumus Padomes Direktīvas 92/83/EEK piemērošanai attiecībā uz alkoholisko dzērienu patstāvīgu sīkražotāju sertificēšanu un pašsertificēšanu akcīzes nodokļa vajadzībām (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 26. lpp.).

(3)  Padomes Direktīva 92/83/EEK (1992. gada 19. oktobris) par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem (OV L 316, 31.10.1992., 21. lpp.).

(4)  Padomes Direktīva 2008/118/EK (2008. gada 16. decembris) par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK (OV L 9, 14.1.2009., 12. pp.).

(5)  Komisijas Regula (EK) Nr. 684/2009 (2009. gada 24. jūlijs), ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā (OV L 197, 29.7.2009., 24. lpp.).

(6)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/323 (2016. gada 24. februāris) ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par sadarbību un informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas akcīzes nodokļa atliktā maksāšana saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 389/2012 (OV L 66, 11.3.2016., 1. lpp.).

(7)  Padomes Direktīva (ES) 2020/1151 (2020. gada 29. jūlijs), ar ko groza Direktīvu 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem (OV L 256, 5.8.2020., 1. lpp.).


20.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 455/22


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2264

(2021. gada 17. decembris),

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 3649/92 attiecībā uz vienkāršotā pavaddokumenta paskaidrojumiem sertificētiem un pašsertificētiem alkoholisko dzērienu patstāvīgiem sīkražotājiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK (1), un jo īpaši tās 34. panta 1. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/2266 (2) ir noteikts paraugs Padomes Direktīvas 92/83/EEK 23.a panta 1. punktā (3) minētajam sertifikātam, kas dalībvalstīm jāizsniedz alkoholisko dzērienu patstāvīgiem sīkražotājiem. Minētajā regulā ir noteiktas arī atsauces, kas minētajiem ražotājiem jāizdara administratīvajā dokumentā par alkoholisko dzērienu pārvietošanu saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK IV un V nodaļu.

(2)

Komisijas Regula (EEK) Nr. 3649/92 (4) nosaka vienkāršotā pavaddokumenta saturu tādu akcīzes preču pārvietošanai, kuras ir nodotas patēriņam nosūtītājā dalībvalstī.

(3)

Lai ietvertu sertificētus un pašsertificētus patstāvīgus sīkražotājus, ir jāgroza 14. aile un tās paskaidrojošās piezīmes vienkāršotajā pavaddokumentā par tādu alkoholisko dzērienu pārvietošanu, kas nodoti patēriņam.

(4)

Tāpēc Regula (EEK) Nr. 3649/92 būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Šīs regulas piemērošana būtu jāatliek līdz 2022. gada 1. janvārim, lai to saskaņotu ar to valsts pasākumu piemērošanu, kas ieviesti Padomes Direktīvas (ES) 2020/1151 (5) transponēšanai.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Akcīzes nodokļa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 3649/92 pielikumu groza šādi:

1)

Vienotā administratīvā dokumenta 14. aili aizstāj ar šādu:

“14 sertifikātiem (daži vīni un stiprie alkoholiskie dzērieni, alkoholisko dzērienu patstāvīgie sīkražotāji)”;

2)

paskaidrojumu iedaļas “2. Pozīcijas” 14. ailes 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.

“Attiecībā uz alkoholiskajiem dzērieniem, ko ražo pašsertificēti patstāvīgie sīkražotāji, pievieno informāciju saskaņā ar 6. pantu Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/2266 (*1), ja ir paredzēts pieprasīt pazeminātu akcīzes nodokļa likmi galamērķa dalībvalstī.

(*1)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2266 (2021. gada 17. decembris), ar ko paredz noteikumus Padomes Direktīvas 92/83/EEK piemērošanai attiecībā uz alkoholisko dzērienu patstāvīgu sīkražotāju sertificēšanu un pašsertificēšanu akcīzes nodokļa vajadzībām (OV 455).”;"

3)

paskaidrojumu iedaļas “2. Pozīcijas” 14. ailes 4. punktu dzēš.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 9, 14.1.2009., 12. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2266 (2021. gada 17. decembris), ar ko paredz noteikumus Padomes Direktīvas 92/83/EEK piemērošanai attiecībā uz alkoholisko dzērienu patstāvīgu sīkražotāju sertificēšanu un pašsertificēšanu akcīzes nodokļa vajadzībām (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 26. lpp.).

(3)  Padomes Direktīva 92/83/EEK (1992. gada 19. oktobris) par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem, (OV L 316, 31.10.1992., 21. lpp.).

(4)  Komisijas Regula (EEK) Nr. 3649/92 (1992. gada 17. decembris) par vienkāršotiem pavaddokumentiem, Kopienas iekšienē pārvadājot akcīzes ražojumus, kas ir nodoti patēriņam nosūtītājā dalībvalstī (OV L 369, 18.12.1992., 17. lpp.).

(5)  Padomes Direktīva (ES) 2020/1151 (2020. gada 29. jūlijs), ar ko groza Direktīvu 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem (OV L 256, 5.8.2020., 1. lpp.).


20.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 455/24


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2265

(2021. gada 17. decembris),

ar ko Regulu (EK) Nr. 684/2009 groza attiecībā uz sertificētu un pašsertificētu alkoholisko dzērienu patstāvīgu sīkražotāju identificēšanu elektroniskajā administratīvajā dokumentā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 16. decembra Direktīvu 2008/118/EK par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK (1), un jo īpaši tās 29. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/2266 (2) ir noteikts paraugs Padomes Direktīvas 92/83/EEK 23.a panta 1. punktā (3) minētajam sertifikātam, kas dalībvalstīm jāizsniedz alkoholisko dzērienu patstāvīgajiem sīkražotājiem. Minētajā regulā ir noteiktas arī atsauces, kas minētajiem ražotājiem jāizdara administratīvajā dokumentā par alkoholisko dzērienu pārvietošanu saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK IV un V nodaļu.

(2)

Komisijas Regulas (EK) Nr. 684/2009 (4) I pielikumā ir noteikta to elektronisko ziņojumu struktūra un saturs, kurus izmanto akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā, kā arī datu elementi, kas prasīti konkrētu datu vienumu aizpildīšanai minētajos ziņojumos.

(3)

Lai aptvertu sertificētus un pašsertificētus patstāvīgus sīkražotājus, ir nepieciešams grozīt datu elementu “l” un “n” skaidrojumu datu grupai “17”, ko izmanto elektroniskajam administratīvajam dokumentam par alkoholisko dzērienu pārvietošanu atliktās nodokļa maksāšanas režīmā.

(4)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 684/2009 būtu attiecīgi jāgroza.

(5)

Šīs regulas piemērošana būtu jāatliek līdz 2022. gada 1. janvārim, lai to saskaņotu ar to valsts pasākumu piemērošanu, kas ieviesti Padomes Direktīvas (ES) 2020/1151 (5) transponēšanai.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Akcīzes nodokļa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 684/2009 I pielikuma 1. tabulu groza šādi:

1)

datu grupas “17” datu elementa “l” rindā F slejā 3. un 4. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“3.

Attiecībā uz alkoholiskajiem dzērieniem, ko ražo pašsertificēti patstāvīgi sīkražotāji, pievieno deklarāciju par uzņēmēja statusu saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/2266*4. pantu, 5. panta 1. punktu un 5. panta 2. punktu, ja ir paredzēts pieprasīt pazeminātu akcīzes nodokļa likmi galamērķa dalībvalstī.

4.

Attiecībā uz alkoholiskajiem dzērieniem, ko ražo pašsertificēti patstāvīgi sīkražotāji, pievieno deklarāciju par tā veida alkoholiskajiem dzērieniem, kas ir atļauti sertifikātā saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/2266 2. pantu, ja ir paredzēts pieprasīt pazeminātu akcīzes nodokļa likmi galamērķa dalībvalstī.

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2266 (2021. gada 17. decembris), ar ko paredz noteikumus Padomes Direktīvas 92/83/EEK piemērošanai attiecībā uz alkoholisko dzērienu patstāvīgu sīkražotāju sertificēšanu un pašsertificēšanu akcīzes nodokļa vajadzībām (OV L 26)”;

2)

datu grupas “17” datu elementa “n” rindā F slejā tekstu aizstāj ar šādu redakciju:

“Attiecībā uz alkoholiskajiem dzērieniem, ko ražo pašsertificēti patstāvīgi sīkražotāji, norāda ražošanas apjomu gadā saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2021/2266 5. panta 3. punktu, ja ir paredzēts pieprasīt pazeminātu akcīzes nodokļa likmi galamērķa dalībvalstī. Šā datu elementa vērtība ir lielāka par nulli.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 9, 14.1.2009., 12. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2266 (2021. gada 17. decembris), ar ko paredz noteikumus Padomes Direktīvas 92/83/EEK piemērošanai attiecībā uz alkoholisko dzērienu patstāvīgu sīkražotāju sertificēšanu un pašsertificēšanu akcīzes nodokļa vajadzībām (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 26. lpp.).

(3)  Direktīva 92/83/EEK (1992. gada 19. oktobris) par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem, (OV L 316, 31.10.1992., 21. lpp.).

(4)  Komisijas Regula (EK) Nr. 684/2009 (2009. gada 24. jūlijs), ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā (OV L 197, 29.7.2009., 24. lpp.).

(5)  Padomes Direktīva (ES) 2020/1151 (2020. gada 29. jūlijs), ar ko groza Direktīvu 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem (OV L 256, 5.8.2020., 1. lpp.).


20.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 455/26


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2266

(2021. gada 17. decembris),

ar ko paredz noteikumus Padomes Direktīvas 92/83/EEK piemērošanai attiecībā uz alkoholisko dzērienu patstāvīgu sīkražotāju sertificēšanu un pašsertificēšanu akcīzes nodokļa vajadzībām

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīvu 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem (1), un jo īpaši tās 23.a panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvā 92/83/EEK ir izklāstīti nosacījumi, lai nodrošinātu iekšējā tirgus izveidi un darbību alkoholisko dzērienu nodokļu jomā.

(2)

Ar Padomes Direktīvu (ES) 2020/1151 (2), ar ko tika grozīta Direktīva 92/83/EEK, dalībvalstīm tika sniegta iespēja pazeminātas akcīzes nodokļa likmes, kas bija paredzētas tikai alum un etilspirtam, ko mazos apjomos ražo patstāvīgi sīkražotāji, piemērot arī citiem alkoholiskajiem dzērieniem, ko mazos apjomos ražo patstāvīgi sīkražotāji. Saskaņā ar Direktīvas 92/83/EEK 23.a panta 1. punktu dalībvalstīm patstāvīgiem sīkražotājiem, kuri veic uzņēmējdarbību to teritorijā, pēc pieprasījuma ir jāizsniedz ikgadējs sertifikāts, kas apstiprina ražotāju kopējo ražošanas apjomu gadā, kā arī apliecina viņu atbilstību Direktīvā 92/83/EEK noteiktajiem kritērijiem (turpmāk “sertifikāts”). Lai atvieglotu ražotāju kā patstāvīgu sīkražotāju statusa atzīšanu visās dalībvalstīs, sertifikātam jāizmanto vienots paraugs.

(3)

Ir vēlams, lai patstāvīgo sīkražotāju sertificēšanu veiktu dalībvalsts, kurā pastāvīgais sīkražotājs veic uzņēmējdarbību. Lai samazinātu administratīvo slogu, ir lietderīgi paredzēt patstāvīgo sīkražotāju pašsertificēšanu ar nosacījumu, ka dalībvalstis ir veikušas atbilstīgus pasākumus, lai novērstu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nodokļu apiešanu vai sistēmas ļaunprātīgu izmantošanu.

(4)

Lai atvieglotu patstāvīgu sīkražotāju statusa atzīšanu, administratīvajā dokumentā par preču pārvietošanu saskaņā ar Padomes Direktīvas 2008/118/EK (3) IV vai V nodaļu būtu jāiekļauj atsauce uz patstāvīgu sīkražotāju sertifikātu, kā noteikts Direktīvas 92/83/EEK 23.a panta 1. punktā.

(5)

Lai precizētu, kādi pierādījumi jāizmanto patstāvīgu sīkražotāju pašsertificēšanas gadījumā, ir jāprecizē informācija, kas iekļaujama administratīvajā dokumentā un vienkāršotajā pavaddokumentā par preču pārvietošanu saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK IV vai V nodaļu.

(6)

Šīs regulas piemērošana būtu jāatliek līdz 2022. gada 1. janvārim, lai to saskaņotu ar to valsts pasākumu piemērošanu, kas ieviesti Direktīvas (ES) 2020/1151 transponēšanai.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Akcīzes nodokļa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Patstāvīga sīkražotāja sertifikāts

Direktīvas 92/83/EEK 23.a panta 1. punktā minētā sertifikāta paraugs pastāvīgiem sīkražotājiem (turpmāk “sertifikāts”) ir noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Atsauce uz sertifikātu administratīvajā dokumentā par preču pārvietošanu saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK IV nodaļu

Lai izdarītu atsauci uz sertifikātu administratīvajā dokumentā par preču pārvietošanu saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK IV nodaļu, administratīvajā dokumentā iekļaujamā informācija, kā noteikts Komisijas Regulas (EK) Nr. 684/2009 (4) I pielikuma 1. tabulā, ir šāda:

a)

17.l ailē: “Aprakstītais produkts izgatavots”, kam seko attiecīgi viens no šiem apzīmējumiem:

a)

“sertificētā patstāvīgā mazā alus darītavā”,

b)

“sertificētā patstāvīgā vīna sīkražošanas uzņēmumā”,

c)

“sertificētā patstāvīgā raudzētu dzērienu, izņemot vīnu un alu, sīkražošanas uzņēmumā”,

d)

“sertificētā patstāvīgā starpproduktu sīkražošanas uzņēmumā”,

e)

“sertificētā patstāvīgā mazā spirta dedzinātavā”;

b)

18.e ailē: sertifikāta dokumenta veids;

c)

18.f ailē: sertifikāta sērijas numurs.

3. pants

Atsauce uz sertifikātu administratīvajā dokumentā par preču pārvietošanu saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK V nodaļu

1.   Lai izdarītu atsauci uz sertifikātu administratīvajā dokumentā par preču pārvietošanu saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK V nodaļu, vienkāršotā pavaddokumenta 14. ailē iekļaujamā informācija, kā noteikts Komisijas Regulā (EEK) Nr. 3649/92 (5), ir sertifikāta sērijas numurs un apzīmējums “sertifikāts”, kam attiecīgi seko viens no šiem apzīmējumiem:

a)

“patstāvīga maza alus darītava”;

b)

“patstāvīgs vīna sīkražotājs”;

c)

“patstāvīgs raudzētu dzērienu, izņemot vīnu un alu, sīkražotājs”;

d)

“patstāvīgs starpproduktu sīkražotājs”;

e)

“patstāvīga maza spirta dedzinātava”.

2.   Gadījumos, kad preču pārvietošana aptver dažādus alkoholiskos dzērienus un pazemināto akcīzes nodokli paredzēts piemērot tikai dažiem dzērieniem, to alkoholisko dzērienu komercapzīmējumu, ko ražojis patstāvīgs sīkražotājs, norāda vienkāršotā pavaddokumenta 14. ailē, kā noteikts Regulā (EEK) Nr. 3649/92.

4. pants

Patstāvīgu sīkražotāju pašsertificēšana

Ja uz patstāvīgiem sīkražotājiem attiecas definīcijas, kas noteiktas Direktīvas 92/83/EEK 4. panta 2. punktā, 9.a panta 2. punktā, 13.a panta 4. punktā, 18.a panta 3. punktā vai 22. panta 2. punktā, un ja dalībvalstis patstāvīgiem sīkražotājiem, kas veic uzņēmējdarbību to attiecīgajā teritorijā, ļauj veikt pašsertificēšanu, ražotāju statusu, kā arī to ražošanas apjomu gadā deklarē administratīvajā dokumentā saskaņā ar šīs regulas 5. un 6. pantu.

5. pants

Prasības administratīvā dokumenta par preču pārvietošanu saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK IV nodaļu aizpildīšanai pašsertificēšanas gadījumā

1.   Attiecībā uz preču pārvietošanu saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK IV nodaļu patstāvīgo sīkražotāju statusu deklarē administratīvā dokumenta 17.l ailē, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 684/2009 I pielikuma 1. tabulā, ar šādu norādi: “Ar šo tiek apliecināts, ka aprakstītais produkts izgatavots”, kam seko attiecīgi viena no šīm norādēm:

a)

“patstāvīgā mazā alus darītavā”;

b)

“patstāvīgā vīna sīkražošanas uzņēmumā”;

c)

“patstāvīgā raudzētu dzērienu, izņemot vīnu un alu, sīkražošanas uzņēmumā”;

d)

“patstāvīgā starpproduktu sīkražošanas uzņēmumā”;

e)

“patstāvīgā mazā spirta dedzinātavā”.

2.   Ja alkoholisko dzērienu nosūtītājs nav pašsertificēts patstāvīgs sīkražotājs, 17.l ailē norāda arī numuru akcīzes datu apmaiņas sistēmā, kurš minēts Padomes Regulas (ES) Nr. 389/2012 (6) 19. panta 1. punktā (“SEED numurs”), vai ražotāja pievienotās vērtības nodokļa maksātāja numuru (“PVN numurs”).

SEED numurs ir ar akcīzes nodokli saistīts atļaujas numurs, ko piešķīrušas Regulas (ES) Nr. 389/2012 19. panta 1. punktā minētās kompetentās iestādes. PVN numuru, kas minēts Padomes Direktīvas 2006/112/EK (7) 214. pantā, norāda tikai tad, ja patstāvīgajam sīkražotājam nav SEED numura.

3.   Alkoholisko dzērienu patstāvīgā sīkražotāja ražošanas apjomu gadā deklarē administratīvā dokumenta 17.n ailē, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 684/2009 I pielikuma 1. tabulā. Daudzumu norāda hektolitros, izņemot etilspirtu, ko norāda tīra spirta hektolitros.

6. pants

Prasības administratīvā dokumenta par preču pārvietošanu saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK V nodaļu aizpildīšanai pašsertificēšanas gadījumā

Attiecībā uz preču pārvietošanu saskaņā ar Direktīvas 2008/118/EK V nodaļu vienkāršotā pavaddokumenta 14. ailē, kā noteikts Regulā (EEK) Nr. 3649/92, norāda šādu informāciju:

a)

patstāvīgā sīkražotāja statusu šādā redakcijā: “Ar šo tiek apliecināts, ka aprakstītais produkts izgatavots”, kam seko attiecīgi viena no šīm norādēm:

a)

“patstāvīgā mazā alus darītavā”,

b)

“patstāvīgā vīna sīkražošanas uzņēmumā”,

c)

“patstāvīgā raudzētu dzērienu, izņemot vīnu un alu, sīkražošanas uzņēmumā”,

d)

“patstāvīgā starpproduktu sīkražošanas uzņēmumā”,

e)

“patstāvīgā mazā spirta dedzinātavā”;

b)

kopējo ražošanas apjomu gadā norāda hektolitros, izņemot etilspirtu, ko norāda tīra spirta hektolitros;

c)

pašsertificēta patstāvīgā sīkražotāja SEED vai PVN numuru, kā noteikts šīs regulas 5. panta 2. punktā, ja alkoholisko dzērienu nosūtītājs nav ražotājs;

d)

to alkoholisko dzērienu komercaprakstu, kurus ražojis patstāvīgs sīkražotājs, ja preču pārvietošana aptver dažādus alkoholiskos dzērienus un tikai dažiem dzērieniem ir paredzēts piemērot pazeminātu akcīzes nodokli.

7. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 316, 31.10.1992., 21. lpp.

(2)  Padomes Direktīva (ES) 2020/1151 (2020. gada 29. jūlijs), ar ko groza Direktīvu 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem (OV L 256, 5.8.2020., 1. lpp.).

(3)  Padomes Direktīva 2008/118/EK (2008. gada 16. decembris) par akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu, ar ko atceļ Direktīvu 92/12/EEK (OV L 9, 14.1.2009., 12. lpp.).

(4)  Komisijas Regula (EK) Nr. 684/2009 (2009. gada 24. jūlijs), ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2008/118/EK attiecībā uz datorizētām procedūrām akcīzes preču pārvietošanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā (OV L 197, 29.7.2009., 24. lpp.).

(5)  Komisijas Regula (EEK) Nr. 3649/92 (1992. gada 17. decembris) par vienkāršotiem pavaddokumentiem, Kopienas iekšienē pārvadājot akcīzes ražojumus, kas ir nodoti patēriņam nosūtītājā dalībvalstī (OV L 369, 18.12.1992., 17. lpp.).

(6)  Padomes Regula (ES) Nr. 389/2012 (2012. gada 2. maijs) par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2073/2004 (OV L 121, 8.5.2012., 1. lpp.).

(7)  Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

EIROPAS SAVIENĪBA

AKCĪZES NODOKĻA SERTIFIKĀTS ALKOHOLISKO DZĒRIENU PATSTĀVĪGIEM SĪKRAŽOTĀJIEM

(Padomes Direktīvas 92/83/EEK 23. a pants)

Sērijas numurs:

1.

PATSTĀVĪGĀ SĪKRAŽOTĀJA IDENTIFIKĀCIJA

Nosaukums/vārds, uzvārds

Adrese (iela, Nr.)

Pasta indekss, vieta

Dalībvalsts, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība

SEED numurs/PVN numurs

2.

To alkoholisko dzērienu apraksts, par kuriem tiek pieprasīts akcīzes nodokļa sertifikāts

 

 

 

 

Alkoholisko dzērienu veids

Apraksts

Kopējais ražošanas apjoms gadā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

DATI, KAS ĻAUJ IDENTIFICĒT KOMPETENTO IESTĀDI

Nosaukums

Iestādes atsauces numurs (attiecīgā gadījumā)

Adrese

Tālruņa numurs

E-pasta adrese

4.

KOMPETENTĀS IESTĀDES SNIEGTS APSTIPRINĀJUMS

Apakšā parakstījusies valsts iestāde apstiprina:

1. ailē norādītā patstāvīgā sīkražotāja kopējo ražošanas apjomu gadā, kas aprakstīts 2. ailē;

ka 1. ailē norādītais patstāvīgais sīkražotājs atbilst kritērijiem, kas noteikti Direktīvas 92/83/EEK attiecīgi 4. panta 2. punktā, 9.a panta 2. punktā, 13.a panta 4. punktā, 18.a panta 3. punktā un 22. panta 2. punktā.

 

 

 

 

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats

Vieta, datums

Zīmogs (attiecīgā gadījumā)

Paraksts

Paskaidrojošas piezīmes

1.

Šis sertifikāts kalpo kā apliecinošs dokuments, lai piemērotu pazeminātu akcīzes nodokļa likmi alkoholiskajiem dzērieniem, ko ražo patstāvīgi sīkražotāji, kā minēts Direktīvas 92/83/EEK 23.a pantā. Attiecīgi katru gadu tiek sagatavots sertifikāts, kurā tiek norādīti visi alkoholisko dzērienu veidi, ko ražo patstāvīgais sīkražotājs.

2.

Sertifikāta veidlapas izmērs ir 210 × 297 mm. Attiecīgā gadījumā veidlapu printē uz balta papīra, kas nesatur mehānisko papīra masu.

3.

Sertifikātu aizpilda salasāmi un tā, lai ieraksti nebūtu izdzēšami. Dzēšana vai pārrakstīšana nav atļauta. Sertifikātu aizpilda valodā, ko atzinusi dalībvalsts, kurā patstāvīgais sīkražotājs veic uzņēmējdarbību. “Atzīta valoda” ir viena no oficiālajām valodām patstāvīgā sīkražotāja dalībvalstī vai jebkura cita Savienības oficiālā valoda, ko attiecīgā dalībvalsts ir atzinusi par pieņemamu šim nolūkam.

4.

Ja sertifikāts ir sagatavots valodā, kas nav galamērķa dalībvalsts atzīta valoda, saņēmējs pēc minētās dalībvalsts iestāžu pieprasījuma, sertifikātu iesniedzot, pievieno tam tulkojumu. Attiecīgā dalībvalsts pēc saviem ieskatiem var atteikties no prasības pievienot tulkojumu.

5.

Sērijas numurs sastāv no 14 cipariem. Tas sākas ar divciparu numuru, kas norāda gadu, kurā sertifikāts izsniegts; kam seko dalībvalsts identifikators, ko veido izdevējas valsts divburtu kods saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 684/2009 II pielikuma 3. punktu; kam seko unikāls identifikators, ko veido valsts 10 zīmju burtciparu numurs, ko piešķir dalībvalsts, kurā patstāvīgais sīkražotājs veic uzņēmējdarbību. Sērijas numura piemērs: 22ES01ABCD234E.

6.

Sertifikāta 1. ailē norāda attiecīgos datus, kas vajadzīgi patstāvīgā sīkražotāja identifikācijai, tostarp tā SEED numuru. PVN numuru norāda tikai tad, ja patstāvīgajam sīkražotājam nav SEED numura.

7.

Sertifikāta 2. ailē kompetentā iestāde norāda patstāvīgā sīkražotāja kopējo alkoholisko dzērienu ražošanas apjomu gadā, kuram tiek pieprasīts sertifikāts, ņemot vērā turpmāk minētos elementus:

a)

alkoholisko dzērienu veidu norāda saskaņā ar Direktīvā 92/83/EEK noteikto sarakstu:

i)

alus;

ii)

vīns;

iii)

citi raudzēti dzērieni, izņemot vīnu un alu;

iv)

starpprodukti;

v)

etilspirts;

b)

var sniegt produkta aprakstu. Ja ir sniegts starpproduktu un citu raudzētu dzērienu apraksts, aprakstam jāatbilst Direktīvas 92/83/EEK 13.a panta 2. un 3. punktam un 18.a panta 2. punktam;

c)

alkoholiskā dzēriena daudzumu izsaka hektolitros, izņemot etilspirtu, ko norāda tīra spirta hektolitros.

8.

Sertifikāta 3. ailē norāda attiecīgos datus, kas vajadzīgi kompetentās iestādes identifikācijai, tostarp attiecīgā gadījumā muitas iestādes kodu, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 684/2009 II pielikuma 5. punktā.

9.

Kompetentās iestādes var atbrīvot no prasības apzīmogot izsniegto sertifikātu, ja tā autentiskums ir apstiprināts ar citiem līdzekļiem, piemēram, elektronisko parakstu.


LĒMUMI

20.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 455/32


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/2267

(2021. gada 17. decembris),

ar ko nosaka formātu, kādā paziņojami dati un informācija par savāktajiem pēcpatēriņa atkritumiem, kas radušies no tabakas izstrādājumiem ar filtriem un no filtriem, kurus tirgo lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/904 (2019. gada 5. jūnijs) par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu (1) un jo īpaši tās 13. panta 4. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Direktīvas (ES) 2019/904 13. panta 1. punkta f) apakšpunkts no dalībvalstīm prasa ziņot Komisijai datus par savāktajiem pēcpatēriņa atkritumiem, kas radušies no tabakas izstrādājumiem ar filtriem un no filtriem, kurus tirgo lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem. Kopā ar minētajiem datiem jāiesniedz kvalitātes pārbaudes ziņojums.

(2)

Attiecībā uz pēcpatēriņa atkritumiem, kas radušies no tabakas izstrādājumiem ar filtriem un no filtriem, kurus tirgo lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, atkritumu daudzumi, kas savākti publiskajās atkritumu savākšanas sistēmās un piegružojuma satīrīšanas darbībās un paziņojami saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/904 13. panta 1. punkta f) apakšpunktu, dalībvalstīm būtu jānorāda kopsvara tonnās. Paziņotajiem datiem pievienotais kvalitātes pārbaudes ziņojums būtu jāiesniedz formātā, kas nodrošina, ka tiek sniegts minēto datu mērīšanai un verificēšanai izmantotās metodikas un datu avotu apraksts.

(3)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK (2) 39. pantu izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Datu ziņošana

Direktīvas (ES) 2019/904 13. panta 1. punkta f) apakšpunktā minētos datus dalībvalstis paziņo šā lēmuma I pielikumā noteiktajā formātā.

Direktīvas 13. panta 2. punktā minēto kvalitātes pārbaudes ziņojumu par minētajiem datiem dalībvalstis iesniedz šā lēmuma II pielikumā noteiktajā formātā.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 155, 12.6.2019., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).


I PIELIKUMS

DATU PAZIŅOŠANAS FORMĀTS

Formāts, kādā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/904 13. panta 1. punkta f) apakšpunktu paziņojami to pēcpatēriņa atkritumu daudzumi, kas radušies no tabakas izstrādājumiem ar filtriem un no filtriem, kurus tirgo lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, un kas savākti piegružojuma veidā un publiskajās atkritumu savākšanas sistēmās

1

2

 

(tonnas)

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/904 13. panta 1. punkta f) apakšpunktu paziņojamo tādu pēcpatēriņa atkritumu kopsvars, kas radušies no tabakas izstrādājumiem ar filtriem un no filtriem, kurus tirgo lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, un kas savākti piegružojuma veidā un publiskajās atkritumu savākšanas sistēmās

 


II PIELIKUMS

KVALITĀTES PĀRBAUDES ZIŅOJUMA FORMĀTS

I.   Vispārīga informācija

1.1.

Dalībvalsts:

 

1.2.

Datus un aprakstu iesniedzošā organizācija:

 

1.3.

Kontaktpersonas vārds/uzvārds:

 

1.4.

Kontaktpersonas e-pasts:

 

1.5.

Kontaktpersonas tālruņa numurs:

 

1.6.

Pārskata gads:

 

1.7.

Iesniegšanas datums/versija:

 

1.8.

Saite uz dalībvalsts publicētajiem datiem (ja ir):

 

II.   Datu vākšanā iesaistīto iestāžu apraksts

Iestādes nosaukums

Galveno uzdevumu apraksts

 

 

 

 

Vajadzības gadījumā pievienojiet papildu rindas.

III.   Izmantoto metožu apraksts

To metožu un datu avotu apraksts, kas izmantoti, lai izmērītu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/904 13. panta 1. punkta f) apakšpunktu paziņojamo tādu pēcpatēriņa atkritumu svaru, kas radušies no tabakas izstrādājumiem ar filtriem un no filtriem, kurus tirgo lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, un kas savākti piegružojuma veidā un publiskajās atkritumu savākšanas sistēmās

3.1.

Datu avoti un aprēķina metodes, kā arī īpatsvars kopējā daudzumā

Paskaidrojiet, kā izmērīts šīs nodaļas pirmajā daļā minētais pēcpatēriņa atkritumu svars un kā ņemts vērā papīra un tabakas mitruma saturs un atlieku daudzums. Izskaidrojiet pieeju, kas izmantota, lai nodrošinātu, ka savākto atkritumu paraugošana ir reprezentatīva. Norādiet, kurā gadā veikta atkritumu un piegružojuma sastāva analīze.

Datu avoti, gads

Pielietoto metožu apraksts

Īpatsvars kopējā daudzumā

 

 

 

Vajadzības gadījumā pievienojiet papildu rindas.

3.2.

Pārrēķina koeficientu noteikšanai izmantoto metožu apraksts un piemērošana

Ja šīs nodaļas pirmajā daļā minēto pēcpatēriņa atkritumu svars noteikts, par pamatu ņemot to pēcpatēriņa atkritumu vienību kopskaitu, kas radušies no tabakas izstrādājumiem ar filtriem un no filtriem, kurus tirgo lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, norādiet, kāds pārrēķina koeficients izmantots.

 

Pārrēķina koeficients

Aprakstiet mainīgos lielumus, kas veido pārrēķina koeficientu, un to, kā šie mainīgie lielumi aprēķināti

Koeficients, ko izmanto vienību skaita pārrēķināšanai svarā

 

 

Vajadzības gadījumā pievienojiet papildu rindas.

IV.   Datu verificēšana un kontroles sistēma

4.1.

Tās datu ievākšanas tvēruma un derīguma izklāsts, kurā apkopo saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/904 13. panta 1. punkta f) apakšpunktu paziņojamos datus par tādiem pēcpatēriņa atkritumiem, kas radušies no tabakas izstrādājumiem ar filtriem un no filtriem, kurus tirgo lietošanai kopā ar tabakas izstrādājumiem, un kas savākti piegružojuma veidā un publiskajās atkritumu savākšanas sistēmās

 

Vajadzības gadījumā pievienojiet papildu rindas.

4.2.

Atšķirības no datiem, kas ziņoti par iepriekšējiem pārskata gadiem

Būtiskas izmaiņas pašreizējā pārskata gadā izmantotajā aprēķina metodē salīdzinājumā ar iepriekšējos pārskata gados izmantoto metodi, ja tādas ir (jo īpaši jānorāda retrospektīvas pārskatīšanas, to raksturs un tas, vai attiecībā uz konkrētu gadu ir jāuzrāda datu sērijas pārrāvums).

 

Vajadzības gadījumā pievienojiet papildu rindas.

V.   Konfidencialitāte

Attiecīgā gadījumā pamatojiet, kāpēc ne visas šā kvalitātes pārbaudes ziņojuma daļas ir publicējamas, un uzskaitiet, kuras daļas nav jāpublicē.

 

Vajadzības gadījumā pievienojiet papildu rindas.

VI.   Galvenās nacionālās tīmekļvietnes, atsauces dokumenti un publikācijas

Norādiet ar šo datu ievākšanu saistīto galveno tīmekļvietņu, atsauces dokumentu un publikāciju nosaukumus un URL.

 

Vajadzības gadījumā pievienojiet papildu rindas.