ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 421

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 26. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2021/2061 (2021. gada 11. novembris) par to zvejas iespēju iedalīšanu, kuras noteiktas Protokolā, ar ko īsteno Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku (2021–2026)

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2062 (2021. gada 23. augusts), ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2020/2014, ar ko nosaka detalizētus noteikumus par to, kā 2021.–2023. gadā īstenot izkraušanas pienākumu dažās Ziemeļjūras zvejniecībās

4

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2063 (2021. gada 25. augusts), ar kuru groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2020/2015, ar ko nosaka detalizētus noteikumus par to, kā 2021.–2023. gadā īstenot izkraušanas pienākumu dažās rietumu ūdeņu zvejniecībās

6

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2064 (2021. gada 25. augusts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1380/2013 papildina, dažām demersālajām zvejniecībām Adrijas jūrā un Vidusjūras dienvidaustrumu daļā nosakot de minimis atbrīvojumu no izkraušanas pienākuma

9

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2065 (2021. gada 25. augusts), ar kuru izveido izmetumu plānu akmeņplekstes zvejniecībām Melnajā jūrā

14

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/2066 (2021. gada 25. augusts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1022 papildina attiecībā uz izkraušanas pienākuma īstenošanas noteikumiem par dažiem demersālajiem krājumiem Vidusjūras rietumu daļā laikposmā no 2022. līdz 2024. gadam

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2067 (2021. gada 24. novembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

22

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2068 (2021. gada 25. novembris), ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām benfluralīnam, dimoksistrobīnam, fluazināmam, flutolanilam, mekopropam-P, mepikvatam, metirāmam, oksamilam un piraklostrobīnam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

25

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2069 (2021. gada 25. novembris), ar ko attiecībā uz galda kartupeļu ievešanu Savienībā no Bosnijas un Hercegovinas, Melnkalnes un Serbijas groza Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 VI pielikumu, kā arī atceļ Īstenošanas lēmumus 2012/219/ES un (ES) 2015/1199

28

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2070 (2021. gada 25. novembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza attiecībā uz tādu gaisa pārvadātāju sarakstu, kuru darbība Savienībā ir aizliegta vai kuriem piemēro darbības ierobežojumus Savienībā ( 1 )

31

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2071 (2021. gada 25. novembris) par eksporta uzraudzības piemērošanu atsevišķām vakcīnām un šādu vakcīnu ražošanā izmantotajām aktīvajām vielām

52

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/2072 (2021. gada 25. novembris), ar ko atbalsta noturības veidošanu biodrošuma un biodrošības jomā saistībā ar Bioloģisko un toksīnus saturošo ieroču konvenciju

56

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/2073 (2021. gada 25. novembris), ar ko atbalsta Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas (OPCW) operatīvās efektivitātes uzlabošanu, kuru panāk, izmantojot satelītattēlus

65

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/2074 (2021. gada 25. novembris), ar kuru groza Lēmumu (KĀDP) 2017/2370, ar ko atbalsta Hāgas rīcības kodeksu un ballistisko raķešu neizplatīšanu, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

70

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/2075 (2021. gada 25. novembris), ar kuru groza Lēmumu (KĀDP) 2020/979, ar ko atbalsta starptautiski atzītas sistēmas izveidi ieroču un munīcijas pārvaldības validācijai saskaņā ar atklātiem starptautiskiem standartiem

72

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/1056 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu ( OV L 231, 30.6.2021. )

74

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/1057 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko izveido Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1296/2013 ( OV L 231, 30.6.2021. )

75

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

26.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 421/1


PADOMES REGULA (ES) 2021/2061

(2021. gada 11. novembris)

par to zvejas iespēju iedalīšanu, kuras noteiktas Protokolā, ar ko īsteno Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku (2021–2026)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku (“Mauritānija”), kas apstiprināts ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1801/2006 (1), tiek provizoriski piemērots kopš 2008. gada 8. augusta. Tā protokols, ar ko nosaka nolīgumā paredzētās zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu un ko provizoriski piemēro kopš tās pašas dienas, ir ticis vairākkārt aizstāts.

(2)

Pašlaik spēkā esošā protokola darbības termiņš beidzas 2021. gada 15. novembrī.

(3)

2019. gada 8. jūlijā Padome pieņēma lēmumu, ar ko Komisiju pilnvaroja sākt sarunas ar Mauritāniju, lai noslēgtu jaunu ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu un jaunu tā īstenošanas protokolu.

(4)

No 2019. gada septembra līdz 2021. gada jūlijam notika astoņas sarunu kārtas ar Mauritāniju. Pēc minētajām sarunām 2021. gada 28. jūlijā tika parafēts Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku (“partnerattiecību nolīgums”) un tā īstenošanas protokols (“protokols”).

(5)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu ST 12392/21 (2) partnerattiecību nolīgums un protokols tika parakstīti 2021. gada 15. novembrī.

(6)

Uz protokola piemērošanas laikposmu būtu jānosaka tajā paredzēto zvejas iespēju sadalījums dalībvalstīm.

(7)

Ņemot vērā Mauritānijas zvejas zonā notiekošo Savienības zvejas darbību saimniecisko nozīmi un vajadzību pēc iespējas nepieļaut šādu darbību pārtraukšanu vai attiecīgā gadījumā saīsināt pārtraukuma ilgumu, šai regulai būtu jāstājas spēkā pēc iespējas drīzāk.

(8)

Lai Savienības kuģi varētu turpināt zvejas darbības, protokols tiks provizoriski piemērots no tā parakstīšanas dienas. Tāpēc šī regula būtu jāpiemēro no tās pašas dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Protokolā noteiktās zvejas iespējas dalībvalstīm sadala šādi:

1)

1. kategorija. Vēžveidīgo (izņemot langustus un krabjus) zvejas kuģi:

Spānija

4 150  tonnas

Itālija

600  tonnas

Portugāle

250  tonnas

Šajā kategorijā Mauritānijas ūdeņos vienlaikus drīkst darboties ne vairāk kā 15 kuģi;

2)

2. kategorija. Senegālas heka zvejas traleri (izņemot saldētājtralerus) un kuģi zvejai ar grunts āķu jedām:

Spānija

6 000  tonnas

Šajā kategorijā Mauritānijas ūdeņos vienlaikus drīkst darboties ne vairāk kā četri kuģi;

3)

2.a kategorija. Senegālas heka zvejas traleri (saldētājtraleri):

Spānija

Senegālas heks

3 500  tonnas

Kalmāri

1 450  tonnas

Sēpijas

600  tonnas

Šajā kategorijā Mauritānijas ūdeņos vienlaikus drīkst darboties ne vairāk kā seši kuģi;

4)

3. kategorija. Demersālo sugu (izņemot Senegālas heku) zvejas kuģi, kas nezvejo ar trali:

Spānija

3 000  tonnas

Šajā kategorijā Mauritānijas ūdeņos vienlaikus drīkst darboties ne vairāk kā seši kuģi;

5)

4. kategorija. Tunzivju seineri (atskaites daudzums 14 000 tonnas):

Spānija

17  gada licences

Francija

12  gada licences;

6)

5. kategorija. Kuģi tunzivju zvejai ar makšķerēm un kuģi tunzivju zvejai ar dreifējošām āķu jedām (atskaites daudzums 7 000 tonnas):

Spānija

14  gada licences

Francija

1  gada licence;

7)

6. kategorija. Pelaģiskās zvejas saldētājtraleri:

Vācija

13 038,4  tonnas

Francija

2 714,6  tonnas

Latvija

55 966,6  tonnas

Lietuva

59 837,6  tonnas

Nīderlande

64 976,1  tonna

Polija

27 106,6  tonnas

Īrija

8 860,1  tonna

Protokola piemērošanas laikā dalībvalstu rīcībā ir šāds ceturkšņa licenču skaits:

Vācija

4

Francija

2

Latvija

20

Lietuva

22

Nīderlande

16

Polija

8

Īrija

2

Ja konkrētas licences varētu tikt nodotas citu dalībvalstu rīcībā, dalībvalstis par to informē Komisiju.

Šajā kategorijā Mauritānijas ūdeņos vienlaikus drīkst darboties ne vairāk kā 19 kuģi;

8)

7. kategorija. Pelaģiskās zvejas kuģi, kas nav saldētājkuģi:

Īrija

15 000  tonnas

Neizmantošanas gadījumā šīs zvejas iespējas tiek pārceltas uz 6. kategoriju, saglabājot līdzšinējā iedalījuma proporcijas.

Šajā kategorijā Mauritānijas ūdeņos vienlaikus drīkst darboties ne vairāk kā divi kuģi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 15. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 11. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

Z. POČIVALŠEK


(1)  Padomes Regula (EK) Nr. 1801/2006 (2006. gada 30. novembris), lai noslēgtu Partnerattiecību nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Mauritānijas Islāma Republiku (OV L 343, 8.12.2006., 1. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums ST 12392/21 (2021. gada 11. novembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un Mauritānijas Islāma Republiku un tā īstenošanas protokolu (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).


26.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 421/4


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/2062

(2021. gada 23. augusts),

ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2020/2014, ar ko nosaka detalizētus noteikumus par to, kā 2021.–2023. gadā īstenot izkraušanas pienākumu dažās Ziemeļjūras zvejniecībās

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/973 (2018. gada 4. jūlijs), ar kuru izveido daudzgadu plānu bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas minētos krājumus izmanto, un sīkāk nosaka kārtību, kā īstenot izkraušanas pienākumu Ziemeļjūrā, un ar kuru atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 676/2007 un (EK) Nr. 1342/2008 (1), un jo īpaši tās 11. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/2014 (2) saskaņā ar kopīgu ieteikumu, ko iesniegušas Beļģija, Dānija, Vācija, Francija, Nīderlande un Zviedrija (Shēveningenas grupa), nosaka detalizētus noteikumus par to, kā 2021.–2023. gadā īstenot izkraušanas pienākumu dažās Ziemeļjūras zvejniecībās.

(2)

Saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2020/2014 daži atbrīvojumi no izkraušanas pienākuma ir provizoriski piemērojami līdz 2021. gada 31. decembrim. Šajos gadījumos dalībvalstīm, kuras ir tieši ieinteresētas attiecīgo zvejniecību pārvaldībā, pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā 2021. gada 1. maijā būtu jāiesniedz papildu zinātniskie pierādījumi, kas pamato konkrēto atbrīvojumu. Iesniegtie pierādījumi Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejai (ZZTEK) būtu jānovērtē līdz 2021. gada 31. jūlijam.

(3)

Pēc apspriešanās ar Ziemeļjūras konsultatīvo padomi un Pelaģisko krājumu konsultatīvo padomi Shēveningenas grupa 2021. gada 30. aprīlī iesniedza Komisijai kopīgu ieteikumu, kurā lūdza dažus atbrīvojumus no izkraušanas pienākuma turpināt piemērot pēc 2021. gada un sniedza papildu zinātnisko informāciju. 2021. gada 26. jūlijā Shēveningenas grupa iesniedza pārskatītu kopīgā ieteikuma redakciju.

(4)

ZZTEK (3) kopīgo ieteikumu izskatīja 2021. gada maijā. Komisija 2021. gada 16. jūlija sanāksmē, kurā Eiropas Parlaments piedalījās novērotāja statusā, iepazīstināja dalībvalstu pārstāvju ekspertu grupu ar deleģētā akta projektu.

(5)

Deleģētās regulas (ES) 2020/2014 6. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punkts paredz izdzīvotības atbrīvojumu jūras zeltplekstei, kas ar grunts traļiem (OTB, PTB), kuru linuma acs izmērs ir 90–119 mm un kuri aprīkoti ar konkrēta tipa plātnēm, nozvejota Savienības ūdeņos Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) 3.a rajonā. Shēveningenas grupa lūdza atbrīvojumu paplašināt, lai tas katru gadu no 1. oktobra līdz 31. decembrim ICES Kategata apakšrajonā attiektos arī uz traļiem, kam plātnē linuma kvadrātveida acs izmērs ir vismaz 120 mm. ZZTEK atzīmēja (4), ka Dānijas iesniegtā papildu zinātniskā informācija apstiprina, ka jūras zeltplekstes izmetumu izdzīvotība, salīdzinot ar 80–99 linuma acs izmēru, kāds atļauts traļu ar traļa durvīm zvejniecībā, lielāka izmēra linuma acu gadījumā, kas ietver SELTRA plātnes un 120 mm kvadrātveida acs plātnes, būs līdzīga vai labāka. Tāpēc atbrīvojumu varētu paplašināt, lai iekļautu Kategata apakšrajonā darbojošos traļus, kuru plātnes linuma kvadrātveida acs izmērs ir vismaz 120 mm.

(6)

Deleģētās regulas (ES) 2020/2014 11. panta 11. punkts nosaka de minimis atbrīvojumu attiecībā uz minimālo saglabāšanas references izmēru nesasniegušu merlangu, kuru ICES 4. apakšapgabalā nozvejojuši kuģi, kas izmanto rāmja traļus, kuru linuma acs izmērs ir 80–119 mm. Shēveningenas grupa lūdza šo atbrīvojumu pagarināt līdz 2023. gada 31. decembrim un iesniedza jaunu zinātnisko informāciju. ZZTEK novērtēja minētos pierādījumus un secināja (5), ka kopīgais ieteikums lielā mērā risina problēmas, ko ZZTEK bija apzinājusi savos iepriekšējos novērtējumos. Konkrēti, aplēstās negribētu nozveju izkraušanas izmaksas ir būtiskas un prasītu veikt ievērojamu papildu darbu uz kuģa. ZZTEK atzina arī problēmas un sarežģījumus, ar ko saistīta selektivitātes uzlabošana šajā zvejniecībā. Tāpēc šis atbrīvojums būtu jāsaglabā līdz 2023. gada 31. decembrim.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi tieši ietekmē Savienības kuģu zvejas sezonas plānošanu un ar to saistītās saimnieciskās darbības, tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas. Tā būtu jāpiemēro no 2022. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģēto regulu (ES) 2020/2014 groza šādi:

1)

regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktu aizstāj ar šādu:

“ii)

kuru linuma acs izmērs ir 90–119 mm un kuri aprīkoti ar Seltra tipa plātni, kam augšējā plātnē (kvadrātveida) linuma acs izmērs ir 140 mm, (rombveida) linuma acs izmērs ir 270 mm vai (kvadrātveida) linuma acs izmērs ir 300 mm, vai – traļiem Kategata apakšrajonā katru gadu no 1. oktobra līdz 31. decembrim – plātnē (kvadrātveida) linuma acs izmērs ir vismaz 120 mm, un ar kuriem Savienības ūdeņos ICES 3.a rajonā kā mērķsugas tiek zvejotas plekstveidīgās zivis vai apaļzivis;”;

2)

regulas 11. panta 11. punktu aizstāj ar šādu:

“11)

jauktu sugu demersālajās zvejniecībās, kurās darbojas kuģi, kas Savienības ūdeņos ICES 4. apakšapgabalā izmanto rāmja traļus, kuru linuma acs izmērs ir 80–119 mm, –

par minimālo saglabāšanas references izmēru mazāka merlanga daudzumu, kas nepārsniedz 2 % no jūras zeltplekstes un jūrasmēles gada kopējās nozvejas;”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 23. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 179, 16.7.2018., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/2014 (2020. gada 21. augusts), ar ko nosaka detalizētus noteikumus par to, kā 2021.–2023. gadā īstenot izkraušanas pienākumu dažās Ziemeļjūras zvejniecībās (OV L 415, 10.12.2020., 10. lpp.).

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d, 23. un 24. lpp.

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d, 20. un 21. lpp.


26.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 421/6


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/2063

(2021. gada 25. augusts),

ar kuru groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2020/2015, ar ko nosaka detalizētus noteikumus par to, kā 2021.–2023. gadā īstenot izkraušanas pienākumu dažās rietumu ūdeņu zvejniecībās

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/472 (2019. gada 19. marts), ar ko izveido daudzgadu plānu krājumiem, kurus zvejo rietumu ūdeņos un blakusesošajos ūdeņos, un zvejniecībām, kuras šos krājumus izmanto, un ar ko groza Regulas (ES) 2016/1139 un (ES) 2018/973 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007 un (EK) Nr. 1300/2008 (1), un jo īpaši tās 13. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar diviem kopīgiem ieteikumiem, ko iesniegusi attiecīgi Beļģija, Spānija, Francija, Nīderlande un Portugāle (dienvidrietumu ūdeņu dalībvalstis) un Beļģija, Īrija, Spānija, Francija un Nīderlande (ziemeļrietumu ūdeņu dalībvalstis), Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2020/2015 (2) ir detalizēti izklāstīts, kā 2021.–2023. gadā īstenojams izkraušanas pienākums dažās demersālajās zvejniecībās rietumu ūdeņos.

(2)

Saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2020/2015 daži atbrīvojumi no izkraušanas pienākuma ir provizoriski piemērojami līdz 2021. gada 31. decembrim. Šajos gadījumos dalībvalstīm, kuras ir tieši ieinteresētas attiecīgo zvejniecību pārvaldībā, pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā 2021. gada 1. maijā būtu jāiesniedz papildu zinātniski pierādījumi, kas pamato šo atbrīvojumu. Iesniegtā informācija Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejai (ZZTEK) būtu jānovērtē līdz 2021. gada 31. jūlijam.

(3)

Pēc apspriešanās ar Ziemeļrietumu ūdeņu konsultatīvo padomi un Pelaģisko krājumu konsultatīvo padomi ziemeļrietumu ūdeņu dalībvalstis 2021. gada 30. aprīlī iesniedza Komisijai kopīgu ieteikumu, prasot grozīt izmetumu plānu dažām zvejniecībām ziemeļrietumu ūdeņos.

(4)

Pēc apspriešanās ar Dienvidrietumu ūdeņu konsultatīvo padomi un Pelaģisko krājumu konsultatīvo padomi dienvidrietumu ūdeņu dalībvalstis 2021. gada 30. aprīlī iesniedza Komisijai kopīgu ieteikumu, prasot grozīt izmetumu plānu dažām zvejniecībām dienvidrietumu ūdeņos.

(5)

ZZTEK (3) šos kopīgos ieteikumus izskatīja 2021. gada maijā. Komisija 2021. gada 16. jūlija sanāksmē, kurā Eiropas Parlaments piedalījās novērotāja statusā, iepazīstināja dalībvalstu pārstāvju ekspertu grupu ar deleģētā akta projektu.

(6)

Deleģētā regula (ES) 2020/2015 noteica to atbrīvojumu darbības jomu, kas piemērojami ziemeļrietumu ūdeņos (Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) 5. (izņemot 5.a rajonu un tikai Savienības ūdeņus 5.b rajonā), 6. un 7. apakšapgabals). Tajā pašā regulā bija noteikta to atbrīvojumu darbības joma, kas piemērojami dienvidrietumu ūdeņos (ICES 8., 9. un 10. apakšapgabals (ūdeņi pie Azoru salām)) un Centrālaustrumu Atlantijas zvejniecības komitejas (CECAF) 34.1.1., 34.1.2. un 34.2.0. zonā (ūdeņi pie Madeiras un Kanāriju salām). Juridiskās skaidrības labad šo pasākumu piemērošanā būtu skaidri jāatsaucas uz Savienības ūdeņiem šajos apgabalos. Tādēļ būtu jāgroza Deleģētā regula (ES) 2020/2015.

(7)

Ziemeļrietumu ūdeņu dalībvalstis pieprasīja jaunu izdzīvotības atbrīvojumu jūras zeltplekstei, ko ar zvejas vadiem zvejo ICES 7.b–7.k rajonā. Ziemeļrietumu ūdeņu dalībvalstis iesniedza jaunus zinātniskus pierādījumus, kas uzrāda augstus jūras zeltplekstes izmetumu izdzīvotības rādītājus šajā zvejniecībā. Šie pierādījumi ir iesniegti ZZTEK, kas secināja (4), ka dati par izdzīvotības rādītājiem ir ticami un nodrošina stabilas aplēses par izdzīvotību minētajā zvejniecībā. Tāpēc Deleģētajā regulā (ES) 2020/2015 būtu jāietver attiecīgs atbrīvojums.

(8)

Ar Deleģētās regulas (ES) 2020/2015 10. panta 4. punkta b) apakšpunktu līdz 2021. gada 31. decembrim tika piešķirts augstas izdzīvotības atbrīvojums dzegužrajai, ko ar grunts traļiem zvejo ICES 8. apakšapgabalā. Dienvidrietumu ūdeņu dalībvalstis pieprasīja šo atbrīvojumu pagarināt līdz 2023. gada 31. decembrim. ZZTEK izskatīja dienvidrietumu ūdeņu dalībvalstu iesniegtos zinātniskos pierādījumus un secināja, ka izdzīvotības rādītāji jaunākajos pētījumos ir zemi, bet ļoti mainīgi. Tomēr 2021. gadā ir plānoti papildu zinātniski pētījumi, kas kopā apskatīs dzīvotspēju uz kuģa un uzraudzību nebrīvē. Tāpēc atbrīvojums būtu jāpagarina līdz 2022. gadam, lai būtu pieejams pietiekams laiks pētījumu pabeigšanai. Dalībvalstīm šo pētījumu rezultāti jāiesniedz ZZTEK ne vēlāk kā 2022. gada 1. maijā.

(9)

Ar Deleģētās regulas (ES) 2020/2015 13. panta 1. punkta f) apakšpunktu tika piešķirts de minimis atbrīvojums kaproīdām, ko ICES 7.b, 7.c un 7.f–7.k rajonā zvejo ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus. Ziemeļrietumu ūdeņu dalībvalstis lūdza precizēt, vai atbrīvojuma aprēķins būtu jābalsta uz nozvejām ar visiem zvejas rīkiem. ZZTEK secināja (5), ka, lai gan šai prasībai ir ietekme uz de minimis izmetumu apjoma atļauto potenciālu, iespējamais izmetumu apjoms 0,5 % de minimis ir mazs neatkarīgi no tā, vai nozveja attiecas uz visiem zvejas rīkiem vai tikai uz grunts traļiem. Turklāt atbrīvojums būtu jāpiemēro tikai relevanto grunts traļu kodiem, kas uzskaitīti Īstenošanas regulas (ES) Nr. 404/2011 XI pielikumā. Tāpēc būtu jāpiešķir minētajiem nosacījumiem atbilstošs atbrīvojums līdz 2022. gada 31. decembrim. ZZTEK pieprasītie nozvejas dati dalībvalstīm jāiesniedz ne vēlāk kā 2022. gada 1. maijā.

(10)

Ar Deleģētās regulas (ES) 2020/2015 13. panta 1. punkta a) apakšpunktu tika piešķirts de minimis atbrīvojums merlangam, ko ICES 7.b–7.k rajonā zvejo ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus un zvejas vadus, pelaģiskos traļus un rāmja traļus. Šis atbrīvojums tika piešķirts tikai līdz 2021. gada decembrim, ņemot vērā merlanga vispārējo saglabāšanās stāvokli ICES 7.b–7.k apakšapgabalā. Ziemeļrietumu ūdeņu dalībvalstis pieprasīja šo atbrīvojumu pagarināt. ZZTEK izskatīja ziemeļrietumu ūdeņu dalībvalstu iesniegtos zinātniskos pierādījumus un secināja (6), ka izmetumu rādītāji ir samērā zemi un ka Ķeltu jūrā īstenoto korektīvo pasākumu iznākumā ir uzlabojusies selektivitāte (7). Tomēr merlangs Ķeltu jūrā ir krājums, kas ir cieši saistīts ar mencas nozvejām Ķeltu jūrā un ko stingri uzrauga. Tāpēc atbrīvojums būtu jāpagarina līdz 2022. gada 31. decembrim, un dalībvalstīm ir jāiesniedz ZZTEK pieprasītie nozvejas dati ne vēlāk kā 2022. gada 1. maijā.

(11)

Ar Deleģētās regulas (ES) 2020/2015 14. panta 1. punktu tika piešķirts de minimis atbrīvojums merlangam, ko ICES 8. apakšapgabalā zvejo ar kuģiem, kuri izmanto pelaģiskos traļus, rāmja traļus, grunts traļus un zvejas vadus. Tomēr zvejas rīku sarakstā nebija iekļauti rīki, kas apzīmē pelaģiskos traļus (OTM, PTM un TM). Dienvidrietumu ūdeņu dalībvalstis pieprasīja Komisijai novērst šo nepilnību. Tāpēc minētais atbrīvojums būtu jāgroza.

(12)

Tādēļ Deleģētā regula (ES) 2020/2015 būtu attiecīgi jālabo un jāgroza.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi tieši ietekmē Savienības kuģu zvejas sezonas plānošanu un saistītās saimnieciskās darbības, tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas. Tā būtu jāpiemēro no 2022. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģēto regulu (ES) 2020/2015 groza šādi:

1)

regulas 1. pantu aizstāj ar šādu:

“Šajā regulā noteikts, kā Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punktā paredzētais izkraušanas pienākums 2021.–2023. gadā piemērojams demersālajās un pelaģiskajās zvejniecībās, kuras darbojas Savienības ūdeņos, kuri ir ziemeļrietumu ūdeņos (ICES 5., 6. un 7. apakšapgabals) un dienvidrietumu ūdeņos (ICES 8., 9. un 10. apakšapgabals (ūdeņi ap Azoru salām) un CECAF 34.1.1., 34.1.2. un 34.2.0. zona (ūdeņi ap Madeiru un Kanāriju salām)).”;

2)

regulas 6. panta 1. punktā pievieno šādu f) apakšpunktu:

“f)

jūras zeltplekstei (Pleuronectes platessa), kas ICES 7.b–7.k rajonā nozvejota ar skotu vadiem (SSC).”;

3)

regulas 10. panta 4. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

līdz 2022. gada 31. decembrim, ja dzegužrajas ar grunts traļiem nozvejotas ICES 8. apakšapgabalā. Dalībvalstis, kas ir tieši ieinteresētas šīs zvejniecības pārvaldībā, pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 1. maijam iesniedz papildu zinātnisko informāciju, kura pamato šo atbrīvojumu attiecībā uz dzegužrajām, kas nozvejotas ar grunts traļiem. Minēto zinātnisko informāciju līdz 2022. gada 31. jūlijam izvērtē ZZTEK.”;

4)

regulas 13. panta 1. punkta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“f)

attiecībā uz kaproīdām (Caproidae) – ne vairāk kā 0,5 % no šīs dzimtas sugu gada kopējās nozvejas ar visiem zvejas rīkiem, kuru ICES 7.b, 7.c un 7.f–7.k rajonā guvuši kuģi, kas izmanto grunts traļus (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB);”;

5)

regulas 13. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“Šā panta 1. punkta a) apakšpunktā noteikto de minimis atbrīvojumu piemēro līdz 2022. gada 31. decembrim. Dalībvalstis, kas ir tieši ieinteresētas minētās zvejniecības pārvaldībā, pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada 1. maijam iesniedz papildu zinātnisko informāciju par nozvejas sastāvu. Iesniegto zinātnisko informāciju līdz 2022. gada 31. jūlijam izvērtē ZZTEK.”;

6)

regulas 14. panta 1. punkta m) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“m)

attiecībā uz merlangu (Merlangius merlangus) – ne vairāk kā 5 % no šīs sugas gada kopējās nozvejas, ko ICES 8. apakšapgabalā guvuši kuģi, kuri izmanto pelaģiskos traļus, rāmja traļus, grunts traļus un zvejas vadus (zvejas rīka kods OTB, OTT, OTM, PTB, PTM, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, TM, SSC, SPR, SDN, SX, SV);”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 25. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 83, 25.3.2019., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/2015 (2020. gada 21. augusts), ar ko nosaka detalizētus noteikumus par to, kā 2021.–2023. gadā īstenot izkraušanas pienākumu dažās rietumu ūdeņu zvejniecībās (OV L 415, 10.12.2020., 22. lpp.).

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2874177/STECF+21-05+-+Ev+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/caa87b65-ea4a-491a-8e59-4111e01e1c1d

(7)  Padomes Regula (ES) 2021/92 (2021. gada 28. janvāris), ar ko 2021. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi (OV L 31, 29.1.2021., 31. lpp.).


26.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 421/9


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/2064

(2021. gada 25. augusts),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1380/2013 papildina, dažām demersālajām zvejniecībām Adrijas jūrā un Vidusjūras dienvidaustrumu daļā nosakot de minimis atbrīvojumu no izkraušanas pienākuma

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (1), un jo īpaši tās 15. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/86 (2) nosaka izmetumu plānu dažām bentiskajām [demersālajām] zvejniecībām, kas darbojas Vidusjūrā, un to piemēroja no 2017. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim, ievērojot trīs kopīgos ieteikumus, kurus Komisijai 2016. gadā iesniegušas vairākas dalībvalstis, kas ir tiešā veidā ieinteresētas Vidusjūras reģiona zvejniecību pārvaldībā (Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Malta un Slovēnija). Minētie trīs kopīgie ieteikumi attiecās uz Vidusjūras rietumu daļu, Adrijas jūru un Vidusjūras dienvidaustrumu daļu.

(2)

Lai novērstu neproporcionālas nevēlamu nozveju apstrādes izmaksas, ar Deleģēto regulu (ES) 2017/86 tika noteikts de minimis atbrīvojums, kas attiecas uz bentiskajām [demersālajām] sugām. Minētā regula zaudē spēku 2021. gada 31. decembrī.

(3)

Horvātija, Itālija un Slovēnija (“augsta līmeņa grupa Adriatica”) un Grieķija, Itālija, Kipra un Malta (“augsta līmeņa grupa Sudestmed”) ir tiešā veidā ieinteresētas Adrijas jūras un Vidusjūras dienvidaustrumu daļas zvejniecību pārvaldībā. 2021. gada 7. un 14. maijā augsta līmeņa grupa Adriatica un augsta līmeņa grupa Sudestmed iesniedza zinātniskus pierādījumus, lai pieprasītu Deleģētajā regulā (ES) 2017/86 noteiktā de minimis atbrīvojuma pagarināšanu.

(4)

De minimis atbrīvojumi attiecībā uz mazo pelaģisko sugu zvejniecībām, kas veic šo sugu specializēto zveju, ir noteikti Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2018/161 (3). Turpretī de minimis atbrīvojumi attiecībā uz mazo pelaģisko sugu piezvejām, kas gūtas demersālajās zvejniecībās, saskaņā ar augsta līmeņa grupu iesniegtajiem zinātniskajiem pierādījumiem būtu jāiekļauj šajā regulā.

(5)

Zinātniskos pierādījumus novērtēja Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (“ZZTEK”) laika posmā no 2021. gada 17. līdz 21. maijam (4). 2021. gada 13. un 21. jūlijā augsta līmeņa grupas Adriatica un Sudestmed iesniedza attiecīgi atjauninātus zinātniskos pierādījumus, kas bija saskaņoti ar ZZTEK zinātnisko ieteikumu.

(6)

Komisija piebilst, ka Adrijas jūrā un Vidusjūras dienvidaustrumu daļā sugas tiek nozvejotas vienlaikus un ļoti atšķirīgos daudzumos, un tas apgrūtina vienota krājuma pieejas piemērošanu. Papildus tam šīs sugas tiek nozvejotas ar nelieliem zvejas kuģiem un izkrautas daudzās dažādās izkraušanas vietās, kuras ir ģeogrāfiski izkaisītas gar piekrasti, un rezultātā rodas neproporcionālas nevēlamu nozveju apstrādes izmaksas.

(7)

ZZTEK piebilda, ka sniegtajos zinātniskajos pierādījumos ietvertā kombinētā de minimis pieeja aptver plašu sugu grupu ar dažādiem izmetumu rādītājiem, taču uzskatīja, ka, ņemot vērā attiecīgo zvejniecību sarežģītību, šāds plašs tvērums ir pareiza pieeja Adrijas jūrā un Vidusjūras dienvidaustrumu daļā. Visbeidzot, ZZTEK uzskatīja, ka, nosakot individuālus de minimis atbrīvojumus, kas aptver vienu sugu, rastos daudz atsevišķu atbrīvojumu, ko būtu vienlīdz sarežģīti uzraudzīt.

(8)

Augsta līmeņa grupa Adriatica ir sniegusi atjauninātus zinātniskos pierādījumus par neproporcionālām nevēlamu nozveju apstrādes izmaksām. Lai gan ZZTEK norādīja, ka ir sniegti izmaksu pieauguma aprēķini, tā uzsvēra, ka ir grūti novērtēt, cik lielā mērā izmaksas ir neproporcionālas. ZZTEK norādīja, ka par neproporcionālām izmaksām sniegto informāciju varētu vēl papildināt un ka būtu jāveic atbrīvojuma ietekmes novērtējums. Vēl ZZTEK norādīja, ka būtu jāprioritizē nevēlamu nozveju apjoma samazināšana, izmantojot selektīvus zvejas rīkus vai nosakot aizsargājamas jūras teritorijas. Komisija atzinīgi vērtē augsta līmeņa grupas Adriatica apņemšanos turpināt darbu saistībā ar selektivitāti un zvejniecības telpiskajiem ierobežojumiem kā prioritāti, lai panāktu nevēlamu nozveju apjoma mazināšanos. Komisija uzskata, ka atbrīvojums būtu jāpagarina, ievērojot ierosināto procentuālo apmēru.

(9)

Atjauninātajos zinātniskajos pierādījumos, kas sniegti par Adrijas jūru, ir ierosināts de minimis atbrīvojumu pagarināt attiecībā uz anšovu (Engraulis encrasicolus), sardīni (Sardina pilchardus), makrelēm (Scomber spp.) un stavridām (Trachurus spp.) 2022. gadā līdz ne vairāk kā 5 % no šo sugu gada kopējām piezvejām, kas gūtas ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX). ZZTEK uzskatīja, ka izmetumu rādītājs šai zvejniecībai ir ļoti ievērojams, tomēr selektivitātes projekti turpinās. Komisija uzskata, ka atbrīvojums būtu jāpagarina par vienu gadu, ievērojot ierosināto procentuālo apmēru. Augsta līmeņa grupai Adriatica būtu līdz 2022. gada 1. maijam jāiesniedz papildu dati, kuru pamatā būtu patlaban notiekošie pētījumi un atbrīvojuma ietekmes novērtējums.

(10)

Augsta līmeņa grupa Sudestmed ir sniegusi atjauninātus zinātniskos pierādījumus par neproporcionālām nevēlamu nozveju apstrādes izmaksām. Lai gan ZZTEK norādīja, ka ir sniegti izmaksu pieauguma aprēķini, tā uzsvēra, ka ir grūti novērtēt, cik lielā mērā izmaksas ir neproporcionālas. ZZTEK norādīja, ka par neproporcionālām izmaksām sniegto informāciju varētu vēl papildināt un ka būtu jāveic atbrīvojuma ietekmes novērtējums. Vēl ZZTEK norādīja, ka būtu jāprioritizē nevēlamu nozveju apjoma samazināšana, izmantojot selektīvus zvejas rīkus vai nosakot aizsargājamas jūras teritorijas. Komisija atzinīgi vērtē augsta līmeņa grupas Sudestmed apņemšanos turpināt darbu saistībā ar selektivitāti un zvejniecības telpiskajiem ierobežojumiem kā prioritāti, lai panāktu nevēlamu nozveju apjoma mazināšanos. Komisija uzskata, ka atbrīvojums būtu jāpagarina, ievērojot ierosināto procentuālo apmēru.

(11)

Tā kā demersālās zvejošanas darbībās, ko veic Vidusjūras dienvidaustrumu daļā un kurās izmanto āķus, āķu rindas, žaunu tīklus un vairāksienu tīklus, vienlaikus tiek nozvejotas ļoti daudzu dažādu sugu zivis, augsta līmeņa grupa Sudestmed ir ierosinājusi atšķirīgu de minimis apmēru dažām sugām, uz kurām biežākas nozvejas gadījumā attiecas zemāka de minimis robežvērtība nekā retākas nozvejas gadījumā. Tā kā tas atspoguļo jaukto zvejniecību realitāti Vidusjūras dienvidaustrumu daļā, Komisija uzskata, ka atbrīvojums būtu jāpiešķir, ievērojot ierosināto procentuālo apmēru.

(12)

Atjauninātajos zinātniskajos pierādījumos, kas sniegti par Vidusjūras dienvidaustrumu daļu, ir ierosināts de minimis atbrīvojumu pagarināt attiecībā uz anšovu (Engraulis encrasicolus), sardīni (Sardina pilchardus), makrelēm (Scomber spp.) un stavridām (Trachurus spp.) 2022. gadā līdz ne vairāk kā 5 % no šo sugu gada kopējām piezvejām, kas gūtas ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX). ZZTEK uzskatīja, ka izmetumu rādītājs šai zvejniecībai ir ievērojams, tomēr selektivitātes projekti turpinās. Komisija uzskata, ka atbrīvojums būtu jāpagarina par vienu gadu, ievērojot ierosināto procentuālo apmēru. Augsta līmeņa grupai Sudestmed būtu līdz 2022. gada 1. maijam jāiesniedz papildu dati, kuru pamatā būtu patlaban notiekošie pētījumi un atbrīvojuma ietekmes novērtējums.

(13)

Atjauninātajos zinātniskajos pierādījumos dalībvalstis no jauna apņēmās palielināt zvejas rīku selektivitāti, ņemot vērā pašreizējo pētniecības programmu rezultātus, nolūkā samazināt un ierobežot nevēlamas nozvejas un jo īpaši tādu īpatņu nozvejas, kas ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru.

(14)

Turklāt atjauninātajos zinātniskajos pierādījumos dalībvalstis apņēmās identificēt vēl citus aizlieguma apgabalus, lai samazinātu zivju mazuļu mirstību.

(15)

Pieprasītie pasākumi ir saskaņā ar 15. panta 4. punkta c) apakšpunkta noteikumiem.

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi tieši ietekmē Savienības kuģu zvejas sezonas plānošanu un saistītās saimnieciskās darbības, tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas. Juridiskās noteiktības labad šī regula būtu jāpiemēro no 2022. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Izkraušanas pienākuma īstenošana

Šajā regulā noteikts, kā Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punktā paredzētais izkraušanas pienākums piemērojams demersālajās zvejniecībās, kuras darbojas Savienības ūdeņos Adrijas jūrā un Vidusjūras dienvidaustrumu daļā.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

GFCM ģeogrāfiskie apakšapgabali” (ĢAA) ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1343/2011 (5) I pielikumā noteiktie Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) ģeogrāfiskie apakšapgabali;

b)

“Adrijas jūra” ir GFCM 17. un 18. ģeogrāfiskais apakšapgabals;

c)

“Vidusjūras dienvidaustrumu daļa” ir GFCM 14., 15., 16., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. un 27. ģeogrāfiskais apakšapgabals.

3. pants

De minimis atbrīvojums

1.   Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punkta, drīkst izmest šādus sugu daudzumus atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 4. punkta c) apakšpunktam:

a)

Adrijas jūrā:

i)

attiecībā uz heku (Merluccius merluccius) un jūras barbēm (Mullus spp.) – 2022. un 2023. gadā līdz ne vairāk kā 5 % no šo sugu gada kopējām nozvejām, kas gūtas ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus;

ii)

attiecībā uz heku (Merluccius merluccius) un jūras barbēm (Mullus spp.) – 2022. un 2023. gadā līdz ne vairāk kā 1 % no šo sugu gada kopējām nozvejām, kas gūtas ar kuģiem, kuri izmanto žaunu tīklus un vairāksienu tīklus (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);

iii)

attiecībā uz heku (Merluccius merluccius) un jūras barbēm (Mullus spp.) – 2022. un 2023. gadā līdz ne vairāk kā 1 % no šo sugu gada kopējām nozvejām, kas gūtas ar kuģiem, kuri izmanto rapido (rāmja trali) (TBB);

iv)

attiecībā uz parasto jūrasmēli (Solea solea) – 2022. un 2023. gadā līdz ne vairāk kā 3 % no šīs sugas gada kopējām nozvejām, kas gūtas ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus;

v)

attiecībā uz Eiropas labraku (Dicentrarchus labrax), gredzenoto jūras plaudi (Diplodus annularis), asdeguna jūras plaudi (Diplodus puntazzo), balto jūras plaudi (Diplodus sargus), divsvītru jūras plaudi (Diplodus vulgaris), grūperiem (Epinephelus spp.), svītraino jūras plaudi (Lithognathus mormyrus), sudraboto pageli (Pagellus acarne), sarkanspuru pageli (Pagellus bogaraveo), parasto pageli (Pagellus erythrinus), parasto jūraskarūsu (Pagrus pagrus), poliprionu (Polyprion americanus), zeltaino jūraskarūsu (Sparus aurata) un sārto dziļūdens garneli (Parapenaeus longirostris) – 2022. un 2023. gadā līdz ne vairāk kā 5 % no šo sugu gada kopējām nozvejām, kas gūtas ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus;

vi)

attiecībā uz Eiropas labraku (Dicentrarchus labrax), gredzenoto jūras plaudi (Diplodus annularis), asdeguna jūras plaudi (Diplodus puntazzo), balto jūras plaudi (Diplodus sargus), divsvītru jūras plaudi (Diplodus vulgaris), grūperiem (Epinephelus spp.), svītraino jūras plaudi (Lithognathus mormyrus), sudraboto pageli (Pagellus acarne), sarkanspuru pageli (Pagellus bogaraveo), parasto pageli (Pagellus erythrinus), parasto jūraskarūsu (Pagrus pagrus), poliprionu (Polyprion americanus), parasto jūrasmēli (Solea solea) un zeltaino jūraskarūsu (Sparus aurata) – 2022. un 2023. gadā līdz ne vairāk kā 3 % no šo sugu gada kopējām nozvejām, kas gūtas ar kuģiem, kuri izmanto žaunu tīklus un vairāksienu tīklus (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);

vii)

attiecībā uz Eiropas labraku (Dicentrarchus labrax), gredzenoto jūras plaudi (Diplodus annularis), asdeguna jūras plaudi (Diplodus puntazzo), balto jūras plaudi (Diplodus sargus), divsvītru jūras plaudi (Diplodus vulgaris), grūperiem (Epinephelus spp.), svītraino jūras plaudi (Lithognathus mormyrus), sudraboto pageli (Pagellus acarne), parasto pageli (Pagellus erythrinus), parasto jūraskarūsu (Pagrus pagrus), poliprionu (Polyprion americanus), parasto jūrasmēli (Solea solea) un zeltaino jūraskarūsu (Sparus aurata) – 2022. un 2023. gadā līdz ne vairāk kā 1 % no šo sugu gada kopējām nozvejām, kas gūtas ar kuģiem, kuri izmanto āķus un āķu rindas (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX);

viii)

attiecībā uz anšovu (Engraulis encrasicolus), sardīni (Sardina pilchardus), makrelēm (Scomber spp.) un stavridām (Trachurus spp.) – 2022. gadā līdz ne vairāk kā 5 % no šo sugu gada kopējām piezvejām, kas gūtas ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus;

b)

Vidusjūras dienvidaustrumu daļā:

i)

attiecībā uz heku (Merluccius merluccius) un jūras barbēm (Mullus spp.) – 2022. un 2023. gadā līdz ne vairāk kā 5 % no šo sugu gada kopējām nozvejām, kas gūtas ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus;

ii)

attiecībā uz heku (Merluccius merluccius) un jūras barbēm (Mullus spp.) – 2022. un 2023. gadā līdz ne vairāk kā 1 % no šo sugu gada kopējām nozvejām, kas gūtas ar kuģiem, kuri izmanto žaunu tīklus un vairāksienu tīklus (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);

iii)

attiecībā uz sārto dziļūdens garneli (Parapenaeus longirostris) – 2022. un 2023. gadā līdz ne vairāk kā 5 % no šīs sugas gada kopējām nozvejām, kas gūtas ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus;

iv)

attiecībā uz Eiropas labraku (Dicentrarchus labrax), gredzenoto jūras plaudi (Diplodus annularis), asdeguna jūras plaudi (Diplodus puntazzo), balto jūras plaudi (Diplodus sargus), divsvītru jūras plaudi (Diplodus vulgaris), grūperiem (Epinephelus spp.), svītraino jūras plaudi (Lithognathus mormyrus), sudraboto pageli (Pagellus acarne), sarkanspuru pageli (Pagellus bogaraveo), parasto pageli (Pagellus erythrinus), parasto jūraskarūsu (Pagrus pagrus), poliprionu (Polyprion americanus), zeltaino jūraskarūsu (Sparus aurata), Norvēģijas omāru (Nephrops norvegicus) un parasto jūrasmēli (Solea solea) – 2022. un 2023. gadā līdz ne vairāk kā 5 % no šo sugu gada kopējām nozvejām, kas gūtas ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus;

v)

attiecībā uz Eiropas labraku (Dicentrarchus labrax), gredzenoto jūras plaudi (Diplodus annularis), asdeguna jūras plaudi (Diplodus puntazzo), balto jūras plaudi (Diplodus sargus), divsvītru jūras plaudi (Diplodus vulgaris), grūperiem (Epinephelus spp.), svītraino jūras plaudi (Lithognathus mormyrus), sudraboto pageli (Pagellus acarne), sarkanspuru pageli (Pagellus bogaraveo), parasto pageli (Pagellus erythrinus), parasto jūraskarūsu (Pagrus pagrus), poliprionu (Polyprion americanus), zeltaino jūraskarūsu (Sparus aurata), parasto jūrasmēli (Solea solea), omāru (Homarus gammarus) un langustiem (Palinuridae) – 2022. un 2023. gadā līdz ne vairāk kā 3 % no šo sugu gada kopējām nozvejām, kas gūtas ar kuģiem, kuri izmanto žaunu tīklus un vairāksienu tīklus (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN). Gadījumā, ja šo sugu izkrāvums ir mazāks nekā 25 % no kopējā zvejniecību izkrāvuma, izmetamie daudzumi 2022. un 2023. gadā drīkst sasniegt ne vairāk kā 5 % no šo sugu gada kopējām nozvejām;

vi)

attiecībā uz Eiropas labraku (Dicentrarchus labrax), gredzenoto jūras plaudi (Diplodus annularis), asdeguna jūras plaudi (Diplodus puntazzo), balto jūras plaudi (Diplodus sargus), divsvītru jūras plaudi (Diplodus vulgaris), grūperiem (Epinephelus spp.), svītraino jūras plaudi (Lithognathus mormyrus), sarkanspuru pageli (Pagellus bogaraveo), sudraboto pageli (Pagellus acarne), parasto pageli (Pagellus erythrinus), parasto jūraskarūsu (Pagrus pagrus), poliprionu (Polyprion americanus), heku (Merluccius merluccius) un zeltaino jūraskarūsu (Sparus aurata) – līdz ne vairāk kā 1 % no šo sugu gada kopējām nozvejām, kas gūtas ar kuģiem, kuri izmanto āķus un āķu rindas (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). Gadījumā, ja šo sugu izkrāvums ir mazāks nekā 25 % no kopējā zvejniecību izkrāvuma, izmetamie daudzumi drīkst sasniegt ne vairāk kā 3 % no šo sugu gada kopējām nozvejām;

vii)

attiecībā uz anšovu (Engraulis encrasicolus), sardīni (Sardina pilchardus), makrelēm (Scomber spp.) un stavridām (Trachurus spp.) – 2022. gadā līdz ne vairāk kā 5 % no šo sugu gada kopējām piezvejām, kas gūtas ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus.

2.   Līdz 2022. gada 1. maijam dalībvalstis, kas ir tiešā veidā ieinteresētas Adrijas jūras un Vidusjūras dienvidaustrumu daļas zvejniecību pārvaldībā, iesniedz Komisijai papildu datus, kuru pamatā ir patlaban notiekošie pētījumi un atbrīvojuma ietekmes novērtējums, kā arī jebkura cita atbilstīga zinātniskā informācija, kas pamato 1. punkta a) apakšpunkta viii) punktā un b) apakšpunkta vii) punktā noteikto atbrīvojumu. ZZTEK šos datus un informāciju izvērtē vēlākais līdz 2022. gada 31. jūlijam.

4. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 25. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/86 (2016. gada 20. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas Vidusjūrā (OV L 14, 18.1.2017., 4. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/161 (2017. gada 23. oktobris), ar kuru dažām mazo pelaģisko sugu zvejniecībām, kas darbojas Vidusjūrā, nosaka de minimis atbrīvojumu no izkraušanas pienākuma (OV L 30, 2.2.2018., 1. lpp.).

(4)  Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas (ZZTEK) ziņojumi. Par izkraušanas pienākumu sagatavoto kopīgo ieteikumu izvērtējums (ZZTEK-21-05) 2021. gadā. Eiropas Savienības Publikāciju birojs, Luksemburga.

Pieejams šajā vietnē: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1343/2011 (2011. gada 13. decembris) par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1967/2006, kas attiecas uz Vidusjūras zvejas resursu ilgtspējīgas izmantošanas pārvaldības pasākumiem (OV L 347, 30.12.2011., 44. lpp.).


26.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 421/14


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/2065

(2021. gada 25. augusts),

ar kuru izveido izmetumu plānu akmeņplekstes zvejniecībām Melnajā jūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (1), un jo īpaši tās 15. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 mērķis ir, ieviešot izkraušanas pienākumu, pakāpeniski izskaust izmetumus visās Savienības zvejniecībās.

(2)

Attiecībā uz Melno jūru Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantā ir noteikts izkraušanas pienākums visām to sugu nozvejām, uz kurām attiecas nozvejas limiti. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punkta d) apakšpunktu izkraušanas pienākums zvejniecības galvenajām sugām piemērojams vēlākais no 2017. gada 1. janvāra. Viena no šīm sugām ir akmeņplekste.

(3)

2016. gada 20. oktobrī Komisija pieņēma Deleģēto regulu (ES) 2017/87 (2), ar kuru izveido izmetumu plānu akmeņplekstes zvejniecībām Melnajā jūrā, un tajā paredzēts izdzīvotības atbrīvojums akmeņplekstes nozvejām, kas gūtas ar grunts žaunu tīkliem. To piemēroja no 2017. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim.

(4)

Bulgārija un Rumānija ir tiešā veidā ieinteresētas akmeņplekstes zvejniecību pārvaldībā Melnajā jūrā. Minētās dalībvalstis 2021. gada 12. februārī iesniedza Komisijai kopīgu ieteikumu, kurā lūgts atjaunot ar grunts žaunu tīkliem nozvejotas akmeņplekstes izmetumu plānu un izdzīvotības atbrīvojumu Melnajā jūrā. 2021. gada 15. jūlijā šīs dalībvalstis iesniedza atjauninātu kopīgā ieteikuma redakciju. No relevantām zinātniskajām struktūrām tika saņemts zinātnisks pienesums, kas apliecina šīs sugas augstos izdzīvotības rādītājus.

(5)

Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK) novērtēja iesniegto atjaunināto kopīgo ieteikumu (3) un norādīja, ka vajadzīga pilnīgāka informācija. Komisija atzīst zinātniskos pētījumus (4), kuri ārpussavienības valstu kuģu gadījumā apliecina, ka ar žaunu tīkliem Melnajā jūrā nozvejotas akmeņplekstes izdzīvotība ir augsta. Pētījumi ir par to pašu jūras baseinu, sugu un zvejas rīkiem, uz kuriem attiecas Bulgārijas un Rumānijas lūgtais atbrīvojums, tāpēc Komisija uzskata, ka atbrīvojuma sakarā tie būtu jāņem vērā.

(6)

Pamatojoties uz zinātniskajiem pierādījumiem un ZZTEK novērtējumu, izdzīvotības atbrīvojums, kas atļauts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 4. punkta b) apakšpunktu, šajā regulā būtu jāiekļauj uz vienu gadu.

(7)

Līdz 2022. gada 1. maijam attiecīgajām dalībvalstīm būtu jāiesniedz papildu dati par izdzīvotības aplēsēm akmeņplekstes zvejniecībā, kurā izmanto žaunu tīklus.

(8)

Tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi tieši ietekmē Savienības kuģu saimniecisko darbību un zvejas sezonas plānošanu, šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas. Ievērojot kopīgo ieteikumu un ņemot vērā grafiku, kas noteikts Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punktā, šī regula būtu jāpiemēro no 2022. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Izkraušanas pienākuma īstenošana

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punktā paredzēto izkraušanas pienākumu saskaņā ar šo regulu piemēro zvejniecībām, kurās ar grunts žaunu tīkliem (zvejas rīka kods (5) GNS) Melnajā jūrā tiek nozvejota akmeņplekste (Psetta maxima).

2. pants

Definīcija

Šajā regulā “Melnā jūra” ir jūras ūdeņi Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) 29. ģeogrāfiskajā apakšapgabalā, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1343/2011 (6) I pielikumā.

3. pants

Izdzīvotības atbrīvojums

1.   Atbrīvojumu no izkraušanas pienākuma, kas Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 4. punkta b) apakšpunktā paredzēts sugām, attiecībā uz kurām zinātniskie pierādījumi uzrāda augstus izdzīvotības rādītājus, 2022. gadā piemēro akmeņplekstes (Psetta maxima) nozvejām, kas Melnajā jūrā gūtas ar grunts žaunu tīkliem (GNS).

2.   Akmeņplekstes (Psetta maxima), kas nozvejotas 1. punktā minētajos apstākļos, tūlīt atbrīvo apgabalā, kurā tās nozvejotas.

3.   Līdz 2022. gada 1. maijam dalībvalstis, kuras ir tiešā veidā ieinteresētas akmeņplekstes zvejniecību pārvaldībā Melnajā jūrā, iesniedz Komisijai papildu datus par izdzīvotības aplēsēm akmeņplekstes zvejniecībā, kurā izmanto žaunu tīklus, un visu citu relevanto zinātnisko informāciju, kas pamato 1. punktā noteikto atbrīvojumu. Minētos datus ZZTEK novērtē vēlākais līdz 2022. gada 31. jūlijam.

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 25. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/87 (2016. gada 20. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu akmeņplekstes zvejniecībām Melnajā jūrā (OV L 14, 18.1.2017., 9. lpp.).

(3)  Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas (ZZTEK) ziņojumi. Par izkraušanas pienākumu sagatavoto kopīgo ieteikumu izvērtējumi (STECF-21-05) 2021. Eiropas Savienības Publikāciju birojs, Luksemburga. Sk. https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf.

(4)  Basaran, F. and N. Samsun, 2004, Survival rates of Black Sea Turbot (Psetta maxima maeotica, L. 1758) broodstock captured by gill nets from different depths and their adaptation culture conditions, Aquaculture International 12: 321–331, 2004; Giragosov, V. and A. Nikolayevna Khanaychenko, 2012, The State-of-Art of the Black Sea Turbot Spawning Population off Crimea (1998–2010), Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, September 2012, DOI: 10.4194/1303-2712-v12_2_25; Samsun, N. and F. Kalayci, 2005, Survival Rates of Black Sea Turbot (Scophthalmus maeoticus Pallas 1811), Captured by Bottom Turbot Gillnets in Different Depths and Fishing, Seasons Between 1999 and 2004, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 5: 57-62 (2005).

(5)  Šajā regulā lietotie zvejas rīku kodi ir tie, kas norādīti XI pielikumā Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 404/2011, ar kuru pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes Regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (OV L 112, 30.4.2011., 1. lpp.). Attiecībā uz kuģiem, kuru lielākais garums ir mazāks par 10 metriem, šeit lietotie zvejas rīku kodi ir FAO zvejas rīku klasifikācijas kodi.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1343/2011 (2011. gada 13. decembris) par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1967/2006, kas attiecas uz Vidusjūras zvejas resursu ilgtspējīgas izmantošanas pārvaldības pasākumiem (OV L 347, 30.12.2011., 44. lpp.).


26.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 421/17


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/2066

(2021. gada 25. augusts),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1022 papildina attiecībā uz izkraušanas pienākuma īstenošanas noteikumiem par dažiem demersālajiem krājumiem Vidusjūras rietumu daļā laikposmā no 2022. līdz 2024. gadam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1022 (2019. gada 20. jūnijs), ar kuru izveido daudzgadu plānu zvejniecībām, kas izmanto bentiskos krājumus Vidusjūras rietumu daļā, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 508/2014 (1), un jo īpaši tās 14. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2019/1022 izveido daudzgadu plānu bentiskajām [demersālajām] zvejniecībām, kas darbojas Vidusjūras rietumu daļā. Ar minētās regulas 14. pantu Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai šo regulu papildinātu, attiecībā uz izkraušanas pienākumu nosakot sīkus noteikumus par visiem sugu krājumiem Vidusjūras rietumu daļā, uz kuriem izkraušanas pienākums attiecas, un nejaušām pelaģisko zivju nozvejām zvejniecībās, kas izmanto krājumus saskaņā ar šo noteikumu.

(2)

Ņemot vērā trīs kopīgos ieteikumus, kurus Komisijai 2016. gadā iesniegušas vairākas dalībvalstis, kas ir tieši ieinteresētas to zvejniecību pārvaldībā, kuras darbojas Vidusjūrā (Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Malta un Slovēnija), ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/86 (2) tika izveidots izmetumu plāns dažām bentiskajām [demersālajām] zvejniecībām, kas darbojas Vidusjūrā, un tas bija jāpiemēro laikposmā no 2017. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim. Minētie trīs kopīgie ieteikumi attiecās uz Vidusjūras rietumu daļu, Adrijas jūru un Vidusjūras dienvidaustrumu daļu.

(3)

2021. gada 7. maijā Spānija, Francija un Itālija (augsta līmeņa grupa Pescamed) iesniedza Komisijai kopīgu ieteikumu, kurā pēc konsultēšanās ar Vidusjūras konsultatīvo padomi (MEDAC) tika ierosināts saistībā ar izkraušanas pienākumu pagarināt noteiktu atbrīvojumu termiņu attiecībā uz demersālajām zvejniecībām, kas darbojas Vidusjūras rietumu daļā.

(4)

Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK) minēto kopīgo ieteikumu novērtēja laikposmā no 2021. gada 17. līdz 21. maijam (3).

(5)

2021. gada 21. jūlijā augsta līmeņa grupa Pescamed iesniedza atjauninātu kopīgo ieteikumu, kas bija saskaņots ar ZZTEK novērtējumu.

(6)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 (4) 18. pantu Komisija ir izskatījusi kopīgo ieteikumu, ņemot vērā ZZTEK izvērtējumu, lai nodrošinātu, ka tas ir savietojams ar attiecīgajiem saglabāšanas pasākumiem, to vidū ar izkraušanas pienākumu.

(7)

Komisija atzīmē, ka Vidusjūras rietumu daļā sugas tiek zvejotas vienlaikus un ļoti dažādos daudzumos un ka tas apgrūtina vienota krājuma pieejas izmantošanu. Papildus tam šīs sugas tiek nozvejotas ar nelieliem zvejas kuģiem un izkrautas daudzās dažādās izkraušanas vietās, kas ģeogrāfiski izkaisītas gar piekrasti, un tā rezultātā veidojas neproporcionālas izmaksas par nevēlamu nozveju apstrādi.

(8)

Atjauninātajā kopīgajā ieteikumā ir ierosināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 4. punkta b) apakšpunktu pagarināt izdzīvotības atbrīvojumu, kas noteikts attiecībā uz divvāku gliemjiem, t. i., ķemmīšgliemenēm Pecten jacobeus, cietgliemenēm Venerupis spp. un gliemenēm Venus spp., kuras nozvejotas ar mehānisko dragu (HMD), minēto atbrīvojumu attiecinot arī uz 2022. gadu. ZZTEK atgādināja dalībvalstīm, ka ir jāpabeidz divi pašreizējie pētījumi, lai varētu turpināt izvērtēt ķemmīšgliemeņu, cietgliemeņu un gliemeņu izdzīvotības rādītājus. Tā kā pierādījumi par šo sugu izdzīvotības rādītājiem nav pārliecinoši, Komisija uzskata, ka izdzīvotības atbrīvojums šajā regulā būtu jāiekļauj uz vienu gadu, kamēr vēl nav iesniegti attiecīgie dati par izdzīvotību. Attiecīgajām dalībvalstīm būtu līdz 2022. gada 1. maijam jāiesniedz Komisijai attiecīgie dati par minēto triju sugu izdzīvotību, lai ZZTEK varētu pilnībā izvērtēt šā atbrīvojuma pamatotību un lai Komisija varētu veikt pārskatīšanu.

(9)

Atjauninātajā kopīgajā ieteikumā ir ierosināts pagarināt izdzīvotības atbrīvojumu, kas noteikts attiecībā uz Norvēģijas omāru (Nephrops norvegicus), kurš nozvejots ar grunts traļiem (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT un TX), minēto atbrīvojumu attiecinot arī uz 2022., 2023. un 2024. gadu. ZZTEK uzskatīja, ka zinātniski pierādījumi uzrāda ļoti zemus minētās sugas izdzīvotības rādītājus Vidusjūras rietumu daļā un citos reģionos jūlijā un augustā. Tā kā pārējā gada laikā ir novēroti augsti izdzīvotības rādītāji, Komisija, ņemot vērā zvejas rīku, zvejas paņēmienu un ekosistēmas raksturlielumus, uzskata, ka izdzīvotības atbrīvojuma termiņš būtu jāpagarina par trim gadiem, izņemot katra gada jūliju un augustu.

(10)

Atjauninātajā kopīgajā ieteikumā ir ierosināts pagarināt izdzīvotības atbrīvojumu, kas noteikts attiecībā uz Norvēģijas omāru (Nephrops norvegicus), kurš noķerts ar ķeramajiem groziem un zivju krātiņveida lamatām (FPO, FIX), minēto atbrīvojumu attiecinot arī uz 2022., 2023. un 2024. gadu. ZZTEK uzskatīja, ka šo atbrīvojumu pamatojošā informācija ir nepilnīga. Tomēr, ņemot vērā to, ka minētā zvejniecība ir diezgan selektīva, Komisija uzskata, ka atbrīvojuma termiņš būtu jāpagarina par trim gadiem.

(11)

Atjauninātajā kopīgajā ieteikumā ir ierosināts pagarināt izdzīvotības atbrīvojumu, kas noteikts attiecībā uz sarkanspuru pageli (Pagellus bogaraveo), kura nozvejota ar āķiem un āķu rindām (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX), minēto atbrīvojumu attiecinot arī uz 2022. un 2023. gadu. ZZTEK uzskatīja, ka ir sniegti pierādījumi, kas pamato šo atbrīvojumu, bet būtu vajadzīgi papildu zinātniskie pētījumi, lai nepastarpināti novērotu izmetumu izdzīvotību. Tāpēc Komisija uzskata, ka šā atbrīvojuma termiņš būtu jāpagarina par diviem gadiem.

(12)

Atjauninātajā kopīgajā ieteikumā ir ierosināts pagarināt izdzīvotības atbrīvojumu, kas noteikts attiecībā uz omāru (Homarus gammarus) un langustiem (Palinuridae), kuri nozvejoti ar tīkliem (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) un noķerti ar ķeramajiem groziem un zivju krātiņveida lamatām (FPO, FIX), minēto atbrīvojumu attiecinot arī uz 2022. un 2023. gadu. ZZTEK uzskatīja, ka ir sniegti pierādījumi, kas apliecina, ka šā atbrīvojuma ietekme uz izdzīvotību, visticamāk, būs zema, bet būtu vajadzīgi papildu zinātniskie pētījumi, lai nepastarpināti novērotu izmetumu izdzīvotības rādītājus. Tāpēc Komisija uzskata, ka šā atbrīvojuma termiņš būtu jāpagarina par diviem gadiem.

(13)

Kopīgajā ieteikumā bija sniegti atjaunināti zinātniskie pierādījumi par neproporcionālām nevēlamu nozveju apstrādes izmaksām. Lai gan ZZTEK norādīja, ka ir sniegti izmaksu pieauguma aprēķini, tā arī uzsvēra, ka ir grūti novērtēt, cik lielā mērā izmaksas ir neproporcionālas. ZZTEK norādīja, ka par neproporcionālām izmaksām sniegto informāciju varētu vēl papildināt un ka būtu jāveic atbrīvojuma ietekmes novērtējums. Vēl ZZTEK norādīja, ka būtu jānosaka, ka prioritāte ir nevēlamu nozveju apjoma samazināšana, izmantojot selektīvākus zvejas rīkus vai nosakot aizsargātas jūras teritorijas. Komisija atzinīgi novērtē augsta līmeņa grupas Pescamed apņemšanos, ka prioritāri ir jāturpina uzlabot selektivitāte un jānosaka zvejniecībām telpiski ierobežojumi, lai panāktu nevēlamu nozveju apjoma samazināšanos. ZZTEK norādīja, ka kombinētā de minimis pieeja aptver plašu sugu grupu ar plaša diapazona izmetumu rādītājiem, taču uzskatīja, ka ir pareizi piemērot šādu plašu tvērumu, ņemot vērā to attiecīgo zvejniecību sarežģītību, kas darbojas Vidusjūras rietumu daļā. Turklāt ZZTEK uzskatīja, ka, nosakot individuālus de minimis atbrīvojumus, kas aptver vienu sugu, visticamāk, rastos daudz atsevišķu atbrīvojumu, kurus būtu vienlīdz sarežģīti uzraudzīt. Komisija uzskata, ka šis atbrīvojums būtu jāpapildina ar ierosinātajiem procentuālajiem līmeņiem.

(14)

Dalībvalstis kopīgajā ieteikumā no jauna apņēmās palielināt zvejas rīku selektivitāti saskaņā ar pašreizējo pētniecisko programmu rezultātiem nolūkā samazināt un ierobežot nevēlamas nozvejas un jo īpaši to īpatņu nozvejas, kas ir mazāki par minimālo saglabāšanas references izmēru.

(15)

Turklāt dalībvalstis kopīgajā ieteikumā apņēmās arī identificēt vēl citus aizlieguma apgabalus, lai samazinātu zivju mazuļu mirstību, ja ir pierādījumi par augstu zivju mazuļu koncentrāciju. Pasākumi, kas ierosināti atjauninātajā kopīgajā ieteikumā, ir saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 4. punktu un 5. punkta b) un c) apakšpunktu un 18. panta 3. punktu.

(16)

Šajā regulā paredzētie pasākumi tieši ietekmē Savienības kuģu zvejas sezonas plānošanu un saistītās saimnieciskās darbības, tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas. Tā būtu jāpiemēro no 2022. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Izkraušanas pienākuma īstenošana

Šajā regulā noteikts, kā Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punktā paredzētais izkraušanas pienākums piemērojams demersālajās zvejniecībās, kuras darbojas Savienības ūdeņos Vidusjūras rietumu daļā.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

GFCM ģeogrāfiskie apakšapgabali” (ĢAA) ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1343/2011 (5) I pielikumā definētie Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) ģeogrāfiskie apakšapgabali;

b)

“Vidusjūras rietumu daļa” ir GFCM 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.1., 11.2. un 12. ģeogrāfiskais apakšapgabals.

3. pants

Izdzīvotības atbrīvojumi

1.   Atbrīvojumu no izkraušanas pienākuma, kas Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 4. punkta b) apakšpunktā paredzēts attiecībā uz sugām, par kurām pieejamie zinātniskie pierādījumi uzrāda augstus izdzīvotības rādītājus, Vidusjūras rietumu daļā piemēro:

a)

ķemmīšgliemenēm Pecten jacobeus, kas ar mehānisko dragu (HMD) nozvejotas līdz 2022. gada 31. decembrim;

b)

cietgliemenēm Venerupis spp., kas ar mehānisko dragu (HMD) nozvejotas līdz 2022. gada 31. decembrim;

c)

gliemenēm Venus spp., kas ar mehānisko dragu (HMD) nozvejotas līdz 2022. gada 31. decembrim;

d)

Norvēģijas omāram (Nephrops norvegicus), kas ar grunts traļiem (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT un TX) nozvejots no janvāra līdz jūnijam un no septembra līdz decembrim, katru gadu līdz 2024. gada 31. decembrim;

e)

Norvēģijas omāram (Nephrops norvegicus), kas ar ķeramajiem groziem un zivju krātiņveida lamatām (FPO, FIX) noķerts līdz 2024. gada 31. decembrim;

f)

sarkanspuru pagelei (Pagellus bogaraveo), kas ar āķiem un āķu rindām (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) nozvejota līdz 2023. gada 31. decembrim;

g)

omāram (Homarus gammarus), kas ar tīkliem (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) un ar ķeramajiem groziem nozvejots un ar zivju krātiņveida lamatām (FPO, FIX) noķerts līdz 2023. gada 31. decembrim;

h)

langustiem (Palinuridae), kas ar tīkliem (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) nozvejoti un ar ķeramajiem groziem un zivju krātiņveida lamatām (FPO, FIX) noķerti līdz 2023. gada 31. decembrim.

2.   Ķemmīšgliemenes Pecten jacobeus, cietgliemenes Venerupis spp., gliemenes Venus spp., Norvēģijas omāru (Nephrops norvegicus), sarkanspuru pageli (Pagellus bogaraveo), omāru (Homarus gammarus) un langustus (Palinuridae), kas nozvejoti 1. punktā minētajos apstākļos, tūlīt atbrīvo apgabalā, kurā tie nozvejoti.

3.   Līdz 2022. gada 1. maijam dalībvalstis, kas ir tieši ieinteresētas to zvejniecību pārvaldībā, kuras darbojas Vidusjūrā, iesniedz Komisijai papildu izmetumu datus un jebkuru citu atbilstīgu zinātnisko informāciju, kas pamato 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā noteikto atbrīvojumu. ZZTEK šos iesniegtos datus un informāciju izvērtē vēlākais līdz 2022. gada 31. jūlijam.

4. pants

De minimis atbrīvojumi

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 1. punkta, drīkst izmest šādus sugu daudzumus atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 4. punkta c) apakšpunktam:

a)

attiecībā uz heku (Merluccius merluccius) un jūras barbēm (Mullus spp.) – 2022. un 2023. gadā līdz 5 % no šo sugu gada kopējām nozvejām, kas gūtas ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus;

b)

attiecībā uz heku (Merluccius merluccius) un jūras barbēm (Mullus spp.) – 2022. un 2023. gadā līdz 1 % no šo sugu gada kopējām nozvejām, kas gūtas ar kuģiem, kuri izmanto žaunu tīklus un vairāksienu tīklus;

c)

attiecībā uz Eiropas labraku (Dicentrarchus labrax), gredzenoto jūras plaudi (Diplodus annularis), asdeguna jūras plaudi (Diplodus puntazzo), balto jūras plaudi (Diplodus sargus), divsvītru jūras plaudi (Diplodus vulgaris), grūperiem (Epinephelus spp.), svītraino jūras plaudi (Lithognathus mormyrus), sudraboto pageli (Pagellus acarne), sarkanspuru pageli (Pagellus bogaraveo), parasto pageli (Pagellus erythrinus), parasto jūraskarūsu (Pagrus pagrus), poliprionu (Polyprion americanus), parasto jūrasmēli (Solea solea), zeltaino jūraskarūsu (Sparus aurata) un sārto dziļūdens garneli (Parapenaeus longirostris) – 2022. un 2023. gadā līdz 5 % no šo sugu gada kopējām nozvejām, kas gūtas ar kuģiem, kuri izmanto grunts traļus;

d)

attiecībā uz Eiropas labraku (Dicentrarchus labrax), gredzenoto jūras plaudi (Diplodus annularis), asdeguna jūras plaudi (Diplodus puntazzo), balto jūras plaudi (Diplodus sargus), divsvītru jūras plaudi (Diplodus vulgaris), grūperiem (Epinephelus spp.), svītraino jūras plaudi (Lithognathus mormyrus), sudraboto pageli (Pagellus acarne), sarkanspuru pageli (Pagellus bogaraveo), parasto pageli (Pagellus erythrinus), parasto jūraskarūsu (Pagrus pagrus), poliprionu (Polyprion americanus), parasto jūrasmēli (Solea solea) un zeltaino jūraskarūsu (Sparus aurata) – 2022. un 2023. gadā līdz 3 % no šo sugu gada kopējām nozvejām, kas gūtas ar kuģiem, kuri izmanto žaunu tīklus un vairāksienu tīklus;

e)

attiecībā uz Eiropas labraku (Dicentrarchus labrax), gredzenoto jūras plaudi (Diplodus annularis), asdeguna jūras plaudi (Diplodus puntazzo), balto jūras plaudi (Diplodus sargus), divsvītru jūras plaudi (Diplodus vulgaris), grūperiem (Epinephelus spp.), svītraino jūras plaudi (Lithognathus mormyrus), sudraboto pageli (Pagellus acarne), parasto pageli (Pagellus erythrinus), parasto jūraskarūsu (Pagrus pagrus), poliprionu (Polyprion americanus), parasto jūrasmēli (Solea solea) un zeltaino jūraskarūsu (Sparus aurata) – 2022. un 2023. gadā līdz 1 % no šo sugu gada kopējām nozvejām, kas gūtas ar kuģiem, kuri izmanto āķus un āķu rindas.

5. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 25. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 172, 26.6.2019., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/86 (2016. gada 20. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas Vidusjūrā (OV L 14, 18.1.2017., 4. lpp.).

(3)  Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas (ZZTEK) ziņojumi. Par izkraušanas pienākumu sagatavoto kopīgo ieteikumu izvērtējums (ZZTEK-21-05), 2021. Eiropas Savienības Publikāciju birojs, Luksemburga. Pieejams vietnē https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1343/2011 (2011. gada 13. decembris) par atsevišķiem noteikumiem attiecībā uz zveju Vidusjūras Vispārējās zivsaimniecības komisijas (GFCM) nolīguma apgabalā, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1967/2006, kas attiecas uz Vidusjūras zvejas resursu ilgtspējīgas izmantošanas pārvaldības pasākumiem (OV L 347, 30.12.2011., 44. lpp.).


26.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 421/22


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2067

(2021. gada 24. novembris),

ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 183. panta b) punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 510/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar kuru nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 1216/2009 un (EK) Nr. 614/2009 (2), un jo īpaši tās 5. panta 6. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1484/95 (3) ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi par to, kā piemērojama papildu ievedmuitas nodokļu sistēma, un ir noteiktas reprezentatīvās cenas mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam.

(2)

Regulāri pārbaudot datus, uz kuriem balstīta reprezentatīvo cenu noteikšana mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam, kļuvis skaidrs, ka reprezentatīvās cenas konkrētu produktu importam ir jāgroza, ņemot vērā cenu svārstības atkarībā no produktu izcelsmes.

(3)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 1484/95 būtu attiecīgi jāgroza.

(4)

Ņemot vērā to, ka ir jānodrošina šā pasākuma piemērošana iespējami drīz pēc atjaunināto datu nosūtīšanas, šai regulai būtu jāstājas spēkā tās publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1484/95 I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 24. novembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētājas vārdā –

Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Wolfgang BURTSCHER


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 150, 20.5.2014., 1. lpp.

(3)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1484/95 (1995. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus papildu ievedmuitas nodokļu sistēmas ieviešanai un papildu ievedmuitas nodokļu noteikšanai mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam, un atceļ Regulu Nr. 163/67/EEK (OV L 145, 29.6.1995., 47. lpp.).


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

KN kods

Preču apraksts

Reprezentatīvā cena

(EUR/100  kg)

Nodrošinājums, kas minēts 3. pantā

(EUR/100  kg)

Izcelsme (1)

0207 14 10

Atkauloti, saldēti Gallus domesticus sugas mājputnu gaļas gabali

172,0

44

BR


(1)  Valstu nomenklatūra ir noteikta Komisijas Regulā (ES) Nr. 1106/2012 (2012. gada 27. novembris), ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.).”


26.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 421/25


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2068

(2021. gada 25. novembris),

ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām benfluralīnam, dimoksistrobīnam, fluazināmam, flutolanilam, mekopropam-P, mepikvatam, metirāmam, oksamilam un piraklostrobīnam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 17. panta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (2) pielikuma A daļā noteiktas darbīgās vielas, kuras uzskata par apstiprinātām saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1107/2009.

(2)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/52 (3) darbīgo vielu dimoksistrobīna, mekopropa-P, metirāma, oksamila un piraklostrobīna apstiprinājuma periods tika pagarināts līdz 2022. gada 31. janvārim, bet darbīgo vielu benfluralīna, fluazināma, flutolanila un mepikvata apstiprinājuma periods – līdz 2022. gada 28. februārim.

(3)

Pieteikumi uz minēto vielu apstiprinājuma atjaunošanu tika iesniegti saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 844/2012 (4), kas atcelta ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/1740 (5). Taču saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/1740 17. panta 2. punktu vēl tiek piemērota minēto darbīgo vielu apstiprinājuma atjaunošanas procedūra, kas izklāstīta Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 844/2012.

(4)

Ņemot vērā to, ka no pieteikumu iesniedzējiem neatkarīgu iemeslu dēļ šo darbīgo vielu novērtēšana ir aizkavējusies, to apstiprinājuma periodi, visdrīzāk, beigsies, pirms tiks pieņemts lēmums par to atjaunošanu. Tāpēc minētos apstiprinājuma periodus nepieciešams pagarināt.

(5)

Turklāt darbīgo vielu fluazināma, flutolanila, mekopropa-P, mepikvata, metirāma un piraklostrobīna apstiprinājuma periods ir jāpagarina, lai atvēlētu laiku, kas vajadzīgs, lai saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 844/2012 13. un 14. pantā noteikto procedūru novērtētu šo darbīgo vielu endokrīni disruptīvās īpašības.

(6)

Ja Komisijai ir jāpieņem regula, ar kuru kādas šīs regulas pielikumā minētās darbīgās vielas apstiprinājumu paredz neatjaunot, jo nav izpildīti apstiprināšanas kritēriji, Komisijai, izvēloties attiecīgo vēlāko datumu, apstiprinājuma termiņa beigas jānosaka vai nu tajā pašā datumā, kāds bijis noteikts pirms šīs regulas pieņemšanas, vai datumā, kurā stājas spēkā regula, ar ko darbīgās vielas apstiprinājums netiek atjaunots. Ja Komisijai ir jāpieņem regula, ar kuru paredz atjaunot šīs regulas pielikumā minētas darbīgās vielas apstiprinājumu, Komisija atbilstoši apstākļiem centīsies noteikt agrāko iespējamo piemērošanas datumu.

(7)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 25. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 540/2011 (2011. gada 25. maijs), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (OV L 153, 11.6.2011., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/52 (2021. gada 22. janvāris), ar ko attiecībā uz apstiprinājuma periodu pagarināšanu darbīgajām vielām benfluralīnam, dimoksistrobīnam, fluazināmam, flutolanilam, mekopropam-P, mepikvatam, metirāmam, oksamilam un piraklostrobīnam groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 23, 25.1.2021., 13. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 844/2012 (2012. gada 18. septembris), ar ko nosaka noteikumus, kas vajadzīgi darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 252, 19.9.2012., 26. lpp.).

(5)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1740 (2020. gada 20. novembris), ar ko nosaka noteikumus, kas vajadzīgi darbīgo vielu apstiprinājumu atjaunošanas procedūras īstenošanai, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1107/2009, un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 844/2012 (OV L 392, 23.11.2020., 20. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A daļu groza šādi:

1)

datumu 57. rindas (mekoprops-P) sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” aizstāj ar “2023. gada 31. janvāris”;

2)

datumu 81. rindas (piraklostrobīns) sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” aizstāj ar “2023. gada 31. janvāris”;

3)

datumu 115. rindas (metirāms) sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” aizstāj ar “2023. gada 31. janvāris”;

4)

datumu 116. rindas (oksamils) sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” aizstāj ar “2023. gada 31. janvāris”;

5)

datumu 128. rindas (dimoksistrobīns) sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” aizstāj ar “2023. gada 31. janvāris”;

6)

datumu 187. rindas (flutolanils) sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” aizstāj ar “2023. gada 28. februāris”;

7)

datumu 188. rindas (benfluralīns) sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” aizstāj ar “2023. gada 28. februāris”;

8)

datumu 189. rindas (fluazināms) sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” aizstāj ar “2023. gada 28. februāris”;

9)

datumu 191. rindas (mepikvats) sestajā slejā “Apstiprināšanas termiņa beigas” aizstāj ar “2023. gada 28. februāris”.


26.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 421/28


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2069

(2021. gada 25. novembris),

ar ko attiecībā uz galda kartupeļu ievešanu Savienībā no Bosnijas un Hercegovinas, Melnkalnes un Serbijas groza Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 VI pielikumu, kā arī atceļ Īstenošanas lēmumus 2012/219/ES un (ES) 2015/1199

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (1), un jo īpaši tās 40. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 (2) VI pielikuma 17. ieraksts aizliedz Savienībā ievest Solanum L. sugas bumbuļus un to hibrīdus, izņemot 15. un 16. ierakstā minētos bumbuļus, kā arī Solanum tuberosum L. (“norādītais augs”) bumbuļus, kuru izcelsme ir noteiktās trešās valstīs.

(2)

Uz Eiropas trešām valstīm un konkrētiem apgabaliem, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 VI pielikuma 17. ieraksta ceturtās slejas b) punktā, minētais aizliegums neattiecas tad, ja tiek atzīts, ka tie ir brīvi no Clavibacter sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Nouioui et al. (“norādītais kaitīgais organisms”), kurš izraisa kartupeļu gaišo gredzenpuvi, vai ja tiek atzīts, ka to tiesību akti ir līdzvērtīgiem Savienības noteikumiem par aizsardzību pret minēto kaitīgo organismu.

(3)

No Melnkalnes sniegtās informācijas, kas attiecas uz ikgadējām apsekošanas kampaņām, kuras notikušas no 2010. līdz 2020. gadam, un no informācijas, kas ievākta tādās revīzijās par šīs valsts kartupeļu nozari, kuras notikušas 2019. gada novembrī, jākonstatē, ka norādītais kaitīgais organisms Melnkalnē nav sastopams. Reaģējot uz ieteikumiem, kas revīzijas nobeiguma ziņojumā izteikti par to, kā kartupeļu nozarē uzlabot augu veselības kontroles, minētā valsts ir izstrādājusi apmierinošu turpmāko pasākumu plānu. Tāpēc ir lietderīgi Melnkalni atzīt par brīvu no Clavibacter sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Nouioui et al. un galda kartupeļus no Melnkalnes – kuru uzskata par brīvu no norādītā kaitīgā organisma, – atļaut ievest Savienībā.

(4)

Komisijas Īstenošanas lēmumi 2012/219/ES (3) un (ES) 2015/1199 (4) par brīvām no norādītā kaitīgā organisma atzina attiecīgi Serbiju un Bosniju un Hercegovinu.

(5)

Pamatojoties uz attiecīgo apsekojumu rezultātiem un revīzijām, situācija Bosnijā un Hercegovinā un Serbijā kopš minēto īstenošanas lēmumu pieņemšanas nav mainījusies, tāpēc minētās trešās valstis joprojām tiek uzskatītas par brīvām no norādītajiem kaitīgajiem organismiem un to teritorijā audzētus galda kartupeļus būtu jāatļauj ievest Savienībā.

(6)

Lai nodrošinātu, ka Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Serbija un Apvienotā Karaliste joprojām paliktu brīvas no norādītā kaitīgā organisma, šīm trešām valstīm līdz katra gada 30. aprīlim būtu jāiesniedz Komisijai iepriekšējā gada apsekojuma rezultāti, kas apstiprina, ka to teritorijā nav norādītā kaitīgā organisma, jo tādā veidā tiktu nodrošināts vispiemērotākais periods šo rezultātu attiecīgai vākšanai un iesniegšanai.

(7)

Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 VI pielikuma 17. ieraksts, ceturtās slejas b) un c) punkts būtu attiecīgi jāgroza, lai tas attiektos arī uz Bosniju un Hercegovinu, Melnkalni, Serbiju un Apvienoto Karalisti.

(8)

Juridiskās skaidrības labad Īstenošanas lēmumi 2012/219/ES un (ES) 2015/1199 būtu jāatceļ.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Īstenošanas lēmumus 2012/219/ES un (ES) 2015/1199 atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 25. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2072 (2019. gada 28. novembris), ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (OV L 319, 10.12.2019., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas lēmums 2012/219/ES (2012. gada 24. aprīlis), ar ko tiek atzīts, ka Serbija ir brīva no Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman un Kotthoff) Davis et al. (OV L 114, 26.4.2012., 28. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1199 (2015. gada 17. jūlijs), ar ko tiek atzīts, ka Bosnija un Hercegovina ir brīva no Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman un Kotthoff) Davis et al. (OV L 194, 22.7.2015., 42. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 VI pielikuma 17. ieraksta ceturtās slejas tekstu aizstāj ar šādu:

“Trešās valstis vai reģioni, kas nav:

a)

Alžīrija, Ēģipte, Izraēla, Lībija, Maroka, Sīrija, Šveice, Tunisija un Turcija;

vai

b)

valstis, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

i)

ir viena no šīm:

Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno un Ukraina;

kā arī

ii)

atbilst vienam no šiem nosacījumiem:

tās ir valstis, kuras atzītas par brīvām no Clavibacter sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Nouioui et al. saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru, vai

to tiesību akti ir atzīti par līdzvērtīgiem Savienības noteikumiem par aizsardzību pret Clavibacter sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Nouioui et al. saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru;

vai

c)

Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Serbija un Apvienotā Karaliste (*1), ja ir izpildīts šāds nosacījums: šīs trešās valstis katru gadu līdz 30. aprīlim Komisijai ir iesniegušas apsekojumu rezultātus, kas apstiprina, ka Clavibacter sepedonicus (Spieckermann un Kotthoff) Noui et al. iepriekšējā gadā tās teritorijā nav konstatēts.


(*1)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.””


26.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 421/31


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2070

(2021. gada 25. novembris),

ar ko Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza attiecībā uz tādu gaisa pārvadātāju sarakstu, kuru darbība Savienībā ir aizliegta vai kuriem piemēro darbības ierobežojumus Savienībā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2111/2005 (2005. gada 14. decembris) par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi un gaisa transporta pasažieru informēšanu par apkalpojošā gaisa pārvadātāja identitāti un par Direktīvas 2004/36/EK 9. panta atcelšanu (1) un jo īpaši tās 4. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 474/2006 (2) ir izveidots darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju saraksts.

(2)

Dažas dalībvalstis un Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (“Aģentūra”) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 4. panta 3. punktu ir paziņojušas Komisijai informāciju, kas ir būtiska minētā saraksta atjaunināšanai. Arī trešās valstis un starptautiskās organizācijas sniedza attiecīgo informāciju. Pamatojoties uz sniegto informāciju, saraksts būtu jāatjaunina.

(3)

Komisija informēja visus attiecīgos gaisa pārvadātājus vai nu tieši, vai ar to iestāžu starpniecību, kuras ir atbildīgas par attiecīgo gaisa pārvadātāju regulatīvo uzraudzību, un norādīja būtiskos faktus un apsvērumus, ar ko tā pamatos lēmumu noteikt tiem darbības aizliegumu Savienībā vai grozīt darbības aizlieguma nosacījumus gaisa pārvadātājam, kas iekļauts Regulas (EK) Nr. 474/2006 A vai B pielikuma sarakstā.

(4)

Komisija attiecīgajiem gaisa pārvadātājiem deva iespēju iepazīties ar visiem attiecīgajiem dokumentiem, iesniegt rakstiskas piezīmes un mutiski izklāstīt savus apsvērumus Komisijai un ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 15. pantu izveidotajai komitejai (“ES Aviācijas drošības komiteja”).

(5)

Komisija ir informējusi ES Aviācijas drošības komiteju par kopīgajām apspriedēm, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2111/2005 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 473/2006 (3) notiek ar Armēnijas, Komoru Salu, Irākas, Kazahstānas, Lībijas, Meksikas, Moldovas, Pakistānas, Krievijas un Dienvidsudānas kompetentajām iestādēm un gaisa pārvadātājiem. Komisija arī informēja ES Aviācijas drošības komiteju par aviācijas drošības situāciju Kongo (Brazavilā), Ekvatoriālajā Gvinejā, Indonēzijā, Madagaskarā, Sudānā un Surinamā.

(6)

Aģentūra informēja Komisiju un ES Aviācijas drošības komiteju par tehniskajiem novērtējumiem, kas tika veikti saistībā ar trešo valstu ekspluatantu (TCO) to atļauju sākotnējo izvērtēšanu un pastāvīgo uzraudzību, kuras izdotas saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 452/2014 (4).

(7)

Aģentūra arī informēja Komisiju un ES Aviācijas drošības komiteju par rezultātiem, kas gūti, analizējot perona pārbaudes, kuras veiktas atbilstīgi Ārzemju gaisa kuģu drošības novērtēšanas (SAFA) programmai saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 965/2012 (5).

(8)

Turklāt Aģentūra informēja Komisiju un ES Aviācijas drošības komiteju par tehniskās palīdzības projektiem, ko īsteno trešās valstīs, uz kurām attiecas Regulā (EK) Nr. 474/2006 paredzētais darbības aizliegums. Turklāt Aģentūra un Francija informēja par plāniem un paustajiem lūgumiem arī turpmāk saņemt tehnisku palīdzību un turpināt sadarbību nolūkā uzlabot trešo valstu civilās aviācijas iestāžu administratīvās un tehniskās spējas, lai palīdzētu tām novērst neatbilstību spēkā esošajiem starptautiskajiem civilās aviācijas drošības standartiem. Dalībvalstis tika aicinātas atbildēt uz šiem lūgumiem uz divpusējas vienošanās pamata, to koordinējot ar Komisiju un Aģentūru. Šajā saistībā Komisija atkārtoti uzsvēra, ka ir lietderīgi, it sevišķi izmantojot Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) palīdzības partnerības rīku aviācijas drošības īstenošanai, informēt starptautiskās aviācijas aprindas par tādu tehnisko palīdzību trešām valstīm, ko Savienība un tās dalībvalstis sniedz nolūkā uzlabot aviācijas drošību visā pasaulē.

(9)

Eirokontrole sniedza Komisijai un ES Aviācijas drošības komitejai jaunāko informāciju par SAFA un TCO brīdināšanas funkcijas statusu, ietverot statistikas datus par brīdinājuma ziņojumiem gaisa pārvadātājiem, kuru darbībai piemērots aizliegums.

Savienības gaisa pārvadātāji

(10)

Pēc Aģentūras analīzes, iepazīstoties ar informāciju, kuras pamatā ir Savienības gaisa pārvadātāju gaisa kuģiem veiktās perona pārbaudes un Aģentūras veiktās standartizācijas pārbaudes, ko papildina informācija par specifiskām valstu aviācijas iestāžu veiktām pārbaudēm un revīzijām, dažas dalībvalstis un Aģentūra, darbojoties kā kompetentā iestāde, ir veikušas konkrētus korektīvus un izpildes nodrošināšanas pasākumus un informējušas Komisiju un ES Aviācijas drošības komiteju par šiem pasākumiem.

(11)

Dalībvalstis un Aģentūra, darbojoties kā kompetentā iestāde, atkārtoti apliecināja savu gatavību attiecīgi rīkoties gadījumā, ja piemērotā drošības informācija norāda uz tiešu drošības apdraudējumu, kurš radies tāpēc, ka Savienības gaisa pārvadātāji nenodrošina atbilstību attiecīgajiem drošības standartiem.

Armēnijas gaisa pārvadātāji

(12)

2020. gada jūnijā Armēnijas gaisa pārvadātāji ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/736 (6) tika iekļauti Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā.

(13)

2021. gada 3. novembrī Komisija, Aģentūra, dalībvalstis un Armēnijas Civilās aviācijas komiteja (“CAC”) rīkoja tehnisku sanāksmi, kuras laikā CAC sniedza jaunāko informāciju par pasākumiem, kas kopš 2021. gada 15. aprīļa tehniskās sanāksmes veikti konstatēto drošības trūkumu novēršanai. CAC sniedza pārskatu par jaunākajām norisēm saistībā ar Armēnijas civilās aviācijas tiesisko regulējumu, informāciju par CAC struktūrvienību/nodaļu funkciju un pienākumu turpmāko attīstību un Cilvēkresursu rokasgrāmatu.

(14)

CAC arī informēja Komisiju par nesen izstrādāto drošības vadības rokasgrāmatu un par drošības pārvaldības sistēmas (SMS) apmācībām, kurās piedalījās CAC darbinieki.

(15)

Turklāt CAC informēja Komisiju, ka gaisa pārvadātāju Atlantis Armenian Airlines un Fly Armenia Airways gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) ir atsauktas un ka ir sertificēts jauns gaisa pārvadātājs Flyone Armenia (AOC Nr. 074). Tā kā CAC nav pierādījusi, ka tai ir pietiekamas spējas īstenot un izpildīt attiecīgos drošības standartus, AOC izsniegšana šiem jaunajiem gaisa pārvadātājiem negarantē pietiekamu atbilstību starptautiskajiem drošības standartiem.

(16)

Komisija ņem vērā CAC panākto progresu tādu aviācijas drošības problēmu risināšanā, kuru dēļ 2020. gada jūnijā Armēnijā sertificētie gaisa pārvadātāji tika iekļauti Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā. Tomēr CAC sniegtajā informācijā un dokumentācijā nav pietiekami daudz pierādījumu tam, ka 2020. gada Savienības novērtējuma apmeklējumā uz vietas konstatētie drošības trūkumi ir efektīvi novērsti, lai nodrošinātu atbilstību starptautiskajiem drošības standartiem. Komisija turpinās sadarboties ar CAC un uzraudzīs turpmākos pasākumus, kas pieņemti, un darbības, kas veiktas, lai novērstu minētos trūkumus drošības jomā, tostarp CAC drošības uzraudzības spējas. Šajā sakarā tika atzīmēts, ka Aģentūra pārvaldīs tehniskās palīdzības projektu, lai atbalstītu CAC centienus uzlabot aviācijas drošības uzraudzību Armēnijā.

(17)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem Komisija uzskata, ka attiecībā uz gaisa pārvadātājiem no Armēnijas būtu jāgroza darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju saraksts, iekļaujot Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā Flyone Armenia un svītrojot no minētā pielikuma Atlantis Armenian Airlines un Fly Armenia Airways.

(18)

Nosakot visu Armēnijā sertificēto gaisa pārvadātāju perona pārbaudes par prioritāti, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012 dalībvalstīm būtu jāturpina pārbaudīt šo gaisa pārvadātāju faktisko atbilstību attiecīgajiem starptautiskajiem drošības standartiem.

Komoru Salu gaisa pārvadātāji

(19)

Gaisa pārvadātājs Air Service Comores tika iekļauts Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā 2006. gada 22. martā.

(20)

2006. gada 12. oktobrī gaisa pārvadātājs Air Service Comores ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1543/2006 (7) tika pārvietots no Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikuma uz tās B pielikumu.

(21)

Veicot pastāvīgās uzraudzības darbības, Komisija pieprasīja Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie de l’Union des Comores (“ANACM”) iesniegt visu Komoru Salās sertificēto AOC turētāju sarakstu.

(22)

ANACM2021. gada 15. jūlijā rakstiski apstiprināja, ka gaisa pārvadātājs Air Service Comores ir pārtraucis savu darbību.

(23)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem Komisija uzskata, ka darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju saraksts būtu jāgroza, no Regulas (EK) Nr. 474/2006 B pielikuma svītrojot gaisa pārvadātāju Air Service Comores.

(24)

Nosakot visu Komoru Salās sertificēto gaisa pārvadātāju perona pārbaudes par prioritāti, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012 dalībvalstīm būtu jāturpina pārbaudīt šo gaisa pārvadātāju faktisko atbilstību attiecīgajiem starptautiskajiem drošības standartiem.

(25)

Ja jebkāda attiecīga drošības informācija liecinās par to, ka pastāv tiešs drošības apdraudējums, kuru izraisījusi neatbilstība starptautiskajiem drošības standartiem, Komisija var būt spiesta turpmāk rīkoties atbilstoši Regulai (EK) Nr. 2111/2005.

Irākas gaisa pārvadātāji

(26)

2015. gada decembrī gaisa pārvadātājs Iraqi Airways ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/2322 (8) tika iekļauts Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā.

(27)

2021. gada 17. jūnijā pēc Irākas pieprasījuma un Komisijas pastāvīgās uzraudzības pasākumu ietvaros Komisija, Aģentūra, dalībvalstis un Irākas Civilās aviācijas iestāde (“ICAA”) rīkoja tehnisku sanāksmi. Šajā sanāksmē ICAA sniedza jaunāko informāciju par darbībām, kas veiktas kopš Iraqi Airways iekļaušanas Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā, kā arī informāciju par ICAO Universālās drošības uzraudzības revīzijas programmas pastāvīgās uzraudzības pieejas (“USOAP CMA”) dokumentu revīzijas pabeigšanas statusu.

(28)

Turklāt ICAA norādīja Komisijai, ka visi ieteikumi, kas izriet no tehniskās palīdzības projekta ICAA, kuru Aģentūra izveidoja 2017. gadā, ir ņemti vērā un īstenoti. Papildus informācijai, kas tika sniegta pirms tehniskās sanāksmes, ICAA apņēmās sniegt papildu pierādījumus, lai pierādītu minēto progresu. Šīs sanāksmes otrajā daļā pēc Irākas īpaša lūguma Komisija un Aģentūra sniedza skaidrojumus par TCO atļauju piešķiršanas procesu, ņemot vērā, ka Iraqi Airways vai citi Irākā sertificēti gaisa pārvadātāji nākotnē iesniegs pieteikumu TCO atļaujas saņemšanai.

(29)

Komisija 2021. gada 17. jūnija sanāksmē norādīja, ka tā varētu apsvērt Iraqi Airways svītrošanu no Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikuma, ja informācija, tostarp Savienības novērtējuma apmeklējumā uz vietas gūtā informācija, apstiprinās Irākas atbilstību ICAO sertifikācijas un uzraudzības standartiem, un Iraqi Airways pierādīs Aģentūrai un Komisijai, ka ir novērsti iemesli, kuru dēļ 2015. gadā tika pieņemts negatīvs TCO lēmums.

(30)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem Komisija secināja, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju sarakstu attiecībā uz Irākas gaisa pārvadātājiem.

(31)

Nosakot visu Irākā sertificēto gaisa pārvadātāju perona pārbaudes par prioritāti, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012 dalībvalstīm būtu jāturpina pārbaudīt šo gaisa pārvadātāju faktisko atbilstību attiecīgajiem starptautiskajiem drošības standartiem.

Kazahstānas gaisa pārvadātāji

(32)

2016. gada decembrī visi Kazahstānas gaisa pārvadātāji ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/2214 (9) tika svītroti no Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikuma.

(33)

2020. gada februārī Kazahstānas drošības uzraudzības sistēmas pastāvīgās pārraudzības ietvaros ar Kazahstānas kompetentajām iestādēm tika uzsāktas oficiālas apspriedes. Šajā kontekstā 2021. gada maija sanāksmē ES Aviācijas drošības komitejai tika sniegts pārskats par drošības uzraudzības situāciju Kazahstānā.

(34)

Pēc ES Aviācijas drošības komitejas 2021. gada maija apspriedēm Komisijas, Aģentūras un dalībvalstu eksperti no 2021. gada 11. līdz 15. oktobrim Kazahstānā veica Savienības novērtējuma apmeklējumu uz vietas Kazahstānas Civilās aviācijas komitejā (“CAC KZ”) un Aviation Administration of Kazakhstan Joint Stock Company (“AAK”), kā arī izlasē iekļāva trīs Kazahstānā sertificētus gaisa pārvadātājus, proti, Air Astana, Jupiter Jet un Qazaq Air.

(35)

Novērtējuma apmeklējumā galvenā uzmanība tika pievērsta AAK, ņemot vērā AAK dominējošo lomu un atbildību par Kazahstānā sertificēto gaisa pārvadātāju uzraudzības darbībām. Tomēr CAC KZ pārstāvji piedalījās visās novērtēšanas darbībās, jo viņu kompetencē ir vairāki politikas pasākumi, piemēram, AAK procedūru pieņemšana.

(36)

No novērtējuma apmeklējuma ir skaidrs, ka, lai gan AAK uzrāda stiprās puses, joprojām pastāv nepilnības, piemēram, AAK pienākumu neizpilde gaisa pārvadātāju sertifikācijas procesā. Turklāt uzraudzības process būtu jāpielāgo un vajadzības gadījumā jāpastiprina, lai nodrošinātu, ka uz visiem gaisa pārvadātājiem attiecas uzraudzība, kas atbilst to lielumam un sarežģītībai, un lai nodrošinātu nepārtrauktu atbilstību piemērojamajiem starptautiskajiem drošības standartiem.

(37)

Turklāt CAC KZ būtu jāpievērš lielāka uzmanība tam, lai nodrošinātu, ka tiesiskais regulējums tiek atjaunināts, iekļaujot ICAO pielikumu grozījumus Kazahstānas noteikumos. CAC KZ un AAK ir jānodrošina stabilu iekšējo mehānismu un procedūru īstenošana, lai esošo tiesisko un tehnisko regulējumu pārvērstu organizācijas ikdienas darbībās un procedūrās. Šajā sakarā CAC KZ un AAK būtu jāuzlabo savas vispārējās kvalitātes pārvaldības funkcijas, kā arī Kazahstānas Valsts drošības programma, lai nodrošinātu, ka potenciālie drošības riski tiek identificēti un pienācīgi mazināti sistēmiski un savlaicīgi.

(38)

Attiecībā uz AAK veiktajām licencēšanas darbībām, lai nodrošinātu, ka Kazahstāna kā ICAO līgumslēdzēja valsts pilda licencēšanas pienākumus, novērtēšanas grupa ir apzinājusi jomas, kurās vajadzīgi uzlabojumi, jo īpaši inspektoru procedūras, lidojumu apkalpes teorētisko eksamināciju sistēmu un procedūras, lai nodrošinātu standartizētu pieeju lidojumu eksaminētāju kvalifikācijai un tās uzraudzībai.

(39)

Lidojumderīguma personālam ir labas zināšanas par AAK spēkā esošajām procedūrām. Tomēr ir vajadzīgi turpmāki uzlabojumi, jo īpaši periodiskās un specializētās apmācības jomā, lai garantētu vajadzīgo inspektoru kvalifikāciju. Lidojumderīguma darbinieku veikto darbību izlases pārbaudes liecina par novirzēm no prasībām, jo īpaši ekspluatantu un tehniskās apkopes organizāciju sertifikācijas un uzraudzības jomā.

(40)

Novērtējuma grupa 2021. gada 13. oktobrī apmeklēja Kazahstānas galveno pasažieru un kravas gaisa pārvadātāju Air Astana. Gaisa pārvadātājam ir labi funkcionējošas un stabilas SMS, kas gaisa pārvadātājam rada noderīgus datus. Kopumā, pamatojoties uz izlases pārbaudi, bija iespējams apstiprināt, ka ir izveidota stabila un funkcionāla atbilstības uzraudzības sistēma (CMS). Uzņēmuma augstākā vadība labi pārzin šīs sistēmas un izmanto tās, lai apzinātu riskus un veiktu atbilstošus pasākumus, lai mazinātu augstāko risku līdz pieņemamam līmenim.

(41)

Gaisa pārvadātāja darbību atbalsta kvalificēti tehniskie darbinieki un operatīvās tehniskās apkopes stacijas. Apmeklējuma laikā netika konstatētas problēmas vai trūkumi lidojumderīguma jomā.

(42)

Gaisa pārvadātājs uzrādīja stabilu un strukturētu sistēmu, lai kontrolētu lidojumu apkalpes, salona apkalpes un lidojumu operāciju vadītāju/lidojumu dispečeru, tostarp instruktoru un lidojumu eksaminētāju, apmācības dažādos aspektus. Atlasītās lietas ir apliecinājušas apmācības sertifikātu izsekojamību un pienācīgi aizpildītas veidlapas.

(43)

Jupiter Jet ir Kazahstānas kravas gaisa pārvadātājs, kas atrodas Almati, un novērtēšanas grupa to apmeklēja īpaši 2021. gada 13. oktobrī. Tas tika dibināts 1996. gadā kā Joint-Stock Company Air Company ATMA un pēc tam 2016. gadā pārdēvēts. Tas sniedz ad hoc čartera pakalpojumus ar vienu Antonov AN-12.

(44)

Lai gan gaisa pārvadātājs ir izstrādājis un īstenojis SMS, ir vajadzīgi turpmāki uzlabojumi, lai sasniegtu nepieciešamo sistēmas gatavības līmeni.

(45)

Gaisa pārvadātājs parādīja stabilu un strukturētu sistēmu, kas kontrolē dažādos lidojumderīguma uzturēšanas aspektus.

(46)

Apmeklējuma laikā tika konstatēts, ka ar elektronisko lidojumu birku (EFB) saistītās procedūras, kas ir daļa no darbības rokasgrāmatas, ir ļoti vispārīgas. Turklāt tika arī konstatēts, ka darbības rokasgrāmatā dažas procedūras nebija atjauninātas vai pilnībā izstrādātas, piemēram, nodaļā par satiksmes sadursmju novēršanas sistēmu (“TCAS”), nebija iekļautas visas standarta TCAS 7.1. izsaukumu procedūras un saistītās procedūras. Ekspluatācijas rokasgrāmata ir jāpārskata un jāpārbauda, vai tā atbilst piemērojamajiem standartiem.

(47)

Qazaq Air, kas izveidots 2015. gadā, ir starpreģionāls pasažieru un kravas gaisa pārvadātājs, kas atrodas Nursultanā un ekspluatē piecu De Havilland Dash-8-Q400NG turbopropelleru gaisa kuģu floti. Novērtēšanas grupa 2021. gada 14. oktobrī veica īpašu gaisa pārvadātāja apmeklējumu.

(48)

Qazaq Air ir SMS, kas gaisa pārvadātājam rada noderīgus datus. Tomēr novērtējuma laikā tika konstatēts, ka Qazaq Air sistemātiski neveica visas darbības saskaņā ar Drošības pārvaldības rokasgrāmatas prasībām, piemēram, netika veiktas drošības revīzijas, un joprojām nebija veiktas ārkārtas reaģēšanas mācības.

(49)

Gaisa pārvadātājs ir izstrādājis un īstenojis atbilstības uzraudzības funkciju, bet ir vajadzīgi turpmāki uzlabojumi, lai pilnībā nodrošinātu tā potenciālu, jo īpaši attiecībā uz iekšējo revīziju konstatējumu slēgšanu.

(50)

Novērtējuma laikā tika novērotas dažas neatbilstības gaisa pārvadātāja darbības rokasgrāmatā. Īpašas bažas rada tas, ka gaisa pārvadātājs nav noteicis lidojumu apkalpes kvalifikācijas kritērijus sliktas redzamības apstākļos, lai gan gaisa pārvadātājs ir apstiprināts ekspluatācijai sliktas redzamības apstākļos.

(51)

Qazaq Air izmanto lidojuma apkalpes datorizētu plānošanas un uzraudzības sistēmu. Lidojumu dispečeru mācību reģistra novērtēšanas laikā tika konstatēts, ka vairākas periodiskās mācības bija nokavētas.

(52)

Pamatojoties uz savām apspriedēm, ES Aviācijas drošības komiteja secināja, ka īpaša uzmanība būtu jāpievērš uzraudzībai, tostarp nākamajā ES Aviācijas drošības komitejas sanāksmē uzklausot CAC KZ, kā arī AAK, lai ņemtu vērā novērtējuma apmeklējuma laikā izteiktos apsvērumus un jo īpaši attiecībā uz atbilstoša korektīvo pasākumu plāna izstrādi un efektīvu īstenošanu.

(53)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem Komisija secināja, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju sarakstu attiecībā uz Kazahstānas gaisa pārvadātājiem.

(54)

Nosakot visu Kazahstānā sertificēto gaisa pārvadātāju perona pārbaudes par prioritāti, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012 dalībvalstīm būtu jāturpina pārbaudīt šo gaisa pārvadātāju faktisko atbilstību attiecīgajiem starptautiskajiem drošības standartiem.

(55)

Ja jebkāda attiecīga drošības informācija liecinās par to, ka pastāv tiešs drošības apdraudējums, kuru izraisījusi neatbilstība starptautiskajiem drošības standartiem, Komisija var būt spiesta turpmāk rīkoties atbilstoši Regulai (EK) Nr. 2111/2005.

Lībijas gaisa pārvadātāji

(56)

2014. gada decembrī Lībijas gaisa pārvadātāji ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1318/2014 (10) tika iekļauti Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā.

(57)

Lībijas Civilās aviācijas iestāde (“LYCAA”) 2021. gada 2. jūnija vēstulē sniedza informāciju par savu struktūru, pārraudzības sistēmu un darbībām, tostarp iekšējo inspektoru procedūru rokasgrāmatām, norādījumiem civilās aviācijas organizācijām, veidlapām aviācijas speciālistiem un organizācijām, izpildes pasākumiem, kas veikti kopš 2019. gada, kā arī pašreizējo AOC turētāju un reģistrēto gaisa kuģu sarakstu.

(58)

Sniegtā informācija liecina, ka LYCAA sertificēja divus jaunus gaisa pārvadātājus, proti, Berniq Airways (AOC 032/21) un Hala Airlines (AOC 033/21), un ka Global Aviation and Services mainīja nosaukumu uz Global Air Transport. Tā kā LYCAA nav pierādījusi, ka tai ir pietiekamas spējas īstenot un izpildīt attiecīgos drošības standartus, AOC izsniegšana abiem minētajiem jaunajiem gaisa pārvadātājiem negarantē pietiekamu atbilstību starptautiskajiem drošības standartiem.

(59)

2021. gada 1. septembrī pēc Lībijas pieprasījuma un pastāvīgās uzraudzības pasākumu ietvaros Komisija, Aģentūra, dalībvalstis un LYCAA pārstāvji rīkoja tehnisku sanāksmi. Šīs sanāksmes laikā LYCAA sniedza pārskatu par savu organizāciju un funkcijām, tostarp drošības uzraudzības pamatprincipiem. Cita LYCAA sniegtā informācija ietvēra atjauninātu pārskatu par norisēm un to savu darbību pašreizējo stāvokli, ar kurām tiek īstenoti ieteikumi, kas izriet no tehniskās palīdzības projekta LYCAA, kuru Aģentūra izveidoja 2019. gadā. LYCAA arī sniedza informāciju par 2020. gadā veiktās ICAO USOAP CMA dokumentu revīzijas rezultātiem.

(60)

Tā kā LYCAA ir pierādījusi starptautisko drošības standartu īstenošanas ierobežotu progresu, Komisija un ES Aviācijas drošības komiteja, pamatojoties uz LYCAA sniegto informāciju un dokumentāciju, tostarp informāciju, ko LYCAA sniedza 2021. gada 1. septembra tehniskajā sanāksmē, secināja, ka LYCAA nav spējusi pierādīt efektīvu atbilstību attiecīgajiem starptautiskajiem drošības standartiem un to īstenošanu.

(61)

Tāpēc saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem Komisija uzskata, ka darbības aizliegumam Savienībā pakļauto Lībijas gaisa pārvadātāju saraksts būtu jāgroza, iekļaujot Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā Berniq Airways un Hala Airlines.

(62)

Nosakot visu Lībijā sertificēto gaisa pārvadātāju perona pārbaudes par prioritāti, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012 dalībvalstīm būtu jāturpina pārbaudīt šo gaisa pārvadātāju faktisko atbilstību attiecīgajiem starptautiskajiem drošības standartiem.

Meksikas gaisa pārvadātāji

(63)

Meksikas gaisa pārvadātāji nekad nav bijuši iekļauti Regulas (EK) Nr. 474/2006 A vai B pielikumā.

(64)

Pēc nāvējošā negadījuma, kas Meksikas gaisa pārvadātājam Global Air (Aerolíneas Damojh, S.A. de C.V.) notika 2018. gada 18. maijā Kubā, Komisija sazinājās ar Meksikas civilās aviācijas ģenerāldirektorātu Dirección General de Aeronáutica Civil (“DGAC”), prasot detalizētu informāciju. 2018. gada 16. oktobrī Komisija, Aģentūra un Meksikas DGAC sāka oficiālas apspriedes, tostarp tehnisku sanāksmi.

(65)

Pamatojoties uz notikušajām apspriedēm, sniegto informāciju un datiem no ES SAFA un TCO programmām, kas tolaik neliecināja par nopietnām vai sistēmiskām problēmām, Komisija uzskatīja, ka aviācijas drošības situācija Meksikā nerada steidzamas bažas par drošību.

(66)

Amerikas Savienoto Valstu Federālā aviācijas administrācija (“FAA”) 2021. gada 25. maijā piešķīra Meksikas DGAC 2. kategorijas reitingu savas Starptautiskās aviācijas drošības novērtēšanas (“IASA”) programmas ietvaros, jo tā uzskatīja, ka Meksikas DGAC neatbilst starptautiskajiem drošības standartiem.

(67)

Komisija 2021. gada 23. jūnijā nosūtīja vēstuli Meksikas DGAC, kurā tā pauda bažas, ko izraisīja FAA pieņemtais lēmums, un pieprasīja visu attiecīgo informāciju, kas norādītu FAA konstatēto drošuma bažu apmēru.

(68)

Meksikas DGAC2021. gada 20. septembrī sniedza Komisijai informāciju par FAA konstatētajiem trūkumiem attiecībā uz ICAO kritiskajiem elementiem un par tehniskās palīdzības programmām un pasākumiem, kas veikti, lai pienācīgi risinātu šos jautājumus.

(69)

Pamatojoties uz pieejamo informāciju, tostarp informāciju, ko Meksikas DGAC sniedza savā 2021. gada 20. septembra vēstulē, Komisija uzskata, ka pašreiz Meksikas DGAC ir vajadzīgās spējas un vēlme novērst drošības nepilnības, ja tādas tiek konstatētas.

(70)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem Komisija secināja, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju sarakstu attiecībā uz Meksikas gaisa pārvadātājiem.

(71)

Nosakot visu Meksikā sertificēto gaisa pārvadātāju perona pārbaudes par prioritāti, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012 dalībvalstīm būtu jāturpina pārbaudīt šo gaisa pārvadātāju faktisko atbilstību attiecīgajiem starptautiskajiem drošības standartiem.

(72)

Ja jebkāda attiecīga drošības informācija liecinās par to, ka pastāv tiešs drošības apdraudējums, kuru izraisījusi neatbilstība starptautiskajiem drošības standartiem, Komisija var būt spiesta turpmāk rīkoties atbilstoši Regulai (EK) Nr. 2111/2005.

Moldovas gaisa pārvadātāji

(73)

2019. gada aprīlī visi Moldovas gaisa pārvadātāji, izņemot Air Moldova, Fly One un Aerotranscargo, ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/618 (11) tika iekļauti Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā.

(74)

Pēc ES Aviācijas drošības komitejas 2021. gada maija apspriedēm Komisijas, Aģentūras un dalībvalstu eksperti no 2021. gada 20. līdz 24. septembrim Moldovā veica Savienības novērtējuma apmeklējumu uz vietas Moldovas Civilās aviācijas pārvaldē (“CAAM”) un izlasē iekļāva trīs Moldovā sertificētus gaisa pārvadātājus, proti, Terra Avia, Fly Pro un HiSky.

(75)

Novērtējuma apmeklējuma ziņojums liecina, ka kopš 2019. gada Savienības novērtējuma apmeklējuma uz vietas CAAM ir ievērojami uzlabojusi vairākas jomas. Īpaši atzīmējama CAAM panāktā stabilitāte valsts aviācijas tiesību aktu izstrādes ziņā un sasniegtais briedums, lai veiktu pienācīgu un efektīvu pārraudzību. Tika atzīmēts, ka CAAM ir pielikusi ievērojamas pūles, lai atjauninātu lielāko daļu valsts noteikumu un izstrādātu jaunus. CAAM strādā pie piemērotu norādījumu sagatavošanas, kas palīdzēs tās darbiniekiem veikt uzraudzības uzdevumus.

(76)

CAAM ir izstrādājusi spēcīgu kvalitātes vadības sistēmu. Tika ievērots 2021. gada revīzijas plāns, un revīzijas un inspekcijas tika veiktas saskaņā ar grafiku. Šīs darbības rezultātā izdarītos konstatējumus ir izskatījuši vai pašlaik izskata atbildīgie darbinieki.

(77)

CAAM veic licencēšanas darbības saskaņā ar starptautiskajiem drošības standartiem. Tomēr novērtēšanas grupa noteica jomas, kurās vajadzīgi turpmāki uzlabojumi, jo īpaši teorētisko eksāmenu sistēmas pabeigšanu privātiem pilotiem un norīkotiem medicīnas ekspertiem un lidojumu eksaminētāju uzraudzības stiprināšanu, ko veic CAAM inspektors.

(78)

Pastāvīgās uzraudzības programma ir visaptveroša revīziju jomu un skaita ziņā, un inspektoru kvalifikācija un pieredze ir pienācīgi ņemta vērā esošajās un turpmākajās apmācībās. Veiktās revīzijas tiek pienācīgi dokumentētas un uzraudzītas, jo īpaši attiecībā uz gaisa pārvadātāju veiktajām darbībām, tostarp korektīvām darbībām un pamatcēloņu analīzi. Tomēr pārbaudes procedūras ir vēl vairāk jāstandartizē, jo īpaši attiecībā uz inspekciju laikā izdarīto konstatējumu reģistrāciju.

(79)

CAAM spēj piesaistīt pietiekamu skaitu darbinieku, kas atbilst aviācijas nozares pašreizējam apjomam, kura pārraudzība ir jāveic. Visas aptaujātie darbinieki bija kvalificēti un zinoši. Teorētiskās apmācības programmas un plāni tika atzīti par piemērotiem.

(80)

Grupa secināja, ka CAAM ir spējas pārraudzīt aviācijas darbības Moldovā, uzturēt stabilu regulatīvo sistēmu, īstenot un izpildīt spēkā esošos aviācijas noteikumus, lai novērstu radušos trūkumus drošības jomā. Moldovā ir labi izveidota drošības uzraudzības sistēma, lai gan joprojām turpinās dažas darbības nolūkā vēl vairāk uzlabot šo sistēmu un nodrošināt to, ka tā atbilst jaunākajiem starptautisko drošības standartu grozījumiem.

(81)

Terra Avia tika izveidots 2005. gadā kā privāts gaisa pārvadātājs, un tas ekspluatē Boeing 747 regulāriem kravas pārvadājumiem un Airbus A320 gaisa kuģi pasažieru čarterreisiem. Gaisa pārvadātājam ir funkcionējoša CMS un SMS. Gaisa pārvadātāja SMS novērtēšanas laikā grupa konstatēja dažas jomas, kurās nepieciešami turpmāki uzlabojumi. Gaisa pārvadātājs izrādīja ļoti pozitīvu attieksmi pret drošības sistēmu turpmāku uzlabošanu.

(82)

Lidojumderīguma uzturēšanas vadību veic divas dažādas struktūras: Viena atrodas Moldovā un otra – Šārdžā (AAE). Novērtēšanas grupa secināja, ka gaisa pārvadātājam ir jāuzlabo uzskaites sistēma par dažādām tehniskās apkopes darbībām, kuras tā gaisa kuģim veiktas dažādās vietās.

(83)

Terra Avia ekspluatācijas rokasgrāmata atspoguļo operācijas, un tā ir izstrādāta saskaņā ar Moldovā piemērojamajiem noteikumiem, lai gan ir pamatoti to atjaunināt, lai tajā iekļautu bīstamo kravu politiku.

(84)

Fly Pro ekspluatē divus Boeing 747 kravas gaisa kuģus. CMS un SMS ir pilnībā izstrādātas un ieviestas, lai gan Drošības vadības rokasgrāmata un Atbilstības uzraudzības rokasgrāmata būtu jāgroza, lai saskaņotu drošības pārvaldītāja un atbilstības uzraudzības pārvaldītāja pārskatatbildību un pienākumus. Lidojuma datu uzraudzības jomā Fly Pro ir labi izveidota programma, kas ietver aktīvu atgriezeniskās saites sistēmu.

(85)

Fly Pro ir izveidota stabila lidojumderīguma uzturēšanas sistēma, un tā darbojas droši, pildot savus dažādos uzdevumus, lai gan veikto darbību dokumentēšanas procesu varētu uzlabot.

(86)

Fly Pro ekspluatācijas rokasgrāmatā ir atspoguļotas veiktās darbības, un tā ir izstrādāta saskaņā ar Moldovā piemērojamajiem noteikumiem. Gaisa pārvadātājam būtu jāuzlabo administratīvā metodika, saskaņā ar kuru tas reģistrē visas ar lidojumu saistītās darbības, piemēram, pārvadājuma žurnāli. Turklāt gaisa pārvadātāja obligāto iekārtu saraksts būtu labāk jāpielāgo gaisa kuģim, uz kuru tas attiecas, un tas būtu regulāri un pienācīgi jākontrolē.

(87)

HiSky tika izveidots 2019. gada septembrī, un tas ekspluatē vienu savu paša Airbus A319 gaisa kuģi, vienlaikus nodrošinot, ka viens gaisa kuģis ir pieejams saskaņā ar vienošanos par nomu ar apkalpi ar gaisa pārvadātāju HiSky Europe, kas sertificēts Rumānijā.

(88)

HiSky ir izstrādājusi un ieviesusi stabilas SMS, kas gaisa pārvadātājam sniedz noderīgus datus. CMS ir stabila un funkcionāla, bet ir vēlami nelieli uzlabojumi attiecībā uz drošības pārvaldītāja un atbilstības uzraudzības pārvaldītāja pārskatatbildības un atbildības formulēšanu. Uzņēmuma augstākā vadība labi pārzin šīs sistēmas un izmanto tās, lai apzinātu riskus un veiktu atbilstošus pasākumus, lai mazinātu augstāko risku līdz pieņemamam līmenim.

(89)

HiSky ir izstrādājis nepieciešamās rokasgrāmatas, kurās ir iekļautas politikas nostādnes un sīki izklāstītas saistītās procedūras un kuras ir apstiprinājusi CAAM. Sertificējošais personāls ir pienācīgi apmācīts uz ekspluatētajiem gaisa kuģu tipiem. Pašlaik apstiprinātajā ekspluatācijas rokasgrāmatā ir atspoguļotas veiktās darbības, un tā ir izstrādāta saskaņā ar Moldovā piemērojamajiem noteikumiem.

(90)

HiSky darbību atbalsta kvalificēti tehniskie darbinieki un operatīvās tehniskās apkopes stacijas. Gaisa pārvadātājs ir izveidojis sistēmu apmācības uzraudzībai un derīguma pārbaudei, kā arī apmācības sertifikātu un aizpildītu pārbaudes veidlapu izsekojamībai.

(91)

Pamatojoties uz Savienības novērtējuma apmeklējuma rezultātiem, Komisija aicināja CAAM un gaisa pārvadātājus Terra Avia, Fly Pro un HiSky uz uzklausīšanu ES Aviācijas drošības komitejā 2021. gada 10. novembrī.

(92)

Uzklausīšanas laikā CAAM informēja Komisiju un ES Aviācijas drošības komiteju par sistēmu, kas ir ieviesta, lai nodrošinātu Moldovā sertificēto gaisa pārvadātāju drošības uzraudzību. Tā paskaidroja, ka progress starptautisko drošības standartu efektīvā īstenošanā ir tās darbību virknes rezultāts, kuras veiktas kopš 2019. gada. Uzsverot apņemšanos turpināt uzlabojumus, CAAM sniedza Komisijai un ES Aviācijas drošības komitejai visaptverošu un detalizētu pārskatu par to, kā tiek īstenots korektīvo pasākumu plāns, kas izstrādāts, reaģējot uz 2021. gada septembra Savienības novērtējuma apmeklējuma uz vietas rezultātiem. Tas ietvēra nākotnei izvirzītos stratēģiskos mērķus, piemēram, Moldovas tiesiskā regulējuma grozījumus, CAAM rokasgrāmatas un procedūras, kvalitātes pārvaldības sistēmas uzlabojumu turpināšanu un starptautisko drošības standartu efektīvas īstenošanas turpmāku uzlabošanu.

(93)

Turklāt CAAM informēja Komisiju un ES Aviācijas drošības komiteju par korektīvo pasākumu plāniem, ko gaisa pārvadātāji Terra Avia, Fly Pro un HiSky izstrādājuši, reaģējot uz 2021. gada septembra Savienības novērtējuma apmeklējuma uz vietas rezultātiem. Minētie korektīvo pasākumu plāni tika saskaņoti ar CAAM un tos apstiprināja, un tie tika integrēti CAAM pārraudzības darbībās.

(94)

Uzklausīšanas laikā CAAM apņēmās informēt Komisiju par turpmākajām darbībām, kas veiktas saistībā ar pārējiem apsvērumiem, kuri tika izteikti 2021. gada Savienības novērtējuma apmeklējumā. Turklāt CAAM apņēmās iesaistīties pastāvīgā drošības dialogā, tostarp sniedzot attiecīgu drošības informāciju, un piedalīties papildu sanāksmēs, ja un kad Komisija uzskatīs par nepieciešamu.

(95)

Komisija uzsvēra un Moldovas iestādes atzina, ka tām ir svarīgi nodrošināt CAAM vadības stabilitāti un pastāvīgu neatkarību, jo bija skaidrs, ka tas ir bijis svarīgs faktors uzlabojumiem, kas jo īpaši novēroti pagājušajā gadā.

(96)

Pamatojoties uz visu šobrīd pieejamo informāciju, tostarp uz Savienības novērtējuma apmeklējumā gūtajiem rezultātiem un 2021. gada septembra uzklausīšanu ES Aviācijas drošības komitejā, tiek uzskatīts, ka ir pietiekami pierādījumi tam, ka CAAM un gaisa pārvadātāji, kas sertificēti Moldovā, atbilst piemērojamiem starptautiskajiem drošības standartiem.

(97)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem Komisija uzskata, ka attiecībā uz gaisa pārvadātājiem no Moldovas būtu jāgroza darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju saraksts, no Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikuma svītrojot visus Moldovā sertificētos gaisa pārvadātājus.

(98)

Nosakot visu Moldovā sertificēto gaisa pārvadātāju perona pārbaudes par prioritāti, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012 dalībvalstīm būtu jāturpina pārbaudīt šo gaisa pārvadātāju faktisko atbilstību attiecīgajiem starptautiskajiem drošības standartiem.

(99)

Ja jebkāda attiecīga drošības informācija liecinās par to, ka pastāv tiešs drošības apdraudējums, kuru izraisījusi neatbilstība starptautiskajiem drošības standartiem, Komisija var būt spiesta turpmāk rīkoties atbilstoši Regulai (EK) Nr. 2111/2005.

Pakistānas gaisa pārvadātāji

(100)

2007. gada martā Pakistan International Airlines tika iekļauts Regulas (EK) Nr. 474/2006 B pielikumā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 235/2007 (12), bet 2007. gada novembrī – svītrots no minētā pielikuma ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1400/2007 (13).

(101)

Pēc 2020. gada 22. maijā notikušā negadījuma, kurā bija iesaistīts Pakistan International Airlines gaisa kuģis, 2020. gada 24. jūnijā Pakistānas federālais aviācijas ministrs sniedza paziņojumu, kurā tika atklāts, ka liels skaits lidojuma apkalpes licenču, ko izsniegusi Pakistānas Civilās aviācijas pārvalde (“PCAA”), bija iegūtas ar krāpnieciskiem līdzekļiem.

(102)

Šā notikuma rezultātā, kā arī tāpēc, ka PCAA acīmredzami nenodrošināja faktisku drošības uzraudzību, Aģentūra no 2020. gada 1. jūlija ir apturējusi Pakistan International Airlines un Vision Air TCO atļauju. Šī situācija joprojām pastāv, jo pašlaik Aģentūra uzskata, ka nav izpildīti visi nosacījumi, kas vajadzīgi, lai atceltu apturēšanu.

(103)

Arī citas starptautiskās aviācijas drošības organizācijas ir reaģējušas uz šo situāciju Pakistānā. 2020. gada 15. jūlijāFAA pazemināja Pakistānas reitingu uz 2. kategoriju saskaņā ar savu IASA programmu. 2021. gada februārī ICAO nosūtīja paziņojumu par nopietnu drošības apdraudējumu (SSC) personāla licencēšanas un apmācību jomā saistībā ar lidojumu apkalpes licencēšanas procesu Pakistānā.

(104)

Komisija 2020. gada 1. jūlijā sāka apspriedes ar PCAA saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 473/2006 3. panta 2. punktu. Šajā sakarā Komisija sadarbībā ar Aģentūru un dalībvalstīm 2020. gada 9. jūlijā un 25. septembrī, 2021. gada 15. un 16. martā un 2021. gada 15. oktobrī organizēja vairākas tehniskas sanāksmes ar PCAA.

(105)

Šajās sanāksmēs tika apspriesti dažādi jautājumi, jo īpaši Pakistānā sertificētu gaisa pārvadātāju uzraudzība, tostarp to SMS. Komisija pieprasīja informāciju un pierādījumus tam, ka citās jomās, kurās drošību arī uzrauga PCAA, piemēram, salona apkalpes sertificēšanā, tehniskās apkopes inženieru licencēšanā vai gaisa pārvadātāju sertificēšanā, nav līdzīgas situācijas.

(106)

PCAA ir sniegusi atbilstošus pierādījumus un informāciju, kuru novērtējuši Komisijas un Aģentūras eksperti. 2021. gada 15. oktobra sanāksmē PCAA informēja par turpmākajām darbībām, kas veiktas, lai kliedētu Komisijas konstatētās bažas. Minētie trūkumi ietver dokumentēto procedūru kvalitātes pārvaldības nepilnības, norādījumu trūkumu inspektoriem, aviosabiedrību transporta pilota licences (“ATPL”) neatbilstošu kvalifikācijas procesu, konstatējumu rezultātā veikto korektīvo pasākumu nepietiekamu izsekošanu vai tās neesību, kā arī pienācīgu cēloņu analīzes spēju trūkumu. Šajā sakarā, kā arī ņemot vērā ICAO USOAP revīziju, kas tika plānota laikposmā no 2021. gada 29. novembra līdz 10. decembrim, PCAA informēja par savu rokasgrāmatu un procedūru plašu pārskatīšanu, jo īpaši par izmaiņām PCAA licencēšanas procesā, kā arī par iekšējām pārbaudēm, lai pārbaudītu atbilstību starptautiskajiem drošības standartiem un ICAO SSC atrisināšanu.

(107)

Komisija pieprasīja PCAA nosūtīt papildu informāciju par izmaiņām tās licencēšanas sistēmā, jaunajām un/vai pārskatītajām rokasgrāmatām un procedūrām, iekšējo pārbaužu rezultātiem vai ziņojumiem un par atšķirību paziņošanu ICAO attiecībā uz ATPL prasmju testu.

(108)

Balstoties uz pieejamo informāciju un saziņu ar PCAA, Komisija atzīst PCAA centienus pieņemt korektīvus pasākumus, kuru mērķis ir novērst konstatētās drošības nepilnības. Tomēr Komisija ar Aģentūras un dalībvalstu palīdzību nav spējusi skaidri noteikt šādu korektīvo pasākumu efektivitāti un īstenošanu, lai ilgtspējīgā veidā mazinātu konstatētos trūkumus drošības jomā. Pamatojoties uz to, Komisija, lai noteiktu, vai ir vajadzīga turpmāka rīcība saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 2111/2005, turpinās sadarboties ar PCAA un uzraudzīs turpmākos pieņemtos pasākumus un veiktās darbības, lai risinātu situāciju Pakistānā, tostarp izmantojot plānotās ICAO USOAP revīzijas rezultātus, kā arī Savienības novērtējuma apmeklējumu Pakistānā.

(109)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem Komisija secināja, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju sarakstu attiecībā uz Pakistānas gaisa pārvadātājiem.

(110)

Nosakot visu Pakistānā sertificēto gaisa pārvadātāju perona pārbaudes par prioritāti, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012 dalībvalstīm būtu jāturpina pārbaudīt šo gaisa pārvadātāju faktisko atbilstību attiecīgajiem starptautiskajiem drošības standartiem.

(111)

Ja jebkāda attiecīga drošības informācija liecinās par to, ka pastāv tiešs drošības apdraudējums, kuru izraisījusi neatbilstība starptautiskajiem drošības standartiem, Komisija var būt spiesta turpmāk rīkoties atbilstoši Regulai (EK) Nr. 2111/2005.

Krievijas gaisa pārvadātāji

(112)

Komisija, Aģentūra un dalībvalstu kompetentās iestādes turpina rūpīgi pārraudzīt to gaisa pārvadātāju drošības rādītājus, kuri sertificēti Krievijā un veic lidojumus Savienībā, tostarp piešķirot prioritāti perona pārbaudēm, ko veic dažu Krievijas gaisa pārvadātāju gaisa kuģiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012.

(113)

2020. gada 31. augustā Krievijā sertificētais gaisa pārvadātājs SKOL Airline LLC iesniedza Aģentūrai pieteikumu TCO atļaujas saņemšanai. Aģentūra novērtēja minēto pieteikumu saskaņā ar Regulā (ES) Nr. 452/2014 noteiktajām prasībām un pauda būtiskas bažas par drošumu saistībā ar SKOL Airline LLC nespēju pierādīt atbilstību minētās regulas 3. pantā noteiktajām prasībām, jo īpaši standartiem, kas ietverti Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju pielikumos. Pēc plašas informācijas apmaiņas ar Aģentūru SKOL Airline LLC2021. gada 12. februārī nolēma atsaukt savu pieteikumu.

(114)

2021. gada 25. martā Krievijā sertificētais gaisa pārvadātājs SKOL Airline LLC atkārtoti iesniedza Aģentūrai pieteikumu TCO atļaujas saņemšanai. Aģentūra novērtēja minēto pieteikumu saskaņā ar Regulā (ES) Nr. 452/2014 noteiktajām prasībām un atkal pauda būtiskas bažas par drošumu saistībā ar SKOL Airline LLC nespēju pierādīt atbilstību minētās regulas 3. pantā noteiktajām piemērojamajām prasībām, jo īpaši standartiem, kas ietverti Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju pielikumos. Aģentūra secināja, ka SKOL Airline LLC neatbilst šīm prasībām. Tāpēc Aģentūra 2021. gada 19. jūlijā drošības apsvērumu dēļ pieteikumu noraidīja. Gaisa pārvadātājs SKOL Airline LLC neizmantoja tiesības pārsūdzēt šo lēmumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1139 (14) 108. līdz 114. pantu.

(115)

Komisijas, Aģentūras un dalībvalstu pārstāvji 2021. gada 20. oktobrī tikās ar Krievijas Federālās gaisa pārvadājumu aģentūras (“FATA”) pārstāvjiem, lai pārbaudītu Krievijā sertificēto gaisa pārvadātāju drošības rādītājus, pamatojoties uz perona pārbaudēm (veiktas laikposmā no 2021. gada 24. marta līdz 2021. gada 1. oktobrim), un lai noteiktu gadījumus, kad būtu jāpastiprina FATA uzraudzības pasākumi.

(116)

Krievijā sertificēto gaisa pārvadātāju SAFA perona pārbaužu pārskatīšanā netika konstatētas nozīmīgas vai atkārtotas drošības nepilnības. Sanāksmes laikā tika izklāstīti arī tās uzraudzības programmas rezultāti, kuru Aģentūra īstenojusi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 452/2014 attiecībā uz Krievijā sertificētajiem gaisa pārvadātājiem, kuriem ir TCO atļauja. Komisija norādīja, ka arī šīs uzraudzības programmas rezultāti neatklāja būtiskus vai atkārtotus trūkumus drošības jomā.

(117)

Pēc tam, kad Aģentūra drošības apsvērumu dēļ noraidīja gaisa pārvadātāja SKOL Airline LLC TCO pieteikumu, gaisa pārvadātājs SKOL Airline LLC2021. gada 22. oktobrī tika uzaicināts uz uzklausīšanu Komisijā un Aviācijas drošības komitejā 2021. gada 9. novembrī. Gaisa pārvadātājs SKOL Airline LLC2021. gada 28. oktobrī apstiprināja savu dalību plānotajā uzklausīšanā.

(118)

FATA2021. gada 28. oktobrī informēja Komisiju par aizliegumu gaisa pārvadātājam SKOL Airline LLC veikt lidojumus ārpus Krievijas valsts robežas un lūdza Komisiju pārskatīt nepieciešamību uzklausīt gaisa pārvadātāju SKOL Airline LLC, jo SKOL Airline LLC, pamatojoties uz FATA lēmumu, nevarētu veikt lidojumus uz Savienību.

(119)

Komisija 2021. gada 3. novembrī informēja FATA, ka SKOL Airline LLC ir uzaicināts uz uzklausīšanu, jo tas nav pierādījis atbilstību Čikāgas Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju pielikumos iekļautajiem standartiem, un tāpēc tā saglabāja uzaicinājumu uz uzklausīšanu.

(120)

Gaisa pārvadātājs SKOL Airline LLC tika uzklausīts 2021. gada 9. novembrī. Arī FATA pēc savas iniciatīvas piedalījās uzklausīšanā. Šīs uzklausīšanas laikā gaisa pārvadātājs SKOL Airline LLC pārskatīja darbības, kas saistītas ar abiem TCO atļaujas pieteikumiem. Gaisa pārvadātājs uzsvēra grūtības, ar kurām tas saskārās procesa laikā, lai pierādītu atbilstību Regulas (ES) Nr. 452/2014 prasībām. Atzīstot visus Aģentūras konstatējumus, tas nesniedza nekādu informāciju par pasākumiem, kas veikti, lai novērstu šos konstatējumus. Tā arī nesniedza nekādus pierādījumus par šo konstatējumu koriģējošo pasākumu īstenošanas pašreizējo stāvokli. Pamatojoties uz informāciju, ko gaisa pārvadātājs SKOL Airline LLC sniedza pirms uzklausīšanas un tās laikā, gaisa pārvadātājs nevar konstatēt neatbilstības savos procesos, procedūrās un operatīvajās darbībās.

(121)

FATA norādīja, ka tā nav atbalstījusi gaisa pārvadātāja SKOL Airline LLC2021. gada 25. marta atkārtoto pieteikumu TCO atļaujas saņemšanai. FATA arī informēja Komisiju un ES Aviācijas drošības komiteju, ka tā veiks SKOL Airline LLC papildu ad hoc revīzijas, ja gaisa pārvadātājs pēc tam atkal sadarbosies ar Aģentūru, lai saņemtu TCO atļauju.

(122)

Pamatojoties uz visu pašlaik pieejamo informāciju, jo īpaši Aģentūras 2021. gada 19. jūlijā drošības apsvērumu dēļ noraidīto TCO pieteikumu un uzklausīšanā sniegto informāciju, Komisija un ES Aviācijas drošības komiteja secināja, ka gaisa pārvadātājs SKOL Airline LLC nav pierādījis atbilstību starptautiskajiem drošības standartiem.

(123)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem Komisija uzskata, ka darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju saraksts būtu jāgroza, iekļaujot Regulas (EK) Nr. 474/2006 A pielikumā gaisa pārvadātāju SKOL Airline LLC.

(124)

Nosakot visu Krievijas gaisa pārvadātāju perona pārbaudes par prioritāti, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012 dalībvalstīm būtu jāturpina pārbaudīt šo gaisa pārvadātāju faktisko atbilstību attiecīgajiem starptautiskajiem drošības standartiem.

(125)

Ja minētās pārbaudes norādīs uz tiešu drošības apdraudējumu, kuru izraisījusi neatbilstība starptautiskajiem drošības standartiem, Komisija var attiecīgajiem Krievijā sertificētiem gaisa pārvadātājiem noteikt darbības aizliegumu un iekļaut tos Regulas (EK) Nr. 474/2006 A vai B pielikumā.

Dienvidsudānas gaisa pārvadātāji

(126)

Dienvidsudānas gaisa pārvadātāji nekad nav bijuši iekļauti Regulas (EK) Nr. 474/2006 A vai B pielikumā.

(127)

Pēdējos trīs gados Dienvidsudānā ir notikuši deviņi negadījumi un nopietni incidenti, tostarp 2021. gada 2. martā notika Let-410 gaisa kuģa ar reģistrācijas numuru HK-4274, kuru ekspluatēja South Sudan Supreme Airlines, avārija, kuras rezultātā gāja bojā 10 cilvēki, un nesen – 2021. gada 2. novembrī – notika Antonov AN-26 gaisa kuģa ar reģistrācijas numuru TR-NGT avārija, kuras rezultātā ir gājuši bojā pieci cilvēki. Abos gadījumos ir apšaubīts reģistrācijas zīmju autentiskums, jo šķiet, ka tās vairs nav derīgas, un līdz ar to tās varētu tikt izmantotas kā viltotas reģistrācijas zīmes attiecīgajam gaisa kuģim. Apstākļi saistībā ar šiem notikumiem radīja bažas par Dienvidsudānas Civilās aviācijas iestādes (“SSCAA”) spējām pienācīgi veikt tās atbildībā esošo gaisa pārvadātāju drošības uzraudzību.

(128)

Komisija 2021. gada 26. martā nosūtīja vēstuli SSCAA, paužot bažas par aviācijas drošības situāciju Dienvidsudānā, un pieprasīja dokumentus, kuros aprakstīta SSCAA struktūra un organizācija, sertifikācijas un uzraudzības sistēma un Dienvidsudānā sertificēto gaisa pārvadātāju uzraudzības darbības. Tika pieprasīta arī informācija par pašreizējo AOC turētāju statusu, Dienvidsudānā reģistrētiem gaisa kuģiem, tehniskās apkopes organizācijām un lidojumu apkalpes licencēm.

(129)

SSCAA atbildēja uz Komisijas pieprasījumu 2021. gada 23. jūlijā, informējot, ka South Sudan Supreme Airlines AOC darbība ir apturēta. Turklāt tā informēja Komisiju, ka aizdomu dēļ saistībā ar šajā avārijā iesaistīto gaisa kuģu reģistrāciju SSCAA pārskata visus gaisa kuģu operatorus un AOC valstī. SSCAA arī paziņoja, ka notiek uzlabošanas pasākumi regulējuma, rokasgrāmatu un apmācības jomā. Tomēr SSCAA neiesniedza prasīto dokumentu kopumu.

(130)

Komisija 2021. gada 5. oktobrī nosūtīja SSCAA papildu vēstuli, atkārtojot savu prasību iesniegt minētos dokumentus vēlākais līdz 2021. gada 18. oktobrim. Vēstulē Komisija arī paskaidroja, ka pieprasītās informācijas savlaicīga nenodrošināšana uzskatāma par SSCAA sadarbības trūkumu situācijā, kad ir paustas bažas par Dienvidsudānas drošības uzraudzības sistēmu.

(131)

ES delegācija Džūbā (Dienvidsudānā) 2021. gada 5. novembrī tikās ar SSCAA vadītāju, kurš apstiprināja, ka 2021. gada 5. oktobra vēstule ir saņemta. SSCAA apņēmās līdz novembra beigām nosūtīt atbildes uz jautājumiem un iesniedza divus dokumentus, kuros bija iekļauta informācija par SSCAA inspekcijas, uzraudzības un revīzijas programmu, kā arī ziņojumi par dažu gaisa pārvadātāju un Dienvidsudānā darbojošos ārvalstīs reģistrētu gaisa kuģu pārskatiem. Komisija rūpīgi izskatīs dokumentāciju, kas tai tiks iesniegta, lai izlemtu, vai SSCAA tiks uzaicināta uz nākamo ES Aviācijas drošības komitejas sanāksmi.

(132)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 pielikumā noteiktajiem kopējiem kritērijiem un ņemot vērā notiekošās apspriedes ar SSCAA, kas uzsāktas saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 473/2006 3. pantu, Komisija secināja, ka patlaban nav pamatojuma grozīt darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju sarakstu attiecībā uz Dienvidsudānas gaisa pārvadātājiem.

(133)

Nosakot visu Dienvidsudānā sertificēto gaisa pārvadātāju perona pārbaudes par prioritāti, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 965/2012 dalībvalstīm būtu jāturpina pārbaudīt šo gaisa pārvadātāju faktisko atbilstību attiecīgajiem starptautiskajiem drošības standartiem.

(134)

Ja jebkāda attiecīga drošības informācija liecinās par to, ka pastāv tiešs drošības apdraudējums, kuru izraisījusi neatbilstība starptautiskajiem drošības standartiem, Komisija var būt spiesta turpmāk rīkoties atbilstoši Regulai (EK) Nr. 2111/2005.

(135)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 474/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(136)

Regulas (EK) Nr. 2111/2005 5. un 6. pantā ir atzīts, ka lēmumi jāpieņem bez kavēšanās un vajadzības gadījumā pat steidzami atkarībā no tā, kā tie ietekmē drošību. Tāpēc sensitīvas informācijas un ceļotāju aizsardzībai ir svarīgi, lai jebkādi lēmumi, kas saistīti ar to gaisa pārvadātāju saraksta atjaunināšanu, kuriem Savienībā piemērots darbības aizliegums vai ierobežojumi, tiktu publicēti un stātos spēkā nekavējoties pēc to pieņemšanas.

(137)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Regulas (EK) Nr. 2111/2005 15. pantu izveidotā Gaisa satiksmes drošības komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza šādi:

1)

A pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu;

2)

B pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 25. novembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētājas vārdā –

Komisijas locekle

Adina VĂLEAN


(1)  OV L 344, 27.12.2005., 15. lpp.

(2)  Komisijas Regula (EK) Nr. 474/2006 (2006. gada 22. marts) par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā (OV L 84, 23.3.2006., 14. lpp.).

(3)  Komisijas Regula (EK) Nr. 473/2006 (2006. gada 22. marts), ar kuru nosaka īstenošanas noteikumus darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas sarakstam, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā (OV L 84, 23.3.2006., 8. lpp.).

(4)  Komisijas Regula (ES) Nr. 452/2014 (2014. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras gaisa kuģu ekspluatācijai, ko veic trešo valstu ekspluatanti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 216/2008 (OV L 133, 6.5.2014., 12. lpp.).

(5)  Komisijas Regula (ES) Nr. 965/2012 (2012. gada 5. oktobris), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008 (OV L 296, 25.10.2012., 1. lpp.).

(6)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/736 (2020. gada 2. jūnijs), ar ko Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza attiecībā uz tādu gaisa pārvadātāju sarakstu, kuru darbība Savienībā ir aizliegta vai kuriem piemēro darbības ierobežojumus Savienībā (OV L 172, 3.6.2020., 7. lpp.).

(7)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1543/2006 (2006. gada 12. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005 II nodaļā, un kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 910/2006 (OV L 283, 14.10.2006., 27. lpp.).

(8)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2322 (2015. gada 10. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi (OV L 328, 12.12.2015., 67. lpp.).

(9)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/2214 (2016. gada 8. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 attiecībā uz darbības aizliegumam Savienībā pakļauto gaisa pārvadātāju sarakstu (OV L 334, 9.12.2016., 6. lpp.).

(10)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1318/2014 (2014. gada 11. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi (OV L 355, 12.12.2014., 8. lpp.).

(11)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/618 (2019. gada 15. aprīlis), ar ko Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza attiecībā uz tādu gaisa pārvadātāju sarakstu, kuru darbība Savienībā ir aizliegta vai kuriem piemēro darbības ierobežojumus Savienībā (OV L 106, 17.4.2019., 1. lpp.).

(12)  Komisijas Regula (EK) Nr. 235/2007 (2007. gada 5. marts), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi (OV L 66, 6.3.2007., 3. lpp.).

(13)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1400/2007 (2007. gada 28. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 474/2006 par darbības aizliegumam Kopienā pakļauto gaisa pārvadātāju Kopienas saraksta izveidi (OV L 311, 29.11.2007., 12. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

“A PIELIKUMS

GAISA PĀRVADĀTĀJI, KURU DARBĪBA SAVIENĪBĀ IR AIZLIEGTA, AR IZŅĒMUMIEM (1)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā (AOC) norādītais gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums (un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) numurs vai darbības licences numurs

ICAO trīsburtu apzīmējums

Ekspluatanta valsts

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venecuēla

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinama

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Irāna

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irāka

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigērija

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Zimbabve

SKOL AIRLINE LLC

228

CDV

Krievija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Afganistānā, tostarp šādi:

 

 

Afganistāna

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistāna

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganistāna

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Angolā, izņemot TAAG Angola Airlines un Heli Malongo, bet ieskaitot turpmākos:

 

 

Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

Nav zināms

Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

Nav zināms

Angola

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

Nav zināms

Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

Nav zināms

Angola

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Angola

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Armēnijā, tostarp šādi:

 

 

Armēnija

AIRCOMPANY ARMENIA

AM AOC 065

NGT

Armēnija

ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 063

AMW

Armēnija

ARMENIAN HELICOPTERS

AM AOC 067

KAV

Armēnija

FLYONE ARMENIA

AM AOC 074

 

Armēnija

NOVAIR

AM AOC 071

NAI

Armēnija

SHIRAK AVIA

AM AOC 072

SHS

Armēnija

SKYBALL

AM AOC 073

Neattiecas

Armēnija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kongo (Brazavilā), tostarp šādi:

 

 

Kongo (Brazavila)

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

TWC

Kongo (Brazavila)

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Kongo (Brazavila)

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongo (Brazavila)

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Kongo (Brazavila)

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

Nav zināms

Kongo (Brazavila)

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR), tostarp šādi:

 

 

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika (KDR)

MWANT JET

AAC/DG/OPS-09/09

Nav zināms

Kongo Demokrātiskā Republika

(RDC)

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Džibutijā, tostarp šādi:

 

 

Džibutija

DAALLO AIRLINES

Nav zināms

DAO

Džibutija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Ekvatoriālajā Gvinejā, tostarp šādi:

 

 

Ekvatoriālā Gvineja

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ekvatoriālā Gvineja

Cronos AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Nav zināms

Ekvatoriālā Gvineja

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Eritrejā, tostarp šādi:

 

 

Eritreja

ERITREAN AIRLINES

AOC Nr. 004

ERT

Eritreja

NASAIR ERITREA

AOC Nr. 005

NAS

Eritreja

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Kirgizstānā, tostarp šādi:

 

 

Kirgizstāna

AEROSTAN

08

BSC

Kirgizstāna

AIR COMPANY AIR KG

50

Nav zināms

Kirgizstāna

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizstāna

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizstāna

FLYSKY AIRLINES

53

FSQ

Kirgizstāna

HELI SKY

47

HAC

Kirgizstāna

KAP.KG AIRCOMPANY

52

KGS

Kirgizstāna

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgizstāna

TEZ JET

46

TEZ

Kirgizstāna

VALOR AIR

07

VAC

Kirgizstāna

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Libērijā

 

 

Libērija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Lībijā, tostarp šādi:

 

 

Lībija

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Lībija

AIR LIBYA

004/01

TLR

Lībija

AL MAHA AVIATION

030/18

Nav zināms

Lībija

BERNIQ AIRWAYS

032/21

BNL

Lībija

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Lībija

GLOBAL AIR TRANSPORT

008/05

GAK

Lībija

HALA AIRLINES

033/21

HTP

Lībija

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Lībija

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Lībija

PETRO AIR

025/08

PEO

Lībija

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Nepālā, tostarp šādi:

 

 

Nepāla

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Nav zināms

Nepāla

ALTITUDE AIR

085/2016

Nav zināms

Nepāla

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepāla

FISHTAIL AIR

017/2001

Nav zināms

Nepāla

SUMMIT AIR

064/2010

Nav zināms

Nepāla

HELI EVEREST

086/2016

Nav zināms

Nepāla

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepāla

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

Nav zināms

Nepāla

MAKALU AIR

057A/2009

Nav zināms

Nepāla

MANANG AIR PVT

082/2014

Nav zināms

Nepāla

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Nav zināms

Nepāla

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

Nav zināms

Nepāla

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepāla

SAURYA AIRLINES

083/2014

Nav zināms

Nepāla

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepāla

SIMRIK AIR

034/2000

Nav zināms

Nepāla

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepāla

SITA AIR

033/2000

Nav zināms

Nepāla

TARA AIR

053/2009

Nav zināms

Nepāla

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Nepāla

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Santomē un Prinsipi, tostarp šādi:

 

 

Santome un Prinsipi

AFRICA’S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Santome un Prinsipi

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Santome un Prinsipi

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Sjerraleonē

 

 

Sjerraleone

Visi gaisa pārvadātāji, ko sertificējušas iestādes, kuras atbild par regulatīvo uzraudzību Sudānā, tostarp šādi:

 

 

Sudāna

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Sudāna

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudāna

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudāna

ELDINDER AVIATION

8

DND

Sudāna

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Sudāna

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudāna

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudāna

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Sudāna

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Sudāna

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Sudāna

SUN AIR

51

SNR

Sudāna

TARCO AIR

56

TRQ

Sudāna


(1)  A pielikumā iekļautajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, kas kopā ar apkalpi nomāti no gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ja tiek ievēroti attiecīgie drošības standarti.


II PIELIKUMS

“B PIELIKUMS

GAISA PĀRVADĀTĀJI, KURIEM PIEMĒRO DARBĪBAS IEROBEŽOJUMUS SAVIENĪBĀ (1)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecībā (AOC) norādītais gaisa pārvadātāja kā tiesību subjekta nosaukums (un komercnosaukums, ja tas ir citāds)

Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības (AOC) numurs

ICAO trīsburtu apzīmējums

Ekspluatanta valsts

Gaisa kuģa tips, uz kuru attiecas ierobežojumi

Gaisa kuģa, uz kuru attiecas ierobežojumi, reģistrācijas zīme(-es) un (ja zināms) konstrukcijas sērijas numurs(-i)

Reģistrācijas valsts

IRAN AIR

FS100

IRA

Irāna

Visi Fokker F100 tipa un Boeing B747 tipa gaisa kuģi.

Fokker F100 tipa gaisa kuģi, kā minēts AOC; Boeing B747 tipa gaisa kuģi, kā minēts AOC.

Irāna

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Ziemeļkoreja

Visa flote, izņemot: divus TU-204 tipa gaisa kuģus.

Visa flote, izņemot: P-632, P-633.

Ziemeļkoreja


(1)  B pielikumā iekļautajiem gaisa pārvadātājiem var atļaut izmantot satiksmes tiesības ar gaisa kuģiem, kas kopā ar apkalpi nomāti no gaisa pārvadātāja, uz kuru neattiecas darbības aizliegums, ja tiek ievēroti attiecīgie drošības standarti.


26.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 421/52


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2071

(2021. gada 25. novembris)

par eksporta uzraudzības piemērošanu atsevišķām vakcīnām un šādu vakcīnu ražošanā izmantotajām aktīvajām vielām

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/479 (2015. gada 11. marts) par kopīgiem eksporta noteikumiem (1) un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Komisija, ievērojot Regulas (ES) 2015/479 5. pantu, 2021. gada 30. janvārī pieņēma Īstenošanas regulu (ES) 2021/111 (2), ar ko uz sešu nedēļu ilgu laikposmu tika noteikta prasība uzrādīt eksporta atļauju par Covid-19 vakcīnu, kā arī aktīvo vielu, tostarp šādu vakcīnu ražošanai izmantoto pamatšūnu banku un darba šūnu banku, eksportu. Tad, 2021. gada 12. martā, Komisija, ievērojot Regulas (ES) 2015/479 6. pantu, pieņēma Īstenošanas regulu (ES) 2021/442 (3), ar ko līdz 2021. gada 30. jūnijam uz to pašu ražojumu eksportu tika attiecināta prasība uzrādīt eksporta atļauju.

(2)

2021. gada 24. martā Komisija pieņēma Īstenošanas regulu (ES) 2021/521 (4), ar kuru kā papildu faktors, kas jāņem vērā, apsverot eksporta atļaujas piešķiršanu, tika noteikta vajadzība novērtēt, vai šāda atļauja neapdraud to preču piegādes drošību Savienībā, uz kurām attiecas Regula (ES) 2021/442. Ar to pašu regulu Komisija nolēma uz laiku apturēt dažām galamērķa valstīm piešķirto atbrīvojumu no Regulas (ES) 2021/442 piemērošanas jomas.

(3)

Īstenošanas regula (ES) 2021/521 tika pieņemta, ievērojot Regulas (ES) 2015/479 5. pantu, un tika piemērota sešas nedēļas. Pasākumi, kas tika ieviesti ar minēto regulu, pēc tam ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/734 (5) tika pagarināti līdz 2021. gada 30. jūnijam.

(4)

Gan Regulas (ES) 2021/442, gan Regulas (ES) 2021/521 piemērošanas termiņš pēc tam ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/1071 (6) tika pagarināts vispirms līdz 2021. gada 30. septembrim un tad ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2021/1728 (7) – līdz 2021. gada 31. decembrim.

(5)

Ir paātrinājusies Covid-19 vakcīnu devu ražošana un piegādes Savienībā, un šobrīd ir samazinājies risks, ka eksports varētu apdraudēt starp Savienību un vakcīnu ražotājiem noslēgto pirkuma priekšlīgumu izpildi vai Covid-19 vakcīnu un to aktīvo vielu piegādes drošību Savienībā.

(6)

Pašreizējos apstākļos un piegādes situācijā Komisija uzskatīja, ka nav nepieciešams pēc 2021. gada 31. decembra piemērot prasību uzrādīt eksporta atļauju par vakcīnu pret SARS radniecīgiem koronavīrusiem (SARS-CoV veidi) un aktīvo vielu, tostarp šādu vakcīnu ražošanai izmantoto pamatšūnu banku un darba šūnu banku, eksportu.

(7)

Tomēr joprojām ir nepieciešams 24 mēnešus no 2022. gada 1. janvāra veikt uzraudzību, izmantojot procedūru, kas pamatojas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 (8) 56. panta 5. punktu, un pieprasīt, lai eksporta vai reeksporta deklarācijā būtu iekļauti pielikumā norādītie Taric papildu kodi, kā arī devu skaits (daudzdevu trauku gadījumā – deva pieaugušajiem).

(8)

Šai uzraudzībai būtu jāļauj Komisijai vākt papildu eksporta statistikas datus katra ražotāja līmenī, lai savlaicīgi atklātu i) jebkādas norādes uz neatbilstību Komisijas noslēgtajam pirkuma priekšlīgumam, ii) jebkurus citus apstākļus, kas varētu apdraudēt piegādes drošību Savienībā, un iii) Savienības spēju apsolīt un piegādāt turpmākus ziedojumus. Tam būtu jāļauj Komisijai vajadzības gadījumā veikt turpmākus pasākumus, lai saskaņā ar Regulas (ES) 2015/479 prasībām novērstu kritiskas situācijas rašanos šo ražojumu trūkuma dēļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Eksporta uzraudzību 24 mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas piemēro šādām precēm:

a)

vakcīnām pret SARS radniecīgiem koronavīrusiem (SARS-CoV veidi), kuras patlaban klasificē ar KN kodu 3002 20 10, neatkarīgi no to iepakojuma;

b)

šādu vakcīnu ražošanai izmantotajām aktīvajām vielām, tostarp pamatšūnu bankām un darba šūnu bankām, ko patlaban klasificē ar KN kodiem ex 2933 99 80, ex 2934 99 90, ex 3002 90 90 un ex 3504 00 90.

2.   Šajā regulā “eksports” ir:

a)

Savienības preču eksports saskaņā ar eksporta procedūru Regulas (ES) Nr. 952/2013 269. panta 1. punkta nozīmē;

b)

ārpussavienības preču reeksports minētās regulas 270. panta 1. punkta nozīmē pēc tam, kad šādām precēm ir veiktas ražošanas darbības, tostarp iepildīšana un iepakošana Savienības muitas teritorijā.

2. pants

Šīs regulas 1. pantā minēto preču eksporta vai reeksporta deklarācijā laika periodā, kas norādīts 1. pantā, iekļauj pielikumā minētos Taric papildu kodus vai jebkādus attiecīgus nākotnes kodus un norāda devu skaitu (daudzdevu trauku gadījumā – devu skaitu pieaugušajiem).

3. pants

Komisija publisko informāciju par eksportu, pienācīgi ņemot vērā datu konfidencialitāti.

4. pants

Šī regula stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 25. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 83, 27.3.2015., 34. lpp.

(2)  OV L 31 I, 30.1.2021., 1. lpp.

(3)  OV L 85, 12.3.2021., 190. lpp.

(4)  OV L 104, 25.3.2021., 52. lpp.

(5)  OV L 158, 6.5.2021., 13. lpp.

(6)  OV L 230, 30.6.2021., 28. lpp.

(7)  OV L 345, 30.9.2021., 34. lpp.

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Taric papildu kodi

Ražotājs

Taric papildu kods vakcīnām pret SARS radniecīgiem koronavīrusiem (SARS-CoV veidi)

Taric papildu kods aktīvajām vielām (*1)

AstraZeneca AB

4500

4520

Pfizer / BioNTech

4501

4521

Moderna Switzerland / Moderna Inc

4502

4522

Janssen Pharmaceutica NV

4503

4523

CureVac AG

4504

4524

Sanofi Pasteur / GlaxoSmithKline Biologicals S.A

4505

4525

Novavax

4506

4526

Valneva

4507

4527

Gedeon Richter

4508

4528

Arcturus

4509

4529

PCI Pharma

4510

4530

Citi ražotāji

4999

4999


Uzņēmums

Taric papildu kods citām vielām (*2)

Visi ražotāji

4599


(*1)  Vakcīnu ražošanai pret SARS radniecīgiem koronavīrusiem (SARS-CoV veidi) izmantotās aktīvās vielas, tostarp pamatšūnu bankas un darba šūnu bankas.

(*2)  “Citas vielas” ir ražojumi vai vielas, ko neizmantos vakcīnu ražošanai pret SARS radniecīgiem koronavīrusiem (SARS-CoV veidi), bet ko klasificē ar tādiem pašiem KN kodiem kā aktīvās vielas.


LĒMUMI

26.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 421/56


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2021/2072

(2021. gada 25. novembris),

ar ko atbalsta noturības veidošanu biodrošuma un biodrošības jomā saistībā ar Bioloģisko un toksīnus saturošo ieroču konvenciju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. panta 1. punktu un 31. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropadome 2003. gada 12. decembrī pieņēma ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (“ES stratēģija”), kuras III nodaļā uzskaitīti pasākumi, kas paredzēti, lai apkarotu šādu ieroču izplatīšanu.

(2)

Savienība aktīvi īsteno ES stratēģiju un veic tās III nodaļā uzskaitītos pasākumus, jo īpaši pasākumus, kas ir saistīti ar Bioloģisko un toksīnus saturošo ieroču konvencijas (BTIK) stiprināšanu, īstenošanu un vispārēju piemērošanu.

(3)

Padome 2006. gada 20. martā pieņēma ES Rīcības plānu attiecībā uz bioloģiskajiem un toksīnajiem ieročiem, ar ko papildina Vienoto rīcību 2006/184/KĀDP (1), atbalstot BTIK.

(4)

Padome 2015. gada 16. novembrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2015/2096 (2) par Savienības nostāju BTIK līgumslēdzēju valstu astotajā pārskata konferencē.

(5)

BTIK astotā pārskata konference nolēma atjaunot ANO Atbruņošanās lietu biroja (UNODA) Ženēvas nodaļā izveidotās un BTIK septītajā pārskata konferencē saskaņotās Īstenošanas atbalsta grupas pilnvaras laikposmam no 2017. gada līdz 2021. gadam.

(6)

Padome 2019. gada 21. janvārī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2019/97 (3) par atbalstu BTIK saistībā ar ES stratēģiju. Šis lēmums papildina Lēmumu (KĀDP) 2019/97, turpinot stiprināt biodrošumu un biodrošību valstu, reģionālā un starptautiskā līmenī pašreizējās Covid-19 pandēmijas kontekstā.

(7)

Ņemot vērā no Covid-19 pandēmijas gūto pieredzi, ir nepieciešams stiprināt centienus uzlabot biodrošumu un biodrošību starptautiskā, reģionālā un valstu līmenī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Šajā lēmumā ir ievēroti šādi principi:

a)

pēc iespējas labāk izmantot pieredzi, kas gūta no iepriekšējām vienotajām rīcībām un Padomes lēmumiem par atbalstu BTIK;

b)

ņemt vērā tās specifiskās vajadzības, ko attiecībā uz biodrošuma un biodrošības stiprināšanu valstu, reģionālā un starptautiskā līmenī BTIK ietvaros ir darījušas zināmas BTIK līgumslēdzējas valstis, kā arī valstis, kas nav tās līgumslēdzējas valstis;

c)

veicināt, ka atbildību par projektiem uzņemas vietējā un reģionālā līmenī, lai nodrošinātu tiem ilgtermiņa stabilitāti un saistībā ar BTIK veidotu Savienības un trešo pušu partnerības;

d)

galveno uzmanību pievērst pasākumiem, kuri ir devuši konkrētus rezultātus attiecībā uz valstu, reģionālā un starptautiskā atbalsta, reaģēšanas un gatavības spēju stiprināšanu;

e)

sekmēt miera un drošības, un ar veselību saistītu mērķu sasniegšanu, ko panāk, līgumslēdzējām valstīm efektīvi īstenojot BTIK.

2.   Savienība atbalsta turpmāk minētos projektus, kas atbilst ES stratēģijas pasākumiem:

a)

biodrošuma un biodrošības spēju stiprināšana Āfrikā, ko panāk ar pastiprinātu reģionālo koordināciju;

b)

BTIK valsts kontaktpunktu spēju veidošana;

c)

BTIK nozīmīgas zinātnes un tehnoloģiju attīstības pārskatīšanas veicināšana, kurā iesaista arī akadēmisko aprindu un nozares pārstāvjus;

d)

atbalsta paplašināšana brīvprātīgām pārredzamības pārbaudēm.

Sīki izstrādāts šo projektu apraksts ir izklāstīts projekta dokumentā, kas iekļauts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

1.   Par šā lēmuma īstenošanu atbild Eiropas Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (AP).

2.   Lēmuma 1. pantā minēto darbību tehnisko īstenošanu uztic UNODA. Tas šo uzdevumu veic AP uzraudzībā. Šim nolūkam AP noslēdz vajadzīgās vienošanās ar UNODA.

3. pants

1.   Finanšu atsauces summa 1. panta 2. punktā minēto projektu īstenošanai ir 2 147 443,52 EUR.

2.   Izdevumus, ko finansē no 1. punktā minētās summas, pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam.

3.   Komisija uzrauga 1. punktā minēto izdevumu pareizu pārvaldību. Šajā nolūkā Komisija noslēdz nepieciešamo nolīgumu ar UNODA. Nolīgumā paredz, ka UNODA ir jānodrošina Savienības ieguldījuma pamanāmība atbilstoši tā apjomam.

4.   Komisija cenšas 3. punktā minēto nolīgumu noslēgt pēc iespējas drīz pēc šā lēmuma stāšanās spēkā. Tā informē Padomi par jebkādām grūtībām minētajā procesā un par nolīguma noslēgšanas dienu.

4. pants

AP ziņo Padomei par šā lēmuma īstenošanu, pamatojoties uz UNODA sagatavotiem regulāriem ziņojumiem. Minētie ziņojumi ir pamatā Padomes veiktajiem novērtējumiem. Komisija sniedz informāciju par 1. panta 2. punktā minēto projektu finanšu aspektiem.

5. pants

1.   Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

2.   Lēmums zaudē spēku 24 mēnešus pēc 3. panta 3. punktā minētā nolīguma noslēgšanas dienas vai sešus mēnešus pēc tā pieņemšanas dienas, ja minētais nolīgums netiek noslēgts minētajā laikposmā.

Briselē, 2021. gada 25. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

Z. POČIVALŠEK


(1)  Padomes Vienotā rīcība 2006/184/KĀDP (2006. gada 27. februāris), atbalstot Bioloģisko un toksisko ieroču konvenciju un īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 65, 7.3.2006., 51. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/2096 (2015. gada 16. novembris) par Eiropas Savienības nostāju attiecībā uz Konvencijas par bakterioloģisko (bioloģisko) un toksisko ieroču izstrādāšanas, ražošanas un uzglabāšanas aizliegšanu un to iznīcināšanu (BTIK) astoto pārskata konferenci (OV L 303, 20.11.2015., 13. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/97 (2019. gada 21. janvāris) par atbalstu Bioloģisko un toksisko ieroču konvencijai saistībā ar ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 19, 22.1.2019., 11. lpp.).


PIELIKUMS

Projekts, ar ko atbalsta noturību biodrošuma un biodrošības jomā saistībā ar Bioloģisko un toksīnus saturošo ieroču konvenciju (BTIK)

1.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Covid-19 pandēmija ir parādījusi globālos traucējumus, ko var izraisīt infekcijas slimības, un ir izcēlusi to, ka valstu, reģionālā un starptautiskā līmenī trūkst gatavības reaģēt uz bioloģiskiem notikumiem. Ja ar šādu slimību apzināti manipulētu, lai tā būtu virulentāka, vai to apzināti izplatītu vairākās vietās vienlaikus, tā varētu izraisīt vēl lielāku globālo krīzi. Tajā pašā laikā ir jāņem vērā arī sasniegumi biotehnoloģijā, jo tie var sniegt daudzus ieguvumus ar pozitīvu ietekmi uz ilgtspējīgu attīstību, taču tie var arī radīt daudzus riskus ar potenciāli katastrofālām sekām. Šajos apstākļos ir jāpastiprina centieni risināt biodrošuma un biodrošības jautājumus saistībā ar Bioloģisko un toksīnus saturošo ieroču konvenciju.

2.   MĒRĶI

Ar šo Padomes lēmumu ir paredzēts konkrēti stiprināt biodrošumu un biodrošību valstu, reģionālā un starptautiskā līmenī pašreizējās Covid-19 pandēmijas kontekstā. Šis lēmums papildinās Padomes Lēmumu (KĀDP) 2019/97 (2019. gada 21. janvāris) (1) par atbalstu BTIK. Lēmumu 2019/97 īsteno ANO Atbruņošanās lietu biroja (UNODA) Ženēvas nodaļa ciešā sadarbībā ar BTIK Īstenošanas atbalsta grupu (ĪAG). Attiecīgā gadījumā šā lēmuma pamatā būs sasniegumi, kas gūti ar Lēmumu 2019/97 un iepriekšējām vienotajām rīcībām un Padomes lēmumiem par atbalstu BTIK, nedublējot notiekošās darbības. (2) Šā lēmuma īstenošanas posmā pēc iespējas labāk tiks izmantotas iespējamās sinerģijas ar Lēmumu 2019/97.

Šajā Padomes lēmumā tiks ievēroti šādi principi:

a)

pēc iespējas labāk izmantot pieredzi, kas gūta no iepriekšējām vienotajām rīcībām un Padomes lēmumiem par atbalstu BTIK;

b)

ņemt vērā tās specifiskās vajadzības, ko attiecībā uz biodrošuma un biodrošības stiprināšanu valstu, reģionālā un starptautiskā līmenī BTIK ietvaros ir darījušas zināmas BTIK līgumslēdzējas valstis, kā arī valstis, kas nav tās līgumslēdzējas valstis;

c)

veicināt, ka atbildību par projektiem uzņemas vietējā un reģionālā līmenī, lai nodrošinātu tiem ilgtermiņa stabilitāti un saistībā ar BTIK veidotu Eiropas Savienības un trešo pušu partnerības;

d)

galveno uzmanību pievērst pasākumiem, kas sevi ir pierādījuši kā tādi, kuri dod konkrētus rezultātus attiecībā uz valstu, reģionālā un starptautiskā atbalsta, reaģēšanas un gatavības spēju stiprināšanu;

e)

sekmēt miera un drošības, un ar veselību saistītu mērķu sasniegšanu, ko panāk, līgumslēdzējām valstīm efektīvi īstenojot BTIK.

3.   PROJEKTI

3.1.   Projekts Nr. 1 – Biodrošuma un biodrošības spēju stiprināšana Āfrikā, ko panāk ar pastiprinātu reģionālo koordināciju

3.1.1.   Projekta mērķis

Šis projekts ir vērsts uz to, lai stiprinātu BTIK īstenošanu un sekmētu tās vispārēju piemērošanu Āfrikas kontinentā, šajā nolūkā palielinot to valsts iestāžu un reģionālo struktūru un organizāciju spējas, kas nodarbojas ar biodrošuma un biodrošības jautājumiem Āfrikā. Projekta mērķis ir arī pastiprināt sadarbību un koordināciju starp šiem aktoriem.

Patlaban 14 valstis – četras parakstītājvalstis un desmit valstis, kas nav parakstījušas, – vēl nav ratificējušas BTIK vai pievienojušās tai. Astoņas no šīm valstīm ir Āfrikā: Čada, Dienvidsudāna, Džibutija, Ēģipte, Eritreja, Komoru Salas, Namībija un Somālija. Divas no šīm valstīm – Ēģipte un Somālija – ir BTIK parakstītājvalstis, savukārt pārējās sešas valstis konvenciju nav parakstījušas. Tādēļ Āfrikas kontinents BTIK vispārējas piemērošanas ziņā ir prioritārs reģions. Turklāt konvencijas īstenošanu varētu ievērojami pastiprināt, palielinot tās Āfrikas līgumslēdzēju valstu biodrošuma un biodrošības spējas.

3.1.2.   Projekta apraksts

Šis projekts ietvers P3 politikas lietu speciālista posteņa izveidi, kas būs bāzēts Adisabebā, nolūkā konkrēti strādāt pie tā, lai panāktu konvencijas vispārēju piemērošanu un tās pastiprinātu īstenošanu Āfrikas kontinentā un izpētītu sinerģiju iespējas ar reģionāliem satvariem miera un drošības, veselības drošības un attīstības jomā. Konkrēti, politikas lietu speciālists būs atbildīgs par šādiem uzdevumiem:

a)

sniegt leģislatīvu atbalstu tām līgumslēdzējām valstīm, kas vēlas uzlabot savus ar BTIK saistītos tiesību aktus, kā arī tām valstīm, kas ir ieinteresētas pievienoties konvencijai un plāno pārskatīt un pielāgot savus esošos tiesību aktus;

b)

nodrošināt īpašas apmācības līgumslēdzējām valstīm par BTIK uzticības veicināšanas pasākumu (UVP) ziņojumu izstrādi un iesniegšanu;

c)

palīdzēt Āfrikas BTIK līgumslēdzējām valstīm ar jautājumiem, kas saistīti ar UVP. Šis papildu atbalsts, kas pastiprinātu atbalstu, ko jau sniedz BTIK ĪAG, ir vērsts uz to, lai panāktu, ka Āfrikas līgumslēdzējas valstis iesniedz vairāk un kvalitatīvākus UVP ziņojumus;

d)

uzturēt ciešu saikni ar Āfrikas valstīm, kas nav BTIK līgumslēdzējas valstis, tostarp, izmantojot to pastāvīgās misijas Āfrikas Savienībā Adisabebā, lai apzinātu konkrētas valstu problēmas saistībā ar pievienošanos konvencijai vai tās ratifikāciju un veicinātu attiecīgos pievienošanās/ratifikācijas procesus, vajadzības gadījumā sniedzot ar tiem saistītu tehnisku un leģislatīvu atbalstu;

e)

uzturēt ciešu saikni un koordinēt pasākumus ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, apakšreģionālām grupām un partnerorganizācijām Āfrikā (3); un

f)

atbalstīt visu citu pasākumu īstenošanu Āfrikā saskaņā ar šo ES Padomes lēmumu.

Politikas lietu speciālistu vajadzības gadījumā atbalstīs ārēji konsultanti konkrētiem būtiskiem uzdevumiem (piemēram, leģislatīva atbalsta un tehniskās palīdzības nodrošināšanai). UNODA klātbūtne Āfrikā ar tā Reģionālā miera un atbruņošanās centra Āfrikā (UNREC) starpniecību tiks izmantota tam, lai attiecīgā gadījumā veicinātu un atbalstītu pasākumu aspektus.

Visas politikas lietu speciālista darbības tiks cieši koordinētas ar BTIK ĪAG un ES Padomes lēmuma projekta personālu, kas ir bāzēts Ženēvā. Politikas lietu speciālists cieši sadarbosies ar UNODA ANO Drošības padomes Rezolūcijas 1540 (2004) (4) reģionālo koordinatoru Āfrikai un būs bāzēts ANO Āfrikas Ekonomikas komisijas (UNECA) ēkā Adisabebā.

3.1.3.   Gaidāmie projekta rezultāti

Gaidāms, ka šis projekts sekmēs konvencijas vispārēju piemērošanu un uzlabos konvencijas nacionālu īstenošanu Āfrikas kontinentā. Tā mērķis ir arī pastiprināt sadarbību un koordināciju starp valstu iestādēm un reģionālām struktūrām un organizācijām, kas nodarbojas ar biodrošuma un biodrošības jautājumiem Āfrikā.

Nostiprinot politikas lietu speciālista posteni Adisabebā, sagaidāms, ka atrašanās tuvāk valstu iestādēm Āfrikā, attiecīgajām vēstniecībām Adisabebā un reģionālās politikas veidošanas platformām būtiski sekmēs BTIK īstenošanu un konvencijas vispārēju piemērošanu Āfrikā, kā izklāstīts iepriekš.

3.2.   Projekts Nr. 2 – BTIK valsts kontaktpunktu spēju veidošana

3.2.1.   Projekta mērķis

Šā projekta mērķis ir izstrādāt apmācības materiālus un nodrošināt īpašu apmācību BTIK valsts kontaktpunktiem (VKP) par BTIK nacionālu īstenošanu. Ar to ir paredzēts arī izveidot līdzekļus un radīt iespējas dialogam un informācijas apmaiņai starp VKP par BTIK nacionālu īstenošanu, tostarp apmainīties ar paraugpraksi. Šā projekta mērķis ir stiprināt BTIK īstenošanu, nodrošinot VKP īpašu spēju veidošanu un reģionālā un starptautiskā līmenī starp viņiem veicinot plašāku apmaiņu un sadarbību.

Sestajā pārskatīšanas konferencē 2006. gadā tika nolemts, ka katrai līgumslēdzējai valstij būtu jāizraugās valsts kontaktpunkts, lai:

koordinētu nacionālu īstenošanu un sazinātos ar citām līgumslēdzējām valstīm un attiecīgām starptautiskām organizācijām,

sagatavotu un iesniegtu ikgadējos uzticības veicināšanas pasākumu (UVP) ziņojumus,

apmainītos ar informāciju par vispārējas piemērošanas centieniem.

No pašreizējām 183 līgumslēdzējām valstīm tikai 134 valstis līdz šim ir izvirzījušas VKP. VKP ir integrēti dažādās struktūrās vietējā līmenī, viņiem ir atšķirīga pieredze un atšķirīgs iepriekšējo zināšanu par BTIK līmenis. Līdz šim BTIK VKP paredzēta apmācība ir pieejama tikai uz ad hoc pamata, un tās priekšnosacījums ir līdzekļu devēju nodrošināts finansējums.

3.2.2.   Projekta apraksts

Šis projekts ietver standartizēta apmācības kursa izstrādi, kas būtu pieejams visiem VKP. Apmācības kurss tiks nodrošināts vai nu tiešsaistē, vai arī klātienē dažādos reģionos (atkarībā no Covid-19 pandēmijas attīstības) valstu pārstāvjiem, kas pilda BTIK VKP funkcijas. Apmācības kursā būs ietverta informācija par visiem BTIK nacionālas īstenošanas aspektiem, tostarp par BTIK uzticības veicināšanas pasākumu ziņojumu izstrādi un leģislatīvu jautājumu risināšanu. Apmācības pamatā būs Norādījumi par BTIK īstenošanu, kas tiek izstrādāti saskaņā ar ES Padomes Lēmumu 2019/97.

Lai gan BTIK IĀG visu izraudzīto VKP kontaktinformāciju visām līgumslēdzējām valstīm dara pieejamu atsevišķā ierobežotas piekļuves lapā, nepastāv oficiāli veidi, kā VKP savstarpēji mijiedarboties. Tādēļ šajā projektā ir paredzēta virkne neformālu – virtuālu vai klātienes – reģionālu dialoga forumu BTIK VKP, lai veicinātu informācijas un paraugprakses apmaiņu.

Turklāt Ženēvā notiks pasākums, kurā kopā tiks pulcēti visi BTIK VKP, piemēram, pirms BTIK līgumslēdzēju valstu sanāksmes, lai dotu iespēju apmainīties ar informāciju un veidot tīklus starp VKP dažādos reģionos, līdzīgi kā OPCW valstu iestāžu gadskārtējā sanāksmē Ķīmisko ieroču konvencijas ietvaros. Ierobežotas piekļuves lapa arī turpmāk tiks paplašināta, lai tā VKP kalpotu par būtiskas informācijas repozitoriju, kas ietver visus attiecīgos apmācības materiālus, un par interaktīvu platformu, kas VKP ļauj mijiedarboties savā starpā un ar BTIK ĪAG. Ierobežotas piekļuves lapu uzturēs un pārvaldīs BTIK ĪAG, lai nodrošinātu nepārtrauktu vieglāku apmaiņu starp VKP pēc šā Padomes lēmuma darbības beigām.

Gan apmācības kursiem, gan dialoga forumiem ir spēcīgs tīklu veidošanas komponents, jo VKP tiktu dota iespēja iepazīt citam citu un savā starpā uzturēt saikni.

3.2.3.   Gaidāmie projekta rezultāti

Kā šā apmācības kursa pozitīvs rezultāts ir sagaidāms, ka, pateicoties tam, ka tiek sniegta apmācības programma, vairāk līgumslēdzēju valstu izvirzīs VKP. Sagaidāms arī, ka sniegtās apmācības rezultātā palielināsies ik gadu iesniegto uzticības veicināšanas pasākumu ziņojumu skaits un kvalitāte, un tas sniegs papildu informāciju par konvencijas īstenošanas gaitu visā pasaulē. Lai nodrošinātu ilgtspēju, apmācības materiālu koncepcija būs tāda, lai tie VKP būtu izmantojami un pieejami turpmākām apmācībām pēc šā Padomes lēmuma darbības beigām. Turklāt gaidāms, ka šis projekts veicinās informācijas un paraugprakses apmaiņu starp VKP.

3.3.   Projekts Nr. 3 – BTIK nozīmīgas zinātnes un tehnoloģiju attīstības pārskatīšanas veicināšana, kurā iesaista arī akadēmisko aprindu un nozares pārstāvjus

3.3.1.   Projekta mērķis

Šā projekta mērķis ir veicināt konvencijai nozīmīgas zinātnes un tehnoloģiju pārskatīšanu. BTIK līgumslēdzējas valstis ir atkārtoti atzinušas, ka ir svarīgi saglabāt informētību par nozīmīgiem sasniegumiem zinātnē un tehnoloģijā. Šādi sasniegumi, no vienas puses, varētu radīt riskus, kas varētu izraisīt iespējamus konvencijas pārkāpumus, un, no otras puses, tie varētu nākt par labu konvencijai, piemēram, uzlabojot vakcīnas un slimību diagnostiku. Tā kā ar BTIK saistītās tehnoloģijas pēc būtības ir divējāda lietojuma, ļoti svarīga ir pastāvīga akadēmisko aprindu un nozares pārstāvju iesaiste un viedokļu apmaiņa ar viņiem.

3.3.2.   Projekta apraksts

Šis projekts ietver starptautiskas zinātnes un tehnoloģiju konferences sarīkošanu, gatavojoties devītajai pārskatīšanas konferencei, un tās mērķauditorija galvenokārt būs akadēmisko aprindu, valdību un nozares eksperti, lai viņu viedokļus iekļautu diskusijās, kuras būs par pamatu devītās pārskatīšanas konferences programmai. Konferencē attiecīgā gadījumā ņems vērā un izmantos rezultātus, kas gūti piecos reģionālajos zinātnes un tehnoloģiju darbsemināros, kuri notika saistībā ar ES Padomes Lēmumu (KĀDP) 2016/51 par atbalstu BTIK. Konferencē pievērsīsies arī ar zinātni un tehnoloģijām saistītiem BTIK līgumslēdzēju valstu priekšlikumiem, piemēram, biozinātnieku rīcības kodeksa ieviešanai un centieniem izveidot zinātnes un tehnoloģiju pārskatīšanas mehānismu, un tie būs temati, kas no jauna tiks apspriesti devītās pārskatīšanas konferences laikā. Konference notiks kādā no globālo dienvidu valstīm, piemēram, vienā no valstīm, kas ir ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijas “Zinātnes un tehnoloģijas loma saistībā ar starptautisko drošību un atbruņošanos” atbalstītāja (5). Ja Covid-19 pandēmijas dēļ konferences norise klātienē nebūs iespējama, tiks izmantots virtuāls formāts. Konferences organizēšanā un norisē tiks iesaistīts ārējs konsultants ar attiecīgu pieredzi un ciešām saiknēm ar akadēmiskajām aprindām un/vai nozari. Ārējam konsultantam tiks uzdots arī strādāt pie ilgtermiņa stratēģijas izstrādes, kuras mērķis būs saistībā ar BTIK vairāk iesaistīt dažādas ieinteresētās personas.

Zinātnes un tehnoloģiju konference tiks papildināta ar iniciatīvu “Zinātne diplomātiem”, kuras mērķis ir nodrošināt, lai politikas veidotāji būtu informēti par to, kā tehnoloģiskie un zinātniskie sasniegumi var konvencijai gan nākt par labu, gan radīt izaicinājumus. Iniciatīvas “Zinātne diplomātiem” ietvaros tiks organizēta virkne pasākumu, kuros galvenā uzmanība tiks pievērsta konvencijai īpaši svarīgai tehnoloģiskajai attīstībai. Ārējais konsultants būs atbildīgs arī par “Zinātne diplomātiem” pasākumu organizēšanu.

3.3.3.   Gaidāmie projekta rezultāti

Sagaidāms, ka zinātnes un tehnoloģiju konference sniegs informāciju un būs par pamatu būtiskām diskusijām, kas notiks devītās pārskatīšanas konferences laikā. Diskusija par attiecīgiem BTIK līgumslēdzēju valstu priekšlikumiem, kas saistīti ar zinātni un tehnoloģijām, piemēram, par biozinātnieku rīcības kodeksa ieviešanu un centieniem izveidot zinātnes un tehnoloģiju pārskatīšanas mehānismu, būs vērsta uz to, lai veicinātu valstu un/vai reģionālo nostāju formulēšanu, kā arī diskusijas un sarunas par šiem priekšlikumiem devītajā pārskatīšanas konferencē.

Iniciatīvas “Zinātne diplomātiem” mērķis ir iepazīstināt politikas veidotājus ar svarīgākajiem, konvencijai nozīmīgiem tehnoloģiskajiem un zinātniskajiem sasniegumiem.

3.4.   Projekts Nr. 4 – Atbalsta paplašināšana brīvprātīgām pārredzamības pārbaudēm

3.4.1.   Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt pārredzamību un vairot uzticēšanos saskaņā ar konvenciju. Tā pamatā ir brīvprātīgas pārredzamības pārbaudes, ko līgumslēdzējas valstis veic kopš 2011. gada, un tā mērķis ir vēl vairāk palielināt atbalstu šādām iniciatīvām, šajā nolūkā izveidojot brīvprātīgām pārredzamības pārbaudēm veltītu apmaiņas platformu. Cita starpā tas ietver arī visaptverošu analīzi, ko veiks, lai apzinātu no minētajiem pasākumiem gūto pieredzi, kā arī praktisku pasākumu kopumu koncepcijas atbalstam.

3.4.2.   Projekta apraksts

Kopš 2011. gada brīvprātīgas iniciatīvas, kuru mērķis ir sarīkot dažādu veidu pārredzamības pārbaudes saskaņā ar konvenciju, ir uzņēmušās 15 līgumslēdzējas valstis. Šajās pārbaudēs piedalījās 35 valstis no visām reģionālajām grupām. Lai gan iepriekšējo pasākumu konkrētie mērķi un uzdevumi, formāts, līdzdalības līmenis un ilgums atšķiras, to pamatā ir kopīga izpratne, proti, par visiem ir panākta brīvprātīga vienošanās vai nu divpusēji, daudzpusēji, vai arī procesā, kas atvērts visām līgumslēdzējām valstīm, kuras ir ieinteresētas izmantot salīdzinošās izvērtēšanas iespējas. Šī pieeja ļauj pielāgot dažādus svarīgākos parametrus saskaņā ar to līgumslēdzēju valstu vēlmēm, kuras ir rīkotājas/dalībnieces. Brīvprātīgās pārredzamības pārbaudēs var pievērsties dažādiem aspektiem, piemēram, nacionālai īstenošanai, starptautiskajai palīdzībai un sadarbībai, gatavībai un reaģēšanai, eksporta kontrolei, biodrošuma un biodrošības tiesību aktiem vai uzticības veicināšanas pasākumu ziņojumu sagatavošanai.

Projektā ir paredzēts izveidot tiešsaistē pieejamu apkopojumu par visām pārredzamības pārbaudēm, proti, datubāzi ar meklēšanas funkciju par visiem līdz šim veiktajiem pasākumiem, un izstrādāt visaptverošu pētījumu par iepriekšējām pārredzamības pārbaudēm, ietverot pieredzi, kas apzināta no dažādiem pasākumiem. Pētījums tiks veikts ciešā sadarbībā ar UNIDIR. Turklāt projekta īstenošanā UNODA centīsies sadarboties ar ieinteresētām reģionālām un starptautiskām organizācijām, tostarp ES CBRN izcilības centriem. Tiešsaistes apkopojuma izveide un iepriekšējo pārbaužu pētījuma izstrāde tiks uzticēta ārējiem konsultantiem.

3.4.3.   Gaidāmie projekta rezultāti

Sagaidāms, ka projekts stiprinās konvencijas īstenošanu, ko panāks ar dalīšanos informācijā un paraugpraksē starp līgumslēdzējām valstīm par brīvprātīgām pārredzamības pārbaudēm, un palīdzēs noteikt atbalsta un sadarbības vajadzības saskaņā ar BTIK X. pantu. Tas arī palīdzēs izveidot dialoga forumu par šādām iniciatīvām starp ieinteresētajām līgumslēdzējām valstīm.

4.   PERSONĀLA JAUTĀJUMI

Lai īstenotu šo Padomes lēmumu, būs vajadzīga personāla klātbūtne Ženēvā nolūkā nodrošināt, ka visi pasākumi saskaņā ar šo Padomes lēmumu tiek īstenoti koordinēti un racionāli. Tādēļ ir vajadzīgs P2 politikas lietu speciālists un GS4 administratīvais asistents, kas bāzēti UNODA Ženēvas nodaļā. Kā minēts iepriekš, P3 politikas lietu speciālists būs bāzēts Adisabebā. P2 un P3 politikas lietu speciālisti un GS4 administratīvais asistents ziņos P3 politikas lietu speciālistam, kas pārrauga Padomes Lēmuma 2019/97 īstenošanu, lai nodrošinātu abu Padomes lēmumu racionālu un koordinētu īstenošanu.

Ņemot vērā augsto specializācijas līmeni, kas nepieciešams, lai sniegtu leģislatīvo un tehnisko palīdzību Āfrikā, valsts kontaktpunkta tīmekļa vietnes modernizēšanu un apmācības materiālu izstrādi kontaktpunktu vajadzībām, zinātnes un tehnoloģiju konferences organizēšanu un iniciatīvas “Zinātne diplomātiem” īstenošanu, tiešsaistes apkopojuma par brīvprātīgajām pārredzamības pārbaudēm izveidi un iepriekšējo pārbaužu un paraugprakses pētījuma izstrādi, šajā nolūkā būs nepieciešams iesaistīt ārējus konsultantus.

5.   ZIŅOŠANA

UNODA / BTIK ĪAG iesniegs Augstajam pārstāvim sešu mēnešu progresa ziņojumus par projektu īstenošanu.

6.   ILGUMS

Kopējais paredzētais projektu īstenošanas ilgums ir 24 mēneši.

7.   ES PAMANĀMĪBA

UNODA / BTIK ĪAG veiks visus vajadzīgos pasākumus, lai plašāk informētu par to, ka veiktos pasākumus ir finansējusi Savienība. Šādus pasākumus veiks saskaņā ar Komisijas paziņojumu un Eiropas Komisijas izstrādāto un publicēto ES ārējo darbību ziņošanas un pamanāmības rokasgrāmatu. Tādējādi UNODA/BTIK ĪAG nodrošinās Savienības ieguldījuma pamanāmību ar pienācīgu atpazīstamības nodrošināšanu un publicitāti, uzsverot Savienības nozīmi, nodrošinot tās darbību pārredzamību un palielinot informētību par šā lēmuma pieņemšanas iemesliem, kā arī informētību par Savienības atbalstu šim lēmumam un šā atbalsta rezultātus. Projektu ietvaros izstrādātajā materiālā Savienības karogs tiks attēlots labi pamanāmā vietā saskaņā ar Savienības norādēm par pareizu karoga izmantošanu un attēlošanu.

8.   ATBALSTA SAŅĒMĒJI

Projekta Nr. 1 atbalsta saņēmēji būs BTIK līgumslēdzējas valstis attiecībā uz leģislatīvas un tehniskas palīdzības sniegšanu un valstis, kas nav BTIK līgumslēdzējas (gan parakstītājvalstis, gan tās, kuras nav parakstījušas), attiecībā uz vispārējās piemērošanas pasākumiem, tostarp attiecīgā gadījumā attiecīgās ieinteresētās personas no privātā sektora, akadēmiskajām aprindām un NVO, kā arī apakšreģionālās grupas un partnerorganizācijas Āfrikā (6).

Projekta Nr. 2 atbalsta saņēmēji saistībā ar BTIK valsts kontaktpunktu spēju veidošanu ir BTIK līgumslēdzējas valstis, jo īpaši amatpersonas, kas izraudzītas par valsts kontaktpunktiem.

Atbalsta saņēmēji projektā Nr. 3 par to, kā veicināt konvencijai nozīmīgas zinātnes un tehnoloģiju attīstības pārskatīšanu, būs amatpersonas, zinātnieki, akadēmisko aprindu un nozares pārstāvji no BTIK līgumslēdzējām valstīm.

Atbalsta saņēmēji projektā Nr. 4 saistībā ar atbalsta paplašināšanu brīvprātīgām pārredzamības pārbaudēm būs BTIK līgumslēdzējas valstis.


(1)  Galvenie ES Padomes Lēmuma 2019/97 darba virzieni ir vispārēja piemērošana, atbalsta programmas BTIK īstenošanas stiprināšanai valstu līmenī, biodrošības tīklu izveide jauno zinātnieku no globālajiem dienvidiem vidū, atbalsts starpsesiju programmai un devītajai pārskatīšanas konferencei, kā arī informatīvu un izglītojošu materiālu izstrāde.

(2)  Vienotās rīcības 2006/184/KĀDP un 2008/858/KĀDP un Padomes Lēmumi 2012/421/KĀDP un (KĀDP) 2016/51.

(3)  Piemēram, Āfrikas Slimību kontroles un profilakses centrsattiecībā uz tā Biodrošuma un biodrošības iniciatīvu, Āfrikas Savienības Komisijas Miera un drošības departaments, ĀS Attīstības aģentūra – Āfrikas Bioloģiskās drošības ekspertīzes tīkls, reģionālās ekonomikas kopienas un citas attiecīgās ĀS struktūras, kā arī Globālās partnerības bioloģiskās drošības darba grupas paraksta iniciatīva.

(4)  Rezolūcijā 1540 (2004) Drošības padome nolēma, ka visas valstis atturas sniegt jebkāda veida atbalstu nevalstiskiem aktoriem, kas mēģina izstrādāt, iegūt, ražot, turēt īpašumā, pārvadāt, nodot vai izmantot kodolieročus, ķīmiskos vai bioloģiskos ieročus un to nogādes līdzekļus, jo īpaši terorisma nolūkos.

(5)  Sk. https://undocs.org/en/A/RES/73/32

(6)  Piemēram, Āfrikas Slimību kontroles un profilakses centrs attiecībā uz tā Biodrošuma un biodrošības iniciatīvu, Āfrikas Savienības Komisijas Miera un drošības departaments, ĀS Attīstības aģentūra – Āfrikas Bioloģiskās drošības ekspertīzes tīkls , reģionālās ekonomikas kopienas un citas attiecīgās ĀS struktūras, kā arī Globālās partnerības bioloģiskās drošības darba grupas paraksta iniciatīva.


26.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 421/65


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2021/2073

(2021. gada 25. novembris),

ar ko atbalsta Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas (OPCW) operatīvās efektivitātes uzlabošanu, kuru panāk, izmantojot satelītattēlus

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. panta 1. punktu un 31. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropadome 2003. gada 12. decembrī pieņēma ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (“ES stratēģija”), kuras III nodaļā ir uzskaitīti pasākumi, kas paredzēti, lai apkarotu šādu ieroču izplatīšanu.

(2)

ES stratēģijā ir uzsvērta Konvencijas par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu (CWC) un Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas (OPCW) būtiskā nozīme no ķīmiskiem ieročiem brīvas pasaules izveidē. ES stratēģijas mērķi papildina mērķus, ko īsteno OPCW, ņemot vērā tās atbildību par CWC īstenošanu.

(3)

Padome 2004. gada 22. novembrī pieņēma Vienoto rīcību 2004/797/KĀDP (1) par atbalstu OPCW darbībām. Kad minētā vienotā rīcība zaudēja spēku, tai sekoja Padomes Vienotā rīcība 2005/913/KĀDP (2), pēc kuras savukārt sekoja Padomes Vienotā rīcība 2007/185/KĀDP (3). Vienotajai rīcībai 2007/185/KĀDP sekoja Padomes Lēmumi 2009/569/KĀDP (4), 2012/166/KĀDP (5), 2013/726/KĀDP (6), (KĀDP) 2015/259 (7), (KĀDP) 2017/2302 (8), (KĀDP) 2017/2303 (9), (KĀDP) 2019/538 (10) un (KĀDP) 2021/1026 (11).

(4)

Lēmums (KĀDP) 2017/2303 inter alia paredzēja atbalstu OPCW piekļūt satelītattēliem un satelītattēlu analīzei, ko nodrošina Eiropas Savienības Satelītcentrs (SatCen).

(5)

Padome 2018. gada 10. decembrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2018/1943 (12), kurš paredzēja Lēmuma (KĀDP) 2017/2303 īstenošanas periodu bez papildizmaksām pagarināt par divpadsmit mēnešiem.

(6)

Padome 2019. gada 9. decembrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2019/2112 (13), kurš paredzēja Lēmuma (KĀDP) 2017/2303 īstenošanas periodu bez papildizmaksām pagarināt vēl par divpadsmit mēnešiem.

(7)

Īstenojot Lēmumu (KĀDP) 2017/2303, OPCW ir sākusi paļauties uz unikālo informāciju, ko SatCen satelītattēlu analīze sniedz gan misiju plānošanai, gan informācijas analīzei.

(8)

Ir nepieciešams uzlabot OPCW operatīvo efektivitāti, turpinot nodrošināt SatCen satelītattēlus un attēlu analīzi, lai atbalstītu OPCW pilnvarojumā ietvertās darbības un pilnvarotās misijas pēc Lēmuma (KĀDP) 2017/2303 īstenošanas perioda beigām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Nolūkā nekavējoties un praktiski sākt piemērot dažus ES stratēģijas elementus Savienība atbalsta OPCW projektu, ar kuru uzlabo OPCW operatīvo efektivitāti, izmantojot satelītattēlus un satelītattēlu analīzi, ko nodrošina SatCen, ar šādiem mērķiem:

paplašināt OPCW spējas atbalstīt OPCW pilnvarojumā ietvertās darbības (deklarācijas izvērtēšanas grupa (DAT), faktu vākšanas misija (FFM), izmeklēšanas un identificēšanas grupa (IIT) utt.), ko panāk, izmantojot satelītattēlu analīzi kā pierādījumu pamatošanas vai konstatējumu apstiprināšanas līdzekli, un

izmantot mērķorientētu satelītattēlu analīzi interešu jomās (vietas, maršruti u. c.), plānojot OPCW pilnvarotās misijas (iespējamās lietošanas incidenti (IAU), pārbaudes uz aizdomu pamata (CI), tehniskās palīdzības apmeklējums (TAV) u. c.), lai palielinātu drošību un pārliecību par pārbaudes precizitāti.

2.   Šā panta 1. punkta kontekstā Savienības atbalstītās OPCW projekta darbības, kas atbilst ES stratēģijas III nodaļā izklāstītajiem pasākumiem, ir šādas:

sekmēt, ka OPCW ar attēlu izmantošanas spēju palīdzību efektīvi veic pienācīgu pārraudzību un sniedz vajadzīgos ziņojumus OPCW politikas veidošanas struktūrām (Izpildpadomei un Dalībvalstu konferencei), un

sekmēt, ka OPCW ar attēlu izmantošanas spēju palīdzību efektīvi un droši veic pārbaudes darbības un sniedz lūgto palīdzību CWC līgumslēdzējām valstīm.

3.   Šā panta 1. punktā minētais projekts attiecas inter alia uz materiālu, kas saistīti ar situācijas apzināšanos, nodrošināšanu attiecībā uz FVM drošību, tostarp ceļu tīkla stāvokli, piegādājot OPWC SatCen satelītattēlu materiālus.

4.   Detalizēts 2. punktā minēto Savienības atbalstīto darbību apraksts ir izklāstīts projekta dokumentā pielikumā.

2. pants

1.   Par šā lēmuma īstenošanu atbild Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (“AP”).

2.   Šā lēmuma 1. pantā minētā projekta tehnisko īstenošanu veic OPCW Tehniskais sekretariāts (“Tehniskais sekretariāts”). Par to, kā tas veic šo uzdevumu, ir atbildīgs un to kontrolē AP. Šim nolūkam AP slēdz atbilstīgas vienošanās ar Tehnisko sekretariātu.

3. pants

1.   Finanšu atsauces summa 1. pantā minētā projekta īstenošanai ir 1 593 353,22 EUR.

2.   Izdevumus, ko finansē no 1. punktā minētās summas, pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam.

3.   Komisija uzrauga 2. punktā minēto izdevumu pareizu pārvaldību. Minētajā nolūkā tā slēdz nepieciešamo nolīgumu ar Tehnisko sekretariātu. Minētajā nolīgumā paredz, ka Tehniskais sekretariāts nodrošina Savienības ieguldījuma apjomam atbilstīgu pamanāmību un precizē pasākumus, lai veicinātu sinerģiju veidošanos un izvairītos no darbību dublēšanās.

4.   Komisija cenšas 3. punktā minēto nolīgumu noslēgt pēc iespējas drīz pēc šā lēmuma stāšanās spēkā. Tā informē Padomi par jebkādām grūtībām minētajā procesā un par nolīguma noslēgšanas datumu.

4. pants

Pamatojoties uz Tehniskā sekretariāta sagatavotiem regulāriem ziņojumiem, AP ziņo Padomei par šā lēmuma īstenošanu. AP ziņojumi ir Padomes veikto izvērtējumu pamatā. Komisija sniedz informāciju par 1. pantā minētā projekta finansiālajiem aspektiem.

5. pants

1.   Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

2.   Šis lēmums zaudē spēku 48 mēnešus pēc 3. panta 3. punktā minētā nolīguma noslēgšanas dienas. Taču tas zaudē spēku sešus mēnešus pēc stāšanās spēkā, ja šajā laikposmā minēto nolīgumu nenoslēdz.

Briselē, 2021. gada 25. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

Z. POČIVALŠEK


(1)  Padomes Vienotā rīcība 2004/797/KĀDP (2004. gada 22. novembris) par atbalstu OPCW darbībām, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 349, 25.11.2004., 63. lpp.).

(2)  Padomes Vienotā rīcība 2005/913/KĀDP (2005. gada 12. decembris) par atbalstu Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas (OPCW) darbībām, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 331, 17.12.2005., 34. lpp.).

(3)  Padomes Vienotā rīcība 2007/185/KĀDP (2007. gada 19. marts) par atbalstu OPCW darbībām, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 85, 27.3.2007., 10. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums 2009/569/KĀDP (2009. gada 27. jūlijs) par atbalstu OPCW darbībām, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 197, 29.7.2009., 96. lpp.).

(5)  Padomes Lēmums 2012/166/KĀDP (2012. gada 23. marts) par atbalstu Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas (OPCW) darbībām, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 87, 24.3.2012., 49. lpp.).

(6)  Padomes Lēmums 2013/726/KĀDP (2013. gada 9. decembris) par atbalstu ANO DP Rezolūcijai 2118 (2013) un OPCW Izpildpadomes Lēmumam EC-M-33/Dec 1, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 329, 10.12.2013., 41. lpp.).

(7)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/259 (2015. gada 17. februāris) par atbalstu Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas (OPCW) darbībām, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 43, 18.2.2015., 14. lpp.).

(8)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/2302 (2017. gada 12. decembris) par atbalstu Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas (OPCW) darbībām, ar ko sniedz palīdzību attīrīšanas darbos bijušajā ķīmisko ieroču glabāšanas vietā Lībijā, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 329, 13.12.2017., 49. lpp.).

(9)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/2303 (2017. gada 12. decembris) par atbalstu tam, lai turpinātu īstenot ANO Drošības padomes Rezolūciju 2118 (2013) un OPCW Izpildpadomes lēmumu EC-M-33/DEC.1 par Sīrijas ķīmisko ieroču iznīcināšanu, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 329, 13.12.2017., 55. lpp.).

(10)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/538 (2019. gada 1. aprīlis) par atbalstu Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācijas (OPCW) darbībām, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 93, 2.4.2019., 3. lpp.).

(11)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/1026 (2021. gada 21. jūnijs), ar ko atbalsta Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas (OPCW) Kiberdrošības un noturības un informācijas aizsardzības programmu, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 224, 24.6.2021., 24. lpp.).

(12)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1943 (2018. gada 10. decembris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2017/2303, atbalstot to, ka tiek turpināts īstenot ANO Drošības padomes Rezolūciju 2118 (2013) un OPCW Izpildpadomes lēmumu EC-M-33/DEC.1 par Sīrijas ķīmisko ieroču iznīcināšanu, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 314, 11.12.2018., 58. lpp.).

(13)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/2112 (2019. gada 9. decembris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2017/2303 par atbalstu tam, lai turpinātu īstenot ANO Drošības padomes Rezolūciju 2118 (2013) un OPCW Izpildpadomes lēmumu EC-M-33/DEC.1 par Sīrijas ķīmisko ieroču iznīcināšanu, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 318, 10.12.2019., 159. lpp.).


PIELIKUMS

PROJEKTA DOKUMENTS

Savienības atbalsts OPCW operatīvās efektivitātes uzlabošanai, kuru panāk, izmantojot satelītattēlus

1.   Vispārīga informācija

OPCW analītiskajos procesos ir jāapstiprina un jāpārbauda pierādījumu informācija, kas sniegta visuzticamākajos pieejamos veidos. Lai gan satelītattēli nav vienīgais pierādījumu informācijas avots, tie var sniegt rādītājus un apstiprinājumus, kas nav pieejami no citiem avotiem, tādējādi sniedzot vērtīgus analītiskus ieskatus, ko var izmantot, lai nodrošinātu Ķīmisko ieroču konvencijas (CWC) pilnīgu īstenošanu. Lai to nodrošinātu, ir būtiski, ka ir pietiekamas institucionālās spējas, kurām attēli un attēlu analīze var atvieglot detalizētāku un stabilāku misiju plānošanu, drošības risku mazināšanu izvietotajām grupām, kā arī pierādījumu informācijas un analīzes iegūšanu izmaksu ziņā efektīvākai pārbaudei.

Īstenojot Padomes Lēmumu KĀDP/2017/2303, OPCW ir sākusi paļauties uz unikālo informāciju, ko SATCEN attēlu analīze sniedz gan misiju plānošanai, gan informācijas analīzei. Satelītattēli ir pastiprinājuši OPCW centienus veikt rūpīgākas liecinieku iztaujāšanas, apstiprināt ar faktiem liecinieku liecības un precīzāk noteikt interešu vietas. Kopš 2014. gada Sīrijas Arābu Republikas satelītattēli ir uzlabojuši situācijas apzināšanos un drošību un samazinājuši risku OPCW misijām uz vietas attiecībā uz vietām, kas jāapmeklē/jāpārbauda. Attēlu analīzes integrēšana operatīvajā plānošanā ir ļāvusi OPCW grupām precizēt savas darbības uz vietas, jo tā grupu locekļiem nodrošina teju reāllaika tās teritorijas attēlus, kurā viņus izvietos. Attēlu analīze ir sevi pierādījusi kā tāda, kas stratēģiski veicina un arī turpmāk stratēģiski veicinās OPCW analītiskos centienus.

Turklāt joprojām nav pabeigta virkne izmeklēšanu par iespējamu lietošanu, kā arī Izpildpadomes lēmumi, ar ko pilnvaro papildu apmeklējumus uz vietas, faktu vākšanas misijas un izmeklēšanas, kurām joprojām nepieciešams satelītattēlu atbalsts. SATCEN nodrošinātās unikālās analītiskās spējas ir ļāvušas OPCW pilnvarotajām grupām apstiprināt informāciju no citiem avotiem un rūpīgāk analizēt incidentus, kas saistīti ar iespējamu lietošanu Sīrijas Arābu Republikā. Ir pierādījies, ka satelītattēlu analīze ir neaizstājama OPCW grupām, kas ir iesaistītas Sīrijas Arābu Republikā. Papildus savām pilnvarojumā ietvertajām darbībām saistībā ar Sīrijas Arābu Republiku OPCW paredz, ka satelītattēlu analīzei būs arvien lielāka loma iespējamas ķīmisko ieroču lietošanas gadījumos ārpus Sīrijas Arābu Republikas, lai atvieglotu ar CWC IX pantu saistīto darbību īstenošanu (konsultācijas, sadarbība un faktu konstatēšana), kā arī gadījumā, ja valstis, kuru rīcībā ir ķīmiskie ieroči, nākotnē pievienotos CWC.

2.   Projekta mērķis

2.1.   Projekta vispārējie mērķi

Projekta vispārējais mērķis ir nodrošināt sekretariāta spējas veicināt CWC IX panta (konsultācijas, sadarbība un faktu konstatēšana) un saistīto OPCW Izpildpadomes lēmumu īstenošanu, ko panāk, sniedzot attēlu pakalpojumus, ar kuriem cenšas novērst trūkumus situācijas apzināšanās jomā attiecībā uz misijām, lai tādējādi palīdzētu samazināt OPCW īstenošanas ievainojamību un maksimāli palielinātu OPCW analītisko efektivitāti.

2.2.   Konkrētie mērķi

Paplašināt OPCW spējas atbalstīt OPCW pilnvarojumā ietvertās darbības (deklarācijas izvērtēšanas grupa (DAT), faktu vākšanas misija (FFM), izmeklēšanas un identificēšanas grupa (IIT) u. c.), ko panāk, izmantojot attēlu analīzi kā pierādījumu pamatošanas vai konstatējumu apstiprināšanas līdzekli.

Izmantot mērķorientētu attēlu analīzi interešu jomās (vietas, maršruti u. c.), plānojot OPCW pilnvarotās misijas (iespējamās lietošanas incidenti (IAU), pārbaudes uz aizdomu pamata (CI), tehniskās palīdzības apmeklējums (TAV) u. c.), lai palielinātu drošību un pārliecību par pārbaudes precizitāti.

2.3.   Rezultāti

Sagaidāmie rezultāti, kurus projekts palīdz sasniegt, ir šādi:

attiecībā uz mērķorientētiem pierādījumiem attēli un analīze ir izmantota tam, lai nodrošinātu informāciju grupu konstatējumiem un pārbaudes procesiem un apstiprinātu tos;

līdz minimumam ir samazināti drošības riski un palielināta situācijas apzināšanās, lai veicinātu OPCW misiju pēc iespējas efektīvāku plānošanu.

3.   Darbību apraksts

Darbība Nr. 1 – Sekmēt, ka OPCW ar attēlu izmantošanas spēju palīdzību veic pienācīgu pārraudzību un sniedz vajadzīgos ziņojumus OPCW politikas veidošanas struktūrām (Izpildpadomei un Dalībvalstu konferencei)

Ar šo darbību tiecas nodrošināt OPCW spējas, izmantojot attēlus un attēlu analīzi, sniegt informāciju mērķorientētiem, analītiskiem pierādīšanas gadījumiem, vienlaikus optimizējot OPCW plānošanu (piešķiršanu un centienus), lai palielinātu misiju efektivitāti un mazinātu ievainojamību.

Darbība Nr. 2 – Sekmēt, ka OPCW ar attēlu izmantošanas spēju palīdzību precīzi, efektīvi un droši veic pārbaudes darbības un sniedz lūgto palīdzību CWC līgumslēdzējām valstīm

Šī darbība ir vērsta uz to, lai pēc vajadzības nodrošinātu attēlu pakalpojumus dažādiem CWC faktu vākšanas pieprasījumiem, ko iesniegušas CWC līgumslēdzējas valstis (IAU, CI, TAV u. c.), kā arī optimizētu OPCW plānošanu (piešķiršanu un centienus) nolūkā palielināt misiju efektivitāti un mazināt ievainojamību.

4.   Ilgums

Sagaidāms, ka ar šo projektu finansētā īstenošana tiks sākta un pabeigta kopumā 48 mēnešos.

5.   Labuma guvēji

Šā projekta labuma guvēji būs OPCW Tehniskā sekretariāta personāls un grupas, un CWC ieinteresētās personas, tostarp līgumslēdzējas valstis.

6.   ES pamanāmība

OPCW veiks visus vajadzīgos pasākumus, ievērojot saprātīgus drošības apsvērumus un projektam pieejamo pamanāmības/komunikācijas pasākumu ietvaros, lai darītu plaši zināmu to, ka šo projektu ir finansējusi Savienība.


26.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 421/70


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2021/2074

(2021. gada 25. novembris),

ar kuru groza Lēmumu (KĀDP) 2017/2370, ar ko atbalsta Hāgas rīcības kodeksu un ballistisko raķešu neizplatīšanu, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. panta 1. punktu un 31. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2017. gada 18. decembrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2017/2370 (1), uzticot konkrētu projektu tehnisko īstenošanu Fondation pour la recherche stratégique (FRS).

(2)

Saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2017/2370 3. panta 3. punktu dotāciju nolīgums ar FRS tika parakstīts 2017. gada 21. decembrī. Dotāciju nolīguma termiņam bija jābeidzas 2020. gada 21. decembrī.

(3)

FRS2020. gada 26. maijā lūdza pagarināt Lēmuma (KĀDP) 2017/2370 īstenošanas laikposmu līdz 2021. gada 20. decembrim. Pieprasītais pagarinājums bija saistīts ar Covid-19 pandēmiju un it īpaši vairāku minētā lēmuma 1. pantā norādīto darbību atlikšanu, un mērķa valstu valsts pārvaldes iestāžu nevēlēšanos apspriest šādu darbību rīkošanu, ņemot vērā neskaidrības gaisotni minētās pandēmijas dēļ.

(4)

Padome 2020. gada 20. jūlijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2020/1066 (2), ar kuru grozīja Lēmumu (KĀDP) 2017/2370, pagarinot tā darbības termiņa beigu datumu līdz 2021. gada 20. decembrim.

(5)

FRS2021. gada 27. septembrī lūdza papildu pagarinājumu Lēmumam (KĀDP) 2017/2370, ņemot vērā Covid-19 pandēmijas situācijas turpināšanos un ar to saistīto ceļošanas ierobežojumu ietekmi uz tā plānotajiem pasākumiem, lūdzot 13 mēnešu papildus pagarinājumu līdz 2023. gada 21. janvārim.

(6)

Lēmuma (KĀDP) 2017/2370 1. pantā minēto darbību turpināšanai nav nekādas ietekmes attiecībā uz finanšu resursiem līdz 2023. gada 21. janvārim.

(7)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums (KĀDP) 2017/2370,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma (KĀDP) 2017/2370 5. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Šis lēmums zaudē spēku 2023. gada 21. janvārī.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2021. gada 25. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

Z. POČIVALŠEK


(1)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/2370 (2017. gada 18. decembris), ar ko atbalsta Hāgas rīcības kodeksu un ballistisko raķešu neizplatīšanu, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 337, 19.12.2017., 28. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/1066 (2020. gada 20. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu (KĀDP) 2017/2370, ar ko atbalsta Hāgas rīcības kodeksu un ballistisko raķešu neizplatīšanu, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai (OV L 234 I, 21.7.2020., 1. lpp.).


26.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 421/72


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2021/2075

(2021. gada 25. novembris),

ar kuru groza Lēmumu (KĀDP) 2020/979, ar ko atbalsta starptautiski atzītas sistēmas izveidi ieroču un munīcijas pārvaldības validācijai saskaņā ar atklātiem starptautiskiem standartiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. panta 1. punktu un 31. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2020. gada 7. jūlijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2020/979 (1), kurš paredz projektu divos posmos. I posms ir priekšizpēte starptautiski atzītas ieroču un munīcijas pārvaldības validācijas sistēmas (“IMPVS”) izstrādei.

(2)

Lēmumā (KĀDP) 2020/979 ir paredzēts, ka projekta II posma īstenošanu – koncepcijas IMPVS izveidei izstrādi – var atļaut, ja Padome tā nolemj, pamatojoties uz priekšizpētes rezultātiem.

(3)

Ar Lēmumu (KĀDP) 2020/979 atļautā izpēte parādīja, ka ir iespējams izstrādāt IMPVS, un izcēla vairākus elementus, kas būs jāapsver, lai šo koncepciju īstenotu. II posmā tiks izplānots ierosinātais IMPVS satvars un sistēmas attīstības plāns. Minēto rezultātu mērķis būs atbalstīt un virzīt turpmākos centienus veidot IMPVS.

(4)

Pamatojoties uz priekšizpētes rezultātiem, Padomei būtu jālemj, ka ir jāīsteno projekta II posms.

(5)

Lēmums (KĀDP) 2020/979 zaudē spēku 14 mēnešus pēc tā 3. panta 4. punktā minētā finansēšanas nolīguma noslēgšanas, ja vien Padome nenolemj pagarināt minētā lēmuma spēkā esamību, lai varētu īstenot projekta II posmu.

(6)

Lēmuma (KĀDP) 2020/979 1. pantā minēto darbību turpināšanai līdz 2022. gada 30. novembrim nav nekādas ietekmes uz finanšu resursiem.

(7)

Būtu attiecīgi jāgroza Lēmums (KĀDP) 2020/979,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu (KĀDP) 2020/979 ar šo groza šādi:

1)

lēmuma 1. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Projektam ir divi posmi – “I posms” un “II posms”.

I posmā, pirmajā īstenošanas gadā, tika veikta priekšizpēte starptautiski atzītas ieroču un munīcijas pārvaldības validācijas sistēmas (“IMPVS”) izstrādei, lai analizētu piemērotas riska un kvalitātes novērtēšanas metodikas un rīku variantus,

II posmā, pamatojoties uz I posma priekšizpētes rezultātiem, tiek izstrādāta koncepcija IMPVS izveidei.”;

2)

lēmuma 3. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

Projekta I posma īstenošanai paredzētā summa ir 821 872 EUR. Projekta II posma īstenošanai paredzētā summa ir 820 237 EUR.”;

3)

lēmuma 5. pantu aizstāj ar šādu:

“5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Tas zaudē spēku 2022. gada 30. novembrī.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2021. gada 25. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

Z. POČIVALŠEK


(1)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/979 (2020. gada 7. jūlijs), ar ko atbalsta starptautiski atzītas sistēmas izveidi ieroču un munīcijas pārvaldības validācijai saskaņā ar atklātiem starptautiskiem standartiem (OV L 218, 8.7.2020., 1. lpp.).


Labojumi

26.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 421/74


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/1056 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko izveido Taisnīgas pārkārtošanās fondu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 231, 2021. gada 30. jūnijs )

18. lappusē III pielikumā tabulas “Reģionālās politikas kopējie iznākuma rādītāji (RKI) un reģionālās politikas kopējie rezultātu rādītāji (RKR)” slejas “Iznākumi” ierakstā RKI 121:

tekstu:

“RKI 121 – Uzņēmumi, kas tiek atbalstīti, lai palīdzētu samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, ko rada darbības, kuras norādītas Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā”

lasīt šādi:

“RKI 121a – Uzņēmumi, kas tiek atbalstīti, lai palīdzētu samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, ko rada darbības, kuras norādītas Direktīvas 2003/87/EK I pielikumā”.


26.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 421/75


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/1057 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko izveido Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1296/2013

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 231, 2021. gada 30. jūnijs )

57. lappusē III pielikumā 1. punkta “Iznākuma rādītāji” 1.2.2. apakšpunktā:

tekstu:

“1.2.2.

ESF + līdzfinansētās pārtikas procentuālā daļa saņēmējiem izdalītās pārtikas kopējā apjomā (%).”

lasīt šādi:

“1.2.2.

ESF + līdzfinansētās pārtikas procentuālā daļa kopējā saņēmēju izdalītās pārtikas apjomā (%).”.