ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 410

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 18. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2021/2009 (2021. gada 12. novembris), ar ko nosaka aizliegumu Francijas karoga kuģiem zvejot jūraslīdaku Apvienotās Karalistes un starptautiskajos ūdeņos 1. un 2. zonā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2021/2010 (2021. gada 17. novembris), ar ko saistībā ar darbīgo vielu sarakstu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1185/2009 attiecībā uz statistiku par pesticīdiem ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2011 (2021. gada 17. novembris), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes optiskās šķiedras kabeļu importam

51

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2012 (2021. gada 17. novembris), ar kuru nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts Indijas un Indonēzijas izcelsmes plakanu nerūsējošā tērauda auksto velmējumu importam

153

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/2013 (2021. gada 15. novembris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli un locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Spānijas Karaliste

178

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/2014 (2021. gada 17. novembris), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/1073, ar ko nosaka tehniskās specifikācijas un noteikumus ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 izveidotā ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvara īstenošanai ( 1 )

180

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu ( OV L 57, 18.2.2021. )

197

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2021/771 (2021. gada 21. janvāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/848 papildina ar īpašiem kritērijiem un nosacījumiem, kuri piemērojami uzskaites dokumentu pārbaudēm, ko veic bioloģiskās ražošanas oficiālo kontroļu satvarā, un operatoru grupu oficiālajām kontrolēm ( OV L 165, 11.5.2021. )

198

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/1100 (2021. gada 5. jūlijs), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts konkrētu Turcijas izcelsmes karsti velmētu plakanu dzelzs, neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda velmējumu importam ( OV L 238, 6.7.2021. )

199

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

18.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 410/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2021/2009

(2021. gada 12. novembris),

ar ko nosaka aizliegumu Francijas karoga kuģiem zvejot jūraslīdaku Apvienotās Karalistes un starptautiskajos ūdeņos 1. un 2. zonā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1224/2009 (2009. gada 20. novembris), ar ko izveido Savienības kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (1), un jo īpaši tās 36. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulā (ES) 2021/92 (2) ir noteiktas kvotas 2021. gadam.

(2)

Saskaņā ar Komisijas rīcībā esošo informāciju Francijas karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti Francijā, ar nozveju no jūraslīdakas krājuma Apvienotās Karalistes un starptautiskajos ūdeņos 1. un 2. zonā ir pilnībā apguvuši 2021. gadam iedalīto kvotu.

(3)

Tāpēc dažas ar šo krājumu saistītas zvejas darbības jāaizliedz,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kvotas pilnīga apguve

Nozvejas kvotu 2021. gadam, kura Francijai iedalīta pielikumā norādītajam jūraslīdakas krājumam Apvienotās Karalistes un starptautiskajos ūdeņos 1. un 2. zonā, uzskata par pilnībā apgūtu no pielikumā noteiktās dienas.

2. pants

Aizliegumi

1.   Ar 1. pantā minēto krājumu saistītas zvejas darbības, kuras veic Francijas karoga kuģi vai kuģi, kas reģistrēti Francijā, no minētajā pielikumā noteiktās dienas ir aizliegtas. Konkrēti ir aizliegts meklēt zivis un iemest, ievietot vai pacelt zvejas rīku šā krājuma apzvejošanas nolūkā.

2.   Tomēr ir atļauts pārkraut citā kuģī, paturēt uz kuģa, apstrādāt uz kuģa, pārvietot, ievietot sprostā, nobarot un izkraut minētā krājuma zivis un zvejas produktus, ko minētie kuģi nozvejojuši pirms minētās dienas.

3.   Neplānotas nozvejas, kuras šie kuģi guvuši no minētā krājuma, paceļ un patur uz zvejas kuģa un reģistrē, izkrauj un no nozvejas kvotām atskaita saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. pantu (3).

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 12. novembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētājas vārdā –

Komisijas loceklis

Virginijus SINKEVIČIUS


(1)  OV L 343, 22.12.2009., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) 2021/92 (2021. gada 28. janvāris), ar ko 2021. gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos un – attiecībā uz Savienības zvejas kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi (OV L 31, 29.1.2021., 31. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).


PIELIKUMS

Nr.

19/TQ/92

DALĪBVALSTS

Francija

KRĀJUMS

LIN/1/2.

SUGA

Jūraslīdaka (Molva molva)

ZONA

Apvienotās Karalistes un starptautiskie ūdeņi 1. un 2. zonā

AIZLIEGUMA DATUMS

22.10.2021.


18.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 410/4


KOMISIJAS REGULA (ES) 2021/2010

(2021. gada 17. novembris),

ar ko saistībā ar darbīgo vielu sarakstu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1185/2009 attiecībā uz statistiku par pesticīdiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1185/2009 (2009. gada 25. novembris) attiecībā uz statistiku par pesticīdiem (1) un jo īpaši tās 5. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1185/2009 izveido kopēju pamatu salīdzināmas Eiropas statistikas sagatavošanai par pesticīdu tirdzniecību un izmantošanu.

(2)

Komisijai regulāri un ne retāk kā reizi piecos gados jāpielāgo Regulas (EK) Nr. 1185/2009 III pielikumā noteikto ietveramo vielu saraksts un vielu klasifikācija pa līdzekļu kategorijām un ķīmisko vielu klasēm. Pēdējo reizi tas atjaunināts 2017. gadā ar Komisijas Regulu (ES) 2017/269 (2), tādēļ minētās regulas pielikumā esošais saraksts ir jāatjaunina, lai aptvertu periodu no 2021. līdz 2024. gadam.

(3)

Ņemot vērā attiecīgo vielu skaitu un saistīto savienojumu sarežģīto identificēšanu un klasificēšanu, valstu statistikas iestādēm ir grūti iegūt visus instrumentus, kas tām nepieciešami, lai vāktu informāciju par pesticīdu izmantošanu un laišanu tirgū. Tāpēc ir jāietver tikai tās vielas, kurām identifikācijas numuru ir piešķīrusi kāda no divām lielākajām starptautiski atzītajām institūcijām, kas reģistrē ķīmiskos savienojumus vai pesticīdus, vai arī tās abas, t. i., Amerikas Ķīmijas biedrības Informatīvais ķīmijas dienests (CAS) vai Starptautiskā Pesticīdu analīžu sadarbības padome (CIPAC).

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Eiropas Statistikas sistēmas komiteja, kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 223/2009 (3) 7. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1185/2009 III pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 17. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 324, 10.12.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas Regula (ES) 2017/269 (2017. gada 16. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1185/2009 attiecībā uz statistiku par pesticīdiem saistībā ar darbīgo vielu sarakstu (OV L 40, 17.2.2017., 4. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).


PIELIKUMS

“‘III PIELIKUMS

SASKAŅOTĀ VIELU KLASIFIKĀCIJA

Galvenās grupas

Produktu kategorijas

Kods

Ķīmisko vielu klase

Vielas – vispārpieņemtie nosaukumi

Vispārpieņemto nosaukumu nomenklatūra

CAS  (1)

CIPAC  (2)

Tirgū laistie pesticīdi, kopā

 

PPM_TOT

 

 

 

 

 

Tirgū laistie pesticīdi profesionāliem lietotājiem (3)

PPM_PU

 

 

 

 

 

No tiem paredzēti lietošanai lauksaimniecībā (4)

PPM_AGRI

 

 

 

 

 

No tiem paredzēti lietošanai mežsaimniecībā (5)

PPM_FORE

 

 

 

 

 

No tiem paredzēti citai profesionālai lietošanai (6)

PPM_AMU

 

 

 

 

 

No tiem lietoti vienīgi glabāšanā (6)

PPM_STOR

 

 

 

 

Tirgū laistie pesticīdi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 (7) 22. un 24. pantu.

 

 

 

 

 

 

 

1. grupa. Darbīgās vielas ar zemu kaitīguma pakāpi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 (8) 22. pantu

GRP1

 

 

 

 

 

3. grupa. Aizstājamas vielas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 (9) 24. pantu

GRP3

 

 

 

 

Tirgū laistie pesticīdi, grupas un kategorijas, kas definētas Direktīvas 2009/128/EK IV pielikumā

 

 

 

 

 

 

 

2. grupa. Darbīgās vielas, kuras ir apstiprinātas vai uzskata par apstiprinātām uz Regulas (EK) Nr. 1107/2009 pamata, nav iekļautas citās kategorijās un ir norādītas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 (10) pielikuma A un B daļas sarakstā

GRP2

 

 

 

 

 

4. grupa. Darbīgās vielas, kuras nav apstiprinātas uz Regulas (EK) Nr. 1107/2009 pamata un tāpēc nav norādītas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma sarakstā

GRP4

 

 

 

 

 

A un C kategorija. Darbīgās neķīmiskās vielas

CAT_A_C

 

 

 

 

 

B, D, E, F kategorija. Darbīgās ķīmiskās vielas

CAT_B_D-F

 

 

 

 

Fungicīdi un baktericīdi

 

PES_F

 

 

 

 

 

Neorganiskie fungicīdi

F01

 

 

 

 

 

 

F01_01

VARA SAVIENOJUMI

 

 

 

 

 

F01_01_01

 

BORDO ŠĶIDRUMS

8011-63-0

44.604

 

 

F01_01_02

 

VARA HIDROKSĪDS

20427-59-2

44.305

 

 

F01_01_03

 

VARA (I) OKSĪDS

1317-39-1

44.603

 

 

F01_01_04

 

VARA OKSIHLORĪDS

1332-65-6

1332-40-7

44.602

 

 

F01_01_05

 

TRĪSBĀZU VARA SULFĀTS

12527-76-3

44.306

 

 

F01_01_06

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI VARA SĀĻI

 

 

 

 

F01_02

NEORGANISKAIS SĒRS

 

 

 

 

 

F01_02_01

 

SĒRS

7704-34-9

18

 

 

F01_99

CITI NEORGANISKIE FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F01_99_01

 

SĒRKAĻĶIS (KALCIJA POLISULFĪDS)

1344-81-6

17

 

 

F01_99_02

 

KĀLIJA JODĪDS

7681-11-0

773

 

 

F01_99_03

 

KĀLIJA FOSFONĀTI (IEPRIEKŠ KĀLIJA FOSFĪTS)

13977-65-6

13492-26-7

756

 

 

F01_99_04

 

KĀLIJA TIOCIANĀTS

333-20-0

772

 

 

F01_99_06

 

DINĀTRIJA FOSFĪTS

13708-85-5

808

 

 

F01_99_07

 

KĀLIJA HIDROGĒNKARBONĀTS

298-14-6

853

 

 

F01_99_08

 

NĀTRIJA HIDROGĒNKARBONĀTS

144-55-8

 

 

 

F01_99_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI NEORGANISKIE FUNGICĪDI

 

 

 

Fungicīdi, kuru pamatā ir karbamāti un ditiokarbamāti

F02

 

 

 

 

 

 

F02_01

KARBANILĀTA FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F02_01_01

 

DIETOFENKARBS

87130-20-9

513

 

 

F02_02

KARBAMĀTA FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F02_02_01

 

BENTIAVALIKARBS

413615-35-7

744

 

 

F02_02_02

 

IPROVALIKARBS

140923-17-7

620

 

 

F02_02_03

 

PROPAMOKARBS

24579-73-5

399

 

 

F02_03

DITIOKARBAMĀTA FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F02_03_01

 

MANKOCEBS

8018-01-7

34

 

 

F02_03_02

 

MANEBS

12427-38-2

61

 

 

F02_03_03

 

METIRAMS

9006-42-2

478

 

 

F02_03_04

 

PROPINEBS

12071-83-9

177

 

 

F02_03_05

 

TIRĀMS

137-26-8

24

 

 

F02_03_06

 

CIRĀMS

137-30-4

31

 

 

F02_99

CITI FUNGICĪDI, KURU PAMATĀ IR KARBAMĀTI UN DITIOKARBAMĀTI

 

 

 

 

 

F02_99_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI FUNGICĪDI, KURU PAMATĀ IR KARBAMĀTI UN DITIOKARBAMĀTI

 

 

 

Fungicīdi, kuru pamatā ir benzimidazoli

F03

 

 

 

 

 

 

F03_01

BENZIMIDAZOLA FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F03_01_01

 

KARBENDAZĪMS

10605-21-7

263

 

 

F03_01_02

 

FUBERIDAZOLS

3878-19-1

525

 

 

F03_01_03

 

TIABENDAZOLS

148-79-8

323

 

 

F03_01_04

 

METILTIOFANĀTS

23564-05-8

262

 

 

F03_99

CITI FUNGICĪDI, KURU PAMATĀ IR BENZIMIDAZOLI

 

 

 

 

 

F03_99_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI FUNGICĪDI, KURU PAMATĀ IR BENZIMIDAZOLI

 

 

 

Fungicīdi, kuru pamatā ir imidazoli un triazoli

F04

 

 

 

 

 

 

F04_01

KONAZOLA FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F04_01_01

 

BITERTANOLS

55179-31-2

386

 

 

F04_01_02

 

BROMUKONAZOLS

116255-48-2

680

 

 

F04_01_03

 

CIPROKONAZOLS

94361-06-5

600

 

 

F04_01_04

 

DIFENOKONAZOLS

119446-68-3

687

 

 

F04_01_05

 

EPOKSIKONAZOLS

106325-08-0

609

 

 

F04_01_06

 

ETRIDIAZOLS

2593-15-9

518

 

 

F04_01_07

 

FENBUKONAZOLS

114369-43-6

694

 

 

F04_01_08

 

FLUKVINKONAZOLS

136426-54-5

474

 

 

F04_01_09

 

FLUSILAZOLS

85509-19-9

435

 

 

F04_01_10

 

FLUTRIAFOLS

76674-21-0

436

 

 

F04_01_11

 

IMAZALILS (ENILKONAZOLS)

35554-44-0

335

 

 

F04_01_12

 

IPKONAZOLS

125225-28-7

115850-69-6

115937-89-8

798

 

 

F04_01_13

 

METKONAZOLS

125116-23-6

706

 

 

F04_01_14

 

MIKLOBUTANILS

88671-89-0

442

 

 

F04_01_15

 

PENKONAZOLS

66246-88-6

446

 

 

F04_01_16

 

PROPIKONAZOLS

60207-90-1

408

 

 

F04_01_17

 

PROTIOKONAZOLS

178928-70-6

745

 

 

F04_01_18

 

TEBUKONAZOLS

107534-96-3

494

 

 

F04_01_19

 

TETRAKONAZOLS

112281-77-3

726

 

 

F04_01_20

 

TRIADIMENOLS

55219-65-3

398

 

 

F04_01_21

 

TRIFLUMIZOLS

99387-89-0

730

 

 

F04_01_22

 

TRITIKONAZOLS

131983-72-7

652

 

 

F04_01_23

 

MEFENTRIFLUKONAZOLS

1417782-03-6

1004

 

 

F04_02

IMIDAZOLA FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F04_02_01

 

CIAZOFAMĪDS

120116-88-3

653

 

 

F04_02_02

 

FENAMIDONS

161326-34-7

650

 

 

F04_02_03

 

TRIAZOKSĪDS

72459-58-6

729

 

 

F04_99

CITI FUNGICĪDI, KURU PAMATĀ IR IMIDAZOLI UN TRIAZOLI

 

 

 

 

 

F04_99_01

 

AMETOKTRADĪNS

865318-97-4

818

 

 

F04_99_02

 

AMISULBROMS

348635-87-0

789

 

 

F04_99_03

 

TRICIKLAZOLS

41814-78-2

547

 

 

F04_99_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI FUNGICĪDI, KURU PAMATĀ IR IMIDAZOLI UN TRIAZOLI

 

 

 

Fungicīdi, kuru pamatā ir morfolīni

F05

 

 

 

 

 

 

F05_01

MORFOLĪNA FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F05_01_01

 

DIMETOMORFS

110488-70-5

483

 

 

F05_01_02

 

DODEMORFS

1593-77-7

300

 

 

F05_01_03

 

FENPROPIMORFS

67564-91-4

427

 

 

F05_99

CITI FUNGICĪDI, KURU PAMATĀ IR MORFOLĪNI

 

 

 

 

 

F05_99_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI FUNGICĪDI, KURU PAMATĀ IR MORFOLĪNI

 

 

 

Mikrobioloģiskas vai botāniskas izcelsmes fungicīdi

F06

 

 

 

 

 

 

F06_01

MIKROBIOLOĢISKIE FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F06_01_01

 

AMPELOMYCES QUISQUALIS CELMS AQ10

 

589

 

 

F06_01_021

 

AUREOBASIDIUM PULLULANS CELMS DSM 14940

 

809

 

 

F06_01_022

 

AUREOBASIDIUM PULLULANS CELMS DSM 14941

 

810

 

 

F06_01_03

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS (IEPRIEKŠ SUBTILIS QST 713) CELMS AQ 713

 

661

 

 

F06_01_04

 

CONIOTHYRIUM MINITANS CELMS CON/M/91-08

 

614

 

 

F06_01_05

 

CLONOSTACHYS ROSEA (IEPRIEKŠ GLIOCLADIUM CATENULATUM) CELMS J1446

 

624

 

 

F06_01_08

 

PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS CELMS MA342

 

574

 

 

F06_01_09

 

PSEUDOZYMA FLOCCULOSA

 

669

 

 

F06_01_111

 

TRICHODERMA HARZIANUM CELMS T-22

 

1007

 

 

F06_01_112

 

TRICHODERMA HARZIANUM CELMS POSTENIS 908

 

1008

 

 

F06_01_12

 

CANDIDA OLEOPHILA CELMS O

 

947

 

 

F06_01_141

 

PHLEBIOPSIS GIGANTEA CELMS FOC PG 410.3

 

930

 

 

F06_01_142

 

PHLEBIOPSIS GIGANTEA CELMS VRA 1835

 

921

 

 

F06_01_143

 

PHLEBIOPSIS GIGANTEA CELMS VRA 1984

 

922

 

 

F06_01_15

 

PSEUDOMONAS SP. CELMS DSMZ 13134

 

935

 

 

F06_01_16

 

PYTHIUM OLIGANDRUM CELMS M1

 

936

 

 

F06_01_17

 

STREPTOMYCES (IEPRIEKŠ STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS) CELMS K61

 

937

 

 

F06_01_181

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (IEPRIEKŠ T. HARZIANUM) CELMS ICC012

 

938

 

 

F06_01_182

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (IEPRIEKŠ T. VIRIDE) CELMS T25

 

1010

 

 

F06_01_183

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (IEPRIEKŠ T. VIRIDE) CELMS TV1

 

940

 

 

F06_01_19

 

TRICHODERMA ASPERELLUM (CELMS T34)

 

941

 

 

F06_01_201

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE (IEPRIEKŠ T. HARZIANUM) CELMS IMI 206040

 

942

 

 

F06_01_202

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE (IEPRIEKŠ T. HARZIANUM) CELMS T11

 

943

 

 

F06_01_21

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE CELMS I-1237

 

944

 

 

F06_01_22

 

TRICHODERMA GAMSII (IEPRIEKŠ T. VIRIDE) CELMS ICC080

 

945

 

 

F06_01_23

 

TRICHODERMA POLYSPORUM (IMI 206039)

 

946

 

 

F06_01_24

 

VERTICILLIUM ALBO-ATRUM (IEPRIEKŠ VERTICILLIUM DAHLIAE) CELMS WCS850

 

948

 

 

F06_01_25

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS CELMS MBI 600

 

1011

 

 

F06_01_26

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS CELMS FZB24

 

1012

 

 

F06_01_27

 

SACCHAROMYCES CEREVISIAE CELMS LAS02

 

1016

 

 

F06_01_28

 

TRICHODERMA ATROVIRIDE CELMS SC1

 

988

 

 

F06_01_29

 

BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS SUBSP. PLANTARUM CELMS D747

 

1013

 

 

F06_01_30

 

BACILLUS PUMILUS QST CELMS 2808

 

1014

 

 

F06_01_31

 

METSCHNIKOWIA FRUCTICOLA CELMS NRRL Y-27328

 

 

 

 

F06_01_32

 

STREPTOMYCES LYDICUS WYEC 108

 

 

 

 

F06_01_33

 

ABE-IT 56

 

 

 

 

F06_01_34

 

BACILLUS SUBTILIS CELMS IAB/BS03

 

 

 

 

F06_01_35

 

ASPERGILLUS FLAVUS CELMS MUCL 54911

 

 

 

 

F06_01_36

 

VERTICILLIUM NONALFAFAE

 

 

 

 

F06_02

BOTĀNISKIE FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F06_02_01

 

EIGENOLS

97-53-0

967

 

 

F06_02_02

 

GERANIOLS

106-24-1

968

 

 

F06_02_03

 

TIMOLS

89-83-8

969

 

 

F06_02_04

 

TĒJAS KOKA EKSTRAKTS

68647-73-4

914

 

 

F06_02_05

 

LAMINARĪNS

9008-22-4

671

 

 

F06_02_06

 

FEN 560 (SIERA AMOLIŅA SĒKLU PULVERIS)

 

858

 

 

F06_02_07

 

REYNOUTRIA SACCHALINENSIS EKSTRAKTS

 

 

 

 

F06_99

CITI MIKROBIOLOĢISKAS VAI BOTĀNISKAS IZCELSMES FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F06_99_01

 

CEREVIZĀNS

 

980

 

 

F06_99_99

 

CITUR NEKLASIFCĒTI CITI MIKROBIOLOĢISKAS VAI BOTĀNISKAS IZCELSMES FUNGICĪDI

 

 

 

 

F07

BAKTERICĪDI

 

 

 

 

 

F07_01

NEORGANISKIE BAKTERICĪDI

 

 

 

 

 

F07_01_01

 

NĀTRIJA HIPOHLORĪTS

7681-52-9

848

 

 

F07_01_02

 

ALUMĪNIJA SULFĀTS

10043-01-3

849

 

 

F07_99

CITI BAKTERICĪDI

 

 

 

 

 

F07_99_01

 

KASUGAMICĪNS

6980-18-3

19408-46-9

703

 

 

F07_99_02

 

STREPTOMICĪNS

57-92-1

312

 

 

F07_99_03

 

ALUMĪNIJA KĀLIJA SULFĀTA DODEKAHIDRĀTS

7784-24-9

 

 

Citi fungicīdi un baktericīdi

F99

 

 

 

 

 

 

F99_01

ALIFĀTISKĀ SLĀPEKĻA FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F99_01_01

 

CIMOKSANILS

57966-95-7

419

 

 

F99_01_02

 

DODĪNS

2439-10-3

101

 

 

F99_01_03

 

GUAZATĪNS

108173-90-6

361

 

 

F99_02

AMĪDA FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F99_02_01

 

CIFLUFENAMĪDS

180409-60-3

759

 

 

F99_02_02

 

FLUOPIKOLĪDS

239110-15-7

787

 

 

F99_02_03

 

PROHLORAZS

67747-09-5

407

 

 

F99_02_04

 

SILTIOFAMS

175217-20-6

635

 

 

F99_02_05

 

ZOKSAMĪDS

156052-68-5

640

 

 

F99_02_06

 

MANDIPROPAMĪDS

374726-62-2

783

 

 

F99_02_07

 

PENTIOPIRĀDS

183675-82-3

824

 

 

F99_02_08

 

BENZVINDIFLUPĪRS

1072957-71-1

981

 

 

F99_02_09

 

IZOFETAMĪDS

875915-78-9

972

 

 

F99_02_10

 

MANDESTROBĪNS

173662-97-0

 

 

 

F99_02_11

 

FLUOPIRAMS

658066-35-4

807

 

 

F99_03

ANILĪDA FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F99_03_01

 

BENALAKSILS

71626-11-4

416

 

 

F99_03_02

 

BOSKALĪDS

188425-85-6

673

 

 

F99_03_03

 

KARBOKSĪNS

5234-68-4

273

 

 

F99_03_04

 

FENHEKSAMĪDS

126833-17-8

603

 

 

F99_03_05

 

FLUTOLANILS

66332-96-5

524

 

 

F99_03_06

 

METALAKSILS-M

70630-17-0

580

 

 

F99_03_07

 

METALAKSILS

57837-19-1

365

 

 

F99_03_08

 

BENALAKSILS-M

98243-83-5

766

 

 

F99_03_09

 

BIKSAFĒNS

581809-46-3

819

 

 

F99_03_12

 

IZOPIRAZĀMS

881685-58-1

683777-13

683777-14-2

963

 

 

F99_03_13

 

FLUKSAPIROKSĀDS

907204-31-3

828

 

 

F99_03_14

 

PENFLUFĒNS

494793-67-8

826

 

 

F99_03_15

 

SEDAKSĀNS

874967-67-6

599197-38-3

599194-51-1

833

 

 

F99_05

AROMĀTISKIE FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F99_05_01

 

HLORTALONILS

1897-45-6

288

 

 

F99_05_02

 

DIKLORĀNS

99-30-9

150

 

 

F99_05_03

 

2,5-DIHLORBENZOSKĀBES METILESTERIS

2905-69-3

686

 

 

F99_06

DIKARBOKSIMĪDA FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F99_06_01

 

IPRODIONS

36734-19-7

278

 

 

F99_07

DINITROANILĪNA FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F99_07_01

 

FLUAZINĀMS

79622-59-6

521

 

 

F99_08

DINITROFENOLA FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F99_08_01

 

DINOKAPS

39300-45-3

98

 

 

F99_08_02

 

MEPTILDINOKAPS

6119-92-2

811

 

 

F99_09

FOSFORORGANISKIE FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F99_09_01

 

FOSETILS

15845-66-6

384

 

 

F99_09_02

 

TOLKLOFOSMETILS

57018-04-9

479

 

 

F99_10

OKSAZOLA FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F99_10_01

 

FAMOKSADONS

131807-57-3

594

 

 

F99_10_02

 

HIMEKSAZOLS

10004-44-1

528

 

 

F99_10_03

 

OKSATIAPIPROLĪNS

1003318-67-9

985

 

 

F99_11

FENILPIROLA FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F99_11_01

 

FLUDIOKSONILS

131341-86-1

522

 

 

F99_12

FTALIMĪDA FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F99_12_01

 

KAPTĀNS

133-06-2

40

 

 

F99_12_02

 

FOLPETS

133-07-3

75

 

 

F99_13

PIRIMIDĪNA FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F99_13_01

 

BUPIRIMĀTS

41483-43-6

261

 

 

F99_13_02

 

CIPRODINILS

121552-61-2

511

 

 

F99_13_03

 

MEPANIPIRIMS

110235-47-7

611

 

 

F99_13_04

 

PIRIMETANILS

53112-28-0

714

 

 

F99_14

HINOLĪNA FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F99_14_01

 

8-HYDROXYQUINOLINE

148-24-3

677

 

 

F99_14_02

 

HINOKSIFĒNS

124495-18-7

566

 

 

F99_15

HINONA FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F99_15_01

 

DITIANONS

3347-22-6

153

 

 

F99_16

STROBILURĪNA FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F99_16_01

 

AZOKSISTROBĪNS

131860-33-8

571

 

 

F99_16_02

 

DIMOKSISTROBĪNS

149961-52-4

739

 

 

F99_16_03

 

FLUOKSASTROBĪNS

361377-29-9

746

 

 

F99_16_04

 

METILKREZOKSIMS

143390-89-0

568

 

 

F99_16_05

 

PIKOKSISTROBĪNS

117428-22-5

628

 

 

F99_16_06

 

PIRAKLOSTROBĪNS

175013-18-0

657

 

 

F99_16_07

 

TRIFLOKSISTROBĪNS

141517-21-7

617

 

 

F99_16_08

 

FENPIKOKSAMĪDS (IEPRIEKŠ LISERFENVALPĪRS)

517875-34-2

991

 

 

F99_17

URĪNVIELAS FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F99_17_01

 

PENCIKURONS

66063-05-6

402

 

 

F99_17_02

 

URĪNVIELA

57-13-6

913

 

 

F99_99

NEKLASIFICĒTI FUNGICĪDI

 

 

 

 

 

F99_99_01

 

2-FENILFENOLS (TOSTARP TĀDI SĀĻI KĀ NĀTRIJA SĀLS)

90-43-7

246

 

 

F99_99_02

 

ACIBENZOLAR-S-METILS

135158-54-2

597

 

 

F99_99_04

 

L-ASKORBĪNSKĀBE

50-81-7

774

 

 

F99_99_05

 

BENZOSKĀBE

65-85-0

622

 

 

F99_99_06

 

FENPROPIDĪNS

67306-00-7

520

 

 

F99_99_08

 

METRAFENONS

220899-03-6

752

 

 

F99_99_09

 

PIRIOFENONS

688046-61-9

827

 

 

F99_99_10

 

SPIROKSAMĪNS

118134-30-8

572

 

 

F99_99_11

 

DIDECILDIMETILAMONIJA HLORĪDS

 

859

 

 

F99_99_12

 

PROKVINAZIDS

189278-12-4

764

 

 

F99_99_13

 

VALIFENALĀTS (IEPRIEKŠ VALIFENALS)

283159-90-0

857

 

 

F99_99_14

 

DIMETILDISULFĪDS

624-92-0

 

 

 

F99_99_15

 

COS-OGA

 

979

 

 

F99_99_16

 

FLUTIANILS

958647-10-4

835

 

 

F99_99_17

 

FENPIRAZAMĪNS

473798-59-3

832

 

 

F99_99_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI FUNGICĪDI UN BAKTERICĪDI

 

 

Herbicīdi, zāles un sūnu iznīcinātāji

 

PSE_H

 

 

 

 

 

Herbicīdi, kuru pamatā ir fenoksi-fitohormoni

H01

 

 

 

 

 

 

H01_01

FENOKSI HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H01_01_01

 

2,4-D

94-75-7

1

 

 

H01_01_02

 

2,4-DB

94-82-6

83

 

 

H01_01_03

 

DIHLORPROPS-P

15165-67-0

476

 

 

H01_01_04

 

MCPA

94-74-6

2

 

 

H01_01_05

 

MCPB

94-81-5

50

 

 

H01_01_06

 

MEKOPROPS

7085-19-0

51

 

 

H01_01_07

 

MEKOPROPS-P

16484-77-8

475

 

 

H01_99

CITI HERBICĪDI, KURU PAMATĀ IR FENOKSI-FITOHORMONI

 

 

 

 

 

H01_99_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI HERBICĪDI, KURU PAMATĀ IR FENOKSI-FITOHORMONI

 

 

 

Herbicīdi, kuru pamatā ir triazīni un triazinoni

H02

 

 

 

 

 

 

H02_02

TRIAZĪNA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H02_02_01

 

TERBUTILAZĪNS

5915-41-3

234

 

 

H02_02_02

 

HEKSAZINONS

51235-04-2

374

 

 

H02_03

TRIAZINONA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H02_03_01

 

METAMITRONS

41394-05-2

381

 

 

H02_03_02

 

METRIBUZĪNS

21087-64-9

283

 

 

H02_99

CITI HERBICĪDI, KURU PAMATĀ IR TRIAZĪNI UN TRIAZINONI

 

 

 

 

 

H02_99_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI HERBICĪDI, KURU PAMATĀ IR TRIAZĪNI UN TRIAZINONI

 

 

 

Herbicīdi, kuru pamatā ir amīdi un anilīdi

H03

 

 

 

 

 

 

H03_01

AMĪDA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H03_01_01

 

BEFLUBUTAMĪDS

113614-08-7

662

 

 

H03_01_02

 

DIMETENAMĪDS-P

163515-14-8

638

 

 

H03_01_03

 

IZOKSABENS

82558-50-7

701

 

 

H03_01_04

 

NAPROPAMĪDS

15299-99-7

271

 

 

H03_01_05

 

PENOKSULAMS

219714-96-2

758

 

 

H03_01_06

 

PETOKSAMĪDS

106700-29-2

665

 

 

H03_01_07

 

PROPIZAMĪDS

23950-58-5

315

 

 

H03_01_08

 

PIROKSULAMS

422556-08-9

793

 

 

H03_02

ANILĪDA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H03_02_01

 

DIFLUFENIKĀNS

83164-33-4

462

 

 

H03_02_02

 

FLORASULĀMS

145701-23-1

616

 

 

H03_02_03

 

FLUFENACETS

142459-58-3

588

 

 

H03_02_04

 

METAZAHLORS

67129-08-2

411

 

 

H03_02_05

 

METOSULAMS

139528-85-1

707

 

 

H03_02_06

 

PROPANILS

709-98-8

205

 

 

H03_03

HLORACETANILĪDA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H03_03_01

 

ACETOHLORS

34256-82-1

496

 

 

H03_03_02

 

DIMETAHLORS

50563-36-5

688

 

 

H03_03_03

 

PROPIZOHLORS

86763-47-5

836

 

 

H03_03_04

 

S-METOLAHLORS

87392-12-9

178961-20-1

607

 

 

H03_03_05

 

PRETILAHLORS

51218-49-6

711

 

 

H03_99

CITI HERBICĪDI, KURU PAMATĀ IR AMĪDI UN ANILĪDI

 

 

 

 

 

H03_99_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI HERBICĪDI, KURU PAMATĀ IR AMĪDI UN ANILĪDI

 

 

 

Herbicīdi, kuru pamatā ir karbamāti un bis-karbamāti

H04

 

 

 

 

 

 

H04_01

BIS-KARBAMĀTA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H04_01_01

 

HLORPROFAMS

101-21-3

43

 

 

H04_01_02

 

DESMEDIFAMS

13684-56-5

477

 

 

H04_01_03

 

FENMEDIFĀMS

13684-63-4

77

 

 

H04_02

KARBAMĀTA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H04_02_01

 

ASULĀMS

3337-71-1

240

 

 

H04_02_02

 

KARBETAMĪDS

16118-49-3

95

 

 

H04_99

CITI HERBICĪDI, KURU PAMATĀ IR KARBAMĀTI UN BIS-KARBAMĀTI

 

 

 

 

 

H04_99_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI HERBICĪDI, KURU PAMATĀ IR KARBAMĀTI UN BIS-KARBAMĀTI

 

 

 

Herbicīdi, kuru pamatā ir dinitroanilīna atvasinājumi

H05

 

 

 

 

 

 

H05_01

DINITROANILĪNA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H05_01_01

 

BENFLURALĪNS

1861-40-1

285

 

 

H05_01_02

 

PENDIMETALĪNS

40487-42-1

357

 

 

H05_01_03

 

ORIZALĪNS

19044-88-3

537

 

 

H05_99

CITI HERBICĪDI, KURU PAMATĀ IR DINITROANILĪNA ATVASINĀJUMI

 

 

 

 

 

H05_99_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI HERBICĪDI, KURU PAMATĀ IR DINITROANILĪNA ATVASINĀJUMI

 

 

 

Herbicīdi, kuru pamatā ir urīnvielas, uracila vai sulfanilurīnvielas atvasinājumi

H06

 

 

 

 

 

 

H06_01

SULFANILURĪNVIELAS HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H06_01_01

 

AMIDOSULFURONS

120923-37-7

515

 

 

H06_01_02

 

AZIMSULFURONS

120162-55-2

584

 

 

H06_01_03

 

BENSULFURONMETILS

83055-99-6

502.201

 

 

H06_01_04

 

HLORSULFURONS

64902-72-3

391

 

 

H06_01_05

 

ETOKSISULFURONS

126801-58-9

591

 

 

H06_01_06

 

FLAZASULFURONS

104040-78-0

595

 

 

H06_01_07

 

FLUPIRSULFURONMETILS

150315-10-9

1447440-54-5

577

 

 

H06_01_08

 

FORAMSULFURONS

173159-57-4

659

 

 

H06_01_09

 

IMAZOSULFURONS

122548-33-8

590

 

 

H06_01_10

 

JODSULFURONS (NĀTRIJA METILJODSULFURONS)

185119-76-0

144550-36-7

634

634.501

 

 

H06_01_11

 

MEZOSULFURONS (MEZOSULFURONMETILS)

400852-66-6

208465-21-8

663

663.201

 

 

H06_01_12

 

METSULFURONMETILS

74223-64-6

441.201

 

 

H06_01_13

 

NIKOSULFURONS

111991-09-4

709

 

 

H06_01_14

 

OKSASULFURONS

144651-06-9

626

 

 

H06_01_15

 

PROSULFURONS

94125-34-5

579

 

 

H06_01_16

 

RIMSULFURONS

122931-48-0

716

 

 

H06_01_17

 

SULFOSULFURONS

141776-32-1

601

 

 

H06_01_18

 

TIFENSULFURONMETILS

79277-27-3

452

 

 

H06_01_19

 

TRIASULFURONS

82097-50-5

480

 

 

H06_01_20

 

TRIBENURONS (PAMATVIELA)

106040-48-6

546

 

 

H06_01_21

 

TRIFLUSULFURONS

126535-15-7

731

 

 

H06_01_22

 

TRITOSULFURONS

142469-14-5

735

 

 

H06_01_23

 

ORTOSULFAMURONS

213464-77-8

781

 

 

H06_01_24

 

ETAMETSULFURONMETILS

97780-06-8

834.201

 

 

H06_01_25

 

HALOSULFURONMETILS

100784-20-1

785.201

 

 

H06_01_26

 

TRIFLOKSISULFURONS

145099-21-4

617

 

 

H06_02

URACILA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H06_02_01

 

LENACILS

2164-08-1

163

 

 

H06_02_02

 

TERBACILS

5902-51-2

272

 

 

H06_03

URĪNVIELAS HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H06_03_01

 

HLOROTOLURONS

15545-48-9

217

 

 

H06_03_02

 

DIURONS

330-54-1

100

 

 

H06_03_03

 

FLUOMETURONS

2164-17-2

159

 

 

H06_03_04

 

IZOPROTURONS

34123-59-6

336

 

 

H06_03_05

 

LINURONS

330-55-2

76

 

 

H06_03_06

 

METOBROMURONS

3060-89-7

168

 

 

H06_99

CITI HERBICĪDI, KURU PAMATĀ IR URĪNVIELAS, URACILA VAI SULFANILURĪNVIELAS ATVASINĀJUMI

 

 

 

 

 

H06_99_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI HERBICĪDI, KURU PAMATĀ IR URĪNVIELAS, URACILA VAI SULFANILURĪNVIELAS ATVASINĀJUMI

 

 

 

Citi herbicīdi

H99

 

 

 

 

 

 

H99_01

ARILOKSIFENOKSI-PROPIONA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_01_01

 

KLODINAFOPS

114420-56-3

683

 

 

H99_01_02

 

CIHALOFOPBUTILS

122008-85-9

596

 

 

H99_01_03

 

DIKLOFOPS (DIKLOFOPMETILS)

40843-25-2

257-141-8

358

358.201

 

 

H99_01_04

 

FENOKSAPROPS-P

113158-40-0

484

 

 

H99_01_05

 

FLUAZIFOPS-P

83066-88-0

467

 

 

H99_01_06

 

HALOKSIFOPS-P (HALOKSIFOPA-P METILESTERIS)

95977-29-0

72619-32-0

526

526.201

 

 

H99_01_07

 

PROPAKVIZOFOPS

111479-05-1

713

 

 

H99_01_08

 

KVIZALOFOPS-P

94051-08-8

641

 

 

H99_01_09

 

ETIL-KVIZALOFOPS-P

100646-51-3

641.202

 

 

H99_01_10

 

TEFURIL-KVIZALOFOPS-P

119738-06-6

641.226

 

 

H99_02

BENZOFURĀNA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_02_01

 

ETOFUMEZĀTS

26225-79-6

233

 

 

H99_03

BENZOSKĀBES HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_03_01

 

DIKAMBA

1918-00-9

85

 

 

H99_03_02

 

PIRITIOBAKA NĀTRIJS

123343-16-8

 

 

 

H99_04

BIPIRIDĪLIJA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_04_01

 

DIKVATS

85-00-7

55

 

 

H99_05

CIKLOHEKSĀNDIONA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_05_01

 

KLETODIMS

99129-21-2

508

 

 

H99_05_02

 

CIKLOKSIDIMS

101205-02-1

510

 

 

H99_05_03

 

PROFOKSIDIMS

139001-49-3

621

 

 

H99_05_04

 

TEPRALOKSIDIMS

149979-41-9

608

 

 

H99_05_05

 

TRALKOKSIDIMS

87820-88-0

544

 

 

H99_06

DIAZĪNA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_06_01

 

PIRIDĀTS

55512-33-9

447

 

 

H99_07

DIKARBOKSIMĪDA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_07_01

 

CINIDONETILS

142891-20-1

598

 

 

H99_07_02

 

FLUMIOKSAZĪNS

103361-09-7

578

 

 

H99_08

DIFENILĒTERA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_08_01

 

AKLONIFĒNS

74070-46-5

498

 

 

H99_08_02

 

BIFENOKS

42576-02-3

413

 

 

H99_08_03

 

OKSIFLUORFĒNS

42874-03-3

538

 

 

H99_09

IMIDAZOLINONA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_09_01

 

IMAZAMOKS

114311-32-9

619

 

 

H99_10

NEORGANISKIE HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_10_01

 

DZELZS SULFĀTS

7720-78-7

17375-41-6

7782-63-0

837

 

 

H99_11

ISOKSAZOLA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_11_01

 

IZOKSAFLUTOLS

141112-29-0

575

 

 

H99_11_02

 

TOPRAMEZONS

210631-68-8

800

 

 

H99_13

NITRILA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_13_01

 

BROMOKSINILS

1689-84-5

87

 

 

H99_13_02

 

DIHLOBENILS

1194-65-6

73

 

 

H99_13_03

 

JOKSINILS

1689-83-4

3861-47-0

86

 

 

H99_14

FOSFORORGANISKIE HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_14_01

 

GLUFOZINĀTAMONIJS

51276-47-2

77182-82-2

437

 

 

H99_14_02

 

GLIFOSĀTS

1071-83-6

284

 

 

H99_15

FENILPIRAZOLA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_15_01

 

PINOKSADĒNS

243973-20-8

776

 

 

H99_15_02

 

PIRAFLUFĒNETILS

129630-19-9

605.202

 

 

H99_16

PIRIDAZINONA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_16_01

 

HLORIDAZONS

1698-60-8

111

 

 

H99_16_02

 

FLURTAMONS

96525-23-4

569

 

 

H99_17

PIRIDĪNKARBOKSAMĪDA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_17_01

 

PIKOLINAFĒNS

137641-05-5

639

 

 

H99_18

PIRIDĪNKARBONSKĀBES HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_18_01

 

KLOPIRALĪDS

1702-17-6

455

 

 

H99_18_02

 

PIKLORĀMS

1918-02-1

174

 

 

H99_18_03

 

HALAUKSIFĒNMETILS

943831-98-9

970.201

 

 

H99_18_04

 

AMINOPIRALĪDS

150114-71-9

771

 

 

H99_18_05

 

FLORPIRAUKISFĒNBENZILS

1390661-72-9

990.227

 

 

H99_19

PIRIDILOKSIETIĶSKĀBES HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_19_02

 

FLUROKSIPĪRS

69377-81-7

431

 

 

H99_19_03

 

TRIKLOPIRS

55335-06-3

376

 

 

H99_20

HINOLĪNA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_20_01

 

KVINMERAKS

90717-03-6

563

 

 

H99_20_02

 

KVINKLORAKS

84087-01-4

493

 

 

H99_21

TIADIAZĪNA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_21_01

 

BENTAZONS

25057-89-0

366

 

 

H99_22

TIOKARBAMĀTA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_22_01

 

MOLINĀTS

2212-67-1

235

 

 

H99_22_02

 

PROSULFOKARBS

52888-80-9

539

 

 

H99_22_03

 

TRIALLĀTS

2303-17-5

97

 

 

H99_23

TRIAZOLA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_23_01

 

AMITROLS

61-82-5

90

 

 

H99_24

TRIAZOLINONA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_24_01

 

KARFENTRAZONETILS

128639-02-1

587.202

 

 

H99_25

TRIAZOLONA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_25_01

 

PROPOKSIKARBAZONS (PROPOKSIKARBAZONNĀTRIJS)

145026-81-9

181274-15-7

655

655.011

 

 

H99_25_02

 

TIĒNKARBAZONS

317815-83-1

797

 

 

H99_26

TRIKETONA HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_26_01

 

MEZOTRIONS

104206-82-8

625

 

 

H99_26_02

 

SULKOTRIONS

99105-77-8

723

 

 

H99_26_03

 

TEMBOTRIONS

335104-84-2

790

 

 

H99_99

NEKLASIFICĒTI HERBICĪDI

 

 

 

 

 

H99_99_01

 

ETIĶSKĀBE

64-19-7

838

 

 

H99_99_02

 

BISPIRIBAKS

125401-75-4

748

 

 

H99_99_03

 

KLOMAZONS

81777-89-1

509

 

 

H99_99_04

 

FLUROHLORIDONS

61213-25-0

430

 

 

H99_99_05

 

OKSADIARGILS

39807-15-3

604

 

 

H99_99_06

 

OKSADIAZONS

19666-30-9

213

 

 

H99_99_07

 

PELARGONSKĀBE

112-05-0

888

 

 

H99_99_08

 

KVINOKLAMĪNS

2797-51-5

648

 

 

H99_99_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI NEKLASIFICĒTI HERBICĪDI, ZĀLES UN SŪNU IZNĪCINĀTĀJI

 

 

Insekticīdi un akaricīdi

 

PES_I

 

 

 

 

 

Insekticīdi, kuru pamatā ir piretroīdi

I01

 

 

 

 

 

 

I01_01

PIRETROĪDU INSEKTICĪDI

 

 

 

 

 

I01_01_01

 

AKRINATRĪNS

101007-06-1

678

 

 

I01_01_02

 

ALFA-CIPERMETRĪNS

67375-30-8

454

 

 

I01_01_03

 

BETA-CIFLUTRĪNS

68359-37-5

482

 

 

I01_01_04

 

BIFENTRĪNS

82657-04-3

415

 

 

I01_01_05

 

CIFLUTRĪNS

68359-37-5

385

 

 

I01_01_06

 

CIPERMETRĪNS

52315-07-8

332

 

 

I01_01_07

 

DELTAMETRĪNS

52918-63-5

333

 

 

I01_01_08

 

ESFENVALERĀTS

66230-04-4

481

 

 

I01_01_09

 

ETOFENPROKSS

80844-07-1

471

 

 

I01_01_10

 

GAMMA-CIHALOTRĪNS

76703-62-3

768

 

 

I01_01_11

 

LAMBDA-CIHALOTRĪNS

91465-08-6

463

 

 

I01_01_12

 

TAUFLUVALINĀTS

102851-06-9

786

 

 

I01_01_13

 

TEFLUTRĪNS

79538-32-2

451

 

 

I01_01_14

 

ZETA-CIPERMETRĪNS

52315-07-8

733

 

 

I01_01_15

 

BETA-CIPERMETRĪNS

65731-84-2

72204-43-4

65732-07-2

83860-31-5

632

 

 

I01_99

CITI INSEKTICĪDI, KURU PAMATĀ IR PIRETROĪDI

 

 

 

 

 

I01_99_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI INSEKTICĪDI, KURU PAMATĀ IR PIRETROĪDI

 

 

 

Insekticīdi, kuru pamatā ir hlorēti ogļūdeņraži

I02

 

 

 

 

 

 

I02_01

ANTRANILDIAMĪDA INSEKTICĪDI

 

 

 

 

 

I02_01_01

 

CIĀNTRANILIPROLS

736994-63-1

998

 

 

I02_99

CITI INSEKTICĪDI, KURU PAMATĀ IR HLORĒTI OGĻŪDEŅRAŽI

 

 

 

 

 

I02_99_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI INSEKTICĪDI, KURU PAMATĀ IR HLORĒTI OGĻŪDEŅRAŽI

 

 

 

Insekticīdi, kuru pamatā ir karbamāti un oksīma-karbamāts

I03

 

 

 

 

 

 

I03_01

OKSĪMA-KARBAMĀTA INSEKTICĪDI

 

 

 

 

 

I03_01_01

 

METOMILS

16752-77-5

264

 

 

I03_01_02

 

OKSAMILS

23135-22-0

342

 

 

I03_02

KARBAMĀTA INSEKTICĪDI

 

 

 

 

 

I03_02_01

 

FENOKSIKARBS

79127-80-3

425

 

 

I03_02_02

 

FORMETANĀTS

23422-53-9

697

 

 

I03_02_03

 

METIOKARBS

2032-65-7

165

 

 

I03_02_04

 

PIRIMIKARBS

23103-98-2

231

 

 

I03_99

CITI INSEKTICĪDI, KURU PAMATĀ IR KARBAMĀTS UN OKSĪMA-KARBAMĀTS

 

 

 

 

 

I03_99_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI INSEKTICĪDI, KURU PAMATĀ IR KARBAMĀTS UN OKSĪMA-KARBAMĀTS

 

 

 

Insekticīdi, kuru pamatā ir organofosfāti

I04

 

 

 

 

 

 

I04_01

FOSFORORGANISKIE INSEKTICĪDI

 

 

 

 

 

I04_01_01

 

HLORPIRIFOSS

2921-88-2

221

 

 

I04_01_02

 

METILHLORPIRIFOSS

5589-13-0

486

 

 

I04_01_03

 

DIMETOĀTS

60-51-5

59

 

 

I04_01_04

 

ETOPROFOSS

13194-48-4

218

 

 

I04_01_07

 

MALATIONS

121-75-5

12

 

 

I04_01_08

 

FOSMETS

732-11-6

318

 

 

I04_01_09

 

PIRIMIFOSMETILS

29232-93-7

239

 

 

I04_01_10

 

DIHLORVOSS

62-73-7

11

 

 

I04_99

CITI INSEKTICĪDI, KURU PAMATĀ IR ORGANOFOSFĀTI

 

 

 

 

 

I04_99_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI INSEKTICĪDI, KURU PAMATĀ IR ORGANOFOSFĀTI

 

 

 

Mikrobioloģiskas vai botāniskas izcelsmes insekticīdi

I05

 

 

 

 

 

 

I05_01

MIKROBIOLOĢISKIE INSEKTICĪDI

 

 

 

 

 

I05_01_01

 

ADOXOPHYES ORANA GRANULOVIRUS CELMS BV-0001

 

782

 

 

I05_01_03

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. ISRAELIENSIS (SEROTIPS H-14) CELMS AM65-52

 

770

 

 

I05_01_04

 

METARHIZIUM ANISOPLIAE VAR. ANISOPLIAE CELMS BIPESCO 5/F52

 

1020

 

 

I05_01_05

 

PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS CELMS FE 9901

 

778

 

 

I05_01_081

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI CELMS ABTS-1857

 

949

 

 

I05_01_082

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. AIZAWAI CELMS GC-91

 

950

 

 

I05_01_091

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI CELMS ABTS 351

 

951

 

 

I05_01_092

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI CELMS PB 54

 

952

 

 

I05_01_093

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI CELMS SA 11

 

953

 

 

I05_01_094

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI CELMS SA 12

 

954

 

 

I05_01_095

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. KURSTAKI CELMS EG 2348

 

955

 

 

I05_01_10

 

BACILLUS THURINGIENSIS SUBSP. TENEBRIONIS CELMS NB 176 (TM 141)

 

956

 

 

I05_01_111

 

BEAUVERIA BASSIANA CELMS ATCC 74040

 

957

 

 

I05_01_112

 

BEAUVERIA BASSIANA CELMS GHA

 

958

 

 

I05_01_12

 

CYDIA POMONELLA GRANULOVIRUS (CPGV)

 

959

 

 

I05_01_13

 

HELICOVERPA ARMIGERA KODOLU POLIEDROZES VĪRUSS (HEARNPV)

 

960

 

 

I05_01_14

 

LECANICILLIUM MUSCARIUM (IEPRIEKŠ VERTICILIUM LECANII) CELMS VE 6

 

961

 

 

I05_01_15

 

SPODOPTERA LITTORALIS KODOLU POLIEDROZES VĪRUSS

 

962

 

 

I05_01_16

 

BEAUVERIA BASSIANA CELMS 147

 

1017

 

 

I05_01_17

 

BEAUVERIA BASSIANA CELMS NPP111B005

 

1018

 

 

I05_01_18

 

ISARIA FUMOSOROSEA CELMS APOPKA 97 (IEPRIEKŠ PAECILOMYCES FUMOSOROSEUS)

 

573

 

 

I05_01_19

 

SPODOPTERA EXIGUA KODOLU POLIEDROZES VĪRUSS

 

592

 

 

I05_01_20

 

BEAUVERIA BASSIANA CELMS IMI389521

 

 

 

 

I05_01_21

 

BEAUVERIA BASSIANA CELMS PPRI 5339

 

 

 

 

I05_01_22

 

BAKULOVĪRUSS GV

 

 

 

 

I05_01_23

 

BEAUVERIA BASSIANA CELMS BB1

 

 

 

 

I05_01_24

 

BEAUVERIA BRONGNIARTII

 

 

 

 

I05_01_25

 

PHTHORIMAEA OPERCULELLA GRANULOVIRUS (PHOPGV)

 

 

 

 

I05_01_26

 

SPODOPTERA EXIGUA MULTICAPSID KODOLU POLIEDROZES VĪRUSS (SEMNPV)

 

 

 

 

I05_01_27

 

BEAUVERIA BASSIANA 203

 

 

 

 

I05_01_28

 

METARHIZIUM BRUNNEUM CELMS CB15-III

 

 

 

 

I05_02

BOTĀNISKIE INSEKTICĪDI

 

 

 

 

 

I05_02_01

 

APELSĪNU EĻĻA

8028-48-6

5989-27-5

902

 

 

I05_02_02

 

SAMTEŅU EĻĻA

 

903

 

 

I05_02_03

 

AZADIRAKTĪNS

11141-17-6

627

 

 

I05_02_04

 

PIRETRĪNI

8003-34-7

32

 

 

I05_99

CITI MIKROBIOLOĢISKAS VAI BOTĀNISKAS IZCELSMES INSEKTICĪDI

 

 

 

 

 

I05_99_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI MIKROBIOLOĢISKAS VAI BOTĀNISKAS IZCELSMES INSEKTICĪDI

 

 

 

Akaricīdi

I06

 

 

 

 

 

 

I06_01

PIRAZOLA AKARICĪDI

 

 

 

 

 

I06_01_01

 

FENPIROKSIMĀTS

134098-61-6

695

 

 

I06_02

TETRAZĪNA AKARICĪDI

 

 

 

 

 

I06_02_01

 

KLOFENTEZĪNS

74115-24-5

418

 

 

I06_02_02

 

FLUFENZĪNS

162320-67-4

734

 

 

I06_99

CITI AKARICĪDI

 

 

 

 

 

I06_99_01

 

ACEHINOCILS

57960-19-7

760

 

 

I06_99_02

 

CIFLUMETOFĒNS

400882-07-7

821

 

 

I06_99_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI AKARICĪDI

 

 

 

Citi insekticīdi

I99

 

 

 

 

 

 

I99_01

FERMENTĀCIJĀ IEGŪTI INSEKTICĪDI

 

 

 

 

 

I99_01_01

 

ABAMEKTĪNS, AVERMEKTĪNS B1A, AVERMEKTĪNS B1B (IZTEIKTS KĀ ABAMEKTĪNS)

71751-41-2

65195-55-3

65195-56-4

495

 

 

I99_01_02

 

MILBEMEKTĪNS

51596-10-2

51596-11-3

660

 

 

I99_01_03

 

SPINOSADS

168316-95-8

131929-60-7

131929-63-0

636

 

 

I99_01_04

 

EMAMEKTĪNS

119791-41-2

155569-91-8

791

 

 

I99_01_05

 

SPINETORAMS

935545-74-7

802

 

 

I99_03

BENZOILURĪNVIELAS INSEKTICĪDI

 

 

 

 

 

I99_03_01

 

DIFLUBENZURONS

35367-38-5

339

 

 

I99_03_02

 

FLUFENOKSURONS

01463-69-8

470

 

 

I99_03_03

 

LUFENURONS

103055-07-8

704

 

 

I99_03_04

 

NOVALURONS

116714-46-6

672

 

 

I99_03_05

 

TEFLUBENZURONS

83121-18-0

450

 

 

I99_03_06

 

TRIFLUMURONS

64628-44-0

548

 

 

I99_04

KARBAZĀTA INSEKTICĪDI

 

 

 

 

 

I99_04_01

 

BIFENAZĀTS

149877-41-8

736

 

 

I99_05

DIAZILHIDRAZĪNA INSEKTICĪDI

 

 

 

 

 

I99_05_01

 

METOKSIFENOZĪDS

161050-58-4

656

 

 

I99_05_02

 

TEBUFENOZĪDS

112410-23-8

724

 

 

I99_05_03

 

HROMAFENOZĪDS

143807-66-3

775

 

 

I99_06

INSEKTU AUGŠANAS REGULATORI

 

 

 

 

 

I99_06_01

 

CIROMAZĪNS

66215-27-8

420

 

 

I99_06_02

 

BUPROFEZĪNS

953030-84-7

681

 

 

I99_06_03

 

HEKSITIAZOKSS

78587-05-0

439

 

 

I99_08

NITROGUANIDĪNA INSEKTICĪDI

 

 

 

 

 

I99_08_01

 

KLOTIANIDĪNS

210880-92-5

738

 

 

I99_08_02

 

TIAMETOKSAMS

153719-23-4

637

 

 

I99_09

ALVORGANISKIE INSEKTICĪDI

 

 

 

 

 

I99_09_01

 

FENBUTATĪNA OKSĪDS

13356-08-6

359

 

 

I99_10

OKSADIAZĪNA INSEKTICĪDI

 

 

 

 

 

I99_10_01

 

INDOKSAKARBS

173584-44-6

612

 

 

I99_11

FENILĒTERA INSEKTICĪDI

 

 

 

 

 

I99_11_01

 

PIRIPROKSIFĒNS

95737-68-1

715

 

 

I99_12

(FENIL-) PIRAZOLA INSEKTICĪDI

 

 

 

 

 

I99_12_02

 

FIPRONILS

120068-37-3

581

 

 

I99_12_03

 

TEBUFĒNPIRĀDS

119168-77-3

725

 

 

I99_12_04

 

HLORANTRANILIPROLS

500008-45-7

794

 

 

I99_13

PIRIDĪNA INSEKTICĪDI

 

 

 

 

 

I99_13_01

 

PIMETROZĪNS

123312-89-0

593

 

 

I99_13_02

 

FLONIKAMĪDS (IKI-220)

158062-67-0

763

 

 

I99_13_03

 

SULFOKSAFLORS

946578-00-3

820

 

 

I99_14

PIRIDILMETILAMĪNA INSEKTICĪDI

 

 

 

 

 

I99_14_01

 

ACETAMIPRĪDS

135410-20-7

649

 

 

I99_14_02

 

IMIDAKLOPRĪDS

138261-41-3

582

 

 

I99_14_03

 

TIAKLOPRĪDS

111988-49-9

631

 

 

I99_14_04

 

FLUPIRADIFURONS

951659-40-8

987

 

 

I99_15

SULFĪTA ESTERA INSEKTICĪDI

 

 

 

 

 

I99_15_01

 

PROPARGĪTS

2312-35-8

216

 

 

I99_17

TETRONIKSKĀBES INSEKTICĪDI

 

 

 

 

 

I99_17_01

 

SPIRODIKLOFĒNS

148477-71-8

737

 

 

I99_17_02

 

SPIROMEZIFĒNS

283594-90-1

747

 

 

I99_18

INSEKTU PIEVILINĀTĀJI TAISNĀS ĶĒDES LEPIDOPTERĀN-FEROMONI (SCLPS)

 

 

 

 

 

I99_18_01

 

(E,E)-8,10-DODEKADIĒN-1-OLS

33956-49-9

860

 

 

I99_18_02

 

(Z)-9-DODECĒN-1-ILACETĀTS

16974-11-1

112-66-3

422

 

 

I99_18_03

 

(Z)-8-DODECĒN-1-ILACETĀTS

28079-04-1

861

 

 

I99_18_04

 

(2E,13Z)-OKTADEKADIĒN-1-ILACETĀTS

86252-65-5

862

 

 

I99_18_05

 

(7E,9E)-DODEKADIĒN-1-ILACETĀTS

54364-63-5

863

 

 

I99_18_06

 

(7E,9Z)-DODEKADIĒN-1-ILACETĀTS

55774-32-8

864

 

 

I99_18_07

 

(7Z,11E)-HEKSADEKADIĒN-1-ILACETĀTS

51606-94-4

865

 

 

I99_18_08

 

(7Z,11Z)-HEKSADEKADIĒN-1-ILACETĀTS

53042-79-8

52207-99-5

866

 

 

I99_18_09

 

(9Z,12E)-TETRADEKADIĒN-1-ILACETĀTS

31654-77-0

867

 

 

I99_18_10

 

(E)-11-TETRADECĒN-1-ILACETĀTS

33189-72-9

868

 

 

I99_18_11

 

(E)-5-DECĒN-1-OLS

56578-18-8

869

 

 

I99_18_12

 

(E)-5-DECĒN-1-ILACETĀTS

38421-90-8

870

 

 

I99_18_13

 

(E)-8-DODECĒN-1-ILACETĀTS

38363-29-0

871

 

 

I99_18_14

 

(E/Z)-8-DODECĒN-1-ILACETĀTS

38363-29-0

28079-04-1

872

 

 

I99_18_15

 

(Z)-11-HEKSADECĒN-1-OLS

56683-54-6

873

 

 

I99_18_16

 

(Z)-11-HEKSADECĒN-1-ILACETĀTS

34010-21-4

874

 

 

I99_18_17

 

(Z)-11-HEKSADECENĀLS

53939-28-9

875

 

 

I99_18_18

 

(Z)-11-TETRADECĒN-1-ILACETĀTS

20711-10-8

876

 

 

I99_18_19

 

(Z)-13-OKTADECENĀLS

58594-45-9

878

 

 

I99_18_20

 

(Z)-7-TETRADECENĀLS

65128-96-3

879

 

 

I99_18_21

 

(Z)-8-DODECĒN-1-OLS

40642-40-8

880

 

 

I99_18_22

 

(Z)-9-HEKSADECENĀLS

56219-04-6

881

 

 

I99_18_23

 

(Z)-9-TETRADECĒN-1-ILACETĀTS

16725-53-4

882

 

 

I99_18_24

 

DODECILACETĀTS

112-66-3

884

 

 

I99_18_25

 

TETRADECAN-1-OL

112-72-1

856

 

 

I99_18_26

 

DODECAN-1-OL

112-53-8

 

 

 

I99_18_27

 

(E/Z)-9-DODECĒN-1-ILACETĀTS

16974-34-8

 

 

 

I99_18_28

 

(E,Z,Z)-3,8,11-TETRADEKATRIĒN-1-ILACETĀTS

163041-94-9

 

 

 

I99_18_29

 

(E,Z)-3,8-TETRADEKADIĒN-1-ILACETĀTS

 

 

 

 

I99_18_30

 

N-TETRADECILACETĀTS

638-59-5

 

 

 

I99_18_31

 

(Z,E)-9,11-TETRADEKADIĒN-1-ILACETĀTS

50767-79-8

 

 

 

I99_18_32

 

(E,Z)-3,13-OKTADEKADIENILACETĀTS

53120-26-6

 

 

 

I99_18_33

 

(Z,Z)-3,13-OKTADEKADIENILACETĀTS

53120-26-7

 

 

 

I99_18_34

 

N-HEKSADEKANILACETĀTS

629-70-9

 

 

 

I99_18_35

 

(Z)-8-TETRADECĒN-1-OLS

64470-32-2

 

 

 

I99_18_36

 

(Z)-8-TETRADECĒN-1-ILACETĀTS

35835-80-4

 

 

 

I99_18_37

 

(E,E)-8,10-DODEKADIĒN-1-ILACETĀTS

53880-51-6

 

 

 

I99_19

CITI INSEKTU PIEVILINĀTĀJI

 

 

 

 

 

I99_19_01

 

AMONIJA ACETĀTS

631-61-8

 

 

 

I99_19_02

 

PUTRESCĪNS (1,4-DIAMINOBUTĀNS)

110-60-1

842

 

 

I99_19_03

 

TRIMETILAMĪNA HIDROHLORĪDS

593-81-7

848

 

 

I99_19_04

 

(Z)-13-HEKSADECĒN-11-IN-1-ILACETĀTS

78617-58-0

 

 

 

I99_19_05

 

(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-DOKOSA-TETRĒN-1-ILIZOBUTIRĀTS

135459-81-3

883

 

 

I99_19_06

 

RESKALŪRS

67601-06-3

 

 

 

I99_19_07

 

HIDROLIZĒTI PROTEĪNI

 

901

 

 

I99_19_08

 

LAVANDULILSENECIOĀTS

23960-07-8

 

 

 

I99_19_09

 

(Z)-3-METIL-6-IZOPROPENIL-9-DECĒN-1-ILACETĀTS

67601-06-3

 

 

 

I99_19_10

 

2,6,6-TRIMETILBICIKLO[3.1.1]HEPT-2-ĒNS (ALFA-PINĒNS)

7785-70-8

 

 

 

I99_19_11

 

2-ETIL-1,6-DIOKSASPIRO(4,4)NONĀNS (HALKOGRĀNS)

38401-84-2

 

 

 

I99_19_12

 

2-METHYL-3-BUTEN-2-OL

115-18-4

 

 

 

I99_19_13

 

2-METIL-6-METILĒN-2,7-OKTADIĒN-4-OLS (IPSDIENOLS)

14434-41-4

 

 

 

I99_19_14

 

4,6,6-TRIMETIL-BICIKLO[3.1.1]HEPT-3-ĒNOLS, ((S)-CIS-VERBENOLS)

1845-30-3

 

 

 

I99_19_15

 

8-METIL-2-DEKANOLA PROPANOĀTS

81931-28-4

 

 

 

I99_99

NEKLASIFICĒTI INSEKTICĪDI-AKARICĪDI

 

 

 

 

 

I99_99_03

 

ETOKSAZOLS

153233-91-1

623

 

 

I99_99_04

 

TAUKSKĀBES C7-C18 UN C18 NEPIESĀTINĀTIE KĀLIJA SĀĻI

67701-09-1

889

 

 

I99_99_05

 

TAUKSKĀBES C8-C10 METILESTERI

85566-26-3

890

 

 

I99_99_06

 

FENAZAKVĪNS

120928-09-8

693

 

 

I99_99_07

 

DIATOMĪTS (DIATOMĪTA ZEME)

61790-53-2

647

 

 

I99_99_08

 

LAURĪNSKĀBE

143-07-7

885

 

 

I99_99_09

 

METAFLUMIZONS

139968-49-3

779

 

 

I99_99_10

 

METILDEKANOĀTS

110-42-9

892

 

 

I99_99_11

 

METILOKTANOĀTS

111-11-5

893

 

 

I99_99_12

 

OLEĪNSKĀBE

112-80-1

894

 

 

I99_99_13

 

PARAFĪNEĻĻA (CAS 64742-46-7)

64742-46-7

896

 

 

I99_99_14

 

PARAFĪNEĻĻA (CAS 72623-86-0)

72623-86-0

897

 

 

I99_99_15

 

PARAFĪNEĻĻA (CAS 8042-47-5)

8042-47-5

898

 

 

I99_99_16

 

PARAFĪNEĻĻA (CAS 97862-82-3)

97862-82-3

899

 

 

I99_99_17

 

FOSFĀNS

7803-51-2

127

 

 

I99_99_18

 

PIRIDABĒNS

96489-71-3

583

 

 

I99_99_19

 

PIRIDALILS

179101-81-6

792

 

 

I99_99_20

 

SPIROTETRAMĀTS

203313-25-1

795

 

 

I99_99_21

 

SULFURILFLUORĪDS

2699-79-8

757

 

 

I99_99_27

 

ALUMĪNIJA FOSFĪDS

20859-73-8

227

 

 

I99_99_28

 

MAGNIJA FOSFĪDS

12057-74-8

228

 

 

I99_99_29

 

OGLEKĻA DIOKSĪDS

124-38-9

844

 

 

I99_99_30

 

MALTODEKSTRĪNS

9050-36-6

801

 

 

I99_99_31

 

TERPENOĪDU MAISĪJUMS QRD 460

 

982

 

 

I99_99_32

 

FLUBENDIAMĪDS

272451-65-7

788

 

 

I99_99_33

 

ETĀNDINITRILS

460-19-5

 

 

 

I99_99_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI INSEKTICĪDI-AKARICĪDI

 

 

Moluskicīdi

 

PES_M

 

 

 

 

 

Moluskicīdi

M01

 

 

 

 

 

 

M01_01

MOLUSKICĪDI

 

 

 

 

 

M01_01_01

 

DZELZS FOSFĀTS

10045-86-0

629

 

 

M01_01_03

 

METALDEHĪDS

108-62-3

9002-91-9

62

 

 

M01_01_04

 

DZELZS PIROFOSFĀTS

10058-44-3

 

 

 

M01_01_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI MOLUSKICĪDI

 

 

Augu augšanas regulatori

 

PES_PGR

 

 

 

 

 

Fizioloģiskie augu augšanas regulatori

PGR01

 

 

 

 

 

 

PGR01_01

FIZIOLOĢISKIE AUGU AUGŠANAS REGULATORI

 

 

 

 

 

PGR01_01_01

 

1-METHYLCYCLOPROPENE

3100-04-7

767

 

 

PGR01_01_02

 

HLORMEKVATS UN HLORMEKVATA HLORĪDS (IZTEIKTS KĀ HLORMEKVATS)

7003-89-6

999-81-5

143

143.302

 

 

PGR01_01_03

 

CIKLANILĪDS

113136-77-9

586

 

 

PGR01_01_04

 

DAMINOZĪDS

1596-84-5

330

 

 

PGR01_01_05

 

ETEFONS

16672-87-0

373

 

 

PGR01_01_06

 

ETOKSIHĪNS

91-53-2

517

 

 

PGR01_01_07

 

ETILĒNS

74-85-1

839

 

 

PGR01_01_08

 

FORHLORFENURONS

68157-60-8

633

 

 

PGR01_01_09

 

GIBERELSKĀBE

77-06-5

307

 

 

PGR01_01_10

 

GIBERELĪNI

468-44-0

510-75-8

8030-53-3

904

 

 

PGR01_01_11

 

IMAZAKVĪNS

81335-37-7

699

 

 

PGR01_01_12

 

MALEĪNHIDRAZĪDS

123-33-1

310

 

 

PGR01_01_13

 

MEPIKVATS

15302-91-7

440

 

 

PGR01_01_14

 

PAKLOBUTRAZOLS

76738-62-0

445

 

 

PGR01_01_15

 

KALCIJA PROHEKSADIONS

127277-53-6

567

567.020

 

 

PGR01_01_16

 

NĀTRIJA-5-NITROGVAJAKOLĀTS

67233-85-6

718

 

 

PGR01_01_17

 

NĀTRIJA O-NITROFENOLĀTS

824-39-5

720

 

 

PGR01_01_18

 

NĀTRIJA P-NITROFENOLĀTS

824-78-2

721

 

 

PGR01_01_19

 

TRINEKSAPAKS

104273-73-6

732

 

 

PGR01_01_20

 

DIFENILAMĪNS

122-39-4

460

 

 

PGR01_01_21

 

FLURPRIMIDOLS

56425-91-3

696

 

 

PGR01_01_22

 

FLUMETRALĪNS

62924-70-3

971

 

 

PGR01_01_23

 

TIDIAZURONS

51707-55-2

727

 

 

PGR01_99

CITI FIZIOLOĢISKIE AUGU AUGŠANAS REGULATORI

 

 

 

 

 

PGR01_99_01

 

1-NAFTILETIĶSKĀBE (1-NAA)

86-87-3

313

 

 

PGR01_99_02

 

1-DECANOL

112-30-1

831

 

 

PGR01_99_03

 

1-NAFTILACETAMĪDS (1-NAD)

86-86-2

282

 

 

PGR01_99_04

 

2-NAFTILOKSIETIĶSKĀBE (2-NOA)

120-23-0

664

 

 

PGR01_99_05

 

6-BENZYLADENINE

1214-39-7

829

 

 

PGR01_99_06

 

CIĀNAMĪDS

420-04-2

685

 

 

PGR01_99_07

 

INDOLSVIESTSKĀBE

133-32-4

830

 

 

PGR01_99_08

 

SINTOFĒNS (JEB CINTOFĒNS)

130561-48-7

717

 

 

PGR01_99_09

 

1,4-DIMETILNAFTALĪNS

571-58-4

822

 

 

PGR01_99_10

 

NĀTRIJA SUDRABA TIOSULFĀTS

 

762

 

 

PGR01_99_11

 

S-ABSCIZSKĀBE

21293-29-8

 

 

 

PGR01_99_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI FIZIOLOĢISKIE AUGU AUGŠANAS REGULATORI

 

 

 

Pretdīgšanas līdzekļi

PGR02

 

 

 

 

 

 

PGR02_02

PRETDĪGŠANAS LĪDZEKĻI

 

 

 

 

 

PGR02_02_01

 

KARVONS

2244-16-8

602

 

 

PGR02_99

CITI PRETDĪGŠANAS LĪDZEKĻI

 

 

 

 

 

PGR02_99_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI PRETDĪGŠANAS LĪDZEKĻI

 

 

 

Citi augu augšanas regulatori

PGR03

 

 

 

 

 

 

PGR03_99

CITI AUGU AUGŠANAS REGULATORI

 

 

 

 

 

PGR03_99_01

 

JŪRAS AĻĢU EKSTRAKTS (IEPRIEKŠ JŪRAS AĻĢU EKSTRAKTS UN JŪRASZĀLES)

 

920

 

 

PGR03_99_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTI CITI AUGU AUGŠANAS REGULATORI

 

 

Citi augu aizsardzības līdzekļi

 

PES_ZR

 

 

 

 

 

Augu eļļas

ZR02

 

 

 

 

 

 

ZR02_01

AUGU EĻĻAS

 

 

 

 

 

ZR02_01_01

 

AUGU EĻĻAS/CITRONELLAS EĻĻA

8000-29-1

905

 

 

ZR02_01_02

 

AUGU EĻĻAS/KRUSTNAGLIŅU EĻĻA

84961-50-2

97-53-0

906

 

 

ZR02_01_03

 

AUGU EĻĻAS/RAPŠU SĒKLU EĻĻA

8002-13-9

907

 

 

ZR02_01_04

 

AUGU EĻĻAS/KRŪZMĒTRAS EĻĻA

8008-79-5

908

 

 

ZR02_01_99

 

CITUR NEKLASIFICĒTAS CITAS AUGU EĻĻAS

 

 

 

Augsnes sterilizācijas līdzekļi (ieskaitot nematicīdus)

ZR03