ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 405

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 16. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2021/1985 (2021. gada 15. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

1

 

*

Padomes Regula (ES) 2021/1986 (2021. gada 15. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

3

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/1987 (2021. gada 9. novembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Sadarbības padomē, kura izveidota ar Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses, attiecībā uz ES un Azerbaidžānas partnerības prioritāšu pagarināšanu

5

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/1988 (2021. gada 9. novembris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli, ko izvirzījusi Vācijas Federatīvā Republika

7

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/1989 (2021. gada 15. novembris), ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā

8

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/1990 (2021. gada 15. novembris), ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā

10

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/1991 (2021. gada 15. novembris), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2020/1465 par Eiropas Savienības rīcību, atbalstot Apvienoto Nāciju Organizācijas verifikācijas un inspekcijas mehānismu Jemenā (UNVIM)

12

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1992 (2021. gada 15. novembris) par saskaņotajiem rotaļlietu standartiem, kas izstrādāti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK īstenošanas vajadzībām

14

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1993 (2021. gada 15. novembris), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Jaunzēlandes izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 ( 1 )

20

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1994 (2021. gada 15. novembris), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Moldovas Republikas izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 ( 1 )

23

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1995 (2021. gada 15. novembris), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Gruzijas izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 ( 1 )

26

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1996 (2021. gada 15. novembris), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Serbijas Republikas izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 ( 1 )

29

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1896/2006 (2006. gada 12. decembris), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru ( OV L 399, 30.12.2006. )

32

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 805/2004 (2004. gada 21. aprīlis), ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem ( OV L 143, 30.4.2004. ) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 19. nodaļa, 7. sējums, 38. lpp.)

33

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

16.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 405/1


PADOMES REGULA (ES) 2021/1985

(2021. gada 15. novembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2012/642/KĀDP (2012. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā (1),

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopēju priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 765/2006 (2) īsteno Lēmumu 2012/642/KĀDP un jo īpaši paredz iesaldēt un aizliedz darīt pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus personām, organizācijām un struktūrām, kuras ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanu, vai kuru darbība citādi nopietni apdraud demokrātiju vai tiesiskumu Baltkrievijā, vai kuras gūst labumu no Lukašenko režīma vai atbalsta to.

(2)

Padome 2021. gada 15. novembrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2021/1990 (3), ar ko ievieš papildu izraudzīšanās kritēriju, lai varētu piemērot mērķtiecīgus ierobežojošus pasākumus pret fiziskām vai juridiskām personām, organizācijām vai struktūrām, kuras organizē vai veicina Lukašenko režīma darbības, kas atvieglo Savienības ārējo robežu nelikumīgu šķērsošanu vai aizliegtu preču nodošanu un nelikumīgu tādu preču, kurām tiek piemēroti ierobežojumi, tostarp bīstamu preču, nodošanu uz Savienības teritoriju.

(3)

Minētais grozījums ir jāatspoguļo Regulā (EK) Nr. 765/2006, lai nodrošinātu aizlieguma pareizu un vienotu īstenošanu visā Savienībā.

(4)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 765/2006 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 765/2006 2. pantam pievieno šādu punktu:

“6.   I pielikumā uzskaita arī:

a)

tās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras, kuras Padome saskaņā ar Lēmuma 2012/642/KĀDP 4. panta 1. punkta c) apakšpunktu ir identificējusi kā tādas, kuras organizē vai veicina Lukašenko režīma darbības, kas sekmē:

i)

Savienības ārējo robežu nelikumīgu šķērsošanu; vai

ii)

aizliegtu preču nodošanu un nelikumīgu tādu preču, kurām tiek piemēroti ierobežojumi, tostarp bīstamu preču, nodošanu uz Savienības teritoriju; un

b)

tās juridiskās personas, vienības vai struktūras, kuras Padome saskaņā ar Lēmuma 2012/642/KĀDP 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu ir identificējusi kā juridiskas personas, vienības vai struktūras, kas pieder a) apakšpunktā minētajām personām, vienībām vai struktūrām.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 15. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OV L 285, 17.10.2012., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 765/2006 (2006. gada 18. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju (OV L 134, 20.5.2006., 1. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/1990 (2021. gada 15. novembris), ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 10. lpp.).


16.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 405/3


PADOMES REGULA (ES) 2021/1986

(2021. gada 15. novembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2012/642/KĀDP (2012. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā (1),

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopēju priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 765/2006 (2) īsteno Lēmumu 2012/642/KĀDP un jo īpaši paredz iesaldēt un aizliedz darīt pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus personām, vienībām vai struktūrām, kuras ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanu, vai kuru darbība citādi nopietni apdraud demokrātiju vai tiesiskumu Baltkrievijā, vai kuras gūst labumu no Lukašenko režīma vai atbalsta to.

(2)

Ar Padomes Regulu (ES) 2021/1030 (3), ar ko grozīja Regulu (EK) Nr. 765/2006, tika ieviestas vēl citas mērķtiecīgas ekonomiskās sankcijas, tostarp aizliegums sniegt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumus Baltkrievijas valdībai un Baltkrievijas valsts iestādēm un aģentūrām.

(3)

Padome 2021. gada 15. novembrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2021/1989 (4), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2012/642/KĀDP un ievieš dažus izņēmumus no aizlieguma sniegt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumus Baltkrievijas valdībai un Baltkrievijas valsts iestādēm un aģentūrām, lai izvairītos no neparedzētām sekām.

(4)

Atsevišķi pasākumi ir Līguma piemērošanas jomā, tādēļ, lai nodrošinātu to, ka ekonomikas dalībnieki visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi, ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības minēto pasākumu īstenošanai.

(5)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 765/2006,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 765/2006 1.l pantu aizstāj ar šādu pantu:

“1.l pants

1.   Ir aizliegts sniegt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus:

i)

Baltkrievijas valdībai, tās valsts iestādēm, uzņēmumiem vai aģentūrām; vai

ii)

jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas rīkojas kādas i) apakšpunktā minētās juridiskās personas, vienības vai struktūras vārdā vai saskaņā ar tās norādēm.

2.   Šā panta 1. punktā noteiktie aizliegumi neattiecas uz obligātās vai trešās personas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas sniegšanu Baltkrievijas personām, vienībām vai struktūrām, ja apdrošinātais risks atrodas Savienībā, vai uz apdrošināšanas sniegšanu Baltkrievijas diplomātiskajām vai konsulārajām pārstāvniecībām Savienībā.

3.   Šā panta 1. punktā noteiktie aizliegumi neskar tādu līgumu izpildi, kas noslēgti pirms 2021. gada 25. jūnija, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamos papildu līgumus.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 15. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OV L 285, 17.10.2012., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 765/2006 (2006. gada 18. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju (OV L 134, 20.5.2006., 1. lpp.).

(3)  Padomes Regula (ES) 2021/1030 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju (OV L 224 I, 24.6.2021., 1. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/1989 (2021. gada 15. novembris), ar ko groza Padomes Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 8 lpp.).


LĒMUMI

16.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 405/5


PADOMES LĒMUMS (ES) 2021/1987

(2021. gada 9. novembris)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Sadarbības padomē, kura izveidota ar Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses, attiecībā uz ES un Azerbaidžānas partnerības prioritāšu pagarināšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. un 209. pantu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Partnerības un sadarbības nolīgums starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses (“nolīgums”), tika parakstīts 1996. gada 22. aprīlī un stājās spēkā 1999. gada 1. jūlijā.

(2)

Saskaņā ar nolīguma 81. pantu Sadarbības padome, kura izveidota ar nolīgumu, var sniegt attiecīgus ieteikumus, lai sasniegtu nolīguma mērķus.

(3)

Sadarbības padomes 2018. gada 28. septembra sanāksmē tika pieņemtas ES un Azerbaidžānas partnerības prioritātes 2018.–2020. gada laikposmam.

(4)

Sadarbības padomei, izmantojot rakstisko procedūru, būtu jāpieņem ieteikums par ES un Azerbaidžānas partnerības prioritāšu pagarināšanu līdz 2024. gadam.

(5)

Ir lietderīgi noteikt nostāju, kas Savienības vārdā ir jāieņem Sadarbības padomē attiecībā uz ES un Azerbaidžānas partnerības prioritāšu pagarināšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Sadarbības padomē, kura izveidota ar Partnerības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses, attiecībā uz ES un Azerbaidžānas partnerības prioritāšu pagarināšanu līdz 2024. gadam, pamatā ir Sadarbības padomes ieteikums (1).

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2021. gada 9. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. ŠIRCELJ


(1)  Skatīt dokumentu ST 11568/1/21 REV 1 http://register.consilium.europa.eu.


16.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 405/7


PADOMES LĒMUMS (ES) 2021/1988

(2021. gada 9. novembris),

ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekli, ko izvirzījusi Vācijas Federatīvā Republika

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 305. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (ES) 2019/852 (2019. gada 21. maijs), ar ko nosaka Reģionu komitejas sastāvu (1),

ņemot vērā Vācijas valdības priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ievērojot Līguma 300. panta 3. punktu, Reģionu komitejas sastāvā ir reģionālo un vietējo struktūru pārstāvji, kam ir vai nu reģionālas, vai vietējas vēlētas varas pilnvaras, vai arī kuri ir politiski atbildīgi kādam vēlētam forumam.

(2)

Padome 2019. gada 10. decembrī pieņēma Lēmumu (ES) 2019/2157 (2), ar ko laikposmam no 2020. gada 26. janvāra līdz 2025. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un locekļu aizstājējus.

(3)

Pēc tam, kad beidzies termiņš pilnvarojumam, uz kura pamata tika izvirzīts Guido WOLF kungs, ir atbrīvojusies Reģionu komitejas locekļa vieta.

(4)

Vācijas valdība ir ierosinājusi Reģionu komitejas locekļa amatā uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2025. gada 25. janvārim, iecelt Florian HASSLER kungu, reģionālas vai vietējas struktūras pārstāvi, kas ir politiski atbildīgs vēlētam forumam, Staatssekretär für politische Koordinierung und Europa im Staatsministerium Baden-Württemberg (Bādenes-Virtembergas federālās zemes ministrijas valsts sekretārs politiskās koordinācijas un Eiropas lietās),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2025. gada 25. janvārim, Reģionu komitejas locekļa amatā tiek iecelts Florian HASSLER kungs, reģionālas vai vietējas struktūras pārstāvis, kas ir politiski atbildīgs vēlētam forumam, Staatssekretär für politische Koordinierung und Europa im Staatsministerium Baden-Württemberg (Bādenes-Virtembergas federālās zemes ministrijas valsts sekretārs politiskās koordinācijas un Eiropas lietās).

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2021. gada 9. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. ŠIRCELJ


(1)  OV L 139, 27.5.2019., 13. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (ES) 2019/2157 (2019. gada 10. decembris), ar ko laikposmam no 2020. gada 26. janvāra līdz 2025. gada 25. janvārim ieceļ Reģionu komitejas locekļus un locekļu aizstājējus (OV L 327, 17.12.2019., 78. lpp.).


16.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 405/8


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2021/1989

(2021. gada 15. novembris),

ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 15. oktobrī pieņēma Lēmumu 2012/642/KĀDP (1) par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju.

(2)

Padome 2021. gada 24. jūnijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2021/1031 (2), ar ko tika grozīts Lēmums 2012/642/KĀDP, ieviešot virkni ekonomisko sankciju, tostarp aizliegumu sniegt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumus Baltkrievijas valdībai un Baltkrievijas valsts iestādēm un aģentūrām.

(3)

Šajā sakarā ir lietderīgi ieviest dažus izņēmumus attiecībā uz aizliegumu sniegt apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumus Baltkrievijas valdībai un Baltkrievijas valsts iestādēm un aģentūrām.

(4)

Lai īstenotu konkrētus pasākumus, ir vajadzīga turpmāka Savienības rīcība.

(5)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2012/642/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 2012/642/KĀDP 2.j pantu aizstāj ar šādu:

“2.j pants

1.   Ir aizliegts sniegt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas pakalpojumus:

a)

Baltkrievijas valdībai, tās valsts iestādēm, sabiedrībām vai aģentūrām; vai

b)

jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas rīkojas a) apakšpunktā minētās juridiskās personas, vienības vai struktūras vārdā vai saskaņā ar tās norādēm.

2.   Šā panta 1. punktā noteiktie aizliegumi neattiecas uz obligātās vai trešās personas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas sniegšanu Baltkrievijas personām, vienībām vai struktūrām, ja apdrošinātais risks atrodas Savienībā, vai uz apdrošināšanas sniegšanu Baltkrievijas diplomātiskajām vai konsulārajām pārstāvniecībām Savienībā.

3.   Šā panta 1. punktā noteiktie aizliegumi neskar tādu līgumu izpildi, kas noslēgti pirms 2021. gada 25. jūnija, vai šādu līgumu izpildei nepieciešamos papildu līgumus.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 15. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Padomes Lēmums 2012/642/KĀDP (2012. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā (OV L 285, 17.10.2012., 1. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/1031 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko groza Padomes Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā (OV L 224 I, 24.6.2021., 15. lpp.).


16.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 405/10


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2021/1990

(2021. gada 15. novembris),

ar ko groza Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2012. gada 15. oktobrī pieņēma Lēmumu 2012/642/KĀDP (1) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā.

(2)

Eiropadome 2021. gada 21. un 22. oktobrī pieņēma secinājumus, kuros tā paziņoja, ka neakceptēs nekādus trešo valstu mēģinājumus instrumentalizēt migrantus politiskiem mērķiem, nosodīja visus hibrīduzbrukumus pie ES robežām un apliecināja, ka attiecīgi reaģēs. Tā uzsvēra, ka ES turpinās vērsties pret pašreizējo Baltkrievijas režīma sākto hibrīduzbrukumu, tostarp, saskaņā ar savu pakāpenisko pieeju steidzamā kārtā pieņemot turpmākus ierobežojošos pasākumus pret personām un tiesību subjektiem.

(3)

Ņemot vērā situācijas nopietnību, Padome uzskata, ka būtu jāgroza Lēmumā 2012/642/KĀDP izklāstītie sarakstā iekļaušanas kritēriji tā, lai varētu piemērot mērķtiecīgus ierobežojošus pasākumus pret fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām, kuras organizē vai sekmē Lukašenko režīma veiktās darbības, ar kurām tiek veicināta Savienības ārējo robežu nelikumīga šķērsošana vai aizliegtu preču nodošana un nelikumīga tādu preču, kurām tiek piemēroti ierobežojumi, tostarp bīstamu preču, nodošana uz kādas dalībvalsts teritoriju.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2012/642/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2012/642/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu, ka to teritorijā ieceļo vai to šķērso pielikumā uzskaitītās personas, kuras:

a)

ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanu, vai kuru darbība citādi nopietni apdraud demokrātiju vai tiesiskumu Baltkrievijā, un citas personas, kas ar tām saistītas;

b)

gūst labumu no Lukašenko režīma vai atbalsta to; vai

c)

organizē vai sekmē Lukašenko režīma veiktās darbības, ar kurām tiek veicināta:

i)

Savienības ārējo robežu nelikumīga šķērsošana; vai

ii)

aizliegtu preču nodošana un nelikumīga tādu preču, kurām tiek piemēroti ierobežojumi, tostarp bīstamu preču, nodošana uz kādas dalībvalsts teritoriju.”;

2)

lēmuma 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir tādu pielikumā uzskaitītu personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai pārziņā, kuras atbilst jebkuram no šādiem kritērijiem:

a)

personas, vienības vai struktūras, kuras ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem vai pilsoniskās sabiedrības un demokrātiskās opozīcijas apspiešanu vai kuru darbība citādi nopietni apdraud demokrātiju vai tiesiskumu Baltkrievijā, un jebkuras tādas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kas ir saistītas ar šādām personām, vienībām vai struktūrām;

b)

fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kuras gūst labumu no Lukašenko režīma vai atbalsta to;

c)

fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kuras organizē vai sekmē Lukašenko režīma veiktās darbības, ar kurām tiek veicināta:

i)

Savienības ārējo robežu nelikumīga šķērsošana; vai

ii)

aizliegtu preču nodošana un nelikumīga tādu preču, kurām tiek piemēroti ierobežojumi, tostarp bīstamu preču, nodošana uz kādas dalībvalsts teritoriju;

d)

juridiskas personas, vienības vai struktūras, kuras ir a), b) vai c) apakšpunktā minēto personu, vienību vai struktūru īpašumā vai pārziņā.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 15. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Padomes Lēmums 2012/642/KĀDP (2012. gada 15. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Baltkrievijā (OV L 285, 17.10.2012., 1. lpp.).


16.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 405/12


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2021/1991

(2021. gada 15. novembris),

ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2020/1465 par Eiropas Savienības rīcību, atbalstot Apvienoto Nāciju Organizācijas verifikācijas un inspekcijas mehānismu Jemenā (UNVIM)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2018. gada 18. septembrī, balstoties uz Apvienoto Nāciju Organizācijas verifikācijas un inspekcijas mehānisma (UNVIM) lūgumu, pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2018/1249 (1) par Eiropas Savienības rīcību UNVIM atbalstam.

(2)

Padome, balstoties uz UNVIM lūgumu, 2020. gada 12. oktobrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2020/1465 (2) un atjaunināja ES rīcību UNVIM atbalstam uz 12 mēnešiem.

(3)

Ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūciju (ANO DPR) 2586 (2021) tika pagarinātas un pielāgotas pilnvaras ANO misijai Hodeidas vienošanās atbalstam (UNMHA), lai atbalstītu to, ka tiek īstenota vienošanās par Hodeidas pilsētu un par Hodeidas, Salefas un Rās Isas ostām, kā to paredz Stokholmas vienošanās, ko Jemenas konflikta puses noslēdza 2018. gada 13. decembrī, un tas tika apstiprināts ar ANO DPR 2451 (2018) un ANO DPR 2452 (2019).

(4)

UNVIM lūdza Savienībai papildu atbalstu uz vienu gadu, proti, līdz 2022. gada 28. februārim pagarināt laikposmu, kurā var izmantot saskaņā ar Lēmumu (KĀDP) 2020/1465 piešķirto ieguldījumu, un papildu iemaksu laikposmam no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 30. septembrim.

(5)

Lai īstenotu savas pilnvaras, UNVIM ir izvietojis spēkus Jemenas kaimiņvalstīs, jo īpaši Džibutijā un Saūda Arābijā.

(6)

Savienībai būtu uz vienu gadu jāatjauno un jāpielāgo atbalsts UNVIM, lai mehānisms varētu īstenot savas pilnvaras,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu (KĀDP) 2020/1465 ar šo groza šādi:

1)

lēmuma 1. panta 3. punktu groza šādi:

a)

pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“3.   Ar šo lēmumu Savienība sniedz atbalstu ANO Ģenerālsekretāra īpašā sūtņa Jemenā birojam un UNMHA attiecībā uz UNVIM darbības izvēršanu Hodeidas, Salefas un Rās Isas ostās un citās vietās Jemenas kaimiņvalstīs, ja tas vajadzīgs UNVIM īstenošanai. Tāpēc Savienība sniedz ieguldījumu ar UNVIM pastiprināšanu saistīto izmaksu segšanā un tādējādi palīdz reaģēt uz Jemenas iedzīvotāju vajadzībām plašākas humānās palīdzības stratēģijas ietvaros.”;

b)

otro daļu svītro;

2)

lēmuma 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Finanšu atsauces summas 1. pantā minētā projekta īstenošanai ir 2 059 838 EUR laikposmam no 2020. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim un 2 200 000 EUR laikposmam no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 30. septembrim. Padome pārskata šo atsauces summu līdz 2022. gada 1. martam, pamatojoties inter alia uz apguves rādītāju un uz Komisijas veikto vajadzību novērtējumu.”;

3)

ar šādu teikumu aizstāj 5. panta pēdējo teikumu:

“Tas zaudē spēku 2022. gada 30. septembrī.”;

4)

pielikumu svītro.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2021. gada 1. oktobra.

Briselē, 2021. gada 15. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1249 (2018. gada 18. septembris) par Eiropas Savienības rīcību, atbalstot Apvienoto Nāciju Organizācijas verifikācijas un inspekcijas mehānismu Jemenā (OV L 235, 19.9.2018., 14. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/1465 (2020. gada 12. oktobris) par Eiropas Savienības rīcību, atbalstot Apvienoto Nāciju Organizācijas verifikācijas un inspekcijas mehānismu Jemenā (OV L 335, 13.10.2020., 13. lpp.).


16.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 405/14


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1992

(2021. gada 15. novembris)

par saskaņotajiem rotaļlietu standartiem, kas izstrādāti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK īstenošanas vajadzībām

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/2012 (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (1), un jo īpaši tās 10. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK (2) 13. pantu rotaļlietas, kas atbilst tiem saskaņotajiem standartiem vai to daļām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, jāprezumē par atbilstīgām minētajos standartos vai to daļās norādītajām prasībām, kā noteikts Direktīvas 2009/48/EK 10. pantā un minētās direktīvas II pielikumā.

(2)

Direktīvas 2009/48/EK II pielikuma I daļā ir noteiktas īpašas prasības attiecībā uz fizikālajām un mehāniskajām īpašībām (tostarp noteikumi, kuru mērķis ir nodrošināt, ka rotaļlietas tiek ražotas tā, lai neradītu apdegumus, applaucējumus vai citas fiziskas traumas) un tās II pielikuma II daļā – īpašas prasības, lai nodrošinātu augstu rotaļlietu drošuma līmeni attiecībā uz uzliesmošanas bīstamību. Direktīvas 2009/48/EK II pielikuma III daļā ir noteiktas arī īpašas prasības, kuru mērķis ir novērst apdraudējumu cilvēka veselībai, kas varētu rasties, nonākot saskarē ar ķīmiskām vielām vai maisījumiem, no kuriem rotaļlietas sastāv vai kurus tās satur. Turklāt Direktīvas 2009/48/EK 10. panta 2. punktā ir noteikta vispārējā drošuma prasība, 11. panta 2. punktā ir noteiktas prasības brīdinājumiem uz rotaļlietām un V pielikumā ir paredzēti brīdinājumi par rotaļlietām, tostarp īpašs brīdinājums par ķīmiskām rotaļlietām.

(3)

Ar 2009. gada 9. jūlija vēstuli M/445 (3) Komisija lūdza Eiropas Standartizācijas komiteju (CEN) un Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komiteju (Cenelec) Direktīvas 2009/48/EK īstenošanas vajadzībām izstrādāt jaunus un pārskatīt spēkā esošos saskaņotos standartus.

(4)

Pamatojoties uz 2009. gada 9. jūlija pieprasījumu M/445, CEN pārskatīja saskaņoto standartu EN 71-2:2011+A1:2014 “Rotaļlietu drošums. 2. daļa: Uzliesmojamība”, uz kuru atsauce publicēta ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/867 (4). Rezultātā tika pieņemts saskaņotais standarts EN 71-2:2020.

(5)

Saskaņotais standarts EN 71-2:2020 ir skaidrāks un precīzāks nekā tā priekštecis EN 71-2:2011+A1:2014. Tas aptver šādus aspektus: papildu definīcijas, tādējādi labāk raksturojot, uz kurām rotaļlietām attiecas standarta specifikācijas; skaidrāku un precīzāku formulējumu; jaunas specifikācijas rotaļu masku kostīmiem, kuri satur vaļīgu pildījumu; papildu specifikācijas pirms testēšanas mazgāt vai iztīrīt rotaļu masku kostīmus (vai to nedarīt); specifikācijas rotaļlietu mazāku daļu testēšanai, tās apvienojot, kā arī pildījumu, apdares un rotājumu testēšanai; ilustratīvi masku rotaļlietu (piemēram, sejas masku vai aizsargķiveru) un rotaļu masku kostīmu piemēri un indikācijas par to, kā tās pārbaudīt; plūsmkartes, kurās parādīts, kā iegūt testa paraugus no rotaļu masku kostīmiem.

(6)

Pamatojoties uz 2009. gada 9. jūlija pieprasījumu M/445, CEN pārskatīja saskaņoto standartu EN 71-3:2019 “Rotaļlietu drošums. 3. daļa: Noteiktu elementu migrācija”, uz kuru atsauce publicēta ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/867. Rezultātā tika pieņemts saskaņotais standarts EN 71-3:2019+A1:2021.

(7)

Saskaņotais standarts EN 71-3:2019+A1:2021 attiecībā uz rotaļlietu elementiem atjaunina juridisko robežvērtību sarakstu, kas ņemts no Direktīvas 2009/48/EK. Atjauninājums attiecas uz alumīniju, kuram stingrākas robežvērtības bija jāpiemēro no 2021. gada 20. maija (5). Tas attiecas arī uz hromu-VI, kuram iepriekšējā robežvērtība tika svītrota. Matemātiskā formula, lai aprēķinātu rotaļlietas parauga hroma-VI migrāciju, ir pielāgota testa procedūrai. Visas pārējās izmaiņas ir redakcionālas.

(8)

Pamatojoties uz 2009. gada 9. jūlija pieprasījumu M/445, CEN turpmāk pārskatīja saskaņoto standartu EN 71-4:2013 “Rotaļlietu drošums. 4. daļa: Eksperimentu komplekti ķīmiskiem un līdzīgiem izmēģinājumiem”, uz kuru atsauce publicēta ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/867. Rezultātā tika pieņemts saskaņotais standarts EN 71-4:2020.

(9)

Pateicoties diezgan daudzām redakcionālām izmaiņām saskaņotais standarts EN 71-4:2020 ir skaidrāks nekā tā priekštecis EN 71-4:2013. Turklāt daudz plašāk un konsekventāk ir izmantotas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (6) piktogrammas un signālvārdi. Turklāt bērniem drošu konteineru specifikācijas tagad balstās uz CEN pārņemtu starptautisku standartu. Dažiem eksperimentālajiem komplektiem tagad ir nepieciešama acu aizsardzība. Visbeidzot, ir iekļauti sīkāki paskaidrojumi par specifikāciju pamatojumu.

(10)

Pamatojoties uz 2009. gada 9. jūlija pieprasījumu M/445, CEN pārskatīja saskaņoto standartu EN 71-13:2014 “Rotaļlietu drošums. 13. daļa: Ožas trenēšanas galda spēles, degustācijas galda spēles, kosmētikas komplekti un degustācijas komplekti”, uz kuru atsauce publicēta ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/867. Rezultātā tika pieņemts saskaņotais standarts EN 71-13:2021.

(11)

Saskaņotā standarta EN 71-13:2021 specifikācijas ir skaidrāk saistītas ar Direktīvas 2009/48/EK prasībām. Konkrētāk, specifikācijas, kas saistītas ar īpašiem brīdinājumiem un norādēm, kuras izklāstītas Direktīvas 2009/48/EK V pielikuma B daļā, ir paplašinātas un skaidrāk attiecas uz ožas galda spēlēm, kosmētikas komplektiem un degustācijas spēlēm, kas satur noteiktas alergēnas smaržvielas. Turklāt specifikācijas attiecībā uz bērniem nepieejamiem konteineriem attiecīgajās spēlēs un komplektos tagad ir balstītas uz starptautisku standartu, proti, EN ISO 8317:2015 Bērniem nepieejamu iepakojumu prasības un testēšanas procedūras. Testēšanas metode EN ISO 8317:2015 aizstāj iepriekšējo testēšanas metodi, kas izklāstīta standartā EN 71-13:2014. Visbeidzot, ir atjauninātas atsauces uz Savienības tiesību aktiem, jo īpaši uz pārtikas nekaitīguma tiesību aktiem.

(12)

Komisija kopā ar CEN ir novērtējusi, vai CEN izstrādātie saskaņotie standarti EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 un EN 71-13:2021 atbilst 2009. gada 9. jūlija pieprasījumam M/445. Šie četri saskaņotie standarti atbilst to aptvertajām prasībām, kuras noteiktas Direktīvā 2009/48/EK. Tāpēc ir lietderīgi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēt atsauces uz minētajiem standartiem.

(13)

Saskaņotie standarti EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 un EN 71-13:2021 attiecīgi aizstāj saskaņotos standartus EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2019, EN 71-4:2013 un EN 71-13:2014. Tāpēc no Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša atsauces uz minētajiem standartiem ir jāatsauc. Lai rotaļlietu ražotājiem dotu pietiekami ilgu laiku produkcijas pielāgošanai pārskatītajām specifikācijām, kas iekļautas saskaņotajos standartos EN 71-2:2020, EN 71-3:2019+A1:2021, EN 71-4:2020 un EN 71-13:2021, atsauces uz saskaņotajiem standartiem EN 71-2:2011+A1:2014, EN 71-3:2019, EN 71-4:2013 un EN 71-13:2014 atsaukšana ir jāatliek.

(14)

Skaidrības un vienkāršošanas labad un praktisku apsvērumu dēļ vienā tiesību aktā būtu jāpublicē pilnīgs saraksts ar atsaucēm uz saskaņotajiem standartiem, kas izstrādāti Direktīvas 2009/48/EK īstenošanas vajadzībām un atbilst prasībām, uz kurām tos paredzēts attiecināt. Atsauces uz saskaņotajiem standartiem, kas izstrādāti Direktīvas 2009/48/EK īstenošanas vajadzībām, pašlaik ir publicētas ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/867 un 2019/1728 (7). Tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2021/867 ir jāaizstāj ar jaunu lēmumu.

(15)

No dienas, kad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta atsauce uz saskaņoto standartu, tāda standarta ievērošana ļauj prezumēt atbilstību attiecīgajām Savienības saskaņošanas tiesību aktos noteiktajām pamatprasībām. Tādēļ šim lēmumam būtu jāstājas spēkā tā publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē atsauces uz šā lēmuma I pielikumā norādītajiem saskaņotajiem rotaļlietu standartiem, kas izstrādāti Direktīvas 2009/48/EK īstenošanas vajadzībām.

2. pants

Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/867 atceļ.

Tomēr Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/867 1. pantu turpina piemērot atsaucēm uz šā lēmuma II pielikumā norādītajiem saskaņotajiem rotaļlietu standartiem, kas izstrādāti Direktīvas 2009/48/EK īstenošanas vajadzībām, līdz minētajā pielikumā noteiktajiem datumiem.

Turklāt Īstenošanas lēmuma (ES) 2019/1728 1. pantu turpina piemērot atsaucēm uz šā lēmuma III pielikumā norādītajiem saskaņotajiem rotaļlietu standartiem, kas izstrādāti Direktīvas 2009/48/EK īstenošanas vajadzībām, līdz minētajā pielikumā noteiktajiem datumiem.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 15. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/48/EK (2009. gada 18. jūnijs) par rotaļlietu drošumu. (OV L 170, 30.6.2009., 1. lpp.).

(3)  2009. gada 9. jūlija vēstule M/445 par standartizācijas pieprasījumu, kas adresēta CEN un Cenelec saskaņā ar Direktīvu 2009/48/EK, ar ko pārskata Direktīvu 88/378/EEK par rotaļlietu drošumu.

(4)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/867 (2021. gada 28. maijs) par saskaņotajiem rotaļlietu standartiem, kas izstrādāti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK īstenošanas vajadzībām (OV L 190, 31.5.2021., 96. lpp.).

(5)  Komisijas Direktīva (ES) 2019/1922 (2019. gada 18. novembris), ar ko nolūkā pielāgot zinātnes un tehnikas attīstībai attiecībā uz alumīniju groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu II pielikuma III daļas 13. punktu (OV L 298, 19.11.2019., 5. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(7)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/1728 (2019. gada 15. oktobris) par saskaņotajiem rotaļlietu standartiem, kas izstrādāti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/48/EK īstenošanas vajadzībām (OV L 263, 16.10.2019., 32. lpp.).


I PIELIKUMS

Nr.

Atsauce uz standartu

1.

EN 71-1:2014+A1:2018

Rotaļlietu drošums. 1. daļa: Mehāniskās un fizikālās īpašības

2.

EN 71-2:2020

Rotaļlietu drošums. 2. daļa: Uzliesmojamība

3.

EN 71-3:2019+A1:2021

Rotaļlietu drošums. 3. daļa: Noteiktu elementu migrācija

4.

EN 71-4:2020

Rotaļlietu drošums. 4. daļa: Eksperimentu komplekti ķīmiskiem un līdzīgiem izmēģinājumiem

5.

EN 71-5:2015

Rotaļlietu drošums. 5. daļa: Ķīmiskās rotaļlietas (komplekti), izņemot eksperimentu komplektus

6.

EN 71-7:2014+A3:2020

Rotaļlietu drošums. 7. daļa: Pirkstiņkrāsas. Prasības un testa metodes

7.

EN 71-8:2018

Rotaļlietu drošums. 8. daļa: Aktīvās atpūtas rotaļlietas lietošanai mājās

8.

EN 71-12:2016

Rotaļlietu drošums. 12. daļa: N-nitrozamīni un N-nitrozējamās vielas

Informatīva piezīme: robežvērtības, kas noteiktas 4.2. punkta 2. tabulas a) punktā standartā “EN 71-12:2016 Rotaļlietu drošums. 12. daļa: N-nitrozamīni un N-nitrozējamās vielas”, ir zemākas nekā Direktīvas 2009/48/EK II pielikuma III daļas 8. punktā noteiktās robežvērtības, kuras jāievēro. Konkrēti, šīs vērtības ir šādas:

Viela

Standarts EN 71-12:2016

Direktīva 2009/48/EK

N-nitrozamīni

0,01 mg/kg

0,05 mg/kg

N-nitrozējamās vielas

0,1 mg/kg

1 mg/kg

9.

EN 71-13:2021

Rotaļlietu drošums. 13. daļa: Ožas trenēšanas galda spēles, degustācijas galda spēles, kosmētikas komplekti un degustācijas komplekti

10.

EN 71-14:2018

Rotaļlietu drošums. 14. daļa: Mājas apstākļiem paredzētie batuti

11.

EN IEC 62115:2020

Elektriskās rotaļlietas. Drošība

EN IEC 62115:2020/A11:2020


II PIELIKUMS

Nr.

Atsauce uz standartu

Atsaukšanas diena

1.

EN 71-2:2011+A1:2014

Rotaļlietu drošums. 2. daļa: Uzliesmojamība

2022. gada 15. maijs

2.

EN 71-3:2019

Rotaļlietu drošums. 3. daļa: Noteiktu elementu migrācija

2022. gada 15. maijs

3.

EN 71-4:2013

Rotaļlietu drošums. 4. daļa: Eksperimentu komplekti ķīmiskiem un līdzīgiem izmēģinājumiem

2022. gada 15. maijs

4.

EN 71-13:2014

Rotaļlietu drošums. 13. daļa: Ožas trenēšanas galda spēles, degustācijas galda spēles, kosmētikas komplekti un degustācijas komplekti

2022. gada 15. maijs


III PIELIKUMS

Nr.

Atsauce uz standartu

Atsaukšanas diena

1.

EN 71-7:2014+A2:2018

Rotaļlietu drošums. 7. daļa: Pirkstiņkrāsas. Prasības un testa metodes

Piezīme: attiecībā uz atļauto konservantu klimbazolu (ieraksts Nr. 22 šā standarta B pielikuma B.1. tabulā) atbilstības prezumpcija ir spēkā līdz maksimālajai pieļaujamajai koncentrācijai 0,2 % (nevis 0,5 %). Tā pamatā ir Patērētāju drošības zinātniskās komitejas (SCCS) “Atzinuma par klimbazolu (P64) ref. SCCS/1506/13 PAPILDINĀJUMS”, kas tika pieņemts pēc tam, kad standartu publicēja CEN.

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_212.pdf

2021. gada 28. novembris

2.

EN 71-12:2013

Rotaļlietu drošums. 12. daļa: N-nitrozamīni un N-nitrozējamās vielas

2021. gada 28. novembris

3.

EN 62115:2005

Elektriskās rotaļlietas. Drošums (IEC 62115:2003 (ar grozījumiem) + A1:2004)

EN 62115 :2005/A2:2011 (IEC 62115:2003/A2:2010 (ar grozījumiem)

EN 62115:2005/A2:2011/AC:2011

EN 62115:2005/A11:2012

EN 62115:2005/A11:2012/AC:2013

EN 62115:2005/A12:2015

2022. gada 21. februāris


16.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 405/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1993

(2021. gada 15. novembris),

ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Jaunzēlandes izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2021/953 nosaka sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (“ES digitālais Covid sertifikāts”) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru, kura mērķis ir atvieglot sertifikāta turētāju tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Minētā regula arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem nolūkā ierobežot SARS-CoV-2 izplatīšanos.

(2)

Regula (ES) 2021/953 ļauj akceptēt Covid-19 sertifikātus, ko trešās valstis izdevušas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja Komisija konstatē, ka minētie Covid-19 sertifikāti ir izdoti saskaņā ar standartiem, kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kuri noteikti saskaņā ar šo regulu. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/954 (2) dalībvalstīm ir Regulā (ES) 2021/953 paredzētie noteikumi jāpiemēro trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas minētās regulas darbības joma, bet kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Tāpēc visi šajā lēmumā izklāstītie konstatējumi par līdzvērtību būtu jāpiemēro Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātiem, ko Jaunzēlande izdod Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Līdzīgi, pamatojoties uz Regulu (ES) 2021/954, šādi konstatējumi par līdzvērtību attiecas arī uz Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātiem, ko Jaunzēlande izdod trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā saskaņā ar minētajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

(3)

Jaunzēlande 2021. gada 2. septembrī sniedza Komisijai detalizētu informāciju par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātu izdošanu saskaņā ar sistēmu, kuras nosaukums ir “My Covid Record”. Jaunzēlande informēja Komisiju, ka tā uzskata, ka tās Covid-19 sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar standartu un tehnoloģisku sistēmu, kas ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru, kurš izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, un kas ļauj verificēt sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Šajā sakarā Jaunzēlande informēja Komisiju, ka Covid-19 sertifikātos, ko Jaunzēlande izdevusi saskaņā ar sistēmu “My Covid Record”, ir ietverti Regulas (ES) 2021/953 pielikumā minētie dati.

(4)

Jaunzēlande informēja Komisiju arī par to, ka tā akceptē vakcinācijas un testa sertifikātus, ko dalībvalstis un EEZ valstis izdevušas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(5)

Pēc Jaunzēlandes pieprasījuma Komisija 2021. gada 19. oktobrī veica tehniskus testus, kas apliecināja, ka Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikāti, ko Jaunzēlande izdevusi saskaņā ar sistēmu “My Covid Record”, ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, un ļauj verificēt šo sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Komisija arī apstiprināja, ka Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātos, ko Jaunzēlande izdevusi saskaņā ar sistēmu “Covid Record”, ir ietverti vajadzīgie dati.

(6)

Turklāt Jaunzēlande informēja Komisiju, ka tā izdod sadarbspējīgus vakcinācijas sertifikātus Covid-19 vakcīnām. Pašlaik to vidū ir Pfizer/BioNTech COMIRNATY un Pfizer New Zealand Limited (NZBN: 9429040634296).

(7)

Jaunzēlande informēja Komisiju arī par to, ka tā izdod sadarbspējīgus testa sertifikātus attiecībā uz nukleīnskābes amplifikācijas testiem un attiecībā uz ātrajiem antigēna testiem.

(8)

Turklāt Jaunzēlande informēja Komisiju, ka tā neizdod sadarbspējīgus pārslimošanas sertifikātus.

(9)

Vēl Jaunzēlande informēja Komisiju, ka tad, kad verificētāji Jaunzēlandē verificē sertifikātus, tajos iekļautie personas dati tiek apstrādāti tikai, lai verificētu un apstiprinātu turētāja vakcināciju vai testa rezultātus, un pēc tam tie netiek glabāti.

(10)

Tādējādi ir izpildīti nepieciešamie elementi, lai konstatētu, ka Covid-19 sertifikāti, ko Jaunzēlande izdevusi saskaņā ar sistēmu “My Covid Record”, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(11)

Tādēļ Covid-19 sertifikāti, kurus Jaunzēlande izdevusi saskaņā ar sistēmu “My Covid Record”, būtu jāakceptē saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktā un 6. panta 5. punktā.

(12)

Lai šo lēmumu varētu piemērot, Jaunzēlandei vajadzētu būt savienotai ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

(13)

Lai aizsargātu Savienības intereses, jo īpaši sabiedrības veselības jomā, Komisija var izmantot savas pilnvaras, lai apturētu šā lēmuma piemērošanu vai to atceltu, ja vairs netiek izpildīti Regulas (ES) 2021/953 8. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.

(14)

Ņemot vērā nepieciešamību pēc iespējas drīz savienot Jaunzēlandi ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2021/953 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai atvieglotu tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātus, ko Jaunzēlande izdevusi saskaņā ar sistēmu “My Covid Record”, uzskata par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

2. pants

Jaunzēlande tiek savienota ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 15. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā (OV L 211, 15.6.2021., 24. lpp.).


16.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 405/23


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1994

(2021. gada 15. novembris),

ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Moldovas Republikas izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2021/953 tiek noteikts sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars (“ES digitālais Covid sertifikāts”), lai atvieglotu sertifikāta turētāju tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Minētā regula arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos.

(2)

Regula (ES) 2021/953 ļauj akceptēt Covid-19 sertifikātus, kurus trešās valstis izdevušas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja Komisija konstatē, ka minētie Covid-19 sertifikāti ir izdoti saskaņā ar standartiem, kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kuri noteikti saskaņā ar šo regulu. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/954 (2) dalībvalstīm ir Regulā (ES) 2021/953 paredzētie noteikumi jāpiemēro trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas minētās regulas darbības joma, bet kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā un kuriem saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm. Tāpēc visi šajā lēmumā izklāstītie konstatējumi par līdzvērtību būtu jāpiemēro Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātiem, ko Moldovas Republika izdod Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Līdzīgi, pamatojoties uz Regulu (ES) 2021/954, šādi konstatējumi par līdzvērtību arī būtu jāattiecina uz Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātiem, ko Moldovas Republika izdod trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā saskaņā ar minētajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

(3)

Moldovas Republika 2021. gada 14. septembrī sniedza Komisijai informāciju par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanu saskaņā ar sistēmu, kuras nosaukums ir “COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)”. Moldovas Republika informēja Komisiju, ka tā uzskata, ka tās Covid-19 sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar standartu un tehnoloģisku sistēmu, kuri ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, un kuri ļauj verificēt sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Šajā saistībā Moldovas Republika informēja Komisiju, ka Covid-19 sertifikātos, ko Moldovas Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu “COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)”, ir ietverti Regulas (ES) 2021/953 pielikumā minētie dati.

(4)

Moldovas Republika informēja Komisiju arī par to, ka tā akceptē vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko dalībvalstis un EEZ valstis izdevušas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(5)

Pēc Moldovas Republikas pieprasījuma Komisija 2021. gada 26. oktobrī veica tehniskus testus, kas apliecināja, ka Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikāti, ko izdod Moldovas Republika, atbilst sistēmai “COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)”, kura ir sadarbspējīga ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, un ļauj verificēt šo sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Komisija arī apstiprināja, ka Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātos, ko Moldovas Republika izdod saskaņā ar sistēmu “COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)”, ir ietverti vajadzīgie dati.

(6)

Turklāt Moldovas Republika informēja Komisiju, ka tā izdod sadarbspējīgus vakcinācijas sertifikātus Covid-19 vakcīnām. Pašlaik to vidū ir Соmirnаtу, Vaxzevria, Covid-19 Vaccine Janssen, Spikevax, ВIВР-СоrV, СоrоnаVас un Sputnik V.

(7)

Moldovas Republika informēja Komisiju arī par to, ka tā izdod sadarbspējīgus testa sertifikātus attiecībā uz nukleīnskābes amplifikācijas testiem un ātrajiem antigēna testiem, kuri iekļauti Covid-19 ātro antigēna testu kopīgajā un atjauninātajā sarakstā, par kuru, pamatojoties uz Padomes 2021. gada 21. janvāra ieteikumu (3), ir vienojusies Veselības drošības komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 1082/2013/ES (4) 17. pantu.

(8)

Turklāt Moldovas Republika informēja Komisiju par to, ka tā izdod sadarbspējīgus pārslimošanas sertifikātus. Šie sertifikāti ir derīgi ne ilgāk kā 180 dienas pēc pirmā pozitīvā testa datuma.

(9)

Turklāt Moldovas Republika informēja Komisiju, ka tad, kad verificētāji Moldovā verificēs sertifikātus, tajos iekļautie persondati tiks apstrādāti, tikai lai verificētu un apstiprinātu turētāja vakcināciju, testa rezultātus vai pārslimošanas statusu, un pēc tam tie netiks glabāti.

(10)

Tādējādi ir izpildīti nepieciešamie elementi, lai konstatētu, ka Covid-19 sertifikāti, ko Moldovas Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu “COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)”, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(11)

Tādēļ Covid-19 sertifikāti, kurus Moldovas Republika ir izdevusi saskaņā ar sistēmu “COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)”, būtu jāakceptē saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktā, 6. panta 5. punktā un 7. panta 8. punktā.

(12)

Lai šo lēmumu varētu īstenot, Moldovas Republika būtu jāsavieno ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

(13)

Lai aizsargātu Savienības intereses, jo īpaši sabiedrības veselības jomā, Komisija var izmantot savas pilnvaras, lai apturētu šā lēmuma piemērošanu vai to atceltu, ja vairs netiek izpildīti Regulas (ES) 2021/953 8. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.

(14)

Ņemot vērā nepieciešamību pēc iespējas drīz savienot Moldovas Republiku ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2021/953 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai atvieglotu tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko Moldovas Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu “COVID-19 Vaccination Record (SIA RVC-19)”, uzskata par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

2. pants

Moldovas Republika tiek savienota ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 15. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā (OV L 211, 15.6.2021., 24. lpp.)

(3)  Padomes Ieteikums (2021. gada 21. janvāris) par vienotu sistēmu ātro antigēna testu izmantošanai un validēšanai un Covid-19 testa rezultātu savstarpējai atzīšanai ES (OV C 24, 22.1.2021., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 22. oktobris) par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 5.11.2013., 1. lpp.).


16.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 405/26


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1995

(2021. gada 15. novembris),

ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Gruzijas izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2021/953 nosaka sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (“ES digitālais Covid sertifikāts”) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru, kura mērķis ir atvieglot sertifikāta turētāju tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Minētā regula arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem nolūkā ierobežot SARS-CoV-2 izplatīšanos.

(2)

Regula (ES) 2021/953 ļauj akceptēt Covid-19 sertifikātus, ko trešās valstis izdevušas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja Komisija konstatē, ka minētie Covid-19 sertifikāti ir izdoti saskaņā ar standartiem, kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kuri noteikti saskaņā ar šo regulu. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/954 (2) dalībvalstīm ir Regulā (ES) 2021/953 paredzētie noteikumi jāpiemēro trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas minētās regulas darbības joma, bet kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Tāpēc visi šajā lēmumā izklāstītie konstatējumi par līdzvērtīgumu būtu jāpiemēro Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātiem, ko Gruzija izdod Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Līdzīgi, pamatojoties uz Regulu (ES) 2021/954, šādi konstatējumi par līdzvērtīgumu attiecas arī uz Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātiem, ko Gruzija izdod trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā saskaņā ar minētajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

(3)

Gruzija 2021. gada 20. augustā sniedza Komisijai detalizētu informāciju par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanu saskaņā ar sistēmu, kuras nosaukums ir “Georgia e-health App”. Gruzija informēja Komisiju, ka tā uzskata, ka tās Covid-19 sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar standartu un tehnoloģisku sistēmu, kas ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru, kurš izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, un kas ļauj verificēt sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Šajā sakarā Gruzija informēja Komisiju, ka Covid-19 sertifikātos, ko Gruzija izdevusi saskaņā ar sistēmu “Georgia e-health App”, ir ietverti Regulas (ES) 2021/953 pielikumā minētie dati.

(4)

Gruzija informēja Komisiju arī par to, ka tā akceptē vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, kurus izdevušas dalībvalstis un EEZ valstis saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(5)

Pēc Gruzijas pieprasījuma Komisija 2021. gada 14. oktobrī veica tehniskus testus, kuri apliecināja, ka Gruzijas Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar sistēmu – “Georgia e-health App” –, kura ir sadarbspējīga ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, un kura ļauj verificēt šo sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Komisija arī apstiprināja, ka Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātos, kurus Gruzija izdevusi saskaņā ar sistēmu “Georgia e-health App”, ir ietverti vajadzīgie dati.

(6)

Turklāt Gruzija informēja Komisiju, ka tā izdod sadarbspējīgus vakcinācijas sertifikātus Covid-19 vakcīnām. Patlaban to skaitā ir Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac un Sinopharm (Beijing Institute of Biological Products) ražotā Covid-19 vakcīna (Vero Cell, inaktivēta).

(7)

Gruzija informēja Komisiju arī par to, ka tā izdod sadarbspējīgus testa sertifikātus tikai attiecībā uz nukleīnskābes amplifikācijas testiem, bet ne ātrajiem antigēna testiem.

(8)

Turklāt Gruzija informēja Komisiju, ka tā izdod sadarbspējīgus pārslimošanas sertifikātus. Minētie sertifikāti ir derīgi ne ilgāk kā 180 dienas pēc pirmā pozitīvā testa datuma.

(9)

Turklāt Gruzija informēja Komisiju, ka tad, kad verificētāji Gruzijā verificē sertifikātus, tajos iekļautie personas dati tiek apstrādāti tikai, lai verificētu un apstiprinātu turētāja vakcināciju, testa rezultātus vai pārslimošanas statusu, un pēc tam tie netiek glabāti.

(10)

Tādējādi ir izpildīti nepieciešamie elementi, lai konstatētu, ka Covid-19 sertifikāti, ko Gruzija izdevusi saskaņā ar sistēmu “Georgia e-health App”, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(11)

Tādēļ Covid-19 sertifikāti, kurus Gruzija izdevusi saskaņā ar sistēmu “Georgia e-health App”, būtu jāakceptē saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktā, 6. panta 5. punktā un 7. panta 8. punktā.

(12)

Lai šo lēmumu varētu īstenot, Gruzijai vajadzētu būt savienotai ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

(13)

Lai aizsargātu Savienības intereses, jo īpaši sabiedrības veselības jomā, Komisija var izmantot savas pilnvaras, lai apturētu šā lēmuma piemērošanu vai atceltu šo lēmumu, ja vairs netiek izpildīti Regulas (ES) 2021/953 8. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.

(14)

Ņemot vērā nepieciešamību pēc iespējas drīz savienot Gruziju ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2021/953 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai atvieglotu tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko Gruzija izdevusi saskaņā ar sistēmu “Georgia e-health App”, uzskata par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

2. pants

Gruzija ir savienota ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 15. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā (OV L 211, 15.6.2021., 24. lpp.)


16.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 405/29


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1996

(2021. gada 15. novembris),

ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Serbijas Republikas izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2021/953 tiek noteikts sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars (“ES digitālais Covid sertifikāts”), lai atvieglotu sertifikāta turētāju tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Minētā regula arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos.

(2)

Regula (ES) 2021/953 ļauj akceptēt Covid-19 sertifikātus, kurus trešās valstis izdevušas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja Komisija konstatē, ka minētie Covid-19 sertifikāti ir izdoti saskaņā ar standartiem, kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kuri noteikti saskaņā ar šo regulu. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/954 (2) dalībvalstīm ir jāpiemēro Regulā (ES) 2021/953 paredzētie noteikumi attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas minētās regulas darbības joma, bet kuri likumīgi uzturas vai dzīvo to teritorijā un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Tāpēc visi šajā lēmumā izklāstītie konstatējumi par līdzvērtību būtu jāpiemēro Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātiem, ko Serbijas Republika izdod Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Līdzīgi, pamatojoties uz Regulu (ES) 2021/954, šādi konstatējumi par līdzvērtību arī būtu jāattiecina uz Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātiem, ko Serbijas Republika izdod trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā saskaņā ar minētajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

(3)

Serbijas Republika 2021. gada 27. septembrī sniedza Komisijai detalizētu informāciju par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanu saskaņā ar sistēmu, kuras nosaukums ir “Digital Green Certificate”. Serbijas Republika informēja Komisiju, ka tā uzskata, ka tās Covid-19 sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar standartu un tehnoloģisku sistēmu, kuri ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953 un kas ļauj verificēt sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Šajā saistībā Serbijas Republika informēja Komisiju, ka Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātos, ko Serbijas Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu “Digital Green Certificate”, ir ietverti Regulas (ES) 2021/953 pielikumā minētie dati.

(4)

Serbijas Republika informēja Komisiju arī par to, ka tā akceptē vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko dalībvalstis un EEZ valstis izdevušas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(5)

Pēc Serbijas Republikas pieprasījuma Komisija 2021. gada 3. novembrī veica tehniskus testus, kas apliecināja, ka Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikāti, ko izdevusi Serbijas Republika, atbilst sistēmai “Digital Green Certificate”, kura ir sadarbspējīga ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, un ļauj verificēt šo sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Komisija arī apstiprināja, ka Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātos, ko Serbijas Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu “Digital Green Certificate”, ir ietverti vajadzīgie dati.

(6)

Turklāt Serbijas Republika informēja Komisiju, ka tā izdod sadarbspējīgus vakcinācijas sertifikātus Covid-19 vakcīnām. Pašlaik šīs vakcīnas ir Comirnaty, Vaxzevria, BBIBP-corV un Sputnik V.

(7)

Serbijas Republika informēja Komisiju arī par to, ka tā izdod sadarbspējīgus testa sertifikātus attiecībā uz nukleīnskābes amplifikācijas testiem un ātrajiem antigēna testiem, kuri iekļauti Covid-19 ātro antigēna testu kopīgajā un atjauninātajā sarakstā, par kuru, pamatojoties uz Padomes 2021. gada 21. janvāra ieteikumu (3), ir vienojusies Veselības drošības komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 1082/2013/ES (4) 17. pantu.

(8)

Turklāt Serbijas Republika informēja Komisiju par to, ka tā izdod sadarbspējīgus pārslimošanas sertifikātus. Šie sertifikāti ir derīgi ne ilgāk kā 180 dienas pēc pirmā pozitīvā testa datuma.

(9)

Turklāt Serbijas Republika informēja Komisiju, ka tad, kad verificētāji Serbijā verificēs sertifikātus, tajos iekļautie persondati tiks apstrādāti tikai, lai verificētu un apstiprinātu turētāja vakcināciju, testa rezultātus vai pārslimošanas statusu, un pēc tam tie netiks glabāti.

(10)

Tādējādi ir izpildīti nepieciešamie elementi, lai konstatētu, ka Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikāti, ko Serbijas Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu “Digital Green Certificate”, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(11)

Tādēļ Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikāti, kurus Serbijas Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu “Digital Green Certificate”, būtu jāakceptē saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktā, 6. panta 5. punktā un 7. panta 8. punktā.

(12)

Lai šo lēmumu varētu īstenot, Serbijas Republiku vajadzētu savienot ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

(13)

Lai aizsargātu Savienības intereses, jo īpaši sabiedrības veselības jomā, Komisija var izmantot savas pilnvaras, lai apturētu šā lēmuma piemērošanu vai to atceltu, ja vairs netiek izpildīti Regulas (ES) 2021/953 8. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.

(14)

Lai iespējami drīz Serbijas Republiku savienotu ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2021/953 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai atvieglotu tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko Serbijas Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu “Digital Green Certificate”, uzskata par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

2. pants

Serbijas Republika tiek savienota ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 15. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā (OV L 211, 15.6.2021., 24. lpp.)

(3)  Padomes Ieteikums (2021. gada 21. janvāris) par vienotu sistēmu ātro antigēna testu izmantošanai un validēšanai un Covid-19 testa rezultātu savstarpējai atzīšanai ES (OV C 24, 22.1.2021., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 22. oktobris) par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 5.11.2013., 1. lpp.).


Labojumi

16.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 405/32


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1896/2006 (2006. gada 12. decembris), ar ko izveido Eiropas maksājuma rīkojuma procedūru

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 399, 2006. gada 30. decembris )

6.

lappusē 14. panta 1. punkta a) apakšpunktā:

tekstu:

“a)

personīga piegāde uz atbildētāja privāto adresi personām, kas mitinās vienā dzīvesvietā ar atbildētāju vai tur strādā;”

lasīt šādi:

“a)

personīga piegāde uz atbildētāja personīgo adresi personām, kas mitinās vienā mājsaimniecībā ar atbildētāju vai tur strādā;”.

6.

lappusē 14. panta 1. punkta b) apakšpunktā:

tekstu:

“b)

ja atbildētājs ir pašnodarbināta persona vai juridiska persona, personīga piegāde uz atbildētāja uzņēmuma adresi atbildētāja nodarbinātajām personām;”

lasīt šādi:

“b)

ja atbildētājs ir pašnodarbināta persona vai juridiska persona, personīga piegāde uz atbildētāja uzņēmuma faktisko adresi atbildētāja nodarbinātajām personām;”.


16.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 405/33


Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 805/2004 (2004. gada 21. aprīlis), ar ko izveido Eiropas izpildes rīkojumu neapstrīdētiem prasījumiem

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 143, 2004. gada 30. aprīlis )

(Īpašais izdevums latviešu valodā, 19. nodaļa, 7. sējums, 38. lpp.)

43.

lappusē 14. panta 1. punkta a) apakšpunktā:

tekstu:

“a)

personiski izsniedzot parādnieka dzīvesvietā personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar parādnieku vai ir tur nodarbinātas;”

lasīt šādi:

“a)

personiski izsniedzot parādnieka personīgajā adresē personām, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā ar parādnieku vai ir tur nodarbinātas;”.

43.

lappusē 14. panta 1. punkta b) apakšpunktā:

tekstu:

“b)   ja parādnieks ir pašnodarbināta vai juridiska persona, – personiski izsniedzot parādnieka uzņēmuma telpās personām, kuras tas nodarbina;”

lasīt šādi:

“b)   ja parādnieks ir pašnodarbināta vai juridiska persona, – personiski izsniedzot parādnieka uzņēmuma faktiskajā adresē personām, kuras tas nodarbina;”.