ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 358

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 8. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1766 (2021. gada 7. oktobris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2021/641 par ārkārtas pasākumiem saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs ( 1 )

1

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

LĒMUMI

8.10.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1766

(2021. gada 7. oktobris),

ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2021/641 par ārkārtas pasākumiem saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (1), un jo īpaši tās 259. panta 1. punkta c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Augsti patogēniskā putnu gripa ir vīrusa izraisīta putnu infekcijas slimība, kas var būtiski ietekmēt mājputnu audzēšanas saimniecību rentabilitāti un traucēt tirdzniecību Savienībā un eksportu uz trešām valstīm. Augsti patogēniskās putnu gripas vīrusi var inficēt migrējošos putnus, kuri pēc tam šos vīrusus rudens un pavasara migrācijas laikā var izplatīt lielos attālumos. Tāpēc augsti patogēniskās putnu gripas vīrusu klātbūtne savvaļas putnu vidū rada pastāvīgus draudus, ka šie vīrusi varētu tikt tieši un netieši ievazāti saimniecībās, kurās tur mājputnus vai nebrīvē turētus putnus. Augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojuma gadījumā ir risks, ka slimības ierosinātājs var pārsviesties uz citām saimniecībām, kurās tur mājputnus vai nebrīvē turētus putnus.

(2)

Regula (ES) 2016/429 izveido jaunu tiesisko regulējumu tādu slimību profilaksei un kontrolei, kas var tikt pārnestas uz dzīvniekiem vai cilvēkiem. Augsti patogēniskā putnu gripa atbilst minētās regulas sarakstā norādītās slimības definīcijai, un uz to attiecas minētajā regulā izklāstītie slimību profilakses un kontroles noteikumi. Turklāt attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu slimību profilaksi un kontroli, tostarp par augsti patogēniskās putnu gripas kontroles pasākumiem, Regula (ES) 2016/429 ir papildināta ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2020/687 (2).

(3)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/641 (3) pieņemts saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429, un tajā izklāstīti slimību kontroles pasākumi, kas saistīti ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem.

(4)

Konkrētāk, Īstenošanas lēmums (ES) 2021/641 paredz, ka aizsardzības zonās un uzraudzības zonās, ko dalībvalstis saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2020/687 izveido pēc tam, kad ir konstatēti augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumi, ir jāiekļauj vismaz tie apgabali, kuri kā aizsardzības zonas un uzraudzības zonas norādīti minētā īstenošanas lēmuma pielikumā.

(5)

Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 pielikumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/1485 (4) pēc tam, kad augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumi mājputnu vai nebrīvē turētu putnu populācijā tika konstatēti Beļģijā, Francijā un Luksemburgā, un tas bija jāatspoguļo minētajā pielikumā.

(6)

Kopš Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/1485 pieņemšanas dienas Čehija ir paziņojusi Komisijai par vienu augsti patogēniskās H5N1 apakštipa putnu gripas uzliesmojumu kādā objektā, kurā tur mājputnus vai nebrīvē turētus putnus, Centrālbohēmijas apgabalā.

(7)

Šis uzliesmojums Čehijā konstatēts ārpus apgabaliem, kuri patlaban norādīti Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 pielikumā, un minētās dalībvalsts kompetentā iestāde ir veikusi nepieciešamos slimības kontroles pasākumus, kas prasīti saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2020/687, to vidū apgabalā, kurā šis uzliesmojums konstatēts, ir izveidojusi aizsardzības zonas un uzraudzības zonas.

(8)

Komisija sadarbībā ar Čehiju pārbaudīja slimības kontroles pasākumus, ko minētā dalībvalsts veikusi, un atzīst, ka Čehijas kompetentās iestādes izveidoto aizsardzības zonu un uzraudzības zonu robežas atrodas pietiekami tālu no objekta, kurā apstiprināts nesenais augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojums.

(9)

Lai novērstu nevajadzīgus tirdzniecības traucējumus Savienībā un nepieļautu, ka trešās valstis liek nepamatotus tirdzniecības šķēršļus, sadarbībā ar Čehiju nepieciešams steidzami Savienības līmenī aprakstīt jaunās aizsardzības zonas un uzraudzības zonas, ko minētā dalībvalsts izveidojusi saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2020/687.

(10)

Tāpēc Čehijā izveidotās aizsardzības zonas un uzraudzības zonas būtu jānorāda Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 pielikumā.

(11)

Tāpēc Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 pielikums būtu jāgroza, lai atjauninātu reģionalizāciju Savienības līmenī nolūkā ņemt vērā Čehijas saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2020/687 pienācīgi izveidotās jaunās aizsardzības zonas un uzraudzības zonas, un norādītu tajās piemērojamo ierobežojumu ilgumu.

(12)

Tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2021/641 būtu attiecīgi jāgroza.

(13)

Ņemot vērā vajadzību Savienībā steidzami pārvarēt epidemioloģisko situāciju, ko izraisījusi augsti patogēniskās putnu gripas izplatīšanās, ir svarīgi, lai grozījumi, kas ar šo lēmumu izdarāmi Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 pielikumā, stātos spēkā pēc iespējas drīzāk.

(14)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2021. gada 7. oktobrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Stella KYRIAKIDES


(1)  OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/687 (2019. gada 17. decembris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu slimību profilaksi un kontroli papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 64. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/641 (2021. gada 16. aprīlis) par ārkārtas pasākumiem saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (OV L 134, 20.4.2021., 166. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1485 (2021. gada 15. septembris), ar ko groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/641 par ārkārtas pasākumiem saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (OV L 328, 16.9.2021., 4. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

A DAĻA

Lēmuma 1. un 2. pantā minētās aizsardzības zonas:

Dalībvalsts: Čehija

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu ir piemērojami pasākumi

Region: Central Bohemian

Bratkovice (609595); Drahlín (631604); Dubno (633682); Hluboš (639681); Kardavec (639699); Lhota u Příbramě (681211); Občov (708526); Pičín (720551); Sádek (745839); Liha (759198); Trhové Dušníky (768146);

část katastrálního území Příbram (číslo KÚ 735426) – severní část katastrálního území Příbram po hranici silnice č. 18.

19.10.2021.

Dalībvalsts: Francija

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu ir piemērojami pasākumi

Les communes suivantes dans le département: ARDENNES (08)

BALLAY; VANDY; VOUZIERS

4.10.2021.

Dalībvalsts: Luksemburga

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu ir piemērojami pasākumi

Entire municipality of Betzdorf.

The following localities in the municipality of Flaxweiler: Flaxweiler and Buchholz.

27.9.2021.

B DAĻA

Lēmuma 1. un 3. pantā minētās uzraudzības zonas:

Dalībvalsts: Čehija

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu ir piemērojami pasākumi

Region: Central Bohemian

Baština (990019); Běřín (603180); Běštín (603368); Bohutín (606685); Brod u Příbramě (612634); Březové Hory (735515); Buková u Příbramě (615811); Bytíz (633356); Čenkov u Příbramě (619451); Dlouhá Lhota u Dobříše (626392); Dominikální Paseky (609609); Drásov u Příbramě (632074); Dubenec u Příbramě (633364); Háje u Příbramě (636550); Hostomice pod Brdy (645885); Hrachoviště (990591); Jince (660281); Konětopy u Příbramě (669083); Kotenčice (671045); Kozičín (671576); Křešín (676101); Lazec (671584); Lešetice (680435); Milín (694975); Narysov (701629); Obecnice (708569); Obořiště (708682); Ohrazenice u Jinec (709310); Orlov (712272); Oseč (712698); Ostrov u Ouběnic (717037); Podlesí nad Litavkou (723886); Radětice (737585); Rejkovice (740047); Rosovice (741370); Stěžov (755486); Suchodol (759201); Tisová u Bohutína (606693); Višňová (782548); Vysoká Pec u Bohutína (606707); Zavržice (662704); Zdaboř (735566); Žežice (796689);

část katastrálního území Příbram (číslo KÚ 735426) – jižní část katastrálního území od hranice tvoření silnicí č. 18.

28.10.2021.

Bratkovice (609595); Drahlín (631604); Dubno (633682); Hluboš (639681); Kardavec (639699); Lhota u Příbramě (681211); Občov (708526); Pičín (720551); Sádek (745839); Liha (759198); Trhové Dušníky (768146);

část katastrálního území Příbram (číslo KÚ 735426) – severní část katastrálního území Příbram po hranici silnice č. 18.

20.10.2021.–28.10.2021.

Dalībvalsts: Vācija

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu ir piemērojami pasākumi

RHEINLAND-PFALZ

Landkreis Trier-Saarburg

Gemarkungen Temmels, Wellen, Nittel (im Osten begrenzt durch die K 110), Köllig, Rehlingen, Wincheringen (im Osten begrenzt durch die K 110, in der Ortslage Trierer Straße, Warsberger Straße und Helfanter Straße) sowie Wehr (im Süden begrenzt durch die B 419).

6.10.2021.

Dalībvalsts: Francija

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu ir piemērojami pasākumi

Les communes suivantes dans le département: ARDENNES (08)

ATTIGNY

BELLEVILLE-ET-CHÂTILLON-SUR-BAR

BOULT-AUX-BOIS

BOURCQ

BRÉCY-BRIÈRES

CHARDENY

BAIRON ET SES ENVIRONS

CHUFFILLY-ROCHE

CONTREUVE

COULOMMES-ET-MARQUENY

LA CROIX-AUX-BOIS

FALAISE

GRIVY-LOISY

LAMETZ

LONGWÉ

MARS-SOUS-BOURCQ

MONTGON

MONT-SAINT-MARTIN

NEUVILLE-DAY

NOIRVAL

OLIZY-PRIMAT

QUATRE-CHAMPS

QUILLY

RILLY-SUR-AISNE

SAINT-LAMBERT-ET-MONT-DE-JEUX

SAINTE-MARIE

SAINT-MOREL

SAINTE-VAUBOURG

SAVIGNY-SUR-AISNE

SEMUY

SUGNY

SUZANNE

TANNAY

TOGES

TOURCELLES-CHAUMONT

VAUX-CHAMPAGNE

VONCQ

13.10.2021.

BALLAY ; VANDY ; VOUZIERS

5.10.2021.–13.10.2021.

Dalībvalsts: Luksemburga

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu ir piemērojami pasākumi

The entire municipalities of Bech, Biwer, Grewenmacher, Junglinster, Lenningen, Manternach, Niederanven, Schuttrange and Wormeldange.

The municipality of Flaxweiler excluding the localitiest covered by the protection zone (Flaxweiler and Buchholz).

6.10.2021.

Entire municipality of Betzdorf.

The following localities in the municipality of Flaxweiler: Flaxweiler and Buchholz.

28.9.2021.–6.10.2021.