ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 343

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 28. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1722 (2021. gada 18. jūnijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē režīmu sadarbībai un informācijas apmaiņai starp piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm pārrobežu maksājumu pakalpojumus sniedzošu maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu uzraudzības ietvaros ( 1 )

1

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

28.9.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 343/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/1722

(2021. gada 18. jūnijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē režīmu sadarbībai un informācijas apmaiņai starp piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm pārrobežu maksājumu pakalpojumus sniedzošu maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas iestāžu uzraudzības ietvaros

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 (2015. gada 25. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (1), un jo īpaši tās 29. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 II sadaļu režīms sadarbībai un informācijas apmaiņai starp piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm veicina sadarbību starp kompetentajām iestādēm un nodrošina maksājumu iestāžu, kuras sniedz maksājumu pakalpojumus citās dalībvalstīs, konsekventu un efektīvu uzraudzību, precizējot sadarbības metodi, līdzekļus un sīkāku informāciju, tai skaitā informācijas, ar ko apmainīsies, jomu un apstrādi.

(2)

Lai atvieglotu saziņu un informācijas apmaiņu ar kompetentajām iestādēm citās dalībvalstīs, kompetentajām iestādēm būtu jāizraugās vienoti kontaktpunkti. Tām par minētajiem kontaktpunktiem būtu jāpaziņo Eiropas Banku iestādei (EBI) un kompetentajām iestādēm citās dalībvalstīs, lai šīs iestādes citās dalībvalstīs zinātu, kam jāadresē pieprasījumi un paziņojumi. Kompetentajām iestādēm būtu arī jānorāda valodas, kurās tās var saņemt saraksti no kompetentajām iestādēm citās dalībvalstīs.

(3)

Lai nodrošinātu konsekventu un efektīvu sadarbību, būtu jāievieš standartizētas veidlapas un jādara tās pieejamas kompetentajām iestādēm nolūkā atvieglot to saziņu, kad savstarpēji tiek pieprasīta un paziņota informācija. Minētajām standarta veidlapām vajadzētu būt pietiekami elastīgām, lai kompetentās iestādes varētu pēc pieprasījuma ievadīt attiecīgos paskaidrojumus un pēc savas iniciatīvas sniegt informāciju, ko tās uzskata par būtisku. Ir vēlams ieviest termiņus, lai izvairītos no nepamatotas kavēšanās saistībā ar informācijas pieprasīšanu, apmaiņu un paziņošanu kompetento iestāžu vidū.

(4)

Ja uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes pieprasa to teritorijā esošajām maksājumu iestādēm regulāri ziņot tām par veiktajām darbībām, tām būtu jānorāda minētajām maksājumu iestādēm, kuru juridiskā adrese vai galvenais birojs atrodas citā dalībvalstī, kādā valodā un ar kādiem elektroniskajiem līdzekļiem, ja tādi ir pieejami, maksājumu iestādes var iesniegt ziņojumus. Turklāt, lai EBI varētu īstenot savas pilnvaras veicināt uzraudzības sadarbību un konverģenci, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1093/2010 (2), un nolūkā konsekventi piemērot Direktīvu (ES) 2015/2366 uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu jāinformē EBI par to lēmumu pieprasīt maksājumu iestādēm, kurām šo dalībvalstu teritorijā ir filiāles vai pārstāvji, regulāri tām sniegt ziņojumus.

(5)

Uzņēmēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm iesniedzamo maksājumu iestāžu, kurām šo dalībvalstu teritorijā ir filiāles vai pārstāvji, ziņojumu saturam un formātam būtu jānodrošina paziņoto datu salīdzināmība un, ciktāl iespējams, datu paredzamība.

(6)

Lai veicinātu sadarbību, būtu jānosaka īpaša procedūra gadījumos, kad piederības dalībvalsts kompetentā iestāde plāno veikt maksājumu iestādes, kura atrodas citas dalībvalsts teritorijā, pārstāvja vai filiāles pārbaudi uz vietas. Uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde var arī lūgt piederības dalībvalsts kompetento iestādi veikt pārbaudi uz vietas maksājumu iestādes galvenajā birojā, kurš atrodas piederības dalībvalstī. Piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm būtu jāiesaistās pastāvīgā dialogā, lai koordinētu visu uz vietas veikto pārbaužu dažādos posmus.

(7)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/110/EK (3) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu elektroniskās naudas iestādēm papildus elektroniskās naudas emitēšanai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus. Turklāt saskaņā ar minētās direktīvas 3. panta 1. punktu maksājumu iestādēm, kuras īsteno iedibinājumtiesības un pakalpojumu sniegšanas brīvību, piemērojamās uzraudzības procedūras – tai skaitā jebkādu regulāru ziņošanu, ko pieprasa veikt maksājumu iestādēm –, mutatis mutandis piemēro elektroniskās naudas iestādēm. Direktīvas 2009/110/EK 3. panta 4. punktā arī noteikts, ka maksājumu iestādēm, kuras īsteno iedibinājumtiesības un pakalpojumu sniegšanas brīvību, piemērojamos uzraudzības noteikumus mutatis mutandis piemēro elektroniskās naudas iestādēm, kuras citā dalībvalstī ar fiziskas vai juridiskas personas starpniecību izplata elektronisko naudu; izņēmums ir centrālo kontaktpunktu iecelšana saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 29. panta 4. punktu. Direktīvas 2009/110/EK 3. panta 5. punktā noteikts, ka elektroniskās naudas iestādes neemitē elektronisko naudu ar aģentu starpniecību, bet tās drīkst sniegt maksājumu pakalpojumus ar aģentu starpniecību, ja ir izpildīti Direktīvas (ES) 2015/2366 19. pantā paredzētie nosacījumi. Kompetento iestāžu pārrobežu sadarbība attiecībā uz elektroniskās naudas iestādēm, kuru filiāles, pārstāvji vai izplatītāji atrodas uzņēmējas dalībvalsts teritorijā, būtu jāatvieglo, nosakot iesniedzamo ziņojumu saturu un formātu. Tomēr tikai elektroniskās naudas iestādēm, kuras sniedz maksājumu pakalpojumus ar uzņēmējās dalībvalstīs iedibinātu filiāļu un pārstāvju starpniecību, vajadzētu būt pienākumam iesniegt informāciju, ko izmanto, lai uzraudzītu atbilstību valsts tiesību aktu noteikumiem, ar kuriem transponē Direktīvas (ES) 2015/2366 III un IV sadaļu.

(8)

Šī regula pamatojas uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko EBI ir iesniegusi Komisijai.

(9)

EBI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz ko balstās šī regula, analizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi konsultāciju no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Ar šo regulu izveido režīmu sadarbībai un informācijas apmaiņai starp piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 II sadaļu un, ciktāl maksājumu pakalpojumu darījumdarbību veic saskaņā ar iedibinājumtiesībām, lai uzraudzītu atbilstību valsts tiesību aktu noteikumiem, ar kuriem transponē minētās direktīvas III un IV sadaļu.

2.   Šajā regulā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 29. panta 2. punkta pirmo daļu ir noteikti arī jebkādas tādas regulāras ziņošanas līdzekļi un sīkāka informācija, ko uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes attiecībā uz to teritorijā veiktu maksājumu pakalpojumu darījumdarbību pieprasa veikt maksājumu iestādēm, kurām to teritorijā ir pārstāvji vai filiāles, tostarp šādas ziņošanas biežums.

3.   Šo regulu mutatis mutandis piemēro arī piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestāžu sadarbības un informācijas apmaiņas režīmam attiecībā uz elektroniskās naudas iestāžu iedibinājumtiesību un pakalpojumu sniegšanas brīvības īstenošanu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 111. pantu, tostarp jebkādas tādas regulāras ziņošanas līdzekļiem un sīkākai informācijai – tai skaitā šādas ziņošanas biežumam –, ko saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 29. panta 2. punkta pirmo daļu uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes attiecībā uz to teritorijā veiktu maksājumu pakalpojumu darījumdarbību pieprasa veikt elektroniskās naudas iestādēm, kurām to teritorijā ir pārstāvji, filiāles vai izplatītāji.

2. pants

Vienotie kontaktpunkti

1.   Kompetentās iestādes izraugās vienotu kontaktpunktu, lai saskaņā ar 4. pantu saņemtu un pārsūtītu sadarbības un informācijas apmaiņas pieprasījumus. Vienotais kontaktpunkts ir īpaši šim nolūkam izveidota funkcionālā pastkastīte.

2.   Katra kompetentā iestāde informāciju par 1. punktā minētajiem vienotajiem kontaktpunktiem dara pieejamu pārējām kompetentajām iestādēm un Eiropas Banku iestādei (EBI).

3.   Pamatojoties uz kompetento iestāžu saņemto informāciju, EBI uztur 1. punktā minēto vienoto kontaktpunktu sarakstu un dara to pieejamu kompetentajām iestādēm.

4.   Kompetentās iestādes EBI paziņo par 1. punktā minēto vienoto kontaktpunktu informācijas atjauninājumiem un ir pilnībā atbildīgas par EBI sniegtās informācijas derīgumu.

3. pants

Vispārīgās prasības

1.   Informācijas pieprasījumus un atbildes, ar ko kompetentās iestādes apmainās atbilstīgi šai regulai, iesniedz rakstiski valodā, kuru ierasts lietot finanšu jomā, vai jebkurā Savienības valodā, ko akceptē piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes.

Minētos pieprasījumus un atbildes nosūta drošā veidā, izmantojot elektroniskus līdzekļus, ja minētos līdzekļus akceptē piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes.

2.   Ja pieprasītājai iestādei ir objektīvi iemesli, kas pamato pieprasījuma steidzamību, tā var iesniegt pieprasījumu, izmantojot līdzekļus, kas nav minēti 1. punktā, tai skaitā mutiski. Visi mutiskie sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumi saskaņā ar 1. punktu pēc tam tiek apstiprināti rakstiski, ja vien attiecīgās kompetentās iestādes nav vienojušās citādi.

3.   Katra kompetentā iestāde saskaņā ar 1. punktu paziņo EBI par tās akceptētajām valodām. EBI minēto informāciju par katru kompetento iestādi iekļauj 2. panta 2. punktā minētajā vienoto kontaktpunktu sarakstā.

4. pants

Sadarbības un informācijas apmaiņas pieprasījumu iesniegšana

Citā dalībvalstī esošai kompetentajai iestādei adresētus sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumus iesniedz pieprasījuma saņēmējas iestādes vienotajam kontaktpunktam, aizpildot I pielikumā ietverto veidlapu. Pieprasītāja iestāde pieprasījumam var pievienot jebkādu dokumentu vai citus materiālus, ko tā uzskata par nepieciešamiem pieprasījuma papildināšanai.

5. pants

Atbilde uz sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu

1.   Pieprasījuma saņēmēja iestāde ne vēlāk kā divdesmit darba dienu laikā pēc sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījuma saņemšanas sniedz šādu informāciju:

a)

visu attiecīgo informāciju, ko norādījusi pieprasītāja iestāde;

b)

visu būtisko informāciju pēc savas iniciatīvas.

Informāciju sniedz, izmantojot II pielikumā iekļauto veidlapu. To iesniedz pieprasītājas iestādes vienotajam kontaktpunktam.

2.   Pieprasījuma saņēmēja iestāde informē pieprasītāju iestādi par jebkādiem skaidrojumiem, kas nepieciešami saistībā ar saņemto pieprasījumu.

3.   Ja pieprasījuma sarežģītības vai pieprasītās informācijas apjoma dēļ pieprasījuma saņēmēja iestāde nevar ievērot 1. punktā noteikto termiņu, tā pieprasītāju iestādi nekavējoties informē par attaisnotiem iemesliem, kuru dēļ ir radusies šāda kavēšanās, un par paredzamo atbildes datumu.

4.   Ja, kā minēts 3. punktā, pieprasījuma saņēmēja iestāde visu pieprasīto informāciju nespēj sniegt 1. punktā noteiktajā termiņā, tā minētajā punktā noteiktajā termiņā sniedz tai pieejamo informāciju. Šim nolūkam iestāde izmanto II pielikumā iekļauto veidlapu.

5.   Pieprasījuma saņēmēja iestāde trūkstošo informāciju sniedz, tiklīdz tā kļūst pieejama. Pieprasījuma saņēmēja iestāde minēto informāciju var sniegt, izmantojot jebkādus līdzekļus, tostarp mutiski, lai nodrošinātu, ka nepieciešamā rīcība tiek veikta nekavējoties.

6.   Ja saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 27. pantu starp dažādu dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir sākta procedūra domstarpību izšķiršanai attiecībā uz sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu, šā panta 1.–4. punktu nepiemēro, kamēr nav atrisināta procedūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 19. pantu.

6. pants

Paziņojums par nodomu veikt pārbaudi uz vietas uzņēmējā dalībvalstī

Ja piederības dalībvalsts kompetentā iestāde plāno veikt citas dalībvalsts teritorijā esošas maksājumu iestādes pārstāvja vai filiāles pārbaudi uz vietas, tā uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestādi informē, aizpildot III pielikumā iekļauto veidlapu.

7. pants

Procedūra, saskaņā ar kuru pieprasa veikt pārbaudi uz vietas

1.   Ja piederības dalībvalsts kompetentā iestāde plāno uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei deleģēt uzdevumu veikt tās teritorijā esošas maksājumu iestādes pārstāvja vai filiāles pārbaudi uz vietas, tā uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei nosūta pieprasījumu un norāda tā iemeslus. Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde var iesniegt pieprasījumu veikt pārbaudi kopīgi ar uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestādi.

2.   Ja pieprasījuma sarežģītības dēļ uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde nespēj izpildīt pieprasījumu, tā nekavējoties informē piederības dalībvalsts kompetento iestādi, norādot pamatotus iemeslus, kas tai liedz izpildīt pieprasījumu.

3.   Piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes iesaistās pastāvīgā dialogā, lai koordinētu uz vietas veiktās pārbaudes dažādos posmus un iepriekš vienojas par:

a)

pārbaudes priekšmetu un tvērumu;

b)

uzraudzības programmu, kur noteiktas dažādās jomas, kurām pievērsīsies pārbaude;

c)

resursu un personāla piešķiršanu;

d)

pārbaudes pabeigšanas termiņus;

e)

atbildību par izpildes darbībām un jebkura tāda riska mazināšanas plāna īstenošanas uzraudzību, kas pārbaudes rezultātā tiek uzskatīts par nepieciešamu.

4.   Piederības dalībvalsts kompetentā iestāde saskaņā ar 4. pantu iesniedz pieprasījumu, un pieprasījuma saņēmēja iestāde sniedz atbildi saskaņā ar 5. pantu.

5.   Lai nodrošinātu, ka maksājumu iestādes, kuras sniedz pārrobežu maksājumu pakalpojumus, tiek konsekventi un efektīvi uzraudzītas, uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde, norādot pieprasījuma iemeslus, var lūgt piederības dalībvalsts kompetento iestādi veikt pārbaudi uz vietas tādas maksājumu iestādes galvenajā birojā, kura atrodas piederības dalībvalstī un sniedz maksājumu pakalpojumus uzņēmējā dalībvalstī.

6.   Uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde 5. punktā minētos pieprasījumus iesniedz saskaņā ar 4. pantu.

7.   Ja saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 27. pantu starp dažādu dalībvalstu kompetentajām iestādēm ir sākta procedūra domstarpību izšķiršanai attiecībā uz pieprasījumu veikt pārbaudi uz vietas, šā panta 1.–4. punktu nepiemēro, kamēr nav atrisināta procedūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 19. pantu.

8. pants

Paziņošana pārkāpuma vai iespējama pārkāpuma gadījumā

1.   Kad piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes uzzina par jebkādiem maksājumu iestādes pārstāvja vai filiāles pārkāpumiem vai iespējamiem pārkāpumiem, vai par šādiem pārkāpumiem, kas izdarīti, īstenojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, tās saskaņā ar 4. pantu viena otru nekavējoties informē.

2.   Paziņotāja kompetentā iestāde sniedz paziņojuma saņēmējai kompetentajai iestādei visu nepieciešamo informāciju par 1. punktā minētajiem pārkāpumiem vai iespējamiem pārkāpumiem, tostarp informāciju par:

a)

pārkāpuma veidu;

b)

visām kompetentās iestādes veiktajām darbībām, piemēram, maksājumu iestādei piemērotajiem piesardzības pasākumiem, sankcijām vai atļaujas anulēšanu.

Paziņotāja kompetentā iestāde var paziņojuma saņēmējai kompetentajai iestādei sniegt jebkādu citu informāciju, ko tā uzskata par noderīgu paziņojuma saņēmējai kompetentajai iestādei.

3.   Paziņojuma saņēmēja kompetentā iestāde no paziņotājas kompetentās iestādes var pieprasīt jebkādu citu informāciju, ko tā uzskata par noderīgu lēmuma par piemērotu rīcību pieņemšanai.

4.   Kompetentās iestādes viena otru informē par šo, aizpildot IV pielikumā iekļauto veidlapu. Paziņotāja iestāde var paziņotajai informācijai pievienot jebkādu dokumentu vai citu papildu materiālu, ko tā uzskata par noderīgu.

5.   Ja paziņotāja kompetentā iestāde uzskata, ka informācija būtu jānosūta steidzami, tā informāciju citai kompetentajai iestādei var sākotnēji paziņot mutiski ar nosacījumu, ka pēc tam informāciju nosūta rakstiski, izmantojot elektroniskus līdzekļus, ja vien kompetentās iestādes nav vienojušās citādi.

9. pants

Ziņošana informācijas vai statistikas vajadzībām un lai uzraudzītu atbilstību valsts tiesību aktu noteikumiem, ar kuriem transponē Direktīvas (ES) 2015/2366 III un IV sadaļu

1.   Ja uzņēmēju dalībvalstu kompetentās iestādes pieprasa maksājumu iestādēm, kuru juridiskā adrese vai galvenais birojs atrodas citā dalībvalstī un kurām uzņēmējas dalībvalsts teritorijā ir filiāles vai pārstāvji, regulāri ziņot tām par savu darbību, minētās kompetentās iestādes maksājumu iestādēm norāda, ar kādiem elektroniskajiem līdzekļiem un kādās valodās tās var iesniegt ziņojumus.

2.   Uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes informē EBI par savu lēmumu pieprasīt maksājumu pieprasīt maksājumu iestādēm, kurām to teritorijā ir filiāles vai pārstāvji, tām regulāri sniegt ziņojumus.

10. pants

Informācijas un statistikas vajadzībām paziņojamā informācija un dati

1.   Ja 9. pantā minētā regulārā ziņošana tiek pieprasīta informācijas vai statistikas vajadzībām, ziņojumā iekļauj šādu informāciju:

a)

maksājumu iestādes nosaukums, adrese un, attiecīgā gadījumā, atļaujas numurs un unikālais identifikācijas numurs piederības dalībvalstī atbilstīgi V pielikumā noteiktajai veidlapai;

b)

par ziņojuma iesniegšanu atbildīgās personas identitāte un kontaktinformācija;

c)

ja piemērojams, sniegto maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas maksājumu pakalpojumu veids;

d)

to darījumdarbības vietu skaits, adreses un darbinieku skaits, kuras uzskata par vienu filiāli, kā definēts Direktīvas (ES) 2015/2366 4. panta 39. punktā;

e)

pārskata periodā reģistrēto pārstāvju skaits un pārstāvju kopskaits sadalījumā pēc pakalpojumu sniegšanas brīvības ietvaros darbojošos pārstāvju skaita un iedibinājumtiesību ietvaros darbojošos pārstāvju skaita;

f)

ja piemērojams, pārskata periodā reģistrēto elektroniskās naudas izplatītāju skaits un izplatītāju kopskaits sadalījumā pēc pakalpojumu sniegšanas brīvības ietvaros darbojošos pārstāvju skaita un iedibinājumtiesību ietvaros darbojošos pārstāvju skaita;

g)

uzņēmējā dalībvalstī desmit lielāko pārstāvju un desmit lielāko izplatītāju, ja piemērojams, vārdi, uzvārdi/nosaukumi un adreses – sarindoti pēc darījumu apjoma;

h)

maksājumu iestādes pārskata periodā veikto darījumu kopējais apjoms sadalījumā pa maksājumu pakalpojumu veidiem, izplatīšanas kanāliem (filiāle, tiešsaiste, mobilā ierīce, bankomāts, telefons utt.) un pārstāvjiem/filiālēm (ir jāprecizē arī uzņēmējā dalībvalstī ienākošo un no tās izejošo darījumu apjoms);

i)

maksājumu iestādes pārskata periodā veikto darījumu kopējais apjoms sadalījumā pa:

i)

maksājumu pakalpojumu veidiem;

ii)

izplatīšanas kanāliem;

iii)

pārstāvjiem vai filiālēm;

iv)

uzņēmējas dalībvalsts ienākošajiem un izejošajiem darījumiem;

j)

elektroniskās naudas iestādēm – uzņēmējā dalībvalstī izplatītās un atpirktās elektroniskās naudas vērtība;

k)

to maksājumu kontu (tostarp elektroniskās naudas glabāšanai izmantotu kontu) skaits, kuri pārskata periodā atvērti vai kuriem piekļūts uzņēmējā dalībvalstī, un to maksājumu kontu kopskaits, kuri tiek apkalpoti vai uzturēti uzņēmējā dalībvalstī;

l)

to kartei piesaistīto maksājumu instrumentu skaits, kuri pārskata periodā emitēti uzņēmējā dalībvalstī, sadalījumā pa kartei piesaistītu maksājumu instrumentu veidiem, nosakot to apgrozībā esošo kartei piesaistīto maksājumu instrumentu skaitu, kuri emitēti uzņēmējā dalībvalstī;

m)

ja piemērojams, to bankomātu skaits, kurus uzņēmējā dalībvalstī apkalpo/pārvalda maksājumu iestāde, un ar šo maksājumu iestādes apkalpoto/pārvaldīto bankomātu starpniecību no maksājumu kontiem noņemtās skaidrās naudas un maksājumu kontos iemaksātās skaidrās naudas apmērs;

n)

pārskata periodā uzņēmējā dalībvalstī reģistrēto klientu (pamatlīgumu) un maksājumu pakalpojumu lietotāju (vienreizēju maksājumu darījumu) skaits un kopskaits perioda beigās;

o)

to ar Direktīvas (ES) 2015/2366 III un IV sadaļā noteiktajām tiesībām un pienākumiem saistīto sūdzību un ar drošību saistīto klientu sūdzību kopskaits, kuras pārskata periodā saņemtas no maksājumu pakalpojumu lietotājiem uzņēmējā dalībvalstī;

p)

pārskata periodā uzņēmējā dalībvalstī notikušo krāpniecisko maksājumu darījumu apjoms un krāpniecisko maksājumu darījumu bruto vērtība; kā arī

q)

to ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem skaits, kuri nosūtīti finanšu ziņu vākšanas vienībai uzņēmējā dalībvalstī.

2.   Maksājumu iestādes par vērtībām ziņo uzņēmējas dalībvalsts valūtā un, ja nepieciešams konvertēt valūtas, izmanto Eiropas Centrālās bankas vidējo atsauces maiņas kursu piemērojamajam pārskata periodam.

3.   Maksājumu iestādes šo informāciju uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei paziņo, izmantojot V pielikuma veidnes. Maksājumu iestādes šo informāciju par kalendāro gadu sniedz ikgadēji divu mēnešu laikā pēc katra kalendārā gada beigām.

11. pants

Papildu paziņojamā informācija un dati, lai uzraudzītu atbilstību valsts tiesību aktu noteikumiem, ar kuriem transponē Direktīvas (ES) 2015/2366 III un IV sadaļu

1.   Ja uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde pieprasa regulāri iesniegt ziņojumus, lai uzraudzītu atbilstību valsts tiesību aktu noteikumiem, ar kuriem transponē Direktīvas (ES) 2015/2366 III un IV sadaļu, visas maksājumu iestādes, kuras tās teritorijā ar filiāļu vai pārstāvju starpniecību saskaņā ar iedibinājumtiesībām sniedz maksājumu pakalpojums, savos ziņojumos iekļauj visu 10. pantā minēto informāciju un šādu informāciju:

a)

uzņēmējā dalībvalstī par maksājumu iestādes darbību atbildīgās(-o) personas(-u) vai, ja piemērojams, atbilstības uzraudzības amatpersonas, ja tā atšķiras no atbildīgās personas, vārds, uzvārds un kontaktinformācija;

b)

ja piemērojams, saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 29. panta 4. punktu noteiktā centrālā kontaktpunkta vārds, uzvārds/nosaukums un kontaktinformācija;

c)

to ar Direktīvas (ES) 2015/2366 III un IV sadaļā noteiktajām tiesībām un pienākumiem saistīto sūdzību un ar drošību saistīto klientu sūdzību skaits, kuras pārskata periodā saņemtas no maksājumu pakalpojumu lietotājiem uzņēmējā dalībvalstī, sadalījumā pēc katra pārstāvja vai filiāles atrisināto un neatrisināto sūdzību skaita un pēc atbildēto un neatbildēto sūdzību skaita;

d)

īss apraksts par spēkā esošo procedūru klientu sūdzību izskatīšanai un turpmākai pārraudzībai;

e)

pārskata periodā veiktie pamatnolīgumu grozījumi;

f)

būtiskāko operatīvo un drošības incidentu skaits, kas pārskata periodā ietekmēja maksājumu pakalpojumu lietotājus uzņēmējā dalībvalstī;

g)

pārskata periodā no maksājumu pakalpojumu lietotājiem saistībā ar neatļautiem vai nepareizi veiktiem maksājumu darījumiem saņemto atmaksāšanas pieprasījumu kopskaits un, ja piemērojams, pārskata periodā no maksājumu pakalpojumu lietotājiem un kontu apkalpojošajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem par zaudējumiem, kas izriet no vienas vai vairākām Direktīvas (ES) 2015/2366 5. panta 2. un 3. punktā minētajām saistībām, saņemto atmaksāšanas pieprasījumu kopskaits sadalījumā pēc maksājumu kontā atmaksāto un neatmaksāto darījumu skaita;

h)

pārskata periodā maksājumu pakalpojumu lietotājiem atmaksāto summu kopējā vērtība sadalījumā pa neatļautiem un nepareizi izpildītiem maksājumu darījumiem un, ja piemērojams, maksājumu pakalpojumu lietotājiem un kontu apkalpojošajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem par zaudējumiem, kas izriet no Direktīvas (ES) 2015/2366 5. panta 2. un 3. punktā minētajām saistībām, atmaksāto summu kopējā vērtība sadalījumā pa neatļautiem un nepareizi izpildītiem maksājumu darījumiem, neatļautu un krāpniecisku piekļuvi maksājumu konta informācijai un neatļautu un krāpniecisku šādas informācijas izmantojumu;

i)

īss apraksts par maksājumu iestādes darījumdarbības modeli, īpašu uzmanību veltot veidam, kādā maksājumu pakalpojumi tiek sniegti uzņēmējā dalībvalstī.

2.   Maksājumu iestādes par vērtībām ziņo uzņēmējas dalībvalsts valūtā un, ja nepieciešams konvertēt valūtas, izmanto Eiropas Centrālās bankas vidējo atsauces maiņas kursu piemērojamajam pārskata periodam.

3.   Maksājumu iestādes 1. punktā uzskaitīto informāciju uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei paziņo VI pielikumā noteiktajā veidlapā. Maksājumu iestādes šo informāciju par kalendāro gadu sniedz ikgadēji divu mēnešu laikā pēc katra kalendārā gada beigām.

12. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 18. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/110/EK (2009. gada 16. septembris) par elektroniskās naudas iestāžu darbības sākšanu, veikšanu un konsultatīvu uzraudzību, par grozījumiem Direktīvā 2005/60/EK un Direktīvā 2006/48/EK un par Direktīvas 2000/46/EK atcelšanu (OV L 267, 10.10.2009., 7. lpp.).


I PIELIKUMS

Sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījums

Atsauces numurs:

NOSŪTĪTĀJS:

Datums:

ADRESĀTS:

 

 

Dalībvalsts:

Dalībvalsts:

 

 

Kompetentā iestāde:

Kompetentā iestāde:

 

 

Adrese:

Adrese:

 

 

 

 

Vārds, uzvārds:

Vārds, uzvārds:

 

 

Tālrunis:

Tālrunis:

 

 

E-pasts:

E-pasts:

 

 

Godātais/cienītā [uzvārds] kungs/kundze!

Saskaņā ar 29. pantu Direktīvā (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū mēs lūdzam Jūsu viedokli par turpmāk minēto(-ajiem) jautājumu(-iem).

Būšu pateicīgs atbildi uz šo pieprasījumu saņemt līdz [ierakstīt orientējošu atbildes datumu], vai, ja tas nav iespējams, norādiet Jūsu paredzamo atbildes datumu.

Pieprasījuma veids

Lūdzam iezīmēt attiecīgo(-ās) aili(-es)

Informācijas sniegšana

Pārbaude uz vietas

Pārbaudes deleģēšana

Cits – lūdzam sīkāku informāciju sniegt zemāk

Lūdzam norādīt pieprasījuma galvenos iemeslus:

Lūdzam sniegt pieprasītās informācijas sīku aprakstu:

Lūdzam sniedziet jebkādu papildu informāciju, kas varētu būt noderīga un palīdzēt attiecīgajai iestādei ātri atbildēt:

Ja pieprasījums ir steidzams, lūdzam paskaidrot, kāpēc tas ir steidzams un kāpēc termiņš ir īss:

Lūdzam pievienot papildu komentārus par datu konfidencialitāti un par to, kā plānojat izmantot sniegto informāciju:

Ar cieņu

[paraksts]


II PIELIKUMS

Atbilde uz sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu

Atsauces numurs:

NOSŪTĪTĀJS:

Datums:

ADRESĀTS:

 

 

Dalībvalsts:

Dalībvalsts:

 

 

Kompetentā iestāde:

Kompetentā iestāde:

 

 

Adrese:

Adrese:

 

 

 

 

Vārds, uzvārds:

Vārds, uzvārds:

 

 

Tālrunis:

Tālrunis:

 

 

E-pasts:

E-pasts:

 

 

Godātais/cienītā [uzvārds] kungs/kundze!

Zemāk ir sniegta informācija, kas apkopota, atbildot uz Jūsu pieprasījumu [atsauces numurs]

[Lūdzam sniegt visu informāciju, kas vajadzīga, lai izpildītu pieprasījumu un palīdzētu sadarbības vai informācijas apmaiņas procesā]

[Ja nespējat sniegt visu pieprasīto informāciju un/vai ievērot atbildes sniegšanas termiņu, lūdzam paskaidrot iemeslus un aplēst datumu, līdz kuram varēsiet atbildēt]

[Lūdzam iespēju robežās sniegt jebkādu citu būtisku informāciju, kas vēl vairāk sekmētu sadarbības un informācijas apmaiņas procesu šā pieprasījuma vajadzībām]

[Lūdzam pievienot papildu komentārus par datu konfidencialitāti un par to, kā plānojat izmantot sniegto informāciju]

Ar cieņu

[paraksts]


III PIELIKUMS

Paziņojums par nodomu veikt pārbaudi uz vietas uzņēmējā dalībvalstī

Atsauces numurs:

NOSŪTĪTĀJS:

Datums:

ADRESĀTS:

 

 

Dalībvalsts:

Dalībvalsts:

 

 

Kompetentā iestāde:

Kompetentā iestāde:

 

 

Adrese:

Adrese:

 

 

 

 

Vārds, uzvārds:

Vārds, uzvārds:

 

 

Tālrunis:

Tālrunis:

 

 

E-pasts:

E-pasts:

 

 

Godātais/cienītā [uzvārds] kungs/kundze!

Saskaņā ar 29. pantu Direktīvā (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū plānoju Jūsu valstī veikt pārbaudi uz vietas, kā izklāstīts turpmāk.

Informācija par pārbaudāmo maksājumu iestādi:

Ja iespējams, informācija par pārbaudes uz vietas jomu un plānu:

Plānotie datumi, kuros notiks pārbaude uz vietas:

Ar cieņu

[paraksts]


IV PIELIKUMS

Paziņošana par pārkāpumu vai iespējamu pārkāpumu

Atsauces numurs:

NOSŪTĪTĀJS:

Datums:

ADRESĀTS:

 

 

Dalībvalsts:

Dalībvalsts:

 

 

Kompetentā iestāde:

Kompetentā iestāde:

 

 

Adrese:

Adrese:

 

 

 

 

Vārds, uzvārds:

Vārds, uzvārds:

 

 

Tālrunis:

Tālrunis:

 

 

E-pasts:

E-pasts:

 

 

Godātais/cienītā [uzvārds] kungs/kundze!

Saskaņā ar 29. pantu Direktīvā (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū turpmāk ir sniegta informācija par [pārkāpumu / iespējamu pārkāpumu].

[Lūdzam sniegt visu nepieciešamo informāciju par pārkāpumu / iespējamu pārkāpumu, obligāti norādot pārkāpuma veidu un Jūsu kompetentās iestādes veiktos pasākumus, tostarp piesardzības pasākumus vai sodus]

[Lūdzam sniegt jebkādu citu informāciju par pārkāpumu / iespējamo pārkāpumu, kas varētu būt noderīga paziņojuma saņēmējai kompetentajai iestādei]

[Lūdzam pievienot papildu komentārus par sniegtās informācijas konfidencialitāti un iespējamo izmantošanu]

Ar cieņu

[paraksts]


V PIELIKUMS

Veidlapa datu paziņošanai informācijas un statistikas vajadzībām

Lai uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde regulāri saņemtu informāciju par tās valstī veiktajām darbībām, maksājumu iestādēm, kuru galvenais birojs atrodas vienā dalībvalstī, bet kuras ar pārstāvju vai filiāļu starpniecību maksājumu pakalpojumus sniedz citā dalībvalstī, vai elektroniskās naudas iestādēm, kuras sniedz pakalpojumus ar pārstāvju, filiāļu vai izplatītāju starpniecību, pēc uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma ir jāsniedz šādi dati.

1. tabula. Vispārīga informācija par maksājumu iestādi / elektroniskās naudas iestādi

1.

Maksājumu iestādes / elektroniskās naudas iestādes nosaukums

 

2.

Iestādes veids

Maksājumu iestāde

Elektroniskās naudas iestāde

3.

Maksājumu iestādes / elektroniskās naudas iestādes galvenā biroja adrese

 

4.

Maksājumu iestādes / elektroniskās naudas iestādes unikālais identifikācijas numurs piederības dalībvalstī izmantotajā formātā (ja piemērojams)

 

5.

Maksājumu iestādes / elektroniskās naudas iestādes juridiskās personas identifikators (LEI), ja tāds ir

 

6.

Maksājumu iestādes / elektroniskās naudas iestādes atļaujas numurs piederības dalībvalstī (ja piemērojams)

 

7.

Kontaktpersona maksājumu iestādē / elektroniskās naudas iestādē (ja pieejama, lūgums norādīt uzņēmējā dalībvalstī ieceltās kontaktpersonas kontaktinformāciju)

Vārds, uzvārds:

Amats:

E-pasts:

Tālrunis:

8.

Maksājumu pakalpojumi, kurus plānots sniegt

Pakalpojumi, kas ļauj ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, un visas operācijas, kas vajadzīgas, lai apkalpotu maksājumu kontu.

Pakalpojumi, kas ļauj izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, un visas operācijas, kas vajadzīgas, lai apkalpotu maksājumu kontu.

Maksājumu izpilde, arī naudas līdzekļu pārskaitīšana uz maksājumu kontu pie lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai pie cita maksājumu pakalpojumu sniedzēja:

tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde;

maksājumu darījumu izpilde ar maksājumu kartēm vai līdzīgām ierīcēm;

kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu, izpilde.

Maksājumu darījuma veikšana, ja uz naudas līdzekļiem attiecas maksājumu pakalpojumu lietotāja kredītlīnija:

tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, izpilde;

maksājumu darījumu izpilde ar maksājumu kartēm vai līdzīgām ierīcēm;

kredīta pārvedumu, tostarp regulāro maksājumu uzdevumu, izpilde.

Tostarp kredītu piešķiršana saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 18. panta 4. punktu? ☐ Jā ☐ Nē

Maksājumu instrumentu emitēšana

Maksājumu darījumu pieņemšana

Tostarp kredītu piešķiršana saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 18. panta 4. punktu? ☐ Jā ☐ Nē

Bezkonta naudas pārvedumi

Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi

Konta informācijas pakalpojumi

9.

Elektroniskās naudas pakalpojumi, kurus plānots sniegt (attiecas tikai uz elektroniskās naudas iestādēm)

Elektroniskās naudas izplatīšana

Elektroniskās naudas atpirkšana

10.

Uzņēmējā dalībvalstī desmit lielāko pārstāvju vārdi, uzvārdi/nosaukumi un adreses – sarindoti pēc darījumu vērtības

1. pārstāvis

2. pārstāvis

...

10. pārstāvis

11.

Uzņēmējā dalībvalstī desmit lielāko izplatītāju vārdi, uzvārdi/nosaukumi un adrese – sarindoti pēc elektroniskās naudas izplatīšanas/atpirkšanas vērtības

1. izplatītājs

2. izplatītājs

...

10. izplatītājs


2. tabula. Filiāles

 

 

 

Skaits

Filiāļu kopējais skaits un to adreses (ja piemērojams)

 

Filiāļu darbinieku kopējais skaits (ja piemērojams)

 


3. tabula. Pārstāvji

 

 

 

 

Darbojas pakalpojumu sniegšanas brīvības ietvaros (FOS)

Darbojas iedibinājumtiesību ietvaros (FOE)

Pārskata periodā reģistrēto pārstāvju skaits

 

 

Pārstāvju kopējais skaits pārskata perioda beigās

 

 


4. tabula. Klienti / maksājumu pakalpojumu lietotāji

 

 

 

 

Reģistrēti pārskata periodā

Pārskata perioda beigās

Klientu (pamatlīgumu) skaits

 

 

Maksājumu pakalpojumu lietotāju (vienreizēju maksājumu darījumu) skaits

 

 


5. tabula. Kartei piesaistīti maksājumu instrumenti

 

 

 

Skaits

 

Kredītkartes

Maksājumu kartes ar atjaunojamu kredītlīniju

Debetkartes

Priekšapmaksas kartes

Cits (lūgums precizēt)

Izsniegts pārskata periodā

 

 

 

 

 

Apgrozībā perioda beigās

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Kredītkartes

Maksājumu kartes ar atjaunojamu kredītlīniju

Debetkartes

Priekšapmaksas kartes

Cits (lūgums precizēt)

Tādu kartēm piesaistītu maksājumu darījumu vērtība, kas veikti, izmantojot

 

 

 

 

 


6. tabula. Maksājumu konti

 

 

 

Maksājumu konti

Atvērti pārskata periodā

 

Piekļūts pārskata periodā

 

Uzņēmējā dalībvalstī apkalpoto/uzturēto maksājumu kontu kopējais skaits

 

To maksājumu kontu kopējais skaits, kam piekļūts uzņēmējā dalībvalstī

 


7. tabula. Bankomāti

 

 

 

 

Skaits

Summa

Maksājumu iestādes apkalpoto/pārvaldīto bankomātu skaits

 

n. a.

Skaidrās naudas izņemšana

 

 

Maksājumu kontos noguldīta skaidra nauda

 

 


8. tabula. Sūdzības

 

 

 

 

 

Pārstāvji (FOS)

Pārstāvji (FOE)

Filiāles

No maksājumu pakalpojumu lietotājiem saņemto sūdzību kopējais skaits pārskata periodā

 

 

 


9. tabula. Krāpnieciski darījumi kopā

 

 

 

 

Apjoms

Bruto vērtība

Krāpnieciski maksājumu darījumi kopā

 

 


10. tabula. Paziņojumi finanšu ziņu vākšanas vienībai uzņēmējā dalībvalstī

 

 

 

Apjoms

To ziņojumu par aizdomīgiem darījumiem skaits, kuri nosūtīti finanšu ziņu vākšanas vienībai

 


11. tabula. Uzņēmējā dalībvalstī ienākošie un no tās izejošie maksājumu darījumi

 

 

 

 

Apjoms

Vērtība

 

Pārstāvji (FOS)

Pārstāvji (FOE)

Filiāle

KOPĀ

Pārstāvji (FOS)

Pārstāvji (FOE)

Filiāle

KOPĀ

Maksājumu pakalpojumi, kas minēti Direktīvas (ES) 2015/2366 I pielikumā

Ienākošie

Izejošie

Ienākošie

Izejošie

Ienākošie

Izejošie

Ienākošie

Izejošie

Ienākošie

Izejošie

Ienākošie

Izejošie

Ienākošie

Izejošie

Ienākošie

Izejošie

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (maksājumu instrumentu emisija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (maksājumu darījumu pieņemšana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


12. tabula. IZEJOŠO maksājumu darījumu galamērķa valsts (norādīt tikai tās valstis, kuras veido > 10 % no kopējās vērtības)

 

 

 

 

 

Pārstāvji (FOS)

Pārstāvji (FOE)

Filiāle

Maksājumu pakalpojumi, kas minēti Direktīvas (ES) 2015/2366 I pielikumā

1. valsts

2. valsts

...

1. valsts

2. valsts

...

1. valsts

2. valsts

...

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (maksājumu instrumentu emisija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (maksājumu darījumu pieņemšana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 


13. tabula. IENĀKOŠO maksājumu darījumu izcelsmes valsts (norādīt tikai tās valstis, kuras veido > 10 % no kopējās vērtības)

 

 

 

 

 

Pārstāvji (FOS)

Pārstāvji (FOE)

Filiāle

Maksājumu pakalpojumi, kas minēti Direktīvas (ES) 2015/2366 I pielikumā

1. valsts

2. valsts

...

1. valsts

2. valsts

...

1. valsts

2. valsts

...

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (maksājumu instrumentu emisija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (maksājumu darījumu pieņemšana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 


14. tabula. Maksājumu darījumi sadalījumā pa izplatīšanas kanāliem

 

 

 

 

Apjoms

Vērtība

Maksājumu pakalpojumi, kas minēti Direktīvas (ES) 2015/2366 I pielikumā

Klātiene

Tiešsaiste

Mobilā ierīce

Bankomāts

Telefons

Cits

Klātiene

Tiešsaiste

Mobilā ierīce

Bankomāts

Telefons

Cits

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (maksājumu instrumentu emisija)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (maksājumu darījumu pieņemšana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


15. tabula. Elektroniskās naudas pakalpojumi

 

 

 

Summa

Pārskata periodā uzņēmējā dalībvalstī izplatītā elektroniskā nauda

 

Pārskata periodā uzņēmējā dalībvalstī atpirktā elektroniskā nauda

 


16. tabula. Elektroniskās naudas izplatītāji

 

 

 

 

Darbojas pakalpojumu sniegšanas brīvības ietvaros

Darbojas iedibinājumtiesību ietvaros

Pārskata periodā reģistrēto izplatītāju skaits

 

 

Izplatītāju kopējais skaits pārskata perioda beigās

 

 


VI PIELIKUMS

Veidlapa, ko izmanto datu paziņošanai, lai uzraudzītu atbilstību valsts tiesību aktu noteikumiem, ar kuriem transponē Direktīvas (ES) 2015/2366 III un IV sadaļu

Lai iestādes varētu uzraudzīt atbilstību valsts tiesību aktiem, ar kuriem transponē Direktīvas (ES) 2015/2366 III un IV sadaļu, maksājumu iestādēm vai elektroniskās naudas iestādēm, kuru galvenais birojs atrodas vienā dalībvalstī, bet kuras ar filiāļu vai pārstāvju starpniecību maksājumu pakalpojumus saskaņā ar iedibinājumtiesībām sniedz citā dalībvalstī, pēc uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījuma ir jāsniedz šādi papildu dati.

1. tabula. Vispārīga informācija par maksājumu iestādi / elektroniskās naudas iestādi

1.

Uzņēmējā dalībvalstī par maksājumu iestādes darbību atbildīgā(-ās) persona(-as) vai atbilstības uzraudzības amatpersona, ja tā atšķiras no atbildīgās personas (ja piemērojams)

a)

Pārstāvja vārds, uzvārds

b)

Adrese

c)

Tālruņa numurs

d)

E-pasts

2.

Centrālais kontaktpunkts, ja tāds ir iecelts un/vai vajadzīgs saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 29. panta 4. punktu

a)

Pārstāvja vārds, uzvārds

b)

Adrese

c)

Tālruņa numurs

d)

E-pasts

3.

Sūdzību izskatīšana

Vai ir spēkā iekšēja procedūra klientu sūdzību izskatīšanai un turpmākai pārraudzībai?

Jā Nē

Lūgums norādīt par sūdzību izskatīšanu atbildīgās(-o) personas(-u) kontaktinformāciju:

Vārds, uzvārds:

Adrese:

Tālrunis:

E-pasts:

Vai šī procedūra ir pieejama uzņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā?

Jā Nē

Ja nē, lūgums norādīt valodas, kurās ir pieejama klientu sūdzību procedūra.

Lūgums sniegt īsu aprakstu par Jūsu iekšējo procedūru maksājumu pakalpojumu lietotāju sūdzību izskatīšanai uzņēmējā dalībvalstī (ne vairāk kā 300 vārdu).

4.

Darījumdarbības modelis

Vai šis ir Jūsu pirmais ziņojums, kurā īsi aprakstīts jūsu darījumdarbības modelis?

Jā Nē

Ja jā, lūgums sniegt īsu aprakstu par Jūsu darījumdarbības modeli, pievēršoties piedāvātajiem produktiem un maksājumu pakalpojumiem un tam, kā Jūs nodarbināt pārstāvjus/izplatītājus uzņēmējā dalībvalstī (ne vairāk kā 300 vārdu).

Ja nē, vai pārskata periodā esat būtiski mainījuši savu darījumdarbības modeli?

Jā Nē

Ja jā, lūgums īsi aprakstīt izmaiņas (ne vairāk kā 300 vārdu).


2. tabula. Detalizēts sūdzību sadalījums

 

 

 

 

Pārstāvji

Filiāles

 

Saņemts

Atrisināts

Nav atrisināts

Nav atbildēts

Saņemts

Atrisināts

Nav atrisināts

Nav atbildēts

To ar Direktīvas (ES) 2015/2366 III un IV sadaļā noteiktajām tiesībām un pienākumiem saistīto sūdzību un ar drošības jautājumiem saistīto sūdzību skaits, kuras pārskata periodā saņemtas no maksājumu pakalpojumu lietotājiem

 

 

 

 

 

 

 

 


3. tabula. Atmaksāšanas pieprasījumi

 

 

 

 

Pārstāvji

Filiāles

 

Atmaksāts

Nav atmaksāts

Atmaksāts

Nav atmaksāts

Pārskata periodā no maksājumu pakalpojumu lietotājiem saistībā ar neatļautiem un/vai nepareizi veiktiem maksājumu darījumiem saņemto atmaksāšanas pieprasījumu kopskaits

 

 

 

 


 

 

 

 

Maksājumu pakalpojumu lietotāji

Kontu apkalpojošie maksājumu pakalpojumu sniedzēji

 

Atmaksāts

Nav atmaksāts

Atmaksāts

Nav atmaksāts

Pārskata periodā par zaudējumiem, kas izriet no Direktīvas (ES) 2015/2366 5. panta 2. punktā minētajām saistībām, saņemto atmaksāšanas pieprasījumu kopskaits

 

 

 

 

Pārskata periodā par zaudējumiem, kas izriet no Direktīvas (ES) 2015/2366 5. panta 3. punktā minētajām saistībām, saņemto atmaksāšanas pieprasījumu kopskaits

 

 

 

 


4. tabula. Atmaksāto summu kopējās vērtības sīks sadalījums

 

 

 

 

Pārstāvji

Filiāles

 

Neatļauti

Nepareizi izpildīti

Neatļauti

Nepareizi izpildīti

Pārskata periodā maksājumu pakalpojumu lietotājiem par neatļautiem un/vai nepareizi izpildītiem maksājumu darījumiem atmaksāto summu kopējā vērtība

 

 

 

 

Ja piemērojams, pārskata periodā maksājumu pakalpojumu lietotājiem par zaudējumiem, kas izriet no Direktīvas (ES) 2015/2366 5. panta 2. punktā minētajām saistībām, atmaksāto summu kopējā vērtība

 

 

 

 

Ja piemērojams, pārskata periodā kontu apkalpojošajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem par zaudējumiem, kas izriet no Direktīvas (ES) 2015/2366 5. panta 2. punktā minētajām saistībām, atmaksāto summu kopējā vērtība

 

 

 

 


 

 

 

 

Neatļauta piekļuve maksājumu konta informācijai / informācijas izmantošana

Krāpnieciska piekļuve maksājumu konta informācijai / informācijas izmantošana

Ja piemērojams, pārskata periodā maksājumu pakalpojumu lietotājiem par zaudējumiem, kas izriet no Direktīvas (ES) 2015/2366 5. panta 3. punktā minētajām saistībām, atmaksāto summu kopējā vērtība

 

 

Ja piemērojams, pārskata periodā kontu apkalpojošajiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem par zaudējumiem, kas izriet no Direktīvas (ES) 2015/2366 5. panta 3. punktā minētajām saistībām, atmaksāto summu kopējā vērtība

 

 


5. tabula. Operatīvie un drošības incidenti

 

 

 

 

Pārstāvji

Filiāles

Būtiskāko operatīvo un/vai drošības incidentu skaits pārskata periodā

 

 


6. tabula. Pārskata periodā veiktie pamatnolīgumu grozījumi

Lūgums atzīmēt aili(-es), lai norādītu jebkādus grozījumus, kas pārskata periodā veikti šādos pamatlīguma, kurš reglamentē Jūsu apkalpotos maksājumu kontus, nosacījumos

Maksas un atlīdzība

Procentu likmes / valūtas kurss

Maksājumu pakalpojumu lietotāju tiesības

Maksājumu pakalpojumu lietotāju pienākumi

Maksājumu iniciēšanas procedūra

Lūgums atzīmēt aili(-es), lai norādītu jebkādus grozījumus, kas pārskata periodā veikti šādos pamatlīguma, kurš reglamentē Jūsu izsniegtās kredītkartes, nosacījumos

Maksas un atlīdzība

Procentu likmes / valūtas kurss

Tērēšanas limits

Maksājumu pakalpojumu lietotāju tiesības

Maksājumu pakalpojumu lietotāju pienākumi

Maksājumu iniciēšanas procedūra

Lūgums atzīmēt aili(-es), lai norādītu jebkādus grozījumus, kas pārskata periodā veikti šādos pamatlīguma, kurš reglamentē Jūsu izsniegtās debetkartes, nosacījumos

Maksas un atlīdzība

Valūtas kurss

Tērēšanas limits

Maksājumu pakalpojumu lietotāju tiesības

Maksājumu pakalpojumu lietotāju pienākumi

Maksājumu iniciēšanas procedūra

Lūgums atzīmēt aili(-es), lai norādītu jebkādus grozījumus, kas pārskata periodā veikti šādos jebkāda cita pamatlīguma (lūgums precizēt), kura līgumslēdzēja puse esat, nosacījumos

Maksas un atlīdzība

Procentu likmes / valūtas kurss

Tērēšanas limits

Maksājumu pakalpojumu lietotāju tiesības

Maksājumu pakalpojumu lietotāju pienākumi

Maksājumu iniciēšanas procedūra