ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 325

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 15. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/1473 (2021. gada 30. jūnijs), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2019/2201 labo attiecībā uz konkrētiem noteikumiem par reāllaika zvejas aizliegumu īstenošanu ziemeļu garneles zvejniecībās Skagerakā

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1474 (2021. gada 14. septembris), ar kuru galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/2384 un Īstenošanas regulu (ES) 2017/271 noteikts konkrētas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija folijas importam, paplašina, attiecinot to uz tādas konkrētas alumīnija folijas importu, kura nosūtīta no Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tai ir deklarēta Taizemes izcelsme

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/1475 (2021. gada 14. septembris), ar kuru galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/915 noteikts konkrētas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija folijas ruļļu importam, paplašina, attiecinot to uz tādu konkrētas alumīnija folijas ruļļu importu, kuri nosūtīti no Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tiem ir deklarēta Taizemes izcelsme

24

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1476 (2021. gada 14. septembris), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Andorā izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 ( 1 )

33

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1477 (2021. gada 14. septembris), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Albānijas Republikas izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 ( 1 )

36

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1478 (2021. gada 14. septembris), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Fēru Salu izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 ( 1 )

39

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1479 (2021. gada 14. septembris), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Monako izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 ( 1 )

42

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1480 (2021. gada 14. septembris), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Panamas Republikas izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 ( 1 )

45

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1481 (2021. gada 14. septembris), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Marokas Karalistes izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 ( 1 )

48

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1482 (2021. gada 14. septembris), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Izraēlas Valsts izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 ( 1 )

51

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

15.9.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/1473

(2021. gada 30. jūnijs),

ar ko Deleģēto regulu (ES) 2019/2201 labo attiecībā uz konkrētiem noteikumiem par reāllaika zvejas aizliegumu īstenošanu ziemeļu garneles zvejniecībās Skagerakā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1241 (2019. gada 20. jūnijs) par zvejas resursu saglabāšanu un jūras ekosistēmu aizsardzību ar tehniskiem pasākumiem un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1967/2006, (EK) Nr. 1224/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013, (ES) 2016/1139, (ES) 2018/973, (ES) 2019/472 un (ES) 2019/1022 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 894/97, (EK) Nr. 850/98, (EK) Nr. 2549/2000, (EK) Nr. 254/2002, (EK) Nr. 812/2004 un (EK) Nr. 2187/2005 (1), un jo īpaši tās 15. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2019/1241 nosaka īpašas normas attiecībā uz tehniskiem pasākumiem, kas reģionālā līmenī noteikti Ziemeļjūrā, Skagerakā un Kategatā, un tās ietver arī noteikumus par linuma acs izmēru, saistītiem nosacījumiem un piezveju.

(2)

Eiropas Savienības un Norvēģijas 2018. gada 6. septembra Saskaņotajā apspriežu protokolā par tehniskiem pasākumiem Skagerakā (2) ir izklāstītas procedūras un paraugošanas metodika ziemeļu garneles (Pandalus borealis) reāllaika zvejas aizliegumu noteikšanai Skagerakā (“saskaņotais protokols”).

(3)

Beļģija, Dānija, Vācija, Francija, Nīderlande un Zviedrija (“Shēveningenas grupa”) ir tieši ieinteresētas Ziemeļjūras zvejniecību pārvaldībā un 2019. gada 7. martā iesniedza kopīgu ieteikumu, ar ko Savienības tiesību aktos ieviestu saskaņotajā protokolā izklāstītos pasākumus. Kopīgajā ieteikumā ir noteikti ziemeļu garneles zvejniecībā piemērojami reāllaika zvejas aizliegumi, kuru mērķis ir aizsargāt ziemeļu garneles mazuļus, un paredzēti atbrīvojumi attiecībā uz vēl citiem zvejas rīkiem.

(4)

Pēc tam, kad Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK) (3) bija novērtējusi minēto kopīgo ieteikumu, tika pieņemta Komisijas 2019. gada 1. oktobra Deleģētā regula (ES) 2019/2201 (4).

(5)

Pēc minētās regulas publicēšanas attiecīgās dalībvalstis lūdza Komisiju labot dažas kļūdas, kas traucē pareizi īstenot minēto deleģēto aktu.

(6)

Lai noteiktu to īpatņu izmēru, kuru daudzums kopējā nozvejā var būt par pamatu reāllaika zvejas aizliegumu noteikšanai, Deleģētajā regulā (ES) 2019/2201 ir dota “ziemeļu garneles mazuļu” definīcija. Juridiskās noteiktības un skaidrības labad visā minētās regulas tekstā viena un tā paša jēdziena apzīmēšanai būtu jāizmanto viens termins. Tāpēc visā tiesību aktā visu termina “ziemeļu garneles mazuļi” sinonīmu (tādu kā “par robežgarumu īsākas ziemeļu garneles” vai “mazizmēra ziemeļu garneles”) vietā būtu jāizmanto minētais termins.

(7)

Kopīgajā ieteikumā ir noteikta uz risku balstīta stratēģija, lai identificētu apgabalus un periodus, kuros pastāv risks nozvejot tādus ziemeļu garneles mazuļu daudzumus, kas pārsniedz robežlielumu. Deleģētajā regulā (ES) 2019/2201 ir kļūdaini norādīts nozvejas robežlielums, kas atbilst 20 % (svara izteiksmē) ziemeļu garneles kopējās nozvejas vienā zvejas rīka iemetienā; tā vietā būtu jānorāda robežlielums, kurš atbilst 20 % (skaita izteiksmē) no kopējā īpatņu skaita paraugā, kā noteikts kopīgajā ieteikumā.

(8)

Regula (ES) 2019/1241 nosaka, ka zvejniecībās, kurās Skagerakā un Kategatā zvejo ziemeļu garneli, minimālais linuma acs izmērs ir 35 mm. Deleģētajā regulā (ES) 2019/2201 ir kļūdaini norādīts minimālais linuma acs izmērs 32 mm, kas ir minimālais linuma acs izmērs ziemeļu garneles zvejniecībās Ziemeļjūrā. Tāpēc minētais skaitlis būtu attiecīgi jākoriģē.

(9)

Kopīgais ieteikums paredz iespēju noteikt zvejas aizliegumu, ja ziemeļu garneles mazuļu proporcija ir lielāka par 40 %. Lai nodrošinātu atbilstību minētajam kopīgajam ieteikumam, Deleģētajā regulā (ES) 2019/2201 būtu jānorāda attiecīgā procentuālā daļa, kas saistīta ar īpatņu skaitu paraugā, nevis kopējo nozveju.

(10)

Deleģētajā regulā (ES) 2019/2201 īpašā uzraudzības programma, ko piemēro attiecīgi kuģiem, kuri izmanto izmērselektīvo Nordmøre tipa režģi, un demersālajiem traleriem, kuri aprīkoti ar selektīviem zvejas rīkiem, ir saistīta tikai ar darbošanos apgabalā, kurā piemēro reāllaika zvejas aizliegumu (zvejas aizlieguma apgabals). Minētā regula būtu jāpielāgo ZZTEK novērtējumam, kurā secināts, ka konkrētā īpašā uzraudzības programma attiecībā uz minētajiem kuģiem, kas aprīkoti ar šādiem selektīviem zvejas rīkiem, ir jāpiemēro neatkarīgi no apgabala, kurā tie zvejo.

(11)

Kopīgajā ieteikumā un Deleģētajā regulā (ES) 2019/2201 tā parauga minimālais apjoms, ko izmanto, lai konstatētu, vai ir jānosaka reāllaika zvejas aizliegums, ir noteikts kļūdaini, proti, 2 kg vai 1 litrs ziemeļu garneļu. Tāpēc dalībvalstis ir lūgušas minēto regulu labot atbilstoši saskaņotajam protokolam, kurā noteikts, ka minimālajam parauga apjomam jābūt 1 kg (svara izteiksmē) vai 2 litriem (tilpuma izteiksmē).

(12)

Tāpēc Deleģētā regula (ES) 2019/2201 būtu attiecīgi jāgroza.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi tieši ietekmē Savienības kuģu zvejas sezonas plānošanu un saistītās saimnieciskās darbības, tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģēto regulu (ES) 2019/2201 groza šādi:

1)

regulas 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

Nozvejas robežlielums

Nozvejas robežlielums, kura sasniegšanas gadījumā tiek noteikts reāllaika zvejas aizliegums saskaņā ar šo regulu, ir ziemeļu garneles mazuļu daudzums, kas atbilst 20 % (skaita izteiksmē) ziemeļu garneles kopējā skaita paraugā.”;

2)

regulas 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Informācijas avots, ko izmanto, lai uzraudzītu nozvejas robežlielumus, ir inspekcijas, kurās kompetentās kontroles iestādes jūrā inspicē zvejas kuģus, kas ziemeļu garneli (Pandalus borealis) zvejo ar demersālajiem traļiem, kuru linuma acs izmērs ir vismaz 35 mm.”;

3)

regulas 5. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Ja ziemeļu garneles mazuļu proporcija ir lielāka par 40 % no minētās sugas īpatņu skaita paraugā, kas minēts 4. panta 4. punktā, kontroles iestādes reāllaika zvejas aizliegumu drīkst ieteikt, pamatojoties uz vienu paraugu.”;

4)

regulas 6. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Pamatojoties uz 4. panta 4. punktā minētajiem paraugošanas ziņojumiem, attiecīgā piekrastes dalībvalsts drīkst saskaņā ar 7. pantu noteiktā apgabalā (“zvejas aizlieguma apgabals”) aizliegt ziemeļu garneles zveju ar demersālajiem traļiem, kuru linuma acs izmērs ir vismaz 35 mm.”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Kuģiem, kuri izmanto izmērselektīvo Nordmøre tipa režģi, kas minēts III pielikumā, piemēro īpašu uzraudzības programmu, kas dalībvalstīm jāizveido, lai verificētu ziemeļu garneles mazuļu proporciju minētās sugas kopējā nozvejā. Minēto programmu rezultātus Komisijai nosūta ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc programmas sākuma datuma un 12 mēnešus pēc tam.”;

5)

regulas 11. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Karoga dalībvalstis, kuru kuģi izmanto 1. punktā minētos zvejas rīkus, izveido īpašu uzraudzības programmu, kas dod iespēju verificēt, vai nozvejas nesasniedz robežlielumu. Ja nozvejas sasniedz robežlielumu, minētie kuģi uz atlikušo zvejas aizlieguma periodu iziet no zvejas aizlieguma apgabala. Minēto programmu rezultātus Komisijai nosūta ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc programmas sākuma datuma un pēc tam – reizi 12 mēnešos. Ja šādu programmu rezultāti liecina, ka nozvejas pārsniedz robežlielumus, atbrīvojums uz šiem zvejas rīkiem vairs neattiecas.”;

6)

regulas pielikumus groza šādi:

a)

I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikuma 1. punktu;

b)

II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikuma 2. punktu;

c)

III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikuma 3. punktu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 30. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 198, 25.7.2019., 105. lpp.

(2)  https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/2018-sweden-norway-09-2018.pdf.

(3)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf.

(4)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2201 (2019. gada 1. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1241 papildina ar detalizētiem noteikumiem par reāllaika zvejas aizliegumu īstenošanu ziemeļu garneles zvejniecībās Skagerakā (OV L 332, 23.12.2019., 3. lpp.).


PIELIKUMS

1.   

Deleģētās regulas (ES) 2019/2201 I pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 3. punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a)

paraugu ņem tā, lai tas atspoguļotu ziemeļu garneles nozvejas sastāvu zvejas rīka iemetienā. Lai to panāktu, kapteinis vai viņa norīkota persona palīdz parauga ņemšanā;

b)

parauga minimālais apjoms ir 1 kg vai 2 litri ziemeļu garneļu.”;

b)

pielikuma 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

Ziemeļu garneles mazuļu daudzumu aprēķina kā procentuālo daļu no kopējā ziemeļu garneļu skaita paraugā.”

2.   

Deleģētās regulas (ES) 2019/2201 II pielikumu aizstāj ar šādu:

“II PIELIKUMS

REĀLLAIKA ZVEJAS AIZLIEGUMI – PARAUGOŠANAS ZIŅOJUMS PIEKRASTES VALSTIJ

Ziemeļu garneles un ziemeļu garneles mazuļu attiecība  (*)

Inspekcijas/novērošanas dati

Inspekcijas platforma

Inspektora/novērotāja vārds, uzvārds

Inspektora/novērotāja vārds, uzvārds

Inspekcijas/novērošanas datums un laiks  (1)

Inspekcijas/novērošanas pozīcija  (2)

 

 

 

 

 

Zvejas kuģa dati

Vārds

Izsaukuma signāls

Reģistrācijas numurs

Karoga valsts

Zvejas rīka tips:

tralis/dubulttralis

Linuma acs izmērs (mm)

 

 

 

 

 

 

Selektīvie pasākumi

Režģis (ziemeļu garneles atšķirošanai)

Režģis (mm)

Citi

 

Savācējmaiss

Savācējmaisa linuma acu izmērs

 

 

 

 

 

 

Zvejas operācijas dati

Sākums

Datums un laiks  (1)

Pozīcija  (2)

 

 

 

 

 

 

Beigas

Datums un laiks  (1)

Pozīcija  (2)

Zvejas operācijas ilgums  (3)

 

 

 

 

 

Nozvejas dati

Aplēstā kopējā nozveja (kg) zvejas rīka iemetienā

 

Aplēstā ziemeļu garneles nozveja (kg) zvejas rīka iemetienā

 

Ziemeļu garneles parauga lielums (kg/litri)

 

Kopējais ziemeļu garneļu skaits paraugā

 

Ziemeļu garneles mazuļu skaits paraugā

 

Ziemeļu garneles mazuļi procentos (ziemeļu garneles mazuļu skaits/kopējais skaits)

 

Novērojumi un papildinformācija

Papildinformācija no citiem avotiem, piemēram, no kapteiņa.

Inspektora paraksts

Nav nepieciešams, ja ziņojums sagatavots elektroniski un piekrastes valstij nosūtīts pa e-pastu.

3.   

Deleģētās regulas (ES) 2019/2201 III pielikuma virsrakstu aizstāj ar šādu:

SELEKTĪVAIS REŽĢIS, KO ATĻAUTS IZMANTOT ZIEMEĻU GARNELES ZVEJNIECĪBĀ ZVEJAS AIZLIEGUMA APGABALĀ


(*)  Šajā regulā definētais termins “ziemeļu garneles mazuļi” atbilst terminiem “ziemeļu garneles, uz kurām attiecas robežlielums”, “par robežizmēru mazākas ziemeļu garneles” un “par reāllaika zvejas aizlieguma noteikšanas robežizmēru mazākas ziemeļu garneles”, kas minēti Eiropas Savienības un Norvēģijas 2018. gada 6. septembra Saskaņotajā apspriežu protokolā.

(1)  dd/mm/gg hh mm (vietējais laiks 24 stundu sistēmā).

(2)  Piemēram, 56°24′ N 01° 30′ E.

(3)  hh mm.


15.9.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/1474

(2021. gada 14. septembris),

ar kuru galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/2384 un Īstenošanas regulu (ES) 2017/271 noteikts konkrētas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija folijas importam, paplašina, attiecinot to uz tādas konkrētas alumīnija folijas importu, kura nosūtīta no Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tai ir deklarēta Taizemes izcelsme

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1036 (2016. gada 8. jūnijs) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 13. pantu,

tā kā:

1.   PROCEDŪRA

1.1.   Iepriekšējā izmeklēšana un spēkā esošie pasākumi

(1)

Padome 2009. gada oktobrī pēc antidempinga izmeklēšanas (“sākotnējā izmeklēšana”) ar Padomes Regulu (EK) Nr. 925/2009 (2) piemēroja galīgo antidempinga maksājumu tādas konkrētas alumīnija folijas (“lielie ruļļi”) importam, kuras izcelsme citstarp ir Ķīnas Tautas Republikā (“ĶTR”). Pasākumus noteica kā procentuālo maksājumu robežās no 6,4 % līdz 30,0 %.

(2)

Eiropas Komisija (“Komisija”) 2015. gada decembrī ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/2384 (3) pēc termiņbeigu pārskatīšanas saskaņā ar pamatregulas 11. panta 2. punktu (“pārskatīšanas izmeklēšana”) saglabāja spēkā galīgos pasākumus (“spēkā esošie pasākumi”) attiecībā uz importu no ĶTR.

(3)

Komisija 2017. gada februārī ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/271 (4) paplašināja spēkā esošos pasākumus, attiecinot tos uz konkrētas nedaudz mainītas alumīnija folijas importu no ĶTR, pēc tam, kad saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu tika veikta izmeklēšana par pasākumu apiešanu (“iepriekšējā pretapiešanas izmeklēšana”).

1.2.   Pieprasījums

(4)

Komisija saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu saņēma pieprasījumu izmeklēt ĶTR izcelsmes konkrētas alumīnija folijas importam noteikto antidempinga pasākumu iespējamu apiešanu, kas varētu notikt, nosūtot importu no Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tam deklarēta Taizemes izcelsme, un attiecināt uz šādu importu reģistrāciju.

(5)

Pieprasījums tika iesniegts 2020. gada 9. novembrī. Pieprasījuma iesniedzējs gan pieteikuma iesniegšanas posmā, gan izmeklēšanas laikā lūdza ievērot anonimitāti. Pieprasījuma iesniedzējs pienācīgi pamatoja savu lūgumu, un Komisija tam piekrita, jo uzskatīja, ka ir pietiekams pamats piešķirt konfidencialitāti attiecībā uz tā identitāti.

(6)

Pieprasījumā bija pietiekami daudz pierādījumu tam, ka pēc pasākumu noteikšanas attiecībā uz lielajiem ruļļiem ir mainījies tirdzniecības modelis, kas saistīts ar eksportu no ĶTR un Taizemes uz Savienību. Šķiet, minētās pārmaiņas bija izraisījis tas, ka lielie ruļļi tika nosūtīti uz Savienību caur Taizemi pēc tam, kad tiem tika veiktas montāžas operācijas Taizemē. Pieprasījumā bija iekļauti arī pietiekami pierādījumi par to, ka ar šādām montāžas operācijām pasākumi tiek apieti, jo Ķīnas detaļas veidoja vairāk nekā 60 % no samontētā ražojuma kopējās vērtības, savukārt montāžas operācijā pievienotā vērtība bija mazāka par 25 % no ražošanas izmaksām.

(7)

Turklāt pieprasījumā bija ietverti pietiekami pierādījumi tam, ka iepriekš aprakstītā prakse mazināja spēkā esošo antidempinga pasākumu koriģējošo ietekmi attiecībā uz daudzumu un cenu. Turklāt bija pietiekami pierādījumi tam, ka no Taizemes nosūtīto lielo ruļļu cenas, salīdzinot ar iepriekš noteikto lielo ruļļu normālo vērtību, bija dempinga cenas.

1.3.   Attiecīgais ražojums un izmeklējamais ražojums

(8)

Attiecīgais ražojums ir tāda Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija folija ar biezumu ne mazāk kā 0,008 mm un ne vairāk kā 0,018 mm, bez pamatnes, pēc velmēšanas tālāk neapstrādāta, ruļļos, kuru platums nepārsniedz 650 mm un svars pārsniedz 10 kg, kura Īstenošanas regulas (ES) 2015/2384 spēkā stāšanās dienā klasificēta ar KN kodu ex 7607 11 19 (Taric kods 7607111910), tāda alumīnija folija ar biezumu ne mazāk kā 0,007 mm un mazāk nekā 0,008 mm neatkarīgi no ruļļu platuma, atkvēlināta vai neatkvēlināta, kura Īstenošanas regulas (ES) 2017/271 spēkā stāšanās dienā klasificēta ar KN kodu ex 7607 11 19 (Taric kods 7607111930), tāda alumīnija folija ar biezumu ne mazāk kā 0,008 mm un ne vairāk kā 0,018 mm, ruļļos, kuru platums pārsniedz 650 mm, atkvēlināta vai neatkvēlināta, kura Īstenošanas regulas (ES) 2017/271 spēkā stāšanās dienā klasificēta ar KN kodu ex 7607 11 19 (Taric kods 7607111940), tāda alumīnija folija ar biezumu vairāk nekā 0,018 mm un mazāk nekā 0,021 mm neatkarīgi no ruļļu platuma, atkvēlināta vai neatkvēlināta, kura Īstenošanas regulas (ES) 2017/271 spēkā stāšanās dienā klasificēta ar KN kodu ex 7607 11 19 (Taric kods 7607111950), un tāda alumīnija folija ar biezumu ne mazāk kā 0,021 mm un ne vairāk kā 0,045 mm neatkarīgi no ruļļu platuma, uzrādīta ar vismaz divām kārtām, atkvēlināta vai neatkvēlināta, kura Īstenošanas regulas (ES) 2017/271 spēkā stāšanās dienā klasificēta ar KN kodu ex 7607 11 90 (Taric kodi 7607119045 un 7607119080) (“attiecīgais ražojums”). Tas ir ražojums, kuram patlaban piemēro spēkā esošos pasākumus.

(9)

Izmeklējamais ražojums ir tas pats ražojums, kas definēts iepriekšējā apsvērumā un ko pašlaik klasificē ar KN kodiem ex 7607 11 19 (Taric kodi 7607111910, 7607111930, 7607111940, 7607111950) un ex 7607 11 90 (Taric kodi 7607119044, 7607119046, 7607119071, 7607119072), bet kas nosūtīts no Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tam ir deklarēta Taizemes izcelsme (Taric papildu kods C601) (“izmeklējamais ražojums”).

(10)

Izmeklēšanā tika konstatēts, ka lielajiem ruļļiem, ko no ĶTR eksportē uz Savienību, un lielajiem ruļļiem, ko uz Savienību nosūta no Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tiem ir Taizemes izcelsme, ir vienas un tās pašas fizikālās un ķīmiskās īpašības un tādi paši lietojumi, tāpēc tie uzskatāmi par līdzīgiem ražojumiem pamatregulas 1. panta 4. punkta nozīmē.

1.4.   Procedūras sākšana

(11)

Komisija pēc dalībvalstu informēšanas konstatēja, ka ir pietiekami pierādījumi izmeklēšanas sākšanai saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu, un 2020. gada 21. decembrī ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/2162 (5) (“izmeklēšanas sākšanas regula”) sāka izmeklēšanu un saskaņā ar pamatregulas 14. panta 5. punktu noteica, ka no Taizemes nosūtīto lielo ruļļu imports neatkarīgi no tā, vai tam ir deklarēta Taizemes izcelsme, ir jāreģistrē.

1.5.   Piezīmes par procedūras sākšanu

(12)

Pēc izmeklēšanas sākšanas Dingheng New Materials Co., Ltd, Thai Ding Li New Materials Co., Ltd un ar tiem saistītie uzņēmumi (kopā “Dingsheng Group”) apgalvoja, ka izmeklēšana tika sākta nepamatoti. (6)

(13)

Kā norāda Dingsheng Group, pieprasījumā, kura rezultātā tika sākta šī izmeklēšana, nebija ietverti nepieciešamie pirmšķietamie pierādījumi. Tā apgalvoja, ka pieprasījumā ietvertā informācija bija novecojusi, jo bija balstīta uz laikposmu līdz 2019. gada decembrim, turpretī izmeklēšana tika sākta 2020. gada decembrī. Dingsheng Group apgalvoja, ka tas ir pretrunā ar pamatregulas 6. panta 1. punktu, kurā noteikts, ka izmeklēšanas periods “parasti ir vismaz seši mēneši tieši pirms lietas izskatīšanas uzsākšanas”.

(14)

Turklāt Dingsheng Group apgalvoja, ka pieprasījumā sniegtā eksporta statistika ir neprecīza un neuzticama. Šī statistika bija balstīta uz KN kodiem un HS kodiem (7), kas aptver virkni dažādu ražojumu, kuri nav saistīti ar šo izmeklēšanu, un tāpēc to nevar uzskatīt par pietiekamu pierādījumu.

(15)

Komisija tam nepiekrita. Kas attiecas uz pieprasījumā izmantoto atsauces periodu, tad pamatregulas 6. panta 1. punkts attiecas uz izmeklēšanas periodu, kas ir jāizmanto izmeklēšanā, nevis uz periodu, kas ir pieprasījuma pamatā. Dingsheng Group nav apgalvojusi, ka jaunāku datu izmantošana būtu ļāvusi izdarīt atšķirīgus secinājumus attiecībā uz apgalvoto apiešanas praksi. Kas attiecas uz muitas statistikas datiem, ar kuriem tika pamatots pieprasījums, tad pieprasījuma iesniedzējs iesniedza tos statistikas datus, kas tam bija saprātīgi pieejami šā pieprasījuma vajadzībām, kā noteikts pamatregulas 5. panta 2. punktā. Jebkurā gadījumā, analizējot pieprasījumu, Komisija pārbaudīja pieprasījuma iesniedzēja iesniegtos datus, salīdzinot tos ar statistiku Taric 10 ciparu līmenī, kā arī datus līdz 2020. gada septembrim. Šajā analīzē apstiprinājās minētajā pieprasījumā izteiktie apgalvojumi.

(16)

Pēc informācijas izpaušanas Dingsheng Group atkārtoja izteikto apgalvojumu, ka pieprasījuma pamatā ir novecojusi informācija un ka saskaņā ar pamatregulas 6. panta 1. punktu, to skatot kopsakarā ar 13. panta 3. punktu, Komisijai ir vispārēji jāpārbauda pieprasījuma pareizība, tostarp attiecībā uz to, vai tajā ietvertā informācija ir aktuāla. Tāpēc Dingsheng Group uzskatīja, ka Komisijai vajadzēja pieprasīt, lai pieprasījuma iesniedzējs atjaunina pieprasījumā ietvertos skaitļus, izmantojot jaunāku informāciju. Pretējā gadījumā “pieprasījuma iesniedzēji, kas pieprasa uzsākt izmeklēšanu par pasākumu apiešanas novēršanu, varētu brīvi un bez ierobežojumiem pamatot pieprasījumu ar sev piemērotāku periodu”.

(17)

Turklāt Dingsheng Group apgalvoja, ka, lai gan Komisija pārbaudīja pieprasījuma iesniedzēja sniegto informāciju, salīdzinot to ar jaunākiem Taric līmeņa datiem, lietā nav nekādu liecību par šādu salīdzinošo pārbaudi un tā nav minēta arī izmeklēšanas sākšanas regulā, kas attiecas tikai uz pieprasījumā sniegtajiem pierādījumiem. Dingsheng Group uzskatīja, ka tam, ka jaunāku datu izmantošana būtu ļāvusi izdarīt tādus pašus secinājumus, nav nozīmes, lai noteiktu, vai pieprasījums ir atbildis normatīvajos aktos noteiktajam pierādīšanas standartam, lai uzsāktu procedūru.

(18)

Kā paskaidrots iepriekš 15. apsvērumā, atsauce uz pamatregulas 6. panta 1. punktu nav saistīta ar pieprasījumā izmantotajiem datiem, jo tā attiecas uz izmeklēšanā, nevis pieprasījumā izmantoto periodu. Turklāt pamatregulas 13. panta 3. punktā ir noteikts, ka izmeklēšanas sākšana ir jāpamato ar “pietiekamiem pierādījumiem, taču attiecībā uz to noteikšanu Komisijai zināmā mērā ir dota rīcības brīvība. Jebkurā gadījumā, kā paskaidrots iepriekš 6. un 7. apsvērumā, šis kritērijs tika izpildīts. Pamatregulas 5. panta 2. punktā ir noteikts, ka pieprasījuma iesniedzējam pieprasījums ir jāpamato ar tādiem statistikas datiem, kas pieprasījuma iesniedzējam ir saprātīgi pieejami. Tas neparedz iespēju pieprasījuma iesniedzējiem izvēlēties tiem piemērotāko laikposmu, kā ierosināja Dingsheng Group. Pirms procedūras uzsākšanas Komisijas veiktā nedaudz jaunāku un specifiskāku datu salīdzinošā pārbaude liecināja, ka nebija nekādu pazīmju, ka pieprasījumā izmantotā informācija būtu novecojusi – drīzāk gluži pretēji, jo, izmantojot jaunākus datus, atklātos līdzīgas tendences un tiktu izdarīti tādi paši secinājumi. Tāpēc Komisija noraidīja šos apgalvojumus.

(19)

Dingsheng Group arī apgalvoja, ka pieejamie pierādījumi nebija pietiekami, lai pierādītu apiešanas faktu. Dingsheng Group apgalvoja, ka 14. apsvērumā minēto statistikas datu iespējamās neuzticamības dēļ šie statistikas dati nevar kalpot kā pierādījums par tirdzniecības modeļa izmaiņām, kā noteikts pamatregulas 13. panta 1. punktā. Turklāt tika apgalvots, ka nav izpildīta prasība par kaitējuma pastāvēšanu gan attiecībā uz daudzumiem, gan cenām, kas mazina sākotnējās antidempinga izmeklēšanas koriģējošo ietekmi, jo pamatā esošā analīze bija balstīta uz jau minētajiem datiem, kas varētu būt neuzticami, un tāpēc tā nebija pārliecinoša. Turklāt pieprasījumā sniegtie aprēķini bija balstīti tikai uz vienu no diviem attiecīgajiem KN kodiem. Visbeidzot, Dingsheng Group uzskatīja, ka pieprasījumā aprēķinātā kaitējuma starpība bija nenozīmīga un tādējādi nebija pārliecinošs pierādījums tam, ka spēkā esošo pasākumu ietekme ir mazinājusies. Tika apgalvots, ka papildu pierādījumi, kurus pieprasījuma iesniedzējs uzrādīja savā pieprasījumā, piemēram, ES ražotāju cenas piedāvājumi, nav derīgi kā pamats pieprasījumā izklāstītajiem kaitējuma aprēķiniem.

(20)

Komisija tam nepiekrita. Kas attiecas uz analīzē izmantoto datu iespējamo neuzticamību, tad pieprasījuma iesniedzējs savu analīzi pamatoja ar datiem, kas tam bija saprātīgi pieejami, kā izklāstīts 15. apsvērumā, un šādi iesniegtie pierādījumi tika uzskatīti par pietiekamiem, lai sāktu izmeklēšanu. Tas, ka aprēķini tika veikti, pamatojoties tikai uz vienu no KN kodiem (7607 11 19), nemazināja pieprasījuma precizitāti. Kā norādīja pieprasījuma iesniedzējs, atspēkojot Dingsheng Group apsvērumus, Vispārējā tiesa uzskatīja, ka “pamatregulā nav noteikts, ka gadījumā, ja attiecīgais ražojums ietver vairākus ražojumu veidus, kā tas ir šajā gadījumā, sūdzībā būtu jāsniedz informācija par visiem šiem ražojuma veidiem” (8). Dingsheng Group neapstrīdēja to, ka šis konkrētais KN kods attiecas uz visreprezentatīvākajiem ražojuma veidiem. Faktiskie Comext importa dati 10 ciparu Taric līmenī liecināja, ka izmeklēšanas periodā ražojumi ar otru KN kodu (7607 11 90) vispār netika importēti. Tāpēc šā KN koda iekļaušana nebūtu mainījusi pieprasījumā veiktās analīzes iznākumu.

(21)

Kas attiecas uz kaitējuma starpības līmeni, tad pieprasījuma iesniedzēja konstatētā starpība 3,2 % apmērā tika uzskatīta par pietiekamu, lai procedūras sākšanas laikā varētu secināt, ka maksājuma koriģējošo ietekmi mazina līdzīgā ražojuma cenas. Kā pieprasījuma iesniedzējs norādīja savās piezīmēs par Dingsheng Group iesniegumu, izmeklējamais ražojums ir ļoti jutīgs cenas ziņā un konkurence galvenokārt balstās uz cenu. Šādā kontekstā var uzskatīt, ka kaitējuma starpība 3,2 % apmērā mazina maksājumu koriģējošo ietekmi uz cenām, jo īpaši situācijā, kad importa apjoms ir ievērojami palielinājies.

(22)

Attiecībā uz datiem, kas izmantoti cenas samazinājuma aprēķiniem, pieprasījuma iesniedzējs savus aprēķinus pamatoja ar tam saprātīgi pieejamo informāciju, kas šajā gadījumā bija vairāki piegādātāju piedāvājumi kopā ar Londonas Metālu biržas (LMB) cenām. Dingsheng Group savā iesniegumā nenorādīja pamatotāku aprēķinu veikšanas metodiku, kas varēja būt pieejama pieprasījuma iesniedzējam. Tāpēc Komisija uzskatīja, ka izmantotā metodika bija pietiekami ticama, lai veiktu vajadzīgos aprēķinus pieprasījumā.

(23)

Pēc informācijas izpaušanas Dingsheng Group apgalvoja, ka Komisija, apgalvojot, ka “Dingsheng Group nav piedāvājusi pamatotāku metodiku aprēķinu veikšanai, mēģināja pārlikt pierādīšanas pienākumu uz ieinteresētajām personām. Tā vietā, lai pārbaudītu pieprasījuma iesniedzēja sniegtās informācijas precizitāti un atbilstību, Komisija “šķietami pieņēma pieprasījumā sniegtos datus kā tādus, neveicot papildu pārbaudi”.

(24)

Komisija šos apgalvojumus noraidīja. Tāpat kā visos citos izmeklēšanas sākšanas pieprasījumos, arī šajā gadījumā Komisija rūpīgi pārbaudīja visus pieprasījuma iesniedzēja iesniegtos datus un citus pierādījumus un uzskatīja, ka izmantotie dati ir pamatoti un pietiekami precīzi, lai attaisnotu izmeklēšanas sākšanu. Turklāt Komisija iebilda pret Dingsheng Group izteikto apgalvojumu, ka tā esot mēģinājusi apgriezt pierādīšanas pienākumu. Komisija vienkārši ņēma vērā faktu, ka Dingsheng Group nav piedāvājusi alternatīvu metodi, lai pamatotu savu apgalvojumu, ka pieprasījuma iesniedzēja izmantotā metodika nav ticama.

(25)

Dingsheng Group arī apgalvoja, ka normālā vērtība tika aprēķināta, izmantojot pārskatīšanas izmeklēšanā iegūto normālo vērtību un tādējādi neņemot vērā iepriekšējā pretapiešanas izmeklēšanā izmantoto paplašināto ražojuma klāstu. Turklāt tā apgalvoja, ka pieprasījuma iesniedzēja pieprasījumā izmantotā eksporta cena bija balstīta uz Eurostat statistikas datiem par KN kodu, kas attiecās nevis uz lielajiem, bet gan mazajiem ruļļiem (9). Tādējādi Dingsheng Group apgalvoja, ka pieprasījumā norādītā dempinga starpība nav ticama, jo tā balstās uz nepareiziem skaitļiem.

(26)

Komisija tam nepiekrita. Lai noteiktu, vai pastāv dempings, saskaņā ar pamatregulas 13. panta 1. punktu ir jāveic salīdzinājums ar līdzīgajam ražojumam iepriekš noteikto normālo vērtību. Atbilstīgi šim noteikumam pieprasījuma iesniedzējs izmantoja pārskatīšanas izmeklēšanā noteikto normālo vērtību. Turklāt, iekļaujot arī iepriekšējā pretapiešanas izmeklēšanā noteiktās normālās vērtības, dempinga starpība tikai palielinātos, jo šīs normālās vērtības bija lielākas nekā pārskatīšanas izmeklēšanā piemērotās normālās vērtības. Tāpēc Komisija uzskatīja, ka pārskatīšanas izmeklēšanā noteiktās normālās vērtības izmantošana ir konservatīvs dempinga starpības aprēķins.

(27)

Pēc informācijas izpaušanas Dingsheng Group atkārtoja savu apgalvojumu, ka, aprēķinot normālo vērtību pieprasījumā, bija jāņem vērā paplašinātais ražojuma klāsts, jo pamatregulas 13. panta 1. punktā ir noteikts, ka ir jāņem vērā visas agrāk noteiktās normālās vērtības, ne tikai tās, kas noteiktas pēdējā pārskatīšanas izmeklēšanā. Tomēr pamatregulas 13. panta 1. punktā ir norāde uz “līdzīgam izstrādājumam agrāk noteiktajām normālajām vērtībām”. Nav noteikts, ka būtu jāņem vērā visas iepriekšējās izmeklēšanās iegūtās normālās vērtības. Jebkurā gadījumā, kā norādīts 26. apsvērumā, bija pietiekami daudz pierādījumu, lai pamatotu izmeklēšanas sākšanu, pamatojoties tikai uz pārskatīšanas izmeklēšanā iegūtajām normālajām vērtībām, kas attiecas uz lielāko daļu importa (sk. 20. apsvērumu). Tāpēc Komisija noraidīja šo apgalvojumu.

(28)

Dingsheng Group apgalvojums par Eurostat statistikas datu izmantošanu attiecībā uz mazajiem ruļļiem, lai aprēķinātu lielo ruļļu eksporta cenu, bija faktiski nepareizs. Pieprasījuma iesniedzējs pieprasījuma 10. pielikumā patiešām kļūdaini bija atsaucies uz mazo ruļļu KN kodu, taču, rūpīgāk aplūkojot Eurostat izvilkumu, kas bija daļa no pieprasījuma 3. pielikuma, bija redzams, ka izmantotā eksporta cena ir pareizi pamatota ar KN koda 7607 11 19, proti, lielo ruļļu, izvilkumu. Kā minēts 20. apsvērumā, šis kods ietver visreprezentatīvākos ražojuma veidus.

(29)

Pamatojoties uz 12.–28. apsvērumā izklāstītajiem apsvērumiem, Komisija noraidīja Dingsheng Group izvirzītos argumentus un uzskatīja, ka pieprasījumā bija izklāstīti pietiekami pierādījumi, lai pamatotu izmeklēšanas sākšanu.

1.6.   Izmeklēšanas periods un pārskata periods

(30)

Izmeklēšanas periods aptvēra laikposmu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30. jūnijam (“izmeklēšanas periods” jeb “IP”). Par izmeklēšanas periodu tika vākti dati, lai citstarp izmeklētu varbūtējās tirdzniecības modeļa izmaiņas pēc pasākumu noteikšanas attiecībā uz attiecīgo ražojumu un pēc pasākumu attiecināšanas uz nedaudz pārveidoto ražojumu ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/271, kā arī par tādas prakses, procesa vai darba pastāvēšanu, kam nav cita pietiekama cēloņa vai ekonomiskā pamatojuma kā vien maksājuma noteikšana. Par laikposmu no 2019. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. jūnijam (“pārskata periods” vai “PP”) tika savākti sīkāki dati, lai pārbaudītu, vai imports nevājina spēkā esošo pasākumu koriģējošo ietekmi cenu un/vai daudzumu ziņā un vai pastāv dempings.

1.7.   Izmeklēšana

(31)

Par izmeklēšanas sākšanu Komisija oficiāli informēja ĶTR un Taizemes iestādes, minēto valstu ražotājus eksportētājus, zināmos iesaistītos Savienības importētājus un Savienības ražošanas nozari. Ražotājiem/eksportētājiem Taizemē un ĶTR un importētājiem Savienībā, kuri Komisijai bija zināmi vai kuri bija pieteikušies izmeklēšanas sākšanas regulas 3. pantā noteiktajā termiņā, tika darītas pieejamas anketas/atbrīvojuma pieprasījuma veidlapas.

(32)

Ieinteresētajām personām tika sniegta iespēja izmeklēšanas sākšanas regulā noteiktajā termiņā rakstiski darīt zināmu savu viedokli un pieprasīt uzklausīšanu. Visas ieinteresētās personas tika informētas, ka visas attiecīgās informācijas neiesniegšana vai nepilnīgas, nepatiesas vai maldinošas informācijas iesniegšana varētu nozīmēt to, ka tiks piemērots pamatregulas 18. pants un konstatējumu pamatā būs pieejamie fakti.

(33)

Pieteicās viena Taizemes uzņēmumu grupa, pieci nesaistīti importētāji Savienībā, viens nesaistīts importētājs ārpus Savienības un Eiropas Alumīnija folijas asociācija. Izmeklēšanas laikā nepieteicās neviens nesaistīts Ķīnas ražotājs eksportētājs.

(34)

Aizpildītu atbrīvojuma pieprasījuma veidlapu iesniedza šādi uzņēmumi, kas ir daļa no Ķīnai piederošās Dingsheng Group:

Dingheng New Materials Co., Ltd. (“Dingheng”, ražotājs eksportētājs Taizemē),

Thai Ding Li New Materials Co. (“Thai Dingli”, tirgotājs Taizemē),

vairāki saistītie Ķīnas uzņēmumi grupā.

(35)

Pilnīgas atbildes uz anketas jautājumiem iesniedza šādi nesaistīti Savienības importētāji, kas ietilpst SPHERE grupā:

SPHERE FRANCE SAS un

COMSET S.r.l.

(36)

Ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu un dažādu dalībvalstu, kā arī trešo valstu ieviestos pārvietošanās ierobežojumus, Komisija pagaidu posmā nevarēja veikt pārbaudes apmeklējumus to juridisko personu telpās, kuras sadarbojās, saskaņā ar pamatregulas 16. pantu. Komisija izskatīja pušu iesniegto informāciju, piemēram, atbildes uz anketas jautājumiem un atbildes uz trūkumu novēršanas vēstulēm, saskaņā ar 2020. gada 16. marta paziņojumu par Covid-19 uzliesmojuma ietekmi uz antidempinga un antisubsidēšanas izmeklēšanām (10). Ņemot vērā tālāk 75. apsvērumā izklāstītos jautājumus, netika uzskatīts, ka ir nepieciešams veikt attālinātu informācijas kontrolpārbaudi.

(37)

Divi nesaistīti importētāji Savienībā, proti, Cofresco Poland sp. z o.o. Manufacturing Sp. k. un Cuki Cofresco Srl, noteiktajā termiņā iesniedza ļoti nepilnīgas atbildes uz anketas jautājumiem. Neviens no uzņēmumiem neatbildēja uz papildjautājumiem un uz tiem adresētajām trūkumu novēršanas vēstulēm. Tomēr pēc tam, kad abi uzņēmumi tika informēti, ka to nepilnīgi iesniegtie dokumenti netiks ņemti vērā saskaņā ar pamatregulas 18. pantu, šie uzņēmumi sniedza pilnīgas atbildes uz anketas jautājumiem un atbildēja uz saistītajiem papildjautājumiem. Tomēr, tā kā šīs atbildes tika saņemtas tikai vairākus mēnešus pēc sākotnējiem termiņiem un tām nevarēja piemērot pilnīgu trūkumu novēršanas procesu vai attālinātu kontrolpārbaudi, sniegtā informācija tika ņemta vērā izmeklēšanā tikai tiktāl, ciktāl tā tika uzskatīta par pilnīgu un ticamu.

(38)

Viens nesaistīts importētājs no Šveices, Transparent Paper Ltd. (“TPL”), arī reģistrējās kā ieinteresētā persona un sniedza informāciju. Tomēr pieprasījuma iesniedzējs apgalvoja, ka nesaistītu importētāju ārpus Savienības nevajadzētu reģistrēt kā ieinteresēto personu un ka TPL sniegtās piezīmes nebūtu jāņem vērā divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tāpēc ka TPL apgalvoja, ka nav importējis attiecīgo ražojumu vai izmeklējamo ražojumu, bet gan pārveidoto alumīnija foliju. Otrkārt, saskaņā ar pieprasījuma iesniedzēja teikto ir maz ticams, ka TPL nav importējis attiecīgo ražojumu vai izmeklējamo ražojumu, jo TPL importētie ražojumi un izmeklējamais ražojums ievērojami savstarpēji pārklājas. Tāpēc, pēc pieprasījuma iesniedzēja domām, TPL būtu vajadzējis ziņot par saviem pirkumiem.

(39)

Komisija tam nepiekrita. TPL ir tiesiski ieinteresēts šīs lietas iznākumā. Iepriekšējā pretapiešanas izmeklēšanā tika konstatēts, ka bieži vien vienīgais veids, kā nošķirt pārveidoto alumīnija foliju (TPL importētais ražojums) no lielajiem ruļļiem (izmeklējamais ražojums), ir galapatēriņš, t. i., vai ražojums ir paredzēts izmantošanai mājsaimniecībā, vai citiem mērķiem (piem., pārstrādei). Šajā sakarā atbrīvojumiem no galīgā antidempinga maksājuma par lielajiem ruļļiem piemēro Savienības muitas noteikumos par Savienības galapatēriņa procedūru ietvertos nosacījumus, jo īpaši Savienības Muitas kodeksa 254. pantu (11). Attiecinot pašreizējo antidempinga maksājumu, kas ir spēkā attiecībā uz lielo ruļļu importu no ĶTR, arī uz lielo ruļļu importu no Taizemes, tiek paplašināta arī šīs galapatēriņa procedūras piemērošana (12). Jebkuram Taizemes izcelsmes pārveidotās folijas importētājam, tostarp TPL, kas veic ražojumu muitošanu Savienībā, tagad būs jāizmanto galapatēriņa procedūra vai jāmaksā paplašinātie antidempinga maksājumi.

(40)

Tā kā TPL ir cita ražojuma, nevis izmeklējamā ražojuma importētājs, tam nebija jāsniedz informācija, uz kuru pieprasījuma iesniedzējs atsaucās savā iesniegumā, piemēram, par pārveidotās folijas iepirkšanu. Komisija arī nebija pieprasījusi šo informāciju no TPL. Tomēr TPL bija tiesības iesniegt apsvērumus kā ieinteresētajai personai.

2.   IZMEKLĒŠANAS REZULTĀTI

2.1.   Vispārīgi apsvērumi

(41)

Saskaņā ar pamatregulas 13. panta 1. punktu būtu secīgi jāanalizē šādi faktori, lai novērtētu iespējamu apiešanu:

vai ir mainījies tirdzniecības modelis starp ĶTR, Taizemi un Savienību,

vai šīs pārmaiņas izriet no prakses, procesa vai darba, kam bez spēkā esošo antidempinga pasākumu noteikšanas nav cita pietiekama cēloņa vai ekonomiskā pamatojuma,

vai ir pierādījumi par kaitējumu vai to, ka spēkā esošo antidempinga pasākumu koriģējošā ietekme tiek mazināta izmeklējamā ražojuma cenas un/vai daudzumu ziņā, un

vai ir pierādījumi par dempingu saistībā ar attiecīgajam ražojumam iepriekš noteiktajām normālajām vērtībām.

(42)

Tā kā pieprasījuma iesniedzēja sniegtie pierādījumi ietver pierādījumus par montāžas operācijām Taizemē, Komisija šajā izmeklēšanā detalizētāk analizēja, vai ir izpildīti pamatregulas 13. panta 2. punktā izklāstītie kritēriji, jo īpaši:

vai montāžas operācija ir sākusies, vai ir ievērojami pieaudzis tās apmērs pēc vai īsi pirms antidempinga izmeklēšanas uzsākšanas, vai attiecīgās detaļas nāk no valsts, uz kuru attiecas pasākumi, un

vai šīs detaļas veido 60 % vai vairāk no samontētā ražojuma detaļu kopējās vērtības un vai montāžas vai nobeiguma operācijā izmantoto detaļu pievienotā vērtība par 25 % pārsniedz ražošanas izmaksas.

2.2.   Sadarbības līmenis

(43)

Taizemes uzņēmumu grupa, kas sadarbojās – Dingsheng Group – pārskata periodā veidoja vairāk nekā 95 % no visa eksporta uz ES. Tādējādi sadarbības līmenis bija augsts. ĶTR ražotāji eksportētāji, izņemot tos ĶTR uzņēmumus, kas bija daļa no Dingsheng Group, nesadarbojās. Tāpēc konstatējumi par lielo ruļļu importu no Ķīnas uz Savienību un eksportu no Ķīnas uz Taizemi saskaņā ar pamatregulas 18. pantu tika pamatoti ar pieejamajiem faktiem. Tādējādi uzņēmumu grupas, kas sadarbojās, sniegtā informācija tika papildināta ar datiem, kas iegūti no tādām datubāzēm kā 14. panta 6. punkta datubāze (dati, kas savākti, pamatojoties uz pamatregulas 14. panta 6. punktu), kurā sniegta informācija par konkrētiem uzņēmumiem, Global Trade Atlas (13), Eurostat, kā arī no citas publiski pieejamas informācijas.

2.3.   Pārmaiņas tirdzniecības modelī

(44)

Tālāk 1. tabulā ir atspoguļota ĶTR un Taizemes izcelsmes importa attīstība izmeklēšanas periodā (14).

1. tabula

Lielo ruļļu imports izmeklēšanas periodā (tonnās)

 

2016

2017

2018

2019

PP

ĶTR

8 948

7 484

17 982

26 814

26 466

Indekss (bāze = 2016)

100

84

201

300

296

Īpatsvars kopējā importā

16 %

18 %

33 %

42 %

39 %

Taizeme

18

28

1 027

2 659

5 801

Indekss (bāze = 2016)

100

156

5 706

14 772

32 228

Īpatsvars kopējā importā

0,03 %

0,07 %

1,88 %

4,12 %

8,53 %

Kopējais imports

55 887

41 929

54 735

64 531

67 947

Avots: Eurostat.

(45)

Laikposmā no 2016. gada līdz pārskata perioda beigām ievērojami palielinājās importa apjoms no Taizemes, kas pieauga no tikai 18 tonnām līdz 5 801 tonnai. Tajā pašā laikā tā īpatsvars kopējā importa apjomā pieauga no 0,03 % līdz 8,53 %. Imports no ĶTR arī palielinājās, taču daudz lēnāk – no 8 948 tonnām līdz 26 466 tonnām. Arī Ķīnas izcelsmes kopējā importa tirgus daļa palielinājās – no 16 % līdz 39 %.

(46)

Tomēr, rūpīgāk aplūkojot 14. panta 6. punkta datu bāzi, ir redzams, ka lielāko daļu šā importa veica Ķīnas ražotāji eksportētāji, kas iepriekšējā pretapiešanas izmeklēšanā bija atbrīvoti no pasākumiem. Iepriekšējā pretapiešanas izmeklēšanā tika konstatēts, ka šie ražotāji eksportētāji neeksportēja alumīnija foliju, kas paredzēta mājsaimniecībām, bet gan pārveidoto foliju, kas nav izmeklējamais ražojums (15).

(47)

Pārbaudot rādītājus bez šo četru uzņēmumu veiktā importa, importa apjoms ievērojami samazinājās un pārskata periodā sasniedza tikai 307 tonnas. To apstiprina arī atbildes, ko sniedza viens nesaistītais importētājs Savienībā, kas sadarbojās, jo tajās sniegtā informācija liecina, ka pirms 2017. gada tas savus lielos ruļļus iegādājās ĶTR. Tomēr, sākot no 2019. gada, lielie ruļļi vairs netika iepirkti no ĶTR, bet gan no Taizemes. Pārējie nesaistītie importētāji sāka importu no Taizemes 2019. un 2020. gadā.

(48)

Izmeklēšanas periodā no ĶTR uz Taizemi eksportēto lielo ruļļu ražošanai nepieciešamo izejvielu eksporta izmaiņas ir atspoguļotas 2. tabulā.

2. tabula

Izejvielu eksports no ĶTR uz Taizemi izmeklēšanas periodā  (16) (tonnās)

 

2016

2017

2018

2019

PP

Folijas sagataves (tonnas)

50 111

52 950

62 799

68 755

71 668

Indekss (bāze = 2016)

100

106

125

137

143

Avots: Global Trade Atlas.

(49)

Mājsaimniecības alumīnija folijas galvenā izejviela ir primārais alumīnijs. Pēc tam šo neapstrādāto alumīniju apstrādā, lai iegūtu folijas sagataves, ko tālāk iestrādā lielajos ruļļos. Komisijas rīcībā esošie pierādījumi, kas tika norādīti pieprasījumā un ko iesniedzis Taizemes ražotājs eksportētājs, kurš sadarbojās, liecina, ka no Taizemes uz Savienību eksportētie lielie ruļļi tiek ražoti no folijas sagatavēm.

(50)

Kopš 2016. gada ir nepārtraukti palielinājies folijas sagatavju eksports no ĶTR uz Taizemi, kā parādīts 2. tabulā. Šajā saistībā Komisija norādīja, ka folijas sagataves, iespējams, tika izmantotas ne tikai lielo ruļļu ražošanai Taizemē, bet arī, piemēram, mazo ruļļu ražošanai. Turklāt folijas sagataves izmanto kā izejvielu vairākās citās nozarēs, piemēram, iepakojuma nozarē vai izolācijas vajadzībām. Tādēļ tikai daļu no šīm importētajām folijas sagatavēm faktiski izmanto lielo ruļļu ražošanai.

(51)

Tomēr tas, ka ĶTR folijas sagatavju imports uz Taizemi ir ievērojami palielinājies, norāda, ka pieprasījums pēc šādām izejvielām Taizemē pieaug. To vismaz daļēji var izskaidrot tādējādi, ka Taizemē pieaug lielo ruļļu ražošana, kā arī to eksports uz šo valsti un no tās. To apstiprina arī informācija, ko sniedza Taizemes uzņēmumi, kuri sadarbojās.

(52)

Uzņēmums Dingsheng Group, kas sadarbojās, pārskata periodā veica gandrīz visu Taizemes izcelsmes izmeklējamā ražojuma importu (vairāk nekā 95 %). Taizemes uzņēmumi ir viens ražotājs eksportētājs (Dingheng) un viens tirgotājs (Thai Dingli), kas apgalvoja, ka pārdod Savienībai tikai Dingheng ražojumus. Dingheng ir Ķīnas uzņēmums, kas 2018. gadā Taizemē izveidoja ražotnes, savukārt to pirmos ražojumus pārdeva uz ES 2019. gada pirmajā pusē. Atbildēs uz anketas jautājumiem tas norādīja, ka visas izejvielas (folijas sagataves) uzņēmums iepirka no ĶTR.

(53)

No Taizemes uz Savienību eksportēto lielo ruļļu apjoma pieaugums, no ĶTR uz Savienību eksportēto lielo ruļļu apjoma paralēlais samazinājums, kā arī folijas sagatavju eksporta pieaugums no ĶTR uz Taizemi tajā pašā periodā ir ĶTR, Taizemes un Savienības savstarpējā tirdzniecības modeļa izmaiņas pamatregulas 13. panta 1. punkta nozīmē. Tas jo īpaši attiecas uz Taizemes uzņēmumiem, kas sadarbojās un kas sāka importēt izejvielas no ĶTR un ražot un eksportēt uz Savienību lielos ruļļus tikai pēc tam, kad iepriekšējās pretapiešanas izmeklēšanas rezultātā tika pagarināta minēto pasākumu piemērošana.

2.4.   Apiešanas prakse, kuras cēlonis vai ekonomiskais pamatojums bija nepietiekams

(54)

Pamatregulas 13. panta 1. punktā ir noteikts, ka pārmaiņas tirdzniecības modelī izriet no prakses, procesa vai darba, kam bez maksājuma uzlikšanas nav cita pietiekama cēloņa vai ekonomiskā pamatojuma. Minētā prakse, process vai darbs ietver ražojuma, uz kuru attiecas spēkā esošie pasākumi, nosūtīšanu caur trešām valstīm un detaļu montāžas/nobeiguma apstrādes darbības trešā valstī saskaņā ar pamatregulas 13. panta 2. punktu.

(55)

Dingheng ražo lielos ruļļus no folijas sagatavēm. Saskaņā ar uzņēmuma atbrīvojuma pieprasījumu tā ražošanas procesu veido tādas operācijas kā tālāka velmēšana, sagriešana, atkvēlināšana un iepakošana. Komisija uzskatīja, ka šīs darbības ir salīdzinoši maznozīmīgas.

(56)

Dingsheng Group apgalvoja, ka iepriekš minētās darbības nav maznozīmīgas, jo folijas sagataves tiek pakļautas dažādiem procesiem, kam nepieciešamas atšķirīgas un specifiskas iekārtas, un norādīja, ka tās apgalvojumu pamato arī tas, ka Dingheng ražojumus klasificē citā muitas pozīcijā nekā izejmateriālu.

(57)

Komisija atzina, ka izejmateriāls tiek pakļauts vairākiem procesiem, pirms Dingheng to pārdod kā izmeklējamo ražojumu. Tomēr šīs darbības nevar uzskatīt par nozīmīgām operācijām, vismaz ne salīdzinājumā ar ražošanas procesu, kas notiek pirms izejmateriāla nonākšanas Dingheng ražotnē. Alumīnija folijas sagatavju ražošanas process ietver alumīnija lietņu kausēšanu, liešanu, zāģēšanu, griešanu, slīpēšanu, karsēšanu, vairākus karstās un aukstās velmēšanas posmus un atkvēlināšanu. Tāpēc turpmākie posmi, lai no folijas sagatavēm izgatavotu lielos ruļļus, ir salīdzinoši nelieli un, kā norādīts 82. apsvērumā, tiem ir salīdzinoši neliela pievienotā vērtība, kas šajā sakarā ir būtiskais kritērijs. Turklāt muitas pozīcijas maiņu nevar uzskatīt par pierādījumu tam, ka ar izejvielu veiktās darbības ir ietekmējušas izejmateriālu. Patiesībā pamatregulas 13. panta 1. punkta a) apakšpunktā ir skaidri norādīts, ka pasākumu apiešanas prakse ietver “attiecīgā izstrādājuma nelielu pārveidošanu, lai to varētu klasificēt zem muitas kodiem, kuri parasti nav pakļauti pasākumiem”. Tādēļ Dingsheng Group iebildumi tika noraidīti.

(58)

Kā izklāstīts 34. apsvērumā, Dingheng ir Ķīnas uzņēmuma meitasuzņēmums un tādējādi ir daļa no Ķīnai piederošās Dingsheng Group. Šo grupu citstarp veido uzņēmumi, kas ražo mājsaimniecības alumīnija foliju un saistītos ražojumus, piegādā izejvielas šādai ražošanai un/vai tirgo šādas izejvielas vai gatavus ražojumus. Iepriekšējās izmeklēšanās attiecībā uz lielajiem ruļļiem tika konstatēts, ka atsevišķi Ķīnas uzņēmumi no Dingsheng Group eksportēja lielos ruļļus par dempinga cenām (17) un apgāja sākotnējā un pārskatīšanas izmeklēšanā noteiktos maksājumus, nedaudz pārveidojot ražojumu (18). Saskaņā ar 14. panta 6. punkta datubāzes datiem kopš iepriekšējās pretapiešanas izmeklēšanas, kas sakrīt ar laiku, kad Dingheng sāka eksportu no Taizemes uz Savienību, netika veikts imports no attiecīgā Ķīnas ražotāja eksportētāja no Dingsheng Group. Informācija, ko sniedza Dingsheng Group Ķīnas uzņēmumi, apstiprināja, ka šie uzņēmumi šajā periodā nav veikuši eksportu uz Savienību.

(59)

Dingheng paskaidroja, ka iemesls lielo ruļļu ražošanas uzsākšanai Taizemē bija panākt Dingsheng Group klātbūtni ārzemēs saskaņā ar tās “globalizācijas un starptautisko plānu uzdevumu”. Dingheng mātesuzņēmuma akciju kotēšana biržā 2018. gadā piesaistīja nepieciešamos finanšu līdzekļus, lai varētu paplašināt uzņēmuma darbību Taizemē. Turklāt ražotnes izveide Taizemē ļautu šai grupai nodrošināties pret metālu riskiem starptautiskajos tirgos, iegādāties alumīnija izejvielas par LMB cenu, nevis Šanhajas tirgus cenu, un paplašināt savu uzņēmējdarbību citos tirgos, kas ir rentablāki nekā ĶTR. Dingheng arī paskaidroja, ka, lai gan izmeklēšanas periodā tas ražoja lielos ruļļus no alumīnija folijas sagatavēm, saskaņā ar tā ieguldījumu plānu bija paredzēts izveidot liešanas līniju, kas būtu paredzēta ražošanai no alumīnija lietņiem. Tiklīdz liešanas līnija sāktu darboties, Dingheng izmantotu alumīnija lietņus no visas pasaules un ievērojami samazinātu Ķīnas izejvielu īpatsvaru, tādējādi mazinot ar izejvielu svārstībām saistīto risku.

(60)

Komisija atzīmēja, ka situācija pārskata periodā neatspoguļoja uzņēmuma nodomus, kas izklāstīti tā ieguldījumu plānā. Pārskata periodā Dingheng faktiski visas izejvielas iepirka no ĶTR un visus lielos ruļļus ražoja no importētām alumīnija folijas sagatavēm. Turklāt Dingheng papildināja paša veikto lielo ruļļu ražošanu ar lielajiem ruļļiem, ko iegādājās no tā saistītajiem uzņēmumiem ĶTR, jo pārskata periodā nepietika ar pašu saražoto apjomu, lai apmierinātu uzņēmuma klientu pieprasījumu. Lai gan Dingheng iesniedza pierādījumus, ka plānotā liešanas līnija atradās būvniecības stadijā, pārskata periodā tā netika ne pabeigta, ne izmantota.

(61)

Turklāt uzņēmuma ieguldījumu plāns faktiski ir priekšizpētes ziņojums, kurā analizēts, vai būtu ekonomiski pamatoti palielināt ražošanas jaudu Dingheng ražotnē, citstarp pievienojot liešanas līniju. Ziņojums ir datēts ar 2019. gada augustu, t. i., pēc tam, kad Dingheng jau bija uzsācis ražot lielos ruļļus no importētām alumīnija folijas sagatavēm. Turklāt ziņojumā minēts, ka arī nākotnē tiks importētas izejvielas (alumīnija lietņi) no ĶTR, un tas atspēko uzņēmuma argumentu par ražošanas izveidi ārpus ĶTR, lai iegādātos izejvielas par zemāku cenu. Lai gan praksē uzņēmums patiešām varētu sākt iepirkt izejvielas ārpus ĶTR, Komisija, pamatojoties uz pārskata periodā pieejamajiem faktiem, nevarēja izdarīt nekādus secinājumus par nezināmu nākotnes situāciju.

(62)

Turklāt uzņēmums nevarēja sniegt nekādus pierādījumus par pamatotu cēloni vai ekonomisko pamatojumu lielo ruļļu eksportam no Taizemes uz Savienību, izņemot iepriekš minētos plānus vai nodomus attiecībā uz turpmākiem ieguldījumiem vai ražošanu. Priekšizpētes ziņojums, kas tika iesniegts kā ieguldījumu plāns, ir datēts ar laiku pēc ražotnes izveides Taizemē, tādēļ to nevar iesniegt kā pierādījumu attiecībā uz ekonomisko pamatojumu, kādēļ lielie ruļļi pārskata periodā eksportēti no Taizemes uz Savienību. Turklāt, veicot meklēšanu internetā, atklājās, ka Dingheng izmantoja izvairīšanos no antidempinga maksājumu maksāšanas kā argumentu, lai piesaistītu klientus, jo kādā tīmekļa vietnē bija minēts: “Mēs varam piegādāt jums alumīnija foliju no mūsu rūpnīcas Taizemē vai Itālijā, lai izvairītos no antidempinga nodokļa” (19).

(63)

Pēc informācijas izpaušanas Dingsheng Group iesniedza 2018. gada ziņojumu (“2018. gada ziņojums”), apgalvojot, ka tā ir 2019. gada priekšizpētes ziņojuma (“2019. gada ziņojums”) sākotnējā redakcija. Dingsheng Group arī uzsvēra, ka, lai gan to sauc par priekšizpētes ziņojumu, nevis ieguldījumu plānu, to saistībā ar Taizemes ieguldījumu apstiprināšanu analizēja Dingsheng galvenā akcionāra valde.

(64)

Komisija pārbaudīja 2018. gada ziņojumu un konstatēja, ka, lai gan tas ir ļoti līdzīgs 2019. gada ziņojumam, tajā paredzēto darbību joma ir daudz šaurāka. Kamēr 2018. gada ziņojumā ir minēts tikai velmēšanas cehs un uzskaitītas plānotās iekārtas, kuru vidū ir tikai velmēšanas, uztīšanas, sagriešanas un atkausēšanas iekārtas, 2019. gada ziņojumā, no otras puses, ir minēta velmēšanas un liešanas līnija. Liešanas līnija ir ļoti svarīga, jo saskaņā ar uzņēmuma iepriekš iesniegto informāciju tās izveide novērstu vajadzību iepirkt folijas sagataves no Ķīnas, jo tā ļautu ražot šādas sagataves Taizemē, izmantojot izejvielas (alumīnija lietņus), kuru izcelsme ir visā pasaulē (sk. arī 59. apsvērumu iepriekš tekstā).

(65)

Kā paskaidrots iepriekš 61. apsvērumā, 2019. gada ziņojums ir sagatavots pēc Dingheng ražotnes izveidošanas. Tomēr Dingsheng Group apgalvoja, ka 2019. gada ziņojums nav “nekas cits kā 2018. gadā sagatavotā Pirmā plāna, kuru Dingsheng Group nevarēja īstenot, integrācija un pārskatīšana”. Turklāt Dingsheng Group apgalvoja, ka 2019. gada ziņojumā bija ierosināts samazināt sākotnējā projekta apjomu, paredzot, ka gada ražošanas jauda agrāko [50 000–70 000] tonnu vietā būs [40 000–60 000] tonnas. Tomēr Komisija uzskatīja, ka šis apgalvojums ir faktiski nepareizs, ņemot vērā, ka 2019. gada ziņojumā vairākkārt ir skaidri norādīts, ka ziņojuma mērķis ir nodrošināt papildu ražošanas jaudu [40 000–60 000] tonnu apmērā, lai sasniegtu ražošanas apjomu [90 000–130 000] tonnas gadā. Faktiski minētā ziņojuma nosaukums ir “Projekts alumīnija folijas ražošanas jaudas palielināšanai par [40 000–60 000] tonnām”.

(66)

Dingsheng Group nav sniegusi nekādu informāciju, kas liecinātu, ka 2018. gada ziņojuma sagatavošanas un lēmuma par ieguldījumiem pieņemšanas laikā būtu bijis nodoms Taizemē izveidot ražotni, kurai nebūtu jāimportē alumīnija folijas sagataves no Ķīnas. Gluži pretēji, sniegtā informācija liecina par nodomu izveidot ražotni, kas ražotu lielos ruļļus no importētām folijas sagatavēm, veicot tikai salīdzinoši nelielas darbības. Situācija pārskata periodā faktiski attēloja tādu ražotni, kāda bija paredzēta 2018. gada ziņojumā. Vienīgais iesniegtais dokuments, kurā minēta iespēja izveidot liešanas līniju, ir datēts ar 2019. gadu, proti, pēc Dingheng ražotnes izveides.

(67)

Dingsheng Group arī apgalvoja, ka to, ka 2019. gada ziņojumā ir minēts izejvielu (alumīnija lietņu) imports no Ķīnas (kā minēts 61. apsvērumā), nevar uzskatīt par ekonomiska pamatojuma trūkumu darbības uzsākšanai Taizemē. Šajā kontekstā Dingsheng Group norādīja uz informāciju, kas sniegta Komisijai atbildē par trūkumiem, kurā tā apgalvoja, ka būtu “ekonomiski neloģiski” importēt izejvielas no Ķīnas, jo Ķīnas alumīnija lietņiem tiek piemērots 30 % eksporta nodoklis. Tādējādi Dingsheng Group apgalvoja, ka šo izejvielu tā iepirks no citām valstīm. Turklāt Dingsheng Group apgalvoja, ka plānotās liešanas līnijas ieviešana novērsīs vajadzību iepirkt folijas sagataves no Ķīnas.

(68)

Tomēr gan 2018. gada, gan 2019. gada ziņojumā ir minēts, ka izejvielas (folijas sagataves un lietņi) tiek iegūtas no Ķīnas. Ziņojumā nekur nebija minēts 30 % eksporta nodoklis lietņiem no Ķīnas, lai gan, kā tiek apgalvots, šis (vai līdzīgs) nodoklis jau pastāvēja minēto pētījumu veikšanas laikā. Turklāt paredzētais alumīnija folijas sagatavju ražošanas apjoms Dingheng ražotnē nav pietiekams, lai segtu plānoto alumīnija folijas ražošanas apjomu. Faktiski 2019. gada ziņojumā ir norādīts: “Alumīnija folijas sagatavju ražošanai gadā ir nepieciešamas [70 000–90 000] t, un daļu no šā apjoma saražo jaunizbūvētajā liešanas un velmēšanas cehā, bet pārējo importē no Ķīnas.”

(69)

Tas, vai Dingheng nākotnē iepirks izejvielas no Ķīnas vai citām valstīm un vai šāda izvēle būtu ekonomiski loģiska, jebkurā gadījumā šajā izmeklēšanā nav izšķirīgs faktors. Komisijas savi secinājumi ir jāpamato ar faktiem un skaitļiem, kas attiecas uz izmeklēšanas periodu. Kā jau minēts 61. apsvērumā, nav iespējams izdarīt secinājumus par nezināmu nākotnes situāciju, pamatojoties uz pārskata periodā pieejamajiem faktiem.

(70)

Dingsheng Group arī apgalvoja, ka reklāma, kurā izvairīšanās no antidempinga maksājumiem ir minēta kā veids, kā piesaistīt klientus (sk. 62. apsvērumu), pēc būtības ir “pakārtota uzņēmuma darījumdarbības lēmumiem” un ir “tikai faktu izklāsts”. Tāpēc tā nevar “sniegt nekādu skaidrību par iespējamo ekonomiskā pamatojuma trūkumu”. Dingsheng Group ir taisnība, ciktāl tā apgalvo, ka reklāmu kā tādu nevar uzskatīt par pārliecinošu pierādījumu tam, kāpēc ir izveidota ražotne Taizemē. Tomēr tas norāda, ka izvairīšanās no antidempinga maksājumiem bija svarīgs Dingsheng Group pieņemto saimniecisko (mārketinga) lēmumu elements. Tādi ir, piemēram, lēmumi par to, kā nodrošināt, ka potenciālie klienti iegādāsies Dingsheng Group ražojumus no jebkuras tās ražotnes. Netika minēti citi argumenti, kādēļ klientiem kā piegādātājs būtu jāizvēlas Taizemes ražotne, nevis citas ražotnes, piemēram, ražojuma kvalitāte vai cena. Reklāmā, kas laikposmā pēc informācijas izpaušanas tika izņemta, bija minēta tikai izvairīšanās no antidempinga maksājumiem.

(71)

Turklāt Dingsheng Group sniedza argumentus, kas attiecās uz pamatotu cēloni vai ekonomisko pamatojumu tās darbības paplašināšanai no Ķīnas uz Taizemi 2018. gadā. Tie ietvēra iespēju paplašināt ražošanas jaudu, mazāk stingrus vides aizsardzības noteikumus Taizemē, nepieciešamību nostiprināties citos tirgos, jo Ķīnas folijas tirgus ir piesātināts, un nepieciešamību pārvarēt nesenās svārstības alumīnija nākotnes līgumu tirgos. Tomēr, kā atzina pati Dingsheng Group, šie argumenti neizskaidro pašreizējo ražošanas situāciju un varētu būt nozīmīgi tikai attiecībā uz nākotnes situāciju, kad Dingheng, iespējams, sāktu ražot lielos ruļļus no visā pasaulē iegūtiem alumīnija lietņiem.

(72)

Visbeidzot, Dingsheng Group apgalvoja, ka Komisijas analīzei nevajadzētu balstīties uz īslaicīgu situāciju, bet būtu jāņem vērā arī situācija nākotnē. Tomēr, kā jau minēts iepriekš 69. apsvērumā, Komisijai ir juridisks pienākums pamatot analīzi ar faktiem un skaitļiem, kas attiecas uz izmeklēšanas periodu. Šie fakti liecināja, ka Dingheng ražoja lielos ruļļus no folijas sagataves, ko importēja no Ķīnas, un tos galvenokārt pārdeva starptautiskiem klientiem. Tikai 2019. gadā, kad ražotne bija izveidota, pirmoreiz tika minēts, ka Taizemē tiks mainīts ražošanas process un ražotnei tiks pievienota liešanas līnija. Tāpēc lielākā daļa iepriekš minēto iemeslu, kas pamatoja klātesamības īstenošanu ārpus Ķīnas, vēl nav īstenojušies un tos nevar pieņemt kā ekonomisko pamatojumu pašreizējās ražotnes izveidei Taizemē.

(73)

Ņemot vērā iepriekš minēto, Dingsheng Group paustie apgalvojumi tika noraidīti. Izmeklēšanā netika atklāts pietiekami pamatots cēlonis vai ekonomisks pamatojums ražotnes izveidei Taizemē, kā aprakstīts iepriekš, izņemot vienīgi izvairīšanos no pašlaik spēkā esošo antidempinga maksājumu veikšanas (20).

2.5.   Operāciju sākšana vai ievērojams pieaugums

(74)

Pamatregulas 13. panta 2. punktā ir noteikts, ka montāžas operācijai ir jābūt uzsāktai vai tās apmēram ir jābūt ievērojami pieaugušam pēc vai īsi pirms antidempinga izmeklēšanas uzsākšanas, ja attiecīgās detaļas nāk no valsts, uz kuru attiecas pasākumi.

(75)

Lai gan informācija, ko uzņēmumi sniedza atbrīvojuma pieprasījumā un divās turpmākajās atbildēs uz trūkumu novēršanas vēstulēm, ne visos aspektos bija pilnīga, Komisija uzskatīja, ka šī informācija bija pietiekama, lai noteiktu, vai ir izpildīti 13. pantā izklāstītie kritēriji.

(76)

Kā parādīts 2. tabulā, 2016. un 2017. gadā lielo ruļļu importa apjoms no Taizemes bija nebūtisks. Pēc tam, kad iepriekšējā pretapiešanas izmeklēšanā 2017. gadā antidempinga maksājumi tika attiecināti uz nedaudz pārveidoto ražojumu no ĶTR, imports no Taizemes 2018. gadā sāka ievērojami palielināties un kopš tā laika tā apjoms katru gadu ir dubultojies. Kā jau minēts iepriekš, vairāk nekā 95 % no visa lielo ruļļu importa apjoma pārskata periodā veidoja uzņēmumi Dingheng un Thai Dingli, kas tika izveidoti 2018. gadā.

(77)

Pēc informācijas izpaušanas Dingsheng Group apgalvoja, ka Komisija ir faktiski nepareizi apgalvojusi, ka importa apjoms no Taizemes 2018. gadā palielinājās un ka vairāk nekā 95 % no visa lielo ruļļu importa apjoma pārskata periodā veidoja Dingheng un Thai Dingli. Kā norāda Dingsheng Group, Dingheng uzsāka komerciālu ražošanu tikai 2019. gadā un nevar būt atbildīgs par 95 % no importa apjoma 2018. gadā.

(78)

Komisija atzīmēja, ka Dingsheng Group apgalvojums ir balstīts uz nepareizu interpretāciju par iepriekš 76. apsvērumā minēto. Dingheng un Thai Dingli veidoja 95 % no importa apjoma pārskata periodā, t. i., no 2019. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. jūnijam, nevis 2018. gadā. Kā norādīts atbrīvojuma pieprasījumā un kā savā iesniegumā apstiprināja Dingsheng Group, pārskata periodā gan Dingheng, gan Thai Dingli eksportēja lielos ruļļus uz Savienību. Dati, kas bija pieejami Komisijai no pieprasījuma, statistikas datu bāzēm un pašas Dingsheng Group sniegtās informācijas, liecināja, ka citi uzņēmumi pārskata periodā nevar veidot vairāk nekā 5 % no importa apjoma Savienībā. Tāpēc šis apgalvojums tika noraidīts.

(79)

Pat pieņemot, ka pārskata periodā uz Savienību tika eksportēti tikai Dingheng ražotie lielie ruļļi (nevis no ĶTR iepirktie ruļļi), saskaņā ar Dingheng sniegto informāciju 100 % no visām izejvielām (alumīnija folijas sagataves) tika iepirktas no (saistītiem un nesaistītiem) Ķīnas uzņēmumiem. Tāpēc Komisija secināja, ka montāža sākās kopš antidempinga izmeklēšanas sākšanas, savukārt attiecīgās detaļas ir no valsts, uz kuru attiecas pasākumi.

2.6.   Detaļu vērtība un pievienotā vērtība

(80)

Pamatregulas 13. panta 2. punkta b) apakšpunktā ir noteikts, ka attiecībā uz montāžas darbībām vēl viens nosacījums, lai konstatētu pasākumu apiešanu, ir tāds, ka detaļas (šajā gadījumā Ķīnas izcelsmes) veido 60 % vai vairāk no kopējās samontētā ražojuma detaļu vērtības un ka montāžas vai nobeiguma apstrādes laikā ievestajām detaļām pievienotā vērtība ir mazāka nekā 25 % no ražošanas izmaksām.

(81)

Kā minēts 79. apsvērumā, Dingheng Savienībai pārdotos lielos ruļļus ražoja no izejvielām, kas 100 % apmērā bija iepirktas ĶTR, tādējādi ievērojami pārsniedzot 60 % slieksni no detaļu kopējās vērtības. Tāpēc tika secināts, ka ir izpildīts pamatregulas 13. panta 2. punkta b) apakšpunktā noteiktais pirmais kritērijs.

(82)

Lai veiktu 25 % testu, ievesto detaļu pievienotā vērtība tika noteikta kā saistībā ar šīm detaļām radušos montāžas uzņēmuma darbaspēka izmaksu un rūpnīcas pieskaitāmo izmaksu summa. Šajā aprēķinā netika ņemtas vērā pārdošanas, vispārējās un administratīvās izmaksas, kā arī peļņa. Šādi noteiktā pievienotā vērtība pēc tam tika izteikta procentos no ražošanas izmaksām, ko veido visu detaļu vērtība, pamatojoties uz rūpnīcā piegādāto un nesaistītu pušu darījumu nosacījumiem atbilstošo detaļu iepirkuma cenām, pieskaitot detaļām montāžas vai komplektēšanas darbības laikā pievienoto vērtību. Tika konstatēts, ka šādi noteiktā vidējā pievienotā vērtība pārskata periodā bija ievērojami zemāka par pamatregulas 13. panta 2. punkta b) apakšpunktā noteikto 25 % slieksni. Tāpēc tika secināts, ka ir izpildīts arī pamatregulas 13. panta 2. punkta b) apakšpunktā noteiktais otrais kritērijs.

2.7.   Maksājuma koriģējošās ietekmes mazināšana

(83)

Atbilstīgi pamatregulas 13. panta 1. punktam Komisija pārbaudīja, vai izmeklējamā ražojuma imports gan daudzuma, gan cenas ziņā mazināja patlaban spēkā esošo pasākumu koriģējošo ietekmi.

(84)

Kā paskaidrots 44. un 45. apsvērumā, ievērojami palielinājās lielo ruļļu importa apjoms no Taizemes. Šis importa apjoms palielinājās no mazāk nekā 1 % no kopējā lielo ruļļu importa apjoma 2016. gadā līdz gandrīz 9 % pārskata periodā. Salīdzinājumam – importa apjoms no Ķīnas uzņēmumiem, kas pēdējā pretapiešanas izmeklēšanā netika atbrīvoti no maksājuma, samazinājās no 13 % 2016. gadā līdz mazāk nekā 1 % pārskata periodā.

(85)

Attiecībā uz cenām Komisija salīdzināja iepriekšējā termiņbeigu pārskatīšanā noteikto vidējo cenu, kas nerada kaitējumu (21), ar vidējo svērto eksporta CIF cenu, kas noteikta, pamatojoties uz tā ražotāja sniegto informāciju, kurš sadarbojās, un pienācīgi koriģēta, lai iekļautu parastos muitas nodokļus un izmaksas pēc muitošanas. Šis cenu salīdzinājums parādīja, ka pastāv cenu samazinājums par 49 % un mērķa cenas samazinājums par 40 %.

(86)

Komisija secināja, ka spēkā esošo pasākumu koriģējošo ietekmi gan daudzuma, gan cenu ziņā mazināja imports no Taizemes, uz kuru attiecas izmeklēšana.

(87)

Pēc informācijas izpaušanas Dingsheng Group apgalvoja, ka tai nav sniegta pietiekama informācija, lai varētu pārbaudīt aprēķinu precizitāti, jo netika izpausta cena, kas nerada kaitējumu, un mērķa peļņas līmenis, lai aprēķinātu cenu samazinājuma un mērķa cenu samazinājuma līmeni.

(88)

Komisija noraidīja šo apgalvojumu un uzskatīja, ka Dingsheng Group sniegtā informācija bija pietiekama, lai tā varētu efektīvi sniegt piezīmes pie Komisijas secinājumiem, kas izklāstīti informācijas izpaušanas dokumentos. Šajā sakarā Komisija atzīmēja, ka pretapiešanas izmeklēšanā veiktā analīze aprobežojas ar to, lai noteiktu, vai tiek mazināta maksājuma koriģējošā ietekme attiecībā uz cenām un/vai daudzumiem. Šo analīzi veic, izmantojot iepriekšējā izmeklēšanā, konkrētajā gadījumā – pārskatīšanas izmeklēšanā, iegūto informāciju par cenu līmeni, kas nerada kaitējumu. Cenu līmenis, kas nerada kaitējumu, tika izpausts Dingsheng Group2021. gada 24. jūnija īpašajā informācijas izpaušanā, norādot to diapazonos. No īpašajā informācijas izpaušanā sniegtās informācijas varēja arī viegli noteikt, ka izmantotā mērķa peļņa bija 6 %. Tāpēc tika uzskatīts, ka sniegtā informācija ir pietiekama, lai pārbaudītu Komisijas aprēķinu precizitāti un atbilstību. Turklāt jāatzīmē, ka viens uzņēmums, kas pārskatīšanas izmeklēšanā sadarbojās, arī ir daļa no Dingsheng Group un tādējādi koncernam tajā brīdī tika sniegta sīkāka informācija. Šie apgalvojumi tādējādi tiek noraidīti.

2.8.   Pierādījumi par dempingu

(89)

Atbilstīgi pamatregulas 13. panta 1. punktam Komisija arī pārbaudīja, vai ir pierādījumi par dempingu attiecībā uz līdzīgajam ražojumam agrāk noteiktajām normālajām vērtībām.

(90)

Šim nolūkam tika noteiktas ražotāja eksportētāja, kas sadarbojās, eksporta cenas, kā aprakstīts 85. apsvērumā, un tās tika salīdzinātas ar pēdējā termiņa beigu pārskatīšanā (sākotnējam līdzīgajam ražojumam) un pretapiešanas izmeklēšanā (nedaudz pārveidotajam ražojumam) noteiktajām normālajām vērtībām, pienācīgi pielāgojot tās Londonas Metālu biržas (LMB) cenu svārstībām. Saskaņā ar pēdējā termiņbeigu pārskatīšanā un iepriekšējā pretapiešanas izmeklēšanā veiktajiem aprēķiniem šī korekcija bija nepieciešama, jo alumīnija ražojumu cenas izriet no pamata izejvielas – primārā alumīnija – cenu svārstībām. Attiecībā uz primāro alumīniju LMB cenas tiek uzskatītas par pasaules mēroga etalonu.

(91)

Pēc informācijas izpaušanas Dingsheng Group apgalvoja, ka LMB korekcija ir bijusi nepareiza. Tā norādīja, ka augšupvērstajai korekcijai vajadzēja būt lejupvērstai, jo LMB cenai laikā no pārskatīšanas izmeklēšanas līdz pārskata periodam bija tendence samazināties.

(92)

Saskaņā ar pamatregulas 13. panta 1. punktā noteiktajām prasībām aprēķini tika veikti, pamatojoties uz līdzīgajam ražojumam agrāk noteiktajām normālajām vērtībām. Tas ietver LMB vērtības, kas tika izmantotas minēto izmeklēšanu laikā. Dingsheng Group iesniegumā minētās pārskata izmeklēšanas perioda LMB vērtības neatbilst iepriekšējās izmeklēšanās izmantotajām vērtībām, tāpēc tās nevar izmantot salīdzināšanai. Izmantojot iepriekšējās izmeklēšanās noteiktās vērtības un salīdzinot tās ar LMB datiem no tā paša datu avota (Bloomberg), kas tika sākotnēji izmantots pārskata periodā, t. i., piemērojot tādu pašu metodiku kā iepriekšējās izmeklēšanās, tika konstatēts, ka Komisijas veiktā augšupvērstā korekcija bija pareiza. Tāpēc Komisija noraidīja šo apgalvojumu.

(93)

Pēc informācijas izpaušanas divi nesaistīti Savienības importētāji lūdza Komisiju pārbaudīt, vai lielie ruļļi pašlaik joprojām tiek pārdoti par dempinga cenām, un sniedza informāciju par pašreizējām lielo ruļļu importa cenām, ja imports tiek veikts no ĶTR uz Apvienoto Karalisti. Tomēr Komisijas analīze aprobežojās ar informāciju, kas attiecās uz izmeklēšanas un pārskatu sniegšanas periodu, nevis uz informāciju, kas attiecās uz vēlāku periodu, kā tas izriet no pamatregulas 6. panta 1. punkta. Turklāt nesaistīto importētāju sniegtā informācija attiecas uz pašreizējām importa cenām no ĶTR, kas nav attiecīgā valsts, uz Apvienoto Karalisti, kas nav Savienības dalībvalsts. Tāpēc Komisija šo pieprasījumu noraidīja.

(94)

Normālo vērtību un eksporta cenu salīdzinājums ražojuma veida līmenī liecina, ka uzņēmumi, kas sadarbojās, pārskata periodā lielos ruļļus importēja par dempinga cenām.

3.   PIEPRASĪJUMI PAR ATBRĪVOJUMA PIEŠĶIRŠANU

(95)

Viens Taizemes ražotājs eksportētājs saskaņā ar pamatregulas 13. panta 4. punktu pieprasīja atbrīvojumu no iespējamajiem plašāk attiecinātajiem pasākumiem un iesniedza atbildes uz anketas jautājumiem.

(96)

Tomēr, kā izklāstīts iepriekš, izmeklēšanā apstiprinājās, ka šis ražotājs apgāja spēkā esošos pasākumus. Tādēļ tika secināts, ka šis pieprasījums ir jānoraida.

4.   PASĀKUMI

(97)

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem konstatējumiem, Komisija secināja, ka ĶTR izcelsmes lielo ruļļu importam uzliktais antidempinga maksājums tiek apiets, importējot izmeklējamo ražojumu, kas nosūtīts no Taizemes. Tā kā uzņēmuma, kas sadarbojās, eksports veido vairāk nekā 95 % no kopējā izmeklējamā ražojuma importa un neviens cits ražotājs eksportētājs nesadarbojās, šis secinājums attiecas uz visu valsti.

(98)

Tāpēc atbilstīgi pamatregulas 13. panta 1. punktam spēkā esošie antidempinga pasākumi būtu jāpaplašina, attiecinot tos arī uz izmeklējamā ražojuma importu.

(99)

Saskaņā ar pamatregulas 13. panta 1. punkta otro daļu būtu jāpaplašina pasākums, kas noteikts Īstenošanas regulas (ES) 2015/2384 1. panta 2. punktā attiecībā uz “visiem pārējiem uzņēmumiem” un iepriekš paplašināts ar Īstenošanas regulas (ES) 2017/271 1. pantu, proti, galīgais antidempinga maksājums 30 % apmērā, kas piemērojams neto cenai ar piegādi līdz Savienības robežai pirms muitas nodokļa samaksas.

(100)

Saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu, kurā noteikts, ka visi paplašinātie pasākumi būtu jāattiecina uz importu, kas nonācis Savienībā, ievērojot prasību par reģistrāciju, kura noteikta ar izmeklēšanas sākšanas regulu, maksājumi ir jāiekasē par šādu reģistrēto pārskatāmā ražojuma importu.

(101)

Kā paskaidrots iepriekš 39. apsvērumā, iepriekšējā pretapiešanas izmeklēšanā tika izveidots galapatēriņa mehānisms, kura mērķis bija nodrošināt īstiem pārveidotās alumīnija folijas importētājiem iespēju pieprasīt atbrīvojumu no antidempinga maksājumu veikšanas. TPL, kas ir nesaistīts pārveidotās alumīnija folijas importētājs, apgalvoja, ka, pieprasot, lai īstie pārveidotās alumīnija folijas importētāji pašreizējā izmeklēšanā ievērotu šādu galapatēriņa procedūru, tiktu netaisnīgi sodīti tāda ražojuma importētāji, kas neietilpst izmeklēšanas jomā. Šajā sakarā TPL norādīja uz nesen izveidotajiem īpašajiem Taric kodiem pārveidotajai folijai, kas tika ieviesti pēc iepriekšējās pretapiešanas izmeklēšanas.

(102)

Tomēr lēmums par to, vai no Taizemes importētajiem lielajiem ruļļiem piemērot galapatēriņa procedūru, neietilpst pašreizējās izmeklēšanas jomā. Šīs pretapiešanas izmeklēšanas mērķis ir noteikt, vai spēkā esošos pasākumus vajadzētu attiecināt uz līdzīgā ražojuma importu no Taizemes. Izmeklēšana nevar mainīt ne pasākumu līmeni, ne veidu, un tādēļ tā nevar mainīt galapatēriņa procedūras pastāvēšanu.

(103)

Jebkurā gadījumā iespēja atšķirt pārveidoto foliju no mājsaimniecībām paredzētās folijas pašlaik joprojām ir atkarīga no tā, kādu galapatēriņu ir deklarējis attiecīgais importētājs, pat ja pašlaik pastāv īpaši Taric kodi pārveidotajai folijai. Piemēram, Taric koda 7607111960 aprakstā ir iekļauts formulējums “citam lietojumam, izņemot alumīnija foliju mājsaimniecībā”. Uz importu saskaņā ar šo kodu, kas tika īpaši izveidots, lai iekļautu pārveidoto foliju, attiecas galapatēriņa noteikumi, lai nodrošinātu iespēju faktiski deklarēt importu saskaņā ar šo kodu. Tāpēc, izveidojot īpašus kodus pārveidotajai un mājsaimniecības folijai, nav novērsta vajadzība pēc galapatēriņa procedūras. Tādējādi pašreizējās galapatēriņa procedūras joprojām ir vajadzīgas.

(104)

Pēc informācijas izpaušanas TPL atkārtoja savu pieprasījumu nepagarināt iepriekšējā pretapiešanas izmeklēšanā noteikto galapatēriņa procedūru. TPL uzskata, ka galapatēriņa procedūra nav vajadzīga, jo tā tika ieviesta tikai tādēļ, lai nodrošinātu, ka pārveidotās folijas importētāji importē īstu pārveidoto foliju, nevis nedaudz pārveidotu alumīnija foliju mājsaimniecībām. TPL apgalvoja, ka šāda nošķiršana pašreizējā izmeklēšanā nav nepieciešama, jo tagad tiek noteikts, vai no Taizemes eksportētais ražojums ir Taizemes vai Ķīnas izcelsmes ražojums.

(105)

Komisija nepiekrīt šim argumentam. Antidempinga pasākumu paplašināšana neizbēgami ietver arī iepriekš noteiktās galapatēriņa procedūras paplašināšanu. Tas, ka galapatēriņa procedūra nav pasākums, bet gan īpaša muitas procedūra, kā apgalvo TPL, nemazina tā fakta nozīmi, ka pasākumu piemērošana iepriekšējā pretapiešanas izmeklēšanā tika nepārprotami apvienota ar šo galapatēriņa procedūru. Turklāt, tā kā pašreizējā izmeklēšanā tika iekļauts arī nedaudz pārveidotais ražojums, atšķirība starp pārveidoto foliju un mājsaimniecības foliju joprojām ir būtiska arī attiecībā uz ražojumiem, kas importēti no Taizemes. Kā paskaidrots 103. apsvērumā, atšķirība starp abiem ražojuma veidiem joprojām ir atkarīga no importētāja deklarētā galapatēriņa. Šāda deklarācija ir obligāts elements, lai noteiktu, vai ražojumu var importēt ar īpašu pārveidotās folijas Taric kodu vai ar kādu no Taric kodiem mājsaimniecības alumīnija folijai. Tāpēc Komisija noraidīja TPL pieprasījumu.

(106)

Pēc informācijas izpaušanas divi nesaistīti Savienības importētāji iesniedza pierādījumus par izejvielu izmaksu un pārveidošanas izmaksu neseno pieaugumu, ar ko saskaras mājsaimniecības folijas ražotāji Savienībā, un lūdza līdzsvarot Savienības lielo ruļļu ražotāju intereses ar Savienības mājsaimniecības folijas ražotāju un galapatērētāju interesēm. Tomēr šo Savienības importētāju sniegtie dati attiecās uz periodu pēc pašreizējās izmeklēšanas perioda, tāpēc tie netika ņemti vērā. Turklāt pasākumu ietekmes analīze neietilpst pretapiešanas izmeklēšanas jomā, kas aprobežojas ar to, lai noteiktu, vai pasākumu apiešanas prakse mazina sākotnējo pasākumu koriģējošo ietekmi. Tomēr pilnīgu analīzi, tostarp par pasākumu ietekmi uz Savienības interesēm, var veikt cita veida izmeklēšanā, piemēram, starpposma vai termiņbeigu pārskatīšanā (22). Tāpēc Komisija šo pieprasījumu noraidīja.

5.   INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA

(107)

Komisija 2021. gada 24. jūnijā izpauda visām ieinteresētajām personām būtiskos faktus un apsvērumus, kuri ļāva izdarīt iepriekš minētos secinājumus, un aicināja tās izteikt piezīmes. Tika saņemtas piezīmes no Taizemes ražotāja, kas sadarbojās, diviem nesaistītiem importētājiem Savienībā un viena nesaistīta importētāja Šveicē – TPL. Šo personu iesniegtās rakstiskās piezīmes attiecīgā gadījumā tika ņemtas vērā, kā aprakstīts iepriekš.

(108)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, kuru sniegusi komiteja, kas izveidota ar Regulas (ES) 2016/1036 15. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar Komisijas 2015. gada 17. decembra Īstenošanas regulu (ES) 2015/2384, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija foliju importam un ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktu izbeidz procedūru attiecībā uz konkrētu Brazīlijas izcelsmes alumīnija foliju importu, noteiktais galīgais antidempinga maksājums, kas ar Komisijas 2017. gada 16. februāra Īstenošanas regulu (ES) 2017/271 paplašināts, attiecinot to uz konkrētu nedaudz mainītu alumīnija foliju, ar šo tiek attiecināts uz šādu ražojumu importu:

alumīnija folija ar biezumu 0,008 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,018 mm, bez pamatnes, velmēta, bet tālāk neapstrādāta, ruļļos ar platumu ne vairāk kā 650 mm un svaru vairāk nekā 10 kg,

alumīnija folija ar biezumu ne mazāk kā 0,007 mm un mazāk nekā 0,008 mm neatkarīgi no ruļļu platuma, atkvēlināta vai neatkvēlināta,

alumīnija folija ar biezumu ne mazāk kā 0,008 mm un ne vairāk kā 0,018 mm, ruļļos, kuru platums pārsniedz 650 mm, atkvēlināta vai neatkvēlināta,

alumīnija folija ar biezumu vairāk nekā 0,018 mm un mazāk nekā 0,021 mm neatkarīgi no ruļļu platuma, atkvēlināta vai neatkvēlināta,

alumīnija folija ar biezumu ne mazāk kā 0,021 mm un ne vairāk kā 0,045 mm neatkarīgi no ruļļu platuma, uzrādīta ar vismaz divām kārtām, atkvēlināta vai neatkvēlināta,

ko pašlaik klasificē ar KN kodiem ex 7607 11 19 (Taric kodi 7607111910, 7607111930, 7607111940, 7607111950) un ex 7607 11 90 (Taric kodi 7607119044, 7607119046, 7607119071, 7607119072) un kas nosūtīti no Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tiem ir deklarēta Taizemes izcelsme (Taric papildu kods C601).

2.   Ražojumu, kas aprakstīts šā panta 1. punktā, atbrīvo no paplašinātā galīgā antidempinga maksājuma, ja tas tiek importēts nevis kā mājsaimniecības folija, bet citām vajadzībām. Šādam atbrīvojumam piemēro Savienības muitas noteikumos par Savienības galapatēriņa procedūru ietvertos nosacījumus, jo īpaši Savienības Muitas kodeksa 254. pantu.

3.   Ar šā panta 1. punktu paplašināto maksājumu iekasē par importu, kas nosūtīts no Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tam ir deklarēta Taizemes izcelsme, un kas reģistrēts saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2020/2162 2. pantu un Regulas (ES) 2016/1036 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu, izņemot importu, par kuru saskaņā ar 2. punktu var pierādīt, ka tas ir izmantots citiem mērķiem, nevis mājsaimniecības folijai.

4.   Antidempinga maksājumu summa, kas jāiekasē ar atpakaļejošu spēku, ir tā, ko iegūst, piemērojot antidempinga maksājumu 30,0 % apmērā, kas piemērojams “visiem pārējiem uzņēmumiem”.

5.   Ja nav noteikts citādi, piemēro spēkā esošos noteikumus par muitas nodokļiem.

2. pants

Muitas dienestiem tiek dots rīkojums vairs neturpināt ar Īstenošanas regulas (ES) 2020/2162 2. pantu paredzēto importa reģistrāciju.

3. pants

Dingheng New Materials Co., Ltd. iesniegto atbrīvojuma pieprasījumu noraida.

4. pants

1.   Pieprasījumus par atbrīvojuma piešķiršanu attiecībā uz 1. pantā paplašināto maksājumu iesniedz rakstiski vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, un personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu, kas pieprasījusi atbrīvojumu, tie ir jāparaksta. Pieprasījumu sūta uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G Office:

CHAR 04/39

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 13. panta 4. punktu Komisija to uzņēmumu veiktajam importam, kuri neapiet ar Īstenošanas regulām (ES) 2015/2384 un (ES) 2017/271 noteiktos antidempinga pasākumus, ar lēmumu var piešķirt atbrīvojumu no maksājuma, kura piemērošana paplašināta ar 1. pantu.

5. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 14. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 925/2009 (2009. gada 24. septembris), ar ko piemēro galīgu antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts tādas dažu veidu alumīnija folijas importam, kuras izcelsme ir Armēnijā, Brazīlijā un Ķīnas Tautas Republikā (OV L 262, 6.10.2009., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2384 (2015. gada 17. decembris), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija foliju importam un ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 1225/2009 11. panta 2. punktu izbeidz procedūru attiecībā uz konkrētu Brazīlijas izcelsmes alumīnija foliju importu (OV L 332, 18.12.2015., 63. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/271 (2017. gada 16. februāris), ar kuru paplašina galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Padomes Regulu (EK) Nr. 925/2009 noteikts konkrētas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija folijas importam, attiecinot to uz konkrētu nedaudz mainītu alumīnija foliju (OV L 40, 17.2.2017., 51. lpp.), un kura grozīta ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2213 (2017. gada 30. novembris), ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/271, ar kuru paplašina galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Padomes Regulu (EK) Nr. 925/2009 noteikts konkrētas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija folijas importam, attiecinot to uz konkrētu nedaudz mainītu alumīnija foliju (OV L 316, 1.12.2017., 17. lpp.).

(5)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2162 (2020. gada 18. decembris), ar ko sāk izmeklēšanu par konkrētas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija folijas importam ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/2384 un Īstenošanas regulu (ES) 2017/271 noteikto antidempinga pasākumu iespējamo apiešanu, importējot konkrētu alumīnija foliju, kas nosūtīta no Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tai ir deklarēta Taizemes izcelsme, un ar ko uz šādu importu attiecina reģistrāciju (OV L 431, 21.12.2020., 48. lpp.).

(6)  Dingsheng Group2021. gada 15. martā arī iesniedza pieteikumu ES Vispārējai tiesai par izmeklēšanas sākšanas regulas atcelšanu, daļēji atsaucoties uz to pašu pamatojumu, kas izklāstīts šīs regulas 1.5. iedaļā. Šī Tiesas lieta šīs izmeklēšanas laikā vēl nebija izskatīta.

(7)  HS (harmonizētās sistēmas) kodi, ko izstrādājusi Pasaules Muitas organizācija, ir starptautiski standartizēti ražojumu klasifikatori, ko piemēro vairāk nekā 200 pasaules valstīs. Kopējā tarifa numura (preču koda) pirmie seši cipari visās šajās valstīs ir vienādi. KN kodi (kopējā nomenklatūra) ir preču kodi, ko ES izmanto preču klasifikācijai, un tie ir astoņciparu kodi, no kuriem pirmie seši cipari ir identiski HS kodiem. Taric kodu izveido uz KN koda pamata, pievienojot vēl divus ciparus, lai atklātu informāciju par antidempinga un citiem maksājumiem vai kvotām.

(8)  Vispārējās tiesas 2016. gada 15. decembra spriedums RENV, Gul Ahmed Textile Mills/Padome, T-199/04, 100. punkts.

(9)  Ar maziem ruļļiem ir domāta alumīnija folija ar biezumu ne mazāk kā 0,007 mm un ne vairāk par 0,021 mm, bez pamatnes, pēc velmēšanas tālāk neapstrādāta, ar reljefu vai bez tā, mazos ruļļos, kuru svars nepārsniedz 10 kg. Uz mazo ruļļu importu no ĶTR attiecas antidempinga pasākumi (sākotnēji noteikti ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 217/2013 (2013. gada 11. marts), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes konkrētas alumīnija folijas ruļļu importam (OV L 69, 13.3.2013., 11. lpp.)). Uz mazo ruļļu importu no Taizemes attiecas arī pretapiešanas izmeklēšana (Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2161 (2020. gada 18. decembris), ar ko sāk izmeklēšanu par antidempinga pasākumu, kuri ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/915 noteikti Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes konkrētas alumīnija folijas ruļļu importam, iespējamo apiešanu, importējot konkrētu alumīnija foliju, kas nosūtīta no Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tai ir deklarēta Taizemes izcelsme, un ar ko uz šādu importu attiecina reģistrāciju (OV L 431, 21.12.2020., 42. lpp.)).

(10)  Paziņojums par COVID-19 uzliesmojuma ietekmi uz antidempinga un antisubsidēšanas izmeklēšanām (OV C 86, 16.3.2020., 6. lpp.).

(11)  Īstenošanas regulas (ES) 2017/271 (OV L 40, 17.2.2017., 51. lpp.) 72. apsvērums un 1. panta 4. punkts.

(12)  Par galapatēriņa procedūras piemērošanu importam no Taizemes sk. arī 76.–78. apsvērumu tālāk tekstā.

(13)  https://www.gtis.com/gta/.

(14)  Šajā regulā norādītos importa datus nevar salīdzināt ar datiem, kas publicēti regulās, kuras izdotas pēc sākotnējās vai pārskatīšanas izmeklēšanas. Iepriekšējā izmeklēšanā tika izmantoti dati par ES–28 valstīm, tostarp Apvienoto Karalisti, savukārt pašreizējā izmeklēšanā – pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības 2020. gadā – ir iekļautas tikai ES–27 valstis.

(15)  Īstenošanas regulas (ES) 2017/271 (OV L 40, 17.2.2017., 51. lpp.) 73.–80. apsvērums. Sk. arī 33. apsvērumu iepriekš tekstā.

(16)  Ciktāl iespējams, folijas sagatavju daudzumi ir pielāgoti, lai atspoguļotu folijas sagataves, kuras faktiski var izmantot mājsaimniecības alumīnija folijas ražošanai, nevis, piemēram, poligrāfijas nozarē, pamatojoties uz Global Trade Atlas konkrēto ražojumu aprakstiem.

(17)  Regulas (EK) Nr. 925/2009 (OV L 262, 6.10.2009., 1. lpp.) 4.4. iedaļa, Īstenošanas regulas (ES) 2015/2384 (OV L 332, 18.12.2015., 63. lpp.) 80.–82. apsvērums.

(18)  Īstenošanas regulas (ES) 2017/271 (OV L 40, 17.2.2017., 51. lpp.) 46.–49. apsvērums.

(19)  Sk. https://www.europages.co.uk/DING-HENG-NEW-MATERIALS-COLTD/00000005395623-719214001.html (pēdējo reizi skatīts 2021. gada 26. aprīlī).

(20)  TPL arī iesniedza dažus argumentus, lai paskaidrotu, kāpēc uzskata, ka tās (konfidenciālais) Taizemes piegādātājs būtu jāatbrīvo no šo pasākumu piemērošanas jomas, sniedzot, pēc TPL domām, pietiekamu ekonomisko pamatojumu ražošanas uzsākšanai Taizemē. Tomēr TPL nav izmeklējamā ražojuma, bet gan pārveidotās folijas importētājs, un nekādā gadījumā nevar sava piegādātāja vārdā pieprasīt atbrīvojumu. Turklāt attiecīgie apgalvojumi balstījās uz TPL“labākajām zināšanām un tirgus informāciju” un šo argumentu pamatošanai netika iesniegti nekādi citi pierādījumi. Tomēr TPL izvirzītie argumenti ir daļēji līdzīgi tiem, kurus izmantoja Dingheng, un tāpēc uz tiem ir atbildēts šajā regulā.

(21)  Atjaunināts attiecībā uz pārskata periodu, lai atspoguļotu LMB svārstības.

(22)  Termiņbeigu pārskatīšanas izmeklēšana attiecībā uz spēkā esošajiem antidempinga pasākumiem, kas noteikti lielo ruļļu importam no Ķīnas, tika sākta 2020. gada 17. decembrī (OV C 436, 17.12.2020., 10. lpp.).


15.9.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/24


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/1475

(2021. gada 14. septembris),

ar kuru galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/915 noteikts konkrētas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija folijas ruļļu importam, paplašina, attiecinot to uz tādu konkrētas alumīnija folijas ruļļu importu, kuri nosūtīti no Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tiem ir deklarēta Taizemes izcelsme

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1036 (2016. gada 8. jūnijs) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 13. pantu,

tā kā:

1.   PROCEDŪRA

1.1.   Iepriekšējā izmeklēšana un spēkā esošie pasākumi

(1)

Pēc antidempinga izmeklēšanas (“sākotnējā izmeklēšana”) Padome 2013. gada martā ar Īstenošanas regulu (ES) 217/2013 (2) noteica galīgo antidempinga maksājumu konkrētas Ķīnas Tautas Republikas (“ĶTR”) izcelsmes alumīnija folijas ruļļu (“mazie ruļļi”) importam. Pasākumi tika noteikti procentuālā nodokļa veidā 14,2 % līdz 35,6 % robežās.

(2)

Eiropas Komisija (“Komisija”) pēc termiņbeigu pārskatīšanas, ko veica saskaņā ar pamatregulas 11. panta 2. punktu (“pārskatīšanas izmeklēšana”), 2019. gada jūnijā ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/915 (3) saglabāja galīgos pasākumus (“spēkā esošie pasākumi”).

1.2.   Pieprasījums

(3)

Komisija saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu saņēma pieprasījumu izmeklēt ĶTR izcelsmes konkrētas alumīnija folijas ruļļu importam noteikto antidempinga pasākumu iespējamu apiešanu, kas varētu notikt, nosūtot importu no Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tam deklarēta Taizemes izcelsme, un attiecināt uz šādu importu reģistrāciju.

(4)

Pieprasījums tika iesniegts 2020. gada 9. novembrī. Pieprasījuma iesniedzējs gan pieteikuma iesniegšanas posmā, gan izmeklēšanas laikā lūdza ievērot anonimitāti. Pieprasījuma iesniedzējs pienācīgi pamatoja savus lūgumus, kurus Komisija pieņēma, jo uzskatīja, ka ir pietiekams pamatojums neizpaust tā identitāti.

(5)

Pieprasījumā bija pietiekami pierādījumi, ka pēc pasākumu noteikšanas attiecībā uz mazajiem ruļļiem notikušas pārmaiņas tirdzniecības modelī, kas ietver eksportu no Ķīnas Tautas Republikas un Taizemes uz Savienību. Izrādījās, ka minētās pārmaiņas izraisījis tas, ka mazie ruļļi tika nosūtīti uz Savienību caur Taizemi pēc tam, kad Taizemē tiem tika veiktas montāžas operācijas. Pieprasījumā bija iekļauti arī pietiekami pierādījumi par to, ka ar šādām montāžas operācijām tiek apieti pasākumi, jo Ķīnas detaļas veidoja vairāk nekā 60 % no samontētā ražojuma daļu kopējās vērtības, savukārt montāžas operācijās pievienotā vērtība bija mazāka par 25 % no izgatavošanas izmaksām.

(6)

Turklāt pieprasījumā bija pietiekami pierādījumi par to, ka iepriekš aprakstītā prakse mazina spēkā esošo antidempinga pasākumu koriģējošo ietekmi daudzumu un cenu ziņā. Bez tam bija pietiekami pierādījumi par to, ka attiecībā pret normālo vērtību, kas iepriekš tika noteikta mazajiem ruļļiem, no Taizemes nosūtītie mazie ruļļi tika pārdoti par dempinga cenām.

1.3.   Attiecīgais ražojums un izmeklējamais ražojums

(7)

Attiecīgais ražojums ir tāda ĶTR izcelsmes alumīnija folija, kuras biezums ir 0,007 mm vai lielāks, bet mazāks nekā 0,021 mm, kura ir bez pamatnes, velmēta, bet tālāk neapstrādāta, gofrēta vai negofrēta, vieglos ruļļos, kas sver 10 kg vai mazāk, Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/915 spēkā stāšanās dienā klasificēta ar KN kodiem ex 7607 11 11 un ex 7607 19 10 (Taric kodi 7607111110 un 7607191010) (“attiecīgais ražojums”). Tas ir ražojums, kuram piemēro pašlaik spēkā esošos pasākumus.

(8)

Izmeklējamais ražojums ir tas pats ražojums, kas definēts iepriekšējā apsvērumā un ko pašlaik klasificē ar KN kodiem ex 7607 11 11 un ex 7607 19 10, bet kas nosūtīts no Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tam ir deklarēta Taizemes izcelsme (Taric kodi 7607111111 un 7607191011) (“izmeklējamais ražojums”).

(9)

Izmeklēšanā atklājās, ka mazajiem ruļļiem, kas eksportēti no ĶTR uz Savienību, un mazajiem ruļļiem, kuri nosūtīti no Taizemes, ir vienādas fizikālās un ķīmiskās īpašības un vienādi lietojumi, tādēļ tie ir uzskatāmi par līdzīgiem ražojumiem pamatregulas 1. panta 4. punkta nozīmē.

1.4.   Procedūras sākšana

(10)

Pēc dalībvalstu informēšanas konstatējusi, ka ir pietiekami pierādījumi, lai sāktu izmeklēšanu saskaņā ar pamatregulas 13. panta 3. punktu, Komisija ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/2161 (4) (“izmeklēšanas sākšanas regula”) 2020. gada 21. decembrī sāka izmeklēšanu un noteica, ka jāreģistrē no Taizemes nosūtīto mazo ruļļu imports neatkarīgi no tā, vai tam deklarēta Taizemes izcelsme.

1.5.   Izmeklēšanas periods un pārskata periods

(11)

Izmeklēšanas periods aptvēra laikposmu no 2016. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30. jūnijam (“izmeklēšanas periods” jeb “IP”). Par IP tika vākti dati, lai citstarp izmeklētu apgalvojumu par izmaiņām tirdzniecības modelī pēc pasākumu noteikšanas attiecīgajam ražojumam un par tādas prakses, procesa vai darba pastāvēšanu, kam bez maksājuma noteikšanas nav cita pietiekama cēloņa vai ekonomiskā pamatojuma. Par laikposmu no 2019. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. jūnijam (“pārskata periods” jeb “PP”) tika savākti sīkāki dati, lai pārbaudītu, vai imports mazina spēkā esošo pasākumu koriģējošo ietekmi cenu un/vai daudzumu ziņā un vai pastāv dempings.

1.6.   Izmeklēšana

(12)

Par izmeklēšanas sākšanu Komisija oficiāli informēja ĶTR un Taizemes iestādes, minēto valstu ražotājus eksportētājus, zināmos iesaistītos Savienības importētājus un Savienības ražošanas nozari. Ražotājiem/eksportētājiem Taizemē un Ķīnas Tautas Republikā un importētājiem Savienībā, kuri Komisijai bija zināmi vai kuri bija pieteikušies izmeklēšanas sākšanas regulas 3. pantā noteiktajā termiņā, tika darītas pieejamas anketas un/vai atbrīvojuma pieprasījuma veidlapas.

(13)

Ieinteresētajām personām tika dota iespēja izmeklēšanas sākšanas regulas noteiktajā termiņā rakstiski darīt zināmu savu viedokli un pieprasīt uzklausīšanu. Visas ieinteresētās personas tika informētas, ka tad, ja netiek iesniegta visa attiecīgā informācija vai ja tiek sniegta nepilnīga, nepatiesa vai maldinoša informācija, var piemērot pamatregulas 18. pantu un konstatējumus izdarīt, pamatojoties uz pieejamajiem faktiem.

(14)

Par ieinteresētajām personām pieteicās divi Savienības ražotāji, savukārt atbildes uz anketas/atbrīvojuma pieprasījuma veidlapām netika saņemtas ne no Taizemes, ne ĶTR, ne no citām personām.

2.   IZMEKLĒŠANAS REZULTĀTI

2.1.   Vispārīgi apsvērumi

(15)

Lai novērtētu iespējamu apiešanu, saskaņā ar pamatregulas 13. panta 1. punktu būtu secīgi jāanalizē šādi elementi:

vai ir notikušas pārmaiņas tirdzniecības modelī starp ĶTR, Taizemi un Savienību,

vai šīs pārmaiņas izriet no prakses, procesa vai darba, kam bez spēkā esošo antidempinga pasākumu noteikšanas nav cita pietiekama cēloņa vai ekonomiskā pamatojuma,

vai ir pierādījumi par kaitējumu vai to, ka spēkā esošo antidempinga pasākumu koriģējošā ietekme tiek mazināta izmeklējamā ražojuma cenu un/vai daudzumu ziņā, un

vai ir pierādījumi par dempingu saistībā ar attiecīgajam ražojumam iepriekš noteiktajām normālajām vērtībām.

(16)

Tā kā pieprasījuma iesniedzēju sniegtie pierādījumi ietver pierādījumus par montāžas operācijām Taizemē, Komisija šajā izmeklēšanā detalizētāk analizēja, vai ir izpildīti pamatregulas 13. panta 2. punkta kritēriji, jo īpaši:

vai montāžas operācija ir sākusies vai ir ievērojami pieaudzis tās apmērs pēc vai īsi pirms antidempinga izmeklēšanas sākšanas un vai attiecīgās detaļas nāk no valsts, uz kuru attiecas pasākumi, un

vai detaļas veido 60 % vai vairāk no kopējās samontētā ražojuma detaļu vērtības un vai montāžas operācijas vai nobeiguma apstrādes laikā ievesto detaļu pievienotā vērtība pārsniedz 25 % no izgatavošanas izmaksām.

2.2.   Sadarbības līmenis

(17)

Pirms procedūras sākšanas Taizemes valdība iesniedza vairāku Taizemē esošu mājsaimniecības alumīnija folijas ražotāju nosaukumus un adreses. Kā minēts iepriekš 14. apsvērumā, neviens no šiem vai citiem Taizemes ražotājiem/eksportētājiem ne pieteicās, ne iesniedza atbrīvojuma pieprasījumu.

(18)

Komisija ar 2021. gada 11. februāra verbālnotu informēja Taizemes valdību, ka konstatējumus par apiešanas prakses pastāvēšanu saskaņā ar pamatregulas 18. pantu plāno balstīt uz pieejamajiem faktiem, jo neviens eksportētājs/ražotājs Taizemē nesadarbojās. Komisija arī uzsvēra, ka konstatējums, kura pamatā ir pieejamie fakti, attiecīgajai personai var būt mazāk labvēlīgs, un aicināja Taizemes valdību sniegt piezīmes.

(19)

Taizemes valdība atbildēja Komisijai, ka ir informēta par Dingheng New Materials Co., Ltd. nodomu sadarboties un ka Taizemes ražotāju eksportētāju nesadarbošanās gadījumā Komisija, lai izdarītu konstatējumus par apiešanas praksi attiecībā uz ražotājiem eksportētājiem Taizemē, var izmantot pieejamos faktus.

(20)

Komisija norādīja, ka Taizemes valdības minētais uzņēmums sadarbojās nevis šajā izmeklēšanā, bet gan paralēlajā pretapiešanas izmeklēšanā, kas attiecas uz alumīnija folijas lielo ruļļu importu (5). Šajā izmeklēšanā nepieteicās neviens izmeklējamā ražojuma ražotājs Taizemē.

(21)

Tāpēc tālāk izklāstītie konstatējumi par apiešanas prakses pastāvēšanu saskaņā ar pamatregulas 18. panta 1. punktu tika balstīti uz pieejamajiem faktiem. Konkrētāk, Komisija izmantoja pieprasījumā ietverto informāciju kopā ar tādiem citiem informācijas avotiem kā tirdzniecības statistiku par importu un eksportu (piemēram, no Eurostat un Global Trade Atlas (GTA)), kā arī publiski pieejamus datus.

2.3.   Pārmaiņas tirdzniecības modelī

(22)

Tālāk 1. tabulā ir atspoguļota ĶTR un Taizemes izcelsmes importa dinamika izmeklēšanas periodā (6).

1. tabula

Mazo ruļļu imports izmeklēšanas periodā (tonnas)

 

2016

2017

2018

2019

PP

ĶTR

299

471

308

596

414

Indekss (bāze = 2016)

100

157

103

199

139

Īpatsvars kopējā importā

8 %

10 %

6 %

7 %

5 %

Taizeme

70

654

814

1 088

1 069

Indekss (bāze = 2016)

100

934

1 163

1 555

1 527

Īpatsvars kopējā importā

2 %

13 %

17 %

12 %

14 %

Kopējais imports

3 904

4 891

4 914

8 838

7 751

Avots: Eurostat

(23)

No 2016. gada līdz pārskata perioda beigām ievērojami palielinājās importa apjoms no Taizemes, kas pieauga no 70 tonnām līdz 1 069 tonnām. Tajā pašā laikā tā īpatsvars kopējā importa apjomā pieauga no 2 % līdz 14 %. Imports no ĶTR arī palielinājās, taču daudz lēnāk – no 299 tonnām līdz 414 tonnām. Tomēr no Ķīnas veiktā importa īpatsvars kopējā importa apjomā samazinājās no 8 % līdz 5 % jeb no četrkārša Taizemes importa apjoma līdz tikai aptuveni vienai trešdaļai no tā. Turklāt sākotnējās izmeklēšanas laikā importa apjoms no ĶTR 2013. gadā joprojām bija mazāks par 610 tonnām.

(24)

Izmeklēšanas periodā no ĶTR uz Taizemi eksportēto mazo ruļļu ražošanai nepieciešamo izejvielu eksporta dinamika ir atspoguļota 2. tabulā.

2. tabula

Izejvielu eksports no ĶTR uz Taizemi izmeklēšanas periodā  (7) (tonnas)

 

2016

2017

2018

2019

PP

Folijas sagataves (tonnas)

50 111

52 950

62 799

68 755

71 668

Indekss (bāze = 2016)

100

106

125

137

143

Lielie ruļļi (tonnas)

31 931

37 697

49 686

63 988

69 248

Indekss (bāze = 2016)

100

118

156

200

217

Izejvielas kopā (tonnas)

82 042

90 647

112 485

132 743

140 916

Indekss (bāze = 2016)

100

110

137

162

172

Avots: Global Trade Atlas

(25)

Mājsaimniecības alumīnija folijas galvenā izejviela ir primārais alumīnijs. Neapstrādāto alumīniju pēc tam pārstrādā, lai iegūtu folijas sagataves, ko savukārt tālāk pārstrādā mājsaimniecības alumīnija folijas ruļļos, kuru svars pārsniedz 10 kilogramus (“lielie ruļļi”), un/vai mazajos ruļļos (kuru svars nepārsniedz 10 kilogramus). Informācija, kas Komisijai pieejama no pieprasījuma, liecina, ka mazos ruļļus, ko eksportē no Taizemes uz ES, ražo galvenokārt no starpizejvielām, proti, folijas sagatavēm vai lielajiem ruļļiem.

(26)

Kā parādīts 2. tabulā, kopš 2016. gada ir nepārtraukti palielinājies šo izejvielu eksports no Ķīnas uz Taizemi. Tomēr Komisija ņēma vērā, ka abas izejvielas Taizemē izmanto ne tikai mazo ruļļu ražošanai. Piemēram, folijas sagataves Taizemē izmanto arī lielo ruļļu ražošanai. Šos lielos ruļļus tad vai nu pārdod Taizemes iekšzemes tirgū, vai eksportē uz trešām valstīm, tostarp ES. Turklāt folijas sagataves izmanto par izejvielu vairākās citās nozarēs, piemēram, iepakojuma nozarē vai izolācijai. Tādēļ tikai daļu no šīm importētajām folijas sagatavēm faktiski izmanto mazo ruļļu ražošanai.

(27)

Turklāt 2. tabulā sniegtie dati par lielajiem ruļļiem aptver arī pārveidotās folijas lielos ruļļus, uz kuriem attiecas tie paši preču kodi, bet kurus neizmanto mājsaimniecības alumīnija folijas ražošanai. Nav zināms, cik procentu no Taizemē importētajiem lielajiem ruļļiem ir pārveidotās alumīnija folijas ruļļi, jo šādi detalizēti dati par importu Taizemē nav pieejami. Tomēr, ņemot vērā, ka nav pierādījumu par pretējo, ir pamatoti pieņemt, ka pārveidotās folijas ražošana attiecībā pret mājsaimniecības folijas ražošanu Taizemē IP laikā saglabājās stabila. Katrā ziņā, ņemot vērā 1. tabulā atspoguļoto tendenci, ir palielinājusies mājsaimniecības folijas ražošana. Tas nozīmē, ka pieauguma tendence, kas vērojama attiecībā uz visu veidu lielajiem ruļļiem, attiecas arī uz mājsaimniecības folijas lielajiem ruļļiem.

(28)

Katrā ziņā tas, ka ir ievērojami pieaudzis izejvielu importa apjoms no ĶTR uz Taizemi, norāda, ka Taizemē pieaug pieprasījums pēc šādām izejvielām. To vismaz daļēji var izskaidrot tādējādi, ka Taizemē pieaug mazo ruļļu ražošana, kā arī to eksports uz šo valsti un no tās.

(29)

Eksporta pieaugums no Taizemes uz Savienību, paralēlais no Ķīnas uz Savienību eksportēto mazo ruļļu apjoma samazinājums un no Ķīnas uz Taizemi eksportēto izejvielu pieaugums tajā pašā periodā ir Ķīnas, Taizemes un Savienības savstarpējā tirdzniecības modeļa pārmaiņas pamatregulas 13. panta 1. punkta nozīmē.

2.4.   Tās apiešanas prakses raksturs, kuras cēlonis vai ekonomiskais pamatojums bija nepietiekams

(30)

Pamatregulas 13. panta 1. punktā noteikts, ka pārmaiņas tirdzniecības modelī izraisa prakse, process vai darbs un ka tām bez maksājuma noteikšanas nav cita pietiekama cēloņa vai ekonomiskā pamatojuma. Saskaņā ar pamatregulas 13. panta 2. punktu minētā prakse, process vai darbs ietver ražojuma, uz kuru attiecas spēkā esošie pasākumi, nosūtīšanu caur trešām valstīm un detaļu montāžas/nobeiguma apstrādi trešā valstī.

(31)

Tā kā izmeklēšanā nesadarbojās neviens ražotājs eksportētājs, tad konstatējumi par apiešanas prakses pastāvēšanu un raksturu Taizemē, kā paskaidrots iepriekš 2.2. iedaļā, saskaņā ar pamatregulas 18. pantu tika balstīti uz pieejamajiem faktiem.

(32)

Pieprasījuma iesniedzējs pieprasījumā sniedza pierādījumus, kas liecina, ka mazie ruļļi Taizemē tika ražoti, pārtinot lielos ruļļus, kas iepirkti tieši no ĶTR vai netieši no Taizemes ražotājiem, kuri izejvielas lielo ruļļu ražošanai iegūst no ĶTR (8). Pieteikuma iesniedzējs apliecināja, ka:

1)

Taizemes ražotājiem nav iekārtu, kas vajadzīgas, lai ražotu mazos ruļļus no primārā alumīnija, bet ir iekārtas tikai pārtīšanai, sagriešanai, pāršķelšanai, atkvēlināšanai un citu samērā nenozīmīgu operāciju veikšanai ar lielajiem ruļļiem. To apstiprina arī informācija vairāku Taizemes ražotāju tīmekļa vietnēs (9).

2)

Taizemes ražotāji savus lielos ruļļus iepērk vai nu tieši no ĶTR, vai no Taizemes lielo ruļļu ražotājiem, kuri savas izejvielas (folijas sagataves) iepērk no ĶTR. Šo pēdējo praksi apstiprina konstatējumi, ko Komisijas izdarījusi paralēlajā izmeklēšanā par lielajiem ruļļiem.

3)

Visi zināmie Taizemes mazo ruļļu ražotāji eksportētāji, par kuriem Komisijai ir pieejama informācija no pieprasījuma un publiska informācija, ir Ķīnas uzņēmumu meitasuzņēmumi, kas spēj ražot un ražo mazos ruļļus Ķīnas Tautas Republikā. Ražošana ietver pašlaik Taizemē veiktu montāžas operāciju, par kuru informāciju sniedzis pieteikuma iesniedzējs.

(33)

Izmeklēšanā nav atklāti pierādījumi, kas liecinātu, ka bez izvairīšanās no pašlaik spēkā esošajiem antidempinga maksājumiem mazo ruļļu importam Savienībā no Taizemes būtu pietiekams iemesls vai ekonomisks pamatojums. Faktiski pieprasījuma iesniedzēja sniegtā informācija liecina, ka Taizemes mazo ruļļu ražotāja tīmekļa vietnē skaidri minēts, ka viens no iemesliem, kāpēc Taizemē sākta mazo ruļļu ražošana, ir izvairīšanās no antidempinga maksājumiem (10).

2.5.   Operāciju sākšana vai ievērojams pieaugums

(34)

Attiecībā uz montāžas operācijām pamatregulas 13. panta 2. punktā ir noteikts, ka montāža operācijai jābūt sāktai vai jābūt ievērojami pieaugušam tās apmēram pēc vai īsi pirms antidempinga izmeklēšanas sākšanas un attiecīgās detaļas nāk no valsts, uz kuru attiecas pasākumi.

(35)

Importa apjoms no Taizemes uz ES 2015. un 2016. gadā bija niecīgs. 2017. gadā eksports ievērojami palielinājās, proti, līdz 654 tonnām, un kopš tā laika tas ir palielinājies katru gadu. Pieprasījuma iesniedzēja sniegtā informācija par Taizemes ražotājiem eksportētājiem, kā arī publiski pieejama informācija liecina, ka mazo ruļļu ražotņu būvniecība Taizemē sākās 2016. un 2017. gadā un vienam uzņēmumam – 2018. gadā. Tāpēc montāžas operācija sākās, kopš tika sākta antidempinga izmeklēšana.

(36)

Taizemes ražotāju eksportētāju nesadarbošanās dēļ Komisija, lai noteiktu to izejvielu izcelsmi, kuras izmantotas mazo ruļļu montāžā Taizemē, izmantoja pierādījumus, ko pieprasījumā bija sniedzis pieprasījuma iesniedzējs, un publiski pieejamu informāciju. Visi Taizemes ražotāji, par kuriem zināms, ka tie eksportē savus ražojumus uz Savienību, ir Ķīnas mājsaimniecības alumīnija folijas ražotāju meitasuzņēmumi, kuru veiktajam eksportam no ĶTR tiek piemēroti antidempinga maksājumi. Turklāt pieprasījuma iesniedzēja sniegtā informācija liecina, ka viens no Taizemes uzņēmumiem apgalvo, ka pērk visas izejvielas no tuvējā uzņēmuma Dingheng New Materials Co. Ltd., par kuru paralēlajā izmeklēšanā, kas attiecas uz lielajiem ruļļiem (11), tika parādīts, kas tas apiet antidempinga maksājumus, kuri noteikti lielajiem ruļļiem no Ķīnas. Izmeklēšanā netika atklāti pierādījumi, kas liecinātu, ka ražotāji eksportētāji Taizemē bez Ķīnas izcelsmes izejvielām izmantotu vēl citas izcelsmes izejvielas. Tāpēc attiecīgās detaļas ir no valsts, uz kuru attiecas pasākumi.

2.6.   Detaļu vērtība un pievienotā vērtība

(37)

Pamatregulas 13. panta 2. punktā ir noteikts, ka attiecībā uz montāžas operācijām vēl viens nosacījums, lai konstatētu pasākumu apiešanu, ir tāds, ka detaļas (šajā gadījumā Ķīnas izcelsmes detaļas) veido 60 % vai vairāk no kopējās samontētā ražojuma detaļu vērtības un ka montāžas vai nobeiguma apstrādes laikā ievestajām detaļām pievienotā vērtība ir mazāka nekā 25 % no izgatavošanas izmaksām. Tā kā neviens Taizemes ražotājs eksportētājs nesadarbojās, tad Komisija izmantoja pieprasījuma iesniedzēja sniegtos pierādījumus, lai noteiktu, vai ir ievērots 60 % un 25 % slieksnis.

(38)

Ņemot vērā informāciju, kas zināmo ražotāju eksportētāji tīmekļa vietnēs norādīta par to rūpnīcās izmantotajām iekārtām un kas pieder pie pieprasījumā sniegtās informācijas, ražošanas process Taizemē var ietvert ne vairāk kā konkrētas nobeigšanas darbības, piemēram, pārtīšanu, pāršķelšanu vai atkvēlināšanu.

(39)

Pieprasījuma iesniedzējs parādīja, ka mazo ruļļu ražošanā no lielajiem ruļļiem vai no folijas sagatavēm šīs izejvielas veido gandrīz 90 % no samontētā ražojuma detaļu kopējās vērtības. Pieprasījuma iesniedzējs parādīja arī, ka attiecībā uz abām izejvielām šo detaļu pievienotā vērtība nepārsniedz attiecīgi 18 % un 24 %.

(40)

Tāpēc Komisija secināja, ka ir izpildīti pamatregulas 13. panta 2. punkta kritēriji.

2.7.   Maksājuma koriģējošās ietekmes mazināšana

(41)

Lai novērtētu, vai spēkā esošo pasākumu koriģējošā ietekme būtu varējusi mazināties cenu un/vai daudzumu ziņā, Komisija izmantoja Eurostat ziņotās eksporta cenas un apjomus. Komisija salīdzināja 2019. gada termiņbeigu pārskatīšanas izmeklēšanā noteikto vidējo cenu, kas nerada kaitējumu, ar vidējām svērtajām eksporta CIF cenām, pienācīgi koriģētām, iekļaujot tajās konvencionālos muitas nodokļus un pēcmuitošanas izmaksas, starpībai esot mērķa cenas samazinājuma līmenī.

(42)

Šis cenu salīdzinājums liecināja par mērķa cenas samazinājumu 29 % apmērā.

(43)

Turklāt izmeklēšanā tika noteikts, ka eksportētie daudzumi, par kuriem konstatēts, ka ar tiem tiek apieti spēkā esošie pasākumi, ir ievērojami, jo veido gandrīz 14 % no kopējā mazo ruļļu importa apjoma pārskata periodā.

(44)

Tāpēc Komisija secināja, ka spēkā esošo pasākumu koriģējošo ietekmi gan daudzuma, gan cenu ziņā mazina tas imports no Taizemes, uz kuru attiecas šī izmeklēšana.

2.8.   Pierādījumi par dempingu

(45)

Saskaņā ar pamatregulas 13. panta 1. punktu Komisija pārbaudīja, vai ir pierādījumi par dempingu attiecībā uz pēdējā termiņbeigu pārskatīšanā noteikto līdzīgā ražojuma normālo vērtību.

(46)

Lai noteiktu eksporta cenas no Taizemes, Komisija izmantoja Eurostat ziņoto mazo ruļļu vidējo eksporta cenu pārskata periodā. Lai veiktu taisnīgu normālās vērtības un eksporta cenas salīdzinājumu, saskaņā ar pamatregulas 2. panta 10. punktu tika izdarītas pienācīgas korekcijas attiecībā uz atšķirībām, kas ietekmē cenas un to salīdzināmību. Šādi noteiktās vidējās eksporta cenas bija zemākas par normālo vērtību, kas noteikta pēdējā termiņbeigu pārskatīšanā, kura liecināja, ka pastāv dempings.

3.   PASĀKUMI

(47)

Pamatojoties uz minētajiem konstatējumiem, Komisija secināja, ka, importējot izmeklējamo ražojumu, tiek apiets ĶTR izcelsmes mazo ruļļu importam noteiktais antidempinga maksājums.

(48)

Tāpēc saskaņā ar pamatregulas 13. panta 1. punktu spēkā esošie antidempinga pasākumi būtu jāpaplašina, attiecinot tos arī uz izmeklējamā ražojuma importu.

(49)

Ievērojot pamatregulas 13. panta 1. punkta otro daļu, paplašināmajam pasākumam vajadzētu būt Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/915 1. panta 2. punktā “visiem pārējiem uzņēmumiem” noteiktajam pasākumam, proti, galīgajam antidempinga maksājumam 35,6 % apmērā, kas piemērojams neto cenai ar piegādi līdz Savienības robežai pirms muitas nodokļa nomaksas.

(50)

Ievērojot pamatregulas 13. panta 3. punktu, kurā noteikts, ka visi paplašinātie pasākumi būtu jāpiemēro importam, kas nonācis Savienībā, ievērojot prasību par reģistrāciju, kura noteikta ar izmeklēšanas sākšanas regulu, par šādu reģistrēto izmeklējamā ražojuma importu būtu jāiekasē antidempinga maksājums.

4.   INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA

(51)

Komisija 2021. gada 24. jūnijā visām ieinteresētajām personām izpauda būtiskos faktus un apsvērumus, kuri ļāva izdarīt iepriekš minētos secinājumus, un aicināja tās izteikt piezīmes. Piezīmes netika saņemtas.

(52)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, kuru sniegusi komiteja, kas izveidota ar Regulas (ES) 2016/1036 15. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Antidempinga maksājumu, kas pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kura veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, noteikts ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/915 Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes konkrētas alumīnija folijas ruļļu importam, ar šo paplašina, attiecinot to uz tādas alumīnija folijas importu, kuras biezums ir 0,007 mm vai lielāks, bet mazāks nekā 0,021 mm, kura ir bez pamatnes, velmēta, bet tālāk neapstrādāta, gofrēta vai negofrēta, vieglos ruļļos, kas sver 10 kg vai mazāk, kura ir nosūtīta no Taizemes, deklarēta vai nedeklarēta ar Taizemes izcelsmi, un kuru pašlaik klasificē ar KN kodiem ex 7607 11 11 un ex 7607 19 10 (Taric kodi 7607111111 un 7607191011).

2.   Par importu, kas nosūtīts no Taizemes un kas reģistrēts saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2020/2161 2. pantu un Regulas (ES) 2016/1036 13. panta 3. punktu un 14. panta 5. punktu, tiek iekasēts maksājums, kurš paplašināts ar šā panta 1. punktu, neatkarīgi no tā, vai tam ir deklarēta Taizemes izcelsme.

3.   Antidempinga maksājumu summu, kas jāiekasē ar atpakaļejošu spēku, iegūst, piemērojot antidempinga maksājumu 35,6 % apmērā, kurš piemērojams “visiem pārējiem uzņēmumiem”.

4.   Ja nav noteikts citādi, piemēro spēkā esošos noteikumus par muitas nodokļiem.

2. pants

Muitas dienestiem tiek dots rīkojums vairs neturpināt ar Īstenošanas regulas (ES) 2020/2161 2. pantu paredzēto importa reģistrāciju.

3. pants

1.   Pieprasījumus par atbrīvojuma piešķiršanu attiecībā uz 1. pantā paplašināto maksājumu iesniedz rakstiski vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, un personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu, kas pieprasījusi atbrīvojumu, tie ir jāparaksta. Pieprasījumu sūta uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate G Office:

CHAR 04/39

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 13. panta 4. punktu Komisija to uzņēmumu veiktajam importam, kuri neapiet ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/915 noteiktos antidempinga pasākumus, ar lēmumu var piešķirt atbrīvojumu no maksājuma, kura piemērošana paplašināta ar 1. pantu.

4. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 14. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.

(2)  Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 217/2013 (2013. gada 11. marts), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kurš noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes konkrētas alumīnija folijas ruļļu importam (OV L 69, 13.3.2013., 11. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/915 (2019. gada 4. jūnijs), ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes konkrētas alumīnija folijas ruļļu importam (OV L 146, 5.6.2019., 63. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2161 (2020. gada 18. decembris), ar ko sāk izmeklēšanu par antidempinga pasākumu, kuri ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/915 noteikti Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes konkrētas alumīnija folijas ruļļu importam, iespējamo apiešanu, importējot konkrētu alumīnija foliju, kas nosūtīta no Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tai ir deklarēta Taizemes izcelsme, un ar ko uz šādu importu attiecina reģistrāciju (OV L 431, 21.12.2020., 42. lpp.).

(5)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2162 (2020. gada 18. decembris) ar ko sāk izmeklēšanu par konkrētas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes alumīnija folijas importam ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/2384 un Īstenošanas regulu (ES) 2017/271 noteikto antidempinga pasākumu iespējamo apiešanu, importējot konkrētu alumīnija foliju, kas nosūtīta no Taizemes, neatkarīgi no tā, vai tai ir deklarēta Taizemes izcelsme, un ar ko uz šādu importu attiecina reģistrāciju (OV L 431, 21.12.2020., 48. lpp.).

(6)  Šajā regulā norādītos importa datus nevar salīdzināt ar datiem, kas publicēti pēc sākotnējās vai pārskatīšanas izmeklēšanas. Iepriekšējā izmeklēšanā tika izmantoti dati par ES-28 valstīm, ieskaitot Apvienoto Karalisti, savukārt šī izmeklēšana pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības 2020. gadā aptver tikai ES-27 valstis.

(7)  Pamatojoties uz GTA konkrēto ražojumu aprakstiem, ciktāl iespējams, folijas sagatavju daudzumi ir pielāgoti, lai atspoguļotu folijas sagataves, kuras faktiski var izmantot mājsaimniecības alumīnija folijas ražošanai, nevis, piemēram, poligrāfijas nozarē.

(8)  Pieteikuma iesniedzējs ir sniedzis informāciju par izmeklēšanu, ko koordinācijā ar attiecīgajām dalībvalstu iestādēm patlaban veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF). Pieprasījuma iesniedzējs uzskata, ka minētās izmeklēšanas rezultātā, kura attiecas uz antidempinga pasākumu apiešanu, ir sodīti divi Taizemes ražotāji eksportētāji. Ar patlaban OLAF veiktām izmeklēšanām saistītu konfidencialitātes apsvērumu dēļ pašlaik nav publiski pieejama nekāda cita informācija.

(9)  Piemēram, http://en.wohler.com.cn/index.php/News/view/id/6.html.

(10)  Pieprasījuma iesniedzējs pieprasījuma 5. pielikumā sniedzis tīmekļa lapas kopiju, kurā minēti antidempinga maksājumi. Pašreizējā tīmekļa vietnes versija, kurā vairs nav minēta izvairīšanās no antidempinga maksājumiem, ir pieejama šeit: http://en.wohler.com.cn/index.php/News/view/id/6.html (pēdējo reizi skatīta 2021. gada 23. februārī). Jāņem vērā, ka uzņēmuma lapā vietnē LinkedIn joprojām ir minēts: “Taizemes rūpnīca ir izveidota, lai Eiropas un Indijas tirgū nevajadzētu maksāt antidempinga likmi.” (https://www.linkedin.com/company/qingdao-wohler-household-products-co-ltd/about/, pēdējo reizi skatīts 2021. gada 25. februārī). Turklāt kādā citā tīmekļa vietnē ir minēts – “lai atrisinātu problēmu, ko rada antidempinga maksājums, mēs Taizemē būvējam vēl vienu rūpnīcu” –: https://tigerhuang923.en.ec21.com/company_info.html (pēdējo reizi skatīts 2021. gada 25. maijā). Cits Taizemes uzņēmums min arī faktu, ka importam no Taizemes netiek piemēroti antidempinga maksājumi: https://www.top-ranking.com.cn/news/view?id=1792⟨=en (pēdējo reizi skatīts 2021. gada 25. februārī).

(11)  OV L 431, 21.12.2020., 48. lpp.


LĒMUMI

15.9.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/33


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1476

(2021. gada 14. septembris),

ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Andorā izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2021/953 tiek noteiks Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars (“ES digitālais Covid sertifikāts”), lai atvieglotu sertifikāta turētāju tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Minētā regula arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos.

(2)

Regula (ES) 2021/953 ļauj akceptēt Covid-19 sertifikātus, ko trešās valstis izdevušas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja Komisija konstatē, ka minētie Covid-19 sertifikāti ir izdoti saskaņā ar standartiem, kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kuri noteikti saskaņā ar šo regulu. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/954 (2) dalībvalstīm ir jāpiemēro Regulā (ES) 2021/953 paredzētie noteikumi attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas minētās regulas darbības joma, bet kuri likumīgi uzturas vai dzīvo to teritorijā un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Tāpēc visi šajā lēmumā izklāstītie konstatējumi par līdzvērtību būtu jāpiemēro Covid-19 sertifikātiem, ko Andora izdod Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Līdzīgi, pamatojoties uz Regulu (ES) 2021/954, šādi konstatējumi par līdzvērtību attiecas arī uz Covid-19 sertifikātiem, ko Andora izdod trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā saskaņā ar minētajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

(3)

Andora 2021. gada 9. jūlijā sniedza Komisijai informāciju par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testēšanas un atveseļošanās sertifikātu izdošanu saskaņā ar sistēmu Andorra Health QR Server Module. Andora informēja Komisiju, ka tā uzskata, ka tās Covid-19 sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar standartu un tehnoloģisku sistēmu, kas ir sadarbspējīga ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953 un kas ļauj verificēt sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Šajā saistībā Andora informēja Komisiju, ka Covid-19 sertifikātos, ko Andora izdevusi saskaņā ar sistēmu Andorra Health QR Server Module, ir ietverti Regulas (ES) 2021/953 pielikumā minētie dati.

(4)

Turklāt Andora informēja Komisiju, ka tā izdos sadarbspējīgus vakcinācijas sertifikātus Vaxzevria, Comirnaty un Spikevax Covid-19 vakcīnām.

(5)

Turklāt Andora informēja Komisiju, ka tā izdos savietojamus testa sertifikātus, pamatojoties tikai uz nukleīnskābju pastiprināšanas (NAAT) testiem.

(6)

Andora 2021. gada 23. jūlijā informēja Komisiju, ka tā akceptēs vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko dalībvalstis izdevušas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953. Andora informēja Komisiju, ka tā pieņems pierādījumus par vakcinēšanos ar vakcīnām ar ES mēroga atļauju un vakcīnām, kurām ir pabeigta procedūra iekļaušanai PVO ārkārtas lietojuma sarakstā. Andora arī informēja Komisiju par to, ka pieņems testa sertifikātus, kuru pamatā ir nukleīnskābes amplifikācijas (NAAT) tests (piemēram, RT-PCR) un ātrie antigēna testi, kas iekļauti Covid-19 ātro antigēna testu kopīgajā un atjauninātajā sarakstā, par kuru ir vienojusies Veselības drošības komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 1082/2013/ES (3) 17. pantu. Visbeidzot Andora informēja Komisiju, ka pieņems pārslimošanas sertifikātus, pamatojoties uz NAAT testa pozitīvu rezultātu.

(7)

Andora 2021. gada 23. jūlijā arī informēja Komisiju, ka, verificējot vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko dalībvalstis izdevušas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953, sertifikātos iekļautos persondatus apstrādā tikai, lai verificētu un apstiprinātu turētāja vakcināciju, testa rezultātus vai pārslimošanu, un pēc tam tos neglabās.

(8)

Komisija 2021. gada 6. septembrī veica tehniskos testus, kas apliecināja, ka Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikāti, ko Andora izdevusi saskaņā ar savu sistēmu Andorra Health QR Server Module, ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953 un kas ļauj verificēt to autentiskumu, derīgumu un integritāti. Komisija arī apstiprināja, ka Covid-19 sertifikātos, ko Andora izdevusi saskaņā ar sistēmu Andorra Health QR Server Module, ir ietverti vajadzīgie dati.

(9)

Tādējādi ir izpildīti nepieciešamie nosacījumi, lai konstatētu, ka Covid-19 sertifikāti, ko Andora izdevusi saskaņā ar sistēmu Andorra Health QR Server Module, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(10)

Tādēļ Covid-19 sertifikāti, kurus Andora izdevusi saskaņā ar sistēmu Andorra Health QR Server Module, būtu jāakceptē saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktā, 6. panta 5. punktā un 7. panta 8. punktā.

(11)

Lai šo lēmumu varētu piemērot, Andorai vajadzētu būt savienotai ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

(12)

Lai aizsargātu Savienības intereses, jo īpaši sabiedrības veselības jomā, Komisija var izmantot savas pilnvaras, lai apturētu vai izbeigtu šā lēmuma piemērošanu, ja vairs netiek izpildīti Regulas (ES) 2021/953 8. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.

(13)

Ņemot vērā nepieciešamību pēc iespējas drīz savienot Andoru ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(14)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2021/953 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai atvieglotu tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko Andora izdevusi saskaņā ar sistēmu Andorra Health QR Server Module, uzskata par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

2. pants

Andora ir savienota ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 14. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā (OV L 211, 15.6.2021., 24. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 22. oktobris) par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 5.11.2013., 1. lpp.).


15.9.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/36


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1477

(2021. gada 14. septembris),

ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Albānijas Republikas izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas (1) laikā, un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2021/953 tiek noteiks Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars (“ES digitālais Covid sertifikāts”), lai atvieglotu sertifikāta turētāju brīvas pārvietošanās tiesību izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Minētā regula arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos.

(2)

Regula (ES) 2021/953 ļauj akceptēt Covid-19 sertifikātus, ko trešās valstis izdevušas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja Komisija konstatē, ka minētie Covid-19 sertifikāti ir izdoti saskaņā ar standartiem, kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kuri noteikti saskaņā ar šo regulu. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/954 (2) dalībvalstīm ir jāpiemēro Regulā (ES) 2021/953 noteiktie noteikumi attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas minētās regulas darbības joma, bet kuri likumīgi uzturas vai dzīvo to teritorijā un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Tāpēc visi šajā lēmumā izklāstītie konstatējumi par līdzvērtību būtu jāpiemēro Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātiem, ko Albānijas Republika izdod Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Līdzīgi, pamatojoties uz Regulu (ES) 2021/954, šādi konstatējumi par līdzvērtību arī būtu jāattiecina uz Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātiem, ko Albānijas Republika izdod trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā saskaņā ar minētajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

(3)

Albānijas Republika 2021. gada 19. augustā sniedza Komisijai detalizētu informāciju par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanu saskaņā ar sistēmu, kuras nosaukums ir Albanian Covid 19 Test and Vaccine Registry (“Albānijas Covid-19 testu un vakcīnu reģistrs”). Albānijas Republika informēja Komisiju, ka tā uzskata, ka tās Covid-19 sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar standartu un tehnoloģisku sistēmu, kas ir sadarbspējīga ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953 un kas ļauj verificēt sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Šajā saistībā Albānijas Republika informēja Komisiju, ka Covid-19 sertifikātos, ko Albānijas Republika izdevusi saskaņā ar Albānijas Covid-19 testu un vakcīnu reģistra sistēmu, ir ietverti Regulas (ES) 2021/953 pielikumā noteiktie dati.

(4)

Pēc Albānijas Republikas pieprasījuma Komisija 2021. gada 7. septembrī veica tehniskus testus, kas apliecināja, ka Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikāti, ko Albānijas Republika izdevusi saskaņā ar Albānijas Covid-19 testu un vakcīnu reģistra sistēmu, ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, un ļauj verificēt šo sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Komisija arī apstiprināja, ka Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātos, ko Albānijas Republika izdevusi saskaņā ar Albānijas Covid-19 testu un vakcīnu reģistra sistēmu, ir ietverti vajadzīgie dati.

(5)

Turklāt Albānijas Republika informēja Komisiju, ka tā izdos sadarbspējīgus vakcinācijas sertifikātus Covid-19 vakcīnām. Patlaban to skaitā ir Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac, Sputnik V, Spikevax, COVID-19 vakcīna Janssen un Covishield.

(6)

Albānijas Republika informēja Komisiju arī par to, ka tā izdod sadarbspējīgus testa sertifikātus attiecībā uz nukleīnskābes amplifikācijas testiem un ātrajiem antigēna testiem, kuri iekļauti Covid-19 ātro antigēna testu kopīgajā un atjauninātajā sarakstā, par kuru, pamatojoties uz Padomes 2021. gada 21. janvāra ieteikumu (3), ir vienojusies Veselības drošības komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 1082/2013/ES 17. pantu (4).

(7)

Turklāt Albānijas Republika informēja Komisiju par to, ka tā izdod sadarbspējīgus pārslimošanas sertifikātus. Minētie sertifikāti ir derīgi ne ilgāk kā 180 dienas pēc pirmā pozitīvā testa datuma.

(8)

Albānijas Republika informēja Komisiju arī par to, ka tā akceptē vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko dalībvalstis un EEZ valstis izdevušas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(9)

Turklāt Albānijas Republika informēja Komisiju, ka tad, kad verificētāji Albānijā verificē sertifikātus, tajos iekļautie personas dati tiks apstrādāti tikai, lai verificētu un apstiprinātu turētāja vakcināciju, testa rezultātus vai pārslimošanas statusu, un pēc tam tie netiks glabāti.

(10)

Tādējādi ir izpildīti nepieciešamie elementi, lai konstatētu, ka Covid-19 sertifikāti, ko Albānijas Republika izdevusi saskaņā ar Albānijas Covid-19 testu un vakcīnu reģistra sistēmu, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(11)

Tādēļ Covid-19 sertifikāti, kurus Albānijas Republika izdevusi saskaņā ar Albānijas Covid-19 testēšanas un vakcinēšanas reģistra sistēmu, būtu jāakceptē saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktā, 6. panta 5. punktā un 7. panta 8. punktā.

(12)

Lai šo lēmumu varētu īstenot, Albānijas Republikai vajadzētu būt savienotai ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

(13)

Lai aizsargātu Savienības intereses, jo īpaši sabiedrības veselības jomā, Komisija var izmantot savas pilnvaras, lai apturētu vai izbeigtu šā lēmuma piemērošanu, ja vairs netiek izpildīti Regulas (ES) 2021/953 8. panta 2. punkta nosacījumi.

(14)

Ņemot vērā nepieciešamību pēc iespējas drīz savienot Albānijas Republiku ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2021/953 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai atvieglotu tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko Albānijas Republika izdevusi saskaņā ar Albānijas Covid-19 testu un vakcīnu reģistra sistēmu, uzskata par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

2. pants

Albānijas Republika ir savienota ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 14. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā (OV L 211, 15.6.2021., 24. lpp.).

(3)  Padomes Ieteikums (2021. gada 21. janvāris) par vienotu sistēmu ātro antigēna testu izmantošanai un validēšanai un Covid-19 testa rezultātu savstarpējai atzīšanai ES (OV C 24, 22.1.2021., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 22. oktobris) par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 5.11.2013., 1. lpp.).


15.9.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/39


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1478

(2021. gada 14. septembris),

ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Fēru Salu izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2021/953 tiek noteiks Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars (“ES digitālais Covid sertifikāts”), lai atvieglotu sertifikāta turētāju tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Minētā regula arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos.

(2)

Regula (ES) 2021/953 paredz akceptēt Covid-19 sertifikātus, ko trešās valstis izdevušas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja Komisija konstatē, ka minētie Covid-19 sertifikāti ir izdoti saskaņā ar standartiem, kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kuri noteikti saskaņā ar šo regulu. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/954 (2) dalībvalstīm ir jāpiemēro Regulā (ES) 2021/953 paredzētie noteikumi attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas minētās regulas darbības joma, bet kuri likumīgi uzturas vai dzīvo to teritorijā un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Tāpēc visi šajā lēmumā izklāstītie konstatējumi par līdzvērtību būtu jāpiemēro Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātiem, ko Fēru Salas izdod Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Līdzīgi, pamatojoties uz Regulu (ES) 2021/954, šādi konstatējumi par līdzvērtību attiecas arī uz Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātiem, ko Fēru Salas izdod trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā saskaņā ar minētajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

(3)

Fēru Salas 2021. gada 12. jūlijā sniedza Komisijai detalizētu informāciju par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātu izdošanu saskaņā ar sistēmu, kuras nosaukums ir FODGC. Fēru Salas informēja Komisiju, ka tā uzskata, ka tās Covid-19 sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar standartu un tehnoloģisku sistēmu, kas ir sadarbspējīga ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953 un kas ļauj verificēt sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Šajā saistībā Fēru Salas informēja Komisiju, ka Covid-19 sertifikātos, ko Fēru Salas izdevušas saskaņā ar sistēmu FODGC, ir ietverti Regulas (ES) 2021/953 pielikumā minētie dati.

(4)

Pēc Fēru Salu pieprasījuma Komisija 2021. gada 23. augustā veica tehniskus testus, kas apliecināja, ka Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikāti, ko Fēru Salas izdevušas saskaņā ar sistēmu, kuras nosaukums ir FODGC, ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, un ļauj verificēt šo sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Komisija arī apstiprināja, ka Covid-19 vakcinācijas un testu sertifikātos, ko Fēru Salas izdevušas saskaņā ar FODGC sistēmu, ir ietverti vajadzīgie dati.

(5)

Turklāt Fēru Salas informēja Komisiju, ka tās izdod sadarbspējīgus vakcinācijas sertifikātus Covid-19 vakcīnām. Pašlaik tā ir vakcīna Comirnaty.

(6)

Fēru Salas arī informēja Komisiju, ka tās izdod sadarbspējīgus testa sertifikātus tikai nukleīnskābes amplifikācijas testiem.

(7)

Turklāt Fēru Salas informēja Komisiju, ka tās neizdos sadarbspējīgus pārslimošanas sertifikātus.

(8)

Fēru Salas arī informēja Komisiju, ka tās akceptē vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko dalībvalstis un EEZ valstis izdevušas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(9)

Turklāt Fēru Salas informēja Komisiju, ka tad, kad verificētāji Fēru Salās verificē sertifikātus, tajos iekļautie personas dati tiks apstrādāti tikai, lai verificētu un apstiprinātu turētāja vakcināciju, testa rezultātus vai pārslimošanas statusu, un pēc tam tos neglabās.

(10)

Tādējādi ir izpildīti nepieciešamie elementi, lai konstatētu, ka Covid-19 sertifikāti, ko Fēru Salas izdevušas saskaņā ar FODGC sistēmu, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(11)

Tādēļ Covid-19 sertifikāti, kurus Fēru Salas izdevušas saskaņā ar FODGC sistēmu, būtu jāakceptē saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktā un 6. panta 5. punktā.

(12)

Lai šo lēmumu varētu piemērot, Fēru Salām vajadzētu būt savienotām ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

(13)

Lai aizsargātu Savienības intereses, jo īpaši sabiedrības veselības jomā, Komisija var izmantot savas pilnvaras, lai apturētu vai izbeigtu šā lēmuma piemērošanu, ja vairs netiek izpildīti Regulas (ES) 2021/953 8. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.

(14)

Ņemot vērā nepieciešamību pēc iespējas drīz savienot Fēru Salas ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2021/953 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai atvieglotu tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātus, ko Fēru Salas izdevušas saskaņā ar FODGC sistēmu, uzskata par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

2. pants

Fēru Salas ir savienotas ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 14. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā (OV L 211, 15.6.2021., 24. lpp.).


15.9.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/42


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1479

(2021. gada 14. septembris),

ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Monako izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2021/953 tiek noteiks Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars (“ES digitālais Covid sertifikāts”), lai atvieglotu sertifikāta turētāju tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Minētā regula arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos.

(2)

Regula (ES) 2021/953 ļauj akceptēt Covid-19 sertifikātus, ko trešās valstis izdevušas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja Komisija konstatē, ka minētie Covid-19 sertifikāti ir izdoti saskaņā ar standartiem, kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kuri noteikti saskaņā ar šo regulu. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/954 (2) dalībvalstīm ir jāpiemēro Regulā (ES) 2021/953 paredzētie noteikumi attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas minētās regulas darbības joma, bet kuri likumīgi uzturas vai dzīvo to teritorijā un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Tāpēc visi šajā lēmumā izklāstītie konstatējumi par līdzvērtību būtu jāpiemēro Covid-19 sertifikātiem, ko Monako izdod Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Līdzīgi, pamatojoties uz Regulu (ES) 2021/954, šādi konstatējumi par līdzvērtību attiecas arī uz Covid-19 sertifikātiem, ko Monako izdod trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā saskaņā ar minētajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

(3)

Monako 2021. gada 29. jūlijā sniedza Komisijai informāciju par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testēšanas un atveseļošanās sertifikātu izdošanu saskaņā ar sistēmu SUIVTST (Suivi des tests biologiques). Monako informēja Komisiju, ka tā uzskata, ka tās Covid-19 sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar standartu un tehnoloģisku sistēmu, kas ir sadarbspējīga ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953 un kas ļauj verificēt sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Šajā saistībā Monako informēja Komisiju, ka Covid-19 sertifikātos, ko Monako izdevusi saskaņā ar SUIVTST sistēmu, ir ietverti Regulas (ES) 2021/953 pielikumā minētie dati.

(4)

Turklāt Monako informēja Komisiju, ka tā izdos sadarbspējīgus vakcinācijas sertifikātus Comirnaty Covid-19 vakcīnai.

(5)

Turklāt Monako informēja Komisiju, ka tā izdos sadarbspējīgus testa sertifikātus tikai SARS-CoV-2 testiem, kas izmanto reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakciju (RT-PCR).

(6)

Komisija 2021. gada 2. septembrī veica tehniskos testus, kas apliecināja, ka Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikāti, ko Monako izdevusi saskaņā ar savu SUIVTST sistēmu, ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953 un kas ļauj verificēt to autentiskumu, derīgumu un integritāti. Komisija arī apstiprināja, ka Covid-19 sertifikātos, ko Monako izdevusi saskaņā ar SUIVTST sistēmu, ir ietverti vajadzīgie dati.

(7)

Monako 2021. gada 3. septembrī informēja Komisiju, ka tā akceptēs vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko dalībvalstis izdevušas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953. Monako informēja Komisiju, ka tā pieņems pierādījumus par vakcīnām ar ES mēroga atļauju, kā arī par citām vakcīnām, ko pieņem Francija. Monako arī informēja Komisiju par to, ka pieņems testa sertifikātus, kuru pamatā ir nukleīnskābes amplifikācijas (NAAT) testi (piemēram, RT-PCR) un ātrie antigēna testi, kas iekļauti Covid-19 ātro antigēna testu kopīgajā un atjauninātajā sarakstā, par kuru ir vienojusies Veselības drošības komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 1082/2013/ES (3) 17. pantu. Visbeidzot Monako informēja Komisiju, ka pieņems pārslimošanas sertifikātus, pamatojoties uz NAAT testa pozitīvu rezultātu.

(8)

Monako 2021. gada 3. septembrī arī informēja Komisiju, ka, verificējot vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko dalībvalstis izdevušas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953, sertifikātos iekļautos persondatus apstrādā tikai, lai verificētu un apstiprinātu turētāja vakcināciju, testa rezultātus vai pārslimošanu, un pēc tam tos neglabās.

(9)

Tādējādi ir izpildīti nepieciešamie nosacījumi, lai konstatētu, ka Covid-19 sertifikāti, ko Monako izdevusi saskaņā ar SUIVTST sistēmu, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(10)

Tādēļ Covid-19 sertifikāti, kurus Monako izdevusi saskaņā ar SUIVTST sistēmu, būtu jāakceptē saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktā, 6. panta 5. punktā un 7. panta 8. punktā.

(11)

Lai šo lēmumu varētu piemērot, Monako vajadzētu būt savienotai ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

(12)

Lai aizsargātu Savienības intereses, jo īpaši sabiedrības veselības jomā, Komisija var izmantot savas pilnvaras, lai apturētu vai izbeigtu šā lēmuma piemērošanu, ja vairs netiek izpildīti Regulas (ES) 2021/953 8. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.

(13)

Ņemot vērā nepieciešamību pēc iespējas drīz savienot Monako ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(14)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2021/953 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai atvieglotu tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko Monako izdevusi saskaņā ar SUIVTST sistēmu, uzskata par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

2. pants

Monako ir savienota ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 14. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā (OV L 211, 15.6.2021., 24. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 22. oktobris) par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 5.11.2013., 1. lpp.).


15.9.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/45


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1480

(2021. gada 14. septembris),

ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Panamas Republikas izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2021/953 tiek noteiks Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars (“ES digitālais Covid sertifikāts”), lai atvieglotu sertifikāta turētāju tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Minētā regula arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos.

(2)

Regula (ES) 2021/953 ļauj akceptēt Covid-19 sertifikātus, ko trešās valstis izdevušas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja Komisija konstatē, ka minētie Covid-19 sertifikāti ir izdoti saskaņā ar standartiem, kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kuri noteikti saskaņā ar šo regulu. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/954 (2) dalībvalstīm ir jāpiemēro Regulā (ES) 2021/953 paredzētie noteikumi attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas minētās regulas darbības joma, bet kuri likumīgi uzturas vai dzīvo to teritorijā un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Tāpēc visi šajā lēmumā izklāstītie konstatējumi par līdzvērtību būtu jāpiemēro Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātiem, ko Panamas Republika izdod Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Līdzīgi, pamatojoties uz Regulu (ES) 2021/954, šādi konstatējumi par līdzvērtību arī būtu jāattiecina uz Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātiem, ko Panamas Republika izdod trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā saskaņā ar minētajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

(3)

Panamas Republika 2021. gada 4. augustā sniedza Komisijai informāciju par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanu saskaņā ar sistēmu, kuras nosaukums ir “Valsts digitālais vakcinācijas sertifikāts (Certificado de Vacunación Digital Nacional)”. Panamas Republika informēja Komisiju, ka tā uzskata, ka tās Covid-19 sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar standartu un tehnoloģisku sistēmu, kas ir sadarbspējīga ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953 un kas ļauj verificēt sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Šajā saistībā Panamas Republika informēja Komisiju, ka Covid-19 sertifikātos, ko Panamas Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu “Valsts digitālais vakcinācijas sertifikāts (Certificado de Vacunación Digital Nacional)”, ir ietverti Regulas (ES) 2021/953 pielikumā minētie dati.

(4)

Pēc Panamas Republikas pieprasījuma Komisija 2021. gada 9. septembrī veica tehniskus testus, kas apliecināja, ka Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikāti, ko Panamas Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu “Valsts digitālais vakcinācijas sertifikāts (Certificado de Vacunación Digital Nacional)”, ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, un ļauj verificēt šo sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Komisija arī apstiprināja, ka Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātos, ko Panamas Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu “Valsts digitālais vakcinācijas sertifikāts (Certificado de Vacunación Digital Nacional)”, ir ietverti vajadzīgie dati.

(5)

Turklāt Panamas Republika informēja Komisiju, ka tā izdos sadarbspējīgus vakcinācijas sertifikātus Covid-19 vakcīnām. To vidū pašlaik ir Comirnaty Covid-19 vakcīna un Vaxzevria Covid-19 vakcīna.

(6)

Panamas Republika arī informēja Komisiju, ka izdod sadarbspējīgus testa sertifikātus tikai nukleīnskābes amplifikācijas testiem, bet ne ātrajiem antigēna testiem.

(7)

Turklāt Panamas Republika informēja Komisiju, ka izdod sadarbspējīgus pārslimošanas sertifikātus. Minētie sertifikāti ir derīgi ne ilgāk kā 180 dienas pēc pirmā pozitīvā testa datuma.

(8)

Panamas Republika arī informēja Komisiju, ka akceptē vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko dalībvalstis un EEZ valstis izdevušas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(9)

Turklāt Panamas Republika informēja Komisiju, ka tad, kad verificētāji Panamas Republikā verificēs sertifikātus, tajos iekļautie personas dati tiks apstrādāti, tikai lai verificētu un apstiprinātu turētāja vakcināciju, testa rezultātus vai pārslimošanas statusu, un pēc tam tos neglabās.

(10)

Tādējādi ir izpildīti nepieciešamie elementi, lai konstatētu, ka Covid-19 sertifikāti, ko Panamas Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu “Valsts digitālais vakcinācijas sertifikāts (Certificado de Vacunación Digital Nacional)”, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(11)

Tādēļ Covid-19 sertifikāti, kurus Panamas Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu “Valsts digitālais vakcinācijas sertifikāts (Certificado de Vacunación Digital Nacional)”, būtu jāakceptē saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktā, 6. panta 5. punktā un 7. panta 8. punktā.

(12)

Lai šo lēmumu varētu piemērot, Panamas Republikai vajadzētu būt savienotai ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

(13)

Lai aizsargātu Savienības intereses, jo īpaši sabiedrības veselības jomā, Komisija var izmantot savas pilnvaras, lai apturētu vai izbeigtu šā lēmuma piemērošanu, ja vairs netiek izpildīti Regulas (ES) 2021/953 8. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.

(14)

Ņemot vērā nepieciešamību pēc iespējas drīz savienot Panamas Republiku ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2021/953 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai atvieglotu tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko Panamas Republika izdevusi saskaņā ar sistēmu “Valsts digitālais vakcinācijas sertifikāts (Certificado de Vacunación Digital Nacional)”, uzskata par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

2. pants

Panamas Republika ir savienota ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 14. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā (OV L 211, 15.6.2021., 24. lpp.).


15.9.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/48


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1481

(2021. gada 14. septembris),

ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Marokas Karalistes izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas (1) laikā, un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2021/953 tiek noteiks Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars (“ES digitālais Covid sertifikāts”), lai atvieglotu sertifikāta turētāju brīvas pārvietošanās tiesību izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Minētā regula arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos.

(2)

Regula (ES) 2021/953 ļauj akceptēt Covid-19 sertifikātus, ko trešās valstis izdevušas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja Komisija konstatē, ka minētie Covid-19 sertifikāti ir izdoti saskaņā ar standartiem, kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kuri noteikti saskaņā ar šo regulu. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/954 (2) dalībvalstīm ir jāpiemēro Regulā (ES) 2021/953 noteiktie noteikumi attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas minētās regulas darbības joma, bet kuri likumīgi uzturas vai dzīvo to teritorijā un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Tāpēc visi šajā lēmumā izklāstītie konstatējumi par līdzvērtību būtu jāpiemēro Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātiem, ko Marokas Karaliste izdod Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Līdzīgi, pamatojoties uz Regulu (ES) 2021/954, šādi konstatējumi par līdzvērtību arī būtu jāattiecina uz Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātiem, ko Marokas Karaliste izdod trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā saskaņā ar minētajā regulā izklāstītajiem nosacījumiem.

(3)

Marokas Karaliste 2021. gada 18. jūlijā sniedza Komisijai detalizētu informāciju par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātu izdošanu saskaņā ar sistēmu, kuras nosaukums ir SGC’Cov. Marokas Karaliste informēja Komisiju, ka tā uzskata, ka tās Covid-19 sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar standartu un tehnoloģisku sistēmu, kas ir sadarbspējīga ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953 un kas ļauj verificēt sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Šajā saistībā Marokas Karaliste informēja Komisiju, ka Covid-19 sertifikātos, ko Marokas Karaliste izdevusi saskaņā ar sistēmu SGC’Cov, ir ietverti Regulas (ES) 2021/953 pielikumā noteiktie dati.

(4)

Pēc Marokas Karalistes pieprasījuma Komisija 2021. gada 7. septembrī veica tehniskus testus, kas apliecināja, ka Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikāti, ko Marokas Karaliste izdevusi saskaņā ar sistēmu SGC’Cov, ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, un ļauj verificēt šo sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Komisija arī apstiprināja, ka Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātos, ko Marokas Karaliste izdevusi saskaņā ar sistēmu SGC’Cov, ir ietverti vajadzīgie dati.

(5)

Turklāt Marokas Karaliste informēja Komisiju, ka tā izdos sadarbspējīgus vakcinācijas sertifikātus Covid-19 vakcīnām. To vidū pašlaik ir COVILO (COVID-19 vakcīna BIBP), Vaxzevria, COVID-19 vakcīna Janssen un Comirnaty COVID-19 vakcīna.

(6)

Marokas Karaliste informēja Komisiju arī par to, ka tā plāno izdot sadarbspējīgus testa sertifikātus tikai attiecībā uz nukleīnskābes amplifikācijas testiem, bet ne attiecībā uz ātrajiem antigēna testiem.

(7)

Turklāt Marokas Karaliste informēja Komisiju, ka tā neplāno izdot sadarbspējīgus pārslimošanas sertifikātus.

(8)

Marokas Karaliste informēja Komisiju arī par to, ka tā akceptē vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko dalībvalstis un EEZ valstis izdevušas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(9)

Bez tam Marokas Karaliste informēja Komisiju, ka tad, kad verificētāji Marokā verificē sertifikātus, tajos iekļautie personas dati tiks apstrādāti tikai, lai verificētu un apstiprinātu turētāja vakcināciju, testa rezultātus vai pārslimošanas statusu, un pēc tam tos neglabās.

(10)

Tādējādi ir izpildīti nepieciešamie elementi, lai konstatētu, ka Covid-19 sertifikāti, ko Marokas Karaliste izdevusi saskaņā ar sistēmu SGC’Cov, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(11)

Tādēļ Covid-19 sertifikāti, kurus Marokas Karaliste izdevusi saskaņā ar sistēmu SGC’Cov, būtu jāakceptē saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktā un 6. panta 5. punktā.

(12)

Lai šo lēmumu varētu īstenot, Marokas Karalistei vajadzētu būt savienotai ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

(13)

Lai aizsargātu Savienības intereses, jo īpaši sabiedrības veselības jomā, Komisija var izmantot savas pilnvaras, lai apturētu vai izbeigtu šā lēmuma piemērošanu, ja vairs netiek izpildīti Regulas (ES) 2021/953 8. panta 2. punkta nosacījumi.

(14)

Ņemot vērā nepieciešamību pēc iespējas drīz savienot Marokas Karalisti ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2021/953 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai atvieglotu tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, Covid-19 vakcinācijas un testa sertifikātus, ko Marokas Karaliste izdevusi saskaņā ar sistēmu SGC’Cov, uzskata par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

2. pants

Marokas Karaliste ir savienota ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 14. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā (OV L 211, 15.6.2021., 24. lpp.).


15.9.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 325/51


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1482

(2021. gada 14. septembris),

ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Izraēlas Valsts izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2021/953 tiek noteiks Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars (“ES digitālais Covid sertifikāts”), lai atvieglotu sertifikāta turētāju tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Minētā regula arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos.

(2)

Regula (ES) 2021/953 ļauj akceptēt Covid-19 sertifikātus, ko trešās valstis izdevušas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja Komisija konstatē, ka minētie Covid-19 sertifikāti ir izdoti saskaņā ar standartiem, kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kuri noteikti saskaņā ar šo regulu. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/954 (2) dalībvalstīm ir jāpiemēro Regulā (ES) 2021/953 paredzētie noteikumi attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas minētās regulas darbības joma, bet kuri likumīgi uzturas vai dzīvo to teritorijā un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Tāpēc visi šajā lēmumā izklāstītie konstatējumi par līdzvērtību būtu jāpiemēro Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātiem, ko Izraēlas Valsts izdod Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Līdzīgi, pamatojoties uz Regulu (ES) 2021/954, šādi konstatējumi par līdzvērtību arī būtu jāattiecina Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātiem, ko Izraēlas Valsts izdod trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā saskaņā ar minētajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

(3)

Izraēlas Valsts 2021. gada 19. jūlijā sniedza Komisijai informāciju par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātu izdošanu saskaņā ar sistēmu, kuras nosaukums ir Ramzor. Izraēlas Valsts informēja Komisiju, ka tā uzskata, ka tās Covid-19 sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar standartu un tehnoloģisku sistēmu, kas ir sadarbspējīga ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953 un kas ļauj verificēt sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Šajā saistībā Izraēlas Valsts informēja Komisiju, ka Covid-19 sertifikātos, ko Izraēlas Valsts izdevusi saskaņā ar Ramzor sistēmu, ir ietverti Regulas (ES) 2021/953 pielikumā minētie dati.

(4)

Pēc Izraēlas Valsts pieprasījuma Komisija 2021. gada 6. septembrī veica tehniskus testus, kas apliecināja, ka Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikāti, ko Izraēlas Valsts izdevusi saskaņā ar Ramzor sistēmu, ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, un ļauj verificēt šo sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Komisija arī apstiprināja, ka Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātos, ko Izraēlas Valsts izdevusi saskaņā ar Ramzor sistēmu, ir ietverti vajadzīgie dati.

(5)

Turklāt Izraēlas Valsts informēja Komisiju, ka tā izdod sadarbspējīgus vakcinācijas sertifikātus Covid-19 vakcīnām. Pašlaik tās ir vakcīnas Comirnaty un Spikevax.

(6)

Turklāt Izraēlas Valsts informēja Komisiju, ka tā izdod sadarbspējīgus pārslimošanas sertifikātus. Minētie sertifikāti ir derīgi ne ilgāk kā 180 dienas pēc pirmā pozitīvā testa datuma.

(7)

Izraēlas Valsts informēja Komisiju, ka tā akceptē vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko dalībvalstis un EEZ valstis izdevušas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(8)

Izraēlas Valsts arī informēja Komisiju, ka tā akceptē vakcinācijas sertifikātu un atsakās no ceļošanas ierobežojumiem cilvēkiem, kuri vakcinēti ar vakcīnām, kuras ir saņēmušas ES mēroga apstiprinājumu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/2004.

(9)

Izraēlas Valsts turklāt informēja Komisiju, ka tā akceptē dalībvalstu un EEZ valstu izdotos Covid-19 nukleīnskābes amplifikācijas testu (NAAT), (piemēram, polimerāzes ķēdes reakcijas, RT-PCR) sertifikātus. Tomēr Izraēlas Valsts norāda, ka visiem ceļotājiem, tostarp tiem, kuriem ir vietējie testu rezultāti, pēc nosēšanās ir atkārtoti jāveic NAAT (piemēram, RT-PCR) tests, norādot, ka pirmslidojuma tests neatceļ nekādus citus ceļošanas ierobežojumus, izņemot tos, kas ir nepieciešami, lai būtu iespējams iekāpt lidmašīnā. Turklāt Izraēla neakceptē ātros antigēna testus.

(10)

Turklāt Izraēlas Valsts informēja Komisiju, ka tad, kad verificētāji Izraēlas Valstī verificē sertifikātus, tajos iekļautie personas dati tiks apstrādāti tikai, lai verificētu un apstiprinātu turētāja vakcināciju, testa rezultātus vai pārslimošanas statusu, un pēc tam tos neglabās.

(11)

Tādējādi ir izpildīti nepieciešamie elementi, lai konstatētu, ka Covid-19 sertifikāti, ko Izraēlas Valsts izdevusi saskaņā ar Ramzor sistēmu, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(12)

Tādēļ Covid-19 sertifikāti, kurus Izraēlas Valsts izdevusi saskaņā ar Ramzor sistēmu, būtu jāakceptē saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktā un 7. panta 8. punktā.

(13)

Lai šo lēmumu varētu piemērot, Izraēlas Valstij vajadzētu būt savienotai ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

(14)

Lai aizsargātu Savienības intereses, jo īpaši sabiedrības veselības jomā, Komisija var izmantot savas pilnvaras, lai apturētu vai izbeigtu šā lēmuma piemērošanu, ja vairs netiek izpildīti Regulas (ES) 2021/953 8. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.

(15)

Ņemot vērā nepieciešamību pēc iespējas drīz savienot Izraēlas Valsti ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(16)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2021/953 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai atvieglotu tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātus, ko Izraēlas Valsts izdevusi saskaņā ar Ramzor sistēmu, uzskata par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

2. pants

Izraēlas Valsts ir savienota ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 14. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā (OV L 211, 15.6.2021., 24. lpp.).