ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 277I

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 2. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2021/1275 (2021. gada 30. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Libānā

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2021/1276 (2021. gada 30. jūlijs), ar ko īsteno Regulu (ES) 2019/1716 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Nikaragvā

12

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/1277 (2021. gada 30. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Libānā

16

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/1278 (2021. gada 30. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2019/1720 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Nikaragvā

24

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

2.8.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 277/1


PADOMES REGULA (ES) 2021/1275

(2021. gada 30. jūlijs)

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Libānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2021/1277 (2021. gada 30. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Libānā (1),

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopēju priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2021. gada 30. jūlijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2021/1277, ar ko izveido satvaru mērķtiecīgiem ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Libānā. Politiskais konteksts un politiskie apsvērumi, lai noteiktu ierobežojošos pasākumus, ir izklāstīti minētā lēmuma apsvērumos. Padomes lēmums paredz līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu un aizliegumu darīt pieejamus līdzekļus un saimnieciskos resursus fiziskām personām, kas ir atbildīgas par smagu finanšu, ekonomikas, sociālo un politisko krīzi Libānā, un ar tām saistītām fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām. Personas, vienības un struktūras, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, ir uzskaitītas Lēmuma (KĀDP) 2021/1277 pielikumā.

(2)

Šie pasākumi ir Līguma par Eiropas Savienības darbību piemērošanas jomā, tādēļ, jo īpaši lai nodrošinātu to, ka uzņēmēji visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi, ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības šo pasākumu īstenošanai.

(3)

Šajā regulā ir ievērotas pamattiesības un pamatprincipi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, konkrēti, tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un uz lietas taisnīgu izskatīšanu, tiesības uz aizstāvību un tiesības uz personas datu aizsardzību. Šī regula būtu jāpiemēro saskaņā ar minētajām tiesībām.

(4)

Procedūrā, kas veicama, lai grozītu šīs regulas I pielikumā izklāstīto sarakstu, būtu jāparedz, ka norādītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām un struktūrām dara zināmus iemeslus to iekļaušanai sarakstā, lai dotu tām iespēju iesniegt apsvērumus.

(5)

Šīs regulas īstenošanas nolūkā un lai nodrošinātu iespējami lielāku juridisko noteiktību Savienībā, būtu jādara publiski zināmi to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru vārdi vai nosaukumi un ar tām saistītā informācija, kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi ir iesaldējami saskaņā ar šo regulu. Persondati būtu jāapstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (ES) 2016/679 (2) un (ES) 2018/1725 (3).

(6)

Dalībvalstīm un Komisijai būtu savstarpēji jāsniedz informācija par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu, un cita nozīmīga informācija, kura ir to rīcībā saistībā ar šo regulu.

(7)

Dalībvalstīm būtu jāpieņem noteikumi par sankcijām, kas piemērojamas par šīs regulas normu pārkāpumiem, un jānodrošina to īstenošana. Minētajām sankcijām vajadzētu būt iedarbīgām, samērīgām un preventīvām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

a)

“prasījums” ir jebkurš prasījums, kas tiesvedībā vai ārpus tās izvirzīts pirms vai pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas un kas izriet no līguma vai darījuma, jo īpaši:

i)

prasījums par tādu saistību izpildi, kuras izriet no līguma vai darījuma;

ii)

prasījums par obligācijas, finansiāla galvojuma vai jebkādas atlīdzības pagarināšanu vai samaksu;

iii)

prasījums par kompensācijas saņemšanu attiecībā uz līgumu vai darījumu;

iv)

pretprasījums;

v)

prasījums atzīt vai izpildīt, tai skaitā ar eksekvatūras procedūru, kādu spriedumu, šķīrējtiesas nolēmumu vai līdzvērtīgu lēmumu neatkarīgi no tā, kur tas pieņemts vai pasludināts;

b)

“līgums vai darījums” ir jebkurš darījums neatkarīgi no tā veida un piemērojamiem tiesību aktiem, kas ietver vienu vai vairākus līgumus, kas noslēgti starp tām pašām vai dažādām pusēm, vai līdzīgas saistības, ko uzņēmušās tās pašas vai dažādas puses; minētajā nolūkā “līgums” ietver juridiski neatkarīgas vai atkarīgas obligācijas, garantijas vai atlīdzību, jo īpaši finanšu garantijas vai finanšu atlīdzību, un kredītus, un jebkuru attiecīgu noteikumu, kas rodas saskaņā vai saistībā ar šo darījumu;

c)

“kompetentās iestādes” ir dalībvalstu kompetentās iestādes, kā norādīts II pielikumā minētajās tīmekļa vietnēs;

d)

“saimnieciskie resursi” ir jebkādi materiāli vai nemateriāli, kustami vai nekustami aktīvi, kas nav līdzekļi, bet kurus var izmantot, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus;

e)

“saimniecisko resursu iesaldēšana” ir aizliegums izmantot saimnieciskos resursus, lai iegūtu līdzekļus, preces vai pakalpojumus jebkādā veidā, tai skaitā – bet ne tikai – šos resursus pārdodot, iznomājot vai ieķīlājot;

f)

“līdzekļu iesaldēšana” ir aizliegums veikt jebkādu līdzekļu pārvietošanu, pārskaitīšanu, pārveidošanu, izmantošanu vai piekļūt tiem, vai veikt ar tiem tādas darbības, kuru rezultātā mainītos to apjoms, apmērs, atrašanās vieta, īpašnieks, valdītājs, būtiskās iezīmes vai galamērķis, vai tiktu izdarītas citādas izmaiņas, kas dotu iespēju izmantot šos līdzekļus, tai skaitā veicot vērtspapīru portfeļa pārvaldību;

g)

“līdzekļi” ir jebkādi finanšu aktīvi un ieguvumi, tostarp, bet ne tikai:

i)

skaidra nauda, čeki, naudas prasījumi, vekseļi, maksājumu uzdevumi un citi maksāšanas instrumenti;

ii)

noguldījumi finanšu iestādēs vai citās iestādēs, kontu bilances, parādi un parādsaistības;

iii)

publiski vai privāti tirgojami vērtspapīri un parādu instrumenti, tostarp akcijas un daļas, vērtspapīru sertifikāti, obligācijas, parādzīmes, garantijas vērtspapīri, ķīlu zīmes un atvasināto instrumentu līgumi;

iv)

procenti, dividendes vai citi ienākumi no aktīviem, vai to uzkrātā vai radītā vērtība;

v)

kredīti, ieskaita tiesības, galvojumi, saistību izpildes garantijas vai citādas finansiālas saistības;

vi)

akreditīvi, konosamenti, pavadzīmes;

vii)

dokumenti, kas apliecina līdzdalību fondos vai saimnieciskajos resursos;

h)

“Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorijas, uz kurām attiecas Līgums saskaņā ar Līguma nosacījumiem, tai skaitā to gaisa telpa.

2. pants

1.   Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas atrodas jebkuras I pielikumā uzskaitītās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē.

2.   Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi netiek darīti tieši vai netieši pieejami I pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai to interesēs.

3.   Šīs regulas I pielikumā iekļauj šādu personu vārdus, uzvārdus un nosaukumus, ko Padome noteikusi saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2021/1277 4. pantu un kas ir:

a)

personas, kas ir atbildīgas par demokrātijas vai tiesiskuma apdraudēšanu Libānā, veicot jebkuru no šādām darbībām:

i)

kavē vai apdraud demokrātisku politisko procesu, pastāvīgi traucējot valdības veidošanu vai kavējot vai nopietni apdraudot vēlēšanu rīkošanu;

ii)

kavē vai apdraud tādu Libānas iestāžu apstiprināto un attiecīgo starptautisko aktoru, tostarp Savienības, atbalstīto plānu īstenošanu, kuru mērķis ir uzlabot pārskatatbildību un labu pārvaldību publiskajā sektorā vai īstenot būtiskas reformas banku un finanšu nozarēs, un cita starpā arī pieņemt pārredzamus un nediskriminējošus tiesību aktu attiecībā uz kapitāla eksportēšanu;

iii)

izdara smagus finanšu pārkāpumus publiskā finansējuma jomā, ciktāl uz attiecīgajām darbībām attiecas Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencija, un veic kapitāla neatļautu eksportēšanu;

b)

personas vai vienības, kas ir saistītas ar a) apakšpunkta norādītajām personām.

3. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta, kompetentās iestādes var atļaut atbrīvot atsevišķus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai darīt pieejamus atsevišķus līdzekļus vai saimnieciskos resursus saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, ja tās ir konstatējušas, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai nodrošinātu I pielikumā uzskaitīto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru un šādu fizisko personu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp lai segtu maksājumus par pārtiku, īri vai hipotekāro aizdevumu, medikamentiem un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi pamatotu honorāru vai izdevumu, kas saistīti ar juridisku pakalpojumu sniegšanu, atlīdzināšanai;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parasto turēšanu vai pārvaldību;

d)

nepieciešami ārkārtas izdevumu segšanai – ar nosacījumu, ka kompetentā iestāde pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir konkrēta atļauja; vai

e)

paredzēti tam, lai veiktu maksājumus tādas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai starptautiskas organizācijas kontā, kurai ir starptautiskajās tiesībās noteikta imunitāte, vai lai veiktu maksājumus no šādas pārstāvniecības vai organizācijas konta, ciktāl šie maksājumi ir paredzēti izmantošanai šīs diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai starptautiskās organizācijas oficiāli paredzētām vajadzībām.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, ko tā piešķir saskaņā ar 1. punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.

4. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta, kompetentās iestādes var atļaut atbrīvot atsevišķus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai darīt atsevišķus līdzekļus vai saimnieciskos resursus pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, ja tās ir konstatējušas, ka šādu līdzekļu vai saimniecisko resursu nodrošināšana ir nepieciešama humanitāriem nolūkiem, piemēram, lai sniegtu palīdzību vai atvieglotu tās sniegšanu, tostarp lai piegādātu medicīnas preces, pārtiku vai nodrošinātu humanitāro darbinieku un saistītas palīdzības piegādi vai evakuāciju no Libānas.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, ko tā piešķir saskaņā ar 1. punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.

5. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta 1. punkta, kompetentās iestādes var atļaut atbrīvot atsevišķus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas šķīrējtiesas nolēmums, kas ir pieņemts pirms dienas, kad 2. pantā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta I pielikumā, vai pirms vai pēc minētās dienas Savienībā pieņemts tiesas vai administratīvs nolēmums, vai attiecīgajā dalībvalstī pirms vai pēc minētās dienas izpildāms tiesas nolēmums;

b)

līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi tam, lai apmierinātu prasījumus, kas izriet no šāda nolēmuma vai kas ar šādu nolēmumu atzīti par spēkā esošiem, ievērojot ierobežojumus, kuri noteikti piemērojamajos normatīvajos aktos, kuri reglamentē tādu personu tiesības, kam ir šādi prasījumi;

c)

nolēmums nav pieņemts kādas I pielikumā uzskaitītas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras labā; un

d)

nolēmuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, ko tā piešķir saskaņā ar 1. punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.

6. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta 1. punkta un ar noteikumu, ka I pielikumā uzskaitītajai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai ir jāveic maksājums saskaņā ar līgumu vai vienošanos, ko attiecīgā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra ir noslēgusi, vai saistībām, kas tai radušās pirms dienas, kad minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta I pielikumā, kompetentās iestādes var atļaut atbrīvot atsevišķus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus ar nosacījumiem, ko tās uzskata par atbilstīgiem, ja vien attiecīgā kompetentā iestāde ir konstatējusi, ka:

a)

līdzekļi vai saimnieciskie resursi tiks izmantoti tam, lai I pielikumā uzskaitītā fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra veiktu maksājumu; un

b)

ar šādu maksājumu netiek pārkāpts 2. panta 2. punkts.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, ko tā piešķir saskaņā ar 1. punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.

7. pants

1.   Šīs regulas 2. panta 2. punkts neliedz finanšu iestādēm vai kredītiestādēm, kas saņem līdzekļus, kurus trešās personas pārskaita sarakstā uzskaitīto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru kontos, kreditēt iesaldētos kontus ar noteikumu, ka jebkurus ieskaitījumus šādos kontos arī iesaldēs. Finanšu iestāde vai kredītiestāde nekavējoties informē attiecīgo kompetento iestādi par jebkuru šādu darījumu.

2.   Šīs regulas 2. panta 2. punktu nepiemēro iesaldēto kontu papildināšanai ar:

a)

procentiem vai citiem ienākumiem no minētajiem kontiem;

b)

maksājumiem, kuri veicami saskaņā ar līgumu vai vienošanos, kas tika noslēgta, vai saistībām, kas radušās pirms dienas, kad 3. pantā minētā fiziskā persona, juridiskā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta I pielikumā; vai

c)

maksājumiem, kuri paredzēti tiesas, administratīvos vai šķīrējtiesas nolēmumos, kas pieņemti dalībvalstī vai kas izpildāmi attiecīgajā dalībvalstī,

ar noteikumu, ka uz visiem šādiem procentiem, citiem ieņēmumiem un maksājumiem joprojām attiecas 2. panta 1. punktā paredzētie pasākumi.

8. pants

1.   Neskarot piemērojamos noteikumus par pārskatu sniegšanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

a)

nekavējoties sniedz visu informāciju, kas varētu veicināt šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, kas iesaldēti saskaņā ar 2. panta 1. punktu, tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā tās ir rezidenti vai atrodas, un tieši vai ar šīs dalībvalsts starpniecību nodod šo informāciju Komisijai; un

b)

sadarbojas ar kompetento iestādi saistībā ar jebkādām a) apakšpunktā minētās informācijas pārbaudēm.

2.   Jebkādu papildu informāciju, ko Komisija saņem tieši, tā dara pieejamu dalībvalstīm.

3.   Informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto vienīgi nolūkiem, kuriem tā sniegta vai saņemta.

9. pants

Aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir apiet 2. pantā minētos pasākumus.

10. pants

1.   Labticīga līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana vai atteikums darīt pieejamus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, pamatojoties uz to, ka šāda rīcība ir saskaņā ar šo regulu, nerada nekādu atbildību nedz fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas to veic, nedz tās pārvaldes institūciju amatpersonām vai darbiniekiem, ja vien netiek pierādīts, ka līdzekļi un saimnieciskie resursi tika iesaldēti vai aizturēti nolaidības dēļ.

2.   Fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru darbības nerada tām nekādu atbildību, ja tās nezināja un tām nebija pamatota iemesla uzskatīt, ka ar to darbībām tiktu pārkāpti šajā regulā paredzētie pasākumi.

11. pants

1.   Prasījumus saistībā ar jebkādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ir ietekmējuši pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar šo regulu, tai skaitā prasījumus par atlīdzināšanu vai jebkādu citu tamlīdzīgu prasījumu, piemēram, prasījumu par kompensāciju vai ar galvojumu nodrošinātu prasījumu, jo īpaši prasījumu par obligācijas pagarināšanu vai samaksu, galvojumu vai atlīdzību, jo īpaši finansiālu galvojumu vai finansiālu atlīdzību, neapmierina, ja tos izvirza:

a)

fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras, kuras uzskaitītas I pielikumā;

b)

jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ar kādas a) apakšpunktā minētās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras starpniecību vai tās vārdā.

2.   Tiesvedībā par prasījuma izpildi pienākums pierādīt, ka 1. punkts neaizliedz šāda prasījuma apmierināšanu, ir fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas prasa šāda prasījuma izpildi.

3.   Šis pants neskar 1. punktā minēto fizisko vai juridisko personu, vienību un struktūru tiesības vērsties tiesā, lai saskaņā ar šo regulu izskatītu līgumsaistību neizpildes likumību.

12. pants

1.   Komisija un dalībvalstis viena otru informē par saskaņā ar šo regulu veiktajiem pasākumiem un dalās ar citu nozīmīgu informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši ar informāciju par:

a)

līdzekļiem, kas iesaldēti saskaņā ar 2. pantu, un atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 3., 4., 5. un 6. pantu;

b)

pārkāpumiem un izpildes problēmām, un valsts tiesu pasludinātiem spriedumiem.

2.   Dalībvalstis nekavējoties informē viena otru un Komisiju par jebkādu citu to rīcībā esošu nozīmīgu informāciju, kas varētu ietekmēt šīs regulas iedarbīgu īstenošanu.

13. pants

1.   Ja Padome nolemj fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai piemērot 2. pantā minētos pasākumus, tā attiecīgi groza I pielikumu.

2.   Padome 1. punktā minētos lēmumus, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai vai nu tieši, ja ir zināma tās adrese, vai publicējot paziņojumu, dodot minētajai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai iespēju paust savus apsvērumus.

3.   Ja tiek iesniegti apsvērumi vai būtiski jauni pierādījumi, Padome pārskata 1. punktā minētos lēmumus un atbilstīgi informē attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru.

4.   Regulas I pielikumā iekļauto sarakstu regulāri un ne retāk kā reizi 12 mēnešos pārskata.

5.   Komisija ir pilnvarota grozīt II pielikumu, pamatojoties uz dalībvalstu sniegto informāciju.

14. pants

1.   Šīs regulas I pielikumā iekļauj pamatojumu attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru iekļaušanai sarakstā.

2.   Šīs regulas I pielikumā iekļauj informāciju, kas nepieciešama, lai identificētu attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras, ja tāda ir pieejama. Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var ietvert: vārdus, uzvārdus un arī pieņemtos vārdus; dzimšanas datumu un vietu; valstspiederību; pases un personas apliecības numuru; dzimumu; adresi, ja tā ir zināma; amatu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām vai struktūrām šāda informācija var ietvert nosaukumus, reģistrācijas vietu un datumu, reģistrācijas numuru un darījumdarbības vietu.

15. pants

1.   Dalībvalstis pieņem noteikumus par sodiem, kas piemērojami par šīs regulas noteikumu pārkāpumiem, un veic visus pasākumus, kuri nepieciešami, lai nodrošinātu to īstenošanu. Paredzētajiem sodiem ir jābūt iedarbīgiem, samērīgiem un atturošiem.

2.   Dalībvalstis par 1. punktā minētajiem noteikumiem ziņo Komisijai tūlīt pēc šīs regulas stāšanās spēkā, kā arī ziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem.

16. pants

1.   Padome, Komisija un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”) apstrādā personas datus, lai veiktu savus uzdevumus saskaņā ar šo regulu. Šie uzdevumi ietver:

a)

kas attiecas uz Padomi – sagatavot un veikt I pielikuma grozījumus;

b)

kas attiecas uz Augsto pārstāvi – sagatavot I pielikuma grozījumus;

c)

kas attiecas uz Komisiju:

i)

pievienot I pielikuma saturu publiski pieejamajam elektroniskajam konsolidētajam sarakstam ar personām, grupām un vienībām, uz kurām attiecas Savienības finansiālās sankcijas, un publiski pieejamajai interaktīvajai sankciju kartei;

ii)

apstrādāt informāciju par šajā regulā paredzēto pasākumu ietekmi, piemēram, iesaldēto līdzekļu vērtību, un informāciju par kompetento iestāžu piešķirtajām atļaujām.

2.   Vajadzības gadījumā Padome, Komisija un Augstais pārstāvis var apstrādāt attiecīgus datus par noziedzīgiem nodarījumiem, ko izdarījušas sarakstā iekļautās fiziskās personas, un par notiesājošiem spriedumiem vai drošības pasākumiem attiecībā uz šādām personām tikai tiktāl, ciktāl šāda apstrāde ir nepieciešama, lai sagatavotu I pielikumu.

3.   Šajā regulā Padome, šīs regulas II pielikumā minētais Komisijas dienests un Augstais pārstāvis tiek izraudzīti par “pārziņiem” Regulas (ES) 2018/1725 3. panta 8. punkta nozīmē, lai nodrošinātu, ka attiecīgās fiziskās personas var izmantot tiesības, kas tām noteiktas ar Regulu (ES) 2018/1725.

17. pants

1.   Dalībvalstis izraugās šajā regulā minētās kompetentās iestādes un norāda tās II pielikumā uzskaitītajās tīmekļa vietnēs. Dalībvalstis paziņo Komisijai par II pielikumā minēto tīmekļa vietņu adrešu izmaiņām.

2.   Pēc šīs regulas stāšanās spēkā dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju par savām kompetentajām iestādēm, tai skaitā par šo kompetento iestāžu kontaktinformāciju, un informē to par jebkurām turpmākām izmaiņām.

3.   Ja šī regula nosaka prasību paziņot Komisijai, to informēt vai citādi sazināties ar to, šādai saziņai izmanto II pielikumā norādīto adresi un citu kontaktinformāciju.

18. pants

Šo regulu piemēro:

a)

Savienības teritorijā, tai skaitā tās gaisa telpā;

b)

dalībvalstu jurisdikcijā esošos gaisa kuģos un uz to jurisdikcijā esošiem kuģiem;

c)

attiecībā uz visām fiziskām personām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras ir kādas dalībvalsts valstspiederīgie;

d)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām Savienības teritorijā vai ārpus tās, kuras dibinātas vai izveidotas saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesībām;

e)

visām juridiskām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar jebkādu darījumdarbību, kas pilnā apmērā vai daļēji tiek veikta Savienībā.

19. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 30. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. DOVŽAN


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 17. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas 2. pantā minētais fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts

[...]


II PIELIKUMS

Tīmekļa vietnes informācijai par kompetentajām iestādēm un adrese paziņojumu nosūtīšanai Komisijai

BEĻĢIJA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGĀRIJA

https://www.mfa.bg/en/101

ČEHIJA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DĀNIJA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

VĀCIJA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

IGAUNIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ĪRIJA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEĶIJA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPĀNIJA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

HORVĀTIJA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITĀLIJA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

KIPRA

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUKSEMBURGA

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

UNGĀRIJA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NĪDERLANDE

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLIJA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGĀLE

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMĀNIJA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVĒNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVĀKIJA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

SOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZVIEDRIJA

http://www.ud.se/sanktioner

Adrese paziņojumu nosūtīšanai Eiropas Komisijai:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Brussels, Belgium

E-pasts: relex-sanctions@ec.europa.eu


2.8.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 277/12


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/1276

(2021. gada 30. jūlijs),

ar ko īsteno Regulu (ES) 2019/1716 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Nikaragvā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2019/1716 (2019. gada 14. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Nikaragvā (1) un jo īpaši tās 13. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2019. gada 14. oktobrī pieņēma Regulu (ES) 2019/1716 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Nikaragvā.

(2)

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”) 2021. gada 10. jūnijā Savienības vārdā nāca klajā ar paziņojumu, kurā viņš nosodīja Nikaragvas iestāžu darbības, kas vērstas pret opozīcijas partijām, plašsaziņas līdzekļiem, žurnālistiem un citiem mediju darbiniekiem, cilvēktiesību aizstāvjiem un pilsonisko sabiedrību, tostarp sistemātisku prezidenta amata kandidātu un opozīcijas līderu aizturēšanu un apcietināšanu. Augstais pārstāvis norādīja, ka, ņemot vērā situāciju Nikaragvā, Savienība pauž gatavību likt lietā visus tās rīcībā esošos instrumentus, cita starpā arī piemērojot papildu ierobežojušus pasākumus.

(3)

Ņemot vērā to, ka situācija Nikaragvā joprojām ir nopietna, Regulas (ES) 2019/1716 I ielikumā izklāstītajā to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, būtu jāiekļauj astoņas personas.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) 2019/1716 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2019/1716 I pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šis regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 30. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. DOVŽAN


(1)  OV L 262, 15.10.2019., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) 2019/1716 I pielikumā izklāstītajā fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstā pievieno šādas personas:

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“7.

Rosario María MURILLO ZAMBRANA

Pieņemtais vārds: Rosario María MURILLO DE ORTEGA

Amats(-i): Nikaragvas Republikas viceprezidente (kopš 2017. gada), prezidenta Daniel Ortega sieva

Dzimšanas datums: 1951. gada 22. Jūnijs

Dzimšanas vieta: Managva (Managua), Nikaragva

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Nikaragvas

Pases numurs: A00000106 (Nikaragva)

Nikaragvas viceprezidente, Nikaragvas prezidenta kundze un Sandinistu jaunatnes organizācijas līdere. Saskaņā ar prezidenta Daniel Ortega sniegto informāciju puse no prezidenta varas ir Rosario María Murillo Zambrana rokās. Viņai ir bijusi būtiska nozīme, mudinot uz represijām, ko Nikaragvas Valsts policija 2018. gadā vērsa pret opozīcijas demonstrācijām, un šīs represijas attaisnojot. 2021. gada jūnijā viņa publiski draudēja Nikaragvas opozīcijai un diskreditēja neatkarīgus žurnālistus.

Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju un par demokrātijas graušanu Nikaragvā.

2.8.2021.

8.

Gustavo Eduardo PORRAS CORTÉS

Amats(-i): Nikaragvas Republikas Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs (kopš 2017. gada)

Dzimšanas datums: 1954. gada 11. Oktobris

Dzimšanas vieta: Managva (Managua), Nikaragva

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Nikaragvas

Nikaragvas Republikas Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs kopš 2017. gada un Sandinistu Nacionālās atbrīvošanās frontes (Frente Sandinista de Liberación Nacional – FSLN) valsts direkcijas loceklis kopš 1996. gada. Kā Nikaragvas Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs viņš ir atbildīgs par vairāku represīvu tiesību aktu pieņemšanu, kuru vidū ir arī amnestijas likums, kas liedz veikt jebkādu izmeklēšanu pret 2018. gadā notikušu smagu cilvēktiesību pārkāpumu atbildīgajiem, un likumi, ar kuriem tiek grauta brīvība un demokrātijas procesi Nikaragvā.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju, kā arī par nopietnu demokrātijas un tiesiskuma graušanu Nikaragvā.

2.8.2021.

9.

Juan Antonio VALLE VALLE

Amats(-i): Nikaragvas Valsts policijas vadītājs

Dienesta pakāpe: Ģenerālis/Vecākais komisārs

Dzimšanas datums: 1963. gada 4. Maijs

Dzimšanas vieta: Matagalpa, Nikaragva

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Nikaragvas

Kā Nikaragvas Valsts policijas (NNP) vadītājs vecākā komisāra pakāpē (otrā augstākā pakāpe) un, atrodoties policijas Managvā (Managua) vadošajā amatā, Juan Antonio Valle Valle ir atbildīgs par policijas veiktajām atkārtotām brutālajām darbībām un pārmērīgu spēka lietošanu, kā rezultātā gājuši bojā simtiem civiliedzīvotāju, par patvaļīgiem arestiem un aizturēšanām, par vārda brīvības pārkāpumiem un pret tādu demonstrāciju nepieļaušanu, kas vērstas pret valdību.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Nikaragvā.

2.8.2021.

10.

Ana Julia GUIDO OCHOA

Pieņemtais vārds: Ana Julia GUIDO DE ROMERO

Amats(-i): Nikaragvas Republikas ģenerālprokurore

Dzimšanas datums: 1959. gada 16. Februāris

Dzimšanas vieta: Matagalpa, Nikaragva

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Nikaragvas

Kā ģenerālprokurore, kas ir prokuratūras augstākā amatpersona, Ana Julia Guido Ochoa, kas ir lojāla Ortega režīmam, ir atbildīga par daudzu protestētāju un politiskās opozīcijas locekļu politiski motivētu kriminālvajāšanu. Viņa izveidoja specializētu vienību, kas safabricēja apgalvojumus pret protestētājiem un izvirzīja viņiem apsūdzību. Turklāt viņa ir atbildīga par tiesību ieņemt valsts amatu atņemšanu vispārējo vēlēšanu galvenajam opozīcijas kandidātam.

Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju un par demokrātijas un tiesiskuma graušanu Nikaragvā.

2.8.2021.

11.

Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ

Amats(-i): León policijas priekšnieks, Valsts policijas ģenerālkomisārs

Dzimšanas datums: 1960. gada 21. marts

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Nikaragvas

León policijas priekšnieks kopš 2018. gada 23. augustaFidel de Jesús Domínguez Alvarez ir atbildīgs par daudziem nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, jo īpaši patvaļīgu aizturēšanu un apcietināšanu, cita starpā arī par politiska oponenta ģimenes locekļu nolaupīšanu, pārmērīgu spēka lietošanu un par vārda brīvības un mediju brīvības pārkāpumiem.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

2.8.2021.

12.

Alba Luz RAMOS VANEGAS

Amats(-i): Nikaragvas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāja

Dzimšanas datums: 1949. gada 3. Jūnijs

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Nikaragvas

Pases numurs: A0009864 (Nikaragva)

Kā Nikaragvas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāja viņa ir atbildīga par tiesu varas izmantošanu Ortega režīma labā, selektīva veidā nosakot kriminālatbildību par opozīcijas aktivitātēm, saglabājot pastāvošo modeli – tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumus, patvaļīgas aizturēšanas un tiesību atņemšanu politiskajām partijām un opozīcijas kandidātiem.

Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju un par nopietnu tiesiskuma graušanu Nikaragvā.

2.8.2021.

13.

Juan Carlos ORTEGA MURILLO

Amats(-i): “Canal 8” un Difuso Comunicaciones direktors. 4. maija sandinistu kustības līderis, Nikaragvas Republikas prezidenta un viceprezidentes dēls

Dzimšanas datums: 1982. gada 17. Oktobris

Valstspiederība: Nikaragvas

Prezidenta Daniel Ortega un prezidenta kundzes un viceprezidentes Rosario Murillo dēls. Vienas no galvenajām propagandas TV raidstacijām, proti, Canal 8, direktors un 4. maija sandinistu kustības līderis. Savā amatā viņš ir veicinājis vārda brīvības un mediju brīvības ierobežošanu. Viņš ir publiski draudējis Nikaragvas uzņēmējiem, kas pretojas Ortega režīmam. Tādējādi viņš ir atbildīgs par demokrātijas graušanu un represijām pret pilsonisko sabiedrību Nikaragvā. Tā kā viņš ir viceprezidentes Rosario Murillo dēls, viņš ir saistīts ar personām, kas atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību Nikaragvā.

2.8.2021.

14.

Bayardo ARCE CASTAÑO

Amats(-i): Nikaragvas Republikas prezidenta padomdevējs ekonomikas jautājumos

Dzimšanas datums: 1950. gada 21. marts

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Nikaragvas

Bayardo Arce Castano kā prezidenta Daniel Ortega padomdevējam ekonomikas jautājumos ir ārkārtīgi liela ietekme uz Ortega režīma politiku. Tādējādi viņš ir saistīts ar personām, kas ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Nikaragvā.

Viņš ir atbalstījis tādas likumdošanas izstrādi, kas liedz opozīcijas kandidātiem piedalīties vēlēšanās. Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Nikaragvā.

2.8.2021.”


LĒMUMI

2.8.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 277/16


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2021/1277

(2021. gada 30. jūlijs)

par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Libānā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2020. gada 7. decembrī pieņēma secinājumus, kuros tā ar pieaugošām bažām norādīja, ka smagā finanšu, ekonomikas, sociālā un politiskā krīze, kas pārņēmusi Libānu, pēdējo mēnešu laikā ir turpinājusi pasliktināties un ka Libānas iedzīvotāji ir pirmie, kas cieš no arvien lielākajām grūtībām valstī.

(2)

Padome uzsvēra, ka Libānas iestādēm steidzami ir jāīsteno reformas, lai atjaunotu starptautiskās sabiedrības uzticēšanos. Tā norādīja, ka Savienība ir gatava atbalstīt reformas, tomēr par reformu procesu ir jābūt atbildīgai Libānai. Padome aicināja Libānas iestādes īstenot savas iepriekšējās saistības, tostarp tās, kas uzņemtas saistībā ar CEDRE konferenci 2018. gada aprīlī un ko atbalsta Starptautiskā Libānas atbalsta grupa (kas apvieno ANO un ASV, Apvienotās Karalistes, Francijas, Itālijas, Krievijas Federācijas, Ķīnas un Vācijas valdības, kā arī Eiropas Savienību un Arābu valstu līgu) un citi starptautiskās sabiedrības locekļi (tostarp Pasaules Banka un Starptautiskais Valūtas fonds). Padome arī aicināja Libānas iestādes steidzami veikt reformas, ņemot vērā vienošanās, ko pēc 2020. gada 4. augustā notikušā sprādziena panāca visi Libānas politiskie līderi, lai pārvarētu politiskās atšķirības nolūkā atbalstīt reformas. Minētās reformas jo īpaši ietver jēgpilnas un pamatīgas ekonomikas un pārvaldības reformas nolūkā atjaunot ekonomikas stabilitāti, uzlabot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu, pievērsties arvien augstākajam nabadzības līmenim, samazināt nevienlīdzību, padarīt publiskās finanses ilgtspējīgas, atjaunot uzticēšanos finanšu sektoram, garantēt tiesu iestāžu neatkarību, nodrošināt cilvēktiesību un tiesiskuma ievērošanu, apkarot korupciju un apmierināt Libānas iedzīvotāju miermīlīgi paustās leģitīmās vēlmes. Padome arī pauda atbalstu reformu, atveseļošanas un atjaunošanas satvaram, kura mērķis ir “atjaunot vēl labāku Libānu” un kura pamatā ir pārredzamības, iekļautības un pārskatatbildības principi.

(3)

Reformu, atveseļošanas un atjaunošanas satvars, ko Savienība, ANO un Pasaules Banka sāka īstenot 2020. gada decembrī, tiek pārvaldīts kopīgi ar Libānas valdību. Turklāt Libānas Ministru padome apstiprināja 2020. gada aprīļa finanšu atveseļošanas plānu, un starptautiskā sabiedrība šo plānu novērtēja atzinīgi. Turklāt Starptautiskā Libānas atbalsta grupa 2020. gada 23. septembra kopīgajā paziņojumā atzinīgi novērtēja visu Libānas politisko līderu panākto vienošanos par visaptverošu ceļvedi reformām un īstenošanas grafiku, kas ir saskaņā ar to iepriekšējām saistībām, tostarp tām, kas uzņemtas saistībā ar 2018. gada CEDRE konferenci, un to atbalsta Starptautiskā Libānas atbalsta grupa un citi starptautiskās sabiedrības locekļi.

(4)

Padome 2020. gada 7. decembra secinājumos turpināja mudināt valdību, kas kopš 2020. gada augusta darbojas pagaidu valdības statusā, rīkoties ātri un izlēmīgi savu konstitucionālo pilnvaru ietvaros, tomēr tā norādīja, ka programmu, ko pilnībā atbalsta Libānas parlaments un kas ietver precīzas un ticamas reformu saistības, kurām ir konkrēts termiņš un ar kurām novērš Libānas grūtības, pilnā mērā varētu īstenot tikai darbotiesspējīga valdība. Tādēļ tā aicināja visas Libānas ieinteresētās personas un politiskos spēkus atbalstīt steidzamu tādas valdības izveidi Libānā, kas ir vērsta uz uzdevumu, ir uzticama un atbildīga un kas spēj īstenot vajadzīgās reformas.

(5)

Padome kopš 2020. gada 7. decembra ir vairākkārt paudusi nopietnas bažas par situācijas pasliktināšanos Libānā. Lai gan Savienība un citi attiecīgie starptautiskie aktori ir vairākkārt aicinājuši Libānas politiskos spēkos un ieinteresētās personas rīkoties valsts interesēs un vairs nekavēties ar tādas pilnībā pilnvarotas valdības izveidi, kas spētu apmierināt valsts steidzamās vajadzības un īstenot būtiski svarīgas reformas, valdības veidošanas procesā progress nav panākts. Kopš iepriekšējās valdības atkāpšanās 2020. gada augustā ir pagājuši vairāk nekā vienpadsmit mēneši, un deviņi mēneši ir pagājuši kopš Libānas parlaments 2020. gada oktobrī izvirzīja jaunu premjerministra amata kandidātu, kurš atsauca savu kandidatūru 2021. gada jūlijā.

(6)

Tikmēr ekonomiskā, sociālā un humanitārā situācija Libānā turpina pasliktināties, un iedzīvotāji turpina ciest. Saskaņā ar Pasaules Bankas 2021. gada jūnija ziņojumu Lebanon Economic Monitor Libāna piedzīvo nopietnu un ilgstošu ekonomikas lejupslīdi, ko var uzskatīt par vienu no smagākajām krīzēm pasaulē kopš deviņpadsmitā gadsimta vidus. Pasaules Banka šo krīzi ir raksturojusi kā “apzinātu lejupslīdi”, uz kuru ir neatbilstoša politiska reakcija, jo trūkst politiskās vienprātības par efektīvām politikas iniciatīvām. Saskaņā ar Pasaules Bankas ziņojumu vairāk nekā pusei iedzīvotāju dzīves līmenis ir zemāks par valsts nabadzības slieksni, bezdarba līmenis paaugstinās un arvien vairāk mājsaimniecību ir grūtības piekļūt pamatpakalpojumiem, tostarp veselības aprūpei. Pasaules Banka ir norādījusi, ka krasajam pamatpakalpojumu pasliktinājumam var būt ilgtermiņa sekas, tostarp masveida migrācija, mācīšanās iespēju zudums, slikti veselības rādītāji un pienācīgu drošības tīklu trūkums. Pasaules Banka lēš, ka varētu būt ļoti grūti kompensēt pastāvīgo cilvēkkapitāla vājināšanu, un ka šajā ziņā Libānas krīze iespējams ir unikāla salīdzinājumā ar citām globālām krīzēm. Pasaules Banka arī norāda, ka arvien smagākie sociālekonomiskie apstākļi var radīt sistēmisku valsts disfunkciju, kas palielina sociālo nemieru iespēju un neprognozējamus pavērsienus nākotnē.

(7)

Libānas politisko līderu bezdarbība Libānas iedzīvotājiem ir izmaksājusi ārkārtīgi dārgi. Pašreizējā ekonomikas, sociālā, humanitārā un politiskā krīze nopietni apdraud Libānas stabilitāti un drošību un var ietekmēt arī visa reģiona stabilitāti un drošību.

(8)

Savienība ir gatava izmantot visus savus politikas instrumentus, lai palīdzētu pārvarēt pašreizējo krīzi ilgtspējīgā veidā un reaģētu uz demokrātijas un tiesiskuma, kā arī ekonomiskās, sociālās un humanitārās situācijas turpmāku pasliktināšanos Libānā. Ņemot vērā situācijas nopietnību, būtu jāpieņem satvars mērķorientētiem ierobežojošiem pasākumiem pret fiziskām personām, kuras ir atbildīgas par demokrātijas vai tiesiskuma apdraudēšanu Libānā, un pret ar tām saistītām fiziskām vai juridiskām personām, vienībām vai struktūrām.

(9)

Ar šādiem mērķtiecīgiem ierobežojošiem pasākumiem centīsies īstenot Līguma par Eiropas Savienību (LES) 21. pantā izklāstītos kopējās ārpolitikas un drošības politikas mērķus, un tie kalpos kā ieguldījums Savienības rīcībā, lai konsolidētu un atbalstītu demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesības un starptautisko tiesību principus saskaņā ar LES 21. panta 2. punkta b) apakšpunktu. Tie jāpiemēro saskaņā ar LES 3. panta 5. punktu, jo īpaši veicinot mieru un drošību, solidaritāti un savstarpēju cieņu starp tautām, cilvēktiesību aizsardzību, kā arī starptautisko tiesību normu stingru ievērošanu un attīstību, tostarp respektējot Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu principus.

(10)

Draudus demokrātijai un tiesiskumam rada personas, kas kavē vai apdraud demokrātisko politisko procesu, pastāvīgi radot šķēršļus valdības izveidei vai kavējot vai nopietni apdraudot vēlēšanu rīkošanu, tostarp jo īpaši nākamās 2022. gada maijā plānotās vispārējās vēlēšanas Libānā. Minētās personas veicina savtīgas intereses – neatkarīgi no tā, vai tās ir to personīgās intereses vai to kopienas vai politiskās grupas konkrētas intereses –, kaitējot Libānas sabiedrības interesēm, galvenokārt cenšoties ļaunprātīgi izmantot noteikumus, kas reglamentē politisko spēku iesaisti valdības veidošanā, lai bloķētu jaunas valdības izveidi un saglabātu status quo. Darbības, kas apdraud demokrātiju un tiesiskumu, varētu būt arī vēlēšanu kavēšana vai apdraudēšana.

(11)

Draudus demokrātijai un tiesiskumam rada arī personas, kas kavē tādu attiecīgo starptautisko aktoru atbalstīto plānu īstenošanu, kuru mērķis ir uzlabot pārskatatbildību un labu pārvaldību publiskajā sektorā, vai īstenot būtiskas ekonomikas reformas, tostarp banku un finanšu nozarē. Galvenokārt tās ir reformas, kuras Libānas iestādes ir apņēmušās īstenot un kuras atbalsta Savienība un citi attiecīgie starptautiskie aktori. Minētās reformas pastāvīgi netika īstenotas un netika veikti pietiekami un uzticami pasākumi, lai cīnītos pret korupciju un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un pieņemti kapitāla kontroles likumi, un veikti citi pasākumi, kas garantētu Libānas iedzīvotājiem gan pārredzamību, gan pilnīgu pārskatatbildību.

(12)

Demokrātiju un tiesiskumu apdraud arī tādas personas, kuras ir iesaistītas smagu finanšu pārkāpumu izdarīšanā, tostarp korupcijā un kapitāla neatļautā eksportēšanā. Finanšu pārkāpumi politiskajā un iestāžu sistēmā ir sistēmiska problēma, kas ir pašreizējās ekonomiskās, sociālās, humanitārās un politiskās krīzes pamatā. Atbildīgie par smago sociālekonomisko un humanitāro situāciju, kādā atrodas Libānas iedzīvotāji, lielākoties ir finanšu pārkāpumos iesaistītie aktori vai personas, kas tajos gūst personīgu labumu.

(13)

Padome atgādina, ka Libāna ir Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas (2003. gada 31. oktobris) līgumslēdzēja puse un ka Libānas iestādes arī ir uzņēmušās saistības cīņā pret korupciju, jo īpaši 2018. gada CEDRE konferencē, 2020. gada aprīļa finanšu atveseļošanas plānā un 2020. gada septembra visaptverošajā ceļvedī reformām.

(14)

Lai īstenotu konkrētus pasākumus, ir vajadzīga turpmāka Savienības rīcība,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Dalībvalstis veic pasākumus, kas ir nepieciešami, lai nepieļautu, ka to teritorijās ieceļo vai tās tranzītā šķērso:

a)

fiziskas personas, kuras ir atbildīgas par demokrātijas vai tiesiskuma apdraudēšanu Libānā, veicot kādu no šādām darbībām:

i)

kavē vai apdraud demokrātisku politisko procesu, pastāvīgi traucējot valdības izveidošanu vai kavējot vai nopietni apdraudot vēlēšanu rīkošanu;

ii)

kavē vai apdraud tādu Libānas iestāžu apstiprināto un attiecīgo starptautisko aktoru, tostarp Savienības, atbalstīto plānu īstenošanu, kuru mērķis ir uzlabot pārskatatbildību un labu pārvaldību publiskajā sektorā vai īstenot būtiskas ekonomikas reformas, tostarp banku un finanšu nozarēs, un cita starpā arī pieņemt pārredzamus un nediskriminējošus tiesību aktu attiecībā uz kapitāla eksportēšanu;

iii)

izdara smagus finanšu pārkāpumus publiskā finansējuma jomā, ciktāl uz attiecīgajām darbībām attiecas Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencija, un veic kapitāla neatļautu eksportēšanu;

b)

fiziskas personas, kas ir saistītas ar a) apakšpunktā norādītajām personām;

kā uzskaitīts pielikumā.

Plāni, kas minēti a) apakšpunkta ii) punktā, ir reformu plāni, kas iesniegti 2018. gada CEDRE konferencē un ietverti 2020. gada aprīļa finanšu atveseļošanas plānā, 2020. gada septembra visaptverošajā ceļvedī reformām un 2020. gada decembra Libānas reformu, atveseļošanas un atjaunošanas satvarā.

2.   Šā panta 1. punkts neliek dalībvalstij atteikt saviem valstspiederīgajiem ieceļošanu tās teritorijā.

3.   Šā panta 1. punkts neskar gadījumus, kad dalībvalstij ir jāievēro starptautiskajās tiesībās paredzēti pienākumi, proti:

a)

kā starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalstij;

b)

kā uzņēmējvalstij, kurā tiek rīkota starptautiska konference, ko sasauc Apvienoto Nāciju Organizācija vai kas notiek tās aizbildnībā;

c)

saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti; vai

d)

ievērojot 1929. gada Samierināšanās līgumu (Laterāna pakts), ko noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

4.   Šā panta 3. punktu piemēro arī gadījumos, kad dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

5.   Padomi pienācīgi informē par visiem gadījumiem, kad dalībvalsts piešķir atbrīvojumu, ievērojot 3. vai 4. punktu.

6.   Dalībvalstis var piešķirt atbrīvojumus no 1. punktā paredzētajiem pasākumiem, ja ceļošana ir attaisnojama steidzamu humanitāru vajadzību dēļ vai tā tiek veikta, lai apmeklētu starpvaldību sanāksmes vai sanāksmes, kuras atbalsta vai rīko Savienība vai kuras rīko dalībvalsts, kas ir EDSO prezidējošā valsts, ja tajās norisinās politiskais dialogs, ar ko tieši atbalsta ierobežojošo pasākumu politiskos mērķus, tostarp demokrātijas un tiesiskuma veicināšanu Libānā.

7.   Dalībvalstis var arī piešķirt atbrīvojumus no pasākumiem, kas noteikti saskaņā ar 1. punktu, ja ieceļošana vai teritorijas šķērsošana tranzītā ir nepieciešama tiesas procesa nolūkā.

8.   Dalībvalsts, kas vēlas piešķirt 6. vai 7. punktā minētos atbrīvojumus, par to rakstiski paziņo Padomei. Atbrīvojumu uzskata par piešķirtu, ja divās darbdienās no brīža, kad saņemts paziņojums par ierosināto atbrīvojumu, viena vai vairākas dalībvalstis pret to neiebilst. Ja viena vai vairākas dalībvalstis iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var nolemt piešķirt ierosināto atbrīvojumu.

9.   Ja, ievērojot 3., 4., 6. vai 7. punktu, dalībvalsts atļauj pielikumā uzskaitītajām personām ieceļot savā teritorijā vai to šķērsot tranzītā, atļauju piešķir tikai un vienīgi tādam nolūkam, kādam tā ir paredzēta, un tikai tām personām, uz kurām tā tieši attiecas.

2. pants

1.   Visi līdzekļi un saimnieciskie resursi, kas ir īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē:

a)

fiziskām personām, kas ir atbildīgas par demokrātijas vai tiesiskuma apdraudēšanu Libānā, veicot kādu no šādām darbībām:

i)

kavē vai apdraud demokrātisku politisko procesu, pastāvīgi traucējot valdības veidošanu vai kavējot vai nopietni apdraudot vēlēšanu rīkošanu;

ii)

kavē vai apdraud tādu Libānas iestāžu apstiprināto un attiecīgo starptautisko aktoru, tostarp Savienības, atbalstīto plānu īstenošanu, kuru mērķis ir uzlabot pārskatatbildību un labu pārvaldību publiskajā sektorā vai īstenot būtiskas ekonomikas reformas, tostarp banku un finanšu nozarē, un cita starpā arī pieņemt pārredzamus un nediskriminējošus tiesību aktu attiecībā uz kapitāla eksportēšanu;

iii)

izdara smagus finanšu pārkāpumus publiskā finansējuma jomā, ciktāl uz attiecīgajām darbībām attiecas Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencija, un veic kapitāla neatļautu eksportēšanu;

b)

fiziskām vai juridiskām personām, kas ir saistītas ar a) apakšpunktā norādītajām personām;

kā uzskaitīts pielikumā, tiek iesaldēti.

Plāni, kas minēti a) apakšpunkta ii) punktā, ir reformu plāni, kas iesniegti 2018. gada CEDRE konferencē un ietverti 2020. gada aprīļa finanšu atveseļošanas plānā, 2020. gada septembra visaptverošajā ceļvedī reformām un 2020. gada decembra Libānas reformu, atveseļošanas un atjaunošanas satvarā.

2.   Nekādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi netiek darīti tieši vai netieši pieejami pielikumā uzskaitītajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām vai to interesēs.

3.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atbrīvot atsevišķus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai darīt pieejamus atsevišķus līdzekļus vai saimnieciskos resursus saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, ja tās ir konstatējušas, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

nepieciešami, lai nodrošinātu pielikumā uzskaitīto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru un šādu fizisko personu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp lai segtu maksājumus par pārtiku, īri vai hipotekāro aizdevumu, medikamentiem un ārstēšanu, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi pamatotu honorāru un izdevumu, kas saistīti ar juridisku pakalpojumu sniegšanu, atlīdzināšanai;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parasto turēšanu vai pārvaldību;

d)

nepieciešami ārkārtas izdevumu segšanai – ar nosacījumu, ka kompetentā iestāde pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir konkrēta atļauja; vai

e)

paredzēti tam, lai veiktu maksājumus tādas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai starptautiskas organizācijas kontā, kurai ir starptautiskajās tiesībās noteikta imunitāte, vai lai veiktu maksājumus no šādas pārstāvniecības vai organizācijas konta, ciktāl šie maksājumi ir paredzēti izmantošanai šīs diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai starptautiskās organizācijas oficiāli paredzētām vajadzībām.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, ko tā piešķir saskaņā ar šo punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.

4.   Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atbrīvot atsevišķus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai darīt pieejamus atsevišķus līdzekļus vai saimnieciskos resursus, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

uz līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem attiecas šķīrējtiesas nolēmums, kas ir pieņemts pirms dienas, kad 1. punktā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra tika iekļauta pielikumā izklāstītajā sarakstā, vai pirms vai pēc minētās dienas Savienībā taisīts tiesas vai administratīvs nolēmums, vai attiecīgajā dalībvalstī pirms vai pēc minētās dienas izpildāms tiesas nolēmums;

b)

līdzekļus vai saimnieciskos resursus izmantos vienīgi tam, lai apmierinātu prasījumus, kas izriet no šāda nolēmuma vai kas ar šādu nolēmumu atzīti par spēkā esošiem, ievērojot ierobežojumus, kuri noteikti piemērojamajos normatīvajos aktos, ar ko reglamentē tādu personu tiesības, kurām ir šādi prasījumi;

c)

nolēmums nav pieņemts kādas pielikumā uzskaitītas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras labā; un

d)

nolēmuma atzīšana nav pretrunā attiecīgās dalībvalsts sabiedriskajai kārtībai.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, ko tā piešķir saskaņā ar šo punktu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.

5.   Šā panta 1. punkts neliedz pielikumā uzskaitītai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai veikt maksājumu, kas jāveic saskaņā ar līgumu vai vienošanos, kas tika noslēgta, vai saistību, kas radusies pirms dienas, kad šāda fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra tika iekļauta sarakstā, ja attiecīgā dalībvalsts ir konstatējusi, ka maksājumu tieši vai netieši nesaņem 1. punktā minētā fiziskā vai juridiskā persona, vienība vai struktūra.

6.   Šā panta 2. punktu nepiemēro iesaldēto kontu papildināšanai ar:

a)

procentiem vai citiem ienākumiem no minētajiem kontiem;

b)

maksājumiem, kas veicami saskaņā ar līgumiem vai vienošanos, kas tika noslēgti, vai saistībām, kas radušās pirms dienas, kad uz minētajiem kontiem sāka attiecināt 1. un 2. punktā paredzētos pasākumus; vai

c)

maksājumiem, kuri paredzēti tiesas, administratīvos vai šķīrējtiesas nolēmumos, kas pieņemti Savienībā vai kas izpildāmi attiecīgajā dalībvalstī,

ar noteikumu, ka uz visiem šādiem procentiem, cita veida ieņēmumiem un maksājumiem turpina attiekties 1. punktā paredzētie pasākumi.

3. pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta 1. un 2. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes var atļaut atbrīvot atsevišķus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai darīt pieejamus atsevišķus līdzekļus vai saimnieciskos resursus saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, ja tās ir konstatējušas, ka šādu līdzekļu vai saimniecisko resursu nodrošināšana ir nepieciešama humanitāriem nolūkiem, piemēram, lai sniegtu palīdzību vai atvieglotu tās sniegšanu, tostarp, lai piegādātu medicīnas preces, pārtiku vai nodrošinātu humanitāro darbinieku un saistītas palīdzības piegādi vai evakuāciju no Libānas.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, ko tā piešķir saskaņā ar šo pantu, divu nedēļu laikā pēc atļaujas piešķiršanas.

4. pants

1.   Padome, pēc dalībvalsts vai Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”) priekšlikuma, rīkojoties vienprātīgi, izveido un groza pielikumā iekļauto sarakstu.

2.   Padome 1. punktā minēto lēmumu, tostarp pamatojumu iekļaušanai sarakstā, paziņo attiecīgajai fiziskajai vai juridiskajai personai, vienībai vai struktūrai vai nu tieši, ja ir zināma tās adrese, vai publicējot paziņojumu, dodot minētajai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai iespēju paust savus apsvērumus.

3.   Ja tiek iesniegti apsvērumi vai būtiski jauni pierādījumi, Padome pārskata 1. punktā minētos lēmumus un atbilstīgi informē attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru.

5. pants

1.   Pielikumā norāda pamatojumu 1. un 2. pantā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru iekļaušanai sarakstā.

2.   Pielikumā iekļauj informāciju, kas nepieciešama attiecīgo fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru identificēšanai, ja tāda ir pieejama. Attiecībā uz fiziskām personām šāda informācija var ietvert: vārdus, uzvārdus un arī pieņemtos vārdus, dzimšanas datumu un vietu, valstspiederību, pases un personas apliecības numuru, dzimumu, adresi, ja tā zināma, un amatu vai profesiju. Attiecībā uz juridiskām personām, vienībām vai struktūrām šāda informācija var ietvert: nosaukumu, reģistrācijas vietu un datumu; reģistrācijas numuru un uzņēmējdarbības vietu.

6. pants

1.   Lai izpildītu šajā lēmumā paredzētos uzdevumus, Padome un Augstais pārstāvis veic persondatu apstrādi, jo īpaši:

a)

kas attiecas uz Padomi – lai sagatavotu un veiktu grozījumus pielikumā;

b)

kas attiecas uz Augsto pārstāvi – lai sagatavotu grozījumus pielikumā.

2.   Vajadzības gadījumā Padome un Augstais pārstāvis var apstrādāt attiecīgus datus par noziedzīgiem nodarījumiem, ko izdarījušas sarakstā iekļautās fiziskās personas, un par notiesājošiem spriedumiem vai drošības pasākumiem attiecībā uz šādām personām tikai tiktāl, ciktāl šāda apstrāde ir nepieciešama, lai sagatavotu pielikumu.

3.   Šā lēmuma nolūkos Padome un Augstais pārstāvis tiek izraudzīti par “pārziņiem” Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 (1) 3. panta 8. punkta nozīmē, lai nodrošinātu, ka attiecīgās fiziskās personas var izmantot tiesības, kas tām noteiktas ar Regulu (ES) 2018/1725.

7. pants

Prasījumus saistībā ar jebkādu līgumu vai darījumu, kura izpildi tieši vai netieši, pilnīgi vai daļēji ir ietekmējuši pasākumi, kas piemēroti saskaņā ar šo lēmumu, tai skaitā prasījumus par atlīdzināšanu vai jebkādu citu tamlīdzīgu prasījumu, piemēram, prasījumu par kompensāciju vai ar galvojumu nodrošinātu prasījumu, jo īpaši prasījumu par obligācijas pagarināšanu vai samaksu, galvojumu vai atlīdzību, jo īpaši finansiālu galvojumu vai finansiālu atlīdzību, neapmierina, ja tos izvirza:

a)

noteiktās fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras, kuras uzskaitītas pielikumā;

b)

jebkura fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas rīkojas ar kādas a) apakšpunktā minētas fiziskas vai juridiskas personas, vienības vai struktūras starpniecību vai tās vārdā.

8. pants

Lai šajā lēmumā izklāstīto pasākumu ietekme būtu pēc iespējas lielāka, Savienība mudina trešās valstis pieņemt šajā lēmumā paredzētajiem pasākumiem līdzīgus ierobežojošus pasākumus.

9. pants

Šo lēmumu piemēro līdz 2022. gada 31. jūlijam un pastāvīgi pārskata. Ja Padome uzskata, ka tā mērķi nav sasniegti, to attiecīgi atjaunina vai groza.

Pārskatot ierobežojošos pasākumus, kas piemēroti, ievērojot 1. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punktu un 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) punktu, Padome attiecīgi ņem vērā to, vai pret attiecīgajām personām ir uzsākta tiesvedība saistībā ar rīcību, kuras dēļ tās bija iekļautas sarakstā.

10. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 30. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. DOVŽAN


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).


PIELIKUMS

Šā lēmuma 1. un 2. pantā minēto fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts

[…]


2.8.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 277/24


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2021/1278

(2021. gada 30. jūlijs),

ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2019/1720 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Nikaragvā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2019. gada 14. oktobrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2019/1720 (1) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Nikaragvā.

(2)

Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”) 2021. gada 10. jūnijā Savienības vārdā nāca klajā ar paziņojumu, kurā viņš nosodīja Nikaragvas iestāžu darbības, kas vērstas pret opozīcijas partijām, plašsaziņas līdzekļiem, žurnālistiem un citiem mediju darbiniekiem, cilvēktiesību aizstāvjiem un pilsonisko sabiedrību, tostarp sistemātisku prezidenta amata kandidātu un opozīcijas līderu aizturēšanu un apcietināšanu. Augstais pārstāvis norādīja, ka, ņemot vērā situāciju Nikaragvā, Savienība pauž gatavību likt lietā visus tās rīcībā esošos instrumentus, cita starpā arī piemērojot papildu ierobežojušus pasākumus.

(3)

Ņemot vērā to, ka situācija Nikaragvā joprojām ir nopietna, Lēmuma (KĀDP) 2019/1720 pielikumā izklāstītajā to fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, būtu jāiekļauj astoņas personas.

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma (KĀDP) 2019/1720 pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma (KĀDP) 2019/1720 pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 30. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. DOVŽAN


(1)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2019/1720 (2019. gada 14. oktobris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Nikaragvā (OV L 262, 15.10.2019., 58. lpp).


PIELIKUMS

Lēmuma (KĀDP) 2019/1720 pielikumā izklāstītajā fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstā pievieno šādas personas:

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“7.

Rosario María MURILLO ZAMBRANA

Pieņemtais vārds: Rosario María MURILLO DE ORTEGA

Amats(-i): Nikaragvas Republikas viceprezidente (kopš 2017. gada), prezidenta Daniel Ortega sieva

Dzimšanas datums: 1951. gada 22. jūnijs

Dzimšanas vieta: Managva (Managua), Nikaragva

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Nikaragvas

Pases numurs: A00000106 (Nikaragva)

Nikaragvas viceprezidente, Nikaragvas prezidenta kundze un Sandinistu jaunatnes organizācijas līdere. Saskaņā ar prezidenta Daniel Ortega sniegto informāciju puse no prezidenta varas ir Rosario María Murillo Zambrana rokās. Viņai ir bijusi būtiska nozīme, mudinot uz represijām, ko Nikaragvas Valsts policija 2018. gadā vērsa pret opozīcijas demonstrācijām, un šīs represijas attaisnojot. 2021. gada jūnijā viņa publiski draudēja Nikaragvas opozīcijai un diskreditēja neatkarīgus žurnālistus.

Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju un par demokrātijas graušanu Nikaragvā.

2.8.2021.

8.

Gustavo Eduardo PORRAS CORTÉS

Amats(-i): Nikaragvas Republikas Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs (kopš 2017. gada)

Dzimšanas datums: 1954. gada 11. oktobris

Dzimšanas vieta: Managva (Managua), Nikaragva

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Nikaragvas

Nikaragvas Republikas Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs kopš 2017. gada un Sandinistu Nacionālās atbrīvošanās frontes (Frente Sandinista de Liberación Nacional – FSLN) valsts direkcijas loceklis kopš 1996. gada. Kā Nikaragvas Nacionālās asamblejas priekšsēdētājs viņš ir atbildīgs par vairāku represīvu tiesību aktu pieņemšanu, kuru vidū ir arī amnestijas likums, kas liedz veikt jebkādu izmeklēšanu pret 2018. gadā notikušu smagu cilvēktiesību pārkāpumu atbildīgajiem, un likumi, ar kuriem tiek grauta brīvība un demokrātijas procesi Nikaragvā.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju, kā arī par nopietnu demokrātijas un tiesiskuma graušanu Nikaragvā.

2.8.2021.

9.

Juan Antonio VALLE VALLE

Amats(-i): Nikaragvas Valsts policijas vadītājs

Dienesta pakāpe: Ģenerālis/Vecākais komisārs

Dzimšanas datums: 1963. gada 4. maijs

Dzimšanas vieta: Matagalpa, Nikaragva

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Nikaragvas

Kā Nikaragvas Valsts policijas (NNP) vadītājs vecākā komisāra pakāpē (otrā augstākā pakāpe) un, atrodoties policijas Managvā (Managua) vadošajā amatā, Juan Antonio Valle Valle ir atbildīgs par policijas veiktajām atkārtotām brutālajām darbībām un pārmērīgu spēka lietošanu, kā rezultātā gājuši bojā simtiem civiliedzīvotāju, par patvaļīgiem arestiem un aizturēšanām, par vārda brīvības pārkāpumiem un pret tādu demonstrāciju nepieļaušanu, kas vērstas pret valdību.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Nikaragvā.

2.8.2021.

10.

Ana Julia GUIDO OCHOA

Pieņemtais vārds: Ana Julia GUIDO DE ROMERO

Amats(-i): Nikaragvas Republikas ģenerālprokurore

Dzimšanas datums: 1959. gada 16. februāris

Dzimšanas vieta: Matagalpa, Nikaragva

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Nikaragvas

Kā ģenerālprokurore, kas ir prokuratūras augstākā amatpersona, Ana Julia Guido Ochoa, kas ir lojāla Ortega režīmam, ir atbildīga par daudzu protestētāju un politiskās opozīcijas locekļu politiski motivētu kriminālvajāšanu. Viņa izveidoja specializētu vienību, kas safabricēja apgalvojumus pret protestētājiem un izvirzīja viņiem apsūdzību. Turklāt viņa ir atbildīga par tiesību ieņemt valsts amatu atņemšanu vispārējo vēlēšanu galvenajam opozīcijas kandidātam.

Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju un par demokrātijas un tiesiskuma graušanu Nikaragvā.

2.8.2021.

11.

Fidel de Jesús DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ

Amats(-i): León policijas priekšnieks, Valsts policijas ģenerālkomisārs

Dzimšanas datums: 1960. gada 21. marts

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Nikaragvas

León policijas priekšnieks kopš 2018. gada 23. augustaFidel de Jesús Domínguez Alvarez ir atbildīgs par daudziem nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem, jo īpaši patvaļīgu aizturēšanu un apcietināšanu, cita starpā arī par politiska oponenta ģimenes locekļu nolaupīšanu, pārmērīgu spēka lietošanu un par vārda brīvības un mediju brīvības pārkāpumiem.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju.

2.8.2021.

12.

Alba Luz RAMOS VANEGAS

Amats(-i): Nikaragvas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāja

Dzimšanas datums: 1949. gada 3. jūnijs

Dzimums: sieviete

Valstspiederība: Nikaragvas

Pases numurs: A0009864 (Nikaragva)

Kā Nikaragvas Republikas Augstākās tiesas priekšsēdētāja viņa ir atbildīga par tiesu varas izmantošanu Ortega režīma labā, selektīva veidā nosakot kriminālatbildību par opozīcijas aktivitātēm, saglabājot pastāvošo modeli – tiesību uz taisnīgu tiesu pārkāpumus, patvaļīgas aizturēšanas un tiesību atņemšanu politiskajām partijām un opozīcijas kandidātiem.

Tādējādi viņa ir atbildīga par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem, par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju un par nopietnu tiesiskuma graušanu Nikaragvā.

2.8.2021.

13.

Juan Carlos ORTEGA MURILLO

Amats(-i): “Canal 8” un Difuso Comunicaciones direktors. 4. maija sandinistu kustības līderis, Nikaragvas Republikas prezidenta un viceprezidentes dēls

Dzimšanas datums: 1982. gada 17. oktobris

Valstspiederība: Nikaragvas

Prezidenta Daniel Ortega un prezidenta kundzes un viceprezidentes Rosario Murillo dēls. Vienas no galvenajām propagandas TV raidstacijām, proti, Canal 8, direktors un 4. maija sandinistu kustības līderis. Savā amatā viņš ir veicinājis vārda brīvības un mediju brīvības ierobežošanu. Viņš ir publiski draudējis Nikaragvas uzņēmējiem, kas pretojas Ortega režīmam. Tādējādi viņš ir atbildīgs par demokrātijas graušanu un represijām pret pilsonisko sabiedrību Nikaragvā. Tā kā viņš ir viceprezidentes Rosario Murillo dēls, viņš ir saistīts ar personām, kas atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem un represijām pret pilsonisko sabiedrību Nikaragvā.

2.8.2021.

14.

Bayardo ARCE CASTAÑO

Amats(-i): Nikaragvas Republikas prezidenta padomdevējs ekonomikas jautājumos

Dzimšanas datums: 1950. gada 21. marts

Dzimums: vīrietis

Valstspiederība: Nikaragvas

Bayardo Arce Castano kā prezidenta Daniel Ortega padomdevējam ekonomikas jautājumos ir ārkārtīgi liela ietekme uz Ortega režīma politiku. Tādējādi viņš ir saistīts ar personām, kas ir atbildīgas par nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem Nikaragvā.

Viņš ir atbalstījis tādas likumdošanas izstrādi, kas liedz opozīcijas kandidātiem piedalīties vēlēšanās. Tādējādi viņš ir atbildīgs par represijām pret pilsonisko sabiedrību un demokrātisko opozīciju Nikaragvā.

2.8.2021.”