ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 257

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 19. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2021/1184 (2021. gada 15. jūlijs), ar ko ieceļ ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta) un atceļ Lēmumu (KĀDP) 2021/471 (ATALANTA/4/2021)

1

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1185 (2021. gada 13. jūlijs), ar ko attiecībā uz atļaujas turētāju un tā pārstāvi Savienībā saistībā ar tādu produktu laišanu tirgū, kuri satur ģenētiski modificēto soju DAS-44406-6, no tās sastāv vai no tās ir ražoti, groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/2450 (izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 5140)  ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1186 (2021. gada 16. jūlijs), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2021/641 par ārkārtas pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 5429)  ( 1 )

5

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

LĒMUMI

19.7.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 257/1


POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJAS LĒMUMS (KĀDP) 2021/1184

(2021. gada 15. jūlijs),

ar ko ieceļ ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta) un atceļ Lēmumu (KĀDP) 2021/471 (ATALANTA/4/2021)

POLITIKAS UN DROŠĪBAS KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 38. pantu,

ņemot vērā Padomes Vienoto rīcību 2008/851/KĀDP (2008. gada 10. novembris) par Eiropas Savienības militāro operāciju ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas, un atturēt no šādiem nodarījumiem (1) un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ievērojot Vienotās rīcības 2008/851/KĀDP 6. panta 1. punktu, Padome pilnvaroja Politikas un drošības komiteju (PDK) pieņemt attiecīgus lēmumus par ES spēku komandiera iecelšanu Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta).

(2)

PDK 2021. gada 17. martā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2020/471 (2), ar ko kontradmirāli Luca Pasquale ESPOSITO iecēla par ES spēku komandieri operācijai Atalanta.

(3)

ES operācijas komandieris ir ieteicis par jauno ES spēku komandieri no 2021. gada 4. augusta iecelt kapteini Alejandro CUERDA LORENZO. Spānijas iestādes ir norādījušas, ka līdz ar iecelšanu par ES spēku komandieri kapteinis Alejandro CUERDA LORENZO tiks paaugstināts par kontradmirāli.

(4)

ES Militārā komiteja 2021. gada 21. jūnijā atbalstīja minēto ieteikumu.

(5)

Tādēļ Lēmums (KĀDP) 2021/471 būtu jāatceļ.

(6)

Saskaņā ar 5. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās ar aizsardzību saistītu Savienības lēmumu un rīcību izstrādē un īstenošanā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo kontradmirālis Alejandro CUERDA LORENZO no 2021. gada 4. augusta tiek iecelts par ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta).

2. pants

Ar šo tiek atcelts Lēmums (KĀDP) 2021/471.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

To piemēro no 2021. gada 4. augusta.

Briselē, 2021. gada 15. jūlijā

Politikas un drošības komitejas vārdā –

priekšsēdētāja

S. FROM-EMMESBERGER


(1)  OV L 301, 12.11.2008., 33. lpp.

(2)  Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2021/471 (2021. gada 17. marts), ar ko ieceļ ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta) un atceļ Lēmumu (KĀDP) 2020/1826 (ATALANTA/2/2021) (OV L 98, 19.3.2021., 1. lpp.).


19.7.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 257/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1185

(2021. gada 13. jūlijs),

ar ko attiecībā uz atļaujas turētāju un tā pārstāvi Savienībā saistībā ar tādu produktu laišanu tirgū, kuri satur ģenētiski modificēto soju DAS-44406-6, no tās sastāv vai no tās ir ražoti, groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/2450

(izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 5140)

(Autentisks ir tikai teksts nīderlandiešu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1829/2003 (2003. gada 22. septembris) par ģenētiski modificētu pārtiku un barību (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu un 21. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Francijā bāzētais uzņēmums Dow AgroSciences Distribution SAS attiecībā uz atļauju, kas piešķirta ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/2450 (2), tādu produktu laišanai tirgū, kuri satur ģenētiski modificēto soju DAS-44406-6, no tās sastāv vai no tās ir ražoti, Savienībā pārstāv Amerikas Savienotajās Valstīs bāzētos uzņēmumus Dow AgroSciences LLC un M.S. Technologies LLC.

(2)

Ar 2021. gada 22. marta vēstuli Amerikas Savienotajās Valstīs bāzētais uzņēmums Corteva Agriscience LLC informēja Komisiju par to, ka Dow AgroSciences LLC no 2021. gada 1. janvāra ir mainījis nosaukumu uz Corteva Agriscience LLC.

(3)

Ar 2021. gada 22. marta vēstuli uzņēmums M.S. Technologies LLC informēja Komisiju, ka attiecībā uz atļauju, kas piešķirta ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/2450, tā pārstāvis Savienībā no 2021. gada 19. marta ir Beļģijā bāzētais uzņēmums Corteva Agriscience Belgium BV.

(4)

Ar 2021. gada 22. marta vēstuli uzņēmums Corteva Agriscience LLC informēja Komisiju, ka tā pārstāvis Savienībā no 2021. gada 22. marta ir Beļģijā bāzētais uzņēmums Corteva Agriscience Belgium BV.

(5)

Ar 2021. gada 22. marta vēstuli uzņēmums Corteva Agriscience Belgium BV informēja Komisiju, ka piekrīt pieprasītajām izmaiņām.

(6)

Lūgtās izmaiņas ir tikai administratīva rakstura un tāpēc neprasa par jaunu novērtēt attiecīgos produktus.

(7)

Tādēļ Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2450 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Grozījumi Īstenošanas lēmumā (ES) 2017/2450

Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/2450 groza šādi:

1)

lēmuma 7. pantu aizstāj ar šādu:

“7. pants

Atļaujas turētāji

Atļaujas turētājs ir uzņēmums Corteva Agriscience LLC (Amerikas Savienotās Valstis) un uzņēmums M.S. Technologies LLC (Amerikas Savienotās Valstis), kurus Savienībā pārstāv Corteva Agriscience Belgium BV.”;

2)

lēmuma 9. pantu aizstāj ar šādu:

“9. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts uzņēmumiem Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Amerikas Savienotās Valstis, un M.S. Technologies LLC, 103 Avenue D West Point, IA 52656, Amerikas Savienotās Valstis, un Savienībā šos uzņēmumus pārstāv Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Beļģija.”;

3)

pielikuma a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)

Atļaujas turētāji

Nosaukums

:

Corteva Agriscience LLC

Adrese

:

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268-1054, Amerikas Savienotās Valstis,

un Savienībā šo uzņēmumu pārstāv Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Beļģija,

un

Nosaukums

:

M.S. Technologies LLC

Adrese

:

103 Avenue D West Point, IA 52656, Amerikas Savienotās Valstis,

un Savienībā šo uzņēmumu pārstāv Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Beļģija.”

2. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts uzņēmumiem Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Amerikas Savienotās Valstis, un M.S. Technologies LLC, 103 Avenue D West Point, IA 52656, Amerikas Savienotās Valstis, un Savienībā šos uzņēmumus pārstāv Corteva Agriscience Belgium BV, Bedrijvenlaan 9, 2800 Mechelen, Beļģija.

Briselē, 2021. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Stella KYRIAKIDES


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/2450 (2017. gada 21. decembris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj tirgū laist produktus, kas satur ģenētiski modificēto soju DAS-44406-6, no tās sastāv vai no tās ir ražoti (OV L 346, 28.12.2017., 16. lpp.).


19.7.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 257/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1186

(2021. gada 16. jūlijs),

ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2021/641 par ārkārtas pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs

(izziņots ar dokumenta numuru C(2021) 5429)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

Ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (1), un jo īpaši tās 259. panta 1. punkta c) apakšpunktu,

Tā kā:

(1)

Augsti patogēniskā putnu gripa ir vīrusa izraisīta putnu infekcijas slimība, kas var būtiski ietekmēt mājputnu audzēšanas saimniecību rentabilitāti un traucēt tirdzniecību Savienībā un eksportu uz trešām valstīm. Augsti patogēniskās putnu gripas vīrusi var inficēt migrējošos putnus, kuri pēc tam šos vīrusus rudens un pavasara migrācijas laikā var izplatīt lielos attālumos. Tāpēc augsti patogēniskās putnu gripas vīrusu klātbūtne savvaļas putnu vidū rada pastāvīgus draudus, ka šie vīrusi varētu tikt tieši un netieši ievazāti saimniecībās, kurās tur mājputnus vai nebrīvē turētus putnus. Augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojuma gadījumā ir risks, ka slimības ierosinātājs var pārsviesties uz citām saimniecībām, kurās tur mājputnus vai nebrīvē turētus putnus.

(2)

Ar Regulu (ES) 2016/429 ir izveidots jauns tiesiskais regulējums tādu slimību profilaksei un kontrolei, kas var tikt pārnestas uz dzīvniekiem vai cilvēkiem. Augsti patogēniskā putnu gripa atbilst minētās regulas sarakstā norādītās slimības definīcijai, un uz to attiecas minētajā regulā izklāstītie slimību profilakses un kontroles noteikumi. Turklāt ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2020/687 (2) attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu slimību profilaksi un kontroli, tostarp par augsti patogēniskās putnu gripas kontroles pasākumiem, papildina Regulu (ES) 2016/429.

(3)

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/641 (3) tika pieņemts saskaņā ar Regulu (ES) 2016/429, un tajā izklāstīti slimību kontroles pasākumi saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem.

(4)

Konkrētāk, Īstenošanas lēmums (ES) 2021/641 paredz, ka aizsardzības zonās un uzraudzības zonās, ko dalībvalstis saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2020/687 izveido pēc tam, kad ir konstatēti augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumi, ir jāiekļauj vismaz tie apgabali, kurā kā aizsardzības zonas un uzraudzības zonas norādīti minētā īstenošanas lēmuma pielikumā.

(5)

Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 pielikumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/1146 (4) pēc tam, kad mājputnu vai nebrīvē turētu putnu populācijā Dānijā un Polijā tika konstatēti jauni augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumi, un tas bija jāatspoguļo minētajā pielikumā.

(6)

Kopš Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/1146 pieņemšanas dienas Francija ir paziņojusi Komisijai par jaunu augsti patogēniskās H5N8 apakštipa putnu gripas uzliesmojumu saimniecībā, kurā tur mājputnus vai nebrīvē turētus putnus, Luarē departamentā.

(7)

Jaunais uzliesmojums Francijā ir ārpus apgabaliem, kuri patlaban norādīti Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 pielikumā, un minētās dalībvalsts kompetentā iestāde ir veikusi nepieciešamos slimības kontroles pasākumus, kas prasīti saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2020/687, tostarp ir izveidojusi aizsardzības zonas un uzraudzības zonas ap apgabaliem, kuros šis jaunais uzliesmojums konstatēts.

(8)

Komisija sadarbībā ar Franciju pārbaudīja slimības kontroles pasākumus, ko minētā dalībvalsts veikusi, un atzīst, ka Francijas kompetentās iestādes izveidoto aizsardzības zonu un uzraudzības zonu robežas atrodas pietiekami tālu no saimniecības, kurā apstiprināts nesenais augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojums.

(9)

Lai novērstu nevajadzīgus tirdzniecības traucējumus Savienībā un nepieļautu, ka trešās valstis liek nepamatotus tirdzniecības šķēršļus, sadarbībā ar Franciju nepieciešams steidzami Savienības līmenī aprakstīt jaunās aizsardzības zonas un uzraudzības zonas, ko minētā dalībvalsts izveidojusi saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2020/687.

(10)

Tāpēc būtu jāgroza aizsardzības zonas un uzraudzības zonas, kas attiecībā uz Franciju norādītas Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 pielikumā.

(11)

Konkrētāk, Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 pielikums būtu jāgroza, lai atjauninātu reģionalizāciju Savienības līmenī nolūkā ņemt vērā Francijas saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2020/687 pienācīgi izveidotās jaunās aizsardzības zonas un uzraudzības zonas un norādīt tajās piemērojamo ierobežojumu ilgumu.

(12)

Tāpēc Īstenošanas lēmums (ES) 2021/641 būtu attiecīgi jāgroza.

(13)

Ņemot vērā vajadzību Savienībā steidzami pārvarēt epidemioloģisko situāciju, ko izraisījusi augsti patogēniskās putnu gripas izplatīšanās, ir svarīgi, lai grozījumi, kas ar šo lēmumu izdarāmi Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 pielikumā, stātos spēkā pēc iespējas drīzāk.

(14)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/641 pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2021. gada 16. jūlijā

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Stella KYRIAKIDES


(1)  OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/687 (2019. gada 17. decembris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu slimību profilaksi un kontroli papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 64. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/641 (2021. gada 16. aprīlis) par ārkārtas pasākumiem saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (OV L 134, 20.4.2021., 166. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1146 (2021. gada 12. jūlijs), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumam (ES) 2021/641 par ārkārtas pasākumiem saistībā ar augsti patogēniskās putnu gripas uzliesmojumiem dažās dalībvalstīs (OV L 247 I, 13.7.2021., 1. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

A DAĻA

Lēmuma 1. un 2. pantā minētās aizsardzības zonas:

Dalībvalsts: Dānija

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram pasākumi piemērojami saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu

The parts of Sønderborg municipality that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates Lat. 54,862138; Long. 9,654193

30.7.2021.

Dalībvalsts: Vācija

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram pasākumi piemērojami saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu

NIEDERSACHSEN

Landkreis Osnabrück

Beginn im Norden, Kreisgrenze zum Kreis Steinfurt, Tecklenburger Straße

Richtung Osten, entlang der Tecklenburger Straße bis Kreuzung Schulstraße

Schulstraße Richtung Süden bis zur Brücke Bahnstrecke Osnabrück-Münster

dem Verlauf der Bahnstrecke Richtung Georgsmarienhütte folgend bis zur Gemeindegrenze Georgsmarienhütte

Gemeindegrenze Georgsmarienhütte Richtung Süden bis zur Osnabrücker Straße

Osnabrücker Straße folgend bis zum zweiten Kreisverkehr Schulstraße

Schulstraße Richtung Westen bis Kreisverkehr Natruper Straße

Natruper Straße Richtung Westen bis Kreuzung Neuer Kamp

Neuer Kamp Richtung Süden bis Kreuzung mit der Straße Am Borgberg

Am Borgberg östlich Richtung Kreuzung Loheiden Knapp

Loheiden Knapp Richtung Süden bis zur Kreuzung Holperdorper Straße

Holperdorper Straße weiter Richtung Süden bis zur Kreuzung Gretzmanns Esch

Gretzmanns Esch Richtung Süden bis Kreuzung Hohner Weg

Hohner Weg bis Kreisgenze zum Kreis Steinfurt

16.7.2021.

NORDRHEIN-WESTFALEN

Landkreis Steinfurt

An der Landesgrenze NRW / Niedersachsen, der Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück in Hagen a. T. W. der Sudenfelder Strasse in südlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Hohner Weg. Den Hohner Weg in südwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Scholbrucher Strasse. Der Scholbrucher Strasse in westlicher Richtung folgend bis zur Osnabrücker Strasse. Der Osnabrücker Strasse in nordöstlicher Richtung folgend bis Abzweigung Talstrasse, der Talstrasse in nordwestlicher Richtung folgend, am Übergang Tunnelweg der Talstrasse in nordwestlicher Richtung weiter folgend. An der T Kreuzung der Talstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Herkenstrasse. Der Herkenstrasse in westlicher Richtung bis zur L 589. Der Herkenstrasse (L 589) in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Leedener Strasse (L 589). Der Leedener Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Dunkbachstrasse. In nördlicher Richtung der Dunkbachstrasse folgend. Der Dunkbachstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Grafenstrasse. Der Grafenstrasse in westlicher Richtung folgend bis zur BAB 1. Der BAB 1 in nördlicher Richtung folgend bis zur Hagelstrasse. Der Hagelstrasse (K 28) in östlicher Richtung folgend bis zur Münsterstrasse, welche im Verlauf in die Hasberger Strasse übergeht (östlicher Richtung) bis zum Abzweig Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse in östlicher Richtung folgend bis zum Goldbach (Kreisgrenze Landkreis Osnabrück bzw. Landesgrenze NRW / Niedersachsen).

16.7.2021.

Dalībvalsts: Francija

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram pasākumi piemērojami saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu

Les communes suivantes dans le département: Loiret (45)

BATILLY-EN-PUISAYE; DAMMARIE-EN-PUISAYE

29.7.2021.

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE; CAME

19.7.2021.

Dalībvalsts: Nīderlande

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram pasākumi piemērojami saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu

1.

Vanaf kruising Leidsestraatweg/ Gerverscop, Gerverscop volgen in noordelijke richting tot aan Rodendijk.

2.

Rodendijk volgen in noordelijke richting tot aan Laag Nieuwkoop.

3.

Laag Nieuwkoop volgen in oostelijke richting overgaand in Laag Nieuwkoopsebuurtweg tot aan Schenkeldijk.

4.

Schenkeldijk volgen in noordelijke richting tot aan Haarrijn(water).

5.

Haarrijn volgen in oostelijke richting tot aan Amsterdam Rijnkanaal.

6.

Amsterdam Rijnkanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Zuilense Ring.

7.

Zuilense Ring volgen in westelijke richting tot aan Ruimteweg.

8.

Ruimteweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Weidseslag.

9.

Lage Weidseslag volgen in zuidelijke richting overgaand in Atoomweg tot aan Plutoniumweg.

10.

Plutoniumweg volgen in westelijke richting tot aan A2.

11.

A2 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

12.

A12 volgen in westelijke richting tot aan Reijerscopse overgang.

13.

Reijerscopse overgang volgen in noordelijke richting overgaand in Raadhuislaan overgaand in Kerkweg tot aan Dorpsstraat.

14.

Dorpsstraat volgen in westelijke richting overgaand in Leidsestraatweg tot aan Gerverscop.

9.7.2021.

Dalībvalsts: Polija

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram pasākumi piemērojami saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 39. pantu

W województwie małopolskim w powiecie gorlickim:

Częśc powiatu gorlickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 49.583611 N 21.110556 E

14.7.2021.

W województwie mazowieckim w powiecie piaseczyńskim i grójeckim:

Części powiatów piaseczyńskiego i grójeckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 51.942638 E: 20.983971

16.7.2021.

B DAĻA

Lēmuma 1. un 3. pantā minētās uzraudzības zonas:

Dalībvalsts: Dānija

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram pasākumi piemērojami saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu

The parts of Sønderborg municipality and Åbenrå municipality, beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centered on GPS coordinates Lat. 54,862138; Long. 9,654193

8.8.2021.

The parts of Sønderborg municipality, that are contained within a circle of radius 3 kilometer, centered on GPS coordinates Lat. 54,862138; Long. 9,654193

31.7.2021.–8.8.2021.

Dalībvalsts: Vācija

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram pasākumi piemērojami saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu

NIEDERSACHSEN

Landkreis und Stadt Osnabrück

Beginn im Norden, Grenze Kreis Steinfurt, Stadt Osnabrück, Eversburger Straße

Eversburger Straße östlich bis zur Brücke Bahnstrecke Osnabrück-Ibbenbüren/Rheine

Von dort weiter Wersener Landstraße Richtung Süd-Osten bis Kreisverkehr Landwehr Straße Leyer Straße

Wersener Straße zweite Ausfahrt folgend bis zur L88

Dem Verlauf der Wersener Straße (L 88) folgend bis Übergang in Pagenstecher Straße

Pagenstecher Straße südöstlich folgend bis An der Bornau

An der Bornau geht über in Natruper Straße bis zur Kreuzung Rißmüllerplatz

Natruper-Tor-Wall übergehend in Heger-Tor-Wall in südöstlicher Richtung zur Kreuzung Neuer Graben

Neuer Graben Richtung Nordosten bis Übergang in Wittekindstraße,

Wittekindstraße folgend bis Kreuzung Goethering (Berliner Platz)

Goethering in südöstlicher Richtung bis Übergang Konrad-Adenauer –Ring, von dort weiter bis Übergang Petersburger Wall und dort westlich bis zur Kreuzung Johannisstraße

Johannisstraße in südlicher Richtung bis Übergang Iburger Straße

Iburger Straße bis Fußweg Verlängerung Alte Bauernschaft

Verlauf der Alte Bauernschaft folgend bis über den Fußweg zur Straße Kreuzung Am Schölerberg/Frankfurter Heerstraße

Frankfurter Heerstraße Richtung Süden bis zum Fußweg Zum Klee

Fußweg Zum Klee folgend Richtung Süden bis zur Kreuzung Alte Rothefelder Straße (K346)

Alte Rothefelder Straße (K346) Richtung Osten bis zum Kreisverkehr Bielefelder Straße/Brüsseler Straße

Brüsseler Straße südwestliche Richtung bis Kreisverkehr

Kreisverkehr 2. Ausfahrt Richtung Süden Alte Heerstraße bis Übergang in den Eschweg

Eschweg bis Kreuzung Glückaufstraße (L 95);

Glückaufstraße (L 95) in östliche Richtung bis Kreuzung Heinrich-Schmedt-Straße

Heinrich-Schmedt-Straße Richtung Süden bis Kreuzung Wellendorfer Straße

Wellendorfer Straße (K 331) Richtung Osten bis Kreuzung Im Strehland

Im Strehlande Richtung Süden bis Kreuzung Borgloher Straße (K333)

Borgloher Straße (K333) Richtung Westen bis zur Kreuzung mit B 51 (Osnabrücker Straße/ Teutoburger-Wald-Straße)

B 51 Osnabrücker Straße Richtung Süden bis Gemeindegrenze Georgsmarienhütte/Bad Iburg;

Gemeindegrenze Georgsmarienhütte/Bad Iburg Richtung Südwesten bis Gewässer Föhrenteichsbach

Verlauf Gewässer Föhrenteichsbach Richtung Süden bis zum Zufluss in den Freedenbach

Freedenbach südwestlich bis Wassertretstelle Hagenberg/Bergstraße

Bergstraße Richtung Süden bis Kreisverkehr Bielefelder Straße

Bielefelder Straße Richtung Westen bis zur Kreuzung B 51 (Münster Straße)

B 51 (Münster Straße) südlich bis Kreuzung Alter Postdamm

Alter Postdamm in südwestliche Richtung bis zur Kreisgrenze Landkreis Osnabrück/Kreis Steinfurt

25.7.2021.

Landkreis Osnabrück

Beginn im Norden, Kreisgrenze zum Kreis Steinfurt, Tecklenburger Straße

Richtung Osten, entlang der Tecklenburger Straße bis Kreuzung Schulstraße

Schulstraße Richtung Süden bis zur Brücke Bahnstrecke Osnabrück-Münster

dem Verlauf der Bahnstrecke Richtung Georgsmarienhütte folgend bis zur Gemeindegrenze Georgsmarienhütte

Gemeindegrenze Georgsmarienhütte Richtung Süden bis zur Osnabrücker Straße

Osnabrücker Straße folgend bis zum zweiten Kreisverkehr Schulstraße

Schulstraße Richtung Westen bis Kreisverkehr Natruper Straße

Natruper Straße Richtung Westen bis Kreuzung Neuer Kamp

Neuer Kamp Richtung Süden bis Kreuzung mit der Straße Am Borgberg

Am Borgberg östlich Richtung Kreuzung Loheiden Knapp

Loheiden Knapp Richtung Süden bis zur Kreuzung Holperdorper Straße

Holperdorper Straße weiter Richtung Süden bis zur Kreuzung Gretzmanns Esch

Gretzmanns Esch Richtung Süden bis Kreuzung Hohner Weg

Hohner Weg bis Kreisgenze zum Kreis Steinfurt

17.7.2021.–25.7.2021.

NORDRHEIN-WESTFALEN

Landkreis Steinfurt

Ab der Landesgrenze NRW / Niedersachsen bzw. der Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück in Hagen a. T. W. der Strasse auf den Äckern in südlicher Richtung folgend bis zur Strasse Alter Postdamm. Den Alten Postdamm in westlicher Richtung folgend bis zur Landesgrenze NRW/Niedersachsen (Bach Brookbieke). Der Landesgrenze NRW / Niedersachsen (Bach Brookbieke) in südlicher Richtung folgend bis zur ersten Bachmüdung. Dem Bach Brookbieke in westlicher Richtung folgend bis zur 2. Bachmündung zum Mühlenbach. Dem Mühlenbach in westlicher Richtung weiter folgend bis zur Strasse Baggerien. Der Strasse Baggerien in südlicher Richtung folgend überlaufend in die Strasse Voßhaarweg. Dem Voßhaarweg in südlicher Richtung folgend bis zum Bullerbach. Dem Bullerbach in westlicher Richtung folgend, an der ersten Mündung dem Bullerbach weiter in nordwestlicher Richtung folgend, an der zweiten Mündung dem Bullerbach in westlicher Richtung weiter folgend. An der dritten Mündung dem Bulerbach in westlicher Richtung weiter folgend bis zum Meckelweger Kirchweg. Dem Meckelweger Kirchweg in westlicher Richtung folgend bis zum Warendorfer Weg. Dem Warendorfer Weg in südlicher Richtung folgend bis zum Glandorfer Damm. Dem Glandorfer Damm (B 475) in westlicher Richtung folgend bis zur Kreuzung Kattenvenner Strasse. Der Kattenvenner Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Bullerbach. Dem Bullerbach in westlicher Richtung folgend über die Hohner Strasse (K 32) hinweg bis zur Bachmündung. Dem Bullerbach weiter in westlicher Richtung folgend bis zur Bachmündung übergehend in den Mühlenbach. Dem Mühlenbach in westlicher Richtung folgend bis zur Ringler Strasse. Der Ringeler Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Ringeler Damm. Dem Ringeler Damm in westlicher Richtung folgend bis zur Überleitung in den Setteler Damm. Dem Setteler Damm in westlicher Richtung folgend, über die Erpenbecker Strasse und der Ladberger Strasse hinweg bis zur Strasse am Hagen. Der Strasse am Hagen in nördlicher Richtung folgend bis zur Strasse Aldruper Damm. Dem Aldruper Damm in südwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung in die Strasse Up de Au. Der Strasse Up de Au in nördlicher Richtung folgend bis zur Rethstrasse. Der Rethstrasse in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Aldruper Mühlenbach. Dem Aldruper Mühlenbach in westlicher Richtung folgend bis zur zweiten Bachmündung, weiter in südwestlicher Richtung bis zur vierten Bachmündung. Dem Aldruper Mühlenbach in nördlicher Richtung folgend bis zur BAB 1. Der BAB 1 in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Saerbecker Damm. Dem Saerbecker Damm in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Wechter Strasse. Der Wechter Strasse in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Sonnenhügeldamm. Dem Sonnenhügeldamm in westlicher Richtung folgend bis zum Arelmanns Weg. Dem Arelmanns Weg in nordöstlicher Richtung folgend bis zur Waldmannstrasse. Der Waldmannstrasse in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Wechter Mark. Der Wechter Mark in nördlicher Richtung folgend bis zur Ibbenbürener Strasse. Die Ibbenbürener Strasse in westlicher Richtung folgend, übergehend in Wechter Strasse. Die Wechter Strasse westlich folgend bis zur Abzweigung Im Bocketal. Der Strasse Im Bocketal (K 24) in nördlicher Richtung folgend. An der Kreuzung der Strasse Im Bocketal in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Kreisverkehr (mit L 504). Dem Kreisverkehr in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Bach Ibbenbürener Aa. Der Ibbenbürener Aa in südöstlicher Richtung folgend bis zur Strasse Aatal. Der Strasse Aatal in nördlicher Richtung folgend bis zur BAB 30. Der BAB 30 in östlicher Richtung folgend bis zur Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse (L 796) in nördlicher Richtung folgend bis zur Velper Strasse. Der Velper Strasse in östlicher Richtung folgend bis zur Alstedder Strasse. Der Alstedder Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zur Strasse Kleekamp. Dem Kleekamp in östlicher Richtung folgend bis zur ersten Abzweigung und dort dem Kleekamp in nördlicher Richtung weiter folgend. An der nächsten Abzweigung dem Kleekamp in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Permer Strasse. Der Permer in östlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Blomenkamp. Dem Blomenkamp in nördlicher Richtung folgend. An der ersten Abzweigung dem Blomenkamp in östlicher Richtung folgend bis zur nächsten Abzweigung, dann dem Blomenkamp in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Strasse Schafberg. Der Strasse Schafberg in westlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Morgensternstrasse. Der Morgensternstrasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Mühlenweg. Dem Mühlenweg in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung am Stollenkamp. Der Strasse am Stollenkamp in östlicher Richtung folgend bis zur Langenbrücker Strasse. Der Langebrücker Strasse in östlicher Richtung folgend bis zur ersten Abzweigung. Der Langenbrücker Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zum Stollenbach. Dem Stollenbach in östlicher Richtung folgend. An der ersten Bachmündung dem Stollenbach in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Hülskrappenweg. Dem Hülskrappenweg in südlicher Richtung folgend bis zum Sennlicher Weg. Dem Sennlicher Weg in östlicher Richtung folgend, an der ersten Mündung dem Sennlicher Weg in südlicher Richtung weiter folgend bis zur Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse (L 584) in nordöstlicher Richtung folgend bis zum Kreisverkehr. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt in südöstlicher Richtung in die Lotter Strasse verlasse. Der Lotte Strasse folgend bis zum Bach Diekwiesengraben. Dem Bach Diekwiesengraben in östlicher Richtung folgend über die Wersener Strasse (L 597) hinweg bis zum Fluss Düte. Dem Fluss Düte in nördlicher Richtung folgend bis zur Eversburger Strasse. Der Eversburger Strasse in östlicher Richtung folgend bis zur Landesgrenze NRW / Niedersachsen bzw. zur Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück.

25.7.2021.

Landkreis Steinfurt

An der Landesgrenze NRW / Niedersachsen, der Kreisgrenze zum Landkreis Osnabrück in Hagen a. T. W. der Sudenfelder Strasse in südlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Hohner Weg. Den Hohner Weg in südwestlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Scholbrucher Strasse. Der Scholbrucher Strasse in westlicher Richtung folgend bis zur Osnabrücker Strasse. Der Osnabrücker Strasse in nordöstlicher Richtung folgend bis Abzweigung Talstrasse, der Talstrasse in nordwestlicher Richtung folgend, am Übergang Tunnelweg der Talstrasse in nordwestlicher Richtung weiter folgend. An der T Kreuzung der Talstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Herkenstrasse. Der Herkenstrasse in westlicher Richtung bis zur L 589. Der Herkenstrasse (L 589) in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Leedener Strasse (L 589). Der Leedener Strasse in nördlicher Richtung folgend bis zur Abzweigung Dunkbachstrasse. In nördlicher Richtung der Dunkbachstrasse folgend. Der Dunkbachstrasse in nördlicher Richtung weiter folgend bis zur Grafenstrasse. Der Grafenstrasse in westlicher Richtung folgend bis zur BAB 1. Der BAB 1 in nördlicher Richtung folgend bis zur Hagelstrasse. Der Hagelstrasse (K 28) in östlicher Richtung folgend bis zur Münsterstrasse, welche im Verlauf in die Hasberger Strasse übergeht (östlicher Richtung) bis zum Abzweig Tecklenburger Strasse. Der Tecklenburger Strasse in östlicher Richtung folgend bis zum Goldbach (Kreisgrenze Landkreis Osnabrück bzw. Landesgrenze NRW / Niedersachsen).

17.7.2021.–25.7.2021.

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Landkreis Schleswig-Flensburg

 

Amt Langballig komplett mit den Gemeinden

Dollerup

Grundhof

Langballig

Munkbrarup

Ringsberg

Wees

Westerholz

 

Stadt Glücksburg

 

Teile des Amtes Hürup mit den betroffenen Gemeinden

Maasbüll

Husby

 

Teile des Amtes Geltinger Bucht mit den betroffenen Gemeinden

Steinbergkirche

Steinberg

8.8.2021.

Dalībvalsts: Francija

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram pasākumi piemērojami saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu

Les communes suivantes dans le département: Landes (40)

Cauneille

Hastingues

Oeyregave

Orthevielle

Peyrehorade

Sorde-l'Abbaye

28.7.2021.

Les communes suivantes dans le département: Loiret (45)

BEAULIEU-SUR-LOIRE

BONNY-SUR-LOIRE

BRETEAU

BRIARE

CHAMPOULET

CHÂTILLON-SUR-LOIRE

FAVERELLES

OUSSON-SUR-LOIRE

OUZOUER-SUR-TRÉZÉE

THOU

7.8.2021.

BATILLY-EN-PUISAYE ; DAMMARIE-EN-PUISAYE

30.7.2021.–7.8.2021.

Les communes suivantes dans le département: Nievre (58)

ANNAY ; ARQUIAN ; NEUVY-SUR-LOIRE

7.8.2021.

Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)

BIDACHE ; CAME

20.7.2021.–28.7.2021.

ARANCOU ; ARRAUTE-CHARRITTE ; AUTERRIVE ; BARDOS ; BERGOUEY-VIELLENAVE ; CARRESSE-CASSABER ; ESCOS ; GUICHE ; LABASTIDE-VILLEFRANCHE ; LABETS-BISCAY ; LEREN ; MASPARRAUTE ; OREGUE ; SAINT-DOS ; SAINT-PE-DE-LEREN ; SAMES

28.7.2021.

Les communes suivantes dans le département: Yonne (89)

BLÉNEAU

LAVAU

ROGNY-LES-SEPT-ÉCLUSES

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS

SAINT-PRIVÉ

7.8.2021.

Dalībvalsts: Nīderlande

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram pasākumi piemērojami saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu

1.

Vanaf grens provincie Zuid-Holland/ Utrecht de Rietveld (N458) volgen in oostelijke richting tot aan Zegveldseuitweg.

2.

Zegveldseuitweg volgen in noordelijke richting overgaand in Hoofdweg tot aan Milandweg.

3.

Milandweg volgen in oostelijke richting tot aan Korte Meentweg.

4.

Korte Meentweg volgen in oostelijke richting overgaand in Lange Meentweg tot aan Ingenieur Enschedeweg.

5.

Ingenieur Enschedeweg volgen in noordelijke richting tot aan Oud Huizerweg.

6.

Oud Huizerweg volgen in oostelijke richting overgaand in uitweg overgaand in Ter Aarse Zuwe tot aan Korte Zuwe.

7.

Korte Zuwe volgen in oostelijke richting overgaand in Kerklaan tot aan Julianalaan.

8.

Julianalaan volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsstraat.

9.

Dorpsstraat volgen in oostelijke richting tot aan Ter Aarseweg.

10.

Ter Aarseweg volgen in zuidelijke richting amsterdam Rijnkanaal overstekend tot aan Rijksstraatweg.

11.

Rijksstraatweg volgen in noordelijke richting tot aan Bloklaan.

12.

Bloklaan volgen in oostelijke richting tot aan Veendijk.

13.

Veendijk volgen in noordelijke richting tot aan Oud Loosdrechtsedijk.

14.

Oud Loosdrechtsedijk volgen in oostelijke richting tot aan Nootweg.

15.

Nootweg volgen in oostelijke richting tot aan Rading.

16.

Rading volgen in zuidelijke richting tot aan Noodweg.

17.

Noodweg volgen in zuidelijke richting tot aan Utrechtseweg.

18.

Utrechtseweg volgen in zuidelijke richting tot aan Graaf Florisweg.

19.

Graaf Florisweg volgen in oostelijke richting tot aan A27.

20.

A27 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

21.

A12 volgen in westelijke richting tot aan N408.

22.

N408 volgen in zuidelijke richting tot aan Zuidstedeweg.

23.

Zuidstedeweg volgen in westelijke richting overgaand in Wijkerslootweg overgaand in Weg naar de poort overgaand in Weg der verenigde naties tot aan Baronieweg.

24.

Baronieweg volgen in westelijke richting tot aan Boveneind noordzijde.

25.

Boveneind noordzijde volgen in westelijke richting overgaand in Dorp ovengaand in Boveneind Noordzijde tot aan Damweg.

26.

Damweg volgen in noordelijke richting tot aan Utrechtse straatweg.

27.

Utrechtse straatweg volgen in westelijke richting tot aan Johan Vierbergenweg.

28.

Johan Vierbergenweg volgen in noordelijke richting overgaand in Tuurluur overgaand in verlengde Tuurluur de A2 overstekend tot aan Burgermeester van Zwietenweg.

29.

Burgermeester van Zwietenweg volgen in westelijke richting tot aan Molendijk.

30.

Molendijk volgen in noordelijke richting overgaand in Grens Zuid-Holland/Utrecht (water) tot aan Rietveld.

18.7.2021.

1.

Vanaf kruising Leidsestraatweg/ Gerverscop, Gerverscop volgen in noordelijke richting tot aan Rodendijk.

2.

Rodendijk volgen in noordelijke richting tot aan Laag Nieuwkoop.

3.

Laag Nieuwkoop volgen in oostelijke richting overgaand in Laag Nieuwkoopsebuurtweg tot aan Schenkeldijk.

4.

Schenkeldijk volgen in noordelijke richting tot aan Haarrijn(water).

5.

Haarrijn volgen in oostelijke richting tot aan Amsterdam Rijnkanaal.

6.

Amsterdam Rijnkanaal volgen in zuidelijke richting tot aan Zuilense Ring.

7.

Zuilense Ring volgen in westelijke richting tot aan Ruimteweg.

8.

Ruimteweg volgen in zuidelijke richting tot aan Lage Weidseslag.

9.

Lage Weidseslag volgen in zuidelijke richting overgaand in Atoomweg tot aan Plutoniumweg.

10.

Plutoniumweg volgen in westelijke richting tot aan A2.

11.

A2 volgen in zuidelijke richting tot aan A12.

12.

A12 volgen in westelijke richting tot aan Reijerscopse overgang.

13.

Reijerscopse overgang volgen in noordelijke richting overgaand in Raadhuislaan overgaand in Kerkweg tot aan Dorpsstraat.

14.

Dorpsstraat volgen in westelijke richting overgaand in Leidsestraatweg tot aan Gerverscop.

10.7.2021.–18.7.2021.

Dalībvalsts: Polija

Aptvertais apgabals

Datums, līdz kuram pasākumi piemērojami saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/687 55. pantu

W województwie małpoloskim w powiecie gorlickim i nowosądeckim:

Części powiatów gorlickiego i nowosądeckiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 49.583611 N 21.110556 E

23.7.2021.

Częśc powiatu gorlickiego położona w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 49.583611 N 21.110556 E

15.7.2021.–23.7.2021.

W województwie mazowieckim w powiecie piaseczyńskim i grójeckim:

Części powiatów piaseczyńskiego i grójeckiego położone w promieniu 10 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: 51.942638 E: 20.983971

25.7.2021.

Części powiatów piaseczyńskiego i grójeckiego położone w promieniu 3 km wokół ogniska o współrzędnych GPS: N: 51.942638 E: 20.983971

17.7.2021.–25.7.2021.