ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 211

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 15. jūnijs


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā ( 1 )

1

 

*

Komisijas paziņojums

23

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā ( 1 )

24

 

*

Komisijas paziņojums

29

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/955 (2021. gada 27. maijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1156 piemērošanai attiecībā uz veidlapām, veidnēm, procedūrām un tehniskajiem risinājumiem tirdzniecības noteikumu, maksu un nodevu publicēšanai un paziņošanai un precizē informāciju, kura jāpaziņo, lai izveidotu un uzturētu centrālo datubāzi par AIF un PVKIU pārrobežu tirdzniecību, kā arī šādas informācijas paziņošanai izmantojamās veidlapas, veidnes un procedūras ( 1 )

30

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/956 (2021. gada 31. maijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

45

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/957 (2021. gada 31. maijs) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

48

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/958 (2021. gada 31. maijs), ar ko nosaka formātu, kādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/904 13. panta 1. punkta d) apakšpunktu un 13. panta 2. punktu ziņojami dati un informācija par tirgū laistiem zvejas rīkiem un dalībvalstīs savāktiem par atkritumiem kļuvušiem zvejas rīkiem un iesniedzams kvalitātes pārbaudes ziņojums

51

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

REGULAS

15.6.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2021/953

(2021. gada 14. jūnijs)

par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 21. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Ikvienam Savienības pilsonim ir pamattiesības brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā, ievērojot ierobežojumus un nosacījumus, kas noteikti Līgumos un to īstenošanai pieņemtajos pasākumos. Sīki izstrādāti noteikumi, kā minētās tiesības ir izmantojamas, ir noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2004/38/EK (3).

(2)

2020. gada 30. janvārī Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ģenerāldirektors izsludināja starptautisku sabiedrības veselības ārkārtas situāciju sakarā ar pasaulē uzliesmojušo smagā akūtā respiratorā sindroma koronavīrusu 2 (SARS-CoV2), kas izraisa 2019. gadā atklāto koronavīrusa slimību (Covid-19). 2020. gada 11. martā PVO atzina, ka Covid-19 uzliesmojums ir raksturojams kā pandēmija.

(3)

Lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos, dalībvalstis ir pieņēmušas dažus pasākumus, kuri ir ietekmējuši to, kā Savienības pilsoņi izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, piemēram, iebraukšanas ierobežojumi vai prasības pārrobežu ceļotājiem ievērot karantīnu vai pašizolāciju vai arī veikt testu SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai.

(4)

2020. gada 13. oktobrī Padome pieņēma Ieteikumu (ES) 2020/1475 (4), ar kuru ieviesa koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai sakarā ar Covid-19 pandēmiju šādās galvenajās jomās: kopīgu kritēriju un robežvērtību piemērošana, kad tiek lemts, vai ieviest brīvas pārvietošanās ierobežojumus, SARS-CoV-2 pārneses riska apgabalu kartēšana, izmantojot saskaņotus krāsu kodus, un koordinēta pieeja jebkuriem piemērotiem pasākumiem, kurus varētu piemērot personām, kas ceļo uz vai no riska apgabaliem, atkarībā no SARS-CoV-2 pārneses riska līmeņa minētajos apgabalos. Ieteikumā uzsvērts, ka ceļotājiem, kuri veic būtiskas funkcijas vai kuriem ir būtiska vajadzība ceļot, kā uzskaitīts Ieteikuma 19. punktā, un personas, kas dzīvo pierobežas reģionos un katru dienu vai bieži ceļo pāri robežai ar darbu, profesionālo darbību, izglītību, ģimeni, medicīniskās aprūpes saņemšanu vai aprūpes sniegšanu saistītu iemeslu dēļ, kuru dzīvi šādi ierobežojumi būtiski ietekmē, jo īpaši personas, kuras veic kritiski svarīgas funkcijas vai kuras ir būtiskas kritiskai infrastruktūrai, parasti būtu jāatbrīvo no Covid-19 pandēmijas sakarā noteiktajiem ceļošanas ierobežojumiem, ņemot vērā šo personu īpašo situāciju.

(5)

Nolūkā dalībvalstīm atvieglot lēmumu pieņemšanu Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC), vadoties pēc Ieteikumā (ES) 2020/1475 noteiktajiem kritērijiem un robežvērtībām, reizi nedēļā publicē dalībvalstu karti ar Covid-19 paziņošanas, testēšanas un pozitīvo testu rādītāju datiem, kas sadalīta pa reģioniem.

(6)

Dalībvalstis var saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ierobežot brīvas pārvietošanās pamattiesības sabiedrības veselības apsvērumu dēļ. Kā uzsvērts Ieteikumā (ES) 2020/1475, visiem ierobežojumiem attiecībā uz personu brīvu pārvietošanos Savienībā, kuri tiek ieviesti, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos, būtu jābalstās uz konkrētiem un ierobežotiem apsvērumiem sabiedrības interesēs, proti, sabiedrības veselības aizsardzību. Šādi ierobežojumi ir jāpiemēro saskaņā ar Savienības tiesību aktu vispārējiem principiem, jo īpaši proporcionalitātes un nediskriminēšanas principu. Tādēļ noteiktajiem pasākumiem vajadzētu būt tvēruma un laika ziņā stingri ierobežotiem atbilstoši centieniem atjaunot brīvu pārvietošanos Savienībā un nebūtu jāpārsniedz sabiedrības veselības aizsardzībai absolūti nepieciešamo. Turklāt šādiem pasākumiem vajadzētu būt saskanīgiem ar Savienības pieņemtajiem pasākumiem, lai nodrošinātu netraucētu preču un pamatpakalpojumu brīvu apriti iekšējā tirgū, tostarp medicīnas preču brīvu apriti un ārstniecības personu un veselības aprūpes personāla brīvu pārvietošanos, izmantojot “zaļās joslas” robežšķērsošanas vietas, kas minētas Komisijas 2020. gada 23. marta Paziņojumā par zaļo joslu ieviešanu atbilstoši Vadlīnijām par robežu pārvaldības pasākumiem veselības aizsardzībai un preču un pamatpakalpojumu pieejamības nodrošināšanai.

(7)

Saskaņā ar pašreizējiem zinātniskiem pierādījumiem un tiem, kas joprojām veidojas, personām, kuras ir vakcinētas vai kurām ir nesen veikta Covid-19 testa negatīvs rezultāts, un personām, kas ir pārslimojušas Covid-19 iepriekšējo sešu mēnešu laikā, šķiet, ir samazināts risks inficēt citus cilvēkus ar SARS-CoV-2. To personu brīva pārvietošanās, kuras saskaņā ar pamatotiem zinātniskiem pierādījumiem sabiedrības veselību būtiski neapdraud, piemēram, tāpēc, ka tās ir imūnas pret SARS-CoV-2 un nevar to pārnēsāt, nebūtu jāierobežo, jo šādi ierobežojumi nebūtu vajadzīgi mērķa aizsargāt sabiedrības veselību sasniegšanai. Ja epidemioloģiskā situācija to ļauj, šādām personām nebūtu jāpiemēro ar Covid-19 pandēmiju saistīti papildu brīvas pārvietošanās ierobežojumi, piemēram, ar ceļošanu saistīta testēšana SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai vai ar ceļošanu saistīta karantīna vai pašizolācija, izņemot, ja šādi papildu ierobežojumi, pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem zinātniskiem pierādījumiem un saskaņā ar piesardzības principu, ir nepieciešami un samērīgi, lai aizsargātu sabiedrības veselību, un ir nediskriminējoši.

(8)

Daudzas dalībvalstis ir sākušas vai plāno uzsākt iniciatīvas Covid-19 vakcinācijas sertifikātu izdošanai. Tomēr, lai šādus vakcinācijas sertifikātus varētu efektīvi izmantot pārrobežu kontekstā, Savienības pilsoņiem izmantojot savas tiesības brīvi pārvietoties, tiem ir jābūt pilnībā sadarbspējīgiem, saderīgiem, drošiem un verificējamiem. Dalībvalstīm ir vajadzīga kopīga pieeja šādu vakcinācijas sertifikātu saturam, formātam, principiem, tehniskajiem standartiem un aizsardzības līmenim.

(9)

Vienpusēji pasākumi SARS-CoV-2 izplatības ierobežošanai var radīt būtiskus traucējumus tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanā un kavēt iekšējā tirgus pareizu darbību, tostarp tūrisma nozarē, jo valstu iestādes un pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēji, piemēram, aviokompānijas vai vilcienu, autobusu un prāmju operatori, varētu saskarties ar daudziem atšķirīgiem dokumentu formātiem – ne tikai par sertifikāta turētāju Covid-19 vakcināciju, bet arī par viņu testu rezultātiem un pārslimošanu.

(10)

Eiropas Parlaments savā 2021. gada 25. marta rezolūcijā par ES ilgtspējīga tūrisma stratēģijas izstrādi aicināja panākt saskaņotu pieeju tūrismam visā Savienībā, ieviešot kopīgus kritērijus drošai ceļošanai ar Savienības veselības drošības protokolu testēšanas un karantīnas prasībām, kopīgu vakcinācijas sertifikātu, tiklīdz būs pietiekami zinātniskie pierādījumi, ka vakcinētās personas nepārnes SARS-CoV-2, un vakcinācijas procedūru savstarpēju atzīšanu.

(11)

Eiropadomes locekļi savā 2021. gada 25. marta paziņojumā aicināja sākt gatavoties kopīgai pieejai pakāpeniskai brīvas pārvietošanās ierobežojumu atcelšanai, lai nodrošinātu, ka, tad, kad epidemioloģiskā situācija ļaus atvieglot pašreizējos pasākumus, šie centieni tiek koordinēti, un steidzamības kārtā turpināt darbu pie sadarbspējīgiem un nediskriminējošiem Covid-19 digitālajiem sertifikātiem.

(12)

Lai tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā būtu vieglāk izmantot, būtu jāizveido kopīgs satvars sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanai, verifikācijai un akceptēšanai. Minētajam kopīgajam satvaram vajadzētu būt saistošam un tieši piemērojamam visās dalībvalstīs. Tam, kad vien iespējams, pamatojoties uz zinātniskiem pierādījumiem, būtu jāpalīdz dalībvalstīm koordinētā veidā pakāpeniski atcelt ierobežojumus, ņemot vērā to ierobežojumu atcelšanu, ko dalībvalstis noteikušas pašas savā teritorijā. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (5) minēto kopīgo satvaru paplašina, to attiecinot arī uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo Šengenas zonā, kurā nav iekšējās robežkontroles, un ir piemērojama kā Šengenas acquis, neskarot īpašos noteikumus par iekšējo robežu šķērsošanu, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/399 (6). Pārvietošanās brīvības atvieglināšana ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai varētu sākties ekonomikas atveseļošana.

(13)

Lai gan šī regula neskar dalībvalstu kompetenci saskaņā ar Savienības tiesību aktiem noteikt brīvas pārvietošanās ierobežojumus, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos, tai būtu jāpalīdz veicināt šādu ierobežojumu pakāpenisku atcelšanu koordinētā veidā, kad vien iespējams, saskaņā ar Ieteikumu (ES) 2020/1475. Šādus ierobežojumus varētu atcelt jo īpaši vakcinētām personām, ievērojot piesardzības principu, ciktāl zinātniskie pierādījumi par Covid-19 vakcinācijas ietekmi kļūst aizvien pieejamāki un arvien konsekventāk ļauj secināt, ka tiek pārrauta pārneses ķēde.

(14)

Šīs regulas nolūks ir veicināt proporcionalitātes un nediskriminēšanas principa piemērošanu attiecībā uz brīvas pārvietošanās ierobežojumiem Covid-19 pandēmijas laikā, vienlaikus nodrošinot sabiedrības veselības aizsardzību augstā līmenī. Tā nebūtu jāsaprot kā tāda, kas atvieglo vai veicina brīvas pārvietošanās ierobežojumu vai citu pamattiesību ierobežojumu pieņemšanu sakarā ar Covid-19 pandēmiju, ņemot vērā to postošās sekas Savienības iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Jebkādai to sertifikātu verifikācijai, kuri veido ES digitālo Covid sertifikātu, nevajadzētu radīt papildu ierobežojumus pārvietošanās brīvībai Savienībā vai ierobežojumus ceļošanai Šengenas zonā. Būtu jāturpina piemērot Ieteikumā (ES) 2020/1475 minētos atbrīvojumus no brīvas pārvietošanās ierobežojumiem sakarā ar Covid-19 pandēmiju, un būtu jāņem vērā to pārrobežu kopienu īpašā situācija, kuras īpaši skar šādi ierobežojumi. Vienlaikus ar ES digitālā Covid sertifikāta satvaru ir paredzēts nodrošināt, ka sadarbspējīgi sertifikāti ir pieejami arī ceļotājiem, kuri veic būtiskas funkcijas vai kuriem ir būtiska vajadzība ceļot.

(15)

Kopīgas pieejas ieviešana sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu izdošanai, verifikācijai un akceptēšanai balstās uz savstarpēju uzticēšanos. Viltotu Covid-19 sertifikātu izmantošana rada būtisku risku sabiedrības veselībai. Iestādēm vienā dalībvalstī ir jābūt pārliecinātām, ka citā dalībvalstī izdotajā sertifikātā norādītā informācija ir uzticama, ka sertifikāts nav viltots, ka sertifikāts pieder personai, kas to uzrāda, un ka ikvienam, kas verificē sertifikātu, ir pieejams tikai nepieciešamais informācijas minimums.

(16)

2021. gada 1. februārī Eiropols izdeva agrīnās brīdināšanas paziņojumu par to, ka tiek tirgoti viltoti Covid-19 testa sertifikāti, kuros norādīts negatīvs rezultāts. Ņemot vērā to, cik plaši un viegli pieejami ir tehnoloģiskie līdzekļi, piemēram, augstas izšķirtspējas printeri un grafiskās rediģēšanas programmatūra, krāpnieki spēj izgatavot augstas kvalitātes viltotus Covid-19 sertifikātus. Ir ziņots par gadījumiem, kad nelikumīgi tiek tirgoti viltoti Covid-19 testa sertifikāti, kuros iesaistītas organizētas viltotāju grupas un individuāli oportūnistiski krāpnieki, kas pārdod viltotus Covid-19 sertifikātus tiešsaistē un bezsaistē.

(17)

Ir svarīgi darīt pieejamus pietiekamus resursus, lai īstenotu šo regulu un novērstu, atklātu, izmeklētu un sauktu pie atbildības par krāpšanu un nelikumīgu praksi saistībā ar to, kā tiek izdoti un izmantoti sertifikāti, kas veido ES digitālo Covid sertifikātu.

(18)

Lai nodrošinātu sadarbspēju un vienlīdzīgu piekļuvi sertifikātiem, kas veido ES digitālo Covid sertifikātu, visiem Savienības pilsoņiem, tostarp neaizsargātām personām, piemēram, personām ar invaliditāti, un personām ar ierobežotu piekļuvi digitālajām tehnoloģijām, dalībvalstīm šādi sertifikāti būtu jāizdod digitālā vai papīra formātā vai abos formātos. Potenciālajiem sertifikāta turētājiem vajadzētu būt tiesīgiem saņemt sertifikātus viņu izvēlētajā formātā. Tas viņiem ļautu pieprasīt saņemt sertifikāta kopiju papīra formātā vai saņemt to digitālā formātā, lai to glabātu un uzrādītu mobilajā ierīcē, vai abos formātos. Sertifikātiem būtu jāsatur sadarbspējīgs, digitāli lasāms svītrkods, kas sniedz pieeju tikai tiem datiem, kuri attiecas uz sertifikātiem. Dalībvalstīm būtu jānodrošina sertifikātu autentiskums, derīgums un integritāte, izmantojot elektroniskus zīmogus. Lai nodrošinātu augstu uzticēšanās līmeni sertifikātu autentiskumam, derīgumam un integritātei, dalībvalstīm, ja iespējams, priekšroka būtu jādod tam, ka tiek izmantoti uzlabotie elektroniskie zīmogi, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 910/2014 (7) 3. panta 26) punktā. Sertifikātā iekļautā informācija būtu jānorāda arī cilvēklasāmā formātā, proti, drukātā veidā vai attēlotai vienkārša teksta formā. Sertifikātu izkārtojumam vajadzētu būt viegli saprotamam, un tam būtu jānodrošina, ka tas ir vienkāršs un lietotājiem draudzīgs. Lai nerastos šķēršļi, kas ietekmētu brīvu pārvietošanos, sertifikāti būtu jāizdod bez maksas un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem vajadzētu būt tiesībām uz to, ka viņiem izdod sertifikātus. Lai novērstu ļaunprātīgu izmantošanu vai krāpšanu, atkārtotas nozaudēšanas gadījumā vajadzētu būt iespējai iekasēt piemērotu maksu par jauna sertifikāta izdošanu. Dalībvalstīm sertifikāti, kas veido ES digitālo Covid sertifikātu, būtu jāizdod automātiski vai pēc pieprasījuma, nodrošinot, ka tie ir viegli un ātri iegūstami. Vajadzības gadījumā dalībvalstīm būtu arī jāsniedz atbalsts, kas nepieciešams, lai visiem Savienības pilsoņiem būtu vienlīdzīga piekļuve. Par katru vakcināciju, testa rezultātu vai pārslimošanu būtu jāizdod atsevišķs sertifikāts, un tajā nebūtu jāiekļauj dati no iepriekšējiem sertifikātiem, izņemot tad, ja šajā regulā ir noteikts citādi.

(19)

Autentiskajiem sertifikātiem, kas veido ES digitālo Covid sertifikātu, vajadzētu būt individuāli identificējamiem ar unikālo sertifikāta identifikatoru, ņemot vērā to, ka Covid-19 pandēmijas laikā sertifikāta turētājiem varētu būt izdots vairāk nekā viens sertifikāts. Unikālais sertifikāta identifikators sastāv no burtciparu virknes, un dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka tas nesatur tādus datus, kas to sasaistītu ar citiem dokumentiem vai identifikatoriem, piemēram, ar pases vai personas apliecības numuru, lai nebūtu iespējams tieši identificēt sertifikāta turētāju. Unikālais sertifikāta identifikators būtu jāizmanto tikai tā paredzētajiem mērķiem, kas ietver pieprasījumus izdot jaunu sertifikātu, ja sertifikāts turētājam vairs nav pieejams, un sertifikātu atsaukšanu. Turklāt unikālā sertifikāta identifikatora izmantošana novērš vajadzību apstrādāt citus personas datus, kas citādi būtu nepieciešami atsevišķo sertifikātu identificēšanai. Medicīnisku un sabiedrības veselības apsvērumu dēļ un krāpšanas ceļā izdotu vai iegūtu sertifikātu gadījumā dalībvalstīm vajadzētu spēt izveidot sertifikātu atsaukšanas sarakstus un ierobežotos gadījumos apmainīties ar tiem ar citām dalībvalstīm šīs regulas nolūkā, jo īpaši lai atsauktu tādus sertifikātus, kas izdoti kļūdaini, krāpšanas rezultātā vai pēc tam, kad tikusi apturēta vakcīnas partija, kas atzīta par defektīvu. Sertifikātu atsaukšanas saraksti nedrīkstētu saturēt nekādus citus personas datus, kā vien unikālos sertifikātu identifikatorus. Atsaukto sertifikātu turētāji būtu nekavējoties jāinformē par viņu sertifikātu atsaukšanu un atsaukšanas iemesliem.

(20)

Sertifikātu izdošanai saskaņā ar šo regulu nevajadzētu radīt diskrimināciju konkrētas sertifikāta kategorijas dēļ.

(21)

Vispārēja, savlaicīga un izmaksu ziņā pieejama piekļuve Covid-19 vakcīnām un testiem SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai, kas veido pamatu sertifikātu, kas veido ES digitālo Covid sertifikātu, izdošanai, ir izšķiroši svarīga cīņā pret Covid-19 pandēmiju un būtiska tam, lai atjaunotu pārvietošanās brīvību Savienībā. Lai atvieglotu tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu, dalībvalstis tiek mudinātas nodrošināt izmaksu ziņā pieejamas un plaši pieejamas testēšanas iespējas, ņemot vērā to, ka pirms šīs regulas piemērošanas dienas, ne visiem iedzīvotājiem būs bijusi iespēja vakcinēties.

(22)

Sertifikātu, kas veido ES digitālo Covid sertifikātu, drošība, autentiskums, derīgums un integritāte un to atbilstība Savienības datu aizsardzības tiesību aktiem ir būtiski, lai sertifikāti tiktu akceptēti visās dalībvalstīs. Tāpēc ir jāizveido uzticamības satvars, kurā būtu izklāstīti uzticamas un drošas Covid-19 sertifikātu izdošanas un verifikācijas noteikumi un infrastruktūra. Infrastruktūra būtu jāattīsta, stingri dodot priekšroku atklātā pirmkoda tehnoloģiju izmantošanai, lai tā darbotos dažādās lielākajās operētājsistēmās, vienlaikus nodrošinot, ka tā ir aizsargāta pret kiberdrošības apdraudējumiem. Uzticamības satvaram būtu jānodrošina, ka Covid-19 sertifikātu verifikācija var tikt veikta bezsaistē un neinformējot par to izdevēju vai kādu citu trešo personu. Tāpēc uzticamības satvara pamatā vajadzētu būt publisko atslēgu infrastruktūrai ar uzticamības ķēdi no dalībvalstu veselības aizsardzības iestādēm vai citām uzticamības iestādēm līdz atsevišķajām struktūrām, kas izdod Covid-19 sertifikātus. Uzticamības satvaram būtu jāļauj atklāt krāpšanu, jo īpaši viltošanu. ES digitālo Covid sertifikātu uzticamības satvaram par pamatu vajadzētu izmantot e-veselības tīkla 2021. gada 12. marta izklāstu par veselības sertifikātu uzticamības satvara sadarbspēju, kas pieņemts, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/24/ES (8) 14. pantu.

(23)

Ievērojot šo regulu, sertifikāti, kas veido ES digitālo Covid sertifikātu, būtu jāizdod Direktīvas 2004/38/EK 3. pantā minētajām personām, proti, Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem neatkarīgi no viņu valstspiederības, un to vajadzētu darīt dalībvalstij, kurā veikta vakcinācija vai kurā veikts tests, vai kurā atrodas pārslimojusī persona. Ja tiek minēta izdošana, ko veic dalībvalstis, tas būtu jāsaprot tā, ka tas aptver arī izdošanu, ko dalībvalstu vārdā veic izraudzītās struktūras, tostarp tad, kad Covid-19 sertifikāti kādas dalībvalsts vārdā tiek izdoti aizjūras zemēs un teritorijās vai Fēru Salās. Attiecīgos vai piemērotos gadījumos sertifikāti būtu jāizdod citai personai vakcinētās, testētās vai pārslimojušās personas vārdā, piemēram, likumiskajam aizbildnim rīcībnespējīgu personu vārdā vai vecākiem viņu bērnu vārdā. Attiecībā uz sertifikātiem nevajadzētu prasīt veikt legalizāciju vai jebkādas citas līdzīgas formalitātes.

(24)

Saskaņā ar Ieteikumu (ES) 2020/1475 dalībvalstīm būtu jāvelta īpaša uzmanība personām, kas dzīvo pierobežas reģionos un katru dienu vai bieži ceļo pāri robežai ar darbu, profesionālo darbību, izglītību, ģimeni, medicīniskās aprūpes saņemšanu vai aprūpes sniegšanu saistītu iemeslu dēļ.

(25)

Vajadzētu būt iespējamam sertifikātus, kas veido ES digitālo Covid sertifikātu, izdot Andoras, Monako, Sanmarīno un Vatikāna vai Svētā Krēsla valstspiederīgajiem vai rezidentiem.

(26)

Nolīgumos par personu brīvu pārvietošanos, ko noslēgusi Savienība un dalībvalstis, no vienas puses, un noteiktas trešās valstis, no otras puses, ir paredzēta iespēja nediskriminējošā veidā ierobežot brīvu pārvietošanos sabiedrības veselības apsvērumu dēļ. Ja šādā nolīgumā nav paredzēts Savienības tiesību aktu iestrādāšanas mehānisms, Covid-19 sertifikāti, kas izdoti šādu nolīgumu labuma guvējiem, būtu jāakceptē saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem. Lai varētu veikt šādu akceptēšanu, Komisijai ir jāpieņem īstenošanas akts, ar ko konstatē, ka šāda trešā valsts izdod Covid-19 sertifikātus saskaņā ar šo regulu un ka tā ir sniegusi oficiālu apliecinājumu, ka tā akceptēs dalībvalstu izdotos Covid-19 sertifikātus.

(27)

Trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri neietilpst šīs regulas darbības jomā un kuri likumīgi uzturas vai dzīvo tādas dalībvalsts teritorijā, uz ko attiecas Regula (ES) 2021/954, un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, piemēro minēto regulu.

(28)

Uzticamības satvaram, kas tiks izveidots šīs regulas nolūkos, būtu jātiecas nodrošināt saskaņotību ar globālām iniciatīvām, jo sevišķi tām, kurās iesaistīta PVO un Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija. Ja iespējams, šādai saskaņotībai būtu jāietver sadarbspēja starp globālā līmenī izveidotām tehnoloģiskajām sistēmām vai tādām sistēmām, ko izveidojušas trešās valstis, ar kurām Savienībai ir ciešas saiknes, un sistēmām, kuras izveidotas šīs regulas nolūkos, lai atvieglotu tiesību uz brīvu pārvietošanos Savienībā izmantošanu, tostarp ar līdzdalību publisko atslēgu infrastruktūrā vai publisko atslēgu divpusēju apmaiņu. Lai atvieglotu to Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu, kas vakcinēti vai testēti trešās valstīs vai aizjūras zemēs vai teritorijās, kas minētas Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 355. panta 2. punktā un uzskaitītas tā II pielikumā, vai Fēru Salās, šai regulai būtu jāparedz, ka tiek akceptēti Covid-19 sertifikāti, ko Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem izdevušas trešās valstis vai aizjūras zemes vai teritorijas, vai Fēru Salas, ja Komisija konstatē, ka minētie Covid-19 sertifikāti ir izdoti saskaņā ar standartiem, kas ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kas noteikti, ievērojot šo regulu.

(29)

Lai atvieglotu brīvu pārvietošanos un nodrošinātu, ka Covid-19 pandēmijas laikā ieviestos brīvas pārvietošanās ierobežojumus, pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem zinātniskiem pierādījumiem un norādījumiem, kas saņemti no Veselības drošības komitejas, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 1082/2013/ES (9) 17. pantu, ECDC un Eiropas Zāļu aģentūras (EMA), var koordinēti atcelt, būtu jāizveido sadarbspējīgs vakcinācijas sertifikāts. Šāds vakcinācijas sertifikāts kalpotu par apliecinājumu, ka tā turētājs kādā no dalībvalstīm ir saņēmis Covid-19 vakcīnu, un ļautu pakāpeniski atcelt brīvas pārvietošanās ierobežojumus. Vakcinācijas sertifikātā būtu jāiekļauj tikai tā informācija, kas vajadzīga, lai skaidri identificētu tā turētāju, saņemto Covid-19 vakcīnu, devu skaitu un vakcinācijas datumu un vietu. Dalībvalstīm vakcinācijas sertifikāti būtu jāizdod personām, kas saņēmušas Covid-19 vakcīnas, kurām piešķirta tirdzniecības atļauja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (10), personām, kas saņēmušas Covid-19 vakcīnas, kurām dalībvalsts kompetentā iestāde piešķīrusi tirdzniecības atļauju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/83/EK (11), un personām, kas saņēmušas Covid-19 vakcīnas, kuru izplatīšana ir atļauta uz laiku saskaņā ar minētās Direktīvas 5. panta 2. punktu.

(30)

Arī personām, kas vakcinētas pirms šīs regulas piemērošanas dienas, tai skaitā klīnisko izmēģinājumu ietvaros, vajadzētu būt tiesībām saņemt vakcinācijas sertifikātu saskaņā ar šo regulu, ņemot vērā to, ka ES digitālais Covid sertifikāts paredz savstarpēji akceptētu satvaru, lai atvieglotu tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu. Ja Savienības pilsoņiem vai viņu ģimenes locekļiem nav šīs regulas prasībām atbilstīga vakcinācijas sertifikāta, jo īpaši tāpēc, ka viņi ir vakcinēti pirms šīs regulas piemērošanas dienas, viņiem būtu jādod visas saprātīgās iespējas pierādīt ar citiem līdzekļiem, ka viņiem būtu jāgūst labums no attiecīgo brīvas pārvietošanās ierobežojumu atcelšanas, ko dalībvalsts sniegusi saskaņā ar šo regulu izdotu vakcinācijas sertifikātu turētājiem. Tas nebūtu jāsaprot tā, ka tas ietekmē dalībvalstu pienākumu izdot vakcinācijas sertifikātus, kas atbilst šīs regulas prasībām, vai Savienības pilsoņu vai viņu ģimenes locekļu tiesības saņemt no dalībvalstīm šādus vakcinācijas sertifikātus. Tajā pašā laikā dalībvalstīm arī turpmāk vajadzētu būt rīcības brīvībai izdot vakcinācijas apliecinājumus citos formātos citām vajadzībām, jo īpaši medicīniskām vajadzībām.

(31)

Dalībvalstis vakcinācijas sertifikātus var pēc pieprasījuma izdot arī tām personām, kuras vakcinētas trešā valstī un kuras sniedz visu nepieciešamo informāciju, tostarp ticamus pierādījumus šajā sakarā. Tas ir īpaši svarīgi, lai ļautu attiecīgajām personām, īstenojot savas tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, izmantot sadarbspējīgu un akceptētu vakcinācijas sertifikātu. Tam jo īpaši būtu jāattiecas uz Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri vakcinēti trešā valstī, attiecībā uz kuru kādas dalībvalsts veselības sistēma ļauj izdot ES digitālo Covid sertifikātu, un ar noteikumu, ka dalībvalstij ir sniegts ticams vakcinācijas apliecinājums. Nebūtu jāprasa, lai dalībvalsts izdod sertifikātu, ja attiecīgo Covid-19 vakcīnu nav atļauts lietot tās teritorijā. Dalībvalstīm nav pienākuma vakcinācijas sertifikātus izdot konsulātos.

(32)

2021. gada 12. martā e-veselības tīkls atjaunināja savas pamatnostādnes par verificējamiem vakcinācijas sertifikātiem – pamata sadarbspējas elementi. Minētajām pamatnostādnēm, jo īpaši vēlamajiem kodu standartiem, būtu jāveido pamats tehniskajām specifikācijām, kas jāpieņem šīs regulas nolūkos.

(33)

Pirms šīs regulas piemērošanas dienas vairākas dalībvalstis jau atbrīvoja vakcinētas personas no noteiktiem brīvas pārvietošanās ierobežojumiem Savienībā. Ja dalībvalstis akceptē vakcinācijas apliecinājumu nolūkā atbrīvot no brīvas pārvietošanās ierobežojumiem, kas ar saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ieviesti, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatību, piemēram, no prasības ievērot karantīnu vai pašizolāciju vai veikt testu SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai, tām būtu ar tādiem pašiem nosacījumiem jāakceptē vakcinācijas sertifikāti, kurus izdevušas citas dalībvalstis saskaņā ar šo regulu. Šāda akceptēšana būtu jāveic ar tādiem pašiem nosacījumiem, kas nozīmē, ka tad, ja, piemēram, dalībvalsts uzskata, ka pietiek ar vienu vakcīnas devu, tai tāds pats nosacījums būtu jāpiemēro arī tāda vakcinācijas sertifikāta turētājiem, kurā norādīta viena attiecīgās vakcīnas deva. Ja dalībvalstis atceļ brīvas pārvietošanās ierobežojumus, pamatojoties uz vakcinācijas apliecinājumu, tām nevajadzētu vakcinētajām personām piemērot ar Covid-19 pandēmiju saistītus papildu brīvas pārvietošanās ierobežojumus, piemēram, ar ceļošanu saistītu testēšanu SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai vai ar ceļošanu saistītu karantīnu vai pašizolāciju, izņemot tad, ja šādi papildu ierobežojumi, pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem zinātniskiem pierādījumiem, ir nepieciešami un samērīgi, lai aizsargātu sabiedrības veselību, un ir nediskriminējoši.

(34)

Ar Regulu (EK) Nr. 726/2004 ir ieviestas saskaņotas procedūras zāļu atļaušanai un uzraudzībai Savienības līmenī, kas aptver visas dalībvalstis, nodrošinot, ka visā Savienībā tirgū laiž un personām izsniedz tikai augstas kvalitātes zāles. Rezultātā tirdzniecības atļaujas, ko Savienība piešķīrusi saskaņā ar minēto regulu, tostarp attiecīgo zāļu kvalitātes, drošuma un iedarbīguma pamatā esošais novērtējums, ir derīgas visās dalībvalstīs. Turklāt saskaņā ar minēto regulu atļauto zāļu iedarbīguma kontroles un uzraudzības procedūras tiek veiktas visām dalībvalstīm centralizēti. Vakcīnu novērtēšanā un apstiprināšanā ar centralizēto procedūru ievēro kopīgus standartus, un tās konsekventā veidā tiek veiktas visu dalībvalstu vārdā. Dalībvalstu līdzdalību novērtējuma pārskatīšanā un apstiprināšanā nodrošina dažādas komitejas un grupas. Novērtējumā izmanto arī Eiropas zāļu regulatīvā tīkla specializētās zināšanas. Atļaujas piešķiršana, izmantojot centralizēto procedūru, nodrošina pārliecību, ka visas dalībvalstis var paļauties uz datiem par efektivitāti un drošību un to, ka vakcinēšanai izmantotās vakcīnu partijas ir vienādas. Tāpēc pienākumam ar tādiem pašiem nosacījumiem akceptēt vakcinācijas sertifikātus, kurus izdevušas citas dalībvalstis, būtu jāattiecas uz Covid-19 vakcīnām, kurām piešķirta tirdzniecības atļauja saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/2004. Lai atbalstītu PVO darbu un censtos panākt labāku globālo sadarbspēju, dalībvalstis tiek jo īpaši mudinātas akceptēt vakcinācijas sertifikātus, kas izdoti attiecībā uz citām Covid-19 vakcīnām, kurām ir pabeigta procedūra iekļaušanai PVO ārkārtas lietojuma sarakstā.

(35)

Regulā (EK) Nr. 726/2004 paredzētajām saskaņotajām procedūrām nevajadzētu liegt to, ka dalībvalstis nolemj akceptēt vakcinācijas sertifikātus, kas izdoti par citām Covid-19 vakcīnām, kurām dalībvalsts kompetentā iestāde piešķīrusi tirdzniecības atļauju saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK, vakcīnām, kuru izplatīšana ir atļauta uz laiku, ievērojot minētās direktīvas 5. panta 2. punktu, un vakcīnām, kurām ir pabeigta procedūra iekļaušanai PVO ārkārtas lietojuma sarakstā. Ja šādai Covid-19 vakcīnai pēc tam tiek piešķirta tirdzniecības atļauja saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/2004, pienākums akceptēt vakcinācijas sertifikātus ar tādiem pašiem nosacījumiem, attiektos arī uz vakcinācijas sertifikātiem, ko attiecībā uz minēto Covid-19 vakcīnu izdevusi dalībvalsts, neatkarīgi no tā, vai vakcinācijas sertifikāti tika izdoti pirms vai pēc atļaujas piešķiršanas, izmantojot centralizēto procedūru.

(36)

Nedrīkst pieļaut, ka tiek tieši vai netieši diskriminētas personas, kuras nav vakcinētas, piemēram, medicīnisku iemeslu dēļ, tāpēc, ka persona neietilpst mērķgrupā, kurai Covid-19 vakcinēšana tobrīd tiek veikta vai ir atļauta, piemēram, bērniem, vai tāpēc, ka personai vēl nav bijusi izdevība vakcinēties vai tā izvēlējusies nevakcinēties. Tāpēc vakcinācijas sertifikāta iegūšanai vai tāda vakcinācijas sertifikāta iegūšanai, kurā norādīta vakcīna, nevajadzētu būt priekšnosacījumam tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanai vai tādu pasažieru pārrobežu pārvadājumu pakalpojumu izmantošanai kā aviopārvadājumi, vilcienu, autobusu vai prāmju vai jebkādu citu transporta veidu satiksmes pārvadājumi. Turklāt šo regulu nevar interpretēt kā tādu, kas nosaka tiesības vai pienākumu vakcinēties.

(37)

Vairākas dalībvalstis prasa, lai personas, kas plāno ieceļot to teritorijā, pirms vai pēc ierašanās veiktu testu SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai. Covid-19 pandēmijas sākumā dalībvalstis Covid-19 diagnostikai parasti izmantoja reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakciju (RT-PCR), kas ir nukleīnskābes amplifikācijas tests (NAAT), kuru izmanto Covid-19 diagnostikai un kuru PVO un ECDC uzskata par visuzticamāko metodi saslimušo un kontaktu testēšanai. Kopš pandēmijas sākuma Savienības tirgū ir kļuvuši pieejami ātrāki un lētāki jaunās paaudzes testi, proti, tā sauktie ātrie antigēna testi, kas detektē vīrusa proteīnu (antigēnu) klātbūtni, lai atklātu esošu SARS-CoV-2 infekciju. Komisijas Ieteikums (ES) 2020/1743 (12) sniedz norādījumus dalībvalstīm par šādu ātro antigēna testu izmantošanu.

(38)

Padomes 2021. gada 21. janvāra Ieteikums (13) nosaka vienotu satvaru ātro antigēna testu izmantošanai un validēšanai un Covid-19 testa rezultātu savstarpējai atzīšanai Savienībā un paredz Covid-19 ātro antigēna testu kopīga saraksta izveidi. Uz minētā ieteikuma pamata Veselības drošības komiteja 2021. gada 18. februārī vienojās par Covid-19 ātro antigēna testu kopīgu sarakstu, kurā iekļauti ātrie antigēna testi, kuru rezultātus dalībvalstis savstarpēji atzīs, un par kopīgu standartizētu datu kopumu, kas iekļaujams Covid-19 testa sertifikātos.

(39)

Neraugoties uz minētajiem kopīgajiem centieniem, Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kas izmanto savas tiesības uz brīvu pārvietošanos, joprojām saskaras ar problēmām, kad tie mēģina panākt, lai vienā dalībvalstī iegūtus testa rezultātus akceptētu citā dalībvalstī. Minētās problēmas bieži vien ir saistītas ar valodu, kurā testa rezultāts tiek izdots, vai neuzticēšanos uzrādītā dokumenta autentiskumam. Šajā sakarā jāņem vērā arī testu izmaksas. Šādas problēmas vēl vairāk saasinās tādu personu, jo īpaši bērnu, gadījumā, kuras vēl nevar tikt vakcinētas un kam testu rezultāti var būt vienīgais veids, lai ceļotu, ja pastāv ierobežojumi.

(40)

Lai uzlabotu citā dalībvalstī veikto testu rezultātu akceptēšanas līmeni, kad šādus rezultātus uzrāda lai izmantotu tiesības uz brīvu pārvietošanos, būtu jāizveido sadarbspējīgs testa sertifikāts, kurā būtu iekļauta informācija, kas vajadzīga, lai skaidri identificētu sertifikāta turētāju, kā arī testa SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai veidu, datumu un rezultātu. Lai nodrošinātu testa rezultātu ticamību, testa sertifikāts uz šīs regulas pamata būtu jāizdod tikai par tādu NAAT testu un ātro antigēna testu rezultātiem, kas iekļauti uz Padomes 2021. gada 21. janvāra Ieteikuma pamata izveidotajā sarakstā. Pamats tehniskajām specifikācijām, kas jāpieņem šīs regulas nolūkos, būtu jāveido kopīgajam standartizētajam Covid-19 testa rezultāta sertifikātos iekļaujamo datu kopumam, jo īpaši vēlamajiem kodu standartiem, par ko Veselības drošības komiteja vienojusies, pamatojoties uz Padomes 2021. gada 21. janvāra Ieteikumu.

(41)

Ātro antigēna testu izmantošana atvieglotu testa sertifikātu izdošanu par pieņemamu cenu. Vispārējai, savlaicīgai un izmaksu ziņā pieejamai piekļuvei Covid-19 vakcīnām un SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanas testiem, uz kuriem balstās sertifikātu, kuri veido ES digitālo Covid sertifikātu, izdošana, ir izšķiroša nozīme cīņā pret Covid-19 pandēmiju. Cita starpā viegla piekļuve lētiem ātriem antigēna testiem, kas atbilst kvalitātes kritērijiem, var palīdzēt samazināt izmaksas iedzīvotājiem, jo īpaši personām, kas katru dienu vai bieži šķērso robežas saistībā ar darbu vai mācībām, lai apmeklētu tuvus radiniekus, dotos pēc medicīniskās palīdzības vai aprūpētu tuviniekus, citiem ceļotājiem, kuri veic būtiskas funkcijas vai kuriem ir būtiska vajadzība ceļot, personām ekonomiski nelabvēlīgā situācijā un studentiem. Veselības drošības komiteja 2021. gada 11. maijā pieņēma atjauninātu ātro antigēna testu sarakstu, palielinot to ātro antigēna testu skaitu, kuri atzīti par atbilstošiem kvalitātes kritērijiem, līdz 83. Pirms šīs regulas piemērošanas dienas vairākas dalībvalstis jau nodrošināja saviem iedzīvotājiem plaša mēroga testēšanas iespējas. Lai atbalstītu dalībvalstu testēšanas jaudu, Komisija ir mobilizējusi 100 miljonus EUR vairāk nekā 20 miljonu ātro antigēna testu iegādei. Izmantojot vienošanos ar Sarkano Krustu, tika mobilizēti arī 35 miljoni EUR, lai palielinātu testēšanas jaudu dalībvalstīs, izmantojot mobilās testēšanas kapacitātes.

(42)

Dalībvalstīm, kuras, lai atbrīvotu no SARS-CoV-2 izplatības ierobežošanai ieviestajiem brīvas pārvietošanās ierobežojumiem, pieprasa apliecinājumu par testu SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai, būtu ar tādiem pašiem nosacījumiem jāakceptē dalībvalstu saskaņā ar šo regulu izdotie Covid-19 testa sertifikāti, kuros norādīts negatīvs rezultāts. Ja epidemioloģiskā situācija to ļauj, testa sertifikātu, kuros norādīts negatīvs rezultāts, turētājiem nebūtu jāpiemēro ar Covid-19 pandēmiju saistīti papildu brīvas pārvietošanās ierobežojumi, piemēram, ar ceļošanu saistīta papildu testēšana SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai pēc ierašanās vai ar ceļošanu saistīta karantīna vai pašizolācija, izņemot tad, ja šādi papildu ierobežojumi, pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem zinātniskiem pierādījumiem, ir nepieciešami un samērīgi, lai aizsargātu sabiedrības veselību, un ir nediskriminējoši.

(43)

Saskaņā ar esošajiem zinātniskiem pierādījumiem pastāv iespēja, ka personas, kuras ir pārslimojušas Covid-19, vēl noteiktu laiku pēc simptomu parādīšanās var uzrādīt pozitīvu SARS-CoV-2 testa rezultātu. Ja pirms tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanas šādām personām joprojām tiek prasīts veikt testu, tām faktiski varētu būt liegts ceļot, neraugoties uz to, ka šīs personas vairs nav infekciozas. Lai atvieglotu brīvu pārvietošanos un nodrošinātu, ka Covid-19 pandēmijas laikā spēkā esošos brīvas pārvietošanās ierobežojumus, pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem zinātniskiem pierādījumiem, var koordinēti atcelt, būtu jāizveido sadarbspējīgs pārslimošanas sertifikāts, kurā būtu norādīta informācija, kas nepieciešama, lai skaidri identificētu attiecīgo personu, un iepriekšēja pozitīva SARS-CoV-2 infekcijas testa rezultāta datums. Pārslimošanas sertifikāts būtu jāizdod ne agrāk kā 11 dienas pēc dienas, kad personai pirmo reizi tika veikts NAAT tests, kurā iegūts pozitīvs rezultāts, un tam vajadzētu būt derīgam ne vairāk kā 180 dienas. Saskaņā ar ECDC jaunākie pierādījumi liecina, ka, lai arī dzīvotspējīgas SARS-CoV-2 daļiņas izdalās vēl desmit līdz divdesmit dienas pēc simptomu parādīšanās, pārliecinoši epidemioloģiskie pētījumi nav spējuši uzrādīt SARS-CoV-2 pārnesi pēc desmit dienām. Komisijai vajadzētu būt pilnvarotai minēto termiņu mainīt, pamatojoties uz norādījumiem no Veselības drošības komitejas vai ECDC, kas rūpīgi pēta pierādījumu bāzi par iegūtās imunitātes ilgumu pēc pārslimošanas.

(44)

Pirms šīs regulas piemērošanas dienas vairākas dalībvalstis jau atbrīvoja pārslimojušās personas no dažiem ierobežojumiem attiecībā uz brīvu pārvietošanos Savienībā. Ja dalībvalstis akceptē pārslimošanas apliecinājumu un uz tā pamata atbrīvo no brīvas pārvietošanās ierobežojumiem, kas ieviesti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatību, piemēram, no prasības ievērot karantīnu vai pašizolāciju vai veikt testu SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai, tām būtu ar tādiem pašiem nosacījumiem jāakceptē Covid-19 pārslimošanas sertifikāti, kurus izdevušas citas dalībvalstis saskaņā ar šo regulu. 2021. gada 15. martā E-veselības tīkls sadarbībā ar Veselības drošības komiteju izdeva pamatnostādnes par Covid-19 pilsoņu sadarbspējīgu pārslimošanas sertifikātu obligāto datu kopu. Ja dalībvalstis atceļ brīvas pārvietošanās ierobežojumus, pamatojoties uz pārslimošanas sertifikātu, tām nevajadzētu pārslimojušajām personām piemērot ar Covid-19 pandēmiju saistītus papildu brīvas pārvietošanās ierobežojumus, piemēram, ar ceļošanu saistītu testēšanu SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai vai ar ceļošanu saistītu karantīnu vai pašizolāciju, izņemot tad, ja šādi papildu ierobežojumi, pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem zinātniskiem pierādījumiem, ir nepieciešami un samērīgi, lai aizsargātu sabiedrības veselību, un ir nediskriminējoši.

(45)

Lai varētu ātri panākt kopīgu nostāju, Komisijai vajadzētu būt iespējai lūgt Veselības drošības komiteju, ECDC vai EMA izdot norādījumus par pieejamajiem zinātniskiem pierādījumiem par to medicīnisko notikumu ietekmi, kuri dokumentēti saskaņā ar šo regulu izveidotajos Covid-19 sertifikātos, tostarp par Covid-19 vakcīnu sniegtās imunitātes efektivitāti un ilgumu, par to, vai vakcīnas novērš asimptomātisku infekciju un SARS-CoV-2 pārnesi, par to, kāds ir Covid-19 vīrusu pārslimojušo cilvēku stāvoklis, un par to, kāda ir jauno SARS-CoV-2 variantu ietekme uz cilvēkiem, kuri ir vakcinēti vai jau ir inficējušies.

(46)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus ar šo regulu izveidotā uzticamības satvara ieviešanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (14).

(47)

Komisijai būtu jāpieņem īstenošanas akti, kas jāpiemēro nekavējoties, ja pienācīgi pamatotos gadījumos saistībā jo īpaši ar nepieciešamību nodrošināt uzticamības satvara savlaicīgu ieviešanu tas vajadzīgs nenovēršamu un steidzamu iemeslu dēļ vai kļūst pieejami jauni zinātniskie pierādījumi.

(48)

Šīs regulas īstenošanas vajadzībām veiktajai datu apstrādei piemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (15). Šī regula izveido juridisko pamatu personas datu apstrādei Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta c) apakšpunkta un 9. panta 2. punkta g) apakšpunkta nozīmē, kas ir vajadzīga šajā regulā paredzēto sadarbspējīgo sertifikātu izdošanai un verifikācijai. Tā nereglamentē personas datu apstrādi, kas saistīta ar vakcinācijas, testa vai pārslimošanas fakta dokumentēšanu citām vajadzībām, piemēram, farmakovigilances vajadzībām vai individuālo personas veselības datu reģistrēšanai. Dalībvalstis var apstrādāt personas datus citām vajadzībām, ja juridiskais pamats šādu datu apstrādei citām vajadzībām, tostarp attiecīgie saglabāšanas termiņi, ir paredzēti valsts tiesību aktos, kuriem ir jāatbilst Savienības datu aizsardzības tiesību aktiem, un efektivitātes, nepieciešamības un proporcionalitātes principiem un būtu jāsatur noteikumi, kuros skaidri norādīts apstrādes apjoms un apmērs, konkrētais nolūks, to subjektu kategorijas, kas var verificēt sertifikātu, kā arī attiecīgie aizsardzības pasākumi, lai novērstu diskrimināciju un ļaunprātīgu izmantošanu, ņemot vērā riskus datu subjektu tiesībām un brīvībām. Ja sertifikāts tiek izmantots ar medicīnu nesaistītiem nolūkiem, personas dati, kuriem piekļūst verifikācijas procesā, nav jāglabā, kā paredzēts šajā regulā.

(49)

Ja dalībvalsts, pamatojoties uz valsts tiesību aktiem, ir pieņēmusi vai pieņem Covid-19 sertifikātu sistēmu iekšzemes vajadzībām paredzētam nolūkam, tai būtu jānodrošina, ka uz šīs regulas piemērošanas laiku var izmantot arī sertifikātus, kas veido ES digitālo Covid sertifikātu, un ka arī tos akceptē iekšzemes vajadzībām, lai izvairītos no tā, ka personām, kas ceļo uz citām dalībvalstīm un izmanto ES digitālo Covid sertifikātu, ir pienākums saņemt papildu valsts Covid-19.

(50)

Saskaņā ar personas datu minimizēšanas principu Covid-19 sertifikātos būtu jāiekļauj tikai tie personas dati, kas absolūti vajadzīgi, lai atvieglotu tiesību uz brīvu pārvietošanos Savienībā izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Šajā regulā būtu jānosaka konkrētās personas datu kategorijas un datu lauki, kas jāiekļauj Covid-19 sertifikātos.

(51)

Šīs regulas nolūkos personas datus par atsevišķiem sertifikātiem nav nepieciešams nosūtīt vai ar tiem apmainīties pāri robežām. Saskaņā ar publisko atslēgu infrastruktūras pieeju pāri robežām ir jānodod tikai izdevēju publiskās atslēgas vai tām jāpiekļūst, un to nodrošinās sadarbspējas vārteja, ko izveidos un uzturēs Komisija. Jo īpaši, sertifikāta esamībai apvienojumā ar izdevēja publisko atslēgu būtu jāļauj verificēt sertifikāta autentiskumu, derīgumu un integritāti. Krāpniecības novēršanas un atklāšanas nolūkā dalībvalstīm vajadzētu spēt apmainīties ar atsaukto sertifikātu sarakstiem. Saskaņā ar principu par datu aizsardzību pēc noklusējuma būtu jāizmanto verifikācijas metodes, kas neprasa personas datu nosūtīšanu par atsevišķiem sertifikātiem.

(52)

Būtu jāaizliedz saglabāt personas datus, kurus no sertifikāta ieguvusi galamērķa vai tranzīta dalībvalsts vai pārrobežu pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēji, kam saskaņā ar valsts tiesību aktiem Covid-19 pandēmijas laikā ir pienākums ieviest konkrētus sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus. Šī regula neparedz juridisko pamatu centralizētas datu bāzes, kas satur personas datus, izveidošanai vai uzturēšanai Savienības līmenī.

(53)

Saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 datu pārziņiem un personas datu apstrādātājiem ir jāveic piemēroti tehniski un organizatoriski pasākumi, lai nodrošinātu tādu drošības līmeni, kas atbilst apstrādes riskam.

(54)

Iestādes vai citas izraudzītās struktūras, kas ir atbildīgas par sertifikātu, kas veido ES digitālo Covid sertifikātu, izdošanu, kā datu pārziņi Regulas (ES) 2016/679 nozīmē ir atbildīgas par to, kā tās apstrādā personas datus, kas ir šīs regulas darbības jomā. Tas ietver riskam atbilstoša drošības līmeņa nodrošināšanu, tostarp izstrādājot procedūru, lai regulāri pārbaudītu, novērtētu un izvērtētu apstrādes drošības nodrošināšanai paredzēto tehnisko un organizatorisko pasākumu efektivitāti. Lai aizsargātu fiziskas personas attiecībā uz viņu personas datu apstrādi, pilnībā piemēro uzraudzības iestāžu pilnvaras, kas noteiktas saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679.

(55)

Lai nodrošinātu koordināciju, būtu jāinformē Komisija un pārējās dalībvalstis, ja dalībvalsts pieprasa, lai sertifikātu turētāji pēc ieceļošanas tās teritorijā ievērotu karantīnu vai pašizolāciju vai veiktu testu SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai, vai ja tā uzliek citus ierobežojumus šādu sertifikātu turētājiem.

(56)

Lai nodrošinātu paredzamību ceļošanai un juridisko noteiktību, izšķiroša nozīme ir skaidrai, visaptverošai un savlaicīgai saziņai ar sabiedrību, tostarp ar sertifikātu turētājiem, par katra veida sertifikātu, kas veido ES digitālo Covid sertifikātu, izdošanu un akceptēšanu. Komisijai būtu jāatbalsta dalībvalstu centieni šajā jomā, piemēram, darot pieejamu dalībvalstu sniegto informāciju tīmekļa platformā Re-open EU.

(57)

Būtu jāparedz pakāpeniskas ieviešanas laikposms, lai dalībvalstīm, kas nevar izdot sertifikātus tādā formātā, kas atbilst šai regulai no tās piemērošanas dienas, sniegtu iespēju turpināt izdot Covid-19 sertifikātus, kuri vēl neatbilst šai regulai. Pakāpeniskās ieviešanas laikposmā šādi Covid-19 sertifikāti un Covid-19 sertifikāti, kas izdoti pirms šīs regulas piemērošanas dienas, dalībvalstīm būtu jāakceptē ar noteikumu, ka tie satur vajadzīgos datus.

(58)

Saskaņā ar Ieteikumu (ES) 2020/1475, tiklīdz epidemioloģiskā situācija to ļauj, visi ierobežojumi attiecībā uz personu brīvu pārvietošanos Savienībā, kas ieviesti, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatību, būtu jāatceļ. Tas attiecas arī uz prasībām uzrādīt dokumentus, kas nav prasīti Savienības tiesību aktos, jo īpaši Direktīvā 2004/38/EK, piemēram, sertifikātus, uz kuriem attiecas šī regula. Šī regula būtu jāpiemēro 12 mēnešus no tās piemērošanas dienas. Četros mēnešos pēc šīs regulas piemērošanas dienas Komisijai būtu jāiesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojums. Vēlākais trīs mēnešus pirms šīs regulas piemērošanas laikposma beigām, ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas attīstību attiecībā uz Covid-19 pandēmiju, Komisijai būtu jāiesniedz otrais ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par pieredzi, kas gūta šīs regulas piemērošanā, tostarp par tās ietekmi uz brīvas pārvietošanās atvieglošanu un uz datu aizsardzību.

(59)

Lai ņemtu vērā zinātnisko progresu Covid-19 pandēmijas ierobežošanā un nodrošinātu sadarbspēju ar starptautiskajiem standartiem, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai grozītu šo regulu, izmainot vai svītrojot datu laukus, kas ES digitālajā Covid sertifikātā iekļaujami attiecībā uz tā turētāja identitāti, informāciju par Covid-19 vakcīnu, testu SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai, iepriekšēju SARS-CoV-2 infekciju un sertifikāta metadatiem, pievienojot datu laukus attiecībā uz informāciju par Covid-19 vakcīnu, testu SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai, iepriekšēju SARS-CoV-2 infekciju un sertifikāta metadatiem un grozot dienu skaitu, pēc kura jāizdod pārslimošanas sertifikāts. Lai ņemtu vērā saņemtos norādījumus, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu, lai grozītu šīs regulas noteikumus attiecībā uz pārslimošanas sertifikātu, paredzot tā izdošanu, pamatojoties uz pozitīvu ātro antigēna testu, antivielu testu, ieskaitot seroloģisko testēšanu antivielu noteikšanai pret SARS-CoV-2, vai jebkādu citu zinātniski uzticamu metodi. Šādiem deleģētajiem aktiem būtu jāietver nepieciešamie datu lauki šajā regulā noteiktajām datu kategorijām, kas iekļaujami pārslimošanas sertifikātā. Tiem būtu jāietver arī konkrēti noteikumi par maksimālo derīguma laikposmu, kas var būt atkarīgs no veiktā testa veida. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (16). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(60)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (17) Komisijai, gatavojot deleģētos aktus vai īstenošanas aktus, kas ietekmē personas tiesību un brīvību aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ir jāapspriežas ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju. Komisija var apspriesties arī ar Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju, ja šādi akti ir īpaši svarīgi personas tiesību un brīvību aizsardzībai attiecībā uz personas datu apstrādi.

(61)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, atvieglot tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Savienībā Covid-19 pandēmijas laikā, izveidojot satvaru sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu izdošanai, verifikācijai un akceptēšanai par personas Covid-19 vakcināciju, testa rezultātu vai pārslimošanu, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet darbības mēroga vai iedarbības dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(62)

Šajā regulā ir respektētas pamattiesības un ievēroti principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (“Harta”), tostarp tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, tiesības uz personas datu aizsardzību, tiesības uz vienlīdzību likuma priekšā un nediskrimināciju, tiesības pārvietoties un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību. Īstenojot šo regulu, dalībvalstīm ir jāievēro Harta.

(63)

Ņemot vērā ar Covid-19 pandēmiju saistītās situācijas steidzamību, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(64)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 42. panta 2. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju, kas 2021. gada 31. martā sniedza kopīgu atzinumu (18),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu tiek noteiks Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars (ES digitālais Covid sertifikāts), lai atvieglotu sertifikāta turētāju tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Šī regula arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos.

Tā paredz juridisko pamatu šādu sertifikātu izdošanai nepieciešamo personas datu apstrādei un tādas informācijas apstrādei, kas vajadzīga, lai verificētu un apstiprinātu šādu sertifikātu autentiskumu un derīgumu, pilnībā ievērojot Regulu (ES) 2016/679.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“sertifikāta turētājs” ir persona, kurai saskaņā ar šo regulu ir izdots sadarbspējīgs sertifikāts, kas ietver informāciju par minētās personas vakcināciju, testa rezultātu vai pārslimošanu;

2)

“ES digitālais Covid sertifikāts” ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas satur informāciju par sertifikāta turētāja vakcināciju, testa rezultātu vai pārslimošanu un kas izdots saistībā ar Covid-19 pandēmiju;

3)

“Covid-19 vakcīna” ir imunoloģiskas zāles, kas indicētas aktīvai imunizācijai pret Covid-19, ko izraisa SARS-CoV-2;

4)

NAAT tests” ir molekulārs nukleīnskābes amplifikācijas tests, piemēram, reversās transkripcijas polimerāzes ķēdes reakcijas (RT-PCR), cilpmediētas izotermiskas amplifikācijas (LAMP) un transkriptāzes mediētas amplifikācijas (TMA) paņēmieni, ko izmanto SARS-CoV-2 ribonukleīnskābes (RNS) klātbūtnes noteikšanai;

5)

“ātrais antigēna tests” ir tests, kas balstās uz vīrusu proteīnu (antigēnu) noteikšanu, izmantojot sānu plūsmas imūnanalīzi, un kas dod rezultātus mazāk nekā 30 minūtēs;

6)

“antivielu tests” ir laboratorisks tests, kura mērķis ir noteikt, vai personai ir izveidojušās antivielas pret SARS-CoV-2, kas norāda uz to, ka sertifikāta turētājs ir bijis pakļauts SARS-CoV-2 iedarbībai un minētajai personai ir izveidojušās antivielas, neatkarīgi no tā, vai personai ir vai nav bijuši slimības simptomi;

7)

“sadarbspēja” ir dalībvalsts verificēšanas sistēmu spēja izmantot citas dalībvalsts kodētus datus;

8)

“svītrkods” ir datu glabāšanas un atveidošanas veids vizuālā, mašīnlasāmā formātā;

9)

“elektroniskais zīmogs” ir elektroniskais zīmogs, kā definēts Regulas (ES) Nr. 910/2014 3. panta 25. punktā;

10)

“unikāls sertifikāta identifikators” ir unikāls identifikators, ko saskaņā ar kopīgu struktūru piešķir katram sertifikātam, kas izdots saskaņā ar šo regulu;

11)

“uzticamības satvars” ir noteikumi, politika, specifikācijas, protokoli, datu formāti un digitālā infrastruktūra, kas reglamentē un ļauj ticami un droši izdot un verificēt sertifikātus, lai garantētu to uzticamību, apstiprinot to autentiskumu, derīgumu un integritāti, izmantojot elektroniskos zīmogus.

3. pants

ES digitālais Covid sertifikāts

1.   ES digitālais Covid sertifikāts ļauj izdot, pārrobežu mērogā verificēt un akceptēt jebkuru no šiem sertifikātiem:

a)

sertifikātu, kas apliecina, ka sertifikāta turētājs ir saņēmis Covid-19 vakcīnu sertifikāta izdevējā dalībvalstī (vakcinācijas sertifikāts);

b)

sertifikātu, kurā apstiprināts, ka sertifikāta turētājam ir veikts NAAT tests vai ātrais antigēna tests, kas minēts Covid-19 ātro antigēna testu kopīgajā un atjauninātajā sarakstā, kurš izveidots, pamatojoties uz Padomes 2021. gada 21. janvāra Ieteikumu, un ko veikuši veselības aprūpes speciālisti vai kvalificēts testēšanas personāls sertifikātu izdevušajā dalībvalstī, un kurā norādīts testa veids, datums, kurā tas veikts, un testa rezultāts (testa sertifikāts);

c)

sertifikātu, kas apliecina, ka sertifikāta turētājs pēc pozitīva rezultāta NAAT testam, ko veikuši veselības aprūpes speciālisti vai kvalificēts testēšanas personāls, ir pārslimojis SARS-CoV-2 infekciju (pārslimošanas sertifikāts).

Komisija publicē Covid-19 ātro antigēna testu sarakstu, kas izveidots, pamatojoties uz Padomes 2021. gada 21. janvāra Ieteikumu, tostarp jebkādus atjauninājumus.

2.   Dalībvalstis vai izraudzītās struktūras, kas rīkojas dalībvalstu vārdā, šā punkta 1. punktā minētos sertifikātus izdod digitālā vai papīra formātā vai abos formātos. Potenciālie sertifikāta turētāji ir tiesīgi saņemt sertifikātus viņu izvēlētajā formātā. Minētie sertifikāti ir lietotājdraudzīgi, un tajos ir sadarbspējīgs svītrkods, kas ļauj verificēt to autentiskumu, derīgumu un integritāti. Svītrkods atbilst tehniskajām specifikācijām, kas noteiktas, ievērojot 9. pantu. Sertifikātos iekļauto informāciju norāda arī cilvēklasāmā formātā, un to sniedz vismaz izdevušās dalībvalsts oficiālajā valodā vai valodās un angļu valodā.

3.   Par katru vakcināciju, testa rezultātu vai pārslimošanu izdod atsevišķu sertifikātu. Šādā sertifikātā neiekļauj datus no iepriekšējiem sertifikātiem, izņemot tad, ja šajā regulā paredzēts citādi.

4.   Šā panta 1. punktā minētos sertifikātus izdod bez maksas. Sertifikāta turētājs ir tiesīgs pieprasīt jauna sertifikāta izdošanu, ja sākotnējā sertifikātā ietvertie personas dati nav precīzi vai ir kļuvuši neprecīzi vai novecojuši, tostarp attiecībā uz sertifikāta turētāja vakcināciju, testa rezultātu vai pārslimošanu, vai ja sākotnējais sertifikāts tā turētājam vairs nav pieejams. Atkārtotas nozaudēšanas gadījumos par jauna sertifikāta izdošanu var iekasēt piemērotu maksu.

5.   Šā panta 1. punktā minētajā sertifikātā iekļauj šādu tekstu:

“Šis sertifikāts nav ceļošanas dokuments. Zinātniskie pierādījumi par Covid-19 vakcināciju, testēšanu un pārslimošanu turpina attīstīties, tostarp attiecībā uz problemātiskiem jauniem vīrusa variantiem. Pirms došanās ceļā, lūdzu, iepazīstieties ar piemērojamajiem sabiedrības veselības pasākumiem un ar tiem saistītajiem ierobežojumiem, ko piemēro galamērķa vietā.”

Dalībvalstis sniedz sertifikāta turētājam skaidru, visaptverošu un aktuālu informāciju par vakcinācijas sertifikātu, testa sertifikātu vai pārslimošanas sertifikātu izdošanu šīs regulas nolūkos.

6.   Šā panta 1. punktā minēto sertifikātu iegūšana nav priekšnosacījums tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanai.

7.   Sertifikātu izdošana, ievērojot 1. punktu, nedrīkst radīt diskrimināciju atkarībā no konkrēta sertifikāta iegūšanas, kā minēts 5., 6. vai 7. pantā.

8.   Šā panta 1. punktā minēto sertifikātu izdošana neskar jebkādu citu vakcinācijas, testa rezultātu vai pārslimošanas pierādījumu derīgumu, kuri izdoti pirms 2021. gada 1. jūlija vai citiem, jo īpaši medicīniskiem, mērķiem.

9.   Pārrobežu pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēji, kam saskaņā ar valsts tiesību aktiem Covid-19 pandēmijas laikā ir pienākums ieviest konkrētus sabiedrības veselības aizsardzības pasākumus, nodrošina, ka 1. punktā minēto sertifikātu verifikācija attiecīgā gadījumā tiek integrēta pārrobežu transporta infrastruktūras, piemēram, lidostu, ostu un dzelzceļa staciju un autoostu, darbībā.

10.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem nosaka, ka Covid-19 sertifikāti, kurus izdevusi trešā valsts, ar ko Savienība un dalībvalstis ir noslēgušas nolīgumu par personu brīvu pārvietošanos, ļaujot līgumslēdzējām pusēm nediskriminējošā veidā ierobežot šādu brīvu pārvietošanos sabiedrības veselības apsvērumu dēļ, kurā nav iekļauts Savienības tiesību aktu iestrādāšanas mehānisms, ir līdzvērtīgi saskaņā ar šo regulu izdotajiem sertifikātiem. Ja Komisija pieņem šādus īstenošanas aktus, attiecīgos sertifikātus akceptē saskaņā ar 5. panta 5. punktā, 6. panta 5. punktā un 7. panta 8. punktā minētajiem nosacījumiem.

Komisija pirms šādu īstenošanas aktu pieņemšanas novērtē, vai šāda trešā valsts izdod sertifikātus, kas ir līdzvērtīgi saskaņā ar šo regulu izdotajiem sertifikātiem, un vai tā ir sniegusi oficiālu apliecinājumu, ka tā akceptēs sertifikātus, ko izdevušas dalībvalstis.

Šā punkta pirmajā daļā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

11.   Vajadzības gadījumā Komisija lūdz Veselības drošības komiteju, ECDC vai EMA izdot norādījumus par pieejamajiem zinātniskiem pierādījumiem par 1. punktā minētajos sertifikātos dokumentēto medicīnisko notikumu ietekmi, jo īpaši attiecībā uz jauniem problemātiskiem SARS-CoV-2 variantiem.

4. pants

ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvars

1.   Komisija un dalībvalstis izveido un uztur uzticamības satvaru ES digitālajam Covid sertifikātam.

2.   Uzticamības satvars balstās uz publisko atslēgu infrastruktūru un ļauj uzticami un droši izdot un verificēt 3. panta 1. punktā minēto sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Uzticamības satvars ļauj atklāt krāpšanu, jo īpaši viltošanu. Turklāt tas var atbalstīt divpusēju apmaiņu ar sertifikātu atsaukšanas sarakstiem, kuros ir ietverti atsaukto sertifikātu unikālie identifikatori. Šādos sertifikātu atsaukšanas sarakstos neietver nekādus citus personas datus. Verificējot 3. panta 1. punktā minētos sertifikātus un attiecīgā gadījumā sertifikātu atsaukšanas sarakstus, izdevējam netiek paziņots par verifikāciju.

3.   Uzticamības satvara mērķis ir nodrošināt sadarbspēju ar starptautiskā līmenī izveidotām tehnoloģiskām sistēmām.

5. pants

Vakcinācijas sertifikāts

1.   Katra dalībvalsts automātiski vai pēc attiecīgās personas pieprasījuma izdod 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos vakcinācijas sertifikātus personām, kuras ir saņēmušas Covid-19 vakcīnu. Minētās personas informē par to tiesībām uz vakcinācijas sertifikātu.

2.   Vakcinācijas sertifikātā ietver šādas personas datu kategorijas:

a)

sertifikāta turētāja identitāte;

b)

informācija par Covid-19 vakcīnu un par sertifikāta turētāja saņemto devu skaitu;

c)

sertifikāta metadati, piemēram, sertifikāta izdevējs vai unikālais sertifikāta identifikators.

Personas datus vakcinācijas sertifikātā iekļauj saskaņā ar konkrētajiem datu laukiem, kas noteikti pielikuma 1. punktā.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai grozītu pielikuma 1. punktu, grozot vai svītrojot datu laukus vai pievienojot datu laukus, kas ietilpst šā punkta pirmās daļas b) un c) apakšpunktā minētajās personas datu kategorijās, ja šāds grozījums ir nepieciešams, lai verificētu vai apstiprinātu vakcinācijas sertifikāta autentiskumu, derīgumu un integritāti, gadījumā, kad ir noticis zinātnes progress Covid-19 pandēmijas ierobežošanā, vai lai nodrošinātu sadarbspēju ar starptautiskiem standartiem.

3.   Vakcinācijas sertifikātu pēc katras devas saņemšanas izdod drošā un sadarbspējīgā formātā saskaņā ar 3. panta 2. punktu, un tajā skaidri norāda, vai vakcinācijas kurss ir pabeigts.

4.   Ja tas ir nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, jo ir iegūti jauni zinātniskie pierādījumi vai ir jānodrošina sadarbspēja ar starptautiskiem standartiem un tehnoloģiskajām sistēmām, deleģētajiem aktiem, ko pieņem saskaņā ar šo pantu, piemēro 13. pantā paredzēto procedūru.

5.   Ja dalībvalstis akceptē vakcinācijas apliecinājumu nolūkā atbrīvot no brīvas pārvietošanās ierobežojumiem, kas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ieviesti, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatību, tās ar tādiem pašiem nosacījumiem arī akceptē vakcinācijas sertifikātus, kurus saskaņā ar šo regulu citas dalībvalstis izdevušas attiecībā uz Covid-19 vakcīnu, kam tirdzniecības atļauja piešķirta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/2004.

Dalībvalstis šim pašam nolūkam var arī akceptēt vakcinācijas sertifikātus, ko saskaņā ar šo regulu citas dalībvalstis izdevušas attiecībā uz Covid-19 vakcīnu, kam dalībvalsts kompetentā iestāde piešķīrusi tirdzniecības atļauju saskaņā ar Direktīvu 2001/83/EK, Covid-19 vakcīnu, kuras izplatīšana ir atļauta uz laiku saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 5. panta 2. punktu, vai Covid-19 vakcīnu, kurai ir pabeigta procedūra iekļaušanai PVO ārkārtas lietojuma sarakstā.

Ja dalībvalstis akceptē vakcinācijas sertifikātus attiecībā uz otrajā daļā minētu Covid-19 vakcīnu, tās ar tādiem pašiem nosacījumiem akceptē arī vakcinācijas sertifikātus, ko saskaņā ar šo regulu attiecībā uz tādu pašu Covid-19 vakcīnu izdevušas citas dalībvalstis.

6. pants

Testa sertifikāts

1.   Katra dalībvalsts automātiski vai pēc attiecīgās personas pieprasījuma izdod 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos testa sertifikātus personai, kura ir veikusi testu SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai. Minētās personas informē par to tiesībām uz testa sertifikātu.

2.   Testa sertifikātā ietver šādas personas datu kategorijas:

a)

sertifikāta turētāja identitāte;

b)

informācija par sertifikāta turētajam veikto NAAT testu vai ātro antigēna testu;

c)

sertifikāta metadati, piemēram, sertifikāta izdevējs vai unikālais sertifikāta identifikators.

Personas datus testa sertifikātā iekļauj atbilstīgi konkrētajiem datu laukiem, kas noteikti pielikuma 2. punktā.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai izdarītu izmaiņas pielikuma 2. punktā, grozot vai svītrojot datu laukus vai pievienojot datu laukus, kas ietilpst šā punkta pirmās daļas b) un c) apakšpunktā minētajās personas datu kategorijās, ja šādas izmaiņas ir nepieciešamas, lai verificētu vai apstiprinātu testa sertifikāta autentiskumu, derīgumu un integritāti, gadījumā, kad ir noticis zinātnes progress Covid-19 pandēmijas ierobežošanā, vai lai nodrošinātu sadarbspēju ar starptautiskiem standartiem.

3.   Testa sertifikātu izdod drošā un sadarbspējīgā formātā saskaņā ar 3. panta 2. punktu.

4.   Ja tas ir nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, jo ir iegūti jauni zinātniskie pierādījumi vai ir jānodrošina sadarbspēja ar starptautiskiem standartiem un tehnoloģiskajām sistēmām, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, piemēro 13. pantā paredzēto procedūru.

5.   Ja nolūkā atbrīvot no brīvas pārvietošanās ierobežojumiem, kas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem un ņemot vērā pārrobežu kopienu īpašo situāciju ieviesti, lai ierobežotu Covid-19 izplatīšanos, dalībvalstis pieprasa apliecinājumu par testa SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai veikšanu, tās saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem arī akceptē testa sertifikātus, kuros norādīts negatīvs rezultāts un kurus saskaņā ar šo regulu izdevušas citas dalībvalstis.

7. pants

Pārslimošanas sertifikāts

1.   Katra dalībvalsts pēc pieprasījuma izdod 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā minētos pārslimošanas sertifikātus.

Pārslimošanas sertifikātu izdod ne agrāk kā 11 dienas pēc tam, kad personai pirmoreiz veikts NAAT tests, kas uzrādījis pozitīvu rezultātu.

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai grozītu dienu skaitu, pēc kura jāizdod pārslimošanas sertifikāts, pamatojoties uz norādījumiem, kas saņemti no Veselības drošības komitejas saskaņā ar 3. panta 11. punktu, vai uz ECDC izskatītiem zinātniskiem pierādījumiem.

2.   Pārslimošanas sertifikātā ietver šādas personas datu kategorijas:

a)

sertifikāta turētāja identitāte;

b)

informācija par sertifikāta turētāja pārslimoto SARS-CoV-2 infekciju pēc pozitīva testa rezultāta;

c)

sertifikāta metadati, piemēram, sertifikāta izdevējs vai unikālais sertifikāta identifikators.

Personas datus pārslimošanas sertifikātā iekļauj atbilstīgi konkrētajiem datu laukiem, kas noteikti pielikuma 3. punktā.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai grozītu pielikuma 3. punktu, grozot vai svītrojot datu laukus vai pievienojot datu laukus, kas ietilpst šā punkta pirmās daļas b) un c) apakšpunktā minētajās personas datu kategorijās, ja šāds grozījums ir nepieciešamas, lai verificētu vai apstiprinātu pārslimošanas sertifikāta autentiskumu, derīgumu un integritāti, gadījumā, kad ir noticis zinātnes progress Covid-19 pandēmijas ierobežošanā, vai lai nodrošinātu sadarbspēju ar starptautiskiem standartiem.

3.   Pārslimošanas sertifikātu izdod drošā un sadarbspējīgā formātā saskaņā ar 3. panta 2. punktu.

4.   Pamatojoties uz norādījumiem, kas saņemti saskaņā ar 3. panta 11. punktu, Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 12. pantu, lai grozītu šā panta 1. punktu un 3. panta 1. punkta c) apakšpunktu nolūkā atļaut izdot pārslimošanas sertifikātu, pamatojoties uz pozitīvu ātro antigēna testu, antivielu testu, ieskaitot seroloģisko testu antivielu noteikšanai pret SARS-CoV-2, vai jebkuru citu zinātniski apstiprinātu metodi. Ar šādiem deleģētajiem aktiem groza arī pielikuma 3. punktu, pievienojot, grozot vai svītrojot datu laukus, kas ietilpst šā panta 2. punkta b) un c) apakšpunktā minētajās personas datu kategorijās.

5.   Pēc 4. punktā minētā deleģētā akta pieņemšanas Komisija publicē to antivielu testu sarakstu, uz kura pamata var izdot pārslimošanas sertifikātu un kurš jāsastāda Veselības drošības komitejai, tostarp jebkādus tā atjauninājumus.

6.   Ziņojumā, kas paredzēts 16. panta 1. punktā, Komisija novērtē, vai, pamatojoties uz pieejamajiem zinātniskiem pierādījumiem, ir lietderīgi un iespējams pieņemt šā panta 4. punktā minēto deleģētos aktus. Pirms minētā ziņojuma iesniegšanas Komisija saskaņā ar 3. panta 11. punktu regulāri lūdz norādījumus par pieejamajiem zinātniskiem pierādījumiem un standartizācijas līmeni attiecībā uz pārslimošanas sertifikātu iespējamu izdošanu, pamatojoties uz antivielu testiem, ieskaitot seroloģisko testēšanu antivielu noteikšanai pret SARS-CoV-2, ņemot vērā arī šādu testu pieejamību un piekļūstamību.

7.   Ja tas ir nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ, jo ir iegūti jauni zinātniskie pierādījumi vai ir jānodrošina sadarbspēja ar starptautiskiem standartiem un tehnoloģiskajām sistēmām, deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, piemēro 13. pantā paredzēto procedūru.

8.   Ja dalībvalstis akceptē apliecinājumu par SARS-CoV-2 infekcijas pārslimošanu nolūkā atcelt brīvas pārvietošanās ierobežojumus, kas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ieviesti, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos, tās ar tādiem pašiem nosacījumiem akceptē pārslimošanas sertifikātus, ko saskaņā ar šo regulu izdevušas citas dalībvalstis.

8. pants

Covid-19 sertifikāti un citi dokumenti, ko izdevusi trešā valsts

1.   Ja trešā valstī ir izdots vakcinācijas sertifikāts Covid-19 vakcīnai, kas atbilst vienai no 5. panta 5. punktā minētajām Covid-19 vakcīnām, un ja dalībvalsts iestādēm ir sniegta visa vajadzīgā informācija, tostarp ticams vakcinācijas apliecinājums, minētās iestādes attiecīgajai personai pēc pieprasījuma var izdot 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minēto vakcinācijas sertifikātu. Dalībvalstij nav jāizdod vakcinācijas sertifikāts tādai Covid-19 vakcīnai, ko nav atļauts lietot tās teritorijā.

2.   Komisija var pieņemt īstenošanas aktu, lai noteiktu, ka Covid-19 sertifikāti, ko izdevusi trešā valsts saskaņā ar standartiem un tehnoloģiskām sistēmām, kas ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru ES digitālajam Covid sertifikātam un kas ļauj verificēt sertifikāta autentiskumu, derīgumu un integritāti, un kas ietver pielikumā norādītos personas datus, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, ko dalībvalstis izdevušas saskaņā ar šo regulu, lai sertifikātu turētājiem palīdzētu izmantot to tiesības uz brīvu pārvietošanos Savienībā.

Pirms šāda īstenošanas akta pieņemšanas Komisija novērtē, vai trešās valsts izdotie Covid-19 sertifikāti atbilst pirmajā daļā izklāstītajiem nosacījumiem.

Šā punkta pirmajā daļā minēto īstenošanas aktu pieņem saskaņā ar 14. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

Komisija dara publiski pieejamu to īstenošanas aktu sarakstu, kuri pieņemti saskaņā ar šo punktu.

3.   Šajā pantā minētos sertifikātus dalībvalstis akceptē, ievērojot 5. panta 5. punktu, 6. panta 5. punktu un 7. panta 8. punktu.

4.   Ja dalībvalstis akceptē trešās valsts izdotus vakcinācijas sertifikātus attiecībā uz Covid-19 vakcīnu, kas minēta 5. panta 5. punkta otrajā daļā, tās ar tādiem pašiem nosacījumiem akceptē arī vakcinācijas sertifikātus, ko attiecībā uz to pašu Covid-19 vakcīnu saskaņā ar šo regulu ir izdevušas citas dalībvalstis.

5.   Šo pantu piemēro Covid-19 sertifikātiem un citiem dokumentiem, ko izdevušas aizjūras zemes un teritorijas, kuras minētas LESD 355. panta 2. punktā un uzskaitītas tā II pielikumā, un Fēru Salas. To nepiemēro dalībvalsts vārdā izdotiem Covid-19 sertifikātiem un citiem dokumentiem, ko izdevušas aizjūras zemes un teritorijas, kuras minētas LESD 355. panta 2. punktā un uzskaitītas tā II pielikumā, vai Fēru Salas.

9. pants

Tehniskās specifikācijas

1.   Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus ar šo regulu izveidotā uzticamības satvara īstenošanai, Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros ietvertas tehniskās specifikācijas un noteikumi par to, kā:

a)

droši izdot un verificēt 3. panta 1. punktā minētos sertifikātus;

b)

garantēt personas datu drošību, ņemot vērā datu raksturu;

c)

aizpildīt 3. panta 1. punktā minētos sertifikātus, ietverot kodēšanas sistēmu un citus attiecīgus elementus;

d)

noteikt sertifikāta unikālā identifikatora kopīgo struktūru;

e)

izdot derīgu, drošu un sadarbspējīgu svītrkodu;

f)

censties nodrošināt sadarbspēju ar starptautiskiem standartiem un tehnoloģiskajām sistēmām;

g)

sadalīt pienākumus starp datu pārziņiem un attiecībā uz datu apstrādātājiem saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 IV nodaļu;

h)

nodrošināt, ka personām ar invaliditāti ir pieejama digitālajā sertifikātā un papīra formāta sertifikātā ietvertā cilvēklasāmā informācija saskaņā ar piekļūstamības prasībām, kas paredzētas Savienības tiesību aktos.

2.   Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 14. panta 2. punktā.

3.   Pienācīgi pamatotu un steidzamu iemeslu gadījumā, jo īpaši nolūkā nodrošināt uzticamības satvara savlaicīgu īstenošanu, Komisija pieņem nekavējoties piemērojamus īstenošanas aktus saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto procedūru. Īstenošanas akti, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, paliek spēkā visā šīs regulas piemērošanas laikposmā.

10. pants

Personas datu aizsardzība

1.   Personas datu apstrādei, ko veic, īstenojot šo regulu, piemēro Regulu (ES) 2016/679.

2.   Šīs regulas nolūkos personas datus, kas ietverti saskaņā ar šo regulu izdotajos sertifikātos, apstrādā vienīgi nolūkā piekļūt sertifikātā iekļautajai informācijai un verificēt to, lai Covid-19 pandēmijas laikā atvieglotu brīvas pārvietošanās tiesību īstenošanu Savienībā. Pēc šīs regulas piemērošanas laikposma beigām nenotiek nekāda turpmāka apstrāde.

3.   Šīs regulas 3. panta 1. punktā minētajos sertifikātos iekļautos personas datus vienīgi nolūkā verificēt un apstiprināt sertifikāta turētāja vakcināciju, testa rezultātu vai pārslimošanu apstrādā galamērķa vai tranzīta dalībvalsts kompetentās iestādes vai pārrobežu pasažieru pārvadājumu pakalpojumu sniedzēji, kam saskaņā ar valsts tiesību aktiem Covid-19 pandēmijas laikā ir jāievieš konkrēti sabiedrības veselības aizsardzības pasākumi. Šajā nolūkā personas dati nepārsniedz to, kas ir absolūti nepieciešams. Personas datus, kuriem piekļūst saskaņā ar šo punktu, neglabā.

4.   Personas datus, ko apstrādā, lai izdotu 3. panta 1. punktā minētos sertifikātus, tostarp nolūkā izdot jaunu sertifikātu, izdevējs neglabā ilgāk, nekā tas noteikti vajadzīgs šim nolūkam, un nekādā gadījumā ne ilgāk kā uz laiku, kurā sertifikātus var izmantot, lai īstenotu tiesības uz brīvu pārvietošanos.

5.   Sertifikātu atsaukšanas sarakstus, ar kuriem dalībvalstis apmainās saskaņā ar 4. panta 2. punktu, neglabā pēc šīs regulas piemērošanas laikposma beigām.

6.   Iestādes vai citas izraudzītās struktūras, kas ir atbildīgas par 3. panta 1. punktā minēto sertifikātu izdošanu, uzskata par datu pārziņiem, kā definēts Regulas (ES) 2016/679 4. panta 7. punktā.

7.   Fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas ir veikusi Covid-19 vakcināciju vai veikusi testu, par kuru jāizdod sertifikāts, iestādēm vai citām izraudzītajām struktūrām, kas atbild par sertifikātu izdošanu, nosūta personas datus, kas nepieciešami, lai aizpildītu pielikumā norādītos datu laukus.

8.   Ja datu pārzinis, kā minēts 6. punktā, izmanto datu apstrādātāja pakalpojumus Regulas (ES) 2016/679 28. panta 3. punktā minētajos nolūkos, datu apstrādātājs nedrīkst nodot personas datus trešai valstij.

11. pants

Brīvas pārvietošanās ierobežojumi un informācijas apmaiņa

1.   Neskarot dalībvalstu kompetenci noteikt ierobežojumus sabiedrības veselības apsvērumu dēļ, ja dalībvalstis akceptē vakcinācijas sertifikātus, testa sertifikātus, kuros norādīts negatīvs rezultāts, vai pārslimošanas sertifikātus, tās atturas noteikt papildu brīvas pārvietošanās ierobežojumus, piemēram, ar ceļošanu saistītus papildu SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanas testus vai ar ceļošanu saistītu karantīnu vai pašizolāciju, ja vien tie nav nepieciešami un samērīgi, lai aizsargātu sabiedrības veselību sakarā ar Covid-19 pandēmiju, ņemot vērā arī pieejamos zinātniskos pierādījumus, tostarp epidemioloģiskos datus, ko publicējis ECDC, pamatojoties uz Ieteikumu (ES) 2020/1475.

2.   Ja dalībvalsts saskaņā ar Savienības tiesību aktiem pieprasa, lai 3. panta 1. punktā minēto sertifikātu turētāji pēc ieceļošanas tās teritorijā ievērotu karantīnu vai pašizolāciju vai veiktu testu SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai, vai ja tā šādu sertifikātu turētājiem nosaka citus ierobežojumus, piemēram, tādēļ, ka epidemioloģiskā situācija dalībvalstī vai dalībvalsts reģionā strauji pasliktinās, jo īpaši saistībā ar problemātisku vai interesi raisošu SARS-CoV-2 variantu, tā par to attiecīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis, ja iespējams 48 stundas pirms šādu jaunu ierobežojumu ieviešanas. Šajā nolūkā dalībvalsts sniedz šādu informāciju:

a)

šādu ierobežojumu iemeslus;

b)

šādu ierobežojumu darbības jomu, norādot, uz kuru sertifikātu turētājiem attiecas vai neattiecas šādi ierobežojumi;

c)

šādu ierobežojumu sākumdatumu un ilgumu.

3.   Dalībvalstis arī informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par 3. panta 1. punktā minēto sertifikātu izdošanu un to akceptēšanas nosacījumiem, tostarp par to, kādas Covid-19 vakcīnas tās akceptē saskaņā ar 5. panta 5. punkta otro daļu.

4.   Dalībvalstis sniedz sabiedrībai skaidru, visaptverošu un aktuālu informāciju attiecībā uz 2. un 3. punktu. Parasti minēto informāciju dalībvalstis dara publiski pieejamu 24 stundas pirms jaunu ierobežojumu stāšanās spēkā, ņemot vērā, ka epidemioloģiskās ārkārtas situācijās ir vajadzīga zināma elastība. Turklāt dalībvalstu sniegto informāciju Komisija var arī darīt publiski pieejamu centralizētā veidā.

12. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 5. panta 2. punktā, 6. panta 2. punktā un 7. panta 1. un 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 12 mēnešu laikposmu no 2021. gada 1. jūlija.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 5. panta 2. punktā, 6. panta 2. punktā un 7. panta 1. un 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts ieceltajiem ekspertiem saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.   Saskaņā ar 5. panta 2. punktu, 6. panta 2. punktu vai 7. panta 1. vai 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

13. pants

Steidzamības procedūra

1.   Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties, un to piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi saskaņā ar 2. punktu. Paziņojot deleģēto aktu Eiropas Parlamentam un Padomei, izklāsta iemeslus, kādēļ izmanto steidzamības procedūru.

2.   Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu saskaņā ar 11. panta 6. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija atceļ aktu nekavējoties pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojuma par lēmumu izteikt iebildumus.

14. pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā ar tās 5. pantu.

15. pants

Pakāpeniskas ieviešanas laikposms

1.   Covid-19 sertifikātus, ko dalībvalsts izdevusi pirms 2021. gada 1. jūlija, pārējās dalībvalstis akceptē līdz 2021. gada 12. augustam saskaņā ar 5. panta 5. punktu, 6. panta 5. punktu un 7. panta 8. punktu, ja tajos ir iekļauti pielikumā norādītie dati.

2.   Ja dalībvalsts nevar izdot 3. panta 1. punktā minētos sertifikātus tādā formātā, kas no 2021. gada 1. jūlija atbilst šai regulai, tā par to attiecīgi informē Komisiju un pārējās dalībvalstis. Ja tajos ir iekļauti pielikumā norādītie dati, Covid-19 sertifikātus, ko šāda dalībvalsts izdevusi tādā formātā, kas neatbilst šai regulai, pārējās dalībvalstis akceptē saskaņā ar 5. panta 5. punktu, 6. panta 5. punktu un 7. panta 8. punktu līdz 2021. gada 12. augustam.

16. pants

Komisijas ziņojumi

1.   Līdz 2021. gada 31. oktobrim Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu, kurā iekļauj pārskatu par:

a)

saskaņā ar šo regulu izdoto sertifikātu skaitu;

b)

saskaņā ar 3. panta 11. punktu pieprasītiem norādījumiem par pieejamajiem zinātniskiem pierādījumiem un standartizācijas līmeni attiecībā uz pārslimošanas sertifikātu iespējamu izdošanu, pamatojoties uz antivielu testiem, ieskaitot seroloģisko testēšanu antivielu noteikšanai pret SARS-CoV-2, ņemot vērā arī šādu testu pieejamību un piekļūstamību; un

c)

informāciju, kas saņemta saskaņā ar 11. pantu.

2.   Līdz 2022. gada 31. martam Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs regulas piemērošanu.

Ziņojumā jo īpaši iekļauj novērtējumu par šīs regulas ietekmi uz brīvas pārvietošanās atvieglošanu, tostarp uz ceļošanu un tūrismu un dažādu vakcīnu veidu akceptēšanu, pamattiesībām un nediskrimināciju, kā arī uz personas datu aizsardzību Covid-19 pandēmijas laikā.

Ziņojumu var papildināt ar tiesību aktu priekšlikumiem, jo īpaši nolūkā pagarināt šīs regulas piemērošanas laikposmu, ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas attīstību saistībā ar Covid-19 pandēmiju.

17. pants

Stāšanās spēkā un piemērojamība

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 14. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. COSTA


(1)  2021. gada 27. aprīļa atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2021. gada 9. jūnija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2021. gada 11. jūnija lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/38/EK (2004. gada 29. aprīlis) par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (OV L 158, 30.4.2004., 77. lpp.).

(4)  Padomes Ieteikums (ES) 2020/1475 (2020. gada 13. oktobris) par koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai sakarā ar Covid-19 pandēmiju (OV L 337, 14.10.2020., 3. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 24. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/399 (2016. gada 9. marts) par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OV L 77, 23.3.2016., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/24/ES (2011. gada 9. marts) par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē (OV L 88, 4.4.2011., 45. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 22. oktobris) par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 5.11.2013., 1. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 726/2004 (2004. gada 31. marts), ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Savienības procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/83/EK (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.).

(12)  Komisijas Ieteikums (ES) 2020/1743 (2020. gada 18. novembris) par ātro antigēna testu izmantošanu, lai diagnosticētu SARS-CoV-2 infekciju (OV L 392, 23.11.2020., 63. lpp.).

(13)  Padomes Ieteikums (2021. gada 21. janvāris) par vienotu sistēmu ātro antigēna testu izmantošanai un validēšanai un Covid-19 testa rezultātu savstarpējai atzīšanai ES (OV C 24, 22.1.2021., 1. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(15)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(16)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(17)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

(18)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


PIELIKUMS

SERTIFIKĀTA DATU KOPAS

1.

Vakcinācijas sertifikātā iekļaujamie datu lauki:

a)

vārds: uzvārds(-i) un vārds(-i) tieši šādā secībā;

b)

dzimšanas datums;

c)

mērķa slimība vai ierosinātājs: Covid-19 (SARS-CoV-2 vai viens no tā variantiem);

d)

Covid-19 vakcīna vai profilakse;

e)

Covid-19 vakcīnas produkta nosaukums;

f)

Covid-19 vakcīnas tirdzniecības atļaujas turētājs vai ražotājs;

g)

devas kārtas numurs vakcinācijas kursā, kā arī kopējais devu skaits vakcinācijas kursā;

h)

vakcinācijas datums (norāda datumu, kad saņemta pēdējā deva);

i)

dalībvalsts vai trešā valsts, kurā saņemta vakcīna;

j)

sertifikāta izdevējs;

k)

unikālais sertifikāta identifikators.

2.

Testa sertifikātā iekļaujamie datu lauki:

a)

vārds: uzvārds(-i) un vārds(-i) tieši šādā secībā;

b)

dzimšanas datums;

c)

mērķa slimība vai ierosinātājs: Covid-19 (SARS-CoV-2 vai viens no tā variantiem);

d)

testa veids;

e)

testa nosaukums (NAAT testam nav jānorāda obligāti);

f)

testa ražotājs (NAAT testam nav jānorāda obligāti);

g)

testa parauga ņemšanas datums un laiks;

h)

testa rezultāts;

i

testēšanas centrs vai komplekss (ātrajam antigēna testam nav jānorāda obligāti);

j)

dalībvalsts vai trešā valsts, kurā veikts tests;

k)

sertifikāta izdevējs;

l)

unikālais sertifikāta identifikators.

3.

Pārslimošanas sertifikātā iekļaujamie datu lauki:

a)

vārds: uzvārds(-i) un vārds(-i) tieši šādā secībā;

b)

dzimšanas datums;

c)

slimība, ko sertifikāta turētājs ir pārslimojis, vai tās ierosinātājs: Covid-19 (SARS-CoV2 vai viens no tā variantiem);

d)

sertifikāta turētāja pirmā pozitīvā NAAT testa rezultāta datums;

e)

dalībvalsts vai trešā valsts, kurā veikts tests;

f)

sertifikāta izdevējs;

g)

laiks, no kura sertifikāts ir derīgs;

h)

laiks, līdz kuram sertifikāts ir derīgs (ne ilgāk kā 180 dienas pēc pirmā pozitīvā NAAT testa rezultāta datuma);

i)

unikālais sertifikāta identifikators.


15.6.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/23


KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Komisija piekrīt, ka Covid-19 pandēmijas apkarošanā izšķiroša nozīme ir cenas ziņā pieņemamām un pieejamām Covid-19 vakcīnām un SARS-CoV-2 infekcijas testiem. Ņemot vērā to, ka laikā, kad stāsies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/953 un (ES) 2021/954, nebūs vakcinēti visi iedzīvotāji, ir svarīgi nodrošināt piekļuvi cenas ziņā pieņemamām un plaši izplatītām testēšanas iespējām, lai veicinātu brīvu pārvietošanos un mobilitāti Eiropā.

Lai atbalstītu dalībvalstu testēšanas spējas, Komisija jau ir mobilizējusi Ārkārtas atbalsta instrumenta līdzekļus ātro antigēna testu iegādei un ir sākusi kopīgu iepirkumu vairāk nekā pusmiljardam ātro antigēna testu. Arī Starptautiskā Sarkanā Krusta federācija atbalsta dalībvalstis testēšanas spēju palielināšanā, izmantojot Ārkārtas atbalsta instrumenta finansējumu.

Lai turpinātu atbalstīt cenas ziņā pieņemamu testu pieejamību, jo īpaši personām, kuras ikdienā vai bieži šķērso robežas, lai dotos uz darbu vai skolu, apmeklētu tuvus radiniekus, saņemtu medicīnisko aprūpi vai rūpētos par tuviniekiem, Komisija no Ārkārtas atbalsta instrumenta apņemas mobilizēt papildu līdzekļus 100 miljonu EUR apmērā tādu SARS-CoV-2 infekcijas testu iegādei, par kuriem saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953 var saņemt testa sertifikātu. Vajadzības gadījumā pēc budžeta lēmējinstitūcijas apstiprinājuma var mobilizēt papildu finansējumu, kas pārsniedz 100 miljonus EUR.


15.6.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/24


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2021/954

(2021. gada 14. jūnijs)

par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Šengenas acquis trešo valstu valstspiederīgie, kas likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā, drīkst brīvi pārvietoties visu pārējo dalībvalstu teritorijā 90 dienas jebkurā 180 dienu periodā.

(2)

2020. gada 30. janvārī Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ģenerāldirektors izsludināja starptautisku sabiedrības veselības ārkārtas situāciju sakarā ar pasaulē uzliesmojušo smagā akūtā respiratorā sindroma koronavīrusu 2 (SARS-CoV-2), kas izraisa 2019. gadā atklāto koronavīrusa slimību (Covid-19). 2020. gada 11. martā PVO atzina, ka Covid-19 uzliesmojums ir raksturojams kā pandēmija.

(3)

Lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos, dalībvalstis ir pieņēmušas dažus pasākumus, kuri ir ietekmējuši to, kā Savienības pilsoņi izmanto savas tiesības brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, piemēram, iebraukšanas ierobežojumi vai prasības pārrobežu ceļotājiem ievērot karantīnu vai pašizolāciju vai arī veikt testu SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai. Šādi ierobežojumi negatīvi ietekmē personas un uzņēmumus, jo īpaši personas, kas dzīvo pierobežas reģionos un katru dienu vai bieži ceļo pāri robežai ar darbu, profesionālo darbību, izglītību, ģimeni, medicīniskās aprūpes saņemšanu vai aprūpes sniegšanu saistītu iemeslu dēļ.

(4)

2020. gada 13. oktobrī Padome pieņēma Ieteikumu (ES) 2020/1475 (2), ar kuru ieviesa koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai sakarā ar Covid-19 pandēmiju.

(5)

2020. gada 30. oktobrī Padome pieņēma Ieteikumu (ES) 2020/1632 (3), kurā tā ierosināja dalībvalstīm, kam ir saistošs Šengenas acquis, piemērot Ieteikumā (ES) 2020/1475 noteiktos vispārējos principus, kopējos kritērijus, kopējās robežvērtības un kopējo pasākumu satvaru, tostarp ieteikumus par koordinēšanu un saziņu.

(6)

Daudzas dalībvalstis ir sākušas vai plāno uzsākt iniciatīvas Covid-19 vakcinācijas sertifikātu izdošanai. Tomēr, lai šādus vakcinācijas sertifikātus varētu efektīvi izmantot saistībā ar pārrobežu ceļošanu Savienībā, tiem ir jābūt pilnībā sadarbspējīgiem, saderīgiem, drošiem un verificējamiem. Dalībvalstīm ir vajadzīga kopīga pieeja šādu vakcinācijas sertifikātu saturam, formātam, principiem, tehniskajiem standartiem un aizsardzības līmenim.

(7)

Pirms šīs regulas piemērošanas dienas vairākas dalībvalstis jau atbrīvoja vakcinētas personas no noteiktiem ceļošanas ierobežojumiem. Ja dalībvalstis akceptē vakcinācijas apliecinājumu nolūkā atbrīvot no ceļošanas ierobežojumiem, kas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ieviesti, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatību, piemēram, no prasības ievērot karantīnu vai pašizolāciju vai veikt testu SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai, tām būtu ar tādiem pašiem nosacījumiem jāakceptē vakcinācijas sertifikāti, kurus izdevušas citas dalībvalstis saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (4). Šāda akceptēšana būtu jāveic ar tādiem pašiem nosacījumiem, kas nozīmē, ka tad, ja, piemēram, dalībvalsts uzskata, ka pietiek ar vienu vakcīnas devu, tai tāds pats nosacījums būtu jāpiemēro arī tāda vakcinācijas sertifikāta turētājiem, kurā norādīta viena attiecīgās vakcīnas deva.

(8)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 726/2004 (5) paredzētajām saskaņotajām procedūrām nevajadzētu liegt to, ka dalībvalstis nolemj akceptēt vakcinācijas sertifikātus, kas izdoti attiecībā uz citām Covid-19 vakcīnām, kurām dalībvalsts kompetentā iestāde piešķīrusi tirdzniecības atļauju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/83/EK (6), vakcīnām, kuru izplatīšana ir atļauta uz laiku, ievērojot minētās direktīvas 5. panta 2. punktu, un vakcīnām, kurām ir pabeigta procedūra iekļaušanai PVO ārkārtas lietojuma sarakstā. Ja šādai Covid-19 vakcīnai pēc tam tiek piešķirta tirdzniecības atļauja saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/2004, pienākums ar tādiem pašiem nosacījumiem akceptēt vakcinācijas sertifikātus attiektos arī uz vakcinācijas sertifikātiem, ko attiecībā uz minēto Covid-19 vakcīnu izdevusi dalībvalsts, neatkarīgi no tā, vai vakcinācijas sertifikāti tika izdoti pirms vai pēc atļaujas piešķiršanas, izmantojot centralizēto procedūru. Regula (ES) 2021/953 nosaka sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru, lai atvieglotu tiesību uz brīvu pārvietošanos tiesību izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Tā ir piemērojama Savienības pilsoņiem un trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir Savienības pilsoņu ģimenes locekļi.

(9)

Saskaņā ar 19., 20. un 21. pantu 1985. gada 14. jūnija Konvencijā, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu starp Beniluksa Ekonomikas savienības valstu valdībām, Vācijas Federatīvās Republikas valdību un Francijas Republikas valdību par pakāpenisku kontroles atcelšanu pie kopīgām robežām (7), trešo valstu valstspiederīgie, uz kuriem šie noteikumi attiecas, var brīvi pārvietoties dalībvalstu teritorijā.

(10)

Neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/399 (8) noteiktos kopīgos noteikumus par to, kā personas šķērso iekšējās robežas, un lai atvieglotu to trešo valstu valstspiederīgo ceļošanu dalībvalstu teritorijā, kuriem ir tiesības šādi ceļot, ar Regulu (ES) 2021/953 izveidotais sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars būtu jāattiecina arī uz tiem trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri minētās regulas darbības jomā vēl nav ietverti, ar noteikumu, ka viņi likumīgi uzturas vai dzīvo kādas dalībvalsts teritorijā un viņiem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

(11)

Šīs regulas nolūks ir veicināt proporcionalitātes un nediskriminēšanas principa piemērošanu attiecībā uz ceļošanas ierobežojumiem Covid-19 pandēmijas laikā, vienlaikus nodrošinot augstu sabiedrības veselības aizsardzības līmenī. Tā nebūtu jāsaprot kā tāda, kas atvieglo vai veicina brīvas pārvietošanās ierobežojumus vai citu pamattiesību ierobežojumu pieņemšanu sakarā ar Covid-19 pandēmiju. Turklāt jebkāda prasība verificēt ar Regulu (ES) 2021/953 izveidotos sertifikātus pati par sevi neattaisno robežkontroles pagaidu atjaunošanu uz iekšējām robežām. Pārbaudes uz iekšējām robežām arī turpmāk vajadzētu izmantot vienīgi kā galēju risinājumu, ievērojot īpašus noteikumus, kas izklāstīti Regulā (ES) 2016/399.

(12)

Tā kā šo regulu piemēro trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri jau likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā, tā nebūtu jāsaprot kā tāda, kas trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri vēlas ceļot uz kādu dalībvalsti, piešķir tiesības uz ES digitālo Covid sertifikātu no minētās dalībvalsts pirms ierašanās tās teritorijā. Dalībvalstīm nav pienākuma vakcinācijas sertifikātus izdot konsulātos.

(13)

Padome 2020. gada 30. jūnijā pieņēma Ieteikumu (ES) 2020/912 (9) par pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES un iespējamu šāda ierobežojuma atcelšanu. Šī regula neattiecas uz pagaidu ierobežojumiem nebūtiskiem ceļojumiem uz Savienību.

(14)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību (LES) un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā un Dānijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro. Tā kā šī regula pilnveido Šengenas acquis, Dānija saskaņā ar minētā protokola 4. pantu sešos mēnešos pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi lēmumu par šo regulu, izlemj, vai tā šo regulu ieviesīs savos valsts tiesību aktos.

(15)

Šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK (10); Tāpēc Īrija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Īrijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro. Lai dalībvalstis saskaņā ar Regulā (ES) 2021/953 izklāstītajiem nosacījumiem varētu akceptēt Covid-19 sertifikātus, ko Īrija izdevusi trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo tās teritorijā, nolūkā atvieglot ceļošanu dalībvalstu teritorijā, Īrijai būtu minētajiem trešo valstu valstspiederīgajiem jāizdod Covid-19 sertifikāti, kas atbilst ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvara prasībām. Īrijai un pārējām dalībvalstīm būtu uz savstarpīguma pamata jāakceptē sertifikāti, kas izdoti trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem attiecas šī regula.

(16)

Šī regula ir akts, kas pilnveido Šengenas acquis vai ir kā citādi saistīts ar to, kā attiecīgi noteikts 2003. gada Pievienošanās akta 3. panta 1. punktā, 2005. gada Pievienošanās akta 4. panta 1. punktā un 2011. gada Pievienošanās akta 4. panta 1. punktā.

(17)

Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju – saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienības Padomi un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (11) šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Padomes Lēmuma 1999/437/EK (12) 1. panta C punktā.

(18)

Attiecībā uz Šveici – saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (13) šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta C punktā, to lasot saistībā ar Padomes Lēmuma 2008/146/EK (14) 3. pantu.

(19)

Attiecībā uz Lihtenšteinu – saskaņā ar Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (15), šī regula ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK 1. panta C punktā, to lasot saistībā ar Padomes Lēmuma 2011/350/ES (16) 3. pantu.

(20)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, atvieglot trešo valstu valstspiederīgo, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā, ceļošanu Covid-19 pandēmijas laikā, izveidojot satvaru sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu izdošanai, verifikācijai un akceptēšanai par personas Covid-19 vakcinācijas, testa rezultātu vai pārslimošanu, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet darbības mēroga vai iedarbības dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar LES 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(21)

Ņemot vērā ar Covid-19 pandēmiju saistītās situācijas steidzamību, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(22)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 (17) 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju un Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju, kas 2021. gada 31. martā sniedza kopīgu atzinumu (18),

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Dalībvalstis piemēro Regulā (ES) 2021/953 paredzētos noteikumus trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri neietilpst minētās regulas darbības jomā, bet likumīgi uzturas vai dzīvo to teritorijā un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem.

2. pants

Ja Īrija ir paziņojusi Padomei un Komisijai, ka tā akceptē Regulas (ES) 2021/953 3. panta 1. punktā minētos sertifikātus, ko dalībvalstis izdevušas personām, uz kurām attiecas šī regula, dalībvalstis saskaņā ar Regulas (ES) 2021/953 nosacījumiem akceptē Covid-19 sertifikātus, ko Īrija formātā, kas atbilst ar Regulu ES 2021/953 izveidotā ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvara prasībām, izdevusi trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri ir tiesīgi brīvi ceļot dalībvalstu teritorijā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 30. jūnijam.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2021. gada 14. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. COSTA


(1)  Eiropas Parlamenta 2021. gada 9. jūnija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2021. gada 11. jūnija lēmums.

(2)  Padomes Ieteikums (ES) 2020/1475 (2020. gada 13. oktobris) par koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai sakarā ar Covid-19 pandēmiju (OV L 337, 14.10.2020., 3. lpp.).

(3)  Padomes Ieteikums (ES) 2020/1632 (2020. gada 30. oktobris) par koordinētu pieeju brīvas pārvietošanās ierobežošanai sakarā ar Covid-19 pandēmiju Šengenas zonā (OV L 366, 4.11.2020., 25. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 726/2004 (2004. gada 31. marts), ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Savienības procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/83/EK (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.).

(7)  OV L 239, 22.9.2000., 19. lpp.

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/399 (2016. gada 9. marts) par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OV L 77, 23.3.2016., 1. lpp.).

(9)  Padomes Ieteikums (ES) 2020/912 (2020. gada 30. jūnijs) par pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES un iespējamu šāda ierobežojuma atcelšanu (OV L 208 I, 1.7.2020., 1. lpp.)

(10)  Padomes Lēmums 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.).

(11)  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(12)  Padomes Lēmums 1999/437/EK (1999. gada 17. maijs) par dažiem pasākumiem, lai piemērotu Eiropas Savienības Padomes, Islandes Republikas un Norvēģijas Karalistes Nolīgumu par abu minēto valstu iesaistīšanos Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un izstrādē (OV L 176, 10.7.1999., 31. lpp.).

(13)  OV L 53, 27.2.2008., 52. lpp.

(14)  Padomes Lēmums 2008/146/EK (2008. gada 28. janvāris) par to, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (OV L 53, 27.2.2008., 1. lpp.).

(15)  OV L 160, 18.6.2011., 21. lpp.

(16)  Padomes Lēmums 2011/350/ES (2011. gada 7. marts) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā saistībā ar kontroles atcelšanu pie iekšējām robežām un personu pārvietošanos (OV L 160, 18.6.2011., 19. lpp.).

(17)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

(18)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.


15.6.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/29


KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Komisija piekrīt, ka Covid-19 pandēmijas apkarošanā izšķiroša nozīme ir cenas ziņā pieņemamām un pieejamām Covid-19 vakcīnām un SARS-CoV-2 infekcijas testiem. Ņemot vērā to, ka laikā, kad stāsies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/953 un (ES) 2021/954, nebūs vakcinēti visi iedzīvotāji, ir svarīgi nodrošināt piekļuvi cenas ziņā pieņemamām un plaši izplatītām testēšanas iespējām, lai veicinātu brīvu pārvietošanos un mobilitāti Eiropā.

Lai atbalstītu dalībvalstu testēšanas spējas, Komisija jau ir mobilizējusi Ārkārtas atbalsta instrumenta līdzekļus ātro antigēna testu iegādei un ir sākusi kopīgu iepirkumu vairāk nekā pusmiljardam ātro antigēna testu. Arī Starptautiskā Sarkanā Krusta federācija atbalsta dalībvalstis testēšanas spēju palielināšanā, izmantojot Ārkārtas atbalsta instrumenta finansējumu.

Lai turpinātu atbalstīt cenas ziņā pieņemamu testu pieejamību, jo īpaši personām, kuras ikdienā vai bieži šķērso robežas, lai dotos uz darbu vai skolu, apmeklētu tuvus radiniekus, saņemtu medicīnisko aprūpi vai rūpētos par tuviniekiem, Komisija no Ārkārtas atbalsta instrumenta apņemas mobilizēt papildu līdzekļus 100 miljonu EUR apmērā tādu SARS-CoV-2 infekcijas testu iegādei, par kuriem saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953 var saņemt testa sertifikātu. Vajadzības gadījumā pēc budžeta lēmējinstitūcijas apstiprinājuma var mobilizēt papildu finansējumu, kas pārsniedz 100 miljonus EUR.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

15.6.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/30


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/955

(2021. gada 27. maijs),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1156 piemērošanai attiecībā uz veidlapām, veidnēm, procedūrām un tehniskajiem risinājumiem tirdzniecības noteikumu, maksu un nodevu publicēšanai un paziņošanai un precizē informāciju, kura jāpaziņo, lai izveidotu un uzturētu centrālo datubāzi par AIF un PVKIU pārrobežu tirdzniecību, kā arī šādas informācijas paziņošanai izmantojamās veidlapas, veidnes un procedūras

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību“

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1156 (2019. gada 20. jūnijs) par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu un ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 345/2013, (ES) Nr. 346/2013 un (ES) Nr. 1286/2014 (1), un jo īpaši ņemot vērā tās 5. panta 3. punkta trešo daļu, 10. panta 3. punkta trešo daļu un 13. panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Būtu jānodrošina, ka informācija, kas kompetentajām iestādēm jāpublicē savās tīmekļa vietnēs par piemērojamajiem valsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kuri reglamentē alternatīvo ieguldījumu fondu (AIF) un pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (PVKIU) tirdzniecības prasības, ir salīdzināma. Tāpēc kompetentajām iestādēm šādas informācijas publicēšanai būtu jāizmanto veidnes.

(2)

Piemērojamo valsts normatīvo un administratīvo aktu, kas reglamentē AIF un PVKIU tirdzniecības prasības, kopsavilkumiem vajadzētu būt viegli pieejamiem. Tāpēc kompetentajām iestādēm šie kopsavilkumi būtu jāpublicē tajā pašā tīmekļa lapā, kur publicēti šie piemērojamie valsts normatīvie un administratīvie akti. Šādiem kopsavilkumiem vajadzētu būt skaidriem, kodolīgiem un viegli saprotamiem.

(3)

Alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem (AIFP), Eiropas riska kapitāla fondu (EuVECA) pārvaldniekiem, Eiropas sociālās uzņēmējdarbības fondu (EuSEF) pārvaldniekiem un PVKIU pārvaldības sabiedrībām būtu jāspēj iepriekš novērtēt pārrobežu darbību kopējās izmaksas katrā dalībvalstī. Lai nodrošinātu, ka maksas un nodevas, ko kompetentās iestādes iekasē par savu pienākumu veikšanu saistībā ar šādām pārrobežu darbībām, ir salīdzināmas, minētās maksas un nodevas vai elementi, kuri ir svarīgi to aprēķināšanai, būtu jānorāda tabulas veidā.

(4)

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) vajadzētu spēt pārbaudīt, vai tā ir saņēmusi visu informāciju par valstu noteikumiem, kas reglamentē AIF un PVKIU tirdzniecības prasības, un par to kopsavilkumiem, kā arī par maksām un nodevām, kuras iekasē saistībā ar AIFP, EuVECA pārvaldnieku, EuSEF pārvaldnieku un PVKIU pārvaldības sabiedrību pārrobežu darbībām. EVTI būtu arī jāspēj pārbaudīt, vai minētā informācija ir pilnīga un aktuāla. Tāpēc kompetentajām iestādēm, kad tās paziņo EVTI par hipersaitēm uz tīmekļa vietnēm, kurās šī informācija ir atrodama, būtu jāizmanto standartizētas veidlapas.

(5)

Gan EVTI, gan kompetentajām iestādēm būtu jāizraugās vienots kontaktpunkts informācijas nosūtīšanai un saņemšanai par hipersaitēm uz to tīmekļa vietnēm, kur ir publicēta informācija par valsts noteikumiem, kas reglamentē AIF un PVKIU tirdzniecības prasības.

(6)

Regulas (ES) 2019/1156 12. panta 1. punktā ir noteikts, ka EVTI līdz 2022. gada 2. februārim savā tīmekļa vietnē ir jāpublicē centrāla datubāze ar visiem AIF un PVKIU, kurus tirgo dalībvalstī, kas nav piederības dalībvalsts, un to AIFP, EuSEF pārvaldniekiem, EuVECA pārvaldniekiem un PVKIU pārvaldības sabiedrībām. Kompetento iestāžu sniegtā informācija minētajā centrālajā datubāzē ir jāievada ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām, kas beidzas 31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī un 31. decembrī. Tāpēc jebkādas prasības kompetentajām iestādēm šādu informāciju sniegt centrālajai datubāzei būtu jāsāk piemērot no 2022. gada 2. februāra.

(7)

Lai Regulas (ES) 2019/1156 13. panta 2. punktā minētais paziņojumu portāls darbotos raiti, tehniskajiem risinājumiem ir jāiekļauj iespēja paziņojumu portālā augšupielādēt pievienotos datus. EVTI būtu jānodrošina paziņojumu portālā iekļautās informācijas pilnīgums, integritāte un konfidencialitāte.

(8)

Šīs regulas noteikumi ir cieši saistīti, jo ar tiem tiek noteiktas standartizētas veidlapas, veidnes un procedūras ar AIF un PVKIU pārrobežu izplatīšanu saistītas informācijas paziņošanai EVTI un šādas informācijas publicēšanai kompetento iestāžu tīmekļa vietnēs. Lai nodrošinātu saskaņotību standartizēto veidlapu izstrādē, un tā kā šīs regulas noteikumi ir būtiski savstarpēji saistīti, minētos noteikumus ir lietderīgi iekļaut vienā regulā.

(9)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.

(10)

EVTI ir veikusi atklātas sabiedriskās apspriešanas par īstenošanas tehnisko standartu projekta noteikumiem, kas ir šīs regulas pamatā, izanalizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi ieteikumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37. pantu, Tā kā būtu bijis ārkārtīgi nesamērīgi censties apzināt ieinteresēto personu viedokli par noteikumiem, kas skar vienīgi EVTI un kompetentās iestādes, EVTI nav apspriedusies par šādiem elementiem: īstenošanas tehnisko standartu projektu, kurā precizētas standarta veidlapas, veidnes un procedūras, kas paredzētas valstu kompetentajām iestādēm informācijas paziņošanai par valstu noteikumiem, kuri reglamentē tirdzniecības prasības, un par regulatīvajām maksām un nodevām, kas saistītas ar AIFP, EuVECA pārvaldnieku, EuSEF pārvaldnieku un PVKIU pārvaldības sabiedrību pārrobežu darbībām; īstenošanas tehnisko standartu projektu, kurā precizēta kompetento iestāžu paziņojamā informācija, kā arī veidnes, veidlapas un procedūras, kuras paredzētas kompetentajām iestādēm informācijas paziņošanai EVTI nolūkā izveidot un uzturēt centrālo datubāzi par AIF un PVKIU pārrobežu izplatīšanu; paziņojumu portāla funkcionēšanai nepieciešamajiem tehniskajiem risinājumiem.

(11)

Datums, no kura sāk piemērot šīs regulas noteikumus par tirdzniecības prasības reglamentējošo valsts noteikumu publicēšanu, būtu jāsaskaņo ar Regulas (ES) 2019/1156 4. un 5. panta, kuri attiecas uz minēto pienākumu, piemērošanas datumu. Datums, no kura sāk piemērot šīs regulas noteikumus par informāciju, kas jāpaziņo EVTI centrālās datubāzes izveides un uzturēšanas nolūkā, būtu jāsaskaņo ar Regulas (ES) 2019/1156 12. panta 1. punktā, kas attiecas uz minēto pienākumu, noteikto datumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Valsts noteikumu par tirdzniecības prasībām publicēšana

1.   Kompetentās iestādes Regulas (ES) 2019/1156 5. panta 1. punktā minēto informāciju savā tīmekļa vietnē publicē, izmantojot šīs regulas I pielikumā iekļauto veidni.

2.   Kompetentās iestādes pirmajā daļā minēto informāciju publicē vai nu pilnā apmērā savas tīmekļa vietnes īpašā atsevišķā tīmekļa lapā, vai arī atsevišķās tīmekļa lapās, kur attiecīgi izklāsta šajā punktā minēto informāciju par alternatīviem ieguldījumu fondiem (AIF) un pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU).

3.   Kompetentās iestādes, izmantojot šīs regulas II pielikumā iekļautās veidnes, skaidrā, kodolīgā un viegli saprotamā veidā publicē 1. punktā minētās informācijas kopsavilkumus. Minētos kopsavilkumus publicē tajā pašā tīmekļa lapā kā 1. punktā minēto informāciju, vai nu minētās tīmekļa lapas augšpusē, vai tās apakšā.

2. pants

Informācijas publicēšana par maksām vai nodevām, ko kompetentās iestādes iekasē par savu pienākumu veikšanu saistībā ar AIFP, EuVECA pārvaldnieku, EuSEF pārvaldnieku un PVKIU pārvaldības sabiedrību pārrobežu darbībām

Kompetentās iestādes, izmantojot šīs regulas III pielikumā iekļauto veidni, atsevišķi par katru maksu vai nodevu publicē Regulas (ES) 2019/1156 10. panta 1. punktā minēto informāciju.

3. pants

Paziņošana Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei

1.   Kompetentās iestādes, izmantojot IV pielikumā iekļautās veidnes, paziņo Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) hipersaites uz savām tīmekļa vietnēm, kur ir publicēta 1. pantā minētā informācija, un visas izmaiņas šajās hipersaitēs un attiecīgajās tīmekļa lapās publicētajā informācijā.

2.   Kompetentās iestādes, izmantojot V pielikumā iekļautās veidnes, paziņo EVTI hipersaites uz savām tīmekļa vietnēm, kur ir publicēta 2. pantā minētā informācija, un visas izmaiņas šajās hipersaitēs un attiecīgajās tīmekļa lapās publicētajā informācijā.

3.   Ja tiek veiktas izmaiņas 1. un 2. punktā minētajā informācijā un hipersaitēs, kompetentā iestāde 10 dienu laikā paziņo EVTI par izmaiņu ieviešanu kompetentās iestādes mājaslapā.

4. pants

Vienotais kontaktpunkts

1.   Šīs regulas 3. pantā minēto paziņojumu vajadzībām katra kompetentā iestāde izraugās vienotu kontaktpunktu informācijas nosūtīšanai un jebkādu ar šādas informācijas iesniegšanu saistītu problēmu paziņošanai.

2.   Kompetentās iestādes paziņo EVTI par 1. punktā minēto vienoto kontaktpunktu.

3.   EVTI norīko vienotu kontaktpunktu, kur tiks saņemta 1. un 2. pantā minētā informācija un paziņots par jebkādām problēmām saistībā ar šajā pantā minētās informācijas saņemšanu.

4.   EVTI informē 3. punktā minētā vienotā kontaktpunkta kompetentās iestādes.

5. pants

Informācija, kas jāpaziņo EVTI nolūkā izveidot un uzturēt centrālo datubāzi par AIF un PVKIU pārrobežu tirdzniecību

1.   Lai izveidotu un uzturētu Regulas (ES) 2019/1156 12. pantā minēto centrālo datubāzi, izcelsmes dalībvalstu kompetentās iestādes reizi ceturksnī nosūta EVTI šīs regulas VI pielikuma 1. tabulā norādīto informāciju un visus tās atjauninājumus.

2.   Izcelsmes dalībvalstu kompetentās iestādes 1. punktā minēto informāciju nosūta EVTI ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc katra ceturkšņa beigām, kas beidzas 31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī un 31. decembrī.

6. pants

EVTI izveidotā paziņojumu portāla funkcionēšanai nepieciešamie tehniskie risinājumi

1.   Kompetentās iestādes, izmantojot VI pielikuma 2. tabulā noteikto lauka formātu, nosūta 5. panta 1. punktā minēto informāciju vienotā XML formātā.

2.   Kompetentās iestādes Regulas (ES) 2019/1156 13. panta 1. punktā minētos dokumentus nosūta elektroniski, izmantojot paziņojumu portālu, ko EVTI izveidojusi saskaņā ar minētās regulas 13. panta 2. punktu.

3.   EVTI nodrošina, ka caur paziņojumu portālu nosūtītā 1. un 2. punktā minētā informācija ir pilnīga, integrāla un konfidenciāla.

4.   EVTI nodrošina, ka 2. punktā minētais paziņojumu portāls automātiski apstrādā un pārbauda visu nosūtīto informāciju un pievienotos datus un nosūtītājai kompetentajai iestādei sniedz atsauksmes par nosūtīšanas sekmīgumu un visām kļūdām, kas radušās minētās nosūtīšanas laikā.

7. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 1. pantu un 3. panta 1. punktu piemēro no 2021. gada 2. augusta, un 5. pantu piemēro no 2022. gada 2. februāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 27. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 188, 12.7.2019., 55. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


I PIELIKUMS

Veidne AIF un PVKIU tirdzniecības prasības reglamentējošo valsts noteikumu publicēšanai

[Norādīt datumu, kad informācija pēdējoreiz grozīta]

Šajā lapā ir informācija par valstu normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1156 (2019. gada 20. jūnijs) par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu 5. panta 1. punktā minētās tirdzniecības prasības.

PVKIU tirdzniecības prasības

(Ievietot atjauninātu un pilnīgu informāciju par piemērojamajiem valsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas reglamentē PVKIU tirdzniecības prasības, tostarp hipersaites uz šo normatīvo un administratīvo aktu pilnām versijām)

Informācijai jāietver vismaz šādas noteikumu kategorijas, kas reglamentē:

(a)

tirgvedības materiālu formātu un saturu, tostarp kompetentajai iestādei pirms tirdzniecības uzsākšanas paziņojamās informācijas un dokumentu identifikāciju;

(b)

tirgvedības paziņojumu pārbaudes, ko veic kompetentās iestādes;

(c)

ziņošanas pienākumus saistībā ar tirdzniecību;

(d)

pases piešķiršanas (passporting) režīmu;

(e)

paziņojumu par tirdzniecības pasākumiem atcelšanu;

(f)

citus noteikumus, kas reglamentē PVKIU tirdzniecību un ko piemēro kompetentās iestādes jurisdikcijā [ja piemērojams].

Atruna. [Kompetentās iestādes nosaukums] ar pienācīgu rūpību nodrošina, ka šajā tīmekļa lapā iekļautā informācija par valsts noteikumiem, kas reglamentē PVKIU tirdzniecības prasības [dalībvalsts nosaukums], ir atjaunināta un pilnīga. [Kompetentās iestādes nosaukums] neatbild par ārēju tīmekļa vietņu uzturēšanu un jebkādām kļūdām vai izlaidumiem ārējās tīmekļa vietnēs, uz kurām šajā tīmekļa vietnē ir sniegtas hipersaites.

AIF tirdzniecības prasības

(Ievietot atjauninātu un pilnīgu informāciju par piemērojamajiem valsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas reglamentē AIF tirdzniecības prasības, tostarp hipersaites uz šo normatīvo un administratīvo aktu pilnām versijām). Ja noteiktu kategoriju AIF (piemēram, nekustamā īpašuma AIF, privātā kapitāla AIF u. c.) tirdzniecībai piemēro īpašus noteikumus, iekļaut attiecīgos valsts normatīvos un administratīvos aktus par katru no šīm kategorijām.

Informācijai jāietver vismaz šādas noteikumu kategorijas, kas reglamentē:

(a)

iepriekšēju tirdzniecības atļauju;

(b)

tirgvedības materiālu formātu un saturu, tostarp kompetentajai iestādei pirms tirdzniecības uzsākšanas paziņojamās informācijas un dokumentu identifikāciju;

(c)

tirgvedības paziņojumu pārbaudes, ko veic kompetentās iestādes;

(d)

uz privātiem ieguldītājiem vai profesionāliem ieguldītājiem orientētu tirgvedību;

(e)

ziņošanas pienākumus saistībā ar tirdzniecību;

(f)

pases piešķiršanas (passporting) režīmu;

(g)

trešā valstī iedibinātu fondu sadali saskaņā ar valsts privātās izvietošanas režīmu [ja piemērojams];

(h)

atvērtu AIF un slēgtu AIF izplatīšanu;

(i)

paziņojumu par tirdzniecības pasākumiem atcelšanu;

(j)

citus noteikumus, kas reglamentē AIF tirdzniecību un ko piemēro kompetentās iestādes jurisdikcijā [ja piemērojams].

Atruna. [Kompetentās iestādes nosaukums] ar pienācīgu rūpību nodrošina, ka šajā tīmekļa lapā iekļautā informācija par valsts noteikumiem, kas reglamentē AIF tirdzniecības prasības [dalībvalsts nosaukums], ir atjaunināta un pilnīga. [Kompetentās iestādes nosaukums] neatbild par ārēju tīmekļa vietņu uzturēšanu un jebkādām kļūdām vai izlaidumiem ārējās tīmekļa vietnēs, uz kurām šajā tīmekļa vietnē ir sniegtas hipersaites.

Citas prasības*

Papildus iepriekš minētajiem noteikumiem, kas paredzēti konkrēti [PVKIU/AIF/PVKIU un AIF] tirdzniecībai, atkarībā no [PVKIU/AIF/PVKIU vai AIF] akciju vai ieguldījumu apliecību tirdzniecībā iesaistīto personu individuālās situācijas var būt arī citi tiesību akti, kuri ir piemērojami to tirdzniecībai [dalībvalsts nosaukums], pat ja minētie tiesību akti nav izstrādāti, lai reglamentētu konkrēti [PVKIU/AIF/PVKIU un AIF] tirdzniecību. Tirdzniecība [dalībvalsts nosaukums] var izraisīt situāciju, kad ir piemērojamas arī citas prasības, piemēram, [norādīt attiecīgos valsts tiesību aktus, kas varētu būt piemērojami].

Atruna. Turpmāk ir sniegts neizsmeļošs to valsts tiesību aktu saraksts, kuri varētu būt piemērojami, un [kompetentās iestādes nosaukums] neatbild par jebkādiem izlaidumiem minētajā sarakstā. [Kompetentās iestādes nosaukums] neveic no šiem tiesību aktiem izrietošo prasību uzraudzību. Pirms tirgot vai ieguldīt [PVKIU / AIF / PVKIU vai AIF], būtu jānovērtē šo prasību un jebkādu citu juridisko prasību piemērojamība. Ja pastāv šaubas, PVKIU vai AIF tirgotājiem vai ieguldītājiem būtu jāsaņem neatkarīgas konsultācijas par prasībām, kas piemērojamas to individuālajai situācijai.

*

Ja PVKIU tirdzniecības prasības un AIF tirdzniecības prasības ir publicētas kompetentās iestādes tīmekļa vietnes atsevišķās tīmekļa lapās, šīs “citas prasības” ir jāpublicē abās lapās.

II PIELIKUMS

Veidne AIF un PVKIU tirdzniecības prasības reglamentējošo valsts noteikumu kopsavilkumu publicēšanai

[Norādīt datumu, kad informācija pēdējoreiz grozīta, ja šis kopsavilkums ir publicēts citā tīmekļa vietnē nekā I pielikuma informācija]

PVKIU tirdzniecības prasību kopsavilkums

(Ievietot PVKIU tirdzniecības prasību kopsavilkumu, jo īpaši norādot noteikumus, kas reglamentē:

(a)

paziņošanu par tirgvedības paziņojumiem un to iepriekšēju apstiprināšanu;

(b)

jebkādas citas PVKIU tirdzniecībai piemērojamās prasības, ko kompetentā iestāde uzskata par atbilstošām [ja piemērojams].)

AIF tirdzniecības prasību kopsavilkums

(Ievietot AIF tirdzniecības prasību kopsavilkumu, jo īpaši norādot noteikumus, kas reglamentē:

(a)

paziņošanu par tirdzniecību un tās iepriekšēju apstiprināšanu;

(b)

paziņošanu par tirgvedības paziņojumiem un to iepriekšēju apstiprināšanu;

(c)

uz privātiem ieguldītājiem vai profesionāliem ieguldītājiem orientētu tirgvedību;

(d)

papildu prasības, kas jo īpaši piemērojamas noteiktu kategoriju AIF, kuri pastāv valsts tiesību aktos (piemēram, privātkapitāla vai nekustamā īpašuma AIF), tirdzniecībai;

(e)

jebkādas citas AIF tirdzniecībai piemērojamās prasības, ko kompetentā iestāde uzskata par atbilstošām [ja piemērojams].)


III PIELIKUMS

Veidne regulatīvo maksu un nodevu publicēšanai

[Norādīt datumu, kad informācija pēdējoreiz grozīta]

Šajā lapā ir informācija par maksām un nodevām, ko [kompetentās iestādes nosaukums] iekasē par savu pienākumu veikšanu saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1156 (2019. gada 20. jūnijs) par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu 10. panta 1. punktā minēto AIFP, EuSEF pārvaldnieku, EuVECA pārvaldnieku un PVKIU pārvaldības sabiedrību pārrobežu darbībām.

[Kompetentajām iestādēm jāizmanto šī veidne, lai publicētu visas maksas un nodevas, ko tās iekasē par savu pienākumu veikšanu saistībā ar AIFP, EuSEF pārvaldnieku, EuVECA pārvaldnieku un PVKIU pārvaldības sabiedrību pārrobežu darbībām, sadalot maksas un nodevas, cita starpā, šādās kategorijās (ja piemērojams)].

Pārrobežu pārvaldības maksas un nodevas*

(a)

Reģistrācijas maksas;

(b)

maksas, ko iekasē par dokumentu paziņošanu un iepriekšēju paziņojumu turpmāku atjaunināšanu;

(c)

maksas par pases piešķiršanu;

(d)

pārvaldības maksas;

(e)

jebkuras citas piemērojamās maksas vai nodevas, kas noteiktas dalībvalsts tiesību aktos [ja piemērojams].

Pārrobežu tirdzniecības maksas un nodevas*

(a)

Pirmstirdzniecības maksas;

(b)

reģistrācijas maksas;

(c)

maksas, ko iekasē par dokumentu paziņošanu un iepriekšēju paziņojumu turpmāku atjaunināšanu;

(d)

maksas par pases piešķiršanu;

(e)

maksas par paziņojumu atcelšanu;

(f)

jebkuras citas maksas vai nodevas, kas noteiktas dalībvalsts tiesību aktos

[ja piemērojams].

*

Ja saistībā ar iepriekš uzskaitītajām kategorijām netiek iekasētas maksas vai nodevas, jāiekļauj šāda atruna: “[Kompetentās iestādes nosaukums] neiekasē nekādas maksas un nodevas saistībā ar [attiecīgā darbības kategorija]”.

[Papildus turpmāk sniegtajam sarakstam ar maksām un nodevām, ko kompetentās iestādes iekasē par savu pienākumu veikšanu saistībā ar

AIFP, EuSEF pārvaldnieku,

EuVECA pārvaldnieku un PVKIU pārvaldības sabiedrību pārrobežu darbībām, kompetentās iestādes var sniegt vispārīgu informāciju par šo maksu un nodevu struktūru.]

Maksu un nodevu veidne (maksas vai nodevas nosaukums vai īss apraksts)

(Juridiskais pamats un hipersaite uz attiecīgā juridiskā teksta pilnu versiju) (Subjekts, kas atbildīgs par maksas vai nodevas samaksu)

(Darbība, par kuru jāmaksā maksa vai nodeva)

(Maksas vai nodevas struktūras apraksts, tostarp šāda informācija.

(a)

Summa – ja ir noteikta fiksēta summa – vai maksas vai nodevas aprēķināšanas metode, tostarp jo īpaši maksas vai nodevas procentuālā daļa, aprēķina bāze un attiecīgā gadījumā norāde par minimālo vai maksimālo summu, kā arī piemērs.

(b)

Vai tā ir sākotnēja vai pastāvīga maksa vai nodeva, un attiecīgā gadījumā tās iekasēšanas periodiskums.

(c)

Datums, kurā maksa vai nodeva ir jāmaksā.

(d)

Jebkāda papildu informācija.)

(Kompetentās iestādes var sniegt papildu informāciju par maksas vai nodevas struktūru, iekasēšanas periodiskumu vai aprēķināšanas metodi. Ja iestāde uzskata, ka iepriekš minētā informācija varētu būt neskaidra vai maldinoša, obligāti jāsniedz papildu informācija.)


IV PIELIKUMS

Veidne informācijas paziņošanai saskaņā ar šīs regulas 3. panta 1. punktu

Veidlapa informācijas paziņošanai saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1156 5. panta 2. punktu

NOSŪTĪTĀJS:

Dalībvalsts:

Kompetentā iestāde:

Izraudzītais kontaktpunkts:

E-pasts:

(Sākotnējais paziņojums)

Cienītā kundze/Godātais kungs!

Saskaņā ar 5. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2019/1156 (2019. gada 20. jūnijs) par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu vēlos Jums sniegt minētajā noteikumā citēto informāciju, proti:

hipersaiti uz [kompetentās iestādes nosaukums] tīmekļa vietni, kurā ir publicēta informācija par piemērojamajiem valsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas reglamentē AIF un PVKIU tirdzniecības prasības, un to kopsavilkumi; un

tirdzniecības prasību kopsavilkumu, kas publicējams Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes tīmekļa vietnē.

Minētā informācija ir sniegta turpmākajā tabulā.

Hipersaites uz kompetentās iestādes tīmekļa vietni

Hipersaite uz [kompetentās iestādes nosaukums] tīmekļa vietni, kur Regulas (ES) 2019/1156 5. panta 1. punktā minētā informācija ir publicēta [norādīt valodu, ko ierasts lietot starptautisko finanšu jomā]

[Ievietot hipersaiti]

(Ja piemērojams) Hipersaite uz [kompetentās iestādes nosaukums] tīmekļa vietni, kur Regulas 2019/1156 (ES) 5. panta 1. punktā minētā informācija ir publicēta [norādīt citu valodu]

[Ievietot hipersaiti]

Tirdzniecības prasību kopsavilkums

Regulas (ES) 2019/1156 5. panta 1. punktā minēto prasību kopsavilkums ir publicēts [norādīt valodu, ko ierasts lietot starptautisko finanšu jomā]

[Ievietot tirdzniecības prasību kopsavilkumu]

Regulas (ES) 2019/1156 5. panta 1. punktā minēto tirdzniecības prasību kopsavilkums [norādīt citu valodu]

[Ievietot tirdzniecības prasību kopsavilkumu]

Ar

cieņu

[paraksts]

(Ja paziņojums attiecas uz izmaiņām iepriekš paziņotajā informācijā)

Cienītā kundze/Godātais kungs!

Saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1156 5. panta 2. punktu vēlos paziņot par izmaiņām minētajā noteikumā citētajā informācijā, proti, (vai nu) par izmaiņām hipersaitē uz [iestādes nosaukums] tīmekļa vietni, kur publicēta informācija par piemērojamajiem valsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas reglamentē AIF un PVKIU tirdzniecības prasības, un to kopsavilkumi, (un/vai arī) par izmaiņām tirdzniecības prasību kopsavilkumā, kas publicējams Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes tīmekļa vietnē.

Turpmāk tabulā ir sīkāka informācija par izmaiņām, kas ieviestas [datums, kad izmaiņas ieviestas kompetentās iestādes tīmekļa vietnē].

Hipersaites uz kompetento iestāžu tīmekļa vietnēm

Agrākā hipersaite

Atjaunināta hipersaite

Hipersaite uz [kompetentās iestādes nosaukums] tīmekļa vietni, kur Regulas (ES) 2019/1156 5. panta 1. punktā minētā informācija ir publicēta (norādīt valodu, ko ierasts lietot starptautisko finanšu jomā):

[Ievietot agrāko hipersaiti]

Atjaunināta hipersaite uz [kompetentās iestādes nosaukums] tīmekļa vietni, kur Regulas (ES) 2019/1156 5. panta 1. punktā minētā informācija ir publicēta (norādīt valodu, ko ierasts lietot starptautisko finanšu jomā):

[Ievietot atjaunināto hipersaiti]

Hipersaite uz [kompetentās iestādes nosaukums] tīmekļa vietni, kur Regulas (ES) 2019/1156 5. panta 1. punktā minētā informācija ir publicēta [norādīt citu valodu]

[Ievietot agrāko hipersaiti]

Atjaunināta hipersaite uz [kompetentās iestādes nosaukums] tīmekļa vietni, kur Regulas (ES) 2019/1156 5. panta 1. punktā minētā informācija ir publicēta [norādīt citu valodu]:

[Ievietot atjaunināto hipersaiti]

un/vai

Tirdzniecības prasību kopsavilkums

[Agrākais tirdzniecības prasību kopsavilkums]

[Atjauninātais tirdzniecības prasību kopsavilkums]

Tirdzniecības prasību kopsavilkuma agrākā versija, kas publicēta [norādīt valodu, ko ierasts lietot starptautisko finanšu jomā]:

Tirdzniecības prasību kopsavilkuma atjauninātā versija, kas publicēta [norādīt valodu, ko ierasts lietot starptautisko finanšu jomā]:

[Ievietot tirdzniecības prasību kopsavilkuma agrāko versiju]

[Ievietot tirdzniecības prasību kopsavilkuma atjaunināto versiju]

Tirdzniecības prasību kopsavilkuma agrākā versija, kas publicēta [norādīt citu valodu]:

Tirdzniecības prasību kopsavilkuma atjauninātā versija, kas publicēta [norādīt citu valodu]:

[Ievietot tirdzniecības prasību kopsavilkuma agrāko versiju]

[Ievietot tirdzniecības prasību kopsavilkuma atjaunināto versiju]

Ar

cieņu

[paraksts]


V PIELIKUMS

Veidne informācijas paziņošanai saskaņā ar šīs regulas 3. panta 2. punktu

Veidlapa informācijas paziņošanai saskaņā ar Regulas (ES) 2019/1156 10. panta 2. punktu

NOSŪTĪTĀJS:

Dalībvalsts:

Kompetentā iestāde:

Izraudzītais kontaktpunkts:

E-pasts:

Cienītā kundze/Godātais kungs!

Saskaņā ar 10. panta 2. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2019/1156 (2019. gada 20. jūnijs) par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārrobežu izplatīšanas atvieglošanu vēlos Jums sniegt minētajā noteikumā citēto informāciju, proti, hipersaiti uz [kompetentās iestādes nosaukums] tīmekļa vietni, kur publicēta informācija par maksām vai nodevām, ko [dalībvalstī] iekasē saistībā ar AIFP, EuVECA pārvaldnieku, EuSEF pārvaldnieku un PVKIU pārvaldības sabiedrību pārrobežu darbībām.

Hipersaites uz kompetento iestāžu tīmekļa vietnēm

Hipersaite uz [kompetentās iestādes nosaukums] tīmekļa vietni, kur Regulas (ES) 2019/1156 10. panta 1. punktā minētā informācija ir publicēta [norādīt valodu, ko ierasts lietot starptautisko finanšu jomā]

[Ievietot hipersaiti]

(Ja piemērojams) Hipersaite uz [kompetentās iestādes nosaukums] tīmekļa vietni, kur Regulas (ES) 2019/1156 10. panta 1. punktā minētā informācija ir publicēta [norādīt citu valodu]:

[Ievietot hipersaiti]

(Ja paziņojums attiecas uz izmaiņām iepriekš paziņotajā informācijā)

Cienītā kundze/Godātais kungs!

Vēlos paziņot par izmaiņām Regulas (ES) 2019/1156 10. panta 2. punktā minētajā informācijā, proti, hipersaitē uz [kompetentās iestādes nosaukums] tīmekļa vietni, kur publicēta informācija par maksām vai nodevām, ko [dalībvalstī] iekasē saistībā ar AIFP, EuVECA pārvaldnieku, EuSEF pārvaldnieku un PVKIU pārvaldības sabiedrību pārrobežu darbībām.

(Ja piemērojams) Vēlos paziņot par izmaiņām [kompetentās iestādes nosaukums] tīmekļa vietnē publicētajā informācijā attiecībā uz regulatīvajām maksām un nodevām, ko [dalībvalstī] iekasē par AIFP, EuVECA pārvaldnieku, EuSEF pārvaldnieku un PVKIU pārvaldības sabiedrību pārrobežu darbībām.

Turpmāk tabulā ir sīkāka informācija par izmaiņām, kas ieviestas [datums, kad izmaiņas ieviestas kompetentās iestādes tīmekļa vietnē].

Hipersaites uz kompetento iestāžu tīmekļa vietnēm

Agrākā hipersaite

Atjaunināta hipersaite

Hipersaite uz [kompetentās iestādes nosaukums] tīmekļa vietni, kur Regulas (ES) 2019/1156 10. panta 1. punktā minētā informācija bija publicēta (norādīt valodu, ko ierasts lietot starptautisko finanšu jomā):

[Ievietot agrāko hipersaiti]

Atjaunināta hipersaite uz [kompetentās iestādes nosaukums] tīmekļa vietni, kur Regulas (ES) 2019/1156 10. panta 1. punktā minētā informācija ir publicēta (norādīt valodu, ko ierasts lietot starptautisko finanšu jomā):

[Ievietot atjaunināto hipersaiti]

(Ja piemērojams) Hipersaite uz [kompetentās iestādes nosaukums] tīmekļa vietni, kur Regulas (ES) 2019/1156 10. panta 1. punktā minētā informācija bija publicēta [norādīt citu valodu]:

[Ievietot agrāko hipersaiti]

(Ja piemērojams) Atjaunināta hipersaite uz [kompetentās iestādes nosaukums] tīmekļa vietni, kur Regulas (ES) 2019/1156 10. panta 1. punktā minētā informācija ir publicēta [norādīt citu valodu]:

[Ievietot atjaunināto hipersaiti]

un/vai

Sīkāka informācija par regulatīvajām maksām vai nodevām

Agrākās regulatīvās maksas vai nodevas

Atjauninātas regulatīvās maksas vai nodevas

Agrāka sīkāka informācija par regulatīvajām maksām vai nodevām:

Atjaunināta sīkāka informācija par regulatīvajām maksām vai nodevām:

[Ievietot agrāku sīkāku informāciju par attiecīgajām regulatīvajām maksām vai nodevām]

[Ievietot atjauninātu sīkāku informāciju par regulatīvajām maksām vai nodevām]

Ar cieņu

[paraksts]


VI PIELIKUMS

DATI, KAS JĀSNIEDZ EVTI NOLŪKĀ IZVEIDOT UN UZTURĒT CENTRĀLO DATUBĀZI PAR AIF UN PVKIU PĀRROBEŽU TIRDZNIECĪBU

1. tabula.

Uzrādāmie lauki

Numurs

Datu lauks

Ziņojamie dati

zmantojamais standarts un formāts

1

Fonda nosaukums

Pilns fonda nosaukums

{ALPHANUM-350}

2

Fonda valsts identifikācijas kods

Unikāls fonda identifikators

{ALPHANUM-35}

3

Fonda LEI kods

Fonda juridiskās personas identifikators

{LEI}

4

Akciju kategorijas ISIN

Akciju kategorijas starptautiskais vērtspapīru identifikācijas numurs

{ISIN}

5

Pārvaldības sabiedrības nosaukums

Pārvaldības sabiedrības pilns nosaukums

{ALPHANUM-350}

6

Pārvaldības sabiedrības LEI kods

Pārvaldības sabiedrības juridiskās personas identifikators

{LEI}

7

Fonda pārvaldības sabiedrības valsts identifikācijas kods

Fonda pārvaldības sabiedrības unikālais identifikators, ko piešķīrusi kompetentā iestāde

{ALPHANUM-35}

8

Fonda veids

Fonda veids

Izvēle no iepriekš definētu lauku saraksta:

[UCIT] attiecībā uz PKVIU

[AIFS] attiecībā uz AIF

[ESEF] attiecībā uz EuSEF

[EVCA] attiecībā uz EuVECA

[LTIF] attiecībā uz ELTIF

9

Nosūtītāja dalībvalsts

Nosūtītājas dalībvalsts nosaukums

{COUNTRYCODE_2}

10

Uzņēmēja dalībvalsts

Kompetentajām iestādēm jānorāda visas uzņēmējas dalībvalstis, kurās ir paziņots par fonda tirdzniecību

{COUNTRYCODE_2}

11

Paziņošanas datums

Par katru uzņēmēju dalībvalsti kompetentajai iestādei ir jānorāda, kad tā

uzņēmējas dalībvalsts kompetentajai iestādei ir nosūtījusi paziņojumu par fonda tirdzniecību

{DATEFORMAT}

12

Paziņojuma atsaukšanas datums

Attiecībā uz katru uzņēmēju dalībvalsti kompetentajai iestādei ir jānorāda, kad tā uzņēmējas dalībvalsts kompetento iestādi ir informējusi par fonda tirdzniecības paziņojuma atsaukšanu

{DATEFORMAT}

13

Direktīvas 2009/65/EK 93. panta 1. punktā un Direktīvas 2011/61/ES 31. panta 2. punktā un 32. panta 2. punktā minētā paziņojuma dokumentācija

Kompetentajām iestādēm jānorāda tās datnes nosaukums, kas izmantota paziņojuma dokumentācijas paziņošanai

Formāts, kas ļauj analizēt dokumenta saturu, nepārveidojot dokumentu citā formātā

14

Paziņojuma dokumentācijas valoda

Valoda, kurā izstrādāta paziņojuma dokumentācija

{LANGUAGE}

15

Direktīvas 2009/65/EK 93.a panta 2. punktā un Direktīvas 2011/61/ES 32.a panta 2. punktā minētā paziņojuma atsaukšanas dokumentācija

Ja piemērojams, norāda tās datnes nosaukumu, kas izmantota paziņojuma atsaukšanas dokumentācijas paziņošanai

Formāts, kas ļauj analizēt dokumenta saturu, nepārveidojot dokumentu citā formātā

16

Paziņojuma atsaukšanas dokumentācijas valoda

Valoda, kurā izstrādāta paziņojuma atsaukšanas dokumentācija

{LANGUAGE}

17

Tiek tirgots

Kompetentajām iestādēm, ja ir pieejama informācija, jānorāda, vai fonds faktiski tiek tirgots

Izvēle no iepriekš definētu lauku saraksta:

[Y] Jā

[N] Nē

[NA] Informācija nav pieejama

18

Fonda veids

Kompetentajām iestādēm jānorāda, vai fonds tiek pārvaldīts iekšēji

Izvēle no iepriekš definētu lauku saraksta:

[Y] Jā

[N] Nē


2. tabula.

Lauku formāti

Numurs

Simbols

Datu veids

Definīcija

1

{ALPHANUM-n}

Līdz n burtciparu zīmēm

Brīvas formas teksta lauks

2

{LEI}

20 burtciparu zīmes

Juridiskās personas identifikators, kā definēts ISO 17442

3

{ISIN}

12 burtciparu zīmes

ISIN kods, definēts ISO 6166

4

{COUNTRYCODE_2}

Divas burtciparu rakstzīmes

Valsts divburtu kods, definēts ar ISO 3166-1 par valsts kodiem (ar 2 burtiem)

5

{LANGUAGE}

Divu burtu kods

ISO 639-1

6

{DATEFORMAT}

Datumi šādā formātā: GGGG–MM–DD; Datumus jānorāda pēc koordinētā universālā laika

ISO8601 datuma formāts


15.6.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/45


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/956

(2021. gada 31. maijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 57. panta 4. punktu un 58. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (2) pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, nepieciešams pieņemt noteikumus par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kas pilnīgi vai daļēji balstās uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 31. maijā

Komisijas

un tās priekšsēdētājas vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Gerassimos THOMAS


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija

(KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Modulārs izstrādājums ar skaņu absorbējošām un skaņu izolējošām īpašībām (tā sauktā “telpas telpā sistēma”). Saliktā veidā tā platums ir aptuveni 3 m, garums – no 2 līdz 6 m un augstums – 2,3 m, un tā sienu biezums ir aptuveni 40 mm.

Tas sastāv no kubveida ietvara, kas izgatavots no alumīnija un savienots ar vairākiem metāla stūriem un paneļiem, kuri ir novietoti konstrukcijas sānos un augšpusē.

Katrs panelis sastāv no apdrukāta poliestera akustiskā slāņa no ugunsdroša auduma vienā pusē un laminētas kokskaidu plāksnes otrā pusē. Paneļa iekšpuse ir polsterēta ar akmens vati (blīvums 100 kg/m3).

Griesti ir izgatavoti no poliestera paneļiem un atbalsta sijām no alumīnija. Izstrādājums ir aprīkots arī ar durvīm, logiem, LED apgaismojuma sistēmu un ventilācijas sistēmu.

Izstrādājums ir īpaša konstrukcija, kas paredzēta uzstādīšanai esošas gatavas ēkas iekšpusē, jo tā nenodrošina aizsardzību pret laikapstākļiem. To paredzēts izmantot atvērtā plānojuma birojos kā slēgtu zonu konfidenciālām apspriedēm vai klusās zonas izveidei.

Sk. attēlu  (*1).

7610 90 90

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras 1., 2. a), 3. b) un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu un KN kodu 7610 , 7610 90 un 7610 90 90 formulējumu.

Klasificēšana pozīcijā 9406 nav iespējama, jo izstrādājums nav atsevišķa pabeigta vai nepabeigta “saliekamā būvkonstrukcija”, jo to nevar uzskatīt ne par saliekamo māju, ne arī par tamlīdzīgu ēku (sk. arī 94. nodaļas 4. piezīmi un Harmonizētās sistēmas skaidrojumus par pozīciju 9406 ). Tas nav piemērots izmantošanai ārpus telpām, jo tas nav uzskatāms par izturīgu pret laikapstākļiem. Izstrādājums ir īpaša konstrukcija, kas paredzēta uzstādīšanai esošas gatavas ēkas iekšpusē.

Izstrādājums ir salikts no vairākām daļām, un tā pamatīpašības nosaka konstrukcija (alumīnija ietvars). Tāpēc tas ir klasificējams pēc materiāla, no kura minētā konstrukcija veidota.

Tāpēc izstrādājums klasificējams ar KN kodu 7610 90 90 pie citādām alumīnija konstrukcijām.

Image 1


(*1)  Attēls pievienots tikai informācijai.


15.6.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/48


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/957

(2021. gada 31. maijs)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 57. panta 4. punktu un 58. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (2) pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji pamatojas uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 31. maijā

Komisijas

un tās priekšsēdētājas vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Gerassimos THOMAS


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija (KN kods)

Pamatojums

(1)

(2)

(3)

Ovāls izstrādājums, apmēram 180 cm garš un platākajā punktā – 95 cm plats. Sastāv no vaļīgi tamborētas tīklveidīgas struktūras tekstildrānas, kas piestiprināta piepūšamai plastmasas caurulei, kura tekstilaudumu ierāmē. Caurules vienā pusē piestiprināts piepūšams plastmasas spilvens. Caurule un spilvens ir pilnībā apvilkti ar austu tekstildrānu no sintētisko pavedienu dzijas.

Izstrādājuma ārējā virsma ir pilnībā no tekstilmateriāliem, kuri izstrādājuma tilpumā ir pārsvarā pār plastmasu. Sevišķi tīklveidīgā struktūra, uz kuras var novietoties lietotājs, ir pilnībā no tekstilmateriāla. Tomēr izstrādājuma masā un vērtībā plastmasa ir pārsvarā pār tekstilmateriāliem.

Izstrādājums ir konstruēts kā peldlīdzeklis līdzīgi piepūšamajam ūdens matracim.

Sk. attēlu  (*1).

6306 90 00

Klasifikācija ir noteikta, ievērojot Kombinētās nomenklatūras interpretācijas 1., 3.b) un 6. vispārīgo noteikumu, Kombinētās nomenklatūras XI sadaļas 7. piezīmes f) punktu un KN kodu 6306 un 6306 90 00 formulējumu.

Izstrādājums ir salikta prece, kas sastāv no dažādiem materiāliem (tekstildrānas un plastmasas) 3.b) vispārīgā interpretācijas noteikuma nozīmē.

Klasificēšana ar KN kodu 3926 90 97 pie citādiem plastmasas izstrādājumiem ir izslēgta, tāpēc ka izstrādājumam pēc izskata, taustes vai, ja uz tā novietojas, ir tekstilizstrādājuma objektīvās īpašības, jo tā ārējās virsmas materiāls izgatavots pilnībā no tekstilmateriāla. Plastmasai ir svarīga nozīme, lai izstrādājumu varētu izmantot par peldlīdzekli, tomēr izstrādājuma vidū esošā tīklveidīgā tekstildrāna ir svarīga, lai cilvēks varētu novietoties uz peldlīdzekļa, kas peld pa ūdens virsu. Tāpēc tekstilmateriāli (ārējās virsmas materiāls, tamborētā tīklveida tekstildrāna) kopumā nosaka izstrādājuma pamatīpašības 3.b) vispārīgā interpretācijas noteikuma nozīmē.

Ņemot vērā izstrādājuma objektīvās īpašības (paredzēts līdzņemšanai uz dažādām vietām un izmantošanai tajās uz laiku, viegls, viegli pārvadājams un vienkārši uzstādāms, līdzinās piepūšamajiem matračiem), tas ir paredzēts tūrismam. Sk. arī KN skaidrojumus pozīcijai 6306 90 00 un Harmonizētās sistēmas skaidrojumus par pozīciju 6306 pirmās daļas 5. punktu.

Izstrādājums tāpēc jāklasificē ar KN kodu 6306 90 00 pie “citādiem tūrisma piederumiem”.

Image 2


(*1)  Attēls pievienots tikai informācijai.


LĒMUMI

15.6.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/51


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/958

(2021. gada 31. maijs),

ar ko nosaka formātu, kādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/904 13. panta 1. punkta d) apakšpunktu un 13. panta 2. punktu ziņojami dati un informācija par tirgū laistiem zvejas rīkiem un dalībvalstīs savāktiem par atkritumiem kļuvušiem zvejas rīkiem un iesniedzams kvalitātes pārbaudes ziņojums

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/904 (2019. gada 5. jūnijs) par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu (1) un jo īpaši tās 13. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/904 13. panta 1. punkta d) apakšpunktu dalībvalstīm Komisijas noteiktajā formātā jāpaziņo dati par tirgū laistiem plastmasu saturošiem zvejas rīkiem un par dalībvalstī savāktiem par atkritumiem kļuvušiem zvejas rīkiem.

(2)

Direktīvas (ES) 2019/904 13. panta 2. punktā noteikts, ka kopā ar dalībvalstu paziņotajiem datiem un informāciju ir jāiesniedz kvalitātes pārbaudes ziņojums. Kvalitātes pārbaudes ziņojuma formātam būtu jānodrošina, ka pēc paziņotās informācijas un datiem iespējams pietiekami verificēt šīs informācijas un datu pareizību, ticamību un salīdzināmību starp dalībvalstīm.

(3)

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/904 13. panta 1. punktu dalībvalstīm dati un informācija būtu Komisijai elektroniski jāpaziņo 18 mēnešos no tā pārskata gada beigām, par kuru tie tika savākti.

(4)

Lai dalībvalstis varētu izpildīt savus ziņošanas pienākumus saskaņā ar Direktīvu (ES) 2019/904 un lai nodrošinātu paziņoto datu pareizību un salīdzināmību, saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/904 13. panta 4. punktu ir jānosaka formāts, kādā ziņojami dati par tirgū laistiem plastmasu saturošiem zvejas rīkiem un dalībvalstī savāktiem par atkritumiem kļuvušiem zvejas rīkiem.

(5)

Šā lēmuma pielikumā noteiktais formāts prasa tirgū laisto zvejas rīku un par atkritumiem kļuvušo zvejas rīku apjomu ziņojumā norādīt masas mērvienībās. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka ziņošanu var veikt noteiktajā formātā.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK (2) 39. panta pamata izveidotā Atkritumu direktīvu pielāgošanas zinātnes un tehnikas attīstībai un īstenošanas komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas (ES) 2019/904 13. panta 1. punkta d) apakšpunktā minētos datus par tirgū laistiem plastmasu saturošiem zvejas rīkiem un savāktiem par atkritumiem kļuvušiem zvejas rīkiem ziņo šā lēmuma 1. pielikumā noteiktajā datu ziņošanas formātā.

2. pants

Direktīvas (ES) 2019/904 13. panta 2. punktā minēto kvalitātes pārbaudes ziņojumu dalībvalstis sagatavo šā lēmuma 2. pielikumā noteiktajā formātā.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2021. gada 31. maijā

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Virginijus SINKEVIČIUS


(1)  OV L 155, 12.6.2019., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).


1. PIELIKUMS

Formāts, kādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/904 13. panta 1. punkta d) apakšpunktu ziņojami dati par tirgū laistiem plastmasu saturošiem zvejas rīkiem un savāktiem par atkritumiem kļuvušiem zvejas rīkiem

A.   Formāts, kādā ziņojami dati par tirgū laistiem plastmasu saturošiem zvejas rīkiem (1)

 

 

Linuma plātnes no biezas auklas  (2)

(Ø > 1 mm)

Linuma plātnes no plānas auklas

(Ø ≤ 1 mm)

Citi plastmasas zvejas rīki vai to daļas

Zvejas rīka daļas, kas nav no plastmasas  (3)

Bojas, pludiņi, virves

Kopā  (*1) =

(tonnās)

A + B + C + D + E

A

B

C

D = I + K

E = F + J + L

Plastmasas kopā =

A + B + C + F

A

B

C

 

F

Polipropilēns (PP)

 

 

 

 

 

 

Polietilēns (PE)

 

 

 

 

 

 

Lielmolekulārs polietilēns (HMPE)

 

 

 

 

 

 

Neilons

 

 

 

 

 

 

Citas plastmasas (PET, PVC, HDPE, EVA u. c.)

 

 

 

 

 

 

Polimēru sajaukums

 

 

 

 

 

 

Metāli kopā

G = I + J

 

 

 

I

J

Tērauds

 

 

 

 

 

 

Alumīnijs

 

 

 

 

 

 

Svins

 

 

 

 

 

 

Citi metāli vai metālu sajaukums

 

 

 

 

 

 

Kaučuks kopā

H = K + L

 

 

 

K

L

B.   Formāts, kādā ziņojami dati par savāktiem par atkritumiem kļuvušiem zvejas rīkiem (4)

 

Kopā

Linuma plātnes no biezas auklas  (5)

(Ø > 1 mm)

Linuma plātnes no plānas auklas

(Ø ≤ 1 mm)

Citi plastmasas zvejas rīki vai to daļas

Zvejas rīka daļas, kas nav no plastmasas  (6)

Bojas, pludiņi, virves

Kopā  (*2) =

(tonnās)

A + B + C + D + E

A

B

C

D = I + K

E = F + J + L

Plastmasas kopā =

A + B + C + F

A

B

C

 

F

Polipropilēns (PP)

 

 

 

 

 

 

Polietilēns (PE)

 

 

 

 

 

 

Lielmolekulārs polietilēns (HMPE)

 

 

 

 

 

 

Neilons

 

 

 

 

 

 

Citas plastmasas (PET, PVC, HDPE, EVA u. c.)

 

 

 

 

 

 

Polimēru sajaukums

 

 

 

 

 

 

Metāli kopā

G = I + J

 

 

 

I

J

Tērauds

 

 

 

 

 

 

Alumīnijs

 

 

 

 

 

 

Svins

 

 

 

 

 

 

Citi metāli vai metālu sajaukums

 

 

 

 

 

 

Kaučuks kopā

H = K + L

 

 

 

K

L


(1)  Dati jāziņo, izteikti masas mērvienībās (tonnās); kvalitātes pārbaudes ziņojumā jānorāda, vai ir izmantoti pārrēķina koeficienti (piemēram, no tilpuma uz masas mērvienībām).

(*1)  Ziņojumā obligāti jānorāda tikai zvejas rīku un to sastāvdaļu kopējais apjoms (baltajā ailē).

Melnā krāsā ieēnotās ailes nav relevantas.

(2)  “Aukla” aptver visas auklas, saites, vieglas virves u. c. neatkarīgi no tā, vai tās sastāv no viena pavediena (monopavediena) vai vairākiem pavedieniem, kas savīti vai sapīti kopā, veidojot vienu daudzvijumu auklu.

(3)  Piemēram, metāla gremdes, kaučuka skrituļi, izkļūšanas ierīces/režģi u. c.

(4)  Dati jāziņo, izteikti masas mērvienībās (tonnās); kvalitātes pārbaudes ziņojumā jānorāda, vai ir izmantoti pārrēķina koeficienti (piemēram, no tilpuma uz masas mērvienībām).

(*2)  Ziņojumā obligāti jānorāda tikai zvejas rīku un to sastāvdaļu kopējais apjoms (baltajā ailē). Tas ietver visus plastmasu saturošos zvejas rīkus, kā arī visas atsevišķās sastāvdaļas, vielas vai materiālus, kas šādu zvejas rīku izmešanas, tostarp pamešanas vai pazaudēšanas brīdī, bija to daļa vai tiem piestiprināti. Melnā krāsā ieēnotās ailes nav relevantas.

(5)  “Aukla” aptver visas auklas, saites, vieglas virves u. c. neatkarīgi no tā, vai tās sastāv no viena pavediena (monopavediena) vai vairākiem pavedieniem, kas savīti vai sapīti kopā, veidojot vienu daudzvijumu auklu.

(6)  Piemēram, metāla gremdes, kaučuka skrituļi, izkļūšanas ierīces/režģi u. c.


2. PIELIKUMS

Formāts, kādā sagatavojams kvalitātes pārbaudes ziņojums, ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2019/904 13. panta 2. punktu iesniedz kopā ar 1. pielikumā minētajiem datiem

I.   Ziņojuma mērķis

Kvalitātes pārbaudes ziņojuma mērķis ir apkopot informāciju par iesniegto datu apkopošanas metodēm un kvalitāti. Ziņojums ļauj labāk izprast dalībvalstu izmantotās pieejas datu vākšanā un salīdzināt datus starp dažādām dalībvalstīm. To pievieno dalībvalstu ziņojumiem par tirgū laistiem plastmasu saturošiem zvejas rīkiem un savāktiem par atkritumiem kļuvušiem zvejas rīkiem.

Kvalitātes pārbaudes ziņojumā jāizvērtē, cik kvalitatīvi ir datu vākšanas procesi, arī tas, kāds ir administratīvo datu avotu tvērums un validēšana un kāds ir apsekojumos balstīto pieeju statistiskais derīgums.

Turklāt kvalitātes pārbaudes ziņojumā jānorāda iemesli, kādēļ ziņotie dati ir būtiski mainījušies, un tam jānodrošina, ka šo datu pareizība nav apšaubāma.

II.   Kvalitātes pārbaudes ziņojuma formāts. Plastmasu saturoši zvejas rīki, kas laisti tirgū

1.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Dalībvalsts:

 

Par datu iesniegšanu atbildīgā organizācija:

 

E-pasts saziņai:

 

Tālruņa numurs:

 

Pārskata gads:

 

Iesniegšanas datums / versija:

 

Saite uz dalībvalsts publicētajiem datiem (ja ir):

 

2.   APRAKSTS PAR DATU VĀKŠANĀ IESAISTĪTAJIEM

Iestādes nosaukums

Galvenie pienākumi

 

 

Ja vajadzīgs, pievienojiet papildu rindas.

3.   IZMANTOTO METOŽU APRAKSTS

3.1.   Metožu un avotu specifikācija

Datu vākšanas metodes / datu avots

Obligātie dati

(metode/avots: jā/nē)

Fakultatīvie dati (pēc izvēles)

(metode/avots: jā/nē)

Administratīvie ziņojumi (skaitīšana)

 

 

Apsekojumi (skaitīšana vai paraugošana)

 

 

Tirdzniecības statistika (piem., izmantojot Prodcom vai Comext datus)

 

 

Ražotāja paplašinātas atbildības (RPA) shēma

 

 

Zvejas rīku ražotāji/tirgotāji

 

 

Cits (norādīt)

 

 

Ailēs, kurās atbildējāt ar “jā”, iekavās norādiet atsauces avota numuru, piemēram, jā (1).

Nākamajā tabulā, izmantojot atsauces numurus, pievienojiet konkrētus paskaidrojumus par ailēm, kurās atbildējāt ar jā. Norādiet datu vākšanas biežumu (piemēram, reizi mēnesī, ceturksnī, gadā, nepārtraukti), ja zināms.

Atsauces Nr.

Papildu paskaidrojums/apraksts

 

 

Ja vajadzīgs, pievienojiet papildu rindas.

3.2.   Pārrēķina koeficientu specifikācija

Ja fakultatīvo datu aprēķinos izmantoti pārrēķina koeficienti (1), norādiet tos nākamajā tabulā.

 

Kopējais plastmasu saturošo zvejas rīku daudzums (tonnās)

Linuma plātnes no biezas auklas

(Ø > 1 mm)

Linuma plātnes un zvejasauklas no plānas auklas

(Ø ≤ 1 mm)

Citi plastmasas zvejas rīki vai to daļas

Zvejas rīka daļas, kas nav no plastmasas

Bojas, pludiņi, virves

Kopā katram materiāla veidam

Kopā  (*1) (tonnās)

Obligāta vērtība

 

 

 

 

 

 

Plastmasas kopā

 

 

 

 

 

 

 

Polipropilēns (PP)

 

 

 

 

 

 

 

Polietilēns (PE)

 

 

 

 

 

 

 

Lielmolekulārs polietilēns (HMPE)

 

 

 

 

 

 

 

Neilons

 

 

 

 

 

 

 

Citas plastmasas

 

 

 

 

 

 

 

Sajaukums

 

 

 

 

 

 

 

Metāli kopā

 

 

 

 

 

 

 

Tērauds

 

 

 

 

 

 

 

Alumīnijs

 

 

 

 

 

 

 

Svins

 

 

 

 

 

 

 

Citi metāli vai metālu sajaukums

 

 

 

 

 

 

 

Kaučuks kopā

 

 

 

 

 

 

 

Kopā katrai zvejas rīka sastāvdaļai

 

 

 

 

 

 

 

4.   DATU PAREIZĪBA

4.1.   Statistiski apsekojumi par tirgū laisto zvejas rīku daudzumu

Apsekojuma tvērums

Gads

Statistiskās vienības

Apsekotā ģenerālkopas daļa procentos

Dati (t)

Ticamības līmenis

Kļūdas robeža

Pielāgojumi starp apsekojuma gadu un pašreizējo gadu

Cita informācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katram veiktajam apsekojumam pievieno savu rindu.

Nākamajā tabulā pievienojiet konkrētus paskaidrojumus, vispirms sanumurējot iepriekšējās tabulas ailes un tad norādot atsauci uz tām.

Nr.

Papildu paskaidrojums/apraksts

 

 

Ja vajadzīgs, pievienojiet papildu rindas.

4.2.   Galvenās ar pareizību saistītās problēmas

Apraksts par galvenajām problēmām, kas skar datu pareizību, arī kļūdas, kas saistītas ar paraugošanu, aptvērumu, mērījumiem, apstrādi un nerespondenci. Izmantoto aplēšu apraksts.

Nr.

Ar pareizību saistītā problēma

Papildu paskaidrojums/apraksts

1

Paraugošana

 

2

Aptvērums

 

3

Mērījumi

 

4

Apstrāde

 

5

Nerespondence

 

6

Aplēses

 

7

Cita (norādīt)

 

Ja vajadzīgs, pievienojiet papildu rindas.

4.3.   Atšķirības no iepriekšējā gada datiem

Būtiskas metodoloģiskas izmaiņas pašreizējā pārskata gadā izmantotajā aprēķina metodē, ja tādas ir (jo īpaši jānorāda retrospektīvas pārskatīšanas, to raksturs un tas, vai attiecībā uz konkrētu gadu ir jāuzrāda pārrāvums).

Nr.

Papildu paskaidrojums/apraksts

 

 

Ja vajadzīgs, pievienojiet papildu rindas.

4.4.   Datu verifikācija

 

Salīdzināšana

(jā/nē)

Laikrindu pārbaude

(jā/nē)

Revīzija

(jā/nē)

Verifikācijas process

(jā/nē)

Obligātie dati

 

 

 

 

Fakultatīvie dati

 

 

 

 

Papildu informācija par metodēm, arī par izmantoto metožu kombināciju.

 

Verifikācijas metožu detalizēts apraksts

Obligātie dati

 

Fakultatīvie dati (pēc izvēles)

 

5.   KONFIDENCIALITĀTE

5.1.   Attiecībā uz katru numurēto vienību norādiet, kā ir nodrošināta konfidencialitāte (piemērs: pasākumi vai procedūras, ar kurām novērš datu neatļautu izpaušanu, u. c.).

Nr.

Apraksts

 

 

Ja vajadzīgs, pievienojiet papildu rindas.

5.2.   Konfidencialitātes problēmas saistībā ar datu publiskošanu

Nr.

Apraksts

 

 

Ja vajadzīgs, pievienojiet papildu rindas.

6.   IZPLATĪŠANA: GALVENĀS VALSTU TĪMEKĻVIETNES UN PUBLIKĀCIJAS

Turpmāk uzskaitāmās vienības ir saistītas ar datu izplatīšanu.

Nr.

Tīmekļvietņu, dokumentu un publikāciju saraksts

 

 

7.   METADATI

To dokumentu saraksts, kas saistīti ar datu vākšanas metodiku, datu apstrādi un kvalitātes kontroli.

Temats

Dokuments pastāv (jā/nē)

Atsauce uz dokumentu (nosaukums, gads, tīmekļa saite, ja tāda ir)

Datu vākšana

 

 

Datu apstrāde

 

 

Kvalitātes kontrole

 

 

III.   Kvalitātes pārbaudes ziņojuma formāts. Savāktie par atkritumiem kļuvušie zvejas rīki

1.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Dalībvalsts:

 

Par datu iesniegšanu atbildīgā organizācija:

 

E-pasts saziņai:

 

Tālruņa numurs:

 

Pārskata gads:

 

Iesniegšanas datums / versija:

 

Saite uz dalībvalsts publicētajiem datiem (ja ir):

 

2.   APRAKSTS PAR DATU VĀKŠANĀ IESAISTĪTAJIEM

Iestādes nosaukums

Galvenie pienākumi

 

 

Ja vajadzīgs, pievienojiet papildu rindas.

3.   IZMANTOTO METOŽU APRAKSTS

3.1.   Metožu un avotu specifikācija

Datu vākšanas metodes / datu avots

Obligātie dati

(metode/avots: jā/nē)

Fakultatīvie dati (pēc izvēles)

(metode/avots: jā/nē)

Administratīvie ziņojumi (skaitīšana)

 

 

Apsekojumi (skaitīšana vai paraugošana)

 

 

Ostas

 

 

Ražotāja paplašinātas atbildības (RPA) shēma

 

 

Zvejas rīku ražotāji/tirgotāji

 

 

Atkritumu apsaimniekošanas operatori

 

 

Cits (norādīt)

 

 

Ailēs, kurās atbildējāt ar “jā”, iekavās norādiet atsauces avota numuru, piemēram, jā (1).

Nākamajā tabulā, izmantojot atsauces numurus, pievienojiet konkrētus paskaidrojumus par ailēm, kurās atbildējāt ar jā. Norādiet datu vākšanas biežumu (piemēram, reizi mēnesī, ceturksnī, gadā, nepārtraukti), ja zināms.

Atsauces Nr.

Papildu paskaidrojums/apraksts

 

 

Ja vajadzīgs, pievienojiet papildu rindas.

3.2.   Pārrēķina koeficientu specifikācija

Ja fakultatīvo datu aprēķinos izmantoti pārrēķina koeficienti (2), norādiet tos nākamajā tabulā.

 

Kopējais plastmasu saturošo zvejas rīku daudzums (tonnās)

Linuma plātnes no biezas auklas

(Ø > 1 mm)

Linuma plātnes un zvejasauklas no plānas auklas

(Ø ≤ 1 mm)

Citi plastmasas zvejas rīki vai to daļas

Zvejas rīka daļas, kas nav no plastmasas

Bojas, pludiņi, virves

Kopā katram materiāla veidam

Kopā  (*2) (tonnās)

Obligāta vērtība

 

 

 

 

 

 

Plastmasas kopā

 

 

 

 

 

 

 

Polipropilēns (PP)

 

 

 

 

 

 

 

Polietilēns (PE)

 

 

 

 

 

 

 

Lielmolekulārs polietilēns (HMPE)

 

 

 

 

 

 

 

Neilons

 

 

 

 

 

 

 

Citas plastmasas

 

 

 

 

 

 

 

Sajaukums

 

 

 

 

 

 

 

Metāli kopā

 

 

 

 

 

 

 

Tērauds

 

 

 

 

 

 

 

Alumīnijs

 

 

 

 

 

 

 

Svins

 

 

 

 

 

 

 

Citi metāli vai metālu sajaukums

 

 

 

 

 

 

 

Kaučuks kopā

 

 

 

 

 

 

 

Kopā katrai zvejas rīka sastāvdaļai

 

 

 

 

 

 

 

4.   DATU PAREIZĪBA

4.1.   Statistiski apsekojumi par savākto par atkritumiem kļuvušo zvejas rīku daudzumu

Apsekojuma tvērums

Gads

Statistiskās vienības

Apsekotā ģenerālkopas daļa procentos

Dati (t)

Ticamības līmenis

Kļūdas robeža

Pielāgojumi starp apsekojuma gadu un pašreizējo gadu

Cita informācija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katram veiktajam apsekojumam pievieno savu rindu.

Nākamajā tabulā pievienojiet konkrētus paskaidrojumus, vispirms sanumurējot iepriekšējās tabulas ailes un tad norādot atsauci uz tām.

Nr.

Papildu paskaidrojums/apraksts

 

 

Ja vajadzīgs, pievienojiet papildu rindas.

4.2.   Galvenās ar pareizību saistītās problēmas

Apraksts par galvenajām problēmām, kas skar datu pareizību, arī kļūdas, kas saistītas ar paraugošanu, aptvērumu, mērījumiem, apstrādi un nerespondenci. Izmantoto aplēšu apraksts.

Nr.

Ar pareizību saistītā problēma

Papildu paskaidrojums/apraksts

1.

Paraugošana

 

2.

Aptvērums

 

3.

Mērījumi

 

4.

Apstrāde

 

5.

Nerespondence

 

6.

Aplēses

 

7.

Cita (norādīt)

 

Ja vajadzīgs, pievienojiet papildu rindas.

4.3.   Atšķirības no iepriekšējā gada datiem

Būtiskas metodoloģiskas izmaiņas pašreizējā pārskata gadā izmantotajā aprēķina metodē, ja tādas ir (jo īpaši jānorāda retrospektīvas pārskatīšanas, to raksturs un tas, vai attiecībā uz konkrētu gadu ir jāuzrāda pārrāvums).

Nr.

Papildu paskaidrojums/apraksts

 

 

Ja vajadzīgs, pievienojiet papildu rindas.

4.4.   Datu verifikācija

 

Salīdzināšana

(jā/nē)

Laikrindu pārbaude

(jā/nē)

Revīzija

(jā/nē)

Verifikācijas process

(jā/nē)

Obligātie dati

 

 

 

 

Fakultatīvie dati

 

 

 

 

Papildu informācija par metodēm, arī par izmantoto metožu kombināciju.

 

Verifikācijas metožu detalizēts apraksts

Obligātie dati

 

Fakultatīvie dati (pēc izvēles)

 

5.   KONFIDENCIALITĀTE

5.1.   Attiecībā uz katru numurēto vienību norādiet, kā ir nodrošināta konfidencialitāte (piemērs: pasākumi vai procedūras, ar kurām novērš datu neatļautu izpaušanu, u. c.).

Nr.

Apraksts

 

 

Ja vajadzīgs, pievienojiet papildu rindas.

5.2.   Konfidencialitātes problēmas saistībā ar datu publiskošanu

Nr.

Apraksts

 

 

Ja vajadzīgs, pievienojiet papildu rindas.

6.   IZPLATĪŠANA: GALVENĀS VALSTU TĪMEKĻVIETNES UN PUBLIKĀCIJAS

Turpmāk uzskaitāmās vienības ir saistītas ar datu izplatīšanu.

Nr.

Tīmekļvietņu, dokumentu un publikāciju saraksts

 

 

7.   METADATI

To dokumentu saraksts, kas saistīti ar datu vākšanas metodiku, datu apstrādi un kvalitātes kontroli.

Temats

Dokuments pastāv (jā/nē)

Atsauce uz dokumentu (nosaukums, gads, tīmekļa saite, ja tāda ir)

Datu vākšana

 

 

Datu apstrāde

 

 

Kvalitātes kontrole

 

 


(1)  Pārrēķina koeficients ir aritmētisks reizinātājs, ko izmanto, lai vienās mērvienībās izteiktu daudzumu pārvērstu ekvivalentā, kas izteikts citās mērvienībās.

(*1)  Melnā krāsā ieēnotās ailes nav relevantas.

(2)  Pārrēķina koeficients ir aritmētisks reizinātājs, ko izmanto, lai vienās mērvienībās izteiktu daudzumu pārvērstu ekvivalentā, kas izteikts citās mērvienībās.

(*2)  Melnā krāsā ieēnotās ailes nav relevantas.