ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 131

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 16. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/614 (2021. gada 7. aprīlis) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Bayramiç Beyazı (ACVN))

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/615 (2021. gada 7. aprīlis) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Taşköprü Sarımsağı (ACVN))

3

 

*

Komisijas Regula (ES) 2021/616 (2021. gada 13. aprīlis), ar ko attiecībā uz benalaksila, benalaksila-M, dihlobenila, fluopikolīda, prohinazīda un piridalila maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu ( 1 )

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/617 (2021. gada 14. aprīlis), ar ko attiecībā uz tādu veterināro sertifikātu un veterināro/oficiālo sertifikātu paraugiem, kas vajadzīgi, lai Savienībā ievestu noteiktus ūdensdzīvniekus un dzīvnieku izcelsmes produktus, groza Īstenošanas regulu (ES) 2020/2235 un (ES) 2020/2236 ( 1 )

41

 

*

Komisijas Regula (ES) 2021/618 (2021. gada 15. aprīlis), ar ko attiecībā uz diklofopa, fluopirama, ipkonazola un terbutilazīna maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu ( 1 )

55

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/619 (2021. gada 15. aprīlis), ar ko attiecībā uz pārejas noteikumiem par veterināro sertifikātu, veterināro/oficiālo sertifikātu un oficiālo sertifikātu izmantošanu groza Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235, (ES) 2020/2236 un (ES) 2021/403 ( 1 )

72

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/620 (2021. gada 15. aprīlis), ar ko nosaka noteikumus par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 piemērošanu saistībā ar statusa brīvs no slimības un neveic vakcināciju apstiprināšanu noteiktām dalībvalstīm vai to zonām vai nodalījumiem attiecībā uz noteiktām sarakstā norādītām slimībām, kā arī apstiprina šo sarakstā norādīto slimību izskaušanas programmas ( 1 )

78

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/621 (2021. gada 15. aprīlis), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 37/2010, lai pēc maksimāli pieļaujamā atlieku satura dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos klasificētu vielu imidakloprīds ( 1 )

120

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/622 (2021. gada 15. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES piemērošanas vajadzībām nosaka īstenošanas tehniskos standartus par vienotām ziņošanas veidnēm, norādījumiem un metodoloģiju ziņošanai par minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām ( 1 )

123

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/623 (2021. gada 15. aprīlis), ar kuru groza I pielikumu Īstenošanas regulai (ES) 2021/605, ar ko nosaka īpašus kontroles pasākumus attiecībā uz Āfrikas cūku mēri ( 1 )

137

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/624 (2021. gada 12. aprīlis) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Konvenciju starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Austrijas Republiku, Somijas Republiku, Islandes Republiku, Norvēģijas Karalisti, Zviedrijas Karalisti un Šveices Konfederāciju par kopīgu tranzīta procedūru, attiecībā uz minētās konvencijas I un III papildinājuma grozījumiem

168

 

*

Komisijas Lēmums (ES, Euratom) 2021/625 (2021. gada 14. aprīlis) par primāro tirgotāju tīkla izveidi un atbilstības kritēriju noteikšanu sindicētu darījumu vadošo un līdzvadošo pārvaldnieku pilnvarojuma saņemšanai, lai Komisija Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas vārdā varētu veikt aizņēmumu darbības

170

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/626 (2021. gada 14. aprīlis), ar ko izveido portālu InvestEU un nosaka tā tehniskās specifikācijas

183

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/627 (2021. gada 15. aprīlis), ar ko nosaka noteikumus par Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) reģistru glabāšanu un piekļuvi tiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1240

187

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

16.4.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 131/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/614

(2021. gada 7. aprīlis)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Bayramiç Beyazı” (ACVN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Turcijas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu “Bayramiç Beyazı”, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums “Bayramiç Beyazı” būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukums “Bayramiç Beyazı” (ACVN) ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

Pirmajā daļā minētais nosaukums apzīmē produktu, kas pieder pie 1.6. grupas “Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība” saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 668/2014 (3) XI pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 7. aprīlī

Komisijas

un tās priekšsēdētājas vārdā –

Komisijas loceklis

Janusz WOJCIECHOWSKI


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 435, 16.12.2020., 14. lpp.

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014 (2014. gada 13. jūnijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 179, 19.6.2014., 36. lpp.).


16.4.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 131/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/615

(2021. gada 7. aprīlis)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Taşköprü Sarımsağı” (ACVN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Turcijas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu “Taşköprü Sarımsağı”, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums “Taşköprü Sarımsağı” būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukums “Taşköprü Sarımsağı” (ACVN) ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

Pirmajā daļā minētais nosaukums apzīmē produktu, kas pieder pie 1.6. grupas “Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība” saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 668/2014 (3) XI pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 7. aprīlī

Komisijas

un tās priekšsēdētājas vārdā –

Komisijas loceklis

Janusz WOJCIECHOWSKI


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 436, 17.12.2020., 25. lpp.

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014 (2014. gada 13. jūnijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 179, 19.6.2014., 36. lpp.).


16.4.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 131/4


KOMISIJAS REGULA (ES) 2021/616

(2021. gada 13. aprīlis),

ar ko attiecībā uz benalaksila, benalaksila-M, dihlobenila, fluopikolīda, prohinazīda un piridalila maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005 (2005. gada 23. februāris), ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu, 18. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 49. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Benalaksila un benalaksila-M maksimālie atlieku līmeņi (MAL) tika noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā un III pielikuma B daļā. Fluopikolīda, prohinazīda un piridalila MAL tika noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 III pielikuma A daļā. Dihlobenila MAL tika noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 V pielikumā.

(2)

Attiecībā uz benalaksilu un benalaksilu-M Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 (2) 12. panta 1. punktu iesniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošo MAL pārskatīšanu. Tā ņēma vērā iepriekšēju pārskatīšanu attiecībā uz benalaksilu (3). Attiecībā uz dažiem produktiem Iestāde ieteica paaugstināt vai saglabāt spēkā esošos MAL. Iestādes noteiktie MAL attiecībā uz minētajiem produktiem būtu jānosaka Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Iestāde secināja, ka par MAL, kas noteikti galda vīnogām, kartupeļiem, ķiplokiem, sīpoliem, šalotēm, salātiem un puraviem, nav pilnīgas informācijas un ka riska pārvaldītājiem būtu jāturpina šā jautājuma izskatīšana. Risks patērētājiem nepastāv, tāpēc šie Iestādes noteiktie MAL būtu jānosaka Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Šie MAL tiks pārskatīti; pārskatīšanā tiks ņemta vērā informācija, kas būs pieejama divu gadu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas.

(3)

Iestāde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. panta 1. punktu iesniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošajiem dihlobenila MAL (4). Dihlobenils Eiropas Savienībā vairs nav apstiprināts un visas šīs vielas atļaujas ir atsauktas, tāpēc MAL šim produktam būtu jāatstāj V pielikumā noteikšanas robežas (NR) līmenī.

(4)

Iestāde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. panta 1. punktu iesniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošajiem fluopikolīda MAL (5). Tā ieteica pazemināt MAL salātiem. Attiecībā uz dažiem citiem produktiem tā ieteica spēkā esošos MAL paaugstināt vai saglabāt. Iestādes noteiktie MAL attiecībā uz minētajiem produktiem būtu jānosaka Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Iestāde secināja, ka par MAL, kas noteikti platlapu cigoriņiem/endīvijām, apiņiem, cūkām (muskuļiem, taukaudiem, aknām, nierēm), liellopiem (muskuļiem, taukaudiem, aknām, nierēm), aitām (muskuļiem, taukaudiem, aknām, nierēm), kazām (muskuļiem, taukaudiem, aknām, nierēm), zirgiem (muskuļiem, taukaudiem, aknām, nierēm), mājputniem (muskuļiem, taukaudiem, aknām, nierēm), citiem lauksaimniecības dzīvniekiem (muskuļiem, taukaudiem, aknām, nierēm), pienam (liellopu, aitu, kazu, zirgu) un putnu olām, nav pilnīgas informācijas un ka riska pārvaldītājiem būtu jāturpina šā jautājuma izskatīšana. Risks patērētājiem nepastāv, tāpēc spēkā esošie vai Iestādes noteiktie MAL būtu jānosaka Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Šie MAL tiks pārskatīti; pārskatīšanā tiks ņemta vērā informācija, kas būs pieejama divu gadu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas.

(5)

Iestāde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. panta 1. punktu iesniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošajiem prohinazīda MAL (6). Tā ierosināja mainīt atlieku definīciju attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes precēm un ieteica dažu produktu spēkā esošos MAL paaugstināt vai saglabāt. Iestādes noteiktie MAL attiecībā uz minētajiem produktiem būtu jānosaka Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Iestāde secināja, ka par MAL, kas noteikti miežiem, auzām, liellopiem (muskuļiem, taukaudiem, aknām, nierēm), aitām (muskuļiem, taukaudiem, aknām, nierēm), kazām (muskuļiem, taukaudiem, aknām, nierēm), zirgiem (muskuļiem, taukaudiem, aknām, nierēm) un pienam (liellopu, aitu, kazu, zirgu), nav pilnīgas informācijas un ka riska pārvaldītājiem būtu jāturpina šā jautājuma izskatīšana. Risks patērētājiem nepastāv, tāpēc spēkā esošie vai Iestādes noteiktie MAL būtu jānosaka Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Šie MAL tiks pārskatīti; pārskatīšanā tiks ņemta vērā informācija, kas būs pieejama divu gadu laikā no šīs regulas publicēšanas dienas.

(6)

Iestāde saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. panta 1. punktu iesniedza pamatotu atzinumu par spēkā esošajiem piridalila MAL (7). Tā ieteica pazemināt MAL dārzeņpipariem/paprikai. Attiecībā uz citiem produktiem Iestāde ieteica spēkā esošos MAL paaugstināt vai saglabāt. Spēkā esošie vai Iestādes noteiktie MAL attiecībā uz minētajiem produktiem būtu jānosaka Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā.

(7)

Attiecībā uz produktiem, uz kuriem attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa izmantošana nav atļauta un attiecībā uz kuriem nav noteiktas importa pielaides vai Codex maksimālie atlieku līmeņi (CXL), MAL būtu jānosaka īpatnējās NR līmenī vai jāpiemēro sākotnējais MAL, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 396/2005 18. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

(8)

Par vajadzību atsevišķas noteikšanas robežas koriģēt Komisija ir apspriedusies ar Eiropas Savienības references laboratorijām pesticīdu atlieku noteikšanai. Par vairākām vielām minētās laboratorijas secināja, ka atsevišķām precēm tehnikas attīstība prasa noteikt īpatnējās noteikšanas robežas.

(9)

Balstoties uz Iestādes pamatotajiem atzinumiem un ņemot vērā ar izskatāmo jautājumu saistītos faktorus, attiecīgie MAL grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr. 396/2005 14. panta 2. punkta prasībām.

(10)

Par jaunajiem MAL notika apspriedes ar Savienības tirdzniecības partneriem Pasaules tirdzniecības organizācijā, un to komentāri ir ņemti vērā.

(11)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 396/2005 būtu attiecīgi jāgroza.

(12)

Lai nodrošinātu produktu normālu tirdzniecību, pārstrādi un patēriņu, šajā regulā attiecībā uz produktiem, kuri ir ražoti pirms MAL grozījumiem un par kuriem informācija liecina, ka tiek saglabāts augsts patērētāju aizsardzības līmenis, būtu jāparedz pārejas pasākumi.

(13)

Pirms grozīto MAL piemērošanas būtu jāparedz pietiekami ilgs laiks, lai dalībvalstis, trešās valstis un pārtikas apritē iesaistītie uzņēmēji varētu sagatavoties jauno no MAL grozījumiem izrietošo prasību izpildei.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Regula (EK) Nr. 396/2005 redakcijā, kāda pastāv pirms grozījumiem, kas izdarīti ar šo regulu, joprojām tiek piemērota produktiem, kuri Savienībā ražoti vai tajā importēti pirms 2021. gada 6. novembra.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 6. novembra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 13. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

(2)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for benalaxyl-M according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2019;17(9):5818.

(3)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for benalaxyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(10):3405.

(4)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for dichlobenil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2013;11(5):3218.

(5)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for fluopicolide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2019;17(7):5748.

(6)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for proquinazid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2020;18(1):5987.

(7)  Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for pyridalyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2019;17(9):5814.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu groza šādi:

1)

II pielikumu groza šādi:

a)

sleju par benalaksilu un benalaksilu-M aizstāj ar šādu:

Pesticīdu atliekas un maksimālie atlieku līmeņi (mg/kg);

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz ko attiecas MAL (a)  (1)

Benalaksils, tajā skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi, ieskaitot benalaksilu-M (izomēru summa)

0100000

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; KOKU RIEKSTI

 

0110000

Citrusaugļi

0,01  (*1)

0110010

Greipfrūti

 

0110020

Apelsīni

 

0110030

Citroni

 

0110040

Laimi

 

0110050

Mandarīni

 

0110990

Citi (2)

 

0120000

Koku rieksti

0,01  (*1)

0120010

Mandeles

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

0120030

Indijas rieksti

 

0120040

Kastaņi

 

0120050

Kokosrieksti

 

0120060

Lazdu rieksti

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

0120080

Pekanrieksti

 

0120090

Pīniju rieksti

 

0120100

Pistācijas

 

0120110

Valrieksti

 

0120990

Citi (2)

 

0130000

Sēkleņi

0,01  (*1)

0130010

Āboli

 

0130020

Bumbieri

 

0130030

Cidonijas

 

0130040

Mespili

 

0130050

Lokvas/Japānas mespili

 

0130990

Citi (2)

 

0140000

Kauleņi

0,01  (*1)

0140010

Aprikozes

 

0140020

Ķirši (saldie)

 

0140030

Persiki

 

0140040

Plūmes

 

0140990

Citi (2)

 

0150000

Ogas un sīkie augļi

 

0151000

a)

vīnogas

 

0151010

Galda vīnogas

0,7 (+)

0151020

Vīna vīnogas

0,3

0152000

b)

zemenes

0,01  (*1)

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

0,01  (*1)

0153010

Kazenes

 

0153020

Ziemeļu kaulenes

 

0153030

Avenes (sarkanās un dzeltenās)

 

0153990

Citi (2)

 

0154000

d)

citi sīkie augļi un ogas

0,01  (*1)

0154010

Zilenes

 

0154020

Dzērvenes

 

0154030

Jāņogas (baltās un sarkanās) un upenes

 

0154040

Ērkšķogas (dzeltenās, sarkanās un zaļās)

 

0154050

Mežrožu paaugļi

 

0154060

Zīdkoka ogas (baltās un melnās)

 

0154070

Vilkābeles ogas

 

0154080

Plūškoka ogas

 

0154990

Citi (2)

 

0160000

Dažādi augļi

0,01  (*1)

0161000

a)

ar ēdamu mizu

 

0161010

Dateles

 

0161020

Vīģes

 

0161030

Galda olīvas

 

0161040

Kumkvati

 

0161050

Karambolas

 

0161060

Hurmas

 

0161070

Javas salas plūmes

 

0161990

Citi (2)

 

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

 

0162010

Kivi augļi (dzelteni, sarkani un zaļi)

 

0162020

Ličī

 

0162030

Pasifloru augļi

 

0162040

Opuncijas

 

0162050

Hrizofilas

 

0162060

Amerikas hurmas

 

0162990

Citi (2)

 

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banāni

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaijas

 

0163050

Granātāboli

 

0163060

Čerimojas

 

0163070

Gvajaves

 

0163080

Ananasi

 

0163090

Maizeskoka augļi

 

0163100

Duriāni

 

0163110

Guanabanas

 

0163990

Citi (2)

 

0200000

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

0210000

Sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

0211000

a)

kartupeļi

0,02  (*1) (+)

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,01  (*1)

0212010

Manioki

 

0212020

Batātes

 

0212030

Jamsi

 

0212040

Marantas

 

0212990

Citi (2)

 

0213000

c)

citi sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

0,01  (*1)

0213010

Galda bietes

 

0213020

Burkāni

 

0213030

Sakņu selerijas

 

0213040

Mārrutki

 

0213050

Topinambūri

 

0213060

Pastinaki

 

0213070

Sakņu pētersīļi

 

0213080

Redīsi

 

0213090

Puravlapu plostbārži

 

0213100

Kāļi

 

0213110

Rāceņi

 

0213990

Citi (2)

 

0220000

Sīpolu dārzeņi

 

0220010

Ķiploki

0,02  (*1) (+)

0220020

Sīpoli

0,02  (*1) (+)

0220030

Šalotes

0,02  (*1) (+)

0220040

Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli

0,01  (*1)

0220990

Citi (2)

0,01  (*1)

0230000

Augļu dārzeņi

 

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi un malvu dzimtas augi

 

0231010

Tomāti

0,5

0231020

Dārzeņpipari/paprika

0,01  (*1)

0231030

Baklažāni

0,5

0231040

Okra/“Dāmu pirkstiņi”

0,01  (*1)

0231990

Citi (2)

0,01  (*1)

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

0,01  (*1)

0232010

Gurķi

 

0232020

Pipargurķīši

 

0232030

Tumšzaļie kabači

 

0232990

Citi (2)

 

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

0233010

Melones

0,3

0233020

Ķirbji

0,01  (*1)

0233030

Arbūzi

0,15

0233990

Citi (2)

0,01  (*1)

0234000

d)

cukurkukurūza

0,01  (*1)

0239000

e)

citi augļu dārzeņi

0,01  (*1)

0240000

Krustziežu dārzeņi (izņemot krustziežu dzimtas augu saknes un jaunās lapiņas)

0,01  (*1)

0241000

a)

ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

 

0241010

Brokoļi

 

0241020

Ziedkāposti

 

0241990

Citi (2)

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

 

0242010

Briseles kāposti

 

0242020

Galviņkāposti

 

0242990

Citi (2)

 

0243000

c)

lapu krustzieži

 

0243010

Ķīnas kāposti

 

0243020

Lapu kāposti

 

0243990

Citi (2)

 

0244000

d)

kolrābji

 

0250000

Lapu dārzeņi, garšaugi un ēdami ziedi

 

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

 

0251010

Salātu baldriņi

0,01  (*1)

0251020

Salāti

3 (+)

0251030

Platlapu cigoriņi/endīvijas

0,01  (*1)

0251040

Kressalāti un citi dīgsti un dzinumi

0,01  (*1)

0251050

Barbarejas

0,01  (*1)

0251060

Sējas pazvērītes/rukolas salāti

0,01  (*1)

0251070

Brūnās sinepes

0,01  (*1)

0251080

Augu (tostarp Brassica ģints sugu) jaunās lapiņas

0,01  (*1)

0251990

Citi (2)

0,01  (*1)

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgu augu lapas

0,01  (*1)

0252010

Spināti

 

0252020

Anakampseras

 

0252030

Mangoldi/lapu bietes

 

0252990

Citi (2)

 

0253000

c)

vīnogulāju lapas

0,01  (*1)

0254000

d)

ūdenskreses

0,01  (*1)

0255000

e)

lapu cigoriņi

0,01  (*1)

0256000

f)

garšaugi un ēdami ziedi

0,02  (*1)

0256010

Kārvele

 

0256020

Maurloki

 

0256030

Lapu selerijas

 

0256040

Pētersīļi

 

0256050

Salvija

 

0256060

Rozmarīns

 

0256070

Timiāns

 

0256080

Baziliks un ēdamie ziedi

 

0256090

Lauru lapas

 

0256100

Estragons

 

0256990

Citi (2)

 

0260000

Pākšaugi

0,01  (*1)

0260010

Pupas (ar pākstīm)

 

0260020

Pupas (bez pākstīm)

 

0260030

Zirņi (ar pākstīm)

 

0260040

Zirņi (bez pākstīm)

 

0260050

Lēcas

 

0260990

Citi (2)

 

0270000

Stublāju dārzeņi

 

0270010

Sparģeļi

0,01  (*1)

0270020

Lapu artišoki

0,01  (*1)

0270030

Selerijas

0,01  (*1)

0270040

Fenheļi

0,01  (*1)

0270050

Artišoki

0,01  (*1)

0270060

Puravi

0,02  (*1) (+)

0270070

Rabarberi

0,01  (*1)

0270080

Bambusa dzinumi

0,01  (*1)

0270090

Palmu serdes

0,01  (*1)

0270990

Citi (2)

0,01  (*1)

0280000

Sēnes, sūnas un ķērpji

0,01  (*1)

0280010

Kultivētās sēnes

 

0280020

Savvaļas sēnes

 

0280990

Sūnas un ķērpji

 

0290000

Aļģes un prokarioti

 

0300000

PĀKŠAUGI

0,01  (*1)

0300010

Pupas

 

0300020

Lēcas

 

0300030

Zirņi

 

0300040

Lupīnas

 

0300990

Citi (2)

 

0400000

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

0,01  (*1)

0401000

Eļļas augu sēklas

 

0401010

Linsēklas

 

0401020

Zemesrieksti

 

0401030

Magoņu sēklas

 

0401040

Sezama sēklas

 

0401050

Saulespuķu sēklas

 

0401060

Rapšu sēklas

 

0401070

Sojas pupas

 

0401080

Sinepju sēklas

 

0401090

Kokvilnas sēklas

 

0401100

Ķirbju sēklas

 

0401110

Saflora sēklas

 

0401120

Gurķenes sēklas

 

0401130

Sējas idras sēklas

 

0401140

Kaņepju sēklas

 

0401150

Rīcinauga sēklas

 

0401990

Citi (2)

 

0402000

Eļļas augu augļi

 

0402010

Olīvas eļļas ražošanai

 

0402020

Eļļas palmas kodoli

 

0402030

Eļļas palmas augļi

 

0402040

Kapoki

 

0402990

Citi (2)

 

0500000

GRAUDAUGI

0,01  (*1)

0500010

Mieži

 

0500020

Griķi un citi pseidograudaugi

 

0500030

Kukurūza

 

0500040

Prosa

 

0500050

Auzas

 

0500060

Rīsi

 

0500070

Rudzi

 

0500080

Sorgo

 

0500090

Kvieši

 

0500990

Citi (2)

 

0600000

TĒJAS, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS, KAKAO UN CERATONIJAS

0,05  (*1)

0610000

Tējas

 

0620000

Kafijas pupiņas

 

0630000

Zāļu tējas no

 

0631000

a)

ziediem

 

0631010

Kumelīte

 

0631020

Hibisks

 

0631030

Roze

 

0631040

Jasmīns

 

0631050

Liepa

 

0631990

Citi (2)

 

0632000

b)

lapām un garšaugiem

 

0632010

Zemenes

 

0632020

Roibosa krūms

 

0632030

Mate

 

0632990

Citi (2)

 

0633000

c)

saknēm

 

0633010

Baldriāns

 

0633020

Žeņšeņs

 

0633990

Citi (2)

 

0639000

d)

jebkurām citām auga daļām

 

0640000

Kakao pupiņas

 

0650000

Ceratonija/ceratonijas augļi

 

0700000

APIŅI

0,05  (*1)

0800000

GARŠVIELAS

0,05  (*1)

0810000

Sēklas

 

0810010

Anīsa sēklas

 

0810020

Sējas melnsēklītes

 

0810030

Selerija

 

0810040

Koriandrs

 

0810050

Ķimenes

 

0810060

Dilles

 

0810070

Fenhelis

 

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 

0810090

Muskatrieksts

 

0810990

Citi (2)

 

0820000

Augļi

 

0820010

Jamaikas pipari

 

0820020

Sičuānas pipari

 

0820030

Pļavas ķimenes

 

0820040

Kardamons

 

0820050

Kadiķogas

 

0820060

Pipari (baltie, melnie un zaļie)

 

0820070

Vaniļa

 

0820080

Tamarinda augļi

 

0820990

Citi (2)

 

0830000

Mizas

 

0830010

Kanēlis

 

0830990

Citi (2)

 

0840000

Saknes vai sakneņi

 

0840010

Lakricas sakne

 

0840020

Ingvers (10)

 

0840030

Kurkuma

 

0840040

Mārrutki (11)

 

0840990

Citi (2)

 

0850000

Pumpuri

 

0850010

Krustnagliņas

 

0850020

Kaperi

 

0850990

Citi (2)

 

0860000

Ziedu drīksnas

 

0860010

Safrāns

 

0860990

Citi (2)

 

0870000

Sēklsedzes

 

0870010

Muskatrieksta miza

 

0870990

Citi (2)

 

0900000

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

0,01  (*1)

0900010

Cukurbiešu saknes

 

0900020

Cukurniedres

 

0900030

Cigoriņu saknes

 

0900990

Citi (2)

 

1000000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

 

1010000

Audi

 

1011000

a)

cūku

 

1011010

Muskuļi

0,02  (*1)

1011020

Taukaudi

0,01  (*1)

1011030

Aknas

0,01  (*1)

1011040

Nieres

0,01  (*1)

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,01  (*1)

1011990

Citi (2)

0,01  (*1)

1012000

b)

liellopu

 

1012010

Muskuļi

0,02  (*1)

1012020

Taukaudi

0,01  (*1)

1012030

Aknas

0,01  (*1)

1012040

Nieres

0,01  (*1)

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,01  (*1)

1012990

Citi (2)

0,01  (*1)

1013000

c)

aitu

 

1013010

Muskuļi

0,02  (*1)

1013020

Taukaudi

0,01  (*1)

1013030

Aknas

0,01  (*1)

1013040

Nieres

0,01  (*1)

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,01  (*1)

1013990

Citi (2)

0,01  (*1)

1014000

d)

kazu

 

1014010

Muskuļi

0,02  (*1)

1014020

Taukaudi

0,01  (*1)

1014030

Aknas

0,01  (*1)

1014040

Nieres

0,01  (*1)

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,01  (*1)

1014990

Citi (2)

0,01  (*1)

1015000

e)

zirgu

 

1015010

Muskuļi

0,02  (*1)

1015020

Taukaudi

0,01  (*1)

1015030

Aknas

0,01  (*1)

1015040

Nieres

0,01  (*1)

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,01  (*1)

1015990

Citi (2)

0,01  (*1)

1016000

f)

mājputnu

 

1016010

Muskuļi

0,02  (*1)

1016020

Taukaudi

0,01  (*1)

1016030

Aknas

0,01  (*1)

1016040

Nieres

0,01  (*1)

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,01  (*1)

1016990

Citi (2)

0,01  (*1)

1017000

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku

 

1017010

Muskuļi

0,02  (*1)

1017020

Taukaudi

0,01  (*1)

1017030

Aknas

0,01  (*1)

1017040

Nieres

0,01  (*1)

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,01  (*1)

1017990

Citi (2)

0,01  (*1)

1020000

Piens

0,02  (*1)

1020010

Liellopi

 

1020020

Aitas

 

1020030

Kazas

 

1020040

Zirgi

 

1020990

Citi (2)

 

1030000

Putnu olas

0,02  (*1)

1030010

Vistas

 

1030020

Pīles

 

1030030

Zosis

 

1030040

Paipalas

 

1030990

Citi (2)

 

1040000

Medus un pārējie biškopības produkti (7)

0,05  (*1)

1050000

Abinieki un rāpuļi

0,02  (*1)

1060000

Sauszemes bezmugurkaulnieki

0,02  (*1)

1070000

Sauszemes savvaļas mugurkaulnieki

0,02  (*1)

1100000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI — ZIVIS, ZIVJU PRODUKTI UN CITI JŪRAS UN SALDŪDENS PĀRTIKAS PRODUKTI (8)

 

1200000

KULTŪRAUGI VAI KULTŪRAUGU DAĻAS, KO IZMANTO VIENĪGI DZĪVNIEKU BARĪBAI (8)

 

1300000

APSTRĀDĀTI PĀRTIKAS PRODUKTI (9)

 

Benalaksils, tajā skaitā pārējie komponentu izomēru maisījumi, ieskaitot benalaksilu-M (izomēru summa)

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par atlieku noteikšanas izmēģinājumiem un kultūraugu metabolismu nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz [Publikāciju birojam lūgums ievietot datumu, kurā aprit 2 gadi pēc publicēšanas], vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0151010 Galda vīnogas

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatējusi, ka daļa informācijas par kultūraugu metabolismu nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz [Publikāciju birojam lūgums ievietot datumu, kurā aprit 2 gadi pēc publicēšanas], vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0211000 a) kartupeļi

0220010 Ķiploki

0220020 Sīpoli

0220030 Šalotes

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par kultūraugu metabolismu un atlieku noteikšanas izmēģinājumiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz [Publikāciju birojam lūgums ievietot datumu, kurā aprit 2 gadi pēc publicēšanas], vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0251020 Salāti

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatējusi, ka daļa informācijas par kultūraugu metabolismu nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz [Publikāciju birojam lūgums ievietot datumu, kurā aprit 2 gadi pēc publicēšanas], vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0270060 Puravi

b)

pievieno šādas slejas par fluopikolīdu, prohinazīdu un piridalilu:

Pesticīdu atliekas un maksimālie atlieku līmeņi (mg/kg);

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz ko attiecas MAL (a)  (2)

Fluopikolīds

Prohinazīds (F) (R)

Piridalils

0100000

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; KOKU RIEKSTI

 

 

0,01 (*2)

0110000

Citrusaugļi

0,01 (*2)

0,01  (*2)

 

0110010

Greipfrūti

 

 

 

0110020

Apelsīni

 

 

 

0110030

Citroni

 

 

 

0110040

Laimi

 

 

 

0110050

Mandarīni

 

 

 

0110990

Citi (2)

 

 

 

0120000

Koku rieksti

0,01 (*2)

0,02 (*2)

 

0120010

Mandeles

 

 

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

 

 

0120030

Indijas rieksti

 

 

 

0120040

Kastaņi

 

 

 

0120050

Kokosrieksti

 

 

 

0120060

Lazdu rieksti

 

 

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

 

 

0120080

Pekanrieksti

 

 

 

0120090

Pīniju rieksti

 

 

 

0120100

Pistācijas

 

 

 

0120110

Valrieksti

 

 

 

0120990

Citi (2)

 

 

 

0130000

Sēkleņi

0,01 (*2)

 

 

0130010

Āboli

 

0,08

 

0130020

Bumbieri

 

0,08

 

0130030

Cidonijas

 

0,01  (*2)

 

0130040

Mespili

 

0,01  (*2)

 

0130050

Lokvas/Japānas mespili

 

0,01  (*2)

 

0130990

Citi (2)

 

0,01  (*2)

 

0140000

Kauleņi

0,01 (*2)

0,01  (*2)

 

0140010

Aprikozes

 

 

 

0140020

Ķirši (saldie)

 

 

 

0140030

Persiki

 

 

 

0140040

Plūmes

 

 

 

0140990

Citi (2)

 

 

 

0150000

Ogas un sīkie augļi

 

 

 

0151000

a)

vīnogas

2

0,5

 

0151010

Galda vīnogas

 

 

 

0151020

Vīna vīnogas

 

 

 

0152000

b)

zemenes

0,01 (*2)

2

 

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

 

0,01  (*2)

 

0153010

Kazenes

3

 

 

0153020

Ziemeļu kaulenes

0,01 (*2)

 

 

0153030

Avenes (sarkanās un dzeltenās)

0,01 (*2)

 

 

0153990

Citi (2)

0,01 (*2)

 

 

0154000

d)

citi sīkie augļi un ogas

0,01 (*2)

 

 

0154010

Zilenes

 

0,01  (*2)

 

0154020

Dzērvenes

 

0,01  (*2)

 

0154030

Jāņogas (baltās un sarkanās) un upenes

 

1,5

 

0154040

Ērkšķogas (dzeltenās, sarkanās un zaļās)

 

1,5

 

0154050

Mežrožu paaugļi

 

0,01  (*2)

 

0154060

Zīdkoka ogas (baltās un melnās)

 

0,01  (*2)

 

0154070

Vilkābeles ogas

 

0,01  (*2)

 

0154080

Plūškoka ogas

 

0,01  (*2)

 

0154990

Citi (2)

 

0,01  (*2)

 

0160000

Dažādi augļi

0,01 (*2)

 

 

0161000

a)

ar ēdamu mizu

 

 

 

0161010

Dateles

 

0,01  (*2)

 

0161020

Vīģes

 

0,01  (*2)

 

0161030

Galda olīvas

 

0,02 (*2)

 

0161040

Kumkvati

 

0,01  (*2)

 

0161050

Karambolas

 

0,01  (*2)

 

0161060

Hurmas

 

0,01  (*2)

 

0161070

Javas salas plūmes

 

0,01  (*2)

 

0161990

Citi (2)

 

0,01  (*2)

 

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

 

0,01  (*2)

 

0162010

Kivi augļi (dzelteni, sarkani un zaļi)

 

 

 

0162020

Ličī

 

 

 

0162030

Pasifloru augļi

 

 

 

0162040

Opuncijas

 

 

 

0162050

Hrizofilas

 

 

 

0162060

Amerikas hurmas

 

 

 

0162990

Citi (2)

 

 

 

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

 

 

0163010

Avokado

 

0,02 (*2)

 

0163020

Banāni

 

0,01  (*2)

 

0163030

Mango

 

0,01  (*2)

 

0163040

Papaijas

 

0,01  (*2)

 

0163050

Granātāboli

 

0,01  (*2)

 

0163060

Čerimojas

 

0,01  (*2)

 

0163070

Gvajaves

 

0,01  (*2)

 

0163080

Ananasi

 

0,01  (*2)

 

0163090

Maizeskoka augļi

 

0,01  (*2)

 

0163100

Duriāni

 

0,01  (*2)

 

0163110

Guanabanas

 

0,01  (*2)

 

0163990

Citi (2)

 

0,01  (*2)

 

0200000

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

 

 

0210000

Sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0211000

a)

kartupeļi

0,03

 

 

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,01  (*2)

 

 

0212010

Manioki

 

 

 

0212020

Batātes

 

 

 

0212030

Jamsi

 

 

 

0212040

Marantas

 

 

 

0212990

Citi (2)

 

 

 

0213000

c)

citi sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

0,2

 

 

0213010

Galda bietes

 

 

 

0213020

Burkāni

 

 

 

0213030

Sakņu selerijas

 

 

 

0213040

Mārrutki

 

 

 

0213050

Topinambūri

 

 

 

0213060

Pastinaki

 

 

 

0213070

Sakņu pētersīļi

 

 

 

0213080

Redīsi

 

 

 

0213090

Puravlapu plostbārži

 

 

 

0213100

Kāļi

 

 

 

0213110

Rāceņi

 

 

 

0213990

Citi (2)

 

 

 

0220000

Sīpolu dārzeņi

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0220010

Ķiploki

0,3

 

 

0220020

Sīpoli

1

 

 

0220030

Šalotes

0,3

 

 

0220040

Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli

10

 

 

0220990

Citi (2)

0,01 (*2)

 

 

0230000

Augļu dārzeņi

 

 

 

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi un malvu dzimtas augi

1

 

 

0231010

Tomāti

 

0,15

1,5

0231020

Dārzeņpipari/paprika

 

0,01  (*2)

0,9

0231030

Baklažāni

 

0,15

1,5

0231040

Okra/“Dāmu pirkstiņi”

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0231990

Citi (2)

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

0,5

0,05

0,01 (*2)

0232010

Gurķi

 

 

 

0232020

Pipargurķīši

 

 

 

0232030

Tumšzaļie kabači

 

 

 

0232990

Citi (2)

 

 

 

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

0,5

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0233010

Melones

 

 

 

0233020

Ķirbji

 

 

 

0233030

Arbūzi

 

 

 

0233990

Citi (2)

 

 

 

0234000

d)

cukurkukurūza

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0239000

e)

citi augļu dārzeņi

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0240000

Krustziežu dārzeņi (izņemot krustziežu dzimtas augu saknes un jaunās lapiņas)

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0241000

a)

ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

2

 

 

0241010

Brokoļi

 

 

 

0241020

Ziedkāposti

 

 

 

0241990

Citi (2)

 

 

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

 

 

 

0242010

Briseles kāposti

0,2

 

 

0242020

Galviņkāposti

0,3

 

 

0242990

Citi (2)

0,01 (*2)

 

 

0243000

c)

lapu krustzieži

2

 

 

0243010

Ķīnas kāposti

 

 

 

0243020

Lapu kāposti

 

 

 

0243990

Citi (2)

 

 

 

0244000

d)

kolrābji

0,03

 

 

0250000

Lapu dārzeņi, garšaugi un ēdami ziedi

 

 

 

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

 

0,01  (*2)

0,01  (*2)

0251010

Salātu baldriņi

30

 

 

0251020

Salāti

6

 

 

0251030

Platlapu cigoriņi/endīvijas

2 (+)

 

 

0251040

Kressalāti un citi dīgsti un dzinumi

30

 

 

0251050

Barbarejas

30

 

 

0251060

Sējas pazvērītes/rukolas salāti

30

 

 

0251070

Brūnās sinepes

30

 

 

0251080

Augu (tostarp Brassica ģints sugu) jaunās lapiņas

30

 

 

0251990

Citi (2)

0,01  (*2)

 

 

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgu augu lapas

6

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0252010

Spināti

 

 

 

0252020

Anakampseras

 

 

 

0252030

Mangoldi/lapu bietes

 

 

 

0252990

Citi (2)

 

 

 

0253000

c)

vīnogulāju lapas

30

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0254000

d)

ūdenskreses

30

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0255000

e)

lapu cigoriņi

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0256000

f)

garšaugi un ēdami ziedi

 

0,02 (*2)

0,02  (*2)

0256010

Kārvele

30

 

 

0256020

Maurloki

9

 

 

0256030

Lapu selerijas

9

 

 

0256040

Pētersīļi

9

 

 

0256050

Salvija

9

 

 

0256060

Rozmarīns

9

 

 

0256070

Timiāns

9

 

 

0256080

Baziliks un ēdamie ziedi

9

 

 

0256090

Lauru lapas

9

 

 

0256100

Estragons

9

 

 

0256990

Citi (2)

0,02  (*2)

 

 

0260000

Pākšaugi

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0260010

Pupas (ar pākstīm)

 

 

 

0260020

Pupas (bez pākstīm)

 

 

 

0260030

Zirņi (ar pākstīm)

 

 

 

0260040

Zirņi (bez pākstīm)

 

 

 

0260050

Lēcas

 

 

 

0260990

Citi (2)

 

 

 

0270000

Stublāju dārzeņi

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0270010

Sparģeļi

0,01 (*2)

 

 

0270020

Lapu artišoki

0,01 (*2)

 

 

0270030

Selerijas

0,01 (*2)

 

 

0270040

Fenheļi

0,01 (*2)

 

 

0270050

Artišoki

0,01 (*2)

 

 

0270060

Puravi

1,5

 

 

0270070

Rabarberi

0,01 (*2)

 

 

0270080

Bambusa dzinumi

0,01 (*2)

 

 

0270090

Palmu serdes

0,01 (*2)

 

 

0270990

Citi (2)

0,01 (*2)

 

 

0280000

Sēnes, sūnas un ķērpji

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0280010

Kultivētās sēnes

 

 

 

0280020

Savvaļas sēnes

 

 

 

0280990

Sūnas un ķērpji

 

 

 

0290000

Aļģes un prokarioti

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0300000

PĀKŠAUGI

0,01 (*2)

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0300010

Pupas

 

 

 

0300020

Lēcas

 

 

 

0300030

Zirņi

 

 

 

0300040

Lupīnas

 

 

 

0300990

Citi (2)

 

 

 

0400000

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

0,01 (*2)

0,02 (*2)

0,01  (*2)

0401000

Eļļas augu sēklas

 

 

 

0401010

Linsēklas

 

 

 

0401020

Zemesrieksti

 

 

 

0401030

Magoņu sēklas

 

 

 

0401040

Sezama sēklas

 

 

 

0401050

Saulespuķu sēklas

 

 

 

0401060

Rapšu sēklas

 

 

 

0401070

Sojas pupas

 

 

 

0401080

Sinepju sēklas

 

 

 

0401090

Kokvilnas sēklas

 

 

 

0401100

Ķirbju sēklas

 

 

 

0401110

Saflora sēklas

 

 

 

0401120

Gurķenes sēklas

 

 

 

0401130

Sējas idras sēklas

 

 

 

0401140

Kaņepju sēklas

 

 

 

0401150

Rīcinauga sēklas

 

 

 

0401990

Citi (2)

 

 

 

0402000

Eļļas augu augļi

 

 

 

0402010

Olīvas eļļas ražošanai

 

 

 

0402020

Eļļas palmas kodoli

 

 

 

0402030

Eļļas palmas augļi

 

 

 

0402040

Kapoki

 

 

 

0402990

Citi (2)

 

 

 

0500000

GRAUDAUGI

0,01 (*2)

 

0,01 (*2)

0500010

Mieži

 

0,04 (+)

 

0500020

Griķi un citi pseidograudaugi

 

0,01  (*2)

 

0500030

Kukurūza

 

0,01  (*2)

 

0500040

Prosa

 

0,01  (*2)

 

0500050

Auzas

 

0,04 (+)

 

0500060

Rīsi

 

0,01  (*2)

 

0500070

Rudzi

 

0,02

 

0500080

Sorgo

 

0,01  (*2)

 

0500090

Kvieši

 

0,02

 

0500990

Citi (2)

 

0,01  (*2)

 

0600000

TĒJAS, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS, KAKAO UN CERATONIJAS

 

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0610000

Tējas

0,05  (*2)

 

 

0620000

Kafijas pupiņas

0,05  (*2)

 

 

0630000

Zāļu tējas no

 

 

 

0631000

a)

ziediem

0,05  (*2)

 

 

0631010

Kumelīte

 

 

 

0631020

Hibisks

 

 

 

0631030

Roze

 

 

 

0631040

Jasmīns

 

 

 

0631050

Liepa

 

 

 

0631990

Citi (2)

 

 

 

0632000

b)

lapām un garšaugiem

0,05  (*2)

 

 

0632010

Zemenes

 

 

 

0632020

Roibosa krūms

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

0632990

Citi (2)

 

 

 

0633000

c)

saknēm

7

 

 

0633010

Baldriāns

 

 

 

0633020

Žeņšeņs

 

 

 

0633990

Citi (2)

 

 

 

0639000

d)

jebkurām citām auga daļām

0,05  (*2)

 

 

0640000

Kakao pupiņas

0,05  (*2)

 

 

0650000

Ceratonija/ceratonijas augļi

0,05  (*2)

 

 

0700000

APIŅI

0,15 (+)

0,05  (*2)

0,05  (*2)

0800000

GARŠVIELAS

 

 

 

0810000

Sēklas

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0810010

Anīsa sēklas

 

 

 

0810020

Sējas melnsēklītes

 

 

 

0810030

Selerija

 

 

 

0810040

Koriandrs

 

 

 

0810050

Ķimenes

 

 

 

0810060

Dilles

 

 

 

0810070

Fenhelis

 

 

 

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 

 

 

0810090

Muskatrieksts

 

 

 

0810990

Citi (2)

 

 

 

0820000

Augļi

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0820010

Jamaikas pipari

 

 

 

0820020

Sičuānas pipari

 

 

 

0820030

Pļavas ķimenes

 

 

 

0820040

Kardamons

 

 

 

0820050

Kadiķogas

 

 

 

0820060

Pipari (baltie, melnie un zaļie)

 

 

 

0820070

Vaniļa

 

 

 

0820080

Tamarinda augļi

 

 

 

0820990

Citi (2)

 

 

 

0830000

Mizas

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0830010

Kanēlis

 

 

 

0830990

Citi (2)

 

 

 

0840000

Saknes vai sakneņi

 

 

 

0840010

Lakricas sakne

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0840020

Ingvers (10)

 

 

 

0840030

Kurkuma

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0840040

Mārrutki (11)

 

 

 

0840990

Citi (2)

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0850000

Pumpuri

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0850010

Krustnagliņas

 

 

 

0850020

Kaperi

 

 

 

0850990

Citi (2)

 

 

 

0860000

Ziedu drīksnas

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0860010

Safrāns

 

 

 

0860990

Citi (2)

 

 

 

0870000

Sēklsedzes

0,05  (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

0870010

Muskatrieksta miza

 

 

 

0870990

Citi (2)

 

 

 

0900000

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

 

0,01  (*2)

0,01 (*2)

0900010

Cukurbiešu saknes

0,15

 

 

0900020

Cukurniedres

0,01 (*2)

 

 

0900030

Cigoriņu saknes

0,01 (*2)

 

 

0900990

Citi (2)

0,01 (*2)

 

 

1000000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

 

 

 

1010000

Audi

 

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1011000

a)

cūku

 

 

 

1011010

Muskuļi

0,02  (*2) (+)

 

 

1011020

Taukaudi

0,05  (*2) (+)

 

 

1011030

Aknas

0,05  (*2) (+)

 

 

1011040

Nieres

0,05  (*2) (+)

 

 

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,05  (*2)

 

 

1011990

Citi (2)

0,05  (*2)

 

 

1012000

b)

liellopu

 

 

 

1012010

Muskuļi

0,02  (*2) (+)

(+)

 

1012020

Taukaudi

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1012030

Aknas

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1012040

Nieres

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,05  (*2)

 

 

1012990

Citi (2)

0,05  (*2)

 

 

1013000

c)

aitu

 

 

 

1013010

Muskuļi

0,02  (*2) (+)

(+)

 

1013020

Taukaudi

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1013030

Aknas

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1013040

Nieres

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,05  (*2)

 

 

1013990

Citi (2)

0,05  (*2)

 

 

1014000

d)

kazu

 

 

 

1014010

Muskuļi

0,02  (*2) (+)

(+)

 

1014020

Taukaudi

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1014030

Aknas

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1014040

Nieres

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,05  (*2)

 

 

1014990

Citi (2)

0,05  (*2)

 

 

1015000

e)

zirgu

 

 

 

1015010

Muskuļi

0,02  (*2) (+)

(+)

 

1015020

Taukaudi

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1015030

Aknas

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1015040

Nieres

0,05  (*2) (+)

(+)

 

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,05  (*2)

 

 

1015990

Citi (2)

0,05  (*2)

 

 

1016000

f)

mājputnu

 

 

 

1016010

Muskuļi

0,02  (*2) (+)

 

 

1016020

Taukaudi

0,05  (*2) (+)

 

 

1016030

Aknas

0,05  (*2) (+)

 

 

1016040

Nieres

0,05  (*2) (+)

 

 

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,05  (*2)

 

 

1016990

Citi (2)

0,05  (*2)

 

 

1017000

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku

 

 

 

1017010

Muskuļi

0,02  (*2) (+)

 

 

1017020

Taukaudi

0,05  (*2) (+)

 

 

1017030

Aknas

0,05  (*2) (+)

 

 

1017040

Nieres

0,05  (*2) (+)

 

 

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

0,05  (*2)

 

 

1017990

Citi (2)

0,05  (*2)

 

 

1020000

Piens

0,02

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1020010

Liellopi

(+)

(+)

 

1020020

Aitas

(+)

(+)

 

1020030

Kazas

(+)

(+)

 

1020040

Zirgi

(+)

(+)

 

1020990

Citi (2)

 

 

 

1030000

Putnu olas

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1030010

Vistas

(+)

 

 

1030020

Pīles

(+)

 

 

1030030

Zosis

(+)

 

 

1030040

Paipalas

(+)

 

 

1030990

Citi (2)

 

 

 

1040000

Medus un pārējie biškopības produkti (7)

0,05 (*2)

0,05 (*2)

0,05  (*2)

1050000

Abinieki un rāpuļi

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1060000

Sauszemes bezmugurkaulnieki

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1070000

Sauszemes savvaļas mugurkaulnieki

0,01 (*2)

0,02  (*2)

0,01 (*2)

1100000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI — ZIVIS, ZIVJU PRODUKTI UN CITI JŪRAS UN SALDŪDENS PĀRTIKAS PRODUKTI (8)

 

 

 

1200000

KULTŪRAUGI VAI KULTŪRAUGU DAĻAS, KO IZMANTO VIENĪGI DZĪVNIEKU BARĪBAI (8)

 

 

 

1300000

APSTRĀDĀTI PĀRTIKAS PRODUKTI (9)

 

 

 

(F) = šķīst taukos.

Fluopikolīds

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par atlieku noteikšanas izmēģinājumiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz [Publikāciju birojam lūgums ievietot datumu, kurā aprit 2 gadi pēc publicēšanas], vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0251030 Platlapu cigoriņi/endīvijas

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par analītiskajām metodēm nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz [Publikāciju birojam lūgums ievietot datumu, kurā aprit 2 gadi pēc publicēšanas], vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0700000 APIŅI

1011010 Muskuļi

1011020 Taukaudi

1011030 Aknas

1011040 Nieres

1012010 Muskuļi

1012020 Taukaudi

1012030 Aknas

1012040 Nieres

1013010 Muskuļi

1013020 Taukaudi

1013030 Aknas

1013040 Nieres

1014010 Muskuļi

1014020 Taukaudi

1014030 Aknas

1014040 Nieres

1015010 Muskuļi

1015020 Taukaudi

1015030 Aknas

1015040 Nieres

1016010 Muskuļi

1016020 Taukaudi

1016030 Aknas

1016040 Nieres

1017010 Muskuļi

1017020 Taukaudi

1017030 Aknas

1017040 Nieres

1020010 Liellopi

1020020 Aitas

1020030 Kazas

1020040 Zirgi

1030010 Vistas

1030020 Pīles

1030030 Zosis

1030040 Paipalas

Prohinazīds (F) (R)

(R) = atlieku definīcija atšķiras šādām pesticīda un koda kombinācijām:

Prohinazīds – kods 1000000, izņemot 1040000: prohinazīda un metabolīta 3- [(6-jod-4-okso-3-propil-3,4-dihidrohinazolīn-2-il)oksi] propānskābes (IN-MU210) summa, izteikta kā prohinazīds

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par atlieku noteikšanas izmēģinājumiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz [Publikāciju birojam lūgums ievietot datumu, kurā aprit 2 gadi pēc publicēšanas], vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0500010 Mieži

0500050 Auzas

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatēja, ka daļa informācijas par atlieku noteikšanas izmēģinājumiem, kas saistīti ar zāli (liellopu uztursloga galveno sastāvdaļu), nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz [Publikāciju birojam lūgums ievietot datumu, kurā aprit 2 gadi pēc publicēšanas], vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

1012010 Muskuļi

1012020 Taukaudi

1012030 Aknas

1012040 Nieres

1013010 Muskuļi

1013020 Taukaudi

1013030 Aknas

1013040 Nieres