ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 114

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 31. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/404 (2021. gada 24. marts), ar ko nosaka tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu sarakstus, no kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 atļauts Savienībā ievest dzīvniekus, reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/405 (2021. gada 24. marts), ar ko nosaka tādu trešo valstu vai to reģionu sarakstus, no kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/625 atļauts Savienībā ievest noteiktus dzīvniekus un preces, kuri paredzēti lietošanai pārtikā ( 1 )

118

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

31.3.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 114/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/404

(2021. gada 24. marts),

ar ko nosaka tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu sarakstus, no kurām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 atļauts Savienībā ievest dzīvniekus, reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (1), un jo īpaši tās 230. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2016/429 cita starpā nosaka dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanu Savienībā, un to piemēro no 2021. gada 21. aprīļa. Viena no dzīvnieku veselības prasībām ir tāda, ka šiem sūtījumiem jābūt no kādas trešās valsts vai teritorijas vai to zonas vai nodalījuma atbilstoši minētās regulas 230. panta 1. punktam.

(2)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2) Regulu (ES) 2016/429 papildina ar dzīvnieku veselības prasībām, kuras attiecas uz noteiktu sugu un kategoriju dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā no trešām valstīm, teritorijām vai to zonām vai – attiecībā uz akvakultūras dzīvniekiem – nodalījumiem. Deleģētās regulas (ES) 2020/692 3. panta a) punkts paredz, ka minētās regulas tvērumā esošu dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus drīkst atļaut ievest Savienībā tikai tad, ja sūtījumi ir no tādas trešās valsts, teritorijas vai to zonas vai nodalījuma, kas attiecībā uz konkrēto dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sugu un kategoriju ir norādīti sarakstā saskaņā ar minētajā deleģētājā regulā noteiktajām dzīvnieku veselības prasībām.

(3)

Tādēļ, ņemot vērā Regulas (ES) 2016/429 230. panta 1. punktā noteiktos kritērijus, šajā regulā būtu jānosaka tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu vai – attiecībā uz akvakultūras dzīvniekiem – nodalījumu saraksti, no kuriem būtu jāatļauj Savienībā ievest tādu sugu un kategoriju dzīvniekus, reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus, kas ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 tvērumā.

(4)

Patlaban tādu trešo valstu un teritoriju vai to zonu saraksti, no kurām Savienībā atļauts ievest konkrētu sugu un kategoriju dzīvniekus, reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus, ir noteikti dažādos Komisijas aktos. Pirmkārt, šādi saraksti ir noteikti Komisijas Lēmumā 2007/777/EK (3), Komisijas Regulā (EK) Nr. 798/2008 (4), Komisijas Regulā (EK) Nr. 119/2009 (5), Komisijas Regulā (ES) Nr. 206/2010 (6), Komisijas Regulā (ES) Nr. 605/2010 (7), Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 139/2013 (8) un Komisijas īstenošanas regulā (ES) 2016/759 (9), un visi minētie akti ir atcelti ar Deleģēto regulu (ES) 2020/692, atcelšanai stājoties spēkā no 2021. gada 21. aprīļa. Turklāt vēl citi saraksti ir noteikti Komisijas Lēmumā 2006/168/EK (10), Komisijas Lēmumā 2008/636/EK (11), Komisijas Regulā (EK) Nr. 1251/2008 (12), Komisijas Lēmumā 2010/472/ES (13), Komisijas Īstenošanas lēmumā 2011/630/ES (14), Komisijas Īstenošanas lēmumā 2012/137/ES (15), Īstenošanas regulā (ES) 2018/659 un Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2019/294 (16), un ar šo Īstenošanas regulu visi minētie akti tiek atcelti.

(5)

Jaunā, ar Regulu (ES) 2016/429 iedibinātā dzīvnieku veselības regulējuma ietvaros ir lietderīgi visus tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu sarakstus, no kurām dzīvnieku veselības prasību kontekstā ir atļauts Savienībā ievest tādu dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus, kas ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 tvērumā, apvienot vienā Komisijas aktā. Tas atbilst Deleģētajā regulā (ES) 2020/692 izmantotajai pieejai, kura paredz, ka dzīvnieku veselības prasības šādu sūtījumu ievešanai Savienībā ir noteiktas vienā Komisijas aktā. Turklāt šāda pieeja nodrošina Savienības tiesību aktu lielāku konsekvenci un pārredzamību.

(6)

Šā iemesla dēļ Lēmums 2006/168/EK un 2008/636/EK, Regula (EK) Nr. 1251/2008, Lēmums 2010/472/ES un Īstenošanas lēmums 2011/630/ES un 2012/137/ES, Īstenošanas regula (ES) 2018/659 un Īstenošanas lēmums (ES) 2019/294 būtu jāatceļ no 2021. gada 21. aprīļa. Ar šo regulu attiecīgi būtu jānosaka jauni trešo valstu un teritoriju vai to zonu saraksti, kuri aizstās pašreizējos tādu trešo valstu un teritoriju vai to zonu vai nodalījumu sarakstus, no kuriem atļauts Savienībā ievest dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus. Pašreizējie saraksti izveidoti, ņemot vērā gan dzīvnieku veselības, gan – attiecīgā gadījumā – pārtikas drošuma apsvērumus. Turpretī jaunie saraksti būtu jāveido atsevišķi, konkrētāk, balstoties uz Regulā (ES) 2016/429 paredzētajām dzīvnieku veselības prasībām un Regulā (ES) 2017/625 paredzētajām pārtikas drošuma prasībām.

(7)

Zināmos gadījumos visiem Regulas (ES) 2016/429 230. panta 1. punktā noteiktajiem kritērijiem un relevantajām Deleģētajā regulā (ES) 2020/692 noteiktajām dzīvnieku veselības prasībām atbilst tikai noteiktas zonas vai nodalījumi kādā trešajā valstī vai teritorijā. Šādos gadījumos Savienībā ievest noteiktu sugu un kategoriju dzīvniekus, reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus būtu jāatļauj tikai tad, ja tie ir no šādām trešās valsts vai teritorijas zonām vai nodalījumiem. Tādēļ šajā regulā katrā sarakstā būtu skaidri jāprecizē, kura(-as) trešo valstu vai teritoriju zona(-as) vai – attiecībā uz akvakultūras dzīvniekiem – kurš(-i) nodalījums(-i) minētajām dzīvnieku veselības prasībām atbilst.

(8)

Regulas (ES) 2016/429 231. panta c) punktā paredzēts, ka sarakstos, kurus Komisija noteikusi saskaņā ar minētās regulas 230. panta 1. punktu, attiecībā uz sarakstā norādītajām slimībām būtu jāprecizē arī īpaši nosacījumi un dzīvnieku veselības garantijas, kas jāizpilda trešajām valstīm vai teritorijām. Tādēļ, ņemot vērā specifisko dzīvnieku veselības situāciju izcelsmes trešajā valstī vai teritorijā vai to zonā vai – attiecībā uz akvakultūras dzīvniekiem – nodalījumā, šajā regulā attiecīgā gadījumā būtu jānorāda šādi īpaši nosacījumi un dzīvnieku veselības garantijas, kā arī noteiktas dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sugas un kategorijas, uz kurām nosacījumi attiecas.

(9)

Deleģētās regulas (ES) 2020/692 VI daļā izklāstīti īpaši noteikumi attiecībā uz noteiktu sugu un kategoriju dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu, kā galamērķis nav Savienība, ievešanu Savienībā un noteiktu sugu un kategoriju dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu, kā izcelsme ir Savienībā, atgriešanu Savienībā. Konkrētāk, minētā regula paredz iespēju atļaut šādu sūtījumu ievešanu Savienībā, pat ja tie neatbilst visām relevantajām dzīvnieku veselības prasībām, ja vien ir izpildīti īpaši nosacījumi. Tāpēc šajā regulā būtu jānosaka īpaši dzīvnieku veselības nosacījumi, kuriem šādiem sūtījumiem būtu jāatbilst, lai tos varētu ievest Savienībā.

(10)

Saskaņā ar EEZ līgumu, ja EEZ EBTA valstis īsteno tirdzniecību ar ES dalībvalstīm EEZ līguma regulētās jomās, tās netiek uzskatītas par trešajām valstīm.

(11)

Šajā regulā noteiktie noteikumi ir jāpiemēro kopā ar Regulā (ES) 2016/429 un Deleģētajā regulā (ES) 2020/692 noteiktajiem noteikumiem, tāpēc arī šī regula būtu jāpiemēro no 2021. gada 21. aprīļa.

(12)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šī regula nosaka tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu vai – attiecībā uz akvakultūras dzīvniekiem – nodalījumu sarakstus, no kuriem atļauts Savienībā ievest tādu sugu un kategoriju dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus, kas ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 tvērumā. Minētie saraksti un konkrēti vispārīgi noteikumi attiecībā uz šiem sarakstiem ir sniegti šīs regulas I līdz XXII pielikumā.

Regulā arī paredzēti īpaši nosacījumi un dzīvnieku veselības garantijas attiecībā uz noteiktu sūtījumu ievešanu Savienībā, kā arī precizēts, kuri veterināro sertifikātu paraugi sūtījumu izcelsmes trešajai valstij vai teritorijai jāizmanto.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro Deleģētās regulas (ES) 2020/692 2. pantā noteiktās definīcijas.

3. pants

Tādu trešo valstu, teritoriju vai to zonu vai nodalījumu saraksti, no kuriem Savienībā atļauts ievest dzīvniekus, reproduktīvos produktus un dzīvnieku izcelsmes produktus

1.   Kompetentā iestāde tādu sugu un kategoriju dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus, kas ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 tvērumā, Savienībā ievest atļauj tikai tad, ja sūtījuma izcelsmes trešā valsts, teritorija vai to zona vai nodalījums attiecībā uz konkrētās sugas vai kategorijas dzīvniekiem, reproduktīvajiem produktiem vai dzīvnieku izcelsmes produktiem ir norādīti sarakstā, kas tabulas veidā sniegts turpmāk minēto regulas pielikumu 1. daļā, un sūtījumam ir pievienots veterinārais sertifikāts, kāds tiek prasīts attiecībā šādu sugu un kategoriju sūtījumiem:

a)

II pielikumā – attiecībā uz nagaiņiem, izņemot:

i)

zirgus,

ii)

norobežotiem objektiem paredzētus nagaiņus;

b)

III pielikumā – attiecībā uz nagaiņiem, kuri paredzēti norobežotiem objektiem;

c)

IV pielikumā – attiecībā uz zirgiem;

d)

V pielikumā – attiecībā uz mājputniem un to reproduktīvajiem produktiem;

e)

VI pielikumā – attiecībā uz nebrīvē turētiem putniem un to reproduktīvajiem produktiem;

f)

VII pielikumā – attiecībā uz bišu mātēm un kamenēm;

g)

VIII pielikumā – attiecībā uz suņiem, kaķiem un mājas seskiem;

h)

IX pielikumā – attiecībā uz liellopu reproduktīvajiem produktiem;

i)

X pielikumā – attiecībā uz aitu un kazu reproduktīvajiem produktiem;

j)

XI pielikumā – attiecībā uz cūku reproduktīvajiem produktiem;

k)

XII pielikumā – attiecībā uz zirgu reproduktīvajiem produktiem;

l)

XIII pielikumā – attiecībā uz svaigu nagaiņu gaļu;

m)

XIV pielikumā – attiecībā uz svaigu mājputnu vai medījamo putnu gaļu;

n)

XV pielikumā – attiecībā uz šādiem nagaiņu, mājputnu un medījamo putnu gaļas produktiem:

i)

1. daļas A iedaļā – attiecībā uz gaļas produktiem, kam veikta nespecifiska risku mazinošā apstrāde A vai gaļas produktiem paredzētā apstrāde B, C vai D (saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XXVI pielikumu),

ii)

1. daļas B iedaļā – attiecībā uz nagaiņu, mājputnu un medījamo putnu žāvētas gaļas strēmelēm ar garšvielām;

o)

XVI pielikumā – attiecībā uz apvalkiem;

p)

XVII pielikumā – attiecībā uz pienu, jaunpienu, produktiem uz jaunpiena bāzes, piena produktiem, kas iegūti no svaigpiena, un piena produktiem, kam netiek prasīta specifiska risku mazinošā apstrāde pret mutes un nagu sērgu;

q)

XVIII pielikumā – attiecībā uz piena produktiem, kam tiek prasīta specifiska risku mazinošā apstrāde pret mutes un nagu sērgu;

r)

XIX pielikumā – attiecībā uz olām un olu produktiem;

s)

XX pielikumā – attiecībā uz personīgai lietošanai paredzētiem dzīvnieku izcelsmes produktiem;

t)

XXI pielikumā – attiecībā uz sarakstā norādīto sugu ūdensdzīvniekiem, kuri paredzēti akvakultūras objektiem, palaišanai savvaļā vai citām vajadzībām, izņemot tiešu lietošanu pārtikā, kā arī attiecībā uz noteiktiem lietošanai pārtikā paredzētiem sarakstā norādīto sugu ūdensdzīvniekiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem no šo sarakstā norādīto sugu dzīvniekiem.

2.   Kompetentā iestāde dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus Savienībā ievest atļauj tikai tad, ja tos ieved no tādām trešajām valstīm, teritorijām vai to zonām, kuras norādītas sarakstā XXII pielikuma 1. daļas tabulā, un ja:

a)

tie ir minētās tabulas 3. slejā norādīto sugu un kategoriju dzīvnieku, reproduktīvo produktu vai dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumi, kam Savienība nav galamērķis;

vai

b)

tie ir minētās tabulas 4. slejā norādīto sugu un kategoriju dzīvnieku, reproduktīvo produktu vai dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumi, kā izcelsme ir Savienībā un ko tajā atgriež pēc tranzīta caur kādu trešo valsti vai teritoriju.

4. pants

Īpaši nosacījumi un dzīvnieku veselības garantijas attiecībā uz dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu ievešanu Savienībā

Dalībvalstis sūtījumus, kas ir Deleģētās regulas (ES) 2020/692 tvērumā, Savienībā ievest atļauj tikai tad, ja šie sūtījumi attiecīgā gadījumā atbilst attiecīgajā pielikumā noteiktajiem īpašajiem nosacījumiem un dzīvnieku veselības garantijām, kuri izvirzīti attiecībā uz konkrēto sugu un kategoriju dzīvniekiem, reproduktīvajiem produktiem un dzīvnieku izcelsmes produktiem, kā arī attiecībā uz trešo valsti, teritoriju vai to zonu vai – akvakultūras dzīvnieku gadījumā – nodalījumu.

5. pants

Atcelšana

No 2021. gada 21. aprīļa atceļ šādus tiesību aktus:

Komisijas Lēmums 2006/168/EK,

Komisijas Lēmums 2008/636/EK,

Komisijas Lēmums 2010/472/ES,

Komisijas Īstenošanas lēmums 2011/630/ES,

Komisijas Īstenošanas lēmums 2012/137/ES,

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/659,

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/294,

Komisijas Lēmums 2000/585/EK.

6. pants

Pārejas noteikumi

Līdz 2021. gada 20. oktobrim Savienībā no trešajām valstīm, teritorijām vai to zonām, no kurām saskaņā ar šādiem zemāk minētajiem aktiem ir atļauta ievešana Savienībā, ir atļauts ievest tādus dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumus, kam pievienots attiecīgs sertifikāts, kurš izdots saskaņā ar šiem Komisijas aktiem, ja vien šo sertifikātu pirms 2021. gada 21. augusta parakstījusi persona, kuru šā sertifikāta parakstīšanai pilnvaro kāds no šiem Komisijas aktiem:

Komisijas Lēmums 2006/168/EK,

Komisijas Lēmums 2007/777/EK,

Komisijas Regula (EK) Nr. 798/2008,

Komisijas Lēmums 2008/636/EK,

Komisijas Regula (EK) Nr. 1251/2008,

Komisijas Regula (ES) Nr. 206/2010,

Komisijas Regula (ES) Nr. 605/2010,

Komisijas Lēmums 2010/472/ES,

Komisijas Īstenošanas lēmums 2011/630/ES,

Komisijas Regula (ES) Nr. 28/2012,

Komisijas Īstenošanas lēmums 2012/137/ES,

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 139/2013,

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/759,

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/659,

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/294.

7. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 21. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 24. marts

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.).

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/692 (2020. gada 30. janvāris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu dzīvnieku, reproduktīvo produktu un dzīvnieku izcelsmes produktu sūtījumu ievešanu Savienībā, to pārvietošanu un rīkošanos ar tiem pēc ievešanas papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 379. lpp.).

(3)  Komisijas Lēmums 2007/777/EK (2007. gada 29. novembris), ar kuru paredz dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības aizsardzības prasības un sertifikātu paraugus tādu gaļas produktu un apstrādātu kuņģu, pūšļu un zarnu importam no trešām valstīm, kas paredzēti lietošanai pārtikā, un ar kuru atceļ Lēmumu 2005/432/EK (OV L 312, 30.11.2007., 49. lpp.).

(4)  Komisijas Regula (EK) Nr. 798/2008 (2008. gada 8. augusts) par to trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu saraksta izveidošanu, no kuriem atļauts importēt un tranzītā caur Kopienu pārvadāt mājputnus un mājputnu produktus, un par veterinārās sertifikācijas noteikumiem (OV L 226, 23.8.2008., 1. lpp.).

(5)  Komisijas Regula (EK) Nr. 119/2009 (2009. gada 9. februāris), ar ko nosaka trešo valstu vai to daļu sarakstu un veterinārās sertifikācijas prasības savvaļas zaķu dzimtas dzīvnieku, noteiktu savvaļas sauszemes zīdītāju un saimniecībās audzētu trušu gaļas importam Kopienā vai tranzītam caur to (OV L 39, 10.2.2009., 12. lpp.).

(6)  Komisijas Regula (ES) Nr. 206/2010 (2010. gada 12. marts), ar ko izveido sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un nosaka veterinārās sertifikācijas prasības (OV L 73, 20.3.2010., 1. lpp.).

(7)  Komisijas Regula (ES) Nr. 605/2010 (2010. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka dzīvnieku un sabiedrības veselības un veterinārās sertifikācijas nosacījumus lietošanai pārtikā paredzēta svaigpiena, piena produktu, jaunpiena un jaunpiena produktu ievešanai Eiropas Savienībā (OV L 175, 10.7.2010., 1. lpp.).

(8)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 139/2013 (2013. gada 7. janvāris), ar ko nosaka dzīvnieku veselības nosacījumus dažu putnu ievešanai Savienībā un attiecīgos karantīnas nosacījumus (OV L 47, 20.2.2013., 1. lpp.).

(9)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/759 (2016. gada 28. aprīlis), ar ko izveido tādu trešo valstu, to daļu un teritoriju sarakstus, no kurām dalībvalstis atļauj ievest Savienībā konkrētus dzīvnieku izcelsmes produktus, kas paredzēti lietošanai pārtikā, nosaka prasības sertifikātiem, groza Regulu (EK) Nr. 2074/2005 un atceļ Lēmumu 2003/812/EK (OV L 126, 14.5.2016., 13. lpp.).

(10)  Komisijas Lēmums 2006/168/EK (2006. gada 4. janvāris), ar ko izveido dzīvnieku veselības un veterinārās sertifikācijas prasības attiecībā uz liellopu embriju ievešanu Kopienā un atceļ Lēmumu 2005/217/EK (OV L 57, 28.2.2006., 19. lpp.).

(11)  Komisijas Lēmums 2008/636/EK (2008. gada 22. jūlijs), ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, no kurām dalībvalstis atļauj importēt cūku olšūnas un embrijus (OV L 206, 2.8.2008., 32. lpp.)

(12)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1251/2008 (2008. gada 12. decembris), ar ko īsteno Padomes Direktīvu 2006/88/EK attiecībā uz nosacījumiem un sertifikācijas prasībām par akvakultūras dzīvnieku un to produktu laišanu tirgū un importu Kopienā un nosaka pārnēsātājsugu sarakstu (OV L 337, 16.12.2008., 41. lpp.).

(13)  Komisijas Lēmums 2010/472/ES (2010. gada 26. augusts ) par aitu un kazu spermas, olšūnu un embriju importu Eiropas Savienībā (OV L 228, 31.8.2010., 74. lpp.).

(14)  Komisijas Īstenošanas lēmums 2011/630/ES (2011. gada 20. septembris) par mājas liellopu spermas importu Savienībā (OV L 247, 24.9.2011., 32. lpp.).

(15)  Komisijas Īstenošanas lēmums 2012/137/ES (2012. gada 1. marts) par cūku sugu mājdzīvnieku spermas importu Eiropas Savienībā (OV L 64, 3.3.2012., 29. lpp.).

(16)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/294 (2019. gada 18. februāris), ar ko nosaka tādu teritoriju un trešo valstu sarakstu, no kurām atļauts Savienībā importēt suņus, kaķus un mājas seskus, un šādam importam nepieciešamā veterinārā sertifikāta paraugu (OV L 48, 20.2.2019., 41. lpp.)


I PIELIKUMS

Vispārīgi noteikumi II līdz XXII pielikumam

Šajā pielikumā ir izklāstīti šādi vispārīgi noteikumi, kas piemērojami II līdz XXII pielikumam:

1)

ja dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz 3. pantā minēto sūtījumu ievešanu Savienībā ir izpildītas attiecībā uz visu izcelsmes trešās valsts vai teritorijas teritoriju, minētā trešā valsts vai teritorija sarakstā ir norādīta ar tās ISO kodu, kam seko “0”;

2)

ja dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz 3. pantā minēto sūtījumu ievešanu Savienībā ir izpildītas tikai attiecībā uz kādu izcelsmes trešās valsts vai teritorijas zonu, šī zona sarakstā ir norādīta ar tās ISO kodu, kam seko cits skaitlis, nevis “0”.

Šīs zonas ir aprakstītas attiecīgā pielikuma 2. daļā;

3)

veterināro sertifikātu paraugi 3. pantā minētajiem sūtījumiem, kā norādīts attiecīgā šīs regulas pielikuma 1. daļas tabulā, ir noteikti šādos tiesību aktos:

a)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/403 (1) (SANTE/7088/2020, sertifikāti TERRE) II pielikums;

b)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2235 III pielikums;

c)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/2236 II pielikums;

4)

4. pantā minētie īpašie nosacījumi ir izklāstīti attiecīgā pielikuma 1. daļas tabulā (ja tādi ir) un aprakstīti tā paša pielikuma 3. daļas tabulā;

5)

4. pantā minētās dzīvnieku veselības garantijas ir izklāstītas attiecīgā pielikuma 1. daļas tabulā (ja tādas ir) un aprakstītas tā paša pielikuma 4. daļas tabulā;

6)

II līdz XXII pielikuma 1. daļā iekļautajā tabulā norādītie beigu datumi un sākuma datumi attiecas uz konkrētiem laika ierobežojumiem, kas piemērojami 3. pantā minēto sūtījumu ievešanai Savienībā no attiecīgajām zonām, kā noteikts Savienības noteikumos;

7)

Šveices gadījumā uz dzīvnieku veselības prasībām attiecas Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par lauksaimniecības produktu tirdzniecību, kas apstiprināts ar Padomes un attiecībā uz Nolīgumu par zinātnisku un tehnoloģisku sadarbību arī Komisijas Lēmumu 2002/309/EK, Euratom (2002. gada 4. aprīlis) attiecībā uz septiņu nolīgumu noslēgšanu ar Šveices Konfederāciju (OV L 114, 30.4.2002., 1. lpp.);

8)

uz veterinārajiem sertifikātiem, kas saskaņā ar šīs regulas II līdz XXI pielikumu jāizdod Islandes, Jaunzēlandes un Kanādas kompetentajai iestādei, attiecas īpašās sertifikācijas prasības, kas paredzētas relevantajos nolīgumos starp Savienību un minētajām trešām valstīm;

9)

ieraksti par Izraēlu attiecas uz Izraēlas Valsti, un tie neattiecas uz teritorijām, kas Izraēlas pārvaldē ir kopš 1967. gada 5. jūnija, proti, Golānas augstienēm, Gazas joslu, Austrumjeruzalemi un pārējo Rietumkrastu;

10)

attiecībā uz Serbiju nav ietverta Kosovas teritorija, kas pašlaik saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 1999. gada 10. jūnija Rezolūciju 1244 ir pakļauta starptautiskai pārvaldei;

11)

nosaukums “Kosova” neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.


(1)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/403 (2021. gada 24. marts), ar ko attiecībā uz tādu veterināro un veterināro/oficiālo sertifikātu paraugiem, kuri paredzēti noteiktu kategoriju sauszemes dzīvnieku un to reproduktīvo produktu sūtījumu ievešanai Savienībā un pārvietošanai starp dalībvalstīm, un šādu sertifikātu sakarā veicamo oficiālo sertificēšanu nosaka noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 un (ES) 2017/625 piemērošanai un atceļ Lēmumu 2010/470/ES (OV L 113, 31.3.2021., 1. lpp.).


II PIELIKUMS

NAGAIŅI (izņemot zirgus un nagaiņus, kas paredzēti norobežotiem objektiem)

1. DAĻA

To trešo valstu, teritoriju vai to zonu saraksts, no kurām Savienībā atļauts ievest nagaiņu sūtījumus (izņemot zirgus un nagaiņus, kas paredzēti norobežotiem objektiem), kā minēts 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā

Trešās valsts vai teritorijas

ISO kods un nosaukums

Zonas kods

(saskaņā ar 2. daļu)

Sugas,

pie kurām piederošus dzīvniekus atļauts ievest Savienībā

Kategorijas,

pie kurām piederošus dzīvniekus atļauts ievest Savienībā

Dzīvnieku veselības sertifikāti

Īpaši nosacījumi

(saskaņā ar 3. daļu)

Dzīvnieku veselības garantijas

(saskaņā ar 4. daļu)

Beigu datums

Sākuma datums

1

2

3

4

5

6

7

8

9

CA

Kanāda

CA- 0

Liellopi

Turēšanai paredzēti dzīvnieki (1)

BOV-X

 

SF-BTV

 

 

Aitas un kazas

Turēšanai paredzēti (1) un kaujami dzīvnieki

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU, SF-BTV

 

 

Cūkas

Turēšanai paredzēti dzīvnieki (1)

SUI-X

 

ADV

 

 

Kamieļi

Turēšanai paredzēti dzīvnieki (1)

CAM-CER

 

SF-BTV

 

 

Citi nagaiņi

Turēšanai paredzēti dzīvnieki (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

SF-BTV (2)

 

 

CH

Šveice

CH - 0

Saskaņā ar I pielikuma 7. punktā minēto nolīgumu

 

 

 

 

CL

Čīle

CL - 0

Liellopi

Turēšanai paredzēti dzīvniek (1)

BOV-X

 

 

 

 

Aitas un kazas

Turēšanai paredzēti dzīvnieki (1)

OV/CAP-X

 

BRU

 

 

Cūkas

Turēšanai paredzēti dzīvnieki (1)

SUI-X

 

 

 

 

Kamieļi

Turēšanai paredzēti dzīvnieki (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Brieži

Turēšanai paredzēti dzīvnieki (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Citi nagaiņi

Turēšanai paredzēti dzīvnieki (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

GL

Grenlande

GL - 0

Aitas un kazas

Turēšanai paredzēti dzīvnieki (1)

OV/CAP-X

 

 

 

 

Kamieļi

Turēšanai paredzēti dzīvnieki (1)

CAM-CER

 

 

 

 

Brieži

Turēšanai paredzēti dzīvnieki (1)

CER-X

 

 

 

 

Citi nagaiņi

Turēšanai paredzēti dzīvnieki (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

IS

Islande

IS - 0

Liellopi

Turēšanai paredzēti (1) un kaujami dzīvnieki

BOV-X, BOV-Y

 

 

 

 

Aitas un kazas

Turēšanai paredzēti (1) un kaujami dzīvnieki

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

 

 

 

Cūkas

Turēšanai paredzēti (1) un kaujami dzīvnieki

SUI-X, SUI-Y

CSF

 

 

 

Kamieļi

Turēšanai paredzēti (1) un kaujami dzīvnieki

CAM-CER

 

 

 

 

Brieži

Turēšanai paredzēti (1) un kaujami dzīvnieki

CAM-CER

 

 

 

 

Citi nagaiņi

Turēšanai paredzēti dzīvnieki (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

NZ

Jaunzēlande

NZ - 0

Liellopi

Turēšanai paredzēti (1) un kaujami dzīvnieki

BOV-X, BOV-Y

 

BRU, TB

 

 

Aitas un kazas

Turēšanai paredzēti (1) un kaujami dzīvnieki

OV/CAP-X,OV/CAP-Y

 

BRU

 

 

Cūkas

Turēšanai paredzēti (1) un kaujami dzīvnieki

SUI-X, SUI-Y

 

 

 

 

Kamieļi

Turēšanai paredzēti (1) un kaujami dzīvnieki

CAM-CER

 

 

 

 

Brieži

Turēšanai paredzēti (1) un kaujami dzīvnieki

CAM-CER

 

 

 

 

Citi nagaiņi

Turēšanai paredzēti dzīvnieki (1)

RUM, RHINO, HIPPO

 

 

 

 

US

ASV

US - 0

Cūkas

Turēšanai paredzēti dzīvnieki (1)

SUI-X

 

 

 

 

2. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 2. ailē minēto trešo valstu vai teritoriju zonu apraksti

Nav.

3. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 6. ailē minētie īpašie nosacījumi

CSF

Cūku sūtījumiem no 1. daļā iekļautās tabulas 2. ailē minētās zonas 30 dienu laikā pirms nosūtīšanas uz Savienību jāveic klasiskā cūku mēra noteikšanas tests ar negatīviem rezultātiem.

4. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 7. ailē minētās dzīvnieku veselības garantijas

BRU

Savienība šo trešo valsti, teritoriju vai zonu attiecībā uz konkrētās 3. ailē minētās sugas vai sugu dzīvniekiem atzinusi par brīvu no Brucella abortus, B. melitensis un B. suis infekcijas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 10. pantu.

TB

Savienība šo trešo valsti, teritoriju vai zonu attiecībā uz konkrētās 3. ailē minētās sugas vai sugu dzīvniekiem atzinusi par brīvu no Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) infekcijas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 10. pantu.

BTV

Savienība šo trešo valsti, teritoriju vai zonu attiecībā uz konkrētās 3. ailē minētās sugas vai sugu dzīvniekiem atzinusi par brīvu no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotips) infekcijas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 10. pantu.

SF-BTV

Savienība šo trešo valsti, teritoriju vai zonu attiecībā uz konkrētās 3. ailē minētās sugas vai sugu dzīvniekiem atzinusi par sezonāli brīvu no infekciozā katarālā drudža vīrusa (1.–24. serotips) infekcijas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 10. pantu.

SF-EHD

Savienība šo trešo valsti, teritoriju vai zonu attiecībā uz konkrētās 3. ailē minētās sugas vai sugu dzīvniekiem atzinusi par sezonāli brīvu no epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa infekcijas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 10. pantu.

EBL

Savienība šo trešo valsti, teritoriju vai zonu attiecībā uz konkrētās 3. ailē minētās sugas vai sugu dzīvniekiem atzinusi par brīvu no govju enzootiskās leikozes saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 10. pantu.

IBR

Savienība šo trešo valsti, teritoriju vai zonu attiecībā uz konkrētās 3. ailē minētās sugas vai sugu dzīvniekiem atzinusi par brīvu no govju infekciozā rinotraheīta / infekciozā pustulozā vulvovaginīta saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 10. pantu.

BVD

Savienība šo trešo valsti, teritoriju vai zonu attiecībā uz konkrētās 3. ailē minētās sugas vai sugu dzīvniekiem atzinusi par brīvu no govju virusālās diarejas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 10. pantu.

ADV

Savienība šo trešo valsti, teritoriju vai zonu attiecībā uz konkrētās 3. ailē minētās sugas vai sugu dzīvniekiem atzinusi par brīvu no Aujeski slimības vīrusa infekcijas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 10. pantu.


(1)  “Turēšanai paredzēti dzīvnieki” ir dzīvnieki, kas paredzēti nevis kautuvēm, bet gan objektiem, kuros tur dzīvus dzīvniekus.

(2)  Tikai sarakstā norādīto sugu dzīvniekiem saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1882 (OV L 308, 4.12.2018., 21. lpp.).


III PIELIKUMS

NOROBEŽOTIEM OBJEKTIEM PAREDZĒTI NAGAIŅI

1. DAĻA

To trešo valstu, teritoriju vai to zonu saraksts, no kurām Savienībā atļauts ievest norobežotiem objektiem paredzētu nagaiņu sūtījumus, kā minēts 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā

Savienībā atļauts ievest nagaiņu sūtījumus (izņemot zirgu sūtījumus) no visām šajā daļā iekļautajā tabulā norādītajām trešām valstīm un teritorijām, ja tie tiek vesti no norobežotiem objektiem, kas iekļauti sarakstā saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 29. pantu, uz norobežotiem objektiem Savienībā.

Trešās valsts vai teritorijas

ISO kods un nosaukums

Zonas kods

(saskaņā ar 2. daļu)

Veterinārie sertifikāti

Īpaši nosacījumi

(saskaņā ar 3. daļu)

Dzīvnieku veselības garantijas

(saskaņā ar 4. daļu)

1

2

3

4

5

AL

Albānija

AL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AR

Argentīna

AR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

AU

Austrālija

AU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BA

Bosnija un Hercegovina

BA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BH

Bahreina

BH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BR

Brazīlija

BR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BW

Botsvāna

BW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BY

Baltkrievija

BY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

BZ

Beliza

BZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CA

Kanāda

CA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CH

Šveice

CH-0

Saskaņā ar I pielikuma 7. punktā minēto nolīgumu

 

 

CL

Čīle

CL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CN

Ķīna

CN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CO

Kolumbija

CO-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CR

Kostarika

CR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

CU

Kuba

CU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

DZ

Alžīrija

DZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ET

Etiopija

ET-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

FK

Folklenda (Malvinu) Salas

FK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GL

Grenlande

GL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

GT

Gvatemala

GT-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HK

Honkonga

HK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

HN

Hondurasa

HN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IL

Izraēla

IL-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IN

Indija

IN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

IS

Islande

IS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

JP

Japāna

JP-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

KE

Kenija

KE-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MA

Maroka

MA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ME

Melnkalne

ME-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MG

Madagaskara

MG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MK

Ziemeļmaķedonijas Republika

MK-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MU

Maurīcija

MU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

MX

Meksika

MX-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NA

Namībija

NA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NC

Jaunkaledonija

NC-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NI

Nikaragva

NI-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

NZ

Jaunzēlande

NZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PA

Panama

PA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

PY

Paragvaja

PY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RS

Serbija

RS-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

RU

Krievija

RU-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SG

Singapūra

SG-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SV

Salvadora

SV-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

SZ

Svatini

SZ-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TH

Taizeme

TH-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TN

Tunisija

TN-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

TR

Turcija

TR-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UA

Ukraina

UA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

US

ASV

US-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

UY

Urugvaja

UY-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZA

Dienvidāfrika

ZA-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

ZW

Zimbabve

ZW-0

CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO

 

 

2. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 2. ailē minēto trešo valstu vai teritoriju zonu apraksti

Nav.

3. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 4. ailē minētie īpašie nosacījumi

Nav.

4. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 5. ailē minētās dzīvnieku veselības garantijas

Ir piemērojamas II pielikuma 4. daļas tabulā norādītās dzīvnieku veselības garantijas.


IV PIELIKUMS

ZIRGI

1. DAĻA

To trešo valstu, teritoriju vai to zonu saraksts, no kurām Savienībā atļauts ievest zirgu sūtījumus, kā minēts 3. panta 1. punkta c) apakšpunktā

Trešās valsts vai teritorijas

ISO kods un nosaukums

Zona

(saskaņā ar II pielikuma 2. daļu)

Sanitārā grupa

Kategorijas,

pie kurām piederošus dzīvniekus atļauts ievest Savienībā

Dzīvnieku veselības sertifikāti

Īpaši nosacījumi

(saskaņā ar 3. daļu)

Dzīvnieku veselības garantijas

(saskaņā ar 4. daļu)

Beigu datums

Sākuma datums

1

2

3

4

5

6

7

8

9

AE

Apvienotie Arābu Emirāti

AE - 0

E

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AR

Argentīna

AR - 0

D

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai; kaujami zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

AU

Austrālija

AU - 0

A

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai; kaujami zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BA

Bosnija un Hercegovina

BA-0

B

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BB

Barbadosa

BB - 0

D

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BH

Bahreina

BH - 0

D

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BM

Bermudu Salas

BM - 0

D

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BO

Bolīvija

BO - 0

D

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BR

Brazīlija

BR-1

D

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

BY

Baltkrievija

BY - 0

B

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai; kaujami zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CA

Kanāda

CA - 0

C

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai; kaujami zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CH

Šveice

CH-0

A

Saskaņā ar I pielikuma 7. punktā minēto nolīgumu

 

 

 

 

CL

Čīle

CL-0

C

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai; kaujami zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN

Ķīna

CN-1

G

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CN-2

G

Reģistrēti zirgi

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

 

 

 

 

CR

Kostarika

CR-1

D

Reģistrēti zirgi

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

D

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

DZ

Alžīrija

DZ-0

E

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai; kaujami zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

EG

Ēģipte

EG-1

E

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

 

 

 

 

FK

Folklenda (Malvinu) Salas

FK-0

A

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

GL

Grenlande

GL-0

A

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai; kaujami zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

HK

Honkonga

HK-0

G

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IL

Izraēla

IL-0

E

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai; kaujami zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

IS

Islande

IS-0

A

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai; kaujami zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JM

Jamaika

JM-0

D

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JO

Jordānija

JO-0

E

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

JP

Japāna

JP-0

G

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KG

Kirgizstāna

KG-1

B

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

KR

Dienvidkoreja

KR-0

G

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

KW

Kuveita

KW-0

E

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

28.11.2019.

27.11.2020.

LB

Libāna

LB-0

E

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MA

Maroka

MA-0

E

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai; kaujami zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ME

Melnkalne

ME-0

B

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai; kaujami zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MK

Ziemeļmaķedonijas Republika

MK-0

B

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai; kaujami zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MO

Makao

MO-0

G

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MY

Malaizija

MY-1

E

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

7.9.2020.

 

MU

Maurīcija

MU-0

E

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

 

 

 

 

MX

Meksika

MX-1

C

Reģistrēti zirgi

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

MX-2

C

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

NZ

Jaunzēlande

NZ-0

A

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai; kaujami zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

OM

Omāna

OM-0

E

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PE

Peru

PE-1

D

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

PM

Senpjēra un Mikelona

PM-0

A

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai; kaujami zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y

 

 

 

 

PY

Paragvaja

PY-0

D

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai; kaujami zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

QA

Katara

QA-0

E

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RS

Serbija

RS-0

B

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai; kaujami zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU

Krievija

RU-1

B

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai; kaujami zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-2

B

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai; kaujami zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

RU-3

B

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai; kaujami zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SA

Saūda Arābija

SA-1

E

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

SG

Singapūra

SG-0

G

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TH

Taizeme

TH-0

E

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

6.4.2020.

 

TN

Tunisija

TN-0

E

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai; kaujami zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

TR

Turcija

TR-1

E

Reģistrēti zirgi;

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

2020. gada aprīlis

27.11.2020.

UA

Ukraina

UA-0

B

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai; kaujami zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

US

ASV

US-0

C

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai; kaujami zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

UY

Urugvaja

UY-0

D

Reģistrēti zirgi; reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki; citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai; kaujami zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X,

EQUI-Y,

EQUI-TRANSIT-Y,

EQUI-RE-ENTRY-30,

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP,

EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

 

 

 

 

ZA

Dienvidāfrika

ZA-1

F

Reģistrēti zirgi

EQUI-X,

EQUI-TRANSIT-X

Komisijas Lēmums 2008/698/EK

 

3.5.2011.

 

2. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 2. ailē minēto trešo valstu vai teritoriju zonu apraksti

Trešās valsts vai teritorijas

nosaukums

Zonas

kods

Zonas apraksts

Brazīlija

BR-1

Paranas štats un Riodežaneiro štats

Ķīna

CN-1

No zirgu slimībām brīvā zona Guandunas provinces Guandžou municipalitātes Cunhuas pilsētā, arī biodrošais autoceļu koridors no Guandžou un Honkongas lidostas un uz tām (sīkāku informāciju sk. tālāk).

Konkrētā no zirgu slimībām brīvā zona Guandunas provincē, kam ir šādas robežas:

centrālā zona: jāšanas pasākumu norises vieta Cunhuas pilsētas Lingkou piepilsētas Reshui ciemā ar tādu apkārtējo apgabalu piecu km rādiusā, ko kontrolē autoceļu kontrolpunkts uz valsts autoceļa Nr. 105;

uzraudzības zona: visi Cunhuas pilsētas administratīvie apgabali, kas aptver centrālo zonu, 2009 km2 platībā;

aizsardzības zona:

šādu tuvējo administratīvo apgabalu ārējās robežas, kas aptver uzraudzības zonu:

Cunhuas pilsētas Baijuņas rajons, Luogang rajons,

Guandžou pilsētas Huadu rajons,

Dzenčenas pilsēta,

Cjinjuaņas pilsētas Cjinčenas rajona administratīvie apgabali,

Foganas novads,

Sjiņfenas novads,

Lunmeņas novads.

Biodrošais autoceļu koridors: autoceļu sistēma, kura no zirgu slimībām brīvo zonu savieno ar Guandžou un Honkongas lidostu, ar reģionā īstenotu slimībuzraudzību.

Pirmsievešanas karantīna: karantīnas punkts aizsardzības zonā, ko izraugās kompetentā iestāde, lai zirgu dzimtas dzīvniekus no citām Ķīnas daļām sagatavotu ievešanai no zirgu slimībām brīvajā zonā.

CN-2

Pasaules čempionāta norises vieta Šanhajas 2010. gada Expo teritorijā un ceļš līdz Šanhajas Pudunas starptautiskajai lidostai Pudunas Jaunā apgabala ziemeļu daļā un Šanhajas aglomerācijas Minhang rajona austrumu daļā (sīkāku informāciju sk. tālāk).

Zonas robežas Šanhajas aglomerācijā:

rietumu robeža: no Huanpu upes estuāra ziemeļos līdz Dadži upes sazarojumam,

dienvidu robeža: no Huanpu upes sazarojuma līdz Dadži upes estuāram austrumos,

ziemeļu un austrumu robeža: krasta līnija.

Kostarika

CR-1

Sanhosē aglomerācija

Ēģipte

EG-1

No zirgu slimībām brīvā zona, kas izveidota Ēģiptes Bruņoto spēku Veterinārajā slimnīcā (El Nasr ceļš, iepretim Al Ahly sporta klubam) Kairā, un autoceļu savienojums ar Kairas Starptautisko lidostu (sīkāku informāciju sk. tālāk).

Aptuveni 0,1 km2 lielā no zirgu slimībām brīvā zona (EDFZ), kas izveidota ap Ēģiptes Bruņoto spēku Veterināro slimnīcu (El-Nasr ceļš, iepretim Al Ahly sporta klubam) Kairas austrumu nomalē (koordinātas: 30°04′19,6″N 31°21′16,5″E), un 10 km garš autoceļu savienojums (El-Nasr ceļš un lidostas ceļš) ar Kairas Starptautisko lidostu.

a)

EDFZ robežas:

no El Nasr ceļa krustojuma ar El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh ceļu (koordinātas: 30°04′13,6″N 31°21′04,3″E) pa El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh ceļu aptuveni 500 m uz ziemeļiem līdz pirmajam krustojumam ar koridoru bruņoto spēku teritorijā, pa labi un pa koridoru aptuveni 100 m uz austrumiem, atkal pa labi un pa koridoru aptuveni 150 m uz dienvidiem, pa kreisi un pa koridoru aptuveni 300 m uz austrumiem, pa labi un pa koridoru aptuveni 100 m uz dienvidiem līdz El-Nasr ceļam, pa labi un pa El-Nasr ceļu 300 m uz dienvidrietumiem līdz El-Nasr ceļa krustojuma ar Hassan Ma'moon ceļa pretējai pusei, pa labi un pa koridoru 100 m uz ziemeļiem, pa kreisi un pa koridoru 120 m uz rietumiem, pa kreisi un pa koridoru 200 m uz dienvidiem, pa labi un pa El-Nasr koridoru 100 m uz rietumiem līdz El-Nasr ceļa krustojumam ar El-Shaheed Ibrahim El-Shaikh ceļu.

b)

Pirmseksporta karantīnas zonas robežas EDFZ teritorijā:

no punkta iepretī El-Nasr ceļa krustojumam ar Hassan Ma'moon ceļu pa koridoru 100 m uz ziemeļiem, pa labi un pa koridoru 250 m uz austrumiem, pa labi un pa koridoru 50 m uz dienvidiem līdz El-Nasr ceļam, pa labi un pa El-Nasr ceļu 300 m uz dienvidrietumiem līdz El-Nasr ceļa krustojuma ar Hassan Ma'moon ceļu pretējai pusei.

Kirgizstāna

KG-1

Isikula apgabals

Malaizija

MY-1

Pussala

Meksika

MX-1

Mehiko aglomerācija

MX-2

Visa valsts, izņemot Čjapasas, Oahakas, Tabasko, Kampečes, Jukatanas, Kintanas Roo, Verakrusas un Tamaulipasas štatu

Peru

PE-1

Limas apgabals

Krievija

RU-1

Kaļiņingradas, Arhangeļskas, Vologdas, Murmanskas, Ļeņingradas, Novgorodas, Pleskavas, Brjanskas, Vladimiras, Ivanovas, Tveras, Kalugas, Kostromas, Maskavas, Orlas, Rjazaņas, Smoļenskas, Tulas, Jaroslavļas, Ņižņijnovgorodas, Kirovas, Belgorodas, Voroņežas, Kurskas, Ļipeckas, Tambovas, Astrahaņas, Volgogradas, Penzas, Saratovas, Uļjanovskas, Rostovas, Orenburgas, Permas un Kurgānas apgabals

RU-2

Stavropoles un Krasnodaras apgabals

RU-3

Karēlijas, Marijelas, Mordvijas, Čuvašijas, Kalmikijas, Tatarstānas, Dagestānas, Kabardas-Balkārijas, Ziemeļosetijas, Ingušijas un Karačajas-Čerkesijas Republika

Saūda Arābija

SA-1

Visa valsts, izņemot tālāk aprakstītās aizsardzības un uzraudzības zonas Džīzānas, Asīras un Nedžrānas provincē.

To aizsargzonu un uzraudzības zonu robežas, kas izveidotas saskaņā ar Direktīvas 2009/156/EK (1) 5. panta 2. punkta otrās daļas a) un b) apakšpunktu:

1.

Džīzānas province

Aizsardzības zona: visa province, izņemot tās daļu uz ziemeļiem no Šukaikas autoceļu kontrolpunkta uz 5. autoceļa un uz ziemeļiem no 10. autoceļa

Uzraudzības zona: provinces daļa uz ziemeļiem no autoceļu kontroles punkta Šukaikā uz 5. autoceļa, kuru kontrolē autoceļa kontrolpunkts Kahmā, un uz ziemeļiem no 10. autoceļa

2.

Asīras province

Aizsardzības zona: provinces daļa, ko norobežo 10. autoceļš, starp Derbu, Abhu un Kamismušaitu uz ziemeļiem, izņemot jāšanas sporta klubus attiecīgajās gaisa un militārajās bāzēs, un provinces daļa, ko ziemeļos norobežo 15. autoceļš, kas Kamismušaitu caur Džerašu, Utfahu un Dhahrandžanubu savieno ar Nedžrānas provinces robežu, un provinces daļa, ko ziemeļos norobežo autoceļš no Utfahas caur Faidu uz Badrdžanubu (Nedžrānas provincē)

Uzraudzības zona: jāšanas sporta klubi attiecīgajās gaisa un militārajās bāzēs, provinces daļa starp aizsargzonas robežu un 209. autoceļu no Šukaikas līdz 211. ceļa kontrolpunktam Muhajilā, provinces daļa starp 10. autoceļa kontrolpunktu uz dienvidiem no Abhas, Abhas pilsētu un autoceļu kontrolpunktu Balasmēru 65 km attālumā no Abhas uz 15. autoceļa uz ziemeļiem, provinces daļa starp Kamismušaitu un ceļa kontrolpunktu 90 km attālumā no Abhas uz 255. autoceļa virzienā uz Samaku un ceļa kontrolpunktu Jarā, 90 km attālumā no Abhas uz 10. autoceļa virzienā uz Rijādu, un provinces daļa uz dienvidiem no virtuālās līnijas starp autoceļu kontrolpunktu Jarā uz 10. autoceļa un Hašmgurābu, kas atrodas uz 177. autoceļa, līdz Nedžrānas provinces robežai

3.

Nedžrānas province

Aizsardzības zona: provinces daļa, ko norobežo autoceļš no Utfahas (Asīras province) līdz Badrdžanubai un līdz Sebtai un no Sebtas gar Vādī Habuna līdz krustojumam ar 177. autoceļu starp Nedžrānu un Rijādu uz ziemeļiem, bet no šā krustojuma pa 177. autoceļu uz dienvidiem līdz krustojumam ar 15. autoceļu no Nedžrānas līdz Šarūrai, un provinces daļa uz dienvidiem no 15. autoceļa starp Nedžrānu un Šarūru un robežu ar Jemenu

Uzraudzības zona: provinces daļa uz dienvidiem no līnijas starp autoceļu kontrolpunktu Jarā uz 10. autoceļa un Hašmgurābu uz 177. autoceļa no robežas ar Nedžrānas provinci līdz autoceļu kontrolpunktam Hašmgurābā, 80 km no Nedžrānas, un uz rietumiem no 175. autoceļa virzienā uz Šaruru

Turcija

TR-1

Ankaras, Edirnes, Stambulas, Izmiras, Kirklareli un Tekirdagas province

Dienvidāfrika

ZA-1

Keiptaunas aglomerācija ar tālāk aprakstītajām robežām.

Keiptaunas aglomerācijas (ZA-1) robežas:

 

ziemeļu robeža: Blaauwberg ceļš (M14),

 

austrumu robeža: Koeberger ceļš (M14), Plattekloof ceļš (M14), autoceļš N7, autoceļš N1 un autoceļš M5,

 

dienvidu robeža: Ottery ceļš, Prince George's Drive, Wetton ceļš, Riverstone ceļš, Tennant ceļš, DriveNewlands, Paradise ceļš, Union Drive, Rhodes Drive līdz Newslands mežsaimniecības punktam un pāri Tafelbērha Echo Gorge līdz Camps Bay,

 

rietumu robeža: krasta līnija no Camps Bay līdz Blaauwberg ceļam.

3. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 6. ailē minētie īpašie nosacījumi

Nav.

4. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 7. ailē minētās dzīvnieku veselības garantijas

Nav.


(1)  OV L 192, 23.7.2010., 1. lpp.


V PIELIKUMS

MĀJPUTNI UN MĀJPUTNU REPRODUKTĪVIE PRODUKTI

1. DAĻA

To trešo valstu, teritoriju vai to zonu saraksts, no kurām Savienībā atļauts ievest mājputnu un mājputnu reproduktīvo produktu sūtījumus, kā minēts 3. panta 1. punkta d) apakšpunktā

Trešās valsts vai teritorijas

ISO kods un nosaukums

Zona

(saskaņā ar 2. daļu)

Kategorijas,

pie kurām piederošus dzīvniekus atļauts ievest Savienībā

Veterinārais sertifikāts

Īpaši nosacījumi

(saskaņā ar 3. daļu)

Dzīvnieku veselības garantijas

(saskaņā ar 4. daļu)

Beigu datums

Sākuma datums

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentīna

AR-0

Noteiktas bezpatogēnu olas [no noteiktiem patogēniem brīvas olas]

SPF

 

 

 

 

AU

Austrālija

AU-0

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

 

 

 

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

 

C

 

 

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

 

 

 

 

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

 

 

 

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

 

C

 

 

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

 

 

 

 

Noteiktas bezpatogēnu olas [no noteiktiem patogēniem brīvas olas]

SPF

 

 

 

 

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

 

 

 

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

 

C

 

 

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

 

 

 

 

BR

Brazīlija

BR-0

Noteiktas bezpatogēnu olas [no noteiktiem patogēniem brīvas olas]

SPF

 

 

 

 

BR-1

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N

 

 

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N

 

 

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N

 

 

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N

 

 

 

BR-2

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

N

 

 

 

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

N

 

 

 

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

N

 

 

 

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

N

 

 

 

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N

 

 

 

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

N

 

 

 

BW

Botsvāna

BW-0

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

 

C

 

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

 

C

 

 

Noteiktas bezpatogēnu olas [no noteiktiem patogēniem brīvas olas]

SPF

 

 

 

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

 

C

 

 

CA

Kanāda

CA-0

Noteiktas bezpatogēnu olas [no noteiktiem patogēniem brīvas olas]

SPF

 

 

 

 

CA-1

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

N

 

 

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N

 

 

 

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

N

 

 

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N

 

 

 

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

N

 

 

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N

 

 

 

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

N

 

 

 

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N

 

 

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N

 

 

 

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

N

 

 

 

CA-2

 

 

 

 

CH

Šveice

CH-0

Saskaņā ar I pielikuma 7. punktā minēto nolīgumu

 

 

 

 

CL

Čīle

CL-0

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

N

 

 

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

N

 

 

 

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

N

 

 

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N

 

 

 

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

N

 

 

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N

 

 

 

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

N

 

 

 

Noteiktas bezpatogēnu olas [no noteiktiem patogēniem brīvas olas]

SPF

 

 

 

 

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N

 

 

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N

 

 

 

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

N

 

 

 

GL

Grenlande

GL-0

Noteiktas bezpatogēnu olas [no noteiktiem patogēniem brīvas olas]

SPF

 

 

 

 

IL

Izraēla

IL-0

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

P2

 

28.1.2017.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

P2

 

28.1.2017.

 

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

P2

 

28.1.2017.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

P2

 

28.1.2017.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

P2

 

18.4.2015.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

P2

 

28.1.2017.

 

Noteiktas bezpatogēnu olas [no noteiktiem patogēniem brīvas olas]

SPF

 

 

 

 

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

P2

 

28.1.2017.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

P2

 

28.1.2017.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

P2

 

28.1.2017.

 

IS

Islande

IS-0

Noteiktas bezpatogēnu olas [no noteiktiem patogēniem brīvas olas]

SPF

 

 

 

 

MG

Madagaskara

MG-0

Noteiktas bezpatogēnu olas [no noteiktiem patogēniem brīvas olas]

SPF

 

 

 

 

MX

Meksika

MX-0

Noteiktas bezpatogēnu olas [no noteiktiem patogēniem brīvas olas]

SPF

 

 

 

 

NA

Namībija

NA-0

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

 

C

 

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

 

C

 

 

Noteiktas bezpatogēnu olas [no noteiktiem patogēniem brīvas olas]

SPF

 

 

 

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

 

C

 

 

NZ

Jaunzēlande

NZ-0

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

 

 

 

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

 

 

 

 

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

 

 

 

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

 

 

 

 

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

 

 

 

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

 

 

 

 

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

 

 

 

 

Noteiktas bezpatogēnu olas [no noteiktiem patogēniem brīvas olas]

SPF

 

 

 

 

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

 

 

 

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

 

 

 

 

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

 

 

 

 

PM

Senpjēra un Mikelona

PM-0

Noteiktas bezpatogēnu olas [no noteiktiem patogēniem brīvas olas]

SPF

 

 

 

 

TH

Taizeme

TH-0

Noteiktas bezpatogēnu olas [no noteiktiem patogēniem brīvas olas]

SPF

 

 

 

 

TN

Tunisija

TN-0

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

 

 

 

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

 

 

 

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

 

 

 

 

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

 

 

 

 

Noteiktas bezpatogēnu olas [no noteiktiem patogēniem brīvas olas]

SPF

 

 

 

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

 

 

 

 

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

 

 

 

 

TR

Turcija

TR-0

Noteiktas bezpatogēnu olas [no noteiktiem patogēniem brīvas olas]

SPF

 

 

 

 

USA

ASV

US-0

Noteiktas bezpatogēnu olas [no noteiktiem patogēniem brīvas olas]

SPF

 

 

 

 

US-1

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

N

 

 

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BRP

N

 

 

 

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

N

 

 

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N

 

 

 

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

N

 

 

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N

 

 

 

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

N

 

 

 

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N

 

 

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N

 

 

 

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

 

US-2.1

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BRP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

US-2.2

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BRP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

US-2.3

Vaislas mājputni, izņemot skrējējputnus, un produktīvie mājputni, izņemot skrējējputnus

BPP

N, P1

 

8.4.2020.

 

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BRP

N, P1

 

8.4.2020.

 

Diennakti veci cāļi, izņemot skrējējputnus

DOC

N, P1

 

8.4.2020.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

N, P1

 

8.4.2020.

 

Nokaušanai paredzēti mājputni, izņemot skrējējputnus

SP

N, P1

 

8.4.2020.

 

Nokaušanai paredzēti skrējējputni

SR

N, P1

 

8.4.2020.

 

Mazāk nekā 20 mājputnu, izņemot skrējējputnus

POU-LT20

N, P1

 

8.4.2020.

 

Inkubējamas mājputnu olas (izņemot skrējējputnu olas)

HEP

N, P1

 

8.4.2020.

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

N, P1

 

8.4.2020.

 

Mazāk nekā 20 inkubējamu olu, izņemot skrējējputnu olas

HE-LT20

N, P1

 

8.4.2020.

 

UY

Urugvaja

UY-0

Noteiktas bezpatogēnu olas [no noteiktiem patogēniem brīvas olas]

SPF

 

 

 

 

ZA

Dienvidāfrika

ZA-0

Vaislas skrējējputni un produktīvie skrējējputni

BPR

P1

C

9.4.2011.

 

Diennakti veci skrējējputnu cāļi

DOR

P1

C

9.4.2011.

 

Noteiktas bezpatogēnu olas [no noteiktiem patogēniem brīvas olas]

SPF

 

 

 

 

Inkubējamas skrējējputnu olas

HER

P1

C

9.4.2011.

 

2. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 2. ailē minēto trešo valstu vai teritoriju zonu apraksti

Trešās valsts vai teritorijas

nosaukums

Zonas

kods

Zonas apraksts

Brazīlija

BR-1

Šādi štati: Riugrandi du Sula, Santakatarina, Parana, Sanpaulu un Matugrosu du Sula

BR-2

Šādi štati: Matugrosu, Parana, Riugrandi du Sula, Santakatarina un Sanpaulu

Kanāda

CA-1

Visa Kanādas valsts, izņemot CA-2 teritoriju

CA-2

Šāda Kanādas teritorija:

 

nav

ASV

US-1

Visa Amerikas Savienoto Valstu teritorija, izņemot US-2 teritoriju

US-2

Šāda Amerikas Savienoto Valstu teritorija:

US-2.1

Tenesī štats:

 

Linkolnas apgabals

 

Franklinas apgabals

 

Mūras apgabals

US-2.2

Alabamas štats:

 

Medisonas apgabals

 

Džeksonas apgabals

US-2.3

Dienvidkarolīnas štats:

Česterfīldas apgabals / Lenkasteras apgabals / Keršo apgabals:

zona, kas ir 10 km rādiusā ap N punktu pie Česterfīldas 02 teritorijas kontrolzonas robežas un pulksteņrādītāju kustības virzienā sniedzas līdz šādiem punktiem:

a)

ziemeļos: 2 km uz dienvidiem no autoceļa 9, 0,03 km uz austrumiem no vietas, kur Airport Rd krustojas ar Raymond Deason Rd,

b)

ziemeļaustrumos: 1 km uz dienvidrietumiem no vietas, kur autoceļš 268 krustojas ar Cross Roads Church Rd,

c)

austrumos: 5,1 km uz rietumiem no štata autoceļa 109, 1,6 km uz rietumiem no vietas, kur Angelus Rd krustojas ar Refuge Dr,

d)

dienvidaustrumos: 3,2 km uz ziemeļrietumiem no vietas, kur autoceļš 145 krustojas ar Lake Bee Rd,

e)

dienvidos: 2,7 km uz austrumiem no vietas, kur autoceļš 151 krustojas ar Catarah Rd,

f)

dienvidrietumos: 1,5 km uz austrumiem no vietas, kur McBee Hwy krustojas ar Mt Pisgah Rd,

g)

rietumos: 1,3 km uz austrumiem no vietas, kur Texahaw Rd krustojas ar Buzzards Roost Rd,

h)

ziemeļrietumos: vieta, kur White Plains Church Rd krustojas ar Graves Rd.

3. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 5. ailē minētie īpašie nosacījumi

P1

Ievešana Savienībā apturēta sakarā ar ierobežojumiem viena vai vairāku augstas patogenitātes putnu gripas uzliesmojumu dēļ.

P2

Ievešana Savienībā apturēta sakarā ar ierobežojumiem viena vai vairāku Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas uzliesmojumu dēļ.

N

Ir dotas garantijas, ka tiesību akti Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas kontroles jomā trešā valstī vai teritorijā, vai to zonā ir līdzvērtīgi tiesību aktiem, ko piemēro Savienībā. Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas uzliesmojuma gadījumā ievešana Savienībā no trešās valsts vai teritorijas, vai to zonas var joprojām būt atļauta, trešās valsts kodam vai teritorijas kodam, vai zonas kodam nemainoties. Taču ievešana Savienībā no vietām, kurās attiecīgās trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes minētās slimības uzliesmojuma dēļ noteikušas oficiālus ierobežojumus, tiek automātiski aizliegta.

4. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 6. ailē minētās dzīvnieku veselības garantijas

A

Trešā valsts vai teritorija, kurā tiek veikta vakcinācija pret augstas patogenitātes putnu gripu un kuras kompetentā iestāde ir devusi garantijas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 37. panta c) punktu.

B

Trešā valsts vai teritorija, kurā nav aizliegts izmantot tikai tādas vakcīnas pret Ņūkāslas slimības vīrusa infekciju, kas atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma 1. punktā noteiktajiem vispārīgajiem kritērijiem, un kuras kompetentā iestāde ir devusi garantijas, ka mājputni atbilst Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XV pielikuma 2. punktā noteiktajām dzīvnieku veselības prasībām saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 37. panta e) punktu.

C

Trešā valsts vai teritorija, no kuras Savienībā atļauts ievest skrējējputnus un kura netiek uzskatīta par brīvu no Ņūkāslas slimības vīrusa infekcijas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 39. pantu, un kuras kompetentā iestāde ir devusi garantijas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 37. panta d) punkta ii) apakšpunkta otro ievilkumu.


VI PIELIKUMS

NEBRĪVĒ TURĒTI PUTNI UN NEBRĪVĒ TURĒTU PUTNU REPRODUKTĪVIE PRODUKTI

1. DAĻA

To trešo valstu, teritoriju vai to zonu saraksts, no kurām Savienībā atļauts ievest nebrīvē turētu mājputnu un nebrīvē turētu mājputnu reproduktīvo produktu sūtījumus, kā minēts 3. panta 1. punkta e) apakšpunktā

Trešās valsts vai teritorijas

ISO kods un nosaukums

Zona

(saskaņā ar 2. daļu)

Kategorijas,

pie kurām piederošus dzīvniekus atļauts ievest Savienībā

Veterinārais sertifikāts

Īpaši nosacījumi

(saskaņā ar 3. daļu)

Dzīvnieku veselības garantijas

(saskaņā ar 4. daļu)

Beigu datums

Sākuma datums

1

2

3

4

5

6

7

8

AU

Austrālija

AU-0

Nebrīvē turēti putni

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Inkubējamas nebrīvē turētu putnu olas

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

BR

Brazīlija

BR-0

 

 

 

 

BR-1

Nebrīvē turēti putni

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Inkubējamas nebrīvē turētu putnu olas

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CA

Kanāda

CA-0

Nebrīvē turēti putni

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Inkubējamas nebrīvē turētu putnu olas

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

CH

Šveice

CH-0

Saskaņā ar I pielikuma 7. punktā minēto nolīgumu

 

 

 

 

CL

Čīle

CL-0

Nebrīvē turēti putni

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Inkubējamas nebrīvē turētu putnu olas

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

IL

Izraēla

IL-0

Nebrīvē turēti putni

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Inkubējamas nebrīvē turētu putnu olas

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

NZ

Jaunzēlande

NZ-0

Nebrīvē turēti putni

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Inkubējamas nebrīvē turētu putnu olas

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

TN

Tunisija

TN-0

Nebrīvē turēti putni

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Inkubējamas nebrīvē turētu putnu olas

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

USA

ASV

US-0

Nebrīvē turēti putni

CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

Inkubējamas nebrīvē turētu putnu olas

HE-CAPTIVE-BIRDS

 

 

 

 

2. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 2. ailē minēto trešo valstu vai teritoriju zonu apraksti

Trešās valsts vai teritorijas

nosaukums

Zonas

kods

Zonas apraksts

Brazīlija

BR-1

Šādi štati: Matugrosu, Parana, Riugrandi du Sula, Santakatarina un Sanpaulu

3. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 5. ailē minētie īpašie nosacījumi

Nav.

4. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 6. ailē minētās dzīvnieku veselības garantijas

Nav.


VII PIELIKUMS

MEDUS BIŠU MĀTES UN KAMENES

1. DAĻA

To trešo valstu, teritoriju vai to zonu saraksts, no kurām Savienībā atļauts ievest medus bišu māšu un kameņu sūtījumus, kā minēts 3. panta 1. punkta f) apakšpunktā

Trešās valsts vai teritorijas

ISO kods un nosaukums

Zonas kods

(saskaņā ar 2. daļu)

Kategorijas,

pie kurām piederošus dzīvniekus atļauts ievest Savienībā

Veterinārie sertifikāti

Īpaši nosacījumi

(saskaņā ar 3. daļu)

Dzīvnieku veselības garantijas

(saskaņā ar 4. daļu)

Beigu datums

Sākuma datums

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentīna

AR-0

Medus bišu mātes un kamenes

QUE, BBEE

 

 

 

 

AU

Austrālija

AU-0

Medus bišu mātes un kamenes

QUE, BBEE

 

 

 

 

CA

Kanāda

CA-0

Medus bišu mātes un kamenes

QUE, BBEE

 

 

 

 

CH

Šveice

CH-0

Saskaņā ar I pielikuma 7. punktā minēto nolīgumu

 

 

 

 

CL

Čīle

CL-0

Medus bišu mātes un kamenes

QUE, BBEE

 

 

 

 

CR

Kostarika

CR-0

Medus bišu mātes un kamenes

QUE, BBEE

 

 

 

 

IL

Izraēla

IL-0

Medus bišu mātes un kamenes

QUE, BBEE

 

 

 

 

KE

Kenija

KE-0

Medus bišu mātes un kamenes

QUE, BBEE

 

 

 

 

MA

Maroka

MA-0

Medus bišu mātes un kamenes

QUE, BBEE

 

 

 

 

MK

Ziemeļmaķedonijas Republika

MK-0

Medus bišu mātes un kamenes

QUE, BBEE

 

 

 

 

MX

Meksika

MK-0

Kamenes

BBEE

 

 

 

 

NC

Jaunkaledonija

NC-0

Medus bišu mātes un kamenes

QUE, BBEE

 

 

 

 

NZ

Jaunzēlande

NZ-0

Medus bišu mātes un kamenes

QUE, BBEE

 

 

 

 

RS

Serbija

RS-0

Medus bišu mātes un kamenes

QUE, BBEE

 

 

 

 

RU

Krievija

RU-0

Medus bišu mātes un kamenes

QUE, BEE

 

 

 

 

TR

Turcija

TR-0

Medus bišu mātes un kamenes

QUE, BBEE

 

 

 

 

UA

Ukraina

UA-0

Medus bišu mātes un kamenes

QUE, BBEE

 

 

 

 

US

ASV

US-0

Kamenes

BBEE

 

 

 

 

ZA

Dienvidāfrika

ZA-0

Medus bišu mātes un kamenes

QUE, BBEE

 

 

 

 

2. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 2. ailē minēto trešo valstu vai teritoriju zonu apraksti

Nav.

3. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 5. ailē minētie īpašie nosacījumi

Nav.

4. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 6. ailē minētās dzīvnieku veselības garantijas

VAR

Savienība šo trešo valsti, teritoriju vai zonu atzinusi par brīvu no Varroa spp. invāzijas (varrozes) saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 10. pantu.


VIII PIELIKUMS

SUŅI, KAĶI UN MĀJAS SESKI

1. DAĻA

To trešo valstu, teritoriju vai to zonu saraksts, no kurām Savienībā atļauts ievest suņu, kaķu un mājas sesku sūtījumus, kā minēts 3. panta 1. punkta g) apakšpunktā

Trešās valsts vai teritorijas

ISO kods un nosaukums

Zonas kods

(saskaņā ar 2. daļu)

Sugas un kategorijas,

pie kurām piederošus dzīvniekus atļauts ievest Savienībā

Veterinārie sertifikāti

Īpaši nosacījumi

(saskaņā ar 3. daļu)

Dzīvnieku veselības garantijas

(saskaņā ar 4. daļu)

Beigu datums

Sākuma datums

1

2

3

4

5

6

7

8

AC

Debesbraukšanas Sala

AC-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AE

Apvienotie Arābu Emirāti

AE-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AG

Antigva un Barbuda

AG-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AL

Albānija

AL-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

AD

Andora

AD-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AR

Argentīna

AR-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AU

Austrālija

AU-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

AW

Aruba

AW-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BA

Bosnija un Hercegovina

BA-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BB

Barbadosa

BB-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BH

Bahreina

BH-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BM

Bermudu Salas

BM-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BQ

Bonaire, Sintēstatiusa un Saba

BQ-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BR

Brazīlija

BR-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

BW

Botsvāna

BW-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

BY

Baltkrievija

BY-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

BZ

Beliza

BZ-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

CA

Kanāda

CA-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CH

Šveice

CH-0

Saskaņā ar I pielikuma 7. punktā minēto nolīgumu

 

 

 

 

CL

Čīle

CL-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

CN

Ķīna

CN-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

CO

Kolumbija

CO-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

CR

Kostarika

CR-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

CW

Kirasao

CW-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

DZ

Alžīrija

DZ-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

ET

Etiopija

ET-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

FJ

Fidži

FJ-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FK

Folklenda (Malvinu) Salas

FK-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

FO

Fēru Salas

FO-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GI

Gibraltārs

GI-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GL

Grenlande

GL-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

GT

Gvatemala

GT-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

HK

Honkonga

HK-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

HN

Hondurasa

HN-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

IL

Izraēla

IL-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

IN

Indija

IN-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

IS

Islande

IS-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JM

Jamaika

JM-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

JP

Japāna

JP-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KE

Kenija

KE-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

KN

Sentkitsa un Nevisa

KN-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

KY

Kaimanu Salas

KY-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LC

Sentlūsija

LC-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

LI

Lihtenšteina

LI-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MA

Maroka

MA-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

MC

Monako

MC-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ME

Melnkalne

ME-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

MG

Madagaskara

MG-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

MK

Ziemeļmaķedonijas Republika

MK-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MS

Montserrata

MS-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MU

Maurīcija

MU-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MX

Meksika

MX-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

MY

Malaizija

MY-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NA

Namībija

NA-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

NC

Jaunkaledonija

NC-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

NI

Nikaragva

NI-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

NZ

Jaunzēlande

NZ-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

PF

Francijas Polinēzija

PF-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PM

Senpjēra un Mikelona

PM-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

PY

Paragvaja

PY-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

RS

Serbija

RS-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

RU

Krievija

RU-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SG

Singapūra

SG-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SH

Svētās Helēnas sala

SH-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SM

Sanmarīno

SM-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SV

Salvadora

SV-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

SX

Sintmārtena

SX-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

SZ

Svatini

SZ-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

TH

Taizeme

TH-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

TN

Tunisija

TN-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

TR

Turcija

TR-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

TT

Trinidāda un Tobāgo

TT-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

TW

Taivāna

TW-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UA

Ukraina

UA-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

US

ASV, arī ASV Samoa, Guama, Ziemeļu Marianas Salas, Puertoriko un ASV Virdžīnu Salas

US-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

UY

Urugvaja

UY-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

VA

Vatikāna Pilsētvalsts

VA-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VC

Sentvinsenta un Grenadīnas

VC-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VG

Britu Virdžīnu Salas

VG-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

VU

Vanuatu

VU-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

WF

Volisa un Futunas Salas

WF-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

 

 

 

 

ZA

Dienvidāfrika

ZA-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

ZW

Zimbabve

ZW-0

Suņi, kaķi un mājas seski komerciāliem nolūkiem

CANIS-FELIS-FERRETS

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

 

 

 

2. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 2. ailē minēto trešo valstu vai teritoriju zonu apraksti

Nav.

3. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 5. ailē minētie īpašie nosacījumi

Trakumsērgas antivielu titrēšanas tests

Savienībā ievedamā sūtījuma dzīvniekiem jābūt veiktam derīgam trakumsērgas antivielu titrēšanas testam saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XXI pielikuma 1. punktu.

4. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 6. ailē minētās dzīvnieku veselības garantijas

ECH

Savienība šo trešo valsti, teritoriju vai zonu atzinusi par brīvu no Echinococcus multilocularis invāzijas saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/692 10. pantu.


IX PIELIKUMS

LIELLOPU REPRODUKTĪVIE PRODUKTI

1. DAĻA

To trešo valstu, teritoriju vai to zonu saraksts, no kurām Savienībā atļauts ievest liellopu reproduktīvo produktu sūtījumus, kā minēts 3. panta 1. punkta h) apakšpunktā

Trešās valsts vai teritorijas

ISO kods un nosaukums

Zonas kods

(saskaņā ar 2. daļu)

Reproduktīvo produktu kategorijas,

pie kurām piederošus produktus atļauts ievest Savienībā

Veterinārie sertifikāti

Īpaši nosacījumi

(saskaņā ar 3. daļu)

Dzīvnieku veselības garantijas

(saskaņā ar 4. daļu)

1

2

3

4

5

6

AR

Argentīna

AR-0

Oocīti un embriji

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Austrālija

AU-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Oocīti un embriji

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CA

Kanāda

CA- 0

Sperma

Komisijas Lēmums 2005/290/EK

 

EHD-test

BTV-test

Oocīti un embriji

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CH

Šveice

CH - 0

Sperma

Saskaņā ar I pielikuma 7. punktā minēto nolīgumu

 

Oocīti un embriji

CL

Čīle

CL - 0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Grenlande

GL - 0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IL

Izraēla

IL-0

Oocīti un embriji

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Islande

IS-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MK

Ziemeļmaķedonijas Republika

MK-0

Oocīti un embriji

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Jaunzēlande

NZ-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocīti un embriji

Komisijas Lēmuma 2003/56/EK IV pielikums

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Senpjēra un Mikelona

PM-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

ASV

US-0

Sperma

BOV-SEM-A-ENTRY

BOV-SEM-B-ENTRY

BOV-SEM-C-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Oocīti un embriji

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

BOV-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

2. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 2. ailē minēto trešo valstu vai teritoriju zonu apraksti

Nav.

3. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 5. ailē minētie īpašie nosacījumi

Nav.

4. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 6. ailē minētās dzīvnieku veselības garantijas

EHD-test

Obligātā testēšana uz epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa infekciju: spermas, in vitro radītu embriju un oocītu sūtījumi

BTV-test

Obligātā testēšana uz infekciozā katarālā drudža vīrusa infekciju: spermas, in vitro radītu embriju un oocītu sūtījumi


X PIELIKUMS

AITU UN KAZU REPRODUKTĪVIE PRODUKTI

1. DAĻA

To trešo valstu, teritoriju vai to zonu saraksts, no kurām Savienībā atļauts ievest aitu un kazu reproduktīvo produktu sūtījumus, kā minēts 3. panta 1. punkta i) apakšpunktā

Trešās valsts vai teritorijas

ISO kods un nosaukums

Zonas kods

(saskaņā ar 2. daļu)

Reproduktīvo produktu kategorijas,

pie kurām piederošus produktus atļauts ievest Savienībā

Veterinārie sertifikāti

Īpaši nosacījumi

(saskaņā ar 3. daļu)

Dzīvnieku veselības garantijas

(saskaņā ar 4. daļu)

1

2

3

4

5

6

AU

Austrālija

AU-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Oocīti un embriji

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CA

Kanāda

CA- 0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Oocīti un embriji

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

CH

Šveice

CH - 0

Sperma

Saskaņā ar I pielikuma 7. punktā minēto nolīgumu

 

Oocīti un embriji

CL

Čīle

CL - 0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocīti un embriji

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

GL

Grenlande

GL - 0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocīti un embriji

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Islande

IS-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocīti un embriji

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

NZ

Jaunzēlande

NZ-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocīti un embriji

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

PM

Senpjēra un Mikelona

PM-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocīti un embriji

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

ASV

US-0

Sperma

OV/CAP-SEM-A-ENTRY

OV/CAP-SEM-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

Oocīti un embriji

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

 

EHD-test

BTV-test

2. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 2. ailē minēto trešo valstu vai teritoriju zonu apraksti

Nav.

3. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 5. ailē minētie īpašie nosacījumi

Nav.

4. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 6. ailē minētās dzīvnieku veselības garantijas

EHD-test

Obligāta testēšana epizootiskās hemorāģiskās slimības vīrusa infekcijas noteikšanai

BTV-test

Obligāta testēšana infekciozā katarālā drudža vīrusa infekcijas noteikšanai


XI PIELIKUMS

CŪKU REPRODUKTĪVIE PRODUKTI

1. DAĻA

To trešo valstu, teritoriju vai to zonu saraksts, no kurām Savienībā atļauts ievest cūku reproduktīvo produktu sūtījumus, kā minēts 3. panta 1. punkta j) apakšpunktā

Trešās valsts vai teritorijas

ISO kods un nosaukums

Zonas kods

(saskaņā ar 2. daļu)

Reproduktīvo produktu kategorijas,

pie kurām piederošus produktus atļauts ievest Savienībā

Veterinārie sertifikāti

Īpaši nosacījumi

(saskaņā ar 3. daļu)

Dzīvnieku veselības garantijas

(saskaņā ar 4. daļu)

1

2

3

4

5

6

CA

Kanāda

CA- 0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocīti un embriji

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Šveice

CH - 0

Sperma

Saskaņā ar I pielikuma 7. punktā minēto nolīgumu

 

Oocīti un embriji

NZ

Jaunzēlande

NZ-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocīti un embriji

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

ASV

US-0

Sperma

POR-SEM-A-ENTRY

POR-SEM-B-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocīti un embriji

POR-OOCYTES-EMB-ENTRY

POR-GP-PROCESSING-ENTRY

POR-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

2. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 2. ailē minēto trešo valstu vai teritoriju zonu apraksti

Nav.

3. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 5. ailē minētie īpašie nosacījumi

Nav.

4. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 6. ailē minētās dzīvnieku veselības garantijas

Nav.


XII PIELIKUMS

ZIRGU REPRODUKTĪVIE PRODUKTI

1. DAĻA

To trešo valstu, teritoriju vai to zonu saraksts, no kurām Savienībā atļauts ievest zirgu reproduktīvo produktu sūtījumus, kā minēts 3. panta 1. punkta k) apakšpunktā

Trešās valsts vai teritorijas

ISO kods un nosaukums

Zonas kods

(saskaņā ar 2. daļu)

Zirgu kategorijas,

kuru izcelsmes reproduktīvos produktus atļauts ievest Savienībā

Reproduktīvo produktu kategorijas,

pie kurām piederošus produktus atļauts ievest Savienībā

Veterinārie sertifikāti

Īpaši nosacījumi

(saskaņā ar 3. daļu)

Dzīvnieku veselības garantijas

(saskaņā ar 4. daļu)

1

2

3

4

5

6

7

AE

Apvienotie Arābu Emirāti

AE-0

Reģistrēti zirgi

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocīti un embriji

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AR

Argentīna

AR-0

Reģistrēti zirgi

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocīti un embriji

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocīti un embriji

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocīti un embriji

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

AU

Austrālija

AU-0

Reģistrēti zirgi

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocīti un embriji

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocīti un embriji

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocīti un embriji

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CA

Kanāda

CA-0

Reģistrēti zirgi

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

CH

Šveice

CH-0

Visas kategorijas

Visas kategorijas

Saskaņā ar I pielikuma 7. punktā minēto nolīgumu

 

IL

Izraēla

IL-0

Reģistrēti zirgi

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

IS

Islande

IS-0

Reģistrēti zirgi

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

MA

Maroka

MA-0

Reģistrēti zirgi

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

QA

Katara

QA-0

Reģistrēti zirgi

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

SA

Saūda Arābija

SA-1

Reģistrēti zirgi

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UA

Ukraina

UA-0

Reģistrēti zirgi

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

US

ASV

US-0

Reģistrēti zirgi

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocīti un embriji

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocīti un embriji

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Oocīti un embriji

EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

UY

Urugvaja

UY-0

Reģistrēti zirgi

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Reģistrēti zirgu dzimtas dzīvnieki

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

Citi zirgi, kas nav paredzēti kaušanai

Sperma

EQUI-SEMEN-A-ENTRY

EQUI-SEMEN-B-ENTRY

EQUI-SEMEN-C-ENTRY

EQUI-SEMEN-D-ENTRY

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

 

 

2. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 2. ailē minēto trešo valstu vai teritoriju zonu apraksti

Ir piemērojami IV pielikuma 2. daļas tabulā sniegtie apraksti.

3. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 6. ailē minētie īpašie nosacījumi

Nav.

4. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 7. ailē minētās dzīvnieku veselības garantijas

Nav.


XIII PIELIKUMS

SVAIGA NAGAIŅU GAĻA

1. DAĻA

To trešo valstu, teritoriju vai to zonu saraksts, no kurām Savienībā atļauts ievest svaigas nagaiņu gaļas sūtījumus, kā minēts 3. panta 1. punkta l) apakšpunktā

Trešās valsts vai teritorijas

ISO kods un nosaukums

Zonas kods

(saskaņā ar 2. daļu)

Gaļas produktu izcelsmes sugas,

kuru produktus atļauts ievest Savienībā

Veterinārie sertifikāti

Īpaši nosacījumi

(saskaņā ar 3. daļu)

Dzīvnieku veselības garantijas

(saskaņā ar 4. daļu)

Beigu datums

Sākuma datums

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentīna

AR-1

Liellopi

BOV

Nogatavināšana, pH un atkaulošana

Nav atļauti subprodukti

 

 

1.8.2010.

Saimniecībā audzēti medījamie nagaiņi

RUF

 

 

Savvaļas medījamie nagaiņi

RUW

 

 

AR-2

Liellopi

BOV, RUM-MSM

 

 

 

1.8.2010.

Aitas un kazas

OVI, RUM-MSM

 

 

 

Saimniecībā audzēti medījamie nagaiņi

RUF, RUM-MSM

 

 

 

Savvaļas medījamie nagaiņi

RUW

 

 

 

AR-3

Liellopi

BOV

Nogatavināšana, pH un atkaulošana

Nav atļauti subprodukti

 

 

1.7.2016.

Saimniecībā audzēti medījamie nagaiņi

RUF

 

 

Savvaļas medījamie nagaiņi

RUW

 

 

AR-4

Liellopi

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Aitas un kazas

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Saimniecībā audzēti medījamie nagaiņi

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Savvaļas medījamie nagaiņi

RUW

 

 

 

 

AU

Austrālija

AU-0

Liellopi

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Aitas un kazas

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Cūkas

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Saimniecībā audzēti medījamie nagaiņi

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Savvaļas medījamie nagaiņi

RUW, SUW

 

 

 

 

BR

Brazīlija

BR-1

Liellopi

BOV

Nogatavināšana, pH un atkaulošana

Kontrolēta vakcinācijas programma

Nav atļauti subprodukti

Papildu izsekojamība

 

 

1.12.2008.

BR-2

Liellopi

BOV

Nogatavināšana, pH un atkaulošana

Nav atļauti subprodukti

Papildu izsekojamība

 

 

BR-3

Liellopi

BOV

Nogatavināšana, pH un atkaulošana

Kontrolēta vakcinācijas programma

Nav atļauti subprodukti

Papildu izsekojamība

 

 

BR-4

Liellopi

BOV

Nogatavināšana, pH un atkaulošana

Kontrolēta vakcinācijas programma

Nav atļauti subprodukti

Papildu izsekojamība

 

 

BW

Botsvāna

BW-1

Liellopi

BOV

Nogatavināšana un atkaulošana

Nav atļauti subprodukti

 

11.5.2011.

26.6.2012.

Aitas un kazas

OVI

 

Saimniecībā audzēti medījamie nagaiņi

RUF

 

Savvaļas medījamie nagaiņi

RUW

 

BW-2

Liellopi

BOV

Nogatavināšana un atkaulošana

Nav atļauti subprodukti

 

 

7.3.2002.

Aitas un kazas

OVI

 

 

Saimniecībā audzēti medījamie nagaiņi

RUF

 

 

Savvaļas medījamie nagaiņi

RUW

 

 

BW-3

Liellopi

BOV

Nogatavināšana un atkaulošana

Nav atļauti subprodukti

 

20.10.2008.

20.1.2009.

Aitas un kazas

OVI

 

Saimniecībā audzēti medījamie nagaiņi

RUF

 

Savvaļas medījamie nagaiņi

RUW

 

BW-4

Liellopi

BOV

Nogatavināšana un atkaulošana

Nav atļauti subprodukti

 

28.5.2013.

18.2.2011.

BW-5

Liellopi

BOV

Nogatavināšana un atkaulošana

Nav atļauti subprodukti

 

28.5.2013.

18.8.2016.

Aitas un kazas

OVI

 

Saimniecībā audzēti medījamie nagaiņi

RUF

 

Savvaļas medījamie nagaiņi

RUW

 

BZ

Beliza

BZ-0

Liellopi

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

CA

Kanāda

CA-0

Liellopi

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Aitas un kazas

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Cūkas

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Saimniecībā audzēti medījamie nagaiņi

RUF, SUF , RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Savvaļas medījamie nagaiņi

RUW, SUW

 

 

 

CH

Šveice

CH-0

Visas

Saskaņā ar I pielikuma 7. punktā minēto nolīgumu

 

 

 

CL

Čīle

CL-0

Liellopi

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Aitas un kazas

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Cūkas

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Saimniecībā audzēti medījamie nagaiņi

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Savvaļas medījamie nagaiņi

RUW

 

 

 

 

CR

Kostarika

CR-0

Liellopi

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

CU

Kuba

CU-0

Liellopi

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

FK

Folklenda (Malvinu) Salas

FK-0

Liellopi

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Aitas un kazas

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

GL

Grenlande

GL-0

Liellopi

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Aitas un kazas

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Saimniecībā audzēti medījamie nagaiņi

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Savvaļas medījamie nagaiņi

RUW

 

 

 

 

GT

Gvatemala

GT-0

Liellopi

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

HN

Hondurasa

HN-0

Liellopi

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

JP

Japāna

JP-0

Liellopi

BOV, RUM-MSM

 

 

 

28.3.2013.

ME

Melnkalne

ME-0

Liellopi

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Aitas un kazas

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

MK

Ziemeļmaķedonijas Republika

MK-0

Liellopi

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Aitas un kazas

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

MX

Meksika

MX-0

Liellopi

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

NA

Namībija

NA-1

Liellopi

BOV

Nogatavināšana un atkaulošana

Nav atļauti subprodukti

Savākšanas centrs

 

 

Aitas un kazas

OVI

 

 

Saimniecībā audzēti medījamie nagaiņi

RUF

 

 

 

Savvaļas medījamie nagaiņi

RUW

 

 

 

NC

Jaunkaledonija

NC-0

Liellopi

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Saimniecībā audzēti medījamie nagaiņi

RUF, RUM-MSM

 

 

 

 

Savvaļas medījamie nagaiņi

RUW

 

 

 

 

NZ

Jaunzēlande

NZ-0

Liellopi

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Aitas un kazas

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Cūkas

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Saimniecībā audzēti medījamie nagaiņi

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Savvaļas medījamie nagaiņi

RUW, SUW

 

 

 

 

PA

Panama

PA-0

Liellopi

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

PY

Paragvaja

PY-0

Liellopi

BOV

Nogatavināšana, pH un atkaulošana

 

 

17.4.2015.

RS

Serbija

RS-0

Liellopi

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Aitas un kazas

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

RU

Krievija

RU-1

Saimniecībā audzēti medījamie nagaiņi

RUF

 

 

 

 

SZ

Svatini

SZ-1

Liellopi

BOV

Nogatavināšana un atkaulošana

Nav atļauti subprodukti

 

 

 

Saimniecībā audzēti medījamie nagaiņi

RUF

 

 

 

Savvaļas medījamie nagaiņi

RUW

 

 

 

SZ-2

Liellopi

BOV

 

 

4.8.2003.

Saimniecībā audzēti medījamie nagaiņi

RUF

 

 

Savvaļas medījamie nagaiņi

RUW

 

 

US

ASV

US-0

Liellopi

BOV, RUM-MSM

 

 

 

 

Aitas un kazas

OVI, RUM-MSM

 

 

 

 

Cūkas

POR, SUI-MSM

 

 

 

 

Saimniecībā audzēti medījamie nagaiņi

RUF, SUF, RUM-MSM, SUI-MSM

 

 

 

 

Savvaļas medījamie nagaiņi

RUW, SUW

 

 

 

UY

Urugvaja

UY-0

Liellopi

BOV

Nogatavināšana un atkaulošana

Nav atļauti subprodukti

Savākšanas centrs

 

1.11.2001.

Aitas un kazas

OVI

 

 

 

2. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 2. ailē minēto trešo valstu vai teritoriju zonu apraksti

Trešās valsts vai teritorijas

nosaukums

Zonas

kods

Zonas apraksts

Argentīna

AR-1

Daļa Buenosairesas provinces (izņemot AR-4 iekļauto teritoriju) un šādas provinces: Katamarka, Korrjentesa, Entreriosa, Larjoha, Mendosa, Misjonesa, Sanhuana, Sanluisa, Santafē, Tukumana, Kordova, Lapampa, Santjago del Estero, Čako, Formosa, Huhuja, Salta (izņemot AR-3 iekļauto teritoriju)

AR-2

Šādas provinces: Čubuta, Santakrusa, Tjerra del Fuego; daļa Neukenas provinces (izņemot AR-4 iekļauto teritoriju) un daļa Rionegro provinces (izņemot AR-4 iekļauto teritoriju)

AR-3

Daļa no Saltas provinces: 25 km apgabals pie Bolīvijas un Paragvajas robežas no Santakatalinas rajona Huhujas provincē līdz Laiši rajonam Formosas provincē (bijusī paaugstinātas uzraudzības buferzona)

AR-4

Neukenas provinces daļa (Confluencia zona uz austrumiem no Provincial ceļa 17 un Picun Leufú zona uz austrumiem no Provincial ceļa 17), Rionegro provinces daļa (Avellaneda zona uz ziemeļiem no Provincial ceļa 7 un uz austrumiem no Provincial ceļa 250, Conesa zona uz austrumiem no Provincial ceļa 2, El Cuy zona uz ziemeļiem no Provincial ceļa 7 no tā krustojuma ar Provincial ceļu 66 līdz Avellaneda departamenta robežai un San Antonio zona uz austrumiem no Provincial ceļiem 250 un 2), kā arī Buenosairesas provinces daļa (partido de Patagones)

Brazīlija

BR-1

Šādi štati: Minasžeraisa, Espiritu Santu, Gojasa, Matugrosu, Riugrandi du Sula, Matugrosu du Sula (izņemot BR-4 iekļauto teritoriju)

BR-2

Santakatarinas štats

BR-3

Paranas un Sanpaulu štats

BR-4

Daļa no Matugrosu du Sulas štata: 15 km apgabals gar šādu municipalitāšu ārējo robežu: Porto Murtinho, Caracol, Bela Vista, Antônio João, Ponta Porã, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Paranhos, Sete Quedas, Japorã un Mundo Novo un attiecīgais apgabals Corumbá un Ladário municipalitātē (bijusī paaugstinātās uzraudzības zona)

Botsvāna

BW-1

Veterināro slimību kontroles zonas 3c, 4b, 5, 8, 9 un 18

BW-2

Veterināro slimību kontroles zonas 10, 11, 13 un 14

BW-3

Veterināro slimību kontroles zona 12

BW-4

Veterināro slimību kontroles zona 4a, izņemot 10 km platu intensīvās uzraudzības buferzonu gar mutes un nagu sērgas vakcinācijas zonas robežu un dabas apsaimniekošanas zonu robežām

BW-5

Veterināro slimību kontroles zonas 6a un 6b

Namībija

NA-1

Uz dienvidiem no sanitārā kordona, kas stiepjas no Palgrave Point rietumos līdz Gam austrumos

Krievija

RU-1

Murmanskas apgabals, Jamalas Ņencu autonomais apvidus

Svatini

SZ-1

Teritorija uz rietumiem no “sarkanās līnijas”, kas stiepjas uz ziemeļiem no Maputu upes līdz robežai ar Dienvidāfriku uz rietumiem no Nkalashane

SZ-2

Mutes un nagu sērgas veterinārās uzraudzības un vakcinācijas kontroles zonas saskaņā ar normatīvo instrumentu, kas 2001. gadā tiks publicēts saskaņā ar juridisko paziņojumu Nr. 51

3. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 5. ailē minētie īpašie nosacījumi

Nogatavināšana, pH un atkaulošana

Zonām, kurās tiek īstenota vakcinācijas programma pret mutes un nagu sērgu (A, O vai C serotips), piemēro Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XXV pielikuma B daļas 1. punkta c) apakšpunkta nosacījumus attiecībā uz svaigas gaļas (izņemot subproduktus) nogatavināšanu, pH mērījumiem un atkaulošanu.

Nogatavināšana un atkaulošana

Zonām, kurās vakcinācija pret mutes un nagu sērgu (A, O vai C serotips) netiek īstenota, piemēro Deleģētās regulas (ES) 2020/692 XXV pielikuma B daļas 3.1. punkta c) apakšpunkta nosacījumus attiecībā uz svaigas gaļas (izņemot subproduktus) nogatavināšanu un atkaulošanu.

Nav atļauti subprodukti

Savienībā nav atļauts ievest subproduktus, izņemot liellopu diafragmas un gremošanas muskuļus.

Kontrolēta vakcinācijas programma

Vakcinācijas programma, ko zonā veic pret mutes un nagu sērgu, ir jāuzrauga kompetentajai iestādei, un šai uzraudzībai jāietver vakcinācijas programmas iedarbīguma kontrole ar regulāru seroloģisko uzraudzību; šai seroloģiskajai uzraudzībai jāuzrāda pietiekams antivielu līmenis dzīvnieku organismā un jāpierāda, ka mutes un nagu sērgas vīruss attiecīgajā zonā necirkulē.

Vakcinācija netiek veikta

Vakcinācija pret mutes un nagu sērgu zonā netiek veikta, un trešās valsts vai teritorijas kompetentajai iestādei jāveic regulāra seroloģiskā uzraudzība, lai pierādītu, ka mutes un nagu sērgas vīruss attiecīgajā zonā necirkulē.

Papildu izsekojamība

1.

Dzīvnieki, no kuriem gaļa iegūta, jāidentificē un jāreģistrē nacionālajā liellopu identifikācijas un izcelsmes sertificēšanas sistēmā.

2.

To dzīvnieku izcelsmes objektiem, no kuriem gaļa iegūta, jābūt trešās valsts vai teritorijas kompetentās iestādes norādītiem sarakstā kā apstiprinātiem objektiem pēc tam, kad IMSOC ir norādīts labvēlīgs tās pašas kompetentās iestādes veiktas inspekcijas iznākums, kam jābūt atspoguļotam oficiālā ziņojumā, un kompetentajai iestādei regulāri jāveic inspekcijas, lai nodrošinātu, ka tiek ievērotas relevantās prasības, kas paredzētas Deleģētajā regulā (ES) 2020/692.

3.

Kompetentajai iestādei apstiprināto objektu saraksts regulāri jāizskata un jāatjaunina. Komisijai apstiprināto objektu saraksts informatīvos nolūkos jādara publiski pieejams.

4. DAĻA

1. daļā iekļautās tabulas 6. ailē minētās dzīvnieku veselības garantijas

Savākšanas centrs

Ir dotas garantijas attiecībā uz liellopu, aitu un kazu pārvietošanu no izcelsmes objekta uz kautuvi, un ar tām šie dzīvnieki drīkst pirms pārvešanas tieši uz kaušanu vēl nokļūt savākšanas centrā.


XIV PIELIKUMS

SVAIGA MĀJPUTNU UN MEDĪJAMO PUTNU GAĻA

1. DAĻA

To trešo valstu, teritoriju vai to zonu saraksts, no kurām Savienībā atļauts ievest svaigas mājputnu un medījamo putnu gaļas sūtījumus, kā minēts 3. panta 1. punkta m) apakšpunktā

Trešās valsts vai teritorijas

ISO kods un nosaukums

Zonas kods

(saskaņā ar 2. daļu)

Svaigas gaļas kategorijas,

kuru produktus atļauts ievest Savienībā

Veterinārie sertifikāti

Īpaši nosacījumi

(saskaņā ar 3. daļu)

Papildu garantijas

(saskaņā ar 4. daļu)

Beigu datums

Sākuma datums

1

2

3

4

5

6

7

8

AR

Argentīna

AR-0

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

 

 

 

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

 

 

 

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

 

 

 

 

AU

Austrālija

AU-0

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

 

B

 

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

 

C

 

 

BA

Bosnija un Hercegovina

BA-0

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

 

 

 

 

BR

Brazīlija

BR-0

 

 

 

 

BR-1

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

N

 

 

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

 

 

 

 

BR-2

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N

 

 

 

BW

Botsvāna

BW-0

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

 

C

 

 

CA

Kanāda

CA-0

 

 

 

 

CA-1

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

N

 

 

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N

 

 

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

 

 

 

 

CA-2

 

 

 

 

CH

Šveice

CH-0

Saskaņā ar I pielikuma 7. punktā minēto nolīgumu

 

 

 

 

CL

Čīle

CL-0

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

N

 

 

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

N

 

 

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

 

 

 

 

CN

Ķīna

CN-0

 

 

 

 

CN-1

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

P1

B

6.2.2004.

 

GL

Grenlande

GL-0

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

 

 

 

 

IL

Izraēla

IL-0

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

P2

 

28.1.2017.

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

P2

 

18.4.2015.

 

IL-1

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

N, P1

 

24.4.2019.

 

IL-2

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

P2

 

21.1.2017

 

JP

Japāna

JP-0

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

 

 

 

 

MG

Madagaskara

MG-0

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

 

 

 

 

MK

Ziemeļmaķedonijas Republika

MK-0

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

 

 

28.1.2017.

1.5.2017.

NA

Namībija

NA-0

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

 

C

 

 

NZ

Jaunzēlande

NZ-0

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

 

 

 

 

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

 

 

 

 

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

 

 

 

 

RU

Krievija

RU-0

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

P1

 

17.11.2016.

 

P2

 

28.1.2019.

 

TH

Taizeme

TH-0

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU

 

 

 

1.7.2012.

Svaiga skrējējputnu gaļa

RAT

 

 

 

1.7.2012.

Svaiga medījamo putnu gaļa

GBM

 

 

 

1.7.2012.

TN

Tunisija

TN-0

Svaiga mājputnu gaļa (izņemot skrējējputnu gaļu)

POU