ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 94

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 18. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/464 (2021. gada 17. marts) par Capsicum annuum L. var. annuum (longum grupa) Kajennas piparu ekstrakta neapstiprināšanu par pamatvielu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū ( 1 )

1

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/465 (2021. gada 16. marts), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli

3

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2020/1749 (2020. gada 7. oktobris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei ( OV L 421, 14.12.2020. )

5

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2020/194 (2020. gada 12. februāris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (ES) Nr. 904/2010 piemērošanai attiecībā uz īpašajiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas sniedz pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas, un kas veic preču tālpārdošanu un konkrētas preču piegādes iekšzemē ( OV L 40, 13.2.2020. )

9

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

18.3.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 94/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/464

(2021. gada 17. marts)

par Capsicum annuum L. var. annuum (longum grupa) Kajennas piparu ekstrakta neapstiprināšanu par pamatvielu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 23. panta 5. punktu saistībā ar 13. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisija 2018. gada 14. martā saņēma uzņēmuma Bio Natural Protect pieteikumu, kurā lūgts par pamatvielu apstiprināt Capsicum annuum L. var. annuum (longum grupa) Kajennas piparu ekstraktu, lai to lietotu par repelentu, kas atvaira zīdītājus un putnus, kuri barojas ar sēklām. Pārskatītais pieteikums tika saņemts 2019. gada 23. maijā, un tam bija pievienota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 23. panta 3. punkta otro daļu iesniedzama informācija.

(2)

Komisija lūdza zinātnisku palīdzību Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādei (turpmāk “Iestāde”). Tehnisko ziņojumu par Capsicum annuum L. var. annuum (longum grupa) Kajennas piparu ekstraktu (2) Iestāde Komisijai iesniedza 2020. gada 31. martā. Iestāde secināja, ka apstiprināšanai ierosinātā Capsicum annuum L. var. annuum (longum grupa) Kajennas piparu ekstrakta (tai skaitā tā galvenās aktīvās sastāvdaļas kapsaicīna) specifikācija nav pienācīgi definēta. Turklāt Iestāde konstatēja, ka iesniegtā informācija par dažu ekstrakta sastāvdaļu, tostarp kapsaicīna, aprites un uzvedības īpašībām apkārtējā vidē, nav skaidra un ka ir vajadzīgi papildu pētījumi par toksicitāti, ko tās rada visām nemērķa sugām. Iestāde norādīja, ka uzņēmumi ir snieguši Eiropas Ķimikāliju aģentūrai pierādījumus, kas liecina ka Capsicum annuum L. var. annuum (longum grupa) Kajennas piparu ekstrakta sastāvdaļas var būt klasificējamas kā tādas, kas izraisa nopietnus acu bojājumus, ir kaitīgas norijot un var kairināt ādu.

(3)

Turklāt Pārtikas zinātniskā komiteja ir konstatējusi kapsaicīna (3) genotoksisko potenciālu.

(4)

Nebija pieejama relevanta izvērtējuma, kas būtu veikts saskaņā ar citiem Savienības tiesību aktiem, kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1107/2009 23. panta 2. punktā.

(5)

Komisija 2020. gada 17. jūlijā Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgajai komitejai iesniedza pārskata ziņojumu (4) un projektu šai regulai par Capsicum annuum L. var. annuum (longum grupa) Kajennas piparu ekstrakta neapstiprināšanu.

(6)

Komisija aicināja pieteikuma iesniedzēju sniegt komentārus par Iestādes tehnisko ziņojumu un Komisijas pārskata ziņojuma projektu. Pieteikuma iesniedzējs komentārus ir iesniedzis, un tie ir rūpīgi izskatīti.

(7)

Tomēr, neraugoties uz pieteikuma iesniedzēja argumentiem, ar vielu saistītās bažas netika novērstas.

(8)

Tādējādi, kā minēts Komisijas pārskata ziņojumā, nav konstatēts, ka Regulas (EK) Nr. 1107/2009 23. pantā noteiktās prasības ir izpildītas. Tāpēc ir lietderīgi Capsicum annuum L. var. annuum (longum grupa) Kajennas piparu ekstraktu par pamatvielu neapstiprināt.

(9)

Šī regula neskar iespēju saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 23. panta 3. punktu iesniegt citu pieteikumu par Capsicum annuum L. var. annuum (longum grupa) Kajennas piparu ekstrakta apstiprināšanu par pamatvielu.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Vielu “Capsicum annuum L. var. annuum (longum grupa) Kajennas piparu ekstrakts” neapstiprina par pamatvielu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 17. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  EFSA (Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde), 2020. gads. Tehniskais ziņojums par rezultātiem, kas gūti apspriedēs ar dalībvalstīm un EFSA par pieteikumu Capsicum annuum L. var. annuum (longum grupa) Kajennas piparu ekstrakta apstiprināšanai par pamatvielu, lai augu aizsardzībā to lietotu par repelentu, kas atvaira zīdītājus un putnus, kuri barojas ar sēklām. EFSA papildu publikācija, 2020:EN-1838. 77 lpp. doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1838.

(3)  Pārtikas zinātniskās komitejas atzinums par kapsaicīnu (pieņemts 2002. gada 26. februārī); https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/fs_food-improvement-agents_flavourings-out120.pdf.

(4)  https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-db_en


LĒMUMI

18.3.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 94/3


PADOMES LĒMUMS (ES) 2021/465

(2021. gada 16. marts),

ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 300. panta 2. punktu un 302. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (ES) 2019/853 (2019. gada 21. maijs), ar ko nosaka Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas sastāvu (1),

ņemot vērā Čehijas Republikas priekšlikumu,

pēc apspriešanās ar Eiropas Komisiju,

tā kā:

(1)

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļu pilnvaru termiņš beidzās 2020. gada 20. septembrī.

(2)

Padome 2020. gada 2. oktobrī pieņēma Lēmumu (ES) 2020/1392 (2), ar kuru laikposmam no 2020. gada 21. septembra līdz 2025. gada 20. septembrim ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus un ar kuru atceļ Padomes Lēmumu, ar ko tam pašam laikposmam ieceļ minētās komitejas locekļus,. Padome 2020. gada 22. oktobrī, 2020. gada 30. oktobrī un 2020. gada 13. novembrī pieņēma vēl trīs lēmumus, ar ko minētajam laikposmam ieceļ minētās komitejas locekļus (3). Viena Čehijas Republikai paredzētā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļa vieta ir palikusi tukša, un tā ir jāaizpilda ar turpmāku lēmumu par iecelšanu amatā.

(3)

Ar 2020. gada 7. decembra vēstuli Čehijas Republika apstiprināja Jaroslav UNGERMAN kunga kandidatūru iecelšanai par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli laikposmam no 2020. gada 21. septembra līdz 2025. gada 20. septembrim. Minētais loceklis būtu jāieceļ uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2025. gada 20. septembrim,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Jaroslav UNGERMAN kungs, Advisor and analyst specialized in economics and strategic planning, tiek iecelts par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli uz atlikušo pilnvaru laiku, proti, līdz 2025. gada 20. septembrim.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2021. gada 16. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

A. P. ZACARIAS


(1)  OV L 139, 27.5.2019., 15. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (ES) 2020/1392 (2020. gada 2. oktobris), ar kuru laikposmam no 2020. gada 21. septembra līdz 2025. gada 20. septembrim ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus un ar kuru atceļ un aizstāj Padomes Lēmumu, ar ko laikposmam no 2020. gada 21. septembra līdz 2025. gada 20. septembrim ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus, kas pieņemts 2020. gada 18. septembrī (OV L 322, 5.10.2020., 1. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (ES) 2020/1555 (2020. gada 22. oktobris), ar ko laikposmam no 2020. gada 21. septembra līdz 2025. gada 20. septembrim ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli (OV L 355, 26.10.2020., 1. lpp.), Padomes Lēmums (ES) 2020/1636 (2020. gada 30. oktobris), ar ko laikposmam no 2020. gada 21. septembra līdz 2025. gada 20. septembrim ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli (OV L 369, 5.11.2020., 1. lpp.), un Padomes Lēmums (ES) 2020/1709 (2020. gada 13. novembris), ar ko laikposmam no 2020. gada 21. septembra līdz 2025. gada 20. septembrim ieceļ divus Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus (OV L 385, 17.11.2020., 16. lpp.).


Labojumi

18.3.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 94/5


Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2020/1749 (2020. gada 7. oktobris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 421, 2020. gada 14. decembris )

1.

94. lappusē 2B206.c.1. un 2B206.c.2. pozīciju aizstāj ar šādu:

“1.

ietver “lāzeru”; un

2.

spēj vismaz 12 stundas temperatūrā, kas ir ± 1 K (± 1°C) ap standarttemperatūru, un standartspiedienā uzturēt visus šādus raksturlielumus:

a.

“izšķirtspēja” visā mērījumu diapazonā ir 0,1 μm vai labāka; un

b.

“mērījuma nenoteiktība” vienāda ar vai mazāka (labāka) par (0,2 + L/2 000) μm (L ir mērītais garums, mm).”

2.

142. lappusē 3B001.f.3. un 3B001.g. pozīciju aizstāj ar šādu:

“3.

masku izgatavošanai speciāli konstruētas iekārtas ar visiem šādiem raksturlielumiem:

a.

novirzīts fokusēts elektronu kūlis, jonu kūlis vai “lāzera” staru kūlis; un

b.

kam ir kāda no šādām īpašībām:

1.

pilna platuma pusmaksimuma (FWHM) punkta izmērs ir mazāks par 65 nm un attēla novietojums ir mazāks par 17 nm (vidējais + 3 sigmas); vai

2.

netiek lietots;

3.

maskas otrā slāņa pārklājuma kļūda ir mazāka par 23 nm (vidējais + 3 sigmas);

4.

Iekārtas, kuras konstruētas ierīču apstrādei, lietojot tiešās rakstīšanas metodes, un kurām ir visi šādi raksturlielumi:

a.

novirzīts fokusēts elektronu kūlis; un

b.

kam ir kāda no šādām īpašībām:

1.

minimālais kūļa izmērs ir 15 nm vai mazāks; vai

2.

pārklājuma kļūda ir mazāka par 27 nm (vidējais + 3 sigmas);

g.

maskas un rastri, kas konstruēti 3A001. pozīcijā minētajām integrālshēmām;”

3.

160. lappusē 5E001.d. līdz 5E001.e.2. pozīciju aizstāj ar šādu:

“d.

“tehnoloģijas”, kas saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām paredzētas tādu “monolītās mikroviļņu integrālshēmu” (“MMIC”) jaudas pastiprinātāju “projektēšanai” vai “ražošanai”, kuri speciāli konstruēti telesakariem un kuriem piemīt kāds no šādiem raksturlielumiem:

Tehniska piezīme: 5E001.d. pozīcijā tehnisko datu sarakstā var būt minēts jebkurš no šādiem parametriem: maksimālā izejas jauda piesātinājumā, izejas jauda, izejas jauda piesātinājumā, maksimālā izejas jauda, izejas jaudas maksimums vai pakešu izejas jaudas maksimums.

1.

paredzēti ekspluatācijai frekvencē virs 2,7 GHz un līdz 6,8 GHz (ieskaitot), un ar “frakcionālo joslas platumu” virs 15 %, un tiem ir kāds no šādiem raksturlielumiem:

a.

maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 75 W (48,75 dBm) jebkurā frekvencē virs 2,7 GHz un līdz 2,9 GHz (ieskaitot);

b.

maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 55 W (47,4 dBm) jebkurā frekvencē virs 2,9 GHz un līdz 3,2 GHz;

c.

maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 40 W (46 dBm) jebkurā frekvencē virs 3,2 GHz un līdz 3,7 GHz (ieskaitot); vai

d.

maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 20 W (43 dBm) jebkurā frekvencē virs 3,7 GHz un līdz 6,8 GHz;

2.

paredzēti ekspluatācijai frekvencē virs 6,8 GHz un līdz 16 GHz un ar “frakcionālo joslas platumu” virs 10 %, un tiem ir kāds no šādiem raksturlielumiem:

a.

maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 10 W (40 dBm) jebkurā frekvencē virs 6,8 GHz un līdz 8,5 GHz (ieskaitot); vai

b.

maksimālā izejas jauda piesātinājumā ir lielāka par 5 W (37 dBm) jebkurā frekvencē virs 8,5 GHz un līdz 16 GHz;

3.

paredzēti ekspluatācijai ar maksimuma izejas jaudu piesātinājumā virs 3 W (34,77 dBm) jebkurā frekvencē virs 16 GHz un līdz 31,8 GHz un ar “frakcionālo joslas platumu” virs 10 %;

4.

paredzēti ekspluatācijai ar maksimuma izejas jaudu piesātinājumā virs 0,1 nW (– 70 dBm) jebkurā frekvencē virs 31,8 GHz un līdz 37 GHz;

5.

paredzēti ekspluatācijai ar maksimuma izejas jaudu piesātinājumā virs 1 W (30 dBm) jebkurā frekvencē virs 37 GHz un līdz 43,5 GHz un ar “frakcionālo joslas platumu” virs 10 %;

6.

paredzēti ekspluatācijai ar maksimuma izejas jaudu piesātinājumā, kas pārsniedz 31,62 mW (15 dBm) jebkurā frekvencē virs 43,5 GHz un līdz 75 GHz, un ar “frakcionālo joslas platumu” virs 10 %;

7.

paredzēti ekspluatācijai ar maksimuma izejas jaudu piesātinājumā virs 10 mW (10 dBm) jebkurā frekvencē virs 75 GHz un līdz 90 GHz un ar “frakcionālo joslas platumu” virs 5 %; vai

8.

paredzēti ekspluatācijai ar maksimālo izejas jaudu piesātinājumā, kas pārsniedz 0,1 nW (– 70 dBm) jebkurā frekvencē virs 90 GHz;

e.

“tehnoloģijas”, kas saskaņā ar vispārējo piezīmi par tehnoloģijām paredzētas tādu elektronisko ierīču un integrālo shēmu “projektēšanai” vai “ražošanai”, kuras speciāli konstruētas telesakariem un kurās ir komponenti, kas izgatavoti no “supravadītājiem” materiāliem un vismaz viens šāds “supravadītāja” elements speciāli paredzēts ekspluatācijai temperatūrā zem “kritiskās temperatūras”, un kam ir kāda no šīm īpašībām:

1.

strāvas komutācija ciparshēmu “supravadošo” katra elementa kavējuma laika (sekundēs) un elementa jaudas izkliedes (W) reizinājums ir mazāks par 10–14 J; vai

2.

frekvenču selekcijai visās frekvencēs ir lietotas rezonanses ķēdes ar Q vērtībām virs 10 000.”

5.

175. lappusē 6A002.a.1.a. līdz 6A002.a.1.d. pozīciju aizstāj ar šādu:

“a.

optiski detektori:

1.

“lietojami kosmosā” cietvielu detektori:

Piezīme: 6A002.a.1. pozīcijā cietvielu detektori ietver arī “fokālās plaknes blokus”.

a.

cietvielu detektori, kas “lietojami kosmosā”, ar visām šādām īpašībām:

1.

maksimālā jutība ir viļņu garuma diapazonā, kas pārsniedz 10 nm, bet nepārsniedz 300 nm; un

2.

jutība ir mazāka par 0,1 % no maksimālās jutības, ja viļņu garums pārsniedz 400 nm;

b.

cietvielu detektori, kas “lietojami kosmosā”, ar visām šādām īpašībām:

1.

maksimālā jutība ir viļņu garuma diapazonā, kas pārsniedz 900 nm, bet nepārsniedz 1 200 nm; un

2.

jutības “laika konstante” ir 95 ns vai mazāka;

c.

cietvielu detektori, kas “lietojami kosmosā” ar maksimālo jutību viļņu garuma diapazonā, kas pārsniedz 1 200 nm, bet nepārsniedz 30 000 nm;

d.

“fokālās plaknes bloki”, kas paredzēti “lietošanai kosmosā”, ar vairāk nekā 2 048 elementiem blokā un ar maksimālo jutību viļņu garuma diapazonā, kas pārsniedz 300 nm, bet nepārsniedz 900 nm;”

6.

179. lappusē 6A002.b. līdz 6A002.f. pozīciju aizstāj ar šādu:

“b.

“monospektrālu attēlu sensori” un “multispektrālu attēlu sensori”, kas paredzēti lietošanai no attāluma un kam piemīt kāda no šīm īpašībām:

1.

momentānais redzes leņķis (IFOV) ir mazāks par 200 μrad; vai

2.

paredzēti ekspluatācijai viļņu garuma diapazonā virs 400 nm, kas nepārsniedz 30 000 nm, un tiem ir visas šādas īpašības:

a.

izejas attēla dati ir ciparu formātā; un

b.

ir jebkura šāda īpašība:

1.

“lietojami kosmosā”, vai

2.

paredzēti ekspluatācijai lidaparātos, izmantojot detektorus, izņemot silīcija detektorus, un ar IFOV, kas ir mazāka par 2,5 mrad;

Piezīme: Kontroli 6A002.b.1. pozīcijā neattiecina uz “monospektrālu attēlu sensoriem”, kuru maksimālā jutība ir viļņu garuma diapazonā, kas pārsniedz 300 nm, bet nepārsniedz 900 nm, un kuros ir iemontēts kāds no detektoriem vai “fokālās plaknes blokiem”, kas nav “lietojami kosmosā”:

1.

lādiņsaistes matricas (CCD), kas nav konstruētas vai pārveidotas, lai panāktu “lādiņa pavairošanu”; vai

2.

komplementārā metālu oksīdu pusvadītāju veida (CMOS) ierīces, kas nav konstruētas vai pārveidotas, lai panāktu “lādiņa pavairošanu”;

c.

“tiešā skata” attēlu iekārtas darbam spektra redzamajā vai infrasarkanajā daļā, kurās izmanto:

1.

6A002.a.2.a. vai 6A002.a.2.b. pozīcijā minētās attēla pastiprinātājlampas;

2.

6A002.a.3. pozīcijā minētos “fokālās plaknes blokus”; vai

3.

6A002.a.1. pozīcijā minētos cietvielu detektorus;

Tehniska piezīme:

 

“Tiešā skata” attēlveidošanas iekārtas ir iekārtas, kas cilvēkam rāda vizuālu attēlu, to nepārvēršot elektroniskajos signālos (televīzijas ekrāniem), un kas nevar ierakstīt vai saglabāt attēlu fotogrāfiski, elektroniski vai citā veidā.

Piezīme: Kontroli 6A002.c. pozīcijā neattiecina uz šādām iekārtām, kurās neizmanto GaAs fotokatodus un GaInAs fotokatodus:

a.

rūpnieciskās vai civilās apsardzes sistēmas, satiksmes vai rūpnieciskās kustību kontroles vai uzskaites sistēmas;

b.

medicīnas iekārtas;

c.

rūpniecības iekārtas, kuras izmanto, lai veiktu pārbaudes vai šķirotu materiālus vai analizētu to īpašības;

d.

liesmas detektori rūpnieciskām krāsnīm;

e.

laboratoriju vajadzībām speciāli konstruētas iekārtas;

d.

speciāli optisko sensoru palīgkomponenti:

1.

“lietojami kosmosā” kriogēni dzesinātāji;

2.

kriogēni dzesētāji, kas nav “lietojami kosmosā”, ar aukstuma avota temperatūru zem 218 K (– 55°C):

a.

slēgta cikla tips ar vidējo laiku līdz atteicei (MTTF) vai vidējo laiku starp atteicēm (MTBF) virs 2 500 stundām;

b.

Džoula-Tomsona (JT) pašregulējošie miniatūri dzesētāji ar urbuma (ārējo) diametru mazāku par 8 mm;

3.

speciāli izgatavotas vai ar pārklājumiem sastāvdaļu vai struktūras ziņā tā pārveidotas optisko sensoru šķiedras, lai tās iegūtu akustisku, termisku, inerciālu, elektromagnētisku jutību vai jutību pret jonizējošo starojumu;

Piezīme: Kontroli 6A002.d.3. pozīcijā neattiecina uz apvalkotām optisko sensoru šķiedrām, kas speciāli konstruētas urbumu sensoru lietojumiem.

e.

netiek izmantots.

f.

“nolasīšanas integrālshēmas” (“ROIC”), kas speciāli konstruētas 6A002.a.3. pozīcijā minētajiem “fokālās plaknes blokiem”.

Piezīme: Kontrole 6A002.f. pozīcijā neattiecas uz “nolasīšanas integrālshēmām”, kuras speciāli konstruētas autobūves vajadzībām. Tehniska piezīme: “Nolasīšanas integrālshēma” (“ROIC”) ir integrālshēma, kas ir konstruēta, lai būtu pamatā vai būtu piesaistīta “fokālās plaknes blokam” (“FPA”), un ko izmanto, lai nolasītu (proti, izgūtu un reģistrētu) detektoru elementu radītus signālus. “ROIC” vismaz nolasa detektoru elementu lādiņu, to izgūstot un piemērojot multipleksēšanas funkciju tā, ka informācija par detektoru elementu relatīvo telpisko pozīciju un orientāciju tiek saglabāta apstrādei “ROIC” iekšienē vai ārpus tās.”

18.3.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 94/9


Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2020/194 (2020. gada 12. februāris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (ES) Nr. 904/2010 piemērošanai attiecībā uz īpašajiem režīmiem nodokļa maksātājiem, kas sniedz pakalpojumus personām, kuras nav nodokļa maksātājas, un kas veic preču tālpārdošanu un konkrētas preču piegādes iekšzemē

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 40, 2020. gada 13. februāris )

123. lappusē III pielikuma “PVN deklarācijas” ailē Nr. 11.1. C slejā, trešajā rindā:

tekstu:

“2.b)

Preču piegādes, kuras nosūtītas vai pārvadātas no dalībvalsts, kas nav identifikācijas dalībvalsts

lasīt šādi:

“2.d)

Preču piegādes, kuras nosūtītas vai pārvadātas no dalībvalsts, kas nav identifikācijas dalībvalsts”.