ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 74

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 4. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/381 (2021. gada 25. februāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Escavèche de Chimay (AĢIN))

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2021/382 (2021. gada 3. marts), ar ko attiecībā uz pārtikas alergēnu pārvaldību, pārtikas pārdali un pārtikas nekaitīguma kultūru groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (ES) 2021/383 (2021. gada 3. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 III pielikuma sarakstu, norādot papildvielas, kas nav apstiprinātas iekļaušanai augu aizsardzības līdzekļos ( 1 )

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/384 (2021. gada 3. marts) par lauksaimniecības augu un dārzeņu šķirņu nosaukumu piemērotību un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 637/2009 ( 1 )

27

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

4.3.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 74/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/381

(2021. gada 25. februāris)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Escavèche de Chimay” (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Beļģijas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu “Escavèche de Chimay”, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums “Escavèche de Chimay” būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukums “Escavèche de Chimay” (AĢIN) ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

Pirmajā daļā minētais nosaukums apzīmē produktu, kas pieder pie 1.7. grupas “Svaigas zivis, gliemji un vēžveidīgie un to izstrādājumi” saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 668/2014 (3) XI pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 25. februārī

Komisijas

un tās priekšsēdētājas vārdā –

Komisijas loceklis

Janusz WOJCIECHOWSKI


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 340, 13.10.2020., 12. lpp.

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014 (2014. gada 13. jūnijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 179, 19.6.2014., 36. lpp.).


4.3.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 74/3


KOMISIJAS REGULA (ES) 2021/382

(2021. gada 3. marts),

ar ko attiecībā uz pārtikas alergēnu pārvaldību, pārtikas pārdali un pārtikas nekaitīguma kultūru groza pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 852/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par pārtikas produktu higiēnu (1) un jo īpaši tās 13. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 852/2004 nosaka vispārīgus pārtikas produktu higiēnas noteikumus pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem, ņemot vērā principu, ka pārtikas nekaitīgums jānodrošina visos pārtikas aprites posmos, sākot ar primāro ražošanu. Tāpēc pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem ir jāievēro vispārīgie higiēnas noteikumi, kas izklāstīti minētās regulas I un II pielikumā.

(2)

2014. gada 30. oktobrī Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) atjaunināja savu zinātnisko ieteikumu par alergēnisku pārtikas produktu un pārtikas sastāvdaļu izvērtēšanu marķēšanas vajadzībām (2) un norādīja, ka saskaņā ar aplēsēm visā Eiropā pārtikas alerģijas ir aptuveni 3–4 % pieaugušo un bērnu. Iestāde secināja, ka, lai gan pārtikas alerģijas skar salīdzinoši nelielu iedzīvotāju daļu, alerģiska reakcija var būt smaga, pat potenciāli nāvējoša, un arvien vairāk kļūst skaidrs, ka cilvēkiem, kam ir pārtikas alerģijas vai nepanesamība, ļoti ievērojami pasliktinās dzīves kvalitāte.

(3)

2020. gada septembrī Pārtikas kodeksa komisija pieņēma pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem paredzētu pārtikas alergēnu pārvaldības prakses kodeksu (CXC 80-2020), kurā ietverti ieteikumi par pārtikas alergēnu ietekmes mazināšanu, izmantojot pārtikas apritē piemērojamu saskaņotu pieeju, kuras pamatā ir vispārīgas higiēnas prasības.

(4)

Ņemot vērā globālā standarta CXC 80-2020 pieņemšanu un to, ka patērētāji un tirdzniecības partneri sagaida, ka ES ražotā pārtika atbilst vismaz šādam globālajam standartam, ir jānosaka prasības, ar kurām ievieš labu higiēnas praksi, lai novērstu vai ierobežotu Regulas (ES) Nr. 1169/2011 II pielikumā minēto, alerģiju vai nepanesamību izraisošo vielu klātbūtni aprīkojumā, pārvadāšanas līdzekļos un/vai konteineros, ko izmanto pārtikas produktu ievākšanai, pārvadāšanai vai glabāšanai. Tā kā pārtikas produkti var tikt piesārņoti [kontaminēti] gan primārās ražošanas posmā, gan vēlākos posmos, būtu jāgroza gan Regulas (EK) Nr. 852/2004 I pielikums, gan II pielikums.

(5)

Komisijas pieņemtā stratēģija “No lauka līdz galdam” taisnīgai, veselīgai un videi draudzīgai pārtikas sistēmai ir Eiropas zaļā kursa iniciatīvas būtiska sastāvdaļa. Viens no stratēģijas “No lauka līdz galdam” mērķiem ir samazināt pārtikas izšķērdēšanu; šī samazināšana arī palīdzēs īstenot aprites ekonomiku. Droša pārtikas pārpalikumu pārdale cilvēku patēriņam, jo īpaši ar pārtikas ziedojumu palīdzību, nodrošina vislietderīgāko uzturā derīgu pārtikas resursu izmantojumu un vienlaikus novērš pārtikas izšķērdēšanu.

(6)

2018. gada 27. septembrī Iestāde pieņēma otro zinātnisko atzinumu par riska analīzes pieejām attiecībā uz dažiem maziem mazumtirdzniecības uzņēmumiem un pārtikas ziedojumiem (3). Atzinumā norādīts, ka mazumtirdzniecības līmenī pārtikas ziedojumi rada vairākas jaunas ar pārtikas nekaitīgumu saistītas problēmas, un tāpēc tajā ieteiktas vēl vairākas citas vispārīgas higiēnas prasības. Tāpēc, lai veicinātu un atvieglotu pārtikas pārdali un vienlaikus garantētu tās nekaitīgumu patērētājiem, ir jānosaka konkrētas prasības.

(7)

2020. gada septembrī Pārtikas kodeksa komisija pieņēma pārskatīto globālo standartu “Vispārīgi pārtikas higiēnas principi” (General Principles of Food Hygiene) (CXC 1-1969). Pārskatītajā CXC 1-1969 kā vispārīgs princips ir ieviesta “pārtikas nekaitīguma kultūra”. Pārtikas nekaitīguma kultūra uzlabo pārtikas nekaitīgumu, palielinot izpratni un uzlabojot darbinieku rīcību pārtikas objektos. Šāda ietekme uz pārtikas nekaitīgumu ir pierādīta vairākās zinātniskās publikācijās.

(8)

Ņemot vērā pārskatīto globālo standartu un to, ka patērētāji un tirdzniecības partneri sagaida, ka ES ražotā pārtika atbilst vismaz šādam globālajam standartam, Regulā (EK) Nr. 852/2004 ir jāiekļauj vispārīgas prasības par pārtikas nekaitīguma kultūru.

(9)

Regula (EK) Nr. 852/2004 būtu attiecīgi jāgroza.

(10)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 852/2004 I un II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 3. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.

(2)  http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/140523.pdf.

(3)  EFSA Journal 2018; 16(11):5432


PIELIKUMS

1)   

Regulas (EK) Nr. 852/2004 I pielikumu groza šādi:

A daļas II iedaļā iekļauj šādu 5.a punktu:

“5.a

Aprīkojumu, pārvadāšanas līdzekļus un/vai konteinerus, ko izmanto Regulas (ES) Nr. 1169/2011 II pielikumā minētas alerģiju vai nepanesamību izraisošas vielas vai produkta ievākšanai, pārvadāšanai vai glabāšanai, neizmanto minēto vielu vai produktu nesaturošas pārtikas ievākšanai, pārvadāšanai vai glabāšanai, ja vien aprīkojums, pārvadāšanas līdzekļi un/vai konteineri nav iztīrīti un pārbaudīti vismaz attiecībā uz to, vai tajos nav redzamu minētās vielas vai produkta palieku.”;

2)   

Regulas (EK) Nr. 852/2004 II pielikumu groza šādi:

a)

ievadu aizstāj ar šādu:

“IEVADS

V, Va, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIa un XII nodaļu piemēro visiem pārtikas ražošanas, pārstrādes un izplatīšanas posmiem. Pārējās nodaļas piemēro šādi:

I nodaļu piemēro visām uzņēmuma telpām, kur uzglabā pārtiku, izņemot telpas, kam piemēro III nodaļu,

II nodaļu piemēro visām telpām, kur pārtiku sagatavo, apstrādā vai pārstrādā, izņemot ēdamtelpas un telpas, kam piemēro III nodaļu,

III nodaļu piemēro telpām, kas uzskaitītas minētās nodaļas virsrakstā,

IV nodaļu piemēro visiem pārvadājumiem.”;

b)

pēc V nodaļas iekļauj šādu Va nodaļu:

“Va NODAĻA

Pārtikas pārdale

Pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki drīkst pārdalīt pārtiku pārtikas ziedošanai, ievērojot šādus nosacījumus:

1)

pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki regulāri pārbauda, vai viņu pārziņā esošā pārtika nav kaitīga veselībai un ir derīga lietošanai cilvēku uzturā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 14. panta 2. punktu (*1). Ja veiktā pārbaude ir apmierinoša, pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki drīkst pārtiku pārdalīt saskaņā ar 2. punktu:

pārtiku, kurai “izlietot līdz” datumu piemēro saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1169/2011 24. pantu, – pirms minētā datuma beigām,

pārtiku, kurai minimālo derīguma termiņu piemēro saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1169/2011 2. panta 2. punkta r) apakšpunktu, – līdz minētajam termiņam un pēc tā, vai

pārtiku, kurai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1169/2011 X pielikuma 1. punkta d) apakšpunktu minimālais derīguma termiņš nav jānorāda, – jebkurā laikā;

2)

pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki, kas rīkojas ar 1. punktā minēto pārtiku, novērtē, vai pārtika nav kaitīga veselībai un ir derīga lietošanai cilvēku uzturā, ņemot vērā vismaz šādus aspektus:

minimālo derīguma termiņu vai “izlietot līdz” datumu, kas nodrošina pietiekamu atlikušo glabāšanas laiku, lai veiktu drošu pārdali un galapatērētājs attiecīgo pārtiku varētu lietot droši,

attiecīgā gadījumā – iepakojuma veselumu,

pienācīgus glabāšanas un pārvadāšanas apstākļus, arī piemērojamās temperatūras prasības,

attiecīgā gadījumā – sasaldēšanas datumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 (*2)II pielikuma IV sadaļas 2. punkta b) apakšpunktu,

organoleptiskos apstākļus,

attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes produktiem – izsekojamības garantiju saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 931/2011 (*3).

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.)."

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.)."

(*3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 931/2011 (2011. gada 19. septembris) par izsekojamības prasībām, kas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002 noteiktas dzīvnieku izcelsmes pārtikai (OV L 242, 20.9.2011., 2. lpp.).”;"

c)

IX nodaļā iekļauj šādu 9. punktu:

“9.

Aprīkojumu, pārvadāšanas līdzekļus un/vai konteinerus, ko izmanto Regulas (ES) Nr. 1169/2011 II pielikumā minētas alerģiju vai nepanesamību izraisošas vielas vai produkta pārstrādei, apstrādei, pārvadāšanai vai glabāšanai, neizmanto minēto vielu vai produktu nesaturošas pārtikas pārstrādei, apstrādei, pārvadāšanai vai glabāšanai, ja vien aprīkojums, pārvadāšanas līdzekļi un/vai konteineri nav iztīrīti un pārbaudīti vismaz attiecībā uz to, vai tajos nav redzamu minētās vielas vai produkta palieku.”;

d)

pēc XI nodaļas iekļauj šādu XIa nodaļu:

“XIa NODAĻA

Pārtikas nekaitīguma kultūra

1.

Pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki iedibina, uztur un apliecina pareizu pārtikas nekaitīguma kultūru, kas atbilst šādām prasībām:

a)

vadība, ievērojot 2. punkta prasības, un visi darbinieki apņemas rūpēties par pārtikas drošu ražošanu un izplatīšanu;

b)

tiek izrādīti aktīvi centieni nodrošināt nekaitīgas pārtikas ražošanu un to, lai visi darbinieki ievērotu pārtikas nekaitīguma praksi;

c)

visi uzņēmuma darbinieki ir informēti par pārtikas nekaitīguma apdraudējumiem un par pārtikas nekaitīguma un higiēnas nozīmi;

d)

tiek nodrošināta atklāta un skaidra saziņa starp visiem uzņēmuma darbiniekiem vienas aktivitātes ietvaros un starp secīgām aktivitātēm, tostarp tiek ziņots par novirzēm un sagaidāmajiem rezultātiem;

e)

pieejami pietiekami resursi, lai nodrošinātu drošu un higiēnisku rīkošanos ar pārtiku.

2.

Vadības apņemšanās ietver apņemšanos:

a)

nodrošināt, ka tiek skaidri paziņoti katrā pārtikas uzņēmuma aktivitātē pildāmie uzdevumi un pienākumi;

b)

saglabāt pārtikas higiēnas sistēmas integritāti, ja tiek plānotas vai īstenotas pārmaiņas;

c)

verificēt, ka kontroles tiek veiktas laikus un efektīvi un dokumentācija ir atjaunināta;

d)

nodrošināt personālam atbilstošu apmācību un uzraudzību;

e)

nodrošināt attiecīgo regulatīvo prasību izpildi;

f)

veicināt to, ka uzņēmuma pārtikas nekaitīguma pārvaldības sistēma tiek pastāvīgi uzlabota (ja vajadzīgs), ņemot vērā zinātnes, tehnoloģiju un labākās prakses attīstību.

3.

Pārtikas nekaitīguma kultūras īstenošanā ņem vērā pārtikas uzņēmuma veidu un lielumu.”

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 178/2002 (2002. gada 28. janvāris), ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 853/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku (OV L 139, 30.4.2004., 55. lpp.).

(*3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 931/2011 (2011. gada 19. septembris) par izsekojamības prasībām, kas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 178/2002 noteiktas dzīvnieku izcelsmes pārtikai (OV L 242, 20.9.2011., 2. lpp.).”;”


4.3.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 74/7


KOMISIJAS REGULA (ES) 2021/383

(2021. gada 3. marts),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1107/2009 III pielikuma sarakstu, norādot papildvielas, kas nav apstiprinātas iekļaušanai augu aizsardzības līdzekļos

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 27. panta 2. punktu un 78. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Papildvielas ir aprakstītas Regulas (EK) Nr. 1107/2009 2. panta 3. punkta c) apakšpunktā kā vielas vai preparāti, ko lieto vai paredz lietot augu aizsardzības līdzeklī vai palīgvielā, bet kas nav ne darbīgās vielas, ne aizsargvielas, ne sinerģisti.

(2)

Papildvielu klātbūtne augu aizsardzības līdzekļos nav pieņemama, ja to atliekas, kas ir labai augu aizsardzības praksei atbilstošas apstrādes sekas, ņemot vērā reālos lietošanas apstākļus, kaitīgi ietekmē cilvēka vai dzīvnieku veselību vai gruntsūdeņus vai nepieņemami ietekmē vidi. Papildvielas augu aizsardzības līdzekļos nav pieņemamas arī tad, ja to lietošana, kas ir labai augu aizsardzības praksei atbilstošas apstrādes sekas, ņemot vērā reālos lietošanas apstākļus, kaitīgi ietekmē cilvēka vai dzīvnieku veselību vai gruntsūdeņus vai nepieņemami ietekmē augus, augu produktus vai vidi. Tādas nepieņemamas papildvielas ir jānorāda Regulas (EK) Nr. 1107/2009 III pielikumā.

(3)

Papildvielas ir vielas vai preparāti, ko augu aizsardzības līdzekļos izmanto kopā ar darbīgajām vielām, tātad arī tās izplatās vidē. Tāpēc Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikuma 3.6.2., 3.6.3., 3.6.4., 3.6.5., 3.7., 3.8.2. un 3.10. punktā paredzētajiem kritērijiem attiecībā uz cilvēka veselību, vidi, ekotoksiskumu un gruntsūdeņiem vajadzētu būt relevantiem arī nepieņemamu papildvielu apzināšanā.

(4)

Tātad nepieņemamu papildvielu sarakstā būtu jāiekļauj vielas, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (2) VI pielikumu ir harmonizētajā klasifikācijā klasificētas par kancerogēniem (1.A vai 1.B kategorija, mutagēniem (1.A vai 1.B kategorija) vai reproduktīvajai sistēmai toksiskām vielām (1.A vai 1.B kategorija).

(5)

Nepieņemamo papildvielu sarakstā turklāt būtu jāiekļauj vielas, kas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (3) 57. panta d) un e) punktu ir apzinātas kā noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas (“PBT”) vai ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas (“vPvB”).

(6)

Nepieņemamo papildvielu sarakstā būtu jāiekļauj arī vielas, kas endokrīni disruptīvu īpašību dēļ rada ļoti lielas bažas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktu, vielas, kas apzinātas par endokrīniem disruptoriem uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 528/2012 (4) pamata, vai vielas, kas apzinātas par noturīgiem organiskiem piesārņotājiem (“POP”) uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/1021 (5) pamata.

(7)

Regula (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumā nosaka ierobežojumus attiecībā uz noteiktām bīstamām vielām. Ja uz šo vielu lietošanu par augu aizsardzības līdzekļu papildvielām attiecas ierobežojumi, tās būtu jāpievieno papildvielu sarakstam, kas sniegts Regulas (EK) Nr. 1107/2009 III pielikumā.

(8)

Dalībvalstis ir apzinājušas papildvielas, kuras tās atzinušas par nepieņemamām augu aizsardzības līdzekļos, kam piešķirtas atļaujas uz Padomes Direktīvas 91/414/EEK (6) vai Regulas (EK) Nr. 1107/2009 pamata. Par šādām papildvielām ir paziņojušas Austrija, Beļģija, Francija, Vācija, Itālija, Lietuva, Spānija un Norvēģija. No šīm papildvielām tādas, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikumu ir harmonizētajā klasifikācijā klasificētas par kancerogēniem (1.A vai 1.B kategorija), mutagēniem (1.A vai 1.B kategorija) vai reproduktīvajai sistēmai toksiskām vielām (1.A vai 1.B kategorija), tādas, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta d) un e) punktu apzinātas par PBT vai vPvB, tādas, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta f) punktu ir apzinātas par vielām, kuras rada ļoti lielas bažas endokrīni disruptīvu īpašību dēļ, un tādas, kas uz Regulas (ES) 2019/1021 pamata ir apzinātas par POP, būtu jānorāda Regulas (EK) Nr. 1107/2009 III pielikuma sarakstā.

(9)

Polietoksilētus talamīnus (CAS Nr. 61791-26-2) izmantot glifosātu saturošos augu aizsardzības līdzekļos aizliedza Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1313 (7), jo tika apzinātas bažas attiecībā uz polietoksilētu talamīnu toksiskumu un potenciālo spēju nelabvēlīgi ietekmēt cilvēka veselību. Tā kā šīs bažas ir saistītas ar attiecīgajām vielām piemītošajām īpašībām un tātad nepiemīt glifosātu saturošiem preparātiem vien, bet tiklab arī citas aktīvās vielas saturošiem preparātiem, arī polietoksilēti talamīni būtu jāpievieno Regulas (EK) Nr. 1107/2009 III pielikumā sniegtajam papildvielu sarakstam.

(10)

Sakarā ar nepieņemamiem riskiem cilvēka veselībai un videi Komisijas Īstenošanas lēmumi (ES) 2016/109 (8) un (ES) 2018/619 (9) PHMB (1600; 1.8), CAS numurs 27083-27-8 un 32289-58-0, un PHMB (1415; 4.7), CAS numurs 32289-58-0 un 1802181-67-4 citu produkta veidu vidū neapstiprināja par esošām aktīvām vielām lietošanai 6. produkta veida biocīdos (“tarā izmantojami konservanti”). Tātad, tos lietojot augu aizsardzības līdzekļos par konservantiem tarā, rastos nepieņemamas sekas cilvēka veselībai un videi. No tā izriet, ka Regulas (EK) Nr. 1107/2009 III pielikuma sarakstā būtu jānorāda arī PHMB (1600; 1.8) un PHMB (1415; 4.7).

(11)

Papildvielas, ko paredzēts norādīt Regulas (EK) Nr. 1107/2009 III pielikuma sarakstā, var saturēt arī tirgū laistas palīgvielas. Saskaņoti noteikumi par palīgvielu atļaušanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 58. panta 2. punktu vēl nav pieņemti, tāpēc dalībvalstis saskaņā ar minētās regulas 81. panta 3. punktu attiecībā uz palīgvielām joprojām var piemērot valsts noteikumus. Tā kā Regulas (EK) Nr. 1107/2009 mērķis ir nepieļaut, ka tiek laistas tirgū vai lietotas palīgvielas, kas var saturēt aizliegtas papildvielas, jānodrošina, lai nevienu no šīm nepieņemamajām papildvielām nesaturētu arī palīgvielas, ko paredzēts samaisīt ar augu aizsardzības līdzekļiem.

(12)

Dalībvalstīm būtu jāatvēl pietiekami daudz laika, lai tās varētu pārskatīt savā teritorijā pašlaik atļauto augu aizsardzības līdzekļu un palīgvielu sastāvu nolūkā novērtēt, vai tie nesatur Regulas (EK) Nr. 1107/2009 III pielikuma sarakstā norādītās palīgvielas, un atsaukt vai grozīt attiecībā uz šīs papildvielas saturošajiem augu aizsardzības līdzekļiem un palīgvielām piešķirtās atļaujas.

(13)

Attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem vai palīgvielām, kas satur papildvielu, kura norādīta Regulas (EK) Nr. 1107/2009 III pielikumā, ja dalībvalstis saskaņā ar minētās regulas 46. pantu vai saskaņā ar nacionāliem palīgvielu atļaušanas noteikumiem ir atvēlējušas pagarinājuma periodu, šādam periodam attiecīgi attiecībā uz pārdošanu un izplatīšanu jābeidzas ne vēlāk kā trīs mēnešus, bet attiecībā uz likvidēšanu, glabāšanu un lietošanu – šiem trijiem mēnešiem vēl papildus deviņus mēnešus pēc atļauju grozīšanas vai atsaukšanas datuma.

(14)

Regulas (EK) Nr. 1107/2009 III pielikuma sarakstā norādāmās papildvielas sastāvā var būt kā neparedzēti tādu citu papildvielu piemaisījumi, kas pašas par sevi lietošanai augu aizsardzības līdzekļos vai palīgvielās ir pieņemamas. Tāpēc, lai nepieņemamo papildvielu uzskatītu par pieņemamu neparedzētu piemaisījumu, tās individuālā koncentrācija gatavajā augu aizsardzības līdzeklī vai palīgvielā nedrīkstētu pārsniegt 0,1 masas % vai ar CMR (kancerogēnām, mutagēnām un reproduktīvajai sistēmai toksiskām) īpašībām saistīto īpatnējās koncentrācijas robežvērtību, ja Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikumā attiecībā uz šo nepieņemamo papildvielu tāda ir noteikta par 0,1 masas % zemākā līmenī, ja vien attiecīgo analīzes metožu tehnisko ierobežojumu dēļ nav noteikta cita robežvērtība.

(15)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1107/2009 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Dalībvalstis, kas ir piešķīrušas atļaujas augu aizsardzības līdzekļiem, kuri satur papildvielas, kas norādītas Regulas (EK) Nr. 1107/2009 III pielikuma sarakstā, kurš grozīts ar šo regulu, šīs atļaujas groza vai atsauc iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 2023. gada 24. martā.

3. pants

Dalībvalstis neatļauj laist tirgū vai lietot palīgvielas, kuru saturā ir papildvielas, kas norādītas Regulas (EK) Nr. 1107/2009 III pielikuma sarakstā, kurš grozīts ar šo regulu.

Dalībvalstis, kas ir piešķīrušas atļaujas palīgvielām, kuru saturā ir papildvielas, kas norādītas Regulas (EK) Nr. 1107/2009 III pielikuma sarakstā, kurš grozīts ar šo regulu, šīs atļaujas groza vai atsauc iespējami drīz, bet ne vēlāk kā 2023. gada 24. martā.

4. pants

Jebkāds pagarinājuma periods, ko dalībvalstis ir atvēlējušas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 46. pantu vai saskaņā ar nacionāliem palīgvielu atļaušanas noteikumiem, ir iespējami īss un attiecībā uz pārdošanu un izplatīšanu beidzas ne vēlāk kā trīs mēnešus, bet attiecībā uz likvidēšanu, glabāšanu un lietošanu – šiem trijiem mēnešiem vēl papildus deviņus mēnešus pēc 2. un 3. pantā minēto atļauju atsaukšanas vai grozīšanas dienas.

5. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 3. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1021 (2019. gada 20. jūnijs) par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 169, 25.6.2019., 45. lpp.).

(6)  Padomes Direktīva 91/414/EEK (1991. gada 15. jūlijs) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).

(7)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/1313 (2016. gada 1. augusts), ar ko attiecībā uz darbīgās vielas glifosāta apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 (OV L 208, 2.8.2016., 1. lpp.).

(8)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/109 (2016. gada 27. janvāris) neapstiprināt PHMB (1600; 1.8) par 1., 6. un 9. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu (OV L 21, 28.1.2016., 84. lpp.).

(9)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/619 (2018. gada 20. aprīlis), ar ko PHMB (1415; 4.7) neapstiprina par 1., 5. un 6. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu (OV L 102, 23.4.2018., 21. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1107/2009 III pielikumu aizstāj ar šādu:

“III PIELIKUMS

To papildvielu saraksts, kuras nav apstiprinātas iekļaušanai augu aizsardzības līdzekļos, kā minēts 27. pantā  (1)

Nr.

Nosaukums

EK nosaukumi / citi nosaukumi

CAS numurs

EK numurs

Klasifikācija / citas īpašības

1.

1-hlor-2,3-epoksipropāns

epihlorhidrīns, 2,3-epoksipropilhlorīds

106-89-8

203-439-8

kancerogēns, 1.B kategorija

2.

1,2-dihloretāns

1,2-dihloretāns;

etāns, 1,2-dihlor-

107-06-2

203-458-1

kancerogēns, 1.B kategorija

3.

2-etoksietanols

2-etoksietanols;

etanols, 2-etoksi-

110-80-5

203-804-1

reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1.B kategorija

4.

2-etoksietilacetāts

2-etoksietanolacetāts; etanols, 2-etoksi-, 1-acetāta

111-15-9

203-839-2

reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1.B kategorija

5.

1-etilpirolidīn-2-ons

1-etilpirolidīn-2-ons;

N-etil-2-pirolidons

2687-91-4

220-250-6

reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1.B kategorija

6.

2-metoksietanols

2-metoksietanols;

etanols, 2-metoksi-

109-86-4

203-713-7

reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1.B kategorija

7.

2-metoksietilacetāts

2-metoksietilacetāts;

etanols, 2-metoksi-, 1-acetāta;

2-metoksietanolacetāts

110-49-6

203-772-9

reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1.B kategorija

8.

2-metoksipropanols

2-metoksipropanols;

1-propanols, 2-metoksi-

1589-47-5

216-455-5

reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1.B kategorija

9.

1-metilpirolidīn-2-ons

1-metil-2-pirolidons;

2-pirolidinons, 1-metil-

872-50-4

212-828-1

reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1.B kategorija

10.

2-nitropropāns

2-nitropropāns;

propāns, 2-nitro-

79-46-9

201-209-1

kancerogēns, 1.B kategorija

11.

etoksilēti talalkilamīni

amīni, talalkil, etoksilēti;

POE talamīns

61791-26-2

 

Ir bažas vai trūkst datu par potenciālo ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi

12.

etoksilēti, propoksilēti talalkilamīni

amīni, talkil, etoksilēti, propoksilēti;

POEP talamīns

68213-26-3

 

Ir bažas vai trūkst datu par potenciālo ietekmi uz cilvēka veselību vai vidi

13.

azbesta šķiedras

aktinolīts;

aktinolīta azbests, aktinolītazbests

77536-66-4

 

kancerogēns, 1.A kategorija

14.

amozīts;

amozīta azbests; amozītazbests

12172-73-5

 

kancerogēns, 1.A kategorija

15.

antofilīts;

antofilīta azbests, antofilītazbests

77536-67-5

 

kancerogēns, 1.A kategorija

16.

hrizotīls;

hrizotīla azbests, hrizotīlazbests

12001-29-5

 

kancerogēns, 1.A kategorija

17.

krokidolīts;

krokidolīta azbests; krokidolītazbests

12001-28-4

 

kancerogēns, 1.A kategorija

18.

tremolīts;

tremolīta azbests; tremolītazbests

77536-68-6

 

kancerogēns, 1.A kategorija

19.

benzols

benzols

71-43-2

200-753-7

kancerogēns, 1.A kategorija/

mutagēns, 1.B kategorija

20.

benz[def]hrizēns  (2);

benz[pqr]tetrafēns

benz[def]hrizēns;

benz[a]pirēns

50-32-8

200-028-5

kancerogēns, 1.B kategorija/mutagēns, 1.B kategorija

reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1.B kategorija

21.

bis(2-metilpropil)benzol-1,2-dikarboksilāts

diizobutilftalāts

84-69-5

201-553-2

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – cilvēka veselība); reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1.B kategorija

22.

borskābe

borskābe

10043-35-3

11113-50-1

233-139-2

234-343-4

reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1.B kategorija

23.

dinātrija oktaborāts

dinātrija oktaborāts; dinātrija oktaborāts, bezūdens

12008-41-2

234-541-0

reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1.B kategorija

24.

dinātrija oktaborāts, tetrahidrāts

borskābes, dinātrija sāls, tetrahidrāts;

12280-03-4

234-541-0

reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1.B kategorija

25.

dinātrija tetraborāts, bezūdens

dinātrija tetraborāts, bezūdens;

bora nātrija oksīds

1330-43-4

215-540-4

reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1.B kategorija

26.

dinātrija tetraborāts, dekahidrāts

boraks

1303-96-4

215-540-4

reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1.B kategorija

27.

dinātrija tetraborāta, pentahidrāts

bora nātrija oksīds, hidrāts

12179-04-3

215-540-4

reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1.B kategorija

28.

ortoborskābe, nātrija sāls

ortoborskābe, nātrija sāls; borskābe, nātrija sāls

13840-56-7

237-560-2

reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1.B kategorija

29.

tetrabora dinātrija heptaoksīds, hidrāts

tetrabora dinātrija heptaoksīds, hidrāts;

bora nātrija oksīds, hidrāts

12267-73-1

235-541-3

reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1.B kategorija

30.

buta-1,3-diēns

buta-1,3-diēns;

1,3-butadiēns

106-99-0

203-450-8

kancerogēns, 1.A kategorija /

mutagēns, 1.B kategorija

31.

butāns

ar butadiēna (EK Nr. 203-450-8) saturu ≥ 0,1 %

butāns

106-97-8

203-448-7

kancerogēns, 1.A kategorija

32.

kopoli(bisiminoimidokarbonils, heksametilēns hidrohlorīds), (iminoimidokarbonils, heksametilēns hidrohlorīds)

guanidīns, N,N"’-1,6-heksāndiilbis(N’-ciān-, polimērs ar 1,6-heksāndiamīnu, hidrogēnhlorīds

poli[iminokarbonimidoiliminokarbonimidoilimino-1,6-heksāndiils], hidrogēnhlorīds

ciānamīds, N-ciān- savienojums ar 1,6-heksāndiamīnu (2:1), polimērs ar 1,6-heksāndiamīna hidrogēnhlorīdu (1:2);

PHMB

27083-27-8

un

32289-58-0,

un

1802181-67-4

 

Nav apstiprināts lietošanai 6. produkta veida biocīdos (“tarā izmantojami konservanti”).

33.

dibutilftalāts

n-butilftalāts;

dibutilbenzol-1,2-dikarboksilāts

84-74-2

201-557-4

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – cilvēka veselība); reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1.B kategorija

34.

destilāti (naftas), hidrogenēti smagie naftēni, DMSO izvilkuma saturs ≥ 3,0 % (mērīts saskaņā ar IP 346)

 

64742-52-5

265-155-0

kancerogēns, 1.B kategorija

35.

destilāti (naftas), hidrogenēti smagie parafīni, DMSO izvilkuma saturs ≥ 3,0 % (mērīts saskaņā ar IP 346)

 

64742-54-7

265-157-1

kancerogēns, 1.B kategorija

36.

destilāti (naftas), hidrogenēti vieglie naftēni, DMSO izvilkuma saturs ≥ 3,0 % (mērīts saskaņā ar IP 346)

 

64742-53-6

265-156-6

kancerogēns, 1.B kategorija

37.

destilāti (naftas), hidrogenēti vieglie parafīni, DMSO izvilkuma saturs ≥ 3,0 % (mērīts saskaņā ar IP 346)

 

64742-55-8

265-158-7

kancerogēns, 1.B kategorija

38.

destilāti (naftas), ar šķīdinātāju no vaskiem attīrīti smagie parafīni, DMSO izvilkuma saturs ≥ 3,0 % (mērīts saskaņā ar IP 346)

 

64742-65-0

265-169-7

kancerogēns, 1.B kategorija

39.

destilāti (naftas), ar šķīdinātāju rafinēti smagie parafīni, DMSO izvilkuma saturs ≥ 3,0 % (mērīts saskaņā ar IP 346)

 

64741-88-4

265-090-8

kancerogēns, 1.B kategorija

40.

destilāti (naftas), ar šķīdinātāju rafinēti vieglie parafīni, DMSO izvilkuma saturs ≥ 3,0 % (mērīts saskaņā ar IP 346)

 

64741-89-5

265-091-3

kancerogēns, 1.B kategorija

41.

etilēnoksīds

etilēnoksīds; oksirāns; epoksietāns

75-21-8

200-849-9

kancerogēns, 1.B kategorija/

mutagēns, 1.B kategorija

42.

formaldehīds

formaldehīds; formalīns; metanāls; formols

50-00-0

200-001-8

kancerogēns, 1.B kategorija

43.

formamīds

formamīds; metānamīds

75-12-7

200-842-0

reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1.B kategorija

44.

izobutāns (ar butadiēna (EK Nr. 203-450-8) saturu ≥ 0,1 %)

izobutāns; propāns, 2-metil-

75-28-5

200-857-2

kancerogēns, 1.A kategorija/

mutagēns, 1.B kategorija

45.

smēreļļas (naftas), C20-50, hidrogenētas, neitrālas, uz eļļas bāzes, ar augstu viskozitāti, DMSO izvilkuma saturs ≥ 3,0 % (mērīts saskaņā ar IP 346)

 

72623-85-9

276-736-3

kancerogēns, 1.B kategorija

46.

smēreļļas (naftas), C15-30, hidrogenētas, neitrālas, uz eļļas bāzes, DMSO izvilkuma saturs ≥ 3,0 % (mērīts saskaņā ar IP 346)

 

72623-86-0

276-737-9

kancerogēns, 1.B kategorija

47.

smēreļļas (naftas), C20-50, hidrogenētas, neitrālas, uz eļļas bāzes, DMSO izvilkuma saturs ≥ 3.0 % (mērīts saskaņā ar IP 346)

 

72623-87-1

276-738-4

kancerogēns, 1.B kategorija

48.

smēreļļas (naftas), C17-32, ar šķīdinātāju ekstrahētas, attīrītas no vaskiem, hidrogenētas, DMSO izvilkuma saturs ≥ 3,0 % (mērīts saskaņā ar IP 346)

 

101316-70-5

309-875-6

kancerogēns, 1.B kategorija

49.

jēlbenzīns (naftas), smagās alkilātu frakcijas, pārsvarā sazarotas ķēdes C9-C12, benzola (EK Nr. 200-753-7) saturs ≥ 0,1 %

 

64741-65-7

265-067-2

kancerogēns, 1.B kategorija /

mutagēns, 1.B kategorija

50.

jēlbenzīns (naftas), smagās hidrodesulfurizētās frakcijas, pārsvarā C7-C12, benzola (EK Nr. 200-753-7) saturs ≥ 0,1 %

 

64742-82-1

265-185-4

kancerogēns, 1.A kategorija /

mutagēns, 1.B kategorija

51.

jēlbenzīns (naftas), vieglās hidrodesulfurizētās dearomatizētās frakcijas, pārsvarā C7 parafīni un cikloparafīni, benzola (EK Nr. 200-753-7) saturs ≥ 0,1 %

 

92045-53-9

295-434-2

kancerogēns, 1.A kategorija /

mutagēns, 1.B kategorija

52.

jēlbenzīns (naftas), hidrogenētas smagās frakcijas, pārsvarā C6-C13, benzola (EK Nr. 200-753-7) saturs ≥ 0,1 %

 

64742-48-9

265-150-3

kancerogēns, 1.A kategorija /

mutagēns, 1.B kategorija

53.

jēlbenzīns (naftas), vieglās aromātiskās frakcijas, pārsvarā C8-C10, benzola (EK Nr. 200-753-7) saturs ≥ 0,1 %

 

64742-95-6

265-199-0

kancerogēns, 1.A kategorija /

mutagēns, 1.B kategorija

54.

nitrobenzols

nitrobenzols;

benzols, nitro-

98-95-3

202-716-0

reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1.B kategorija

55.

N–metilformamīds

N–metilformamīds; formamīds, N-metil-

123-39-7

204-624-6

reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1.B kategorija

56.

nonilfenoli:

vielas ar lineāru un/vai sazarotu alkilķēdi ar 9 oglekļa atomiem, kam jebkurā pozīcijā ir kovalenta saite ar fenolu, arī vielas, kurās ir jebkādi šādu vielu atsevišķie izomēri vai to kombinācijas

4-(3,5-dimetilheptān-3-il)fenols

fenols, 4-(1- etil-1,3-dimetilpentil)-;

4-(1-etil-1,3-dimetilpentil)fenols

186825-36-5

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

57.

4-(3,6-dimetilheptān-3-il)fenols

fenols, 4-(1-etil-1,4-dimetilpentil)-;

4-(1-etil-1,4-dimetilpentil)fenols

142731-63-3

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

58.

4-(2-metiloktān-2-il)fenols

p-(1,1-dimetilheptil)fenols;

fenols, 4-(1,1-dimetilheptil)-

30784-30-6

250-339-5

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

59.

4-(3-metiloktān-3-il)fenols

fenols, 4-(1-etil-1-metilheksil)-;

4-(1-etil-1-metilheksil)fenols;

52427-13-1

257-907-1

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

60.

4-nonilfenols

p-nonilfenols;

fenols, 4-nonil-

104-40-5

203-199-4

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

61.

izononilfenols

11066-49-2

234-284-4

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

62.

p-izononilfenols;

fenols, 4-izononil-

26543-97-5

247-770-6

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

63.

nonilfenols;

fenols, nonil-

25154-52-3

246-672-0

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

64.

fenols, 4-(1-metiloktil)-;

p-(1-metiloktil)fenols

17404-66-9

241-427-4

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

65.

fenols, 4-nonil-, ar sazarotu ķēdi

84852-15-3

284-325-5

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

66.

fenols, nonil-, ar sazarotu ķēdi

90481-04-2

291-844-0

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

67.

nonilfenoli, etoksilēti:

vielas ar lineāru un/vai sazarotu alkilķēdi ar 9 oglekļa atomiem, kam jebkurā pozīcijā ir kovalenta saite ar fenolu, etoksilētas, arī vielas, kurās ir jebkādi šādu vielu atsevišķie izomēri vai to kombinācijas

nonilfenols, etoksilēts;

poli(oksi-1,2-etāndiil), α-(nonilfenil)-ω-hidroksi-

 

500-024-6

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts- vide)

68.

4-nonilfenols, ar sazarotu ķēdi, 1–2,5 molu etoksilēts

poli(oksi-1,2-etāndiil), α-(4-nonilfenil)-ω-hidroksi-, ar sazarotu ķēdi

 

500-315-8

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts- vide)

69.

4-nonilfenols, 1–2,5 molu etoksilēts

 

500-045-0

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

70.

2-(2{2-[2-(4-nonilfenoksi)etoksi]etoksi}etoksi)etān-1-ols

2-[2-[2-[2-(4-nonilfenoksi)etoksi]etoksi]etoksi]etanols;

etanols, 2-[2-[2-[2-(4-nonilfenoksi)etoksi]etoksi]etoksi]-

7311-27-5

230-770-5

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

71.

2-[2-(4-nonilfenoksi)etoksi]etanols;

etanols, 2-[2-(4-nonilfenoksi)etoksi]-

20427-84-3

243-816-4

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

72.

20-(4-nonilfenoksi)-3,6,9,12,15,18-heksaoksaikozān-1-ols;

3,6,9,12,15,18-heksaoksaeikozān-1-ols, 20- (4-nonilfenoksi)-

27942-27-4

248-743-1

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

73.

2-[2[2-[2-(4-nonilfenoksi)etoksi]etoksi]etoksi]etān-1-ols

etanols, 2-[2-[2-[2-(4-nonilfenoksi)etoksi]etoksi]etoksi]-

7311-27-5

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

74.

26-(4-nonilfenoksi)-3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoksaheksakozān-1-ols

3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoksaheksakozān-1-ols, 26-(4-nonilfenoksi)-

14409-72-4

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

75.

17-(4-nonilfenoksi)-3,6,9,12,15-pentaoksaheptadekān-1-ols

3,6,9,12,15-pentaoksaheptadekān-1-ols, 17-(4-nonilfenoksi)-

34166-38-6

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

76.

poli(oksi-1,2-etāndiil), α-(4-nonilfenil)-ω-hidroksi-, ar sazarotu ķēdi

127087-87-0

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts- vide)

77.

poli(oksi-1,2-etāndiil), α-(4-nonilfenil)-ω-hidroksi-

26027-38-3

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

78.

etanols, 2-(4-nonilfenoksi)

104-35-8

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

79.

izononilfenols, etoksilēts;

poli(oksi-1,2-etāndiil), α-(izononilfenil)-ω-hidroksi-

37205-87-1

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

80.

2-[2-(4-terc-nonilfenoksi)etoksi]etanols

etanols, 2-[2-(4-terc-nonilfenoksi)etoksi]-

156609-10-8

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

81.

poli(oksi-1,2-etāndiil), α-(nonilfenil)-ω-hidroksi-

nonilfenols, etoksilēts

9016-45-9

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

82.

oktilfenoli:

vielas ar lineāru un/vai sazarotu alkilķēdi ar 8 oglekļa atomiem, kam jebkurā pozīcijā ir kovalenta saite ar fenolu, arī vielas, kurās ir jebkādi šādu vielu atsevišķie izomēri vai to kombinācijas

p-oktilfenols;

4-oktilfenols

1806-26-4

217-302-5

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

83.

4-(2,4,4-trimetilpentān-2-il)fenols;

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenols;

4-(terc-oktil)fenols

fenols, 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-;

4-terc-oktilfenols

140-66-9

205-426-2

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

84.

oktilfenols;

fenols, oktil-

67554-50-1

266-717-8

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

85.

fenols, 2-izooktil-

86378-08-7

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

86.

fenols, izooktil-;

izooktilfenols

11081-15-5

234-304-1

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

87.

fenols, 2-oktil-;

o-oktilfenols

949-13-3

213-437-9

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

88.

fenols, 2-sek-oktil-;

o-sek-oktilfenols

26401-75-2

247-663-4

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

89.

fenols, 4-izooktil-;

p-izooktilfenols

27013-89-4

248-164-4

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

90.

fenols, 4-sek-oktil-;

p-sek-oktilfenols

27214-47-7

248-330-6

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

91.

fenols, sek-oktil-;

sek-oktilfenols

93891-78-2

299-461-0

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

92.

fenols, 4-(1-etilheksil)-;

p-(1-etilheksil)fenols

3307-00-4

221-989-7

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

93.

fenols, 2-(1-metilheptil)-;

o-(1-metilhelptil)fenols

18626-98-7

242-459-1

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

94.

fenols, 2-(1-etilheksil)-;

o-(1-etilheksil)fenols

17404-44-3

241-426-9

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

95.

fenols, 2-(1-propilpentil)-;

o-(1-propilpentil)fenols

37631-10-0

253-574-1

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

96.

fenols, 4-(1-propilpentil)-;

p-(1-propilpentil)fenols

3307-01-5

221-990-2

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

97.

fenols, 2-(1-metilheptil)-;

o-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenols

3884-95-5

223-420-8

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

98.

fenols, (1,1,3,3-tetrametilbutil)-;

(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenols

27193-28-8

248-310-7

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

99.

fenols, (1-metilheptil)-;

(1-metilhelptil)fenols

27985-70-2

248-759-9

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

100.

fenols, 4-(2-metilheptil)-

898546-19-5

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

101.

fenols, 2-(2-etilheksil)-

28752-62-7

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

102.

fenols, 4-(1-metilheptil)-;

p-(1-metilheptil)fenols

1818-08-2

217-332-9

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

103.

fenols, 4-(2-etilheksil)-

69468-20-8

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

104.

fenols, 4-(5-metilheptil)-

1824164-95-5

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

105.

fenols, 2-(2-metilheptil)-

898546-20-8

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

106.

fenols, 4-(2-propilpentil)-

119747-99-8

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

107.

fenols, 3-oktil-

20056-69-3

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

108.

fenols, 2-(1,1-dimetilheksil)-

1824575-79-2

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

109.

fenols, 4-(1,1-dimetilheksil)-

30784-29-3

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

110.

fenols, 4-(5,5-dimetilheksil)-

13330-52-4

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

111.

fenols, 2-(5,5-dimetilheksil)-

1822989-97-8

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

112.

fenols, 3-(1,1-dimetilheksil)-

70435-92-6

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

113.

fenols, 4-(1,4-dimetilheksil)-

164219-26-5

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

114.

oktilfenoli, etoksilēti:

vielas ar lineāru un/vai sazarotu alkilķēdi ar 8 oglekļa atomiem, kam jebkurā pozīcijā ir kovalenta saite ar fenolu, etoksilētas, arī vielas, kurās ir jebkādi šādu vielu atsevišķie izomēri vai to kombinācijas

poli(oksi-1,2-etāndiil), α-[(1,1,3,3- tetrametilbutil) fenil]-ω-hidroksi-

2-(2-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]etoksi)etanols

polietilēnglikoloktilfenilēteris;

9036-19-5

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

115.

2-[4-(2,4,4-trimetilpentān-2-il)fenoksi]etanols

poli(oksi-1,2-etāndiil), α-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil]-ω-hidroksi-

oktilfenola etoksilāts

9002-93-1

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

116.

20-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-3,6,9,12,15,18-heksaoksaikozān-1-ols

3,6,9,12,15,18-heksaoksaeikozān-1-ols, 20-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-

2497-59-8

219-682-8

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

117.

etanols, 2-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-

2315-67-5

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

118.

etanols, 2-[2-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]etoksi]-

2315-61-9

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

119.

3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoksaheksakozān-1-ols, 26-(4-oktilfenoksi)-;

42173-90-0

255-695-5

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

120.

poli(oksi-1,2-etāndiil), α-(oktilfenil)-ω-hidroksi-, ar sazarotu ķēdi

68987-90-6

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

121.

poli(oksi-1,2-etāndiil), α-[4-(6-metilheptil)fenil]-ω-hidroksi-

59379-12-3

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

122.

etanols, 2-(4-oktilfenoksi)-;

2-(p-oktilfenoksi)etanols

51437-89-9

257-203-4

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

123.

poli(oksi-1,2-etāndiil), α-(4-oktilfenil)-ω-hidroksi-

26636-32-8

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

124.

poli(oksi-1,2-etāndiil), α-[4-(1-metilheptil)fenil]-ω-hidroksi-

73935-42-9

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

125.

3,6,9,12,15,18-heksaoksaeikozān-1-ols, 20- (4-oktilfenoksi)-;

20-(4-oktilfenoksi)-3,6,9,12,15,18-heksaoksaikozān-1-ols

32742-88-4

251-190-9

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

126.

etanols, 2-[2-[2-[2-(4-oktilfenoksi)etoksi]etoksi]etoksi]-;

2-(p-oktilfenoksi)etanols

51437-92-4

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

127.

etanols, 2-[2-(4-oktilfenoksi)etoksi]-

51437-90-2

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

128.

3,6,9,12,15-pentaoksaheptadekān-1-ols, 17-(4-oktilfenoksi)-

51437-94-6

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

129.

poli(oksi-1,2-etāndiil), α-(izooktilfenil)-ω-hidroksi-

9004-87-9

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

130.

2-[2-[2-(4-oktilfenoksi)etoksi]etoksi]etoksi]etanols

51437-91-3

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

131.

3,6,9,12,15-pentaoksaheptadekān-1-ols, 17-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-

2497-58-7

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

132.

etanols, 2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]etoksi]etoksi]-

2315-62-0

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

133.

etanols, 2-[2-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]etoksi]etoksi]-

2315-63-1

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

134.

3,6,9,12-tetraoksatetradekān-1-ols, 14-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-

2315-64-2

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

135.

3,6,9,12,15,18,21,24-oktaoksaheksakozān-1-ols, 26-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-

2315-65-3

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

136.

3,6,9,12,15,18,21,24,27-nonaoksanonakozān-1-ols, 29-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-

2315-66-4

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

137.

etanols, 2-[3-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-

1026254-24-9

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

138.

etanols, 2-[2-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-

84658-53-7

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

139.

etanols, 2-[2-(oktilfenoksi)etoksi]-

27176-92-7

 

endokrīni disruptīvas īpašības (REACH 57. panta f) punkts – vide)

140.

N,N-dimetilformamīds

N,N-dimetilformamīds; dimetilformamīds, DMF

68-12-2

200-679-5

reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1.B kategorija

141.

prop-2-enamīds

akrilamīds; 2-propenamīds

79-06-1

201-173-7

kancerogēns, 1.B kategorija /

mutagēns, 1.B kategorija

142.

piridīns, alkilatvasinājumi, benzola (EK Nr. 200-753-7) saturs ≥ 0,1 %

 

68391-11-7

269-929-9

kancerogēns, 1.A kategorija /

mutagēns, 1.B kategorija

143.

hinolīns

hinolīns

91-22-5

202-051-6

kancerogēns, 1.B kategorija

144.

tetrahidrofurfurilspirts

tetrahidrofurfurilspirts;

2-furānmetanols, tetrahidro-

97-99-4

202-625-6

reproduktīvajai sistēmai toksiska viela, 1.B kategorija


(1)  Pieņemamā robežvērtība attiecībā uz tādu vielu klātbūtni gatavajā līdzeklī, kas tabulas sarakstā norādītas kā neparedzēti piemaisījumi, ir 0,1 % (masas procenti (w/w)), ja vien šajā pielikumā nav noteikts citādi.

(2)  Robežvērtība attiecībā uz šīs vielas kā neparedzēta piemaisījuma pieņemamo klātbūtni gatavajā līdzeklī ir 0,01 % (masas procenti (w/w)), kas atbilst specifiskajai robežkoncentrācijai, kura noteikta Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikumā.


4.3.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 74/27


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/384

(2021. gada 3. marts)

par lauksaimniecības augu un dārzeņu šķirņu nosaukumu piemērotību un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 637/2009

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2002/53/EK (2002. gada 13. jūnijs) par lauksaimniecības augu sugu šķirņu kopējo katalogu (1) un jo īpaši tās 9. panta 6. punkta otro daļu,

ņemot vērā Padomes Direktīvu 2002/55/EK (2002. gada 13. jūnijs) par dārzeņu sēklu tirdzniecību (2) un jo īpaši tās 9. panta 6. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Atsaucoties uz Padomes Regulas (EK) Nr. 2100/94 (3) 63. pantu, Direktīva 2002/53/EK un 2002/55/EK nosaka vispārīgus noteikumus par šķirņu nosaukumu piemērotību.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2100/94 63. pantu augu šķirni var apstiprināt tad, ja Kopienas Augu šķirņu birojs (CPVO) tās nosaukumu ir atzinis par piemērotu. Šķirnes nosaukums ir piemērots tad, ja nepastāv neviens no minētā panta 3. vai 4. punktā nosauktajiem šķēršļiem.

(3)

Komisijas Regula (EK) Nr. 637/2009 (4) nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā dažus kritērijus, kas izklāstīti Regulas (EK) Nr. 2100/94 63. pantā, piemērot attiecībā uz lauksaimniecības augu un dārzeņu šķirņu nosaukumu piemērotību saistībā ar Direktīvas 2002/53/EK 9. panta 6. punkta pirmo daļu un Direktīvas 2002/55/EK 9. panta 6. punkta pirmo daļu.

(4)

CPVO un dalībvalstis ir izveidojušas ekspertu grupu, kas izstrādājusi un grozījusi Regulas (EK) Nr. 2100/94 63. pantam atbilstošas vadlīnijas par nosaukumu piemērotību (“Šķirņu nosaukumu vadlīnijas”) (5). Lai nodrošinātu Regulas (EK) Nr. 2100/94 63. pantā noteikto kritēriju piemērošanas konsekvenci, Šķirņu nosaukumu vadlīnijas ir lietderīgi precizēt sīkāk.

(5)

Regula (EK) Nr. 637/2009 tikusi vairākkārt grozīta. Ņemot vērā vajadzību grozīt spēkā esošos noteikumus un juridiskās noteiktības labad tā būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu.

(6)

Šķirnes nosaukums ir jāapstiprina, izņemot tad, ja šķēršļu dēļ tas izrādās nepiemērots. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2100/94 63. pantu šķirnes nosaukuma izmantošana nav pieļaujama, ja pastāv trešās personas pirmtiesības, sarežģījumi ar nosaukuma pazīšanu vai atveidošanu, ja nosaukums ir identisks citas tās pašas sugas šķirnes vai tuvradniecīgas sugas šķirnes nosaukumam, ja tas ir preču tirdzniecībā bieži izmantots apzīmējums, ja nosaukums kādā dalībvalstī var izrādīties aizskarošs vai traucē sabiedrisko kārtību vai ja tas spēj mulsināt vizuālas, fonētiskas vai konceptuālas līdzības vai maldinoša satura dēļ.

(7)

Lai kompetentajām iestādēm dotu pietiekami daudz laika jauno noteikumu piemērošanai, šī regula būtu jāpiemēro no 2022. gada 1. janvāra.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā Regulas (EK) Nr. 2100/94 63. panta kritēriji piemērojami attiecībā uz lauksaimniecības augu un dārzeņu šķirņu nosaukumu piemērotību saistībā ar Direktīvas 2002/53/EK 9. panta 6. punkta pirmo daļu un Direktīvas 2002/55/EK 9. panta 6. punkta pirmo daļu.

2. pants

Šķirnes nosaukuma piemērotība

1.   Šķirnes nosaukums ir piemērots tad, ja attiecībā uz to nepastāv ar šķirnes apzīmēšanu saistīti šķēršļi.

2.   Ar šķirnes apzīmēšanu saistīts šķērslis pastāv šādos gadījumos:

a)

šķirnes nosaukuma izmantošana Savienības teritorijā nav pieļaujama, ja tiek apmierināts ar pirmtiesībām saistīts trešās personas iebildums, kas minēts 3. panta 1. punktā;

b)

šķirnes nosaukums konfliktē ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālu īpatnību, kā minēts 3. panta 2. punktā;

c)

šķirnes nosaukums tā lietotājiem var radīt pazīšanas vai atveidošanas grūtības, kas minētas 4. pantā;

d)

šķirnes nosaukums ir vienāds vai viegli sajaucams ar šķirnes nosaukumu, ar kādu cita tās pašas vai tuvradniecīgas sugas šķirne reģistrēta oficiālā augu šķirņu reģistrā vai ar kādu laiž tirgū kādas citas šķirnes materiālu, kā minēts 5. pantā;

e)

šķirnes nosaukums spēj mulsināt dēļ vizuālas, fonētiskas vai konceptuālas līdzības ar citu tās pašas vai tuvradniecīgas sugas šķirnes nosaukumu, kā minēts 5. pantā;

f)

šķirnes nosaukums ir vienāds vai viegli sajaucams ar kādiem preču tirdzniecībā bieži izmantotiem apzīmējumiem vai arī tas jāpatur brīvs saskaņā ar citiem tiesību aktiem, kā minēts 6. pantā;

g)

šķirnes nosaukums spēj maldināt vai mulsināt, kā minēts 7. pantā.

3. pants

Trešās personas pirmtiesības

1.   Ar trešās personas pirmtiesībām saistīts šķērslis pastāv tad, ja kāda kompetentā iestāde apmierina trešās personas, kas ir preču zīmes īpašniece, iebildumu pret šķirnes nosaukuma noteikšanu Savienības teritorijā. Minētais šķērslis attiecas uz preču zīmēm, kuras:

a)

vienā vai vairākās dalībvalstīs vai Savienībā reģistrētas pirms šķirnes nosaukuma;

b)

ir identiskas vai līdzīgas attiecīgajam šķirnes nosaukumam;

c)

reģistrētas saistībā ar precēm, kuru sastāva suga ir tā pati, no kuras izveidota attiecīgā šķirne, vai tai tuvradniecīga suga.

2.   Ja trešās personas pirmtiesības pastāv attiecībā uz lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu, stipro alkoholisko dzērienu, aromatizēto vīnu un vīna produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, cilmes vietas nosaukumiem vai garantētām tradicionālām īpatnībām, šķirnes nosaukuma izmantošana Savienības teritorijā nav pieļaujama, ja šīs izmantošanas rezultātā tiek pārkāpts:

a)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 (6) 13. un 24. pants;

b)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 (7) 103. pants;

c)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 251/2014 (8) 20. pants;

d)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/787 (9) 21. panta 2. punkts.

3.   Ja trešai personai ir 1. punktā minētās pirmtiesības, šķērslis šķirnes nosaukuma piemērotībai nepastāv tad, ja no pirmtiesību īpašnieka ir iegūta rakstiska piekrišana šā nosaukuma izmantošanai saistībā ar attiecīgo šķirni, bet ar nosacījumu, ka šāda piekrišana nevar sabiedrību maldināt par produkta patieso izcelsmi.

4.   Ja pirmtiesības uz ierosināto šķirnes nosaukumu kopumā vai uz tā daļu ir iesniedzējam, Regulas (EK) Nr. 2100/94 18. panta 1. punktu piemēro mutatis mutandis.

4. pants

Šķirnes nosaukuma pazīšanas vai atveidošanas grūtības

1.   Ar šķirnes nosaukuma pazīšanas vai atveidošanas grūtībām saistīts šķērslis pastāv tad, ja šķirnes nosaukuma pazīšanas vai atveidošanas grūtības rodas minētā nosaukuma lietotājiem.

2.   Tiek uzskatīts, ka šķirnes nosaukuma pazīšanas vai atveidošanas grūtības šā nosaukuma lietotājiem rodas šādos gadījumos:

a)

visi vai daži vārdi nosaukumā norādīti pārākajā vai vispārākajā pakāpē;

b)

nosaukumu pilnībā vai daļēji veido tās lauksaimniecības augu vai dārzeņu sugas botāniskais nosaukums, pie kuras attiecīgā šķirne pieder;

c)

nosaukumu pilnībā vai daļēji veido selekcijas un tehniskie termini, izņemot tad, ja kopā ar citiem terminiem tie netraucē šķirnes nosaukumu atpazīt kā tādu;

d)

nosaukums pilnībā sastāv no tā ģeogrāfiskā apgabala nosaukuma, kura labo slavu veidojusi attiecīgā suga;

e)

nosaukums sastāv no viena burta vai cipara vai pilnībā sastāv no cipariem, izņemot tad, ja tā ir vispāratzīta konkrētu šķirņu apzīmēšanas prakse;

f)

nosaukums pilnībā vai daļēji sastāv no pārāk daudziem vārdiem vai elementiem, izņemot tad, ja formulējuma dēļ tas ir viegli atpazīstams;

g)

nosaukums satur kādu interpunkcijas zīmi vai citu simbolu, vienlaikus lielos un mazos burtus (izņemot ja pirmais ir lielais burts un pārējais nosaukums rakstīts ar mazajiem burtiem), apakšrakstu, augšrakstu vai kādu dizaina vai grafisku elementu (izņemot apostrofu (’), komatu (,), ne vairāk kā divas izsaukuma zīmes (!), kas neatrodas blakus, punktu (.) vai defisi (-), vai dažāda vērsuma slīpsvītras (/) (\));

h)

nosaukums pilnībā vai daļēji sastāv no apakšraksta, augšraksta vai kāda dizaina elementa, logotipa vai grafiska elementa.

5. pants

Nosaukums, kas ir vienāds vai var tikt sajaukts ar citas šķirnes nosaukumu

1.   Ar šķirnes apzīmēšanu saistīts šķērslis pastāv tad, ja šķirnes nosaukums ir vienāds vai viegli sajaucams ar:

a)

nosaukumu, ar kādu cita tās pašas vai tuvradniecīgas sugas šķirne reģistrēta oficiālā šķirņu reģistrā, vai

b)

nosaukumu, ar kādu dalībvalstī vai Starptautiskās Jaunu augu šķirņu aizsardzības savienības (UPOV) līgumslēdzējas puses teritorijā laiž tirgū kādas citas šķirnes materiālu;

izņēmums ir situācija, kurā šķirne vairs nepastāv, un situācija, kurā šķirnes nosaukums nav ieguvis īpašu nozīmi.

2.   Lai noteiktu, vai pastāv sajukums 1. punkta nozīmē, kompetentā iestāde vispirms atsevišķi analizē katru nosaukuma vizuālo, fonētisko un konceptuālo aspektu un pēc tam veic vispārēju novērtējumu, ņemot vērā arī citu tās pašas sugas vai tuvradniecīgu sugu šķirņu nosaukumus un ar noteikumu, ka šajā punktā un 1. punktā minētajām attiecīgajām šķirnēm ir piešķirtas augu šķirņu aizsardzības tiesības vai ir iesniegts šādu tiesību pieteikums, vai arī minētās šķirnes ir oficiāli apstiprinātas laišanai tirgū kādā no turpmāk minētajām teritorijām, proti:

a)

Savienībā;

b)

Eiropas Ekonomikas zonā;

c)

UPOV līgumslēdzējas puses teritorijā;

d)

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) dalībvalstī.

3.   Šajā pantā piemēro šādas definīcijas:

a)

“tuvradniecīgas sugas” ir pielikumā uzskaitītās sugas;

b)

“oficiāls šķirņu reģistrs” ir Kopējais lauksaimniecības augu šķirņu katalogs, kas minēts Direktīvas 2002/53/EK 17. pantā vai Direktīvas 2002/55/EK 17. pantā, vai ESAO šķirņu saraksts, vai kāda UPOV locekļa augu šķirņu reģistrs;

c)

“šķirne vairs nepastāv” ir šķirne, kuras materiāls vairs neeksistē;

d)

“nosaukums nav ieguvis īpašu nozīmi” apzīmē situāciju, kurā, ja nav nekādu ārkārtas apstākļu, oficiālā šķirņu reģistrā reiz ierakstītu šķirnes nosaukumu pēc tam, kad ir pagājuši 10 gadi kopš šā nosaukuma svītrošanas no minētā reģistra, uzskata par īpašo nozīmi zaudējušu.

6. pants

Preču tirdzniecībā bieži izmantoti apzīmējumi

1.   Ar šķirnes apzīmēšanu saistīts šķērslis pastāv tad, ja šķirnes nosaukums ir vienāds vai viegli sajaucams ar kādiem preču tirdzniecībā bieži izmantotiem apzīmējumiem vai arī tas jāpatur brīvs saskaņā ar citiem tiesību aktiem.

2.   Apzīmējumi, kurus bieži lieto preču tirdzniecībā vai kuri jāpatur brīvi saskaņā ar citiem tiesību aktiem, konkrēti ir:

a)

valūtas apzīmējumi;

b)

ar svariem un mērvienībām saistīti termini;

c)

izteicieni un termini, ko nedrīkst izmantot citiem mērķiem kā vien tiem, kas paredzēti Savienības vai dalībvalstu tiesību aktos.

7. pants

Maldinošs saturs

1.   Ar šķirnes apzīmēšanu saistīts šķērslis pastāv tad, ja šķirnes nosaukums spēj maldināt vai mulsināt attiecībā uz šķirnes īpašībām, vērtību vai identitāti vai attiecībā uz selekcionāra vai jebkuras citas procesā iesaistītās puses identitāti.

2.   Šķirnes nosaukumu par maldinošu vai mulsinošu uzskata tad, ja:

a)

nosaukums rada nepatiesu iespaidu, ka šķirne ir saistīta ar citu konkrētu šķirni vai atvasināta no tās;

b)

nosaukums rada nepatiesu iespaidu, ka šķirnei piemīt kādas sevišķas īpašības vai vērtība;

c)

nosaukums uz kādu konkrētu īpašību vai vērtību atsaucas veidā, kas rada nepatiesu iespaidu, ka šī konkrētā īpašība vai vērtība piemīt vienīgi šai šķirnei, lai gan tāda pati īpašība vai vērtība var piemist arī citām šīs pašas sugas šķirnēm;

d)

nosaukums līdzinās kādai labi pazīstamai tirdzniecības zīmei, kas nav reģistrēta preču zīme vai šķirnes nosaukums;

e)

nosaukums liek domāt, ka attiecīgā šķirne ir kāda cita šķirne;

f)

nosaukums rada nepatiesu iespaidu par iesniedzēja, šķirnes uzturētāja vai audzētāja identitāti;

g)

nosaukums pilnībā vai daļēji sastāv no:

i)

pārākajā vai vispārākajā pakāpē norādītiem vārdiem, kas var būt maldinoši attiecībā uz šķirnes īpašībām;

ii)

tās lauksaimniecības augu vai dārzeņu sugas botāniskā vai vispārpieņemtā nosaukuma, pie kuras attiecīgā šķirne pieder;

iii)

kādas fiziskas vai juridiskas personas vārda (nosaukuma) vai atsauces uz to, un tas rada nepatiesu iespaidu par iesniedzēja, šķirnes uzturētāja vai audzētāja identitāti;

h)

nosaukums ietver ģeogrāfisko nosaukumu, kurš lietotāju var maldināt par šķirnes audzēšanas un izmantošanas vērtību.

8. pants

Regulas (EK) Nr. 637/2009 atcelšana

Regulu (EK) Nr. 637/2009 atceļ.

Tomēr to turpina piemērot attiecībā uz šķirņu nosaukumiem, kurus iesniedzējs kompetentajai iestādei uz apstiprināšanu iesniedzis pirms 2022. gada 1. janvāra.

9. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 3. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 193, 20.7.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.

(3)  Padomes Regula (EK) Nr. 2100/94 (1994. gada 27. jūlijs) par Kopienas augu šķirņu aizsardzību (OV L 227, 1.9.1994., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Regula (EK) Nr. 637/2009 (2009. gada 22. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus attiecībā uz lauksaimniecības augu sugu un dārzeņu sugu šķirņu nosaukumu piemērotību (OV L 191, 23.7.2009., 10. lpp.).

(5)  Kopienas Augu šķirņu biroja Šķirņu nosaukumu vadlīnijas, Administratīvās padomes 2018. gada 1. sanāksme, DOC-AC-2018-1-7.

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 251/2014 (2014. gada 26. februāris) par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1601/91 (OV L 84, 20.3.2014., 14. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/787 (2019. gada 17. aprīlis) par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu un marķējumu, stipro alkoholisko dzērienu nosaukumu lietošanu citu pārtikas produktu noformējumā un marķējumā, stipro alkoholisko dzērienu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirta un destilātu izmantošanu alkoholiskajos dzērienos un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 110/2008 (OV L 130, 17.5.2019., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Tuvradniecīgas sugas 5. panta 3. punkta nozīmē

5. panta 3. punktā minēto terminu “tuvradniecīgas sugas” definē šādi:

a)

ja ģintī ir vairāk nekā viena grupa, piemēro I daļas grupu sarakstu;

b)

ja grupa aptver vairāk nekā vienu ģinti, piemēro II daļas grupu sarakstu;

c)

attiecībā uz ģintīm un sugām, kuras I un II daļas grupu saraksts neaptver, parasti uzskata, ka ģints ir grupa.

I DAĻA

VIENAS ĢINTS APTVERTAS GRUPAS

Grupa

Botāniskais nosaukums

1.1. grupa.

Brassica oleracea

1.2. grupa.

Brassica, izņemot Brassica oleracea

2.1. grupa.

Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima

2.2. grupa.

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn.: B. vulgaris L. var. rubra L.), B. vulgaris L. var. cicla L., B. vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris

2.3. grupa.

Beta, izņemot 2.1. un 2.2. grupu

3.1. grupa.

Cucumis sativus

3.2. grupa.

Cucumis melo

3.3. grupa.

Cucumis, izņemot 3.1. un 3.2. grupu

4.1. grupa.

Solanum tuberosum L.

4.2. grupa.

Tomāti un tomātu saknes

Solanum lycopersicum L. (Lycopersicon esculentum Mill.)

Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg (Lycopersicon cheesmaniae L. Riley)

Solanum chilense (Dunal) Reiche (Lycopersicon chilense Dunal)

Solanum chmielewskii (C.M. Rick et al.) D.M. Spooner et al. (Lycopersicon chmielewskii C. M. Rick et al.)

Solanum galapagense S.C. Darwin & Peralta (Lycopersicon cheesmaniae f. minor (Hook. f.) C. H. Müll.) (Lycopersicon cheesmaniae var. minor (Hook. f.) D. M. Porter)

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner (Lycopersicon agrimoniifolium Dunal) (Lycopersicon hirsutum Dunal) (Lycopersicon hirsutum f. glabratum C. H. Müll.)

Solanum pennellii Correll (Lycopersicon pennellii (Correll) D’Arcy)

Solanum peruvianum L. (Lycopersicon dentatum Dunal) (Lycopersicon peruvianum (L.) Mill.)

Solanum pimpinellifolium L. (Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill.) (Lycopersicon racemigerum Lange)

un šo sugu hibrīdi

4.3. grupa.

Solanum melongena L.

4.4. grupa.

Solanum, izņemot 4.1., 4.2 un 4.3. grupu

II DAĻA

GRUPAS, KURĀS IR VAIRĀK NEKĀ VIENA ĢINTS

Grupa

Botāniskais nosaukums

201. grupa.

Secale, Triticosecale, Triticum

203. grupa (*).

Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum un Poa

204. grupa (*).

Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

205. grupa.

Cichorium, Lactuca


(*)  203.un 204. grupa izveidota ne tikai no tuvradniecīgām sugām.