ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 54

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 16. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2021/176 (2021. gada 5. februāris) par to, lai noslēgtu grozījumus Nolīgumā par sadarbību cīņā pret Ziemeļjūras piesārņojumu ar naftu un citām kaitīgām vielām (Bonnas nolīgums) attiecībā uz minētā nolīguma tvēruma paplašināšanu un uz Spānijas Karalistes pievienošanos minētajam nolīgumam

1

 

*

Nolīguma par sadarbību cīņā pret Ziemeļjūras piesārņojumu ar naftu un citām kaitīgām vielām Līgumslēdzēju pušu Lēmums par Nolīguma tvēruma paplašināšanu nolūkā sadarboties novērošanas jomā atbilstīgi MARPOL konvencijas VI pielikuma prasībām

3

 

*

Nolīguma par sadarbību cīņā pret Ziemeļjūras piesārņojumu ar naftu un citām kaitīgām vielām Līgumslēdzēju pušu Lēmums par Spānijas Karalistes pievienošanos Nolīgumam

6

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

16.2.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 54/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2021/176

(2021. gada 5. februāris)

par to, lai noslēgtu grozījumus Nolīgumā par sadarbību cīņā pret Ziemeļjūras piesārņojumu ar naftu un citām kaitīgām vielām (“Bonnas nolīgums”) attiecībā uz minētā nolīguma tvēruma paplašināšanu un uz Spānijas Karalistes pievienošanos minētajam nolīgumam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 192. panta 1. punktu un 196. panta 2. punktu saistībā ar 218. panta 6. punkta a) apakšpunkta v) punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta piekrišanu (1),

tā kā:

(1)

Nolīgumu par sadarbību cīņā pret Ziemeļjūras piesārņojumu ar naftu un citām kaitīgām vielām (“Bonnas nolīgums”) (2) noslēdza Eiropas Ekonomikas kopiena ar Padomes Lēmumu 84/358/EEK (3), un tas stājās spēkā 1989. gada 1. septembrī. Bonnas nolīgums tika grozīts 1989. gadā. Minētie grozījumi tika apstiprināti ar Padomes Lēmumu 93/540/EEK (4) un stājās spēkā 1994. gada 1. aprīlī.

(2)

Padome ar 2019. gada 7. oktobra Padomes Lēmumu pilnvaroja Komisiju Savienības vārdā risināt sarunas par grozījumiem Bonnas nolīgumā attiecībā uz tā materiālo un ģeogrāfisko tvērumu.

(3)

Saskaņā ar Bonnas nolīguma 16. panta 1. punktu Līgumslēdzējas puses izskatīja grozījuma priekšlikumu paplašināt Bonnas nolīguma tvērumu nolūkā uzlabot sadarbību novērošanas jomā atbilstīgi Starptautiskās konvencijas par piesārņojuma novēršanu no kuģiem, kas parakstīta Londonā 1973. gada 2. novembrī un papildināta ar 1978. gada 17. februāra Protokolu, (“MARPOL konvencija”) VI pielikuma prasībām. Turklāt Līgumslēdzējas puses izskatīja arī ar Spānijas pievienošanos saistītos Bonnas nolīguma un tā pielikuma grozījumus saskaņā ar minētā nolīguma 20. pantu.

(4)

Saskaņā ar Padomes 2019. gada 7. oktobra Lēmumu Komisija ir risinājusi sarunas par tiem Bonnas nolīguma grozījumiem, kuri ar vienprātīgu balsojumu un diviem lēmumiem tika pieņemti Bonnas nolīguma Līgumslēdzēju pušu trīsdesmit pirmajā sanāksmē, kas notika Bonnā 2019. gada 9.–11. oktobrī.

(5)

Minētie Bonnas nolīguma grozījumi būtu jāapstiprina Eiropas Savienības vārdā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Savienības vārdā tiek apstiprināti grozījumi Nolīgumā par sadarbību cīņā pret Ziemeļjūras piesārņojumu ar naftu un citām kaitīgām vielām ("Bonnas nolīgums”) attiecībā uz Bonnas nolīguma tvēruma paplašināšanu un uz Spānijas Karalistes pievienošanos Bonnas nolīgumam, kurus Līgumslēdzējas puses pieņēma trīsdesmit pirmajā sanāksmē, kas notika Bonnā 2019. gada 9.–11. oktobrī (5).

2. pants

Padomes priekšsēdētājs norīko personu vai personas, kas ir tiesīgas Savienības vārdā sniegt Bonnas nolīguma 16. pantā paredzēto paziņojumu (6).

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2021. gada 5. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

A. P. ZACARIAS


(1)  2021. gada 19. janvāra piekrišana.

(2)  OV L 188, 16.7.1984., 9. lpp.

(3)  Padomes Lēmums 84/358/EEK (1984. gada 28. jūnijs) par Nolīgumu par sadarbību cīņā pret Ziemeļjūras piesārņojumu ar naftu un citām kaitīgām vielām (OV L 188, 16.7.1984., 7. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums 93/540/EEK (1993. gada 18. oktobris), ar ko apstiprina dažus grozījumus Nolīgumā par sadarbību cīņā pret Ziemeļjūras piesārņojumu ar naftu un citām kaitīgām vielām (Bonnas nolīgums) (OV L 263, 22.10.1993., 51. lpp.).

(5)  Lēmumu par grozījumiem Bonnas nolīgumā teksts ir publicēts šā Oficiālā Vēstneša 3 un 6. lpp.

(6)  Bonnas nolīguma grozījumu spēkā stāšanās dienu Padomes Ģenerālsekretariāts publicēs Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.


16.2.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 54/3


NOLĪGUMA PAR SADARBĪBU CĪŅĀ PRET ZIEMEĻJŪRAS PIESĀRŅOJUMU AR NAFTU UN CITĀM KAITĪGĀM VIELĀM LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU LĒMUMS

par Nolīguma tvēruma paplašināšanu nolūkā sadarboties novērošanas jomā atbilstīgi MARPOL konvencijas VI pielikuma prasībām

Nolīguma par sadarbību cīņā pret Ziemeļjūras piesārņojumu ar naftu un citām kaitīgām vielām (“Nolīgums”) Līgumslēdzējas puses,

atsaucoties uz Nolīguma 16. pantu, kurā ir noteikts, ka viena vai vairākas Līgumslēdzējas puses var ierosināt grozījumus Nolīgumā un ka tos var pieņemt ar vienprātīgu balsojumu Līgumslēdzēju pušu sanāksmē,

nolūkā nodrošināt, ka depozitāre valdība saņem apstiprinājumus no visām Līgumslēdzējām pusēm pēc iespējas drīz, lai minētie grozījumi varētu tuvākajā laikā stāties spēkā, kā noteikts Nolīguma 16. panta 2. punktā,

lai uzlabotu Līgumslēdzēju pušu sadarbību un koordināciju cīņā pret kuģošanas izraisītām nelikumīgām emisijām gaisā nolūkā ierobežot kuģu degvielas ar augstu sēra vai slāpekļa saturu sadegšanas izraisīto negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, bioloģisko daudzveidību un visu jūras vidi,

vienprātīgi pieņem šādu lēmumu.

1. punkts

Nolīguma nosaukuma grozījums

Nolīguma nosaukumu groza šādi:

“Nolīgums par sadarbību cīņā pret Ziemeļjūras apgabala piesārņojumu ar naftu un citām kaitīgām vielām, ieskaitot kuģošanas izraisītu gaisa piesārņojumu”.

2. punkts

Nolīguma preambulas grozījums

Nolīguma preambulu groza šādi:

pirms vārdiem “Nīderlandes Karalistes” iekļauj vārdu “Īrijas,”.

Preambulas 2.–6. rindkopu groza šādi:

“atzīstot, ka jūras piesārņojums ar naftu un citām kaitīgām vielām, kā arī kuģošanas izraisīts gaisa piesārņojums Ziemeļjūras apgabalā var apdraudēt jūras vidi, bioloģisko daudzveidību, cilvēku veselību un piekrastes valstu attiecīgās intereses,

ievērojot, ka šāda veida piesārņojumam ir daudzi avoti un ka negadījumi un citi starpgadījumi jūrā rada lielas bažas,

pārliecībā, ka spēja cīnīties ar šāda veida piesārņojumu, kā arī valstu aktīva sadarbība un savstarpēja palīdzība ir nepieciešama, lai aizsargātu šo valstu piekrastes un ar piekrasti saistītās intereses,

paužot gandarījumu par progresu, kas jau sasniegts saistībā ar 1969. gada 9. jūnijā Bonnā parakstīto Nolīgumu par sadarbību cīņā pret Ziemeļjūras piesārņojumu ar naftu,

vēlēdamās izvērst tālāku savstarpējo palīdzību un sadarbību cīņā pret dažāda veida piesārņojumu,”.

3. punkts

Nolīguma 1. panta grozījums

Nolīguma 1. pantu groza šādi:

“1. pants

Šo Nolīgumu piemēro 2. pantā definētajā Ziemeļjūras apgabalā:

1)

kad naftas vai citu kaitīgu vielu, kas piesārņo vai draud piesārņot jūru, klātbūtne vai paredzamā klātbūtne rada nopietnas un nenovēršamas briesmas vienas vai vairāku Līgumslēdzēju pušu piekrastei vai ar piekrasti saistītajām interesēm; vai

2)

kad kuģošanas izraisītu emisiju (MARPOL konvencijas VI pielikuma izpratnē), kas piesārņo vai draud piesārņot jūras vidi, klātbūtne vai paredzamā klātbūtne veicina jūras eitrofikāciju un apdraud piekrastē dzīvojošo cilvēku vai jūrā dzīvojošo organismu veselību; un

3)

lai veiktu novērošanu nolūkā palīdzēt atklāt un apkarot šā panta 1. un 2. punktā minēto piesārņojumu un novērst tiesību aktu pārkāpumus piesārņojuma novēršanas jomā.”

4. punkts

Nolīguma 5. panta grozījums

Nolīguma 5. pantu groza šādi:

“5. pants

1.   Kad vien kāda Līgumslēdzēja puse uzzina par negadījumu vai arī naftas vai citu tādu kaitīgu vielu, tai skaitā kuģu radītu emisiju, klātbūtni Ziemeļjūras apgabalā, kas var radīt nopietnus draudus kādas citas Līgumslēdzējas puses piekrastei vai ar piekrasti saistītajām interesēm, tā nekavējoties informē attiecīgo Līgumslēdzēju pusi ar tās kompetentās iestādes starpniecību.

2.   Līgumslēdzējas puses apņemas visu tādu kuģu kapteiņiem, kas peld ar to karogu, un to valstīs reģistrēto gaisa kuģu pilotiem pieprasīt pa attiecīgajos apstākļos pieejamākajiem un atbilstošākajiem kanāliem nekavējoties ziņot:

a)

par visiem negadījumiem, kas rada vai varētu radīt jūras vides piesārņojumu;

b)

par naftas vai citu tādu kaitīgu vielu klātbūtni, veidu un bīstamības pakāpi, kas var nopietni apdraudēt vienas vai vairāku Līgumslēdzēju pušu piekrasti vai ar piekrasti saistītās intereses.

3.   Līgumslēdzējas puses, ziņojot par piesārņojumu saskaņā ar šā panta 1. punktu, izmanto standarta veidlapu.”

5. punkts

Nolīguma 6. panta grozījums

Nolīguma 6. pantu groza šādi:

“6. pants

1.   Vienīgi šā Nolīguma nolūkiem Ziemeļjūras apgabalu iedala zonās, kas aprakstītas Nolīguma pielikumā.

2.   Līgumslēdzēja puse, kuras zonā rodas Nolīguma 1. panta 1. punktā aprakstītā situācija, veic nepieciešamos novērtējumus par negadījuma veidu un bīstamības pakāpi vai attiecīgā gadījumā par naftas vai citu kaitīgo vielu veidu un aptuveno daudzumu un to kustības virzienu un ātrumu.

3.   Attiecīgā Līgumslēdzēja puse nekavējoties informē visas citas Līgumslēdzējas puses ar to kompetento iestāžu starpniecību par saviem novērtējumiem un darbībām, kuras tā veikusi, lai cīnītos pret piesārņojumu ar naftu vai citām kaitīgām vielām, un novēro minētās vielas tik ilgi, kamēr tās atrodas attiecīgās Līgumslēdzējas puses zonā.

4.   Līgumslēdzēju pušu pienākumus, kas paredzēti šā panta noteikumos, attiecībā uz kopīgas atbildības zonām nosaka īpašos tehniskos noteikumos, par kuriem jāvienojas attiecīgajām Līgumslēdzējām pusēm. Minētos noteikumus paziņo pārējām Līgumslēdzējām pusēm.”

6. punkts

Nolīguma 15. panta grozījums

Nolīguma 15. pantu groza šādi:

“15. pants

1.   Līgumslēdzējas puses paredz nodrošināt ar šo Nolīgumu saistīto sekretariāta pienākumu izpildi, ievērojot noteikumus, kas ir spēkā attiecībā uz šā Nolīguma aptverto reģionu saskaņā ar citiem starptautiskajiem nolīgumiem par jūras vides un gaisa piesārņojuma novēršanu.

2.   Katra Līgumslēdzēja puse veic iemaksu 2,5 % apmērā no Nolīguma īstenošanas gada izdevumiem. Atlikušo Nolīguma īstenošanas izdevumu summu sadala starp Līgumslēdzējām pusēm, kas nav Eiropas Ekonomikas kopiena, proporcionāli to nacionālajam kopproduktam saskaņā ar novērtējuma skalu, kuru regulāri pieņem Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja. Nekādā gadījumā Līgumslēdzējas puses iemaksa atlikušās izdevumu summas segšanai nepārsniedz 20 % no atlikušās summas.”

7. punkts

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad depozitāre valdība ir saņēmusi apstiprinājumus no visām Līgumslēdzējām pusēm.


16.2.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 54/6


NOLĪGUMA PAR SADARBĪBU CĪŅĀ PRET ZIEMEĻJŪRAS PIESĀRŅOJUMU AR NAFTU UN CITĀM KAITĪGĀM VIELĀM LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU LĒMUMS

par Spānijas Karalistes pievienošanos Nolīgumam

Nolīguma par sadarbību cīņā pret Ziemeļjūras piesārņojumu ar naftu un citām kaitīgām vielām (“Nolīgums”) Līgumslēdzējas puses,

ATSAUCOTIES UZ Nolīguma 20. pantu, kurā noteikts, ka Līgumslēdzējas puses var ar vienprātīgu lēmumu uzaicināt jebkuru ziemeļaustrumu Atlantijas apgabala piekrastes valsti pievienoties Nolīgumam un ka tādā gadījumā attiecīgi tiek grozīts Nolīguma 2. pants un pielikums,

PAUDUŠAS vienprātīgu ieceri uzaicināt Spāniju pievienoties Nolīgumam,

PAUŽOT GANDARĪJUMU par Spānijas vēlmi pievienoties Nolīgumam,

vienprātīgi pieņem šādu lēmumu.

1. punkts

Uzaicinājums, kas izteikts Spānijai saskaņā ar 20. pantu

Līgumslēdzējas puses saskaņā ar 20. pantu vienprātīgi uzaicina Spāniju pievienoties Bonnas nolīgumam. Saistībā ar šo uzaicinājumu tiek pieņemti turpmāk izklāstītie grozījumi Nolīguma preambulā, 2. pantā un pielikumā.

2. punkts

Nolīguma preambulas grozījums

Nolīguma preambulu groza šādi: pirms vārdiem “Zviedrijas Karalistes” iekļauj vārdus “Spānijas Karalistes,”.

3. punkts

Nolīguma 2. panta grozījums

Nolīguma 2. pantu groza šādi:

“2. pants

Šajā Nolīgumā Ziemeļjūras apgabals ir jūras apgabals, ko veido:

a)

pati Ziemeļjūra uz dienvidiem no 61° 0' 00.00" N platuma;

b)

Skageraks, kura dienvidu robeža ir noteikta austrumos no Skagena raga ar 57° 44' 43.00" N platumu;

c)

Biskajas līcis, ko dienvidos un rietumos norobežo šā Nolīguma pielikuma I daļā noteiktā līnija;

d)

citi ūdeņi, proti, Īrijas jūra, Ķeltu jūra, Malinas jūra, Lielā Minča šaurums, Mazā Minča šaurums, daļa Norvēģu jūras un Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļas, ko rietumos un ziemeļos norobežo šā Nolīguma pielikuma II daļā noteiktā līnija.”

4. punkts

Nolīguma pielikuma grozījums

Nolīguma pielikumu groza tā, kā noteikts šā lēmuma papildinājumā.

5. punkts

Stāšanās spēkā

Šajā lēmumā ietvertie grozījumi stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc tam, kad Spānija ir deponējusi instrumentu, ar kuru tā pievienojas Nolīgumam.


PAPILDINĀJUMS

“PIELIKUMS NOLĪGUMAM PAR SADARBĪBU CĪŅĀ PRET ZIEMEĻJŪRAS PIESĀRŅOJUMU AR NAFTU UN CITĀM KAITĪGĀM VIELĀM (1983. GADS)

Ziemeļjūras apgabala robežas ar Atlantijas okeānu apraksts un Nolīguma 6. pantā minēto zonu apraksts

ZIEMEĻJŪRAS APGABALA ROBEŽA AR ATLANTIJAS OKEĀNU

I DAĻA

ZIEMEĻJŪRAS APGABALA ROBEŽLĪNIJA DIENVIDOS UN DIENVIDRIETUMOS

Lamanša jūras šaurumu un tā pieejas dienvidrietumos un Biskajas līci dienvidos un rietumos norobežo līnija, kas:

i)

sākas Spānijas piekrastes rietumu punktā 42° 30' 04.25" N 8° 52' 18.22" W;

ii)

pēc tam no minētā punkta virzās pa loksodromu līdz punktam 42° 30' 04.32" N 10° 24' 55.16" W;

iii)

pēc tam no minētā punkta virzās pa loksodromu līdz punktam 46° 00' 04.07" N 10° 24' 54.86" W;

iv)

pēc tam no minētā punkta virzās pa loksodromu līdz punktam 46° 00' 04.06" N 9° 59' 54.88" W;

v)

pēc tam no minētā punkta virzās līdz punktam, kurā krustojas platuma paralēle 48° 27' 00.00" N un līnija (turpmāk – “1983. gada Bonnas nolīguma līnija”), kas novilkta 50 jūras jūdzes uz rietumiem no līnijas, kura savieno Uesānas salu un Sili salas;

vi)

pēc tam no minētā krustpunkta virzās pa 1983. gada Bonnas nolīguma līniju uz ziemeļiem līdz punktam, kurā minētā līnija krustojas ar līniju, kas, kā noteikts 1977. gada 30. jūnija šķīrējtiesas lēmumā, apzīmē kontinentālā šelfa robežu starp Franciju un Apvienoto Karalisti;

vii)

pēc tam no šā krustpunkta virzās pa minēto robežlīniju uz rietumiem līdz punktam 48° 10' 00.00" N 9° 22' 15.91" W un

viii)

pēc tam no minētā punkta virzās pa platuma paralēli 48° 10' 00.00" N uz rietumiem līdz punktam 48° 10' 00.00" N 10° 0' 00.00" W.

II DAĻA

LĪNIJA, KAS RIETUMOS UN ZIEMEĻOS NOROBEŽO CITUS NOLĪGUMĀ IETVERTOS ŪDEŅUS

Citus Nolīgumā ietvertos ūdeņus, proti, Īrijas jūru, Ķeltu jūru, Malinas jūru, Lielā Minča šaurumu, Mazā Minča šaurumu, daļu Norvēģu jūras un Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļas, rietumos un ziemeļos norobežo līnija, kas:

i)

sākas punktā 48° 10' 00.00" N 0° 00' 00.00" W;

ii)

pēc tam no minētā punkta virzās pa Īrijas jūras piesārņojuma atbildības zonas rietumu robežu (t. i., līniju, kuras attālums līdz Īrijas 1959.–1988. gada jūrniecības jurisdikcijas likumu vajadzībām noteikto pamatlīniju tuvākajam punktam visos punktos ir 200 jūras jūdzes) līdz punktam 56° 42' 00.00" N 14° 00' 00.00" W;

iii)

pēc tam no minētā punkta virzās pa tās zonas rietumu robežu, kas izveidota ar Apvienotās Karalistes 1996. gada Noteikumiem par tirdzniecības kuģiem (piesārņojuma novēršana) (robežas), kuri grozīti ar 1997. gada Noteikumiem par tirdzniecības kuģiem (piesārņojuma novēršana) (robežas) (t. i., līniju, kas savieno 1. tabulā minētos punktus, tādā secībā, kādā tie ir norādīti), līdz punktam 63° 38' 10.68" N 0° 30' 00.00" W; un

iv)

no minētā punkta virzās pa platuma paralēli 63° 38' 10.68" N uz austrumiem līdz Norvēģijas piekrastei.

1. TABULA.

AR APVIENOTĀS KARALISTES 1996. GADA NOTEIKUMIEM PAR TIRDZNIECĪBAS KUĢIEM (PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANA) (ROBEŽAS), AR GROZĪJUMIEM, IZVEIDOTĀS ZONAS RIETUMU ROBEŽAS PUNKTI UN LĪNIJAS

Apvienotās Karalistes noteikumos minētie punkti, ar grozījumiem, un to koordinātas

Punktus savienojošā līnija

27.

56° 42' 00.00" N

14° 0' 00.00" W

27. un 28. – garuma meridiāns

28.

56° 49' 00.00" N

14° 0' 00.00" W

28. un 29. – platuma paralēle

29.

56° 49' 00.00" N

14° 30' 34.00" W

29. un 30. – loks, kas novilkts 200 jūras jūdžu attālumā no attiecīgajiem pamatpunktiem Sentkilda salās, no kuriem mēra teritoriālās jūras platumu

30.

57° 52' 22.00" N

14° 53' 22.00" W

30. un 31. – loks, kas novilkts 200 jūras jūdžu attālumā no attiecīgajiem pamatpunktiem Sentkilda salās, no kuriem mēra teritoriālās jūras platumu

31.

58°30' 00.00" N

14° 48' 58.00" W

31. un 32. – loks, kas novilkts 200 jūras jūdžu attālumā no attiecīgajiem pamatpunktiem Sentkilda salās, no kuriem mēra teritoriālās jūras platumu

32.

59° 0' 00.00" N

14° 35' 07.00" W

32. un 33. – loks, kas novilkts 200 jūras jūdžu attālumā no attiecīgajiem pamatpunktiem Sentkilda salās, no kuriem mēra teritoriālās jūras platumu

33.

59° 40' 54.00" N

13° 58' 10.00" W

33. un 34. – loks, kas novilkts 200 jūras jūdžu attālumā no attiecīgajiem pamatpunktiem Sentkilda salās, no kuriem mēra teritoriālās jūras platumu

34.

59° 50' 00.00" N

13° 46' 24.00" W

34. un 35. – platuma paralēle

35.

59° 50' 00.00" N

5° 0' 00.00" W

35. un 36. – garuma meridiāns

36.

60° 10' 00.00" N

5° 0' 00.00" W

36. un 37. – platuma paralēle

37.

60° 10' 00.00" N

4° 48' 00.00" W

37. un 38. – garuma meridiāns

38.

60° 20' 00.00" N

4° 48' 00.00" W

38. un 39. – platuma paralēle

39.

60° 20' 00.00" N

4° 24' 00.00" W

39. un 40. – garuma meridiāns

40.

60° 40' 00.00" N

4° 24' 00.00" W

40. un 41. – platuma paralēle

41.

60° 40' 00.00" N

4° 0' 00.00" W

41. un 42. – garuma meridiāns

42.

61° 0' 00.00" N

4° 0' 00.00" W

42. un 43. – platuma paralēle

43.

61° 0' 00.00" N

3° 36' 00.00" W

43. un 44. – garuma meridiāns

44.

61° 30' 00.00" N

3° 36' 00.00" W

44. un 45. – platuma paralēle

45.

61° 30' 00.00" N

3° 0' 00.00" W

45. un 46. – garuma meridiāns

46.

61° 45' 00.00" N

3° 0' 00.00" W

46. un 47. – platuma paralēle

47.

61° 45' 00.00" N

2° 48' 00.00" W

47. un 48. – garuma meridiāns

48.

62° 0' 00.00" N

2° 48' 00.00" W

48. un 49. – platuma paralēle

49.

62° 0' 00.00" N

2° 0' 00.00" W

49. un 50. – garuma meridiāns

50.

62° 30' 00.00" N

2° 0' 00.00" W

50. un 51. – platuma paralēle

51.

62° 30' 00.00" N

1° 36' 00.00" W

51. un 52. – garuma meridiāns

52.

62° 40' 00.00" N

1° 36' 00.00" W

52. un 53. – platuma paralēle

53.

62° 40' 00.00" N

1° 0' 00.00" W

53. un 54. – garuma meridiāns

54.

63° 20' 00.00" N

1° 0' 00.00" W

54. un 55. – platuma paralēle

55.

63° 20' 00.00" N

0° 30' 00.00" W

55. un 56. – garuma meridiāns

56.

63° 38' 10.68" N

0° 30' 00.00" W

 

ŠĀ NOLĪGUMA 6. PANTĀ MINĒTO ATBILDĪBAS ZONU ROBEŽAS

III DAĻA

VALSTS ATBILDĪBAS ZONU ROBEŽAS

1.

Vispārīgi. Ja atbildības zonu norobežo vairākas līnijas, kas savieno sarakstā minētos punktus, katras šādas līnijas veids atbilst līnijas veidam, kurš norādīts pie katra punkta kā tās līnijas veids, kura savieno minēto punktu ar nākamo punktu.

2.

Dānija. Dānijas valsts atbildības zonu norobežo šādas līnijas:

a)

līnija, kas sākas punktā, kurā krustojas Dānijas un Vācijas kopīgas atbildības zonas robeža, kas aprakstīta IV daļā, un līnija starp punktu 55° 10' 03.40" N 7° 33' 09.60" E un pirmo punktu DE1/DK1, un virzās par šo līniju līdz punktam DE1/DK1;

b)

vairākas līnijas, kas norādītajā secībā savieno šādus punktus:

Punkti, kas apzīmē zonas robežas

Tās līnijas veids, kura savieno punktu ar nākamo punktu

Citi punkti ar tām pašām koordinātām

DK1

55° 30' 40.30" N

5° 45' 00.00" E

Ģeodēziskā līnija

DE1

DK2

55° 15' 00.00" N

5° 24' 12.00" E

Ģeodēziskā līnija

DE2

DK3

55° 15' 00.00" N

5° 9' 00.00" E

Ģeodēziskā līnija

DE3

DK4

55° 24' 15.00" N

4° 45' 00.00" E

Ģeodēziskā līnija

DE4

DK5

55° 46' 21.80" N

4° 15' 00.00" E

Ģeodēziskā līnija

DE5

DK6

55° 55' 09.40" N

3° 21' 00.00" E

Lielā apļa loks

DE6

DK7

56° 5' 12.00" N

3° 15' 00.00" E

Lielā apļa loks

UK23, NO23

DK8

56° 35' 30.00" N

5° 2' 00.00" E

Lielā apļa loks

NO24

DK9

57° 10' 30.00" N

6° 56' 12.00" E

Lielā apļa loks

NO25

DK10

57° 29' 54.00" N

7° 59' 00.00" E

Lielā apļa loks

NO26

DK11

57° 37' 06.00" N

8° 27' 30.00" E

Lielā apļa loks

NO27

DK12

57° 41' 48.00" N

8° 53' 18.00" E

Lielā apļa loks

NO28

DK13

57° 59' 18.00" N

9° 23' 00.00" E

Lielā apļa loks

NO29

DK14

58° 15' 41.20" N

10° 1' 48.10" E

Lielā apļa loks

NO30, SE4

DK15

58° 8' 00.10" N

10° 32' 32.80" E

Ģeodēziskā līnija

SE3

DK16

57° 49' 00.60" N

11° 2' 55.60" E

Ģeodēziskā līnija

SE2

DK17

57° 44' 43.00" N

11° 7' 04.00" E

 

SE1

3.

Vācija. Vācijas valsts atbildības zonu norobežo šādas līnijas:

a)

līnija, kas sākas punktā, kurā krustojas Dānijas un Vācijas kopīgas atbildības zonas robeža, kas aprakstīta IV daļā, un līnija starp punktu 55° 10' 03.40" N 7° 33' 09.60" E un pirmo punktu DE1/DK1, un virzās par šo līniju līdz punktam DE1/DK1;

b)

vairākas līnijas, kas norādītajā secībā savieno šādus punktus:

Punkti, kas apzīmē zonas robežas

Tās līnijas veids, kura savieno punktu ar nākamo punktu

Citi punkti ar tām pašām koordinātām

DE1

55° 30' 40.30" N

5° 45' 00.00" E

Ģeodēziskā līnija

DK1

DE2

55° 15' 00.00" N

5° 24' 12.00" E

Ģeodēziskā līnija

DK2

DE3

55° 15' 00.00" N

5° 9' 00.00" E

Ģeodēziskā līnija

DK3

DE4

55° 24' 15.00" N

4° 45' 00.00" E

Ģeodēziskā līnija

DK4

DE5

55° 46' 21.80" N

4° 15' 00.00" E

Ģeodēziskā līnija

DK5

DE6

55° 55' 09.40" N

3° 21' 00.00" E

Lielā apļa loks

DK6

DE7

55° 50' 06.00" N

3° 24' 00.00" E

Lielā apļa loks

UK24

DE8

55° 45' 54.00" N

3° 22' 13.00" E

Lielā apļa loks

NL19

DE9

55° 20' 00.00" N

4° 20' 00.00" E

Lielā apļa loks

NL20

DE10

55° 0' 00.00" N

5° 0' 00.00" E

Lielā apļa loks

NL21

DE11

54° 37' 12.00" N

5° 0' 00.00" E

Lielā apļa loks

NL22

DE12

54° 11' 12.00" N

6° 0' 00.00" E

Lielā apļa loks

NL23

DE13

53° 59' 56.80" N

6° 6' 28.20" E

 

NL24

c)

krasta virzienā no punkta DE12 – līnija no minētā punkta virzienā uz punktu DE13 (kas ir nākamais apstiprinātais norobežojošais punkts 53° 59' 56.80" N 6° 6' 28.20" E) līdz punktam, kurā šī līnija krustojas ar Nīderlandes un Vācijas kopīgas atbildības zonas robežu, kas aprakstīta IV daļā.

4.

Īrija. Īrijas valsts atbildības zonu norobežo šādas līnijas:

a)

ziemeļos – vairākas līnijas, kas savieno 3. tabulā minētos punktus tādā secībā, kādā tie ir norādīti;

b)

rietumos – Ziemeļjūras apgabala rietumu robeža;

c)

austrumos un dienvidos – vairākas līnijas, kas savieno 2. tabulā minētos punktus tādā secībā, kādā tie ir norādīti.

5.

Nīderlande. Nīderlandes valsts atbildības zonu dienvidos norobežo platuma paralēle 51°51' 52.1267" N un uz ziemeļiem no šīs platuma paralēles – šādas līnijas:

a)

vairākas līnijas, kas norādītajā secībā savieno šādus punktus:

Punkti, kas apzīmē zonas robežas

Tās līnijas veids, kura savieno punktu ar nākamo punktu

Citi punkti ar tām pašām koordinātām

NL1

51° 51' 52.1267" N

2° 31' 48.0975" E

Lielā apļa loks

UK42

NL2

51° 59' 00.00" N

2° 37' 36.00" E

Lielā apļa loks

UK41

NL3

52° 1' 00.00" N

2° 39' 30.00" E

Lielā apļa loks

UK40

NL4

52° 5' 18.00" N

2° 42' 12.00" E

Lielā apļa loks

UK39

NL5

52° 6' 00.00" N

2° 42' 54.00" E

Lielā apļa loks

UK38

NL6

52° 12' 24.00" N

2° 50' 24.00" E

Lielā apļa loks

UK37

NL7

52° 17' 24.00" N

2° 56' 00.00" E

Lielā apļa loks

UK36

NL8

52° 25' 00.00" N

3° 3' 30.00" E

Lielā apļa loks

UK35

NL9

52° 37' 18.00" N

3° 11' 00.00" E

Lielā apļa loks

UK34

NL10

52° 47' 00.00" N

3° 12' 18.00" E

Lielā apļa loks

UK33

NL11

52° 53' 00.00" N

3° 10' 30.00" E

Lielā apļa loks

UK32

NL12

53° 18' 06.00" N

3° 3' 24.00" E

Lielā apļa loks

UK31

NL13

53° 28' 12.00" N

3° 1' 00.00" E

Lielā apļa loks

UK30

NL14

53° 35' 06.00" N

2° 59' 18.00" E

Lielā apļa loks

UK29

NL15

53° 40' 06.00" N

2° 57' 24.00" E

Lielā apļa loks

UK28

NL16

53° 57' 48.00" N

2° 52' 00.00" E

Lielā apļa loks

UK27

NL17

54° 22' 48.00" N

2° 45' 48.00" E

Lielā apļa loks

UK26

NL18

54° 37' 18.00" N

2° 53' 54.00" E

Lielā apļa loks

UK25

NL19

55° 45' 54.00" N

3° 22' 13.00" E

Lielā apļa loks

DE8

NL20

55° 20' 00.00" N

4° 20' 00.00" E

Lielā apļa loks

DE9

NL21

55° 0' 00.00" N

5° 0' 00.00" E

Lielā apļa loks

DE10

NL22

54° 37' 12.00" N

5° 0' 00.00" E

Lielā apļa loks

DE11

NL23

54° 11' 12.00" N

6° 0' 00.00" E

Lielā apļa loks

DE12

NL24

53° 59' 56.80" N

6° 6' 28.20" E

 

DE13

b)

krasta virzienā no punkta NL23 – līnija no minētā punkta virzienā uz punktu NL24 (kas ir nākamais apstiprinātais norobežojošais punkts 53° 59' 56.80" N 6° 6' 28.20" E) līdz punktam, kurā šī līnija krustojas ar Nīderlandes un Vācijas kopīgas atbildības zonas robežu, kas aprakstīta IV daļā.

6.

Norvēģija. Norvēģijas valsts atbildības zonu ziemeļos norobežo platuma paralēle 63° 38' 10.68" N un rietumos, dienvidos un austrumos – šādas līnijas:

a)

vairākas līnijas, kas savieno 4. tabulā minētos punktus tādā secībā, kādā tie ir norādīti;

b)

uz dienvidiem no minētajā tabulā pēdējā norādītā punkta – vairākas līnijas, kas norādītajā secībā savieno šādus punktus:

Punkti, kas apzīmē zonas robežas

Tās līnijas veids, kura savieno punktu ar nākamo punktu

Citi punkti ar tām pašām koordinātām

NO23

56° 5' 12.00" N

3° 15' 00.00" E

Lielā apļa loks

UK23, DK7

NO24

56° 35' 30.00" N

5° 2' 00.00" E

Lielā apļa loks

DK8

NO25

57° 10' 30.00" N

6° 56' 12.00" E

Lielā apļa loks

DK9

NO26

57° 29' 54.00" N

7° 59' 00.00" E

Lielā apļa loks

DK10

NO27

57° 37' 06.00" N

8° 27' 30.00" E

Lielā apļa loks

DK11

NO28

57° 41' 48.00" N

8° 53' 18.00" E

Lielā apļa loks

DK12

NO29

57° 59' 18.00" N

9° 23' 00.00" E

Lielā apļa loks

DK13

NO30

58° 15' 41.20" N

10° 1' 48.10" E (A punkts)

Lielā apļa loks

SE4, DK14

NO31

58° 30' 41.20" N

10° 8' 46.90" E (B punkts)

Lielā apļa loks

SE5

NO32

58° 45' 41.30" N

10° 35' 40.00" E (C punkts)

Loksodroma

SE6

NO33

58° 53' 34.00" N

10° 38' 25.00" E (D punkts)

 

SE7

c)

pēc tam līnija, kas virzās pa Norvēģijas–Zviedrijas robežu.

7.

Zviedrija. Zviedrijas valsts atbildības zonu dienvidos norobežo platuma paralēle 57° 44' 43.00" N un uz ziemeļiem no šīs platuma paralēles – vairākas līnijas:

a)

kas norādītajā secībā savieno šādus punktus:

Punkti, kas apzīmē zonas robežas

Tās līnijas veids, kura savieno punktu ar nākamo punktu

Citi punkti ar tām pašām koordinātām

SE1

57° 44' 43.00" N

11° 7' 04.00" E

Ģeodēziskā līnija

DK17

SE2

57° 49' 00.60" N

11° 2' 55.60" E

Ģeodēziskā līnija

DK16

SE3

58° 8' 00.10" N

10° 32' 32.80" E

Ģeodēziskā līnija

DK15

SE4

58° 15' 41.20" N

10° 1' 48.10" E (A punkts)

Lielā apļa loks

DK14, NO30

SE5

58° 30' 41.20" N

10° 8' 46.90" E (B punkts)

Lielā apļa loks

NO31

SE6

58° 45' 41.30" N

10° 35' 40.00" E (C punkts)

Loksodroma

NO32

SE7

58° 53' 34.00" N

10° 38' 25.00" E (D punkts)

 

NO33

b)

pēc tam līnija, kas virzās pa Zviedrijas–Norvēģijas robežu.

8.

Apvienotā Karaliste. Apvienotās Karalistes valsts atbildības zonu norobežo:

a)

austrumos – vairākas līnijas, ko veido:

i)

vairākas līnijas, kas savieno 4. tabulā minētos punktus tādā secībā, kādā tie ir norādīti;

ii)

vairākas līnijas, kas norādītajā secībā savieno šādus punktus:

Punkti, kas apzīmē zonas robežas

Tās līnijas veids, kura savieno punktu ar nākamo punktu

Citi punkti ar tām pašām koordinātām

UK23

56° 5' 12.00" N

3° 15' 00.00" E

Lielā apļa loks

NO23, DK7

UK24

55° 50' 06.00" N

3° 24' 00.00" E

Lielā apļa loks

DE7

UK25

54° 37' 18.00" N

2° 53' 54.00" E

Lielā apļa loks

NL18

UK26

54° 22' 48.00" N

2° 45' 48.00" E

Lielā apļa loks

NL17

UK27

53° 57' 48.00" N

2° 52' 00.00" E

Lielā apļa loks

NL16

UK28

53° 40' 06.00" N

2° 57' 24.00" E

Lielā apļa loks

NL15

UK29

53° 35' 06.00" N

2° 59' 18.00" E

Lielā apļa loks

NL14

UK30

53° 28' 12.00" N

3° 1' 00.00" E

Lielā apļa loks

NL13

UK31

53° 18' 06.00" N

3° 3' 24.00" E

Lielā apļa loks

NL12

UK32

52° 53' 00.00" N

3° 10' 30.00" E

Lielā apļa loks

NL11

UK33

52° 47' 00.00" N

3° 12' 18.00" E

Lielā apļa loks

NL10

UK34

52° 37' 18.00" N

3° 11' 00.00" E

Lielā apļa loks

NL9

UK35

52° 25' 00.00" N

3° 3' 30.00" E

Lielā apļa loks

NL8

UK36

52° 17' 24.00" N

2° 56' 00.00" E

Lielā apļa loks

NL7

UK37

52° 12' 24.00" N

2° 50' 24.00" E

Lielā apļa loks

NL6

UK38

52° 6' 00.00" N

2° 42' 54.00" E

Lielā apļa loks

NL5

UK39

52° 5' 18.00" N

2° 42' 12.00" E

Lielā apļa loks

NL4

UK40

52° 1' 00.00" N

2° 39' 30.00" E

Lielā apļa loks

NL3

UK41

51° 59' 00.00" N

2° 37' 36.00" E

Lielā apļa loks

NL2

UK42

51° 51' 52.1267" N

2° 31' 48.0975" E

Lielā apļa loks

NL1

b)

dienvidos un rietumos – šādas līnijas:

i)

līnija, kas sākas Sili salu tālākajā rietumu punktā un savieno šo punktu ar punktu 49° 52' 00.00" N 7° 44' 00.00" W;

ii)

no minētā punkta – līnija, kas pa 1983. gada Bonnas nolīguma līniju (kas definēta I daļā) virzās uz dienvidiem līdz punktam, kurā minētā līnija krustojas ar 1977. gada 30. jūnija šķīrējtiesas lēmumā noteikto kontinentālā šelfa robežu starp Franciju un Apvienoto Karalisti;

iii)

no minētā krustpunkta – minētās robežas līnija virzienā uz rietumiem līdz punktam 48° 10' 00.00" N 9° 22' 15.91" W;

iv)

no minētā punkta – vairākas līnijas, kas savieno 2. tabulā minētos punktus tādā secībā, kādā tie ir norādīti, līdz Ziemeļīrijai piegulošās teritoriālās jūras ārējai robežai punktā 54° 0' 00.00" N 05° 36' 20.00" W;

c)

rietumos un ziemeļos – šādas līnijas:

i)

līnija, kas savieno punktu 55° 31' 13.36" N 6° 45' 00.00" W ar tam tuvāko punktu Ziemeļīrijai piegulošajā teritoriālajā jūrā;

ii)

no minētā punkta – vairākas līnijas, kas savieno 3. tabulā minētos punktus tādā secībā, kādā tie ir norādīti, līdz punktam 56° 42' 00.00" N 14° 00' 00.00" W;

iii)

no minētā punkta – līnija, kas virzās pa Ziemeļjūras apgabala rietumu un ziemeļu robežu līdz punktam 63° 38' 10.68" N 0° 30' 00.00" W.

2. TABULA.

PUNKTI UN LĪNIJAS, KAS AUSTRUMOS UN DIENVIDOS IEZĪMĒ ROBEŽU STARP ĪRIJAS UN APVIENOTĀS KARALISTES ATBILDĪBAS ZONĀM

Punkti, kas apzīmē zonas robežas

Tās līnijas veids, kura savieno punktu ar nākamo punktu

IR1/UK50

48° 10' 00.00" N

10° 0' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR2/UK51

48° 20' 00.00" N

10° 0' 00.00" W

Platuma paralēle

IR3/UK52

48° 20' 00.00" N

9° 48' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR4/UK53

48° 30' 00.00" N

9° 48' 00.00" W

Platuma paralēle

IR5/UK54

48° 30' 00.00" N

9° 36' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR6/UK55

48° 50' 00.00" N

9° 36' 00.00" W

Platuma paralēle

IR7/UK56

48° 50' 00.00" N

9° 24' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR8/UK57

49° 0' 00.00" N

9° 24' 00.00" W

Platuma paralēle

IR9/UK58

49° 0' 00.00" N

9° 17' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR10/UK59

49° 10' 00.00" N

9° 17' 00.00" W

Platuma paralēle

IR11/UK60

49° 10' 00.00" N

9° 12' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR12/UK61

49° 20' 00.00" N

9° 12' 00.00" W

Platuma paralēle

IR13/UK62

49° 20' 00.00" N

9° 3' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR14/UK63

49° 30' 00.00" N

9° 3' 00.00" W

Platuma paralēle

IR15/UK64

49° 30' 00.00" N

8° 54' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR16/UK65

49° 40' 00.00" N

8° 54' 00.00" W

Platuma paralēle

IR17/UK66

49° 40' 00.00" N

8° 45' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR18/UK67

49° 50' 00.00" N

8° 45' 00.00" W

Platuma paralēle

IR19/UK68

49° 50' 00.00" N

8° 36' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR20/UK69

50° 0' 00.00" N

8° 36' 00.00" W

Platuma paralēle

IR21/UK70

50° 0' 00.00" N

8° 24' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR22/UK71

50° 10' 00.00" N

8° 24' 00.00" W

Platuma paralēle

IR23/UK72

50° 10' 00.00" N

8° 12' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR24/UK73

50° 20' 00.00" N

8° 12' 00.00" W

Platuma paralēle

IR25/UK74

50° 20' 00.00" N

8° 0' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR26/UK75

50° 30' 00.00" N

8° 0' 00.00" W

Platuma paralēle

IR27/UK76

50° 30' 00.00" N

7° 36' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR28/UK77

50° 40' 00.00" N

7° 36' 00.00" W

Platuma paralēle

IR29/UK78

50° 40' 00.00" N

7° 12' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR30/UK79

50° 50' 00.00" N

7° 12' 00.00" W

Platuma paralēle

IR31/UK80

50° 50' 00.00" N

7° 3' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR32/UK81

51° 0' 00.00" N

7° 3' 00.00" W

Platuma paralēle

IR33/UK82

51° 0' 00.00" N

6° 48' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR34/UK83

51° 10' 00.00" N

6° 48' 00.00" W

Platuma paralēle

IR35/UK84

51° 10' 00.00" N

6° 42' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR36/UK85

51° 20' 00.00" N

6° 42' 00.00" W

Platuma paralēle

IR37/UK86

51° 20' 00.00" N

6° 33' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR38/UK87

51° 30' 00.00" N

6° 33' 00.00" W

Platuma paralēle

IR39/UK88

51° 30' 00.00" N

6° 18' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR40/UK89

51° 40' 00.00" N

6° 18' 00.00" W

Platuma paralēle

IR41/UK90

51° 40' 00.00" N

6° 6' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR42/UK91

51° 50' 00.00" N

6° 6' 00.00" W

Platuma paralēle

IR43/UK92

51° 50' 00.00" N

6° 0' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR44/UK93

51° 54' 00.00" N

6° 0' 00.00" W

Platuma paralēle

IR45/UK94

51° 54' 00.00" N

5° 57' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR46/UK95

51° 58' 00.00" N

5° 57' 00.00" W

Platuma paralēle

IR47/UK96

51° 58' 00.00" N

5° 54' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR48/UK97

52° 0' 00.00" N

5° 54' 00.00" W

Platuma paralēle

IR49/UK98

52° 0' 00.00" N

5° 50' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR50/UK99

52° 4' 00.00" N

5° 50' 00.00" W

Platuma paralēle

IR51/UK100

52° 4' 00.00" N

5° 46' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR52/UK101

52° 8' 00.00" N

5° 46' 00.00" W

Platuma paralēle

IR53/UK102

52° 8' 00.00" N

5° 42' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR54/UK103

52° 12' 00.00" N

5° 42' 00.00" W

Platuma paralēle

IR55/UK104

52° 12' 00.00" N

5° 39' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR56/UK105

52° 16' 00.00" N

5° 39' 00.00" W

Platuma paralēle

IR57/UK106

52° 16' 00.00" N

5° 35' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR58/UK107

52° 24' 00.00" N

5° 35' 00.00" W

Platuma paralēle

IR59/UK108

52° 24' 00.00" N

5° 22' 48.00" W

Garuma meridiāns

IR60/UK109

52° 32' 00.00" N

5° 22' 48.00" W

Platuma paralēle

IR61/UK110

52° 32' 00.00" N

5° 28' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR62/UK111

52° 44' 00.00" N

5° 28' 00.00" W

Platuma paralēle

IR63/UK112

52° 44' 00.00" N

5° 24' 30.00" W

Garuma meridiāns

IR64/UK113

52° 52' 00.00" N

5° 24' 30.00" W

Platuma paralēle

IR65/UK114

52° 52' 00.00" N

5° 22' 30.00" W

Garuma meridiāns

IR66/UK115

52° 59' 00.00" N

5° 22' 30.00" W

Platuma paralēle

IR67/UK116

52° 59' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR68/UK117

53° 9' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Platuma paralēle

IR69/UK118

53° 9' 00.00" N

5° 20' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR70/UK119

53° 26' 00.00" N

5° 20' 00.00" W

Platuma paralēle

IR71/UK120

53° 26' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR72/UK121

53° 32' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Platuma paralēle

IR73/UK122

53° 32' 00.00" N

5° 17' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR74/UK123

53° 39' 00.00" N

5° 17' 00.00" W

Platuma paralēle

IR75/UK124

53° 39' 00.00" N

5° 16' 20.40" W

Garuma meridiāns

IR76/UK125

53° 42' 08.40" N

5° 16' 20.40" W

Platuma paralēle

IR77/UK126

53° 42' 08.40" N

5° 17' 51.00" W

Garuma meridiāns

IR78/UK127

53° 44' 24.00" N

5° 17' 51.00" W

Platuma paralēle

IR79/UK128

53° 44' 24.00" N

5° 19' 19.80" W

Garuma meridiāns

IR80/UK129

53° 45' 48.00" N

5° 19' 19.80" W

Platuma paralēle

IR81/UK130

53° 45' 48.00" N

5° 22' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR82/UK131

53° 46' 00.00" N

5° 22' 00.00" W

Platuma paralēle

IR83/UK132

53° 46' 00.00" N

5° 19' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR84/UK133

53° 59' 56.95" N

5° 19' 00.00" W

 

3. TABULA.

PUNKTI UN LĪNIJAS, KAS ZIEMEĻOS IEZĪMĒ ROBEŽU STARP ĪRIJAS UN APVIENOTĀS KARALISTES ATBILDĪBAS ZONĀM

Punkti, kas apzīmē zonu robežas

Tās līnijas veids, kura savieno punktu ar nākamo punktu

IR85/UK134

55° 31' 13.36" N

6° 45' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR86/UK135

55° 28' 00.00" N

6° 45' 00.00" W

Platuma paralēle

IR87/UK136

55° 28' 00.00" N

6° 48' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR88/UK137

55° 30' 00.00" N

6° 48' 00.00" W

Platuma paralēle

IR89/UK138

55° 30' 00.00" N

6° 51' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR90/UK139

55° 35' 00.00" N

6° 51' 00.00" W

Platuma paralēle

IR91/UK140

55° 35' 00.00" N

6° 57' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR92/UK141

55° 40' 00.00" N

6° 57' 00.00" W

Platuma paralēle

IR93/UK142

55° 40' 00.00" N

7° 2' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR94/UK143

55° 45' 00.00" N

7° 2' 00.00" W

Platuma paralēle

IR95/UK144

55° 45' 00.00" N

7° 8' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR96/UK145

55° 50' 00.00" N

7° 8' 00.00" W

Platuma paralēle

IR97/UK146

55° 50' 00.00" N

7° 15' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR98/UK147

55° 55' 00.00" N

7° 15' 00.00" W

Platuma paralēle

IR99/UK148

55° 55' 00.00" N

7° 23' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR100/UK149

56° 0' 00.00" N

7° 23' 00.00" W

Platuma paralēle

IR101/UK150

56° 0' 00.00" N

8° 13' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR102/UK151

56° 5' 00.00" N

8° 13' 00.00" W

Platuma paralēle

IR103/UK152

56° 5' 00.00" N

8° 39' 30.00" W

Garuma meridiāns

IR104/UK153

56° 10' 00.00" N

8° 39' 30.00" W

Platuma paralēle

IR105/UK154

56° 10' 00.00" N

9° 7' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR106/UK155

56° 21' 30.00" N

9° 7' 00.00" W

Platuma paralēle

IR107/UK156

56° 21' 30.00" N

10° 30' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR108/UK157

56° 32' 30.00" N

10° 30' 00.00" W

Platuma paralēle

IR109/UK158

56° 32' 30.00" N

12° 12' 00.00" W

Garuma meridiāns

IR110/UK159

56° 42' 00.00" N

12° 12' 00.00" W

Platuma paralēle

IR111/UK160

56° 42' 00.00" N

14° 0' 00.00" W

 

4. TABULA.

PUNKTI UN LĪNIJAS, KAS IEZĪMĒ ROBEŽU STARP NORVĒĢIJAS UN APVIENOTĀS KARALISTES ATBILDĪBAS ZONĀM

Punkti, kas apzīmē zonu robežas

Tās līnijas veids, kura savieno punktu ar nākamo punktu

NO1/UK1

63° 38' 10.68" N

0° 10' 59.31" W

Ģeodēziskā līnija

NO2/UK2

63° 03' 20.71" N

0° 28' 12.51" E

Ģeodēziskā līnija

NO3/UK3

62° 58' 21.06" N

0° 33' 31.01" E

Ģeodēziskā līnija

NO4/UK4

62° 53' 29.49" N

0° 38' 27.91" E

Ģeodēziskā līnija

NO5/UK5

62° 44' 16.31" N

0° 47' 27.69" E

Ģeodēziskā līnija

NO6/UK6

62° 39' 57.99" N

0° 51' 29.48" E

Ģeodēziskā līnija

NO7/UK7

62° 36' 20.75" N

0° 54' 44.78" E

Ģeodēziskā līnija

NO8/UK8

62° 32' 47.29" N

0° 57' 48.32" E

Ģeodēziskā līnija

NO9/UK9

62° 30' 09.83" N

1° 0' 05.92" E

Ģeodēziskā līnija

NO10/UK10

62° 27' 32.82" N

1° 2' 17.70" E

Ģeodēziskā līnija

NO11/UK11

62° 24' 56.68" N

1° 4' 25.86" E

Ģeodēziskā līnija

NO12/UK12

62° 22' 21.00" N

1° 6' 28.21" E

Ģeodēziskā līnija

NO13/UK13

62° 19' 40.72" N

1° 8' 30.96" E

Ģeodēziskā līnija

NO14/UK14

62° 16' 43.93" N

1° 10' 40.66" E

Ģeodēziskā līnija

NO15/UK15

61° 44' 12.00" N

1° 33' 13.44" E

Ģeodēziskā līnija

NO16/UK16

61° 44' 12.00" N

1° 33' 36.00" E

Lielā apļa loks

NO17/UK17

61° 21' 24.00" N

1° 47' 24.00" E

Lielā apļa loks

NO18/UK18

59° 53' 48.00" N

2° 4' 36.00" E

Lielā apļa loks

NO19/UK19

59° 17' 24.00" N

1° 42' 42.00" E

Lielā apļa loks

NO20/UK20

58° 25' 48.00" N

1° 29' 00.00" E

Lielā apļa loks

NO21/UK21

57° 54' 18.00" N

1° 57' 54.00" E

Lielā apļa loks

NO22/UK22

56° 35' 42.00" N

2° 36' 48.00" E

Lielā apļa loks

NO23/UK23

56° 5' 12.00" N

3° 15' 00.00" E

 

9.

Francija. Francijas valsts atbildības zonu no ziemeļiem līdz dienvidiem norobežo vairākas līnijas, kas norādītajā secībā savieno šādus punktus:

Punkti, kas apzīmē zonas robežas

Tās līnijas veids, kura savieno punktu ar nākamo punktu

Citi punkti ar tām pašām koordinātām

FR01

48° 19' 56.52" N

4° 46' 23.67" W

Loksodroma

 

FR02

48° 27' 00.00" N

5° 08' 23.63" W

Platuma paralēle

 

FR03

48° 27' 00.00" N

6° 34' 40.90" W

Loksodroma

 

FR04

46° 00' 04.06" N

9° 59' 54.88" W

Loksodroma

SP4

FR05

45° 00' 04.04" N

7° 59' 55.08" W

Loksodroma

SP5

FR06

44° 20' 03.93" N

3° 59' 55.37" W

Loksodroma

SP6

FR07

43° 23' 20.71" N

1° 46' 13.58" W

Loksodroma

SP7

FR08

43° 22' 50.11" N

1° 47' 11.18" W

 

SP8

10.

Spānija. Spānijas valsts atbildības zonu norobežo vairākas līnijas, kas norādītajā secībā savieno šādus punktus:

Punkti, kas apzīmē zonas robežas

Tās līnijas veids, kura savieno punktu ar nākamo punktu

Citi punkti ar tām pašām koordinātām

SP1

42o 30' 04.25" N

008° 52' 18.22" W

Loksodroma

 

SP2

42o 30' 04.32" N

010° 24' 55.16" W

Loksodroma

 

SP3

46o 00' 04.07" N

010° 24' 54.86" W

Loksodroma

 

SP4

46o 00' 04.06" N

009° 59' 54.88" W

Loksodroma

FR4

SP5

45° 00' 04.04" N

007° 59' 55.08" W

Loksodroma

FR5

SP6

44° 20' 03.93" N

003° 59' 55.37" W

Loksodroma

FR6

SP7

43° 23' 20.71" N

001° 46' 13.58" W

Loksodroma

FR7

SP8

43° 22' 50.11" N

001° 47' 11.18" W

 

FR8

IV DAĻA

KOPĪGAS ATBILDĪBAS ZONU ROBEŽAS

Kopīgas atbildības zonas ir šādas:

1.

Beļģijas, Francijas, Nīderlandes un Apvienotās Karalistes kopīgas atbildības zona

Jūras apgabals starp platuma paralēlēm 51°51' 52.1267" N un 51° 6' 00.00" N.

2.

Francijas un Apvienotās Karalistes kopīgas atbildības zona

Lamanša jūras šaurums uz dienvidrietumiem no platuma paralēles 51° 32' 00.00" N līdz līnijai, kas:

a)

sākas Sili salu tālākajā rietumu punktā un savieno šo punktu ar punktu 49° 52' 00.00” N 7° 44' 00.00” W;

b)

no minētā punkta virzās pa līniju, kura novilkta 50 jūras jūdzes uz rietumiem no līnijas, kas savieno Sili salas un Uesānas salu, uz dienvidiem līdz punktam, kurā tā krustojas ar platuma paralēli 48° 27' 00.00" N; un

c)

virzās pa minēto platuma paralēli uz austrumiem līdz Uesānas salas tālākajam dienvidu punktam.

3.

Dānijas un Vācijas kopīgas atbildības zona

Jūras apgabals, ko norobežo:

a)

dienvidos – platuma paralēle 54° 30’ 00.00" N uz rietumiem no Vācijas piekrastes;

b)

rietumos – garuma meridiāns 6° 30' 00.00" E;

c)

ziemeļos – platuma paralēle 55° 50' 00.00" N uz rietumiem no Dānijas piekrastes;

d)

austrumos – bēguma līnija (pamatojoties uz zemāko plūdmaiņu līmeni (LAT) attiecībā pret dziļumnulli), ieskaitot Vadenzē apgabalu.

4.

Vācijas un Nīderlandes kopīgas atbildības zona

Jūras apgabals, ko norobežo:

a)

rietumos – garuma meridiāns 6° 0' 00.00" E (ED50) virzienā uz ziemeļiem no Nīderlandes piekrastes;

b)

ziemeļos – platuma paralēle 54° 0' 00.00" N (ED50);

c)

austrumos – garuma meridiāns 7° 15' 00.00" E (ED50) virzienā uz ziemeļiem no Vācijas piekrastes;

d)

dienvidos – bēguma līnija (pamatojoties uz zemāko plūdmaiņu līmeni (LAT) attiecībā pret dziļumnulli), ieskaitot Vadenzē apgabalu.

V DAĻA

INTERPRETĀCIJA

Šajā pielikumā minēto punktu atrašanās vietas nosaka saskaņā ar Eiropas ģeodēzisko sistēmu (1950. gada versiju).”