ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 1

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

64. gadagājums
2021. gada 1. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par Tirdzniecības un sadarbības nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses, Nolīguma starp Eiropas Savienību un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai un Nolīguma starp Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību un Eiropas Atomenerģijas kopienu par sadarbību drošā kodolenerģijas izmantošanā miermīlīgiem mērķiem provizorisku piemērošanu

1

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

1.1.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 1/1


Paziņojums par Tirdzniecības un sadarbības nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses, Nolīguma starp Eiropas Savienību un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai un Nolīguma starp Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību un Eiropas Atomenerģijas kopienu par sadarbību drošā kodolenerģijas izmantošanā miermīlīgiem mērķiem provizorisku piemērošanu

Eiropas Savienība un Eiropas Atomenerģijas kopiena, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste, no otras puses, ir paziņojušas, ka ir pabeigtas procedūras, kas vajadzīgas, lai varētu provizoriski piemērot Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses ("Tirdzniecības un sadarbības nolīgums"), Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti par drošības procedūrām klasificētas informācijas apmaiņai un aizsardzībai ("Informācijas drošības nolīgums") un Nolīgumu starp Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību un Eiropas Atomenerģijas kopienu par sadarbību drošā kodolenerģijas izmantošanā miermīlīgiem mērķiem ("Drošas kodolenerģijas nolīgums") saskaņā ar Tirdzniecības un sadarbības nolīguma FINPROV.11. panta 2. punktu, Informācijas drošības nolīguma 19. panta 2. punktu un vēstuļu apmaiņu saistībā ar Drošas kodolenerģijas nolīgumu.

Tāpēc minētos nolīgumus no 2021. gada 1. janvāra provizoriski piemēro

starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti, no otras puses, attiecībā uz Tirdzniecības un sadarbības nolīgumu;

starp Eiropas Savienību un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti attiecībā uz Informācijas drošības nolīgumu; un

starp Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību un Eiropas Atomenerģijas kopienu par sadarbību drošā kodolenerģijas izmantošanā miermīlīgiem mērķiem.

Kā paredzēts Tirdzniecības un sadarbības nolīguma FINPROV.9. pantā, Informācijas drošības nolīguma 21. pantā un Nolīguma par sadarbību drošā kodolenerģijas izmantošanā miermīlīgiem mērķiem 25. pantā, turpmākajos mēnešos juristi lingvisti sagatavos minēto nolīgumu angļu, bulgāru, čehu, dāņu, franču, grieķu, holandiešu, horvātu, igauņu, itāļu, īru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, somu, spāņu, ungāru, vācu un zviedru valodas galīgās redakcijas. Šādi juristu lingvistu sagatavotie autentiskie un galīgie teksti aizstās nolīgumu parakstītās versijas ab initio.