ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 437

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 28. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/2220 (2020. gada 23. decembris), ar ko nosaka dažus pārejas noteikumus atbalstam no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 2021. un 2022. gadā un ar ko attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. un 2022. gadā groza Regulas (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013, un attiecībā uz līdzekļiem un šāda atbalsta sadalījumu 2021. un 2022. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/2221 (2020. gada 23. decembris), ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz papildu resursiem un īstenošanas kārtību, lai palīdzētu veicināt ar Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai (REACT-EU)

30

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/2222 (2020. gada 23. decembris) par dažiem dzelzceļa drošības un savienojamības aspektiem attiecībā uz pārrobežu infrastruktūru, kas savieno Savienību un Apvienoto Karalisti caur Lamanša pastāvīgo savienojumu ( 1 )

43

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2020/2223 (2020. gada 23. decembris), ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai izmeklēšanas efektivitāti

49

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/2224 (2020. gada 23. decembris) par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina kravu autopārvadājumu un pasažieru autopārvadājumu pamatsavienojamību pēc Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas paredzētā pārejas perioda beigām ( 1 )

74

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/2225. (2020. gada 23. decembris) par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību pēc Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas paredzētā pārejas perioda beigām ( 1 )

86

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/2226 (2020. gada 23. decembris) par konkrētiem aviācijas drošības aspektiem sakarā ar to, ka beidzas pārejas periods, kas paredzēts Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas ( 1 )

97

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/2227 (2020. gada 23. decembris), ar ko groza Regulu (ES) 2017/2403 attiecībā uz Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujām Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbībām Savienības ūdeņos

102

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2020/2228 (2020. gada 23. decembris) par Eiropas Dzelzceļa gadu (2021)

108

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2020/2229 (2020. gada 23. decembris) par grozījumiem Lēmumā Nr. 445/2014/ES, ar ko izveido Savienības rīcību Eiropas kultūras galvaspilsētas no 2020. līdz 2033. gadam ( 1 )

116

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2020/2230 (2020. gada 18. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1388/2013, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību

120

 

*

Padomes Regula (ES) 2020/2231 (2020. gada 18. decembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem

135

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2020/2232 (2020. gada 22. decembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas, attiecībā uz lēmuma pieņemšanu, ar ko izveido sarakstu ar 25 personām, kuras vēlas un spēj veikt šķīrējtiesnešu pienākumus saskaņā ar līgumu, un par rezerves sarakstu ar personām, kuras vēlas un spēj veikt Savienības šķīrējtiesnešu pienākumus saskaņā ar līgumu

182

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2020/2233 (2020. gada 23. decembris) par saistībām attiecībā uz līdzekļiem, kas rodas no atmaksājumiem saskaņā ar ĀKK ieguldījumu mehānismu no operācijām 9., 10. un 11. Eiropas Attīstības fonda ietvaros

188

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

REGULAS

28.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 437/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/2220

(2020. gada 23. decembris),

ar ko nosaka dažus pārejas noteikumus atbalstam no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 2021. un 2022. gadā un ar ko attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. un 2022. gadā groza Regulas (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013, un attiecībā uz līdzekļiem un šāda atbalsta sadalījumu 2021. un 2022. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu (2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),

tā kā:

(1)

Komisijas sagatavoto tiesību aktu priekšlikumu par kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) laikposmam pēc 2020. gada mērķis ir izveidot spēcīgu Savienības regulējumu, kas ir būtisks, lai nodrošinātu, ka KLP turpina būt kopēja politika ar vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem, vienlaikus arī piešķirot dalībvalstīm lielāku atbildību par to, kādā veidā sasniegt mērķus un izpildīt noteiktos mērķrādītājus. Attiecīgi dalībvalstīm ir jāizstrādā KLP stratēģiskie plāni un tie jāīsteno pēc tam, kad tos ir apstiprinājusi Komisija.

(2)

Likumdošanas procedūra attiecībā uz Komisijas sagatavotajiem tiesību aktu priekšlikumiem par KLP laikposmam pēc 2020. gada netika pabeigta pietiekami laicīgi, lai dalībvalstis un Komisija varētu sagatavot visus elementus, kas ir vajadzīgi, lai atbilstoši Komisijas sākotnējam priekšlikumam jauno tiesisko regulējumu un KLP stratēģiskos plānus sāktu piemērot no 2021. gada 1. janvāra. Minētā kavēšanās ir radījusi nenoteiktību un riskus lauksaimniekiem Savienībā un visā Savienības lauksaimniecības nozarē. Lai mazinātu minēto nenoteiktību un saglabātu lauku apvidu un reģionu vitalitāti, kā arī veicinātu vides ilgtspēju, šajā regulā būtu jāparedz, ka tiek turpināta pašreizējā KLP regulējuma, kas aptver laikposmu no 2014. līdz 2020. gadam (“pašreizējais KLP regulējums”), piemērošana un ka lauksaimniekiem un citiem labuma guvējiem tiek veikti nepārtraukti maksājumi, un tādējādi pārejas laikā 2021. un 2022. gadā (“pārejas laiks”) tiek nodrošināta paredzamība un stabilitāte līdz dienai, kad sāk piemērot jauno tiesisko regulējumu, kas aptver laikposmu, kurš sākas 2023. gada 1. janvārī (“jaunais tiesiskais regulējums”).

(3)

Tā kā vēl ir jāpabeidz likumdošanas procedūra attiecībā uz Komisijas tiesību aktu priekšlikumiem par KLP pēc 2020. gada un dalībvalstīm vēl ir jāizstrādā KLP stratēģiskie plāni, un ir jāapspriežas ar ieinteresētajām personām, pašreizējais KLP regulējums būtu jāturpina piemērot vēl divus gadus. Pārejas laika mērķis ir atvieglot labuma guvējiem vienmērīgu pāreju uz jaunu plānošanas periodu un nodrošināt iespēju ņemt vērā Komisijas 2019. gada 11. decembra paziņojumu par Eiropas zaļo kursu (“Eiropas zaļais kurss”).

(4)

Lai nodrošinātu, ka lauksaimnieki un citi labuma guvēji 2021. un 2022. gadā var saņemt atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Savienībai pārejas laikā būtu jāturpina šādu atbalstu piešķirt saskaņā ar pašreizējo KLP regulējumu. Pašreizējais KLP regulējums ir izveidots jo īpaši ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013 (4), (ES) Nr. 1305/2013 (5), (ES) Nr. 1306/2013 (6), (ES) Nr. 1307/2013 (7) un (ES) Nr. 1308/2013 (8).

(5)

Ar šo regulu būtu jādod dalībvalstīm pietiekami daudz laika, lai tās varētu sagatavot savus attiecīgos KLP stratēģiskos plānus, kā arī jāveicina tādu administratīvo struktūru izveide, kas ir vajadzīgas sekmīgai jaunā tiesiskā regulējuma īstenošanai, jo īpaši ļaujot palielināt tehnisko palīdzību. Lai nodrošinātu tik ļoti nepieciešamo stabilitāti un noteiktību lauksaimniecības nozarē, visiem KLP stratēģiskajiem plāniem vajadzētu būt gataviem stāties spēkā pēc pārejas laika beigām.

(6)

Savienībai būtu jāturpina atbalstīt lauku attīstību visā pārejas laikā, un tāpēc dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai savas pagarinātās lauku attīstības programmas finansēt no atbilstošā budžeta piešķīruma 2021. un 2022. gadam. Pagarinātajās programmās būtu jānodrošina, ka vismaz tāda pati kopējā ELFLA ieguldījuma daļa tiek rezervēta Regulas (ES) Nr. 1305/2013 59. panta 6. punktā minētajiem pasākumiem saskaņā ar jaunajiem mērķiem, kas noteikti Eiropas zaļajā kursā.

(7)

Regula (ES) Nr. 1303/2013 nosaka kopīgus noteikumus, kas piemērojami ELFLA un citiem fondiem, kuri darbojas vienotā sistēmā. Minēto regulu būtu jāturpina piemērot programmām, kuras no ELFLA atbalsta 2014.–2020. gada plānošanas periodā un 2021. un 2022. plānošanas gadā.

(8)

Termiņi, kas Regulā (ES) Nr. 1303/2013 noteikti attiecībā uz īstenošanas ziņojumiem, ikgadējām izvērtēšanas sanāksmēm, ex post novērtējumiem un kopsavilkuma ziņojumiem, izdevumu atbilstību un saistību atcelšanu, kā arī budžeta saistībām attiecas tikai uz 2014.–2020. gada plānošanas periodu. Minētie termiņi būtu jāpielāgo, lai ņemtu vērā tā laikposma pagarinājumu, kurā būtu jāīsteno no ELFLA atbalstītas programmas.

(9)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1310/2013 (9) un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 807/2014 (10) ir noteikts, ka izdevumus par dažām ilgtermiņa saistībām, ko uzņēmās saskaņā ar konkrētiem noteikumiem, ar kuriem lauku attīstības atbalsts tika piešķirts, pirms sāka piemērot Regulu (ES) Nr. 1305/2013, būtu jāturpina apmaksāt no ELFLA saskaņā ar konkrētiem nosacījumiem 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Šiem izdevumiem uz attiecīgo juridisko saistību laiku būtu jāturpina ar tādiem pašiem nosacījumiem būt atbalsttiesīgiem arī 2021. un 2022. plānošanas gadā. Turklāt juridiskās skaidrības un noteiktības labad būtu arī jāprecizē, ka juridiskās saistības, kuru uzņemšanās notikusi saistībā ar iepriekšējiem pasākumiem, kas atbilst Regulas (ES) Nr. 1305/2013 pasākumiem, kuriem piemēro integrētu administrācijas un kontroles sistēmu, būtu iekļaujamas minētajā integrētajā administrācijas un kontroles sistēmā un ka maksājumi, kas saistīti ar minētajām juridiskajām saistībām, būtu veicami laikposmā no 1. decembra līdz nākamā kalendārā gada 30. jūnijam.

(10)

ELFLA būtu jāspēj atbalstīt izmaksas spēju veidošanai un sagatavošanas darbībām, ar ko atbalsta sabiedrības virzītu vietējo attīstības stratēģiju izstrādi un īstenošanu nākotnē saskaņā ar jauno tiesisko regulējumu.

(11)

2015. gadā, kad saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1307/2013 notika maksājumtiesību piešķiršana vai kad tika pārrēķinātas maksājumtiesības tām dalībvalstīm, kas bija paturējušas esošās tiesības, dažas dalībvalstis pieļāva maksājumtiesību skaita vai vērtības noteikšanas kļūdas. Daudzas no šīm kļūdām, pat tad, ja tās attiecās tikai uz vienu lauksaimnieku, ietekmē maksājumtiesību vērtību visiem lauksaimniekiem visos gados. Dažas dalībvalstis, kad tās piešķīra maksājumtiesības no rezerves, kļūdas, piemēram, vidējās vērtības aprēķina kļūdas, pieļāva arī pēc 2015. gada. Šādai neatbilstībai parasti piemēro finanšu korekciju, līdz attiecīgā dalībvalsts veic korektīvus pasākumus. Ņemot vērā laiku, kas pagājis kopš pirmā piešķīruma, dalībvalstu centienus maksājumtiesības noteikt un – attiecīgā gadījumā – koriģēt, kā arī juridiskās noteiktības labad no konkrētas dienas maksājumtiesību skaits un vērtība būtu jāuzskata par likumīgu un pareizu.

(12)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 24. panta 6. punktu dalībvalstīm tika dota iespēja maksājumtiesību piešķiršanai piemērot samazinājuma koeficientu atbalsttiesīgiem hektāriem, ko veido ilggadīgo zālāju platības skarbu klimatisko apstākļu apvidos. Alpu ganības bieži tiek apsaimniekotas kolektīvi, tāpēc platības tiek piešķirtas katru gadu, tādējādi attiecīgo dalībvalstu lauksaimniekiem radot ievērojamu nenoteiktību. Minētās sistēmas īstenošana ir izrādījusies ļoti sarežģīta, jo īpaši attiecībā uz precīzu attiecīgo platību noteikšanu. Tā kā maksājumtiesību vērtība platībās, kurās nepiemēro samazinājuma koeficientu, ir atkarīga no maksājumtiesību summas noteiktajās platībās, šī nenoteiktība vēlāk skar visus lauksaimniekus attiecīgajās dalībvalstīs. Lai stabilizētu sistēmu, ko pašlaik piemēro minētajās dalībvalstīs, un lai pēc iespējas ātrāk nodrošinātu juridisko noteiktību visiem lauksaimniekiem attiecīgajās dalībvalstīs, attiecīgajām dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai par likumīgu un pareizu uzskatīt visu to tiesību vērtību un skaitu, kas visiem lauksaimniekiem piešķirtas pirms 2020. gada 1. janvāra. Minēto tiesību vērtība, neskarot individuāliem labuma guvējiem pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus, ir 2019. kalendārā gada vērtība, kas ir spēkā 2019. gada 31. decembrī.

(13)

Maksājumtiesību apstiprināšana neatceļ dalībvalstu atbildību, ko ELGF dalītā pārvaldība tām uzliek, lai nodrošinātu Savienības budžeta aizsardzību pret neatbilstoši veiktiem izdevumiem. Tāpēc to maksājumtiesību apstiprinājumam, kuras lauksaimniekiem piešķirtas pirms 2021. gada 1. janvāra, vai, atkāpjoties no tā, pirms 2020. gada 1. janvāra, nebūtu jāskar Komisijas pilnvaras pieņemt Regulas (ES) Nr. 1306/2013 52. pantā minētus lēmumus par nepamatotiem maksājumiem, kas minēto maksājumtiesību skaita vai vērtības kļūdainas noteikšanas rezultātā piešķirti par katru kalendāro gadu līdz 2020. gadam ieskaitot vai, atkāpjoties no tā, līdz 2019. gadam ieskaitot.

(14)

Ņemot vērā to, ka jaunais tiesiskais regulējums attiecībā uz KLP vēl nav pieņemts, būtu skaidri jānosaka, ka ir jāparedz pārejas kārtība nolūkā regulēt pāreju no esošajām daudzgadu atbalsta shēmām uz jauno tiesisko regulējumu.

(15)

Lai ierobežotu ievērojamu saistību pārnešanu no pašreizējā lauku attīstības plānošanas perioda uz KLP stratēģiskajiem plāniem, būtu jānosaka, ka jauno daudzgadu saistību ilgums attiecībā uz agrovidi un klimatu, bioloģisko lauksaimniecību un dzīvnieku labturību parasti ir ierobežots līdz maksimāli trim gadiem. No 2022. gada esošo saistību pagarinājumi būtu jāierobežo līdz vienam gadam.

(16)

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 31. panta 5. punktā bija paredzēta pārejas kārtība, lai vieglāk pakāpeniski pārtrauktu maksājumus apgabalos, kurus jauno robežu noteikšanas kritēriju piemērošanas dēļ vairs neuzskata par apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi. Šādi maksājumi bija jāveic līdz 2020. gadam un, ilgākais, četrus gadus. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2393 (11) sākotnējais termiņš jaunai šādu apgabalu robežu noteikšanai tika pagarināts līdz 2019. gadam. Lauksaimniekiem dalībvalstīs, kas jaunas robežas noteica 2018. un 2019. gadā, pakāpeniska maksājumu pārtraukšana nevarēja sasniegt maksimālo četru gadu laikposmu. Lai turpinātu pakāpenisku maksājumu pārtraukšanu, būtu jāļauj dalībvalstīm attiecīgos gadījumos turpināt tos maksāt 2021. un 2022. gadā. Lai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 31. panta 5. punktu nodrošinātu pienācīgu maksājumu līmeni par hektāru, maksājumu līmenis 2021. un 2022. gadam būtu jānosaka 25 EUR apmērā par hektāru.

(17)

Tā kā lauksaimnieki ir pakļauti arvien lielākiem ekonomiskiem un vides riskiem, ko izraisa klimata pārmaiņas un pieaugošā cenu nestabilitāte, Regulā (ES) Nr. 1305/2013 ir paredzēts riska pārvaldības pasākums, ar ko palīdzēt lauksaimniekiem novērst minētos riskus. Minētajā pasākumā ir ietverti finansiāli ieguldījumi kopfondos un ienākumu stabilizācijas instruments. Saskaņā ar minēto pasākumu piešķirtam atbalstam tika paredzēti īpaši nosacījumi, lai nodrošinātu, ka pret lauksaimniekiem visā Savienībā ir vienlīdzīga attieksme, ka netiek kropļota konkurence un ka tiek ievērotas Savienības starptautiskās saistības. Lai vēl vairāk veicinātu minētā pasākuma izmantošanu visu nozaru lauksaimniekiem, būtu jānodrošina iespēja dalībvalstīm samazināt 30 % slieksni, kas lauksaimniekiem paredz kompensāciju par ražošanas apjoma vai ienākumu samazinājumu, ko piemēro attiecīgajam instrumentam, tomēr ne mazāk par 20 %.

(18)

Covid-19 uzliesmojuma sekas ir ietekmējušas lauksaimniekus un lauku uzņēmumus vēl nepieredzētā veidā. Dalībvalstīs ieviesto plašo pārvietošanās ierobežojumu pagarināšana, kā arī veikalu, āra tirgu, restorānu un citu viesmīlības iestāžu obligāta slēgšana ir izraisījuši ekonomikas traucējumus lauksaimniecības nozarē un lauku kopienās un radījuši likviditātes un naudas plūsmas problēmas lauksaimniekiem un tiem mazajiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, tirdzniecību vai izstrādi. Lai mazinātu Covid-19 uzliesmojuma rezultātā izraisītās krīzes ietekmi, būtu jāpagarina Regulas (ES) Nr. 1305/2013 39.b pantā minētais pasākums nolūkā novērst likviditātes problēmas, kas apdraud lauksaimniecības darbību nepārtrauktību un mazo uzņēmumu, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, tirdzniecību vai izstrādi, darbības turpināšanos. Atbalsts minētajam pasākumam būtu jāfinansē līdz 2 % no ELFLA piešķirtajiem līdzekļiem dalībvalstīm 2014.–2020. gada plānošanas periodā.

(19)

Lai novērstu situāciju, kad sabiedrības virzītai vietējai attīstībai paredzēti līdzekļi 2021. un 2022. plānošanas gadā paliek neizlietoti, dalībvalstīm, kuras izmanto iespēju pārvietot līdzekļus no tiešajiem maksājumiem uz lauku attīstību, sabiedrības virzītai vietējai attīstībai paredzēto 5 % – un Horvātijas gadījumā 2,5 % – piešķīruma minimumu būtu jāvar piemērot tikai attiecībā uz to ELFLA ieguldījumu lauku attīstībā, kas pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim un aprēķināts pirms ir veikts tiešo maksājumu apropriāciju pārvietojums.

(20)

Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2020/2094 (12), ar ko izveido Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentu (“ESAI”) atveseļošanas atbalstam pēc Covid-19 krīzes (“ESAI regula”), 2021. un 2022. gadam būtu jādara pieejami papildu resursi, lai novērstu Covid-19 krīzes ietekmi un sekas, ko tā ir atstājusi uz Savienības lauksaimniecības nozari un lauku apvidiem.

(21)

Ņemot vērā nepieredzētās problēmas, ar kurām Covid-19 krīzes dēļ saskaras Savienības lauksaimniecības nozare un lauku apvidi, ESAI nodrošinātie papildu resursi būtu jāizmanto pasākumu finansēšanai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1305/2013, tādējādi paverot ceļu noturīgai, ilgtspējīgai un digitālai ekonomikas atveseļošanai saskaņā ar Savienības vides un klimata saistību mērķiem un jaunajiem mērķiem, kas izklāstīti Eiropas Zaļajā kursā.

(22)

Tāpēc dalībvalstīm nevajadzētu samazināt savu pašreizējo lauku attīstības programmu mērķus vides jomā. Tām būtu jānodrošina tāda pati kopējā daļa papildu resursiem, kā tā daļa, ko tās savās lauku attīstības programmās ir rezervējušas pasākumiem, kas ir īpaši labvēlīgi videi un klimatam saskaņā ar ELFLA ieguldījumu (“regresa nepieļaušanas princips”). Turklāt vismaz 37 % no papildu resursiem, ko sniedz ESAI, būtu jāatvēlē pasākumiem, kas ir īpaši labvēlīgi videi un klimatam, kā arī dzīvnieku labturībai un Kopienas iniciatīvai lauku attīstībai (LEADER). Turklāt vismaz 55 % no šiem papildu resursiem būtu jāatvēlē pasākumiem, kas veicina ekonomisko un sociālo attīstību lauku apvidos, proti, ieguldījumiem materiālajos aktīvos, lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstībā, atbalsta sniegšanā pamatpakalpojumiem un ciematu atjaunošanai lauku apvidos un sadarbībai.

(23)

Ja dalībvalstis citādi nespēj ievērot “regresa nepieļaušanas principu”, tām vajadzētu būt iespējai atkāpties no pienākuma vismaz 55 % no ESAI papildu resursiem piešķirt pasākumiem ekonomiskās un sociālās attīstības lauku apvidos veicināšanai un tām būtu vēlams atbalstīt pasākumus, kas ir īpaši labvēlīgi videi un klimatam. Tomēr, lai nodrošinātu dalībvalstīm pietiekamu elastību, dalībvalstīm vajadzētu būt arī iespējai atkāpties no regresa nepieļaušanas principa attiecībā uz minētajiem papildu resursiem, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu minēto 55 % pienākumu.

(24)

Uz papildu resursiem no ESAI attiecas īpaši nosacījumi. Tādējādi minētie papildu resursi būtu jāplāno un jāuzrauga atsevišķi no Savienības lauku attīstības atbalsta, vienlaikus vispārēji piemērojot Regulā (ES) Nr. 1305/2013 izklāstītos noteikumus. Tāpēc šos papildu resursus būtu jāapgūst, izmantojot Regulu (ES) Nr. 1305/2013, un saistībā ar minēto regulu jāuzskata par summām, ar kurām finansē ELFLA pasākumus. Tāpēc, ja vien šajā regulā nav paredzēts citādi, būtu jāpiemēro noteikumi, kas izklāstīti Regulā (ES) Nr. 1305/2013, tostarp noteikumi par lauku attīstības programmu grozījumiem, Regulā (ES) Nr. 1306/2013, tostarp noteikumi par saistību automātisku atcelšanu, un Regulā (ES) Nr. 1307/2013.

(25)

Būtu jānosaka konkrēta maksimālā Savienības līdzfinansējuma likme, kā arī palielināta atbalsta likme investīcijām, kas veicina noturīgu, ilgtspējīgu un digitālu ekonomikas atveseļošanos, un atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem, lai ESAI sniegtajiem papildu resursiem nodrošinātu pienācīgu sviras efektu.

(26)

Lai pārejas laikā nodrošinātu nepārtrauktību, 2021. un 2022. gadā būtu jāsaglabā rezerve krīzes situācijām lauksaimniecības nozarē. Minētajā rezervē būtu jāiekļauj attiecīgā rezerves summa 2021. un 2022. gadam.

(27)

Attiecībā uz ELFLA priekšfinansējuma kārtību būtu jāprecizē, ka saskaņā ar šo regulu ne no ELFLA atbalstīto programmu pagarināšana līdz 2022. gada 31. decembrim, ne papildu resursi, kas darīti pieejami, pamatojoties uz ESAI regulu, nedrīkst radīt jebkādu papildu priekšfinansējuma piešķiršanu attiecīgajām programmām.

(28)

Regulas (ES) Nr. 1307/2013 11. pantā dalībvalstu pienākums paziņot par lēmumiem, kurus tās ir pieņēmušas saskaņā ar minēto pantu, un par tās tiešo maksājumu summas daļas samazinājuma aplēses rezultātu, kura lauksaimniekam piešķirama par konkrētu kalendāro gadu un pārsniedz 150 000 EUR, patlaban paredzēts vienīgi attiecībā uz 2015.–2020. gadu. Lai nodrošinātu esošās sistēmas nepārtrauktību, lēmumi, ko dalībvalstis ir pieņēmušas saskaņā ar minēto pantu, un samazinājuma summas aplēses rezultāts dalībvalstīm būtu jāpaziņo arī par 2021. un 2022. kalendāro gadu.

(29)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 14. pantu līdzekļu pārvietošana no tiešajiem maksājumiem uz lauku attīstību un otrādi dalībvalstīm ir atļauta attiecībā uz 2014.–2020. kalendāro gadu. Lai nodrošinātu, ka dalībvalstis var ievērot savu stratēģiju, elastība starp pīlāriem būtu jāpadara pieejama arī par 2021. kalendāro gadu (2022. finanšu gadu) un par 2022. kalendāro gadu (2023. finanšu gadu).

(30)

Lai Komisija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 22. panta 1. punktu, 36. panta 4. punktu, 42. panta 2. punktu, 49. panta 2. punktu, 51. panta 4. punktu un 53. panta 7. punktu varētu noteikt maksimāli pieļaujamo budžeta apjomu, dalībvalstīm savi lēmumi par katrai shēmai paredzētajiem finanšu piešķīrumiem jāpaziņo līdz 2021. gada 19. februārim par 2021. kalendāro gadu un līdz 2021. gada 1. augustam par 2022. kalendāro gadu.

(31)

Regulas (ES) Nr. 1307/2013 22. panta 5. punkts prasa lineāri koriģēt maksājumtiesību vērtību, ja pamata maksājuma shēmas maksimālais apjoms, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir mainījies tāpēc, ka dalībvalstis ir pieņēmušas noteiktus lēmumus, kuri šo maksimālo apjomu ietekmē. Minētās regulas II pielikuma attiecināšana arī uz maksimālajiem apjomiem, kas valstīm noteikti laikposmam pēc 2020. kalendārā gada, un vēlākām iespējamām ikgadējām izmaiņām varētu ietekmēt pamata maksājuma shēmas maksimālo apjomu. Tāpēc, lai dalībvalstis spētu ievērot minētās regulas 22. panta 4. punktā noteikto pienākumu par maksājumtiesību un rezervju summas atbilstību pamata maksājuma shēmas maksimālajam apjomam, ir lietderīgi paredzēt lineāru korekciju, kas vajadzīga, lai pielāgotos minētās regulas II pielikuma tvēruma paplašināšanai vai grozījumiem pārejas laikā. Turklāt, lai dalībvalstīm dotu lielāku elastību, šķiet lietderīgi atļaut tām – iespējams, ar atšķirīgām korekcijas likmēm – pielāgot maksājumtiesību vai rezerves vērtību.

(32)

Saskaņā ar pašreizējo tiesisko regulējumu dalībvalstis savus lēmumus par gada valsts maksimālā apjoma sadalījumu reģioniem saskaņā ar pamata maksājuma shēmu un iespējamām ikgadējām pakāpeniskām sākotnējās vērtības izmaiņām laikposmā, ko aptver Regula (ES) Nr. 1307/2013, 2014. gadā ir paziņojušas par laikposmu līdz 2020. kalendārajam gadam. Ir nepieciešams, ka dalībvalstis paziņo šādus lēmumus arī par 2021. un 2022. kalendāro gadu.

(33)

Iekšējās konverģences mehānisms ir galvenais process, kas nodrošina taisnīgāku tiešā lauksaimnieku ienākumu atbalsta sadali. Uz vēsturiskām atsaucēm balstītas ievērojamas individuālas atšķirības kļūst arvien grūtāk pamatojamas. Regulā (ES) Nr. 1307/2013 paredzētais galvenais iekšējās konverģences modelis ir dalībvalstu veikta vienotas fiksētas likmes piemērošana visām maksājumtiesībām valsts vai reģionālā līmenī, sākot no 2015. gada. Tomēr, lai nodrošinātu vienmērīgāku pāreju uz vienotu vērtību, tika noteikta atkāpe jeb t. s. tuneļa metode, kas dalībvalstīm ļauj maksājumtiesību vērtības diferencēt, 2015.–2019. gadā piemērojot daļēju konverģenci. Dažas dalībvalstis minēto atkāpi ir izmantojušas. Lai turpinātu virzīties uz taisnīgāku tiešo maksājumu sadali, pēc 2019. gada dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izvēlēties nevis panākt vienotu fiksētu likmi vai saglabāt maksājumtiesību vērtību 2019. gada līmenī, bet gan tuvināties valsts vai reģionālam vidējam rādītājam. Minētajai iespējai dalībvalstīm būtu jātiek piemērotai no 2021. gada 1. janvāra. Dalībvalstīm katru gadu būtu jāpaziņo Komisijai savs lēmums par nākamo gadu.

(34)

Ar šo regulu grozītās Regulas (ES) Nr. 1307/2013 noteikumi par visu maksājumtiesību pielāgošanu ar atpakaļejošu spēku būtu jāpiemēro no 2020. gada 1. janvāra, lai tiktu būtu precizēts, ka dalībvalstis varēja īstenot konverģenci pēc 2019. gada.

(35)

Regulas (ES) Nr. 1307/2013 30. pantā ir paredzētas ikgadējas pakāpeniskas no rezerves piešķirto maksājumtiesību vērtības izmaiņas, kas atspoguļotu minētās regulas II pielikumā noteiktā valsts maksimālā apjoma ikgadējās izmaiņas, kuras savukārt atspoguļo rezerves daudzgadu pārvaldību. Šie noteikumi būtu jāpielāgo tā, lai atspoguļotu, ka ir iespējams gan grozīt visu piešķirto maksājumtiesību vērtību, gan koriģēt rezervi atbilstoši minētās regulas II pielikumā norādītās summas izmaiņām divos gados. Dalībvalstīs, kuras nolemj turpināt iekšējo konverģenci, minētā iekšējā konverģence tiek īstenota katru gadu. Par 2020., 2021. un 2022. kalendāro gadu piešķīruma gadā jānosaka tikai kārtējā gada maksājumtiesību vērtība. To maksājumtiesību vienības vērtība, kas attiecīgajā gadā piešķiramas no rezerves, būtu jāaprēķina pēc iespējamas rezerves koriģēšanas saskaņā ar minētās regulas 22. panta 5. punktu. Visos turpmākajos gados no rezerves piešķirto maksājumtiesību vērtība būtu jāpielāgo saskaņā ar minētās regulas 22. panta 5. punktu.

(36)

Regulas (ES) Nr. 1307/2013 36. pants paredz vienotā platībmaksājuma shēmas piemērošanu līdz 2020. gada 31. decembrim. Ir lietderīgi atļaut vienotā platībmaksājuma shēmas pagarināšanu 2021. un 2022. gadā.

(37)

Ņemot vērā to, ka Regulas (ES) Nr. 1307/2013 II pielikuma grozījums, kas izklāstīts šajā regulā, stāsies spēkā pārāk vēlu un dalībvalstīm nebūs iespējams ievērot sākotnējo termiņu attiecībā uz konkrētiem paziņošanas pienākumiem 2020. gadā, ir nepieciešams atlikt termiņu, kurā dalībvalstīm jāpieņem lēmums pirmo reizi ieviest pārdalošo maksājumu no 2021. vai 2022. gada, un minētā lēmuma paziņošanu Komisijai. Ir lietderīgi noteikt minēto termiņu vienlaikus ar termiņu lēmumiem par elastīgumu starp pīlāriem.

(38)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 37. pantu dalībvalstis, kuras piemēro vienotā platībmaksājuma shēmu, var pieņemt lēmumu laikposmā no 2015. līdz 2020. gadam piešķirt pārejas posma valsts atbalstu, lai izvairītos no pēkšņa un būtiska atbalsta samazinājuma tajās nozarēs, kuras līdz 2014. gadam guva labumu no pārejas posma valsts atbalsta. Lai nodrošinātu, ka pārejas laikā ar šādu atbalstu joprojām var atbalstīt lauksaimnieku ienākumus minētajās konkrētajās nozarēs, būtu jāparedz minētā atbalsta turpināšana ar tādiem pašiem nosacījumiem un ierobežojumiem kā laikposmā no 2015. līdz 2020. gadam.

(39)

Juridiskās noteiktības labad būtu jāprecizē, ka Regulas (ES) Nr. 1307/2013 41. un 42. pants dalībvalstīm ļauj katru gadu pārskatīt savus lēmumus par pārdalošo maksājumu. Pārskatīšanas termiņš, kas piemērojams 2021. un 2022. gadā, būtu jānosaka vienlaikus ar termiņu lēmumiem par elastīgumu starp pīlāriem.

(40)

Ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 52. panta 10. punktu Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, kuri dalībvalstīm ļauj nolemt, ka brīvprātīgo saistīto atbalstu var turpināt izmaksāt līdz 2020. gadam, pamatojoties uz ražošanas vienībām, par kurām šāds atbalsts tika piešķirts iepriekšējā atsauces laikposmā. Minētā pilnvarojuma nolūks ir nodrošināt vislielāko iespējamo saskanību starp Savienības shēmām, kuras ir vērstas uz tām nozarēm, ko var skart strukturāli tirgus traucējumi. Tāpēc ir lietderīgi šo pilnvarojumu pagarināt tā, lai tas aptvertu arī 2021. un 2022. gadu.

(41)

Ņemot vērā to, ka Regulas (ES) Nr. 1307/2013 II pielikuma grozījums, kas izklāstīts šajā regulā, stāsies spēkā pārāk vēlu un dalībvalstīm nebūs iespējams ievērot sākotnējo termiņu attiecībā uz konkrētiem paziņošanas pienākumiem 2020. gadā, ir nepieciešams atlikt termiņu, kurā dalībvalstīm jāpieņem lēmums pirmo reizi ieviest brīvprātīgo saistīto atbalstu no 2021. vai 2022. gada, un minētā lēmuma paziņošanu Komisijai. Ir lietderīgi noteikt minēto termiņu vienlaikus ar termiņu lēmumiem par elastīgumu starp pīlāriem. Tāpat arī termiņš dalībvalstu lēmumam turpināt vai pārtraukt brīvprātīga saistītā atbalsta piešķiršanu 2021. un 2022. gadā un minētā lēmuma paziņošanai Komisijai būtu jāatliek līdz tam pašam termiņam.

(42)

Regulas (ES) Nr. 1307/2013 54. pantā ir noteikti elementi dalībvalstu paziņojumiem par brīvprātīgu saistīto atbalstu. Ir lietderīgi precizēt, ka minētajos paziņojumos par 2021. un 2022. kalendāro gadu būtu jāiekļauj procentuālā daļa no valsts maksimālā apjoma, ko izmanto minētā atbalsta finansēšanai 2021. un 2022. gadā.

(43)

Regula (ES) Nr. 1308/2013 paredz noteikumus par lauksaimniecības tirgu kopīgo organizāciju un ietver konkrētas atbalsta shēmas. Komisijas tiesību aktu priekšlikumi par KLP pēc 2020. gada paredzēja, ka minētās atbalsta shēmas jāiestrādā turpmākajos dalībvalstu KLP stratēģiskajos plānos. Lai nodrošinātu minēto atbalsta shēmu vienmērīgu integrāciju turpmākajā KLP, būtu jāparedz noteikumi par katras minētās atbalsta shēmas ilgumu, kad to paredzēts atjaunot pārejas laikā. Tādēļ pēc spēkā esošajām darba programmām attiecībā uz atbalsta shēmu olīveļļas un galda olīvu nozarē, kas izstrādātas laikposmam no 2018. gada 1. aprīļa līdz 2021. gada 31. martam, būtu jāseko jaunām darba programmām, kuru darbības ilgums būtu no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 31. decembrim. Spēkā esošās darbības programmas augļu un dārzeņu nozarē, kuras nav sasniegušas maksimālo piecu gadu ilgumu, var pagarināt tikai līdz 2022. gada 31. decembrim. Jaunas darbības programmas augļu un dārzeņu nozarē būtu jāapstiprina tikai uz laiku, kas nepārsniedz trīs gadus. Spēkā esošās valsts programmas biškopības nozarē, kas izstrādātas laikposmam no 2019. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam, būtu jāpagarina līdz 2022. gada 31. decembrim.

(44)

Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas izraisīto krīzi, vīnkopjiem, kuriem bija stādīšanas atļaujas jauniem stādījumiem vai atkārtotai apstādīšanai, kuru termiņš beidzas 2020. gadā, lielā mērā tika liegta iespēja šīs atļaujas plānoti izmantot pēdējā to derīguma gadā. Lai izvairītos no minēto atļauju zaudēšanas un samazinātu risku, ka varētu pasliktināties apstākļi, saskaņā ar kuriem būtu jāveic stādīšana, ir nepieciešams atļaut pagarināt to jaunu stādījumu vai atkārtotas apstādīšanas stādīšanas atļauju derīguma termiņu, kuru termiņš beidzas 2020. gadā. Tāpēc visas stādīšanas atļaujas jauniem stādījumiem vai atkārtotai apstādīšanai, kuru termiņš beidzas 2020. gadā, būtu jāpagarina līdz 2021. gada 31. decembrim. Turklāt, ņemot vērā izmaiņas tirgus perspektīvās, tādu stādīšanas atļauju turētājiem, kuru termiņš beidzas 2020. gadā, vajadzētu būt iespējai neizmantot savas atļaujas, nesaņemot administratīvu sodu.

(45)

Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas radītos traucējumus un grūtības, ko tā ir radījusi attiecībā uz jaunu vīnogulāju stādīšanas vai atkārtotas apstādīšanas atļaujām, ar šo regulu grozītais Regulas (ES) Nr. 1308/2013 noteikums par jaunu vīnogulāju stādīšanas atļaujām vai atkārtotas apstādīšanas atļaujām, kuru termiņš beidzās 2020. gadā, būtu jāpiemēro ar atpakaļejošu spēku no 2020. gada 1. janvāra.

(46)

2013. gadā tika paredzēti pārejas noteikumi, lai nodrošinātu vienmērīgu pāreju no agrākā vīna vīnogu stādīšanas tiesību režīma uz jauno stādīšanas atļauju sistēmu, jo īpaši, lai izvairītos no pārmērīgiem stādījumiem pirms minētās jaunās sistēmas sākuma. Pēdējais pieteikumu iesniegšanas termiņš stādīšanas tiesību pārvēršanai atļaujās beidzas 2020. gada 31. decembrī. Tomēr atļaujas ir jāizmanto pieteikuma iesniedzējam, un tās nav tirgojamas kā iepriekšējās stādīšanas tiesības. Turklāt varētu pieprasīt, lai atļaujas pieteikuma iesniedzējiem būtu atbilstoša vīna dārza platība; tas var radīt situācijas, kad stādīšanas tiesību īpašnieki vēl nav varējuši iegādāties attiecīgās vīna dārza platības, lai izmantotu atļaujas, kas izrietētu no viņu stādīšanas tiesību pārveidošanas. Covid-19 pandēmijas smagā ekonomiskā ietekme uz vīna nozari ir radījusi naudas plūsmas problēmas vīnkopjiem, kā arī neskaidrību par turpmāko pieprasījumu pēc vīna. Vīnkopjiem, kuriem joprojām ir stādīšanas tiesības, nevajadzētu būt spiestiem izlemt, vai viņi vēlas pārveidot savas stādīšanas tiesības par atļaujām, vienlaikus saskaroties ar ārkārtas grūtībām Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes dēļ, jo īpaši tāpēc, ka viņiem tiktu piemērots administratīvs sods, ja viņi neizmantotu savas no pārveidošanas radušās stādīšanas atļaujas. Tāpēc tām dalībvalstīm, kuras vīnkopjiem ļāvušas līdz 2020. gada 31. decembrim iesniegt pieteikumus par stādīšanas tiesību pārveidošanu, būtu jādod iespēja pagarināt šādu pieprasījumu iesniegšanas termiņu līdz 2022. gada 31. decembrim. Tāpēc šādu pārveidotu atļauju derīguma termiņš būtu jāpielāgo, un tam būtu jābeidzas 2025. gada 31. decembrī.

(47)

Ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 214.a pantu Somijai ir dota iespēja, saņemot Komisijas atļauju, ar konkrētiem nosacījumiem līdz 2020. gadam piešķirt valsts atbalstu Dienvidsomijā. Lai nodrošinātu minētā atbalsta maksājumu nepārtrauktību pārejas laikā, šā valsts atbalsta piešķiršanai arī turpmāk ir jābūt atļautai ar tādiem pašiem nosacījumiem un tādām pašām summām kā 2020. gadā.

(48)

Lai uzlabotu olīveļļas tirgus darbību, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai lemt, kā īstenot tirdzniecības noteikumus piedāvājuma regulēšanai. Tomēr no šo lēmumu darbības jomas būtu jāizslēdz metodes, kas varētu kropļot konkurenci.

(49)

Nesenie notikumi ir apliecinājuši, ka lauksaimnieki aizvien vairāk saskaras ar ienākumu nepastāvības riskiem– daļēji tirgus risku dēļ un daļēji tādēļ, ka Savienības lopkopības un zemkopības resursus ietekmē ekstrēmi laikapstākļu notikumi un biežas sanitārās un fitosanitārās krīzes. Lai ienākumu nepastāvību mazinātu, iedrošinot lauksaimniekus labajos gados uzkrāt līdzekļus tērēšanai sliktajos gados, valsts nodokļu pasākumi, ar kuriem lauksaimniekiem piemērojamo ienākuma nodokļa bāzi aprēķina, pamatojoties uz daudzgadu periodu, nebūtu jāattiecina uz valsts atbalsta noteikumiem.

(50)

Tā kā šīs Regulas mērķi, proti, paredzēt pašreizējā KLP regulējuma noteikumu turpmāku piemērošanu un nepārtrauktu maksājumu lauksaimniekiem un citiem labuma guvējiem veikšanu, un tādējādi pārejas laikā nodrošināt paredzamību un stabilitāti, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet rīcības mēroga vai iedarbības dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(51)

Šai regulai piemēro horizontālos finanšu noteikumus, ko Eiropas Parlaments un Padome pieņēmuši, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 322. pantu. Minētie noteikumi ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) 2018/1046 (13) un jo īpaši nosaka procedūru budžeta izveidei un izpildei, izmantojot dotācijas, iepirkumu, godalgas, netiešu izpildi, kā arī paredz finanšu dalībnieku atbildības pārbaudes. Noteikumi, kas pieņemti, pamatojoties uz LESD 322. pantu, iekļauj arī vispārēja nosacījuma mehānisma režīmu Savienības budžeta aizsardzībai.

(52)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013, (ES) Nr. 1307/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 būtu attiecīgi jāgroza.

(53)

Lai nodrošinātu, ka papildus resursi, kas darīti pieejami, pamatojoties uz ESAI regulu, ir pieejami no 2021. gada 1. janvāra, noteikumiem par ESAI atbalstu šajā regulā būtu jātiek piemērotiem ar atpakaļejošu spēku no minētā datuma.

(54)

Ņemot vērā primāro nepieciešamību nodrošināt tiesisko noteiktību lauksaimniecības nozarē pašreizējos apstākļos, šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I SADAĻA

PĀREJAS NOTEIKUMI

I NODAĻA

Dažu Regulā (ES) Nr. 1303/2013 un (ES) Nr. 1310/2013 paredzēto laikposmu pagarināšana un Regulas (ES) Nr. 1303/2013 piemērošanas turpināšana 2021. un 2022. plānošanas gadā

1. pants

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalstīto programmu laikposma pagarināšana

1.   Ar šo attiecībā uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstītajām programmām Regulas (ES) Nr. 1303/2013 26. panta 1. punktā noteiktais laikposms no 2014. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim tiek pagarināts līdz 2022. gada 31. decembrim.

2.   Šā panta 1. punktā minētā ELFLA atbalstīto programmu termiņa pagarināšana neskar vajadzību attiecībā uz pārejas laiku iesniegt Regulas (ES) Nr. 1305/2013 11. panta a) punktā minēto lūgumu grozīt lauku attīstības programmu. Šādi grozījumi nodrošina, ka vismaz to pašu kopējo ELFLA ieguldījuma daļu rezervē minētās regulas 59. panta 6. punkta pasākumiem.

2. pants

Regulas (ES) Nr. 1303/2013 piemērošanas turpināšana attiecībā uz programmām, ko atbalsta ELFLA

1.   Regulu (ES) Nr. 1303/2013 turpina piemērot programmām, kuras atbalsta no ELFLA 2014.–2020. gada plānošanas periodā un tiek pagarinātas saskaņā ar šīs regulas 1. pantu.

2.   Attiecībā uz programmām, kuras tiek pagarinātas saskaņā ar šīs regulas 1. pantu, Regulas (ES) Nr. 1303/2013 50. panta 1. punktā, 51. panta 1. punktā, 57. panta 2. punktā, 65. panta 2. un 4. punktā un 76. panta pirmajā daļā minētās atsauces uz laikposmiem vai termiņiem pagarina par diviem gadiem.

3.   Attiecībā uz programmām, kuras tiek pagarinātas saskaņā ar šīs regulas 1. pantu, dalībvalstis groza savus mērķrādītājus, kas noteikti saistībā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 II pielikumā izklāstīto darbības rezultātu satvaru, lai noteiktu mērķrādītājus 2025. gadam. Minētajām programmām – tās atsauces uz mērķrādītājiem 2023. gadam, kuras izklāstītas īstenošanas aktos, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 22. panta 7. punktu vai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 8. panta 3. punktu, 67. pantu, 75. panta 5. punktu un 76. panta 1. punktu, saprot kā atsauces uz mērķrādītājiem 2025. gadam.

4.   Vēlākais līdz 2027. gada 31. decembrim Komisija sagatavo Regulas (ES) Nr. 1303/2013 57. panta 4. punktā paredzēto kopsavilkuma ziņojumu, kurā sniegti galvenie secinājumi no ELFLA ex post novērtējumiem.

3. pants

Tiesības uz atbalstu par dažiem izdevumu veidiem pārejas laikā

Neskarot šīs regulas 2. panta 2. punktu, Regulas (ES) Nr. 1303/2013 65. panta 2. punktu un Regulas (ES) Nr. 1306/2013 38. pantu, izdevumi, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1310/2013 3. panta 1. punktā un Deleģētās regulas (ES) Nr. 807/2014 16. pantā, ir attiecināmi, lai pretendētu uz ELFLA ieguldījumu no 2021. un 2022. gada piešķīruma tām ELFLA programmām, kas tika pagarinātas saskaņā ar šīs regulas 1. pantu, ņemot vērā šādus nosacījumus:

a)

šādi izdevumi ir paredzēti attiecīgajā lauku attīstības programmā tiem gadiem, kas iekļauti pārejas laikā;

b)

piemēro attiecīgā pasākuma ELFLA ieguldījuma likmi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1305/2013, atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1310/2013 I pielikumam un Deleģētās regulas (ES) Nr. 807/2014 I pielikumam;

c)

Regulas (ES) Nr. 1306/2013 67. panta 2. punktā minētā sistēma attiecas uz juridiskajām saistībām, ko uzņemas saskaņā ar pasākumiem, kuri atbilst atbalstam, kas piešķirts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 21. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu un 28.–31., 33., 34. un 40. pantu, un attiecīgās darbības ir skaidri noteiktas; un

d)

maksājumi par juridiskajām saistībām, kas minētas šā panta c) punktā, tiek veikti Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. pantā noteiktajā termiņā.

II NODAĻA

Sagatavošanās sabiedrības virzītām vietējām attīstības stratēģijām 2021. un 2022. plānošanas gadā

4. pants

Sabiedrības virzīta vietējā attīstība

Attiecībā uz programmām, kas pagarinātas saskaņā ar šīs regulas 1. pantu, ELFLA var atbalstīt izmaksas spēju veidošanai un sagatavošanas darbībām, ar ko tiek atbalstīta sabiedrības virzītu vietējo stratēģiju izstrāde un turpmākā īstenošana jaunā tiesiskā regulējuma ietvaros.

III NODAĻA

Maksājumtiesības attiecībā uz tiešajiem maksājumiem lauksaimniekiem

5. pants

Galīgās maksājumtiesības

1.   Maksājumtiesības, kas lauksaimniekiem piešķirtas pirms 2020. gada 1. janvāra, par likumīgām un pareizām uzskata no 2021. gada 1. janvāra. To tiesību vērtība, kuras uzskata par likumīgām un pareizām, ir vērtība par 2020. kalendāro gadu, kas ir spēkā 2020. gada 31. decembrī.

2.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, dalībvalsts, kas ir izmantojusi Regulas (ES) Nr. 1307/2013 24. panta 6. punktā paredzēto iespēju, var, ievērojot lauksaimnieku tiesisko paļāvību, nolemt, ka visas maksājumtiesības, kas piešķirtas pirms 2020. gada 1. janvāra, no minētās dienas uzskata par likumīgām un pareizām. Minētajā gadījumā to tiesību vērtība, kuras uzskata par likumīgām un pareizām, ir 2019. kalendārā gada vērtība, kas ir spēkā 2019. gada 31. decembrī.

3.   Šā panta 1. un 2. punktu piemēro, neskarot attiecīgos Savienības tiesību aktu pantus, it īpaši Regulas (ES) Nr. 1307/2013 22. panta 5. punktu un 25. panta 12. punktu, par maksājumtiesību vērtību 2020. kalendārajā gadā un turpmāk.

4.   Maksājumtiesībām, kas lauksaimniekiem piešķirtas, pamatojoties uz pieteikumiem, kuros ir faktu kļūdas, 1. un 2. punktu nepiemēro, izņemot gadījumus, kad var pamatoti uzskatīt, ka lauksaimnieks kļūdu atklāt nevarēja.

5.   Šā panta 1. un 2. punkts neskar Komisijas pilnvaras pieņemt Regulas (ES) Nr. 1306/2013 52. pantā minētos lēmumus par izdevumiem, kas radušies saistībā ar maksājumiem, kuri piešķirti attiecībā uz jebkuru kalendāro gadu līdz 2020. gadam ieskaitot, ja piemēro šā panta 1. punktu, vai līdz 2019. gadam ieskaitot, ja piemēro šā panta 2. punktu.

IV NODAĻA

Pārejas noteikumi, kas attiecas uz lauku attīstību

6. pants

Tādu izdevumu attiecināmība, kas radušies saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1305/2013, un tādu konkrētu veidu izdevumu attiecināmība, kas radušies saskaņā ar Regulām (EK) Nr. 1698/2005 un (EK) Nr. 1257/1999

Izdevumi, kas saistīti ar juridiskām saistībām pret labuma guvējiem un kas radušies saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1305/2013, un tādu konkrētu veidu izdevumi, kas radušies saskaņā ar Padomes Regulām (EK) Nr. 1698/2005 (14) un (EK) Nr. 1257/1999 (15), laikposmā no 2023. līdz 2027. gadam var būt atbilstīgi finansējuma saņemšanai no ELFLA no 2023. gada 1. janvāra, ievērojot nosacījumus, kas jānosaka saskaņā ar KLP tiesisko regulējumu, kas piemērojams laikposmā no 2023. līdz 2027. gadam.

II SADAĻA

Grozījumi

7. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1305/2013

Regulu (ES) Nr. 1305/2013 groza šādi:

1)

regulas 8. panta 1. punkta h) apakšpunktu groza šādi:

a)

apakšpunkta i) punktu aizstāj ar šādu:

“i)

tabulu, kurā saskaņā ar šīs regulas 58. panta 4. punktu un 58.a panta 2. punktu ir norādīts katram gadam plānotais kopējais ELFLA ieguldījums. Minētajā tabulā atsevišķi norāda šīs regulas 58.a panta 2. punktā minētos papildu resursus. Attiecīgā gadījumā minētajā tabulā atsevišķi norāda arī kopējā ELFLA ieguldījumā paredzētās apropriācijas mazāk attīstītajiem reģioniem un līdzekļus, kas pārvietoti uz ELFLA, ievērojot Regulas (ES) Nr. 1307/2013 7. panta 2. punktu. Plānotais ELFLA gada ieguldījums ir saderīgs ar daudzgadu finanšu shēmu;”;

b)

apakšpunkta ii) punktu aizstāj ar šādu:

“ii)

tabulu, kurā par katru pasākumu, par katru darbības veidu ar īpašu ELFLA ieguldījuma likmi, par 37. panta 1. punktā un 39.a pantā minēto darbības veidu, par 38. panta 3. punktā un 39. panta 1. punktā minēto darbības veidu –ja dalībvalsts piemēro procentuālo daļu, kas ir mazāka par 30 % – un attiecībā uz tehnisko palīdzību norāda kopējo plānoto Savienības ieguldījumu un piemērojamā ELFLA ieguldījuma likmi. Attiecīgā gadījumā minētajā tabulā atsevišķi norāda ELFLA ieguldījuma likmi mazāk attīstītajiem reģioniem un citiem reģioniem;”;

2)

regulas 28. panta 5. punktam pievieno šādas daļas:

“Attiecībā uz jaunajām saistībām, ko uzņemas no 2021. gada, dalībvalstis savās lauku attīstības programmās nosaka īsāku laikposmu, no viena līdz trim gadiem.

Ja dalībvalstis saskaņā ar pirmo daļu paredz saistību ikgadēju pagarināšanu pēc sākotnējā laikposma beigām, no 2022. gada pagarinājums nepārsniedz vienu gadu.

Atkāpjoties no otrās daļas, attiecībā uz jaunām saistībām, ko paredzēts uzņemties 2021. un 2022. gadā, dalībvalstis savās lauku attīstības programmās var noteikt laikposmu, kas ir ilgāks par trim gadiem, balstoties uz to, kāda veida saistības tās ir un kādus ar vidi un klimatu saistītus mērķus cenšas sasniegt.”;

3)

regulas 29. panta 3. punktam pievieno šādas daļas:

“Attiecībā uz jaunajām saistībām, ko uzņemas no 2021. gada, dalībvalstis savās lauku attīstības programmās nosaka īsāku laikposmu, no viena līdz trim gadiem.

Ja dalībvalstis saskaņā ar pirmo daļu paredz ikgadēju bioloģiskās lauksaimniecības saglabāšanas saistību pagarināšanu pēc sākotnējā laikposma beigām, no 2022. gada pagarinājums nepārsniedz vienu gadu.

Atkāpjoties no otrās daļas, attiecībā uz jaunām saistībām, ko paredzēts uzņemties 2021. un 2022. gadā, dalībvalstis savās lauku attīstības programmās var noteikt laikposmu, kas ir ilgāks par trim gadiem, ja ir nodrošināts atbalsts pārejai uz bioloģisko lauksaimniecību.”;

4)

regulas 31. panta 5. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“2021. un 2022. gadā attiecībā uz programmām, kas pagarinātas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/2220 (*) 1. pantu, ja dalībvalstis nav piešķīrušas pakāpeniski samazinātus maksājumus ne ilgāk kā uz četriem gadiem līdz 2020. gadam, minētās dalībvalstis var nolemt turpināt minētos maksājumus līdz 2022. gada beigām, bet ne ilgāk kā kopumā uz četriem gadiem. Tādā gadījumā maksājumi 2021. un 2022. gadā nepārsniedz 25 EUR par hektāru.

(*)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/2220 (2020. gada 23. decembris), ar ko nosaka dažus pārejas noteikumus atbalstam no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 2021. un 2022. gadā un ar ko attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. un 2022. gadā groza Regulas (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013, un attiecībā uz līdzekļiem un šāda atbalsta sadalījumu 2021. un 2022. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (OV L 437, 28.12.2020., 1. lpp.).”;"

5)

regulas 33. panta 2. punktam pievieno šādas daļas:

“Attiecībā uz jaunajām saistībām, ko uzņemas no 2022. gada, dalībvalstis savās lauku attīstības programmās nosaka īsāku laikposmu, no viena līdz trim gadiem.

Ja dalībvalstis saskaņā ar otro daļu paredz saistību atjaunošanu katru gadu pēc sākotnējā laikposma beigām, no 2022. gada atjaunojums nepārsniedz vienu gadu.

Atkāpjoties no trešās daļas, attiecībā uz jaunām saistībām, ko paredzēts uzņemties 2021. un 2022. gadā, dalībvalstis savās lauku attīstības programmās var noteikt laikposmu, kas ir ilgāks par trim gadiem, balstoties uz to, kāda veida saistības tās ir un kādus ieguvumus dzīvnieku labturības jomā tiecas sasniegt.”;

6)

regulas 38. panta 3. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Atbalstu saskaņā ar 36. panta 1. punkta b) apakšpunktu piešķir tikai, lai segtu zaudējumus, ko izraisījuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, dzīvnieku vai augu slimības uzliesmojums, kaitēkļu invāzijas vai pasākumi, kas saskaņā ar Direktīvu 2000/29/EK ir pieņemti, lai izskaustu vai apturētu augu slimību vai kaitēkļu invāziju, vai novērstu vides incidentu, un kas iznīcina vairāk nekā 30 % no attiecīgā lauksaimnieka vidējā produkcijas gada apjoma iepriekšējos trīs gados vai no trīs gadu produkcijas vidējā apjoma, kas aprēķināts, pamatojoties uz iepriekšējo piecu gadu laikposmu un izslēdzot augstāko un zemāko rādītāju. Lai aprēķinātu lauksaimnieka produkcijas gada apjomu, var izmantot rādītājus. Izmantotā aprēķināšanas metode ļauj noteikt atsevišķa lauksaimnieka faktiskos zaudējumus attiecīgajā gadā. Dalībvalstis var nolemt samazināt minēto 30 % procentu punktus, tomēr paredzot, ka tie nav mazāki par 20 %.”;

7)

regulas 39. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Atbalstu saskaņā ar 36. panta 1. punkta c) apakšpunktu piešķir tikai tad, ja ienākumu kritums pārsniedz 30 % no atsevišķa lauksaimnieka vidējiem gada ienākumiem iepriekšējo trīs gadu laikposmā vai vidējiem trīs gadu ienākumiem, kas aprēķināti, pamatojoties uz iepriekšējo piecu gadu laikposmu un izslēdzot augstāko un zemāko rādītāju. Regulas 36. panta 1. punkta c) apakšpunkta nolūkos ienākumi ir to ieņēmumu summa, kurus lauksaimnieks gūst no tirgus, ieskaitot jebkādu publisko atbalstu un atskaitot resursu izmaksas. Kopfonda maksājumi lauksaimniekiem kompensē mazāk nekā 70 % no zaudētajiem ienākumiem tajā gadā, kad ražotājs kļūst tiesīgs saņemt šo palīdzību. Aprēķinot lauksaimnieka gada ienākumu zaudējumus, var izmantot rādītājus. Dalībvalstis var nolemt samazināt minēto 30 % procentu punktus, tomēr paredzot, ka tie nav mazāki par 20 %.”;

8)

regulas 39.b panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Atbalstu sniedz vienreizēja maksājuma veidā, kas jāsamaksā līdz 2021. gada 31. decembrim, pamatojoties uz atbalsta pieteikumiem, kurus kompetentā iestāde apstiprinājusi līdz 2021. gada 30. jūnijam. Pēc tam Komisija to atmaksā saskaņā ar budžeta apropriācijām un atbilstoši pieejamajam finansējumam. Maksājumu līmeni var diferencēt pa saņēmēju kategorijām saskaņā ar objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem.”;

9)

regulas 42. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Papildus uzdevumiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1303/2013 34. pantā un Regulas (ES) 2020/2220 4. pantā, vietējās rīcības grupas var veikt arī papilduzdevumus, kurus tām deleģējusi vadošā iestāde un/vai maksājumu aģentūra.”;

10)

regulas 51. panta 2. punktam pievieno šādu daļu:

“Atkāpjoties no pirmās daļas, dalībvalstis, kurām Savienības atbalsta lauku attīstībai kopējais apjoms 2014.–2020. gadam, kā noteikts šīs regulas I pielikumā, ir mazāks par 1 800 miljoniem EUR, pēc to programmu pagarināšanas saskaņā ar Regulas (ES) 2020/2220 1. pantu var nolemt 5 % no katras lauku attīstības programmas kopējās summas atvēlēt Regulas (EU) Nr. 1303/2013 59. pantā minētajiem uzdevumiem.”;

11)

regulas 58. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktā iekļauj šādu daļu:

“Neskarot šā panta 5., 6. un 7. punktu, kopējais maksimālais Savienības atbalsta apjoms lauku attīstībai, ko piešķir saskaņā ar šo regulu, laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim ir 26 896 831 880 EUR pašreizējās cenās un saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam.”;

b)

7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Lai ņemtu vērā izmaiņas, kas attiecas uz šā panta 4. punktā minēto sadalījumu pa gadiem, ieskaitot šā panta 5. un 6. punktā minētos pārvietojumus un tos pārvedumus, kas izriet no Regulas (ES) 2020/2220 1. panta piemērošanas, lai veiktu tehniskus pielāgojumus, nemainot kopējos piešķīrumus, vai lai ņemtu vērā jebkādas citas izmaiņas, kas ar tiesību aktu paredzētas pēc šīs regulas pieņemšanas, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar šīs regulas 83. pantu, lai pārskatītu šīs regulas I pielikumā noteiktos maksimālos apjomus.”;

12)

regulai pievieno šādu pantu:

“58.a pants

Resursi Savienības lauksaimniecības nozares un lauku apvidu atveseļošanai

1.   Saskaņā ar šo pantu Padomes Regulas (ES) 2020/… (“ESAI regula”) (*) 1. panta 2. punkta g) apakšpunktu īsteno ar pasākumiem, kuri saskaņā ar ELFLA ir atbalsttiesīgi, kuru mērķis ir novērst Covid-19 krīzes ietekmi un kuriem no minētās regulas 2. panta 2. punkta a) apakšpunkta vi) punktā minētās summas paredzētā summa, ievērojot minētās regulas 3. panta 3., 4. un 8. punktu, ir 8 070 486 840 EUR faktiskajās cenās.

Minēto summu 8 070 486 840 EUR faktiskajās cenās veido ārējie piešķirtie ieņēmumi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 (**) 21. panta 5. punktu.

To kā papildu resursus budžeta saistībām saskaņā ar ELFLA 2021. un 2022. gadam papildus kopējiem resursiem, kas izklāstīti šīs regulas 58. pantā, dara pieejamu šādi:

2021. gads: 2 387 718 000 EUR,

2022. gads: 5 682 768 840 EUR

Šīs regulas, Regulas (ES) Nr. 1306/2013 un Regulas (ES) Nr. 1307/2013 nolūkā minētos papildu resursus uzskata par summām, ar kurām finansē ELFLA pasākumus. Tos uzskata par daļu no šīs regulas 58. panta 1. punktā minētā Savienības lauku attīstības atbalsta kopsummas, kurai tos pieskaita, ja ir atsauce uz Savienības lauku attīstības atbalsta kopsummu. Šā panta 2. punktā un šajā punktā minētajiem papildu resursiem nepiemēro Regulas (ES) Nr. 1307/2013 14. pantu.

2.   Šā panta 1. punktā minēto papildu resursu sadalījums katrai dalībvalstij pēc šā panta 7. punktā minētās summas atvilkšanas ir izklāstīts Ia pielikumā.

3.   Šā panta 1. punktā minētajiem papildu resursiem nepiemēro procentuālās robežvērtības, kādas kopējam ELFLA ieguldījumam ir lauku attīstības programmā, kas minētas šīs regulas 59. panta 5. un 6. punktā. Tomēr dalībvalstis nodrošina, lai katrā lauku attīstības programmā vismaz tāda pati ELFLA ieguldījuma kopējā daļa, tostarp šā panta 2. punktā minētie papildu resursi, tiktu rezervēta šīs regulas 59. panta 6. punktā minētajiem pasākumiem, ievērojot Regulas (ES) 2020/2220 1. panta 2. punktu.

4.   Vismaz 37 % no šā panta 2. punktā minētajiem papildu resursiem katrā lauku attīstības programmā tiek rezervēti pasākumiem, kas minēti 33. pantā un 59. panta 5. un 6. punktā, un jo īpaši šādiem nolūkiem:

a)

bioloģiskā lauksaimniecība;

b)

klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās tām, tostarp lauksaimniecības radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana;

c)

augsnes saglabāšana, tostarp augsnes auglības uzlabošana ar oglekļa sekvestrēšanu;

d)

ūdens resursu izmantošanas un apsaimniekošanas, tostarp ūdens ekonomijas, uzlabošana;

e)

bioloģiskajai daudzveidībai labvēlīgu dzīvotņu izveide, saglabāšana un atjaunošana;

f)

pesticīdu un pretmikrobu līdzekļu lietošanas radīto risku un seku samazināšana;

g)

dzīvnieku labturība;

h)

iniciatīvas LEADER sadarbības pasākumi.

5.   Vismaz 55 % no šā panta 2. punktā minētajiem papildu resursiem katrā lauku attīstības programmā tiek rezervēti pasākumiem, kas minēti 17., 19., 20. un 35. pantā, ar noteikumu, ka šādus pasākumus lauku attīstības programmās izmanto, lai veicinātu ekonomisko un sociālo attīstību lauku apvidos un sekmētu noturīgu, ilgtspējīgu un digitālu ekonomikas atveseļošanu, cita starpā saskaņā ar šajā regulā noteiktajiem lauksaimniecības, vides un klimata mērķiem, un jo īpaši, lai sekmētu:

a)

īsas piegādes ķēdes un vietējos tirgus;

b)

resursu efektivitāti, tostarp precīzu un viedu lauksaimniecību, inovāciju, ražošanas iekārtu un aprīkojuma digitalizāciju un modernizāciju;

c)

darba drošības apstākļus;

d)

atjaunojamo energoresursu enerģiju, aprites ekonomiku un bioekonomiku;

e)

piekļuvi kvalitatīvām IKT lauku apvidos.

Piešķirot šā panta 2. punktā minētos papildu resursus, dalībvalstis var nolemt atkāpties no šā punkta pirmajā daļā noteiktās procentuālās robežvērtības par tik, cik tas ir nepieciešams, lai ievērotu Regulas (ES) 2020/2220 1. panta 2. punktā noteikto regresa nepieļaušanas principu. Tomēr dalībvalstis tā vietā var nolemt atkāpties no minētā regresa nepieļaušanas principa par tik, cik tas ir nepieciešams, lai ievērotu šā punkta pirmajā daļā noteikto procentuālo robežvērtību.

6.   Pēc dalībvalstu iniciatīvas līdz 4 % no šā panta 2. punktā minētajiem kopējiem papildu resursiem var piešķirt tehniskajai palīdzībai lauku attīstības programmās saskaņā ar 51. panta 2. punktu. Minētā procentuālā robežvērtība var būt 5 % tām dalībvalstīm, uz kurām attiecas 51. panta 2. punkta ceturtā daļa.

7.   Līdz 0,25 % no šā panta 1. punktā minētajiem kopējiem papildu resursiem var piešķirt tehniskajai palīdzībai saskaņā ar 51. panta 1. punktu.

8.   Budžeta saistības, kas attiecas uz šā panta 1. un 2. punktā minētajiem papildu resursiem, katrā lauku attīstības programmā nosaka atsevišķi no 58. panta 4. punktā minētā piešķīruma.

9.   Šā panta 1. un 2. punktā minētajiem kopējiem papildu resursiem nepiemēro Regulas (ES) Nr. 1303/2013 20., 21. un 22. pantu.

(*)  Padomes Regula (ES) 2020/2094 (2020. gada 14. decembris), ar ko izveido Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentu atveseļošanas atbalstam pēc Covid-19 krīzes (OV L 433, 22.12.2020., 23. lpp.)."

(**)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).”;"

13)

regulas 59. pantu groza šādi:

a)

panta 4. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:

“ea)

100 % darbībām, kas saņem finansējumu no 58.a panta 1. punktā minētajiem papildu resursiem. Dalībvalstis var noteikt vienotu, īpašu ELFLA ieguldījuma likmi, kas piemērojama visām minētajām darbībām;”;

b)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Vismaz 5 % un – attiecībā uz Horvātiju – 2,5 % no kopējā ELFLA ieguldījuma lauku attīstības programmā ir rezervēti LEADER un sabiedrības virzītai vietējai attīstībai, kas minēta Regulas (ES) 2020/2220 4. pantā.

Ja dalībvalstis izmanto Regulas (ES) Nr. 1307/2013 14. panta 1. punkta sestajā vai septītajā daļā paredzēto iespēju, šā punkta pirmajā daļā noteikto procentuālo daļu piemēro kopējam ELFLA ieguldījumam lauku attīstības programmā bez papildu atbalsta, kas darīts pieejams saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 14. panta 1. punkta sesto vai septīto daļu.”;

c)

regulas 6.a punktu aizstāj ar šādu:

“6.a   ELFLA atbalsts, ko sniedz saskaņā ar 39.b pantu, nepārsniedz 2 % no kopējā ELFLA ieguldījuma lauku attīstības programmā 2014. līdz 2020. gadam, kā noteikts I pielikuma Pirmajā daļā.”;

14)

regulas 75. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalsts līdz 2016. gada 30. jūnijam un līdz katra nākamā gada 30. jūnijam, ieskaitot 2026. gadu, iesniedz Komisijai gada īstenošanas ziņojumu par lauku attīstības programmas izpildi iepriekšējā kalendārā gadā. Ziņojums, kas iesniegts 2016. gadā, ir par 2014. un 2015. kalendāro gadu.”;

15)

regulas 78. pantu aizstāj ar šādu:

“Dalībvalstis 2026. gadā sagatavo ex post novērtējuma ziņojumu par katru no to lauku attīstības programmām. Minēto ziņojumu iesniedz Komisijai līdz 2026. gada 31. decembrim.”;

16)

regulas I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

17)

regulai tiek pievienots jauns II pielikums, kāds tas ir izklāstīts šīs regulas II pielikumā;

18)

regulas II pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 17. panta 3. punkta “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” ceturto sleju groza šādi:

i)

punkta 6. rindu aizstāj ar šādu:

“No atbilstīgo ieguldījumu apjoma citos reģionos

Minētās likmes var palielināt vēl par ne vairāk kā 35 procentpunktiem attiecībā uz finansēšanas darījumiem, kurus veic no 58.a panta 1. punktā minētajiem līdzekļiem, kas veicina noturīgu, ilgtspējīgu un digitālu ekonomikas atveseļošanu, ar noteikumu, ka šāds atbalsts nepārsniedz 75 %, un vēl par 20 procentpunktiem – ar noteikumu, ka maksimālais kombinētais atbalsts nepārsniedz 90 %, – šādiem nolūkiem:

gados jauniem lauksaimniekiem, kā definēts šajā regulā, vai kas saimniecību jau ir izveidojuši piecus gadus pirms pieteikšanās atbalstam,

kolektīviem ieguldījumiem un integrētiem projektiem, tostarp tiem, kas saistīti ar ražotāju organizāciju apvienošanos,

regulas 32. pantā minētajiem apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi un citi specifiski ierobežojumi,

darbībām, ko atbalsta EIP satvarā,

ieguldījumiem, kas saistīti ar darbībām saskaņā ar 28. un 29. pantu.”;

ii)

punkta 11. rindu aizstāj ar šādu:

“No atbilstīgo ieguldījumu apjoma citos reģionos

Minētās likmes var palielināt vēl par ne vairāk kā 35 procentpunktiem attiecībā uz finansēšanas darījumiem, kurus veic no 58.a panta 1. punktā minētajiem līdzekļiem, kas veicina noturīgu, ilgtspējīgu un digitālu ekonomikas atveseļošanu, ar noteikumu, ka šāds atbalsts nepārsniedz 75 %, un vēl par 20 procentpunktiem – ar noteikumu, ka maksimālais kombinētais atbalsts nepārsniedz 90 %, – darbībām, kuras atbalsta no EIP, vai tādām darbībām, kas ir saistītas ar saistītas ar ražotāju organizāciju apvienošanos.”;

b)

regulas II pielikuma 19. panta 6. punkta “Lauku saimniecību un darījumdarbības attīstība” ceturtās slejas 1. rindu aizstāj ar šādu:

“Vienam gados jaunam lauksaimniekam saskaņā ar 19. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) punktu

Minēto summu var palielināt par papildu maksimālo summu 30 000 EUR, ja finansēšanas darījumus veic no 58.a panta 1. punktā minētajiem līdzekļiem.”

8. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1306/2013

Regulu (ES) Nr. 1306/2013 groza šādi:

1)

regulas 25. pantam pievieno šādu daļu:

“Rezerves summa katram gadam 2021. un 2022. gadā ir 400 miljoni EUR (2011. gada cenās), un to iekļauj daudzgadu finanšu shēmas 3. izdevumu kategorijā, kā noteikts Padomes Regulas (ES) 2020/2093 (*) [DFS] pielikumā.

(*)  Padomes Regula (ES) 2020/2093 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam (OV L 433, 22.12.2020., 11. lpp.).”;"

2)

regulas 33. pantu aizstāj ar šādu:

“33. pants

Budžeta saistības

Savienības budžetā paredzētajām saistībām attiecībā uz lauku attīstības programmām piemēro Regulas (ES) Nr. 1303/2013 76. pantu un attiecīgā gadījumā saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/2220 (*) 2. panta 2. punktu.

(*)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/2220 (2020. gada 23. decembris), ar ko nosaka dažus pārejas noteikumus atbalstam no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) 2021. un 2022. gadā un ar ko attiecībā uz līdzekļiem un piemērošanu 2021. un 2022. gadā groza Regulas (ES) Nr. 1305/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1307/2013, un attiecībā uz līdzekļiem un šāda atbalsta sadalījumu 2021. un 2022. gadā groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 (OV L 437, 28.12.2020., 1. lpp.).”;"

3)

regulas 35. pantam pievieno šādu punktu:

“5.   Programmām, kas ir pagarinātas saskaņā ar Regulas (ES) 2020/2220 1. pantu, priekšfinansējums netiek piešķirts 2021. un 2022. gada piešķīrumam vai papildu resursiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1305/2013 58.a panta 1. un 2. punktā.”;

4)

regulas 36. panta 3. punktam pievieno šādu daļu:

“Pirmās daļas b) apakšpunktu mutatis mutandis piemēro papildu resursiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1305/2013 58.a pantā.”;

5)

regulas 37. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Kad Komisija ir saņēmusi pēdējo gada progresa ziņojumu par lauku attīstības programmas īstenošanu, atkarībā no līdzekļu pieejamības tā veic atlikuma maksājumu, pamatojoties uz spēkā esošo finanšu plānu, attiecīgās lauku attīstības programmas pēdējā izpildes gada pārskatiem un attiecīgo lēmumu par grāmatojumu noskaidrošanu. Šos pārskatus Komisijai iesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc izdevumu atbilstīguma galīgā datuma, kas minēts Regulas (ES) Nr. 1303/2013 65. panta 2. punktā un attiecīgā gadījumā saistībā ar Regulas (ES) 2020/2220 2. panta 2. punktu, un tie aptver izdevumus, ko maksājumu aģentūra veikusi līdz izdevumu atbilstīguma galīgajam datumam.”;

6)

regulas 38. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Budžeta saistību daļa, kas joprojām ir spēkā Regulas (ES) Nr. 1303/2013 65. panta 2. punktā minētajā izdevumu atbilstīguma galīgajā datumā, attiecīgā gadījumā to piemērojot saistībā ar Regulas (ES) 2020/2220 2. panta 2. punktu, un par kuru sešu mēnešu laikā pēc minētā datuma nav saņemta izdevumu deklarācija, tiek automātiski atcelta.”

9. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1307/2013

Regulu (ES) Nr. 1307/2013 groza šādi:

1)

regulas 11. panta 6. punktam pievieno šādu daļu:

“Dalībvalstis līdz 2021. gada 19. februārim attiecībā uz 2021. gadu un līdz 2021. gada 1. augustam attiecībā uz 2022. gadu paziņo Komisijai par lēmumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo pantu, un par jebkuru paredzamo samazināšanas rezultātu.”;

2)

regulas 14. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Dalībvalstis var nolemt darīt pieejamus kā papildu atbalstu, ko 2022. un 2023. finanšu gadā finansē no ELFLA, līdz 15 % no valsts gada maksimālajiem apjomiem 2021. un 2022. kalendārajam gadam, kā noteikts šīs regulas II pielikumā. Rezultātā attiecīgā summa vairs nav pieejama tiešo maksājumu piešķiršanai. Minēto lēmumu Komisijai paziņo līdz 2021. gada 19. februārim attiecībā uz 2021. kalendāro gadu un līdz 2021. gada 1. augustam attiecībā uz 2022. kalendāro gadu, un tajā norāda izvēlēto procentuālo daļu.”;

b)

panta 2. punktam pievieno šādu daļu:

“Dalībvalstis, kuras nepieņem 1. punkta septītajā daļā minēto lēmumu par 2022. un 2023. finanšu gadu, var nolemt kā tiešos maksājumus darīt pieejamus līdz 15 % vai – Bulgārijas, Igaunijas, Spānijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Somijas un Zviedrijas gadījumā – līdz 25 % no summas, kas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, kuri pieņemti pēc Padomes Regulas (ES) 2020/2093 (*) [DFS] pieņemšanas, piešķirta atbalstam, ko finansē no ELFLA 2022. finanšu gadā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1305/2013 un 2023. finanšu gadā. Rezultātā attiecīgā summa vairs nav pieejama atbalstam, ko finansē no ELFLA. Minēto lēmumu Komisijai paziņo līdz 2021. gada 19. februārim attiecībā uz 2022. finanšu gadu un līdz 2021. gada 1. augustam attiecībā uz 2023. finanšu gadu, un tajā norāda izvēlēto procentuālo daļu.

(*)  Padomes Regula (ES) 2020/2093 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam (OV L 433, 22.12.2020., 11. lpp.).”;"

3)

regulas 22. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Katrai dalībvalstij summu, kas aprēķināta saskaņā ar šā panta 1. punktu, var palielināt, nepārsniedzot 3 % no atbilstīgā valsts gada maksimālā apjoma, kas noteikts II pielikumā, atņemot 47. panta 1. punkta piemērošanas rezultātā gūto summu par konkrēto gadu. Ja dalībvalsts piemēro šādu palielinājumu, Komisija minēto palielinājumu ņem vērā, nosakot pamata maksājuma shēmas valsts gada maksimālo apjomu saskaņā ar šā panta 1. punktu. Šajā nolūkā dalībvalstis līdz 2014. gada 1. augustam informē Komisiju par gada procentuālo daļu, par kādu summa, kas aprēķināta saskaņā ar šā panta 1. punktu, ir jāpalielina. Dalībvalstis līdz 2021. gada 19. februārim paziņo Komisijai par gada procentuālo daļu, par kuru apmērs, kas aprēķināts saskaņā ar šā panta pirmo daļu, palielināms 2021. un 2022. kalendārajā gadā.”;

b)

panta 5. punktam pievieno šādu daļu:

“2021. un 2022. kalendārajam gadam, ja dalībvalsts maksimālais apjoms, ko Komisija noteikusi saskaņā ar šā panta 1. punktu, atšķiras no iepriekšējā gada maksimālā apjoma tāpēc, ka mainījusies II pielikumā noteiktā summa, vai tāpēc, ka attiecīgā dalībvalsts pieņēmusi lēmumu saskaņā ar šo pantu, 14. panta 1. vai 2. punktu, 42. panta 1. punktu, 49. panta 1. punktu, 51. panta 1. punktu vai 53. pantu, minētā dalībvalsts lineāri samazina vai palielina visu maksājumtiesību vērtību un/vai samazina vai palielina valsts rezervi vai reģionālās rezerves, lai nodrošinātu atbilstību šā panta 4. punktam.”;

4)

regulas 23. panta 6. punktam pievieno šādu daļu:

“Dalībvalstis, kas piemēro 1. punkta pirmo daļu, līdz 2021. gada 19. februārim par 2021. kalendāro gadu un līdz 2021. gada 1. augustam par 2022. kalendāro gadu paziņo Komisijai par 2. un 3. punktā minētajiem lēmumiem.”;

5)

regulas 25. pantam pievieno šādus punktus:

“11.   Pēc 22. panta 5. punktā minētās korekcijas piemērošanas dalībvalstis, kas ir izmantojušas šā panta 4. punktā paredzēto atkāpi, var nolemt 2020. gadā palielināt valsts vai reģionālās vienības vērtību attiecībā uz tām maksājumtiesībām, kas lauksaimnieku turējumā ir 2019. gada 31. decembrī un kuru vērtība ir zemāka par valsts vai reģionālo vienības vērtību, ko 2020. gadā aprēķina saskaņā ar šā punkta otro daļu. Palielinājumu aprēķina, ievērojot šādus nosacījumus:

a)

palielinājuma aprēķināšanas metode, ko nosaka attiecīgā dalībvalsts, pamatojas uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem;

b)

lai finansētu palielinājumu, pilnībā vai daļēji samazina tās 2019. gada 31. decembrī lauksaimnieku īpašumā esošās vai nomātās maksājumtiesības, kuru vērtība ir augstāka par valsts vai reģionālo vienības vērtību 2020. gadā, kas aprēķināta saskaņā ar šā punkta otro daļu; minēto samazinājumu piemēro starpībai starp šo tiesību vērtību un valsts vai reģionālo vienības vērtību 2020. gadā; minētā samazinājuma piemērošana pamatojas uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, kas var ietvert maksimālā samazinājuma noteikšanu.

Šā punkta pirmajā daļā minēto valsts vai reģionālo vienības vērtību 2020. gadā aprēķina, pamata maksājuma shēmas valsts vai reģiona maksimālo apjomu, kas 2020. gadam noteikts saskaņā ar 22. panta 1. punktu vai 23. panta 2. punktu, dalot ar 2019. gada 31. decembrī lauksaimnieku īpašumā esošo vai nomāto maksājumtiesību skaitu, atskaitot valsts vai reģionālo rezervju summu.

Atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, dalībvalstis, kas ir izmantojušas šā panta 4. punktā paredzēto atkāpi, var nolemt saglabāt to maksājumtiesību vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar minēto punktu un kam piemēro 22. panta 5. punktā minēto korekciju.

Dalībvalstis laikus informē lauksaimniekus par viņu maksājumtiesību vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar šo punktu.

12.   Dalībvalstis var nolemt piemērot turpmāku iekšējo konverģenci par 2021. un 2022. kalendāro gadu, attiecīgajam gadam piemērojot 11. punktu.”;

6)

regulas 29. pantam pievieno šādu daļu:

“Dalībvalstis līdz 2021. gada 19. februārim par 2020. un 2021. kalendāro gadu paziņo Komisijai savus 25. panta 11. un 12. punktā minētos lēmumus.

Dalībvalstis līdz 2021. gada 1. augustam paziņo Komisijai savu 25. panta 12. punktā minēto lēmumu par 2022. kalendāro gadu.”;

7)

regulas 30. panta 8. punktam pievieno šādu daļu:

“Attiecībā uz piešķīrumiem no valsts rezerves vai reģionālajām rezervēm 2021. un 2022. gadā rezerves summu, kas izslēdzama saskaņā ar šā punkta otro daļu, koriģē saskaņā ar 22. panta 5. punkta otro daļu. Piešķīrumiem no valsts rezerves vai reģionālajām rezervēm 2021.un 2022. gadā nepiemēro šā punkta trešo daļu.”;

8)

regulas 36. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Dalībvalstis, kas 2020. gadā piemēro vienotā platībmaksājuma shēmu, turpina to piemērot pēc 2020. gada 31. decembra.”;

b)

panta 4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Katrai dalībvalstij summu, kas aprēķināta saskaņā ar šā punkta pirmo daļu, var palielināt, nepārsniedzot 3 % no atbilstīgā valsts gada maksimālā apjoma, kas noteikts II pielikumā, atskaitot 47. panta 1. punkta piemērošanas rezultātā gūto summu par konkrēto gadu. Ja dalībvalsts piemēro šādu palielinājumu, Komisija minēto palielinājumu ņem vērā, nosakot vienotā platībmaksājuma shēmas valsts gada maksimālo apjomu saskaņā ar šā punkta pirmo daļu. Šajā nolūkā dalībvalstis līdz 2018. gada 31. janvārim informē Komisiju par gada procentuālo daļu, par kādu summa, kas aprēķināta saskaņā ar šā panta 1. punktu, ir jāpalielina katru kalendāro gadu no 2018. gada. Dalībvalstis līdz 2021. gada 19. februārim paziņo Komisijai par gada procentuālo daļu, par kuru apmērs, kas aprēķināts saskaņā ar šā panta pirmo daļu, palielināms 2021. un 2022. kalendārajam gadam.”;

9)

regulas 37. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Dalībvalstis, kuras laikposmā no 2015. līdz 2020. gadam piešķir pārejas posma valsts atbalstu, var izlemt 2021.un 2022. gadā piešķirt pārejas posma valsts atbalstu.”;

b)

panta 4. punktā sesto ievilkumu aizstāj ar šādu:

“–

50 % 2020., 2021. un 2022. gadā.”;

10)

regulas 41. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Dalībvalstis var līdz katra konkrētā gada 1. augustam nolemt no nākamā gada piešķirt ikgadēju maksājumu lauksaimniekiem, kuri ir tiesīgi saņemt maksājumu saskaņā ar 1. nodaļas 1., 2., 3. un 5. iedaļā minēto pamata maksājuma shēmu vai saskaņā ar 1. nodaļas 4. iedaļā minēto vienotā platībmaksājuma shēmu (“pārdalošais maksājums”). Dalībvalstis var pieņemt šādu lēmumu līdz 2021. gada 19. februārim par 2021. kalendāro gadu un līdz 2021. gada 1. augustam par 2022. kalendāro gadu. Dalībvalstis, kuras jau piemēro pārdalošo maksājumu, var pārskatīt savu lēmumu piešķirt šādu maksājumu vai shēmas nosacījumus līdz 2021. gada 19. februārim par 2021. kalendāro gadu un līdz 2021. gada 1. augustam par 2022. kalendāro gadu.

Dalībvalstis līdz pirmajā daļā minētajai dienai informē Komisiju par jebkuru šādu lēmumu.”;

11)

regulas 42. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Dalībvalstis līdz 2021. gada 19. februārim par 2021. kalendāro gadu un līdz 2021. gada 1. augustam par 2022. kalendāro gadu informē Komisiju par pirmajā daļā minēto procentuālo daļu.”;

12)

regulas 49. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Dalībvalstis, kuras 2020. kalendārajā gadā piešķir maksājumus saskaņā ar 48. pantu, līdz 2021. gada 19. februārim par 2021. kalendāro gadu un līdz 2021. gada 1. augustam par 2022. kalendāro gadu informē Komisiju par pirmajā daļā minēto procentuālo daļu.”;

13)

regulas 51. panta 1. punkta pirmo apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“1.   Lai finansētu maksājumu gados jaunajiem lauksaimniekiem, dalībvalstis izmanto procentuālo daļu, kas nepārsniedz 2 % no II pielikumā noteiktā valsts gada maksimālā apjoma. Dalībvalstis līdz 2014. gada 1. augustam paziņo Komisijai aprēķināto procentuālo daļu, kas vajadzīga minētā maksājuma finansēšanai. Dalībvalstis līdz 2021. gada 19. februārim informē Komisiju par aprēķināto procentuālajām daļām, kas nepieciešamas, lai finansētu minēto maksājumu par 2021. un 2022. kalendāro gadu.”;

14)

regulas 52. panta 10. punktu aizstāj ar šādu:

“10.   Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 70. pantu, papildinot šo regulu attiecībā uz pasākumiem, kas paredzēti, lai izvairītos no tā, ka brīvprātīga saistītā atbalsta saņēmēji cieš no strukturāliem tirgus traucējumiem nozarē. Ar minētajiem deleģētajiem aktiem dalībvalstīm var atļaut nolemt, ka šo atbalstu var turpināt izmaksāt līdz 2022. gadam, pamatojoties uz ražošanas vienībām, par kurām brīvprātīgais saistītais atbalsts tika piešķirts iepriekšējā atsauces laikposmā.”;

15)

regulas 53. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Dalībvalstis, kuras nav piešķīrušas brīvprātīgo saistīto atbalstu līdz 2020. pieprasījumu gadam, līdz 2021. gada 19. februārim var pieņemt lēmumu saskaņā ar pirmo daļu par 2021. kalendāro gadu.”;

b)

panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Dalībvalstis līdz katra konkrētā gada 1. augustam var pārskatīt savu lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šo nodaļu.

Dalībvalstis līdz 2020. gada 8. februārim dalībvalstis var pārskatīt savu lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šo nodaļu, lai pielāgotos saskaņā ar 14. pantu pieņemtajam lēmumam par elastīgumu starp pīlāriem par 2020. kalendāro gadu.

Dalībvalstis līdz 2021. gada 19. februārim par 2021. kalendāro gadu un līdz 2021. gada 1. augustam par 2022. kalendāro gadu izlemj, vai tās turpina vai pārtrauc piešķirt brīvprātīgo saistīto atbalstu par attiecīgo pieprasījumu gadu.

Veicot pārskatīšanu, ievērojot šā punkta pirmo un otro daļu, vai nosūtot paziņojumu, ievērojot šā punkta trešo daļu, dalībvalstis var nolemt no nākamā gada un par 2020. gadu un 2021. gadu no tā paša kalendārā gada:

a)

atstāt nemainīgu, palielināt vai samazināt saskaņā ar 1., 2. un 3. punktu noteikto procentuālo daļu, attiecīgā gadījumā nepārsniedzot minētajos punktos noteiktos limitus, vai atstāt nemainīgu vai samazināt procentuālo daļu, kas noteikta saskaņā ar 4. punktu;

b)

grozīt atbalsta piešķiršanas nosacījumus;

c)

izbeigt šajā nodaļā paredzētā atbalsta piešķiršanu.

Dalībvalstis informē Komisiju par jebkuru lēmumu attiecībā uz pārskatīšanu, ievērojot šā punkta pirmo, otro un trešo daļu, līdz minētajās daļās norādītajiem datumiem. Paziņojumā par lēmumu attiecībā uz pārskatīšanu, ievērojot šā punkta otro daļu, paskaidro saikni starp pārskatīšanu un lēmumu par elastīgumu starp pīlāriem par 2020. kalendāro gadu, kas pieņemts saskaņā ar 14. pantu.”;

16)

panta 54. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Šīs regulas 53. pantā minētos lēmumus dalībvalstis paziņo Komisijai līdz minētajā pantā norādītajiem datumiem. Izņemot 53. panta 6. punkta ceturtās daļas c) apakšpunktā minētā lēmuma gadījumā, paziņojumā ietver informāciju par mērķa reģioniem, izvēlētajiem lauksaimniecības veidiem vai nozarēm un piešķiramā atbalsta līmeni. Paziņojumos par lēmumiem, kas minēti 53. panta 1. punktā, un par lēmumu, kas minēts 53. panta 6. punkta trešajā daļā, ietver arī informāciju par valsts maksimālā apjoma procentuālo daļu attiecīgajā kalendārajā gadā, kas minēta 53. pantā.”;

17)

regulas 58. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Kultūratkarīgā maksājuma summu par kokvilnu par atbalsttiesīgas platības hektāru 2020. gadam aprēķina, 2. punktā noteikto ražību reizinot ar šādām atsauces summām:

Bulgārijā: 649,45 EUR,

Grieķijā: 234,18 EUR,

Spānijā: 362,15 EUR,

Portugālē: 228,00 EUR.

Kultūratkarīgā maksājuma summu par kokvilnu par atbalsttiesīgas platības hektāru 2021. un 2022. gadam aprēķina, 2. punktā noteikto ražību reizinot ar šādām atsauces summām:

Bulgārijā: 636,13 EUR,

Grieķijā: 229,37 EUR,

Spānijā: 354,73 EUR,

Portugālē: 223,32 EUR.”;

18)

regulas II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu.

10. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 1308/2013

Regulu (ES) Nr. 1308/2013 groza šādi:

1)

regulas 29. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Darba programmas, kas izstrādātas laikposmam no 2021. gada 1. aprīļa, beidzas 2022. gada 31. decembrī.”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Savienības finansējums 1. punktā minētajām darba programmām 2020. gadam ir šāds:

a)

11 098 000 EUR Grieķijai;

b)

576 000 EUR Francijai;

c)

35 991 000 EUR Itālijai.

Savienības finansējums 1. punktā minētajām darba programmām par katru no gadiem 2021. gadā un 2022. gadā ir šāds:

a)

10 666 000 EUR Grieķijai;

b)

554 000 EUR Francijai;

c)

34 590 000 EUR Itālijai.”;

2)

regulas 33. panta 1. punktam pievieno šādas daļas:

“Tās darbības programmas, kurām pagarinājums, ievērojot pirmajā daļā minēto maksimālo piecu gadu ilgumu, ir jāapstiprina pēc 2020. gada 29. decembra, var pagarināt tikai līdz 2022. gada 31. decembrim.

Atkāpjoties no pirmās daļas, jaunas darbības programmas, kas tiek apstiprinātas pēc 2020. gada 29. decembra, ilgst ne vairāk kā trīs gadus.”;

3)

regulas 55. panta 1. punktam pievieno šādu daļu:

“Atkāpjoties no pirmās daļas, valsts programmas, kas izstrādātas laikposmam no 2019. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam, pagarina līdz 2022. gada 31. decembrim. Dalībvalstis groza savas valsts programmas, lai ņemtu vērā minēto pagarinājumu, un par grozītajām programmām paziņo Komisijai apstiprināšanai.”;

4)

regulas 58. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Kas attiecas uz Vāciju, Savienības finansējums šā panta 1. punktā minētajam atbalstam, ko piešķir ražotāju organizācijām, 2020. gadā ir 2 277 000 EUR.

Kas attiecas uz Vāciju, Savienības finansējums šā panta 1. punktā minētajam atbalstam, ko piešķir ražotāju organizācijām par katru no gadiem 2021. gadā un 2022. gadā ir 2 188 000 EUR.”;

5)

regulas 62. panta 3. punktam pievieno šādas daļas:

“Atkāpjoties no pirmās daļas, saskaņā ar 64. pantu un 66. panta 1. punktu piešķirtajām atļaujām, kuru termiņš beidzas 2020. gadā, termiņu pagarina līdz 2021. gada 31. decembrim.

Ražotājiem, kam ir saskaņā ar šīs regulas 64. pantu un 66. panta 1. punktu paredzētās atļaujas, kuru termiņš beidzas 2020. gadā, atkāpjoties no šā punkta pirmās daļas, nepiemēro Regulas (ES) Nr. 1306/2013 89. panta 4. punktā minēto administratīvo sodu ar noteikumu, ka tie līdz 2021. gada 28. februārim informē kompetentās iestādes par to, ka tie neplāno izmantot savas atļaujas un nevēlas izmantot to derīguma termiņa pagarinājumu, kā minēts šā punkta otrajā daļā.”;

6)

regulas 68. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Šāda pārveidošana tiek veikta pēc pieteikuma, ko pirms 2015. gada 31. decembra iesniedz minētie ražotāji. Dalībvalstis var pieņemt lēmumu, ka ražotāji šādu pieteikumu tiesības pārvērst atļaujās var iesniegt līdz 2022. gada 31. decembrim.”;

b)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Saskaņā ar 1. punktu piešķirtajām atļaujām ir tāds pats derīguma termiņš kā 1. punktā minētajām stādīšanas tiesībām. Ja minētās atļaujas netiek izmantotas, to termiņš beidzas, vēlākais, līdz 2018. gada 31. decembrim vai, vēlākais, līdz 2025. gada 31. decembrim, ja dalībvalstis ir pieņēmušas 1. punkta otrajā daļā minēto lēmumu.”;

7)

regulas II sadaļas III nodaļas 4. iedaļas beigās pievieno šādu pantu:

“167.a pants

Tirdzniecības noteikumi kopējā olīveļļu tirgus darbības uzlabošanai un stabilizēšanai

1.   Lai uzlabotu un stabilizētu kopējā olīveļļu, tostarp olīvu, no kurām tās iegūtas, tirgus darbību, ražotājas dalībvalstis var noteikt tirdzniecības noteikumus, lai regulētu piedāvājumu.

Šie noteikumi ir samērojami ar sasniedzamo mērķi, un tie nevar:

a)

būt saistīti ar darījumiem pēc attiecīgā produkta pirmās laišanas tirgū;

b)

atļaut cenu noteikšanu, arī orientējošo vai ieteicamo cenu noteikšanu;

c)

padarīt nepieejamu pārmērīgi lielu daļu tirdzniecības gada ražas, kas parasti būtu pieejama.

2.   Par 1. punktā minētajiem noteikumiem informē tirgus dalībniekus, publicējot šos noteikumus pilnā apjomā attiecīgās dalībvalsts oficiālajā izdevumā.

3.   Dalībvalstis paziņo Komisijai jebkuru lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu.”;

8)

regulas 211. pantam pievieno šādu punktu:

“3.   Atkāpjoties no šā panta 1. punkta, LESD 107., 108. un 109. pantu nepiemēro valsts fiskālajiem pasākumiem, ar kuriem dalībvalstis nolemj atkāpties no vispārējiem nodokļu noteikumiem, atļaujot ienākuma nodokļa bāzi, ko piemēro lauksaimniekiem, aprēķināt uz daudzgadu laikposma pamata nolūkā vairāku gadu laikā izlīdzināt nodokļa bāzi.”;

9)

regulas 214.a pantam pievieno šādu daļu:

“2021. un 2022. gadā Somija var turpināt piešķirt pirmajā daļā minēto valsts atbalstu ar tādiem pašiem nosacījumiem un tādā pašā apjomā, kā Komisija atļāvusi attiecībā uz 2020. gadu.”;

10)

regulas VI pielikumu aizstāj ar šīs regulas IV pielikumā izklāstīto tekstu.

III SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 9. panta 5. punktu (attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1307/2013 25. panta 11. punktu) un 10. panta 5. punktu (attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 1308/2013 62. panta 3. punktu) piemēro no 2020. gada 1. janvāra.

Atkāpjoties no šā panta pirmās daļas, 7. panta 12. punkts, 13. punkta a) apakšpunkts, 17. un 18. punkts stājas spēkā dienā, kad stājas spēkā ESAI Regula. Regulas 7. panta 12. punkts, 13. punkta a) apakšpunkts, 17. un 18. punkts tiek piemēroti no 2021. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 23. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  OV C 232, 14.7.2020., 29. lpp.

(2)  OV C 109, 1.4.2020., 1. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2020. gada 16. decembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 22. decembra lēmums.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1306/2013 (2013. gada 17. decembris) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1307/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (OV L 347, 20.12.2013., 608. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1308/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1310/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko nosaka konkrētus pārejas posma noteikumus par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 attiecībā uz līdzekļiem un to sadalījumu 2014. gadam un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013, (ES) Nr. 1306/2013 un (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz to piemērošanu 2014. gadā (OV L 347, 20.12.2013., 865. lpp.).

(10)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 807/2014 (2014. gada 11. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ievieš pārejas noteikumus (OV L 227, 31.7.2014., 1. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2393 (2017. gada 13. decembris), ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību, (ES) Nr. 1307/2013, ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju, un (ES) Nr. 652/2014, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu (OV L 350, 29.12.2017., 15. lpp.).

(12)  Padomes Regula (ES) 2020/2094 (2020. gada 14. decembris), ar ko izveido Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentu atveseļošanas atbalstam pēc Covid-19 krīzes (OV L 433, 22.12.2020., 23. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

(14)  Padomes Regula (EK) Nr. 1698/2005 (2005. gada 20. septembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) (OV L 277, 21.10.2005., 1. lpp.).

(15)  Padomes Regula (EK) Nr. 1257/1999 (1999. gada 17. maijs) par Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) atbalstu lauku attīstībai un dažu regulu grozīšanu un atcelšanu (OV L 160, 26.6.1999., 80. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 I pielikumu groza šādi:

1)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

PIRMĀ DAĻA. LAUKU ATTĪSTĪBAI PIEŠĶIRTĀ SAVIENĪBAS ATBALSTA SADALĪJUMS (2014.–2020. GADS)”;

2)

pievieno šādu virsrakstu un tabulu:

Otrā daļa. Lauku attīstībai piešķirtā Savienības atbalsta sadalījums (2021. un 2022. GADS.)

(EUR, pašreizējās cenas)

 

2021

2022

Beļģija

101 120 350

82 800 894

Bulgārija

344 590 304

282 162 644

Čehija

316 532 230

259 187 708

Dānija

92 734 249

75 934 060

Vācija

1 334 041 136

1 092 359 738

Igaunija

107 490 074

88 016 648

Īrija

380 590 206

311 640 628

Grieķija

680 177 956

556 953 600

Spānija

1 319 414 366

1 080 382 825

Francija

1 782 336 917

1 459 440 070

Horvātija

363 085 794

297 307 401

Itālija

1 648 587 531

1 349 921 375

Kipra

29 029 670

23 770 514

Latvija

143 490 636

117 495 173

Lietuva

238 747 895

195 495 162

Luksemburga

15 034 338

12 310 644

Ungārija

509 100 229

416 869 149

Malta

24 406 009

19 984 497

Nīderlande

89 478 781

73 268 369

Austrija

635 078 708

520 024 752

Polija

1 612 048 020

1 320 001 539

Portugāle

660 145 863

540 550 620

Rumānija

1 181 006 852

967 049 892

Slovēnija

134 545 025

110 170 192

Slovākija

316 398 138

259 077 909

Somija

432 993 097

354 549 956

Zviedrija

258 769 726

211 889 741

Kopā ES-27

14 750 974 100

12 078 615 700

Tehniskā palīdzība

36 969 860

30 272 220

Kopā

14 787 943 960

12 108 887 920 ”


II PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1305/2013 Ia Pielikumu pievieno šādi:

“Ia PIELIKUMS

PAPILDU RESURSU SADALĪJUMS PA DALĪBVALSTĪM, KĀ MINĒTS 58.A PANTĀ

(EUR, pašreizējās cenas)

 

2021

2022

Beļģija

14 246 948

33 907 737

Bulgārija

59 744 633

142 192 228

Čehija

54 879 960

130 614 305

Dānija

16 078 147

38 265 991

Vācija

209 940 765

499 659 020

Igaunija

18 636 494

44 354 855

Īrija

56 130 739

133 591 159

Grieķija

108 072 886

257 213 470

Spānija

212 332 550

505 351 469

Francija

256 456 603

610 366 714

Horvātija

59 666 188

142 005 526

Itālija

269 404 179

641 181 947

Kipra

3 390 542

8 069 491

Latvija

24 878 226

59 210 178

Lietuva

41 393 810

98 517 267

Luksemburga

2 606 635

6 203 790

Ungārija

88 267 157

210 075 834

Malta

2 588 898

6 161 577

Nīderlande

15 513 719

36 922 650

Austrija

101 896 221

242 513 006

Polija

279 494 858

665 197 761

Portugāle

104 599 747

248 947 399

Rumānija

204 761 482

487 332 328

Slovēnija

21 684 662

51 609 495

Slovākija

48 286 370

114 921 561

Somija

61 931 116

147 396 056

Zviedrija

44 865 170

106 779 104

Kopā ES-27

2 381 748 705

5 668 561 918

Tehniskā palīdzība (0,25 %)

5 969 295

14 206 922

Kopā

2 387 718 000

5 682 768 840


III PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1307/2013 II un III pielikumu groza šādi:

1)

regulas II pielikumam pievieno šādas slejas:

“2021

2022

494 926

494 926

788 626

797 255

854 947

854 947

862 367

862 367

4 915 695

4 915 695

190 715

193 576

1 186 282

1 186 282

1 891 660

1 890 730

4 800 590

4 797 439

7 285 001

7 274 171

344 340

374 770

3 628 529

3 628 529

47 648

47 648

339 055

344 140

569 965

578 515

32 748

32 748

1 243 185

1 243 185

4 594

4 594

717 382

717 382

677 582

677 582

3 030 049

3 061 233

595 873

600 528

1 891 805

1 919 363

131 530

131 530

391 174

396 034

515 713

517 532

685 676

685 904 ”

2)

regulas III pielikumam pievieno šādas slejas:

“2021

2022

494,9

494,9

791,2

799,8

854,9

854,9

862,4

862,4

4 915,7

4 915,7

190,7

193,6

1 186,3

1 186,3

2 075,7

2 074,7

4 860,3

4 857,1

7 285,0

7 274,2

344,3

374,8

3 628,5

3 628,5

47,6

47,6

339,1

344,1

570,0

578,5

32,7

32,7

1 243,2

1 243,2

4,6

4,6

717,4

717,4

677,6

677,6

3 030,0

3 061,2

596,1

600,7

1 891,8

1 919,4

131,5

131,5

391,2

396,0

515,7

517,5

685,7

685,9”


IV PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1308/2013 VI pielikumu aizstāj ar šādu:

“VI PIELIKUMS

44. PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTAIS ATBALSTA PROGRAMMU BUDŽETS

Tūkstošos EUR budžeta gadā

 

2014.

2015.

2016.

2017.–2020.

2021. gads un turpmāk

Bulgārija

26 762

26 762

26 762

26 762

25 721

Čehija

5 155

5 155

5 155

5 155

4 954

Vācija

38 895

38 895

38 895

38 895

37 381

Grieķija

23 963

23 963

23 963

23 963

23 030

Spānija

353 081

210 332

210 332

210 332

202 147

Francija

280 545

280 545

280 545

280 545

269 628

Horvātija

11 885

11 885

11 885

10 832

10 410

Itālija

336 997

336 997

336 997

336 997

323 883

Kipra

4 646

4 646

4 646

4 646

4 465

Lietuva

45

45

45

45

43

Luksemburga

588

Ungārija

29 103

29 103

29 103

29 103

27 970

Malta

402

Austrija

13 688

13 688

13 688

13 688

13 155

Portugāle

65 208

65 208

65 208

65 208

62 670

Rumānija

47 700

47 700

47 700

47 700

45 844

Slovēnija

5 045

5 045

5 045

5 045

4 849

Slovākija

5 085

5 085

5 085

5 085

4 887

Apvienotā Karaliste

120


28.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 437/30


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/2221

(2020. gada 23. decembris),

ar ko Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz papildu resursiem un īstenošanas kārtību, lai palīdzētu veicināt ar Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai (REACT-EU)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 177. pantu un 322. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),

tā kā:

(1)

Covid-19 pandēmijas ekonomisko, sociālo un veselības seku dēļ dalībvalstis ir saskārušās ar vēl nepieredzētu krīzi. Krīze kavē izaugsmi dalībvalstīs, savukārt tas saasina nopietno likviditātes iztrūkumu, jo veselības aprūpes sistēmās un citās ekonomikas nozarēs pēkšņi nepieciešamas ievērojami lielākas publiskās investīcijas. Krīze ir arī saasinājusi nabadzības apdraudēto cilvēku situāciju, tādējādi mazinot sociālo kohēziju dalībvalstīs. Turklāt iekšējo robežu slēgšana ir smagi skārusi ekonomisko sadarbību, jo īpaši pierobežas apgabalos, ietekmējot darba ņēmēju pārvietošanos un mikro, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) dzīvotspēju. Tādējādi ir izveidojusies ārkārtas situācija, kas jārisina ar īpašiem, tūlītējiem un ārkārtas pasākumiem, kuri ātri sasniedz reālo ekonomiku.

(2)

Lai reaģētu uz krīzes ietekmi, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1301/2013 (4) un (ES) Nr. 1303/2013 (5) tika grozītas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/460 (6) nolūkā dot lielāku elastību no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Kohēzijas fonda (visi kopā “fondi”) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalstīto darbības programmu īstenošanā. Tomēr, tā kā nopietnā negatīvā ietekme uz Savienības tautsaimniecībām un sabiedrību pieņēmās spēkā, abas regulas tika grozītas vēlreiz ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/558 (7). Ar minētajiem grozījumiem ir nodrošināta ārkārtēja papildu elastība un dalībvalstīm dota iespēja koncentrēties uz vajadzīgo rīcību šajā nepieredzētajā krīzē, palielinot iespēju mobilizēt fondu neizmantoto atbalstu un vienkāršojot procedurālās prasības, kas saistītas ar programmu īstenošanu un revīzijām.

(3)

Eiropadome 2020. gada 23. aprīlī apstiprināja “Atveseļošanas ceļvedi”, lai pārvarētu milzīgos ekonomikas satricinājumus un, no vienas puses, mazinātu sociālās un ekonomiskās sekas, kas Savienībai radušās to ārkārtas ierobežojumu dēļ, kurus dalībvalstis ieviesa Covid-19 izplatības iegrožošanai, un, no otras puses, novērstu asimetriskas atveseļošanas risku, ko rada fakts, ka nacionālā līmenī dažādām dalībvalstīm ir pieejami atšķirīgi līdzekļi, kas, savukārt, būtiski ietekmējis iekšējā tirgus darbību, Atveseļošanas ceļvedim ir spēcīgs investīciju komponents un tas aicina izveidot Eiropas Atveseļošanas fondu. Turklāt, kā atkārtoti norādīts Eiropadomes 2020. gada 21. jūlija secinājumos, tas uzdod Komisijai analizēt vajadzības, lai resursi tiktu novirzīti uz visvairāk skartajām Savienības nozarēm un ģeogrāfiskajām daļām, un vienlaikus precizēt saikni ar 2021.–2027. gada daudzgadu finanšu shēmu.

(4)

Lai mazinātu Covid-19 krīzes nepieredzēto ietekmi, saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2020/2094 (8) un tajā piešķirto resursu robežās Eiropas strukturālo un investīciju fondu ietvaros būtu jāveic atveseļošanas un noturības pasākumi. Šādi papildu resursi būtu jāizmanto, lai nodrošinātu atbilstību Regulā (ES) 2020/2094 noteiktajiem termiņiem.

(5)

Šī regula paredz noteikumus un īstenošanas kārtību attiecībā uz papildu resursiem, kas tiek sniegti kā Atveseļošanas palīdzība kohēzijai un Eiropas teritorijām (REACT-EU) nolūkā sniegt atbalstu, lai veicinātu krīzes seku pārvarēšanu Covid-19 pandēmijas un tās sociālo seku kontekstā un gatavotos zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai. Saskaņā ar REACT-EU budžeta saistībām 2021. un 2022. gadam būtu jādara pieejama ārkārtēja papildu summa līdz 47 500 000 000 EUR apmērā 2018. gada cenās, lai ar esošo darbības programmu palīdzību resursi ātri nonāktu reālajā ekonomikā (“REACT-EU resursi”). REACT-EU resursi 2021. un 2022. gadam izriet no Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumenta. Daļa no šiem REACT-EU resursiem būtu jāatvēlē tehniskajai palīdzībai pēc Komisijas iniciatīvas. Komisijai būtu jānosaka REACT-EU resursu sadalījums katrai dalībvalstij, izmantojot piešķiršanas metodi, kuras pamatā ir jaunākie pieejamie objektīvie statistikas dati par dalībvalstu relatīvo labklājību un to, cik lielā mērā Covid-19 krīze ietekmē to ekonomiku un sabiedrību. Pirms 2021. gadam paredzētajiem REACT-EU resursiem tiek piemērota piešķiršanas metode un lai atsevišķās dalībvalstīs pēc Covid-19 krīzes sniegtu atbalstu vissvarīgākajām nozarēm, 100 000 000 EUR un 50 000 000 EUR attiecīgi būtu jāpiešķir Luksemburgai un Maltai. Piešķiršanas metodē būtu papildus jāiekļauj īpaša summa tālākajiem reģioniem, ņemot vērā to ekonomikas un sabiedrības īpašo neaizsargātību. Lai atspoguļotu Covid-19 krīzes seku mainīgo raksturu, 2021. gadā sadalījums būtu jāpārskata, pamatojoties uz to pašu piešķiršanas metodi, kurā izmantoti jaunākie statistikas dati, kas pieejami līdz 2021. gada 19. oktobrim, lai sadalītu REACT-EU resursu 2022. gada daļu.

(6)

Ņemot vērā, cik svarīgi ir cīnīties pret klimata pārmaiņām saskaņā ar Savienības apņemšanos īstenot Parīzes nolīgumu un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus, fondi palīdzēs integrēt klimatrīcību un panākt, ka no Savienības budžeta kopumā 30 % izdevumu tiek novirzīti klimata mērķu sasniegšanai. Tiek sagaidīts, ka REACT-EU sniegs 25 % no kopējā klimata mērķu finansējuma. Tā kā REACT-EU ir krīzes novēršanas instruments un šajā regulā ir paredzēta elastība, tostarp nepastāv tematiskās koncentrācijas prasības un dalībvalstīm ir iespēja REACT-EU resursus novirzīt ERAF vai ESF darbību atbalstam atbilstīgi dalībvalstu vajadzībām, dalībvalstu ieguldījuma līmenis minētā mērķa sasniegšanai var atšķirties atkarībā no katras valsts prioritātēm.

(7)

Šai regulai piemēro horizontālos finanšu noteikumus, ko Eiropas Parlaments un Padome pieņēmuši, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 322. pantu. Minētie noteikumi ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES, Euratom) 2018/1046 (9) (“Finanšu regula”) un jo īpaši nosaka procedūru budžeta izveidei un izpildei, izmantojot dotācijas, iepirkumu, balvas, netiešu izpildi, kā arī paredz finanšu dalībnieku atbildības pārbaudes. Noteikumi, kas pieņemti, pamatojoties uz LESD 322. pantu, iekļauj arī vispārēja nosacījuma mehānisma režīmu Savienības budžeta aizsardzībai.

(8)

Lai dalībvalstis varētu pietiekami elastīgi pielāgot ar Covid-19 pandēmiju saistītās krīzes un tās sociālo seku pārvarēšanas pasākumus un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai, Komisijai piešķīrumi būtu jānosaka dalībvalstu līmenī. Turklāt būtu jāparedz arī iespēja jebkādus REACT-EU resursus izmantot vistrūcīgāko iedzīvotāju un Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas (YEI) atbalstam. Tāpat nepieciešams noteikt maksimālās robežas attiecībā uz piešķīrumu tehniskajai palīdzībai pēc dalībvalstu iniciatīvas, vienlaikus nodrošinot dalībvalstīm maksimālu elastību attiecībā uz palīdzības piešķīrumu darbības programmās, ko atbalsta no ERAF vai ESF. ESF darbības intensitāte būtu jāsaglabā, piešķirot REACT-EU resursus nodarbinātības politikas jomās, jo īpaši jauniešu nodarbinātības jomā saskaņā ar pastiprināto Garantiju jauniešiem, kā arī prasmēm un izglītību, sociālo iekļaušanu un veselību, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai sasniegtu nelabvēlīgā situācijā esošas grupas un bērnus. Ir sagaidāms, ka REACT-EU resursi tiks tērēti ātri, tāpēc saistības, kas ir saistītas ar šiem resursiem, būtu jāatceļ tikai darbības programmu slēgšanas brīdī.

(9)

Tā kā Covid-19 pandēmija dalībvalstu reģionus un pašvaldības ir ietekmējusi atšķirīgi, ir svarīgi ar REACT-EU atbalstīto krīzes seku pārvarēšanas pasākumu sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā un novērtēšanā iesaistīt iestāžu reģionālos un vietējos rīcībspēkus, ekonomiskos un sociālos partnerus un pilsonisko sabiedrību.

(10)

Attiecībā uz REACT-EU resursiem būtu jāievieš arī finanšu pārvietojumu iespējas starp ERAF un ESF atbilstoši mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1303/2013 25.a pantu. Šādiem pārvietojumiem nebūtu jāietekmē ne resursi, kas pieejami saskaņā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība”, ne īpašais piešķīrums YEI.

(11)

Lai papildinātu darbības, kuras jau ietilpst ERAF atbalsta darbības jomā, ko paplašināja ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (ES) 2020/460 un (ES) 2020/558, arī turpmāk būtu jāļauj dalībvalstīm izmantot REACT-EU resursus galvenokārt investīcijām veselības aprūpes produktos un pakalpojumos, tostarp pārrobežu veselības aprūpes produktos un pakalpojumos, kā arī institucionālo un kopienas veselības aprūpi un aprūpi ģimenē, atbalsta sniegšanai apgrozāmā kapitāla vai investīciju atbalsta veidā MVU vajadzībām, ietverot konsultāciju atbalstu, jo īpaši nozarēs, kuras Covid-19 pandēmija skārusi vissmagāk un kurām nepieciešama strauja atveseļošana, tādām kā tūrisms un kultūra, investīcijām, kas veicina pāreju uz digitālo un zaļo ekonomiku, investīcijām infrastruktūrā, ar ko bez diskriminācijas sniedz pamatpakalpojumus iedzīvotājiem, un ekonomikas atbalsta pasākumiem tiem reģioniem, kuri ir atkarīgi no Covid-19 krīzes vissmagāk skartajām nozarēm. Būtu jāveicina arī ciešāka sadarbība, koordinācija un izturētspēja veselības jomā. Turklāt būtu jāatbalsta arī tehniskā palīdzība. Lai vienkāršotu REACT-EU resursu plānošanu un izpildi, ir lietderīgi šos resursus koncentrēt tikai jaunajam tematiskajam mērķim “Palīdzēt veicināt ar Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļas, digitālas un noturīgas ekonomikas atveseļošanai”, kam turklāt vajadzētu būt vienīgajai investīciju prioritātei.

(12)

Attiecībā uz ESF REACT-EU resursi dalībvalstīm būtu galvenokārt jāizmanto, lai atbalstītu piekļuvi darba tirgum un sociālajām sistēmām, nodrošinot darbvietu saglabāšanu, arī izmantojot saīsināta darbalaika shēmas un atbalstu pašnodarbinātām personām, kā arī uzņēmējiem un ārštata darbiniekiem, māksliniekiem un radošo nozaru darbiniekiem. Saīsināta darbalaika shēmu un līdzīgu pasākumu, jo īpaši attiecībā uz pašnodarbinātajiem, mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus un pašnodarbinātos pret bezdarba risku, vienlaikus saglabājot līdzvērtīgus darba un nodarbinātības nosacījumus un darbinieku algas. REACT-EU resursi, ko piešķir šādām shēmām, ir jāizmanto vienīgi darba ņēmēju atbalstam. Pašreizējos Covid-19 pandēmijas radītajos izņēmuma apstākļos būtu iespējams atbalstīt darbiniekiem un pašnodarbinātajiem piemērotās saīsināta darbalaika shēmas pat tad, ja šāds atbalsts netiek apvienots ar aktīviem darba tirgus pasākumiem, ja vien valsts tiesību aktos minētie pasākumi nav noteikti par obligātiem. Minētais noteikums būtu vienādi jāpiemēro arī saīsināta darbalaika shēmām, kuras tiek atbalstītas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1303/2013, kas Covid-19 krīzes dēļ grozīta ar Regulām (ES) 2020/460 un (ES) 2020/558, un kuras joprojām tiek atbalstītas saskaņā ar īpašo ieguldījumu prioritāti “Palīdzēt veicināt ar Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļas, digitālas un noturīgas ekonomikas atveseļošanai”. Savienības atbalsts minētajām saīsinātā darbalaika shēmām būtu jāierobežo, nosakot termiņu.

(13)

Atbalsts būtu jāsniedz darbvietu radīšanai un kvalitatīvai nodarbinātībai, jo īpaši neaizsargātām iedzīvotāju grupām, un sociālās atstumtības un nabadzības izskaušanas pasākumiem. Jauniešu nodarbinātības pasākumi būtu jāpaplašina saskaņā ar pastiprināto Garantiju jauniešiem. Ieguldījumi būtu jānovirza izglītībai, apmācībai un prasmju attīstīšanai, ietverot pārkvalifikāciju un prasmju pilnveidošanu, jo īpaši attiecībā uz nelabvēlīgā situācijā esošām grupām. Būtu jāveicina vienlīdzīga piekļuve vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem, kuri jānodrošina arī bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem, personām ar invaliditāti, etniskajām minoritātēm un bezpajumtniekiem.

(14)

Turklāt dalībvalstīm būtu jāturpina īpašu uzmanību pievērst cilvēkiem, kas dzīvo lauku, pierobežas, mazāk attīstītos, salu, kalnu, mazapdzīvotos un tālākos reģionos, kā arī apgabalos, kurus skar rūpniecības restrukturizācija un depopulācija, un attiecīgā gadījumā jāizmanto REACT-EU resursi nolūkā atbalstīt minētos cilvēkus.

(15)

Tā kā dalībvalstu robežu pagaidu slēgšana ir radījusi ievērojamas grūtības pārrobežu kopienām un uzņēmumiem, ir atbilstīgi ļaut dalībvalstīm piešķirt REACT-EU resursus arī esošajām pārrobežu programmām saskaņā ar Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi.

(16)

Lai nodrošinātu, ka dalībvalstīm ir pietiekami finanšu līdzekļi, kas ļautu ātri īstenot ar Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām saistītās krīzes seku pārvarēšanu pasākumus un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai, ir nepieciešams nodrošināt lielāku sākotnējā priekšfinansējuma maksājumu, lai ātri īstenotu darbības, ko atbalsta ar REACT-EU resursiem. Izmaksājamā sākotnējā priekšfinansējuma apmēram būtu jābūt tādam, lai dalībvalstīm būtu līdzekļi, no kuriem vajadzības gadījumā saņēmējiem tiktu veikti avansa maksājumi un ātra izmaksu atlīdzināšana pēc maksājuma pieprasījuma iesniegšanas.

(17)

Dalībvalstīm vajadzētu būt rīcības brīvībai piešķirt REACT-EU resursus jaunām īpaši izveidotām darbības programmām saskaņā ar mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” vai jauniem prioritārajiem virzieniem esošo programmu ietvaros saskaņā ar “Investīciju izaugsmei un nodarbinātībai” un Eiropas teritoriālās sadarbības mērķiem. Lai nodrošinātu ātru īstenošanu, jauno īpaši izveidoto darbības programmu vajadzībām būtu jāatļauj norīkot tikai tās iestādes, kuras jau ir norīkotas esošajās darbības programmās, kas saņem atbalstu no ERAF, ESF vai Kohēzijas fonda. Nevajadzētu prasīt dalībvalstīm veikt ex ante izvērtējumu, un būtu jāierobežo elementi, kas vajadzīgi, lai darbības programmu iesniegtu Komisijas apstiprināšanai.

(18)

REACT-EU resursi būtu jāizmanto saskaņā ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem un principu “nekaitēt”, ņemot vērā Parīzes nolīgumu un ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus. Turklāt visā darbības programmu īstenošanā būtu jāņem vērā un jāveicina vīriešu un sieviešu līdztiesība, integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai un dzimumu līdztiesības principa integrēšana.

(19)

Lai mazinātu slogu valstu budžetiem saistībā ar krīzes novēršanu Covid-19 pandēmijas un tās sociālo seku kontekstā un lai sagatavotos zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai, izdevumiem, kas nepieciešami operācijām, vajadzētu būt attiecināmiem no 2020. gada 1. februāra un izņēmuma kārtā būtu jādod dalībvalstīm iespēja pieprasīt līdzfinansējuma likmi līdz 100 %, kas tiktu piemērota to darbības programmu atsevišķajiem prioritārajiem virzieniem, kuros sniedz atbalstu no REACT-EU resursiem.

(20)

Lai gan ir svarīgi nodrošināt, ka 2023. gada 31. decembris paliek attiecināmības beigu datums 2014.–2020. gada plānošanas periodā, būtu skaidri jānorāda, ka joprojām varētu tikt atlasītas operācijas atbalsta sniegšanai 2023. gadā.

(21)

Lai nodrošinātu, ka tiek turpināta atsevišķu no REACT-EU līdzekļiem atbalstītu operāciju īstenošana, būtu jāpiemēro pakāpeniskas pārtraukšanas noteikumi, kas izklāstīti Regulā, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu.

(22)

Saskaņā ar īpašajiem elastības pasākumiem, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu, kas Regulā (ES) Nr. 1303/2013 ieviesti ar Regulu (ES) 2020/558, attiecināmiem vajadzētu būt arī izdevumiem par fiziski pabeigtām vai pilnībā īstenotām darbībām, kas veicina krīzes pārvarēšanu Covid-19 pandēmijas un tās sociālo seku kontekstā un sagatavo zaļu, digitālu un noturīgu ekonomikas atveseļošanu, ko atbalsta saskaņā ar attiecīgo jauno tematisko mērķi, ar nosacījumu, ka attiecīgās darbības ir sāktas no 2020. gada 1. februāra.

(23)

Lai dalībvalstis varētu ātri izmantot REACT-EU resursus pašreizējā plānošanas periodā, ir pamatoti izņēmuma kārtā atbrīvot dalībvalstis no pienākuma ievērot ex ante nosacījumus un prasības attiecībā uz snieguma rezervi un snieguma satvara piemērošanu, tematisko koncentrāciju, arī attiecībā uz ERAF noteiktajām ilgtspējīgas pilsētu attīstības robežvērtībām, un no prasībām attiecībā uz komunikācijas stratēģijas sagatavošanu REACT-EU resursiem. Tomēr dalībvalstīm līdz 2024. gada 31. decembrim ir jāveic vismaz viens izvērtējums, lai novērtētu REACT-EU resursu lietderību, efektivitāti, ietekmi un iekļautību, kā arī to, kā šie resursi palīdzējuši izpildīt jaunā īpašā tematiskā mērķa uzdevumus. Lai veicinātu salīdzināmas informācijas pieejamību Savienības līmenī, attiecīgā gadījumā būtu jāprasa dalībvalstīm izmantot Covid-19 programmu īpašos rādītājus, ko darījusi pieejamus Komisija. Turklāt dalībvalstīm un vadošajām iestādēm, pildot savus pienākumus, kas saistīti ar informāciju, komunikāciju un publicitāti, būtu jāuzlabo Savienības ieviesto ārkārtas pasākumu un resursu pamanāmība, jo īpaši nodrošinot, ka finanšu instrumentu potenciālie saņēmēji, saņēmēji, dalībnieki, galasaņēmēji un plaša sabiedrība ir informēti par REACT-EU resursu esību un apjomu un no tiem sniegto atbalstu.

(24)

Lai šos REACT-EU resursus varētu novirzīt uz ģeogrāfiskajiem apgabaliem, kuros tie ir visvairāk vajadzīgi, kā ārkārtas pasākumu un neskarot struktūrfondu līdzekļu piešķiršanas vispārīgos noteikumus nebūtu jāprasa ERAF un ESF piešķirtos REACT-EU resursus sadalīt pa reģionu kategorijām. Tomēr tiek sagaidīts, ka dalībvalstis ņems vērā atšķirīgās reģionālās vajadzības un attīstības līmeņus, lai nodrošinātu, ka atbalsta sniegšanā ir panākts līdzsvars starp Covid-19 pandēmijas visvairāk skarto reģionu un pilsētu vajadzībām un vajadzību arī turpmāk atbilstoši LESD 174. pantā izklāstītajiem ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas mērķiem galveno uzmanību pievērst mazāk attīstītiem reģioniem. Saskaņā ar partnerības principu dalībvalstīm būtu jāiesaista arī vietējās un reģionālās iestādes, kā arī attiecīgās struktūras, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību un sociālos partnerus.

(25)

Uz REACT-EU izdevumiem būtu jāattiecina tādas pašas prasības un aizsardzības pasākumi kā uz visu kohēzijas finansējumu, izņemot gadījumus, kad šajā regulā ir paredzētas atkāpes. Tas ietver pamattiesību ievērošanu un atbilstību Eiropas Savienības Pamattiesību hartai, kā arī efektīvus krāpšanas apkarošanas pasākumus, ko dalībvalstu un Savienības līmenī īsteno ar esošo krāpšanas apkarošanas aģentūru, tādu kā Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai, un attiecīgā gadījumā Eiropas prokurora atbalstu.

(26)

Ir svarīgi, lai, pieņemot pasākumus Savienības budžeta aizsardzībai, tiktu pienācīgi aizsargātas galasaņēmēju un saņēmēju likumīgās intereses.

(27)

Lai atvieglotu pārvietojumus, ko atļauj ar šo regulu ieviestās izmaiņas, Finanšu regulas 30. panta 1. punkta f) apakšpunktā noteiktais nosacījums par apropriāciju izmantošanu vienam un tam pašam mērķim šiem pārvietojumiem nebūtu jāpiemēro.

(28)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, reaģēt uz Covid-19 krīzes ietekmi, ieviešot elastības pasākumus Eiropas strukturālo un investīciju fondu atbalsta sniegšanā, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet ierosinātās darbības mēroga un iedarbības dēļ minētos mērķus var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(29)

Ņemot vērā ar Covid-19 pandēmiju saistītās situācijas steidzamību, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(30)

Tādēļ Regula (ES) Nr. 1303/2013 būtu attiecīgi jāgroza.

(31)

Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (10) 135. panta 2. punktā paredzēts, ka grozījumus Padomes Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (11) vai Padomes Lēmumā 2014/335/ES, Euratom (12), kuri pieņemti minētā līguma spēkā stāšanās dienā vai pēc tās, nepiemēro Apvienotajai Karalistei, ciktāl minētie grozījumi ietekmē Apvienotās Karalistes finanšu saistības. Atbalstu saskaņā ar šo regulu 2021. un 2022. gadam finansē no Savienības pašu resursu maksimālā apjoma palielināšanas, kas ietekmētu Apvienotās Karalistes finanšu saistības. Tāpēc šī regula nebūtu jāpiemēro Apvienotajai Karalistei vai tās teritorijā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1303/2013 groza šādi:

1.

iekļauj šādus pantus:

“92.a pants

REACT-EU resursi

Padomes Regulas (ES) 2020/2094 (*1) 1. panta 2. punktā minētos pasākumus īsteno struktūrfondu ietvaros ar summu līdz 47 500 000 000 EUR 2018. gada cenās, kā norādīts minētās regulas 2. panta 2. punkta a) apakšpunkta i) punktā, ievērojot tās 3. panta 3., 4., 7. un 9. punktu.

Šie papildu resursi 2021. un 2022. gadā, kas piešķirti saskaņā ar Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentu, sniedz palīdzību nolūkā veicināt krīzes seku pārvarēšanu saistībā ar Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai (“REACT-EU resursi”)

Kā paredz Regulas (ES) 2020/2094 3. panta 1. punkts, REACT-EU resursi ir ārējie piešķirtie ieņēmumi Finanšu regulas 21. panta 5. punkta nolūkā.

92.b pants

REACT-EU resursu īstenošanas kārtība

1.   REACT-EU resursus dara pieejamus mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”.

Atkāpjoties no 94. panta, dalībvalstis daļu no saviem REACT-EU resursiem kopīgi piešķir arī mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības programmām, kurās tās piedalās, ja tās vienojas, ka šādi piešķīrumi atspoguļo to attiecīgās valsts prioritātes.

REACT-EU resursus izmanto, lai īstenotu tehnisko palīdzību saskaņā ar šā panta 6. punktu un darbības, ar kurām īsteno šā panta 9. punkta pirmajā daļā minēto tematisko mērķi.

2.   Papildus kopējiem 91. pantā noteiktajiem resursiem REACT-EU resursus dara pieejamus budžeta saistībām 2021. un 2022. gadam šādi:

2021: 37 500 000 000 EUR,

2022: 10 000 000 000 EUR.

Ar REACT-EU resursiem atbalsta arī administratīvos izdevumus, nepārsniedzot 18 000 000 EUR 2018. gada cenās.

Darbības, ko atbalsta ar REACT-EU resursiem, atbalsta piešķiršanai var atlasīt līdz 2023. gada beigām. Darbībām, ko atbalsta ar REACT-EU resursiem, piemēro pakāpeniskas pārtraukšanas noteikumus, kas izklāstīti Regulā, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma un migrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Robežu pārvaldības un vīzu instrumentu.

3.   0,35 % no REACT-EU resursiem piešķir tehniskajai palīdzībai pēc Komisijas iniciatīvas, īpašu uzmanību pievēršot dalībvalstīm, kuras Covid-19 pandēmija skārusi vissmagāk, un dalībvalstīm ar zemākiem apguves un īstenošanas rādītājiem.

4.   Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem lēmumu, kurā saskaņā ar VIIa pielikumā noteiktajiem kritērijiem un metodiku nosaka REACT-EU resursu sadalījumu kā struktūrfondu apropriācijas 2021. gadam katrai dalībvalstij. Minēto lēmumu 2021. gadā pārskata, lai, pamatojoties uz datiem, kas pieejami līdz 2021. gada 19. oktobrim, noteiktu REACT-EU resursu sadalījumu 2022. gadam.

5.   Atkāpjoties no 76. panta pirmās daļas, budžeta saistības REACT-EU resursiem attiecībā uz katru attiecīgo darbības programmu uzņemas par katru fondu 2021. un 2022. gadam.

Regulas 76. panta otrajā daļā minētās juridiskās saistības attiecībā uz 2021. un 2022. gadu stājas spēkā dienā vai pēc dienas, kas minēta Regulas (ES) 2020/2094 3. panta 3. punktā.

Regulas 76. panta trešo un ceturto daļu REACT-EU resursiem nepiemēro.

Atkāpjoties no Finanšu regulas 14. panta 3. punkta, šīs regulas II daļas IX sadaļas IV nodaļā un 136. pantā izklāstītos noteikumus par saistību atcelšanu piemēro budžeta saistībām, kuru pamatā ir REACT-EU resursi. Atkāpjoties no Finanšu regulas 12. panta 4. punkta c) apakšpunkta, REACT-EU resursus neizmanto secīgai programmai vai darbībai.

Atkāpjoties no šīs regulas 86. panta 2. punkta un 136. panta 1. punkta, saistības attiecībā uz REACT-EU resursiem atceļ saskaņā ar noteikumiem, kas jāievēro attiecībā uz programmu slēgšanu.

REACT-EU resursus, kas pieejami plānošanai ERAF un ESF ietvaros, katra dalībvalsts piešķir darbības programmām vai pārrobežu sadarbības programmām, saskaņā ar partnerības principu iesaistot vietējās un reģionālās iestādes, kā arī attiecīgās struktūras, kas pārstāv pilsonisko sabiedrību un sociālos partnerus.

Atkāpjoties no 92. panta 7. punkta, daļu no REACT-EU resursiem arī ierosina izmantot, ja attiecīgā dalībvalsts to uzskata par vajadzīgu, lai palielinātu atbalstu Eiropas atbalsta fondam vistrūcīgākajām personām (EAFVP) nolūkā pievērsties to cilvēku situācijai, kurus vēl nepieredzētā mērā skārusi Covid-19 krīze. Daļu no REACT-EU resursiem var izmantot arī tam, lai palielinātu atbalstu YEI. Abos gadījumos palielinājumu var ierosināt pirms piešķīruma ERAF un ESF vai vienlaicīgi ar šādu piešķīrumu.

Pēc dalībvalsts pieprasījuma darbības programmas grozīšanai saskaņā ar 30. panta 1. punktu REACT-EU resursus pēc to sākotnējās piešķiršanas var pārvietot starp ERAF un ESF neatkarīgi no 92. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētajām procentuālajām daļām, vispārējo ESF darbības intensitāti saglabājot Savienības līmenī. Šo daļu nepiemēro ERAF līdzekļiem, kas piešķirti pārrobežu sadarbības programmām atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”.

REACT-EU resursiem nepiemēro 30. panta 5. punktu. Minētos resursus izslēdz no minētajā punktā noteikto maksimālo apjomu aprēķina bāzes.

Piemērojot Finanšu regulas 30. panta 1. punkta f) apakšpunktu, šādiem pārvietojumiem nepiemēro nosacījumu, ka apropriācijas ir paredzētas tam pašam mērķim. Šādi pārvietojumi var attiekties tikai uz finanšu plāna kārtējo gadu vai nākamajiem gadiem.

Sākotnējam piešķīrumam vai turpmākiem REACT-EU resursu pārvietojumiem nepiemēro prasības, kas noteiktas šīs regulas 92. panta 4. punktā.

REACT-EU resursus īsteno saskaņā ar tā fonda noteikumiem, kuram tie ir piešķirti vai uz kuru tie ir pārvietoti.

6.   Līdz 4 % no kopējiem ERAF un ESF REACT-EU resursiem pēc dalībvalstu iniciatīvas var piešķirt tehniskajai palīdzībai jebkurā esošā darbības programmā, ko atbalsta no ERAF vai ESF, vai 10. punktā minētai jaunai darbības programmai vai programmām.

Tehniskajai palīdzībai var piešķirt līdz 6 % no papildu ERAF līdzekļiem, kas saskaņā ar 1. punkta otro daļu piešķirti kādai pārrobežu sadarbības programmai atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”.

7.   Atkāpjoties no 81. panta 1. punkta un 134. panta 1. punkta, sākotnējais priekšfinansējums, kas izmaksājams pēc Komisijas lēmuma par darbības programmas pieņemšanu vai darbības programmas grozījumu apstiprināšanu REACT-EU resursu piešķiršanai, ir 11 % no REACT-EU resursiem, kas piešķirti programmām 2021. gadam saskaņā ar šā panta 9. punktā minēto jauno tematisko mērķi.

Lai 134. panta 2. punktu piemērotu ikgadējam priekšfinansējumam 2021., 2022. un 2023. gadā, atbalsta summā, kas no fondiem piešķirta darbības programmai visam plānošanas periodam, iekļauj REACT-EU resursus.

Par visu summu, kas izmaksāta kā pirmajā daļā minētais papildu sākotnējais priekšfinansējums, pilnībā dzēš no Komisijas uzskaites ne vēlāk kā darbības programmas slēgšanas dienā.

8.   REACT-EU resursus, kas nav piešķirti tehniskajai palīdzībai, izmanto saskaņā ar 9. punkta pirmajā daļā norādīto tematisko mērķi, lai atbalstītu darbības, kas veicina ar Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavo zaļu, digitālu un noturīgu ekonomikas atveseļošanu.

Dalībvalstis REACT-EU resursus var piešķirt vienam vai vairākiem atsevišķiem prioritārajiem virzieniem spēkā esošā darbības programmā vai programmās atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” vai esošā pārrobežu sadarbības programmā vai programmās atbilstīgi mērķim “Eiropas teritoriālā sadarbība”, vai arī jaunai darbības programmai vai programmām, kas minēta šā panta 10. punktā atbilstīgi mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”. Atkāpjoties no 26. panta 1. punkta, programma attiecas uz laikposmu līdz 2022. gada 31. decembrim, ievērojot šā panta 4. punktu.

Attiecībā uz ERAF REACT-EU resursus galvenokārt izmanto, lai atbalstītu investīcijas veselības aprūpes produktos un pakalpojumos vai sociālajā infrastruktūrā, sniegtu atbalstu apgrozāmā kapitāla vai investīciju atbalsta veidā MVU ieguldījumiem nozarēs ar augstu darbvietu radīšanas potenciālu, atbalstītu investīcijas, kas sekmē pāreju uz digitālu un zaļu ekonomiku, atbalstītu investīcijas infrastruktūrā, ar ko iedzīvotājiem sniedz pamatpakalpojumus, un atbalstītu ekonomiskā atbalsta pasākumus reģionos, kuri ir visvairāk atkarīgi no Covid-19 krīzes vissmagāk skartajām nozarēm.

Attiecībā uz ESF REACT-EU resursus galvenokārt izmanto, lai atbalstītu piekļuvi darba tirgum, saglabājot darbinieku un pašnodarbināto darba vietas, arī izmantojot saīsināta darbalaika shēmas, pat ja minētais atbalsts nav apvienots ar aktīviem darba tirgus pasākumiem, ja vien valsts tiesību aktos minētie pasākumi nav noteikti kā obligāti. No REACT-EU resursiem atbalsta darbvietu radīšanu un kvalitatīvu nodarbinātību, jo īpaši neaizsargātām iedzīvotāju grupām, un paplašina jauniešu nodarbinātības pasākumus saskaņā ar pastiprināto Garantiju jauniešiem. Ieguldījumus izglītībā, apmācībā un prasmju pilnveidē novirza tam, lai pievērstos virzībai uz divējādo zaļo un digitālo pārkārtošanos.

Ar REACT-EU resursiem atbalsta arī sociālās sistēmas, kas veicina sociālās iekļaušanas, diskriminācijas novēršanas un nabadzības izskaušanas pasākumus, īpašu uzmanību pievēršot bērnu nabadzībai un uzlabotai piekļuvei vispārējas nozīmes sociālajiem pakalpojumiem, arī bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem, personām ar invaliditāti, etniskajām minoritātēm un bezpajumtniekiem.

9.   Izņemot šā panta 6. punktā minēto tehnisko palīdzību un šā panta 5. punkta septītajā daļā minētos REACT-EU resursus, ko izmanto EAFVP vai YEI, no REACT-EU resursiem atbalsta darbības saskaņā ar jauno tematisko mērķi “Palīdzēt veicināt ar Covid-19 pandēmiju un tās sociālajām sekām saistītās krīzes seku pārvarēšanu un sagatavoties zaļai, digitālai un noturīgai ekonomikas atveseļošanai”, kas papildina 9. pantā izklāstītos tematiskos mērķus.

Šā punkta pirmajā daļā minētais tematiskais mērķis ir pieejams vienīgi REACT-EU resursu plānošanai. Atkāpjoties no šīs regulas 96. panta 1. punkta b), c) un d) apakšpunkta un no Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 1. punkta, to nekombinē ar citām investīciju prioritātēm.

Šā punkta pirmajā daļā minētais tematiskais mērķis ir arī vienīgā investīciju prioritāte, plānojot un īstenojot REACT-EU resursus no ERAF un ESF.

Ja spēkā esošā darbības programmā atbilstoši šā punkta pirmajā daļā minētajam tematiskajam mērķim nosaka vienu vai vairākus atsevišķus prioritāros virzienus, šīs regulas 96. panta 2. punkta b), v) un vii) punktā un Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta b), v) un vi) punktā uzskaitītie elementi pārskatītās darbības programmas prioritārā virziena aprakstā nav jānorāda.

REACT-EU resursu piešķīrumu 2021. gadam un attiecīgā gadījumā 2022. gadam nosaka pārskatītajā finansējuma plānā, kas izklāstīts šīs regulas 96. panta 2. punkta d) apakšpunktā un Regulas (ES) Nr. 1299/2013 8. panta 2. punkta d) apakšpunktā, bet nenorāda snieguma rezerves summas un sadalījumu pa reģionu kategorijām.

Atkāpjoties no šīs regulas 30. panta 1. punkta, dalībvalsts iesniegtos pieprasījumus grozīt programmu pienācīgi pamato un tajos jo īpaši izklāsta programmas izmaiņu paredzamo ietekmi uz krīzes novēršanas pasākumu veicināšanu Covid-19 pandēmijas un tās sociālo seku kontekstā un zaļas, digitālas un noturīgas ekonomikas atveseļošanas sagatavošanu. Minētajiem pieprasījumiem pievieno pārskatīto programmu.

10.   Atkāpjoties no 26. panta 4. punkta, dalībvalstis var izstrādāt jaunas darbības programmas saskaņā ar mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai”, kas īpaši veltītas šā panta 9. punkta pirmajā daļā minētajam jaunajam tematiskajam mērķim. 55. pantā noteiktais ex ante izvērtējums netiek prasīts.

Atkāpjoties no 96. panta 2. punkta a) apakšpunkta, ja šāda jauna darbības programma tiek izstrādāta, pamatojumā izklāsta darbības programmas paredzamo ietekmi uz krīzes novēršanas pasākumu veicināšanu Covid-19 pandēmijas un tās sociālo seku kontekstā un zaļas, digitālas un noturīgas ekonomikas atveseļošanas sagatavošanu.

Ja tiek izveidota šāda jauna darbības programma, dalībvalstis 96. panta 5. punkta a) apakšpunkta vajadzībām drīkst norādīt tikai tās iestādes, kuras jau ir norīkotas esošajās darbības programmās, kas saņem atbalstu no ERAF, ESF vai Kohēzijas fonda.

Šādai jaunai darbības programmai netiek prasīti elementi, kas izklāstīti 96. panta 2. punkta pirmās daļas b), v) un vii) punktos, 4. punktā, 6. punkta b) un c) apakšpunktā un 7. punktā. Elementi, kas izklāstīti 96. panta 3. punktā, ir vajadzīgi tikai tad, ja tiek sniegts attiecīgais atbalsts.

Atkāpjoties no 29. panta 3. un 4. punkta un 30. panta 2. punkta, Komisija dara visu iespējamo, lai jebkuru jaunu īpašam mērķim veltītu darbības programmu vai jebkādus grozījumus esošā programmā apstiprinātu 15 darba dienu laikā pēc tam, kad dalībvalsts tos ir iesniegusi.

11.   Atkāpjoties no 65. panta 2. un 9. punkta, izdevumi darbībām, ar kurām atbalsta šā panta 9. punkta pirmajā daļā minēto tematisko mērķi, ir attiecināmi no 2020. gada 1. februāra.

12.   Atkāpjoties no 120. panta 3. punkta pirmās un otrās daļas, prioritārajam virzienam vai virzieniem, ko atbalsta no REACT-EU resursiem, kuri plānoti atbilstoši šā panta 9. punkta pirmajā daļā minētajam tematiskajam mērķim, var piemērot līdzfinansējuma likmi līdz 100 %. Papildus fonda īpašajos noteikumos izklāstītajiem kopējiem rādītājiem dalībvalstis attiecīgā gadījumā izmanto Covid-19 programmas īpašos rādītājus, ko Komisija darījusi pieejamus.

Atkāpjoties no 56. panta 3. punkta un 114. panta 2. punkta, dalībvalstis nodrošina, ka līdz 2024. gada 31. decembrim tiek veikts vismaz viens izvērtējums par REACT-EU resursu izlietojumu, lai novērtētu to lietderību, efektivitāti, ietekmi un attiecīgā gadījumā iekļautību un nediskrimināciju, tostarp no dzimumu perspektīvas, un lai novērtētu, kā tie sekmē šā panta 9. punkta pirmajā daļā minētā tematiskā mērķa sasniegšanu.

13.   Uz REACT-EU resursiem neattiecas šādi noteikumi:

a)

atkāpjoties no 18. panta, – prasības par tematisko koncentrāciju, kā arī ilgtspējīgai pilsētu attīstībai noteiktās robežvērtības, kas izklāstītas šajā regulā vai fondiem specifiskajos noteikumos;

b)

atkāpjoties no 19. panta un fondiem specifiskajiem noteikumiem, – ex ante nosacījumi;

c)

atkāpjoties no 20. un 22. panta, – attiecīgi prasības par izpildes rezervi un darbības rezultātu satvara piemērošanu;

d)

regulas 65. panta 6. punkts attiecībā uz darbībām, kas sākās no 2020. gada 1. februāra un ar ko veicina krīzes novēršanu Covid-19 pandēmijas un tās sociālo seku kontekstā un sagatavo zaļas, digitālas un noturīgas ekonomikas atveseļošanu, ko atbalsta šā panta 9. punkta pirmajā daļā minētais tematiskais mērķis;

e)

atkāpjoties no 116. panta un 115. panta 1. punkta a) apakšpunkta, – prasības izstrādāt komunikācijas stratēģiju.

Atkāpjoties no Regulas (ES) Nr. 1299/2013 12. panta 4. punktā noteiktajām prasībām attiecībā uz operācijām, ko atbalsta ar REACT-EU resursiem saskaņā ar mērķi “Eiropas teritoriālā sadarbība”, ir pietiekami, ja saņēmēju sadarbība notiek vismaz divās jomās.

14.   Pildot savus pienākumus, kas saistīti ar informāciju, komunikāciju un publicitāti atbilstīgi 115. panta 1. un 3. punktam un XII pielikumam, dalībvalstis un vadošās iestādes nodrošina, ka finanšu instrumentu potenciālie saņēmēji, saņēmēji, dalībnieki, galasaņēmēji un plaša sabiedrība ir informēti par REACT-EU resursu esību un apjomu un no tiem sniegto atbalstu.

Dalībvalstis un vadošās iestādes skaidri informē iedzīvotājus par to, ka attiecīgā operācija tiek finansēta no Savienības reaģēšanas pasākumiem saistībā ar Covid-19 pandēmiju, un nodrošina pilnīgu pārredzamību, vajadzības gadījumā izmantojot sociālos plašsaziņas līdzekļus.

Atsauci uz “fondu”, “fondiem” vai “ESI fondiem” XII pielikuma 2.2. iedaļā papildina ar atsauci “finansē no Savienības reaģēšanas pasākumiem saistībā ar Covid-19 pandēmiju”, ja operācijām tiek sniegts finansiāls atbalsts no REACT-EU resursiem.

(*1)  Padomes Regula (ES) 2020/2094 (2020. gada 14. decembris), ar ko izveido Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentu ekonomikas atveseļošanas atbalstam pēc Covid-19 krīzes (OV L 433, 22.12.2020., 23. lpp.).”;"

2.

regulas 154. pantam pievieno šādu daļu:

“Regulas 92.a pantu un 92.b pantu nepiemēro Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā. Minētajos noteikumos atsauces uz dalībvalstīm neietver Apvienoto Karalisti.”;

3.

tekstu, kas izklāstīts šīs regulas pielikumā, iekļauj kā VIIa pielikumu.

2. pants

Komisija līdz 2025. gada 31. martam iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei REACT-EU izvērtējumu. Minētajā izvērtējumā iekļauj informāciju par REACT-EU mērķu sasniegšanu, REACT-EU resursu izmantošanas efektivitāti, finansēto darbību veidiem, labuma guvējiem un galasaņēmējiem un radīto Eiropas pievienoto vērtību ekonomikas atveseļošanas sekmēšanā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 23. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā —

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  OV C 272, 17.8.2020., 1. lpp.

(2)  2020. gada 14. oktobra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  Eiropas Parlamenta 2020. gada 16. decembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 22. decembra lēmums.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1301/2013 (2013. gada 17. decembris) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 289. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1303/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 320. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/460 (2020. gada 30. marts), ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013 un (ES) Nr. 508/2014 attiecībā uz īpašiem pasākumiem, kas nepieciešami, lai piesaistītu investīcijas dalībvalstu veselības aprūpes sistēmās un citos to ekonomikas sektoros, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (Investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu) (OV L 99, 31.3.2020., 5. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/558 (2020. gada 23. aprīlis), ar ko Regulas (ES) Nr. 1301/2013 un (ES) Nr. 1303/2013 groza attiecībā uz īpašiem pasākumiem, lai nodrošinātu ārkārtas elastību Eiropas strukturālo un investīciju fondu izmantošanā, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu (OV L 130, 24.4.2020., 1. lpp.).

(8)  Padomes Regula (ES) 2020/2094 (2020. gada 14. decembris), ar ko izveido Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumentu ekonomikas atveseļošanas atbalstam pēc Covid-19 krīzes (OV L 433, 22.12.2020., 23. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

(10)  OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.

(11)  Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(12)  Padomes Lēmums 2014/335/ES, Euratom (2014. gada 26. maijs) par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu (OV L 168, 7.6.2014., 105. lpp.).


PIELIKUMS

“VIIa PIELIKUMS

METODIKA REACT-EU RESURSU PIEŠĶIRŠANAI – 92.B PANTA 4. PUNKTS

REACT-EU resursu piešķiršanas metode

REACT-EU resursus sadala starp dalībvalstīm atbilstoši turpmāk izklāstītajai metodikai.

1.

Katras dalībvalsts provizorisko daļu no REACT-EU resursiem nosaka kā to daļu svērto kopsummu, ko aprēķina, pamatojoties uz šādi svērtiem kritērijiem:

a)

IKP koeficients (svērums 2/3), kas iegūts šādi:

i)

katras dalībvalsts daļa no reālā sezonāli koriģētā EUR izteiktā IKP kopējā zuduma laikposmā no 2019. gada pirmā pusgada līdz piemērojamā atskaites perioda beigām attiecībā pret visām aprēķinā vērā ņemtajām dalībvalstīm;

ii)

saskaņā ar i) punktā iegūto daļu korekcija, dalot tās ar dalībvalsts NKI uz vienu iedzīvotāju, kas izteikts procentos no ES-27 valstu vidējā NKI uz vienu iedzīvotāju (vidējais rādītājs izteikts kā 100 %);

b)

bezdarba koeficients (svērums 2/9), kas izteikts kā vidējais svērtais no šādiem rādītājiem:

i)

dalībvalsts daļa no kopējā bezdarbnieku skaita 2020. gada janvārī (svērums 3/4) attiecībā pret visām aprēķinā vērā ņemtajām dalībvalstīm un

ii)

dalībvalsts daļa no kopējā bezdarbnieku skaita pieauguma (svērums 1/4) laikposmā no 2020. gada janvāra līdz piemērojamā atskaites perioda beigām attiecībā pret visām aprēķinā vērā ņemtajām dalībvalstīm;

c)

jauniešu bezdarba koeficients (svērums 1/9), kas izteikts kā vidējais aritmētiskais no šādiem skaitļiem:

i)

dalībvalsts daļa no kopējā jauniešu bezdarbnieku skaita 2020. gada janvārī (svērums 3/4) attiecībā pret visām aprēķinā vērā ņemtajām dalībvalstīm un

ii)

dalībvalsts daļa no kopējā jauniešu bezdarbnieku skaita pieauguma (svērums 1/4) laikposmā no 2020. gada janvāra līdz piemērojamā atskaites perioda beigām attiecībā pret visām aprēķinā vērā ņemtajām dalībvalstīm.

Ja dalībvalsts reālais sezonāli koriģētais EUR izteiktais IKP piemērojamajā atskaites periodā ir augstāks nekā 2019. gada pirmajā pusgadā, minētās dalībvalsts datus izslēdz no aprēķiniem a) apakšpunkta i) punktā.

Ja bezdarbnieku (vecuma grupā no 15 līdz 74) vai jauniešu bezdarbnieku (vecuma grupā no 15 līdz 24) skaits piemērojamajā atskaites periodā dalībvalstī ir zemāks nekā 2020. gada janvārī, minētās dalībvalsts datus izslēdz no aprēķiniem, kas paredzēti b) apakšpunkta ii) punktā un c) apakšpunkta ii) punktā.

2.

Piemērojot 1. punktā izklāstītos noteikumus, dalībvalstīm visā 2021.–2022. gada laikposmā piešķīrumi nav lielāki par:

a)

dalībvalstīm, kuru vidējais NKI uz vienu iedzīvotāju (pēc pirktspējas līmeņa) laikposmā no 2015. līdz 2017. gadam ir virs 109 % no ES-27 valstu vidējā rādītāja, – 0,07 % no to reālā IKP 2019. gadā;

b)

dalībvalstīm, kuru vidējais NKI uz vienu iedzīvotāju (pēc pirktspējas līmeņa) laikposmā no 2015. līdz 2017. gadam ir vienāds ar 90 % no ES-27 vidējā rādītāja vai zemāks, – 2,60 % no to reālā IKP 2019. gadā;

c)

dalībvalstīm, kuru vidējais NKI uz vienu iedzīvotāju (pēc pirktspējas līmeņa) laikposmā no 2015. līdz 2017. gadam ir virs 90 % un ir vienāds ar vai zemāks par 109 % no ES-27 vidējā rādītāja, – procentuālo daļu iegūst, veicot lineāru interpolāciju starp 0,07 % un 2,60 % no to reālā IKP 2019. gadā, kā rezultātā proporcionāli samazina maksimālo procentuālo apjomu atbilstoši labklājības pieaugumam.

Ja dalībvalstij aprēķinātā summa pārsniedz a) līdz c) apakšpunktā noteikto līmeni, to proporcionāli pārdala visu pārējo dalībvalstu piešķīrumiem, kuru vidējais NKI uz vienu iedzīvotāju (pēc pirktspējas līmeņa) ir zemāks par 100 % no ES-27 valstu vidējā rādītāja. NKI uz vienu iedzīvotāju (pēc pirktspējas līmeņa) laikposmā no 2015. līdz 2017. gadam ir tas pats, ko izmanto kohēzijas politikā sarunās par DFS 2021.–2027. gadam.

3.

Lai aprēķinātu ārkārtas REACT-EU resursu sadalījumu 2021. gadam:

a)

IKP atskaites periods ir 2020. gada pirmais pusgads;

b)

attiecībā uz bezdarbnieku skaitu un jauniešu bezdarbnieku skaitu atskaites periods ir vidējais rādītājs 2020. gada jūnijā–augustā;

c)

maksimālo piešķīrumu, kas izriet no 2. punkta piemērošanas, reizina ar 2022. gadam piešķirto REACT-EU resursu daļu no REACT-EU resursu kopsummas 2021. un 2022. gadam.

Pirms 2021. gadam paredzētajiem REACT-EU resursiem tiek piemērota 1. un 2. punktā aprakstītā metode, 100 000 000 EUR un 50 000 000 EUR attiecīgi piešķir Luksemburgai un Maltai.

Turklāt tālākajiem NUTS 2. līmeņa reģioniem no piešķīruma iedala summu, kas atbilst atbalsta intensitātei 30 EUR uz vienu iedzīvotāju. Minēto piešķīrumu sadalīs reģioniem un dalībvalstīm proporcionāli minēto reģionu iedzīvotāju kopskaitam. Papildu piešķīrumu tālākajiem reģioniem pieskaita piešķīrumam, ko katrs tālākais reģions saņem no iedalītajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Atlikušo summu 2021. gadam sadala starp dalībvalstīm saskaņā ar 1. un 2. punktā aprakstīto metodi.

4.

Lai aprēķinātu ārkārtas REACT-EU resursu sadalījumu 2022. gadam:

a)

IKP atskaites periods ir 2021. gada pirmais pusgads;

b)

attiecībā uz bezdarbnieku skaitu un jauniešu bezdarbnieku skaitu atskaites periods ir vidējais rādītājs 2021. gada jūnijā–augustā;

c)

maksimālo piešķīrumu, kas izriet no 2. punkta piemērošanas, reizina ar 2022. gadam piešķirto REACT-EU resursu daļu no REACT-EU resursu kopsummas 2021. un 2022. gadam.


28.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 437/43


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/2222

(2020. gada 23. decembris)

par dažiem dzelzceļa drošības un savienojamības aspektiem attiecībā uz pārrobežu infrastruktūru, kas savieno Savienību un Apvienoto Karalisti caur Lamanša pastāvīgo savienojumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Līgumu par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (2) (“Izstāšanās līgums”) Savienība noslēdza ar Padomes Lēmumu (ES) 2020/135 (3), un tas stājās spēkā 2020. gada 1. februārī. Izstāšanās līguma 126. pantā minētais pārejas periods, kura laikā saskaņā ar Izstāšanās līguma 127. pantu Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā turpina piemērot Savienības tiesības (“pārejas periods”), beidzas 2020. gada 31. decembrī.

(2)

Ar 10. pantu Līgumā starp Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Francijas Republiku par Lamanša pastāvīgā savienojuma būvniecību un ekspluatāciju, ko veic privāti koncesionāri, kas parakstīts Kenterberijā 1986. gada 12. februārī (“Kenterberijas līgums”), tika izveidota Starpvaldību komisija, lai uzraudzītu visus jautājumus, kas saistīti ar Lamanša pastāvīgā savienojuma būvniecību un ekspluatāciju.

(3)

Līdz pārejas perioda beigām Starpvaldību komisija ir valsts drošības iestāde Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2016/798 (4) nozīmē. Šajā statusā tā visā Lamanša pastāvīgajā savienojumā piemēro Savienības tiesību aktu noteikumus, kas attiecas uz dzelzceļa drošību un, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/797 (5), dzelzceļa savstarpēju izmantojamību.

(4)

Ja vien nav noteikts citādi, pēc pārejas perioda beigām Savienības tiesību akti vairs nebūs piemērojami Lamanša pastāvīgā savienojuma daļai, kas ir Apvienotās Karalistes jurisdikcijā, un attiecībā uz Lamanša pastāvīgā savienojuma daļu, kas ir Francijas jurisdikcijā, Starpvaldību komisija vairs nebūs valsts drošības iestāde saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Drošības atļauja Lamanša pastāvīgā savienojuma infrastruktūras pārvaldītājam un drošības sertifikāti dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas darbojas, izmantojot Lamanša pastāvīgo savienojumu, ko izdevusi Starpvaldību komisija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/49/EK (6) attiecīgi 11. un 10. pantu, zaudēs spēku no 2021. gada 1. janvāra.

(5)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2020/1531 (7) Francija tika pilnvarota risināt sarunas, parakstīt un noslēgt starptautisku nolīgumu ar Apvienoto Karalisti par Savienības dzelzceļa drošības un savstarpējas izmantojamības noteikumu piemērošanu Lamanša pastāvīgajam savienojumam, lai saglabātu vienotu drošības režīmu. Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1530 (8) tika grozīta Direktīva (ES) 2016/798 cita starpā attiecībā uz noteikumiem, kas attiecas uz valstu drošības iestādēm.

(6)

Pamatojoties uz Regulu (ES) 2020/1530 un saskaņā ar nolīgumu, kas paredzēts Lēmumā (ES) 2020/1531 un kas tika noslēgts, ievērojot minētajā lēmumā paredzētus konkrētus nosacījumus, Starpvaldību komisijai bija arī turpmāk jābūt vienotai drošības iestādei visā Lamanša pastāvīgajā savienojumā, vienlaikus attiecībā uz Francijas jurisdikcijā esošo Lamanša pastāvīgā savienojuma daļu esot valsts drošības iestādei Direktīvas (ES) 2016/798 3. panta 7. punkta nozīmē. Tomēr ir maz ticams, ka nolīgums, kas paredzēts Lēmumā (ES) 2020/1531, būs stājies spēkā līdz pārejas perioda beigām.

(7)

Bez šāda nolīguma Starpvaldību komisija no 2021. gada 1. janvāra vairs nebūs uzskatāma par valsts drošības iestādi Direktīvas (ES) 2016/798 3. panta 7. punkta nozīmē attiecībā uz Lamanša pastāvīgā savienojuma daļu, kas ir Francijas jurisdikcijā. Starpvaldību komisijas izdotās drošības atļaujas un drošības sertifikāti vairs nebūs derīgi. Francijas valsts drošības iestāde kļūs par kompetento valsts drošības iestādi Lamanša pastāvīgā savienojuma posmā, kas ir Francijas jurisdikcijā.

(8)

Ņemot vērā Lamanša pastāvīgā savienojuma ekonomisko nozīmi Savienībai, ir būtiski, lai Lamanša pastāvīgais savienojums turpinātu darboties pēc 2021. gada 1. janvāra. Šajā nolūkā drošības atļaujai, ko Starpvaldību komisija izdevusi Lamanša pastāvīgā savienojuma infrastruktūras pārvaldniekam, būtu jāpaliek spēkā ilgākais uz diviem mēnešiem no šīs regulas piemērošanas dienas, kas ir pietiekams laiks, lai Francijas valsts drošības iestāde varētu izdot pati savu drošības atļauju.

(9)

Licences, kas saskaņā ar Eiropas Paralmenta un Padomes Direktīvas 2012/34/ES (9) III nodaļu izdotas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas viec uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, pēc pārejas perioda beigām vairs nebūs derīgas. Saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES 14. panta 3. punktu Francija 2020. gada 10. novembrī paziņoja Komisijai par savu nodomu sākt sarunas par pārrobežu nolīgumu ar Apvienoto Karalisti. Šāda nolīguma mērķis būtu ļaut dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē un kam ir tajā izdota licence, izmantot pārrobežu infrastruktūru, kas savieno Savienību un Apvienoto Karalisti caur Lamanša pastāvīgo savienojumu līdz Calais-Fréthun (Francija) robežstacijai un galastacijai, nesaņemot licenci saskaņā ar Direktīvu 2012/34/ES no Savienības licencēšanas iestādes.

(10)

Lai nodrošinātu savienojamību starp Savienību un Apvienoto Karalisti, ir būtiski, lai dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē un kam ir tajā izdota licence, turpinātu darboties. Šajā nolūkā to licenču derīguma termiņš, kuras Apvienotā Karaliste izdevusi saskaņā ar Direktīvu 2012/34/ES, un to drošības sertifikātu derīguma termiņš, kurus izdevusi Starpvaldību komisija, būtu jāpagarina par deviņiem mēnešiem no šīs regulas piemērošanas dienas, kas ir pietiekams laiks, lai ļautu attiecīgajai dalībvalstij veikt nepieciešamos pasākumus savienojamības nodrošināšanai saskaņā ar Direktīvu 2012/34/ES un Direktīvu (ES) 2016/798 un pamatojoties uz nolīgumu, kas paredzēts Lēmumā (ES) 2020/1531.

(11)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras attiecībā uz to atvieglojumu atsaukšanu, kas piešķirtas atļauju, sertifikātu un licenču turētājiem, ja netiek nodrošināta Savienības prasību izpilde. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (10). Minēto pasākumu pieņemšanai būtu jāizmanto pārbaudes procedūra, ņemot vērā to iespējamo ietekmi uz dzelzceļa drošību. Komisijai būtu jāpieņem nekavējoties piemērojami īstenošanas akti, ja pienācīgi pamatotos gadījumos tas ir nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ.

(12)

Ņemot vērā steidzamību, kas saistīta ar pārejas perioda beigām, ir lietderīgi paredzēt izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas minēts Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. pantā.

(13)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, noteikt pagaidu pasākumus attiecībā uz dažiem dzelzceļa drošības un savienojamības aspektiem saistībā ar pārejas perioda beigām, nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstu līmenī, bet minēto pasākumu mēroga un iedarbības dēļ tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(14)

Šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā, un tā būtu jāpiemēro no nākamās dienas pēc pārejas perioda beigām,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un piemērošanas joma

1.   Ar šo regulu paredz īpašus noteikumus, ņemot vērā Izstāšanās līguma 126. pantā minētā pārejas perioda beigas, attiecībā uz atsevišķām drošības atļaujām un drošības sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Direktīvu 2004/49/EK, un atsevišķām licencēm, kas izdotas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem saskaņā ar Direktīvu 2012/34/ES, kā minēts 2. punktā.

2.   Šo regulu piemēro šādām atļaujām, sertifikātiem un licencēm, kas derīgas 2020. gada 31. decembrī:

a)

drošības atļaujām, kas saskaņā ar Direktīvas 2004/49/ES 11. pantu infrastruktūras pārvaldītājiem izdotas Savienību un Apvienoto Karalisti caur Lamanša pastāvīgo savienojumu savienojošās infrastruktūras pārvaldības un ekspluatācijas vajadzībām;

b)

drošības sertifikātiem, kas saskaņā ar Direktīvas 2004/49/ES 10. pantu izdoti dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē un izmanto pārrobežu infrastruktūru, kas savieno Savienību un Apvienoto Karalisti caur Lamanša pastāvīgo savienojumu;

c)

licencēm, kas saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES III nodaļu izdotas dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē un izmanto pārrobežu infrastruktūru, kas savieno Savienību un Apvienoto Karalisti caur Lamanša pastāvīgo savienojumu.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro Direktīvas 2012/34/ES un Direktīvas (ES) 2016/798, kā arī saskaņā ar minētajām direktīvām un Direktīvu 2004/49/EK pieņemto deleģēto un īstenošanas aktu attiecīgās definīcijas.

3. pants

Drošības atļauju, drošības sertifikātu un licenču derīgums

1.   Drošības atļaujas, kas minētas 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā, paliek spēkā divus mēnešus no šīs regulas piemērošanas dienas.

2.   Drošības sertifikāti, kas minēti 1. panta 2. punkta b) apakšpunktā, paliek spēkā deviņus mēnešus no šīs regulas piemērošanas dienas. Tie ir derīgi tikai, lai sasniegtu Calais-Fréthun robežstaciju un galastaciju, iebraucot no Apvienotās Karalistes, vai lai izbrauktu no minētās stacijas un galastacijas, dodoties uz Apvienoto Karalisti.

3.   Licences, kas minētas 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā, paliek spēkā deviņus mēnešus no šīs regulas piemērošanas dienas. Atkāpjoties no Direktīvas 2012/34/ES 23. panta 1. punkta, minētās licences ir derīgas tikai teritorijā, kas atrodas starp šīs regulas pielikumā minēto Calais-Fréthun robežstaciju un galastaciju un Apvienoto Karalisti.

4. pants

Noteikumi un pienākumi, kas attiecas uz drošības atļaujām, drošības sertifikātiem un licencēm

1.   Uz drošības atļaujām, drošības sertifikātiem un licencēm, ko reglamentē šīs regulas 3. pants, attiecas noteikumi, kuri tiem piemērojami saskaņā ar Direktīvām 2012/34/ES un (ES) 2016/798 un saskaņā ar īstenošanas un deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar minētajām direktīvām.

2.   Šīs regulas 1. panta 2. punktā minēto drošības atļauju, drošības sertifikātu un licenču turētāji un attiecīgā gadījumā tos izdevusī iestāde, ja tā nav valsts drošības iestāde, kuras teritorijā Savienībā atrodas infrastruktūra un kuras kompetencē ietilpst Calais-Fréthun robežstacija un galastacija, sadarbojas ar minēto valsts drošības iestādi un iesniedz tai visu attiecīgo informāciju un dokumentus.

3.   Ja informācija vai dokumenti nav iesniegti termiņā, ko šā panta 2. punktā minētā valsts drošības iestāde noteikusi savos pieprasījumos, Komisija pēc valsts drošības iestādes paziņojuma var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem atceļ atvieglojumu, kas turētājam piešķirts saskaņā ar 3. pantu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 7. panta 2. punktā.

4.   Šīs regulas 1. panta 2. punktā minēto drošības atļauju, drošības sertifikātu un licenču turētāji Komisiju un Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūru nekavējoties informē par visām citu kompetento drošības iestāžu darbībām, kas var būt pretrunā to pienākumiem saskaņā ar šo regulu, Direktīvu 2012/34/EK vai Direktīvu (ES) 2016/798.

5.   Pirms atcelt atvieglojumus, kas piešķirti saskaņā ar 3. pantu, Komisija par nodomu veikt šādu atcelšanu savlaicīgi informē šā panta 2. punktā minēto valsts drošības iestādi, iestādi, kas izdevusi 1. panta 2. punktā minētās drošības atļaujas, drošības sertifikātus un licences, kā arī šādu atļauju, sertifikātu un licenču turētājus un dod tiem iespēju paust savu viedokli.

6.   Attiecībā uz licencēm, kas minētas šīs regulas 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā, šā panta 1. līdz 5. punkta vajadzībām atsauces uz valsts drošības iestādi uzskatāmas par atsaucēm uz licencēšanas iestādi, kas definēta Direktīvas 2012/34/ES 3. panta 15. punktā.

5. pants

Savienības tiesību aktu ievērošanas uzraudzība

1.   Valsts drošības iestāde, kas minēta 4. panta 2. punktā, uzrauga dzelzceļa drošības standartu piemērošanu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, izmantojot 1. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto pārrobežu infrastruktūru, un to piemērošanu minētajai pārrobežu infrastruktūrai. Turklāt valsts drošības iestāde pārbauda, vai infrastruktūras pārvaldītāji un dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi ievēro Savienības tiesību aktos noteiktās drošības prasības. Attiecīgā gadījumā valsts drošības iestāde sniedz Komisijai un Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai ieteikumu Komisijai rīkoties saskaņā ar 2. punktu.

Licencēšanas iestāde, kas minēta šīs regulas 4. panta 2. punktā un 6. punktā, uzrauga, vai attiecībā uz dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, ko Apvienotā Karaliste ir licencējusi, kā minēts šīs regulas 1. panta 2. punkta c) apakšpunktā, joprojām tiek izpildītas Direktīvas 2012/34/ES 19. līdz 22. panta prasības.

2.   Ja Komisijai ir pamatotas bažas, ka drošības standarti, ko piemēro, sniedzot šīs regulas darbības jomā esošos dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus vai ekspluatējot šīs infrastruktūru vai tās pašas infrastruktūras daļu, kura atrodas Apvienotajā Karalistē, neatbilst attiecīgajiem Savienības tiesību aktu noteikumiem, tā bez liekas kavēšanās pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem atceļ atvieglojumu, kas turētājam piešķirts saskaņā ar 3. pantu. Pilnvaras pieņemt īstenošanas aktus piemēro mutatis mutandis, ja Komisijai ir pamatotas bažas par 1. punkta otrajā daļā minēto prasību izpildi. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 7. panta 2. punktā.

3.   Šā panta 1. punkta vajadzībām attiecīgi valsts drošības iestāde vai 4. panta 2. un 6. punktā minētā licencēšanas iestāde, nosakot samērīgu termiņu, var pieprasīt informāciju no attiecīgajām kompetentajām iestādēm. Ja minētās attiecīgās kompetentās iestādes nav sniegušas pieprasīto informāciju noteiktajā termiņā vai ir sniegušas nepilnīgu informāciju, Komisija pēc valsts drošības iestādes vai licencēšanas iestādes, kas minēta attiecīgi 4. panta 2. un 6. punktā, paziņojuma var pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem atceļ atvieglojumu, kas turētājam piešķirts saskaņā ar 3. pantu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 7. panta 2. punktā.

4.   Pirms atcelt atvieglojumu, kas piešķirts saskaņā ar 3. pantu, Komisija par nodomu veikt šādu atcelšanu savlaicīgi informē 4. panta 2. punktā minēto valsts drošības iestādi, iestādi, kas izdevusi 1. panta 2. punktā minētās drošības atļaujas, drošības sertifikātus un licences, šādu atļauju, sertifikātu un licenču turētājus, kā arī Apvienotās Karalistes valsts drošības iestādi, un sniedz tiem iespēju paust savu viedokli.

6. pants

Apspriešanās un sadarbība

1.   Attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes vajadzības gadījumā apspriežas un sadarbojas ar Apvienotās Karalistes kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu šīs regulas īstenošanu.

2.   Attiecīgā dalībvalsts pēc pieprasījuma bez liekas kavēšanās sniedz Komisijai visu saskaņā ar 1. punktu iegūto informāciju vai jebkādu citu šīs regulas īstenošanai svarīgu informāciju.

7. pants

Komiteja

1.   Komisijai palīdz komiteja, kas minēta Direktīvas (ES) 2016/797 51. pantā, un komiteja, kas minēta Direktīvas 2012/34/ES 62. pantā. Minētās komitejas ir komitejas Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā ar tās 5. pantu.

8. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

3.   Šīs regulas piemērošanu beidz 2021. gada 30. septembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 23. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  Eiropas Parlamenta 2020. gada 17. decembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 22. decembra lēmums.

(2)  Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (OV L 29, 31.1.2020, 7. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (ES) 2020/135 (2020. gada 30. janvāris) par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (OV L 29, 31.1.2020., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/798 (2016. gada 11. maijs) par dzelzceļa drošību (OV L 138, 26.5.2016., 102. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/797 (2016. gada 11. maijs) par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (OV L 138, 26.5.2016., 44. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/49/EK (2004. gada 29. aprīlis) par drošību Kopienas dzelzceļos un par Padomes Direktīvas 95/18/EK par dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanu un Direktīvas 2001/14/EK par dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali un maksas iekasēšanu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu un drošības sertifikāciju grozījumiem (Dzelzceļu drošības direktīva) (OV L 164, 30.4.2004., 44. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2020/1531 (2020. gada 21. oktobris), ar ko Francijai piešķir pilnvaras risināt sarunas, parakstīt un noslēgt starptautisku nolīgumu, ar kuru papildina Līgumu starp Franciju un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti par Lamanša pastāvīgā savienojuma būvniecību un ekspluatāciju, ko veic privāti koncesionāri (OV L 352, 22.10.2020., 4. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1530 (2020. gada 21. oktobris), ar ko groza Direktīvu (ES) 2016/798 attiecībā uz dzelzceļa drošības un savstarpējas izmantojamības noteikumu piemērošanu Lamanša pastāvīgajā savienojumā (OV L 352, 22.10.2020., 1. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/34/ES (2012. gada 21. novembris), ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu (OV L 343, 14.12.2012., 32. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).


28.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 437/49


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES, Euratom) 2020/2223

(2020. gada 23. decembris),

ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai izmeklēšanas efektivitāti

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 325. pantu,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106.a pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Revīzijas palātas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2017/1371 (3) un Padomes Regulas (ES) 2017/1939 (4) pieņemšana ir ievērojami pastiprinājusi līdzekļus, kas Savienībai pieejami tās finanšu interešu aizsardzībai, izmantojot krimināltiesības. Eiropas Prokuratūras izveidei (EPPO) ir izšķiroša loma Savienības krimināltiesību un krāpšanas apkarošanas politikas jomā, ņemot vērā tās pilnvaras iesaistītajās dalībvalstīs veikt kriminālizmeklēšanu un izvirzīt apsūdzības par noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar Savienības finanšu intereses Direktīvas (ES) 2017/1371 nozīmē.

(2)

Lai aizsargātu Savienības finanšu intereses, Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (“Birojs”) veic administratīvu pārkāpumu, kā arī noziedzīgas rīcības administratīvu izmeklēšanu. Izmeklēšanai noslēdzoties, tas var sniegt valstu kriminālvajāšanas iestādēm ar tiesvedību saistītus ieteikumus, lai tās varētu izvirzīt apsūdzības un veikt kriminālvajāšanu dalībvalstīs. Dalībvalstīs, kas piedalās EPPO, tas ziņos EPPO par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem un sadarbosies ar EPPO saistībā ar EPPO veikto izmeklēšanu.

(3)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (5) būtu jāgroza un jāpielāgo, ņemot vērā Regulas (ES) 2017/1939 pieņemšanu. Regulas (ES) 2017/1939 noteikumi, kas reglamentē attiecības starp Biroju un EPPO, būtu jāatspoguļo Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 noteikumos un jāpapildina ar tiem, lai, izmantojot sinerģiju starp šīm struktūrām, vienlaikus nodrošinot ciešu sadarbību, informācijas apmaiņu, papildināmību un nepieļaujot darbību dubultošanos, nodrošinātu Savienības finanšu interešu aizsardzības visaugstāko līmeni.

(4)

Ņemot vērā kopīgo mērķi saglabāt Savienības budžeta integritāti, Birojam un EPPO būtu jāizveido un jāuztur ciešas attiecības, kuru pamatā ir patiesas sadarbības princips un kuru mērķis ir nodrošināt to attiecīgo pilnvaru papildināmību un darbības koordinēšanu, jo īpaši attiecībā uz ciešākas sadarbības jomu EPPO izveidei. Attiecībām starp Biroju un EPPO būtu jāpalīdz nodrošināt, ka Savienības finanšu interešu aizsardzībai tiek izmantoti visi līdzekļi.

(5)

Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts, ka Birojam, kā arī Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām un dalībvalstu kompetentajām iestādēm bez liekas kavēšanās ir jāziņo EPPO par aizdomām par noziedzīgu rīcību, attiecībā uz kuru EPPO var īstenot savu kompetenci. Tā kā Birojs ir pilnvarots veikt administratīvo izmeklēšanu par krāpšanu, korupciju un jebkurām citām nelikumīgām darbībām, kas skar Savienības finanšu intereses, tam ir vislabākās iespējas un viss vajadzīgais, lai darbotos kā EPPO partneris un privileģēts informācijas avots.

(6)

Elementi, kas norāda uz iespējamu noziedzīgu rīcību, kura ir EPPO kompetencē, var būt sākotnējos apgalvojumos, ko saņem Birojs, vai arī atklāties tikai administratīvajā izmeklēšanā, ko Birojs sācis, pamatojoties uz aizdomām par administratīvu pārkāpumu. Lai izpildītu pienākumu ziņot EPPO, Birojam tāpēc būtu jāziņo par aizdomīgu noziedzīgu rīcību jebkurā posmā pirms izmeklēšanas vai tās gaitā.

(7)

Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts elementu minimālais kopums, kas jāietver ziņojumos. Lai pārliecinātos par minētajiem elementiem un savāktu nepieciešamo informāciju, Birojam var nākties veikt apgalvojumu sākotnēju izvērtējumu. Birojam šāda izvērtēšana būtu jāveic ātri un izmantojot līdzekļus, kas nerada apdraudējumu iespējamai turpmākai kriminālizmeklēšanai. Ja rodas aizdomas par nodarījumu, kas ir EPPO kompetencē, Birojam izvērtēšanas beigās par to būtu jāziņo EPPO.

(8)

Ņemot vērā Biroja īpašās zināšanas, iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, kas izveidotas saskaņā ar Līgumiem vai pamatojoties uz tiem (“iestādes, struktūras, biroji un aģentūras”), vajadzētu būt iespējai izmantot Biroju šādas sākotnējas izvērtēšanas veikšanai par tām ziņotajiem apgalvojumiem.

(9)

Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1939 Birojam principā nevajadzētu sākt paralēlu administratīvu izmeklēšanu par tiem pašiem faktiem, par kuriem izmeklēšanu veic EPPO. Tomēr dažos gadījumos Savienības finanšu interešu aizsardzības nolūkā pirms EPPO sāktā kriminālprocesa pabeigšanas Birojam var būt nepieciešams veikt papildu administratīvu izmeklēšanu, lai pārliecinātos, vai ir vajadzīgi piesardzības pasākumi vai arī būtu jāsauc pie finanšu, disciplināras vai administratīvas atbildības. Šāda papildu izmeklēšana cita starpā var būt lietderīga, lai atgūtu Savienības budžetā maksājamās summas, uz kurām attiecas īpaši noteikumi par noilgumu, ja riskam pakļautās summas ir ļoti lielas vai riska situācijās ir jāizvairās no papildu izdevumiem, veicot administratīvus pasākumus.

(10)

Lai piemērotu prasību par izmeklēšanas nedublēšanos, būtu jāapsver jēdziens “tie paši fakti”, ņemot vērā Eiropas Savienības Tiesas (EST) judikatūru saistībā ar ne bis in idem principu, kas nozīmē, ka būtiski fakti, uz kuriem attiecas izmeklēšana, ir identiski vai pēc būtības vienādi un saprotami kā tādu konkrētu apstākļu kopuma esamība, kas ir nesaraujami saistīti laikā un telpā.

(11)

Regulā (ES) 2017/1939 ir noteikts, ka EPPO var lūgt Biroju veikt papildu administratīvo izmeklēšanu. Ja nav šāda lūguma, konkrētos apstākļos pēc konsultēšanās ar EPPO šādai papildu izmeklēšanai vajadzētu būt iespējamai arī pēc Biroja iniciatīvas. Konkrēti, EPPO vajadzētu būt iespējai iebilst pret to, ka Birojs sāk vai turpina izmeklēšanu vai veic konkrētas darbības attiecībā uz kādu tās veikto izmeklēšanu, jo īpaši, lai saglabātu izmeklēšanas un pilnvaru efektivitāti. Birojam būtu jāatturas veikt darbību, pret kuru ir iebildusi EPPO. Ja Birojs uzsāk izmeklēšanu, kad nav šāda iebilduma, tam būtu jāveic minētā izmeklēšana pastāvīgi apspriežoties ar EPPO.

(12)

Birojam būtu aktīvi jāatbalsta EPPO veiktā izmeklēšana. Šajā saistībā EPPO vajadzētu būt iespējai lūgt Biroju atbalstīt vai papildināt tās kriminālizmeklēšanu, īstenojot Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 noteiktās pilnvaras. Birojam būtu jānodrošina šāda palīdzība saskaņā ar savām pilnvarām un minētajā regulā noteikto regulējumu.

(13)

Lai nodrošinātu efektīvu koordināciju, sadarbību un pārredzamību Birojam un EPPO būtu pastāvīgi jāapmainās ar informāciju. Informācijas apmaiņa pirms Birojs vai EPPO sāk izmeklēšanu, ir īpaši svarīga, lai nodrošinātu attiecīgo darbību pienācīgu koordināciju, garantētu papildināmību un izvairītos no dublēšanās. Šai nolūkā Birojam un EPPO būtu jāizmanto savu attiecīgo lietu pārvaldības sistēmu “informācija ir/nav atrasta” funkcijas. Birojam un EPPO savā darba vienošanās dokumentā būtu jāprecizē minētās informācijas apmaiņas procedūra un nosacījumi. Lai nodrošinātu tādu noteikumu pareizu piemērošanu, kuru mērķis ir novērst dublēšanos un nodrošinātu papildināmību, Birojam un EPPO būtu jāvienojas par konkrētiem termiņiem informācijas apmaiņai.

(14)

Komisijas 2017. gada 2. oktobra ziņojumā “Novērtējums par to, kā piemērota Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013” (“Komisijas novērtējuma ziņojums”), secināts, ka 2013. gadā izdarītās izmaiņas tiesiskajā regulējumā ir nodrošinājušas acīmredzamus uzlabojumus attiecībā uz izmeklēšanas veikšanu, sadarbību ar partneriem un attiecīgo personu tiesībām. Vienlaikus Komisijas novērtējuma ziņojumā norādītas dažas nepilnības, kas ir ietekmējušas izmeklēšanas lietderību un efektivitāti.

(15)

Grozot Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013, ir jāpievēršas skaidrākajiem konstatējumiem, kas ietverti Komisijas novērtējuma ziņojumā. Minētie grozījumi ir nepieciešami īstermiņā, lai stiprinātu Biroja izmeklēšanas satvaru nolūkā saglabāt spēcīgu un pilnībā darbspējīgu Biroju, kurš papildina EPPO krimināltiesisko pieeju ar administratīvu izmeklēšanu, nemainot Biroja uzdevumus un pilnvaras. Grozījumi galvenokārt attiecas uz jomām, kurās skaidrības trūkums Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 varētu kavēt Biroju efektīvi veikt izmeklēšanu, piemēram, pārbaužu un inspekciju uz vietas veikšana, iespēja piekļūt bankas kontu informācijai vai lietās sagatavoto Biroja ziņojumu kā pierādījumu administratīvā procedūrā vai tiesvedībā pieņemamība.

(16)

Grozījumi Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 neietekmē procesuālās garantijas, ko piemēro izmeklēšanas ietvaros. Birojam ir pienākums piemērot procesuālās garantijas, kas paredzētas Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (6) un Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Minētajā regulējumā ir noteikts, ka Birojs izmeklēšanu veic objektīvi, neitrāli un konfidenciāli, vācot pierādījumus gan pret attiecīgajām personām, gan tām par labu, un veic izmeklēšanas darbības, pamatojoties uz rakstisku pilnvaru un pēc likumības pārbaudes. Birojam ir jānodrošina, ka tiek ievērotas to personu tiesības, uz kurām attiecas tā veiktā izmeklēšana, tostarp nevainīguma prezumpcija un tiesības neliecināt pret sevi. Iztaujāšanā attiecīgajām personām cita starpā ir tiesības saņemt palīdzību no kādas izvēlētas personas, apstiprināt iztaujāšanas protokolu un lietot jebkuru no Savienības iestāžu oficiālajām valodām. Attiecīgajām personām arī ir tiesības komentēt lietas faktus, pirms tiek sagatavoti secinājumi.

(17)

Personām, kuras ziņo par krāpšanu, korupciju un jebkādām citām nelikumīgām darbībām, kas ietekmē Savienības finanšu intereses, būtu jānodrošina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2019/1937 (7) paredzētā aizsardzība.

(18)

Ja Birojs savu pilnvaru ietvaros pēc EPPO lūguma veic atbalsta pasākumus ar mērķi aizsargāt pierādījumu pieņemamību, kā arī pamattiesības un procesuālās garantijas, vienlaikus izvairoties no izmeklēšanas dublēšanās un nodrošinot efektīvu un papildinošu sadarbību, Birojam un EPPO, cieši sadarbojoties, būtu jānodrošina, ka tiek ievērotas Regulas (ES) 2017/1939 VI nodaļā paredzētās piemērojamās procesuālās garantijas.

(19)

Birojam ir tiesības veikt pārbaudes uz vietas un inspekcijas, kuras izmeklēšanā saistībā ar aizdomām par krāpšanu, korupciju vai citu nelikumīgu rīcību, kas ietekmē Savienības finanšu intereses, ļauj tam piekļūt uzņēmēju telpām un dokumentiem. Šādas pārbaudes un inspekcijas uz vietas veic saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96, kurās dažos gadījumos ir noteikts, ka uz šo pilnvaru piemērošanu attiecas valsts tiesību aktu nosacījumi. Komisijas novērtējumā tika konstatēts, ka nav līdz galam skaidrs, ciktāl ir piemērojami valsts tiesību akti, un tas mazina Biroja izmeklēšanas darbību efektivitāti.

(20)

Tāpēc ir lietderīgi precizēt gadījumus, kad Biroja veiktās izmeklēšanas gaitā ir piemērojami valsts tiesību akti, negrozot Biroja pilnvaras vai to, kā Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 darbojas attiecībā uz dalībvalstīm, atspoguļojot Vispārējās tiesas 2018. gada 3. maija spriedumu lietā T-48/16, Sigma Orionis SA / Eiropas Komisija (8).

(21)

Pārbaudēm uz vietas un inspekcijām, ko Birojs veic situācijās, kad attiecīgais uzņēmējs pakļaujas pārbaudei uz vietas un inspekcijai, būtu jāpiemēro vienīgi Savienības tiesību akti. Tādējādi Birojam būtu iespēja efektīvi un saskaņoti īstenot savas izmeklēšanas pilnvaras visās dalībvalstīs, lai sekmētu Savienības finanšu interešu augsta līmeņa aizsardzību visā Savienībā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 325. pantu.

(22)

Situācijās, kad Birojam ir jāpaļaujas uz dalībvalstu kompetento iestāžu palīdzību, jo īpaši, kad uzņēmējs pretojas pārbaudei uz vietas vai inspekcijai, dalībvalstīm būtu jānodrošina Biroja darbības efektivitāte un būtu jāsniedz nepieciešamā palīdzība saskaņā ar valsts procesuālo tiesību attiecīgajiem noteikumiem. Nolūkā aizsargāt Savienības finanšu intereses, Komisijai būtu jāņem vērā ikkatrs gadījums, kad dalībvalsts neizpilda pienākumu sadarboties ar Biroju, apsverot, vai atgūt attiecīgās summas, piemērojot dalībvalstīm finanšu korekcijas saskaņā ar piemērojamajiem Savienības tiesību aktiem.

(23)

Birojs saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 var slēgt administratīvas vienošanās ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm, piemēram, krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienestiem un iestādēm un struktūrām, birojiem un aģentūrām, lai precizētu to sadarbības vienošanās saskaņā ar minēto regulu, jo īpaši attiecībā uz informācijas nodošanu, izmeklēšanas veikšanu un jebkādiem pēcpasākumiem.

(24)

Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 būtu jāgroza, lai tajā ieviestu pienākumu uzņēmējiem sadarboties ar Biroju saskaņā ar Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/96 tiem noteikto pienākumu pārbaužu uz vietas un inspekciju veikšanas vajadzībām nodrošināt piekļuvi telpām, zemei, transportlīdzekļiem vai citām teritorijām, ko izmanto darba nolūkā, un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 (9) 129. pantā noteikto pienākumu ikvienai personai vai subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, pilnībā sadarboties Savienības finanšu interešu aizsardzībā, tostarp saistībā ar izmeklēšanu, ko veic Birojs.

(25)

Saistībā ar minēto sadarbības pienākumu Birojam vajadzētu būt iespējai pieprasīt, lai uzņēmēji sniegtu attiecīgu informāciju, ja viņi varētu būt bijuši iesaistīti izmeklējamajā lietā vai ja viņu rīcībā varētu būt šāda informācija. Pildot šādus pieprasījumus, uzņēmējiem nevajadzētu būt pienākumam sniegt sevi apsūdzošas liecības, bet tiem vajadzētu būt pienākumam atbildēt uz jautājumiem par faktiem un iesniegt dokumentus, pat ja minēto informāciju var izmantot, lai konstatētu, ka tie vai kāds cits uzņēmējs ir veicis nelikumīgu darbību. Lai nodrošinātu izmeklēšanas efektivitāti saistībā ar pašreizējo darba praksi, Birojam vajadzētu būt iespējai pieprasīt piekļuvi informācijai privātās ierīcēs, ko izmanto darba nolūkos. Birojam piekļuve būtu jāpiešķir saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem un tādā pašā apmērā, kā valsts kontroles iestādēm, un tikai tad, ja Birojam ir pamatots iemesls aizdomām, ka šādu ierīču saturs varētu būt būtisks izmeklēšanas veikšanai, saskaņā ar nepieciešamības un proporcionalitātes principiem, un būtu jāattiecas tikai uz informāciju, kas ir būtiska izmeklēšanā.

(26)

Uzņēmējiem vajadzētu būt iespējai lietot jebkuru no tās dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā notiek pārbaude, un vajadzētu būt tiesībām pārbaužu uz vietas un inspekciju gaitā saņemt palīdzību no pašu izvēlētas personas, tostarp ārēja juridiskā konsultanta. Juridiskā konsultanta klātbūtnei tomēr nevajadzētu būt pārbaužu uz vietas un inspekciju spēkā esības juridiskam nosacījumam. Lai nodrošinātu pārbaužu uz vietas un inspekciju efektivitāti, jo īpaši attiecībā uz pierādījumu pazušanas risku, Birojam vajadzētu būt iespējai piekļūt telpām, zemei, transportlīdzekļiem vai citām darba nolūkā izmantotām teritorijām, negaidot, kamēr uzņēmējs apspriedīsies ar juridisko konsultantu. Pirms sāk pārbaudi uz vietas un inspekciju, tam būtu jāpieņem vienīgi īsa, pamatota kavēšanās, kamēr notiek apspriešanās ar juridisko konsultantu. Jebkura šāda kavēšanās būtu jāsamazina līdz minimumam.

(27)

Lai nodrošinātu pārredzamību, Birojam, veicot pārbaudes uz vietas un inspekcijas, būtu jāsniedz uzņēmējiem attiecīga informācija par viņu pienākumu sadarboties un sekām, ko izraisa atteikšanās to darīt, un par procedūru, tostarp par piemērojamajām procesuālajām garantijām.

(28)

Iekšējā izmeklēšanā un vajadzības gadījumā ārējā izmeklēšanā Birojam ir piekļuve jebkādai būtiskai informācijai, ko glabā iestādes, struktūras, biroji un aģentūras. Kā ierosināts Komisijas novērtējuma ziņojumā, lai atspoguļotu nepārtraukto tehnikas progresu, ir jāprecizē, ka šādai piekļuvei vajadzētu būt iespējamai neatkarīgi no nesēja veida, kurā šī informācija vai dati tiek glabāti. Iekšējās izmeklēšanas gaitā Birojam vajadzētu būt iespējai pieprasīt piekļuvi informācijai, kas tiek turēta privātās ierīcēs, ko izmanto darba nolūkos, ja Birojam ir pamatots iemesls aizdomām, ka to saturs varētu būt būtisks izmeklēšanas veikšanai. Attiecīgajai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai vajadzētu būt iespējai Biroja piekļuvei noteikt konkrētus nosacījumus. Šādai piekļuvei būtu jāatbilst nepieciešamības un proporcionalitātes principiem, un tai būtu jāattiecas tikai uz informāciju, kas ir būtiska izmeklēšanā. Lai Birojam garantētu efektīvu un konsekventu piekļuves līmeni, kā arī attiecīgo personu pamattiesību augsta līmeņa aizsardzību, iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām būtu jānodrošina to noteikumu par piekļuvi privātām ierīcēm saskaņotība, kurus pieņēmušas dažādas iestādes, struktūras, biroji un aģentūras, lai nodrošinātu līdzvērtīgus nosacījumus saskaņā ar 1999. gada 25. maija Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Kopienu Komisiju par iekšējo izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF(10).

(29)

Lai Biroja veiktajai izmeklēšanai nodrošinātu saskaņotāku satvaru un novērstu dažas Komisijas novērtējuma ziņojumā konstatētās neatbilstības, ja atšķirīgu noteikumu piemērošana nav pamatota, būtu vēl vairāk jāsaskaņo noteikumi, kas piemērojami iekšējai un ārējai izmeklēšanai. Piemēram, ziņojumus un ieteikumus, kas sagatavoti pēc ārējas izmeklēšanas, vajadzības gadījumā būtu jānosūta attiecīgajai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai, lai tā veiktu atbilstīgus pasākumus, kā tas notiek iekšējā izmeklēšanā. Ja tas ir iespējams saskaņā ar Biroja pilnvarām, tam būtu jāatbalsta attiecīgā iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra Biroja ieteikumu īstenošanā. Ja Birojs nesāk izmeklēšanu, tam vajadzētu būt iespējai nosūtīt attiecīgo informāciju dalībvalstu iestādēm vai iestādēm, struktūrām, birojiem vai aģentūrām, lai tās varētu pienācīgi rīkoties. Birojam būtu jānosūta šāda informācija, ja tas nolemj nesākt izmeklēšanu, neraugoties uz pietiekamām aizdomām par krāpšanu, korupciju vai jebkādu citu nelikumīgu darbību, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Pirms šādas rīcības Birojam būtu pienācīgi jāapsver iespējama iejaukšanās notiekošā EPPO izmeklēšanā.

(30)

Ņemot vērā ļoti dažādos valstu institucionālos satvarus, dalībvalstīm, balstoties uz lojālas sadarbības principu, vajadzētu būt iespējai paziņot Birojam tās iestādes, kuras ir kompetentas rīkoties pēc Biroja ieteikumiem, kā arī tās iestādes, kuras ir jāinformē, piemēram, finanšu, statistikas vai uzraudzības nolūkos, lai tās varētu pildīt savus attiecīgos pienākumus. Šādas iestādes var cita starpā būt valsts krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesti. Saskaņā ar EST iedibināto judikatūru Biroja ziņojumos iekļautajiem ieteikumiem nav saistošu juridisku seku attiecībā uz šādām dalībvalstu iestādēm vai uz iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām.

(31)

Biroja rīcībā vajadzētu būt līdzekļiem, kas nepieciešami, lai izsekotu naudas plūsmai nolūkā atklāt modus operandi, kas raksturīgs daudzām krāpnieciskām darbībām. Sadarbojoties ar valsts iestādēm un saņemot to palīdzību, Birojs var iegūt vairāku dalībvalstu kredītiestāžu rīcībā esošo bankas kontu informāciju, kas ir būtiska tā izmeklēšanas darbībai. Lai visā Savienībā nodrošinātu efektīvu pieeju, Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 būtu jāprecizē valstu kompetento iestāžu pienākums sniegt Birojam bankas kontu informāciju kā daļa no to vispārīgā pienākuma palīdzēt Birojam. Dalībvalstīm būtu jāpaziņo Komisijai kompetentās iestādes, ar kuru starpniecību šādai sadarbībai jānotiek. Sniedzot Birojam šādu palīdzību, valsts iestādēm būtu jārīkojas saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus piemēro attiecīgās dalībvalsts kompetentajām valsts iestādēm.

(32)

Lai aizsargātu un ievērotu procesuālās garantijas un pamattiesības, Komisijai būtu jāizveido iekšēja struktūrvienība – procesuālo garantiju kontrolieris (“Kontrolieris”) – kam, ņemot vērā resursu efektīvu izmantošanu, vajadzētu būt administratīvi piesaistītai Uzraudzības komitejai un nodrošinātai ar pietiekamiem resursiem. Kontrolierim sūdzības būtu jāizskata pilnīgi neatkarīgi, tostarp neatkarīgi no Uzraudzības komitejas un Biroja, un viņam vajadzētu būt piekļuvei visai informācijai, kas nepieciešama viņa pienākumu izpildei.

(33)

Attiecīgajai personai vajadzētu būt iespējai iesniegt sūdzību Kontrolierim par to, kā Birojs ievēro procesuālās garantijas, kā arī pamatojoties uz to, ka Birojs pārkāpj izmeklēšanai piemērojamos noteikumus, jo īpaši par procesuālo prasību un pamattiesību pārkāpumiem. Šajā nolūkā būtu jāizveido sūdzību izskatīšanas mehānisms. Kontrolierim vajadzētu būt atbildīgam par ieteikumu sniegšanu, reaģējot uz šādām sūdzībām, vajadzības gadījumā ierosinot risinājumus sūdzībā skartajiem jautājumiem. Kontrolierim sūdzība būtu jāizskata ātri, uzklausot abas puses, vienlaikus ļaujot Birojam turpināt notiekošo izmeklēšanu. Kontrolierim būtu jādod sūdzības iesniedzējam un Birojam iespēja sniegt komentārus par sūdzībā skartajiem jautājumiem vai tos atrisināt. Ģenerāldirektoram būtu jāveic attiecīgi pasākumi, kas ir pamatoti ar Kontroliera ieteikumu. Ģenerāldirektoram vajadzētu būt iespējai pienācīgi pamatotos gadījumos novirzīties no Kontroliera ieteikumiem. Šādas rīcības pamatojums. Minētais pamatojums būtu jāpievieno izmeklēšanas galīgajam ziņojumam.

(34)

Lai uzlabotu pārredzamību un pārskatatbildību, Kontrolierim gada ziņojumā būtu jāziņo par sūdzību mehānismu. Gada ziņojumā būtu jo īpaši jānorāda saņemto sūdzību skaits, iesaistīto procesuālo prasību un pamattiesību pārkāpumu veidi, attiecīgās darbības un, ja iespējams, arī Biroja veiktie pēcpasākumi.

(35)

Informācijas agrīna nosūtīšana, ko Birojs veic piesardzības pasākumu pieņemšanas nolūkā, ir būtisks instruments Savienības finanšu interešu aizsardzībai. Lai šajā saistībā nodrošinātu ciešu sadarbību starp Biroju un iestādēm, birojiem, struktūrām un aģentūrām, ir lietderīgi tām sniegt iespēju jebkurā laikā apspriesties ar Biroju, lai lemtu par piemērotiem piesardzības pasākumiem, tostarp pierādījumu aizsardzības pasākumiem.

(36)

Biroja sagatavotie ziņojumi ir atzīstami par pierādījumu administratīvā procesā vai tiesvedībā tieši tāpat un ar tādiem pašiem nosacījumiem kā administratīvie ziņojumi, kurus sagatavojuši valsts administratīvie inspektori. Saskaņā ar Komisijas novērtējuma ziņojumu dažās dalībvalstīs šis noteikums pietiekami nenodrošina Biroja darbības efektivitāti. Lai uzlabotu Biroja ziņojumu efektivitāti un konsekventu izmantošanu, Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 būtu jāparedz šādu ziņojumu pieņemamība valstu tiesvedībā, kas nav kriminālprocess, kā arī administratīvajā procesā dalībvalstīs. Krimināltiesvedības gadījumā valstu tiesās būtu jāturpina piemērot noteikumu par līdzvērtību ar valsts administratīvo inspektoru ziņojumiem. Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 arī būtu jāparedz Biroja sagatavoto ziņojumu pieņemamība administratīvajā procesā un tiesvedībā, kas norisinās Savienības līmenī.

(37)

Dalībvalstu krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesti tika ieviesti ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013, lai veicinātu efektīvu sadarbību un informācijas, tostarp operatīvas informācijas, apmaiņu starp Biroju un dalībvalstīm. Komisijas novērtēšanas ziņojumā secināts, ka tie ir devuši pozitīvu ieguldījumu Biroja darbā. Komisijas novērtēšanas ziņojumā arī konstatēts, ka ir sīkāk jāprecizē minēto krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienestu loma, lai sniegtu Birojam nepieciešamo palīdzību tā izmeklēšanas efektivitātes nodrošināšanai, atstājot krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienestu organizāciju un pilnvaras katras dalībvalsts kompetencē. Šajā saistībā krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienestiem būtu jāspēj sniegt vai koordinēt palīdzību, kas Birojam ir vajadzīga, lai efektīvi veiktu savus uzdevumus, pirms ārējas vai iekšējas izmeklēšanas, tās gaitā vai pēc tās.

(38)

Pienākums sniegt palīdzību dalībvalstīm, lai koordinētu to darbību Savienības finanšu interešu aizsardzības jomā, ir svarīgs Biroja uzdevuma atbalstīt pārrobežu sadarbību starp dalībvalstīm elements. Būtu jāparedz sīkāk izstrādāti noteikumi, kas veicinātu Biroja īstenotos koordinēšanas pasākumus un ar tiem saistīto Biroja sadarbību ar dalībvalstu iestādēm, trešām valstīm un starptautiskām organizācijām. Šiem noteikumiem nevajadzētu skart to pilnvaru īstenošanu, kuras īsteno Birojs un kuras uzticētas Komisijai konkrētos noteikumos, kas reglamentē savstarpējo palīdzību starp dalībvalstu pārvaldes iestādēm un sadarbību starp minētajām iestādēm un Komisiju, jo īpaši tiem nevajadzētu skart Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 (11) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 608/2013 (12), kā arī koordinācijas pasākumus saistībā ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem.

(39)

Būtu jāprecizē, ka gadījumos, kad dalībvalstu kompetentās iestādes, tostarp krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesti, rīkojas sadarbībā ar Biroju vai citām kompetentām iestādēm nolūkā aizsargāt Savienības finanšu intereses, tām joprojām ir saistoši valsts tiesību akti.

(40)

Vajadzētu pastāvēt iespējai, ka krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesti sniedz Birojam palīdzību saistībā ar koordinēšanas pasākumiem, un ka krāpšanas apkarošanas dienesti sadarbojas savā starpā, lai vēl vairāk pastiprinātu pieejamos sadarbības mehānismus cīņā pret krāpšanu.

(41)

Dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kā arī iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām būtu jāveic darbības, kas pamatotas ar Biroja ieteikumu. Lai Birojs varētu sekot līdzi to lietu attīstībai, par kurām tas sniedz ar tiesvedību saistītus ieteikumus dalībvalsts kriminālvajāšanas iestādēm, dalībvalstīm pēc Biroja pieprasījuma būtu jānosūta Birojam valsts tiesas galīgais lēmums. Lai pilnībā saglabātu tiesu iestāžu neatkarību, šādai nosūtīšanai būtu jānotiek tikai pēc tam, kad attiecīgā tiesvedība ir pabeigta un galīgais tiesas nolēmums ir publiski pieejams.

(42)

Lai papildinātu Regulā (ES, Euratom) Nr. 883/2013 izklāstītos procesuālos izmeklēšanas noteikumus, Birojam būtu jānosaka izmeklēšanas procedūru vadlīnijas, kas jāievēro Biroja darbiniekiem.

(43)

Būtu jāprecizē, ka Birojs var piedalīties kopējās izmeklēšanas grupās, kas izveidotas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, un ka tas ir tiesīgs apmainīties ar operatīvo informāciju, kas iegūta šajā sakarā. Uz šādas informācijas izmantošanu attiecas nosacījumi un aizsardzības pasākumi, kas paredzēti Savienības tiesību aktos, uz kuru pamata ir izveidotas kopējās izmeklēšanas grupas. Ja Birojs piedalās šādās kopējās izmeklēšanas grupās, tam ir atbalsta kompetence un tas uzņemas partnera lomu, uz kuru attiecas juridiski ierobežojumi, kas var pastāvēt Savienības vai valsts tiesību aktos.

(44)

Ne vēlāk kā pēc pieciem gadiem no dienas, kas noteikta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 120. panta 2. punkta otro daļu, Komisijai būtu jānovērtē Regulas (ES, Euratom) Nr. 883/2013 piemērošana un jo īpaši Biroja un EPPO sadarbības efektivitāte, lai apsvērtu, vai, pamatojoties uz pieredzi, kas gūta saistībā ar minēto sadarbību, ir nepieciešami grozījumi. Attiecīgā gadījumā Komisijai ne vēlāk kā divus gadus pēc minētās novērtēšanas būtu jāiesniedz jauns, visaptverošs leģislatīvs priekšlikums.

(45)

Tā kā šīs regulas mērķi, proti, stiprināt Savienības finanšu interešu aizsardzību, pielāgojot Biroja darbību EPPO izveidei un uzlabojot Biroja veiktās izmeklēšanas efektivitāti, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet to var labāk sasniegt Savienības līmenī, pieņemot noteikumus, kas reglamentē attiecības starp Biroju un EPPO, lai palielinātu to veiktās izmeklēšanas efektivitāti, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā izklāstīto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(46)

Šī regula nemaina dalībvalstu pilnvaras un pienākumus veikt pasākumus ar mērķi apkarot krāpšanu, korupciju un jebkādu citu nelikumīgu darbību, kas ietekmē Savienības finanšu intereses.

(47)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/2001 (13) 28. panta 2. punktu notika apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kurš sniedza oficiālus komentārus 2018. gada 23. jūlijā.

(48)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 groza šādi:

1)

Regulas 1. pantu groza šādi:

a)

panta 3. panta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (*);

e)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (**).

(*)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.)."

(**)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).”;"

b)

iekļauj šādu punktu:

“4.a   Birojs izveido un uztur ciešu sadarbību ar Eiropas Prokuratūru (EPPO), kas izveidota ar Padomes Regulu (ES) 2017/1939 (*) ciešākas sadarbības rezultātā. Šo attiecību pamatā ir savstarpēja sadarbība, informācijas apmaiņa, papildināmība un izvairīšanās no dublēšanās. Šo attiecību mērķis, jo īpaši ir nodrošināt, ka, izmantojot to attiecīgo pilnvaru papildināmību un atbalstu, ko Birojs sniedz EPPO, Savienības finanšu interešu aizsardzībai tiek izmantoti visi pieejamie līdzekļi.

(*)  Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).”;"

c)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Piemērojot šo regulu, dalībvalstu kompetentās iestādes un iestādes, struktūras, biroji un aģentūras ar Biroju var noslēgt administratīvas vienošanās. Minētās administratīvās vienošanās var jo īpaši attiekties uz informācijas nodošanu, izmeklēšanas veikšanu un jebkādiem pēcpasākumiem.”;

2)

Regulas 2. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3)

“krāpšana, korupcija un jebkuras citas nelikumīgas darbības, kas ietekmē Savienības finanšu intereses” ir lietots tādā nozīmē, kāda tam piešķirta attiecīgajos Savienības tiesību aktos un “jebkuras citas nelikumīgas darbības” jēdziens ietver pārkāpumus, kā definēts Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 1. panta 2. punktā.”;

b)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4)

“administratīvā izmeklēšana” (“izmeklēšana”) ir jebkura inspekcija, pārbaude vai cits pasākums, ko Birojs veic saskaņā ar 3. un 4. pantu, lai sasniegtu 1. pantā izklāstītos mērķus un lai vajadzības gadījumā konstatētu izmeklējamo darbību nelikumību; minētā izmeklēšana neietekmē EPPO vai dalībvalstu kompetento iestāžu pilnvaras ierosināt kriminālprocesu;”;

c)

pantam pievieno šādu punktu:

“8)

“iestādes loceklis” ir Eiropas Parlamenta loceklis, Eiropadomes loceklis, dalībvalsts ministra līmeņa pārstāvis Padomē, Komisijas loceklis, Eiropas Savienības Tiesas (EST) loceklis, Eiropas Centrālās bankas Padomes loceklis vai Revīzijas palātas loceklis, ņemot vērā pienākumus, kas noteikti Savienības tiesību aktos saistībā ar uzdevumiem, ko viņi pilda šajā statusā;”;

3)

regulas 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

Ārēja izmeklēšana

1.   Regulas 1. pantā minētajās jomās Birojs veic pārbaudes uz vietas un inspekcijas dalībvalstīs un – saskaņā ar spēkā esošiem sadarbības un savstarpējās palīdzības nolīgumiem un citiem juridiskiem instrumentiem – trešās valstīs un starptautisku organizāciju telpās.

2.   Birojs veic pārbaudes uz vietas un inspekcijas saskaņā ar šo regulu un – ciktāl tas nav ietverts šīs regulas darbības jomā – saskaņā ar Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96.

3.   Izmeklēšanas gaitā uzņēmēji sadarbojas ar Biroju. Birojs var pieprasīt sniegt rakstisku vai mutisku informāciju, tostarp veicot intervijas.

4.   Ja saskaņā ar šā panta 3. punktu attiecīgais uzņēmējs pakļaujas pārbaudei uz vietas un inspekcijai, kas ir atļauta, ievērojot šo regulu, Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 2. panta 4. punktu, Regulas (Euratom, EK) Nr. 2185/96 6. panta 1. punkta trešo daļu un Regulas (Euratom, EK) Nr. 2185/96 7. panta 1. punktu nepiemēro, ciktāl minētajos noteikumos ir prasīts ievērot valsts tiesību aktus un ciktāl tie var ierobežot Biroja piekļuvi informācijai un dokumentācijai, attiecinot uz to tos pašus nosacījumus, ko piemēro valsts administratīvajiem inspektoriem.

5.   Pēc Biroja pieprasījuma attiecīgās dalībvalsts kompetentā iestāde bez nepamatotas kavēšanās sniedz Biroja darbiniekiem palīdzību, kas vajadzīga, lai viņi varētu efektīvi veikt savus uzdevumus, kuri norādīti 7. panta 2. punktā minētajā rakstiskajā pilnvarā.

Attiecīgā dalībvalsts saskaņā ar Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 nodrošina, ka Biroja darbinieki var piekļūt visai informācijai, dokumentiem un datiem, kas saistīti ar izmeklējamo lietu un kas izrādās nepieciešami, lai pārbaudes uz vietas un inspekcijas varētu veikt efektīvi un lietderīgi, un ka darbinieki var uzņemties dokumentu vai datu glabāšanu, lai nodrošinātos pret to zaudējuma iespēju. Ja privātas ierīces izmanto darba vajadzībām, Birojs var pakļaut minētās ierīces inspekcijai. Birojs pakļauj minētās ierīces inspekcijai tikai saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem un tādā pašā apmērā, kādā valsts kontroles iestādēm ir atļauts izmeklēt privātas ierīces, un tad, ja Birojam ir pamatots iemesls aizdomām, ka to saturs varētu būt būtisks izmeklēšanai.

6.   Ja Biroja darbinieki konstatē, ka uzņēmējs pretojas pārbaudei uz vietas un inspekcijai, kas ir atļauta, ievērojot šo regulu, proti, ja uzņēmējs atsakās piešķirt Birojam nepieciešamo piekļuvi tā telpām vai jebkurām citām darījumdarbības vajadzībām izmantotām telpām, slēpj informāciju vai kavē veikt jebkādu darbību, kas Birojam jāveic pārbaudes uz vietas un inspekcijas gaitā, kompetentās iestādes, tostarp, vajadzības gadījumā attiecīgās dalībvalsts tiesībaizsardzības iestādes, sniedz Biroja darbiniekiem palīdzību, kas nepieciešama, lai Birojs varētu efektīvi un bez liekas kavēšanās veikt pārbaudi uz vietas un inspekciju.

Sniedzot palīdzību saskaņā ar šo punktu vai 5. punktu, dalībvalstu kompetentās iestādes rīkojas saskaņā ar valsts procesuālajiem noteikumiem, kas ir piemērojami attiecīgajai kompetentajai iestādei. Ja saskaņā ar valsts tiesību aktiem šādas palīdzības sniegšanai nepieciešams tiesu iestādes pilnvarojums, to lūdz izsniegt.

7.   Birojs veic pārbaudes uz vietas un inspekcijas, uzrādot rakstisku pilnvaru, kā noteikts 7. panta 2. punktā. Vēlākais, uzsākot pārbaudi uz vietas un inspekciju, tas informē attiecīgo uzņēmēju par procedūru, ko piemēro pārbaudei uz vietas un inspekcijai, tostarp par piemērojamajām procesuālajām garantijām, un uzņēmēja pienākumu sadarboties.

8.   Īstenojot tam piešķirtās pilnvaras, Birojs ievēro procesuālās garantijas, kas paredzētas šajā regulā un Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/96. Pārbaudē uz vietas un inspekcijā attiecīgajam uzņēmējam ir tiesības nesniegt sevi apsūdzošas liecības un saņemt palīdzību no uzņēmēja izvēlētas personas. Uzņēmējam nodrošina iespēju pārbaudes uz vietas un inspekcijas gaitā sniegt liecību jebkurā no tās dalībvalsts oficiālajām valodām, kurā minētais uzņēmējs atrodas. Tiesības saņemt palīdzību no izvēlētās personas neliedz Birojam piekļuvi uzņēmēja telpām un lieki nekavē pārbaudes uz vietas un inspekcijas sākšanu.

9.   Ja dalībvalsts nesadarbojas ar Biroju saskaņā ar 5. un 6. punktu, Komisija var piemērot attiecīgos Savienības tiesību aktu noteikumus, lai atgūtu līdzekļus, kas saistīti ar attiecīgo pārbaudi uz vietas un inspekciju.

10.   Kā daļu no izmeklēšanas funkcijas Birojs veic pārbaudes un inspekcijas dalībvalstīs, kā paredzēts Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 9. panta 1. punktā un nozaru noteikumos, kas minēti tās pašas regulas 9. panta 2. punktā, kā arī – saskaņā ar spēkā esošiem sadarbības un savstarpējās palīdzības nolīgumiem un citiem juridiskiem instrumentiem – trešās valstīs un starptautisku organizāciju telpās.

11.   Veicot ārēju izmeklēšanu, Birojs var piekļūt jebkurai būtiskai informācijai un datiem, kas ir iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru rīcībā un ir saistīti ar izmeklējamo lietu, neatkarīgi no datu nesēja, kurā tie tiek glabāti, ja tas ir nepieciešams, lai noteiktu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Šajā nolūkā piemēro 4. panta 2. un 4. punktu.

12.   Neskarot 12.c panta 1. punktu, ja, pirms tiek pieņemts lēmums sākt vai nesākt ārēju izmeklēšanu, Biroja rīcībā ir informācija, kas vedina domāt, ka ir notikusi krāpšana, korupcija vai cita nelikumīga darbība, kura ietekmē Savienības finanšu intereses, tas var informēt attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes un, ja vajadzīgs, attiecīgās iestādes, struktūras, birojus un aģentūras.

Neskarot Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 9. panta 2. punktā minētos nozaru noteikumus, attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes nodrošina, ka saskaņā ar valsts tiesību aktiem tiek veikta piemērota rīcība, kurā Birojs var piedalīties. Pēc pieprasījuma attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes informē Biroju par veikto rīcību un atzinumiem, kas pamatoti ar informāciju, kura minēta šā punkta pirmajā daļā.”;

4)

Regulas 4. pantu groza šādi:

a)

panta 1. līdz 4. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.   Izmeklēšanu iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās 1. pantā minētajās jomās veic saskaņā ar šo regulu un ar lēmumiem, kurus pieņem katra attiecīgā iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra (“iekšējā izmeklēšana”).

2.   Iekšējās izmeklēšanas gaitā:

a)

Birojam ir tiesības tūlīt un bez brīdinājuma piekļūt jebkurai būtiskai ar izmeklējamo lietu saistītai informācijai un datiem – neatkarīgi no datu nesēja, kurā tie tiek glabāti –, kas ir iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru rīcībā, un to telpām. Ja privātas ierīces izmanto darba vajadzībām, Birojs var veikt pakļaut minētās ierīces inspekcijai. Birojs pakļauj minētās ierīces inspekcijai tikai ciktāl attiecīgās ierīces izmanto darba nolūkos un saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti attiecīgās iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras pieņemtajos lēmumos, un ja Birojam ir pamatots iemesls aizdomām, ka to saturs varētu būt būtisks izmeklēšanai.

Birojam ir tiesības pārbaudīt iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru grāmatvedības pārskatus. Birojs var saņemt visu iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru rīcībā esošo dokumentu vai datu nesēju satura kopijas un izrakstus un vajadzības gadījumā uzņemties šādu dokumentu vai informācijas glabāšanu, lai nodrošinātos pret to zaudējuma iespēju;

b)

Birojs ierēdņiem, citiem darbiniekiem, iestāžu vai struktūru locekļiem, biroju vai aģentūru vadītājiem vai personāla locekļiem var pieprasīt mutisku informāciju, tostarp veicot intervijas, un rakstisku informāciju, kas tiek rūpīgi dokumentēta saskaņā ar piemērojamiem Savienības konfidencialitātes un datu aizsardzības noteikumiem.

3.   Saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem un nosacījumiem, kas paredzēti 3. pantā, Birojs var veikt pārbaudes uz vietas un inspekcijas uzņēmēju telpās, lai iegūtu piekļuvi informācijai, kas attiecas uz izmeklējamo lietu iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās.

4.   Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras tiks informētas par katru gadījumu, kad Biroja darbinieki veic iekšēju izmeklēšanu to telpās, izskata dokumentus vai datus, vai pieprasa informāciju, kas ir to rīcībā. Neskarot 10. un 11. pantu, Birojs var jebkurā laikā nosūtīt attiecīgajai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai iekšējās izmeklēšanas gaitā iegūto informāciju.”;

b)

panta 8. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“8.   Neskarot 12.c panta 1. punktu, ja, pirms tiek pieņemts lēmums par iekšējās izmeklēšanas uzsākšanu vai neuzsākšanu, Biroja rīcībā ir informācija, kas vedina domāt, ka ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kura ietekmē Savienības finanšu intereses, tas var informēt attiecīgo iestādi, struktūru, biroju vai aģentūru. Pēc pieprasījuma attiecīgā iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra informē Biroju par jebkādu veikto rīcību un gūtajiem atzinumiem, kas balstīti uz šādu informāciju.”;

5)

regulas 5. pantu groza šādi:

a)

panta 1., 2. un 3. punktus aizstāj ar šādiem:

“1.   Neskarot 12.d pantu, ģenerāldirektors var sākt izmeklēšanu, ja pastāv pietiekami nopietnas aizdomas, kuru pamatā var būt trešās personas sniegta informācija vai anonīma informācija, ka ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkāda cita nelikumīga darbība, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Lēmumā sākt izmeklēšanu var ņemt vērā arī vajadzību nodrošināt, ka Biroja resursi tiek izlietoti lietderīgi un ka izmantotie līdzekļi ir samērīgi. Saistībā ar iekšēju izmeklēšanu īpaši ņem vērā to, kura iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra izmeklēšanu var veikt vislabāk, jo īpaši ievērojot faktu būtību, lietas faktisko vai potenciālo finansiālo ietekmi un to, vai ir iespējami kādi turpmāki pasākumi tiesā.

2.   Lēmumu sākt izmeklēšanu pieņem ģenerāldirektors pēc savas iniciatīvas vai pēc pieprasījuma, kas saņemts no iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras vai arī no dalībvalsts.

3.   Kamēr ģenerāldirektors apsver iespēju sākt vai nesākt iekšēju izmeklēšanu, ja ir saņemts 2. punktā minētais pieprasījums, vai kamēr Birojs veic iekšēju izmeklēšanu, attiecīgās iestādes, struktūras, biroji vai aģentūras nesāk vienlaikus izmeklēt tos pašus faktus, ja vien tās ar Biroju nav vienojušās citādi.

Šo punktu nepiemēro izmeklēšanai, ko veic EPPO, ievērojot Regulu (ES) 2017/1939.”;

b)

panta 5. un 6. punktus aizstāj ar šādiem:

“5.   Ja ģenerāldirektors nolemj nesākt izmeklēšanu, viņš vajadzības gadījumā var nekavējoties nosūtīt jebkādu būtisku informāciju attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, lai tās varētu pienācīgi rīkoties saskaņā ar Savienības un valsts tiesību aktiem, vai attiecīgajai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai, lai tās varētu pienācīgi rīkoties saskaņā ar šai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai piemērojamajiem noteikumiem. Attiecīgā gadījumā Birojs ar minēto iestādi, struktūru, biroju vai aģentūru vienojas par piemērotiem pasākumiem, kuru mērķis ir aizsargāt minētās informācijas avota konfidencialitāti, un vajadzības gadījumā prasa, lai to informē par veikto rīcību.

6.   Ja ģenerāldirektors nolemj nesākt izmeklēšanu, lai gan ir pietiekamas aizdomas, ka ir notikusi krāpšana, korupcija vai cita nelikumīga darbība, kas ietekmē Savienības finanšu intereses, viņš nekavējoties nosūta 5. punktā minēto informāciju.”;

6)

regulas 7. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Ģenerāldirektors vada izmeklēšanas gaitu, attiecīgos gadījumos sagatavojot rakstiskus norādījumus. Izmeklēšanu ģenerāldirektora vadībā veic viņa norīkoti Biroja darbinieki. Ģenerāldirektors pats neveic konkrētas izmeklēšanas darbības.”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Dalībvalstu kompetentās iestādes sniedz nepieciešamo palīdzību, lai Biroja darbinieki saskaņā ar šo regulu varētu efektīvi un bez liekas kavēšanās veikt savus uzdevumus. Sniedzot šādu palīdzību, dalībvalstu kompetentās iestādes rīkojas saskaņā ar tām piemērojamajiem valsts procesuālajiem noteikumiem.

3.a   Pēc rakstiski pamatota Biroja pieprasījuma saistībā ar izmeklējamajām lietām, dalībvalstu attiecīgās kompetentās iestādes saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādi attiecas uz valsts kompetentajām iestādēm, sniedz Birojam:

a)

informāciju, kas pieejama Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/849 (*) 32.a panta 3. punktā minētajos centralizētajos automatizētajos mehānismos;

b)

darījumu reģistru, ja tas ir absolūti nepieciešams izmeklēšanas mērķiem.

Biroja pieprasījumā iekļauj pamatojumu par pasākuma piemērotību un samērīgumu, ņemot vērā izmeklējamo lietu būtību un nopietnību. Šāds pieprasījums attiecas tikai uz pirmās daļas a) un b) apakšpunktā minēto informāciju.

Pirmās daļas a) un b) apakšpunkta piemērošanas nolūkā dalībvalstis paziņo Komisijai attiecīgās kompetentās iestādes.

3.b   Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras nodrošina, ka to ierēdņi, citi darbinieki, locekļi, vadītāji un personāla locekļi sniedz nepieciešamo palīdzību, lai Biroja darbinieki varētu efektīvi un bez liekas kavēšanās veikt savus uzdevumus.

(*)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/849 (2015. gada 20. maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).”;"

c)

panta 6. punktu groza šādi:

i)

pirmās daļas b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b)

jebkādu informāciju, kas varētu palīdzēt attiecīgajai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai pieņemt lēmumu par piemērotiem administratīviem piesardzības pasākumiem, kas veicami, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses;”;

ii)

otro daļu aizstāj ar šādu:

“Attiecīgā iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra var jebkurā laikā apspriesties ar Biroju, lai nolemtu ciešā sadarbībā ar Biroju veikt jebkādus piemērotus piesardzības pasākumus, tostarp pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt pierādījumus. Attiecīgā iestāde, organizācija, birojs vai aģentūra nekavējoties informē Biroju par visiem veiktajiem piesardzības pasākumiem.”;

d)

panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.   Ja izmeklēšanu nevar pabeigt 12 mēnešos pēc tās sākšanas, ģenerāldirektors pēc minētā 12 mēnešu laikposma beigām un pēc tam ik pēc sešiem mēnešiem ziņo Uzraudzības komitejai, minot iemeslus un attiecīgā gadījumā plānotos korektīvos pasākumus, kuru mērķis ir paātrināt izmeklēšanas gaitu.”;

7)

regulas 8. pantu aizstāj ar šādu:

“8. pants

Pienākums informēt Biroju

1.   Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras 1. pantā minētajās jomās nekavējoties nodod Birojam visu informāciju, kas attiecas uz iespējamiem krāpšanas, korupcijas vai jebkādas citas nelikumīgas darbības gadījumiem, kas ietekmē Savienības finanšu intereses.

Ja iestādes, struktūras, biroji un aģentūras ziņo EPPO saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 24. pantu, tās šā punkta pirmajā daļā izklāstīto pienākumu var izpildīt, nododot Birojam EPPO nosūtītā ziņojuma kopiju.

2.   Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras un – ja to neliedz valsts tiesību akti – dalībvalstu kompetentās iestādes pēc Biroja pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas nekavējoties nodod Birojam ikvienu to rīcībā esošu dokumentu vai jebkādu informāciju, kas attiecas uz Biroja veikto izmeklēšanu.

Pirms izmeklēšanas sākšanas tās pēc rakstiski pamatota Biroja pieprasījuma nosūta ikvienu to rīcībā esošu dokumentu vai informāciju, kas ir nepieciešama, lai izvērtētu apgalvojumus vai piemērotu izmeklēšanas sākšanai noteiktos kritērijus, kā tas noteikts 5. panta 1. punktā.

3.   Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras un – ja vien to neliedz valsts tiesību akti – dalībvalstu kompetentās iestādes pēc Biroja pieprasījuma vai savas iniciatīvas nekavējoties nodod Birojam jebkādu citu to rīcībā esošu informāciju, dokumentus vai datus, ko tās uzskata par noderīgiem cīņā pret krāpšanu, korupciju un jebkādām citām nelikumīgām darbībām, kas ietekmē Savienības finanšu intereses.

4.   Šo pantu nepiemēro EPPO attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas varētu būt tās kompetencē saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 IV nodaļu.

Tas neskar EPPO iespēju sniegt Birojam būtisku informāciju par lietām saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 34. panta 8. punktu, 36. panta 6. punktu, 39. panta 4. punktu un 101. panta 3. un 4 punktu.

5.   Noteikumi par informācijas nosūtīšanu saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 904/2010 (*) paliek neskarti.

(*)  Padomes Regula (ES) Nr. 904/2010 (2010. gada 7. oktobris) par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā (OV L 268, 12.10.2010., 1. lpp.).”;"

8)

regulas 9. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punkta ceturto daļu aizstāj ar šādu:

“Šā punkta otrajā un trešajā daļā minētās prasības neattiecas uz liecību uzklausīšanu, ko veic saistībā ar pārbaudēm uz vietas un inspekcijām. Procesuālās garantijas, kas minētas 3. panta 7. un 8. punktā, attiecas uz attiecīgo personu, jo īpaši uz tiesībām saņemt palīdzību no kādas tās izvēlētas personas.”;

b)

panta 4. punkta otro un trešo daļu aizstāj ar šādām:

“Šajā nolūkā Birojs attiecīgajai personai nosūta uzaicinājumu sniegt savus komentārus vai nu rakstiski, vai arī iztaujāšanā, kuru veic Biroja norīkoti darbinieki. Minētajā uzaicinājumā iekļauj to faktu kopsavilkumu, kas skar attiecīgo personu, un informāciju, kas jānorāda saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 2018/1725 15. un 16. pantu, kā arī dara zināmu komentāru iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 10 darbdienām, skaitot no dienas, kad ir saņemts uzaicinājums sniegt komentārus. Minēto paziņošanas laikposmu var saīsināt, ja attiecīgā persona ir skaidri paudusi savu piekrišanu vai ja to pietiekami pamato izmeklēšanas steidzamība. Atsauci uz jebkādiem šādiem komentāriem iekļauj izmeklēšanas galīgajā ziņojumā.

Pienācīgi pamatotos gadījumos, kad nepieciešams nodrošināt izmeklēšanas konfidencialitāti vai EPPO vai valsts tiesu iestādes veiktas notiekošas vai turpmākas kriminālizmeklēšanas konfidencialitāti, ģenerāldirektors vajadzības gadījumā pēc apspriešanās ar EPPO vai attiecīgo valsts tiesu iestādi var nolemt pienākumu aicināt attiecīgo personu sniegt komentārus izpildīt vēlāk.”;

9)

regulā iekļauj šādus pantus:

“9.a pants

Procesuālo garantiju kontrolieris

1.   Saskaņā ar 2. punktā noteikto procedūru Komisija ieceļ procesuālo garantiju kontrolieri (“Kontrolieris”) uz piecu gadu pilnvaru termiņu, kas nav pagarināms. Beidzoties minētajam pilnvaru termiņam, Kontrolieris turpina pildīt savus amata pienākumus, līdz tiek iecelts pēcnācējs.

2.   Kontrolieris ir administratīvi piesaistīts Uzraudzības komitejai. Uzraudzības komitejas sekretariāts sniedz Kontrolierim visu vajadzīgo administratīvo un juridisko atbalstu.

3.   Komisija no sava apstiprinātā budžeta piešķir Uzraudzības komitejai personālu un finanšu līdzekļus Kontroliera vajadzībām.

4.   Pēc uzaicinājuma iesniegt pieteikumus, ko publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, Komisija sagatavo atbilstoši kvalificēto Kontroliera amata kandidātu sarakstu. Pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Padomi Kontrolieri ieceļ Komisija.

5.   Kontrolierim ir vajadzīgā kvalifikācija un pieredze procesuālo garantiju jomā.

6.   Kontrolieris pilda savas funkcijas pilnīgi neatkarīgi, tostarp neatkarīgi no Biroja un Uzraudzības komitejas, un savu pienākumu izpildē nevienam nelūdz un ne no viena nepieņem nekādus norādījumus.

7.   Ja Kontrolieris vairs neatbilst savu pienākumu veikšanai nepieciešamajiem nosacījumiem vai Kontrolieris ir atzīts par vainīgu smagā pārkāpumā, Eiropas Parlaments, Padome un Komisija, savstarpēji vienojoties, var Kontrolieri atcelt no amata.

8.   Ievērojot 9.b pantā minēto mehānismu, Kontrolieris uzrauga Biroja atbilstību 9. pantā minētajām procesuālajām garantijām, kā arī noteikumiem, kas piemērojami Biroja veiktai izmeklēšanai. Kontrolieris ir atbildīgs par 9.b pantā minēto sūdzību izskatīšanu.

9.   Kontrolieris ik gadu ziņo par savu darbību Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai, Uzraudzības komitejai un Birojam. Viņš neatsaucas uz atsevišķiem gadījumiem, kas tiek izmeklēti, un nodrošina izmeklēšanas konfidencialitāti pat pēc tās pabeigšanas. Kontrolieris ziņo Uzraudzības komitejai par jebkādiem sistēmiskiem jautājumiem, kas izriet no viņa ieteikumiem.

9.b pants

Sūdzību mehānisms

1.   Attiecīgā persona ir tiesīga iesniegt sūdzību Kontrolierim attiecībā uz to, kā Birojs ievēro 9. pantā minētās procesuālās garantijas, kā arī, pamatojoties uz Biroja veiktai izmeklēšanai piemērojamo noteikumu pārkāpumu, jo īpaši par procesuālo prasību un pamattiesību pārkāpumiem. Sūdzības iesniegšana neaptur izmeklēšanu, par kuru iesniegta sūdzība.

2.   Sūdzību iesniedz mēneša laikā pēc tam, kad sūdzības iesniedzējam ir kļuvuši zināmi attiecīgie fakti, kas ir viņa procesuālo garantiju vai šā panta 1. punktā minēto noteikumu iespējamā pārkāpuma pamatā. Jebkurā gadījumā tās iesniedz ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc izmeklēšanas pabeigšanas.

Tomēr sūdzības, kas saistītas ar 9. panta 2. punktā un 4. punktā minēto paziņošanas laikposmu, iesniedz pirms minētajos noteikumos minētā desmit dienu paziņošanas laikposma beigām.

3.   Kontrolieris pēc sūdzības saņemšanas nekavējoties informē ģenerāldirektoru.

Kontrolieris desmit darba dienu laikā no reģistrācijas dienas pārliecinās, vai ir izpildīts 1. un 2. punkts.

Ja 1. un 2. punkts ir izpildīts, Kontrolieris aicina Biroju rīkoties, lai atrisinātu sūdzību, un attiecīgi informē Kontrolieri 15 darba dienu laikā.

Ja 1. un 2. punkts nav izpildīts, Kontrolieris lietu slēdz un nekavējoties informē sūdzības iesniedzēju.

4.   Neskarot 10. pantu, Birojs nosūta Kontrolierim visu informāciju, kas nepieciešama, lai Kontrolieris novērtētu, vai sūdzība ir pamatota, kā arī informāciju, kas vajadzīga, lai varētu atrisināt sūdzību un ļautu Kontrolierim sniegt ieteikumu.

5.   Kontrolieris bez kavēšanās sniedz ieteikumu par to, kā atrisināt sūdzību, un jebkurā gadījumā divu mēnešu laikā pēc tam, kad Birojs ir informējis Kontrolieri par pasākumiem, ko tas veicis, lai atrisinātu sūdzību. Ja pēc 3. punkta trešajā daļā minētā 15 dienu laikposma beigām informācija nav saņemta, Kontrolieris sniedz ieteikumu divu mēnešu laikā pēc minētā laikposma beigām.

Izņēmuma gadījumos Kontrolieris var izlemt pagarināt ieteikuma sniegšanas laikposmu vēl par 15 kalendārām dienām. Kontrolieris rakstiski informē ģenerāldirektoru par šāda pagarinājuma iemesliem.

Kontrolieris var ieteikt Birojam grozīt vai atcelt tā ieteikumus vai ziņojumus, pamatojoties uz 9. pantā minēto procesuālo garantiju vai Biroja izmeklēšanai piemērojamo noteikumu pārkāpumu, jo īpaši procesuālo prasību un pamattiesību pārkāpumiem.

Pirms ieteikuma sniegšanas Kontrolieris apspriežas ar Uzraudzības komiteju, lai ņemtu vērā tās atzinumu.

Kontrolieris iesniedz ieteikumu Birojam un attiecīgi paziņo sūdzības iesniedzējam.

Ja Kontrolieris nav sniedzis ieteikumu šajā punktā noteiktajos laikposmos, uzskata, ka Kontrolieris sūdzību ir noraidījis bez ieteikuma.

6.   Netraucējot notiekošās izmeklēšanas gaitu, Kontrolieris izskata sūdzību, uzklausīdams abas puses.

Kontrolieris var arī lūgt lieciniekiem sniegt rakstiskus vai mutiskus paskaidrojumus, kurus Kontrolieris uzskata par būtiskiem, lai noskaidrotu lietas apstākļus. Liecinieki var atteikties sniegt šādus paskaidrojumus.

7.   Ģenerāldirektors veic atbilstīgus pasākumus, kas ir pamatoti ar ieteikumu. Ja ģenerāldirektors nolemj neievērot Kontroliera ieteikumu, ģenerāldirektors paziņo sūdzības iesniedzējam un Kontrolierim minētā lēmuma galvenos iemeslus, izņemot, ja šāds paziņojums ietekmētu notiekošo izmeklēšanu. Iemeslus Kontroliera ieteikuma neievērošanai ģenerāldirektors paziņo paskaidrojumā, kas pievienots galīgajam izmeklēšanas ziņojumam.

8.   Šajā pantā noteiktais sūdzību mehānisms neskar tiesiskās aizsardzības līdzekļus, kas pieejami saskaņā ar Līgumiem, tostarp darbības saistībā ar kaitējuma atlīdzināšanu.

9.   Ģenerāldirektors var lūgt Kontroliera atzinumu par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar Kontroliera kompetencē ietilpstošām procesuālām garantijām vai pamattiesībām, tostarp par lēmumu atlikt attiecīgās personas informēšanu saskaņā ar 9. panta 3. punktu. Ģenerāldirektors katrā šādā lūgumā norāda termiņu, kādā Kontrolierim jāsniedz atbilde.

10.   Neskarot termiņus, kas noteikti Civildienesta noteikumu 90. pantā, ja Savienības ierēdnis vai cits darbinieks iesniedz sūdzību ģenerāldirektoram saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90.a pantu un ja ierēdnis vai cits darbinieks ir iesniedzis sūdzību Kontrolierim par to pašu jautājumu, ģenerāldirektors pirms atbildes sniegšanas sūdzības iesniedzējam sagaida Kontroliera ieteikumu.

11.   Kontrolieris pēc apspriešanās ar Uzraudzības komiteju pieņem īstenošanas noteikumus sūdzību izskatīšanai.

Minētie īstenošanas noteikumi jo īpaši ietver sīki izstrādātus noteikumus par:

a)

sūdzības iesniegšanu;

b)

informācijas apmaiņu starp Uzraudzības komiteju, Kontrolieri un ģenerāldirektoru;

c)

procesu sūdzībā izvirzīto jautājumu risināšanu, ko veic Birojs;

d)

sūdzības izskatīšanu, uzklausot abas puses, saskaņā ar 6. punkta pirmo daļu;

e)

Kontroliera ieteikuma izdošanu un paziņošanu;

f)

pienācīgi pamatotiem gadījumiem, kad ģenerāldirektors var atkāpties no Kontroliera ieteikuma, un par procedūru, kas jāievēro šādos gadījumos.”;

10)

regulas 10. pantu groza šādi:

a)

pantā iekļauj šādus punktus:

“3.a   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/1937 (*) piemēro ziņošanai par krāpšanu, korupciju un jebkādām citām nelikumīgām darbībām, kas ietekmē Savienības finanšu intereses, un to personu aizsardzībai, kuras ziņo par šādiem pārkāpumiem.

3.b   Kad Birojs iesaka uzsākt turpmākus pasākumus tiesā, neskarot trauksmes cēlēju un informācijas sniedzēju tiesības uz konfidencialitāti un saskaņā ar piemērojamajiem konfidencialitātes un datu aizsardzības noteikumiem, attiecīgā persona var lūgt Birojam sniegt ziņojumu, kas sagatavots saskaņā ar 11. pantu, ciktāl tas attiecas uz attiecīgo personu. Birojs minēto lūgumu nekavējoties dara zināmu visiem minētā ziņojuma saņēmējiem un piešķir piekļuvi tikai ar saņēmēju nepārprotamu piekrišanu. Saņēmēji atbild 12 mēnešu laikā no pieprasījuma saņemšanas. Ja minētajā laikposmā iebildumi nav saņemti, Birojs piešķir piekļuvi.

Kompetentā iestāde var arī atļaut Birojam piešķirt piekļuvi pirms šā termiņa beigām.

(*)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1937 (2019. gada 23. oktobris) par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (OV L 305, 26.11.2019., 17. lpp.).”;"

b)

panta 4. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“4.   Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 43. pantu Birojs ieceļ datu aizsardzības inspektoru.”;

11)

regulas 11. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Ziņojumam vajadzības gadījumā pievieno ģenerāldirektora ieteikumus attiecībā uz veicamajām darbībām. Piemērotos gadījumos minētajos ieteikumos norāda jebkādus disciplinārus, administratīvus, finanšu vai tiesvedības pasākumus, kas būtu jāveic iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām un attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, un jo īpaši dara zināmas aptuvenās atgūstamās summas, kā arī konstatēto faktu provizorisku juridisko klasifikāciju.”;

b)

panta 2. un 3. punktus aizstāj ar šādiem:

“2.   Sagatavojot 1. punktā minētos ziņojumus un ieteikumus, ņem vērā attiecīgos Savienības tiesību aktu un – ciktāl tie ir piemērojami – attiecīgās dalībvalsts tiesību aktu noteikumus.

Pamatojoties uz pirmo daļu sagatavotie ziņojumi kopā ar visiem pierādījumiem, kas tos pamato un kas tiem pievienoti, ir uzskatāmi par pieņemamiem pierādījumiem:

a)

valstu tiesvedībā, kas nav kriminālprocess, un administratīvajā procesā dalībvalstīs;

b)

kriminālprocesā tajā dalībvalstī, kurā šo ziņojumu izmantošana ir vajadzīga, tieši tāpat un ar tādiem pašiem nosacījumiem kā administratīvie ziņojumi, kurus sagatavojuši valsts administratīvie inspektori, un ziņojumu vērtēšanā izmanto tos pašus noteikumus, ko piemēro valsts administratīvo inspektoru sagatavotiem administratīviem ziņojumiem, un tiem ir tāds pats pierādījuma spēks;

c)

tiesvedībā EST un administratīvajā procesā iestādēs, struktūrās, birojos vai aģentūrās.

Dalībvalstis paziņo Birojam par visiem valstu tiesību aktu noteikumiem, kas ir būtiski otrās daļas b) apakšpunkta mērķiem.

Attiecībā uz otrās daļas b) apakšpunktu dalībvalstis pēc Biroja pieprasījuma nosūta Birojam valsts tiesu galīgo lēmumu pēc tam, kad attiecīgā tiesvedība ir pabeigta un kad galīgais tiesas nolēmums ir publiski pieejams.

Šī regula neietekmē EST un valsts tiesu un kompetento struktūru pilnvaras administratīvā procesā un kriminālprocesā brīvi novērtēt Biroja sagatavoto ziņojumu pierādījuma spēku.

2.a   Birojs veic attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu 1. punktā minēto ziņojumu un ieteikumu konsekventu kvalitāti.

3.   Pēc ārējas izmeklēšanas sagatavotus ziņojumus un ieteikumus, kā arī citus atbilstīgus saistītus dokumentus nosūta attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm saskaņā ar noteikumiem, kas attiecas uz ārēju izmeklēšanu, un vajadzības gadījumā arī attiecīgajai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai. Attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes un attiecīgā gadījumā iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra veic šādu darbību, kas izriet no ārējās izmeklēšanas rezultātiem, un par to ziņo Birojam, ievērojot ziņojumam pievienotajos ieteikumos noteikto termiņu, un turklāt pēc Biroja pieprasījuma. Dalībvalstis var paziņot Birojam attiecīgās valsts iestādes, kuru kompetencē ir šādu ziņojumu, ieteikumu un dokumentu apstrāde.”;

c)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.   Ja pēc iekšējas izmeklēšanas sagatavotā ziņojumā ir atklāts, ka pastāv fakti, kas varētu būt pamats kriminālprocesa ierosināšanai, minēto informāciju kopā ar ieteikumiem nekavējoties nodod attiecīgās dalībvalsts tiesu iestādēm, neskarot 12.c un 12.d pantu.

Pēc Biroja pieprasījuma attiecīgo dalībvalstu kompetentās iestādes ieteikumos noteiktajā termiņā nosūta Birojam informāciju par veiktajiem pasākumiem, ja tādi ir veikti, un attiecīgā gadījumā iemeslus, kāpēc ieteikumi netiek īstenoti, pēc tam, kad Birojs ir nosūtījis visu informāciju saskaņā ar šā punkta pirmo daļu.”;

d)

panta 6. punktu svītro;

e)

panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.   Ja informācijas sniedzējs Birojam ir sniedzis informāciju, pamatojoties uz kuru ir sākta izmeklēšana, Birojs paziņo šim informācijas sniedzējam, ka izmeklēšana ir pabeigta, ja vien viņš neuzskata, ka šī informācija var kaitēt attiecīgās personas likumīgajām interesēm un izmeklēšanas un turpmāk veicamās darbības efektivitātei vai konfidencialitātes prasībām.”;

12)

regulas 12. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Neskarot šīs regulas 10. un 11. pantu un Regulas (Euratom, EK) Nr. 2185/96 noteikumus, Birojs ārējas izmeklēšanas gaitā iegūto informāciju var savlaicīgi nodot attiecīgo dalībvalstu kompetentajām iestādēm, lai tās varētu pienācīgi rīkoties saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Tas arī var nodot šādu informāciju attiecīgajai iestādei, struktūrai, birojam vai aģentūrai.”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Ja to neliedz valsts tiesību akti, attiecīgās dalībvalsts kompetentās iestādes nekavējoties, un jebkurā gadījumā 12 mēnešu laikā no informācijas, kas tām nosūtīta saskaņā ar šo pantu, saņemšanas informē Biroju par pasākumiem, kas veikti, pamatojoties uz minēto informāciju.”;

c)

pantam pievieno šādu punktu:

“5.   Birojs var sniegt attiecīgu informāciju Eurofisc tīklam, kas izveidots ar Regulu (ES) Nr. 904/2010. Eurofisc darbības jomas koordinatori var nosūtīt Birojam attiecīgu informāciju no Eurofisc tīkla saskaņā ar nosacījumiem, kas paredzēti Regulā (ES) Nr. 904/2010.”;

13)

regulā iekļauj šādus pantus:

“12.a pants

Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesti

1.   Katra dalībvalsts šīs regulas vajadzībām norīko dienestu (“krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienests”), lai atvieglotu efektīvu sadarbību un informācijas, tostarp operatīva rakstura informācijas, apmaiņu ar Biroju (“krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienests”). Ja nepieciešams, saskaņā ar valsts tiesību aktiem krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienestu šīs regulas vajadzībām var uzskatīt par kompetentu iestādi.

2.   Pirms tiek pieņemts lēmums par izmeklēšanas sākšanu vai nesākšanu, kā arī izmeklēšanas gaitā vai pēc tās pēc Biroja pieprasījuma krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesti sniedz vai koordinē palīdzību, kas ir vajadzīga, lai Birojs varētu efektīvi veikt savus uzdevumus. Šāda palīdzība, jo īpaši ietver palīdzību, ko dalībvalstu kompetentās iestādes sniedz saskaņā ar 3. panta 5. un 6. punktu, 7. panta 3. punktu un 8. panta 2. un 3. punktu.

3.   Pēc Biroja lūguma Krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienesti var sniegt tam palīdzību, lai tas varētu veikt koordinēšanas pasākumus saskaņā ar 12.b pantu, tostarp vajadzības gadījumā horizontālu sadarbību un informācijas apmaiņu krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienestu starpā.

12.b pants

Koordinēšanas pasākumi

1.   Saskaņā ar 1. panta 2. punktu Birojs var organizēt un veicināt sadarbību starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm, iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, kā arī – saskaņā ar spēkā esošiem sadarbības un savstarpējas palīdzības nolīgumiem un citiem juridiskiem instrumentiem – ar trešo valstu iestādēm un starptautiskām organizācijām. Lai aizsargātu Savienības finanšu intereses, iesaistītās iestādes un Birojs var vākt un analizēt informāciju, tostarp operatīvu informāciju, un apmainīties ar to. Pēc to kompetento iestāžu lūguma, kuras veic izmeklēšanas darbības, Biroja darbinieki var piedalīties minēto iestāžu veiktajās darbībās. Piemēro 6. pantu, 7. panta 6. un 7. punktu, 8. panta 3. punktu un 10. pantu.

2.   Birojs attiecīgā gadījumā sagatavo ziņojumu par veiktajiem koordinēšanas pasākumiem un nodod to attiecīgajām dalībvalstu kompetentajām iestādēm un iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām.

3.   Šo pantu piemēro, neskarot to pilnvaru īstenošanu, kuras īsteno Birojs un kuras piešķirtas Komisijai konkrētos noteikumos, kas reglamentē savstarpējo palīdzību starp dalībvalstu pārvaldes iestādēm un sadarbību starp minētajām iestādēm un Komisiju.

4.   Birojs var piedalīties kopējās izmeklēšanas grupās, kas izveidotas saskaņā ar piemērojamajiem Savienības tiesību aktiem, un šajā kontekstā apmainīties ar operatīvu informāciju, kas iegūta, ievērojot šo regulu.

12.c pants

Ziņošana EPPO par noziedzīgu rīcību

1.   Birojs bez liekas kavēšanās iesniedz EPPO ziņojumu par ikvienu noziedzīgu rīcību, kas varētu būt EPPO kompetencē saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 IV nodaļu. Ziņojumu nosūta bez liekas kavēšanās pirms Biroja veiktās izmeklēšanas vai tās gaitā.

2.   1. punktā minētajā ziņojumā ietver vismaz faktu aprakstu, tostarp izvērtējumu par kaitējumu, kas ir vai varētu tikt radīts, iespējamo juridisko kvalifikāciju un jebkādu pieejamu informāciju par varbūtējiem cietušajiem, aizdomās turētajiem vai citām iesaistītām personām.

3.   Birojam nav pienākuma ziņot EPPO par acīmredzami nepamatotiem apgalvojumiem.

4.   Kad Biroja saņemtā informācija neietver šā panta 2. punktā norādītos elementus un Birojs neveic izmeklēšanu, Birojs var veikt apgalvojumu sākotnēju izvērtēšanu. Izvērtēšanu veic bez kavēšanās un jebkurā gadījumā divos mēnešos pēc tam, kad saņemta informācija. Minētās izvērtēšanas gaitā piemēro 6. pantu un 8. panta 2. punktu. Pēc šīs sākotnējās izvērtēšanas, Birojs ziņo EPPO par ikvienu noziedzīgu rīcību, kā minēts šā panta 1. punktā.

5.   Ja Biroja veiktas izmeklēšanas gaitā atklājas šā panta 1. punktā minētā noziedzīgā rīcība un pēc minētajā punktā noteiktā ziņojuma saņemšanas EPPO sāk izmeklēšanu, Birojs neturpina izmeklēšanu par tiem pašiem faktiem, izņemot, ja izmeklēšana tiek veikta saskaņā ar 12.e vai 12.f pantu.

Šā punkta pirmās daļas piemērošanas nolūkā Birojs saskaņā ar 12.g panta 2. punktu pārliecinās EPPO lietu pārvaldības sistēmā, vai EPPO veic izmeklēšanu. Birojs var pieprasīt EPPO papildu informāciju. EPPO atbild uz šādu lūgumu termiņā, kas jānosaka saskaņā ar 12.g pantu.

6.   Iestādes, struktūras, biroji un aģentūras var lūgt Biroju veikt sākotnēju izvērtēšanu par tām ziņotajiem apgalvojumiem. Saistībā ar minētajiem lūgumiem 1.–4. punktu piemēro mutatis mutandis. Birojs informē attiecīgo iestādi, struktūru, biroju vai aģentūru par sākotnējās novērtēšanas rezultātiem, izņemot gadījumus, kad šādas informācijas sniegšana var apdraudēt Biroja vai EPPO veikto izmeklēšanu.

7.   Ja Birojs beidz izmeklēšanu pēc tam, kad EPPO ir iesniegts ziņojums saskaņā ar šo pantu, 9. panta 4. punktu un 11. pantu nepiemēro.

12.d pants

Izmeklēšanas nedublēšanās

1.   Neskarot 12.e un 12.f pantu ģenerāldirektors izbeidz sāktu izmeklēšanu un nesāk jaunu izmeklēšanu saskaņā ar 5. pantu, ja EPPO veic izmeklēšanu par tiem pašiem faktiem. Ģenerāldirektors informē EPPO par visiem lēmumiem neturpināt izmeklēšanu, kas pieņemti šādu iemeslu dēļ.

Šā punkta pirmās daļas piemērošanas nolūkā Birojs saskaņā ar 12.g panta 2. punktu pārliecinās EPPO lietu pārvaldības sistēmā, vai EPPO veic izmeklēšanu. Birojs var pieprasīt EPPO papildu informāciju. EPPO atbild uz šādu lūgumu termiņā, kas jānosaka saskaņā ar 12.g pantu.

Ja Birojs izbeidz izmeklēšanu saskaņā ar šā punkta pirmo daļu, 9. panta 4. punktu un 11. pantu nepiemēro.

2.   Lai Birojs varētu apsvērt piemērotu administratīvu rīcību saskaņā ar tā pilnvarām, EPPO var sniegt Birojam attiecīgu informāciju par gadījumiem, kad EPPO ir pieņēmusi lēmumu izmeklēšanu neveikt vai ir izbeigusi lietu. Ja Birojam kļūst zināmi jauni fakti, kas EPPO nebija zināmi brīdī, kad tika pieņemts lēmums par izbeigšanu, kā minēts Regulas (ES) 2017/1939 39. panta 1. punktā, ģenerāldirektors var lūgt EPPO atsākt izmeklēšanu saskaņā ar minētās regulas 39. panta 2. punktu.

12.e pants

Atbalsts, ko Birojs sniedz EPPO

1.   EPPO veiktas izmeklēšanas gaitā un pēc EPPO lūguma saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 101. panta 3. punktu Birojs saskaņā ar savām pilnvarām atbalsta vai papildina EPPO darbību, jo īpaši:

a)

sniedzot informāciju, analīzi (tostarp tiesu ekspertīzes analīzes), speciālās zināšanas un operatīvo atbalstu;

b)

atvieglojot valsts kompetento administratīvo iestāžu un Savienības struktūru konkrētu darbību koordinēšanu;

c)

veicot administratīvu izmeklēšanu.

Sniedzot atbalstu EPPO, Birojs atturas no konkrētas rīcības vai pasākumiem, kas varētu apdraudēt izmeklēšanu vai kriminālvajāšanu.

2.   Lūgumu, kas minēts 1. punktā, nodod rakstiski, un tajā norāda vismaz:

a)

informāciju attiecībā uz EPPO izmeklēšanu, ciktāl tā ir svarīga lūguma mērķiem;

b)

pasākumus, kurus EPPO lūdz veikt Birojam;

c)

attiecīgā gadījumā lūguma izpildei paredzēto termiņu.

Vajadzības gadījumā Birojs var pieprasīt papildu informāciju.

3.   Lai aizsargātu pierādījumu pieņemamību, kā arī pamattiesības un procesuālās garantijas, – gadījumos, kad Birojs savu pilnvaru ietvaros veic atbalsta pasākumus, ko lūdz EPPO saskaņā ar šo pantu, – EPPO un Birojs, rīkojoties ciešā sadarbībā, nodrošina, ka tiek ievērotas Regulas (ES) 2017/1939 VI nodaļā paredzētās piemērojamās procesuālās garantijas.

12.f pants

Papildu izmeklēšana

1.   Gadījumos, kad EPPO veic izmeklēšanu un ģenerāldirektors pienācīgi pamatotos gadījumos uzskata, ka nolūkā atvieglot piesardzības pasākumu pieņemšanu vai saukšanu pie finanšu, disciplināras vai administratīvas atbildības Birojam arī būtu jāsāk izmeklēšana saskaņā ar Biroja pilnvarām, Birojs rakstiski informē EPPO, norādot izmeklēšanas būtību un mērķi.

Pēc šādas informācijas saņemšanas un termiņā, kas jānosaka saskaņā ar 12.g pantu, EPPO var iebilst pret izmeklēšanas sākšanu vai konkrētu izmeklēšanas darbību veikšanu. Ja EPPO iebilst pret izmeklēšanas sākšanu vai konkrētu izmeklēšanu darbību veikšanu, tā bez liekas kavēšanās paziņo Birojam, kad iebilduma pamatojums vairs nav spēkā.

Ja EPPO neiebilst termiņā, kas tiks noteikts saskaņā ar 12.g pantu, Birojs var sākt izmeklēšanu, kuru tas veic, pastāvīgi apspriežoties ar EPPO. Ja EPPO vēlāk iebilst, Birojs aptur vai izbeidz izmeklēšanu vai atturas no noteiktu izmeklēšanas darbību veikšanas.

2.   Ja, atbildot uz informācijas pieprasījumu, kas iesniegts saskaņā ar 12.d pantu, EPPO informē Biroju, ka tā neveic izmeklēšanu, bet vēlāk sāk izmeklēšanu par tiem pašiem faktiem, tā nekavējoties informē Biroju. Ja pēc šādas informācijas saņemšanas ģenerāldirektors uzskata, ka izmeklēšana, ko sācis Birojs, būtu jāturpina, lai atvieglotu piesardzības pasākumu pieņemšanu vai saukšanu pie finanšu, disciplināras vai administratīvas atbildības, piemēro šā panta 1. punktu.

12.g pants

Darba vienošanās un informācijas apmaiņa ar EPPO

1.   Birojs noslēdz par darba vienošanos ar EPPO. Šādās darba vienošanās nosaka inter alia praktisku kārtību informācijas apmaiņai, tostarp personas datu, operatīvas, stratēģiskas vai tehniskas informācijas un klasificētas informācijas apmaiņai, un papildu izmeklēšanai.

Darba vienošanās sīki apraksta kārtību, kādā notiek pastāvīga informācijas apmaiņa apgalvojumu saņemšanas un pārbaudes laikā ar mērķi noteikt kompetenci attiecībā uz izmeklēšanu. Tajās ietver arī kārtību, kādā notiek informācijas nodošana starp Biroju un EPPO, gadījumos, kad Birojs atbalsta vai papildina EPPO. Tajās paredz termiņus, kādos jāatbild uz savstarpējiem pieprasījumiem.

Birojs un EPPO vienojas par termiņiem un sīki aprakstīto kārtību attiecībā uz 12.c panta 5. punktu, 12.d panta 1. punktu un 12.f panta 1. punktu. Līdz tiek panākta šāda vienošanās EPPO uz Biroja pieprasījumiem atbild nekavējoties un jebkurā gadījumā desmit darbdienu laikā pēc 12.c panta 5. punktā un 12.d panta 1. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas un 20 darbdienu laikā pēc 12.f panta 1. punkta pirmajā daļā minētā informācijas pieprasījuma saņemšanas.

Pirms darba vienošanās ar EPPO pieņemšanas ģenerāldirektors nosūta tās projektu Uzraudzības komitejai un Eiropas Parlamentam un Padomei informācijai. Uzraudzības komiteja nekavējoties sniedz atzinumu.

2.   Birojam ir netieša piekļuve informācijai, kas atrodas EPPO lietu pārvaldības sistēmā, pamatojoties uz principu “informācija ir/nav atrasta”.

Ikreiz, kad tiek konstatēta sakritība starp datiem, ko lietu pārvaldības sistēmā ievadījis Birojs, un datiem, kas ir EPPO rīcībā, par sakritības faktu tiek paziņots gan Birojam, gan EPPO. Birojs veic attiecīgus pasākumus, lai EPPO, pamatojoties uz principu “informācija ir/nav atrasta”, varētu piekļūt informācijai, kas atrodas tā lietu pārvaldības sistēmā.

Darba vienošanās nosaka tehniskos un drošības aspektus, kas saistīti ar savstarpēju piekļuvi lietu pārvaldības sistēmām, tostarp iekšējās procedūras, lai nodrošinātu, ka katra piekļuve ir pienācīgi pamatota to funkciju veikšanai un ir dokumentēta.

3.   ģenerāldirektors un Eiropas galvenais prokurors tiekas vismaz reizi gadā, lai apspriestu jautājumus, kas ir abu iestāžu interesēs.”;

14)

regulas 13. panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“1.   Ievērojot savas pilnvaras aizsargāt Savienības finanšu intereses, Birojs attiecīgos gadījumos sadarbojas ar Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) un Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols). Ja tas nepieciešams minētās sadarbības veicināšanai, Birojs noslēdz administratīvu vienošanos ar Eurojust un Eiropolu. Šāda darba vienošanās var attiekties uz operatīvas, stratēģiskas vai tehniskas informācijas apmaiņu, tostarp ar personas datiem un klasificētu informāciju, un, pēc pieprasījuma, uz apmaiņu ar progresa ziņojumiem.”;

15)

regulas 15. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Uzraudzības komiteja regulāri pārrauga to, kā Birojs veic izmeklēšanas funkciju, ar mērķi palielināt Biroja neatkarību to kompetenču pienācīgā īstenošanā, kuras Birojam ir noteiktas ar šo regulu.

Uzraudzības komiteja jo īpaši pārrauga norises, kas ir saistītas ar procesuālo garantiju piemērošanu un izmeklēšanas ilgumu.

Uzraudzības komiteja ģenerāldirektoram sniedz atzinumus, tostarp attiecīgos gadījumos ieteikumus par, inter alia, resursiem, kas nepieciešami Biroja izmeklēšanas funkcijas veikšanai, par Biroja prioritātēm izmeklēšanas jomā un par izmeklēšanas ilgumu. Minētos atzinumus var sniegt pēc komitejas iniciatīvas, pēc ģenerāldirektora pieprasījuma vai kādas iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras pieprasījuma, vienlaikus tomēr netraucējot veicamo izmeklēšanu gaitu.

Birojs savā tīmekļa vietnē publicē savas atbildes uz Uzraudzības komitejas sniegtajiem atzinumiem.

Iestādēm, struktūrām, birojiem vai aģentūrām iesniedz saskaņā ar trešo daļu sniegto atzinumu kopiju.

Uzraudzības komitejai piešķir pieeju visai informācijai un dokumentiem, ko tā uzskata par nepieciešamiem savu uzdevumu veikšanai, tostarp ziņojumiem un ieteikumiem, kas attiecas uz lietām, kurās izmeklēšana ir pabeigta, un lietām, kuru izskatīšana tikusi noraidīta, vienlaikus tomēr netraucējot notiekošo izmeklēšanu gaitu un pienācīgi ņemot vērā konfidencialitātes un datu aizsardzības prasības.”;

b)

panta 8. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“8.   Uzraudzības komiteja ieceļ priekšsēdētāju. Tā pieņem savu reglamentu, kuru pirms pieņemšanas informācijas nolūkā iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam. Uzraudzības komitejas sanāksmes sasauc pēc tās priekšsēdētāja vai pēc ģenerāldirektora iniciatīvas. Tā rīko vismaz desmit sanāksmes gadā. Uzraudzības komiteja pieņem lēmumus ar kompetento locekļu balsu vairākumu. Tās sekretariātu nodrošina Komisija ciešā sadarbībā ar Uzraudzības komiteju. Pirms ikviena darbinieka iecelšanas amatā sekretariātā notiek apspriešanās ar Uzraudzības komiteju, un tās viedoklis tiek ņemts vērā. Sekretariāts rīkojas saskaņā ar Uzraudzības komitejas norādījumiem un neatkarīgi no Komisijas. Komisija, neskarot tās kontroli pār Uzraudzības komitejas un tās sekretariāta budžetu, neiejaucas Uzraudzības komitejas pārraudzības funkcijās.”;

16)

regulas 16. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.   Reizi gadā Eiropas Parlaments, Padome un Komisija rīko tikšanos ar ģenerāldirektoru, lai politiska līmeņa viedokļu apmaiņā pārrunātu Biroja politiku attiecībā uz metodēm, ko izmanto, lai novērstu un apkarotu krāpšanu, korupciju vai jebkādu citu nelikumīgu darbību, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Viedokļu apmaiņā piedalās Uzraudzības komiteja. Eiropas galvenais prokurors ir aicināts piedalīties viedokļu apmaiņā. Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, ģenerāldirektora vai Uzraudzības komitejas lūguma viedokļu apmaiņā ad hoc kārtībā var uzaicināt piedalīties Revīzijas palātas, EPPO, Eurojust un/vai Eiropola pārstāvjus.

2.   Saskaņā ar 1. punkta mērķi viedokļu apmaiņa var būt saistīta ar jebkuru jautājumu, par kuru Eiropas Parlaments, Padome un Komisija vienojas. Jo īpaši viedokļu apmaiņa var būt saistīta ar šādiem jautājumiem:

a)

Biroja izmeklēšanas politikas stratēģiskās prioritātes;

b)

saskaņā ar 15. pantu sagatavotie Uzraudzības komitejas atzinumi un darbības ziņojumi;

c)

saskaņā ar 17. panta 4. punktu sagatavotie ģenerāldirektora ziņojumi un attiecīgā gadījumā jebkādi citi iestāžu sagatavoti ziņojumi, kas ir saistīti ar Biroja pilnvaru jomu;

d)

satvars Biroja attiecībām ar iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām, jo īpaši EPPO, tostarp jebkādi horizontāli un sistēmiski jautājumi, kas radušies, veicot pēcpasākumus saistībā ar Biroja galīgajiem izmeklēšanas ziņojumiem;

e)

satvars Biroja attiecībām ar dalībvalstu kompetentajām iestādēm, tostarp jebkādi horizontāli un sistēmiski jautājumi, kas radušies, veicot pēcpasākumus saistībā ar Biroja galīgajiem izmeklēšanas ziņojumiem;

f)

Biroja attiecības ar trešo valstu kompetentajām iestādēm un starptautiskajām organizācijām saistībā ar šajā regulā minētajām vienošanām;

g)

Biroja darbības efektivitāte saistībā ar tā pilnvaru izpildi.”;

17)

regulas 17. pantu groza šādi:

a)

panta 2. līdz 5. punktu aizstāj ar šādiem:

“2.   Lai ieceltu jaunu ģenerāldirektoru, Komisija Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē aicinājumu pieteikties konkursam. Šādu aicinājumu publicē vismaz sešus mēnešus pirms amatā esošā ģenerāldirektora pilnvaru termiņa beigām. Komisija izveido atbilstoši kvalificētu amata kandidātu sarakstu. Pēc tam, kad Uzraudzības komiteja ir sniegusi labvēlīgu atzinumu par Komisijas piemēroto atlases procedūru, Eiropas Parlaments un Padome savlaicīgi vienojas par sarakstu ar trim kandidātiem no Komisijas sastādītā piemēroto amata kandidātu saraksta. Komisija ieceļ ģenerāldirektoru no minētā kandidātu saraksta.

3.   Pildot savus pienākumus, ģenerāldirektors nelūdz un nepieņem nevienas valdības vai iestādes, struktūras, biroja vai aģentūras norādījumus ne attiecībā uz ārējas un iekšējas izmeklēšanas vai koordinēšanas pasākumu sākšanu un veikšanu, ne attiecībā uz ziņojumu sagatavošanu pēc šādas izmeklēšanas vai koordinēšanas pasākumiem. Ja ģenerāldirektors uzskata, ka kāds Komisijas pasākums rada šaubas par viņa neatkarību, viņš par to nekavējoties informē Uzraudzības komiteju un izlemj, vai EST celt prasību pret Komisiju.

4.   Ģenerāldirektors regulāri un vismaz reizi gadā ziņo Eiropas Parlamentam, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai par Biroja veiktās izmeklēšanas secinājumiem, veiktajām darbībām un konstatētajām problēmām, vienlaikus ievērojot izmeklēšanas konfidencialitāti, attiecīgo personu un informācijas sniedzēju likumīgās tiesības un vajadzības gadījumā valsts tiesību aktus, kas piemērojami tiesvedībai. Minētajos ziņojumos iekļauj arī novērtējumu par pasākumiem, ko veikušas dalībvalstu kompetentās iestādes un iestādes, organizācijas, biroji un aģentūras, ņemot vērā Biroja sagatavotos ziņojumus un ieteikumus.

4.a   Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes pieprasījuma saistībā ar savu budžeta kontroles tiesību īstenošanu ģenerāldirektors var sniegt informāciju par Biroja darbību, ievērojot izmeklēšanas un pēc to pabeigšanas veikto procedūru konfidencialitāti. Eiropas Parlaments un Padome nodrošina saskaņā ar šo punktu sniegtās informācijas konfidencialitāti.

5.   Ģenerāldirektors periodiski informē Uzraudzības komiteju par Biroja darbībām, izmeklēšanas funkcijas īstenošanu un par veiktajiem izmeklēšanas pēcpasākumiem.

Ģenerāldirektors periodiski informē Uzraudzības komiteju par:

a)

gadījumiem, kad nav ievēroti ģenerāldirektora ieteikumi;

b)

gadījumiem, kad informācija ir nodota dalībvalstu tiesu iestādēm vai EPPO;

c)

lietām, kurās izmeklēšana netika sākta, un izbeigtajām lietām;

d)

izmeklēšanas ilgumu saskaņā ar 7. panta 8. punktu.”;

b)

panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.   Ģenerāldirektors izveido iekšēju konsultēšanās un kontroles procedūru, tostarp likumības pārbaudi, kas ir saistīta ar, inter alia, attiecīgo personu procesuālu garantiju un pamattiesību, kā arī attiecīgo dalībvalstu tiesību aktu ievērošanu, jo īpaši ņemot vērā 11. panta 2. punktu. Likumības pārbaudi veic Biroja darbinieki, kas ir eksperti tiesību un izmeklēšanas procedūru jomā. Viņu atzinumu pievieno izmeklēšanas galīgajam ziņojumam.”;

c)

panta 8. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“8.   Ģenerāldirektors pieņem Biroja darbiniekiem paredzētas izmeklēšanas procedūru vadlīnijas. Minētās vadlīnijas atbilst šīs regulas noteikumiem un ietver, inter alia, tādus jautājumus kā:

a)

prakse, kas jāievēro Biroja pilnvaru īstenošanā;

b)

sīki izstrādāti noteikumi, kas reglamentē izmeklēšanas procedūras;

c)

procesuālās garantijas;

d)

sīki izstrādāta informācija par iekšējām konsultēšanās un kontroles procedūrām, tostarp likumības pārbaudi;

e)

datu aizsardzība un politika attiecībā uz saziņu un piekļuvi dokumentiem, kā noteikts 10. panta 3.b punktā;

f)

attiecības ar EPPO.”;

d)

panta 9. punktu aizstāj ar šādu:

“9.   Pirms ģenerāldirektoram uzliek disciplinārsodu vai pirms atceļ ģenerāldirektora imunitāti, Komisija apspriežas ar Uzraudzības komiteju.”;

18)

regulas 19. pantu aizstāj ar šādu:

“19. pants

Novērtējuma ziņojums un iespējamā pārskatīšana

1.   Ne vēlāk kā piecus gadu pēc dienas, ko nosaka saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 120. panta 2. punkta otro daļu, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei novērtējuma ziņojumu par šīs regulas piemērošanu un ietekmi, jo īpaši attiecībā uz Biroja un EPPO sadarbības efektivitāti un lietderību. Minētajam ziņojumam pievieno Uzraudzības komitejas atzinumu.

2.   Ne vēlāk kā divus gadus pēc tam, kad, ievērojot 1. punktu, ir iesniegts novērtējuma ziņojums, Komisija vajadzības gadījumā iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei likumdošanas priekšlikumu, kas paredz modernizēt Biroja darbības satvaru, tostarp papildu vai sīkāk izstrādātus noteikumus par Biroja izveidi, tā funkcijām vai procedūrām, kas piemērojamas tā darbībām, jo īpaši attiecībā uz tā sadarbību ar EPPO, pārrobežu izmeklēšanu un izmeklēšanu dalībvalstīs, kuras nepiedalās EPPO.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr ar šīs regulas 1. panta 13. punktu iekļauto Regulas (EK, Euratom) Nr. 883/2013 12.c–12.f pantu piemēro no dienas, kas jānosaka saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1939 120. panta 2. punkta otro daļu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 23. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  OV C 42, 1.2.2019., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. aprīļa nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 4. decembra nostāja pirmajā lasījumā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta). Eiropas Parlamenta 2020. gada 17. decembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp.).

(4)  Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

(6)  Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/1937 (2019. gada 23. oktobris) par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem (OV L 305, 26.11.2019., 17. lpp.).

(8)  Vispārējās tiesas (pirmā palāta) 2017. gada 3. maija spriedums – Sigma Orionis SA/Eiropas Komisija, T-48/16, ECLI:EU:T:2018:245.

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

(10)  OV L 136, 31.5.1999., 15. lpp.

(11)  Padomes Regula (EK) Nr. 515/97 (1997. gada 13. marts) par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (OV L 82, 22.3.1997., 1. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 608/2013 ( 2013. gada 12. jūnijs ) par muitas darbu intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1383/2003 (OV L 181, 29.6.2013., 15. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).


28.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 437/74


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/2224

(2020. gada 23. decembris)

par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina kravu autopārvadājumu un pasažieru autopārvadājumu pamatsavienojamību pēc Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas paredzētā pārejas perioda beigām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (2) (“Izstāšanās līgums”) Savienība noslēdza ar Padomes Lēmumu (ES) 2020/135 (3), un minētais līgums stājās spēkā 2020. gada 1. februārī. Izstāšanās līguma 126. pantā paredzētais pārejas periods, kura laikā saskaņā ar Izstāšanās līguma 127. pantu Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei (Apvienotā Karaliste) un tās teritorijā turpina piemērot Savienības tiesību aktus, beidzas 2020. gada 31. decembrī. Padome 2020. gada 25. februārī pieņēma Lēmumu (ES, Euratom) 2020/266 (4), ar ko pilnvaro sākt sarunas ar Apvienoto Karalisti par jaunu partnerības nolīgumu. Kā norādīts sarunu norādēs, pilnvarojums cita starpā ietver elementus, kas vajadzīgi, lai visaptveroši pievērstos attiecībām ar Apvienoto Karalisti autotransporta jomā pēc pārejas perioda beigām. Tomēr nav skaidrs, vai līdz minētā perioda beigām nolīgums starp Savienību un Apvienoto Karalisti, kas reglamentē turpmākās attiecības kravu un pasažieru autopārvadājumu jomā, būs stājies spēkā.

(2)

Pārejas perioda beigās un ja nav īpašu noteikumu, tiks izbeigtas visas tiesības un pienākumi, kas izriet no Savienības tiesību aktiem attiecībā uz piekļuvi tirgum, kā noteikts ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (EK) Nr. 1072/2009 (5) un (EK) Nr. 1073/2009 (6), ciktāl tas attiecas uz attiecībām starp Apvienoto Karalisti un Savienību un tās dalībvalstīm.

(3)

Šādā situācijā tiktu nopietni traucēti starptautiskie kravu un pasažieru autopārvadājumi starp Savienību un Apvienoto Karalisti.

(4)

Gibraltārs neietilpst šīs regulas teritoriālās darbības jomā, un jebkura atsauce tajā uz Apvienoto Karalisti neietver Gibraltāru.

(5)

Eiropas Transporta ministru konferences (ETMK) daudzpusējā kvotu sistēma ir vienīgais alternatīvais pieejamais tiesiskais regulējums, kas varētu nodrošināt pamatu kravu autopārvadājumiem starp Savienību un Apvienoto Karalisti. Tomēr, ņemot vērā to, ka ETMK sistēmā pašlaik pieejamo atļauju skaits ir ierobežots un to darbības joma ir ierobežota attiecībā uz aptvertajiem autopārvadājumu veidiem, šī sistēma pašlaik nav piemērota, lai pilnībā nodrošinātu kravu autopārvadājumus starp Savienību un Apvienoto Karalisti atbilstīgi vajadzībām.

(6)

Paredzams, ka saistībā ar pasažieru autopārvadājumu pakalpojumiem arī radīsies nopietni traucējumi, tostarp sabiedriskās kārtības traucējumi. Nolīgums par pasažieru neregulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem (7) (“Interbus nolīgums”) ir vienīgais pieejamais tiesiskais regulējums, kas pēc pārejas perioda beigām varētu nodrošināt pamatu pasažieru pārvadājumiem ar autobusu starp Savienību un Apvienoto Karalisti. 2021. gada 1. janvārī Apvienotā Karaliste kļūs par Interbus nolīguma pilnvērtīgu līgumslēdzēju pusi. Tomēr Interbus nolīgums attiecas tikai uz neregulārajiem pārvadājumiem, un tāpēc tas nav piemērots, lai novērstu traucējumus, kas saistīti ar starptautiskajiem autobusu pārvadājumiem starp Apvienoto Karalisti un Savienību pēc pārejas perioda beigām. Tika risinātas sarunas par Interbus nolīguma Protokolu, kas attiecas uz pasažieru regulārajiem un speciālajiem regulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, un paredzams, ka Apvienotā Karaliste to ratificēs pēc iespējas drīz. Tomēr nav paredzams, ka Protokols stāsies spēkā laikus, lai piedāvātu dzīvotspējīgu alternatīvu risinājumu laikposmam tūlīt pēc pārejas perioda beigām. Tāpēc pieejamie instrumenti neatbilst pasažieru regulāro un speciālo regulāro pārvadājumu ar autobusu vajadzībām starp Savienību un Apvienoto Karalisti.

(7)

Tādēļ nolūkā novērst no šīs situācijas izrietošos nopietnos traucējumus, tostarp sabiedriskās kārtības traucējumus, ir nepieciešams izveidot pagaidu pasākumu kopumu, kas kravu autopārvadātājiem un autobusu pārvadātājiem, kuriem atļauja piešķirta Apvienotajā Karalistē, ļauj veikt kravu un pasažieru autopārvadājumus starp Apvienoto Karalisti un Savienību vai no Apvienotās Karalistes teritorijas uz Apvienotās Karalistes teritoriju, tranzītā šķērsojot vienu vai vairākas dalībvalstis. Lai nodrošinātu pienācīgu līdzsvaru starp Apvienoto Karalisti un Savienību, šādas tiesības būtu jāpiešķir ar nosacījumu, ka tiek piešķirtas līdzvērtīgas tiesības, un uz tām būtu jāattiecina konkrēti nosacījumi, kas nodrošina godīgu konkurenci.

(8)

Tiesības veikt pārvadājumus dalībvalsts teritorijā un starp dalībvalstīm ir iekšējā tirgus būtisks sasniegums, un pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no Savienības un ja nav īpašu noteikumu, kas paredz pretējo, Apvienotās Karalistes kravu autopārvadātājiem vairs nevajadzētu būt šādām tiesībām. Tomēr pastāv iespēja, ka tūlīt pēc pārejas perioda un ja nav noslēgts turpmākais nolīgums, kas reglamentē autopārvadājumus starp Savienību un Apvienoto Karalisti, varētu notikt satiksmes plūsmu traucējumi un no tiem izrietoši sabiedriskās kārtības apdraudējumi, jo īpaši robežšķērsošanas vietās, kuru skaits ir ierobežots un kurās jāveic transportlīdzekļu un to kravu papildu kontroles. Pirms pārejas perioda beigām robežšķērsošanas vietās ar Apvienoto Karalisti jau veidojās lielāki sastrēgumi. Ar Covid-19 pandēmiju saistītā krīze negatīvi ietekmēja arī autotransportu, palielinoties tukšajām kravām, – tendencei, kura varētu saasināties, ja nebūs elastības, ļaujot Apvienotās Karalistes kravu autopārvadātājiem veikt, pat ja ļoti ierobežotā apmērā, pārvadājumus Savienībā stingri ierobežotā laikposmā. Šādi traucējumi varētu radīt situācijas, kas negatīvi ietekmē tās kritiskās piegāžu ķēdes, kuras ir uzskatāmas par vajadzīgām, lai pārvaldītu pašreizējo Covid-19 pandēmiju. Lai mazinātu šādus traucējumus, uz laiku būtu jāļauj Apvienotās Karalistes kravu autopārvadātājiem veikt ierobežotu skaitu papildu pārvadājumu Savienības teritorijā saistībā ar pārvadājumiem starp Apvienoto Karalisti un Savienību. To transportlīdzekļiem tad nebūtu nekavējoties jāatgriežas Apvienotajā Karalistē, un būtu mazāka iespēja, ka tie atgriežas Apvienotajā Karalistē bez kravas, kas samazinātu transportlīdzekļu kopējo skaitu un līdz ar to arī spiedienu robežšķērsošanas vietās. Tiesībām veikt šādus papildu pārvadājumus vajadzētu būt samērīgām un nevajadzētu dublēt tādu tiesību līmeni, kādas Savienības kravu autopārvadātājiem pienākas saskaņā ar iekšējā tirgus noteikumiem, turklāt tās būtu pakāpeniski jāatceļ.

(9)

Pārrobežu autobusu pārvadājumi starp Īriju un Apvienoto Karalisti attiecībā uz Ziemeļīriju ir īpaši svarīgi kopienām, kas dzīvo pierobežas reģionos, lai nodrošinātu pamatsavienojamību starp kopienām, cita starpā kā daļu no kopējās ceļošanas telpas. Tāpēc Apvienotās Karalistes autobusu pārvadātāju nodrošināta pasažieru iekāpšana un izkāpšana būtu jāatļauj arī turpmāk Īrijas pierobežas reģionos saistībā ar starptautiskajiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusu starp Īriju un Ziemeļīriju.

(10)

Lai atspoguļotu šo pasākumu pagaidu raksturu un neradītu precedentu, šajā regulā paredzētais pasākumu kopums būtu jāpiemēro uz neilgu laikposmu. Attiecībā uz kravu autopārvadājumiem minētais neilgais laikposms ir paredzēts, lai ļautu veikt iespējamos sagatavošanās darbus pamatsavienojamības nodrošināšanai ETMK sistēmā, un neskar tāda turpmāka nolīguma stāšanos spēkā, kurš reglamentē kravu autopārvadājumus starp Savienību un Apvienoto Karalisti, un turpmākos Savienības noteikumus transporta jomā. Attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem ar autobusu minētais neilgais laikposms ir paredzēts, lai Interbus nolīguma Protokols par pasažieru regulārajiem un speciālajiem regulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem varētu stāties spēkā un tikt piemērots Apvienotajai Karalistei, vai nu Apvienotajai Karalistei ratificējot minēto protokolu, vai tam pievienojoties, un neskar iespējamu turpmāku nolīgumu par šo jautājumu starp Savienību un Apvienoto Karalisti.

(11)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, noteikt pagaidu pasākumus, kas reglamentē kravu autopārvadājumus un pasažieru pārvadājumus starp Savienību un Apvienoto Karalisti gadījumā, ja pārejas perioda beigās starp tām nav noslēgts nolīgums autotransporta jomā, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet darbības mēroga un iedarbības dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(12)

Ņemot vērā steidzamību, kas saistīta ar pārejas perioda beigām, tika uzskatīts par lietderīgu paredzēt izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas minēts LES, Līgumam par Eiropas Savienības darbību (LESD) un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. pantā.

(13)

Šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā, un tā būtu jāpiemēro no nākamās dienas pēc Izstāšanās līgumā noteiktā pārejas perioda beigām, ja vien līdz minētajai dienai nav stājies spēkā vai attiecīgā gadījumā netiek provizoriski piemērots autopārvadājumu nolīgums, kas noslēgts ar Apvienoto Karalisti. Šī regula būtu jāpiemēro līdz dienai pirms stājas spēkā starptautisks nolīgums, kas reglamentē autopārvadājumus attiecībā uz abām pusēm, vai līdz dienai pirms minēto nolīgumu sāk provizoriski piemērot. Izņemot īpašos noteikumus, ko piemēro Īrijas pierobežas reģionā starptautisko regulāro un speciālo regulāro pārvadājumu laikā starp Īriju un Ziemeļīriju, tiesību veikt regulārus un speciālus regulārus pārvadājumus ar autobusu piemērošana būtu jāpārtrauc dienā, kad Savienībā un Apvienotajā Karalistē stājas spēkā Interbus nolīguma Protokols par pasažieru regulārajiem un speciālajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusu. Jebkurā gadījumā šīs regulas piemērošana būtu jāpārtrauc 2021. gada 30. jūnijā.

(14)

Kad tas nepieciešams tirgus vajadzību apmierināšanai, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu attiecībā uz to, lai atjaunotu līdzvērtību starp tiesībām, ko Savienība piešķīrusi Apvienotās Karalistes kravu autopārvadātājiem un Apvienotās Karalistes autobusu pārvadātājiem, un tiesībām, ko Apvienotā Karaliste piešķīrusi Savienības kravu autopārvadātājiem un Savienības autobusu pārvadātajiem, tostarp gadījumos, kad tiesības, ko piešķir Apvienotā Karaliste, tiek piešķirtas, pamatojoties uz izcelsmes dalībvalsti, vai citādi nav vienlīdzīgi pieejamas visiem Savienības pārvadātājiem, un attiecībā uz to, lai novērstu negodīgas konkurences gadījumus, kuri kaitē Savienības kravu autopārvadātājiem un Savienības autobusu pārvadātajiem.

(15)

Minētajiem deleģētajiem aktiem būtu jāatbilst proporcionalitātes principam, un tādēļ to noteikumiem vajadzētu būt samērīgiem ar problēmām, kas radušās, nespējot piešķirt līdzvērtīgas tiesības vai radot negodīgus konkurences apstākļus. Šīs regulas piemērošanas apturēšanu Komisijai būtu jāparedz tikai vissmagākajos gadījumos, ja Apvienotā Karaliste nav piešķīrusi līdzvērtīgas tiesības Savienības kravu autopārvadātājiem un Savienības autobusu pārvadātajiem vai ja šādi piešķirtās tiesības ir minimālas, vai ja konkurences apstākļi Apvienotās Karalistes kravu autopārvadātājiem vai Apvienotās Karalistes autobusu pārvadātājiem tik ļoti atšķiras no Savienības pārvadātāju konkurences apstākļiem, ka Savienības pārvadātājiem attiecīgo pakalpojumu sniegšana vairs nav ekonomiski izdevīga.

(16)

Pieņemot minētos deleģētos aktus, ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (8). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana. Komisijai būtu jānodrošina, ka neviens šāds pieņemts deleģētais akts nepamatoti neietekmē iekšējā tirgus pienācīgu darbību.

(17)

Regulas (EK) Nr. 1072/2009 un (EK) Nr. 1073/2009 darbības joma būtu uz laiku jāpaplašina, lai tādējādi nodrošinātu, ka Apvienotās Karalistes piešķirtās tiesības Savienības kravu autopārvadātājiem un Savienības autobusu pārvadātajiem, kas ir līdzvērtīgas tām, kuras ar šo regulu piešķir Apvienotās Karalistes kravu autopārvadātājiem un autobusu pārvadātajiem, būtu vienlīdzīgi pieejamas visiem Savienības pārvadātajiem. Minētās regulas jau attiecas uz brauciena daļu, kas notiek starp dalībvalsti un trešo valsti jebkuras tās dalībvalsts teritorijā, kura tiek šķērsota tranzītā. Tomēr šādos gadījumos ir jānodrošina, ka Regula (EK) Nr. 1072/2009 attiecas arī uz brauciena daļu tās dalībvalsts teritorijā, kurā notiek iekraušana vai izkraušana, un ka Regula (EK) Nr. 1073/2009 attiecas uz brauciena daļu tās dalībvalsts teritorijā, kurā notiek pasažieru iekāpšana vai izkāpšana. Šādas paplašināšanas mērķis ir nodrošināt, ka Savienības pārvadātāji var veikt pārrobežu pārvadājumus uz Apvienoto Karalisti vai no tās, kā arī apstāties papildu pieturās, veicot pasažieru pārvadājumus,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Šī regula nosaka pagaidu pasākumus, kas reglamentē kravu autopārvadājumus, kā arī regulāru un speciālu regulāru pasažieru pārvadājumu ar autobusu veikšanu starp Savienību un Apvienoto Karalisti pēc Izstāšanās līguma 126. pantā paredzētā pārejas perioda beigām.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“transportlīdzeklis” ir

a)

kravas pārvadājumu gadījumā Apvienotajā Karalistē reģistrētu mehānisku transportlīdzekli vai sakabinātu transportlīdzekļu apvienojumu, no kuriem vismaz sakabē esošais mehāniskais transportlīdzeklis ir reģistrēts Apvienotajā Karalistē, un to izmanto tikai kravu pārvadājumiem; tas var būt uzņēmuma īpašumā, uzņēmums to var būt iegādājies uz nomaksu vai var nomāt ar noteikumu, ka nomas gadījumā tas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/1/EK (9) izklāstītajiem nosacījumiem;

b)

pasažieru pārvadāšanas gadījumā – autobuss;

2)

“atļauts kravu pārvadājums” ir

a)

brauciens ar kravu, ko transportlīdzeklis veic no Savienības teritorijas uz Apvienotās Karalistes teritoriju vai pretēji, braucot vai nebraucot tranzītā cauri vienai vai vairākām dalībvalstīm vai trešām valstīm;

b)

pēc brauciena ar kravu no Apvienotās Karalistes teritorijas uz Savienības teritoriju, kā noteikts šā punkta a) apakšpunktā, septiņu dienu laikā no izkraušanas Savienības teritorijā līdz divām papildu iekraušanas un izkraušanas darbībām Savienības teritorijā divu mēnešu laikposmā no šīs regulas pirmās piemērošanas dienas, kā noteikts 12. panta 2. punkta pirmajā daļā, un viena darbība septiņu dienu laikā no izkraušanas Savienības teritorijā nākamo trīs mēnešu laikā;

c)

brauciens ar kravu, ko transportlīdzeklis veic no Apvienotās Karalistes teritorijas uz Apvienotās Karalistes teritoriju, braucot tranzītā caur Savienības teritoriju;

d)

brauciens bez kravas saistībā ar a) un c) apakšpunktā minētajiem pārvadājumiem;

3)

“atļauts pasažieru pārvadājums ar autobusu” ir

a)

brauciens ar autobusu, lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumu no Savienības teritorijas uz Apvienotās Karalistes teritoriju vai pretēji, braucot vai nebraucot tranzītā cauri vienai vai vairākām dalībvalstīm vai trešām valstīm;

b)

brauciens ar autobusu, lai nodrošinātu pasažieru pārvadājumu no Apvienotās Karalistes teritorijas uz Apvienotās Karalistes teritoriju, braucot tranzītā caur Savienības teritoriju;

c)

brauciens bez pasažieriem saistībā ar a) un b) apakšpunktā minētajiem pārvadājumiem;

d)

pasažieru iekāpšana un izkāpšana Īrijas pierobežas reģionā, veicot starptautiskus regulārus un speciālus regulārus pārvadājumus starp Īriju un Ziemeļīriju;

4)

“Īrijas pierobežas reģions” ir Īrijas apgabali, kas robežojas ar sauszemes robežu starp Īriju un Ziemeļīriju;

5)

“Savienības kravu autopārvadātājs” ir uzņēmums, kas veic kravu autopārvadājumus un kam ir derīga Kopienas atļauja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1072/2009 4. pantu;

6)

“Apvienotās Karalistes kravas autopārvadātājs” ir uzņēmums, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē un kam ir atļauja veikt kravu autopārvadājumus, un kam ir derīga starptautiskā pārvadājuma veikšanai izdota atļauja attiecībā uz atļautajiem kravu pārvadājumiem;

7)

“Apvienotās Karalistes atļauja” attiecībā uz Apvienotās Karalistes kravu autopārvadātāju ir Apvienotās Karalistes izdota atļauja starptautisku pārvadājumu veikšanai un attiecas uz kravu atļautu pārvadājumu, un attiecībā uz Apvienotās Karalistes autobusu pārvadātāju – Apvienotās Karalistes izdota atļauja starptautisku pārvadājumu veikšanai un attiecas uz atļautu pasažieru pārvadājumu ar autobusu;

8)

“autobuss” ir Apvienotajā Karalistē reģistrēts transportlīdzeklis, kas saskaņā ar tā konstrukciju un aprīkojumu ir piemērots un paredzēts vairāk nekā deviņu pasažieru, ieskaitot transportlīdzekļa vadītāju, pārvadāšanai;

9)

"regulāri pārvadājumi" ir tādi pārvadājumi, kas nodrošina pasažieru pārvadājumus noteiktos laika intervālos pa noteiktiem maršrutiem, pasažieriem iekāpjot un izkāpjot iepriekš noteiktās pieturvietās;

10)

“speciālie regulārie pārvadājumi” ir regulāri pārvadājumi neatkarīgi no tā, kas ir to organizētājs, un ar kuriem nodrošina noteiktu pasažieru kategoriju pārvadājumus, nepārvadājot pārējos pasažierus;

11)

“Savienības autobusu pārvadātājs” ir uzņēmums, kas veic pasažieru pārvadājumus ar autobusu un kam ir derīga Kopienas atļauja saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1073/2009 4. pantu;

12)

“Apvienotās Karalistes autobusu pārvadātājs” ir uzņēmums, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē un kam ir atļauja veikt pasažieru pārvadājumus ar autobusu, un kam ir derīga starptautiskā pārvadājuma veikšanai izdota atļauja attiecībā uz atļautajiem pasažieru pārvadājumiem ar autobusu;

13)

“pārvadātājs” ir vai nu kravas autopārvadātājs vai autobusu pārvadātājs;

14)

“konkurences tiesības” ir jebkuri tiesību akti, kas attiecas uz šādām darbībām, ja tās varētu ietekmēt kravu autopārvadājumu vai autobusu pārvadājumu pakalpojumus:

a)

rīcību, kurā ietverti šādi elementi:

i)

līgumi starp attiecīgi kravu autopārvadātājiem vai autobusu pārvadātājiem, kravu autopārvadātāju vai autobusu pārvadātāju apvienību lēmumi un saskaņotas darbības, kuru mērķis ir novērst, ierobežot vai kropļot konkurenci vai kuru sekas ir konkurences novēršana, ierobežošana vai kropļošana;

ii)

viena vai vairāku kravu autopārvadātāju vai autobusu pārvadātāju dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana;

iii)

pasākumi, ko Apvienotā Karaliste veic vai patur spēkā attiecībā uz publiskiem uzņēmumiem un uzņēmumiem, kuriem Apvienotā Karaliste piešķir īpašas vai ekskluzīvas tiesības, un kas ir pretrunā ar i) vai ii) punktu;

b)

attiecīgi kravu autopārvadātāju vai autobusu pārvadātāju koncentrācija, kas būtiski kavē efektīvu konkurenci, jo īpaši, radot vai nostiprinot dominējošu stāvokli;

15)

“subsīdija” ir jebkāds finansiāls ieguldījums, ko valdība vai jebkura cita publiska iestāde jebkurā līmenī piešķir pārvadātājam un kas dod labumu, tostarp:

a)

līdzekļu tieša piešķiršana, piemēram, dotācijas, aizdevumi vai ieguldījums pašu kapitālā, iespējama līdzekļu tieša piešķiršana, un saistību pārņemšana, piemēram, aizdevuma garantijas, kapitāla iepludināšana, īpašumtiesības, aizsardzība pret bankrotu vai apdrošināšana;

b)

atteikšanās no ieņēmumiem vai tādu ieņēmumu neiekasēšana, kas citādi būtu iekasējami;

c)

tādu preču piegāde vai pakalpojumu sniegšana, kas neattiecas uz vispārējo infrastruktūru, vai preču vai pakalpojumu iegāde;

d)

maksājumi finansēšanas mehānismam vai uzticēšana privātai struktūrai vai tās norīkošana pildīt vienu vai vairākas a), b) un c) apakšpunktā minētās funkcijas, kas parasti būtu valdības vai citas publiskas iestādes kompetencē un praksē pēc būtības neatšķiras no valdību parastās prakses.

Uzskata, ka labumu nepiešķir ar finansiālu ieguldījumu, ko veic valdība vai cita publiska iestāde, ja privāts tirgus dalībnieks, kas pamatojas vienīgi uz peļņas gūšanas perspektīvu, tādā pašā situācijā kā attiecīgā publiskā iestāde būtu veicis to pašu finansiālo ieguldījumu;

16)

“neatkarīga konkurences iestāde” ir iestāde, kas atbild par konkurences tiesību piemērošanu un izpildi, kā arī par subsīdiju kontroli un kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

iestāde ir funkcionāli neatkarīga, un tai ir pienācīgie resursi, kas vajadzīgi tās uzdevumu veikšanai;

b)

ar nepieciešamajām garantijām ir nodrošināts, ka iestāde tās pienākumu izpildē un pilnvaru īstenošanā ir neatkarīga no politiskās vai jebkādas citas ārējās ietekmes un rīkojas objektīvi;

c)

iestādes lēmumus var pārsūdzēt tiesā;

17)

“diskriminācija” ir jebkāda veida diferencēšana bez objektīva pamatojuma tādu preču piegādē vai pakalpojumu, tostarp sabiedrisko pakalpojumu, sniegšanā, ko izmanto kravu autopārvadājumu vai autobusu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai, vai to publisko iestāžu attieksmē, kuras saistītas ar šādiem pakalpojumiem;

18)

“Savienības teritorija” ir dalībvalstu teritorija, kurā tiek piemērots LES un LESD atbilstoši minētajos Līgumos paredzētajiem nosacījumiem.

3. pants

Tiesības veikt atļautus kravu pārvadājumus

1.   Apvienotās Karalistes kravu autopārvadātāji var veikt atļautus kravu pārvadājumus saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

2.   Fiziskas vai juridiskas personas, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, var veikt šādu veidu atļautus kravu pārvadājumus, kam nav nepieciešama Apvienotās Karalistes atļauja:

a)

pasta pārvadājumi kā vispārējais pakalpojums;

b)

bojātu vai avarējušu transportlīdzekļu pārvadājumi;

c)

kravu pārvadājumi ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, kuru maksimālā pilnā masa, ietverot piekabju masu, nepārsniedz 3,5 tonnas;

d)

medikamentu, medicīnas ierīču, iekārtu un citu neatliekamas medicīniskas palīdzības sniegšanai vajadzīgu piederumu pārvadājumi, jo īpaši uz dabas katastrofu piemeklētām vietām;

e)

kravu pārvadājumi ar noteikumu, ka:

i)

pārvadājamā krava ir uzņēmuma īpašums vai uzņēmums to pārdevis, nopircis, iznomājis vai nomājis, izgatavojis, ieguvis, apstrādājis vai remontējis;

ii)

brauciena mērķis ir atvest kravu uz uzņēmumu vai aizvest no tā, vai arī to pārvietot uzņēmuma teritorijā vai ārpus tās savām vajadzībām;

iii)

šādiem pārvadājumiem izmantotos mehāniskos transportlīdzekļus vada personāls, kas strādā uzņēmumā vai ir nodots uzņēmuma rīcībā saskaņā ar līgumsaistībām;

iv)

kravu pārvadāšanai izmantotie transportlīdzekļi ir uzņēmuma īpašumā, uzņēmums tos iegādājies uz nomaksu vai nomā, ar noteikumu, ka nomātie transportlīdzekļi atbilst nosacījumiem, kas izklāstīti Direktīvā 2006/1/EK; un

v)

šādi pārvadājumi ir ne vairāk kā palīgdarbība uzņēmuma vispārējā darbībā.

4. pants

Tiesības veikt regulārus un speciālus regulārus autobusu pārvadājumus

1.   Apvienotās Karalistes autobusu pārvadātāji saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem var pārvadāt pasažierus ar autobusu, veicot regulārus un speciālus regulārus pārvadājumus.

2.   Lai veiktu atļautus regulārus un speciālus regulārus autobusu komercpārvadājumus, Apvienotās Karalistes autobusu pārvadātājiem ir jābūt atļaujai, kas izsniegta pirms šīs regulas piemērošanas dienas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1073/2009 6. līdz 11. pantu.

3.   Atļaujas, kas paliek spēkā saskaņā ar šā panta 2. punktu, var turpināt izmantot šā panta 1. punktā noteiktajiem mērķiem uz laikposmu, kas nav ilgāks par 2021. gada 30. jūniju, ja tās ir atjaunotas saskaņā ar tādiem pašiem noteikumiem un nosacījumiem vai grozītas attiecībā uz pieturām, maksām vai grafiku, kā arī ievērojot Regulas (EK) Nr. 1073/2009 6. līdz 11. pantā paredzētos noteikumus un procedūras.

4.   Fiziskas vai juridiskas personas, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē, atļautu pasažieru pārvadājumu ar autobusu nekomerciāliem un bezpeļņas mērķiem var veikt bez atļaujas, ja:

a)

attiecīgos pārvadājumus šī fiziskā vai juridiskā persona veic tikai kā palīgpakalpojumus; un

b)

izmantojamie transportlīdzekļi ir fiziskās vai juridiskās personas īpašums vai šī persona ir tos iegādājusies uz nomaksu, vai arī tie ir ilgtermiņa nomas līguma priekšmets un to vadītāji ir fiziskās vai juridiskās personas darbinieki, pati fiziskā persona, vai personāls, kas nodarbināts attiecīgajā uzņēmumā vai kas atbilstīgi līgumsaistībām nodots tā rīcībā.

Uz minētajiem pārvadājumiem neattiecas nekādas Savienības atļauju izsniegšanas sistēmas, ja personai, kas veic darbību, ir valsts atļauja, kas izsniegta pirms šīs regulas pirmās piemērošanas dienas, kā noteikts šīs regulas 12. panta 2. punkta pirmajā daļā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1073/2009 3. panta 2. punktu.

5.   Transportlīdzekļa maiņa vai pārvadājuma pārtraukšana, lai dotu iespēju veikt brauciena daļu, izmantojot citu transporta veidu, neietekmē šīs regulas piemērošanu.

5. pants

Divpusējie nolīgumi vai vienošanās

Dalībvalstis nerisina sarunas un neiesaistās nekādos divpusējos nolīgumos vai vienošanās ar Apvienoto Karalisti par jautājumiem, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā.

Apvienotās Karalistes kravu autopārvadātājiem vai Apvienotās Karalistes autobusu pārvadātājiem citādi nepiešķir nekādas tiesības, izņemot tās, kas piešķirtas saskaņā ar šo regulu, neskarot spēkā esošās daudzpusējās vienošanās.

6. pants

Sociālie un tehniskie noteikumi

Veicot atļautus kravu pārvadājumus vai pasažieru pārvadājums ar autobusu saskaņā ar šo regulu, ievēro šādus noteikumus:

a)

attiecībā uz autotransporta apkalpes locekļiem un pašnodarbinātajiem autovadītājiem – prasības, ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/15/EK (10);

b)

attiecībā uz dažiem sociālās jomas tiesību aktiem saistībā ar autotransportu – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 561/2006 (11) izklāstītās prasības;

c)

attiecībā uz tahogrāfiem autotransportā – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 165/2014 (12) izklāstītās prasības;

d)

attiecībā uz transportlīdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību – prasības, ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/59/EK (13);

e)

attiecībā uz dažu autotransportlīdzekļu maksimālajiem pieļaujamajiem gabarītiem un masu – prasības, ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar Padomes Direktīvu 96/53/EK (14);

f)

attiecībā uz ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un izmantošanu noteiktu kategoriju mehāniskajos transportlīdzekļos – prasības, ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar Padomes Direktīvu 92/6/EEK (15);

g)

attiecībā uz drošības jostu un bērnu ierobežotājsistēmu obligātu lietošanu transportlīdzekļos – prasības, ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/671/EEK (16);

h)

attiecībā uz darba ņēmēju norīkošanu darbā – prasības, ko dalībvalstis noteikušas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 96/71/EK (17);

i)

attiecībā uz pasažieru tiesībām – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 181/2011 (18) izklāstītās prasības.

7. pants

Tiesību līdzvērtība

1.   Komisija uzrauga tiesības, ko Apvienotā Karaliste piešķir Savienības kravu autopārvadātājiem un Savienības autobusu pārvadātājiem, un to īstenošanas nosacījumus.

2.   Ja Komisija konstatē, ka tiesības, ko Apvienotā Karaliste piešķīrusi Savienības kravu autopārvadātājiem vai Savienības autobusu pārvadātājiem, de iure vai de facto nav līdzvērtīgas tām, kas saskaņā ar šo regulu piešķirtas Apvienotās Karalistes pārvadātājiem, vai ka minētās tiesības nav vienādi pieejamas visiem Savienības kravu autopārvadātājiem vai Savienības autobusu pārvadātājiem, tā bez kavēšanās un lai atjaunotu līdzvērtību, pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 11. pantu, lai:

a)

apturētu 3. panta vai 4. panta 1. līdz 4. punkta piemērošanu, ja Savienības pārvadātājiem netiek piešķirtas līdzvērtīgas tiesības vai ja piešķirtās tiesības ir minimālas;

b)

noteiktu Apvienotās Karalistes kravu autopārvadātājiem vai Apvienotās Karalistes autobusu pārvadātājiem pieejamās maksimālās kapacitātes vai braucienu skaita ierobežojumus, vai abus; vai

c)

pieņemtu darbības ierobežojumus, kas saistīti ar transportlīdzekļu tipiem vai ekspluatācijas nosacījumiem.

8. pants

Godīga konkurence

1.   Komisija pārrauga nosacījumus, ar kādiem Savienības pārvadātāji konkurē ar Apvienotās Karalistes pārvadātājiem kravu autopārvadājumu un autobusu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanā, uz ko attiecas šī regula.

2.   Ja Komisija konstatē, ka jebkuras šā panta 3. punktā minētās situācijas dēļ šā panta 1. punktā minētie apstākļi ir ievērojami nelabvēlīgāki par tiem, ko izmanto Apvienotās Karalistes pārvadātāji, tā bez kavēšanās un lai labotu minēto situāciju, pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 11. pantu, lai:

a)

apturētu 3. panta vai 4. panta 1. līdz 4. punkta piemērošanu, ja konkurences apstākļi Apvienotās Karalistes kravu autopārvadātājiem vai Apvienotās Karalistes autobusu pārvadātājiem tik ļoti atšķiras no tiem konkurences apstākļiem, kas attiecas uz Savienības pārvadātājiem, ka pēdējiem attiecīgo pakalpojumu sniegšana vairs nav ekonomiski izdevīga;

b)

noteiktu Apvienotās Karalistes kravu autopārvadātājiem vai Apvienotās Karalistes autobusu pārvadātājiem pieejamās maksimālās kapacitātes vai braucienu skaita ierobežojumus, vai abus; vai

c)

pieņemtu darbības ierobežojumus, kas saistīti ar transportlīdzekļu tipiem vai ekspluatācijas nosacījumiem.

3.   Šā panta 2. punktā minētos deleģētos aktus atbilstīgi minētajā punktā paredzētajiem nosacījumiem pieņem, lai novērstu šādas situācijas:

a)

Apvienotā Karaliste piešķir subsīdijas;

b)

Apvienotā Karaliste nav pieņēmusi vai faktiski nepiemēro konkurences tiesību aktus;

c)

Apvienotā Karaliste nav izveidojusi vai saglabājusi neatkarīgu konkurences iestādi;

d)

Apvienotās Karalistes piemēro tādus darba ņēmēju aizsardzības, drošības, drošuma vai vides aizsardzības standartus, kas ir zemāki par tiem, kas noteikti Savienības tiesību aktos, vai, ja Savienības tiesību aktos nav attiecīgu noteikumu, tie ir zemāki par tiem, ko piemēro visas dalībvalstis, vai, jebkurā gadījumā, zemāki par attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem;

e)

Apvienotā Karaliste saistībā ar Apvienotās Karalistes atļauju piešķiršanu kravu autopārvadātājiem vai autobusu pārvadātājiem piemēro standartus, kas ir zemāki nekā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1071/2009 (19) noteiktie standarti;

f)

Apvienotā Karaliste saistībā ar profesionālu autotransporta līdzekļu vadītāju kvalifikāciju un apmācību piemēro standartus, kas ir zemāki nekā Direktīvā 2003/59/EK noteiktie standarti;

g)

Apvienotā Karaliste piemēro ceļu nodevu un nodokļu uzlikšanas noteikumus, kas atšķiras no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 1999/62/EK (20) paredzētajiem noteikumiem; un

h)

jebkāda veida diskriminācija, kas vērsta pret Savienības pārvadātājiem.

4.   Šā panta 1. punkta piemērošanas nolūkā Komisija var pieprasīt informāciju no Apvienotās Karalistes kompetentajām iestādēm vai Apvienotās Karalistes pārvadātājiem. Ja viņi nesniedz pieprasīto informāciju samērīgā termiņā, ko noteikusi Komisija, vai sniedz nepilnīgu informāciju, Komisija var rīkoties saskaņā ar 2. punktu.

9. pants

Regulas (EK) Nr. 1072/2009 un (EK) Nr. 1073/2009 darbības jomas paplašināšana

1.   Saistībā ar kravu pārvadājumiem starp Savienības teritoriju un Apvienotās Karalistes teritoriju, ko veic Savienības kravu autopārvadātājs, pamatojoties uz Apvienotās Karalistes piešķirtām tiesībām kā minēts šīs regulas 7. pantā, un kas ir līdzvērtīgas tām, kas piešķirtas saskaņā ar šo regulu, Regulu (EK) Nr. 1072/2009 piemēro attiecībā uz to brauciena daļu, kas tiek veikta iekraušanas vai izkraušanas dalībvalsts teritorijā.

2.   Saistībā ar pasažieru pārvadājumiem starp Savienības teritoriju un Apvienotās Karalistes teritoriju, ko veic Savienības autobusu pārvadātājs, pamatojoties uz Apvienotās Karalistes piešķirtām tiesībām, kā minēts šīs regulas 7. pantā, un kas ir līdzvērtīgas tām, kas piešķirtas saskaņā ar šo regulu, Regulu (EK) Nr. 1073/2009 piemēro attiecībā uz to brauciena daļu, kas tiek veikta pasažieru iekāpšanas vai izkāpšanas dalībvalsts teritorijā.

10. pants

Apspriešanās un sadarbība

1.   Dalībvalstu kompetentās iestādes vajadzības gadījumā apspriežas un sadarbojas ar Apvienotās Karalistes kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu šīs regulas īstenošanu.

2.   Dalībvalstis pēc pieprasījuma bez liekas kavēšanās sniedz Komisijai jebkādu informāciju, kas iegūta saskaņā ar šā panta 1. punktu, vai jebkādu citu informāciju, kas ir būtiska 7. un 8. panta īstenošanai.

11. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt 7. panta 2. punktā un 8. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir līdz 2021. gada 30. jūnijam.

2.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas saskaņā ar 7. panta 2. punktu vai 8. panta 2. punktu Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

3.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

12. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Šo regulu piemēro no nākamās dienas pēc dienas, no kuras saskaņā ar Izstāšanās līguma 126. un 127. pantu Savienības tiesību akti vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā.

Tomēr to nepiemēro, ja līdz minētajai dienai ir stājies spēkā vai attiecīgā gadījumā tiek provizoriski piemērots starptautisks nolīgums, kas reglamentē autopārvadājumus un kas noslēgts starp Savienību un Apvienoto Karalisti.

3.   Šo regulu piemēro līdz dienai pirms stājas spēkā starptautisks nolīgums, kas noslēgts starp Savienību un Apvienoto Karalisti un kas reglamentē autotransportu, vai līdz dienai pirms to sāk provizoriski piemērot.

Izņemot pasažieru pārvadājumus ar autobusu, kas minēti 2. panta 3. punkta d) apakšpunktā, šīs regulas noteikumus, ko piemēro pasažieru pārvadājumiem ar autobusu, pārstāj piemērot dienā, kad attiecībā uz Savienību un Apvienoto Karalisti stājas spēkā Interbus nolīguma Protokols par pasažieru regulārajiem un speciālajiem regulārajiem starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusu.

4.   Jebkurā gadījumā šo regulu beidz piemērot vēlākais 2021. gada 30. jūnijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 23. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  Eiropas Parlamenta 2020. gada 18. decembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 22. decembra lēmums.

(2)  OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.

(3)  Padomes Lēmums (ES) 2020/135 (2020. gada 30. janvāris) par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (OV L 29, 31.1.2020., 1. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2020/266 (2020. gada 25. februāris), ar ko pilnvaro sākt sarunas ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti par jaunu partnerības nolīgumu (OV L 58, 27.2.2020., 53. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1072/2009 (2009. gada 21. oktobris) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (OV L 300, 14.11.2009., 72. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1073/2009 (2009. gada 21. oktobris) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam autobusu pārvadājumu tirgum un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 561/2006 (OV L 300, 14.11.2009., 88. lpp.).

(7)  OV L 321, 26.11.2002., 13. lpp.

(8)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/1/EK (2006. gada 18. janvāris) par bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošanu kravu autopārvadājumiem (OV L 33, 4.2.2006., 82. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/15/EK (2002. gada 11. marts) par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi (OV L 80, 23.3.2002., 35. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 561/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (OV L 102, 11.4.2006., 1. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu (OV L 60, 28.2.2014., 1. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/59/EK (2003. gada 15. jūlijs) par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību, par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3820/85 un Padomes Direktīvas 91/439/EEK grozīšanu un Padomes Direktīvas 76/914/EEK atcelšanu (OV L 226, 10.9.2003., 4. lpp.).

(14)  Padomes Direktīva 96/53/EK (1996. gada 25. jūlijs), ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos (ОV L 235, 17.9.1996., 59. lpp.).

(15)  Padomes Direktīva 92/6/EEK (1992. gada 10. februāris) par ātruma ierobežošanas ierīču uzstādīšanu un izmantošanu noteiktu kategoriju transportlīdzekļos Kopienā (EK OV L 57, 2.3.1992., 27. lpp.).

(16)  Padomes Direktīva 91/671/EEK (1991. gada 16. decembris) par drošības jostu un bērnu ierobežotājsistēmu obligātu lietošanu transportlīdzekļos (OV L 373, 31.12.1991., 26. lpp.).

(17)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 96/71/EK (1996. gada 16. decembris) par darba ņēmēju norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā (OV L 18, 21.1.1997., 1. lpp.).

(18)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 181/2011 (2011. gada 16. februāris) par autobusu pasažieru tiesībām un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 (OV L 55, 28.2.2011., 1. lpp.).

(19)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1071/2009 (2009. gada 21. oktobris), ar ko nosaka kopīgus noteikumus par autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem (OV L 300, 14.11.2009., 51. lpp.).

(20)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 1999/62/EK (1999. gada 17. jūnijs) par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem (OV L 187, 20.7.1999., 42. lpp.).


28.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 437/86


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/2225.

(2020. gada 23. decembris)

par kopīgiem noteikumiem, kas nodrošina gaisa pārvadājumu pamatsavienojamību pēc Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas paredzētā pārejas perioda beigām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 100. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (2) (“Izstāšanās līgums”) Savienība noslēdza ar Padomes Lēmumu (ES) 2020/135 (3), un tas stājās spēkā 2020. gada 1. februārī. Izstāšanās līguma 126. pantā paredzētais pārejas periods (“pārejas periods”), kura laikā saskaņā ar Izstāšanās līguma 127. pantu Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei (Apvienotā Karaliste) un tās teritorijā turpina piemērot Savienības tiesības, beidzas 2020. gada 31. decembrī. Padome 2020. gada 25. februārī pieņēma Lēmumu (ES, Euratom) 2020/266 (4), ar ko pilnvaroja sākt sarunas ar Apvienoto Karalisti par jaunu partnerības nolīgumu. Kā netieši norādīts sarunu norādēs, pilnvarojums cita starpā aptver elementus, kas vajadzīgi, lai visaptveroši risinātu jautājumu par attiecībām ar Apvienoto Karalisti aviācijas jomā pēc pārejas perioda beigām. Tomēr nav skaidrs, vai Savienības un Apvienotās Karalistes nolīgums, kas reglamentē to turpmākās attiecības šajā jomā, līdz minētā perioda beigām būs stājies spēkā.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 (5) ir paredzēti nosacījumi Savienības darbības licences piešķiršanai gaisa pārvadātājiem un noteikta brīvība sniegt ES iekšējos gaisa pārvadājumu pakalpojumus.

(3)

Pārejas perioda beigās un neesot īpašiem noteikumiem, visas tiesības un pienākumi, kas izriet no Savienības tiesību aktiem attiecībā uz piekļuvi tirgum, kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1008/2008, izbeigsies, ciktāl tas attiecas uz attiecībām starp Apvienoto Karalisti un dalībvalstīm.

(4)

Tāpēc ir jāizveido pagaidu pasākumu kopums, kas ļauj Apvienotajā Karalistē licencētiem gaisa pārvadātājiem sniegt gaisa pārvadājumu pakalpojumus starp tās teritoriju un dalībvalstu teritoriju. Lai nodrošinātu pienācīgu līdzsvarotību starp Apvienoto Karalisti un dalībvalstīm, šādi piešķirtām tiesībām vajadzētu būt atkarīgām no nosacījuma, ka Apvienotā Karaliste piešķir līdzvērtīgas tiesības gaisa pārvadātājiem, kas licencēti Savienībā, un vajadzētu būt saistītām ar konkrētiem nosacījumiem, kas nodrošina godīgu konkurenci.

(5)

Krīze, ko izraisījusi Covid-19 pandēmija, rada būtiskus loģistikas izaicinājumus dalībvalstīm, jo īpaši attiecībā uz kapacitāti īsā laikā uz un no trešām valstīm pārvadāt ievērojamus apjomus ar medikamentiem, vakcīnām un medicīnas aprīkojumu ārkārtīgi sarežģītos uzglabāšanas un loģistikas apstākļos. Nepieciešams nodrošināt, lai dalībvalstīm minētajā nolūkā tiktu darīta pieejama pietiekama gaisa transporta kapacitāte un papildu ārkārtēja elastība, tostarp iespēja izmantot trešo valstu gaisa kuģus. Tāpēc būtu jāpiešķir gaisa satiksmes piektās brīvības papildu elementi tikai kravu pārvadājumiem, stingri ierobežojot to tikai minētā veida darbību veikšanai atsevišķos gadījumos, lai šādos ārkārtējos apstākļos varētu izmantot Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājus. Dalībvalstīm arī būtu jāvar atļaut piešķirt papildu tiesības sniegt neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus, izmantojot gaisa kuģus.

(6)

Lai atspoguļotu tās pagaidu raksturu, šī regula būtu jāpiemēro līdz 2021. gada 30. jūnijam vai līdz dienai, kad stājas spēkā vai, ja paredzēts, no kuras tiek provizoriski piemērots turpmāks nolīgums ar Apvienoto Karalisti, kas aptver gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, kura dalībniece ir Savienība un par kuru Komisija risinājusi sarunas saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 218. pantu, atkarībā no tā, kas iestājas drīzāk.

(7)

Lai saglabātu savstarpēji izdevīgus savienojamības līmeņus, būtu jāparedz daži kooperatīvi tirgvedības pasākumi, kurus attiecina gan uz Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem, gan Savienības gaisa pārvadātājiem, ievērojot savstarpības principu.

(8)

Ņemot vērā ārkārtējos un unikālos apstākļus, kuru dēļ ir jāpieņem šī regula, un saskaņā ar Līgumiem ir lietderīgi, ka Savienība uz laiku īsteno attiecīgo dalīto kompetenci, kas tai piešķirta ar Līgumiem. Tomēr jebkāda šīs regulas ietekme uz kompetenču sadalījumu starp Savienību un dalībvalstīm būtu stingri jāierobežo laika ziņā. Tādēļ Savienības kompetence būtu jāīsteno tikai šīs regulas piemērošanas laikposmā. Tādējādi šādi īstenotu dalīto kompetenci Savienība beigs īstenot, tiklīdz beigsies šīs regulas piemērošana. Tādēļ saskaņā ar LESD 2. panta 2. punktu dalībvalstis no minētā brīža būs tādā pašā situācijā attiecībā uz to kompetences izmantošanu, kādā tās būtu, ja regula nebūtu pieņemta. Turklāt ir jāatgādina, kā izklāstīts Protokolā Nr. 25 par kopīgas kompetences īstenošanu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību (LES) un LESD, ka šajā regulā Savienības kompetences īstenošanas darbības joma attiecas tikai uz tiem elementiem, ko reglamentē šī regula, un neattiecas uz visu jomu. Savienības un dalībvalstu attiecīgās kompetences attiecībā uz starptautisku nolīgumu noslēgšanu gaisa pārvadājumu jomā ir jānosaka saskaņā ar Līgumiem un ņemot vērā attiecīgos Savienības tiesību aktus, tostarp Lēmumu (ES, Euratom) 2020/266, ar ko pilnvaro sākt sarunas ar Apvienoto Karalisti.

(9)

Šai regulai nebūtu jāliedz dalībvalstīm izdot atļaujas regulāriem gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kurus sniedz Savienības gaisa pārvadātāji, īstenojot Apvienotās Karalistes piešķirtās tiesības, līdzīgi, kā tas notiek situācijās starptautisku nolīgumu kontekstā. Izdodot minētās atļaujas, dalībvalstīm nebūtu jādiskriminē Savienības gaisa pārvadātāji.

(10)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai īstenošanas pilnvaras attiecībā uz tādu pasākumu pieņemšanu, kas garantētu taisnīgu savstarpības līmeni starp tiesībām, ko Savienība un Apvienotā Karaliste vienpusēji piešķīrusi otras puses gaisa pārvadātājiem, un lai nodrošinātu, ka Savienības gaisa pārvadātāji var konkurēt ar Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem saskaņā ar taisnīgiem nosacījumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanā. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (6). Ņemot vērā minēto pasākumu iespējamo ietekmi uz dalībvalstu gaisa pārvadājumu savienojamību, minēto pasākumu pieņemšanā būtu jāizmanto pārbaudes procedūra. Komisijai būtu jāpieņem īstenošanas akti, kas jāpiemēro nekavējoties, ja pienācīgi pamatotos gadījumos tas vajadzīgs nenovēršamu un steidzamu iemeslu dēļ. Šādi pienācīgi pamatoti gadījumi varētu būt saistīti ar situācijām, kad Apvienotā Karaliste nepiešķir Savienības gaisa pārvadātājiem līdzvērtīgas tiesības un tādējādi rada acīmredzamu nelīdzsvarotību vai kad Savienības gaisa pārvadātājiem, sniedzot šajā regulā ietvertos gaisa pārvadājumu pakalpojumus, ir nelabvēlīgāki konkurences apstākļi nekā Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem, tādējādi apdraudot Savienības gaisa pārvadātāju ekonomisko dzīvotspēju.

(11)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, noteikt pagaidu pasākumus, kas reglamentē gaisa pārvadājumus starp Savienību un Apvienoto Karalisti gadījumā, ja pārejas perioda beigās nav nolīguma, kas reglamentē Savienības un Apvienotās Karalistes turpmākās attiecības aviācijas jomā, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet minēto pasākumu mēroga un iedarbības dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar LES 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(12)

Ņemot vērā steidzamību, ko rada pārejas perioda beigas, tika uzskatīts par lietderīgu paredzēt izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas minēts LES, LESD un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. pantā.

(13)

Šīs regulas teritoriālā darbības joma un jebkura atsauce tajā uz Apvienoto Karalisti neietver Gibraltāru.

(14)

Šī regula neskar Spānijas Karalistes tiesisko stāvokli attiecībā uz suverenitāti pār teritoriju, kurā atrodas Gibraltāra lidosta.

(15)

Šīs regulas noteikumiem būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā, un tie principā būtu jāpiemēro no nākamās dienas pēc Izstāšanās līgumā minētā pārejas perioda beigām, ja vien līdz minētajai dienai nav stājies spēkā vai attiecīgā gadījumā netiek provizoriski piemērots nolīgums, kas reglamentē Savienības un Apvienotās Karalistes turpmākās attiecības aviācijas jomā. Tomēr, lai varētu iespējami drīzāk veikt nepieciešamās administratīvās procedūras, daži noteikumi būtu jāpiemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Darbības joma

Ar šo regulu nosaka pagaidu pasākumu kopumu, kas reglamentē gaisa pārvadājumus starp Savienību un Apvienoto Karalisti pēc Izstāšanās līguma 126. pantā paredzētā pārejas perioda beigām.

2. pants

Kompetences īstenošana

1.   Savienības kompetences īstenošana, ievērojot šo regulu, nepārsniedz šīs regulas piemērošanas laikposmu, kā noteikts 15. panta 4. punktā. Pēc minētā laikposma beigām Savienība nekavējoties beidz īstenot minēto kompetenci, ievērojot šo regulu, un saskaņā ar LESD 2. panta 2. punktu dalībvalstis ir tādā pašā situācijā attiecībā uz savas kompetences īstenošanu, kādā tās būtu, ja regula nebūtu pieņemta.

2.   Savienības kompetences īstenošana, ievērojot šo regulu, neskar dalībvalstu kompetenci attiecībā uz satiksmes tiesībām, veicot jebkādas pašreizējas vai turpmākas sarunas par starptautiskiem gaisa pakalpojumu nolīgumiem, parakstot vai noslēdzot šādus nolīgumus ar jebkuru citu trešo valsti un ar Apvienoto Karalisti attiecībā uz laikposmu pēc tam, kad beigusies šīs regulas piemērošana.

3.   Savienības kompetences īstenošana, kā minēts 1. punktā, attiecas tikai uz tiem elementiem, ko reglamentē šī regula.

4.   Šī regula neskar Savienības un dalībvalstu attiecīgās kompetences gaisa pārvadājumu jomā attiecībā uz elementiem, ko šī regula nereglamentē. Tā neskar arī Lēmumu (ES, Euratom) 2020/266, ar ko pilnvaro sākt sarunas ar Apvienoto Karalisti par jaunu partnerības nolīgumu.

3. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“gaisa pārvadājumi” ir tādi pasažieru, bagāžas, kravas un pasta sūtījumu pārvadājumi ar gaisa kuģi vai nu atsevišķi, vai apvienojumā, kas tiek piedāvāti sabiedrībai par atlīdzību vai īres maksu, tostarp regulāri un neregulāri gaisa pārvadājumu pakalpojumi;

2)

“starptautiskie gaisa pārvadājumi” ir gaisa pārvadājumi, kas šķērso gaisa telpu pāri vairāk nekā vienas valsts teritorijai;

3)

“Savienības gaisa pārvadātājs” ir gaisa pārvadātājs, kam ir derīga darbības licence, kuru kompetentā licencētāja iestāde ir piešķīrusi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1008/2008 II nodaļu;

4)

“Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājs” ir gaisa pārvadātājs:

a)

kura galvenā uzņēmējdarbības vieta atrodas Apvienotajā Karalistē; un

b)

kurš atbilst vienam no šādiem diviem nosacījumiem:

i)

Apvienotajai Karalistei un/vai Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem pieder vairāk nekā 50 % uzņēmuma, un Apvienotā Karaliste un/vai Apvienotās Karalistes valstspiederīgie uzņēmumu faktiski kontrolē – vai nu tieši, vai netieši ar viena vai vairāku starpniekuzņēmumu palīdzību; vai

ii)

Savienības dalībvalstīm un/vai Savienības dalībvalstu valstspiederīgajiem un/vai citām Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm un/vai šādu valstu valstspiederīgajiem – jebkurā kombinācijā – atsevišķi vai kopā ar Apvienoto Karalisti un/vai Apvienotās Karalistes valstspiederīgajiem pieder vairāk nekā 50 % uzņēmuma, un šīs valstis un/vai šie valstspiederīgie uzņēmumu faktiski kontrolē – vai nu tieši, vai netieši ar viena vai vairāku starpniekuzņēmumu palīdzību;

c)

kuram gadījumā, kas minēts b) apakšpunkta ii) punktā, dienā pirms šīs regulas piemērošanas pirmās dienas, kas minēta 15. panta 2. punkta pirmajā daļā, bija derīga darbības licence saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008;

5)

“faktiska kontrole” ir attiecības, ko veido tiesības, līgumi vai citi līdzekļi, kas atsevišķi vai kopā, un ņemot vērā attiecīgus faktiskus vai juridiskus apsvērumus, dod iespēju tieši vai netieši izšķiroši ietekmēt uzņēmumu, jo īpaši ar:

a)

tiesībām izmantot visus uzņēmuma aktīvus vai daļu no tiem;

b)

tiesībām vai līgumiem, kas dod izšķirošu ietekmi uz uzņēmuma vadības struktūru sastāvu, balsošanu vai lēmumiem vai citādi dod izšķirošu ietekmi uzņēmuma darbības vadīšanā;

6)

“konkurences tiesību akti” ir tiesību akti, kas attiecas uz turpmāk norādīto rīcību, ja tā var ietekmēt gaisa pārvadājumu pakalpojumus:

a)

rīcību, kura izpaužas kā:

i)

vienošanās starp gaisa pārvadātājiem, gaisa pārvadātāju apvienību lēmumi un saskaņotas darbības, kuru mērķis vai sekas ir konkurences nepieļaušana, ierobežošana vai kropļošana;

ii)

viena vai vairāku gaisa pārvadātāju dominējoša stāvokļa ļaunprātīga izmantošana;

iii)

pasākumi, ko veic vai patur spēkā Apvienotā Karaliste attiecībā uz valsts uzņēmumiem un uzņēmumiem, kam Apvienotā Karaliste piešķir īpašas vai ekskluzīvas tiesības un kas ir pretrunā ar i) vai ii) apakšpunktu;

b)

gaisa pārvadātāju koncentrāciju, kas būtiski kavē efektīvu konkurenci, jo īpaši, radot vai nostiprinot dominējošu stāvokli;

7)

“subsīdija” ir jebkāds finansiāls ieguldījums, ko valdība vai jebkura cita publiska struktūra jebkādā līmenī piešķir gaisa pārvadātājam vai lidostai un kas dod labumu, tostarp:

a)

līdzekļu (tādu kā dotācijas, aizdevumi vai ieguldījums pašu kapitālā) tieša pārskaitīšana, līdzekļu iespējama tieša nodošana vai saistību (tādu kā aizdevuma garantijas, kapitāla ieguldījumi, īpašumtiesības, aizsardzība pret bankrotu vai apdrošināšana) uzņemšanās;

b)

atteikšanās no tādiem ieņēmumiem vai tādu ieņēmumu neiekasēšana, kas citādi būtu iekasējami;

c)

tādu preču vai pakalpojumu sniegšana, kas nav vispārējā infrastruktūra, vai preču vai pakalpojumu iegāde;

d)

maksājumu veikšana finansēšanas mehānismam vai uzticēšana privātai struktūrai vai norādījums privātai struktūrai veikt vienu vai vairākas no a), b) un c) apakšpunktā minētajām funkcijām, kas parasti būtu valdības vai citas publiskas struktūras kompetencē un kas praksē būtiski neatšķiras no funkcijām, ko parasti veic valdības;

uzskata, ka labumu nepiešķir ar finansiālu ieguldījumu, ko veic valdība vai cita publiska struktūra, ja tādu pašu finansiālo ieguldījumu, pamatojoties vienīgi uz rentabilitātes perspektīvām, būtu veicis privāts tirgus dalībnieks tādā pašā situācijā kā attiecīgā publiskā struktūra;

8)

“neatkarīga konkurences iestāde” ir iestāde, kas atbild par konkurences tiesību aktu piemērošanu un izpildi, kā arī par subsīdiju kontroli, un atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

iestāde ir funkcionāli neatkarīga un pienācīgi apgādāta ar resursiem, kas vajadzīgi tās uzdevumu veikšanai;

b)

ar nepieciešamajām garantijām tiek nodrošināts, ka savu pienākumu izpildē un pilnvaru izmantošanā iestāde ir neatkarīga no politiskās vai citas ārējās ietekmes, un tā rīkojas objektīvi; un

c)

iestādes lēmumus var pārskatīt tiesā;

9)

“diskriminācija” ir jebkāda veida diferenciācija bez objektīva pamatojuma attiecībā uz gaisa pārvadājumu pakalpojumu vajadzībām pielietoto preču piegādi vai pakalpojumu, tostarp sabiedrisko pakalpojumu, sniegšanu vai attiecībā uz publisko iestāžu attieksmi saistībā ar šādiem pakalpojumiem;

10)

“regulārs gaisa pārvadājumu pakalpojums” ir lidojumu sērija, kam piemīt šādas pazīmes:

a)

uz katru lidojumu ikviens (vai nu tieši no gaisa pārvadātāja, vai arī no tā pilnvarotajiem pārstāvjiem) var atsevišķi iegādāties vietas un/vai iespēju pārvadāt kravu un/vai pastu;

b)

to veic, lai apkalpotu satiksmi starp tām pašām divām vai vairākām lidostām:

i)

saskaņā ar publicētu satiksmes sarakstu, vai

ii)

organizējot lidojumus tik regulāri vai bieži, ka tie veido atpazīstamu, sistemātisku lidojumu sēriju;

11)

“neregulārs gaisa pārvadājumu pakalpojums” ir komerciāls gaisa pārvadājumu pakalpojums, kas netiek veikts kā regulārs gaisa pārvadājumu pakalpojums;

12)

“Savienības teritorija” ir dalībvalstu sauszemes teritorija, iekšējie ūdeņi un teritoriālie jūras ūdeņi, kam piemēro LES un LESD un saskaņā ar minētajos Līgumos paredzētajiem nosacījumiem, kā arī gaisa telpa virs tiem;

13)

“Apvienotās Karalistes teritorija” ir Apvienotās Karalistes sauszemes teritorija, iekšējie ūdeņi un teritoriālie jūras ūdeņi, kā arī gaisa telpa virs tiem;

14)

“Čikāgas konvencija” ir Konvencija par starptautisko civilo aviāciju, kas parakstīta Čikāgā 1944. gada 7. decembrī.

4. pants

Satiksmes tiesības

1.   Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāji saskaņā ar šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem var:

a)

lidot pāri Savienības teritorijai bez nosēšanās;

b)

nolaisties Savienības teritorijā ar satiksmi nesaistītos nolūkos Čikāgas konvencijas nozīmē;

c)

veikt regulārus un neregulārus starptautisko gaisa pārvadājumu pakalpojumus pasažieriem, kā arī pasažieru un kravas pārvadājumu pakalpojumus vai tikai kravas pārvadājumu pakalpojumus starp jebkuriem diviem punktiem, no kuriem viens atrodas Apvienotās Karalistes teritorijā un otrs atrodas Savienības teritorijā.

2.   Attiecībā uz laikposmu, kurā tiek piemērota šī regula, dalībvalstis nerisina sarunas par nekādiem divpusējiem nolīgumiem vai pasākumiem un nenoslēdz nekādus divpusējus nolīgumus vai pasākumus ar Apvienoto Karalisti par jautājumiem, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā. Attiecībā uz minēto laikposmu tās Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem saistībā ar gaisa pārvadājumiem nekādā citā veidā nepiešķir tādas tiesības, kas nav piešķirtas ar šo regulu.

3.   Neatkarīgi no 2. punkta dalībvalstis atsevišķos gadījumos un saskaņā ar to valsts tiesību aktiem Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem savā teritorijā var atļaut:

a)

sniegt neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus;

b)

veikt neregulārus tikai kravas pārvadājumu pakalpojumus starp punktiem tās teritorijā un trešā valstī kā daļu no pārvadājuma pakalpojuma ar sākumpunktu vai galamērķi Apvienotajā Karalistē tādā mērā, kā tas nepieciešams medicīnas aprīkojuma, vakcīnu un medikamentu pārvadāšanai, ar noteikumu, ka tie nav maskēti regulāri pārvadājumu pakalpojumi.

5. pants

Kooperatīvie tirgvedības pasākumi

1.   Gaisa pārvadājumu pakalpojumus saskaņā ar 4. pantu var sniegt, piemērojot vienošanos par vietu rezervēšanas tālākpārdošanu vai kodu kopīgu izmantošanu šādā veidā:

a)

Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājs var rīkoties kā komerciālais pārvadātājs kopā ar tādu apkalpojošo pārvadātāju, kurš ir Savienības gaisa pārvadātājs vai Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājs, vai kopā ar tādas trešās valsts apkalpojošo gaisa pārvadātāju, kurai saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai attiecīgā gadījumā saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu tiesību aktiem ir nepieciešamās satiksmes tiesības, kā arī tiesības tās pārvadātājiem īstenot minētās tiesības, pamatojoties uz attiecīgo pasākumu;

b)

Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājs var rīkoties kā apkalpojošais pārvadātājs kopā ar tādu komerciālo pārvadātāju, kurš ir Savienības gaisa pārvadātājs vai Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājs, vai kopā ar tādas trešās valsts pārvadātāju, kas pārdod pārvadājumu pakalpojumus, kurai saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai attiecīgā gadījumā saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu tiesību aktiem ir nepieciešamās tiesības veikt pārvadājumus noteiktā maršrutā, kā arī tiesības tās pārvadātājiem īstenot minētās tiesības, pamatojoties uz attiecīgo pasākumu.

2.   Tiesības, kas Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem piešķirtas saskaņā ar 1. punktu, nekādā gadījumā netiek uzskatītas par tādām, kas trešās valsts gaisa pārvadātājiem piešķir citas tiesības nekā tās, ko tie izmanto saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu tiesību aktiem.

3.   Izmantojot vienošanos par vietu rezervēšanas tālākpārdošanu vai kopīgu kodu izmantošanu vai nu kā apkalpojošajam pārvadātājam, vai kā komerciālam pārvadātājam, nedrīkst rasties situācija, ka Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājs īsteno tiesības, kas nav paredzētas 4. panta 1. punktā.

Tomēr šā punkta pirmo daļu nepiemēro tādā veidā, kas liedz Apvienotās Karalistes pārvadātājiem sniegt gaisa pārvadājumu pakalpojumus starp jebkuriem diviem punktiem, no kuriem viens atrodas Savienības teritorijā un otrs atrodas trešā valstī, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

Apvienotās Karalistes pārvadātājs darbojas kā komerciāls pārvadātājs saskaņā ar vienošanos par vietu rezervēšanas tālākpārdošanu vai kodu kopīgu izmantošanu, kura noslēgta ar apkalpojošo pārvadātāju, kas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem vai saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu tiesību aktiem gūst labumu no vajadzīgajām satiksmes tiesībām, kā arī no tiesībām īstenot minētās tiesības, pamatojoties uz attiecīgo pasākumu;

b)

attiecīgais gaisa pārvadājumu pakalpojums ir daļa no šā Apvienotās Karalistes pārvadātāja pārvadājuma starp punktu Apvienotās Karalistes teritorijā un attiecīgo punktu attiecīgās trešās valsts teritorijā.

4.   Attiecīgās dalībvalstis prasa savām kompetentajām iestādēm apstiprināt šajā pantā minētos pasākumus, lai varētu pārbaudīt atbilstību šajā pantā noteiktajiem nosacījumiem un Savienības un valstu tiesību aktos noteiktajām piemērojamām prasībām, jo īpaši attiecībā uz drošumu un drošību.

6. pants

Gaisa kuģu noma

1.   Īstenojot 4. panta 1. punktā paredzētās tiesības, Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājs var sniegt gaisa pārvadājumu pakalpojumus ar savu gaisa kuģi un visos šādos gadījumos:

a)

izmantojot gaisa kuģi, ko bez apkalpes nomā no jebkura iznomātāja;

b)

izmantojot gaisa kuģi, ko ar apkalpi nomā no jebkura cita Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāja;

c)

izmantojot gaisa kuģi, ko ar apkalpi nomā no citas valsts, nevis Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem, ar noteikumu, ka gaisa kuģi tiek nomāti tāpēc, ka nomniekam ir ārkārtas vajadzības, ar sezonālo kapacitāti saistītas vajadzības vai darbības grūtības, un nomas ilgums nepārsniedz laiku, kāds ir strikti nepieciešams šo vajadzību apmierināšanai vai šo grūtību pārvarēšanai.

2.   Attiecīgās dalībvalstis prasa savām kompetentajām iestādēm apstiprināt 1. punktā minētos pasākumus, lai varētu pārbaudīt atbilstību šajā pantā noteiktajiem nosacījumiem un piemērojamajām Savienības un valstu tiesību aktu prasībām, jo īpaši attiecībā uz drošumu un drošību.

7. pants

Tiesību līdzvērtība

1.   Komisija pārrauga tiesības, ko Apvienotā Karaliste piešķir Savienības gaisa pārvadātājiem, un to īstenošanas nosacījumus.

2.   Ja Komisija konstatē, ka tiesības, ko Apvienotā Karaliste piešķīrusi Savienības gaisa pārvadātājiem, de iure vai de facto nav līdzvērtīgas tām, kuras saskaņā ar šo regulu piešķirtas Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem, vai ka minētās tiesības nav vienādi pieejamas visiem Savienības pārvadātājiem, tā, bez kavēšanās un lai atjaunotu līdzvērtību, pieņem īstenošanas aktus, lai:

a)

noteiktu Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem pieejamās maksimālās regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu kapacitātes ierobežojumus un pieprasītu dalībvalstīm attiecīgi pielāgot Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāju darbības atļaujas – gan esošās, gan no jauna piešķirtās;

b)

pieprasītu dalībvalstīm atteikt, apturēt vai atsaukt minētās darbības atļaujas; vai

c)

noteiktu finansiālus pienākumus vai darbības ierobežojumus.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 14. panta 2. punktā. Tos pieņem saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto steidzamības procedūru, ja tas nepieciešams nenovēršamu un steidzamu iemeslu dēļ pienācīgi pamatotos būtiska līdzvērtības trūkuma gadījumos šā punkta nolūkos.

8. pants

Godīga konkurence

1.   Komisija pārrauga nosacījumus, ar kādiem Savienības gaisa pārvadātāji un Savienības lidostas, konkurējot ar Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem un Apvienotās Karalistes lidostām, sniedz gaisa pārvadājumu pakalpojumus, uz kuriem attiecas šī regula.

2.   Ja tā konstatē, ka saistībā ar kādu no 3. punktā minētajām situācijām minētie nosacījumi ir ievērojami nelabvēlīgāki par tiem, kādi ir Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem, Komisija, bez kavēšanās un lai labotu minēto situāciju, pieņem īstenošanas aktus, lai:

a)

noteiktu Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem pieejamās maksimālās regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumu kapacitātes ierobežojumus un pieprasītu dalībvalstīm attiecīgi pielāgot Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāju darbības atļaujas – gan esošās, gan no jauna piešķirtās;

b)

pieprasītu dalībvalstīm atteikt, apturēt vai atsaukt minētās darbības atļaujas dažiem vai visiem Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem; vai

c)

noteiktu finansiālus pienākumus vai darbības ierobežojumus.

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 14. panta 2. punktā. Tos pieņem saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto steidzamības procedūru, ja tas nepieciešams nenovēršamu un steidzamu iemeslu dēļ pienācīgi pamatotos gadījumos, kad ir apdraudēta Savienības gaisa pārvadātāju vienas vai vairāku darbību ekonomiskā dzīvotspēja.

3.   Šā panta 2. punktā minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar minētajā punktā izklāstītajiem nosacījumiem, lai labotu kādu no šādām situācijām:

a)

Apvienotā Karaliste piešķir subsīdijas;

b)

Apvienotā Karaliste nav ieviesusi vai faktiski nepiemēro konkurences tiesību aktus;

c)

Apvienotā Karaliste nav izveidojusi vai neuztur neatkarīgu konkurences iestādi;

d)

Apvienotā Karaliste piemēro tādus darba ņēmēju aizsardzības, drošuma, drošības, vides vai pasažieru tiesību aizsardzības standartus, kas ir zemāki par tiem, kuri noteikti Savienības tiesību aktos, vai, ja Savienības tiesību aktos nav attiecīgu noteikumu, zemāki par tiem, kurus piemēro visas dalībvalstis, vai, jebkurā gadījumā, zemāki par attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem;

e)

jebkāda veida diskriminācija pret Savienības gaisa pārvadātājiem.

4.   Piemērojot 1. punktu, Komisija var pieprasīt informāciju no Apvienotās Karalistes kompetentajām iestādēm, Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem vai Apvienotās Karalistes lidostām. Ja Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes, Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājs vai Apvienotās Karalistes lidosta nesniedz pieprasīto informāciju samērīgā termiņā, ko noteikusi Komisija, vai sniedz nepilnīgu informāciju, Komisija var rīkoties saskaņā ar 2. punktu.

5.   Jautājumiem, kas ietilpst šīs regulas darbības jomā, nepiemēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/712 (7).

9. pants

Darbības atļauja

1.   Neskarot Savienības un valstu tiesību aktus aviācijas drošuma jomā, Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem ir jāsaņem darbības atļauja no katras dalībvalsts, kurā tie vēlas darboties, lai īstenotu tiesības, kas tiem piešķirtas saskaņā ar 4. pantu.

2.   Saņemot pieteikumu no Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāja darbības atļaujas saņemšanai, attiecīgā dalībvalsts bez liekas kavēšanās piešķir atbilstošu darbības atļauju, ar noteikumu, ka:

a)

Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājam, kas iesniedz pieteikumu, ir derīga darbības licence saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem; un

b)

pār Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāju, kas iesniedz pieteikumu, Apvienotā Karaliste īsteno un uztur faktisku regulatīvo kontroli, kompetentā iestāde ir skaidri norādīta un Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājam ir minētās iestādes izsniegta gaisa kuģa ekspluatanta apliecība.

3.   Neskarot vajadzību paredzēt pietiekami daudz laika nepieciešamo novērtējumu veikšanai, Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātājiem savus pieteikumus darbības atļaujas saņemšanai ir tiesības iesniegt no šīs regulas spēkā stāšanās dienas. Dalībvalstis ir pilnvarotas apstiprināt minētos pieteikumus no minētās dienas, ja ir izpildīti šāda apstiprinājuma nosacījumi. Tomēr tādējādi piešķirtās atļaujas stājas spēkā ne agrāk kā šīs regulas piemērošanas pirmajā dienā, kā minēts 15. panta 2. punkta pirmajā daļā.

10. pants

Darbības plāni, programmas un grafiki

1.   Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāji iesniedz katras attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm apstiprināšanai gaisa pārvadājumu pakalpojumu darbības plānus, programmas un grafikus. Šādu iesniegšanu veic vismaz 30 dienas pirms darbības sākšanas. Iesniegšanu attiecībā uz gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu, ko paredzēts veikt 2021. gada janvārī, veic agrākā iespējamā dienā pirms darbību uzsākšanas.

2.   Ievērojot 9. pantu, darbības plānus, programmas un grafikus IATA sezonai, kurā iekrīt šīs regulas piemērošanas pirmā diena, kā minēts 15. panta 2. punkta pirmajā daļā, un darbības plānus, programmas un grafikus pirmajai sezonai pēc tās var iesniegt un apstiprināt pirms minētās dienas.

3.   Šī regula neliedz dalībvalstīm izdot atļaujas regulāro gaisa pārvadājumu pakalpojumiem, kurus Savienības gaisa pārvadātāji sniedz, īstenojot Apvienotās Karalistes piešķirtās tiesības. Izdodot minētās atļaujas, dalībvalstis nediskriminē Savienības gaisa pārvadātājus.

11. pants

Atļaujas atteikšana, atsaukšana, apturēšana un ierobežošana

1.   Dalībvalstis atsaka vai attiecīgi atsauc vai aptur Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāja darbības atļauju, ja:

a)

gaisa pārvadātājs nav uzskatāms par Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāju saskaņā ar šo regulu; vai

b)

netiek izpildīti 9. panta 2. punktā izklāstītie nosacījumi.

2.   Dalībvalstis atsaka, atsauc, aptur vai ierobežo Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāja darbības atļauju vai izvirza nosacījumus attiecībā uz šo atļauju, vai ierobežo gaisa pārvadātāja darbību vai izvirza nosacījumus attiecībā uz šo darbību jebkurā no šādiem gadījumiem:

a)

nav izpildītas piemērojamās drošuma un drošības prasības;

b)

nav izpildītas piemērojamās prasības, kas attiecas uz gaisa pārvadājumos iesaistīto gaisa kuģu uzņemšanu, ekspluatāciju attiecīgās dalībvalsts teritorijā vai izlidošanu no tās;

c)

nav izpildītas piemērojamās prasības, kas attiecas uz pasažieru, apkalpes, bagāžas, kravas un/vai pasta sūtījumu uzņemšanu gaisa kuģī, ekspluatāciju attiecīgās dalībvalsts teritorijā vai izlidošanu no tās (tostarp noteikumi, kas attiecas uz ieceļošanu vai ievešanu, formalitāšu kārtošanu, imigrāciju, pasēm, muitu un karantīnu vai – pasta sūtījumu gadījumā – pasta noteikumi).

3.   Dalībvalstis atsaka, atsauc, aptur vai ierobežo Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāju darbības atļaujas vai izvirza nosacījumus attiecībā uz šīm atļaujām, vai ierobežo gaisa pārvadātāju darbību vai izvirza nosacījumus attiecībā uz šo darbību, ja Komisija tām to pieprasa saskaņā ar 7. vai 8. pantu.

4.   Dalībvalstis bez liekas kavēšanās informē Komisiju un pārējās dalībvalstis par visiem lēmumiem atteikt vai atsaukt Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāja darbības atļauju saskaņā ar 1. un 2. punktu.

12. pants

Sertifikāti un licences

Lidojumderīguma sertifikātus, kompetences sertifikātus un licences, ko izdevusi vai par derīgām atzinusi Apvienotā Karaliste un kas joprojām ir spēkā, dalībvalstis atzīst par derīgiem dokumentiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai, ko saskaņā ar šo regulu veic Apvienotās Karalistes gaisa pārvadātāji, ar nosacījumu, ka šādi sertifikāti vai licences ir izdoti vai atzīti par derīgiem saskaņā ar un atbilstīgi vismaz attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem, kas noteikti saskaņā ar Čikāgas konvenciju.

13. pants

Apspriešanās un sadarbība

1.   Dalībvalstu kompetentās iestādes vajadzības gadījumā apspriežas un sadarbojas ar Apvienotās Karalistes kompetentajām iestādēm, lai nodrošinātu šīs regulas īstenošanu.

2.   Dalībvalstis pēc pieprasījuma bez liekas kavēšanās sniedz Komisijai visu informāciju, kas iegūta saskaņā ar šā panta 1. punktu, vai jebkādu citu informāciju, kas ir būtiska 7. un 8. panta īstenošanai.

14. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1008/2008. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

3.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā ar tās 5. pantu.

15. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro no nākamās dienas pēc dienas, no kuras saskaņā ar Izstāšanās līguma 126. un 127. pantu Savienības tiesības Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā vairs nepiemēro.

Tomēr 9. panta 3. punktu un 10. panta 2. punktu piemēro no dienas, kad stājas spēkā šī regula.

3.   Šo regulu nepiemēro, ja līdz 2. punkta pirmajā daļā minētajai dienai ir stājies spēkā vai attiecīgā gadījumā tiek provizoriski piemērots nolīgums ar Apvienoto Karalisti, kas visaptveroši reglamentē gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanu un kura dalībniece ir Savienība.

4.   Šo regulu beidz piemērot agrākajā no šādiem datumiem:

a)

2021. gada 30. jūnijā;

b)

dienā, kad stājas spēkā 3. punktā minētais nolīgums, vai attiecīgā gadījumā dienā, no kuras to provizoriski piemēro.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 23. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  Eiropas Parlamenta 2020. gada 18. decembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 22. decembra lēmums.

(2)  OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.

(3)  Padomes Lēmums (ES) 2020/135 (2020. gada 30. janvāris) par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (OV L 29, 31.1.2020., 1. lpp.).

(4)  Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2020/266 (2020. gada 25. februāris), ar ko pilnvaro sākt sarunas ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti par jaunu partnerības nolīgumu (OV L 58, 27.2.2020., 53. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1008/2008 (2008. gada 24. septembris) par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā (OV L 293, 31.10.2008., 3. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/712 (2019. gada 17. aprīlis) par konkurences aizsardzību gaisa transportā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 868/2004 (OV L 123, 10.5.2019., 4. lpp.).


28.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 437/97


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/2226

(2020. gada 23. decembris)

par konkrētiem aviācijas drošības aspektiem sakarā ar to, ka beidzas pārejas periods, kas paredzēts Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 100. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Savienība ar Padomes Lēmumu (ES) 2020/135 (2) noslēdza Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (3) (“Izstāšanās līgums”), un tas stājās spēkā 2020. gada 1. februārī. Izstāšanās līguma 126. pantā paredzētais pārejas periods (“pārejas periods”), kura laikā saskaņā ar Izstāšanās līguma 127. pantu Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajai Karalistei (Apvienotā Karaliste) un tās teritorijā turpina piemērot Savienības tiesības, beidzas 2020. gada 31. decembrī.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1139 (4) galvenais mērķis ir izveidot un uzturēt vienādi augstu aviācijas drošības līmeni Savienībā. Šim nolūkam ir izveidota sertifikātu sistēma dažādām aviācijas darbībām, lai sasniegtu vajadzīgo drošības līmeni un nodrošinātu vajadzīgās pārbaudes un izsniegto sertifikātu savstarpēju atzīšanu.

(3)

Aviācijas drošības jomā sekas, kas saistītas ar pārejas perioda beigšanos, attiecībā uz sertifikātiem un apstiprinājumiem, ja nav nolīguma, ar kuru būtu noteiktas jaunas aviācijas drošības attiecības starp Savienību un Apvienoto Karalisti, daudzas ieinteresētās personas var risināt, izmantojot dažādus pasākumus. Minētie pasākumi ietver Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūras (“Aģentūra”) izdota sertifikāta nodošanu kādas dalībvalsts civilās aviācijas iestādei pirms pārejas perioda beigām un tā piemērošanu no nākamās dienas pēc pārejas perioda beigām.

(4)

Tomēr attiecībā uz dažiem sertifikātiem jāievieš īpaši pasākumi, lai novērstu ar pārejas perioda beigšanos saistītās sekas. Tas jo īpaši attiecas uz projektu sertifikātiem, kurus Aģentūra pirms pārejas perioda beigām izdevusi tām projektēšanas organizācijām, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta ir Apvienotajā Karalistē, vai kurus izdevušas šādas Aģentūras apstiprinātas projektēšanas organizācijas. Līdz minētajai dienai Aģentūra Apvienotās Karalistes vārdā veica projekta valsts funkcijas un uzdevumus saskaņā ar Konvenciju par starptautisko civilo aviāciju un tās pielikumiem, kā paredzēts Regulas (ES) 2018/1139 77. panta 1. punktā. Pēc pārejas perioda beigām projekta valsts funkcijas un uzdevumus attiecībā uz Apvienoto Karalisti uzņemsies Apvienotās Karalistes Civilās aviācijas iestāde. Lai minētās pārmaiņas risinātu, Apvienotā Karaliste ir pieņēmusi tiesību aktus, kas ļauj uzskatīt, ka projektu sertifikāti, kas izdoti pirms pārejas perioda, ir izdoti saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem un ir spēkā no pārejas perioda beigām.

(5)

Savienībai jāveic īpaši pasākumi, kas nodrošinātu, ka uz projektiem, uz kuriem attiecās šādi projektu sertifikāti, pēc pārejas perioda beigām turpina attiekties projektu sertifikāti, ko reglamentē Regula (ES) 2018/1139, ciktāl tas attiecas uz Savienībā reģistrētiem gaisa kuģiem. Ar īpašajiem pasākumiem attiecīgajiem gaisa kuģu ekspluatantiem tiktu atļauts turpināt izmantot attiecīgos ražojumus. Tādēļ ir jāparedz – tiek uzskatīts, ka Aģentūra vai attiecīgā gadījumā tās apstiprinātas projektēšanas organizācijas ir izdevušas projektu sertifikātus, kuri attiecas uz minētajiem projektiem, sākot no nākamās dienas pēc pārejas perioda beigām. Regulā (ES) 2018/1139 un attiecīgajos Komisijas tiesību aktos ir paredzēti šādi projektu sertifikāti, kas izdoti, pamatojoties uz to, ka attiecīgais gaisa kuģis ir reģistrēts dalībvalstī, lai gan projekta valsts ir trešā valsts.

(6)

Ir jāprecizē, ka minētajiem projektu sertifikātiem ir piemērojami attiecīgie noteikumi, kas izklāstīti Regulā (ES) 2018/1139 un attiecīgajos deleģētajos un īstenošanas aktos, kuri pieņemti saskaņā ar minēto regulu vai Regulu (EK) Nr. 216/2008 (5), jo īpaši noteikumi, kas piemērojami projektu sertificēšanai un obligātajai informācijai par lidojumderīguma uzturēšanu.

(7)

Ņemot vērā steidzamību, kas izriet no pārejas perioda beigām, tiek uzskatīts par lietderīgu paredzēt izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas minēts Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu nozīmi Eiropas Savienībā 4. pantā.

(8)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, uzturēt vienādi augstu aviācijas drošības līmeni Savienībā, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet darbības mēroga un iedarbības dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(9)

Šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā, un tā būtu jāpiemēro no nākamās dienas pēc pārejas perioda beigām, ja vien līdz minētajai dienai nav stājies spēkā vai netiek provizoriski piemērots nolīgums starp Eiropas Savienību un Apvienoto Karalisti par civilās aviācijas drošības jautājumiem saistībā ar projektu sertifikātiem, uz kuriem attiecas šī regula,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Ar šo regulu paredz īpašus noteikumus, ņemot vērā pārejas perioda beigas, attiecībā uz konkrētiem aviācijas drošības sertifikātiem, kuri saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 216/2008 vai Regulu (ES) 2018/1139 izsniegti fiziskām un juridiskām personām, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta ir Apvienotajā Karalistē.

2.   Šo regulu piemēro pielikumā norādītajiem projektu sertifikātiem, kuri ir derīgi iepriekšējā dienā pirms šīs regulas piemērošanas dienas un kurus fiziskām vai juridiskām personām, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta ir Apvienotajā Karalistē, ir izsniegusi Aģentūra vai tāda projektēšanas organizācija, kuras galvenā uzņēmējdarbības vieta ir Apvienotajā Karalistē.

3.   Šo regulu piemēro tikai Savienībā reģistrētiem gaisa kuģiem.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro attiecīgās definīcijas, kas sniegtas Regulā (ES) 2018/1139 un deleģētajos un īstenošanas aktos, kuri pieņemti saskaņā ar minēto regulu un Regulu (EK) Nr. 216/2008.

3. pants

Sertifikātu derīgums

Tiek uzskatīts, ka 1. panta 2. punktā minētos projektu sertifikātus no 5. panta 2. punktā minētās dienas ir izdevusi:

1)

Aģentūra – attiecībā uz 1. panta 2. punktā minētajiem sertifikātiem, kurus izdevusi Aģentūra;

2)

Aģentūras apstiprināta organizācija – attiecībā uz 1. panta 2. punktā minētajiem sertifikātiem, kurus izdevusi Aģentūras apstiprināta projektēšanas organizācija.

4. pants

Noteikumi un pienākumi attiecībā uz sertifikātiem, kurus reglamentē 3. pants

1.   Uz sertifikātiem, kurus reglamentē šīs regulas 3. pants, attiecas noteikumi, kas tiem piemērojami saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1139 un attiecīgajiem deleģētajiem un īstenošanas aktiem, kuri pieņemti saskaņā ar minēto regulu vai Regulu (EK) Nr. 216/2008, jo īpaši ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 748/2012 (6).

2.   Attiecībā uz struktūrām, kuru galvenā uzņēmējdarbības vieta ir kādā trešā valstī, Aģentūrai ir pilnvaras, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1139 un attiecīgajos deleģētajos un īstenošanas aktos, kuri pieņemti saskaņā ar minēto regulu un Regulu (EK) Nr. 216/2008.

5. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Šo regulu piemēro no nākamās dienas pēc tam, kad, ievērojot Izstāšanās līguma 126. un 127. pantu, Apvienotajai Karalistei un Apvienotajā Karalistē vairs nepiemēro Savienības tiesības.

3.   Šo regulu nepiemēro, ja līdz šā panta 2. punktā minētajai dienai ir stājies spēkā vai, attiecīgā gadījumā, tiek provizoriski piemērots nolīgums starp Savienību un Apvienoto Karalisti, kas reglamentē civilās aviācijas drošības jautājumus saistībā ar šīs regulas 1. panta 2. punktā minētajiem projektu sertifikātiem.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 23. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  Eiropas Parlamenta 2020. gada 18. decembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 22. decembra lēmums.

(2)  Padomes Lēmums (ES) 2020/135 (2020. gada 30. janvāris) par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (OV L 29, 31.1.2020, 1. lpp.).

(3)  OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 216/2008 (2008. gada 20. februāris) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK (OV L 79, 19.3.2008., 1. lpp.).

(6)  Komisijas Regula (ES) Nr. 748/2012 (2012. gada 3. augusts), ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (OV L 224, 21.8.2012., 1. lpp.).


PIELIKUMS

REGULAS 1. PANTĀ MINĒTO SERTIFIKĀTU SARAKSTS

1.

Komisijas Regula (ES) Nr. 748/2012 (1), I pielikums, 21. daļa, A iedaļa, B apakšiedaļa (Tipa sertifikāti un ierobežotie tipa sertifikāti)

2.

Regula (ES) Nr. 748/2012, I pielikums, 21. daļa, A iedaļa, D apakšiedaļa (Izmaiņas tipa sertifikātos un ierobežotos tipa sertifikātos)

3.

Regula (ES) Nr. 748/2012, I pielikums, 21. daļa, A iedaļa, E apakšiedaļa (Papildu tipa sertifikāti)

4.

Regula (ES) Nr. 748/2012, I pielikums, 21. daļa, A iedaļa, M apakšiedaļa (Remonti)

5.

Regula (ES) Nr. 748/2012, I pielikums, 21. daļa, A iedaļa, O apakšiedaļa (Eiropas tehnisko standartu prasību atļaujas)

6.

Komisijas Regula (ES) Nr. 748/2012, I pielikums, 21. daļa, A iedaļa, J apakšiedaļa (Projektēšanas organizācijas apstiprinājums)

(1)  Komisijas Regula (ES) Nr. 748/2012 (2012. gada 3. augusts), ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (OV L 224, 21.8.2012., 1. lpp.).


28.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 437/102


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/2227

(2020. gada 23. decembris),

ar ko groza Regulu (ES) 2017/2403 attiecībā uz Savienības zvejas kuģu zvejas atļaujām Apvienotās Karalistes ūdeņos un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbībām Savienības ūdeņos

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību (LES) 50. panta pamata iesniedza paziņojumu par nodomu no Savienības izstāties.

(2)

Līgumā par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (2) (“Izstāšanās līgums”) paredzēta kārtība, kādā Savienības tiesību noteikumus Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā piemēro pēc dienas, kad Līgumi Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā vairs nav piemērojami. Saskaņā ar Izstāšanās līgumu kopējā zivsaimniecības politika (KZP) Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā tiek piemērota pārejas periodā, un 2020. gada 31. decembrī tās piemērošana tiks izbeigta.

(3)

Kad KZP Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā vairs nebūs piemērojama, Apvienotās Karalistes ūdeņi (teritoriālā jūra un tai piegulošā ekskluzīvā ekonomikas zona) vairs nebūs Savienības ūdeņu daļa. Tātad, ja starp Savienību un Apvienoto Karalisti nebūs nolīguma ar noteikumiem par zvejniecību, pastāv risks, ka Savienības un Apvienotās Karalistes zvejas kuģiem nebūs iespējams pilnībā izmantot zvejas iespējas, kas varētu būt darītas pieejamas 2021. gadā.

(4)

Tiecoties nodrošināt zvejniecības ilgtspēju un ņemot vērā zvejniecības nozīmi daudzu Savienības un Apvienotās Karalistes kopienu iztikā, būtu jāsaglabā iespēja paredzēt kārtību, kādā pēc 2020. gada 31. decembra turpināma Savienības un Apvienotās Karalistes zvejas kuģu savstarpējā piekļuve Savienības un Apvienotās Karalistes ūdeņiem. Šīs regulas mērķis ir izveidot atbilstošu tiesisko regulējumu šādai savstarpējai piekļuvei.

(5)

Šīs regulas teritoriālā darbības joma un jebkura atsauce uz Apvienoto Karalisti neietver Gibraltāru.

(6)

2021. gada zvejas iespējas Savienībai un Apvienotajai Karalistei jānosaka, pilnībā ievērojot prasības, kas noteiktas Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencijas (3) 61. un 62. pantā. Lai nodrošinātu dzīvo jūras resursu ilgtspējīgu izmantošanu un stabilitāti Savienības ūdeņos un Apvienotās Karalistes ūdeņos, dalībvalstīm un Apvienotajai Karalistei iedalītās kvotas un to daļas jānosaka saskaņā ar attiecīgajiem piemērojamiem Savienības un Apvienotās Karalistes tiesību aktiem.

(7)

Ņemot vērā sen iedibinātos Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas modeļus Savienības ūdeņos un otrādi un lai panāktu savstarpēju piekļuvi ūdeņiem, Savienībai būtu jāparedz mehānisms, kurš ar atļauju palīdzību dod Apvienotās Karalistes zvejas kuģiem piekļuvi Savienības ūdeņiem, lai tie varētu apgūt kvotu daļas, kas tiks iedalītas Apvienotajai Karalistei, ar tādiem pašiem nosacījumiem, kādus piemēro Savienības zvejas kuģiem. Šādas zvejas atļaujas būtu jāpiešķir tikai tad, ja (un tādā apjomā, kādā) Apvienotā Karaliste turpina dot Savienības zvejas kuģiem atļaujas turpināt zveju Apvienotās Karalistes ūdeņos.

(8)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/2403 (4) ir paredzēti noteikumi par zvejas atļauju izdošanu zvejas kuģiem, kas darbojas trešās valsts suverenitātē vai jurisdikcijā esošos ūdeņos, vai trešās valsts zvejas kuģiem, kas veic zvejas darbības Savienības ūdeņos, un par šādu atļauju pārvaldību.

(9)

Regulā (ES) 2017/2403 ir paredzēti noteikumi attiecībā uz zvejas darbībām, ko Savienības zvejas kuģi veic trešās valsts ūdeņos nesaistīti ar nolīgumu, un noteikts, ka karoga dalībvalsts var piešķirt tiešas atļaujas, kā arī paredzēti šādu atļauju piešķiršanas nosacījumi un procedūras. Ņemot vērā to Savienības zvejas kuģu skaitu, kas veic zvejas darbības Apvienotās Karalistes ūdeņos, gadījumā, ja starp Savienību un Apvienoto Karalisti nebūs nolīguma ar noteikumiem par zvejniecību, minētie nosacījumi un procedūras izraisītu ievērojamu kavēšanos un palielinātu administratīvo slogu. Tāpēc ir jāparedz īpaši nosacījumi un procedūras, kas atvieglotu Apvienotās Karalistes atļauju izdošanu Savienības zvejas kuģiem zvejas darbību veikšanai Apvienotās Karalistes ūdeņos.

(10)

Ir jāatkāpjas no noteikumiem, ko piemēro trešo valstu zvejas kuģiem, un jāparedz īpaši nosacījumi un procedūras, kas Savienībai ļauj Apvienotās Karalistes zvejas kuģiem izdot atļaujas zvejas darbību veikšanai Savienības ūdeņos.

(11)

Tāpēc Regula (ES) 2017/2403 būtu attiecīgi jāgroza.

(12)

Izstāšanās līgumā paredzētais pārejas periods beidzas 2020. gada 31. decembrī. Ja starp Savienību un Apvienoto Karalisti netiks noslēgts nolīgums ar noteikumiem par zvejniecību, šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un tā būtu jāpiemēro no nākamās dienas pēc tam, kad, ievērojot Izstāšanās līguma 126. un 127. pantu, Savienības tiesības Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā vairs nav piemērojamas. Kā ārkārtas pasākums tā būtu jāpiemēro līdz agrākajam no šādiem datumiem: 2021. gada 31. decembris vai diena, kad stājas spēkā vai kļūst provizoriski piemērojams nolīgums starp Savienību un Apvienoto Karalisti ar noteikumiem par zvejniecību.

(13)

Ņemot vērā to, ka šī regula ir jāpieņem pirms dienas, kad, ievērojot Izstāšanās līguma 126. un 127. pantu, Savienības tiesības Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā vairs nav piemērojamas, un to, ka vēlākais līdz minētajai dienai ir jāparedz procedūras, ar kurām uz savstarpīguma pamata atļauj veikt ilgtspējīgas zvejas darbības Apvienotās Karalistes un Savienības ūdeņos, lai nepieļautu zvejas darbību pēkšņu pārtraukšanu, tika uzskatīts par lietderīgu paredzēt izņēmumu no astoņu nedēļu perioda, kas minēts LES, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. pantā.

(14)

Lai gan Savienības, gan Apvienotās Karalistes operatori varētu turpināt zvejot, zvejas atļaujas zvejas darbību veikšanai Savienības ūdeņos Apvienotās Karalistes zvejas kuģiem būtu jāpiešķir tikai tad, ja un ciktāl Komisija konstatē, ka Apvienotā Karaliste Savienības zvejas kuģiem piešķir piekļuves tiesības zvejas darbību veikšanai Apvienotās Karalistes ūdeņos uz savstarpīguma pamata,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2017/2403

Regulu (ES) 2017/2403 groza šādi:

1)

II sadaļas II nodaļā pievieno šādu iedaļu:

4. Iedaļa

Savienības zvejas kuģu zvejas darbības apvienotās karalistes ūdeņos

18.a pants

Darbības joma

Atkāpjoties no 3. iedaļas, šo iedaļu piemēro zvejas darbībām, ko Savienības zvejas kuģi veic Apvienotās Karalistes ūdeņos.

18.b pants

Definīcija

Šajā iedaļā “Apvienotās Karalistes ūdeņi” ir Apvienotās Karalistes suverenitātē vai jurisdikcijā esošie ūdeņi, kas ir noteikti saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.

18.c pants

Apvienotās Karalistes zvejas atļaujas saņemšanas procedūra

1.   Karoga dalībvalsts, kas ir pārbaudījusi, ka 5. pantā minētie nosacījumi ir izpildīti, nosūta Komisijai attiecīgo pieteikumu vai sarakstu ar pieteikumiem uz Apvienotās Karalistes zvejas atļauju.

2.   Katrā pieteikumā vai pieteikumu sarakstā atbilstoši noteiktajam formātam iekļauj informāciju, ko Apvienotā Karaliste pieprasījusi zvejas atļaujas izdošanai un ko Apvienotā Karaliste paziņojusi Komisijai.

3.   Komisija dalībvalstīm sniedz informāciju par 2. punktā minēto informāciju un formātu. Komisija var nosūtīt karoga dalībvalstij pieprasījumu par jebkādu papildu informāciju, kas vajadzīga, lai pārbaudītu atbilstību 1. un 2. punktā minētajiem nosacījumiem.

4.   Ja, saņēmusi pieteikumu vai jebkādu papildu informāciju, kas pieprasīta, ievērojot 3. punktu, Komisija konstatē, ka 1. un 2. punktā izklāstītie nosacījumi ir izpildīti, tā nekavējoties pārsūta pieteikumu Apvienotajai Karalistei.

5.   Tiklīdz Apvienotā Karaliste informē Komisiju, ka tā ir nolēmusi Savienības zvejas kuģim izdot vai atteikt zvejas atļauju, Komisija par to tūlīt informē karoga dalībvalsti.

6.   Karoga dalībvalsts zvejas atļauju attiecībā uz zvejas darbībām Apvienotās Karalistes ūdeņos var izdot tikai pēc tam, kad tā ir informēta, ka Apvienotā Karaliste ir nolēmusi izdot atļauju attiecīgajam Savienības zvejas kuģim.

7.   Zvejas darbības nesāk, kamēr karoga dalībvalsts un Apvienotā Karaliste nav izdevušas zvejas atļauju.

8.   Ja Apvienotā Karaliste informē Komisiju, ka tā ir nolēmusi Savienības zvejas kuģim apturēt vai anulēt zvejas atļauju, Komisija par to nekavējoties informē karoga dalībvalsti. Minētā dalībvalsts attiecīgi aptur vai anulē tās zvejas atļauju attiecībā uz zvejas darbībām Apvienotās Karalistes ūdeņos.

9.   Ja Apvienotā Karaliste tieši informē karoga dalībvalsti, ka tā ir nolēmusi Savienības zvejas kuģim izdot, atteikt, apturēt vai anulēt zvejas atļauju, karoga dalībvalsts par to nekavējoties informē Komisiju. Minētā dalībvalsts attiecīgi aptur vai anulē tās zvejas atļauju attiecībā uz zvejas darbībām Apvienotās Karalistes ūdeņos.

18.d pants

Uzraudzība

Komisija uzrauga to, kā Apvienotā Karaliste izdod zvejas atļaujas attiecībā uz zvejas darbībām, ko Savienības zvejas kuģi veic Apvienotās Karalistes ūdeņos.”;

2)

iekļauj šādu sadaļu:

“IIIa SADAĻA

APVIENOTĀS KARALISTES ZVEJAS KUĢU ZVEJAS DARBĪBAS SAVIENĪBAS ŪDEŅOS

38.a pants

Darbības joma

Atkāpjoties no III sadaļas, šo sadaļu piemēro zvejas darbībām, ko Apvienotās Karalistes zvejas kuģi veic Savienības ūdeņos.

38.b pants

Apvienotās Karalistes zvejas kuģu zvejas darbības

Apvienotās Karalistes zvejas kuģi drīkst veikt zvejas darbības Savienības ūdeņos saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti piemērojamajos Savienības tiesību aktos, ja Savienības kuģiem uz savstarpīguma pamata ir piešķirta piekļuve zvejas darbību veikšanai Apvienotās Karalistes ūdeņos.

38.c pants

Vispārīgi principi

1.   Apvienotās Karalistes zvejas kuģis neiesaistās zvejas darbībās Savienības ūdeņos, ja vien tam nav Komisijas izdotas zvejas atļaujas. Tam šādu atļauju izdod vienīgi tad, ja tas ir izpildījis 2. punktā noteiktos atļaujas izdošanas kritērijus.

2.   Komisija zvejas atļauju Apvienotās Karalistes zvejas kuģim var izdot, ja:

a)

zvejas kuģim ir derīga Apvienotās Karalistes kompetentās iestādes izdota zvejas licence;

b)

Apvienotā Karaliste zvejas kuģi ir iekļāvusi flotes reģistrā, kas pieejams Komisijai;

c)

zvejas kuģis un ikviens ar to saistīts atbalsta kuģis piemēro attiecīgo SJO kuģu identifikācijas numuru shēmu, ja tas prasīts Savienības tiesību aktos;

d)

zvejas kuģis nav iekļauts NNN zvejas kuģu sarakstā, ko RZPO un/vai Savienība pieņēmusi atbilstīgi NNN zvejas regulai;

e)

Apvienotā Karaliste nav atbilstīgi NNN zvejas regulai iekļauta sarakstā kā nesadarbīga valsts vai atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 1026/2012 – kā valsts, kas pieļauj ilgtnespējīgas zvejas iespējas; un

f)

Apvienotajai Karalistei ir pieejamas zvejas iespējas.

3.   Apvienotās Karalistes zvejas kuģis, kam atļauts veikt zvejas darbības Savienības ūdeņos, ievēro noteikumus, kas reglamentē Savienības zvejas kuģu zvejas darbības zvejas apgabalā, kurā tas darbojas.

38.d pants

Procedūra zvejas atļauju saņemšanai

1.   Apvienotā Karaliste nosūta Komisijai pieteikumu vai sarakstu ar pieteikumiem uz atļaujām tās zvejas kuģiem.

2.   Komisija var Apvienotajai Karalistei prasīt papildu informāciju, kas vajadzīga, lai pārbaudītu, vai 38.c panta 2. punktā izklāstītie nosacījumi ir izpildīti.

3.   Kad konstatēts, ka 38.b pantā un 38.c panta 2. punktā paredzētie nosacījumi ir izpildīti, Komisija var izdot zvejas atļauju un nekavējoties par to informēt Apvienoto Karalisti un attiecīgās dalībvalstis.

38.e pants

Zvejas atļauju pārvaldība

1.   Ja kāds no 38.b pantā un 38.c panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem vairs netiek izpildīts, Komisija attiecīgi rīkojas, tostarp groza vai anulē atļauju, un informē par to Apvienoto Karalisti un attiecīgās dalībvalstis.

2.   Komisija var atteikties izdot atļaujas vai apturēt vai anulēt jebkuru atļauju, kas izdota Apvienotās Karalistes zvejas kuģim, jebkurā no šādiem gadījumiem:

a)

ja notikušas būtiskas apstākļu izmaiņas, jo īpaši attiecībā uz Savienības zvejas kuģu savstarpējo piekļuvi Apvienotās Karalistes ūdeņiem;

b)

nopietna jūras bioloģisko resursu izmantošanas, pārvaldības un saglabāšanas apdraudējuma gadījumā;

c)

gadījumā, kad tas ir būtiski, lai novērstu vai apkarotu NNN zveju;

d)

gadījumā, kad Komisija to uzskata par lietderīgu, pamatojoties uz saviem konstatējumiem, kas izdarīti uzraudzības pasākumos, kurus tā veikusi atbilstīgi 18.d pantam;

e)

gadījumā, kad Apvienotā Karaliste nepamatoti atsaka, aptur vai anulē Savienības zvejas kuģu atļauju veikt zvejas darbības Apvienotās Karalistes ūdeņos.

3.   Gadījumā, kad Komisija atsaka, aptur vai anulē atļauju saskaņā ar 2. punktu, tā nekavējoties informē Apvienoto Karalisti.

38.f pants

Zvejas darbību slēgšana

1.   Ja Apvienotajai Karalistei piešķirtās zvejas iespējas tiek uzskatītas par pilnībā apgūtām, Komisija par to nekavējoties paziņo Apvienotajai Karalistei un dalībvalstu kompetentajām inspekcijas iestādēm. Lai nodrošinātu to zvejas darbību turpināšanu, kas attiecas uz vēl neapgūtām zvejas iespējām, bet var ietekmēt arī apgūtās zvejas iespējas, Komisija lūdz Apvienoto Karalisti tai paziņot tehniskus pasākumus, ar kuriem tiek novērsta nelabvēlīga ietekme uz pilnībā apgūtajām zvejas iespējām.

2.   No 1. punktā minētās paziņošanas dienas zvejas atļaujas, kas izdotas Apvienotās Karalistes karoga zvejas kuģiem, uzskata par apturētām attiecībā uz konkrētajām zvejas darbībām, un zvejas kuģiem vairs nav atļauts iesaistīties minētajās zvejas darbībās.

3.   Zvejas atļaujas uzskata par anulētām, ja saskaņā ar 2. punktu veiktā zvejas atļauju apturēšana attiecas uz visām zvejas darbībām, par kurām tās bija piešķirtas.

38.g pants

Kvotu pārzveja Savienības ūdeņos

Kad Komisija konstatē, ka Apvienotā Karaliste ir pārsniegusi kvotas, kas tai iedalītas attiecībā uz krājumu vai krājumu grupu, Komisija veic atvilkumus no citām Apvienotajai Karalistei iedalītajām kvotām. Komisija cenšas nodrošināt to, lai atvilkumu apmērs atbilstu dalībvalstīm uzliktajiem atvilkumiem līdzīgos apstākļos.

38.h pants

Kontrole un izpildes panākšana

1.   Apvienotās Karalistes zvejas kuģis, kam atļauts veikt zvejas darbības Savienības ūdeņos, ievēro kontroles noteikumus, kas reglamentē Savienības zvejas kuģu zvejas darbības zvejas apgabalā, kurā tas darbojas.

2.   Apvienotās Karalistes zvejas kuģis, kam atļauts veikt zvejas darbības Savienības ūdeņos, sniedz Komisijai vai tās izraudzītajai struktūrai un vajadzības gadījumā piekrastes dalībvalstij datus, ko Savienības zvejas kuģiem ir prasīts nosūtīt karoga dalībvalstij saskaņā ar Kontroles regulu.

3.   Datus, kas saņemti saskaņā ar 2. punktu, Komisija vai tās izraudzītā struktūra nosūta piekrastes dalībvalstij.

4.   Apvienotās Karalistes zvejas kuģis, kam atļauts veikt zvejas darbības Savienības ūdeņos, pēc pieprasījuma iesniedz Komisijai vai tās izraudzītajai struktūrai novērotāju pārskatus, kas sagatavoti saskaņā ar piemērojamajām novērotāju programmām.

5.   Visus pārkāpumus, ko izdarījuši Apvienotās Karalistes zvejas kuģi, kā arī ar tiem saistītās sankcijas piekrastes dalībvalsts reģistrē valsts reģistrā, kas paredzēts Kontroles regulas 93. pantā.”

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   To piemēro no nākamās dienas pēc tam, kad, ievērojot Izstāšanās līguma 126. un 127. pantu, Savienības tiesības Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā vairs nav piemērojamas, līdz agrākajam no šādiem datumiem:

a)

2021. gada 31. decembris;

b)

diena, kad stājas spēkā vai kļūst provizoriski piemērojams nolīgums starp Savienību un Apvienoto Karalisti ar noteikumiem par zvejniecību.

3.   Tomēr šo regulu nepiemēro, ja 2. punkta b) apakšpunktā minētais nolīgums stājas spēkā vai kļūst provizoriski piemērojams līdz šīs regulas spēkā stāšanās dienai.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 23. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  Eiropas Parlamenta 2020. gada 18. decembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 22. decembra lēmums.

(2)  OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.

(3)  Apvienoto Nāciju Organizācijas Jūras tiesību konvencija un 1994. gada 28. jūlija Nolīgums par tās XI daļas īstenošanu (OV L 179, 23.6.1998., 3. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2403 (2017. gada 12. decembris) par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1006/2008 (OV L 347, 28.12.2017., 81. lpp.).


LĒMUMI

28.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 437/108


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS (ES) 2020/2228

(2020. gada 23. decembris)

par Eiropas Dzelzceļa gadu (2021)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),

tā kā:

(1)

Komisija 2019. gada 11. decembra paziņojumā “Eiropas zaļais kurss” (“paziņojums par Eiropas zaļo kursu”) nosprauda Eiropas zaļo kursu Savienībai un tās iedzīvotājiem. Eiropas zaļais kurss ir jauna izaugsmes stratēģija, kas tiecas Savienību pārveidot par taisnīgu un pārticīgu sabiedrību ar mūsdienīgu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku, kurā siltumnīcefekta gāzu neto emisijas 2050. gadā samazinātos līdz nullei un ekonomiskā izaugsme būtu atsaistīta no resursu patēriņa.

(2)

Eiropadome 2019. gada 12. decembra secinājumos apstiprināja mērķi līdz 2050. gadam panākt Savienības klimatneitralitāti.

(3)

Eiropas Parlaments 2020. gada 15. janvāra rezolūcijā atzinīgi novērtēja paziņojumu par Eiropas zaļo kursu un aicināja līdz 2050. gadam panākt nepieciešamo pāreju uz klimatneitrālu sabiedrību.

(4)

Atbilstīgi mērķiem, kas izvirzīti paziņojumā par Eiropas zaļo kursu, ir jāpārveido Savienības ekonomika un jāpārdomā rīcībpolitikas, jo īpaši transporta un mobilitātes jomā. Transports rada ceturtdaļu Savienības siltumnīcefekta gāzu emisiju, un šī daļa turpina augt. Lai panāktu klimatneitralitāti, transporta radītās emisijas līdz 2050. gadam jāsamazina par 90 %. Ilgtspējīgs intermodāls transports nozīmē to, ka transporta lietotāju vajadzības jāliek pirmajā vietā, piedāvājot tiem izmaksu ziņā pieņemamākas, pieejamākas, veselīgākas, tīrākas un energoefektīvākas pašreizējo mobilitātes paradumu alternatīvas, atbalstot tos, kuri jau izmanto ilgtspējīgus pārvietošanās veidus, piemēram, iešanu ar kājām, braukšanu ar velosipēdu vai pārvietošanos ar sabiedrisko transportu.

(5)

Lai risinātu minētos jautājumus, Eiropas zaļais kurss paredz paātrināt pāreju uz ilgtspējīgu un viedu mobilitāti. Jo īpaši, būtisku daļu no 75 % iekšzemes kravu, ko patlaban pārvadā pa autoceļiem, būtu jānovirza uz dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem. Lai minētā pāreja varētu notikt, ir vajadzīgas nozīmīgas investīcijas, tostarp investīcijas atveseļošanas pasākumu ietvaros, un būtiska to daļa attieksies uz Eiropas transporta tīkla (TEN-T) īstenošanu un centieniem palielināt dzelzceļa kravu pārvadājumu koridoru efektivitāti.

(6)

Dzelzceļam ir izšķiroši svarīga loma 2050. gadam nospraustā klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā. Tas ir viens no videi draudzīgākajiem un energoefektīvākajiem transporta veidiem. Dzelzceļš lielākoties ir elektrificēts un rada daudz mazāk CO2 emisiju nekā ekvivalenti pārvadājumi pa autoceļiem vai ar gaisa transportu. Tas ir vienīgais transporta veids, kura radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas un CO2 emisijas kopš 1990. gada ir pastāvīgi samazinājušās. Turklāt no 1990. gada līdz 2016. gadam ir samazinājies dzelzceļa enerģijas patēriņš, un arvien vairāk tiek izmantoti atjaunojamie energoresursi.

(7)

Covid-19 krīze ir īpaši smagi skārusi transporta nozari. Neraugoties uz darbības ierobežojumiem un finanšu grūtībām, nozare turpinājusi nodrošināt izšķiroši svarīgus savienojumus gan pasažieru, gan pirmās nepieciešamības preču pārvadājumiem. Par to galvenokārt jāpateicas nozares darbiniekiem, kuri turpinājuši strādāt sarežģītos un neskaidros apstākļos. Dzelzceļa stratēģiskā nozīme Covid-19 krīzes laikā apliecinājusi, ka vienotās Eiropas dzelzceļa telpas izveide, kas noteikta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2012/34/ES (4), ir nepieciešama, gan lai atvieglotu pirmās nepieciešamības preču, piemēram, pārtikas, zāļu un degvielas, piegādi, jo īpaši ārkārtas apstākļos, gan arī lai sasniegtu plašākus transporta politikas mērķus.

(8)

Dzelzceļš - savienojot Savienības galvenos transporta maršrutus ar tās perifērajiem, kalnu un attāliem reģioniem un teritorijām, tostarp reģionālā un vietējā līmenī, un izveidojot un atjaunojot trūkstošos reģionālos pārrobežu dzelzceļa savienojumus, - veicina sociālo, ekonomisko un teritoriālo kohēziju kontinentālā, valsts, reģionālā un vietējā līmenī. Turklāt attālos un lauku apvidos bieži vien ir mazāks skaits tīklu pamatpakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem un šie tīkli ir mazāk attīstīti. Perifēro reģionu situācija nereti ir divkārt sarežģīta, jo tie ir gan lauku apvidi, gan atrodas valstu tīklu nomalē.

(9)

Lai gan pa dzelzceļu pārvadāto pasažieru īpatsvars Savienības sauszemes transporta pārvadājumos kopš 2007. gada ir nedaudz palielinājies, pa dzelzceļu pārvadāto kravu īpatsvars ir samazinājies. Patiesi vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidi joprojām kavē daudzi šķēršļi. Cita starpā dzelzceļa nozari dažkārt kavē novecojusi uzņēmējdarbības un ekspluatācijas prakse, novecojoša infrastruktūra un ritošais sastāvs, kā arī skaļi vagoni. Šo šķēršļu pārvarēšana apvienojumā ar izmaksu samazināšanu, Savienības shēmu izpēti nolūkā papildināt valstu mehānismus nediskriminējošam atbalstam dzelzceļa operatoriem un straujāku inovāciju ļaus dzelzceļam pilnībā īstenot savu potenciālu, vienlaikus nodrošinot iekšējā tirgus darbību, palielinot dzelzceļa satiksmi un turpinot uzlabot jau tā augsto drošības līmeni. Tādēļ dzelzceļa nozare ir vēl vairāk jāatbalsta, lai tā kļūtu pievilcīgāka gan ceļotājiem, gan darba ņēmējiem un uzņēmumiem.

(10)

Vairuma dalībvalstu transporta ministri ir pauduši apņemšanos atbalstīt Eiropas programmu starptautisko pasažieru dzelzceļa pārvadājumu jomā, ko apliecina politiskais paziņojums ES transporta ministru neoficiālajā videokonferencē 2020. gada 4. jūnijā.

(11)

Lai popularizētu dzelzceļa transportu atbilstīgi paziņojumā par Eiropas zaļo kursu izvirzītajiem mērķiem, tostarp ilgtspējīgas un viedas mobilitātes jomā, 2021. gads būtu jāpasludina par Eiropas Dzelzceļa gadu (“Eiropas gads”). 2021. gads būs Savienības dzelzceļa politikai svarīgs gads, jo tas būs pirmais pilnais gads, kad visā Savienībā tiks īstenoti noteikumi, par kuriem panākta vienošanās ceturtās dzelzceļa tiesību aktu paketes ietvaros, proti, noteikumi par iekšzemes pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu, par izmaksu un administratīvā sloga samazināšanu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem, kas darbojas Savienības teritorijā, un par papildu uzdevumu došanu Eiropas Savienības Dzelzceļu aģentūrai (ERA) nolūkā mazināt tehniskos šķēršļus. Sabiedrības interese par dzelzceļa transportu, tostarp nakts vilcieniem, vairākās dalībvalstīs pieaug, un par to liecina DiscoverEU popularitāte. Turklāt starptautiskais mākslas festivāls Europalia 2021. gadā pievērsīsies dzelzceļa ietekmei uz mākslu un akcentēs dzelzceļa kā spēcīga sociālo, ekonomisko, rūpniecisko un ekoloģisko pārmaiņu virzītājspēka nozīmi. Eiropas gadam būtu jāveicina Eiropas mēroga debates par dzelzceļa nākotni.

(12)

Savienības līmenī šā lēmuma īstenošanai nepieciešamais finanšu piešķīrums ietvers pienācīgu finansējumu, kas jānosaka 2021. gada budžeta procedūras kontekstā saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam. Neskarot budžeta lēmējiestādes pilnvaras, mērķim vajadzētu būt piešķirt vismaz 8 miljonus EUR šā lēmuma īstenošanai laikā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

(13)

Svārstsatiksmes pasažieri veido 80–90 % no visiem dzelzceļa pasažieriem. Tātad pilsētu aglomerācijas ir nozīmīgs faktors pasažieru dzelzceļa transporta vispārējā sniegumā. Viedā mobilitāte pilsētās ir atkarīga no nepietiekami izmantotu piepilsētu un reģionālo līniju modernizācijas un atjaunošanas, lai tādējādi panāktu zema līmeņa ekoloģisko ietekmi un veicinātu sociālo un ekonomisko kohēziju.

(14)

Eiropas gada laikā Komisijai būtu jāapsver pētījuma uzsākšana par iespējamību izveidot Eiropas marķējumu, ar ko popularizēt pa dzelzceļu pārvadātas preces un produktus, tādējādi mudinot uzņēmumus pārorientēt savus pārvadājumus uz dzelzceļu. Tāpat Komisijai būtu jāapsver pētījuma uzsākšana par iespējamību ieviest dzelzceļa savienojamības indeksu, kura mērķis būtu klasificēt ar dzelzceļa tīkla pakalpojumu izmantošanu sasniegto integrācijas līmeni.

(15)

Nevar novērtēt par augstu motivētu darbinieku lomu, jo viņi nodrošina raitu darbību norisi. Lai pilnībā īstenotu savu potenciālu, dzelzceļa nozarei jādažādo darbinieku sastāvs un jo īpaši jāpiesaista sievietes un gados jauni darba ņēmēji. Minētā politika būtu jāpopularizē visos institucionālajos līmeņos.

(16)

Dzelzceļa pievilcības palielināšanas nolūkā pakalpojumiem jābūt vērstiem uz lietotāju un organizētiem un izstrādātiem tā, lai nodrošinātu labu sniegumu, noturīgu uzticamību, izcilu pakalpojumu kvalitāti un pievilcīgas cenas.

(17)

Tā kā šā lēmuma mērķus, proti, veicināt dzelzceļa transportu kā ilgtspējīgu, inovatīvu, savstarpēji savienotu un intermodālu, drošu un cenas ziņā pieejamu transporta veidu un kā svarīgu elementu uzturot un veidojot labas attiecības starp Savienību un tās kaimiņvalstīm, kā arī uzsvērt dzelzceļa Eiropas, pārrobežu dimensiju un palielināt dzelzceļa ieguldījumu Savienības ekonomikā, rūpniecībā un sabiedrībā, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet transnacionālas informācijas apmaiņas un paraugprakses izplatīšanas visā Savienībā nepieciešamības dēļ, tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā lēmumā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo 2021. gads tiek pasludināts par Eiropas Dzelzceļa gadu (“Eiropas gads”).

2. pants

Mērķi

Eiropas gada vispārīgais mērķis ir veicināt un atbalstīt Savienības, dalībvalstu, reģionālo un vietējo iestāžu un citu organizāciju centienus palielināt dzelzceļa pasažieru un kravu pārvadājumu īpatsvaru. Eiropas gada konkrētie mērķi ir:

a)

popularizēt dzelzceļa transportu kā ilgtspējīgu, inovatīvu, savstarpēji savienotu un intermodālu, drošu un cenas ziņā pieejamu transporta veidu, sevišķi uzsverot dzelzceļu kā:

i)

izšķiroši svarīgu elementu 2050. gadam nospraustā Savienības klimatneitralitātes mērķa sasniegšanā;

ii)

efektīva loģistikas tīkla balstu, kas spēj garantēt pamatpakalpojumus pat neparedzētu krīžu laikā; un

iii)

transporta veidu, kas uzrunā plašu sabiedrību, jo īpaši jauniešus, cita starpā piedāvājot dzelzceļu kā pievilcīgas karjeras iespēju;

b)

akcentēt dzelzceļa Eiropas, pārrobežu dimensiju, kas satuvina iedzīvotājus, ļauj tiem iepazīt Savienību visā tās daudzveidībā, veicina sociālekonomisko un teritoriālo kohēziju un palīdz integrēt Savienības iekšējo tirgu, jo īpaši nodrošinot labāku savienojamību tās ģeogrāfiskajā perifērijā un ar to, cita starpā izmantojot reģionālus pārrobežu savienojumus;

c)

palielināt dzelzceļa nozares devumu Savienības ekonomikā, rūpniecībā, tostarp tās globālajā konkurētspējā, tirdzniecībā un sabiedrībā, jo īpaši tādos aspektos, kas saistīti ar reģionālo un vietējo attīstību, ilgtspējīgu tūrismu, izglītību, jaunatni un kultūru, kā arī piekļūstamības uzlabošanu personām ar invaliditāti vai personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām, un jo īpaši pievēršot uzmanību vecāka gadagājuma cilvēku vajadzībām;

d)

palīdzēt stiprināt dzelzceļa kā svarīga elementa lomu attiecībās starp Savienību un tās kaimiņvalstīm, balstoties uz partnervalstu interesēm un vajadzībām, kā arī īpašajām zināšanām dzelzceļa transporta jomā gan Savienībā, gan ārpus tās;

e)

kolektīvajā iztēlē vairot izpratni par dzelzceļa spēku, jo īpaši balstoties uz dzelzceļa vēsturi un tā kultūras mantojumu, atgādinot par dzelzceļa ieguldījumu Eiropas labklājības veidošanā un dzelzceļa nozīmi moderno tehnoloģiju attīstībā;

f)

veicināt dzelzceļa profesiju pievilcību, jo īpaši uzsverot pieprasījumu pēc jaunām prasmēm, un nozīmi, kas tiek piešķirta godīgiem un drošiem darba apstākļiem un nepieciešamībai palielināt darbinieku sastāva dažādību;

g)

veicināt dzelzceļa būtisko lomu starptautiskajos pasažieru pārvadājumos Savienībā;

h)

popularizēt Savienības nakts vilcienu tīklu un, izmantojot Savienību atspoguļojošus simbolus, veicināt iniciatīvas, ar kurām uzsver tā pārrobežu raksturu;