ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 433

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 22. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/2173 (2020. gada 16. oktobris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/631 I, II un III pielikumu, lai aktualizētu monitoringa parametrus un precizētu konkrētus aspektus saistībā ar izmaiņām reglamentētajā testa procedūrā ( 1 )

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/2174 (2020. gada 19. oktobris), ar ko groza IC, III, IIIA, IV, V, VII un VIII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem ( 1 )

11

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/2175 (2020. gada 20. oktobris), ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2020/256, ar ko izveido daudzgadu mainīgo plānu

20

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/2176 (2020. gada 12. novembris), ar ko attiecībā uz programmatūras aktīvu atskaitīšanu no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 241/2014 ( 1 )

27

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2177 (2020. gada 15. decembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Haricot de Castelnaudary (AĢIN))

30

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2178 (2020. gada 15. decembris), ar ko labo Īstenošanas regulu (ES) 2020/1433, ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (Pouligny-Saint-Pierre (ACVN))

31

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2179 (2020. gada 16. decembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

33

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/2180 (2020. gada 18. decembris), ar ko pagarina pārskata periodu, kurš noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1429, ar ko, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu, nosaka pasākumus ilgtspējīgam dzelzceļa tirgum ( 1 )

37

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2181 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka kvantitatīvus ierobežojumus un piešķir kvotas vielām, kuras tiek kontrolētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām, laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 8996)

39

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2182 (2020. gada 18. decembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 649/2012 Savienības vārdā sniedz galīgo atbildi par konkrētu ķīmisko vielu turpmāko importu un ar ko groza Komisijas 2014. gada 15. maija Īstenošanas lēmumu, ar kuru pieņem Savienības lēmumus par dažu ķīmisku vielu importu saskaņā ar minēto regulu (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 8977)

55

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2183 (2020. gada 21. decembris) par konkrētiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar ziņošanu par SARS-CoV-2 infekciju ūdelēm, citiem Mustelidae dzimtas dzīvniekiem un jenotsuņiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 9531)  ( 1 )

76

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2020/2153 (2020. gada 7. oktobris), ar ko groza Padomes Regulu (ES) 2017/1939 attiecībā uz operatīvo personas datu kategorijām un datu subjektu kategorijām, kuru operatīvos personas datus Eiropas Prokuratūra var apstrādāt lietu materiālu indeksā ( OV L 431, 21.12.2020. )

80

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

22.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 433/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/2173

(2020. gada 16. oktobris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/631 I, II un III pielikumu, lai aktualizētu monitoringa parametrus un precizētu konkrētus aspektus saistībā ar izmaiņām reglamentētajā testa procedūrā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/631 (2019. gada 17. aprīlis) par CO2 emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 443/2009 un Regulu (ES) Nr. 510/2011 (1), un jo īpaši tās 7. panta 8. punktu un 15. panta 8. punktu,

tā kā:

(1)

Lai saskaņā ar Regulas (ES) 2019/631 I pielikumu aprēķinātu ražotāja īpatnējo emisiju mērķrādītājus 2021.–2024. gada periodam, ir vajadzīgi CO2 emisiju dati par 2020. kalendārajā gadā reģistrētajiem transportlīdzekļiem. Attiecībā uz ražotājiem, kas 2021.–2024. gada periodā transportlīdzekļus Savienības tirgū laiž pirmo reizi, ir nepieciešams precizēt, kā minētajam periodam būtu jānosaka to īpatnējo emisiju mērķrādītāji, kā arī atkāpes mērķrādītāji, ņemot vērā, ka 2020. kalendārajā gadā nebūs pieejami šādu ražotāju CO2 emisiju dati vai arī tie būs pieejami tikai daļēji.

(2)

Arī attiecībā uz ražotājiem, kuri 2020. kalendārajā gadā Savienības tirgū laiž tikai transportlīdzekļus ar nulles CO2 emisijām, jāprecizē, kā būtu jānosaka to īpatnējo emisiju mērķrādītāji laikposmam no 2021. līdz 2024. gadam.

(3)

No 2021. gada 1. janvāra CO2 emisiju standartiem jāpamatojas uz CO2 emisiju datiem, kas noteikti saskaņā ar vispārēji harmonizēto vieglo transportlīdzekļu testa procedūru (WLTP), kā paredzēts Komisijas Regulā (ES) 2017/1151 (2). Tāpēc ir jāgroza Regulas (ES) 2019/631 I pielikums, lai koriģētu monitorējamos un ziņojamos parametrus un svītrotu atsauces uz datiem, ko nosaka, pamatojoties uz Eiropas Jauno braukšanas ciklu (NEDC). Tomēr attiecībā uz datu ziņošanu par 2020. kalendāro gadu ir lietderīgi līdz 2021. gada 28. februārim atļaut jauno noteikumu un spēkā esošo noteikumu pārklāšanos.

(4)

Ciktāl iespējams, būtu jāizmanto arī iespēja saskaņot vieglo pasažieru automobiļu un vieglo komerciālo transportlīdzekļu monitoringa parametrus un visus noteikumus par to, kā dalībvalstīm jāreģistrē un jāziņo monitoringa parametri, kā noteikts Komisijas Regulā (ES) Nr. 1014/2010 (3) un Īstenošanas regulā (ES) Nr. 293/2012 (4), un atbilstoši Regulas (ES) 2019/631 II un III pielikumā noteiktajiem ziņošanas formātiem.

(5)

Būtu jāmonitorē un jāziņo daži jauni parametri, ņemot vērā, ka jāsagatavo procedūra, kā monitorēt CO2 emisiju un degvielas vai enerģijas patēriņu reālos apstākļos, kā paredzēts Regulas (ES) 2019/631 12. pantā, un verificēt ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu CO2 emisijas, kā paredzēts minētās regulas 13. pantā. Tas jo īpaši ietver degvielas patēriņa vērtības un – pēc Komisijas pieprasījuma – parametrus, ko izmanto, lai aprēķinātu CO2 emisiju vērtības, kas ierakstītas transportlīdzekļu atbilstības sertifikātos, t. i., ceļa slodzes koeficientus, frontālo laukumu un riepu rites pretestības klasi.

(6)

Regula (ES) 2019/631 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2019/631 I, II un III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 16. oktobrī

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 111, 25.4.2019., 13. lpp.

(2)  Komisijas Regula (ES) 2017/1151 (2017. gada 1. jūnijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1230/2012 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 (OV L 175, 7.7.2017., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1014/2010 (2010. gada 10. novembris) par jaunu vieglo automobiļu reģistrācijas datu pārraudzību un paziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 443/2009 (OV L 293, 11.11.2010., 15. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 293/2012 (2012. gada 3. aprīlis) par jaunu vieglo kravas automobiļu reģistrācijas datu pārraudzību un paziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 510/2011 (OV L 98, 4.4.2012., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulu (ES) 2019/631 groza šādi:

1)

regulas I pielikumu groza šādi:

a)

A daļu groza šādi:

i)

pēc 3. punkta iekļauj šādu 3.a, 3.b un 3.c punktu:

“3.a

Ražotājam, kuram WLTP CO2 vai NEDC CO2 ir nulle, īpatnējo emisiju atsauces mērķrādītājs 2021. gadā ir 3. punktā definētais NEDC 2020 mērķrādītājs.

3.b

Ražotājam, kas 2021.–2024. kalendārajā gadā pirmo reizi laiž Savienības tirgū vieglos pasažieru automobiļus, īpatnējo emisiju atsauces mērķrādītājs 2021. gadam ir visiem ražotājiem saskaņā ar 3. punktu noteikto īpatnējo emisiju atsauces mērķrādītāju vidējā vērtība, kura svērta atkarībā no to jauno vieglo pasažieru automobiļu skaita, kas šiem ražotājiem Savienībā reģistrēti 2020. gadā.

3.c

Neatkarīgi no 3.b punkta, ja kādā no 2021.–2024. kalendārajiem gadiem kāds ražotājs pirmo reizi laiž Savienības tirgū vieglos pasažieru automobiļus, bet minētais ražotājs ir izveidojies, apvienojoties diviem vai vairākiem ražotājiem, no kuriem vismaz viens bijis atbildīgs par jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem, kas Savienībā reģistrēti 2020. gadā, īpatnējo emisiju atsauces mērķrādītājs jaunajam ražotājam 2021. gadā ir viens no šādiem:

a)

ja no ražotājiem, kas apvienojušies, par Savienībā 2020. gadā reģistrētiem jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem bijuši atbildīgi divi vai vairāki ražotāji, īpatnējo emisiju atsauces mērķrādītājs 2021. gadam ir šiem ražotājiem saskaņā ar 3. punktu noteikto īpatnējo emisiju atsauces mērķrādītāju vidējā vērtība, kura svērta atkarībā no to jauno vieglo pasažieru automobiļu skaita, kas šiem ražotājiem Savienībā reģistrēti 2020. gadā;

b)

ja tikai viens no ražotājiem, kas apvienojušies, bijis atbildīgs par Savienībā 2020. gadā reģistrētiem jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem, īpatnējo emisiju atsauces mērķrādītājs 2021. gadam ir šim ražotājam saskaņā ar 3. punktu noteiktais īpatnējo emisiju atsauces mērķrādītājs.”;

ii)

daļas 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.

Atkāpes mērķrādītāji saskaņā ar 10. panta 3. vai 4. punktu

a)

Ražotājam, kam 2021. kalendārajam gadam saskaņā ar 10. panta 3. punktu ir piešķirta atkāpe no tā īpatnējo emisiju mērķrādītāja, kura pamatā ir NEDC, vai piešķirta atkāpe no tā īpatnējo emisiju mērķrādītāja jebkurā no 2021.–2024. kalendārajiem gadiem saskaņā ar 10. panta 4. punktu, uz WLTP balstīto atkāpes mērķrādītāju minētajiem gadiem aprēķina šādi:

Image 1

kur:

WLTPCO2

ir WLTP CO2, kā definēts 3. punktā;

NEDCCO2

ir NEDC CO2, kā definēts 3. punktā;

NEDCatkāpes mērķrādītājs

ir atkāpes mērķrādītājs, ko Komisija piešķīrusi saskaņā ar attiecīgi 10. panta 3. vai 4. punktu.

b)

Neatkarīgi no a) apakšpunkta, ja ražotājam saskaņā ar 10. panta 4. punktu ir piešķirta atkāpe no īpatnējo emisiju mērķrādītājiem jebkurā no 2021.–2024. kalendārajiem gadiem, bet tas nav bijis atbildīgs par jaunu vieglo pasažieru automobiļu reģistrāciju Savienībā pirms 2021. gada, atkāpes mērķrādītāju jebkuram no minētajiem kalendārajiem gadiem aprēķina saskaņā ar a) apakšpunktā norādīto formulu, piemērojot šādas definīcijas:

WLTPCO2

ir 3. punktā definētā visu individuālo ražotāju WLTP CO2 vidējā vērtība, kas svērta atkarībā no 2020. gadā reģistrētu jaunu vieglo pasažieru automobiļu skaita;

NEDCCO2

ir 3. punktā definētā visu individuālo ražotāju NEDC CO2 vidējā vērtība, kas svērta atkarībā no 2020. gadā reģistrētu jaunu vieglo pasažieru automobiļu skaita;

NEDCatkāpes mērķrādītājs

ir atkāpes mērķrādītājs, kas aprēķināts saskaņā ar 10. panta 4. punktu saistībā ar Regulas (ES) Nr. 63/2011 6. panta 3. punktu.”;

b)

regulas I pielikuma B daļā pēc 3. punkta iekļauj šādu 3.a, 3.b un 3.c punktu:

“3.a

Ražotājam, kuram WLTP CO2 vai NEDC CO2 ir nulle, īpatnējo emisiju atsauces mērķrādītājs 2021. gadā ir 3. punktā definētais NEDC 2020 mērķrādītājs.

3.b

Ražotājam, kas 2021.–2024. kalendārajā gadā pirmo reizi laiž Savienības tirgū vieglos komerciālos transportlīdzekļus, īpatnējo emisiju atsauces mērķrādītājs 2021. gadam ir visiem ražotājiem saskaņā ar 3. punktu noteikto īpatnējo emisiju atsauces mērķrādītāju vidējā vērtība, kura svērta atkarībā no to jauno vieglo komerciālo transportlīdzekļu skaita, kas šiem ražotājiem Savienībā reģistrēti 2020. gadā.

3.c

Neatkarīgi no 3.b punkta, ja kādā no 2021.–2024. kalendārajiem gadiem kāds ražotājs pirmo reizi laiž Savienības tirgū vieglos komerciālos transportlīdzekļus, bet minētais ražotājs ir izveidojies, apvienojoties diviem vai vairākiem ražotājiem, no kuriem vismaz viens bija atbildīgs par jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem, kas Savienībā reģistrēti 2020. gadā, īpatnējo emisiju atsauces mērķrādītājs jaunajam ražotājam 2021. gadā ir viens no šādiem:

a)

ja no ražotājiem, kas apvienojušies, par Savienībā 2020. gadā reģistrētiem jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem bijuši atbildīgi divi vai vairāki ražotāji, īpatnējo emisiju atsauces mērķrādītājs 2021. gadam ir šiem ražotājiem saskaņā ar 3. punktu noteikto īpatnējo emisiju atsauces mērķrādītāju vidējā vērtība, kura svērta atkarībā no to jauno vieglo komerciālo transportlīdzekļu skaita, kas šiem ražotājiem Savienībā reģistrēti 2020. gadā;

b)

ja tikai viens no ražotājiem, kas apvienojušies, bijis atbildīgs par Savienībā 2020. gadā reģistrētiem jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem, īpatnējo emisiju atsauces mērķrādītājs 2021. gadam ir šim ražotājam saskaņā ar 3. punktu noteiktais īpatnējo emisiju atsauces mērķrādītājs.”;

2)

regulas II pielikumu groza šādi:

a)

A daļu groza šādi:

i)

1. punktu svītro 2021. gada 1. martā;

ii)

iekļauj šādu 1.a punktu:

“1.a

Par katru kalendāro gadu dalībvalsts reģistrē šādus detalizētus datus par katru jaunu vieglo pasažieru automobili, kurš reģistrēts tās teritorijā kā M1 kategorijas transportlīdzeklis, izņemot 22), 23) un 24) punktā norādītos datus, ko sniedz pēc Komisijas pieprasījuma:

1)

ražotājs;

2)

tipa apstiprinājuma numurs un tā paplašinājums;

3)

tips, variants un versija;

4)

marka un komercnosaukums;

5)

transportlīdzekļa interpolācijas saimes identifikators;

6)

transportlīdzekļa identifikācijas numurs;

7)

apstiprinātā transportlīdzekļa tipa kategorija;

8)

reģistrētā transportlīdzekļa kategorija;

9)

pirmās reģistrācijas datums;

10)

īpatnējās CO2 emisijas;

11)

degvielas patēriņš;

12)

transportlīdzekļa masa nokomplektētā stāvoklī;

13)

testa masa;

14)

degvielas tips un degvielas režīms;

15)

elektroenerģijas patēriņš;

16)

pilnuzlādes nobraukums;

17)

ekoinovācijas kods(-i);

18)

ar ekoinovāciju gūtie CO2 emisiju aiztaupījumi;

19)

balstvirsma: garenbāze, vadāmās ass šķērsbāze un pārējo asu šķērsbāze;

20)

motora darba tilpums;

21)

maksimālā lietderīgā jauda;

22)

ceļa slodzes koeficienti: f0, f1 un f2;

23)

frontālais laukums;

24)

riepu rites pretestības klase.

Saskaņā ar 7. pantu dalībvalstis dara Komisijai pieejamus visus šajā punktā uzskaitītos datus B daļas 2. iedaļā norādītajā formātā. 9) un 11) punktā norādītos datus reģistrē, sākot no 2022. kalendārā gada, un pirmo reizi dara Komisijai pieejamus 2023. gada 28. februārī.”;

iii)

2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

Detalizētos datus, kas minēti 1. punktā, ņem no attiecīgā vieglā pasažieru automobiļa atbilstības sertifikāta.”;

iv)

aiz 2. punkta iekļauj šādu 2.a punktu:

“2.a

Attiecībā uz divu degvielu transportlīdzekļiem, ko darbina ar benzīnu un sašķidrinātu naftas gāzi (LPG) vai benzīnu un saspiestu dabasgāzi (CNG) un kuru atbilstības sertifikātos ir norādītas īpatnējo CO2 emisiju vērtības abiem degvielas veidiem, dalībvalstis ziņo attiecīgi tikai LPG vai CNG atbilstošo vērtību.

Attiecībā uz maināmas degvielas transportlīdzekļiem, kuros izmanto benzīnu un etanola (E85) degvielu, dalībvalstis ziņo īpatnējo CO2 emisiju vērtību benzīnam.”;

b)

pielikuma B daļu groza šādi:

i)

2. iedaļu svītro 2021. gada 1. martā;

ii)

iekļauj šādu 2.a iedaļu:

“2.a iedaļa

Detalizēti monitoringa dati – viena transportlīdzekļa ieraksts

Atsauce uz A daļas 1. un 1.a punktu

Detalizēti dati par katru reģistrēto transportlīdzekli

Datu avoti

Atbilstības sertifikāts (Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2020/683 (*1) VIII pielikums), ja vien nav norādīts citādi

1)

Ražotāja nosaukums (ES standarta nosaukums(1))

Komisijas piešķirtais nosaukums

Ražotāja nosaukums(2)

0.5. vai gadījumā, ja ražotājam ir vairāk nekā viens nosaukums, 0.5.1. ierakstā norādītais nosaukums

2)

Tipa apstiprinājuma numurs un tā paplašinājumi

0.11.

3)

Tips

0.2.

Variants

Versija

4)

Marka un komercnosaukums

0.1. un 0.2.1.

5)

Transportlīdzekļa interpolācijas saimes identifikators

0.2.3.1.

6)

Transportlīdzekļa identifikācijas numurs

0.10.

7)

Apstiprinātā transportlīdzekļa tipa kategorija

0.4.

8)

Reģistrētā transportlīdzekļa kategorija

Reģistrācijas apliecība

9)

Pirmās reģistrācijas datums

Reģistrācijas apliecība

10)

Īpatnējās CO2 emisijas (g/km)

49.4. kombinētās vai, attiecīgā gadījumā, svērtās kombinētās

11)

Degvielas patēriņš (l/100 km, m3/100 km vai kg/100 km)

49.4. kombinētās vai, attiecīgā gadījumā, svērtās kombinētās

12)

Masa nokomplektētā stāvoklī (kg)

13.

13)

Testa masa (kg)

47.1.1.

14)

Degvielas veids

26.

Degvielas režīms

26.1.

15)

Elektroenerģijas patēriņš (Wh/km)

PEV: 49.5.1.

OVC-HEV: 49.5.2.

16)

Pilnuzlādes nobraukums (km)

PEV: 49.5.1.

OVC-HEV: 49.5.2.

17)

Ekoinovācijas kods(-i)

49.3.1.

18)

ar ekoinovāciju gūtie aiztaupījumi (g CO2/km)

49.3.2.2.

(19 19)

Garenbāze (mm)

 

Vadāmās ass (1. ass) šķērsbāze (mm)(3)

30.

Otras ass (2. ass) šķērsbāze (mm)(3)

30.

20)

Motora darba tilpums (cm3)

25.

21)

Maksimālā lietderīgā jauda (kW)

27.1. un 27.3.

22)

Ceļa slodzes koeficienti(4)

f0, N

47.1.3.0.

f1, N/(km/h)

47.1.3.1.

f2, N/(km/h)

47.1.3.2.

23)

Frontālais laukums (m2)(4)

47.1.2.

24)

Riepu rites pretestības klase(4)

35.

Piezīmes

(1)

Saraksts, ko Komisija publicējusi CIRCABC.

(2)

Attiecībā uz valsts tipa apstiprinājumu mazām sērijām (NSS) vai individuālu apstiprinājumu (IVA) ražotāja nosaukumu norāda slejā “Ražotāja nosaukums”, savukārt slejā “Ražotāja nosaukums (ES standarta nosaukums)” atkarībā no konkrētā gadījuma norāda: “AA-NSS” vai “AA-IVA”.

(3)

Ja transportlīdzeklim ir asis ar atšķirīgu šķērsbāzi, paziņo maksimālo šķērsbāzi.

(4)

Pēc Komisijas pieprasījuma.

3)

regulas III pielikumu groza šādi:

a)

A daļu groza šādi:

i)

1.1. punktu svītro 2021. gada 1. martā;

ii)

iekļauj šādu 1.1.a punktu:

“1.1.a

Pabeigti transportlīdzekļi, kas reģistrēti kā N1 kategorijas transportlīdzekļi

Par katru kalendāro gadu dalībvalsts reģistrē šādus detalizētus datus par katru jaunu vieglo komerciālo transportlīdzekli, kurš reģistrēts tās teritorijā kā N1 kategorijas transportlīdzeklis, izņemot 23), 24) un 25) punktā norādītos datus, ko sniedz pēc Komisijas pieprasījuma:

1)

ražotājs;

2)

tipa apstiprinājuma numurs un tā paplašinājums;

3)

tips, variants un versija;

4)

marka un, ja pieejams, komercnosaukums

5)

transportlīdzekļa interpolācijas saimes identifikators;

6)

transportlīdzekļa identifikācijas numurs;

7)

apstiprinātā transportlīdzekļa tipa kategorija;

8)

reģistrētā transportlīdzekļa kategorija;

9)

pirmās reģistrācijas datums;

10)

īpatnējās CO2 emisijas;

11)

degvielas patēriņš;

12)

transportlīdzekļa masa nokomplektētā stāvoklī;

13)

testa masa;

14)

degvielas veids un degvielas režīms;

15)

elektroenerģijas patēriņš;

16)

pilnuzlādes nobraukums;

17)

ekoinovācijas kods(-i);

18)

ar ekoinovāciju gūtie CO2 emisiju aiztaupījumi;

19)

balstvirsma: garenbāze, vadāmās ass šķērsbāze un pārējo asu šķērsbāze;

20)

motora darba tilpums;

21)

maksimālā lietderīgā jauda;

22)

tehniski pieļaujamā maksimālā masa

23)

ceļa slodzes koeficienti: f0, f1 un f2;

24)

frontālais laukums;

25)

riepu rites pretestības klase.

Saskaņā ar 7. pantu dalībvalstis dara Komisijai pieejamus visus šajā punktā uzskaitītos datus C daļas 2. iedaļā norādītajā formātā. 9) un 11) punktā norādītos datus reģistrē, sākot no 2022. kalendārā gada, un pirmo reizi dara Komisijai pieejamus 2023. gada 28. februārī.”;

iii)

1.2.1.2. punktā pievieno punktu “q)”;

iv)

1.2.1.1. un 1.2.1.2. punktu svītro no 2021. gada 1. marta;

v)

iekļauj šādu 1.2.1.2.a punktu:

“1.2.1.2.a

Vairākos posmos pabeigti N1 kategorijas transportlīdzekļi, kuru tips apstiprināts atbilstoši Regulas (ES) 2017/1151 XXI pielikumam

Par katru jaunu vairākos posmos pabeigtu transportlīdzekli, kas reģistrēts 2021. un turpmākajos kalendārajos gados, dalībvalstis paziņo vismaz 1.1.a punkta 1), 5), 6), 8), 10), 11), 12), 17), 18) un 22) punktā norādītos datus un par katru jaunu transportlīdzekli, kas reģistrēts 2022. un turpmākajos kalendārajos gados – paziņo 1.1.a punkta 9), 23), 24) un 25) punktā norādītos datus.”;

vi)

1.2.2. punktā ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Par katru jaunu vairākos posmos pabeigtu N1 kategorijas transportlīdzekli, kura tips apstiprināts atbilstoši Regulas (ES) 2017/1151 XXI pielikumam un kurš reģistrēts 2020. un turpmākajos kalendārajos gados, saistītā bāzes transportlīdzekļa ražotājs, sākot no 2021. gada, paziņo Komisijai šādus ar bāzes transportlīdzekli saistītus datus:”;

vii)

2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

Detalizētos datus, kas minēti 1. punktā, iegūst no attiecīgā vieglā komerciālā transportlīdzekļa atbilstības sertifikāta. Datus, kuri atbilstības sertifikātā nav pieejami, iegūst no tipa apstiprināšanas dokumentācijas vai informācijas, kuru bāzes transportlīdzekļa ražotājs paziņojis saskaņā ar 1.2.3. punktu.”;

viii)

aiz 2. punkta iekļauj šādu 2.a punktu:

“2.a

Attiecībā uz divu degvielu transportlīdzekļiem, ko darbina ar benzīnu un sašķidrinātu naftas gāzi (LPG) vai benzīnu un saspiestu dabasgāzi (CNG) un kuru atbilstības sertifikātos ir norādītas īpatnējo CO2 emisiju vērtības abiem degvielas veidiem, dalībvalstis ziņo attiecīgi tikai LPG vai CNG atbilstošo vērtību.

Attiecībā uz maināmas degvielas transportlīdzekļiem, kuros izmanto benzīnu un etanola (E85) degvielu, dalībvalstis ziņo īpatnējo CO2 emisiju vērtību benzīnam.”;

b)

C daļu groza šādi:

i)

2. iedaļu svītro 2021. gada 1. martā;

ii)

iekļauj šādu 2.a iedaļu:

“2.a iedaļa

Detalizēti monitoringa dati – viena transportlīdzekļa ieraksts

Atsauce uz A daļas 1.1. un 1.1.a punktu

Detalizēti dati par katru reģistrēto transportlīdzekli

Datu avoti

Atbilstības sertifikāts (Īstenošanas regulas (ES) 2020/683 VIII pielikums), ja vien nav norādīts citādi

1)

Ražotāja nosaukums (ES standarta nosaukums(1))

Komisijas piešķirtais nosaukums

Ražotāja nosaukums(2)

0.5. vai gadījumā, ja ražotājam ir vairāk nekā viens nosaukums, 0.5.1. ierakstā norādītais nosaukums

2)

Tipa apstiprinājuma numurs un tā paplašinājumi

0.11.

3)

Tips

0.2.

Variants

Versija

4)

Marka un komercnosaukums

0.1. un 0.2.1.

5)

Transportlīdzekļa interpolācijas saimes identifikators

0.2.3.1.

6)

Transportlīdzekļa identifikācijas numurs

0.10.

7)

Apstiprinātā transportlīdzekļa tipa kategorija

0.4.

8)

Reģistrētā transportlīdzekļa kategorija

Reģistrācijas apliecība

9)

Pirmās reģistrācijas datums

Reģistrācijas apliecība

10)

Īpatnējās CO2 emisijas (g/km)

49.4. kombinētās vai, attiecīgā gadījumā, svērtās kombinētās

11)

Degvielas patēriņš (l/100 km, m3/100 km vai kg/100 km)

49.4. kombinētās vai, attiecīgā gadījumā, svērtās kombinētās

12)

Masa nokomplektētā stāvoklī (pabeigti un vairākos posmos pabeigti transportlīdzekļi) (kg)

13.

13)

Testa masa (pabeigti un vairākos posmos pabeigti transportlīdzekļi) (kg)

47.1.1.

14)

Degvielas veids

26.

Degvielas režīms

26.1.

15)

Elektroenerģijas patēriņš (Wh/km)

PEV: 49.5.1.

OVC-HEV: 49.5.2.

16)

Pilnuzlādes nobraukums (km)

PEV: 49.5.1.

OVC-HEV: 49.5.2.

17)

Ekoinovācijas kods(-i)

49.3.1.

18)

ar ekoinovāciju gūtie aiztaupījumi (g CO2/km)

49.3.2.2.

19 19)

Garenbāze (mm)

4.

Vadāmās ass (1. ass) šķērsbāze(3)

30.

Otras ass (2. ass) šķērsbāze(3)

30.

20)

Motora darba tilpums (cm3)

25.

21)

Maksimālā lietderīgā jauda (kW)

27.1. un 27.3.

22)

Tehniski pieļaujamā maksimālā masa (pabeigti un vairākos posmos pabeigti transportlīdzekļi) (kg)

16.1.

23)

Ceļa slodzes koeficienti(4)

f0, N

47.1.3.0.

f1, N/(km/h)

47.1.3.1.

f2, N/(km/h)

47.1.3.2.

24)

Frontālais laukums (m2)(4)

47.1.2.

25)

Riepu rites pretestības klase(4)

35.

Piezīmes

(1)

Saraksts, ko Komisija publicējusi CIRCABC.

(2)

Attiecībā uz valsts tipa apstiprinājumu mazām sērijām (NSS) vai individuālu apstiprinājumu (IVA) ražotāja nosaukumu norāda slejā “Ražotāja nosaukums”, savukārt slejā “Ražotāja nosaukums (ES standarta nosaukums)” atkarībā no konkrētā gadījuma norāda: “AA-NSS” vai “AA-IVA”.

(3)

Ja transportlīdzeklim ir asis ar atšķirīgu šķērsbāzi, paziņo maksimālo šķērsbāzi.

(4)

Pēc Komisijas pieprasījuma.”


(*1)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/683 (2020. gada 15. aprīlis), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/858 attiecībā uz administratīvajām prasībām par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (OV L 163, 26.5.2020.).”;


22.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 433/11


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/2174

(2020. gada 19. oktobris),

ar ko groza IC, III, IIIA, IV, V, VII un VIII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1013/2006 (2006. gada 14. jūnijs) par atkritumu sūtījumiem (1) un jo īpaši tās 58. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Bāzeles konvencijas Pušu konference četrpadsmitajā sanāksmē, kas notika 2019. gada maijā, ar Lēmumu BC-14/12 nolēma Bāzeles konvencijā iekļaut jaunu ierakstu attiecībā uz bīstamiem plastmasas atkritumiem (A3210 ieraksts VIII pielikumā) un divus jaunus ierakstus attiecībā uz nebīstamiem plastmasas atkritumiem (Y48 ieraksts II pielikumā un B3011 ieraksts IX pielikumā). Šīs izmaiņas stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī.

(2)

Lai ņemtu vērā Bāzeles konvencijas pielikumos izdarītās izmaiņas, kas attiecas uz ierakstiem par plastmasas atkritumiem, ir lietderīgi, ka Savienība, kas ir Bāzeles konvencijas Puse, izdara izmaiņas relevantajos Regulas (EK) Nr. 1013/2006 pielikumos.

(3)

[2020. gada 7. septembrī] ESAO Vides politikas komiteja pieņēma izmaiņas ESAO lēmuma (2) 4. papildinājumā attiecībā uz bīstamiem plastmasas atkritumiem un skaidrojumus ESAO lēmuma 3. un 4. papildinājumā. Šīs izmaiņas stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī. Lai šīs izmaiņas ņemtu vērā, Savienībai ir lietderīgi izdarīt izmaiņas relevantajos Regulas (EK) Nr. 1013/2006 pielikumos.

(4)

Šajā regulā ir ņemts vērā fakts, ka ESAO nav panākta vienošanās Bāzeles konvencijas pielikumu grozījumus, kas attiecas uz nebīstamiem plastmasas atkritumiem (ieraksti B3011 un Y48), iekļaut ESAO lēmuma papildinājumos.

(5)

Lai ņemtu vērā izmaiņas Bāzeles konvencijas II, VIII un IX pielikumā un izmaiņas ESAO lēmuma 4. papildinājumā, attiecībā uz plastmasas atkritumu eksportu no Savienības uz trešām valstīm un plastmasas atkritumu importu Savienībā no trešām valstīm būtu jāgroza Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III, IV un V pielikums. Tādējādi no 2021. gada 1. janvāra uz AC300 un Y48 ierakstā minēto plastmasas atkritumu eksportu no Savienības un importu Savienībā uz un no trešām valstīm, kurām ir piemērojams ESAO lēmums (3), attieksies iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1013/2006 36. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktu un V pielikumu A3210 un Y48 ierakstā minētos plastmasas atkritumus būs aizliegts eksportēt uz trešām valstīm, kurām ESAO lēmumu nepiemēro.

(6)

Ņemot vērā to, ka Savienība saskaņā ar Bāzeles konvencijas 11. pantu konvencijas sekretariātam ir iesniegusi paziņojumu, kas attiecas uz atkritumu sūtījumiem Savienībā, Savienībai nav pienākuma attiecībā uz sūtījumiem starp dalībvalstīm Savienības tiesību aktos ieviest Bāzeles konvencijas pielikumos izdarītās izmaiņas, kuras attiecas uz nebīstamiem plastmasas atkritumiem (ieraksti B3011 un Y48). Tomēr, lai nodrošinātu juridisko skaidrību, Regulas (EK) Nr. 1013/2006 III, IIIA un IV pielikumā attiecībā uz nebīstamu plastmasas atkritumu sūtījumiem Savienībā būtu jāiekļauj jauni ieraksti, kuros būtu ņemta vērā Bāzeles konvencijas jaunajos ierakstos B3011 un Y48 lietotā terminoloģija un ar kuriem lielā mērā tiktu saglabātas pašreizējās kontroles, ko veic šādiem sūtījumiem Savienībā.

(7)

Bāzeles konvencijas Pušu konferences pēdējās sanāksmēs tika pieņemtas vairākas tehniskās vadlīnijas un norādījumu dokumenti par dažādu atkritumu plūsmu apsaimniekošanu videi drošā veidā. Minētās tehniskās vadlīnijas un norādījumu dokumenti sniedz noderīgus norādījumus, un tādēļ tie būtu jāpievieno Regulas (EK) Nr. 1013/2006 VIII pielikumā.

(8)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1013/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Izmaiņas Bāzeles konvencijas pielikumos un ESAO lēmuma papildinājumos stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī, tāpēc arī Regulas (EK) Nr. 1013/2006 grozījumiem, kas attiecas uz šīm izmaiņām, būtu jāstājas spēkā 2021. gada 1. janvārī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1013/2006 groza šādi:

1)

regulas IC, III, IIIA, IV, V un VII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

2)

regulas VIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 1. panta 1) punktu piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 19. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 190, 12.7.2006., 1. lpp.

(2)  ESAO Padomes lēmums C(2001)107/final, ar ko pārskata Lēmumu C(92)39/final par reģenerācijai paredzēto atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli.

(3)  ESAO Padomes lēmums C(2001)107/final, ar ko pārskata Lēmumu C(92)39/final par reģenerācijai paredzēto atkritumu pārrobežu pārvietošanas kontroli.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1013/2006 IC, III, IIIA, IV, V un VII pielikumu groza šādi:

1)

regulas IC pielikuma 25. punkta e) apakšpunkta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Šādi kodi var būt iekļauti šīs regulas IIIA, IIIB, IV (EU48) vai IVA pielikumā. Šādā gadījumā pirms kodiem būtu jānorāda pielikuma numurs. Kas attiecas uz IIIA pielikumu, relevantais IIIA pielikumā norādītais kods vai kodi attiecīgos gadījumos būtu jānorāda secīgi. Daži Bāzeles konvencijas ieraksti, piemēram, B1100 un B3020, attiecas tikai uz konkrētām atkritumu plūsmām, kā norādīts IIIA pielikumā.”;

2)

regulas III pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma virsrakstu aizstāj ar šādu:

“TO ATKRITUMU SARAKSTS, UZ KO ATTIECAS VISPĀRĪGĀS INFORMĀCIJAS PRASĪBAS, KAS NOTEIKTAS 18. PANTĀ (“ZAĻĀ” SARAKSTA ATKRITUMI)”;

b)

pielikuma I daļas a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)

jebkuru Bāzeles konvencijas IX pielikumā sniegto atsauci uz A sarakstu saprot kā atsauci uz šīs regulas IV pielikumu;”;

c)

pielikuma I daļas g) punktu aizstāj ar šādu:

“g)

atkritumu sūtījumiem Savienībā Bāzeles konvencijas ierakstu B3011 nepiemēro, un tā vietā piemēro šādu ierakstu:

EU3011

Plastmasas atkritumi (sk. saistīto ierakstu AC300 IV pielikuma II daļā un saistīto ierakstu EU48 IV pielikuma I daļā):

Tālāk uzskaitītie plastmasas atkritumi, ar nosacījumu, ka tie ir gandrīz brīvi no kontaminācijas [piesārņojuma] un citu veidu atkritumiem (*):

Plastmasas atkritumi, kuri sastāv gandrīz tikai (**) no viena nehalogenēta polimēra, tostarp, bet ne tikai, no šādiem polimēriem:

polietilēns (PE)

polipropilēns (PP)

polistirols (PS)

akrilnitrila–butadiēna–stirols (ABS)

polietilēntereftalāts (PET)

polikarbonāti (PC)

poliēteri

Plastmasas atkritumi, kuri sastāv gandrīz tikai (**) no viena veida sacietējušiem sveķiem vai kondensācijas produkta, tostarp, bet ne tikai, no šādiem sveķiem:

urīnvielas–formaldehīda sveķi

fenola–formaldehīda sveķi

melamīna–formaldehīda sveķi

epoksīdsveķi

alkīdsveķi

Plastmasas atkritumi, kuri sastāv gandrīz tikai (**) no viena no šādiem fluorētiem polimēriem: (***)

perfluoretilēns/propilēns (FEP)

perfluoralkoksialkāni:

tetrafluoretilēns/perfluoralkilvinilēteris (PFA)

tetrafluoretilēns/perfluormetilvinilēteris (MFA)

polivinilfluorīds (PVF)

polivinilidēnfluorīds (PVDF)

politetrafluoretilēns (PTFE)

Polivinilhlorīds (PVC)

(*)  Attiecībā uz norādi “gandrīz brīvi no kontaminācijas un citu veidu atkritumiem” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas."

(**)  Attiecībā uz norādi “gandrīz tikai” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas."

(**)  Attiecībā uz norādi “gandrīz tikai” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas."

(**)  Attiecībā uz norādi “gandrīz tikai” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas."

(***)  Pēcpatēriņa atkritumi nav iekļauti.”;"

d)

pielikuma II daļā svītro šādu tekstu:

Cietie plastmasas atkritumi

GH013

391530 ex 390410 –40

Vinilhlorīda polimēri”;

3)

regulas IIIA pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 3. punkta d), e) un f) apakšpunktu svītro;

b)

pielikumam pievieno šādu 4. punktu:

“4.

Šajā pielikumā tikai attiecībā uz sūtījumiem Savienībā ir iekļauti turpmāk minētie tādu atkritumu maisījumi, kas klasificēti vienvienīga ieraksta atsevišķos ievilkumos vai apakšievilkumos:

a)

tādu atkritumu maisījumi, kas klasificēti ierakstā EU3011 un kas uzskaitīti ievilkumā, kurš attiecas uz nehalogenētiem polimēriem;

b)

tādu atkritumu maisījumi, kas klasificēti ierakstā EU3011 un kas uzskaitīti ievilkumā, kurš attiecas uz sacietējušiem sveķiem vai kondensācijas produktiem;

c)

tādu atkritumu maisījumi, kas klasificēti ierakstā EU3011 un kas uzskaitīti pie perfluoralkoksialkāniem.”;

4)

regulas IV pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma virsrakstu aizstāj ar šādu:

“TO ATKRITUMU SARAKSTS, UZ KURIEM ATTIECAS IEPRIEKŠĒJAS RAKSTISKAS PAZIŅOŠANAS UN PIEKRIŠANAS PROCEDŪRA (“DZELTENĀ” SARAKSTA ATKRITUMI)”;

b)

pielikuma I daļu groza šādi:

i)

pirmo un otro daļu aizstāj ar šādām daļām:

“Iepriekšējas rakstiskas paziņošanas un piekrišanas procedūra attieksies uz šādiem atkritumu veidiem:

Bāzeles konvencijas II un VIII pielikumā (*) uzskaitītie atkritumi.

(*)  Bāzeles konvencijas VIII pielikumā uzskaitītie atkritumi ir uzskaitīti šīs regulas V pielikuma 1. daļas A sarakstā. Bāzeles konvencijas II pielikumā uzskaitītie atkritumi ir uzskaitīti šīs regulas V pielikuma 3. daļas A sarakstā.”;"

ii)

a) punktu aizstāj ar šādu:

“a)

jebkuru Bāzeles konvencijas VIII pielikumā sniegto atsauci uz B sarakstu saprot kā atsauci uz šīs regulas III pielikumu;”;

iii)

pievieno šādu e) un f) punktu:

“e)

nepiemēro Bāzeles konvencijas ierakstu A3210, un tā vietā piemēro II daļas ierakstu AC300;

f)

atkritumu sūtījumiem Savienībā nepiemēro Bāzeles konvencijas ierakstu Y48, un tā vietā piemēro šādu ierakstu:

EU48:

plastmasas atkritumi, kuri nav ietverti ierakstā AC300 II daļā vai ierakstā EU3011 III pielikuma I daļā, kā arī plastmasas atkritumu maisījumi, kuri nav ietverti IIIA pielikuma 4. punktā.”;

c)

pielikuma II daļā pēc ieraksta AC270 iekļauj šādu ierakstu:

“AC300

Plastmasas atkritumi, arī šādu atkritumu maisījumi, kuri satur I pielikuma sastāvdaļas vai ir kontaminēti [piesārņoti] ar tām tādā mērā, ka tiem piemīt kāda III pielikumā minēta iezīme (sk. saistīto ierakstu EU3011 III pielikuma I daļā un saistīto ierakstu EU48 I daļā)”;

5)

regulas V pielikumu groza šādi:

a)

pielikuma 1. daļu groza šādi:

i)

A saraksta A3. iedaļā pievieno šādu ierakstu:

“A3210

Plastmasas atkritumi, arī šādu atkritumu maisījumi, kuri satur I pielikuma sastāvdaļas vai ir kontaminēti [piesārņoti] ar tām tādā mērā, ka tiem piemīt kāda III pielikumā minēta iezīme (sk. saistīto ierakstu B3011 šīs daļas B sarakstā un ierakstu Y48 3. daļas A sarakstā)”;

ii)

B saraksta B3. iedaļu groza šādi:

ierakstu B3010 svītro;

pirms ieraksta B3020 iekļauj šādu ierakstu:

“B3011

Plastmasas atkritumi (sk. saistīto ierakstu A3210 šīs daļas A sarakstā un ierakstu Y48 3. daļas A sarakstā)

Tālāk uzskaitītie plastmasas atkritumi, ar nosacījumu, ka tie ir paredzēti reciklēšanai [pārstrādei] (*) videi drošā veidā un ir gandrīz brīvi no kontaminācijas [piesārņojuma] un citu veidu atkritumiem (**):

Plastmasas atkritumi, kas sastāv gandrīz tikai (***) no viena nehalogenēta polimēra, tostarp, bet ne tikai, no šādiem polimēriem:

polietilēns (PE)

polipropilēns (PP)

polistirols (PS)

akrilnitrila–butadiēna–stirols (ABS)

polietilēntereftalāts (PET)

polikarbonāti (PC)

poliēteri

Plastmasas atkritumi, kuri sastāv gandrīz tikai (***) no viena veida sacietējušiem sveķiem vai kondensācijas produkta, tostarp, bet ne tikai, no šādiem sveķiem:

urīnvielas–formaldehīda sveķi

fenola–formaldehīda sveķi

melamīna–formaldehīda sveķi

epoksīdsveķi

alkīdsveķi

Plastmasas atkritumi, kuri sastāv gandrīz tikai (***) no viena no šādiem fluorētiem polimēriem: (****)

perfluoretilēns/propilēns (FEP)

perfluoralkoksialkāni:

tetrafluoretilēns/perfluoralkilvinilēteris (PFA)

tetrafluoretilēns/perfluormetilvinilēteris (MFA)

polivinilfluorīds (PVF)

polivinilidēnfluorīds (PVDF)

Plastmasas atkritumu maisījumi, kuri sastāv no polietilēna (PE), polipropilēna (PP) un/vai polietilēntereftalāta (PET), ar nosacījumu, ka tie ir paredzēti atsevišķai katra materiāla reciklēšanai [pārstrādei] (*****) videi drošā veidā un ir gandrīz brīvi no kontaminācijas [piesārņojuma] un citu veidu atkritumiem (**).

b)

pielikuma 3. daļas A sarakstu aizstāj ar šādu:

A saraksts (Bāzeles konvencijas II pielikums)

Y46

No mājsaimniecībām [konvencijā: No dzīvojamām vietām] savāktie atkritumi (*)

Y47

Mājsaimniecības [konvencijā: Komunālo] atkritumu sadedzināšanas rezultātā radušās atliekas

Y48

Plastmasas atkritumi, tostarp šādu atkritumu maisījumi, izņemot:

Plastmasas atkritumi, kas ir bīstamie atkritumi (sk. ierakstu A3210 V pielikuma A saraksta 1. daļā)

Tālāk uzskaitītie plastmasas atkritumi, ar nosacījumu, ka tie ir paredzēti reciklēšanai [pārstrādei] (**) videi drošā veidā un ir gandrīz brīvi no kontaminācijas [piesārņojuma] un citu veidu atkritumiem: (***)

Plastmasas atkritumi, kuri sastāv gandrīz tikai (****) no viena nehalogenēta polimēra, tostarp, bet ne tikai, no šādiem polimēriem:

polietilēns (PE)

polipropilēns (PP)

polistirols (PS)

akrilnitrila–butadiēna–stirols (ABS)

polietilēntereftalāts (PET)

polikarbonāti (PC)

poliēteri

Plastmasas atkritumi, kuri sastāv gandrīz tikai (****) no viena veida sacietējušiem sveķiem vai kondensācijas produkta, tostarp, bet ne tikai, no šādiem sveķiem:

urīnvielas–formaldehīda sveķi

fenola–formaldehīda sveķi

melamīna–formaldehīda sveķi

epoksīdsveķi

alkīdsveķi

Plastmasas atkritumi, kuri sastāv gandrīz tikai (****) no viena no šādiem fluorētiem polimēriem: (*****)

perfluoretilēns/propilēns (FEP)

perfluoralkoksialkāni:

tetrafluoretilēns/perfluoralkilvinilēteris (PFA)

tetrafluoretilēns/perfluormetilvinilēteris (MFA)

polivinilfluorīds (PVF)

polivinilidēnfluorīds (PVDF)

Plastmasas atkritumu maisījumi, kuri sastāv no polietilēna (PE), polipropilēna (PP) un/vai polietilēntereftalāta (PET), ar nosacījumu, ka tie ir paredzēti atsevišķai katra materiāla reciklēšanai [pārstrādei] (******) videi drošā veidā un ir gandrīz brīvi no kontaminācijas [piesārņojuma] un citu veidu atkritumiem. (***)

(*)  Ja vien tie nav atbilstoši klasificēti vienvienīgā ierakstā III pielikumā."

(**)  Par šķīdinātājiem neizmantoto organisko vielu reciklēšana [konvencijā: recirkulācija]/atgūšana [konvencijā: utilizācija] (R3 operācija IV pielikuma B sadaļā) vai vajadzības gadījumā vienreizēja pagaidu uzglabāšana, ar nosacījumu, ka pēc tam veic R3 operāciju un ka to pierāda līgumiska vai relevanta oficiāla dokumentācija."

(***)  Attiecībā uz norādi “gandrīz brīvi no kontaminācijas un citu veidu atkritumiem” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas."

(****)  Attiecībā uz norādi “gandrīz tikai” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas."

(****)  Attiecībā uz norādi “gandrīz tikai” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas."

(****)  Attiecībā uz norādi “gandrīz tikai” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas."

(*****)  Pēcpatēriņa atkritumi nav iekļauti."

(******)  Par šķīdinātājiem neizmantoto organisko vielu reciklēšana [konvencijā: recirkulācija]/atgūšana [konvencijā: utilizācija] (R3 operācija IV pielikuma B sadaļā) ar iepriekšēju šķirošanu un vajadzības gadījumā vienreizēja pagaidu uzglabāšana, ar nosacījumu, ka pēc tam veic R3 operāciju un ka to pierāda līgumiska vai relevanta oficiāla dokumentācija.”;"

(***)  Attiecībā uz norādi “gandrīz brīvi no kontaminācijas un citu veidu atkritumiem” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas."

c)

pielikuma 3. daļā B saraksta virsrakstu aizstāj ar šādu:

B saraksts (atkritumi no ESAO lēmuma 4. papildinājuma II daļas)  (*)

(*)  Atkritumi ar numuriem AB130, AC250, AC260 un AC270 ir svītroti, jo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/12/EK (2006. gada 5. aprīlis) par atkritumiem (OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp., atcelta ar Direktīvu 2008/98/EK) 18. pantā noteikto procedūru tie uzskatāmi par nebīstamiem, un tādējādi šīs regulas 36. pantā noteiktais eksporta aizliegums uz tiem neattiecas. Atkritumi ar numuru AC300 ir svītroti, jo attiecīgie atkritumi ir ietverti 1. daļas A saraksta ierakstā A3210.”;"

6)

regulas VII pielikumu groza šādi:

10. laukā pievieno šādu punktu:

“vii)

cits (norādīt):”.


(*)  Attiecībā uz norādi “gandrīz brīvi no kontaminācijas un citu veidu atkritumiem” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas.

(**)  Attiecībā uz norādi “gandrīz tikai” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas.

(***)  Pēcpatēriņa atkritumi nav iekļauti.”;

(*)  Bāzeles konvencijas VIII pielikumā uzskaitītie atkritumi ir uzskaitīti šīs regulas V pielikuma 1. daļas A sarakstā. Bāzeles konvencijas II pielikumā uzskaitītie atkritumi ir uzskaitīti šīs regulas V pielikuma 3. daļas A sarakstā.”;

(*)  Par šķīdinātājiem neizmantoto organisko vielu reciklēšana [konvencijā: recirkulācija]/atgūšana [konvencijā: utilizācija] (R3 operācija IV pielikuma B sadaļā) vai vajadzības gadījumā vienreizēja pagaidu uzglabāšana, ar nosacījumu, ka pēc tam veic R3 operāciju un ka to pierāda līgumiska vai relevanta oficiāla dokumentācija.

(**)  Attiecībā uz norādi “gandrīz brīvi no kontaminācijas un citu veidu atkritumiem” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas.

(***)  Attiecībā uz norādi “gandrīz tikai” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas.

(****)  Pēcpatēriņa atkritumi nav iekļauti.

(*****)  Par šķīdinātājiem neizmantoto organisko vielu reciklēšana [konvencijā: recirkulācija]/atgūšana [konvencijā: utilizācija] (R3 operācija IV pielikuma B sadaļā) ar iepriekšēju šķirošanu un vajadzības gadījumā vienreizēja pagaidu uzglabāšana, ar nosacījumu, ka pēc tam veic R3 operāciju un ka to pierāda līgumiska vai relevanta oficiāla dokumentācija.”;

(*)  Ja vien tie nav atbilstoši klasificēti vienvienīgā ierakstā III pielikumā.

(**)  Par šķīdinātājiem neizmantoto organisko vielu reciklēšana [konvencijā: recirkulācija]/atgūšana [konvencijā: utilizācija] (R3 operācija IV pielikuma B sadaļā) vai vajadzības gadījumā vienreizēja pagaidu uzglabāšana, ar nosacījumu, ka pēc tam veic R3 operāciju un ka to pierāda līgumiska vai relevanta oficiāla dokumentācija.

(***)  Attiecībā uz norādi “gandrīz brīvi no kontaminācijas un citu veidu atkritumiem” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas.

(****)  Attiecībā uz norādi “gandrīz tikai” par atsauces punktu var kalpot starptautiskas un nacionālas specifikācijas.

(*****)  Pēcpatēriņa atkritumi nav iekļauti.

(******)  Par šķīdinātājiem neizmantoto organisko vielu reciklēšana [konvencijā: recirkulācija]/atgūšana [konvencijā: utilizācija] (R3 operācija IV pielikuma B sadaļā) ar iepriekšēju šķirošanu un vajadzības gadījumā vienreizēja pagaidu uzglabāšana, ar nosacījumu, ka pēc tam veic R3 operāciju un ka to pierāda līgumiska vai relevanta oficiāla dokumentācija.”;

(*)  Atkritumi ar numuriem AB130, AC250, AC260 un AC270 ir svītroti, jo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/12/EK (2006. gada 5. aprīlis) par atkritumiem (OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp., atcelta ar Direktīvu 2008/98/EK) 18. pantā noteikto procedūru tie uzskatāmi par nebīstamiem, un tādējādi šīs regulas 36. pantā noteiktais eksporta aizliegums uz tiem neattiecas. Atkritumi ar numuru AC300 ir svītroti, jo attiecīgie atkritumi ir ietverti 1. daļas A saraksta ierakstā A3210.”;”


II PIELIKUMS

“VIII PIELIKUMS

VADLĪNIJAS PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU VIDEI DROŠĀ VEIDĀ (49. PANTS)

I.   Saskaņā ar Bāzeles konvenciju pieņemtās vadlīnijas un norādījumu dokumenti

1.

Tehniskās vadlīnijas par biomedicīnisko un veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā (Y1; Y3) (1)

2.

Tehniskās vadlīnijas par svina–skābes akumulatoru atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā1

3.

Tehniskās vadlīnijas par pilnīgas vai daļējas kuģu demontāžas pārvaldību videi drošā veidā1

4.

Tehniskās vadlīnijas par metālu un metālu savienojumu reciklēšanu/atgūšanu (R4) videi drošā veidā (2)

5.

Vispārīgas tehniskās vadlīnijas par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā, kuri sastāv no noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, tos satur vai ir ar tiem kontaminēti (3)

6.

Tehniskās vadlīnijas par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā, kuri sastāv no 1,1,1-trihlor-2,2-bis-(4-hlorfenil)etāna (DDT), to satur vai ir ar to kontaminēti (4)

7.

Tehniskās vadlīnijas par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā, kuri sastāv no heksabromciklododekāna (HBCD), to satur vai ir ar to kontaminēti (5)

8.

Tehniskās vadlīnijas par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā, kuri sastāv no perfluoroktānsulfoskābes (PFOS), tās sāļiem un perfluoroktānsulfonilfluorīda (PFOSF), tos satur vai ir ar tiem kontaminēti5

9.

Tehniskās vadlīnijas par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā, kuri sastāv no pentahlorfenola un tā sāļiem un esteriem (PCP), tos satur vai ir ar tiem kontaminēti (6)

10.

Tehniskās vadlīnijas par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā, kuri sastāv no pesticīdiem aldrīna, alfa-heksahlorcikloheksāna, beta-heksahlorcikloheksāna, hlordāna, hlordekona, dieldrīna, endrīna, heptahlora, heksahlorbenzola, heksahlorbutadiēna, lindāna, mireksa, pentahlorbenzola, pentahlorfenola un tā sāļiem, perfluoroktānsulfoskābes, tehniskā endosulfāna un tā radniecīgajiem izomēriem vai toksafēna, tos satur vai ir ar tiem kontaminēti vai kuri ir kontaminēti ar heksahlorbenzolu kā industriālu ķimikāliju (POP pesticīdi)6

11.

Tehniskās vadlīnijas par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā, kuri sastāv no polihlorbifeniliem, polihlorterfeniliem, polihlornaftalīniem vai polibrombifeniliem, ieskaitot heksabrombifenilu (PCB, PCT, PCN vai PBB, ieskaitot HBB), tos satur vai ir ar tiem kontaminēti6

12.

Tehniskās vadlīnijas par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā, kuri sastāv no heksabromdifenilētera un heptabromdifenilētera vai tetrabromdifenilētera un pentabromdifenilētera vai dekabromdifenilētera (POP-BDE), tos satur vai ir ar tiem kontaminēti3

13.

Tehniskās vadlīnijas par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā, kuri satur netīši radītus polihlordibenz-p-dioksīnu, polihlordibenzfurānus, heksahlorbenzolu, polihlorbifenilus, pentahlorbenzolu, polihlornaftalīnus vai heksahlorbutadiēnu vai ir ar tiem kontaminēti3

14.

Tehniskās vadlīnijas par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā, kuri sastāv no heksahlorbutadiēna, to satur vai ir ar to kontaminēti3

15.

Tehniskās vadlīnijas par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā, kuri sastāv no īsās ķēdes hlorparafīniem, tos satur vai ir ar tiem kontaminēti3

16.

Tehniskās vadlīnijas par lietotu pneimatisko riepu un pneimatisko riepu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā (7)

17.

Tehniskās vadlīnijas par tādu atkritumu apsaimniekošanu videi drošā veidā, kuri sastāv no dzīvsudraba vai dzīvsudraba savienojumiem, tos satur vai ir ar tiem kontaminēti5

18.

Tehniskās vadlīnijas par bīstamo atkritumu līdzpārstrādi cementa krāsnīs videi drošā veidā7

19.

Norādījumu dokuments par lietota un nolietota datoraprīkojuma apsaimniekošanu videi drošā veidā6

20.

Norādījumu dokuments par lietotu un nolietotu mobilo tālruņu apsaimniekošanu videi drošā veidā7

21.

Bīstamo atkritumu un citu atkritumu videi drošas apsaimniekošanas satvars (8)

22.

Praktiskas rokasgrāmatas, kā veicināt videi drošu atkritumu apsaimniekošanu (9)

II.   ESAO pieņemtās vadlīnijas

Tehniskie norādījumi par to, kā videi drošā veidā apsaimniekot specifiskas atkritumu plūsmas:

Lietoti personālie datori un to lūžņi (10)

III.   Starptautiskās Jūrniecības organizācijas (SJO) pieņemtās vadlīnijas:

Vadlīnijas par kuģu pārstrādi (11)

IV.   Starptautiskās Darba organizācijas (SDO) pieņemtās vadlīnijas:

Drošums un veselība kuģu demontāžas jomā. Vadlīnijas Āzijas valstīm un Turcijai (12)


(1)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu Pušu konferences 6. sanāksmē 2002. gada decembrī.

(2)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu Pušu konferences 7. sanāksmē 2004. gada oktobrī.

(3)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu Pušu konferences 14. sanāksmē 2019. gada maijā.

(4)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu Pušu konferences 8. sanāksmē 2006. gada decembrī.

(5)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu Pušu konferences 12. sanāksmē 2015. gada maijā.

(6)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu Pušu konferences 13. sanāksmē 2017. gada maijā.

(7)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu Pušu konferences 10. sanāksmē 2013. gada oktobrī.

(8)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu Pušu konferences 11. sanāksmē 2013. gada oktobrī.

(9)  Pieņemtas Bāzeles Konvencijas par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu Pušu konferences 13. un 14. sanāksmē 2017. gada maijā un 2019. gada maijā.

(10)  Pieņēmusi ESAO Vides politikas komiteja 2003. gada februārī (dokuments ENV/EPOC/WGWPR(2001)3/FINAL).

(11)  Rezolūcija A.962, ko pieņēmusi SJO Asambleja savā 23. kārtējā sesijā no 2003. gada 24. novembra līdz 5. decembrim.

(12)  Publicēšanai apstiprinājusi SDO pārvaldības struktūra savā 289. sesijā 2004. gada 11.–26. martā.


22.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 433/20


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/2175

(2020. gada 20. oktobris),

ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2020/256, ar ko izveido daudzgadu mainīgo plānu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 (2019. gada 10. oktobris), ar ko izveido vienotu ietvaru Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām, kuras pamatā ir no izlasēm savākti dati individuālā līmenī, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 808/2004, (EK) Nr. 452/2008 un (EK) Nr. 1338/2008 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 un Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2020/256 (2) ir izveidots daudzgadu mainīgais plāns datu vākšanai saskaņā ar Regulu (ES) 2019/1700 no 2021. līdz 2028. gadam.

(2)

Lai nodrošinātu daudzgadu mainīgā plāna efektivitāti un saskaņotību ar lietotāju vajadzībām, tas ir jāpielāgo, precizējot ad hoc tematu, ko aptvers Eiropas Ienākumu un dzīves apstākļu apsekojuma ad hoc modulis 2023. gadam, jo tas nebija zināms laikā, kad tika pieņemta Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/256.

(3)

Šiem daudzgadu mainīgā plāna pielāgojumiem jāstājas spēkā ne vēlāk kā 24 mēnešus pirms katra datu vākšanas perioda sākuma, kā norādīts plānā, attiecībā uz datu vākšanu, kas jāveic ik gadus vai vairāk nekā reizi gadā.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2020/256,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģētās regulas (ES) 2020/256 I un II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2020. gada 31. decembrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 20. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 261I, 14.10.2019., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/256 (2019. gada 16. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 papildina, izveidojot daudzgadu mainīgo plānu (OV L 54, 26.2.2020., 1. lpp.).


PIELIKUMS

1.   

Regulas (ES) 2020/256 I pielikumu groza šādi:

pielikuma B daļu aizstāj ar šādu:

“B daļa: Datu vākšanas periodi attiecībā uz jomām ar vairākām regularitātēm

Jomas

Grupas (akronīmi)

Datu vākšanas gadi

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Darbaspēks

Reizi ceturksnī (LFQ)

Katru ceturksni

Katru ceturksni

Katru ceturksni

Katru ceturksni

Katru ceturksni

Katru ceturksni

Katru ceturksni

Katru ceturksni

Reizi gadā (LFY)

X

X

X

X

X

X

X

X

“Migrēšanas iemesli” un “Darba laiks” (LF2YA)

X

 

X

 

X

 

X

 

“Dalība formālajā un neformālajā izglītībā un apmācībā (12 mēneši)”, “Nespēja un citi Eiropas minimālā moduļa attiecībā uz veselību elementi” un “Eiropas minimālā moduļa attiecībā uz veselību elementi” (LF2YB)

 

X

 

X

 

X

 

X

Migrantu un viņu tiešo pēcnācēju stāvoklis darba tirgū (LF8YA)

X

 

 

 

 

 

 

 

Pensijas un līdzdalība darba tirgū (LF8YB)

 

 

X

 

 

 

 

 

“Jaunieši darba tirgū” un “Izglītības līmenis – sīka informācija, tostarp pārtraukta vai izbeigta izglītība” (LF8YC)

 

 

 

X

 

 

 

 

Darba un ģimenes dzīves saskaņošana (LF8YD)

 

 

 

 

X

 

 

 

Darba organizācija un darba laiks (LF8YE)

 

 

 

 

 

 

X

 

Nelaimes gadījumi darbā un citas ar darbu saistītas veselības problēmas (LF8YF)

 

 

 

 

 

 

 

X

Ad hoc temats par darba prasmēm

 

X

 

 

 

 

 

 

Ad hoc temats (jādefinē vēlākā posmā)

 

 

 

 

 

X

 

 

Ienākumi un dzīves apstākļi

Reizi gadā (ILCY)

X

X

X

X

X

X

X

X

Bērni (ILC3YA)

X

 

 

X

 

 

X

 

Veselība (ILC3YB)

 

X

 

 

X

 

 

X

Darba tirgus un mājoklis (ILC3YC)

 

 

X

 

 

X

 

 

Dzīves kvalitāte (ILC6YA)

 

X

 

 

 

 

 

X

“Trūkumu pārmantošana

no paaudzes paaudzē” un “Mājokļa

grūtības” (ILC6YB)

 

 

X

 

 

 

 

 

Pakalpojumu pieejamība (ILC6YC)

 

 

 

X

 

 

 

 

Pārmērīgas parādsaistības,

patēriņš un labklājība (ILC6YD)

 

 

 

 

 

X

 

 

Ad hoc temats “Dzīves apstākļi un nosacījumi bērniem ģimenēs, kuru locekļi dzīvo šķirti vai kurās apvienojušies vecāki un viņu bērni no iepriekšējām attiecībām”

X

 

 

 

 

 

 

 

Ad hoc temats par mājsaimniecību energoefektivitāti

 

 

X

 

 

 

 

 

Ad hoc temats (jādefinē vēlākā posmā)

 

 

 

 

X

 

 

 

Ad hoc temats (jādefinē vēlākā posmā)

 

 

 

 

 

 

X”

 

2.   

Regulas (ES) 2020/256 II pielikumu aizstāj ar šādu:

“II PIELIKUMS

Detalizēto tematu grupēšana datu vākšanai ar vairākām regularitātēm

Jomas

Detalizēti temati

Grupas (akronīmi)

Darbaspēks

Datu vākšanas informācija

Reizi ceturksnī (LFQ)

Identifikācija

Reizi ceturksnī (LFQ)

Svari

Reizi gadā (LFY) un reizi ceturksnī (LFQ)

Interviju raksturlielumi

Reizi ceturksnī (LFQ)

Vieta

Reizi ceturksnī (LFQ)

Demogrāfija

Reizi ceturksnī (LFQ)

Valstiskā piederība un migranta izcelsme

Reizi ceturksnī (LFQ)

Mājsaimniecības sastāvs

Reizi gadā (LFY)

Mājsaimniecības sastāvs – īpaša papildu informācija

Reizi gadā (LFY)

Uzturēšanās valstī

Reizi ceturksnī (LFQ)

Migrēšanas iemesls

Ik pēc 2 gadiem (LF2YA)

Eiropas minimālā moduļa attiecībā uz veselību elementi

Ik pēc 2 gadiem (LF2YB)

Nespēja un citi Eiropas minimālā moduļa attiecībā uz veselību elementi

Ik pēc 2 gadiem (LF2YB)

Nelaimes gadījumi darbā un citas ar darbu saistītas veselības problēmas

Ik pēc 8 gadiem (LF8YF)

Galvenās aktivitātes statuss (pašdefinēts)

Reizi ceturksnī (LFQ)

Galvenie darba raksturlielumi

Reizi ceturksnī (LFQ)

Nodarbinātības statuss

Reizi ceturksnī (LFQ)

Līguma darbības ilgums

Reizi ceturksnī (LFQ)

Sīkākas ziņas par līgumu

Reizi gadā (LFY)

Pilna vai nepilna darba laika statuss – pamatojums

Reizi ceturksnī (LFQ)

Atkarīga pašnodarbinātība

Reizi gadā (LFY)

Pārraudzības pienākumi

Reizi gadā (LFY)

Uzņēmuma lielums

Reizi gadā (LFY)

Darba vieta

Reizi ceturksnī (LFQ)

Darbs mājās

Reizi gadā (LFY)

Darba meklējumi

Reizi ceturksnī (LFQ)

Vēlme strādāt

Reizi ceturksnī (LFQ)

Pieejamība

Reizi ceturksnī (LFQ)

Otrs darbs vai vairākas darbavietas

Reizi ceturksnī (LFQ)

Cita darba meklējumi

Reizi gadā (LFY)

Nepietiekama nodarbinātība

Reizi ceturksnī (LFQ)

Darba un ģimenes dzīves saskaņošana

Ik pēc 8 gadiem (LF8YD)

Jaunieši darba tirgū

Ik pēc 8 gadiem (LF8YC)

Migrantu un viņu tiešo pēcnācēju stāvoklis darba tirgū

Ik pēc 8 gadiem (LF8YA)

Pensija un līdzdalība darba tirgū

Ik pēc 8 gadiem (LF8YB)

Aprūpes vajadzības

Reizi gadā (LFY)

Darba sākums

Reizi ceturksnī (LFQ)

Darba atrašanas veids

Reizi gadā (LFY)

Profesionālās darbības turpinājums un pārtraukumi

Reizi ceturksnī (LFQ)

Pēdējo darba attiecību pamata raksturojums

Reizi gadā (LFY)

Darba stundas

Reizi ceturksnī (LFQ)

Darba laiks

Ik pēc 2 gadiem (LF2YA)

Darba organizācija un darba laiks

Ik pēc 8 gadiem (LF8YE)

Ienākumi no darba

Reizi gadā (LFY)

Ienākumi no bezdarbnieka pabalstiem

Reizi ceturksnī (LFQ)

Iegūtais izglītības līmenis

Reizi ceturksnī (LFQ)

Izglītības līmenis – sīka informācija, tostarp pārtraukta vai izbeigta izglītība

Reizi gadā (LFY) un ik pēc 8 gadiem (LF8YC)

Dalība formālajā un neformālajā izglītībā un apmācībā (4 nedēļas)

Reizi ceturksnī (LFQ)

Dalība formālajā un neformālajā izglītībā un apmācībā (12 mēneši)

Ik pēc 2 gadiem (LF2YB)

Ienākumi un dzīves apstākļi

Datu vākšanas informācija

Reizi gadā (ILCY)

Identifikācija

Reizi gadā (ILCY)

Svari

Reizi gadā (ILCY)

Interviju raksturlielumi

Reizi gadā (ILCY)

Vieta

Reizi gadā (ILCY)

Demogrāfija

Reizi gadā (ILCY)

Valstiskā piederība un migranta izcelsme

Reizi gadā (ILCY)

Mājsaimniecības sastāvs

Reizi gadā (ILCY)

Mājsaimniecības sastāvs – īpaša papildu informācija

Reizi gadā (ILCY)

Uzturēšanās ilgums valstī

Reizi gadā (ILCY)

Nespēja un Eiropas minimālais modulis attiecībā uz veselību

Reizi gadā (ILCY)

Sīkas ziņas par veselības stāvokli un nespēju

Ik pēc 3 gadiem (ILC3YB)

Bērnu veselība

Ik pēc 3 gadiem (ILC3YA)

Piekļuve veselības aprūpei

Reizi gadā (ILCY)

Veselības aprūpe

Ik pēc 3 gadiem (ILC3YB)

Piekļuve veselības aprūpei (bērni)

Ik pēc 3 gadiem (ILC3YA)

Veselību ietekmējošie faktori

Ik pēc 3 gadiem (ILC3YB)

Galvenās aktivitātes statuss (pašdefinēts)

Reizi gadā (ILCY)

Galvenie darba raksturlielumi

Reizi gadā (ILCY)

Darba vietas raksturlielumi

Ik pēc 3 gadiem (ILC3YC)

Līguma darbības ilgums

Reizi gadā (ILCY)

Nodarbinātības statuss

Ik pēc 3 gadiem (ILC3YC)

Sīka informācija par darba tirgus situāciju

Reizi gadā (ILCY)

Pārraudzības pienākumi

Reizi gadā (ILCY)

Iepriekšējā darba pieredze

Reizi gadā (ILCY)

Darbību kalendārs

Reizi gadā (ILCY)

Darba stundas

Reizi gadā (ILCY)

Iegūtais izglītības līmenis

Reizi gadā (ILCY)

Izglītības līmenis – sīka informācija, tostarp pārtraukta vai izbeigta izglītība

Ik pēc 3 gadiem (ILC3YC)

Dalība formālās izglītības pasākumos (patlaban)

Reizi gadā (ILCY)

Dzīves kvalitāte

Reizi gadā (ILCY)

Dalība sociālajā un kultūras dzīvē

Ik pēc 6 gadiem (ILC6YA)

Labjutība

Ik pēc 6 gadiem (ILC6YA)

Materiālā nenodrošinātība

Reizi gadā (ILCY)

Bērniem raksturīga nenodrošinātība

Ik pēc 3 gadiem (ILC3YA)

Galvenie mājokļu raksturlielumi

Reizi gadā (ILCY)

Sīka informācija par mājokļa apstākļiem, tostarp nenodrošinātību un nosacīto īres maksu

Ik pēc 3 gadiem (ILC3YC)

Mājokļa izmaksas, tostarp samazinātas komunālo pakalpojumu izmaksas

Reizi gadā (ILCY)

Dzīves vide

Ik pēc 3 gadiem (ILC3YC)

Mājokļa grūtības (tostarp īres grūtības) un to iemesli

Ik pēc 6 gadiem (ILC6YB)

Pakalpojumu izmantošana, tostarp aprūpes pakalpojumu un tādu pakalpojumu izmantošana, ar kuriem tiek nodrošināta neatkarīga dzīve

Ik pēc 6 gadiem (ILC6YC)

Pakalpojumu materiālā pieejamība

Ik pēc 6 gadiem (ILC6YC)

Neapmierinātas vajadzības un iemesli

Ik pēc 6 gadiem (ILC6YC)

Bērnu aprūpe

Reizi gadā (ILCY)

Ienākumi no darba

Reizi gadā (ILCY)

Ienākumi no sociāliem pārvedumiem

Reizi gadā (ILCY)

Ienākumi no pensijām

Reizi gadā (ILCY)

Citi ienākumi, tostarp ienākumi no īpašuma un kapitāla un pārvedumiem starp mājsaimniecībām

Reizi gadā (ILCY)

Pēc samazinājuma faktiski samaksātie nodokļi un iemaksas

Reizi gadā (ILCY)

Kopējie gada ienākumi personu un mājsaimniecību līmenī

Reizi gadā (ILCY)

Pārmērīgas parādsaistības un to iemesli

Ik pēc 6 gadiem (ILC6YD)

Kavētie maksājumi

Reizi gadā (ILCY)

Labklājības elementi, tostarp īpašumā esošie mājokļi

Ik pēc 6 gadiem (ILC6YD)

Patēriņa elementi

Ik pēc 6 gadiem (ILC6YD)

Priekšrocību un trūkumu pārmantošana no paaudzes paaudzē

Ik pēc 6 gadiem (ILC6YB)

Pašu vajadzību novērtējums

Ik pēc 6 gadiem (ILC6YD)


22.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 433/27


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/2176

(2020. gada 12. novembris),

ar ko attiecībā uz programmatūras aktīvu atskaitīšanu no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 241/2014

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 36. panta 4. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Noteikumi par prudenciāli vērtētiem programmatūras aktīviem, kuru vērtību būtiski neietekmē iestādes noregulējums, maksātnespēja vai likvidācija, tika grozīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/876 (2), lai turpinātu atbalstīt pāreju uz digitalizētāku banku nozari. Ar Regulu (ES) 2019/876 Regulā (ES) Nr. 575/2013 tika ieviests arī 36. panta 4. punkts, kurā noteikts, ka Eiropas Banku iestādei (“EBI”) ir jāizstrādā regulatīvo tehnisko standartu projekts, precizējot atskaitījumu piemērošanu saistībā ar programmatūras aktīviem no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem. Lai nodrošinātu ar pašu kapitālu saistīto noteikumu saskaņotību un atvieglotu to piemērošanu, ir lietderīgi minētos regulatīvos tehniskos standartus iekļaut Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 241/2014 (3), kurā sagrupēti visi tehniskie standarti attiecībā uz pašu kapitālu.

(2)

Kompetentajām iestādēm nav liegts, izskatot katru gadījumu atsevišķi, pārbaudīt programmatūras aktīvus, ko iestāde iekļauj kapitālā, un nav liegts īstenot savas uzraudzības pilnvaras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES (4) 64. pantu, jo īpaši, ja uzkrātie ieguldījumi programmatūrā varētu dot nevēlamu prudenciālu labumu vai ja ir aizdomas, ka iestāde izmanto no piemērojamā grāmatvedības regulējuma izrietošu interpretējumu, lai apietu šo regulu.

(3)

Iestāžu izmantotās programmatūras dažādības dēļ ir grūti vispārīgi novērtēt, kuriem programmatūras aktīviem noregulējuma, maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā varētu būt atgūstama vērtība un, ja tā, tad kādā mērā, vai arī grūti noteikt konkrētu programmatūras kategoriju, kas saglabātu tās vērtību pat šādā gadījumā.

(4)

Turklāt EBI novērtējums par konkrētiem iepriekšējo darījumu gadījumiem liecina, ka visiem programmatūras aktīviem, nenošķirot konkrētas kategorijas, ir vienāda norakstīšanas iespējamība. Pat tajos gadījumos, kad programmatūras aktīvu vērtība vismaz daļēji tiek saglabāta, šādas programmatūras lietderīgās lietošanas laiks parasti tiek pārskatīts, lai ņemtu vērā, ka iestādes ieguvējs šādu programmatūru izmantos tikai līdz migrēšanas procesa beigām. Šāda migrēšanas procesa ilgums, kā liecina iegūtie pierādījumi, parasti svārstās no viena līdz trim gadiem. Šis modelis būtu jāatspoguļo prudenciālajā režīmā attiecībā uz programmatūras aktīviem.

(5)

Ņemot vērā programmatūras aktīvu ierobežoto vērtību iestādes noregulējuma, maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā, ir būtiski, lai šādu aktīvu prudenciālais režīms nodrošinātu pienācīgu līdzsvaru starp prudenciālās uzraudzības apsvērumiem no vienas puses un šo aktīvu vērtību no uzņēmējdarbības un ekonomiskās perspektīvas no otras puses. Tādēļ programmatūras aktīvu prudenciālajā režīmā būtu jāietver zināma piesardzības rezerve attiecībā uz atbrīvojumu no pirmā līmeņa pamata kapitāla prasībām.

(6)

Turklāt, lai neradītu papildu slogu uz iestāžu darbību un atvieglotu kompetento iestāžu veikto uzraudzību, programmatūras aktīvu prudenciālajam režīmam vajadzētu būt vienkārši īstenojamam un piemērojamam visās iestādēs standartizētā veidā. Standartizētajam prudenciālajam režīmam nebūtu jāliedz iestādei turpināt pilnībā atskaitīt savus programmatūras aktīvus no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem.

(7)

Ņemot vērā tehnoloģiju straujās pārmaiņas, iestādes bieži veic ieguldījumus savas programmatūras uzturēšanā, uzlabošanā vai jauninājumos. Lai mazinātu regulējuma arbitrāžas risku, minētie ieguldījumi būtu jāamortizē atsevišķi no programmatūras, kas tiek uzturēta, uzlabota vai jaunināta, ar noteikumu, ka šie ieguldījumi tiek atzīti par nemateriāliem aktīviem iestādes bilancē saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu.

(8)

Tāpēc Deleģētā regula (ES) Nr. 241/2014 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Šī regula ir balstīta uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EBI.

(10)

EBI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz ko balstās šī regula, analizējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi konsultāciju no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (5) 37. pantu.

(11)

Ņemot vērā digitālo pakalpojumu paātrinātu ieviešanu Covid-19 pandēmijas rezultātā, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) Nr. 241/2014

Deleģēto regulu (ES) Nr. 241/2014 groza šādi:

1)

regulas 1. panta f) punktu aizstāj ar šādu:

“f)

atskaitījumu no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem un citu atskaitījumu no pirmā līmeņa pamata kapitāla, pirmā līmeņa papildu kapitāla un otrā līmeņa kapitāla posteņiem piemērošanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 36. panta 2. un 4. punktu;”;

2)

regulā iekļauj šādu 13.a pantu:

13.a pants

Programmatūras aktīvu atskaitījumi, kas grāmatvedības vajadzībām klasificēti kā nemateriālie aktīvi Regulas (ES) Nr. 575/2013 36. panta 1. punkta b) apakšpunkta nolūkos

1.   Programmatūras aktīvus, kas ir nemateriālie aktīvi, kā tie definēti Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 115) apakšpunktā, atskaita no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem saskaņā ar šā panta 5. līdz 8. punktu. Atskaitāmo summu nosaka, pamatojoties uz prudenciālo uzkrāto amortizāciju, kas aprēķināta saskaņā ar šā panta 2., 3. un 4. punktu.

2.   Šā panta 1. punktā minētās programmatūras aktīvu prudenciālās uzkrātās amortizācijas summu iestādes aprēķina, reizinot summu, kas iegūta no a) apakšpunktā norādītā aprēķina, ar b) apakšpunktā minēto dienu skaitu:

a)

summa, par kādu programmatūras aktīvi sākotnēji atzīti iestādes bilancē saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu, dalīta ar mazāko no šādiem lielumiem:

i)

programmatūras aktīvu lietderīgās lietošanas dienu skaits, kas aplēsts grāmatvedības vajadzībām;

ii)

trīs gadi, izteikti dienās, sākot no šā panta 3. punktā minētās dienas;

b)

dienu skaits, kas pagājis kopš šā panta 3. punktā minētās dienas, ar noteikumu, ka tas nepārsniedz šā punkta a) apakšpunktā minēto laikposmu.

3.   Prudenciālo uzkrāto amortizāciju, kas minēta 1. punktā, aprēķina, sākot no dienas, kad programmatūras aktīvi ir pieejami lietošanai un tos sāk amortizēt grāmatvedības vajadzībām.

4.   Atkāpjoties no 3. punkta, ja programmatūras aktīvi ir iegūti no kāda uzņēmuma, tostarp nefinanšu sabiedrības, kas ietilpst tajā pašā grupā, kurā šī iestāde, 1. punktā minēto prudenciālo uzkrāto amortizāciju aprēķina no dienas, kad šos programmatūras aktīvus sāk amortizēt saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu minētā uzņēmuma bilancē.

5.   Iestādes no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem atskaita summu, kas rodas no starpības, ja tā ir pozitīva, starp a) apakšpunktā minēto summu un b) apakšpunktā minēto summu:

a)

programmatūras aktīvu prudenciālā uzkrātā amortizācija, kas aprēķināta saskaņā ar 2., 3. un 4. punktu;

b)

šo programmatūras aktīvu uzkrātās amortizācijas un ar vērtības samazinājumu saistīto zaudējumu summa, kas atzīta iestādes bilancē saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu.

6.   Atkāpjoties no 5. punkta, līdz dienai, kad programmatūras aktīvi kļūst pieejami lietošanai un tos sāk amortizēt grāmatvedības vajadzībām, iestādes atskaita no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem pilnu summu, atbilstoši kurai programmatūras aktīvi ir atzīti minētās iestādes bilancē saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu.

7.   Šajā pantā noteikto prudenciālo amortizāciju un atskaitījumus veic atsevišķi par katriem programmatūras aktīviem.

8.   Iestāžu ieguldījumus esošo programmatūras aktīvu uzturēšanā, uzlabošanā vai jaunināšanā uzskata par aktīviem, kas nav saistītie programmatūras aktīvi, ar nosacījumu, ka šos ieguldījumus atzīst par nemateriāliem aktīviem minētās iestādes bilancē saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu.

Neskarot 6. punktu, prudenciālo uzkrāto amortizāciju, kas attiecas uz minētajiem ieguldījumiem esošo programmatūras aktīvu uzturēšanā, uzlabošanā vai jaunināšanā, aprēķina no dienas, kad tos sāk amortizēt saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu.

Saistīto esošo programmatūras aktīvu prudenciālo uzkrāto amortizāciju turpina aprēķināt no to sākotnējās amortizācijas dienas grāmatvedības vajadzībām līdz prudenciālās amortizācijas perioda beigām, kas noteikts saskaņā ar 2. punkta a) apakšpunktu.”

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 12. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/876 (2019. gada 20. maijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, pārskatu sniegšanas un informācijas atklāšanas prasībām un Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 150, 7.6.2019., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 241/2014 (2014. gada 7. janvāris), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina saistībā ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kas attiecas uz iestāžu pašu kapitāla prasībām (OV L 74, 14.3.2014., 8. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


22.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 433/30


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2177

(2020. gada 15. decembris)

par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (“Haricot de Castelnaudary” (AĢIN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 50. panta 2. punkta a) apakšpunktu Francijas pieteikums, kurā lūgts reģistrēt nosaukumu “Haricot de Castelnaudary”, ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (2).

(2)

Komisijai nav iesniegts neviens paziņojums par iebildumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 51. pantu, tāpēc nosaukums “Haricot de Castelnaudary” būtu jāreģistrē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Nosaukums “Haricot de Castelnaudary” (AĢIN) ar šo tiek ierakstīts reģistrā.

Pirmajā daļā minētais nosaukums apzīmē produktu, kas pieder pie 1.6. grupas “Svaigi vai pārstrādāti augļi, dārzeņi un labība” saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 668/2014 (3) XI pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 15. decembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētājas vārdā –

Komisijas loceklis

Janusz WOJCIECHOWSKI


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  OV C 281, 26.8.2020., 2. lpp.

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 668/2014 (2014. gada 13. jūnijs), ar ko paredz noteikumus par to, kā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV L 179, 19.6.2014., 36. lpp.).


22.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 433/31


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2178

(2020. gada 15. decembris),

ar ko labo Īstenošanas regulu (ES) 2020/1433, ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Pouligny-Saint-Pierre” (ACVN))

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (1) un jo īpaši tās 52. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

2020. gada 5. oktobrī Komisija, piemērojot Regulas (ES) Nr. 1151/2012 52. panta 2. punktu, pieņēma Īstenošanas regulu (ES) 2020/1433 (2), ar kuru ir apstiprināts specifikācijas grozījums attiecībā uz nosaukumu “Pouligny-Saint-Pierre” (ACVN). Kļūdas dēļ minētajā Regulā (ES) 2020/1433 tika izlaista atsauce uz pārejas laiku, ko Francija saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 15. panta 4. punktu ir piešķīrusi dažiem uzņēmumiem.

(2)

Francijas iestādes 2018. gada 20. decembra vēstulē paziņoja Komisijai, ka atbilstīgi 2018. gada 22. novembra lēmumam, kas attiecas uz aizsargātā cilmes vietas nosaukuma “Pouligny-Saint-Pierre” specifikācijas grozījumu un kas “Francijas Republikas Oficiālajā Vēstnesī (Journal Officiel de la République française) publicēts 2018. gada 8. decembrī, 2025. gada 30. jūnijā beidzas pārejas laiks, kas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 15. panta 4. punktu ir piešķirts 8 Francijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuri atbilst minētā panta nosacījumiem.

(3)

Konkrētāk, valsts iebildumu procedūras laikā tika saņemti 8 iebildumi; visi no šiem iebildumiem attiecas uz piena ražošanas nosacījumiem un, precīzāk, uz to, ka nav iespējams ievērot specifikācijā paredzēto noteikumu par ģeogrāfiskajā apgabalā saražotās barības īpatsvaru – “ģeogrāfiskajā apgabalā saražotā barība (rupjā lopbarība un papildbarība) veido vismaz 75 % no ganāmpulka barības kopējās gada devas”. Attiecīgie uzņēmumi, kuri turklāt ir likumīgi tirgojuši “Pouligny-Saint-Pierre” nepārtraukti vismaz piecus gadus pirms pieteikuma iesniegšanas datuma, atbilst Regulas (ES) Nr. 1151/2012 15. panta 4. punkta nosacījumiem. Tāpēc tiem šajā sakarā ir piešķirti pārejas periodi, kas beidzas 2025. gada 30. jūnijā, un tagad Komisijai tie ir jāapstiprina.

(4)

Attiecīgie uzņēmumi ir: Earl de Vesche (Nr. SIRET 50317689300017), Ferme des Ages (Nr. SIRET19360598700026), Gaec de Villiers (Nr. SIRET 41293309500017), Jean Barrois (Nr. SIRET 33452601900016), Earl des Grands vents (Nr. SIRET 52325005800014), Earl du Start Chiebe (Nr. SIRET 50979878100019), Gaec de la Custière (Nr. SIRET 31928251300013), Gaec des Chinets (Nr. SIRET 35328804600017).

(5)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2020/1433 būtu attiecīgi jālabo,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulā (ES) 2020/1433 iekļauj šādu pantu:

“1.a pants

Uz aizsardzību, kas piešķirta saskaņā ar 1. pantu, attiecas pārejas laiks, kuru Francija, ņemot vērā 2018. gada 22. novembra lēmumu, kas attiecas uz aizsargātā cilmes vietas nosaukuma “Pouligny-St-Pierre” specifikācijas grozījumu un kas 2018. gada 8. decembrī publicēts “Francijas Republikas Oficiālajā Vēstnesī” (Journal Officiel de la République française), saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1151/2012 15. panta 4. punktu ir piešķīrusi uzņēmējiem, kuri atbilst minētā panta nosacījumiem. ”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 15. decembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētājas vārdā –

Komisijas loceklis

Janusz WOJCIECHOWSKI


(1)  OV L 343, 14.12.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1433 (2020. gada 5. oktobris), ar kuru attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā, apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs (“Pouligny-Saint-Pierre” (ACVN)), OV L 331, 12.10.2020., 19. lpp.


22.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 433/33


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2179

(2020. gada 16. decembris)

par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regulu (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (1), un jo īpaši tās 57. panta 4. punktu un 58. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu Padomes Regulai (EEK) Nr. 2658/87 (2) pievienotās kombinētās nomenklatūras vienveidīgu piemērošanu, ir jāpieņem noteikumi par šīs regulas pielikumā minēto preču klasifikāciju.

(2)

Regulā (EEK) Nr. 2658/87 ir izklāstīti vispārīgie kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumi. Minētie noteikumi attiecas arī uz jebkuru citu nomenklatūru, kura pilnīgi vai daļēji pamatojas uz KN vai pievieno tai papildu apakšnodaļas un ir izveidota ar īpašiem Savienības noteikumiem, lai piemērotu tarifu un citus pasākumus, kas saistīti ar preču tirdzniecību.

(3)

Šīs regulas pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces saskaņā ar minētajiem vispārīgajiem noteikumiem būtu jāklasificē ar minētās tabulas 2. ailē norādīto KN kodu atbilstīgi 3. ailē noteiktajam pamatojumam.

(4)

Ir lietderīgi noteikt, ka saistošo izziņu par tarifu, kas izdota attiecībā uz precēm, uz kurām attiecas šī regula, bet kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, izziņas turētājs var turpināt izmantot noteiktu laikposmu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu. Būtu jānosaka, ka minētais laikposms ir trīs mēneši.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Muitas kodeksa komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikuma tabulas 1. ailē aprakstītās preces kombinētajā nomenklatūrā klasificē ar tabulas 2. ailē norādīto KN kodu.

2. pants

Saistošo izziņu par tarifu, kas neatbilst šīs regulas noteikumiem, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 952/2013 34. panta 9. punktu var turpināt izmantot trīs mēnešus no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 16. decembrī

Komisijas

un tās priekšsēdētājas vārdā –

Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta

ģenerāldirektors

Gerassimos THOMAS


(1)  OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Preču apraksts

Klasifikācija (KN kods)

Pamatojums

1.

2.

3.

Taisnstūrveida maiss, kas sastāv no veidnēta silikona elastomēra korpusa. Tā garums ir aptuveni 16,5 cm, augstums – 10 cm un platums – 2,5 cm. Tam ir piestiprināts cilpveida rokturis no tā paša materiāla un noslēgšanas sistēma (rāvējslēdzēja tipa aizdare).

Izstrādājums tiek izgatavots vienā posmā ar integrētām daļām (cilpveida rokturi un rāvējslēdzēja tipa aizdari), un tam nav iekšēju papildelementu.

Izstrādājums ir paredzēts dažādu mazu priekšmetu nēsāšanai un aizsardzībai.

Sk. attēlus  (*1).

3926 90 97

Klasifikācija noteikta, ievērojot kombinētās nomenklatūras 1. un 6. vispārīgo interpretācijas noteikumu un KN kodu 3926 , 3926 90 un 3926 90 97 formulējumu.

Klasificēšana pozīcijā 4202 nav iespējama, jo šī pozīcija attiecas tikai uz tajā īpaši minētajiem izstrādājumiem un līdzīgām somām (sk. arī Harmonizētās sistēmas (HS) skaidrojuma par pozīciju 4202 pirmo daļu).

Ņemot vērā izstrādājuma objektīvās īpašības (sevišķi vienkāršo iekšpusi un mazo izmēru), to neuzskata par pozīcijas 4202 pirmās daļas čemodānu, tualetes futrāli, diplomātportfeli, portfeli, skolas portfeļsomu vai tamlīdzīgu somu. Izstrādājumu neuzskata par pozīcijas 4202 pirmajā daļā minēto tamlīdzīgu somu, jo tas nav īpaši veidots vai iekšēji aprīkots, lai ietvertu īpašus rīkus ar to piederumiem vai bez tiem (sk. arī HS skaidrojuma par pozīciju 4202 trešo daļu un devītās daļas f) punktu). Tāpēc uz šo izstrādājumu neattiecas pozīcijas 4202 pirmās daļas formulējums.

Izstrādājumiem, uz kuriem attiecas pozīcijas 4202 otrā daļa, jābūt tikai no tajā norādītajiem materiāliem vai jābūt pilnīgi vai galvenokārt pārklātiem ar šādiem materiāliem vai ar papīru (sk. arī HS skaidrojuma par pozīciju 4202 ceturto daļu).

Ņemot vērā, ka izstrādājums sastāv no veidnēta silikona elastomēra, to nevar uzskatīt par rokassomu ar plastmasas plēves ārējo virsmu. Tāpēc uz šo izstrādājumu neattiecas pozīcijas 4202 otrās daļas formulējums.

Izstrādājums nav tāds, ko parasti nēsā kabatā vai rokassomā, piemēram, briļļu futrāļi, naudaszīmju turētāji, kabatas maki, maki, atslēgu maki, cigarešu etvijas, cigāru futrāļi, pīpju futrāļi un tabakas maki (sk. arī Harmonizētās sistēmas apakšpozīcijas skaidrojumus apakšpozīcijām 4202.31, 4202.32 un 4202.39). Tāpēc izstrādājumu nevar klasificēt apakšpozīcijās 4202.31, 4202.32 un 4202.39.

Tādējādi izstrādājums ir klasificējams ar KN kodu 3926 90 97 pie citādiem plastmasas izstrādājumiem.

Image 2

Image 3

Image 4


(*1)  Attēli pievienoti tikai informācijai.


22.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 433/37


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/2180

(2020. gada 18. decembris),

ar ko pagarina pārskata periodu, kurš noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1429, ar ko, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu, nosaka pasākumus ilgtspējīgam dzelzceļa tirgum

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 7. oktobra Regulu (ES) 2020/1429, ar ko, ņemot vērā Covid-19 uzliesmojumu, nosaka pasākumus ilgtspējīgam dzelzceļa tirgum (1), un jo īpaši tās 5. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Covid-19 pandēmijas rezultātā strauji samazinājās dzelzceļa satiksme, jo ievērojami samazinājās pieprasījums un dalībvalstis veica tiešus pasākumus pandēmijas ierobežošanai.

(2)

Šos apstākļus nevar ietekmēt dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumi, kuri ilgstoši saskaras ar ievērojamām likviditātes problēmām, lieliem zaudējumiem un dažos gadījumos ar maksātnespējas draudiem.

(3)

Lai novērstu Covid-19 pandēmijas negatīvo ekonomisko ietekmi un atbalstītu dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumus, Regula (ES) 2020/1429 ļauj dalībvalstīm atļaut infrastruktūras pārvaldītājiem samazināt, atcelt vai atlikt maksu par piekļuvi dzelzceļa infrastruktūrai. Šī iespēja tika piešķirta no 2020. gada 1. marta līdz 2020. gada 31. decembrim (“pārskata periods”).

(4)

Mobilitātes ierobežojumi pandēmijas laikā būtiski ietekmēja dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu izmantošanu. Pandēmijas rezultātā daudzas nozares arī samazināja vai pat pārtrauca ražošanu, tādējādi samazinot dzelzceļa kravu pārvadājumu apjomu. Pamatojoties uz datiem, ko snieguši dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāji ES-27 valstīs, pandēmija vissmagāk skāra pasažieru pārvadājumu segmentu un jo īpaši pasažieru komercpārvadājumu segmentu, ievērojami samazinot tā piedāvājumu visās dalībvalstīs. No 2020. gada marta līdz septembrim pasažieru pārvadājumi vilcienkilometros samazinājās par 16,9 %, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, kravu pārvadājumi – par 11,1 %. No 2020. gada marta līdz septembrim pasažieru pārvadājumi sabiedrisko pakalpojumu saistību ietvaros, izteikti vilcienkilometros, samazinājās par 12,2 %, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, pasažieru komercpārvadājumi – par 37,3 %. Pasažieru pārvadājumi pasažierkilometros 2020. gada otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2019. gada attiecīgo periodu samazinājās par 71,2 %, kravu pārvadājumi tonnkilometros samazinājās par 15,9 %. Šī tendence var būtiski ietekmēt konkurenci dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgos, patiesi vienotas Eiropas dzelzceļa telpas izveidi un, visbeidzot, virzību uz ilgtspējīgāku transporta nozari, kurā vairāk cilvēku un preču pārvietojas pa dzelzceļu.

(5)

Pasaules Veselības organizācijas dati liecina, ka katru dienu Eiropā reģistrēto saslimšanas gadījumu skaits ir atkal pieaudzis un 2020. gada oktobrī bija ievērojams skaits dienu, kurās reģistrēti vairāk nekā 300 000 jaunu saslimšanas gadījumu.

(6)

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) 2020. gada novembrī aplēsa, ka “Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomikas zonā (ES/EEZ) un Apvienotajā Karalistē ir ievērojami pieaudzis Covid-19 infekcijas gadījumu skaits, un pašreizējā situācija rada nopietnus draudus sabiedrības veselībai” un ka “pašreizējā epidemioloģiskā situācija lielākajā daļā valstu rada nopietnas bažas, jo tā rada arvien lielāku pārnešanas risku, kas prasa tūlītēju un mērķtiecīgu rīcību sabiedrības veselības jomā”.

(7)

Pēc tam, sākot ar oktobri, dalībvalstis arvien plašāk ir ieviesušas stingrākus mobilitātes ierobežojumus. Tāpēc dzelzceļa satiksmei nav izredžu īstermiņā ātri atgūties.

(8)

Tādējādi šķiet, ka turpinās dzelzceļa satiksmes līmeņa samazināšanās salīdzinājumā ar līmeni attiecīgajā periodā iepriekšējos gados, attiecībā uz ko 2019. gadu izmanto atsauces vērtībām saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1429 5. panta 1. un 2. punktu, un ka šī situācija ir Covid-19 uzliesmojuma ietekmes rezultāts.

(9)

Prognozes liecina par ļoti pakāpenisku ekonomikas atveseļošanos nākamajos divos gados, jo patērētāju uzticības un ekonomikas sentimenta rādītāji kļuvuši negatīvi. Turklāt, ņemot vērā par iepriekšējiem periodiem pieejamos datus, jebkurš uzlabojums sabiedrības veselības jomā, piemēram, sakarā ar vakcīnas pieejamību, pieņemot, ka šāds uzlabojums notiks 2021. gada pirmajā pusē, var jūtami pozitīvi ietekmēt dzelzceļa satiksmi tikai ar ievērojamu kavēšanos. Šāda pozitīva ietekme, visticamāk, īstenosies ne agrāk kā 2021. gada otrajā pusē.

(10)

Tādējādi šķiet, ka dzelzceļa satiksmes līmeņa samazināšanās salīdzinājumā ar līmeni attiecīgajā periodā iepriekšējos gados, visticamāk, turpināsies līdz minētajam laikam un ka šī situācija ir Covid-19 uzliesmojuma ietekmes rezultāts.

(11)

Tādēļ regulas 1. pantā noteiktais pārskata periods ir jāpagarina līdz 2021. gada jūnija beigām.

(12)

Paredzēts, ka šī deleģētā regula stāsies spēkā pēc Regulas (ES) 2020/1429 1. pantā pašreiz noteiktā pārskata perioda beigām. Lai novērstu juridisko nenoteiktību, šī regula būtu jāpieņem saskaņā ar steidzamības procedūru, kas sīki izklāstīta regulas 7. pantā, un tai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2020/1429 1. pantu aizstāj ar šādu:

“1. pants

Ar šo regulu paredz pagaidu noteikumus, saskaņā ar kuriem piemēro maksu par dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, kā noteikts Direktīvas 2012/34/ES IV nodaļā. To piemēro dzelzceļa infrastruktūras izmantošanai iekšzemes un starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem, uz kuriem attiecas minētā direktīva, laikposmā no 2020. gada 1. marta līdz 2021. gada 30. jūnijam (“pārskata periods”).”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 18. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 333, 12.10.2020., 1. lpp.


LĒMUMI

22.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 433/39


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/2181

(2020. gada 17. decembris),

ar ko nosaka kvantitatīvus ierobežojumus un piešķir kvotas vielām, kuras tiek kontrolētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par ozona slāni noārdošām vielām, laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim

(izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 8996)

(Autentisks ir tikai teksts angļu, bulgāru, čehu, franču, grieķu, horvātu, itāļu, latviešu, maltiešu, nīderlandiešu, poļu, portugāļu, spāņu, ungāru un vācu valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 (2009. gada 16. septembris) par ozona slāni noārdošām vielām (1) un jo īpaši tās 10. panta 2. punktu un 16. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Uz importēto kontrolējamo vielu laišanu brīvā apgrozībā Savienībā attiecas kvantitatīvi ierobežojumi.

(2)

Komisijai ir jānosaka šie ierobežojumi un jāpiešķir kvotas uzņēmumiem.

(3)

Bez tam Komisijai ir jānosaka tādu kontrolējamo vielu, kas nav daļēji halogenēti hlorfluorogļūdeņraži, daudzumi, kurus var izmantot būtiskiem laboratoriskiem un analītiskiem lietojumiem, un uzņēmumi, kuri tos drīkst izmantot.

(4)

Nosakot būtiskiem laboratoriskiem un analītiskiem lietojumiem piešķirtās kvotas, ir jānodrošina, ka tiek ievēroti Regulas (EK) Nr. 1005/2009 10. panta 6. punktā izklāstītie kvantitatīvie ierobežojumi, piemērojot Komisijas Regulu (ES) Nr. 537/2011 (2). Šie kvantitatīvie ierobežojumi attiecas arī uz daļēji halogenēto hlorfluorogļūdeņražu daudzumiem, par kuriem saņemtas licences laboratoriskiem un analītiskiem lietojumiem, tāpēc šajā piešķīrumā jāiekļauj arī daļēji halogenēto hlorfluorogļūdeņražu ražošana un imports minētajiem lietojumiem.

(5)

Komisija ir publicējusi paziņojumu uzņēmumiem, kuri plāno 2021. gadā Eiropas Savienībā importēt vai no tās eksportēt ozona slāni noārdošas kontrolējamās vielas, un uzņēmumiem, kuri plāno 2021. gadā šādas vielas ražot vai importēt būtiskiem laboratoriskiem un analītiskiem lietojumiem (3), un rezultātā ir saņēmusi deklarācijas par 2021. gadā plānotajiem importa apjomiem.

(6)

Kvantitatīvie ierobežojumi un kvotas būtu jānosaka laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim saskaņā ar ikgadējo pārskatu ciklu atbilstīgi Monreālas protokolam par ozona slāni noārdošām vielām.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar tās komitejas atzinumu, kas izveidota ar Regulas (EK) Nr. 1005/2009 25. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

2. Brīvā apgrozībā laižamo daudzumu ierobežojumi

Regulas (EK) Nr. 1005/2009 aptverto kontrolējamo vielu daudzumi, kurus Savienībā 2021. gadā var laist brīvā apgrozībā no avotiem ārpus Savienības, ir šādi:

Kontrolējamās vielas

Daudzums (ONP (ozona noārdīšanas potenciāls) kg)

I grupa (hlorfluorogļūdeņraži 11, 12, 113, 114 un 115) un II grupa (citi perhalogēnhlorfluorogļūdeņraži)

500 550,00

III grupa (haloni)

25 762 300,00

IV grupa (tetrahlorogleklis)

24 530 561,00

V grupa (1,1,1-trihloretāns)

2 500 000,00

VI grupa (metilbromīds)

630 835,20

VII grupa (daļēji halogenētie bromfluorogļūdeņraži)

4 569,16

VIII grupa (daļēji halogenētie hlorfluorogļūdeņraži)

4 916 159,75

IX grupa (bromhlormetāns)

264 024,00

2. pants

Kvotu piešķīrums laišanai brīvā apgrozībā

1.   Hlorfluorogļūdeņražu 11, 12, 113, 114 un 115 un citu perhalogēnhlorfluorogļūdeņražu kvotas laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šā lēmuma I pielikumā noteiktajiem mērķiem piešķir tajā norādītajiem uzņēmumiem.

2.   Halonu kvotas laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šā lēmuma II pielikumā noteiktajiem mērķiem piešķir tajā norādītajiem uzņēmumiem.

3.   Tetrahloroglekļa kvotas laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šā lēmuma III pielikumā noteiktajiem mērķiem piešķir tajā norādītajiem uzņēmumiem.

4.   1,1,1-trihloretāna kvotas laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šā lēmuma IV pielikumā noteiktajiem mērķiem piešķir tajā norādītajiem uzņēmumiem.

5.   Metilbromīda kvotas laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šā lēmuma V pielikumā noteiktajiem mērķiem piešķir tajā norādītajiem uzņēmumiem.

6.   Daļēji halogenēto bromfluorogļūdeņražu kvotas laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šā lēmuma VI pielikumā noteiktajiem mērķiem piešķir tajā norādītajiem uzņēmumiem.

7.   Daļēji halogenēto hlorfluorogļūdeņražu kvotas laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šā lēmuma VII pielikumā noteiktajiem mērķiem piešķir tajā norādītajiem uzņēmumiem.

8.   Bromhlormetāna kvotas laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim šā lēmuma VIII pielikumā noteiktajiem mērķiem piešķir tajā norādītajiem uzņēmumiem.

9.   Atsevišķās uzņēmumiem piešķirtās kvotas ir noteiktas šā lēmuma IX pielikumā.

3. pants

Kvotas laboratoriskiem un analītiskiem lietojumiem

Kvotas kontrolējamo vielu importēšanai un ražošanai laboratoriskiem un analītiskiem lietojumiem 2021. gadā piešķir X pielikumā minētajiem uzņēmumiem.

Uzņēmumiem piešķirtie maksimālie daudzumi, kurus tie 2021. gadā drīkst ražot vai importēt laboratoriskiem un analītiskiem lietojumiem, ir noteikti XI pielikumā.

4. pants

Lēmuma termiņš

Šo lēmumu piemēro no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

5. pants

Adresāti

Šis lēmums ir adresēts šādiem uzņēmumiem:

1

Abcr GmbH

Im Schlehert 10

76187 Karlsruhe

Germany

2

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG

Hewlett-Packard-Str. 8

76337 Waldbronn

Germany

3

Albemarle Europe SPRL

Parc Scientifique Einstein, Rue du Bosquet 9

1348 Louvain-la-Neuve

Belgium

4

ARKEMA FRANCE

Rue Estienne d'Orves 420

92705 COLOMBES CEDEX

France

5

Arthur Friedrichs Kältemittel GmbH

Bei den Kämpen 22

21220 Seevetal

Germany

6

ATELIERS BIGATA SASU

RUE JEAN-BAPTISTE PERRIN 10

33320 EYSINES

France

7

BASF Agri-Production S.A.S.

Rue de Verdun 32

76410 Saint-Aubin Les Elbeuf

France

8

Bayer AG

Alfred-Nobel-Str. 50

40789 Monheim

Germany

9

Biovit d.o.o.

Varazdinska ulica - Odvojak II 15

HR-42000 Varazdin

Croatia

10

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG

Buetzflether Sand 2

21683 Stade

Germany

11

BTC B.V.

Albert Thijsstraat 17

6471WX Eijgelshoven

Netherlands

12

Ceram Optec SIA

Skanstes iela 7 K-1

LV-1013 Rīga

Latvija

13

Chemours Netherlands B.V.

Baanhoekweg 22

3313LA Dordrecht

Netherlands

14

Daikin Refrigerants Europe GmbH

Industriepark Höchst

65926 Frankfurt am Main

Germany

15

Dyneon GmbH

Industrieparkstr. 1

84508 Burgkirchen

Germany

16

EAF protect s.r.o.

Karlovarská 131/50

35002 Cheb 2

Czech Republic

17

F-Select GmbH

Grosshesseloherstr. 18

81479 Munich

Germany

18

FOT LTD

Ovcha kupel 13

1618 Sofia

Bulgaria

19

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapest

Hungary

20

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH

Ruhrstr. 113

22761 Hamburg

Germany

21

GIELLE INDUSTRIES di Luigi Galantucci

VIA FERRI ROCCO 32

70022 ALTAMURA

Italy

22

Hovione FarmaCiencia SA

Quinta de S. Pedro - Sete Casas

2674-506 Loures

Portugal

23

Hudson Technologies Europe S.r.l.

Via degli Olmetti 39/E

00060 Formello

Italy

24

Hugen Maintenance for Aircraft B.V.

Marketing 43

6921 Duiven

Netherlands

25

Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv

Marketing 43

6921 RE Duiven

Netherlands

26

ICL EUROPE COOPERATIEF U.A.

Koningin Wilhelminaplein 30

1062 KR Amsterdam

Netherlands

27

INTERGEO LTD

INDUSTRIAL PARK OF THERMI

57001 THESSALONIKI

Greece

28

L'HOTELLIER SAS

Rue Henri Poincaré 4

92160 ANTONY

France

29

Labmix24 GmbH

Industriestr. 18A

46499 Hamminkeln

Germany

30

LABORATORIOS MIRET S.A.

Geminis 4

08228 Terrassa

Spain

31

LGC Standards GmbH

Mercatorstr. 51

46485 Wesel

Germany

32

Ludwig-Maximilians-University

Butenadtstr. 5-13 (HAUS D)

81377 Munich

Germany

33

Martec SpA

Via dell'industria 1

20060 Vignate

Italy

34

MEBROM NV

INDUSTRIELAAN 9

9990 MALDEGEM

Belgium

35

Mebrom Technology NV

Antwerpsesteenweg 45

2830 Willebroek

Belgium

36

Neochema GmbH

Am Kümmerling 37A

55294 Bodenheim

Germany

37

P.U. POZ-PLISZKA Sp. z o.o.

Mialki Szlak 52

80-717 Gdansk

Poland

38

Philipps-Universität Marburg

Biegenstrasse 10

35032 Marburg

Germany

39

R.P. CHEM s.r.l.

Via San Michele 47

31032 Casale sul Sile (TV)

Italy

40

Restek GmbH

Schaberweg 23

Bad Homburg

Germany

41

Safety Hi-Tech srl

Via Bellini 22

00198 Roma

Italy

42

SANOFI CHIMIE

LE BOURG

63480 VERTOLAYE

France

43

Savi Technologie sp. z o.o. sp. k.

Psary Wolnosci 20

51-180 Wroclaw

Poland

44

SIGMA ALDRICH CHIMIE sarl

Rue de Luzais 80

38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER

France

45

Sigma-Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

89555 Steinheim

Germany

46

Solvay Fluor GmbH

Hans-Boeckler-Allee 20

30173 Hannover

Germany

47

Solvay Specialty Polymers France SAS

Avenue de la Republique

39501 Tavaux Cedex

France

48

Solvay Specialty Polymers Italy SpA

Viale Lombardia 20

20021 Bollate

Italy

49

Sterling Chemical Malta Limited

Hal Far Industrial Estate HF 51

1504 FLORIANA

Malta

50

Sterling SpA

Via della Carboneria 30

06073 Solomeo - Corciano (PG)

Italy

51

Tazzetti SAU

Calle Roma 2

28813 Torres de la Alameda

Spain

52

Tazzetti SpA

Corso Europa 600/A

10088 Volpiano

Italy

53

TECHLAB SARL

La tannerie 4C

57072 METZ CEDEX 3

France

54

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH

Werner-von-Siemens-Str. 18

97076 Würzburg

Germany

55

ULTRA Scientific Italia srl

Via emilia 51/D

40011 Anzola emilia

Italy

56

UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH

Alt-Herrenwyk 12

23569 Lübeck

Germany

57

VALLISCOR EUROPA LIMITED

13-18 City Quay

D02 ED70 Dublin

Ireland

58

VATRO-SERVIS d.o.o.

Dravska 61

42202 Trnovec Bartolovecki

Croatia

Briselē, 2020. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājas izpildvietnieks

Frans TIMMERMANS


(1)  OV L 286, 31.10.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas Regula (ES) Nr. 537/2011 (2011. gada 1. jūnijs) par tādu kontrolējamo vielu daudzumu piešķiršanas mehānismu, kuras ir atļautas būtiskiem laboratorijas un analītiskiem lietojumiem Savienībā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2009 par vielām, kas noārda ozona slāni (OV L 147, 2.6.2011., 4. lpp.).

(3)  OV C 115, 7.4.2020., 14. lpp.


I PIELIKUMS

I un II grupa

Hlorfluorogļūdeņražu 11, 12, 113, 114 un 115 un citu perhalogēnhlorfluorogļūdeņražu importa kvotas, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1005/2009 piešķirtas importētājiem izmantošanai par izejvielu un tehnoloģiskām vajadzībām laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Uzņēmums

Abcr GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)

TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE)


II PIELIKUMS

III grupa

Halonu importa kvotas, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1005/2009 piešķirtas importētājiem izmantošanai par izejvielu un kritiskiem lietojumiem laikposmā no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Uzņēmums

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Arthur Friedrichs Kältemittel GmbH (DE)

Ateliers Bigata SASU (FR)

BASF Agri-Production S.A.S. (FR)

BTC B.V. (NL)

EAF protect s.r.o. (CZ)

Gielle Industries di Luigi Galantucci (IT)

Hugen Maintenance for Aircraft B.V. (NL)

Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv (NL)

Intergeo LTD (EL)

L'Hotellier SAS (FR)

Martec SpA (IT)

P.U. Poz-Pliszka Sp. z o.o. (PL)

Savi Technologie sp. z o.o. sp. k. (PL)

UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH (DE)

Vatro-Servis d.o.o. (HR)


III PIELIKUMS

IV grupa

Tetrahloroglekļa importa kvotas, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1005/2009 piešķirtas importētājiem izmantošanai par izejvielu un tehnoloģiskām vajadzībām laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Uzņēmums

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Blue Cube Germany Assets GmbH & Co. KG (DE)

Ceram Optec SIA (LV)


IV PIELIKUMS

V grupa

1,1,1-trihloretāna importa kvotas, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1005/2009 piešķirtas importētājiem izmantošanai par izejvielu laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Uzņēmums

Arkema France (FR)


V PIELIKUMS

VI grupa

Metilbromīda importa kvotas, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1005/2009 piešķirtas importētājiem izmantošanai par izejvielu laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Uzņēmums

Abcr GmbH (DE)

GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE)

ICL Europe Cooperatief U.A. (NL)

Mebrom NV (BE)

Mebrom Technology NV (BE)

Sanofi Chimie (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)


VI PIELIKUMS

VII grupa

Daļēji halogenēto bromfluorogļūdeņražu importa kvotas, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1005/2009 piešķirtas importētājiem izmantošanai par izejvielu laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Uzņēmums

Abcr GmbH (DE)

Hovione FarmaCiencia SA (PT)

R.P. CHEM s.r.l. (IT)

Sanofi Chimie (FR)

Sterling Chemical Malta Limited (MT)

Sterling SpA (IT)

Valliscor Europa Limited (IE)


VII PIELIKUMS

VIII grupa

Daļēji halogenēto hlorfluorogļūdeņražu importa kvotas, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1005/2009 piešķirtas importētājiem izmantošanai par izejvielu laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Uzņēmums

Abcr GmbH (DE)

Arkema France (FR)

Bayer AG (DE)

Chemours Netherlands B.V. (NL)

Dyneon GmbH (DE)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Tazzetti SAU (ES)

Tazzetti SpA (IT)


VIII PIELIKUMS

IX grupa

Bromhlormetāna importa kvotas, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1005/2009 piešķirtas importētājiem izmantošanai par izejvielu laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Uzņēmums

Albemarle Europe SPRL (BE)

ICL Europe Cooperatief U.A. (NL)

Laboratorios Miret S.A. (ES)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Valliscor Europa Limited (IE)


IX PIELIKUMS

(Konfidenciāla komercinformācija – nepublicēt)


X PIELIKUMS

Uzņēmumi, kuriem ir tiesības 2021. gadā ražot vai importēt vielas laboratoriskiem un analītiskiem lietojumiem

Kontrolējamo vielu kvotas laboratoriskiem un analītiskiem lietojumiem ir piešķirtas:

Uzņēmums

Abcr GmbH (DE)

Agilent Technologies Manufacturing GmbH & Co. KG (DE)

Arkema France (FR)

Biovit d.o.o. (HR)

Daikin Refrigerants Europe GmbH (DE)

F-Select GmbH (DE)

FOT LTD (BG)

Gedeon Richter Plc. (HU)

Hudson Technologies Europe S.r.l. (IT)

Labmix24 GmbH (DE)

LGC Standards GmbH (DE)

Ludwig-Maximilians-University (DE)

Mebrom NV (BE)

Neochema GmbH (DE)

Philipps-Universität Marburg (DE)

Restek GmbH (DE)

Safety Hi-Tech srl (IT)

Sigma Aldrich Chimie sarl (FR)

Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE)

Solvay Fluor GmbH (DE)

Solvay Specialty Polymers France SAS (FR)

Solvay Specialty Polymers Italy SpA (IT)

Techlab SARL (FR)

Ultra Scientific Italia srl (IT)

Valliscor Europa Limited (IE)


XI PIELIKUMS

(Konfidenciāla komercinformācija – nepublicēt)


22.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 433/55


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/2182

(2020. gada 18. decembris),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 649/2012 Savienības vārdā sniedz galīgo atbildi par konkrētu ķīmisko vielu turpmāko importu un ar ko groza Komisijas 2014. gada 15. maija Īstenošanas lēmumu, ar kuru pieņem Savienības lēmumus par dažu ķīmisku vielu importu saskaņā ar minēto regulu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 8977)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 649/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu (1) un jo īpaši tās 13. panta 1. punkta otro un trešo daļu,

apspriedusies ar komiteju, kura izveidota saskaņā ar 133. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (2),

tā kā:

(1)

Roterdamas konvenciju par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem (“Konvencija”), īsteno ar Regulu (ES) Nr. 649/2012. Saskaņā ar minēto regulu Komisijai Konvencijas sekretariātam Savienības vārdā ir jāsniedz galīgās vai pagaidu atbildes par visu to ķīmisko vielu turpmāko importu, uz kurām attiecas iepriekš norunātas piekrišanas procedūra (“PIC procedūra”).

(2)

Konvencijas pušu konferences devītajā sanāksmē, kas no 2019. gada 29. aprīļa līdz 10. maijam notika Ženēvā, puses vienojās Konvencijas III pielikuma sarakstā iekļaut konkrētas ķīmiskās vielas, un līdz ar to šīm vielām sāk piemērot PIC procedūru. 2019. gada 16. septembrī Komisijai tika nosūtīts dokuments par lēmuma pamatnostādnēm attiecībā uz katru vielu, lūdzot pieņemt lēmumu par attiecīgās ķīmiskās vielas turpmāko importu.

(3)

Konvencijas III pielikumā kā pesticīds tika iekļauts forāts. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1107/2009 (3) forātu aizliedz laist tirgū un lietot par augu aizsardzības līdzekļu sastāvdaļu. Turklāt Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 (4) forātu aizliedz laist tirgū un lietot par biocīdu sastāvdaļu. Tādēļ saskaņā ar Roterdamas konvenciju nevajadzētu dot piekrišanu forāta turpmākam importam Savienībā.

(4)

Konvencijas III pielikumā kā rūpnieciska ķīmiska viela tika iekļauts heksabromciklododekāns. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1021 (5) aizliedz heksabromciklododekānu ražot, laist tirgū un lietot. Tādēļ saskaņā ar Roterdamas konvenciju nevajadzētu dot piekrišanu heksabromciklododekāna turpmākam importam Savienībā.

(5)

Konvencijas pušu konferences sestajā sanāksmē PIC procedūrā kā rūpnieciskas ķīmiskas vielas iekļāva tehnisko pentabromdifenilēteri (t. sk. tetrabromdifenilēteri un pentabromdifenilēteri), tehnisko oktabromdifenilēteri (t. sk. heksabromdifenilēteri un heptabromdifenilēteri), perfluoroktānsulfoskābi, perfluoroktānsulfonātus, perfluoroktānsulfonamīdus un perfluoroktānsulfonilus. Atbildes par šo ķīmisko vielu importu dotas Komisijas 2014. gada 15. maija Īstenošanas lēmumā, ar kuru pieņem Savienības lēmumus par dažu ķīmisku vielu importu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 649/2012 (6).

(6)

Regula (ES) 2019/1021 aizliedz (ar dažiem izņēmumiem) ražot, laist tirgū un lietot tehnisko pentabromdifenilēteri (t. sk. tetrabromdifenilēteri un pentabromdifenilēteri) un tehnisko oktabromdifenilēteri (t. sk. heksabromdifenilēteri un heptabromdifenilēteri). Tādēļ Roterdamas konvencijā paredzēto piekrišanu pentabromdifenilētera un tehniskā oktabromdifenilētera turpmākam importam Savienībā vajadzētu dot tikai tad, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi.

(7)

Regula (ES) 2019/1021 aizliedz (ar dažiem izņēmumiem) ražot, laist tirgū un lietot perfluoroktānsulfoskābi, perfluoroktānsulfonātus, perfluoroktānsulfonamīdus un perfluoroktānsulfonilus (PFOS). Tādēļ Roterdamas konvencijā paredzēto piekrišanu PFOS turpmākam importam Savienībā vajadzētu dot tikai tad, ja ir izpildīti konkrēti nosacījumi.

(8)

Tā kā kopš Komisijas 2014. gada 15. maija Īstenošanas lēmuma pieņemšanas līdz ar Regulu (ES) 2019/1021 Savienības regulējums ir mainījies, minētais lēmums būtu attiecīgi jāgroza,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Atbildes par forāta un heksabromciklododekāna importu ir sniegtas I pielikumā.

2. pants

2014. gada 15. maija Īstenošanas lēmuma, ar kuru pieņem Savienības lēmumus par dažu ķīmisku vielu importu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 649/2012, II pielikumu aizstāj arī šā lēmuma II pielikumu.

Briselē, 2020. gada 18. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Virginijus SINKEVIČIUS


(1)  OV L 201, 27.7.2012., 60. lpp.

(2)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1021 (2019. gada 20. jūnijs) par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 169, 25.6.2019., 45. lpp.).

(6)  OV L 152, 20.5.2014., 2. lpp.


I PIELIKUMS

Atbilde par forāta importu

Image 5

IMPORTA PAZIŅOJUMA VEIDLAPA

Valsts:

Eiropas Savienība

Dalībvalstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Kipra, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Apvienotā Karaliste — Apvienotā Karaliste no Eiropas Savienības izstājās 2020. gada 1. februārī. Pārejas periodā, kas, ja vien to nepagarinās, beigsies 2020. gada 31. decembrī, Savienības tiesību akti ar nedaudziem izņēmumiem Apvienotajai Karalistei un tajā joprojām ir piemērojami un visas atsauces uz dalībvalstīm Savienības tiesību aktos uzskata par atsaucēm arī uz Apvienoto Karalisti.

1 IEDAĻA   ĶĪMISKĀS VIELAS IDENTIFIKĀCIJA

1.1

Vispārpieņemtais nosaukums

Forāts

1.2

CAS numurs

298-02-2

1.3

Kategorija

Pesticīds

Rūpnieciska ķīm. v.

Īpaši bīstams pesticīdu preparāts

2.IEDAĻA   NORĀDE PAR IEPRIEKŠĒJIEM PAZIŅOJUMIEM, JA TĀDI IR

2.1

Šī ir pirmā atbilde par šīs ķīmiskās vielas importu valstī

2.2

Šis ir iepriekšējā paziņojuma grozījums

Iepriekšējā paziņojuma sniegšanas datums: …

3. IEDAĻA   PAZIŅOJUMS PAR TURPMĀKO IMPORTU

Galīgais lēmums (aizpilda 4. iedaļu)

VAI

Pagaidu lēmums (aizpilda 5. iedaļu)

4. IEDAĻA   GALĪGAIS LĒMUMS SASKAŅĀ AR VALSTS NORMATĪVAJIEM VAI ADMINISTRATĪVAJIEM AKTIEM

4.1

Importēt nav atļauts

 

 

Vai vienlaikus ir aizliegts arī ķīmiskās vielas imports no visiem importēšanas avotiem?

 

 

Vai vienlaikus ir aizliegta arī ķīmiskās vielas ražošana uz vietas iekšzemes patēriņam?

4.2

Atļauts importēt

4.3

Atļauts importēt tikai ar konkrētiem nosacījumiem

 

 

Konkrētie nosacījumi ir šādi:

 

 

 

 

 

Vai šīs ķīmiskās vielas importēšanas nosacījumi ir vienādi attiecībā uz visiem importēšanas avotiem?

 

 

Vai nosacījumi ķīmiskās vielas ražošanai uz vietas iekšzemes patēriņam ir tādi paši kā visam importam?

4.4

 

Valsts normatīvais vai administratīvais akts, saskaņā ar kuru pieņemts galīgais lēmums

 

 

Valsts attiecīgā normatīvā vai administratīvā akta apraksts

 

 

Savienībā aizliegts laist tirgū vai lietot augu aizsardzības līdzekļus, kas satur forātu, jo šī darbīgā viela nav apstiprināta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

Turklāt ir aizliegts piedāvāt tirgū vai lietot biocīdus, kas satur forātu, jo šī darbīgā viela nav apstiprināta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulu (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (OV L167, 27.6.2012., 1. lpp.).

5. IEDAĻA   PAGAIDU LĒMUMS

5.1

Importēt nav atļauts

 

Vai vienlaikus ir aizliegts arī ķīmiskās vielas imports no visiem importēšanas avotiem?

 

Vai vienlaikus ir aizliegta arī ķīmiskās vielas ražošana uz vietas iekšzemes patēriņam?

5.2

Atļauts importēt

5.3

Atļauts importēt tikai ar konkrētiem nosacījumiem

 

 

Konkrētie nosacījumi ir šādi:

 

 

 

 

Vai šīs ķīmiskās vielas importēšanas nosacījumi ir vienādi attiecībā uz visiem importēšanas avotiem?

 

Vai nosacījumi ķīmiskās vielas ražošanai uz vietas iekšzemes patēriņam ir tādi paši kā visam importam?

5.4

 

Norādes par faktisku izskatīšanu galīgā lēmuma pieņemšanai

 

Vai tiek veikta faktiska izskatīšana galīgā lēmuma pieņemšanai?

5.5

 

Galīgā lēmuma pieņemšanai pieprasītā informācija vai palīdzība

 

No sekretariāta pieprasīta šāda papildu informācija:

 

 

 

No valsts, kura paziņojusi galīgo reglamentējošo lēmumu, pieprasīta šāda papildu informācija:

 

 

 

No sekretariāta ķīmiskās vielas novērtēšanai pieprasīta šāda palīdzība:

 

 

6. IEDAĻA   ATBILSTOŠA PAPILDU INFORMĀCIJA, KURU VAR IEKĻAUT

Vai šī ķīmiskā viela pašlaik valstī ir reģistrēta?

Vai šī ķīmiskā viela tiek valstī ražota?

Ja iepriekšējos jautājumos atbilde ir “jā”, atbildiet uz šādiem jautājumiem:

 

 

Vai tā paredzēta iekšzemes patēriņam?

Vai tā paredzēta eksportam?

Citas piezīmes

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006(OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.), ar kuru Eiropas Savienībā īsteno ANO Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizēto sistēmu, forāts klasificēts kā:

Acute Toxicity 2* – H 300 – Norijot iestājas nāve.

Acute Toxicity 1 – H310 – Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.

Aquatic Acute 1 – H 400 – Ļoti toksisks ūdens organismiem.

Aquatic Chronic 1 – H 410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

(* = Šī klasifikācija uzskatāma par minimālo klasifikāciju.)

7. IEDAĻA   ATBILDĪGĀ IESTĀDE

Iestāde

Eiropas Komisija, Vides ĢD

Adrese

Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Belgium

Atbildīgais darbinieks

Dr. Juergen Helbig

Atbildīgā darbinieka amats

Starptautiskās ķīmisko vielu politikas koordinators

Tālrunis

32 2 298 85 21

Fakss

32 2 296 76 16

E-pasta adrese

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Datums, atbildīgās iestādes darbinieka paraksts un oficiālais zīmogs: ___________________________________

AIZPILDĪTĀ VEIDLAPA JĀNOSŪTA UZ ŠĀDU ADRESI:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I - 00100 Rome, Italy

Tālr.: (+39 06) 5705 3441

Fakss: (+39 06) 5705 6347

E-pasts: pic@pic.int

VAI

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11-13, Chemin des Anémones

CH - 1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland

Tālr.: (+41 22) 917 8177

Fakss: (+41 22) 917 8082

E-pasts: pic@pic.int

Atbilde par heksabromciklododekāna importu

Image 6

IMPORTA PAZIŅOJUMA VEIDLAPA

Valsts:

Eiropas Savienība

Dalībvalstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Kipra, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Apvienotā Karaliste — Apvienotā Karaliste no Eiropas Savienības izstājās 2020. gada 1. februārī. Pārejas periodā, kas, ja vien to nepagarinās, beigsies 2020. gada 31. decembrī, Savienības tiesību akti ar nedaudziem izņēmumiem joprojām ir piemērojami Apvienotajai Karalistei un Apvienotajā Karalistē un visas atsauces uz dalībvalstīm Savienības tiesību aktos ir uzskata par atsaucēm arī uz Apvienoto Karalisti.

1 IEDAĻA   ĶĪMISKĀS VIELAS IDENTIFIKĀCIJA

1.1

Vispārpieņemtais nosaukums

Heksabromciklododekāns

1.2

CAS numurs

134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8, 25637-99-4, 3194-55-6

1.3

Kategorija

Pesticīds

Rūpnieciska ķīm. v.

Īpaši bīstams pesticīdu preparāts

2. IEDAĻA   NORĀDE PAR IEPRIEKŠĒJIEM PAZIŅOJUMIEM, JA TĀDI IR

2.1

Šī ir pirmā atbilde par šīs ķīmiskās vielas importu valstī

2.2

Šis ir iepriekšējā paziņojuma grozījums

Iepriekšējā paziņojuma sniegšanas datums: …

3. IEDAĻA   PAZIŅOJUMS PAR TURPMĀKO IMPORTU

Galīgais lēmums (aizpilda 4. iedaļu)

VAI

Pagaidu lēmums (aizpilda 5. iedaļu)

4. IEDAĻA   GALĪGAIS LĒMUMS SASKAŅĀ AR VALSTS NORMATĪVAJIEM VAI ADMINISTRATĪVAJIEM AKTIEM

4.1

Importēt nav atļauts

 

Vai vienlaikus ir aizliegts arī ķīmiskās vielas imports no visiem importēšanas avotiem?

 

Vai vienlaikus ir aizliegta arī ķīmiskās vielas ražošana uz vietas iekšzemes patēriņam?

4.2

Atļauts importēt

4.3

Atļauts importēt tikai ar konkrētiem nosacījumiem

 

Konkrētie nosacījumi ir šādi:

 

 

 

Vai šīs ķīmiskās vielas importēšanas nosacījumi ir vienādi attiecībā uz visiem importēšanas avotiem?

 

Vai nosacījumi ķīmiskās vielas ražošanai uz vietas iekšzemes patēriņam ir tādi paši kā visam importam?

4.4

Valsts normatīvais vai administratīvais akts, saskaņā ar kuru pieņemts galīgais lēmums

 

Valsts attiecīgā normatīvā vai administratīvā akta apraksts

 

Savienībā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 169, 25.6.2019., 45. lpp.) aizliedz ražot, laist tirgū un lietot heksabromciklododekānu.

5. IEDAĻA   PAGAIDU LĒMUMS

5.1

Importēt nav atļauts

 

Vai vienlaikus ir aizliegts arī ķīmiskās vielas imports no visiem importēšanas avotiem?

 

Vai vienlaikus ir aizliegta arī ķīmiskās vielas ražošana uz vietas iekšzemes patēriņam?

5.2

Atļauts importēt

5.3

Atļauts importēt tikai ar konkrētiem nosacījumiem

 

Konkrētie nosacījumi ir šādi:

 

 

 

Vai šīs ķīmiskās vielas importēšanas nosacījumi ir vienādi attiecībā uz visiem importēšanas avotiem?

 

Vai nosacījumi ķīmiskās vielas ražošanai uz vietas iekšzemes patēriņam ir tādi paši kā visam importam?

5.4

Norādes par faktisku izskatīšanu galīgā lēmuma pieņemšanai

 

Vai tiek veikta faktiska izskatīšana galīgā lēmuma pieņemšanai?

5.5

Galīgā lēmuma pieņemšanai pieprasītā informācija vai palīdzība

 

No sekretariāta pieprasīta šāda papildu informācija:

 

 

 

No valsts, kura paziņojusi galīgo reglamentējošo lēmumu, pieprasīta šāda papildu informācija:

 

 

 

No sekretariāta ķīmiskās vielas novērtēšanai pieprasīta šāda palīdzība:

 

 

6. IEDAĻA   ATBILSTOŠA PAPILDU INFORMĀCIJA, KURU VAR IEKĻAUT

Vai šī ķīmiskā viela pašlaik valstī ir reģistrēta?

Vai šī ķīmiskā viela tiek valstī ražota?

Ja iepriekšējos jautājumos atbilde ir “jā”, atbildiet uz šādiem jautājumiem:

 

 

Vai tā paredzēta iekšzemes patēriņam?

Vai tā paredzēta eksportam?

Citas piezīmes

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.), ar kuru Eiropas Savienībā īsteno ANO Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizēto sistēmu, heksabromciklododekāns klasificēts kā:

Repro. 2 – H361 - Ir aizdomas, ka var negatīvi ietekmēt auglību vai nedzimušu bērnu.

Lact. – H362 - Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam.

7. IEDAĻA   ATBILDĪGĀ IESTĀDE

Iestāde

Eiropas Komisija, Vides ĢD

Adrese

Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Belgium

Atbildīgais darbinieks

Dr. Juergen Helbig

Atbildīgā darbinieka amats

Starptautiskās ķīmisko vielu politikas koordinators

Tālrunis

32 2 298 85 21

Fakss

32 2 296 76 16

E-pasta adrese

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Datums, atbildīgās iestādes darbinieka paraksts un oficiālais zīmogs: ___________________________________

AIZPILDĪTĀ VEIDLAPA JĀNOSŪTA UZ ŠĀDU ADRESI:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I - 00100 Rome, Italy

Tālr.: (+39 06) 5705 3441

Fakss: (+39 06) 5705 6347

E-pasts: pic@pic.int

VAI

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11-13, Chemin des Anémones

CH - 1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland

Tālr.: (+41 22) 917 8177

Fakss: (+41 22) 917 8082

E-pasts: pic@pic.int


II PIELIKUMS

Atbilde par tehniskā pentabromdifenilētera importu

Image 7

IMPORTA PAZIŅOJUMA VEIDLAPA

Valsts:

Eiropas Savienība

Dalībvalstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Kipra, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Apvienotā Karaliste — Apvienotā Karaliste no Eiropas Savienības izstājās 2020. gada 1. februārī. Pārejas periodā, kas, ja vien to nepagarinās, beigsies 2020. gada 31. decembrī, Savienības tiesību akti ar nedaudziem izņēmumiem joprojām ir piemērojami Apvienotajai Karalistei un Apvienotajā Karalistē un visas atsauces uz dalībvalstīm Savienības tiesību aktos ir uzskata par atsaucēm arī uz Apvienoto Karalisti.

1. IEDAĻA   ĶĪMISKĀS VIELAS IDENTIFIKĀCIJA

1.1

Vispārpieņemtais nosaukums

Tehniskais pentabromdifenilēteris, tostarp

Tetrabromdifenilēteris

- Pentabromdifenilēteris

1.2

CAS numurs

40088-47-9 - Tetrabromdifenilēteris

32534-81-9 - Pentabromdifenilēteris

1.3

Kategorija

Pesticīds

Rūpnieciska ķīm. v.

Īpaši bīstams pesticīdu preparāts

2. IEDAĻA   NORĀDE PAR IEPRIEKŠĒJIEM PAZIŅOJUMIEM, JA TĀDI IR

2.1

Šī ir pirmā atbilde par šīs ķīmiskās vielas importu valstī

2.2

Šis ir iepriekšējā paziņojuma grozījums

Iepriekšējā paziņojuma sniegšanas datums: 2014. gada 18. jūnijs …

3. IEDAĻA   PAZIŅOJUMS PAR TURPMĀKO IMPORTU

Galīgais lēmums (aizpilda 4. iedaļu)

VAI

Pagaidu lēmums (aizpilda 5. iedaļu)

4. IEDAĻA   GALĪGAIS LĒMUMS SASKAŅĀ AR VALSTS NORMATĪVAJIEM VAI ADMINISTRATĪVAJIEM AKTIEM

4.1

Importēt nav atļauts

 

Vai vienlaikus ir aizliegts arī ķīmiskās vielas imports no visiem importēšanas avotiem?

 

Vai vienlaikus ir aizliegta arī ķīmiskās vielas ražošana uz vietas iekšzemes patēriņam?

4.2

Atļauts importēt

4.3

Atļauts importēt tikai ar konkrētiem nosacījumiem

 

Konkrētie nosacījumi ir šādi:

 

Saskaņā ar Regulu (ES) 2019/1021 tehnisko pentabromdifenilēteri ir atļauts laist tirgū un lietot tikai saskaņā ar Direktīvu 2011/65/ES, kas paredz šādus noteikumus.

Tehniskā pentabromdifenilētera imports ir atļauts, ja to paredzēts laist tirgū un lietot kabeļiem vai rezerves daļām, kas paredzētas remontam, atkalizmantošanai, funkciju atjaunināšanai vai jaudas palielināšanai:

a)

elektriskās un elektroniskās iekārtās (EEI), kas laistas tirgū pirms 2006. gada 1. jūlija;

b)

medicīnas ierīcēs, kas laistas tirgū pirms 2014. gada 22. jūlija;

c)

medicīnas ierīcēs in vitro diagnostikai, kas laistas tirgū pirms 2016. gada 22. jūlija;

d)

monitoringa un kontroles instrumentos, kas laisti tirgū pirms 2014. gada 22. jūlija;

e)

rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentos, kas laisti tirgū pirms 2017. gada 22. jūlija;

f)

visās pārējās EEI, kas neietilpa Direktīvas 2002/95/EK darbības jomā un kas laistas tirgū pirms 2019. gada 22. jūlija;

g)

EEI, par kurām saņemts atbrīvojums un kuras laistas tirgū, pirms beidzās minētā atbrīvojuma termiņš, ciktāl tas attiecas uz minēto konkrēto atbrīvojumu.

“Rezerves daļa” ir atsevišķa EEI detaļa, kas var aizstāt kādu EEI detaļu. EEI nespēj veikt paredzētās funkcijas, ja tajā trūkst minētās EEI detaļas. EEI funkcijas atjaunojas vai uzlabojas, ja kādu detaļu aizstāj ar rezerves daļu.

 

Vai šīs ķīmiskās vielas importēšanas nosacījumi ir vienādi attiecībā uz visiem importēšanas avotiem?

 

Vai nosacījumi ķīmiskās vielas ražošanai uz vietas iekšzemes patēriņam ir tādi paši kā visam importam?

4.4

Valsts normatīvais vai administratīvais akts, saskaņā ar kuru pieņemts galīgais lēmums

 

Valsts attiecīgā normatīvā vai administratīvā akta apraksts

 

Savienībā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regula (ES) 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 169, 25.6.2019., 45. lpp.) aizliedz ražot, laist tirgū un lietot tetrabromdifenilēteri un pentabromdifenilēteri, izņemot īpašās atkāpēs paredzētus gadījumus.

5. IEDAĻA   PAGAIDU LĒMUMS

5.1

Importēt nav atļauts

 

Vai vienlaikus ir aizliegts arī ķīmiskās vielas imports no visiem importēšanas avotiem?

 

Vai vienlaikus ir aizliegta arī ķīmiskās vielas ražošana uz vietas iekšzemes patēriņam?

5.2

Atļauts importēt

5.3

Atļauts importēt tikai ar konkrētiem nosacījumiem

 

Konkrētie nosacījumi ir šādi:

 

 

 

Vai šīs ķīmiskās vielas importēšanas nosacījumi ir vienādi attiecībā uz visiem importēšanas avotiem?

 

Vai nosacījumi ķīmiskās vielas ražošanai uz vietas iekšzemes patēriņam ir tādi paši kā visam importam?

5.4

Norādes par faktisku izskatīšanu galīgā lēmuma pieņemšanai

 

Vai tiek veikta faktiska izskatīšana galīgā lēmuma pieņemšanai?

5.5

Galīgā lēmuma pieņemšanai pieprasītā informācija vai palīdzība

 

No sekretariāta pieprasīta šāda papildu informācija:

 

 

 

No valsts, kura paziņojusi galīgo reglamentējošo lēmumu, pieprasīta šāda papildu informācija:

 

 

 

No sekretariāta ķīmiskās vielas novērtēšanai pieprasīta šāda palīdzība:

 

 

6. IEDAĻA   ATBILSTOŠA PAPILDU INFORMĀCIJA, KURU VAR IEKĻAUT

Vai šī ķīmiskā viela pašlaik valstī ir reģistrēta?

Vai šī ķīmiskā viela tiek valstī ražota?

Ja iepriekšējos jautājumos atbilde ir “jā”, atbildiet uz šādiem jautājumiem:

 

 

Vai tā paredzēta iekšzemes patēriņam?

Vai tā paredzēta eksportam?

Citas piezīmes

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006(OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.), ar kuru Eiropas Savienībā īsteno ANO Ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas globāli harmonizēto sistēmu, pentabromdifenilēteris klasificēts kā:

Lact. – H 362 – Var radīt kaitējumu ar krūti barotam bērnam.

STOT RE 2 * – H 373 - Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas ekspozīcijas rezultātā.

Aquatic Acute 1 – H 400 – Ļoti toksisks ūdens organismiem.

Aquatic Chronic 1 – H 410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

(* = Šī klasifikācija uzskatāma par minimālo klasifikāciju.)

7. IEDAĻA   ATBILDĪGĀ IESTĀDE

Iestāde

Eiropas Komisija, Vides ĢD

Adrese

Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Belgium

Atbildīgais darbinieks

Dr. Juergen Helbig

Atbildīgā darbinieka amats

Starptautiskās ķīmisko vielu politikas koordinators

Tālrunis

32 2 298 85 21

Fakss

32 2 296 76 16

E-pasta adrese

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Datums, atbildīgās iestādes darbinieka paraksts un oficiālais zīmogs: ___________________________________

AIZPILDĪTĀ VEIDLAPA JĀNOSŪTA UZ ŠĀDU ADRESI:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I - 00100 Rome, Italy

Tālr.: (+39 06) 5705 3441

Fakss: (+39 06) 5705 6347

E-pasts: pic@pic.int

VAI

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11-13, Chemin des Anémones

CH - 1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland

Tālr.: (+41 22) 917 8177

Fakss: (+41 22) 917 8082

E-pasts: pic@pic.int

Atbilde par tehniskā oktabromdifenilētera importu

Image 8

IMPORTA PAZIŅOJUMA VEIDLAPA

Valsts:

Eiropas Savienība

Dalībvalstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Kipra, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Apvienotā Karaliste — Apvienotā Karaliste no Eiropas Savienības izstājās 2020. gada 1. februārī. Pārejas periodā, kas, ja vien to nepagarinās, beigsies 2020. gada 31. decembrī, Savienības tiesību akti ar nedaudziem izņēmumiem joprojām ir piemērojami Apvienotajai Karalistei un Apvienotajā Karalistē un visas atsauces uz dalībvalstīm Savienības tiesību aktos ir uzskata par atsaucēm arī uz Apvienoto Karalisti.

1. IEDAĻA   ĶĪMISKĀS VIELAS IDENTIFIKĀCIJA

1.1

Vispārpieņemtais nosaukums

Tehniskais oktabromdifenilēteris, tostarp

Heksabromdifenilēteris

Heptabromdifenilēteris

1.2

CAS numurs

36483-60-0 - Heksabromdifenilēteris

68928-80-3 - Heptabromdifenilēteris

1.3

Kategorija

Pesticīds

Rūpnieciska ķīm. v.

Īpaši bīstams pesticīdu preparāts

2. IEDAĻA   NORĀDE PAR IEPRIEKŠĒJIEM PAZIŅOJUMIEM, JA TĀDI IR

2.1

Šī ir pirmā atbilde par šīs ķīmiskās vielas importu valstī

2.2

Šis ir iepriekšējā paziņojuma grozījums

Iepriekšējā paziņojuma sniegšanas datums: 2014. gada 18. jūnijs …

3. IEDAĻA   PAZIŅOJUMS PAR TURPMĀKO IMPORTU

Galīgais lēmums (aizpilda 4. iedaļu)

VAI

Pagaidu lēmums (aizpilda 5. iedaļu)

4. IEDAĻA   GALĪGAIS LĒMUMS SASKAŅĀ AR VALSTS NORMATĪVAJIEM VAI ADMINISTRATĪVAJIEM AKTIEM

4.1

Importēt nav atļauts

 

Vai vienlaikus ir aizliegts arī ķīmiskās vielas imports no visiem importēšanas avotiem?

 

Vai vienlaikus ir aizliegta arī ķīmiskās vielas ražošana uz vietas iekšzemes patēriņam?

4.2

Atļauts importēt

4.3

Atļauts importēt tikai ar konkrētiem nosacījumiem

 

Konkrētie nosacījumi ir šādi:

 

Saskaņā ar Regulu (ES) 2019/1021 tehnisko oktabromdifenilēteri ir atļauts laist tirgū un lietot tikai saskaņā ar Direktīvu 2011/65/ES, kas paredz šādus noteikumus.

Tehniskā oktabromdifenilētera imports ir atļauts, ja to paredzēts laist tirgū un lietot kabeļiem vai rezerves daļām, kas paredzētas remontam, atkalizmantošanai, funkciju atjaunināšanai vai jaudas palielināšanai:

a)

elektriskās un elektroniskās iekārtās (EEI), kas laistas tirgū pirms 2006. gada 1. jūlija;

b)

medicīnas ierīcēs, kas laistas tirgū pirms 2014. gada 22. jūlija;

c)

medicīnas ierīcēs in vitro diagnostikai, kas laistas tirgū pirms 2016. gada 22. jūlija;

d)

monitoringa un kontroles instrumentos, kas laisti tirgū pirms 2014. gada 22. jūlija;

e)

rūpnieciskā monitoringa un kontroles instrumentos, kas laisti tirgū pirms 2017. gada 22. jūlija;

f)

visās pārējās EEI, kas neietilpa Direktīvas 2002/95/EK darbības jomā un kas laistas tirgū pirms 2019. gada 22. jūlija;

g)

EEI, par kurām saņemts atbrīvojums un kuras laistas tirgū, pirms beidzās minētā atbrīvojuma termiņš, ciktāl tas attiecas uz minēto konkrēto atbrīvojumu.

“Rezerves daļa” ir atsevišķa EEI detaļa, kas var aizstāt kādu EEI detaļu. EEI nespēj veikt paredzētās funkcijas, ja tajā trūkst minētās EEI detaļas. EEI funkcijas atjaunojas vai uzlabojas, ja kādu detaļu aizstāj ar rezerves daļu.

 

Vai šīs ķīmiskās vielas importēšanas nosacījumi ir vienādi attiecībā uz visiem importēšanas avotiem?

 

Vai nosacījumi ķīmiskās vielas ražošanai uz vietas iekšzemes patēriņam ir tādi paši kā visam importam?

4.4

Valsts normatīvais vai administratīvais akts, saskaņā ar kuru pieņemts galīgais lēmums

 

Valsts attiecīgā normatīvā vai administratīvā akta apraksts

 

Savienībā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regula (ES) 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 169, 25.6.2019., 45. lpp.) aizliedz ražot, laist tirgū un lietot heksabromdifenilēteri un heptabromdifenilēteri.

5. IEDAĻA   PAGAIDU LĒMUMS

5.1

Importēt nav atļauts

 

Vai vienlaikus ir aizliegts arī ķīmiskās vielas imports no visiem importēšanas avotiem?

 

Vai vienlaikus ir aizliegta arī ķīmiskās vielas ražošana uz vietas iekšzemes patēriņam?

5.2

Atļauts importēt

5.3

Atļauts importēt tikai ar konkrētiem nosacījumiem

 

Konkrētie nosacījumi ir šādi:

 

 

 

Vai šīs ķīmiskās vielas importēšanas nosacījumi ir vienādi attiecībā uz visiem importēšanas avotiem?

 

Vai nosacījumi ķīmiskās vielas ražošanai uz vietas iekšzemes patēriņam ir tādi paši kā visam importam?

5.4

Norādes par faktisku izskatīšanu galīgā lēmuma pieņemšanai

 

Vai tiek veikta faktiska izskatīšana galīgā lēmuma pieņemšanai?

5.5

Galīgā lēmuma pieņemšanai pieprasītā informācija vai palīdzība

 

No sekretariāta pieprasīta šāda papildu informācija:

 

 

 

No valsts, kura paziņojusi galīgo reglamentējošo lēmumu, pieprasīta šāda papildu informācija:

 

 

 

No sekretariāta ķīmiskās vielas novērtēšanai pieprasīta šāda palīdzība:

 

 

6. IEDAĻA   ATBILSTOŠA PAPILDU INFORMĀCIJA, KURU VAR IEKĻAUT

Vai šī ķīmiskā viela pašlaik valstī ir reģistrēta?

Vai šī ķīmiskā viela tiek valstī ražota?

Ja iepriekšējos jautājumos atbilde ir “jā”, atbildiet uz šādiem jautājumiem:

 

 

Vai tā paredzēta iekšzemes patēriņam?

Vai tā paredzēta eksportam?

Citas piezīmes

 

7. IEDAĻA   ATBILDĪGĀ IESTĀDE

Iestāde

Eiropas Komisija, Vides ĢD

Adrese

Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels, Belgium

Atbildīgais darbinieks

Dr. Juergen Helbig

Atbildīgā darbinieka amats

Starptautiskās ķīmisko vielu politikas koordinators

Tālrunis

32 2 298 85 21

Fakss

32 2 296 76 16

E-pasta adrese

Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Datums, atbildīgās iestādes darbinieka paraksts un oficiālais zīmogs: ___________________________________

AIZPILDĪTĀ VEIDLAPA JĀNOSŪTA UZ ŠĀDU ADRESI:

Secretariat for the Rotterdam Convention

Food and Agriculture Organization

of the United Nations (FAO)

Viale delle Terme di Caracalla

I - 00100 Rome, Italy

Tālr.: (+39 06) 5705 3441

Fakss: (+39 06) 5705 6347

E-pasts: pic@pic.int

VAI

Secretariat for the Rotterdam Convention

United Nations Environment

Programme (UNEP)

11-13, Chemin des Anémones

CH - 1219 Châtelaine, Geneva, Switzerland

Tālr.: (+41 22) 917 8177

Fakss: (+41 22) 917 8082

E-pasts: pic@pic.int

Atbilde par perfluoroktānsulfoskābes, perfluoroktānsulfonātu, perfluoroktānsulfonamīdu un perfluoroktānsulfonilu importu

Image 9

IMPORTA PAZIŅOJUMA VEIDLAPA

Valsts:

Eiropas Savienība

Dalībvalstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehijas Republika, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Kipra, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

Apvienotā Karaliste — Apvienotā Karaliste no Eiropas Savienības izstājās 2020. gada 1. februārī. Pārejas periodā, kas, ja vien to nepagarinās, beigsies 2020. gada 31. decembrī, Savienības tiesību akti ar nedaudziem izņēmumiem joprojām ir piemērojami Apvienotajai Karalistei un Apvienotajā Karalistē un visas atsauces uz dalībvalstīm Savienības tiesību aktos ir uzskata par atsaucēm arī uz Apvienoto Karalisti.

1. IEDAĻA   ĶĪMISKĀS VIELAS IDENTIFIKĀCIJA

1.1

Vispārpieņemtais nosaukums

Perfluoroktānsulfoskābe, perfluoroktānsulfonāti, perfluoroktānsulfonamīdi un perfluoroktānsulfonili


1.2

CAS numurs

Attiecīgie CAS numuri ir šādi:

1763-23-1 - perfluoroktānsulfoskābe

2795-39-3 - kālija perfluoroktānsulfonāts

29457-72-5 - litija perfluoroktānsulfonāts

29081-56-9 - amonija perfluoroktānsulfonāts

70225-14-8 - dietanolamīna perfluoroktānsulfonāts

56773-42-3 - tetraetilamonija perfluoroktānsulfonāts

251099-16-8 - didecildimetilamonija perfluoroktānsulfonāts

4151-50-2 - N-etilperfluoroktānsulfonamīds

31506-32-8 - N-metilperfluoroktānsulfonamīds

1691-99-2 - N-etil-N-(2-hidroksietil) perfluoroktānsulfonamīds

24448-09-7 - N-(2-hidroksietil)-N-metilperfluoroktānsulfonamīds

307-35-7 - perfluoroktānsulfonilfluorīds


1.3

Kategorija

☐ Pesticīds

☒ Rūpnieciska ķīm. v.

☐ Īpaši bīstams pesticīdu preparāts

2. IEDAĻA   NORĀDE PAR IEPRIEKŠĒJIEM PAZIŅOJUMIEM, JA TĀDI IR

2.1

Šī ir pirmā atbilde par šīs ķīmiskās vielas importu valstī

2.2

Šis ir iepriekšējā paziņojuma grozījums

Iepriekšējā paziņojuma sniegšanas datums: 2014. gada 18. jūnijs …

3. IEDAĻA   PAZIŅOJUMS PAR TURPMĀKO IMPORTU

Galīgais lēmums (aizpilda 4. iedaļu)

VAI

Pagaidu lēmums (aizpilda 5. iedaļu)

4. IEDAĻA   GALĪGAIS LĒMUMS SASKAŅĀ AR VALSTS NORMATĪVAJIEM VAI ADMINISTRATĪVAJIEM AKTIEM

4.1

Importēt nav atļauts

 

Vai vienlaikus ir aizliegts arī ķīmiskās vielas imports no visiem importēšanas avotiem?

 

Vai vienlaikus ir aizliegta arī ķīmiskās vielas ražošana uz vietas iekšzemes patēriņam?

4.2

Atļauts importēt

4.3

Atļauts importēt tikai ar konkrētiem nosacījumiem

 

Konkrētie nosacījumi ir šādi:

 

Perfluoroktānsulfoskābes un tās atvasinājumu (PFOS) importam jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regulai (EK) Nr. 2019/1021 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem (OV L 169, 25.6.2019., 45. lpp.), kas paredz šādus noteikumus.

1.

Neatkarīgi no tā, vai PFOS ir paši par sevi, maisījumos vai kā sastāvdaļas izstrādājumos, to ražošana, laišana tirgū un lietošana ir aizliegta.

2.

Aizliegums neattiecas uz PFOS, kas vielās, maisījumos vai izstrādājumos ir sastopami kā nejaušs mikrokontaminants, ja:

a)

PFOS koncentrācijas ir vienādas ar vai mazākas par 10 mg/kg (0,001 masas), ja tas ir vielās vai maisījumos;

b)

pēc strukturāli vai mikrostrukturāli atšķiramu un PFOS saturošu daļu masas aprēķinātā PFOS koncentrācija pusfabrikātos, izstrādājumos vai to daļās nesasniedz 0,1 masas % vai – tekstilizstrādājumos un citos pārklātos materiālos – PFOS daudzums pārklātajā materiālā nesasniedz 1 μg/m2.

3.

Ja vidē izplūdušais PFOS daudzums tiek minimalizēts, ir atļauta ražošana un laišana tirgū šādiem konkrētiem lietojumiem, ja vien dalībvalstis ik pēc četriem gadiem ziņo Komisijai par PFOS likvidācijā paveikto:

miglas novēršanai nedekoratīviem cieta hroma (VI) pārklājumiem slēgta cikla sistēmās.

 

Vai šīs ķīmiskās vielas importēšanas nosacījumi ir vienādi attiecībā uz visiem importēšanas avotiem?