ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 432

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 21. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/2170 (2020. gada 16. decembris) par Savienības tarifa kvotu un citu importa kvotu piemērošanu

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/2171 (2020. gada 16. decembris), ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 428/2009 IIa pielikumu attiecībā uz Savienības vispārējās eksporta atļaujas piešķiršanu konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

4

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/2172 (2020. gada 16. decembris), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības stabilizācijas un asociācijas procesu

7

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

REGULAS

21.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 432/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/2170

(2020. gada 16. decembris)

par Savienības tarifa kvotu un citu importa kvotu piemērošanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (“Izstāšanās līgums”) Savienības vārdā tika noslēgts ar Padomes Lēmumu (ES) 2020/135 (2) un stājās spēkā 2020. gada 1. februārī.

(2)

Izstāšanās līgumam pievienotā protokola par Īriju/Ziemeļīriju (“protokols”) 4. pantā ir atkārtoti norādīts, ka Ziemeļīrija ir Apvienotās Karalistes muitas teritorijas daļa un ka nekas šajā protokolā neliedz Apvienotajai Karalistei iekļaut Ziemeļīriju sava koncesiju saraksta, kas ir 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT 1994) pielikums, teritoriālajā darbības jomā.

(3)

Protokola 13. panta 1. punktā ir paredzēts, ka neatkarīgi no visiem pārējiem protokola noteikumiem visas atsauces uz Savienības muitas teritoriju, kuras ietvertas protokola piemērojamajos noteikumos vai Savienības tiesību noteikumos, kas ar protokolu ir padarīti piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju, saprot tā, ka tās ietver Ziemeļīrijas sauszemes teritoriju.

(4)

Saskaņā ar protokola 5. panta 3. punktu Savienības tiesību aktus muitas jomā, kuri definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 (3) 5. panta 2. punktā, piemēro Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju. Minētie noteikumi, tos lasot saistībā ar protokola 5. panta 1. punkta pirmo un otro daļu attiecībā uz precēm, ko ieved Ziemeļīrijā no valstīm ārpus Savienības, nozīmē, ka Savienības tarifa pasākumi, tostarp tarifa kvotas saskaņā ar kopējo muitas tarifu vai attiecīgiem starptautiskiem nolīgumiem, būtu piemērojami šādām precēm, ja minētās preces tiek uzskatītas par pakļautām riskam, ka vēlāk tās pārvietos uz Savienību. Minētās tarifa kvotas ietver importa tarifa kvotas, kuras paredzētas Savienības saistību sarakstos saskaņā ar GATT 1994, importa tarifa kvotas, par kurām panākta vienošanās Savienības divpusējos starptautiskos nolīgumos, tostarp kvotas atkāpei no izcelsmes noteikumiem, importa tarifa kvotas saskaņā ar Savienības tirdzniecības aizsardzības režīmiem, citas autonomas importa tarifa kvotas un eksporta tarifa kvotas, kas paredzētas nolīgumos ar trešām valstīm.

(5)

Saskaņā ar protokola 5. panta 4. punktu Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju piemēro arī protokola 2. pielikumā uzskaitītos Savienības tiesību noteikumus, ievērojot minētajā pielikumā izklāstītos nosacījumus. Minētais pielikums ietver Savienības tiesību aktus, kuros paredzētas konkrētas importa kvotas.

(6)

Savienības un Apvienotās Karalistes divpusējie nolīgumi, kas noslēgti saskaņā ar protokolu, nerada tiesības un pienākumus trešām valstīm. Tādējādi jebkādu importu saskaņā ar Savienības importa tarifa kvotām vai citām importa kvotām, kas piemērojamas precēm, kuru izcelsme ir trešā valstī un kuras tiek ievestas Ziemeļīrijā, nevar ieskaitīt minētās trešās valsts tiesībās attiecībā uz Savienību, ja vien trešā valsts nav tam piekritusi. Minētā situācija apdraud Savienības iekšējā tirgus pareizu darbību un kopējās tirdzniecības politikas integritāti, ļaujot, iespējams, apiet Savienības tarifa kvotas vai citas importa kvotas.

(7)

Lai novērstu minēto risku, Savienības importa tarifa kvotām un citām importa kvotām vajadzētu būt pieejamām tikai attiecībā uz precēm, kas tiek importētas un laistas brīvā apgrozībā Savienībā, nevis Ziemeļīrijā.

(8)

Visus nolīgumus starp Savienības un kādu trešo valsti, kuros paredzētas eksporta tarifa kvotas, piemēro tikai precēm, kas importētas Savienībā. Tāpēc minētā trešā valsts varētu atteikties izsniegt eksporta licences tiešam importam Ziemeļīrijā.

(9)

Saskaņā ar protokola 5. panta 3. un 4. punktu saistībā ar tā 13. panta 3. punktu šo regulu piemēro arī Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Attiecībā uz precēm, kuras tiek importētas no valstīm ārpus Savienības, ir tiesības piemērot režīmu saskaņā ar Savienības importa tarifa kvotām vai citām importa kvotām vai saskaņā ar eksporta tarifa kvotām, ko piemēro trešās valstis, tikai tad, ja minētās preces ir laistas brīvā apgrozībā šādās teritorijās:

Beļģijas Karalistes teritorija,

Bulgārijas Republikas teritorija,

Čehijas Republikas teritorija,

Dānijas Karalistes teritorija, izņemot Fēru Salas un Grenlandi,

Vācijas Federatīvās Republikas teritorija, izņemot Helgolandes salu un Bīzingenes teritoriju (Vācijas Federatīvās Republikas un Šveices Konfederācijas 1964. gada 23. novembra līgums),

Igaunijas Republikas teritorija,

Īrijas teritorija,

Grieķijas Republikas teritorija,

Spānijas Karalistes teritorija, izņemot Seūtu un Melilju,

Francijas Republikas teritorija, izņemot Francijas aizjūras zemes un teritorijas, uz kurām attiecas Līguma par Eiropas Savienības darbību ceturtās daļas noteikumi, taču ieskaitot Monako teritoriju saskaņā ar Parīzē 1963. gada 18. maijā parakstīto Muitas konvenciju (1963. gada 27. septembraJournal officiel de la République française, 8679. lpp.),

Horvātijas Republikas teritorija,

Itālijas Republikas teritorija, izņemot Livinjo pašvaldības teritoriju,

Kipras Republikas teritorija saskaņā ar 2003. gada Pievienošanās akta noteikumiem,

Latvijas Republikas teritorija,

Lietuvas Republikas teritorija,

Luksemburgas Lielhercogistes teritorija,

Ungārijas teritorija,

Maltas teritorija,

Nīderlandes Karalistes teritorija Eiropā,

Austrijas Republikas teritorija,

Polijas Republikas teritorija,

Portugāles Republikas teritorija,

Rumānijas teritorija,

Slovēnijas Republikas teritorija,

Slovākijas Republikas teritorija,

Somijas Republikas teritorija,

Zviedrijas Karalistes teritorija un

Apvienotās Karalistes Akrotiri un Dhekelia Suverēnās bāzu teritorijas, kā noteikts Līgumā par Kipras Republikas izveidi, kas parakstīts Nikosijā 1960. gada 16. augustā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 16. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  Eiropas Parlamenta 2020. gada 26. novembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 4. decembra lēmums.

(2)  Padomes Lēmums (ES) 2020/135 (2020. gada 30. janvāris) par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (OV L 29, 31.1.2020., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).


21.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 432/4


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/2171

(2020. gada 16. decembris),

ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 428/2009 IIa pielikumu attiecībā uz Savienības vispārējās eksporta atļaujas piešķiršanu konkrētu divējāda lietojuma preču eksportam no Savienības uz Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste, ievērojot Līguma par Eiropas Savienību (LES) 50. pantu, iesniedza paziņojumu par nodomu izstāties no Savienības. Saskaņā ar minēto pantu Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (2) (“Izstāšanā līgums”) Savienības vārdā tika noslēgts ar Padomes Lēmumu (ES) 2020/135 (3).

(2)

Saskaņā ar Izstāšanās līguma noteikumiem Apvienotā Karaliste kopš 2020. gada 31. janvāra vairs nav Eiropas Savienības dalībvalsts, un Savienības primārie un sekundārie tiesību akti Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā pēc Izstāšanas līgumā noteiktā pārejas posma beigām 2020. gada 31. decembrī vairs nebūs piemērojami.

(3)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009 (4) ir izveidota kopēja sistēma divējāda lietojuma preču eksporta kontrolei, lai veicinātu Savienības un starptautisko drošību un nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus Savienības eksportētājiem.

(4)

Regulā (EK) Nr. 428/2009 ir paredzētas Savienības vispārējās eksporta atļaujas, kas atvieglo kontroli divējāda lietojuma preču zema riska eksportam uz konkrētām trešām valstīm. Pašlaik Savienības vispārējā eksporta atļauja Nr. EU001 attiecas uz Austrāliju, Kanādu, Japānu, Jaunzēlandi, Norvēģiju, Šveici (arī Lihtenšteinu) un Amerikas Savienotajām Valstīm.

(5)

Apvienotā Karaliste ir attiecīgo starptautisko līgumu puse un starptautisko kodolieroču neizplatīšanas režīmu dalībniece, un tā pilnībā izpilda attiecīgās saistības un pienākumus.

(6)

Apvienotā Karaliste saderīgi ar Regulas (EK) Nr. 428/2009 noteikumiem un mērķiem piemēro samērīgu un piemērotu kontroli, efektīvi ņemot vērā apsvērumus par paredzēto tiešo lietojumu un novirzīšanas risku.

(7)

Apvienotās Karalistes pievienošana Savienības vispārējās eksporta atļaujas Nr. EU001 valstu sarakstam neietekmētu negatīvi Savienības drošību vai starptautisko drošību.

(8)

Ņemot vērā to, ka Apvienotā Karaliste ir svarīgs Savienībā ražotu divējāda lietojuma preču galamērķis, ir lietderīgi pievienot Apvienoto Karalisti to galamērķu sarakstam, uz kuriem attiecas Savienības vispārējā eksporta atļauja Nr. EU001, lai nodrošinātu vienotu un konsekventu kontroles piemērošanu visā Savienībā, nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus Savienības eksportētājiem un izvairītos no nevajadzīga administratīvā sloga, vienlaikus aizsargājot Savienības un starptautisko drošību.

(9)

Saskaņā ar proporcionalitātes principu pamatmērķu – novērst nesamērīgus tirdzniecības traucējumus un pārmērīgu administratīvo slogu Savienības divējāda lietojuma preču eksportam uz Apvienoto Karalisti – sasniegšanai ir vajadzīgs un ir lietderīgi paredzēt noteikumus attiecībā uz Savienības vispārējās eksporta atļaujas Nr. EU001 attiecināšanu uz Apvienoto Karalisti. Šī regula paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, saskaņā ar LES 5. panta 4. punktu.

(10)

Ņemot vērā steidzamību, ko nosaka apstākļi, kādos Apvienotā Karaliste izstājas no Eiropas Savienības, tiek uzskatīts par lietderīgu paredzēt izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas minēts LES, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. pantā.

(11)

Steidzamības kārtā šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un, lai nodrošinātu to, ka uz Apvienoto Karalisti bez kavēšanās tiek attiecināta Savienības vispārējā eksporta atļauja Nr. EU001, šī regula būtu jāpiemēro no 2021. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 428/2009 IIa pielikumu groza šādi:

1)

virsrakstā tekstu “Eksports uz Austrāliju, Kanādu, Japānu, Jaunzēlandi, Norvēģiju, Šveici (arī Lihtenšteinu) un Amerikas Savienotajām Valstīm” aizstāj ar šādu:

“Eksports uz Austrāliju, Kanādu, Japānu, Jaunzēlandi, Norvēģiju, Šveici (arī Lihtenšteinu), Apvienoto Karalisti un Amerikas Savienotajām Valstīm”;

2)

pielikuma 2. daļā aiz sestā ievilkuma iekļauj šādu ievilkumu:

“–

Apvienotā Karaliste (neskarot šīs regulas piemērošanu Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju saskaņā ar 47. punktu 2. pielikumā Protokolam par Īriju/Ziemeļīriju (“Protokols”), kas pievienots Līgumam par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (*1), kurā uzskaitīti Protokola 5. panta 4. punktā minētie Savienības tiesību noteikumi)

(*1)  Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.).”."

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 16. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  Eiropas Parlamenta 2020. gada 26. novembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 4. decembra lēmums.

(2)  Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (ES) 2020/135 (2020. gada 30. janvāris) par to, lai noslēgtu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (OV L 29, 31.1.2020., 1. lpp.).

(4)  Padomes Regula (EK) Nr. 428/2009 (2009. gada 5. maijs), ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (OV L 134, 29.5.2009., 1. lpp.).


21.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 432/7


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/2172

(2020. gada 16. decembris),

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības stabilizācijas un asociācijas procesu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 1215/2009 (2) gandrīz visiem produktiem ar izcelsmi no stabilizācijas un asociācijas procesa dalībniekiem paredzēja neierobežotu beznodokļu piekļuvi Savienības tirgum tādā pašā apjomā kā divpusēji nolīgumi un līdz brīdim, kad šie nolīgumi ar minētajām saņēmējām pusēm tika noslēgti.

(2)

Stabilizācijas un asociācijas nolīgumi tagad ir noslēgti ar visām sešām saņēmējām pusēm. Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu (*), no otras puses, ir pēdējais, kas bija jānoslēdz, un tas stājās spēkā 2016. gada 1. aprīlī.

(3)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/1464 (3) tika grozīta Regula (EK) Nr. 1215/2009, svītrojot divpusējas preferences, kas piešķirtas Kosovai, bet saglabājot vienpusējās preferences, kas visām Rietumbalkānu saņēmējām pusēm piešķirtas, apturot visus nodokļus, kuri paredzēti par kombinētās nomenklatūras 7. un 8. nodaļas produktiem, un to piekļuvi vispārējai vīna tarifa likmes kvotai 30 000 hl apjomā.

(4)

Ņemot vērā atšķirības tarifu liberalizācijas tvērumā režīmos, kas paredzēti saskaņā ar Stabilizācijas un asociācijas nolīgumiem starp Savienību un visiem stabilizācijas un asociācijas procesa dalībniekiem, un preferencēs, kuras piešķirtas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1215/2009, ir lietderīgi pagarināt Regulas (EK) Nr. 1215/2009 piemērošanas termiņu līdz 2025. gada 31. decembrim.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1215/2009 piemērošanas termiņa pagarināšana tiek uzskatīta par piemērotu garantiju, kas apliecina Savienības ciešāku iesaistīšanos un apņemšanos veicināt tirdzniecības integrāciju Rietumbalkānos. Pašreizējā autonomo tirdzniecības pasākumu sistēma joprojām ir vērtīgs atbalsts Rietumbalkānu partneru ekonomikām.

(6)

Turklāt jāgroza divu saņēmēju pušu nosaukumi, lai atspoguļotu jaunāko saskaņoto terminoloģiju.

(7)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1215/2009 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1215/2009 groza šādi:

1)

Regulas 1. un 2. pantu aizstāj ar šādiem:

“1. pants

Preferenču režīms

1.   Produktus, kuru izcelsme ir Albānijā, Bosnijā un Hercegovinā, Kosovā (*), Melnkalnē, Serbijā un Ziemeļmaķedonijā (“saņēmējas puses”) un uz kuriem attiecas kombinētās nomenklatūras 7. un 8. nodaļa, ir atļauts importēt Savienībā bez kvantitatīviem ierobežojumiem vai pasākumiem ar līdzvērtīgu ietekmi un ar atbrīvojumu no muitas nodokļiem un maksājumiem, kam ir līdzvērtīga ietekme.

2.   Attiecībā uz produktiem, kuru izcelsme ir saņēmējās pusēs, turpina piemērot šīs regulas noteikumus, kad tajā tā ir norādīts. Šādiem produktiem arī piemēro visas šajā regulā paredzētās koncesijas, kuras ir labvēlīgākas nekā koncesijas, kas paredzētas divpusējos nolīgumos starp Savienību un minētajām saņēmējām pusēm.

2. pants

Nosacījumi preferenču režīma izmantošanai

1.   Lai varētu izmantot 1. pantā noteikto preferenču režīmu, ievēro šādus nosacījumus:

a)

jāatbilst “noteiktas izcelsmes produktu” definīcijai, kas paredzēta Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/2446 ((*)) II sadaļas 1. nodaļas 2. iedaļas 4. un 5. apakšiedaļā un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 ((**)) II sadaļas 2. nodaļas 2. iedaļas 10. un 11. apakšiedaļā;

b)

saņēmējām pusēm no 2000. gada 30. septembra ir jāizvairās ieviest jaunus nodokļus un maksājumus ar līdzvērtīgu ietekmi un jaunus kvantitatīvos ierobežojumus vai pasākumus ar līdzvērtīgu ietekmi attiecībā uz importu, kura izcelsme ir Savienībā, un palielināt esošos nodokļus vai maksājumus un ieviest jebkādus citus ierobežojumus;

c)

saņēmējām pusēm ir jāiesaistās efektīvā administratīvajā sadarbībā ar Savienību, lai novērstu jebkādas krāpšanas iespējas; un

d)

saņēmējām pusēm ir jāatturas no iesaistīšanās nopietnos un sistemātiskos cilvēktiesību pārkāpumos, tostarp attiecībā uz galvenajām darba tiesībām, kā arī demokrātijas pamatprincipu un tiesiskuma pārkāpumos.

2.   Neskarot šā panta 1. punktā izklāstītos nosacījumus, lai varētu izmantot 1. pantā minēto preferenču režīmu, saņēmējām pusēm ir jābūt gatavām veikt efektīvas ekonomikas reformas un uzsākt reģionālo sadarbību ar citām valstīm, kas ir iesaistītas Eiropas Savienības stabilizācijas un asociācijas procesā, jo īpaši, izveidojot brīvās tirdzniecības zonas saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV pantu un citiem attiecīgiem PTO noteikumiem.

Ja pirmās daļas noteikumi netiek ievēroti, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu pēc Komisijas priekšlikuma var veikt piemērotus pasākumus.

3.   Ja kāda saņēmēja puse neievēro 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktu vai šā panta 2. punktu, Komisija, pieņemot īstenošanas aktus, var pilnībā vai daļēji apturēt attiecīgās saņēmējas puses tiesības izmantot šajā regulā noteiktās priekšrocības. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 8. panta 4. punktā.

(*)  Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju."

((*))  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2446 (2015. gada 28. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem (OV L 343, 29.12.2015., 1. lpp.)."

((**))  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2447 (2015. gada 24. novembris), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 343, 29.12.2015., 558. lpp.)”;"

2)

regulas 3. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Attiecībā uz dažiem vīna produktiem, kuri ir uzskaitīti I pielikumā un kuru izcelsme ir saņēmējās pusēs, muitas nodokļus, ko piemēro importēšanai Savienībā, aptur atbilstīgi tiem periodiem, līmeņiem, Savienības tarifa kvotai un nosacījumiem, kas katram produktam un izcelsmei ir norādīti pielikumā.”;

b)

panta 2. punktu svītro;

3)

regulas 4. pantu svītro;

4)

regulas 5. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Tarifu kvotas, kas minētas šīs regulas 3. panta 1. punktā, pārvalda Komisija saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2015/2447 II sadaļas 1. nodaļas 1. iedaļu.”;

5)

regulas 7. panta b) un c) punktu aizstāj ar šādiem:

“b)

pielāgojumiem, kas vajadzīgi pēc tirdzniecības preferenču piešķiršanas saskaņā ar vienošanos starp Savienību un saņēmējām pusēm;

c)

attiecīgās saņēmējas puses tiesību izmantot šajā regulā noteiktās priekšrocības pilnīgu vai daļēju apturēšanu gadījumā, ja minētā saņēmēja puse neievēro 2. panta 1. punkta d) apakšpunktu.”;

6)

regulas 8. panta 3. punktu svītro;

7)

regulas 10. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Ja Komisija konstatē pietiekamus pierādījumus par krāpšanu vai par to, ka nav nodrošināta administratīvā sadarbība, kas vajadzīga, lai pārbaudītu izcelsmes apliecinājumu, vai ja ievērojami palielinās eksports uz Savienību, pārsniedzot parasto ražošanas līmeni un parasto eksporta daudzumu, vai ja saņēmējas puses neievēro 2. panta 1. punkta a), b) vai c) apakšpunktu, tā var veikt pasākumus, lai pilnīgi vai daļēji uz trim mēnešiem apturētu šajā regulā paredzēto režīmu, ar noteikumu, ka tā vispirms ir:

a)

informējusi Rietumbalkānu īstenošanas komiteju;

b)

aicinājusi dalībvalstis veikt tādus piesardzības pasākumus, kas vajadzīgi, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses un/vai nodrošinātu, ka attiecīgās saņēmējas puses ievēro 2. panta 1. punktu;

c)

publicējusi paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, norādot, ka ir pamats nopietnām šaubām par preferenču režīma piemērošanu un/vai to, ka attiecīgā saņēmēja puse ievēro 2. panta 1. punktu, kas var likt apšaubīt tās tiesības arī turpmāk izmantot šajā regulā paredzētos pasākumus.

Šā punkta pirmajā daļā minētos pasākumus pieņem ar īstenošanas aktiem. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 8. panta 4. punktā.”;

8)

regulas 12. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“To piemēro līdz 2025. gada 31. decembrim.”;

9)

regulas I pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikumu;

10)

regulas II pielikumu svītro.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 16. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  Eiropas Parlamenta 2020. gada 11. novembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 1. decembra lēmums.

(2)  Padomes Regula (EK) Nr. 1215/2009 (2009. gada 30. novembris), ar ko ievieš ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu (OV L 328, 15.12.2009., 1. lpp.).

(*)  Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/1464 (2017. gada 2. jūnijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1215/2009 attiecībā uz tirdzniecības koncesijām, kas piešķirtas Kosovai *, stājoties spēkā Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu, no otras puses (OV L 209, 12.8.2017., 1. lpp.).


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

PAR 3. PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTAJĀM TARIFU KVOTĀM

Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem produktu aprakstu formulējumi uzskatāmi vienīgi par orientējošiem, un šā pielikuma kontekstā preferenču shēmu nosaka pēc KN kodiem. Ja norādīti ex KN kodi, tad preferenču shēmu nosaka, piemērojot gan KN kodu, gan attiecīgo aprakstu.

Kārtas Nr.

KN kods

Apraksts

Gada kvotas apjoms  (1)

Saņēmējas puses

Nodokļa likme

09.1530

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 22 93

ex 2204 22 94

ex 2204 22 95

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

Svaigu vīnogu vīns, kura faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 15 %, izņemot dzirkstošo vīnu

30 000 hl

Albānija  (2), Bosnija un Hercegovina  (3), Kosova  (4), Melnkalne  (5), Ziemeļmaķedonija  (6), Serbija  (7).

Atbrīvojums


(1)  Importam, kura izcelsme ir saņēmējās pusēs, ir pieejams viens kopapjoms par katru tarifa kvotu.

(2)  Lai Albānijas izcelsmes vīnam varētu izmantot vispārējo tarifa kvotu, iepriekš jābūt izsmeltai atsevišķajai tarifa kvotai, kas paredzēta ar Albāniju noslēgtajā Protokolā par vīnu. Minētā atsevišķā kvota ir atvērta ar kārtas numuriem 09.1512 un 09.1513.

(3)  Lai Bosnijas un Hercegovinas izcelsmes vīnam varētu izmantot vispārējo tarifa kvotu, iepriekš jābūt izsmeltām abām atsevišķajām tarifa kvotām, kas paredzētas ar Bosniju un Hercegovinu noslēgtajā Protokolā par vīnu. Minētās atsevišķās kvotas ir atvērtas ar kārtas numuriem 09.1528 un 09.1529.

(4)  Lai Kosovas izcelsmes vīnam varētu izmantot vispārējo tarifa kvotu, iepriekš jābūt izsmeltām abām atsevišķajām tarifa kvotām, kas paredzētas ar Kosovu noslēgtajā Protokolā par vīnu. Minētās atsevišķās kvotas ir atvērtas ar kārtas numuriem 09.1570 un 09.1572.

(5)  Lai Melnkalnes izcelsmes vīnam, ciktāl tas attiecas uz produktiem, ko klasificē ar KN kodu 2204 21, varētu izmantot vispārējo tarifa kvotu, iepriekš jābūt izsmeltai atsevišķajai tarifa kvotai, kas paredzēta ar Melnkalni noslēgtajā Protokolā par vīnu. Minētā atsevišķā tarifa kvota ir atvērta ar kārtas numuru 09.1514.

(6)  Lai Ziemeļmaķedonijas izcelsmes vīnam varētu izmantot vispārējo tarifa kvotu, iepriekš jābūt izsmeltām abām atsevišķajām tarifa kvotām, kas paredzētas ar Ziemeļmaķedoniju noslēgtajā Papildprotokolā par vīnu. Minētās atsevišķās kvotas ir atvērtas ar kārtas numuriem 09.1558 un 09.1559.

(7)  Lai Serbijas izcelsmes vīnam varētu izmantot vispārējo tarifa kvotu, iepriekš jābūt izsmeltām abām atsevišķajām tarifa kvotām, kas paredzētas ar Serbiju noslēgtajā Protokolā par vīnu. Minētās atsevišķās kvotas ir atvērtas ar kārtas numuriem 09.1526 un 09.1527.”