ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 397

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 26. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1758 (2020. gada 28. augusts), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2019/2238 groza attiecībā uz augstas izdzīvotības un de minimis atbrīvojumiem, kuri piemērojami dažām demersālajām zvejniecībām Ziemeļjūrā

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1759 (2020. gada 28. augusts), ar ko labo Deleģēto regulu (ES) Nr. 1394/2014, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām pelaģiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1760 (2020. gada 25. novembris) par atļauju Bacillus subtilis DSM 25841 preparātu izmantot par barības piedevu visu sugu cūkām, arī sivēnmātēm (kas nav laktācijas periodā), lai labvēlīgi ietekmētu zīdāmus sivēnus (atļaujas turētājs Chr. Hansen A/S) ( 1 )

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1761 (2020. gada 25. novembris) par atļauju L-cisteīna hidrohlorīda monohidrātu, kas iegūts fermentācijā ar Escherichia coli KCCM 80109 un KCCM 80197, izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1762 (2020. gada 25. novembris) par atļauju Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 un Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 preparātu izmantot par barības piedevu visu sugu mājputniem, kas paredzēti gaļai vai audzēti dēšanai vai vaislai (atļaujas turētājs Chr. Hansen A/S) ( 1 )

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1763 (2020. gada 25. novembris), ar ko formaldehīdu apstiprina par 2. un 3. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1764 (2020. gada 25. novembris) par atļauju dinātrija 5′-inozinātu, kas iegūts fermentācijā ar Corynebacterium stationis KCCM 80161, izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

21

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1765 (2020. gada 25. novembris), ar ko hlorofēnu neapstiprina par 2. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

24

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1766 (2020. gada 25. novembris), ar ko uz ierobežotu laikposmu nosaka, ka tiesiskais regulējums, ko piemēro Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, ir līdzvērtīgs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014

26

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Nolīgumā starp Eiropas Savienību un Indonēzijas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem ( OV L 264, 8.10.2011. )

29

 

*

Labojums Komisijas Regulā (ES) 2020/1683 (2020. gada 12. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem II un III pielikumu ( OV L 379, 13.11.2020. )

30

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

26.11.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 397/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/1758

(2020. gada 28. augusts),

ar ko Deleģēto regulu (ES) 2019/2238 groza attiecībā uz augstas izdzīvotības un de minimis atbrīvojumiem, kuri piemērojami dažām demersālajām zvejniecībām Ziemeļjūrā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/973 (2018. gada 4. jūlijs), ar kuru izveido daudzgadu plānu bentiskajiem krājumiem Ziemeļjūrā un zvejniecībām, kas minētos krājumus izmanto, un sīkāk nosaka kārtību, kā īstenot izkraušanas pienākumu Ziemeļjūrā, un ar kuru atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 676/2007 un (EK) Nr. 1342/2008 (1), un jo īpaši tās 11. pantu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1380/2013 (2) mērķis ir visās Savienības zvejniecībās pakāpeniski izskaust izmetumus, ieviešot izkraušanas pienākumu attiecībā uz tādu sugu nozvejām, kurām noteikti nozvejas limiti.

(2)

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 9. pantā paredzēts pieņemt daudzgadu plānus, kas ietver saglabāšanas pasākumus, kuri piemērojami zvejniecībās, kas attiecīgajā ģeogrāfiskajā apgabalā izmanto konkrētus krājumus. Šādi daudzgadu plāni ietver detalizētus noteikumus par to, kā īstenot izkraušanas pienākumu, un var pilnvarot Komisiju minētos noteikumus precizēt vēl sīkāk, pamatojoties uz kopīgiem ieteikumiem, ko izstrādājušas dalībvalstis.

(3)

Regula (ES) 2018/973, ar ko izveido daudzgadu plānu bentiskajiem [demersālajiem] krājumiem Ziemeļjūrā, arī pilnvaro Komisiju pieņemt deleģētos aktus, kuros, pamatojoties uz dalībvalstu izstrādātiem kopīgiem ieteikumiem, nosaka detalizētus noteikumus par izkraušanas pienākumu.

(4)

Beļģija, Dānija, Vācija, Francija, Nīderlande un Zviedrija ir tieši ieinteresētas Ziemeļjūras zvejniecību pārvaldībā. Pēc apspriešanās ar Ziemeļjūras konsultatīvo padomi un Pelaģisko krājumu konsultatīvo padomi minētās dalībvalstis un Apvienotā Karaliste 2019. gada 29. maijā iesniedza Komisijai kopīgu ieteikumu par detalizētiem noteikumiem, kā īstenot izkraušanas pienākumu demersālajās zvejniecībās Ziemeļjūrā. 2019. gada 7. augustā kopīgais ieteikums tika grozīts. Ņemot vērā minētos kopīgos ieteikumus, Komisija pieņēma Deleģēto regulu (ES) 2019/2238 (3).

(5)

2019. gada 8. novembrī attiecīgās dalībvalstis un Apvienotā Karaliste iesniedza jaunu kopīgu ieteikumu ar nolūku Deleģētajā regulā (ES) 2019/2238 labot dažas kļūdas un netīšus izlaidumus.

(6)

2019. gada 8. novembra kopīgajā ieteikumā bija ierosināts piešķirt līdz 2021. gada 31. decembrim piemērojamu atbrīvojumu attiecībā uz Norvēģijas omāru, kas nozvejots ar grunts traļiem, kuru āmja linuma acs izmērs ir vismaz 70 mm un kuri aprīkoti ar sugu selektīvo režģi, kam attālums starp stieņiem nepārsniedz 35 mm. Šis atbrīvojums ir saņēmis labvēlīgu zinātnisko novērtējumu (4) un bijis iekļauts arī iepriekšējos izmetumu plānos. Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK) 2018. gadā norādīja, ka minēto atbrīvojumu pamatojošā zinātniskā informācija ir balstīta uz stingru pieeju un ka plašāko flotu kontekstā izmantotā validācijas metode ir pamatota (5). Neraugoties uz šo labvēlīgo zinātnisko kontekstu, minētais atbrīvojums Deleģētajā regulā (ES) 2019/2238 tika netīši ierobežots līdz 2020. gada 31. decembrim, lai gan zinātniska pamatojuma šādai ierobežošanai nebija. Tāpēc minētais atbrīvojums būtu jāpiemēro līdz 2021. gada 31. decembrim.

(7)

Pamatojoties uz iepriekš minētajiem ZZTEK novērtējumiem, Deleģētajā regulā (ES) 2019/2238 kļūdas pēc tika iekļauts arī ziņošanas pienākums ne vēlāk kā 2020. gada 1. maijā iesniegt datus par atbrīvojumu attiecībā uz Norvēģijas omāru, kas nozvejots ar grunts traļiem, kuru āmja linuma acs izmērs ir vismaz 70 mm un kuri aprīkoti ar sugu selektīvo režģi, kam attālums starp stieņiem nepārsniedz 35 mm. Tātad no pienākuma iesniegt papildu datus šis atbrīvojums būtu jāizslēdz.

(8)

Deleģētajā regulā (ES) 2019/2238 nejauši ir izlaists izdzīvotības atbrīvojums, kas piemērojams jūras zeltplekstes nozvejai un piezvejai. Kopīgajā ieteikumā, kas iesniegts 2019. gada 7. augustā, bija ierosināts atbrīvojums attiecībā uz jūras zeltpleksti, kas nozvejota ar konkrētiem traļiem, ar kuriem kā mērķsugas tiek zvejotas plekstveidīgās zivis vai apaļzivis un kuru linuma acs izmērs ir vismaz 90–99 mm un kuri aprīkoti ar Seltra tipa plātni, vai arī kuru linuma acs izmērs ir vismaz 80–99 mm. ZZTEK konstatēja, ka izdzīvotības rādītāji attiecīgajos pētījumos ir ļoti atšķirīgi (18–75 %) un mazākām jūras zeltplekstēm tie ir īpaši zemi (6). Tātad atbrīvojumu būtu vajadzējis piešķirt tikai līdz 2020. gada 31. decembrim, bet 6. panta 4. punktā tas kļūdas pēc nebija precizēts. Turklāt ziņošanas pienākums sniegt papildu datus būtu jāattiecina arī uz šo atbrīvojumu.

(9)

2019. gada 8. novembra kopīgajā ieteikumā bija ierosināts iekļaut de minimis atbrīvojumu attiecībā uz jūraslīdaku, kas nozvejota ar konkrētiem grunts traļiem, kuru linuma acs izmērs ir 120 mm vai lielāks.

(10)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2018/2035 (7) tika piešķirts de minimis atbrīvojums attiecībā uz jūraslīdaku, kas mazāka par minimālo saglabāšanas references izmēru un ar konkrētiem grunts traļiem, kuru linuma acs izmērs ir 120 mm vai lielāks, nozvejota ICES 4. apakšapgabalā. Minētais atbrīvojums tika piešķirts, pamatojoties uz dalībvalstu iesniegtajiem zinātniskajiem pierādījumiem, kas apstiprināti zinātniskajā novērtējumā (8). ZZTEK atzīmēja, ka ir pamatoti pieņemt, ka nevēlamu jūraslīdakas nozveju samazināšanai vajadzīgie selektivitātes uzlabojumi ir tehniski sarežģīti jūraslīdakas morfoloģijas dēļ. Minētais atbrīvojums Deleģētajā regulā (ES) 2019/2238 netika pārņemts dalībvalstu reģionālās grupas un Komisijas saziņā radušos pārpratumu dēļ. Tāpēc Deleģētās regulas (ES) 2019/2238 10. pants būtu jāgroza, lai tajā iekļautu atbrīvojumu.

(11)

Tāpēc Deleģētā regula (ES) 2019/2238 būtu attiecīgi jāgroza.

(12)

Šajā regulā paredzētie pasākumi tieši ietekmē Savienības kuģu zvejas sezonas plānošanu un saistītās saimnieciskās darbības, tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā ļoti drīz pēc tās publicēšanas. Ņemot vērā to, ka Deleģētā regula (ES) 2019/2238 stājās spēkā 2020. gada 1. janvārī, arī šī regula būtu jāpiemēro no minētā datuma,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģēto regulu (ES) 2019/2238 groza šādi:

1)

regulas 3. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Šā panta 1. punkta b) apakšpunkta 1) un 3) punktā minēto atbrīvojumu piemēro provizoriski līdz 2020. gada 31. decembrim. Dalībvalstis, kas ir tieši ieinteresētas pārvaldībā, pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā 2020. gada 1. maijā iesniedz papildu zinātnisko informāciju, kura pamato 1. punkta b) apakšpunkta 1) un 3) punktā noteikto atbrīvojumu. Iesniegto zinātnisko informāciju Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK) novērtē līdz 2020. gada 31. jūlijam.”;

2)

regulas 6. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Šā panta 1. punkta c) apakšpunktā un 2. punktā minētos atbrīvojumus piemēro provizoriski līdz 2020. gada 31. decembrim. Dalībvalstis, kas ir tieši ieinteresētas pārvaldībā, pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 1. maijam iesniedz papildu zinātnisko informāciju, kura pamato 1. punkta c) apakšpunktā un 2. punktā noteikto atbrīvojumu. Iesniegto zinātnisko informāciju Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK) novērtē līdz 2020. gada 31. jūlijam.”;

3)

regulas 10. pantu groza šādi:

a)

panta n) punkta otro daļu pēc ievadfrāzes aizstāj ar šādu:

“Šajā punktā noteikto de minimis atbrīvojumu piemēro provizoriski līdz 2020. gada 31. decembrim. Dalībvalstis, kas ir tieši ieinteresētas pārvaldībā, pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 1. maijam iesniedz papildu zinātnisko informāciju, kura pamato šo atbrīvojumu. Iesniegto zinātnisko informāciju ZZTEK novērtē līdz 2020. gada 31. jūlijam;”;

b)

pievieno šādu o) punktu:

“o)

demersālajās zvejniecībās, kurās darbojas kuģi, kas Savienības ūdeņos ICES 4. apakšapgabalā ar grunts traļiem (OTB, OTT, PTB), kuru linuma acs izmērs ir 120 mm vai vairāk, zvejo jūraslīdaku:

par minimālo saglabāšanas references izmēru mazākas jūraslīdakas daudzumu, kas nepārsniedz 3 % no jūraslīdakas gada kopējās nozvejas, kura gūta minētajā zvejniecībā.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 28. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 179, 16.7.2018., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/2238 (2019. gada 1. oktobris), ar ko 2020. un 2021. gadam nosaka detalizētus noteikumus, kā īstenot izkraušanas pienākumu dažās demersālajās zvejniecībās Ziemeļjūrā (OV L 336, 30.12.2019., 34. lpp.).

(4)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/c/document_library/get_file?uuid=f2e28988-14e4-4fdf-9770-0619edd32e64&groupId=43805.

(5)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf/0b2566fa-f07c-4215-99a7-3b7aa1a5265e.

(7)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/2035 (2018. gada 18. oktobris), ar ko nosaka detalizētus noteikumus, kā īstenot izkraušanas pienākumu dažās demersālajās zvejniecībās Ziemeļjūrā 2019.–2021. gadā (OV L 327, 21.12.2018., 17. lpp.).

(8)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf/9798bf87-66be-467a-aeb9-4950cddbddfb.


26.11.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 397/4


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/1759

(2020. gada 28. augusts),

ar ko labo Deleģēto regulu (ES) Nr. 1394/2014, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām pelaģiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1380/2013 (2013. gada 11. decembris) par kopējo zivsaimniecības politiku un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1954/2003 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2371/2002 un (EK) Nr. 639/2004 un Padomes Lēmumu 2004/585/EK (1), un jo īpaši tās 15. panta 6. punktu un 18. panta 1. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) Nr. 1380/2013 mērķis ir visās Savienības zvejniecībās pakāpeniski izskaust izmetumus, ieviešot izkraušanas pienākumu attiecībā uz tādu sugu nozvejām, kurām noteikti nozvejas limiti.

(2)

Ar Regulas (ES) Nr. 1380/2013 15. panta 6. punktu Komisija ir pilnvarota, pamatojoties uz kopīgiem ieteikumiem, kurus, apspriežoties ar attiecīgajām konsultatīvajām padomēm, izstrādājušas dalībvalstis, uz laiku, kas nav ilgāks par trim gadiem, ar deleģētu aktu pieņemt vienreiz atjaunojamus izmetumu plānus.

(3)

Beļģija, Spānija, Francija, Nīderlande un Portugāle ir tieši ieinteresētas dienvidrietumu ūdeņu zvejniecību pārvaldībā. Pēc apspriešanās ar Dienvidrietumu ūdeņu konsultatīvo padomi un Pelaģisko krājumu konsultatīvo padomi minētās dalībvalstis 2017. gada 2. jūnijā iesniedza Komisijai kopīgu ieteikumu pagarināt izmetumu plānā noteikto de minimis atbrīvojumu termiņu.

(4)

Ņemot vērā minēto ieteikumu un Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komitejas (ZZTEK) labvēlīgo izvērtējumu (2), de minimis atbrīvojums attiecībā uz Eiropas anšova, makreles un stavridu nozvejām, kas ar trali ar traļu durvīm (OTM) un pāru trali (PTM) gūtas Starptautiskās Jūras pētniecības padomes (ICES) 8. rajonā, ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2018/188 (3) tika pagarināts uz 2018., 2019. un 2020. gadu. Minētais atbrīvojums attiecībā uz OTM un PTM ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1394/2014 (4) jau bija piešķirts uz 2015., 2016. un 2017. gadu sakarā ar pamatotiem argumentiem par grūtībām vēl vairāk palielināt selektivitāti.

(5)

PTM kļūdas pēc tika nejauši izslēgts no Deleģētās regulas (ES) 2018/188, un iepriekš minētās dalībvalstis lūdza Komisiju izlaidumu labot. Lai aptvertu visus pelaģiskos zvejas rīkus (OTM un PTM) Eiropas anšova, makreles un stavridu nozveju kontekstā, atsauce tikai uz vienu zvejas rīku būtu jāsvītro.

(6)

Tāpēc Deleģētā regula (ES) Nr. 1394/2014 būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi tieši ietekmē Savienības kuģu zvejas sezonas plānošanu un saistītās saimnieciskās darbības, tāpēc šai regulai būtu jāstājas spēkā tūlīt pēc tās publicēšanas. Deleģēto regulu (ES) 2018/188 piemēro no 2018. gada 1. janvāra, tāpēc šī regula būtu jāpiemēro no 2020. gada 1. janvāra,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģētās regulas (ES) Nr. 1394/2014 3. panta c) punktu aizstāj ar šādu:

“c)

2018., 2019. un 2020. gadā līdz 4 % no Eiropas anšova, makreles un stavridu gada kopējās nozvejas, kas Eiropas anšova, makreles un stavridu specializētajā zvejā ICES 8. rajonā gūta pelaģisko traleru zvejniecībā, kurā izmanto pelaģiskos traļus;”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 28. augustā.

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 354, 28.12.2013., 22. lpp.

(2)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf/e29cf181-8d63-40ef-8050-6d980b12528f.

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/188 (2017. gada 21. novembris), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 1394/2014, ar kuru izveido izmetumu plānu dažām pelaģiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos (OV L 36, 9.2.2018., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1394/2014 (2014. gada 20. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām pelaģiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos (OV L 370, 30.12.2014., 31. lpp.).


26.11.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 397/6


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1760

(2020. gada 25. novembris)

par atļauju Bacillus subtilis DSM 25841 preparātu izmantot par barības piedevu visu sugu cūkām, arī sivēnmātēm (kas nav laktācijas periodā), lai labvēlīgi ietekmētu zīdāmus sivēnus (atļaujas turētājs Chr. Hansen A/S)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegti divi pieteikumi uz atļauju izmantot Bacillus subtilis DSM 25841 preparātu. Minētajiem pieteikumiem ir pievienotas minētās regulas 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikumi attiecas uz atļauju Bacillus subtilis DSM 25841 preparātu, kas klasificējams piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”, izmantot par barības piedevu visu sugu cūkām, arī sivēnmātēm (kas nav laktācijas periodā), lai labvēlīgi ietekmētu zīdāmus sivēnus.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2018. gada 20. februāra (2), 2019. gada 4. oktobra (3) un 2019. gada 4. oktobra (4) atzinumos secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem Bacillus subtilis DSM 25841 preparātam nav nelabvēlīgas ietekmes ne uz dzīvnieku veselību, ne patērētāju drošību, ne vidi. Tā arī atzina, ka šis preparāts būtu jāuzskata par iespējamu elpceļu sensibilizatoru un ka nevar izdarīt secinājumu par to, vai tas var kairināt ādu/acis vai ir ādas sensibilizators. Tāpēc Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsardzības pasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka veselību, jo īpaši uz piedevas lietotājiem. Iestāde arī secināja, ka preparāts var būt iedarbīgs mērķsugu zootehnisko parametru uzlabošanā. Iestāde neuzskata, ka būtu vajadzība noteikt īpašas prasības attiecībā uz uzraudzību pēc piedevas laišanas tirgū. Tā arī verificēja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(5)

Bacillus subtilis DSM 25841 preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc minēto preparātu būtu jāatļauj izmantot.

(6)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļauja

Pielikumā specificēto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas “zootehniskās piedevas” un funkcionālās grupas “zarnu floras stabilizatori”, ir atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 25. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  EFSA Journal 2018; 16(4):5199.

(3)  EFSA Journal 2019; 17(11):5882.

(4)  EFSA Journal 2019; 17(11):5884.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

KVV uz l dzirdināšanas ūdens

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori

4b1900

Chr. Hansen A/S

Bacillus subtilis

DSM 25841

Piedevas sastāvs

Bacillus subtilis DSM 25841 preparāts, kas satur vismaz 1,25 × 1010 KVV uz gramu piedevas

Cietā veidā

Visu sugu cūkas, arī sivēnmātes

(kas nav laktācijas periodā), lai labvēlīgi ietekmētu zīdāmus sivēnus

5 × 108

1,7 × 108

1.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

2.

Piedevu drīkst izmantot dzirdināšanas ūdenī.

3.

Ja piedevu izmanto dzirdināšanas ūdenī, nodrošina viendabīgu tās izkliedi.

4.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamos riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana: potenciāls elpceļu sensibilizators, potenciāls ādas kairinātājs un potenciāls acu vai ādas sensibilizators. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus.

16.12.2030.

Aktīvās vielas raksturojums

Dzīvotspējīgas Bacillus subtilis DSM 25841 sporas

Analītiskā metode  (1)

Bacillus subtilis DSM 25841 identificēšanai: Identificēšana: pulsējošā lauka gēla elektroforēze (PFGE).

Bacillus subtilis DSM 25841 skaitīšanai barības piedevā, premiksos un barībā: Petri trauciņa un uztriepuma metode ar triptona–sojas agara barotni (EN 15784)


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


26.11.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 397/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1761

(2020. gada 25. novembris)

par atļauju L-cisteīna hidrohlorīda monohidrātu, kas iegūts fermentācijā ar Escherichia coli KCCM 80109 un KCCM 80197, izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums uz atļauju izmantot L-cisteīna hidrohlorīda monohidrātu, kas iegūts fermentācijā ar Escherichia coli KCCM 80109 un KCCM 80197. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3)

Minētais pieteikums attiecas uz atļauju L-cisteīna hidrohlorīda monohidrātu, kas iegūts fermentācijā ar Escherichia coli KCCM 80109 un KCCM 80197, izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem Pieteikuma iesniedzējs lūdzis šo piedevu klasificēt piedevu kategorijā “organoleptiskās piedevas”.

(4)

Pieteikuma iesniedzējs lūdzis atļaut minēto barības piedevu izmantot arī dzirdināmajā ūdenī. Tomēr Regula (EK) Nr. 1831/2003 neļauj “aromatizējošas sastāvdaļas” izmantot dzirdināmajā ūdenī. Tāpēc L-cisteīna hidrohlorīda monohidrātu, kas iegūts fermentācijā ar Escherichia coli KCCM 80109 un KCCM 80197, nevajadzētu atļaut izmantot dzirdināmajā ūdenī. Tas, ka L-cisteīna hidrohlorīda monohidrātu, kas iegūts fermentācijā ar Escherichia coli KCCM 80109 un KCCM 80197, nav atļauts izmantot par aromatizētāju dzirdināmajā ūdenī, neliedz to izmantot barības maisījumos, ko izbaro ar ūdeni.

(5)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) savā 2020. gada 19. marta atzinumā (2) secinājusi, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem L-cisteīna hidrohlorīda monohidrāts, kas iegūts fermentācijā ar Escherichia coli KCCM 80109 un KCCM 80197, nelabvēlīgi neietekmē ne dzīvnieku veselību, ne patērētāju veselību, ne vidi. Iestāde attiecībā uz L-cisteīna hidrohlorīda monohidrātu, kas iegūts fermentācijā ar Escherichia coli KCCM 80109 un KCCM 80197, secinājusi: kaut arī tā putekļu veidošanas potenciāls ir zems un tādējādi lietotāju inhalatīva eksponētība ir maz ticama, produktu ir ierosināts klasificēt par elpceļu kairinātāju, jo tā šķīdumam ir zems pH. Turklāt, pamatojoties uz iesniegto pētījumu rezultātiem, tas būtu jāklasificē par ādas kairinātāju un var izraisīt nopietnus acu bojājumus. L-cisteīna hidrohlorīda monohidrāts nav ādas sensibilizators. Iestāde turklāt secinājusi: tā kā L-cisteīna hidrohlorīda monohidrātu, kas iegūts fermentācijā ar Escherichia coli KCCM 80109 un KCCM 80197, izmanto par aromatizētāju pārtikā, gaidāms, ka tas var nodrošināt līdzīgu funkciju barībā, tāpēc papildu pierādījumi par tā iedarbīgumu barībā nav nepieciešami. Iestāde uzskata, ka attiecībā uz uzraudzību pēc laišanas tirgū nekādas īpašas prasības nav vajadzīgas. Tā arī verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošo barības piedevu analīzes metodi.

(6)

Fermentācijā ar Escherichia coli KCCM 80109 un KCCM 80197 iegūta L-cisteīna hidrohlorīda monohidrāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc L-cisteīna hidrohlorīda monohidrātu, kas iegūts fermentācijā ar Escherichia coli KCCM 80109 un KCCM 80197, būtu jāatļauj izmantot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(7)

Lai panāktu labāku kontroli, būtu jānosaka ierobežojumi un nosacījumi. Konkrētāk, uz barības piedevas etiķetes būtu jānorāda ieteicamais saturs. Ja šāds saturs ir pārsniegts, uz premiksu etiķetes būtu jānorāda konkrēta informācija.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā specificēto vielu, kas pieder pie piedevu kategorijas “organoleptiskās piedevas” un funkcionālās grupas “aromatizējošas sastāvdaļas”, ir atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot minētajā pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 25. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  EFSA Journal 2020;18(4):6101.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas. Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b920i

L-cisteīna hidrohlorīda monohidrāts

Piedevas sastāvs

L-cisteīna hidrohlorīda monohidrāts

Aktīvās vielas raksturojums

L-cisteīna hidrohlorīda monohidrāts

Iegūts fermentācijā ar Escherichia coli KCCM 80109 un KCCM 80197

Tīrība: ≥ 98,5 % (pamatviela)

Ķīmiskā formula: C3H7NO2S•HClH2O

CAS numurs: 7048-04-6.

FLAVIS numurs: 17.032

Analīzes metode  (1)

L-cisteīna hidrohlorīda monohidrāta noteikšanai barības piedevā: jonapmaiņas hromatogrāfija kombinācijā ar pēckolonnas derivatizāciju un fotometrisko detektēšanu (IEC-VIS), Ph.Eur. 6.6-2.2.56-1. metode

L-cisteīna hidrohlorīda monohidrāta kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā: jonapmaiņas hromatogrāfija kombinācijā ar pēckolonnas derivatizāciju un optisko detektēšanu (IEC-VIS/FD)

L-cisteīna hidrohlorīda monohidrāta kvantitatīvai noteikšanai premiksos: jonapmaiņas hromatogrāfija kombinācijā ar pēckolonnas derivatizāciju un fotometrisko detektēšanu (IEC-VIS), Komisijas Regula (EK) Nr. 152/2009  (2) (III pielikuma F daļa)

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 %: 25 mg/kg”.

4.

Uz premiksu etiķetes funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, aktīvās vielas nosaukumu un pievienoto daudzumu norāda tad, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 25 mg/kg.

5.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana, saskare ar ādu vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.

16.12.2030.


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Komisijas Regula (EK) Nr. 152/2009 (2009. gada 27. janvāris), ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes barības oficiālajai kontrolei (OV L 54, 26.2.2009., 1. lpp.).


26.11.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 397/14


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1762

(2020. gada 25. novembris)

par atļauju Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 un Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 preparātu izmantot par barības piedevu visu sugu mājputniem, kas paredzēti gaļai vai audzēti dēšanai vai vaislai (atļaujas turētājs Chr. Hansen A/S)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums uz atļauju izmantot Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 un Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 preparātu. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 un Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 preparātu, kas klasificējams kategorijā “zootehniskās piedevas”, izmantot par barības piedevu visu sugu mājputniem, kas paredzēti gaļai vai audzēti dēšanai vai vaislai

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2020. gada 20. marta atzinumā (2) secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 un Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 preparātam nav nelabvēlīgas ietekmes ne uz dzīvnieku veselību, ne patērētāju drošību, ne vidi. Tā arī secināja, ka bez datiem nevar izdarīt secinājumus par to, vai piedeva kairina ādu vai acis vai rada ādas sensibilizāciju, un piedeva būtu jāuzskata par elpceļu sensibilizatoru, jo tās aktīvajām vielām ir olbaltumvielu daba. Tāpēc Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsardzības pasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka veselību, jo īpaši uz piedevas lietotājiem. Iestāde arī secināja, ka šis preparāts var būt iedarbīgs kā zootehniska piedeva barībā un dzirdināšanas ūdenī. Iestāde neuzskata, ka būtu vajadzība noteikt īpašas prasības attiecībā uz uzraudzību pēc piedevas laišanas tirgū. Tā arī verificēja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodēm.

(5)

Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 un Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc šo preparātu būtu jāatļauj izmantot tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā specificēto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas “zootehniskās piedevas” un funkcionālās grupas “zarnu floras stabilizatori”, ir atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 25. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  EFSA Journal 2020;18(4):6094.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

KVV uz l dzirdināšanas ūdens

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori

4b1894

Chr. Hansen A/S

Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 un Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840

Piedevas sastāvs

Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 un Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 preparāts, kas satur vismaz: 3,2 × 109 KVV uz gramu piedevas (1,6 × 109 KVV B. subtilis DSM 32324 uz gramu; 1,0 × 109 KVV B. subtilis DSM 32325 uz gramu un 0,6 × 109 KVV B. amyloliquefaciens DSM 25840 uz gramu)

Visu sugu mājputni, kas paredzēti gaļai vai audzēti dēšanai vai vaislai

-

1,6 × 109

-

5,4 × 108

-

1.

Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.

2.

Ja piedevu izmanto dzirdināšanas ūdenī, nodrošina viendabīgu tās izkliedi.

3.

Var izmantot barībā, kas satur atļautos kokcidiostatus: diklazurilu, dekokvinātu un halofuginonu.

4.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamos riskus, ko varētu radīt minētās piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, brilles un cimdus.

16.12.2030.

Aktīvās vielas raksturojums:

Dzīvotspējīgas Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 un Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 šūnu sporas

Analītiskā metode  (1)

Uzskaitīšana barības piedevā, premiksos, barībā un ūdenī: Petri trauciņa un uztriepuma metode ar triptona–sojas agara barotni (EN 15784).

Identificēšana: pulsējošā lauka gēla elektroforēzes (PFGE) metode.


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


26.11.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 397/17


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1763

(2020. gada 25. novembris),

ar ko formaldehīdu apstiprina par 2. un 3. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1), un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 (2) izveidots to aktīvo vielu saraksts, kuras jānovērtē, lai lemtu par to apstiprināšanu lietošanai biocīdos. Formaldehīds ir šajā sarakstā.

(2)

Formaldehīds ir novērtēts lietošanai biocīdos, kas pieder pie Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (3) V pielikumā aprakstītā 2. produkta veida “Privātā sektora un sabiedrības veselības sektora dezinfekcijas līdzekļi un citi biocīdie produkti” un 3. produkta veids “Veterinārās higiēnas biocīdie produkti”, kas attiecīgi atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā aprakstītajiem 2. un 3. produkta veidiem.

(3)

Vācijas kompetentā novērtētājiestāde 2013. gada 29. jūlijā iesniedza Komisijai novērtējuma ziņojumus kopā ar saviem ieteikumiem.

(4)

Saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 7. panta 2. punktu, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, Biocīdu komiteja 2019. gada 10. decembrī pieņēma Eiropas Ķimikāliju aģentūras (“Aģentūra”) atzinumus (4).

(5)

No Regulas (ES) Nr. 528/2012 90. panta 2. punkta var secināt, ka vielas, attiecībā uz kurām dalībvalstu veiktā novērtēšana ir pabeigta līdz 2013. gada 1. septembrim, būtu jānovērtē saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK normām.

(6)

Pēc Aģentūras atzinumiem 2. un 3. produkta veida biocīdi, kas satur formaldehīdu, varētu atbilst Direktīvas 98/8/EK 5. punkta prasībām, ja attiecībā uz to lietošanu tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(7)

Tāpēc ir lietderīgi formaldehīdu apstiprināt lietošanai 2. un 3. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas noteiktas specifikācijas un nosacījumi.

(8)

Aģentūras atzinumos secināts, ka formaldehīds atbilst kritērijiem, lai to klasificētu par 1.B kategorijas kancerogēnu vielu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (5).

(9)

Tā kā formaldehīds būtu jāapstiprina saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK nosacījumiem, tad, ņemot šo vērā, atbilstoši praksei, kas iedibināta ar minēto direktīvu, atļauja būtu jāpiešķir uz 10 gadiem. Turklāt, tā kā attiecībā uz formaldehīdu kopš 2000. gada 14. maija ir spēkā Regulas (ES) Nr. 528/2012 89. pantā paredzētais pārejas periods un kopš 2013. gada 29. jūlija tam tiek veikta profesionālizvērtēšana un lai saistībā ar iespējamu apstiprinājuma atjaunošanu iespējami drīz Savienības līmenī pārbaudītu, vai attiecībā uz formaldehīdu iespējams izpildīt Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta nosacījumus, apstiprinājuma periodam vajadzētu būt trīs gadiem.

(10)

Lai izlemtu, vai var atļaut izmantot formaldehīdu saturošu biocīdu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 VI pielikuma 10. punktu dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu jānovērtē, vai to teritorijā ir iespējams izpildīt minētās regulas 5. panta 2. punkta nosacījumus.

(11)

Regulas (ES) Nr. 528/2012 23. panta izpratnē formaldehīds atbilst minētās regulas 10. panta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem un tāpēc būtu jāuzskata par aizstājamu vielu. Tāpēc dalībvalstu kompetentajām iestādēm būtu jāveic salīdzinošs novērtējums, kas tiek sagatavots, izvērtējot pieteikumu uz atļauju vai atļaujas atjaunošanu formaldehīdu saturošam biocīdam.

(12)

Kā secinājusi Aģentūra, formaldehīds atbilst kritērijiem, pēc kuriem vielu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 I pielikumu klasificē par 1.B kategorijas kancerogēnu vielu un 1. kategorijas ādas sensibilizatoru, tāpēc apstrādāti izstrādājumi, kas apstrādāti ar formaldehīdu vai kuros formaldehīds iestrādāts, tirgū būtu jālaiž ar attiecīgu marķējumu.

(13)

Šī regula neietekmē Savienības tiesību aktu piemērošanu darba aizsardzības jomā, proti, Padomes Direktīvu 89/391/EEK (6) un 98/24/EK (7) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/37/EK (8).

(14)

Pirms aktīvo vielu apstiprina, būtu jāpaiet saprātīgi ilgam laikam, lai ieinteresētās personas varētu veikt jauno prasību izpildei nepieciešamos sagatavošanās pasākumus.

(15)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU:

1. pants

Formaldehīdu apstiprina par aktīvo vielu lietošanai 2. un 3. produkta veida biocīdos ar noteikumu, ka tiek ievērotas pielikumā noteiktās specifikācijas un nosacījumi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 25. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 (2014. gada 4. augusts) par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/8/EK (1998. gada 16. februāris) par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).

(4)  Biocidal Products Committee (BPC) opinion on the application for approval of the active substance Formaldehyde, Product type: 2, ECHA/BPC/232/2019, pieņemts 2019. gada 10. decembrī. Biocidal Products Committee (BPC) opinion on the application for approval of the active substance Formaldehyde, Product type: 3, ECHA/BPC/233/2019, pieņemts 2019. gada 10. decembrī.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(6)  Padomes Direktīva 89/391/EEK (1989. gada 12. jūnijs) par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp.).

(7)  Padomes Direktīva 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis) par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/37/EK (2004. gada 29. aprīlis) par darba ņēmēju aizsardzību pret risku, kas saistīts ar kancerogēnu vai mutagēnu iedarbību darbā (sestā atsevišķā direktīva Padomes Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 158, 30.4.2004. 50. lpp.).


PIELIKUMS

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Identifikācijas numuri

Aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe  (1)

Apstiprināšanas datums

Apstiprinājuma beigu datums

Produkta veids

Īpaši nosacījumi

Formaldehīds

IUPAC nosaukums:

metanāls

EK Nr.: 200-001-8

CAS Nr.: 50-00-0

25 – 55,5 % formaldehīda ūdens šķīdumā (minimālā tīrība: 87,5 masas % attiecībā uz formaldehīdu)

2022. gada 1. februāris

2025. gada 31. janvāris

2

Formaldehīdu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta a) apakšpunktu uzskata par aizstājamu vielu.

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, izpilda šādus nosacījumus:

1)

Produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām (“iedarbībai”), riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti. Turklāt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 VI pielikuma 10. punktu produkta novērtēšanā izvērtē, vai var izpildīt Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta nosacījumus.

2)

Produkta lietošanas atļauju piešķir tikai tajās dalībvalstīs, kurās ir izpildīts vismaz viens no Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta nosacījumiem.

3)

Ņemot vērā attiecībā uz novērtētajiem lietojuma veidiem apzinātos riskus, produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš:

i)

profesionāliem lietotājiem – attiecībā uz biocīdiem, ko izmanto virsmu dezinfekcijai ar mitro uzkopšanu vai noslaucīšanu;

ii)

sekundārai plašas sabiedrības un bērnu eksponētībai;

iii)

ūdens videi – attiecībā uz biocīdiem, ko epidēmiskos gadījumos izmanto telpu dezinfekcijai ar izsmidzināšanu.

Apstrādātus izstrādājumus laiž tirgū ar nosacījumu, ka persona, kas atbildīga par tāda apstrādāta izstrādājuma laišanu tirgū, kurš apstrādāts ar formaldehīdu vai to satur, nodrošina, ka šā apstrādātā izstrādājuma marķējumā ir sniegta Regulas (ES) Nr. 528/2012 58. panta 3. punkta otrajā daļā minētā informācija.

3

Formaldehīdu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 10. panta 1. punkta a) apakšpunktu uzskata par aizstājamu vielu.

Lai attiecībā uz biocīdiem saņemtu atļauju, izpilda šādus nosacījumus:

1)

Produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš tām ekspozīcijām (“iedarbībai”), riskiem un iedarbīgumam, kuri saistīti ar katru atļaujas pieteikuma aptverto lietojuma veidu, bet kuri Savienības līmeņa novērtējumā par aktīvās vielas risku nav aplūkoti. Turklāt saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 VI pielikuma 10. punktu produkta novērtēšanā izvērtē, vai var izpildīt Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta nosacījumus.

2)

Produkta lietošanas atļauju piešķir tikai tajās dalībvalstīs, kurās ir izpildīts vismaz viens no Regulas (ES) Nr. 528/2012 5. panta 2. punkta nosacījumiem.

3)

Ņemot vērā attiecībā uz novērtētajiem lietojuma veidiem apzinātos riskus, produkta novērtēšanā īpašu uzmanību pievērš:

i)

profesionāliem lietotājiem – attiecībā uz biocīdiem, ko izmanto dezinfekcijai, kurā epidēmiskos gadījumos apsmidzina dzīvnieku novietnes un transportlīdzekļus;

ii)

sekundārai sabiedrības eksponētībai,

iii)

virszemes ūdeņiem, nogulām, augsnei un pazemes ūdeņiem – pēc biocīdu izmantošanas transportlīdzekļu dezinfekcijai un dzīvnieku ķepu dezinfekcijai, kuras gaitā tās tiek vannotas vai iemērktas biocīdā.

4)

Attiecībā uz biocīdiem, kuru atliekas var nonākt pārtikā vai dzīvnieku barībā, pārliecinās, vai nav nepieciešams saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 470/2009  (2) vai Eiropas Parlamenta vai Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005  (3) noteikt jaunus vai grozīt esošos maksimālos atlieku līmeņus (MAL), un veic visus attiecīgos riska mazināšanas pasākumus, kas nodrošina, ka piemērojamie MAL netiek pārsniegti.

Apstrādātus izstrādājumus laiž tirgū ar nosacījumu, ka persona, kas atbildīga par tāda apstrādāta izstrādājuma laišanu tirgū, kurš apstrādāts ar formaldehīdu vai to satur, nodrošina, ka šā apstrādātā izstrādājuma marķējumā ir sniegta Regulas (ES) Nr. 528/2012 58. panta 3. punkta otrajā daļā minētā informācija.


(1)  Šajā slejā norādītā tīrības pakāpe ir novērtētās aktīvās vielas minimālā tīrības pakāpe. Ja ir pierādīts, ka aktīvā viela tirgū laistajā produktā ir tehniski līdzvērtīga novērtētajai aktīvajai vielai, tās tīrības pakāpe var būt gan tāda pati, gan citāda.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula(EK) Nr. 470/2009 (2009. gada 6. maijs), ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (OV L 152, 16.6.2009., 11. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 396/2005 (2005. gada 23. februāris), ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.).


26.11.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 397/21


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1764

(2020. gada 25. novembris)

par atļauju dinātrija 5′-inozinātu, kas iegūts fermentācijā ar Corynebacterium stationis KCCM 80161, izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā jāsaņem atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums uz atļauju izmantot dinātrija 5′-inozinātu, kas iegūts fermentācijā ar Corynebacterium stationis KCCM 80161. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3)

Minētais pieteikums attiecas uz atļauju dinātrija 5′-inozinātu, kas iegūts fermentācijā ar Corynebacterium stationis KCCM 80161, izmantot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem. Pieteikuma iesniedzējs lūdzis šo piedevu klasificēt piedevu kategorijā “organoleptiskās piedevas”.

(4)

Pieteikuma iesniedzējs lūdzis atļaut minēto barības piedevu izmantot arī dzirdināmajā ūdenī. Tomēr Regula (EK) Nr. 1831/2003 neļauj “aromatizējošas sastāvdaļas” izmantot dzirdināmajā ūdenī. Tāpēc dinātrija 5′-inozinātu, kas iegūts fermentācijā ar Corynebacterium stationis KCCM 80161, nevajadzētu atļaut izmantot dzirdināmajā ūdenī. Tas, ka minēto piedevu nav atļauts izmantot par aromatizētāju dzirdināmajā ūdenī, neliedz to izmantot barības maisījumos, ko izbaro ar ūdeni.

(5)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) savā 2020. gada 7. maija atzinumā (2) secinājusi, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem dinātrija 5′-inozināts, kas iegūts fermentācijā ar Corynebacterium stationis KCCM 80161, nelabvēlīgi neietekmē ne dzīvnieku veselību, ne patērētāju veselību, ne vidi. Iestāde atzinumā secinājusi, ka piedeva nav toksiska ieelpojot, nav kairinoša ādai vai acīm un nav ādas sensibilizators. Iestāde turklāt secinājusi, ka fermentācijā ar Corynebacterium stationis KCCM 80161 iegūta dinātrija 5′-inozināta kā pārtikas garšas pastiprinātāja ietekme ir labi pierādīta, tāpēc papildu pierādījumi par tās iedarbīgumu barībā nav nepieciešami. Iestāde uzskata, ka attiecībā uz uzraudzību pēc laišanas tirgū nekādas īpašas prasības nav vajadzīgas. Tā arī verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošo barības piedevu analīzes metodi.

(6)

Fermentācijā ar Corynebacterium stationis KCCM 80161 iegūta dinātrija 5′-inozināta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc dinātrija 5′-inozinātu, kas iegūts fermentācijā ar Corynebacterium stationis KCCM 80161, būtu jāatļauj izmantot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(7)

Lai panāktu labāku kontroli, būtu jānosaka ierobežojumi un nosacījumi. Konkrētāk, uz barības piedevas etiķetes būtu jānorāda ieteicamais saturs. Ja šāds saturs ir pārsniegts, uz premiksu etiķetes būtu jānorāda konkrēta informācija.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā specificēto vielu, kas pieder pie piedevu kategorijas “organoleptiskās piedevas” un funkcionālās grupas “aromatizējošas sastāvdaļas”, ir atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot minētajā pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 25. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  EFSA Journal 2020;18(5):6140.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija: organoleptiskās piedevas.

Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas

2b631i

Dinātrija 5′-inozināts

Piedevas sastāvs

Dinātrija 5′-inozināts

Aktīvās vielas raksturojums

Dinātrija 5′-inozināts

Iegūts fermentācijā ar Corynebacterium stationis (KCCM 80161)

Tīrība: ≥ 97 % (pamatviela)

Ķīmiskā formula: C10H11N4Na2O8P·7.5H2O

CAS numurs: 4691-65-0

Analīzes metode  (1)

Dinātrija 5′-inozināta noteikšanai barības piedevā: FAO JECFA monogrāfija “dinātrija 5′-inozināts” un “dinātrija 5′-ribonukleotīdi”.

Dinātrija 5′-inozināta noteikšanai barības piedevā un aromatizējošos premiksos: augsti efektīvā šķidruma hromatogrāfija kopā ar UV detektēšanu (HPLC-UV).

Visu sugu dzīvnieki

1.

Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā.

2.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret termisku apstrādi.

3.

Uz piedevas etiķetes jābūt šādai norādei:

“Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs atsevišķi vai kombinācijā ar citiem atļautajiem dinātrija 5′-ribonukleotīdiem: 50 mg/kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %”.

4.

Uz premiksu etiķetes funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, aktīvās vielas nosaukumu un pievienoto daudzumu norāda tad, ja kompleksajā barībā ar mitruma saturu 12 % ir pārsniegts šāds aktīvās vielas saturs: 50 mg/kg.

16.12.2030.


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


LĒMUMI

26.11.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 397/24


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/1765

(2020. gada 25. novembris),

ar ko hlorofēnu neapstiprina par 2. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 89. panta 1. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1062/2014 (2) ir izveidots to esošo aktīvo vielu saraksts, kuras jānovērtē, lai lemtu par to iespējamu apstiprināšanu lietošanai biocīdos. Hlorofēns (EK Nr. 204-385-8; CAS Nr. 120-32-1) ir minētajā sarakstā.

(2)

Hlorofēns ir novērtēts lietošanai biocīdos, kas pieder pie Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā aprakstītā 2. produkta veida “Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem”.

(3)

Par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Norvēģija, un 2016. gada 22. decembrī tās kompetentā novērtētājiestāde Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) iesniedza novērtējuma ziņojumu un savus secinājumus.

(4)

Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 7. panta 2. punktu Biocīdu komiteja 2020. gada 4. martā pieņēma Aģentūras atzinumu (3), ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus.

(5)

Saskaņā ar minēto atzinumu nav paredzams, ka 2. produkta veida biocīdi, kuri satur hlorofēnu, atbildīs Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta 1. punkta b) apakšpunktā izvirzītajiem kritērijiem, jo, novērtējot risku cilvēka veselībai, tika konstatēti nepieņemami riski.

(6)

Ņemot vērā Aģentūras atzinumu, hlorofēnu nav lietderīgi apstiprināt lietošanai 2. produkta veida biocīdos.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Hlorofēnu (EK Nr. 204-385-8; CAS Nr. 120-32-1) neapstiprina par 2. produkta veida biocīdos lietojamu aktīvo vielu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2020. gada 25. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 (2014. gada 4. augusts) par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.).

(3)  Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance: Chlorophene, Product type: 2, ECHA/BPC/238/2020, pieņemts 2020. gada 4. martā.


26.11.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 397/26


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/1766

(2020. gada 25. novembris),

ar ko uz ierobežotu laikposmu nosaka, ka tiesiskais regulējums, ko piemēro Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, ir līdzvērtīgs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par vērtspapīru norēķinu uzlabošanu Eiropas Savienībā, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un grozījumiem Direktīvās 98/26/EK un 2014/65/ES un Regulā (ES) Nr. 236/2012 (1) un jo īpaši tās 25. panta 9. punktu,

tā kā:

(1)

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (“Apvienotā Karaliste”) 2017. gada 29. martā iesniedza paziņojumu par nodomu izstāties no Savienības saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 50. pantu. Savienība un Apvienotā Karaliste 2019. gada 17. oktobrī panāca vienošanos par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības (2)(“Izstāšanās līgums”) ar pārskatītu protokolu par Īriju/Ziemeļīriju un pārskatītu politisko deklarāciju (3). Saskaņā ar Izstāšanās līgumu un pēc tam, kad Pārstāvju palāta Apvienotajā Karalistē to ratificēja, Eiropas Parlaments to pieņēma un Padome bija pieņēmusi lēmumu par tā noslēgšanu, Apvienotā Karaliste 2020. gada 1. februārī kļuva par trešo valsti, un Savienības tiesību akti Apvienotajai Karalistei un tās iekšienē vairs nebūs piemērojami 2020. gada 31. decembrī.

(2)

Centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (CVD) ir būtiska nozīme finanšu tirgos. Vērtspapīru grāmatošana dematerializētā veidā (“notāra pakalpojumi”) un vērtspapīru kontu uzturēšana augstākajā līmenī (“centralizētās uzturēšanas pakalpojumi”) palielina pārredzamību un aizsargā ieguldītājus, jo nodrošina vērtspapīru emisijas integritāti, novēršot emitēto vērtspapīru nevēlamu radīšanu vai samazināšanu. CVD arī uztur vērtspapīru norēķinu sistēmas, kas nodrošina, ka norēķini par vērtspapīru darījumiem tiek veikti pienācīgi un laikus. Šīs funkcijas ir kritiski svarīgas pēctirdzniecības tīrvērtes un norēķinu procesos. Vērtspapīru norēķinu sistēmas ir būtiskas arī monetārajai politikai, jo tās ir cieši iesaistītas nodrošinājuma sniegšanā monetārās politikas operācijās.

(3)

No 2021. gada 1. janvāra CVD, kas veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē (“Apvienotās Karalistes CVD”), tiks uzskatīti par trešās valsts CVD Regulas (ES) Nr. 909/2014 nozīmē. Līdz ar to tie notāra un centralizētās uzturēšanas pakalpojumus saistībā ar finanšu instrumentiem, kas izveidoti saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem, nedrīkstēs sniegt, izņemot, ja tos būs atzinusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI) saskaņā ar minētās regulas 25. pantu. Ja šāda atzīšana netiek veikta, Savienības emitenti nedrīkst izmantot Apvienotās Karalistes CVD, lai veiktu notāra un centralizētās uzturēšanas pakalpojumus attiecībā uz pārvedamiem vērtspapīriem, kas izveidoti saskaņā ar kādas dalībvalsts tiesību aktiem. Šāda situācija Savienības emitentiem var radīt pagaidu problēmas izpildīt savas juridiskās saistības, jo šos pakalpojumus, ko sniedz Apvienotās Karalistes CVD saistībā ar korporatīviem vērtspapīriem un biržā tirgotiem fondiem, kas izveidoti saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem (“Īrijas korporatīvie vērtspapīri un biržā tirgotie fondi”), pašlaik nesniedz CVD, kas saņēmuši atļauju Savienībā (“Savienības CVD”). Tāpēc ir pamatoti un Savienības un tās dalībvalstu interesēs nodrošināt, ka Apvienotās Karalistes CVD var uz ierobežotu laikposmu turpināt sniegt pakalpojumus Savienībā pēc 2020. gada 31. decembra.

(4)

EVTI var atzīt CVD, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, tikai tad, ja Komisija ir pieņēmusi īstenošanas aktu, kurā noteikts, ka tiesiskais un uzraudzības regulējums, kas reglamentē CVD, ir līdzvērtīgi Regulā (ES) Nr. 909/2014 noteiktajām prasībām. Ņemot vērā risku, ka Apvienotā Karaliste varētu izstāties no Savienības, nenoslēdzot izstāšanās līgumu, ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/2030 (4) Apvienotās Karalistes tiesiskais regulējums un uzraudzības sistēma tika atzīta par līdzvērtīgu uz laikposmu līdz 2021. gada 30. martam. Izstāšanās līguma noslēgšanas rezultātā minētais īstenošanas lēmums nekad nekļuva piemērojams. Savienības CVD ir ļoti progresējuši pakalpojumu izstrādes procesā saistībā ar Īrijas korporatīvajiem vērtspapīriem un biržā tirgotajiem fondiem, lai Savienības emitenti varētu pārcelt savas pozīcijas, taču šis darbs nebūs pilnībā pabeigts, kad 2020. gada 31. decembrī Savienības tiesību akti vairs nebūs piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā. Tāpēc ir nepieciešams, turklāt Savienības un tās dalībvalstu interesēs, juridiskos un uzraudzības noteikumus, kas reglamentē Apvienotās Karalistes CVD, noteikt par līdzvērtīgiem Regulā (ES) Nr. 909/2014 noteiktajām prasībām uz sešu mēnešu laikposmu.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 25. panta 9. punktu ir jāizpilda trīs nosacījumi, lai noteiktu, ka trešās valsts tiesiskais un uzraudzības regulējums attiecībā uz CVD, kuri veic uzņēmējdarbību šajā trešā valstī, ir līdzvērtīgs minētajā regulā izklāstītajiem noteikumiem.

(6)

Pirmkārt, trešās valsts tiesiskajam un uzraudzības regulējumam ir jānodrošina, ka CVD šajā trešā valstī atbilst juridiski saistošām prasībām, kas ietekmes ziņā ir līdzvērtīgas Regulā (ES) Nr. 909/2014 noteiktajām prasībām. Apvienotās Karalistes CVD līdz pārejas perioda beigām 2020. gada 31. decembrī ir jāievēro Regulā (ES) Nr. 909/2014 noteiktās prasības. Apvienotā Karaliste 2018. gada 26. jūnijā savos tiesību aktos iekļāva Regulas (ES) Nr. 909/2014 noteikumus, kam jāstājas spēkā pārejas perioda beigās.

(7)

Otrkārt, trešās valsts tiesiskajam un uzraudzības regulējumam ir jānodrošina, ka CVD, kas veic uzņēmējdarbību minētajā trešā valstī, pastāvīgi tiek pakļauti iedarbīgai uzraudzībai, pārraudzībai un prasību izpildes nodrošināšanai. Līdz pārejas perioda beigām 2020. gada 31. decembrī Apvienotās Karalistes CVD ir Anglijas Bankas uzraudzībā, kā noteikts Apvienotās Karalistes tiesību aktos saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 909/2014. Saistībā ar Regulā (ES) Nr. 909/2014 izklāstīto noteikumu iekļaušanu Apvienotās Karalistes tiesību aktos Anglijas Banka joprojām būs atbildīga par CVD uzraudzību pēc pārejas perioda beigām, un pašlaik nav norāžu, ka minētajā uzraudzībā būtu paredzētas būtiskas izmaiņas.

(8)

Treškārt, trešās valsts tiesiskajam regulējumam ir jānodrošina efektīva līdzvērtīga sistēma tādu CVD atzīšanai, kuri saņēmuši atļauju atbilstīgi trešās valsts tiesiskajam regulējumam. Tas ir nodrošināts, Apvienotās Karalistes valsts tiesību aktos integrējot Regulas (ES) Nr. 909/2014 25. pantā paredzētos noteikumus. Turklāt Apvienotā Karaliste ir ieviesusi īpašus pārejas noteikumus, kas ļauj trešās valsts CVD sniegt notāra un centralizētās uzturēšanas pakalpojumus Apvienotajā Karalistē vismaz sešus mēnešus pēc tam, kad Apvienotā Karaliste ir noteikusi minētā trešās valsts regulējuma līdzvērtīgumu.

(9)

Pamatojoties uz to, var secināt, ka Apvienotās Karalistes tiesiskais un uzraudzības regulējums, kas būs piemērojams Apvienotās Karalistes CVD pēc Izstāšanās līguma 126. pantā minētā pārejas perioda beigām, atbilst visiem Regulas (ES) Nr. 909/2014 25. panta 9. punktā paredzētajiem nosacījumiem.

(10)

Šis lēmums ir balstīts uz pašlaik pieejamo informāciju par tiesisko un uzraudzības regulējumu, ko no 2021. gada 1. janvāra piemēros Apvienotās Karalistes CVD. Ņemot vērā Apvienotās Karalistes paziņojumu, ka noteiktas prasības, kas nākotnē stāsies spēkā saskaņā ar Savienības tiesisko regulējumu, netiks iekļautas tās valsts tiesību aktos, Apvienotajā Karalistē pašlaik spēkā esošo tiesisko un uzraudzības regulējumu var uzskatīt par līdzvērtīgu tikai uz ierobežotu laiku. Ņemot vērā Apvienotās Karalistes paziņojumu par nākotnes atšķirībām attiecībā uz juridisko un uzraudzības regulējumu, ko piemēro Apvienotās Karalistes CVD, paredzams, ka tirgus dalībnieki sagatavosies situācijai bez papildu lēmuma par līdzvērtību šajā jomā.

(11)

Visaptverošu un efektīvu sadarbības vienošanos noslēgšana starp EVTI un Anglijas Banku saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 25. panta 10. punktu nodrošina proaktīvu informācijas apmaiņu un uzraudzības darbību koordinēšanu. Jo īpaši šādās vienošanās ir jānodrošina, ka EVTI pastāvīgi ir tūlītēja piekļuve visai tās pieprasītajai informācijai visās situācijās, tostarp ārkārtas situācijās. Šādas sadarbības vienošanās arī nodrošina, ka EVTI var ar visu būtisko informāciju dalīties ar Regulas (ES) Nr. 909/2014 25. panta 5. punktā minētajām iestādēm, lai apspriestos ar tām par Apvienotās Karalistes CVD atzīto statusu vai gadījumos, kad šāda informācija ir vajadzīga, lai minētās iestādes varētu veikt savus uzraudzības uzdevumus.

(12)

Tiek sagaidīts, ka Apvienotās Karalistes iestādes informēs Savienību par visām izmaiņām Apvienotās Karalistes tiesiskajā vai uzraudzības regulējumā, kas ietekmē notāra un centralizētās uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu Apvienotajā Karalistē. Komisija sadarbībā ar EVTI uzraudzīs visas izmaiņas, kas tiks ieviestas tiesiskajā un uzraudzības regulējumā un kas ietekmē šādu pakalpojumu sniegšanu Apvienotajā Karalistē, tirgus norises, kā arī uzraudzības sadarbības efektivitāti, tostarp tūlītēju informācijas apmaiņu starp EVTI un Anglijas Banku. Komisija jebkurā laikā var veikt pārskatīšanu, ja attiecīgās norises liek Komisijai atkārtoti novērtēt līdzvērtību, kas piešķirta ar šo lēmumu, tostarp gadījumos, kad Apvienotās Karalistes iestādes efektīvi nesadarbojas, neļauj efektīvi novērtēt risku, ko Apvienotās Karalistes CVD rada Savienībai vai tās dalībvalstīm, vai ja Apvienotās Karalistes CVD vai Anglijas Bankas veiktās darbības veicina nepamatotu un negodīgu konkurenci.

(13)

Savienības un tās dalībvalstu interesēs un lai Savienības CVD dotu laiku, kas vajadzīgs, lai turpinātu attīstīt savu pakalpojumu piedāvājumu saistībā ar Īrijas korporatīvajiem vērtspapīriem un biržā tirgotajiem fondiem, un Savienības emitentiem – laiku, kas vajadzīgs, lai savas pozīcijas pārceltu uz Savienības CVD, – šim lēmumam būtu jāzaudē spēks sešus mēnešus pēc tā piemērošanas dienas.

(14)

Šim lēmumam būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā, lai Savienības emitentiem nodrošinātu juridisko noteiktību pirms pārejas perioda beigām saskaņā ar Izstāšanās līgumu. To piemēro no nākamās dienas pēc tam, kad Savienības tiesību akti vairs nav piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā.

(15)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Vērtspapīru komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 909/2014 25. panta nolūkā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes tiesiskais un uzraudzības regulējums, ko piemēro centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, kuri jau veic uzņēmējdarbību un ir saņēmuši atļauju Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē, tiek uzskatīts par līdzvērtīgu Regulā (ES) Nr. 909/2014 noteiktajām prasībām.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

Tas zaudē spēku 2021. gada 30. jūnijā.

Briselē, 2020. gada 25. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 257, 28.8.2014., 1. lpp.

(2)  Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.).

(3)  Politiskā deklarācija, kurā izklāstīts Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes turpmāko attiecību satvars (OV C 34, 31.1.2020, 1. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2018/2030 (2018. gada 19. decembris), ar ko uz ierobežotu laikposmu nosaka, ka tiesiskais regulējums, ko piemēro Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, ir līdzvērtīgs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 909/2014 (OV L 325, 20.12.2018., 47. lpp.).


Labojumi

26.11.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 397/29


Labojums Nolīgumā starp Eiropas Savienību un Indonēzijas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 264, 2011. gada 8. oktobris )

6. lappusē 1. pielikuma trīspadsmitajā ievilkumā:

tekstu:

“Nīderlandes Karalistes valdības un Indonēzijas Republikas valdības gaisa transporta nolīgums, kas parakstīts Hāgā 1990. gada 23. novembrī, turpmāk 2. pielikumā “Indonēzijas un Nīderlandes nolīgums”;”

lasīt šādi:

“Nīderlandes Karalistes valdības un Indonēzijas Republikas valdības gaisa transporta nolīgums, kas parakstīts Hāgā 1990. gada 23. novembrī, kurā grozījumi izdarīti ar Saprašanās memorandu, kas parakstīts Hāgā 2009. gada 19. augustā, turpmāk 2. pielikumā “Indonēzijas un Nīderlandes nolīgums”;”.

9. lappusē 2. pielikuma b) daļā (Pilnvaru vai atļauju atteikšana, atsaukšana, apturēšana vai ierobežošana) divpadsmitajā rindā:

tekstu:

“Indonēzijas un Nīderlandes nolīguma 3. un 4. pants;”

lasīt šādi:

“Indonēzijas un Nīderlandes nolīguma 4. pants;”.

9. lappusē 2. pielikuma c) daļā (Drošums) divpadsmitajā rindā:

tekstu:

“IV pielikums Indonēzijas Republikas un Nīderlandes Karalistes aeronavigācijas iestāžu Saprašanās memorandam, kas parakstīts Hāgā 2009. gada 19. augustā;”

lasīt šādi:

“IV pielikums Saprašanās memorandam, kas parakstīts Hāgā 2009. gada 19. augustā;”.


26.11.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 397/30


Labojums Komisijas Regulā (ES) 2020/1683 (2020. gada 12. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem II un III pielikumu

( “Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis” L 379, 2020. gada 13. novembris )

38. lappusē pielikuma 2. punkta b) apakšpunktā tabulu aizstāj ar šādu:

Atsauces numurs

Vielas identifikācija

Ierobežojumi

Lietošanas noteikumu un brīdinājumu formulējums

Ķīmiskais nosaukums/INN

Kopīgais nosaukums sastāvdaļu glosārijā

CAS numurs

EK numurs

Kosmētikas līdzekļa veids, ķermeņa daļas

Maksimālā koncentrācija lietošanai gatavā maisījumā

Citi

a

b

c

d

e

f

g

h

i

“315

4-(3-aminopirazolo[1,5-A]piridīn-2-il)-1,1-dimetilpiperazīn-1-ija hlorīda hidrogēnhlorīds

Dimethylpiperazinium Aminopyrazolopyridine HCl

1256553-33-9

813-255-5

Matu krāsošanai paredzēta viela oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

No 2021. gada 3. jūnija pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos maksimālā koncentrācija matiem uzklātajā līdzeklī nedrīkst pārsniegt 2 %, kas aprēķināti kā brīvā bāze

No 2021. gada 3. decembra marķējumā jābūt norādītam: sajaukšanas proporcijām;

Image 1Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot norādījumus. Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem. Pagaidu tetovējumi ar melno hennu var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai ir jutīga, kairināta vai bojāta galvas āda,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz pagaidu tetovējumu ar melno hennu.”

316

1-(3-((4-aminofenil)amino)propil)-3-metil-1H-imidazol-3-ija hlorīda hidrogēnhlorīds

Methylimidazoliumpropyl p-phenylenediamine HCl

220158-86-1

 

Matu krāsošanai paredzēta viela oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

 

No 2021. gada 3. jūnija, pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos maksimālā koncentrācija matiem uzklātajā līdzeklī nedrīkst pārsniegt 2 %, kas aprēķināti kā brīvā bāze

No 2021. gada 3. decembra marķējumā jābūt norādītam:

sajaukšanas proporcijām;

Image 2Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Pagaidu tetovējumi ar melno hennu var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai ir jutīga, kairināta vai bojāta galvas āda,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz pagaidu tetovējumu ar melno hennu.”

317

Di-[2-[(E)-2-[4-[bis(2-hidroksietil)aminofenil]vinil]piridīn-1-ij]-etil]disulfīda dimetānsulfonāts

HC Orange No. 6

1449653-83-1

 

Matu krāsošanai paredzēta viela neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

No 2021. gada 3. jūnija: 0,5 %

Nedrīkst būt metānsulfonātu piemaisījumi, jo īpaši etilmetānsulfonāts.

 

318

Nātrija 4-[(2-hidroksi-1-naftil)azo]benzola sulfonāts

Skābais oranžais 7

633-96-5

211-199-0

Matu krāsošanai paredzēta viela neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

No 2021. gada 3. jūnija: 0,5 %

 

 

319

Fenols, 4,4’-(4,5,6,7-tetrabrom-1,1-dioksido-3H-2,1-benzoksatiol-3-ilidēn)bis[2,6-dibrom-

Tetrabromfenola zilais

4430-25-5

224-622-9

a)

Matu krāsošanai paredzēta viela oksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b)

Matu krāsošanai paredzēta viela neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

b)

No 2021. gada 3. jūnija: 0,2 %

a)

No 2021. gada 3. jūnija pēc sajaukšanas oksidējošos apstākļos maksimālā koncentrācija matiem uzklātajā līdzeklī nedrīkst pārsniegt 0,2 %, kas aprēķināti kā brīvā bāze

a)

No 2021. gada 3. decembra marķējumā jābūt norādītām:

sajaukšanas proporcijām;

Image 3Matu krāsvielas var izraisīt smagu alerģisku reakciju.

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas jaunākas par 16 gadiem.

Pagaidu tetovējumi ar melno hennu var paaugstināt alerģijas risku.

Matus nekrāsot, ja:

uz sejas ir izsitumi vai ir jutīga, kairināta vai bojāta galvas āda,

pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda reakcija,

agrāk ir bijusi reakcija uz pagaidu tetovējumu ar melno hennu.”

320

Indigofera tinctoria, kaltētas un pulverī saberztas Indigofera tinctoria L lapas

Indigofera tinctoria leaf Indigofera tinctoria leaf powder

Indigofera tinctoria leaf extract

Indigofera tinctoria extract

84775-63-3

283-892-6

Matu krāsošanai paredzēta viela neoksidējošos matu krāsošanas līdzekļos

No 2021. gada 3. jūnija: 25 %”