ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 328

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 9. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1423 (2019. gada 14. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/2366 papildināšanu attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par kritērijiem centrālo kontaktpunktu iecelšanai maksājumu pakalpojumu jomā un par šo centrālo kontaktpunktu funkcijām ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1424 (2020. gada 8. oktobris), ar ko attiecībā uz maksimālajiem budžeta apjomiem, kas 2020. gadā piemērojami dažām tiešā atbalsta shēmām Beļģijā, Bulgārijā, Dānijā, Horvātijā, Luksemburgā un Portugālē, groza Īstenošanas regulu (ES) 2020/1017

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1425 (2020. gada 8. oktobris), ar ko piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei PeridoxRTU Product Family  ( 1 )

8

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1426 (2020. gada 7. oktobris) par radiofrekvenču spektra saskaņotu izmantošanu 5875–5935 MHz frekvenču joslā ar drošību saistītiem intelektisko transporta sistēmu (ITS) lietojumiem un Lēmuma 2008/671/EK atcelšanu (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 6773)  ( 1 )

19

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

9.10.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 328/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/1423

(2019. gada 14. marts)

par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/2366 papildināšanu attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par kritērijiem centrālo kontaktpunktu iecelšanai maksājumu pakalpojumu jomā un par šo centrālo kontaktpunktu funkcijām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2015/2366 (2015. gada 25. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (1), un jo īpaši tās 29. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Prasībai iecelt centrālo kontaktpunktu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 29. panta 4. punktu vajadzētu būt samērīgai, lai sasniegtu minētās direktīvas mērķus, neradot nevajadzīgu slogu maksājumu iestādēm, kas veic pārrobežu darbību. Tādēļ ir piemēroti precizēt samērīgus kritērijus robežvērtību veidā attiecībā uz darījumu apjomu un vērtību, kurus ar pārstāvju starpniecību veic uzņēmējā dalībvalstī, un attiecībā uz pārstāvju skaitu, kas veic uzņēmējdarbību uzņēmējā dalībvalstī. Tā kā uzņēmējas dalībvalsts kompetentā iestāde var pieprasīt maksājumu iestādēm ziņot par darbībām, kas veiktas attiecīgās dalībvalsts teritorijā saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 29. panta 2. punktu, minētajai iestādei ir līdzekļi, lai iegūtu informāciju, kas vajadzīga šādu kritēriju piemērošanai. Tādēļ būtu jānosaka šīs robežvērtības, lai papildinātu Direktīvas (ES) 2015/2366 29. panta 4. punktu.

(2)

Ja dalībvalsts pieprasa centrālā kontaktpunkta iecelšanu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 29. panta 4. punktu, šim centrālajam kontaktpunktam galvenokārt būtu jānodrošina pienācīga saziņa un informatīva ziņošana par atbilstību minētās direktīvas III un IV sadaļā noteiktajām prasībām uzņēmējā dalībvalstī, tostarp ieceļošās maksājumu iestādes ziņošanas pienākumiem pret uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm. Tam būtu arī jāpilda centrāla koordinatora loma starp ieceļošo maksājumu iestādi un piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm, lai palīdzētu uzraudzīt maksājumu pakalpojumu komerdarbību, kas ar pārstāvju starpniecību tiek veikta uzņēmējā dalībvalstī atbilstoši tiesībām veikt uzņēmējdarbību. Šajā nolūkā maksājumu iestādei būtu jānodrošina, ka centrālajam kontaktpunktam tiek piešķirti vajadzīgie resursi un ka tam ir piekļuve attiecīgajiem ziņošanas datiem, lai tas varētu izpildīt savus pienākumus saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2366.

(3)

Šī regula balstās uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde (EBI).

(4)

EBI ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, uz kuru balstīta šī regula, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (2) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kritēriji, lai noteiktu, kad ir piemēroti iecelt centrālo kontaktpunktu

Direktīvas (ES) 2015/2366 29. panta 4. punkta piemērošanas nolūkā prasību maksājumu iestādēm iecelt centrālo kontaktpunktu uzskata par piemērotu tikai tad, ja ir izpildīts viens vai vairāki šādi kritēriji:

a)

kopējais pārstāvju skaits, ar kuru starpniecību maksājumu iestāde sniedz jebkuru no Direktīvas (ES) 2015/2366 I pielikumā minētajiem maksājumu pakalpojumiem uzņēmējā dalībvalstī atbilstoši tiesībām veikt uzņēmējdarbību, ir vienāds ar vai lielāks par 10;

b)

maksājumu darījumu, tostarp maksājumu darījumu, kas iniciēti, sniedzot maksājumu iniciēšanas pakalpojumus, ko pēdējā finanšu gadā veikusi maksājumu iestāde uzņēmējā dalībvalstī ar to pārstāvju starpniecību, kuri atrodas uzņēmējā dalībvalstī un kas darbojas vai nu atbilstoši tiesībām veikt uzņēmējdarbību, vai izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, kopējā vērtība pārsniedz 3 miljonus EUR, un maksājumu iestāde ir sadarbojusies ar vismaz diviem no minētajiem pārstāvjiem atbilstoši tiesībām veikt uzņēmējdarbību;

c)

maksājumu darījumu, ko pēdējā finanšu gadā veikusi maksājumu iestāde uzņēmējā dalībvalstī ar to pārstāvju starpniecību, kuri atrodas uzņēmējā dalībvalstī un kas darbojas vai nu atbilstoši tiesībām veikt uzņēmējdarbību, vai izmantojot pakalpojumu sniegšanas brīvību, tostarp maksājumu darījumu skaits, kas iniciēti, sniedzot maksājumu iniciēšanas pakalpojumus, kopējais skaits pārsniedz 100 000, un maksājumu iestāde ir sadarbojusies ar vismaz diviem no minētajiem pārstāvjiem atbilstoši tiesībām veikt uzņēmējdarbību.

2. pants

Centrālā kontaktpunkta funkcijas

1.   Centrālais kontaktpunkts, kas ir iecelts saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 29. panta 4. punktu, veic katru no turpmāk minētajām funkcijām:

a)

tas kalpo kā viens sniedzējs un vienots savākšanas punkts saistībā ar ieceļošās maksājumu iestādes ziņošanas pienākumiem pret uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm saskaņā ar Direktīvas (ES) 2015/2366 29. panta 2. punktu attiecībā uz pakalpojumiem, ko uzņēmējā dalībvalstī sniedz ar pārstāvju starpniecību atbilstoši tiesībām veikt uzņēmējdarbību;

b)

tas kalpo par vienotu kontaktpunktu ieceļošajai maksājumu iestādei saziņā ar piederības dalībvalsts un uzņēmējas dalībvalsts kompetentajām iestādēm attiecībā uz maksājumu pakalpojumiem, ko uzņēmējā dalībvalstī sniedz ar pārstāvju starpniecību atbilstoši tiesībām veikt uzņēmējdarbību, tostarp pēc pieprasījuma sniedzot kompetentajām iestādēm dokumentus un informāciju;

c)

tas palīdz kompetentajām iestādēm uz vietas pārbaudīt tās ieceļošās maksājumu iestādes pārstāvjus, kura uzņēmējā dalībvalstī darbojas atbilstoši tiesībām veikt uzņēmējdarbību, un īstenot jebkādus uzraudzības pasākumus, kurus saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/2366 pieņem piederības dalībvalsts vai uzņēmējas dalībvalsts kompetentās iestādes.

2.   Maksājumu iestādes nodrošina, ka centrālajam kontaktpunktam ir nepieciešamie resursi un ka tam ir piekļuve visiem datiem, kas vajadzīgi Direktīvas (ES) 2015/2366 29. panta 4. punktā minēto un šā panta 1. punktā precizēto funkciju veikšanai.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 14. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 337, 23.12.2015., 35. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


9.10.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 328/4


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1424

(2020. gada 8. oktobris),

ar ko attiecībā uz maksimālajiem budžeta apjomiem, kas 2020. gadā piemērojami dažām tiešā atbalsta shēmām Beļģijā, Bulgārijā, Dānijā, Horvātijā, Luksemburgā un Portugālē, groza Īstenošanas regulu (ES) 2020/1017

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (1), un jo īpaši tās 22. panta 1. punktu, 36. panta 4. punktu, 42. panta 2. punktu, 47. panta 3. punktu, 51. panta 4. punktu un 53. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2020/1017 (2) noteikti gada maksimālie budžeta apjomi dažām tiešo maksājumu shēmām 2020. gadā.

(2)

Ar Īstenošanas regulu (ES) 2020/1017 noteiktie gada maksimālie budžeta apjomi ir balstīti uz valsts maksimālajiem apjomiem, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 1307/2013 II pielikumā, kurš grozīts ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2020/756 (3). Deleģētajā regulā (ES) 2020/756 iestrādāti dalībvalstu lēmumi par pārvietojumiem starp tiešo maksājumu un lauku attīstības pīlāru 2020. kalendārajā gadā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 14. pantu.

(3)

Tomēr, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas sekas un no tām izrietošās grūtības lauksaimniecības nozarē, Beļģija, Bulgārija, Dānija, Horvātija, Luksemburga un Portugāle paziņoja par savu lēmumu pārskatīšanu attiecībā uz pārvietojumiem starp pīlāriem. Pēc tam Regulas (ES) Nr. 1307/2013 II pielikumā noteiktie attiecīgie maksimālie apjomi ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2020/1314 (4) tika grozīti, iestrādājot paziņotos pārskatītos lēmumus un summas.

(4)

Gada maksimālie budžeta apjomi 2020. gadam ir noteikti, pamatojoties uz Regulas (ES) Nr. 1307/2013 II pielikumā noteiktajiem valsts maksimālajiem apjomiem, tāpēc, mainoties valsts maksimālajiem apjomiem, mainās arī attiecīgajām dalībvalstīm noteiktie gada maksimālie budžeta apjomi. Turklāt dažas dalībvalstis tiktāl, ciktāl tas nepieciešams, ņemot vērā elastīguma pārskatu, ir arī pārskatījušas dažus piešķīrumus dažādām shēmām.

(5)

Lai ņemtu vērā minētās izmaiņas, būtu jāpārrēķina pamata maksājuma shēmas, vienotā platībmaksājuma shēmas, pārdalošā maksājuma, par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi paredzētā maksājuma, jauno lauksaimnieku shēmas un brīvprātīgā saistītā atbalsta maksimālie budžeta apjomi attiecīgajām dalībvalstīm 2020. kalendārajam gadam.

(6)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2020/1017 būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Tā kā ar šo regulu izdarītie grozījumi ietekmē to, kā tiek piemērota Īstenošanas regula (ES) 2020/1017, ko piemēro no 2020. gada 1. janvāra, šī regula arī būtu jāpiemēro no tās pašas dienas.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2020/1017 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 8. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 608. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1017 (2020. gada 13. jūlijs), ar kuru nosaka maksimālos budžeta apjomus, kas 2020. gadā piemērojami dažām Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1307/2013 paredzētām tiešā atbalsta shēmām (OV L 225, 14.7.2020., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/756 (2020. gada 1. aprīlis), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 II un III pielikumu (OV L 179, 9.6.2020., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1314 (2020. gada 10. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 II un III pielikumu groza attiecībā uz tiešo maksājumu valsts un neto maksimālo apjomu konkrētām dalībvalstīm 2020. kalendārajam gadam (OV L 307, 22.9.2020., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2020/1017 pielikumu groza šādi:

1)

I punktā ierakstus attiecībā uz Beļģiju, Dāniju, Horvātiju, Luksemburgu un Portugāli aizstāj ar šādiem:

“Beļģija

225 124

Dānija

522 054

Horvātija

157 075

Luksemburga

24 004

Portugāle

290 208 ”;

2)

II punktā ierakstu attiecībā uz Bulgāriju aizstāj ar šādu:

“Bulgārija

412 836 ”;

3)

III punktā ierakstus attiecībā uz Bulgāriju, Horvātiju un Portugāli aizstāj ar šādiem:

“Bulgārija

60 844

Horvātija

34 828

Portugāle

55 320 ”;

4)

IV punktā ierakstus attiecībā uz Beļģiju, Bulgāriju, Horvātiju, Luksemburgu un Portugāli aizstāj ar šādiem:

“Beļģija

151 580

Bulgārija

260 016

Horvātija

104 484

Luksemburga

10 583

Portugāle

205 307 ”;

5)

VI punktā ierakstus attiecībā uz Beļģiju, Bulgāriju, Horvātiju, Luksemburgu un Portugāli aizstāj ar šādiem:

“Beļģija

9 563

Bulgārija

3 016

Horvātija

6 966

Luksemburga

529

Portugāle

13 687 ”;

6)

VII punktā ierakstus attiecībā uz Beļģiju, Bulgāriju, Horvātiju, Luksemburgu un Portugāli aizstāj ar šādiem:

“Beļģija

10 105

Bulgārija

17 334

Horvātija

6 966

Luksemburga

706

Portugāle

13 687 ”;

7)

VIII punktā ierakstus attiecībā uz Beļģiju, Bulgāriju, Dāniju, Horvātiju un Portugāli aizstāj ar šādiem:

“Beļģija

83 510

Bulgārija

130 008

Dānija

32 863

Horvātija

52 242

Portugāle

134 204 ”.


9.10.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 328/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1425

(2020. gada 8. oktobris),

ar ko piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei PeridoxRTU Product Family

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 44. panta 5. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

Uzņēmums Contec Europe2017. gada 26. septembrī iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 43. panta 1. punktu, lai saņemtu atļauju minētās regulas V pielikumā aprakstītā 2. produkta veida biocīdu saimei PeridoxRTU Product Family, un sniedza rakstisku apstiprinājumu, ka Beļģijas kompetentā iestāde ir piekritusi novērtēt pieteikumu. Pieteikums ar lietas numuru BC-HT057172-25 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā.

(2)

PeridoxRTU Product Family biocīdi kā aktīvo vielu satur peroksietiķskābi, kas iekļauta Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā, kurš minēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 2. punktā.

(3)

2019. gada 27. augustā kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 1. punktu iesniedza novērtējuma ziņojumu un novērtēšanā gūtos secinājumus.

(4)

2020. gada 7. aprīlī Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 3. punktu Komisijai iesniedza atzinumu (2), tostarp arī PeridoxRTU Product Family biocīdu raksturojuma kopsavilkuma (“BRK”) projektu un biocīdu saimes novērtējuma galīgo ziņojumu.

(5)

Atzinumā secināts, ka PeridoxRTU Product Family ir biocīdu saime Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta s) apakšpunkta nozīmē, ka tā ir tiesīga saņemt Savienības atļauju saskaņā ar minētās regulas 42. panta 1. punktu un ka, ja vien tiek nodrošināta atbilstība BRK projektam, tā atbilst minētās regulas 19. panta 1. un 6. punkta nosacījumiem.

(6)

2020. gada 27. aprīlī Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 4. punktu nosūtīja Komisijai biocīda raksturojuma kopsavilkuma projektu visās Savienības oficiālajās valodās.

(7)

Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka ir lietderīgi PeridoxRTU Product Family piešķirt Savienības atļauju.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdo produktu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzņēmumam Contec Europe tiek piešķirta Savienības atļauja ar atļaujas numuru EU-0023658-0000, lai biocīdu saimi PeridoxRTU Product Family piedāvātu tirgū un lietotu saskaņā ar pielikumā sniegto biocīda raksturojuma kopsavilkumu.

Savienības atļauja ir derīga no 2020. gada 29. oktobra līdz 2030. gada 30. septembrim.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 8. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  ECHA2020. gada 5. marta atzinums par Savienības atļauju biocīdu saimei “PeridoxRTU Product Family” (ECHA/BPC/247/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


PIELIKUMS

Biocīda raksturojuma kopsavilkums biocīdu saimei

PeridoxRTU Product Family

2. produktu veids. Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai aplicēšanai cilvēkiem un dzīvniekiem (dezinfekcijas līdzekļi)

Atļaujas numurs: EU-0023658-0000

R4BP vienuma numurs: EU-0023658-0000

I DAĻA

PIRMAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS

1.   ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1.   Saimes nosaukums

Nosaukums

PeridoxRTU Product Family

1.2.   Produkta veids(-i)

Produkta veids(-i)

02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

1.3.   Atļaujas turētājs

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese

Nosaukums

Contec Europe

Adrese

Zl Du Prat, Avenue Paul Duplaix, 56 000 Vannes, France

Atļaujas numurs

EU-0023658-0000

R4BP vienuma numurs

EU-0023658-0000

Atļaujas piešķiršanas datums

2020. gada 29. oktobris

Atļaujas derīguma termiņš

2030. gada 30. septembris

1.4.   Biocīdu ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums

Enviro Tech Chemical Services, Inc.

Ražotāja adrese

500 Winmoore Way, CA 95358 Modesto, Amerikas Savienotās Valstis

Ražotnes atrašanās vieta

500 Winmoore Way, CA 95358 Modesto, Amerikas Savienotās Valstis

724 Phillips Rd 411, AR 72342 Helena, Amerikas Savienotās Valstis

1.5.   Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela

Peroksietiķskābe

Ražotāja nosaukums

Evonik Peroxid GmbH

Ražotāja adrese

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein, Austrija

Ražotnes atrašanās vieta

Industriestraße 1, 9721 Weißenstein, Austrija

2.   BIOCĪDU SAIMES SASTĀVS UN PREPARATĪVAIS VEIDS

2.1.   Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par saimes sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Funkcija

CAS numurs

EK numurs

Saturs (%)

Min.

Maks.

Peroksietiķskābe

 

Aktīvā viela

79-21-0

201-186-8

0,23

0,23

Ūdeņraža peroksīds

Ūdeņraža peroksīds

Neaktīvā viela

7722-84-1

231-765-0

4,4

4,4

Etiķskābe

Etiķskābe

Neaktīvā viela

64-19-7

200-580-7

5,0

5,0

2.2.   Preparatīvais veids(-i)

Preparatīvais veids

AL – Jebkurš cits šķidrums

II DAĻA

OTRAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS – META PRODUKTA APRAKSTS(-I)

META PRODUKTA APRAKSTS 1

1.   META PRODUKTA APRAKSTA 1 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1.   Meta produkta apraksta 1 identifikators

Identifikators

Contec PeridoxRTU

1.2.   Atļaujas numura sufikss

Numurs

1-1

1.3.   Produkta veids(-i)

Produkta veids(-i)

02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

2.   META PRODUKTA APRAKSTA 1 SASTĀVS

2.1.   Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 1

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Funkcija

CAS numurs

EK numurs

Saturs (%)

Min.

Maks.

Peroksietiķskābe

 

Aktīvā viela

79-21-0

201-186-8

0,23

0,23

Ūdeņraža peroksīds

Ūdeņraža peroksīds

Neaktīvā viela

7722-84-1

231-765-0

4,4

4,4

Etiķskābe

Etiķskābe

Neaktīvā viela

64-19-7

200-580-7

5,0

5,0

2.2.   Meta produkta sastāva 1 veids(-i)

Preparatīvais veids

AL – Jebkurš cits šķidrums

3.   META PRODUKTA APRAKSTA 1 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

Var kodīgi iedarboties uz metāliem.

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi

Neieelpot tvaikus.

Neieelpot smidzinājumu.

Turēt tikai oriģināliepakojumā.

Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas.

Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.

Izmantot aizsargcimdus.

Izmantot aizsargdrēbes.

Izmantot acu aizsargus.

Izmantot sejas aizsargus.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu.

SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni.

IEELPOJOT: Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.

Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Īpaša medicīniskā palīdzība (sk. informāciju uz šīs etiķetes).

Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.

Uzsūkt izšļakstījumus, lai novērstu materiālus zaudējumus.

Glabāt slēgtā veidā.

Atbrīvoties no satura saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/starptautiskajiem noteikumiem (jānorāda)

Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/starptautiskajiem noteikumiem (jānorāda)

4.   ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 1

4.1.   Lietošanas apraksts

1. tabula. # 1–Uzklāšana ar smidzinātāju, kas apgādāts ar palaišanas mehānismu, uz piemērotas sterilajām telpām paredzētas salvetes un, salvetes lietošana šķidruma izplatīšanai pa virsmu lietošanas veids

Produkta veids(-i)

02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts

Tīru, cietu, neporainu virsmu dezinfekcija sterilajās telpās, kas nav saistītas ar pārtikas vai dzīvnieku barības zonām, izsmidzinot uz piemērotas tīrīšanas salvetes un ar salvetes palīdzību izplatot šķidrumu pa virsmu.

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas

Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas

Attīstības stadija: visas

Zinātniskais nosaukums: sēnes

Vispārpieņemtais nosaukums: sēnes

Attīstības stadija: visas

Zinātniskais nosaukums: raugs

Vispārpieņemtais nosaukums: raugs

Attīstības stadija: visas

Zinātniskais nosaukums: baktēriju sporas

Vispārpieņemtais nosaukums: baktēriju sporas

Attīstības stadija: baktēriju sporas | baktērijas

Lietošanas joma (-s)

Iekštelpas

Tīru, cietu, neporainu virsmu dezinfekcija sterilajās telpās, kas nav saistītas ar pārtikas vai dzīvnieku barības zonām, izsmidzinot uz piemērotas tīrīšanas salvetes un ar salvetes palīdzību izplatot šķidrumu pa virsmu.

Lietošanas metode(-es)

Apsmidzināšana

Izsmidzināt uz piemērotas sterilajām telpām paredzētas salvetes un, šķidrumu izkliedēt pa virsmu, izmantojot salveti.

Jānodrošina biocīda vienmērīga izkliedēšana.

Lietošanas deva(-as) un biežums

50,0 mL/m2 – lietošanai gatavs produkts

Pārliecināties, ka virsma ir vienmērīgi pārklāta ar izstrādājumu un atstāt uz nepieciešamo saskares laiku.

Saskares laiks baktērijām – 2 minūtes.

Saskares laiks sēnēm, raugiem un baktēriju sporām – 3 minūtes.

Lietotāju kategorija(-as)

Profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls

900 ml augsta blīvuma polietilēna (HDPE) pudele, kas piegādāta ar skrūvējamu polipropilēna vāciņu, kuru aizvieto ar polipropilēna palaišanas mehānismu.

4.1.1.   Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Lietošanai tikai uz acīmredzami tīrām virsmām. Pirms dezinfekcijas ir nepieciešama notīrīšana. Pirms dezinfekcijas fiziski notīrīt piesārņojumu no virsmas, izmantojot piemērotas sterilajām telpām paredzētas salvetes un optimālai piesārņojuma kontrolei ieteicamu tīrīšanas metodi.

Izsmidzināt tieši uz piemērotas sterilajām telpām paredzētas salvetes. Izmantot salveti, lai šķidrumu izkliedētu pa virsmu.

Pārliecināties, ka virsma ir vienmērīgi pārklāta ar produktu, un atstāt uz nepieciešamo saskares laiku, lai iznīcinātu baktērijas, sēnes, raugus un baktēriju sporas.

Nelietot vairāk par 50 ml/m2.

Atstāt uz nepieciešamo saskares laiku un pēc tam noslaucīt sausu.

Lietošanai istabas temperatūrā (20 ± 2 °C).

Lai samazinātu mijiedarbību ar produktu, jāizmanto sterilajām telpām paredzētas salvetes, kas pagatavotas no piemērotiem materiāliem.

Izlietotās salvetes jāutilizē, ievietojot slēgtā tvertnē.

4.1.2.   Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Lietojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi un acu aizsargi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu un acu aizsargu materiāls).

Lietot aizsargkombinezonu, kas nelaiž cauri biocīdu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda virsvalka materiāls).

Lietojot produktu, obligāti nepieciešams nodrošināt tādu ventilācijas ātrumu, kas nodrošina gaisa maiņu vismaz 20 reizes stundā.

Produktu drīkst lietot tikai mazu virsmu dezinfekcijai.

4.1.3.   Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Ieelpošana: pārvietot cietušo personu svaigā gaisā un nodrošināt cietušajam siltumu, mieru un tādu stāvokli, lai elpošana būtu atvieglota. Nodrošināt brīvu gaisa piekļūšanu. Padarīt vaļīgāku cieši pieguļošu apģērbu, piemēram, apkakli, kaklasaiti vai jostu. Ja apgrūtināta elpošana, atbilstoši sagatavoti darbinieki var palīdzēt cietušajam, dodot elpot skābekli. Lūgt palīdzību mediķiem. Novietot bezsamaņā esošu cilvēku uz sāniem stabilā sānu pozā un pārliecināties, ka cietušais spēj elpot.

Saskare ar ādu: ir svarīgi nekavējoties noņemt vielu no ādas. Nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes un meklēt medicīnisko palīdzību. Ķīmisko apdegumu apstrāde ir jāveic ārstam.

Saskare ar acīm: nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu. Neberzēt acis. Izņemt jebkādas ieliktās kontaktlēcas un plati atvērt acu plakstiņus. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes un meklēt medicīnisko palīdzību.

Norīšana: rūpīgi skalot muti ar ūdeni. Dot izdzert pāris mazas glāzes ar ūdeni vai pienu. Pārtraukt, ja cietušajai personai kļūst slikti, jo vemšana var būt bīstama. Ja cietušais ir bez samaņas, nekad neko nelikt viņam mutē. Novietot bezsamaņā esošu cilvēku uz sāniem stabilā sānu pozā un pārliecināties, ka cietušais spēj elpot. Neatstāt cietušo personu bez uzraudzības. Ja simptomi kļūst spēcīgāki vai nepāriet, nodrošināt medicīnisko palīdzību.

Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi: veikt simptomātisko ārstēšanu.

Apkārtējās vides aizsardzība: nepieļaut iekļūšanu augsnē, grāvjos, kanalizācijā, ūdensceļos un (vai) gruntsūdeņos. Noplūdes vai izvadīšana dabīgajos ūdensceļos, iespējams, iznīcina ūdens organismus.

Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām nejaušas noplūdes gadījumā: evakuēt zonu.

Uzturēties virzienā pret vēju no noplūdes vietas. Ventilēt noplūdes vai izplūdes zonu. Satīrīšanas darbus var veikt vienīgi apmācīts un atbilstoši aizsargāts personāls. Lietot atbilstošu drošības aprīkojumu.

Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli: izvairīties no saskares ar noplūdušo materiālu. Tīrot izšļakstīto produktu, vienmēr lietot piemērotus aizsarglīdzekļus, ieskaitot elpceļu aizsardzības līdzekļus, cimdus un aizsargapģērbu. Atkarībā no noplūdes lieluma un ventilācijas intensitātes, iespējams, būs nepieciešams autonomais elpošanas aparāts vai respirators un absorbenti.

Mazos daudzumos izšļakstīti produkti: lietot pareizo aizsardzības līdzekli un pārklāt šķidrumu ar absorbējošu materiālu. Noplūdušo materiālu un absorbentu ar absorbēto noplūdušo produktu savākt un hermetizēt polietilēna maisiņos un ievietot mucā, lai tos transportētu uz licencētu atkritumu savākšanas vietu. Atlikušo noplūdušo materiālu noskalot ar ūdeni, lai mazinātu smaku, un skalošanas laikā radušos šķidrumu izliet sadzīves vai rūpniecības kanalizācijas sistēmā, nevis dabīgajos ūdensceļos.

Lielos daudzumos noplūduši produkti: deguna un elpceļu kairinājuma gadījumā nekavējoties pamest telpu. Personāls, kas veic tīrīšanas darbus, ir jāapmāca un jānodrošina ar autonomiem elpošanas aparātiem vai oficiāli apstiprinātiem vai sertificētiem visu seju nosedzošiem respiratoriem, kas aprīkoti ar organiskos tvaikus uztverošiem kārtridžiem, cimdiem un necaurlaidīgu apģērbu, ieskaitot gumijas zābakus vai apavu aizsargpārvalkus.

4.1.4.   Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Šis biocīds, ja tas tiek iznīcināts nelietotā un nepiesārņotā stāvoklī, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.) būtu jāuzskata par bīstamiem atkritumiem. Visai iznīcināšanas praksei ir jāatbilst visiem valsts un reģionālajiem noteikumiem un visiem pašvaldību noteikumiem vai vietējiem iekšējiem noteikumiem, kas reglamentē darbības ar bīstamajiem atkritumiem.

Nepieļaut izliešanu nekāda veida kanalizācijā, uz zemes vai jebkāda veida ūdenskrātuvēs. Nepieļaut noplūdi apkārtējā vidē.

Pieņemama prakse ir sadedzināšana augstā temperatūrā.

Tvertnes nav atkārtoti uzpildāmas. Nelietot tvertnes atkārtoti un neuzpildīt tās atkārtoti. Pēc iztukšošanas tvertnes nekavējoties ir jāizskalo ar ūdeni trīs reizes vai arī ar ūdeni, kas tiek padots ar spiedienu. Pēc tam tās var nosūtīt otrreizējai pārstrādei vai sagatavošanai atkārtotai biocīdu iepildīšanai, vai arī tos var caurdurt un nodot utilizācijai atkritumu poligonā vai iznīcināt, veicot citas valsts un vietējo iestāžu apstiprinātas darbības. Nosūtīt šķidros atkritumus, kas rodas lietotu tvertņu skalošanas laikā, uz licencētu atkritumu apstrādes organizāciju.

4.1.5.   Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā.

Uzglabāt šo produktu cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā.

Iepakojums jāuzglabā un jāpārvadā vertikālā stāvoklī, lai nepieļautu satura izlīšanu.

Sargāt no tiešiem saules stariem.

Nesasaldēt.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

Uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši (neatvērtā stāvoklī).

4.2.   Lietošanas apraksts

2. tabula. # 2–Uzklāšana, ielejot traukā un pēc tam izmantojot piemērotu sterilajām telpām paredzētu maināmu mopu grīdas mazgāšanai/salveti, lai šķidrumu uzklātu uz virsmas lietošanas veids

Produkta veids(-i)

02 pv – Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts

Tīru, cietu, neporainu virsmu dezinfekcija sterilajās telpās, kas nav saistītas ar pārtikas vai dzīvnieku barības zonām, šķidrumu ielejot traukā un pēc tam to uzklājot uz virsmas, izmantojot piemērotu sterilajām telpām paredzētu maināmu mopu grīdas mazgāšanai/salveti.

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)

Zinātniskais nosaukums: baktērijas

Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas

Attīstības stadija: visi

Zinātniskais nosaukums: sēnes

Vispārpieņemtais nosaukums: sēnes

Attīstības stadija: visi

Zinātniskais nosaukums: raugs

Vispārpieņemtais nosaukums: raugs

Attīstības stadija: visi

Zinātniskais nosaukums: baktēriju sporas

Vispārpieņemtais nosaukums: baktēriju sporas

Attīstības stadija: baktēriju sporas | baktērijas

Lietošanas joma (-s)

Iekštelpas

Tīru, cietu, neporainu virsmu dezinfekcija sterilajās telpās, kas nav saistītas ar pārtikas vai dzīvnieku barības zonām, šķidrumu ielejot traukā un pēc tam to uzklājot uz virsmas, izmantojot piemērotu sterilajām telpām paredzētu maināmu mopu grīdas mazgāšanai/salveti.

Lietošanas metode(-es)

Pārliešana

Ieliet traukā un pēc tam uzklāt ar piemērotu sterilajām telpām paredzētu maināmu mopu grīdas mazgāšanai/salveti.

Lietošanas deva(-as) un biežums

50.0 mL/m2 – lietošanai gatavs produkts

Pārliecināties, ka virsma ir vienmērīgi pārklāta ar izstrādājumu un atstāt uz nepieciešamo saskares laiku.

Saskares laiks baktērijām – 2 minūtes.

Saskares laiks sēnēm, raugiem un baktēriju sporām – 3 minūtes.

Lietotāju kategorija(-as)

Profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls

3 750 ml augsta blīvuma polietilēna (HDPE) pudele ar skrūvējamu polipropilēna vāciņu

900 ml augsta blīvuma polietilēna (HDPE) pudele, kas tiek piegādāta ar skrūvējamu polipropilēna vāciņu, kas tiek aizvietots ar polipropilēna piespiežamu/atlaižamu vāciņu

4.2.1.   Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Lietošanai tikai uz acīmredzami tīrām virsmām. Pirms dezinfekcijas ir nepieciešama notīrīšana. Pirms dezinfekcijas fiziski notīrīt piesārņojumu no virsmas, izmantojot piemērotu sterilajām telpām paredzētu maināmu mopu grīdas mazgāšanai/salveti un optimālai piesārņojuma kontrolei ieteicamu tīrīšanas metodi.

Ieliet produktu traukā un pēc tam ar maināma mopa grīdas mazgāšanai palīdzību uzklāt uz virsmas.

Pārliecināties, ka virsma ir vienmērīgi pārklāta ar produktu, un atstāt uz nepieciešamo saskares laiku, lai iznīcinātu baktērijas, sēnes, raugus un baktēriju sporas. Nelietot vairāk par 50 ml/m2.

Atstāt uz nepieciešamo saskares laiku un pēc tam noslaucīt sausu. Lietošanai istabas temperatūrā (20 ± 2 °C).

Lai samazinātu mijiedarbību ar produktu, jāizmanto sterilajām telpām paredzētas salvetes un maināmus mopus grīdas mazgāšanai, kas pagatavotas no piemērotiem materiāliem.

Izlietotās salvetes jāutilizē, ievietojot slēgtā tvertnē.

4.2.2.   Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Lietojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi un acu aizsargi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu un acu aizsargu materiāls).

Lietot aizsargkombinezonu, kas nelaiž cauri biocīdu (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda virsvalka materiāls).

Produkta uzklāšanas laikā obligāti jāpiemēro tehniskus vai inženiertehniskus risinājumus, lai atdalītu gaisā izkliedētos izmešus (piemēram, telpas ventilēšanu vai vietējo nosūces ventilāciju (LEV)). Obligātais minimālais ventilācijas ātrums ir 100 gaisa maiņas stundā.

Pirms atļaut darbiniekiem ieiet apstrādātajās vietās pēc virsmu dezinfekcijas, obligāti ir jāpiemēro tehniskā vai inženiertehniskā pārvaldība, lai atbrīvotos no gaisā esošā piesārņojuma (piemēram, telpas ventilācija vai vietējā nosūces ventilācija). Nepieciešamības gadījumā ir jānosaka pietiekami ilgs gaidīšanas periods, lai dotu iespēju atbrīvoties no gaisā esošā piesārņojuma.

4.2.3.   Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Ieelpošana: pārvietot cietušo personu svaigā gaisā un nodrošināt cietušajam siltumu, mieru un tādu stāvokli, lai elpošana būtu atvieglota. Nodrošināt brīvu gaisa piekļūšanu. Padarīt vaļīgāku cieši pieguļošu apģērbu, piemēram, apkakli, kaklasaiti vai jostu. Ja apgrūtināta elpošana, atbilstoši sagatavoti darbinieki var palīdzēt cietušajam, dodot elpot skābekli. Lūgt palīdzību mediķiem. Novietot bezsamaņā esošu cilvēku uz sāniem stabilā sānu pozā un pārliecināties, ka cietušais spēj elpot.

Saskare ar ādu: ir svarīgi nekavējoties noņemt vielu no ādas. Nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes ilgi un meklēt medicīnisko palīdzību. Ķīmisko apdegumu apstrāde ir jāveic ārstam.

Saskare ar acīm: nekavējoties skalot ar lielu ūdens daudzumu. Neberzēt acis. Izņemt jebkādas ieliktās kontaktlēcas un plati atvērt acu plakstiņus. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes ilgi un meklēt medicīnisko palīdzību.

Norīšana: rūpīgi skalot muti ar ūdeni. Dot izdzert pāris mazas glāzes ar ūdeni vai pienu. Pārtraukt, ja cietušajai personai kļūst slikti, jo vemšana var būt bīstama. Ja cietušais ir bez samaņas, nekad neko nelikt viņam mutē. Novietot bezsamaņā esošu cilvēku uz sāniem stabilā sānu pozā un pārliecināties, ka cietušais spēj elpot. Neatstāt cietušo personu bez uzraudzības. Ja simptomi kļūst spēcīgāki vai nepāriet, nodrošināt medicīnisko palīdzību.

Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi: veikt simptomātisko ārstēšanu.

Apkārtējās vides aizsardzība: nepieļaut iekļūšanu augsnē, grāvjos, kanalizācijā, ūdensceļos un (vai) gruntsūdeņos. Noplūdes vai izvadīšana dabīgajos ūdensceļos, iespējams, iznīcina ūdens organismus.

Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām nejaušas noplūdes gadījumā: evakuēt zonu.

Uzturēties virzienā pret vēju no noplūdes vietas. Ventilēt noplūdes vai izplūdes zonu. Satīrīšanas darbus var veikt vienīgi apmācīts un atbilstoši aizsargāts personāls. Lietot atbilstošu drošības aprīkojumu.

Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli: izvairīties no saskares ar noplūdušo materiālu. Tīrot izšļakstīto produktu, vienmēr lietot piemērotus aizsarglīdzekļus, ieskaitot elpceļu aizsardzības līdzekļus, cimdus un aizsargapģērbu. Atkarībā no noplūdes lieluma un ventilācijas intensitātes, iespējams, būs nepieciešams autonomais elpošanas aparāts vai respirators un absorbenti.

Mazos daudzumos izšļakstīti produkti: lietot pareizo aizsardzības līdzekli un pārklāt šķidrumu ar absorbējošu materiālu. Noplūdušo materiālu un absorbentu ar absorbēto noplūdušo produktu savākt un hermetizēt polietilēna maisiņos un ievietot mucā, lai tos transportētu uz licencētu atkritumu savākšanas vietu. Atlikušo noplūdušo materiālu noskalot ar ūdeni, lai mazinātu smaku, un skalošanas laikā radušos šķidrumu izliet sadzīves vai rūpniecības kanalizācijas sistēmā, nevis dabīgajos ūdensceļos.

Lielos daudzumos noplūduši produkti: deguna un elpošanas ceļu kairinājuma gadījumā nekavējoties pamest telpu. Personāls, kas veic tīrīšanas darbus, ir jāapmāca un jānodrošina ar autonomiem elpošanas aparātiem vai oficiāli apstiprinātiem vai sertificētiem visu seju nosedzošiem respiratoriem, kas aprīkoti ar organiskos tvaikus uztverošiem kārtridžiem, cimdiem un necaurlaidīgu apģērbu, ieskaitot gumijas zābakus vai apavu aizsargpārvalkus.

4.2.4.   Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Šis biocīds, ja tas tiek iznīcināts nelietotā un nepiesārņotā stāvoklī, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.) būtu jāuzskata par bīstamiem atkritumiem. Visai iznīcināšanas praksei ir jāatbilst visiem valsts un reģionālajiem noteikumiem un visiem pašvaldību noteikumiem vai vietējiem iekšējiem noteikumiem, kas reglamentē darbības ar bīstamajiem atkritumiem.

Nepieļaujiet izliešanu nekāda veida kanalizācijā, uz zemes vai jebkāda veida ūdenskrātuvēs. Nepieļaut noplūdi apkārtējā vidē.

Pieņemama prakse ir sadedzināšana augstā temperatūrā.

Tvertnes nav atkārtoti uzpildāmas. Nelietot tvertnes atkārtoti un neuzpildīt tās atkārtoti. Pēc iztukšošanas tvertnes nekavējoties ir jāizskalo ar ūdeni trīs reizes vai arī ar ūdeni, kas tiek padots ar spiedienu. Pēc tam tās var nosūtīt otrreizējai pārstrādei vai sagatavošanai atkārtotai biocīdu iepildīšanai, vai arī tos var caurdurt un nodot utilizācijai atkritumu poligonā vai iznīcināt, veicot citas valsts un vietējo iestāžu apstiprinātas darbības. Nosūtīt šķidros atkritumus, kas rodas lietotu tvertņu skalošanas laikā, uz licencētu atkritumu apstrādes organizāciju.

4.2.5.   Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā.

Uzglabāt šo produktu cieši noslēgtā oriģinālajā iepakojumā.

Iepakojums jāuzglabā un jāpārvadā vertikālā stāvoklī, lai nepieļautu satura izlīšanu.

Sargāt no tiešiem saules stariem.

Nesasaldēt.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30 °C.

Uzglabāšanas laiks ir 12 mēneši (neatvērtā stāvoklī).

5.   VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI (1) PAR META PRODUKTA APRAKSTA 1 LIETOŠANU

5.1.   Lietošanas instrukcija

Skatīt pielietojumam specifiskas lietošanas instrukcijas

5.2.   riska samazināšanas pasākumi

Skatīt pielietojumam specifiskus riska mazināšanas pasākumus

5.3.   Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatīt – ja tas attiecas uz lietošanu – ziņas par iespējamo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas norādījumus un ārkārtas pasākumus vides aizsardzībai

5.4.   Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt – ja tas attiecas uz lietošanu – instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

5.5.   Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Skatīt – ja tas attiecas uz lietošanu – produkta glabāšanas apstākļus un tā glabāšanas laiku normālos uzglabāšanas apstākļos

6.   CITA INFORMĀCIJA

7.   TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 1

7.1.   Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

Tirdzniecības nosaukums (-i)

Contec Sterile PeridoxRTU

Tirdzniecības vieta: EU

Atļaujas numurs

EU-0023658-0001 1-1

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Funkcija

CAS numurs

EK numurs

Saturs (%)

Peroksietiķskābe

 

Aktīvā viela

79-21-0

201-186-8

0,23

Ūdeņraža peroksīds

Ūdeņraža peroksīds

Neaktīvā viela

7722-84-1

231-765-0

4,4

Etiķskābe

Etiķskābe

Neaktīvā viela

64-19-7

200-580-7

5,0

7.2.   Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs

Tirdzniecības nosaukums (-i)

Contec PeridoxRTU

Tirdzniecības vieta: EU

Atļaujas numurs

EU-0023658-0002 1-1

Vispārpieņemtais nosaukums

IUPAC nosaukums

Funkcija

CAS numurs

EK numurs

Saturs (%)

Peroksietiķskābe

 

Aktīvā viela

79-21-0

201-186-8

0,23

Ūdeņraža peroksīds

Ūdeņraža peroksīds

Neaktīvā viela

7722-84-1

231-765-0

4,4

Etiķskābe

Etiķskābe

Neaktīvā viela

64-19-7

200-580-7

5,0


(1)  Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 1 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.


LĒMUMI

9.10.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 328/19


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/1426

(2020. gada 7. oktobris)

par radiofrekvenču spektra saskaņotu izmantošanu 5 875–5 935 MHz frekvenču joslā ar drošību saistītiem intelektisko transporta sistēmu (ITS) lietojumiem un Lēmuma 2008/671/EK atcelšanu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 6773)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 676/2002/EK (2002. gada 7. marts) par normatīvo bāzi radiofrekvenču spektra politikai Eiropas Kopienā (Radiofrekvenču spektra lēmumu) (1) un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Intelektiskajās transporta sistēmās (ITS) ietilpst ceļu satiksmes ITS un pilsētas dzelzceļa ITS. Ceļu satiksmes ITS ietilpst sadarbīgas sistēmas, kuru pamatā ir reāllaika sakari starp transportlīdzekli (ieskaitot vieglos un kravas automobiļus, velosipēdus, motorizētus velosipēdus, tramvajus, celtniecības tehniku, lauksaimniecības tehniku, kā arī ierīces gājējiem un velosipēdistiem) un tā vidi (citiem transportlīdzekļiem, infrastruktūru utt.). Dažos gadījumos šādas ceļu satiksmes ITS iekārtas var tikt izmantotas arī ārpus ceļa (piemēram, rūpniecības vai lauksaimniecības objektu teritorijā vai būvlaukumos). Pilsētas dzelzceļa ITS ir sabiedriskā transporta sistēmas, ko pastāvīgi virza vismaz viena vadības un pārvaldības sistēma un kas domātas vietējiem, pilsētas un piepilsētas pasažieru pārvadājumiem, kuri nodalīti no vispārējās autoceļu un gājēju satiksmes. ITS ir potenciāls krietni uzlabot transporta sistēmas efektivitāti, satiksmes drošību un braukšanas ērtības.

(2)

Komisijas Lēmums 2008/671/EK (2) harmonizēja 5 875–5 905 MHz (vai 5,9 GHz) frekvenču joslas radiofrekvenču spektra izmantošanu ar drošību saistītiem intelektisko transporta sistēmu (ITS) lietojumiem. Tajā atzīts, ka ceļu satiksmes drošībā ITS ir integrētas pieejas centrālais elements, kas transporta infrastruktūru un transportlīdzekļus apgādā ar informācijas un sakaru tehnoloģijām, lai novērstu bīstamas satiksmes situācijas un mazinātu negadījumu skaitu.

(3)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES (3) izveidots pamats ITS ieviešanai autotransportā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem.

(4)

2016. gada 14. septembrī pieņēmusi Eiropas gigabitu sabiedrībai (4) veltīto pasākumu kopumu (ieskaitot 5G rīcības plānu (5)), Komisija uzsvēra saikni starp 5G izstrādi un ieviešanu Eiropā un galvenajām lietojumu jomām, it īpaši viedo mobilitāti (satīklotu un automatizētu mobilitāti).

(5)

2016. gada 30. novembrī Komisija publicēja paziņojumu par Eiropas sadarbīgo ITS stratēģiju (6). Spektra jautājumos stratēģijā ierosināts ar drošību saistītiem ITS pakalpojumiem paturēt spektru, ko Eiropas Telesakaru standartu institūts (ETSI) noteicis maza darbības attāluma bezvadu sakariem (ITS-G5), un atbalstīt pasākumus, kas 5,9 GHz frekvenču joslu aizsargā no kaitīgiem traucējumiem. Stratēģijā arī ierosināts sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu ierīkošanas iniciatīvās īstenot attiecīgās mazināšanas metodes līdzāspastāvēšanai saskaņā ar ETSI standartiem un procedūrām.

(6)

2018. gada 17. maijā Komisija pieņēma trešo mobilitātes paketi (7), kas ceļu satiksmes drošības stratēģiju integrē plašākā Eiropas ilgtspējīgas mobilitātes ekosistēmā, koncentrējoties uz drošu, satīklotu un tīru mobilitāti. Paketē prognozēts, ka bezvadītāja transportlīdzekļi un modernas savienojamības sistēmas padarīs transportlīdzekļus drošākus un vieglāk koplietojamus un mobilitātes pakalpojumi kļūs pieejami lielākam lietotāju pulkam.

(7)

Mainīgā ceļu satiksmes drošības politiskā un tiesiskā satvara apstākļos dalībvalstis un nozare īstenojušas dažādas ar 5,9 GHz joslas izmantošanu saistītas iniciatīvas ar mērķi izstrādāt un ieviest ceļu satiksmes drošības lietojumus. Pie tām pieder automobiļa–automobiļa (Car-2-Car) sakaru konsorcijs (8), platforma C-Roads (9), 5G Autobūves asociācijas (5GAA) (10) izveide un plašāka darbība 3. paaudzes partnerības projektā (3GPP(11) un tādās standartizācijas struktūrās kā ETSI. Ar nozares pūliņiem izstrādātas divas konkurējošas tehnoloģijas transportlīdzekļu maza darbības attāluma sakariem ar savu vidi, proti, ITS-G5 un ilgtermiņa attīstības tehnoloģija “transportlīdzeklis–viss” (LTE-V2X).

(8)

Pilsētas dzelzceļa kopiena uzskata, ka pilsētas dzelzceļa sakaru balstītas vilcienu vadības (CBTC) sistēmas darbināšanai vajadzīgi vismaz 20 MHz saskaņotā spektra (12). Tādas sistēmas ļauj droši un efektīvi pārvaldīt pilsētas dzelzceļa pārvadājumus, it īpaši – saīsināt vilcienu kustības intervālus, tā palielinot sabiedriskā transporta infrastruktūras caurlaidspēju. Vairākas metro līnijas Savienībā jau ar vietēju atļauju izmanto 5 905–5 935 MHz frekvenču joslas daļas vai frekvences tai līdzās. Tāpēc ir svarīgi tādu spektra izmantošanu saskaņot visā Savienībā, lai nodrošinātu vienoto tirgu arī pilsētas dzelzceļā un veicinātu Eiropas vidisko mērķu sasniegšanu.

(9)

Saskaņā ar Lēmuma Nr. 676/2002/EK 4. panta 2. punktu 2017. gada 18. oktobrī Komisija deva uzdevumu Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferencei (CEPT) izpētīt iespēju par 20 MHz, līdz 5 925 MHz, paplašināt Savienības līmenī saskaņotās ar drošību saistīto ITS joslas (5 875–5 905 MHz) augšējo malu un šajā joslā pie autotransporta iekļaut arī citu transportlīdzekļu sistēmas, piemēram, pilsētas dzelzceļu, kas izmanto CBTC.

(10)

Uzdevumu izpildot, CEPT2019. gada 11. martā publicēja ziņojumu (CEPT 71. ziņojums – ITS 5,9 GHz frekvencē), kurā pārskatīti 5,9 GHz joslas tehniskie nosacījumi un paplašināšana. Ziņojumā ietverto priekšlikumu vidū ir ITS definīcijas paplašināšana, 5 875–5 925 MHz frekvenču joslas saskaņošana ar drošību saistītiem ITS lietojumiem un 5 925–5 935 MHz frekvenču joslas saskaņošana ar drošību saistītiem pilsētas dzelzceļa ITS lietojumiem, ievērojot valsts koordināciju ar fiksēto sakaru dienestiem un/vai pētījumus, kuros nosaka koplietošanas nosacījumus. Ziņojumā arī ierosināts piešķirt prioritāti ceļu satiksmes ITS lietojumiem zem 5 915 MHz un pilsētas dzelzceļa ITS lietojumiem virs 5 915 MHz. 5 915–5 925 MHz frekvenču joslā tiek ierosināts izmantošanu ceļu satiksmes ITS lietojumiem ierobežot līdz infrastruktūras–transportlīdzekļa (I2V) sakariem līdz brīdim, kad ceļu satiksmes ITS lietojumi būs spējīgi aizsargāt pilsētas dzelzceļa ITS lietojumus. 5 915–5 935 MHz frekvenču joslu tiek ierosināts pilsētas dzelzceļa ITS izmantot koplietojot un atkarībā no apstākļiem valstī un ieinteresēto personu pieprasījuma pēc pilsētas dzelzceļa ITS. Koordinācija valstī vajadzības gadījumā būtu jādara iespējama ar individuālām atļaujām pilsētas dzelzceļa ITS (5 915–5 935 MHz), ceļu satiksmes ITS infrastruktūrai (5 915–5 925 MHz) un fiksēto sakaru dienestiem (virs 5 925 MHz).

(11)

Lai dotu pietiekami ilgu laiku esošo vilciena un tīkla iekārtu pielāgošanai saskaņotajiem tehniskajiem nosacījumiem, dalībvalstīm, darot 5 915–5 935 MHz frekvenču joslu pieejamu pilsētas dzelzceļa ITS, kolīdz tas praktiski īstenojams pēc šīs joslas atvēlēšanas saskaņā ar šo lēmumu, būtu pienācīgi jāņem vērā esošās pilsētas dzelzceļa sistēmas, kas ar dažādiem tehniskajiem nosacījumiem darbojas šajā joslā (vai tās daļā).

(12)

Sadarbībā ar ETSI veiktā CEPT darba rezultāti ir šā lēmuma tehniskais pamats.

(13)

Savienības politika atbalsta gan ITS, gan lokālo radiotīklu (RLAN). CEPT definē tehniskos nosacījumus RLAN darbībai virs 5 935 MHz, lai aizsargātu ar drošību saistītus pilsētas dzelzceļa ITS lietojumus zem 5 935 MHz un ar drošību saistītus ceļu satiksmes ITS zem 5 925 MHz (piemēram, ārpusjoslas izstarojumu robežvērtības prasības un bloķēšanas scenāriju).

(14)

ETSI nosaka standartizētus risinājumus, kas nodrošina kanālu koplietošanas mehānismus un prioritātes noteikumu īstenošanu starp ceļu satiksmes ITS un pilsētas dzelzceļa ITS lietojumiem.

(15)

Patlaban ETSI izstrādā divus tehniskus ziņojumus par paņēmienu definēšanu un izvērtēšanu ITS G5 un LTE-V2X līdzāspastāvēšanai koplietošanas kanālos un blakuskanālos. Attiecīgie standarti būs pieejami ne agrāk kā 2021. gada vidū, bet izstrāde var ieilgt līdz 2022. gada vidum.

(16)

Nākotnē šo lēmumu var nākties pārskatīt atbilstoši ETSI veikumam.

(17)

Šis lēmums balstāms uz Lēmuma 2008/671/EK noteikumiem, un tam tie jāattīsta. Juridiskas skaidrības labad Lēmums 2008/671/EK ir atceļams.

(18)

Šajā lēmumā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi ar Lēmumu Nr. 676/2002/EK izveidotā Radiofrekvenču spektra komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma mērķis ir saskaņot 5 875–5 935 MHz frekvenču joslas pieejamības un lietderīgas izmantošanas nosacījumus ar drošību saistītiem intelektisko transporta sistēmu (ITS) lietojumiem.

2. pants

Šajā lēmumā izmantotas šādas definīcijas:

1)

“intelektiskās transporta sistēmas” jeb “ITS” ir sistēmu un pakalpojumu klāsts, kuru pamatā ir informācijas un sakaru tehnoloģijas, ieskaitot apstrādes, vadības, pozicionēšanas, sakaru un elektronikas tehnoloģijas, un kurus izmanto autotransporta sistēmā vai pilsētas dzelzceļa transporta sistēmā, vai abās;

2)

“ceļu satiksmes intelektiskās transporta sistēmas” jeb “ceļu satiksmes ITS” ir intelektiskās transporta sistēmas, ko izmanto visiem autoceļu transporta veidiem (ietverot arī gadījumus, kad tās izmanto ārpus ceļa) un kas iespējo drošības sakarus starp transportlīdzekļiem (V2V) un starp infrastruktūru un transportlīdzekļiem (I2V). Pie ceļu satiksmes ITS pieskaita arī ITS, ko izmanto sliežu ceļu līnijām, kuras nav nodalītas no ceļu satiksmes vai gājēju satiksmes (piemēram, tramvajam un vieglajam dzelzceļam);

3)

“pilsētas dzelzceļa intelektiskās transporta sistēmas” jeb “pilsētas dzelzceļa ITS” ir intelektiskās transporta sistēmas, ko izmanto no ceļu satiksmes un gājēju satiksmes nodalītās pilsētas vai piepilsētas dzelzceļa līnijās, kurās satiksmi pastāvīgi virza vismaz viena vadības un pārvaldības sistēma;

4)

“vidējā ekvivalentā izotropiski izstarotā jauda” jeb “vidējā EIRP” ir EIRP šaltsraidē, kas atbilst augstākajai jaudai.

3. pants

1.   Ne vēlāk kā 2021. gada 30. jūnijā dalībvalstis intelektiskajām transporta sistēmām atvēl 5 875–5 935 MHz frekvenču joslu, bet pilsētas dzelzceļa ITS – tikai 5 925–5 935 MHz robežās. Pēc atvēlēšanas dalībvalstis šo frekvenču joslu dara neekskluzīvi pieejamu, kolīdz tas praktiski īstenojams.

Atvēlot joslu, ievēro pielikumā norādītos parametrus.

2.   Ceļu satiksmes ITS lietojumiem ir prioritāte zem 5 915 MHz, un pilsētas dzelzceļa ITS lietojumiem ir prioritāte virs 5 915 MHz, tādā veidā prioritārajam lietojumam nodrošinot aizsardzību.

3.   Ceļu satiksmes ITS piekļuve frekvenču joslai 5 915–5 925 MHz attiecas tikai uz lietojumiem, kas ietver infrastruktūras–transportlīdzekļa (I2V) savienojamību, attiecīgā gadījumā koordinējot ar pilsētas dzelzceļa ITS.

4.   Pilsētas dzelzceļa ITS piekļuve frekvenču joslai 5 925–5 935 MHz notiek koplietojot un ir atkarīga no apstākļiem valstī un pieprasījuma pēc pilsētas dzelzceļa ITS, ieskaitot koordināciju ar fiksēto sakaru dienestiem.

4. pants

Šā lēmuma darbības jomu un piemērošanas līdzekļus pārskata, tiklīdz pārmaiņas tirgū un standartu un tehnikas attīstība tam radījušas pamatu, bet ne vēlāk kā līdz 2023. gada 30. septembrim.

5. pants

Līdz 2022. gada 30. septembrim dalībvalstis paziņo Komisijai par šā lēmuma 3. panta īstenojumu.

6. pants

Lēmums 2008/671/EK tiek atcelts.

7. pants

Šis lēmums tiek adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2020. gada 7. oktobrī

Komisijas vārdā –

Komisijas loceklis

Thierry BRETON


(1)  OV L 108, 24.4.2002., 1. lpp.

(2)  Komisijas Lēmums 2008/671/EK (2008. gada 5. augusts) par 5 875–5 905 MHz frekvenču joslas radiofrekvenču spektra harmonizētu izmantošanu ar drošību saistītiem viedo transporta sistēmu (VTS) lietojumiem (OV L 220, 15.8.2008., 24. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/40/ES (2010. gada 7. jūlijs) par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem (OV L 207, 6.8.2010., 1. lpp.).

(4)  “Savienojamība Eiropas gigabitu sabiedrībai”,

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-connectivity-and-access.

(5)  Komisijas 2016. gada 14. septembra paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “5G Eiropai. Rīcības plāns” (COM(2016) 588 final).

(6)  Komisijas 2016. gada 30. novembra paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Eiropas sadarbīgo intelektisko transporta sistēmu stratēģija – liels solis ceļā uz sadarbīgu, satīklotu un automatizētu pārvietošanos” (COM(2016) 766 final).

(7)  Komisijas 2018. gada 17. maija paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Ilgtspējīga mobilitāte Eiropai: droša, satīklota un tīra” (COM(2018) 293 final).

(8)  https://www.car-2-car.org/

(9)  https://www.c-roads.eu/platform.html

(10)  http://5gaa.org/

(11)  https://www.3gpp.org

(12)  ETSI tehniskais ziņojums 103 111 V1.1.1 (2014-10) – daļa par pilsētas dzelzceļa sistēmu spektra vajadzībām 5,9 GHz diapazonā.


PIELIKUMS

5 875–5 935 MHz frekvenču joslā darbojošos intelektisko transporta sistēmu ar drošību saistīto lietojumu tehniskie parametri

Parametrs

Vērtība

Maksimālais spektrālais jaudas blīvums (vidējā EIRP)

23 dBm/MHz

Maksimālā kopējā raidīšanas jauda (vidējā EIRP)

33 dBm ar raidīšanas jaudas kontroles (TPC) diapazonu vismaz 30 dB

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/53/ES (1) piekļūšanai spektram un traucējumu mazināšanai izmanto tehniskos paņēmienus, kas nodrošina pienācīgu veiktspēju. Ja attiecīgi paņēmieni ir aprakstīti saskaņotajos standartos vai to daļās, uz ko atbilstoši Direktīvai 2014/53/ES Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētas norādes, nodrošina veiktspēju, kas ir vismaz līdzvērtīga veiktspējai, kas saistīta ar minētajiem paņēmieniem.

Frekvenču izvietojums

Frekvenču izvietojuma pamatā ir 10 MHz bloku lielumi, sākot no joslas apakšējās malas pie 5 875 MHz.

Ceļu satiksmes ITS:

Image 1

5 875–5 925 MHz joslā ceļu satiksmes ITS lietojumiem izmanto kanālus katra 10 MHz bloka robežās. Kanāla joslas platums var būt mazāks par 10 MHz.

Pilsētas dzelzceļa ITS:

Image 2

5 875–5 915 MHz joslā pilsētas dzelzceļa ITS lietojumiem izmanto kanālus katra 10 MHz bloka robežās. Kanāla joslas platums var būt mazāks par 10 MHz.

5 915–5 935 MHz joslā maksimālais kanāla joslas platums pilsētas dzelzceļa ITS lietojumiem ir 10 MHz. Punktētā līnija parāda saskaņoto frekvenču vēlamo izvietojumu, bet valsts realizētā sistēma var izmantot kanālu, kura centrā ir 5 925 MHz.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/53/ES (2014. gada 16. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (OV L 153, 22.5.2014., 62. lpp.).