ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 271

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 18. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1197 (2020. gada 30. jūlijs), ar kuru nosaka tehniskās specifikācijas un kārtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2152 par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā ( 1 )

1

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

18.8.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 271/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1197

(2020. gada 30. jūlijs),

ar kuru nosaka tehniskās specifikācijas un kārtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2152 par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/2152 par Eiropas uzņēmējdarbības statistiku, ar ko atceļ 10 tiesību aktus uzņēmējdarbības statistikas jomā (1), un jo īpaši tās 7. panta 1. punktu, 9. panta 2. punktu, 10. panta 5. punktu, 10. panta 6. punktu, 17. panta 6. punktu un 18. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2019/2152 tika izveidots Eiropas uzņēmējdarbības statistikas izstrādes, sagatavošanas un izplatīšanas vienots tiesiskais regulējums.

(2)

Eiropas uzņēmumu reģistru sistēma statistikas mērķiem ir šāda vienota regulējuma pamatelements, kas nodrošina iespēju organizēt un koordinēt statistikas apsekojumus, nodrošinot saskaņotu izlases rāmi.

(3)

Ir jāprecizē datu prasības uzņēmējdarbības statistikas sagatavošanai, lai sagatavotu starp dalībvalstīm salīdzināmus datus un panāktu saskaņotību visās uzņēmējdarbības statistikas jomās.

(4)

Attiecībā uz Eiropas uzņēmējdarbības statistiku būtu jāpiemēro ekonomisko īpašumtiesību princips, kas aprakstīts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 549/2013 (2). Tas būtu jāīsteno, ciktāl iespējams, ņemot vērā pamatotas lietotāju vajadzības, datu pieejamību un ietekmi uz izmaksām un slogu, ja vien tas nav pretrunā šajā regulā noteiktās konkrētās uzņēmējdarbības statistikas principiem un mērķiem.

(5)

Lai precizētu datu prasības, ir jānosaka ražošanas pamatgrupējumi (RPG) un citi īpaši NACE kodu agregāti.

(6)

Ir jānosaka galvenie mainīgie lielumi un jēdzieni uzņēmējdarbības statistikai, lai sagatavotu starp dalībvalstīm salīdzināmus datus un panāktu saskaņotību starp visām uzņēmējdarbības statistikas jomām.

(7)

Lai mazinātu slogu uzņēmumiem, kā arī pamatojoties uz proporcionalitātes principu, datu prasības ir jāvienkāršo, ņemot vērā dalībvalstu uzņēmējdarbības ekonomikas lielumu un nozīmīgumu.

(8)

Jānosaka īpaši noteikumi, kas būs piemērojami datiem par tematu “starptautiskā preču tirdzniecība” un tirdzniecību uzņēmumu raksturlielumu dalījumā, kā arī jomai “īstermiņa uzņēmējdarbības statistika”.

(9)

Pieaugošā ekonomikas globalizācija rada problēmas pašreizējās Eiropas uzņēmējdarbības statistikas sagatavošanā. Reģistrējot datus no daudznacionālām uzņēmumu grupām, Eiropas statistikas uzņēmumu reģistru sistēma veido pamatu lielas ar globalizāciju saistītas statistikas daļas uzlabošanai. Daļa šīs statistikas attiecas uz visu ekonomiku, tādēļ Eiropas statistikas uzņēmumu reģistru sistēmai ir jāaptver visas ekonomikas nozares.

(10)

Lai noteiktu uzņēmumu grupas, pareizi noteiktu uzņēmumus, noteiktu lielas un sarežģītas vienības un pētītu tirgus koncentrāciju, ir vajadzīga informācija par kontroles saitēm starp juridiskām vienībām. Uzņēmumu grupu informācija uzlabo valstu statistikas uzņēmumu reģistru kvalitāti. Šo informāciju var izmantot, lai mazinātu konfidenciālu datu izpaušanas risku. Uzņēmumu grupu datus var izmantot apsekojumiem par grupu, un tie var samazināt informācijas sniegšanas slogu.

(11)

Ir jānosaka formāts, drošības un konfidencialitātes pasākumi un procedūra individuālu vienību datu nosūtīšanai Komisijai (Eurostat) un datu par starptautiskām uzņēmumu grupām atpakaļnosūtīšanai valsts statistikas iestādēm.

(12)

Konfidenciālu datu apmaiņai, ko veic statistikas mērķiem starp Komisiju un valstu centrālajām bankām, un starp Komisiju un Eiropas Centrālo banku, būtu jāpalīdz nodrošināt starptautisku uzņēmumu grupu informācijas kvalitāti Savienībā. Tāpēc jānosaka šādu konfidenciālu datu formāts, drošības un konfidencialitātes pasākumi, kā arī procedūra, lai tos nosūtītu valstu centrālajām bankām un Eiropas Centrālajai bankai.

(13)

Ar Regulu (ES) 2019/2152 ir ieviesta konfidenciālu datu apmaiņa starp dalībvalstīm par Savienības iekšējo preču eksportu. Ir sīkāk jāprecizē statistikas datu elementi, ar kuriem jāveic apmaiņa, kā arī to statistikas datu elementu saraksts, ar kuriem jāapmainās attiecībā uz īpašām precēm vai pārvietojumiem. Dalībvalstis var vienkāršot sniedzamo informāciju, ja vien šādai vienkāršošanai nav negatīvas ietekmes uz statistikas datu kvalitāti. Jānosaka šādas vienkāršošanas nosacījumi.

(14)

Lai nodrošinātu datu apmaiņas saskaņotu īstenošanu, ir jāprecizē to vākšanas un apkopošanas kārtība, kā arī minimālā 95 % aptvēruma līmeņa piemērošanas kārtība. Lai importa valsts statistikas iestāde varētu izmantot apmaiņas rezultātā iegūto statistikas informāciju statistikas apkopošanai par Savienības iekšējo preču importu, ir jāveic apmaiņa arī ar metadatiem. Lai nodrošinātu saskaņotu īstenošanu visās dalībvalstīs, ir jāprecizē metadati, kas ir būtiski apmaiņas rezultātā iegūto datu par Savienības iekšējo preču eksportu izmantošanai statistikas apkopošanā, kā arī grafiks statistikas informācijas un attiecīgo metadatu nosūtīšanai. Ir jānosaka formāts, drošības un konfidencialitātes pasākumi un procedūra konfidenciālu datu apmaiņai.

(15)

Vienotu standartu piemērošana datu un metadatu apmaiņai un nosūtīšanai attiecībā uz statistiku, uz kuru attiecas Regula (ES) 2019/2152, ievērojami veicina uzņēmējdarbības procesu integrēšanu Eiropas uzņēmējdarbības statistikā.

(16)

Statistikas datu un metadatu apmaiņas (SDMX) starptautiskā iniciatīva attiecībā uz statistikas un tehniskajiem standartiem datu un metadatu apmaiņai un koplietošanai nosaka standartus oficiālās statistikas apmaiņai un izplatīšanai. Tāpēc attiecīgā gadījumā būtu jāizmanto nepieciešamās datu struktūras definīcijas, kas izstrādātas saskaņā ar SDMX.

(17)

Komisijai (Eurostat) būtu jādara pieejama Komisijas (Eurostat) tīmekļa vietnē dokumentācija par datu struktūrām, tostarp SDMX datu struktūras definīcijas, un jāsniedz norādījumi par to īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz izmantojamo tehnisko formātu.

(18)

Dalībvalstīm būtu jāiesniedz standarta metadatu un kvalitātes ziņojumi par valstu statistikas uzņēmumu reģistriem un visu uzņēmējdarbības statistiku saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2152 16. pantu. Tāpēc ir jānosaka šādu ziņojumu sniegšanas kārtība un periodiskums.

(19)

Ar pasākumiem, kas noteikti šajā regulā, būtu jāaizstāj pasākumi, kas noteikti Komisijas Regulā (EK) Nr. 586/2001 (3), Komisijas Regulā (EK) Nr. 912/2004 (4), Komisijas Regulā (EK) Nr. 1982/2004 (5), Komisijas Regulā (EK) Nr. 1503/2006 (6), Komisijas Regulā (EK) Nr. 657/2007 (7), Komisijas Regulā (EK) Nr. 364/2008 (8), Komisijas Regulā (EK) Nr. 472/2008 (9), Komisijas Regulā (EK) Nr. 192/2009 (10), Komisijas Regulā (EK) Nr. 250/2009 (11), Komisijas Regulā (EK) Nr. 251/2009 (12), Komisijas Regulā (EK) Nr. 834/2009 (13), Komisijas Regulā (ES) Nr. 92/2010 (14), Komisijas Regulā (ES) Nr. 113/2010 (15), Komisijas Regulā (ES) Nr. 275/2010 (16), Komisijas Regulā (ES) Nr. 1097/2010 (17), Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 995/2012 (18) un Komisijas Regulā (ES) Nr. 1106/2012 (19). Minētās regulas būtu jāatceļ.

(20)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Eiropas Statistikas sistēmas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Datu prasības

Datu elementi detalizētajiem tematiem, kas uzskaitīti Regulas (ES) 2019/2152 7. panta 1. punktā, ir noteikti šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Ražošanas pamatgrupējumi un īpaši agregāti

Ražošanas pamatgrupējumi (RPG) un citi saimniecisko darbību klasifikācijas (NACE) un preču klasifikācijas pēc saimniecības nozarēm (CPA) īpaši agregāti, ko izmanto dalījumiem, kuri vajadzīgi saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2152 7. panta 1. punkta d) apakšpunktu, ir noteikti šīs regulas II pielikumā.

3. pants

Vienkāršošana

Vienkāršošanas pasākumi, kas minēti Regulas (ES) 2019/2152 7. panta 1. punktā, ir izklāstīti šīs regulas III pielikumā.

4. pants

Tehniskās definīcijas

1.   Mainīgo lielumu un citu datu kopu elementu, kas minēti Regulas (ES) 2019/2152 7. panta 1. punktā, tehniskās definīcijas ir sniegtas šīs regulas IV pielikumā.

2.   Tehniskās definīcijas, kas saistītas ar Eiropas statistiku par starptautisko preču tirdzniecību, ir sniegtas šīs regulas V pielikumā.

3.   Tehniskās definīcijas, kas saistītas ar Eiropas statistiku par starptautisko pakalpojumu tirdzniecību, ir sniegtas šīs regulas VI pielikumā.

5. pants

Tehniskās specifikācijas Eiropas statistikai par starptautisko preču tirdzniecību, tostarp preču tirdzniecību uzņēmumu raksturlielumu dalījumā

Tehniskās specifikācijas Eiropas statistikai par starptautisko preču tirdzniecību, tostarp preču tirdzniecību uzņēmumu raksturlielumu dalījumā, kā minēts Regulas (ES) 2019/2152 7. panta 1. punkta j) apakšpunktā, un saistītās definīcijas saskaņā ar minētās regulas 7. panta 1. punktu ir izklāstītas šīs regulas V pielikumā. Datu prasības, kas saistītas ar Eiropas statistiku par starptautisko preču tirdzniecību, ir izklāstītas šīs regulas I pielikuma B daļas 16. un 34.–37. tabulā.

6. pants

Definīcijas un dalījumi Eiropas statistikai par starptautisko pakalpojumu tirdzniecību uzņēmumu raksturlielumu un pakalpojumu starptautiskās sniegšanas dalījumā

Mainīgo lielumu un dalījumu definīcijas Eiropas statistikai par starptautisko pakalpojumu tirdzniecību uzņēmumu raksturlielumu un pakalpojumu starptautiskās sniegšanas dalījumā ir izklāstītas šīs regulas VI pielikumā. Datu prasības, kas saistītas ar Eiropas statistiku par starptautisko pakalpojumu tirdzniecību uzņēmumu raksturlielumu un pakalpojumu starptautiskās sniegšanas dalījumā, ir izklāstītas šīs regulas I pielikuma B daļas 17. un 38. tabulā.

7. pants

Jomas “īstermiņa uzņēmējdarbības statistika” svērums un bāzes gada maiņa

Jomas “īstermiņa uzņēmējdarbības statistika” svērums un bāzes gada maiņa, kā minēts Regulas (ES) 2019/2152 7. panta 1. punkta i) apakšpunktā, ir izklāstīti šīs regulas VII pielikumā. Minētajā pielikumā ir izklāstīti arī pārejas noteikumi attiecībā uz datu prasībām šai jomai, kas precizētas šīs regulas I pielikuma B daļas 1.–9. tabulā.

8. pants

Mainīgie lielumi, kas saistīti ar detalizētajiem tematiem Eiropas statistikas uzņēmumu reģistru sistēmai

Saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2152 9. panta 2. punktu mainīgie lielumi, kas saistīti ar reģistra detalizētajiem tematiem Eiropas statistikas uzņēmumu reģistru sistēmai, ir izklāstīti šīs regulas VIII pielikumā.

9. pants

Tehniskās specifikācijas konfidenciālu datu apmaiņai Eiropas statistikas uzņēmumu reģistru sistēmas nolūkos

Saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2152 10. panta 5. punktu minētās regulas IV pielikumā uzskaitīto mainīgo lielumu tehniskie dati ir izklāstīti šīs regulas VIII pielikumā. Turklāt saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2152 10. panta 6. punktu šīs regulas IX pielikumā ir noteikts formāts, drošības un konfidencialitātes pasākumi konfidenciālu datu apmaiņai Eiropas statistikas uzņēmumu reģistru sistēmas nolūkos.

10. pants

Procedūra un specifikācijas datu un metadatu nosūtīšanai

1.   Ar datiem un metadatiem, ko nosūta Komisijai (Eurostat) saskaņā ar šo regulu, apmainās elektroniskā formātā, un tos nosūta vai augšupielādē, izmantojot tās vienoto kontaktpunktu datiem un – attiecīgā gadījumā – metadatiem.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai (Eurostat) pieejamus saskaņā ar šo regulu prasītos datus un metadatus, izmantojot Komisijas (Eurostat) norādītos statistikas datu un metadatu apmaiņas standartus.

3.   Konfidenciālus datus un metadatus nosūta ar Komisijas (Eurostat) izmantotu drošu tīklu starpniecību vai ar drošas attālās piekļuves starpniecību, izmantojot Komisijas (Eurostat) norādītos apmaiņas standartus.

4.   Dalībvalstīm būtu jāīsteno apmaiņas standarti saskaņā ar Komisijas (Eurostat) sniegtajiem īstenošanas norādījumiem.

5.   Dalībvalstis sniedz konfidenciālus datus saskaņā ar spēkā esošajiem Savienības noteikumiem par to datu nosūtīšanu, uz kuriem attiecas statistikas konfidencialitāte.

Konfidenciālus datus nosūta ar faktisko vērtību un ar norādi, ka tie ir konfidenciāli.

Dalībvalstis iesniedz visus dalījumu agregēšanas līmeņus, kā noteikts I pielikuma B daļā, un nosūtītie dati attiecīgā gadījumā ietver visas primārās un sekundārās konfidencialitātes norādes saskaņā ar valsts līmeņa noteikumiem par konfidencialitāti.

6.   Ja vien nav norādīts citādi, monetāros datus izsaka valsts valūtas vienībās (eurozonas dalībvalstīm tā ir euro). Dalībvalstis, kas pievienojas eurozonai, paziņo gada monetāros datus euro to pievienošanās gadā. Biežāk nekā reizi gadā sagatavotajos ziņojumos par monetārajiem datiem valstis, kas pievienojas eurozonai, izmanto valsts valūtu, kas piemērojama pārskata periodā.

7.   Kad tiek pārskatīti Komisijai (Eurostat) jau nosūtītie dati, dalībvalstis pārskatītos datus nosūta, vēlākais, to izplatīšanas laikā valsts līmenī vai – ja tie netiek izplatīti valsts līmenī – ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc tam, kad tie kļuvuši pieejami valsts statistikas iestādei.

11. pants

Kvalitātes un metadatu ziņojumi

1.   Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) gada kvalitātes un metadatu ziņojumus par statistikas uzņēmumu reģistriem, izmantojot ESS standartus metadatu un kvalitātes ziņojumiem.

2.   Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) metadatu ziņojumus par uzņēmējdarbības statistiku, kas nosūtīta ar periodiskumu, kāds noteikts Regulas (ES) 2019/2152 17. panta 4. punktā, vēlākais, divus mēnešus pēc pēdējā datu nosūtīšanas termiņa, kas noteikts statistikai, uz kuru attiecas ziņojums.

3.   Pienācīgi pamatotos gadījumos dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) papildu kvalitātes ziņojumus, kuros ietverta sīkāka kvalitātes informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu tās uzņēmējdarbības statistikas kvalitāti, kas nosūtīta saskaņā ar Regulu (ES) 2019/2152, termiņā, kas saskaņots starp dalībvalstīm un Komisiju (Eurostat).

4.   Attiecībā uz tematu “IKT izmantojums un e-komercija” termiņus kvalitātes un metadatu ziņojumu iesniegšanai nosaka atsevišķā īstenošanas aktā.

5.   Attiecībā uz kvalitātes un metadatu ziņojumu struktūru un saturu būtu jāizmanto jaunākie Eiropas Statistikas sistēmas (ESS) standarti.

6.   Papildus standarta kvalitātes un metadatu ziņojumiem dalībvalstis pienācīgi pamatotos gadījumos iesniedz Komisijai (Eurostat) pēc tās pieprasījuma metadatu un kvalitātes papildu informāciju, kas nepieciešama uzņēmējdarbības statistikas kvalitātes novērtēšanai, attiecīgā gadījumā ietverot arī pārskatītas iepriekš sniegtās informācijas versijas.

12. pants

Atcelšana

1.   No 2021. gada 1. janvāra atceļ Regulas (EK) Nr. 912/2004, (EK) Nr. 364/2008, (EK) Nr. 192/2009, (EK) Nr. 250/2009, (EK) Nr. 251/2009, (EK) Nr. 834/2009, (ES) Nr. 275/2010, (ES) Nr. 1097/2010 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 995/2012.

2.   No 2022. gada 1. janvāra atceļ Regulas (EK) Nr. 1982/2004, (ES) Nr. 92/2010, (ES) Nr. 113/2010 un (ES) Nr. 1106/2012.

3.   No 2024. gada 1. janvāra atceļ Regulas (EK) Nr. 586/2001, (EK) Nr. 1503/2006, (EK) Nr. 657/2007 un (EK) Nr. 472/2008.

4.   Šā panta 1.–3. punkts neskar minētajās regulās izklāstītos pienākumus attiecībā uz datu un metadatu, tostarp kvalitātes ziņojumu, nosūtīšanu attiecībā uz tiem pārskata periodiem, kuri pilnībā vai daļēji sakrīt ar laiku pirms minētajos punktos noteiktajiem attiecīgajiem datumiem.

5.   Atsauces uz atceltajiem tiesību aktiem uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

13. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

Tomēr I pielikuma 16. un 34.–37. tabulu un V pielikumu piemēro no 2022. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 30. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 327, 17.12.2019., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 549/2013 (2013. gada 21. maijs) par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (OV L 174, 26.6.2013., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Regula (EK) Nr. 586/2001(2001. gada 26. marts), ar ko attiecībā uz ražošanas pamatgrupējumu definēšanu īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku (OV L 86, 27.3.2001., 11. lpp.).

(4)  Komisijas Regula (EK) Nr. 912/2004 (2004. gada 29. aprīlis), ar kuru īsteno Padomes Regulu (EEK) Nr. 3294/91 par rūpnieciskās ražošanas Kopienas apsekojuma izveidi (OV L 163, 30.4.2004., 71. lpp.).

(5)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1982/2004 (2004. gada 18. novembris), ar ko ievieš Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 638/2004 par Kopienas statistiku attiecībā uz dalībvalstu savstarpējo preču tirdzniecību un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 1901/2000 un (EEK) Nr. 3590/92 (OV L 343, 19.11.2004., 3. lpp.).

(6)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1503/2006 (2006. gada 28. septembris), ar ko īsteno un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz mainīgo lielumu definīcijām, mainīgo lielumu sarakstu un datu apkopošanas biežumu (OV L 281, 12.10.2006., 15. lpp.).

(7)  Komisijas Regula (EK) Nr. 657/2007 (2007. gada 14. jūnijs), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz Eiropas izlases shēmu izveidi (OV L 155, 15.6.2007., 7. lpp.).

(8)  Komisijas Regula (EK) Nr. 364/2008 (2008. gada 23. aprīlis), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 716/2007 attiecībā uz statistikas par ārvalstu saistītiem uzņēmumiem nosūtīšanas tehnisko formātu un dalībvalstīm piešķiramajām atkāpēm (OV L 112, 24.4.2008., 14. lpp.).

(9)  Komisijas Regula (EK) Nr. 472/2008 (2008. gada 29. maijs), ar ko īsteno Padomes Regulu (EK) Nr. 1165/98 par īstermiņa statistiku attiecībā uz pirmo bāzes gadu, kas jāpiemēro laikrindām saskaņā ar NACE 2. red., un attiecībā uz detalizācijas pakāpi, formu, pirmo pārskata periodu un pārskata periodu, ko piemēro laikrindām līdz 2009. gadam, kuras jānosūta saskaņā ar NACE 2. red. (OV L 140, 30.5.2008., 5. lpp.).

(10)  Komisijas Regula (EK) Nr. 192/2009 (2009. gada 11. marts), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 177/2008, ar ko izveido kopēju uzņēmumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām attiecībā uz konfidenciālu datu apmaiņu starp Komisiju (Eurostat) un dalībvalstīm (OV L 67, 12.3.2009., 14. lpp.).

(11)  Komisijas Regula (EK) Nr. 250/2009 (2009. gada 11. marts), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 295/2008 attiecībā uz raksturlielumu definīcijām, datu nosūtīšanas tehnisko formātu, dubultās datu sniegšanas prasībām saskaņā ar NACE 1.1. red. un NACE 2. red. un atkāpēm, kas piešķiramas uzņēmējdarbības strukturālajā statistikā (OV L 86, 31.3.2009., 1. lpp.).

(12)  Komisijas Regula (EK) Nr. 251/2009 (2009. gada 11. marts), ar ko īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 295/2008 attiecībā uz datu sērijām, kas jāsniedz saistībā ar uzņēmējdarbības strukturālo statistiku, un pielāgojumiem, kas vajadzīgi pēc tam, kad tika pārskatīta preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm (CPA) (OV L 86, 31.3.2009., 170. lpp.).

(13)  Komisijas Regula (EK) Nr. 834/2009 (2009. gada 11. septembris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 716/2007 attiecībā uz Kopienas statistiku par ārvalstu saistītu uzņēmumu struktūru un darbību (OV L 241, 12.9.2009., 3. lpp.).

(14)  Komisijas Regula (ES) Nr. 92/2010 (2010. gada 2. februāris), ar ko attiecībā uz datu apmaiņu starp muitas iestādēm un valsts statistikas iestādēm, statistikas apkopošanu un kvalitātes novērtējumu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 31, 3.2.2010., 4. lpp.).

(15)  Komisijas Regula (ES) Nr. 113/2010 (2010. gada 9. februāris), ar ko attiecībā uz tirdzniecības aptvērumu, datu definīciju, statistikas apkopošanu par tirdzniecību uzņēmumu raksturlielumu dalījumā un faktūras valūtas dalījumā un īpašām precēm vai pārvietojumiem īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 37, 10.2.2010., 1. lpp.).

(16)  Komisijas Regula (ES) Nr. 275/2010 (2010. gada 30. marts), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 295/2008 saistībā ar kritērijiem uzņēmējdarbības strukturālās statistikas kvalitātes novērtēšanai (OV L 86, 1.4.2010., 1. lpp.).

(17)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1097/2010 (2010. gada 26. novembris), ar kuru attiecībā uz konfidenciālu datu apmaiņu starp Komisiju (Eurostat) un centrālajām bankām īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 177/2008, ar ko izveido kopēju uzņēmumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām (OV L 312, 27.11.2010., 1. lpp.).

(18)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 995/2012 (2012. gada 26. oktobris), ar ko pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojams Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1608/2003/EK par Kopienas zinātnes un tehnoloģijas statistikas izstrādāšanu un pilnveidošanu (OV L 299, 27.10.2012., 18. lpp.).

(19)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1106/2012 (2012. gada 27. novembris), ar ko attiecībā uz valstu un teritoriju nomenklatūras atjaunināšanu īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 471/2009 par Kopienas statistiku attiecībā uz ārējo tirdzniecību ar ārpuskopienas valstīm (OV L 328, 28.11.2012., 7. lpp.).


I PIELIKUMS

Par detalizētajiem tematiem nosūtāmie datu elementi

A daļa. Mainīgie lielumi

1. joma. Īstermiņa uzņēmējdarbības statistika

Visa īstermiņa uzņēmējdarbības statistika, izņemot detalizētā temata “Importa cenas” (4. tabula) un temata “Nekustamais īpašums” (9. tabula) statistiku, attiecas uz statistikas rezidentvienību darbībām

Temati

Detalizētie temati

Mainīgie lielumi

Datu prasību elementi, kā definēts B daļas tabulās

1.1. temats

Uzņēmumu populācija

1

Uzņēmumu demogrāfijas notikumi (bankroti, reģistrācijas)

1

Reģistrācijas

1. tabula

2

Bankroti

1. tabula

1.2. temats

Darbaspēka izlietojums

1

Nodarbinātība

1

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits

2. tabula

2

Nostrādātās stundas

1

Darbinieku nostrādātās stundas

3. tabula

3

Darbaspēka izmaksas

1

Darba samaksa un alga

3. tabula

1.3. temats

Cenas

1

Importa cenas

1

Importa cenas

4. tabula

2

Importa cenas (eurozona)

4. tabula

3

Importa cenas (ārpus eurozonas)

4. tabula

2

Ražotāju cenas

1

Ražotāju cenas

5. tabula

2

Vietējās ražotāju cenas

5. tabula

3

Ārējās ražotāju cenas

5. tabula

4

Ārējās ražotāju cenas (eurozona)

5. tabula

5

Ārējās ražotāju cenas (ārpus eurozonas)

5. tabula

1.4. temats

Rezultāti un sniegums

1

Ražošana

1

Ražošana (apjoms)

6. tabula

2

Pārdošanas apjoms

1

Pārdošanas apjoms

7. tabula

3

Neto apgrozījums

1

Neto apgrozījums (vērtība)

8. tabula

2

Vietējais neto apgrozījums (vērtība)

8. tabula

3

Ārējais neto apgrozījums (vērtība)

8. tabula

4

Ārējais neto apgrozījums (eurozona) (vērtība)

8. tabula

5

Ārējais neto apgrozījums (ārpus eurozonas) (vērtība)

8. tabula

1.5. temats

Nekustamais īpašums

1

Nekustamais īpašums

1

Būvatļaujas – mājokļu skaits

9. tabula

2

Būvatļaujas – kvadrātmetri

9. tabula

2. joma. Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika

Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika attiecas uz statistisko rezidentvienību darbību, izņemot valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistiku par uzņēmumiem, kas importē preces, un uzņēmumiem, kas eksportē preces (16. tabula). Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika par uzņēmumiem, kas importē preces, un uzņēmumiem, kas eksportē preces (16. tabula), attiecas uz ziņojošās valsts statistikas teritoriju, kā minēts šīs regulas V pielikuma 4. iedaļā.

Temati

Detalizētie temati

Mainīgie lielumi

Datu prasību elementi, kā definēts B daļas tabulās

2.1. temats

Uzņēmumu populācija

1

Aktīvo uzņēmumu populācija

1

Aktīvo uzņēmumu skaits

10., 11. un 14. tabula.

2

To uzņēmumu skaits, kam ir vismaz viens darbinieks

12. tabula

3

Lielas izaugsmes uzņēmumu skaits

13. tabula

4

Jaunizveidotu lielas izaugsmes uzņēmumu skaits

13. tabula

2

Uzņēmumu demogrāfijas notikumi (dibināšanas, likvidēšanas, izdzīvošanas rādītāji)

1

Uzņēmumu dibināšana

12. tabula

2

Uzņēmumu likvidēšana

12. tabula

3

Uzņēmumu izdzīvošana

12. tabula

4

Uzņēmumi, kam ir pirmais darbinieks

12. tabula

5

Uzņēmumi, kam vairs nav darbinieku

12. tabula

6

Izdzīvojušie uzņēmumi, kam ir vismaz viens darbinieks

12. tabula

3

Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu populācija

1

Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu skaits

14. tabula

4

Ārvalstu kontrolējošo uzņēmumu un iekšzemes saistīto uzņēmumu populācija

1

Ārvalstu kontrolējošo uzņēmumu (UCI jēdziens) un iekšzemes saistīto uzņēmumu skaits

15. tabula

5

Starptautiskajā tirdzniecībā iesaistīto uzņēmumu populācija

1

Preces importējošo uzņēmumu skaits

16. tabula

2

Preces eksportējošo uzņēmumu skaits

16. tabula

2.2. temats

Darbaspēka izlietojums

1

Nodarbinātība

1

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits

10., 11. un 14. tabula.

2

Darbinieku skaits

10. un 11. tabula.

3

Darbinieku skaits, izteikts pilnslodzes ekvivalenta vienībās

10. tabula

4

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks

12. tabula

5

Darbinieku skaits uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks

12. tabula

6

Darbinieku skaits lielas izaugsmes uzņēmumos

13. tabula

7

Darbinieku skaits jaunizveidotos lielas izaugsmes uzņēmumos

13. tabula

2

Nostrādātās stundas

1

Darbinieku nostrādātās stundas

10. un 11. tabula.

3

Darbaspēka izmaksas

1

Darbinieku pabalstu izmaksas

10., 11. un 14. tabula.

2

Darba samaksa un alga

10. un 11. tabula.

3

Sociālā nodrošinājuma izmaksas

10. un 11. tabula.

4

Nodarbinātība, kas saistīta ar uzņēmumu demogrāfijas notikumiem (dibināšanas, likvidēšanas, izdzīvošanas rādītāji)

1

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits jaundibinātos uzņēmumos

12. tabula

2

Darbinieku skaits jaundibinātos uzņēmumos

12. tabula

3

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits likvidētos uzņēmumos

12. tabula

4

Darbinieku skaits likvidētos uzņēmumos

12. tabula

5

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos

12. tabula

6

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos dibināšanas gadā

12. tabula

7

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits uzņēmumos, kam ir pirmais darbinieks

12. tabula

8

Darbinieku skaits uzņēmumos, kam ir pirmais darbinieks

12. tabula

9

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits uzņēmumos, kam vairs nav darbinieku

12. tabula

10

Darbinieku skaits uzņēmumos, kam vairs nav darbinieku

12. tabula

11

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks

12. tabula

12

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks, dibināšanas gadā

12. tabula

5

Nodarbinātība ārvalstu kontrolētos uzņēmumos

1

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits ārvalstu kontrolētos uzņēmumos

14. tabula

6

Nodarbinātība ārvalstu kontrolējošos uzņēmumos un iekšzemes saistītos uzņēmumos

1

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits ārvalstu kontrolējošos uzņēmumos (UCI jēdziens) un iekšzemes saistītos uzņēmumos

15. tabula

7

Darbaspēka izmaksas ārvalstu kontrolētos uzņēmumos

1

Darbinieku pabalstu izmaksas ārvalstu kontrolētos uzņēmumos

14. tabula

2.3. temats

P&I ieguldījumi

1

P&I izdevumi

1

Iekšējie P&I izdevumi

14. un 18. tabula

2

P&I nodarbinātība

1

P&I personāls

14. un 19. tabula

2

Pētnieki

18. tabula

3

P&I izdevumi ārvalstu kontrolētos uzņēmumos

1

Iekšējie P&I izdevumi ārvalstu kontrolētos uzņēmumos

14. tabula

4

P&I nodarbinātība ārvalstu kontrolētos uzņēmumos

1

P&I personāls ārvalstu kontrolētos uzņēmumos

14. tabula

5

Publiski finansēta P&I

1

Valsts budžeta piešķīrumi pētniecībai un izstrādei (GBARD)

20. tabula

2

Valsts publiskais finansējums transnacionāli koordinētai P&I

20. tabula

2.4. temats

Iepirkumi

1

Preču un pakalpojumu iepirkumi

1

Preču un pakalpojumu kopējie iepirkumi

10., 11. un 14. tabula.

2

Preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai

14. un 21. tabula

3

Ar aģentūru darbinieku starpniecību sniegto pakalpojumu izdevumi

21. tabula

4

Ilgtermiņa nomas un operatīvā līzinga izdevumi

21. tabula

5

Enerģētikas produktu iepirkumi

21. tabula

6

Maksājumi apakšuzņēmējiem

21. tabula

2

Izmaiņas preču krājumos

1

Izmaiņas preču krājumos

22. tabula

2

Izmaiņas gatavās un nepabeigtās produkcijas krājumos

22. tabula

3

Izmaiņas talākpārdošanai paredzētu preču krājumos

22. tabula

3

Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu preču un pakalpojumu iepirkumi

1

Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu preču un pakalpojumu kopējie iepirkumi

14. tabula

2

Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai

14. tabula

4

Imports iedalījumā pēc uzņēmumiem

1

Importa statistiskā vērtība iedalījumā pēc uzņēmumiem

16. un 17. tabula.

2.5. temats

Darbības rezultāti

1

Neto apgrozījums

1

Neto apgrozījums

10., 11. un 14. tabula.

2

Neto apgrozījums no lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejas un rūpnieciskām darbībām

24. tabula

3

Neto apgrozījums no rūpnieciskām darbībām

24. tabula

4

Neto apgrozījums no rūpnieciskām darbībām, izņemot būvniecību

24. tabula

5

Neto apgrozījums no būvniecības

24. tabula

6

Neto apgrozījums no pakalpojumu sniegšanas darbībām

24. tabula

7

Neto apgrozījums no pirkšanas un tālākpārdošanas tirdzniecības darbībām un no starpniecības darbībām

24. tabula

8

Neto apgrozījums no būvniecības

24. tabula

9

Neto apgrozījums no inženiertehniskās būvniecības

24. tabula

10

Neto apgrozījums no pamatdarbības NACE trīsciparu līmenī

25. tabula

11

Neto apgrozījums no apakšuzņēmuma līgumiem

25. tabula

12

Neto apgrozījums iedalījumā pēc klientu atrašanās vietas

23. tabula

13

Neto apgrozījums iedalījumā pēc produkta

23. tabula

2

Bruto peļņas norma tālākpārdošanai paredzētām precēm

1

Bruto peļņas norma tālākpārdošanai paredzētām precēm

10. tabula

3

Izlaides vērtība

1

Izlaides vērtība

10., 11. un 14. tabula.

4

Pievienotā vērtība

1

Pievienotā vērtība

10., 11. un 14. tabula.

5

Bruto pamatdarbības pārpalikums

1

Bruto pamatdarbības pārpalikums

10. un 11. tabula.

6

Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu neto apgrozījums

1

Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu neto apgrozījums

14. tabula

7

Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu izlaides vērtība

1

Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu izlaides vērtība

14. tabula

8

Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu pievienotā vērtība

1

Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu pievienotā vērtība

14. tabula

9

Ārvalstu kontrolējošo uzņēmumu un iekšzemes saistītu uzņēmumu neto apgrozījums

1

Ārvalstu kontrolējošo uzņēmumu (UCI jēdziens) un iekšzemes saistītu uzņēmumu neto apgrozījums

15. tabula

10

Rūpniecības produkcija

1

Pārdotā produkcija

26. tabula

2

Apakšuzņēmēju saražotā produkcija

26. tabula

3

Faktiskā produkcija

26. tabula

11

Eksports iedalījumā pēc uzņēmumiem

1

Eksporta statistiskā vērtība iedalījumā pēc uzņēmumiem

16. un 17. tabula.

2.6. temats

Ieguldījumi

1

Aktīvu uzņēmumu bruto ieguldījumi

1

Bruto ieguldījumi ilgtermiņa materiālajos aktīvos

10. un 14. tabula

2

Bruto ieguldījumi zemesgabalos

27. tabula

3

Bruto ieguldījumi esošu ēku iegādē

27. tabula

4

Bruto ieguldījumi ēku būvniecībā un labiekārtošanā

27. tabula

5

Bruto ieguldījumi mašīnās un iekārtās

27. tabula

6

Bruto ieguldījumi ilgtermiņa nemateriālajos aktīvos, izņemot nemateriālo vērtību

10. tabula

7

Ieguldījumi programmatūras iepirkšanā

28. tabula

8

Materiālu ieguldījumu pārdošanas ieņēmumi

10. tabula

2

Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu bruto ieguldījumi

1

Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu bruto ieguldījumi ilgtermiņa materiālajos aktīvos

14. tabula

3. joma. Reģionālā uzņēmējdarbības statistika

Visa reģionālā uzņēmējdarbības statistika attiecas uz statistikas rezidentvienību darbībām.

Temati

Detalizētie temati

Mainīgie lielumi

Datu prasību elementi, kā definēts B daļas tabulās

3.1. temats

Uzņēmumu populācija

1

Populācija iedalījumā pēc reģioniem

1

Vietējo vienību skaits

29. tabula

2

Aktīvo uzņēmumu skaits

30. tabula

3

To uzņēmumu skaits, kam ir vismaz viens darbinieks

30. tabula

4

Lielas izaugsmes uzņēmumu skaits

30. tabula

2

Uzņēmumu demogrāfijas notikumi iedalījumā pēc reģioniem (dibināšanas, likvidēšanas, izdzīvošanas rādītāji)

1

Uzņēmumu dibināšana

30. tabula

2

Uzņēmumu likvidēšana

30. tabula

3

Izdzīvojušie uzņēmumi (tikai izdzīvošana trīs kalendāros gadus)

30. tabula

4

Uzņēmumi, kam ir pirmais darbinieks

30. tabula

5

Uzņēmumi, kam vairs nav darbinieku

30. tabula

6

Izdzīvojušie uzņēmumi, kam ir vismaz viens darbinieks (tikai attiecībā uz uzņēmumiem, kas izdzīvojuši trīs kalendāros gadus)

30. tabula

3.2. temats

Darbaspēka izlietojums

1

Nodarbinātība aktīvos uzņēmumos iedalījumā pēc reģioniem

1

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits vietējās vienībās

29. tabula

2

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits

30. tabula

3

Darbinieku skaits

30. tabula

4

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks

30. tabula

5

Darbinieku skaits uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks

30. tabula

2

Nodarbinātība, kas saistīta ar uzņēmumu demogrāfijas notikumiem (dibināšanas, likvidēšanas, izdzīvošanas rādītāji), iedalījumā pēc reģioniem

1

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits jaundibinātos uzņēmumos

30. tabula

2

Darbinieku skaits jaundibinātos uzņēmumos

30. tabula

3

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits likvidētos uzņēmumos

30. tabula

4

Darbinieku skaits likvidētos uzņēmumos

30. tabula

5

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos (tikai attiecībā uz uzņēmumiem, kas izdzīvojuši trīs kalendāros gadus)

30. tabula

6

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos dibināšanas gadā (tikai attiecībā uz uzņēmumiem, kas izdzīvojuši trīs kalendāros gadus)

30. tabula

7

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits uzņēmumos, kam ir pirmais darbinieks

30. tabula

8

Darbinieku skaits uzņēmumos, kam ir pirmais darbinieks

30. tabula

9

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits uzņēmumos, kam vairs nav darbinieku

30. tabula

10

Darbinieku skaits uzņēmumos, kam vairs nav darbinieku

30. tabula

11

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks (tikai attiecībā uz uzņēmumiem, kas izdzīvojuši trīs kalendāros gadus)

30. tabula

12

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks, dibināšanas gadā (tikai attiecībā uz uzņēmumiem, kas izdzīvojuši trīs kalendāros gadus)

30. tabula

3

Darbaspēka izmaksas iedalījumā pēc reģioniem

1

Darba samaksa un algas vietējās vienībās

29. tabula

3.3. temats

P&I ieguldījumi

1

P&I izdevumi iedalījumā pēc reģioniem

1

Iekšējie P&I izdevumi

31. tabula

2

P&I nodarbinātība iedalījumā pēc reģioniem

1

P&I personāls

32. tabula

2

Pētnieki

32. tabula

4. joma. Statistika par starptautiskām darbībām

Tematu “Uzņēmumu populācija”, “Darbaspēka izlietojums”, “Ieguldījumi” un “Darbības rezultāti” (33. tabula) statistika šai jomai attiecas uz nerezidentu statistikas vienību darbībām.

Temata “Starptautiskā preču tirdzniecība” (34.–37. tabula) statistika attiecas tikai uz ziņojošās valsts statistikas teritoriju, kā minēts šīs regulas V pielikuma 4. iedaļā.

Temata “Starptautiskā pakalpojumu tirdzniecība” (38. tabula) statistika attiecas uz pakalpojumu tirdzniecību, ko veic rezidentvienības.

Temati

Detalizētie temati

Mainīgie lielumi

Datu prasību elementi, kā definēts B daļas tabulās

4.1. temats

Uzņēmumu populācija

1

Tādu uzņēmumu populācija ārvalstīs, kurus kontrolē ziņojošās valsts institucionālās rezidentvienības

1

Tādu uzņēmumu skaits ārvalstīs, kurus galīgi kontrolē ziņojošās valsts institucionālās vienības

33. tabula

4.2. temats

Darbaspēka izlietojums

1

Nodarbinātība tādos uzņēmumos ārvalstīs, kurus kontrolē ziņojošās valsts institucionālās rezidentvienības

1

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits tādos uzņēmumos ārvalstīs, kurus galīgi kontrolē ziņojošās valsts institucionālās vienības

33. tabula

2

Darbaspēka izmaksas tādos uzņēmumos ārvalstīs, kurus kontrolē ziņojošās valsts institucionālās rezidentvienības

1

Uzņēmumu ārvalstīs, kurus galīgi kontrolē ziņojošās valsts institucionālās vienības, darbinieku pabalstu izmaksas

33. tabula

4.3. temats

Ieguldījumi

1

Bruto ieguldījumi uzņēmumos ārvalstīs, kurus kontrolē ziņojošās valsts institucionālās rezidentvienības

1

Uzņēmumu ārvalstīs, kurus galīgi kontrolē ziņojošās valsts institucionālās vienības, bruto ieguldījumi ilgtermiņa materiālajos aktīvos

33. tabula

4.4. temats

Darbības rezultāti

1

Neto apgrozījums uzņēmumos ārvalstīs, kurus kontrolē ziņojošās valsts institucionālās rezidentvienības

1

Neto apgrozījums uzņēmumos ārvalstīs, kurus galīgi kontrolē ziņojošās valsts institucionālās rezidentvienības

33. tabula

4.5. temats

Starptautiskā preču tirdzniecība

1

Savienības iekšējā preču tirdzniecība

1.a

Savienības iekšējā preču eksporta statistiskā vērtība – detalizēti dati

34. tabula

1b

Savienības iekšējā preču eksporta daudzums – detalizēti dati

34. tabula

2.a

Savienības iekšējā preču importa statistiskā vērtība – detalizēti dati

34. tabula

2b

Savienības iekšējā preču importa daudzums – detalizēti dati

34. tabula

3

Preču eksporta statistiskā vērtība – agregēti dati

36. tabula

4

Preču importa statistiskā vērtība – agregēti dati

36. tabula

2

Savienības ārējā preču tirdzniecība

1.a

Savienības ārējā preču eksporta statistiskā vērtība – detalizēti dati

35. tabula

1b

Savienības ārējā preču eksporta daudzums – detalizēti dati

35. tabula

2.a

Savienības ārējā preču importa statistiskā vērtība – detalizēti dati

35. tabula

2b

Savienības ārējā preču importa daudzums – detalizēti dati

35. tabula

3

Savienības ārējā preču eksporta statistiskā vērtība faktūras valūtas dalījumā

37. tabula

4

Savienības ārējā preču importa statistiskā vērtība faktūras valūtas dalījumā

37. tabula

4.6. temats

Starptautiskā pakalpojumu tirdzniecība

1

Pakalpojumu imports

1

Pakalpojumu imports un iegāde

38. tabula

2

Pakalpojumu eksports

1

Pakalpojumu eksports un sniegšana

38. tabula

B daļa. Datu prasību elementi

1. tabula. Īstermiņa uzņēmējdarbības statistika par uzņēmumu populāciju

Mainīgie lielumi

110101. Reģistrācijas

110102. Bankroti

Mērvienība

Absolūtā vērtība: nekoriģēta

Statistiskā populācija

NACE B–N sadaļas un P–R sadaļas un S95. un S96. nodaļas tirgus darbības

Iedalījumi

Iedalījums pēc darbības

NACE sadaļu agregāti:

B+C+D+E, K+L+M+N, P+Q+R+S95+S96

NACE sadaļas:

F, G, H, I un J

Īpašs agregāts, kā definēts šīs regulas II pielikuma B punktā:

rūpniecība, būvniecība un pakalpojumi (izņemot valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumus, obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumus, sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbību, mājsaimniecību kā darba devēju darbību un ekstrateritoriālo organizāciju un institūciju darbību)

Datu nosūtīšanas termiņš

T+40D

Pirmais pārskata periods

2021. gada pirmais ceturksnis


2. tabula. Īstermiņa uzņēmējdarbības statistika par nodarbinātību

Mainīgie lielumi

120101. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits

Mērvienība

Indeksi: nekoriģēta

Statistiskā populācija

NACE B, C, D sadaļas, E36. nodaļas, F, G, H–M (izņemot K, M701, M72 un M75) un N sadaļas tirgus darbības

Iedalījumi

Iedalījums pēc darbības

Visām valstīm:

NACE B, C, D sadaļas un E36. nodaļas RPG, kā definēts šīs regulas II pielikuma A punktā;

NACE sadaļu agregāti:

B+C+D+E36, H+I+J+L+M (izņemot M701, M72, M75)+N;

NACE sadaļas:

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (izņemot M701, M72, M75) un N;

NACE nodaļas:

E36, G45, G46, G47 un G47 (izņemot G473)

Vidējām un lielām valstīm , kā definēts šīs regulas III pielikuma A punkta 2. apakšpunktā:

papildus NACE B, C un D sadaļas nodaļas.

Lielām valstīm , kā definēts šīs regulas III pielikuma A punkta 2. apakšpunktā:

papildus NACE H, I un J sadaļas nodaļas.

Papildu iedalījumi, kas vajadzīgi vidējām un lielām valstīm, nav obligāti mazām valstīm (kā definētas šīs regulas III pielikuma A punkta 2. apakšpunktā).

Tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu var noteikt kā aptuveno rādītāju, pamatojoties uz darbinieku skaitu. Attiecībā uz darbībām, kas klasificētas NACE G, H–M (izņemot K, M701, M72 un M75) un N sadaļā, par pārskata periodiem pirms 2021. gada un no 2021. gada janvāra līdz 2023. gada decembrim 2015. bāzes gadā darbības veida vienības (DVV) vietā var izmantot uzņēmumu (ENT).

Datu nosūtīšanas termiņš

T+2M ceturkšņa vai mēneša (pēc izvēles) datiem, izņemot:

prasības mazām un vidējām valstīm: T+2M+15 dienas.

Pārejas noteikumi attiecībā uz NACE L sadaļu, NACE N77. nodaļu un NACE N811. un N813. grupu, kas jāiekļauj to agregātos no 2021. gada pirmā ceturkšņa vai mēneša (pēc izvēles), kā definēts VII pielikumā (3. punkta a) apakšpunktā).

Pirmais pārskata periods

2000. gada pirmais ceturksnis vai mēnesis (pēc izvēles), izņemot:

NACE L sadaļu, NACE N77. nodaļu un NACE N811. un N813. grupu, kas jāiekļauj to agregātos no 2021. gada pirmā ceturkšņa vai mēneša (pēc izvēles).

Spānijai: 2002. gada pirmais ceturksnis vai mēnesis (pēc izvēles) NACE G–M sadaļai (izņemot K, M701, M72 un M75) un N sadaļai, izņemot G47. nodaļu, un G47. nodaļai (izņemot G473), un 2005. gada pirmais ceturksnis vai mēnesis (pēc izvēles) attiecībā uz J58, J59, J60, I55 un I56.

Somija: 2005. gada pirmais ceturksnis vai mēnesis (pēc izvēles) attiecībā uz NACE C32. un C33. nodaļu.

Austrijai: 2003. gada pirmais ceturksnis vai mēnesis (pēc izvēles) NACE H–N sadaļai (izņemot K, L, M701, M72, M75, N77, N811, N813) un 2005. gada pirmais ceturksnis vai mēnesis (pēc izvēles) NACE B09. nodaļai


3. tabula. Īstermiņa uzņēmējdarbības statistika par nostrādātajām stundām un darba samaksu un algām

Mainīgie lielumi

120201. Darbinieku nostrādātās stundas

120301. Darba samaksa un alga

Mērvienība

Indeksi: nekoriģēti un ar kalendārām korekcijām

Statistiskā populācija

NACE B, C, D sadaļas, E36. nodaļas, F, G, H–M (izņemot K, M701, M72 un M75) un N sadaļas tirgus darbības

Iedalījumi

Iedalījums pēc darbības

Visām valstīm:

NACE B, C, D sadaļas un E36. nodaļas RPG, kā definēts šīs regulas II pielikuma A punktā;

NACE sadaļu agregāti:

B+C+D+E36, H+I+J+L+M (izņemot M701, M72 un M75)+N;

NACE sadaļas:

B, C, D, F, G, H, I, J, L, M (izņemot M701, M72 un M75) un N;

NACE nodaļas:

E36, G45, G46, G47 un G47 (izņemot G473).

Vidējām un lielām valstīm , kā definēts šīs regulas III pielikuma A punkta 2. apakšpunktā:

papildus NACE B, C un D sadaļas nodaļas.

Lielām valstīm , kā definēts šīs regulas III pielikuma A punkta 2. apakšpunktā:

papildus NACE H, I un J sadaļas nodaļas.

Papildu iedalījumi, kas vajadzīgi vidējām un lielām valstīm, nav obligāti mazām valstīm (kā definētas šīs regulas III pielikuma A punkta 2. apakšpunktā).

Tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības

Attiecībā uz darbībām, kas klasificētas NACE G, H–M (izņemot K, M701, M72 un M75) un N sadaļā, par pārskata periodiem pirms 2021. gada un no 2021. gada janvāra līdz 2023. gada decembrim 2015. bāzes gadā DVV vietā var izmantot ENT.

Datu nosūtīšanas termiņš

T+3M ceturkšņa vai mēneša (pēc izvēles) datiem, izņemot:

prasības mazām un vidējām valstīm: T+3M+15 dienas.

Pārejas noteikumi attiecībā uz NACE agregātu G47_X_G473, L sadaļu, NACE N77. nodaļu un NACE N811. un N813. grupu, kas jāiekļauj to agregātos no 2021. gada pirmā ceturkšņa vai mēneša (pēc izvēles), kā definēts VII pielikumā (3. punkta a) apakšpunktā).

Pirmais pārskata periods

2000. gada pirmais ceturksnis vai mēnesis (pēc izvēles) NACE B–F sadaļai, izņemot:

Somijai: 2005. gada pirmais ceturksnis vai mēnesis (pēc izvēles) C32. un C33. nodaļai;

Austrijai: 2005. gada pirmais ceturksnis vai mēnesis (pēc izvēles) NACE B09. nodaļai.

2010. gada pirmais ceturksnis vai mēnesis (pēc izvēles) NACE G–M (izņemot K, M701, M72 un M75) un N sadaļai, izņemot:

NACE agregātu G47_X_G473, L sadaļu, NACE N77. nodaļu un NACE N811. un N813. grupu, kas jāiekļauj to agregātos no 2021. gada pirmā ceturkšņa vai mēneša (pēc izvēles).


4. tabula. Īstermiņa uzņēmējdarbības statistika par importa cenām

Mainīgie lielumi

130101. Importa cenas (pēc izvēles valstīm ārpus eurozonas un valstīm, kas piemēro Eiropas izlases shēmas)

130102. Importa cenas (eurozona) (pēc izvēles valstīm ārpus eurozonas un valstīm, kas piemēro Eiropas izlases shēmas)

130103. Importa cenas (ārpus eurozonas) (pēc izvēles valstīm ārpus eurozonas)

Mērvienība

Indeksi: nekoriģēta

Statistiskā populācija

Produkti, kas klasificēti CPA B (izņemot B0721 un B09), C (izņemot C18, C2446, C254, C301, C303, C304 un C33) un D

Iedalījumi

Iedalījums pēc produkta

Visām valstīm:

CPA B (izņemot B0721 un B09), C (izņemot C18, C2446, C254, C301, C303, C304 un C33) un D sadaļas RPG, kā definēts šīs regulas II pielikuma A punktā;

CPA B (izņemot B0721 un B09)+ C (izņemot C18, C2446, C254, C301, C303, C304 un C33)+D sadaļu agregāti;

CPA B (izņemot B0721 un B09), C (izņemot C18, C2446, C254, C301, C303, C304 un C33), D sadaļas.

Vidējām un lielām valstīm , kā definēts šīs regulas III pielikuma A punkta 2. apakšpunktā:

papildus CPA B (izņemot B0721 un B09), C (izņemot C18, C2446, C254, C301, C303, C304 un C33) un D sadaļas nodaļas.

Papildu iedalījumi, kas vajadzīgi vidējām un lielām valstīm, nav obligāti mazām valstīm (kā definētas šīs regulas III pielikuma A punkta 2. apakšpunktā).

Tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības

Sniegto datu tvērumu ierobežo Eiropas izlases shēmas konkrētām valstīm, kā precizēts šīs regulas III pielikuma C punktā.

Datu nosūtīšanas termiņš

T+1M+15 dienas

Pirmais pārskata periods

2006. gada janvāris, izņemot:

Austrijai: 2009. gada janvāris attiecībā uz NACE C161, C2811, C2892.

Eurozonas dalībvalstīm, kas pievienojās pēc 2006. gada janvāra, mainīgie lielumi 130101 (importa cenas), 130102 (importa cenas (eurozona)) un 130103 (importa cenas (ārpus eurozonas)) ir jānorāda no tā gada sākuma, kad pievienojas eurozonai.


5. tabula. Īstermiņa uzņēmējdarbības statistika par ražotāju cenām

Mainīgie lielumi

130201. Ražotāju cenas

130202. Vietējās ražotāju cenas

130203. Ārējās ražotāju cenas

130204. Ārējās ražotāju cenas (eurozona) (pēc izvēles valstīm ārpus eurozonas)

130205. Ārējās ražotāju cenas (ārpus eurozonas) (pēc izvēles valstīm ārpus eurozonas)

Mērvienība

Indeksi: nekoriģēta

Statistiskā populācija

Mainīgajam lielumam 130201 (ražotāju cenas):

NACE B (izņemot B0721), C (izņemot C2446, C254, C301, C303 un C304), D sadaļas un E36. nodaļas, CPA 41.00.1 izņemot 41.00.14 (tikai jaunas ēkas), NACE H, I, J, L, M (izņemot M701, M72 un M75) un N sadaļas tirgus darbības;

mainīgajiem lielumiem 130202 (vietējās ražotāju cenas), 130203 (ārējās ražotāju cenas), 130204 (ārējās ražotāju cenas (eurozona)) un 130205 (ārējās ražotāju cenas (ārpus eurozonas)):

NACE B (izņemot B0721), C (izņemot C2446, C254, C301, C303 un C304), D sadaļas un E36. nodaļas tirgus darbības

Iedalījumi

Iedalījums pēc darbības un produktiem

Visām valstīm:

NACE B (izņemot B0721), C (izņemot C2446, C254, C301, C303 un C304) un D sadaļas un E36. nodaļas RPG, kā definēts šīs regulas II pielikuma punktā;

NACE sadaļu agregāti:

B (izņemot B0721)+C (izņemot C2446, C254, C301, C303 un C304)+D+E36, H+I+J+L+M (izņemot M701, M72 un M75)+N;

NACE sadaļas:

B (izņemot B0721), C (izņemot C2446, C254, C301, C303 un C304), D, H, I, J, L, M (izņemot M701, M72 un M75) un N;

E36. nodaļa un NACE H, I, J, L, M (izņemot M701, M72 un M75) un N sadaļas nodaļas;

CPA 41.00.1, izņemot 41.00.14 (tikai jaunas ēkas).

Vidējām valstīm , kā definēts šīs regulas III pielikuma A punkta 2. apakšpunktā:

papildus NACE B (izņemot B0721), C (izņemot C2446, C254, C301, C303 un C304) un D sadaļas nodaļas.

Lielām valstīm , kā definēts šīs regulas III pielikuma A punkta 2. apakšpunktā:

tāpat kā vidējām valstīm un papildus NACE C sadaļas grupas un klases mainīgajiem lielumiem 130201 (ražotāju cenas), 130202 (vietējās ražotāju cenas) un 130203 (ārējās ražotāju cenas) (pārstāv vismaz 90 % no C sadaļas pievienotās vērtības).

Papildu iedalījumi, kas vajadzīgi vidējām un lielām valstīm, nav obligāti mazām valstīm; papildu iedalījumi lielām valstīm nav obligāti vidējām valstīm (kā definētas šīs regulas III pielikuma A punkta 2. apakšpunktā).

Tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības

Sniegto datu tvērumu attiecībā uz iedalījumu “eurozona/ārpus eurozonas” ierobežo Eiropas izlases shēmas konkrētām valstīm, kā precizēts šīs regulas III pielikuma C punktā.

Kā aptuveno vērtību ražotāju cenām būvniecībā (CPA 41.00.1, izņemot 41.00.14) var izmantot kopējās būvniecības izmaksas (materiālu izmaksas un darbaspēka izmaksas). Ar būvniecību saistītās izmaksās ieskaita arī izmaksas par ražošanas telpām un iekārtām, transportu, enerģiju un citas izmaksas (izņemot arhitektu honorārus).

Vēlams norādīt indeksus, kas balstīti uz faktiskajām ražotāju cenām. Ja tie nav pieejami, attiecībā uz H49, H50, H52, I55, I56, J58, J59, J60, L68, M74, N77, N79, N81 un N82 var izmantot aptuvenās vērtības. Lai aptuveni noteiktu darbības (NACE), var izmantot produktus (CPA).

Attiecībā uz NACE H–M (izņemot K, M701, M72 un M75) un N sadaļas darbībām par pārskata periodiem pirms 2021. gada un no 2021. gada janvāra līdz 2023. gada decembrim 2015. bāzes gadā DVV vietā var izmantot ENT.

Biznesa pakalpojumu cenu indeksi (SPPI) ir “uzņēmumu darījumi ar visiem” (B2All). Ja darījumu ar privātiem patērētājiem (B2C) īpatsvars ir mazs, SPPI var noteikt kā aptuveno rādītāju, pamatojoties uz “uzņēmumu darījumu ar uzņēmumiem” (B2B) rādītājiem. Pārskata periodiem pirms 2021. gada SPPI var noteikt kā aptuveno rādītāju, pamatojoties uz B2B rādītājiem, tā vietā, lai izmantotu B2All rādītājus.

Datu nosūtīšanas termiņš

T+1M mēneša datiem NACE B sadaļu–E36. nodaļai;

T+3M visiem citiem prasītajiem NACE un CPA 41.00.1 (izņemot 41.00.14) kopumiem, izņemot: mazām un vidējām valstīm attiecībā uz CPA 41.00.1 (izņemot 41.00.14) – ceturkšņa un mēneša (pēc izvēles) dati šādā termiņā: T+3M+15 dienas.

Pārejas noteikumi NACE H+I+J+L+M (izņemot M701, M72 un M75)+N sadaļu agregāta iekļaušanai; H, I, J, L, M (izņemot M701, M72 un M75), N sadaļa; NACE H49, H50, H52. nodaļa; I55, I56; J58, J59, J60; L68; M74; N77, N79, N81, N82, kā definēts VII pielikumā (3. punkta a) apakšpunktā).

Pirmais pārskata periods

2000. gada pirmais ceturksnis vai mēnesis (pēc izvēles) attiecībā uz CPA 41.00.1, neieskaitot 41.00.14, izņemot:

Bulgārijai: 2003. gada pirmais ceturksnis vai mēnesis (pēc izvēles);

2005. gada janvāris NACE B sadaļai–E36. nodaļai, izņemot:

Austrijai: 2008. gada janvāris (130201 (ražotāju cenas) un 130202 (vietējās ražotāju cenas)) un 2009. gada janvāris (130203 (ārējās ražotāju cenas), 130204 (ārējās ražotāju cenas (eurozona)) un 130205 (ārējās ražotāju cenas (ārpus eurozonas)) attiecībā uz NACE B09. nodaļu.

2005. gada janvāris attiecībā uz 130204 (ārējās ražotāju cenas (eurozona)) un 130205 (ārējās ražotāju cenas (ārpus eurozonas)) prasībām;

2010. gada pirmais ceturksnis vai mēnesis (pēc izvēles) attiecībā uz NACE H–M (izņemot K, M701, M72 un M75) un N sadaļas prasībām, izņemot:

NACE H+I+J+L+M (izņemot M701, M72 un M75) + N sadaļu agregāts; attiecībā uz NACE H–M (izņemot K, M701, M72 un M75) un N sadaļu un H49., H50., H52., I55., I56., J58., J59., J60., L68., M74., N77., N79., N81., N82. nodaļu, kas jāiekļauj no 2021. gada pirmā ceturkšņa vai mēneša (pēc izvēles).

Eurozonas dalībvalstīm, kas pievienojās pēc 2005. gada janvāra, mainīgie lielumi 130204 (ārējās ražotāju cenas (eurozona)) un 130205 (ārējās ražotāju cenas (ārpus eurozonas)) ir jānorāda no tā gada sākuma, kad pievienojas eurozonai.


6. tabula. Īstermiņa uzņēmējdarbības statistika par ražošanu (apjomu)

Mainīgie lielumi

140101. Ražošana (apjoms)

Mērvienība

Indeksi: nekoriģēti, ar kalendārām un sezonālām korekcijām

Statistiskā populācija

NACE B, C, D (izņemot D353), F, H, I, J, L, M (izņemot M701, M72 un M75) un N sadaļas tirgus darbības

Iedalījumi

Iedalījums pēc darbības

Visām valstīm:

NACE B, C un D sadaļas (izņemot D353. grupu) RPG, kā definēts šīs regulas II pielikuma A punktā (enerģētikas RPG, izņemot D353. grupu un E sadaļu);

NACE sadaļu agregāti:

B+C+D (izņemot D353), H+I+J+L+M (izņemot M701, M72 un M75) + N;

NACE sadaļas:

B, C, D (izņemot D353), F, H, I, J, L, M (izņemot M701, M72 un M75) un N;

šādu NACE sadaļu nodaļas:

H, I, J, L, M (izņemot M701, M72 un M75) un N.

Vidējām un lielām valstīm , kā definēts šīs regulas III pielikuma A punkta 2. apakšpunktā:

papildus NACE B, C, D un F sadaļas nodaļas.

Lielām valstīm , kā definēts šīs regulas III pielikuma A punkta 2. apakšpunktā:

papildus NACE C sadaļas grupas un klases (kas pārstāv vismaz 90 % no C sadaļas pievienotās vērtības).

Papildu iedalījumi, kas vajadzīgi vidējām un lielām valstīm, nav obligāti mazām valstīm; papildu iedalījumi lielām valstīm nav obligāti vidējām valstīm (kā definētas šīs regulas III pielikuma A punkta 2. apakšpunktā).

Pārejas noteikumi attiecībā uz NACE F sadaļu pārskata periodiem pirms 2024. gada janvāra, kā definēts VII pielikumā (3. punkta b) apakšpunktā).

Tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības

Attiecībā uz NACE H–M (izņemot K, M701, M72 un M75) un N sadaļas darbībām par pārskata periodiem pirms 2021. gada un no 2021. gada janvāra līdz 2023. gada decembrim 2015. bāzes gadā DVV vietā var izmantot ENT.

Datu nosūtīšanas termiņš

T+1M+10 dienas attiecībā uz NACE B, C, D sadaļu (izņemot D353)

Attiecībā uz NACE F sadaļu:

vidējām un lielām valstīm: T+1M+15 dienas;

mazām valstīm: T+2M;

T+2M attiecībā uz NACE H, I, J, L, M (izņemot M701, M72, M75) un N sadaļu.

Pārejas noteikumi NACE H+I+J+L+M (izņemot M701, M72 un M75) + N sadaļu agregāta iekļaušanai; NACE sadaļas un NACE H–M (izņemot K, M701, M72 un M75) un N sadaļas nodaļas; NACE F sadaļas nodaļas, kā definēts VII pielikumā (3. punkta a) apakšpunktā.

Pirmais pārskata periods

2000. gada janvāris NACE B–D sadaļai (izņemot D353), izņemot:

Spāniju (NACE grupas un klases): 2002. gada janvāris;

Austriju (NACE B09. nodaļa): 2005. gada janvāris;

2005. gada janvāris attiecībā uz NACE C33. nodaļu;

2000. gada pirmais ceturksnis (vai 2005. gada pirmais mēnesis) mazām valstīm attiecībā uz NACE F sadaļu un 2005. gada janvāris lielām un vidējām valstīm attiecībā uz NACE F sadaļas prasībām;

2021. gada janvāris

NACE H+I+J+L+M (izņemot M701, M72 un M75) + N sadaļu agregātam; NACE sadaļām un H–M (izņemot K, M701, M72 un M75) un N sadaļas nodaļām; F sadaļas nodaļām.


7. tabula. Īstermiņa uzņēmējdarbības statistika par pārdošanas apjomu

Mainīgie lielumi

140201. Pārdošanas apjoms

Mērvienība

Indeksi: nekoriģēti, ar kalendārām un sezonālām korekcijām

Statistiskā populācija

NACE G sadaļas tirgus darbības

Iedalījumi

Iedalījums pēc darbības

Visām valstīm:

NACE G sadaļa;

NACE G sadaļas nodaļas;

NACE G47. nodaļas grupu agregāts, izņemot G473. grupu;

NACE G4711. klases+ NACE G472. grupas agregāts;

NACE G4719. klases+ NACE grupu G474+G475+G476+G477+G478+G479 agregāts;

NACE G473. grupa

Vidējām un lielām valstīm , kā definēts šīs regulas III pielikuma A punkta 2. apakšpunktā:

papildus NACE G sadaļas, NACE G4711., G4719. un G4791. klases grupas.

Papildu iedalījumi, kas vajadzīgi vidējām un lielām valstīm, nav obligāti mazām valstīm (kā definētas šīs regulas III pielikuma A punkta 2. apakšpunktā).

Tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības

Attiecībā uz darbībām, kas klasificētas NACE G sadaļā, par pārskata periodiem pirms 2021. gada un no 2021. gada janvāra līdz 2023. gada decembrim 2015. bāzes gadā DVV vietā var izmantot ENT.

Datu nosūtīšanas termiņš

T+2M mēneša datiem attiecībā uz:

NACE

G sadaļu;

G45. un G46. nodaļu;

G451., G452., G453., G454., G461., G462., G463., G464., G465., G466., G467., G469., G471., G472., G474., G475., G476., G477., G478. un G479. grupu;

G4711., G4719. un G4791. klasi.

T+1M mēneša datiem attiecībā uz: NACE

G47. nodaļu;

G47. nodaļas agregātu bez G473. grupas;

NACE G4711. klases+G472. grupas agregātu;

NACE G4719. klases+grupu G474+G475+G476+G477+G478+G479 agregātu;

G473. grupu.

Pirmais pārskata periods

2000. gada janvāris, izņemot:

NACE G sadaļu, nodaļas un NACE G45. un G46. nodaļu grupas, NACE G47. nodaļas grupas (izņemot G472 un G473), kas jāiesniedz no 2021. gada janvāra.


8. tabula. Īstermiņa uzņēmējdarbības statistika par neto apgrozījumu (vērtību)

Mainīgie lielumi

140301. Neto apgrozījums (vērtība)

140302. Vietējais neto apgrozījums (vērtība)

140303. Ārējais neto apgrozījums (vērtība)

140304. Ārējais neto apgrozījums (vērtība) (eurozona) (pēc izvēles valstīm ārpus eurozonas)

140305. Ārējais neto apgrozījums (vērtība) (ārpus eurozonas) (pēc izvēles valstīm ārpus eurozonas)

Mērvienība

Indeksi: nekoriģēti un ar kalendāām korekcijām attiecībā uz visām darbībām, kā arī ar sezonālām korekcijām attiecībā uz NACE G, H, I, J, L, M (izņemot M701, M72 un M75) un N sadaļu

Statistiskā populācija

Mainīgajam lielumam 140301 (neto apgrozījums (vērtība)): NACE B, C, G, H, I, J, L, M (izņemot M701, M72 un M75) un N sadaļa;

mainīgajiem lielumiem 140302 (vietējais neto apgrozījums (vērtība)), 140303 (ārējais neto apgrozījums (vērtība)), 140304 (ārējais neto apgrozījums (vērtība) (eurozona) (pēc izvēles valstīm ārpus eurozonas)) un 140305 (ārējais neto apgrozījums (vērtība) (ārpus eurozonas) (pēc izvēles valstīm ārpus eurozonas)): NACE B un C sadaļa.

Iedalījumi

Iedalījums pēc darbības

Mainīgajam lielumam 140301 (neto apgrozījums (vērtība)):

Visām valstīm:

NACE B un C sadaļas RPG, kā definēts šīs regulas II pielikuma A punktā (enerģētikas RPG, izņemot D un E sadaļu);

NACE sadaļu agregāti:

B+C, H+I+J+L+M (izņemot M701, M72 un M75)+N;

NACE sadaļas:

B, C, G, H, I, J, L, M (izņemot M701, M72 un M75) un N;

šādu NACE sadaļu nodaļas:

G, H, I, J, L, M (izņemot M701, M72 un M75) un N;

NACE G47. nodaļa bez G473. grupas;

NACE G473. grupa;

NACE G4711. klases + G472. grupas agregāts; NACE G4719. klases + grupu G474+G475+G476+G477+G478+G479 agregāts.

Vidējām un lielām valstīm , kā definēts šīs regulas III pielikuma A punkta 2. apakšpunktā:

papildus NACE B un C sadaļas nodaļas, NACE G sadaļas grupas, NACE G4711., G4719., G4791. klase.

Mainīgajiem lielumiem 140302 (vietējais neto apgrozījums (vērtība)), 140303 (ārējais neto apgrozījums (vērtība)), 140304 (ārējais neto apgrozījums (vērtība) (eurozona)) un 140305 (ārējais neto apgrozījums (vērtība) (ārpus eurozonas)):

Visām valstīm:

NACE B un C sadaļas RPG, kā definēts šīs regulas II pielikuma A punktā (enerģētikas RPG, izņemot D un E sadaļu);

NACE B+C sadaļu agregāti;

NACE B un C sadaļa.

Vidējām un lielām valstīm , kā definēts šīs regulas III pielikuma A punkta 2. apakšpunktā:

papildus NACE B un C sadaļas nodaļas.

Papildu iedalījumi, kas vajadzīgi vidējām un lielām valstīm, nav obligāti mazām valstīm (kā definētas šīs regulas III pielikuma A punkta 2. apakšpunktā).

Tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības

Attiecībā uz darbībām, kas klasificētas NACE G, H–M (izņemot K, M701, M72 un M75) un N sadaļā, par pārskata periodiem pirms 2021. gada un no 2021. gada janvāra līdz 2023. gada decembrim 2015. bāzes gadā DVV vietā var izmantot ENT.

Datu nosūtīšanas termiņš

T+2M attiecībā uz:

NACE B un C sadaļas RPG, kā definēts šīs regulas II pielikuma A punktā (enerģētikas RPG, izņemot D un E sadaļu);

NACE sadaļu agregāti:

B+C, H+I+J+L+M (izņemot M701, M72 un M75)+N;

NACE sadaļas:

B, C, G, H, I, J, L, M (izņemot M701, M72 un M75) un N;

šādu NACE sadaļu nodaļas:

B, C, H, I, J, L, M (izņemot M701, M72 un M75) un N;

NACE G45. un G46. nodaļa;

NACE grupas G451, G452, G453, G454, G461, G462, G463, G464, G465, G466, G467, G469, G471, G472, - G474, G475, G476, G477, G478 un G479;

NACE G4711., G4719. un G4791. klase.

Pārejas noteikumi NACE H+I+J+L+M (izņemot M701, M72 un M75) + N sadaļu agregāta iekļaušanai; NACE sadaļas un NACE H–M (izņemot K, M701, M72 un M75) un N sadaļas nodaļas, kā definēts VII pielikumā (3. punkta a) apakšpunktā).

T+1M attiecībā uz:

NACE G47. nodaļu:

NACE G47. nodaļas agregātu bez G473. grupas;

NACE G4711. klases+G472. grupas agregātu;

NACE G4719. klases+grupu G474+G475+G476+G477+G478+G479 agregātu;

NACE G473. grupu.

Pirmais pārskata periods

2000. gada janvāris NACE agregātiem, sadaļām un NACE B un C sadaļu nodaļām, izņemot:

Spānijai: 2002. gada janvāris;

Austrijai: 2005. gada janvāris attiecībā uz NACE B09.

2000. gada janvāris attiecībā uz NACE G47. nodaļu, NACE G47. nodaļas agregātu bez G473. grupas; NACE G4711. klases + G472. grupas agregātu; NACE G4719. klases + grupu G474+G475+G476+G477+G478+G479 agregātu; NACE G472. un G473. grupu NACE G4711., G4719. un G4791. klasi.

2005. gada janvāris attiecībā uz mainīgo lielumu 140304 (ārējais neto apgrozījums (vērtība) (eurozona)) un 140305 (ārējais neto apgrozījums (vērtība) (ārpus eurozonas)) prasībām:

2021. gada janvāris attiecībā uz NACE H+I+J+L+M (izņemot M701, M72 un M75)+N sadaļas agregātu; NACE G, H to M (izņemot K, M701, M72 un M75) un N sadaļu; NACE G45, G46. nodaļu un H–M (izņemot K, M701, M72 un M75) un N sadaļu nodaļām; NACE G45., G46. un G47. nodaļas (izņemot G472 un G473) grupām.

Eurozonas dalībvalstīm mainīgie lielumi 140304 (ārējais neto apgrozījums (vērtība) (eurozona)) un 140305 (ārējais neto apgrozījums (vērtība) (ārpus eurozonas)) ir jānorāda no tā gada sākuma, kad pievienojas eurozonai.


9. tabula. Īstermiņa uzņēmējdarbības statistika par nekustamo īpašumu

Mainīgie lielumi

150101. Būvatļaujas – mājokļu skaits

150102. Būvatļaujas – kvadrātmetri

Mērvienība

Absolūtās vērtības: nekoriģēti, ar kalendārām un sezonālām korekcijām

Statistiskā populācija

Mainīgajam lielumam 150101 (būvatļaujas – mājokļu skaits): CPA 41.00.1 (izņemot 41.00.14) – tikai jaunas dzīvojamās ēkas.

Mainīgajam lielumam 150102 (būvatļaujas – kvadrātmetri): CPA 41.00.1 un 41.00.2 – tikai jaunas dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas.

Iedalījumi

Iedalījums pēc produkta

Mainīgajam lielumam 150101 (būvatļaujas – mājokļu skaits): tikai jaunas dzīvojamās ēkas.

CPA 41.00.1 bez CPA 41.00.14

CPA 41.00.11

CPA 41.00.12+CPA 41.00.13

Mainīgajam lielumam 150102 (būvatļaujas – kvadrātmetri): tikai jaunas dzīvojamās un nedzīvojamās ēkas.

CPA 41.00.1

CPA 41.00.1 bez CPA 41.00.14

CPA 41.00.11

CPA 41.00.12+CPA 41.00.13

CPA 41.00.14

CPA41.00.2

CPA 41.00.2 bez 41.00.23

CPA 41.00.23

Datu nosūtīšanas termiņš

T+3M

Pirmais pārskata periods

2000. gada pirmais ceturksnis, izņemot:

Grieķijai: 2001. gada pirmais ceturksnis vai mēnesis (pēc izvēles) attiecībā uz 150102 (būvatļaujas – kvadrātmetri)

Slovākijai: 2003. gada pirmais ceturksnis vai mēnesis (pēc izvēles) attiecībā uz 150101 (būvatļaujas – mājokļu skaits) un 150102 (būvatļaujas – kvadrātmetri)

Austrijai: 2005. gada pirmais ceturksnis vai mēnesis (pēc izvēles) attiecībā uz 150102 (būvatļaujas – kvadrātmetri)


10. tabula. Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika par uzņēmumu darbībām

Mainīgie lielumi

210101. Aktīvo uzņēmumu skaits

220101. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits

220102. Darbinieku skaits

220103. Darbinieku skaits, izteikts pilnslodzes ekvivalenta vienībās

220201. Darbinieku nostrādātās stundas

220301. Darbinieku pabalstu izmaksas

220302. Darba samaksa un alga

220303. Sociālā nodrošinājuma izmaksas

240101. Preču un pakalpojumu kopējie iepirkumi

250101. Neto apgrozījums

250201. Bruto peļņas norma tālākpārdošanai paredzētām precēm (var piemērot 1 % kritēriju, kā definēts III pielikuma A punkta 1. apakšpunktā, pamatojoties uz “neto apgrozījumu” un “darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu”NACE nodaļu līmenī)

250301. Izlaides vērtība

250401. Pievienotā vērtība

250501. Bruto pamatdarbības pārpalikums

260101. Bruto ieguldījumi ilgtermiņa materiālajos aktīvos

260106. Bruto ieguldījumi ilgtermiņa nemateriālajos aktīvos, izņemot nemateriālo vērtību (var piemērot 1 % kritēriju, kā definēts III pielikuma A punkta 1. apakšpunktā, pamatojoties uz “neto apgrozījumu” un “darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu”NACE nodaļu līmenī)

260108. Materiālu ieguldījumu pārdošanas ieņēmumi (var piemērot 1 % kritēriju, kā definēts III pielikuma A punkta 1. apakšpunktā, pamatojoties uz “neto apgrozījumu” un “darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu”NACE nodaļu līmenī)

Mērvienība

Valsts valūta (tūkstošos), izņemot mainīgajiem lielumiem 210101 (aktīvo uzņēmumu skaits), 220101 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits), 220102 (darbinieku skaits), 220103 (darbinieku skaits, izteikts pilnslodzes ekvivalentos) un 220201 (darbinieku nostrādātās stundas): absolūtā vērtība

Statistiskā populācija

Mainīgajiem lielumiem, izņemot 250201 (bruto peļņas norma tālākpārdošanai paredzētām precēm), 260106 (bruto ieguldījumi ilgtermiņa nemateriālajos aktīvos, izņemot nemateriālo vērtību) un 260108 (materiālu ieguldījumu pārdošanas ieņēmumi): NACE B–N un P–R sadaļā un S95. un S96. nodaļā klasificētie tirgus ražotāji;

mainīgajiem lielumiem 250201 (bruto peļņas norma tālākpārdošanai paredzētām precēm) un 260108 (materiālu ieguldījumu pārdošanas ieņēmumi): NACE B–G sadaļā klasificētie tirgus ražotāji;

mainīgajam lielumam 260106 (bruto ieguldījumi ilgtermiņa nemateriālajos aktīvos, izņemot nemateriālo vērtību): NACE B–E sadaļā klasificētie tirgus ražotāji.

Iedalījumi

1.

Iedalījums pēc darbības (var piemērot CETO atzīmi, kā definēts III pielikuma B punktā)

Visiem mainīgajiem lielumiem, izņemot mainīgos lielumus 260106 (bruto ieguldījumi ilgtermiņa nemateriālajos aktīvos, izņemot nemateriālo vērtību) un 260108 (materiālu ieguldījumu pārdošanas ieņēmumi); mainīgajam lielumam 250201 (bruto peļņas norma tālākpārdošanai paredzētām precēm) tikai NACE B–G sadaļa:

NACE B–J, L–N un P–R sadaļai: sadaļas, nodaļas, grupas un klases;

NACE K sadaļai: sadaļas, nodaļas, grupas 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2 un 65.3, klases 64.11, 64.19, 64.20, 64.30, 65.11, 65.12, 65.20 un 65.30;

95. un 96. nodaļai: nodaļas, grupas un klases;

īpaši agregāti, kā definēts šīs regulas II pielikuma B punktā, attiecībā uz:

rūpniecība, būvniecība un pakalpojumi (izņemot valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumus, obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumus, sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbību, mājsaimniecību kā darba devēju darbību un ekstrateritoriālo organizāciju un institūciju darbību),

IKT kopā,

IKT ražošana,

IKT pakalpojumi,

augsto un vidēji augsto tehnoloģiju ražošana (pēc izvēles),

augsto tehnoloģiju ražošana,

vidēji augsto tehnoloģiju ražošana,

zemo un vidēji zemo tehnoloģiju ražošana (pēc izvēles),

vidēji zemo tehnoloģiju ražošana,

zemo tehnoloģiju ražošana,

informācijas sektors,

datorsaistītie pakalpojumi,

zināšanu ietilpīgi pakalpojumi kopā (pēc izvēles),

zināšanu ietilpīgi augsto tehnoloģiju pakalpojumi,

zināšanu ietilpīgi tirgus pakalpojumi,

zināšanu ietilpīgi finanšu pakalpojumi,

citi zināšanu ietilpīgi pakalpojumi (pēc izvēles),

zināšanu ietilpīgas darbības – uzņēmējdarbības nozares,

zināšanu ietilpīgas darbības (pēc izvēles),

tūrisma nozares (kopā) (pēc izvēles),

tūrisma nozares (pārsvarā tūrisms) (pēc izvēles),

tūrisma nozares (daļēji tūrisms) (pēc izvēles),

tūrisma nozares – transports (kopā) (pēc izvēles),

tūrisma nozares – sauszemes transports (pēc izvēles),

tūrisma nozares – ūdens transports (pēc izvēles),

tūrisma nozares – izmitināšana (pēc izvēles),

tūrisma nozares – pārtika un dzērieni (kopā) (pēc izvēles),

tūrisma nozares – automobiļu un cita noma (kopā) (pēc izvēles),

pakalpojumi (izņemot valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumus, obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumus, sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbību, mājsaimniecību kā darba devēju darbību un ekstrateritoriālo organizāciju un institūciju darbību)

Mainīgajiem lielumiem 210101 (aktīvo uzņēmumu skaits), 220101 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits), 220102 (darbinieku skaits), 220302 (darba samaksa un alga), 250101 (neto apgrozījums) un 250401 (pievienotā vērtība): papildus

(1)

īpaši agregāti, kā definēts šīs regulas II pielikuma B punktā, attiecībā uz:

kultūras un radošās nozares – kopā,

Kultūras un radošās nozares – pakalpojumi.

Mainīgajiem lielumiem 260106 (bruto ieguldījumi ilgtermiņa nemateriālajos aktīvos, izņemot nemateriālo vērtību) un 260108 (materiālu ieguldījumu pārdošanas ieņēmumi):

NACE sadaļas un nodaļas

Tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības

Attiecībā uz NACE 642, 643 un 653 darbībām, kas ir ekonomiski nenozīmīgas pievienotās vērtības un darbinieku un pašnodarbināto personu skaita ziņā, var norādīt nulles vērtības, izņemot attiecībā uz mainīgajiem lielumiem 210101 (aktīvo uzņēmumu skaits) un 220101 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu). Ja mainīgais lielums 220102 (darbinieku skaits) nav 0, būtu jānorāda arī šī vērtība.

Gadījumos, kad par fiskālo gadu attiecībā uz dažām statistikas vienībām ir pieejami avotdati, kas izmantoti mainīgā lieluma datu apkopošanai, un šos datus nevar pārrēķināt, lai aptvertu kalendāro gadu, kalendārā gada datus var noteikt kā aptuvenos datus, pamatojoties uz fiskālā gada datiem par šīm statistiskajām vienībām.

Datu nosūtīšanas termiņš

Provizoriski dati: T+10M attiecībā uz NACE sadaļām, nodaļām un grupām, kas attiecas uz mainīgajiem lielumiem 210101 (aktīvo uzņēmumu skaits), 220101 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits) un 250101 (neto apgrozījums).

Galīgie un validētie dati: T+18M visiem mainīgajiem lielumiem

Pirmais pārskata periods

2021


11. tabula. Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika par uzņēmumu darbībām, iedalot pēc lieluma klases vai juridiskās formas

Mainīgie lielumi

210101. Aktīvo uzņēmumu skaits

220101. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits

220102. Darbinieku skaits

220201. Darbinieku nostrādātās stundas

220301. Darbinieku pabalstu izmaksas

220302. Darba samaksa un alga

220303. Sociālā nodrošinājuma izmaksas

240101. Preču un pakalpojumu kopējie iepirkumi

250101. Neto apgrozījums

250301. Izlaides vērtība

250401. Pievienotā vērtība

250501. Bruto pamatdarbības pārpalikums

Mērvienība

Valsts valūta (tūkstošos), izņemot mainīgajiem lielumiem 210101 (aktīvo uzņēmumu skaits), 220101 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits), 220102 (darbinieku skaits) un 220201 (darbinieku nostrādātās stundas): absolūtā vērtība

Statistiskā populācija

Iedalījumam pēc darbības un darbinieku un pašnodarbināto personu skaita attiecībā uz mainīgajiem lielumiem 210101 (aktīvo uzņēmumu skaits), 220101 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits), 250101 (neto apgrozījums) un 250401 (pievienotā vērtība) un iedalījumam pēc darbības un juridiskās formas un iedalījumam pēc darbības un darbinieku skaita lieluma klases attiecībā uz mainīgajiem lielumiem 210101 (aktīvo uzņēmumu skaits), 220101 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits) un 220102 (darbinieku skaits): NACE B–N un P–R sadaļā un S95. un S96. nodaļā klasificētie tirgus ražotāji;

iedalījumam pēc darbības un apgrozījuma lieluma klases attiecībā uz mainīgajiem lielumiem 210101 (aktīvo uzņēmumu skaits), 220101 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits), 250101 (neto apgrozījums) un 250401 (pievienotā vērtība): NACE G sadaļā klasificētie tirgus ražotāji;

iedalījumam pēc darbības un darbinieku un pašnodarbināto personu skaita lieluma klases attiecībā uz citiem mainīgajiem lielumiem, izņemot 210101 (aktīvo uzņēmumu skaits), 220101 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits), 250101 (neto apgrozījums) un 250401 (pievienotā vērtība): NACE B–F sadaļā klasificētie tirgus ražotāji

Iedalījumi

1.

Iedalījums pēc darbības un darbinieku un pašnodarbināto personu skaita lieluma klases (var piemērot CETO atzīmi, kā definēts III pielikuma B punktā)

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Iedalījums pēc darbības:

NACE B–J, L–N un P–R sadaļai: sadaļas nodaļas un grupas;

NACE K sadaļai: sadaļas, nodaļas, 64.1., 64.2., 64.3., 64.9., 65.1., 65.2. un 65.3. grupa;

95. un 96. nodaļai: nodaļas un grupas.

Īpašs agregāts, kā definēts šīs regulas II pielikumā:

rūpniecība, būvniecība un pakalpojumi (izņemot valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumus, obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumus, sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbību, mājsaimniecību kā darba devēju darbību un ekstrateritoriālo organizāciju un institūciju darbību)

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaita lieluma klase:

NACE F–J, L–N un P–R sadaļai un S95. un S96. nodaļai tikai attiecībā uz mainīgajiem lielumiem 210101 (aktīvo uzņēmumu skaits) un 220101 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits): kopā, 0–1 darbinieks un pašnodarbināta persona, 2–9 darbinieki un pašnodarbinātas personas, 10–19 darbinieki un pašnodarbinātas personas, 20–49 darbinieki un pašnodarbinātas personas, 50–249 darbinieki un pašnodarbinātas personas, 250 un vairāk darbinieku un pašnodarbinātu personu;

NACE F–J, L–N un P–R sadaļai un S95. un S96. nodaļai attiecībā uz mainīgajiem lielumiem, izņemot 210101 (aktīvo uzņēmumu skaits) un 220101 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits): kopā, 0–9 darbinieki un pašnodarbinātas personas, 10–19 darbinieki un pašnodarbinātas personas, 20–49 darbinieki un pašnodarbinātas personas, 50–249 darbinieki un pašnodarbinātas personas, 250 un vairāk darbinieku un pašnodarbinātu personu;

NACE B–E un K sadaļai: kopā, 0–9 darbinieki un pašnodarbinātas personas, 10–19 darbinieki un pašnodarbinātas personas, 20–49 darbinieki un pašnodarbinātas personas, 50–249 darbinieki un pašnodarbinātas personas, 250 un vairāk darbinieku un pašnodarbinātu personu.

2.

Iedalījums pēc darbības un darbinieku skaita lieluma klases (var piemērot CETO atzīmi, kā definēts III pielikuma B punktā)

Tikai mainīgajiem lielumiem 210101 (aktīvo uzņēmumu skaits), 220101 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits) un 220102 (darbinieku skaits)

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Iedalījums pēc darbības:

NACE sadaļas;

šādu NACE nodaļu agregāti:

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

NACE nodaļas:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 un NACE G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q un R sadaļas visas nodaļas;

NACE G47. un J62. nodaļas grupas un NACE L, M un N sadaļas grupas;

NACE J62. nodaļas klases:

īpaši agregāti, kā definēts šīs regulas II pielikuma B punktā:

rūpniecība, būvniecība un pakalpojumi (izņemot valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumus, obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumus, sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbību, mājsaimniecību kā darba devēju darbību un ekstrateritoriālo organizāciju un institūciju darbību),

pakalpojumi (izņemot valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumus, obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumus, sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbību, mājsaimniecību kā darba devēju darbību un ekstrateritoriālo organizāciju un institūciju darbību)

IKT kopā,

IKT ražošana,

IKT pakalpojumi.

Darbinieku skaita lieluma klases iedalījums:

kopā, 0 darbinieku, 1–4 darbinieki, 5–9 darbinieki, 10 un vairāk darbinieku.

3.

Iedalījums pēc darbības un juridiskās formas (var piemērot CETO atzīmi, kā definēts III pielikuma B punktā)

Tikai mainīgajiem lielumiem 210101 (aktīvo uzņēmumu skaits), 220101 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits) un 220102 (darbinieku skaits)

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Iedalījums pēc darbības:

tāds pats kā 2. iedalījumā

Iedalījums pēc juridiskās formas:

kopā,

privāti un bez personiskās atbildības ierobežojuma,

privāta vai publiska akciju sabiedrība ar akciju turētāju ierobežotu atbildību,

privāti piederošas ierobežotas un neierobežotas atbildības partnerības (tostarp arī citas juridiskas formas, piemēram, kooperatīvi, asociācijas u. c.).

4.

Iedalījums pēc darbības un apgrozījuma lieluma klases

Tikai NACE G sadaļai

(Var piemērot CETO atzīmi, kā definēts III pielikuma B punktā; var piemērot 1 % kritēriju, kā definēts III pielikuma A punkta 1. apakšpunktā, pamatojoties uz “neto apgrozījumu” un “darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu”NACE nodaļu līmenī)

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Iedalījums pēc darbības: NACE sadaļas, nodaļas un grupas

Iedalījums pēc apgrozījuma lieluma klases: gada apgrozījums miljonos euro: kopā, 0 līdz mazāk nekā 1; 1 līdz mazāk nekā 2; 2 līdz mazāk nekā 5; 5 līdz mazāk nekā 10; 10 līdz mazāk nekā 20; 20 līdz mazāk nekā 50; 50 līdz mazāk nekā 200; 200 un vairāk

Tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības

Attiecībā uz NACE 642, 643 un 653 darbībām, kas ir ekonomiski nenozīmīgas pievienotās vērtības un darbinieku un pašnodarbināto personu skaita ziņā, var norādīt nulles vērtības, izņemot attiecībā uz mainīgajiem lielumiem 210101 (aktīvo uzņēmumu skaits) un 220101 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu). Ja mainīgais lielums 220102 (darbinieku skaits) nav 0, būtu jānorāda arī šī vērtība.

Gadījumos, kad par fiskālo gadu attiecībā uz dažām statistikas vienībām ir pieejami avotdati, kas izmantoti mainīgā lieluma datu apkopošanai, un šos datus nevar pārrēķināt, lai aptvertu kalendāro gadu, kalendārā gada datus var noteikt kā aptuvenos datus, pamatojoties uz fiskālā gada datiem par šīm statistiskajām vienībām.

Datu nosūtīšanas termiņš

Provizoriski dati: T+10M darbībai un iedalījumam pēc darbības un darbinieku un pašnodarbināto personu skaita lieluma klases attiecībā uz mainīgajiem lielumiem 210101 (aktīvo uzņēmumu skaits), 220101 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits) un 250101 (neto apgrozījums);

Galīgie un validētie dati: T+18M visiem mainīgajiem lielumiem

Pirmais pārskata periods

2021


12. tabula. Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika par uzņēmumu demogrāfijas notikumiem

Mainīgie lielumi

210201. Uzņēmumu dibināšana

210202. Uzņēmumu likvidēšana

210203. Uzņēmumu izdzīvošana

210102. To uzņēmumu skaits, kam ir vismaz viens darbinieks

210204. Uzņēmumi, kam ir pirmais darbinieks

210205. Uzņēmumi, kam vairs nav darbinieku

210206. Izdzīvojušie uzņēmumi, kam ir vismaz viens darbinieks

220401. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits jaundibinātos uzņēmumos

220402. Darbinieku skaits jaundibinātos uzņēmumos

220403. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits likvidētos uzņēmumos

220404. Darbinieku skaits likvidētos uzņēmumos

220405. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos

220406. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos dibināšanas gadā

220104. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks

220105. Darbinieku skaits uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks

220407. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits uzņēmumos, kam ir pirmais darbinieks

220408. Darbinieku skaits uzņēmumos, kam ir pirmais darbinieks

220409. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits uzņēmumos, kam vairs nav darbinieku

220410. Darbinieku skaits uzņēmumos, kam vairs nav darbinieku

220411. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks

220412. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks, dibināšanas gadā

Mērvienība

Absolūtā vērtība

Statistiskā populācija

NACE B–N un P–R sadaļā un S95. un S96. nodaļā klasificētie tirgus ražotāji

Iedalījumi

1.

Iedalījums pēc darbības un darbinieku skaita lieluma klases (var piemērot CETO atzīmi, kā definēts III pielikuma B punktā)

Visiem mainīgajiem lielumiem, izņemot šādus mainīgos:

210203 (uzņēmumu izdzīvošana),

210206 (izdzīvojušie uzņēmumi, kam ir vismaz viens darbinieks),

220405 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos),

220406 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos dibināšanas gadā),

220411 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks),

220412 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks, dibināšanas gadā).

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Iedalījums pēc darbības:

NACE sadaļas;

šādu NACE nodaļu agregāti:

C10+C11+C12, C13+C14, C17+C18, C24+C25, C29+C30, C31+C32;

NACE nodaļas:

C15, C16, C19, C20, C21, C22, C23, C26, C27, C28, C33, S95, S96 un NACE G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q un R sadaļas visas nodaļas;

NACE G47. un J62. nodaļas grupas un NACE L, M un N sadaļas grupas;

NACE J62. nodaļas klases:

īpaši agregāti, kā definēts šīs regulas II pielikuma B punktā:

rūpniecība, būvniecība un pakalpojumi (izņemot valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumus, obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumus, sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbību, mājsaimniecību kā darba devēju darbību un ekstrateritoriālo organizāciju un institūciju darbību),

pakalpojumi (izņemot valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumus, obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumus, sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbību, mājsaimniecību kā darba devēju darbību un ekstrateritoriālo organizāciju un institūciju darbību)

IKT kopā,

IKT ražošana,

IKT pakalpojumi.

Darbinieku skaita lieluma klases iedalījums:

kopā, 0 darbinieku, 1–4 darbinieki, 5–9 darbinieki, 10 un vairāk darbinieku.

Lieluma klase “0 darbinieku” nav jāiesniedz par šādiem mainīgajiem lielumiem:

210102 (to uzņēmumu skaits, kam ir vismaz viens darbinieks),

210204 (uzņēmumi, kam ir pirmais darbinieks),

210205 (uzņēmumi, kam vairs nav darbinieku),

220104 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks),

220105 (darbinieku skaits uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks),

220407 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits uzņēmumos, kam ir pirmais darbinieks),

220408 (darbinieku skaits uzņēmumos, kam ir pirmais darbinieks),

220409 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits uzņēmumos, kam vairs nav darbinieku),

220410 (darbinieku skaits uzņēmumos, kam vairs nav darbinieku).

2.

Iedalījums pēc darbības un juridiskās formas (var piemērot CETO atzīmi, kā definēts III pielikuma B punktā)

Visiem mainīgajiem lielumiem, izņemot šādus mainīgos:

210203 (uzņēmumu izdzīvošana),

210206 (izdzīvojušie uzņēmumi, kam ir vismaz viens darbinieks),

220405 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos),

220406 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos dibināšanas gadā),

220411 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks),

220412 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks, dibināšanas gadā).

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Iedalījums pēc darbības:

tāds pats kā 1. iedalījumā

Iedalījums pēc juridiskās formas:

kopā,

privāti un bez personiskās atbildības ierobežojuma,

privāta vai publiska akciju sabiedrība ar akciju turētāju ierobežotu atbildību,

privāti piederošas ierobežotas un neierobežotas atbildības partnerības (tostarp arī citas juridiskas formas, piemēram, kooperatīvi, asociācijas u. c.).

3.

Iedalījums pēc darbības, darbinieku skaita lieluma klases un kalendāro izdzīvošanas gadu skaita (var piemērot CETO atzīmi, kā definēts III pielikuma B punktā)

Mainīgajiem lielumiem

210203 (uzņēmumu izdzīvošana),

210206 (izdzīvojušie uzņēmumi, kam ir vismaz viens darbinieks),

220405 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos),

220406. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos dibināšanas gadā,

224011 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks) un

224012 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks, dibināšanas gadā).

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Iedalījums pēc darbības: tāds pats kā 1. iedalījumā.

Iedalījums pēc darbinieku skaita lieluma klases:

kopā, 0, 1–4, 5–9, 10+

Lieluma klase “0” nav jāiesniedz par šādiem mainīgajiem lielumiem:

210206 (izdzīvojušie uzņēmumi, kam ir vismaz viens darbinieks),

220411 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks),

220412 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks, dibināšanas gadā).

Iedalījums pēc kalendāro izdzīvošanas gadu skaita

1, 2, 3, 4, 5

Datu nosūtīšanas termiņš

Provizoriski dati:

T+18M mainīgajiem lielumiem 210202 (uzņēmumu likvidēšana), 220403 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits likvidētos uzņēmumos) un 220404 (darbinieku skaits likvidētos uzņēmumos),

T+20M mainīgajiem lielumiem 210205 (uzņēmumi, kam vairs nav darbinieku), 220409 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits uzņēmumos, kam vairs nav darbinieku) un 220410 (darbinieku skaits uzņēmumos, kam vairs nav darbinieku);

Galīgie un validētie dati:

T+18M mainīgajiem lielumiem 210201 (uzņēmumu dibināšana), 210203 (uzņēmumu izdzīvošana), 220401 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits jaundibinātos uzņēmumos), 220402 (darbinieku skaits jaundibinātos uzņēmumos), 220405 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos) un 220406 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos dibināšanas gadā),

T+20M mainīgajiem lielumiem 210102 (uzņēmumu skaits, kam ir vismaz viens darbinieks), 210204 (uzņēmumi, kam ir pirmais darbinieks), 210206 (izdzīvojušie uzņēmumi, kam ir vismaz viens darbinieks), 220104 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks), 220105 (darbinieku skaits uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks), 220407 (darbinieku un pašnodarbinātu personu skaits uzņēmumos, kam ir pirmais darbinieks), 220408 (darbinieku skaits uzņēmumos, kam ir pirmais darbinieks), 220411 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks) un 220412 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks, dibināšanas gadā),

T+30M mainīgajiem lielumiem 210202 (uzņēmumu likvidēšana), 220403 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits likvidētos uzņēmumos) un 220404 (darbinieku skaits likvidētos uzņēmumos),

T+32M mainīgajiem lielumiem 210205 (uzņēmumi, kam vairs nav darbinieku), 220409 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits uzņēmumos, kam vairs nav darbinieku) un 220410 (darbinieku skaits uzņēmumos, kam vairs nav darbinieku).

Pirmais pārskata periods

2021


13. tabula. Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika par augstas izaugsmes uzņēmumiem

Mainīgie lielumi

210103. Lielas izaugsmes uzņēmumu skaits

210104. Jaunizveidotu lielas izaugsmes uzņēmumu skaits

220106. Darbinieku skaits lielas izaugsmes uzņēmumos

220107. Darbinieku skaits jaunizveidotos lielas izaugsmes uzņēmumos

Mērvienība

Absolūtā vērtība

Statistiskā populācija

NACE B–N un P–R sadaļā un S95. un S96. nodaļā klasificētie tirgus ražotāji

Iedalījumi

Iedalījums pēc darbības (var piemērot CETO atzīmi, kā definēts III pielikuma B punktā)

NACE sadaļas (tikai NACE B–N un P–R sadaļai),

nodaļas un

grupas (izņemot NACE P–R sadaļu)

īpaši agregāti, kā definēts šīs regulas II pielikuma B punktā:

rūpniecība, būvniecība un pakalpojumi (izņemot valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumus, obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumus, sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbību, mājsaimniecību kā darba devēju darbību un ekstrateritoriālo organizāciju un institūciju darbību),

pakalpojumi (izņemot valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumus, obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumus, sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbību, mājsaimniecību kā darba devēju darbību un ekstrateritoriālo organizāciju un institūciju darbību)

Datu nosūtīšanas termiņš

Provizoriski dati: T+12M mainīgajiem lielumiem 210103 (augstas izaugsmes uzņēmumu skaits) un 220106 (darbinieku skaits augstas izaugsmes uzņēmumos);

Galīgie un validētie dati: T+18M visiem mainīgajiem lielumiem

Pirmais pārskata periods

2021


14. tabula. Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika par uzņēmumiem iedalījumā pēc galīgās kontrolējošās valsts

Mainīgie lielumi

210101. Aktīvo uzņēmumu skaits

210301. Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu skaits

220101. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits

220301. Darbinieku pabalstu izmaksas

220501. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits ārvalstu kontrolētos uzņēmumos

220701. Darbinieku pabalstu izmaksas ārvalstu kontrolētos uzņēmumos

230101. Iekšējie P&I izdevumi (var piemērot 1 % kritēriju, kā definēts III pielikuma A punkta 1. apakšpunktā, pamatojoties uz “neto apgrozījumu” vai “darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu” attiecīgajiem NACE A*38 līmeņa agregātiem attiecībā uz NACE B–F sadaļu)

230201. P&I personāls (var piemērot 1 % kritēriju, kā definēts III pielikuma A punkta 1. apakšpunktā, pamatojoties uz “neto apgrozījumu” vai “darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu” attiecīgajiem NACE A*38 līmeņa agregātiem attiecībā uz NACE B–F sadaļu)

230301. Iekšējie P&I izdevumi ārvalstu kontrolētos uzņēmumos (var piemērot 1 % kritēriju, kā definēts III pielikuma A punkta 1. apakšpunktā, pamatojoties uz “neto apgrozījumu” vai “darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu” attiecīgajiem NACE A*38 līmeņa agregātiem attiecībā uz NACE B–F sadaļu)

230401. P&I personāls ārvalstu kontrolētos uzņēmumos (var piemērot 1 % kritēriju, kā definēts III pielikuma A punkta 1. apakšpunktā, pamatojoties uz “neto apgrozījumu” vai “darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu” attiecīgajiem NACE A*38 līmeņa agregātiem attiecībā uz NACE B–F sadaļu)

240101. Preču un pakalpojumu kopējie iepirkumi

240102. Preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai

240301. Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu preču un pakalpojumu kopējie iepirkumi

240302. Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai

250101. Neto apgrozījums

250301. Izlaides vērtība

250401. Pievienotā vērtība

250601. Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu neto apgrozījums

250701. Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu izlaides vērtība

250801. Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu pievienotā vērtība

260101. Bruto ieguldījumi ilgtermiņa materiālajos aktīvos

260201. Ārvalstu kontrolētu uzņēmumu bruto ieguldījumi ilgtermiņa materiālajos aktīvos

Mērvienība

Absolūtā vērtība mainīgajiem lielumiem 210101 (aktīvo uzņēmumu skaits), 210301 (ārvalstu kontrolētu uzņēmumu skaits), 220101 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits), 220501 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits ārvalstu kontrolētos uzņēmumos), 230201 (P&I personāls) un 230401 (P&I personāls ārvalstu kontrolētos uzņēmumos);

valsts valūta (tūkstošos) citiem mainīgajiem lielumiem.

Statistiskā populācija

Visiem mainīgajiem lielumiem, izņemot mainīgos 230101 (iekšējie P&I izdevumi), 230301 (iekšējie P&I izdevumi ārvalstu kontrolētos uzņēmumos), 230201 (P&I personāls) un 230401 (P&I personāls ārvalstu kontrolētos uzņēmumos): NACE B–N un P–R sadaļā un S95. un S96. nodaļā klasificētie tirgus ražotāji;

mainīgajiem lielumiem 230101 (iekšējie P&I izdevumi), 230301 (iekšējie P&I izdevumi ārvalstu kontrolētos uzņēmumos), 230201 (P&I personāls) un 230401 (P&I personāls ārvalstu kontrolētos uzņēmumos): NACE B–F sadaļā klasificētie tirgus ražotāji.

Iedalījumi

Dati tiks sniegti atbilstīgā detalizācijas pakāpē iedalījumā pēc galīgās kontroles valsts atbilstoši jēdzienam “galīgā kontrolējošā institucionālā vienība” un pēc uzņēmuma veida.

1.

Iedalījums pēc darbības un ģeogrāfiskais iedalījums

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Visiem mainīgajiem lielumiem, izņemot mainīgos 230101 (iekšējie P&I izdevumi), 230301 (iekšējie P&I izdevumi ārvalstu kontrolētos uzņēmumos), 230201 (P&I personāls) un 230401 (P&I personāls ārvalstu kontrolētos uzņēmumos):

Iedalījums pēc darbības:

NACE sadaļas;

šādu NACE nodaļu agregāti:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88, S95+S96

NACE nodaļas:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86,

īpaši agregāti, kā definēts šīs regulas II pielikuma B punktā:

rūpniecība, būvniecība un pakalpojumi (izņemot valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumus, obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumus, sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbību, mājsaimniecību kā darba devēju darbību un ekstrateritoriālo organizāciju un institūciju darbību),

pakalpojumi (izņemot valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumus, obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumus, sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbību, mājsaimniecību kā darba devēju darbību un ekstrateritoriālo organizāciju un institūciju darbību)

mainīgajiem lielumiem 230101 (iekšējie P&I izdevumi), 230301 (iekšējie P&I izdevumi ārvalstu kontrolētos uzņēmumos), 230201 (P&I personāls) un 230401 (P&I personāls ārvalstu kontrolētos uzņēmumos):

Iedalījums pēc darbības

NACE sadaļas;

šādu NACE nodaļu agregāti:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32,

NACE nodaļas:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33

Īpašs agregāts, kā definēts šīs regulas II pielikumā:

rūpniecība un būvniecība

Ģeogrāfiskais iedalījums:

mainīgajiem lielumiem 210101 (aktīvo uzņēmumu skaits), 220101 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits), 220301 (darbinieku pabalstu izmaksas), 230101 (iekšējie P&I izdevumi) un 230201 (P&I personāls), 240101 (preču un pakalpojumu kopējie iepirkumi), 240102 (preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai, 250101 (neto apgrozījums), 250301 (izlaides vērtība), 250401 (pievienotā vērtība) un 260101 (bruto ieguldījumi ilgtermiņa materiālajos aktīvos) – ģeogrāfiskie agregāti “pasaulē kopā” un “vietējā līmenī kontrolēti”.

Citiem mainīgajiem lielumiem: 1. ģeogrāfiskais līmenis, kā definēts īstenošanas aktā saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2152 7. panta 1. punkta d) apakšpunktu

2.

Ģeogrāfiskais iedalījums

Mainīgajiem lielumiem 210301 (ārvalstu kontrolētu uzņēmumu skaits), 220501 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits ārvalstu kontrolēts uzņēmumos), 220701 (darbinieku pabalstu izmaksas ārvalstu kontrolētos uzņēmumos), 230301 (iekšējie P&I izdevumi ārvalstu kontrolētos uzņēmumos), 230401 (P&I personāls ārvalstu kontrolētos uzņēmumos), 240301 (ārvalstu kontrolētu uzņēmumu preču un pakalpojumu kopējie iepirkumi), 240302 (ārvalstu kontrolētu uzņēmumu preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai), 250601 (ārvalstu kontrolētu uzņēmumu neto apgrozījums), 250701 (ārvalstu kontrolētu uzņēmumu izlaides vērtība), 250801 (ārvalstu kontrolētu uzņēmumu pievienotā vērtība) un 260201 (ārvalstu kontrolētu uzņēmumu bruto ieguldījumi ilgtermiņa materiālajos aktīvos) – 3. ģeogrāfiskais līmenis, kā definēts īstenošanas aktā saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2152 7. panta 1. punkta d) apakšpunktu

Tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības

Attiecībā uz K64. nodaļu aptuveno vērtību mainīgajiem lielumiem 250101 un 250601 (neto apgrozījums) var noteikt pēc izlaides vērtības, kā definēts šīs regulas IV pielikumā.

Attiecībā uz NACE 642, 643 un 653 darbībām, kas iekļautas datos un ir ekonomiski nenozīmīgas pievienotās vērtības un darbinieku un pašnodarbināto personu skaita ziņā, var pieņemt nulles vērtības, izņemot mainīgajiem lielumiem 210101 (aktīvo uzņēmumu skaits), 220101 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits), 210301 (ārvalstu kontrolētu uzņēmumu skaits) un 220501 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits ārvalstu kontrolētos uzņēmumos).

Attiecībā uz NACE K sadaļas darbībām var pieņemt, ka mainīgo lielumu 240102 un 240302 (preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai) vērtība ir ekonomiski nenozīmīga, tāpēc par mainīgajiem lielumiem 240102 un 240302 var norādīt nulles vērtības.

Komisija (Eurostat) un dalībvalstis var vienoties par papildu aptuvenajām vērtībām attiecībā uz NACE K sadaļas darbībām, ņemot vērā valstu nosacījumus.

Gadījumos, kad par fiskālo gadu attiecībā uz dažām statistikas vienībām ir pieejami avotdati, kas izmantoti mainīgā lieluma datu apkopošanai, un šos datus nevar pārrēķināt, lai aptvertu kalendāro gadu, kalendārā gada datus var noteikt kā aptuvenos datus, pamatojoties uz fiskālā gada datiem par šīm statistiskajām vienībām.

Datu nosūtīšanas termiņš

T+20M

Pirmais pārskata periods

2021


15. tabula. Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika par ārvalstu kontrolējošiem uzņēmumiem un iekšzemes saistītiem uzņēmumiem, kas darbojas ziņojošajā valstī

Mainīgie lielumi

210401. Ārvalstu kontrolējošo uzņēmumu (UCI jēdziens) un iekšzemes saistīto uzņēmumu skaits

220601. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits ārvalstu kontrolējošos uzņēmumos (UCI jēdziens) un iekšzemes saistītos uzņēmumos

250901. Ārvalstu kontrolējošo uzņēmumu (UCI jēdziens) un iekšzemes saistītu uzņēmumu neto apgrozījums

Mērvienība

Absolūtā vērtība mainīgajiem lielumiem 210401 (ārvalstu kontrolējošo uzņēmumu (UCI jēdziens) un iekšzemes saistīto uzņēmumu skaits) un 220601 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits ārvalstu kontrolējošos uzņēmumos (UCI jēdziens) un iekšzemes saistītos uzņēmumos),

valsts valūta (tūkstoši) mainīgajam lielumam 250901 (ārvalstu kontrolējošo uzņēmumu (UCI jēdziens) un iekšzemes saistītu uzņēmumu neto apgrozījums)

Statistiskā populācija

NACE B–N un P–S sadaļā klasificētie tirgus ražotāji

Iedalījumi

Iedalījums pēc uzņēmuma darbības

NACE sadaļas;

šādu NACE nodaļu agregāti:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88

NACE nodaļas:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86

Īpaši agregāti, kā definēts šīs regulas II pielikuma B punktā

rūpniecība, būvniecība un pakalpojumi (izņemot valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumus, obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumus, mājsaimniecību kā darba devēju darbību un ekstrateritoriālo organizāciju un institūciju darbību),

pakalpojumi (izņemot valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumus, obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumus, mājsaimniecību kā darba devēju darbību un ekstrateritoriālo organizāciju un institūciju darbību)

Tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības

Attiecībā uz K64. nodaļu aptuveno vērtību mainīgajam lielumam 250901 (neto apgrozījums) var noteikt pēc izlaides vērtības, kā definēts šīs regulas IV pielikumā.

Attiecībā uz NACE 642, 643 un 653 darbībām, kas iekļautas datos un ir ekonomiski nenozīmīgas pievienotās vērtības un darbinieku un pašnodarbināto personu skaita ziņā, attiecībā uz mainīgo lielumu 250901 (ārvalstu kontrolējošo uzņēmumu (UCI jēdziens) un iekšzemes saistītu uzņēmumu neto apgrozījums) var pieņemt nulles vērtības.

Komisija (Eurostat) un dalībvalstis var vienoties par papildu aptuvenajām vērtībām attiecībā uz NACE K sadaļas darbībām, ņemot vērā valstu nosacījumus.

Gadījumos, kad par fiskālo gadu attiecībā uz dažām statistikas vienībām ir pieejami avotdati, kas izmantoti mainīgā lieluma datu apkopošanai, un šos datus nevar pārrēķināt, lai aptvertu kalendāro gadu, kalendārā gada datus var noteikt kā aptuvenos datus, pamatojoties uz fiskālā gada datiem par šīm statistiskajām vienībām.

Datu nosūtīšanas termiņš

T+20M

Pirmais pārskata periods

2021


16. tabula. Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika par preču tirdzniecību iedalījumā pēc uzņēmumu raksturlielumiem

Mainīgie lielumi

210501. Preces importējošo uzņēmumu skaits

210502. Preces eksportējošo uzņēmumu skaits

240401. Importa statistiskā vērtība iedalījumā pēc uzņēmumiem

251101. Eksporta statistiskā vērtība iedalījumā pēc uzņēmumiem

Mērvienība

Absolūtā vērtība mainīgajiem lielumiem 210501 (preces eksportējošo uzņēmumu skaits) un 210502 (preces importējošo uzņēmumu skaits);

valsts valūta (vienības) mainīgajiem lielumiem 240401 (importa statistiskā vērtība iedalījumā pēc uzņēmumiem) un 251101 (eksporta statistiskā vērtība iedalījumā pēc uzņēmumiem)

Statistiskā populācija

Preču kopējais eksports vai imports;

NACE A–U sadaļa

Iedalījumi

Katrs no 1 līdz 11 iedalījumam jāapvieno ar turpmāk norādīto ģeogrāfisko iedalījumu

Ģeogrāfiskais iedalījums

Pasaule

Savienība

Ārpus Savienības

1.

Iedalījums pēc darbības

Kopā

NACE sadaļas

NACE nodaļas

NACE C, D, E un G sadaļas grupas

Nav zināms

2.

Iedalījums pēc darbības un darbinieku un pašnodarbināto personu skaita lieluma klases:

Iedalījums pēc darbības:

Kopā

NACE sadaļas

NACE C un G sadaļas nodaļas

īpaši agregāti, kā definēts šīs regulas II pielikuma B punktā:

rūpniecība,

cita, izņemot rūpniecību un tirdzniecību

Nav zināms

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaita lieluma klases iedalījums:

Kopā

0–9 darbinieki un pašnodarbinātās personas

10-49 darbinieki un pašnodarbinātās personas

50-249 darbinieki un pašnodarbinātās personas

250 un vairāk darbinieku un pašnodarbināto personu

Nav zināms

3.

Iedalījums pēc darbības un papildu ģeogrāfiskais iedalījums

Iedalījums pēc darbības:

Kopā

NACE G sadaļa

īpaši agregāti, kā definēts šīs regulas II pielikuma B punktā

rūpniecība,

cita, izņemot rūpniecību un tirdzniecību

Nav zināms

Papildu ģeogrāfiskais iedalījums:

Atsevišķas dalībvalstis

Vissvarīgākās partnervalstis un zonas ārpus Eiropas

4.

Iedalījums pēc darbinieku un pašnodarbināto personu skaita lieluma klases un papildu ģeogrāfiskais iedalījums

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaita lieluma klases iedalījums:

Kopā

0–9 darbinieki un pašnodarbinātās personas

10-49 darbinieki un pašnodarbinātās personas

50-249 darbinieki un pašnodarbinātās personas

250 un vairāk darbinieku un pašnodarbināto personu

Nav zināms

Papildu ģeogrāfiskais iedalījums:

Atsevišķas dalībvalstis

Vissvarīgākās partnervalstis un zonas ārpus Eiropas

5.

Iedalījums pēc darbības un partnervalstu skaita

Iedalījums pēc darbības:

Tāds pats kā 3. iedalījumā

Partnervalstu skaita iedalījums:

Kopā

1

2

3–5

6–9

10–14

15–19

20+

Nav zināms

6.

Iedalījums pēc darbības un tirdzniecības koncentrācijas (tikai mainīgajiem lielumiem 251101 (eksporta statistiskā vērtība iedalījumā pēc uzņēmumiem) un 240401 (importa statistiskā vērtība iedalījumā pēc uzņēmumiem)

Iedalījums pēc darbības:

Tāds pats kā 3. iedalījumā

Tirdzniecības koncentrācijas iedalījums:

Kopā

galvenie 5

10

20

50

100

500

1 000 uzņēmumu

7.

Iedalījums pēc darbības un tirgotāju veida

Dati jāsniedz par importu, eksportu un kopējo tirdzniecību

Iedalījums pēc darbības:

Tāds pats kā 2. iedalījumā

Tirgotāju veida iedalījums:

Kopā

Vienvirziena tirgotāji

Divvirzienu tirgotāji

Visu veidu tirgotāji

8.

Iedalījums pēc darbības un eksporta intensitātes (eksporta īpatsvars apgrozījumā)

Iedalījums pēc darbības:

Tāds pats kā 2. iedalījumā

Eksporta intensitātes iedalījums:

Kopā

Nav eksporta (0)

No 0 līdz mazāk nekā 25

No 25 līdz mazāk nekā 50

No 50 līdz mazāk nekā 75

75 vai vairāk

Nav zināms

9.

Iedalījums pēc darbības un kontroles veida

Iedalījums pēc darbības:

Tāds pats kā 2. iedalījumā

Kontroles veida iedalījums:

Kopā

Vietējā līmenī kontrolēti uzņēmumi, papildu iedalījums, ja pieejams:

vietējā līmenī kontrolēti uzņēmumi, kam nav savu saistīto uzņēmumu ārvalstīs,

vietējā līmenī kontrolēti uzņēmumi, kam ir savi saistītie uzņēmumi ārvalstīs,

ārvalstu kontrolēti uzņēmumi

Nav zināms

10.

Iedalījums pēc darbības un precēm (tikai mainīgajiem lielumiem 251101 (eksporta statistiskā vērtība iedalījumā pēc uzņēmumiem) un 240401 (importa statistiskā vērtība iedalījumā pēc uzņēmumiem))

Iedalījums pēc darbības:

Tāds pats kā 2. iedalījumā

Preču iedalījums:

Kopā

CPA nodaļu līmenis C sadaļas 10.–32. nodaļas produktiem

CPA sadaļu līmenis A, B, C, D un E sadaļas produktiem

Īpašs agregāts, kā definēts šīs regulas II pielikumā:

Citi CPA produkti

Nav zināms

11.

Tirdzniecības populācija

Dati jāsniedz par importu, eksportu un kopējo tirdzniecību

Tirdzniecības datu atbilsmes komercreģistram iedalījums pēc uzņēmumu skaita un tirgotāju skaita attiecībā uz konkrētām tirgotāju populācijām.

Tirdzniecības datu atbilsmes komercreģistram iedalījums pēc statistiskās vērtības attiecībā uz konkrētām tirgotāju populācijām.

Datu nosūtīšanas termiņš

T+12 M

Pirmais pārskata periods

2022


17. tabula. Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika par pakalpojumu tirdzniecību iedalījumā pēc uzņēmumu raksturlielumiem (STEC) – ikgadējie dati

Mainīgie lielumi

240401. Importa statistiskā vērtība iedalījumā pēc uzņēmumiem

251101. Eksporta statistiskā vērtība iedalījumā pēc uzņēmumiem

Mērvienība

Valsts valūta (tūkstošos)

Statistiskā populācija

To pakalpojumu kopējais eksports vai imports, ar kuriem notiek tirdzniecība starp rezidentiem un nerezidentiem

NACE A–U sadaļa

Iedalījumi

Visi iedalījumi (1–3) jāapvieno ar turpmāk norādīto ģeogrāfisko iedalījumu

Ģeogrāfiskais iedalījums

Pasaule

Savienība

Ārpus Savienības

1.

Iedalījums pēc darbības un darbinieku un pašnodarbināto personu skaita lieluma klases:

Iedalījums pēc darbības:

Kopā

Attiecībā uz turpmāk norādītajiem iedalījumiem var piemērot CETO atzīmi, kā definēts III pielikuma B punktā:

šādu NACE sadaļu agregāti:

A+B, D+E, I+L+O+P+Q+R+S+T+U

NACE sadaļas:

C, F, G, H, J, K, M, N

Nav zināms

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaita lieluma klases iedalījums:

Kopā

Attiecībā uz turpmāk norādītajiem iedalījumiem var piemērot CETO atzīmi, kā definēts III pielikuma B punktā:

0-49 darbinieki un pašnodarbinātās personas

Pēc izvēles: 0–9 darbinieki un pašnodarbinātās personas

Pēc izvēles: 10-49 darbinieki un pašnodarbinātās personas

50-249 darbinieki un pašnodarbinātās personas

250 un vairāk darbinieku un pašnodarbināto personu

Nav zināms

2.

Iedalījums pēc darbības, produktu veida un papildu ģeogrāfiskais iedalījums

Iedalījums pēc darbības:

Tāds pats kā 1. iedalījumā

Produktu iedalījums:

Pakalpojumi kopā

Attiecībā uz turpmāk norādītajiem iedalījumiem var piemērot CETO atzīmi, kā definēts III pielikuma B punktā:

EBOPS 2010 pamatkomponenti, kā definēts VI pielikuma 2. iedaļas 1. tabulā

Nav zināms

Pēc izvēles: EBOPS 2010 detalizētie komponenti 10.1, 10.2 un 10.3, kā definēts VI pielikuma 2. iedaļas 1. tabulā

Pēc izvēles: Papildu ģeogrāfiskais iedalījums

Jānorāda tikai par kopējiem pakalpojumiem:

Atsevišķas ES dalībvalstis

Amerikas Savienotās Valstis

3.

Iedalījums pēc darbības un kontroles veida

Iedalījums pēc darbības:

tāds pats kā 1. iedalījumā.

Kontroles veida iedalījums:

Kopā

Attiecībā uz turpmāk norādītajiem iedalījumiem var piemērot CETO atzīmi, kā definēts III pielikuma B punktā:

Vietējā līmenī kontrolēti uzņēmumi

Pēc izvēles: papildu iedalījums, ja pieejams:

Vietējā līmenī kontrolēti uzņēmumi, kam nav savu saistīto uzņēmumu ārvalstīs

Vietējā līmenī kontrolēti uzņēmumi, kam ir savi saistītie uzņēmumi ārvalstīs

ārvalstu kontrolēti uzņēmumi

Nav zināms

Datu nosūtīšanas termiņš

T+18 M

Tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības

Būtu jāizmanto metodes un aplēses, kas ieteiktas Eurostat un EASO Rokasgrāmatā apkopotājiem par pakalpojumu tirdzniecības statistiku iedalījumā pēc uzņēmumu raksturlielumiem (Eurostat-OECD Compilers Guide for Statistics on Services Trade by Enterprise Characteristics). Valstis var arī izmantot jebkuru citu līdzvērtīgu metodi vai aplēsi atbilstoši MSITS 2010 principiem un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2152 4. pantam.

Visos gadījumos izmantotajām metodēm vajadzētu būt skaidri aprakstītām metadatos.

Pirmais pārskata periods

2022


18. tabula. Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika par iekšējiem P&I izdevumiem

Mainīgie lielumi

230101. Iekšējie P&I izdevumi

Mērvienība

Valsts valūta (tūkstošos)

Statistiskā populācija

Visas P&I iesaistītās vienības, kas klasificētas NACE A–U sadaļā

Iedalījumi

1.

Iedalījums pēc darbības sektora

Kopā par visiem turpmāk uzskaitītajiem sektoriem

Uzņēmējdarbības sektors

Augstākās izglītības sektors

Valsts sektors

Privātais bezpeļņas sektors

2.

Iedalījums pēc darbības sektora un līdzekļu avota

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums

Darbības sektoru iedalījums:

tāds pats kā 1. iedalījums

Līdzekļu avota iedalījums:

Kopā par visiem turpmāk uzskaitītajiem līdzekļu avotiem

Uzņēmējdarbības sektors

Valsts sektors

Privātais bezpeļņas sektors

Augstākās izglītības sektors

Pārējā pasaule

Ārvalstu uzņēmumi

Ārvalstu uzņēmumi vienā un tajā pašā grupā (tikai uzņēmējdarbības sektoram)

Citi ārvalstu uzņēmumi (tikai uzņēmējdarbības sektoram)

Eiropas Komisija

Starptautiskas organizācijas

Citi avoti

3.

Iedalījums pēc darbības sektora un P&I veida (pēc izvēles attiecībā uz “Augstākās izglītības sektors” un “Kopā”)

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Darbības sektoru iedalījums:

tāds pats kā 1. iedalījums

P&I veida iedalījums

Fundamentālie pētījumi

Lietišķie pētījumi

Eksperimentālā izstrāde

4.

Iedalījums pēc darbības sektora un izmaksu veida

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Darbības sektoru iedalījums:

tāds pats kā 1. iedalījums

Izmaksu veida iedalījums:

kārtējās izmaksas (darbaspēka izmaksas un citas izmaksas),

kapitāla izdevumi

5.

Iedalījums pēc darbības (tikai uzņēmējdarbības sektoram)

Kopā par visām NACE sadaļām no A līdz U;

sadaļu D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U agregāti;

sadaļas A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T

nodaļu C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88 agregāti;

nodaļas C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99

NACE grupas C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951

Īpaši agregāti, kā definēts šīs regulas II pielikuma B punktā

IKT kopā,

IKT ražošana,

IKT pakalpojumi.

6.

Iedalījums pēc rūpniecības orientācijas (tikai uzņēmējdarbības sektoram) (pēc izvēles)

“Rūpniecības orientācijas” iedalījums:

tāds pats kā 5. iedalījums

7.

Iedalījums pēc darbinieku un pašnodarbināto personu skaita lieluma klases (tikai uzņēmējdarbības sektoram)

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaita lieluma klase:

Kopā par visām turpmāk uzskaitītajām lieluma klasēm, tostarp neobligāto lieluma klasi “0–9”

0–9 darbinieki un pašnodarbinātās personas (pēc izvēles)

10-49 darbinieki un pašnodarbinātās personas

50-249 darbinieki un pašnodarbinātās personas

250 un vairāk darbinieku un pašnodarbināto personu

8.

Iedalījums pēc līdzekļu avota un darbinieku un pašnodarbināto personu skaita lieluma klases (tikai uzņēmējdarbības sektoram)

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Līdzekļu avota iedalījums:

Kopā par visiem turpmāk uzskaitītajiem līdzekļu avotiem

Uzņēmējdarbības sektors

Valsts sektors

Privātais bezpeļņas sektors

Augstākās izglītības sektors

Pārējā pasaule

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaita lieluma klase:

Kopā par visām turpmāk uzskaitītajām lieluma klasēm, tostarp neobligāto lieluma klasi “0–9”

0–9 darbinieki un pašnodarbinātās personas (pēc izvēles)

10-49 darbinieki un pašnodarbinātās personas

50-249 darbinieki un pašnodarbinātās personas

250 un vairāk darbinieku un pašnodarbināto personu

9.

Iedalījums pēc galvenās pētniecības un izstrādes jomas (tikai attiecībā uz valsts sektoru un augstākās izglītības sektoru)

Dabas zinātnes,

inženiertehnoloģija,

medicīnas un veselības zinātnes,

lauksaimniecības un veterinārās zinātnes,

sociālās zinātnes,

humanitārās un mākslas zinātnes

10.

Iedalījums pēc sociāli ekonomiskā mērķa (tikai valsts sektoram) (pēc izvēles)

Nomenklatūras nodaļu līmenī attiecībā uz zinātnes programmu un budžetu analīzi un salīdzinājumu (NABS)

Datu nosūtīšanas termiņš

Visi iedalījumi (izņemot darbības nozares iedalījumu):

Katra nepāra gada galīgie un validētie dati T+18M

Darbības sektoru iedalījums:

Katru gadu

provizoriskie dati T+10M

galīgie un validētie dati T+18M

Pirmais pārskata periods

2021


19. tabula. Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika par nodarbinātību P&I

Mainīgie lielumi

230201. P&I personāls

230202. Pētnieki

Mērvienība

Absolūtā vērtība

Statistiskā populācija

Visas P&I iesaistītās vienības, kas klasificētas NACE A–U sadaļā

Iedalījumi

1.

Iedalījums pēc darbības sektora

Dati jāiesniedz, izteikti darbinieku skaitā un pilnslodzes ekvivalenta vienībās

Kopā par visiem turpmāk uzskaitītajiem sektoriem

Uzņēmējdarbības sektors

Augstākās izglītības sektors

Valsts sektors

Privātais bezpeļņas sektors

2.

Iedalījums pēc darbības sektora un amata

Tikai mainīgajam lielumam 230201 (P&I personāls); dati jāiesniedz, izteikti pilnslodzes ekvivalenta vienībās

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Darbības sektoru iedalījums:

tāds pats kā 1. iedalījums

Iedalījums pēc amata:

Kopā par visiem turpmāk uzskaitītajiem amatiem

Pētnieki,

cits P&I personāls (pēc izvēles),

tehniķi un līdzvērtīgi darbinieki (pēc izvēles),

cits atbalsta personāls (pēc izvēles)

3.

Iedalījums pēc darbības sektora un kvalifikācijas (pēc izvēles)

Dati jāiesniedz, izteikti pilnslodzes ekvivalenta vienībās

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Darbības sektoru iedalījums:

tāds pats kā 1. iedalījums

Kvalifikācijas iedalījums:

Kopā par visiem turpmāk uzskaitītajiem kvalifikācijas līmeņiem

PhD ieguvēji (ISCED 2011, 8. līmenis),

citi universitātes grādi un citi terciārie diplomi (ISCED 2011, 5., 6. un 7. līmenis),

citas kvalifikācijas

4.

Iedalījums pēc darbības sektora, amata un dzimuma

Tikai mainīgajam lielumam 230201 (P&I personāls); dati jāiesniedz, izteikti darbinieku skaitā

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Darbības sektoru iedalījums:

tāds pats kā 1. iedalījums

Iedalījums pēc amata:

tāds pats kā 2. iedalījums

Iedalījums pēc dzimuma:

kopā,

sievietes

5.

Iedalījums pēc darbības sektora, kvalifikācijas un dzimuma (pēc izvēles)

Dati jāiesniedz, izteikti darbinieku skaitā

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Darbības sektoru iedalījums:

tāds pats kā 1. iedalījums

Kvalifikācijas iedalījums:

tāds pats kā 3. iedalījums

Iedalījums pēc dzimuma:

tāds pats kā 4. iedalījumā

6.

Iedalījums pēc darbības

Dati jāiesniedz tikai par uzņēmējdarbības sektoru; dati jāiesniedz, izteikti darbinieku skaitā un pilnslodzes ekvivalenta vienībās

Kopā par visām NACE sadaļām no A līdz U;

sadaļu D+E, G+H+I+J+K+L+M+N, O+P, S+T+U agregāti

sadaļas A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, M, N, Q, R, S, T

nodaļu C10+C11+C12, C10+C11, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C25+C26+C27+C28+C29+C30, D35+E36, E37+E38+E39, J58+J59+J60, M69+M70+M71, M73+M74+M75, Q87+Q88 agregāti;

nodaļas C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C29, C30, C31, C32, C33, D35, J61, J62, J63, L68, M71, M72, O84, P85, Q86, U99

NACE grupas C254, C261, C262, C263, C264, C265, C266, C267, C268, C301, C302, C303, C304, C309, C325, G465, J582, J631, M721, M722, S951

Īpaši agregāti, kā definēts šīs regulas II pielikuma B punktā

IKT kopā,

IKT ražošana,

IKT pakalpojumi.

7.

Iedalījums pēc galvenās pētniecības un izstrādes jomas un dzimuma

Dati jāiesniedz tikai par valsts sektoru un augstākās izglītības sektoru

Darbinieku skaits

Pilnslodzes ekvivalenta vienības (pēc izvēles)

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Galvenās pētniecības un izstrādes jomas iedalījums:

Dabas zinātnes,

inženiertehnoloģija,

medicīnas un veselības zinātnes,

lauksaimniecības un veterinārās zinātnes,

sociālās zinātnes,

humanitārās un mākslas zinātnes

Iedalījums pēc dzimuma:

tāds pats kā 4. iedalījumā

8.

Iedalījums pēc darbības un dzimuma

Dati jāiesniedz, izteikti darbinieku skaitā, un tikai par uzņēmējdarbības sektoru

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Iedalījums pēc darbības:

tāds pats kā 6. iedalījums

Iedalījums pēc dzimuma:

tāds pats kā 4. iedalījumā

9.

Iedalījums pēc darbinieku un pašnodarbināto personu skaita lieluma klases

Dati jāiesniedz, izteikti darbinieku pilnslodzes ekvivalenta vienībās, un tikai par uzņēmējdarbības sektoru

Darbinieku un pašnodarbināto personu skaita lieluma klases iedalījums:

0–9 darbinieki un pašnodarbinātās personas (pēc izvēles),

10–49 darbinieki un pašnodarbinātās personas,

50-249 darbinieki un pašnodarbinātās personas,

250 un vairāk darbinieku un pašnodarbināto personu

Kopējais rādītājs par uzņēmējdarbības sektoru aptver visas iepriekš uzskaitītās lieluma klases, tostarp neobligāto lieluma klasi “0–9”.

10.

Iedalījums pēc darbības sektora un dzimuma

Tikai mainīgajam lielumam 230202 (pētnieki); dati jāsniedz, izteikti

darbinieku skaitā,

pilnslodzes ekvivalenta vienībās (pēc izvēles)

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Darbības sektoru iedalījums:

tāds pats kā 1. iedalījums

Iedalījums pēc dzimuma:

tāds pats kā 4. iedalījumā

11.

Iedalījums pēc darbības sektora, vecuma grupas un dzimuma (pēc izvēles)

Tikai mainīgajam lielumam 230202 (pētnieki); dati jāiesniedz, izteikti darbinieku skaita vienībās

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Darbības sektoru iedalījums:

tāds pats kā 1. iedalījums

Attiecībā uz uzņēmējdarbības sektoru un privāto bezpeļņas sektoru: pēc izvēles

Iedalījums pēc vecuma grupas:

Kopā par visām turpmāk uzskaitītajām vecuma grupām

< 25

25–34

35–44

45–54

55–64

> 65

Iedalījums pēc dzimuma:

tāds pats kā 4. iedalījumā

12.

Iedalījums pēc darbības sektora, pilsonības un dzimuma (pēc izvēles)

Tikai mainīgajam lielumam 230202 (pētnieki); dati jāiesniedz, izteikti darbinieku skaita vienībās

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Darbības sektoru iedalījums:

tāds pats kā 1. iedalījums

Iedalījums pēc pilsonības:

Kopā par visām pilsonībām un turpmāk norādītajām pilsonības klasēm

Valsts pilsonība

Citu ES dalībvalstu pilsonība

Citu Eiropas valstu pilsonība

Ziemeļamerikas pilsonība

Centrālamerikas un Dienvidamerikas pilsonība

Āzijas pilsonība

Āfrikas pilsonība

Cita pilsonība

Iedalījums pēc dzimuma:

tāds pats kā 4. iedalījumā

Datu nosūtīšanas termiņš

Visi iedalījumi (izņemot darbības nozares iedalījumu):

Katra nepāra gada galīgie un validētie dati T+18M

Iedalījums pēc darbības sektora attiecībā uz “pētniekiem” un “personālu kopā”, izteikts pilnslodzes ekvivalentos (FTE):

Katru gadu

provizoriskie dati T+10M

galīgie un validētie dati T+18M

Pirmais pārskata periods

2021


20. tabula. Valsts līmeņa statistika par valsts finansētu P&I

Mainīgie lielumi

230501. Valsts budžeta piešķīrumi pētniecībai un izstrādei (GBARD)

230502. Valsts publiskais finansējums transnacionāli koordinētai P&I

Mērvienība

Valsts valūta (tūkstošos)

Statistiskā populācija

Visas P&I iesaistītās vienības, kas klasificētas NACE A–U sadaļā

Iedalījumi

1.

Iedalījums pēc sociāli ekonomiskā mērķa attiecībā uz GBARD

Mainīgajam lielumam 230501 (Valsts budžeta piešķīrumi pētniecībai un izstrādei (GBARD))

Nomenklatūras kategorijas attiecībā uz zinātnes programmu un budžetu analīzi un salīdzinājumu (NABS)

NABS apakškategorijas (pēc izvēles)

2.

Iedalījums pēc finansējuma veida attiecībā uz GBARD galīgajā budžetā (pēc izvēles)

Mainīgajam lielumam 230501 (Valsts budžeta piešķīrumi pētniecībai un izstrādei (GBARD))

Projekta finansējums,

institucionālais finansējums

3.

Iedalījums pēc programmu veida/veicēja

Mainīgajam lielumam 230502 (valsts publiskais finansējums transnacionāli koordinētai P&I)

Valsts iemaksas transnacionāliem publiskiem P&I veicējiem,

Valsts iemaksas Eiropas mēroga transnacionālām publiskām P&I programmām

Valsts iemaksas divpusējām vai daudzpusējām publiskām P&I programmām, kas izveidotas starp dalībvalstu valdībām (un ar kandidātvalstīm un EBTA valstīm)

Datu nosūtīšanas termiņš

Visi iedalījumi (1. iedalījumam – galīgajā budžetā):

gada galīgie un validētie dati T+12M

1. iedalījums (budžeta projektā):

gada dati T+6M

Pirmais pārskata periods

2021


21. tabula. Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika par uzņēmumu iepirkumiem

Mainīgie lielumi

240102. Preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai

240103. Ar aģentūru darbinieku starpniecību sniegto pakalpojumu izdevumi

240104. Ilgtermiņa nomas un operatīvā līzinga izdevumi (var piemērot 1 % kritēriju, kā definēts III pielikuma A punkta 1. apakšpunktā, pamatojoties uz “neto apgrozījumu” un “darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu”NACE nodaļu līmenī)

240105. Enerģētikas produktu iepirkumi (var piemērot 1 % kritēriju, kā definēts III pielikuma A punkta 1. apakšpunktā, pamatojoties uz “neto apgrozījumu” un “darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu”NACE nodaļu līmenī, attiecībā uz D, E un F sadaļu)

240106. Maksājumi apakšuzņēmējiem (var piemērot 1 % kritēriju, kā definēts III pielikuma A punkta 1. apakšpunktā, pamatojoties uz “neto apgrozījumu” un “darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu”NACE nodaļu līmenī)

Mērvienība

Valsts valūta (tūkstošos)

Statistiskā populācija

Mainīgajam lielumam 240102 (preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai): NACE B–J, L–N un P–R un S95. un S96. nodaļā klasificētie tirgus ražotāji

Mainīgajam lielumam 240103 (ar aģentūru darbinieku starpniecību sniegto pakalpojumu izdevumi): NACE B–N un P–R sadaļā un S95. un S96. nodaļā klasificētie tirgus ražotāji

Mainīgajiem lielumiem 240104 (ilgtermiņa nomas un operatīvā līzinga izdevumi) un 240106 (maksājumi apakšuzņēmējiem): NACE B–F sadaļā klasificētie tirgus ražotāji

Mainīgajam lielumam 240105 (enerģētikas produktu iepirkumi): NACE B–F sadaļā klasificētie tirgus ražotāji

Iedalījumi

Iedalījums pēc darbības (var piemērot CETO atzīmi, kā definēts III pielikuma B punktā)

Mainīgajiem lielumiem 240102 (preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai) un 240103 (ar aģentūru darbinieku starpniecību sniegto pakalpojumu izdevumi):

NACE B–J, L–N un P–R sadaļai: sadaļas, nodaļas, grupas un klases;

tikai mainīgajam lielumam 240103, NACE K sadaļai: sadaļas, nodaļas, grupas 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3 un klases 64.11, 64.19, 65.11, 65.12, 65.20 un 65.30;

95. un 96. nodaļai: nodaļas, grupas un klases;

īpaši agregāti, kā definēts šīs regulas II pielikuma B punktā

rūpniecība, būvniecība un pakalpojumi (izņemot valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumus, obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumus, sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbību, mājsaimniecību kā darba devēju darbību un ekstrateritoriālo organizāciju un institūciju darbību) (mainīgajam lielumam 240102 šis īpašais agregāts izslēgs K sadaļu),

IKT kopā,

IKT ražošana,

IKT pakalpojumi,

augsto un vidēji augsto tehnoloģiju ražošana (pēc izvēles),

augsto tehnoloģiju ražošana,

vidēji augsto tehnoloģiju ražošana,

zemo un vidēji zemo tehnoloģiju ražošana (pēc izvēles),

vidēji zemo tehnoloģiju ražošana,

zemo tehnoloģiju ražošana,

informācijas sektors,

datorsaistītie pakalpojumi,

zināšanu ietilpīgi pakalpojumi kopā (pēc izvēles),

zināšanu ietilpīgi augsto tehnoloģiju pakalpojumi,

zināšanu ietilpīgi tirgus pakalpojumi,

zināšanu ietilpīgi finanšu pakalpojumi,

citi zināšanu ietilpīgi pakalpojumi (pēc izvēles),

zināšanu ietilpīgas darbības – uzņēmējdarbības nozares,

zināšanu ietilpīgas darbības (pēc izvēles),

tūrisma nozares (kopā) (pēc izvēles),

tūrisma nozares (pārsvarā tūrisms) (pēc izvēles),

tūrisma nozares (daļēji tūrisms) (pēc izvēles),

tūrisma nozares – transports (kopā) (pēc izvēles),

tūrisma nozares – sauszemes transports (pēc izvēles),

tūrisma nozares – ūdens transports (pēc izvēles),

tūrisma nozares – izmitināšana (pēc izvēles),

tūrisma nozares – pārtika un dzērieni (kopā) (pēc izvēles),

tūrisma nozares – automobiļu un cita noma (kopā) (pēc izvēles),

pakalpojumi (izņemot valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumus, obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumus, sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbību, mājsaimniecību kā darba devēju darbību un ekstrateritoriālo organizāciju un institūciju darbību)

Mainīgajiem lielumiem 240104 (ilgtermiņa nomas un operatīvā līzinga izdevumi) un 240106 (maksājumi apakšuzņēmējiem) (NACE B–F sadaļa):

NACE sadaļas un nodaļas

Mainīgajam lielumam 240105 (enerģētikas produktu iepirkumi):

NACE B, C un F sadaļai: sadaļas, nodaļas, grupas un klases

NACE D un E sadaļai: sadaļas un nodaļas

Tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības

Attiecībā uz NACE 642, 643 un 653 darbībām, kas ir ekonomiski nenozīmīgas pievienotās vērtības un darbinieku un pašnodarbināto personu skaita ziņā, var norādīt nulles vērtības.

Attiecībā uz NACE K sadaļas darbībām var pieņemt, ka mainīgā lieluma 240102 (preču un pakalpojumu iepirkumi tālākpārdošanai) vērtība ir ekonomiski nenozīmīga, tāpēc par mainīgo lielumu 240102 var norādīt nulles vērtības.

Gadījumos, kad par fiskālo gadu attiecībā uz dažām statistikas vienībām ir pieejami avotdati, kas izmantoti mainīgā lieluma datu apkopošanai, un šos datus nevar pārrēķināt, lai aptvertu kalendāro gadu, kalendārā gada datus var noteikt kā aptuvenos datus, pamatojoties uz fiskālā gada datiem par šīm statistiskajām vienībām.

Datu nosūtīšanas termiņš

T+18M

Pirmais pārskata periods

2023. gads mainīgajam lielumam 240106 (maksājumi apakšuzņēmējiem)

2021. gads visiem pārējiem mainīgajiem lielumiem


22. tabula. Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika par uzņēmumu krājumu izmaiņām

Mainīgie lielumi

240201. Izmaiņas preču krājumos (var piemērot 1 % kritēriju, kā definēts III pielikuma A punkta 1. apakšpunktā, pamatojoties uz “neto apgrozījumu” un “darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu”NACE nodaļu līmenī)

240202. Izmaiņas gatavās un nepabeigtās produkcijas krājumos

240203. Izmaiņas tālākpārdošanai paredzētu preču krājumos (var piemērot 1 % kritēriju, kā definēts III pielikuma A punkta 1. apakšpunktā, pamatojoties uz “neto apgrozījumu” un “darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu”NACE nodaļu līmenī)

Mērvienība

Valsts valūta (tūkstošos)

Statistiskā populācija

Mainīgajam lielumam 240202 (izmaiņas gatavās un nepabeigtās produkcijas krājumos): NACE B–F sadaļā klasificētie tirgus ražotāji;

Mainīgajiem lielumiem 240201 (izmaiņas preču krājumos) un 240203 (izmaiņas tālākpārdošanai paredzētu preču krājumos): NACE G sadaļā klasificētie tirgus ražotāji

Iedalījumi

Iedalījums pēc darbības

(Var piemērot CETO atzīmi, kā definēts III pielikuma B punktā):

Mainīgajam lielumam 240202 (izmaiņas gatavās un nepabeigtās produkcijas krājumos) (NACE B–F sadaļa):

NACE sadaļas, nodaļas, grupas un klases

Mainīgajiem lielumiem 240201 (izmaiņas preču krājumos) un 240203 (izmaiņas tālākpārdošanai paredzētu preču krājumos) (NACE G sadaļa):

NACE sadaļas un nodaļas

Tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības

Gadījumos, kad par fiskālo gadu attiecībā uz dažām statistikas vienībām ir pieejami avotdati, kas izmantoti detalizēto tematu datu apkopošanai, un šos datus nevar pārrēķināt, lai aptvertu kalendāro gadu, kalendārā gada datus var noteikt kā aptuvenos datus, pamatojoties uz fiskālā gada datiem par šīm statistiskajām vienībām.

Datu nosūtīšanas termiņš

T+18M

Pirmais pārskata periods

2021


23. tabula. Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika par uzņēmumu neto apgrozījuma iedalījumu pēc produkta un klienta atrašanās vietas

Mainīgie lielumi

250112. Neto apgrozījums iedalījumā pēc klienta atrašanās vietas (var piemērot 1 % kritēriju, kā definēts III pielikuma A punkta 1. apakšpunktā, pamatojoties uz “neto apgrozījumu” un “darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu”NACE nodaļu līmenī: attiecībā uz visām grupām un klasēm piemēro 1 % kritēriju atbilstošajā nodaļu līmenī)

250113. Neto apgrozījums iedalījumā pēc produkta (var piemērot 1 % kritēriju, kā definēts III pielikuma A punkta 1. apakšpunktā, pamatojoties uz “neto apgrozījumu” un “darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu”NACE nodaļu līmenī; attiecībā uz visām grupām un klasēm piemēro 1 % kritēriju atbilstošajā nodaļu līmenī)

Mērvienība

Valsts valūta (tūkstošos)

Statistiskā populācija

Darbības veidu aptvērums: tirgus ražotāji, kas klasificēti NACE 62., 78. nodaļā un 58.2., 63.1., 69.1., 69.2., 70.2., 71.1., 71.2., 73.1., 73.2. grupā

Lieluma klases aptvērums: tikai uzņēmumi ar vairāk nekā 20 darbiniekiem un pašnodarbinātajām personām

Iedalījumi

Var piemērot CETO atzīmi, kā definēts III pielikuma B punktā

Mainīgajam lielumam 250113 (neto apgrozījums iedalījumā pēc produkta)

1.

Iedalījums pēc produkta

CPA NACE 62. nodaļai un 58.2. un 63.1 grupai (datorpakalpojumi): kopā, 58.21, 58.29, 58.29.1 + 58.29.2, 58.29.3 + 58.29.4, 58.29.5, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11, 63.12, 95.11, tālākpārdošana (būtu jāiekļauj visa tās programmatūras tālākpārdošana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība), kuru neizstrādā uzņēmums, kā arī tās aparatūras tālākpārdošana, kuru neražo uzņēmums), pārējie citur neklasificēti produkti

CPA NACE 69.1. grupai (juridiskie pakalpojumi): kopā, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.10.15, 69.10.16, 69.10.17, 69.10.18, 69.10.19, pārējie citur neklasificēti produkti

CPA NACE 69.2. grupai (uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos): kopā, 69.20.1, 69.20.2, 69.20.21 + 22 + 23, 69.20.24, 69.20.29, 69.20.3, 69.20.4, pārējie citur neklasificēti produkti

CPA NACE 70.2. grupai (vadības konsultāciju pakalpojumi): kopā, 70.21.1, 70.22.1, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.17, 70.22.2, 70.22.3, pārējie citur neklasificēti produkti

CPA NACE 71.11. klasei (arhitektūras pakalpojumi): kopā, 71.11.1, 71.11.2, 71.11.21 + 22, 71.11.23, 71.11.24, 71.11.3, 71.11.4, pārējie citur neklasificēti produkti

CPA NACE 71.12. klasei (inženiertehniskie pakalpojumi un saistīti tehnisko konsultāciju pakalpojumi): kopā, 71.12.1, 71.12.11, 71.12.12, 71.12.13, 71.12.14, 71.12.15, 71.12.16, 71.12.17, 71.12.18, 71.12.19, 71.12.2, 71.12.3, pārējie citur neklasificēti produkti

CPA NACE 71.2. grupai (tehniskā pārbaude un analīze):

kopā, 71.20.1, 71.20.11, 71.20.12, 71.20.13, 71.20.14, 71.20.19, pārējie citur neklasificēti produkti

CPA NACE 73.1. grupai (reklāma): kopā, 73.11.1, 73.11.11, 73.11.12, 73.11.13, 73.11.19, 73.12.1, 73.12.11, 73.12.12, 73.12.13, 73.12.14, 73.12.19, pārējie citur neklasificēti produkti

CPA NACE 73.2. grupai (tirgus un sabiedriskās domas izpēte): kopā, 73.20.1, 73.20.11, 73.20.12, 73.20.13, 73.20.14 + 19, 73.20.2, pārējie citur neklasificēti produkti

CPA NACE 78. nodaļai (darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu): kopā, 78.10.1, 78.10.11, 78.10.12, 78.20.1, 78.20.11, 78.20.12, 78.20.13, 78.20.14, 78.20.15, 78.20.16, 78.20.19, 78.30.1, pārējie citur neklasificēti produkti

Mainīgajam lielumam 250112 (neto apgrozījums iedalījumā pēc klienta atrašanās vietas)

2.

Iedalījums pēc klienta atrašanās vietas

Kopā

Rezidenti (kā definēts EKS 2010 1.62. punktā),

nerezidenti,

ES teritorijā,

ārpus ES

Tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības

Gadījumos, kad par fiskālo gadu attiecībā uz dažām statistikas vienībām ir pieejami avotdati, kas izmantoti mainīgā lieluma datu apkopošanai, un šos datus nevar pārrēķināt, lai aptvertu kalendāro gadu, kalendārā gada datus var noteikt kā aptuvenos datus, pamatojoties uz fiskālā gada datiem par šīm statistiskajām vienībām.

Datu nosūtīšanas termiņš

T+18M

Pirmais pārskata periods

2021. gads NACE 62. un 78. nodaļai un 58.2., 63.1., 71.1., 71.2., 73.1. 73.2. grupai

2022. gads NACE 69.1., 69.2. un 70.2. grupai


24. tabula. Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika par uzņēmumu neto apgrozījuma iedalījumu pēc darbības plašas pārgrupēšanas

Mainīgie lielumi

250102. Neto apgrozījums no lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejas un rūpnieciskām darbībām

250103. Neto apgrozījums no rūpnieciskām darbībām

250104. Neto apgrozījums no rūpnieciskām darbībām, izņemot būvniecību

250105. Neto apgrozījums no būvniecības

250106. Neto apgrozījums no pakalpojumu sniegšanas darbībām

250107. Neto apgrozījums no pirkšanas un tālākpārdošanas tirdzniecības darbībām un no starpniecības darbībām

250108. Neto apgrozījums no būvniecības

250109. Neto apgrozījums no inženiertehniskās būvniecības

(visiem mainīgajiem lielumiem var piemērot 1 % kritēriju, kā definēts III pielikuma A punkta 1. apakšpunktā, pamatojoties uz “neto apgrozījumu” un “darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu”NACE nodaļu līmenī)

Mērvienība

Valsts valūta (tūkstošos)

Statistiskā populācija

Mainīgajam lielumam 250102 (neto apgrozījums no lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejas un rūpnieciskām darbībām): NACE G sadaļā klasificētie tirgus ražotāji;

mainīgajiem lielumiem 250104 (neto apgrozījums no rūpnieciskām darbībām, izņemot būvniecību), 250105 (neto apgrozījums no celtniecības), 250108 (neto apgrozījums no būvniecības) un 250109 (neto apgrozījums no inženiertehniskās būvniecības): NACE F sadaļā klasificētie tirgus ražotāji;

mainīgajam lielumam 250103 (neto apgrozījums no rūpnieciskām darbībām): NACE B–E sadaļā klasificētie tirgus ražotāji;

mainīgajiem lielumiem 250106 (neto apgrozījums no pakalpojumu sniegšanas darbībām) un 250107 (neto apgrozījums no pirkšanas un tālākpārdošanas tirdzniecības darbībām un no starpniecības darbībām): NACE B–G sadaļā klasificētie tirgus ražotāji;

Iedalījumi

Iedalījums pēc darbības

Iedalījums pēc darbības:

NACE sadaļas un nodaļas

Tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības

Gadījumos, kad par fiskālo gadu attiecībā uz dažām statistikas vienībām ir pieejami avotdati, kas izmantoti mainīgā lieluma datu apkopošanai, un šos datus nevar pārrēķināt, lai aptvertu kalendāro gadu, kalendārā gada datus var noteikt kā aptuvenos datus, pamatojoties uz fiskālā gada datiem par šīm statistiskajām vienībām.

Datu nosūtīšanas termiņš

T+18M

Pirmais pārskata periods

2022. gads attiecībā uz NACE 2. red. 47. nodaļu

2025. gads attiecībā uz NACE 2. red. 45. nodaļu

2023. gads attiecībā uz visām citām darbībām


25. tabula. Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika par uzņēmumu apgrozījuma veida iedalījumu

Mainīgie lielumi

250110. Neto apgrozījums no pamatdarbības NACE trīsciparu līmenī

250111. Neto apgrozījums no apakšuzņēmuma līgumiem

(visiem mainīgajiem lielumiem var piemērot 1 % kritēriju, kā definēts III pielikuma A punkta 1. apakšpunktā, pamatojoties uz “neto apgrozījumu” un “darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu”NACE nodaļu līmenī)

Mērvienība

Valsts valūta (tūkstošos)

Statistiskā populācija

Mainīgajam lielumam 250110 (Neto apgrozījums no pamatdarbības NACE trīsciparu līmenī): NACE B–F sadaļā klasificētie tirgus ražotāji;

mainīgajam lielumam 250111 (neto apgrozījums no apakšuzņēmuma līgumiem): NACE F sadaļā klasificētie tirgus ražotāji

Iedalījumi

Iedalījums pēc darbības

Mainīgajam lielumam 250111 (neto apgrozījums no apakšuzņēmuma līgumiem): NACE sadaļas un nodaļas

Mainīgajam lielumam 250110 (Neto apgrozījums no pamatdarbības NACE trīsciparu līmenī): NACE grupa

Tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības

Gadījumos, kad par fiskālo gadu attiecībā uz dažām statistikas vienībām ir pieejami avotdati, kas izmantoti mainīgā lieluma datu apkopošanai, un šos datus nevar pārrēķināt, lai aptvertu kalendāro gadu, kalendārā gada datus var noteikt kā aptuvenos datus, pamatojoties uz fiskālā gada datiem par šīm statistiskajām vienībām.

Datu nosūtīšanas termiņš

T+18M

Pirmais pārskata periods

2021. gads mainīgajam lielumam 250110 (neto apgrozījums no pamatdarbības NACE trīsciparu līmenī);

2023. gads mainīgajam lielumam 250111 (neto apgrozījums no apakšuzņēmuma līgumiem)


26. tabula. Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika par rūpniecības produkciju

Mainīgie lielumi

251001. Pārdotā produkcija

251002. Apakšuzņēmēju saražotā produkcija

251003. Faktiskā produkcija

Mērvienība

Mainīgajam lielumam 251001 (pārdotā produkcija): valsts valūta (tūkstošos) un (izņemot rūpnieciskajiem pakalpojumiem) daudzums, kā definēts PRODCOM sarakstā, kas ir spēkā pārskata perioda beigās;

mainīgajam lielumam 251002 (apakšuzņēmēju saražotā produkcija): (izņemot rūpnieciskajiem pakalpojumiem) valsts valūta (tūkstošos) un daudzums, kā definēts PRODCOM sarakstā, kas ir spēkā pārskata perioda beigās;

mainīgajam lielumam 251003 (faktiskā produkcija): daudzums, kā definēts PRODCOM sarakstā, kas ir spēkā pārskata perioda beigās

Statistiskā populācija

PRODCOM saraksta produkti, kas iekļauti CPA 05.–33. nodaļā (izņēmumi ir noteikti PRODCOM sarakstā).

Mainīgajam lielumam 251001 (pārdotā produkcija) atsevišķs PRODCOM pozīcijas apakškopums attiecas uz rūpnieciskiem pakalpojumiem.

Mainīgajiem lielumiem 251002 (apakšuzņēmēju saražotā produkcija) un 251003 (faktiskā produkcija) dati jāiesniedz par PRODCOM saraksta produktu apakškopumu (noteikts PRODCOM sarakstā).

Var piemērot CETO atzīmi, kā definēts šīs regulas III pielikuma B punktā, un 1 % kritēriju, kā definēts III pielikuma A punkta 1. apakšpunktā, pamatojoties uz produkciju CPA klašu līmenī.

Iedalījumi

Iedalījums pēc produkta

PRODCOM saraksts, kas ir spēkā pārskata perioda beigās

Tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības

Vajadzīga pietiekama reprezentativitātes pakāpe CPA klašu līmenī.

Datu nosūtīšanas termiņš

T+6M

Pirmais pārskata periods

2021


27. tabula. Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika par uzņēmumu ieguldījumiem ilgtermiņa materiālajos aktīvos

Mainīgie lielumi

260102. Bruto ieguldījumi zemesgabalos

260103. Bruto ieguldījumi esošu ēku iegādē

260104. Bruto ieguldījumi ēku būvniecībā un labiekārtošanā

260105. Bruto ieguldījumi mašīnās un iekārtās

(attiecībā uz visiem mainīgajiem lielumiem, izņemot mainīgo lielumu 260105 (bruto ieguldījumi mašīnās un iekārtās), var piemērot 1 % kritēriju, kā definēts III pielikuma A punkta 1. apakšpunktā, pamatojoties uz “neto apgrozījumu” un “darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu”NACE nodaļu līmenī)

Mērvienība

valsts valūta (tūkstošos)

Statistiskā populācija

mainīgajam lielumam 260105 (bruto ieguldījumi mašīnās un iekārtās): NACE B–N un P–R sadaļā un S95. un S96. nodaļā klasificētie tirgus ražotāji;

mainīgajiem lielumiem 260102 (bruto ieguldījumi zemesgabalos), 260103 (bruto ieguldījumi esošu ēku iegādē) un 260104 (bruto ieguldījumi ēku būvniecībā un labiekārtošanā): NACE B–G sadaļā klasificētie tirgus ražotāji;

Iedalījumi

Iedalījums pēc darbības:

(var piemērot CETO atzīmi, kā definēts III pielikuma B punktā)

Mainīgajam lielumam 260105 (bruto ieguldījumi mašīnās un iekārtās) (NACE B–N un P–R sadaļa un S95. un S96. nodaļa)

NACE B–J, L–N un P–R sadaļai: NACE sadaļas, nodaļas, grupas un klases;

NACE K sadaļai: NACE sadaļas, nodaļas, 64.1., 64.2., 64.3., 64.9., 65.1., 65.2., 65.3. grupa un 64.11., 64.19., 64.20., 64.30, 65.11., 65.12., 65.20., 65.30. klase;

S95. un S96. nodaļai: NACE nodaļas, grupas un klases;

īpaši agregāti, kā definēts šīs regulas II pielikuma B punktā, attiecībā uz:

rūpniecība, būvniecība un pakalpojumi (izņemot valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumus, obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumus, sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbību, mājsaimniecību kā darba devēju darbību un ekstrateritoriālo organizāciju un institūciju darbību),

IKT kopā,

IKT ražošana,

IKT pakalpojumi,

augsto un vidēji augsto tehnoloģiju ražošana (pēc izvēles),

augsto tehnoloģiju ražošana,

vidēji augsto tehnoloģiju ražošana,

zemo un vidēji zemo tehnoloģiju ražošana (pēc izvēles),

vidēji zemo tehnoloģiju ražošana,

zemo tehnoloģiju ražošana,

informācijas sektors,

datorsaistītie pakalpojumi,

zināšanu ietilpīgi pakalpojumi kopā (pēc izvēles),

zināšanu ietilpīgi augsto tehnoloģiju pakalpojumi,

zināšanu ietilpīgi tirgus pakalpojumi,

zināšanu ietilpīgi finanšu pakalpojumi,

citi zināšanu ietilpīgi pakalpojumi (pēc izvēles),

zināšanu ietilpīgas darbības – uzņēmējdarbības nozares,

zināšanu ietilpīgas darbības (pēc izvēles),

tūrisma nozares (kopā) (pēc izvēles),

tūrisma nozares (pārsvarā tūrisms) (pēc izvēles),

tūrisma nozares (daļēji tūrisms) (pēc izvēles),

tūrisma nozares – transports (kopā) (pēc izvēles),

tūrisma nozares – sauszemes transports (pēc izvēles),

tūrisma nozares – ūdens transports (pēc izvēles),

tūrisma nozares – izmitināšana (pēc izvēles),

tūrisma nozares – pārtika un dzērieni (kopā) (pēc izvēles),

tūrisma nozares – automobiļu un cita noma (kopā) (pēc izvēles),

Mainīgajiem lielumiem 260102 (bruto ieguldījumi zemesgabalos), 260103 (bruto ieguldījumi esošu ēku un konstrukciju iegādē) un 260104 (bruto ieguldījumi ēku būvniecībā un labiekārtošanā) (tikai NACE B–G sadaļa): NACE sadaļas un nodaļas

Tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības

Attiecībā uz NACE 642, 643 un 653 darbībām, kas ir ekonomiski nenozīmīgas pievienotās vērtības un darbinieku un pašnodarbināto personu skaita ziņā, var norādīt nulles vērtības.

Gadījumos, kad par fiskālo gadu attiecībā uz dažām statistikas vienībām ir pieejami avotdati, kas izmantoti mainīgā lieluma datu apkopošanai, un šos datus nevar pārrēķināt, lai aptvertu kalendāro gadu, kalendārā gada datus var noteikt kā aptuvenos datus, pamatojoties uz fiskālā gada datiem par šīm statistiskajām vienībām.

Datu nosūtīšanas termiņš

T+18M

Pirmais pārskata periods

2021


28. tabula. Valsts līmeņa uzņēmējdarbības statistika par ieguldījumiem ilgtermiņa nemateriālajos aktīvos

Mainīgie lielumi

260107. Ieguldījumi programmatūras iepirkšanā (var piemērot 1 % kritēriju, kā definēts III pielikuma A punkta 1. apakšpunktā, pamatojoties uz “neto apgrozījumu” un “darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu”NACE nodaļu līmenī)

Mērvienība

valsts valūta (tūkstošos)

Statistiskā populācija

NACE B–F sadaļā klasificētie tirgus ražotāji;

Iedalījumi

Iedalījums pēc darbības

NACE sadaļas un nodaļas

Tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības

Gadījumos, kad par fiskālo gadu attiecībā uz dažām statistikas vienībām ir pieejami avotdati, kas izmantoti mainīgā lieluma datu apkopošanai, un šos datus nevar pārrēķināt, lai aptvertu kalendāro gadu, kalendārā gada datus var noteikt kā aptuvenos datus, pamatojoties uz fiskālā gada datiem par šīm statistiskajām vienībām.

Datu nosūtīšanas termiņš

T+18M

Pirmais pārskata periods

2021


29. tabula. Reģionālā uzņēmējdarbības statistika par vietējām vienībām

Mainīgie lielumi

310101. Vietējo vienību skaits (pēc izvēles NACE K sadaļai)

320101. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits vietējās vienībās

320301. Darba samaksa un algas vietējās vienībās

Mērvienība

valsts valūta mainīgajam lielumam 320301 (darba samaksa un algas vietējās vienībās); absolūtie skaitļi citiem mainīgajiem lielumiem

Statistiskā populācija

NACE B–N un P–R sadaļā un S95. un S96, nodaļā klasificētās tirgus ražotāju vietējās vienības (pēc izvēles NACE K sadaļai attiecībā uz mainīgo lielumu 310101 (vietējo vienību skaits))

Iedalījumi

Iedalījums pēc reģiona un darbības

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Reģionālais iedalījums:

NUTS 0.–2. līmenis (1)

Iedalījums pēc darbības:

NACE sadaļas un nodaļas

Tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības

Gadījumos, kad par fiskālo gadu attiecībā uz dažām statistikas vienībām ir pieejami avotdati, kas izmantoti mainīgā lieluma datu apkopošanai, un šos datus nevar pārrēķināt, lai aptvertu kalendāro gadu, kalendārā gada datus var noteikt kā aptuvenos datus, pamatojoties uz fiskālā gada datiem par šīm statistiskajām vienībām.

Datu nosūtīšanas termiņš

T+18M

Pirmais pārskata periods

2021


30. tabula. Reģionālā uzņēmējdarbības statistika par uzņēmumiem

Mainīgie lielumi

310102. Aktīvo uzņēmumu skaits

310201. Uzņēmumu dibināšana

310202. Uzņēmumu likvidēšana

310203. Izdzīvojušie uzņēmumi (tikai izdzīvošana trīs kalendāros gadus)

310104. Lielas izaugsmes uzņēmumu skaits

310103. To uzņēmumu skaits, kam ir vismaz viens darbinieks

310204. Uzņēmumi, kam ir pirmais darbinieks

310205. Uzņēmumi, kam vairs nav darbinieku

310206. Izdzīvojušie uzņēmumi, kam ir vismaz viens darbinieks (tikai attiecībā uz uzņēmumiem, kas izdzīvojuši trīs kalendāros gadus)

320102. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits

320103. Darbinieku skaits

320201. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits jaundibinātos uzņēmumos

320202. Darbinieku skaits jaundibinātos uzņēmumos

320203. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits likvidētos uzņēmumos

320204. Darbinieku skaits likvidētos uzņēmumos

320205. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos (tikai attiecībā uz uzņēmumiem, kas izdzīvojuši trīs kalendāros gadus)

320206. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos dibināšanas gadā (tikai attiecībā uz uzņēmumiem, kas izdzīvojuši trīs kalendāros gadus)

320104. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks

320105. Darbinieku skaits uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks

320207. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits uzņēmumos, kam ir pirmais darbinieks

320208. Darbinieku skaits uzņēmumos, kam ir pirmais darbinieks

320209. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits uzņēmumos, kam vairs nav darbinieku

320210. Darbinieku skaits uzņēmumos, kam vairs nav darbinieku

320211. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks (tikai attiecībā uz uzņēmumiem, kas izdzīvojuši trīs kalendāros gadus)

320212. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks, dibināšanas gadā (tikai attiecībā uz uzņēmumiem, kas izdzīvojuši trīs kalendāros gadus)

Mērvienība

absolūtie skaitļi

Statistiskā populācija

NACE B–N un P–R sadaļā un S95. un S96. nodaļā klasificētie tirgus ražotāji

Iedalījumi

1.

Iedalījums pēc reģiona un darbības

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Reģionālais iedalījums: NUTS 0.–3. līmenis

Iedalījums pēc darbības:

NACE sadaļu agregāti:

B+C+D+E, K+L, M+N, P+Q, R+S95+S96

NACE sadaļas:

F, G, H, I, J

Īpašs agregāts, kā definēts šīs regulas II pielikumā:

rūpniecība, būvniecība un pakalpojumi (izņemot valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumus, obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumus, sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbību, mājsaimniecību kā darba devēju darbību un ekstrateritoriālo organizāciju un institūciju darbību)

2.

Iedalījums pēc reģiona un darbinieku skaita lieluma klases

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Reģionālais iedalījums: NUTS 0.–3. līmenis

Iedalījums pēc darbinieku skaita lieluma klases: kopā, 0 darbinieku, 1–9 darbinieki, 10 un vairāk darbinieku,

(lieluma klase “0” neattiecas uz mainīgajiem lielumiem 310103 (uzņēmumu skaits, kam ir vismaz viens darbinieks), 310204 (uzņēmumi, kam ir pirmais darbinieks), 310205 (uzņēmumi, kam vairs nav darbinieku), 310206 (izdzīvojušie uzņēmumi, kam ir vismaz viens darbinieks, dibināšanas gadā (tikai attiecībā uz uzņēmumiem, kas izdzīvojuši trīs kalendāros gadus)), 320104 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks), 320105 (darbinieku skaits uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks), 320207 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits uzņēmumos, kam ir pirmais darbinieks), 320208 (darbinieku skaits uzņēmumos, kam ir pirmais darbinieks), 320209 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits uzņēmumos, kam vairs nav darbinieku), 320210 (darbinieku skaits uzņēmumos, kam vairs nav darbinieku), 320211 (darbinieku un pašnodarbinātu personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks (tikai attiecībā uz uzņēmumiem, kas izdzīvojuši trīs kalendāros gadus)) un 320212 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits izdzīvojušos uzņēmumos, kam ir vismaz viens darbinieks, dibināšanas gadā (tikai attiecībā uz uzņēmumiem, kas izdzīvojuši trīs kalendāros gadus))

Datu nosūtīšanas termiņš

Provizoriski dati: mainīgajiem lielumiem 310202 (uzņēmumu likvidēšana), 310205 (uzņēmumi, kam vairs nav darbinieku), 320203 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits likvidētos uzņēmumos), 320204 (darbinieku skaits likvidētos uzņēmumos), 320209 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits uzņēmumos, kam vairs nav darbinieku) un 320210 (darbinieku skaits uzņēmumos, kam vairs nav darbinieku): T+22M;

galīgie un validētie dati: T+22M, izņemot mainīgajiem lielumiem 310202 (uzņēmumu likvidēšana), 310205 (uzņēmumi, kam vairs nav darbinieku), 320203 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits likvidētos uzņēmumos), 320204 (darbinieku skaits likvidētos uzņēmumos), 320209 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits uzņēmumos, kam vairs nav darbinieku) un 320210 (darbinieku skaits uzņēmumos, kam vairs nav darbinieku): T+34 M

Pirmais pārskata periods

2021


31. tabula. Reģionālā uzņēmējdarbības statistika par P&I izdevumiem

Mainīgie lielumi

330101. Iekšējie P&I izdevumi

Mērvienība

Valsts valūta (tūkstošos)

Statistiskā populācija

Visas P&I iesaistītās vienības, kas klasificētas NACE A–U sadaļā

Iedalījumi

Iedalījums pēc reģiona un darbības sektora

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Reģionālais iedalījums:

NUTS 1. un 2. līmenis

Darbības sektoru iedalījums:

Kopā par visiem turpmāk uzskaitītajiem sektoriem

Uzņēmējdarbības sektors

Augstākās izglītības sektors

Valsts sektors

Privātais bezpeļņas sektors

Datu nosūtīšanas termiņš

Visi iedalījumi:

katra nepāra gada galīgie un validētie dati T+18M

Pirmais pārskata periods

2021


32. tabula. Reģionālā uzņēmējdarbības statistika par nodarbinātību P&I

Mainīgie lielumi

330201. P&I personāls

330202. Pētnieki

Mērvienība

Absolūtie skaitļi

Statistiskā populācija

Visas P&I iesaistītās vienības, kas klasificētas NACE A–U sadaļā

Iedalījumi

1.

Iedalījums pēc reģiona un darbības sektora

Dati jāiesniedz, izteikti darbinieku skaitā un pilnslodzes ekvivalenta vienībās

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Reģionālais iedalījums:

NUTS 1. un 2. līmenis

Darbības sektoru iedalījums:

Kopā par visiem turpmāk uzskaitītajiem sektoriem

Uzņēmējdarbības sektors

Augstākās izglītības sektors

Valsts sektors

Privātais bezpeļņas sektors

2.

Iedalījums pēc reģiona, darbības sektora un dzimuma (pēc izvēles)

Par mainīgo lielumu 330201 (P&I personāls) dati jāiesniedz, izteikti darbinieku skaita vienībās. Par mainīgo lielumu 330202 (pētnieki) dati jāiesniedz, izteikti darbinieku skaitā un pilnslodzes ekvivalenta vienībās.

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Reģionālais iedalījums:

NUTS 1. un 2. līmenis

Darbības sektoru iedalījums:

tāds pats kā 1. iedalījums

Iedalījums pēc dzimuma:

kopā,

sievietes

Datu nosūtīšanas termiņš

Visi iedalījumi:

katra nepāra gada galīgie un validētie dati T+18M

Pirmais pārskata periods

2021


33. tabula. Statistika par starptautiskām darbībām – ziņojošās valsts institucionālo vienību kontrole pār uzņēmumiem ārvalstīs

Mainīgie lielumi

410101. Tādu uzņēmumu skaits ārvalstīs, kurus galīgi kontrolē ziņojošās valsts institucionālās vienības

420101. Darbinieku un pašnodarbināto personu skaits tādos uzņēmumos ārvalstīs, kurus galīgi kontrolē ziņojošās valsts institucionālās vienības

420201. Darbinieku pabalstu izmaksas uzņēmumos ārvalstīs, ko galīgi kontrolē ziņojošās valsts institucionālās vienības (var piemērot 1 % kritēriju, kā definēts III pielikuma A punkta 1. apakšpunktā, pamatojoties uz “neto apgrozījumu” vai “darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu” attiecīgajiem NACE A*38 līmeņa agregātiem attiecībā uz NACE B–N un P–S sadaļu)

430101. Uzņēmumu ārvalstīs, kurus galīgi kontrolē ziņojošās valsts institucionālās vienības, bruto ieguldījumi ilgtermiņa materiālajos aktīvos (var piemērot 1 % kritēriju, kā definēts III pielikuma A punkta 1. apakšpunktā, pamatojoties uz “neto apgrozījumu” vai “darbinieku un pašnodarbināto personu skaitu” attiecīgajiem NACE A*38 līmeņa agregātiem attiecībā uz NACE B–N un P–S sadaļu)

440101. Neto apgrozījums uzņēmumos ārvalstīs, kurus galīgi kontrolē ziņojošās valsts institucionālās rezidentvienības

Mērvienība

Mainīgajiem lielumiem 410101 (tādu uzņēmumu skaits ārvalstīs, kurus galīgi kontrolē ziņojošās valsts institucionālās vienības) un 420101 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits tādos uzņēmumos ārvalstīs, kurus galīgi kontrolē ziņojošās valsts institucionālās vienības): absolūtā vērtība;

citiem mainīgajiem lielumiem: valsts valūta (tūkstošos)

Statistiskā populācija

Visiem mainīgajiem lielumiem: NACE B–N un P–S sadaļās klasificētie tirgus ražotāji ārvalstīs (būtu jāaptver visu ziņojošās valsts galīgi kontrolējošo institucionālo vienību saistītie ārvalstu uzņēmumi)

Iedalījumi

Dati tiks sniegti atbilstīgā detalizācijas pakāpē iedalījumā pēc atrašanās vietas valsts un ārvalstu uzņēmuma darbības.

1.

Iedalījums pēc darbības un ģeogrāfiskais iedalījums

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums.

Iedalījums pēc darbības:

NACE sadaļas;

šādu NACE nodaļu agregāti:

C10+C11+C12, C13+C14+C15, C16+C17+C18, C22+C23, C24+C25, C29+C30, C31+C32, H52+H53, J59+J60, J62+J63, M69+M70+M71, M73+M74+M75, N78+N79+N80+N81+N82, Q87+Q88

NACE nodaļas:

C19, C20, C21, C26, C27, C28, C33, H49, H50, H51, J58, J61, N77, M72, Q86

Īpaši agregāti, kā definēts šīs regulas II pielikuma B punktā

rūpniecība, būvniecība un pakalpojumi (izņemot valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumus, obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumus, mājsaimniecību kā darba devēju darbību un ekstrateritoriālo organizāciju un institūciju darbību),

pakalpojumi (izņemot valsts pārvaldes un aizsardzības pakalpojumus, obligātās sociālās nodrošināšanas pakalpojumus, mājsaimniecību kā darba devēju darbību un ekstrateritoriālo organizāciju un institūciju darbību)

Ģeogrāfiskais iedalījums:

2. ģeogrāfiskais līmenis, kā definēts īstenošanas aktā saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2152 7. panta 1. punkta d) apakšpunktu

2.

Ģeogrāfiskais iedalījums

3.ģeogrāfiskais līmenis, kā definēts īstenošanas aktā saskaņā ar Regulas (ES) 2019/2152 7. panta 1. punkta d) apakšpunktu

Tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības

Attiecībā uz K64. nodaļu aptuveno vērtību mainīgajam lielumam 440101 (neto apgrozījums) var noteikt pēc izlaides vērtības, kā definēts šīs regulas IV pielikumā.

Attiecībā uz NACE 642, 643 un 653 darbībām, kas iekļautas datos un ir ekonomiski nenozīmīgas pievienotās vērtības un darbinieku un pašnodarbināto personu skaita ziņā, var pieņemt nulles vērtības, izņemot mainīgajiem lielumiem 410101 (tādu uzņēmumu skaits ārvalstīs, kurus galīgi kontrolē ziņojošās valsts institucionālās vienības) un 420101 (darbinieku un pašnodarbināto personu skaits tādos uzņēmumos ārvalstīs, kurus galīgi kontrolē ziņojošās valsts institucionālās vienības).

Komisija (Eurostat) un dalībvalstis var vienoties par papildu aptuvenajām vērtībām attiecībā uz NACE K sadaļas darbībām, ņemot vērā valstu nosacījumus.

Gadījumos, kad fiskālā gada datus nevar pārrēķināt, lai tie aptvertu kalendāro gadu, kalendārā gada datus var noteikt kā aptuvenos datus, pamatojoties uz datiem par fiskālo gadu.

Datu nosūtīšanas termiņš

T+20M

Pirmais pārskata periods

2021


34. tabula. Statistika par starptautiskām darbībām – Savienības iekšējā preču tirdzniecība – detalizēti dati

Mainīgie lielumi

450101.a. Savienības iekšējā preču eksporta statistiskā vērtība – detalizēti dati

450101.b. Savienības iekšējā preču eksporta daudzums – detalizēti dati

450102.a. Savienības iekšējā preču importa statistiskā vērtība – detalizēti dati

450102.b. Savienības iekšējā preču importa daudzums – detalizēti dati

Mērvienība

Statistiskās vērtības: vērtības valsts valūtā (vienības)

Skaits:

Neto masa (kg)

Daudzums papildu mērvienībās: ja piemērojams saskaņā ar kombinēto nomenklatūru, kas ir spēkā pārskata periodā (attiecīgā mērvienība).

Statistiskā populācija

Preču kopējais eksports vai imports

Iedalījumi

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums, papildus tie jāapvieno ar iedalījumu pēc transporta veida uz robežas (pēc izvēles)

Iedalījums pēc precēm

Iedalījums pēc kombinētās nomenklatūras astoņciparu līmeņa, izņemot

(1)

kuģiem un gaisa kuģiem piegādātās preces, kā minēts V pielikuma 22. iedaļas 1. punkta a) apakšpunktā, un atkrastes iekārtām piegādātās preces, kā minēts V pielikuma 23. iedaļas 1. punkta b) apakšpunktā, kuras var iedalīt pēc

a)

pārskata periodā spēkā esošās kombinētās nomenklatūras 1.–24. nodaļas precēm;

b)

pārskata periodā spēkā esošās kombinētās nomenklatūras 27. nodaļas precēm;

c)

citur klasificētām precēm;

(2)

mehānisko transportlīdzekļu un gaisa kuģu, kā minēts V pielikuma 31. sadaļas 4. punktā, un rūpniecības kompleksu sastāvdaļas, kā minēts V pielikuma 31. sadaļas 5. punktā, kuras iedala pēc kombinētās nomenklatūras nodaļu līmenī.

Iedalījums pēc partnerdalībvalsts un izcelsmes valsts

Eksportam:

galamērķa dalībvalsts un izcelsmes valsts

Importam:

nosūtītāja dalībvalsts; izcelsmes valsts (pēc izvēles)

Datus par partnerdalībvalstīm un izcelsmes valsti kodē saskaņā ar valstu un teritoriju nomenklatūru Eiropas statistikai par starptautisko preču tirdzniecību.

Iedalījums pēc darījuma veida

Datus par darījuma veidu iesniedz atbilstoši iedalījumam šā pielikuma C daļas 1. tabulā.

Dalībvalstis piemēro A slejas kodu vai A slejas kodu numuru un to B slejas apakšnodaļu apvienojumu.

Iedalījums pēc transporta veida uz robežas (pēc izvēles)

Ja iesniedz datus par transporta veidu uz robežas, tos iesniedz atbilstoši iedalījumam šā pielikuma C daļas 2. tabulā.

Tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības

1.

Dalībvalstis par katru mēneša pārskata periodu apkopo statistiku, kas aptver to kopējo preču eksportu un importu Savienībā, pēc vajadzības izmantojot aplēses. Aplēses atzīmē un nosūta Eurostat, tās iedalot vismaz pēc partnerdalībvalsts un preču koda pārskata periodā spēkā esošās kombinētās nomenklatūras nodaļu līmenī.

2.

Neskarot šīs regulas 10. panta 5. punktu, dalībvalstis iesniedz par konfidenciāliem atzītus datus Komisijai (Eurostat) tā, lai tos var publicēt vismaz pēc preču iedalījuma kombinētās nomenklatūras nodaļu līmenī, ja ar to tiek nodrošināta konfidencialitāte.

3.

Ja informācija ir militāri slepena atbilstoši dalībvalstīs spēkā esošajām definīcijām, dalībvalstis var iesniegt mazāk detalizētu informāciju, nekā norādīts šajā tabulā. Tomēr Komisijai (Eurostat) iesniedz datus vismaz par kopējo mēneša eksporta un importa statistisko vērtību.

Datu nosūtīšanas termiņš

T+70D

Ja ikmēneša rezultāti, kas jau iesniegti Komisijai (Eurostat), tiek pārskatīti, dalībvalstis nosūta pārskatītos rezultātus ne vēlāk kā nākamajā mēnesī pēc pārskatīto datu pieejamības.

Pirmais pārskata periods

2022. gada janvāris


35. tabula. Statistika par starptautiskām darbībām – Savienības ārējais preču imports un eksports – detalizēti dati

Mainīgie lielumi

450201.a. Savienības ārējā preču eksporta statistiskā vērtība – detalizēti dati

450201.b. Savienības ārējā preču eksporta daudzums – detalizēti dati

450202.a. Savienības ārējā preču importa statistiskā vērtība – detalizēti dati

450202.b. Savienības ārējā preču importa daudzums – detalizēti dati

Mērvienība

Statistiskās vērtības: vērtības valsts valūtā (vienības)

Skaits:

Neto masa (kg)

Daudzums papildu mērvienībās: ja piemērojams saskaņā ar kombinēto nomenklatūru, kas ir spēkā pārskata periodā (attiecīgā mērvienība).

Statistiskā populācija

Preču kopējais eksports vai imports

Iedalījumi

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums

Iedalījums pēc precēm

Eksportam: Iedalījums pēc kombinētās nomenklatūras astoņciparu līmeņa izņemot

(1)

kuģiem un gaisa kuģiem piegādātās preces, kā minēts V pielikuma 22. iedaļas 1. punkta a) apakšpunktā, un atkrastes iekārtām piegādātās preces, kā minēts V pielikuma 23. iedaļas 1. punkta b) apakšpunktā, kuras var iedalīt pēc

a)

pārskata periodā spēkā esošās kombinētās nomenklatūras 1.–24. nodaļas precēm;

b)

pārskata periodā spēkā esošās kombinētās nomenklatūras 27. nodaļas precēm;

c)

citur klasificētām precēm.

(2)

Rūpniecības kompleksu sastāvdaļas, kā minēts V pielikuma 31. sadaļas 5. punktā, kuras iedala pēc kombinētās nomenklatūras nodaļu līmenī.

Importam: iedalījums pēc Taric apakšnodaļas (10 ciparu līmenī), izņemot:

(1)

īpašas preces vai pārvietojumus, kā minēts V pielikuma III nodaļā. Izņemot preces, kas minētas 23. iedaļas 2. punkta a) apakšpunkta ii) punktā un 23. iedaļas 1. punkta b) apakšpunktā, šīs īpašās preces vai pārvietojumus var iedalīt kombinētās nomenklatūras astoņciparu līmenī;

(2)

atkrastes iekārtām piegādātās preces, kā minēts V pielikuma 23. iedaļas 1. punkta b) apakšpunktā, kuras var iedalīt pēc

a)

pārskata periodā spēkā esošās kombinētās nomenklatūras 1.–24. nodaļas precēm;

b)

pārskata periodā spēkā esošās kombinētās nomenklatūras 27. nodaļas precēm;

c)

citur klasificētām precēm.

Neskarot datu izplatīšanu valsts līmenī, Komisija (Eurostat) neizplata detalizētu statistiku iedalījumā pēc Taric apakšpozīcijām, ja tās izpaušana apdraudētu sabiedrības interešu aizsardzību attiecībā uz Savienības tirdzniecības un lauksaimniecības politiku.

Iedalījums pēc iespējamā galamērķa dalībvalsts un faktiskā eksporta dalībvalsts Dalībvalsts, kurā iesniegta muitas deklarācija

Eksportam:

Faktiskā eksporta dalībvalsts

Dalībvalsts, kurā iesniegta muitas deklarācija

Importam:

Iespējamā galamērķa dalībvalsts

Dalībvalsts, kurā iesniegta muitas deklarācija

Šis iedalījums neattiecas uz īpašām precēm un pārvietojumiem, kā minēts V pielikuma III nodaļā, ja izmanto datu avotu, kas nav muitas deklarācijas.

Datus par eksportētāju un importētāju dalībvalsti kodē saskaņā ar valstu un teritoriju nomenklatūru Eiropas statistikai par starptautisko preču tirdzniecību.

Iedalījums pēc partnervalsts

Eksportam: pēdējā zināmā galamērķa valsts

Importam: nosūtīšanas valsts un izcelsmes valsts

Datus par partnervalsti kodē saskaņā ar valstu un teritoriju nomenklatūru Eiropas statistikai par starptautisko preču tirdzniecību.

Iedalījums pēc darījuma veida

Datus par darījuma veidu iesniedz atbilstoši iedalījumam šā pielikuma C daļas 1. tabulā.

Dalībvalstis piemēro A slejas kodu vai A slejas kodu numuru un to B slejas apakšnodaļu apvienojumu.

Iedalījums pēc statistikas procedūras

Parastais eksports vai imports

Eksports vai imports, kam piemēro ievešanas pārstrādei muitas procedūru

Eksports vai imports, kam piemēro izvešanas pārstrādei muitas procedūru

Eksports vai imports, kas netiek reģistrēts no muitas deklarācijām

Iedalījums pēc preferenciālā režīma importam (tikai mainīgajiem lielumiem 450202.a/b)

Šis iedalījums neattiecas uz īpašām precēm un pārvietojumiem, kā minēts V pielikuma III nodaļā, ja izmanto datu avotus, kas nav muitas deklarācijas.

Tarifa režīms, kas norādīts ar preferenču kodu saskaņā ar klasifikāciju, kura norādīta Savienības Muitas kodeksā.

Neskarot datu izplatīšanu valsts līmenī, Komisija (Eurostat) neizplata detalizētu statistiku iedalījumā pēc preferenciāla režīma importam, ja tās izpaušana apdraudētu sabiedrības intereses attiecībā uz Kopienas tirdzniecības un lauksaimniecības politiku.

Iedalījums pēc transporta veida

Transporta veids uz robežas

Transporta veids valsts iekšienē

Konteinerkuģis

Šis iedalījums neattiecas uz īpašām precēm un pārvietojumiem, kā minēts V pielikuma III nodaļā, ja izmanto datu avotus, kas nav muitas deklarācijas.

Datus par transporta veidu iesniedz atbilstoši iedalījumam šā pielikuma C daļas 2. tabulā.

Tuvinājumu izmantošana un kvalitātes prasības

1.

Dalībvalstis par katru mēneša pārskata periodu apkopo statistiku, kas aptver to kopējo Savienības ārējo tirdzniecību, pēc vajadzības izmantojot aplēses. Aplēses atzīmē un nosūta Eurostat, tās iedalot vismaz pēc partnervalsts un preču koda pārskata periodā attiecībā uz Savienības ārējo tirdzniecību spēkā esošās kombinētās nomenklatūras nodaļu līmenī.

2.

Neskarot šīs regulas 10. panta 5. punktu, dalībvalstis iesniedz par konfidenciāliem atzītus datus Komisijai (Eurostat) tā, lai tos var publicēt vismaz pēc preču iedalījuma kombinētās nomenklatūras nodaļu līmenī, ja ar to tiek nodrošināta konfidencialitāte.

3.

Ja informācija ir militāri slepena atbilstoši dalībvalstīs spēkā esošajām definīcijām, dalībvalstis var iesniegt mazāk detalizētu informāciju, nekā norādīts šajā tabulā. Tomēr Komisijai (Eurostat) iesniedz datus vismaz par kopējo mēneša eksporta un importa statistisko vērtību.

Datu nosūtīšanas termiņš

T+40D

Ja ikmēneša rezultāti, kas jau iesniegti Komisijai (Eurostat), tiek pārskatīti, dalībvalstis nosūta pārskatītos rezultātus ne vēlāk kā nākamajā mēnesī pēc pārskatīto datu pieejamības.

Pirmais pārskata periods

2022. gada janvāris


36. tabula. Statistika par starptautiskām darbībām – Preču eksports un imports – agregēti dati

Mainīgie lielumi

450103. Preču eksporta statistiskā vērtība – agregēti dati

450104. Preču importa statistiskā vērtība – agregēti dati

Mērvienība

Vērtības valsts valūtā (vienības)

Statistiskā populācija

Preču kopējais eksports vai imports

Iedalījumi

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums

Ģeogrāfiskais iedalījums:

Visām dalībvalstīm:

Savienība

Ārpus Savienības

Turklāt attiecībā uz eurozonas dalībvalstīm:

Eurozona

Ārpus eurozonas

Iedalījums pēc precēm:

Kopā

Papildus tam: pārskata periodā spēkā esošās Starptautiskās standartizētās tirdzniecības klasifikācijas (SITC) 0–9. iedaļa – obligāta tikai attiecībā uz partnerzonām ārpus Savienības un ārpus eurozonas

Datu nosūtīšanas termiņš

T+40D

Pirmais pārskata periods

2022. gada janvāris


37. tabula. Statistika par ārējām darbībām – Savienības ārējais preču eksports un imports faktūras valūtas dalījumā

Mainīgie lielumi

450203. Savienības ārējā preču eksporta statistiskā vērtība faktūras valūtas dalījumā

450204. Savienības ārējā preču importa statistiskā vērtība faktūras valūtas dalījumā

Mērvienība

Vērtības valsts valūtā (vienības)

Statistiskā populācija

Kopējais Savienības ārējais eksports vai imports

Iedalījumi

Dati jāiesniedz kā visu turpmāk uzskaitīto iedalījumu apvienojums

Preču iedalījums:

Saskaņā ar pārskata periodā spēkā esošo Starptautisko standartizēto tirdzniecības klasifikāciju (SITC):

kopā,

0.–8. sadaļa,