ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 247

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 31. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2020/1128 (2020. gada 30. jūlijs), ar ko īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar ko atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2020/19

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2020/1129 (2020. gada 30. jūlijs), ar ko īsteno Regulu (ES) 2017/1509 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

5

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2020/1130 (2020. gada 30. jūlijs), ar ko īsteno 21. panta 2. punktu Regulā (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

14

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/1131 (2020. gada 30. jūlijs), ar ko sāk Eiropas Savienības KDAP padomdevēju misiju Centrālāfrikas Republikā (EUAM RCA)

16

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/1132 (2020. gada 30. jūlijs), ar ko atjaunina to personu, grupu un organizāciju sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2020/20

18

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/1133 (2020. gada 30. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/610 par Eiropas Savienības KDAP militāru apmācības misiju Centrālāfrikas Republikā (EUTM RCA)

22

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/1134 (2020. gada 30. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2017/915 par Savienības informēšanas darbībām, ar kurām atbalsta Ieroču tirdzniecības līguma īstenošanu

24

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/1135 (2020. gada 30. jūlijs), ar ko ieceļ Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Kosovā

25

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/1136 (2020. gada 30. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/849 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

30

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2020/1137 (2020. gada 30. jūlijs), ar ko īsteno Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

40

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

31.7.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 247/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1128

(2020. gada 30. jūlijs),

ar ko īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar ko atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2020/19

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2580/2001 (2001. gada 27. decembris) par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām (1), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2020. gada 13. janvārī pieņēma Īstenošanas regulu (ES) 2020/19 (2), ar ko īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 un izveido atjauninātu to personu, grupu un organizāciju sarakstu, kurām piemēro Regulu (EK) Nr. 2580/2001 (“saraksts”).

(2)

Padome praktisko iespēju robežās visām personām, grupām un organizācijām ir sniegusi pamatojumu, kāpēc tās ir ietvertas sarakstā.

(3)

Publicējot paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, Padome informēja sarakstā uzskaitītās personas, grupas un organizācijas par to, ka tā ir nolēmusi arī turpmāk atstāt tās sarakstā. Minētajām personām, grupām un organizācijām Padome paziņoja arī to, ka ir iespējams pieprasīt Padomes pamatojumu, kādēļ tās ir iekļautas sarakstā, ja tās tādu pamatojumu vēl nav saņēmušas.

(4)

Padome ir pārskatījusi sarakstu, kā prasīts Regulas (EK) Nr. 2580/2001 2. panta 3. punktā. Veicot minēto pārskatīšanu, Padome ņēma vērā attiecīgo personu un organizāciju iesniegtos apsvērumus, kā arī atjaunināto informāciju, kas saņemta no kompetentajām valsts iestādēm par sarakstā iekļauto personu un organizāciju statusu valsts līmenī.

(5)

Padome ir pārliecinājusies, ka Padomes Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP (3) 1. panta 4. punktā minētās kompetentās iestādes ir pieņēmušas lēmumus attiecībā uz visām sarakstā iekļautajām personām, grupām un organizācijām par to, ka tās ir bijušas iesaistītas terora aktos Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 1. panta 2. un 3. punkta nozīmē. Padome ir arī secinājusi, ka tām personām, grupām un organizācijām, uz kurām attiecas Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 2., 3. un 4. pants, būtu jāturpina piemērot Regulā (EK) Nr. 2580/2001 paredzētos konkrētos ierobežojošos pasākumus.

(6)

Padome ir secinājusi, ka vairs nav iemesla vienu personu atstāt to personu, grupu un organizāciju sarakstā, kurām piemēro Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 2., 3. un 4. pantu.

(7)

Saraksts būtu attiecīgi jāatjaunina, un Īstenošanas regula (ES) 2020/19 būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2580/2001 2. panta 3. punktā paredzētais saraksts ir izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Īstenošanas regula (ES) 2020/19 ar šo tiek atcelta.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 30. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  OV L 344, 28.12.2001., 70. lpp.

(2)  Padomes Īstenošanas regula (ES) 2020/19 (2020. gada 13. janvāris) ar ko īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar ko atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2019/1337 (OV L 8I, 14.1.2020., 1. lpp.).

(3)  Padomes Kopējā nostāja 2001/931/KĀDP (2001. gada 27. decembris) par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu (OV L 344, 28.12.2001., 93. lpp.).


PIELIKUMS

TO PERSONU, GRUPU UN ORGANIZĀCIJU SARAKSTS, KAS MINĒTAS 1. PANTĀ

I.   PERSONAS

1.

ABDOLLAHI Hamed (jeb Mustafa Abdullahi), dzimis 11.8.1960. Irānā. Pases numurs: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, dzimis Al Ihsa (Saūda Arābija), Saūda Arābijas pilsonis.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dzimis 16.10.1966. Tarut (Saūda Arābija), Saūda Arābijas pilsonis.

4.

ARBABSIAR Manssor (jeb Mansour Arbabsiar), dzimis 6.3.1955. vai 15.3.1955. Irānā. Irānas un ASV valstspiederīgais, pases numurs: C2002515 (Irāna); pases numurs: 477845448 (ASV). Valsts izdota personu apliecinoša dokumenta numurs: 07442833, derīguma termiņš – 15.3.2016. (ASV izdota vadītāja apliecība).

5.

ASSADI Assadollah, dzimis 22.12.1971. Teherānā (Irāna), Irānas valstspiederīgais. Irānas diplomātiskās pases numurs: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (jeb Abu ZUBAIR, jeb SOBIAR, jeb Abu ZOUBAIR), dzimis 8.3.1978. Amsterdamā (Nīderlande).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, dzimis 22.3.1988. Zaghdraiya, Sidon, Libānā, Kanādas pilsonis. Pases numurs: JX446643 (Kanāda).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, dzimis 6.8.1962. Teherānā (Irāna), Irānas valstspiederīgais. Pases numurs: D9016290, derīga līdz 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (jeb GARBAYA, Ahmed, jeb SA-ID, jeb SALWWAN, Samir), Libāna, dzimis 1963. gadā Libānā, Libānas pilsonis.

10.

MELIAD, Farah, dzimis 5.11.1980. Sidnejā (Austrālija), Austrālijas pilsonis. Pases numurs: M2719127 (Austrālija).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (jeb ALI, Salem, jeb BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, jeb HENIN, Ashraf Refaat Nabith, jeb WADOOD, Khalid Adbul), dzimis 14.4.1965. vai 1.3.1964. Pakistānā, pases numurs: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (jeb Sinan), dzimis 13.10.1976. Pülümür (Turcija).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (jeb Abdol Reza Shala’i, jeb Abd-al Reza Shalai, jeb Abdorreza Shahlai, jeb Abdolreza Shahla’i, jeb Abdul-Reza Shahlaee, jeb Hajj Yusef, jeb Haji Yusif, jeb Hajji Yasir, jeb Hajji Yusif, jeb Yusuf Abu-al-Karkh), dzimis aptuveni 1957. gadā Irānā. Adreses: 1) Kermanshah, Irāna; 2) Mehran militārā bāze, Ilam province, Irāna.

14.

SHAKURI, Ali Gholam, dzimis aptuveni 1965. gadā Teherānā, Irāna.

II.   GRUPAS UN ORGANIZĀCIJAS

1.

Abu Nidal Organisation” – “ANO” (jeb “Fatah Revolutionary Council”, jeb “Arab Revolutionary Brigades”, jeb “Black September”, jeb “Revolutionary Organisation of Socialist Muslims”).

2.

Al-Aqsa Martyrs’ Brigade”.

3.

Al-Aqsa e.V”.

4.

Babbar Khalsa”.

5.

Communist Party of the Philippines”, tostarp “New People’s Army” – “NPA”, Filipīnas.

6.

Irānas Izlūkošanas un drošības ministrijas Iekšējās drošības departaments (Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security).

7.

Gama’a al-Islamiyya” (jeb “Al-Gama’a al-Islamiyya”) (“Islamic Group” – “IG”).

8.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – “IBDA-C” (“Great Islamic Eastern Warriors Front”).

9.

Hamas”, arī “Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

10.

Hizballah Military Wing” (jeb “Hezbollah Military Wing”, jeb “Hizbullah Military Wing”, jeb “Hizbollah Military Wing”, jeb “Hezballah Military Wing”, jeb “Hisbollah Military Wing”, jeb “Hizbu’llah Military Wing”, jeb “Hizb Allah Military Wing”, jeb “Jihad Council” (un visas vienības tā pakļautībā, tostarp Ārējās drošības organizācija (External Security Organisation)).

11.

Hizbul Mujahideen” – “HM”;

12.

Khalistan Zindabad Force” – “KZF”.

13.

Kurdistan Workers’ Party” – “PKK” (jeb “KADEK”, jeb “KONGRA-GEL”).

14.

Liberation Tigers of Tamil Eelam” – “LTTE”.

15.

Ejército de Liberación Nacional” (“National Liberation Army”).

16.

Palestinian Islamic Jihad” – “PIJ”.

17.

Popular Front for the Liberation of Palestine” –”PFLP”.

18.

Popular Front for the Liberation of PalestineGeneral Command” (jeb “PFLPGeneral Command”).

19.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – “DHKP/C” (jeb “Devrimci Sol” (“Revolutionary Left”), jeb “Dev Sol”) (“Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party”).

20.

Sendero Luminoso” – “SL” (“Shining Path”)

21.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – “TAK” (jeb “Kurdistan Freedom Falcons”, jeb “Kurdistan Freedom Hawks”).

31.7.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 247/5


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1129

(2020. gada 30. jūlijs),

ar ko īsteno Regulu (ES) 2017/1509 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2017/1509 (2017. gada 30. augusts) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 329/2007 (1), un jo īpaši tās 47. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2017. gada 30. augustā pieņēma Regulu (ES) 2017/1509.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1509 47.a panta 1. punktu Padome ir pārskatījusi minētās regulas XV, XVI, XVII un XVIII pielikumā izklāstītos sarakstā iekļauto personu un vienību sarakstus.

(3)

Padome ir secinājusi, ka ierobežojošie pasākumi būtu jāsaglabā pret visām Regulas (ES) 2017/1509 XV un XVI pielikumā izklāstītajos sarakstos uzskaitītajām personām un vienībām, ka būtu jāatjaunina pamatojumi attiecībā uz deviņpadsmit personām un identifikācijas informācija attiecībā uz piecām personām un divām vienībām un ka identifikācijas informācijā būtu jāiekļauj visu XV pielikumā uzskaitīto fizisko personu dzimums.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) 2017/1509 XV un XVI pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2017/1509 XV un XVI pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 30. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  OV L 224, 31.8.2017., 1. lpp.


PIELIKUMS

1.   

Regulas (ES) 2017/1509 XV pielikuma a) iedaļas (“Fiziskās personas, kas norādītas saskaņā ar 34. panta 4. punkta a) apakšpunktu”) 1.–27. ierakstu aizstāj ar šādiem:

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Sarakstā iekļaušanas datums

Pamatojums

“1.

CHON Chi Bu

(jeb CHON Chi-bu)

Dzimums: vīrietis

22.12.2009.

Galvenā atomenerģijas biroja loceklis, bijušais Yongbyon objekta tehniskais direktors. Fotoattēli norāda uz viņa saistību ar Sīrijas kodolreaktoru līdz brīdim, kad to 2007. gadā sabombardēja Izraēlas gaisa spēki.

2.

HYON Chol-hae

(jeb HYON Chol Hae)

Dzimšanas datums: 13.8.1934.

Dzimšanas vieta: Manchuria, Ķīna

Dzimums: vīrietis

22.12.2009.

Korejas Tautas armijas maršals kopš 2016. gada aprīļa. Bijušais Korejas Tautas armijas ministra vietnieks, bijušais Korejas Tautas armijas Vispārīgās politikas departamenta direktora vietnieks (nelaiķa Kim Jong-Il militārais padomnieks). 2016. gada maijā Korejas Darbaļaužu partijas (KDP) 7. kongresā, kurā tika pieņemts lēmums turpināt KTDR kodolprogrammu, viņš tika ievēlēts par KDP Centrālās komitejas locekli.

3.

O Kuk-Ryol

(jeb O Kuk Ryol)

Dzimšanas datums: 7.1.1930.

Dzimšanas vieta: Jilin Province, Ķīna

Dzimums: vīrietis

22.12.2009.

Priekšsēdētāja vietnieks bijušajai Valsts aizsardzības komisijai, kura bija svarīga KTDR valsts aizsardzības jautājumu struktūra, pirms to reformēja par Valsts lietu komisiju (SAC); viņš pārraudzīja jaunāko tehnoloģiju iepirkumus ārvalstīs kodolprogrammas un ballistisko raķešu programmas vajadzībām. Bijušais Korejas Darbaļaužu partijas (KDP) Centrālās komitejas loceklis, ievēlēts 2016. gada maijā Korejas Darbaļaužu partijas (KDP) 7. kongresā, kurā tika pieņemts lēmums turpināt KTDR kodolprogrammu.

4.

PAK Jae-gyong

(jeb Chae-Kyong, PAK Jae Gyong)

Dzimšanas datums: 10.6.1933.

Pases Nr.: 554410661

Dzimums: vīrietis

22.12.2009.

Korejas Tautas armijas ģenerālis. Bijušais Tautas bruņoto spēku Vispārīgās politikas departamenta direktora vietnieks un bijušais Tautas bruņoto spēku Loģistikas biroja direktora vietnieks (nelaiķa Kim Jong-II militārais padomnieks). Bija klāt KIM Jong Un veiktajā Stratēģisko raķešspēku (Strategic Rocket Force) pavēlniecības inspicēšanā. Bijušais Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās komitejas loceklis. Korejas komitejas “Veterāni pret imperiālismu” (Korean Committee of Veterans against Imperialism) priekšsēdētājs.

5.

RYOM Yong

Dzimums: vīrietis

22.12.2009.

Galvenā atomenerģētikas biroja direktors (vienība, ko sarakstā iekļāva Apvienoto Nāciju Organizācija) – atbildīgs par starptautiskajiem sakariem.

6.

SO Sang-kuk (jeb SO Sang Kuk)

Dzimšanas datums: laikposmā starp 1932. un 1938. gadu

Dzimums: vīrietis

22.12.2009.

Kim Il Sung universitātes Kodolfizikas departamenta vadītājs.

7.

Ģenerālleitnants KIM Yong Chol

(jeb KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul)

Dzimšanas datums: 1946

Dzimšanas vieta: Pyongan-Pukto, KTDR

Dzimums: vīrietis

19.12.2011.

Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās militārās komisijas (Central Military Commission), Politbiroja un Valsts lietu komisijas (State Afairs Commission) loceklis. Bijušais ANO sankciju sarakstā iekļautā Galvenā izlūkošanas biroja (RGB) komandieris. Bijušais Vienotās frontes departamenta (United Front Department) direktors.

8.

CHOE Kyong-song

(jeb CHOE Kyong song)

Dzimšanas datums: 1945

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Korejas Tautas armijas ģenerālpulkvedis. Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās militārās komisijas, kura ir svarīga struktūra valsts aizsardzības jautājumos KTDR, bijušais loceklis. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.

9.

CHOE Yong-ho (jeb CHOE Yong Ho)

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Korejas Tautas armijas ģenerālpulkvedis / Korejas Tautas armijas Gaisa spēku ģenerālis. Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās militārās komisijas, kura ir svarīga struktūra valsts aizsardzības jautājumos KTDR, bijušais loceklis. Korejas Tautas armijas Gaisa spēku un pretgaisa aizsardzības spēku komandieris. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.

10.

HONG Sung-Mu

(jeb HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu)

Dzimšanas datums: 1.1.1942.

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Munīcijas rūpniecības departamenta (Munitions Industry Department – MID) direktora vietnieks. Atbildīgs par parasto ieroču un raķešu, tostarp ballistisko raķešu programmu izstrādi. Viena no galvenajām personām, kas atbildīgas par kodolieroču rūpnieciskās izstrādes programmām. Šajā statusā atbildīgs par KTDR kodolieroču, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām. Piedalījās starpkontinentālās ballistiskās raķetes “Hwasong-15” palaišanā 2017. gada 28. novembrī.

11.

JO Kyongchol (jeb JO Kyong Chol)

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Korejas Tautas armijas ģenerālis. Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās militārās komisijas, kura ir svarīga struktūra valsts aizsardzības jautājumos KTDR, bijušais loceklis. Militārās drošības pavēlniecības direktors. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu. Kopā ar Kim Jong Un piedalījās lielākajās tālšāvējartilērijas šaušanas mācībās.

12.

KIM Chun-sam

(jeb KIM Chun Sam)

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Ģenerālleitnants, Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās militārās komisijas, kura ir svarīga struktūra valsts aizsardzības jautājumos KTDR, bijušais loceklis. Bijušais Korejas Tautas armijas Militārā štāba operāciju departamenta direktors un Militārā štāba priekšnieka pirmais vietnieks. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.

13.

KIM Chun-sop

(jeb KIM Chun Sop)

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Bijušais Munīcijas rūpniecības departamenta (Munitions Industry Department – MID) direktors. Bijušais loceklis Valsts aizsardzības komisijā, kura tagad ir reformēta par Valsts lietu komisiju (SAC), kas ir svarīga KTDR valsts aizsardzības jautājumu struktūra. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu. Piedalījies fotosesijā personām, kas devušas ieguldījumu sekmīgā no zemūdenēm veiktā ballistisko raķešu palaišanas (SLBM) izmēģinājumā 2015. gada maijā.

14.

KIM Jong-gak

(jeb KIM Jong Gak)

Dzimšanas datums: 20.7.1941.

Dzimšanas vieta: Pyongyang, KTDR

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Bijušais Korejas Tautas armijas Vispārīgās politikas departamenta direktors. Korejas Tautas armijas vicemaršals, Kim Il-Sung vārdā nosauktās Militārās universitātes rektors, bijušais Tautas bruņoto spēku ministrs, Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās militārās komisijas, kura ir viena no svarīgākajām struktūrām valsts aizsardzības jautājumos KTDR, bijušais loceklis. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.

15.

KIM Rak Kyom

(jeb KIM Rak-gyom, KIM Rak Gyom)

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Četrzvaigžņu ģenerālis, Stratēģisko raķešspēku (Strategic Rocket Forces) (vienība, ko sarakstā iekļāva Apvienoto Nāciju Organizācija) komandieris, par kuru ir zināms, ka viņš tagad komandē četras stratēģisko un taktisko raķešu vienības, tostarp KN-08 (ICBM) brigādi. Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās militārās komisijas, kura ir svarīga struktūra valsts aizsardzības jautājumos KTDR, bijušais loceklis. Plašsaziņas līdzekļu ziņojumos KIM identificēts kā persona, kas kopā ar KIM Jong Un bija klāt 2016. gada aprīļa ICBM raķetes dzinēja izmēģinājumā. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu. Devis rīkojumu par ballistisko raķešu šaušanas vingrinājumiem.

16.

KIM Won-hong

(jeb KIM Won Hong)

Dzimšanas datums: 7.1.1945.

Dzimšanas vieta: Pyongyang, KTDR

Pases Nr.: 745310010

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Ģenerālis. Bijušais Korejas Tautas armijas Vispārīgās politikas departamenta pirmais direktora vietnieks. Bijušais Valsts drošības departamenta direktors. Bijušais Valsts drošības ministrs. Loceklis Korejas Darbaļaužu partijas Centrālajā Militārajā komisijā un Valsts aizsardzības komisijā, kura bija svarīga KTDR valsts aizsardzības jautājumu struktūra, pirms to reformēja par Valsts lietu komisiju (SAC); tās ir svarīgākās KTDR valsts aizsardzības jautājumu struktūras. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.

17.

PAK Jong-chon

(jeb PAK Jong Chon)

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Korejas Tautas armijas ģenerālis, kopš 2019. gada aprīļa – ģenerālštāba priekšnieks, kopš 2020. gada aprīļa – politbiroja loceklis. Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās militārās komisijas, kura ir svarīga struktūra valsts aizsardzības jautājumos KTDR, bijušais loceklis. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.

18.

LI Yong-ju

(jeb RI Yong Ju)

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Korejas Tautas armijas admirālis. Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās militārās komisijas, kura ir svarīga struktūra valsts aizsardzības jautājumos KTDR, bijušais loceklis. Korejas Tautas jūras spēku virspavēlnieks; Korejas jūras spēki ir iesaistīti ballistisko raķešu programmu izstrādē un KTDR jūras kara spēku kodolspēju attīstīšanā. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.

19.

SON Chol-ju

(jeb SON Chol Ju)

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Korejas Tautas armijas ģenerālis. Direktora vietnieks, kas atbild par Korejas Tautas armijas organizāciju, un bijušais Gaisa spēku un pretgaisa aizsardzības spēku politiskais direktors, kas pārrauga modernizēto pretgaisa aizsardzības raķešu attīstību. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.

20.

YUN Jong-rin

(jeb YUN Jong Rin)

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Ģenerālis, bijušais Augstākās sardzes pavēlniecības komandieris. Bijušais loceklis Korejas Darbaļaužu partijas Centrālajā Militārajā komisijā un loceklis Valsts aizsardzības komisijā, kura bija svarīga KTDR valsts aizsardzības jautājumu struktūra, pirms to reformēja par Valsts lietu komisiju (SAC); tās visas ir svarīgākās KTDR valsts aizsardzības jautājumu struktūras. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.

21.

HONG Yong Chil

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Munīcijas rūpniecības departamenta (Munitions Industry Department – MID) direktora vietnieks. Munīcijas rūpniecības departaments, ko ANO DP iekļāva sarakstā 2016. gada 2. martā, ir iesaistīts KTDR raķešu programmas svarīgākajos aspektos. MID ir atbildīgs par KTDR ballistisko raķešu, tostarp Taepo Dong-2, izstrādes uzraudzīšanu, ieroču ražošanas un pētniecības un izstrādes programmu uzraudzīšanu. Otrā ekonomikas komiteja (Second Economic Committee) un Otrā dabaszinātņu akadēmija (Second Academy of Natural Sciences) – arī iekļautas sarakstā 2010. gada augustā – ir pakļautas MID. Pēdējos gados MID ir strādājis pie KN08 uz ceļiem mobilu ICBM izstrādes. HONG pavadīja KIM Jong Un vairākos pasākumos saistībā ar KTDR kodolprogrammas un ballistisko raķešu programmas izstrādi un tiek uzskatīts, ka viņam bija nozīmīga loma KTDR 2016. gada 6. janvāra kodolizmēģinājumā. Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās komitejas direktora vietnieks. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu. Bija klāt jauna tipa ICBM reaktīvā dzinēja izmēģināšanā uz zemes 2016. gada aprīlī.

22.

RI Hak Chol

(jeb RI Hak Chul, RI Hak Cheol)

Dzimšanas datums: 19.1.1963. vai 8.5.1966.

Pasu numuri: 381320634, PS- 563410163

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Green Pine Associated Corporation (“Green Pine”) prezidents. Saskaņā ar ANO Sankciju komiteju, Green Pine ir pārņēmis daudz uzņēmuma Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) darbību. Komiteja uzņēmumu KOMID sarakstā iekļāva 2009. gada aprīlī, un šis uzņēmums ir KTDR galvenais bruņojuma tirgotājs un ar ballistiskajām raķetēm un parastajiem ieročiem saistīto preču un aprīkojuma galvenais eksportētājs. Green Pine ir arī atbildīgs par aptuveni pusi no visa KTDR eksportētā bruņojuma un ar to saistītajiem materiāliem. Green Pine ir pakļauts sankcijām saistībā ar bruņojuma vai ar to saistīto materiālu eksportēšanu no KTDR. Green Pine specializācija ir jūras spēku iekārtu un ieroču, piemēram, zemūdeņu, militāro kuģu un raķešu sistēmu ražošana, un šis uzņēmums ir eksportējis torpēdas un sniedzis tehnisko palīdzību ar aizsardzību saistītiem Irānas uzņēmumiem. Green Pine sarakstā ir iekļāvusi ANO DP.

23.

YUN Chang Hyok

Dzimšanas datums: 9.8.1965.

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Satelītu kontroles centra, National Aerospace Development Administration (NADA), direktora vietnieks. NADA ir pakļauts sankcijām saskaņā ar ANO DPR 2270 (2016) par iesaistīšanos KTDR kosmosa zinātnes un tehnoloģiju, tostarp satelītu palaišanas un nesējraķešu, izstrādē. ANO DPR 2270 (2016) nosodīja KTDR satelīta palaišanu, kas notika 2016. gada 7. februārī, jo tika izmantota ballistisko raķešu tehnoloģija un nopietni pārkāptas Rezolūcijas 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) un 2094 (2013). Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.

24.

RI Myong Su

Dzimšanas datums: 1937. gads

Dzimšanas vieta: Myongchon, Hamgyong ziemeļi, KTDR

Dzimums: vīrietis

7.4.2017.

Korejas Tautas armijas vicemaršals, Korejas Tautas armijas Augstākās pavēlniecības pirmais komandiera vietnieks. Līdz 2018. gadam bija Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās militārās komisijas loceklis un Tautas bruņoto spēku štāba priekšnieks. Ri Myong Su joprojām ir ietekme valsts aizsardzības jautājumos, tostarp KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmās. Ri ir ilglaicīgs Augstākās tautas asamblejas (pašreiz – 14. asambleja) loceklis.

25.

SO Hong Chan

Dzimšanas datums: 30.12.1957.

Dzimšanas vieta: Kangwon, KTDR

Pases numurs: PD836410105; pases derīguma termiņš: 27.11.2021.

Dzimums: vīrietis

7.4.2017.

Tautas bruņoto spēku pirmais ministra vietnieks un Loģistikas biroja direktors, Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās militārās komisijas loceklis un Tautas bruņoto spēku ģenerālis. Šajā amatā So Hong Chan ir atbildīgs par to, lai atbalstītu vai veicinātu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmas.

26.

WANG Chang Uk

Dzimšanas datums: 29.5.1960.

Dzimums: vīrietis

7.4.2017.

Rūpniecības un atomenerģijas ministrs. Šajā amatā Wang Chang Uk ir atbildīgs par to, lai atbalstītu vai veicinātu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmas.

27.

JANG Chol

Dzimšanas datums: 31.3.1961.

Dzimšanas vieta: Pyongyang, KTDR

Pases numurs: 563310042

Dzimums: vīrietis

7.4.2017.

Bijušais State Academy of Sciences priekšsēdētājs; minētās organizācijas mērķis ir KTDR tehnoloģisko un zinātnisko spēju attīstīšana. Šajā amatā Jang Chol ieņem stratēģisku lomu, lai izstrādātu KTDR darbības kodolenerģijas jomā. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.”

2.   

Regulas (ES) 2017/1509 XV pielikuma b) iedaļas (“Juridiskas personas, vienības un struktūras, kas norādītas saskaņā ar 34. panta 4. punkta a) apakšpunktu”) 2. ierakstu aizstāj ar šādu:

 

Nosaukums (Pieņemts nosaukums)

Vieta

Sarakstā iekļaušanas datums

Cita informācija

“2.

Korean Ryengwang Trading Corporation

jeb KOREA RYONGWANG TRADING CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, KTDR

22.12.2009.

Korea Ryongbong General Corporation meitasuzņēmums (vienība, ko sarakstā iekļāva ANO DP, 24.4.2009.).”

3.   

Regulas (ES) 2017/1509 XV pielikuma c) iedaļas (“Fiziskās personas, kas norādītas saskaņā ar 34. panta 4. punkta b) apakšpunktu”) 1.–6. ierakstu aizstāj ar šādiem:

 

Vārds, uzvārds

Identifikācijas informācija

Sarakstā iekļaušanas datums

Pamatojums

“1.

JON Il-chun (jeb JON Il Chun)

Dzimšanas datums: 24.8.1941.

Dzimums: vīrietis

22.12.2010.

2010. gada februārī KIM Tong-un tika atbrīvots no direktora amata “39. birojā” (Office 39), kas cita starpā atbild par preču izpirkšanu no Ziemeļkorejas diplomātiskajām pārstāvniecībām, apejot sankcijas. Viņu šajā amatā aizstāja JONIl-chun. Valsts aizsardzības komisijas pārstāvis, kura bija svarīga KTDR valsts aizsardzības jautājumu struktūra, pirms to reformēja par Valsts lietu komisiju (SAC); 2010. gada martā ievēlēts par Valsts attīstības bankas ģenerāldirektoru. 2016. gada maijā Korejas Darbaļaužu partijas (KDP) 7. kongresā, kurā tika pieņemts lēmums turpināt KTDR kodolprogrammu, viņš tika ievēlēts par KDP Centrālās komitejas locekļa aizstājēju.

2.

KIM Tong-un (jeb KIM Tong Un)

Dzimums: vīrietis

22.12.2009.

Ieroču izplatīšanas finansēšanā iesaistītā Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās komitejas “39. biroja” (Office 39) bijušais direktors. Ir liecības, ka 2011. gadā, iespējams, bijis “38. biroja” (Office 38) vadītājs un palīdzējis vākt līdzekļus valsts vadības un politiskās elites vajadzībām.

3.

KIM Yong Nam (jeb KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon)

Dzimšanas datums: 2.12.1947.

Dzimšanas vieta: Sinuju, KTDR

Dzimums: vīrietis

20.4.2018.

Ekspertu grupa KIM Yong Nam identificējusi kā Galvenā izlūkošanas biroja aģentu; minēto biroju Apvienoto Nāciju Organizācija ir iekļāvusi sarakstā. Ekspertu grupa viņu un viņa dēlu KIM Su Gwang identificējusi kā personas, kas ir iesaistījušās maldinošas finanšu prakses modelī, ar kuru varētu sniegt ieguldījumu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmās. KIM Yong Nam ir atvēris dažādus norēķinu kontus un krājkontus Savienībā un savā diplomāta darbības laikā ir bijis iesaistīts dažādos lielos bankas pārskaitījumos uz bankas kontiem Savienībā vai uz kontiem ārpus Savienības, tostarp uz kontiem, kas atvērti uz dēla KIM Su Gwang vai vedeklas KIM Kyong Hui vārda.

4.

DJANG Tcheul Hy

(jeb JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy)

Dzimšanas datums: 11.5.1950.

Dzimšanas vieta: Kangwon

Dzimums: sieviete

20.4.2018.

DJANG Tcheul Hy kopā ar vīru KIM Yong Nam, dēlu KIM Su Gwang un vedeklu KIM Kyong Hui ir bijusi iesaistīta maldinošas finanšu prakses modelī, ar kuru varētu sniegt ieguldījumu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmās. Viņai piederēja vairāki bankas konti Savienībā, kurus viņas dēls KIM Su Gwang atvēra uz viņas vārda. Viņa bija iesaistīta arī vairākos bankas pārskaitījumos no savas vedeklas KIM Kyong Hui kontiem uz bankas kontiem ārpus Savienības.

5.

KIM Su Gwang

(jeb KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang, KIM Su-gwang, KIMSon-gwang)

Dzimšanas datums: 18.8.1976.

Dzimšanas vieta: Pyongyang, KTDR

Diplomāts KTDR vēstniecībā Baltkrievijā

Dzimums: vīrietis

20.4.2018.

Ekspertu grupa KIM Su Gwang identificējusi kā Galvenā izlūkošanas biroja aģentu; minēto biroju Apvienoto Nāciju Organizācija ir iekļāvusi sarakstā. Ekspertu grupa viņu un viņa tēvu KIM Yon Nam identificējusi kā personas, kas ir iesaistījušās maldinošas finanšu prakses modelī, ar kuru varētu sniegt ieguldījumu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmās. KIM Su Gwang ir atvēris daudzus bankas kontus vairākās dalībvalstīs, arī uz ģimenes locekļu vārda. Savā diplomāta darbības laikā viņš ir bijis iesaistīts dažādos lielos bankas pārskaitījumos uz bankas kontiem Savienībā vai uz kontiem ārpus Savienības, tostarp uz kontiem, kas atvērti uz viņa sievas KIM Kyong Hui vārda.

6.

KIM Kyong Hui

Dzimšanas datums: 6.5.1981.

Dzimšanas vieta: Pyongyang, KTDR

Dzimums: sieviete

20.4.2018.

KIM Kyong Hui kopā ar vīru KIM Su Gwang, vīra tēvu KIM Yong Nam un vīramāti DJANG Tcheul Hy ir bijusi iesaistīta maldinošas finanšu prakses modelī, ar kuru varētu sniegt ieguldījumu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmās. Viņa saņēma vairākus bankas pārskaitījumus no sava vīra KIM Su Gwang un sava vīra tēva KIM Yong Nam un pārskaitīja naudu uz kontiem ārpus Savienības uz sava vai savas vīramātes DJANG Tcheul Hy vārda.”

4.   

Regulas (ES) 2017/1509 XVI pielikuma a) iedaļas (“Fiziskas personas”) 4. un 24. ierakstu aizstāj ar šādiem:

 

Vārds, uzvārds

Informācija identifikācijai

Sarakstā iekļaušanas datums

Pamatojums

“4.

JON Chol Young

jeb: JON Chol Yong

Pases numurs: 563410192

Diplomāts KTDR vēstniecībā Angolā

Dzimšanas datums: 30.4.1975.

22.1.2018.

Bijušais uzņēmuma Green Pine Associated Corporation pārstāvis Angolā un KTDR akreditēts diplomāts Angolā.

Green Pine iekļauts ANO sankciju sarakstā saistībā ar tā darbībām, tostarp ANO noteiktā ieroču embargo pārkāpumiem. Green Pine ir arī piedalījies sarunās par Angolas jūras spēku kuģu renovācijas līgumiem, pārkāpjot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijās paredzētos aizliegumus.

24.

SO Tong Myong

Dzimšanas datums: 10.9.1956.

3.7.2015.

Bijušais Korea National Insurance Corporation (KNIC) prezidents, bijušais KNIC izpildkomitejas priekšsēdētājs (2012. gada jūnijs); bijušais KNIC ģenerālmenedžeris (2013. gada septembris), rīkojas KNIC vārdā vai vadībā.”

5.   

Regulas (ES) 2017/1509 XVI pielikuma b) iedaļas (“Juridiskas personas, vienības un struktūras”) 4. ierakstu aizstāj ar šādu:

 

Nosaukums (un iespējams pieņemtais nosaukums)

Informācija identifikācijai

Sarakstā iekļaušanas datums

Pamatojums

“4.

Pan Systems Pyongyang

jeb: Wonbang Trading Co.; Glocom; International Golden Services; International Global System

Adrese: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pyongyang, KTDR

16.10.2017.

Pan Systems ir palīdzējusi apiet Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes uzliktās sankcijas, piedaloties mēģinājumā pārdot ieročus un saistītus materiālus Eritrejai.

Pan Systems arī atrodas Galvenā izlūkošanas biroja kontrolē un rīkojas tā vārdā; minēto vienību Apvienoto Nāciju Organizācija ir iekļāvusi sarakstā .”


31.7.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 247/14


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1130

(2020. gada 30. jūlijs),

ar ko īsteno 21. panta 2. punktu Regulā (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2016/44 (2016. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 204/2011 (1), un jo īpaši tās 21. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2016. gada 18. janvārī pieņēma Regulu (ES) 2016/44.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/44 21. panta 6. punktu Padome ir pārskatījusi minētās regulas III pielikumā izklāstīto sarakstā iekļauto personu un vienību sarakstu.

(3)

Padome ir secinājusi, ka ierobežojošie pasākumi pret visām personām un vienībām, kas iekļautas Regulas (ES) 2016/44 III pielikumā izklāstītajā sarakstā, būtu jāsaglabā un ka būtu jāatjaunina identitātes informācija par vienu personu.

(4)

Tādēļ Regulas (ES) 2016/44 III pielikums būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2016/44 III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 30. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  OV L 12, 19.1.2016., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) 2016/44 III pielikuma iedaļas “A. Personas” 18. ierakstu aizstāj ar šādu:

“18.

GHWELL, Khalifa

jeb AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Dzimšanas datums: 1956. gada 1. janvāris vai 1951. gada 1. janvāris

Dzimšanas vieta: Misurata, Lībija

Valstspiederība: Lībijas

Pases Nr.: A005465 (Lībija), izdota 2015. gada 12. aprīlī, derīguma termiņš beidzās 2017. gada 11. aprīlī

un

J690P666 (Lībija), izdota 2016. gada 12. jūnijā, derīguma termiņš beidzas 2024. gada 11. jūnijā

Dzimums: vīrietis

Adrese: Qasr Ahmed iela, Misurata, Lībija

Khalifa Ghwell bija tā dēvētais starptautiski neatzītā Vispārējā nacionālā kongresa (“VNK”) (jeb “Nacionālās glābšanas valdības”) “premjerministrs un aizsardzības ministrs”, un kā tāds bija atbildīgs par tā darbībām.

2015. gada 7. jūlijāKhalifa Ghwell piedalījās parakstīšanas ceremonijā, kur ar VNK “priekšsēdētāju”Nuri Abu Sahmain atklāja Nelokāmības fronti (Steadfastness Front (Alsomood)) – jaunu militāro spēku, ko veido septiņas brigādes, lai kavētu vienotības valdības izveidi Tripolē, tādējādi paužot savu atbalstu šim spēkam.

Kā VNK “premjerministram”Ghwell bija svarīga loma NSV, kas izveidota ar Lībijas politisko vienošanos, izveides traucēšanā.

2016. gada 15. janvārī, esot Tripoles VNK “premjerministram un aizsardzības ministram”, Ghwell pavēlēja arestēt jebkuru jaunās drošības komandas locekli, ko iecēlis Nacionālās saskaņas valdības ieceltais premjerministrs, ja tie ierastos Tripolē.

2016. gada 31. augustā viņš deva rīkojumu “Nacionālās glābšanas valdības”“premjerministram” un “aizsardzības ministram” atgriezties darbā pēc tam, kad Pārstāvju palāta bija noraidījusi NSV.

1.4.2016.”


LĒMUMI

31.7.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 247/16


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2020/1131

(2020. gada 30. jūlijs),

ar ko sāk Eiropas Savienības KDAP padomdevēju misiju Centrālāfrikas Republikā (EUAM RCA)

Eiropas Savienības Padome,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2019/2110 (2019. gada 9. decembris) par Eiropas Savienības KDAP padomdevēju misiju Centrālāfrikas Republikā (EUAM RCA(1),

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2019. gada 9. decembrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2019/2110 par Eiropas Savienības KDAP padomdevēju misiju Centrālāfrikas Republikā (EUAM RCA).

(2)

Politikas un drošības komiteja (PDK) 2020. gada 18. jūnijā vienojās, ka būtu jāapstiprina operācijas plāns attiecībā uz EUAM RCA.

(3)

Pēc civilā operāciju komandiera ieteikuma un pēc EUAM RCA sākotnējās operatīvās spējas izveidošanas misija būtu jāsāk 2020. gada 9. augustā uz diviem gadiem.

(4)

Lēmumā (KĀDP) 2019/2110 bija paredzēta finanšu atsauces summa 7 100 000 EUR apmērā, lai segtu ar EUAM RCA saistītos izdevumus pirmajos sešos mēnešos pēc minētā lēmuma stāšanās spēkā. Ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2020/664 (2) finanšu atsauces summas spēkā esība tika pagarināta līdz 2020. gada 8. augustam. Būtu jāparedz papildu atsauces summa, kas nosedz laikposmu no misijas sākšanas līdz 2022. gada 8. augustam.

(5)

EUAM RCA būtu jāietver projektu vienība, kas apzina un īsteno projektus jomās, kas saistīti ar EUAM RCA un ar ko tiek atbalstīti tās mērķi.

(6)

Tāpēc Lēmums (KĀDP) 2019/2110 būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

EUAM RCA tiks īstenota situācijā, kas var pasliktināties un varētu kavēt Līguma par Eiropas Savienību 21. pantā izklāstīto Savienības ārējās darbības mērķu sasniegšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo tiek apstiprināts EUAM RCA operācijas plāns.

2. pants

EUAM RCA tiek sākta 2020. gada 9. augustā.

3. pants

Ar šo EUAM RCA civilo operāciju komandieris tiek pilnvarots nekavējoties sākt misijas īstenošanu.

4. pants

Lēmumu (KĀDP) 2019/2110 ar šo groza šādi:

1)

lēmuma 13. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Finanšu atsauces summa, kas paredzēta, lai laikposmā no 2019. gada 9. decembra līdz 2022. gada 8. augustam segtu ar EUAM RCA saistītos izdevumus, ir 30 352 481,10 EUR. Par finanšu atsauces summu jebkuram turpmākam laikposmam lēmumu pieņem Padome.”;

2)

iekļauj šādu pantu:

“13.a pants

Projektu vienība

1.   EUAM RCA ietver projektu vienību nolūkā apzināt un īstenot projektus. EUAM RCA attiecīgā gadījumā veic sekmējošas darbības un sniedz konsultācijas par projektiem, ko dalībvalstis un trešās valstis īsteno atbilstīgi savai atbildībai jomās, kuras ir saistītas ar EUAM RCA, un tās mērķu atbalstam.

2.   Ievērojot 3. punktu, EUAM RCA ir pilnvarota vērsties pie dalībvalstīm vai trešām valstīm pēc finanšu ieguldījuma, lai īstenotu projektus, kuri apzināti kā tādi, kas konsekventi papildina EUAM RCA citas darbības, ja projekts:

a)

paredzēts ar šo lēmumu saistītajā finanšu pārskatā; vai

b)

pilnvaru termiņa laikā ir iekļauts ar grozījumu finanšu pārskatā, ko pieprasījis misijas vadītājs.

EUAM RCA ar ieguldījumu sniedzošajām valstīm noslēdz vienošanos, kurā jo īpaši nosaka konkrētās procedūras, saskaņā ar kurām izskata trešo personu sūdzības par kaitējumu, kuru radījušas EUAM RCA darbības vai bezdarbība, lietojot minēto valstu piešķirtos līdzekļus. Ieguldījumu sniedzošās valstis nekādā gadījumā nevar no Savienības vai Augstā pārstāvja prasīt atbildību par EUAM RCA darbībām vai bezdarbību minēto valstu piešķirto līdzekļu izmantošanā.

3.   Trešo valstu finanšu ieguldījumus projektu vienībā apstiprina PDK.”

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2020. gada 30. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  OV L 318, 10.12.2019., 141. lpp.

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/664 (2020. gada 18. maijs), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2019/2110 par Eiropas Savienības KDAP padomdevēju misiju Centrālāfrikas Republikā (EUAM RCA) (OV L 157, 19.5.2020., 3. lpp.).


31.7.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 247/18


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2020/1132

(2020. gada 30. jūlijs),

ar ko atjaunina to personu, grupu un organizāciju sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2020/20

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2001. gada 27. decembrī pieņēma Kopējo nostāju 2001/931/KĀDP (1).

(2)

Padome 2020. gada 13. janvārī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2020/20 (2), ar ko atjaunina to personu, grupu un organizāciju sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP (“saraksts”).

(3)

Saskaņā ar Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 1. panta 6. punktu ir regulāri jāpārskata personu, grupu un organizāciju vārdi un nosaukumi sarakstā, lai nodrošinātu pamatojumu to paturēšanai sarakstā.

(4)

Šajā lēmumā ir iekļauts tās pārskatīšanas rezultāts, ko Padome ir veikusi attiecībā uz tām personām, grupām un organizācijām, kurām piemēro Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 2., 3. un 4. pantu.

(5)

Padome ir pārliecinājusies, ka Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 1. panta 4. punktā minētās kompetentās iestādes ir pieņēmušas lēmumus attiecībā uz visām sarakstā iekļautajām personām, grupām un organizācijām par to, ka tās ir bijušas iesaistītas terora aktos Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 1. panta 2. un 3. punkta nozīmē. Padome ir arī secinājusi, ka tām personām, grupām un organizācijām, uz kurām attiecas Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 2., 3. un 4. pants, būtu jāturpina piemērot Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP paredzētos konkrētos ierobežojošos pasākumus.

(6)

Padome ir secinājusi, ka vairs nav iemesla vienu personu paturēt sarakstā.

(7)

Saraksts būtu attiecīgi jāatjaunina, un Lēmums (KĀDP) 2020/20 būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

To personu, grupu un organizāciju saraksts, kurām piemēro Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 2., 3. un 4. pantu, ir iekļauts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Ar šo tiek atcelts Lēmums (KĀDP) 2020/20.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2020. gada 30. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  Padomes Kopējā nostāja 2001/931/KĀDP (2001. gada 27. decembris) par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu (OV L 344, 28.12.2001., 93. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/20 (2020. gada 13. janvāris), ar ko atjaunina to personu, grupu un organizāciju sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2019/1341 (OV L 8I, 14.1.2020., 5. lpp.).


PIELIKUMS

TO PERSONU, GRUPU UN ORGANIZĀCIJU SARAKSTS, KAS MINĒTAS 1. PANTĀ

I.   PERSONAS

1.

ABDOLLAHI Hamed (jeb Mustafa Abdullahi), dzimis 11.8.1960. Irānā. Pases numurs: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, dzimis Al Ihsa (Saūda Arābija), Saūda Arābijas pilsonis.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, dzimis 16.10.1966. Tarut (Saūda Arābija), Saūda Arābijas pilsonis.

4.

ARBABSIAR Manssor (jeb Mansour Arbabsiar), dzimis 6.3.1955. vai 15.3.1955. Irānā. Irānas un ASV valstspiederīgais, pases numurs: C2002515 (Irāna); pases numurs: 477845448 (ASV). Valsts izdota personu apliecinoša dokumenta numurs: 07442833, derīguma termiņš – 15.3.2016. (ASV izdota vadītāja apliecība).

5.

ASSADI Assadollah, dzimis 22.12.1971. Teherānā (Irāna), Irānas valstspiederīgais. Irānas diplomātiskās pases numurs: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (jeb Abu ZUBAIR, jeb SOBIAR, jeb Abu ZOUBAIR), dzimis 8.3.1978. Amsterdamā (Nīderlande).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, dzimis 22.3.1988. Zaghdraiya, Sidon, Libānā, Kanādas pilsonis. Pases numurs: JX446643 (Kanāda).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, dzimis 6.8.1962. Teherānā (Irāna), Irānas valstspiederīgais. Pases numurs: D9016290, derīga līdz 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (jeb GARBAYA, Ahmed, jeb SA-ID, jeb SALWWAN, Samir), Libāna, dzimis 1963. gadā Libānā, Libānas pilsonis.

10.

MELIAD, Farah, dzimis 5.11.1980. Sidnejā (Austrālija), Austrālijas pilsonis. Pases numurs: M2719127 (Austrālija).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (jeb ALI, Salem, jeb BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, jeb HENIN, Ashraf Refaat Nabith, jeb WADOOD, Khalid Adbul), dzimis 14.4.1965. vai 1.3.1964. Pakistānā, pases numurs: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (jeb Sinan), dzimis 13.10.1976. Pülümür (Turcija).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (jeb Abdol Reza Shala’i, jeb Abd-al Reza Shalai, jeb Abdorreza Shahlai, jeb Abdolreza Shahla’i, jeb Abdul-Reza Shahlaee, jeb Hajj Yusef, jeb Haji Yusif, jeb Hajji Yasir, jeb Hajji Yusif, jeb Yusuf Abu-al-Karkh), dzimis aptuveni 1957. gadā Irānā. Adreses: 1) Kermanshah, Irāna; 2) Mehran militārā bāze, Ilam province, Irāna.

14.

SHAKURI, Ali Gholam, dzimis aptuveni 1965. gadā Teherānā, Irāna.

II.   GRUPAS UN ORGANIZĀCIJAS

1.

Abu Nidal Organisation” – “ANO” (jeb “Fatah Revolutionary Council”, jeb “Arab Revolutionary Brigades”, jeb “Black September”, jeb “Revolutionary Organisation of Socialist Muslims”).

2.

Al-Aqsa Martyrs’ Brigade”.

3.

Al-Aqsa e.V”.

4.

Babbar Khalsa”.

5.

Communist Party of the Philippines”, tostarp “New People’s Army” – “NPA”, Filipīnas.

6.

Irānas Izlūkošanas un drošības ministrijas Iekšējās drošības departaments (Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security).

7.

Gama’a al-Islamiyya” (jeb “Al-Gama’a al-Islamiyya”) (“Islamic Group” – “IG”).

8.

İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – “IBDA-C” (“Great Islamic Eastern Warriors Front”).

9.

Hamas”, arī “Hamas-Izz al-Din al-Qassem”.

10.

Hizballah Military Wing” (jeb “Hezbollah Military Wing”, jeb “Hizbullah Military Wing”, jeb “Hizbollah Military Wing”, jeb “Hezballah Military Wing”, jeb “Hisbollah Military Wing”, jeb “Hizbu’llah Military Wing”, jeb “Hizb Allah Military Wing”, jeb “Jihad Council” (un visas vienības tā pakļautībā, tostarp Ārējās drošības organizācija (External Security Organisation)).

11.

Hizbul Mujahideen” – “HM”;

12.

Khalistan Zindabad Force” – “KZF”.

13.

Kurdistan Workers’ Party” – “PKK” (jeb “KADEK”, jeb “KONGRA-GEL”).

14.

Liberation Tigers of Tamil Eelam” – “LTTE”.

15.

Ejército de Liberación Nacional” (“National Liberation Army”).

16.

Palestinian Islamic Jihad” – “PIJ”.

17.

Popular Front for the Liberation of Palestine” –”PFLP”.

18.

Popular Front for the Liberation of PalestineGeneral Command” (jeb “PFLPGeneral Command”).

19.

Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi” – “DHKP/C” (jeb “Devrimci Sol” (“Revolutionary Left”), jeb “Dev Sol”) (“Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party”).

20.

Sendero Luminoso” – “SL” (“Shining Path”)

21.

Teyrbazen Azadiya Kurdistan” – “TAK” (jeb “Kurdistan Freedom Falcons”, jeb “Kurdistan Freedom Hawks”).

31.7.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 247/22


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2020/1133

(2020. gada 30. jūlijs),

ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/610 par Eiropas Savienības KDAP militāru apmācības misiju Centrālāfrikas Republikā (EUTM RCA)

Eiropas Savienības Padome,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2016. gada 19. aprīlī Padome pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2016/610 (1), ar ko izveidoja Eiropas Savienības KDAP militāru apmācības misiju Centrālāfrikas Republikā (EUTM RCA) ar pilnvarām līdz 24 mēnešiem pēc tam, kad misija sasniedz pilnīgas operatīvās spējas, proti, līdz 2018. gada 19. septembrim, un finanšu atsauces summu, kas nosedz minēto laikposmu.

(2)

2018. gada 30. jūlijā Padome pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2018/1082 (2) , ar ko EUTM RCA pilnvaras pagarināja līdz 2020. gada 19. septembrim.

(3)

Pamatojoties uz misijas stratēģisko pārskatīšanu, 2020. gada 28. maijā Politikas un drošības komiteja ieteica EUTM RCA pilnvaras pagarināt par vēl diviem gadiem.

(4)

Tiklīdz ir uzsākta Eiropas Savienības KDAP padomdevēju misija Centrālāfrikas Republikā (EUAM RCA), EUTM RCA būtu jāveic koordinācija ar EUAM RCA un ar citiem starptautiskiem dalībniekiem, it īpaši Apvienoto Nāciju Organizācijas Daudzdimensionālo integrēto stabilizācijas misiju Centrālāfrikas Republikā (MINUSCA), nolūkā nodrošināt saskaņotu un integrētu atbalstu Centrālāfrikas Republikas valdībai un drošības spēkiem.

(5)

Tādēļ Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/610 būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Saskaņā ar 5. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās ar aizsardzību saistītu Savienības lēmumu un rīcību izstrādē un īstenošanā. Tādēļ Dānija nepiedalās šā lēmuma pieņemšanā, un Dānijai tas nav saistošs un nav jāpiemēro, un tā nepiedalās EUTM RCA finansēšanā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu (KĀDP) 2016/610 groza šādi:

1)

lēmuma 1. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu groza šādi:

i)

punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

stratēģiskas konsultācijas Prezidenta kabinetam, Aizsardzības ministrijai, militārajam štābam un bruņotajiem spēkiem, tostarp attiecībā uz civilmilitāro sadarbību;”;

ii)

svītro punkta d) apakšpunktu;

b)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   EUTM RCA veic koordināciju ar Eiropas Savienības padomdevēju misiju Centrālāfrikas Republikā (EUAM RCA) un citiem starptautiskiem dalībniekiem, it īpaši MINUSCA, nolūkā nodrošināt saskaņotu un integrētu atbalstu Centrālāfrikas Republikas valdībai un drošības spēkiem.”;

2)

lēmuma 7. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Kārtību koordinācijai starp ES misijas spēku komandieri, Savienības dalībniekiem, it īpaši EUAM RCA, un galvenajiem vietējiem stratēģiskajiem partneriem, kas saistīti ar operāciju, nosaka misijas plānā.”;

3)

lēmuma 10. pantā pievieno šādu jaunu punktu:

“4.   Finanšu atsauces summa EUTM RCA kopējo izmaksu segšanai laikposmā no 2020. gada 20. septembra līdz 2022. gada 19. septembrim ir 36 960 000 EUR. Lēmuma (KĀDP) 2015/528 25. panta 1. punktā minētā atsauces summas procentuālā daļa ir 0 %, un minētā lēmuma 34. panta 3. punktā minētā procentuālā daļa ir 10 % saistībām un 0 % maksājumiem.”;

4)

lēmuma 13. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   EUTM RCA darbība beidzas 2022. gada 19. septembrī.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2020. gada 30. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/610 (2016. gada 19. aprīlis) par Eiropas Savienības KDAP militāru apmācības misiju Centrālāfrikas Republikā (EUTM RCA) (OV L 104, 20.4.2016., 21. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1082 (2018. gada 30. jūlijs), ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/610 par Eiropas Savienības militāru apmācības misiju Centrālāfrikas Republikā (OV L 194, 31.7.2018., 140. lpp.).


31.7.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 247/24


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2020/1134

(2020. gada 30. jūlijs),

ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2017/915 par Savienības informēšanas darbībām, ar kurām atbalsta Ieroču tirdzniecības līguma īstenošanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 28. panta 1. punktu un 31. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2017. gada 29. maijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2017/915 (1).

(2)

Lēmumā (KĀDP) 2017/915 ir paredzēts 36 mēnešu laikposms, lai pēc minētā lēmuma 3. panta 3. punktā minēto finansēšanas nolīgumu noslēgšanas dienas īstenotu tā 1. pantā minētās darbības.

(3)

Vācijas Federālais ekonomikas un eksporta kontroles birojs (BAFA) un Expertise France, attiecīgi, 2020. gada 22. un 29. jūnijā kā attiecīgās īstenošanas struktūras lūdza pagarināt Padomes Lēmuma (KĀDP) 2017/915 īstenošanas laikposmu līdz 2021. gada 30. jūnijam, ņemot vērā grūtības, ko rada Covid-19 pandēmijas turpināšanās.

(4)

Lēmuma (KĀDP) 2017/915 1. pantā minēto darbību turpināšanai nav nekādas ietekmes uz finanšu resursiem līdz 2021. gada 30. jūnijam.

(5)

Lēmums (KĀDP) 2017/915 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma (KĀDP) 2017/915 5. pantu aizstāj ar šādu:

5. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Tas zaudē spēku 2021. gada 30. jūnijā.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2020. gada 30. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/915 (2017. gada 29. maijs) par Savienības informēšanas darbībām, ar kurām atbalsta Ieroču tirdzniecības līguma īstenošanu (OV L 139, 30.5.2017., 38. lpp.).


31.7.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 247/25


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2020/1135

(2020. gada 30. jūlijs),

ar ko ieceļ Eiropas Savienības īpašo pārstāvi Kosovā (*1)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 33. pantu un 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2016. gada 4. augustā Padome pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2016/1338 (1), ar ko pagarināja pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim (ESĪP) Kosovā un iecēla Nataliya APOSTOLOVA kundzi par ESĪP Kosovā. Ar Lēmumiem (KĀDP) 2017/348 (2), (KĀDP) 2018/903 (3) un (KĀDP) 2020/249 (4) Padome minēto pilnvaru termiņu pagarināja. Minētais pilnvaru termiņš beigsies 2020. gada 31. augustā.

(2)

Par ESĪP Kosovā uz laikposmu no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam būtu jāieceļ Tomáš SZUNYOG kungs.

(3)

ESĪP savas pilnvaras īstenos situācijā, kas var pasliktināties un varētu kavēt Līguma 21. pantā izklāstīto Savienības ārējās darbības mērķu sasniegšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības īpašais pārstāvis

Ar šo Tomáš SZUNYOG kungs tiek iecelts par ESĪP Kosovā no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam. Padome, pamatojoties uz Politikas un drošības komitejas (PDK) izvērtējumu un Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos (AP) iesniegtu priekšlikumu, var nolemt, ka ESĪP pilnvaras beidzas agrāk.

2. pants

Politikas mērķi

ESĪP pilnvaru pamatā ir Savienības politikas mērķi Kosovā. Tie ietver šādus mērķus: uzņemties vadošu lomu stabilas, dzīvotspējīgas, mierīgas, demokrātiskas un etniski daudzveidīgas Kosovas, kas sadarbojas ar reģionu, izveides veicināšanā; nostiprināt stabilitāti reģionā un sekmēt reģionālu sadarbību un labas kaimiņattiecības Rietumbalkānos; mudināt Kosovu iestāties par tiesiskumu un minoritāšu un kultūras un reliģiskā mantojuma aizsargāšanu; atbalstīt Kosovas Eiropas perspektīvu un tuvināšanos Savienībai atbilstoši reģiona perspektīvai un saskaņā ar Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu, no otras puses (5) (turpmāk “Stabilizācijas un asociācijas nolīgums”), un Padomes Lēmumu (ES) 2015/1988 (6) un atbilstoši attiecīgajiem Padomes secinājumiem.

3. pants

Pilnvaras

Lai sasniegtu politikas mērķus, ESĪP ir pilnvarots:

a)

piedāvāt Savienības konsultācijas un atbalstu politiskajā procesā;

b)

veicināt vispārēju Savienības politikas koordināciju Kosovā;

c)

pastiprināt Savienības klātbūtni Kosovā un nodrošināt tās saskaņotību, efektivitāti un pamanāmību;

d)

sniegt Eiropas Savienības tiesiskuma misijas Kosovā (EULEX KOSOVO) vadītājam norādījumus par vietējiem politiskiem jautājumiem, tostarp par politiskajiem aspektiem jautājumos, kas saistīti ar izpildes pienākumiem;

e)

nodrošināt konsekvenci un saskaņotību Savienības darbībā Kosovā, tostarp uz vietas vadot EULEX KOSOVO pārejas procesu plānotajai darbību nodošanai ESĪP vai ES birojam Kosovā un/vai vietējām iestādēm, attiecīgā gadījumā un ja vietējie apstākļi atļauj;

f)

atbalstīt Kosovas Eiropas perspektīvu un tuvināšanos Savienībai atbilstīgi reģiona perspektīvai un saskaņā ar Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu un Lēmumu (ES) 2015/1988, un atbilstīgi attiecīgajiem Padomes secinājumiem, mērķtiecīgi veidojot saziņu ar sabiedrību un īstenojot Savienības informēšanas pasākumus, lai Kosovas sabiedrībā nodrošinātu plašāku izpratni un atbalstu ar Savienību saistītos jautājumos, tostarp attiecībā uz EULEX KOSOVO darbu;

g)

ar visiem ESĪP pieejamajiem līdzekļiem un instrumentiem un ar ES biroja Kosovā atbalstu pārraudzīt, atbalstīt un veicināt politisku, ekonomisku un Eiropas prioritāšu īstenošanu saskaņā ar attiecīgo iestāžu kompetenci un atbildību un atbalstīt Stabilizācijas un asociācijas nolīguma īstenošanu, tostarp ar Eiropas reformu programmu;

h)

saskaņā ar Savienības cilvēktiesību politiku un Savienības Pamatnostādnēm cilvēktiesību jomā palīdzēt attīstīt un nostiprināt cilvēktiesību un pamatbrīvību respektēšanu Kosovā, tostarp attiecībā uz sievietēm un bērniem, kā arī minoritāšu aizsardzību;

i)

vajadzības gadījumā atbalstīt Savienības sekmēto Belgradas un Prištinas dialogu, ieskaitot operatīvā atbalsta uzdevumus, kas vēlāk ir jānodod no EULEX KOSOVO, nodrošinot koordināciju ar ESĪP Belgradas un Prištinas dialogam un citiem Rietumbalkānu reģionālajiem jautājumiem un liekot uzsvaru uz procesu sekmējošas vides veicināšanu;

j)

attiecīgā gadījumā atbalstīt specializēto palātu un Specializētās prokuratūras pilnvaras, tostarp izmantojot saziņu un izpratnes veicināšanas pasākumus.

4. pants

Pilnvaru īstenošana

1.   ESĪP atbild par pilnvaru īstenošanu, rīkojoties AP pakļautībā.

2.   PDK uztur privileģētus sakarus ar ESĪP un ir galvenais ESĪP kontaktpunkts saziņā ar Padomi. Neskarot AP pilnvaras, PDK saskaņā ar savām pilnvarām ESĪP sniedz stratēģiskas norādes un politisku virzību.

3.   ESĪP savu rīcību cieši koordinē ar Eiropas Ārējās darbības dienestu (EĀDD) un tā attiecīgajām nodaļām.

5. pants

Finansējums

1.   Finanšu atsauces summa, kas paredzēta, lai segtu izdevumus saistībā ar ESĪP pilnvarām, laikposmam no 2020. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam ir 3 300 000 EUR.

2.   Izdevumus pārvalda saskaņā ar procedūrām un noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam.

3.   Izdevumus pārvalda saskaņā ar līgumu starp ESĪP un Komisiju. Par visiem izdevumiem ESĪP atskaitās Komisijai.

6. pants

Komandas izveide un tās sastāvs

1.   ESĪP pilnvaru un atbilstīgo finanšu līdzekļu ietvaros ESĪP atbild par komandas izveidi. Komandā iekļauj personas, kam ir īpašas zināšanas konkrētos politikas jautājumos, kuras vajadzīgas pilnvaru īstenošanai. ESĪP laikus informē Padomi un Komisiju par komandas sastāvu.

2.   Dalībvalstis, Savienības iestādes un EĀDD var ierosināt norīkot personālu darbā pie ESĪP. Šādam norīkotajam personālam atalgojumu attiecīgi maksā dalībvalsts, attiecīgā Savienības iestāde vai arī EĀDD. Darbā pie ESĪP var norīkot arī ekspertus, ko dalībvalstis ir norīkojušas darbā Savienības iestādēs vai EĀDD. Starptautiskiem līgumdarbiniekiem ir kādas dalībvalsts valstspiederība.

3.   Viss norīkotais personāls turpina būt nosūtījušās dalībvalsts, nosūtījušās Savienības iestādes vai EĀDD administratīvā pakļautībā un veic savus pienākumus un rīkojas ESĪP pilnvaru interesēs.

7. pants

ESĪP un ESĪP personāla privilēģijas un imunitāte

Par privilēģijām, imunitāti un citām garantijām, kas vajadzīgas ESĪP misijas īstenošanai un sekmīgai darbībai un attiecas uz ESĪP personāla locekļiem, attiecīgā gadījumā vienojas ar uzņēmējām pusēm. Šajā nolūkā dalībvalstis un EĀDD sniedz visu vajadzīgo atbalstu.

8. pants

ES klasificētās informācijas drošība

1.   ESĪP un ESĪP komandas locekļi ievēro drošības principus un minimālos standartus, kas ir noteikti ar Padomes Lēmumu 2013/488/ES (7).

2.   AP ir pilnvarots saskaņā ar drošības noteikumiem ES klasificētās informācijas aizsardzībai nodot NATO/KFOR to klasificēto ES informāciju un dokumentus, kuri izstrādāti minētās darbības veikšanai un kuru klasifikācija nav augstāka par CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.

3.   AP ir pilnvarots saskaņā ar drošības noteikumiem ES klasificētās informācijas aizsardzībai un ESĪP darbības vajadzībām nodot Apvienoto Nāciju Organizācijai un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijai to klasificēto ES informāciju un dokumentus, kuri ir izstrādāti minētās darbības veikšanai un kuru klasifikācija nav augstāka par RESTREINT UE/EU RESTRICTED. Minētajā nolūkā izstrādā vietējus instrumentus.

4.   AP ir pilnvarots ar šo lēmumu saistītām trešām personām nodot neklasificētus ES dokumentus, kuri ir saistīti ar Padomes apspriedēm par minēto darbību, uz kurām saskaņā ar Padomes reglamenta (8) 6. panta 1. punktu attiecas pienākums ievērot dienesta noslēpumu.

9. pants

Piekļuve informācijai un apgādes atbalsts

1.   Dalībvalstis, Komisija un Padomes Ģenerālsekretariāts ESĪP nodrošina piekļuvi visai vajadzīgajai informācijai.

2.   Savienības birojs un/vai dalībvalstis attiecīgā gadījumā nodrošina apgādes atbalstu reģionā.

10. pants

Drošība

Saskaņā ar Savienības politiku par tāda personāla drošību, kas izvietots ārpus Savienības, lai veiktu operatīvas darbības saskaņā ar Līguma V sadaļu, ESĪP saskaņā ar savām pilnvarām un atkarībā no drošības situācijas teritorijā, par ko ESĪP atbild, veic visus praktiski iespējamos pasākumus visa ESĪP tiešā pakļautībā esošā personāla drošībai, jo īpaši:

a)

izstrādājot konkrētu drošības plānu, kura pamatā ir EĀDD norādījumi, ietverot konkrētus fiziskos, organizatoriskos un procesuālos drošības pasākumus, ar kuru noteikta personāla droša pārvietošanās uz teritoriju, par kuru viņš ir atbildīgs, un minētajā teritorijā, kā arī aprakstīta rīcība drošības negadījumos un izklāstīts ārkārtas situāciju un evakuācijas plāns;

b)

visam personālam, kas izvietots ārpus Savienības, nodrošinot augsta riska apdrošināšanu, kas atbilst apstākļiem teritorijā, par ko ESĪP atbild;

c)

nodrošinot, lai visi ESĪP komandas locekļi, ko izvieto ārpus Savienības, tostarp uz vietas nolīgtie darbinieki, pirms vai tūlīt pēc ierašanās teritorijā, par ko ESĪP atbild, būtu piedalījušies atbilstīgā drošības apmācībā, kuras pamatā ir EĀDD minētajai teritorijai piešķirtā riska izvērtējuma pakāpe;

d)

nodrošinot, ka tiek īstenoti visi saskaņotie ieteikumi, kas sniegti pēc regulāriem drošības izvērtējumiem, un – saistībā ar progresa ziņojumu un pārskata ziņojumu par pilnvaru īstenošanu – rakstiski ziņojot Padomei, AP un Komisijai par šo ieteikumu īstenošanu un citiem drošības jautājumiem.

11. pants

Ziņošana

ESĪP regulāri sniedz mutiskus un rakstiskus ziņojumus AP un PDK. Vajadzības gadījumā ESĪP ziņojumus sniedz arī Padomes darba grupām. Regulāros ziņojumus izsūta, izmantojot COREU tīklu. ESĪP var sniegt ziņojumus Ārlietu padomei. Saskaņā ar Līguma 36. pantu ESĪP var tikt iesaistīts Eiropas Parlamenta informēšanā.

12. pants

Koordinācija

1.   Lai sasniegtu Savienības politiskos mērķus, ESĪP veicina Savienības darbību vienotību, konsekvenci un efektivitāti un palīdz nodrošināt to, lai visus Savienības instrumentus un dalībvalstu darbības veiktu konsekventi. Attiecīgos gadījumos cenšas veidot kontaktus ar dalībvalstīm. ESĪP darbības saskaņo ar Komisijas darbībām, kā arī vajadzības gadījumā ar darbībām, ko reģionā veic citi ESĪP. ESĪP regulāri sniedz informāciju dalībvalstu misijām un Savienības delegācijām.

2.   Uz vietas tiek uzturēta cieša saikne ar Savienības delegāciju vadītājiem reģionā un dalībvalstu misiju vadītājiem. Viņi dara visu iespējamo, lai palīdzētu ESĪP īstenot pilnvaras. ESĪP sniedz norādījumus EULEX KOSOVO vadītājam par vietējiem politiskiem jautājumiem, tostarp par politiskajiem aspektiem tādos jautājumos, kas saistīti ar izpildes pienākumiem. ESĪP un civilo operāciju komandieris vajadzības gadījumā viens ar otru apspriežas. ESĪP uztur sakarus arī ar attiecīgām vietējām struktūrām un citiem starptautiskiem un reģionāliem rīcībspēkiem, kas darbojas uz vietas.

3.   ESĪP kopā ar citiem uz vietas esošajiem Savienības rīcībspēkiem nodrošina informācijas izplatīšanu un apmaiņu starp Savienības rīcībspēkiem uz vietas, lai sasniegtu augstu situācijas kopīgas izpratnes un izvērtēšanas pakāpi.

13. pants

Palīdzība saistībā ar prasībām

ESĪP un ESĪP personāls palīdz nodrošināt elementus reaģēšanai uz jebkādām prasībām un pienākumiem, kas izriet no iepriekšējo ESĪP Kosovā pilnvarām, un šai nolūkā sniedz administratīvu palīdzību un piekļuvi attiecīgajiem dokumentiem.

14. pants

Pārskatīšana

Šā lēmuma īstenošanu un tā saskaņotību ar citām Savienības darbībām reģionā regulāri pārskata. ESĪP līdz 2020. gada 31. oktobrim Padomei, AP un Komisijai iesniedz progresa ziņojumu un līdz 2021. gada 31. maijam – visaptverošu pilnvaru īstenošanas pārskata ziņojumu.

15. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2020. gada 30. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(*1)  Šis nosaukums neskar nostājas par statusu un atbilst ANO DP Rezolūcijai 1244/1999 un Starptautiskās Tiesas atzinumam par Kosovas neatkarības deklarāciju.

(1)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/1338 (2016. gada 4. augusts), ar kuru groza Lēmumu (KĀDP) 2015/2052, ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Kosovā (OV L 212, 5.8.2016., 109. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2017/348 (2017. gada 27. februāris), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Kosovā (OV L 50, 28.2.2017., 75. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/903 (2018. gada 25. jūnijs), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Kosovā (OV L 161, 26.6.2018., 7. lpp.).

(4)  Padomes lēmums (KĀDP) 2020/249 (2020. gada 25. februāris), ar kuru groza Lēmumu (KĀDP) 2018/903, ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Kosovā (OV L 54I, 26.2.2020., 1. lpp.).

(5)  OV L 71, 16.3.2016., 3. lpp.

(6)  Padomes Lēmums (ES) 2015/1988 (2015. gada 22. oktobris) par to, lai Savienības vārdā parakstītu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu, no vienas puses, un Kosovu, no otras puses (OV L 290, 6.11.2015., 4. lpp.).

(7)  Padomes Lēmums 2013/488/ES (2013. gada 23. septembris) par drošības noteikumiem ES klasificētas informācijas aizsardzībai (OV L 274, 15.10.2013., 1. lpp.).

(8)  Padomes Lēmums 2009/937/ES (2009. gada 1. decembris), ar ko pieņem Padomes reglamentu (OV L 325, 11.12.2009., 35. lpp.).


31.7.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 247/30


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2020/1136

(2020. gada 30. jūlijs),

ar ko groza Lēmumu (KĀDP) 2016/849 par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2016. gada 27. maijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2016/849 (1) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku.

(2)

Saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2016/849 36. panta 2. punktu Padome ir pārskatījusi minētā lēmuma II, III, V un VI pielikumā izklāstītos sarakstā iekļauto personu un vienību sarakstus.

(3)

Padome ir secinājusi, ka ierobežojošie pasākumi būtu jāsaglabā pret visām Lēmuma (KĀDP) 2016/849 II un III pielikumā izklāstītajos sarakstos uzskaitītajām personām un vienībām, ka būtu jāatjaunina pamatojumi attiecībā uz deviņpadsmit personām un identifikācijas informācija attiecībā uz piecām personām un divām vienībām un ka identifikācijas informācijā būtu jāiekļauj visu II pielikumā uzskaitīto fizisko personu dzimums.

(4)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums (KĀDP) 2016/849,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma (KĀDP) 2016/849 II un III pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2020. gada 30. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/849 (2016. gada 27. maijs) par ierobežojošiem pasākumiem pret Korejas Tautas Demokrātisko Republiku un ar ko atceļ Lēmumu 2013/183/KĀDP (OV L 141, 28.5.2016., 79. lpp.).


PIELIKUMS

1.   

Lēmuma (KĀDP) 2016/849 II pielikuma I.A iedaļas (“Personas”) 1.–27. ierakstu aizstāj ar šādiem:

 

Vārds, uzvārds

Pieņemts vārds

Identifikācijas informācija

Sarakstā iekļaušanas datums

Pamatojums

“1.

CHON Chi Bu

CHON Chi-bu

Dzimums: vīrietis

22.12.2009.

Galvenā atomenerģijas biroja loceklis, bijušais Yongbyon objekta tehniskais direktors. Fotoattēli norāda uz viņa saistību ar Sīrijas kodolreaktoru līdz brīdim, kad to 2007. gadā sabombardēja Izraēlas gaisa spēki.

2.

HYON Chol-hae

HYON Chol Hae

Dzimšanas datums: 13.8.1934.

Dzimšanas vieta: Manchuria, Ķīna

Dzimums: vīrietis

22.12.2009.

Korejas Tautas armijas maršals kopš 2016. gada aprīļa. Bijušais Korejas Tautas armijas ministra vietnieks, bijušais Korejas Tautas armijas Vispārīgās politikas departamenta direktora vietnieks (nelaiķa Kim Jong-Il militārais padomnieks). 2016. gada maijā Korejas Darbaļaužu partijas (KDP) 7. kongresā, kurā tika pieņemts lēmums turpināt KTDR kodolprogrammu, viņš tika ievēlēts par KDP Centrālās komitejas locekli.

3.

O Kuk-Ryol

O Kuk Ryol

Dzimšanas datums: 7.1.1930.

Dzimšanas vieta: Jilin Province, Ķīna

Dzimums: vīrietis

22.12.2009.

Priekšsēdētāja vietnieks bijušajai Valsts aizsardzības komisijai, kura bija svarīga KTDR valsts aizsardzības jautājumu struktūra, pirms to reformēja par Valsts lietu komisiju (SAC); viņš pārraudzīja jaunāko tehnoloģiju iepirkumus ārvalstīs kodolprogrammas un ballistisko raķešu programmas vajadzībām. Bijušais Korejas Darbaļaužu partijas (KDP) Centrālās komitejas loceklis, ievēlēts 2016. gada maijā Korejas Darbaļaužu partijas (KDP) 7. kongresā, kurā tika pieņemts lēmums turpināt KTDR kodolprogrammu.

4.

PAK Jae-gyong

Chae-Kyong

PAK Jae Gyong

Dzimšanas datums: 10.6.1933.

Pases Nr.: 554410661

Dzimums: vīrietis

22.12.2009.

Korejas Tautas armijas ģenerālis. Bijušais Tautas bruņoto spēku Vispārīgās politikas departamenta direktora vietnieks un bijušais Tautas bruņoto spēku Loģistikas biroja direktora vietnieks (nelaiķa Kim Jong-II militārais padomnieks). Bija klāt KIM Jong Un veiktajā Stratēģisko raķešspēku (Strategic Rocket Force) pavēlniecības inspicēšanā. Bijušais Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās komitejas loceklis. Korejas komitejas “Veterāni pret imperiālismu” (Korean Committee of Veterans against Imperialism) priekšsēdētājs.

5.

RYOM Yong

 

Dzimums: vīrietis

22.12.2009.

Galvenā atomenerģētikas biroja direktors (vienība, ko sarakstā iekļāva Apvienoto Nāciju Organizācija) – atbildīgs par starptautiskajiem sakariem.

6.

SO Sang-kuk

SO Sang Kuk

Dzimšanas datums: laikposmā starp 1932. un 1938. gadu

Dzimums: vīrietis

22.12.2009.

Kim Il Sung universitātes Kodolfizikas departamenta vadītājs.

7.

Ģenerālleitnants KIM Yong Chol

KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul

Dzimšanas datums: 1946

Dzimšanas vieta: Pyongan-Pukto, KTDR

Dzimums: vīrietis

19.12.2011.

Korejas Tautas Demokrātiskās Republikas Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās militārās komisijas (Central Military Commission), Politbiroja un Valsts lietu komisijas (State Afairs Commission) loceklis. Bijušais ANO sankciju sarakstā iekļautā Galvenā izlūkošanas biroja (RGB) komandieris. Bijušais Vienotās frontes departamenta (United Front Department) direktors.

8.

CHOE Kyong-song

CHOE Kyong song

Dzimšanas datums: 1945

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Korejas Tautas armijas ģenerālpulkvedis. Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās militārās komisijas, kura ir svarīga struktūra valsts aizsardzības jautājumos KTDR, bijušais loceklis. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.

9.

CHOE Yong-ho

CHOE Yong Ho

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Korejas Tautas armijas ģenerālpulkvedis / Korejas Tautas armijas Gaisa spēku ģenerālis. Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās militārās komisijas, kura ir svarīga struktūra valsts aizsardzības jautājumos KTDR, bijušais loceklis. Korejas Tautas armijas Gaisa spēku un pretgaisa aizsardzības spēku komandieris. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.

10.

HONG Sung-Mu

HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu

Dzimšanas datums: 1.1.1942.

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Munīcijas rūpniecības departamenta (Munitions Industry Department – MID) direktora vietnieks. Atbildīgs par parasto ieroču un raķešu, tostarp ballistisko raķešu programmu izstrādi. Viena no galvenajām personām, kas atbildīgas par kodolieroču rūpnieciskās izstrādes programmām. Šajā statusā atbildīgs par KTDR kodolieroču, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām. Piedalījās starpkontinentālās ballistiskās raķetes “Hwasong-15” palaišanā 2017. gada 28. novembrī.

11.

JO Kyongchol

JO Kyong Chol

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Korejas Tautas armijas ģenerālis. Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās militārās komisijas, kura ir svarīga struktūra valsts aizsardzības jautājumos KTDR, bijušais loceklis. Militārās drošības pavēlniecības direktors. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu. Kopā ar Kim Jong Un piedalījās lielākajās tālšāvējartilērijas šaušanas mācībās.

12.

KIM Chun-sam

KIM Chun Sam

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Ģenerālleitnants, Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās militārās komisijas, kura ir svarīga struktūra valsts aizsardzības jautājumos KTDR, bijušais loceklis. Bijušais Korejas Tautas armijas Militārā štāba operāciju departamenta direktors un Militārā štāba priekšnieka pirmais vietnieks. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.

13.

KIM Chun-sop

KIM Chun Sop

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Bijušais Munīcijas rūpniecības departamenta (Munitions Industry Department – MID) direktors. Bijušais loceklis Valsts aizsardzības komisijā, kura tagad ir reformēta par Valsts lietu komisiju (SAC), kas ir svarīga KTDR valsts aizsardzības jautājumu struktūra. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu. Piedalījies fotosesijā personām, kas devušas ieguldījumu sekmīgā no zemūdenēm veiktā ballistisko raķešu palaišanas (SLBM) izmēģinājumā 2015. gada maijā.

14.

KIM Jong-gak

KIM Jong Gak

Dzimšanas datums: 20.7.1941.

Dzimšanas vieta: Pyongyang, KTDR

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Bijušais Korejas Tautas armijas Vispārīgās politikas departamenta direktors. Korejas Tautas armijas vicemaršals, Kim Il-Sung vārdā nosauktās Militārās universitātes rektors, bijušais Tautas bruņoto spēku ministrs, Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās militārās komisijas, kura ir viena no svarīgākajām struktūrām valsts aizsardzības jautājumos KTDR, bijušais loceklis. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.

15.

KIM Rak Kyom

KIM Rak-gyom, KIM Rak Gyom

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Četrzvaigžņu ģenerālis, Stratēģisko raķešspēku (Strategic Rocket Forces) (vienība, ko sarakstā iekļāva Apvienoto Nāciju Organizācija) komandieris, par kuru ir zināms, ka viņš tagad komandē četras stratēģisko un taktisko raķešu vienības, tostarp KN-08 (ICBM) brigādi. Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās militārās komisijas, kura ir svarīga struktūra valsts aizsardzības jautājumos KTDR, bijušais loceklis. Plašsaziņas līdzekļu ziņojumos KIM identificēts kā persona, kas kopā ar KIM Jong Un bija klāt 2016. gada aprīļa ICBM raķetes dzinēja izmēģinājumā. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu. Devis rīkojumu par ballistisko raķešu šaušanas vingrinājumiem.

16.

KIM Won-hong

KIM Won Hong

Dzimšanas datums: 7.1.1945.

Dzimšanas vieta: Pyongyang, KTDR

Pases Nr.: 745310010

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Ģenerālis. Bijušais Korejas Tautas armijas Vispārīgās politikas departamenta pirmais direktora vietnieks. Bijušais Valsts drošības departamenta direktors. Bijušais Valsts drošības ministrs. Loceklis Korejas Darbaļaužu partijas Centrālajā Militārajā komisijā un Valsts aizsardzības komisijā, kura bija svarīga KTDR valsts aizsardzības jautājumu struktūra, pirms to reformēja par Valsts lietu komisiju (SAC); tās ir svarīgākās KTDR valsts aizsardzības jautājumu struktūras. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.

17.

PAK Jong-chon

PAK Jong Chon

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Korejas Tautas armijas ģenerālis, kopš 2019. gada aprīļa – ģenerālštāba priekšnieks, kopš 2020. gada aprīļa – politbiroja loceklis. Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās militārās komisijas, kura ir svarīga struktūra valsts aizsardzības jautājumos KTDR, bijušais loceklis. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.

18.

LI Yong-ju

RI Yong Ju

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Korejas Tautas armijas admirālis. Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās militārās komisijas, kura ir svarīga struktūra valsts aizsardzības jautājumos KTDR, bijušais loceklis. Korejas Tautas jūras spēku virspavēlnieks; Korejas jūras spēki ir iesaistīti ballistisko raķešu programmu izstrādē un KTDR jūras kara spēku kodolspēju attīstīšanā. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.

19.

SON Chol-ju

SON Chol Ju

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Korejas Tautas armijas ģenerālis. Direktora vietnieks, kas atbild par Korejas Tautas armijas organizāciju, un bijušais Gaisa spēku un pretgaisa aizsardzības spēku politiskais direktors, kas pārrauga modernizēto pretgaisa aizsardzības raķešu attīstību. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.

20.

YUN Jong-rin

YUN Jong Rin

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Ģenerālis, bijušais Augstākās sardzes pavēlniecības komandieris. Bijušais loceklis Korejas Darbaļaužu partijas Centrālajā Militārajā komisijā un loceklis Valsts aizsardzības komisijā, kura bija svarīga KTDR valsts aizsardzības jautājumu struktūra, pirms to reformēja par Valsts lietu komisiju (SAC); tās visas ir svarīgākās KTDR valsts aizsardzības jautājumu struktūras. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.

21.

HONG Yong Chil

 

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Munīcijas rūpniecības departamenta (Munitions Industry Department – MID) direktora vietnieks. Munīcijas rūpniecības departaments, ko ANO DP iekļāva sarakstā 2016. gada 2. martā, ir iesaistīts KTDR raķešu programmas svarīgākajos aspektos. MID ir atbildīgs par KTDR ballistisko raķešu, tostarp Taepo Dong-2, izstrādes uzraudzīšanu, ieroču ražošanas un pētniecības un izstrādes programmu uzraudzīšanu. Otrā ekonomikas komiteja (Second Economic Committee) un Otrā dabaszinātņu akadēmija (Second Academy of Natural Sciences) – arī iekļautas sarakstā 2010. gada augustā – ir pakļautas MID. Pēdējos gados MID ir strādājis pie KN08 uz ceļiem mobilu ICBM izstrādes. HONG pavadīja KIM Jong Un vairākos pasākumos saistībā ar KTDR kodolprogrammas un ballistisko raķešu programmas izstrādi un tiek uzskatīts, ka viņam bija nozīmīga loma KTDR 2016. gada 6. janvāra kodolizmēģinājumā. Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās komitejas direktora vietnieks. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu. Bija klāt jauna tipa ICBM reaktīvā dzinēja izmēģināšanā uz zemes 2016. gada aprīlī.

22.

RI Hak Chol

RI Hak Chul, RI Hak Cheol

Dzimšanas datums: 19.1.1963. vai 8.5.1966.

Pasu numuri:

381320634, PS- 563410163

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Green Pine Associated Corporation (Green Pine) prezidents. Saskaņā ar ANO Sankciju komiteju, Green Pine ir pārņēmis daudz uzņēmuma Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) darbību. Komiteja uzņēmumu KOMID sarakstā iekļāva 2009. gada aprīlī, un šis uzņēmums ir KTDR galvenais bruņojuma tirgotājs un ar ballistiskajām raķetēm un parastajiem ieročiem saistīto preču un aprīkojuma galvenais eksportētājs. Green Pine ir arī atbildīgs par aptuveni pusi no visa KTDR eksportētā bruņojuma un ar to saistītajiem materiāliem. Green Pine ir pakļauts sankcijām saistībā ar bruņojuma vai ar to saistīto materiālu eksportēšanu no KTDR. Green Pine specializācija ir jūras spēku iekārtu un ieroču, piemēram, zemūdeņu, militāro kuģu un raķešu sistēmu ražošana, un šis uzņēmums ir eksportējis torpēdas un sniedzis tehnisko palīdzību ar aizsardzību saistītiem Irānas uzņēmumiem. Green Pine sarakstā ir iekļāvusi ANO DP.

23.

YUN Chang Hyok

 

Dzimšanas datums: 9.8.1965.

Dzimums: vīrietis

20.5.2016.

Satelītu kontroles centra, National Aerospace Development Administration (NADA), direktora vietnieks. NADA ir pakļauts sankcijām saskaņā ar ANO DPR 2270 (2016) par iesaistīšanos KTDR kosmosa zinātnes un tehnoloģiju, tostarp satelītu palaišanas un nesējraķešu, izstrādē. ANO DPR 2270 (2016) nosodīja KTDR satelīta palaišanu, kas notika 2016. gada 7. februārī, jo tika izmantota ballistisko raķešu tehnoloģija un nopietni pārkāptas Rezolūcijas 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) un 2094 (2013). Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.

24.

RI Myong Su

 

Dzimšanas datums: 1937. gads

Dzimšanas vieta: Myongchon, Hamgyong ziemeļi, KTDR

Dzimums: vīrietis

7.4.2017.

Korejas Tautas armijas vicemaršals, Korejas Tautas armijas Augstākās pavēlniecības pirmais komandiera vietnieks. Līdz 2018. gadam bija Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās militārās komisijas loceklis un Tautas bruņoto spēku štāba priekšnieks. Ri Myong Su joprojām ir ietekme valsts aizsardzības jautājumos, tostarp KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmās. Ri ir ilglaicīgs Augstākās tautas asamblejas (pašreiz – 14. asambleja) loceklis.

25.

SO Hong Chan

 

Dzimšanas datums: 30.12.1957.

Dzimšanas vieta: Kangwon, KTDR

Pases numurs: PD836410105; pases derīguma termiņš: 27.11.2021.

Dzimums: vīrietis

7.4.2017.

Tautas bruņoto spēku pirmais ministra vietnieks un Loģistikas biroja direktors, Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās militārās komisijas loceklis un Tautas bruņoto spēku ģenerālis. Šajā amatā So Hong Chan ir atbildīgs par to, lai atbalstītu vai veicinātu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmas.

26.

WANG Chang Uk

 

Dzimšanas datums: 29.5.1960.

Dzimums: vīrietis

7.4.2017.

Rūpniecības un atomenerģijas ministrs. Šajā amatā Wang Chang Uk ir atbildīgs par to, lai atbalstītu vai veicinātu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmas.

27.

JANG Chol

 

Dzimšanas datums: 31.3.1961.

Dzimšanas vieta: Pyongyang, KTDR

Pases numurs: 563310042

Dzimums: vīrietis

7.4.2017.

Bijušais State Academy of Sciences priekšsēdētājs; minētās organizācijas mērķis ir KTDR tehnoloģisko un zinātnisko spēju attīstīšana. Šajā amatā Jang Chol ieņem stratēģisku lomu, lai izstrādātu KTDR darbības kodolenerģijas jomā. Šajā statusā atbildīgs par atbalsta sniegšanu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmām vai to veicināšanu.”

2.   

Lēmuma (KĀDP) 2016/849 II pielikuma I.B iedaļas (“Vienības”) 2. ierakstu aizstāj ar šādu:

 

Nosaukums

Pieņemts nosaukums

Vieta

Sarakstā iekļaušanas datums

Cita informācija

“2.

Korean Ryengwang Trading Corporation

KOREA RYONGWANG TRADING CORPORATION

Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, KTDR

22.12.2009.

Korea Ryongbong General Corporation meitasuzņēmums (vienība, ko sarakstā iekļāva ANO DP, 24.4.2009.).”

3.   

Lēmuma (KĀDP) 2016/849 II pielikuma II.A iedaļas (“Personas”) 1.–6. ierakstu aizstāj ar šādiem:

 

Vārds, uzvārds

Pieņemts vārds

Identifikācijas informācija

Sarakstā iekļaušanas datums

Pamatojums

“1.

JON Il-chun

JON Il Chun

Dzimšanas datums: 24.8.1941.

Dzimums: vīrietis

22.12.2010.

2010. gada februārī KIM Tong-un tika atbrīvots no direktora amata “39. birojā” (Office 39), kas cita starpā atbild par preču izpirkšanu no Ziemeļkorejas diplomātiskajām pārstāvniecībām, apejot sankcijas. Viņu šajā amatā aizstāja JON Il-chun. Valsts aizsardzības komisijas pārstāvis, kura bija svarīga KTDR valsts aizsardzības jautājumu struktūra, pirms to reformēja par Valsts lietu komisiju (SAC); 2010. gada martā ievēlēts par Valsts attīstības bankas ģenerāldirektoru. 2016. gada maijā Korejas Darbaļaužu partijas (KDP) 7. kongresā, kurā tika pieņemts lēmums turpināt KTDR kodolprogrammu, viņš tika ievēlēts par KDP Centrālās komitejas locekļa aizstājēju.

2.

KIM Tong-un

KIM Tong Un

Dzimums: vīrietis

22.12.2009.

Ieroču izplatīšanas finansēšanā iesaistītā Korejas Darbaļaužu partijas Centrālās komitejas “39. biroja” (Office 39) bijušais direktors. Ir liecības, ka 2011. gadā, iespējams, bijis “38. biroja” (Office 38) vadītājs un palīdzējis vākt līdzekļus valsts vadības un politiskās elites vajadzībām.

3.

KIM Yong Nam

KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon

Dzimšanas datums: 2.12.1947.

Dzimšanas vieta: Sinuju, KTDR

Dzimums: vīrietis

20.4.2018.

Ekspertu grupa Kim Yong Nam identificējusi kā Galvenā izlūkošanas biroja aģentu; minēto biroju Apvienoto Nāciju Organizācija ir iekļāvusi sarakstā. Ekspertu grupa viņu un viņa dēlu Kim Su Gwang identificējusi kā personas, kas ir iesaistījušās maldinošas finanšu prakses modelī, ar kuru varētu sniegt ieguldījumu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmās. Kim Yong Nam ir atvēris dažādus norēķinu kontus un krājkontus Savienībā un savā diplomāta darbības laikā ir bijis iesaistīts dažādos lielos bankas pārskaitījumos uz bankas kontiem Savienībā vai uz kontiem ārpus Savienības, tostarp uz kontiem, kas atvērti uz dēla Kim Su Gwang vai vedeklas Kim Kyong Hui vārda.

4.

DJANG Tcheul Hy

JANG Tcheul-hy, JANG Cheul-hy, JANG Chol-hy, DJANG Cheul-hy, DJANG Chol-hy, DJANG Tchoul-hy, KIM Tcheul-hy

Dzimšanas datums: 11.5.1950.

Dzimšanas vieta: Kangwon

Dzimums: sieviete

20.4.2018.

DJANG Tcheul Hy kopā ar vīru KIM Yong Nam, dēlu KIM Su Gwang un vedeklu KIM Kyong Hui ir bijusi iesaistīta maldinošas finanšu prakses modelī, ar kuru varētu sniegt ieguldījumu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmās. Viņai piederēja vairāki bankas konti Savienībā, kurus viņas dēls KIM Su Gwang atvēra uz viņas vārda. Viņa bija iesaistīta arī vairākos bankas pārskaitījumos no savas vedeklas KIM Kyong Hui kontiem uz bankas kontiem ārpus Savienības.

5.

KIM Su Gwang

KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang,KIM Su-gwang, KIM Son-gwang

Dzimšanas datums: 18.8.1976.

Dzimšanas vieta: Pyongyang, KTDR

Diplomāts KTDR vēstniecībā Baltkrievijā

Dzimums: vīrietis

20.4.2018.

Ekspertu grupa KIM Su Gwang identificējusi kā Galvenā izlūkošanas biroja aģentu; minēto biroju Apvienoto Nāciju Organizācija ir iekļāvusi sarakstā. Ekspertu grupa viņu un viņa tēvu KIM Yon Nam identificējusi kā personas, kas ir iesaistījušās maldinošas finanšu prakses modelī, ar kuru varētu sniegt ieguldījumu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmās. KIM Su Gwang ir atvēris daudzus bankas kontus vairākās dalībvalstīs, arī uz ģimenes locekļu vārda. Savā diplomāta darbības laikā viņš ir bijis iesaistīts dažādos lielos bankas pārskaitījumos uz bankas kontiem Savienībā vai uz kontiem ārpus Savienības, tostarp uz kontiem, kas atvērti uz viņa sievas KIM Kyong Hui vārda.

6.

KIM Kyong Hui

 

Dzimšanas datums: 6.5.1981.

Dzimšanas vieta: Pyongyang, KTDR

Dzimums: sieviete

20.4.2018.

KIM Kyong Hui kopā ar vīru Kim Su Gwang, vīra tēvu KIM Yong Nam un vīramāti DJANG Tcheul Hy ir bijusi iesaistīta maldinošas finanšu prakses modelī, ar kuru varētu sniegt ieguldījumu KTDR kodolmateriālu, ballistisko raķešu vai citu masu iznīcināšanas ieroču programmās. Viņa saņēma vairākus bankas pārskaitījumus no sava vīra KIM Su Gwang un sava vīra tēva KIM Yong Nam un pārskaitīja naudu uz kontiem ārpus Savienības uz sava vai savas vīramātes DJANG Tcheul Hy vārda.”

4.   

Lēmuma (KĀDP) 2016/849 III pielikuma A iedaļas (“Personas”) 4. un 24. ierakstu aizstāj ar šādiem:

 

Vārds, uzvārds

Informācija identifikācijai

Sarakstā iekļaušanas datums

Pamatojums

“4.

JON Chol Young

jeb: JON Chol Yong

Pases numurs: 563410192

Diplomāts KTDR vēstniecībā Angolā

Dzimšanas datums: 30.4.1975.

22.1.2018.

Bijušais uzņēmuma Green Pine Associated Corporation pārstāvis Angolā un KTDR akreditēts diplomāts Angolā.

Green Pine iekļauts ANO sankciju sarakstā saistībā ar tā darbībām, tostarp ANO noteiktā ieroču embargo pārkāpumiem. Green Pine ir arī piedalījies sarunās par Angolas jūras spēku kuģu renovācijas līgumiem, pārkāpjot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes rezolūcijās paredzētos aizliegumus.

24.

SO Tong Myong

Dzimšanas datums: 10.9.1956.

3.7.2015.

Bijušais Korea National Insurance Corporation (KNIC) prezidents, bijušais KNIC izpildkomitejas priekšsēdētājs (2012. gada jūnijs); bijušais KNIC ģenerālmenedžeris (2013. gada septembris), rīkojas KNIC vārdā vai vadībā.”

5.   

Lēmuma (KĀDP) 2016/849 III pielikuma B iedaļas (“Vienības”) 4. ierakstu aizstāj ar šādu:

 

Nosaukums (un iespējams pieņemtais nosaukums)

Informācija identifikācijai

Sarakstā iekļaušanas datums

Pamatojums

“4.

Pan Systems Pyongyang

jeb: Wonbang Trading Co.; Glocom; International Golden Services; International Global System

Adrese: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pyongyang, KTDR

16.10.2017.

Pan Systems ir palīdzējusi apiet Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes uzliktās sankcijas, piedaloties mēģinājumā pārdot ieročus un saistītus materiālus Eritrejai.

Pan Systems arī atrodas Galvenā izlūkošanas biroja kontrolē un rīkojas tā vārdā; minēto vienību Apvienoto Nāciju Organizācija ir iekļāvusi sarakstā.”


31.7.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 247/40


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2020/1137

(2020. gada 30. jūlijs),

ar ko īsteno Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 (2015. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Lēmumu 2011/137/KĀDP (1), un jo īpaši tā 12. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2015. gada 31. jūlijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2015/1333.

(2)

Saskaņā ar Lēmuma (KĀDP) 2015/1333 17. panta 2. punktu Padome ir pārskatījusi minētā lēmuma II un IV pielikumā izklāstītos sarakstā iekļauto personu un vienību sarakstus.

(3)

Padome ir secinājusi, ka ierobežojošie pasākumi pret visām personām un vienībām, kas iekļautas Lēmuma (KĀDP) 2015/1333 II un IV pielikumā izklāstītajos sarakstos, būtu jāsaglabā un ka būtu jāatjaunina identitātes informācija par vienu personu.

(4)

Tādēļ Lēmums (KĀDP) 2015/1333 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma (KĀDP) 2015/1333 II un IV pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2020. gada 30. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  OV L 206, 1.8.2015., 34. lpp.


PIELIKUMS

1.   

Lēmuma (KĀDP) 2015/1333 II pielikuma iedaļā “A. Personas” 15. ierakstu aizstāj ar šādu:

“15.

GHWELL, Khalifa

jeb AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Dzimšanas datums: 1956. gada 1. janvāris vai 1951. gada 1. janvāris

Dzimšanas vieta: Misurata, Lībija

Valstspiederība: Lībijas

Pases Nr.: A005465 (Lībija), izdota 2015. gada 12. aprīlī, derīguma termiņš beidzās 2017. gada 11. aprīlī

un

J690P666 (Lībija), izdota 2016. gada 12. jūnijā, derīguma termiņš beidzas 2024. gada 11. jūnijā

Dzimums: vīrietis

Adrese: Qasr Ahmed iela, Misurata, Lībija

Khalifa Ghwell bija tā dēvētais starptautiski neatzītā Vispārējā nacionālā kongresa (“VNK”) (jeb “Nacionālās glābšanas valdības”) “premjerministrs un aizsardzības ministrs”, un kā tāds bija atbildīgs par tā darbībām.

2015. gada 7. jūlijāKhalifa Ghwell piedalījās parakstīšanas ceremonijā, kur ar VNK “priekšsēdētāju”Nuri Abu Sahmain atklāja Nelokāmības fronti (Steadfastness Front (Alsomood)) – jaunu militāro spēku, ko veido septiņas brigādes, lai kavētu vienotības valdības izveidi Tripolē, tādējādi paužot savu atbalstu šim spēkam.

Kā VNK “premjerministram”Ghwell bija svarīga loma NSV, kas izveidota ar Lībijas politisko vienošanos, izveides traucēšanā.

2016. gada 15. janvārī, esot Tripoles VNK “premjerministram un aizsardzības ministram”, Ghwell pavēlēja arestēt jebkuru jaunās drošības komandas locekli, ko iecēlis Nacionālās saskaņas valdības ieceltais premjerministrs, ja tie ierastos Tripolē.

2016. gada 31. augustā viņš deva rīkojumu “Nacionālās glābšanas valdības”“premjerministram” un “aizsardzības ministram” atgriezties darbā pēc tam, kad Pārstāvju palāta bija noraidījusi NSV.

1.4.2016.”

2.   

Lēmuma (KĀDP) 2015/1333 IV pielikuma iedaļā “A. Personas” 20. ierakstu aizstāj ar šādu:

“20.

GHWELL, Khalifa

jeb AL GHWEIL, Khalifa

AL-GHAWAIL, Khalifa

GHAWIL, Khalifa Mohamed

Dzimšanas datums: 1956. gada 1. janvāris vai 1951. gada 1. janvāris

Dzimšanas vieta: Misurata, Lībija

Valstspiederība: Lībijas

Pases Nr.: A005465 (Lībija), izdota 2015. gada 12. aprīlī, derīguma termiņš beidzās 2017. gada 11. aprīlī

un

J690P666 (Lībija), izdota 2016. gada 12. jūnijā, derīguma termiņš beidzas 2024. gada 11. jūnijā

Dzimums: vīrietis

Adrese: Qasr Ahmed iela, Misurata, Lībija

Khalifa Ghwell bija tā dēvētais starptautiski neatzītā Vispārējā nacionālā kongresa (“VNK”) (jeb “Nacionālās glābšanas valdības”) “premjerministrs un aizsardzības ministrs”, un kā tāds bija atbildīgs par tā darbībām.

2015. gada 7. jūlijāKhalifa Ghwell piedalījās parakstīšanas ceremonijā, kur ar VNK “priekšsēdētāju”Nuri Abu Sahmain atklāja Nelokāmības fronti (Steadfastness Front (Alsomood)) – jaunu militāro spēku, ko veido septiņas brigādes, lai kavētu vienotības valdības izveidi Tripolē, tādējādi paužot savu atbalstu šim spēkam.

Kā VNK “premjerministram”Ghwell bija svarīga loma NSV, kas izveidota ar Lībijas politisko vienošanos, izveides traucēšanā.

2016. gada 15. janvārī, esot Tripoles VNK “premjerministram un aizsardzības ministram”, Ghwell pavēlēja arestēt jebkuru jaunās drošības komandas locekli, ko iecēlis Nacionālās saskaņas valdības ieceltais premjerministrs, ja tie ierastos Tripolē.

2016. gada 31. augustā viņš deva rīkojumu “Nacionālās glābšanas valdības”“premjerministram” un “aizsardzības ministram” atgriezties darbā pēc tam, kad Pārstāvju palāta bija noraidījusi NSV.

1.4.2016.”