ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 204

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 26. jūnijs


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/872 (2020. gada 24. jūnijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1305/2013 attiecībā uz īpašu pasākumu, ar kuru nodrošina ārkārtas pagaidu atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/873 (2020. gada 24. jūnijs), ar ko Regulas (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2019/876 groza attiecībā uz noteiktām korekcijām, kuras veicamas, lai reaģētu uz Covid-19 pandēmiju

4

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2020/874 (2020. gada 15. jūnijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem

18

 

*

Padomes Regula (ES) 2020/875 (2020. gada 15. jūnijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1388/2013, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību

34

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva (ES) 2020/876 (2020. gada 24. jūnijs), ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES, lai risinātu steidzamo nepieciešamību Covid-19 pandēmijas dēļ atlikt konkrētus termiņus informācijas iesniegšanai un apmaiņai nodokļu jomā

46

 

 

PROCESUĀLIE NOTEIKUMI

 

*

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja lēmums (2020. gada 15. maijs), ar ko pieņem EDAU reglamentu

49

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


I Leģislatīvi akti

REGULAS

26.6.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 204/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/872

(2020. gada 24. jūnijs),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1305/2013 attiecībā uz īpašu pasākumu, ar kuru nodrošina ārkārtas pagaidu atbalstu no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 42. pantu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Covid-19 uzliesmojuma radītās sekas ir skārušas lauksaimniekus un lauku uzņēmumus līdz šim nepieredzētā veidā. Dalībvalstīs ieviestie plašie pārvietošanās ierobežojumi, arī veikalu, āra tirgu, restorānu un citu viesmīlības iestāžu obligātā slēgšana, ir izraisījuši ekonomikas traucējumus lauksaimniecības nozarē un lauku kopienās un radījuši likviditātes un naudas plūsmas problēmas lauksaimniekiem un tiem mazajiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, tirdzniecību vai izstrādi. Tādējādi ir izveidojusies ārkārtas situācija, kas ir jārisina.

(2)

Lai mazinātu Covid-19 uzliesmojuma rezultātā izraistītās krīzes (“krīze”) ietekmi, būtu jāpieņem jauns ārkārtas un pagaidu pasākums nolūkā novērst likviditātes problēmas, kas apdraud lauksaimniecības darbību nepārtrauktību un mazo uzņēmumu, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pārstrādi, tirdzniecību vai izstrādi, darbības turpināšanos.

(3)

Ar minēto atbalstu dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izmantot pieejamos fondus saskaņā ar savām spēkā esošajām lauku attīstības programmām, lai sniegtu atbalstu tiem lauksaimniekiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kurus sevišķi skārusi krīze. Atbalsts, kura mērķis ir nodrošināt lauksaimniecības uzņēmumu konkurētspēju un lauku saimniecību dzīvotspēju, būtu jāpiešķir, pamatojoties uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem, lai pieejamos resursus maksimāli novirzītu tiem saņēmējiem, kuri visvairāk cieš no krīzes. Attiecībā uz lauksaimniekiem šādi kritēriji var ietvert ražošanas nozares, lauksaimniecības veidus, lauku saimniecību struktūras, lauksaimniecības produktu tirdzniecības veidus un nodarbināto sezonas darbinieku skaitu; MVU gadījumā šādi kritēriji var ietvert nozaru veidus, darbības veidus, reģionu veidus un citus īpašus ierobežojumus.

(4)

Ņemot vērā minētā pasākuma steidzamību un izņēmuma raksturu, būtu jānosaka vienreizējs maksājums un pasākuma piemērošanas termiņš, vienlaikus atgādinot principu, ka Komisija maksājumus veic saskaņā ar budžeta apropriācijām un atbilstoši pieejamajam finansējumam.

(5)

Lai sniegtu lielāku atbalstu vissmagāk skartajiem lauksaimniekiem vai MVU, ir lietderīgi ļaut dalībvalstīm vienreizējo maksājumu līmeni pielāgot konkrētām atbalsttiesīgo saņēmēju kategorijām, pamatojoties uz objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem.

(6)

Lai jaunajam pasākumam nodrošinātu pienācīgu finansējumu, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1305/2013 (3), neapdraudot citus lauku attīstības programmu mērķus, būtu jānosaka Savienības ieguldījuma maksimālā daļa minētajā pasākumā.

(7)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, reaģēt uz krīzes ietekmi, ieviešot īpašu pasākumu, ar kuru nodrošina ārkārtas pagaidu atbalstu no ELFLA, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet ierosinātās darbības mēroga un iedarbības dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(8)

Tādēļ Regula (ES) Nr. 1305/2013 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

Ņemot vērā vajadzību steidzami risināt krīzi, tika uzskatīts par lietderīgu paredzēt izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas minēts 4. pantā Protokolā Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā, kurš pievienots LES, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam.

(10)

Ņemot vērā ar krīzi saistītās situācijas steidzamību, šai regulai būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 1305/2013 groza šādi:

1)

iekļauj šādu pantu:

39.b pants

Ārkārtas pagaidu atbalsts lauksaimniekiem un MVU, kurus sevišķi skārusi Covid-19 krīze

1.   Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu nodrošina ārkārtas palīdzību lauksaimniekiem un MVU, kurus sevišķi skārusi Covid-19 krīze, ar mērķi nodrošināt to uzņēmējdarbības nepārtrauktību, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Atbalstu piešķir lauksaimniekiem, kā arī MVU, kas nodarbojas ar LESD I pielikumā ietverto lauksaimniecības produktu vai kokvilnas (izņemot zivsaimniecības produktu) pārstrādi, tirdzniecību vai izstrādi. Ražošanas procesa rezultāts var būt arī produkts, uz kuru minētais pielikums neattiecas.

3.   Dalībvalstis atbalstu mērķtiecīgi novirza Covid-19 krīzes visvairāk skartajiem saņēmējiem, nosakot, pamatojoties uz pieejamajiem pierādījumiem, tādus atbilstības nosacījumus un, ja attiecīgā dalībvalsts to uzskata par vajadzīgu, tādus atlases kritērijus, kas ir objektīvi un nediskriminējoši.

4.   Atbalstu sniedz vienreizēja maksājuma veidā, kas jāsamaksā līdz 2021. gada 30. jūnijam, pamatojoties uz atbalsta pieteikumiem, kurus kompetentā iestāde apstiprinājusi līdz 2020. gada 31. decembrim. Pēc tam Komisija to atmaksā saskaņā ar budžeta apropriācijām un atbilstoši pieejamajam finansējumam. Maksājumu līmeni var diferencēt pa saņēmēju kategorijām saskaņā ar objektīviem un nediskriminējošiem kritērijiem.

5.   Atbalsta maksimālā summa nepārsniedz 7 000 EUR vienam lauksaimniekam un 50 000 EUR vienam MVU.

6.   Piešķirot atbalstu saskaņā ar šo pantu, dalībvalstis ņem vērā atbalstu, kas, reaģējot uz Covid-19 krīzes ietekmi, piešķirts saskaņā ar citiem valsts vai Savienības atbalsta instrumentiem vai privātām shēmām.”;

2)

regulas 49. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Dalībvalsts iestāde, kas atbild par darbību atlasi, nodrošina, ka darbības, izņemot 18. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 24. panta 1. punkta d) apakšpunktā, 28.–31. pantā, 33., 34. pantā un 36.–39.b pantā minētās darbības, tiek atlasītas saskaņā ar šā panta 1. punktā minētajiem atlases kritērijiem un saskaņā ar pārredzamu un labi dokumentētu procedūru.”;

3)

regulas 59. pantā iekļauj šādu punktu:

“6.a   ELFLA atbalsts, ko sniedz saskaņā ar 39.b pantu, nepārsniedz 2 % no kopējā ELFLA ieguldījuma lauku attīstības programmā.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 24. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

N. BRNJAC


(1)  2020. gada 11. jūnija atzinums (Oficialajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  Eiropas Parlamenta 2020. gada 19. jūnija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 24. jūnija lēmums.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.).


26.6.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 204/4


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/873

(2020. gada 24. jūnijs),

ar ko Regulas (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2019/876 groza attiecībā uz noteiktām korekcijām, kuras veicamas, lai reaģētu uz Covid-19 pandēmiju

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),

tā kā:

(1)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (4) un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES (5) izveido prudenciālo tiesisko regulējumu kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (iestādes), kas darbojas Savienībā. Minētais prudenciālās uzraudzības tiesiskais regulējums, kas tika pieņemts pēc finanšu krīzes, kura sākās 2007.–2008. gadā, un lielā mērā bija balstīts uz starptautiskajiem standartiem, par kuriem 2010. gadā vienojās Bāzeles Banku uzraudzības komiteja (BCBS), ir pazīstams kā “Bāzele III” regulējums, un tas ir palīdzējis uzlabot to iestāžu noturību, kuras darbojas Savienībā, un padarīt tās labāk sagatavotas potenciālu grūtību – tostarp no iespējamām turpmākām krīzēm izrietošu grūtību – risināšanai.

(2)

Kopš Regulas (ES) Nr. 575/2013 stāšanās spēkā tā ir vairākkārt grozīta, lai novērstu atlikušās nepilnības prudenciālajā tiesiskajā regulējumā un īstenotu dažus atlikušos globālās finanšu pakalpojumu reformas elementus, kas ir būtiski, lai nodrošinātu iestāžu noturību. Minētās izmaiņas ietvēra pārejas kārtību, kas Regulā (ES) Nr. 575/2013 tika ieviesta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2395 (6), lai mazinātu ietekmi, ko uz pašu kapitālu rada 9. starptautiskā finanšu pārskatu standarta (9. SFPS) “Finanšu instrumenti” ieviešana. Regulā (ES) Nr. 575/2013 ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/630 (7) tika ieviesta prasība par zaudējumu seguma minimumu ienākumus nenesošiem riska darījumiem, proti, tā sauktais prudenciālais atbalsta mehānisms.

(3)

Turklāt Regulā (ES) Nr. 575/2013 ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/876 (8) tika ieviesti daži no “Bāzele III” regulējuma galīgajiem elementiem. Minētie elementi ietver cita starpā jauna sviras rādītāja un sviras rādītāja rezerves definīciju, kas abi neļauj iestādēm pārmērīgi palielināt aizņemto līdzekļu īpatsvaru, kā arī noteikumus par labvēlīgāku prudenciālo režīmu noteiktiem programmatūras aktīviem un labvēlīgāku režīmu noteiktiem aizdevumiem, kas nodrošināti ar pensijām vai algām, pārskatītu atbalsta faktoru aizdevumiem maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) (MVU atbalsta faktors) un jaunu korekciju pašu kapitāla prasībās attiecībā uz kredītrisku riska darījumiem ar sabiedrībām, kas ekspluatē vai finansē fiziskas konstrukcijas vai ražotnes, sistēmas un tīklus, kuri sniedz nozīmīgus sabiedriskos pakalpojumus vai nodrošina to atbalstu (infrastruktūras atbalsta faktors).

(4)

Smagajam ekonomikas satricinājumam, ko izraisījusi Covid-19 pandēmija un ārkārtas ierobežošanas pasākumi, ir bijusi tālejoša ietekme uz ekonomiku. Uzņēmumi saskaras ar piegādes ķēžu traucējumiem, pagaidu slēgšanu un pieprasījuma samazināšanos, savukārt mājsaimniecības ir skāris bezdarbs un ienākumu samazināšanās. Publiskās iestādes Savienības un dalībvalstu līmenī ir izlēmīgi rīkojušās, lai palīdzētu mājsaimniecībām un maksātspējīgiem uzņēmumiem pārvarēt šo nopietno, bet pagaidu saimnieciskās darbības palēnināšanos, un tās izraisīto likviditātes trūkumu.

(5)

Iestādēm būs nozīmīga loma atveseļošanas veicināšanā. Tajā pašā laikā tās, visticamāk, ietekmēs ekonomiskās situācijas pasliktināšanās. Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Banku iestāde) (EBI), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (9), Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde) (EVTI), kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1095/2010 (10), un kompetentās iestādes ir nodrošinājušas iestādēm pagaidu kapitālu, likviditāti un darbības atvieglojumus, lai parūpētos par to, ka institūcijas var turpināt pildīt savu uzdevumu finansēt reālo ekonomiku, neraugoties uz sarežģītāku vidi. It īpaši Komisija, Eiropas Centrālā banka un EBI ir sniegušas skaidrību attiecībā uz Regulā (ES) Nr. 575/2013 jau iestrādātās elastības piemērošanu, sniedzot interpretācijas un norādījumus par prudenciālās uzraudzības regulējuma piemērošanu saistībā ar Covid-19. Šādi norādījumi ietver Komisijas 2020. gada 28. aprīļa skaidrojošo paziņojumu “Par grāmatvedības un prudenciālās uzraudzības regulējuma piemērošanu nolūkā atvieglot ES banku aizdevumu izsniegšanu (atbalsts uzņēmumiem un mājsaimniecībām Covid-19 laikā)”. Reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, BCBS ir arī nodrošinājusi zināmu elastību starptautisko standartu piemērošanā.

(6)

Ir svarīgi, lai iestādes izmantotu savu kapitālu tur, kur tas ir visvairāk nepieciešams; Savienības tiesiskais regulējums iestādēm to atvieglo, vienlaikus nodrošinot, ka iestādes rīkojas piesardzīgi. Papildus elastībai, kas jau paredzēta spēkā esošajos noteikumos, mērķtiecīgas izmaiņas Regulās (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2019/876 nodrošinātu, ka minētais prudenciālās uzraudzības tiesiskais regulējums netraucēti mijiedarbojas ar dažādajiem pasākumiem, ar kuriem tiek risināta Covid-19 pandēmija.

(7)

Covid-19 pandēmijas radītie ārkārtējie apstākļi un nepieredzētais problēmu apjoms liek nekavējoties rīkoties, lai nodrošinātu, ka iestādes spēj efektīvi novirzīt līdzekļus uzņēmumiem un mājsaimniecībām un mazināt Covid-19 pandēmijas izraisīto ekonomisko satricinājumu.

(8)

Garantijas, ko saistībā ar Covid-19 pandēmiju ir sniegušas valstu valdības vai citas publiskās struktūras, kuras tiek uzskatītas par vienlīdz kredītspējīgām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 trešajā daļā izklāstīto standartizēto pieeju kredītriskam, attiecībā uz to riska mazināšanas ietekmi ir salīdzināmas ar garantijām, ko sniedz oficiālas eksporta kredīta aģentūras, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 47.c pantā. Tāpēc ir pamatoti minimālā seguma prasības attiecībā uz ienākumus nenesošiem riska darījumiem, kas gūst labumu no valstu valdību vai citu publisku struktūru piešķirtām garantijām, saskaņot ar tām prasībām, kas attiecas uz ienākumus nenesošiem riska darījumiem, kuri gūst labumu no oficiālu eksporta kredīta aģentūru piešķirtām garantijām.

(9)

Saistībā ar Covid-19 pandēmiju gūtie pierādījumi liecina, ka iespēja uz laiku izslēgt konkrētus centrālo banku riska darījumus no iestādes kopējās riska darījumu vērtības mēra aprēķina, kā noteikts 429.a pantā Regulā (ES) Nr. 575/2013, kas grozīta ar Regulu (ES) 2019/876, varētu būt īpaši būtiska krīzes situācijas laikā. Tomēr rīcības brīvība izslēgt šādus riska darījumus kļūs piemērojama tikai 2021. gada 28. jūnijā. Tāpēc pirms minētā datuma kompetentās iestādes nevarētu izmantot minēto instrumentu, lai risinātu centrālo banku riska darījumu pieaugumus, kuri varētu rasties to monetārās politikas pasākumu rezultātā, kas tiek piemēroti, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas sekas. Turklāt minētā instrumenta efektivitāti, šķiet, kavē tas, ka ar šādiem pagaidu izņēmumiem saistītā kompensēšanas mehānisma ietekmē ir samazinājusies elastība, un tas ierobežotu iestāžu spēju krīzes situācijā palielināt centrālo banku riska darījumus. Tas galu galā varētu likt iestādei samazināt tās aizdevumu apjomu mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Tādējādi, lai izvairītos no nevēlamām sekām saistībā ar kompensācijas mehānismu un nodrošinātu minētās izslēgšanas efektivitāti iespējamu nākotnes satricinājumu un krīžu gadījumā, kompensācijas mehānisms būtu jāgroza. Turklāt, lai nodrošinātu, ka minētā rīcības brīvība var tik izmantota pašreizējās Covid-19 pandēmijas laikā, iespējai uz laiku izslēgt konkrētus centrālo banku riska darījumus būtu jābūt pieejamai jau pirms 2021. gada 28. jūnijā kļūs piemērojama Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 1. punkta d) apakšpunktā izklāstītā sviras rādītāja prasība. Kamēr ar Regulu (ES) 2019/876 ieviestie grozītie noteikumi par sviras rādītāja aprēķināšanu vēl nav piemēroti, 429.a pants būtu jāturpina piemērot ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/62 (11) ieviestajā formulējumā.

(10)

2017. gadā BCBS pārskatīja to regulāro pirkšanas un pārdošanas darījumu sviras rādītāja riska darījuma vērtības aprēķinu, par kuriem tiek gaidīts norēķins, lai nodrošinātu, ka režīms pareizi atspoguļo minētajiem darījumiem piemītošo sviras efektu un ka iespējamās grāmatvedības uzskaites atšķirības neietekmē aprēķinus starp iestādēm, kas ir salīdzināmās pozīcijās. Savienībā pārskatīšana tika ieviesta ar Regulu (ES) 2019/876. Tomēr minētais labvēlīgākais režīms kļūs piemērojams tikai 2021. gada 28. jūnijā. Tādēļ, ņemot vērā to, ka ar pārskatīto aprēķinu reālais darījuma sviras efekts tiktu atspoguļots pienācīgāk un tajā pašā laikā tiktu palielināta iestādes spēja izsniegt aizdevumus un absorbēt zaudējumus Covid-19 pandēmijas laikā, iestādēm jau vajadzētu būt iespējai uz laiku piemērot pārskatīto aprēķinu, pirms ar Regulu (ES) 2019/876 ieviestais noteikums kļūst piemērojams visām iestādēm Savienībā.

(11)

Daudzām iestādēm, kas darbojas Savienībā, kopš 2018. gada 1. janvāra piemēro 9. SFPS. Atbilstoši BCBS pieņemtajiem starptautiskajiem standartiem ar Regulu (ES) 2017/2395 Regulā (ES) Nr. 575/2013 tika ieviesta pārejas kārtība, lai mazinātu iespējamu nozīmīgu negatīvu ietekmi uz iestāžu pirmā līmeņa pamata kapitālu, ko radītu paredzamo kredītzaudējumu uzskaite saskaņā ar 9. SFPS.

(12)

9. SFPS piemērošana Covid-19 pandēmijas radītās ekonomikas lejupslīdes laikā varētu izraisīt to, ka pēkšņi nozīmīgi pieaug paredzamo kredītzaudējumu uzkrājumi, jo daudziem riska darījumiem visā to darbības laikā varētu būt jāaprēķina paredzamie zaudējumi. BCBS, EBI un EVTI precizēja – no institūcijām tiek sagaidīts, ka tās nevis mehāniski piemēros to pašreizējo paredzamo kredītzaudējumu pieeju ārkārtējās situācijās, kāda ir Covid-19 pandēmija, bet gan izmantos 9. SFPS piemītošo elastīgumu, piemēram, lai pienācīgi ņemtu vērā ilgtermiņa ekonomikas tendences. BCBS2020. gada 3. aprīlī piekrita atļaut lielāku elastību, īstenojot pārejas kārtību, kas pakāpeniski ievieš 9. SFPS ietekmi. Lai ierobežotu regulējošām prasībām atbilstoša kapitāla iespējamo svārstīgumu, kas varētu rasties, ja Covid-19 pandēmijas rezultātā ievērojami pieaugtu uzkrājumi paredzamajiem kredītzaudējumiem, pārejas kārtība ir jāietver arī Savienības tiesību aktos.

(13)

Lai mazinātu iespējamo ietekmi, kādu pēkšņs paredzamo kredītzaudējumu uzkrājumu pieaugums varētu atstāt uz iestāžu spēju izsniegt klientiem aizdevumus laikā, kad tas ir visvairāk nepieciešams, pārejas kārtība būtu jāpagarina par diviem gadiem un iestādēm būtu jāļauj pilnībā pieskaitīt atpakaļ to pirmā līmeņa pamata kapitālam jebkādu jaunu paredzamo kredītzaudējumu uzkrājumu pieaugumu, ko tās atzīst 2020. un 2021. gadā attiecībā uz to finanšu aktīviem, kuriem nav samazināta kredītvērtība. Minētās izmaiņas palīdzētu atvieglot Covid-19 pandēmijas ietekmi uz iestāžu uzkrājumu vajadzību iespējamo pieaugumu saskaņā ar 9. SFPS, vienlaikus saglabājot pārejas kārtību attiecībā uz paredzamo kredītzaudējumu summām, kas bija noteiktas pirms Covid-19 pandēmijas.

(14)

Iestādēm, kas iepriekš ir izlēmušas izmantot vai neizmantot pārejas kārtību, būtu jāvar jebkurā brīdī jaunajā pārejas periodā atcelt šo lēmumu, pirms tam saņemot to kompetentās iestādes atļauju. Kompetentajai iestādei būtu jānodrošina, ka šāda lēmumu atcelšana nav pamatota ar regulējuma arbitrāžas apsvērumiem. Pēc tam un ja saņemta uzraudzības iestādes atļauja, iestādēm vajadzētu būt iespējai izlemt beigt izmantot pārejas kārtību.

(15)

Covid-19 pandēmijas ārkārtējā ietekme ir vērojama arī saistībā ar krasu svārstīguma līmeni finanšu tirgos, kas kopā ar nenoteiktību rada lielāku ienesīgumu no valsts parāda, un tas savukārt rada nerealizētus zaudējumus iestāžu valsts parāda turējumos. Lai Covid-19 pandēmijas laikā mazinātu centrālās valdības parāda tirgu svārstīguma ievērojamo negatīvo ietekmi uz iestāžu regulējošām prasībām atbilstošu kapitālu un tādējādi uz iestāžu spēju izsniegt aizdevumus klientiem, būtu jāatjauno pagaidu prudenciālais filtrs, kas neitralizētu minēto ietekmi, lai mazinātu novērotās pārmērīga svārstīguma sekas.

(16)

Iestādēm tiek prasīts katru dienu veikt savu iekšējo modeļu atpakaļejošu pārbaudi, lai novērtētu, vai minētie modeļi rada pietiekamas kapitāla prasības tirdzniecības portfeļa zaudējumu absorbēšanai. Ja kļūdas atpakaļejošas pārbaudes prasībā, kas zināmas arī kā pārsniegumi, pārsniedz konkrētu skaitu gadā, pašu kapitāla prasībām attiecībā uz tirgus risku, ko aprēķina, izmantojot iekšējos modeļus, tiktu piemērots papildu kvantitatīvais multiplikators. Atpakaļejošas pārbaudes prasība ir ļoti procikliska krasa svārstīguma periodā, kāds ir arī Covid-19 pandēmijas izraisītais periods. Krīzes rezultātā ir ievērojami palielinājies kvantitatīvais tirgus riska multiplikators, ko piemēro iekšējiem modeļiem. Lai gan Bāzeles III regulējums attiecībā uz tirgus risku ļauj kompetentajām iestādēm izlīdzināt šādus ārkārtējus notikumus tirgus riska iekšējos modeļos, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 575/2013 šāda uzraudzības rīcības brīvība nav pilnībā pieejama. Tādēļ, lai mazinātu Covid-19 pandēmijas laikā novēroto tirgus krasa svārstīguma negatīvo ietekmi, būtu jāievieš papildu elastība kompetentajām iestādēm nolūkā izslēgt pārsniegumus, kas radās laikā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim un kas nav iekšējo modeļu trūkumu rezultāts. Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta no Covid-19 pandēmijas, Komisijai būtu jāizvērtē, vai šāda elastība būtu jādara pieejama arī turpmākos tirgus krasa svārstīguma gadījumos.

(17)

2020. gada martā Centrālo banku un uzraudzības iestāžu vadītāju grupa pārskatīja Bāzeles sistēmas III galīgo elementu īstenošanas grafiku. Lai gan lielākā daļa galīgo elementu vēl ir jāīsteno Savienības tiesību aktos, sviras rādītāja rezervju prasība globāli sistēmiski nozīmīgām iestādēm jau ir īstenota ar grozījumiem, kas ieviesti ar Regulu (ES) 2019/876. Tādēļ un lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus starptautiskā mērogā iestādēm, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā un darbojas arī ārpus Savienības, sviras rādītāja rezerves prasības piemērošanas diena, kas noteikta minētajā Regulā, būtu jāatliek par vienu gadu līdz 2023. gada 1. janvārim. Atliekot sviras rādītāja rezervju prasības piemērošanu, atlikšanas periodā nebūtu nekādu seku, kas izriet no minētās prasības neizpildes, kā noteikts Direktīvas 2013/36/ES 141.c pantā, un attiecībā uz peļņas sadali nebūtu nekādu saistītu ierobežojumu, kā noteikts minētās direktīvas 141.b pantā.

(18)

Attiecībā uz aizdevumiem, kurus kredītiestādes piešķir pensionāriem vai darbiniekiem ar pastāvīgu līgumu pret aizņēmēja pensijas vai algas daļas beznosacījumu pārskaitīšanu minētajai kredītiestādei, Regulas (ES) Nr. 575/2013 123. pants tika grozīts ar Regulu (ES) 2019/876, lai šādiem aizdevumiem varētu piemērot labvēlīgāku režīmu. Šāda režīma piemērošana saistībā ar Covid-19 pandēmiju stimulētu iestādes palielināt aizdevumu izsniegšanu darba ņēmējiem un pensionāriem. Tādēļ ir jānosaka agrāka minētā noteikuma piemērošanas diena, lai iestādes to varētu izmantot jau Covid-19 pandēmijas laikā.

(19)

Tā kā MVU atbalsta faktors un infrastruktūras atbalsta faktors ļauj piemērot labvēlīgāku režīmu konkrētiem riska darījumiem ar MVU un infrastruktūru, to piemērošana saistībā ar Covid-19 pandēmiju stimulētu iestādes palielināt tik ļoti nepieciešamo aizdevumu apjomu. Tādēļ ir nepieciešams noteikt agrāku abu atbalsta faktoru piemērošanas dienu, lai iestādes tos varētu izmantot jau Covid-19 pandēmijas laikā.

(20)

Prudenciālās uzraudzības režīms attiecībā uz noteiktiem programmatūras aktīviem tika grozīts ar Regulu (ES) 2019/876, lai turpinātu atbalstīt pāreju uz digitalizētāku banku nozari. Ņemot vērā to, ka Covid-19 pandēmijas novēršanai ieviesto publisko pasākumu rezultātā digitālie pakalpojumi tiek ieviesti paātrināti, būtu jānosaka agrāka diena, no kuras piemēro minētās izmaiņas.

(21)

Publiskā finansēšana ar tādu valsts obligāciju emitēšanu, kas ir denominētas citas dalībvalsts nacionālajā valūtā, var būt nepieciešama, lai atbalstītu pasākumus Covid-19 pandēmijas seku novēršanai. Lai izvairītos no nevajadzīgiem ierobežojumiem iestādēm, kas investē šādās obligācijās, ir lietderīgi no jauna ieviest pārejas kārtību attiecībā uz tiem riska darījumiem ar centrālajām valdībām un centrālajām bankām, kas ir denominēti citas dalībvalsts nacionālajā valūtā, attiecībā uz šādiem riska darījumiem piemēroto kredītriska regulējumu un pagarināt pārejas kārtību attiecībā uz šādiem riska darījumiem piemēroto režīmu saskaņā ar lielo riska darījumu limitiem.

(22)

Ārkārtas apstākļos, ko izraisījusi Covid-19 pandēmija, no ieinteresētajām personām tiek sagaidīts, ka tās sniegs savu ieguldījumu atveseļošanas centienos. EBI, Eiropas Centrālā banka un citas kompetentās iestādes ir nākušas klajā ar ieteikumiem iestādēm Covid-19 pandēmijas laikā apturēt dividenžu maksājumus un savu akciju atpirkšanu. Lai nodrošinātu šādu ieteikumu konsekventu piemērošanu, kompetentajām iestādēm būtu pilnībā jāizmanto savas uzraudzības pilnvaras, tostarp pilnvaras noteikt iestādēm saistošus ierobežojumus attiecībā uz sadali vai attiecīgā gadījumā ierobežojumus attiecībā uz mainīgo atalgojumu saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES. Pamatojoties uz Covid-19 pandēmijas laikā gūto pieredzi, Komisijai būtu jāizvērtē, vai būtu jāpiešķir kompetentajām iestādēm papildu saistošas pilnvaras noteikt ierobežojumus attiecībā uz sadali ārkārtas apstākļos.

(23)

Tā kā šīs regulas mērķi, proti, maksimāli palielināt iestāžu spēju izsniegt aizdevumus un segt ar Covid-19 pandēmiju saistītos zaudējumus, vienlaikus nodrošinot šādu institūciju ilgstošu noturību, nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstu līmenī, bet tā mēroga un ietekmes dēļ to labāk var sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(24)

Lai ārkārtas atbalsta pasākumi, kas pieņemti, lai atvieglotu Covid-19 pandēmijas ietekmi, būtu pilnībā efektīvi nolūkā saglabāt lielāku noturību banku nozarē un sniegt stimulu iestādēm turpināt aizdevumu izsniegšanu, ir nepieciešams, lai šo pasākumu atvieglojošā ietekme tiktu nekavējoties atspoguļota tajā, kā tiek noteiktas regulējošām prasībām atbilstoša kapitāla prasības. Ņemot vērā to, ka minētie pielāgojumi prudenciālajā tiesiskajā regulējumā ir steidzami, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(25)

Ņemot vērā steidzamību, ko radījuši Covid-19 pandēmijas izraisītie ārkārtas apstākļi, tika uzskatīts par lietderīgu paredzēt izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas minēts Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. pantā.

(26)

Tādēļ Regulas (ES) Nr. 575/2013 un (ES) 2019/876 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 575/2013

Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza šādi:

1)

regulas 47.c panta 4. punktā ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“4.   Atkāpjoties no šā panta 3. punkta, tai ienākumus nenesoša riska darījuma daļai, ko garantējusi vai apdrošinājusi oficiāla eksporta kredītu aģentūra, vai ko garantējis vai kurai sniedzis atbalsta garantiju 201. panta 1. punkta a) līdz e) apakšpunktā minēts atbilstošs kredītaizsardzības devējs, ar kuru noslēgtiem nenodrošinātiem riska darījumiem būtu piešķirta 0 % riska pakāpe saskaņā ar trešās daļas II sadaļas 2. nodaļu, piemēro šādus koeficientus:”;

2)

regulas 114. panta 6. punktu svītro;

3)

regulas 150. panta 1. punkta pirmās daļas d) apakšpunkta ii) punktu aizstāj ar šādu:

“ii)

riska darījumiem ar centrālajām valdībām un centrālajām bankām saskaņā ar 114. panta 2. vai 4. punktu ir piešķirta 0 % riska pakāpe;”;

4)

regulas 429.a pantu, kas grozīts ar Regulu (ES) 2019/876, groza šādi:

a)

panta 1. punktā n) apakšpunkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“n)

šādus riska darījumus iestādes centrālajā bankā, kam piemēro 5. un 6. punktā izklāstītos nosacījumus:”;

b)

panta 5. punktu groza šādi:

i)

ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Iestādes var izslēgt 1. punkta n) apakšpunktā uzskaitītos riska darījumus, ja ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:”;

ii)

pievieno šādu apakšpunktu:

“c)

iestādes kompetentā iestāde pēc apspriešanās ar attiecīgo centrālo banku ir noteikusi datumu, kas uzskatāms par ārkārtas apstākļu sākumu, un minēto datumu publiski paziņojusi; minēto datumu nosaka ceturkšņa beigās.”;

c)

panta 7. punktā “EMLR” un “CB” definīcijas aizstāj ar šādām:

“EMLR = iestādes kopējās riska darījumu vērtības mērs, kā aprēķināts saskaņā ar 429. panta 4. punktu, tostarp riska darījumi, kas izslēgti saskaņā ar šā panta 1. punkta n) apakšpunktu, šā panta 5. punkta c) apakšpunktā minētajā dienā; un

CB = dienas vidējā kopējā vērtība iestādes riska darījumiem ar tās centrālo banku, ko aprēķina visā centrālās bankas rezervju prasību izpildes periodā tieši pirms 5. punkta c) apakšpunktā minētā datuma, kurus var izslēgt saskaņā ar 1. punkta n) apakšpunktu.”;

5)

regulas 467. pantu svītro;

6)

regulas 468. pantu aizstāj ar šādu:

468. Pants

Pagaidu režīms attiecībā uz nerealizēto peļņu un zaudējumiem, kas novērtēti pēc to patiesās vērtības un atspoguļoti pārējos apvienotajos ienākumos, ņemot vērā Covid-19 pandēmiju

1.   Atkāpjoties no 35. panta, periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim (pagaidu režīma periods) iestādes var no savu pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņu aprēķiniem izslēgt summu A, ko nosaka saskaņā ar šādu formulu:

Image 1

kur:

a

=

kopš 2019. gada 31. decembra uzkrātās nerealizētās peļņas un zaudējumu summa, kura uzskaitīta bilances postenī “patiesās vērtības izmaiņas parāda instrumentiem, kas, izmantojot citus ienākumus, kas novērtēti pēc to patiesās vērtības un atspoguļoti pārējos apvienotajos ienākumos, un kas atbilst riska darījumiem ar centrālajām valdībām, šīs regulas 115. panta 2. punktā minētajām reģionālajām pašvaldībām vai vietējām pašpārvaldēm un šīs regulas 116. panta 4. punktā minētajām publiskā sektora struktūrām, izņemot tos finanšu aktīvus, kuru kredītvērtība ir samazināta, kā definēts Komisijas Regulas (EK) Nr. 1126/2008 pielikuma (“pielikums attiecībā uz 9. SFPS”) A papildinājumā; un

f

=

piemērojamais koeficients katrā pagaidu režīma pārskata gadā saskaņā ar 2. punktu.

2.   Lai aprēķinātu 1. punktā minēto summu A, iestādes piemēro šādus koeficientus f:

a)

1 periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim;

b)

0,7 periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;

c)

0,4 periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

3.   Ja iestāde izlemj piemērot 1. punktā norādīto pagaidu režīmu, tā informē kompetento iestādi par savu lēmumu vismaz 45 dienas pirms nosūtīšanas datuma tās informācijas paziņošanai, kas balstīta uz minēto režīmu. Ja saņemta kompetentās iestādes iepriekšēja atļauja, iestāde var pagaidu režīma periodā vienreiz atcelt savu sākotnējo lēmumu. Iestādes publisko informāciju par to, vai tās piemēro minēto režīmu.

4.   Ja iestāde izslēdz nerealizēto zaudējumu summu no sava pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem saskaņā ar šā panta 1. punktu, tā pārrēķina visas šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES noteiktās prasības, kas tiek aprēķinātas, izmantojot jebkuru no turpmāk minētajiem posteņiem:

a)

atliktā nodokļa aktīvu summa, kas atskaitīta no pirmā līmeņa pamata kapitāla posteņiem saskaņā ar 36. panta 1. punkta c) apakšpunktu vai kam piemērota riska pakāpe saskaņā ar 48. panta 4. punktu;

b)

specifisko kredītriska korekciju summa.

Pārrēķinot attiecīgo prasību, iestāde neņem vērā ietekmi, ko uz minētajiem posteņiem atstāj paredzamo kredītzaudējumu uzkrājumi, kas saistīti ar riska darījumiem ar centrālajām valdībām, šīs regulas 115. panta 2. punktā minētajām reģionālajām pašvaldībām vai vietējām pašpārvaldēm un šīs regulas 116. panta 4. punktā minētajām publiskā sektora struktūrām, izņemot tos finanšu aktīvus, kuru kredītvērtība ir samazināta, kā definēts pielikuma attiecībā uz 9. SFPS A papildinājumā.

5.   Šā panta 2. punktā minētajos periodos papildus informācijas atklāšanai, kā prasīts astotajā daļā, iestādes, kuras nolēmušas piemērot šā panta 1. punktā noteikto pagaidu režīmu, atklāj informāciju par pašu kapitāla, pirmā līmeņa pamata kapitāla un pirmā līmeņa kapitāla summām, kopējo kapitāla rādītāju, pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītāju, pirmā līmeņa kapitāla rādītāju un sviras rādītāju, kāds tām būtu gadījumā, ja tās nepiemērotu minēto režīmu.”;

7)

regulas 473.a pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu groza šādi:

i)

pirmās daļas ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“1.   Atkāpjoties no 50. panta un līdz šā panta 6. un 6.a punktā noteikto pārejas periodu beigām, turpmāk minētie savā pirmā līmeņa pamata kapitālā var iekļaut summu, kas aprēķināta saskaņā ar šo punktu:”;

ii)

otro daļu aizstāj ar šādu:

“Pirmajā daļā minēto summu aprēķina kā šādu elementu summu:

a)

riska darījumiem, kam piemēro riska pakāpi saskaņā ar trešās daļas II sadaļas 2. nodaļu, summu (ABSA) aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

Image 2

kur:

A2,SA

=

summa, kas aprēķināta saskaņā ar 2. punktu;

A4,SA

=

summa, kas aprēķināta saskaņā ar 4. punktu, pamatojoties uz summām, kas aprēķinātas saskaņā ar 3. punktu;

Image 3

Image 4

=

12 mēnešu paredzamo kredītzaudējumu summa, kas noteikta saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 5.5.5. punktu, un zaudējumu atskaitījumu summa visā darbības laikā paredzamajiem kredītzaudējumiem, kas noteikta saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 5.5.3. punktu, izņemot zaudējumu atskaitījumus visā darbības laikā paredzamajiem to finanšu aktīvu kredītzaudējumiem, kuriem ir samazināta kredītvērtība, kā definēts pielikuma attiecībā uz 9. SFPS A papildinājumā, 2020. gada 1. janvārī;

Image 5

=

12 mēnešu paredzamo kredītzaudējumu summa, kas noteikta saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 5.5.5. punktu, un zaudējumu atskaitījumu summa visā darbības laikā paredzamajiem kredītzaudējumiem, kas noteikta saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 5.5.3. punktu, izņemot zaudējumu atskaitījumus visā darbības laikā paredzamajiem to finanšu aktīvu kredītzaudējumiem, kuriem ir samazināta kredītvērtība, kā definēts pielikuma attiecībā uz 9. SFPS A papildinājumā, 2018. gada 1. janvārī vai 9. SFPS sākotnējās piemērošanas datumā – atkarībā no tā, kura diena ir vēlāk;

f1

=

6. punktā paredzētais piemērojamais koeficients;

f2

=

6.a punktā paredzētais piemērojamais koeficients;

t1

=

pirmā līmeņa pamata kapitāla pieaugums, kam ir piemērojams summas A2,SA nodokļu atskaitījums;

t2

=

pirmā līmeņa pamata kapitāla pieaugums, kam ir piemērojams summas A4,SA nodokļu atskaitījums;

t 3

=

pirmā līmeņa pamata kapitāla pieaugums, kam ir piemērojams summas

Image 6

nodokļu atskaitījums;

b)

riska darījumiem, kam piemēro riska pakāpi saskaņā ar trešās daļas II sadaļas 3. nodaļu, summu (ABIRB) aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

Image 7

kur:

A2,IRB

=

summa, kas aprēķināta saskaņā ar 2. punktu un koriģēta saskaņā ar 5. punkta a) apakšpunktu;

A4,IRB

=

summa, kas aprēķināta saskaņā ar 4. punktu, pamatojoties uz summām, kuras aprēķinātas saskaņā ar 3. punktu un kuras koriģētas saskaņā ar 5. punkta b) un c) apakšpunktu;

Image 8

Image 9

=

12 mēnešu paredzamo kredītzaudējumu summa, kas noteikta saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 5.5.5. punktu, un zaudējumu atskaitījumu summa visā darbības laikā paredzamajiem kredītzaudējumiem, kas noteikta saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 5.5.3. punktu, izņemot zaudējumu atskaitījumus visā darbības laikā paredzamajiem to finanšu aktīvu kredītzaudējumiem, kuriem ir samazināta kredītvērtība, kā definēts pielikuma attiecībā uz 9. SFPS A papildinājumā, no kā atskaita summu, ko veido saistīto paredzamo zaudējumu summas tiem pašiem riska darījumiem, kas aprēķinātas saskaņā ar šīs regulas 158. panta 5., 6. un 10. punktu, 2020. gada 1. janvārī. Ja aprēķina rezultātā tiek iegūts negatīvs skaitlis, iestāde

Image 10

vērtību nosaka kā vienādu ar nulli;

Image 11

=

12 mēnešu paredzamo kredītzaudējumu summa, kas noteikta saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 5.5.5. punktu, un zaudējumu atskaitījumu summa visā darbības laikā paredzamajiem kredītzaudējumiem, kas noteikta saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 5.5.3. punktu, izņemot zaudējumu atskaitījumus visā darbības laikā paredzamajiem to finanšu aktīvu kredītzaudējumiem, kuriem ir samazināta kredītvērtība, kā definēts pielikuma attiecībā uz 9. SFPS A papildinājumā, 2018. gada 1. janvārī vai 9. SFPS sākotnējās piemērošanas datumā – atkarībā no tā, kura diena ir vēlāk –, no kā atskaita summu, ko veido saistīto paredzamo zaudējumu summas tiem pašiem riska darījumiem, kas aprēķinātas saskaņā ar šīs regulas 158. panta 5., 6. un 10. punktu. Ja aprēķina rezultātā tiek iegūts negatīvs skaitlis, iestāde

Image 12

vērtību nosaka kā vienādu ar nulli;

f1

=

6. punktā paredzētais piemērojamais koeficients;

f2

=

6.a punktā paredzētais piemērojamais koeficients;

t1

=

pirmā līmeņa pamata kapitāla pieaugums, kam ir piemērojams summas A2,IRB nodokļu atskaitījums;

t2

=

pirmā līmeņa pamata kapitāla pieaugums, kam ir piemērojams summas A4,IRB nodokļu atskaitījums;

t 3

=

pirmā līmeņa pamata kapitāla pieaugums, kam ir piemērojams summas

Image 13

nodokļu atskaitījums.”;

b)

panta 3. punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

12 mēnešu paredzamo kredītzaudējumu summa, kas noteikta saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 5.5.5. punktu, un zaudējumu atskaitījumu summa visā darbības laikā paredzamajiem kredītzaudējumiem, kas noteikta saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 5.5.3. punktu, izņemot zaudējumu atskaitījumus visā darbības laikā paredzamajiem to finanšu aktīvu kredītzaudējumiem, kuriem ir samazināta kredītvērtība, kā definēts pielikuma attiecībā uz 9. SFPS A papildinājumā, pārskata sniegšanas datumā, un, ja piemēro šīs regulas 468. pantu, izņemot paredzamos kredītzaudējumus, kas noteikti riska darījumiem, kurus novērtē pēc patiesās vērtības un atspoguļo pārējos apvienotajos ienākumos saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 4.1.2. A punktu;

b)

12 mēnešu paredzamo kredītzaudējumu summa, kas noteikta saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 5.5.5. punktu, un zaudējumu atskaitījumu summa visā darbības laikā paredzamajiem kredītzaudējumiem, kas noteikta saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 5.5.3. punktu, izņemot zaudējumu atskaitījumus visā darbības laikā paredzamajiem to finanšu aktīvu kredītzaudējumiem, kuriem ir samazināta kredītvērtība, kā definēts pielikuma attiecībā uz 9. SFPS A papildinājumā, un, ja piemēro šīs regulas 468. pantu, izņemot paredzamos kredītzaudējumus, kas noteikti riska darījumiem, kurus novērtē pēc patiesās vērtības un atspoguļo pārējos apvienotajos ienākumos saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 4.1.2. A punktu, 2020. gada 1. janvārī vai 9. SFPS sākotnējās piemērošanas datumā – atkarībā no tā, kura diena ir vēlāk.”;

c)

panta 5. punkta b) un c) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“b)

iestādes summu, kas aprēķināta saskaņā ar šā panta 3. punkta a) apakšpunktu, aizstāj ar 12 mēnešu paredzamo kredītzaudējumu summu, kas noteikta saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 5.5.5. punktu, un zaudējumu atskaitījumu summu visā darbības laikā paredzamajiem kredītzaudējumiem, kas noteikta saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 5.5.3. punktu, izņemot zaudējumu atskaitījumus visā darbības laikā paredzamajiem to finanšu aktīvu kredītzaudējumiem, kuriem ir samazināta kredītvērtība, kā definēts pielikuma attiecībā uz 9. SFPS A papildinājumā, un, ja piemērojams šīs regulas 468. pants, izņemot paredzamos kredītzaudējumus, kas noteikti riska darījumiem, novērtējot pēc patiesās vērtības un atspoguļojot pārējos apvienotajos ienākumos saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 4.1.2. punktu, no kā atskaita summu, ko veido saistīto paredzamo zaudējumu summas tiem pašiem riska darījumiem, kas aprēķinātas saskaņā ar šīs regulas 158. panta 5., 6. un 10. punktu. Ja aprēķina rezultātā tiek iegūts negatīvs skaitlis, iestāde šā panta 3. punkta a) apakšpunktā minētās summas vērtību nosaka kā vienādu ar nulli;

c)

iestādes summu, kas aprēķināta saskaņā ar šā panta 3. punkta b) apakšpunktu, aizstāj ar 12 mēnešu paredzamo kredītzaudējumu summu, kas noteikta saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 5.5.5. punktu, un zaudējumu atskaitījumu summu visā darbības laikā paredzamajiem kredītzaudējumiem, kas noteikta saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 5.5.3. punktu, izņemot zaudējumu atskaitījumus visā darbības laikā paredzamajiem to finanšu aktīvu kredītzaudējumiem, kuriem ir samazināta kredītvērtība, kā definēts pielikuma attiecībā uz 9. SFPS A papildinājumā, un, ja piemēro šīs regulas 468. pantu, izņemot paredzamos kredītzaudējumus, kas noteikti riska darījumiem, kurus novērtē pēc patiesās vērtības un atspoguļo pārējos apvienotajos ienākumos saskaņā ar pielikuma attiecībā uz 9. SFPS 4.1.2. A punktu, 2020. gada 1. janvārī vai 9. SFPS sākotnējās piemērošanas datumā – atkarībā no tā, kura diena ir vēlāk –, no kā atskaita summu, ko veido saistīto paredzamo zaudējumu summas tiem pašiem riska darījumiem, kas aprēķinātas saskaņā ar šīs regulas 158. panta 5., 6. un 10. punktu 2020. gada 1. janvārī vai 9. SFPS sākotnējās piemērošanas datumā – atkarībā no tā, kura diena ir vēlāk. Ja aprēķina rezultātā tiek iegūts negatīvs skaitlis, iestāde šā panta 3. punkta b) apakšpunktā minētās summas vērtību nosaka kā vienādu ar nulli.”;

d)

panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

“6.   Lai aprēķinātu summas ABSA un ABIRB, kas minētas attiecīgi 1. punkta otrās daļas a) un b) apakšpunktā, iestādes piemēro šādus f1 koeficientus:

a)

0,7 periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim;

b)

0,5 periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;

c)

0,25 periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim;

d)

0 periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.

Iestādes, kuru finanšu gads sākas pēc 2020. gada 1. janvāra un pirms 2021. gada 1. janvāra, pirmās daļas a)–d) apakšpunktā minētos datumus koriģē tā, lai tie atbilstu minēto iestāžu finanšu gadam, informē savas kompetentās iestādes par koriģētajiem datumiem un publisko tos.

Iestādes, kas grāmatvedības standartus sāk piemērot, kā minēts 1. punktā, proti, 2021. gada 1. janvārī vai pēc tā, piemēro attiecīgos koeficientus saskaņā ar pirmās daļas b)–d) apakšpunktu, sākot ar to koeficientu, kas atbilst gadam, kad minētos grāmatvedības standartus piemēro pirmo reizi.”;

e)

iekļauj šādu punktu:

“6.a   Lai aprēķinātu summas ABSA un ABIRB, kas minētas attiecīgi 1. punkta otrās daļas a) un b) apakšpunktā, iestādes piemēro šādus f2 koeficientus:

a)

1 periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim;

b)

1 periodā no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim;

c)

0,75 periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim;

d)

0,5 periodā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim;

e)

0,25 periodā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim.

Iestādes, kuru finanšu gads sākas pēc 2020. gada 1. janvāra un pirms 2021. gada 1. janvāra, pirmās daļas a)–e) apakšpunktā minētos datumus koriģē tā, lai tie atbilstu minēto iestāžu finanšu gadam, informē savas kompetentās iestādes par koriģētajiem datumiem un publisko tos.

Iestādes, kas grāmatvedības standartus sāk piemērot, kā minēts 1. punktā, proti, 2021. gada 1. janvārī vai pēc tā, piemēro attiecīgos koeficientus saskaņā ar pirmās daļas b)–e) apakšpunktu, sākot ar to koeficientu, kas atbilst gadam, kad minētos grāmatvedības standartus piemēro pirmo reizi.”;

f)

iekļauj šādu punktu:

“7.a   Atkāpjoties no šā panta 7. punkta b) apakšpunkta, kad iestādes pārrēķina šajā regulā un Direktīvā 2013/36/ES noteiktās prasības, tās var piešķirt 100 % riska pakāpi šā panta 1. punkta otrās daļas a) apakšpunktā minētajai summai ABSA. Lai aprēķinātu šīs regulas 429. panta 4. punktā minētā kopējās riska darījumu vērtības mēru, iestādes kopējās riska darījumu vērtības mēram pievieno šā panta 1. punkta otrās daļas a) un b) apakšpunktā minētās summas ABSA un ABIRB.

Iestādes var tikai vienu reizi izvēlēties, vai aprēķinu veikt saskaņā ar 7. punkta b) apakšpunktu vai saskaņā ar šā punkta pirmo daļu. Iestādes savu lēmumu atklāj.”;

g)

panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.   Šā panta 6. un 6.a punktā minētajos periodos papildus informācijas atklāšanai, kā prasīts astotajā daļā, iestādes, kuras nolēmušas piemērot šajā pantā izklāstīto pārejas kārtību, ziņo kompetentajām iestādēm un atklāj informāciju par pašu kapitāla, pirmā līmeņa pamata kapitāla un pirmā līmeņa kapitāla summām, pirmā līmeņa pamata kapitāla rādītāju, pirmā līmeņa kapitāla rādītāju, kopējo kapitāla rādītāju un sviras rādītāju, kāds tām būtu gadījumā, ja tās nepiemērotu šo pantu.”;

h)

panta 9. punktu groza šādi:

i)

pirmo un otro daļu aizstāj ar šādām:

“9.   Iestāde nolemj, vai piemērot šajā pantā izklāstīto kārtību pārejas periodā, un līdz 2018. gada 1. februārim informē kompetento iestādi par savu lēmumu. Ja iestāde ir saņēmusi kompetentās iestādes iepriekšēju atļauju, tā var pārejas periodā atcelt savu lēmumu. Iestādes publisko jebkādu lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šo daļu.

Iestāde, kas nolēmusi piemērot šajā pantā izklāstīto pārejas kārtību, var nolemt nepiemērot 4. punktu, un tādā gadījumā tā informē kompetento iestādi par savu lēmumu līdz 2018. gada 1. februārim. “Šādā gadījumā iestāde 1. punktā minētos A4,SA, A4,IRB, Image 14, Image 15, t2 un t3 nosaka kā vienādus ar nulli. Ja iestāde ir saņēmusi kompetentās iestādes iepriekšēju atļauju, tā var pārejas periodā atcelt savu lēmumu. Iestādes publisko jebkādu lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar šo daļu.”;

ii)

pievieno šādas daļas:

“Iestāde, kas nolēmusi piemērot šajā pantā izklāstīto pārejas kārtību, var nolemt nepiemērot 2. punktu, un tādā gadījumā tā nekavējoties informē kompetento iestādi par savu lēmumu. Šādā gadījumā iestāde 1. punktā minētos A2,SA, A2,IRB un t1 nosaka kā vienādus ar nulli. Pārejas periodā iestāde var atcelt savu lēmumu, ja tā ir saņēmusi kompetentās iestādes iepriekšēju atļauju.

Kompetentās iestādes vismaz reizi gadā informē EBI par to, kā to uzraudzībā esošās iestādes piemēro šo pantu.”;

8)

regulas 495. panta 2. punktu svītro;

9)

iekļauj šādus pantus:

“500.a pants

Pagaidu režīms publiskam parādam, kas emitēts citas dalībvalsts valūtā

1.   Atkāpjoties no 114. panta 2. punkta, līdz 2024. gada 31. decembrim riska darījumiem ar dalībvalstu centrālajām valdībām un centrālajām bankām, ja minētie riska darījumi ir denominēti un finansēti citas dalībvalsts valūtā, piemēro šādus noteikumus:

a)

līdz 2022. gada 31 decembrim: riska darījuma vērtībām piemērotā riska pakāpe ir 0 % no riska pakāpes, kas minētajiem riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 114. panta 2. punktu;

b)

2023. gadā: riska darījuma vērtībām piemērotā riska pakāpe ir 20 % no riska pakāpes, kas minētajiem riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 114. panta 2. punktu;

c)

2024. gadā: riska darījuma vērtībām piemērotā riska pakāpe ir 50 % no riska pakāpes, kas minētajiem riska darījumiem piešķirta saskaņā ar 114. panta 2. punktu.

2.   Atkāpjoties no 395. panta 1. punkta un 493. panta 4. punkta, kompetentās iestādes var iestādēm atļaut uzņemties šā panta 1. punktā minētos riska darījumus, nepārsniedzot šādus limitus:

a)

100 % no iestādes pirmā līmeņa kapitāla līdz 2023. gada 31. decembrim;

b)

75 % no iestādes pirmā līmeņa kapitāla no 2024. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim;

c)

50 % no iestādes pirmā līmeņa kapitāla no 2025. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Šā punkta pirmās daļas a), b) un c) apakšpunktā minētos limitus piemēro riska darījumu vērtībām pēc tam, kad ņemta vērā kredītriska mazināšanas ietekme saskaņā ar 399.–403. pantu.

3.   Atkāpjoties no 150. panta 1. punkta d) apakšpunkta ii) punkta, pēc tam, kad ir saņemta kompetento iestāžu iepriekšēja atļauja un ievērojot 150. pantā izklāstītos nosacījumus, iestādes standartizēto pieeju var piemērot arī riska darījumiem ar centrālajām valdībām un centrālajām bankām, ja minētajiem riska darījumiem saskaņā ar šā panta 1. punktu ir piešķirta 0 % riska pakāpe.

500.b pants

Konkrētu riska darījumu ar centrālajām bankām pagaidu izslēgšana no kopējās riska darījumu vērtības mēra saistībā ar Covid-19 pandēmiju

1.   Atkāpjoties no 429. panta 4. punkta, līdz 2021. gada 27. jūnijam jebkura iestāde var no sava kopējās riska darījumu vērtības mēra izslēgt turpmāk uzskaitītos riska darījumus ar iestādes centrālo banku, ja tiek ievēroti nosacījumi, kas izklāstīti šā panta 2. un 3. punktā:

a)

monētas un banknotes, kas ir likumīga valūta centrālās bankas jurisdikcijā;

b)

aktīvus, kas ir prasījumi pret centrālo banku, tostarp centrālajā bankā turētās rezerves.

Iestādes izslēgtā summa nepārsniedz pirmās daļas a) un b) apakšpunktā uzskaitīto to katras dienas riska darījumu vidējo apmēru, kāds iestādes centrālajai bankai bijis nesenākajā pilnā rezervju prasību izpildes periodā.

2.   Iestāde 1. punktā uzskaitītos riska darījumus var izslēgt, ja iestādes kompetentā iestāde pēc apspriešanās ar attiecīgo centrālo banku ir noteikusi un publiski paziņojusi, ka pastāv ārkārtas apstākļi, kas ir pamats izslēgšanai, lai atvieglotu monetārās politikas īstenošanu.

Riska darījumi, kas saskaņā ar 1. punktu ir izslēdzami, atbilst abiem turpmāk minētajiem nosacījumiem:

a)

tie ir denominēti tādā pašā valūtā kā iestādes pieņemtie noguldījumi;

b)

to vidējais termiņš ievērojami nepārsniedz iestādes pieņemto noguldījumu vidējo termiņu.

Iestāde, kas saskaņā ar 1. punktu no sava kopējās riska darījumu vērtības mēra izslēdz riska darījumus ar savu centrālo banku, atklāj arī sviras rādītāju, kāds tai būtu bijis, ja tā minētos riska darījumus nebūtu izslēgusi.

500.c pants

Pārsniegumu izslēgšana no atpakaļejošās pārbaudes otra saskaitāmā aprēķina saistībā ar Covid-19 pandēmiju

Atkāpjoties no 366. panta 3. punkta, kompetentās iestādes ārkārtas apstākļos un atsevišķos gadījumos var atļaut institūcijām no otrā saskaitāmā aprēķina, kas izklāstīts 366. panta 3. punktā, izslēgt pārsniegumus, kas konstatēti iestādes atpakaļejošajā pārbaudē par hipotētiskajām vai faktiskajām izmaiņām, no otrā saskaitāmā aprēķina, kas izklāstīts 366. panta 3. punktā, ar noteikumu, ka minētie pārsniegumi nav iekšējā modeļa nepilnību rezultāts un tie notikuši no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

500.d pants

Riska darījuma vērtības pagaidu aprēķināšana regulārajiem pirkšanas un pārdošanas darījumiem, par kuriem tiek gaidīts norēķins, saistībā ar Covid-19 pandēmiju

1.   Atkāpjoties no 429. panta 4. punkta, iestādes līdz 2021. gada 27. jūnijam riska darījuma vērtību regulārajiem pirkšanas un pārdošanas darījumiem, par kuriem tiek gaidīts norēķins, var aprēķināt saskaņā ar šā panta 2., 3. un 4. punktu.

2.   Naudu, kas attiecas uz regulārajiem pārdošanas darījumiem, un vērtspapīrus, kas attiecas uz regulārajiem pirkšanas darījumiem, kuri paliek bilancē līdz norēķinu dienai, iestādes uzskata par aktīviem saskaņā ar 429. panta 4. punkta a) apakšpunktu.

3.   Iestādes, kas saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu regulārajiem pirkšanas un pārdošanas darījumiem, par kuriem tiek gaidīts norēķins, piemēro tirdzniecības dienas uzskaiti, apvērš par regulārajiem pārdošanas darījumiem, par kuriem tiek gaidīts norēķins, saņemamās naudas un par regulārajiem pirkšanas darījumiem, par kuriem tiek gaidīts norēķins, maksājamās naudas ieskaitu, kas atļauts saskaņā ar minēto grāmatvedības regulējumu. Kad iestādes ir apvērsušas uzskaites ieskaitu, tās var veikt saņemamās naudas un maksājamās naudas ieskaitu, ja abi – saistītie regulārie pārdošanas darījumi un pirkšanas darījumi – ir nokārtoti, pamatojoties uz principu “piegāde pret samaksu”.

4.   Iestādes, kas saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu regulārajiem pirkšanas un pārdošanas darījumiem, par kuriem tiek gaidīts norēķins, piemēro norēķina datuma uzskaiti, kopējās riska darījumu vērtības mērā iekļauj ar regulārajiem pirkšanas darījumiem saistīto maksāšanas saistību pilnu nominālo vērtību.

Iestādes var veikt ar regulārajiem pirkšanas darījumiem saistīto maksāšanas saistību pilnās nominālās vērtības savstarpējo ieskaitu ar saņemamās naudas, kas attiecas uz regulārajiem pārdošanas darījumiem, par kuriem tiek gaidīts norēķins, pilnu nominālo vērtību tikai tad, ja ir izpildīti abi turpmāk minētie nosacījumi:

a)

gan regulārie pirkšanas darījumi, gan pārdošanas darījumi ir nokārtoti, pamatojoties uz principu “piegāde pret samaksu”;

b)

pirktie un pārdotie finanšu aktīvi, kas saistīti ar saņemamo naudu un maksājamo naudu, ir novērtēti pēc patiesās vērtības, ņemot vērā peļņu vai zaudējumus, un iekļauti iestādes tirdzniecības portfelī.

5.   Piemērojot šo pantu, “regulārie pirkšanas vai pārdošanas darījumi” ir vērtspapīra pirkšana vai pārdošana saskaņā ar līgumiem, kuros ir noteikts, ka vērtspapīra piegāde jāveic periodā, kas vispārēji noteikts ar likumu vai kas pieņemts attiecīgajā tirdzniecības vietā.”;

10)

iekļauj šādu pantu:

“518.b pants

Ziņojums par pārsniegumiem un uzraudzības pilnvarām ierobežot sadalījumus

Komisija līdz 2021. gada 31. decembrim sagatavo ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei par to, vai ārkārtas apstākļi, kas ekonomiskā ziņā izraisa nopietnus traucējumus finanšu tirgu sakārtotā darbībā un integritātē, pamato:

a)

atļaujot kompetentajām iestādēm šādos periodos no iestāžu tirgus riska iekšējiem modeļiem izslēgt pārsniegumus, kas neizriet no trūkumiem minētajos modeļos;

b)

saistošu papildus pilnvaru piešķiršanu kompetentajām iestādēm šādos periodos noteikt ierobežojumus iestāžu veiktajiem sadalījumiem.

Vajadzības gadījumā Komisija izskata turpmākus pasākumus.”

2. pants

Grozījumi Regulā (ES) 2019/876

Regulas (ES) 2019/876 3. pantu groza šādi:

1)

iekļauj šādu punktu:

“3.a

No 2020. gada 27. jūnija piemēro šādus šīs regulas 1. panta punktus:

a)

panta 59. punkts attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 123. pantā paredzētajiem noteikumiem par režīmu, ko piemēro noteiktiem aizdevumiem, kurus kredītiestādes piešķīrušas pensionāriem vai darbiniekiem;

b)

panta 133. punkts attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 501. pantā paredzētajiem noteikumiem par korekciju riska svērtajiem riska darījumiem ar MVU, kam nav iestājusies saistību neizpilde;

c)

panta 134. punkts attiecībā uz noteikumiem par Regulas (ES) Nr. 575/2013 501.a pantā paredzēto korekciju, ko veic pašu kapitāla prasībām kredītriskam attiecībā uz riska darījumiem ar sabiedrībām, kas ekspluatē vai finansē fiziskas konstrukcijas vai ražotnes, sistēmas un tīklus, kuri sniedz nozīmīgus sabiedriskos pakalpojumus vai nodrošina to atbalstu.”;

2)

panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.

Šīs regulas 1. panta 46. punkta b) apakšpunktu attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 1.a punktā noteikto jauno pašu kapitāla prasību G-SNI piemēro no 2023. gada 1. janvāra.”;

3)

panta 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.

Šīs regulas 1. panta 18. punktu, kas satur noteikumu par atbrīvojumu no prudenciāli vērtētu programmatūras aktīvu atskaitījumiem, attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 575/2013 36. panta 1. punkta b) apakšpunktu piemēro no Regulas (ES) Nr. 575/2013 36. panta 4. punktā minēto regulatīvo tehnisko standartu spēkā stāšanās dienas.”

3. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 27. jūnija.

Neatkarīgi no šā panta otrās daļas, 1. panta 4. punktu piemēro no 2021. gada 28. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 24. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

N. BRNJAC


(1)  OV C 180, 29.5.2020., 4. lpp.

(2)  2020. gada 10. jūnija atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  Eiropas Parlamenta 2020. gada 18. jūnija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 24. jūnija lēmums.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2395 (2017. gada 12. decembris), ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz pārejas kārtību tam, lai mazinātu 9. SFPS ieviešanas ietekmi uz pašu kapitālu, un lielo riska darījumu regulējumam noteiktiem publiskā sektora riska darījumiem, kuri denominēti jebkuras dalībvalsts vietējā valūtā (OV L 345, 27.12.2017., 27. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/630 (2019. gada 17. aprīlis), ar ko attiecībā uz zaudējumu seguma minimumu ienākumus nenesošiem riska darījumiem groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 (OV L 111, 25.4.2019., 4. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/876 (2019. gada 20. maijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, pārskatu sniegšanas un informācijas atklāšanas prasībām un Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 150, 7.6.2019., 1. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(11)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/62 (2014. gada 10. oktobris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju (OV L 11, 17.1.2015., 37. lpp.).


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

26.6.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 204/18


PADOMES REGULA (ES) 2020/874

(2020. gada 15. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1387/2013, ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 31. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu tādu konkrētu lauksaimniecības un rūpniecības ražojumu pietiekamu un nepārtrauktu piegādi, kuri nav ražoti Savienībā, un tādējādi izvairītos no traucējumiem minēto ražojumu tirgū, ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1387/2013 (1) minētajiem ražojumiem tika apturēta tādu kopējā muitas tarifanodokļu piemērošana, kas minēti 56. panta 2. punkta c) apakšpunktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 (2). Minētos ražojumus var importēt Savienībā ar samazinātām vai nulles nodokļa likmēm.

(2)

Konkrētus ražojumus, kas nav uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikumā, Savienībā ražo nepietiekamā daudzumā vai neražo nemaz. Tāpēc Savienības interesēs ir pilnībā apturēt kopējā muitas tarifa nodokļu piemērošanu šiem ražojumiem.

(3)

Lai veicinātu integrētu akumulatoru ražošanu Savienībā, atbilstīgi Komisijas 2018. gada 17. maija paziņojumam “Eiropa kustībā – Ilgtspējīga mobilitāte Eiropai: droša, satīklota un tīra”, konkrētiem ražojumiem, kas nav uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikumā, būtu jāpiemēro kopējā muitas tarifa nodokļu daļēja apturēšana. Turklāt konkrētiem ražojumiem, kuriem patlaban noteikta pilnīga apturēšana, kopējā muitas tarifa nodokļu apturēšana būtu jāpiešķir tikai daļēji. Šo apturējumu obligātās pārskatīšanas datumam vajadzētu būt 2020. gada 31. decembrim, lai minētajā pārskatīšanā varētu ņemt vērā akumulatoru nozares attīstību Savienībā.

(4)

Attiecībā uz ražojumiem, kas iekļauti kandidātvielu sarakstā, kurš minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (3) 59. pantā, kopējā muitas tarifa nodokļu piemērošana būtu jāaptur tikai daļēji. Šo apturējumu obligātās pārskatīšanas datumam vajadzētu būt 2021. gada 31. decembrim, lai uzņēmēji varētu aizstāt šādus ražojumus ar alternatīviem ražojumiem.

(5)

Lai ņemtu vērā ražojumu tehnisko attīstību un ekonomikas tendences tirgū, ir jāgroza ražojumu apraksts, klasifikācija un prasība par galapatēriņu noteiktiem Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikumā uzskaitītajiem ražojumiem, kam piemērots kopējā muitas tarifa nodokļu apturējums.

(6)

Savienības interesēs vairs nav saglabāt kopējā muitas tarifa nodokļu piemērošanas apturējumus konkrētiem ražojumiem, kas uzskaitīti Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikumā. Tāpēc nodokļu piemērošanas apturējums attiecībā uz šiem ražojumiem būtu jāatceļ.

(7)

Tādēļ Regula (ES) Nr. 1387/2013 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Lai izvairītos no jebkādiem pārtraukumiem autonomās apturēšanas shēmas piemērošanā un ievērotu norādījumus, kas izklāstīti Komisijas 2011. gada 13. decembra paziņojumā par autonomo tarifu atcelšanu un kvotām, šajā regulā paredzētās izmaiņas saistībā ar apturēšanu, kas skar attiecīgos ražojumus, būtu jāpiemēro no 2020. gada 1. jūlija. Tādēļ šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 15. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Padomes Regula (ES) Nr. 1387/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko aptur kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanu konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem un atceļ Regulu (ES) Nr. 1344/2011 (OV L 354, 28.12.2013., 201. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 1387/2013 pielikumu groza šādi:

1)

svītro visas zvaigznītes (*) un beigu piezīmi ar saistīto tekstu “Nesen ieviests pasākums vai pasākums ar grozītiem nosacījumiem. Ja norādīts, ka pasākuma darbības joma attiecas uz vairāk nekā vienu KN kodu, tad zvaigznīte attiecas uz visu pasākumu.”;

2)

svītro rindas ar sērijas numuriem 0.2706, 0.2972, 0.3650, 0.3886, 0.3894, 0.3895, 0.4004, 0.4039, 0.4177, 0.4647, 0.4648, 0.4751, 0.5504, 0.5615, 0.5929, 0.6601, 0.6745, 0.7784 un 0.7803;

3)

turpmāk minētos ierakstus aizstāj ar ierakstiem ar tādiem pašiem sērijas numuriem:

Sērijas numurs

KN kods

Taric

Apraksts

Autonomā muitas nodokļa likme

Papildu mērvienība

Obligātās pārskatīšanas datums

“0.7288

ex 2841 50 00

11

Kālija dihromāts (CAS RN 7778-50-9) ar tīrību 99 % masas vai lielāku

2 %

-

31.12.2021.

0.3419

ex 2850 00 20

80

Arsīns (CAS RN 7784-42-1) ar tīrību 99,999 % tilpuma vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.2583

ex 2903 89 80

45

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodekahlorpentaciklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-diēns (CAS RN 13560-89-9) ar tīrību 99 % masas vai lielāku

2 %

-

31.12.2021.

0.2942

ex 2919 90 00

35

2,2’-metilēnbis(4,6-di-terc-butilfenil)fosfāts, mononātrija sāls (CAS RN 85209-91-2) ar tīrību 95 % masas vai lielāku, kam ir daļiņas, kuras lielākas par 100 μm, un ko izmanto tādu kristālisko centru veidošanas aģentu ražošanā, kuru daļiņu izmērs (D90), mērot ar gaismas izkliedes paņēmienu, nepārsniedz 35 μm (1)

0 %

-

31.12.2023.

0.5037

ex 2922 49 85

17

Glicīns (CAS RN 56-40-6) ar tīrību 95 % masas vai lielāku, arī ar pievienotu pretsalipes vielu silīcija dioksīdu (CAS RN 112926-00-8), kuras saturs nepārsniedz 5 masas %

0 %

-

31.12.2020.

0.3689

ex 2924 19 00

23

Akrilamīds (CAS RN 79-06-1) ar tīrību 97 % masas vai lielāku

2 %

-

31.12.2021.

0.6259

ex 2926 90 70

26

Ciflutrīns (ISO) (CAS RN 68359-37-5) ar tīrību 95,5 % masas vai lielāku, izmantošanai biocīdu ražošanā (1)

0 %

-

31.12.2024.

0.2656

ex 2931 39 90

38

N-(fosfonometil)iminodietiķskābe (CAS RN 5994-61-6), kam ūdens saturs nepārsniedz 15 masas % un sausnas tīrība ir 97 % vai lielāka

0 %

-

31.12.2024.

0.7811

ex 2933 19 90

33

Fipronils (ISO) (CAS RN 120068-37-3) ar tīrību 95 % masas vai lielāku, izmantošanai veterināro zāļu ražošanā (1)

0 %

-

31.12.2024.

0.4346

ex 2934 20 80

25

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons (CAS RN 2634-33-5) pulvera veidā ar tīrību 95 % masas vai lielāku vai ūdens maisījumā, kas satur 20 masas % vai vairāk 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ona

0 %

-

31.12.2022.

0.5134

ex 3204 11 00

45

Dispersijas krāsu sastāvs, kas satur:

C.I.DisperseOrange 61 (CAS RN 12270-45-0) vai DisperseOrange 288 (CAS RN 96662-24-7),

C.I.DisperseBlue 291:1 (CAS RN 872142-01-3),

C.I.DisperseViolet 93:1 (CAS RN 122463-28-9)

un arī var saturēt C.IDisperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0)

0 %

-

31.12.2020.

0.7318

ex 3603 00 60

10

Gāzģeneratoru aizdedzinātāji ar kopējo maksimālo garumu 20,34 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 29,4 mm un serdeņa garumu 6,68 mm (±0,3 mm) vai vairāk, bet ne vairāk kā 7,54 mm (±0,3 mm)

0 %

-

31.12.2022.

0.5718

ex 3811 21 00

85

Tādas piedevas,

kuras satur vairāk nekā 20 %, bet ne vairāk kā 45 % minerāleļļu (masas procentos),

kuru pamatā ir sazarotas virknes dodecilfenola sulfīda kalcija sāļi ar karbonātgrupu vai bez tās, un

kuras izmanto piedevu maisījumu ražošanā (1)

0 %

-

31.12.2022.

0.7512

ex 3811 29 00

18

Piedeva, kuras sastāvā ir dihidroksi butāndiskābes diesteris (maisījums no C12-16alkilgrupas un ar C13 bagātas C11-14 izoalkilgrupas), izmantojama automobiļu motoreļļu ražošanā (1)

0 %

-

31.12.2023.

0.3069

ex 3824 99 92

88

2,4,7,9-tetrametildek-5-īn-4,7-diols, hidroksietilēts (CAS RN 9014-85-1)

0 %

-

31.12.2020.

0.4719

ex 3824 99 93

35

Parafīns ar hlora saturu 70 % vai lielāku (CAS RN 63449-39-8)

0 %

-

31.12.2024.

0.6953

ex 3901 40 00

20

Oktēna lineārs zema blīvuma polietilēns (LLDPE) granulu veidā ar:

10 % vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 % no masas oktēna,

kausēšanas masas plūsmas ātrumu 9,0 vai vairāk, bet ne vairāk kā 10,0 (izmantojot ASTM D1238 10,0/2,16),

kušanas indeksu (190 °C/2,16 kg) 0,4 g/10 min vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,6 g/10 min,

blīvumu (ASTM D4703) 0,909 g/cm3 vai vairāk, bet ne vairāk kā 0,913 g/cm3,

gēla laukumu uz 24,6 cm3 ne vairāk kā 20 mm2 un

antioksidanta līmeni, kas nepārsniedz 240 ppm

0 %

m3

31.12.2020.

0.5161

ex 3919 10 80

ex 3919 90 80

70

75

Polietilēna plēves ruļļi:

pašlīmējoši no vienas puses,

kopējais biezums no 0,025 mm līdz 0,09 mm,

kopējais platums no 60 mm līdz 1 110 mm,

izmantošanai pozīcijās 8521 vai 8528 minēto produktu ražošanā aizsardzības nolūkos (1)

0 %

-

31.12.2021.

0.4947

ex 3919 90 80

65

Pašlīmējoša plēve, kuras biezums ir no 40 μm līdz 475 μm, kas sastāv no viena vai vairākiem bezkrāsas, metalizēta vai krāsota poli(etilēntereftalāta) slāņiem, ar skrāpējumizturīgu pārklājumu vienā pusē, un otrā pusē spiedienjutīgu adhezīvu ar noņemamu aizsargkārtu

0 %

-

31.12.2024.

0.3241

ex 3920 10 25

30

Augsta blīvuma polietilēna vienslāņa plēve:

kuras polietilēna saturs masas izteiksmē ir 99 % vai lielāks,

ar biezumu 12 μm vai vairāk, bet ne vairāk kā 20 μm,

ar garumu 4 000 m vai vairāk, bet ne vairāk kā 7 000 m,

ar platumu 600 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 900 mm

0 %

-

31.12.2023.

0.3312

ex 3921 90 60

35

Jonu apmaiņas membrānas uz auduma bāzes, kas no abām pusēm pārklāts ar fluorētu plastmasas materiālu, izmantošanai sārmu metālu hlorīdu galvaniskajos elementos (1)

0 %

-

31.12.2023.

0.6708

ex 4009 42 00

20

Bremžu šļūtene no gumijas ar:

tekstilmateriālu stīgām,

3,2 mm biezām sieniņām,

dobām metāla uzmavām, kas piestiprinātas abos galos, un

vienu vai vairākiem montāžas balsteņiem,

izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (1)

0 %

-

31.12.2024.

0.7372

ex 5311 00 90

10

Audekla pinuma audums no papīra dzijas, uzlīmēts uz salvešpapīra slāņa:

ar masu 190 g/m2 vai lielāku, bet ne lielāku par 280 g/m2 un

sagriezts taisnstūros ar malas garumu 40 cm vai lielāku, bet ne lielāku par 140 cm

0 %

-

31.12.2022.

0.2546

ex 6903 90 90

30

Silīcija karbīda reaktora caurulītes un turētāji, kam mīkstēšanas temperatūra ir 1 400 °C vai augstāka

0 %

-

31.12.2023.

0.7619

ex 7006 00 90

40

Supervijuma (SuperTwistedNematic) kvalitātes natronkaļķu stikla plāksnes ar

garumu 300 mm vai vairāk, bet kas nepārsniedz 1 500 mm,

platumu 300 mm vai vairāk, bet kas nepārsniedz 1 500 mm,

biezumu 0,5 mm vai vairāk, bet kas nepārsniedz 1,1 mm,

indija alvas oksīda pārklājumu ar pretestību 80 Ω vai vairāk, bet kas nepārsniedz 160 Ω, no vienas puses,

vairāku kārtu pretatstarošanas pārklājumu no otras puses vai bez tā un ar mehāniski apstrādātām (nošķeltām) malām

0 %

-

31.12.2023.

0.7341

ex 7413 00 00

20

Skaļruņu centrēšanas gredzens, kas sastāv no viena vai vairākiem vibrācijas slāpētājiem un vismaz divām neizolētām vara trosēm, kas tajos ieaustas vai iespiestas

0 %

-

31.12.2022.

0.3928

ex 7616 99 90

15

Šūnveida alumīnija bloki izmantošanai gaisa kuģu detaļu izgatavošanā (1)

0 %

p/st

31.12.2023.

0.6730

ex 8101 96 00

10

Volframa stieple ar volframa saturu 99 % no masas vai vairāk un ar:

šķērsgriezuma maksimālo izmēru ne vairāk kā 50 μm,

pretestību 40 Ω vai vairāk, bet ne vairāk par 300 Ω garumam 1 m

0 %

-

31.12.2020.

0.5838

ex 8105 90 00

10

Kobalta sakausējuma stieņi vai stieples ar masas saturu:

35 % (± 2 %) kobalta,

25 % (± 1 %) niķeļa,

19 % (± 1 %) hroma un

7 % (± 2 %) dzelzs,

kas atbilst materiālu specifikācijām AMS 5842

0 %

-

31.12.2023.

0.5570

ex 8207 30 10

10

Pārneses un/vai tandēma iespiedinstrumentu komplekts metāla lokšņu aukstai formēšanai, presēšanai, vilkšanai, griešanai, perforēšanai, liekšanai, kalibrēšanai, apmalošanai un iedobšanai, lietošanai motorizēto transportlīdzekļu korpusa daļu vai virsbūves daļu ražošanā (1)

0 %

p/st

31.12.2022.

0.5024

ex 8301 60 00

ex 8419 90 85

ex 8479 90 70

ex 8481 90 00

ex 8503 00 99

ex 8515 90 80

ex 8537 10 98

ex 8538 90 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

40

30

50

43

40

55

70

55

22

Tastatūras no silikona vai plastmasas, kas satur:

parasto metālu daļas un

var saturēt arī plastmasas daļas,

epoksīdsveķu daļas, kuras nostiprinātas ar stikla šķiedru vai koku,

arī apdrukātas vai ar apstrādātu virsmu,

ar elektriskiem vadītājiem vai bez tiem,

ar membrānu, kas savienota ar tastatūru, vai bez tās,

ar vienslāņa vai daudzslāņu aizsargfoliju vai bez tās

0 %

p/st

31.12.2020.

0.7670

ex 8409 91 00

25

Motora cilindru gaisa ieplūdes modulis, kas sastāv no:

sūknēšanas caurules,

spiediena devēja,

elektriska droseļvārsta,

šļūtenēm,

skavām,

izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu motoru ražošanā (1)

0 %

-

31.12.2023.

0.7718

ex 8409 99 00

75

Augstspiediena degvielas maģistrāle no galvanizēta ferīta-perlīta tērauda ar:

vismaz vienu spiediena sensoru un vienu vārstu,

garumu 314 mm vai lielāku, bet ne lielāku kā 322 mm

darba spiedienu ne lielāku kā 225 MPa,

ieplūdes temperatūru ne augstāku kā 95 °C,

apkārtnes temperatūru –45 °C vai augstāku, bet ne augstāku kā 145 °C,

izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu kompresijaizdedzes motoru ražošanā (1)

0 %

-

31.12.2024.

0.7377

ex 8481 80 59

40

Plūsmas kontroles vārsts:

izgatavots no tērauda,

ar izplūdes atveri, kuras diametrs ir 0,05 mm vai lielāks, bet nepārsniedz 0,5 mm,

ar ieplūdes atveri, kuras diametrs ir vismaz 0,1 mm vai lielāks, bet nepārsniedz 1,3 mm,

ar hroma nitrīda pārklājumu,

ar virsmas raupjumu Rp 0,4

0 %

-

31.12.2022.

0.7381

ex 8481 80 59

50

Elektromagnētisks vārsts daudzuma kontrolei ar:

plunžeri,

solenoīdu, kam spoles pretestība ir 1,85 Ω vai lielāka, bet ne lielāka par 8,2 Ω

0 %

-

31.12.2022.

0.7604

ex 8484 20 00

20

Mehāniskā gala blīvējuma ierīce, kas izgatavota no diviem kustīgiem gredzeniem (viens – salāgots keramikas gredzens, kura siltumvadītspēja ir mazāka par 80 W/mK, otrs – slīdošs oglekļa gredzens), vienas atsperes un nitrila blīvējuma ārpusē

0 %

-

31.12.2023.

0.5577

ex 8501 31 00

50

Līdzstrāvas bezsuku motori ar:

ārējo diametru 80 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 200 mm,

barošanas spriegumu vismaz 9 V vai lielāku, bet ne lielāku par 16 V,

izejas jaudu 20 °C temperatūrā 300 W vai lielāku, bet ne lielāku par 750 W,

griezes momentu 20 °C temperatūrā 2,00 Nm vai lielāku, bet ne lielāku par 7,00 Nm,

nominālo griešanās ātrumu 20 °C temperatūrā 600 apgr./min vai lielāku, bet ne lielāku par 3 100 apgr./min,

aprīkoti ar rotora leņķa stāvokļa sensoru (pārveidotāja vai Hola efekta sensoru),

ar skriemeli vai bez tā,

izmantojami vieglo automobiļu stūres pastiprinātāja sistēmās

0 %

-

31.12.2022.

0.4855

ex 8501 33 00

ex 8501 40 80

ex 8501 53 50

30

50

10

Mehānisko transportlīdzekļu elektropiedziņa, kuras jauda nav lielāka par 315 kW,

ar maiņstrāvas vai līdzstrāvas motoru ar transmisiju vai bez tās,

ar energoelektroniku vai bez tās

0 %

-

31.12.2021.

0.5783

ex 8503 00 99

40

Kurināmā elementa membrāna, ruļļos vai loksnēs, kuras platums ir 150 cm vai mazāk, izmantošanai 8501 pozīcijas kurināmajos elementos (1)

0 %

p/st

31.12.2022.

0.7029

ex 8505 11 00

47

Trijstūra, kvadrāta vai taisnstūra formas izstrādājumi, arī izliekti vai ar noapaļotiem stūriem, paredzēti padarīšanai par pastāvīgiem magnētiem pēc magnetizācijas un satur neodīmiju, dzelzi un boru, un tiem ir šādi izmēri:

garums 9 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 105 mm,

platums 5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 105 mm, un

augstums 2 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 55 mm

0 %

-

31.12.2021.

0.7511

ex 8505 19 90

60

Aglomerēta ferīta izstrādājums pusuzmavas vai ceturtdaļuzmavas formā vai ar noapaļotiem stūriem, kuru pēc magnetizācijas paredzēts izmantot par pastāvīgu magnētu, ar šādiem izmēriem:

ar garumu 10 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 100 mm (± 1 mm),

ar platumu 10 mm vai lielāku, bet ne lielāku par 100 mm (± 1 mm),

biezumu 2 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 15 mm (±0,15 mm)

0 %

-

31.12.2023.

0.6703

ex 8507 60 00

33

Litija jonu akumulators ar:

garumu 150 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 1 000 mm,

platumu 100 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 1 000 mm,

augstumu 200 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 1 500 mm

masu 75 kg vai vairāk, bet ne vairāk par 200 kg,

nominālo ietilpību 150 Ah vai lielāku, bet ne lielāku par 500 Ah,

nominālo izejas spriegumu 230 V (maiņstrāvai) (fāzes spriegums) vai nominālo spriegumu 64 V (± 10 %)

1.3 %

-

31.12.2020.

0.6702

ex 8507 60 00

37

Litija jonu akumulators ar:

garumu 1 200 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 2 000 mm,

platumu 800 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 1 300 mm,

augstumu 2 000 mm vai vairāk, bet ne vairāk par 2 800 mm,

masu 1 800 kg vai vairāk, bet ne vairāk par 3 000 kg,

nominālo ietilpību 2 800 Ah vai vairāk, bet ne vairāk par 7 200 Ah

1.3 %

-

31.12.2020.

0.5342

ex 8507 60 00

65

Cilindriska litija jonu baterija ar:

3,5 līdz 3,8 VDC,

300 līdz 900 mAh un

10,0 līdz 14,5 mm diametru

1.3 %

-

31.12.2021.

0.6753

ex 8507 60 00

77

Atkārtoti uzlādējami litija jonu akumulatori ar:

garumu 700 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 2 820 mm,

platumu 935 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 1 660 mm,

augstumu 85 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 700 mm

svaru 250 kg vai vairāk, bet ne vairāk kā 700 kg,

jaudu līdz 175 kWh,

nominālo spriegumu 400 V

1.3 %

-

31.12.2020.

0.6863

ex 8512 30 90

20

Brīdinājuma skaņas signāla ierīce transportlīdzekļa novietošanai stāvvietā paredzēto sensoru sistēmai plastmasas apvalkā, kura darbojas pēc pjezomehāniska principa un ietver:

iespiedshēmu,

savienotāju,

un var atrasties metāla turētājā,

izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (1)

0 %

p/st

31.12.2020.

0.6689

ex 8529 90 65

28

Elektronisks mezgls, kurā ietilpst iespiedshēmas plate vismazar:

procesoriem multivides lietotnēm un video signālu apstrādei,

FPGA (lauka programmējamā ventiļu matrica),

zibatmiņa,

operatīvā atmiņa,

ar USB, HDMI, VGA un RJ-45 saskarnēm vai bez tām,

kontaktligzdas un kontaktdakšas LCD displeja, LED apgaismojuma un vadības paneļa pieslēgšanai

0 %

p/st

31.12.2020.

0.7251

ex 8537 10 91

70

Programmējams atmiņas kontrolleris ne vairāk kā 1 000 V spriegumam, kas sastāv vismaz no:

iespiedshēmas plates ar aktīviem un pasīviem komponentiem,

alumīnija korpusa un

vairākiem savienotājiem

0 %

p/st

31.12.2022.

0.6866

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Iekšējā antena automašīnas durvju aizslēgšanas sistēmai, kas ietver:

antenas moduli plastmasas korpusā,

savienojuma kabeli ar spraudni,

vismaz divas montāžas skavas,

un ietver vai neietver iespiedshēmas plati, kurā ir integrālshēmas, diodes un tranzistori,

izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (1)

0 %

p/st

31.12.2020.

0.5953

ex 8538 90 99

95

Vara pamatplāksne, kurai bez izolēto aizvaru bipolāro tranzistoru (IGBT) čipiem un diodēm ir arī citas sastāvdaļas, kura paredzēta 650 V vai lielākam spriegumam, bet ne lielākam par 1 200 V, un kuru izmanto kā siltuma novadītāju IGBT bloku izgatavošanā (1)

0 %

p/st

31.12.2023.

0.6710

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

60

50

Četrdzīslu savienošanas kabelis, kas satur divus sievišķos savienotājus, digitālu signālu pārraidei no navigācijas un audio sistēmām uz USB savienotāju, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (1)

0 %

-

31.12.2020.

0.6867

ex 8544 30 00

85

Divdzīslu pagarinātāja kabelis ar diviem savienotājiem, kas ietver vismaz:

gumijas starpliku,

metāla montāžas skavu,

tāds, kādus izmanto, lai pievienotu transportlīdzekļu ātruma noteikšanas sensorus 87. nodaļā klasificēto transportlīdzekļu ražošanā

0 %

p/st

31.12.2020.

0.5002

ex 8545 90 90

40

Gāzes difuzora slāņa korozijizturīga slāņaina tehnisko šķiedru pamatne ar:

kontrolētu šķiedru garumu, lieces izturību, porainību, siltumvadītspēju, elektrisko pretestību,

biezumu mazāku par 600 μm,

virsmas svaru mazāku par 500 g/m2

0 %

m2

31.12.2020.

0.7581

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

60

15

45

65

Automobiļa sadales kārba ar vienu jaudas pievadu un diviem jaudas noņēmējiem griezes momenta sadalīšanai starp priekšējo un aizmugurējo asi alumīnija korpusā, kura izmērs ir ne lielāks par 565 mm × 570 mm × 510 mm un kurā ietilpst:

vismaz piedziņas mehānisms,

ar iekšējo sadali pa ķēdi vai bez tās

0 %

-

31.12.2024.

0.6711

ex 8708 80 20

ex 8708 80 35

10

10

Augšējā balsta izolators, ko veido:

metāla turētājs ar trīs stiprinājuma skrūvēm un

gumijas izcilnis,

izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (1)

0 %

p/st

31.12.2020.

0.6705

ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

20

10

Pakaļējās šasijas balstenis ar aizsargājošu plastmasas uzliku, kas aprīkots ar diviem metāla ietvariem ar iespiestiem gumijas sailentblokiem, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (1)

0 %

p/st

31.12.2020.

0.6704

ex 8708 80 20

ex 8708 80 91

30

20

Pakaļējās šasijas balstenis, kas aprīkots ar lodveida šarnīru un metāla kārbu ar iespiestu gumijas sailentbloku, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (1)

0 %

p/st

31.12.2020.

0.7365

ex 8708 80 99

30

Tērauda klanis ar rūdītu virsmu hidrauliskam vai hidropneimatiskam mehānisko transportlīdzekļu amortizatoram:

ar hroma pārklājumu,

kura diametrs ir 11 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 28 mm,

kura garums ir 80 mm vai lielāks, bet ne lielāks par 600 mm,

ar vītņotu galu vai tapni kontaktmetināšanai

0 %

-

31.12.2022.

0.6687

ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

10

20

Piepūšams drošības spilvens no augstas izturības poliamīda šķiedras:

šūts,

salocīts trīsdimensiju formas iepakojumā, kas izveidots ar termoveidošanu, vai plakans (nesalocīts) drošības spilvens, arī termiski veidots

0 %

p/st

31.12.2020.

0.6686

ex 8714 10 90

10

Motocikla priekšējās dakšas stieņa iekšējās caurulītes:

no SAE 1541 oglekļa tērauda,

ar 20 μm (+ 15 μm/– 5 μm) biezu cietā hroma pārklājumu,

ar 1,3 mm biezām vai biezākām sieniņām, bet ne biezākām par 1,6 mm,

ar pārraušanas pagarinājumu 15 %,

perforētas

0 %

p/st

31.12.2020.

0.5692

ex 9002 11 00

20

Objektīvi:

kuru izmēri nepārsniedz 95 mm × 55 mm x 50 mm,

ar izšķirtspēju 160 līnijas/mm vai vairāk un

ar astoņpadsmitkārtīgu palielinājumu

0 %

-

31.12.2022.

0.6527

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

20

30

Kombinēts instrumentu panelis ar mikroprocesora vadības paneli, ar soļu motoriem vai bez tiem un LED indikatoriem vai LED displejiem, kuri rāda vismaz:

ātrumu,

motora apgriezienus,

motora temperatūru,

degvielas līmeni,

veic komunikāciju CAN-BUS un/vai K-LINE protokolos, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā

0 %

p/st

31.12.2024.

0.5025

ex 9401 90 80

10

Sprūdrata disks, ko izmanto nolaižamu autosēdekļu ražošanā (1)

0 %

p/st

31.12.2020.”

4)

pievieno vai iekļauj šādus ierakstus, ievērojot KN un Taric kodu skaitlisko secību otrajā un trešajā slejā:

Sērijas numurs

KN kods

Taric

Apraksts

Autonomā muitas nodokļa likme

Papildu mērvienība

Obligātās pārskatīšanas datums

“0.7897

ex 2825 20 00

10

Litija hidroksīda monohidrāts (CAS RN 1310-66-3)

2,6 %

-

31.12.2020.

0.7895

ex 2903 72 00

10

Dihlor-1,1,1-trifluoretāns (CAS RN 306-83-2) ar tīrību 99 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7826

ex 2903 79 30

30

1-brom-5-hlorpentāns (CAS RN 54512-75-3) ar tīrību 99 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7914

ex 2905 39 95

70

2-metilpropān-1,3-diols (CAS RN 2163-42-0) ar tīrību 98 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7828

ex 2909 30 38

50

2-(1-adamantil)-4-bromanizols (CAS RN 104224-63-7) ar tīrību 99 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7846

ex 2909 50 00

40

2-metoksi-4-(trifluormetoksi)fenols (CAS RN 166312-49-8) ar tīrību 98 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7910

ex 2909 60 00

50

3,6,9-(etil- un/vai propil)-3,6,9-trimetil-1,2,4,5,7,8-heksoksonānu (CAS RN 1613243-54-1) šķīdums minerālspirtos (CAS RN 1174522-09-8), kas satur 25 masas % vai vairāk, bet ne vairāk kā 41 masas % heksoksonāna

0 %

-

31.12.2024.

0.7824

ex 2914 50 00

15

1,1-dimetoksiacetons (CAS RN 6342-56-9) ar tīrību 98 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7834

ex 2915 40 00

10

Etila trihloracetāts (CAS RN 515-84-4) ar tīrību 98 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7830

ex 2915 40 00

20

Nātrija trihloracetāts (CAS RN 650-51-1) ar tīrību 96 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7899

ex 2915 90 70

18

Miristīnskābe, litija sāls (CAS RN 20336-96-3) ar tīrību 95 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7845

ex 2916 39 90

22

6-brom-2-fluor-3-(trifluormetil)benzoskābe (CAS RN 1026962-68-4) ar tīrību 95 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7827

ex 2916 39 90

27

Metil-6-brom-2-naftoāts (CAS RN 33626-98-1) ar tīrību 99 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7880

ex 2917 19 80

45

Dzelzs fumarāts (CAS RN 141-01-5) ar tīrību 93 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7907

ex 2918 19 98

50

12-hidroksioktadekānskābe (CAS RN 106-14-9) ar tīrību 90 % vai lielāku, izmantojama poliglicerīnpoli-12-hidroksioktadekānskābes esteru ražošanā (2)

0 %

-

31.12.2024.

0.7864

ex 2918 30 00

35

3-oksociklobutān-1-karbonskābe ar tīrību 98 % masas vai lielāku (CAS RN 23761-23-1)

0 %

-

31.12.2024.

0.7898

ex 2920 29 00

80

2,4,8,10-tetrakis-(1,1-dimetiletil)-6-(2-etilheksiloksi)-12H dibenzo[d,g][1,3,2]dioksafosfocīns (CAS RN 126050-54-2), kas satur 95 masas % vai vairāk (CAS RN 126050-54-2)

0 %

-

31.12.2024.

0.7894

ex 2921 51 90

10

N-(4-hlorfenil)benzol-1,2-diamīns (CAS RN 68817-71-0) ar tīrību 97 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7860

ex 2922 19 00

15

Ūdens šķīdums, kas pēc masas satur:

73 % vai vairāk 2-amino-2-metil-1-propanola (CAS RN 124-68-5),

4,5 % vai vairāk, bet ne vairāk par 27 % ūdens (CAS RN 7732-18-5)

0 %

-

31.12.2024.

0.7853

ex 2922 49 85

13

O-benzilglicīna p-toluolsulfonāts (CAS RN 1738-76-7) ar tīrību 93 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7879

ex 2923 90 00

50

Betaīna hidrogēnhlorīds (CAS RN 590-46-5) ar tīrību 93 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7841

ex 2924 29 70

47

(S)-terc-butil (1-amino-3-(4-jodfenil)-1-oksopropān-2-il)karbamāts (CAS RN 868694-44-4) ar tīrību 95 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7832

ex 2925 29 00

50

(Hlorometilēn)dimetilimīnija hlorīds (CAS RN 3724-43-4) ar tīrību 95 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7859

ex 2930 90 98

29

4-amino-5-(etilsulfanil)-2-metoksibenzoskābe (CAS RN 71675-86-0) ar tīrību 98 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7833

ex 2930 90 98

31

(p-toluolsulfonil)metilizocianīds (CAS RN 36635-61-7) ar tīrību 98 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7838

ex 2932 20 90

53

(R)-4-propildihidrofurān-2(3H)-ons (CAS RN 63095-51-2) ar tīrību 98 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7855

ex 2932 99 00

37

4-(2-butil-1-benzofurān-3-karbonil)-2,6-dijodfenols (CAS RN 1951-26-4) ar tīrību 99 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7903

ex 2933 19 90

13

3-(difluormetil)-5-fluor-1-metil-1H-pirazol-4-karbonilfluorīds (CAS RN 1255735-07-9) ar tīrību 95 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7835

ex 2933 19 90

17

1,3-dimetil-1H-pirazols (CAS RN 694-48-4) ar tīrību 98 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7918

ex 2933 19 90

23

Fluīndapīrs (ISO)(CAS RN 1383809-87-7) ar tīrību 96 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7836

ex 2933 19 90

27

3-(3,3,3-trifluor-2,2-dimetilpropoksi)-1H-pirazol-4-karbonskābe (CAS RN 2229861-20-3) ar tīrību 95 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7844

ex 2933 39 99

74

4-aminopiridīn-2-karboksamīds (CAS RN 100137-47-1) ar tīrību 98 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7906

ex 2933 39 99

81

4-hidroksi-3-piridīnsulfonskābe (CAS RN 51498-37-4) ar tīrību 98 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7866

ex 2933 39 99

82

Piklorāms (ISO) (CAS RN 1918-02-1), kam ūdens saturs nepārsniedz 15 masas % un sausnas tīrība ir 92 % vai lielāka

0 %

-

31.12.2024.

0.7825

ex 2933 59 95

68

Guanīns (CAS RN 73-40-5) ar tīrību 99 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7839

ex 2933 99 80

66

(6-(4-fluorbenzil)-3,3-dimetil-2,3-dihidro-1H-pirolo[3,2-b]pīrīd-5-il)metanols (CAS RN 1799327-42-6) ar tīrību 98 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7843

ex 2934 99 90

17

(S)-4-(terc-butoksikarbonil)-1,4-oksazepān-2-karbonskābe (CAS RN 1273567-44-4) ar tīrību 95 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7837

ex 2934 99 90

29

(2R,5S)-terc-butil 4-benzil-2-metil-5-(((R)-3-metilmorfolīn)metil)piperazīn-1-karboksilāts (CAS RN 1403902-77-1) ar tīrību 98 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7840

ex 2934 99 90

33

(2R,3R,5R)-5-(4-amino-2-oksopirimidīn-1(2H)-il)-2-((benzoiloksi)metil)-4,4-difluortetrahidrofurān-3-ilbenzoāts (CAS RN 134790-39-9) ar tīrību 98 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7842

ex 2934 99 90

69

3-metil-5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioksaborolān-2-il)benzo[d]oksazol-2(3H)-ons (CAS RN 1220696-32-1) ar tīrību 95 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7854

ex 2935 90 90

70

(4S)-4-hidroksi-2-(3-metoksipropil)-3,4-dihidro-2H-tiēn[3,2-e]tiazīn-6-sulfonamīd-1,1-dioksīds (CAS RN 154127-42-1) ar tīrību 97 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7885

ex 3204 15 00

20

Krāsviela C.I.Vat Blue 1 (CAS RN 482-89-3) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas C.I.Vat Blue 1 saturu 94 masas % vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7922

ex 3823 19 10

20

12-hidroksioktadekānskābe (CAS RN 106-14-9) poliglicerīnpoli-12-hidroksioktadekānskābes esteru ražošanai (2)

0 %

-

31.12.2024.

0.7831

ex 3824 99 92

62

9-borabiciklo[3.3.1]nonāna šķīdums (CAS RN 280-64-8) tetrahidrofurānā (CAS RN 109-99-9), kas satur 6 masas % vai vairāk 9-borabiciklo[3.3.1]nonāna

0 %

-

31.12.2024.

0.7861

ex 3903 90 90

33

Stirola, divinilbenzola un hlormetilstirola kopolimēri (CAS RN 55844-94-5) ar tīrību 99 % masas vai lielāku

0 %

-

31.12.2024.

0.7865

ex 3909 40 00

70

Polimērs pārslu veidā, kas masas izteiksmē satur 98 % vai vairāk fenolsveķu (bromēts oktilfenola-formaldehīds) un kam mīkstēšanas temperatūra saskaņā ar standartu ASTM E28-92 ir 80 °C vai augstāka, bet ne augstāka par 95 °C (CAS RN 112484-41-0)

0 %

-

31.12.2024.

0.7882

ex 3920 69 00

30

Vienslāņa vai daudzslāņu šķērsvirziena termosarukuma plēve:

masas izteiksmē satur vairāk nekā 85 % polipienskābes, ne vairāk kā 5 % neorganisku vai organisku piedevu un ne vairāk kā 10 % tādu piedevu, kuru pamatā ir bioloģiski noārdāmi poliesteri,

ar biezumu 20 μm vai lielāku, bet ne lielāku par 100 μm,

ar garumu 2 385 m vai lielāku, bet ne lielāku par 9 075 m,

bioloģiski noārdāma un kompostējama (noteikts ar metodi EN 13432)

0 %

-

31.12.2024.

0.7883

ex 3920 69 00

70

Vienslāņa vai daudzslāņu biaksiāli vērsta plēve:

masas izteiksmē satur vairāk nekā 85 % polipienskābes, ne vairāk kā 5 % neorganisku vai organisku piedevu un ne vairāk kā 10 % piedevu, kuru pamatā ir bioloģiski noārdāmi poliesteri,

ar biezumu 9 μm vai lielāku, bet ne lielāku par 120 μm,

ar garumu 1 395 m vai lielāku, bet ne lielāku par 21 560 m,

bioloģiski noārdāma un kompostējama (noteikts ar metodi EN 13432)

0 %

-

31.12.2024.

0.7891

ex 7326 90 94

40

Tērauda lodgalvas kakls, kalts, mehāniski apstrādāts, arī termiski apstrādāts vai ar apstrādātu virsmu, ar leņķi starp koniskā gala centru un kātu mazāku nekā 90° vai leņķi starp lodgalvas centru un roku mazāku nekā 90°, izmantošanai vieglajiem pasažieru automobiļiem paredzētu sakabes ierīču ražošanā (2)

0 %

-

31.12.2024.

0.7911

ex 7506 20 00

10

Niķeļa sakausējuma C276 (EN 2.4819) loksnes un sloksnes rituļos ar

biezumu 0,5 mm vai biezākas, bet ne biezākas kā 3 mm,

platumu 770 mm vai platākas, bet ne platākas kā 1 250 mm,

0 %

-

31.12.2024.

0.7851

ex 8409 99 00

25

Šļūteņu komplekts, kas paredzēts degvielas atgriešanai no inžektoriem uz motora degvielas bloku un sastāv vismaz no:

trīs gumijas šļūtenēm ar pītu aizsargapvalku vai bez tā,

trīs savienotājiem degvielas sprauslu pievienošanai,

piecām metāla spailēm,

viena plastmasas T veida savienojuma,

izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu motoru ražošanā (2)

0 %

-

31.12.2024.

0.7850

ex 8481 30 99

30

Bremžu pastiprinātāja pretvārsta komplekts, kurā ietilpst vismaz:

trīs vulkanizētas kaučuka šļūtenes,

viens membrānas vārsts,

divas metāla spailes,

viens metāla turētājs,

ar savienojošu metāla cauruli vai bez tās,

izmantošanai mehānisko transportlīdzekļu ražošanā (2)

0 %

-

31.12.2024.

0.7920

ex 8483 40 59

30

Hidrostatiska pārnesumkārba:

ar hidrosūkni un diferenciāli ar riteņa asi,

ar ventilatora lāpstiņratu un/vai skriemeli vai bez tiem,

izmantošanai apakšpozīcijā 8433 11 un 8433 19 minēto zāliena pļāvēju vai citu apakšpozīcijā 8433 20 minēto pļāvēju ražošanā (2)

0 %

p/st

31.12.2024.

0.7857

ex 8501 10 10

40

Sinhrons hibrīdais soļdzinējs:

ar izejas jaudu, kas nepārsniedz 18 W,

divu fāžu,

ar nominālo strāvu ne lielāku par 2,5 A/fāze,

ar nominālo spriegumu ne lielāku par 20 V,

ar vītņotu vārpstu vai bez tās,

izmantošanai 3D printeru ražošanā (2)

0 %

-

31.12.2024.

0.7888

ex 8507 60 00

68

Litija jonu akumulators metāla korpusā ar:

garumu 173 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 175 mm,

platumu 41,5 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 43 mm,

augstumu 85 mm vai vairāk, bet ne vairāk kā 103 mm

nominālo spriegumu 3,6 V vai lielāku, bet ne lielāku kā 3,75 V, un

nominālo ietilpību 93 Ah vai lielāku, bet ne lielāku kā 94 Ah

1.3 %

-

31.12.2024.

0.7873

ex 8537 10 91

20

Elektronisks mezgls, kas sastāv no:

mikroprocesora,

programmējama atmiņas un citiem elektroniskiem komponentiem, kas montēti uz iespiedshēmas,

arī ar gaismas diodēm (LED) vai šķidro kristālu displeja (LCD) indikatoriem,

izmantošanai apakšpozīcijās 8418 21 , 8418 29 , 8421 12 , 8422 11 , 8450 11 , 8450 12 , 8450 19 , 8451 21 , 8451 29 un 8516 60 klasificēto ražojumu ražošanā (2)

0 %

-

31.12.2024.

0.7848

ex 8544 30 00

45

Septiņdzīslu savienotājkabelis, kas sensoru spiediena mērīšanai ieplūdes kolektorā (pūtes spiediena sensors) un kvēlsvecēm paredzētās kontaktligzdas savieno ar kopēju savienotāju un kam ir četras kontaktligzdas un divi kontaktspraudņi, izmantošanai vieglo pasažieru automobiļu kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēju ražošanā (2)

0 %

-

31.12.2024.

0.7847

ex 8544 30 00

55

Piecdzīslu savienošanas kabelis ar savienotājiem temperatūras sensora un izplūdes kolektora spiediena starpības sensora savienošanai ar kopējo savienotāju, izmantošanai vieglo pasažieru automobiļu kompresijaizdedzes iekšdedzes virzuļdzinēju ražošanā (2)

0 %

-

31.12.2024.

0.7856

ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

70

60

Manuālā pārnesumkārba lietā alumīnija korpusā uzstādīšanai šķērsvirzienā ar:

platumu ne lielāku par 480 mm,

augstumu ne lielāku par 400 mm,

garumu ne lielāku par 550 mm,

pieciem pārnesumiem,

diferenciāli,

ar motora griezes momentu 250 Nm vai mazāku“

izmantošanai pozīcijā 8703 klasificēto mehānisko transportlīdzekļu ražošanā (2)

0 %

-

31.12.2024.

0.7849

ex 8708 93 10

ex 8708 93 90

40

40

Sajūga pedālis, ar elektroniskās stāvbremzes (EPB) savienojumu, bez vai ar signāla nosūtīšanas funkciju:

ātrumtures atiestatīšanai,

elektroniskās stāvbremzes atbrīvošanai,

dzinēja iedarbināšanas un izslēgšanas pārvaldībai izslēgšanas un iedarbināšanas sistēmā (ISG),

izmantošanai pasažieru transportlīdzekļu ražošanā (2)

0 %

-

31.12.2024.

0.7921

ex 8708 99 97

18

Hidrostatiska pārnesumkārba:

ar hidrosūkni un diferenciāli ar riteņa asi,

ar ventilatora lāpstiņratu un/vai skriemeli vai bez tiem,

izmantošanai apakšpozīcijā 8701 91 90 un 8701 92 90 minēto traktoru, kuru galvenā funkcija ir zāliena pļaušana, ražošanā (2)

0 %

p/st

31.12.2023.”


(1)  Uz nodokļu apturēšanu attiecas galapatēriņa muitas uzraudzība saskaņā ar 254. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).”;

(2)  Uz nodokļu apturēšanu attiecas galapatēriņa muitas uzraudzība saskaņā ar 254. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).”


26.6.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 204/34


PADOMES REGULA (ES) 2020/875

(2020. gada 15. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1388/2013, ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 31. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Lai nodrošinātu pietiekamu un nepārtrauktu tādu konkrētu lauksaimniecības un rūpniecības ražojumu piegādi, ko Savienībā ražo nepietiekamos daudzumos, un tādējādi izvairītos no traucējumiem minēto ražojumu tirgos, ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1388/2013 (1) tika atvērtas autonomas tarifu kvotas. Ražojumus minēto tarifu kvotu ietvaros Savienībā var importēt ar samazinātu vai nulles nodokļa likmi.

(2)

Tā kā Savienības interesēs ir nodrošināt, ka konkrēti rūpniecības ražojumi tiek piegādāti pietiekamā daudzumā, un ņemot vērā to, ka identiski un līdzvērtīgi ražojumi vai aizstājējražojumi Savienībā tiek ražoti nepietiekamā daudzumā, ir jāatver jaunas tarifu kvotas ar kārtas numuriem 09.2580, 09.2581 un 09.2583, piemērojot nulles nodokļa likmi atbilstošam šo ražojumu daudzumam.

(3)

Savienības interesēs ir nodrošināt, ka konkrēti rūpniecības ražojumi tiek piegādāti pietiekamā daudzumā, tāpēc būtu jāpalielina apjoms tarifa kvotām ar kārtas numuriem 09.2634 un 09.2668.

(4)

Tā kā tarifa kvotas ar kārtas numuru 09.2652 tvērums vairs nav pietiekams, lai apmierinātu Savienības ekonomikas dalībnieku vajadzības, būtu jāgroza tā ražojuma apraksts, uz kuru attiecas šī tarifa kvota.

(5)

Kvotas periods tarifa kvotai ar kārtas numuru 09.2588 būtu jāpagarina līdz 2020. gada 31. decembrim, jo šī tarifa kvota tika atvērta tikai uz sešiem mēnešiem, bet tās saglabāšana joprojām ir Savienības interesēs.

(6)

Vielas dimetilsulfāts (CAS RN 77-78-1) ar tīrību vismaz 99 %, 2-metilanilīns (CAS RN 95-53-4) ar tīrības pakāpi vismaz 99 % no masas un 4,4’-metāndiildianilīns (CAS RN 101-77-9) ar tīrības pakāpi vismaz 97 % no masas ir iekļautas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (2) 59. pantā minētajā kandidātvielu sarakstā un viela ar CAS RN 101-77-9 ir iekļauta minētās regulas XIV pielikumā. Šā iemesla dēļ esošās tarifu kvotas minētajām vielām būtu pakāpeniski jāslēdz, un visas no jauna atvērtās tarifu kvotas būtu jāpiemēro tikai noteiktā laikposmā. Tāpēc tarifu kvotas ar kārtas numuriem 09.2648 un 09.2730 būtu jāpiemēro līdz 2020. gada 31. decembrim ar līgto nodokļa likmi 2 %. Turklāt tarifu kvota ar kārtas numuru 09.2590 būtu jāslēdz, un līdz 2020. gada 31. decembrim būtu jāatver jauna tarifu kvota ar kārtas numuru 09.2582 ar līgto nodokļa likmi 2 %.

(7)

Ņemot vērā izdarāmos grozījumus un skaidrības labad, būtu jāaizstāj Regulas (ES) Nr. 1388/2013 pielikums.

(8)

Lai izvairītos no jebkādiem pārtraukumiem tarifu kvotu shēmas piemērošanā un ievērotu norādījumus Komisijas 2011. gada 13. decembra paziņojumā par autonomo tarifu atcelšanu un kvotām, šajā regulā paredzētās izmaiņas attiecībā uz konkrēto ražojumu tarifu kvotām būtu jāpiemēro no 2020. gada 1. jūlija. Tādēļ šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 1388/2013 pielikumu aizstāj ar tekstu šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 15. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Padomes Regula (ES) Nr. 1388/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko konkrētiem lauksaimniecības un rūpniecības ražojumiem atver autonomas Savienības tarifu kvotas un nosaka to pārvaldību, un atceļ Regulu (ES) Nr. 7/2010 (OV L 354, 28.12.2013., 319. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1907/2006 (2006. gada 18. decembris), kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Kārtas Nr.

KN kods

Taric

Apraksts

Kvotas ilgums

Kvotas lielums

Kvotas nodevas likme (%)

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Kukurūzas vālītes (Zea mays var. saccharata), arī sagrieztas, kā diametrs ir vismaz 10 mm, bet ne vairāk kā 20 mm, paredzētas izmantošanai pārtikas rūpniecības produktu ražošanā apstrādei, izņemot vienkāršu pārsaiņošanu (1)  (2)  (3)

1.1.–31.12.

550 tonnu

0 % (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Saldētas Auricularia polytricha šķirnes sēnes, neapstrādātas vai vārītas ūdenī vai tvaicētas, kuras izmanto gatavo ēdienu ražošanā (1)  (2)

1.1.–31.12.

700 tonnu

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Saldie ķirši ar spirta piedevu, kuru cukura saturs nepārsniedz 9 % no svara, ar diametru 19,9 mm vai mazāku, ar kauliņu, izmantošanai šokolādes izstrādājumos (2)

1.1.–31.12.

1 000 tonnu

10 %

09.2740

ex 2309 90 31

87

Sojas pupu proteīna koncentrāts, kas satur:

60 masas % (± 10 masas %) kopproteīna,

5 masas % (± 3 masas %) kopšķiedras,

5 masas % (± 3 masas %) koppelnu un

Vismaz 3 masas %, bet ne vairāk kā 6,9 masas % cietes,

izmantošanai dzīvnieku barības produktu ražošanā (2)

1.1.–31.12.

30 000 tonnu

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Dabīga neapstrādāta tabaka, sagriezta vienādos gabalos vai nesagriezta, kuras muitas vērtība ir vismaz 450 EUR/100 kg neto svara, ko izmanto kā aptinumu vai kā saistvielu, ražojot izstrādājumus, kas minēti 2402 10 00 apakšpozīcijā (2)

1.1.–31.12.

6 000 tonnu

0 %

09.2587

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Katalītiski hidroizomerizēta un no parafīniem attīrīta pamateļļa, kas sastāv no hidrogenētiem ogļūdeņražiem ar augstu izoparafīnu saturu un kas satur

piesātinātos ogļūdeņražus vismaz 90 % no masas, un

sēru ne vairāk kā 0,03 % no masas,

un ar

viskozitātes indeksu vismaz 80, bet mazāku par 120, un

kinemātisko viskozitāti, kas ir vismaz 5,0 cSt 100 °C temperatūrā, bet kas nepārsniedz 13,0 cSt 100 °C temperatūrā

1.7.–31.12.

200 000 tonnu

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Parafīna vasks, kas satur mazāk nekā 0,75 masas % eļļas

1.4.–31.10.

60 000 tonnu

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Jēlparafīns (CAS RN 64742-61-6)

1.1.–31.12.

100 000 tonnu

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Silīcija dioksīdu saturošs pildījums granulu veidā ar silīcija dioksīda saturu vismaz 97 %

1.1.–31.12.

1 700 tonnu

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Volframa trioksīds, tostarp zilais volframa oksīds (CAS RN 1314-35-8 vai CAS RN 39318-18-8)

1.1.–31.12.

12 000 tonnu

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Cēzija sulfāts (CAS RN 10294-54-9) cietā veidā vai kā ūdens šķīdums, kas masas procentu izteiksmē satur vismaz 48 %, bet ne vairāk kā 52 % cēzija sulfāta

1.1.–31.12.

200 tonnu

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromohlorometāns (CAS RN 74-97-5)

1.1.–31.12.

600 tonnu

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-dihlorbenzols (CAS RN 541-73-1)

1.1.–31.12.

2 600 tonnu

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propān-1-ols (propilspirts) (CAS RN 71-23-8)

1.1.–31.12.

15 000 tonnu

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Ciklopropilmetanols (CAS RN 2516-33-8)

1.1.–31.12.

20 tonnu

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-krezols (CAS RN 95-48-7), kura tīrība ir vismaz 98,5 % no svara

1.1.–31.12.

20 000 tonnu

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2’,2’-tetrakis(hidroksimetil)-3,3’-oksidipropān-1-ols (CAS RN 126-58-9)

1.1.–31.12.

500 tonnu

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Etilvanilīns (3-etoksi-4-hidroksibenzaldehīds) (CAS RN 121-32-4)

1.1.–31.12.

1 950 tonnu

0 %

09.2683

ex 2914 19 90

50

Kalcija acetilacetonāts (CAS RN 19372-44-2) stabilizatoru sistēmu ražošanai, tablešu veidā (2)

1.1.–31.12.

200 tonnu

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Cyclopropyl metil ketonu (CAS RN 765-43-5)

1.1.–31.12.

300 tonnu

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Etiķskābe (CAS RN 64-19-7) ar tīrības pakāpi vismaz 99 %

1.1.–31.12.

1 000 000 tonnu

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Etiķskābes anhidrīds (CAS RN 108-24-7)

1.1.–31.12.

50 000 tonnu

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Vinilacetāts (CAS RN 108-05-4)

1.1.–31.12.

400 000 tonnu

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Etiltrifluoracetāts (CAS RN 383-63-1)

1.1.–31.12.

400 tonnu

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

Kālija (E,E)-heksa-2,4-dienoāts (CAS RN 24634-61-5)

1.1.–31.12.

8 250 tonnu

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

2,5-dimetilfenilacetilhlorīds (CAS RN 55312-97-5)

1.1.–31.12.

400 tonnu

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Dietiloksalāts (CAS RN 95-92-1)

1.1.–31.12.

500 tonnu

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Dimetilsebacāts (CAS RN 106-79-6)

1.1.–31.12.

1 000 tonnu

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Dodekanediokskābe (CAS RN 693-23-2) ar tīrības pakāpi, lielāku nekā 98,5 masas %

1.7.–31.12.

4 000 tonnu

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

O-acetilsalicilskābe (CAS RN 50-78-2)

1.1.–31.12.

120 tonnu

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

Oktadecil 3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts (CAS RN 2082-79-3), kuram:

caur sietu ar 500 μm acojumu izsijātā daļa ir 99 masas % vai lielāka un

kušanas temperatūra ir vismaz 49 °C, bet ne augstāka par 54 °C,

izmantojams, lai ražotu PVC apstrādes kombinētos (vienpakas) stabilizatorus uz pulveru maisījumu bāzes (pulverus vai presētas granulas) (2)

1.1.–31.12.

380 tonnu

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Pentaeritrīttetrakis(3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroksifenil)propionāts) (CAS RN 6683-19-8), kura

caur sietu ar 250 μm acojumu izsijātā daļa ir 75 % no svara vai vairāk un caur sietu ar 500 μm acojumu izsijātā daļa ir 99 % no svara vai vairāk, un

kušanas punkts ir vismaz 110 °C, bet ne vairāk par 125 °C,

izmantojams, lai ražotu PVC apstrādes kombinētos (vienpakas) stabilizatorus uz pulveru maisījumu bāzes (pulverus vai presētas granulas) (2)

1.1.–31.12.

140 tonnu

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Benzofenon-3,3’,4,4’-tetrakarbonskābes dianhidrīds (CAS RN 2421-28-5)

1.1.–31.12.

1 000 tonnu

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Tri(2,4-di-terc-butilfenil)fosfīts (CAS RN 31570-04-4)

1.1.–31.12.

6 000 tonnu

0 %

09.2648

ex 2920 90 10

75

Dimetilsulfāts (CAS RN 77-78-1) ar tīrības pakāpi vismaz 99 %

1.7.–31.12.

9 000 tonnu

2 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Oktadecilamīns (CAS RN 124-30-1)

1.1.–31.12.

400 tonnu

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amīns (CAS RN 3030-47-5)

1.1.–31.12.

1 700 tonnu

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilīns (CAS RN 62-53-3) ar tīrību vismaz 99 masas %

1.1.–31.12.

150 000 tonnu

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluor-N-(1-metiletil)benzolamīns (CAS RN 70441-63-3)

1.1.–31.12.

500 tonnu

0 %

09.2582

ex 2921 43 00

80

2-metilanilīns (CAS RN 95-53-4) ar tīrības pakāpi vismaz 99 masas %

1.7.–31.12.

1 999 tonnu

2 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenilēndiamīns (CAS RN 95-54-5)

1.1.–31.12.

1 800 tonnu

0 %

09.2730

ex 2921 59 90

85

4,4’-metāndiildianilīns (CAS RN 101-77-9) ar tīrības pakāpi vismaz 97 %no masas, granulu formā, izmantošanai prepolimēru ražošanā (2)

1.7.–31.12.

100 tonnu

2 %

09.2591

ex 2922 41 00

10

L-Lisīna hidrohlorīds (CAS RN 657-27-2)

1.1.–31.12.

445 000 tonnu

0 %

09.2592

ex 2922 50 00

25

L-Treonīns (CAS RN 72-19-5)

1.1.–31.12.

166 000 tonnu

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-jodprop-2-in-1-il butilkarbamāts (CAS RN 55406-53-6)

1.1.–31.12.

250 tonnu

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamols (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.–31.12.

20 000 tonnu

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Akrilnitrils (CAS RN 107-13-1), izmantošanai 55. nodaļas un pozīcijas 6815 preču ražošanā (2)

1.1.–31.12.

60 000 tonnu

0 %

09.2583

ex 2926 10 00

20

Akrilnitrils (CAS RN 107-13-1) izmantošanai pozīcijas 2921, 2924, 3906 un 4002 preču ražošanā (2)

1.7.–31.12.

20 000 tonnu

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluormetil)benzonitrila (CAS RN 778-94-9)

1.1.–31.12.

900 tonnu

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monometilhidrazīns (CAS RN 60-34-4) ūdens šķīduma veidā ar monometilhidrazīna saturu 40 masas % (± 5 %)

1.1.–31.12.

900 tonnu

0 %

09.2581

ex 2929 10 00

25

1,5-naftilēndiizocianāts (CAS RN 3173-72-6) ar tīrības pakāpi, vismaz 90 masas %

1.7.–31.12.

205 tonnu

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidīns (CAS RN 556-88-7)

1.1.–31.12.

6 500 tonnu

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-trietoksisililpropil]disulfīds (CAS RN 56706-10-6)

1.1.–31.12.

6 000 tonnu

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

2-Hlor-4-(metilsulfonil)-3-((2,2,2-trifluoretoksi)metil)benzoskābe (CAS RN 120100-77-8)

1.1.–31.12.

300 tonnu

0 %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Heksadeciltrimetoksilāns (CAS RN 16415-12-6) ar tīrības pakāpi, vismaz 95 masas %, izmantošanai polietilēna ražošanā (2)

1.7.–31.12.

83 tonnu

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-furaldehīds (furfuraldehīds)

1.1.–31.12.

10 000 tonnu

0 %

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamons (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.–31.12.

300 tonnu

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Dekān-5-olīds (CAS RN 705-86-2)

1.1.–31.12.

6 000 kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodekān-5-olīds (CAS RN 713-95-1)

1.1.–31.12.

6 000 kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Heksān-6-olīds (CAS RN 502-44-3)

1.1.–31.12.

4 000 tonnu

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonāls (CAS RN 120-57-0)

1.1.–31.12.

220 tonnu

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetrametilpiperidīn-4-ols (CAS RN 2403-88-5)

1.1.–31.12.

1 000 tonnu

0 %

09.2674

ex 2933 39 99

44

Hlorpirifoss (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.–31.12.

9 000 tonnu

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinibs (INN) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.–31.12.

5 tonnu

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[(3-(Dimetilamino)propil)]heksahidro-1,3,5-triazīns (CAS RN 15875-13-5)

1.1.–31.12.

600 tonnu

0 %

09.2595

ex 2933 99 80

49

1,4,7,10-tetraazaciklododekāns (CAS RN 294-90-6)

1.1.–31.12.

40 tonnu

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilamino)benzimidazolons (CAS RN 26576-46-5)

1.1.–31.12.

400 tonnu

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

5-Hlortiofēn-2-karbonskābe (CAS RN 24065-33-6)

1.1.–31.12.

45 000 kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-metoksibenzoil)amino]sulfonil]-benzoilhlorīds (CAS RN 816431-72-8)

1.1.–31.12.

1 000 tonnu

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-trimetilpentān-2-amīnija (3R,5S,6E)-7-{2-[(etilsulfonil)amino]-4-(4- fluorofenil)-6-(propān-2-il)pirimidīn-5-il}-3,5- dihidroksihept -6-enoāts (CAS RN 917805-85-7)

1.1.–31.12.

5 000 kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-ksiloze (CAS RN 58-86-6)

1.1.–31.12.

400 tonnu

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Krāsviela C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) un uz krāsvielas C.I. Disperse Yellow 54 bāzes izgatavotie preparāti, kuri svara izteiksmē satur vismaz 99 % šīs krāsvielas

1.1.–31.12.

250 tonnu

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparāti uz krāsvielas C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) bāzes ar tās saturu vismaz 60 % (masas), bet mazāk par 85 % (masas)

1.1.–31.12.

50 tonnu

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Krāsviela C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) un uz tās bāzes izgatavoti preparāti ar krāsvielas C.I. Pigment Red 4 saturu vismaz 60 % no masas

1.1.–31.12.

150 tonnu

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Ar sodas kušņiem kalcinētadiatomīta zeme

1.1.–31.12.

35 000 tonnu

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Nātrija lignosulfonāts (CAS RN 8061-51-6)

1.1.–31.12.

40 000 tonnu

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Sulfātterpentīns

1.1.–31.12.

25 000 tonnu

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Kolofonijskābe un sveķskābe kas iegūtas no svaigiem oleosveķiem

1.1.–31.12.

280 000 tonnu

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Preparāts, kas satur vismaz 38 %, bet ne vairāk kā 50 % no kopējās masas ūdenī disperģēta cinka piritiona (INN) (CAS RN 13463-41-7)

1.1.–31.12.

500 tonnu

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Piedevas, kas sastāv no difenilamīna un nonēnu ar sazarotu ķēdi reakcijas produktiem, ar:

vismaz 28 masas %, bet ne vairāk kā 55 masas % 4-monononildifenilamīna un

vismaz 45 masas %, bet ne vairāk kā 65 masas % 4,4’-dinonildifenilamīna,

ne vairāk kā 5 masas % no kopējās 2,4-dinonildifenilamīna un 2,4’-dinonildifenilamīna procentuālās daļas,

tiek izmantotas ziežeļļu ražošanā (2)

1.1.–31.12.

900 tonnu

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Katalizators, kas sastāv no titāna dioksīda un volframa trioksīda

1.1.–31.12.

3 000 tonnu

0 %

09.2820

ex 3824 79 00

10

Maisījumi, kas satur no masas:

vismaz 60 %, bet ne vairāk kā 90 % 2-hlorpropēna (CAS RN 557-98-2),

vismaz 8 %, bet ne vairāk kā 14 % (Z)-1-hlorpropēna (CAS RN 16136-84-8),

vismaz 5 %, bet ne vairāk kā 23 % 2-hlorpropāna (CAS RN 75-29-6),

ne vairāk kā 6 % 3-hlorpropēna (CAS RN 107-05-1) un

ne vairāk kā 1 % ethilhlorīda (CAS RN 75-00-3)

1.1.–31.12.

6 000 tonnu

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Preparāts, kura sastāvā ir:

vismaz 55 %, bet ne vairāk kā 78 % dimetilglutarāta (CAS RN 1119-40-0),

vismaz 10 %, bet ne vairāk kā 30 % dimetiladipāta (CAS RN 627-93-0) un

ne vairāk kā 35 % dimetilsukcināta (CAS RN 106-65-0)

1.1.–31.12.

10 000 tonnu

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Bis-(3-trietoksisililpropil)sulfīdu maisījums (CAS RN 211519-85-6)

1.1.–31.12.

9 000 tonnu

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acetofenons (CAS RN 98-86-2) ar tīrības pakāpi vismaz 60 % no svara, bet ne vairāk par 90 % no svara

1.1.–31.12.

2 000 tonnu

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Trešējo alkildimetilamīnu maisījums, kas pēc svara satur:

vismaz 60 %, bet ne vairāk kā 80 % dodecildimetilamīna (CAS RN 112-18-5) un

vismaz 20 %, bet ne vairāk kā 30 % dimetil(tetradecil)amīna (CAS RN 112-75-4)

1.1.–31.12.

25 000 tonnu

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Nešķīstošo atlikumu cietie ekstrakti alifātiskajos šķīdinātājos, kas iegūti, ekstrahējot sveķus no koksnes, ar šādām īpašībām:

ar sveķskābju saturu, kas nepārsniedz 30 % no svara,

ar skābuma skaitli, kas nepārsniedz 110, un

ar kušanas temperatūru vismaz 100 °C

1.1.–31.12.

1 600 tonnu

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Fitosterīnu maisījums, pulverveida, kas satur pēc masas:

vismaz 75 % sterīnu,

ne vairāk kā 25 % stanolu,

izmantošanai sterīnu/stanolu vai sterīnu/stanolu esteru ražošanā (2)

1.1.–31.12.

2 500 tonnu

0 %

09.2639

3905 30 00

 

Poli(vinilspirts), kas satur vai nesatur nehidrolizētas acetātgrupas

1.1.–31.12.

15 000 tonnu

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(vinilbutirāls) (CAS RN 63148-65-2):

kas satur vismaz 17,5 masas %, bet ne vairāk kā –20 masas % hidroksilgrupu un

kura vidējais daļiņu izmērs (D50) ir lielāks par 0,6mm

1.1.–31.12.

12 500 tonnu

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Polimēru maisījums no polikarbonāta un poli(metilmetakrilāta) ar polikarbonāta saturu vismaz 98,5 masas %, lodīšu vai granulu veidā, ar gaismas caurlaidību vismaz 88,5 %, ko mēra, izmantojot testa paraugu ar sieniņu biezumu 4,0 mm pie viļņu garuma λ = 400 nm (saskaņā ar standartu ISO 13468-2)

1.1.–31.12.

2 000 tonnu

0 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(oksi-1,4-fenilēnsulfonil-1,4-fenilēnoksi-4,4’-bifenilēns)

1.1.–31.12.

5 000 tonnu

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Celulozes acetāta pārslas

1.1.–31.12.

75 000 tonnu

0 %

09.2864

ex 3913 10 00

10

Nātrija algināts, kas ekstrahēts no brūnajām aļģēm (CAS RN 9005-38-3)

1.1.–31.12.

10 000 tonnu

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Nātrija hialuronāts, nesterils, kura

masas vidējā molekulmasa (Mw) ir ne lielāka par 900 000 ,

endotoksīna līmenis ir ne lielāks par 0,008 endotoksīna vienībām (EU)/mg,

etanola saturs ir mazāks vai vienāds ar 1 % no masas,

izopropanola saturs ir mazāks vai vienāds ar 0,5 % no masas

1.1.–31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Polimetilmetakrilāta loksnes, kas atbilst standartiem:

EN 4364 (MIL-P-5425E) un DTD5592A vai

EN 4365 (MIL-P-8184) un DTD5592A

1.1.–31.12.

100 tonnu

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Reģenerētas celulozes šūnu bloks, piesūcināts ar magnija hlorīda un četrvērtīgā amonija savienojumu saturošu ūdeni, izmēri 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.–31.12.

1 700 tonnu

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Neilona un citu poliamīdu (PA6 und PA66) sintētisko šķiedru atlikas (arī atsukas, pavedienu atlikas un irdinātas šķiedras)

1.1.–31.12.

10 000 tonnu

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Gumijoti tekstilmateriāli, austi un laminēti, ar šādām īpašībām:

ar trim kārtām,

viena ārējā kārta sastāv no akrila drānas,

otra ārējā kārta sastāv no poliestera drānas,

vidējā kārta sastāv no hlorbutilkaučuka,

vidējās kārtas masa ir vismaz 452 g/m2, bet ne lielāka kā 569 g/m2,

tekstilmateriāla kopējā masa ir vismaz 952 g/m2, bet ne lielāka kā 1159 g/m2, vai

tekstilmateriāla kopējais biezums ir vismaz 0,8 mm, bet ne lielāks kā 4 mm,

kurus izmanto mehānisko transportlīdzekļu paceļamo jumtu ražošanai (2)

1.1.–31.12.

375 000 m2

0 %

09.2594

ex 6909 19 00

55

Oglekļa keramikas absorbcijas kasetne, ar šādām īpašībām:

ekstrudēta, keramiski saistīta, daudzšūnu cilindriskā struktūra

vismaz 10 masas %, bet ne vairāk kā 30 masas % aktīvās ogles,

vismaz 70 masas %, bet ne vairāk kā 90 masas % keramiskās saistvielas,

ar diametru vismaz 29 mm, bet ne vairāk kā 41 mm,

ar garumu ne vairāk kā 150 mm,

dedzināta vismaz 800 °C temperatūrā, un

tvaiku adsorbcijai

paredzēta uzstādīšanai degvielas tvaiku absorbētājos mehānisko transportlīdzekļu degvielas sistēmās

1.1.–31.12.

1 000 000 gabali

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

S-stikla grīstes:

kas sastāv no nepārtrauktiem 9 μm (±0,5 μm) stikla pavedieniem,

ar lineāro blīvumu vismaz 200 teksi, bet ne vairāk kā 680 teksi,

kas nesatur kalcija oksīdu, un

ar pārraušanas pretestību, kas ir lielāka nekā 3 550 Mpa (noteikta ar ASTM D2343-09 metodi),

izmantošanai aeronavigācijas izstrādājumu ražošanā (2)

1.1.–31.12.

1 000 tonnu

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

No stiklšķiedras austs un ar plastmasu pārklāts tīkls, kura svars ir vienāds ar 120 g/m2 (± 10 g/m2), ko parasti izmanto, ražojot izrullējamus un cietos rāmjos pretinsektu aizsegus.

1.1.–31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferohroms ar oglekļa masas saturu vismaz 1,5 %, bet ne vairāk par 4 %, un ar hroma masas saturu ne vairāk par 70 %

1.1.–31.12.

50 000 tonnu

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Elektrolītiski ražota rafinēta vara folija un sloksnes ar biezumu vismaz 0,015 mm

1.1.–31.12.

1 020 tonnu

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Loksnes un sloksnes, kas sastāv no:

silīcija nitrīda keramikas slāņa ar biezumu vismaz 0,32 mm (±0,1 mm), bet ne lielāku par 1,0 (±0,1 mm) mm,

no abām pusēm pārklātas ar rafinēta vara foliju, kuras biezums ir 0,8 mm (±0,1 mm), un

no vienas puses daļēji pārklātas ar sudraba pārklājumu

1.1.–31.12.

7 000 000 gabali

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Plāksnes:

no stiklšķiedras auduma vismaz vienā kārtā, kas piesūcināts ar epoksīdsveķiem,

ar vara folijas pārklājumu no vienas vai abām pusēm un biezumu ne lielāku par 0,15 mm,

ar dielektrisko konstanti (DK) mazāku par 5,4 pie 1 MHz frekvences, nosakot pēc IPC-TM-650 2.5.5.2,

ar dielektriskā zuduma koeficientu mazāku par 0,035 pie 1 MHz frekvences, nosakot pēc IPC-TM-650 2.5.5.2,

ar izturības pret klaidstrāvām indeksu (“comparative tracking index” (CTI)) vismaz 600

1.1.–31.12.

80 000 m2

0 %

09.2834

ex 7604 29 10

20

Alumīnija sakausējuma stieņi ar diametru vismaz 200 mm, bet ne vairāk par 300 mm

1.1.–31.12.

2 000 tonnu

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Alumīnija sakausējuma stieņi ar diametru vismaz 300,1 mm, bet ne vairāk par 533,4 mm

1.1.–31.12.

1 000 tonnu

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

83

Alumīnija un magnija sakausējuma sloksne vai folija:

no sakausējuma, kurš atbilst standartam 5182-H19 vai 5052-H19,

ruļļos, kuru ārējais diametrs ir vismaz 1 250 mm, bet ne vairāk kā 1 350 mm,

ar biezumu (pielaide –0,006 mm) 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm vai 0,20 mm,

ar platumu (pielaide ±0,3 mm) 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm vai 356 mm,

ar izliekuma pielaidi ne vairāk kā 0,4 mm/750 mm,

ar plakanību ± 4 I-vienības,

ar stiepes izturību vairāk nekā (5182-H19) 365 MPa vai (5052-H19) 320 MPa, un

ar pagarinājumu A50 vairāk nekā (5182-H19) 3 % vai (5052-H19) 2,5 %,

izmantošanai žalūziju plāksnīšu ražošanā (2)

1.1.–31.12.

600 tonnu

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Neapstrādāts magnijs ar magnija masas saturu ne mazāk kā 99,8 %

1.1.–31.12.

120 000 tonnu

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Magnija pulveris:

ar masas tīrību vismaz 98 %, bet ne vairāk kā 99,5 %, un

ar daļiņu izmēru vismaz 0,2 mm, bet ne vairāk kā 0,8 mm

1.1.–31.12.

2 000 tonnu

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Teleskopisks alumīnija rokturis, ko izmanto ceļojuma somu ražošanā (2)

1.1.–31.12.

1 500 000 gabali

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Sūkņa galva divcilindru augstspiediena sūknim, kas izgatavota no kalta tērauda, ar:

frēzētiem savienotājelementiem ar iegrieztu vītni, kuru diametrs ir vismaz 10 mm, bet ne vairāk kā 36,8 mm, un

izurbtiem degvielas kanāliem, kuru diametrs ir vismaz 3,5 mm, bet ne vairāk kā 10 mm,

izmantošanai dīzeļdegvielas iesmidzināšanas sistēmās

1.1.–31.12.

65 000 gabali

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Misiņa separatori, ar šādām īpašībām:

ražoti ar nepārtrauktas liešanas vai centrbēdzes liešanas metodi,

pagriezti,

kas satur vismaz 35 masas %, bet ne vairāk kā 38 masas % cinka,

kas satur vismaz 0,75 masas %, bet ne vairāk kā 1,25 masas % svina,

kas satur vismaz 1,0 masas %, bet ne vairāk kā 1,4 masas % alumīnija, un

ar stiepes izturību vismaz 415 Pa,

izmantošanai lodīšu gultņu ražošanā

1.1.–31.12.

50 000 gabali

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Vienfāzes maiņstrāvas elektromotors ar kolektoru, kā izejas jauda ir vismaz 250 W, ieejas jauda ir vismaz 700 W, bet ne lielāka kā 2 700 W, ārējais diametrs pārsniedz 120 mm (±0,2 mm), bet nepārsniedz 135 mm (±0,2 mm), un nominālais apgriezienu skaits pārsniedz 30 000 apgr./min, bet nepārsniedz 50 000 apgr./min, un kas ir aprīkots ar gaisa iesūkšanas ventilatoru, izmantošanai putekļsūcēju ražošanā (2)

1.1.–31.12.

2 000 000 gabali

0 %

09.2588

ex 8529 90 92

56

LCD displejs ar:

skārienpaneli,

vismaz vienu iespiedshēmas plati vienkāršai sekotājierīces pikseļu adresācijai (laika kontroliera funkcija) un skārienkontrolei, ar elektriski pārprogrammējamu lasāmatmiņu (EEPROM) displeja iestatījumiem,

ekrāna diagonāles izmēru vismaz 15 cm, bet ne lielāku par 21 cm,

izgaismojumu,

LVDS (zemsprieguma diferenciālsignālu) un strāvas spraudkontaktsavienojumu,

skata leņķi vismaz 70°, un

spilgtumu vismaz 715 cd/m2,

izmantošanai 87. nodaļā klasificēto mehānisko transportlīdzekļu ražošanā (2)

1.7.–31.12.

450 000 gabali

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Iespiedshēmas plate ar LED diodēm:

ar prizmām/lēcām vai bez tām un

ar savienotāju(-iem) vai bez tiem

tādu aizmugurējā apgaismojuma bloku ražošanai, kas paredzēti pozīcijas 8528 precēm (2)

1.1.–31.12.

115 000 000 gabali

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Ar spriegumu vadāmi frekvences ģeneratori, kas sastāv no aktīviem un pasīviem elementiem, kuri uzmontēti uz iespiestas shēmas, kas ir apvalkā, kura ārējie izmēri nepārsniedz 30 mm × 30 mm

1.1.–31.12.

1 400 000 gabali

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Alumīnija sakausējuma balstošais kronšteins, ar montāžas caurumiem, ar fiksācijas uzgriežņiem vai bez tiem, pārnesumkārbas netiešai pievienošanai automobiļa virsbūvei, izmantošanai 87. nodaļas preču ražošanā (2)

1.1.–31.12.

200 000 gabali

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Savilcējapskavas, korpusi, dakšas tilti un spailes no alumīnija sakausējuma, kādus izmanto motocikliem

1.1.–31.12.

1 000 000 gabali

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Velosipēda rāmis no oglekļa šķiedrām un mākslīgiem sveķiem, izmantošanai velosipēdu (ieskaitot elektriskos velosipēdus) ražošanā (2)

1.7.–31.12.

250 000 gabali

0 %

09.2589

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

23

33

70

Rāmji, konstruēti no alumīnija vai alumīnija un oglekļa šķiedrām, izmantošanai velosipēdu (ieskaitot elektriskos velosipēdus) ražošanā (2)

1.1.–31.12.

8 000 000 gabali

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Neiemontētas stikla lēcas, prizmas un cementēti elementi, kas paredzēti tādu preču ražošanai vai remontam, kuru KN kods ir 9002, 9005, 9013 10 un 9015 (2)

1.1.–31.12.

5 000 000 gabali

0 %


(1)  Tomēr tarifa nodokļu apturēšanu nepiemēro, ja apstrādi veic mazumtirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi.

(2)  Uz nodokļu apturēšanu attiecas galapatēriņa muitas uzraudzība saskaņā ar 254. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(3)  Aptur tikai ad valorem nodokli. Konkrēto nodokli turpina piemērot.


DIREKTĪVAS

26.6.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 204/46


PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2020/876

(2020. gada 24. jūnijs),

ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES, lai risinātu steidzamo nepieciešamību Covid-19 pandēmijas dēļ atlikt konkrētus termiņus informācijas iesniegšanai un apmaiņai nodokļu jomā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 113. un 115. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Nopietnais sabiedrības veselības apdraudējums un citi šķēršļi, ko radījusi Covid-19 pandēmija, kā arī pārvietošanās ierobežojumu pasākumi, ko dalībvalstis ir noteikušas, lai palīdzētu apturēt pandēmijas izplatīšanos, ir būtiski traucējuši uzņēmumu un dalībvalstu nodokļu iestāžu spēju veikt dažus no pienākumiem, kas tiem jāpilda, ievērojot Padomes Direktīvu 2011/16/ES (3).

(2)

Vairākas dalībvalstis un personas, kuru pienākums ir sniegt informāciju dalībvalstu kompetentajām iestādēm saskaņā ar Direktīvu 2011/16/ES, ir lūgušas atlikt dažus minētajā direktīvā noteiktos termiņus. Minētie termiņi attiecas uz automātisku informācijas apmaiņu par finanšu kontiem, kuru saņēmēji ir nodokļu rezidenti citā dalībvalstī, un par ziņojamām pārrobežu shēmām, kurām ir vismaz viena no Direktīvas 2011/16/ES IV pielikumā izklāstītajām pazīmēm (“ziņojamās pārrobežu shēmas”).

(3)

Nopietnie traucējumi, ko Covid-19 pandēmija ir radījusi daudzu to finanšu iestāžu un personu darbībām, kuru pienākums ir ziņot par ziņojamām pārrobežu shēmām, neļauj tām laikus izpildīt saskaņā ar Direktīvu 2011/16/ES uzliktos ziņošanas pienākumus. Finanšu iestādes patlaban saskaras ar steidzamiem uzdevumiem, kas saistīti ar Covid-19 pandēmiju.

(4)

Turklāt finanšu iestādes un personas, kuru pienākums ir ziņot, saskaras ar nopietniem, ar darbu saistītiem traucējumiem, galvenokārt tāldarba apstākļu dēļ, jo lielākajā daļā dalībvalstu ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi. Līdzīgi ir negatīvi skarta arī dalībvalstu nodokļu iestāžu spēja vākt un apstrādāt datus.

(5)

Šajā situācijā Savienībā ir nepieciešama steidzama un, cik vien iespējams, koordinēta reakcija. Šajā nolūkā ir jādod dalībvalstīm iespēja atlikt termiņu informācijas apmaiņai par finanšu kontiem, kuru saņēmēji ir nodokļu rezidenti citā dalībvalstī, lai ļautu dalībvalstīm pielāgot savus valsts termiņus šādas informācijas iesniegšanai, ko veic finanšu iestādes, kas sniedz ziņojumus. Turklāt būtu jādod dalībvalstīm iespēja arī atlikt termiņus informācijas iesniegšanai un apmaiņai par ziņojamām pārrobežu shēmām.

(6)

Termiņu atlikšanas (“atlikšana”) mērķis ir pārvarēt ārkārtas situāciju, un tai nevajadzētu traucēt ar Direktīvu 2011/16/ES ieviesto struktūru vai minētās direktīvas darbību. Tāpēc ir nepieciešams, ka atlikšana ir ierobežota un ka tā turpina būt proporcionāla praktiskajām grūtībām, ko Covid-19 pandēmija ir radījusi informācijas iesniegšanai un apmaiņai.

(7)

Ņemot vērā pašreizējo nenoteiktību saistībā ar Covid-19 pandēmijas attīstību un to, ka apstākļi, kas pamato šīs direktīvas pieņemšanu, var saglabāties kādu laiku, ir lietderīgi paredzēt iespēju vienu reizi fakultatīvi pagarināt atlikšanas laikposmu. Šādu pagarinājumu būtu jāveic tikai tad, ja ir izpildīti šajā direktīvā paredzētie nosacījumi.

(8)

Ņemot vērā to, cik nozīmīgu ekonomisko traucējumu Covid-19 pandēmija ir radījusi budžetam, cilvēkresursiem un dalībvalstu nodokļu iestāžu darbībai, būtu jāpiešķir Padomei pilnvaras vienprātīgi pieņemt lēmumu par Komisijas priekšlikumu pagarināt atlikšanas laikposmu.

(9)

Jebkādai atlikšanai nebūtu jāietekmē Direktīvā 2011/16/ES noteiktos būtiskos ziņošanas pienākuma un informācijas apmaiņas elementus, un būtu jānodrošina, ka informācija, kas jāpaziņo atlikšanas laikposmā, nepaliek nepaziņota vai informācijas apmaiņā neiesaistīta.

(10)

Ņemot vērā steidzamību, ko radījuši Covid-19 pandēmijas izraisītie ārkārtas apstākļi, ar to saistītā sabiedrības veselības krīze un krīzes sociālās un ekonomiskās sekas, tika uzskatīts par lietderīgu paredzēt izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas minēts Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. pantā.

(11)

Tādēļ Direktīva 2011/16/ES būtu attiecīgi jāgroza.

(12)

Ņemot vērā to, ka dalībvalstīm jārīkojas ļoti īsā laikposmā, lai atliktu termiņus, kas citādi būtu piemērojami, ievērojot Direktīvu 2011/16/ES, šai direktīvai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvā 2011/16/ES iekļauj šādus pantus:

“27.a pants

Fakultatīva termiņu atlikšana Covid-19 pandēmijas dēļ

1.   Neatkarīgi no termiņiem informācijas iesniegšanai par ziņojamām pārrobežu shēmām, kā norādīts 8.ab panta 12. punktā, dalībvalstis var veikt vajadzīgos pasākumus, lai starpniekiem un attiecīgajiem nodokļu maksātājiem dotu iespēju līdz 2021. gada 28. februārim iesniegt informāciju par ziņojamām pārrobežu shēmām, kuru pirmais posms ir īstenots no 2018. gada 25. jūnija līdz 2020. gada 30. jūnijam.

2.   Ja dalībvalstis veic 1. punktā minētos pasākumus, tās veic arī vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu iespēju, ka:

a)

neatkarīgi no 8.ab panta 18. punkta pirmo informāciju tiktu paziņota līdz 2021. gada 30. aprīlim;

b)

8.ab panta 1. un 7. punktā minētais 30 dienu laikposms informācijas iesniegšanai sāktos līdz 2021. gada 1. janvārim, ja:

i)

ziņojama pārrobežu shēma ir darīta pieejama īstenošanai vai ir gatava īstenošanai, vai ja pirmais tās īstenošanas posms ir veikts no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. decembrim, vai

ii)

ja starpnieki 3. panta 21. punkta otrās daļas nozīmē laikposmā no 2020. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 31. decembrim tieši vai ar citu personu starpniecību sniedz atbalstu, palīdzību vai konsultācijas;

c)

tirgojamu shēmu gadījumā starpnieks pirmo periodisko ziņojumu saskaņā ar 8.ab panta 2. punktu sagatavotu līdz 2021. gada 30. aprīlim.

3.   Neatkarīgi no 8. panta 6. punkta b) apakšpunktā noteiktā termiņa dalībvalstis var veikt vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka informācijas paziņošana, kas minēta 8. panta 3.a punktā un attiecas uz 2019. kalendāro gadu vai citu attiecīgo ziņošanas periodu, notiek 12 mēnešu laikā pēc 2019. kalendārā gada vai cita attiecīgā ziņošanas perioda beigām.

27.b pants

Atlikšanas laikposma pagarināšana

1.   Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar vienprātīgu lēmumu var pieņemt īstenošanas lēmumu, ar ko 27. a pantā paredzēto termiņu atlikšanas laikposmu var pagarināt par trīs mēnešiem, ar noteikumu, ka joprojām pastāv Covid-19 pandēmijas radītais nopietnais sabiedrības veselības apdraudējums, šķēršļi un ekonomikas traucējumi un ka dalībvalstis piemēro pārvietošanās ierobežojumu pasākumus.

2.   Priekšlikumu Padomes īstenošanas lēmumam iesniedz Padomei vismaz vienu mēnesi pirms attiecīgo termiņu beigām.”

2. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2020. gada 24. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  2020. gada 19. jūnija atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2020. gada 14. jūnija atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(3)  Padomes Direktīva 2011/16/ES (2011. gada 15. februāris) par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK (OV L 64, 11.3.2011., 1. lpp.).


PROCESUĀLIE NOTEIKUMI

26.6.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 204/49


EIROPAS DATU AIZSARDZĪBAS UZRAUDZĪTĀJA LĒMUMS

(2020. gada 15. maijs),

ar ko pieņem EDAU reglamentu

EIROPAS DATU AIZSARDZĪBAS UZRAUDZĪTĀJS

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (1), un jo īpaši tās 57. panta 1. punkta q) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 8. pantā un Līguma par Eiropas Savienības darbību 16. pantā paredzēts, ka atbilstību noteikumiem par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz šo personas datu apstrādi kontrolē neatkarīga iestāde.

(2)

Regula (ES) 2018/1725 paredz izveidot neatkarīgu iestādi, turpmāk tekstā – Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU), kas ir atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka Savienības iestādes, struktūras, biroji un aģentūras ievēro fizisku personu pamattiesības un brīvības, un jo īpaši viņu tiesības uz datu aizsardzību saistībā ar personas datu apstrādi.

(3)

Regula (ES) 2018/1725 paredz arī EDAU pienākumus un pilnvaras, kā arī Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja iecelšanas kārtību.

(4)

Regula (ES) 2018/1725 vēl paredz, ka Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam ir nepieciešams sekretariāts, un virkni noteikumu par jautājumiem, kas saistīti ar personālu un budžetu.

(5)

Citos Savienības tiesību aktu noteikumos paredzēti arī EDAU uzdevumi un pilnvaras, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/680 (3), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/794 (4), Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/1727 (5) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/1939 (6).

(6)

pēc apspriešanās ar EDAU Personāla komiteju,

IR PIEŅĒMIS ŠO LĒMUMU.

I SADAĻA

MISIJA, DEFINĪCIJAS, PAMATPRINCIPI UN ORGANIZĀCIJA

I NODAĻA

Misija un definīcijas

1. pants

EDAU

EDAU rīkojas saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 noteikumiem, visiem pārējiem attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem un šo lēmumu un ievēro stratēģiskās prioritātes, kuras var noteikt Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs.

2. pants

Definīcijas

Šajā lēmumā piemēro šādas definīcijas:

a)

“Regula” ir Regula (ES) 2018/1725;

b)

“VDAR” ir Regula (ES) 2016/679;

c)

“iestāde” ir Savienības iestāde, struktūra, birojs vai aģentūra, uz kuru attiecas Regula vai jebkurš cits Savienības tiesību akts, kas paredz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja uzdevumus un pilnvaras;

d)

“EDAU” ir Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs kā Savienības struktūra;

e)

“Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs” ir Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, kuru saskaņā ar Regulas 53. pantu iecēlis Eiropas Parlaments un Padome.

f)

“EDAK” ir Eiropas Datu aizsardzības kolēģija kā Savienības struktūra, kas izveidota ar VDAR 68. panta 1. punktu;

g)

“EDAK sekretariāts” ir EDAK sekretariāts, kas izveidots ar VDAR 75. pantu.

II NODAĻA

Pamatprincipi

3. pants

Laba pārvaldība, integritāte un laba administratīvā prakse

1.   EDAU rīkojas sabiedrības interesēs kā eksperts, kā arī kā neatkarīga, uzticama, proaktīva un autoritatīva struktūra privātuma un personas datu aizsardzības jomā.

2.   EDAU rīkojas saskaņā ar EDAU ētikas sistēmu.

4. pants

Pārskatatbildība un pārredzamība

1.   EDAU periodiski publicē savas stratēģiskās prioritātes un gada pārskatu.

2.   EDAU kā datu pārzinis rāda piemēru, ievērojot piemērojamos tiesību aktus par personas datu aizsardzību.

3.   EDAU atklāti un pārredzami sadarbojas ar plašsaziņas līdzekļiem un ieinteresētajām personām un savas darbības skaidro sabiedrībai skaidrā valodā.

5. pants

Lietderība un efektivitāte

1.   EDAU izmanto vismodernākos administratīvos un tehniskos līdzekļus, lai paaugstinātu savu uzdevumu izpildes efektivitāti, tostarp iekšējo saziņu un atbilstošu uzdevumu deleģēšanu.

2.   EDAU ievieš atbilstošus mehānismus un instrumentus, lai nodrošinātu visaugstāko kvalitātes pārvaldības līmeni, piemēram, iekšējās kontroles standartus, riska vadības procesu un gada darbības pārskatu.

6. pants

Sadarbība

EDAU veicina sadarbību starp datu aizsardzības uzraudzības iestādēm, kā arī ar jebkuru citu valsts iestādi, kuras darbība var ietekmēt privātuma un personas datu aizsardzību.

III NODAĻA

Organizācija

7. pants

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja loma

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs lemj par EDAU stratēģiskajām prioritātēm un pieņem EDAU uzdevumiem un pilnvarām atbilstošus politikas dokumentus.

8. pants

EDAU sekretariāts

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nosaka EDAU sekretariāta organizatorisko struktūru. Neskarot EDAU un EDAK 2018. gada 25. maija saprašanās memorandu, jo īpaši attiecībā uz EDAK sekretariātu, struktūrai jāatspoguļo Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja noteiktās stratēģiskās prioritātes.

9. pants

Direktors un iecēlējinstitūcija

1.   Neskarot EDAU un EDAK 2018. gada 25. maija saprašanās memorandu, jo īpaši tā VI punkta 5. apakšpunktu, direktors īsteno pilnvaras, ko piešķir iecēlējinstitūcijā Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 2. panta nozīmē, kā noteikts Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (7), un pilnvaras, ko piešķir personai, kura ir tiesīga noslēgt darba līgumus Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 6. panta nozīmē, kā noteikts Padomes Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68, kā arī jebkuras saistītās pilnvaras, kas izriet no citiem administratīviem lēmumiem, kurus iekšējai lietošanai pieņēmis EDAU vai kuriem ir starpiestāžu raksturs, ja vien Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja lēmums par iecēlējinstitūcijai un personai, kas ir tiesīga noslēgt darba līgumus, piešķirto pilnvaru īstenošanu neparedz savādāk.

2.   Direktors var deleģēt 1. punktā minētās pilnvaras darbiniekam, kas nodarbojas ar cilvēkresursu pārvaldību.

3.   Datu aizsardzības speciālists, vietējās drošības speciālists, vietējās informācijas drošības speciālists, pārredzamības speciālists, juridiskā dienesta speciālists, ētikas speciālists un iekšējās kontroles koordinators atskaitās direktoram attiecībā uz uzdevumiem, kas saistīti ar šīm funkcijām.

4.   Direktors palīdz Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam nodrošināt konsekvenci un EDAU vispārēju koordināciju, kā arī visos citos uzdevumos, kurus viņam uzticējis Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs.

5.   Direktors var pieņemt EDAU lēmumus par ierobežojumu piemērošanu, pamatojoties uz EDAU iekšējiem noteikumiem, ar kuriem īsteno Regulas 25. pantu.

10. pants

Vadības sanāksme

1.   Vadības sanāksmi veido Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, direktors un nodaļu un apakšnodaļu vadītāji, un tā nodrošina EDAU darba stratēģisko uzraudzību.

2.   Ja vadības sanāksmē tiek skarti jautājumi saistībā ar cilvēkresursiem, budžetu, finansēm vai administratīvajiem jautājumiem, kas attiecas uz EDAK vai EDAK sekretariātu, tajā piedalās arī EDAK sekretariāta vadītājs.

3.   Vadības sanāksmi vada Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs vai gadījumā, kad viņš nevar piedalīties sanāksmē – direktors. Parasti vadības sapulce notiek reizi nedēļā.

4.   Direktors nodrošina vadības sanāksmes sekretariāta pienācīgu darbību.

5.   Sanāksmes nav publiskas. Apspriedes ir konfidenciālas.

11. pants

Uzdevumu deleģēšana un aizstāšana

1.   Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs attiecīgos gadījumos un saskaņā ar Regulu var deleģēt direktoram pilnvaras pieņemt un parakstīt juridiski saistošus lēmumus, kuru būtību Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs jau ir noteicis.

2.   Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs attiecīgos gadījumos un saskaņā ar Regulu var arī deleģēt direktoram vai attiecīgās nodaļas, vai attiecīgās apakšnodaļas vadītājam pilnvaras pieņemt vai parakstīt citus dokumentus.

3.   Ja direktoram ir deleģētas pilnvaras saskaņā ar 1. vai 2. punktu, direktors var pastarpināti deleģēt tās attiecīgās nodaļas vai apakšnodaļas vadītājam.

4.   Ja Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam ir liegts pildīt tā funkcijas vai viņa amata vieta ir brīva un nav iecelts neviens Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, direktors attiecīgā gadījumā un saskaņā ar Regulu pilda Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja uzdevumus un pienākumus, kas ir nepieciešami un steidzami, lai nodrošinātu darbības nepārtrauktību.

5.   Ja direktoram ir liegts veikt tā funkcijas vai viņa amata vieta ir brīva un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nav iecēlis nevienu darbinieku, direktora amata pienākumus pilda augstākās amata pakāpes nodaļas vai apakšnodaļas vadītājs vai, ja amata pakāpes ir vienādas, nodaļas vai apakšnodaļas vadītājs ar lielāko stāžu šajā amata pakāpē, vai, ja stāžs ir vienāds, vecākais no viņiem.

6.   Ja nodaļas vai apakšnodaļas vadītājs nevar pildīt direktora funkcijas, kā norādīts 5. punktā, un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nav iecēlis nevienu darbinieku, aizvietošanu veic šajā nodaļā vai apakšnodaļā klātesošais darbinieks, kam ir visaugstākā amata pakāpe, vai, ja amata pakāpes ir vienādas, darbinieks ar lielāko stāžu šajā amata pakāpē, vai, ja stāžs ir vienāds, visvecākais darbinieks.

7.   Ja kādam citam ierēdņa tiešajam priekšniekam ir liegts pildīt tā pienākumus un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs nav iecēlis nevienu darbinieku, direktors ieceļ amatpersonu, vienojoties ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju. Ja direktors nav iecēlis aizvietotāju, aizvieto attiecīgās nodaļas vai apakšnodaļas darbinieks, kam ir visaugstākā amata pakāpe, vai, ja amata pakāpes ir vienādas, padotais darbinieks ar lielāko stāžu šajā amata pakāpē, vai, ja stāžs ir vienāds, visvecākais darbinieks.

8.   Šā panta 1. līdz 7. punkts neskar deleģēšanas noteikumus, kas attiecas uz to pilnvaru deleģēšanu, kuras uzticētas iecēlējinstitūcijai, vai pilnvaru, kas attiecas uz finanšu jautājumiem, kā noteikts 9. un 12. pantā.

12. pants

Kredītrīkotājs un grāmatvedis

1.   Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs deleģē kredītrīkotāja pilnvaras direktoram saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 (8) 72. panta 2. punktā paredzēto EDAU budžeta un administrēšanas uzdevumu un atbildības hartu.

2.   Ar EDAK saistītajos budžeta jautājumos kredītrīkotājs pilda savas funkcijas saskaņā ar saprašanās memorandu starp EDAU un EDAK.

3.   EDAU grāmatveža funkcijas saskaņā ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja 2017. gada 1. marta lēmumu (9) pilda Komisijas grāmatvedis.

II SADAĻA

REGULAS PIEMĒROŠANAS UZRAUDZĪBA UN NODROŠINĀŠANA

13. pants

Regulas piemērošanas uzraudzība un nodrošināšana

EDAU garantē indivīdu tiesību un brīvību efektīvu aizsardzību, uzraugot un panākot Regulas un jebkuru citu tādu Savienības tiesību aktu izpildi, ar ko Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam piešķir uzdevumus un pilnvaras. Šajā nolūkā, īstenojot izmeklēšanas, korektīvās, atļauju izsniegšanas un konsultēšanas pilnvaras, EDAU var organizēt atbilstības vizītes, apsekojumus, apmeklējumus reizi divos mēnešos, neformālas konsultācijas un veicināt sūdzību mierizlīgumu.

14. pants

Pārredzamība atbildēs uz iestāžu apspriešanos par personas datu apstrādi un atļauju pieprasījumiem

EDAU var publicēt atbildes uz iestāžu apspriešanos par personas datu pilnīgu vai daļēju apstrādi, ņemot vērā piemērojamās konfidencialitātes un informācijas drošības prasības. Atļauju izsniegšanas lēmumus publicē, ņemot vērā piemērojamās konfidencialitātes un informācijas drošības prasības.

15. pants

Iestāžu veiktā datu aizsardzības speciālistu informēšana

1.   EDAU uztur reģistru par datu aizsardzības speciālistu iecelšanu, par kuriem iestādes saskaņā ar Regulu ir informējušas EDAU.

2.   Atjaunināto iestāžu datu aizsardzības speciālistu sarakstu publicē EDAU tīmekļa vietnē.

3.   EDAU sniedz norādes datu aizsardzības speciālistiem, jo īpaši piedaloties sanāksmēs, kuras organizē iestāžu datu aizsardzības speciālistu tīkls.

16. pants

Sūdzību izskatīšana

1.   EDAU neizskata anonīmas sūdzības.

2.   EDAU izskata sūdzības, kas rakstiski, tostarp elektroniski, iesniegtas jebkurā Savienības oficiālajā valodā un kurās sniegta nepieciešamā informācija, lai sūdzība būtu saprotama.

3.   Ja sūdzības iesniedzējs ir iesniedzis sūdzību attiecībā uz tiem pašiem faktiem Eiropas Ombudam, EDAU pārbauda tās pieņemamību atbilstīgi saprašanās memorandam, kas noslēgts starp EDAU un Eiropas Ombudu.

4.   EDAU lemj par to, kā izskatīt sūdzību, ņemot vērā šādus apstākļus:

a)

norādītā datu aizsardzības pārkāpuma raksturu un smagumu;

b)

kaitējuma, kas pārkāpuma rezultātā nodarīts vai var tikt nodarīts vienam vai vairākiem datu subjektiem, svarīgumu;

c)

lietas iespējamo kopējo svarīgumu arī attiecībā uz citām iesaistītām publiskām un privātām interesēm;

d)

iespējamību konstatēt, ka pārkāpums ir noticis;

e)

precīzu datumu, kurā norisinājās sūdzības pamatā esošie notikumi, kad attiecīgā rīcība pārstāja radīt sekas, kad sekas tika novērstas vai tika sniegta atbilstoša garantija šādai novēršanai.

5.   Attiecīgā gadījumā EDAU veicina sūdzības mierizlīguma panākšanu.

6.   EDAU aptur sūdzības izmeklēšanu, līdz tiek pieņemts tiesas lēmums vai citas tiesas vai administratīvas iestādes lēmums tajā pašā lietā.

7.   EDAU atklāj sūdzības iesniedzēja identitāti tikai tiktāl, cik vajadzīgs, lai pienācīgi veiktu izmeklēšanu. EDAU neizpauž nevienu dokumentu, kas saistīts ar sūdzību, izņemot anonīmus izvilkumus vai galīgā lēmuma kopsavilkumus, izņemot gadījumus, kad attiecīgā persona piekrīt šādai izpaušanai.

8.   Ja to prasa sūdzības apstākļi, EDAU sadarbojas ar kompetentajām pārraudzības iestādēm, tostarp kompetentajām valstu uzraudzības iestādēm, kuras rīkojas savas attiecīgās kompetences ietvaros.

17. pants

Sūdzību iznākums

1.   EDAU cik vien iespējams ātri informē sūdzības iesniedzēju par sūdzības iznākumu un veikto rīcību.

2.   Ja ir konstatēts, ka sūdzību nevar pieņemt vai tās izmeklēšana tiek pārtraukta, EDAU vajadzības gadījumā iesaka sūdzības iesniedzējam vērsties citā kompetentajā iestādē.

3.   Pēc sūdzības iesniedzēja pieprasījuma EDAU drīkst nolemt neturpināt izmeklēšanu. Tas neliedz EDAU veikt tālāku izmeklēšanu par sūdzības priekšmetu.

4.   EDAU drīkst slēgt izmeklēšanu, ja sūdzības iesniedzējs nespēj iesniegt pieprasīto informāciju. EDAU par šo lēmumu informē sūdzības iesniedzēju.

18. pants

Sūdzību pārskatīšana un tiesiskās aizsardzības līdzekļi

1.   Ja EDAU izdod lēmumu par sūdzību, sūdzības iesniedzējs vai attiecīgā iestāde var lūgt EDAU pārskatīt tā lēmumu. Šādu pieprasījumu iesniedz mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. EDAU pārskata savu lēmumu, ja sūdzības iesniedzējs vai iestāde sniedz jaunus faktu pierādījumus vai juridiskus argumentus.

2.   Pieņemot lēmumu par sūdzību, EDAU informē sūdzības iesniedzēju un attiecīgo iestādi, ka viņiem ir tiesības gan lūgt lēmuma pārskatīšanu, gan apstrīdēt lēmumu Eiropas Savienības Tiesā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 263. pantu.

3.   Ja pēc pieprasījuma pārskatīt lēmumu par sūdzību EDAU izdod jaunu, pārskatītu lēmumu, EDAU informē sūdzības iesniedzēju un attiecīgo iestādi, ka viņi var šo jauno lēmumu apstrīdēt Eiropas Savienības Tiesā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 263. pantu.

19. pants

Iestāžu veiktā EDAU informēšana par personas datu aizsardzības pārkāpumu

1.   EDAU nodrošina drošu platformu iestādes paziņojumu iesniegšanai par personas datu pārkāpumiem un ievieš drošības pasākumus informācijas apmaiņai par personas datu aizsardzības pārkāpumiem.

2.   Pēc paziņojuma saņemšanas EDAU attiecīgajai iestādei apstiprina tā saņemšanu.

III SADAĻA

TIESĪBU AKTU APSPRIEŠANA, TEHNOLOĢIJU UZRAUDZĪBA, PĒTNIECĪBAS PROJEKTI, TIESVEDĪBA

20. pants

Tiesību aktu apspriešana

1.   Atbildot uz Komisijas pieprasījumiem saskaņā ar Regulas 42. panta 1. punktu, EDAU sniedz atzinumus vai oficiālus komentārus.

2.   Atzinumus publicē EDAU tīmekļa vietnē angļu, franču un vācu valodā. Atzinumu kopsavilkumus publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (C sērija). Oficiālos komentārus publicē EDAU tīmekļa vietnē.

3.   EDAU var atteikties sniegt atbildi apspriešanās ietvaros, ja nav izpildīti Regulas 42. pantā izklāstītie nosacījumi, tostarp gadījumos, kad tas neietekmē personu tiesību un brīvību aizsardzību attiecībā uz datu aizsardzību.

4.   Ja, neraugoties uz centieniem, EDAU un EDAK kopējo atzinumu saskaņā ar Regulas 42. panta 2. punktu nav iespējams sniegt noteiktajā termiņā, EDAU var sniegt atzinumu par šo pašu jautājumu.

5.   Ja Komisija saīsina tiesību aktu apspriešanai piemērojamo termiņu saskaņā ar Regulas 42. panta 3. punktu, EDAU cenšas ievērot noteikto termiņu, ciktāl tas ir pamatoti un praktiski iespējams, jo īpaši ņemot vērā tēmas sarežģītību, dokumentācijas apjomu un Komisijas sniegtās informācijas pilnīgumu.

21. pants

Tehnoloģiju uzraudzība

EDAU, pārraugot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstību, ciktāl tās ietekmē personas datu aizsardzību, veicina izpratni un jo īpaši sniedz padomus par principiem, kas saistīti ar integrētu datu aizsardzību un datu aizsardzību pēc noklusējuma.

22. pants

Pētniecības projekti

EDAU var izlemt piedalīties Savienības pamatprogrammās un piedalīties pētniecības projektu padomdevējās komitejās.

23. pants

Prasības celšana pret iestādēm par Regulas pārkāpumu

EDAU var nodot lietu Eiropas Savienības Tiesai gadījumā, kad kāda iestāde neievēro Regulu, jo īpaši ja ar EDAU nav veikta apspriešanās gadījumos, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 42. panta 1. punktā, un gadījumā, kad netiek efektīvi atbildēts uz EDAU saskaņā ar Regulas 58. pantu īstenotajiem izpildes pasākumiem.

24. pants

EDAU iejaukšanās prasībās, kas tiek celtas Eiropas Savienības Tiesā

1.   EDAU var iejaukties Eiropas Savienības Tiesā celtajās prasībās saskaņā ar Regulas 58. panta 4. punktu, Regulas (ES) 2016/794 43. panta 3. punkta i) apakšpunktu, Regulas (ES) 2017/1939 85. panta 3. punkta g) apakšpunktu un Regulas (ES) 2018/1727 40. panta 3. punkta g) apakšpunktu.

2.   Pieņemot lēmumu par to, vai lūgt atļauju iejaukties lietā vai arī, vai pieņemt Eiropas Savienības Tiesas uzaicinājumu, EDAU jo īpaši ņem vērā:

a)

vai EDAU ir tieši iesaistīts lietas faktos, pildot savus uzraudzības uzdevumus;

b)

vai lietā tiek ierosināti tādi datu aizsardzības jautājumi, kas paši par sevi ir būtiski vai izšķirīgi tās iznākumam; un

c)

vai EDAU iejaukšanās varētu ietekmēt tiesvedības iznākumu.

IV SADAĻA

SADARBĪBA AR VALSTU UZRAUDZĪBAS IESTĀDĒM UN STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

25. pants

EDAU kā Eiropas datu aizsardzības kolēģijas loceklis

EDAU kā EDAK locekļa mērķis ir popularizēt Savienības perspektīvu un jo īpaši kopīgās vērtības, kas minētas Eiropas Savienības līguma 2. pantā.

26. pants

Sadarbība ar valstu uzraudzības iestādēm saskaņā ar Regulas 61. pantu

1.   EDAU sadarbojas ar valstu uzraudzības iestādēm un ar Kopīgo pārraudzības iestādi, kas izveidota saskaņā ar Padomes Lēmuma 2009/917/TI (10) 25. pantu, jo īpaši nolūkā:

a)

apmainīties ar visu būtisko informāciju, tostarp paraugpraksi, kā arī ar informāciju saistībā ar kompetento valsts uzraudzības iestāžu lūgumiem īstenot uzraudzības, izmeklēšanas un izpildes pilnvaras;

b)

izveidot un uzturēt kontaktu ar attiecīgajiem valstu uzraudzības iestāžu locekļiem un personālu.

2.   Attiecīgā gadījumā EDAU iesaistās savstarpējas palīdzības sniegšanā un piedalās kopīgās operācijās ar valstu uzraudzības iestādēm, katram rīkojoties savas kompetences ietvaros, kā noteikts Regulā, VDAR un citos attiecīgajos Savienības tiesību aktos.

3.   EDAU var piedalīties pēc uzraudzības iestādes uzaicinājuma izmeklēšanā vai uzaicināt uzraudzības iestādi piedalīties izmeklēšanā saskaņā ar tiesiskajiem un procesuālajiem noteikumiem, kas piemērojami uzaicinātājai pusei.

27. pants

Starptautiskā sadarbība

1.   EDAU veicina paraugpraksi, konverģenci un sinerģiju personas datu aizsardzībā starp Eiropas Savienību un trešām valstīm un starptautiskām organizācijām, tostarp piedaloties attiecīgos reģionālos un starptautiskos tīklos un pasākumos.

2.   Attiecīgā gadījumā EDAU iesaistās savstarpējas palīdzības sniegšanā trešo valstu uzraudzības iestāžu vai starptautisko organizāciju izmeklēšanas un izpildes pasākumu ietvaros.

V SADAĻA

VISPĀRĒJI NOTEIKUMI

28. pants

Apspriešanās ar personāla komiteju

1.   Ar personāla komiteju, kas pārstāv EDAU darbiniekus, tostarp EDAK sekretariātu, savlaicīgi veic apspriešanos par lēmumu projektiem, kuri attiecas uz Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu un Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības, kā noteikts Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68, īstenošanu, un ar tām var apspriesties visos citos vispārējas nozīmes jautājumos, kuri attiecas uz personālu. Personāla komiteju informē par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar tās pienākumu izpildi. Tā sniedz savu viedokli 10 darba dienās no apspriešanās brīža.

2.   Personāla komiteja veicina EDAU, tostarp EDAK sekretariāta, pareizu darbību, iesniedzot priekšlikumus par organizatoriskiem jautājumiem un darba apstākļiem.

3.   Personāla komiteja sastāv no trim locekļiem un trim to vietniekiem, un visi EDAU darbinieki, tostarp EDAK sekretariāts, to ievēl uz divu gadu periodu.

29. pants

Datu aizsardzības speciālists

1.   EDAU ieceļ Datu aizsardzības speciālistu (DAS).

2.   Ar DAS jo īpaši apspriežas gadījumos, kad EDAU kā pārzinis plāno piemērot ierobežojumu, pamatojoties uz iekšējiem noteikumiem, ar kuriem īsteno Regulas 25. pantu.

3.   Saskaņā ar saprašanās memoranda starp EDAU un EDAK IV punkta 2. apakšpunkta viii) punktu EDAK ir atsevišķs DAS. Saskaņā ar saprašanās memoranda starp EDAU un EDAK IV punkta 4. apakšpunktu EDAU un EDAK DAS regulāri tiekas, lai nodrošinātu viņu lēmumu konsekvenci.

30. pants

Publiska piekļuve dokumentiem un EDAU pārredzamības speciālists

EDAU ieceļ pārredzamības inspektoru, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1049/2001 (11), neskarot EDAK sekretariāta pieprasījumu piekļuvei dokumentiem izskatīšanu saskaņā saprašanās memoranda starp EDAU un EDAK IV punkta 2. apakšpunkta iii) punktu.

31. pants

Valodas

1.   EDAU ir apņēmies ievērot daudzvalodības principu, jo kultūras un valodas daudzveidība ir viens no Eiropas Savienības stūrakmeņiem un tās vērtībām. EDAU tiecas rast līdzsvaru starp daudzvalodības principu un pienākumu nodrošināt pareizu finanšu pārvaldību un ietaupījumus Eiropas Savienības budžetā, tādējādi pragmatiski izmantojot tā ierobežotos resursus.

2.   EDAU sniedz atbildi ikvienam, kurš pie tā vēršas, jautājumā, kas ietilpst tā kompetencē, vienā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, tajā pašā valodā, kurā uzrunāts. Visas sūdzības, informācijas pieprasījumus un visus citus pieprasījumus EDAU var sūtīt jebkurā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām, un uz tiem atbildes tiek sniegtas tajā pašā valodā.

3.   EDAU tīmekļa vietne ir pieejama angļu, franču un vācu valodā. EDAU stratēģiskos dokumentus, piemēram, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja pilnvaru stratēģiju, publicē angļu, franču un vācu valodā.

32. pants

Atbalsta pakalpojumi

EDAU var slēgt sadarbības līgumus vai pakalpojumu līmeņa vienošanās ar citām iestādēm un var piedalīties starpiestāžu iepirkumu izsludināšanā, kā rezultātā tiek noslēgti pamatlīgumi ar trešām personām par atbalsta pakalpojumu sniegšanu EDAU un EDAK. EDAU var arī parakstīt līgumu ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar publiskā iepirkuma noteikumiem, kas piemērojami iestādēm.

33. pants

Lēmumu autentiskuma pierādījums

1.   EDAU lēmumu autentiskumu apstiprina ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja vai direktora parakstu, kā paredzēts šajā Lēmumā. Šis paraksts var būt rakstīts ar roku vai elektroniskā formā.

2.   Deleģēšanas vai vietnieka iecelšanas gadījumā saskaņā ar 11. pantu lēmumu autentiskumu nosaka ar personas, kurai ir deleģētas pilnvaras, vai personas, kura aizstāj, parakstu. Šis paraksts var būt rakstīts ar roku vai elektroniskā formā.

34. pants

Attālināts darbs EDAU un elektroniskie dokumenti

1.   Ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja lēmumu EDAU var ieviest attālināta darba sistēmu visiem darbiniekiem vai daļai no tiem. Šo lēmumu paziņo darbiniekiem un to publicē EDAU un EDAK tīmekļa vietnēs.

2.   Ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja lēmumu EDAU var noteikt elektronisko dokumentu, elektronisko procedūru un dokumentu pārsūtīšanas elektronisko līdzekļu derīguma nosacījumus EDAU vajadzībām. Šo lēmumu paziņo darbiniekiem un to publicē EDAU tīmekļa vietnē.

3.   Gadījumos, kad šie lēmumi attiecas uz EDAK sekretariātu, apspriežas ar EDAK priekšsēdētāju.

35. pants

Periodu, datumu un termiņu aprēķināšanas noteikumi

EDAU piemēro noteikumus periodu, datumu un termiņu aprēķināšanai, kā noteikts Padomes Regulā (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 (12).

VI SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

36. pants

Papildu pasākumi

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs var sīkāk precizēt šā lēmuma noteikumus, pieņemot īstenošanas noteikumus un papildu pasākumus saistībā ar EDAU darbību.

37. pants

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja Lēmuma 2013/504/ES atcelšana

Ar šo lēmumu atceļ un aizstāj Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja Lēmumu 2013/504/ES (13).

38. pants

Stāšanās spēkā

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2020. gada 15. maijā

EDAU vārdā –

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs


(1)  OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/680 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (OV L 119, 4.5.2016., 89. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/794 (2016. gada 11. maijs) par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu) un ar kuru aizstāj un atceļ Padomes Lēmumus 2009/371/TI, 2009/934/TI, 2009/935/TI, 2009/936/TI un 2009/968/TI (OV L 135, 24.5.2016., 53. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1727 (2018. gada 14. novembris) par Eiropas Savienības Aģentūru tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust) un ar ko aizstāj un atceļ Padomes Lēmumu 2002/187/TI (OV L 295, 21.11.2018., 138. lpp.).

(6)  Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.).

(7)  Padomes Regula (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (1968. gada 29. februāris), ar ko nosaka Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību (Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība) (OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

(9)  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (EDAU) 2017. gada 1. marta lēmums par Eiropas Komisijas grāmatveža iecelšanu par EDAU grāmatvedi.

(10)  Padomes Lēmums 2009/917/TI (2009. gada 30. novembris) par informācijas tehnoloģiju izmantošanu muitas vajadzībām (OV L 323, 10.12.2009., 20. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1049/2001 (2001. gada 30. maijs) par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem (OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.).

(12)  Padomes Regula (EEK, Euratom) Nr. 1182/71 (1971. gada 3. jūnijs), ar ko nosaka laikposmiem, datumiem un termiņiem piemērojamos noteikumus (OV L 124, 8.6.1971., 1. lpp.).

(13)  Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja Lēmums 2013/504/ES (2012. gada 17. decembris) par reglamenta pieņemšanu (OV L 273, 15.10.2013., 41. lpp.).