ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 125

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 21. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2020/545 (2020. gada 17. aprīlis) par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā finansēt tūlītējus budžeta pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un Eiropas Prokuratūras līdzekļu palielināšanu

1

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2020/546 (2020. gada 17. aprīlis) par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā finansēt tūlītējus budžeta pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu

3

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2020/547 (2020. gada 17. aprīlis) par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2020. gadā, lai sniegtu ārkārtas palīdzību dalībvalstīm un vēl vairāk stiprinātu Savienības civilās aizsardzības mehānismu / rescEU, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu

5

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

LĒMUMI

21.4.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS (ES) 2020/545

(2020. gada 17. aprīlis)

par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā finansēt tūlītējus budžeta pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un Eiropas Prokuratūras līdzekļu palielināšanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (1) un jo īpaši tā 12. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Elastības instruments ir paredzēts tam, lai finansētu skaidri noteiktus izdevumus, kurus nebūtu iespējams finansēt, nepārsniedzot vienai vai vairākām citām izdevumu kategorijām noteiktos maksimālos apjomus.

(2)

Kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2) 11. pantā, elastības instrumentam pieejamais ikgadējais maksimālais apjoms ir 600 000 000 EUR (2011. gada cenās), kuru attiecīgā gadījumā papildina dzēstās summas, ko dara pieejamas saskaņā ar minētā panta 1. punkta otro daļu.

(3)

Lai risinātu problēmas saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu, ir jāizmanto summas attiecīgu steidzamu pasākumu finansēšanai. Ir arī jānodrošina finansējums nepieciešamajai Eiropas Prokuratūras līdzekļu palielināšanai.

(4)

Pēc tam, kad ir izskatītas visas iespējas pārdalīt apropriācijas 3. izdevumu kategorijas (Drošība un pilsonība) maksimālā apjoma ietvaros, ir jāizmanto elastības instruments, lai Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžetā ar 73 300 000 EUR papildinātu finansējumu, pārsniedzot 3. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu, lai finansētu tūlītējus pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un segtu Eiropas Prokuratūras līdzekļu palielinājumu.

(5)

Pamatojoties uz paredzamo maksājumu profilu, maksājumu apropriācijas, kas atbilst elastības instrumenta izmantošanai, būtu jāsadala pa diviem finanšu gadiem.

(6)

Šis lēmums ir saistīts ar finansējumu, kas iekļauts Eiropas Savienības 2020. gada vispārējā budžeta grozījumā Nr. 1. Lai nodrošinātu saskaņotību ar minēto budžeta grozījumu, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Attiecībā uz Savienības 2020. finanšu gada vispārējo budžetu elastības instrumentu izmanto, lai 3. izdevumu kategorijā (Drošība un pilsonība) nodrošinātu 73 300 000 EUR saistību apropriācijās.

Šo summu izmanto, lai finansētu tūlītējus budžeta pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un Eiropas Prokuratūras līdzekļu palielināšanu.

2.   Pamatojoties uz paredzamo maksājumu profilu, aplēstās maksājumu apropriācijas, kas atbilst elastības instrumenta izmantošanai, ir šādas:

a)

43 300 000 EUR 2020. gadā;

b)

30 000 000 EUR 2021. gadā.

Konkrētās maksājumu apropriāciju summas katram finanšu gadam apstiprina saskaņā ar ikgadējo budžeta procedūru.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 17. aprīļa.

Briselē, 2020. gada 17. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

Priekšsēdētājs

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).


21.4.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/3


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS (ES) 2020/546

(2020. gada 17. aprīlis)

par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā finansēt tūlītējus budžeta pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (1) un jo īpaši tā 12. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Elastības instruments ir paredzēts tam, lai finansētu skaidri noteiktus izdevumus, kurus nebūtu iespējams finansēt, nepārsniedzot vienai vai vairākām citām izdevumu kategorijām noteiktos maksimālos apjomus.

(2)

Kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2) 11. pantā, elastības instrumentam pieejamais ikgadējais maksimālais apjoms ir 600 000 000 EUR (2011. gada cenās), kuru attiecīgā gadījumā papildina dzēstās summas, ko dara pieejamas saskaņā ar minētā panta 1. punkta otro daļu.

(3)

Lai risinātu problēmas saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu, ir jāizmanto summas attiecīgu steidzamu pasākumu finansēšanai.

(4)

Pēc tam, kad ir izskatītas visas iespējas pārdalīt apropriācijas 3. izdevumu kategorijas (Drošība un pilsonība) maksimālā apjoma ietvaros, ir jāizmanto elastības instruments, lai Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžetā ar 243 039 699 EUR papildinātu finansējumu, pārsniedzot 3. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu, lai finansētu tūlītējus pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu. Šī summa papildina finansējumu no elastības instrumenta, ko izmanto saistībā ar Savienības 2020. gada vispārējā budžeta grozījumu Nr. 1.

(5)

Pamatojoties uz paredzamo maksājumu profilu, maksājumu apropriācijas, kas atbilst elastības instrumenta izmantošanai, būtu jāsadala pa vairākiem finanšu gadiem.

(6)

Šis lēmums ir saistīts ar finansējumu, kas iekļauts Savienības 2020. gada vispārējā budžeta grozījumā Nr. 2. Lai nodrošinātu saskaņotību ar minēto budžeta grozījumu, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Attiecībā uz Savienības 2020. finanšu gada vispārējo budžetu elastības instrumentu izmanto, lai 3. izdevumu kategorijā (Drošība un pilsonība) nodrošinātu 243 039 699 EUR saistību apropriācijās.

Šo summu izmanto, lai finansētu tūlītējus pasākumus Covid-19 uzliesmojuma izraisītās pašreizējās veselības krīzes pārvarēšanai Eiropas Savienībā.

2.   Pamatojoties uz paredzamo maksājumu profilu, aplēstās maksājumu apropriācijas, kas atbilst elastības instrumenta izmantošanai, ir šādas:

a)

123 950 247 EUR 2020. gadā;

b)

71 453 672 EUR 2021. gadā;

c)

23 817 890 EUR 2022. gadā;

d)

23 817 890 EUR 2023. gadā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 17. aprīļa.

Briselē, 2020. gada 17. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā –

Priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).


21.4.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/5


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS (ES) 2020/547

(2020. gada 17. aprīlis)

par neparedzēto izdevumu rezerves izmantošanu 2020. gadā, lai sniegtu ārkārtas palīdzību dalībvalstīm un vēl vairāk stiprinātu Savienības civilās aizsardzības mehānismu / rescEU, reaģējot uz Covid-19 uzliesmojumu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (1) un jo īpaši tā 14. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2) 13. pantā ir noteikta neparedzēto izdevumu rezerve līdz 0,03 % apjomā no Savienības nacionālā kopienākuma.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 6. pantu Komisija ir aprēķinājusi šīs neparedzēto izdevumu rezerves absolūto summu 2020. gadam (3).

(3)

Pēc tam, kad ir izskatītas visas citas finansiālās iespējas reaģēt uz neparedzētiem apstākļiem 2020. gada saistību maksimālā apjoma ietvaros daudzgadu finanšu shēmas (DFS) 3. izdevumu kategorijā (Drošība un pilsonība) un ņemot vērā saistību vispārējās rezerves izmantošanu pilnā 2 392 402 163 EUR apmērā, kas pieejams 2020. gadā, un elastības instrumenta izmantošanu pilnā 1 094 414 188 EUR apmērā, kas pieejams 2020. gadā, ir jāizmanto neparedzēto izdevumu rezerve Covid-19 uzliesmojuma dēļ radušos vajadzību apmierināšanai, Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžetā palielinot saistību apropriācijas un tādējādi pārsniedzot DFS 3. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu.

(4)

Ņemot vērā šo ļoti īpašo situāciju, ir radušies galējas nepieciešamības apstākļi, kas minēti Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 13. panta 1. punktā.

(5)

Šis lēmums ir saistīts ar finansējumu, kas iekļauts Eiropas Savienības 2020. gada vispārējā budžeta grozījumā Nr. 2. Lai nodrošinātu saskaņotību ar minēto budžeta grozījumu, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Attiecībā uz Savienības 2020. finanšu gada vispārējo budžetu neparedzēto izdevumu rezervi izmanto, lai 3. izdevumu kategorijā (Drošība un pilsonība) nodrošinātu 714 558 138 EUR saistību apropriācijās, pārsniedzot 3. izdevumu kategorijas (Drošība un pilsonība) maksimālo apjomu.

2. pants

Kopējo summu 714 558 138 EUR apmērā, kas minēta 1. pantā, kompensē ar rezervi daudzgadu finanšu shēmas 5. izdevumu kategorijas (Administrācija) 2020. finanšu gada saistību maksimālā apjoma ietvaros.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 17. aprīļa.

Briselē, 2020. gada 17. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(3)  Komisijas paziņojums Padomei un Eiropas Parlamentam (2019. gada 15. maijs) par tehniskajām korekcijām 2020. gada finanšu shēmā atbilstoši NKI izmaiņām (COM(2019) 310).