ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 92

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 26. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/442 (2019. gada 17. decembris), ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/443 (2020. gada 25. marts), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 atļauj mainīt jaunā pārtikas produkta kviešu (Triticum aestivum) dīgļu ekstrakts, kas bagāts ar spermidīnu specifikāciju un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 ( 1 )

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/444 (2020. gada 25. marts), ar ko ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/1570 atcelto saistību pārkāpšanas dēļ atzīst par nederīgiem Wuxi Suntech Power Co. Ltd izdotos rēķinus

10

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

26.3.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 92/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/442

(2019. gada 17. decembris),

ar kuru labo Deleģēto regulu (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (1) un jo īpaši tās 111. panta 1. punkta a) un c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/981 (2) grozījumiem Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/35 (3) 84. panta 4. punktā caurskatīšanas pieeju attiecināja arī uz sabiedrībām, kas saistītas ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību, kura atbilst konkrētiem nosacījumiem. Ar kļūdainu atsauci uz minētās regulas 84. panta 1. punktu minētā panta 4. punktā no caurskatīšanas pieejas atbrīvo konkrētus kolektīvo ieguldījumu uzņēmumus vai ieguldījumus, kas sagrupēti kā fondi un ir arī ar apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas sabiedrību saistīti uzņēmumi. Tomēr kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem vai ieguldījumiem, kas sagrupēti kā fondi, automātiski būtu jāpiemēro caurskatīšanas pieeja.

(2)

Deleģētās regulas (ES) 2015/35 X pielikuma iedaļā “Riska pakāpes plūdu riskam” ir noteikti standarta parametri, lai aprēķinātu pamata maksātspējas kapitāla prasību plūdu riskam. Lai varētu aprēķināt maksātspējas kapitāla prasību plūdu riskam Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes reģionā, tabulā vajadzētu būt vienai rindai par katru no šā reģiona 124 riska zonām.

(3)

Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām vienmēr būtu jāspēj aprēķināt sava kapitāla prasība plūdu riskam. Šajā nolūkā un lai izvairītos no tā, ka kapitāla prasībās attiecībā uz ieguldījumiem kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos tiek par zemu novērtēts faktiskais risks, kuram ir pakļautas apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrības, šī regula būtu jāpiemēro no Deleģētās regulas (ES) 2019/981 spēkā stāšanās dienas.

(4)

Tādēļ attiecīgi būtu jālabo Deleģētā regula (ES) 2015/35,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Deleģēto regulu (ES) 2015/35 labo šādi:

1)

regulas 84. panta 4. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“Šā panta 2. punktu nepiemēro ieguldījumiem saistītajās sabiedrībās, kas nav ieguldījumi, attiecībā uz kuriem ir izpildīti visi turpmāk minētie nosacījumi:”;

2)

X pielikumā tabulu iedaļā “Riska pakāpes plūdu riskam” aizstāj ar šīs regulas pielikuma tabulu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2019. gada 8. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2019. gada 8. marta Deleģētā regula (ES) 2019/981, ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 161, 18.6.2019., 1. lpp.).

(3)  Komisijas 2014. gada 10. oktobra Deleģētā regula (ES) 2015/35, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (Maksātspēja II) (OV L 12, 17.1.2015., 1. lpp.).


PIELIKUMS

X pielikumā iedaļu “Riska pakāpes plūdu riskam” aizstāj ar šādu:

Riska pakāpes plūdu riskam

Zona/reģions

AT

BE

BG

CH

CZ

DE

FR

IT

HU

PL

RO

SI

SK

UK

1

0,1

0,3

1,3

2,0

0,6

1,5

1,9

8,0

0,6

0,4

1,3

1,3

1,5

1,3

2

0,1

1,0

2,8

1,8

1,6

0,8

1,1

2,4

4,2

0,1

2,0

1,2

1,0

0,5

3

0,5

0,5

0,0

1,8

0,5

0,5

1,1

1,2

4,9

0,1

1,3

0,8

0,8

1,5

4

0,0

3,5

2,6

1,8

0,4

1,5

0,5

0,8

0,5

1,7

2,6

2,7

3,8

7,8

5

0,9

3,8

0,2

1,8

0,9

2,5

0,3

1,6

0,3

0,8

2,0

0,6

0,2

10,5

6

4,0

0,5

0,1

3,3

1,5

1,3

0,2

2,0

0,1

0,7

0,7

1,1

0,3

5,8

7

0,4

0,5

0,1

1,3

1,4

0,5

0,7

4,8

0,3

2,4

0,7

1,8

1,5

1,3

8

0,2

1,0

0,5

1,3

1,6

0,3

1,3

0,0

1,0

1,0

11,9

1,5

1,5

3,3

9

0,5

2,8

0,3

4,2

1,7

1,0

0,6

0,0

1,2

0,8

0,7

0,9

1,5

1,3

10

1,0

 

0,8

3,0

0,5

1,3

1,3

0,0

3,4

2,5

0,7

0,1

0,0

2,3

11

0,2

 

0,1

3,0

1,1

1,8

1,4

4,8

0,8

1,0

2,0

1,7

0,0

6,0

12

0,3

 

0,7

3,0

1,6

2,0

0,4

0,0

0,1

2,0

3,3

 

0,0

0,0

13

0,3

 

0,4

1,5

1,6

0,8

6,1

2,4

0,2

2,6

2,0

 

0,5

4,3

14

0,5

 

0,2

3,8

1,5

0,8

1,1

0,4

1,4

2,2

2,0

 

0,0

2,8

15

0,9

 

0,2

4,5

2,7

0,3

0,3

2,0

3,2

1,2

1,3

 

0,2

7,0

16

0,4

 

0,0

1,3

2,5

0,3

1,1

2,4

2,3

0,0

2,0

 

2,1

2,0

17

1,4

 

0,1

2,8

4,5

1,3

2,2

0,0

0,4

1,8

3,3

 

1,1

1,5

18

2,6

 

2,5

1,8

1,1

2,3

1,3

0,8

0,6

1,3

4,0

 

1,3

1,5

19

3,6

 

0,8

2,5

1,8

4,5

0,4

0,8

4,9

1,4

3,3

 

0,9

2,0

20

2,2

 

0,9

2,0

2,3

2,0

0,0

0,0

4,8

1,8

0,7

 

0,3

2,8

21

0,5

 

7,5

2,0

1,7

0,8

1,6

3,2

3,1

0,0

0,7

 

2,8

3,0

22

1,6

 

4,2

5,0

1,5

0,3

0,3

0,0

2,8

1,3

3,3

 

2,7

2,5

23

1,0

 

0,8

1,5

1,6

0,5

0,3

1,6

0,3

0,7

4,6

 

0,1

3,3

24

3,6

 

0,8

3,3

2,1

2,0

1,0

1,6

4,0

1,4

2,0

 

0,0

1,3

25

1,8

 

7,5

1,5

2,0

2,3

0,7

3,2

 

3,1

3,3

 

 

4,0

26

0,8

 

5,8

1,8

2,2

2,5

1,1

1,6

 

0,2

2,0

 

 

5,5

27

2,0

 

3,3

 

3,1

4,3

1,2

3,2

 

0,8

1,3

 

 

8,5

28

2,4

 

2,5

 

1,1

2,8

0,5

3,2

 

3,6

2,0

 

 

3,0

29

0,7

 

3,3

 

2,9

2,3

0,3

0,0

 

5,9

4,0

 

 

1,3

30

4,4

 

 

 

1,7

0,8

3,0

0,8

 

0,8

0,7

 

 

1,3

31

2,0

 

 

 

1,3

0,3

1,6

4,8

 

0,6

3,3

 

 

2,0

32

3,3

 

 

 

1,1

1,8

1,3

4,8

 

0,1

2,6

 

 

2,5

33

0,9

 

 

 

2,0

1,0

2,8

1,6

 

5,9

1,3

 

 

0,3

34

4,6

 

 

 

2,2

0,3

1,7

2,4

 

9,8

1,3

 

 

3,5

35

1,5

 

 

 

1,4

3,0

0,7

0,0

 

7,3

4,6

 

 

3,0

36

0,3

 

 

 

1,8

2,3

0,7

2,4

 

0,5

2,0

 

 

2,8

37

0,4

 

 

 

2,6

2,5

2,0

1,2

 

2,2

7,9

 

 

2,8

38

4,4

 

 

 

2,6

3,3

1,4

6,4

 

7,3

2,0

 

 

3,3

39

1,2

 

 

 

0,8

1,0

1,7

2,4

 

10,6

1,3

 

 

3,5

40

0,4

 

 

 

1,0

0,8

1,7

1,2

 

5,4

2,6

 

 

1,8

41

0,2

 

 

 

3,9

0,3

1,4

6,4

 

0,0

1,3

 

 

2,5

42

0,3

 

 

 

4,2

0,3

0,7

1,2

 

0,7

 

 

 

0,0

43

0,1

 

 

 

1,2

2,0

0,4

0,8

 

1,7

 

 

 

3,0

44

0,2

 

 

 

1,5

3,8

1,9

0,8

 

3,1

 

 

 

7,5

45

0,6

 

 

 

0,8

3,5

1,7

1,6

 

0,3

 

 

 

2,8

46

0,1

 

 

 

1,1

2,0

0,8

4,8

 

2,8

 

 

 

1,0

47

0,1

 

 

 

0,7

4,5

2,3

3,2

 

1,1

 

 

 

19,5

48

1,5

 

 

 

3,6

2,5

0,2

0,4

 

5,6

 

 

 

0,5

49

0,1

 

 

 

2,1

0,3

2,5

1,6

 

2,2

 

 

 

3,0

50

2,4

 

 

 

1,9

3,3

0,9

3,6

 

3,0

 

 

 

5,8

51

2,8

 

 

 

1,0

2,0

1,1

0,8

 

1,1

 

 

 

3,3

52

0,4

 

 

 

2,2

4,3

0,6

3,2

 

2,1

 

 

 

0,0

53

0,3

 

 

 

1,2

6,0

0,4

0,4

 

0,3

 

 

 

2,0

54

0,0

 

 

 

2,8

0,3

1,0

0,0

 

0,1

 

 

 

2,5

55

0,1

 

 

 

3,5

1,0

1,2

0,8

 

0,2

 

 

 

0,0

56

0,1

 

 

 

1,9

0,8

0,7

4,8

 

4,9

 

 

 

4,0

57

0,1

 

 

 

4,8

1,5

1,0

0,0

 

4,9

 

 

 

3,8

58

0,3

 

 

 

3,3

0,3

1,3

0,0

 

2,3

 

 

 

1,0

59

0,9

 

 

 

2,4

3,8

0,9

0,8

 

4,6

 

 

 

1,8

60

0,1

 

 

 

 

1,3

1,0

0,0

 

7,0

 

 

 

2,0

61

0,1

 

 

 

 

3,3

0,5

0,4

 

0,1

 

 

 

10,0

62

0,1

 

 

 

 

2,3

0,8

0,8

 

0,9

 

 

 

13,3

63

0,1

 

 

 

 

4,0

0,7

0,0

 

0,9

 

 

 

2,8

64

0,4

 

 

 

 

3,0

0,9

0,8

 

1,7

 

 

 

2,8

65

1,1

 

 

 

 

1,5

1,2

4,0

 

3,0

 

 

 

0,8

66

0,5

 

 

 

 

0,5

0,8

1,6

 

0,1

 

 

 

8,5

67

0,9

 

 

 

 

0,3

4,3

2,4

 

2,9

 

 

 

1,0

68

0,0

 

 

 

 

1,5

2,9

3,2

 

4,6

 

 

 

6,0

69

0,0

 

 

 

 

0,5

1,6

1,2

 

4,6

 

 

 

4,3

70

0,0

 

 

 

 

1,3

1,5

0,8

 

8,8

 

 

 

3,3

71

0,0

 

 

 

 

0,8

1,9

0,0

 

1,9

 

 

 

2,0

72

0,0

 

 

 

 

3,5

1,4

1,6

 

1,2

 

 

 

2,0

73

0,0

 

 

 

 

1,0

0,9

1,2

 

2,2

 

 

 

2,0

74

0,0

 

 

 

 

0,5

0,5

3,2

 

1,6

 

 

 

6,8

75

0,0

 

 

 

 

1,0

6,2

6,4

 

8,8

 

 

 

1,5

76

0,0

 

 

 

 

0,8

1,1

1,2

 

0,1

 

 

 

4,5

77

0,1

 

 

 

 

0,5

1,3

2,4

 

0,3

 

 

 

1,3

78

 

 

 

 

 

1,0

1,2

1,6

 

0,6

 

 

 

2,0

79

 

 

 

 

 

3,0

0,7

1,6

 

1,6

 

 

 

3,8

80

 

 

 

 

 

2,3

0,8

0,8

 

1,5

 

 

 

2,5

81

 

 

 

 

 

2,3

0,5

1,2

 

0,1

 

 

 

2,8

82

 

 

 

 

 

3,0

2,5

0,0

 

12,6

 

 

 

2,0

83

 

 

 

 

 

1,3

0,7

0,0

 

3,9

 

 

 

5,5

84

 

 

 

 

 

0,5

2,7

3,2

 

0,1

 

 

 

0,8

85

 

 

 

 

 

1,3

2,0

0,0

 

0,8

 

 

 

1,3

86

 

 

 

 

 

0,3

0,8

0,8

 

2,1

 

 

 

2,5

87

 

 

 

 

 

1,0

0,3

1,2

 

0,9

 

 

 

2,0

88

 

 

 

 

 

0,8

0,6

0,8

 

2,4

 

 

 

2,8

89

 

 

 

 

 

1,5

0,9

1,6

 

1,9

 

 

 

1,5

90

 

 

 

 

 

2,3

0,8

0,0

 

0,1

 

 

 

4,5

91

 

 

 

 

 

0,5

1,0

0,0

 

0,2

 

 

 

6,5

92

 

 

 

 

 

2,5

6,1

1,2

 

0,1

 

 

 

1,5

93

 

 

 

 

 

5,0

1,4

 

 

0,2

 

 

 

1,5

94

 

 

 

 

 

0,8

5,0

 

 

0,1

 

 

 

3,5

95

 

 

 

 

 

2,0

1,1

 

 

1,2

 

 

 

2,8

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

1,0

97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

2,5

98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

 

 

 

1,8

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,1

 

 

 

2,0

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

103

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,3

107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0

109

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,8

111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

112

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,8

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

114

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,3

115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,8

116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3

118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0

119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,8

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5

121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0

122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,3

124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5”


26.3.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 92/7


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/443

(2020. gada 25. marts),

ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 atļauj mainīt jaunā pārtikas produkta “kviešu (Triticum aestivum) dīgļu ekstrakts, kas bagāts ar spermidīnu” specifikāciju un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 (2015. gada 25. novembris) par jauniem pārtikas produktiem un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1169/2011 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 258/97 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1852/2001 (1), un jo īpaši tās 12. pantu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2015/2283 paredz, ka Savienībā tirgū drīkst laist tikai atļautus jaunos pārtikas produktus, kuri ir iekļauti Savienības sarakstā.

(2)

Uz Regulas (ES) 2015/2283 8. panta pamata tika pieņemta Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2470 (2), ar ko izveido atļauto jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 12. pantu Komisijai jālemj par atļaujas piešķiršanu jaunam pārtikas produktam, par tā laišanu Savienības tirgū un par Savienības saraksta atjaunināšanu.

(4)

2017. gada 6. decembrī uzņēmums TLL The Longevity Labs GmbH (“pieteikuma iesniedzējs”) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 258/97 (3) 5. pantu informēja Komisiju par nodomu kā jaunu pārtikas produktu tirgū laist kviešu (Triticum aestivum) dīgļu ekstraktu, kas bagāts ar spermidīnu. Tāpēc ar spermidīnu bagāts kviešu dīgļu ekstrakts tika iekļauts Savienības jauno pārtikas produktu sarakstā.

(5)

2019. gada 6. augustā pieteikuma iesniedzējs iesniedza Komisijai lūgumu mainīt ar spermidīnu bagāta kviešu dīgļu ekstrakta specifikāciju saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 10. panta 1. punktu. Pieteikuma iesniedzējs lūdza kadaverīna līmeni no pašreizējiem < 0,1 μg/g paaugstināt līdz ≤ 16,0 μg/g.

(6)

Pieteikuma iesniedzējs lūgumu pamatoja, norādot, ka izmaiņas ir nepieciešamas, lai atspoguļotu kadaverīna dabisko saturu līdz ≤ 16,0 μg/g, ko iespējams analītiski noteikt kviešu (Triticum aestivum) dīgļos. Patlaban ar spermidīnu bagāta kviešu dīgļu ekstraktā atļautais kadaverīna saturs, proti, < 0,1 μg/g, atspoguļo analītiskās metodes kvalitatīvās noteikšanas robežu, kuru pieteikuma iesniedzējs kļūdas pēc sākotnējā paziņojumā bija norādījis par kadaverīna specifikācijas robežvērtību un kura pēcāk Savienības sarakstā tika norādīta šā jaunā pārtikas produkta specifikācijā.

(7)

Kadaverīns ir diamīns, kurš kopā ar histamīnu, tiramīnu un putrescīnu pieder pie biogēniem amīniem, kas dabiski veidojas baktēriju olbaltummaiņas rezultātā.

(8)

Biogēnu amīnu radītos riskus veselībai Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) novērtēja 2011. gadā (4). Zinātniskajā atzinumā Iestāde norādīja, ka analītiskā informācija un dalībvalstu sniegtie dati par pārtikas patēriņu liecina, ka virknē pārtikas produktu (alkoholiskajos dzērienos, garšvielās, zivīs un zivju produktos, gaļā, piena produktos, dārzeņos un dārzeņu produktos) vidējais kadaverīna saturs ir līdz 184 mg kilogramā pārtikas produkta, un tā rezultātā uzņemtais daudzums sasniedz līdz 116,1 mg kadaverīna dienā.

(9)

Ņemot vērā, ka ierosinātais maksimālais kadaverīna līmenis jaunajā pārtikas produktā būs par vismaz trim kārtām mazāks nekā kadaverīna daudzums, kas tiek uzņemts parasta uztura ietvaros, Komisija uzskata, ka ierosinātās kadaverīna līmeņa izmaiņas ar spermidīnu bagāta kviešu dīgļu ekstrakta specifikācijā negroza jaunā pārtikas produkta atļauju pamatojošos drošības apsvērumus un ka šim pieteikumam nav vajadzīgs Iestādes sniegts drošuma novērtējums saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2283 10. panta 3. punktu. Tāpēc ir lietderīgi jaunā pārtikas produkta “kviešu dīgļu ekstrakts, kas bagāts ar spermidīnu” specifikāciju grozīt, atļaujot pieteikuma iesniedzēja lūgto kadaverīna robežvērtību.

(10)

Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(11)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Savienības atļauto jauno pārtikas produktu sarakstā, kas paredzēts Regulas (ES) 2015/2283 6. pantā un iekļauts Īstenošanas regulā (ES) 2017/2470, ierakstu par jauno pārtikas produktu “kviešu (Triticum aestivum) dīgļu ekstrakts, kas bagāts ar spermidīnu” groza, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 25. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 327, 11.12.2015., 1. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2470 (2017. gada 20. decembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2283 izveido jauno pārtikas produktu Savienības sarakstu (OV L 351, 30.12.2017., 72. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 258/97 (1997. gada 27. janvāris), kas attiecas uz jauniem pārtikas produktiem un jaunām pārtikas produktu sastāvdaļām (OV L 43, 14.2.1997., 1. lpp.).

(4)  EFSA Journal 2011; 9(10):2393.


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2017/2470 pielikuma 2. tabulas (“Specifikācijas”) ierakstu “Kviešu (Triticum aestivum) dīgļu ekstrakts, kas bagāts ar spermidīnu” aizstāj ar šādu:

Atļautais jaunais pārtikas produkts

Specifikācijas

Kviešu (Triticum aestivum) dīgļu ekstrakts, kas bagāts ar spermidīnu

Apraksts/definīcija

Kviešu dīgļu ekstraktu, kas bagāts ar spermidīnu, iegūst no nefermentētiem, neasnojošiem kviešu (Triticum aestivum) dīgļiem, un tas notiek, izmantojot cietās fāzes–šķidruma ekstrakciju, kura pārsvarā vērsta uz poliamīniem.

Spermidīns:(N-(3-aminopropil)butān-1,4-diamīns):0,8–2,4 mg/g

Spermīns: 0,4–1,2 mg/g

Spermidīna trihlorīds: < 0,1 μg/g

Putrescīns: < 0,3 mg/g

Kadaverīns: ≤ 16,0 μg/kg

Mikotoksīni

Aflatoksīni (kopējais saturs): < 0,4 μg/kg

Mikrobioloģiskie kritēriji

Kopējais aerobo baktēriju saturs: < 10 000 KVV/g

Rauga un pelējuma sēnītes: < 100 KVV/g

Escherichia coli: < 10 KVV/g

Salmonellas: 25 g paraugā nekonstatē

Listeria monocytogenes: 25 g paraugā nekonstatē”


26.3.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 92/10


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/444

(2020. gada 25. marts),

ar ko ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/1570 atcelto saistību pārkāpšanas dēļ atzīst par nederīgiem Wuxi Suntech Power Co. Ltd izdotos rēķinus

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1036 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1), un jo īpaši tās 8. pantu un 14. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regulu (ES) 2016/1037 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (2), un jo īpaši tās 13. pantu un 24. pantu,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1238/2013 (3), ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē noteikto pagaidu maksājumu par Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no tās nosūtīta kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importu, un jo īpaši tās 3. pantu,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1239/2013 (4), ar ko nosaka galīgo kompensācijas maksājumu tādu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā vai kurus nosūta no Ķīnas Tautas Republikas, un jo īpaši tās 2. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2017. gada 1. marta Īstenošanas regulu (ES) 2017/366 (5), ar kuru nosaka galīgos kompensācijas maksājumus Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1037 18. panta 2. punktu, un izbeidz daļējas starpposma pārskatīšanas izmeklēšanu, kas veikta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1037 19. panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2017. gada 1. marta Īstenošanas regulu (ES) 2017/367 (6), ar kuru nosaka galīgos kompensācijas maksājumus Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, un izbeidz daļējas starpposma pārskatīšanas izmeklēšanu, kas veikta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 3. punktu,

ņemot vērā Komisijas 2017. gada 15. septembra Īstenošanas regulu (ES) 2017/1570 (7), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2017/366 un Īstenošanas regulu (ES) 2017/367, ar kurām nosaka galīgos kompensācijas un antidempinga maksājumus Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam, un atceļ Īstenošanas lēmumu 2013/707/ES, ar ko apstiprina tādu saistību pieņemšanu, kuras piedāvātas saistībā ar antidempinga un antisubsidēšanas procedūru attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importu galīgo pasākumu piemērošanas periodā,

tā kā:

A.   SAISTĪBAS UN CITI PASĀKUMI

(1)

Padome ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1238/2013 noteica galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas Republikas (“ĶTR”) izcelsmes vai no ĶTR nosūtītu moduļu un elementu (“attiecīgais ražojums”) importam Savienībā. Padome ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1239/2013 attiecīgā ražojuma importam Savienībā noteica arī galīgo kompensācijas maksājumu.

(2)

Ķīnas Iekārtu un elektronisko ražojumu importa un eksporta tirdzniecības palāta (“CCCME”) ražotāju eksportētāju grupas, kā arī ar tiem saistītu personu, vārdā iesniedza Komisijai cenu saistības. Minētās cenu saistības Komisija ar Lēmumu 2013/423/ES (8) pieņēma attiecībā uz pagaidu antidempinga maksājumu. Pēc ražotāju eksportētāju grupas un CCCME paziņojuma par cenu saistību grozīto versiju Komisija ar 2013. gada 4. decembra Lēmumu 2013/707/ES (9) apstiprināja, ka galīgo antidempinga un kompensācijas pasākumu piemērošanas periodā pieņem grozītās cenu saistības (“saistības”). Saistības tika pieņemtas arī no Wuxi Suntech Power Co. Ltd, uz ko tiek attiecināts Taric papildu kods B796 (“Wuxi Suntech”).

(3)

Komisija turklāt pieņēma lēmumu, kas precizē saistību īstenošanu (10), un piecpadsmit regulas, ar ko tiek atsaukta vairāku ražotāju eksportētāju piedāvāto saistību pieņemšana un vajadzības gadījumā tiek atzīti par nederīgiem saistību rēķini (11).

(4)

Komisija ar Īstenošanas regulu (ES) 2016/185 (12) un Īstenošanas regulu (ES) 2016/184 (13) paplašināja galīgos antidempinga un kompensācijas maksājumus, kas noteikti Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam, attiecinot tos arī uz tādu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importu, kuri nosūtīti no Malaizijas un Taivānas, kā arī paredzot izņēmumu attiecībā uz vairākiem faktiskiem ražotājiem.

(5)

Komisija ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/367 (“termiņbeigu pārskatīšanas antidempinga regula”) paplašināja galīgo antidempinga maksājumu, to attiecinot uz ĶTR izcelsmes vai no ĶTR nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importu, pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, un izbeidza daļējas starpposma pārskatīšanas izmeklēšanu, kas veikta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 3. punktu (“antidempinga pamatregula”).

(6)

Komisija ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/366 (“termiņbeigu pārskatīšanas antisubsidēšanas regula”) paplašināja galīgo kompensācijas maksājumu, to attiecinot uz ĶTR izcelsmes vai no ĶTR nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importu, pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1037 18. panta 2. punktu, un izbeidza daļējas starpposma pārskatīšanas izmeklēšanu, kas veikta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1037 19. panta 3. punktu (“antisubsidēšanas pamatregula”).

(7)

Komisija ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/1570 (“atcelšanas regula”) saistības atcēla.

(8)

Komisija ar Paziņojumiem 2018/C 310/06 (14) un 2018/C 310/07 (15) darīja zināmu, ka antidempinga maksājuma un antisubsidēšanas maksājuma, ko piemēro ĶTR izcelsmes vai no ĶTR nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam, termiņš ir 2018. gada 3. septembris.

B.   SAISTĪBU NOTEIKUMI

(9)

Saskaņā ar saistību noteikumiem ražotāji eksportētāji cita starpā piekrita attiecīgo ražojumu pirmajam neatkarīgajam pircējam Savienībā nepārdot zem noteiktās minimālās importa cenas (“MIC”). Uz MIC attiecās ceturkšņa korekcijas mehānisms, kas izmanto moduļu starptautiskās tūlītējās cenas, kuras norādītas Bloomberg datubāzē.

(10)

Ražotāji eksportētāji arī piekrita attiecīgo ražojumu pārdot tikai tieši. Šo saistību izpildei tieša pārdošana ir pārdošana pirmajam neatkarīgajam pircējam Savienībā vai ar saistībās norādītas saistītas personas starpniecību Savienībā.

(11)

Saistību noteikumos ir arī sīki aprakstīts eksportētāja ziņošanas pienākums pret Komisiju, kā arī tas, ka minēto pienākumu nepildīšana ir saistību pārkāpums.

(12)

Saistībās paredzētais ziņošanas pienākums paredz, ka katrs eksportētājs Komisijai iesniedz arī ceturkšņa ziņojumus par tiešajiem pārdošanas darījumiem ar neatkarīgiem pircējiem Savienībā, par pārdošanas darījumiem ar saistītām personām, kas norādītas saistībās, Savienībā un par pārdošanas darījumiem, kas ar to saistītām personām, kas norādītas saistībās, bijuši ar pirmo neatkarīgo pircēju Savienībā. Tas nozīmē, ka minētajos ceturkšņa ziņojumos ietvertajiem datiem ir jābūt pilnīgiem un pareiziem un ka paziņotie darījumi pilnībā atbilst saistību noteikumiem. Ziņošana par tālākpārdošanas darījumiem Savienībā ir īpašs pienākums, kas pildāms tad, ja ražojums, uz kuru attiecas saistības, pirmajam neatkarīgajam pircējam tiek pārdots ar saistībās norādīta saistīta importētāja starpniecību. Tikai minētie ziņojumi ļauj Komisijai uzraudzīt, vai saistītā importētāja tālākpārdošanas cenas pirmajam neatkarīgajam pircējam atbilst MIC.

(13)

Saistības paredz, ka arī par visu ar ražotāju eksportētāju saistīto personu pārkāpumiem atbild katrs ražotājs eksportētājs, neatkarīgi no tā, vai tās ir norādītas saistībās.

(14)

Tāpat ražotāji eksportētāji apņēmās apspriesties ar Komisiju par grūtībām vai jautājumiem, tehniskiem vai citādiem, kas var rasties saistību īstenošanas laikā.

C.   SAISTĪBU ATCELŠANA

(15)

Saistības sākotnēji tika pieņemtas no vairāk nekā 120 uzņēmumiem / uzņēmumu grupām. Kopš tā laika Komisija ir atsaukusi saistību pieņemšanu attiecībā uz deviņpadsmit uzņēmumiem. Tika konstatēts, ka saistības pārkāpa septiņpadsmit no šiem uzņēmumiem, savukārt pārējo divu uzņēmumu darījumdarbības modeļi praktiski neļāva uzraudzīt to atbilstību saistībām. Turklāt no šīm saistībām brīvprātīgi atteicās 16 citi Ķīnas uzņēmumi.

(16)

Ar atcelšanas regulu Komisija saistības atcēla un ieviesa mainīgo maksājumu minimālās importa cenas veidā (“MIC mainīgais maksājums”). MIC veidā ieviestais mainīgais maksājums darbojas tādējādi, ka maksājumus nepiemēro atbilstīgajam importam, kura deklarētā vērtība atbilst MIC vai to pārsniedz. Turklāt muitas dienesti iekasē maksājumus nekavējoties, ja ražojums importēts par cenu, kas ir zemāka par MIC veidā ieviesto mainīgo maksājumu. Atcelšanas regula stājās spēkā 2017. gada 1. oktobrī, un tādējādi tā ir piemērojama ratione temporis tikai importam, kas veikts minētajā dienā vai pēc tās.

(17)

2017. gada 1. oktobrī, kad stājās spēkā atcelšanas regula, Komisija turpināja izmeklēt pirms minētās dienas izdoto saistību rēķinu atbilstību saistībām un uzskatīja, ka ir lietderīgi sākt jaunas izmeklēšanas par rēķiniem, kas izdoti, kamēr saistības vēl bija spēkā. Minētajās izmeklēšanās tiks uzskatīts, ka, pieņemot deklarāciju laišanai brīvā apgrozībā, rodas muitas parāds: a) ja par importu, par ko rēķinus izrakstījuši uzņēmumi, uz kuriem attiecas saistības, tiek konstatēts, ka viens vai vairāki šo saistību nosacījumi nav izpildīti; vai b) ja Komisija regulā vai lēmumā, kurā norādīti konkrēti darījumi, konstatē, ka saistības ir pārkāptas, un attiecīgos saistību rēķinus atzīst par nederīgiem. Tāpat par nederīgiem var tikt atzīti rēķini, kas atbilstīgi iepriekšējam režīmam izdoti pirms 2017. gada 1. oktobra un 2017. gada 1. oktobrī vai vēlāk izmantoti kā komercrēķini par importu.

(18)

Komisija ar Īstenošanas regulu (ES) 2018/1551 (16) un Īstenošanas regulu (ES) 2019/1329 (17) atzina par nederīgiem triju ražotāju eksportētāju rēķinus saistību pārkāpšanas dēļ, kamēr tās joprojām bija spēkā.

D.   RAŽOTĀJU EKSPORTĒTĀJU UZRAUDZĪBA

(19)

Pamatojoties uz antidempinga pamatregulas 8. panta 7. punktu, 8. panta 9. punktu un 14. panta 7. punktu un antisubsidēšanas pamatregulas 13. panta 7. punktu, 13. panta 9. punktu un 24. panta 7. punktu, Komisija iepazinās ar saistību atbilstības pierādījumiem, kurus uzņēmums Wuxi Suntech bija iesniedzis Vācijas muitas dienestiem. Komisija dziļāk analizēja informāciju, ko tai, pildot savu ziņošanas pienākumu, iesniedzis Wuxi Suntech.

(20)

Secinājumi, kas uzskaitīti 21.–23. apsvērumā, aplūko iespējamos Wuxi Suntech saistību pārkāpumus laikā, kad tās joprojām bija spēkā.

E.   PAMATS SAISTĪBU RĒĶINUS ATZĪT PAR NEDERĪGIEM

(21)

Kamēr saistības bija spēkā, Wuxi Suntech bija trīs saistīti importētāji Savienībā, proti, Suntech Power Deutschland GmbH (“Suntech Deutschland”) Vācijā, Suntech Power Italy Co, Srl (“Suntech Italy”) Itālijā un Suntech Europe France (“Suntech France”) Francijā. Šie uzņēmumi saistībās ir reģistrēti kā personas, kas ir saistītas ar Wuxi Suntech. Wuxi Suntech nekad nav pieprasījis, lai attiecībā uz šīm saistītajām personām tiktu atsauktas saistības.

(22)

2018. gadā lietas C-226/18 (18) sakarībā Komisija uzzināja, ka vairāki 2014. gada rēķini, ko Wuxi Suntech bija izdevis Suntech Deutschland, tika iesniegti muitošanai Vācijā, neziņojot Komisijai par tiem kā par tālākpārdošanas darījumiem saistību ietvaros, un tādējādi tika pārkāpti (9) un 12. apsvērumā izklāstītie saistību noteikumi.

(23)

Veikusi padziļinātu pārbaudi saistību uzraudzības sistēmā, Komisija konstatēja, ka tālākpārdošanas līmenī (19) atbilstoši saistību noteikumiem netika ziņots par 28 darījumiem no Wuxi Suntech uz Suntech Deutschland, diviem darījumiem no Wuxi Suntech uz Suntech Italy un astoņiem darījumiem no Wuxi Suntech uz Suntech France.

F.   ATTIECĪGIE SAISTĪBU RĒĶINI

(24)

Pārdošanas darījumi, kurus Wuxi Suntech bija veicis, pārkāpjot saistības (21.–23. apsvērums), ir saistīti ar šādiem saistību rēķiniem.

Precēm, uz kurām attiecas saistības, pievienotā komercrēķina numurs

Datums

SFDE20140601~0640

30.6.2014.

SFDE20140245~0284

30.6.2014.

SFDE20140165~0204

30.6.2014.

SFDE20140001~0002

13.6.2014.

SFDE20140005~0044

30.6.2014.

SFDE20140481~0520

30.6.2014.

SFDE20140045~0084

30.6.2014.

SFDE20140365~0404

30.6.2014.

SFDE20140285~0324

30.6.2014.

SFDE20140561~0600

30.6.2014.

SFDE20140325~0364

30.6.2014.

SFDE20140721~0760

30.6.2014.

SFDE20140125~0164

30.6.2014.

SFDE20140761~0800

30.6.2014.

SFDE20140445~0480

30.6.2014.

SFDE20140641~0680

30.6.2014.

SFDE20140521~0560

30.6.2014.

SFDE20140205~0244

30.6.2014.

SFDE20140681~0720

30.6.2014.

SFDE20140405~0444

30.6.2014.

SFDE20140085~0124

30.6.2014.

SFDE20140003~0004

11.7.2014.

REF0001~0040

19.9.2014.

REF_EXWX0023~0027

19.9.2014.

REF_EXWX0001~0022

19.9.2014.

0308001312-009

21.5.2014.

0308001312-015

17.7.2014.

Lavansol201400001

13.3.2014.

G.   RAKSTISKI IESNIEGTA DOKUMENTĀCIJA UN UZKLAUSĪŠANA

(25)

Ieinteresētās personas tika informētas par konstatējumiem, īpaši par nodomu atzīt par nederīgiem saistību rēķinus. Ieinteresētajām personām tika dota iespēja tikt uzklausītām un izteikt piezīmes saskaņā ar antidempinga pamatregulas 8. panta 9. punktu un antisubsidēšanas pamatregulas 13. panta 9. punktu.

(26)

Wuxi Suntech iesniedza rakstisku dokumentāciju 2019. gada 29. jūlijā, 2019. gada 4. septembrī, 2019. gada 26. septembrī, 2020. gada 20. janvārī un 2020. gada 3. martā.

(27)

Pēc Wuxi Suntech pieprasījuma 2019. gada 28. augustā un 2020. gada 7. februārī notika uzklausīšana ar Komisijas dienestiem.

(28)

Wuxi Suntech apgalvoja, ka tā īpašumtiesības mainījās 2014. gada 11. martā, pēc tam, kad Ķīnas Tautas vidējā līmeņa tiesa bija apstiprinājusi pārstrukturēšanas plānu, visas Wuxi Suntech daļas iegādājās Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co., Ltd, Shunfeng Photovoltaic International Limited (20) meitasuzņēmums.

(29)

Wuxi Suntech apgalvoja, ka šāda akcionāru pārstrukturēšana izslēdza Suntech Power Holdings Co., Ltd (“Suntech Holdings”) (21)Wuxi Suntech galveno mātessabiedrību. Suntech Holdings bija arī Suntech France, Suntech Deutschland un Suntech Italy galvenais īpašnieks, tāpēc Wuxi Suntech apgalvoja, ka no 2014. gada 11. marta šie Eiropas uzņēmumi vairs nebija saistīti ar Wuxi Suntech. Tādējādi no tās dienas Wuxi Suntech vairs nebija pienākuma ziņot par attiecīgajiem darījumiem kā par tālākpārdošanas darījumiem saistību ietvaros. Wuxi Suntech apgalvoja, ka tas saistībās paredzēto ziņošanas pienākumu nav pārkāpis.

(30)

Wuxi Suntech apgalvoja arī, ka bija informējis Komisiju par šo īpašumtiesību maiņu. Wuxi Suntech uzskatīja, ka jau 2013. gada decembrī ar sava padomdevēja starpniecību tas bija informējis Komisiju par gaidāmajām izmaiņām uzņēmuma struktūrā. Sava viedokļa pamatošanai tas atsaucās uz 2014. gada 6. janvāra e-pasta vēstuli, kurā bija minēta 2013. gada decembra saziņa, bet nebija sīkākas informācijas par šo jautājumu. Turklāt tas norādīja, ka 2014. gada 22. maijā atbildē uz jautājumiem anketā par nosaukuma maiņu, ko tam bija nosūtījusi Komisija, Wuxi Suntech Komisijai paziņoja, ka vairs nav saistīts ar minētajiem trim uzņēmumiem Eiropā.

(31)

Wuxi Suntech piedevām uzskata, ka uzņēmuma saistību 5.16. punktā noteiktais ziņošanas pienākums attiecībā uz izmaiņām tā uzņēmuma struktūrā ir pienācīgi izpildīts, pēdējoreiz – ar informācijas izpaušanu 2014. gada 22. maijā.

(32)

Wuxi Suntech sniedza alternatīvu argumentu, ka Komisija nevar atzīt par nederīgiem saistību rēķinus un dot rīkojumu iekasēt maksājumus, iespējams, ar atpakaļejošu spēku par agrāko importu, kas jau laists brīvā apgrozībā. Saskaņā ar Wuxi Suntech sniegto informāciju, antidempinga un kompensācijas maksājumu iekasēšana ar atpakaļejošu spēku bez minētā importa iepriekšējas reģistrācijas un bez atkārtotas pagaidu maksājuma noteikšanas būtu antidempinga pamatregulas 8. panta 1., 9. un 10. punkta un 10. panta 5. punkta un antisubsidēšanas pamatregulas 13. panta 1., 9. un 10. punkta un 16. panta 5. punkta pārkāpums.

(33)

Visbeidzot Wuxi Suntech norādīja, ka pat tad, ja Komisija maksājumus varētu noteikt ar atpakaļejošu spēku, ir zaudējuši spēku un ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/1570 tika atzīti par spēkā neesošiem tādi Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1238/2013 3. panta 2. punkta b) apakšpunkta, Īstenošanas regulas (ES) 2017/367 2. panta 2. punkta b) apakšpunkta, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1239/2013 2. panta 2. punkta b) apakšpunkta un Īstenošanas regulas (ES) 2017/366 2. panta 2. punkta b) apakšpunkta noteikumi, kas to ļauj darīt, tādējādi pašlaik nav neviena juridiska noteikuma, kas ļautu atzīt par nederīgiem saistību rēķinus.

(34)

Komisija ņēma vērā ražotāja eksportētāja sniegtās piezīmes, un tās ir iztirzātas turpmāk.

(35)

Komisija vispirms izskatīja apgalvojumu par to, ka no 2014. gada 11. martaSuntech France, Suntech Deutschland un Suntech Italy nebija Wuxi Suntech saistītās personas un tāpēc uzņēmumam nebija pienākuma paziņot par tālākpārdošanas darījumiem. Lai savu apgalvojumu pamatotu, Wuxi Suntech pievienoja 2014. gada 21. marta apkārtrakstu (22), ar kuru Hong Kong Exchange and Clearing Limited un Stock Exchange of Hong Kong Limited (“HK birža”) paziņoja Shunfeng Photovoltaic International Limited akcionāriem par ierosināto “kapitāla daļu iegādi uzņēmumā Wuxi Suntech” (“iegāde”).

(36)

Apkārtrakstā norādīts, ka iegāde bija atkarīga no diviem nosacījumiem: a) no Ķīnas tiesas apstiprinājuma, ko tā tik tiešām sniedza 2013. gada 15. novembrī, un b) akcionāru kopsapulces apstiprinājuma, kas tika dots 2014. gada 7. aprīlī. Apkārtrakstā skaidrots, ka iegāde varētu stāties spēkā tikai pēc akcionāru balsojuma.

(37)

Komisijai 2019. gada 29. jūlijā pirmo reizi tika darīts zināms 2014. gada 21. marta apkārtraksts kā 5. pielikums tai pašā dienā Wuxi Suntech sniegtajā dokumentācijā. 2019. gada 28. augusta uzklausīšanā pēc Komisijas pieprasījuma tai tika sniegts apstiprinājums, ka akcionāru kopsapulce patiešām notika 2014. gada 7. aprīlī. Wuxi Suntech pierādījumus par šīs akcionāru sapulces norises dienu iesniedza tikai 2019. gada 4. septembrī 4. pielikuma veidā Wuxi Suntech padomdevēja tajā pašā dienā nosūtītā e-pasta vēstulē.

(38)

Tomēr Komisijai nav pienākuma pēc savas iniciatīvas uzraudzīt izmaiņas to uzņēmumu korporatīvajā struktūrā, kuri uzņēmušies saistības. Gluži pretēji, no saistību 5.16. un 9.6. punkta skaidri izriet, ka informēt Komisiju par šādām izmaiņām un izpildīt saistības līdz brīdim, kad faktiskās saistības ir mainītas, lai iekļautu izmaiņas, t. i., līdz agrāko saistīto uzņēmumu nosaukumi ir svītroti no saistībām, ir attiecīgā uzņēmuma pienākums.

(39)

Tomēr neatkarīgi no iegādes faktiskās dienas vēl aizvien ir būtiski izvērtēt, vai Wuxi Suntech ir izpildījis pienākumus, ko tas uzņēmies atbilstīgi saistību 5.16. un 9.6. punktam.

(40)

Komisija vispirms norādīja, ka par to, ka Wuxi Suntech vairs nav saistīts ar Suntech France, Suntech Deutschland un Suntech Italy, tā tika informēta tikai 2014. gada 22. maijā. Tādējādi vismaz attiecībā uz 2014. gada 13. marta un 2014. gada 21. maija rēķiniem nav šaubu, ka ir pārkāpti ziņošanas pienākumi.

(41)

Komisija uzskata, ka Wuxi Suntech bija saistošs arī ziņošanas pienākums laikā pēc 2014. gada 22. maija. Šie trīs saistītie uzņēmumi faktiski nekad nav tikuši oficiāli izslēgti no saistībām. Tāpēc Wuxi Suntech par tiem bija jāziņo līdz 2017. gada 1. oktobrim.

(42)

Saistību 5.16. punktā noteikts, ka CCCME un uzņēmums apņemas nekavējoties paziņot Komisijai visas saistību piemērošanas laikā notikušās izmaiņas tā uzņēmuma struktūrā. Turpat vēl norādīts, ka uzņēmums saprot, ka šādu izmaiņu dēļ var būt vajadzīgs grozīt konkrētus saistību aspektus.

(43)

Saskaņā ar saistību 9.6. punktu pielikumi ir saistību neatņemama sastāvdaļa. IX pielikumā ir uzskaitītas pilnīgi visas ar eksportētājiem saistītas personas Savienībā.

(44)

Ja šo abus noteikumus lasa kopā, tad var secināt, ka Wuxi Suntech juridiskie pienākumi, kas izriet no saistībām, palika spēkā, līdz no tām tika izslēgti ar to agrāk saistīti uzņēmumi Savienībā un stājās spēkā jauns atjaunināts IX pielikums. Tikai tad mainītos juridiskā situācija, proti, Wuxi Suntech varētu vairs neziņot par tālākpārdošanas darījumiem. Šādas izmaiņas nekad nav notikušas.

(45)

No Wuxi Suntech iesniegtajiem dokumentiem izriet, ka gatavošanās iegādes darījumam sākās 2013. gada oktobrī, vēl pirms Komisija pieņēma saistību piedāvājumu galīgajā posmā 2013. gada decembrī. Agrāk, 2013. gada jūlijā, Wuxi Suntech ar CCCME starpniecību bija iesniedzis parakstītu saistību piedāvājumu. Tas nebija mainījis saistību piedāvājumu, pirms to galīgajā posmā pieņēma Komisija. Tajās kā saistīti uzņēmumi bija norādīti trīs uzņēmumi un nekas nenorādīja uz iespējamajām gaidāmajām izmaiņām uzņēmuma struktūrā.

(46)

Ar saistību pieņemšanu tika izveidots tiešs, skaidrs un speciāls saziņas kanāls starp eksportētājiem un Komisijas dienestiem konkrēto no saistībām izrietošo pienākumu vajadzībām. Saistību tekstā norādīts, ka šis saziņas kanāls ir funkcionālā pastkastīte (23), lai gan turpat noteikts, ka iespējams tieši sazināties ar saistību jautājumos atbildīgo amatpersonu. Tāpēc Wuxi Suntech zināja, ka saziņa saistību jautājumos notiktu, izmantojot funkcionālo pastkastīti vai tieši sazinoties ar saistību jautājumos atbildīgo amatpersonu. Tomēr, lai Komisijai norādītu vai darītu zināmas izmaiņas uzņēmuma struktūrā, Wuxi Suntech nekad nebija neizmantojis šos saziņas kanālus.

(47)

Tā vietā Wuxi Suntech izveidoja jaunu saziņas kanālu; tas apgalvoja, ka, lai laikus norādītu uz gaidāmajām izmaiņām Wuxi Suntech struktūrā, tas jau 2013. gada decembrī vērsās pie Komisijas darba grupas antidempinga izmeklēšanas un antisubsidēšanas izmeklēšanas jautājumos. Wuxi Suntech nesniedza nekādus pierādījumus par šādu saziņu vai par to, kādos jautājumos bija notikusi informācijas apmaiņa, bet vienīgi atsaucās uz 2014. gada 6. janvāra e-pastu, kur minēta 2013. gada decembra saziņa.

(48)

Lai pieprasītu “konkrētu anketu / anketu par nosaukuma maiņu”, Wuxi Suntech uz sākotnējai antidempinga izmeklēšanai un antisubsidēšanas izmeklēšanai (24) paredzētiem jautājumiem izveidoto funkcionālo pastkastīti 2014. gada 6. janvārī nosūtīja e-pastu. Komisijas dienesti kā parasti, kad tiek pieprasīta nosaukuma maiņa, uzņēmumam Wuxi Suntech atbildēja, nosūtot tam pielāgotu anketu par nosaukuma maiņu. Tad 2014. gada 14. janvārīWuxi Suntech e-pastā sniedza sīkākus paskaidrojumus par sava uzņēmuma struktūras izmaiņām. Pēc tam 2014. gada 22. maijā tas sniedza atbildes uz jautājumiem anketā par nosaukuma maiņu. Šajā anketā pirmo reizi tika minēta uzņēmuma jaunā struktūra pilnībā un paskaidrots, ka Wuxi Suntech agrākie trīs saistītie uzņēmumi Savienībā ar to vairs nav saistīti.

(49)

2014. gada martā Wuxi Suntech vienpusēji lēma pārtraukt darīt zināmus Komisijai Suntech France, Suntech Deutschland un Suntech Italy tālākpārdošanas darījumus. Tomēr Wuxi Suntech nekad nebija izmantojis kādu no diviem saziņas kanāliem, lai lūgtu no saistību teksta svītrot Eiropas uzņēmumus.

(50)

Minētais vienpusējais lēmums tika pieņemts, lai gan no saistībām tā arī nebija izslēgti trīs Eiropas uzņēmumi, – tas bija pretrunā saistību saskaņotajiem noteikumiem. Saistību 5.16. punktā noteiktais juridiskais pienākums tika izpildīts tikai tad, kad agrāk saistītie uzņēmumi Eiropas Savienībā tika svītroti no saistību teksta. Līdz tam Wuxi Suntech bija jāpilda ziņošanas pienākums. No šādām izmaiņām izrietošie līgumriski bija jāpārvalda tiem uzņēmumiem, kuru struktūrā notika izmaiņas. Šo risku pārvaldīšana nebija Komisijas ziņā.

(51)

Lai šādas izmaiņas saistībās pamatotu, bija jāpievērš Komisijas uzmanība šādiem jautājumiem: iegādes pabeigšana, diena, kad tā varētu būt notikusi, un sekas saistību darbībai. Kamēr Komisija nebija pieņēmusi lēmumu par saistību noteikumu izmaiņu pieņemšanu, Wuxi Suntech bija jāievēro to noteikumi, ieskaitot ziņošanu par uzņēmumiem, kas saistībās norādīti kā saistīti uzņēmumi. Turklāt, ciktāl iegāde radīja vajadzību grozīt saistības, šādu izmaiņu rosināšana bija Wuxi Suntech ziņā.

(52)

Tāpēc Komisija uzskatīja, ka par 23. apsvērumā minētajiem Wuxi Suntech darījumiem ar Suntech Deutschland, Suntech Italy un Suntech France bija jāziņo tālākpārdošanas darījumu līmenī. Šī neziņošana ir saistību pārkāpums.

(53)

Pat tad, ja tas tā nebūtu bijis, neatkarīgi no konkrētā iegādes datuma noteikti bija jāziņo vismaz par tiem tālākpārdošanas darījumiem, uz kuriem attiecās rēķini, kas izdoti līdz 2014. gada 22. maijam. Tas ir tāpēc, ka šie darījumi notika pirms dienas, kad uzņēmums par sākotnējo izmeklēšanu atbildīgajai darba grupai paziņoja, ka tas vairs nav saistīts ar trim uzņēmumiem Savienībā. Tādējādi pirmais apgalvojums tiek noraidīts.

(54)

Attiecībā uz apgalvojumu par pasākumu noteikšanu ar atpakaļejošu spēku, Komisija konstatēja, ka saskaņā ar antidempinga pamatregulas 8. panta 10. punktu un antisubsidēšanas pamatregulas 13. panta 10. punktu pagaidu maksājumu var noteikt tikai tad, ja nav pabeigta izmeklēšana, kuras rezultātā notika saistību uzņemšanās. Taču minētie noteikumi nav piemērojami konkrētajā gadījumā.

(55)

Šajā gadījumā ir runa par antidempinga un kompensācijas maksājumu pagaidu nemaksāšanas atcelšanu, jo vairs netiek atzīts, ka tiek ievēroti nosacījumi to turpmākai nemaksāšanai.

(56)

Komisija atgādina, ka atbilstīgi tās Lēmumam 2013/423/ES saistību pārkāpums var būt saistīts ar konkrētiem darījumiem (25). Šie darījumi, ar kuriem tika pārkāptas saistības, bija redzami rēķinos, kurus Komisijai bija jāatzīst par nederīgiem. Tā tiek nodrošināts, ka dalībvalstu muitas dienesti pilnā apjomā iekasē muitas parādu. Tas neskar iespēju, ka, pamatojoties uz Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1238/2013 un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1239/2013 vispārīgajiem noteikumiem, muitas dienesti minēto parādu iekasē neatkarīgi no Komisijas formāli konstatētā saistību pārkāpuma.

(57)

Atzīdama tos par nederīgiem, Komisija paziņo dalībvalstu muitas dienestiem, ka ir atcelta piemērojamo antidempinga un kompensācijas maksājumu pagaidu neiekasēšana un ka par attiecīgo importu ir jāiekasē atsevišķi maksājumi. Šādos apstākļos stājas spēkā un tiek piemēroti galīgie maksājumi, kas noteikti, ievērojot antidempinga regulas 9. panta 4. punktu un antisubsidēšanas regulas 14. panta 4. punktu.

(58)

Ar minētā maksājuma iekasēšanu, kas būtu bijis jāveic jau no paša sākuma, nav pārkāpts atpakaļejoša spēka neesamības princips vai šajā gadījumā – tiesiskās paļāvības princips. Wuxi Suntech atradās tādā situācijā, kurā tas nedrīkstēja pārkāpt saistību nosacījumus, toties pagaidu kārtā varēja nemaksāt antidempinga un kompensācijas maksājumus. Tā kā tas minētos nosacījumus neievēroja, tas nevar pretendēt uz tiesisko paļāvību situācijā, kuru konkrētos apstākļos bija iespējams mainīt. Apgalvojums par iespējamu atpakaļejošu spēku tiek noraidīts.

(59)

Visbeidzot, Komisija izskatīja apgalvojumu par to, ka Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1238/2013 3. panta 2. punkta b) apakšpunkts, Īstenošanas regulas (ES) 2017/367 2. panta 2. punkta b) apakšpunkts, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1239/2013 2. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Īstenošanas regulas (ES) 2017/366 2. panta 2. punkta b) apakšpunkts zaudēja spēku un tika atzīts par spēkā neesošiem ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/1570. Tāpēc Wuxi Suntech apgalvo, ka vairs nav juridiska pamata saistību rēķinu atzīšanai par nederīgiem.

(60)

Komisija paskaidroja, ka saistības netika pildītas saistību piemērošanas laikā.

(61)

Kā minēts iepriekš 17. apsvērumā, Īstenošanas regulas (ES) 2017/1570 54. apsvērumā noteikts: “Komisija turpina veikt izmeklēšanu par atbilstību cenu saistībām un var sākt jaunas izmeklēšanas attiecībā uz precēm, kas laistas brīvā apgrozībā, kamēr cenu saistības joprojām bija spēkā. Minētajām izmeklēšanām joprojām piemēro Īstenošanas regulu (ES) 2017/366 un (ES) 2017/367 2. un 3. pantu. Jo īpaši, pieņemot deklarāciju ražojuma laišanai brīvā apgrozībā, muitas parāds radīsies: a) ja attiecībā uz importu, par ko rēķinus izrakstījuši uzņēmumi, uz kuriem attiecas saistības, tiek konstatēts, ka viens vai vairāki šo saistību nosacījumi nav izpildīti, vai b) ja Komisija regulā vai lēmumā, kurā norādīti konkrēti darījumi, konstatē, ka saistības ir pārkāptas, un paziņo, ka attiecīgie saistību rēķini ir nederīgi. Komisija arī uzskatīja, ka tādam ražotājam eksportētājam, attiecībā uz kuru konstatēts, ka tas ir pārkāpis saistības – pat ja šie konstatējumi izdarīti pēc cenu saistību beigām –, nebūtu jāpiemēro MIC mainīgais maksājums. Šādos gadījumos MIC mainīgais maksājums vairs nebūtu jāpiemēro. Pēc tam Komisijai ar to pašu tiesību aktu, kurā konstatēta neatbilstība, būtu jāizslēdz attiecīgā(-o) uzņēmuma(-u) nosaukums(-i) no jaunā VI pielikuma un jaunā 5. pielikuma.”

(62)

Šajā sakarā Komisija konstatēja, ka tās pilnvaras atzīt saistību rēķinus par nederīgiem izriet no antidempinga pamatregulas 14. panta un antisubsidēšanas pamatregulas 24. panta. Turklāt Komisijas īstenošanas regulā, ar kuru rēķini tiek atzīti par nederīgiem, ir norādītas tikai saistību pārkāpšanas juridiskās sekas, kas tieši izriet no antidempinga pamatregulas 8. panta un antisubsidēšanas pamatregulas 13. panta. Minētās pilnvaras ir ierakstītas vēlreiz Īstenošanas regulas (ES) 2017/366 2. pantā, Īstenošanas regulas (ES) 2017/367 2. pantā, kā arī Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1238/2013 3. pantā un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1239/2013 2. pantā.

(63)

Tā kā attiecīgais pārkāpums izpaudās laikā pirms tam, kad stājās spēkā atcelšanas regula, Komisija saistību rēķinus var atzīt par nederīgiem, piemērojot antidempinga pamatregulas 8. pantu un 14. pantu, antisubsidēšanas pamatregulas 13. pantu un 24. pantu, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1238/2013 3. pantu, Īstenošanas regulas (ES) 2017/367 2. pantu, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1239/2013 2. pantu un Īstenošanas regulas (ES) 2017/366 2. pantu. Fakts, ka Komisija par šo pārkāpumu uzzināja tikai pēc minēto noteikumu atcelšanas ar Īstenošanas regulu (ES) 2017/1570, nemazina vajadzību efektīvi piemērot minētos noteikumus un prasību atzīt rēķinus par nederīgiem no tā brīža, kad noticis pārkāpums. Tādēļ šis arguments tiek noraidīts.

H.   SAISTĪBU PĀRKĀPŠANA UN GALĪGO MAKSĀJUMU NOTEIKŠANA

(64)

Saskaņā ar antidempinga pamatregulas 8. panta 7. un 8. panta 9. punktu, antisubsidēšanas pamatregulas 13. panta 7. un 13. panta 9. punktu un saistību noteikumiem Komisija secina, ka Wuxi Suntech ir pārkāpis saistības, kamēr tās vēl bija spēkā.

(65)

Tāpēc 24. apsvērumā minētie Wuxi Suntech rēķini saskaņā ar antidempinga pamatregulas 8. panta 7., 8., 9. un 14. punktu, antisubsidēšanas pamatregulas 13. panta 7. un 9. punktu un 24. pantu, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1238/2013 3. panta 2. punkta b) apakšpunktu, Īstenošanas regulas (ES) 2017/367 2. panta 2. punkta b) apakšpunktu, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1239/2013 2. panta 2. punkta b) apakšpunktu un Īstenošanas regulas (ES) 2017/366 2. panta 2. punkta b) apakšpunktu, kas bija spēkā brīdī, kad tika pieņemta muitas deklarāciju par laišanu brīvā apgrozībā, tiek atzīti par nederīgiem.

(66)

To, vai ir beidzies piemērojamais noilguma laikaposms, nosaka valsts muitas dienesti saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (26) 221. panta un Regulas (ES) Nr. 952/2013 (27) 103. panta noteikumiem. Tā kā minētie noteikumi ir materiālo tiesību normas, to piemērošana ratione temporis ir atkarīga no dienas, kad preces nonāk brīvā apgrozībā (28).

(67)

Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2913/92 218. pantu et seq un Regulas (ES) Nr. 952/2013 105. pantu valsts muitas dienestiem būtu jāatgūst un jāiegrāmato muitas parāds, kas radies brīdī, kad pieņemta deklarācija laišanai brīvā apgrozībā.

(68)

Komisija arī atgādina – ja dalībvalstu muitas dienestu rīcībā ir norādes, ka saistību rēķinā iekļautā cena neatbilst faktiski samaksātajai, muitas dienestiem jāizmeklē, vai nav pārkāpta prasība saistību rēķinos iekļaut visus rabatus un vai ir ievērota MIC.

(69)

Ja dalībvalstu muitas dienesti secina, ka ir noticis šāds pārkāpums vai nav ievērota MIC, tiem rezultātā būtu jāiekasē maksājumi.

(70)

Lai, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 4. panta 3. punktu, atvieglotu dalībvalstu muitas dienestu darbu, šādās situācijās Komisijai konfidenciāli dokumenti un cita informācija par saistībām būtu jāsniedz vienīgi valsts procedūru vajadzībām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Saistību rēķini, kas uzskaitīti pielikumā, tiek atzīti par nederīgiem.

2.   Iekasē antidempinga un kompensācijas maksājumus, kuri saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1238/2013 3. panta 2. punkta b) apakšpunktu, Īstenošanas regulas (ES) 2017/367 2. panta 2. punkta b) apakšpunktu, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1239/2013 2. panta 2. punkta b) apakšpunktu un Īstenošanas regulas (ES) 2017/366 2. panta 2. punkta b) apakšpunktu bija maksājami brīdī, kad tika pieņemta muitas deklarācija par laišanu brīvā apgrozībā, izņemot gadījumus, kad ir beigušies atbilstīgi Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (29) 221. panta un Regulas (ES) Nr. 952/2013 (30) 103. panta noteikumiem piemērojamie noilguma laikaposmi.

2. pants

1.   Ja dalībvalstu muitas dienestu rīcībā ir norādes, ka cena, kas saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1238/2013 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu, Īstenošanas regulas (ES) 2017/367 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1239/2013 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu un Īstenošanas regulas (ES) 2017/366 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu iekļauta saistību rēķinā, ko izdevis Wuxi Suntech Power Co. Ltd pirms šīs regulas stāšanās spēkā, neatbilst samaksātajai cenai un tādējādi minētie uzņēmumi var būt saistības pārkāpuši, muitas dienesti, ja nepieciešams valsts procedūru veikšanai, var lūgt Komisiju sniegt tiem saistību kopiju un citu informāciju, kas vajadzīga, lai varētu pārbaudīt, kāda saistību rēķina izdošanas dienā bijusi piemērojamā minimālā importa cena.

2.   Ja 1. punktā minētajā pārbaudē konstatē, ka atlaides un rabati nav iekļauti komercrēķinā, iekasē maksājumus, kas rezultātā jāveic saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1238/2013 3. panta 2. punkta a) apakšpunktu, Īstenošanas regulas (ES) 2017/367 2. panta 2. punkta a) apakšpunktu, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1239/2013 2. panta 2. punkta a) apakšpunktu un Īstenošanas regulas (ES) 2017/366 2. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

3.   Saskaņā ar 1. punktu sniegto informāciju var izmantot tikai to maksājumu izpildes nodrošināšanai, kuri jāveic saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1238/2013 3. panta 2. punkta a) apakšpunktu, Īstenošanas regulas (ES) 2017/367 2. panta 2. punkta a) apakšpunktu, Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1239/2013 2. panta 2. punkta a) apakšpunktu un Īstenošanas regulas (ES) 2017/366 2. panta 2. punkta a) apakšpunktu. Šajā sakarā dalībvalstu muitas dienesti minēto informāciju minēto maksājumu parādniekam var sniegt vienīgi nolūkā aizsargāt viņa tiesības uz aizstāvību. Šāda informācija nekādā gadījumā nav izpaužama trešām personām.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 25. martā

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.

(2)  OV L 176, 30.6.2016., 55. lpp.

(3)  OV L 325, 5.12.2013., 1. lpp.

(4)  OV L 325, 5.12.2013., 66. lpp.

(5)  OV L 56, 3.3.2017., 1. lpp.

(6)  OV L 56, 3.3.2017., 131. lpp.

(7)  OV L 238, 16.9.2017., 22. lpp.

(8)  OV L 209, 3.8.2013., 26. lpp.

(9)  OV L 325, 5.12.2013., 214. lpp.

(10)  OV L 270, 11.9.2014., 6. lpp.

(11)  Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/866 (OV L 139, 5.6.2015., 30. lpp.), (ES) 2015/1403 (OV L 218, 19.8.2015., 1. lpp.), (ES) 2015/2018 (OV L 295, 12.11.2015., 23. lpp.), (ES) 2016/115 (OV L 23, 29.1.2016., 47. lpp.), (ES) 2016/1045 (OV L 170, 29.6.2016., 5. lpp.), (ES) 2016/1382 (OV L 222, 17.8.2016., 10. lpp.), (ES) 2016/1402 (OV L 228, 23.8.2016., 16. lpp.), (ES) 2016/1998 (OV L 308, 16.11.2016., 8. lpp.), (ES) 2016/2146 (OV L 333, 8.12.2016., 4. lpp.), (ES) 2017/454 (OV L 71, 16.3.2017., 5. lpp.), (ES) 2017/941 (OV L 142, 2.6.2017., 43. lpp.), (ES) 2017/1408 (OV L 201, 2.8.2017., 3. lpp.), (ES) 2017/1497 (OV L 218, 24.8.2017., 10. lpp.), (ES) 2017/1524 (OV L 230, 6.9.2017., 11. lpp.), (ES) 2017/1589 (OV L 241, 20.9.2017., 21. lpp.), ar kurām atsauc vairāku ražotāju eksportētāju saistību pieņemšanu.

(12)  OV L 37, 12.2.2016., 76. lpp.

(13)  OV L 37, 12.2.2016., 56. lpp.

(14)  OV C 310, 3.9.2018., 4. lpp.

(15)  OV C 310, 3.9.2018., 5. lpp.

(16)  OV L 260, 17.10.2018., 8. lpp.

(17)  OV L 207, 7.8.2019., 12. lpp.

(18)  EU:C:2019:440.

(19)  Saistības nosaka, ka “tālākpārdošanas rēķins” ir pārdošanas rēķins, kuru saistītā persona Savienībā izdevusi pirmajam neatkarīgajam pircējam Savienībā par aptverto ražojumu vai attiecīgo ražojumu (1. daļa “Definīcijas”).

(20)  Pašlaik tas nosaukts par Shunfeng International Clean Energy Limited (“SFCE”).

(21)  Kopā ar tam pilnībā piederošo meitasuzņēmumu Power Solar System Co.Ltd.

(22)  Apkārtraksts iekļauts kā 5. pielikums Wuxi Suntech2019. gada 29. jūlijā sniegtajā dokumentācijā.

(23)  Pastkastīte ir TRADE-UT-HELPDESK@ec.europa.eu.

(24)  Šīs pastkastītes ir TRADE-SOLAR-DUMPING@ec.europa.eu un TRADE-SOLAR-SUBSIDY@ec.europa.eu, kas saistībā ar šīm izmeklēšanām tika darītas zināmas visām ieinteresētajām personām paziņojumos par procedūras sākšanu.

(25)  Komisijas 2013. gada 2. augusta Lēmums 2013/423/ES, ar ko pieņem saistības, kuras piedāvātas saistībā ar antidempinga procedūru attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu un plāksnīšu) importu (OV L 209, 3.8.2013., 26. lpp.), 14. un 15. apsvērums.

(26)  Padomes 1992. gada 12. oktobra Regula (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).

(27)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regula (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).

(28)  2006. gada 23. februāra spriedums, Molenbergnatie NV, C-201/04, ECLI: EU:C:2006:136, 41. punkts.

(29)  Padomes Regula (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.).

(30)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 9. oktobra Regula (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV L 269, 10.10.2013., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Par nederīgiem atzītie saistību rēķini, kurus izdevis Wuxi Suntech Power Co. Ltd;

Precēm, uz kurām attiecas saistības, pievienotā komercrēķina numurs

Datums

SFDE20140601~0640

30.6.2014.

SFDE20140245~0284

30.6.2014.

SFDE20140165~0204

30.6.2014.

SFDE20140001~0002

13.6.2014.

SFDE20140005~0044

30.6.2014.

SFDE20140481~0520

30.6.2014.

SFDE20140045~0084

30.6.2014.

SFDE20140365~0404

30.6.2014.

SFDE20140285~0324

30.6.2014.

SFDE20140561~0600

30.6.2014.

SFDE20140325~0364

30.6.2014.

SFDE20140721~0760

30.6.2014.

SFDE20140125~0164

30.6.2014.

SFDE20140761~0800

30.6.2014.

SFDE20140445~0480

30.6.2014.

SFDE20140641~0680

30.6.2014.

SFDE20140521~0560

30.6.2014.

SFDE20140205~0244

30.6.2014.

SFDE20140681~0720

30.6.2014.

SFDE20140405~0444

30.6.2014.

SFDE20140085~0124

30.6.2014.

SFDE20140003~0004

11.7.2014.

REF0001~0040

19.9.2014.

REF_EXWX0023~0027

19.9.2014.

REF_EXWX0001~0022

19.9.2014.

0308001312-009

21.5.2014.

0308001312-015

17.7.2014.

Lavansol201400001

13.3.2014.