ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 71

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

63. gadagājums
2020. gada 6. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes īstenošanas regula (ES) 2020/370 (2020. gada 5. marts), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2020/371 (2020. gada 5. marts), ar ko īsteno 21. panta 5. punktu Regulā (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

5

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2020/372 (2020. gada 27. februāris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas Padomē attiecībā uz Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 1., 3., 4., 6., 10., 11., 13., 14., 15., 16. un 18. pielikuma grozījumu pieņemšanu

8

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/373 (2020. gada 5. marts), ar ko groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā

10

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2020/374 (2020. gada 5. marts), ar ko īsteno Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

14

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.


II Neleģislatīvi akti

REGULAS

6.3.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 71/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/370

(2020. gada 5. marts),

ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 208/2014 (2014. gada 5. marts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 5. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 208/2014.

(2)

Balstoties uz Padomes veikto pārskatīšanu, ieraksts par divām personām būtu jāsvītro un I pielikumā būtu jāatjaunina informācija par tiesībām uz aizstāvību un tiesībām uz efektīvu aizsardzību tiesā.

(3)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) Nr. 208/2014 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 208/2014 I pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 5. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

T. ĆORIĆ


(1)  OV L 66, 6.3.2014., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 208/2014 I pielikumu groza šādi:

1)

sadaļā “A. To fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru saraksts, kas minētas 2. pantā” svītro ierakstus par šādām personām:

11.

Mykola Yanovych Azarov;

18.

Edward Stavytskyi;

2)

sadaļu “B. Tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā” aizstāj ar šādu:

“B.

Tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā

Tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā saskaņā ar Ukrainas Kriminālprocesa kodeksu

Ukrainas Kriminālprocesa kodeksa (“Kriminālprocesa kodekss”) 42. pantā ir paredzēts, ka katrai persona, kura tiek turēta aizdomās vai ir apsūdzēta kriminālprocesā, ir tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. Tajās ietilpst: tiesības tikt informētai par to, par kādu noziedzīgu nodarījumu persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta; tiesības tikt informētai, skaidri un nekavējoties, par tās tiesībām saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksu; tiesības pēc pirmā lūguma saņemt piekļuvi advokātam; tiesības pieprasīt procesuālas darbības; un tiesības apstrīdēt izmeklētāja, prokurora un izmeklēšanas tiesneša lēmumus, darbības un bezdarbību. Kriminālprocesa kodeksa 306. pantā ir noteikts, ka sūdzības par izmeklētāja vai prokurora lēmumiem, darbībām vai bezdarbību ir jāizskata vietējās tiesas izmeklēšanas tiesnesim sūdzības iesniedzēja vai viņa advokāta vai juridiskā pārstāvja klātbūtnē. Kriminālprocesa kodeksa 308. pantā ir noteikts, ka sūdzības par to, ka izmeklētājs vai prokurors pirmstiesas izmeklēšanas laikā neievēro saprātīgus termiņus, var iesniegt virsprokuroram un ka šādas sūdzības ir jāizskata trīs dienu laikā pēc to iesniegšanas. Turklāt Kriminālprocesa kodeksa 309. pantā ir noteikts, kurus izmeklēšanas tiesnešu lēmumus var pārsūdzēt apelācijas kārtībā, un tas, ka citus lēmumus var apstrīdēt tiesā pirmstiesas procedūras laikā. Bez tam vairākas procesuālas izmeklēšanas darbības ir iespējamas tikai ar izmeklēšanas tiesneša vai tiesas lēmumu (piemēram, īpašuma arests saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 167.–175. pantu un aizturēšanas pasākumi saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 176.–178. pantu).

Katras sarakstā iekļautās personas tiesību uz aizstāvību un tiesību uz efektīvu aizsardzību tiesā piemērošana

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Yanukovych kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina 2014. gada 26. septembra un 2014. gada 8. oktobra vēstules par rakstveida paziņojuma par aizdomām nosūtīšanu, informācija par to, ka 2015. gada 27. jūlijā tika piešķirta atļauja veikt īpašu pirmstiesas izmeklēšanu in absentia, vairāki tiesas lēmumi saistībā ar īpašuma arestu un fakts, ka varēja pārsūdzēt 2017. gada 27. septembra lēmumu par kriminālprocesa apturēšanu. Padomes dosjē ir arī pierādījums, ka 2019. gada 30. septembrī tika apmierināts aizstāvības nesenais prasījums.

2.

Vitalli Yuriyovych Zakharchenko

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Zakharchenko kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 21. maija un 2018. gada 23. novembra lēmumi, ar kuriem atļauj aizturēt Zakharchenko kungu ar mērķi viņu nogādāt tiesā, lai viņš piedalītos sēdē par lūgumu piemērot drošības līdzekli, apcietinājumu. Turklāt 2019. gada 19. februāra lēmumu par pirmstiesas izmeklēšanas apturēšanu varēja pārsūdzēt.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Pshonka kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2014. gada 22. decembrī tika izsniegts rakstveida paziņojums par aizdomām, ka varēja pārsūdzēt 2017. gada 16. jūnija lēmumu par kriminālprocesa apturēšanu, un izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 12. marta, 2018. gada 13. augusta un 2019. gada 5. septembra lēmumi, ar kuriem atļauj aizturēt Pshonka kungu, lai viņš piedalītos sēdē par lūgumu piemērot drošības līdzekli – apcietinājumu.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Ratushniak kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 21. maija un 2018. gada 23. novembra lēmumi, ar kuriem atļauj aizturēt Ratushniak kungu ar mērķi viņu nogādāt tiesā, lai viņš piedalītos sēdē par lūgumu piemērot drošības līdzekli, apcietinājumu. Turklāt 2019. gada 19. februāra lēmumu par pirmstiesas izmeklēšanas apturēšanu varēja pārsūdzēt.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Yanukovych kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina vairāki tiesas lēmumi saistībā ar īpašuma arestu un izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 27. jūnija lēmums atcelt prokuratūras lēmumu, ar ko tika noraidīts aizstāvības puses lūgums izbeigt izmeklēšanu.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Pshonka kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2014. gada 29. decembrī tika izsniegts rakstveida paziņojums par aizdomām, ka varēja pārsūdzēt 2017. gada 16. jūnija lēmumu par kriminālprocesa apturēšanu, un izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 12. marta, 2018. gada 13. augusta un 2019. gada 5. septembra lēmumi, ar kuriem atļauj aizturēt Pshonka kungu, lai viņš piedalītos sēdē par lūgumu piemērot drošības līdzekli – apcietinājumu.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Kurchenko kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 7. marta lēmums sniegt atļauju veikt īpašu izmeklēšanu in absentia. Turklāt 2019. gada 28. martā aizstāvības pusei tika paziņots par pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšanu, un tai tika nodrošināta piekļuve materiāliem, lai tā ar tiem varētu iepazīties.

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Tabachnyk kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 8. maija lēmums, ar kuru atļauj aizturēt Tabachnyk kungu ar mērķi viņu nogādāt tiesā, lai viņš piedalītos sēdē par lūgumu piemērot drošības līdzekli, apcietinājumu.

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Arbuzov kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina 2017. gada 24. aprīļa vēstule par rakstveida paziņojuma par aizdomām nosūtīšanu, izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 19. decembra, 2019. gada 18. marta un 2019. gada 29. jūlija lēmumi, ar ko apmierina aizstāvības prasījumu sakarā ar ģenerālprokuratūras bezdarbību, izmeklēšanas tiesneša 2017. gada 10. augusta lēmums sniegt atļauju veikt īpašu izmeklēšanu in absentia un izmeklēšanas tiesneša 2019. gada 4. novembra un 2019. gada 5. novembra lēmums, ar ko noraida aizstāvības prasījumus noteikt termiņu pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšanai.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Klymenko kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2017. gada 1. marta un 2018. gada 5. oktobra lēmumi sniegt atļauju veikt īpašu izmeklēšanu in absentia, izmeklēšanas tiesneša 2017. gada 8. februāra un 2019. gada 19. augusta lēmumi par drošības līdzekļa – apcietinājuma – noteikšanu un fakts, ka aizstāvība turpina iepazīties ar kriminālprocesa materiāliem.”


6.3.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 71/5


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/371

(2020. gada 5. marts),

ar ko īsteno 21. panta 5. punktu Regulā (ES) 2016/44 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2016/44 (2016. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 204/2011 (1), un jo īpaši tās 21. panta 5. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2016. gada 18. janvārī Padome pieņēma Regulu (ES) 2016/44.

(2)

2020. gada 25. februārī Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota, ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju 1970 (2011), atjaunināja informāciju par piecām personām, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) 2016/44 II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2016/44 II pielikumu groza tā, kā izklāstīts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 5. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

T. ĆORIĆ


(1)  OV L 12, 19.1.2016., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) 2016/44 II pielikumā 6., 9., 23., 25. un 27. ierakstu aizstāj ar šādiem:

“6.   Vārds, uzvārds: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Pakāpe: nav informācijas. Nodarbošanās: a) Ārējās drošības organizācijas direktors, b) Ārējās izlūkošanas aģentūras vadītājs. Dzimšanas datums:1944. gada 4. aprīlis. Dzimšanas vieta: Alrhaybat. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: Dorda Abuzed OE. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: Lībijas pase Nr. FK117RK0, izdota 2018. gada 25. novembrī, izdota Tripoli (derīguma termiņa beigas: 2026. gada 24. novembris). Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: Lībija (iespējamais stāvoklis / atrašanās vieta: dzīvo Ēģiptē). Iekļauts sarakstā:2011. gada 26. februārī (grozījumi 2014. gada 27. jūnijā, 2016. gada 1. aprīlī, 2020. gada 25. februārī). Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu (ceļošanas aizliegums). Iekļauts sarakstā 2011. gada 17. martā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 17. punktu (līdzekļu iesaldēšana). Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451.”

“9.   Vārds, uzvārds: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Pakāpe: nav informācijas. Nodarbošanās: nav informācijas. Dzimšanas datums:1978. gada 1. janvāris. Dzimšanas vieta: Tripoli, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: Aisha Muhammed Abdul Salam (Lībijas pases numurs: 215215). Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: a) Omānas pase Nr. 03824970; izdota 2014. gada 4. maijā, izdota Muscat, Omānā (derīguma termiņa beigas: 2024. gada 3. maijs). b) Lībija 428720. c) B/011641. Valsts identifikācijas Nr.: 98606612. Adrese: Omānas Sultanāts (iespējamais stāvoklis / atrašanās vieta: Omānas Sultanāts). Iekļauta sarakstā:2011. gada 26. februārī (grozījumi 2016. gada 11. novembrī, 2014. gada 26. septembrī, 2013. gada 21. martā, 2012. gada 2. aprīlī, 2020. gada 25. februārī). Cita informācija: Iekļauta sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana). Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815.”

“23.   Vārds, uzvārds: 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

Pakāpe: nav informācijas. Nodarbošanās: Anas al-Dabbashi militārā grupējuma komandieris, transnacionāla nelikumīga tirdzniecības tīkla vadītājs. Dzimšanas datums:1988. gada 7. maijs. Dzimšanas vieta: (iespējams, Sabratha, Talil apkaime). Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: a) Al-Dabachi, b) Al Ammu, c) The Uncle, d) Al-Ahwal, e) Al Dabbashi. Valstspiederība: Lībija. Pases Nr.: Lībijas pase Nr. LY53FP76; izdota 2015. gada 29. septembrī; izdota Tripoli. Valsts identifikācijas Nr.: 119880387067. Adrese: a) Garabulli, Lībija, b) Zawiya, Lībija, c) Dbabsha-Sabratah. Iekļauts sarakstā:2018. gada 7. jūnijā (grozījumi 2018. gada 17. septembrī, 2020. gada 25. februārī). Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana).

Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 (2011) 22. punkta a) apakšpunktu; Rezolūcijas 2174 (2014) 4. punkta a) apakšpunktu; Rezolūcijas 2213 (2015) 11. punkta a) apakšpunktu. Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/.

Papildinformācija

Ahmad Imhamad ir komandieris Anas al-Dabbashi militārajā grupējumā, kas agrāk darbojās piekrastes reģionā starp Sabratha un Melita. Imhamad ir nozīmīga vadoša figūra nelikumīgās darbībās, kas saistītas ar migrantu tirdzniecību. Al-Dabbashi klans un militārais grupējums arī uztur attiecības ar teroristu un vardarbīgu ekstrēmistu grupējumiem. Patlaban Imhamad aktīvi darbojas Zawiya apkārtnē pēc tam, kad 2017. gada oktobrī piekrastes reģionā izcēlās vardarbīgas sadursmes ar citiem militāriem grupējumiem un konkurējošām kontrabandistu organizācijām un bojā gāja vairāk nekā 30 cilvēku, tostarp civiliedzīvotāji. Atbildot savam padzinējam, Ahmad Imhamad2017. gada 4. decembrī publiski zvērēja atgriezties Sabratha ar ieročiem un spēku. Ir plaši pierādījumi, ka Imhamad militārais grupējums ir bijis tieši iesaistīts migrantu nelikumīgā tirdzniecībā un kontrabandā un ka viņa militārais grupējums kontrolē migrantu izceļošanas vietas, nometnes, drošos mājokļus un laivas. Ir informācija, kas atbalsta secinājumu, ka Imhamad ir pakļāvis migrantus (tostarp nepilngadīgos) brutāliem apstākļiem un reizēm nāvējošiem apstākļiem uz zemes un jūrā. Pēc vardarbīgajām sadursmēm starp Imhamad militāro grupējumu un citiem militāriem grupējumiem Sabratha tika atrasti tūkstošiem migrantu (daudzi – smagā stāvoklī); lielākā daļa tika turēti Martyrs Anas al-Dabbashi brigādes un al-Ghul militārā grupējuma centros. Al-Dabbashi klanam un ar to saistītajam Anas al-Dabbashi militārajam grupējumam ir ilgstošas saites ar Levantes Islāma valsti (ISIL) un tās sabiedrotajiem.

Tā rindās ir bijuši vairāki ISIL darboņi, tostarp Abdallah al-Dabbashi, kas ir ISIL kalifs Sabratha. Uzskata, ka Imhamad bija iesaistīts arī Sami Khalifa al-Gharabli, kuru Sabratha municipālā padome 2017. gada jūlijā iecēla cīņai pret migrantu kontrabandas operācijām, slepkavības organizēšanā. Imhamad darbības lielā mērā veicina pieaugošo vardarbību un nedrošību Lībijas rietumos un apdraud mieru un stabilitāti Lībijā un kaimiņvalstīs.”

“25.   Vārds, uzvārds: 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

Pakāpe: nav informācijas. Nodarbošanās: Shuhada al-Nasr brigādes komandieris, Zawiya naftas pārstrādes uzņēmuma Benzīna rafinēšanas rūpnīcas apsardzes vadītājs. Dzimšanas datums:1985. gada 2. decembris. Dzimšanas vieta: Zawiya, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: a) Kashlaf, b) Koshlaf, c) Keslaf, d) al-Qasab. Valstspiederība: Lībija. Pases Nr.: C17HLRL3, izdota 2015. gada 30. decembrī, izdota Zawiya. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: Zawiya, Lībija. Iekļauts sarakstā:2018. gada 7. jūnijā (grozījumi 2018. gada 17. septembrī, 2020. gada 25. februārī). Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana).

Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 (2011) 22. punkta a) apakšpunktu; Rezolūcijas 2174 (2014) 4. punkta a) apakšpunktu; Rezolūcijas 2213 (2015) 11. punkta a) apakšpunktu.

Papildinformācija

Mohammed al-Hadi ir Shuhada al Nasr brigādes vadītājs Zawiya, Lībijas rietumos. Viņa bruņotais grupējums kontrolē Zawiya naftas pārstrādes uzņēmumu, kas ir migrantu kontrabandas operāciju centrs. Al-Hadi kontrolē arī aizturēšanas centrus, tostarp Nasr aizturēšanas centru, kas nomināli atrodas nelegālās migrācijas apkarošanas departamenta (DCIM) kontrolē. Kā dokumentēts vairākos avotos, al-Hadi tīkls ir viens no dominējošākajiem migrantu kontrabandas un migrantu ekspluatācijas jomā Lībijā. Al-Hadi ir plašas saites ar Zawiya vietējās krasta apsardzes vienības vadītāju al-Rahman al-Milad, kura vienība pārtver laivas ar migrantiem; bieži vien tās ir konkurējošu migrantu kontrabandistu tīklu laivas. Pēc tam migrantus pārvieto uz aizturēšanas objektiem, ko kontrolē Al Nasr militārais grupējums, un migranti, kā tiek ziņots, tur tiek turēti kritiski smagos apstākļos. Ekspertu grupa Lībijas jautājumos ir savākusi pierādījumus, ka migranti bieži tikuši sisti, savukārt citi, jo īpaši sievietes no Subsahāras valstīm un Marokas, tikuši pārdoti vietējā tirgū kā “seksa vergi”. Ekspertu grupa arī konstatēja, ka al-Hadi sadarbojas ar citiem bruņotiem grupējumiem un 2016. un 2017. gadā bijis iesaistīts atkārtotās vardarbīgās sadursmēs.”

“27.   Vārds, uzvārds: 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

Pakāpe: nav informācijas. Nodarbošanās: bruņoto kaujinieku grupējumu vadītājs. Dzimšanas datums:1982. gada 29. oktobris. Dzimšanas vieta: nav informācijas. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: Lībija. Pases Nr.: S/263963; izdota 2012. gada 8. novembrī. Valsts identifikācijas Nr.: a) 119820043341, b) personas identifikācijas Nr.: 137803. Adrese: nav informācijas. Iekļauts sarakstā:2018. gada 11. septembrī (grozījumi 2020. gada 25. februārī). Cita informācija: mātes vārds: Salma Abdula Younis. Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana). Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx.

Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 2213 (2015) 11. punkta b), c) un d) apakšpunktu; Rezolūcijas 2362 (2017) 11. punktu.

Papildinformācija

Lībijas Ģenerālprokuratūra ir izdevusi apcietināšanas orderi pret minēto personu, apsūdzot viņu vairāku noziegumu izdarīšanā.

Minētā persona veica bruņotas darbības un uzbrukumus pret naftas ieguves iekārtām “naftas pusmēness” reģionā, kas noveda pie tā izpostīšanas; pēdējais uzbrukums notika 2018. gada 14. jūnijā.

Šo “naftas pusmēness” reģionam izdarīto uzbrukumu rezultātā bija daudz cietušo reģiona iedzīvotāju vidū, un šie uzbrukumi apdraudēja civiliedzīvotāju dzīvības.

Uzbrukumi laikā no 2013. līdz 2018. gadam periodiski apturēja Lībijas naftas eksportu, kas izraisīja būtiskus zaudējumus Lībijas ekonomikai.

Minētā persona mēģināja nelikumīgi eksportēt naftu.

Minētā persona vervē ārvalstu kaujiniekus atkārtotiem uzbrukumiem “naftas pusmēness” reģionam.

Minētā persona ar savu rīcību darbojas pret Lībijas stabilitāti un traucē Lībijas partijām atrisināt politisko krīzi un īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas rīcības plānu.”


LĒMUMI

6.3.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 71/8


PADOMES LĒMUMS (ES) 2020/372

(2020. gada 27. februāris)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas Padomē attiecībā uz Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 1., 3., 4., 6., 10., 11., 13., 14., 15., 16. un 18. pielikuma grozījumu pieņemšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 100. panta 2. punktu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Konvencija par starptautisko civilo aviāciju (“Čikāgas konvencija”), kas reglamentē starptautisko gaisa transportu, stājās spēkā 1947. gada 4. aprīlī. Ar to tika izveidota Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija (ICAO).

(2)

Savienības dalībvalstis ir Čikāgas konvencijas līgumslēdzējas puses un ICAO locekles, bet Savienībai ir novērotājas statuss dažās ICAO struktūrās.

(3)

Ievērojot Čikāgas konvencijas 54. pantu, ICAO Padomei ir jāpieņem starptautiskie standarti un ieteicamā prakse.

(4)

ICAO Padomei tās 219. sesijā, kas sāksies 2020. gada 2. martā, ir jāpieņem vairāki Čikāgas konvencijas 1., 3., 4., 6., 10., 11., 13., 14., 15., 16. un 18. pielikuma grozījumi (“grozījumi”) drošības, vides un aeronavigācijas jomā.

(5)

Kad tos pieņems, grozījumi saskaņā ar Čikāgas konvenciju un tajā noteiktajās robežās būs saistoši visām ICAO dalībvalstīm, tostarp visām Savienības dalībvalstīm, un varēs būtiski ietekmēt Savienības tiesību aktu saturu.

(6)

Tādēļ ir lietderīgi noteikt nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem ICAO Padomē attiecībā uz grozījumiem.

(7)

Šā lēmuma darbības jomai vajadzētu attiekties tikai uz grozījumu saturu, ciktāl minētais saturs pieder jomai, ko lielā mērā jau aptver ES kopīgi noteikumi. Šim lēmumam nebūtu jāskar kompetenču sadalījums starp Savienību un dalībvalstīm aviācijas jomā.

(8)

Savienības nostājai ICAO Padomē vajadzētu būt atbalstīt grozījumos atspoguļotos politikas elementus, jo tie palīdz uzlabot aviācijas drošības un vides standartus.

(9)

Savienības nostāja, rīkojoties kopīgi, būtu jāpauž Savienības dalībvalstīm, kuras ir ICAO Padomes locekles,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostāju, kas Savienības vārdā ir jāieņem Starptautiskās Civilās aviācijas organizācijas (ICAO) Padomē tās 219. sesijā attiecībā uz Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 1., 3., 4., 6., 10., 11., 13., 14., 15., 16. un 18. pielikuma grozījumu pieņemšanu (1), rīkojoties kopīgi, pauž Savienības dalībvalstis, kuras ir ICAO Padomes locekles.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2020. gada 27. februārī

Padomes vārdā –

Priekšsēdētājs

D. HORVAT


(1)  Sk. dokumentu ST 6180/20 šeit: http://register.consilium.europa.eu


6.3.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 71/10


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2020/373

(2020. gada 5. marts),

ar ko groza Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 5. martā pieņēma Lēmumu 2014/119/KĀDP (1).

(2)

Balstoties uz Lēmuma 2014/119/KĀDP pārskatīšanu, ierobežojošo pasākumu, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām, piemērošana būtu jāpagarina līdz 2021. gada 6. martam, ieraksts par divām personām būtu jāsvītro un pielikumā būtu jāatjaunina informācija par tiesībām uz aizstāvību un tiesībām uz efektīvu aizsardzību tiesā.

(3)

Tādēļ Lēmums 2014/119/KĀDP būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2014/119/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 5. panta otro daļu aizstāj ar šādu:

“Šo lēmumu piemēro līdz 2021. gada 6. martam.”;

2)

pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2020. gada 5. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

T. ĆORIĆ


(1)  Padomes Lēmums 2014/119/KĀDP (2014. gada 5. marts) par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV L 66, 6.3.2014., 26. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2014/119/KĀDP pielikumu groza šādi:

1)

sadaļā “A. To personu, vienību un struktūru saraksts, kas minētas 1. pantā” svītro ierakstus par šādām personām:

11.

Mykola Yanovych Azarov;

18.

Edward Stavytskyi;

2)

sadaļu “B. Tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā” aizstāj ar šādu:

“B.

Tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā

Tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā saskaņā ar Ukrainas Kriminālprocesa kodeksu

Ukrainas Kriminālprocesa kodeksa (“Kriminālprocesa kodekss”) 42. pantā ir paredzēts, ka katrai persona, kura tiek turēta aizdomās vai ir apsūdzēta kriminālprocesā, ir tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā. Tajās ietilpst: tiesības tikt informētai par to, par kādu noziedzīgu nodarījumu persona tiek turēta aizdomās vai apsūdzēta; tiesības tikt informētai, skaidri un nekavējoties, par tās tiesībām saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksu; tiesības pēc pirmā lūguma saņemt piekļuvi advokātam; tiesības pieprasīt procesuālas darbības; un tiesības apstrīdēt izmeklētāja, prokurora un izmeklēšanas tiesneša lēmumus, darbības un bezdarbību. Kriminālprocesa kodeksa 306. pantā ir noteikts, ka sūdzības par izmeklētāja vai prokurora lēmumiem, darbībām vai bezdarbību ir jāizskata vietējās tiesas izmeklēšanas tiesnesim sūdzības iesniedzēja vai viņa advokāta vai juridiskā pārstāvja klātbūtnē. Kriminālprocesa kodeksa 308. pantā ir noteikts, ka sūdzības par to, ka izmeklētājs vai prokurors pirmstiesas izmeklēšanas laikā neievēro saprātīgus termiņus, var iesniegt virsprokuroram un ka šādas sūdzības ir jāizskata trīs dienu laikā pēc to iesniegšanas. Turklāt Kriminālprocesa kodeksa 309. pantā ir noteikts, kurus izmeklēšanas tiesnešu lēmumus var pārsūdzēt apelācijas kārtībā, un tas, ka citus lēmumus var apstrīdēt tiesā pirmstiesas procedūras laikā. Bez tam vairākas procesuālas izmeklēšanas darbības ir iespējamas tikai ar izmeklēšanas tiesneša vai tiesas lēmumu (piemēram, īpašuma arests saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 167.–175. pantu un aizturēšanas pasākumi saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 176.–178. pantu).

Katras sarakstā iekļautās personas tiesību uz aizstāvību un tiesību uz efektīvu aizsardzību tiesā piemērošana

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Yanukovych kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina 2014. gada 26. septembra un 2014. gada 8. oktobra vēstules par rakstveida paziņojuma par aizdomām nosūtīšanu, informācija par to, ka 2015. gada 27. jūlijā tika piešķirta atļauja veikt īpašu pirmstiesas izmeklēšanu in absentia, vairāki tiesas lēmumi saistībā ar īpašuma arestu un fakts, ka varēja pārsūdzēt 2017. gada 27. septembra lēmumu par kriminālprocesa apturēšanu. Padomes dosjē ir arī pierādījums, ka 2019. gada 30. septembrī tika apmierināts aizstāvības nesenais prasījums.

2.

Vitalli Yuriyovych Zakharchenko

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Zakharchenko kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 21. maija un 2018. gada 23. novembra lēmumi, ar kuriem atļauj aizturēt Zakharchenko kungu ar mērķi viņu nogādāt tiesā, lai viņš piedalītos sēdē par lūgumu piemērot drošības līdzekli, apcietinājumu. Turklāt 2019. gada 19. februāra lēmumu par pirmstiesas izmeklēšanas apturēšanu varēja pārsūdzēt.

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Pshonka kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2014. gada 22. decembrī tika izsniegts rakstveida paziņojums par aizdomām, ka varēja pārsūdzēt 2017. gada 16. jūnija lēmumu par kriminālprocesa apturēšanu, un izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 12. marta, 2018. gada 13. augusta un 2019. gada 5. septembra lēmumi, ar kuriem atļauj aizturēt Pshonka kungu, lai viņš piedalītos sēdē par lūgumu piemērot drošības līdzekli – apcietinājumu.

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Ratushniak kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 21. maija un 2018. gada 23. novembra lēmumi, ar kuriem atļauj aizturēt Ratushniak kungu ar mērķi viņu nogādāt tiesā, lai viņš piedalītos sēdē par lūgumu piemērot drošības līdzekli, apcietinājumu. Turklāt 2019. gada 19. februāra lēmumu par pirmstiesas izmeklēšanas apturēšanu varēja pārsūdzēt.

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Yanukovych kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina vairāki tiesas lēmumi saistībā ar īpašuma arestu un izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 27. jūnija lēmums atcelt prokuratūras lēmumu, ar ko tika noraidīts aizstāvības puses lūgums izbeigt izmeklēšanu.

9.

Artem Viktorovych Pshonka

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Pshonka kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina fakts, ka 2014. gada 29. decembrī tika izsniegts rakstveida paziņojums par aizdomām, ka varēja pārsūdzēt 2017. gada 16. jūnija lēmumu par kriminālprocesa apturēšanu, un izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 12. marta, 2018. gada 13. augusta un 2019. gada 5. septembra lēmumi, ar kuriem atļauj aizturēt Pshonka kungu, lai viņš piedalītos sēdē par lūgumu piemērot drošības līdzekli – apcietinājumu.

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Kurchenko kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 7. marta lēmums sniegt atļauju veikt īpašu izmeklēšanu in absentia. Turklāt 2019. gada 28. martā aizstāvības pusei tika paziņots par pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšanu, un tai tika nodrošināta piekļuve materiāliem, lai tā ar tiem varētu iepazīties.

13.

Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Tabachnyk kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 8. maija lēmums, ar kuru atļauj aizturēt Tabachnyk kungu ar mērķi viņu nogādāt tiesā, lai viņš piedalītos sēdē par lūgumu piemērot drošības līdzekli, apcietinājumu.

15.

Serhiy Hennadiyovych Arbuzov

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Arbuzov kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina 2017. gada 24. aprīļa vēstule par rakstveida paziņojuma par aizdomām nosūtīšanu, izmeklēšanas tiesneša 2018. gada 19. decembra, 2019. gada 18. marta un 2019. gada 29. jūlija lēmumi, ar ko apmierina aizstāvības prasījumu sakarā ar ģenerālprokuratūras bezdarbību, izmeklēšanas tiesneša 2017. gada 10. augusta lēmums sniegt atļauju veikt īpašu izmeklēšanu in absentia un izmeklēšanas tiesneša 2019. gada 4. novembra un 2019. gada 5. novembra lēmums, ar ko noraida aizstāvības prasījumus noteikt termiņu pirmstiesas izmeklēšanas pabeigšanai.

17.

Oleksandr Viktorovych Klymenko

Joprojām turpinās kriminālprocess saistībā ar publisku līdzekļu vai aktīvu piesavināšanos.

Padomes dosjē iekļautā informācija liecina, ka Klymenko kunga tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu aizsardzību tiesā tika ievērotas kriminālprocesā, uz kuru Padome pamatojās. To jo īpaši apliecina izmeklēšanas tiesneša 2017. gada 1. marta un 2018. gada 5. oktobra lēmumi sniegt atļauju veikt īpašu izmeklēšanu in absentia, izmeklēšanas tiesneša 2017. gada 8. februāra un 2019. gada 19. augusta lēmumi par drošības līdzekļa – apcietinājuma – noteikšanu un fakts, ka aizstāvība turpina iepazīties ar kriminālprocesa materiāliem.”


6.3.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 71/14


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (KĀDP) 2020/374

(2020. gada 5. marts),

ar ko īsteno Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 31. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2015/1333 (2015. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Lēmumu 2011/137/KĀDP (1), un jo īpaši tā 12. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

2015. gada 31. jūlijā Padome pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2015/1333.

(2)

2020. gada 25. februārī Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes komiteja, kas izveidota, ievērojot Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes Rezolūciju 1970 (2011), atjaunināja informāciju par piecām personām, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus.

(3)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Lēmuma (KĀDP) 2015/1333 I un III pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma (KĀDP) 2015/1333 I un III pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2020. gada 5. martā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

T. ĆORIĆ


(1)  OV L 206, 1.8.2015., 34. lpp.


PIELIKUMS

Lēmuma (KĀDP) 2015/1333 I un III pielikumā 6., 9., 23., 25. un 27. ierakstu aizstāj ar šādiem:

“6.   Vārds, uzvārds: 1: ABU 2: ZAYD 3: UMAR 4: DORDA

Pakāpe: nav informācijas. Nodarbošanās: a) Ārējās drošības organizācijas direktors, b) Ārējās izlūkošanas aģentūras vadītājs. Dzimšanas datums:1944. gada 4. aprīlis. Dzimšanas vieta: Alrhaybat. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: Dorda Abuzed OE. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: Lībijas pase Nr. FK117RK0, izdota 2018. gada 25. novembrī, izdota Tripoli (derīguma termiņa beigas: 2026. gada 24. novembris). Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: Lībija (iespējamais stāvoklis / atrašanās vieta: dzīvo Ēģiptē). Iekļauts sarakstā:2011. gada 26. februārī (grozījumi 2014. gada 27. jūnijā, 2016. gada 1. aprīlī, 2020. gada 25. februārī). Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. punktu (ceļošanas aizliegums). Iekļauts sarakstā 2011. gada 17. martā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 17. punktu (līdzekļu iesaldēšana). Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5938451”

“9.   Vārds, uzvārds: 1: AISHA 2: MUAMMAR MUHAMMED 3: ABU MINYAR 4: QADHAFI

Pakāpe: nav informācijas. Nodarbošanās: nav informācijas. Dzimšanas datums:1978. gada 1. janvāris. Dzimšanas vieta: Tripoli, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: Aisha Muhammed Abdul Salam (Lībijas pases numurs: 215215). Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: nav informācijas. Pases Nr.: a) Omānas pase Nr. 03824970; izdota 2014. gada 4. maijā, izdota Muscat, Omānā (derīguma termiņa beigas: 2024. gada 3. maijs). b) Lībija 428720. c) B/011641. Valsts identifikācijas Nr.: 98606612. Adrese: Omānas Sultanāts (iespējamais stāvoklis / atrašanās vieta: Omānas Sultanāts). Iekļauta sarakstā:2011. gada 26. februārī (grozījumi 2016. gada 11. novembrī, 2014. gada 26. septembrī, 2013. gada 21. martā, 2012. gada 2. aprīlī, 2020. gada 25. februārī). Cita informācija: Iekļauta sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana). Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5525815”

“23.   Vārds, uzvārds: 1: AHMAD 2: OUMAR 3: IMHAMAD 4: AL-FITOURI

Pakāpe: nav informācijas. Nodarbošanās: Anas al-Dabbashi militārā grupējuma komandieris, transnacionāla nelikumīga tirdzniecības tīkla vadītājs. Dzimšanas datums:1988. gada 7. maijs. Dzimšanas vieta: (iespējams, Sabratha, Talil apkaime). Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: a) Al-Dabachi, b) Al Ammu, c) The Uncle, d) Al-Ahwal, e) Al Dabbashi. Valstspiederība: Lībija. Pases Nr.: Lībijas pase Nr. LY53FP76; izdota 2015. gada 29. septembrī; izdota Tripoli. Valsts identifikācijas Nr.: 119880387067. Adrese: a) Garabulli, Lībija, b) Zawiya, Lībija, c) Dbabsha-Sabratah. Iekļauts sarakstā:2018. gada 7. jūnijā (grozījumi 2018. gada 17. septembrī, 2020. gada 25. februārī). Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana).

Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 (2011) 22. punkta a) apakšpunktu; Rezolūcijas 2174 (2014) 4. punkta a) apakšpunktu; Rezolūcijas 2213 (2015) 11. punkta a) apakšpunktu. Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/

Papildinformācija

Ahmad Imhamad ir komandieris Anas al-Dabbashi militārajā grupējumā, kas agrāk darbojās piekrastes reģionā starp Sabratha un Melita. Imhamad ir nozīmīga vadoša figūra nelikumīgās darbībās, kas saistītas ar migrantu tirdzniecību. Al-Dabbashi klans un militārais grupējums arī uztur attiecības ar teroristu un vardarbīgu ekstrēmistu grupējumiem. Patlaban Imhamad aktīvi darbojas Zawiya apkārtnē pēc tam, kad 2017. gada oktobrī piekrastes reģionā izcēlās vardarbīgas sadursmes ar citiem militāriem grupējumiem un konkurējošām kontrabandistu organizācijām un bojā gāja vairāk nekā 30 cilvēku, tostarp civiliedzīvotāji. Atbildot savam padzinējam, Ahmad Imhamad2017. gada 4. decembrī publiski zvērēja atgriezties Sabratha ar ieročiem un spēku. Ir plaši pierādījumi, ka Imhamad militārais grupējums ir bijis tieši iesaistīts migrantu nelikumīgā tirdzniecībā un kontrabandā un ka viņa militārais grupējums kontrolē migrantu izceļošanas vietas, nometnes, drošos mājokļus un laivas. Ir informācija, kas atbalsta secinājumu, ka Imhamad ir pakļāvis migrantus (tostarp nepilngadīgos) brutāliem apstākļiem un reizēm nāvējošiem apstākļiem uz zemes un jūrā. Pēc vardarbīgajām sadursmēm starp Imhamad militāro grupējumu un citiem militāriem grupējumiem Sabratha tika atrasti tūkstošiem migrantu (daudzi – smagā stāvoklī); lielākā daļa tika turēti Martyrs Anas al-Dabbashi brigādes un al-Ghul militārā grupējuma centros. Al-Dabbashi klanam un ar to saistītajam Anas al-Dabbashi militārajam grupējumam ir ilgstošas saites ar Levantes Islāma valsti (ISIL) un tās sabiedrotajiem.

Tā rindās ir bijuši vairāki ISIL darboņi, tostarp Abdallah al-Dabbashi, kas ir ISIL kalifs Sabratha. Uzskata, ka Imhamad bija iesaistīts arī Sami Khalifa al-Gharabli, kuru Sabratha municipālā padome 2017. gada jūlijā iecēla cīņai pret migrantu kontrabandas operācijām, slepkavības organizēšanā. Imhamad darbības lielā mērā veicina pieaugošo vardarbību un nedrošību Lībijas rietumos un apdraud mieru un stabilitāti Lībijā un kaimiņvalstīs.”

“25.   Vārds, uzvārds: 1: MOHAMMED 2: AL AMIN 3: AL-ARABI 4: KASHLAF

Pakāpe: nav informācijas. Nodarbošanās: Shuhada al-Nasr brigādes komandieris, Zawiya naftas pārstrādes uzņēmuma Benzīna rafinēšanas rūpnīcas apsardzes vadītājs. Dzimšanas datums:1985. gada 2. decembris. Dzimšanas vieta: Zawiya, Lībija. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: nav informācijas. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: a) Kashlaf, b) Koshlaf, c) Keslaf, d) al-Qasab. Valstspiederība: Lībija. Pases Nr.: C17HLRL3, izdota 2015. gada 30. decembrī, izdota Zawiya. Valsts identifikācijas Nr.: nav informācijas. Adrese: Zawiya, Lībija. Iekļauts sarakstā:2018. gada 7. jūnijā (grozījumi 2018. gada 17. septembrī, 2020. gada 25. februārī). Cita informācija: Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana).

Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 (2011) 22. punkta a) apakšpunktu; Rezolūcijas 2174 (2014) 4. punkta a) apakšpunktu; Rezolūcijas 2213 (2015) 11. punkta a) apakšpunktu.

Papildinformācija

Mohammed al-Hadi ir Shuhada al Nasr brigādes vadītājs Zawiya, Lībijas rietumos. Viņa bruņotais grupējums kontrolē Zawiya naftas pārstrādes uzņēmumu, kas ir migrantu kontrabandas operāciju centrs. Al-Hadi kontrolē arī aizturēšanas centrus, tostarp Nasr aizturēšanas centru, kas nomināli atrodas nelegālās migrācijas apkarošanas departamenta (DCIM) kontrolē. Kā dokumentēts vairākos avotos, al-Hadi tīkls ir viens no dominējošākajiem migrantu kontrabandas un migrantu ekspluatācijas jomā Lībijā. Al-Hadi ir plašas saites ar Zawiya vietējās krasta apsardzes vienības vadītāju al-Rahman al-Milad, kura vienība pārtver laivas ar migrantiem; bieži vien tās ir konkurējošu migrantu kontrabandistu tīklu laivas. Pēc tam migrantus pārvieto uz aizturēšanas objektiem, ko kontrolē Al Nasr militārais grupējums, un migranti, kā tiek ziņots, tur tiek turēti kritiski smagos apstākļos. Ekspertu grupa Lībijas jautājumos ir savākusi pierādījumus, ka migranti bieži tikuši sisti, savukārt citi, jo īpaši sievietes no Subsahāras valstīm un Marokas, tikuši pārdoti vietējā tirgū kā “seksa vergi”. Ekspertu grupa arī konstatēja, ka al-Hadi sadarbojas ar citiem bruņotiem grupējumiem un 2016. un 2017. gadā bijis iesaistīts atkārtotās vardarbīgās sadursmēs.”

“27.   Vārds, uzvārds: 1: IBRAHIM 2: SAEED 3: SALIM 4: JADHRAN

Pakāpe: nav informācijas. Nodarbošanās: bruņoto kaujinieku grupējumu vadītājs. Dzimšanas datums:1982. gada 29. oktobris. Dzimšanas vieta: nav informācijas. Identifikācijai pietiekami citi vārdi: Ibrahim Saeed Salem Awad Aissa Hamed Dawoud Al Jadhran. Identifikācijai nepietiekami citi vārdi: nav informācijas. Valstspiederība: Lībija. Pases Nr.: S/263963; izdota 2012. gada 8. novembrī. Valsts identifikācijas Nr.: a) 119820043341, b) personas identifikācijas Nr.: 137803. Adrese: nav informācijas. Iekļauts sarakstā:2018. gada 11. septembrī (grozījumi 2020. gada 25. februārī). Cita informācija: mātes vārds: Salma Abdula Younis. Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 1970 15. un 17. punktu (ceļošanas aizliegums, līdzekļu iesaldēšana). Interpola un ANO Drošības padomes īpašā paziņojuma tīmekļa saite: www.interpol.int/en/notice/search/un/xxxx

Iekļauts sarakstā saskaņā ar Rezolūcijas 2213 (2015) 11. punkta b), c) un d) apakšpunktu; Rezolūcijas 2362 (2017) 11. punktu.

Papildinformācija

Lībijas Ģenerālprokuratūra ir izdevusi apcietināšanas orderi pret minēto personu, apsūdzot viņu vairāku noziegumu izdarīšanā.

Minētā persona veica bruņotas darbības un uzbrukumus pret naftas ieguves iekārtām “naftas pusmēness” reģionā, kas noveda pie tā izpostīšanas; pēdējais uzbrukums notika 2018. gada 14. jūnijā.

Šo “naftas pusmēness” reģionam izdarīto uzbrukumu rezultātā bija daudz cietušo reģiona iedzīvotāju vidū, un šie uzbrukumi apdraudēja civiliedzīvotāju dzīvības.

Uzbrukumi laikā no 2013. līdz 2018. gadam periodiski apturēja Lībijas naftas eksportu, kas izraisīja būtiskus zaudējumus Lībijas ekonomikai.

Minētā persona mēģināja nelikumīgi eksportēt naftu.

Minētā persona vervē ārvalstu kaujiniekus atkārtotiem uzbrukumiem “naftas pusmēness” reģionam.

Minētā persona ar savu rīcību darbojas pret Lībijas stabilitāti un traucē Lībijas partijām atrisināt politisko krīzi un īstenot Apvienoto Nāciju Organizācijas rīcības plānu.”